40 days Yue Chinese and Southwestern Dinka conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in 粵語 (粵語) and Thuɔŋjäŋ languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Yue Chinese : 週一,來自史丹福大學醫學院的科學家宣布發明了一種新的診症工具,可以對細胞進行分類:一種可以用標準噴墨打印機製造的微型可打印芯片,每塊芯片可能大概只需 1 美分。

Southwestern Dinka : Ku në köl ë Tök acï kɔc cï piöc pan abun ye cɔɔl (Stanford) ye kɔc kuën thin në wal acik caal lan adë kë dhöl dɛ̈t yennë tuany gël aloŋ ë rälic, këthin wën ye waraga wäl bei thin ye cɔɔl (Inkjet) acï rɔt lëu ëtök ë U.S.Yue Chinese : 主席研究員說,這可能會讓低收入國家的患者及早發現癌症、結核病、愛滋病病毒和瘧疾。在這些國家,乳癌等疾病的生存率可能只有富裕國家的一半。

Southwestern Dinka : Kɔc wën ye käŋ yɔ̈p cök ayik luel lan adë kë yök ë tuany ye cɔɔl arɛɛm ë yuɔmic ku jɔl ya jɔŋ ë ɣɔɔl ku tuany ye cɔɔl adarwal, ku jɔl ya Malarëya të nɔŋ kɔc kor piir nyin ë bɛ̈ï wäcic. Në abaŋ ë pïïr tën në kɔc tuany ëë tuany ye cɔɔl arɛɛm ë thïïn alëu ku bïk nyin duɔ̈ thɔ̈ŋ ke kɔc cï kuɛth në bɛ̈i wäcïc.Yue Chinese : 當地時間上午九時半左右(世界協調時間 0230),JAS 39C 鷹獅戰機在跑道上墜毀並爆炸,導致機場關閉,商業航班無法升降。

Southwestern Dinka : Të wën cï JAS 39C Gripen rɔt dɛny dhölic ë thaa dhoŋuan ku yul ka thiɛ̈ɛ̈rdiäk (9.30am) në thaa thïn wën kuch apuɔth. (0230 UTC) ku pɛ̈ɛ̈tic ëë metaar ëë riɛ̈th nhial lɔ̈m .Yue Chinese : 機師確認為中隊長 Dilokrit Pattavee。

Southwestern Dinka : Raan wën ye tiɛɛr geer acï yɔ̈k ke cït bɛ̈ny ë Squadron ye cɔɔl Dilokrit Pattavee.Yue Chinese : 當地媒體報導,一輛機場消防車在參與行動時翻側。

Southwestern Dinka : Kɔc wën ye wëël ɣäth aɣeer acï jam lanadɛ̈ ka thurumbil wën yënnë mac yoor yen acï wïk të wic ɣen bë mac yoor.Yue Chinese : 28 歲的維達爾在三個賽季前從塞維利亞加盟巴塞。

Southwestern Dinka : Ku në piɛ̈ɛ̈th ka thiɛ̈ɛ̈rou ku bɛ̈t ke Vidal acï rɔ̈t mat akut ëë Barca yic në pɛ̈ɛ̈ï kadiäk wäär cë lɔ pan thiin ye cɔɔl Sevilla.Yue Chinese : 自從轉會到加泰隆尼亞首都,維達爾已經為球會踢了 49 場比賽。

Southwestern Dinka : Ku mëën ëë lee kɔc pan cɔɔl Catalan ke Vidal acï thuɛ̈ɛ̈c arak thiɛ̈ɛ̈r ŋuan ku dhoŋuan akuut denic.Yue Chinese : 抗議活動於當地時間 11 點(世界協調時間+1)左右開始,地點在有警察駐守的首相官邸唐寧街入口對面的Whitehall。

Southwestern Dinka : Ku lɔ ëë dhööl ciɛɛlic ajɔk rɔt ëë tha thiɛ̈ɛ̈r ku tök (11.00) ëë yuul thin wën (UTC+1) ke kuac ɣɛɛr ce yenhom tiŋ keek ke ɣön apuruk të thiäk ke të rëër Bɛ̈nydït Baai thin.Yue Chinese : 11 點剛過,抗議人士就堵塞了Whitehall 北行車道的交通。

Southwestern Dinka : Kan ci tha thiɛ̈ɛ̈r ku tök lɔ ka akuutdït ëë kɔc ye acï dhöl thiɔ̈kic aloŋ tueŋ ëë thurumbil ye kɔc cath thin.Yue Chinese : 11 點 20 分,警方要求抗議人士回到行人路上,稱他們需要在抗議權利和開始繁忙的交通之間取得平衡。

Southwestern Dinka : Ëë thaa thiɛ̈ɛ̈r ku tök ka apuruk ye kɔc dɔm aci kɔc cï dhöl thiɔ̈k nhom thiɛ̈ɛ̈c ku bïk dhuuk ciɛ̈ɛ̈n ku keek awic bë keek yiɛ̈ɛ̈k të bik keek ya cath ëë ke cök të cï dhöl nhom thiäŋ ëë thurumbil.Yue Chinese : 11 點 29 分左右,抗議人士沿著Whitehall經過特拉法加廣場,沿著斯特蘭德大街經過奧德維奇,沿著京斯威走向霍爾本,保守黨在大康諾特房間酒店舉行春季論壇。

Southwestern Dinka : Eë tha thiɛ̈ɛ̈r ku tökic ke kɔc cï dhöl thiɔ̈ɔ̈k nhom keek aci lɔ Trafalgar alɔŋ dhölë tëëk Aldwych ku jɔl ya dhöl ëë Kingway bë lɔ̈ Holborn të wënnë yen loi ëë diäär ëë yandit thin makɔ̈u ëë ke cï ke cin dɔm ku leek kë ɣön abakeny.Yue Chinese : 納達爾對加拿大人的頭球記錄為 7 - 2。

Southwestern Dinka : Nadal acë Canadian wuɔ̈r arak dhorou ku jɔl aa rou.Yue Chinese : 他最近在布里斯本公開賽輸給拉奧尼奇。

Southwestern Dinka : Yen acï wuɔ̈ɔ̈r ëë kɔc ë Raonic rɛ̈ɛ̈r pannë Brisbane ëë nïïn thiɔ̈k wäär lipë thuɛ̈ɛ̈c thok.Yue Chinese : 納達爾在比賽中的網前得分為 88%,在首個發球局贏得 76 分。

Southwestern Dinka : Nadal acë lim ëë göl tueŋ ëë thuɛ̈ɛ̈c ku bï tiam ëë thiɛ̈ɛ̈rbɛ̈ɛ̈t ku bɛ̈ɛ̈t ëë ke cï ɣen naŋ thiɛ̈ɛ̈r dhorou ku dhetem.Yue Chinese : 賽後,紅土之王說:「我很興奮能夠回到最重要的比賽的最後一輪。我來這裡就是為了贏得這場比賽。」

Southwestern Dinka : Wën cï thuɛ̈ɛ̈c thök go Muɔrŋaknhom akut ye cɔɔl Clay luel lë ɣɛn acï puɔu miɛt ëë dhuk cï ɣook dhuk ciɛ̈ɛ̈n alɔŋ riɛɛlic ëë kë cï ɣook kɔc wuɔ̈ɔ̈r ëë wëëric. Tɔ̈ tɔ̈ ɣɛn ëtɛ̈n awiɛ̈ɛ̈c ku buk tiam.Yue Chinese : 「巴拿馬文件」 是巴拿馬莫薩克-馮塞卡律師事務所在 2016 年春天洩露給傳媒約一千萬份文件的總稱。

Southwestern Dinka : Akut ë ¨Waragak ye cɔɔl Panama¨ yen ka mɛ̈ɛ̈t waragak Bianabur thiäär nhom alɔŋ akut ë löŋdït ëë Panama Mossack Fonseca, acï wɛ̈ɛ̈t ɣäth aɣɛɛr ë runnë tiim ka rou ku thiär ku dhetem.Yue Chinese : 文件顯示,十四間銀行協助富裕客戶隱藏數以十億計美元的財富,以逃避徵稅和其他規管。

Southwestern Dinka : Aye athöör nyuɔth lɔnadë kë ɣɔ̈t thiaar ku ŋuan ëë wëu tɔ̈ɔ̈u thiin aci kɔc loŋ jiɛɛk kuony biik tiim ce kuen wëu pan Amerika ye cɔɔl Dollar a thian bë tene ye kek juɛ̈r atap ku jɔl ya lɔ̈ŋ kɔ̈k ajuɛ̈ɛ̈r.Yue Chinese : 英國報章《衛報》指出,被用作達到該目的的空殼公司達 1,200 間,而德意志銀行控制了其中大約三分之一。

Southwestern Dinka : Ɣöndït ëë gätë wëël pannë British ye cɔɔl Guardian aci thɔ̈ɔ̈ŋ ke vön ëë tɔ̈ɔ̈u wëu ye cɔɔl Deutsche aci tiim tök ku buɔt ka rou aci gël tën akuut kɔ̈k.Yue Chinese : 這引致世界各地的抗議活動、數宗刑事起訴,以及冰島和巴基斯坦政府的領導人辭職。

Southwestern Dinka : Kɔc ake cë puɔ̈th riäk go kë lɔ ëë dhölic ëë pinynhom ëbɛ̈n, go kɔc wën muk löŋ ëë Pan ye cɔɔl Iceland ku jɔl ya Pakistan go kë kuec ëë luɔɔi.Yue Chinese : 馬英九在香港出生,曾於紐約大學和哈佛法學院讀書,並曾擁有美國永久居民 「綠卡」身份。

Southwestern Dinka : Raan ye cɔɔl Ma yen acë dhiëëth pinyë Hong-Kong ku le kuëën pan abun ye cɔɔl New York ku panabun ee löŋ kueen thin ye cɔɔl Harvard ku jɔl bɛɛr rëër pan Amirka apɛɛi arɛ̈ɛ̈k bë ruɔ̈k yieth kënnë maŋök.Yue Chinese : 謝長廷在選舉期間暗示馬英九可能會在台灣遇上危機的時候逃離台灣。

Southwestern Dinka : Hiseh aci acë jam lan bï raan cɔɔl Ma kat të lee akuëën looi ke yen ariɛ̈ɛ̈c ë wɛ̈ɛ̈t bï baai riäk.Yue Chinese : 謝長廷還認為,上鏡的馬英九只有外表而沒有內涵。

Southwestern Dinka : Hiseh aci teer lanadë ke thura raan cɔɔl Ma acï piath apɛɛidït.Yue Chinese : 儘管受到這些指責,但馬英九仍在一個主張與中國大陸建立更緊密聯繫的平台上輕鬆勝出。

Southwestern Dinka : Na cɔk alan cï ye cääk kɔ̈u, yen raan cɔɔl Ma ka ŋot ke cï bɛ̈n tiam ëë kam den keek ke kɔc ke piny ëë China.Yue Chinese : 今天的最佳選手為華盛頓首都的亞歷克斯·奧韋奇金。

Southwestern Dinka : Ke ye aköle ke raandit muk thuɛ̈ɛ̈c nhom aye cɔɔl Alex Ovechkin ke ye raan paandït ye cɔɔl Washington.Yue Chinese : 在華盛頓 5-3 戰勝亞特蘭大開拓者的比賽中,他貢獻了 2 個入球和 2 次助攻。

Southwestern Dinka : Yen aci kɔc wuɔ̈ɔ̈r arak rou, ku ben kony arak rou pan në Washington ke dhiëëc ku jɔl ya Atlanta ke diäk.[Day2]

Yue Chinese : 奧韋奇金當晚的第一個助攻來自新秀巴克斯卓的制勝一球;

Southwestern Dinka : Ovechkin aci muɔ̈c tueŋ gam tënnë raan cɔɔl rookie Nicklas .Yue Chinese : 他在當晚的第二個入球是他於該賽季的第60 個個人入球,成為自 1995-96 賽季 Jaromir Jagr 和Mario Lemieux 分別達成該里程碑以來,首位在一個賽季中錄得 60 個或以上入球的球員。

Southwestern Dinka : Gon ëë rou cï täu makɔ̈u ayen ee gon ke ja thiɛ̈ɛ̈r dhetem abaŋë ruɔ̈nic ku yen ee raan tueŋ cï gon thiɛ̈ɛ̈r dhetem täu mɛ̈n run tiɛm tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku dhiɛ̈ɛ̈c ku jɔl ya thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku dhetem.tha wën cï Jaromir Jagr ku jxl ya Mario Lemieux cï keek thiɔ̈k bïk nyäŋ wei.Yue Chinese : 巴頓在2008年美國400大富豪榜上排名第190位,估計資產總值達23億美元。

Southwestern Dinka : Batten acë ruɔ̈k ke ye raan töŋ kɛɛm raan tiɛm tök ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ëë tim ka rou ku run ka bɛ̈ɛ̈t ku buɔt ka ŋuan cï kueth ëë cin cë thɔ̈ŋ ke ye bianabur rou ku käŋ kadiäk.Yue Chinese : 畢業於1950年維珍尼亞大學藝術與科學學院的他,及後成為了該校的重要捐助人。

Southwestern Dinka : Ku ye acï jɛ̈ɛ̈t nhom panabundït ee kɔc piɔ̈c ëë luɔi ku jɔl ya aloŋ ëë pial ëë guɔ̈p ye cɔɔl Virgina ëë run tiɛm tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ku ye acë panabun acë kuɔny apɛɛidït.Yue Chinese : 伊拉克的阿布格萊布監獄在一次騷亂中被焚燒。

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈n yennë kɔc awuɔ̈c maac thin Abu Ghraib tɔ̈ pannë Iraq yen acë dɛ̈ɛ̈p tëwën cï kɔc ci puɔ̈th riäk lɔ aɣeer bïk riäk piääth ken lɔ nyuɔth.Yue Chinese : 在美軍接管後,發現囚犯被虐待,監獄從此聲名狼藉。

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈nnë ye kɔc mac thin yen acë rɛ̈ɛ̈c apɛɛi të wën cë ye yök ke lɔŋic yaŋ të wën cï apuruk Amirka ee löömYue Chinese : 在 2008 年的新加坡大獎賽上,小皮奎特為了費爾南多·阿隆索在稍早的進站撞車,令安全車出動。

Southwestern Dinka : Piquet Jr. acë rɔt dɛny ëë run tiɛm karou ku run ka bɛ̈ɛ̈t pannë Singapore Grand Prix ëë thaa thin wën cï wɛ̈ɛ̈r kɔ̈ɔ̈c kam ken keek ke Fernando Alonso të wën cï yen thurumbil puɔth bɛ̈ɛ̈i.Yue Chinese : 當阿隆索前面的賽車在安全車後加油時,他便超前,贏得勝利。

Southwestern Dinka : Thaa thin wën cï thurumbil kɔ̈ɔ̈c Alonso nhom tuɛŋ ee ku bïk lööm ëë miök ëë thurumbil puɔth yic ku lee nhial ku bë la caal ke ye raan ci tiam.Yue Chinese : 小皮奎特在 2009 年匈牙利大獎賽後被解僱。

Southwestern Dinka : Piquet Jr. yen acë bɛ̈n cop ëë luɔi yic ëë run tiɛm ka rou ku run ka dhoŋuan të cɔɔl Hungarian Grand Prix.Yue Chinese : 早上 8 點 46 分正,全城一片寂靜,標誌著第一架飛機襲擊目標的時刻。

Southwestern Dinka : EE tha bɛ̈ɛ̈t ku yul ka thiɛ̈ɛ̈r ŋuan ku dhetem wɛ̈ɛ̈r ciɛɛlic, aci wiëëk ëë gɛɛuic kënnë aci nyuɔth lonadë ke riän nhial tueŋ aci löny tëde.Yue Chinese : 兩束光在一夜間被組裝起來指向天空。

Southwestern Dinka : Ɣɛɛrdït acï nhial meeric arak rou wakɔ̈u .Yue Chinese : 五座新的摩天大樓正在遺址施工,位於中央的是交通運輸中心和紀念公園。

Southwestern Dinka : Ku yuïïk nhial ëë ɣöötdït bäär ka dhiëëc yen alɔ tueŋ ëtɛ̈ɛ̈n, tënnë jöt atɔ̈ ee ciɛɛlic.Yue Chinese : 這個PBS 節目獲得二十多個艾美獎,它的播出時間只比芝麻街和羅傑斯先生的社區短。

Southwestern Dinka : Akuut ëë PBS anɔŋ kë cïït ariöpdït ye yic rou yök , ku kaat de aciikic ëë kam ëë yï Sasame Street keek kë Mister Rogers.Yue Chinese : 節目的每一集專注於一本特定書籍的主題,並接著通過多個故事去探討那個主題。

Southwestern Dinka : Yen bidiyo ɛben abe lui ye wɛt tok ku buɔk waac ic be caath ke ic ɛben.Yue Chinese : 每集還為孩子們建議去圖書館時應該尋找哪些書籍。

Southwestern Dinka : Ku piooc kan ɛɛ miith kuony bikki noŋ nyiic ni taan benneke buk nyɛɛi kuany ti lɛɛk kɛk kuɛn ɣɔɔtne kuɛn noŋ buɔ.Yue Chinese : 來自WNED Buffalo(閱讀彩虹的主站)的約翰·格蘭特說道:「閱讀彩虹教會了孩子們為何要閱讀…… 對閱讀的熱愛 — [這節目] 鼓勵孩子們拿起書本閱讀。」

Southwestern Dinka : Raan cɔl John Grant tɔ nï WNED Buffaloɣic (home station Reading Rainbow) ¨ku jɛɛm kɔcke Reading Rainbow,... aye miith piooc bikki kuɛn ku bikki kuɛɛn nhiaarɣic - [ku niye] piooc kanɣic ɛɛ miith lɛɛk bikki buk kuany ku kuɛnkë.¨Yue Chinese : 包括約翰·格蘭特在內的一些人認為,缺乏資金和教育電視節目理念有所改變,都是導致這系列節目完結的原因。

Southwestern Dinka : Aye yuu naan maan ye kan acennë wɛu taau thin agut raan cɔl John Grant, atɔthin kennë kɛk loŋë kakkë piooc ɣic ni thaa loi kang rɔth.Yue Chinese : 預報員稱,這場位於佛得角群島以西 645 英里(1040 公里)的風暴可能在威脅到任何陸上地區之前消散。

Southwestern Dinka : Apuɔ̈k aci rɔt looi abaŋ ciɛɛm të thɔ̈ɔ̈ny ye cɔɔl Cape Verde, yen abë thiäi ëë ɣän kɔ̈k, aci kɔc ye daai ëë käk aliiric luel.Yue Chinese : 弗雷德目前的風速為每小時105英里(每小時165公里),正向西北方向移動。

Southwestern Dinka : Eë mën thinnë yoomdït atɔ̈ thin ku ka wel ye nhom të lɔ tueŋ.Yue Chinese : 弗雷德是自衛星圖像出現以來,在大西洋南部和東部有記錄以來最強的熱帶氣旋,亦是西經35度線以東有記錄以來的第三大颶風。

Southwestern Dinka : Yoomdït cɔɔl Fred ëë thoŋ ëë kɔc ɣeer, yen acï yök aloŋ ciɛ̈n ku jɔl ya alɔŋ cuɛ̈ɛ̈c të bï ëë Atlantic mënnë ëtɛ̈ɛ̈k ë kë dït ye käŋ tïŋ, kä tɔ̈ nhial ye cɔɔl kënë käŋ cooc. Yen aci yök ke ye kɔɔrdït rɛ̈ɛ̈r kɔɔr kadiak cök aloŋ cuëëc ëë kë cït thiɛ̈ɛ̈rdiak ku dhiëëc.Yue Chinese : 1759 年 9 月 24 日,阿瑟·健力士簽署了一份為期9,000年的租約,租用愛爾蘭都柏林的聖詹姆斯門啤酒廠。

Southwestern Dinka : Eë pɛi dhoŋuan ke ye nïïn thiɛ̈ɛ̈rou ku ŋuan ëë run tiɛm tök ku buɔt ka dhorou ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ku dhoŋuan ke pan ye cɔɔl Arthur Guinness acë ka rɛ̈ɛ̈r piny ëë St James´ Gate Brewery tɔ pan ye cɔɔl Dublin, Ireland acë mɛ̈ɛ̈l ku bë rɛ̈ɛ̈r keek tiim ka dhoŋuanYue Chinese : 250年後,健力士已經發展成為一個每年營業額超過100億歐元 (147億美元) 的全球企業。

Southwestern Dinka : Ee ruɔ̈n bot karou ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ka akut ëë ɣɔɔc wɛɛi ëë käŋ acï rɔt juak agut bë naŋ kë cïït bianabur thiäär ëë wëu pannë Europe ëë ruɔ̈n thok ebɛ̈n.Yue Chinese : 今天,A1GP 紐西蘭隊的副駕駛員喬尼·里德 (Jonny Reid) 創下歷史,合法地以最快速度駛過擁有 48 年歷史的紐西蘭奧克蘭海港大橋。

Southwestern Dinka : Jonny Reid ee raan tɔ̈ŋ ëë ye kuëth akut ë Zealand yic ku ye akölë, ka cë raan nɔŋ ruun ka thiɛ̈ɛ̈rŋuan ku bɛ̈ɛ̈t ye cɔɔl Auckland Harbour Bridge wuɔ̈ɔ̈r ëë kat .Yue Chinese : 里德先生成功七次駕駛新西蘭的 A1GP 汽車「黑美人」過橋,時速超過 160 公里。

Southwestern Dinka : Mony ye cɔɔl Reid acë lëu ku bë kat ayic dhorou ëë kamdït meecic apɛɛi ëë Kubur nhom.Yue Chinese : 新西蘭警方因為「黑美人」的車身太矮,無法使用自己的測速雷達槍測量里德先生開得有多快,只有其中一次里德先生減速到時速 160 公里,警方才能為他測量。

Southwestern Dinka : Apuruk ke piny ëë Zealand keek acë kat ëë thurumbil cɔɔl Radar, acik yök ke rielic të wën wic keek bïk të cït të kɛ̈t Reid thïn ŋic ku të cï keek bɛ̈n ŋic ee tën awën cï keek gɛ̈ɛ̈r den miɛt nyin piny keek apuruk mac kɔc.[Day3]

Yue Chinese : 在過去的三個月,超過 80 名被捕人士自中央拘留所獲釋,沒有被正式起訴。

Southwestern Dinka : Ëë pɛ̈ɛ̈ï cï lɔ wäär kadiäk, ke kɔc ëë ke cï keek maac ka thiɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈t, keek acï luɔ̈ny bei ɣɔɔn në dööm ke cën luŋ cë looi.Yue Chinese : 今年 4 月,格林法官發布了一項針對該設施的臨時限制令,下令強制釋放被關押超過 24 小時而沒有接受法庭專員聆訊的人士。

Southwestern Dinka : EE pɛɛi ŋuan ee ruɔ̈n ke löŋ acë bɛ̈n bei tënnë raandït muk löŋ ye cɔɔl Glynn lan bï kɔc cï maac lac a lony të cin en luŋ cï dac cɔɔl ëë Bɛ̈nydït muk löŋ.Yue Chinese : 如果獲准保釋,專員可以定立保釋金,並正式確定逮捕人員提出的指控。這些指控隨後會進入該州的電腦系統,從而對案件進行追蹤。

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny acï wɛ̈ɛ̈r yen kɔc waar cɔl atɔ̈ rin ku bë kä cë ke raan cë waar kum ya gät piny athööric ku jɔl ya bë ke täu ëë luŋ ye käŋ täu thin.Yue Chinese : 聆訊亦代表疑犯有權得到快速審判的日期。

Southwestern Dinka : Pïŋ ëë thiɛ̈ɛ̈c ë thok ëë köl ëë raan cï awuɔ̈c looi, yen aye nyuɔth.Yue Chinese : 澳洲財政部長彼得•科斯特洛,同時亦最有可能接繼總理約翰•霍華德成為自由黨的領導人,表示支持澳洲發展核電產業。

Southwestern Dinka : Peter Costello raan ee muuk Australian yen aniɛɛr bë bɛ̈ny baai cɔɔl John Howard tiam bë ya raan akuut ëë bäny ku bë kuny de gam aloŋ ëë cirkadït ëë dhɛ̈ɛ̈ŋ.Yue Chinese : 科斯特洛先生表示,當核能發電經濟上可行時,澳洲應考慮使用核能。

Southwestern Dinka : Raan ye ccɔɔl Costello aci luel lonadë ke riɛl ëë këdït ëë thääthë mɛ̈ɛ̈c yen acï tɔ̈ ke cë ŋiɛ̈ɛ̈c looi apuɔth ku Australia abï luoi de kuany cök.Yue Chinese : 科斯特洛先生說:「如果核能商業化,我們就應該使用它。也就是說,我們原則上不反對核能。」

Southwestern Dinka : Të bii ɣen ke ye kënnë ɣooc kä bë rɛ̈ɛ̈r ke ɣook . Yen të de, acën të bï keek kuec ëë en thin yen këdït tuuc. Aci Costello luel.Yue Chinese : 安莎通訊社表示:「警方對接連發生的高層刺殺行動表示關注,並擔心這可能會觸發黨內為奪權而大開殺戒。」

Southwestern Dinka : Eë wɛ̈t ë raan cɔɔl Ansa, bolis e diɛ̈r wet nɛ̈k baany Mafia rot kaamken arin atëër bany ku wet bi yen tɔŋ dit tet cɔl ala riip .Yue Chinese : 警方表示,因爲洛皮科洛曾是普羅文扎諾在巴勒莫的得力助手,所以佔了上風。由於老一輩老闆奉行普羅文扎諾的政策,在加強自己的權力網絡時,盡可能保持低調,所以他豐富的經驗,便為他贏得了老闆的尊重。

Southwestern Dinka : Acï apuruk luel lan ye Lo Piccolo nɔŋ ɣen cindït tënnë Provenzano ku jɔl ya nyiɛ̈ny dit de ace yiɛ̈ athɛɛk ëkɔc thɛɛr ago wël ëë raan cɔɔl Provenzano muk nhiima go baai lɔ tueeŋ keek riɛɛl.Yue Chinese : 1992 年,普羅文扎諾結束了由里亞納對政府發動的戰爭。這場戰爭奪去了黑手黨十字軍喬瓦尼·法爾科內和保羅·博爾塞利諾的生命。同時,那些老闆也被他控制了。

Southwestern Dinka : Keek kɔc ci jaakë acë rɔ̈t mat ëë wɛ̈ɛ̈t Provenzano wën cï yen tɔŋ cɔl a kääc kam ëë bɛ̈ɛ̈I yic ku ye tɔŋ kënnë acï Mafia crusaders Giovanni Falcone ku jɔl ya Paolo Borsellino nɔ̈k ëë run tiim tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku rou.Yue Chinese : 蘋果行政總裁史蒂夫·喬布斯走到台上,從牛仔褲口袋裡拿出 iPhone,將這款裝置公諸於世。

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny muk Apple ye cɔɔl Steve Jobs acë luŋ jam bɛ̈I bei ku nyuuth kɔc wën cë kë kenhïïm kuut.Yue Chinese : 他在兩個小時的演講中說道:「今天,蘋果將重新發明手機,今天,我們將創造歷史。」

Southwestern Dinka : Të wën jiɛm ɣen ëë thaa karou go luel akölë ke Apple abë dhuɔ̈k piny bï ya këpuɔth ëë yaam bë ya ɣook kë laŋ anyiköl ë yaköle.Yue Chinese : 巴西是世界上最大的羅馬天主教國家,而羅馬天主教會一直反對同性婚姻在巴西合法化。

Southwestern Dinka : Brazil enë paan wɛ̈n dït de Roman Catholic pinynhom ëbɛ̈n, ku kɔc ke luaŋ e Catholic ke Roman aye jaai na thiëŋ e moc ku moc ku thiëŋ e tik kek tiŋdɛ̈t.Yue Chinese : 巴西國民議會已經就是否合法化辯論了十年,目前這種民事婚姻只在南里約格蘭州合法。

Southwestern Dinka : Kɔc lon akuma ke Brazil acïï ye löŋ në thiëŋ e moc ku moc ku thiëŋ e tik ku tik jaamyic në run kee 10 ku thiëŋ kekë ye rot loi në pään e Rio Gande do sul.Yue Chinese : 最初的法案是由聖保羅的前市長 Marta Suplicy 起草。這項立法提案經過修改後,現在由羅伯托·杰斐遜處理。

Southwestern Dinka : Löŋ tueŋ ee guiir në Mayor de paan de SãoPaulo thɛɛr, Marta Suplicy. Löŋ cï luel, arɛ̈k cë cɔ̈k piny, arɛ̈ɛ̈r në Roberto Jefferson ciin.Yue Chinese : 抗議者希望收集獲120萬人簽名的請願書,在十一月提交給國民議會。

Southwestern Dinka : Kɔc kek cï jai në ye löŋ kekë acigät aye tɔ̈u ka kek bï gät në petition cï thany në kɔc ke mallion ke 1.2 në pɛi 11.Yue Chinese : 明顯地很多家庭都在尋求法律幫助以對抗驅逐,其後於 3 月 20 日在東灣社區法律中心為房屋騙局的受害者舉行了一次會議。

Southwestern Dinka : Të wɛ̈n cën rot nyuɔth lɔn wïc bɛ̈i/anïn juëc në kuɔny de ganuun kubïk thɔ̈r ke copë wei në ɣɔ̈nkɛniic, kë amat e cii looi kë Pɛi Diäk ë nïn 20 abaŋ de East Bay Community Law Center tënë kɔc wɛ̈n kek cïn ɣöötkɛn kual.Yue Chinese : 當租戶開始分享在他們身上發生的事情時,大部分涉及的家庭突然意識到,奧克蘭房屋委員會的卡羅琳·威爾遜偷取了他們的保證金,然後逃離城鎮。

Southwestern Dinka : Ɣɔn cïï kɔc cë ɣööt ken jäi ke cï rot luɛ kek luɛl, bääi wɛ̈n kek e tɔ̈u thïn acikï tïŋYue Chinese : 洛克伍德花園的租戶認為,可能還有另外40 戶或更多的家庭面臨被驅逐,因為他們了解到,奧克蘭房屋委員會監管部門亦正在調查奧克蘭其他可能與房屋騙局有關的公共房屋。

Southwestern Dinka : Kɔc kek rɛɛr në pään e Lockwood_Garden aye jääm ku luɛl ke anɔŋ bääi kɔ̈k ke thiɛr ŋuan ku lɛɛr tueŋ kek cop e mɛɛn cïï kɛɛk yen tïŋ akum e OHA a cɛɛr ye bäi kɔ̈k wɛ̈n kɛɛk tɔ̈u Oakland wɛ̈n kɛɛk cïï kɛɛk cuɛr aya.Yue Chinese : 樂隊取消了在茂宜島戰爭紀念館的演出,並向歌迷致歉。該演出原定有 9000 人參加。

Southwestern Dinka : kɔc ke cïït e diat aci ketden teemkɔ̈u në baŋ e Maui´s War Memorial Stadium, wɛ̈n yen e bi kɔc ke 9,000 lɔ thïn.Yue Chinese : 樂隊的管理公司 HK Management Inc. 在 9 月 20 日取消活動時,最初沒有給出原因,但在第二天便歸咎於後勤原因。

Southwestern Dinka : Kɔmpänï e kɔc ke cïït e diat yen ye col HK Management Inc, akin wat e tem ket kɔ̈u luɛl ne kol e nïïn 20 nï pɛi thiäär ku tök, acïï kɔc ke aguɛɛr gɔk.Yue Chinese : 希臘著名律師 Sakis Kechagioglou 和 George Nikolakopoulos 被關押在雅典 Korydallus 的監獄,他們被判犯有貪污和腐敗罪。

Southwestern Dinka : Abukuum e paanë Greek wɛ̈n ŋic, Sakis Kechagioglou ku George Nikolakopoulos acë kek mac në thïjïn e Athens e Korydallus, wat cï kek yök kek awäny ariöpë thok.Yue Chinese : 因此亦揭露了法官和律師過去多年所犯的非法行為,掀起了希臘法律界的大醜聞。

Southwestern Dinka : Në ciäär de yic, te la gɔk acïï yök në akuma ë Greek yic yen naŋ abukuum acïï yök ka kek loi kak wɛ̈n cë kak la cɔɔk në run yen cë la.Yue Chinese : 記者馬基斯・特里安塔菲洛普洛斯於幾週前在阿爾法電視台的熱門節目《Zoungla》中披露了此資料後,議員兼律師彼得羅斯・曼圖瓦洛斯便因他的職員涉嫌非法貪污和腐敗而被免職。

Southwestern Dinka : Në ithbuɔɔ cë tëëk, raan ee lon cɔɔl wɛ̈n ye cɔl Makis Triantafylopoulos në baŋ den e television cɔl ¨Zoungla¨ ye nyuɔth në Alpha TV, raan yen lui kekë akuma kuye abukum, Petros Mantalouvalos ë cïï kuum wat cïï kɔc kek lui keke yen aci kek yök kekë awän aariöpë thok në wɛ̈ɛ̈th/wëu.Yue Chinese : 此外,最高法官埃萬杰洛斯·卡盧西斯因貪污和腐敗行為罪成被判入獄。

Southwestern Dinka : Në dɛ̈t pe, abukuum Evangelos Kalousis acï mac wat cï yen yök ka de guöp awuɛc e jurthok në të den e luɔi.[Day4]

Yue Chinese : 羅伯茨斷然拒絕談論他對生命從何時開始(考慮墮胎道德時的一個重要問題)的見解,並表示對可能情況的細節發表評論是不道德的。

Southwestern Dinka : Roberts Flatly aci jääi bi luɛɛl ye kɔɔl no yɛɛn ye tiŋ e gɔl pïïr, thual rïïl wɛ̈n ye ŋɔr në thiɛɛc në raac e meth, luɛl de a lɛu ku abi thuŋde co rïïl yic arɛɛt.Yue Chinese : 然而,他重申了他之前的聲明,即羅伊訴韋德案是「美國的既定法律」,強調了最高法院一致裁決的重要性。

Southwestern Dinka : Aci watden tuɛŋ ɣön ye luɛl Roe v. Wade e ye ¨lööŋ ke piny¨ në luɛl në lööŋ tɔ̈u në abukuum cin.Yue Chinese : 他亦確認他相信羅伊案判決所依據的隱含私隱權。

Southwestern Dinka : Aci gäm aya nan rään anaŋ yic në thiään e kake yen ye Roe luɛl wɛ̈n.Yue Chinese : 瑪魯奇多已經爬到榜首位置,以六分的優勢領先第二名的努薩。

Southwestern Dinka : Maroochydore aci ŋɔr ku wer Noosa, ke ye rään e rou në dhetɛɛm.Yue Chinese : 雙方在主要半準決賽中對壘,努薩以 11 分的優勢擊敗對手。

Southwestern Dinka : Kek abi dhiäl yɔk në thiök e thɔɔk ku Noosa aciŋɔr kaa 11.Yue Chinese : 瑪魯奇多隨後在決賽預賽中擊敗卡布爾徹。

Southwestern Dinka : Maroochydore aci Caboolture la wɔɔr.Yue Chinese : 西爪龍屬伊氏西爪龍是馳龍科的一種,是迅猛龍的表親。

Southwestern Dinka : Hesperonychus elizabethae e baŋ e gɔl e Dromaeosauridae ku aruääi kenë Velociraptor.Yue Chinese : 這種全身長有羽毛的溫血猛禽,相信與迅猛龍一樣用有爪的兩條腿直立行走。

Southwestern Dinka : Kene acithiääŋ kene nɔ̈k, riɛmden e tuic ku diɛt cïï kon ya caath në cɔk ke rou ku anɔŋ riɛb bɛɛr cïï Velociraptor.Yue Chinese : 它的第二隻爪子比較大,因此得名「西爪龍」,意思是「西方的爪」。

Southwestern Dinka : Riɛbden e rou e dït, yën cɔl yen Hasperonychus, wɛ̈n yen ye ¨rieb ke baŋ cääm´Yue Chinese : 除了破碎的冰層,極端的天氣狀況亦阻礙了救援工作。

Southwestern Dinka : Cït thuɔɔr ë ice, rɛɛc në ka cïï wo gɔɔr aci lon në kuany co rïïlic.Yue Chinese : 皮特曼認為,情況要到下週才有改善。

Southwestern Dinka : Acïï Pittman thɔ̈ɔ̈ŋ kɔ̈u lɔn cï lëu bïï ɣälaa röt agut cë yithbuɔ däŋic.Yue Chinese : 根據皮特曼的說法,浮冰的數量和厚度是過去 15 年來捕獵海豹船員所經歷最差的。

Southwestern Dinka : Dït ku dhïl de duötë ice, në të cït tën ye Pittman ye yɔ̈k thïn, ee ye rɛ̈ɛ̈c tene kɔc cath wïïr thɛɛr në run kee 15 cë bakYue Chinese : 今天紅湖社區傳來消息,Jeff Weise 和九名受害者其中的三人舉行葬禮,另外一名涉及3月21日校園槍擊案的學生被捕。

Southwestern Dinka : Ke wɛrde thou cennë raanë nok acï piŋ ɣän ëbɛ̈n tïnoŋ jur rɛɛr Red Lake yic nïye kɔlë ku löŋde raan cɔl Jeff Weise ku jɔlya koi kɔ̈k cïkke nok ke dhoŋuan acë loi ayadde ku naan maan cï mɛnh dɛŋ de thukul acï dhɔɔm nï këdde kɔc cïkke moc kë pɛi nïn 21 pɛi dhïc.Yue Chinese : 當局除了確認今天的拘捕行動外,提供的官方資料不多。

Southwestern Dinka : Ku kɔc akuma aciën këdït cïk luɛɛl bic nïye këde döm/mɛ̈c ye kɔɔlë.Yue Chinese : 然而,一名對調查知情的人士向《明尼阿波利斯明星論壇報》透露,兇手是紅湖部落主席Floyd Jourdain的16 歲兒子Louis Jourdain。

Southwestern Dinka : Ku yen eci lɛɛk akutnhom de kɔc cɔl Minneaopolis Star-Tribune kɔcke ŋic ye tën yiɛp e cok thin lɔn ye yen mɛnh la ruön 16 cɔl Louis Jourdain, wɛ̈n raan cɔl Floyd Jourdain bëny muuk Red Lake Tribunal.Yue Chinese : 目前未知會作出甚麼控罪,亦未知當局如何找到這個男孩,但聯邦法院已經著手處理少年訴訟。

Southwestern Dinka : Acï ŋiic naan bï kuum yïdë ku naan yeŋo bï kɔc luuŋ luɛl tïnoŋ mɛnh kor kan ku ye kanɣic lukde mɛhn kor acï rɔt gɔl tëdde bulluk nhïïm.Yue Chinese : 洛丁亦表示,官員決定取消第二輪投票,以為阿富汗人節省另一次大選的開支和保安風險。

Southwestern Dinka : Acï Lodin luɛl aya kɔc ke luoi la tuɛŋ temkɔ̈u agɔke Afghans kony agɔke wenhden cïï rääc ku cïkï tiit e cuɔt dɛ̈t cï tɔ̈u.Yue Chinese : 外交官們表示,他們發現阿富汗憲法頗為含糊,因此決定沒有必要舉行第二輪投票。

Southwestern Dinka : Kɔc cï pïoc aaye jam ku luɛlke acï juɛr tën loŋ ke Afghans wɛ̈n ye cuɔt co cï rot loi.Yue Chinese : 這與早前的報導互相矛盾,該報導稱取消第二輪投票違反憲法。

Southwestern Dinka : Në alïäm cïï nyoth wɛ̈n, temkɔ̈u e cuat acë tɔ̈u e löŋ.Yue Chinese : 這輛飛機當時正飛往伊爾庫茨克,由國內軍隊操控。

Southwestern Dinka : Thaira e la baŋ e Irkutsk ku e ci cääth në kɔc ke baŋ thïn.Yue Chinese : 已成立調查小組專責調查。

Southwestern Dinka : Thiëc ee cïï co tɔ̈u ago ke ci rot cääric.Yue Chinese : 自上世紀 70 年代以來,Il-76 一直是俄羅斯和蘇聯軍隊的主力,上個月在俄羅斯已經發生了一宗嚴重事故。

Southwestern Dinka : Kënë II-76 e rïïl e kɔc ke Russia ku jɛɛc ke Soviet jäl e ruun e 1970 yic ku aci dɛɛŋ e thrumbil la gɔk ye pɛɛn ɣɔn ci la.Yue Chinese : 10 月 7 日,一個引擎在起飛時分離,未有造成傷害。意外發生後,俄羅斯下令Il-76短暫停飛。

Southwestern Dinka : Kë pɛi e Thiäär ee nïn 7, kë makana e cïï tem roor në jäälyic ka cin ke cë riääk. Russia acë II-76 tɔ̈ɔ̈u piny në riääkyic.Yue Chinese : 在阿拉斯加費爾班克斯以南洩漏數千桶原油後,800 英里長的阿拉斯加輸油管道系統被逼關閉。

Southwestern Dinka : Miles ke 800 ke Trans-Alaska Pipeline System acithiɔk wat e jääth cë wɛɛl rool në baŋ piiny ë Fairbanks Alaska.Yue Chinese : 一次例行消防指揮系統測試後發生電力故障,導致安全閥打開,使原油在格里利堡 9 號泵站附近溢出。

Southwestern Dinka : Ciën riɛl acïï thɛɛm de mac co loi wɛ̈n yen jääth co wal wei në baŋ ë Fort Greely.[Day5]

Yue Chinese : 閥門打開使系統內的壓力釋放,原油繼而經過油墊流入一個可容納 55,000 桶(230 萬加侖)的油箱。

Southwestern Dinka : Në baŋ ɣɔ̈r acïï cänh ë jääth co kor ku cääth në të cet barmiil ke 55,000 (të cït gallon kaa mallion kaa 2.3).Yue Chinese : 截至星期三下午,油箱的排氣口仍在洩漏,可能由油箱內部熱力膨脹造成。

Southwestern Dinka : Në köl e ŋuan aköl lɛɛric, ɣɔn tank ke jääth ke ŋɔt ke kuɛɛr, ke wɛ̈n e loi rot wat a tuɛɛc wɛ̈n cïï rɔt loi në tankyic.Yue Chinese : 油箱下面另一個可以容納 104,500 桶的二級儲存區尚未完全填滿。

Southwestern Dinka : Anaŋ biääk piny e tank wɛ̈n ye lɛu bi barrel ke 104,500 jɔt akënë (akëcë) thiööŋ.Yue Chinese : 該電視直播的評論是伊朗高層消息來源首次承認制裁帶來影響。

Southwestern Dinka : Në ye jɛɛmyic në dhölë television , aye nyuɔth nän kɔc dït ke Iran acë gam wɛ̈t e wɛɛc e kaŋ yën cïï kä juëc rac.Yue Chinese : 有關制裁包括財務限制以及歐盟對原油出口的禁令,而原油出口佔伊朗經濟的國外收入 80%。

Southwestern Dinka : Acïï thɔl ke cääth e wëu ku thuɔk e jɔt e miök be kɔc ke European Union wɛ̈n yen ye thuŋ de Iran co yök 80 ë bɔɔtic në wënh bɔ̈ bic.Yue Chinese : 石油輸出國組織在最近的每月報告中提及,原油出口已降至 20 年來的最低水平,每天只有 280 萬桶。

Southwestern Dinka : Tën kuɛ̈nden de pɛi, OPEC acë jääm ku luelke jɔɔt de miök aci nyiin la piny apɛi në run thiärou cïï la në të cït mallion kaa 2.8 në kööl tökic.Yue Chinese : 該國最高領袖阿亞圖拉•阿里•哈梅內伊形容,該國對石油的依賴是源於 1979 年伊朗伊斯蘭革命前的「一個陷阱」,並應該擺脫有關束縛。

Southwestern Dinka : Bëny dït e bääi, Ayatollah Ali Khamenei, aci ŋääthe miök col ¨dhuɔm¨ wen yen ci tɔ̈u jääl e kɔɔl e thɔɔr e Iran Islamic ne ruun e 1979 ku ye ke wɛ̈n bi këk rɔt nyaai thïn.Yue Chinese : 當太空艙在大約早上五點(東部時間)到達地球並進入大氣層時,它預計將為北加州、俄勒岡州、內華達州和猶他州的居民上演一場燈光表演。

Southwestern Dinka : Të cïï capsule la Earth ku lɛɛr e luadyic tën thää 5 nhiääkduur (thää aalɔŋ cuëëc), aye ŋic ka ruɛɛl baŋ e tueŋ e California Oregon Nevada ku Utah.Yue Chinese : 太空艙看起來很像劃過天際的流星。

Southwestern Dinka : Capsule abithɔŋ kene kuɛl ci muɔc luätic.Yue Chinese : 太空艙將以每秒 12.8 公里或 8 英里的速度飛行,足以在一分鐘內從三藩市飛到洛杉磯。

Southwestern Dinka : Capsule abë cääth tën 12.8 km walɛ 8 miles në dekik tɔk, piääl lëu ku yën co jɛl San Francisco lɛɛr Los Angeles në dekik tɔkic.Yue Chinese : 星塵號將打破以往於 1969 年 5 月阿波羅十號指揮艙返回地球時創下的紀錄,成為歷來返回地球部度最快的太空船。

Southwestern Dinka : Stardust abi ŋɔɔr ka ye toŋ e ka piol wɛ̈n këk tɔ̈u e luadic ye dhuk e pinynhom, aci ŋɔɔr ku wɛɛr piol ɣɔn e pɛɛn e dhiɛc ruun e 1969 në dhuŋ e Apollo XYue Chinese : 星塵號的項目經理湯姆·達克斯伯里說︰「它將飛越北加州的西岸,並從加州進入俄勒岡州中部,繼續穿過內華達州和愛達荷州到達猶他州,沿途照亮天際。」

Southwestern Dinka : Abi jääl lɛɛr baŋ e cääm e wɛɛr e baŋ tueŋ e California ku abi ɣɛɛr bääi pääne California lɛɛr baŋ cɛɛl e Oregon ku tɛɛk Nevada ku Idaho ku lɛɛr Utah, luel abiŋɔɔr e Stardust Project Tom Duxbury.Yue Chinese : 陸克文先生簽署京都氣候協議的決定孤立了美國,美國現在將是唯一一個不正式簽署該協議的發達國家。

Southwestern Dinka : Tä ë Mr. Rudd ku bë wɛɛrɛŋ e Kyoto në gɛɛr në kaŋ cï wo gɔɔr acë paanë United States tɛ̈k bei ke ye paan cën dïren.Yue Chinese : 澳洲前保守派政府拒絕簽署《京都協議》,稱其會損害該國非常依賴煤炭出口的經濟,而印度和中國等國家則不受排放目標約束。

Southwestern Dinka : Akuma thɛɛr de Australia acë jäi në ye wɛɛrɛŋ e Kyoto, aye luel alëu ku bë cɛɛŋ rac në ye ŋaathden në hääj e cool, ku bɛɛi cit India ku China akin yɔɔk në ye alïïr rac në kaamdenic.Yue Chinese : 這是 eBay 歷史上最大規模的收購。

Southwestern Dinka : Yen ke ye aguɛɛr dït ë tɔɔr në baŋ ke akökööl ke eBayYue Chinese : 公司希望令利潤來源更多元化,並在 Skype 佔據優勢地位的中國、東歐和巴西等地區更受歡迎。

Southwestern Dinka : Kɔmpänï eye nhiaar ku bë lui baŋ dït apɛi wɛ̈n yen ye Skype lui thïn arsst ku jääk në baŋ dït ago thɔ̈ɔ̈ŋ kekë paanë China, Eastern Europe ku Brazil.Yue Chinese : 科學家懷疑土衛二擁有活躍的地質活動,土星冰冷E環有可能來自於此。

Southwestern Dinka : Scientist aacë Enceladus yök kë ye töŋ de loi ku yen ke Saturn gäm gɔɔlke.Yue Chinese : 土衛二是太陽系中反射度最高的天體,能反射照射於其表面的約 90% 陽光。

Southwestern Dinka : Enceladus ke baŋ töŋ e kääk tɔ̈u në luäät yic ye ruɛɛl aköl nyaai, kën ee ya të cït 90 në bɔɔtic.Yue Chinese : 今天,遊戲發行商 Konami 在日本一份報章表示,他們將不會在費盧傑發行Six Days這款遊戲。

Southwestern Dinka : Kɔc ke cääl e thuɛc në ye köölë acë jam ku luel ke thuɛc Fallujah abë liu në nïn kaa dhetem iic në thöl ë werɛɛk ke Konami ë Japan.Yue Chinese : 這款遊戲以美軍與伊拉克部隊激戰的第二場費盧傑戰役為藍本。

Southwestern Dinka : Thuëëc kën atɔ̈u wɛ̈t e thɔ̈r ë rou e Fallujah, tɔŋ ril wɛ̈n ë tɔ̈u në kaam ë jɛɛc American ku Iraqi.Yue Chinese : ACMA 還發現,儘管影片已在互聯網上串流播放,但 Big Brother 並未違反線上內容審查的法律,因為此影片並沒有儲存在 Big Brother 的網站上。

Southwestern Dinka : ACMA aya aci yök ago bïdïyo ya nyoth në baŋ ë intɛ̈rnɛt, kɔc ke Big Brother akën loŋ ke intɛ̈rnɛt guir yen kën ye bïdïyoo nyoth në wɛ̈pthait në Big Brother yic.Yue Chinese : 廣播服務法提供互聯網內容規例,然而,如要界定為互聯網內容,它必須實際儲存於伺服器上。

Southwestern Dinka : Kɔc ke lon e cääl aci loŋ ke nyoth e käŋ na baŋ ë intɛ̈rnɛt, ago kɛ dun nyoth gam ka yiin ci ku ba naŋ serverdu.Yue Chinese : 位於肯亞內羅比的美國大使館發出警告,指「索馬里的極端分子」計劃於肯亞和埃塞俄比亞發動自殺式炸彈襲擊。

Southwestern Dinka : Akuma ë United State wɛ̈n yen tɔ̈u Nairobi Kenya acë kɔc lɛ̈k wɛ̈t ¨kɔc gät kek tɔ̈u Somalia¨ aguir rot ku bïkï Kenya ku Ethupia biökyic në bomb.Yue Chinese : 美國表示收到一個未公司來源的情報,當中具體提到會使用自殺式炸彈襲擊炸毀埃塞俄比亞和肯亞的「重要地標」。

Southwestern Dinka : Aye paanë U.S. Luel ka cë thok yök tɔŋ të kën rot nyuɔɔth wɛ̈n cë luɔi de nääkë rot ë ŋɛk ye tök në bomb lueel kubë ¨ɣändït ŋic keek¨ cuöny paanë Ethiopia ku Kenya.Yue Chinese : 早在 The Daily Show 和 The Colbert Report 之前,赫克和約翰遜在 1988 年還是華盛頓大學學生時,就想像會有一份刊物模仿新聞和新聞報導。

Southwestern Dinka : Kam këc amät gua jɔk ku Gɛ̈gɛ̈t colbert, Heck ku Johnson aci gɛ̈tgɛ̈t aköl tui jal thɔ̈ɔ̈ŋ kek wel aköl da—kam thɛɛr ye kek mith pan— gɛ̈tgɛ̈t tenɛ UW ruon 1988.[Day6]

Yue Chinese : 自創辦以來,《洋蔥報》已經成為一個名副其實的新聞模仿帝國,擁有印刷版、10 月份吸引了 500 萬獨立訪問者的網站、個人廣告、24 小時新聞網絡、博客,以及最近推出名為《我們的愚蠢世界》的世界地圖集。

Southwestern Dinka : Kam gɔl ye cök, bathal aci ya ke ye wël lueel, ke waraga ye lɔ̈k bei, ku tenɛ kuen ci 5,000,000 jɔɔl loi thöök e pen Thiäär yic, kaŋ e raan ye ɣaac wei e kaam 24 wel ci kuen ku kaam thiɔk war ci jal acik bëi kenɛ pinynhom ye cɔl Dumb world.Yue Chinese : 阿爾•戈爾和湯米•弗蘭克斯將軍漫不經心地說出他們最喜歡的新聞頭條(戈爾的是《洋蔥報》報導,在 2000年他被選舉團擊敗後,他和蒂珀正在享受一生中最美好的性愛)。

Southwestern Dinka : Al Gore ku bɛny ye cɔl Tommy Franks aci jal kuen wël baai keen nhiaarke (Gore ka bathal aci jal ban lueel ala Tipper aci yok ka ci tɔc ka guäc rot kam dit töt run 2000 kuenykueny ci yen wiik thiin).Yue Chinese : 他們的許多作家後來對喬恩·斯圖爾特和史提芬·科爾伯特的新聞惡搞節目帶來重大影響。

Southwestern Dinka : Kɔcken juëc e gɛ̈tgɛ̈t aci la rac nhom tenɛ wël a mat Jon Stewart ku Stephen.Yue Chinese : 這個藝術活動也是由布加勒斯特市政廳發起的其中一項活動,旨在重塑羅馬尼亞首都的形象,建立一個富有創意、多姿多彩的大都市形象。

Southwestern Dinka : Ka ci jal looi ka tëët dit töt e kene ye jaŋ jaam nhom tenɛ pan Bucharest pandiit gɛu ke wic be thura pandiit Romanian jal ban nyuööth ka dheeŋ pan metoroplic.Yue Chinese : 今年 6 至 8 月,這座城市將成為東南歐首個主辦 CowParade 的城市,CowParade是世界上最大型的公共藝術活動。

Southwestern Dinka : Pandiit kenɛ ayen be käŋ ben alɔŋ e pan Europe tenɛ alɔŋ cam ku ciën be weŋ jal nyuɔɔth jäŋ yic, ke ye dït pinynhom ci jal tiŋ e pen e Dhetom ku pen e Bɛ̈t ye ruön kenɛ yic.Yue Chinese : 政府在今天宣佈,於今年三月作出為額外車廂提供資助的承諾亦將會延長。

Southwestern Dinka : Wël akol ci akuma ban lueel aye nyuɔɔth ke ci lueel kam pen Diak ruön kenɛ yic ke ci kek ye gam bik ka kɔk bi jɔt tɔ̈u piny wëu.Yue Chinese : 新增的300節車廂令將予採購的車廂總數達1300節,以緩解過度擠塞情況。

Southwestern Dinka : Ka kɔ̈k mat thiin 300 aca kuen yath 1,300 kaŋ jötjöt ku ba kuɔ̈ɔ̈t nhom tet yic.Yue Chinese : 洛杉磯警察局發言人克里斯托弗·加西亞表示,這名男性疑犯正在接受調查,原因是非法侵入,而不是蓄意破壞。

Southwestern Dinka : Raan cɔl Christopher Garcia, aye wël apuruuk e pan Los Angeles lueel wei, aci jal lueel ela muony leŋ guöp awuöc aci jal gɔ̈t thok ke ci yen tëëk pan raan da ku ace ke ci yen kä ke raan da rac.Yue Chinese : 該標誌實際上沒有受到破壞;而是以飾有和平與愛心標誌的黑色篷帆布作出改動,把字母「O」改成了細階「e」。

Southwestern Dinka : Ke ci gɔ̈t akëc riääk; ke ci war yic aci looi ka rɔɔth kin macär ke ci jal gɔ̈t thiin e wel dɔ̈ɔ̈r ku puɔ̈u ku ¨O¨ war yic be jal kuen ka ye urub piiny ¨e¨.Yue Chinese : 赤潮是由短凱倫藻引起的。這是一種天然的單細胞海洋生物,當其濃度高於正常水平,便會產生赤潮。

Southwestern Dinka : Alɔŋ malual kene ye bei ee ke diit cɔl Karenia brevis, ye tök ci cak e pic yic.Yue Chinese : 自然因素可以交叉產生理想的條件,使這種藻類的數量急劇增加。

Southwestern Dinka : kä ci cak a jal rɔ̈m bik mat ku looi ka kam pɔth yic, ku jɔl tɔ̈u wïïr kene looi bik jueec apɛi.Yue Chinese : 這種藻類會產生一種可以破壞人類和魚類體內神經的神經毒素。

Southwestern Dinka : Ka ke tɔ̈u wïïr kene aleŋ ke ye dhiëët ka ye raan rac tënë kɔc guöp ku reec.Yue Chinese : 魚經常死於水中高濃度的毒素。

Southwestern Dinka : Reec ejal thou wɛ̈t kä rac tɔ̈u piu yic wïïr.Yue Chinese : 風和海浪會將受影響的水帶入空氣,人類吸入後亦會受影響。

Southwestern Dinka : Kɔc aye tuany dɔm taci kek wëëi piu yic kua liir yic.Yue Chinese : 熱帶氣旋 Gonu(在馬爾代夫語中為一袋棕櫚葉)最高風速為持續每小時 240 公里(每小時 149 英里)。

Southwestern Dinka : Nhomden tueŋ, ke dit cɔl Tropical Cyclone Gonu, kaci cak acith yiny tuk thoŋ kɔc pan cɔl Maldives, aci jal döt yom dit mec kilomitir 240 kamyic ku tamec tha tök (149 kam yic tha tok).Yue Chinese : 今日較早前,風速約為每小時 83 公里,預計風力將繼續減弱。

Southwestern Dinka : Wën thɛɛr yaköl, yom akaye kilomitir 83 km/h, ku yen yekene ŋic kabi dhuɔ̈kpiny.Yue Chinese : 鑑於對 2019 冠狀病毒病的憂慮,美國國家籃球協會 (NBA) 在星期三暫停了職業籃球賽季。

Southwestern Dinka : Aköl niin Diak, kɔc pan United States´ National Basketball Association (NBA) aci thueec kura peen e wɛ̈t tuɛny cɔl covid-19.Yue Chinese : 在 NBA 作出此決定前,一名猶他爵士隊球員對 2019 冠狀病毒病病毒檢測呈陽性。

Southwestern Dinka : Wɛ̈t kɔc kura NBA ci kek ye tak bik kura peen wɛ̈t e raan thuëëc tenɛ ya kut cɔl Utah Jazz ci ye yök tuɛny cɔl covid-19 ye guöp.Yue Chinese : 「根據這塊化石可知,這意味著分裂的時間比分子證據預測的要早得多。

Southwestern Dinka : Tenɛ ka thɛɛr ka yic, ka ye nyuɔɔth dëkdëk yic aci rot lac looi thɛɛr ŋuɔt kec kɔc e gɛt ye bɛ̈ibei.Yue Chinese : 這意味著一切都必須歸還,埃塞俄比亞裂谷研究服務中心研究員以及該研究的合著者伯漢·阿斯法說。

Southwestern Dinka : ¨Ka ye nyuɔɔth käŋ ëbën abi dhuɔ̈k ciëën,¨ aci jal lueel e raan diit ci gät alɔŋ pan Ethiopia ku yen raan det ci gat cɔl, Berhane Asfaw.Yue Chinese : 直到目前為止,由於AOL在美國獲廣泛使用,因此能夠跟隨自己的步伐發展IM市場。

Southwestern Dinka : Gut ya köl, ke cɔl AOL aci la bi tenɛ ɣɔc cɔl IM loi bi dit amath, e riin ye ye luɔ̈i apɛi dit pan United States.Yue Chinese : 但因為這次安排,AOL的自由可能會終結。

Southwestern Dinka : Ka juir tɔ̈u kenɛ, nhomläu kene abi thök.Yue Chinese : 雅虎和微軟的服務用戶數字加起來將可以媲美AOL的客戶數量。

Southwestern Dinka : Namar e kɔc lui ke cɔl Yahoo! yic! Ku ke cɔl Microsoft abi jal kɔc tɔ̈u ke cɔl AOL jal wuör.Yue Chinese : 北岩銀行在 2008 年被收歸國有,此前有消息稱,該公司獲得了英國政府的緊急援助。

Southwestern Dinka : Kurden tɔ̈u alɔŋ cuëëc aci jal be ya kene baai ruön 2008 wën ci ye nyuɔɔth tenɛ e ɣɔc aci akuma pan UK kony.Yue Chinese : 受 2007 年次按危機的影響,北岩銀行曾要求援助。

Southwestern Dinka : Kurden alɔŋ cuëëc aci jal cööt bi kony wɛ̈t kerɛc ci rot loi ruön 2007.[Day7]

Yue Chinese : 李察·布蘭遜爵士的維珍集團曾出價收購該行,然而在該行國有化之前遭到拒絕。

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny cɔl Richard Branson´s Virgin Group aci cööt ë kuɔny tenɛ kɔc wëu tɔ̈u ku ci jai bik kony ka kec gua ya kene baai.Yue Chinese : 2010 年,在國有化的同時,現在的高街銀行北岩銀行從「壞銀行」北岩資產管理公司中分拆出來。

Southwestern Dinka : 2010 yic, wën ci yen lui kene baai, kene gekic cɔl tenɛ kur alɔŋ cuëëc aci jal tek yic bi laŋ ¨ɣon e wëu rac¨ kur alɔŋ cuëëc (ka ye jal mac) (Asset Management).Yue Chinese : 維珍只收購了北岩銀行的「好銀行」部分,而沒有收購這間資產管理公司。

Southwestern Dinka : Ke ŋuɔt kec gɔt aci ´ɣɔc hon wëu pɔth´ kur alɔŋ cuëëc, ku ce käŋ ɣɔc ci mac.Yue Chinese : 相信這是歷史上第五次人類觀察到有化學證據確認火星物質墜落到地球。

Southwestern Dinka : Kene e yen namar dhiec ë käŋ yic ci kene wal rot loi pinynhom.Yue Chinese : 在大約24,000顆已知墜落至地球的隕石當中,僅有大約34顆證實來自火星。

Southwestern Dinka : Adat ŋic 24,000 tene kɔc a liir ci lony pinynhom, käŋ ka 34 e rot aci jal yök ka ye kek käŋ martian.Yue Chinese : 當中有15顆隕石來自去年7月的隕石雨。

Southwestern Dinka : Kur thiar ku dhiec aci ŋic ke ye kaŋ a liir pen Dhorou yic.Yue Chinese : 當中的部分隕石在地球十分罕有,每安士售價從11,000美元到22,500美元不等,是黃金價格的十倍以上。

Southwestern Dinka : Kur a bak, ka ce lac yök pinynhom, aci ɣac wei weu ka $11,000 ku weu $22,500 a kuen yic, ku yen a dan thiar yic e ɣɔc dääp.Yue Chinese : 比賽結束後,凱塞洛斯基以 2,250 分的成績成為冠軍車手。

Southwestern Dinka : Weeric, Keselowski aci ya raan cueth apɛi ka kaŋ yök 2,250.Yue Chinese : 約翰遜落後7分,以2,243分排名第2。

Southwestern Dinka : Käŋ ka dhorou ran cɔl Johnson bɔ namar rou yic nɔŋ 2,243.Yue Chinese : 第三名的哈姆林落後 20 分,但領先鮑耶 5 分。凱恩和小特魯克斯分別以 2,220 分和 2,207 分排行第五和第六名。

Southwestern Dinka : Namar diäk yic, Hamlin aci käŋ ka thiär-rou cien, ku aleŋ dhiëc tueŋ tene raan cɔl Bowyer. Kahne ku Truex, Jr. Tɔ̈u namar dhiëc ku dhetem ka leŋ 2,220 ku 2,207.Yue Chinese : 斯圖爾特、戈登、肯瑟斯和哈維克排行在車手榜的前十名,而這賽季還剩下四場比賽。

Southwestern Dinka : Stewart, Gordon, Kenseth, ku Harvick aci kɔc wuɔ̈r namar thiar yic ka thueec ka ŋuan ci doŋ.Yue Chinese : 美國海軍亦表示他們正在調查事件。

Southwestern Dinka : US Navy acik luel aya la gät ke däŋ thok.Yue Chinese : 他們亦在聲明中指:「船員目前正努力尋找安全撤離船隻的最佳方法。」

Southwestern Dinka : Acik luel aya e jam yic, ¨Akut alui apɛi wic kueer bik rɛin wir bɛ̈i bei¨.Yue Chinese : 一艘復仇者級的反水雷艦正前往巴拉望的普林塞薩港。

Southwestern Dinka : Kɔc ril lui aci riäi jal leu, riäi eka tɔ̈u dhöl yic ka la pan cɔl Puerto Princesa Palawan yic.Yue Chinese : 它被派遣予美國海軍的第七艦隊,並駐紮在位於日本長崎的佐世保。

Southwestern Dinka : Aci yik kɔc U.S. Navy alɔŋ Dhorou Sasebo, yic, Nagasaki Japan yic.Yue Chinese : 2008 年 11 月 26 日,孟買襲擊者乘船抵達,並攜帶手榴彈和自動武器,襲擊了多個目標,包括擁擠的 Chhatrapati Shivaji 火車總站和著名的泰姬陵酒店。

Southwestern Dinka : Ayuöp kɔc Mumbai yic aci ben riäi yic pen thiar ku tök aköl nïïn thiar rou ku detem 26, ruön 2008, acik jal bɛi kakek garnit, mec mucmuc ku jɔl moc ɣɔn juac yic egut te dit ci thiäŋ cɔl Chhatrapati Shivaji Terminus gek kathar ku te ŋic ye kɔc niin thiin cɔl Taj Mahal Hotel.Yue Chinese : 戴維·黑德利的偵察行動和情報收集幫助巴基斯坦激進組織虔誠軍的 10 名槍手發動是次行動。

Southwestern Dinka : Kene piöc ku luel käŋ raan cɔl David Headley aci luɔi kony bi raan thiar 10 muk dhaŋ pan e Pakistani jec ye cɔl Laskhar-e-Taiba.Yue Chinese : 這次襲擊事件對印度和巴基斯坦之間的關係帶來巨大壓力。

Southwestern Dinka : Ke ci kɔc kɛk jɔt tɔŋ ci mäth kam India ku Pakistan rac apɛi.Yue Chinese : 在該等官員的陪同下,他向德州市民保證,政府正採取措施保障公眾安全。

Southwestern Dinka : ka ci bäny ka jal ruäc, aci lɛ̈k kɔc tɔ̈u tɛ̈thath ka bi gël acin ke rac yök kek.Yue Chinese : 佩里特別指出:「世界上只有很少地方能夠更好地應對這種情況帶來的挑戰。」

Southwestern Dinka : Perry aci luel guöp, ¨Aleŋ bɛi lik tɔ̈u pinynhom kek ka path lëu bik rac kene kony.¨Yue Chinese : 州長亦表示:「今天我們得知一些學童確認曾與該患者接觸。」

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny aci luel aya, ¨Yaköl, acuk jal piŋ la mïth abɛk pan abun aci rot liäp kek raan tuaany.¨Yue Chinese : 他接著說:「情況雖然很嚴重。但請放心,我們的系統仍然運作正常。」

Southwestern Dinka : Aci la ku luel, ¨Kene a ke ril ë tör. Ba jal ŋic la ke da lui apɛi te ka bi yen lui thin.¨Yue Chinese : 如果得到證實,艾倫對武藏號的八年搜索工作就可完滿結束。

Southwestern Dinka : Te ci ye jal ŋic, ka gör run ka bɛ̈t 8 ke Allen tenɛ Musashi ci jal yök abi kɔc.Yue Chinese : 進行海床測繪後,該團隊使用遙控潛水器搜索並發現沉船。

Southwestern Dinka : Ka war thar ci jal guir ke ci riäk aci jal yök ke ye loi ROV.Yue Chinese : 艾倫是世界上最富有的人之一,據報導,他將大部分財富投資在海洋勘探上,並出於對戰爭的終身興趣而開始尋找武藏號。

Southwestern Dinka : Raan dïït ajak pinynhom, Allen aci jal täu thïn jɛk dit tot kaŋ war yic e riin bi yök Musashi tenɛ piir bar kɔ̈u ka nhiɛr käŋ tɔŋ yic.[Day8]

Yue Chinese : 她在亞特蘭大期間獲得一致好評,並因創新的都市教育而獲得肯定。

Southwestern Dinka : Aci yök ke pɛth ril ëtor kam de yic ka tɔ̈u pan Atlanta ku aci jal ŋic käken pɛth abun pan gɛu.Yue Chinese : 她在2009年獲頒全國年度校長的頭銜 。

Southwestern Dinka : Ruön 2009 yic aci gam ŋiëc dït bai cɔl National Superintendent ruön yic.Yue Chinese : 在頒獎當時,亞特蘭大學校的考試成績有極大進步。

Southwestern Dinka : Kam gɛmgɛm yic, pan abuun tɔu Atlanta acik jal tiŋ ke pɛth ci rot loi athem yic.Yue Chinese : 很快地,《亞特蘭大憲法報》發表了一份報告,顯示考試成績存在問題。

Southwestern Dinka : Kam thin yic, löŋ ci bɛi tenɛ Atlanta Journal-Constitution aci nyuɔɔth ka rɛc ci ben bei themthem yic.Yue Chinese : 報告顯示了考試分數以驚人的速度上升,學校內部似乎發現了問題,但沒有對此發現採取行動。

Southwestern Dinka : Wël gɛ̈tgɛ̈t aci nyuɔɔth käŋ themthem aci rot juak ka bɛn kɔ̈u, ku jɔl la pan abun aci ke räc tiŋ ku cin ke cik loi thïn.Yue Chinese : 其後的證據顯示試卷曾被篡改。霍爾和其他34名教育官員於2013年被起訴。

Southwestern Dinka : Ke ci kuen aci jal nyuɔɔth awaka athem aci ka tat yic ɣöt, kek kɔc kɔ̈k bäny pan abun thiar diak ku ŋuan 34, aci kum ruön 2013.Yue Chinese : 愛爾蘭政府強調有迫切性透過議會立法糾正這種情況。

Southwestern Dinka : Akuma pan Irish aci jal lac loi be löŋ bɛ̈ibei bi nyiin karäc cök piny.Yue Chinese : 一位政府發言人說:「從公共衛生和刑事司法的角度來看,盡快立法在現在來說很重要。」

Southwestern Dinka : ´Ëmɛne aci ya ke ril yic tör e jäŋ yic ku käŋ pïïr yic ku löŋ kɔc karɛc loi jal ka lac bɛibei¨, aci raan jam thöŋ akuma jal luel.Yue Chinese : 衛生部長對由於所涉及的藥物暫時合法而獲得利益的人,以及自現在並不合憲的轉變生效以來與藥物有關的定罪判決,同樣表示關注。

Southwestern Dinka : Acï bɛ̈ny e pïïr cɔl Health Minister luel ke ci tiŋ ye kɔc loi ye kek wäl cam wɛ̈t liu löŋ, ku käŋ kɔ̈k thöŋ kek wäl ye loi wɛ̈t ci löŋ mar.Yue Chinese : 當日較早前,賈克在意大利科維爾恰諾進行季前訓練。在週日與博洛尼亞的比賽之前,他住在球隊的酒店。

Southwestern Dinka : Jarque ye kene lui piöc rot tenɛ cɔl Coverciano Italy yic yakölic.ye kene ka tɔ̈u ɣön akut yic ka kam thuëëc bi loi Aköl Dhorou kek Bolonia.Yue Chinese : 在週日與博洛尼亞的比賽之前,他住在球隊的酒店。

Southwestern Dinka : Ye kene ka tɔ̈u ɣön akut yic ka kam thuëëc bi loi Aköl Dhorou kek Bolonia.Yue Chinese : 當時,巴士上的樂隊正前往位於密蘇里州的聖路易斯六旗遊樂園,為座無虛席的觀眾表演。

Southwestern Dinka : Thurumbil ye kene ka la dhël Detom Flags St. Louis Missouriyic tenɛ wak jal kiit bi thään juëc jal tɛ̈ŋ bei.Yue Chinese : 據目擊者稱,週六凌晨 1 點 15 分,巴士正橫過一個綠燈,這時汽車在前面轉彎。

Southwestern Dinka : Kam 1:15 a.m Aköl nïïn Detom, kɔc tɔ̈u thïn, thurumbil ye kene cath tenɛ ɣɛɛr maŋɔk ka thurumbil jal rot dhuk ye nhom tueŋ.Yue Chinese : 截至八月九日晚上,莫拉克的風眼距離中國福建省約七十公里。

Southwestern Dinka : ka kam thei pen Bɛ̈t köl nïïn Dhoŋuan 9, ka nyiin Morakot aci jal ya kilimitir thiar dhorou ta mec kek tene Chinese panë Fujian.Yue Chinese : 颱風預計以每小時十一公里的速度移向中國。

Southwestern Dinka : Ka yom dït tot ci jal them ka kät apɛi ka la alɔŋ China kek thiar ku tök kph.Yue Chinese : 乘客在華氏90度的高溫下等候時獲派發清水。

Southwestern Dinka : Kɔc jɔt tiɛ̈r aci yiek piu kejal tït talɔŋ thiärdhoŋuan(F)-thεεm degree atuoc.Yue Chinese : 消防隊長斯科特·庫恩斯表示:「當日聖塔克拉拉天氣炎熱,氣溫達華氏90多度。」

Southwestern Dinka : Bεny mac muknhom cɔl Scott Kouns aci luel ¨ erin aköl ci akol tuöc apεi Santa Clara atuöc aci lɔ nhial apεi bi ɣet dhiärdhoŋuan ic.Yue Chinese : 至少可以說,在過山車上被困,任何一刻都是不舒服的,而且當時至少用了一個小時才將第一個人救出。」

Southwestern Dinka : Kuat käm ci dam piny tacɔl roller coaster acï kɔc bi päl gup piny, ba kethin kor luel, ku aci käm cit sä nyai ku ba raan tueŋ nyai kuεthken ic.Yue Chinese : 曾經七次贏取一級方程式錦標賽的冠軍,並於2006年退役的舒馬赫,將代替受傷的費利佩·馬薩出賽。

Southwestern Dinka : Schumacher raan wan cï luoi puol ruon tïm karou ku detem 2006 ta wan ci yen kɔc wör alɔŋ Formula 1 tɔden wër den kɔc tueŋwër aräkic dhorou, arεεl ke bi lɔ nyin raan ci riɔ̈l cɔl Felipe Massa.Yue Chinese : 於2009年的匈牙利大獎賽中,馬薩發生意外,其頭部位置遭受嚴重傷害。

Southwestern Dinka : Kɔc Brazil acï mam apεi erin riɔ̈l nhom ci rot loi ta wan ci tiɛ̈r lönypiny ruön tïmkarou ku dhoŋuan 2009 taden kɔc Hungarian Grand Prix.Yue Chinese : 馬薩肯定至少會缺席2009賽季餘下的賽事。

Southwestern Dinka : Massa arεl ke bi jal käm pol ic bi kek puɔl ruon kenic tïm karou kudhoŋuanYue Chinese : 總統大臣羅德里戈·阿里亞斯說,阿里亞斯的病毒檢測呈輕度陽性。

Southwestern Dinka : Arias aci yok ke laŋ guop tuany thin kor, yen e raan lui ke ye minister maktab bεny baai ic.Yue Chinese : 總統的情況穩定,但將在家中隔離數天。

Southwestern Dinka : Bεny baai apuol guop path, kua ŋɔt bi cɔl arεεl baai ke ci lël thok tade rot nïn thïk lik.Yue Chinese : 「除了發燒和喉嚨痛外,我感覺良好,身體狀況良好,並能夠遠距離辦公。

Southwestern Dinka : Dɔm thok juan ɣum ku abuot röl, ɣen rot yök ya puol tacit tadïen thεr, ku aba leu ba luoi dïe loi alɔŋ jam thalpon.Yue Chinese : 我預期於星期一回到崗位,阿里亞斯在一份聲明中表示。

Southwestern Dinka : ¨Ɣen rot yok ya bi dhuuk luoi dïe ic akölnin tok,¨ aci Arias luel wεt den ci cal ic.[Day9]

Yue Chinese : 費利西亞曾經是薩菲爾-辛普森颶風量表中的 4 級風暴,在週二消散前減弱為熱帶低氣壓。

Southwestern Dinka : Felicia, aci kaŋ a akut ŋuan ta lɔŋ Saffir-Simpson Hurricane kou, aci cɔl aniɔp ɣet riakdït waar ŋɔt kic rεεc akölrou bεn thïn.Yue Chinese : 颶風的殘餘相關雨帶為大部分島嶼帶來陣雨,但至今沒有收到破壞或水浸報告。

Southwestern Dinka : Kaŋ ken ci doŋ aci ɣon laak nyaŋpiny ɣonthony nhïm,ku ta ci luoi yen, acin aboor ku riak kaŋ ci luel.Yue Chinese : 瓦胡島上的降雨量測量達 6.34 英寸,被形容為「有益的」。

Southwestern Dinka : Kaŋ ken ci doŋ aci ɣon laak nyaŋpiny ɣonthony nhïm,ku ta ci luoi yen, acin aboor ku riak kaŋ ci luel.Yue Chinese : 部分降雨還伴隨著雷暴和頻密的閃電。

Southwestern Dinka : Dëŋ kɔk ci cäl aye lɔn ci kek rot mat kek yomthiek ku maardeŋ ci thuötcok.Yue Chinese : Twin Otter 昨天曾嘗試作爲巴布亞新幾內亞航空公司的 CG4684 航班降落在科科達機場,但已中止過一次。

Southwestern Dinka : Aci Twin Otter them bi nyuc alɔŋ Kokoda waraköl tawan ci tiεr PNG päär CG4684, ku aci paar tem kɔu.Yue Chinese : 它在第二次降落前十分鐘消失。

Southwestern Dinka : Thöŋ tacit digik thiar ke ŋɔt kic nyuc piny them arakrou gö cokmärYue Chinese : 今天已經確定了墜機地點。由於位處偏僻,兩名警察空降進入叢林,徒步前往現場搜索生還者。

Southwestern Dinka : Ta ci yen löny thin ajal yok yaköl ku aril yic bi doot abi bolis karou dhelpiny tiεric roric erin bik tim bakic alɔ taci kedaŋ rot loi thïn bik kɔc ci poth döt.Yue Chinese : 導致飛機中止降落的惡劣天氣同樣阻礙救援工作。

Southwestern Dinka : Yɔɔp aci aci aliir yom cɔl arilic kecit ke wan cɔl tiεr atem nyuc kou.Yue Chinese : 據報導,麥克白大街的一間公寓因氣體洩漏而爆炸。

Southwestern Dinka : Alɔŋ ka ci luel, ɣot ci buth ten dhol Macbeth aci yic pat erin kecɔl gas ci thiu.Yue Chinese : 鄰居來電說煤氣洩漏後,煤氣公司的一名員工便接報到達現場。

Southwestern Dinka : Raan lui kek chirka gas kene aci cäl tan awen ci ken rot loi thin erin wen ci raan akeunhom cɔt erin thiu gas ken.Yue Chinese : 當員工到達時,公寓就爆炸了。

Southwestern Dinka : Tawen ci raan lui ken jal ɣët, go ɣot yic pat.Yue Chinese : 沒有重大傷亡報告,但爆炸現場至少有 5 人因受驚而需接受治療。

Southwestern Dinka : Aci rial ku riɔldït ci cal, kepath thin a kɔc ka thiec ketɔ thin käm yic wen ci pat ic rot loi aci kek kony wet pεkwei puou.Yue Chinese : 公寓裡空無一人。

Southwestern Dinka : Aci raan ke reel ɣot alɔŋ thin.Yue Chinese : 當時,該地區疏散了近 100 名居民。

Southwestern Dinka : Kam wen ic, tacit raan buɔt kɔc cieŋthin aci kek köök baaiden.Yue Chinese : 高爾夫球、橄欖球都將重返奧運會。

Southwestern Dinka : Dɔmthok atuεk ku puol den rugby aci rot cok bik dhuk alɔŋ thuec den Olympic.Yue Chinese : 今天,在柏林舉行的國際奧委會執行董事會會議上,國際奧委會投票決定納入這些體育項目。橄欖球(具體來說,橄欖球聯合會)和高爾夫在其他五項運動中脫穎而出,成為奧運會的參賽項目。

Southwestern Dinka : Akut bany den Olympic Pinyhom eben aci cuεt bik pol ken mat alɔŋ amat bäny loirot pan Berlin yakol. Rugby, apεidit eben e amatnhom rugby,ku atuεk aci kek kuany bi bik a thuec kadhiec bi kek thuec alɔŋ Olympics.Yue Chinese : 壁球、空手道和滑輪運動嘗試像棒球和壘球(兩者於 2005 年被剔除)一樣爭取列入奧運會項目。

Southwestern Dinka : Ke cɔl squash, kartën ku thuec lörrot acik them bik lɔ olympic kua aci baseball ku softball them, akek ci kɔc cuεt bik ci lɔ alɔŋ thuec den Olympic ruon tïmkarou ku dhiëc.Yue Chinese : 這項投票仍須在 10 月份的哥本哈根國際奧委會會議上得到全體成員的批准。

Southwestern Dinka : Cuεt ken aye cɔl akɔŋ gam eben kɔc IOC ten amat den pεithiar lɔŋ Capenhagen.Yue Chinese : 並非所有人都支持納入女性排名。

Southwestern Dinka : Acie kuat raan eben yen wic yen ke bi diär mat kuεl yic. Ruon tïm karou ku ŋuan raan ci Olympic Silver nyai cɔl Amir Khan aci luel, ¨ yapuou thok eben aya tak diär aci kek cɔl athar, eyen kedien ya tak.¨Yue Chinese : 2004 年奧運會銀牌得主阿米爾·汗說:「內心深處,我認為女性不應該參加比賽。這是我的意見。」

Southwestern Dinka : Acie kuat raan eben yen wic yen ke bi diär mat kuεl yic. Ruon tïm karou ku ŋuan raan ci Olympic Silver nyai cɔl Amir Khan aci luel, ¨ yapuou thok eben aya tak diär aci kek cɔl athar, eyen kedien ya tak.¨Yue Chinese : 儘管如此,但他說他會在倫敦舉行的二零一二年奧運會支持英國選手。

Southwestern Dinka : Cok alɔn ci yen wetken luel yen abi kɔc British kony weer den ruon tïm karou ku thiarkurou Olympic bi loi pan London.Yue Chinese : 裁判在伯明翰皇家法院進行,並於8月3日審結。

Southwestern Dinka : Ku kan loi rɔt tedde paan cɔl Birmingham Crown yenne luuk ku athɔɔl nï pɛɛi Bɛɛt pɛɛi niin dhiak.Yue Chinese : 這名主持人在現場被捕,他否認襲擊,並聲稱他用桿作自衛用途,保護自己不受30人向他扔出瓶子所傷。

Southwestern Dinka : Raan iye lui bidio nyin ku tɔ thaa loi këdeŋ thin aci jaai naan tɔ thin ku luɛl acii rɔt gɛl ni tim thaa yennë kɔc biok jëjaac.Yue Chinese : 布萊克同時被判企圖妨礙司法公正罪成。

Southwestern Dinka : Raan cɔl Blake aci kuɔɔm wɛt cenne ɣen yen thɛɛm bi luuk de wɛlɣic.Yue Chinese : 法官告訴布萊克,他被送進監獄是「幾乎是不能避免的」。

Southwestern Dinka : Acï bulluk lɛɛk Blake naan ¨acï thiok¨ bi taau ɣootnë thijïnyic.[Day10]

Yue Chinese : 暗能量是一種完全看不見的力量,它不斷地對宇宙產生作用。

Southwestern Dinka : Riel ke col acie riεl rot tiŋ kua aloi pinynhom eben kuat ci cak.Yue Chinese : 人們之所以知道它的存在,是因為它對宇宙膨脹的影響。

Southwestern Dinka : Rεεrde cakic aci ŋic erin keci rot loi ci pinynhom ye yic cuotcien.Yue Chinese : 科學家發現,月球表面遍佈一種被稱為「葉狀陡坡」的地貌,明顯是由月球極慢地收縮而成。

Southwestern Dinka : Kɔc alɔŋ akim scientists, aci pinyliεt yok pεinhom ci wεrpiny ke cɔl lobate scarps keka emen acie loi pεi rot dol amath.Yue Chinese : 這些陡坡在月球上隨處可見,而且幾乎沒有受到風化,反映產生這些陡坡的地質活動是最近才發生的。

Southwestern Dinka : Kek scarps aci kek yok pεi nhom eben ku a mär ku bi kek dan aliir kek kornyin, aye nyuɔth lɔn ada kaŋ rotloi alɔŋ geologic lɔn kaci cak apuoc rot loi kamthinic.Yue Chinese : 這個理論與月球完全沒有地質活動的理論相矛盾。

Southwestern Dinka : Keye luel kaŋ ken acie rot rääm keke keye luel lɔn pεi acin yic kecɔl geology loiröt thin.Yue Chinese : 據稱,這名男子駕駛一輛裝有炸藥的三輪車輛衝向人群。

Southwestern Dinka : Aye luel cit lueth lɔn ci raan thurumbil cok diak kuath ke ci thioŋ dana yic pat akut kɔc ic.Yue Chinese : 涉嫌引爆炸彈的男子在爆炸中受傷後,其後被拘留。

Southwestern Dinka : Raan ci dieu erin ci yen dana rec tεkpiny aci dam piny, keci ɣɔntok kaŋ yok tawen ci kedaŋ yic pat.Yue Chinese : 當局還不知道他的名字,但他們知道他是維吾爾族的一員。

Southwestern Dinka : Riɛn ke aŋɔt ke kuc kɔc muk bany, kua dhil ka ŋic lɔn ye yen raan wut kuat Uighur.Yue Chinese : 納迪亞於 2007 年 9 月 17 日在俄羅斯阿萊克斯一家婦產科診所剖腹出世,體型龐大,體重高達十七磅一安士。

Southwestern Dinka : Nadia, adhiët pεi dhoŋuan akölnin thiar ku dhorou ruon tïm karou ku dhorou, ee ci rëët yic rεt Cesarean Section alɔŋ pan akim dhiëtdiar tɔ Aleisk, Russia, aci them thiεkdit bi ɣet pounds thiar ku dhorou ku ounce tok.Yue Chinese : 這位母親指出:「我們當時都非常震驚。」

Southwestern Dinka : ¨Ɣök eben aci dɔŋ ɣök ci pεkwei,¨ aci maan luel.Yue Chinese : 當被問到父親說了什麼時,她回答說:「他無法說話 — 他只是呆站著眨眼。」

Southwestern Dinka : ¨Nawen thiec ke cï wun luel, go bεεr ¨ akic leu bi laŋ ke luel- yen aci köc keci chuaŋ go dai ye nyin.¨Yue Chinese : 「它會像水一樣運轉、一樣透明。

Southwestern Dinka : Yen abi rot loi ci men piu,koi adai thin ci men cit piu kene.Yue Chinese : 所以如果你站在海岸線上,你就能看到底部的鵝卵石或泥狀物質。

Southwestern Dinka : Ku naŋ yi kac agöryou, wen yin aci dai piny kuat ka cit gεεi ku nyaal ke rεεl piny piucok.Yue Chinese : 斯托凡補充:「據我們所知,只有一顆行星比泰坦星更有活力,那就是地球。」

Southwestern Dinka : Ta cit te ŋic yen, alaŋ kɔc akut yom tïmcom ku nyoth ka juac koc bi titan wan,ku riεn ke aye cɔl pinynhom,¨ aci stofan mat thin.Yue Chinese : 此問題始於 1 月 1 日,數十名當地居民向尾花澤郵局投訴,指他們沒有收到傳統和常規的新年賀卡。

Southwestern Dinka : Aduɔ̈lnhom ken ajɔkrot pëntok akölnin tok ta wen cï thändït baai jam jɔk ten maktb kɔc kaŋ töc taden Obanazawa erïn kic kek kaŋcieŋ den ku kaŋ ruon yam yök.Yue Chinese : 昨天,郵局在發現該名男孩藏起了 600 多份郵件後,向市民和媒體道歉,其中包括 429 張沒有送到收件人手中的新年明信片。

Southwestern Dinka : Warakol, Maktab den kɔc kaŋ toc aci awoc ku malec den gam ten mïth baai eben tawenci aki mïth baai ku kɔc kaŋ cäl yeŋic lɔn ada dhɔɔk thïn aci athör buot ka detem thian , abi ka kɔk mät thin buot ka ŋuan ku thiärou ku dhoŋuan athor ci toc ruön yam, ka kic rot leu bi kek tuɔc ten kɔc laŋ kek.Yue Chinese : 無人月球軌道飛行器「月船1號」發射其月球撞擊探測器(MIP),該探測器以每秒1.5公里(每小時3000英里)的速度掠過月球表面,並成功在月球南極附近著陸 。

Southwestern Dinka : Kecïe wic kuεt lunar Orbiter Chandrayaan-1 Acie ke ci Pεi loi muoc nhial (MIP), kene aci cath pεi nhom eben katdit Kïlmitir tok ku abäk yuul tokic (Tïm ka diäk milën sää tok ic), ku aci caath apath bi jal lɔ nyuc wïïk alɔŋ cïën pεi.Yue Chinese : 除了攜帶了三個重要的科學儀器外,月球探測器的所有表面上亦印上印度國旗。

Southwestern Dinka : Tan cɔŋ yen jot yen kaŋ kɔc Akïïm kadiäk rïlyic, ka keyic rot loi pεi lunar, aci thura ne alam paan india jɔt,ke cit taac ye ruok ben.Yue Chinese : 「感謝那些支持像我這樣曾經犯罪的人。」西里波恩在新聞發佈會上說。

Southwestern Dinka : ¨Wëk kɔc ci raan ci cop cit yen kony aya ke lëëc, ¨Siriporn aci dɔm thok ke jam ta awen cɔl yen wεt.Yue Chinese : 「有些人可能不認同,但我不在乎。

Southwestern Dinka : Aci kɔc kok bi gam ku yien aci diεr.Yue Chinese : 我很高興有人願意支持我。

Southwestern Dinka : Ɣεn amit puou alaŋ kɔc cie gam bïk koc kek ɣεn.Yue Chinese : 自 1947 年巴基斯坦從英國統治下獨立以來,巴基斯坦總統任命了「政治代理」來管理 FATA,後者對該地區行使幾乎全面的自治控制。

Southwestern Dinka : Tɔ wan ci Paan Pakistan ten lɔŋ määc kɔc British ruon tiεm tok ku buot ka dhoŋuan ku thiärŋun ku dhorou, kɔc Pakistan aci ¨kɔc thiεth loi¨ kuany bïk FATA mac, yen aci riεl mεc yen bεi juac thiökthin.Yue Chinese : 這些代理人負責按《巴基斯坦憲法》第 247 條提供政府和司法服務。

Southwestern Dinka : Kɔc thiεth loi ka aci yeŋ riεl bik määc baai dɔm ku bï ka ganun ci kek gɔt alɔŋ Kuεn Article buotkarou ku thiärŋuan ku dhorou den Athöörlöŋ den Pakistan.Yue Chinese : 當地時間今天早上 10 點左右,伊斯蘭聖城麥加的一家旅社倒塌。

Southwestern Dinka : Ɣot aci wïk Mecca, Gεu wei kɔc islam ta cït sää thiar mënanhiak kam pinybaai.Yue Chinese : 這座建築物裡住著一些朝聖者,他們在朝覲前夕前來參觀聖城。

Southwestern Dinka : Ɣot ci buth ken aci kɔc juec ci lɔc keny muoc anïn kɔc ci piny nhialic ci dɔc ben neem ke ke cɔl nεεm hajji.[Day11]

Yue Chinese : 旅館的客人大多為阿拉伯聯合大公國的公民。

Southwestern Dinka : Jɔɔl ta ɣöt a mïth pan cɔl United Arab EMirtes.Yue Chinese : 死亡人數至少有 15 人,預計數字會繼續上升。

Southwestern Dinka : Kɔc ci thou eben a raan thiarku dhiec ku aye dieu ke bi rot juak.Yue Chinese : 里奧洛夫,又名爲「11 號太空人」,是蘇聯最早期的太空人團隊的一員。

Southwestern Dinka : Lenov , kua ŋic rïn kenkɔk cɔl ¨ Cosmonaut No.thiarkutok¨, e keya abaŋ Soviet Union akut ketuεŋ den Cosmonauts.Yue Chinese : 1965 年 3 月 18 日,他進行了第一次載人出艙活動 (EVA),或「太空漫步」,獨自在太空船外停留了剛超過12 分鐘的時間。

Southwestern Dinka : Pεidiäk, akölnïn thiärkubεt, ruon tiεmtok ku buot ka detem ku dhiëc, aci thuec ke den tueŋ ci wic raan thuec yën alïïric (EVA) na ¨Cäthaliiric¨, abi dɔŋ aɣer yen arot tiεrpär apath yul degïk thiarkurou.Yue Chinese : 他的工作令他獲得蘇聯最高榮譽—「蘇聯英雄」。

Southwestern Dinka : Aci yiek ¨ muorŋaknhom den Soviet Union¨, ten Soviet Union athεkdït apεi, erin lon den path.Yue Chinese : 十年後,他領導阿波羅—聯盟號任務中的蘇聯部分,象徵著太空競賽的結束。

Southwestern Dinka : Ruon thiär aɣonda , aci alɔŋ Soviet watnhom taden Apollo-Soyuz akutcath bi ya nyuoth wëër aliiric aci thok.Yue Chinese : 她說:「沒有情報顯示即將會發生襲擊。」

Southwestern Dinka : Aci luel , ¨ Acin nyiεckaŋ ye nyuoth lɔn ada mεkpiny ken aci mεk ke bi rot loi tacïtken¨.Yue Chinese : 然而,將威脅級別降至嚴重並不代表整體威脅已不存在。」

Southwestern Dinka : Kunacie kaya, dhukpiny rioc bi ɣεt piny aci ye nyuoth lɔn ci keriec kɔc jäl eben.¨Yue Chinese : 雖然當局還未確定威脅的可信性,但馬里蘭州交通管理局在聯邦調查局的敦促下關閉了該設施。

Southwestern Dinka : Bäny mεc baai acie kepuoth ye thɔn rioc kën, tɔden Maryland Transportation Authority aci dhël thiök ku jεm kek FBI.Yue Chinese : 翻斗卡車被用來堵塞地鐵入口,80 名警察在現場指示駕駛者繞道。

Southwestern Dinka : Thrumbil anyuɔn aye loi ku bik aluon alöt thïök thok ku kony bolis thiärbεt ake rεl bïk kɔc miläŋ anyuöth dhɔɔl.Yue Chinese : 在該城市的備用線路——環城高速公路上,沒有出現嚴重的交通延誤。

Southwestern Dinka : Acin gäu dït thrumïl ci cääl alɔŋ den thölïc, thël gεu yedhɔl rou.Yue Chinese : 尼日利亞在日前宣布計劃在峰會前一週加入AfCFTA。

Southwestern Dinka : Nigeria ci cäl wan lɔn leŋ kek täk bi kek röt mat ACFTA kääm thin ŋot ke kɔc lɔ amatnhomic.Yue Chinese : 非洲聯盟貿易與工業專員Albert Muchanga 宣佈貝南加入。

Southwestern Dinka : Ɣɔc den AU ku Cirkat ken Bεny baai Albert Muchanga acik cäl lɔn bi Benin rot mat thin.Yue Chinese : 該專員表示:「我們尚未就原產地規定和關稅協議達成一致共識,但我們現有的框架足以在2020年7月1日開始進行貿易。」

Southwestern Dinka : Aci bεny baai luel ¨ ɣok akic mat loŋ gölde cok ku dhεrεp juër den, ta cuk leu eben adït buk ɣoc wei jɔk akolnïn tok pεï Detem ruon tïmkarou ku thiorou¨.Yue Chinese : 儘管早前在太空站任務中失去陀螺儀,但太空站一直保持姿態直至太空漫步結束。

Southwestern Dinka : Taye kaŋ thumnhïm thin arεl taden thεεr, na cok alɔn ci gyroscope määr wen thεr taden ci tɔu aliiric, ɣet ta bi cäth nhial köc.Yue Chinese : Chiao和Sharipov報告他們與姿態調整推進器保持安全距離。

Southwestern Dinka : Chiao ku Sharipov aci luεl lɔn kääm ken aci raac alɔŋ dhukpiny mεεk piëkpiny riεl.Yue Chinese : 俄羅斯地面控制啟動噴射機,太空站恢復了正常的姿態。

Southwestern Dinka : Kɔc tɔŋ piny thɔr ta lɔŋ tiεr jet Russian ku arεεl aliric wen ci ye jal dhuök.Yue Chinese : 由於弗吉尼亞州是領先的互聯網服務供應商 AOL (提出指控的公司)的所在地,所以這宗案件在這裡起訴。

Southwestern Dinka : Wëët kene aci luuk ganun alɔŋ Virginia erin eyen baai , erin e pan kɔc internet bei tene kɔc AOL, eyen company ci juεr wew bεithïn.Yue Chinese : 這是首次以 2003 年頒佈的法律來定罪,該法律旨在遏止未經批准而向用戶郵箱發送大量電子郵件(又稱垃圾郵件)的行為。

Southwestern Dinka : Kene ee yen käm yuëŋ ci määc ganun yök wɛ̈t ganun ci loi ruön tïm karou ku diak 2003 ku bïk e-mail juëc, ka cït spam, alɔŋ tuöc mails wën rsc kerot det.Yue Chinese : 21歲的熱蘇斯在去年2017年1月,從巴西帕爾梅拉斯俱樂部轉投曼城,據報導轉會費為2700萬英鎊。

Southwestern Dinka : Wën laŋ ruon thärou ku tok cɔl Jesus aci mεt Manchester City ruon wan yic pεi tok ruon tïm karou ku buɔt ku thiarku dhorou ten akutthuëc Brazil e Palmerias eren wew ye kɔc bεn Malion thiorou ku dhorou pound.Yue Chinese : 自此以後,該巴西球員已代表球會出戰 53 場賽事,並取得 24 個入球。

Southwestern Dinka : Mën tawar, raan pan e Brazil kene aci thuec arak yic thiardhic ku diak ten akutden wëër yic eben ku acï gon thiarou ku ŋuan bei.Yue Chinese : 李醫生亦對土耳其兒童現時感染甲型 (H5N1 )禽流感病毒而沒有患病的報導表示關注。

Southwestern Dinka : Dr.Lee aci tääk de lεεk kɔc erin mïth pan Turkey aci lɔ ke liäp tuany kek A(H5N1) tuεny cɔl avian influenza kecin ci gup bεεc.Yue Chinese : 他指出,一些研究提出這種疾病的致命性必須降低,才會導致全球疫情大流行。

Southwestern Dinka : ye kɔc juac ci kuen luel lɔn wic yen bi tuany ken mïknyin ke ŋɔt kic lɔ pinynhom eben, aci thänpiny.Yue Chinese : 另亦憂慮流感症狀輕微的患者可能會透過日常活動而繼續傳染給更多人。

Southwestern Dinka : Alaŋ riöc lɔn ada kɔc ci tuäny ke dɔm abi lɔ ke liεp kɔc abεk ta loi kek ka kën thεεr ye ka loi akölköl ta ŋɔt ke juai ɣum ken guop lëu yic.Yue Chinese : 科曼基金會發言人萊斯利·昂恩表示,該組織已採納一項新規定,不允許向正在接受法律調查的組織提供撥款或資金。

Southwestern Dinka : Leslie Aun, raanjam Komen Foundation, aci kuel lɔn ci munadhima den ganun acik loi bi kuony wew ku luoi ya gel bi ci ye yiëk munadhima kɔc ŋot ke kic lɔɔŋ dët adïk.[Day12]

Yue Chinese : 科曼的政策取消了計劃生育,原因是眾議員克里夫·斯特恩斯正在進行一項關於計劃生育的支出和報告其資金的調查。

Southwestern Dinka : Looŋ ken Komen aci muökmith tem erim ta ŋöt ganun kic yi deet muökmeth ku kaam ye nök thuëc yic ku wew ke ken yen loi raan rεεlnyin Cliff Sterns.Yue Chinese : 斯特恩斯作為眾議院能源和商業委員會下屬的監督和調查小組委員會主席,正在調查是否有稅收被用於透過計劃生育組織資助墮胎。

Southwestern Dinka : Stearns alɔ ke göör bi ŋic lɔn ye dhεrεp loi bi mïth abεibëi kɔc yäc talɔŋ den muökmïth ci guir yiëk käm ken e luoi de yen bεny Oversight investigation Committee, erin arëël house enery ku Commerce committee chök.Yue Chinese : 前麻省州長米特·羅姆尼在星期二以超過46%票數贏得佛羅里達州共和黨總統提名人初選。

Southwestern Dinka : Wali thεεr den Massachusetts Mitt Romney aci wuör kööc den Bεny Rëëth Florida Republican Party Primaries akölnin rou, aci wär kajuac ɣët thiarŋuan ku detem kaci cuat eben buot ic.Yue Chinese : 美國前眾議院議長金瑞契以32%票數排名第二。

Southwestern Dinka : Raan thεεr jam chökpiny alɔŋ barlaman dën US aci bεn nyin rou kek thiardiak ku rou buotic..Yue Chinese : 在勝者囊括制度下,佛羅里達州將50名代表票都投給羅姆尼,推舉他成為共和黨提名候選人。

Southwestern Dinka : Raan ci kɔc wuor a baai walaya nyai eben, Florida aci kac ke raan thiarthïc ken ci luɔiloi riop ten Romney, ken acie tau tueŋ bi kɔc wätnhim ten kuany den Republican party.Yue Chinese : 抗議活動的發起人指大約有十萬人在柏林、科隆、漢堡和漢諾威等德國城市參與。

Southwestern Dinka : Kɔc ke gur lɔ aɣeer ken, acïk luel ta cït tan raan tïm buot aci bën bei gεth ken German ci mën Berlin, Cologne, Hamburg, ku Hanover.Yue Chinese : 警方估計柏林有6500名示威者。

Southwestern Dinka : Në Berlin, police acï kɔc kee 6,500 yök ëke looi awuɔɔu.Yue Chinese : 巴黎、保加利亞的索非亞、立陶宛的維爾紐斯、馬耳他的瓦萊塔、愛沙尼亞的塔林以及蘇格蘭的愛丁堡和格拉斯哥亦有抗議活動。

Southwestern Dinka : Ku jɔlya kɔc aci thɔɔr paan cɔl Paris sofia ɣiic tɔ bulgaria, Vilnius tɔ ni Lithunia, ku ni Valetta de Malta, Tallin tɔ ni Estonia ku Edinburg ku Glasgow tɔ ni Scotlandɣic.Yue Chinese : 大約200人在在倫敦的一些主要版權持有人辦公室外抗議。

Southwestern Dinka : Në London, kë cïït raan 200 cï awuɔɔu gal biyic në maktɛɛp thook.Yue Chinese : 上個月,當波蘭在簽署 ACTA 時,發生了大規模的抗議活動,導致波蘭政府決定現時暫緩批准該協議。

Southwestern Dinka : Ni pɛɛi waar ci lɔ anoŋ tong cɛ rɔt loi paan cɔl poland thaa cenne paandɛn wɛrɛk thany de ACTA, ci akuma de polish yen ci gam bikki luɔi ni taan cenne yen, gaam.Yue Chinese : 拉脫維亞和斯洛伐克都延遲了加入ACTA 的進程。

Southwestern Dinka : Lativia ku jɔlya Slovakia aci lɔ lek kek akut ACTA gɔɔu.Yue Chinese : 動物解放組織和皇家防止虐待動物協會(RSPCA)再一次呼籲澳洲所有屠宰場必須安裝閉路電視鏡頭。

Southwestern Dinka : Koc lääi wεεrbei loonyic ku tiit ka kek paan Australia (RSPCA) aye cööt ku bï ka ye koc ke daaie dhiεl h tääu hɔnye ke lääi tεmröt thïn abën.Yue Chinese : 新南威爾士州RSPCA的首席督察大衛·奧沙納西告訴 ABC,監視和檢查屠宰場應要在澳洲普及。

Southwestern Dinka : Bεnydït muk pan RSPCA cuëc Wales yam David O´Shannessy acï lεk ABC lon adë daai ku tiët hɔn lääi tεm röt thïn e ya looi pan Australi.Yue Chinese : 閉路電視肯定會向涉及動物工作的人發出強烈訊息,將動物的福祉放在首位。

Southwestern Dinka : Käk ye koc ke daai abï koctu lui kek n lääi tuöc ŋi nhom ŋiëc riltör acän bïk piath ku muɔk den col arilric arët.Yue Chinese : 美國地質調查局國際地震地圖顯示,冰島在此前一週都沒有發生地震。

Southwestern Dinka : Nï kaye amɛɛrpiny nyiooth loŋ theec cikki loi aci nyööth naan maan cin amɛt piny cï rɔt loi tëdde paan cɔl Iceland.Yue Chinese : 冰島氣象局亦報告,在過去四十八小時,赫克拉地區沒有地震活動。

Southwestern Dinka : Maktaap de akuma de paan cɔl Iceland lui taan bikke meerɣic de kuur ye dhiam maac acï guɛl yen acin ke cï rɔt loi nï paan thin cɔl Hekla nï thää ke 48 ɣic.Yue Chinese : 導致階段變化的重大地震活動於 3 月 10 日在該火山頂部塌陷火山口的東北側發生。

Southwestern Dinka : Taanë amɛɛepiny cï kï cïr maan cï rɔt loi go ka juɛɛc waarɣic aretic loŋë ɣan tɔ loŋ nhial cennë yen gääm naan cï rɔt loi.Yue Chinese : 據報山腳出現與任何火山活動無關的黑雲。

Southwestern Dinka : Amaar cï rɔt loi ke cï cuɔl cïtmaan cï kur dhiam maac cï guɛl kë tɔ ye kuur thaar piny.Yue Chinese : 這些雲層可能會令人混淆是否真正發生過火山爆發。

Southwestern Dinka : Pial ci nhial kumic a kɔc guɛɛlic bi kuc lɔn ci kur ic paat wala ye pial deng.Yue Chinese : Luno號載有120至160立方米的燃料,當它發生故障時,大風和海浪把它推到了防波堤上。

Southwestern Dinka : Luno e lɔŋ jeluun buɔt ku thiärou le buɔt ku thiärtem jaath e ke hεεc wën le yen riääk ku yom ku giir ace thany e pïu yic.Yue Chinese : 直升飛機救出了十二名機組人員,唯一的受傷是其中一人的鼻子骨折。

Southwestern Dinka : Riän päär nhial acï raan thiäär ku rou riäi kuath nhial kony ku raan töŋ cï kek arεεm e raan cï hum dhuɔŋ.Yue Chinese : 這艘100米長的船隻當時正在航行並運載與以往一樣的肥料貨櫃,官員最初擔心這艘船的運載物可能會溢出。

Southwestern Dinka : Babur ye them buɔt acï la bï riän den awai lɔ diëc ku bäny babur kuaath acï riööc ciët bï ya kuër.Yue Chinese : 該建議修正案已於2011年在參眾兩院通過。

Southwestern Dinka : Wɛ̈ric cï bɛ̈ɛ̈ï nhial acï wan hɔ̈ɔ̈t lööŋiic kedhie e ruön tim kärou ku thiäär ku tök.Yue Chinese : 有關條文在該立法會期中稍作修改,其中第二句句子先被眾議院刪除,並於週一以類似的表述形式獲參議院通過。

Southwestern Dinka : Awɛ̈ric acï looi nyuc löŋ wën coth jam e rou wei e koc hɔ̈n löŋ thiin ku la gam e nyintöŋ ɛ̈ koc hɔ̈n dït aköl nïn tök.Yue Chinese : 第二句句子被刪除的原因是建議禁止同性民事結合,很可能為未來的民事結合打開大門。

Southwestern Dinka : Löny gäät rou, e thiëŋ moc kek moc wälä tik kek tik, abï dhël ŋaanythok tëne thiëkthiëk aköldɔ.[Day13]

Yue Chinese : 遵循程序,HJR-3 將在2015年或2016年由下屆民選立法機構重新審閱,繼續處理。

Southwestern Dinka : Biɔ̈th dhël, HJR-3 abï lɔ̈ɔ̈m pei e koc hɔ̈n lööŋ dɛεt bïn bεn ruön tim kärou ku thiäär ku dhïc wälä ruön tim kärou ku thiäär ku dεtem bï döŋ dhëlic.Yue Chinese : 除了導演工作外,沃蒂埃的成就還包括 1973 年以絕食抗議他視為政治審查的制度。

Southwestern Dinka : Kä cï Vautier ke lëu alaŋiic kuɔ̈n rot cok e ruön tim tök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhorou ku diäk kuec e kë ye cɔl biökruεl gëlgël gäät athöör.Yue Chinese : 法國的法律有所改變。他的行動可以追溯到在第二次世界大戰期間,15 歲的他加入了法國抵抗軍。

Southwestern Dinka : Löŋ French acï waaric. Kë ye tεεr adhuk wär le yen ruön thiäär ku dhïc e wɔn le yen Buɔ̈c French yic e tɔŋ pinynhom e rou.Yue Chinese : 他在 1998 年的一本書中為自己作記錄。

Southwestern Dinka : Acï rot gätpiny athör ruön tim tök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhoŋuan ku bεt yic.Yue Chinese : 1960 年代,他回到剛獨立的阿爾及利亞教授電影執導。

Southwestern Dinka : E ruön timtök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärtem e cï dhuk pan yam cɔl Algeria bï lɔ piööc käk daai luɔithïn.Yue Chinese : 日本柔道選手、兩枚奧運會金牌得主齊藤仁去世,享年 54 歲。

Southwestern Dinka : Japanese Judoka Hitoshi Saito, cï däm thuëëc Olympic nyaai, acï thou e ruön thiärdhïc ku ŋuan.Yue Chinese : 公佈的死因為肝內膽管癌。

Southwestern Dinka : Ke jɔk thuɔn de e cï caal ke ye tuaany cuεny rac.Yue Chinese : 他星期二在大阪去世。

Southwestern Dinka : E thou Osaka yic aköl rou.Yue Chinese : 齊藤除了是前奧運和世界冠軍外,在去世時亦是全日本柔道聯合會訓練委員會主席。

Southwestern Dinka : Ke ye raan thεεr cï Olympic ku pinynhom bën nyaai, Saito e ye bεny wat akutnhom pan Japan abën Judo wäär thou yen.Yue Chinese : 至少100人參與這場派對,慶祝一對在去年舉行婚禮的夫婦結婚一週年。

Southwestern Dinka : Tä cït tëne raan buɔɔt acï lɔ lɔ̈ɔ̈ric, ku bïk diër tueŋ athiëk acï ruän den looi ruɔ̈n wäär cï lɔ .Yue Chinese : 官員指,一場正式的週年紀念活動已訂於稍後時間舉行。

Southwestern Dinka : Diër rilic acï tak ke bï köl dεεt bä, alueel raan muk ye.Yue Chinese : 這對夫婦一年前在德克薩斯州結婚,並來到布法羅和親戚朋友慶祝。

Southwestern Dinka : Athiëk a ke thiak rɔ̈t e Texas ruɔ̈n tööŋ wäär cï lɔ ku bïk ciëën Anyaar bïk bε dier kek mäthken ku koc ruääi kek keek.Yue Chinese : 這名三十歲的丈夫出生在布法羅,是四名槍擊死者之一,但他的妻子沒有受傷。

Southwestern Dinka : Mony lɔ ruɔ̈n thiärdiäk, e dhiëth Anyaar e raan tööŋ koc ŋuan cï moc, ku tiεŋde akɛ̈c yök kek täreem.Yue Chinese : 卡諾是一位著名但富爭議性的英文補習老師,他曾在現代教育和英皇教育旗下授課,他聲稱在其職業生涯巔峰時有9,000名學生。

Southwestern Dinka : Karno e raan ŋic apεεi e raan piööc thoŋ diŋilith ater e piööc yam ku King´s Glory e lueel ke nɔŋ mïth abuun tiim kä dhoŋuan luɔnde nhom.Yue Chinese : 在他的筆記中,他使用了一些家長認為粗俗的詞語,據說他在課堂上使用了不雅的語言。

Southwestern Dinka : Gäät de yic e gät käk ye ke dhiëth yen tïŋ ke ye kä rac apεεi, ku ke ye lueel ke jam thoŋ raac apεεi hɔ̈n mïth abuun.Yue Chinese : 現代教育指控他未經許可就在巴士上刊登大型廣告,並謊稱自己是首席英文補習老師。

Southwestern Dinka : Gäät yaköl e ye cäk guöp lɔn käk tuɔ̈t guur adεt dïït ke raan ce gam ku lueeth ye lueel ke ye raan piööc thoŋ diŋilith.Yue Chinese : 他之前亦曾被指控侵犯版權,但沒有被起訴。

Southwestern Dinka : Yen aye cäk guɔ̈p lɔn cï yen löŋ käŋ tiit tëne cuεr dhoŋkɔu ku yen akëc bεn kuum.Yue Chinese : 一名舊生說他「在課堂上使用俚語,在筆記中教授約會技巧,就像學生的朋友一樣。」

Southwestern Dinka : Menh abun thεεr acï lueel yen e ye ´guεl thoŋ loi hɔ̈n piööc, eye piööc käk thɔɔ̈ɔ̈t gäät deyic, ku ke cït mäth menh abun´.Yue Chinese : 在過去30年內,儘管官方上仍是共產主義國家,但中國已發展市場經濟。

Southwestern Dinka : Rɔɔ̈n thiärdiäk wäär cï lɔ, cɔk lɔn aye yen pan ye käŋ rɔm thïn kam kɔc abën, China acï suŋ deen cɔɔk buth.Yue Chinese : 第一次經濟改革是在鄧小平領導下進行的。

Southwestern Dinka : Guiër cɔɔk tueŋ e loi wäär bääny Deng Xiaoping.Yue Chinese : 從那時起,中國的經濟規模增長了九十倍。

Southwestern Dinka : Atä thεεrï, cɔɔk China acï dït arak thiärdhoŋuan.Yue Chinese : 去年,中國出口的汽車數量首次超過德國,並超越美國成為汽車行業的最大市場。

Southwestern Dinka : Ku bï rot jäl mën thεεr, ruɔ̈n wäär China acï hɔɔc aɣer thuruum juëc tëne käk German ku acï pan matic waan ke dït apεεi suŋ hɔɔc wei thurum.Yue Chinese : 中國的國內生產總值或會在20年內超越美國。

Southwestern Dinka : GDP China abï dït apεεi tëne kën pan matic e ruɔ̈n thiärou yic.Yue Chinese : 熱帶風暴丹妮爾在大西洋東部形成,丹妮爾是 2010 年大西洋颶風季第四個被命名的颶風。

Southwestern Dinka : Giirdït Danielle, giir cï cäk arak ŋuan ruɔ̈n tim kärou ku thiäär ruɔ̈n Atlantic Hurricane, acï lɔ looi wärdïït Atlantic tueŋ.Yue Chinese : 該風暴距離佛羅里達州邁阿密約 3000 英里,最高持續風速為每小時 40 英里(每小時 64 公里)。

Southwestern Dinka : Giir, tɔɔu mεc tiim kädiäk pan Miami, Florida, alɔŋ yom thiärŋuan mph (thiärtem ku ŋuan kmph).[Day14]

Yue Chinese : 美國國家颶風中心的科學家預測,丹妮爾將在週三或之前增強為颶風。

Southwestern Dinka : Kɔc daai hɔ̈n Hurricane aye mεεknhom lɔn adε ke Danielle abï Hurricane aköl diäk.Yue Chinese : 風暴距離登陸還有一段時間,目前仍難以評估其對美國或加勒比海地區的潛在影響。

Southwestern Dinka : Mën lɔk këc giir lɔ̈ɔ̈nypiny, arilic ku bï tïŋ yen rac bï luɔ̈ï pan mεtic wälä Carribbean.Yue Chinese : 博貝克出生於克羅地亞首都薩格勒布,在為貝爾格萊德游擊隊球會效力期間成名。

Southwestern Dinka : Dhiëth pan dïït Croatian, Zagreb, Bobek acï yök kek ŋiëëc dït apεεi wäär ye yen thuëëc Partizan Belgrade.Yue Chinese : 他於 1945 年加入他們,一直效力至 1958 年。

Southwestern Dinka : E la tëne kek ruɔ̈n 1945 ku rëër agut cï ruɔ̈n 1958.Yue Chinese : 他在隊中曾出場 468 次,攻入 403 球。

Southwestern Dinka : E kam kënic, e tɔ yen akut thuëëc yic, acï bɔi biökic arak buɔt kä ŋuan ku diäk e thuëëc buɔt kä ŋuan ku thiärtem ku bεt.Yue Chinese : 沒有人比博貝克為球會出場和入球的次數更多。

Southwestern Dinka : Acïn raan dεεt cï kaŋ thuëëc wälä biök buɔi yic arak juëc tëne akut thuëëc täne Bobek.Yue Chinese : 1995 年,他被選為游擊隊史上最佳球員。

Southwestern Dinka : Ruɔ̈nic timtök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhoŋuan ku dhïc yen acï kuany ke ye raan ŋiëc thuëëc cïn raan wεr yen kääŋ Partizan.Yue Chinese : 慶祝活動由舉世聞名的太陽馬戲團的特別表演揭開序幕。

Southwestern Dinka : Lɔɔr a jɔ̈k nyooth akutnhom ŋic pinynhom cɔl Cirque Du Soleil.Yue Chinese : 緊隨其後的是伊斯坦堡國家交響樂團、一支禁衛軍樂隊,以及歌手 Fatih Erkoç 和 Müslüm Gürses。

Southwestern Dinka : Acï buɔɔth e pan Istanbul Symphony Ochestra, thom Janissary, ku kɔc dayem Faith Erkoc ku Muslum Gurses.Yue Chinese : 然後Whirling Dervishes 登上了舞台。

Southwestern Dinka : Ku raan diër la lɔɔr nhial bï dier.Yue Chinese : 土耳其天后Sezen Aksu與意大利男高音Alessandro Safina和希臘歌手Haris Alexiou一同演出。

Southwestern Dinka : Turkish Diva Sezen Aksu acï ket kek Italian tenor Alessandro Safina ku raan dayem Greek Haris Alexiou.Yue Chinese : 土耳其舞蹈團Fire of Anatolia 表演「特洛伊」作結。

Southwestern Dinka : Ku bï thök, akut diër Turkish e mac Anatolia acï nyooth diɛ̈r ¨Troy¨.Yue Chinese : 十三歲的電單車手彼得·倫茨在印第安納波利斯賽車場撞車身亡。

Southwestern Dinka : Peter Lenz, la ruɔ̈n thiäär ku diäk wëër wëëth cɔ̈k rou, acï thou wën cï yen ye nhom dεεny gɛ̈gdïït Indianapolis.Yue Chinese : 在熱身圈時,倫茨從電單車上掉下來,隨後被另一名車手澤維爾·扎亞特撞倒。

Southwestern Dinka : Wën lɔk guiir yen rot amääth ke kuëth, Lenz acï löny piny wëëth kɔu ku cï raan den ye kek wëër cɔl Xavier Zayat deeny.Yue Chinese : 現場醫護人員立即為他進行治療,並將他送往當地一家醫院,他其後不治。

Southwestern Dinka : Ecï guɔ jɔt nyinic akïm ku bïk tëne cï yen wïïk thïn ku yiɛ̈th pan akïm thiɔ̈k cï yen bεn thou thïn.Yue Chinese : 扎亞特在意外中沒有受傷。

Southwestern Dinka : Zayat akëc bεn yök kek tä reem dεnyic.Yue Chinese : 薩帕特羅針對全球金融情況續稱:「金融體系是經濟的一部分,一個至關重要的部分。

Southwestern Dinka : Wεt duɔɔny wëu pinynhomc, Zapatero alɔ tueŋ ke ye lueel ¨jεεk wëu e ya kuat cɔɔk baai, abaŋ rilic apεεi.Yue Chinese : 我們面臨的金融危機已經持續了一年之久,在過去兩個月到達最嚴峻的時刻。我認為金融市場正在開始復甦。」

Southwestern Dinka : Ok ala ruɔ̈n bäric duɔɔny wëu, cï rot looi apεεi pεi kärou cï lɔ, ku ya tak thuŋ wëu ajel ŋuεεn amääth.Yue Chinese : 上週,Naked News 宣布透過新開設的三個廣播頻道大幅增加其在新聞報導中的國際語言授權。

Southwestern Dinka : Nïn wäär cï la, wël rεεr kɔth pεth acïk caal thokken pinynhom juakiic tëne e koc cεεl kek cɔɔl yam kädiäk.Yue Chinese : 這個全球組織已經使用英語和日語進行報導,目前正預備為電視、網絡和流動裝置推出西班牙語、意大利語和韓語節目。

Southwestern Dinka : Cɔɔl English ku Japanese, manadhama pinynhom aŋany thoŋ Spanish, Italian, ku Korean e makana daai, ku, makanaa jam.Yue Chinese : 「幸運的是我沒有發生什麼事,但我看到了可怕的一幕,人們試圖打破窗戶逃出去。

Southwestern Dinka : Ɣεn cï guɔ̈p miεt acïn kë cï rot looi tεne ɣεεn, ɣεn acï kë raac tïŋ, kɔc e ye kä them bïk aluït dhoŋ nyïïn acän la aɣeer.Yue Chinese : 人們用椅子敲打窗格,但窗戶牢不可破。

Southwestern Dinka : Koc aye ke wënh aluïït biök nyin , aluïït akëc nyin bεn dhuɔɔŋ.Yue Chinese : 倖存者弗朗西塞克·科瓦爾說:「其中一塊玻璃終於破了,他們開始從窗戶逃出去。」

Southwestern Dinka : ¨Wënh tööŋ aluïït acï nyin jäl bεn dhuɔɔŋ, ku jelkε jɔɔk bïk wεt aɣeer aluïït nyin¨, alueel raan töŋ cï puoth Franciszek Kowal.Yue Chinese : 星星能發出光和熱,是因爲當氫原子融合、結合在一起形成更重的元素時,便會產生能量。

Southwestern Dinka : Kuεl aruεl ku wεt riεl ye hydrogen atoms aye rɔ̈t cuëëc wälä bïk röt cuëëc ke thiek.Yue Chinese : 科學家正致力創造可以同一方式產生能量的反應堆。

Southwestern Dinka : Kɔc daai alui bïk kën rot dɔm kek yeen cak.[Day15]

Yue Chinese : 然而,此問題非常難解決,需要多年時間才能建造出有用的聚變反應堆。

Southwestern Dinka : Kεne e kë rilic bï lëu ku abï run juëc nyaai ku bï lëu.Yue Chinese : 鋼針會浮在水面上是因為表面張力。

Southwestern Dinka : Libir wëëth e thɔɔr piu nhïïm wɛ̈t nyääth den tɔ̈u piu nhïïm rot dɔm.Yue Chinese : 表面張力的發生,源於水面的水分子之間的吸引力,比它們與上方空氣分子間的吸引力更大。

Southwestern Dinka : Nyääth den tɔ̈u piu nhïm ee rot loi wɛ̈t ye ŋei piu rëër piu nhïïm nhial röt tuut kamken bik lon ye ŋei aliir rɛ̈ɛ̈r ke nhïïm nhial wɔ̈r.Yue Chinese : 水分子在水表面形成一層看不見的表層,令針之類的東西可以漂浮在水面上。

Southwestern Dinka : Pïu alui dεεl nhial kä cït abiεεt cɔl akuaŋ pïu nhïïm.Yue Chinese : 現代溜冰鞋的刀片有兩個刀刃,刀刃之間有一個凹坑。雙重刀刃令溜冰鞋就算在傾斜時也能更穩固地抓住冰面。

Southwestern Dinka : Thilic yaköl aye gɔ̈ɔ̈tic ye thok rou. Thok kärou kε aye cɔl adɔm apεth.Yue Chinese : 由於刀片的底部略為彎曲,當刀片傾斜到其中一邊時,接觸到冰面的刀邊也是彎曲的。

Southwestern Dinka : Wɛ̈t cï wënh pal den tɔ̈u waar ye kɔc kat piu cï kɔl wälä gaai piu nhïïm rot gɔ̈ɔ̈l amäth, tä wel wëëth rot täntök wälä tädɛ̈t kën, thoŋ yen ci rot gɔt kek piu ci kɔl wälä gai piu e rot gɔ̈ɔ̈l aya.Yue Chinese : 這令到溜冰者能夠轉彎。如果溜冰鞋向右傾,溜冰者便會轉右,如果溜冰鞋向左傾,溜冰者便會轉左。

Southwestern Dinka : Këne e kɔc ciεr pïu nhïïm cɔl aye lɔ cεεm ku cuëëc.Yue Chinese : 要回復到原本的能量水平,原子必須去除從光線中獲得的額外能量。

Southwestern Dinka : Dhuk riεlden thεεr, adhil riεl cïk juak yökε aruεl.Yue Chinese : 它們透過發射稱為「光子」的微細光粒子來做到。

Southwestern Dinka : Kεne aye kä thii kor nyïïn cɔl ¨photon¨.Yue Chinese : 科學家把這過程稱為「受激輻射」,因為原子受到強光刺激,導致發射光線中的光子,而光線是輻射的一種。

Southwestern Dinka : Kɔc yäp aye kε cɔɔɔl ¨radiation cï wäl aliiric¨ wεtŋö atoms aye ruεl la gak looi, ye photons cɔl ala aliiric.Yue Chinese : 下一張圖片展示原子發射光子。當然在現實中,光子比此圖片中所見的還要細小很多。

Southwestern Dinka : Thurat kɔɔk kä aye nyuɔɔth atoms photons wäl bεi. Pacɔɔk photons akor tεne thurat.Yue Chinese : 光子甚至比構成原子的物質還小!

Southwestern Dinka : Photons akor tεne kεk atoms looi!Yue Chinese : 在使用數百小時後,燈泡中的燈絲最終會燒壞,令燈泡不能再使用。

Southwestern Dinka : Kam buɔt thäät guiër, roŋ mac acï bεn dëp ku mac acï bεn lui.Yue Chinese : 然後燈泡就需要更換。更換燈泡時必須要小心。

Southwestern Dinka : Roŋ mac awïc bï waaric. Awïc bï kɔc adiεεr tε wεεr roŋ mac yic.Yue Chinese : 首先,需要關上燈具的電掣或切斷電線連接。

Southwestern Dinka : Tueŋ, abil mac awïc bï ya thiöök wälä abiil mac cɔt thookbei.Yue Chinese : 這是因為如果你觸碰到插座內部或燈泡的部分金屬底部仍接觸插座的情況下,流入插座(即連接燈泡金屬部分的位置)的電流可令你嚴重觸電。

Southwestern Dinka : Kën kën e wɛ̈t deen ye many kärba cath bë la thɔkit ɣic täden rëër abaŋdeen wënh balib thïn alëu bë yin bïr apεi tä gɔɔt yin thɔkit ɣic alɔŋthïn wälä thar balib ka ŋoot cök abak thɔkit ɣicYue Chinese : 循環系統的主要器官是負責泵血的心臟。

Southwestern Dinka : Puor abaŋ guop ril luoide cimene ye yen riëm cɔl acath kɔc gup.Yue Chinese : 血液由心臟流入稱為動脈的管道,並由稱為靜脈的管道流回心臟。最細小的管道稱為微絲血管。

Southwestern Dinka : Riëm aye ral nyai kɔc puoth ku le ralde bei puouic. Ku ral kor kok atɔ guopic.Yue Chinese : 三角恐龍的牙齒不僅能夠壓碎樹葉,而且連非常堅硬的樹枝和根部都可以壓碎。

Southwestern Dinka : Lec lanhdit cɔl Triceratop aleu bik yith tim, ku ker tim ku mëi tim tiɔ̈r.Yue Chinese : 有些科學家認為三角龍進食蘇鐵,這是一種在白堊紀常見的植物。

Southwestern Dinka : Aye kɔc ci piööc apei luel lon ye triceratops cam cycads wet yeyen tim toŋ atɔ pan cɔl Cretaceous.Yue Chinese : 這些植物看似一棵小棕櫚樹,葉冠尖銳帶刺。

Southwestern Dinka : Tim kene acet agëp ku yithke amoth thook.Yue Chinese : 三角龍可能在進食樹幹前就用其強壯的喙剝掉葉子。

Southwestern Dinka : Triceratops εe thoŋden ril cɔl atëm yith cycad kujɔl kou lok cam yetok.Yue Chinese : 其他科學家駁斥這些植物含有劇毒,因此任何恐龍都不太可能食用,然而今天的樹懶和鸚鵡(恐龍的後代)等其他動物亦能夠食用有毒的樹葉或果實。

Southwestern Dinka : Kɔc kok aye keluel lon adä tim cɔl cycad εe kɔc luaŋ ku yen aci dinosaur cam aya, gut akol aye laai kok cam gut diet cimene alal (kuat dhienh dinosaur).Yue Chinese : 木衛一的地心吸力會怎樣拉著我?如果你站在木衛一的表面,會比站在地球表面的體重較輕。

Southwestern Dinka : Leu bi aliir Lo´s ɣen miet nhial?. kuna kaac aloŋ Lo´s nhom nhom ke yin aleu baci thiɛ̈k apei ba tene kɛ̈c yin pinynhom wuor.Yue Chinese : 一個人在地球重 200 磅(90 公斤)的話,在木衛一便重 36 磅(16 公斤)。顯而易見,木衛一的地心吸力較小。

Southwestern Dinka : Tä thiɛ̈k raan bi la 200 pounds (90kg) piny nhom ke yin aleu ba ya 36 pounds (16kg) Io nhom. Ku aliir ace yin ben miith apei.[Day16]

Yue Chinese : 太陽不像地球一樣有地殼讓你可以站在上面。整個太陽都是由氣體、火和電漿組成。

Southwestern Dinka : Akol acinic ger cimene piny nhom tä leu bi yin kööc thin. Akol aci looi aliir ku mac.Yue Chinese : 離太陽中心越遠,氣體就變得越稀薄。

Southwestern Dinka : Aliir εben kur tä cot raa rot wei akol lööm.Yue Chinese : 我們觀看太陽時所看到的外圍部分稱為「光球層」。

Southwestern Dinka : Abaŋ aɣer yeku tiŋ akol nyin aye cɔl ¨photosphere¨, wetdeic ¨ εe kura ruel akol¨.Yue Chinese : 約三千年後,意大利天文學家伽利略・伽利萊於 1610 年利用望遠鏡觀察到金星就像月亮一樣有盈虧。

Southwestern Dinka : War ruon tïm kadiak, ruon 1610, go raan Italy ci piöc cɔl Galileo Galilei nhial cääthic kedën εe cɔl ´telescope´ kujɔl tiŋ lɔn ada këke cɔl Venus atekic cimene pei.Yue Chinese : 金星(或月亮)只有面向太陽的那面被照亮,因此有盈虧的出現。金星盈虧證實哥白尼提出行星圍繞太陽轉動的理論。

Southwestern Dinka : Rin tekic venus loŋ ku loŋ (wula aloŋ pëi) ci akol ruël thin. Atekic venus aci wɛ̈l war ci Copernicus luel ala kuat katɔ nhial arot wiic akol loom.Yue Chinese : 然後,在數年後的 1639 年,英國天文學家傑雷米亞・霍羅克斯觀測到金星凌日。

Southwestern Dinka : Run thii lik ci bak ruon 1639, Go menh England ci pioc karot looi nhial cɔl Jeremiah Hurrocks dhel yeke cɔl Venus tëkic.Yue Chinese : 英格蘭在再次奪得丹麥區後經歷了一段很長時間的和平。

Southwestern Dinka : England acï rɛ̈ɛ̈r dɔ̈ɔ̈ric kam baric wën cï Danelaw ben dɔm.Yue Chinese : 然而,在991年,埃塞爾雷德遇到了自上世紀古特魯姆艦隊以來最大的維京艦隊。

Southwestern Dinka : Ku këya ruön buɔɔt ka dhoŋuan ku thiäär dhoŋuan ku 991 tök Ethelred ecï tök jɔ̈ɔ̈r wan cï apuruuk Viking ben ke juëc ku akïc rot kaŋ looi mɛ̈n ruön wär mɛ̈c Guthrum.Yue Chinese : 艦隊由奧拉夫·特里格瓦森帶領,他是個有野心從丹麥統治下奪回自己國家的挪威人。

Southwestern Dinka : E Olaf Trygvasson yen awat akut apuruuk nhom, ke ye raan wïc yen bï genden cï Danish dɔm dhuök ciën.Yue Chinese : 在最初的軍事失利後,埃塞爾雷德同意與奧拉夫達成協議,奧拉夫之後返回挪威,在嘗試奪回他的王國時成敗參半。

Southwestern Dinka : Wën cï käŋ jäl jɔ̈ɔ̈r alɔŋ jec, go Ethelred wɛ̈t gam bï dɔ̈r kek Olaf, raan wan cï dhuk ciën pan Norway ku bï bäänyde ben la nyai la ic tiäm cï liääp.Yue Chinese : 諺文是唯一特意發明的字母,在日常生活中廣泛使用。該字母在於1444年於世宗大王 (1418 – 1450) 統治期間發明。

Southwestern Dinka : Hangeul εe yen alphabet toŋ ciyok keye kɔc luui akol thok eben. Alphabet kene εe yok 1444 war mec raan cɔl King Sejong (ruon 1418-1450).Yue Chinese : 世宗大王是朝鮮王朝的第四位君王,也是其中一位最受尊敬的君王。

Southwestern Dinka : King Sejong εe ye muɔrŋaknhom namar ŋuan tënë Joseon Dynasty ku yene εe raan thëk apei.Yue Chinese : 他原先將諺文命名為「訓民正音」,意思是「指導人民的正確聲音」。

Southwestern Dinka : Ɛe ci Hangeul alphabet cäk ke cɔl Human Jeongeum, wetdeic ¨εe rol yiic bi kɔc äa cök nhiim piny¨.Yue Chinese : 對於梵文的出現,有很多不同説法。其中一個是關於雅利安人帶著自己的語言由西方遷徙到印度。

Southwestern Dinka : Ɛe la wet juec ci ketak tënë bi Sanskrit nhial thin. Toŋ thin εe jal jel kɔc Aryan ciëm bik la pan India kek thoŋkene.Yue Chinese : 梵語是一種古老的語言,能與在歐洲使用的拉丁語媲美。

Southwestern Dinka : Sanskrit εe thoŋ kɔcdit thɛ̈r ku athoŋ kek thoŋ Latin εe kɔc jam Yurup.Yue Chinese : 全世界最古老的已知書籍是用梵文書寫的。在《奧義書》的彙編後,梵文因爲等級制度慢慢消失。

Southwestern Dinka : Athor keci ke got thɛ̈r ŋickek ake ci got thoŋ Sanskrit. War ci thoŋ Upanishads matic go thoŋ Sanskrit mar yerot.Yue Chinese : 梵語是一種非常複雜和豐富的語言,成爲許多現代印度語言的來源,就像拉丁語是法語和西班牙語等歐洲語言的來源一樣。

Southwestern Dinka : Sanskrit εe thoŋ rilic ku apath, thok juec India ake bɔ bei thin, cimene abï thoŋ French ku Spain bei Latin yic.Yue Chinese : 隨著與法國的戰事結束,德國開始準備入侵不列顛島。

Southwestern Dinka : War ci toŋ France thok, go kɔc pan Germany rot guir bik golic Britain la dɔm.Yue Chinese : 德國把這次攻擊的代號命名為「海獅行動」。英軍在鄧寇克撤退時失去了大部分重型武器和補給品,因此軍隊相當疲弱。

Southwestern Dinka : Germany ake ci rin alathkεr ken thiankoth kucɔlke kek ¨Operation Sealion¨.Dheŋ juec kedit tënë kɔc Britain ake ci mar war kok ke pan cɔl Dunkirk, kek ake ci niop apei.Yue Chinese : 但是皇家海軍仍然比德國海軍(「Kriegsmarine」)強大得多,可以摧毀任何穿越英吉利海峽的入侵艦隊。

Southwestern Dinka : Ku alathkεr bëny thɔ̈r wiir pan Britain ake ŋuot keril bik alathkεr thɔ̈r wiir pan Germany wuor (¨Krïegsmarine¨) ku ke aleu bi kuat raan bi ben thɔ̈r kek këk tiäm.Yue Chinese : 然而,由於海軍上將擔心艦艇會被德國的空襲擊沉,因此只有很少皇家海軍艦艇在機會較大的入侵路線附近駐紮。

Southwestern Dinka : Ɛe cin alathkεr bëny keci täu dhel war cikek ban bak thin rin aci kek rioc lɔn bi kɔc Germany kemoc nhial bi riathken dïr.Yue Chinese : 讓我們從解釋意大利的計劃開始。意大利主要是德國和日本的「弟弟」。

Southwestern Dinka : Jɔlku gol buk kuany nyic kake ci Italy guiric. Italy εe ye ¨wen thin kor¨ tënë Germany ku Japan.Yue Chinese : 即使他們在戰爭開始之前剛建造了四艘新的船艦,它擁有的軍隊和海軍仍然較弱。

Southwestern Dinka : εe la alathkɛ̈r thɔ̈r wiir ku alathkɛ̈r thɔ̈r tiop nhom niop eben, na cok alɔn aci kek rieth kaŋuan buth war kënë toŋ guɔ gɔ̈l.Yue Chinese : 意大利的主要目標是非洲國家。為了佔領這些國家,他們將需要有一個供部隊出發的地方,以便部隊可以穿越地中海以入侵非洲。

Southwestern Dinka : Kene awic kɔc Italy kepuoth apei εe ye wuot Afrika. Ku bik bëi ka dɔm ke kek aic bik alathkɛ̈r kaŋ pioc, wet bi alathkɛ̈r war adekdiët Mediterranean atëm kou kulek bëï Afrika dɔm.Yue Chinese : 這令他們需要驅除位於埃及的英國基地和船隻。除了這些行動外,意大利的戰艦並沒有預期會做任何其他事情。

Southwestern Dinka : Wët kënë εe wicke bik alathkɛ̈r British ku riëthkene kaŋ rac Egypt. εe cin keda wic alathkɛ̈r Italy aya.[Day17]

Yue Chinese : 現在說到日本。日本就像英國一樣,是一個島國。

Southwestern Dinka : Cimene ye Britain gol cimene ye Japan wun golic aya.Yue Chinese : 潛艇是為水底航行並停留一段長時間而設的船隻。

Southwestern Dinka : Submarines äa rieth ci guir bik acath piu piny dhaman baaric .Yue Chinese : 潛艇在第一次世界大戰和第二次世界大戰時使用。當時它們速度非常慢,而且射程非常有限。

Southwestern Dinka : Riëth cath piu cok piny ake ci kɔc thör tueŋ ku toŋ rou pinynhom . Warthɛ̈r ake ye cath amath ku ace moc tamec.Yue Chinese : 戰爭初期,它們大多數時間在海面航行,但是隨著雷達發展而變得更加精確,潛水艇就被迫在水底航行,避免被發現。

Southwestern Dinka : War gɔl toŋ rot kɔc ake ye cath wëric, na la kecɔl radar guir bikä mec atiŋ ku riëth kok cath wiir go kɔc rieth cath piu cok ben go wet bi kek ci atiŋ.Yue Chinese : 德國潛艇被稱為U艇。德國人非常擅長潛艇的導航和操作。

Southwestern Dinka : Riëth keye cath wiir tënë kɔc Germany ake ye cɔl U-Boats. Kɔc pan Germany ake ye riëth kene ŋic kuath ku ŋicke luui piu cok.Yue Chinese : 由於他們在潛艇方面甚為成功,德國在戰後不被信任可擁有許多潛艇。

Southwestern Dinka : Wet aye kek kɔc ŋiec guir riëth cath piu cok, na war le toŋ thok go yok këk ake cin riëth juec apei.Yue Chinese : 是的!圖坦卡門國王有時也被稱為「圖特國王」或「男孩國王」,他是現代其中一個最著名的古埃及國王。

Southwestern Dinka : εe kaya! Muɔrŋaknhom cɔl Tutankhamun, ku rin ken kok aye cɔl muɔrŋaknhom ¨Tut¨ wula ¨The Boy King¨, yen εe ŋic thɛ̈r war pan Egypt gut akol.Yue Chinese : 有趣的是,他在古代並沒有受到重視,大多數的古代國王名單上也沒有他的記載。

Southwestern Dinka : Ee yeke tiŋ kece raan rilic thɛ̈r war go ke rinke nyaŋwei kacike got alɔ̈ŋ bany thɛ̈r.Yue Chinese : 然而,他的墓穴於 1922 年被發現,令他成為了名人。儘管很多古代墓穴都曾被搶劫,但這座墓穴幾乎完全沒有受到侵擾。

Southwestern Dinka : War yok raŋde ruon 1922 go yen cɔl aye raan ci ŋic apei. Reŋ kɔc thɛ̈r ake ci kualic ku raŋde aci puol ke ken gɔ̈ɔ̈t.Yue Chinese : 大部份與圖坦卡門一起埋葬的物品都保存完好,包括數千件由貴重金屬和稀有寶石製成的文物。

Southwestern Dinka : Kuatke ci thiök ke bany Tutankhamun ake ci ŋic looi bik ci riak, cimene kuat kene ci guaŋ luŋ rilic ku dot kuor ce lac yok.Yue Chinese : 輻條輪的發明令亞述人的戰車更輕、更快,其速度更準備好可超越士兵和其他戰車。

Southwestern Dinka : War guir cok cit cok döl bi mithoŋ ɣot thii aɣooc go ɣoot thii kɔc Assyria cɔl apuolic apei, alac cath bik alathkɛ̈r ku kɔc awuor.Yue Chinese : 從他們致命的十字弓射出的箭可以穿透敵軍的盔甲。亞述人大約在公元前1000年引入了第一支騎兵隊。

Southwestern Dinka : Wïëth ken kɔc nok kek ben bëi dhëŋkenic aleu bik armor raan aduu retic . Ruon 1000 B.C .., go kɔc Assyria calvary tueŋ gɔ̈l.Yue Chinese : 騎兵是一支在馬背上作戰的軍隊。由於當時尚未發明馬鞍,因此亞述人騎兵就在赤裸的馬背上作戰。

Southwestern Dinka : Calvary äa alathkɛ̈r thör kecath kek mithioŋ koth. Keye kac cɔl saddle aken guɔ guir, alathkɛ̈r Assyria ake thar mithioŋken koth.Yue Chinese : 我們認識許多希臘政治家、科學家和藝術家。希臘文化當中最為有名的應該是荷馬,他是傳奇的視障詩人,曾創作出兩大希臘文學著作:伊利亞德(Iliad)和奧德賽(Odyssey)的詩歌。

Southwestern Dinka : Ok aŋic kɔc thiatha, kɔc ci pioc ku kɔc kɛ̈t. Raan ŋic apei acɔl Homer, εe raan many, εe ci mäany karou ŋic kek apei Greece got cimene Iliad ku Odyssey.Yue Chinese : 索福克勒斯和亞里士多芬仍是最享負盛名的編劇,他們的戲劇被公認為世界文學中最偉大的作品之一。

Southwestern Dinka : Sophocles ku Aristophanes aŋuot ke athor ŋickëk bik cet athor kok thok cike got piny nhom.Yue Chinese : 另一位著名的希臘人是數學家畢達哥拉斯,最有名的是他關於直角三角形邊關係的定理。

Southwestern Dinka : Raandet ŋic εe ye raan ŋic akuen cɔl Pythogaras, yen εe ŋic wet wɛ̈l ken theorem tɔ ke la guok ka ŋuanic.Yue Chinese : 現對操印度語的人數估計不一。印度語估計是介乎全球最多人使用的第二至第四種語言。

Southwestern Dinka : Aye jal thoŋ kɔc nhiim kek kuan jam thoŋ Hindi. Aye kɔc thoŋ lɔn adä ke tɔ kam namar rou wula namar ŋuan keye thoŋ εe kɔc juec jam pinynhom.Yue Chinese : 母語為印度語的人數有所不同,取決於是否把非常接近的相關方言計算在內。

Southwestern Dinka : Namar kɔc jam thɔ̈ŋden dit thɛ̈r aci thoŋ wet thök thiak aye kuën.Yue Chinese : 估計語言使用者有3.4億至5億人,多達8億人能聽懂該語言。

Southwestern Dinka : Aye thoŋ lɔn adä ke këk atɔ kam malion buɔ̈t kadiak kuthiar ŋuan gut malion buɔ̈t kadhiëc, ku raan malion buɔ̈t kabët athoŋ dëëtic.Yue Chinese : 印地語和烏都語的詞彙相似但文字不盡相同。在日常對話中,兩種語言的使用者一般能夠理解對方。

Southwestern Dinka : Hindi ku Urdu athoŋ wɛ̈l ku aci thoŋ gäät. Jam akol thok eben kɔc jam thokka aleu bik rot lac dët.Yue Chinese : 大約在15世紀,愛沙尼亞北部極受德國文化影響。

Southwestern Dinka : Ruon tïm tok ku buɔt kadhiec, pan tueŋ Estonia εe ci cieŋ pan Germany rum.Yue Chinese : 一些德國僧侶爲了拉近上帝與當地人民的距離,於是發明了愛沙尼亞語的文字語言。

Southwestern Dinka : Kɔc piööc wet Nhialic pan Germany εe wicke bik wet Nhialic nyuoth kɔc keciëŋ Estonia, nawen ke gɔl thoŋ Estonia.Yue Chinese : 它取自德語字母和添加了一個字符 「Õ/õ」。

Southwestern Dinka : Alphabet ken ake got thoŋ Germany cimene kene ¨Õ/õ¨ εe ci mat thin.Yue Chinese : 隨著時間流逝,許多從德國借來的詞都已融合。這就是教化的開始。

Southwestern Dinka : Kämthïn, go wel juec cike nyai thoŋ Germany yiic keyic mat kek thoŋden. Tënë yene ajök rot bak nhom .Yue Chinese : 傳統上,王位繼承人會在完成學業後直接加入軍隊。

Southwestern Dinka : Cïëŋ thɛ̈r war, menh bi nyäŋ bäny ekaŋ la alathkɛ̈ric tä thöl yen gaat.[Day18]

Yue Chinese : 但查爾斯卻選擇入讀劍橋大學三一學院,修讀人類學和考古學,後來又修讀了歷史,獲取2:2成績(二等二級學位)。

Southwestern Dinka : Charles εe ci la thukul cɔl Trinity College, Cambridge yene atene aci yen cieŋ kɔc kok la kuën kujä anyikɔ̈l bëi kok, go 2.2 (lower second class degree).Yue Chinese : 查理斯是第一個擁有學士學位的英國皇室成員。

Southwestern Dinka : Charles εe yen aye wen pan bëny British bi kaŋ yene degree.Yue Chinese : 歐洲土耳其(巴爾幹半島的色雷斯東部或魯梅利亞)佔了國家的百分之三。

Southwestern Dinka : Kɔc pan Turkey thiak ke bei kok Yurup (Ciec Thrace wula Rumelia tɔ Balkan Peninsula) εe 3% baai eben.Yue Chinese : 土耳其的領土長超過1,600公里(1,000英里),闊800公里(500英里) ,大致上是一個長方形。

Southwestern Dinka : Piny pan Turkey acit 1600 Kilometres (1000mi) kebaar ku 800km (500mi) ciekic ke la guok kaŋuan.Yue Chinese : 土耳其的國土包括湖泊,佔783,562平方公里(300,948平方英里),其中755,688平方公里(291,773平方英里)位處亞洲西南面,而23,764平方公里(9,174平方英里)位處歐洲。

Southwestern Dinka : Bi piny pan Turkey ku wer kek, ku bao eben εe ben 783,562 square kilometres (300,948 sq mil), piny pan 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) atɔ cien tä thiäk kek Asia ku 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) atɔ YurupYue Chinese : 土耳其按面積計是世上第37大國家,它的面積大約是法國本土和英國的總和。

Southwestern Dinka : Pan cɔl Turkey atɔ namar thiardiak kudhorou piny nhom eben, pinyde athoŋ tämet pan France ku UK yiic.Yue Chinese : 土耳其三面環海:西面是愛琴海,北面是黑海,南面是地中海。

Southwestern Dinka : Pan cɔl Turkey aci piu war adekdiet guɔ̈l piny ɣon kadiakic, Aegean tɔ ciem, Black sea tɔ ye nhom tueŋ ku Meditreanean tɔ ye cok piiny.Yue Chinese : 盧森堡擁有悠久的歷史,但它的獨立可追溯到1839年。

Southwestern Dinka : Pan cɔl Luxembourg εe pan la anyikɔɔl bäric apei ku εe yok nhomlaude ruon 1839.Yue Chinese : 今天的比利時的部分國土在過去曾是盧森堡的一部分,但在1830年代的比利時革命後成為比利時的一部分。

Southwestern Dinka : Abaŋ pan akɔ̈l cɔl Belgium ɛe ye abaŋ pan Luxembuorg wär thεεr ku pan Belgium ajɔl tek bei wan kɛ̈c kewei ruon 1830.Yue Chinese : 盧森堡一直嘗試維持中立國角色,但它在第一次世界大戰和第二次世界大戰時均被德國佔領。

Southwestern Dinka : εe ci Luxembourg them bi rot ci mεt tɔŋtɔŋ pinynhomic lakin pande aci pan Germany ban nyuɔ̈cic tɔŋ pinynhom tuɛ̈ŋ ku tɔŋ rou.Yue Chinese : 盧森堡在1957年成為該組織的創始成員,該組織在今天稱為歐盟。

Southwestern Dinka : Luxembourg ku bɛ̈i kok a kek kegɔl akut pan kɔc ɣer Europe run 1957.Yue Chinese : 朱克傑宗堡是一個位於帕羅地區上部(Phondey Village)的廢棄堡壘和佛教寺院。

Southwestern Dinka : Dukgyal Dzong εe tene atiɛ̈tic ci rac beny yänh cɔl Buddhism tɔ pan Paro nhom tueŋ. (Ee tɔ rum cɔl Phondey)Yue Chinese : 相傳扎卜龍·阿旺·南蓋爾在 1649 年建造了這個堡壘,以紀念他打敗西藏蒙古聯軍。

Southwestern Dinka : εe ye luel raan cɔl Zhabdrung ŋawaŋ Namgyal εe yen acak ken atiɛ̈tic bi yen riɛ̈lden aa tak wär cop yen alathkeer Tibetan-Mongol wei ruon 1649.Yue Chinese : 1951 年,一場火災令到朱克傑宗堡的遺跡只有部分能夠保留下來,扎卜龍·阿旺·南蓋爾的畫像是其中之一。

Southwestern Dinka : εe la many diit aci baai dɛ̈p ruon 1951 ku ye abaŋ koor ye aci doŋ tene Drukgyal Dzoŋ gut thura Zhabruŋ ŋawaŋ Namgyal.Yue Chinese : 堡壘在大火後得到保育和保護,成為不丹其中一個最有吸引力的景點。

Southwestern Dinka : Wäär ci mac jal thok , ken atiɛ̈tic ci doŋ aci jal bεn ä tiit ku yen aci jal bɛn ä ken kɔc Bhutan cɔɔl bik bɛ̈n atiŋ.Yue Chinese : 18 世紀期間,柬埔寨發現自己處於兩個強大鄰國泰國和越南的夾縫之間。

Southwestern Dinka : Ruon 1800 pan Cambodia εe rɛ̈ɛ̈r kek bɛ̈ɛ̈i thiääk kek yen karou ril apei cɔl Thailand ku Vietnam ku kek äa ke ce nyiecic apei.Yue Chinese : 泰國人在 18 世紀數次入侵柬埔寨,並於 1772 年摧毀金邊。

Southwestern Dinka : Kɔc pan Thailand äa ke wic bik Cambodia rum arak juec ruon 1800, kuna ye ruon 1772 go ke pan cɔl Phnom Phen dom ku rεc ke.Yue Chinese : 越南人也在 18 世紀末入侵柬埔寨。

Southwestern Dinka : Run wäär jol ruon 1800 jal thok go kɔc Vietnam pan Cambodia ben guɔl piny kuwicke bik rum.Yue Chinese : 18個百分比的委內瑞拉人都沒有工作,而大部分有工作的人都從事非正式經濟活動。

Southwestern Dinka : Raan thiaar ku bɛ̈t buɔt nhom pan cɔl Venezuela acin nhiim luɔi ku kɔc kok lui aci lui loiloidit bi kek jääk.Yue Chinese : 三分二的委內瑞拉人從事服務行業,近四分一的國民在工廠工作,五分一的國民從事耕種。

Southwestern Dinka : Kɔc karou kɔc kadiakic pan Venezuela äa lui tene kuɔny kɔc, raan tok kɔc kaŋuan nhiim alui alɔŋ chirkat ku raan tok koc kadhiec nhiim äa pur dum.Yue Chinese : 儘管只有百分之一人口從事石油行業,但由於委内瑞拉是石油淨出口國,因此石油是該國的重要行業。

Southwestern Dinka : Pan Venezuela alaŋic jath ye ɣäc bɛ̈i kokic ku äa kɔc lïk kek lui thin.Yue Chinese : 在國家獨立的早期,新加坡植物園的專業知識協助了這個島嶼搖身變成一個熱帶花園城市。

Southwestern Dinka : War yok pan Thingapore nhomlau go raan aŋic luoi dumic dom diit aye kuat keriɛ̈c eben pur thin guïr bi kaŋ äa com thin golic.Yue Chinese : 1981 年,一種名為卓錦萬代蘭的雜交蘭花品種被選為這個國家的國花。

Southwestern Dinka : Ruon 1981 go Vanda Miss Joaquim kuany bi tïm lui yɔɔk aben ya tiŋ wundenic.Yue Chinese : 每年十月左右,接近一百五十萬隻草食性動物為了雨水從北部的山丘越過馬拉河前往南部的平原。

Southwestern Dinka : Ruon thok eben pɛ̈i thiär lääi ken nyuäth wal (1.5 malion) äa wär cɔl Mara tɛ̈ɛ̈m kɔu bi la tuɛ̈ŋ ta tɛ̈ kuɔ̈r thin lɔn ye deŋ tuɛ̈ny thinYue Chinese : 然後在大約四月的雨水後,再次越過馬拉河,經過西部回到北部。

Southwestern Dinka : Kuna ye pɛ̈n ŋuan ka ben agɔr Mara tεεm kɔu ke la bɛ̈n tuɛ̈ŋ bik bεn tɛ̈ɛ̈k alɔŋ ciεm .[Day19]

Yue Chinese : 塞倫蓋蒂地區覆蓋了塞倫蓋蒂國家公園,坦桑尼亞的恩戈羅恩戈羅保護區和馬斯瓦禁獵區,以及肯亞的馬賽馬拉國家野生動物保護區。

Southwestern Dinka : Abaŋ Therengeti pan Tanzania alaic tene laai cɔl Therengeti, ku ŋɔroŋɔro kujala Maswa. Pan Kenya alaic tene laai cɔl MaasaiYue Chinese : 學習創作互動媒體講求常規和傳統的技能,以及在互動課堂中掌握的工具(分鏡板,音訊和視訊編輯,故事敍述等)

Southwestern Dinka : Të wïc raan yen bï piöc kä ye kɔc jam aliir yic, ka wïc bï raan kaŋ piɔ̈ɔ̈c të ye luɔ̈i keek ku bï luɔ̈ŋ ye nuɛ̈ɛ̈t bï kɔc jal jam kaŋ ŋic cï mën (Thuura dhie kë wïc ba lueel nyuɔɔth, rör jam, ku të ye bïdïyo cɔ̈k piny thïn, ku luɛl anyïköl).Yue Chinese : 互動設計需要你重新評估對媒體製作的假設,並學習以非線性的方式思考。

Southwestern Dinka : ku të ye ke nuɛ̈ɛ̈t thïn, ku të ye të ca täk yen kaŋ bɛn laath yic apath, të wïc yïn yen ba wël yäth aliir yic, ku ba rot piɔ̈ɔ̈c ërin ba ya tak të bïï käŋ röt waar thïn të looi yïn keek.Yue Chinese : 互動設計要求項目的各個部件相互連接,但同時又能成為一個單獨的實體。

Southwestern Dinka : Luɔ̈ŋ ye nuɛ̈ɛ̈t ye kɔc jam alïïr yic, aawïc lɔn bïï keek kaŋ ya tuɔ̈ɔ̈m thook, ku bï ke ŋuɔt ke ye ŋic thook të këc ke nuɛ̈ɛ̈t.Yue Chinese : 為達到一定的焦距,跟定焦鏡頭相比,變焦鏡頭的缺點是,取焦的複雜程度和對鏡頭數量的元素要求更高。

Southwestern Dinka : Kë rac tënë thoŋ kamara dhie käŋ cuɔ̈t të thiɔ̈k ku ben ku cuɔt të meec, ee kë yen wïc lon rir yic ku ba thok juääc keen kä ya cɔ̈k piny ku kë mec jal tïŋ, ace thöŋ kek thoŋ kamara cïn yic kën käŋ cuɔt wei ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k.Yue Chinese : 這一點已逐漸不成問題,因為鏡頭生產商已能夠生產更高水準的鏡頭。

Southwestern Dinka : Kë cït kën ala ke puɔl yic ërin cïrkat thɔ̈t kamara aala ke loi käŋ këirëëc gua looi ke cïn yic buɔ̈c.Yue Chinese : 這使變焦鏡頭能拍攝出質素可媲美定焦鏡頭的照片。

Southwestern Dinka : Kën acï thok kamara käŋ cuɔt ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k cɔl ye thuura la nyïn gɛi dɔm wär kä ye thoŋ kamara cïn yic kënë kaŋ cuɔt të mec ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k.Yue Chinese : 變焦鏡頭的另一個缺點是鏡頭的最大光圈(速度)通常比較低。

Southwestern Dinka : Dɛ̈t rac tënë thoŋ kamara käŋ cuɔt të mec ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k, ee kë ye thok rot cuɔt amääth ku ben rot dhuɔ̈k ciëën amääth.Yue Chinese : 這令便宜的變焦鏡頭在低光環境且沒有閃光燈的情況下難以使用。

Southwestern Dinka : Ku ee yen kën thoŋ käŋ cuɔt ciëën ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k cɔl cie rot lëu bï thuur të cïn yen nuur (thiereu) piny meer.Yue Chinese : 當試圖將電影轉換成 DVD 格式時,最常見的問題之一就是過度掃描。

Southwestern Dinka : Kë tɔ̈ɔ̈ŋ jɔ̈ɔ̈r të them raan yen bï video waric bï ya lui DVD ic e lääu nyinde.Yue Chinese : 大多數的電視節目都是為了取悅大眾而製作的。

Southwestern Dinka : Thïlemön juëc aacï kek looi bï akut kɔc miɛ̈t puöth.Yue Chinese : 因此,你在電視上看到的所有節目,頂部,底部以及側面的邊界都被裁掉。

Southwestern Dinka : Ku rin kën, kuat këye tïŋ Thïlemon nyin acï tek thok, nhial, piiny ku ye këc.Yue Chinese : 這是為了確保圖像覆蓋整個螢幕。這稱之為過度掃描。

Southwestern Dinka : Kën acï looi bï thura ya nyuɔth ebën. Aye cɔl kë lääu nyin.Yue Chinese : 不幸的是,當你製作 DVD 時,它的邊界很有可能也會被裁掉,如果影片的字幕離底部太近,它們也不會完整地顯示出來。

Southwestern Dinka : Ku jäl jɔ̈ɔ̈r, të loi yïn DVD, ka akɛɛthke aayeke tem aya, ku na thiäk wɛ̈l cï göt bidioic të thiääk kek piny, ka cï lɛ̈u bï ke nyuɔth ebën.Yue Chinese : 傳統中世紀的城堡總是啟發想像力,打鬥、宴會與亞瑟王騎士的景象就在眼前。

Southwestern Dinka : Buth kɔcdit thɛɛr acïk anɔŋ yic ka cë thur, thura kɔc thɛɛr, lai, ku kakɛn ëke yiki loi.Yue Chinese : 即使站在千年歷史的廢墟中,仿彿仍然聞到戰爭的味道,聽到馬蹄踏在鵝卵石上的響聲,感到地牢裏傳來的恐懼。

Southwestern Dinka : Agut cë yen ɣɔn thɛɛr ka puɔl yic bë röl piŋ ku ŋuac ë tɔŋ cë lɔ, të piŋ wok lai cök kë wok aruk waar wok cök në rioc cë rioc dit.Yue Chinese : 但我們的想像力是否只建立在現實之上?為何城堡一開始會被創造?它們是如何設計和建造出來的?

Southwestern Dinka : Yeku ka kan yeku ke thɔŋic taau yiith kɔth? Yeŋo kɔŋ wok këdit cit kan kaŋ buth tueŋ? Cïk kek guir ku jɔlke buth keda?Yue Chinese : 當時的經典,克爾比墨斯魯城堡實際上更像是一座堅固的房屋多於一座真正的城堡。

Southwestern Dinka : Ke buk täu yith nhiim, ke ɣon atiɛ̈tic raan cɔl Kirby Muxloe εe ce ɣon εe tɔ thin.Yue Chinese : 其大型玻璃窗和單薄的牆壁無法抵禦持久的攻擊。

Southwestern Dinka : Ke adhɛ̈ɛ̈r kene diit ka ku panyde thöök kɔu ace leu bi kɔc bɔ tɛ̈ŋ gël.Yue Chinese : 在 1480 年代,城堡由黑斯廷斯勳爵開始建造,當時國家相對比較和平,只需要防禦遊蕩的強盜。

Southwestern Dinka : Ruon war 1480 gɔl buthbuthde beny cɔl Hastlings baai εe alaic door ku acin tɔŋtɔŋdit ke tɔ thin. ɣɔt εe buth be cuɛ̈r agɛ̈l.Yue Chinese : 保持權力平衡是歐洲國家力求維護所有歐洲國家主權的一種系統。

Southwestern Dinka : Amat nhom bɛ̈i Yurup εe wicke bik riel thɔ̈ŋ nyin bi cien pan nhomlau pandet la racic.Yue Chinese : 其概念表現在所有歐洲國家都必須設法阻止其中一個國家變得強大,因此各國政府經常為了保持平衡而轉換盟友。

Southwestern Dinka : Amat nhom bɛ̈i Yurup εe wicke bi cen pan riil apei εe yen athɔ̈ŋ kek riel nyin kujɔlke pamathken äa geer.Yue Chinese : 西班牙王位繼承戰標誌著首場以權力平衡為中心的戰爭。

Southwestern Dinka : Tɔŋ Pan Spain tueŋ ee thar wet bi riel thɔ̈ɔ̈ŋ nyin.Yue Chinese : 這標誌著重大的轉變,因為歐洲列強不能再以宗教作為戰爭的藉口。三十年戰爭因而被稱為最後一場宗教戰爭。

Southwestern Dinka : War ci tɔŋtɔŋ yiëth ban puol go kajuec rot waar na cɔk alon ci kek ruon thiar diak kaŋ nok kethaar.Yue Chinese : 在以弗所的阿提蜜絲神殿於公元前 356 年七月二十日被破壞,黑若斯達特斯承認是他縱火的。

Southwestern Dinka : Luaŋdit pan Artemis tɔ Epithuth εe rɛ̈c dhaman waar rec raan cɔl Herostratus bëi ruon 356, pen dhorou, akolnin thiar rou kutok.[Day20]

Yue Chinese : 根據他的話語,他的動機是即使不擇手段也要得到名聲。以弗所非常憤怒,宣稱永不會記錄黑若斯達特斯這個名字。

Southwestern Dinka : Tä buɔth anyikɔl cɔk ke raan cɔl Herostratus εe bi kuat keci guir εben äa rac, go kɔc kene Epithuth puoth riäk ku luelke rin Herostratus äa ci gat athor anyikɔɔl yiic.Yue Chinese : 幸好希臘歷史學家斯特拉波記下他的名字,因此我們今天才得以知悉。這座神殿在亞歷山大大帝出生的同一晚被破壞。

Southwestern Dinka : Go raan gat anyikɔɔl pan cɔl Greek cɔl Strabo jal gat piny rin akol arɛ̈c luaŋdiit Egypt yene ye wëër adhieth Muɔrŋaknhom cɔl Alexander.Yue Chinese : 身為大帝的亞歷山大提出支付重建神殿的費用,但被拒絕。後來,在亞歷山大去世後,神殿於公元前 323 年重建。

Southwestern Dinka : Waar mec muɔrŋaknhom cɔl Alexander, go wic bi luaŋdit bɛ̈n buth wεuke, go kɔc jaai. Naye waar ci yen jal thou go luak jal bεn lok guïr ruon 323 ŋuot ken Jethu dhiethYue Chinese : 確保你的手盡可能放鬆,同時仍正確地敲打所有音符 - 並盡量不要讓手指有過多的移動。

Southwestern Dinka : Muk yinhom bi cindu la duk kuye wël gɔɔt kudu cin la nyathnyath apath.Yue Chinese : 這樣可以將疲勞儘量減輕。緊記毋需像鋼琴一樣用力敲打琴鍵以增加音量。

Southwestern Dinka : Du cin cɔl aŋɔ̈ɔ̈t kuye ¨piano¨ gɔ̈ɔ̈t nyin amäth.Yue Chinese : 要令手風琴增加音量,你可以在風箱施加更大的壓力或速度。

Southwestern Dinka : Ku na ye akɔdiɔn, ku wïc ba juak rör, ke yïn thɛny kä rɛ̈ɛ̈r piiny piny apɛi ke yï ban yï cin.Yue Chinese : 神秘主義者追求終極真相、神性、屬靈真理或與上帝交流,並尋求認同和自我意識形態。

Southwestern Dinka : Ke ca gam εe ke lui kek guopdu, kunhɔ̈mdu, kuyiic, kupiir wei ku Nhialic.Yue Chinese : 有這樣信念的人會在神聖現實/神靈中尋求直接體驗、直覺或洞察力。

Southwestern Dinka : Raan ci gam aye wic bi wëike yok, kujëm ye puou ku tɛ̈k yiinh Nhialicde.Yue Chinese : 追隨者追求某些生活方式或旨在培養那些體驗的練習。

Southwestern Dinka : Dupiööc äa piir ku kake ye banyden buɔthic ku bik rot ŋiec looi dhel piiric.Yue Chinese : 神秘主義與其他形式的宗教信仰和祟拜不同的是,它強調獨特意識形態的直接個人體驗,尤其是那些擁有平靜、有洞察力、幸福感、甚至是擁有欣喜若狂特質的人。

Southwestern Dinka : Pan cɔl Luxembourg εe pan la anyikɔɔl bäric apei ku εe yok nhomlaude ruon 1839.Yue Chinese : 錫克教是來自印度次大陸的宗教。它起源於十五世紀的旁遮普地區,從印度教傳統中的宗派分裂而來。

Southwestern Dinka : Yanh cɔl Sikhism εe gɔ̈l rot pan cɔl Punjabi ruon 1500 kujɔl wɛ̈r pinyYue Chinese : 錫克教徒認為他們的信仰是與印度教分離的宗教,即使他們承認其印度教的根源和傳統。

Southwestern Dinka : Kɔc yanh cɔl Sikhism aa ke tek bei tene Hinduism ku kä gaam cɔl aye ke ci thoŋYue Chinese : 錫克教徒稱其宗教為Gurmat,即旁遮普語的「古魯之路」。古魯在所有印度宗教中屬基本層面,但是在錫克教中,它的重要性已成為錫克教信仰的核心。

Southwestern Dinka : Kek aa yanhden cɔl Gurmat ku raanden ke laŋ athoŋ kek kɔc yɛ̈th kok tɔ India eben ku gaamden εe tokYue Chinese : 該宗教由古魯那納克(1469至1539)於十五世紀創立。隨後還有九位古魯繼承。

Southwestern Dinka : Yanhden kene εe gɔ̈l rot ruon 1500 ku raan agɔ̈l yene acɔl Guru Nanak kujɔl kɔc kok buoɔ̈th kadhoŋuan cokYue Chinese : 但是,在 1956 年 6 月,赫魯曉夫的承諾受到了考驗,當時波蘭發生騷亂,當地工人由抗議食物短缺和減薪演變成對整體共產主義的抗議。

Southwestern Dinka : Go kɔc ke εe lui jaai luoi rin lik wεu ku cam akor pan Poland pen dhetem ruon 1956 rin ace raan cɔl Krushchev kemath nyiinYue Chinese : 儘管最終赫魯曉夫還是派遣了坦克來恢復秩序,但他對一些經濟要求亦有作出讓步,並同意任命受歡迎的瓦迪斯瓦夫・哥穆爾卡為新任總理。

Southwestern Dinka : Nawen le Krushchev piŋ yen ke cirot looi go alathker juec tooc bik door ben bei kujɔl raan ŋic apei cɔl Wladyslaw kuany bi ya banydenYue Chinese : 印度河谷文明是位於印度次大陸西北部的一個青銅器時代文明,它包含了現代巴基斯坦的大部分地區以及印度西北部和阿富汗東北部的一些地區。

Southwestern Dinka : Pan India kek keye thɔth milaŋ thith bila guot pan cɔl Pakistan akol ɣet pan cɔl AfganistanYue Chinese : 該文明在印度河流域蓬勃發展,因而得出此名稱。

Southwestern Dinka : Thath milaŋ thith εe gɔ̈l rot war cɔl Indus cɔkYue Chinese : 儘管有些學者推測,既然此文明也存在於現在已乾涸的薩拉斯瓦蒂河流域,它應該被正名為印薩兩河文明,而有些人則以哈拉帕(此文明在 1920 年代首次出土的地點)命名,將其稱為哈拉帕文明。

Southwestern Dinka : Aye kɔc ci gat luel thath milaŋ thith εe gɔ̈l rot war cijal dou yemene cɔl Sarasvati ku yene abi ya cɔl that milaŋ thith Indus-Sarasvati, aye kɔc kok cɔl Harappa tene gɔ̈l yen rot thin ruon 1920Yue Chinese : 羅馬帝國的軍國主義在本質上有助醫學進步。

Southwestern Dinka : Alathker pan cɔl Rome war ake kekony kɔc bi wal panakim yokYue Chinese : 奧古斯都大帝開始招募醫生,甚至建立了當時首個羅馬醫療隊,以治療戰爭帶來的傷病。

Southwestern Dinka : Go muɔrŋaknhom cɔl Augustus akutnhom akim jɔ̈ɔ̈k ku bik alathker ci muoc toŋic bike kek akuonyYue Chinese : 外科醫生擁有各種鎮靜劑知識,如罌粟籽提取物中的嗎啡和莨菪種子中的東莨菪鹼。

Southwestern Dinka : Atɛ̈t Kɔc rɛ̈t aa ke la wel arɛ̈m dhukpiny kucɔlke raan anin ke yeke wec tïim cok roorYue Chinese : 他們精通截肢術,將患者從壞疽拯救出來,以及利用止血帶和動脈鉗遏止血液流動。

Southwestern Dinka : Akim aci kɔc jal ben ä tɛ̈m cok, ku retke kek bik guup ci dhiath ku bi riɛ̈m ci kaacYue Chinese : 多個世紀以來,羅馬帝國在醫藥的領域帶來巨大收獲,並塑造了我們今天所知的許多知識。

Southwestern Dinka : Run juec cibak go kɔc pan cɔl Rome wal guir kujɔlke kɔc nyuoth kajuec ŋic kek akolYue Chinese : 淨宗摺紙是規限一次只能摺一摺的摺紙流派,不可使用內翻摺法等較複雜的摺法,且每次摺疊都有容易理解的的摺疊位置。

Southwestern Dinka : Ke cɔl Origami εe ye guaŋ abak ku gueŋgueŋdet ci thoŋ kek yene εe ci peen[Day21]

Yue Chinese : 它由約翰·史密斯在 1970 年代開發,以幫助摺紙經驗較少或動作技能有限的人。

Southwestern Dinka : Raan agɔ̈l gueŋgueŋde εe cɔl John Smith ruon 1970 ku εe kony raan kuc ta ye gueŋ yenYue Chinese : 小孩在很年幼的時候就已經發展出種族和種族定型意識,而這些定型觀念會影響他們的行為。

Southwestern Dinka : Mith a tɛ̈k thok kɔc col ku kɔc ɣer ŋic ke kor , ku jiɛ̈m guop εe ke rac nhiim apeiYue Chinese : 例如,當孩子知道其所屬少數族裔被冠上大多在學校表現欠佳的刻板印象後,他們在學校的表現亦會傾向較差。

Southwestern Dinka : Bi la kuat kor ye jäm guop kɔc juec wet ci kek aŋiec gat thukulic ku le manh bö kuatken lapiŋ kebi kuoc alui ayaYue Chinese : MySpace 是美國第三大流行的網站,現有五千四百萬用戶。

Southwestern Dinka : MySpace ye abaŋ diäk website ŋic apɛi ye lac luöi pan United States ku ala tëcït tën raan 54 malliön Thiäärdhïc ku ŋuän yemɛ̈n thiin.Yue Chinese : 這些網站吸引了許多注意力,特別是在教育範疇。

Southwestern Dinka : Website kä aacï kɔc tuut, ku e anoŋ piöc.Yue Chinese : 這些網站有很多正面意義,包括可以輕鬆地建立課堂頁面,其中可包括博網誌、影片、照片和其他功能。

Southwestern Dinka : Anaŋ käk path tën website kä, ku aanaŋ ic, e yic pial ba apäm ɣɔ̈n piöc cak ku ala ic të ye kɔc gät thïn, video, thura, ku käk juëc köök.Yue Chinese : 只要一個網址便可輕鬆訪問頁面,對於不擅長使用鍵盤和拼寫的學生來說,更容易記住和輸入。

Southwestern Dinka : Apäm kën alɛ̈u bï ya kuen të gɛ̈më raan adërɛth töŋ de wɛb, mɛn ëye cɔk piɔl yic bï lac ya muk apath në raan nhom ku eyic pial bï lac ya gätic tën mïth abuun ye yen yic riɛl thïn bïk gät tën gäät wala gɛ̈tgɛ̈t kït.Yue Chinese : 它可以被自訂,令它更容易閱讀,亦可隨需要增加或減少顏色。

Southwestern Dinka : Alɛ̈u bï looi bï yic pial ku bï ya kuen ku kela ic kït thiinyɔt tëcït të wïc yen.Yue Chinese : 專注力不足症「是一種神經系統綜合症,典型的三種確診症狀包括容易衝動、分心以及多動或精力過盛」。

Southwestern Dinka : Ke cɔl ¨Attention deficit disorder¨ εe tuäny εe dhieth kek mith ku yen εe mith cɔl ye nhiim ajotjot, ku cik kaŋ εe laac dëtic ku ye reer ke tuc gup apeiYue Chinese : 這並不是學習障礙,而是學習失調;它「影響百分之三至五的兒童,即可能多達二百萬名美國兒童」。

Southwestern Dinka : Tuanyken εe mith cɔl ace kaŋ alac dëtic, ku εe mith kadiak döm mith kadhiec nhiim. Aci mith malion karou döm pan AmerikaYue Chinese : 患有專注力不足症的孩子難以集中注意力於某些事情,例如學校功課,但他們卻能夠專注於喜愛的事情,如玩遊戲、觀看最愛的卡通片或寫作沒有標點符號的句子。

Southwestern Dinka : Mith ci tuanyken döm εe yic riel bik loiloi thukulic äa looi ku εe thuec yene yeke lac looi kudai aparitYue Chinese : 這些孩子經常惹上麻煩,因為他們透過「作出危險行為、打架和挑戰權威」 以刺激大腦,而這是因為其大腦無法以正常方式得到刺激。

Southwestern Dinka : Mithkä piirden εe yic riel apei rin yeke lac thoor ku aa baany lac dholicYue Chinese : 專注力不足症影響與其他同輩的人際關係,因為其他孩子不能理解為何患者會有這些行為和帶來麻煩,或為何他們的成熟程度有所不同。

Southwestern Dinka : Tuany kene εe ciɛ̈ŋ lac rac rin ci kɔc yene adëtic yen tä yek luui thin kutä yeke gɛ̈t thin ku lon cikek dit ayaYue Chinese : 習得知識和學習的能力以上文所提到的方式改變,令獲取知識的效率也隨之改變。

Southwestern Dinka : Wet ye ŋiec kaŋ kutä yekɔc piöc thin rot gɛ̈ɛ̈r aya.Yue Chinese : 獲取資訊的方式不再一樣。壓力並不存在於個人記憶中,焦點變成憶起文字的能力。

Southwestern Dinka : Tä cita yeyok ŋiec kaŋ acirot gɛ̈ɛ̈r, go kɔc rieldit ci eben tau ke puoth, yene ye kɔc keci got ŋiec takicYue Chinese : 文藝復興在本質上顯著改變了學習和知識傳播的方式。

Southwestern Dinka : Ɣon waar ben ŋiec kaŋ rot gɔ̈l, pioc ku kajuec aa cirot ben cök ɣet be ŋiec kaŋ rot wɛ̈r pinyYue Chinese : 原始人有別於其他靈長類動物,他們不再用雙手移動、承重或在樹木間搖擺。

Southwestern Dinka : Kɔc ku kuat agɔk ce cath ke cïn ku ace rot anook tiïm nhiim kecïnYue Chinese : 黑猩猩的手掌和腳掌的大小和長度都很相似,反映出手部在指節行走時作承重用途。

Southwestern Dinka : Cïn agɔk ku cokke athoŋ eben dit ku bɛ̈r rin ye yen cath yööm cinYue Chinese : 人類的手掌比腳掌細小,而且指骨較直。

Southwestern Dinka : Cïn raan aciek bi cok raan wuor kek yɔm kene cok ebenYue Chinese : 二百萬到三百萬年前的手骨化石揭示了手部由專門用於移動轉變為專門用於操作。

Southwestern Dinka : Yööm cïn kɔc ci thou run malion tok bi ɣet malion kadiak äa ye nyuɔ̈th rin cïn ake ye kɔc cath ku loiloi kɔcYue Chinese : 有些人相信經常體驗這些人為的清醒夢會令人非常疲倦。

Southwestern Dinka : Aye kɔc kok gam lon adä kenyuoth ye kek nyuoth kece yiith ku mukke kenhiim aa kɔc cɔl athiai gup apeiYue Chinese : 此現象的主要原因是清醒夢延長了快速眼動睡眠狀態之間的時間。

Southwestern Dinka : Nyuothka äa rot loi ke raan cit kenin lakin nyin aliep apathYue Chinese : 每晚快速眼動睡眠的時間越少,使你得到真正睡眠和身體復原的時間就越少,減少到一定程度就會出現問題。

Southwestern Dinka : Kuna ye raan nyuoth ke yën ku lonin laä ke guop ajol thaai apeiYue Chinese : 這就像每隔二十或三十分鐘醒來看電視一樣疲倦。

Southwestern Dinka : Ken aleu abi thiai guop bicit ke ye yin paac dhaman thin koric ku ben kudot teviochion ku ben ninYue Chinese : 這些影響取決於你的大腦每晚嘗試發清醒夢的頻率。

Southwestern Dinka : Kene εe nyith rac tä cit nyuothnyuöth εe yin nyuoth wakou[Day22]

Yue Chinese : 幾乎從一開始,意大利人在北非的情況就不太順利。在 1940 年 6 月 10 日,意大利宣戰後一週內,英國第十一隊輕騎兵就已經佔領了利比亞的卡普佐堡。

Southwestern Dinka : Mene ajɔk yen ye cɔk, käŋ aa kec kaŋ piath tene kɔc pan Italy ciɛ̈ŋ ke tɔ̈u guär tueŋ Afrika. Mene cɛl Italy tɔŋ pɛn Dɛ̈tem aköl nïn Thiäär, 1940, Akut British Hussars thiäär ku tök acï Fort Capuzzo tɔ̈u Libya dɔm.Yue Chinese : 在巴爾迪亞以東的一次伏擊中,英軍俘虜了意大利第十軍總工程師拉圖奇將軍。

Southwestern Dinka : Të wäär cenë kɔc gëëm thïn alɔŋ cuëc pan ë Bardia, ke British acï bɛ̈ny apuruk cɔl General Lastucci wat akut thiär nhom ku bïk Italy bɛ̈n dɔm.Yue Chinese : 6 月 28 日,顯然是墨索里尼繼承人的利比亞總督伊塔洛巴爾博元帥,在登陸托布魯克時被友軍的炮火炸死。

Southwestern Dinka : Pɛn dɛ̈tem aköl nïn thiäärou ku bɛ̈t , Bënyditjëc Italo Balbo, keye Governor General kën Libya ku e yen ran bï bääny Mussolini nyai, eci waac be nook kacke dhaman e nyuc yen pan Tobruk.Yue Chinese : 劍擊這種現代體育活動有很多不同程度,從在大學學習的學生,到在奧運比賽的專業劍擊選手都有。

Southwestern Dinka : Thuëc thïök puɔc bën yë kɔ̈c tuöm nhïm bë kɔ̈c yup pääl ayë thuëc dhööl juëc yïïc, gɔl mïth abuun piöc këk jämä bë jäl lä tän kɔ̈c cë ŋïc ku tën olympic yë kɔ̈c lä wëër thïn.Yue Chinese : 這種體育活動主要以雙人模式進行,由一名劍擊手對賽另一名劍擊手。

Southwestern Dinka : Thuëc kën äyë kɔ̈c thuɛ̈c tuöm nhïm, rään tök ë röm këk rään dëëtYue Chinese : 高爾夫球是一種球手利用高爾夫球桿將球打進球洞的遊戲。

Southwestern Dinka : Golf ë thuëëc yë kɔc thuɛ̈c wenh lä thök ŋuätät löi bï këk kura yöpic bë piëk ädhuomic.Yue Chinese : 標準回合有十八個球洞,球手一般會在場地的第一洞開始,打至第十八洞結束。

Southwestern Dinka : Adhuum kë thiär ku bëët ä këk yë këk thuɛ̈ɛ̈c dhaman tuuk, këk kɔ̈c thuɛ̈ɛ̈c kë yë gɔl adhum tuëŋ ku lëër thök ädhuöm dën thiär ku bëët.Yue Chinese : 以最少杆數或揮杆完成場地所有球洞的球手獲勝。

Southwestern Dinka : Rään thuɛ̈ɛ̈c bë yöp, wala bë tïïm dën cï gööl thök wïɛ̈lic kälïkic kë yën cï kɔc wuör.Yue Chinese : 運動在草地上進行,球洞周圍的草地會被鏟短,稱為果嶺。

Southwestern Dinka : Thuëëc kën äyë thuɛ̈ɛ̈c änyuɔ̈n nhöm ku jälä änyuɔ̈n tou ädhuom yɔu äyë tɛ̈m bë nhöm cïëk ku äyë cɔ̈l mäŋöök.Yue Chinese : 最常見的旅遊方式或許就是大部人對旅行的認知:休閒旅遊。

Southwestern Dinka : Tεkdët kë ŋïc kɔ̈c juëc kääm tourism ë kë yë kɔc juëëc määt këk lä këny: tourism yë kɔc kë guup lä pälpïny ku löi kë nhïɛ̈ɛ̈r.Yue Chinese : 人們前往與他們日常生活極為不同的地方放鬆和玩樂。

Southwestern Dinka : Kën kën ë tä cï kɔc lä pïny cï thöŋ këk pïnydën cï këk ŋïc nyïn bïk la löŋ ku thuëckë.Yue Chinese : 海灘、主題樂園和露營地是休閒遊客最常遊覽的地方。

Southwestern Dinka : Wääryɔu, pïny läi ku pïny ë kɔc duël yïk thïn äkëk ɣɔ̈n yë kɔc kë guup la pälpïny thïn kɔc cääth.Yue Chinese : 如某人遊覽一個地方的目的是了解當地的歷史與文化,則此類旅遊稱之為文化旅遊。

Southwestern Dinka : Ku nä cääth rään bë lä pïny dët cï röt yök bë ka thεεr ku ciɛ̈ŋdën lä ŋïïc kä tourism kën äyë cɔl tourism ciɛ̈ŋ.Yue Chinese : 遊客可遊覽某國家的不同地標,或選擇重點遊覽其中一個地區。

Southwestern Dinka : Kɔc tourist alëu bïk ɣɔ̈n juëc piny neem pan ci rɔt yök ku kek alëu bïk tak be ya piny tök yen tɔ̈u kek ke nhïm thïn.Yue Chinese : 殖民者看到了這些活動,也呼籲增援。

Southwestern Dinka : Nä lëër kɔc cï bäi dɔm tiŋ ɣën kë cï löi, gö kë kɔc kök bë këk bë köny cɔl.Yue Chinese : 軍隊加強前鋒位置的部署,包括約翰·斯塔克上校和詹姆斯·里德上校(二人後來都成為將軍)領導的新罕布什爾州第一和第三軍團,共有 200 名士兵。

Southwestern Dinka : Apuruuk kë kööny ɣɔ̈ɔ̈n tueŋ äkë lä ɣïïc regiments tueŋ ku kën diäk pän New Hampshire läŋ ɣïïc kɔc kë buɔt ke rou, mɛ̈ɛ̈c bëny jëc cɔl John Stark ku James Reed (këk kedhië äcë bɛ̈n ä bääny dïït muk jëc).Yue Chinese : 斯塔克的士兵沿著柵欄搶佔殖民者陣地的北端。

Southwestern Dinka : Äpuruuk Stark äkë cï röt la tau rɔk kou lɔŋ bët north të rëër kɔc cï bäi dɔm thïn.Yue Chinese : 當退潮在半島東北部的神秘河沿岸開闢一條縫隙時,他們迅速用小塊石牆圍欄將延長,最後向北伸延至小海灘的水邊。

Southwestern Dinka : Ɔ̈̈n lë kuëër piu agöör cɔl Mystic röt dhuök pïny älɔŋ north east lɔŋ bɛ̈t Peninsula, gö kë rɔŋ den cuɔt këk ɣöny ciëk cï buth tiɔp bë lä lɔŋ bɛ̈t North bë la thök tä thïɔk këk piu thök ägöör yɔu.Yue Chinese : 格里利或斯塔克在圍欄前約 100 英尺(30 米)處放置了一根木樁,並下令在常規人員通過之前禁止任何人開火。

Southwestern Dinka : Gridley wala Stark ë cï kau tim bɛ̈ɛ̈r lä 100 feet (30 m)ɣoc nhöm tueŋ ku kuum kɔc bë cïɛ̈n rään muuc dhaŋ ɣïc agut të bï jëëc yë wänthök.Yue Chinese : 美國計劃從三個不同方向發動協同攻擊。

Southwestern Dinka : Kɔ̈c Amerka ë cïk määt bïk tëëŋ cï mät ɣïïc löny tuuŋ kë dïäk.Yue Chinese : 約翰·卡德瓦爾德將軍對在波登鎮的英國駐軍聲東擊西,以封鎖任何增援部隊。

Southwestern Dinka : Bënydït Jëëc cɔ̈l John Cadwalder ë bë tëëŋ löny bï yën äkut apuruuk British lä moj bë këk lεl wëi ɣɔ̈n kën ɣïïc tä cɔl Bordentown, ägo lä të gëël ɣën jëëc kök lëu bïk adu bën köny weïYue Chinese : 詹姆斯·尤因將軍帶領 700 名民兵在特倫頓碼頭渡河,佔領阿森平克溪上的橋,並防止任何敵軍逃脫。

Southwestern Dinka : Bënydït jëëc cɔl James Ewing ë bë melicä ke buɔt ka dhoröu nyäi bë këk tɛ̈m agörkou tä cɔl Trenton Ferry, bë kubur bääk tä cɔl Assunpink Creek lä dɔm bë ciën apuruuk adu lëu bïk kɔc wärwei.Yue Chinese : 2400 人的主要突擊隊伍將越過特倫頓以北 9 英里的河,然後分成兩組,一組跟隨格林,另一組跟隨沙利文,以便發動黎明前的進攻。

Southwestern Dinka : Tuŋdït rïl lä ɣïc kɔc kë 2,400 ë bë agör jäl tëëmkou miles ke dhoŋuän lɔŋ bët north tä tou rään Trenton, ku jɔl ɣïc puök akut ɣïc rou, tök kä muk Greene ku tök kä muk Sullivan, äägo moj këk adu nhiäkdur.Yue Chinese : 從四分一英里跑轉為半英里跑時,速度的重要性減少,而耐力則變得絕對必要。

Southwestern Dinka : Gɛ̈ɛ̈r äwuur mën quarter kën mile bë ɣët käät half mile, äwuur äcï ɣïc bɛ̈n riɛl ku guɔ̈m dë ëyën kë cï bɛ̈n wïc äpεi.Yue Chinese : 能夠在兩分鐘內衝線的一流半英里跑手,必須維持相當速度,但同時擁有應變所有危機的耐力。

Southwestern Dinka : Ë yïïc rään ŋïc käät half mile, rään lëu bë degikät kë röu cï wän thök, ëyï lëu bï yä rään muk äwuur juëc nyïïn, lakin riεl puöu ëyï lëu bë tou tën dëkdëk ɣïc äbën.[Day23]

Yue Chinese : 一些在冬季進行的越野跑,結合健身室的上半身鍛煉,就是跑步季前的最佳準備。

Southwestern Dinka : Käät kök yë bäi gööt dhaman ruut, cï määt ɣic këk rïɛ̈thä ë luï kë guöp äbaŋ nhiäl, ë yën kɔc ŋiεc cök cöök pïny të lëër dhäman käät bën.Yue Chinese : 單憑正確的營養吸收並不能造就傑出的表現,但它能夠有效地改善年輕運動員的整體健康。

Southwestern Dinka : Ŋïεεc cäm ɣën yë tök ääci lëu bë lön kät juäk ɣic, lakin ɣën älëu bë lä löi tënë piäth ë guöp ëbën kɔc köör kät.Yue Chinese : 保持健康的能量平衡,養成有效的補水習慣以及了解補充訓練的各個方面,可以幫助運動員改善他們的表現,令他們更享受運動的過程。

Southwestern Dinka : Ŋiεc tiëët piäl guöp riεl, ŋïïc dɛ̈ŋ piu bë guöp yä tou ka tiɔp,ku jälä ŋiɛ̈ɛ̈c kä juëëc yë kä wëi juäk nyïn älëu bik kɔc riεthät köny bïk lön dën juäk ɣïc ku juäkkë nhiëër dën nyïn lɔŋ thuec ɣïïc.Yue Chinese : 中距離跑是相對比較便宜的運動;然而對於參與所需的數項設備仍然存有不少誤解。

Southwestern Dinka : Käät ɣɔ̈ɔ̈n cëk ɣïc ë tou kämic kä cë riëthä bën ɣïïc riεl apεi; lakin, älä luëëth juëc tou lɔŋ käthïï yë kë wïc bë kɔc jäl röt jäl mät thïn rïëthä ɣïïc.Yue Chinese : 可按需要購買產品,但大多數情況下對表現只有輕微的影響,甚至沒有實際影響。

Southwestern Dinka : Käŋ riεthä älëu bë kë ɣɔ̈c tä cït tä wic ɣën, lakin, käjuëëc äcïï bë lä kuɔ̈ny köör wala cïn kuɔ̈ny juεk tënë lön kɔc rïεtha.Yue Chinese : 運動員或許會傾向某種產品,即使它並未帶來任何實際益處。

Southwestern Dinka : Kɔc riεthäät alëu bïk röt yök lɔn yë kën lön rïεthä lɔc tä cɔk ɣën alɔn cïn ɣën kën äyijö köny.Yue Chinese : 原子被視為所有物質的基礎組成部分之一。

Southwestern Dinka : Atom ë yë nyäï kä yë tööŋ kä rïl yë këk wïc bïk kerïëc ëbën tou kä yë pïny gööl ku äla ɣïc äthiεεk buth.Yue Chinese : 根據簡化的玻爾模型,它是一個非常複雜的實體,中心核被電子環繞,與圍繞太陽公轉的行星類似──見圖 1.1。

Southwestern Dinka : Ë kë tou kä cë thök tëk ku älä ɣïïc käjuëëc cï röt nuɛ̈t kä cïït, kä yë Bohr model kë cɔl, nucleus ciɛ̈l cï guɔl pïny ë electrons, duɛ̈t thööŋ këk planets äköl gööt - tiŋ kë cï thuur 1.1.Yue Chinese : 原子核由兩個粒子──中子和質子組成。

Southwestern Dinka : Nucleus älä ɣïïc käŋ kë rou - neutrons ku protons.Yue Chinese : 質子帶正電荷​​,中子不帶電荷。電子具有負電荷。

Southwestern Dinka : protons älä ke yë cɔl positive electric charge ku jälä neutrons ääcin charge tou këk kë. Electrons älä negative electric charge.Yue Chinese : 檢查傷者前,你必須先審視現場環境以確保自身安全。

Southwestern Dinka : Tä cïεεth yïn rään cï yök tatok, këtueŋ äwïc bä tä wën rëër ɣën thïn käŋ ŋiεc cääth ägö lä tä ŋïc yïn wɛ̈ɛ̈ï ku muk nhïm.Yue Chinese : 接觸傷者時你需要注意他們的姿勢和任何危險警號。

Southwestern Dinka : Äwic ku bä nyïn rëër rään täbän thïn ŋiεc tiŋ kä yï cuut röt yën ku jälä këdët rεεc dët yë tïïŋ kä lëu bë röt guɔ loi.Yue Chinese : 如果你在嘗試協助時受傷,你可能只會令事情惡化。

Southwestern Dinka : Nä lɔɔr röt yïën tatok kä yï kuuny, kä yïn bë käŋ cɔl kë jäl kë ɣïïc juäk rɛ̈ɛ̈c.Yue Chinese : 研究顯示抑鬱、恐懼和災難化會介入下背痛患者的痛楚和殘障之間的關係。

Southwestern Dinka : Äcï kuɛ̈ɛ̈n nyuɔth lɔnadë dhuruub, riɔ̈c, ku tɛ̈ktɛ̈k kärεc ä këk ärεεm bëi ku ŋööl bɛ̈ɛ̈ï tënë kɔc tuääny kë ŋëëk.Yue Chinese : 只有災難化的影響視乎每週定期的有系統體能活動而異,抑鬱和恐懼則不會。

Southwestern Dinka : Ee tɛ̈ktɛ̈k kärεc yetök, acie dhuruub ku riɔ̈c yen lëu be wiëc nïn ë kuɔny akïm e wiikic ɣic lä wic cök.Yue Chinese : 那些定期參與活動的人對痛楚的負面觀感上需要更多支援,令他們能夠分辨慢性痛楚和正常體能動作產生的不適之間的分別。

Southwestern Dinka : Kɔc lä kë yë kë lääj löi äwic kuɔny dït alɔŋ të ye këk ärεm räc yɔ̈k thïn kë guup ku të yë tuäny cï rïl rään guöp këk ärεm röt gɔl röt löi ta lë ɣën kë cï rään löi yë cïn kätou kä yë läj loi tεk thöök thïnYue Chinese : 視力或看的能力取決於視覺系統的感覺器官或眼睛。

Southwestern Dinka : Lïïth, wala lön ë kɔc tïŋ kɔc nyïn ë lä tök këk rääl nyïn wala nyïn.Yue Chinese : 眼睛有許多不同的結構,不同的複雜程度取決於生物的需求。

Southwestern Dinka : Älä käjuëëc cï kä nyïn löi , gɔlthök, kä tou ë ɣïc älä tök kä wic kë lä ɣïc wëëï.Yue Chinese : 不同的結構具有不同功能,它們的感應波長不同,具有不同的敏銳度,而且它們需要不同的處理過程去理解輸入的影像,並需要不同的數量達致最佳的工作表現。

Southwestern Dinka : Ka juëëc cï räm töu nyïn ɣïc älä kä yë lëu luɔi, këk ä wave-lengths guɔ yök ku älä muɔth nyïn këk ŋïεc däi cï thööŋ, dɛ̈t äyä këk äwic tä bï këk käŋ yä tïŋ ku borkë ɣïc ku ŋïïckë dëët ɣïc ägo lä tä ŋic këk kë cïk tiŋ cök pïny ku älä nambät cï thööŋ bïk këk ŋïεc ä luiYue Chinese : 人口或全體數量是指一群在指定地理範圍內的特定物種生物。

Southwestern Dinka : Akuut, ë amat nhöm kä la ɣïïc wëëi rɛ̈ɛ̈r pïny tööŋ cï röt yök ku aruäiYue Chinese : 當一個種群中所有個體的某一表型特徵完全相同時,這稱為單型態。

Southwestern Dinka : Na la kɔ̈ɔ̈c akut rɛ̈ɛ̈r ɣïc abën gup thöŋ tä cït tä yë tïëŋ ke gup kä kek aye cɔl monomorphic.Yue Chinese : 當個體表現出特定特徵的多種變異時,就是多態。

Southwestern Dinka : Na la kɔ̈ɔ̈c akutic kajuëc ŋïcke cïï kek thööŋ nyuɔth ka yë cɔl polymorphic.Yue Chinese : 行軍蟻蟻群亦會在不同階段進行遷徙和築巢。

Southwestern Dinka : Jeec amijuŋ äcäth akut ku ä lööŋden wɛ̈ɛ̈r ɣic äyä.Yue Chinese : 在游牧階段,行軍蟻會在夜間遷徙,而日間則停下來紮營。

Southwestern Dinka : Tä ë yen dhaman ciεth kek täntök bïk la tadɛ̈t yam, äcäth waköu ku dɔmke cäth ɣic akööl bïk löŋ.Yue Chinese : 當可用糧食減少時,蟻群便會開始游牧階段。在這個階段,蟻群會每天更換臨時巢穴。

Southwestern Dinka : Akut amijuŋ agɔl cäth täntök bik la tadët tä cï cäm etou thïn nyïn kuur. Dhämän kën, akut ä ɣööt cï kek bë rëër thïn kä ë guɔ gëër ɣic kööl thok abën loi.[Day24]

Yue Chinese : 每一次的遊牧或遷徙會持續約17天。

Southwestern Dinka : Cäth tök lä keny käk ɣïïc e kë cït nin thiär ku dhoröu loi.Yue Chinese : 細胞是甚麼? 細胞一詞來自拉丁語 「cella」,意思是 「小房間」,最初由顯微鏡學家透過觀察軟木塞的結構提出。

Southwestern Dinka : Cell eŋö? kë yë cɔl cell abö wët thöŋ Latin ɣic cɔl ¨cella¨, ku wëtde ɣïc ë ¨ɣɔ̈n koor ɣïc¨ ku ë kɔ̈ŋ bëï nhöm rään käcip ë ciεth päät tim.Yue Chinese : 細胞是所有生物的基本單位,而所有生物均是由一個或多個細胞組成。

Southwestern Dinka : Cell ë yën kerïëc abën la ɣic wëëï yë cök gɔl thïn, ku jala kerïëc abën la ɣic wëëï ala ɣïïc cell gɔl tök lëër nhïäl.Yue Chinese : 細胞是研究生命的基礎及關鍵,事實上,它們常被稱為「生命的基石」。

Southwestern Dinka : Cells ä kek ajök cök pïïr ku kɔc kuɔny tä wic bï pïïr kuen, tä luel yiic, äyë kek cɔl ¨tuup pïr buth¨.Yue Chinese : 神經系統通過在身體中發出神經脈衝來維持體內平衡,令血液繼續暢通無阻地流動。

Southwestern Dinka : Rääl guöp äkek lön guöp äbën muk nhöm tä yën tueŋ thïn wët ë kek wëël toc rääl ɣïc bïk la guöp ɣic äbën ägö la tä lëër cäth riεm ŋiεc la tueŋ wäät kä cïn kë cë gät ɣic.Yue Chinese : 這些神經脈衝可以在整個身體中迅速傳送,有助保護身體免受任何潛在威脅的傷害。

Southwestern Dinka : Wëël cääth räälic käk alëu bë kek laj tuɔj apεi guöp ɣïc äbën kën ë guöp köny bë röt ŋiεc tït kä leu bïk yë nök äbën.Yue Chinese : 與其他強烈風暴相比,龍捲風侵襲的面積較小,但它們可摧毀其路徑中的所有東西。

Southwestern Dinka : Kɔɔr ä bëëï thï kor määtpïny tä thööŋkek kë deŋ yöm rεεc kök, lakin këk ä leu bïk kerïëc ëbën tou dhɛ̈ɛ̈l ɣic rääc.Yue Chinese : 龍捲風將樹木連根拔起,扯掉建築物上的看板和將汽車捲上天空。百分之二的強烈龍捲風可持續超過三個小時。

Southwestern Dinka : Kɔɔr ä tïm nyuän cök bei, jöötkë ägëën bei ɣööt nhïm, ku jɔtkë thuruum nhïäl alïr ɣic.Percent karöu Kɔɔr rääc ɣic äbën ärëër thäät ke diäk lë nhiäl.Yue Chinese : 這些巨型風暴的風速高達 480 公里/小時(133 米/秒;300 英里/小時)。

Southwestern Dinka : Jääkdit kɔɔr kä ala yom lä awuur lëu bïk ɣët tä cït 480km/h (133m/s;300mph).Yue Chinese : 數千年以來,人類一直在製造和利用鏡片作放大用途。

Southwestern Dinka : Kɔ̈ɔ̈c äcï läj gɔl kek lön madhara käcip bïk kek kä köör nyïn ŋiεc ya tïŋ mën älïp ku älïp ruun cï bäk.Yue Chinese : 但第一個真正的望遠鏡是在 16 世紀後期於歐洲製造的。

Southwestern Dinka : Lakin, kacïïp tueŋ ye kä mec äpεi cuöt bë kë tïŋ kë thiök äkë guïr pän Europe thöök ruun kë buɔt ke thiär kut tatëm cï bäk.Yue Chinese : 這些望遠鏡把兩個鏡片結合在一起,使遠處物體看起來更大和更近。

Southwestern Dinka : Käcïïp käk äkë yë madharät ke röu cï këk määt ɣïc luöi bïk kek kä mec cɔl ayë tïŋ kë thiök ku ädïït.Yue Chinese : 貪婪和自私總離不開我們,而當大多數人透過合作一同受惠,自私的行為總能使個別人士獲得更多短期的利益,這是合作的一個本質。

Southwestern Dinka : Kök ku cɔɔk äcï bï kɔŋ jal tɛ̈n ɣök ku ë kë thɛ̈ɛ̈r rɔ̈ɔ̈m rɔ̈ɔ̈m të cï yën kɔ̈ɔ̈c juëc köny kä lä këŋ juɛ̈c yök thïn yul kör të löï rään röt acɔ̈ɔ̈k.Yue Chinese : 希望很多人將意識到互相合作才是長遠的好辦法。

Southwestern Dinka : Ŋöth lɔ̈ɔ̈n bï kɔ̈̈ɔ̈c yën dɛ̈ɛ̈t dhämän bäär lɔ̈n nä dɛ̈ lön päth ë bëën të luï yïn kɛ̈k kɔ̈ɔ̈c juäc.Yue Chinese : 很多人夢想有一天,人類能到其他星球旅行,探索其他世界。有些人好奇外面有些什麽,有些人相信有外星人或其他生命在另一個星球生存。

Southwestern Dinka : Kɔc juëc anyuoth e köl bi kɔc ya lɔ kuel kɔ̈k yic ku tïŋ ka pinynhom dɛt, kɔc kɔ̈k agäi ye ŋöŋ tɔ̈u aɣeer tɛ̈ɛ̈n kɔc kɔ̈k aye ka gam la kɔc pan dɛ̈t kua piir dɛ̈t atɔ̈u piny dɛ̈t yic.Yue Chinese : 但如果這是真的,也持續不了多久。星星散佈各處,隔離鄰舍遠距億萬哩。

Southwestern Dinka : Kua, tɛ̈ loi kënɛ̈ rot ka cï rot be loi kam dït tot. Kuɛl acï wɛɛr aɣeer aleŋ trillions miles kam kuɛl ¨thiäk¨.Yue Chinese : 或許有一天,你的曾孫會在外星人的世界上,思考著他們的祖先呢?

Southwestern Dinka : Abe aköl tök, mïth miëth ku abe kɔc pinynhom ka jal nhiim mum wun ken dït?Yue Chinese : 動物由大量細胞所組成。它們會進食並在體內消化。大多數動物可以移動。

Southwestern Dinka : Läi aye loi cells juëc. a kaŋ cam ku yïk ka kek digest alɔŋ thïn. Läi juäc acath.Yue Chinese : 只有動物才有大腦(儘管不是所有動物都有;例如水母就沒有大腦)。

Southwestern Dinka : Läi rot akek leŋ nyith (kua ce läi eben; temenë , jellyfish, acïn nyith).Yue Chinese : 地球上遍佈動物,它們有的在地上挖洞,有的在海洋裡遨遊,有的翱翔於天際。

Southwestern Dinka : Läi ayök pinynhom ëbën. apiny wec, akuaŋ wïïr, ku a par nyäth yic.Yue Chinese : 細胞是生物最基本的結構和功能單位。

Southwestern Dinka : Cell ayen ke kor kɔ̈u ku ke kor lui kä pïïr (käŋ) organism.Yue Chinese : 細胞(cell)一詞來自拉丁語單詞cella,意指小房間。

Southwestern Dinka : Cell abën tënɛ̈ thöŋ Latin wël cella weɛ de yic ɣön thin nyɔt.Yue Chinese : 如果你在顯微鏡下觀察生物,就會發現它們是由許多微小的方塊或球體所組成。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ tïŋ yïn kä pïïr microscope yic, ka bä tïŋ ka cï loi squares thin nyɔt wala kura.Yue Chinese : 英格蘭生物學家羅伯特·胡克在顯微鏡下觀察到了一塊軟木的細小方塊結構。

Southwestern Dinka : Robert Hooke, a biologist tënɛ̈ England, acï tïŋ squares thik nyɔt cork yic kek microscope.Yue Chinese : 它們看起來像是一間間房間。他是第一位觀察到死亡細胞的人。

Southwestern Dinka : Aye tïŋ ka cït ɣööt. Ayen raan tueŋ be cells cï thou tïŋ.[Day25]

Yue Chinese : 元素和化合物可以由一種狀態轉換成另一種狀態,再維持不變。

Southwestern Dinka : Elements ku compounds ajal tënɛ̈ state dɛ̈t yic ku ace röt war.Yue Chinese : 氮氣雖然是氣體,但仍與液態氮有著相同特性。而液體狀態的密度較高,但分子是一樣的。

Southwestern Dinka : Nitrogen ka ya liir aŋuɔt leŋ properties thöŋ kek liquid nitrogen. Liquid state athiek ku molecules aŋuɔt ka thöŋ.Yue Chinese : 水是另一個例子,由兩個氫原子和一個氧原子所組成,屬於化合物。

Southwestern Dinka : Pïu a dɛr cemɛn den. Compound pïu aloi hydrogen atoms ka rou ku oxygen atom tok.Yue Chinese : 不論氣體、液體或固體,分子結構都一樣。

Southwestern Dinka : Aleŋ molecular kɔ̈u thöŋ ke ye aliir, liquid, kua solid.Yue Chinese : 雖然其物理狀態或會改變,但化學狀態卻不會。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ tɛ̈ den aɣeer rot war, chemical state adöŋ ka thöŋ.Yue Chinese : 時間一直在我們身邊,影響我們所做的一切,但卻很難理解。

Southwestern Dinka : Kam a ke tɔ̈u kam kua eben, ku aleŋ ke ye loi kuat ke loi ku yic, kua ce dɛ̈t yic.Yue Chinese : 宗教、哲學和科學學者已對時間研究了數千年。

Southwestern Dinka : Kam acï kuen kɔc nhial yic, philosophical, ku kɔc gät ka scientific run juäc.Yue Chinese : 我們是以一系列未來、現在到過去的事件,來感受時間流逝。

Southwestern Dinka : Ok a kam yök ka ye ka cï rot loi tueŋ tënɛ̈ ë mɛnë ku ka thɛɛr.Yue Chinese : 時間亦是我們比較活動時長(長度)的方法。

Southwestern Dinka : Kam eya tɛ̈ ye ok bɛr kam thöŋ thïn (bɛr) ka loi rötYue Chinese : 你可以透過觀察週期性事件的重複來自行紀錄時間的流逝。週期性事件指會定期重複發生的事情。

Southwestern Dinka : Yïn a lëu ba kam muk nhom tɛ̈ cɛth yïn kaŋ rot dhuök yic, kaŋ rot dhuök yic e ken rot loi ku ben rot loi akölköl.Yue Chinese : 今天的電腦用作處理圖片和影片。

Southwestern Dinka : Computers yaköl aye loi ë thura ku videos waric.Yue Chinese : 電腦可製作複雜的動畫,而這類動畫在電視和電影中越來越常見。

Southwestern Dinka : Sophisticated animations aye loi computers yic, animation kan acï ya luöi television ku films yic.Yue Chinese : 音樂通常由尖端的電腦錄製,把聲音處理和混合。

Southwestern Dinka : Wak aye dam piny ë sophisticated computers ku be loi ku liɛp roor kadhie.Yue Chinese : 在十九世紀至二十世紀一段很長的時間中,普遍認為紐西蘭的第一批居民是毛利人,他們以狩獵一種名為恐鳥的巨型鳥類為生。

Southwestern Dinka : Kam thɛɛr nineteenth kutwentieth centuries yic, aye ŋic ala kɔc thɛɛr tueŋ kɔŋ rëër New Zealand a akɔc Maori, ka ye yap diɛt cɔl moas.Yue Chinese : 這個理論亦確立了一個概念,認為毛利人乘坐大船隊離開波里尼西亞,從莫里奧里人手上奪得紐西蘭,並發展出一個農業社會。

Southwestern Dinka : Ke cï luel ala kɔc Maori akök pan Polynesia yɔmdït yic ku pec ka New Zealand tënɛ̈ Moriori, ku loi ka akut puör.Yue Chinese : 但有新證據顯示,莫里奧里人其實是一群從紐西蘭遷移到查塔姆群島的主島毛利人,然後發展出他們自身的獨特和平文化。

Southwestern Dinka : Ka yen, kënɛ̈ yam cï nyuɔɔth aye luel ala Moriori akaŋ ka ye kɔc mainland Maori ka kök New Zealand bïk la Chatham Islands, ku guir ka ka ken loi thook, cɛŋ dɔ̈ɔ̈r.Yue Chinese : 查塔姆群島上還有另一個部落,他們是從新西蘭遷出的毛利人。

Southwestern Dinka : Yekën ka leŋ dhiën dɛ̈t aya Chatham thöny ka ka akaŋ ka ye Maori kaŋ ka kök New Zealand.Yue Chinese : 他們自稱為莫里奧里人,經過一番小衝突後,最終莫里奧里人被剿滅

Southwestern Dinka : Arot cɔl Moriori ëkën ka leŋ ka rac cï rot loi ku thök de, Moriori acï thöl.Yue Chinese : 曾經在過去數十年參與的各位有助我們去欣賞自身的優勢和熱情,同時坦率地評估難處,甚至是失敗。

Southwestern Dinka : Kɔc ka tɔ̈u thïn run juëc a ok kony bïk riɛl ku nyiër ŋic ku cɛth ku ka rilic ku ka ke wäc.Yue Chinese : 在聆聽各位分享其自身、家庭和機構的故事後,我們得以深入了解過去以及一些為機構文化帶來正面或負面影響的人物。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wën pïŋ tënɛ̈ raan, kɔc bai, ku kɛŋ luɔi, ok acuk det yic ka thɛɛr ku kɔc thɛɛr cï ka pɔth ku ka rɛc loi.Yue Chinese : 理解其歷史不代表明白其文化,但這至少有助人們了解他們在組織歷史中所佔的地位。

Southwestern Dinka : Ku ke yï ŋot det akököl ran dɛ̈t acï thɔ̈ŋ ba cɛŋ-cɛŋ deetiic, ee kɔc kuɔny path bï ke nyïïm yaa tak tën cï ke löny thïn akököl akutnhom yic.Yue Chinese : 在評估成功並意識到失敗時,個人與全體參與者將發掘機構的更多深層價值、使命和動力。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn ka pɔth cï rot loi ku ŋic ka rac cï rot loi, kɔc ku than wën tɔ̈u kedaŋ yic acïk jal yök ka pɔth, ke wïc, ku kënë kaŋ loi.Yue Chinese : 在這種情況下,回顧以往企業家行為和引領其成功的實例,有助人們接受當地教會的新改變,並朝著新的方向邁進。

Southwestern Dinka : Cemɛnë kënɛ̈ yic, jɔl tak ka thɛɛr luɔi ciɛŋ cï wan ku ka pɛth akɔc kony bïk ŋɛny kaŋ yam loi rot ku nyuth kek luaŋ Nhialic.Yue Chinese : 該等成功故事減少人們對改變的恐懼,同時使人傾向更願意接受將來的改變。

Southwestern Dinka : Kɛ̈ŋ pɔth cït ka ka a riɔ̈c wɛ̈r kaŋ nyai, kua ka cak ka pɔth wɛ̈r e rot be bɛn aköl tueŋ.Yue Chinese : 聚斂性思考模式是一種解難技巧,以集合不同想法和範疇去尋找解決方法。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k cï wɛr piny e yen të ye käk cï jöör thïn jääm yiic thïn ku e yen kuat käk wääc cï tak mat yiic wala ɣɔ̈ɔ̈n yekke kë be lɛ̈u yök thïn.[Day26]

Yue Chinese : 這種思維的重點在於速度、邏輯和準確性,還有識別事實、重新應用已有的技巧以及搜集資料。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k nhom tënɛ̈ a puɔl, nyiëc ku lacök, aya cɛth kaŋ yith, ba kaŋ thɛɛr tëët tɔ̈u thïn ban luöi ku wël.Yue Chinese : 這種思維最重要的因素是:只有一個正確的答案。你只會想出兩個答案,就是正確或錯誤。

Southwestern Dinka : Kënɛ̈ yen ril tɛ̈ktɛ̈k kënɛ̈ yic aye: adhuk nhom e tök. Yïn a tak adhuk ka rou, ka cɔl yic ku lueth.Yue Chinese : 這種思考方式與某些科學或標準程序有關連。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k kënɛ̈ aye thiäk kek science kua tɛ̈ pɛth ye luï yen.Yue Chinese : 這樣思考的人擁有邏輯思維,能夠記住排列模式、解決問題和進行科學測試。

Southwestern Dinka : Kɔc tak kala aŋiɛc tak, aka cï rot loi tak, lëu ke rac ku lui thëmthëm scientific.Yue Chinese : 人類是現今最能理解其他同類想法的物種。

Southwestern Dinka : Kɔc a kek ka cï piöc e kuɛ̈n nhom raanda.Yue Chinese : 這意味著我們可以成功預測其他人的感知、意圖、信念、認知或渴求。

Southwestern Dinka : Wɛ̈r de yic ok alëu bukk ŋic ke ye kɔc kɔk ya tak, wïc, gam, ŋic kua nhiar ka.Yue Chinese : 了解他人的意圖在這些能力中尤其重要。 它使我們能夠更好地辨識肢體動作所產生的歧義。

Southwestern Dinka : Kam kaŋ riɛl ka, ŋic ŋic ke wïc kɔc kɔ̈k a ke riil tɔr. A ok cɔl alëu kaŋ röt loi ka ye tïŋ.Yue Chinese : 舉例來說,假若你看到某人打破車窗,你很大機會會假設他在嘗試偷取別人的汽車。

Southwestern Dinka : Cemɛnë, tɛ̈ tïŋ yïn raan ka dhoŋ aluït thurumbil, ka lël ba tak la ka kual thurumbil raan da.Yue Chinese : 如果他遺失了自己的車匙並嘗試打破車窗,則需要不同的判斷。

Southwestern Dinka : Alëu be jal tïŋ loi thok tënɛ̈ ka cï yen keys thurumbil de muör ku ye thurumbil de yen wïc be dhoŋ thok.Yue Chinese : 磁力共振建基於一種物理現象,稱之為核磁共振 (NMR),於 1930 年代由費利克斯·布洛赫(於史丹福大學工作)和愛德華·珀塞爾(來自哈佛大學)共同發現。

Southwestern Dinka : MRI atɔ̈u kenɛ̈ physics cɔl nuclear magnetic resonance (NMR), ka gɔl cök ruon 1930s raan cɔl Felix Bloch (alui tenɛ Stanford University) ku Edward Purcell (tenɛ Harvard University).Yue Chinese : 在這共振中,磁場和無線電波令原子發出微弱的無線電信號。

Southwestern Dinka : Resonance kenɛ̈ yic, magnetic field ku radio waves akaŋ loi bïk ka thik radio signals bɛ̈i bei.Yue Chinese : 1970 年,醫生兼科學研究工作者雷蒙德·達馬迪安發現了利用磁力共振影像作為醫學診斷工具的基礎。

Southwestern Dinka : Ruön 1970 yic, Raymond Damadian, akim kua research scientist, jal gɔl cök dhɛl ye magnetic resonance imaging luöi ka ye tool kenɛ medical diagnosis.Yue Chinese : 其於四年後獲批一項專利,這是全球首次就磁力共振領域發出的專利。

Southwestern Dinka : Run ka ŋuan la thɛɛr patent acï gam, ka yen patent cï kaŋ bɛ̈i bei pinynhom tënɛ̈ MRI.Yue Chinese : 在1977年,達馬迪安醫生完成建設首部 「全身」磁力共振掃描儀,他稱之為 「百折不撓」。

Southwestern Dinka : Ruön 1977, Dr. Damadian acï jal thöl buthbuth ke tueŋ "guöp ëbën" MRI scanner, ke ye cɔl "Indomitable".Yue Chinese : 非同步通訊提供反思和回應他人的時間。

Southwestern Dinka : Jam ye loi amäth a kɔc cɔl a tak ka nhiim ke bïk bɛ̈ɛ̈r tënɛ̈ kɔc kɔ̈k.Yue Chinese : 這讓學生能以自己的步伐去學習,並能控制指示性資訊的節奏。

Southwestern Dinka : Amïth abun puöl bïk lui tɛ̈ cït tɛ̈den wïc ka ku lëu ka tɛ̈ cï wël nyuɔ̈th kek thïn.Yue Chinese : 另外,可彈性工作時數令時間限制減少。(布雷默,1998)

Southwestern Dinka : Mɛt thïn, aleŋ kam thik lik cï gël nhiim ku jal a dɛ̈t lëu be kam luɔi waric. (Bremer, 1998)Yue Chinese : 使用互聯網和萬維網能讓學習者隨時得到資訊。

Southwestern Dinka : Luɔi Internet ku World Wide Web akɔc piöc cɔl ayök wël kam yic ëbën.Yue Chinese : 學生亦可在全日任何時間向導師提出疑問,並可預期頗快會得到回應,而毋須待至下次面授課堂。

Southwestern Dinka : Mïth abun bïk thiëc tënɛ̈ kɔc piöc kuat kam yic akol ku ŋic ka abe lac dhuk nhiim, mɛn ke bï kek tït kam rɔ̈m ye kek röt tïŋ.Yue Chinese : 後現代主義學習方式提供絕對自由。好的學習途徑不只一種。

Southwestern Dinka : Dhël ka cï röt loi thɛɛr tënɛ̈ piöc akɔc yëk lau nhom. Acï raan töŋ ŋic yen ëbën.Yue Chinese : 事實上,並沒有單一的好事物需要去學習。學習者與所展現知識的互動體驗便是學習的過程。

Southwestern Dinka : Ayic, acïn töŋ pɛth be piöc. Piöc a rot loi tënɛ̈ raan piöc ku nyiëc kaŋ.Yue Chinese : 我們現在得到的所有自己動手做經驗,以及呈現資訊的學習式電視節目正好告訴我們這點。

Southwestern Dinka : Ke dan thiɔ̈k cuk yök la loi-ke du ku wël cï nyuɔth. Piöc-ye loi television yic akën nyuɔth.Yue Chinese : 很多人會發現自己正在看一個電視節目,它展示的過程和體驗是我們永遠不會參與或應用到的知識。

Southwestern Dinka : Ka ok ëbën a rot yök ka ok dai television ka nyoothë kenɛ̈ ok nyuɔth dhɛ̈l kua nyiëc käŋ ku ace ka bï ok rëër thïn ku lui ku nyiëc kaŋ.Yue Chinese : 我們永遠不會翻修汽車、在後院建造噴泉、去秘魯考察古代遺址或改造鄰居的房子。

Southwestern Dinka : Ok acï thurumbil bë wɛl piny, buth ku jɔ̈kde tɛ̈ da yic, cath bï la Peru bë ka thɛɛr cï riak la them, kua war ku ɣɔ̈n raan akeu nhom.Yue Chinese : 受益於連接歐洲的海底光纖電纜和寬頻衛星,格陵蘭島的網絡連接良好,93%的人都能上網。

Southwestern Dinka : Alɛɛc tënɛ̈ undersea fiber optic cable nuɛt kek Europe ku broadband satellite, Greenland acï nuɛt kek 93% kɔc leŋ internet.[Day27]

Yue Chinese : 你的酒店或屋主(如果住在旅館或私人住宅)可能會有wifi或連接互聯網的電腦,所有定居點都有一個網吧或有公共wifi的地方。

Southwestern Dinka : Hotel du kua hosts (tɛ̈ rëër yïn ɣön jɔl yic kua tɛ̈ rëër yïn pan raan yic) abe laŋ wifi kua internet connected PC, ku bɛ̈i yic ëbën aleŋ internet cafe ku ɣɔ̈n kɔ̈k aleŋ yic public wifi.Yue Chinese : 正如上面所提到的,雖然在美國仍然可以接受「愛斯基摩人」一詞,但許多非美國籍的北極人(尤其是加拿大人)卻認為這個詞帶有貶義。

Southwestern Dinka : Ka cï luel tueŋ wën thɛɛr, tɛ̈ cɔŋ wël ¨Eskimo¨ döŋ ka cï gam pan Amerika, aye ŋic ka ye cï kɔc jai bɛ̈i ce bɛ̈i kɔc Artic Amerika, Cemɛnë Canada.Yue Chinese : 雖然你可能會聽到格陵蘭本地人使用這個詞,但外國人應該避免使用。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ yïn wël pïŋ luel Greenlandic Natives, ka jam de abe jal puöl kɔc alɛi.Yue Chinese : 格陵蘭島的土著居民在加拿大稱自己為因紐特人,在格陵蘭島稱自己為Kalaalleq(複數Kalaallit,意為格陵蘭人)。

Southwestern Dinka : Kɔc kek tɔ̈u Greenland a röt cɔl Inuit pan Canada ku Kalaalleq (kajuëc Kalaallit), a Greenlander, Greenland yic.Yue Chinese : 在格陵蘭,幾乎不存在犯罪和對外國人的敵意。即使是在城鎮裡,也沒有「崎嶇地區」。

Southwestern Dinka : Ke rac, ku rɛc eben tenɛ kɔc pan dɛt, acï ŋic tiŋtiŋ Greenland yic. E gut gɛth yic, acïn ¨ta la ŋönyŋöny.¨Yue Chinese : 寒冷的天氣大概是準備不足者會面臨的唯一真正危險。

Southwestern Dinka : Liɛr piny ayen ke rac ye raan kec rot guir rɔm ke yen.Yue Chinese : 如果你在寒冷的季節到訪格陵蘭(考慮到你越往北走,就會越冷),必須要帶備足夠保暖的衣物。

Southwestern Dinka : Tɛ nem yin Pinymaŋök kam liir piny (e rin tɛ leer yin alɔŋ ciɛm, ka bï liɛr apɛi), a riir apɛi ba alɛth tuctuc bɛi.Yue Chinese : 夏季漫長的白天,會導致睡眠不足和相關的健康問題。

Southwestern Dinka : Nïn bar mɛi yic a nin pɛn kɔc ku loi kɔc be ka tuäny.Yue Chinese : 在夏天,也要注意北歐的蚊子。雖然它們不會傳播任何疾病,但十分討厭。

Southwestern Dinka : Möï, cath piny eya dhiër Nordic ku ace tuaany bɛ̈i, akɔc geet.Yue Chinese : 雖然三藩市的經濟與它是一個世界級的旅遊勝地一脈相承,但它的經濟是多元化的。

Southwestern Dinka : Të cɔŋ käŋ ɣɔc San Francisco dït pinynhom bik kɔc ya bɛ̈i, ka kën ɣɔc atɛ̈kic.Yue Chinese : 最大的就業行業是專業服務、政府、金融、貿易和旅遊業。

Southwestern Dinka : Ke dït kɔc luoi apɛi akaŋ kɔc cï piöc, akuma, käŋ weu, käŋ ɣɔc, ku käŋ kɔc piny cääth.Yue Chinese : 它經常出現在音樂、電影、文學和流行文化中,令這座城市及其地標聞名於世。

Southwestern Dinka : Aye lac nyuɔɔth tenɛ wäk, tenɛ däi, piöc ku ciɛŋ ŋic acï kony bik gɛu cɔl a ŋic pinynhom.Yue Chinese : 三藩市發展出大型的旅遊基礎設施,擁有無數酒店、餐廳和一流的會議設施。

Southwestern Dinka : San Francisco acï dït bi ya pan dïït ye kɔc piny cääth thiin kek ɣööt juac niin, tenɛ cɛm, ku tenɛ ɣän amɛtmɛt.Yue Chinese : 三藩市亦是其他亞洲菜(韓國菜、泰國菜、印度菜和日本菜)在美國最出色的地方之一。

Southwestern Dinka : San Francisco aya e pan pɛth leŋ yic Cäm/mïth kɔc Asia: Korea, Thai, Indian, ku Japanese.Yue Chinese : 到華納迪士尼世界朝聖是許多美國家庭的夢想。

Southwestern Dinka : Cäth bi la Walt Disney pinynhom aye jal nyuɔɔth ke dït nem tenɛ Nhialic e kɔc pan America.Yue Chinese : 「典型」行程包括飛到奧蘭多國際機場,乘車前往迪士尼酒店,約一週的時間不離開迪士尼區域遊玩,然後回家。

Southwestern Dinka : ¨Kuät¨ nem tɔ̈u aye kɔc pɛ̈ɛ̈r Orlando International Airport yic, ku jɔl lɔ Disney hotel yic, acï rëër käŋ Disney yic, ku dhuk bääi.Yue Chinese : 大家的遊玩方法有所不同,但這是大部份人對「去迪士尼玩」這個說法的理解。

Southwestern Dinka : Aleŋ kajuääc loi thook, kua kenɛ aŋuät ye ke kɔc luel al ¨lɔ pinynhom Disney¨.Yue Chinese : 透過eBay或Craigslist等拍賣網站在網上出售的門票,很多都是已使用過部分日子的多日跨園通行門票。

Southwestern Dinka : Wɛrɛk käc juäc aci ɣäc wei tenɛ gɛtgɛt teme eBay kua Craigslist aye ka juec warɛɛk ye loi.Yue Chinese : 雖然現時轉賣十分普遍,但其他迪士尼禁止這種行為:門票不得轉讓。

Southwestern Dinka : Cɔŋ alɔn yeken yelac loi, acï Disney peen: warɛɛk ace köök.Yue Chinese : 任何人在大峽谷邊緣下露營,都需要獲得野外許可證。

Southwestern Dinka : Kuät amɛt bi loi Canyon yic awic wɛrɛk e rin bi jal guotpiny.Yue Chinese : 為了保護峽谷,許可證是有限的,在露營月四個月當月的第1日可供預訂。

Southwestern Dinka : Wɛrɛk ake ye Canyon gel yetok, ku abi jal tɔ̈u thin aköl tueŋ e pɛɛi yic, pɛɛi ka ŋuan lɔn ŋuät këc pen dɛ̈t jɔk.Yue Chinese : 因此,5月份任何一天開始的野外許可證從1月1日開始發放。

Southwestern Dinka : Ka yen, wɛerek e baai ajök niin pen Dhiëc abi jaal tɔu akol niin tök pen Tök.Yue Chinese : 最受歡迎的區域,比如幽靈牧場(Phantom Ranch)附近的「光明天使」(Bright Angel)露營地,通常在第一天開放預訂時就收到大量預訂請求。

Southwestern Dinka : Ta laau yic ɣɔn ŋic, cemen Angel ɣer tenɛ Camp rek yenhom kek Phantom Ranch, aci thiɔ̈ŋ ka ci thiëc bï ka dom akol tueŋ ci domdom ŋäny.Yue Chinese : 少量許可證以先到先得的方式預留給未經預約的客人。

Southwestern Dinka : Yen tɛn piny alëëk tïnoŋ koi cï thɛɛc bï nyin dɛn waan ku yen ɛɛ ya na cï raan dhooc gat yennë yekke lui.Yue Chinese : 駕車進入非洲南部是一種欣賞整個地區美景的美妙方式,同時可遊覽一般旅遊路線以外的地方。

Southwestern Dinka : Lur thin apirka ciɛm yic thurumbil e ke pɛth ye dheŋ bai tiŋ kue ke ye dhel ye piny caath ban yök.[Day28]

Yue Chinese : 在仔細規劃下,一般的汽車也可以做到,但高度建議選用4x4車輛,而許多地點也只有高輪距的4x4車輛可以到達。

Southwestern Dinka : Kënë aye loi thurumbil yic path ka loi amath ku 4x4 ayen path ku te riec eben aye yök kek cök thurumbil dit tot 4x4.Yue Chinese : 在規劃時請記住,不是所有鄰近國家都像非洲南部一樣穩定。

Southwestern Dinka : Jɔl ŋic yi nhom la ta cɔŋ Southern Africa tɔu ciɛm yic laŋ dɔ̈ɔ̈r ka ce bɛi thiäk kek yen eben.Yue Chinese : 簽證要求和費用因國家而異,並會受你來自的國家所影響。

Southwestern Dinka : Wereek ye wic ku wëu ye tɔ̈u piny aloi thok tene bai ku bai kua ye ka tiäm pan bii yin thin.Yue Chinese : 每個國家都有獨特的法律,要求車內必須有哪些緊急物品。

Southwestern Dinka : Kuät bai eben aleŋ yic lɔŋ ken loi thok kene ye wic kaŋ bi reer thurumbil yic.Yue Chinese : 維多利亞瀑布是在津巴布韋西邊的城鎮,橫跨贊比亞的利文斯頓邊境,鄰近波札那。

Southwestern Dinka : Victoria Falls e gɛu tɔ̈u alɔŋ tueŋ Zimbabwe yic, akeu thok tenɛ Livingstone, Zambia, ku Botswana lɔ̈m.Yue Chinese : 城鎮緊鄰瀑布主要景點,但正是這個受歡迎的旅遊景點吸引了大量探險者和觀光遊客,令他們願意逗留更長時間。

Southwestern Dinka : Gɛu athiɔ̈k kek falls, ku ke a ka dït ye kɔc cath, kua te dït ye cath ŋic ken aye bɛ̈i ka juëc kɔc piny nhom cath ku tiŋ ku jal ka path kɔ̈k e rin bïk jal rëër thin kam bär kɔ̈u.Yue Chinese : 在雨季(11月至3月)水量會增多,瀑布看起來更壯觀。

Southwestern Dinka : Kam tuɛny deŋ (pen thiar ku tok bi la pen diak), piu abi la nhial apɛi ku Falls abi jal loi käŋ jäŋ gɔ̈i.Yue Chinese : 如果過橋或沿著瀑布附近的小徑行走,一定會弄濕身體。

Southwestern Dinka : Yin abi guop tiäp te tem yin kubur kɔ̈u kua ba cath te thiäk kek Falls.Yue Chinese : 另一方面,正正因為水量太大,你只會看到很多水而看不清楚瀑布形態。

Southwestern Dinka : Ka te dɛt, e wɛt ci piu la nhial apɛi yen cï yin Falls ye tiŋ apath rin ci piu ye kum nyin!Yue Chinese : 圖坦卡門陵墓(KV62)。 KV62可能是國王谷最有名的陵墓,由霍華德·卡特在1922年發現,是幾乎完好無缺的年輕國王皇家陵墓。

Southwestern Dinka : Tiɔm Tutankhamun (KV62). KV62 ayen tiɔm ŋic apɛi Valley yic, tene Howard Carter ruön 1922 aci ya tene ci nyuɔth ci bɛ̈ny thin yam thiɔ̈k thin.Yue Chinese : 然而,與大部分其他皇家陵墓相比,圖坦卡門陵墓不太值得參觀,因為它規模較小而且沒有太多裝飾。

Southwestern Dinka : Te thöŋ yen kek tiop bäny kɔ̈k, ka yen, tiɔm Tutankhamun ace nem, rin koor yen ku kec e dheŋ.Yue Chinese : 任何對木乃伊出土時對其造成傷害有興趣的人都會失望,因為只可以看到頭部和肩膀。

Southwestern Dinka : Kuät raan wic be tiŋ kene ye nyuɔth ka ci riak mama guop abi man e kam bi ye bei kën yen guɔ̈p täu thïn yic abi puou riäk e rin e yen nhom ku ket a kek ye tiŋ.Yue Chinese : 陵墓裡極大量的陪葬品已經不再存在,全部移送到開羅的埃及博物館。

Southwestern Dinka : Kä path jiɛk tɔ̈u tiɔp yic a këc ban rëërr thin, kua ci bɛi bei tenɛ Egyptian Museum tenɛ Cairo.Yue Chinese : 建議只有少量時間的遊客找其他地方參觀比較好。

Southwestern Dinka : Jɔl leŋ kam kor abi piath bïk rëër të dɛ̈t.Yue Chinese : 金克羅姆,位於暹粒西南 12 公里。這座山頂上的廟宇於公元 9 世紀末建成,當時正值亞索瓦曼國王統治時期。

Southwestern Dinka : Phnom Krom, mitir 12 alɔŋ ciɛm ku tueŋ tɔ̈u Siem Reap. Luäŋ kurnhom aci buth thok ruön bɔɔt kaa 9th, kam ë bɛ̈ny Yasovarman.Yue Chinese : 寺廟陰森的氣氛和洞里薩湖的景色讓你的登山值回票價。

Southwestern Dinka : Dheŋ luäŋ nhialic ku dai Tonle Sap lake nhom loi tönytöny kur ke path.Yue Chinese : 除了到遺址參觀外,還可以順道乘船到湖中遊覽。

Southwestern Dinka : Nem tenɛ luɔi aleu mat kek cath riai akuäk yic.Yue Chinese : 進入寺廟需要吳哥入場券,所以去洞里薩湖時緊記要帶上你的護照。

Southwestern Dinka : Angkor Pass aye wic bin la luäŋ nhialic ka yen duk nhom mar ba passport du bɛi kek yin ta leer yin Tonle Sap yic.Yue Chinese : 耶路撒冷是以色列的首都和最大的城市。不過,大多數其他國家和聯合國,都不承認這是以色列的首都。

Southwestern Dinka : Jerusalem ee gɛu ku e gen dïït Israel, ka bɛ̈i kɔk ku Uwan ace ye ŋic ke ye gen Israel.Yue Chinese : 這座坐落於朱迪亞山上的古城,有著綿延數千年的迷人歷史。

Southwestern Dinka : Gen dïït thɛɛr kur Judea aleŋ käŋ pɛth tim ruön juäc.Yue Chinese : 這座城市是三大一神宗教——猶太教、基督教及伊斯蘭教的聖地。是一個精神、宗教及文化中心。

Southwestern Dinka : Gɛu adheŋ tene bɛ̈i wɛt nhialic ka diak teme Judaism, Krithian ku Islam, ku e lui ka ye kene wei, kenë wɛt nhialic ku kene ciɛŋ.Yue Chinese : 由於這座城市(尤其是舊城地區的許多景點)的宗教意義,耶路撒冷是以色列主要旅遊目的地之一。

Southwestern Dinka : Rin riɛr wɛt nhialic gɛu yic, ku yen aya tɛ juäc gen thɛɛr, Jerusalem e tɛ dït ye kɔc piny nem bɛ̈n thin Israel yic.Yue Chinese : 耶路撒冷有許多歷史、考古及文化遺址,還有充滿活力和擁擠的購物中心、咖啡店和餐廳。

Southwestern Dinka : Jerusalem aleŋ ka juëc kɛŋ, käŋ kɔc luɔ̈i thɛɛr, tenë ciɛŋ, kek tenë ɣɔ̈c cï thiäŋ, cafés, ku ɣän cäm/mïth.Yue Chinese : 厄瓜多爾要求古巴籍公民要收到邀請函才可通過國際機場或邊境入境關卡進入厄瓜多爾。

Southwestern Dinka : Ecuador aye wic be kɔc Cuba bïk dɔm athöör cï ka cɔl e rin bïk jal bɛn pan Ecuador alɔŋ airports kɛm bɛi kua tenɛ nhom nhial ye kɔc lor thin.Yue Chinese : 該函件必須經厄瓜多爾外交部認證,並符合某些要求。

Southwestern Dinka : Athöör kenɛ awic bi Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs dhiɛl gäm, ku jɔl ke mat kɔk ye wïc.[Day29]

Yue Chinese : 這些要求是為了在兩國之間提供有組織的遷徙而設。

Southwestern Dinka : Ka ye wïc ka aye loi bïk kök ya cɔl apuɔlic kɛm bɛi ka dhië.Yue Chinese : 持有美國綠卡的古巴籍公民應到厄瓜多爾領事館取得此規定的豁免資格。

Southwestern Dinka : Kɔc Cuba muk athöör maŋök Amerika aleu bïk Ecuadorian Consulate la nem ku be ka jal puöl ke ye wïc kene yic.Yue Chinese : 你的護照必須在你旅行日期之後至少 6 個月有效,亦需要一張回程/續程機票證明你的停留時間。

Southwestern Dinka : Wereŋ cäth (Passport) du aleu bi ya ke lui pɛi ka detom niin kun käc. Athör lɔ ku dhuk aye wïc bi yi jal puöl ka kenɛ nyuɔɔth bin reer käm bar kɔu.Yue Chinese : 對於人數較多的旅行團來說比較便宜,所以如果你獨自一人或只有一個同伴,可嘗試結識其他人,組成四到六人的旅行團,就可以獲得優惠的人均價格。

Southwestern Dinka : Nɛm piny apuɔlic tenɛ kɔc juäc, tɛ yen yïn e rot kua math dun tok, ka them ba rɔm ka kɔc kɔk e rin ba laŋ akut kɔc ka ŋuan ku kɔc ka detom ba ke pɛth raan kek raan.Yue Chinese : 然而,這並不是你真正應該擔心的,因為遊客經常被隨機分配來填滿汽車。

Southwestern Dinka : Ka yen, kenɛ aceleu bi diir, e rin tɛ dɛt kɔc nem piny aye liäp bïk thurumbil thiɔŋ.Yue Chinese : 這實際上更像是一種詐騙方式,讓他們以為必須支付更多的金錢。

Southwestern Dinka : Aye tiŋ ka ye dhel ye kɔc duöŋ bïk tɔu piny ka juäc.Yue Chinese : 高聳於馬丘比丘北端的這座陡峭山峰,常常是該遺跡許多照片的背景。

Southwestern Dinka : Ɣööt nhial alɔŋ cuëëc tenɛ Machu Picchu aleŋ ic kur lɔr piny, abak aya kene ka juɛc ci thur rac.Yue Chinese : 雖然從下面看有點嚇人,路段陡峭、難以攀登,但大多數身體狀況良好的人應該能在45分鐘內完成。

Southwestern Dinka : Aye tiŋ ka riir ic piny, ku amec ku a riir ic be leu, kua raan riir tɔr aleu be tɔny kam 45 yic.Yue Chinese : 大部分路段都鋪設了石階。在較陡峭的部分,鋼索可作支撐扶手。

Southwestern Dinka : Alëël ye kac aci tɔu dhel ic ku abil ye kɔc lɔr piny akɔc kony kɔc cin.Yue Chinese : 也就是說,要做好上氣不接下氣的準備。在陡峭的地方要小心,尤其是濕的時候,因為它可能很快就會變得危險。

Southwestern Dinka : Ka ke ci lueel kenɛ, jɔl ŋic yï cï bi wei, ku jɔl rot ŋiɛc loi tɛ lɔr piny, temenë tɛ cï yen tiɔptiɔp, e rin aleu bi lac bɛn e ke rac.Yue Chinese : 在靠近頂部有一個小洞,必須穿過。小洞頗矮而且非常窄。

Southwestern Dinka : Aleŋ cave thin nyɔt tɔu nhial bi kɔc dhiɛl reet thin, atɔu nhom piny ku aci nyiɛc ic.Yue Chinese : 坐船是遊覽加拉帕戈斯群島的景點和觀看野生動物的最好方法,就像查爾斯·達爾文在 1835 年所做的一樣。

Southwestern Dinka : Të cïn tëdäŋ tiŋ ku läi ɣɔ̈ŋken Galapagos aye loi apath e riäi, të menë ci Charles Darwin aye loi ruön 1835.Yue Chinese : 超過 60 艘遊船定期往返於加拉帕戈斯群島水域,可以載 8 到 100 人不等。

Southwestern Dinka : Ka juääc 60 cruise riɛth acath pïu Galapagos - ka juec yic alɔŋ thin ke jɔt e raan 8 ku 100.Yue Chinese : 大多數人都提前預定位置(因為在旺季的時候船通常都是滿載的)。

Southwestern Dinka : Kɔc juec aci te den dɔm tueŋ (e rin riɛth athiäŋ kam tɔ̈u nhial).Yue Chinese : 緊記確保為你預定的代理是熟悉各種船隻的加拉帕戈斯群島專家。

Southwestern Dinka : Ba jal ŋic raan ye yin dɔm e raan ŋic Galapagos apath kek pɛth riɛth.Yue Chinese : 這將確保你的特定興趣及/或限制與最適合他們的船相配。

Southwestern Dinka : Kene abi ye loi be dun wïc ku/kua kaŋ yi gel aci thöŋ kek riɛt rɔm ka kek.Yue Chinese : 在 16 世紀西班牙人到來之前,智利北部由印加統治,而土著阿勞卡尼人(馬普切人)居住在智利中部和南部。

Southwestern Dinka : Men këc Spanish gua bɛn ruön bɔɔt ka 16 yic, alɔŋ cuëc Chile ye ka tɔ̈u mɛemɛc Inca ku kɔc Araucanians (Mapuche) aci jal reer ciɛl ku ciɛm Chile.Yue Chinese : 馬普切人也是美國最後幾個獨立的土著部落之一,直到智利獨立才完全被西班牙語統治。

Southwestern Dinka : Mapuche ee pan töŋ yök nhomlääu ciën pan akutnhïïm kɔc thɛɛr America, këc kek mat ciɛŋ kɔc jam thoŋ Spanish agut thaar bïn Chile nhomlääu yök.Yue Chinese : 儘管智利在 1810 年宣布獨立(在拿破崙戰爭的幾年間,西班牙失去了一個正常運作的中央政府),但直到 1818 年才取得對西班牙的決定性勝利。

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ Chile cɔl ka ye bai e rot ruon1810 (tɔŋ Napoleon yic ke ci Spain nyäŋ piny ka cïn akuma lui tenɛ run juäc), tiam cïk Spanish tiäm akec rot leu leer ruon 1818 yic.Yue Chinese : 多明尼加共和國(西班牙語: República Dominicana)是一個加勒比海國家,佔據了與海地共享的伊斯帕尼奧拉島的東半部

Southwestern Dinka : Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) ye pan Caribbean tɔ̈u alɔŋ ciën tɛ thöny Hispaniola, ke ye rɔm kek HaitiYue Chinese : 除了白色的沙灘和山地景觀外,這個國家是美洲最古老的歐洲城市的所在地,現在是聖多明各的一部分。

Southwestern Dinka : Menë liɛt mabiör ku kur piny, bäi e pan gen dït European thɛɛr America yic, emenë alɔŋ Santo Domingo.Yue Chinese : 泰諾人和加勒比人最先居住在這個島上。加勒比人是講阿拉瓦克語的民族,大約在公元前 10,000 年來到這裡。

Southwestern Dinka : Tɛ thöny ka ci kaŋ nyuöcic kɔc Taínos ku Caribes. Caribes aka ye kɔc jam Arawakan ka bɔ e ruön 10,000 BCE yic.Yue Chinese : 在歐洲探險者來到的短短幾年後,泰諾斯人的人口被西班牙征服者大大減少

Southwestern Dinka : Run thik lik yic wen ci Kɔc keny piny lei European bɛ̈n, thän Tainos acï kɔc nɔŋ riɛl Spanish tek ic.Yue Chinese : 根據弗賴巴托洛梅德拉斯卡薩斯(印度條約),西班牙征服者在 1492 年至 1498 年之間殺死了大約 100,000 名泰諾人。

Southwestern Dinka : Fray Bartolomé de las Casas nhom (Tratado de las Indias) kam 1492 ku 1498 kɔc nɔŋ riɛl Spanish acï raan 100,000 tenɛ Taínos nɔ̈k.Yue Chinese : 聯合公園。這個空間建造作為17世紀修道院的中庭,聖地亞哥聖殿是唯一倖存的建築。

Southwestern Dinka : Jardín de la Unión. Tɛ lau kene acï buth ka ye atrium tenɛ amat 17th-century, ka ye yen ɣɔn töŋ Templo de San Diego cï döŋ ka käc.[Day30]

Yue Chinese : 它現在是中心廣場,晝夜都有很多活動。

Southwestern Dinka : Menë alui ka ye plaza tɔu ciɛl, ku e laŋ ka loi rot kam yic eben, akol ku thei.Yue Chinese : 花園四周有許多餐廳,下午和晚上經常會在中央涼亭舉辦免費音樂會。

Southwestern Dinka : Aleŋ ɣän yen kɔc cam/mïth thïn juäc cï dom kam ciɛl, ku täŋ akɔl ku thei thok ku concerts epath aye gäm gazebo ciɛl.Yue Chinese : Callejon del Beso(吻之巷)。兩個僅相隔69厘米的陽台,是一個古老愛情傳說的家園。

Southwestern Dinka : Callejon del Beso (Alley cim thok). Balconies acï 69 cï them centimeters tek ic e pan raan dït thɛɛr nhiɛr.Yue Chinese : 只要幾便士,一些孩子就會給你講故事。

Southwestern Dinka : Kek wei thik lik mïth kɔk abï lɛk käŋ.Yue Chinese : 寶雲島是受歡迎的一日遊或週末遊地點,有划皮艇、遠足、商店和餐廳等。

Southwestern Dinka : Bowen thöny e ŋic ye kɔc lɔ thïn akol kua nïn ka dhorou nɛm piny jɔl kɔc yek käc kayaking, dukan, ɣän cäm, ku kɔk.Yue Chinese : 這個地道的社區位於溫哥華附近的豪灣,在溫哥華市中心乘坐定時出發往固蘭湖島的水上的士即可輕鬆到達。

Southwestern Dinka : Akut kɔc kenɛ atɔ̈u Röl Howe yic alɔŋ Vancouver, ku aye yök tenɛ piu thurumbil ka jal Granville thöny gen Vancouver yic.Yue Chinese : 對於喜歡戶外活動的人,推薦前往海天走廊散步。

Southwestern Dinka : Tenɛ kɔc nhiär thueec aɣeer, cath ba lɔ war ic leer Ɣän ye tëëk tɔ̈u Nhial apath.Yue Chinese : 距離溫哥華約一個半小時車程的威士拿物價昂貴,但這裡因2010年冬季奧運會而相當有名氣。

Southwestern Dinka : Whistler (kam 1.5 cuɛ̈th tenɛ Vancouver) aya wëu tɔ̈u nhial ku ŋic apɛi wɛ̈t 2010 rut Olympics.Yue Chinese : 在冬季可以享受北美最好的滑雪地點,而在夏季則可以嘗試正宗的山地單車。

Southwestern Dinka : Rut yic, jɔl thuëëc tenɛ America cuëëc, ku tuɔ̈c piny jɔl them ba cuäth ajala kur nhom.Yue Chinese : 許可證必須提前預訂。必須有許可證,才能在塞麗娜過夜。

Southwestern Dinka : Permits abi lel thok tueŋ.Yïn lë ba laŋ permit ba jal rëër thëi Sirena yic.Yue Chinese : 塞麗娜是唯一一個除了露營外,還提供宿舍住宿和熱餐的護林站。La Leona、San Pedrillo和Los Patos只提供露營,不提供膳食服務。

Southwestern Dinka : Sirena yen tɛ̈ töŋ ranger station leŋ yic dormitory lodging ku ciɛm tuc ku camping aya. La Leona, San Pedrillo, ku Los Patos aleŋ camping e rot ku ciɛm aliu.Yue Chinese : 可以直接從希門尼斯港的護林站獲得公園許可證,但他們不接受信用卡

Southwestern Dinka : Alë ba yök park permits tenɛ Ranger Station Puerto Jiménez yic, kua ace credit cards gam.Yue Chinese : 公園管理局(MINAE)不會簽發預期到達日前超過一個月的公園許可證。

Southwestern Dinka : ka ye loi Park yic (MINAE) ace gɛm park permits pɛi juëc wan tök thok ka bɛn ŋuɔt ŋoot.Yue Chinese : CafeNet El Sol提供預訂服務,費用為30美元,或者一天門票為10美元。詳情請見他們的科爾科瓦多網頁。

Southwestern Dinka : CafeNet El Sol agɛm luɔi ye kaŋ dɔm kek wëu US$30, kua $10 kene cath nien tök; kajuëc atɔ̈u Corcovado page yic.Yue Chinese : 庫克群島(Cook Islands)是一個島國,位於南太平洋中部的波里尼西亞(Polynesia),並與紐西蘭自由結盟。

Southwestern Dinka : Cook thöny e pan thöny ka tɔ̈u kek New Zealand, ka tɔ̈u Polynesia, cɛl alɔŋ war South Pacific.Yue Chinese : 群島由15個島嶼組成,分散在220多萬平方公里的海洋上。

Southwestern Dinka : Kene archipelago kek tɛ̈ thöny ka thiar ku dhiec 15 cï wɛ̈r piny mitir 2.2 million war yic.Yue Chinese : 由於與夏威夷在同一時區,這些島嶼有時被認為是「下方的夏威夷」。

Southwestern Dinka : Kek kam thöŋ cemën Hawaii, tɛ̈ thöny të dɛ̈t aye luel ¨Hawaii piny cök¨.Yue Chinese : 雖然規模較小,但它讓一些年長的遊客想起在成為州之前沒有所有大型旅遊酒店和其他開發項目的夏威夷。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ kor yen, a kɔc dït jɔl täk nhiim wɛ̈t Hawaii wan kec guä ya bai acin yic ɣöt dït kɔc dai ku kɔ̈k ci guir.Yue Chinese : 雖然庫克群島沒有城市,但是由15個不一樣的島嶼組成。主要的島嶼有拉羅湯加和艾圖塔基。

Southwestern Dinka : Cook thöny acin yic gɛth, kua leŋ yic tɛ̈ thöny thiar ku dhiëc 15. Käŋ ŋic kek a Rarotonga ku Aitutaki.Yue Chinese : 在今天的發達國家,豪華床鋪和早餐已昇華成一種藝術。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i cï guir yic yaköl, aleŋ agereem deluxe ku cɛ̈m nhiäknhiäk acï yäth nhial ke pɛth art dhëŋ-Yue Chinese : 在高尚市場,民宿主要在兩方面競爭:床上用品和早餐。

Southwestern Dinka : Nhom thök yic, B&Bs awɛ̈r kaŋ ka rou yic: agereem ku cɛm nhiäknhiäk.Yue Chinese : 因此,在如此精緻的場所,人們往往很容易找到最豪華的床上用品,可能是手工製作的被子或古董床。

Southwestern Dinka : Ke ya, ten ka pɔth ka cït ka ka aye loi ku yök agerem dhëŋ, ce mɛnë ke cï cuëëc kɔc ciin kua agerem cï ŋiɛc guir.Yue Chinese : 早餐可能包括當地的時令美食或由主人烹調的特色佳餚。

Southwestern Dinka : Cɛ̈m nhiäknhiäk aya ka cït ka pɔth cɛ̈mcɛ̈m bai kua kaŋ cɛ̈m nhier jäl.Yue Chinese : 場景可能是一個充滿歷史意義的舊建築物,當中有古色古香的家具、修剪整齊的草地和游泳池。

Southwestern Dinka : Juër aken ɣöt buth thɛɛr kek juër loi thok, piny cï wec yic ku kɔt e kuaŋ.Yue Chinese : 坐上你自己的車,開始一段漫長的公路旅行,其簡單的體驗具有內在的吸引力。

Southwestern Dinka : Leer yïn thurumbil du yic ku lɔɔr e dhël mec yic aleŋic ke pɛth puɔlic kua dhëŋ.[Day31]

Yue Chinese : 與大型車輛不同,你可能已經很熟悉自己的車,也知道它的局限。

Southwestern Dinka : Na ce thurumbildït, yïn cï piöc cuɛth thurumbildu ku yïn kën ye göök.Yue Chinese : 在私人物業或任何規模的城鎮裡搭帳篷都很容易引起不必要的注意。

Southwestern Dinka : Gut piny keemɔ tënɛ̈ bai ku aɣeer jäŋic ka kor ku abï dït a kɔc cï wïc gool.Yue Chinese : 簡而言之,開車是一種很好的公路旅行方式,但它本身很少是一種「露營」方式。

Southwestern Dinka : Kä cekic, kuɛ̈th thurumbildu e dhël pɔth bïn cäth dhëlic ku a yen ë rot e tënɛ̈ ¨camp¨.Yue Chinese : 如果你有一架座位可以攤平的大型小貨車、越野車、小轎車或旅行車,就可以進行汽車露營。

Southwestern Dinka : Camping thurumbil a puɔlic tɛ̈ leŋ yïn këdït minivan, SUV, Sedan ku Station Wagon kek thöc cï thiɛt piny.Yue Chinese : 有些酒店的歷史可以追溯到蒸汽鐵路和遠洋輪船的黃金時代(即19世紀或20世紀初第二次世界大戰之前)。

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke abak aleŋ dik thɛɛr kathäär ku wër cï kuer nhiim; ŋuɔt këc tɔŋ pinynhom rou bɛn, kam ruön bɔɔt ka 19th kua tueŋ kam ruön bɔɔt ka 20th.Yue Chinese : 這些酒店是當時的富人、名人住的地方,通常有精緻的餐飲和夜生活。

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke a käŋ ye kɔc jɛɛk ku ŋic apɔth, ku alaŋ tɛ̈ pɛth cɛm ku pïïr thei.Yue Chinese : 懷舊的裝備,缺乏最新的設施,以及某種優雅的古老味道,也是它們的部分特色。

Southwestern Dinka : Cëŋcëŋ thɛɛr, nöŋ kä dhëŋ yam, ku dhiöp pɛth tɔ̈u thïn a käŋ cɛŋden.Yue Chinese : 雖然它們通常為私人所有,但有時也會為來訪的國家元首和其他政要提供住宿。

Southwestern Dinka : Cɔŋ alɔn ye kek kaŋ raan, tɛ̈ dɛ̈t a rëër ka jɔl bäny bɛ̈i ku kɔc ril kɔ̈k.Yue Chinese : 一個有一大堆錢的旅客可能會考慮將環球旅行分拆,在很多這些酒店住宿。

Southwestern Dinka : Raan cath ka wëu juëc alëu be täk be cath pinynhom, cï ɣäric rëër juëc Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke ka yic.Yue Chinese : 好客的交流網絡是將旅客和他們要去的城市的本地人聯繫起來的組織。

Southwestern Dinka : Käc pɔ̈u cï matic akut kɔc cath ku kɔc bai nuɛt gɛth leer kek thïn.Yue Chinese : 加入這樣的網絡通常只需要在網上填寫表格;然而一些網絡會提供或要求額外的驗證。

Southwestern Dinka : Mɛt rot thïn amat cït kënɛ̈ yic ba athör thiɔ̈ŋ online; cɔŋ alɔn ye amat kɔ̈k gɛm kua awïc dɛ̈t bï cɔk yic.Yue Chinese : 然後,網站會以紙本及/或網上形式提供一份可提供服務的東道主名單,有時還會提供其他旅客的推薦和評語。

Southwestern Dinka : Adan kɔc tɔ̈u kɔc loor abi jal nyuɔɔth ka cï print ku/kua online, tɛ̈ deŋ yen ke tuɔɔc thïn ku laŋ cɛɛth tënɛ̈ kɔc kɔ̈k cath.Yue Chinese : Couchsurfing 成立於 2004 年 1 月,當時電腦程式員凱西·芬頓找到了飛往冰島的廉價航班,卻沒有住處。

Southwestern Dinka : Rëër pan randɛ̈t ajɔk cök Nyeth 2004 wär cï computer programmer Casey Fenton jal yök flight puɔlic leer Iceland kua cïn tɛ̈ rëër yen thïn.Yue Chinese : 他向當地大學的學生發送電郵,並收到大量免費住宿的邀請。

Southwestern Dinka : Acï mïth a bun tɔ̈u pan abun tuɔ̈c imeel ku jɔl yök kɔc juëc wïc yen be bɛ̈n bïk ban rëër e pɔth.Yue Chinese : 旅社主要為年輕人服務,一般客人大多 20 多歲,但你也經常能在那裡找到年紀較大的旅客。

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke alui tënɛ̈ kɔcthii yam– jɔl aya reer ruon thiɛr rou yic– kua kɔcdït cath cï dhiɔp aye yök thïn ë ya.Yue Chinese : 帶著孩子的家庭很罕見,但一些旅社仍允許他們入住私人房間。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i leŋ yic mïth ace lac tïŋ, kua Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke abak akek puöl bïk la ɣööt kɔcic.Yue Chinese : 中國北京是 2022 年冬季奧運會的主辦城市,這將讓它成為第一個同時舉辦過夏季和冬季奧運會的城市。

Southwestern Dinka : Gen Beijing tɔ̈u China ayen gen bï Winter Olympic Games thuëëc thïn ruön 2022, ke bë ye loi bï ya yen gen tueŋ ben summer ku winter Olympics loi kadhie.Yue Chinese : 北京將舉辦開幕式、閉幕式和室內的冰上比賽。

Southwestern Dinka : Beijing abe yän ŋäny thok ku thiɔ̈k thok loi ku jal thuëëc ice ye loi alɔŋthïn.Yue Chinese : 其他滑雪項目將在距離北京約 220公里(140英里)的張家口太子城滑雪場舉行。

Southwestern Dinka : Thuëëc kɔ̈k skiing abe loi tënɛ̈ piny Taizicheng ski Zhangjiakou yic, tɛ̈ cït mitir 220 (140 miles) mɛnë Beijing.Yue Chinese : 大多數寺廟都有一年一度的節日,從11月下旬開始到5月中旬結束,這取決於每個寺廟的年曆。

Southwestern Dinka : Ɣän cäär juëc aleŋ yäi yen loi jɔk rot ɣɔrbɛkläi be lɔ thök Aduöŋ yic ciɛl, kua loi thok tënɛ̈ calendar kuat temple.Yue Chinese : 大多數寺廟的節日均是慶祝寺廟的週年紀念日或主持神的生日或任何其他與寺廟有關的重大事件的一部份。

Southwestern Dinka : Yän cäär aye door ka ye kënɛ̈ temple den war jɔk ye cök kua akol wär dhiët bɛ̈ny kua yäi kɔk thiäk ka käŋ ɣän cäär.Yue Chinese : 喀拉拉邦的廟會節非常有趣,有裝飾華麗的定期大象巡遊、寺廟樂團和其他慶祝活動。

Southwestern Dinka : Yäi ɣän cäär Kerala aka pɔth apɛi bë ka tïŋ, kek aköön cath ka cï dhëŋ, temple orchestra ku yɛth kɔ̈k.Yue Chinese : 世界博覽會(World´s Fair 或 World Exposition,簡稱世博會),是大型的國際藝術及科學節。

Southwestern Dinka : Fair pinynhom (ye cɔl World Exposition, kua puɔlic Expo) a yän international dït tot kënɛ̈ arts ku sciences.Yue Chinese : 參展國家在國家館內展出藝術類及具有教育性的展品,充分展示世界議題或其國家的文化和歷史。

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny cï mɛt thïn ajal nyoth artistic ku gɛ̈tgɛ̈t pavilions bai yic bïk kaŋ pinynhom jal nyuɔɔth kua cɛŋ panden ku käŋ.Yue Chinese : 國際園藝博覽會是個專門展示花卉、植物園及其他與植物相關的展覽活動。

Southwestern Dinka : International Horticultural Expositions a yäi ye guir be jal nyuɔɔth läi, dom dhëŋic ku kuät ka kɔ̈k ë tiim.[Day32]

Yue Chinese : 雖然國際園藝博覽會理論上可每年舉辦一次(只要是在不同國家舉行),不過,實際上並非如此。

Southwestern Dinka : Ka yen ke ye kuen a rot loi ruönic ëbën (tɛ̈ rëër kek bɛ̈i loi thokic), tɛ̈ yen luɔi yic ka ce tɛ̈ de.Yue Chinese : 活動會期通常長達三至六個月,選在面積至少 50 公頃以上的場地舉行。

Southwestern Dinka : Ka ye door ka aye loi kam pɛi ka diäk ku pɛi ka detom, ku aye loi piny cï ce mɛnë 50 hectares.Yue Chinese : 多年下來有多種不同的底片格式。標準的 35 毫米底片(36 x 24 毫米負片)是最常見的。

Southwestern Dinka : Aleŋ film formats loi thok ye luöi run juäc yic. Ala cök 35 mm film (36 ku 24 mm negative) ayen ye lac yök.Yue Chinese : 用完時通常相當容易補貨,且解像度約等於現今的數碼單反相機。

Southwestern Dinka : Apuɔl yic be war tɛ̈ kɛt yïn aɣeer, ku gɛm tɛ̈ bi luɔ̈i yen arac ka thöŋ kek DSLR menëë.Yue Chinese : 有些中畫幅菲林相機使用 6 x 6 厘米的格式,更準確來說為 56 x 56 毫米負片。

Southwestern Dinka : Camera film format kɔ̈k tɔ̈u ciɛl aye lui format 6 ku 6 cm, kua cek yic ka ye 56 ku 56 mm negative.Yue Chinese : 其解像度大概是 35 毫米負片的 4 倍(3136 平方毫米相比於 864 平方毫米)。

Southwestern Dinka : Kënɛ̈ a tɛ̈ bi luɔ̈i yen bɛ̈i ka ye arak ŋuän kek ken e 35 mm negative (3136 mm2 ku 864).Yue Chinese : 捕捉野生動物是對攝影師最大的挑戰,當中少不了運氣、耐性、經驗和良好的設備。

Southwestern Dinka : Läiɣɔ̈ŋ aka motifs ril yic tënɛ̈ ran thur, ku awïc be ma ic kek duar guop, tiët, piöc ku käk luɔi pɔth.Yue Chinese : 野生動物攝影看似簡單,但事實上任何的攝影,一張相片都能代表千言萬語。

Southwestern Dinka : Thur läi ɣɔ̈ŋ aye lac puɔ̈l e path, kua ke cït thur abɛ̈n, thura awar wël juëc.Yue Chinese : 野生動物攝影一般需要一支長焦鏡頭,而拍攝一群鳥類或微小生物則需要其他鏡頭。

Southwestern Dinka : Thur läi ɣɔ̈ŋ awïc telephoto lens bar, kua ka cït akut diɛt ku a ka thii kɔk cï cak awïc käk dai kɔ̈k.Yue Chinese : 許多奇異的動物都難以找到,而公園有時會就商業拍攝訂立一些規則。

Southwestern Dinka : Läi dït juëc a ril yic be ka yök, ku parks tɛ̈ dɛ̈t alaŋ löŋ kenɛ̈ thur käŋ ɣɔc wei.Yue Chinese : 野生動物可能害羞或具侵略性。環境可能寒冷、炎熱或極端。

Southwestern Dinka : Läiɣɔ̈ŋ aye riɔc kua aye baŋ. Piny aleu be liɛr, tuöc kua be rɛc.Yue Chinese : 世界上有 5000 多種不同的語言,其中超過20種語言有 5000 萬或以上使用者。

Southwestern Dinka : Pinynhom aleŋic thok loi thook ka 5,000, e gut thiɛr rou 20 kek thier dhiëc 50 million kua kaŋ jam juëc.Yue Chinese : 而且,書面文字往往比口頭文字更容易理解。這在稱呼語中尤其明顯,因為它們通常很難發出清晰的發音。

Southwestern Dinka : Wël cï gɔ̈t apuɔl yic be ka dët mɛnë wël cï lueel, aya. Kenë ayic tënɛ̈ cɔ̈t bääi, ke ye riɛl be ka cɔl.Yue Chinese : 許多國家的所有人都能說得一口流利英語,而在更多的國家,他們的英語水平有限——尤其是年輕人。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i juëc a English cɔl a pɔth, ku ka juäc apɛi mɛnë ka ye täk ŋiec të mɛnë kɔcthi yam.Yue Chinese : 你可以想像,一個曼庫尼人、波士頓人、牙買加人和悉尼人圍坐在多倫多的一家餐廳裡吃晚飯。

Southwestern Dinka : jɔl tïŋ, tɛ̈ lëu yïn yen, Mancunian, Bostonian, Jamaican ku Sydneysider nyuc tharbeth lɔ̈m bïk mïth tënë restaurant Toronto yic.Yue Chinese : 他們使用獨特的口音和當地的暗語講述家鄉的故事,彼此分享。

Southwestern Dinka : Ajam kam ken kaŋ gɛth bei kenë, lueel ka thuɔŋden ku cɔ̈tden.Yue Chinese : 在超市裡買食物通常是最便宜的。如果沒有機會煮食,便只能選擇現成的食物。

Southwestern Dinka : ɣɔ̈c cäm ɣän dït ɣɔɔc yic aya dhël puɔl yic ku ba cam.Tɛ̈ liu thät, kuënykuëny acek yic tënɛ̈ cäm cï thäl.Yue Chinese : 越來越多超市提供更多種類的現成食品。有些甚至提供微波爐或其他方法來加熱食物。

Southwestern Dinka : Ɣän dït ɣɔɔc acï laŋ cäm cï thäl loi thok. Aleŋ cäm cï thal juëc loi thok. Kɔ̈k aleŋ microwave oven ku kɔ̈k ye cam tuööc.Yue Chinese : 在一些國家或部分類型的商店,場內至少提供一家餐廳,通常是非正式的餐廳,而且價格實惠。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k yic ku stores kɔ̈k aya laŋ ɣän cäm tök tɔ̈u, ka ye kenɛ̈ bai kek ɣɔc puɔlic.Yue Chinese : 列印並隨身攜帶你的保單及保險公司之聯絡細節。

Southwestern Dinka : Loi ku muk athör kaŋ löŋ e kɔc insurance kek contact details kek yïn.Yue Chinese : 其上需有保險公司的電郵地址和國際電話號碼,在需要建議/授權及索償時會派上用場。

Southwestern Dinka : Awïc bïk insurance e-mail address ku international phone numbers nyuɔɔth kene wët/ gɛmgɛm ku luɔi claims.Yue Chinese : 在你的行李箱和網上保存另一個副本(向自己發送帶附件的電郵,或儲存在「雲端」)。

Southwestern Dinka : Ba laŋ copy dɛ̈t jɔga du yic ku aliiric (imeel tene yïn kek attachment, kua cï tɔ̈u ¨amar yic¨).Yue Chinese : 如果帶同手提電腦或平板電腦旅遊,可將副本儲存在內存或硬碟中(不需要互聯網亦可存取)。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn kek laptop kua tablet, tɔ̈u abak kën tɔ̈ɔ̈u yic kua disc (e yök ka cïn internet).Yue Chinese : 另外,將文件或聯繫方式的副本交給旅伴及願意幫忙的親友。

Southwestern Dinka : Aya gam löŋ/kä cï thuur ke nambaai tënɛ̈ kɔc käc ku kɔc ken ruɛi kek kua mathken tɔ̈u bai wïc be ka kony.Yue Chinese : 駝鹿(也稱為麋鹿)並天生沒有攻擊性,但如果牠們感覺到威脅,就會自衛。

Southwestern Dinka : Anhomgär (aya ye cɔl elk) ace baŋ, kua a rot kony tɛ̈ tïŋ kek ke rac.[Day33]

Yue Chinese : 當人們不認為駝鹿有潛在危險時,他們可能會太靠近駝鹿,把自己置於危險之中。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ këc kɔc anhomgär tïŋ ke ye ke rac, ka leu bïk lɔ tɛ̈ thiɔ̈k ku tɛ̈u ka röt ke rac thok.Yue Chinese : 適量飲用酒精飲料。酒精對每個人的影響都不一樣,了解自己的酒量非常重要。

Southwestern Dinka : Dek mɔ̈u amäth. Mɔ̈u akɔ̈c thöŋ gup tɛ̈ loi thok, ku ŋïcŋïc adan ye dek ake riil törYue Chinese : 過度飲酒可能導致的長期健康問題,包括肝臟受損,甚至失明和死亡。飲用非法生產的酒精飲品會增加潛在風險。

Southwestern Dinka : Käŋ röt loi pïïr yic dekdek mɔ̈u yic aka cït riɛ̈ŋ cuɛny, cöör ku thuɔ̈u. Kë rac kɔ̈c nɔ̈k arot juak tɛ̈ dek yïn mɔ̈n cï thiän.Yue Chinese : 不法烈酒可能含有包括甲醇在內的各種危險雜質,即使少量也會導致失明或死亡。

Southwestern Dinka : Mäu cï aleŋic kärac kɔ̈c nɔ̈k cemenë methanol, kenë cöör bɛ̈i ku thuɔ̈u tɛ̈ cɔŋ ye dek ka kor.Yue Chinese : 國外的眼鏡可能更便宜,尤其是在人工成本較低的低收入國家。

Southwestern Dinka : Käŋ nyin aye ɣɔ̈c wëu lik bɛ̈i kɔ̈k yiic, temenë bɛ̈i-lik wëu thïn tɛ̈ ye tenë luɔ̈i tɔ̈u piny wëu lik.Yue Chinese : 可考慮在居住地做眼科檢查(尤其是在保險保障的情況下),然後把驗眼處方帶到其他地方存檔。

Southwestern Dinka : Jɔ̈l tak ba nyin them baai, temenë tɛ cï insurance ye loi, ku bɛ̈i ke cï ɣɔ̈c be thiɔ̈ŋ tɛ̈ dɛ̈t.Yue Chinese : 這些地區的高級品牌鏡架可能有兩個問題;一些可能是仿冒品,真正的進口貨可能比居住地更貴。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ nhial-rin dït tɔ̈u ɣɔ̈n kä yic aleŋ kärac kaa rou; kɔ̈k aye yuöp- wei, ku kä ye bɛ̈i aɣeer aye ɣɔ̈c wëu juäc menë kä ɣɔ̈c baai.Yue Chinese : 咖啡是世界上交易最頻繁的商品之一,在你的家鄉或許可以買到很多種類的咖啡。

Southwestern Dinka : Bun ake ye ɣäc wei piny nhom apɛi, ku kɔ̈k alëu ba ke yök pan dun yic.Yue Chinese : 儘管如此,世界上還是有許多獨特的喝咖啡方式,值得我們去體驗。

Southwestern Dinka : Ka yen, aleŋ dhɛl juäc ye bun dek piny nhom wïc ba ke ŋic.Yue Chinese : 峽谷運動(或:溪降運動)就是要進入峽谷底部,那裡可能是乾的或充滿水的。

Southwestern Dinka : Canyoning (ku: canyoneering) ake ye kɔ̈c la canyon cök, ka cï yic riɛl wala/ka athiɛŋ pïu.Yue Chinese : 峽谷運動結合了游泳、攀登和跳躍等運動元素,但與攀岩、水肺潛水或高山滑雪相比,峽谷運動初期只需要相對較少的訓練和較低的體型要求。

Southwestern Dinka : Canyoning aye mat yic kek kuaŋ, tönytony ku käc--ku awïc piöc thin kor ku riɛl ba jɔ̈k cök (ba thoɔ̈ŋ kek tönytöny kur, käc scuba ku alpine skiing, cemenë).Yue Chinese : 遠足這種戶外活動是指在大自然中散步,通常是在登山小徑上。

Southwestern Dinka : Hiking ake ye loi aɣeer ke leŋic cath piny yic, aye rot lac loi jɛɛt e hiking.Yue Chinese : 一日遠足包括不到一英里的距離至可以在一日內完成的更長距離。

Southwestern Dinka : Hiking aköl aleŋic kam cï kor mile be lɔ̈ tɛ̈ mec ye tëk aköl tök.Yue Chinese : 沿簡單小路的一日遠足其實不需要太多準備,所有一般健康的人都可享受。

Southwestern Dinka : Hike aköl tenë tɛ puɔ̈l ic jɛɛt cï guir ye wïc, ku kuät raan kor alɔ̈ thïn.Yue Chinese : 有小孩的家庭可能需做更多準備,但嬰兒和學齡前兒童亦可輕易進行一日戶外活動。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i leŋic mïth kor awïc juër rot dït, ku aköl aɣeer apuɔ̈lic ë gut kek mïth ku mïth këc gua lɔ̈ pan abun.Yue Chinese : 國際上,現有接近 200 間跑步旅遊公司,大部分都獨立經營。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k yic, aleŋ kä cït 200 käŋ nɛm luɔ̈i. Kä juëc kek alui ë rot.Yue Chinese : Go Running Tours(前身是The Global Running Tours)在四大洲網羅了很多觀光公司。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ bɛm piny nhom cï rot war, lɔ̈ kenë kät nɛm ye tïŋ ka kät ye yök bɛ̈i kaa ŋuan yiic.Yue Chinese : 它源於巴塞隆拿的 Running Tours Barcelona 和哥本哈根的 Running Copenhagen,很快便擴展到布拉格的 Running Tours Prague 和其他地方。

Southwestern Dinka : Kek cäk de tɛn kät nɛm Barcelona ku tɛn kät Copenhagen, acï rot jal mat thïn tɛ̈n kät nɛm Prague tɔ̈u Prague ku kɔ̈k.Yue Chinese : 旅行之前和期間,有許多事情你都必需考慮。

Southwestern Dinka : Aleŋ kä juëc wïc ba ke ŋic yï këc gua jäl ku tɛ̈ jël yïn ba la tɛ̈ dɛ̈t.Yue Chinese : 旅行時,不要期望事情像「家鄉時」一樣。禮儀、法律、飲食、交通、住宿、標準及語言等,在某程度上都會與你居住的地方不同。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn, ŋic ba käŋ yök ka ce yen tɛ̈ den ye kek rot luɔ̈i thïn ¨pan dun¨. Ciɛŋ, löŋ, cɛm, dhɛ̈l, tɛ̈n nïn, piäth, thok ku kɔ̈k abe thok loi tenë kä tɔ̈u tɛ̈ ye yïn rëër thïn.Yue Chinese : 這是你要經常注意的事情,以避免失望甚或厭惡當地的做事方式。

Southwestern Dinka : Kenë ake wïc ba ŋic, ku ba puöc cuk riäk ku mal kek tɛ̈ ye käŋ luɔ̈i thïn.Yue Chinese : 旅行社自19世紀出現。當旅程超出了遊客過往對當地的自然環境、風土文化、語言或前往低收入國家的經驗時,旅行社通常是一個不錯的選擇。

Southwestern Dinka : Tɛn kɔ̈c käc atɔ̈u menë 19th century. Raan kɔ̈c käc ayen ya ke path tɛ̈n käc e yam këc raan käc kaŋ yök piny nhom, ciɛŋ, thok ku bɛ̈i ye kɔ̈c dɔ̈m wëu lik thïn.Yue Chinese : 雖然大部份旅行社接受一般旅程預訂,但許多旅行社會專門提供特定種類的旅程、預算範圍或目的地。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ ye ɣɔ̈n juëc ye kɔ̈c käc thïn wïc kek yen bïk gät kä thɛɛr, kɔ̈c gɛ̈tgɛ̈t tenë käc aleŋ kë den loi thok käc, adan wëu ku tɛ̈ leer kɔ̈c thïn.Yue Chinese : 最好選擇一間大多數旅程與你較為相似的旅行社。

Southwestern Dinka : Apath bï ya raan käc gɛ̈tgɛ̈t lac gät ka cït kä kun käc bï ya yen le yïn gɛ̈t thïn.Yue Chinese : 看看旅行社正在推廣的旅程,無論是在網站上還是在門店櫥窗。

Southwestern Dinka : Däi käŋ käc ye raan gɛ̈tɛ̈ɛt luel, tënë website ku aluit dukan yic.[Day34]

Yue Chinese : 如果你想便宜地去看世界,不論是為了節省旅費、體驗生活或挑戰,都有一些方法可以做到。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba piny nhom tïŋ ke puɔ̈lic, kenë ke riil, ciɛŋ wala/ka kë rac, aleŋ dhɛl juëc kɔ̈k ye ye loi.Yue Chinese : 基本上大致可分為兩類:一邊旅行一邊工作或盡量限制開支。本文重點討論後者。

Southwestern Dinka : Yen, alöny käŋ kaa rou yic: Alëu ba lui ka yï cath ku tek ɣäc du yic. Kë cï gɔ̈t kën ee kë ciën.Yue Chinese : 對於願意犧牲舒適度、時間和希望將開支降到近乎零的人,請參考最低預算的旅行。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kɔ̈c wïc yen bïk miɛt puöu den puöl, kam ku tɛ̈ktɛ̈k bï ɣɔ̈c käŋ tekic adhuk piny, tïŋ tɛ̈ŋ wëu ë käc/cäth.Yue Chinese : 這建議假設旅行者不會偷竊、擅闖私人地方、參加非法市場、乞討或為了自身利益以其他方式剝削他人。

Southwestern Dinka : Kë ye luel aye gam la kɔ̈c cath acie cuëër, kuëc cath, lui ɣɔ̈c rac yic, lïm, ku ye acie rum kä ken bïk jak.Yue Chinese : 入境檢查通常是下機、下船或下車後的第一站。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kök tuëc aye tɛ̈ tueŋ e kɔ̈ɔ̈c tɛ̈ kɛc yïn piny tiɛr yic, riäi ku thurumbil dɛ̈t yic.Yue Chinese : 在某些跨境列車上,入境檢查是在運行的列車上進行的,你登上此類列車時應隨身攜帶有效的證件。

Southwestern Dinka : Kathäär kɔ̈k- tem yic cɛth käŋ aye loi kathär kät yic ku yïn wïc ba laŋ ID lui kek yïn tɛ̈ kɛc yïn kathäär käkë yiic.Yue Chinese : 在過夜列車上,車長可能會先收集護照,這樣就不會打擾你的睡眠。

Southwestern Dinka : Kathäär yen kɔ̈c nin thïn makɔ̈u, awerek cäth (passports) aye kuöt ë ran nyin tït kathric ka yen niën du ace rac yic.Yue Chinese : 登記是簽證流程的附加條件。在某些國家,你必須向當地機關登記你的資料和留宿地址。

Southwestern Dinka : Gɛ̈t piny ake dɛ̈t ye wïc ba visa yök. Bɛi kɔ̈k, yïn rot gät piny ku tɛ̈ rëër yïn kek bäny baai.Yue Chinese : 這可能需要到當地警察局或入境處填寫表格。

Southwestern Dinka : Kënë awïc ba athör thiɔ̈ŋic kek apuruuk baai ku nem muktab kɔ̈c kök.Yue Chinese : 在許多有此規定的國家,登記手續會由當地酒店協助辦理(緊記詢問職員)。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i juäc yiic kek löŋ cït käkë, hotels baai abe gɛ̈tgɛ̈t piny loi (awïc bïn thiëc).Yue Chinese : 亦有其他例子是只有住在一般遊客住宿設施以外的旅客才需要登記。但這令規定更模糊,因此必須先了解清楚。

Southwestern Dinka : Kɔ̈kic, kɔ̈c tɔ̈u aɣeer tɛ̈ ce tɛ̈n kɔ̈c nem akek ye gät piny. Ka yen, kënë alöŋ loi be ka cuk ye detic, ka yen lɔ̈c ŋic tueŋ.Yue Chinese : 建築學研究建築物的設計和建造。一個地方的建築本身往往就是一個旅遊景點。

Southwestern Dinka : Ran thuur käŋ apɛi (Architecture) akën juër ku buthbuth ɣöt. Architecture tɛ̈ daŋ aya kënë kɔ̈c gool dhɛl de rot.Yue Chinese : 許多建築物看起來都很漂亮,而從高樓上或從一個位於巧妙位置的窗口看到的景色也是會讓你注視的美景。

Southwestern Dinka : Ɣöt juëc adhëŋ be ke tïŋ ku be ke tïŋ ɣöt bär nhïim ku aluït-cï ŋic täu piny adhëŋ be muk.Yue Chinese : 建築與城市規劃、土木工程、裝飾藝術、室內設計和景觀設計等其他領域有相當大程度的重疊。

Southwestern Dinka : Architecture arot mat kek kä kɔ̈k cemenë juër gɛu, civil engineering, decorative arts, juër alɔ̈ŋ thïn ku juër piny.Yue Chinese : 考慮到許多普韋布洛的偏遠程度,如果你不到阿爾伯克基或聖達菲,你將無法找到大量夜生活。

Southwestern Dinka : Rin tɔ̈u pueblos juëc aɣeer, yïn ce kɔ̈c be yök ka lui makɔ̈u ka yï këc la Albuquerque ku Santa Fe.Yue Chinese : 然而,幾乎所有上面列出的賭場都提供飲料,其中一些還帶來知名品牌的娛樂(主要是緊鄰阿爾伯克基和聖達菲的大型賭場)。

Southwestern Dinka : Ka yen, casinos ebën cï gät piny tueŋ tɛ̈n aleŋ kë dek, ku kä ken juëc aleŋ rin gɛ̈t nyin (tueŋ ka dït Albuquerque ku Santa Fe kam ciɛl).Yue Chinese : 注意:這裡的小鎮酒吧不見得是外州遊客玩樂的好地方。

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic: ɣän dɛ̈k gɛth-kor tɛn ace tɛ̈ path tenë jɔ̈ɔ̈l pan dɛ̈t bïk la aɣeer thïn.Yue Chinese : 一方面,新墨西哥州北部有嚴重的醉駕問題,而且小鎮酒吧附近是醉駕司機高度集中的地方。

Southwestern Dinka : Kë däŋ tök, Mexico yam cuëëc aleŋ kä rɛc juëc kɔ̈c yuɛt ka kuëth, ku adan kɔ̈c kuëth cï yuɛt ajuëc tenë ɣän dɛ̈k gɛth-kor yic .Yue Chinese : 不受歡迎的壁畫或亂塗亂畫被稱為塗鴉。

Southwestern Dinka : Kä cïk wic keek ke Murals ku scribble aye cɔ̈l graffiti.Yue Chinese : 雖然它絕不是一個現代現象,但大多數人可能會把它與年輕人用噴漆破壞公私財產聯想在一起。

Southwestern Dinka : Kä mec tenë käŋ emenë, kɔ̈c juëc aye thöŋ kek riënythii rɛc käŋ raan ku käŋ thäi kënë spray paint.Yue Chinese : 然而,現在有正式的塗鴉藝術家、塗鴉活動和「合法」塗鴉牆。在這種背景下,塗鴉活動往往更像藝術品,而不是難以辨認的標籤。

Southwestern Dinka : Ka yen, yaköl aleŋ kɔ̈c lui graffiti, käŋ graffiti ku pany ¨path¨. Rɔ̈th Graffiti kenë ic athöŋ ka käŋ luɔ̈i menë ka ce wïc.Yue Chinese : 投擲回力鏢是一項許多遊客都想學習的受歡迎技能。

Southwestern Dinka : Piir käŋ Boomerang ake pɛth tët ye kɔ̈c bɛ̈i nem wïc bïk ka piɔ̈c.Yue Chinese : 如果你想學習投出會回到你手中的回力鏢,則應確保你有一個適合回轉的回力鏢。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba piöc piir boomerang kenë dhuk ciën yï cïn, ku jɔ̈l ŋic ba laŋ boomerang path dhukdhuk.Yue Chinese : 澳洲大多數的回力鏢都是不可返回的。初學者最好不要嘗試在大風中投擲

Southwestern Dinka : Boomerangs juëc atɔ̈u Australia ku ace-dhuk. Apath tenë kɔ̈c puɔ̈c jɔ̈k bïk cuk piir yomic.Yue Chinese : Hangi餐食是在地下的熱坑烹調的。

Southwestern Dinka : Cɛm Hangi aye thäl adhum tuc yic piny yic.[Day35]

Yue Chinese : 坑洞可以是以火燒熱石加熱,或是在一些地熱令地面自然變熱的地點挖掘。

Southwestern Dinka : Adhuöm aye tuöc yic ke aleel bï bei mac yic, ku tɛ̈ dɛ̈t atuny piny apiny loi be tuöc.Yue Chinese : hangi經常被用來烹調傳統的烤肉風格晚餐。

Southwestern Dinka : Hangi aye luöi bï kɔ̈c thäl cɛm thëi cï nyop.Yue Chinese : 羅托魯瓦的幾個地方都有提供以地熱烹調的hangi,而其他hangi可以在克賴斯特徹奇、惠靈頓和其他地方嚐到。

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈n juëc Rotorua yic aleŋ atuny piny hangi, ku hangi kɔ̈k aye kuöt nhïïm Christchurch yic, Wellington ku tɛ̈ dɛ̈t.Yue Chinese : MetroRail在開普敦內外的通勤火車上有兩個等級:MetroPlus(亦稱為頭等艙)和Metro(稱為三等艙)。

Southwestern Dinka : MetroRail aleŋ ɣän karou kathär cath yic ku alɔ̈ŋ Cape Town: MetroPlus (aya ye cɔ̈l Kɔc cï Jak Apɛi Tueŋ) ku Metro (cɔ̈l Kɔc Këc Jak ke Diäk).Yue Chinese : MetroPlus更舒適,也不那麼擁擠。雖然稍微貴一點,但還是比歐洲的普通地鐵車票便宜。

Southwestern Dinka : MetroPlus apath ku ace thiäŋ ku a riiric amath ɣɔ̈c, tɛ̈ cɔŋ yen ŋuät puɔ̈lic ɣɔ̈c menë metro path tickets tenë Europe.Yue Chinese : 每列火車都有MetroPlus和Metro車廂; MetroPlus車廂總是在火車的後方,離開普敦最近。

Southwestern Dinka : Kuät kathär aleŋ ka dhie MetroPlus ku Metro coaches; MetroPlus coaches a tɔ̈u tɛ̈ thok kathär thok thïn tɛ̈ thiɔ̈k kek Cape Town.Yue Chinese : 為別人攜帶行李—永遠不要讓你的行李離開你的視線,尤其是當你越過國際邊境的時候。

Southwestern Dinka : Kuɔ̈ny kɔ̈c kɔ̈k-duk bɛk du cɔ̈l ajɛl yï lɔ̈m, temenë tɛ̈ tem yïn bɛ̈i kɔ̈k yic.Yue Chinese : 你可能會發現自己在不知情的情況下被用作運毒,這會讓你陷入很大的麻煩。

Southwestern Dinka : Yïn lëu ba rot yök ka yï muk wäl ke kuc, ke lëu bï yäth ke racic.Yue Chinese : 這包括排隊等候的時間,因為當局可以隨時使用緝毒犬而不另作通知。

Southwestern Dinka : Kenë aye mat thïn tiët kɔ̈c, e rin jöŋ- wäl ŋör abe bɛ̈i ke kuc.Yue Chinese : 某些國家對初犯亦有極其嚴厲的懲罰;懲罰可以包括十年以上的監禁或死刑。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k aleŋ kä rac ye kɔ̈c kum e gut kɔ̈c këc awuöc kaŋ loi; ka kä acït mɛcmɛc thijinic ruön thiär 10 ku thuɔ̈u.Yue Chinese : 無人看管的行李是盜竊的目標,也可能會引起提防炸彈威脅的局方注意。

Southwestern Dinka : Bɛɛk cï nyaŋ piny rot aye kuäl ku aya akɔ̈c bäny bäi riäc aya e diɛr la ka leŋic bomb.Yue Chinese : 在家時,因為常常接觸到當地的病菌,你很有可能已對其免疫。

Southwestern Dinka : Baai, e rin cïn thiäk kek käm, ka loi thok atɔ̈u nhial la yïn cï gël guöp käm.Yue Chinese : 但在世界上的其他地方,有著對你來說是全新的細菌群,你就非常有可能碰上問題。

Southwestern Dinka : Ku tɛ̈ dɛ̈t piny nhom, tɛ̈ ye käŋ bacteria käŋ yam tenë yïn, ka yïn alëu ba kɛc ke rac yic.Yue Chinese : 另外,在較溫暖的氣候中,細菌生長速度更快,且也能在體外生存更長時間。

Southwestern Dinka : Aya, tɛ̈ tuc ic (tuc yic) bacteria ka dhie alac dït ku pïir kam dït guöp yic aɣeer.Yue Chinese : 從而催生了「德里肚」、「法老的詛咒」、「蒙特祖瑪的復仇」等別稱。

Southwestern Dinka : Ka yen thɛtthɛt Delhi Belly, aciɛn Pharaoh, gur Montezuma ku mɛ̈th ken juäc.Yue Chinese : 就如同在較寒冷氣候中的呼吸道問題一樣,腸道問題在熱帶氣候中很常見,但多數僅為明顯不適的症狀,並不太危險。

Southwestern Dinka : Ka cït riɛl käŋ tɛ̈n wëi tɛ̈ liir yic, ka rɛc yac tɛ̈ tuc yic aye lac yök ku arɛc ku ace kɔ̈c nɔ̈k.Yue Chinese : 假如是首次於發展中的國家或在新發掘的地方旅遊,請切勿低估潛在文化衝擊。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kɛc yïn bɛ̈i ŋuät ka guiric kam tueŋ-ku piny yam nhom-duk nhom mar ciɛŋ dɛ̈t kuc ba yök.Yue Chinese : 發展中國家旅行的新事物考起了不少經驗老到的旅客,許多微細的文化調整迅速累積起來會令人吃不消。

Southwestern Dinka : Kä juëc la cök, kɔ̈c riil e käc aye lëu käŋ yamë cath piny nhom, tɛ ye ciɛŋ thik lik cï cök piny mat thïn apɛi.Yue Chinese : 尤其在剛展開旅程的時侯,你可考慮西式和高質素的酒店、食物和服務,有助適應環境。

Southwestern Dinka : Tɛ menë nïïn kun ajök, jɔ̈l ɣɔ̈c käŋ cieŋ tueŋ-ɣän nïn puɔth apɛä, cɛm, ku kaŋ luɔ̈i e rin bi kony ba piny ŋic.Yue Chinese : 在你不熟悉當地動物生態的地方,不要睡在床褥或地墊上。

Southwestern Dinka : Duk niin liäp nhom ku piny tɛ kuc yïn kuät läi tɔu thïn.Yue Chinese : 如果你要露營,請帶備露營床或吊床,以防有蛇和蠍子等。

Southwestern Dinka : Tɛ leer yïn kam ic, bɛi kek yïn camp cot kua hammock bi gel wei tenë kupiny, ciɛɛth ku kɔ̈k.Yue Chinese : 早上在家中享用濃郁的咖啡,在晚上則享用讓人放鬆的洋甘菊茶。

Southwestern Dinka : Thiɔ̈ŋ bäi kek bun nhiäknhiäk ku kɔ̈k lɔ̈ŋ cäi chamomile thëi.Yue Chinese : 當你在家度假時,你有時間犒賞自己,花額外幾分鐘時間泡煮特別的東西。

Southwestern Dinka : Tɛ rëër yïn staycation, yïn aleŋ kam ba rot guir ku nyai kam thin dɛt ba lui ke path.Yue Chinese : 如果你想再冒險一點,利用這個機會去榨汁或混製一些奶昔:

Southwestern Dinka : Tɛ ye yïn rot yök ciët yï nem piny, nyai kam ba lui thik ye dek ku ka la dutdut:Yue Chinese : 也許你會發明一種當你回到日常生活時,可以當早餐的簡單飲料。

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt yïn bi yök ka ye dek puɔ̈l ic kaŋ miëth nhiäknhiäk tɛ cïn dhuk tɛ dun thɛɛr.[Day36]

Yue Chinese : 如果你生活在一個擁有多元飲酒文化的城市,可到訪社區中你不常去的酒吧或酒館。

Southwestern Dinka : Tɛ rëër yïn gen leŋ dek dek loi thok, lɔ̈r tenë bars kua pubs akeu nhom tɛ cïn ye lac la thïn.Yue Chinese : 對於那些不熟悉醫學術語的人來說,「傳染性」和「接觸性傳染性」這兩個詞有著截然不同的含義。

Southwestern Dinka : tenë wël kiim kuc kek, wël liɛp ku kök aleŋ dɛt den ic loi thok.Yue Chinese : 傳染病是由病原體如病毒、細菌、真菌或其他寄生蟲引起的疾病。

Southwestern Dinka : Tuɛny kɔ̈c liäp aya tuɛny ye kom bɛi, cemenë kɔ̈m, bacterium, fungus parasites kɔ̈k.Yue Chinese : 接觸性傳染病是一種在受感染者附近就會很容易被傳播的疾病。

Southwestern Dinka : Tuɛny e kök e tuɛny kök tenë raan cï liäp be la tenë raan tɛ thiɔ̈k ic .Yue Chinese : 許多國家政府要求入境的旅客或離境的國民接種針對一系列疾病的疫苗。

Southwestern Dinka : Akuma juëc awïc kɔ̈c nem ba, ku kɔ̈c e bäi jal, pan den be ka toom e wɛt tuɛny juäc.Yue Chinese : 這些要求通常取決於旅客曾到訪過或打算到訪的國家。

Southwestern Dinka : Ka ye wïc ka a thok loi tenë pan leer kɔ̈c cath thïn kua wïc be nem.Yue Chinese : 北卡羅來納州夏洛特市的優勢之一是它為家庭提供了大量高質量的選擇。

Southwestern Dinka : Ke töŋ pɛth Charlotte, Carolina cuëëc, aleŋ ic ka juëc path tenë kɔ̈c bäi.Yue Chinese : 其他地區的居民通常會把家庭友好作為移居那裡的主要原因,而遊客們也會發現,有孩子在身邊也能很容易享受到這座城市。

Southwestern Dinka : Kɔ̈c tɛ dɛt aye ka lac lueel la math-kɔ̈c bäi ayen cɔ̈l kek ala thïn, ku jɔ̈l aye gɛu yök ka path tɛ leŋ yen ic mïth.Yue Chinese : 過去20年,夏洛特上城區中適合兒童的選擇以幾何級數增加。

Southwestern Dinka : Ruön 20 thɛɛr, adan kaŋ math tenë e- mïth gen Charlotte acï dït apɛi.Yue Chinese : 在夏洛特,家庭一般不使用的士,雖然在某些情況它會有一定用處。

Southwestern Dinka : Thurumbil acï kɔ̈c bäi ye cath pan Charlotte, ku aye luöi ka kɔ̈k ic.Yue Chinese : 超過兩名乘客時就需要額外收費,所以這個選項可能比必要的更昂貴。

Southwestern Dinka : Aleŋ adan ye mat thïn tenë kɔ̈c käc ka rou le tueŋ, ka yen kenë atɔ̈u nhial ɣɔ̈c.Yue Chinese : 南極洲是地球上最冷的地方,圍繞著南極。

Southwestern Dinka : Antarctica aye tɛ liir bën piny nhom, ku acï pole ciɛm gɛl ciɛl.Yue Chinese : 旅遊費用高昂,要求身體健康,並只能在11月至2月之間的夏天進行,而且主要限於半島、島嶼和羅斯海。

Southwestern Dinka : Nɛm kɔ̈c piny cath atɔ̈u nhial ɣɔ̈c, awïc riɛl guöp, aye loi möi e rot Ɣɔ̈rbɛ̈kläi-Kol, ku aye yök rot tenë Peninsula, Islands ku Ross Sea.Yue Chinese : 在夏天,有數千名工作人員住在這裡,有大約 50 位駐紮在這些地區;只有很少數人留下來過冬。

Southwestern Dinka : kɔ̈c lui juëc a reer ten kam möi dozen ka ŋuan ɣɔ̈n ka ic; namar thik lik a reer kam yak thok.Yue Chinese : 南極洲內陸是一個被 2-3 公里冰層覆蓋的荒涼高原。

Southwestern Dinka : Piny Antarctica e plateau tɔ̈u ic rot ku acï ice kum nhom mitir 2-3.Yue Chinese : 偶爾會有專門的航空旅行團前往內陸,登山或到訪有大型基地的南極。

Southwestern Dinka : Kɔ̈c cath nhial ala piny, tenë la nhial kur nhom ku be la tenë Pole, ke leŋ thar dït tot.Yue Chinese : 南極橫貫(或公路)是連接位於羅斯海的麥克默多基地與南極點的一條長1600公里的路線。

Southwestern Dinka : Pole ciɛm acï rot cuɔ̈t (ku ct dhel bar) aye mitir 1600 cath tenë McMurdo Station Ross Sea nhom tenë Pole.Yue Chinese : 路面上是壓實而充滿裂縫的雪,並由旗幟標示起來。只能乘坐專門的拖拉機、裝有燃料和補給的雪橇在上面越過。

Southwestern Dinka : Snow a riil ic kek adhuum cï thiaŋ ku acï git a alam. Kɔ̈c a cath thïn e tractors, aye sleds miët bei ku jath ku kaŋ.Yue Chinese : 它們並不是很靈活,所以路線必須繞著橫貫南極山脈轉一個大彎才能到達高原。

Southwestern Dinka : Acï ic puɔ̈l ka cath kam dït nyai ka war dhël ic tenë kur Transantarctic be bɛn tenë plateau.Yue Chinese : 冬天最常見的意外大都發生於濕滑的道路、行人路以及(尤其是)台階。

Southwestern Dinka : Kenë dɛny rot lac bɛi yak thok a dhɛl la cuɔ̈thcuɔ̈th, dhel nhom (dhel yɔ̈u) ku tenë cath.Yue Chinese : 至少,你需要具有合適鞋底的鞋子。夏天的鞋子在冰雪上通常很滑,甚至一些冬天的靴子亦有所不足。

Southwestern Dinka : Tɛ tɔ̈c nhom piny, yïn wïc warcök riil kek cök path. War mei aciɛr ice nhom ku snow, e gut war kɔ̈k yak thok alïu.Yue Chinese : 坑紋要深至少5毫米(1/5英寸),而質料在寒冷天氣下亦需要夠柔軟。

Southwestern Dinka : Giët awïc be yic mec,mitir ka 5 (1/5 inch) ku ka juëc, ku ke daŋ akɔ̈c apath tɛ liir piny.Yue Chinese : 有些靴子有飾釘,還有一些鑲滿飾釘的附加設備,來應付地滑,適用於大多數鞋子和靴子,為鞋跟或鞋跟和鞋底而設。

Southwestern Dinka : War kɔ̈k amoth nhiim ku kenë luɔ̈i aleŋ nhom ke moth kenë dhël la cuɔ̈thcuɔ̈th, ke path tenë war ku boots,kenë war cök ku nhom.Yue Chinese : 鞋跟應該低而寬。砂石或鹽(氯化鈣)要經常撒在道路或小路上,以提高摩擦力。

Southwestern Dinka : War nhom abe ya nhom reer piny ku alau ic. liɛt, gɛi ku awai (calcium chloride) aye wɛr dhël nhom be cɔ̈l ala dïl.Yue Chinese : 雪崩並不是反常現象;陡坡只能承受一定雪量,多餘的雪量會以雪崩的形式瀉下。

Southwestern Dinka : Avalanches acï rɛc; tɛ lɔ̈r piny ake thin nyɔ̈t dɔ̈m, ku ke dït a bɛn piny ka ye avalanches.[Day37]

Yue Chinese : 問題是,雪是黏性的,所以它需要一些觸發事件才會瀉下,而一部份的雪瀉下可能會觸發其餘的雪連帶瀉下。

Southwestern Dinka : Ke rac e ke daŋ snow ala nuetnuet, ka yen awïc ke pïk yen be bɛn piny, ku snow kɔ̈k ba piny alëu bïk kɔ̈k piëk piny.Yue Chinese : 有時,最初的觸發事件是太陽暖雪,有時是降雪增加,有時是其他自然事件,但通常是人為的。

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt kenë ye piëk piny aya akol yen snow tuöc, tɛ dɛt ke snow löny piny, tɛ dɛt aka kɔ̈k ï cak, tɛ menë raan.Yue Chinese : 龍捲風是一個氣壓極低的旋轉柱體,從周圍向內和向上吸入空氣。

Southwestern Dinka : Tornado atän rot wïïc kek aliir- thiin kor, kenë aliir thiɔ̈k miɛt alɔ̈ŋ thïn ku nhial.Yue Chinese : 它們會產生強風(通常是每小時100至200英里),能夠將重物捲上半空,並在龍捲風移動時帶動它們移動。

Southwestern Dinka : Ayom dit loi (acït mitir 100 ku 200 kam tok ic) ku alëu be ka dït thiek jät nhial aliir ic, jɔ̈l ka jɔ̈t ka tornado cath.Yue Chinese : 起始時的形態是從暴雨雲降落的漏斗,當它們觸碰到地面時就會變成「龍捲風」。

Southwestern Dinka : A rot jɔ̈k ka ye ke dhuk piny ɣɔ̈r ic yom nhial ic, ku loi rot ¨tornadoes¨ tɛ gɔ̈t kek piny.Yue Chinese : 個人VPN(虛擬私人網絡)供應商是避開政治審查和商業IP地理過濾的上佳方法。

Southwestern Dinka : Kenë raan VPN (virtual private network) kɔ̈c kony aya ka path ye kɔ̈c kaŋ akuma rɛc ku kaŋ kɔ̈c ɣɔ̈c wan thok-geofiltering.Yue Chinese : 它們比網頁代理佔優的數個原因包括:它們重新路由所有互聯網的流量,而不僅僅是http。

Southwestern Dinka : A dït menë web proxies wɛt ka juëc: akek Internet traffic bën dɔ̈k nhom, ace http rot.Yue Chinese : 它們通常會提供更高的頻寬和更好的服務質素。它們是加密的,因此更難被監視。

Southwestern Dinka : Aleŋ bandwidth tɔ̈u nhial ku service path. Ace yëk encrypted ku a riil ic be kek yëk loop/luup.Yue Chinese : 媒體公司經常對其目的撒謊,聲稱這是為了「防止盜版」。

Southwestern Dinka : kɔ̈c media aluɛth cak wɛt ye kenë, lueel la ke ¨ye thiän¨.Yue Chinese : 事實上,地區代碼對非法複製完全沒有作用;一個磁碟的位元對位元複製本可以在任何正本能成功播放的設備上順利播放。

Southwestern Dinka : Yen, codes bäi acïn ke ye loi ke ye wol ic; ke thin-ku-ke thin cï wol disk ic abe thuëëc apath kuät device ic tɛ cï ke path lui thïn.Yue Chinese : 其實際目的是讓這些公司對市場有更多的控制;這一切都是為了賺錢。

Southwestern Dinka : Wɛt de ic e ku be kaŋ luɔ̈i yëk riɛl tɛ den ɣɔ̈c ic; aken e wëu bïk rot wïïc.Yue Chinese : 由於通話是透過網路連線的,你毋需使用位於居住或旅行地點的電話公司。

Southwestern Dinka : E rin kaŋ cɔ̈t atɔ̈u Internet nhom, acï wïc bïn cɔ̈t thalapon tenë luɔ̈i reer yïn thïn ku tɛ kɛc yïn thïn.Yue Chinese : 亦沒有你要從居住的社區獲得一個本地號碼;你可以在阿拉斯加奇金的野外獲得衛星網絡連接,並選擇一個號碼,聲稱你身在陽光明媚的亞利桑那州。

Southwestern Dinka : Yen aya acïn kenë yï yök ba laŋ namar tenë kɔ̈c reer yïn thïn; yïn alëu ba satellite Internet connection yök tenë ajith ic, Alaska ku kuɛny namar kenë ye lueel la yïn atɔ̈u Arizona ruel akol thin.Yue Chinese : 通常,你必須單獨購買一個全球號碼,這樣公共電話交換網的電話才能打給你。號碼的來源對打電話給你的人來説有很大影響。

Southwestern Dinka : Akolkol, yïn awïc ba ɣɔ̈c namar pinynhom e rot kenë thalapon PSTN yï puöl bï cɔ̈l.tɛ bï namar thïn aleŋ ke ye nyuɔ̈th tenɛ̈ kɔ̈c cɔ̈l yïn.Yue Chinese : 實時文本翻譯應用程式是能夠自動將整段文字段落從一種語言翻譯成另一種語言的應用程式。

Southwestern Dinka : Kam-ic wël war ic apps – applications ke lëu be käŋ war ic thuɔ̈ŋ tok e thöŋ dɛt ic.Yue Chinese : 這個範疇的一些應用程式甚至可以在用戶將智能手機指向現實世界中的標誌或其他物件時,翻譯這些物件上的外語文字。

Southwestern Dinka : Applications kɔ̈k akut kenë yic a wël war ic thok bɛi kɔ̈k ic thöŋ cïn ku kɔ̈k pinynhom ic tɛ cï raan smartphone nyuɔ̈th kaŋ kɔ̈th.Yue Chinese : 翻譯引擎經過顯著改進,現在大多數情況下會提供或多或少正確的翻譯(較少時候出現文理不通的翻譯),但還是需要小心,它們仍然可能把所有意思都弄錯。

Southwestern Dinka : Makäna a (Engines) wɛr thok ic acï rot guir, ku menë acï ya gɛm wɛr thok ic la cök (tɛ dɛt ace yic loi), ku mukmuk nhom aye wïc, e rin aŋuɔ̈t cïk diël yök dhël ce tɛ de.Yue Chinese : 在這類應用程式中,其中一個最突出的就是谷歌翻譯,它允許在下載所需語言的數據後進行離線翻譯。

Southwestern Dinka : ke töŋ ye lac yök kam appska akut kenë yic e Google Translate, kenë ye puöl wer ic offline wën cïn thöŋ ke daŋ yëk download.Yue Chinese : 當你離開自己的國家時,在你的智能手機上使用GPS導航應用程式可能是最簡單方便的導航方式。

Southwestern Dinka : Ke ye yïn GPS navigation apps luöi smartphone du ic apath ku apuɔ̈l ic bï nyuöth piny tɛ cïn jal pan dun.Yue Chinese : 比起購買新的GPS地圖,或者單獨的GPS設備,或者從汽車租賃公司租一個更省錢。

Southwestern Dinka : A wëi tɔ̈u e ɣɔ̈c mapsyam kenë GPS, ku GPS tɔ̈u rot device ku jɔ̈l thurumbil jiir ic tenë rental company.Yue Chinese : 如果伙的手機沒有數據連線,或者超出範圍,功能可能會受到限制或不可用。

Southwestern Dinka : Tɛ cïn yïn data connection thalapon du ic, ku atɔ̈u aɣeer tɛ mec, luɔ̈i den alëu be cëk ku aliu.Yue Chinese : 每個街角的商店都擺滿了一排排令人眼花繚亂的預繳電話卡,可以用於付費電話或普通電話。

Southwestern Dinka : Tɛ riëc bën acï thiaŋ käŋ kɔ̈c dol nhiim thalapon cards ka ye luöi thalapun ye tɔ̈u piny ku thalapun e path.Yue Chinese : 雖然大多數電話卡都可以接通任何地方,但有些電話卡專門為特定的國家群組提供優惠的通話收費。

Southwestern Dinka : tɛ cɔŋ kɛɛt juëc piath e cɔ̈t kuät tɛ riëc bën, ka kɔ̈k aka path loi ka kor tenë kɔ̈c kɔ̈k bɛi ic.Yue Chinese : 使用這些服務的時候,通常要打通一個從大多數電話撥打都不會收取任何費用的不收費電話號碼。

Southwestern Dinka : bä käk loi yök tenë cɔ̈t abac thalapon namar lëu be cɔ̈l thalapun ke cïn wëu.Yue Chinese : 對一般攝影的規則亦適用於拍攝影片,而且規則可能有更多。

Southwestern Dinka : Löŋ kaŋ thur aya aye luöi gɛt piny bïdiö ic, e gut kä juëc.[Day38]

Yue Chinese : 如果某件東西是不准拍照,那你也別想能夠拍攝影片。

Southwestern Dinka : Tɛ cï thur ke daŋ ye puöl, ka yen yïn cï wïc ba tak ba bïdiö gat piny.Yue Chinese : 如果想使用無人機拍攝,緊記事先檢查該地方是否可以拍攝,以及需要什麼許可或額外執照。

Southwestern Dinka : Tɛ lui yïn drone, cath apath tueŋ ba ŋic ke cï puöl ku ke cï pën ba gat piny ku ke ye puöl ku awerek ke gän akuma kɔ̈k ye wïc.Yue Chinese : 即使在所在地區不違法,在機場附近或人群上方使用無人機絕對是一個壞主意。

Southwestern Dinka : Par drone airport lɔ̈m ku kɔ̈c juäc nhiim ake rac, cɔŋ alɔn cï yen ye pën tɛ rëër yïn thïn.Yue Chinese : 現在只有很少有人不事先搜尋和比較價格就直接通過航空公司訂票。

Southwestern Dinka : Yaköl käc nhial ace gat piny tenë airline ka cï kɔ̈ŋ gör ku thöŋ kaŋ ɣɔ̈c.Yue Chinese : 有時,同一航班在不同的資訊彙集網站上的價格可能有很大的差異,在預訂前比較搜尋結果和查看航空公司自己的網站是值得的。

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt dömdöm flight tok aleŋ adan wëi loi thok tɛ kith ku tɔ̈u piny be ka jal thöŋ kek ka cï yök ku aya be däi tenë website e airline ic ka yï këc gua dɔ̈m.Yue Chinese : 作爲到某些國家短期到訪的旅客或商務人士,你可能不需要簽證,但作為國際學生去那裏通常需要比普通遊客停留更長的時間。

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ alɔn cïn wïc visa kenë nem cek ic bɛi kɔ̈k ic ke ye kɔ̈c piny cath ku kɔ̈c ɣɔ̈c, la tɛn ka yï ye mënh abun pan dɛt awïc rëër kam dït menë la tɛn ka ye raan cath piny path.Yue Chinese : 一般來說,在任何外國國家逗留一段長時間都需要你先提前獲得簽證。

Southwestern Dinka : E bën, rëër pan dɛt kam dït tot awïc yïn ba laŋ awerek cäth (visa) tueŋ.Yue Chinese : 學生簽證一般有跟普通旅遊或商務簽證不同的要求和申請程序。

Southwestern Dinka : Visas mïth abun aleŋ ka ye wïc loi thok ku dhɛl application tenë kɔ̈c cɛth piny path ku kaŋ kɔ̈c ɣɔ̈c wei.Yue Chinese : 對於大多數國家,你將需要一份你心儀的留學院校發出的錄取通知書,以及至少在課程第一年用以應付生活的資金證明。

Southwestern Dinka : Tenë bɛi juäc, yïn wïc athör cï gɔ̈t tenë pan abun le nyin kuen thïn, ku aya ke cï nyuɔ̈th wëu bïn rot kony tenë ruön tueŋ kuen du ic.Yue Chinese : 向你希望留學的國家的院校以及移民部門查詢詳細要求。

Southwestern Dinka : Cath kek tɛ wën le yïn kuen thïn, e gut kɔ̈c tenë kök e pan leer yïn thïn ka ye wïc.Yue Chinese : 除非你是外交官,否則在海外工作通常代表著你必須在所在國家申報所得稅。

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt bïn ya kɔc cï pöc tɔ̈u akuma ic (diplomat), luɔ̈i tɛ mec awïc yïn bïn gat juɛr kaŋ luɔ̈i pan reer yïn thïn.Yue Chinese : 不同國家的所得稅架構各有不同,而各國的稅率和稅階亦相差甚遠。

Southwestern Dinka : Ajuër käŋ luɔ̈i athok loi bɛi loi thok ic, ku ajuër ku ajuër kek thöŋ den aloi thok tenë bäi ku bäi.Yue Chinese : 在某些聯邦制國家,如美國及加拿大,會同時徵收聯邦級和地方級的所得稅,因此,其稅率及稅階可能因地區而異。

Southwestern Dinka : Akuma bɛi kɔ̈k ic, cemenë America ku Kanada,ajuër kaŋ luɔ̈i aye täu tenë kɔ̈c akuma ku kɔ̈c lui bäi, ka juër ku thöŋ nhom athok tenë bäi ku bäi.Yue Chinese : 你回到家鄉通常都沒有入境審查,或只是例行公事,但海關管制卻可能很麻煩。

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ alɔ̈n ye tenë kɔ̈k cath ka liu ku ka ye loi bï yïn pan dun, mɛcmɛc tenë kök iɛ riil ic.Yue Chinese : 你需要確認可攜帶和禁止攜帶的物品,並對所有超過法定限制的東西作出申報。

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic ke ba bɛi ku ke ce bɛi thïn ku luɛɛl kek käŋ löŋ ye puöl.Yue Chinese : 投入旅遊寫作產業最簡單的方式,就是在知名的旅遊部落格網站上磨練技巧。

Southwestern Dinka : Dhël puɔ̈l ic ba jɔ̈k tajir gɛ̈tgɛ̈t cath ic e ku ba tɛt du täu blog website cath ic.Yue Chinese : 在熟悉網路上的格式與編輯方式後,接下來你就可創造自己的網站。

Southwestern Dinka : Tɛ cïn ye jal ŋic nyɛɛi käŋ ku cökpiny web ic, ka la, ka yïn alëu ba website du cak.Yue Chinese : 在旅途上做義工是一個行善的好方法,但那並不只有付出。

Southwestern Dinka : Yökyök ka yï cath adhël path ba ka la cök loi ku ace gɛm käŋ.Yue Chinese : 在異國生活和做義工是了解其他文化、結識新朋友、了解自己、增廣見聞甚至是獲得新技能的好方法。

Southwestern Dinka : Rëër ku yökyök rot pan dɛt ic a dhël path ba ciɛŋ kɔ̈c kɔ̈k ŋic, ram ka kɔ̈c yam, jɔ̈l rot dɛt, ŋic kaŋ ku yök tɛt yam.Yue Chinese : 這也是個可以減低開支,增加逗留時間的方法,因為很多志願工作都會提供住宿和伙食,有些可能亦會賺到少量薪水。

Southwestern Dinka : Adhël dɛt path bïn tëŋ wëu juak ic ku ba rëër kam dït tɛ dɛt e rion luɔ̈i ye kɔ̈c rot yök aleŋ ɣön nïn ku kɔ̈k lik aleŋ wëu thik nyɔ̈t ye tɔ̈u piny.Yue Chinese : 維京人通過俄羅斯水路到達黑海和裏海。其中的某些路線仍然可以航行。請確認你是否需要一些可能難以取得的特別許可證去航經這些水域。

Southwestern Dinka : Vikings acath tenë Russia dhël pïu ic bïk la war col ku war Caspian. Abɛk dhɛl ka aŋuɔ̈t ka lui. Cath ka ken ye wïc, ke ye yic riɛl tɛ dɛt be yök.Yue Chinese : 白海–波羅的海運河主要經奧內加湖、拉多加湖和聖彼得堡的河流和湖泊連接北冰洋和波羅的海。

Southwestern Dinka : War mabiör–Baltic Canal aye war Arctic nuɛt kek war Baltic, tenë akuaŋ Onega, akuaŋLadoga ku Saint Petersburg, tɛ dɛt ye loi kenë wër ku akuɛk.Yue Chinese : 奧內加湖亦與窩瓦河相連,因此可從裏海經俄羅斯到達。

Southwestern Dinka : Akuaŋ Onega aya acï nuɛt kek Volga, ka yen bɛ̈n tenë war Caspian alɔŋ Russia a rot lëu.Yue Chinese : 請放心,你只要去到碼頭,一切都會變得更清晰。你會遇到其他搭順風船的人與你分享他們的情報。

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic tɛ yup yïn marinas ka keriëc bën abe ŋic. Yïn be rɔ̈m ka kɔ̈c riɛth yup ku gɛm ka yïn wël kɔ̈k.Yue Chinese : 基本上,你可張貼告示以表達你可提供協助、在碼頭踱步找機會、接近清潔遊艇的人、嘗試在酒吧與水手接觸等。

Southwestern Dinka : Yen yïn wïc ba kaŋ tau nhial be yï kony, cath docks, jɔ̈l la tenë kɔ̈c kut riɛth ken ic, them ba jam kek kɔ̈c kuëth bar ic, etc.[Day39]

Yue Chinese : 嘗試儘量跟更多人交談。一段時間後,每個人都會認識你,並會提示你哪艘船在找人。

Southwestern Dinka : Them ba jam kek kɔ̈c juäc tɛ lëu yen rot.atenë ye raan bën abï ŋic ku lëk ka yïn ye riän yen wïc raan jɔ̈t.Yue Chinese : 你應該從航空聯盟中謹慎選擇飛行常客航空公司。

Southwestern Dinka : Yïn wïc ba tiɛr dun käc nyiɛc kuany alliance ic.Yue Chinese : 雖然你直覺認為應該加入飛行次數最多的航空公司,但你應該注意到,它們提供的優惠往往不同,在同一聯盟的不同航空公司,飛行常客的積分可能會更慷慨。

Southwestern Dinka : Tɛ cɔ̈ŋ yïn yen ya yök ka path ba la tiɛr ye yïn lac käc thïn ic,yïn wïc ba ŋic la ka path ye gam aloi thok tenë kɔ̈c lac käc tiɛr ic tiɛr loi thok ic alliance tok icYue Chinese : 阿聯酋航空公司、阿提哈德航空公司、卡塔爾航空公司和土耳其航空公司等航空公司已經大大擴展了非洲的服務,並以比其他歐洲航空公司更有競爭力的價格提供到非洲許多主要城市的航線。

Southwestern Dinka : Tiɛr cemenë Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways ku Turkish Airlines acï kä ken cuɔ̈t ic ciën tenë Africa, ku ala gɛth dït Africa ic kek ɣɔ̈c path menë tiir Europe.Yue Chinese : 截至2014年爲止,土耳其航空公司能飛往30個非洲國家的39個目的地。

Southwestern Dinka : Turkish Airlines apär ɣɔ̈n thiɛ̈r diäk ku dhuŋuän (39) bɛ̈i Africa kaa thiɛ̈r diäk yic ruön 2014.Yue Chinese : 如果你有額外的旅行時間,可以將你到非洲的總票價與環球票價作比較。

Southwestern Dinka : Tɛ leŋ yïn kam käc dɛt tɔ̈u,cath ba tïŋ adan wëu käc be la Apirika ku thöŋ kek wëu käc piny-nhom.Yue Chinese : 別忘了計算非洲以外所有地點的額外簽證、離境稅、地面交通等費用。

Southwestern Dinka : Duk nhom mar ba abaŋ wëu kɔ̈k mat thïn kaŋ visas, ajuër kaŋ käc, käc piny, etc. Tenë ɣön ka bën aɣeer tenë Africa.Yue Chinese : 如果你想飛遍南半球,航班和目的地的選擇便會因缺乏跨海洋路綫而受限。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba par piny nhom alɔŋ ciɛm wan Hemisphere, kuënykuëny flights ku tɛ̈ leer yïn thïn aye gël nhom rin liu dhɛ̈l transoceanic.Yue Chinese : 沒有航空公司聯盟設有橫跨南半球裡部三個海洋的路綫(天合聯盟連一條越洋路綫也沒有)。

Southwestern Dinka : Acïn airline alliance kenë ë dhɛ̈l tëk tënë tem kɔ̈u wër ka diak alɔŋ ciɛm Hemisphere (ku SkyTeam ace lui ka ka ëye tem kɔ̈u).Yue Chinese : 但星空聯盟包含所有航班,但屬於 LATAM 寰宇一家的由智利聖地亞哥至大溪地的南太平洋東面之航班除外。

Southwestern Dinka : Ka yen, Star Alliance akë riëc ëbën loi kua ce ciëën ciɛm Pacific tënë Santiago de Chile leer Tahiti, ke ye LATAM pinynhom tok flight.Yue Chinese : 如果你想跳過南太平洋和南美的西岸,這航班不是你的唯一選擇。(見下文)

Southwestern Dinka : Flight ace yen tɔ̈u rot tɛ̈ wïc yïn yen ba Pacific ciɛm lïïr nhom ku coast tueŋ Amerika ciɛm (tïŋ piiny)Yue Chinese : 1994年,阿塞拜疆的亞美尼亞種族地區納戈爾諾-卡拉巴赫,對阿塞拜疆人發動戰爭。

Southwestern Dinka : Ruön 1994, dhiën Armenian Nagorno-Karabakh pan Azerbaijan acï tɔŋ jɔk cök kek Azeris.Yue Chinese : 在亞美尼亞的支持下,一個新共和國誕生。然而,沒有一個已建立的國家正式承認它,甚至連亞美尼亞亦沒有。

Southwestern Dinka : Kek kuɔny Armenian, pan yam republic acï cak. Ke yen, acïn pan cï guir - e gut Armenia - ce ye gam.Yue Chinese : 該地區的外交爭議持續破壞亞美尼亞和阿塞拜疆之間的關係。

Southwestern Dinka : Jam ë bäny wɛ̈t pan kenë acï jal lɔ tueŋ ka rɛc math e kam Armenia ku Azerbaijan.Yue Chinese : 運河區(荷蘭語: Grachtengordel)是 17 世紀阿姆斯特丹賓嫩斯塔附近著名的地區。

Southwestern Dinka : Canal District (Dutch: Grachtengordel) district e 17th-century ŋic ka cï Binnenstad e Amsterdam tuɔk ciɛl.Yue Chinese : 由於其獨特的文化和歷史價值,整個地區被聯合國教科文組織列為世界遺產,其物業價值全國是最高的。

Southwestern Dinka : District ëbën acï puöl ba ya tënë UNESCO World Heritage e wɛ̈t ciɛŋ ku kɛ̈ŋ ken loi thok, ku piath ka ken akek tɔ̈u nhial apɛi bäi yic.Yue Chinese : 五鄉地(Cinque Terre)的意思是「五片土地」,由位於意大利利古里亞地區的五個沿海小村莊里奧馬焦雷、馬納羅拉、科爾尼利亞、韋爾納扎和蒙泰羅索組成。

Southwestern Dinka : Cinque Terre, wɛ̈t de yic piiny ka dhiëc, aleŋ yic bɛ̈i thik nyɔ̈t ka dhiëc cɔl Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza ku Monterosso ka tɔ̈u pan Italian cɔl Liguria.Yue Chinese : 這五個村莊獲列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。

Southwestern Dinka : Acï gɔ̈t tënë UNESCO World Heritage yic.Yue Chinese : 幾個世紀以來,人們在崎嶇陡峭的地形上精心建造梯田,其一直延伸到俯瞰大海的懸崖。

Southwestern Dinka : Tënë centuries juëc, kɔc acï kal buth a la ŋɔnyŋɔny, ta mec yic ta thöny nhom war tiɛt piny.Yue Chinese : 它的魅力之一在於沒有明顯的企業插手發展。道路、火車和船隻將村莊連接起來,而汽車無法從外面進入。

Southwestern Dinka : Ka kɔ̈k pɛth de ake cï ka pɔth röt loi ye tïŋ. Dhɛ̈l, kathär ku riɛth ye tuöm nhom ka bɛ̈i, ku thurumbil ace ka döt aɣeer.Yue Chinese : 比利時和瑞士使用的法語與法國使用的法語稍有不同,但是它們非常相似,並且可以相互理解。

Southwestern Dinka : Thok juëc French ye gueel pan Belgium ku Switzerland aloi thok tenë French ye gueel tënë France, kua athöŋ ka ye detic ka dhie.Yue Chinese : 具體來說,比利時和瑞士法語的數字系統有些微特點,與法國法語不同,某些單詞的發音也略有不同。

Southwestern Dinka : Kenë, luɔi namar tënë kɔc Belgium jam French ku Switzerland aleŋ wël thik lik loi thok tënë French ye gueel tɔ̈u France, ku cɔ̈t wël abak aloi thok.Yue Chinese : 雖然如此,但所有使用法語的比利時人和瑞士人在學校都學過標準法語,因此他們亦能理解標準法語的數字系統。

Southwestern Dinka : Ka yen, Belgians ku Swiss jam thöŋ French aka be thöŋ French path piɔc pan abun, ka a tenë ka lëu bïk yïn ya det cɔŋ alɔn jiɛm yïn thöŋ ril French e luɔi namar.Yue Chinese : 在世界上許多地方,揮手是一種表示友好的手勢,代表「你好」。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ riëc ëbën piny nhom, yɛ̈ɛ̈k cïn aye ken math nyuɔth, aye nyooth ¨hello.¨Yue Chinese : 然而,在馬來西亞,至少在農村地區的馬來人當中,它的意思是「過來」,類似某些西方國家使用彎曲的食指向身體的手勢,而且應該只用於這個目的。

Southwestern Dinka : Ka yen, Malaysia yic, kam Malays e bɛ̈i aɣeer yic, wɛt de yic ¨bär,¨ athöŋ kek cin cï thuök guöp yic, e ken nyooth ye luɔi bɛ̈i kɔ̈k tueŋ yic, ku abë lui kenë ë rot.[Day40]

Yue Chinese : 同樣地,在西班牙的英國遊客可能會誤以為在揮手告別時,手掌對著揮手的人(而不是對著揮手對象)的手勢表示「回來」。

Southwestern Dinka : Ka thöŋ, raan British cath Spain yic abë yɛ̈ɛ̈k cin goodbye cï cin math thïn cï wël nhom raan yɛ̈ɛ̈k cïn (mɛnë raan cïn yï cïn yäk tënë yen) ka ye nyuöth dhuök ɣe.Yue Chinese : 輔助語言是人工或構造語言,其創造目的是促進原本有溝通困難的人之間的交流。

Southwestern Dinka : Thok e kuɔny a ka ye cak kua ye loi tënë wïc kek bïk jam cɔ̈l ala tueŋ kam kɔc ka bï jamden yic riɛl.Yue Chinese : 它與社交語言不同,它是一種自然或有機的語言,出於某種原因成為不同語言使用者之間的主要溝通方式。

Southwestern Dinka : Aloi thok tënë lingua francas, ka kek thok cï cak be jal ya thok cï piny thoŋ wɛ̈t e tök kua kɔ̈k ka ye dhël ye kɔ̈c jam kam kɔc jam thok kɔ̈k.Yue Chinese : 在白天最熱的時候,旅客可以體驗到產生水(或其他東西)錯覺的海市蜃樓。

Southwestern Dinka : Atuny akol yic, kɔ̈c cath ayök riäl kenë gɛm rial pïu (ku kɔ̈k).Yue Chinese : 旅客追求海市蜃樓是危險的,這將浪費寶貴的體力和剩餘的水。

Southwestern Dinka : ka ka aya ka rac tɛ̈ buɔth raan riäl cök, ba riɛl ku pïu jal rac.Yue Chinese : 即使是最炎熱的沙漠在晚上也會變得非常寒冷。保暖衣物不足而導致低溫症會非常危險。

Southwestern Dinka : E gut riäŋ dït tuc aliɛr apɛi thei. Aliɛr piny aya rac tɛ̈ cïn yïn alɛ̈th tuc.Yue Chinese : 特別是在夏天,如果你決定徒步穿越雨林,便需要對蚊子倍加留心。

Southwestern Dinka : Möi, cemɛnë, awïc ba piny cath e dhiër tɛ̈ cïn ye tak ba ɣɔ̈ŋ deŋic.Yue Chinese : 即使你只是駛過亞熱帶雨林,在車門打開的幾秒鐘也足夠讓蚊子鑽進車內。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔ̈ŋ alɔn kuëth yïn ɣöŋ deŋ kor yic, kam thin nyɔ̈t ka bap cï ŋäny thok tɛ̈ leer yïn thurumbil yic a kam dït bë dhiër la thurumbil yic kek yïn.Yue Chinese : 禽流感(更正式的名稱是鳥禽類流行性感冒)可感染鳥類和哺乳類動物。

Southwestern Dinka : Tuany dit, kua aye cɔl avian influenza, alëu be diɛt ku läi liäp.Yue Chinese : 據報導,人類感染禽流感的病例不到一千宗,但當中已有致命病例。

Southwestern Dinka : ka lik tënë ka juëc yic acï nyuɔ̈th kɔ̈c yic, ku kɔ̈k kam ken a ka rɛc.Yue Chinese : 大多數患者都是涉及從事與家禽相關工作的人,但對觀鳥者亦構成一些風險。

Southwestern Dinka : ka juëc acï kɔ̈c math thïn ka lui kek diɛt, ku aya aleŋ ke rɛc lëu bë rot loi tënë kɔc dai diɛt.Yue Chinese : 挪威的典型特徵是,陡峭的峽灣和山谷中會突然出現幾乎平坦的高原。

Southwestern Dinka : Ka ye yök Norway a ka mɛc yic fjords ku kɔ̈t kenë dhël puɔl tënë plateau bar.Yue Chinese : 這些高原通常被稱為「vidde」,意思是一個寬闊開放、無樹木和無邊無際的空間。

Southwestern Dinka : Plateaus tɛ̈ dɛ̈t aye cɔ̈l ¨vidde¨ wɛ̈r yic ke lau yic, tɛ̈ ŋɛny ye yic cïnic tiim, dïtic cï yic miɛt ciën.Yue Chinese : 在羅加蘭郡和阿格德爾郡,它們通常被稱為「hei」,即通常由石南覆蓋的無樹高沼地。

Southwestern Dinka : Rogalandic ku Agder aye cɔ̈l ¨hei¨ wɛ̈r de yic moorland cïnic tiim ka cï yɔ̈k kum nhom.Yue Chinese : 冰川並不穩定,但從山上流下來。這將導致裂縫,而裂縫可能會被雪橋所掩蓋。

Southwestern Dinka : Glaciers ala yakyak, ku awɛ̈t piny kur cök. Kenë aye cɔ̈l aɣar yic, adhuöm, ka ye snow bridges thian.Yue Chinese : 冰洞的牆壁和屋頂會倒塌,裂縫可能會閉合。

Southwestern Dinka : Päny ku ɣöt nhom den ice caves awïk ku wak ic ku tɛ̈ cï yic ɣar a yic thiɔ̈k.Yue Chinese : 在冰川的邊緣,巨大的冰塊碎開掉落,也許還會從邊緣跳動或滾得更遠。

Southwestern Dinka : Glaciers thok ayic wak, löny piny ku kɛc kua lɔ̈r rot tɛ̈ tui ye thok.Yue Chinese : 通常印度的夏天就是這些登山站的旅遊旺季。

Southwestern Dinka : Kam kɔc piny cath nhom tënë tɛ̈ thöny ala nhial kam möi pan India.Yue Chinese : 然而,它們在冬天有不同的美態和魅力,許多登山站積下大量的雪,適合進行滑雪和滑雪板等活動。

Southwestern Dinka : Ka yen, aleŋ dhëŋ loi thok ku duar kam rur thok. Kek tɛ̈ thöny juëc ka ye yök snow ku aleŋ ka ye loi cemɛnë skiing ku snowboarding.Yue Chinese : 只有數家航空公司仍提供奔喪機票,這使因葬禮而臨時出發的行程費用稍為便宜一些。

Southwestern Dinka : Airlines thik lik a kek gɛm käc kaŋ kɔc cï thou, ken käc tek ic tënë kɔc käc la tol yic.Yue Chinese : 提供這種機票的航空公司包括加拿大航空、達美航空、從美國或加拿大起飛的漢莎航空以及西捷航空。

Southwestern Dinka : Airlines ka cït ka ka loi acït Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa tënë flights ba alɔŋ Amerika, Canada, ku WestJet.Yue Chinese : 在任何情況下,你都必須直接致電航空公司訂票。

Southwestern Dinka : Käŋ yic bën, yïn wïc ba dɔm thöc thalpon yic kek airline.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.