40 days Korean and Southwestern Dinka conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in 한국어 (조선말) and Thuɔŋjäŋ languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Korean : 스탠포드 의과대학 연구진은 지난 월요일 세포를 유형별로 분류할 수 있는 새로운 진단도구를 개발했다고 밝혔다. 이는 아주 작은 크기의 인쇄가 가능한 칩으로, 일반적인 잉크젯 프린터를 이용해 개 당 미화 약 1센트로 생산이 가능할 것으로 예상된다.

Southwestern Dinka : Ku në köl ë Tök acï kɔc cï piöc pan abun ye cɔɔl (Stanford) ye kɔc kuën thin në wal acik caal lan adë kë dhöl dɛ̈t yennë tuany gël aloŋ ë rälic, këthin wën ye waraga wäl bei thin ye cɔɔl (Inkjet) acï rɔt lëu ëtök ë U.S.Korean : 수석 연구진들은 이것이 선진국 대비 절반의 생존율을 보이는 저소득 국가들의 환자들에게 암, 결핵, HIV 그리고 말라리아의 조기 발견을 가져올 수 있다고 설명합니다.

Southwestern Dinka : Kɔc wën ye käŋ yɔ̈p cök ayik luel lan adë kë yök ë tuany ye cɔɔl arɛɛm ë yuɔmic ku jɔl ya jɔŋ ë ɣɔɔl ku tuany ye cɔɔl adarwal, ku jɔl ya Malarëya të nɔŋ kɔc kor piir nyin ë bɛ̈ï wäcic. Në abaŋ ë pïïr tën në kɔc tuany ëë tuany ye cɔɔl arɛɛm ë thïïn alëu ku bïk nyin duɔ̈ thɔ̈ŋ ke kɔc cï kuɛth në bɛ̈i wäcïc.Korean : 현지 시간으로 약 아침 9시 30분(0230 UTC)에 JAS 39C 그리펜이 활주로에 추락 후 폭발해, 공항의 상업 항공편 운항이 중단되었습니다.

Southwestern Dinka : Të wën cï JAS 39C Gripen rɔt dɛny dhölic ë thaa dhoŋuan ku yul ka thiɛ̈ɛ̈rdiäk (9.30am) në thaa thïn wën kuch apuɔth. (0230 UTC) ku pɛ̈ɛ̈tic ëë metaar ëë riɛ̈th nhial lɔ̈m .Korean : 그 조종사는 비행 중대장 딜로크리트 패타비로 확인되었다.

Southwestern Dinka : Raan wën ye tiɛɛr geer acï yɔ̈k ke cït bɛ̈ny ë Squadron ye cɔɔl Dilokrit Pattavee.Korean : 현지 언론은 공항 소방차가 사고에 대응하는 도중에 전복되었다고 보도했습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc wën ye wëël ɣäth aɣeer acï jam lanadɛ̈ ka thurumbil wën yënnë mac yoor yen acï wïk të wic ɣen bë mac yoor.Korean : 28세인 비달은 3년 전 세비야 FC에서 FC 바르셀로나에 합류했습니다.

Southwestern Dinka : Ku në piɛ̈ɛ̈th ka thiɛ̈ɛ̈rou ku bɛ̈t ke Vidal acï rɔ̈t mat akut ëë Barca yic në pɛ̈ɛ̈ï kadiäk wäär cë lɔ pan thiin ye cɔɔl Sevilla.Korean : 바르셀로나로 이적한 후 비달은 클럽을 위해 49경기를 뛰었습니다.

Southwestern Dinka : Ku mëën ëë lee kɔc pan cɔɔl Catalan ke Vidal acï thuɛ̈ɛ̈c arak thiɛ̈ɛ̈r ŋuan ku dhoŋuan akuut denic.Korean : 시위는 총리의 공식 거주지인 다우닝가의 경찰이 경비를 서는 입구 맞은편 화이트홀에서 현지 시간 11:00(UTC+1) 경에 시작되었습니다.

Southwestern Dinka : Ku lɔ ëë dhööl ciɛɛlic ajɔk rɔt ëë tha thiɛ̈ɛ̈r ku tök (11.00) ëë yuul thin wën (UTC+1) ke kuac ɣɛɛr ce yenhom tiŋ keek ke ɣön apuruk të thiäk ke të rëër Bɛ̈nydït Baai thin.Korean : 11시가 막 지난 후, 시위대는 화이트홀에 있는 북쪽으로 향하는 마차들의 교통을 막았다.

Southwestern Dinka : Kan ci tha thiɛ̈ɛ̈r ku tök lɔ ka akuutdït ëë kɔc ye acï dhöl thiɔ̈kic aloŋ tueŋ ëë thurumbil ye kɔc cath thin.Korean : 11시 20분에 경찰이 시위대에게 보도로 돌아가도록 요청했으며, 시위할 권리와 증가하는 교통량 사이에 절충할 필요가 있다고 말했습니다.

Southwestern Dinka : Ëë thaa thiɛ̈ɛ̈r ku tök ka apuruk ye kɔc dɔm aci kɔc cï dhöl thiɔ̈k nhom thiɛ̈ɛ̈c ku bïk dhuuk ciɛ̈ɛ̈n ku keek awic bë keek yiɛ̈ɛ̈k të bik keek ya cath ëë ke cök të cï dhöl nhom thiäŋ ëë thurumbil.Korean : 11시 29분 경, 시위대는 스트랜드를 따라 트라팔가 광장을 지나 화이트 홀로 입성했으며, 알드 위치를 지나, 킹스웨이로 들어가 보수당이 그랜드 코너트 룸스 호텔에서 스프링 포럼을 열고 있던 홀본 쪽으로 향했다.

Southwestern Dinka : Eë tha thiɛ̈ɛ̈r ku tökic ke kɔc cï dhöl thiɔ̈ɔ̈k nhom keek aci lɔ Trafalgar alɔŋ dhölë tëëk Aldwych ku jɔl ya dhöl ëë Kingway bë lɔ̈ Holborn të wënnë yen loi ëë diäär ëë yandit thin makɔ̈u ëë ke cï ke cin dɔm ku leek kë ɣön abakeny.Korean : 나달과 이 캐나다 선수와의 정면 대결 기록은 7 대 2입니다.

Southwestern Dinka : Nadal acë Canadian wuɔ̈r arak dhorou ku jɔl aa rou.Korean : 그는 최근 브리즈번 오픈(Brisbane Open) 경기에서 라오니치(Raonic)에게 패했다.

Southwestern Dinka : Yen acï wuɔ̈ɔ̈r ëë kɔc ë Raonic rɛ̈ɛ̈r pannë Brisbane ëë nïïn thiɔ̈k wäär lipë thuɛ̈ɛ̈c thok.Korean : 나달은 첫 서브에서 76점을 획득하며 88%의 네트 포인트를 달성했습니다.

Southwestern Dinka : Nadal acë lim ëë göl tueŋ ëë thuɛ̈ɛ̈c ku bï tiam ëë thiɛ̈ɛ̈rbɛ̈ɛ̈t ku bɛ̈ɛ̈t ëë ke cï ɣen naŋ thiɛ̈ɛ̈r dhorou ku dhetem.Korean : 경기가 끝난 후 클레이의 왕은 "가장 중요한 종목의 마지막 라운드에 복귀한 것만으로도 기쁘다. 이번 대회에서 우승하려고 왔다."고 말했다.

Southwestern Dinka : Wën cï thuɛ̈ɛ̈c thök go Muɔrŋaknhom akut ye cɔɔl Clay luel lë ɣɛn acï puɔu miɛt ëë dhuk cï ɣook dhuk ciɛ̈ɛ̈n alɔŋ riɛɛlic ëë kë cï ɣook kɔc wuɔ̈ɔ̈r ëë wëëric. Tɔ̈ tɔ̈ ɣɛn ëtɛ̈n awiɛ̈ɛ̈c ku buk tiam.Korean : ¨파나마 페이퍼스(Panama Papers)¨는 2016년 봄, 언론에 유출된 파나마 법률 회사인 모색 폰세카(Mossack Fonseca)의 약 천만 건에 이르는 문서를 의미하는 포괄적인 용어입니다.¨

Southwestern Dinka : Akut ë ¨Waragak ye cɔɔl Panama¨ yen ka mɛ̈ɛ̈t waragak Bianabur thiäär nhom alɔŋ akut ë löŋdït ëë Panama Mossack Fonseca, acï wɛ̈ɛ̈t ɣäth aɣɛɛr ë runnë tiim ka rou ku thiär ku dhetem.Korean : 문서에 따르면 14개의 은행이 부유한 고객을 도와 세금 및 기타 규제를 피할 수 있도록 미화 수십억 달러를 숨기게 해줬습니다.

Southwestern Dinka : Aye athöör nyuɔth lɔnadë kë ɣɔ̈t thiaar ku ŋuan ëë wëu tɔ̈ɔ̈u thiin aci kɔc loŋ jiɛɛk kuony biik tiim ce kuen wëu pan Amerika ye cɔɔl Dollar a thian bë tene ye kek juɛ̈r atap ku jɔl ya lɔ̈ŋ kɔ̈k ajuɛ̈ɛ̈r.Korean : 영국 신문 가디언지는 도이치 뱅크는 이것을 이루기 위해 사용된 대략 1200개의 비활동 회사 중 삼 분의 일을 조종했다고 시사했다.

Southwestern Dinka : Ɣöndït ëë gätë wëël pannë British ye cɔɔl Guardian aci thɔ̈ɔ̈ŋ ke vön ëë tɔ̈ɔ̈u wëu ye cɔɔl Deutsche aci tiim tök ku buɔt ka rou aci gël tën akuut kɔ̈k.Korean : 전 세계적으로 시위가 있었고, 여러 건의 형사 고발이 있었으며, 파키스탄 정부와 아이슬란드 정부의 지도자들은 모두 사임했다.

Southwestern Dinka : Kɔc ake cë puɔ̈th riäk go kë lɔ ëë dhölic ëë pinynhom ëbɛ̈n, go kɔc wën muk löŋ ëë Pan ye cɔɔl Iceland ku jɔl ya Pakistan go kë kuec ëë luɔɔi.Korean : 마(Ma) 씨는 홍콩에서 태어나 뉴욕대와 하버드대 로스쿨에서 공부했으며 미국 영주권자 ´그린카드´를 소지한 적이 있다.

Southwestern Dinka : Raan ye cɔɔl Ma yen acë dhiëëth pinyë Hong-Kong ku le kuëën pan abun ye cɔɔl New York ku panabun ee löŋ kueen thin ye cɔɔl Harvard ku jɔl bɛɛr rëër pan Amirka apɛɛi arɛ̈ɛ̈k bë ruɔ̈k yieth kënnë maŋök.Korean : 셰이(Hsieh)는 선거 기간 동안 마(Ma)가 위기의 시기에 망명할 수 있음을 암시했습니다.

Southwestern Dinka : Hiseh aci acë jam lan bï raan cɔɔl Ma kat të lee akuëën looi ke yen ariɛ̈ɛ̈c ë wɛ̈ɛ̈t bï baai riäk.Korean : 또한 셰이는 사진 잘 받는 마가 스타일은 멋있지만 실속은 없다고 말했습니다.

Southwestern Dinka : Hiseh aci teer lanadë ke thura raan cɔɔl Ma acï piath apɛɛidït.Korean : 이러한 고발에도 불구하고, 마는 중국 본토와의 긴밀한 유대를 옹호하는 플랫폼을 쉽게 얻었습니다.

Southwestern Dinka : Na cɔk alan cï ye cääk kɔ̈u, yen raan cɔɔl Ma ka ŋot ke cï bɛ̈n tiam ëë kam den keek ke kɔc ke piny ëë China.Korean : 오늘의 선수는 워싱턴 캐피털즈의 알렉스 오베츠킨입니다.

Southwestern Dinka : Ke ye aköle ke raandit muk thuɛ̈ɛ̈c nhom aye cɔɔl Alex Ovechkin ke ye raan paandït ye cɔɔl Washington.Korean : Atlanta Thrashers를 상대로 5-3으로 이긴 Washington의 경기에서 그는 골 2개와 어시스트 2개를 기록했습니다.

Southwestern Dinka : Yen aci kɔc wuɔ̈ɔ̈r arak rou, ku ben kony arak rou pan në Washington ke dhiëëc ku jɔl ya Atlanta ke diäk.[Day2]

Korean : 그날 밤 오베치킨의 첫 어시스트는 신인 니클라스 백스트롬의 경기 결승골로 이어졌습니다.

Southwestern Dinka : Ovechkin aci muɔ̈c tueŋ gam tënnë raan cɔɔl rookie Nicklas .Korean : 그날 밤 그의 두 번째 골은 시즌의 시즌의 60번째였으며, 1995-1996년 시즌에 야르오미르 야그르와 마리오 르뮤 이후 처음으로 60번 이상 득점을 한 선수가 되었다.

Southwestern Dinka : Gon ëë rou cï täu makɔ̈u ayen ee gon ke ja thiɛ̈ɛ̈r dhetem abaŋë ruɔ̈nic ku yen ee raan tueŋ cï gon thiɛ̈ɛ̈r dhetem täu mɛ̈n run tiɛm tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku dhiɛ̈ɛ̈c ku jɔl ya thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku dhetem.tha wën cï Jaromir Jagr ku jxl ya Mario Lemieux cï keek thiɔ̈k bïk nyäŋ wei.Korean : 배튼씨는 2008년 400명의 미국 내 부자 순위에서 약 23억 달러의 재산으로 190위에 올랐다.

Southwestern Dinka : Batten acë ruɔ̈k ke ye raan töŋ kɛɛm raan tiɛm tök ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ëë tim ka rou ku run ka bɛ̈ɛ̈t ku buɔt ka ŋuan cï kueth ëë cin cë thɔ̈ŋ ke ye bianabur rou ku käŋ kadiäk.Korean : 그는 1950년에 버지니아 대학에서 예술 과학을 전공으로 졸업했고 상당한 기부자로 명성을 남겼다.

Southwestern Dinka : Ku ye acï jɛ̈ɛ̈t nhom panabundït ee kɔc piɔ̈c ëë luɔi ku jɔl ya aloŋ ëë pial ëë guɔ̈p ye cɔɔl Virgina ëë run tiɛm tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ku ye acë panabun acë kuɔny apɛɛidït.Korean : 이라크의 아부 그라이브 교도소에서 폭동이 일어난 동안 화재가 발생했습니다.

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈n yennë kɔc awuɔ̈c maac thin Abu Ghraib tɔ̈ pannë Iraq yen acë dɛ̈ɛ̈p tëwën cï kɔc ci puɔ̈th riäk lɔ aɣeer bïk riäk piääth ken lɔ nyuɔth.Korean : 미군 점령 후에 수감자 학대 사건이 밝혀지자 교도소의 악명은 높아졌다.

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈nnë ye kɔc mac thin yen acë rɛ̈ɛ̈c apɛɛi të wën cë ye yök ke lɔŋic yaŋ të wën cï apuruk Amirka ee löömKorean : 피케 주니어는 2008년 싱가포르 그랑프리에서 페르난도 알론소가 미리 피트스톱을 실시한 직후 사고를 내 세이프티카가 발령되도록 하였습니다.

Southwestern Dinka : Piquet Jr. acë rɔt dɛny ëë run tiɛm karou ku run ka bɛ̈ɛ̈t pannë Singapore Grand Prix ëë thaa thin wën cï wɛ̈ɛ̈r kɔ̈ɔ̈c kam ken keek ke Fernando Alonso të wën cï yen thurumbil puɔth bɛ̈ɛ̈i.Korean : 알론소 앞에 있던 차들이 안전차 밑으로 연료를 넣으러 들어가자, 그는 승기를 잡기 위해 무리를 옮겼다.

Southwestern Dinka : Thaa thin wën cï thurumbil kɔ̈ɔ̈c Alonso nhom tuɛŋ ee ku bïk lööm ëë miök ëë thurumbil puɔth yic ku lee nhial ku bë la caal ke ye raan ci tiam.Korean : 피케 주니어(Piquet Jr.)는 2009년 헝가리 그랑프리 이후 파면되었다.

Southwestern Dinka : Piquet Jr. yen acë bɛ̈n cop ëë luɔi yic ëë run tiɛm ka rou ku run ka dhoŋuan të cɔɔl Hungarian Grand Prix.Korean : 정적이 도시 전체에 덮여 있는 정확히 오전 8시 46분, 그 순간 첫 번째 제트기가 타깃을 맞췄다.

Southwestern Dinka : EE tha bɛ̈ɛ̈t ku yul ka thiɛ̈ɛ̈r ŋuan ku dhetem wɛ̈ɛ̈r ciɛɛlic, aci wiëëk ëë gɛɛuic kënnë aci nyuɔth lonadë ke riän nhial tueŋ aci löny tëde.Korean : 두 광선 기둥이 밤새 하늘 방향을 가리키기 위해 설치되어 있었습니다.

Southwestern Dinka : Ɣɛɛrdït acï nhial meeric arak rou wakɔ̈u .Korean : 현장에서는 다섯 개의 고층 건물과 가운데 위치하는 교통 센터와 기념 공원이 건설 중입니다.

Southwestern Dinka : Ku yuïïk nhial ëë ɣöötdït bäär ka dhiëëc yen alɔ tueŋ ëtɛ̈ɛ̈n, tënnë jöt atɔ̈ ee ciɛɛlic.Korean : 그 PBS 쇼는 24번 이상의 에미상을 수상했고, 유일하게 세서미 스트리트(Sesame Street)와 미스터 로저의 이웃(Mister Rogers´ Neighborhood)보다 방영 기간이 짧다.

Southwestern Dinka : Akuut ëë PBS anɔŋ kë cïït ariöpdït ye yic rou yök , ku kaat de aciikic ëë kam ëë yï Sasame Street keek kë Mister Rogers.Korean : 이 쇼의 각 에피소드는 특정 책의 주제에 초점을 맞춘 다음, 여러 이야기를 통해 그 주제를 탐구할 것이다.

Southwestern Dinka : Yen bidiyo ɛben abe lui ye wɛt tok ku buɔk waac ic be caath ke ic ɛben.Korean : 각 쇼마다 어린이들이 도서관에 가서 꼭 읽어봐야 할 책을 권장해 주기도 한다.

Southwestern Dinka : Ku piooc kan ɛɛ miith kuony bikki noŋ nyiic ni taan benneke buk nyɛɛi kuany ti lɛɛk kɛk kuɛn ɣɔɔtne kuɛn noŋ buɔ.Korean : ¨WNED 버팔로(리딩 레인보우의 채널사)의 존 그랜트는 ¨리딩 레인보우는 아이들에게 왜 책을 읽어야 하는지 가르쳤고,... 책을 좋아하도록 가르쳤고 - [쇼는] 아이들이 책을 읽도록 격려했다¨라고 전했다.¨

Southwestern Dinka : Raan cɔl John Grant tɔ nï WNED Buffaloɣic (home station Reading Rainbow) ¨ku jɛɛm kɔcke Reading Rainbow,... aye miith piooc bikki kuɛn ku bikki kuɛɛn nhiaarɣic - [ku niye] piooc kanɣic ɛɛ miith lɛɛk bikki buk kuany ku kuɛnkë.¨Korean : 존 그랜트(John Grant)를 포함한 일부 사람들은 자금 조달 문제 및 교육용 텔레비전 프로그램의 철학이 바뀐 것이 시리즈를 끝내는데 기여했다고 생각합니다.

Southwestern Dinka : Aye yuu naan maan ye kan acennë wɛu taau thin agut raan cɔl John Grant, atɔthin kennë kɛk loŋë kakkë piooc ɣic ni thaa loi kang rɔth.Korean : 일기예보에 따르면 카보베르데 섬 서쪽으로 약 645마일(1040 킬로미터) 지점에 위치한 폭풍은 육상에 위협이 되기 전 소멸될 것으로 예상된다.

Southwestern Dinka : Apuɔ̈k aci rɔt looi abaŋ ciɛɛm të thɔ̈ɔ̈ny ye cɔɔl Cape Verde, yen abë thiäi ëë ɣän kɔ̈k, aci kɔc ye daai ëë käk aliiric luel.Korean : 프레드는 현재 시속 165km의 바람을 타고 북서쪽으로 이동하고 있습니다.

Southwestern Dinka : Eë mën thinnë yoomdït atɔ̈ thin ku ka wel ye nhom të lɔ tueŋ.Korean : 프레드는 위성사진의 출현 이후 지금까지 대서양의 남쪽과 동쪽에 기록된 가장 강력한 열대성 사이클론이며, 35°W의 동쪽에서 기록된 세 번째 허리케인이다.

Southwestern Dinka : Yoomdït cɔɔl Fred ëë thoŋ ëë kɔc ɣeer, yen acï yök aloŋ ciɛ̈n ku jɔl ya alɔŋ cuɛ̈ɛ̈c të bï ëë Atlantic mënnë ëtɛ̈ɛ̈k ë kë dït ye käŋ tïŋ, kä tɔ̈ nhial ye cɔɔl kënë käŋ cooc. Yen aci yök ke ye kɔɔrdït rɛ̈ɛ̈r kɔɔr kadiak cök aloŋ cuëëc ëë kë cït thiɛ̈ɛ̈rdiak ku dhiëëc.Korean : 1759년 9월 24일, 아서 기네스는 아일랜드 더블린에 있는 세인트 제임스 게이트 브루어리의 9,000년 임대 계약을 체결했습니다.

Southwestern Dinka : Eë pɛi dhoŋuan ke ye nïïn thiɛ̈ɛ̈rou ku ŋuan ëë run tiɛm tök ku buɔt ka dhorou ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ku dhoŋuan ke pan ye cɔɔl Arthur Guinness acë ka rɛ̈ɛ̈r piny ëë St James´ Gate Brewery tɔ pan ye cɔɔl Dublin, Ireland acë mɛ̈ɛ̈l ku bë rɛ̈ɛ̈r keek tiim ka dhoŋuanKorean : 250년 뒤 기네스(Guinness)은 매년 100억 유로(약 147억 달러)가 넘는 글로벌 기업으로 성장했다.

Southwestern Dinka : Ee ruɔ̈n bot karou ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ka akut ëë ɣɔɔc wɛɛi ëë käŋ acï rɔt juak agut bë naŋ kë cïït bianabur thiäär ëë wëu pannë Europe ëë ruɔ̈n thok ebɛ̈n.Korean : A1GP 뉴질랜드 팀의 공동 드라이버인 Jonny Reid는 48년 된 뉴질랜드 오클랜드 하버 브리지를 합법적으로 가장 빠르게 운전함으로써 오늘 새로운 역사를 만들었습니다.

Southwestern Dinka : Jonny Reid ee raan tɔ̈ŋ ëë ye kuëth akut ë Zealand yic ku ye akölë, ka cë raan nɔŋ ruun ka thiɛ̈ɛ̈rŋuan ku bɛ̈ɛ̈t ye cɔɔl Auckland Harbour Bridge wuɔ̈ɔ̈r ëë kat .Korean : 리드 씨는 뉴질랜드의 A1GP 차량인 블랙 뷰티를 시속 160km 이상으로 일곱 번이나 다리 위를 질주했습니다.

Southwestern Dinka : Mony ye cɔɔl Reid acë lëu ku bë kat ayic dhorou ëë kamdït meecic apɛɛi ëë Kubur nhom.Korean : 뉴질랜드 경찰은 레이드 씨가 차가 낮아서 속도 측정기를 이용해 얼마나 빨리 가고 있는지 확인하는 데 어려움을 겪었고, 겨우 경찰이 측정이 가능했을 때는 리드 씨가 시속 160km로 속도를 줄인 후였다.

Southwestern Dinka : Apuruk ke piny ëë Zealand keek acë kat ëë thurumbil cɔɔl Radar, acik yök ke rielic të wën wic keek bïk të cït të kɛ̈t Reid thïn ŋic ku të cï keek bɛ̈n ŋic ee tën awën cï keek gɛ̈ɛ̈r den miɛt nyin piny keek apuruk mac kɔc.[Day3]

Korean : 지난 3개월 동안, 80명이 넘는 체포된 이들이 정식 기소되지 않고 구치소에서 풀려났습니다.

Southwestern Dinka : Ëë pɛ̈ɛ̈ï cï lɔ wäär kadiäk, ke kɔc ëë ke cï keek maac ka thiɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈t, keek acï luɔ̈ny bei ɣɔɔn në dööm ke cën luŋ cë looi.Korean : 올해 4월, 글린 판사는 수감 후 24시간 이상 지났지만 법원 청장의 심문을 받지 않은 사람들을 석방시키기 위해 시설에 대한 임시 접근 금지 명령을 내렸습니다.

Southwestern Dinka : EE pɛɛi ŋuan ee ruɔ̈n ke löŋ acë bɛ̈n bei tënnë raandït muk löŋ ye cɔɔl Glynn lan bï kɔc cï maac lac a lony të cin en luŋ cï dac cɔɔl ëë Bɛ̈nydït muk löŋ.Korean : 청장은 허가되면 보석을 하고 체포한 경찰관이 제기한 혐의를 공식화한다. 그런 다음 혐의 기록이 추적되는 주의 컴퓨터 시스템에 입력된다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny acï wɛ̈ɛ̈r yen kɔc waar cɔl atɔ̈ rin ku bë kä cë ke raan cë waar kum ya gät piny athööric ku jɔl ya bë ke täu ëë luŋ ye käŋ täu thin.Korean : 또한 심리는 용의자가 신속한 재판을 받을 수 있는 권리를 위한 날짜입니다.

Southwestern Dinka : Pïŋ ëë thiɛ̈ɛ̈c ë thok ëë köl ëë raan cï awuɔ̈c looi, yen aye nyuɔth.Korean : 자유당 대표 존 하워드 총리 뒤를 이을 가능성이 가장 높은 피터 코스텔로 호주 재무 장관은 호주 원자력 산업에 지지를 보냈습니다.

Southwestern Dinka : Peter Costello raan ee muuk Australian yen aniɛɛr bë bɛ̈ny baai cɔɔl John Howard tiam bë ya raan akuut ëë bäny ku bë kuny de gam aloŋ ëë cirkadït ëë dhɛ̈ɛ̈ŋ.Korean : 코스텔로 씨는 핵발전소가 경제적으로 실현 가능해진다면, 오스트레일리아는 그 사용을 추진해야 한다고 했습니다.

Southwestern Dinka : Raan ye ccɔɔl Costello aci luel lonadë ke riɛl ëë këdït ëë thääthë mɛ̈ɛ̈c yen acï tɔ̈ ke cë ŋiɛ̈ɛ̈c looi apuɔth ku Australia abï luoi de kuany cök.Korean : ¨코스텔로 씨는 ¨산업화가 된다면 원자력을 보유해야 합니다. 원자력에 대한 원칙적인 반대는 없다¨고 말했습니다.¨

Southwestern Dinka : Të bii ɣen ke ye kënnë ɣooc kä bë rɛ̈ɛ̈r ke ɣook . Yen të de, acën të bï keek kuec ëë en thin yen këdït tuuc. Aci Costello luel.Korean : ¨안사에 따르면 ¨경찰은 고위급의 체포가 권력 공석을 두고 큰 권력 다툼으로 번질까 두려워했다¨라고 전했다.¨

Southwestern Dinka : Eë wɛ̈t ë raan cɔɔl Ansa, bolis e diɛ̈r wet nɛ̈k baany Mafia rot kaamken arin atëër bany ku wet bi yen tɔŋ dit tet cɔl ala riip .Korean : 경찰은 로 피콜로가 팔레르모 조직에서 프로벤자노의 오른팔 역할을 했기 때문에 훨씬 우세하다고 주장했습니다. 또한, 세간의 이목을 피하는 동시에 권력 네트워크를 더 강화시키는데 힘쓰는 프로벤자르노의 수법을 사용하는 시기에 경험을 많이 쌓은 로 피콜로는 구 세대 보스들의 존경을 얻을 수 있었다고 했습니다.

Southwestern Dinka : Acï apuruk luel lan ye Lo Piccolo nɔŋ ɣen cindït tënnë Provenzano ku jɔl ya nyiɛ̈ny dit de ace yiɛ̈ athɛɛk ëkɔc thɛɛr ago wël ëë raan cɔɔl Provenzano muk nhiima go baai lɔ tueeŋ keek riɛɛl.Korean : ¨이 보스들은 프로벤자노가 1992년 마피아와의 전쟁을 치르던 지오반니 팔코네와 파올로 보르셀리노의 목숨을 앗아간 리나 주도 전쟁에 종지부를 찍었을 때 고삐를 잡혔습니다.¨

Southwestern Dinka : Keek kɔc ci jaakë acë rɔ̈t mat ëë wɛ̈ɛ̈t Provenzano wën cï yen tɔŋ cɔl a kääc kam ëë bɛ̈ɛ̈I yic ku ye tɔŋ kënnë acï Mafia crusaders Giovanni Falcone ku jɔl ya Paolo Borsellino nɔ̈k ëë run tiim tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku rou.Korean : 애플 최고경영자 스티브 잡스는 무대 위를 걸어올라 주머니에서 iPhone 꺼내며 기기를 공개했습니다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny muk Apple ye cɔɔl Steve Jobs acë luŋ jam bɛ̈I bei ku nyuuth kɔc wën cë kë kenhïïm kuut.Korean : ¨2시간 동안 이어진 발표에서 그는 ¨오늘 애플은 전화를 재발명할 것입니다. 오늘 우리는 역사를 만들 것입니다¨라고 말했습니다.¨

Southwestern Dinka : Të wën jiɛm ɣen ëë thaa karou go luel akölë ke Apple abë dhuɔ̈k piny bï ya këpuɔth ëë yaam bë ya ɣook kë laŋ anyiköl ë yaköle.Korean : 브라질은 지구상에서 가장 큰 로마 가톨릭 국가이며, 로마 가톨릭교회는 브라질에서 동성 결혼 합법화에 지속적으로 반대해 왔다.

Southwestern Dinka : Brazil enë paan wɛ̈n dït de Roman Catholic pinynhom ëbɛ̈n, ku kɔc ke luaŋ e Catholic ke Roman aye jaai na thiëŋ e moc ku moc ku thiëŋ e tik kek tiŋdɛ̈t.Korean : 브라질 국회는 합법화를 10년간 논의해왔으며, 현재는 이러한 민법상 결혼이 리오그란데 도 술에서만 합법입니다.

Southwestern Dinka : Kɔc lon akuma ke Brazil acïï ye löŋ në thiëŋ e moc ku moc ku thiëŋ e tik ku tik jaamyic në run kee 10 ku thiëŋ kekë ye rot loi në pään e Rio Gande do sul.Korean : 원 법안은 상파울루의 전임 시장인 마르타 수플리시가 그 초안을 작성하였습니다. 현재 개정이 완료된 해당 상정안은 현재 로베르토 제퍼슨의 손에 있습니다.

Southwestern Dinka : Löŋ tueŋ ee guiir në Mayor de paan de SãoPaulo thɛɛr, Marta Suplicy. Löŋ cï luel, arɛ̈k cë cɔ̈k piny, arɛ̈ɛ̈r në Roberto Jefferson ciin.Korean : 시위대는 11월 국회에 제출하기 위해 120만 명의 탄원서 서명을 받길 희망한다.

Southwestern Dinka : Kɔc kek cï jai në ye löŋ kekë acigät aye tɔ̈u ka kek bï gät në petition cï thany në kɔc ke mallion ke 1.2 në pɛi 11.Korean : 많은 가족들이 철거 명령과 관련해 소송을 벌이기 위해 법적 도움을 구하고 있는 것이 명백해진 후, 3월 20일 이스트 베이 주민 법률 센터에서 주택 사기 사건의 희생자들을 위한 회의가 열렸습니다.

Southwestern Dinka : Të wɛ̈n cën rot nyuɔth lɔn wïc bɛ̈i/anïn juëc në kuɔny de ganuun kubïk thɔ̈r ke copë wei në ɣɔ̈nkɛniic, kë amat e cii looi kë Pɛi Diäk ë nïn 20 abaŋ de East Bay Community Law Center tënë kɔc wɛ̈n kek cïn ɣöötkɛn kual.Korean : 세입자들이 자신들에게 일어났던 일을 얘기하기 시작했을 때, 관련된 대부분의 가족들은 OHA의 캐롤린 윌슨이 자신들의 보증금을 훔치고 마을에서 도망쳤다는 사실을 불현듯 깨달았습니다.

Southwestern Dinka : Ɣɔn cïï kɔc cë ɣööt ken jäi ke cï rot luɛ kek luɛl, bääi wɛ̈n kek e tɔ̈u thïn acikï tïŋKorean : 록우드 가든의 세입자들은 OHA 경찰이 오클랜드의 다른 공공 주택 소유물들에 대해서도 주택 사기에 휘말릴 수 있는 조사를 하고 있다는 것을 알았기 때문에 40가구 이상이 더 퇴거에 직면할 것이라 보고 있다.

Southwestern Dinka : Kɔc kek rɛɛr në pään e Lockwood_Garden aye jääm ku luɛl ke anɔŋ bääi kɔ̈k ke thiɛr ŋuan ku lɛɛr tueŋ kek cop e mɛɛn cïï kɛɛk yen tïŋ akum e OHA a cɛɛr ye bäi kɔ̈k wɛ̈n kɛɛk tɔ̈u Oakland wɛ̈n kɛɛk cïï kɛɛk cuɛr aya.Korean : 밴드는 마우이 전쟁 기념 스타디움(Maui´s War Memorial Stadium)에 9천 명이 참석할 예정이었던 쇼를 취소했으며, 팬분들에게 죄송하다는 말을 전했다.

Southwestern Dinka : kɔc ke cïït e diat aci ketden teemkɔ̈u në baŋ e Maui´s War Memorial Stadium, wɛ̈n yen e bi kɔc ke 9,000 lɔ thïn.Korean : 그 브랜드의 매니지먼트 회사인 HK 매니지먼트 주식회사는 9월 20일 취소 건에 대해 처음 이유를 내놓지 않으나 다음 날 물류적인 이유를 핑계로 댔다.

Southwestern Dinka : Kɔmpänï e kɔc ke cïït e diat yen ye col HK Management Inc, akin wat e tem ket kɔ̈u luɛl ne kol e nïïn 20 nï pɛi thiäär ku tök, acïï kɔc ke aguɛɛr gɔk.Korean : 그리스의 유명한 변호사인 사키스 케차기글로(Sakis Kechagioglou)와 조지 니콜라코풀로스(George Nikolakopoulos)는 부정부패 혐의가 인정되어 아테네의 코리달로스 교도소에 수용되었다.

Southwestern Dinka : Abukuum e paanë Greek wɛ̈n ŋic, Sakis Kechagioglou ku George Nikolakopoulos acë kek mac në thïjïn e Athens e Korydallus, wat cï kek yök kek awäny ariöpë thok.Korean : 그로 인해 그리스 법률 사회 내에서 판사, 변호사, 변호인 등이 지난 몇 년간 해왔던 불법 행위들이 수면 위로 올라와서 큰 스캔들이 발생했습니다.

Southwestern Dinka : Në ciäär de yic, te la gɔk acïï yök në akuma ë Greek yic yen naŋ abukuum acïï yök ka kek loi kak wɛ̈n cë kak la cɔɔk në run yen cë la.Korean : 몇 주 전, 언론인 마키스 트리안타필로풀로스가 자신의 인기 TV 쇼인 ´Zoungla(Alpha TV 방영)´에서 그 정보를 공개한 후, 불법 금품 수수 및 부패에 연루된 의회 의원이자 변호사인 페트로스 만탈로스는 자리에서 물러났습니다.

Southwestern Dinka : Në ithbuɔɔ cë tëëk, raan ee lon cɔɔl wɛ̈n ye cɔl Makis Triantafylopoulos në baŋ den e television cɔl ¨Zoungla¨ ye nyuɔth në Alpha TV, raan yen lui kekë akuma kuye abukum, Petros Mantalouvalos ë cïï kuum wat cïï kɔc kek lui keke yen aci kek yök kekë awän aariöpë thok në wɛ̈ɛ̈th/wëu.Korean : 게다가, 최고 판사 에반겔로스 칼로우시스는 부패와 부정행위에 대해 유죄 판결을 받아 수감되었습니다.

Southwestern Dinka : Në dɛ̈t pe, abukuum Evangelos Kalousis acï mac wat cï yen yök ka de guöp awuɛc e jurthok në të den e luɔi.[Day4]

Korean : 로버츠는 가능성이 있는 사례를 구체적으로 언급하는 것은 비윤리적이라고 말하여, 낙태 윤리를 고려할 때 중요하게 다뤄지는 생명이 시작되는 시점에 대헤 거론하는 것을 단호하게 거절했다.

Southwestern Dinka : Roberts Flatly aci jääi bi luɛɛl ye kɔɔl no yɛɛn ye tiŋ e gɔl pïïr, thual rïïl wɛ̈n ye ŋɔr në thiɛɛc në raac e meth, luɛl de a lɛu ku abi thuŋde co rïïl yic arɛɛt.Korean : ¨하지만 그는 일관된 대법원 판결의 중요성을 강조하며, 로 대 웨이드 사건이 ¨국가의 확립된 법¨이라는 자신의 이전 발언을 되풀이했습니다.¨

Southwestern Dinka : Aci watden tuɛŋ ɣön ye luɛl Roe v. Wade e ye ¨lööŋ ke piny¨ në luɛl në lööŋ tɔ̈u në abukuum cin.Korean : 그는 또한 Roe 사건 판결문에 바탕이 된 암묵적 사생활 보호권을 인정한다고 명확히 하였습니다.

Southwestern Dinka : Aci gäm aya nan rään anaŋ yic në thiään e kake yen ye Roe luɛl wɛ̈n.Korean : 마루치도어는 누사보다 6점 앞서나가며 우승을 차지했다.

Southwestern Dinka : Maroochydore aci ŋɔr ku wer Noosa, ke ye rään e rou në dhetɛɛm.Korean : 양 팀은 누사가 11점 차로 우승했었던 준결승전에서 만나게 될 것입니다.

Southwestern Dinka : Kek abi dhiäl yɔk në thiök e thɔɔk ku Noosa aciŋɔr kaa 11.Korean : 그 후 마로치도르는 예선 결승전에서 카불투어를 상대로 승리를 거머쥐었다.

Southwestern Dinka : Maroochydore aci Caboolture la wɔɔr.Korean : 헤스페로니쿠스 엘리자베타(Hesperonychus Elizabetae)는 드로마에오사우루스과의 한 종이며 벨로시렙터와 가까운 종류입니다.

Southwestern Dinka : Hesperonychus elizabethae e baŋ e gɔl e Dromaeosauridae ku aruääi kenë Velociraptor.Korean : 이 깃털이 달린 온혈의 맹금류는 벨로시랩터처럼 발톱이 달린 두 다리로 직립 보행을 한 것으로 알려졌습니다

Southwestern Dinka : Kene acithiääŋ kene nɔ̈k, riɛmden e tuic ku diɛt cïï kon ya caath në cɔk ke rou ku anɔŋ riɛb bɛɛr cïï Velociraptor.Korean : ¨두 번째 발톱은 더 커서 ¨서부의 발톱¨을 의미하는 Hesperonychus라는 이름을 붙였습니다.¨

Southwestern Dinka : Riɛbden e rou e dït, yën cɔl yen Hasperonychus, wɛ̈n yen ye ¨rieb ke baŋ cääm´Korean : 얼음을 깨는 것 말고도 극심한 기상 조건이 구조 작업을 방해하고 있습니다.

Southwestern Dinka : Cït thuɔɔr ë ice, rɛɛc në ka cïï wo gɔɔr aci lon në kuany co rïïlic.Korean : 피트맨은 다음 주 정도는 돼야 상태가 좀 나아질 것 같다고 말했습니다.

Southwestern Dinka : Acïï Pittman thɔ̈ɔ̈ŋ kɔ̈u lɔn cï lëu bïï ɣälaa röt agut cë yithbuɔ däŋic.Korean : 피트맨에 따르면, 총빙의 양과 두께가 지난 15년 동안 바다표범들에게 최악의 상황이었다고 한다.

Southwestern Dinka : Dït ku dhïl de duötë ice, në të cït tën ye Pittman ye yɔ̈k thïn, ee ye rɛ̈ɛ̈c tene kɔc cath wïïr thɛɛr në run kee 15 cë bakKorean : 오늘 제프 웨이즈와 9명의 희생자 중 3명의 장례식이 거행되면서, 3월 21일 학교 총격 사건과 관련하여 또 한 명의 학생이 체포되었다는 뉴스가 레드 레이크 커뮤니티에 확산되었습니다.

Southwestern Dinka : Ke wɛrde thou cennë raanë nok acï piŋ ɣän ëbɛ̈n tïnoŋ jur rɛɛr Red Lake yic nïye kɔlë ku löŋde raan cɔl Jeff Weise ku jɔlya koi kɔ̈k cïkke nok ke dhoŋuan acë loi ayadde ku naan maan cï mɛnh dɛŋ de thukul acï dhɔɔm nï këdde kɔc cïkke moc kë pɛi nïn 21 pɛi dhïc.Korean : 당국은 오늘 있었던 체포 확인 이외에는 공식적으로 언급한 것이 거의 없었습니다.

Southwestern Dinka : Ku kɔc akuma aciën këdït cïk luɛɛl bic nïye këde döm/mɛ̈c ye kɔɔlë.Korean : 그러나, 조사에 대해 알고 있는 한 소식통은 그건 레드 레이크 트라이벌 회장인 플로이드 조데인의 16살 아들인 루이 조데인이라고 미네아폴리스 스타-트리뷴지에 말했습니다.

Southwestern Dinka : Ku yen eci lɛɛk akutnhom de kɔc cɔl Minneaopolis Star-Tribune kɔcke ŋic ye tën yiɛp e cok thin lɔn ye yen mɛnh la ruön 16 cɔl Louis Jourdain, wɛ̈n raan cɔl Floyd Jourdain bëny muuk Red Lake Tribunal.Korean : 현재 어떤 혐의가 부과될지 또는 당국이 어떤 결정을 내릴지 모르지만 연방 법정에서 청소년 재판이 시작되었다.

Southwestern Dinka : Acï ŋiic naan bï kuum yïdë ku naan yeŋo bï kɔc luuŋ luɛl tïnoŋ mɛnh kor kan ku ye kanɣic lukde mɛhn kor acï rɔt gɔl tëdde bulluk nhïïm.Korean : 로딘은 또한 아프가니스탄 사람들이 치뤄야 할 또 다른 선거 비용과 안보 위험을 줄이기 위해 공직자들이 결선을 취소하기로 결정했다고 말했습니다.

Southwestern Dinka : Acï Lodin luɛl aya kɔc ke luoi la tuɛŋ temkɔ̈u agɔke Afghans kony agɔke wenhden cïï rääc ku cïkï tiit e cuɔt dɛ̈t cï tɔ̈u.Korean : 외교관들은 아프가니스탄 헌법에서 결선 투표가 불필요하다고 판단될 정도의 모호성을 발견했다고 말했습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc cï pïoc aaye jam ku luɛlke acï juɛr tën loŋ ke Afghans wɛ̈n ye cuɔt co cï rot loi.Korean : 이것은 결승 투표를 취소하는 것이 헌법에 위배되는 것일 수 있다고 한 이전의 보고서와 모순된다.

Southwestern Dinka : Në alïäm cïï nyoth wɛ̈n, temkɔ̈u e cuat acë tɔ̈u e löŋ.Korean : 내륙 부대가 운영하는 항공기는 이루크츠크로 향하고 있었다.

Southwestern Dinka : Thaira e la baŋ e Irkutsk ku e ci cääth në kɔc ke baŋ thïn.Korean : 조사가 이루어졌습니다.

Southwestern Dinka : Thiëc ee cïï co tɔ̈u ago ke ci rot cääric.Korean : Il-76은 1970년대부터 러시아와 소련군의 주요 부품으로 이미 지난달 러시아에서 심각한 사고가 발생한 바 있습니다.

Southwestern Dinka : Kënë II-76 e rïïl e kɔc ke Russia ku jɛɛc ke Soviet jäl e ruun e 1970 yic ku aci dɛɛŋ e thrumbil la gɔk ye pɛɛn ɣɔn ci la.Korean : 10월 7일 이륙할 때 엔진이 손상 없이 분리되었습니다. 러시아는 그 사고 후 Il-76s를 잠시 착륙시켰습니다.

Southwestern Dinka : Kë pɛi e Thiäär ee nïn 7, kë makana e cïï tem roor në jäälyic ka cin ke cë riääk. Russia acë II-76 tɔ̈ɔ̈u piny në riääkyic.Korean : 알래스카 주 페어뱅크스 남쪽에 수천 배럴의 원유가 유출된 후 800마일에 이르는 알래스카 파이프라인(Trans-Alaska Pipeline System)이 폐쇄되었습니다.

Southwestern Dinka : Miles ke 800 ke Trans-Alaska Pipeline System acithiɔk wat e jääth cë wɛɛl rool në baŋ piiny ë Fairbanks Alaska.Korean : 정기 화재 지휘 시스템 테스트를 마친 후 발생한 정전으로 인해 릴리프 밸브가 열려, 그릴리 기지(Fort Greely) 9 펌프장 근처에서 원유가 넘쳤습니다.

Southwestern Dinka : Ciën riɛl acïï thɛɛm de mac co loi wɛ̈n yen jääth co wal wei në baŋ ë Fort Greely.[Day5]

Korean : 밸브 개방으로 시스템 압력이 방출되고 오일이 패드를 타고 55,000배럴(230만 갤런)을 수용할 수 있는 탱크로 유입되었습니다.

Southwestern Dinka : Në baŋ ɣɔ̈r acïï cänh ë jääth co kor ku cääth në të cet barmiil ke 55,000 (të cït gallon kaa mallion kaa 2.3).Korean : 수요일 오후, 탱크 환기구는 필시 탱크 내부의 열팽창으로 여전히 새고 있었을 것입니다.

Southwestern Dinka : Në köl e ŋuan aköl lɛɛric, ɣɔn tank ke jääth ke ŋɔt ke kuɛɛr, ke wɛ̈n e loi rot wat a tuɛɛc wɛ̈n cïï rɔt loi në tankyic.Korean : 104,500 베럴 통을 수용할 수 있는 탱크 아래의 두 번째 구역은 아직 다 채워지지 않았다.

Southwestern Dinka : Anaŋ biääk piny e tank wɛ̈n ye lɛu bi barrel ke 104,500 jɔt akënë (akëcë) thiööŋ.Korean : 텔레비전에 생중계된 이 발언은 이란 고위 소식통들이 제재가 효과를 내고 있음을 처음으로 인정한 것입니다.

Southwestern Dinka : Në ye jɛɛmyic në dhölë television , aye nyuɔth nän kɔc dït ke Iran acë gam wɛ̈t e wɛɛc e kaŋ yën cïï kä juëc rac.Korean : 그것은 경제 제재와 유럽 연합의 원유 수입도 금지를 포함하는데 이란 경제는 80%의 외화 수입을 원유에서 얻는다.

Southwestern Dinka : Acïï thɔl ke cääth e wëu ku thuɔk e jɔt e miök be kɔc ke European Union wɛ̈n yen ye thuŋ de Iran co yök 80 ë bɔɔtic në wënh bɔ̈ bic.Korean : 가장 최근 월간 보고서에 따르면, OPEC은 원유 수출이 하루에 280만 배럴로 근 20년 기간 통틀어 최저 수준으로 떨어졌다고 밝혔다.

Southwestern Dinka : Tën kuɛ̈nden de pɛi, OPEC acë jääm ku luelke jɔɔt de miök aci nyiin la piny apɛi në run thiärou cïï la në të cït mallion kaa 2.8 në kööl tökic.Korean : ¨이 나라의 최고 지도자인 아야톨라 알리 카메네이는 석유에 대한 의존성이 1979년 이란의 이슬람 혁명 이전부터 시작되었으며 그 의존성을 이 나라가 스스로 벗어나야 할 ¨덫¨이라고 묘사했습니다.¨

Southwestern Dinka : Bëny dït e bääi, Ayatollah Ali Khamenei, aci ŋääthe miök col ¨dhuɔm¨ wen yen ci tɔ̈u jääl e kɔɔl e thɔɔr e Iran Islamic ne ruun e 1979 ku ye ke wɛ̈n bi këk rɔt nyaai thïn.Korean : 오전 5시(동부 표준시) 경에, 캡슐이 지구에 도착하여 대기권에 진입하면 북부 캘리포니아, 오레곤, 네바다 및 유타 시민들을 위해 간단한 행사를 열 것으로 예상됩니다.

Southwestern Dinka : Të cïï capsule la Earth ku lɛɛr e luadyic tën thää 5 nhiääkduur (thää aalɔŋ cuëëc), aye ŋic ka ruɛɛl baŋ e tueŋ e California Oregon Nevada ku Utah.Korean : 캡슐은 하늘을 가로지르는 별똥별처럼 보일 것입니다.

Southwestern Dinka : Capsule abithɔŋ kene kuɛl ci muɔc luätic.Korean : 캡슐은 1초에 12.8km(8 miles)를 이동하게 될 것이다. 이는 샌프란시스코에서 로스앤젤레스까지 1분이면 갈 수 있을 정도의 빠르기이다.

Southwestern Dinka : Capsule abë cääth tën 12.8 km walɛ 8 miles në dekik tɔk, piääl lëu ku yën co jɛl San Francisco lɛɛr Los Angeles në dekik tɔkic.Korean : Stardust는 1969년 5월에 Apollo X 사령선이 복귀하는 동안 작성된 이전 기록을 깨고 지구상으로 돌아온 가장 빠른 우주선이 될 수 있는 새로운 사상 최고 기록을 세울 것입니다.

Southwestern Dinka : Stardust abi ŋɔɔr ka ye toŋ e ka piol wɛ̈n këk tɔ̈u e luadic ye dhuk e pinynhom, aci ŋɔɔr ku wɛɛr piol ɣɔn e pɛɛn e dhiɛc ruun e 1969 në dhuŋ e Apollo XKorean : ¨북 캘리포니아 서해안 너머로 이동해 캘리포니아에서 오레곤 중심과 네바다와 아이다호를 거쳐 유타까지 하늘을 밝힐 것입니다¨라고 스타더스트 프로젝트 매니저인 톰 덕스베리가 말했습니다.¨

Southwestern Dinka : Abi jääl lɛɛr baŋ e cääm e wɛɛr e baŋ tueŋ e California ku abi ɣɛɛr bääi pääne California lɛɛr baŋ cɛɛl e Oregon ku tɛɛk Nevada ku Idaho ku lɛɛr Utah, luel abiŋɔɔr e Stardust Project Tom Duxbury.Korean : 교토의정서에 서명하겠다는 러드의 결정으로 미국은 선진국 중 비준하지 않은 유일한 국가로 남게 되었습니다.

Southwestern Dinka : Tä ë Mr. Rudd ku bë wɛɛrɛŋ e Kyoto në gɛɛr në kaŋ cï wo gɔɔr acë paanë United States tɛ̈k bei ke ye paan cën dïren.Korean : 호주의 전 보수 정부는 인도와 중국 같은 나라는 온실 가스 방출 목표에 제한을 받지 않는 반면, 석탄 수출에 크게 의존하고 있는 자국 경제에는 악영향을 미칠 것이라며 교토 의정서 비준을 거부했다.

Southwestern Dinka : Akuma thɛɛr de Australia acë jäi në ye wɛɛrɛŋ e Kyoto, aye luel alëu ku bë cɛɛŋ rac në ye ŋaathden në hääj e cool, ku bɛɛi cit India ku China akin yɔɔk në ye alïïr rac në kaamdenic.Korean : 그것은 eBay 역사상 가장 큰 성과입니다.

Southwestern Dinka : Yen ke ye aguɛɛr dït ë tɔɔr në baŋ ke akökööl ke eBayKorean : 이 회사는 중국, 동유럽, 브라질 등 스카이프가 강점을 갖고 있는 지역에서 수익원을 다양화하고 대중성을 얻기를 바라고 있습니다.

Southwestern Dinka : Kɔmpänï eye nhiaar ku bë lui baŋ dït apɛi wɛ̈n yen ye Skype lui thïn arsst ku jääk në baŋ dït ago thɔ̈ɔ̈ŋ kekë paanë China, Eastern Europe ku Brazil.Korean : 과학자들은 엔셀라두스가 지질학적으로 활발하고 토성의 얼음 고리의 원인일 수도 있다고 의심해왔습니다.

Southwestern Dinka : Scientist aacë Enceladus yök kë ye töŋ de loi ku yen ke Saturn gäm gɔɔlke.Korean : 엔셀라두스는 태양계에서 가장 열을 많이 반사하는 물체로, 받는 햇빛의 90 퍼센트를 반사합니다.

Southwestern Dinka : Enceladus ke baŋ töŋ e kääk tɔ̈u në luäät yic ye ruɛɛl aköl nyaai, kën ee ya të cït 90 në bɔɔtic.Korean : 이 게임의 출판사인 코나미는 오늘 한 일본의 신문을 통해 팔루자에서의 6일(Six Days in Fallujah)를 출시하지 않겠다고 발표하였습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc ke cääl e thuɛc në ye köölë acë jam ku luel ke thuɛc Fallujah abë liu në nïn kaa dhetem iic në thöl ë werɛɛk ke Konami ë Japan.Korean : 이 게임은 미국과 이라크 사이에 발발했던 2차 팔루자 전투에 대한 것입니다.

Southwestern Dinka : Thuëëc kën atɔ̈u wɛ̈t e thɔ̈r ë rou e Fallujah, tɔŋ ril wɛ̈n ë tɔ̈u në kaam ë jɛɛc American ku Iraqi.Korean : ACMA는 그 영상이 인터넷에서 방송되었지만, 그 매체가 빅브라더의 웹사이트에 저장되어 있지 않아서 빅브라더는 온라인 검열법을 위반하지 않았다.

Southwestern Dinka : ACMA aya aci yök ago bïdïyo ya nyoth në baŋ ë intɛ̈rnɛt, kɔc ke Big Brother akën loŋ ke intɛ̈rnɛt guir yen kën ye bïdïyoo nyoth në wɛ̈pthait në Big Brother yic.Korean : 방송 서비스 법은 인터넷 콘텐츠를 규제합니다. 하지만 인터넷 콘텐츠로 인정되려면 서버에 물리적으로 존재해야 하죠.

Southwestern Dinka : Kɔc ke lon e cääl aci loŋ ke nyoth e käŋ na baŋ ë intɛ̈rnɛt, ago kɛ dun nyoth gam ka yiin ci ku ba naŋ serverdu.Korean : ¨케냐 나이로비에 위치한 미국 대사관은 ¨소말리아 출신 극단 주의자들¨이 케냐와 에티오피아에서 자살폭탄 테러를 계획하고 있다고 경고했다.¨

Southwestern Dinka : Akuma ë United State wɛ̈n yen tɔ̈u Nairobi Kenya acë kɔc lɛ̈k wɛ̈t ¨kɔc gät kek tɔ̈u Somalia¨ aguir rot ku bïkï Kenya ku Ethupia biökyic në bomb.Korean : ¨미국 정부는 밝혀지지 않은 정보원으로부터 에티오피아와 케냐에서 자살 폭탄 테러범들이 ¨유명한 지형물¨을 파괴할 것이라는 구체적 정보를 얻었다고 했습니다.¨

Southwestern Dinka : Aye paanë U.S. Luel ka cë thok yök tɔŋ të kën rot nyuɔɔth wɛ̈n cë luɔi de nääkë rot ë ŋɛk ye tök në bomb lueel kubë ¨ɣändït ŋic keek¨ cuöny paanë Ethiopia ku Kenya.Korean : 데일리 쇼와 콜버트 리포트보다 훨씬 전에 헥과 존슨은 1988년 UW에서 학생이던 시절에 출판이 뉴스와 뉴스 리포팅의 패러디가 하는 것을 꿈꿨다.

Southwestern Dinka : Kam këc amät gua jɔk ku Gɛ̈gɛ̈t colbert, Heck ku Johnson aci gɛ̈tgɛ̈t aköl tui jal thɔ̈ɔ̈ŋ kek wel aköl da—kam thɛɛr ye kek mith pan— gɛ̈tgɛ̈t tenɛ UW ruon 1988.[Day6]

Korean : ¨The Onion 처음 설립된 이래 인쇄 매체, 10월 한 달 동안 500만 명의 순 방문자 수, 개인화된 광고, 24시간 뉴스 네트워크, 팟캐스트 그리고 최근 출시한 ¨Our Dumb World¨라는 세계 지도책 등을 지닌 풍자 언론사입니다.¨

Southwestern Dinka : Kam gɔl ye cök, bathal aci ya ke ye wël lueel, ke waraga ye lɔ̈k bei, ku tenɛ kuen ci 5,000,000 jɔɔl loi thöök e pen Thiäär yic, kaŋ e raan ye ɣaac wei e kaam 24 wel ci kuen ku kaam thiɔk war ci jal acik bëi kenɛ pinynhom ye cɔl Dumb world.Korean : 앨 고어와 타미 프랭크스 장군은 일상적으로 자신들이 마음에 들어하는 인생의 사건들에 대한 이야기를 거리낌없이 나눈다. (고어의 경우는 The Onion이 그와 부인이 2000년 대통령 선거인단 선거에서 패하고 난 후 인생 최대의 섹스를 나누었다고 보도했었을 때였다).

Southwestern Dinka : Al Gore ku bɛny ye cɔl Tommy Franks aci jal kuen wël baai keen nhiaarke (Gore ka bathal aci jal ban lueel ala Tipper aci yok ka ci tɔc ka guäc rot kam dit töt run 2000 kuenykueny ci yen wiik thiin).Korean : 많은 작가들이 존 스튜어트와 스티븐 콜베어의 뉴스 패러디 쇼에 계속해서 상당한 영향력을 행사했습니다.

Southwestern Dinka : Kɔcken juëc e gɛ̈tgɛ̈t aci la rac nhom tenɛ wël a mat Jon Stewart ku Stephen.Korean : 이 예술 행사도 부쿠레슈티 시청의 캠페인의 일환이다. 부쿠레슈티시는 루마니아의 수도를 창의적이고 화려한 도시로 탈바꿈하기 위한 노력으로 이 캠페인을 주최했다.

Southwestern Dinka : Ka ci jal looi ka tëët dit töt e kene ye jaŋ jaam nhom tenɛ pan Bucharest pandiit gɛu ke wic be thura pandiit Romanian jal ban nyuööth ka dheeŋ pan metoroplic.Korean : 전 세계에서 가장 큰 공공 예술 행사인 카우퍼레이드(CowParade)를 유럽 남동부 지역 최초로 이 도시에서 올해 6월에서 8월 사이에 주최하게 될 것이다.

Southwestern Dinka : Pandiit kenɛ ayen be käŋ ben alɔŋ e pan Europe tenɛ alɔŋ cam ku ciën be weŋ jal nyuɔɔth jäŋ yic, ke ye dït pinynhom ci jal tiŋ e pen e Dhetom ku pen e Bɛ̈t ye ruön kenɛ yic.Korean : 오늘의 발표 역시 올해 3월 운송비를 추가 지원하겠다는 정부 공약의 연장선상에 있다.

Southwestern Dinka : Wël akol ci akuma ban lueel aye nyuɔɔth ke ci lueel kam pen Diak ruön kenɛ yic ke ci kek ye gam bik ka kɔk bi jɔt tɔ̈u piny wëu.Korean : 혼잡 완화를 위하여 300대의 객차를 추가 도입할 것이며, 이에 따라 총 객차 수는 1,300대가 됩니다.

Southwestern Dinka : Ka kɔ̈k mat thiin 300 aca kuen yath 1,300 kaŋ jötjöt ku ba kuɔ̈ɔ̈t nhom tet yic.Korean : 로스엔젤레스 경찰국 대변인 Christopher Garcia는 그 남성 용의자는 공공 기물 파손이 아닌 무단 침입에 대한 혐의로 조사를 받는 중이라고 밝혔다.

Southwestern Dinka : Raan cɔl Christopher Garcia, aye wël apuruuk e pan Los Angeles lueel wei, aci jal lueel ela muony leŋ guöp awuöc aci jal gɔ̈t thok ke ci yen tëëk pan raan da ku ace ke ci yen kä ke raan da rac.Korean : ¨표지판은 물리적으로 손상되지 않았습니다. 평화와 심장의 표시로 장식된 검은색 타르폴린을 사용하여 ¨O¨를 소문자 ¨e¨로 수정했습니다.¨

Southwestern Dinka : Ke ci gɔ̈t akëc riääk; ke ci war yic aci looi ka rɔɔth kin macär ke ci jal gɔ̈t thiin e wel dɔ̈ɔ̈r ku puɔ̈u ku ¨O¨ war yic be jal kuen ka ye urub piiny ¨e¨.Korean : 적조는 자연적으로 발생하는 단세포 해양생물인 카레니아 브레비스의 정상 농도보다 높은 농도에 의해 발생합니다.

Southwestern Dinka : Alɔŋ malual kene ye bei ee ke diit cɔl Karenia brevis, ye tök ci cak e pic yic.Korean : 자연적 요인들은 이 조류의 개체 수를 극적으로 증가시키며 이상적인 환경을 조성하기 위해 교차될 수 있다.

Southwestern Dinka : kä ci cak a jal rɔ̈m bik mat ku looi ka kam pɔth yic, ku jɔl tɔ̈u wïïr kene looi bik jueec apɛi.Korean : 그 조류는 인간과 물고기 모두 신경을 손상시키는 신경독소를 만들어냅니다.

Southwestern Dinka : Ka ke tɔ̈u wïïr kene aleŋ ke ye dhiëët ka ye raan rac tënë kɔc guöp ku reec.Korean : 물고기는 대부분 물속의 농축된 독성 때문에 죽습니다.

Southwestern Dinka : Reec ejal thou wɛ̈t kä rac tɔ̈u piu yic wïïr.Korean : 사람은 바람과 파도로 인해 공기에 스며든 수증기의 영향을 받은 호흡의 영향을 받을 수 있다.

Southwestern Dinka : Kɔc aye tuany dɔm taci kek wëëi piu yic kua liir yic.Korean : 몰디브 언어로 ´야자 잎 한 봉지´라는 이름을 따온 열대 저기압 고누(Gonu)는 시속 240km(시속 149마일)의 최고 풍속을 유지했습니다.

Southwestern Dinka : Nhomden tueŋ, ke dit cɔl Tropical Cyclone Gonu, kaci cak acith yiny tuk thoŋ kɔc pan cɔl Maldives, aci jal döt yom dit mec kilomitir 240 kamyic ku tamec tha tök (149 kam yic tha tok).Korean : 오늘 이른 아침부터 풍속 83km/h의 바람이 불고 있었으며 점차 약해질 것으로 예상하였습니다.

Southwestern Dinka : Wën thɛɛr yaköl, yom akaye kilomitir 83 km/h, ku yen yekene ŋic kabi dhuɔ̈kpiny.Korean : 수요일 미국 농구 협회(NBA)는 COVID-19에 대한 우려 때문에 전문 농구 시즌을 중단하였습니다.

Southwestern Dinka : Aköl niin Diak, kɔc pan United States´ National Basketball Association (NBA) aci thueec kura peen e wɛ̈t tuɛny cɔl covid-19.Korean : NBA는 유타 재즈 선수가 COVID-19 바이러스 양성 반응을 보인 후 이런 결정을 내렸습니다.

Southwestern Dinka : Wɛ̈t kɔc kura NBA ci kek ye tak bik kura peen wɛ̈t e raan thuëëc tenɛ ya kut cɔl Utah Jazz ci ye yök tuɛny cɔl covid-19 ye guöp.Korean : ¨이 화석을 토대로 볼 때, 그 분열은 분자를 토대로 예상했던 것보다 훨씬 더 앞선다는 것을 의미합니다.¨

Southwestern Dinka : Tenɛ ka thɛɛr ka yic, ka ye nyuɔɔth dëkdëk yic aci rot lac looi thɛɛr ŋuɔt kec kɔc e gɛt ye bɛ̈ibei.Korean : ¨에티오피아의 리프트 밸리 리서치 서비스의 연구원이자 연구의 공동 집필자인 버헤인 아스포는 ¨모든 것을 되돌려 놓아야 한다는 뜻입니다¨라고 말했습니다.¨

Southwestern Dinka : ¨Ka ye nyuɔɔth käŋ ëbën abi dhuɔ̈k ciëën,¨ aci jal lueel e raan diit ci gät alɔŋ pan Ethiopia ku yen raan det ci gat cɔl, Berhane Asfaw.Korean : 지금까지도 AOL은 미국 내에서 지속적으로 널리 사용되고 있기 때문에, IM 시장을 자신만의 속도로 움직이고 발전시킬 수 있었습니다.

Southwestern Dinka : Gut ya köl, ke cɔl AOL aci la bi tenɛ ɣɔc cɔl IM loi bi dit amath, e riin ye ye luɔ̈i apɛi dit pan United States.Korean : 이러한 조치가 시행되면, 이 같은 자유는 끝날 수도 있습니다.

Southwestern Dinka : Ka juir tɔ̈u kenɛ, nhomläu kene abi thök.Korean : 야후!와 마이크로소프트 서비스 사용자들을 합친 수는 AOL의 고객 수에 견줄 만하게 될 것이다.

Southwestern Dinka : Namar e kɔc lui ke cɔl Yahoo! yic! Ku ke cɔl Microsoft abi jal kɔc tɔ̈u ke cɔl AOL jal wuör.Korean : 노던록 은행은 회사가 영국 정부로부터 긴급 지원을 받음으로써 2008년에 국유화되었습니다.

Southwestern Dinka : Kurden tɔ̈u alɔŋ cuëëc aci jal be ya kene baai ruön 2008 wën ci ye nyuɔɔth tenɛ e ɣɔc aci akuma pan UK kony.Korean : 노던록은 2007년 서브프라임 모기지 사태 당시 이러한 사실이 밝혀져 지원을 필요로 하였다.

Southwestern Dinka : Kurden alɔŋ cuëëc aci jal cööt bi kony wɛ̈t kerɛc ci rot loi ruön 2007.[Day7]

Korean : 리처드 브랜슨 경의 버진그룹은 은행 국유화 이전에 은행 입찰에서 거부된 적이 있다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny cɔl Richard Branson´s Virgin Group aci cööt ë kuɔny tenɛ kɔc wëu tɔ̈u ku ci jai bik kony ka kec gua ya kene baai.Korean : 국유화가 진행되던 2010년, ´배드뱅크´인 노던 락(자산 관리)에서 현재의 대형 소매 은행 노던 락(Northern Rock plc)이 분리되었습니다.

Southwestern Dinka : 2010 yic, wën ci yen lui kene baai, kene gekic cɔl tenɛ kur alɔŋ cuëëc aci jal tek yic bi laŋ ¨ɣon e wëu rac¨ kur alɔŋ cuëëc (ka ye jal mac) (Asset Management).Korean : 버진은 노던 록의 ´괜찮은 은행´ 부분만 구매하였고, 자산관리회사는 인수하지 않았습니다.

Southwestern Dinka : Ke ŋuɔt kec gɔt aci ´ɣɔc hon wëu pɔth´ kur alɔŋ cuëëc, ku ce käŋ ɣɔc ci mac.Korean : 화학적으로 인증된 화성 물질이 지구에 떨어지는 것을 사람이 직접 목격하는 것은 역사상 다섯 번째로 알려져 있다.

Southwestern Dinka : Kene e yen namar dhiec ë käŋ yic ci kene wal rot loi pinynhom.Korean : 지구로 떨어진 것으로 알려진 운석 약 24,000개 중 약 34개만이 원래 화성에서 온 것으로 입증되었다.

Southwestern Dinka : Adat ŋic 24,000 tene kɔc a liir ci lony pinynhom, käŋ ka 34 e rot aci jal yök ka ye kek käŋ martian.Korean : 이 바위들 중 15개는 지난 7월 운석 소나기 때문이라고 한다.

Southwestern Dinka : Kur thiar ku dhiec aci ŋic ke ye kaŋ a liir pen Dhorou yic.Korean : 지구상에서 매우 희귀한 암석 중 일부는 온스당 11,000달러에서 22,500달러로 금값의 약 10배에 달하는 가격에 팔리고 있다.

Southwestern Dinka : Kur a bak, ka ce lac yök pinynhom, aci ɣac wei weu ka $11,000 ku weu $22,500 a kuen yic, ku yen a dan thiar yic e ɣɔc dääp.Korean : 이 경주 이후, 케제로브스키는 2,250점을 보유한 채 드라이버스 챔피언십의 선두 자리를 지키고 있다.

Southwestern Dinka : Weeric, Keselowski aci ya raan cueth apɛi ka kaŋ yök 2,250.Korean : 존슨은 7점 낮은 2,243점으로 2위를 달성했다.

Southwestern Dinka : Käŋ ka dhorou ran cɔl Johnson bɔ namar rou yic nɔŋ 2,243.Korean : 3위의 햄린은 20점 뒤졌지만, 보이어보다 5점 앞서 있습니다. 칸과 트렉스 주니어는 각각 2,220점과 2,207점으로 5위와 6위를 달리고 있습니다.

Southwestern Dinka : Namar diäk yic, Hamlin aci käŋ ka thiär-rou cien, ku aleŋ dhiëc tueŋ tene raan cɔl Bowyer. Kahne ku Truex, Jr. Tɔ̈u namar dhiëc ku dhetem ka leŋ 2,220 ku 2,207.Korean : 스튜어트, 고든, 켄세스, 하빅은 시즌 내 4번의 레이스가 남은 가운데 드라이버스 챔피언십에서 상위 10위 자리를 차지했습니다.

Southwestern Dinka : Stewart, Gordon, Kenseth, ku Harvick aci kɔc wuɔ̈r namar thiar yic ka thueec ka ŋuan ci doŋ.Korean : 미 해군도 해당 사건을 조사하고 있다고 밝혓습니다.

Southwestern Dinka : US Navy acik luel aya la gät ke däŋ thok.Korean : ¨이들은 또한 성명을 통해 ¨선원들이 현재 선박을 안전하게 인양하는 최선의 방법을 결정하기 위해 노력하고 있다¨고 밝혔다.¨

Southwestern Dinka : Acik luel aya e jam yic, ¨Akut alui apɛi wic kueer bik rɛin wir bɛ̈i bei¨.Korean : 한 어벤저급 소해함, 그 함선은 팔라완의 푸에르토 프린세사로 이동 중이었다.

Southwestern Dinka : Kɔc ril lui aci riäi jal leu, riäi eka tɔ̈u dhöl yic ka la pan cɔl Puerto Princesa Palawan yic.Korean : 배는 미국 해군의 일곱 번째 함대에 배정되었으며 일본의 나가사키, 사세보에 위치해 있습니다.

Southwestern Dinka : Aci yik kɔc U.S. Navy alɔŋ Dhorou Sasebo, yic, Nagasaki Japan yic.Korean : 뭄바이를 공격한 이들은 2008년 11월 26일 수류탄과 자동 무기를 소지한 채 배를 타고 도착했으며, 붐비는 차트라파티 시바지(Chhatrapati Shivaji Terminus) 기차역과 유명한 타지마할 호텔을 포함한 다수의 표적을 공격했습니다.

Southwestern Dinka : Ayuöp kɔc Mumbai yic aci ben riäi yic pen thiar ku tök aköl nïïn thiar rou ku detem 26, ruön 2008, acik jal bɛi kakek garnit, mec mucmuc ku jɔl moc ɣɔn juac yic egut te dit ci thiäŋ cɔl Chhatrapati Shivaji Terminus gek kathar ku te ŋic ye kɔc niin thiin cɔl Taj Mahal Hotel.Korean : 데이빗 헤들리가 정찰하고 수집한 정보 덕분에 파키스탄 무장 단체인 라슈카르 이 타이바 (Laskhar-e-Taiba)의 무장 강도 작전이 가능했다.

Southwestern Dinka : Kene piöc ku luel käŋ raan cɔl David Headley aci luɔi kony bi raan thiar 10 muk dhaŋ pan e Pakistani jec ye cɔl Laskhar-e-Taiba.Korean : 그 공격은 인도와 파키스탄의 관계에 막대한 긴장을 불러일으켰다.

Southwestern Dinka : Ke ci kɔc kɛk jɔt tɔŋ ci mäth kam India ku Pakistan rac apɛi.Korean : 그는 당국자들과 함께 나와 텍사스 시민들에게 대중의 안전을 보호하기 위한 조치가 취해지고 있음을 보증했다.

Southwestern Dinka : ka ci bäny ka jal ruäc, aci lɛ̈k kɔc tɔ̈u tɛ̈thath ka bi gël acin ke rac yök kek.Korean : ¨페리는 특히, ¨이번 경우처럼 갑자기 던져진 도전에 맞설 준비가 되어있는 곳은 전 세계에서 손에 꼽힐 정도이다.¨라고 했다.¨

Southwestern Dinka : Perry aci luel guöp, ¨Aleŋ bɛi lik tɔ̈u pinynhom kek ka path lëu bik rac kene kony.¨Korean : ¨주지사는 또한 ¨오늘, 일부 취학 연령의 아동들이 그 환자와 접촉했던 것으로 밝혀진 사실을 알게 되었다¨라고 말했다. ¨

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny aci luel aya, ¨Yaköl, acuk jal piŋ la mïth abɛk pan abun aci rot liäp kek raan tuaany.¨Korean : ¨그는 ¨이건 심각한 사건입니다. 다행히도 우리 시스템이 잘 작동하고 있으니 안심하셔도 됩니다.¨라고 말을 이었다.¨

Southwestern Dinka : Aci la ku luel, ¨Kene a ke ril ë tör. Ba jal ŋic la ke da lui apɛi te ka bi yen lui thin.¨Korean : 만일 확인되면, 이 발견은 8년 동안 계속돼온 알렌의 무사시에 대한 탐사의 종지부를 찍게 된다.

Southwestern Dinka : Te ci ye jal ŋic, ka gör run ka bɛ̈t 8 ke Allen tenɛ Musashi ci jal yök abi kɔc.Korean : 그 난파선은 해저 지도에 이어 ROV를 이용해 발견되었다.

Southwestern Dinka : Ka war thar ci jal guir ke ci riäk aci jal yök ke ye loi ROV.Korean : 세계에서 가장 부유한 사람들 중 한 명인 앨런은 자신의 재산 중 상당수를 해양 탐사에 투자했으며 전쟁에 대한 개인적 흥미를 쫒아 무사시를 찾기 시작했다.

Southwestern Dinka : Raan dïït ajak pinynhom, Allen aci jal täu thïn jɛk dit tot kaŋ war yic e riin bi yök Musashi tenɛ piir bar kɔ̈u ka nhiɛr käŋ tɔŋ yic.[Day8]

Korean : 그녀는 애틀랜타에서 보냈던 시절에 평단의 찬사를 얻었으며 혁신적인 도시 교육으로 인정받았습니다.

Southwestern Dinka : Aci yök ke pɛth ril ëtor kam de yic ka tɔ̈u pan Atlanta ku aci jal ŋic käken pɛth abun pan gɛu.Korean : 2009년에 그녀는 전미 올해의 교육감 칭호를 받았습니다.

Southwestern Dinka : Ruön 2009 yic aci gam ŋiëc dït bai cɔl National Superintendent ruön yic.Korean : 시상 당시 애틀랜타 학교들은 학생들의 시험 점수가 크게 향상된 것을 보았다.

Southwestern Dinka : Kam gɛmgɛm yic, pan abuun tɔu Atlanta acik jal tiŋ ke pɛth ci rot loi athem yic.Korean : 얼마 지나지 않아, 애틀랜타 저널 컨스티튜션(Atlanta Journal-Constitution)은 테스트 결과의 문제점을 밝혀주는 보고서를 발표했다.

Southwestern Dinka : Kam thin yic, löŋ ci bɛi tenɛ Atlanta Journal-Constitution aci nyuɔɔth ka rɛc ci ben bei themthem yic.Korean : 보고서에 따르면 시험 점수가 매우 빠르게 올랐고 학교가 내부적으로 문제를 인지했으나 아무런 대응을 하지 않았다.

Southwestern Dinka : Wël gɛ̈tgɛ̈t aci nyuɔɔth käŋ themthem aci rot juak ka bɛn kɔ̈u, ku jɔl la pan abun aci ke räc tiŋ ku cin ke cik loi thïn.Korean : 그 후 나온 증거에 따르면 시험지들은 변조되었으며, Hall은 다른 34명의 교육 관계자들과 함께 2013년에 기소되었다.

Southwestern Dinka : Ke ci kuen aci jal nyuɔɔth awaka athem aci ka tat yic ɣöt, kek kɔc kɔ̈k bäny pan abun thiar diak ku ŋuan 34, aci kum ruön 2013.Korean : 아일랜드 정부는 상황을 타개할 국회 입법이 시급함을 강조하고 있다.

Southwestern Dinka : Akuma pan Irish aci jal lac loi be löŋ bɛ̈ibei bi nyiin karäc cök piny.Korean : ¨정부 대변인은 ¨현재 공중위생 관점에서든 형사 재판 관점에서든, 이 법안을 최대한 빠르게 제정하는 것이 중요해졌다¨라고 하였다. ¨

Southwestern Dinka : ´Ëmɛne aci ya ke ril yic tör e jäŋ yic ku käŋ pïïr yic ku löŋ kɔc karɛc loi jal ka lac bɛibei¨, aci raan jam thöŋ akuma jal luel.Korean : 보건장관은 관련 물질의 일시적인 합법성을 이용하는 개인의 복지와 함께 이제는 위헌이 되어버린 변화들이 발효된 이후 마약과 관련한 판결들에 관해 우려를 표명했다.

Southwestern Dinka : Acï bɛ̈ny e pïïr cɔl Health Minister luel ke ci tiŋ ye kɔc loi ye kek wäl cam wɛ̈t liu löŋ, ku käŋ kɔ̈k thöŋ kek wäl ye loi wɛ̈t ci löŋ mar.Korean : Jarque는 이날 오전 이탈리아 쿠르치아노에서 프리시즌 훈련 연습을 하고 있었습니다. 그는 일요일에 있는 볼로니아와의 경기를 앞두고 팀 호텔에 머물고 있었습니다.

Southwestern Dinka : Jarque ye kene lui piöc rot tenɛ cɔl Coverciano Italy yic yakölic.ye kene ka tɔ̈u ɣön akut yic ka kam thuëëc bi loi Aköl Dhorou kek Bolonia.Korean : 그는 일요일의 볼로냐전에 앞서서 팀 숙소인 호텔에서 지내고 있었다.

Southwestern Dinka : Ye kene ka tɔ̈u ɣön akut yic ka kam thuëëc bi loi Aköl Dhorou kek Bolonia.Korean : 밴드를 태운 버스는 만원 관객이 모인 미주리의 세인트 루이스 식스 플래그를 향하고 있었습니다.

Southwestern Dinka : Thurumbil ye kene ka la dhël Detom Flags St. Louis Missouriyic tenɛ wak jal kiit bi thään juëc jal tɛ̈ŋ bei.Korean : 목격자에 따르면 토요일 오전 1시 15분경, 버스와 마주 보고 있는 승용차가 방향을 바꿨을 때 버스는 초록불을 통과하고 있었다.

Southwestern Dinka : Kam 1:15 a.m Aköl nïïn Detom, kɔc tɔ̈u thïn, thurumbil ye kene cath tenɛ ɣɛɛr maŋɔk ka thurumbil jal rot dhuk ye nhom tueŋ.Korean : 8월 9일 저녁, 모라꼿 폭풍의 눈은 중국 푸젠성에서 약 70km 떨어져 있었다.

Southwestern Dinka : ka kam thei pen Bɛ̈t köl nïïn Dhoŋuan 9, ka nyiin Morakot aci jal ya kilimitir thiar dhorou ta mec kek tene Chinese panë Fujian.Korean : 태풍은 시속 11킬로미터로 중국으로 이동할 것으로 예상됩니다.

Southwestern Dinka : Ka yom dït tot ci jal them ka kät apɛi ka la alɔŋ China kek thiar ku tök kph.Korean : 화씨 90도가 넘는 열기 속에서 기다린 승객들에게는 물이 제공됐습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc jɔt tiɛ̈r aci yiek piu kejal tït talɔŋ thiärdhoŋuan(F)-thεεm degree atuoc.Korean : ¨소방 대장 스콧 코운스는 말했다. ¨산타클라라 기온이 32℃에 달하는 더운 날이었다.¨

Southwestern Dinka : Bεny mac muknhom cɔl Scott Kouns aci luel ¨ erin aköl ci akol tuöc apεi Santa Clara atuöc aci lɔ nhial apεi bi ɣet dhiärdhoŋuan ic.Korean : ¨시간이 아무리 짧아도 롤러코스터에 갇히는 것은 불편한 일일 겁니다. 게다가 첫 구출이 이루어지는데 적어도 한 시간이 걸렸어요.¨

Southwestern Dinka : Kuat käm ci dam piny tacɔl roller coaster acï kɔc bi päl gup piny, ba kethin kor luel, ku aci käm cit sä nyai ku ba raan tueŋ nyai kuεthken ic.Korean : 포뮬러 1 선수권 대회에서 일곱 번 우승한 뒤 2006년에 은퇴한 슈마허가 부상한 펠리페 마사를 대신할 예정입니다.

Southwestern Dinka : Schumacher raan wan cï luoi puol ruon tïm karou ku detem 2006 ta wan ci yen kɔc wör alɔŋ Formula 1 tɔden wër den kɔc tueŋwër aräkic dhorou, arεεl ke bi lɔ nyin raan ci riɔ̈l cɔl Felipe Massa.Korean : 2009년 헝가리 그랑프리에서 브라질 출신 선수는 충돌로 심각한 머리 부상을 입었다.

Southwestern Dinka : Kɔc Brazil acï mam apεi erin riɔ̈l nhom ci rot loi ta wan ci tiɛ̈r lönypiny ruön tïmkarou ku dhoŋuan 2009 taden kɔc Hungarian Grand Prix.Korean : 마사(Massa)는 적어도 2009년 시즌의 남은 기간 동안 출전하지 않을 예정이다.

Southwestern Dinka : Massa arεl ke bi jal käm pol ic bi kek puɔl ruon kenic tïm karou kudhoŋuanKorean : 로드리고 아드리아스 비서실장은 아리아스 대통령이 바이러스에 대해 양성 반응을 보였으며 가벼운 증상을 보이고 있다고 전했다.

Southwestern Dinka : Arias aci yok ke laŋ guop tuany thin kor, yen e raan lui ke ye minister maktab bεny baai ic.Korean : 대통령은 며칠 동안 자택에 격리되겠지만 현재 상태는 안정적입니다.

Southwestern Dinka : Bεny baai apuol guop path, kua ŋɔt bi cɔl arεεl baai ke ci lël thok tade rot nïn thïk lik.Korean : 열과 목의 통증을 빼면, 저는 컨디션은 괜찮고 재택 근무로 제 일을 할 수 있을 정도로 건강합니다.

Southwestern Dinka : Dɔm thok juan ɣum ku abuot röl, ɣen rot yök ya puol tacit tadïen thεr, ku aba leu ba luoi dïe loi alɔŋ jam thalpon.Korean : ¨아리아스(Arias)는 성명을 통해 ¨나는 월요일에 모든 직무에 복귀할 것으로 기대한다¨고 밝혔다.¨

Southwestern Dinka : ¨Ɣen rot yok ya bi dhuuk luoi dïe ic akölnin tok,¨ aci Arias luel wεt den ci cal ic.[Day9]

Korean : 한때 사피어 심프슨 허리케인 등급의 카테고리 4급 폭풍인 펠리시아는 화요일 소멸되기 전에 열대성 저기압으로 약화되었다.

Southwestern Dinka : Felicia, aci kaŋ a akut ŋuan ta lɔŋ Saffir-Simpson Hurricane kou, aci cɔl aniɔp ɣet riakdït waar ŋɔt kic rεεc akölrou bεn thïn.Korean : 잔해로 인해 대부분의 섬에 소나기가 내렸지만, 아직까지 어떠한 피해나 홍수도 보고되지 않고 있습니다.

Southwestern Dinka : Kaŋ ken ci doŋ aci ɣon laak nyaŋpiny ɣonthony nhïm,ku ta ci luoi yen, acin aboor ku riak kaŋ ci luel.Korean : 오하우에서 6.34인치를 기록한 강수량은 도움이 된다고 평가된다.

Southwestern Dinka : Kaŋ ken ci doŋ aci ɣon laak nyaŋpiny ɣonthony nhïm,ku ta ci luoi yen, acin aboor ku riak kaŋ ci luel.Korean : 일부 강우는 천둥과 잦은 번개를 동반했다.

Southwestern Dinka : Dëŋ kɔk ci cäl aye lɔn ci kek rot mat kek yomthiek ku maardeŋ ci thuötcok.Korean : 트윈오터(Twin Otter)는 어제 항공사 PNG 항공 CG4684편으로 코코다에 착륙을 시도했으나 이미 한차례 실패했었다.

Southwestern Dinka : Aci Twin Otter them bi nyuc alɔŋ Kokoda waraköl tawan ci tiεr PNG päär CG4684, ku aci paar tem kɔu.Korean : 두 번째 접근으로부터 착륙하기 10분 전쯤에 사라졌습니다.

Southwestern Dinka : Thöŋ tacit digik thiar ke ŋɔt kic nyuc piny them arakrou gö cokmärKorean : 추락 현장은 오늘에서야 확인되었지만 접근하기가 어려워, 현장에서 생존자를 수색하기 위해 두 경찰관이 밀림 지대를 통해 보내져야 했다.

Southwestern Dinka : Ta ci yen löny thin ajal yok yaköl ku aril yic bi doot abi bolis karou dhelpiny tiεric roric erin bik tim bakic alɔ taci kedaŋ rot loi thïn bik kɔc ci poth döt.Korean : 착륙 중단 사고를 초래한 때와 동일한 좋지 않은 날씨로 인해 수색이 방해를 받았다.

Southwestern Dinka : Yɔɔp aci aci aliir yom cɔl arilic kecit ke wan cɔl tiεr atem nyuc kou.Korean : 보도에 따르면 맥베스 스트리트의 한 아파트가 가스 누출로 폭발했다고 합니다.

Southwestern Dinka : Alɔŋ ka ci luel, ɣot ci buth ten dhol Macbeth aci yic pat erin kecɔl gas ci thiu.Korean : 가스 회사 관계자는 이웃이 가스 누출로 연락하자 현장에 방문 중이었습니다.

Southwestern Dinka : Raan lui kek chirka gas kene aci cäl tan awen ci ken rot loi thin erin wen ci raan akeunhom cɔt erin thiu gas ken.Korean : 그 공무원이 도착했을 때 아파트가 폭발했습니다.

Southwestern Dinka : Tawen ci raan lui ken jal ɣët, go ɣot yic pat.Korean : 심각한 부상자는 보고되지 않았지만 적어도 5명이 폭발 현장에서 충격으로 인한 증상을 치료받고 있습니다.

Southwestern Dinka : Aci rial ku riɔldït ci cal, kepath thin a kɔc ka thiec ketɔ thin käm yic wen ci pat ic rot loi aci kek kony wet pεkwei puou.Korean : 아파트 안에 아무도 없었다.

Southwestern Dinka : Aci raan ke reel ɣot alɔŋ thin.Korean : 당시 거의 100명의 주민이 해당 지역에서 대피했습니다.

Southwestern Dinka : Kam wen ic, tacit raan buɔt kɔc cieŋthin aci kek köök baaiden.Korean : 골프와 럭비는 모두 올림픽 게임에 복귀하기로 예정되어 있습니다.

Southwestern Dinka : Dɔmthok atuεk ku puol den rugby aci rot cok bik dhuk alɔŋ thuec den Olympic.Korean : 국제 올림 픽위원회 (IOC)는 오늘 베를린에서 개최된 이사회에서 그 종목들을 포함하기로 의결했습니다. 럭비, 특히 럭비 유니온과 골프가 올림픽 참가종목으로 고려된 5개의 다른 스포츠 중에서 채택되었습니다.

Southwestern Dinka : Akut bany den Olympic Pinyhom eben aci cuεt bik pol ken mat alɔŋ amat bäny loirot pan Berlin yakol. Rugby, apεidit eben e amatnhom rugby,ku atuεk aci kek kuany bi bik a thuec kadhiec bi kek thuec alɔŋ Olympics.Korean : 스쿼시, 가라데 그리고 롤러 스포츠는 2005년 올림픽 대회에서 제외된 야구와 소프트볼과 함께 스포츠 항목으로 인정받기 위해 신청했습니다.

Southwestern Dinka : Ke cɔl squash, kartën ku thuec lörrot acik them bik lɔ olympic kua aci baseball ku softball them, akek ci kɔc cuεt bik ci lɔ alɔŋ thuec den Olympic ruon tïmkarou ku dhiëc.Korean : 그럼에도 불구하고 해당 투표는 코펜하겐에서 열릴 10월 회의에서 국제올림픽위원회(IOC) 전체의 비준을 반드시 받아야 합니다.

Southwestern Dinka : Cuεt ken aye cɔl akɔŋ gam eben kɔc IOC ten amat den pεithiar lɔŋ Capenhagen.Korean : 여성 계급을 포함시키는 것에 모두가 찬성하지는 않았습니다.

Southwestern Dinka : Acie kuat raan eben yen wic yen ke bi diär mat kuεl yic. Ruon tïm karou ku ŋuan raan ci Olympic Silver nyai cɔl Amir Khan aci luel, ¨ yapuou thok eben aya tak diär aci kek cɔl athar, eyen kedien ya tak.¨Korean : ¨2004년 올림픽 은메달리스트인 아미르 칸은 이렇게 말했다, ¨심사숙고해서 여성들은 싸워서는 안된다고 생각합니다. 그냥 제 의견입니다.¨

Southwestern Dinka : Acie kuat raan eben yen wic yen ke bi diär mat kuεl yic. Ruon tïm karou ku ŋuan raan ci Olympic Silver nyai cɔl Amir Khan aci luel, ¨ yapuou thok eben aya tak diär aci kek cɔl athar, eyen kedien ya tak.¨Korean : 그의 발언에도 불구하고 그는 런던에서 열리는 2012 올림픽에 영국 선수들을 지원할 것이라고 말했다.

Southwestern Dinka : Cok alɔn ci yen wetken luel yen abi kɔc British kony weer den ruon tïm karou ku thiarkurou Olympic bi loi pan London.Korean : 재판은 버밍엄 크라운 법원에서 열렸으며 8월 3일에 끝났습니다.

Southwestern Dinka : Ku kan loi rɔt tedde paan cɔl Birmingham Crown yenne luuk ku athɔɔl nï pɛɛi Bɛɛt pɛɛi niin dhiak.Korean : 현장에서 체포된 뉴스 캐스터는 공격한 것을 부인하며 자신에게 병을 던지며 공격하는 30명의 사람들에게서 자기방어를 하기 위해 막대기를 사용했다고 주장했다.

Southwestern Dinka : Raan iye lui bidio nyin ku tɔ thaa loi këdeŋ thin aci jaai naan tɔ thin ku luɛl acii rɔt gɛl ni tim thaa yennë kɔc biok jëjaac.Korean : 블레이크는 또한 정의 과정을 왜곡하려 한 죄로 유죄판결을 받았다.

Southwestern Dinka : Raan cɔl Blake aci kuɔɔm wɛt cenne ɣen yen thɛɛm bi luuk de wɛlɣic.Korean : ¨판사는 블레이크에게 그가 감옥에 가는 것은 ¨거의 불가피하다¨고 말했습니다.¨

Southwestern Dinka : Acï bulluk lɛɛk Blake naan ¨acï thiok¨ bi taau ɣootnë thijïnyic.[Day10]

Korean : 암흑에너지는 우주에 일관되게 작용하고 있는 완전히 보이지 않는 힘이다.

Southwestern Dinka : Riel ke col acie riεl rot tiŋ kua aloi pinynhom eben kuat ci cak.Korean : 그것의 존재는 오직 우주의 팽창에 미치는 영향 때문에 알려져 있습니다.

Southwestern Dinka : Rεεrde cakic aci ŋic erin keci rot loi ci pinynhom ye yic cuotcien.Korean : 과학자들은 패인 비탈(lobate scarps)이라고 불리는 지형이 달의 표면 전체에 흩어져 있는 것을 발견했는데, 이 지형은 달이 매우 천천히 줄어들면서 생긴 것으로 보인다.

Southwestern Dinka : Kɔc alɔŋ akim scientists, aci pinyliεt yok pεinhom ci wεrpiny ke cɔl lobate scarps keka emen acie loi pεi rot dol amath.Korean : 달 전면에서 발견된 이 절벽들은 풍화작용을 적게 받은 것으로 보였으며, 이는 지질학적 사건의 풍화작용이 근래에 일어났다는 것을 뜻한다.

Southwestern Dinka : Kek scarps aci kek yok pεi nhom eben ku a mär ku bi kek dan aliir kek kornyin, aye nyuɔth lɔn ada kaŋ rotloi alɔŋ geologic lɔn kaci cak apuoc rot loi kamthinic.Korean : 이 이론은 달에는 지질학적 활동이 전혀 없다는 주장과 모순된다.

Southwestern Dinka : Keye luel kaŋ ken acie rot rääm keke keye luel lɔn pεi acin yic kecɔl geology loiröt thin.Korean : 이 남성은 군중을 향해 폭발물을 실은 3륜 차량을 몰았다고 한다.

Southwestern Dinka : Aye luel cit lueth lɔn ci raan thurumbil cok diak kuath ke ci thioŋ dana yic pat akut kɔc ic.Korean : 폭탄을 폭발시킨 것으로 의심받는 남성은 폭발로부터 부상을 입은 뒤 구금되었다.

Southwestern Dinka : Raan ci dieu erin ci yen dana rec tεkpiny aci dam piny, keci ɣɔntok kaŋ yok tawen ci kedaŋ yic pat.Korean : 정부 당국은 그가 위구르족의 일원인 것을 알고 있지만, 그의 이름은 아직 알려지지 않았습니다.

Southwestern Dinka : Riɛn ke aŋɔt ke kuc kɔc muk bany, kua dhil ka ŋic lɔn ye yen raan wut kuat Uighur.Korean : 2007년 9월 17일 러시아 알레리스크의 한 산부인과에서 제왕절개로 태어난 나디아는 몸무게가 무려 7.75kg나 됐다.

Southwestern Dinka : Nadia, adhiët pεi dhoŋuan akölnin thiar ku dhorou ruon tïm karou ku dhorou, ee ci rëët yic rεt Cesarean Section alɔŋ pan akim dhiëtdiar tɔ Aleisk, Russia, aci them thiεkdit bi ɣet pounds thiar ku dhorou ku ounce tok.Korean : ¨우린 그야말로 완전히 충격을 받은 상태였어요,¨라고 어머니는 말했다. ¨

Southwestern Dinka : ¨Ɣök eben aci dɔŋ ɣök ci pεkwei,¨ aci maan luel.Korean : ¨아버지가 무슨 말을 했냐고 묻자 그녀는 ¨아무 말도 할 수가 없어서 그저 눈만 깜빡이며 서 계셨어¨라고 말했습니다.¨

Southwestern Dinka : ¨Nawen thiec ke cï wun luel, go bεεr ¨ akic leu bi laŋ ke luel- yen aci köc keci chuaŋ go dai ye nyin.¨Korean : ¨물과 같은 유형을 나타낼 겁니다. 물처럼 투명하지요.¨

Southwestern Dinka : Yen abi rot loi ci men piu,koi adai thin ci men cit piu kene.Korean : 그래서 만약 여러분이 해안선 옆에 서 있다면, 여러분은 아래에 있는 어떤 조약돌이나 끈적끈적한 오물도 볼 수 있을 겁니다.

Southwestern Dinka : Ku naŋ yi kac agöryou, wen yin aci dai piny kuat ka cit gεεi ku nyaal ke rεεl piny piucok.Korean : ¨우리가 아는 한 타이탄(Titan)보다 더 강한 역동성을 가진 행성체는 오직 하나뿐이며 그 이름은 지구입니다¨라고 스토판(Stofan)이 덧붙였습니다.¨

Southwestern Dinka : Ta cit te ŋic yen, alaŋ kɔc akut yom tïmcom ku nyoth ka juac koc bi titan wan,ku riεn ke aye cɔl pinynhom,¨ aci stofan mat thin.Korean : 그 문제는 1월 1일에 많은 지역 거주민들이 전통적인 일반 새해 카드를 받지 못했다는 불만을 오바나자와 우체국에 제기하면서 시작됐습니다.

Southwestern Dinka : Aduɔ̈lnhom ken ajɔkrot pëntok akölnin tok ta wen cï thändït baai jam jɔk ten maktb kɔc kaŋ töc taden Obanazawa erïn kic kek kaŋcieŋ den ku kaŋ ruon yam yök.Korean : 어제 우체국은 이 소년이 429개의 새해 엽서를 포함하여 수취인에게 전달되지 않은 600개 이상의 우편물을 숨긴 것을 발견한 후 시민들과 언론에 사과문을 발표했다.

Southwestern Dinka : Warakol, Maktab den kɔc kaŋ toc aci awoc ku malec den gam ten mïth baai eben tawenci aki mïth baai ku kɔc kaŋ cäl yeŋic lɔn ada dhɔɔk thïn aci athör buot ka detem thian , abi ka kɔk mät thin buot ka ŋuan ku thiärou ku dhoŋuan athor ci toc ruön yam, ka kic rot leu bi kek tuɔc ten kɔc laŋ kek.Korean : 무인 달 궤도탐사선인 찬드라야안-1은 달표면을 초당 1.5km(시간당 3000마일)의 속도로 날아가는 달 충돌형 탐사선(MIP)를 발사해 달의 남극 지방에 성공적으로 충돌하였다.

Southwestern Dinka : Kecïe wic kuεt lunar Orbiter Chandrayaan-1 Acie ke ci Pεi loi muoc nhial (MIP), kene aci cath pεi nhom eben katdit Kïlmitir tok ku abäk yuul tokic (Tïm ka diäk milën sää tok ic), ku aci caath apath bi jal lɔ nyuc wïïk alɔŋ cïën pεi.Korean : 달 탐사선은 세 개의 중요한 과학 장비만 실려 있는 게 아니라, 사방에 인도 국기의 이미지가 그려져 있었습니다.

Southwestern Dinka : Tan cɔŋ yen jot yen kaŋ kɔc Akïïm kadiäk rïlyic, ka keyic rot loi pεi lunar, aci thura ne alam paan india jɔt,ke cit taac ye ruok ben.Korean : ¨저 같은 범죄자를 지지해 주신 분들께 감사합니다¨라고 시리폰이 기자 회견에서 말한 것이 인용되었다. ¨

Southwestern Dinka : ¨Wëk kɔc ci raan ci cop cit yen kony aya ke lëëc, ¨Siriporn aci dɔm thok ke jam ta awen cɔl yen wεt.Korean : ¨일부는 동의하지 않을 수도 있지만, 개의치 않습니다.¨

Southwestern Dinka : Aci kɔc kok bi gam ku yien aci diεr.Korean : 나를 기꺼이 지지해 주는 사람들이 있어 행복하다.

Southwestern Dinka : Ɣεn amit puou alaŋ kɔc cie gam bïk koc kek ɣεn.Korean : ¨1947년 파키스탄이 영국 통치로부터 독립한 이후, 파키스탄 대통령은 이 지역에 거의 완전한 자율적 통제권을 행사하는 FATA를 통치할 ¨정치적 대리인¨을 임명했다.¨

Southwestern Dinka : Tɔ wan ci Paan Pakistan ten lɔŋ määc kɔc British ruon tiεm tok ku buot ka dhoŋuan ku thiärŋun ku dhorou, kɔc Pakistan aci ¨kɔc thiεth loi¨ kuany bïk FATA mac, yen aci riεl mεc yen bεi juac thiökthin.Korean : 이 정치 운동원들은 파키스탄 헌법 제247조에 따라 통치 체제와 사법 체제를 제공할 책임이 있습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc thiεth loi ka aci yeŋ riεl bik määc baai dɔm ku bï ka ganun ci kek gɔt alɔŋ Kuεn Article buotkarou ku thiärŋuan ku dhorou den Athöörlöŋ den Pakistan.Korean : 현지 시각으로 오늘 오전 10시경에 이슬람의 성지 메카(Mecca)에서 호스텔이 무너졌다.

Southwestern Dinka : Ɣot aci wïk Mecca, Gεu wei kɔc islam ta cït sää thiar mënanhiak kam pinybaai.Korean : 이 호스텔에는 하지 순례 전야에 성스러운 도시를 방문하기 위해 온 많은 순례자가 머무르고 있었습니다.

Southwestern Dinka : Ɣot ci buth ken aci kɔc juec ci lɔc keny muoc anïn kɔc ci piny nhialic ci dɔc ben neem ke ke cɔl nεεm hajji.[Day11]

Korean : 그 호스텔의 손님들은 대부분 아랍에미리트 시민들이었다.

Southwestern Dinka : Jɔɔl ta ɣöt a mïth pan cɔl United Arab EMirtes.Korean : 사망자 숫자는 최소 15명이며 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

Southwestern Dinka : Kɔc ci thou eben a raan thiarku dhiec ku aye dieu ke bi rot juak.Korean : ¨11번 우주인¨으로도 알려진 레오노프는 구소련의 원조 우주비행사 팀의 멤버였다. ¨

Southwestern Dinka : Lenov , kua ŋic rïn kenkɔk cɔl ¨ Cosmonaut No.thiarkutok¨, e keya abaŋ Soviet Union akut ketuεŋ den Cosmonauts.Korean : ¨1965년 3월 18일, 그는 우주선 바깥에서 12분 이상 사상 최초로 첫 유인 선외 활동 (EVA), 혹은 ¨우주 유영¨을 선보였다. ¨

Southwestern Dinka : Pεidiäk, akölnïn thiärkubεt, ruon tiεmtok ku buot ka detem ku dhiëc, aci thuec ke den tueŋ ci wic raan thuec yën alïïric (EVA) na ¨Cäthaliiric¨, abi dɔŋ aɣer yen arot tiεrpär apath yul degïk thiarkurou.Korean : 그는 자신의 업적으로 소련의 최고 영예인 "소련의 영웅"을 받았습니다.

Southwestern Dinka : Aci yiek ¨ muorŋaknhom den Soviet Union¨, ten Soviet Union athεkdït apεi, erin lon den path.Korean : 10년 후, 그는 우주 개발 경쟁이 종결되었음을 상징적으로 보여주는 아폴로-소유즈 미션에서 소비에트 쪽을 지휘했다.

Southwestern Dinka : Ruon thiär aɣonda , aci alɔŋ Soviet watnhom taden Apollo-Soyuz akutcath bi ya nyuoth wëër aliiric aci thok.Korean : ¨그녀가 아래와 같이 말했습니다. ¨일촉즉발로 닥친 공격을 암시하는 능력이 아예 없습니다.¨

Southwestern Dinka : Aci luel , ¨ Acin nyiεckaŋ ye nyuoth lɔn ada mεkpiny ken aci mεk ke bi rot loi tacïtken¨.Korean : ¨하지만 테러 경계 수준이 심각으로 줄었다고 해서 테러 경보가 사라진 것은 아닙니다.¨

Southwestern Dinka : Kunacie kaya, dhukpiny rioc bi ɣεt piny aci ye nyuoth lɔn ci keriec kɔc jäl eben.¨Korean : 당국에서는 해당 위협의 신뢰성에 대해 의문을 제기하고 있으나, 메릴랜드 교통 당국은 FBI의 요구에 따라 이를 폐쇄했습니다.

Southwestern Dinka : Bäny mεc baai acie kepuoth ye thɔn rioc kën, tɔden Maryland Transportation Authority aci dhël thiök ku jεm kek FBI.Korean : 덤프트럭을 이용해 지하철 입구를 막고, 80명의 경찰병력의 지원으로 운전자들을 우회로 쪽으로 안내하도록 했다.

Southwestern Dinka : Thrumbil anyuɔn aye loi ku bik aluon alöt thïök thok ku kony bolis thiärbεt ake rεl bïk kɔc miläŋ anyuöth dhɔɔl.Korean : 도시의 대체 도로인 순환도로에는 교통 체증이 없었다.

Southwestern Dinka : Acin gäu dït thrumïl ci cääl alɔŋ den thölïc, thël gεu yedhɔl rou.Korean : 나이지리아는 써밋을 앞둔 그 주에 AfCFTA에 가입할 계획이라고 발표했었습니다.

Southwestern Dinka : Nigeria ci cäl wan lɔn leŋ kek täk bi kek röt mat ACFTA kääm thin ŋot ke kɔc lɔ amatnhomic.Korean : 아프리카 연합 무역 및 산업 장관 알버트 무찬가는 베냉이 합류할 것이라고 발표했습니다.

Southwestern Dinka : Ɣɔc den AU ku Cirkat ken Bεny baai Albert Muchanga acik cäl lɔn bi Benin rot mat thin.Korean : ¨그 위원은 ¨우리는 원산지와 관세양허의 원칙에 관해 협의에 이르지 못했지만, 우리가 가지고 있는 틀은 2020년 7월 1일에 교역을 시작하기에 충분하다¨고 말했습니다.¨

Southwestern Dinka : Aci bεny baai luel ¨ ɣok akic mat loŋ gölde cok ku dhεrεp juër den, ta cuk leu eben adït buk ɣoc wei jɔk akolnïn tok pεï Detem ruon tïmkarou ku thiorou¨.Korean : 우주 정거장은 미션 초반에 자이로스코프를 잃어버렸음에도 우주 유영이 끝날 때까지 비행 자세를 유지했습니다.

Southwestern Dinka : Taye kaŋ thumnhïm thin arεl taden thεεr, na cok alɔn ci gyroscope määr wen thεr taden ci tɔu aliiric, ɣet ta bi cäth nhial köc.Korean : 치아오와 샤리포브는 자세 조정 반동 추진 엔진에서 안전한 거리를 유지하고 있다고 보고했다.

Southwestern Dinka : Chiao ku Sharipov aci luεl lɔn kääm ken aci raac alɔŋ dhukpiny mεεk piëkpiny riεl.Korean : 러시아의 지상 통제가 제트기를 활성화시켰고 기지는 정상 태세를 회복했습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc tɔŋ piny thɔr ta lɔŋ tiεr jet Russian ku arεεl aliric wen ci ye jal dhuök.Korean : 그 사건은 버지니아에서 기소됐는데 왜냐면 굴지의 인터넷 접속 서비스 기업 AOL의 고향이며, 그곳에서 기소를 시작했기 때문이다.

Southwestern Dinka : Wëët kene aci luuk ganun alɔŋ Virginia erin eyen baai , erin e pan kɔc internet bei tene kɔc AOL, eyen company ci juεr wew bεithïn.Korean : 대량 전자 메일, 즉 스팸이 사용자들의 메일함에 원치 않게 배포되는 것을 제한하기 위해 2003년에 제정된 법률을 통해 유죄 선고가 내려진 것은 이번이 처음입니다.

Southwestern Dinka : Kene ee yen käm yuëŋ ci määc ganun yök wɛ̈t ganun ci loi ruön tïm karou ku diak 2003 ku bïk e-mail juëc, ka cït spam, alɔŋ tuöc mails wën rsc kerot det.Korean : 21세의 제수스는 작년인 2017년 1월, 알려진 바에 의하면 2700만 파운드의 이적료로 브라질 클럽 파우메이라스에서 맨체스터 시티에 합류했다.

Southwestern Dinka : Wën laŋ ruon thärou ku tok cɔl Jesus aci mεt Manchester City ruon wan yic pεi tok ruon tïm karou ku buɔt ku thiarku dhorou ten akutthuëc Brazil e Palmerias eren wew ye kɔc bεn Malion thiorou ku dhorou pound.Korean : 그 이후 그 브라질인은 모든 클럽 대회인 53경기에 출전해서 24골을 기록했다.

Southwestern Dinka : Mën tawar, raan pan e Brazil kene aci thuec arak yic thiardhic ku diak ten akutden wëër yic eben ku acï gon thiarou ku ŋuan bei.Korean : 이종욱 박사는 터키에서 아동들이 별다른 아픈 증상이 없음에도 조류인플루엔자(H5N1) 양성 판정을 받기 시작하였다는 보고에 우려를 표시하였습니다.

Southwestern Dinka : Dr.Lee aci tääk de lεεk kɔc erin mïth pan Turkey aci lɔ ke liäp tuany kek A(H5N1) tuεny cɔl avian influenza kecin ci gup bεεc.Korean : 그는 일부 연구에 따르면 이 질병이 세계적인 전염병을 일으키기 전에 덜 치명적이 되어야 한다고 지적했습니다.

Southwestern Dinka : ye kɔc juac ci kuen luel lɔn wic yen bi tuany ken mïknyin ke ŋɔt kic lɔ pinynhom eben, aci thänpiny.Korean : 독감 증상이 경미할 경우 환자들이 아무렇지 않게 일상생활을 하면서 더 많은 사람을 계속 감염시킬 수 있다는 우려가 있다.

Southwestern Dinka : Alaŋ riöc lɔn ada kɔc ci tuäny ke dɔm abi lɔ ke liεp kɔc abεk ta loi kek ka kën thεεr ye ka loi akölköl ta ŋɔt ke juai ɣum ken guop lëu yic.Korean : 코멘 재단 대변인 Leslie Aun은 해당 단체는 법적 조사를 받고 있는 단체에 보조금이나 자금을 지급할 수 없도록 하는 새로운 규정을 채택했다고 말했습니다.

Southwestern Dinka : Leslie Aun, raanjam Komen Foundation, aci kuel lɔn ci munadhima den ganun acik loi bi kuony wew ku luoi ya gel bi ci ye yiëk munadhima kɔc ŋot ke kic lɔɔŋ dët adïk.[Day12]

Korean : 리프 스턴스(Cliff Stearns) 하원 의원이 수행 중인 가족계획 연맹(Planned Parenthood)의 예산 소비 및 보고에 대한 조사가 보류 상태이기에 코멘 정책(Komen´s Policy)에 따라 가족계획 연맹이 자격 미달 처리되었다.

Southwestern Dinka : Looŋ ken Komen aci muökmith tem erim ta ŋöt ganun kic yi deet muökmeth ku kaam ye nök thuëc yic ku wew ke ken yen loi raan rεεlnyin Cliff Sterns.Korean : 스턴스는 주택 에너지 상거래위원회의 산하에 있는 감독 및 조사 소위원회 의장으로서 가족 계획 연맹(Planned Parenthood)을 통해 낙태에 자금을 제공하는 데 세금이 사용되는지 여부를 조사하고 있습니다.

Southwestern Dinka : Stearns alɔ ke göör bi ŋic lɔn ye dhεrεp loi bi mïth abεibëi kɔc yäc talɔŋ den muökmïth ci guir yiëk käm ken e luoi de yen bεny Oversight investigation Committee, erin arëël house enery ku Commerce committee chök.Korean : 미트 롬니 전 매사추세츠 주지사가 화요일에 플로리다주 공화당 대통령 예비선거에서 46%가 넘는 득표율로 승리했다.

Southwestern Dinka : Wali thεεr den Massachusetts Mitt Romney aci wuör kööc den Bεny Rëëth Florida Republican Party Primaries akölnin rou, aci wär kajuac ɣët thiarŋuan ku detem kaci cuat eben buot ic.Korean : 뉴트 깅리치 전 미국 하원 의원은 32%로 2위를 차지했습니다.

Southwestern Dinka : Raan thεεr jam chökpiny alɔŋ barlaman dën US aci bεn nyin rou kek thiardiak ku rou buotic..Korean : 승자독식 주로서, 플로리다는 50명의 대의원 모두를 롬니에게 수여했고, 롬니 후보는 공화당 후보 지명의 선두 주자로 나섰다.

Southwestern Dinka : Raan ci kɔc wuor a baai walaya nyai eben, Florida aci kac ke raan thiarthïc ken ci luɔiloi riop ten Romney, ken acie tau tueŋ bi kɔc wätnhim ten kuany den Republican party.Korean : 시위 주최 측은 베를린, 쾰른, 함부르크, 하노버와 같은 독일 도시에 약 10만 명이 참가했다고 말했습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc ke gur lɔ aɣeer ken, acïk luel ta cït tan raan tïm buot aci bën bei gεth ken German ci mën Berlin, Cologne, Hamburg, ku Hanover.Korean : 베를린에서는 약 6,500명의 시위대가 모였다고 경찰은 추측했다.

Southwestern Dinka : Në Berlin, police acï kɔc kee 6,500 yök ëke looi awuɔɔu.Korean : 시위는 파리, 불가리아의 소피아, 리투아니아의 빌니우스, 몰타의 발레타, 에스토니아의 탈린, 스코틀랜드의 에딘버러와 글래스고에서도 일어났다.

Southwestern Dinka : Ku jɔlya kɔc aci thɔɔr paan cɔl Paris sofia ɣiic tɔ bulgaria, Vilnius tɔ ni Lithunia, ku ni Valetta de Malta, Tallin tɔ ni Estonia ku Edinburg ku Glasgow tɔ ni Scotlandɣic.Korean : 런던에서 약 200명의 사람들이 주요 저작권자 사무실 몇 곳의 바깥에서 항의하였다.

Southwestern Dinka : Në London, kë cïït raan 200 cï awuɔɔu gal biyic në maktɛɛp thook.Korean : 지난달, 폴란드가 ACTA 서명했을 시 폴란드에선 항의 시위가 나왔는데, 이로 인해 폴란드 정부는 당장은 현 협정을 비준하지 않기로 결정했다.

Southwestern Dinka : Ni pɛɛi waar ci lɔ anoŋ tong cɛ rɔt loi paan cɔl poland thaa cenne paandɛn wɛrɛk thany de ACTA, ci akuma de polish yen ci gam bikki luɔi ni taan cenne yen, gaam.Korean : 라트비아와 슬로바키아 모두 ACTA 가입 절차를 보류하고 있다.

Southwestern Dinka : Lativia ku jɔlya Slovakia aci lɔ lek kek akut ACTA gɔɔu.Korean : 동물 해방(Animal Liberation)과 동물 학대 방지를 위한 왕립협회(RSPCA)는 호주의 모든 도축장에 CCTV 카메라 설치를 의무화할 것을 또다시 촉구하고 있다.

Southwestern Dinka : Koc lääi wεεrbei loonyic ku tiit ka kek paan Australia (RSPCA) aye cööt ku bï ka ye koc ke daaie dhiεl h tääu hɔnye ke lääi tεmröt thïn abën.Korean : RSPCA(동물 학대 예방 왕립협회) 뉴 사우스 웨일즈 최고 책임자 데이비드 오샤너시(David O´Shannessy)는 도살장에 대한 감시와 검사가 호주에서 일반적이야 한다고 말했습니다.

Southwestern Dinka : Bεnydït muk pan RSPCA cuëc Wales yam David O´Shannessy acï lεk ABC lon adë daai ku tiët hɔn lääi tεm röt thïn e ya looi pan Australi.Korean : ¨CCTV를 통해 동물들과 함께 일하는 사람들에게 동물들의 복지가 최우선이라는 강력한 메시지를 분명하게 보낼 수 있을 것입니다.¨

Southwestern Dinka : Käk ye koc ke daai abï koctu lui kek n lääi tuöc ŋi nhom ŋiëc riltör acän bïk piath ku muɔk den col arilric arët.Korean : 미국 지질조사국 국제 지진 지도는 그전 주에 아이슬란드에서 지진이 발생하지 않았음을 보여주었다.

Southwestern Dinka : Nï kaye amɛɛrpiny nyiooth loŋ theec cikki loi aci nyööth naan maan cin amɛt piny cï rɔt loi tëdde paan cɔl Iceland.Korean : 아이슬란드 기상청도 지난 48시간 동안 헤클라 지역에서 지진 활동이 없었다고 보고했다.

Southwestern Dinka : Maktaap de akuma de paan cɔl Iceland lui taan bikke meerɣic de kuur ye dhiam maac acï guɛl yen acin ke cï rɔt loi nï paan thin cɔl Hekla nï thää ke 48 ɣic.Korean : 위상 변화를 야기시키는 의미 있는 지진 활동은 3월 10일 화산의 칼데라 정상 북동쪽에서 일어났다.

Southwestern Dinka : Taanë amɛɛepiny cï kï cïr maan cï rɔt loi go ka juɛɛc waarɣic aretic loŋë ɣan tɔ loŋ nhial cennë yen gääm naan cï rɔt loi.Korean : 화산 활동과 관련이 없는 흑구름이 산기슭에서 목격되었다.

Southwestern Dinka : Amaar cï rɔt loi ke cï cuɔl cïtmaan cï kur dhiam maac cï guɛl kë tɔ ye kuur thaar piny.Korean : 구름이 나타난 것으로 보아 실제 분화가 발생했는지 여부에 대한 혼란을 야기할 가능성이 제시되었습니다.

Southwestern Dinka : Pial ci nhial kumic a kɔc guɛɛlic bi kuc lɔn ci kur ic paat wala ye pial deng.Korean : 고장 난 루노호가 강한 바람과 높은 파도에 의해 방파제로 떠밀려갔을 때 선상에는 120~160 세제곱미터의 연료가 있었습니다.

Southwestern Dinka : Luno e lɔŋ jeluun buɔt ku thiärou le buɔt ku thiärtem jaath e ke hεεc wën le yen riääk ku yom ku giir ace thany e pïu yic.Korean : 헬리콥터로 12명의 승무원을 구출했으며 승무원들 중 부상을 당한 것은 코가 부러진 것이 유일했습니다.

Southwestern Dinka : Riän päär nhial acï raan thiäär ku rou riäi kuath nhial kony ku raan töŋ cï kek arεεm e raan cï hum dhuɔŋ.Korean : 이 100미터 길이의 선박은 평소처럼 비료 화물을 싣기 위해 이동하는 중이었고 당초에 직원들은 선박 내의 화물이 유출될 수 있음을 우려했다.

Southwestern Dinka : Babur ye them buɔt acï la bï riän den awai lɔ diëc ku bäny babur kuaath acï riööc ciët bï ya kuër.Korean : 제안된 개정안은 2011년에 이미 양원을 통과했습니다.

Southwestern Dinka : Wɛ̈ric cï bɛ̈ɛ̈ï nhial acï wan hɔ̈ɔ̈t lööŋiic kedhie e ruön tim kärou ku thiäär ku tök.Korean : 두 번째 문장이 하원 의원에 의해 먼저 삭제된 후 상원 의원에서 비슷한 양식으로 통과되면서 이 입법 회의는 변경되었습니다.

Southwestern Dinka : Awɛ̈ric acï looi nyuc löŋ wën coth jam e rou wei e koc hɔ̈n löŋ thiin ku la gam e nyintöŋ ɛ̈ koc hɔ̈n dït aköl nïn tök.Korean : 동성혼을 금지하는 두 번째 판결문이 삭제됨으로 인해 향후 동성혼이 허용될 가능성이 열렸습니다.

Southwestern Dinka : Löny gäät rou, e thiëŋ moc kek moc wälä tik kek tik, abï dhël ŋaanythok tëne thiëkthiëk aköldɔ.[Day13]

Korean : 절차에 따라, HJR-3은 다음 선출될 입법 기관에서 2015년이나 2016년에 계속 처리할지 여부를 다시 검토할 것이다.

Southwestern Dinka : Biɔ̈th dhël, HJR-3 abï lɔ̈ɔ̈m pei e koc hɔ̈n lööŋ dɛεt bïn bεn ruön tim kärou ku thiäär ku dhïc wälä ruön tim kärou ku thiäär ku dεtem bï döŋ dhëlic.Korean : 감독 외에서 바우티어가 남긴 업적으로는 1973년의 정치 검열에 대한 단식 투쟁이 있습니다.

Southwestern Dinka : Kä cï Vautier ke lëu alaŋiic kuɔ̈n rot cok e ruön tim tök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhorou ku diäk kuec e kë ye cɔl biökruεl gëlgël gäät athöör.Korean : 프랑스 법은 바뀌었다. 그의 행동주의는 15세의 나이로 세계 2차 대전에 프랑스 저항군으로 입대한 때로 거슬러 올라간다.

Southwestern Dinka : Löŋ French acï waaric. Kë ye tεεr adhuk wär le yen ruön thiäär ku dhïc e wɔn le yen Buɔ̈c French yic e tɔŋ pinynhom e rou.Korean : 그는 1998년에 자신의 이야기를 책으려 펴냈다.

Southwestern Dinka : Acï rot gätpiny athör ruön tim tök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhoŋuan ku bεt yic.Korean : 1960년대에 그는 영화 연출을 교육하고자 새롭게 독립한 알제리아로 돌아갔다.

Southwestern Dinka : E ruön timtök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärtem e cï dhuk pan yam cɔl Algeria bï lɔ piööc käk daai luɔithïn.Korean : 일본의 올림픽 유도 2회 메달리스트인 사이토 히토시가 향년 54세의 나이로 사망했다.

Southwestern Dinka : Japanese Judoka Hitoshi Saito, cï däm thuëëc Olympic nyaai, acï thou e ruön thiärdhïc ku ŋuan.Korean : 사인(死因)은 간내 담도암으로 알려졌다.

Southwestern Dinka : Ke jɔk thuɔn de e cï caal ke ye tuaany cuεny rac.Korean : 그는 화요일에 오사카에서 사망했다.

Southwestern Dinka : E thou Osaka yic aköl rou.Korean : 전 올림픽 챔피언이자 세계 챔피언인 Saito는 사망 당시 전 일본 유도 연맹 교육 위원회의 위원장이었다.

Southwestern Dinka : Ke ye raan thεεr cï Olympic ku pinynhom bën nyaai, Saito e ye bεny wat akutnhom pan Japan abën Judo wäär thou yen.Korean : 작년에 결혼식을 올린 한 부부의 1주년을 기념하기 위해 적어도 100명 이상의 사람들이 이 파티에 참석했다.

Southwestern Dinka : Tä cït tëne raan buɔɔt acï lɔ lɔ̈ɔ̈ric, ku bïk diër tueŋ athiëk acï ruän den looi ruɔ̈n wäär cï lɔ .Korean : 해당 관계자들은 공식 기념일 행사가 후일에 예정되어 있다고 전했다.

Southwestern Dinka : Diër rilic acï tak ke bï köl dεεt bä, alueel raan muk ye.Korean : 그 부부는 1년 전 텍사스에서 결혼을 하고 친척, 친구들과 축하하기 위해 버팔로로 왔다.

Southwestern Dinka : Athiëk a ke thiak rɔ̈t e Texas ruɔ̈n tööŋ wäär cï lɔ ku bïk ciëën Anyaar bïk bε dier kek mäthken ku koc ruääi kek keek.Korean : 버팔로에서 태어난 30살의 남편은 총격 사건에서 사망한 4명 중 한 명이었지만 아내는 부상당하지 않았다.

Southwestern Dinka : Mony lɔ ruɔ̈n thiärdiäk, e dhiëth Anyaar e raan tööŋ koc ŋuan cï moc, ku tiεŋde akɛ̈c yök kek täreem.Korean : 카르노(Karno)는 현대교육(Modern Education) 학원과 킹스 글로리(King´s Glory Education) 학원에서 가르쳤던 유명하지만 논란이 많은 영어 강사인데, 자신의 경력의 정점에 9,000명의 학생이 있었다고 주장했다.

Southwestern Dinka : Karno e raan ŋic apεεi e raan piööc thoŋ diŋilith ater e piööc yam ku King´s Glory e lueel ke nɔŋ mïth abuun tiim kä dhoŋuan luɔnde nhom.Korean : 그는 자신의 노트에 일부 학부모들이 음란하다고 생각할만한 단어들을 사용했고, 수업 시간에 욕설도 했다고 한다.

Southwestern Dinka : Gäät de yic e gät käk ye ke dhiëth yen tïŋ ke ye kä rac apεεi, ku ke ye lueel ke jam thoŋ raac apεεi hɔ̈n mïth abuun.Korean : 모던 에듀케이션은 그가 버스 대형 버스 광고판에 허가 없이 광고를 한데다 최고 영어 강사라는 거짓말을 했다며 비난했습니다.

Southwestern Dinka : Gäät yaköl e ye cäk guöp lɔn käk tuɔ̈t guur adεt dïït ke raan ce gam ku lueeth ye lueel ke ye raan piööc thoŋ diŋilith.Korean : 또 그는 종전에 저작권 침해 혐의로 고발되었으나, 기소되지는 않았습니다.

Southwestern Dinka : Yen aye cäk guɔ̈p lɔn cï yen löŋ käŋ tiit tëne cuεr dhoŋkɔu ku yen akëc bεn kuum.Korean : 한 학생은 그가 ´수업 중 속어를 가르쳐주고, 데이트 기술에 대한 필기 수업을 가르쳤으며 학생들의 친구 같았다´라고 말했다.

Southwestern Dinka : Menh abun thεεr acï lueel yen e ye ´guεl thoŋ loi hɔ̈n piööc, eye piööc käk thɔɔ̈ɔ̈t gäät deyic, ku ke cït mäth menh abun´.Korean : 지난 30년 동안 공식적으로 공산주의 국가로 남아있음에도 불구하고, 중국은 시장 경제를 발전해왔습니다.

Southwestern Dinka : Rɔɔ̈n thiärdiäk wäär cï lɔ, cɔk lɔn aye yen pan ye käŋ rɔm thïn kam kɔc abën, China acï suŋ deen cɔɔk buth.Korean : 첫 번째 경제 개혁은 덩 사오핑의 지도하에 이루어졌습니다.

Southwestern Dinka : Guiër cɔɔk tueŋ e loi wäär bääny Deng Xiaoping.Korean : 이후 중국의 경제규모는 90배까지 성장했다.

Southwestern Dinka : Atä thεεrï, cɔɔk China acï dït arak thiärdhoŋuan.Korean : 중국은 지난해 처음으로 독일보다 많은 자동차를 수출해 미국을 제치고 이 산업의 최대 시장으로 부상했다.

Southwestern Dinka : Ku bï rot jäl mën thεεr, ruɔ̈n wäär China acï hɔɔc aɣer thuruum juëc tëne käk German ku acï pan matic waan ke dït apεεi suŋ hɔɔc wei thurum.Korean : 20년 안에 중국의 GDP는 미국의 GDP보다 커질 수 있습니다.

Southwestern Dinka : GDP China abï dït apεεi tëne kën pan matic e ruɔ̈n thiärou yic.Korean : 2010년 대서양 허리케인 철의 네 번째로 명명된 열대 폭풍인 다니엘(Danielle)은 동대서양에서 형성됐다.

Southwestern Dinka : Giirdït Danielle, giir cï cäk arak ŋuan ruɔ̈n tim kärou ku thiäär ruɔ̈n Atlantic Hurricane, acï lɔ looi wärdïït Atlantic tueŋ.Korean : 마이애미, 플로리다에서 약 3,000마일 떨어진 곳에 위치한 폭풍은 최대 지속 풍속이 40 mph(64 kph)이다.

Southwestern Dinka : Giir, tɔɔu mεc tiim kädiäk pan Miami, Florida, alɔŋ yom thiärŋuan mph (thiärtem ku ŋuan kmph).[Day14]

Korean : 미국 국립 허리케인 센터 과학자들은 다니엘이 수요일까지 세력이 커져서 허리케인이 될 것이라고 예상했습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc daai hɔ̈n Hurricane aye mεεknhom lɔn adε ke Danielle abï Hurricane aköl diäk.Korean : 폭풍이 육지에서 멀리 떨어져 있어 미국 또는 카리브해에 미치는 잠재적인 영향을 분석하기 어렵습니다.

Southwestern Dinka : Mën lɔk këc giir lɔ̈ɔ̈nypiny, arilic ku bï tïŋ yen rac bï luɔ̈ï pan mεtic wälä Carribbean.Korean : 크로아티아 수도 자그레브에서 태어난 보벡은 파르티잔 베오그라드에서 활약하면서 명성을 얻었습니다.

Southwestern Dinka : Dhiëth pan dïït Croatian, Zagreb, Bobek acï yök kek ŋiëëc dït apεεi wäär ye yen thuëëc Partizan Belgrade.Korean : 그는 1945년에 합류해서 1958년까지 머물렀습니다.

Southwestern Dinka : E la tëne kek ruɔ̈n 1945 ku rëër agut cï ruɔ̈n 1958.Korean : 이 팀과 함께하는 동안, 468번의 출전에서 403개의 골을 득점했습니다.

Southwestern Dinka : E kam kënic, e tɔ yen akut thuëëc yic, acï bɔi biökic arak buɔt kä ŋuan ku diäk e thuëëc buɔt kä ŋuan ku thiärtem ku bεt.Korean : 팀에서 보베크보다 더 많은 경기에 출전했거나, 더 많은 득점을 기록한 선수는 하나도 없었습니다.

Southwestern Dinka : Acïn raan dεεt cï kaŋ thuëëc wälä biök buɔi yic arak juëc tëne akut thuëëc täne Bobek.Korean : 1995년, 그는 파르티잔 역사상 최고의 선수로 뽑혔습니다.

Southwestern Dinka : Ruɔ̈nic timtök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhoŋuan ku dhïc yen acï kuany ke ye raan ŋiëc thuëëc cïn raan wεr yen kääŋ Partizan.Korean : 이 기념행사는 세계적으로 유명한 그룹인 태양의 서커스(Cirque du Soleil)의 특별 쇼로 시작되었다.

Southwestern Dinka : Lɔɔr a jɔ̈k nyooth akutnhom ŋic pinynhom cɔl Cirque Du Soleil.Korean : 이스탄불 국립 교향악단, 터키 군악대, 가수 Fatih Erkoç과 Müslüm Gürses의 공연이 뒤를 이었다.

Southwestern Dinka : Acï buɔɔth e pan Istanbul Symphony Ochestra, thom Janissary, ku kɔc dayem Faith Erkoc ku Muslum Gurses.Korean : ¨회전 무용 ¨월링 데르비시(Whirlig Dervishes)¨가 무대에 올랐다. ¨

Southwestern Dinka : Ku raan diër la lɔɔr nhial bï dier.Korean : 터키의 디바인 Sezen Aksu는 이탈리아 테너 Alessandro Safina와 그리스 가수 Haris Alexiou와 함께 공연했다.

Southwestern Dinka : Turkish Diva Sezen Aksu acï ket kek Italian tenor Alessandro Safina ku raan dayem Greek Haris Alexiou.Korean : ¨마지막으로 터키의 댄스 그룹 파이어 오브 아나톨리아(Fire of Anatolia)가 ¨트로이(Troy)¨를 공연했다. ¨

Southwestern Dinka : Ku bï thök, akut diër Turkish e mac Anatolia acï nyooth diɛ̈r ¨Troy¨.Korean : 13세 오토바이 선수 피터 렌츠는 인디애나폴리스 모터 스피드웨이에서 추돌 사고로 숨졌습니다.

Southwestern Dinka : Peter Lenz, la ruɔ̈n thiäär ku diäk wëër wëëth cɔ̈k rou, acï thou wën cï yen ye nhom dεεny gɛ̈gdïït Indianapolis.Korean : 워밍업랩에서 렌즈는 자전거에서 떨어져 동료 레이서인 세비어 카야트와 충돌했습니다.

Southwestern Dinka : Wën lɔk guiir yen rot amääth ke kuëth, Lenz acï löny piny wëëth kɔu ku cï raan den ye kek wëër cɔl Xavier Zayat deeny.Korean : 그는 즉시 현장에 있던 의료진들의 치료를 받고 지역 병원으로 이송되어 그곳에서 후에 사망했다.

Southwestern Dinka : Ecï guɔ jɔt nyinic akïm ku bïk tëne cï yen wïïk thïn ku yiɛ̈th pan akïm thiɔ̈k cï yen bεn thou thïn.Korean : 자얏은 사고에서 부상을 입지 않았습니다.

Southwestern Dinka : Zayat akëc bεn yök kek tä reem dεnyic.Korean : ¨사파테로는 글로벌 금융 상황에 대해 말했다. ¨금융 체제는 경제의 일부분이고, 중요한 부분이다.¨

Southwestern Dinka : Wεt duɔɔny wëu pinynhomc, Zapatero alɔ tueŋ ke ye lueel ¨jεεk wëu e ya kuat cɔɔk baai, abaŋ rilic apεεi.Korean : ¨우리는 1년 동안 금융 위기를 겪으며, 지난 2개월간 가장 심각한 시기를 보냈지만, 이제 금융 시장이 회복되고 있다고 저는 생각합니다.¨

Southwestern Dinka : Ok ala ruɔ̈n bäric duɔɔny wëu, cï rot looi apεεi pεi kärou cï lɔ, ku ya tak thuŋ wëu ajel ŋuεεn amääth.Korean : 지난주, 네이키드 뉴스(Naked News)는 세 개의 방송이 신설되며, 국제 언어 의무를 뉴스 보도에까지 대폭 확대할 것이라고 밝혔다.

Southwestern Dinka : Nïn wäär cï la, wël rεεr kɔth pεth acïk caal thokken pinynhom juakiic tëne e koc cεεl kek cɔɔl yam kädiäk.Korean : 이미 텔레비전, 웹, 그리고 모바일 기기를 위한 언어 프로그램을 영어와 일본어 서비스로 제공하고 있는 이 국제 기업은 스페인어, 이탈리아어 그리고 한국어 서비스도 런칭할 예정입니다.

Southwestern Dinka : Cɔɔl English ku Japanese, manadhama pinynhom aŋany thoŋ Spanish, Italian, ku Korean e makana daai, ku, makanaa jam.Korean : ¨다행히 저한텐 아무 일도 일어나지 않았지만, 사람들이 밖으로 나가기 위해 창문을 깨려 하는 소름 끼치는 장면을 목격했습니다.¨

Southwestern Dinka : Ɣεn cï guɔ̈p miεt acïn kë cï rot looi tεne ɣεεn, ɣεn acï kë raac tïŋ, kɔc e ye kä them bïk aluït dhoŋ nyïïn acän la aɣeer.Korean : 사람들은 의자로 유리창을 부수고 있었지만 그 창문은 전혀 깨지지 않았다.

Southwestern Dinka : Koc aye ke wënh aluïït biök nyin , aluïït akëc nyin bεn dhuɔɔŋ.Korean : ¨생존자인 프란시스제크 코왈은 ¨마침내 유리 중 하나가 깨져 창문으로 나가기 시작했습니다¨라고 했습니다.¨

Southwestern Dinka : ¨Wënh tööŋ aluïït acï nyin jäl bεn dhuɔɔŋ, ku jelkε jɔɔk bïk wεt aɣeer aluïït nyin¨, alueel raan töŋ cï puoth Franciszek Kowal.Korean : 별들은 수소 원자들이 더 무거운 원소를 형성하기 위해 합쳐질 때 만들어지는 에너지 때문에 빛과 열을 발산한다.

Southwestern Dinka : Kuεl aruεl ku wεt riεl ye hydrogen atoms aye rɔ̈t cuëëc wälä bïk röt cuëëc ke thiek.Korean : 과학자들은 같은 방법으로 에너지를 만들 수 있는 원자로를 만들기 위해 노력하고 있다.

Southwestern Dinka : Kɔc daai alui bïk kën rot dɔm kek yeen cak.[Day15]

Korean : 그러나 이것은 풀기 매우 어려운 문제로 쓸만한 핵 융합로를 보기까지는 오랜 세월이 걸릴 것이다.

Southwestern Dinka : Kεne e kë rilic bï lëu ku abï run juëc nyaai ku bï lëu.Korean : 철바늘은 표면 장력으로 인해 물 위에 떠 있다.

Southwestern Dinka : Libir wëëth e thɔɔr piu nhïïm wɛ̈t nyääth den tɔ̈u piu nhïïm rot dɔm.Korean : 표면 장력은 물 표면에 있는 물 분자들이 위에 있는 공기 분자보다 서로를 더욱 강력하게 끌어당겨 발생한다.

Southwestern Dinka : Nyääth den tɔ̈u piu nhïm ee rot loi wɛ̈t ye ŋei piu rëër piu nhïïm nhial röt tuut kamken bik lon ye ŋei aliir rɛ̈ɛ̈r ke nhïïm nhial wɔ̈r.Korean : 물 분자는 물 표면에 보이지 않는 막을 만들어 바늘 같은 물건이 물 위에 떠오르게 합니다.

Southwestern Dinka : Pïu alui dεεl nhial kä cït abiεεt cɔl akuaŋ pïu nhïïm.Korean : 현대식 빙상 스케이트의 칼날은 이중 가장자리와 그 사이에 오목한 구멍이 있다. 이 두 가장자리는 기울어진 상태에서도 얼음을 더 잘 잡을 수 있게 해준다.

Southwestern Dinka : Thilic yaköl aye gɔ̈ɔ̈tic ye thok rou. Thok kärou kε aye cɔl adɔm apεth.Korean : 날의 바닥이 살짝 휘어져 있어서 날이 한쪽 또는 다른 쪽으로 기울면 얼음과 닿는 가장자리도 마찬가지로 휘어집니다.

Southwestern Dinka : Wɛ̈t cï wënh pal den tɔ̈u waar ye kɔc kat piu cï kɔl wälä gaai piu nhïïm rot gɔ̈ɔ̈l amäth, tä wel wëëth rot täntök wälä tädɛ̈t kën, thoŋ yen ci rot gɔt kek piu ci kɔl wälä gai piu e rot gɔ̈ɔ̈l aya.Korean : 이것이 스케이터가 회전을 할 수 있게 한다. 스케이트가 오른쪽으로 기울면 스케이터는 오른쪽으로 돌고, 왼쪽으로 기울면 스케이터가 왼쪽으로 돈다.

Southwestern Dinka : Këne e kɔc ciεr pïu nhïïm cɔl aye lɔ cεεm ku cuëëc.Korean : 이전의 에너지 수준으로 돌아가기 위해서는 빛에서 얻은 여분의 에너지를 반드시 제거해야 한다.

Southwestern Dinka : Dhuk riεlden thεεr, adhil riεl cïk juak yökε aruεl.Korean : ¨ 이는 ¨광자¨라고 불리우는 작은 빛 입자의 방출을 통해 가능합니다. ¨

Southwestern Dinka : Kεne aye kä thii kor nyïïn cɔl ¨photon¨.Korean : ¨과학자들은 이 과정을 ¨복사 자극 방출¨이라고 부르는데 이는 원자가 밝은 빛에 의해 자극을 받아 빛 광자를 방출하기 때문이고 빛은 복사의 한 종류이다. ¨

Southwestern Dinka : Kɔc yäp aye kε cɔɔɔl ¨radiation cï wäl aliiric¨ wεtŋö atoms aye ruεl la gak looi, ye photons cɔl ala aliiric.Korean : 다음 그림은 광자를 방출하는 원자를 보여주고 있다. 물론, 실제로 광자는 사진에 비해 훨씬 크기가 작다.

Southwestern Dinka : Thurat kɔɔk kä aye nyuɔɔth atoms photons wäl bεi. Pacɔɔk photons akor tεne thurat.Korean : 광자는 원자를 구성하는 물질보다도 더 작답니다!

Southwestern Dinka : Photons akor tεne kεk atoms looi!Korean : 수백 시간 동안 전구를 사용한 후에는 결국 필라멘트가 타버려 전구가 더 이상 켜지지 않는다.

Southwestern Dinka : Kam buɔt thäät guiër, roŋ mac acï bεn dëp ku mac acï bεn lui.Korean : 그런 다음 전구를 교체해야 합니다. 전구를 교체할 때는 반드시 주의를 기울여야 합니다.

Southwestern Dinka : Roŋ mac awïc bï waaric. Awïc bï kɔc adiεεr tε wεεr roŋ mac yic.Korean : 먼저 조명기구 스위치를 끄거나 케이블을 분리하세요.

Southwestern Dinka : Tueŋ, abil mac awïc bï ya thiöök wälä abiil mac cɔt thookbei.Korean : 이는 소켓의 내부 또는 전구의 금속 베이스가 여전히 부분적으로 소켓에 있는 동안 만지게 되면 전구의 금속 부분이 끼워져 있는 소켓으로 흐르는 전기에 의해 강하게 감전될 수 있기 때문이다.

Southwestern Dinka : Kën kën e wɛ̈t deen ye many kärba cath bë la thɔkit ɣic täden rëër abaŋdeen wënh balib thïn alëu bë yin bïr apεi tä gɔɔt yin thɔkit ɣic alɔŋthïn wälä thar balib ka ŋoot cök abak thɔkit ɣicKorean : 순환계의 주요 기관은 심장으로, 혈액을 공급하는 역할을 수행합니다.

Southwestern Dinka : Puor abaŋ guop ril luoide cimene ye yen riëm cɔl acath kɔc gup.Korean : 혈액은 동맥이라고 부르는 관을 통해 심장에서 나와서 정맥이라고 부르는 관을 통해 다시 심장으로 돌아옵니다. 가장 작은 관들은 모세혈관이라고 불립니다.

Southwestern Dinka : Riëm aye ral nyai kɔc puoth ku le ralde bei puouic. Ku ral kor kok atɔ guopic.Korean : 트리케라톱스의 이빨은 나뭇잎뿐만 아니라 아주 억센 나뭇가지와 뿌리도 으스러뜨릴 수 있었을 것이다.

Southwestern Dinka : Lec lanhdit cɔl Triceratop aleu bik yith tim, ku ker tim ku mëi tim tiɔ̈r.Korean : 어떤 과학자들은 트리케라톱스가 백악기에 흔했던 종류인 소철 식물을 먹었다고 생각합니다.

Southwestern Dinka : Aye kɔc ci piööc apei luel lon ye triceratops cam cycads wet yeyen tim toŋ atɔ pan cɔl Cretaceous.Korean : 이 식물은 작은 야자나무 같으며 날카롭고 뾰족한 잎이 왕관 모양으로 펼쳐져 있습니다.

Southwestern Dinka : Tim kene acet agëp ku yithke amoth thook.Korean : 트리케라톱스는 나무줄기를 먹기 전 잎을 벗기는데 강한 부리를 사용할 수 있었다.

Southwestern Dinka : Triceratops εe thoŋden ril cɔl atëm yith cycad kujɔl kou lok cam yetok.Korean : 다른 과학자들은 나무늘보와 앵무새와 같은 다른 동물들이 독을 함유한 잎이나 과일을 먹을 수 있음에도 불구하고, 이 식물들의 독성 때문에 어떤 공룡도 이러한 식물들을 먹었을 가능성은 낮다고 주장했다.

Southwestern Dinka : Kɔc kok aye keluel lon adä tim cɔl cycad εe kɔc luaŋ ku yen aci dinosaur cam aya, gut akol aye laai kok cam gut diet cimene alal (kuat dhienh dinosaur).Korean : 이오(Io)의 중력이 나를 어떻게 끌어당길까? 만약 당신이 이오(Io) 표면에 서 있다면, 지구에서보다 무게가 덜 나갈 것이다.

Southwestern Dinka : Leu bi aliir Lo´s ɣen miet nhial?. kuna kaac aloŋ Lo´s nhom nhom ke yin aleu baci thiɛ̈k apei ba tene kɛ̈c yin pinynhom wuor.Korean : 지구에서 200파운드 (90킬로그램) 나가는 사람이 아이오에서는 36파운드 (16킬로그램)가 나갑니다. 그러므로 중력이 당연히 덜 잡아 당긴다는 말이지요.

Southwestern Dinka : Tä thiɛ̈k raan bi la 200 pounds (90kg) piny nhom ke yin aleu ba ya 36 pounds (16kg) Io nhom. Ku aliir ace yin ben miith apei.[Day16]

Korean : 태양은 지구처럼 딛고 서있을 수 있는 지각이 없다. 태양은 가스, 불 그리고 플라즈마로 이루어져 있는 행성이다.

Southwestern Dinka : Akol acinic ger cimene piny nhom tä leu bi yin kööc thin. Akol aci looi aliir ku mac.Korean : 태양 중심에서 멀리 갈수록 가스층이 얇아진다.

Southwestern Dinka : Aliir εben kur tä cot raa rot wei akol lööm.Korean : ¨우리가 태양을 볼 때 관찰이 가능한 바깥 부분은 ¨불덩어리¨를 의미하는 광구로 불린다. ¨

Southwestern Dinka : Abaŋ aɣer yeku tiŋ akol nyin aye cɔl ¨photosphere¨, wetdeic ¨ εe kura ruel akol¨.Korean : 약 3천년이 지난 후 1610년에 이탈리아 천문학자 갈릴레오 갈릴레이는 망원경을 사용하여 금성도 달처럼 양상이 있다는 사실을 관측하였습니다.

Southwestern Dinka : War ruon tïm kadiak, ruon 1610, go raan Italy ci piöc cɔl Galileo Galilei nhial cääthic kedën εe cɔl ´telescope´ kujɔl tiŋ lɔn ada këke cɔl Venus atekic cimene pei.Korean : 금성의 위상 변화는 금성이나 달의 옆면만이 태양을 마주하여 빛을 받을 때 일어납니다. 금성의 이러한 위상 변화는 코페르니쿠스의 지동설을 뒷받침합니다.

Southwestern Dinka : Rin tekic venus loŋ ku loŋ (wula aloŋ pëi) ci akol ruël thin. Atekic venus aci wɛ̈l war ci Copernicus luel ala kuat katɔ nhial arot wiic akol loom.Korean : 그리고 몇 년 후, 1639년에 제러마이아 호록스라는 영국의 천문학자가 금성 일면통과를 관찰했다.

Southwestern Dinka : Run thii lik ci bak ruon 1639, Go menh England ci pioc karot looi nhial cɔl Jeremiah Hurrocks dhel yeke cɔl Venus tëkic.Korean : 영국은 데인로를 다시 정복한 후 오랜 기간 동안 평화를 누렸습니다.

Southwestern Dinka : England acï rɛ̈ɛ̈r dɔ̈ɔ̈ric kam baric wën cï Danelaw ben dɔm.Korean : 그러나 991년, 에셀레드는 1세기 전의 구스럼 이래로 그 어떤 함대보다 큰 바이킹 함대와 마주하였습니다.

Southwestern Dinka : Ku këya ruön buɔɔt ka dhoŋuan ku thiäär dhoŋuan ku 991 tök Ethelred ecï tök jɔ̈ɔ̈r wan cï apuruuk Viking ben ke juëc ku akïc rot kaŋ looi mɛ̈n ruön wär mɛ̈c Guthrum.Korean : 덴마크의 지배로부터 조국을 되찾기 위한 야망을 품은 노르웨이인, 올라프 트리그바손이 함대를 이끌었습니다.

Southwestern Dinka : E Olaf Trygvasson yen awat akut apuruuk nhom, ke ye raan wïc yen bï genden cï Danish dɔm dhuök ciën.Korean : 초기의 군사적 실패 이후, 에텔레드는 성공과 실패를 거듭하며 자신의 왕국을 얻기 위해 노르웨이로 돌아온 올라프와의 계약에 동의할 수 있었습니다.

Southwestern Dinka : Wën cï käŋ jäl jɔ̈ɔ̈r alɔŋ jec, go Ethelred wɛ̈t gam bï dɔ̈r kek Olaf, raan wan cï dhuk ciën pan Norway ku bï bäänyde ben la nyai la ic tiäm cï liääp.Korean : 한글은 유일하게 일상적으로 널리 사용하기 위해 특별히 고안된 글자이다. 한글은 세종대왕(1418~1450) 때인 1444년에 발명되었다.

Southwestern Dinka : Hangeul εe yen alphabet toŋ ciyok keye kɔc luui akol thok eben. Alphabet kene εe yok 1444 war mec raan cɔl King Sejong (ruon 1418-1450).Korean : 세종대왕은 조선의 4대 왕으로 가장 높이 평가받는 왕 중 한 명이다.

Southwestern Dinka : King Sejong εe ye muɔrŋaknhom namar ŋuan tënë Joseon Dynasty ku yene εe raan thëk apei.Korean : ¨그는 원래 한글 자모를 훈민정음이라고 이름 붙였는데, ¨백성을 가르치는 바른 소리¨라는 뜻입니다.¨

Southwestern Dinka : Ɛe ci Hangeul alphabet cäk ke cɔl Human Jeongeum, wetdeic ¨εe rol yiic bi kɔc äa cök nhiim piny¨.Korean : 산스크리트어가 어떻게 생겨났는지에 대한 많은 이론이 있습니다. 그중 하나는 아리아인들이 서쪽에서 인도로 이주하면서 그들의 언어를 가져왔다는 것입니다.

Southwestern Dinka : Ɛe la wet juec ci ketak tënë bi Sanskrit nhial thin. Toŋ thin εe jal jel kɔc Aryan ciëm bik la pan India kek thoŋkene.Korean : 산스크리트어는 고대 언어이며 유럽에서 사용되는 라틴어와 비슷하다.

Southwestern Dinka : Sanskrit εe thoŋ kɔcdit thɛ̈r ku athoŋ kek thoŋ Latin εe kɔc jam Yurup.Korean : 세계 최초라고 알려진 책은 산스크리트어로 쓰여졌습니다. 우파니샤드의 편집본 이후에 산스크리트어는 계층 때문에 쇠퇴했습니다.

Southwestern Dinka : Athor keci ke got thɛ̈r ŋickek ake ci got thoŋ Sanskrit. War ci thoŋ Upanishads matic go thoŋ Sanskrit mar yerot.Korean : 매우 복잡하고 풍부한 언어인 산스크리트어(Sanskrit)는 라틴어가 프랑스어 및 스페인어 같은 유럽 언어의 기원인 것처럼 여러 현대 인도어의 기원입니다.

Southwestern Dinka : Sanskrit εe thoŋ rilic ku apath, thok juec India ake bɔ bei thin, cimene abï thoŋ French ku Spain bei Latin yic.Korean : 프랑스를 차지하기 위해 독일은 영국 섬을 침략할 준비를 하기 시작했다.

Southwestern Dinka : War ci toŋ France thok, go kɔc pan Germany rot guir bik golic Britain la dɔm.Korean : ¨독일은 그 공격의 암호명을 ¨바다사자 작전(Operation Sealion)¨이라고 지었습니다. 영국군이 가진 중화기와 보급품의 대부분이 됭케르크에서 철수할 때 분실되었기 때문에 군대가 상당히 약해져 있었습니다.¨

Southwestern Dinka : Germany ake ci rin alathkεr ken thiankoth kucɔlke kek ¨Operation Sealion¨.Dheŋ juec kedit tënë kɔc Britain ake ci mar war kok ke pan cɔl Dunkirk, kek ake ci niop apei.Korean : 그러나 왕립 해군은 여전히 ​​독일 해군("크릭스 마린")보다 훨씬 강했으며 영국 해협 너머로 들어온 그 어떤 침략 함대도 무너뜨릴 수 있었습니다.

Southwestern Dinka : Ku alathkεr bëny thɔ̈r wiir pan Britain ake ŋuot keril bik alathkεr thɔ̈r wiir pan Germany wuor (¨Krïegsmarine¨) ku ke aleu bi kuat raan bi ben thɔ̈r kek këk tiäm.Korean : 그러나 영국 해군 함정은 독일군의 공습으로 침몰할 것을 우려하여 침공 경로 근처에 거의 기지를 두지 않았습니다.

Southwestern Dinka : Ɛe cin alathkεr bëny keci täu dhel war cikek ban bak thin rin aci kek rioc lɔn bi kɔc Germany kemoc nhial bi riathken dïr.Korean : 이탈리아의 계획에 대해서 먼저 설명을 하자면, 이탈리아는 독일과 일본의 ´남동생´이었다고 볼 수 있겠다.

Southwestern Dinka : Jɔlku gol buk kuany nyic kake ci Italy guiric. Italy εe ye ¨wen thin kor¨ tënë Germany ku Japan.Korean : 이탈리아는 전쟁 시작 직전에 4척의 새로운 군함을 건조했음에도, 육군과 해군 모두 더 약했습니다.

Southwestern Dinka : εe la alathkɛ̈r thɔ̈r wiir ku alathkɛ̈r thɔ̈r tiop nhom niop eben, na cok alɔn aci kek rieth kaŋuan buth war kënë toŋ guɔ gɔ̈l.Korean : 이탈리아의 주목표는 아프리카 국가들이었습니다. 이 국가들을 함락시키기 위해 군대가 지중해를 건너 아프리카를 침략하기 위한 군대의 출발지가 필요했습니다.

Southwestern Dinka : Kene awic kɔc Italy kepuoth apei εe ye wuot Afrika. Ku bik bëi ka dɔm ke kek aic bik alathkɛ̈r kaŋ pioc, wet bi alathkɛ̈r war adekdiët Mediterranean atëm kou kulek bëï Afrika dɔm.Korean : 이를 위해 그들은 이집트의 영국 기지와 배를 철수해야 했습니다. 이러한 조치 외에, 이탈리아 전함은 다른 어떠한 것도 하지 않아야 했습니다.

Southwestern Dinka : Wët kënë εe wicke bik alathkɛ̈r British ku riëthkene kaŋ rac Egypt. εe cin keda wic alathkɛ̈r Italy aya.[Day17]

Korean : 이제 일본을 보자면, 일본은 영국과 같은 섬나라였다.

Southwestern Dinka : Cimene ye Britain gol cimene ye Japan wun golic aya.Korean : 잠수함은 물밑에서 움직이도록 설계된 배이며, 상당 시간 동안 잠수한 상태를 유지할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Submarines äa rieth ci guir bik acath piu piny dhaman baaric .Korean : 잠수함은 세계 1차 대전과 2차 대전 때 사용되었습니다. 당시에는 잠수함이 매우 느렸으며, 발사 범위도 아주 제한적이었습니다.

Southwestern Dinka : Riëth cath piu cok piny ake ci kɔc thör tueŋ ku toŋ rou pinynhom . Warthɛ̈r ake ye cath amath ku ace moc tamec.Korean : 초기 전쟁에서는 대개 바다 위를 항해했지만, 레이더가 개발되고 보다 정확해지면서 잠수함은 눈에 보이지 않도록 바닷속으로 들어가야만 했습니다.

Southwestern Dinka : War gɔl toŋ rot kɔc ake ye cath wëric, na la kecɔl radar guir bikä mec atiŋ ku riëth kok cath wiir go kɔc rieth cath piu cok ben go wet bi kek ci atiŋ.Korean : 독일 잠수함은 유보트(U-Boat)라고 불렸다. 독일군은 잠수함을 항해하고 운용하는데 아주 능했다.

Southwestern Dinka : Riëth keye cath wiir tënë kɔc Germany ake ye cɔl U-Boats. Kɔc pan Germany ake ye riëth kene ŋic kuath ku ŋicke luui piu cok.Korean : 독일은 잠수함의 성공 때문에, 전쟁 후에 많은 수를 가지는 것에 신뢰를 얻지 못했다.

Southwestern Dinka : Wet aye kek kɔc ŋiec guir riëth cath piu cok, na war le toŋ thok go yok këk ake cin riëth juec apei.Korean : 예! ´투트왕(King Tut)´ 또는 ´소년왕(The Boy King)´으로 불리는 투탕카멘왕(King Tutankhamun)은 현대에 가장 잘 알려진 고대 이집트 왕 중 한 명입니다.

Southwestern Dinka : εe kaya! Muɔrŋaknhom cɔl Tutankhamun, ku rin ken kok aye cɔl muɔrŋaknhom ¨Tut¨ wula ¨The Boy King¨, yen εe ŋic thɛ̈r war pan Egypt gut akol.Korean : 흥미롭게도, 그는 고대에는 그닥 중요한 인물로 여겨지지 않았으며 대부분의 고대 왕들의 명단에 기록되지도 않았습니다.

Southwestern Dinka : Ee yeke tiŋ kece raan rilic thɛ̈r war go ke rinke nyaŋwei kacike got alɔ̈ŋ bany thɛ̈r.Korean : 그러나, 1922년 그의 무덤이 발견되면서 그는 유명 인사가 되었다. 과거 많은 무덤이 도굴당한 반면, 이 동굴은 사실상 그대로 남겨져 있었기 때문이다.

Southwestern Dinka : War yok raŋde ruon 1922 go yen cɔl aye raan ci ŋic apei. Reŋ kɔc thɛ̈r ake ci kualic ku raŋde aci puol ke ken gɔ̈ɔ̈t.Korean : 투탕카멘과 함께 묻힌, 귀금속과 희귀석으로 만들어진 수천 점의 공예품을 포함한 대부분의 물품은 잘 보존되어 왔습니다.

Southwestern Dinka : Kuatke ci thiök ke bany Tutankhamun ake ci ŋic looi bik ci riak, cimene kuat kene ci guaŋ luŋ rilic ku dot kuor ce lac yok.Korean : 스포크 휠의 발명으로 아시리아 전차는 더 가볍고, 더 빠르고, 더 나은 기동력으로, 병사와 다른 전차를 능가하도록 만들었다.

Southwestern Dinka : War guir cok cit cok döl bi mithoŋ ɣot thii aɣooc go ɣoot thii kɔc Assyria cɔl apuolic apei, alac cath bik alathkɛ̈r ku kɔc awuor.Korean : 치명적인 석궁에서 쏘아진 화살은 적군의 갑옷을 관통할 수 있었습니다. 기원전 1000년경에 아시리아인들이 최초로 기병대를 도입했습니다.

Southwestern Dinka : Wïëth ken kɔc nok kek ben bëi dhëŋkenic aleu bik armor raan aduu retic . Ruon 1000 B.C .., go kɔc Assyria calvary tueŋ gɔ̈l.Korean : 기병대은 말을 타고 싸우는 군이다. 안장이 아직 발명되지 않았기에 아시리아 기병대는 자신의 말들을 안장 없이 타야 했다.

Southwestern Dinka : Calvary äa alathkɛ̈r thör kecath kek mithioŋ koth. Keye kac cɔl saddle aken guɔ guir, alathkɛ̈r Assyria ake thar mithioŋken koth.Korean : 많은 그리스 정치인, 과학자 그리고 예술가들이 널리 알려져 있다. 아마 그중 가장 많이 알려진 사람은 전설적인 시각장애인 시인 호머이며, 그는 그리스 문학의 두 걸작인 일리아드와 오디세이를 집필했다.

Southwestern Dinka : Ok aŋic kɔc thiatha, kɔc ci pioc ku kɔc kɛ̈t. Raan ŋic apei acɔl Homer, εe raan many, εe ci mäany karou ŋic kek apei Greece got cimene Iliad ku Odyssey.Korean : 소포클레스(Sophocles)와 아리스토파네스(Aristophanes)는 여전히 유명한 극작가이며 이들의 희곡은 세계 문학의 가장 위대한 작품 중 하나로 여겨진다.

Southwestern Dinka : Sophocles ku Aristophanes aŋuot ke athor ŋickëk bik cet athor kok thok cike got piny nhom.Korean : 또 다른 유명한 그리스인은 수학자 피타고라스이며, 주로 직각삼각형의 세변의 길이에 관련 정리가 가장 유명한 정리로 알려져있다.

Southwestern Dinka : Raandet ŋic εe ye raan ŋic akuen cɔl Pythogaras, yen εe ŋic wet wɛ̈l ken theorem tɔ ke la guok ka ŋuanic.Korean : 얼마나 많은 사람들이 힌디어를 구사하는지에 대한 추정치가 다양하다. 세계적으로 두 번째와 네 번째 사이로 많이 쓰는 언어일 것으로 추정된다.

Southwestern Dinka : Aye jal thoŋ kɔc nhiim kek kuan jam thoŋ Hindi. Aye kɔc thoŋ lɔn adä ke tɔ kam namar rou wula namar ŋuan keye thoŋ εe kɔc juec jam pinynhom.Korean : 원어민의 수는 매우 밀접히 연관된 사투리도 포함시키는가에 따라 바뀔 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Namar kɔc jam thɔ̈ŋden dit thɛ̈r aci thoŋ wet thök thiak aye kuën.Korean : 3억 4천만에서 5억 명으로 추정되며 최대 8억 명에 달하는 사람이 이 언어를 이해할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Aye thoŋ lɔn adä ke këk atɔ kam malion buɔ̈t kadiak kuthiar ŋuan gut malion buɔ̈t kadhiëc, ku raan malion buɔ̈t kabët athoŋ dëëtic.Korean : 힌디어와 우르두어는 문자는 다르지만 어휘가 비슷하기 때문에 두 언어를 하는 사람들은 일상적인 대화의 경우 서로 이해할 수 있습니다

Southwestern Dinka : Hindi ku Urdu athoŋ wɛ̈l ku aci thoŋ gäät. Jam akol thok eben kɔc jam thokka aleu bik rot lac dët.Korean : 15세기경, 북부 에스토니아는 독일의 문화적 영향을 크게 받았다.

Southwestern Dinka : Ruon tïm tok ku buɔt kadhiec, pan tueŋ Estonia εe ci cieŋ pan Germany rum.Korean : 일부 독일 수도승은 원주민이 하나님을 더 가깝게 느낄 수 있도록 에스토니아 문자 언어를 창안했습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc piööc wet Nhialic pan Germany εe wicke bik wet Nhialic nyuoth kɔc keciëŋ Estonia, nawen ke gɔl thoŋ Estonia.Korean : ¨독일어 알파벳을 기반으로 했으며, 1개의 문자 ¨Õ/õ¨가 추가되었다.¨

Southwestern Dinka : Alphabet ken ake got thoŋ Germany cimene kene ¨Õ/õ¨ εe ci mat thin.Korean : 시간이 흐를수록 독일어에서 차용한 단어들이 많이 합쳐졌다. 이것이 계몽의 시작이었다.

Southwestern Dinka : Kämthïn, go wel juec cike nyai thoŋ Germany yiic keyic mat kek thoŋden. Tënë yene ajök rot bak nhom .Korean : 전통적으로 왕위 계승자는 학교를 마친 후 바로 군입대를 했습니다.

Southwestern Dinka : Cïëŋ thɛ̈r war, menh bi nyäŋ bäny ekaŋ la alathkɛ̈ric tä thöl yen gaat.[Day18]

Korean : 하지만, 찰스는 케임브릿지 트리니티 대학에서 인류학과 고고학을 공부했고, 이후 역사를 공부하며 2:2(하위 2등급 학위)를 받았습니다.

Southwestern Dinka : Charles εe ci la thukul cɔl Trinity College, Cambridge yene atene aci yen cieŋ kɔc kok la kuën kujä anyikɔ̈l bëi kok, go 2.2 (lower second class degree).Korean : 찰스는 학위를 수여받는 첫 영국 왕족이었습니다.

Southwestern Dinka : Charles εe yen aye wen pan bëny British bi kaŋ yene degree.Korean : 터키의 유럽 영토인 발칸반도의 동트라키아나 루멜리아는 국토 면적의 3%를 차지합니다.

Southwestern Dinka : Kɔc pan Turkey thiak ke bei kok Yurup (Ciec Thrace wula Rumelia tɔ Balkan Peninsula) εe 3% baai eben.Korean : 터키의 면적은 길이가 1,600km, 폭은 800km 이상이며, 대략 직사각형 모양입니다.

Southwestern Dinka : Piny pan Turkey acit 1600 Kilometres (1000mi) kebaar ku 800km (500mi) ciekic ke la guok kaŋuan.Korean : 호수를 포함한 터키의 지역은 783,562 평방킬로미터(300,948 제곱 마일)를 차지하는데, 그중 755,688 평방킬로미터는(291,773 제곱 마일) 서남아시아에 위치해 있으며, 23,764 평방킬로미터(9,174 제곱 마일)는 유럽에 위치해 있습니다.

Southwestern Dinka : Bi piny pan Turkey ku wer kek, ku bao eben εe ben 783,562 square kilometres (300,948 sq mil), piny pan 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) atɔ cien tä thiäk kek Asia ku 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) atɔ YurupKorean : 터키는 면적이 세계에서 37번째로 큰 국가이며 프랑스 본토와 영국의 크기를 합친 것과 비슷합니다.

Southwestern Dinka : Pan cɔl Turkey atɔ namar thiardiak kudhorou piny nhom eben, pinyde athoŋ tämet pan France ku UK yiic.Korean : 터키는 서쪽으로는 에게해, 북쪽으로는 흑해, 남쪽은 지중해, 이렇게 3면이 바다로 둘러싸여 있습니다.

Southwestern Dinka : Pan cɔl Turkey aci piu war adekdiet guɔ̈l piny ɣon kadiakic, Aegean tɔ ciem, Black sea tɔ ye nhom tueŋ ku Meditreanean tɔ ye cok piiny.Korean : 룩셈부르크의 역사는 길지만, 독립한 것은 1839년의 일입니다.

Southwestern Dinka : Pan cɔl Luxembourg εe pan la anyikɔɔl bäric apei ku εe yok nhomlaude ruon 1839.Korean : 현재 벨기에의 일부 지역은 과거에 룩셈부르크에 속했으나 1830년대 벨기에 혁명 이후 벨기에가 되었다.

Southwestern Dinka : Abaŋ pan akɔ̈l cɔl Belgium ɛe ye abaŋ pan Luxembuorg wär thεεr ku pan Belgium ajɔl tek bei wan kɛ̈c kewei ruon 1830.Korean : 룩셈부르크는 항상 중립국가로 남으려고 노력해왔지만 제1차 세계대전과 제2차 세계대전에서 모두 독일에게 점령당했습니다.

Southwestern Dinka : εe ci Luxembourg them bi rot ci mεt tɔŋtɔŋ pinynhomic lakin pande aci pan Germany ban nyuɔ̈cic tɔŋ pinynhom tuɛ̈ŋ ku tɔŋ rou.Korean : 1957년 룩셈부르크는 오늘날 유럽 연합이라고 알려진 단체의 창립 멤버가 되었습니다.

Southwestern Dinka : Luxembourg ku bɛ̈i kok a kek kegɔl akut pan kɔc ɣer Europe run 1957.Korean : 드룩갈종(Drukgyal Dzong)은 파로 지구 상부(Phondey 마을)에 위치한 폐허가 된 요새이자 불교 사원입니다.

Southwestern Dinka : Dukgyal Dzong εe tene atiɛ̈tic ci rac beny yänh cɔl Buddhism tɔ pan Paro nhom tueŋ. (Ee tɔ rum cɔl Phondey)Korean : 1649년 샵드룽 응아왕 남걀은 티베트-몽골 세력에 대항하여 승리한 것을 기념하기 위해 이 성을 만들었다고 전해진다.

Southwestern Dinka : εe ye luel raan cɔl Zhabdrung ŋawaŋ Namgyal εe yen acak ken atiɛ̈tic bi yen riɛ̈lden aa tak wär cop yen alathkeer Tibetan-Mongol wei ruon 1649.Korean : 1951년 화재로 인해 샤브드룽 나왕 남겔(Zhabdrung Ngawang Namgyal)의 모습은 드루크얄 종(Drukgyal Dzon)의 유물 중 일부만 남아 있었다.

Southwestern Dinka : εe la many diit aci baai dɛ̈p ruon 1951 ku ye abaŋ koor ye aci doŋ tene Drukgyal Dzoŋ gut thura Zhabruŋ ŋawaŋ Namgyal.Korean : 화재 이후 요새는 보존 및 보호되어서 부탄에서 가장 놀라운 명소 중의 하나로 남았습니다.

Southwestern Dinka : Wäär ci mac jal thok , ken atiɛ̈tic ci doŋ aci jal bεn ä tiit ku yen aci jal bɛn ä ken kɔc Bhutan cɔɔl bik bɛ̈n atiŋ.Korean : 18세기 동안 캄보디아는 태국과 베트남이라는 두 강력한 이웃 사이에 끼여 있다는 것을 발견했다.

Southwestern Dinka : Ruon 1800 pan Cambodia εe rɛ̈ɛ̈r kek bɛ̈ɛ̈i thiääk kek yen karou ril apei cɔl Thailand ku Vietnam ku kek äa ke ce nyiecic apei.Korean : 태국인들은 18세기에 캄보디아를 여러 번 침공했고 1772년에 프놈펜을 파괴했습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc pan Thailand äa ke wic bik Cambodia rum arak juec ruon 1800, kuna ye ruon 1772 go ke pan cɔl Phnom Phen dom ku rεc ke.Korean : 18세기 후반 베트남은 캄보디아도 침략했습니다.

Southwestern Dinka : Run wäär jol ruon 1800 jal thok go kɔc Vietnam pan Cambodia ben guɔl piny kuwicke bik rum.Korean : 베네수엘라인의 18%는 실업자이고 고용된 사람들 대부분이 비공식적 경제에서 일하고 있습니다.

Southwestern Dinka : Raan thiaar ku bɛ̈t buɔt nhom pan cɔl Venezuela acin nhiim luɔi ku kɔc kok lui aci lui loiloidit bi kek jääk.Korean : 베네수엘라 국민의 3분의 2가 서비스 분야에서 일하고 있고, 거의 4분의 1이 산업 분야에서 일하고 있으며, 5분의 1은 농업 분야에서 일을 하고 있습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc karou kɔc kadiakic pan Venezuela äa lui tene kuɔny kɔc, raan tok kɔc kaŋuan nhiim alui alɔŋ chirkat ku raan tok koc kadhiec nhiim äa pur dum.Korean : 베네수엘라의 중요한 산업은 석유이며, 비록 전 세계 석유 산업에서 단지 1퍼센트의 비중에도 불구하고, 순 수출국으로 자리하고 있다.

Southwestern Dinka : Pan Venezuela alaŋic jath ye ɣäc bɛ̈i kokic ku äa kɔc lïk kek lui thin.Korean : 국가의 독립 초기에, 싱가포르 식물원(Singapore Botanic Gardens)이 보유한 전문 지식은 그 섬을 열대 가든 시티로 탈바꿈하는 데 도움을 주었다.

Southwestern Dinka : War yok pan Thingapore nhomlau go raan aŋic luoi dumic dom diit aye kuat keriɛ̈c eben pur thin guïr bi kaŋ äa com thin golic.Korean : 1981년, 하이브리드 난초인 반다 미스 자큄(Vanda Miss Joaquim)이 싱가포르의 국화로 선정되었습니다.

Southwestern Dinka : Ruon 1981 go Vanda Miss Joaquim kuany bi tïm lui yɔɔk aben ya tiŋ wundenic.Korean : 매년 10월경, 150만 마리 가까이 되는 초식동물들이 마라강을 건너 북쪽 평원에서 비가 내리는 남쪽 평원으로 이동합니다.

Southwestern Dinka : Ruon thok eben pɛ̈i thiär lääi ken nyuäth wal (1.5 malion) äa wär cɔl Mara tɛ̈ɛ̈m kɔu bi la tuɛ̈ŋ ta tɛ̈ kuɔ̈r thin lɔn ye deŋ tuɛ̈ny thinKorean : 그런 다음 서쪽을 통해 북쪽으로 다시 돌아와서, 4월쯤에 비가 내린 후 다시 한번 마라 강을 건넙니다.

Southwestern Dinka : Kuna ye pɛ̈n ŋuan ka ben agɔr Mara tεεm kɔu ke la bɛ̈n tuɛ̈ŋ bik bεn tɛ̈ɛ̈k alɔŋ ciεm .[Day19]

Korean : 세렝게티 지역에는 세렝게티 국립 공원, 탄자니아의 응고롱고로 보호 구역 및 마스와 게임 보호 구역과 케냐의 마사이 마라 국립 보호 구역이 있습니다.

Southwestern Dinka : Abaŋ Therengeti pan Tanzania alaic tene laai cɔl Therengeti, ku ŋɔroŋɔro kujala Maswa. Pan Kenya alaic tene laai cɔl MaasaiKorean : 대화형 매체를 제작하는 법을 배우려면 기존의 전통적 기술뿐만 아니라 쌍방향 수업에 정통한 툴이 필요하다 (스토리보딩, 오디오 및 비디오 편집, 스토리텔링 등).

Southwestern Dinka : Të wïc raan yen bï piöc kä ye kɔc jam aliir yic, ka wïc bï raan kaŋ piɔ̈ɔ̈c të ye luɔ̈i keek ku bï luɔ̈ŋ ye nuɛ̈ɛ̈t bï kɔc jal jam kaŋ ŋic cï mën (Thuura dhie kë wïc ba lueel nyuɔɔth, rör jam, ku të ye bïdïyo cɔ̈k piny thïn, ku luɛl anyïköl).Korean : 쌍방향 디자인에서는 미디어 제작에 대한 가정을 재평가해야 하며, 연속적이지 않은 방식으로 생각하는 법을 배워야 합니다.

Southwestern Dinka : ku të ye ke nuɛ̈ɛ̈t thïn, ku të ye të ca täk yen kaŋ bɛn laath yic apath, të wïc yïn yen ba wël yäth aliir yic, ku ba rot piɔ̈ɔ̈c ërin ba ya tak të bïï käŋ röt waar thïn të looi yïn keek.Korean : 대화식 디자인은 프로젝트의 구성 요소가 서로 연결되어야 하지만, 별도의 개체로도 말이 되어야 합니다.

Southwestern Dinka : Luɔ̈ŋ ye nuɛ̈ɛ̈t ye kɔc jam alïïr yic, aawïc lɔn bïï keek kaŋ ya tuɔ̈ɔ̈m thook, ku bï ke ŋuɔt ke ye ŋic thook të këc ke nuɛ̈ɛ̈t.Korean : 줌렌즈의 단점은 다양한 초점거리를 맞추는데 필요한 초점 복잡성과 렌즈 요소의 수가 단렌즈보다 훨씬 크다는 것이다.

Southwestern Dinka : Kë rac tënë thoŋ kamara dhie käŋ cuɔ̈t të thiɔ̈k ku ben ku cuɔt të meec, ee kë yen wïc lon rir yic ku ba thok juääc keen kä ya cɔ̈k piny ku kë mec jal tïŋ, ace thöŋ kek thoŋ kamara cïn yic kën käŋ cuɔt wei ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k.Korean : 렌즈 제조사가 더 높은 렌즈 생산 표준을 달성함에 따라 이는 부차적인 문제가 되고 있습니다.

Southwestern Dinka : Kë cït kën ala ke puɔl yic ërin cïrkat thɔ̈t kamara aala ke loi käŋ këirëëc gua looi ke cïn yic buɔ̈c.Korean : 이를 통해 줌 렌즈는 초점 길이가 고정된 렌즈에 의해 달성된 품질과 비슷한 품질의 사진을 제작할 수 있게 되었습니다.

Southwestern Dinka : Kën acï thok kamara käŋ cuɔt ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k cɔl ye thuura la nyïn gɛi dɔm wär kä ye thoŋ kamara cïn yic kënë kaŋ cuɔt të mec ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k.Korean : 줌렌즈의 다른 단점은 렌즈의 조리개(속도) 최댓값이 대체로 더 낮다는 것이다.

Southwestern Dinka : Dɛ̈t rac tënë thoŋ kamara käŋ cuɔt të mec ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k, ee kë ye thok rot cuɔt amääth ku ben rot dhuɔ̈k ciëën amääth.Korean : 이것은 저렴한 줌 렌즈를 플래시가 없이 조도가 낮은 조건에서 사용하기 어렵게 만든다.

Southwestern Dinka : Ku ee yen kën thoŋ käŋ cuɔt ciëën ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k cɔl cie rot lëu bï thuur të cïn yen nuur (thiereu) piny meer.Korean : 오버스캔은 영화를 DVD 형태로 전환하려 할 때 가장 흔하게 발생하는 문제 중 하나입니다.

Southwestern Dinka : Kë tɔ̈ɔ̈ŋ jɔ̈ɔ̈r të them raan yen bï video waric bï ya lui DVD ic e lääu nyinde.Korean : 대부분의 TV는 일반 대중을 즐겁게 하기 위한 방식으로 만들어집니다.

Southwestern Dinka : Thïlemön juëc aacï kek looi bï akut kɔc miɛ̈t puöth.Korean : 이러한 이유로 인해 TV에서 보는 영상은 위, 아래, 측면의 테두리가 잘리게 됩니다.

Southwestern Dinka : Ku rin kën, kuat këye tïŋ Thïlemon nyin acï tek thok, nhial, piiny ku ye këc.Korean : 이것은 영상이 화면 전체를 채우게 하기 위해 만들어졌다. 그것은 오버스캔이라고 불린다.

Southwestern Dinka : Kën acï looi bï thura ya nyuɔth ebën. Aye cɔl kë lääu nyin.Korean : 아쉽게도 DVD를 만들면 테두리까지 잘려서, 화면 아래에 가까이 붙어 있는 자막은 아마 잘려서 나올 것입니다.

Southwestern Dinka : Ku jäl jɔ̈ɔ̈r, të loi yïn DVD, ka akɛɛthke aayeke tem aya, ku na thiäk wɛ̈l cï göt bidioic të thiääk kek piny, ka cï lɛ̈u bï ke nyuɔth ebën.Korean : 전통적인 중세 시대의 성들은 상상력에 영감을 불어넣으며, 마상 창시합, 연회 및 아서왕 기사도의 이미지를 떠올리게 했다.

Southwestern Dinka : Buth kɔcdit thɛɛr acïk anɔŋ yic ka cë thur, thura kɔc thɛɛr, lai, ku kakɛn ëke yiki loi.Korean : 수천 년이 지난 폐허 속에 서 있어도 오래전 잊혀진 전투의 소리와 냄새를 떠올리게 하고, 마치 자갈 위를 거칠게 뛰는 말발굽 소리가 들리는 듯하며, 구덩이에선 마치 두려움의 냄새가 나는 것 같습니다.

Southwestern Dinka : Agut cë yen ɣɔn thɛɛr ka puɔl yic bë röl piŋ ku ŋuac ë tɔŋ cë lɔ, të piŋ wok lai cök kë wok aruk waar wok cök në rioc cë rioc dit.Korean : 그러나 우리의 상상력은 현실에 바탕을 두고 있는 것일까? 애초에 왜 성(castles)이 지어졌을까? 그것들은 어떻게 설계되고 만들어졌는가?

Southwestern Dinka : Yeku ka kan yeku ke thɔŋic taau yiith kɔth? Yeŋo kɔŋ wok këdit cit kan kaŋ buth tueŋ? Cïk kek guir ku jɔlke buth keda?Korean : 이 시기에 전형적인 특성상, Kirby Muxlo 성은 진정한 성이라기보다는 요새화된 주택에 가깝다.

Southwestern Dinka : Ke buk täu yith nhiim, ke ɣon atiɛ̈tic raan cɔl Kirby Muxloe εe ce ɣon εe tɔ thin.Korean : 이것의 큰 유리창과 얇은 벽은 결의에 찬 공격을 오래 막아내지 못했을 것입니다.

Southwestern Dinka : Ke adhɛ̈ɛ̈r kene diit ka ku panyde thöök kɔu ace leu bi kɔc bɔ tɛ̈ŋ gël.Korean : 헤이스팅스 경이 건설을 시작한 1940년도엔 나라는 평온했으며, 난동하는 소규모의 약탈자들만 막는 것만 필요했습니다.

Southwestern Dinka : Ruon war 1480 gɔl buthbuthde beny cɔl Hastlings baai εe alaic door ku acin tɔŋtɔŋdit ke tɔ thin. ɣɔt εe buth be cuɛ̈r agɛ̈l.Korean : 힘의 균형은 모든 유럽 국가들이 국권을 유지하기 위해 추구했던 시스템이었습니다.

Southwestern Dinka : Amat nhom bɛ̈i Yurup εe wicke bik riel thɔ̈ŋ nyin bi cien pan nhomlau pandet la racic.Korean : 유럽국들은 그들 중 하나가 강력해지는 걸 막아야 했으며, 균형을 지키기 위해 각국 정부들은 종종 동맹관계를 바꾸었습니다.

Southwestern Dinka : Amat nhom bɛ̈i Yurup εe wicke bi cen pan riil apei εe yen athɔ̈ŋ kek riel nyin kujɔlke pamathken äa geer.Korean : 스페인 왕위 계승 전쟁은 권력의 균형이 깨지며 일어난 최초의 전쟁이었다.

Southwestern Dinka : Tɔŋ Pan Spain tueŋ ee thar wet bi riel thɔ̈ɔ̈ŋ nyin.Korean : 유럽 강대국들이 더 이상 종교 전쟁이라는 명목을 갖지 못할 것이기 때문에 이것은 중요한 변화를 의미했습니다. 따라서 30년 전쟁은 종교 전쟁으로 분류된 마지막 전쟁이 될 것입니다.

Southwestern Dinka : War ci tɔŋtɔŋ yiëth ban puol go kajuec rot waar na cɔk alon ci kek ruon thiar diak kaŋ nok kethaar.Korean : 에베소의 아르테미스 신전은 기원전 356년 7월 21일에 헤로스트라투스가 저지른 방화로 파괴되었습니다.

Southwestern Dinka : Luaŋdit pan Artemis tɔ Epithuth εe rɛ̈c dhaman waar rec raan cɔl Herostratus bëi ruon 356, pen dhorou, akolnin thiar rou kutok.[Day20]

Korean : 이야기에 따르면, 그는 어떤 희생을 치르더라도 명예에서 동기를 부여받습니다. 분노한 에베소 사람들은 헤로스트라투스의 이름이 절대 기록되어서는 안된다고 단언했습니다.

Southwestern Dinka : Tä buɔth anyikɔl cɔk ke raan cɔl Herostratus εe bi kuat keci guir εben äa rac, go kɔc kene Epithuth puoth riäk ku luelke rin Herostratus äa ci gat athor anyikɔɔl yiic.Korean : 그리스인 역사가 스트라본은 나중에 우리가 알고 있는 이름을 언급했습니다. 성전은 알렉산더 대왕이 태어난 같은 날 저녁 파괴되었습니다.

Southwestern Dinka : Go raan gat anyikɔɔl pan cɔl Greek cɔl Strabo jal gat piny rin akol arɛ̈c luaŋdiit Egypt yene ye wëër adhieth Muɔrŋaknhom cɔl Alexander.Korean : 알렉산더는 왕으로서 사원을 재건하기 위한 비용을 대겠다고 제안하였으나, 그의 제안은 거절당했습니다. 그 후, 알렉산더가 사망한 이후인 기원전 323년에 그 사원이 재건되었습니다.

Southwestern Dinka : Waar mec muɔrŋaknhom cɔl Alexander, go wic bi luaŋdit bɛ̈n buth wεuke, go kɔc jaai. Naye waar ci yen jal thou go luak jal bεn lok guïr ruon 323 ŋuot ken Jethu dhiethKorean : 모든 음을 올바르게 누른 상태에서 손을 최대한 편하게 둡니다. 또한 손가락으로 관련 없는 동작을 많이 하지 않도록 하십시오.

Southwestern Dinka : Muk yinhom bi cindu la duk kuye wël gɔɔt kudu cin la nyathnyath apath.Korean : 이 방식을 통해 연주의 피로도를 최대한 낮출 수 있습니다. 피아노와 달리, 아코디언은 더 큰 소리를 내기 위해 건반을 세게 칠 필요가 없다는 것을 기억하세요.

Southwestern Dinka : Du cin cɔl aŋɔ̈ɔ̈t kuye ¨piano¨ gɔ̈ɔ̈t nyin amäth.Korean : 아코디언에 볼륨을 더 주려면 풀무에 힘을 더 주거나 빠르게 풀무를 사용해야 합니다.

Southwestern Dinka : Ku na ye akɔdiɔn, ku wïc ba juak rör, ke yïn thɛny kä rɛ̈ɛ̈r piiny piny apɛi ke yï ban yï cin.Korean : 신비주의는 궁극적인 현실이나 신성, 영적 진리 또는 신과의 교감이나 정체성의 일치 또는 의식적 자각을 추구하는 것이다.

Southwestern Dinka : Ke ca gam εe ke lui kek guopdu, kunhɔ̈mdu, kuyiic, kupiir wei ku Nhialic.Korean : 신자는 신성/신 또는 신들에 대한 직접적인 경험, 직관, 또는 통찰력을 추구합니다.

Southwestern Dinka : Raan ci gam aye wic bi wëike yok, kujëm ye puou ku tɛ̈k yiinh Nhialicde.Korean : 추종자들은 그러한 경험을 살리도록 의도된 어떠한 삶의 방식이나 실천을 추구한다.

Southwestern Dinka : Dupiööc äa piir ku kake ye banyden buɔthic ku bik rot ŋiec looi dhel piiric.Korean : 신비주의(Mysticism)는 독특한 의식 상태, 특히 평화롭고 통찰력 있고 행복에 넘친 심지어 황홀한 성격의 사람들에게 독특한 의식 상태의 직접적인 개인적 경험을 강조함으로써 다른 형태의 종교적 믿음과 예배와는 구별될 수 있다.

Southwestern Dinka : Pan cɔl Luxembourg εe pan la anyikɔɔl bäric apei ku εe yok nhomlaude ruon 1839.Korean : 시크교는 인도 아대륙에서 비롯된 종교이다. 이 종교는 15세기 무렵 펀자브 지역에서 힌두교 전통 내의 종파 분열에서 비롯되었다.

Southwestern Dinka : Yanh cɔl Sikhism εe gɔ̈l rot pan cɔl Punjabi ruon 1500 kujɔl wɛ̈r pinyKorean : 시크교인들은 자신의 종교가 힌두교의 뿌리와 전통에서 비롯된 것을 인정하지만, 힌두교와는 다른 종교라고 구분 짓는다.

Southwestern Dinka : Kɔc yanh cɔl Sikhism aa ke tek bei tene Hinduism ku kä gaam cɔl aye ke ci thoŋKorean : 시크교도는 자기네 종교를 펀자브어로 ´구루의 길´이라는 뜻의 구르마트라고 부른다. 구루는 인도 종교 전부에서 근본적인 요소이나 시크교에선 신앙의 핵심을 이룰 정도로 중요하다.

Southwestern Dinka : Kek aa yanhden cɔl Gurmat ku raanden ke laŋ athoŋ kek kɔc yɛ̈th kok tɔ India eben ku gaamden εe tokKorean : 이 종교는 15세기 구루 나나크(1469–1539)가 창시하였습니다. 이후 9명의 구루가 그 뒤를 계승하였습니다.

Southwestern Dinka : Yanhden kene εe gɔ̈l rot ruon 1500 ku raan agɔ̈l yene acɔl Guru Nanak kujɔl kɔc kok buoɔ̈th kadhoŋuan cokKorean : 그러나 1956년 6월, 식량 부족과 임금 삭감에 항의하던 폴란드에서 일어난 폭동이 공산주의에 대한 일반적인 항의로 변질되자, 크뤼셰프의 약속은 시험대에 올랐다.

Southwestern Dinka : Go kɔc ke εe lui jaai luoi rin lik wεu ku cam akor pan Poland pen dhetem ruon 1956 rin ace raan cɔl Krushchev kemath nyiinKorean : 마지막에 흐루쇼프가 질서를 회복하기 위해 탱크를 보내긴 했습니다. 그런데도 그는 몇몇 경제적 요구사항을 받아들였으며, 당시 인기 있던 브와디스와프 고무우카를 새 수상으로 임명하는 데 동의했습니다.

Southwestern Dinka : Nawen le Krushchev piŋ yen ke cirot looi go alathker juec tooc bik door ben bei kujɔl raan ŋic apei cɔl Wladyslaw kuany bi ya banydenKorean : 인더스 문명은 인도 북서부의 청동기 시대 문명으로, 현대 파키스탄의 대부분과 인도 북서부와 아프가니스탄 북동부의 일부 지역에서 발달하였습니다.

Southwestern Dinka : Pan India kek keye thɔth milaŋ thith bila guot pan cɔl Pakistan akol ɣet pan cɔl AfganistanKorean : 이 문명은 인더스 강 유역을 따라 번성하였기에 이러한 이름이 붙었습니다.

Southwestern Dinka : Thath milaŋ thith εe gɔ̈l rot war cɔl Indus cɔkKorean : 일부 학자들은 지금은 말라버린 사라스바티 강의 유역에도 문명이 존재했기 때문에, 그와 적절하게 인더스-사라스바티 문명이라고 불려야 한다고 추측하지만, 어떤 학자들은 하라파, 즉 1920년대에 처음으로 발굴된 이 문명의 유적지인 하라파에서 따서 하라파 문명이라고 부릅니다.

Southwestern Dinka : Aye kɔc ci gat luel thath milaŋ thith εe gɔ̈l rot war cijal dou yemene cɔl Sarasvati ku yene abi ya cɔl that milaŋ thith Indus-Sarasvati, aye kɔc kok cɔl Harappa tene gɔ̈l yen rot thin ruon 1920Korean : 로마 제국의 군국주의적인 면은 의학 발전에 도움이 되었다.

Southwestern Dinka : Alathker pan cɔl Rome war ake kekony kɔc bi wal panakim yokKorean : 의사 채용은 아우구스투스 황제가 시작했으며 전투의 여파로 발생하는 수요에 대비하기 위해 최초의 로마 의무 부대를 구성하기까지 했습니다.

Southwestern Dinka : Go muɔrŋaknhom cɔl Augustus akutnhom akim jɔ̈ɔ̈k ku bik alathker ci muoc toŋic bike kek akuonyKorean : 외과의들은 양귀비 씨에서 추출한 모르핀, 사리풀 씨에서 추출한 스코폴라민 등 다양한 진정제에 대한 지식을 지니고 있었습니다.

Southwestern Dinka : Atɛ̈t Kɔc rɛ̈t aa ke la wel arɛ̈m dhukpiny kucɔlke raan anin ke yeke wec tïim cok roorKorean : 그들은 혈류를 차단하기 위한 압박대와 동맥 죔쇠뿐만 아니라 괴사로부터 환자를 구하는 절단 수술에도 능숙해졌습니다.

Southwestern Dinka : Akim aci kɔc jal ben ä tɛ̈m cok, ku retke kek bik guup ci dhiath ku bi riɛ̈m ci kaacKorean : 여러 세기에 걸쳐 로마 제국은 의학 분야에서 큰 성과를 이루었으며, 오늘날 우리가 알고 있는 지식의 많은 부분을 형성했다.

Southwestern Dinka : Run juec cibak go kɔc pan cɔl Rome wal guir kujɔlke kɔc nyuoth kajuec ŋic kek akolKorean : 퓨어랜드 종이접기는 한 번에 접기는 한 번만 해야 하고, 더 복잡한 뒤집어 접기는 허용되지 않으며 모든 접기는 단순한 위치여야 한다는 제한이 있는 종이접기 방식이다.

Southwestern Dinka : Ke cɔl Origami εe ye guaŋ abak ku gueŋgueŋdet ci thoŋ kek yene εe ci peen[Day21]

Korean : 그것은 1970년대에 존 스미스가 종이접기 경험이 없는 사람이나 운동 기능이 제한된 사람들을 돕기 위해 개발하였습니다.

Southwestern Dinka : Raan agɔ̈l gueŋgueŋde εe cɔl John Smith ruon 1970 ku εe kony raan kuc ta ye gueŋ yenKorean : 아이들은 어린 시절부터 인종에 대한 인식과 고정관념을 가지기 시작하며, 이때 생긴 고정관념은 태도에 큰 영향을 미칩니다.

Southwestern Dinka : Mith a tɛ̈k thok kɔc col ku kɔc ɣer ŋic ke kor , ku jiɛ̈m guop εe ke rac nhiim apeiKorean : 예를 들어, 학교에서 잘 적응하지 못하는 소수 인종의 아이들이 자신의 인종에 대한 고정 관념을 배우게 되는 순간 실제로 학교에서 적응을 잘 못한다고 한다.

Southwestern Dinka : Bi la kuat kor ye jäm guop kɔc juec wet ci kek aŋiec gat thukulic ku le manh bö kuatken lapiŋ kebi kuoc alui ayaKorean : 마이스페이스는 미국에서 세 번째로 인기가 많은 웹사이트이며, 현재 5천4백만 개의 프로필을 보유하고 있습니다.

Southwestern Dinka : MySpace ye abaŋ diäk website ŋic apɛi ye lac luöi pan United States ku ala tëcït tën raan 54 malliön Thiäärdhïc ku ŋuän yemɛ̈n thiin.Korean : 이들 웹사이트는 특히 교육 면에서 많은 주목을 받고 있습니다.

Southwestern Dinka : Website kä aacï kɔc tuut, ku e anoŋ piöc.Korean : 이러한 웹사이트에는 블로그, 동영상, 사진 및 기타 기능을 포함하는 수업 페이지를 쉽게 설정할 수 있다는 긍정적인 측면이 있다.

Southwestern Dinka : Anaŋ käk path tën website kä, ku aanaŋ ic, e yic pial ba apäm ɣɔ̈n piöc cak ku ala ic të ye kɔc gät thïn, video, thura, ku käk juëc köök.Korean : 이 페이지는 키보드 사용이나 철자를 적는 데 어려움이 있는 학생들이 기억하기 쉽고 입력하기 쉽도록 하나의 웹 주소로 편하게 접근할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Apäm kën alɛ̈u bï ya kuen të gɛ̈më raan adërɛth töŋ de wɛb, mɛn ëye cɔk piɔl yic bï lac ya muk apath në raan nhom ku eyic pial bï lac ya gätic tën mïth abuun ye yen yic riɛl thïn bïk gät tën gäät wala gɛ̈tgɛ̈t kït.Korean : 읽기 쉽게 주문에 맞춰 제작될 수 있으며 색상도 원하는 대로 가능하다.

Southwestern Dinka : Alɛ̈u bï looi bï yic pial ku bï ya kuen ku kela ic kït thiinyɔt tëcït të wïc yen.Korean : ¨주의력 결핍 장애는 ¨충동성, 산만성, 과다행동 또는 에너지 과잉의 전형적인 세 가지 증상을 보이는 신경증상입니다¨.¨

Southwestern Dinka : Ke cɔl ¨Attention deficit disorder¨ εe tuäny εe dhieth kek mith ku yen εe mith cɔl ye nhiim ajotjot, ku cik kaŋ εe laac dëtic ku ye reer ke tuc gup apeiKorean : ¨이것은 학습 장애가 아니고, 학습 이상입니다. 이는 ¨전체 아동의 3~5%에 영향을 미치며, 아마도 2백만 명의 미국 아동이 영향을 받았을 것입니다¨.¨

Southwestern Dinka : Tuanyken εe mith cɔl ace kaŋ alac dëtic, ku εe mith kadiak döm mith kadhiec nhiim. Aci mith malion karou döm pan AmerikaKorean : ADD를 가진 아이들은 학교 과제와 같은 일에 전념하는 데는 어려움을 겪지만, 게임을 하거나 좋아하는 만화를 보거나 구두점 없이 문장을 쓰는 것 같이 즐거워하는 일을 할 때는 집중할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Mith ci tuanyken döm εe yic riel bik loiloi thukulic äa looi ku εe thuec yene yeke lac looi kudai aparitKorean : ¨이 아이들은 많은 곤경에 처하는 경향이 있습니다. 왜냐하면 아이들은 기존의 자극들로는 부족하여 더더욱 자극적인 걸 원하여서 ¨위험한 행동을 하고, 싸우며, 권위에 도전¨하기 대문입니다. ¨

Southwestern Dinka : Mithkä piirden εe yic riel apei rin yeke lac thoor ku aa baany lac dholicKorean : ADD는 다른 또래와의 관계에 영향을 미치는데, 이는 다른 아이들은 ADD 증상이 있는 아이들이 왜 그렇게 행동하는지, 왜 그렇게 말하는지, 또는 성숙도가 왜 차이가 나는지 이해할 수 없기 때문입니다.

Southwestern Dinka : Tuany kene εe ciɛ̈ŋ lac rac rin ci kɔc yene adëtic yen tä yek luui thin kutä yeke gɛ̈t thin ku lon cikek dit ayaKorean : 지식을 습득하고 배우는 능력이 위에서 언급한 그런 방식으로 변화함에 따라 지식을 습득하는 기준율도 변했다.

Southwestern Dinka : Wet ye ŋiec kaŋ kutä yekɔc piöc thin rot gɛ̈ɛ̈r aya.Korean : 정보를 얻기 위한 접근 방법은 달랐습니다. 이제는 개개인의 소환 능력이 아닌 글을 소환하는 능력에 더 초점이 맞춰지기 시작했습니다.

Southwestern Dinka : Tä cita yeyok ŋiec kaŋ acirot gɛ̈ɛ̈r, go kɔc rieldit ci eben tau ke puoth, yene ye kɔc keci got ŋiec takicKorean : 본질적으로, 르네상스는 학문에 대한 접근 및 지식 보급에 있어서 중요한 변화를 가져왔습니다.

Southwestern Dinka : Ɣon waar ben ŋiec kaŋ rot gɔ̈l, pioc ku kajuec aa cirot ben cök ɣet be ŋiec kaŋ rot wɛ̈r pinyKorean : 다른 영장류와는 달리, 인류의 조상은 더 이상 손을 사용하여 보행하거나 무게를 지탱하거나 나무를 타지 않습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc ku kuat agɔk ce cath ke cïn ku ace rot anook tiïm nhiim kecïnKorean : 침팬지의 손, 발은 너클 보행으로 무게를 버텨내기 위한 손의 용도를 반영하며 그 크기와 길이가 유사하다.

Southwestern Dinka : Cïn agɔk ku cokke athoŋ eben dit ku bɛ̈r rin ye yen cath yööm cinKorean : 인간의 손은 지골을 포함해서도 발보다 짧다.

Southwestern Dinka : Cïn raan aciek bi cok raan wuor kek yɔm kene cok ebenKorean : 2백만에서 3백만 년 전의 손뼈 화석은 운동에서 조작으로 손의 전문화 과정이 옮겨간 점을 보여줍니다.

Southwestern Dinka : Yööm cïn kɔc ci thou run malion tok bi ɣet malion kadiak äa ye nyuɔ̈th rin cïn ake ye kɔc cath ku loiloi kɔcKorean : 어떤 이들은 인위적으로 유도된 자각몽을 많이, 자주 꾸는 것이 아주 피곤할 수 있다고 생각한다.

Southwestern Dinka : Aye kɔc kok gam lon adä kenyuoth ye kek nyuoth kece yiith ku mukke kenhiim aa kɔc cɔl athiai gup apeiKorean : 이러한 현상의 주된 이유는 자각몽(lucid dream)을 꾸는 동안 REM 상태 사이의 시간이 확장된 결과 때문이다.

Southwestern Dinka : Nyuothka äa rot loi ke raan cit kenin lakin nyin aliep apathKorean : 하룻밤에 렘수면이 더 적으면 실제 수면을 경험하고 몸이 회복되는 이런 상태가 아주 드물어져서 문제가 될 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Kuna ye raan nyuoth ke yën ku lonin laä ke guop ajol thaai apeiKorean : 마치 20 - 30분 마다 일어나서 TV를 보는 것과 같이 지치는 일이다.

Southwestern Dinka : Ken aleu abi thiai guop bicit ke ye yin paac dhaman thin koric ku ben kudot teviochion ku ben ninKorean : 그 효과는 뇌가 밤마다 얼마나 자주 자각몽을 꾸는가에 달려 있습니다.

Southwestern Dinka : Kene εe nyith rac tä cit nyuothnyuöth εe yin nyuoth wakou[Day22]

Korean : 북아프리카의 이탈리아인들은 초기부터 거의 상황이 좋지는 않았습니다. 1940년 6월 10일, 이탈리아의 전쟁 선포 후 1주일 이내에 영국의 제 11 후사르 연대가 리비아 내 카푸 요새를 점령했습니다.

Southwestern Dinka : Mene ajɔk yen ye cɔk, käŋ aa kec kaŋ piath tene kɔc pan Italy ciɛ̈ŋ ke tɔ̈u guär tueŋ Afrika. Mene cɛl Italy tɔŋ pɛn Dɛ̈tem aköl nïn Thiäär, 1940, Akut British Hussars thiäär ku tök acï Fort Capuzzo tɔ̈u Libya dɔm.Korean : 바르디아 동쪽에서 이루어진 매복을 통해 영국군은 이탈리아 제10군의 수석 엔지니어 라스투치 장군을 사로잡았습니다.

Southwestern Dinka : Të wäär cenë kɔc gëëm thïn alɔŋ cuëc pan ë Bardia, ke British acï bɛ̈ny apuruk cɔl General Lastucci wat akut thiär nhom ku bïk Italy bɛ̈n dɔm.Korean : 6월 28일, 리비아 총독이자 무솔리니의 유력한 후계자인 이탈로 발보 원수는 토브루크에 착륙하던 중 아군의 총격으로 인해 사망했습니다.

Southwestern Dinka : Pɛn dɛ̈tem aköl nïn thiäärou ku bɛ̈t , Bënyditjëc Italo Balbo, keye Governor General kën Libya ku e yen ran bï bääny Mussolini nyai, eci waac be nook kacke dhaman e nyuc yen pan Tobruk.Korean : 현대의 펜싱의 스포츠는 대학에서 배우는 학생들에서부터 프로와 올림픽 경기에 이르기까지 여러 레벨에서 행해진다.

Southwestern Dinka : Thuëc thïök puɔc bën yë kɔ̈c tuöm nhïm bë kɔ̈c yup pääl ayë thuëc dhööl juëc yïïc, gɔl mïth abuun piöc këk jämä bë jäl lä tän kɔ̈c cë ŋïc ku tën olympic yë kɔ̈c lä wëër thïn.Korean : 이 스포츠는 주로 한 선수가 다른 선수와 대결하는 결투 형식으로 진행됩니다.

Southwestern Dinka : Thuëc kën äyë kɔ̈c thuɛ̈c tuöm nhïm, rään tök ë röm këk rään dëëtKorean : 골프는 선수들이 채로 공을 구멍에 넣는 오락입니다.

Southwestern Dinka : Golf ë thuëëc yë kɔc thuɛ̈c wenh lä thök ŋuätät löi bï këk kura yöpic bë piëk ädhuomic.Korean : 정규 라운드는 18홀로 진행되는데, 일반적으로 코스의 첫 번째 홀에서 시작해 열여덟 번째 홀에서 끝납니다.

Southwestern Dinka : Adhuum kë thiär ku bëët ä këk yë këk thuɛ̈ɛ̈c dhaman tuuk, këk kɔ̈c thuɛ̈ɛ̈c kë yë gɔl adhum tuëŋ ku lëër thök ädhuöm dën thiär ku bëët.Korean : 가장 적은 타수 혹은 골프 클럽의 스윙을 통해 코스를 완주하는 선수가 승리한다.

Southwestern Dinka : Rään thuɛ̈ɛ̈c bë yöp, wala bë tïïm dën cï gööl thök wïɛ̈lic kälïkic kë yën cï kɔc wuör.Korean : 골프는 잔디밭에서 하며, 홀 근처에 풀을 짧게 깎아둔 구역을 그린이라고 한다.

Southwestern Dinka : Thuëëc kën äyë thuɛ̈ɛ̈c änyuɔ̈n nhöm ku jälä änyuɔ̈n tou ädhuom yɔu äyë tɛ̈m bë nhöm cïëk ku äyë cɔ̈l mäŋöök.Korean : 아마도 대부분의 사람들이 여행과 연관해 떠올리는 가장 흔한 유형은 휴양 관광일 것이다.

Southwestern Dinka : Tεkdët kë ŋïc kɔ̈c juëc kääm tourism ë kë yë kɔc juëëc määt këk lä këny: tourism yë kɔc kë guup lä pälpïny ku löi kë nhïɛ̈ɛ̈r.Korean : 이때가 사람들이 평소 생활에서 떠나 매우 다른 휴식을 취하고 즐겁게 지낼 장소로 가는 때이다.

Southwestern Dinka : Kën kën ë tä cï kɔc lä pïny cï thöŋ këk pïnydën cï këk ŋïc nyïn bïk la löŋ ku thuëckë.Korean : 해변과 테마파크, 그리고 캠핑장은 흔히 휴양 관광객들이 가장 많이 찾는 곳들이다.

Southwestern Dinka : Wääryɔu, pïny läi ku pïny ë kɔc duël yïk thïn äkëk ɣɔ̈n yë kɔc kë guup la pälpïny thïn kɔc cääth.Korean : 특정 장소를 방문하는 목적이 역사와 문화에 대해 알기 위해서인 경우 이러한 유형의 관광을 문화 관광이라고 합니다.

Southwestern Dinka : Ku nä cääth rään bë lä pïny dët cï röt yök bë ka thεεr ku ciɛ̈ŋdën lä ŋïïc kä tourism kën äyë cɔl tourism ciɛ̈ŋ.Korean : 관광객들은 특정 국가의 여러 명소를 방문할 수 있습니다. 아니면 단순히 단 한 지역에만 초점을 맞추도록 선택할 수도 있습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc tourist alëu bïk ɣɔ̈n juëc piny neem pan ci rɔt yök ku kek alëu bïk tak be ya piny tök yen tɔ̈u kek ke nhïm thïn.Korean : 식민지 주민들도 이 활동을 보고 지원군을 요청했었다.

Southwestern Dinka : Nä lëër kɔc cï bäi dɔm tiŋ ɣën kë cï löi, gö kë kɔc kök bë këk bë köny cɔl.Korean : 전방 진지에 투입된 지원 병력에 제1, 제3 뉴햄프셔 연대의 병력 200명이 포함돼 있었는데, 지휘관은 존 스타크 대령과 제임스 리드 대령이었다(훗날 두 사람 모두 장군이 된다).

Southwestern Dinka : Apuruuk kë kööny ɣɔ̈ɔ̈n tueŋ äkë lä ɣïïc regiments tueŋ ku kën diäk pän New Hampshire läŋ ɣïïc kɔc kë buɔt ke rou, mɛ̈ɛ̈c bëny jëc cɔl John Stark ku James Reed (këk kedhië äcë bɛ̈n ä bääny dïït muk jëc).Korean : 스타크의 부하들이 콜로니스트 위치의 북쪽 끝 울타리를 따라 자리를 잡았습니다.

Southwestern Dinka : Äpuruuk Stark äkë cï röt la tau rɔk kou lɔŋ bët north të rëër kɔc cï bäi dɔm thïn.Korean : 썰물이 되어 반도의 북동부를 흐르는 미스틱 강을 따라 틈새가 드러나자 그들은 작은 해변의 물가에 북쪽 끝까지 짧은 돌담으로 재빨리 울타리를 확장했다.

Southwestern Dinka : Ɔ̈̈n lë kuëër piu agöör cɔl Mystic röt dhuök pïny älɔŋ north east lɔŋ bɛ̈t Peninsula, gö kë rɔŋ den cuɔt këk ɣöny ciëk cï buth tiɔp bë lä lɔŋ bɛ̈t North bë la thök tä thïɔk këk piu thök ägöör yɔu.Korean : 그리들리와 스타크는 펜스 앞 약 100피트(30 m) 지점에 진지를 조성하고 정규군이 지나갈 때까지 아무도 발사하지 말라고 명령했습니다.

Southwestern Dinka : Gridley wala Stark ë cï kau tim bɛ̈ɛ̈r lä 100 feet (30 m)ɣoc nhöm tueŋ ku kuum kɔc bë cïɛ̈n rään muuc dhaŋ ɣïc agut të bï jëëc yë wänthök.Korean : 미국의 작전은 세 방향에서 합동 공격을 하는 것이었다

Southwestern Dinka : Kɔ̈c Amerka ë cïk määt bïk tëëŋ cï mät ɣïïc löny tuuŋ kë dïäk.Korean : 존 캐드왈더 장군은 보던타운에 있는 영국 수비대를 견제 공격하여 지원군을 차단할 것입니다.

Southwestern Dinka : Bënydït Jëëc cɔ̈l John Cadwalder ë bë tëëŋ löny bï yën äkut apuruuk British lä moj bë këk lεl wëi ɣɔ̈n kën ɣïïc tä cɔl Bordentown, ägo lä të gëël ɣën jëëc kök lëu bïk adu bën köny weïKorean : 제임스 유잉 장군은 700명의 민병대를 이끌고 트렌튼 페리에서 강을 건너 아순핑크 샛강에 있는 다리를 점령하고 적군의 탈출을 막았다.

Southwestern Dinka : Bënydït jëëc cɔl James Ewing ë bë melicä ke buɔt ka dhoröu nyäi bë këk tɛ̈m agörkou tä cɔl Trenton Ferry, bë kubur bääk tä cɔl Assunpink Creek lä dɔm bë ciën apuruuk adu lëu bïk kɔc wärwei.Korean : 2,400명으로 이루어진 주 공격 부대는 트렌턴에서 북쪽으로 9마일 떨어진 강을 건너 두 그룹으로 나뉩니다. 동트기 전 공격을 개시하기 위해 두 그룹은 각각 그린과 설리번의 지휘 아래 놓입니다.

Southwestern Dinka : Tuŋdït rïl lä ɣïc kɔc kë 2,400 ë bë agör jäl tëëmkou miles ke dhoŋuän lɔŋ bët north tä tou rään Trenton, ku jɔl ɣïc puök akut ɣïc rou, tök kä muk Greene ku tök kä muk Sullivan, äägo moj këk adu nhiäkdur.Korean : 달리는 거리를 사백 미터에서 팔백 미터로 바꾸니, 속도의 중요성은 약해지고 지구력이 절대적으로 필요하게 됩니다.

Southwestern Dinka : Gɛ̈ɛ̈r äwuur mën quarter kën mile bë ɣët käät half mile, äwuur äcï ɣïc bɛ̈n riɛl ku guɔ̈m dë ëyën kë cï bɛ̈n wïc äpεi.Korean : 물론 2분 안쪽의 기록을 보유한 일류 반 마일 경기 선수는 반드시 상당한 속도를 소유해야 하고 모든 고난을 이겨내고 지구력을 키워야 합니다.

Southwestern Dinka : Ë yïïc rään ŋïc käät half mile, rään lëu bë degikät kë röu cï wän thök, ëyï lëu bï yä rään muk äwuur juëc nyïïn, lakin riεl puöu ëyï lëu bë tou tën dëkdëk ɣïc äbën.[Day23]

Korean : 겨울철 일부 크로스컨트리 경주는 상체를 단련시키는 체육관 운동과 병행하면 달리기 시즌을 위한 최고의 준비 운동입니다.

Southwestern Dinka : Käät kök yë bäi gööt dhaman ruut, cï määt ɣic këk rïɛ̈thä ë luï kë guöp äbaŋ nhiäl, ë yën kɔc ŋiεc cök cöök pïny të lëër dhäman käät bën.Korean : 적절한 영양 관리법만으로는 엘리트 성적을 낼 수 없지만 어린 선수들의 전반적인 건강 상태에는 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Ŋïεεc cäm ɣën yë tök ääci lëu bë lön kät juäk ɣic, lakin ɣën älëu bë lä löi tënë piäth ë guöp ëbën kɔc köör kät.Korean : 건강한 열량 균형을 유지하고 효율적인 수분 공급 습관을 따르고 보충제의 다양한 측면을 이해한다면 선수는 실력 향상과 더불어 경기에 대한 즐거움도 더 누릴 수 있다.

Southwestern Dinka : Ŋiεc tiëët piäl guöp riεl, ŋïïc dɛ̈ŋ piu bë guöp yä tou ka tiɔp,ku jälä ŋiɛ̈ɛ̈c kä juëëc yë kä wëi juäk nyïn älëu bik kɔc riεthät köny bïk lön dën juäk ɣïc ku juäkkë nhiëër dën nyïn lɔŋ thuec ɣïïc.Korean : 중거리 달리기는 상대적으로 저렴한 운동이지만, 참가하는데 필요한 몇몇 장비에 대해서는 오해가 많습니다.

Southwestern Dinka : Käät ɣɔ̈ɔ̈n cëk ɣïc ë tou kämic kä cë riëthä bën ɣïïc riεl apεi; lakin, älä luëëth juëc tou lɔŋ käthïï yë kë wïc bë kɔc jäl röt jäl mät thïn rïëthä ɣïïc.Korean : 제품은 필요에 따라 구입할 수 있지만, 대부분의 경우 성능에는 거의 영향을 미치지 않습니다.

Southwestern Dinka : Käŋ riεthä älëu bë kë ɣɔ̈c tä cït tä wic ɣën, lakin, käjuëëc äcïï bë lä kuɔ̈ny köör wala cïn kuɔ̈ny juεk tënë lön kɔc rïεtha.Korean : 운동 선수들은 제품이 실제로 혜택을 제공하지 않아도 해당 제품을 선호한다고 느낄 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc riεthäät alëu bïk röt yök lɔn yë kën lön rïεthä lɔc tä cɔk ɣën alɔn cïn ɣën kën äyijö köny.Korean : 원자는 모든 물질의 핵심 구성 요소 중 하나로 생각할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Atom ë yë nyäï kä yë tööŋ kä rïl yë këk wïc bïk kerïëc ëbën tou kä yë pïny gööl ku äla ɣïc äthiεεk buth.Korean : 이는 굉장히 복잡한 객체로, 단순화된 보어 모형에 의하면 핵을 중심으로 전자들이 회전하는 형태로, 마치 행성들이 태양을 따라 도는 것처럼 구성되어 있다고 합니다. 그림 1.1을 보세요.

Southwestern Dinka : Ë kë tou kä cë thök tëk ku älä ɣïïc käjuëëc cï röt nuɛ̈t kä cïït, kä yë Bohr model kë cɔl, nucleus ciɛ̈l cï guɔl pïny ë electrons, duɛ̈t thööŋ këk planets äköl gööt - tiŋ kë cï thuur 1.1.Korean : 핵은 중성자와 양성자라는 2개의 입자로 구성되어 있습니다.

Southwestern Dinka : Nucleus älä ɣïïc käŋ kë rou - neutrons ku protons.Korean : 양성자는 양전하를 지니는 한편, 중성자는 전하가 없습니다. 전자는 음전하를 지닙니다.

Southwestern Dinka : protons älä ke yë cɔl positive electric charge ku jälä neutrons ääcin charge tou këk kë. Electrons älä negative electric charge.Korean : 희생자를 확인할 때 당신의 안전을 위해 먼저 현장을 반드시 점검해야 한다.

Southwestern Dinka : Tä cïεεth yïn rään cï yök tatok, këtueŋ äwïc bä tä wën rëër ɣën thïn käŋ ŋiεc cääth ägö lä tä ŋïc yïn wɛ̈ɛ̈ï ku muk nhïm.Korean : 피해자와 자동 레드 플래그에 접근할 때 피해자의 위치에 주의를 기울여야 합니다.

Southwestern Dinka : Äwic ku bä nyïn rëër rään täbän thïn ŋiεc tiŋ kä yï cuut röt yën ku jälä këdët rεεc dët yë tïïŋ kä lëu bë röt guɔ loi.Korean : 도와주려다 다치면, 오히려 문제를 악화시키기만 할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Nä lɔɔr röt yïën tatok kä yï kuuny, kä yïn bë käŋ cɔl kë jäl kë ɣïïc juäk rɛ̈ɛ̈c.Korean : 이 연구에서는 하부 요통 환자들에서 우울증, 공포, 파국화가 통증과 장애 간의 상관관계에 영향을 준다는 것을 밝혔습니다.

Southwestern Dinka : Äcï kuɛ̈ɛ̈n nyuɔth lɔnadë dhuruub, riɔ̈c, ku tɛ̈ktɛ̈k kärεc ä këk ärεεm bëi ku ŋööl bɛ̈ɛ̈ï tënë kɔc tuääny kë ŋëëk.Korean : 우울증과 공포가 아닌 대재앙의 영향만 매주 정기적으로 구조화된 PA 세션의 조건으로 했습니다.

Southwestern Dinka : Ee tɛ̈ktɛ̈k kärεc yetök, acie dhuruub ku riɔ̈c yen lëu be wiëc nïn ë kuɔny akïm e wiikic ɣic lä wic cök.Korean : 정기적인 활동에 참여한 사람들에게는 고질적인 통증과 신체 활동에 따른 불편한 느낌과 고통의 부정적인 인식에 대해서 더 많은 지원이 필요했다.

Southwestern Dinka : Kɔc lä kë yë kë lääj löi äwic kuɔny dït alɔŋ të ye këk ärεm räc yɔ̈k thïn kë guup ku të yë tuäny cï rïl rään guöp këk ärεm röt gɔl röt löi ta lë ɣën kë cï rään löi yë cïn kätou kä yë läj loi tεk thöök thïnKorean : 시력, 혹은 볼 수 있는 능력은 시각계의 감각 기관 즉, 눈에 달려 있습니다.

Southwestern Dinka : Lïïth, wala lön ë kɔc tïŋ kɔc nyïn ë lä tök këk rääl nyïn wala nyïn.Korean : 유기체의 요구 사항에 따라 복잡성의 정도가 매우 다양한 눈의 구조가 있습니다.

Southwestern Dinka : Älä käjuëëc cï kä nyïn löi , gɔlthök, kä tou ë ɣïc älä tök kä wic kë lä ɣïc wëëï.Korean : 서로 다른 구조는 각자 다른 기능을 가지고 있고, 서로 다른 파장 길이에도 민감하며, 정확도도 다르다. 또한 최적의 작동을 위해 정보와 서로 다른 수의 이치를 맞추어야 해서 다른 프로세싱이 필요하다.

Southwestern Dinka : Ka juëëc cï räm töu nyïn ɣïc älä kä yë lëu luɔi, këk ä wave-lengths guɔ yök ku älä muɔth nyïn këk ŋïεc däi cï thööŋ, dɛ̈t äyä këk äwic tä bï këk käŋ yä tïŋ ku borkë ɣïc ku ŋïïckë dëët ɣïc ägo lä tä ŋic këk kë cïk tiŋ cök pïny ku älä nambät cï thööŋ bïk këk ŋïεc ä luiKorean : 개체군이란 지정된 지리적 영역 내의 특정 종의 유기체 집합입니다.

Southwestern Dinka : Akuut, ë amat nhöm kä la ɣïïc wëëi rɛ̈ɛ̈r pïny tööŋ cï röt yök ku aruäiKorean : 특정한 표현형 특성과 관련하여 모집단의 모든 개체가 동일한 특성을 나타낼 경우, 이들은 단형으로 알려져 있습니다.

Southwestern Dinka : Na la kɔ̈ɔ̈c akut rɛ̈ɛ̈r ɣïc abën gup thöŋ tä cït tä yë tïëŋ ke gup kä kek aye cɔl monomorphic.Korean : 어떠한 개인이 특정한 성격의 여러 변형을 보여줄 때, 그들을 다형성을 가진 개체라 볼 수 있다.

Southwestern Dinka : Na la kɔ̈ɔ̈c akutic kajuëc ŋïcke cïï kek thööŋ nyuɔth ka yë cɔl polymorphic.Korean : 군대개미 군락도 각기 다른 시기에 행진하고 개미집을 만든다.

Southwestern Dinka : Jeec amijuŋ äcäth akut ku ä lööŋden wɛ̈ɛ̈r ɣic äyä.Korean : 이주 단계에서, 군대 개미는 밤에 행진을 하고 낮 동안에는 멈추어서 야영을 합니다.

Southwestern Dinka : Tä ë yen dhaman ciεth kek täntök bïk la tadɛ̈t yam, äcäth waköu ku dɔmke cäth ɣic akööl bïk löŋ.Korean : 그들은 식량이 줄어들면 유목생활을 시작합니다. 그들은 이 기간에 매일 다른 임시 둥지를 만듭니다.

Southwestern Dinka : Akut amijuŋ agɔl cäth täntök bik la tadët tä cï cäm etou thïn nyïn kuur. Dhämän kën, akut ä ɣööt cï kek bë rëër thïn kä ë guɔ gëër ɣic kööl thok abën loi.[Day24]

Korean : 이러한 유목 광란 또는 행진은 각각 거의 17일 동안 지속됩니다.

Southwestern Dinka : Cäth tök lä keny käk ɣïïc e kë cït nin thiär ku dhoröu loi.Korean : ¨세포(cell)란 무엇인가? Cell이란 단어는 ¨작은방¨이라는 의미로 라틴어 ¨cella¨에서 유래했으며 코르크의 구조를 관찰하는 한 현미경 사용자에 의해 최초로 만들어졌다. ¨

Southwestern Dinka : Cell eŋö? kë yë cɔl cell abö wët thöŋ Latin ɣic cɔl ¨cella¨, ku wëtde ɣïc ë ¨ɣɔ̈n koor ɣïc¨ ku ë kɔ̈ŋ bëï nhöm rään käcip ë ciεth päät tim.Korean : 세포는 모든 생물의 기본 단위로서 모든 유기체는 하나 이상의 세포로 구성되어 있다.

Southwestern Dinka : Cell ë yën kerïëc abën la ɣic wëëï yë cök gɔl thïn, ku jala kerïëc abën la ɣic wëëï ala ɣïïc cell gɔl tök lëër nhïäl.Korean : ¨사실 세포는 생명체 연구에 매우 기본적이고 결정적인 존재여서 흔히 ¨생명체의 구성 요소¨라고 일컬어집니다.¨

Southwestern Dinka : Cells ä kek ajök cök pïïr ku kɔc kuɔny tä wic bï pïïr kuen, tä luel yiic, äyë kek cɔl ¨tuup pïr buth¨.Korean : 신경계는 몸 전체에 신경 신호를 보내서 혈류가 방해받지 않도록 하여 항상성을 유지한다.

Southwestern Dinka : Rääl guöp äkek lön guöp äbën muk nhöm tä yën tueŋ thïn wët ë kek wëël toc rääl ɣïc bïk la guöp ɣic äbën ägö la tä lëër cäth riεm ŋiεc la tueŋ wäät kä cïn kë cë gät ɣic.Korean : 이러한 신경 자극은 몸 전체에 재빠르게 전달되어 신체에 발생할 수 있는 위험으로부터 몸을 안전하게 보호하는 데 도움을 줍니다.

Southwestern Dinka : Wëël cääth räälic käk alëu bë kek laj tuɔj apεi guöp ɣïc äbën kën ë guöp köny bë röt ŋiεc tït kä leu bïk yë nök äbën.Korean : 토네이도는 다른 강한 폭풍에 비해 비교적 적은 지역을 강타하지만, 이동 경로상에 있는 모든 것을 파괴할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Kɔɔr ä bëëï thï kor määtpïny tä thööŋkek kë deŋ yöm rεεc kök, lakin këk ä leu bïk kerïëc ëbën tou dhɛ̈ɛ̈l ɣic rääc.Korean : 토네이도는 나무를 뿌리채 뽑아내고, 빌딩의 판자를 떼어내며, 차를 하늘 위로 내던져 버린다. 가장 강력한 약 2%의 토네이도는 3시간 이상 지속된다.

Southwestern Dinka : Kɔɔr ä tïm nyuän cök bei, jöötkë ägëën bei ɣööt nhïm, ku jɔtkë thuruum nhïäl alïr ɣic.Percent karöu Kɔɔr rääc ɣic äbën ärëër thäät ke diäk lë nhiäl.Korean : 이러한 괴물 같은 태풍의 풍속은 최대 480km/h (133m/s, 300mph)입니다.

Southwestern Dinka : Jääkdit kɔɔr kä ala yom lä awuur lëu bïk ɣët tä cït 480km/h (133m/s;300mph).Korean : 인간은 수천 년 동안 확대용 렌즈를 만들고 사용해 왔습니다.

Southwestern Dinka : Kɔ̈ɔ̈c äcï läj gɔl kek lön madhara käcip bïk kek kä köör nyïn ŋiεc ya tïŋ mën älïp ku älïp ruun cï bäk.Korean : 그러나 최초의 진정한 망원경은 16세기 후반 유럽에서 만들어졌다.

Southwestern Dinka : Lakin, kacïïp tueŋ ye kä mec äpεi cuöt bë kë tïŋ kë thiök äkë guïr pän Europe thöök ruun kë buɔt ke thiär kut tatëm cï bäk.Korean : 이 망원경은 멀리 있는 물체를 더 가깝게도 나타내고 더 크게도 나타내기 위하여 렌즈 2개를 조합하여 사용했습니다.

Southwestern Dinka : Käcïïp käk äkë yë madharät ke röu cï këk määt ɣïc luöi bïk kek kä mec cɔl ayë tïŋ kë thiök ku ädïït.Korean : 탐욕과 이기심은 늘 우리와 함께할 것이며 협동의 특성상 다수가 이득을 보는 상황에서는 항상 이기적인 행동으로 단기간에 더 많은 것을 취할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Kök ku cɔɔk äcï bï kɔŋ jal tɛ̈n ɣök ku ë kë thɛ̈ɛ̈r rɔ̈ɔ̈m rɔ̈ɔ̈m të cï yën kɔ̈ɔ̈c juëc köny kä lä këŋ juɛ̈c yök thïn yul kör të löï rään röt acɔ̈ɔ̈k.Korean : 바라건대, 대부분의 사람은 다른 사람들과 협력하는 것이 장기적으로 최선의 선택임을 깨달을 것입니다.

Southwestern Dinka : Ŋöth lɔ̈ɔ̈n bï kɔ̈̈ɔ̈c yën dɛ̈ɛ̈t dhämän bäär lɔ̈n nä dɛ̈ lön päth ë bëën të luï yïn kɛ̈k kɔ̈ɔ̈c juäc.Korean : 많은 사람들은 인간이 다른 별을 여행하고 다른 세계를 탐험할 수 있는 날을 꿈꿉니다. 어떤 사람들은 바깥 세계에 뭐가 있는지 궁금해하며, 외계인이나 다른 생명체가 다른 별에 살 수 있다고 믿는 사람들도 있습니다.

Southwestern Dinka : Kɔc juëc anyuoth e köl bi kɔc ya lɔ kuel kɔ̈k yic ku tïŋ ka pinynhom dɛt, kɔc kɔ̈k agäi ye ŋöŋ tɔ̈u aɣeer tɛ̈ɛ̈n kɔc kɔ̈k aye ka gam la kɔc pan dɛ̈t kua piir dɛ̈t atɔ̈u piny dɛ̈t yic.Korean : 하지만 일어난다 해도 아주 오랫동안 일어나지 않을 일입니다. 항성들은 아주 멀리 떨어져 있어서 ´이웃´이라 해도 간격이 수천 조 마일이나 됩니다.

Southwestern Dinka : Kua, tɛ̈ loi kënɛ̈ rot ka cï rot be loi kam dït tot. Kuɛl acï wɛɛr aɣeer aleŋ trillions miles kam kuɛl ¨thiäk¨.Korean : 어쩌면 언젠가는 당신의 증손자들이 외계 세계의 꼭대기에 서서 그들의 고대 조상에 대해 궁금해할지도 모르겠죠?

Southwestern Dinka : Abe aköl tök, mïth miëth ku abe kɔc pinynhom ka jal nhiim mum wun ken dït?Korean : 동물들은 많은 세포로 이루어져 있습니다. 동물은 음식을 먹고 몸 속에서 소화시킵니다. 대부분의 동물들은 움직일 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Läi aye loi cells juëc. a kaŋ cam ku yïk ka kek digest alɔŋ thïn. Läi juäc acath.Korean : 오직 동물만이 뇌가 있다(비록 모든 동물이 그런 것은 아니다. 예를 들면 해파리는 뇌가 없다).

Southwestern Dinka : Läi rot akek leŋ nyith (kua ce läi eben; temenë , jellyfish, acïn nyith).Korean : 동물은 지구 전역에 서식하고 있습니다. 동물들은 땅을 파고 바다에서 수영하고 하늘을 날아다닙니다.

Southwestern Dinka : Läi ayök pinynhom ëbën. apiny wec, akuaŋ wïïr, ku a par nyäth yic.Korean : 세포는 생물체(생체)의 가장 작은 구조 및 기능 단위이다.

Southwestern Dinka : Cell ayen ke kor kɔ̈u ku ke kor lui kä pïïr (käŋ) organism.Korean : 셀(cell)은 작은 방을 뜻하는 라틴어 셀라(cella)에서 유래했다.

Southwestern Dinka : Cell abën tënɛ̈ thöŋ Latin wël cella weɛ de yic ɣön thin nyɔt.Korean : 생물을 현미경으로 관찰하면, 이들이 작은 사각형이나 구형으로 구성되어 있다는 것을 볼 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ tïŋ yïn kä pïïr microscope yic, ka bä tïŋ ka cï loi squares thin nyɔt wala kura.Korean : 영국의 생물학자 로버트 후크(Robert Hooke)는 코르크의 작은 사각형을 현미경으로 보았다.

Southwestern Dinka : Robert Hooke, a biologist tënɛ̈ England, acï tïŋ squares thik nyɔt cork yic kek microscope.Korean : 그것들은 방처럼 보였다. 그는 죽은 세포를 관찰한 첫 번째 사람이었다.

Southwestern Dinka : Aye tïŋ ka cït ɣööt. Ayen raan tueŋ be cells cï thou tïŋ.[Day25]

Korean : 원소와 화합물은 변화하지 않은 채 한 가지 상태에서 다른 상태로 이동할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Elements ku compounds ajal tënɛ̈ state dɛ̈t yic ku ace röt war.Korean : 질소는 기체에서도 액체와 같은 특성을 가진다. 액체 상태는 밀도가 더 높지만 분자는 여전히 같다.

Southwestern Dinka : Nitrogen ka ya liir aŋuɔt leŋ properties thöŋ kek liquid nitrogen. Liquid state athiek ku molecules aŋuɔt ka thöŋ.Korean : 물이 또 다른 예입니다. 물 화합물은 2개의 수소 원자와 1개의 산소 원자로 이루어져 있습니다.

Southwestern Dinka : Pïu a dɛr cemɛn den. Compound pïu aloi hydrogen atoms ka rou ku oxygen atom tok.Korean : 기체든, 액체든, 고체든 같은 분자 구조를 가지고 있습니다.

Southwestern Dinka : Aleŋ molecular kɔ̈u thöŋ ke ye aliir, liquid, kua solid.Korean : 그것의 물리적 상태가 변하더라도, 화학적 상태에는 변함이 없다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ tɛ̈ den aɣeer rot war, chemical state adöŋ ka thöŋ.Korean : 시간은 이해하기 어렵긴 하지만, 온통 우리 주변에 있는 것이며, 우리가 하는 모든 것에 영향을 미친다.

Southwestern Dinka : Kam a ke tɔ̈u kam kua eben, ku aleŋ ke ye loi kuat ke loi ku yic, kua ce dɛ̈t yic.Korean : 시간은 수천 년 동안 종교인, 철학자, 과학자들에 의해 연구되어 왔다.

Southwestern Dinka : Kam acï kuen kɔc nhial yic, philosophical, ku kɔc gät ka scientific run juäc.Korean : 사람들은 미래에서 현재를 거쳐 과거로 넘어가는 일련의 사건들의 흐름을 통해 시간을 경험한다.

Southwestern Dinka : Ok a kam yök ka ye ka cï rot loi tueŋ tënɛ̈ ë mɛnë ku ka thɛɛr.Korean : 시간은 또한 사건의 기간(길이)을 비교하는 방법이기도 합니다.

Southwestern Dinka : Kam eya tɛ̈ ye ok bɛr kam thöŋ thïn (bɛr) ka loi rötKorean : 반복적인 사건의 되풀이를 관측함으로써 시간의 흐름을 기록할 수 있습니다. 반복적인 사건이란, 정기적으로 계속 반복해서 일어나는 사건을 말합니다.

Southwestern Dinka : Yïn a lëu ba kam muk nhom tɛ̈ cɛth yïn kaŋ rot dhuök yic, kaŋ rot dhuök yic e ken rot loi ku ben rot loi akölköl.Korean : 오늘날 컴퓨터는 사진과 비디오를 조작하는 데 사용됩니다.

Southwestern Dinka : Computers yaköl aye loi ë thura ku videos waric.Korean : 정교한 애니메이션은 컴퓨터로 제작될 수 있으며, 이러한 종류의 애니메이션은 텔레비젼과 영화에서 점점 더 많이 사용되고 있다.

Southwestern Dinka : Sophisticated animations aye loi computers yic, animation kan acï ya luöi television ku films yic.Korean : 음악은 종종 사운드를 처리하고 함께 믹스하기 위해 정교한 컴퓨터를 사용하여 녹음합니다.

Southwestern Dinka : Wak aye dam piny ë sophisticated computers ku be loi ku liɛp roor kadhie.Korean : 19세기와 20세기 오랜 기간 동안 뉴질랜드에 최초로 거주했던 사람들은 모아라고 불리는 거대한 새를 사냥했던 마오리족이라고 여겨졌습니다.

Southwestern Dinka : Kam thɛɛr nineteenth kutwentieth centuries yic, aye ŋic ala kɔc thɛɛr tueŋ kɔŋ rëër New Zealand a akɔc Maori, ka ye yap diɛt cɔl moas.Korean : 그 이론은 그 후 마우리 사람들이 대함대의 폴리네시아로부터 이주해왔으며, 농업사회를 형성한 모리오리족으로부터 뉴질랜드를 장악했다는 견해를 만들었다.

Southwestern Dinka : Ke cï luel ala kɔc Maori akök pan Polynesia yɔmdït yic ku pec ka New Zealand tënɛ̈ Moriori, ku loi ka akut puör.Korean : 하지만 새로운 증거에 의하면, 모리오리족은 채텀 제도(Chatham Islands)로 이주하여 자신만의 독특하고 평화로운 문화를 발전시킨 마오리족의 한 그룹이었음을 암시합니다.

Southwestern Dinka : Ka yen, kënɛ̈ yam cï nyuɔɔth aye luel ala Moriori akaŋ ka ye kɔc mainland Maori ka kök New Zealand bïk la Chatham Islands, ku guir ka ka ken loi thook, cɛŋ dɔ̈ɔ̈r.Korean : 채텀 제도에는 다른 부족이 하나 더 있었는데, 바로 뉴질랜드에서 이주 온 마오리 족입니다.

Southwestern Dinka : Yekën ka leŋ dhiën dɛ̈t aya Chatham thöny ka ka akaŋ ka ye Maori kaŋ ka kök New Zealand.Korean : 그들은 자신들을 모리오리족이라고 불렀고 몇 번의 소규모 전투 끝에 결국 모리오리족은 전멸되었습니다.

Southwestern Dinka : Arot cɔl Moriori ëkën ka leŋ ka rac cï rot loi ku thök de, Moriori acï thöl.Korean : 몇 십년 간 가까운 사이로 지내는 개개인들이 우리가 어려움, 심지어는 실패에 가감 없이 접근하며 스스로의 강점과 열정을 알아보는 데 도움을 주었다.

Southwestern Dinka : Kɔc ka tɔ̈u thïn run juëc a ok kony bïk riɛl ku nyiër ŋic ku cɛth ku ka rilic ku ka ke wäc.Korean : 다른 사람들의 자신, 가족, 혹은 사회 이야기를 들으며 과거에 조직 문화에 좋은 혹은 나쁜 영향을 끼친 사람들에 대한 값진 정보를 얻을 수 있었다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wën pïŋ tënɛ̈ raan, kɔc bai, ku kɛŋ luɔi, ok acuk det yic ka thɛɛr ku kɔc thɛɛr cï ka pɔth ku ka rɛc loi.Korean : 한 사람의 역사를 이해하는 것은 문화에 대한 이해를 전제로 하지 않지만, 적어도 사람들이 조직의 역사 안에서 그들이 어디에 속하는지 이해하는 데 도움이 된다.

Southwestern Dinka : Ku ke yï ŋot det akököl ran dɛ̈t acï thɔ̈ŋ ba cɛŋ-cɛŋ deetiic, ee kɔc kuɔny path bï ke nyïïm yaa tak tën cï ke löny thïn akököl akutnhom yic.Korean : 성공을 평가하고 실패들을 인지하는 동안 개개인과 참여하는 모든 사람들은 조직의 가치, 사명 및 추진력을 더 깊이 알아갑니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn ka pɔth cï rot loi ku ŋic ka rac cï rot loi, kɔc ku than wën tɔ̈u kedaŋ yic acïk jal yök ka pɔth, ke wïc, ku kënë kaŋ loi.Korean : 이 경우에는 과거의 기업적 행동 사례 복기와 그에 따른 성공 사례가 신도들이 지역 교회가 새로 변화하고 새 방침을 따르는데 개방적으로 나오도록 일조했다.

Southwestern Dinka : Cemɛnë kënɛ̈ yic, jɔl tak ka thɛɛr luɔi ciɛŋ cï wan ku ka pɛth akɔc kony bïk ŋɛny kaŋ yam loi rot ku nyuth kek luaŋ Nhialic.Korean : 이러한 성공담은 변화의 두려움을 줄여주고 동시에 미래의 변화에 대한 긍정적인 성향을 만들어냈습니다.

Southwestern Dinka : Kɛ̈ŋ pɔth cït ka ka a riɔ̈c wɛ̈r kaŋ nyai, kua ka cak ka pɔth wɛ̈r e rot be bɛn aköl tueŋ.Korean : 수렴젹 사고 패턴은 서로 다른 생각이나 분야를 통합하여 해결책을 찾는 문제 해결 기법이다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k cï wɛr piny e yen të ye käk cï jöör thïn jääm yiic thïn ku e yen kuat käk wääc cï tak mat yiic wala ɣɔ̈ɔ̈n yekke kë be lɛ̈u yök thïn.[Day26]

Korean : 이 사고방식의 초점은 속도, 논리, 정확성 그리고 사실 파악에 있으며, 기존의 기술을 새롭게 적용하고 정보를 수집합니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k nhom tënɛ̈ a puɔl, nyiëc ku lacök, aya cɛth kaŋ yith, ba kaŋ thɛɛr tëët tɔ̈u thïn ban luöi ku wël.Korean : 이 사고방식의 가장 중요한 요소는 정답은 오직 하나뿐이라는 것이다. 당신은 정답과 오답이라는 두 가지 답만 생각해낼 수 있다.

Southwestern Dinka : Kënɛ̈ yen ril tɛ̈ktɛ̈k kënɛ̈ yic aye: adhuk nhom e tök. Yïn a tak adhuk ka rou, ka cɔl yic ku lueth.Korean : 이런 유형의 사고는 특정 과학 또는 표준 절차와 연관되어 있습니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k kënɛ̈ aye thiäk kek science kua tɛ̈ pɛth ye luï yen.Korean : 이런 방식의 생각을 하는 사람은 논리적 사고를 하고, 패턴을 기억할 수 있고, 문제를 해결할 수 있으며 과학적 실험을 할 수 있다.

Southwestern Dinka : Kɔc tak kala aŋiɛc tak, aka cï rot loi tak, lëu ke rac ku lui thëmthëm scientific.Korean : 현재까지는 인간은 타인의 마음을 읽는데 가장 뛰어난 재능을 가진 종입니다.

Southwestern Dinka : Kɔc a kek ka cï piöc e kuɛ̈n nhom raanda.Korean : 이는 우리가 다른 사람들이 생각하고, 알고, 원하는 바와 인식하고 의도하는 바에 대해서 성공적으로 예측할 수 있다는 말이다.

Southwestern Dinka : Wɛ̈r de yic ok alëu bukk ŋic ke ye kɔc kɔk ya tak, wïc, gam, ŋic kua nhiar ka.Korean : 이러한 능력 중에서도 타인의 의도를 이해하는 것은 매우 중요합니다. 이는 신체적 행동에서 발생할 수 있는 애매성을 해소할 수 있도록 해 줍니다.

Southwestern Dinka : Kam kaŋ riɛl ka, ŋic ŋic ke wïc kɔc kɔ̈k a ke riil tɔr. A ok cɔl alëu kaŋ röt loi ka ye tïŋ.Korean : 예를 들어 누군가 차창을 깨는 장면을 목격했다면 필시 그가 모르는 사람의 차를 훔치려고 한다고 생각할 것입니다.

Southwestern Dinka : Cemɛnë, tɛ̈ tïŋ yïn raan ka dhoŋ aluït thurumbil, ka lël ba tak la ka kual thurumbil raan da.Korean : 만일 그가 차 키를 잃어버렸고, 문을 열려고 했던 게 자신의 승용차라면, 판단은 다르게 해석되어야 할 필요가 있습니다.

Southwestern Dinka : Alëu be jal tïŋ loi thok tënɛ̈ ka cï yen keys thurumbil de muör ku ye thurumbil de yen wïc be dhoŋ thok.Korean : MRI는 1930년대에 펠릭스 블로치(스탠퍼드대)와 에드워드 퍼셀(하버드대)이 발견한 핵자기공명(NMR)이라는 물리학 현상을 기반으로 한다.

Southwestern Dinka : MRI atɔ̈u kenɛ̈ physics cɔl nuclear magnetic resonance (NMR), ka gɔl cök ruon 1930s raan cɔl Felix Bloch (alui tenɛ Stanford University) ku Edward Purcell (tenɛ Harvard University).Korean : 이 공명에서, 자기장 및 전파는 원자가 미세한 무선 신호를 내보내도록 합니다.

Southwestern Dinka : Resonance kenɛ̈ yic, magnetic field ku radio waves akaŋ loi bïk ka thik radio signals bɛ̈i bei.Korean : 1970년, 의사이자 연구 과학자인 레이몬드 다마디안(Raymond Damadian)은 의학적 진단 도구로 자기 공명 영상을 사용하기 위한 기초를 발견했습니다.

Southwestern Dinka : Ruön 1970 yic, Raymond Damadian, akim kua research scientist, jal gɔl cök dhɛl ye magnetic resonance imaging luöi ka ye tool kenɛ medical diagnosis.Korean : 4년 뒤에 특허를 받았고 이것은 MRI 분야에서 받은 세계 최초의 특허였습니다.

Southwestern Dinka : Run ka ŋuan la thɛɛr patent acï gam, ka yen patent cï kaŋ bɛ̈i bei pinynhom tënɛ̈ MRI.Korean : ¨1977년, 다마디안 박사는 스스로 ¨불굴¨이라 명명한 최초의 ¨전신¨ MRI 스캐너를 완공했습니다.¨

Southwestern Dinka : Ruön 1977, Dr. Damadian acï jal thöl buthbuth ke tueŋ "guöp ëbën" MRI scanner, ke ye cɔl "Indomitable".Korean : 비동기적인 커뮤니케이션은 사람들에게 자가 반성과 어떻게 다른 사람들을 대할지 고려할 수 있는 시간을 장려합니다.

Southwestern Dinka : Jam ye loi amäth a kɔc cɔl a tak ka nhiim ke bïk bɛ̈ɛ̈r tënɛ̈ kɔc kɔ̈k.Korean : 본 제품은 학생들이 자신의 속도에 맞추어 공부할 수 있게 해주며, 지시 안내의 속도를 제어할 수 있게 해 줍니다.

Southwestern Dinka : Amïth abun puöl bïk lui tɛ̈ cït tɛ̈den wïc ka ku lëu ka tɛ̈ cï wël nyuɔ̈th kek thïn.Korean : 게다가 근무 시간을 유연하게 조절할 수 있는 가능성이 있기 때문에 시간제한이 더 적습니다. (Bremer, 1998)

Southwestern Dinka : Mɛt thïn, aleŋ kam thik lik cï gël nhiim ku jal a dɛ̈t lëu be kam luɔi waric. (Bremer, 1998)Korean : 인터넷과 월드와이드웹의 사용은 학습자가 언제든지 정보에 접근할 수 있게 해줍니다.

Southwestern Dinka : Luɔi Internet ku World Wide Web akɔc piöc cɔl ayök wël kam yic ëbën.Korean : 학생들은 또한, 하루 중 언제든지 강사에게 질문을 제출할 수 있으며, 다음 대면 회의 때까지 기다리지 않고 상당히 빠른 답변을 기대할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Mïth abun bïk thiëc tënɛ̈ kɔc piöc kuat kam yic akol ku ŋic ka abe lac dhuk nhiim, mɛn ke bï kek tït kam rɔ̈m ye kek röt tïŋ.Korean : 포스트 모던적인 학습 방식은 절대적인 것에서 자유를 제공한다. 배우는 것에 좋은 길이 하나뿐인 것은 아니다.

Southwestern Dinka : Dhël ka cï röt loi thɛɛr tënɛ̈ piöc akɔc yëk lau nhom. Acï raan töŋ ŋic yen ëbën.Korean : 사실, 배움에 있어서 딱 한 가지는 없다. 학습은 학습자와 제시된 지식 사이의 경험에서 이루어진다.

Southwestern Dinka : Ayic, acïn töŋ pɛth be piöc. Piöc a rot loi tënɛ̈ raan piöc ku nyiëc kaŋ.Korean : 자율 학습 및 정보 제공, 학습 기반 TV 쇼를 통한 현재 경험은 이러한 점을 잘 보여줍니다

Southwestern Dinka : Ke dan thiɔ̈k cuk yök la loi-ke du ku wël cï nyuɔth. Piöc-ye loi television yic akën nyuɔth.Korean : 우리 중 많은 이가 결코 참여하지도, 해당 지식을 적용하지도 않을 과정 또는 경험을 알려주는 텔레비전 프로그램을 시청합니다.

Southwestern Dinka : Ka ok ëbën a rot yök ka ok dai television ka nyoothë kenɛ̈ ok nyuɔth dhɛ̈l kua nyiëc käŋ ku ace ka bï ok rëër thïn ku lui ku nyiëc kaŋ.Korean : 우리는 결코 차를 정비하거나, 뒤뜰에 분수를 만들거나, 페루를 여행하면서 고대 유적을 조사하거나, 이웃집을 개조하지 않을 것이다.

Southwestern Dinka : Ok acï thurumbil bë wɛl piny, buth ku jɔ̈kde tɛ̈ da yic, cath bï la Peru bë ka thɛɛr cï riak la them, kua war ku ɣɔ̈n raan akeu nhom.Korean : 유럽 및 광대역 위성으로 연결되는 해저 광케이블망 덕분에 그린란드는 인구의 93%가 인터넷에 아무 문제 없이 접속할 수 있다.

Southwestern Dinka : Alɛɛc tënɛ̈ undersea fiber optic cable nuɛt kek Europe ku broadband satellite, Greenland acï nuɛt kek 93% kɔc leŋ internet.[Day27]

Korean : 호텔 또는 집주인(게스트하우스나 개인 집에 묵는 경우)은 대부분 와이파이나 인터넷이 연결된 PC를 가지고 있으며 모든 거주지에는 인터넷 카페나 공용 와이파이가 있는 장소가 근처에 있다.

Southwestern Dinka : Hotel du kua hosts (tɛ̈ rëër yïn ɣön jɔl yic kua tɛ̈ rëër yïn pan raan yic) abe laŋ wifi kua internet connected PC, ku bɛ̈i yic ëbën aleŋ internet cafe ku ɣɔ̈n kɔ̈k aleŋ yic public wifi.Korean : 위에서 언급했듯이, ´에스키모´라는 단어는 미국에서 여전히 쓰이고 있지만, 많은 미국의 북극지방에 살지 않는 사람들, 특히 캐나다 사람들은 이 단어를 모욕적이라고 생각합니다.

Southwestern Dinka : Ka cï luel tueŋ wën thɛɛr, tɛ̈ cɔŋ wël ¨Eskimo¨ döŋ ka cï gam pan Amerika, aye ŋic ka ye cï kɔc jai bɛ̈i ce bɛ̈i kɔc Artic Amerika, Cemɛnë Canada.Korean : 그린란드 원주민들이 혹시 이 단어를 사용하더라도 외국인은 사용을 하지 않는 것이 좋습니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ yïn wël pïŋ luel Greenlandic Natives, ka jam de abe jal puöl kɔc alɛi.Korean : 그린란드의 원주민은 스스로를 캐나다의 이누이트, 그린란드의 그린랜더, 그리고 칼라알릭(복수형은 칼라알리트)이라고 부릅니다.

Southwestern Dinka : Kɔc kek tɔ̈u Greenland a röt cɔl Inuit pan Canada ku Kalaalleq (kajuëc Kalaallit), a Greenlander, Greenland yic.Korean : ¨그린란드에서 범죄와 외국인을 향한 일반적 악감정은 사실상 존재하지 않는다. 심지어 번화가에도 이른바 ¨위험한 구역¨이 없다. ¨

Southwestern Dinka : Ke rac, ku rɛc eben tenɛ kɔc pan dɛt, acï ŋic tiŋtiŋ Greenland yic. E gut gɛth yic, acïn ¨ta la ŋönyŋöny.¨Korean : 추운 날씨가 아마도 추위를 대비하지 않은 사람들이 직면하게 될 유일한 진짜 위험일 것이다.

Southwestern Dinka : Liɛr piny ayen ke rac ye raan kec rot guir rɔm ke yen.Korean : 추운 계절에 그린란드를 방문한다면(북쪽으로 갈수록 더 춥다는 것을 고려할 것), 충분히 따뜻한 옷을 가져가는 것이 중요하다.

Southwestern Dinka : Tɛ nem yin Pinymaŋök kam liir piny (e rin tɛ leer yin alɔŋ ciɛm, ka bï liɛr apɛi), a riir apɛi ba alɛth tuctuc bɛi.Korean : 여름의 긴 낮 시간은 수면 부족과 함께, 관련 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Nïn bar mɛi yic a nin pɛn kɔc ku loi kɔc be ka tuäny.Korean : 여름에는 북유럽 모기를 조심하세요. 모기가 질병을 전염시키지는 않지만 염증을 일으킬 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Möï, cath piny eya dhiër Nordic ku ace tuaany bɛ̈i, akɔc geet.Korean : 샌프란시스코의 경제는 세계적인 관광 명소가 된 것과 연계되어 있지만, 샌프란시스코 자체 경제도 다양합니다.

Southwestern Dinka : Të cɔŋ käŋ ɣɔc San Francisco dït pinynhom bik kɔc ya bɛ̈i, ka kën ɣɔc atɛ̈kic.Korean : 고용이 가장 많은 분야는 전문 서비스, 공공기관, 금융, 무역 및 관광이다.

Southwestern Dinka : Ke dït kɔc luoi apɛi akaŋ kɔc cï piöc, akuma, käŋ weu, käŋ ɣɔc, ku käŋ kɔc piny cääth.Korean : 해당 도시와 랜드마크는 음악, 영화, 문학 및 인기 문화에서 빈번하게 등장했기 때문에 전 세계적으로 유명해질 수 있었습니다.

Southwestern Dinka : Aye lac nyuɔɔth tenɛ wäk, tenɛ däi, piöc ku ciɛŋ ŋic acï kony bik gɛu cɔl a ŋic pinynhom.Korean : 샌프란시스코는 많은 호텔, 레스토랑, 그리고 최고급 컨벤션 시설을 갖춘 거대한 관광 인프라를 개발해왔다.

Southwestern Dinka : San Francisco acï dït bi ya pan dïït ye kɔc piny cääth thiin kek ɣööt juac niin, tenɛ cɛm, ku tenɛ ɣän amɛtmɛt.Korean : 샌프란시스코는 또한 한국, 태국, 인도, 일본 등 다른 아시아 요리를 하기에 가장 좋은 곳 중 하나이다.

Southwestern Dinka : San Francisco aya e pan pɛth leŋ yic Cäm/mïth kɔc Asia: Korea, Thai, Indian, ku Japanese.Korean : 월트 디즈니 월드(Walt Disney World)로의 여행은 많은 미국 가정에게 주요 순례지이다.

Southwestern Dinka : Cäth bi la Walt Disney pinynhom aye jal nyuɔɔth ke dït nem tenɛ Nhialic e kɔc pan America.Korean : ¨일반적인¨ 여행에는 올랜도 국제공항까지 비행기로 간 다음, 디즈니랜드 안의 디즈니 호텔까지 버스를 타고 가서 디즈니랜드에서 벗어나지 않은 채 대략 일주일의 시간을 보낸 후 집으로 돌아오는 것이 포함됩니다.¨

Southwestern Dinka : ¨Kuät¨ nem tɔ̈u aye kɔc pɛ̈ɛ̈r Orlando International Airport yic, ku jɔl lɔ Disney hotel yic, acï rëër käŋ Disney yic, ku dhuk bääi.Korean : ¨물론 이외에 다양한 방법으로 다녀올 수 있겠지만, 이는 여전히 대부분의 사람들이 ¨디즈니 월드에 갈 거야¨라고 했을 때의 전형적인 여행 방법입니다.¨

Southwestern Dinka : Aleŋ kajuääc loi thook, kua kenɛ aŋuät ye ke kɔc luel al ¨lɔ pinynhom Disney¨.Korean : 이베이나 크레이그리스트 같은 경매 웹사이트를 통해 온라인으로 판매되는 많은 입장권은 며칠 동안 이용하는 자유이용권(park-hopper ticket)입니다.

Southwestern Dinka : Wɛrɛk käc juäc aci ɣäc wei tenɛ gɛtgɛt teme eBay kua Craigslist aye ka juec warɛɛk ye loi.Korean : 이는 매우 흔한 행위이긴 하지만, 디즈니는 이를 금지하고 있습니다. 즉, 사람들은 디즈니월드 입장권을 양도할 수 없습니다.

Southwestern Dinka : Cɔŋ alɔn yeken yelac loi, acï Disney peen: warɛɛk ace köök.Korean : 그랜드 캐니언의 림 아래 지역에서 캠핑을 하려면 오지 허가가 필요합니다.

Southwestern Dinka : Kuät amɛt bi loi Canyon yic awic wɛrɛk e rin bi jal guotpiny.Korean : 협곡을 보호하기 위해 허가는 제한적으로 발행되며, 시작 달 4개월 전, 해당 달의 첫째 날에 받을 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Wɛrɛk ake ye Canyon gel yetok, ku abi jal tɔ̈u thin aköl tueŋ e pɛɛi yic, pɛɛi ka ŋuan lɔn ŋuät këc pen dɛ̈t jɔk.Korean : 따라서 캠핑 시작일이 5월인 경우, 캠핑 허가 신청은 1월 1일부터 하실 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Ka yen, wɛerek e baai ajök niin pen Dhiëc abi jaal tɔu akol niin tök pen Tök.Korean : 팬톰랜치에 인접한 브라이트 엔젤 캠핑장과 같이 인기 있는 지역들은, 예약 접수 첫 날부터 접수 요청이 물밀듯이 쏟아집니다.

Southwestern Dinka : Ta laau yic ɣɔn ŋic, cemen Angel ɣer tenɛ Camp rek yenhom kek Phantom Ranch, aci thiɔ̈ŋ ka ci thiëc bï ka dom akol tueŋ ci domdom ŋäny.Korean : 선착순으로 이용하는 방문 신청은 제한된 숫자이긴 하나 일정 된 수가 보장되어 있다.

Southwestern Dinka : Yen tɛn piny alëëk tïnoŋ koi cï thɛɛc bï nyin dɛn waan ku yen ɛɛ ya na cï raan dhooc gat yennë yekke lui.Korean : 차를 타고 남아프리카에 들어가면 모든 지역의 아름다움을 감상할 수 있음은 물론 일반적인 관광 경로를 벗어난 곳까지 방문할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Lur thin apirka ciɛm yic thurumbil e ke pɛth ye dheŋ bai tiŋ kue ke ye dhel ye piny caath ban yök.[Day28]

Korean : 신중히 계획하면 일반 차량으로도 가능하지만 사륜구동을 적극적으로 추천하며 험한 지형은 하이힐 기반의 사륜구동으로만 접근 가능하다.

Southwestern Dinka : Kënë aye loi thurumbil yic path ka loi amath ku 4x4 ayen path ku te riec eben aye yök kek cök thurumbil dit tot 4x4.Korean : 계획을 세울 때, 아프리카 남부가 안정적이긴 하나 모든 인접 국가가 안정하지는 않다는 점을 염두에 두시기 바랍니다.

Southwestern Dinka : Jɔl ŋic yi nhom la ta cɔŋ Southern Africa tɔu ciɛm yic laŋ dɔ̈ɔ̈r ka ce bɛi thiäk kek yen eben.Korean : 비자 요구 사항 및 비용은 국가마다 다르며 출신 국가의 영향을 받습니다.

Southwestern Dinka : Wereek ye wic ku wëu ye tɔ̈u piny aloi thok tene bai ku bai kua ye ka tiäm pan bii yin thin.Korean : 각국은 또한 저마다 차량에 소지할 응급 용품에 대한 고유의 법을 가지고 있다.

Southwestern Dinka : Kuät bai eben aleŋ yic lɔŋ ken loi thok kene ye wic kaŋ bi reer thurumbil yic.Korean : 빅토리아 폴스는 리빙스턴, 잠비아와 보츠와나 근처의 국경 건너편의 짐바브웨 서쪽에 있는 작은 도시입니다.

Southwestern Dinka : Victoria Falls e gɛu tɔ̈u alɔŋ tueŋ Zimbabwe yic, akeu thok tenɛ Livingstone, Zambia, ku Botswana lɔ̈m.Korean : 이 마을은 폭포 바로 옆에 위치해 있고, 그 폭포들이 마을의 주요 명소이며, 또한 이 유명한 관광지는 모험가들과 관광객들 모두에게 더 오래 머물 수 있는 많은 기회를 제공한다.

Southwestern Dinka : Gɛu athiɔ̈k kek falls, ku ke a ka dït ye kɔc cath, kua te dït ye cath ŋic ken aye bɛ̈i ka juëc kɔc piny nhom cath ku tiŋ ku jal ka path kɔ̈k e rin bïk jal rëër thin kam bär kɔ̈u.Korean : 우기(11월부터 3월까지)에는 수량이 증가하며, 폭포가 더 극적으로 변합니다.

Southwestern Dinka : Kam tuɛny deŋ (pen thiar ku tok bi la pen diak), piu abi la nhial apɛi ku Falls abi jal loi käŋ jäŋ gɔ̈i.Korean : 다리를 건너거나 폭포 근처의 구불구불한 길을 따라 걸어가면 옷이 젖게 됩니다.

Southwestern Dinka : Yin abi guop tiäp te tem yin kubur kɔ̈u kua ba cath te thiäk kek Falls.Korean : 반면에, 물의 양이 너무 많아서 실제 보이는 폭포의 크기는 - 엄청난 수량으로 인해 - 가려진다!

Southwestern Dinka : Ka te dɛt, e wɛt ci piu la nhial apɛi yen cï yin Falls ye tiŋ apath rin ci piu ye kum nyin!Korean : 투탕카멘의 무덤(KV62). KV62는 하워드 카터가 1922년에 발견한 어린 왕의 무덤으로, 상태가 거의 온전했으며 아마 왕가의 계곡에서 가장 유명한 무덤일 것입니다.

Southwestern Dinka : Tiɔm Tutankhamun (KV62). KV62 ayen tiɔm ŋic apɛi Valley yic, tene Howard Carter ruön 1922 aci ya tene ci nyuɔth ci bɛ̈ny thin yam thiɔ̈k thin.Korean : 하지만 다른 많은 왕릉과 비교했을 때, 투탕카멘의 무덤은 작은 크기에 많지 않은 장식들 때문에 방문할 가치가 없는 편이다.

Southwestern Dinka : Te thöŋ yen kek tiop bäny kɔ̈k, ka yen, tiɔm Tutankhamun ace nem, rin koor yen ku kec e dheŋ.Korean : 미라를 관에서 제거하려다 미이라가 훼손됐다는 증거를 보는 데 관심이 있는 사람은 머리와 어깨만 보여 실망할 것이다.

Southwestern Dinka : Kuät raan wic be tiŋ kene ye nyuɔth ka ci riak mama guop abi man e kam bi ye bei kën yen guɔ̈p täu thïn yic abi puou riäk e rin e yen nhom ku ket a kek ye tiŋ.Korean : 이 무덤의 전설적인 재보는 더는 무덤 안에 남아있지 않지만, 카이로의 이집트 박물관으로 옮겨졌기에 그곳에서 볼 수 있다.

Southwestern Dinka : Kä path jiɛk tɔ̈u tiɔp yic a këc ban rëërr thin, kua ci bɛi bei tenɛ Egyptian Museum tenɛ Cairo.Korean : 시간이 별로 없는 방문객은 다른 곳에서 시간을 보내는 편이 나을 것입니다.

Southwestern Dinka : Jɔl leŋ kam kor abi piath bïk rëër të dɛ̈t.Korean : 프놈 끄롬, 씨엠립에서 남서쪽으로 12km 떨어진 곳. 이 언덕 꼭대기 사원은 야쇼바르만 왕의 통치 기간인 9세기 말에 지어졌습니다.

Southwestern Dinka : Phnom Krom, mitir 12 alɔŋ ciɛm ku tueŋ tɔ̈u Siem Reap. Luäŋ kurnhom aci buth thok ruön bɔɔt kaa 9th, kam ë bɛ̈ny Yasovarman.Korean : 이 사원의 우울한 분위기와 톤레삽 호수가 내려다보이는 전망은 언덕에 오르는 것을 보람 있게 한다.

Southwestern Dinka : Dheŋ luäŋ nhialic ku dai Tonle Sap lake nhom loi tönytöny kur ke path.Korean : 해당 현장 방문은 호수로의 보트 여행과 간편하게 합쳐질 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Nem tenɛ luɔi aleu mat kek cath riai akuäk yic.Korean : 앙코르 패스는 사원에 들어갈 때 필요하기 때문에 톤레삽으로 향할 때 여권과 꼭 함께 지참해야 한다.

Southwestern Dinka : Angkor Pass aye wic bin la luäŋ nhialic ka yen duk nhom mar ba passport du bɛi kek yin ta leer yin Tonle Sap yic.Korean : 예루살렘은 이스라엘의 수도이자 가장 큰 도시입니다. 그런데도 대부분의 다른 국가들과 국제 연맹은 이를 이스라엘의 수도로 인정하지 않습니다.

Southwestern Dinka : Jerusalem ee gɛu ku e gen dïït Israel, ka bɛ̈i kɔk ku Uwan ace ye ŋic ke ye gen Israel.Korean : 유대 언덕의 고대 도시는 수천 년에 걸친 매혹적인 역사를 가지고 있다.

Southwestern Dinka : Gen dïït thɛɛr kur Judea aleŋ käŋ pɛth tim ruön juäc.Korean : 이 도시는 유대교, 기독교, 이슬람교의 세 가지 일신교의 성지이며 영적, 종교적, 문화적 중심지 역할을 하고 있습니다.

Southwestern Dinka : Gɛu adheŋ tene bɛ̈i wɛt nhialic ka diak teme Judaism, Krithian ku Islam, ku e lui ka ye kene wei, kenë wɛt nhialic ku kene ciɛŋ.Korean : 도시의 종교적 의의와 구시가지의 다양한 유적지때문에 예루살렘은 이스라엘의 주요 관광지 중 하나로 뽑힌다.

Southwestern Dinka : Rin riɛr wɛt nhialic gɛu yic, ku yen aya tɛ juäc gen thɛɛr, Jerusalem e tɛ dït ye kɔc piny nem bɛ̈n thin Israel yic.Korean : 예루살렘에는 많은 역사적, 고고학적 문화적 장소도 있고, 활기차고 붐비는 쇼핑 센터들, 카페들과 식당들도 있다.

Southwestern Dinka : Jerusalem aleŋ ka juëc kɛŋ, käŋ kɔc luɔ̈i thɛɛr, tenë ciɛŋ, kek tenë ɣɔ̈c cï thiäŋ, cafés, ku ɣän cäm/mïth.Korean : 에콰도르는 쿠바 시민들이 공항이나 국경지역 입국을 통해 에콰도르에 입국하기 전에 초청장을 받을 것을 요구하고 있다.

Southwestern Dinka : Ecuador aye wic be kɔc Cuba bïk dɔm athöör cï ka cɔl e rin bïk jal bɛn pan Ecuador alɔŋ airports kɛm bɛi kua tenɛ nhom nhial ye kɔc lor thin.Korean : 이 서한은 에콰도르 외교부에 의해 합법화되어야 하며, 특정 요건을 준수해야 합니다.

Southwestern Dinka : Athöör kenɛ awic bi Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs dhiɛl gäm, ku jɔl ke mat kɔk ye wïc.[Day29]

Korean : 이러한 요구 사항들은 두 국가 간 체계적인 이주민 흐름을 질서 있게 조직화할 수 있도록 설계되었습니다.

Southwestern Dinka : Ka ye wïc ka aye loi bïk kök ya cɔl apuɔlic kɛm bɛi ka dhië.Korean : 미합중국 영주권을 보유한 쿠바 국민은 이 요건을 면제받으려면 에콰도르 영사관에 방문해야 합니다.

Southwestern Dinka : Kɔc Cuba muk athöör maŋök Amerika aleu bïk Ecuadorian Consulate la nem ku be ka jal puöl ke ye wïc kene yic.Korean : 여권 유효 기간이 여행 일로부터 최소 6개월 이상 남아 있어야 합니다. 체류 기간을 증명하기 위해 왕복/연결 편 티켓이 필요합니다.

Southwestern Dinka : Wereŋ cäth (Passport) du aleu bi ya ke lui pɛi ka detom niin kun käc. Athör lɔ ku dhuk aye wïc bi yi jal puöl ka kenɛ nyuɔɔth bin reer käm bar kɔu.Korean : 단체 여행인 경우 투어 비용이 저렴하기 때문에 혼자 여행하거나 친구 단 한 명과 여행하는 경우라면 다른 사람들을 만나 4명에서 6명으로 모임을 구성해서 1인당 비용을 더 저렴하게 만들어 보세요.

Southwestern Dinka : Nɛm piny apuɔlic tenɛ kɔc juäc, tɛ yen yïn e rot kua math dun tok, ka them ba rɔm ka kɔc kɔk e rin ba laŋ akut kɔc ka ŋuan ku kɔc ka detom ba ke pɛth raan kek raan.Korean : 하지만 걱정 안 하셔도 되는 게 보통 투어 차량을 채우려고 여행객들을 여기저기 섞어서 태우기 때문입니다.

Southwestern Dinka : Ka yen, kenɛ aceleu bi diir, e rin tɛ dɛt kɔc nem piny aye liäp bïk thurumbil thiɔŋ.Korean : 사실 이는 사람들이 더 많은 돈을 내야 할 거라고 생각하게 속이는 방법의 일종에 가까워 보입니다.

Southwestern Dinka : Aye tiŋ ka ye dhel ye kɔc duöŋ bïk tɔu piny ka juäc.Korean : 마추픽추의 북쪽 끝에 우뚝 솟은 이 가파른 산은 종종 많은 폐허 사진의 배경으로 등장합니다.

Southwestern Dinka : Ɣööt nhial alɔŋ cuëëc tenɛ Machu Picchu aleŋ ic kur lɔr piny, abak aya kene ka juɛc ci thur rac.Korean : 아래에서 보면 다소 위압적이고 가파르며 험난한 오르막이지만, 적당히 건강한 사람은 약 45분 안에 올라갈 수 있을 것입니다.

Southwestern Dinka : Aye tiŋ ka riir ic piny, ku amec ku a riir ic be leu, kua raan riir tɔr aleu be tɔny kam 45 yic.Korean : 대부분의 길을 따라 돌계단이 놓여 있으며, 경사진 구간에서는 강철 케이블이 지지 난간의 역할을 한다.

Southwestern Dinka : Alëël ye kac aci tɔu dhel ic ku abil ye kɔc lɔr piny akɔc kony kɔc cin.Korean : 그렇긴 하지만 숨이 가쁠 수 있고 특히 젖었을 때는 빠르게 위험해질 수 있으니 더 가파른 곳에서는 더욱 주의를 기울여 주세요.

Southwestern Dinka : Ka ke ci lueel kenɛ, jɔl ŋic yï cï bi wei, ku jɔl rot ŋiɛc loi tɛ lɔr piny, temenë tɛ cï yen tiɔptiɔp, e rin aleu bi lac bɛn e ke rac.Korean : 꼭 지나가야 하는 작은 동굴이 있는데, 천장이 낮고 매우 좁다.

Southwestern Dinka : Aleŋ cave thin nyɔt tɔu nhial bi kɔc dhiɛl reet thin, atɔu nhom piny ku aci nyiɛc ic.Korean : 갈라파고스의 유적지와 야생동물을 보는 것은 찰스 다윈이 1835년에 그랬던 것처럼 배로 하는 것이 가장 좋다.

Southwestern Dinka : Të cïn tëdäŋ tiŋ ku läi ɣɔ̈ŋken Galapagos aye loi apath e riäi, të menë ci Charles Darwin aye loi ruön 1835.Korean : 8명에서 100명에 이르는 승객을 수용할 수 있는 60척 이상의 유람선이 갈라파고스 해역을 왕복 운항합니다.

Southwestern Dinka : Ka juääc 60 cruise riɛth acath pïu Galapagos - ka juec yic alɔŋ thin ke jɔt e raan 8 ku 100.Korean : 대부분의 사람들은 성수기에는 배 예약이 다 찰 수 있기 때문에 미리 장소를 예약합니다.

Southwestern Dinka : Kɔc juec aci te den dɔm tueŋ (e rin riɛth athiäŋ kam tɔ̈u nhial).Korean : 여러분이 예약한 여행사 직원이 다양한 종류의 배에 대해 잘 알고 있는 갈라파고스 전문가인지를 확인하십시오.

Southwestern Dinka : Ba jal ŋic raan ye yin dɔm e raan ŋic Galapagos apath kek pɛth riɛth.Korean : 이를 통해 특정 관심사 및/또는 제한 사항에 가장 적합한 배와 확실히 매칭 되도록 합니다.

Southwestern Dinka : Kene abi ye loi be dun wïc ku/kua kaŋ yi gel aci thöŋ kek riɛt rɔm ka kek.Korean : 16세기 스페인이 도착하기 전, 칠레 북부는 잉카 지배하에 있었고 원주민 아라우칸(마푸체)족은 중부와 남부 칠레에 살았다.

Southwestern Dinka : Men këc Spanish gua bɛn ruön bɔɔt ka 16 yic, alɔŋ cuëc Chile ye ka tɔ̈u mɛemɛc Inca ku kɔc Araucanians (Mapuche) aci jal reer ciɛl ku ciɛm Chile.Korean : 마푸체족 역시 아메리카의 마지막 독립 원주민 부족 중 하나로, 칠레의 독립 이후까지도 스페인어 구사 원칙에 완전히 흡수되지 않았습니다.

Southwestern Dinka : Mapuche ee pan töŋ yök nhomlääu ciën pan akutnhïïm kɔc thɛɛr America, këc kek mat ciɛŋ kɔc jam thoŋ Spanish agut thaar bïn Chile nhomlääu yök.Korean : 1810년 비록 칠레가 독립을 선언하긴 했으나(나폴레옹 전쟁 중 스페인의 중앙 정부가 수년간 제 기능을 하지 못하던 와중에), 스페인인들에 대한 결정적인 승리는 1818년이 되어서야 비로소 달성되었다.

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ Chile cɔl ka ye bai e rot ruon1810 (tɔŋ Napoleon yic ke ci Spain nyäŋ piny ka cïn akuma lui tenɛ run juäc), tiam cïk Spanish tiäm akec rot leu leer ruon 1818 yic.Korean : 도미니카 공화국(스페인어 명: República Dominicana)은 히스파니올라 섬의 동부 지역을 차지하고 있는데, 이 땅을 아이티와 공유하고 있습니다.

Southwestern Dinka : Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) ye pan Caribbean tɔ̈u alɔŋ ciën tɛ thöny Hispaniola, ke ye rɔm kek HaitiKorean : 이 나라는 하얀 모래사장과 산지를 갖췄을 뿐만 아니라, 유럽인들이 아메리카 대륙에 세운 가장 오래된 도시로, 현재는 산토도밍고의 일부에 해당하는 곳이 이 곳에 있습니다.

Southwestern Dinka : Menë liɛt mabiör ku kur piny, bäi e pan gen dït European thɛɛr America yic, emenë alɔŋ Santo Domingo.Korean : 이 섬은 타이노스족과 카리브족이 처음 거주했습니다. 카리브족은 기원전 10,000년경에 도착한 아라와칸어를 사용하는 민족입니다.

Southwestern Dinka : Tɛ thöny ka ci kaŋ nyuöcic kɔc Taínos ku Caribes. Caribes aka ye kɔc jam Arawakan ka bɔ e ruön 10,000 BCE yic.Korean : 유럽 탐험가들의 도착 후 몇 년 안에 타이노스(Tainos)의 인구는 스페인 정복자들에 의해 현저하게 줄어들었다.

Southwestern Dinka : Run thik lik yic wen ci Kɔc keny piny lei European bɛ̈n, thän Tainos acï kɔc nɔŋ riɛl Spanish tek ic.Korean : 프레이 바르톨로메 데 라스 카사스의 책 (Tratado de las Indias)에 의하면 1492년에서 1498년 사이에 약 10만 명의 따아노(Taínos) 족이 스페인 정복자들에 의해 살해됐다.

Southwestern Dinka : Fray Bartolomé de las Casas nhom (Tratado de las Indias) kam 1492 ku 1498 kɔc nɔŋ riɛl Spanish acï raan 100,000 tenɛ Taínos nɔ̈k.Korean : 자르딘 데 라 유니온. 이 공간은 17세기 수녀원을 위한 안뜰로 지어졌는데, 그중 유일하게 살아남은 건물이 바로 산디에고 성당이다.

Southwestern Dinka : Jardín de la Unión. Tɛ lau kene acï buth ka ye atrium tenɛ amat 17th-century, ka ye yen ɣɔn töŋ Templo de San Diego cï döŋ ka käc.[Day30]

Korean : 이곳은 지금 중앙 광장의 역할을 하고 있으며, 이곳에서는 밤낮으로 항상 많은 일들이 일어납니다.

Southwestern Dinka : Menë alui ka ye plaza tɔu ciɛl, ku e laŋ ka loi rot kam yic eben, akol ku thei.Korean : 정원을 둘러싸고 여러 식당이 있고, 오후와 저녁에는 중앙에 있는 정자에서 무료 음악회가 열리는 경우가 많다.

Southwestern Dinka : Aleŋ ɣän yen kɔc cam/mïth thïn juäc cï dom kam ciɛl, ku täŋ akɔl ku thei thok ku concerts epath aye gäm gazebo ciɛl.Korean : 칼레존 델 베소(키스의 골목). 불과 69cm 떨어진 두 개의 발코니에는 사랑에 관한 오래된 전설이 전해진다.

Southwestern Dinka : Callejon del Beso (Alley cim thok). Balconies acï 69 cï them centimeters tek ic e pan raan dït thɛɛr nhiɛr.Korean : 몇몇 아이들은 몇 푼의 돈을 의해 순순히 이야기를 해줄 것입니다.

Southwestern Dinka : Kek wei thik lik mïth kɔk abï lɛk käŋ.Korean : 보엔 아일랜드는 카약, 하이킹, 쇼핑, 레스토랑과 더 많은 즐길 거리를 제공하는 인기 있는 당일치기나 주말여행지입니다.

Southwestern Dinka : Bowen thöny e ŋic ye kɔc lɔ thïn akol kua nïn ka dhorou nɛm piny jɔl kɔc yek käc kayaking, dukan, ɣän cäm, ku kɔk.Korean : 이 정통 커뮤니티는 밴쿠버에서 조금 떨어진 하우 사운드에 있고, 밴쿠버 시내에서 그랜빌 아일랜드로 출발하는 정기 수상 택시를 타고 쉽게 접근할 수 있다.

Southwestern Dinka : Akut kɔc kenɛ atɔ̈u Röl Howe yic alɔŋ Vancouver, ku aye yök tenɛ piu thurumbil ka jal Granville thöny gen Vancouver yic.Korean : 야외 활동을 즐긴다면 Sea to Sky 회랑에는 꼭 올라가 볼만합니다.

Southwestern Dinka : Tenɛ kɔc nhiär thueec aɣeer, cath ba lɔ war ic leer Ɣän ye tëëk tɔ̈u Nhial apath.Korean : 휘슬러(밴쿠버에서 자동차로 1.5시간 거리)는 물가가 높지만, 2010년 동계 올림픽으로 인해 유명한 지역입니다.

Southwestern Dinka : Whistler (kam 1.5 cuɛ̈th tenɛ Vancouver) aya wëu tɔ̈u nhial ku ŋic apɛi wɛ̈t 2010 rut Olympics.Korean : 겨울에는 북미에서 최고의 스키를 즐기고 여름에는 진정한 산악자전거를 체험해 보세요.

Southwestern Dinka : Rut yic, jɔl thuëëc tenɛ America cuëëc, ku tuɔ̈c piny jɔl them ba cuäth ajala kur nhom.Korean : 허가증은 반드시 사전에 준비해 두어야 합니다. Sirena에서 일박 하기 위해서는 반드시 허가증을 지참해야 합니다.

Southwestern Dinka : Permits abi lel thok tueŋ.Yïn lë ba laŋ permit ba jal rëër thëi Sirena yic.Korean : 캠핑에 더해 다인 숙박과 따뜻한 식사까지 제공하는 산림관리소는 시레나(Sirena) 관리소가 유일하다. 라 레오나(La Leona), 산 페드릴로(San Pedrillo), 로스 파토스(Los Patos) 관리소는 모두 식사 없는 캠핑 서비스만 제공한다.

Southwestern Dinka : Sirena yen tɛ̈ töŋ ranger station leŋ yic dormitory lodging ku ciɛm tuc ku camping aya. La Leona, San Pedrillo, ku Los Patos aleŋ camping e rot ku ciɛm aliu.Korean : 푸에르토 히메네즈에의 레인저 역에서 직접 공원 허가서를 받을 수 있지만, 신용 카드를 받지 않으니 미리 주의해야 한다.

Southwestern Dinka : Alë ba yök park permits tenɛ Ranger Station Puerto Jiménez yic, kua ace credit cards gam.Korean : 공원 관리소(환경 에너지부)에서는 도작 예정일 1개월 이후로는 입장 허가를 미리 발행하지 않습니다.

Southwestern Dinka : ka ye loi Park yic (MINAE) ace gɛm park permits pɛi juëc wan tök thok ka bɛn ŋuɔt ŋoot.Korean : 카페넷 엘 솔은 US$30의 비용으로 예약 서비스를 제공하거나 $10로 하루 이용권을 제공합니다. 자세한 사항은 코르코바도 페이지에서 확인하세요.

Southwestern Dinka : CafeNet El Sol agɛm luɔi ye kaŋ dɔm kek wëu US$30, kua $10 kene cath nien tök; kajuëc atɔ̈u Corcovado page yic.Korean : 쿡 제도는 남태평양 한가운데 폴리네시아에 위치하며, 뉴질랜드와 자유연합을 맺은 섬 국가입니다.

Southwestern Dinka : Cook thöny e pan thöny ka tɔ̈u kek New Zealand, ka tɔ̈u Polynesia, cɛl alɔŋ war South Pacific.Korean : 220만 제곱킬로미터의 바다 위에 15개의 섬이 흩어져 있는 군도이다.

Southwestern Dinka : Kene archipelago kek tɛ̈ thöny ka thiar ku dhiec 15 cï wɛ̈r piny mitir 2.2 million war yic.Korean : ¨하와이와 같은 시간대에 있어 이 섬들은 때로는 ¨지구 반대쪽의 하와이¨로 생각됩니다.¨

Southwestern Dinka : Kek kam thöŋ cemën Hawaii, tɛ̈ thöny të dɛ̈t aye luel ¨Hawaii piny cök¨.Korean : 비록 작지만, 그것은 몇몇 나이 드신 방문객들에게 대규모의 관광호텔과 다른 유관 시설들이 없는 상태의 옛 하와이의 모습을 떠올리게 합니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ kor yen, a kɔc dït jɔl täk nhiim wɛ̈t Hawaii wan kec guä ya bai acin yic ɣöt dït kɔc dai ku kɔ̈k ci guir.Korean : 쿡 아일랜드는 도시가 없지만 15개의 다양한 섬으로 구성되어 있다. 주요 섬으로는 라로통가(Rarotonga), 아이투타키(Aitutaki)가 있다.

Southwestern Dinka : Cook thöny acin yic gɛth, kua leŋ yic tɛ̈ thöny thiar ku dhiëc 15. Käŋ ŋic kek a Rarotonga ku Aitutaki.Korean : 오늘날 선진국에서는 고급 침대와 아침 식사 제공이 일종의 예술 형태로 향상되었다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i cï guir yic yaköl, aleŋ agereem deluxe ku cɛ̈m nhiäknhiäk acï yäth nhial ke pɛth art dhëŋ-Korean : 최고급 민박집에선 대체로 두가지 사항을 가지고 경쟁을 합니다: 숙박 및 아침식사

Southwestern Dinka : Nhom thök yic, B&Bs awɛ̈r kaŋ ka rou yic: agereem ku cɛm nhiäknhiäk.Korean : 따라서, 이 같은 최고급 시설에선 가장 고급스러운 수제 이불이나, 골동품 침대 같은 고급의 물건들을 쉽게 찾을 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Ke ya, ten ka pɔth ka cït ka ka aye loi ku yök agerem dhëŋ, ce mɛnë ke cï cuëëc kɔc ciin kua agerem cï ŋiɛc guir.Korean : 아침 식사는 그 지역 계절 음식이나 호스트의 특선 요리를 포함할 수 있다.

Southwestern Dinka : Cɛ̈m nhiäknhiäk aya ka cït ka pɔth cɛ̈mcɛ̈m bai kua kaŋ cɛ̈m nhier jäl.Korean : 그 배경은 고풍스러운 가구, 잘 손질된 땅, 수영장이 있는 역사적으로 오래된 건물일 것이다.

Southwestern Dinka : Juër aken ɣöt buth thɛɛr kek juër loi thok, piny cï wec yic ku kɔt e kuaŋ.Korean : 자가용을 타고 장거리 여행을 떠나는 것은 그 단순함에 본질적인 매력이 있다.

Southwestern Dinka : Leer yïn thurumbil du yic ku lɔɔr e dhël mec yic aleŋic ke pɛth puɔlic kua dhëŋ.[Day31]

Korean : 대형 차량과는 달리, 이미 승용차를 운전하는 데 익숙하고 그 한계를 알고 있을 것입니다.

Southwestern Dinka : Na ce thurumbildït, yïn cï piöc cuɛth thurumbildu ku yïn kën ye göök.Korean : 사유지나 여느 도시에 텐트를 설치하는 것은 원치 않는 주목을 쉽게 받을 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Gut piny keemɔ tënɛ̈ bai ku aɣeer jäŋic ka kor ku abï dït a kɔc cï wïc gool.Korean : 간단히 말해 자동차를 쓰는 것은 로드 트립을 가는 좋은 방법이지만 그것 자체가 야영지가 되는 법은 거의 없다.

Southwestern Dinka : Kä cekic, kuɛ̈th thurumbildu e dhël pɔth bïn cäth dhëlic ku a yen ë rot e tënɛ̈ ¨camp¨.Korean : 접이식 좌석이 있는 대형 미니밴, SUV, 세단 또는 스테이션 왜건이 있는 경우 차량 캠핑이 가능하다.

Southwestern Dinka : Camping thurumbil a puɔlic tɛ̈ leŋ yïn këdït minivan, SUV, Sedan ku Station Wagon kek thöc cï thiɛt piny.Korean : 몇몇 호텔은 2차 세계대전 이전, 19세기 혹은 20세기 초 증기 철도 황금기의 유산을 간직하고 있습니다.

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke abak aleŋ dik thɛɛr kathäär ku wër cï kuer nhiim; ŋuɔt këc tɔŋ pinynhom rou bɛn, kam ruön bɔɔt ka 19th kua tueŋ kam ruön bɔɔt ka 20th.Korean : 이 호텔들은 부유한 사람과 당시의 유명인들이 머무는 곳이었고 종종 훌륭한 식사와 야간의 유흥이 제공되었습니다.

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke a käŋ ye kɔc jɛɛk ku ŋic apɔth, ku alaŋ tɛ̈ pɛth cɛm ku pïïr thei.Korean : 구식 붙박이 가구, 최신 편의 시설의 부족, 어느 정도 우아하게 낡은 것도 그 특성 중 일부입니다.

Southwestern Dinka : Cëŋcëŋ thɛɛr, nöŋ kä dhëŋ yam, ku dhiöp pɛth tɔ̈u thïn a käŋ cɛŋden.Korean : 그것들은 보통 개인 소유물이지만 가끔 국가수반이나 고위 관리에게 방문이 허용된다.

Southwestern Dinka : Cɔŋ alɔn ye kek kaŋ raan, tɛ̈ dɛ̈t a rëër ka jɔl bäny bɛ̈i ku kɔc ril kɔ̈k.Korean : 돈이 충분한 여행자는 이런 호텔에서 묵으며 비행기로 전 세계 일주를 하는 것도 고려할 수 있겠다.

Southwestern Dinka : Raan cath ka wëu juëc alëu be täk be cath pinynhom, cï ɣäric rëër juëc Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke ka yic.Korean : 환대 교환 네트워크는 여행자와 그들이 방문할 도시의 지역민을 연결해주는 조직입니다.

Southwestern Dinka : Käc pɔ̈u cï matic akut kɔc cath ku kɔc bai nuɛt gɛth leer kek thïn.Korean : 이런 네트워크에 가입하려면 일반적으로 온라인 서식을 제출해야 한다. 물론 일부 네트워크는 추가의 인증을 제공하거나 요구한다.

Southwestern Dinka : Mɛt rot thïn amat cït kënɛ̈ yic ba athör thiɔ̈ŋ online; cɔŋ alɔn ye amat kɔ̈k gɛm kua awïc dɛ̈t bï cɔk yic.Korean : 그런 다음 이용 가능한 호스트 목록이 인쇄물 및/또는 온라인으로 제공되며, 때로는 다른 여행자의 추천 및 리뷰가 제공됩니다.

Southwestern Dinka : Adan kɔc tɔ̈u kɔc loor abi jal nyuɔɔth ka cï print ku/kua online, tɛ̈ deŋ yen ke tuɔɔc thïn ku laŋ cɛɛth tënɛ̈ kɔc kɔ̈k cath.Korean : Couchsurfing은 컴퓨터 프로그래머 케이시 펜톤이 저렴한 아이슬랜드행 비행 편을 찾았으나 숙소를 구하지 못한 상황을 겪은 뒤 2004년 1월에 개설한 웹사이트입니다.

Southwestern Dinka : Rëër pan randɛ̈t ajɔk cök Nyeth 2004 wär cï computer programmer Casey Fenton jal yök flight puɔlic leer Iceland kua cïn tɛ̈ rëër yen thïn.Korean : 그는 가까운 지역에 있는 대학교의 학생들에게 이메일을 보냈다. 그 결과 아주 많은 곳에서 무료 숙박을 제안받았다.

Southwestern Dinka : Acï mïth a bun tɔ̈u pan abun tuɔ̈c imeel ku jɔl yök kɔc juëc wïc yen be bɛ̈n bïk ban rëër e pɔth.Korean : 호스텔은 주로 20대의 일반적인 손님인 젊은 층을 대상으로 하지만, 나이 든 여행객들도 종종 그곳에서 찾을 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke alui tënɛ̈ kɔcthii yam– jɔl aya reer ruon thiɛr rou yic– kua kɔcdït cath cï dhiɔp aye yök thïn ë ya.Korean : 아이가 있는 가족은 거의 보기 힘들지만, 일부 호스텔은 프라이빗 룸에 지낼 수 있게 해주기도 합니다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i leŋ yic mïth ace lac tïŋ, kua Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke abak akek puöl bïk la ɣööt kɔcic.Korean : 중국 베이징 시는 2022년 동계 올림픽을 개최할 예정으로, 하계 올림픽과 동계 올림픽을 모두 개최한 첫 도시가 됩니다.

Southwestern Dinka : Gen Beijing tɔ̈u China ayen gen bï Winter Olympic Games thuëëc thïn ruön 2022, ke bë ye loi bï ya yen gen tueŋ ben summer ku winter Olympics loi kadhie.Korean : 베이징은 개막식과 폐막식 및 실내 얼음 행사를 개최할 예정입니다.

Southwestern Dinka : Beijing abe yän ŋäny thok ku thiɔ̈k thok loi ku jal thuëëc ice ye loi alɔŋthïn.Korean : 다른 스키 경기는 베이징에서 220km(140마일) 떨어진 장자커우의 타이지청 스키장에서 열립니다.

Southwestern Dinka : Thuëëc kɔ̈k skiing abe loi tënɛ̈ piny Taizicheng ski Zhangjiakou yic, tɛ̈ cït mitir 220 (140 miles) mɛnë Beijing.Korean : 대부분의 사원에서는 11월 말부터 5월 중순까지 연례 행사를 진행하며, 각 사원의 연간 일정에 따라 차이가 있습니다.

Southwestern Dinka : Ɣän cäär juëc aleŋ yäi yen loi jɔk rot ɣɔrbɛkläi be lɔ thök Aduöŋ yic ciɛl, kua loi thok tënɛ̈ calendar kuat temple.Korean : 대부분의 사찰 페스티벌은 사찰의 기념일 혹은 주관하는 신의 탄신일이나 사찰과 관련이 있는 다른 주요 이벤트의 일환으로 경축하게 된다.

Southwestern Dinka : Yän cäär aye door ka ye kënɛ̈ temple den war jɔk ye cök kua akol wär dhiët bɛ̈ny kua yäi kɔk thiäk ka käŋ ɣän cäär.Korean : 케랄라 주의 사원 축제는 무척 볼만 합니다. 화려하게 치장한 코끼리 행렬과 사원 연주단 등 여러 볼거리가 있죠.

Southwestern Dinka : Yäi ɣän cäär Kerala aka pɔth apɛi bë ka tïŋ, kek aköön cath ka cï dhëŋ, temple orchestra ku yɛth kɔ̈k.Korean : 만국박람회(보통 세계박람회, 또는 단순히 엑스포라고 지칭)는 예술과 과학의 대규모 국제 축제입니다.

Southwestern Dinka : Fair pinynhom (ye cɔl World Exposition, kua puɔlic Expo) a yän international dït tot kënɛ̈ arts ku sciences.Korean : 참가국은 세계적인 주제나 자국의 문화와 역사를 소개하기 위해 자체 임시 전시장에서 예술과 교육 관련 전시를 선보입니다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny cï mɛt thïn ajal nyoth artistic ku gɛ̈tgɛ̈t pavilions bai yic bïk kaŋ pinynhom jal nyuɔɔth kua cɛŋ panden ku käŋ.Korean : 국제 원예 박람회는 꽃과 관련된 전시품, 식물원 및 식물과 관련된 모든 것을 선보이는 특별한 행사입니다.

Southwestern Dinka : International Horticultural Expositions a yäi ye guir be jal nyuɔɔth läi, dom dhëŋic ku kuät ka kɔ̈k ë tiim.[Day32]

Korean : 이론적으로는 서로 다른 국가에서 개최하는 한 매년 열릴 수 있지만, 실제로는 그렇게 하지 않습니다.

Southwestern Dinka : Ka yen ke ye kuen a rot loi ruönic ëbën (tɛ̈ rëër kek bɛ̈i loi thokic), tɛ̈ yen luɔi yic ka ce tɛ̈ de.Korean : 이러한 행사들은 보통 3개월에서 6개월 정도 치뤄지며, 최소 50헥타르 이상의 넓이의 장소에서 이루어진다.

Southwestern Dinka : Ka ye door ka aye loi kam pɛi ka diäk ku pɛi ka detom, ku aye loi piny cï ce mɛnë 50 hectares.Korean : 지난 수 년에 걸쳐 사용된 필름 포맷이 있다. 35mm 표준 필름(36mm*24mm 네거티브)이 가장 일반적이다.

Southwestern Dinka : Aleŋ film formats loi thok ye luöi run juäc yic. Ala cök 35 mm film (36 ku 24 mm negative) ayen ye lac yök.Korean : 다 떨어진 상황에서도 꽤 쉽게 보충이 가능하며, 현재 DSLR에 어느 정도 견줄 수 있는 해상도를 냅니다.

Southwestern Dinka : Apuɔl yic be war tɛ̈ kɛt yïn aɣeer, ku gɛm tɛ̈ bi luɔ̈i yen arac ka thöŋ kek DSLR menëë.Korean : 중간급 필름 카메라 일부는 6cmX6cm 규격, 더 정확히 말하자면 56mmX56mm 규격의 음화 필름을 사용한다.

Southwestern Dinka : Camera film format kɔ̈k tɔ̈u ciɛl aye lui format 6 ku 6 cm, kua cek yic ka ye 56 ku 56 mm negative.Korean : 이는 35mm 네거티브 필름의 거의 4배의 해상도를 내게 된다(3136 mm2 대 864).

Southwestern Dinka : Kënɛ̈ a tɛ̈ bi luɔ̈i yen bɛ̈i ka ye arak ŋuän kek ken e 35 mm negative (3136 mm2 ku 864).Korean : 야생생물은 사진가에게 무척 어려운 주제로 꼽힌다. 운도 좋아야 하고, 참을성과 경험, 좋은 장비를 다 갖춰야 하기 때문이다.

Southwestern Dinka : Läiɣɔ̈ŋ aka motifs ril yic tënɛ̈ ran thur, ku awïc be ma ic kek duar guop, tiët, piöc ku käk luɔi pɔth.Korean : 야생 동물 사진은 종종 별것 아닌 것처럼 여겨지지만, 다른 사진처럼 백문이 불여일견이란 말이 딱입니다.

Southwestern Dinka : Thur läi ɣɔ̈ŋ aye lac puɔ̈l e path, kua ke cït thur abɛ̈n, thura awar wël juëc.Korean : 야생동물 촬영은 보통 긴 망원렌즈가 필요하지만 새떼나 작은 생물 같은 것을 촬영할 때는 다른 렌즈가 필요합니다.

Southwestern Dinka : Thur läi ɣɔ̈ŋ awïc telephoto lens bar, kua ka cït akut diɛt ku a ka thii kɔk cï cak awïc käk dai kɔ̈k.Korean : 많은 이국적인 동물을 찾기가 어렵고, 상업적 목적으로 사진을 찍는 것에 대한 공원 규칙이 있을 때도 있습니다.

Southwestern Dinka : Läi dït juëc a ril yic be ka yök, ku parks tɛ̈ dɛ̈t alaŋ löŋ kenɛ̈ thur käŋ ɣɔc wei.Korean : 야생동물들은 겁이 많거나 공격적이라고 한다. 자연은 차갑거나 뜨겁거나 아니면 적대적일 수 있다.

Southwestern Dinka : Läiɣɔ̈ŋ aye riɔc kua aye baŋ. Piny aleu be liɛr, tuöc kua be rɛc.Korean : 전 세계에는 5천만 명 이상이 사용하는 20개 이상의 언어를 포함하여 5,000개가 넘는 언어가 있습니다.

Southwestern Dinka : Pinynhom aleŋic thok loi thook ka 5,000, e gut thiɛr rou 20 kek thier dhiëc 50 million kua kaŋ jam juëc.Korean : 쓰여진 단어가 입으로 말한 단어보다 이해하기 더 쉬운 경우가 종종 있습니다. 특히 알아듣기 쉽게 발음하기 어려운 주소의 경우가 이에 해당됩니다.

Southwestern Dinka : Wël cï gɔ̈t apuɔl yic be ka dët mɛnë wël cï lueel, aya. Kenë ayic tënɛ̈ cɔ̈t bääi, ke ye riɛl be ka cɔl.Korean : 많은 나라들이 영어에 완전히 유창하며, 심지어 젊은 사람들 사이에선 제한된 지식도 기대할 수 있다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i juëc a English cɔl a pɔth, ku ka juäc apɛi mɛnë ka ye täk ŋiec të mɛnë kɔcthi yam.Korean : 만약 여러분이 원한다면, 맨체스터 사람, 보스턴 사람, 자메이카 사람, 시드니 사람이 한 명씩 토론토의 식당에서 한 테이블에 둘러앉아 저녁을 먹고 있다고 상상해 보라.

Southwestern Dinka : jɔl tïŋ, tɛ̈ lëu yïn yen, Mancunian, Bostonian, Jamaican ku Sydneysider nyuc tharbeth lɔ̈m bïk mïth tënë restaurant Toronto yic.Korean : 그들은 자기 지역 악센트와 은어를 구사하며 서로 제 고향의 이야기를 나눌 것입니다.

Southwestern Dinka : Ajam kam ken kaŋ gɛth bei kenë, lueel ka thuɔŋden ku cɔ̈tden.Korean : 슈퍼마켓에서 음식을 사는 것이 대개는 끼니를 해결할 가장 저렴한 방법입니다. 하지만 요리할 기회가 없으므로 선택은 즉석식품으로 제한됩니다.

Southwestern Dinka : ɣɔ̈c cäm ɣän dït ɣɔɔc yic aya dhël puɔl yic ku ba cam.Tɛ̈ liu thät, kuënykuëny acek yic tënɛ̈ cäm cï thäl.Korean : 슈퍼마켓의 즉석식품 품목이 점점 더 다양해지고 있습니다. 일부 슈퍼마켓은 음식을 데울 수 있는 전자레인지나 다른 수단을 제공하기도 합니다.

Southwestern Dinka : Ɣän dït ɣɔɔc acï laŋ cäm cï thäl loi thok. Aleŋ cäm cï thal juëc loi thok. Kɔ̈k aleŋ microwave oven ku kɔ̈k ye cam tuööc.Korean : 국가나 가게 유형에 따라 하나 이상의 구내식당을 갖추기도 하는데, 이는 보통 합리적인 가격의 상당히 비격식적인 곳입니다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k yic ku stores kɔ̈k aya laŋ ɣän cäm tök tɔ̈u, ka ye kenɛ̈ bai kek ɣɔc puɔlic.Korean : 보험 정책과 보험사 연락처 정보의 사본을 만들어 들고 다니세요.

Southwestern Dinka : Loi ku muk athör kaŋ löŋ e kɔc insurance kek contact details kek yïn.Korean : 자문/승인 및 보험금 청구를 위해 보험사의 이메일 주소와 국제 전화번호를 표기해야 한다.

Southwestern Dinka : Awïc bïk insurance e-mail address ku international phone numbers nyuɔɔth kene wët/ gɛmgɛm ku luɔi claims.Korean : 수하물 내부와 온라인상에 다른 사본을 보관하십시오 (이메일로 내게 쓰기를 통해 첨부하거나 ´클라우드´에 저장하십시오).

Southwestern Dinka : Ba laŋ copy dɛ̈t jɔga du yic ku aliiric (imeel tene yïn kek attachment, kua cï tɔ̈u ¨amar yic¨).Korean : 랩톱 또는 태블릿을 가지고 여행하는 경우 복사본을 메모리 또는 디스크(인터넷 없이 사용 가능한)에 저장해 두도록 하십시오.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn kek laptop kua tablet, tɔ̈u abak kën tɔ̈ɔ̈u yic kua disc (e yök ka cïn internet).Korean : 또한 여행 동행인과 고국의 가족 또는 친구로부터 기꺼이 도움을 받을 수 있도록 보험 증서/연락처 사본을 전달하십시오.

Southwestern Dinka : Aya gam löŋ/kä cï thuur ke nambaai tënɛ̈ kɔc käc ku kɔc ken ruɛi kek kua mathken tɔ̈u bai wïc be ka kony.Korean : (엘크로도 알려진) 무스는 선천적으로 공격적이지 않지만, 위협을 감지하면 자신을 방어할 것입니다.

Southwestern Dinka : Anhomgär (aya ye cɔl elk) ace baŋ, kua a rot kony tɛ̈ tïŋ kek ke rac.[Day33]

Korean : 말코손바닥사슴이 위험할 수도 있다고 생각하지 않는 경우, 너무 가까이 접근하여 스스로를 위험에 빠뜨릴 수도 있습니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ këc kɔc anhomgär tïŋ ke ye ke rac, ka leu bïk lɔ tɛ̈ thiɔ̈k ku tɛ̈u ka röt ke rac thok.Korean : 알코올음료는 적당히 마시기 바랍니다. 알코올이 미치는 영향은 사람마다 다르므로 자신의 주량을 잘 아는 것이 매우 중요합니다.

Southwestern Dinka : Dek mɔ̈u amäth. Mɔ̈u akɔ̈c thöŋ gup tɛ̈ loi thok, ku ŋïcŋïc adan ye dek ake riil törKorean : 과도한 음주로 인한 장기적 건강 이상은 간 손상, 심하면 실명부터 사망에 이를 수 있다. 불법적으로 제조된 알코올을 섭취하면 잠재적 위험도가 증가한다.

Southwestern Dinka : Käŋ röt loi pïïr yic dekdek mɔ̈u yic aka cït riɛ̈ŋ cuɛny, cöör ku thuɔ̈u. Kë rac kɔ̈c nɔ̈k arot juak tɛ̈ dek yïn mɔ̈n cï thiän.Korean : 불법 증류주는 메탄올을 포함한 다양한 위험한 불순물을 함유할 수 있으며, 이는 소량으로도 실명이나 사망을 유발할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Mäu cï aleŋic kärac kɔ̈c nɔ̈k cemenë methanol, kenë cöör bɛ̈i ku thuɔ̈u tɛ̈ cɔŋ ye dek ka kor.Korean : 안경은 외국, 특히 인건비가 저렴한 저소득 국가에서 더 저렴할 수 있다.

Southwestern Dinka : Käŋ nyin aye ɣɔ̈c wëu lik bɛ̈i kɔ̈k yiic, temenë bɛ̈i-lik wëu thïn tɛ̈ ye tenë luɔ̈i tɔ̈u piny wëu lik.Korean : 특히 보험이 보장된다면 집에서 시력 검사를 실시하고 처방전을 가져와 다른 곳에 등록하는 것을 고려해보세요.

Southwestern Dinka : Jɔ̈l tak ba nyin them baai, temenë tɛ cï insurance ye loi, ku bɛ̈i ke cï ɣɔ̈c be thiɔ̈ŋ tɛ̈ dɛ̈t.Korean : 이러한 지역에서 구할 수 있는 고급 브랜드 안경테는 두 가지 문제가 있을 수 있습니다. 일부는 모조품일 수 있고, 실제 수입된 진품은 모국의 가격보다 비쌀 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ nhial-rin dït tɔ̈u ɣɔ̈n kä yic aleŋ kärac kaa rou; kɔ̈k aye yuöp- wei, ku kä ye bɛ̈i aɣeer aye ɣɔ̈c wëu juäc menë kä ɣɔ̈c baai.Korean : 커피는 세계에서 가장 많이 거래되는 상품 중 하나이고 여러분의 거주 지역에서도 많은 종류를 찾아볼 수 있을 것입니다.

Southwestern Dinka : Bun ake ye ɣäc wei piny nhom apɛi, ku kɔ̈k alëu ba ke yök pan dun yic.Korean : 그럼에도 불구하고, 세계에는 경험할 가치가 있는 커피를 마시는 많은 독특한 방법들이 있습니다.

Southwestern Dinka : Ka yen, aleŋ dhɛl juäc ye bun dek piny nhom wïc ba ke ŋic.Korean : 협곡 타기(또는 캐니어닝)은 마르거나 물이 흐르는 협곡 바닥을 따라 탐험하는 것입니다.

Southwestern Dinka : Canyoning (ku: canyoneering) ake ye kɔ̈c la canyon cök, ka cï yic riɛl wala/ka athiɛŋ pïu.Korean : 계류 타기는 수영, 등반, 점핑의 요소들로 구성되어 있지만 암벽 등반, 스쿠버 다이빙, 산악 스키와 비교해서 상대적으로 트레이닝이나 시작을 위해 몸을 만드는 과정이 거의 필요하지 않습니다.

Southwestern Dinka : Canyoning aye mat yic kek kuaŋ, tönytony ku käc--ku awïc piöc thin kor ku riɛl ba jɔ̈k cök (ba thoɔ̈ŋ kek tönytöny kur, käc scuba ku alpine skiing, cemenë).Korean : 하이킹은 자연환경, 종종 하이킹 코스를 걷는 것으로 이루어지는 실외 활동입니다.

Southwestern Dinka : Hiking ake ye loi aɣeer ke leŋic cath piny yic, aye rot lac loi jɛɛt e hiking.Korean : 당일 하이킹은 1마일 미만의 거리부터 하루 안에 끝낼 수 있는 보다 긴 거리까지의 하이킹입니다.

Southwestern Dinka : Hiking aköl aleŋic kam cï kor mile be lɔ̈ tɛ̈ mec ye tëk aköl tök.Korean : 쉬운 하이킹 코스로 낮에 하이킹을 할 때는 준비물이 많이 필요하지 않고 보통 체격의 사람이라면 하이킹을 마음껏 즐길 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Hike aköl tenë tɛ puɔ̈l ic jɛɛt cï guir ye wïc, ku kuät raan kor alɔ̈ thïn.Korean : 어린 자녀를 둔 가족은 조금 더 번거롭겠지만, 아기나 미취학 아동을 둔 가정도 쉽게 바깥에서 하루를 보낼 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i leŋic mïth kor awïc juër rot dït, ku aköl aɣeer apuɔ̈lic ë gut kek mïth ku mïth këc gua lɔ̈ pan abun.Korean : 국제적으로 200개에 가까운 여행 조직이 있으며 이들 대부분은 독립적으로 운영된다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k yic, aleŋ kä cït 200 käŋ nɛm luɔ̈i. Kä juëc kek alui ë rot.Korean : 글로벌 러닝 투어의 후속 주자인 고 런닝 투어는 4대륙의 관광 업체 수십 곳과 네트워크를 형성합니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ bɛm piny nhom cï rot war, lɔ̈ kenë kät nɛm ye tïŋ ka kät ye yök bɛ̈i kaa ŋuan yiic.Korean : ¨바르셀로나의 러닝 투어 ¨러닝 투어 바르셀로나¨와 코펜하겐의 ¨러닝 코펜하겐¨에 뿌리를 두고 프라하와 그 외 지방을 기반으로 한 ¨러닝 투어 프라하¨ 등이 빠르게 합류했다.¨

Southwestern Dinka : Kek cäk de tɛn kät nɛm Barcelona ku tɛn kät Copenhagen, acï rot jal mat thïn tɛ̈n kät nɛm Prague tɔ̈u Prague ku kɔ̈k.Korean : 어딘가로 여행을 떠날 때나 떠나기 전에 고려해야 할 많은 것들이 있습니다.

Southwestern Dinka : Aleŋ kä juëc wïc ba ke ŋic yï këc gua jäl ku tɛ̈ jël yïn ba la tɛ̈ dɛ̈t.Korean : ¨여행할 때는 모든 것이 ¨집에서 하는 것처럼¨ 되지 않는다는 걸 기억하세요. 매너, 법률, 음식, 교통, 숙박, 표준, 언어 등은 여러분이 사는 곳과 어느 정도 다릅니다.¨

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn, ŋic ba käŋ yök ka ce yen tɛ̈ den ye kek rot luɔ̈i thïn ¨pan dun¨. Ciɛŋ, löŋ, cɛm, dhɛ̈l, tɛ̈n nïn, piäth, thok ku kɔ̈k abe thok loi tenë kä tɔ̈u tɛ̈ ye yïn rëër thïn.Korean : 실망하지 않고 현지 방법대로 따르는 것이 억지스럽게 느껴지지 않기 위해서는 항상 명심해두는 것이 좋다.

Southwestern Dinka : Kenë ake wïc ba ŋic, ku ba puöc cuk riäk ku mal kek tɛ̈ ye käŋ luɔ̈i thïn.Korean : 여행사는 19세기부터 존재했습니다. 여행사는 일반적으로 자연, 문화, 언어, 또는 저소득 국가에 대한 여행자의 이전 경험을 넘어서는 여정에 좋은 옵션입니다.

Southwestern Dinka : Tɛn kɔ̈c käc atɔ̈u menë 19th century. Raan kɔ̈c käc ayen ya ke path tɛ̈n käc e yam këc raan käc kaŋ yök piny nhom, ciɛŋ, thok ku bɛ̈i ye kɔ̈c dɔ̈m wëu lik thïn.Korean : 대부분 여행사가 일반 예약을 기꺼이 취급하지만, 많은 여행사는 여행 유형, 예산 범위 또는 목적지에 따라 여행 상품을 특화하여 취급합니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ ye ɣɔ̈n juëc ye kɔ̈c käc thïn wïc kek yen bïk gät kä thɛɛr, kɔ̈c gɛ̈tgɛ̈t tenë käc aleŋ kë den loi thok käc, adan wëu ku tɛ̈ leer kɔ̈c thïn.Korean : 당신과 비슷한 여행지를 자주 예약하는 에이전트를 쓰는 게 좋을 것 같네요.

Southwestern Dinka : Apath bï ya raan käc gɛ̈tgɛ̈t lac gät ka cït kä kun käc bï ya yen le yïn gɛ̈t thïn.Korean : 웹사이트 또는 점포 게시물에서 여행 대행사가 어떤 여행을 홍보하고 있는지 살펴보세요.

Southwestern Dinka : Däi käŋ käc ye raan gɛ̈tɛ̈ɛt luel, tënë website ku aluit dukan yic.[Day34]

Korean : 도전이나 생활양식 혹은 필요에 의해 적은 돈으로 세상을 보고 싶어 하면 몇 가지 할 수 있는 방법이 있습니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba piny nhom tïŋ ke puɔ̈lic, kenë ke riil, ciɛŋ wala/ka kë rac, aleŋ dhɛl juëc kɔ̈k ye ye loi.Korean : 기본적으로, 두 범주로 나뉩니다. 여행하는 동안 일을 하거나 경비에 제한을 두려고 노력하는 것입니다. 이 글은 후자에 중점을 두었습니다.

Southwestern Dinka : Yen, alöny käŋ kaa rou yic: Alëu ba lui ka yï cath ku tek ɣäc du yic. Kë cï gɔ̈t kën ee kë ciën.Korean : 편안함, 시간 및 예측 가능성을 기꺼이 희생하고 비용을 0에 가깝게 축소하려는 사람들은 최소 예산 여행을 살펴보시기 바랍니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kɔ̈c wïc yen bïk miɛt puöu den puöl, kam ku tɛ̈ktɛ̈k bï ɣɔ̈c käŋ tekic adhuk piny, tïŋ tɛ̈ŋ wëu ë käc/cäth.Korean : 해당 조언은 여행자가 절도, 불법 침입, 불법 시장 참여, 구걸 혹은 자신의 이익을 위해 다른 사람을 착취하지 않는다고 가정합니다.

Southwestern Dinka : Kë ye luel aye gam la kɔ̈c cath acie cuëër, kuëc cath, lui ɣɔ̈c rac yic, lïm, ku ye acie rum kä ken bïk jak.Korean : 입국 심사대는 비행기나 배, 혹은 기타 차량에서 내려서 마주하게 되는 첫 번째 장소입니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kök tuëc aye tɛ̈ tueŋ e kɔ̈ɔ̈c tɛ̈ kɛc yïn piny tiɛr yic, riäi ku thurumbil dɛ̈t yic.Korean : 몇몇 국경 간 열차의 경우 운행 중인 열차 내에서 검사가 이뤄지며, 이러한 열차에 탑승할 때에는 유효한 신분증을 소지하고 있어야 한다.

Southwestern Dinka : Kathäär kɔ̈k- tem yic cɛth käŋ aye loi kathär kät yic ku yïn wïc ba laŋ ID lui kek yïn tɛ̈ kɛc yïn kathäär käkë yiic.Korean : 야간 침대 열차에서는 여러분이 잠을 자는 동안 방해받지 않도록 승무원이 여권을 미리 걷어 갈 수도 있습니다.

Southwestern Dinka : Kathäär yen kɔ̈c nin thïn makɔ̈u, awerek cäth (passports) aye kuöt ë ran nyin tït kathric ka yen niën du ace rac yic.Korean : 등록은 비자 발급 절차에서 추가적으로 요구되는 사항입니다. 일부 국가에서는 지역 관청에 거주 여부와 거주지를 꼭 등록해야 합니다.

Southwestern Dinka : Gɛ̈t piny ake dɛ̈t ye wïc ba visa yök. Bɛi kɔ̈k, yïn rot gät piny ku tɛ̈ rëër yïn kek bäny baai.Korean : 지역 경찰서에서 서식을 작성하거나 출입국 관리소를 방문해야 합니다.

Southwestern Dinka : Kënë awïc ba athör thiɔ̈ŋic kek apuruuk baai ku nem muktab kɔ̈c kök.Korean : 이러한 법률을 갖춘 많은 국가에서는 지역 사회 호텔이 등록을 처리하므로 꼭 물어보시기 바랍니다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i juäc yiic kek löŋ cït käkë, hotels baai abe gɛ̈tgɛ̈t piny loi (awïc bïn thiëc).Korean : 다른 경우에는 관광 숙박 시설에 체류하지 않는 사람만 등록하면 됩니다. 그러나 이로 인해 법이 훨씬 모호해지므로 염두해두십시오.

Southwestern Dinka : Kɔ̈kic, kɔ̈c tɔ̈u aɣeer tɛ̈ ce tɛ̈n kɔ̈c nem akek ye gät piny. Ka yen, kënë alöŋ loi be ka cuk ye detic, ka yen lɔ̈c ŋic tueŋ.Korean : 건축 양식은 건물의 설계 및 건축과 관련되어 있습니다. 어떠한 장소의 건축 양식은 그 자체만로 관광객을 끌어들이기도 합니다.

Southwestern Dinka : Ran thuur käŋ apɛi (Architecture) akën juër ku buthbuth ɣöt. Architecture tɛ̈ daŋ aya kënë kɔ̈c gool dhɛl de rot.Korean : 많은 건물은 보기에 아름다우며, 고층 건물이나 영리하게 배치한 창문에서 바라보는 경치는 아름다울 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Ɣöt juëc adhëŋ be ke tïŋ ku be ke tïŋ ɣöt bär nhïim ku aluït-cï ŋic täu piny adhëŋ be muk.Korean : 건축은 도시계획, 토목공학, 장식미술, 인테리어 디자인, 조경디자인 등 다른 분야와 상당히 겹칩니다.

Southwestern Dinka : Architecture arot mat kek kä kɔ̈k cemenë juër gɛu, civil engineering, decorative arts, juër alɔ̈ŋ thïn ku juër piny.Korean : 푸에블로인들이 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 볼 때, 앨버커키나 산타 페로 여행하지 않고는 밤 문화를 찾아볼 수는 없을 것이다.

Southwestern Dinka : Rin tɔ̈u pueblos juëc aɣeer, yïn ce kɔ̈c be yök ka lui makɔ̈u ka yï këc la Albuquerque ku Santa Fe.Korean : 하지만, 위에 나열된 거의 모든 카지노는 음료를 제공하고, 그중 몇몇은 유명 브랜드의 엔터테인먼트(주로 알버커키와 산타페 근처의 큰 카지노들)를 제공합니다.

Southwestern Dinka : Ka yen, casinos ebën cï gät piny tueŋ tɛ̈n aleŋ kë dek, ku kä ken juëc aleŋ rin gɛ̈t nyin (tueŋ ka dït Albuquerque ku Santa Fe kam ciɛl).Korean : 주의: 이곳의 작은 마을 술집은 외지 방문객이 놀기에 항상 좋은 곳은 아닙니다.

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic: ɣän dɛ̈k gɛth-kor tɛn ace tɛ̈ path tenë jɔ̈ɔ̈l pan dɛ̈t bïk la aɣeer thïn.Korean : 우선 뉴멕시코 북부에선 음주운전이 상당히 심한 문제로 떠오르고 있고, 많은 수의 음주운전자들은 작은 마을 주류점에 위치하고 있습니다.

Southwestern Dinka : Kë däŋ tök, Mexico yam cuëëc aleŋ kä rɛc juëc kɔ̈c yuɛt ka kuëth, ku adan kɔ̈c kuëth cï yuɛt ajuëc tenë ɣän dɛ̈k gɛth-kor yic .Korean : 원치 않은 벽화나 낙서는 그래피티라고 부른다.

Southwestern Dinka : Kä cïk wic keek ke Murals ku scribble aye cɔ̈l graffiti.Korean : 현대적인 현상과는 거리가 멀지만, 대부분의 사람들은 그것을 스프레이 페인트를 사용해 공공 및 사유재산을 훼손하는 청소년과 연관시킬 것이다.

Southwestern Dinka : Kä mec tenë käŋ emenë, kɔ̈c juëc aye thöŋ kek riënythii rɛc käŋ raan ku käŋ thäi kënë spray paint.Korean : 하지만 오늘날에는 자리를 잡은 그라피티 예술가들과 그라피티 행사, 그리고 ´합법적인´ 그라피티 벽이 존재합니다. 이러한 맥락에서 그라피티 그림은 종종 알아볼 수 없는 태그가 아닌 예술 작품과 유사합니다.

Southwestern Dinka : Ka yen, yaköl aleŋ kɔ̈c lui graffiti, käŋ graffiti ku pany ¨path¨. Rɔ̈th Graffiti kenë ic athöŋ ka käŋ luɔ̈i menë ka ce wïc.Korean : 부메랑 던지기는 인기 있는 기술로, 많은 관광객이 배우고 싶어 합니다.

Southwestern Dinka : Piir käŋ Boomerang ake pɛth tët ye kɔ̈c bɛ̈i nem wïc bïk ka piɔ̈c.Korean : 손으로 다시 돌아오는 부메랑 던지는 법을 배우고 싶으면, 반드시 돌아오기에 적합한 부메랑을 준비해야 한다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba piöc piir boomerang kenë dhuk ciën yï cïn, ku jɔ̈l ŋic ba laŋ boomerang path dhukdhuk.Korean : 호주에서 구할 수 있는 대부분의 부메랑들은 사실 되돌아오지 않는다. 입문자는 바람이 부는 곳에서 날리지 않는 것이 좋다.

Southwestern Dinka : Boomerangs juëc atɔ̈u Australia ku ace-dhuk. Apath tenë kɔ̈c puɔ̈c jɔ̈k bïk cuk piir yomic.Korean : 항이(Hangi) 음식들은 땅을 판 뜨거운 구덩이에서 조리됩니다.

Southwestern Dinka : Cɛm Hangi aye thäl adhum tuc yic piny yic.[Day35]

Korean : 구덩이는 불로 달구어진 돌로 데워지거나 지열로 인해 자연적으로 뜨거워집니다.

Southwestern Dinka : Adhuöm aye tuöc yic ke aleel bï bei mac yic, ku tɛ̈ dɛ̈t atuny piny apiny loi be tuöc.Korean : 항이는 종종 전통적인 로스트 스타일의 저녁을 요리하는 데 사용된다.

Southwestern Dinka : Hangi aye luöi bï kɔ̈c thäl cɛm thëi cï nyop.Korean : 로토루아의 몇몇 장소들은 지열 항이를 제공한다. 크라이스트처치, 웰링턴 등지에서는 다른 항이를 시도해 볼 수 있다.

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈n juëc Rotorua yic aleŋ atuny piny hangi, ku hangi kɔ̈k aye kuöt nhïïm Christchurch yic, Wellington ku tɛ̈ dɛ̈t.Korean : 메트로레일에는 케이프타운 내와 그 주변을 선회하는 두 가지 등급의 통근 열차가 있습니다. 1등급이라고도 불리는 메트로플러스와 3등급이라고도 불리는 메트로입니다.

Southwestern Dinka : MetroRail aleŋ ɣän karou kathär cath yic ku alɔ̈ŋ Cape Town: MetroPlus (aya ye cɔ̈l Kɔc cï Jak Apɛi Tueŋ) ku Metro (cɔ̈l Kɔc Këc Jak ke Diäk).Korean : 메트로플러스는 더 편안하고 덜 붐비지만, 값이 조금 더 비쌉니다. 하지만 유럽의 일반적인 지하철 푯값에 비하면 여전히 저렴한 수준입니다.

Southwestern Dinka : MetroPlus apath ku ace thiäŋ ku a riiric amath ɣɔ̈c, tɛ̈ cɔŋ yen ŋuät puɔ̈lic ɣɔ̈c menë metro path tickets tenë Europe.Korean : 모든 열차에는 MetroPlus와 Metro 객차가 모두 있습니다. MetroPlus 객차는 항상 케이프타운과 가까운 쪽의 열차 끝부분에 있습니다.

Southwestern Dinka : Kuät kathär aleŋ ka dhie MetroPlus ku Metro coaches; MetroPlus coaches a tɔ̈u tɛ̈ thok kathär thok thïn tɛ̈ thiɔ̈k kek Cape Town.Korean : 대리운반 - 특히 국경을 넘을 때에는 가방이 절대로 시야에서 벗어나지 않도록 하십시오.

Southwestern Dinka : Kuɔ̈ny kɔ̈c kɔ̈k-duk bɛk du cɔ̈l ajɛl yï lɔ̈m, temenë tɛ̈ tem yïn bɛ̈i kɔ̈k yic.Korean : 자신도 모르게 마약 운반책으로 이용될 수 있으며, 입국 시 큰 문제에 직면할 것입니다.

Southwestern Dinka : Yïn lëu ba rot yök ka yï muk wäl ke kuc, ke lëu bï yäth ke racic.Korean : 마약 탐지견이 사전 통보 없이 언제든지 검사를 실시하므로, 줄을 서서 기다릴 때에도 동일하게 적용됩니다.

Southwestern Dinka : Kenë aye mat thïn tiët kɔ̈c, e rin jöŋ- wäl ŋör abe bɛ̈i ke kuc.Korean : 어떤 나라들은 심지어 첫 번째 범죄에도 매우 엄격한 처벌이 있다. 10년 이상의 징역형이나 사망형을 포함할 수 있다.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k aleŋ kä rac ye kɔ̈c kum e gut kɔ̈c këc awuöc kaŋ loi; ka kä acït mɛcmɛc thijinic ruön thiär 10 ku thuɔ̈u.Korean : 방치된 가방은 쉬운 도난 대상이 되며 폭탄 위협을 우려하는 당국의 관심의 대상이 될 수 있다.

Southwestern Dinka : Bɛɛk cï nyaŋ piny rot aye kuäl ku aya akɔ̈c bäny bäi riäc aya e diɛr la ka leŋic bomb.Korean : 집에서는 특정한 장소에 있는 세균에 지속적으로 노출되기 때문에 이미 그 세균에 대한 면역력이 있을 가능성이 매우 높다.

Southwestern Dinka : Baai, e rin cïn thiäk kek käm, ka loi thok atɔ̈u nhial la yïn cï gël guöp käm.Korean : 하지만 우리에게 생소한 박테리아군이 존재하는 전 세계 다른 지역에서는 문제가 생길 가능성이 훨씬 더 높다.

Southwestern Dinka : Ku tɛ̈ dɛ̈t piny nhom, tɛ̈ ye käŋ bacteria käŋ yam tenë yïn, ka yïn alëu ba kɛc ke rac yic.Korean : 또한, 따뜻한 기후에서 세균은 더 빨리 자라고 몸 밖에서 오래 생존합니다.

Southwestern Dinka : Aya, tɛ̈ tuc ic (tuc yic) bacteria ka dhie alac dït ku pïir kam dït guöp yic aɣeer.Korean : 델리 벨리, 파라오의 저주, 몬테주마의 복수를 비롯하여 많은 골칫거리들이 있습니다.

Southwestern Dinka : Ka yen thɛtthɛt Delhi Belly, aciɛn Pharaoh, gur Montezuma ku mɛ̈th ken juäc.Korean : 추운 기후에서의 호흡기 문제와 같이, 뜨거운 기후에서의 내장 질환은 상당히 흔하며, 대부분의 경우 매우 짜증나기는 하지만 정말 위험하지는 않습니다.

Southwestern Dinka : Ka cït riɛl käŋ tɛ̈n wëi tɛ̈ liir yic, ka rɛc yac tɛ̈ tuc yic aye lac yök ku arɛc ku ace kɔ̈c nɔ̈k.Korean : 개발 도상국이나 가보지 않은 새로운 곳을 여행할 경우, 경험할 수 있는 문화 충격을 너무 과소평가하지 마십시오.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kɛc yïn bɛ̈i ŋuät ka guiric kam tueŋ-ku piny yam nhom-duk nhom mar ciɛŋ dɛ̈t kuc ba yök.Korean : 많은 안정적이고 유능한 여행가들이 갖가지 사소한 문화 적응이 빠르게 늘어날 수 있는 개발도상국 여행의 신선함으로 이겨냈다.

Southwestern Dinka : Kä juëc la cök, kɔ̈c riil e käc aye lëu käŋ yamë cath piny nhom, tɛ ye ciɛŋ thik lik cï cök piny mat thïn apɛi.Korean : 특히 처음에 여행할 때는 여행에 쉽게 적응할 수 있도록 서양식 스타일과 품질의 호텔, 음식, 서비스를 이용하실 것을 고려해 보세요.

Southwestern Dinka : Tɛ menë nïïn kun ajök, jɔ̈l ɣɔ̈c käŋ cieŋ tueŋ-ɣän nïn puɔth apɛä, cɛm, ku kaŋ luɔ̈i e rin bi kony ba piny ŋic.Korean : 현지의 동물 종류에 대한 지식이 없는 지역에서는 바닥에 놓인 매트리스나 패드 위에서 자면 안 됩니다.

Southwestern Dinka : Duk niin liäp nhom ku piny tɛ kuc yïn kuät läi tɔu thïn.Korean : 캠핑하실 생각이시라면, 뱀이나 전갈 같은 것들을 피할 수 있는 간이침대나 해먹을 챙기세요.

Southwestern Dinka : Tɛ leer yïn kam ic, bɛi kek yïn camp cot kua hammock bi gel wei tenë kupiny, ciɛɛth ku kɔ̈k.Korean : 아침에는 리치한 커피로, 밤에는 편안한 카모마일 차로 집안을 가득 채워보세요.

Southwestern Dinka : Thiɔ̈ŋ bäi kek bun nhiäknhiäk ku kɔ̈k lɔ̈ŋ cäi chamomile thëi.Korean : 집에서 휴가를 보낼 때는 자신을 보다 잘 대접하기 위한 시간을 갖으면서 조금 더 시간을 내어 특별한 차를 끓입니다.

Southwestern Dinka : Tɛ rëër yïn staycation, yïn aleŋ kam ba rot guir ku nyai kam thin dɛt ba lui ke path.Korean : 모험을 좀 더 좋아하는 편이라면, 주스를 짜거나 스무디를 만들어 보세요.

Southwestern Dinka : Tɛ ye yïn rot yök ciët yï nem piny, nyai kam ba lui thik ye dek ku ka la dutdut:Korean : 아마도 여러분은 일상으로 돌아가면 아침 식사로 만들 수 있는 간단한 음료를 알게 될 것입니다.

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt yïn bi yök ka ye dek puɔ̈l ic kaŋ miëth nhiäknhiäk tɛ cïn dhuk tɛ dun thɛɛr.[Day36]

Korean : 다양한 음주 문화가 있는 도시에 살고 있다면, 자주 가지 않은 근처 바나 주점에 가보세요.

Southwestern Dinka : Tɛ rëër yïn gen leŋ dek dek loi thok, lɔ̈r tenë bars kua pubs akeu nhom tɛ cïn ye lac la thïn.Korean : 의료 전문 용어에 익숙하지 않은 사람들에게 감염성과 전염성이라는 단어는 다른 의미를 갖습니다.

Southwestern Dinka : tenë wël kiim kuc kek, wël liɛp ku kök aleŋ dɛt den ic loi thok.Korean : 전염병은 바이러스, 박테리아, 곰팡이 또는 기타 기생충과 같은 병원체에 의해 발생하는 질병입니다.

Southwestern Dinka : Tuɛny kɔ̈c liäp aya tuɛny ye kom bɛi, cemenë kɔ̈m, bacterium, fungus parasites kɔ̈k.Korean : 전염병이란 감염된 사람의 근처에 있으면 쉽게 옮는 질병입니다.

Southwestern Dinka : Tuɛny e kök e tuɛny kök tenë raan cï liäp be la tenë raan tɛ thiɔ̈k ic .Korean : 많은 국가는 입국하는 방문자들이나 출국하는 주민들에게 다양한 질병에 대해 예방 접종을 받도록 요구합니다.

Southwestern Dinka : Akuma juëc awïc kɔ̈c nem ba, ku kɔ̈c e bäi jal, pan den be ka toom e wɛt tuɛny juäc.Korean : 이 요건들은 흔히 여행자가 방문한 적이 있거나 방문할 예정인 국가가 어디인지에 따라 다양할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Ka ye wïc ka a thok loi tenë pan leer kɔ̈c cath thïn kua wïc be nem.Korean : 노스캐롤라이나에 있는 샬롯의 특장점 중 하나는 바로 가족들을 위한 고품질의 옵션이 다양하다는 것이다.

Southwestern Dinka : Ke töŋ pɛth Charlotte, Carolina cuëëc, aleŋ ic ka juëc path tenë kɔ̈c bäi.Korean : 다른 지역 출신의 주민들은 종종 가족 친화적인 점을 이주의 주요 원인으로 꼽았고 방문객들은 자주 이 도시가 아이들과 함께 즐기기 쉽다고 느낀다.

Southwestern Dinka : Kɔ̈c tɛ dɛt aye ka lac lueel la math-kɔ̈c bäi ayen cɔ̈l kek ala thïn, ku jɔ̈l aye gɛu yök ka path tɛ leŋ yen ic mïth.Korean : 지난 20년 동안 Uptown Charlotte의 어린이 친화적인 옵션의 양이 기하급수적으로 증가했습니다.

Southwestern Dinka : Ruön 20 thɛɛr, adan kaŋ math tenë e- mïth gen Charlotte acï dït apɛi.Korean : 택시는 샬롯에 사는 가족들이 일반적으로 이용하지 않지만, 특정한 상황에서는 이용될 수 있다.

Southwestern Dinka : Thurumbil acï kɔ̈c bäi ye cath pan Charlotte, ku aye luöi ka kɔ̈k ic.Korean : 2인 이상 탑승 시 추가 요금이 부과되므로 이 옵션은 필요 이상으로 비쌀 수 있다.

Southwestern Dinka : Aleŋ adan ye mat thïn tenë kɔ̈c käc ka rou le tueŋ, ka yen kenë atɔ̈u nhial ɣɔ̈c.Korean : 남극 대륙은 지구상에서 가장 추운 곳으로 남극을 둘러싸고 있습니다.

Southwestern Dinka : Antarctica aye tɛ liir bën piny nhom, ku acï pole ciɛm gɛl ciɛl.Korean : 관광객이 방문하려면 비용이 많이 들고 체력적으로 힘이 들기도 합니다. 여름인 11월부터 2월 중에만 가능하며 반도, 섬 및 로스 해(Ross Sea)로 대부분 관광을 제한합니다.

Southwestern Dinka : Nɛm kɔ̈c piny cath atɔ̈u nhial ɣɔ̈c, awïc riɛl guöp, aye loi möi e rot Ɣɔ̈rbɛ̈kläi-Kol, ku aye yök rot tenë Peninsula, Islands ku Ross Sea.Korean : 여름엔 수천 명의 달하는 직원들이 지역에 사십여 개가 넘는 기지에 흩어져 살고 있습니다. 겨울에는 오직 적은 수의 인원만 상주합니다.

Southwestern Dinka : kɔ̈c lui juëc a reer ten kam möi dozen ka ŋuan ɣɔ̈n ka ic; namar thik lik a reer kam yak thok.Korean : 남극 내륙은 2~3km의 얼음으로 뒤덮인 황량한 고원입니다.

Southwestern Dinka : Piny Antarctica e plateau tɔ̈u ic rot ku acï ice kum nhom mitir 2-3.Korean : 특정한 때에만 있는 전문 항공 여행은 산행을 위한 내륙 투어 이거나, 북극점을 보기 위한 투어로 큰 베이스가 있는 내륙으로 간다.

Southwestern Dinka : Kɔ̈c cath nhial ala piny, tenë la nhial kur nhom ku be la tenë Pole, ke leŋ thar dït tot.Korean : 남극 횡단(또는 하이웨이)은 로쏘해의 맥멀도 역에서 남극까지 1600킬로미터에 달합니다.

Southwestern Dinka : Pole ciɛm acï rot cuɔ̈t (ku ct dhel bar) aye mitir 1600 cath tenë McMurdo Station Ross Sea nhom tenë Pole.Korean : 이 트레일은 압축된 눈으로 크레바스(crevasse)는 채워져서 깃발로 표시된다. 이 길은 연료와 보급품을 싣고 썰매를 끄는 특수 트랙터로만 이동할 수 있다.

Southwestern Dinka : Snow a riil ic kek adhuum cï thiaŋ ku acï git a alam. Kɔ̈c a cath thïn e tractors, aye sleds miët bei ku jath ku kaŋ.Korean : 이것들은 매우 민첩하지 않아서 고원에 도착하기까지 남극횡단 산지 주변에서 오랜 시간을 보내야 합니다.

Southwestern Dinka : Acï ic puɔ̈l ka cath kam dït nyai ka war dhël ic tenë kur Transantarctic be bɛn tenë plateau.Korean : 겨울에 가장 흔한 사고 원인은 미끄러운 도로, 포장도로(보도) 그리고 특히 계단이다.

Southwestern Dinka : Kenë dɛny rot lac bɛi yak thok a dhɛl la cuɔ̈thcuɔ̈th, dhel nhom (dhel yɔ̈u) ku tenë cath.Korean : 최소한 적당한 밑창을 가진 신발이 필요합니다. 여름 신발은 빙판에서 매우 미끄럽고 몇몇 겨울용 부츠도 만족스럽지 못합니다.

Southwestern Dinka : Tɛ tɔ̈c nhom piny, yïn wïc warcök riil kek cök path. War mei aciɛr ice nhom ku snow, e gut war kɔ̈k yak thok alïu.Korean : 패턴은 5 mm (1/5 인치) 혹은 이상 깊어야 하고 자재는 낮은 온도에도 부드러워야 합니다.

Southwestern Dinka : Giët awïc be yic mec,mitir ka 5 (1/5 inch) ku ka juëc, ku ke daŋ akɔ̈c apath tɛ liir piny.Korean : 일부 부츠에는 스터드가 있고, 미끄러운 환경에 적합하도록 스터드에 추가 장치가 장착되어 있어서, 대부분의 신발과 부츠, 그리고 힐 또는 힐과 밑창에도 적합합니다.

Southwestern Dinka : War kɔ̈k amoth nhiim ku kenë luɔ̈i aleŋ nhom ke moth kenë dhël la cuɔ̈thcuɔ̈th, ke path tenë war ku boots,kenë war cök ku nhom.Korean : 굽은 낮고 넓어야 합니다. 모래, 자갈 또는 소금(염화칼슘)은 종종 미끄럼 방지를 위해 도로나 길에 흗뿌려져 있습니다.

Southwestern Dinka : War nhom abe ya nhom reer piny ku alau ic. liɛt, gɛi ku awai (calcium chloride) aye wɛr dhël nhom be cɔ̈l ala dïl.Korean : 눈사태는 이상 현상이 아닙니다. 가파른 경사면에 일정 수준 이상의 눈이 쌓여 아래쪽으로 쓸려 내려오는 것을 눈사태라고 합니다.

Southwestern Dinka : Avalanches acï rɛc; tɛ lɔ̈r piny ake thin nyɔ̈t dɔ̈m, ku ke dït a bɛn piny ka ye avalanches.[Day37]

Korean : 문제는 눈이 질척거리기 때문에, 눈이 내리도록 촉발하는 것이 필요하고 내리는 눈은 나머지에게 기폭하는 이벤트가 될 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Ke rac e ke daŋ snow ala nuetnuet, ka yen awïc ke pïk yen be bɛn piny, ku snow kɔ̈k ba piny alëu bïk kɔ̈k piëk piny.Korean : 간혹 눈사태가 일어나게 하는 요인에는 해가 눈을 따뜻하게 데우거나, 눈이 더 많이 내린다거나 하는 기존 요인과, 간혹 일어나는 기타 자연적 요인, 그리고 종종 사람에 의한 요인이 있습니다.

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt kenë ye piëk piny aya akol yen snow tuöc, tɛ dɛt ke snow löny piny, tɛ dɛt aka kɔ̈k ï cak, tɛ menë raan.Korean : 토네이도는 저기압의 공기가 회전하는 기둥으로서 주변 공기를 안쪽으로 끌고 와 위로 보냅니다.

Southwestern Dinka : Tornado atän rot wïïc kek aliir- thiin kor, kenë aliir thiɔ̈k miɛt alɔ̈ŋ thïn ku nhial.Korean : 아주 강한 바람(대부분 시속 100~200마일)을 일으키며, 회전하며 움직이면서 무거운 물체를 공기 중으로 들어 올릴 수 있다.

Southwestern Dinka : Ayom dit loi (acït mitir 100 ku 200 kam tok ic) ku alëu be ka dït thiek jät nhial aliir ic, jɔ̈l ka jɔ̈t ka tornado cath.Korean : ¨먹구름에서부터 내려오는 깔때기 모양에서 시작되어, 지면에 닿을 때는 ¨토네이도¨가 되어 버립니다.¨

Southwestern Dinka : A rot jɔ̈k ka ye ke dhuk piny ɣɔ̈r ic yom nhial ic, ku loi rot ¨tornadoes¨ tɛ gɔ̈t kek piny.Korean : 개인 VPN(가상 사설망) 공급자는 정치적 검열과 상업적 IP-지역 제한을 모두 우회할 수 있는 훌륭한 방법이다.

Southwestern Dinka : Kenë raan VPN (virtual private network) kɔ̈c kony aya ka path ye kɔ̈c kaŋ akuma rɛc ku kaŋ kɔ̈c ɣɔ̈c wan thok-geofiltering.Korean : 이것은 http뿐만 아니라 모든 인터넷 트래픽을 재 경로 변경 할 수 있다는 이유에서 웹 프록시보다 뛰어나다.

Southwestern Dinka : A dït menë web proxies wɛt ka juëc: akek Internet traffic bën dɔ̈k nhom, ace http rot.Korean : 일반적으로 더 높은 인터넷 접속 속도과 나은 품질의 서비스를 제공한다. 또한 암호화되어 감시하기 어렵게 만든다.

Southwestern Dinka : Aleŋ bandwidth tɔ̈u nhial ku service path. Ace yëk encrypted ku a riil ic be kek yëk loop/luup.Korean : ¨미디어 기업은 이를 ¨복제를 방지하기 위함¨이라 주장하며 이에 대한 실제 목적을 속인다. ¨

Southwestern Dinka : kɔ̈c media aluɛth cak wɛt ye kenë, lueel la ke ¨ye thiän¨.Korean : 사실, 지역 코드는 불법 복사에 전혀 영향을 미치지 않는다. 원본과 다를 바 없는 디스크 복사본(bit-for-bit copy)은 마치 원본처럼 어떤 장치에서도 잘 작동될 것이기 때문이다.

Southwestern Dinka : Yen, codes bäi acïn ke ye loi ke ye wol ic; ke thin-ku-ke thin cï wol disk ic abe thuëëc apath kuät device ic tɛ cï ke path lui thïn.Korean : 실제 목적은 그 회사들에게 시장에 대한 더 많은 통제권을 주는 것입니다. 이 모든 것은 수익을 만들기 위함입니다.

Southwestern Dinka : Wɛt de ic e ku be kaŋ luɔ̈i yëk riɛl tɛ den ɣɔ̈c ic; aken e wëu bïk rot wïïc.Korean : 전화는 인터넷으로 전송되기 때문에 굳이 당신이 거주하거나 여행하는 지역에 위치한 통신 업체를 이용하지 않아도 된다.

Southwestern Dinka : E rin kaŋ cɔ̈t atɔ̈u Internet nhom, acï wïc bïn cɔ̈t thalapon tenë luɔ̈i reer yïn thïn ku tɛ kɛc yïn thïn.Korean : 현재 거주하는 커뮤니티에서 지역 번호를 획득할 필요가 없습니다. 알래스카 치킨의 미개척지에서 위성 인터넷 접속을 획득하고 햇빛이 쨍쨍한 애리조나에 있다고 주장하는 번호를 선택할 수도 있습니다.

Southwestern Dinka : Yen aya acïn kenë yï yök ba laŋ namar tenë kɔ̈c reer yïn thïn; yïn alëu ba satellite Internet connection yök tenë ajith ic, Alaska ku kuɛny namar kenë ye lueel la yïn atɔ̈u Arizona ruel akol thin.Korean : 공중전화망의 전화를 받기 위해서는 별도로 국제 번호를 구매해야 하는데, 어디에서 번호가 오는지에 따라 발신자의 전화를 받을 수 있는지 없는지의 차이가 나뉩니다.

Southwestern Dinka : Akolkol, yïn awïc ba ɣɔ̈c namar pinynhom e rot kenë thalapon PSTN yï puöl bï cɔ̈l.tɛ bï namar thïn aleŋ ke ye nyuɔ̈th tenɛ̈ kɔ̈c cɔ̈l yïn.Korean : 실시간 텍스트 번역기 앱 – 한 언어에서 다른 언어로 텍스트 전체를 자동으로 번역할 수 있는 애플리케이션.

Southwestern Dinka : Kam-ic wël war ic apps – applications ke lëu be käŋ war ic thuɔ̈ŋ tok e thöŋ dɛt ic.Korean : 이 분야의 애플리케이션 중 일부는 이용자가 스마트폰을 대상을 향하게 하면, 표지판 등에 적힌 외국어 텍스트를 번역하기도 한다.

Southwestern Dinka : Applications kɔ̈k akut kenë yic a wël war ic thok bɛi kɔ̈k ic thöŋ cïn ku kɔ̈k pinynhom ic tɛ cï raan smartphone nyuɔ̈th kaŋ kɔ̈th.Korean : 번역 엔진은 극적으로 향상되었고, 이제는 다소 정확한 번역(그리고 횡설수설하는 일은 거의 없다)을 하기도 하지만, 아직까진 문장 전체를 오변역 할 수도 있기 때문에, 어느 정도 주의를 기울여야 한다.

Southwestern Dinka : Makäna a (Engines) wɛr thok ic acï rot guir, ku menë acï ya gɛm wɛr thok ic la cök (tɛ dɛt ace yic loi), ku mukmuk nhom aye wïc, e rin aŋuɔ̈t cïk diël yök dhël ce tɛ de.Korean : 이 카테고리에서 가장 눈에 띄는 앱 중 하나는 구글 번역(Google Translate)으로, 원하는 언어 데이터를 다운로드 한 후 오프라인 상태에서 번역을 구현할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : ke töŋ ye lac yök kam appska akut kenë yic e Google Translate, kenë ye puöl wer ic offline wën cïn thöŋ ke daŋ yëk download.Korean : 스마트폰에서 GPS 네비게이션 앱을 사용하는 것은 해외에서 가장 쉽고 편리하게 길을 찾을 수 있는 방법이 될 것이다.

Southwestern Dinka : Ke ye yïn GPS navigation apps luöi smartphone du ic apath ku apuɔ̈l ic bï nyuöth piny tɛ cïn jal pan dun.Korean : GPS에 쓰이는 새 맵을 구입하거나, 분리형 GPS 장치를 구입 또는 렌탈 업체에서 빌리는 것보다 돈을 절약할 수 있다.

Southwestern Dinka : A wëi tɔ̈u e ɣɔ̈c mapsyam kenë GPS, ku GPS tɔ̈u rot device ku jɔ̈l thurumbil jiir ic tenë rental company.Korean : 당신의 폰에 데이터 연결이 되지 않거나 통화권 밖에 있는 경우에는, 성능이 제한적이거나 사용이 불가능할 수 있다.

Southwestern Dinka : Tɛ cïn yïn data connection thalapon du ic, ku atɔ̈u aɣeer tɛ mec, luɔ̈i den alëu be cëk ku aliu.Korean : 모든 길목 상점에는 혼란을 야기하는 선불 전화 카드가 가득하고 이 카드는 공중전화나 일반 전화에서 사용할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Tɛ riëc bën acï thiaŋ käŋ kɔ̈c dol nhiim thalapon cards ka ye luöi thalapun ye tɔ̈u piny ku thalapun e path.Korean : 대부분의 카드는 어디든지 전화할 수 있지만, 일부는 특정 국가에 더 싼 전화 요금을 제공하기도 합니다.

Southwestern Dinka : tɛ cɔŋ kɛɛt juëc piath e cɔ̈t kuät tɛ riëc bën, ka kɔ̈k aka path loi ka kor tenë kɔ̈c kɔ̈k bɛi ic.Korean : 이러한 서비스 접근은 대부분의 전화기에서 무료로 걸 수 있는 무료전화 번호를 통해 이루어지는 경우가 많습니다.

Southwestern Dinka : bä käk loi yök tenë cɔ̈t abac thalapon namar lëu be cɔ̈l thalapun ke cïn wëu.Korean : 일반 사진 촬영에 관한 규칙은 비디오 녹화에도 적용되며, 아마도 더욱 그러할 것입니다.

Southwestern Dinka : Löŋ kaŋ thur aya aye luöi gɛt piny bïdiö ic, e gut kä juëc.[Day38]

Korean : 만일 사진 촬영이 허가가 되지 않았다면, 동영상으로 찍는 것도 고려되어선 안됩니다.

Southwestern Dinka : Tɛ cï thur ke daŋ ye puöl, ka yen yïn cï wïc ba tak ba bïdiö gat piny.Korean : 드론을 사용할 경우 촬영할 수 있는 사항과 허가 또는 추가 라이센스가 필요한 사항에 대해 미리 확인해야 합니다.

Southwestern Dinka : Tɛ lui yïn drone, cath apath tueŋ ba ŋic ke cï puöl ku ke cï pën ba gat piny ku ke ye puöl ku awerek ke gän akuma kɔ̈k ye wïc.Korean : 드론을 공항 근처나 군중들 위로 띄우는 것은, 비록 자신이 있는 지역에서는 불법이 아닐 수 있더라도, 거의 늘 좋지 않은 생각입니다

Southwestern Dinka : Par drone airport lɔ̈m ku kɔ̈c juäc nhiim ake rac, cɔŋ alɔn cï yen ye pën tɛ rëër yïn thïn.Korean : 오늘날 항공 여행은 먼저 가격을 검색 및 비교하지 않고 항공사를 통해 직접 예약하는 경우는 거의 없습니다.

Southwestern Dinka : Yaköl käc nhial ace gat piny tenë airline ka cï kɔ̈ŋ gör ku thöŋ kaŋ ɣɔ̈c.Korean : 때로는 같은 비행이더라도 다른 웹사이트마다 큰 가격 차이를 보일 수 있기 때문에, 표를 예약하기 전에 가격을 비교하거나 항공사 웹사이트에서 가격을 확인해 보는 것이 좋습니다.

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt dömdöm flight tok aleŋ adan wëi loi thok tɛ kith ku tɔ̈u piny be ka jal thöŋ kek ka cï yök ku aya be däi tenë website e airline ic ka yï këc gua dɔ̈m.Korean : 특정 국가를 짧은 기간 여행객으로 또는 비즈니스로 방문하는 경우에는 비자가 필요 없겠지만, 국제 학생인 경우는 일반적인 여행객으로 가는 것보다 보통 더 장기 체류하는 것이 필요하다.

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ alɔn cïn wïc visa kenë nem cek ic bɛi kɔ̈k ic ke ye kɔ̈c piny cath ku kɔ̈c ɣɔ̈c, la tɛn ka yï ye mënh abun pan dɛt awïc rëër kam dït menë la tɛn ka ye raan cath piny path.Korean : 보통 외국에서 오랜 기간 머물기 위해서는 사전에 비자를 받아야 합니다.

Southwestern Dinka : E bën, rëër pan dɛt kam dït tot awïc yïn ba laŋ awerek cäth (visa) tueŋ.Korean : 학생 비자는 보통 일반 관광 비자나 사업 비자와 다른 요구 조건과 신청 절차를 따른다.

Southwestern Dinka : Visas mïth abun aleŋ ka ye wïc loi thok ku dhɛl application tenë kɔ̈c cɛth piny path ku kaŋ kɔ̈c ɣɔ̈c wei.Korean : 대부분의 국가에서는 공부하고자 하는 기관이 보낸 제안서와 적어도 공부 과정의 첫해 동안 스스로 학비를 마련할 수 있다는 증서를 제공해야 합니다.

Southwestern Dinka : Tenë bɛi juäc, yïn wïc athör cï gɔ̈t tenë pan abun le nyin kuen thïn, ku aya ke cï nyuɔ̈th wëu bïn rot kony tenë ruön tueŋ kuen du ic.Korean : 자세한 요구 사항은 공부하고자 하는 국가의 이민 부서와 해당 기관에 확인해 주십시오.

Southwestern Dinka : Cath kek tɛ wën le yïn kuen thïn, e gut kɔ̈c tenë kök e pan leer yïn thïn ka ye wïc.Korean : 외교관이 아닌 이상, 해외에서 일하는 것은 일반적으로 거주하고 있는 국가에서 소득세를 신고해야 한다는 것을 의미합니다.

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt bïn ya kɔc cï pöc tɔ̈u akuma ic (diplomat), luɔ̈i tɛ mec awïc yïn bïn gat juɛr kaŋ luɔ̈i pan reer yïn thïn.Korean : 소득세는 국가별로 다르게 구성되며, 세율과 과세 등급은 국가마다 크게 다릅니다.

Southwestern Dinka : Ajuër käŋ luɔ̈i athok loi bɛi loi thok ic, ku ajuër ku ajuër kek thöŋ den aloi thok tenë bäi ku bäi.Korean : 미국 및 캐나다와 같은 일부 연방 국가에서는 소득세가 연방 및 지방세로 둘 다 부과되므로 요율 및 과세구간은 지역별로 다를 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Akuma bɛi kɔ̈k ic, cemenë America ku Kanada,ajuër kaŋ luɔ̈i aye täu tenë kɔ̈c akuma ku kɔ̈c lui bäi, ka juër ku thöŋ nhom athok tenë bäi ku bäi.Korean : 입국 심사는 보통 고국에 도착했을 때는 없거나 형식적인 절차로 수행하지만 세관 검색은 번거로울 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ alɔ̈n ye tenë kɔ̈k cath ka liu ku ka ye loi bï yïn pan dun, mɛcmɛc tenë kök iɛ riil ic.Korean : 어떤 물품들이 반입이 가능한지 아닌지 반드시 알고 있어야 하며 법률상의 한도를 넘는 것은 무엇이든 신고해야 한다.

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic ke ba bɛi ku ke ce bɛi thïn ku luɛɛl kek käŋ löŋ ye puöl.Korean : 여행 글쓰기 사업을 시작하는 가장 쉬운 방법은 기존의 여행 블로그 웹사이트에서 기술을 연마하는 것입니다.

Southwestern Dinka : Dhël puɔ̈l ic ba jɔ̈k tajir gɛ̈tgɛ̈t cath ic e ku ba tɛt du täu blog website cath ic.Korean : 웹에서 포맷하고 편집하는 데 익숙해진 후 나중에 자신만의 웹사이트를 만들 수도 있다.

Southwestern Dinka : Tɛ cïn ye jal ŋic nyɛɛi käŋ ku cökpiny web ic, ka la, ka yïn alëu ba website du cak.Korean : 여행 중 자원봉사는 변화를 만들어 내는 좋은 방법입니다. 이는 단지 타인에게 도움을 주는 것 그 이상입니다.

Southwestern Dinka : Yökyök ka yï cath adhël path ba ka la cök loi ku ace gɛm käŋ.Korean : 외국에서 살면서 자원봉사를 하는 것은 다른 문화를 알게 되고, 새로운 사람들을 만나고, 자신에 대해 배우고, 견해를 넓이고, 새로운 기술을 습득하는 좋은 방법이다.

Southwestern Dinka : Rëër ku yökyök rot pan dɛt ic a dhël path ba ciɛŋ kɔ̈c kɔ̈k ŋic, ram ka kɔ̈c yam, jɔ̈l rot dɛt, ŋic kaŋ ku yök tɛt yam.Korean : 많은 자원봉사자들이 숙식을 제공하고 적은 급여를 지불하기 때문에, 더 오래 머물 수 있도록 예산을 늘리는 좋은 방법이 될 수 있다.

Southwestern Dinka : Adhël dɛt path bïn tëŋ wëu juak ic ku ba rëër kam dït tɛ dɛt e rion luɔ̈i ye kɔ̈c rot yök aleŋ ɣön nïn ku kɔ̈k lik aleŋ wëu thik nyɔ̈t ye tɔ̈u piny.Korean : 바이킹은 러시아 수로를 사용하여 흑해와 카스피해에 도착했습니다. 이 경로의 일부는 여전히 사용할 수 있습니다. 취득하기 어려운 특별 허가가 필요한지 확인하십시오.

Southwestern Dinka : Vikings acath tenë Russia dhël pïu ic bïk la war col ku war Caspian. Abɛk dhɛl ka aŋuɔ̈t ka lui. Cath ka ken ye wïc, ke ye yic riɛl tɛ dɛt be yök.Korean : 백해-발트해 운하는 오네가 호, 라도가 호, 상트페테르부르크처럼 대부분의 경우 강과 호수를 경유해 북극해와 발트해를 이어준다.

Southwestern Dinka : War mabiör–Baltic Canal aye war Arctic nuɛt kek war Baltic, tenë akuaŋ Onega, akuaŋLadoga ku Saint Petersburg, tɛ dɛt ye loi kenë wër ku akuɛk.Korean : 오네가 호수도 볼가와 연결되어 있기에, 카스프해에서 러시아를 통해 오는 것은 여전히 가능한 일입니다.

Southwestern Dinka : Akuaŋ Onega aya acï nuɛt kek Volga, ka yen bɛ̈n tenë war Caspian alɔŋ Russia a rot lëu.Korean : 일단 바다에 도착하면 모든 게 분명해질 것이니 걱정하지 마세요. 다른 보트 히치하이커들을 만날 것이고, 그들이 갖고 있는 정보도 당신과 공유할 거에요.

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic tɛ yup yïn marinas ka keriëc bën abe ŋic. Yïn be rɔ̈m ka kɔ̈c riɛth yup ku gɛm ka yïn wël kɔ̈k.Korean : 기본적으로 당신은 당신의 도움을 제공하고 부두를 서성거리고 요트를 청소하는 사람들에게 접근하며 술집에서 선원에게 다가가려 시도하는 것으로 주의를 끌것이다.

Southwestern Dinka : Yen yïn wïc ba kaŋ tau nhial be yï kony, cath docks, jɔ̈l la tenë kɔ̈c kut riɛth ken ic, them ba jam kek kɔ̈c kuëth bar ic, etc.[Day39]

Korean : 가능한 많은 사람과 대화하도록 하세요. 얼마 후에 모든 사람이 당신을 알게 되고 어떤 배에서 사람을 구하는지 당신에게 알려줄 것입니다.

Southwestern Dinka : Them ba jam kek kɔ̈c juäc tɛ lëu yen rot.atenë ye raan bën abï ŋic ku lëk ka yïn ye riän yen wïc raan jɔ̈t.Korean : 항공 동맹에서 마일리지 서비스 항공사를 신중하게 선택해야 합니다.

Southwestern Dinka : Yïn wïc ba tiɛr dun käc nyiɛc kuany alliance ic.Korean : 여러분이 가장 자주 이용하는 항공사에 가입하는 것이 가장 직관적인 선택이라 생각하실 수 있지만, 항공사마다 제공되는 혜택이 종종 다르고 동일한 제휴 항공사의 다른 항공사에서는 상용 고객 포인트가 더 후하게 제공될 수 있다는 점을 알아두시길 바랍니다.

Southwestern Dinka : Tɛ cɔ̈ŋ yïn yen ya yök ka path ba la tiɛr ye yïn lac käc thïn ic,yïn wïc ba ŋic la ka path ye gam aloi thok tenë kɔ̈c lac käc tiɛr ic tiɛr loi thok ic alliance tok icKorean : 에미레이트 항공, 에티하드 항공, 카타르 항공과 터키 항공을 비롯한 여러 항공사들은 아프리카로 서비스 제공을 확대했습니다. 또한 타 유럽 항공사에 비해 싼 가격에 아프리카 주요 도시로의 항공 연결 편도 제공합니다.

Southwestern Dinka : Tiɛr cemenë Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways ku Turkish Airlines acï kä ken cuɔ̈t ic ciën tenë Africa, ku ala gɛth dït Africa ic kek ɣɔ̈c path menë tiir Europe.Korean : 터키 항공은 2014년 기준으로 아프리카 30개국의 39개 목적지로 운항합니다.

Southwestern Dinka : Turkish Airlines apär ɣɔ̈n thiɛ̈r diäk ku dhuŋuän (39) bɛ̈i Africa kaa thiɛ̈r diäk yic ruön 2014.Korean : 만일 추가적으로 여행을 할 수 있는 시간이 있다면 아프리카 여행경비와 세계 경 주비용을 비교해보십시오.

Southwestern Dinka : Tɛ leŋ yïn kam käc dɛt tɔ̈u,cath ba tïŋ adan wëu käc be la Apirika ku thöŋ kek wëu käc piny-nhom.Korean : 아프리카 바깥의 모든 장소에 대한 추가 비자, 출국세, 지상에서의 이동 등 추가 비용을 포함시키는 것을 잊지 마세요.

Southwestern Dinka : Duk nhom mar ba abaŋ wëu kɔ̈k mat thïn kaŋ visas, ajuër kaŋ käc, käc piny, etc. Tenë ɣön ka bën aɣeer tenë Africa.Korean : 만약 온전히 남반구에서만 비행하는 세계 여행을 원한다면, 대양횡단 루트가 적어 비행 편과 목적지를 선택하는데 제한이 있다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba par piny nhom alɔŋ ciɛm wan Hemisphere, kuënykuëny flights ku tɛ̈ leer yïn thïn aye gël nhom rin liu dhɛ̈l transoceanic.Korean : 그 어떤 항공 동맹도 남반구의 3대양을 횡단하지 않습니다(스카이팀(SkyTeam)은 횡단을 전혀 하지 않습니다.).

Southwestern Dinka : Acïn airline alliance kenë ë dhɛ̈l tëk tënë tem kɔ̈u wër ka diak alɔŋ ciɛm Hemisphere (ku SkyTeam ace lui ka ka ëye tem kɔ̈u).Korean : 하지만 스타얼라이언스는 산티아고에서 타이티에 이르는 남태평양 동부를 제외하고 모든 지역에 적용됩니다. LATAM Oneworld 항공편이 이 지역에 해당합니다.

Southwestern Dinka : Ka yen, Star Alliance akë riëc ëbën loi kua ce ciëën ciɛm Pacific tënë Santiago de Chile leer Tahiti, ke ye LATAM pinynhom tok flight.Korean : 남태평양과 남아메리카 서해안을 건너뛰고 싶다면 이 항공편만이 유일한 선택 사항은 아닙니다.(아래를 참조하세요)

Southwestern Dinka : Flight ace yen tɔ̈u rot tɛ̈ wïc yïn yen ba Pacific ciɛm lïïr nhom ku coast tueŋ Amerika ciɛm (tïŋ piiny)Korean : 1994년, 인종적으로 아르메니아인인 아제르바이잔의 나고모-카라바흐 지역에서 아제르바이잔인을 상대로 전쟁이 일어났습니다.

Southwestern Dinka : Ruön 1994, dhiën Armenian Nagorno-Karabakh pan Azerbaijan acï tɔŋ jɔk cök kek Azeris.Korean : 아르메니아의 지지를 받으며 새 공화국이 생성되었다. 그러나 심지어 아르메니아뿐 아니라 그 어떤 국가도 이곳을 공식적인 국가로 인정하지 않는다.

Southwestern Dinka : Kek kuɔny Armenian, pan yam republic acï cak. Ke yen, acïn pan cï guir - e gut Armenia - ce ye gam.Korean : 해당 지역을 둘러싼 외교적 분쟁은 아르메니아와 아제르바이잔 간의 관계를 지속적으로 악화시키고 있습니다.

Southwestern Dinka : Jam ë bäny wɛ̈t pan kenë acï jal lɔ tueŋ ka rɛc math e kam Armenia ku Azerbaijan.Korean : 캐널 디스트릭트(네덜란드어: Grachtengordel)는 암스테르담의 비넨스타트를 둘러싼 유명한 17세기 구역입니다.

Southwestern Dinka : Canal District (Dutch: Grachtengordel) district e 17th-century ŋic ka cï Binnenstad e Amsterdam tuɔk ciɛl.Korean : 독특한 문화적, 역사적 가치를 인정받아, 전 구역이 유네스코 세계 문화유산에 등재되었습니다. 그리고 그 재산 가치는 국가 내에서 가장 높은 편에 속합니다.

Southwestern Dinka : District ëbën acï puöl ba ya tënë UNESCO World Heritage e wɛ̈t ciɛŋ ku kɛ̈ŋ ken loi thok, ku piath ka ken akek tɔ̈u nhial apɛi bäi yic.Korean : 다섯 개의 땅이라는 뜻의 친퀘 테레는 이탈리아 리구리아 지역에 위치한 리오마조레, 마나롤라, 코르닐리아, 베르나차, 몬테로소라는 다섯 개의 작은 연안 마을로 구성됩니다.

Southwestern Dinka : Cinque Terre, wɛ̈t de yic piiny ka dhiëc, aleŋ yic bɛ̈i thik nyɔ̈t ka dhiëc cɔl Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza ku Monterosso ka tɔ̈u pan Italian cɔl Liguria.Korean : 이들은 유네스코 세계 문화유산 목록에 등재되어 있다.

Southwestern Dinka : Acï gɔ̈t tënë UNESCO World Heritage yic.Korean : 사람들은 몇 세기에 걸쳐 험하고 가파른 경관에서 바다가 내려다 보이는 절벽에까지 공들여 테라스를 건설했다.

Southwestern Dinka : Tënë centuries juëc, kɔc acï kal buth a la ŋɔnyŋɔny, ta mec yic ta thöny nhom war tiɛt piny.Korean : 매력적인 점 중의 하나는 바로 기업가치 개발의 손이 닿지 않는 것으로, 도보, 기차 및 배가 마을을 연결하지만 차로선 외부에서 해당 마을을 방문할 수가 없습니다

Southwestern Dinka : Ka kɔ̈k pɛth de ake cï ka pɔth röt loi ye tïŋ. Dhɛ̈l, kathär ku riɛth ye tuöm nhom ka bɛ̈i, ku thurumbil ace ka döt aɣeer.Korean : 프랑스에서 쓰이는 프랑스어와 벨기에와 스위스에서 쓰이는 프랑스어는 의사소통이 가능할 만큼 비슷하지만 일부 차이가 있습니다.

Southwestern Dinka : Thok juëc French ye gueel pan Belgium ku Switzerland aloi thok tenë French ye gueel tënë France, kua athöŋ ka ye detic ka dhie.Korean : 특히 프랑스어를 사용하는 벨기에와 스위스의 숫자 체계에는 프랑스에서 사용하는 프랑스어와 다른 약간의 특이점이 있으며, 일부 단어의 발음이 약간 다르다.

Southwestern Dinka : Kenë, luɔi namar tënë kɔc Belgium jam French ku Switzerland aleŋ wël thik lik loi thok tënë French ye gueel tɔ̈u France, ku cɔ̈t wël abak aloi thok.Korean : 그럼에도 불구하고 프랑스어를 사용하는 벨기에 사람들과 스위스 사람들은 모두 학교에서 표준 프랑스어를 배웠을 것이므로 표준 프랑스어 번호 체계를 사용하더라도 그들은 이해할 수 있을 것이다.

Southwestern Dinka : Ka yen, Belgians ku Swiss jam thöŋ French aka be thöŋ French path piɔc pan abun, ka a tenë ka lëu bïk yïn ya det cɔŋ alɔn jiɛm yïn thöŋ ril French e luɔi namar.Korean : ¨전 세계 대부분에선 손을 흔드는 것은 ¨안녕하세요¨를 나타내는 친절한 제스처입니다.¨

Southwestern Dinka : Tɛ̈ riëc ëbën piny nhom, yɛ̈ɛ̈k cïn aye ken math nyuɔth, aye nyooth ¨hello.¨Korean : ¨그러나, 적어도 시골 지역의 말레이인들 중에서, 이는 ¨어서 오세요¨를 의미하는데, 이것은 특정 서구 국가에서 사용되는 제스처인 검지 손가락을 자신 쪽으로 굽히는 것과 비슷한데, 오직 그러한 목적으로만 사용되어야 한다.¨

Southwestern Dinka : Ka yen, Malaysia yic, kam Malays e bɛ̈i aɣeer yic, wɛt de yic ¨bär,¨ athöŋ kek cin cï thuök guöp yic, e ken nyooth ye luɔi bɛ̈i kɔ̈k tueŋ yic, ku abë lui kenë ë rot.[Day40]

Korean : 마찬가지로 스페인을 여행하는 영국 여행객들에겐 작별의 인사로 손바닥을 인사를 하는 사람 쪽으로(즉 상대가 손등이 보이는 것) 하는 것은 다시 돌아오라고 하는 것으로 착각할 수 있다.

Southwestern Dinka : Ka thöŋ, raan British cath Spain yic abë yɛ̈ɛ̈k cin goodbye cï cin math thïn cï wël nhom raan yɛ̈ɛ̈k cïn (mɛnë raan cïn yï cïn yäk tënë yen) ka ye nyuöth dhuök ɣe.Korean : 보조적 언어는 의사소통에 어려움을 가지는 사람들을 위해 의사소통을 가능케 하도록 만들어진 인공적 언어 또는 구성된 언어이다.

Southwestern Dinka : Thok e kuɔny a ka ye cak kua ye loi tënë wïc kek bïk jam cɔ̈l ala tueŋ kam kɔc ka bï jamden yic riɛl.Korean : 그것은 상호 소통이 불가능한 서로 다른 언어의 화자끼리 의사소통을 위해 정한 언어인 링구아 프랑카와는 다른 개념입니다.

Southwestern Dinka : Aloi thok tënë lingua francas, ka kek thok cï cak be jal ya thok cï piny thoŋ wɛ̈t e tök kua kɔ̈k ka ye dhël ye kɔ̈c jam kam kɔc jam thok kɔ̈k.Korean : 여행객들은 무더위 속에서 물(또는 그 밖의 무언가)이라고 착각하게 되는 신기루를 경험할 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Atuny akol yic, kɔ̈c cath ayök riäl kenë gɛm rial pïu (ku kɔ̈k).Korean : 여행자가 귀중한 에너지와 남은 물을 쓰면서까지 신기루를 쫒아간다면 위험할 수가 있다.

Southwestern Dinka : ka ka aya ka rac tɛ̈ buɔth raan riäl cök, ba riɛl ku pïu jal rac.Korean : 사막의 한더위도 밤에는 몹시 매서운 추위로 변할 수 있다. 따뜻한 옷 없이 저체온증은 실질적인 위험이다.

Southwestern Dinka : E gut riäŋ dït tuc aliɛr apɛi thei. Aliɛr piny aya rac tɛ̈ cïn yïn alɛ̈th tuc.Korean : 열대 우림을 따라 하이킹하려는 경우 특히 여름철에는 모기를 주의해야 합니다.

Southwestern Dinka : Möi, cemɛnë, awïc ba piny cath e dhiër tɛ̈ cïn ye tak ba ɣɔ̈ŋ deŋic.Korean : 아열대 우림 지역을 뚫고 운전을 하고 있더라도 차에 타기 위해 문을 연 몇 초 동안은 모기가 당신과 함께 차에 타기에 충분한 시간입니다.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔ̈ŋ alɔn kuëth yïn ɣöŋ deŋ kor yic, kam thin nyɔ̈t ka bap cï ŋäny thok tɛ̈ leer yïn thurumbil yic a kam dït bë dhiër la thurumbil yic kek yïn.Korean : 조류 독감, 보다 공식적인 이름인 조류 인플루엔자는, 조류와 포유류를 모두 감염시킬 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Tuany dit, kua aye cɔl avian influenza, alëu be diɛt ku läi liäp.Korean : 지금까지 인간에게서 보고된 사례는 천 건이 안 되지만, 그중 일부는 치명적이었다.

Southwestern Dinka : ka lik tënë ka juëc yic acï nyuɔ̈th kɔ̈c yic, ku kɔ̈k kam ken a ka rɛc.Korean : 대체적으로는 가금류를 다루는 사람들과 관련이 있지만, 탐조를 즐기는 사람들에게도 약간의 위험이 따릅니다.

Southwestern Dinka : ka juëc acï kɔ̈c math thïn ka lui kek diɛt, ku aya aleŋ ke rɛc lëu bë rot loi tënë kɔc dai diɛt.Korean : 노르웨이의 대표하는 것은 가파른 피오르드 및 높거나 평평한 고원 지대로 급격하게 넘어가는 계곡입니다.

Southwestern Dinka : Ka ye yök Norway a ka mɛc yic fjords ku kɔ̈t kenë dhël puɔl tënë plateau bar.Korean : ¨이 고원들은 종종 광범위하게 펼쳐진 나무가 없는 공간, 끝없이 넓게 트인 장소를 뜻하는 ¨비드¨라고 불리기도 합니다.¨

Southwestern Dinka : Plateaus tɛ̈ dɛ̈t aye cɔ̈l ¨vidde¨ wɛ̈r yic ke lau yic, tɛ̈ ŋɛny ye yic cïnic tiim, dïtic cï yic miɛt ciën.Korean : ¨로갈란주와 아그데르주에서는 흔히 헤더로 덮여 있는 나무가 없는 황무지를 의미하는 ¨hei¨라고 불립니다.¨

Southwestern Dinka : Rogalandic ku Agder aye cɔ̈l ¨hei¨ wɛ̈r de yic moorland cïnic tiim ka cï yɔ̈k kum nhom.Korean : 빙하는 불안정하지만 산 아래로 흐른다. 이때 경사면에 균열이나 틈이 생기는데, 이는 다리에 가려져 있을 수 있다.

Southwestern Dinka : Glaciers ala yakyak, ku awɛ̈t piny kur cök. Kenë aye cɔ̈l aɣar yic, adhuöm, ka ye snow bridges thian.Korean : 얼음굴의 벽과 지붕이 붕괴될 수 있으며 균열이 닫힐 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Päny ku ɣöt nhom den ice caves awïk ku wak ic ku tɛ̈ cï yic ɣar a yic thiɔ̈k.Korean : 빙하의 가장자리에서 거대한 덩어리들이 분리되고, 아래로 떨어지며, 어쩌면 가장자리에서 멀리 이동하거나 구를지도 모릅니다.

Southwestern Dinka : Glaciers thok ayic wak, löny piny ku kɛc kua lɔ̈r rot tɛ̈ tui ye thok.Korean : 힐스테이션의 휴가철은 일반적으로 인디언 서머 기간 동안 최절정에 이릅니다.

Southwestern Dinka : Kam kɔc piny cath nhom tënë tɛ̈ thöny ala nhial kam möi pan India.Korean : 그러나 겨울에는 눈이 수북히 쌓여 스키나 스노보드 같은 겨울 액티비티도 즐길 수 있기 때문에 다양한 아름다움과 매력을 느낄 수 있습니다.

Southwestern Dinka : Ka yen, aleŋ dhëŋ loi thok ku duar kam rur thok. Kek tɛ̈ thöny juëc ka ye yök snow ku aleŋ ka ye loi cemɛnë skiing ku snowboarding.Korean : 소수의 항공사만이 여전히 장례 유족 운임을 제공한다. 이는 장례를 치르기 위해 긴급히 여행해야 할 경우, 약간의 운임을 할인해 주는 제도이다.

Southwestern Dinka : Airlines thik lik a kek gɛm käc kaŋ kɔc cï thou, ken käc tek ic tënë kɔc käc la tol yic.Korean : 미국이나 캐나다에서 출발하는 항공편에 이것을 제공하는 항공사는 에어 캐나다, 델타 항공, 루프트한자와 웨스트 제트가 포함된다.

Southwestern Dinka : Airlines ka cït ka ka loi acït Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa tënë flights ba alɔŋ Amerika, Canada, ku WestJet.Korean : 어떤 경우에도, 전화로 항공사에 직접 예약해야 합니다.

Southwestern Dinka : Käŋ yic bën, yïn wïc ba dɔm thöc thalpon yic kek airline.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.