40 days English and West Central Oromo conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Oromiffa (Afaan Oromoo) languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

West Central Oromo : Wixata, saayintistootni yuunivasitii Stanfordii kan kutaa barnoota fayyaa meeshaa haaraa yaaliif ta'uu kan seelii gosa gosaan adda addaa baasu beeksisan: waan xiqqaa maxxanfamuu danda'uu kan maxxansituu inkjeeti fayyadamuun maxxaansu kan tokkon tokko isaanii saantimaa U.S tokko ta'uu malaa.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

West Central Oromo : Hooggantoonni qorannoo geggeessan, wanti kun dursanii dhibeewwan kanneen akka kaanseeri,darannoo sombaa, HIV, fi dhukkuba busaa biyyoota dinagdeedhaan boodatti hafan, iddoo itti hammeentaan dhibeewwan akka kaanseerii harmaairraa dandamachuu walakkaa biyyoota guddatanii ta'e keessatti qorachuuf.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

West Central Oromo : Gripen JAS 39C karaa ka'uumsa bira naannoo sa'aatii biyya keessaa ganama keessaa 9.30(0230 UTC) tti kufee dhohe, buufata xiyyaarichaas balalii daladalaa'tti cufan.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

West Central Oromo : Balaliisichi adda kan baafame akka Hogganaa Iskuudiren Diilookrit Paataavee akka ta'e adda baafamee ture.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

West Central Oromo : Akka miidiyaan biyya keessa gabaasetti konkoolatan ibiddaa daandii xiyyara utuu deebii kennuu ofirra galagalee .English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

West Central Oromo : Vidal kan umuriin isaa 28, garee Seviilaa irraa gara Baarsaatti ganna sadii dura dabalame.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

West Central Oromo : Erga magaala guddaa Kaatalaanitti darbaani, Viidaal kilaabii isaaf taphaa 49 taasisee.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

West Central Oromo : Mormichi kan eegalee naannoo sa'aatii 11:00 ti (UTC+1) fallaa galmaa adii Poolisiin eega turee seensa karaa Dawoninig, mana jireenya Muummee ministeera isaa sirrii.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

West Central Oromo : 11:00 booda, mormitoonni sochii tiraafikaa daangaa kaaba Waayithool keessaa cufan.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

West Central Oromo : 11:20 irratti poolisiin hiriirtotni akka dubatti deebi'an gaafate, haala sochii tiraafikaa walirra tuulamuufi mirga hiriiruusaanii waliin madalchiisuun akka irraa eegamu itti himuudhaan.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

West Central Oromo : Naanoo 11:29'tti, hiriirri gara Whitehall'tti ol deeme, marfata Trafalgar darbee, gamada bukkeen, Aldwych bira darbuun, akkasumas gara Holborn irraan olee Kingisweey, bakka paartiin Dudhaa Egaa Waltajjii Arfaasaa itti gochaa jiru, hoteela Giraand Konnaawot Roomsikeessatti adeemsise.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

West Central Oromo : Riikardiin Nadaal mata mataattii warreen Kaanadaa waliin 7-2 dha.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

West Central Oromo : Dhiyeenya kana Biriisbeeen Ooppenii irrattii Ra'oonikiin mo'atame.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

West Central Oromo : Naadaal servii jalqabaa tuqaa 76 ittiin tapha mo'e keessatti tuqaa saaphanaa 88% galche.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

West Central Oromo : Taphicha boode, Mootiin kileey kan jedhaan, "Marsaa xumura sagantawwan baayee barbaachisoo kanati deebi'uu kootii baayee gammadeera. Kan an as jiru mo'achuuf yaluuf jedheni."English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

West Central Oromo : ¨Waraqaan Panama¨ akka dibabeeti ilalama faayilaa miiliyoonaa kudhan kan dhaabbata seeraa Mosaak Fonsekaaa warreen Panama irraa argamaniif, kan miidiyaaf ifoome birraa bara 2016 ti.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

West Central Oromo : Galmeeleen sun kan argisiisan baankotni kudha afur maamilootni sooressootni taaksii fi damboota kan biroo akka baqataniif, qabeenya doolaara US biiliyoonotaan lakkaa'aman akka dhoksan gargaaruusaaniiti.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

West Central Oromo : Gaazexaan Ingilizii Ze Gaardiyaan Bankiin Neezarlaandi kaampaniiwwan sheelii 1200 keessaa naannoo harka tokko sadaaffaa akka to'atuuf yaada furmaataa dhiyeesse.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

West Central Oromo : Adunyaa guutummaatti diddaatu ture, himatamuu shakkamtoota baayee, kanaaf gaggeessitootni motummoota Ayiislaandii fi Paakistan lachanuu taayitaa gad dhiisan.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

West Central Oromo : Kan inni dhalate Hong Kongiti, Ma'n kan baratte Yuuniversitii Niiwu Yoorkiti fi mana barumsa seera Harvarditi fi yeroo tokko immo akka "green card" Ameerikaa qabaate ture.English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

West Central Oromo : Hisee'n yeroo filannootti Maa'n yeroo waqxii rakkinaa biyya dhiisee baqachuu akka malu akeeke.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

West Central Oromo : Hissehnis akka hubachiisetti, Maa Footooginewaan wantoota caalaaa hawwataadha.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

West Central Oromo : Osooma komiiwwan kun jiranii, Ma'n pilaatformii kan lafa ijoo Chaayinaa wajjin baayee walitti siqsuu deggeru tarkaanfachiisuusaaf harka guddaan injifate.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

West Central Oromo : Taphataa Guuyyichaa kan Hardhaa Aleeksi Oovechkiin isa kan Waashingitan Kaappitaalsiti.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

West Central Oromo : Goolii 2 fi kubbaa lamaa immo gooliif mijeesse kennera mo'icha Washingitan 5-3 kan Atilaanta Tiresharsii irratti argatan irratti.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

West Central Oromo : Kenniinsi kubbaa jalqabaa Ooveechkiinsi galgalaa gara goolii moo'umsa Niiklas Baakistroom isa haaraa galeeti.English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

West Central Oromo : Gooliin isaa lammaffaan inni galgala kanaa isa kan waqtichaa 60ffaadha, kan erga bara 1995-96 yeroo Jaaroomir Jaagir fi Maariyoo Leemiyaaksi lamaansaanii fageenya kana qaqqabanii booda taphataa jalqabaa gooliiwwan 60 yookaan isaa ol galche ta'uudhaan.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

West Central Oromo : Bateen 190ffaa irra ka'amee ture bara 2008'ti Sorreesoota Ameerikaa 400 kan galii tilmaaman Biliyoona $2.3 qabanin.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

West Central Oromo : Inni bara 1950 koolleejjii Aartiifi Saayinsii Yuunivarsiitii Viirjiiniyaatii eebbifame gumaacha guddaa immoo dhaabbatichaaf taasiseera.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

West Central Oromo : Manni hidhaa Abuu Gaharaayibii Iraaq yeroo warraqsaa gabjedheera.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

West Central Oromo : Manni hidhichaa ergaa humni waraanaa US fudhatee hidhaamtootni mirgii isaani sarbamuun argameen booda baayee jibbisasaa ta'e .English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

West Central Oromo : Pikuweet Jr. Piriiks Guddicha Singaappoor 2008 keessatti burkutaa'e, battaluma boolli jalqabaa Fernaandoo Aloonsoof dhaabatee booda, konkolaataa nageenyaas as fiduun.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

West Central Oromo : Akkumaa konkolaatan Aloonsoo duraa boba'aa guutachuuf gara bakka eegumsaa nageenyatti deeme, inni moo'icha argaachuf gara paakitii deeme.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

West Central Oromo : Piikuweer Jr. kan ari'ame bara 2009 Piriiksii guddaaHaangaariin booda.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

West Central Oromo : Sa'aatii 8:46 a.m. irratti cal'isuun magaalaa, yeroo murteessaa jeetiin galma isaa itti rukuteedha.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

West Central Oromo : Xiyyaan ifaa lama halkan tokkoon gara iddoo samii kessatti diriiraniiru.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

West Central Oromo : Ijaarsii gamoo samii tuquu shananiif bakkichatti adeemsifamaa jira, tajaajila geejiiba fi gidduuti paarkii yaadannoo waliin.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

West Central Oromo : Do'iin Tajaajila Biroodkaastii Paabilikii badhaasa Eemii yeroo darzana lamaa ol qaba, dorgommiin isaa ammoo Seesamii Istiriitii fi Mister Roojersi Neeberhuud qofa irra gabaabbata.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

West Central Oromo : Tokkoon tokkoon kutaalee agarsiisaa qabiiyyee kitaaba murtaa'ee irratti hundaa'a akkasumas sana booda qabiiyyee sana seenaa baay'ee keessatti qoratu.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

West Central Oromo : Tokkoon tokkoo agarsiisichaa ijoolleen mana kitaabaa yennaa deeman kitaabota isaan ilaaluu qabaniif gorsa ni laatu.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

West Central Oromo : Yohanis Grant, WNED bufaloo irra (Buufataa mana Ridiing Renboo) jedhee "Rediing Renboon sababaa maaliif akka dubbisu qabu barsiisa,… dubbisuu jallachu — [agarsiisichi] ijoollee kakaase akka macaafa fudhanii fi dubbisaniif."English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

West Central Oromo : Joon Giraantiin dabalatee, muraasotaan lamaan isaaanii fandiing kiraanchii fi filoosoofiin sagantaa barnootaa televiiziyoonaa akka siiriyesiin dhaabbatu gumaacheera.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

West Central Oromo : Bubbeen, bakka maayilii 645 (km 1040) gamaa dhihaa oddola Keepi Verdetti ta'ee, inni lafa naannoo Sanaa irratti soda uumuun dura, akka badu tilmaamtotni dubbatani.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

West Central Oromo : Yeroo ammaa Fred qillensa sa'aati tokko kessatti mayilii 105 qillensa'aa (165km/h)akkasumas gara Kaaba dhiiyaatti deemaa jira.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

West Central Oromo : Fireed obomboleettii tirooppikaalaa cimaa durarraa gara kibbaatti galmaa'eedha akkasumas Atilaantik bahaa keessatti jalqabuu suuraa saatalaayitii irraa eegalee, fi sadarkaa sadaffaarra kan jiru Heerikeen qofaatu gara bahaatti 35°W galmeesse.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

West Central Oromo : Fulbaana 24,1759, Artar Giinas Ayerlaandi, Daabliinitti Biiraa Geetsi St Jamsiif sanada waggaa 9,000 mallatteessan.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

West Central Oromo : Waggaa 250 booda, Guinness'n dinagde addunyaati guddate kan Yuuroo Biliiyoona 10 o argatu (US$14.7 biliiyoona) wagga waggaan.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

West Central Oromo : Joonii Raayid, konkolaachisaan nama biraa waliin garee Niiwu Ziilaandi A1GP tiif oofu, Ooklaandi Harbar Biriij, isa wagggaa 48 ta'e Niwu Ziilaandi keessaa irra seeraan hunda caalaa saffisee oofuudhaan har'a seenaa hojjete.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

West Central Oromo : Obbo Reeyid konkolaataa Niiwu Ziilaandii A1GP, Bilaak Biyuutii sa'a tokkotti saffisa kiiloo meetira 160 ol al torba riqicha irra oofuu danda'eera.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

West Central Oromo : Poolisotni Niw Zilaand radarii ariitii fiigicha fayyadamuu irratti rakkoo qabuu turani saffisaa itti Obbo Reyiid deema jiran beekuf sababa gadi xiqqeenya Baredduu gurraacha, fi yeroon tokkichi Poolisiin Obbo Reyiidin ilaalu itti danda'ee gaafa inni gara 160km/h gadi buuse dha.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

West Central Oromo : Ji'oota 3 darban keessa, hidhamtootni 80 ol ta'an dhaabbata Galmee yakkaa Giddugaleessaa irraa osoo seeraan hin gaafatamin gadhifamaniiru.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

West Central Oromo : Waggaa kana Eblatti, uuguurri yeroofi Abbaa Seeraa Gilaayiniin kennamee waa'ee warreen sa'aatii 24 f qabamanii turaaniin booda fudhaatamuun gara koomishinaariitti geeffamuun osoo waan jedhamee hin fudhatiin.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

West Central Oromo : Koomishinerichi yoo mirga wabii kan qabu ta'e kan mijessuufiif fi himatawwan qondaala to'annoo jala oolcheen guutaman, sirna kan qabsiisudha. himannaawwan kunneenis sirna kompiiteraa bulchiinsa dhimmichi keessatti hordofamuutti galfamu.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

West Central Oromo : Dhaga'uumsichi mirga shakkamaan guyyaa yaalii attattamaa akka qabaatu jala mura.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

West Central Oromo : Piiter Kaasteeloon, eegduun maallaqaa Awuustiraliyaa fi namichi akka dursaa paartii Liberaaliitti Muummicha Ministeeraa Joon Haawaarditti aanee muummicha ta'a jedhamee tilmaami olaanaan kennameef Awustiraaliyaa keessatti induustirii humna nuukileerii dhaabuuf jabaassee falma.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

West Central Oromo : Obbo Kosteloon kan jedhan yeroo humna Niwukilaarii maddisiisuun karaa dinagdee danda'amu, Awustiraaliyaan faayidaa isaa argachuu qabdi.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

West Central Oromo : "Yoo daldalaaf ta´e, qabaachuu qabna. Kunis, qajeelfamni mormii humna niwukilaaraaf hin jiru" akka obbo Kostelloon jedhanitti.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

West Central Oromo : Akka Ansaatti, "poolisoonni rukuttaawwan sadarkaa olaanaa muraasa lola teessoo walirraa fudhachuuf taasifamu isa guutuu ta'e kaasuu mala jedhanii sodaataniin yaadda'aniiru.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

West Central Oromo : Akka poolisiin jedhetti Loo Pikkooloon harka ol aanaa qaba sababnisaas inni Paalermotti harka mirgaa Piroovenzaanoos ture akkasumas gochaan isaa kabaja hooggantoota jaarraa durii akka mo'atu godheera, yeroo poolisii Piroovenzaanoos hamma danda'an gadi qabaa saaaphana humnaa isaanii jabeeffachaa turanitti.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

West Central Oromo : Yeroo inni lola Riinaan walqabateen biyya lubbuuwwan loltoota amantaa Maafiyaa Ji'oovaannii Faalkoonii fi Pa'oolo Boorseliinoo bara 1992 keessa galaafatte lola xumurarraan ga'e ajajoonni kunniin Piroovenzaanoodhaan ittifaman."English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

West Central Oromo : Gaggeesan ol aanaa Apple Steve Jobs gara namootatti ba'uun kiisaa jiinsii isaa keessa Iphone basuudhan meeshichaa ibsee.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

West Central Oromo : Haasawa isaa sa'aa 2 ture keesatti akkas jedhe "Har'a Appiliin bilbila haarawa uumuuf adeema, nutis har'a seenaa hojjechuuf adeemaa jirra" jedhe.English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

West Central Oromo : Biraazil biyyaa gudditti kan Romaan Kaatolikii lafa kana irra itti argamu dha, fi Waldaan Romaan Kaatolikiin seera saala wal fakkatu wal fudhuu falleesite jirti biyyicha keessatti.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

West Central Oromo : Koongirasiin Biyyaalessaa Biraazil seera-qabeessa gochuu irratti waggoota 10if mormaa turani, haaluma kanaan fudhaaf heerumni siivilii akkasii yeroo ammaatti riyoo Giraandee doo Suul keessatti qofa beekamaadha.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

West Central Oromo : Sanadni jalqabaa kantiibaa Siyoo Pooloo duraanii, Maartaa Sappiliisiin qophaa'e. seerri dhihaate, erga fooyya'een booda, amma harka Roobertoo Jaafersan jira.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

West Central Oromo : Sadaasa keessa mormitoonni sagalee miiliyoona 1.2 sassaabanii Koongeresii Biyyaalessaf dhiheessuuf abdii qabu.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

West Central Oromo : Maatiiwwan hedduun qabeenyaa isaaniirraa kaafamuu sana ittisuuf gargaarsa seeraa barbaadaa jiraachuun isaanii erga ifa ta'ee booda, miidhamtoota shira mana jireenyaatiif Giddugala Seeraa Hawaasa Iisti Beeyitti Bitootessa 20 walga'iin adeemsifame.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

West Central Oromo : Yeroo warreen kireeffatan maal akka isaan mudaate qooduu eegalan, maatiin baayeen yerooma sana Carolyn Wilson inni OHA akka kuufamaa dhoksaa isaanii duraa hate biyyaa ba'e yaadatan.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

West Central Oromo : Poolisiin OHA illee manneen jireenyaa uummataa Ooklaandi keessaa, kanneen maltummaa mana jireenyaa keessa qabaman sakatta'aa waan jiruuf, kireeffattoonni Lookwud Gaardeensi maatiiwwan humnaan akka gadhiisan taasifaman 40 ykn isaa oltu jiru jedhanii amanu.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

West Central Oromo : Baandichi agarsiisa isaa Istaadoomii Yaadannoo Waraana Maawuuyiittii, isa namoonni 9,000 irratti argamu jedhamanii yaadaman, haqee deeggartoota isaa dhiifama gaafate.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

West Central Oromo : Kaampaaniin bulchiinsa baandichaa, HK Management Inc... Fulbaana 20 yeroo haqanitti sababa jalqabaa hin keennine, garuu guyyaa ittii aanutti sababoota loojistiikii komataniiru.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

West Central Oromo : Abbootiin seeraa beekamoon Giriikii , Sakis Kechaagiyoogluu fi Joorji Nikolaakopaawuloos mana hidhaa Kooriidaalas kan Ateensi keessaatti hidhamanii jiru matta'aa kennuuf malaammaltummaa hojjetanii..English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

West Central Oromo : Waan kana ta'eef, abukaatoon guddichi warra hawaasa Giriik keessattin guddate, yeroo rakkisaa yakka seeraan alaa kan murteessan, abbootii seeraan, gorsaa seeraa, namoota hojii seeraa hojjetan baroota darban keessatti.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

West Central Oromo : Torbaan xiqqoo dura, erga odeeffannon gaazexessaa Maakis Triyaantafyilopoliis agarsiisa teelevizhinii isaa bekamaa 'Zoungla" Alpha TV irratti qilleensarra oolee booda, miseensi Paarlaamaa fi abukaattoon, Peexiroos Mantoovaloos, miseensa waajjira isaa kan malaammaltummaa fi giraaftii seeraan alaa kan hirmaate irraa gargar bahee jira.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

West Central Oromo : Kana ol, abbaan alanga olaanaan Evangelos Kaluwosis hidhameera akkuma maalammaltumaa fi amala hin taane agarsiisu beeken.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

West Central Oromo : Roobertis waa'ee yeroo itti jireenya jalqabee yeroo gafaatamee dubbachuu dide, gaaffii murteessaa yeroo waa'ee ulfa ofiirra baasuuf seera yeroo gaafatamee, akkas jechuudhan seeran alaa ta'uu danda'aa yaada kennun haala murteessa akkanaa irratti.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

West Central Oromo : Inni garuu, jeecha isaa isa jalqabaa irra deebi´ee Ree´o v. Weediin ¨seera dachechaa kan furmaata argate¨ jechuun irra deebi'e, faayidaa murtiiwwan Mana Murtii Olaanaa dhaabbataa ta'e cimsee dubbachuudhaan.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

West Central Oromo : Mirga iccitii dhuunfaa haalaan beekamu, isa murtoon Roo'ii irratti hundaa'etti akka amane illee mirkaneessee ture.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

West Central Oromo : Maroochydore marsaa lammaffaa keessatti qabxii jahaan Noosa caalee qabxii olaanaadhaan xumure.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

West Central Oromo : Gareen lamaanuu walakkaa xumuraa isa guddaa irratti wal argu, kan Nuusaan mo'attoota qabxii 11n caalee jirutti.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

West Central Oromo : Achii geebaa xumuraa isaa duraa irratti Maruuchiidoor Kabuulchur'n injifate.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

West Central Oromo : Hesperooniyaakas elizaabetiin sanyii maatii Diroomaasa'uuridee fi durbii Veelookiraaptorii dha.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

West Central Oromo : Simbirroon warra kaaniif sooraa, guutummaan guutuutti baallee qabu, kan dhiigi isaa kunakka veelookiraaptorii ol jedhee miilla lamaan deemaa ture jedhamee amanama.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

West Central Oromo : Qoronyoon isaa inni lammataa irra guddaa ture, maqaa Heesperooniikas jedhu kan, hiiki isaa "Qoronyoo lixaa" ta'e kennuufiidhaan.English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

West Central Oromo : Cabbii isa nama cabsu irratti dabalee, haaloonni qilleensaa hamoon tattaaffiiwwan lubbuu baraaruu danqanii jiru.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

West Central Oromo : Hanga torban dhufu keessaa yeroo tokkootti haalonni waan fooyya'an miti jedhee yaada kenne Pitmaan.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

West Central Oromo : Hammii fi furdinni cabbii baatamaa, akka Pitmanti jedhutti, adamsitoota siilii'f waggoota 15 darban keessatti isaa baay'ee gad aanaa ture .English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

West Central Oromo : Oduun hawaasa haroo diimatti harra tamsahe sirna awwaalaa Jeef Weeyis fi miidhamtoota sagal keessa sadi yeroo qabamanu kan biraa barataan tokko dhukaasa mana barnootaa irratti bitootessa 21 ta'e waliin quunnamitii qaba jedhamuun hidhameera.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

West Central Oromo : To'annaa seeraa har'a raawwatame raggaasisuun alatti aangawootni seeraan waan jedhan muraasa.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

West Central Oromo : Haa ta'u malee, maddii beekumsa qorrannochaa qabu Miniyaapoolis Istaar-Tiriibiyuunii Luuwii Juurdeeyin, ilma waggaa 16 Dura-ta'aa Gosaa Reed Leek, Filooyid Joordaan akka ta'e hime.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

West Central Oromo : Yeroo kanatti jijjiiramoonni akkamii akka kaahaman yookaan abbootii taayitaa gara mucaatti maaltu akka geesse hin beekamu, garuu himati dargaggeessichaa mana murtii federaalaati jalqabeera.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

West Central Oromo : Dabaluudhaanis Loodiin Afgaan gatii fi balaa nageenyaa filannoo biraatiif fiigicha jiru irraa baraaruuf haquuf hoggantoonni murteessuu qabu jedhan.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

West Central Oromo : Akka Dippilomaatootni jedhanitti isaan heera Afgaanistanoota akka waan ga'aa ta'ee argaaniruu akka baqaannan dhabatuuf hin barbaachisneetti.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

West Central Oromo : Kun gabaasaalee duraanii, fillannoo kana haquun seera fi heera cabsuudha jedhanii kan gabaasan waliin wal dhiita.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

West Central Oromo : Xiyyaarri gara Irkuutiskiitti qajeelee ture, akkasumas loltoota keessatiin to'atamaa ture.English : An inquiry was established to investigate.

West Central Oromo : Gaaffiin dhiyaateera akka qoratamuuf.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

West Central Oromo : II-76 bara 1970'mootaa kaasee qaama waraana Raashiyaa fi Sooviyeet kan ture yoo ta'u, ammumaan ji'a darbe keessa Raashiyaa keessatti balaa ulfaataa argeera.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

West Central Oromo : Onkoloolesa 7 tti mootarri yeroo ol ka'uutti adda ba'e, midhama tokko malee. Ruusiyaan Il-76s yeroof lafa tursiiste,erga balaan sun qaqqabeen booda.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

West Central Oromo : Zayitii hin qulqulloofne barmeelii kumaatama kibba Feeyirbaankis, Alaaskaatti yaasuu isaa booda Sirni Ujummoo Tiraansi-Alaaskaa maayiliin 800 ta'e cufamee ture.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

West Central Oromo : Baduun ibsaa sababa ajaja karaa abiddaa dhufeen kan ka'ee vaalviin yeroo balaaf taa'ee banamuun akkasumas zaayitaa hin qulqulloofne bakka Fort Greely 9 ffatti guutee gad-nam'e.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

West Central Oromo : Banaan vaalvii sirnichaaf akka dhiibbaan gad dhiifamu taasise achumaan boba'aan huccuu furdaa irraan gara kuusaa dhangala'aa barmeelii 55,000 (Gaaloonii miliyoona 2.3 ) baachuu danda'utti dhangala'e.English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

West Central Oromo : Babaldhina ho'aa taankii keessattii irra kanka'e amma Roobiii sa'a boodaatti ujummoon taankii dhimmisaa turani..English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

West Central Oromo : Bakkeen to'annaa lammaffaa inni biraan baattuuwwan dhangala'aa gadii inni barmeelii 104,500 qabachuu danda'u hanga ammaatti hangi inni qabachuu danda'u itti hin guytamne ture.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

West Central Oromo : Yaadotni kennaman, kallattidhaan teelevizhiniidhaan, kan yeroo jalqabaf warreen muxxannoo qaban Iraan uuggurri irratti homa fiduu akka hin dandeenye hubatame.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

West Central Oromo : Dhorkaawwan maallaqaa fi uggura Gamtaa Awurooppaatiin alergii zayita hincalalamin, kan diinagdeen Iraan galii alaa isaa 80% irraa argatu, irra kaaa'e dabalatu.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

West Central Oromo : Gabaasa isaa ji'aa dhihoo kanaan, OPEC akka jedhetti ergiinsi Gaazii waggoota kurnan darban keessatti hanga isa baay'ee xiqqoo guyyaatti bareelii miliyyoona 2.8 tti gadi bu'eera.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

West Central Oromo : Gaggeessaa ol aanaan biyyattii, Ayatollah Ali Khamenei, maxxantummaa zayita irrattii akka "qabduu" warraaqsi Islaamummaa Iraan bara 1979 duraa eegalee kan turee fi kan biyyattiin irraa bilisa of baasuu qabduutti ibsan.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

West Central Oromo : Yeroo kaapsuliin lafa ga'uu fi atiimosfeeri seenuu, gara ganama keessaa sa'aatii 5'tti (yeroo warra baha), namoota Kaaliforniyaa Kaabaa, Oreegoon, Nevaada, fi Utaah jiraataniif agarsiisa baay'ee ifaa kenna.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

West Central Oromo : Mankuraakurittiin cabaa urjii samii keessa dalga fiigduu wajjin baay'ee walfakkaatti.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

West Central Oromo : Baattuchi sekendiitti kiiloo meetira 12.8 yookiin maayilii 8 deema, saffisa ga'aa sekendii tokko keessatti Saan Firaansiskoo irraa Loos Aanjalasiin ittiin ga'an.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

West Central Oromo : Istardastiin imaltuu hawwaa saffisa hunda caaluun gara Lafaatti deebite ta'uu isiitiin qabxii yeroo hunda haarawa galmeessuuf jetti, qabxii kanaan dura deebi'uu moojula ajajaa Appooloo Xn Ebila 1969 keessa qabamee ture cabsuudhaan.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

West Central Oromo : "Gara lixa qarqara galaanawa kaalifoorniyaa deemuun fi walakeessa Oreegon keessa ba'uun fi hamma Niivaadaa dhaan fi Idaaho fi gara Utahitti, samii irraa kaalifoorniyaa ni ibsa,'' jedhaniiru hoogganaan proojektii Istaardasti Toom Daaksibaarii.English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

West Central Oromo : Obbo Ruud waliigaltee haala qilleensaa Kiyootoo mallateessuuf murteessuun isaanii Yuunaayitid Isteetsin qofaa dhaabachiisa, biyyoota guddatan keessaas waliigaltee kanaaf beekamtii kennuu dhiisuu isiitiin biyya qofaa taati.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

West Central Oromo : Mootummaa koonsarvatiiviin Awustraaliyaa duraanii Kiyootoo fudhachuu didan, alergii dhagaa cileerratti garmalee hundaa'uu isaa irraa kan ka'e dinagdee miidha jedhanii, biyyoonni akka Indiyaa fi Chaayinaa garuu galma qilleensa faaluutiin daangeffamanii hinturre.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

West Central Oromo : Seenaa eBay keessatti argannoo guddaadha.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

West Central Oromo : Kaampaanichi naannolee Skype'n iddoo jabaa qabu, kanneen akka Chaayinaa, Awurooppaa Bahaa, fi Biraaziil'tti maddeen bu'aasaa babal'isuufi beekamtii uummataa argachuuf abdata.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

West Central Oromo : Saayintistoonni Ensiladas gama qorannoo lafaatiin si'aawaa fi akka madda qubeelaa cabbii E Saatarnii ta'uu maluutti shakkanii jjir.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

West Central Oromo : Inkelaadosiin wantoota sirna soolaarii keessaa kan baay'ee balaqqeessa'uudha, ifa aduu isa irra ooluu gara dhibbeentaa 90 ta'u balaqqeessisa.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

West Central Oromo : Maxxansaan taphootaa Koonaamiin gaazexaa Jaappaanii tokko irratti har'a akka ibsetti tapha Siksi Deeyis iin Faaluujaa jedhu gad dhiisaa hin jirani.English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

West Central Oromo : Taphichi waraana lammaffaa Faalujaa ,waraana hamaa humna Amerikaa fi Iiraaq gidduu irratti kan hundaa'edha.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

West Central Oromo : ACMA dabalataan akka bira ga'etti viidiyoon isaa intarneetii irratti taphatamaa jiraatu illee , miidiyaan sun marsariitii Biig Biraazarii irra waan hin kaa'amneef Biig Biraazariin seera gulaallii qabiyyee toora inatrneetiirraa cabsee hinturre.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

West Central Oromo : Sochiin Tajaajila Tamsaasaa qabiiyyee intarneetiitiif seera ittiin bulmaataa dhiheesse, haa ta'u malee qabiyyee intarneetii ilaalcha keessa galchuudhaan, qaamaan sarvarii irra jiraachuu qaba.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

West Central Oromo : Imbaasiin Yuunaayitid Isteetsii Keeniyaa Naayiroobiitti argamu, "leellistoonni somaaliyaa irraa" haleellaa boombii badanii balleessuu Keeniyaa fi Iitoophiyaatti akka karoorfatanii jiran akeekkachiise.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

West Central Oromo : Ameerikaan akka jetteti madaa hin beekamne irraa akka Boombii ofiin of balleessudhaan akka "bakkoota beekamoo" Itoophiyaa fi Keeniyaa dhoosu yaadame.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

West Central Oromo : Yeroo hedduu dura osoo Agarsiisa-Guyyaa guyaa fi Gabaasni Kolbert hin dhiyaatin, Heeki fi Joonsan maxxansa oduu ba'eessa godhuu-fi gabaasa oduu mul'ata godhatanii turani—yeroo UW barataaa turan 1988'tti.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

West Central Oromo : Erga jalqabaati, qullubbi adiin osoo wal irraa hin citiin mootumma Paaroodaayi oduu ta'eera,maxxansa foyya'aa, marsariitii ji'a onkoloolessaa keessa daawwattoota 5,000,000 ofitti harkise , beeksisawwan dhuunfaa, neetwoorkii saa'aatii 24 poodkaastii, fi yeroo dhihoo kan baname atilaasii addunyaa kan Aawur Daambi Woorildi jedhamun beekamu waliin ture.English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

West Central Oromo : Al Goore fi Jeenaaraalli Toomii Firaankis akkasumaan mata dure jaallatan of duraa tarreessam (Kan Goore yeroo Onion isaafi Tripper ergaa mo'iicha Filannoo Kolleejjii bara 2000 mo'ameen booda wal qunnamti saalaa jireenyasaanii keessatti baayee gaarii ta'e akka godhan gabaaseedha).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

West Central Oromo : Barreessitootni isaanii baayeen agarsiisawwan oduu dinqisiisoo Joon Istiwaartii fi Isteefen Koolberti irraan dhiibbaa guddaa geessisuutti deemaniiru.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

West Central Oromo : Sagantaan artii sunis qaama duula Galma Magaalaa Buchaarestii, isa fakkaattii magaalaa Romaaniyaa akka magaalaa kalaqaafi halluu hedduu qabduutti irra deebi'ee jalqabuu barbaaduuti.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

West Central Oromo : Magaalittiin kibbabaha Awurooppaa keessaa Agarsiisa loonii qopheesuun ishee jalqabaa taati, taatee aartii uummataa kan addunyaa isa guddaati, waggaa kana Waxabajjii fi Hagayya jidduu.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

West Central Oromo : Beeksisni har'a akkasumaas of kennu mootummaa kan Bitooteessa waggaa kanati waa'ee deeggarsa mallaqa gochuu irratti kenname achi butera.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

West Central Oromo : Teessumni dabalataa 300 ittiin imalan waan argameef walumaa galatti fe'iisi 1,300 ta`uun isaa rakkoo baay`atanii deemuu hir`isa.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

West Central Oromo : Kiristoofer Garshiyaa, dubbi himaan Muummaa Poolisii Loos Aanjiles , akka jedhetii gurbaan kan qabamee sababa gidduu seeneef dha sanyiin himaatamuu caalaa.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

West Central Oromo : Mallattoon isaa qaamaan hin miidhaamne; fooyya'iinsi kan godhamee uffata roobaa gurracha fayyadamuudhaan "O"jijjiiree qubee xiqqaa "e" akka dubbisutti mallattoolee nagaa fi onneetiin faayame.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

West Central Oromo : Dha'aa diimaan kan umame kuufama Kariiniya bireevis giddu galessa irra bay'ee baay'atuun, innis uumamaan kan argamu organiziimii seel-qeenxee bishaan keessa jiraatuudha.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

West Central Oromo : Dhiibbaawwan uumamaa haalota tokko tokko gidduu seenuu ni danda'u, akka saphaphuun kun lakkoofsaan dafee dabalu gochuudhaan.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

West Central Oromo : Saphaphuun summii niyuuronii kan nerviiwwan namootaatii fi qurxummii hojii dhaabsisu oomisha.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

West Central Oromo : Qurxummin yeroo baay'ee sababa kuusaa summii bishaan keessaatiin du'u.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

West Central Oromo : Namootni bishaan faalame gara qilleensaatti qilleensa bubbee fi dambaliin fudhatamuun hubamuu danda'u.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

West Central Oromo : Akka isa olaanaatti, Tirooppikaal Saayikiloon Goonun, afaan Maaldivsiin baala teemirii korojoo tokko isa jedhu irraa moggaasa kan argate dhaabbataadhaan sa'atiitti kiiloomeetira 240 ga'ee jira ( sa'aatiidhaan maayilii 149).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

West Central Oromo : Har'a gara ganamaatti, saffisni bubbee 83km/h dha tilmaaman, akkasuma inni dadhabsiisaa akka deemu tilmaamama.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

West Central Oromo : Gaafa Roobii, 'Waldaan Kubbaa Kaachoo Biyyaalessaa Yuunaayitid Isteetsi (NBA)'n sababa dhimmoota COVID-19n walqabatanniitiin waqtii kubbaa kaachoo ogeeyyotaa isaa yeroof dhaabeera.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

West Central Oromo : Murteen NBA taphataan Uttaah Jaaz vaayurasii COVID-19 qoratamee Pozatiivii ta'uu isaa kan hordofeedha.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

West Central Oromo : ¨Akka Haftee-lafee kanaatti, kana jechuun addabaan kan ragaa moolekularraatiin eegame baay'ee dursa.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

West Central Oromo : ¨Kana jechuun waan hundumtuu bakkatti deebi'ee ka'amuu qaba jedhe qorataan garee Tajaajila Qorannoo Riift Vaalii Itoophiyaa keessaa fi gargaaraa barreessaan qorannichaa, Birhaanee Asfwaaw.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

West Central Oromo : Amma yoonaatti, AOL saffisa mataa isaatiin gabaa IM ol guddisuufi gara fuulduraatti deemsisuu danda'eera, sababa baay'inaan fayyadamiinsa Yuunaayitid Isteetis keessatti qabuuf.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

West Central Oromo : Qindoominni kun iddoo qabannaan, bilisummaan kun xumuramuu mala.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

West Central Oromo : Lakkoofsi fayyadamtoota Yahoo! Fi tajaajiloota Maayikiroosooft walitti dabalamee lakkoofsa maamiloota AOL dorgoma.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

West Central Oromo : Baankiin Noorzerni Rook mul'ata kaampanichi Mootummaa UK irraa deeggarsa yeroo hatattamaa argachuu isaa booda bara 2008 keessa gara qabiyyee mootummaatti jijjiirame.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

West Central Oromo : Kasaara kaffaltii mana jireenya warra liqaa deebisuu hindandeenyee kan bara 2007 keessaatiif waan saaxilamteef Noorzerni Rook gargaarsa isii barbaachise. .[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

West Central Oromo : Gareen 'Verjin' Sir Riichaardi Biraansan osoo baankichi harka mootummaa hin seenin dura, baankii tufameef gatii bittaa dhiyeessee ture.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

West Central Oromo : 2010'tti, osoodhuma harka mootummaa jiraatee iyyuu, bankiin karaa guddaarraa yeroo ammaa Noorzerni Rook plc'n 'baankii gadhee' irraa fottoqe, Norzerni Rook (To'ataa Qabeenyaa).English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

West Central Oromo : Veerjin 'baankii gaarii' Rook Kaabaa qofa bite, kaampaanii bulchiinsa qabeenyaa miti.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

West Central Oromo : Kun seenaa keessatti akka isa shanaffa ta'eetti amanamaa, yeroo meeshaan maarsiirraa keemikaalan mirkaana'ee gara lafati kufuu kan ummatnii argaan.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

West Central Oromo : Cabaa dhagoota tilmaamaan 24,000 ta'an kanneen Lafarra bu'an keessaa naannoo 34 qofaatu Maarsi irraa dhufuun isaanii mirkaneffame.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

West Central Oromo : Adoolessa darbe dhagootni kudha shan kunneen amala dhiqama meeteorayitii waliin wal qabatan.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

West Central Oromo : Dhagaan tokko tokkoo, laafa kana irratti yaartu kan ta'an gurguramaa jiru aawonsii tokkotti US$11,000 haga $22,500 tiin, gati warqee si'a kuudhanii ol kan ta'een.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

West Central Oromo : Dorgommicha hordofuun, Keseelowiskiin qabxii 2,250n Shaanpiyoonshiippii konkolaachiftootaa ta'uun hafeera.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

West Central Oromo : Qabxii torba boodatti hafuun, Joonsan qabxii 2,243n sadarkaa lammaffaarratti argama.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

West Central Oromo : Sadaffaa keessatti, Hamliin qabxii digdama duubatti haftee jirti, garuu Baaworiin shaniin dursitee turte. Kahne fi Truex Jr. walduraaduubaan qabxii 2,220 fi 2,207 n shanaffaa fi jahaffaadha.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

West Central Oromo : Istiwaarti, Gaardan, Keenseet, fi Haarvik dorgommii konkolaachisaa waqtii keessatti hafan afur wajjiin dorgommii konkolaachiftootaa kudhanii gadii marsan.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

West Central Oromo : Humni waraana Galaanarraa Yuunaayitid Isteetsi illee balaa san qorachaa turre jedhan.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

West Central Oromo : Isaan akkasumas barreeffama isaanii keessatti akkas jedhan, "Hojjettootni amma karaa gaarii ta'een nagaan isaanii eegamee akka doonii keessaa ba'aniif hojjechaa jiru."English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

West Central Oromo : Giddu galeessi kutaakoo kan inni safaruu shipicha, shipichi karaa irraa ture garaa Puwerto Prinseesa Palawan keessaa osoo deemu.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

West Central Oromo : Kan inni kennameef loltoota Ameerikaa kan Filiit torbaffaa fi kan Sasebo, Nagasakii Japaaniiti argamu.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

West Central Oromo : Dhukaastotni Mumbaay bidiruudhaan Sadaasa 26, 2008 achi ga'an, boombilee fi meeshaalee awutomaatikii fudhatanii dhufanii alaamaa baayyee kanneen iddoo namni itti baayyatu karaa baaburaa Chaatraappaatii Shivaajii Terminas fi Hoteela Taaj Mahal dabalatan rukutan.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

West Central Oromo : Basaasii fi odeeffannoo funaansi Deeviid Heedlii dalagichi hidhattoota milishaa garee Paakistaanii Laaskihaar-e-Taayibaa 10niin akka raawwatuuf gargaaree ture.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

West Central Oromo : Halellaan hariiroo Hindii fi Paakistaan irratti soda guddaa uume.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

West Central Oromo : Ooggantoota saniin dabaalamuun, nageenya uummataa eguudhaf tarkaanfiiwwan fudhatamaa akka turan lammiilee Teeksaasiif mirkaneesse.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

West Central Oromo : Perry'n addati kan jedhe, "Addunyaa kanara rakkoo jiru dandamachuuf bakka muraasa qofaatu jiraa akka kanatti kan guutameef haala kana keessatti kan barbaadamu."English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

West Central Oromo : Bulchaan kanas ibsanii jiru, "Har'a, Daa'imman umriin isaani kan barnootaaf ga'e akka nama dhibeen qabame waliin tuttuqqii qaban addaan bahan barree jirra."English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

West Central Oromo : Ittaansee immoo akkana jedhe, "Dhimmi kun cimaadha. Sirni keenya hanga hojjechuu qabu hojjechaa akka jiru isiniifan mirkaneessa."English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

West Central Oromo : Yoo mirkanaa´eef, barbaachi Allen waggaa saddeetiif Musashiif godhe ni xumurama.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

West Central Oromo : Kaartaa galaana jalaa hordofee, hafteen caccabaan ROV fayyadamuun argame.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

West Central Oromo : Namoota sooressa addunyaa keessa tokko, Allen, kan maallaqaa isaa guddaa irratti dhangalaasuun hojaatu hojii aloolaa galaanarraati ammamoo fedhii lolaa bara jieenyasaa guutuu qabuuf Musaashii baasuf karaa barbaadu jalqabeera.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

West Central Oromo : Isheen yeroo turtiishee Atilaantaa keessaatti galateeffannaa jabaa fudhatte, akkasumas barnoota magaalaa kalaqaawaa ta'eef beekamtii argatte.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

West Central Oromo : Bara 2009 keessa, isheen badhaasa Hooggantuu dhaabbataa Biyyoolessaa kan Waggaa jedhamu argatte.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

West Central Oromo : Yeroo badhaasaatti manni barnootaa atilaantaa free qormata irratti foyya'iinsa guddaa arge.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

West Central Oromo : Sanaan yeroo gabaabduu booda,Heerri-Barrulee Atilaantaa gabaasa rakkoolee deebii qormaataa waliin walqabatan maxxanse.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

West Central Oromo : Akka argannoon mul'iisutti tuqaan yaalii dabaleera ariitti baayee safiisaa ta'een, akkasumas shakkama mana barumsaa keessa akka argaamen garuu argannoo irratti hin fayyadamnee.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

West Central Oromo : Ragaan sana boodaa akka agarsiisetti waraqaaleen qormaataa Hool, isa aangawoota barnootaa 34 biroo waliin bara 2013 keessa himatameen balleeffamaniiru.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

West Central Oromo : Mootummaan Aayerlaandii haalicha sirreessuuf haatattamummaa seera paarlaamaa cimsee dubbataa jira.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

West Central Oromo : ¨Amma lamaansaanii jechuunis fayyaa hawaasaa fi gama yakkaf murtoo kennamuf murteessa dha akkumaa raawwachisuun safiisa danda'ameen kennamuu qaba, jedhe dubbi himan motummaa. ¨English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

West Central Oromo : Miniisteerri fayyaa nagenyummaa namoota bu´aa yeroo seeraa fudhatani wantoota sammuu adoochan keessatti hirmaatanii fi amanamummaa qoricha waliin walqabtan fi qabataman erga jijjiiramootni haaraan heeraa-alaa bahee booda ta´aniif yaaddoo isaa mul´isee jira.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

West Central Oromo : Yeroo leenjii waqtii dursee jiru keessatti Jarque Kooverchiyaanoo, Xaaliyaanii keessatti shaakalaa ture. Dorgommii Bolooniyaa waliinii Dilbataaf karoorfamee jiru dursee hootela garechaa keessa taa'aa ture.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

West Central Oromo : Hooteela gartichaa keessa ture tapha Dilbataaf karoorfame kan Boloonyaa wajjinii dursee.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

West Central Oromo : Baasichi gara Siks Filaagi Qulqulluu Liiwusii Misuuritti baandiichi akka baayyina namaa tikeeta bitatee fixeef taphatuuf qajeele.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

West Central Oromo : Sanbata sa'a 1:15 a.m tti, akka raga baatotni jedhanitti, wayita konkolaataan isa duratti marfate atoobisichi ifa magariisaa keessa darbaa ture.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

West Central Oromo : Akka halkan Hagayya 9'tti, ijni Moraakoot naannoo Kiilomeetira torbaatamaa kutaa bulchiinsa Chaayinaa Fujiyaan arra fagoo ture.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

West Central Oromo : Tayfonichi gara Chaayinti kudhaa tokko kph'dhaan akka deemu eegama.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

West Central Oromo : Imaltootaaf kan bishaan laatamu hamma ho'inni qaama isaan 90(F) digirii tawutti eegameeti.English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

West Central Oromo : Itti gaafatamaan balaa abiddaa Iskoot Kaawunsi, "Guyyichi baayee ho'aa ture Saanta Kilaaraa kana keessatti ho'a qilleensa naannoo 90 oota keessaa qabaachuudhaan.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

West Central Oromo : Yeroo hanga feeteef rooler koostar irra turuun mijataa hinta'u, gadi qabeema yoon dubbadhe illee, namuma isa jalqabaa illee konkolaaticharraa buusuuf yoo xiqqaate sa'atii tokko fudhate.English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

West Central Oromo : Shuumeeker kan erga tapha shaampiyoonummaa Foormulaa 1 bara 2006 mo'achuun booda sooroma ba'ee, Filiippee Maasaa isai midhame bakka bu'uuf jedha.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

West Central Oromo : Biraazilichi balaa mataa guddaaf yeroo dorgoommii Giraand Piriksii Hangarii 2009 irratti saaxilame.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

West Central Oromo : Maassaan yoo xiqqaateef bara 2009hafaniif turuu danda'a.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

West Central Oromo : Ministeeri Pireezidantii Roodrigoo Ariyaas akka jedhanitti dhiiga Aariyaas keessatti vaayirasii humni isaa giddu galeessaa qorannoodhaan argameera.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

West Central Oromo : Guyyoota hedduuf manatti adda kan of baasan ta'us, haalli pirezidaantichaa tasgabbaa'aadha.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

West Central Oromo : ¨Dhukuba busaafi qufaa qoonqoon ala,yeroo kana haala gaarirran jira hojii koos bilbilaan mana taa'ee dalaguu nan danda'a.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

West Central Oromo : Ani gara hojiiwwan koo hundaatti Wiixatan deebi'a jedheen yaada," jedhe Aariyaas dubbii isaa keessatti.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

West Central Oromo : Feliishiyaa, Sadarkeessa Haariikeenii Saafir-Siimpsan irratti inni aal tokko qilleensa jabaa Garee 4ffaa ture, Kibxata utuu hinbadin dura humni isaa dadhabee gara bubbee tirooppikaalaatti gale.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

West Central Oromo : Oddolawwan hedduu irratti hafteewwan shaworii omishaman, yoomallee hamma ammaatti, miidhaan kamiyyuu yookiin balaan lolaa gabaasamee hin jiru ta'ellee.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

West Central Oromo : Hammi roobaa, geejii Oohuu irratti inchii 6.34 gahaa jiru, ¨faayida qabeessa¨ jedhamee ibsama.English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

West Central Oromo : Roobni gariin isaa qilleensa hamaa hangaasuu qabuufi balaqqeessa ammaa amma balaqqeessa'uun ajjabame.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

West Central Oromo : Akka Toora Xayyaaraa PNG Balaliisa CG4684 tti Tiwiin Ooter kaleessa Kokoda qubachuuf yaalaa ture, garuu aal tokko duraan qubachuu dhiisee ture.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

West Central Oromo : Daqiiqaa kudhan dura osoo hin xumuramiin yaalii isa lamaffaan duraa inni nii badee.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

West Central Oromo : Bakki itti caccabe har'a argame; salphaatti immoo bira ga'amuun waan hindanda'amneef poolisoonni lama bakkicha miillaan akka deemanii namoota lubbuun hafa akka barbaadaniif daggala keessa buufaman.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

West Central Oromo : Barbaachichi sababuma qilleensa badaa qubannaa sana dhorkeen addaan cite.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

West Central Oromo : Akka gabaasaaleen himanitti, manneen appaartaamaa Daandii Maakbeet sababa yaa'uu gaasiitiin dhoye.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

West Central Oromo : Hoogganaan kaampaanii gaasii erga ollaan waa'ee mul'annoo yaa'uu gaasii bilibilan booda taatee sana gabaasaa ture.English : When the official arrived, the apartment exploded.

West Central Oromo : Gaafa itti gaafatamtootni achi ga'an, Apartimantichi ni dho'ee.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

West Central Oromo : Miidhaan addaa hin gabaafamne, garuu yoo xiqqaate namootni shan yeroo dho'iinsaatti achi turan mallattoo ofwallaalanii-kufuutiif wal'aanamaniru.English : No one was inside the apartment.

West Central Oromo : Namni tokko illee mana waliin jireenyaa keessa hin turre.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

West Central Oromo : Yeroo sanatti, jiraataan 100tti siqu bakka sanarraa gadhiisifamaniiru.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

West Central Oromo : Taphni goolfii fi raagbin lamansaaniyyu gara tapha Oloompikiitti deebi'aan.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

West Central Oromo : Koreen Oolompikii Idil-addunyaa akka inni ispoortitti dabalamuuf yeroo wal ga'ii isaanii Beerliniiti taasisaanitti har'a filannoodhaan murteessaniiru. Ragbii, keessumaa yuuniyeniin ragbii, akkasumaas golfiin taphoota biroo shankeessaa akka ispoortii Oolompikiitti dabalamaniif filataman.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

West Central Oromo : Iskuwaashiin, kaaraateenii fi rooleriin ispoortota akkuma beezboolii fi sooftibooli sagantaa Oolompikii keessa galuuf yaalaa turanii filannoodhaan Taphoora Olompiikii 2005 tii ala akka ta'an taasifamanidhaEnglish : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

West Central Oromo : Filmaanni isaa ammayyuu Koree Oolompiikii Idil-addunyaa guutudhaan, walga'ii isaa Onkoloolessa keessa Kooppenhaagenitti geggeeffamu irratti mirkaneeffamuu qaba.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

West Central Oromo : Qabxiin dubartootaa keessatti hammataman hundi kan deeggaran miti.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

West Central Oromo : Oloompikii bara 2004 tti kan meedaaliyaa meetii argate Amir Khan akkas jedhe, "Keessa kootti Ani dubartootni loluu hin qaban. Kun yaada kiyya dha."English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

West Central Oromo : Yaada isaa kennullee, Olompikii 2012 kan Londanitti godhamuun akka morkattoota Ingilizii deggaru himee jira.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

West Central Oromo : Himannichi Mana Murtii Kiraawon Barmingahaam keessatti kan adeemsifamee fi Adoolessa 3 kan xumurame dha.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

West Central Oromo : Inni ibsa kennaa ture, taatee sana irratti kan qabame, akka miidhe ganee tarmuusa namoota soddoma ta'aniin itti darbamaa ture irraa of baraaruuf utubaa akka fayyadamee himee ture.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

West Central Oromo : Bileekis kasaasame ture seera haqaa jal'isuuf yaalu isaatiin.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

West Central Oromo : Abban murtichi Bileekiin akkas jedhe "dhorkuun kan hin danda'amne" gara mana hidhaati ergamuuf ture.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

West Central Oromo : Humni dukkanaa humna hin mul'anne kan addunyaa guutummaa irra yeroo hunda socho'uu dha.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

West Central Oromo : Dhiibbaa inni babaldhachuu hawaa irratti qabu qofaan jiraachuun isaa beekama.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

West Central Oromo : Saayintiistootni teessumaa lafa kan ji'aatti naannoftuu kan maqaanshee loobeet iskaarpis jedhamu argatan kan sababa ji'i suuta suutaan caccabduuf kan suuta uumamee dha.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

West Central Oromo : Tuqaawwan qaama ji'aa hunduma irratti argamaan kan haala qilleensaa gadi bu'aan mul'atu, taateewwan gi'oolojii kan isaan uuman kan dhiyoo akka ta'an agarsiisu.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

West Central Oromo : Tiyooriin kun jiini guutumaan guutuutti sochii jiyooloojii hin qabdu kan jedhu wajjiin wal faallessa.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

West Central Oromo : Namtichi meeshaa dhoohu hidhatee jedhame himamu konkolaataa miila sadi'iinilalama gara tuutaatti konkolaachise.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

West Central Oromo : Namichii boombicha dhoosuun shakkame, ergaa midhaan sababa dho'iinsan muddaten booda to'atameera.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

West Central Oromo : Maqaan isaa amma iyyuu aangawoota jalaa dhokataadha, miseensa qomoo Uighur ta'uu isaa yooma beekanillee.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

West Central Oromo : Naadiyaan, isiin gaafa Fulbaana 17, 2007 baqaqsanii hodhuudhaan kilinika haadholii Aleeyiski, Raashaa keessatti dhalatte, paawundii 17 fi aawunsii 1 ulfaatti turte.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

West Central Oromo : ¨Nuti hundi salphaamatti naasuu keessa turre,¨ jette haati.English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

West Central Oromo : Wanta abbaan ishee jedhe yeroo gaafatanu akkas jette "inni homaa illee hin dubbanne dhaabbatee ilaalaa ture."English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

West Central Oromo : ¨Amala bishaanii godhachuuf deema. Akkuma bishaanii keessa dabarsanii arguun ni danda'ama.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

West Central Oromo : Kanaaf yoo qarqara galaanaa irra dhabbachaa turte ta'e, dhagaa lummuxxii fi dhoqqee dhoqonaa'aa bishaan keessaa kam iyyuu arguu dandeessa.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

West Central Oromo : Hamma nuti beeknuti, Taayitaan caalaa kan qaama pilaanetii kana ibsuu danda'u tokko qofatu jira, maqaan isaas Lafa dha," jedhe itti dabale Istoofan.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

West Central Oromo : Dhimmichi kan jalqabe Amajjii 1ffaa yeroo jiraattonni naannoo hedduunkaardiiwwan Waggaa Haaraa dhaabbatoo fi kan aadaa hin fudhanne jechuudhaan gara Obanazawatti iyyachuu jalqabanidha.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

West Central Oromo : Kaleessa, manni poostaa ergaa akka muciichi faayilaa mana poostaa 600 ol dhoksuu isaa baraanin booda, kardii baga waggaa haaraa geessanii 429 dabalatee, kan warreen isaan ilaallatu ituu hin qaqqabiin hafe baree booda, lammiilee fi miidiyaa dhiifama gaafateera.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

West Central Oromo : Kan hin maqnee orbiitin ji'aa Chandrayaan-1 Qorannoo Dhiibbaa Ji'aa (MIP) isaa buqqisee, kan naannoo ji'aa marsuuf kiilomeetiraa 1.5 seekonditti kan naana'uu (sa'aatitti maayilii 3000), akkasuma kan milkaa'inaan naannoo Ji'a poolii kibba buufatee.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

West Central Oromo : Meeshaalee saayinsaawaa barbaachisoo sadii baachuun alatti, mankuraakuriin ji'a qorattu sun fakkii alaabaa biyyaalessaa Indiyaa, kan kallattiiwwan hundaan itti dibame illee ofirraa qabdi.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

West Central Oromo : ¨Nama akkakoo midhamee kan gargartan galatooma¨, Siiripon dhaga'ameera akkas jechuun bakka ibsi itti kennamuti.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

West Central Oromo : ¨Muraasni itti waliigaluu dhabuu danda'u garuu dhimmi kiyyaa miti.English : I am happy that there are people willing to support me.

West Central Oromo : Ani namootni na deggeruuf fedha qaban jiraachuusaaniif nan gammada.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

West Central Oromo : Erga Paakistaan bittaa Ingilizii jalaa bara 1947'tti bilisa baatee, Pireezidantiin Paakistaan FATA bulchuuf "Bakka-buutota Siyaasaa", kanneen guutummaan guutuutti haala jedhamuu danda'uun naannicha to'atan muudanii jiru.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

West Central Oromo : Bakka butonni kun tajaajila mootummaa fi seera kabachiisu dhiheessuf dirqamaa qabu keeyyate 247 heera Pakistaan jalati.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

West Central Oromo : Hosteelli Makkaa magaala qulqullittii Islamaa keessatti akka yeroo naannoo sanaatti ganama gara sa'ati 10tti jige.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

West Central Oromo : Gamoon kun namoota jilarra jiran, kanneen jalbultii imala hajjiitti magaalaa qulqullittii daawachuuf dhufan hedduu qabate.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

West Central Oromo : Keessummoonni hosteelichaa baayyinaan lammiilee Gamtaa Emireetota Arabaati.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

West Central Oromo : Yoo xiqqaate namoota 15tu du'e, lakkoofsi kun immoo ni dabala jedhamee yaadama.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

West Central Oromo : Liyoonoov, akkasuma as "imalaa hawaa Lakk. 11¨ jedhamun kan beekamu, qaama garee imaltoota hawaa Gamtaa Sooveetii jalqabaa ture.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

West Central Oromo : Bitootessa 18, 1965, yeroo jalqabaaf gochaa konkolataan alaa raawwate (EVA) yookaan "deemsa hawwaarraa" konkolaataa hawaatiin ala qobaa daqiiqaawwan 12 oliif turuun.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

West Central Oromo : Hojii isaatiif, kabaja ol-aanaa Sooviyeet Yuuniyen kan ta'e "Goota Sooviyeet Yuuniyen" argateera.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

West Central Oromo : Wagga kudhanii booda, ergama Appollo Soyuzii qaama Sooviyet hogganuun imallii gara hawwa akka xumurame mallattoo godhe.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

West Central Oromo : Isheen, yaadni sammuu rukuttaan battalumaan raawwatamuu akeeku hin jiru jette. ¨English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

West Central Oromo : Haa ta'uuyyu malee, sadarkaan doorsisa gara yaadessatti hir'aachu jechuun waan hundu si dhisee deemera jechuu miti."English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

West Central Oromo : Yeroo itti-gaafatamtootni rakkoo jiru dhugaa ta'uu isaatti hin amanin, Itti-gaafatamaan Geejjibaa Meeriilaand FBI'tiif ergaa hatattamaa godhee cufaa isaa raawwate.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

West Central Oromo : Konkolaataawwan duudaan ujummoo seensaa cuufuuf oolan, konkolaachistoonni karaa akka irraa jal'ifataniif ajajuuf ammoo gargaarsi poolisoota 80 qophii ture.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

West Central Oromo : Karaa fulla'aa, daandii magaalichaa isa biraa, sanarratti harkifati tiraafikaa cimaan gabaafame hinturre.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

West Central Oromo : Naayjeeriyaan yeroo darbe AfCFTA torbaan walgayiif deemaa jiruu keessatti galuuf akka karoorsite beeksiftee jirti.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

West Central Oromo : Koomishinarii dinagdee fi industirii Gamtaa Afrikaa Albeert Muchangaa akka Beniin itti makamuuf jettu ibsan.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

West Central Oromo : Koomishiinerichi, "Hanga ammaatti seerota maddaa fi taarifa hir'isuu irratti walii hingalle, garuu caasaan nuti qabnu Adoolessa 1, 2020 tti daldala eegaluu nu dandeessisa," jedhan.English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

West Central Oromo : Hamma dhuma deemsa hawaatti buufatichi jiirooskooppii dursa ergama buufataa hawaa irratti dhabu iyyuu bakka isaa tursiiseera.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

West Central Oromo : Chi'aawoo fi Shariipov furgugistoota sirreessa ilaalchaa irraa fageenya gaariirra akka jiran gabaasan.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

West Central Oromo : To'annaan lafaa Raashiiya jeetii dammaqsee ilaalcha yagguu buufataa deebisee argate.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

West Central Oromo : Dhimmichi, bakka itti argama kaampaanii himaticha banee, dhiyeessaa tajaajila intarneetii beekamaa AOL waan ta'eef Verjiiniyaatti mana murtiitti dhiyaate.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

West Central Oromo : Kuni murtoo yakkamtummaa yeroo jalqabaatiif seera bara 2003tti ii-meeyilii saaxoo, kan ispaam jedhamuun illee beekamu, kan fedhii abbaa malee qaama hinbeekamne irraa ergamu, to'achuuf hojiirra oole fayyadamuudhaan argamedha.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

West Central Oromo : Taphataan umurii 21 Jiisas waggaa darbe Amajjii 2017 tti Manchestar Siitiitti makamekilabii Biraaziil Palmeriyaas irraa akka gabaafametti baasii miiliyoona £27tiin.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

West Central Oromo : Ergasii, Biraaziltichi kilabii isaaf dorgommii hunda kessatti tapha 53 taphatee goolii 24 galche.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

West Central Oromo : Dr. Lii 'n yaada isaa waa'ee gabaasaa waa'ee amma daa'imaan Tuurkitii vaayirasii infiluuwenzaa aaviyaa A(H5N1) qabamanii garuu dhukkubbiin itti hin dhaga'amne irratti ibse.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

West Central Oromo : Qorrannooleen tokko tokko akka eeranitti osoo weeraraa addunyaa hin kaasin dhukkubichi irra xiqqaa kan ajjeessu ta'a, kan jedhu hubate.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

West Central Oromo : Mallattooleen qufaa gidduu galeessa ta'anii yoo itti fufan, dhukkubsattoonni hojii guyyuu isaanii utuu hojjetanii namoota dabalataa faaluu itti fufuu danda'u sodaa jedhutu jira.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

West Central Oromo : Leslii Awon, dubbi himtuun dhaabbata Komeen, akka jettetti, dhaabbatichi dambii haaraa kan gargaarsii fi deggersi maallaqaa dhaabbilee qorannaa seeraa jala jiraniif akka hin badhaafamne dhorku baafateera.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

West Central Oromo : Poolisiin Koomen sababa qorannoo rarra'aa kan akkaataa warra-mucummaa karoorfame itti qarshiisaa baasuufi gabaasu kan Bakka bu'oota Kiliif Stiirnis'n geggeeffamaa jiruun, Warra-mucummaa karoorfame hojiin ala godhe.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

West Central Oromo : Istiirns gibirri karaa Warrummaa Karoorfamee deeggarsa ulfa baasuutiif oolaa jiraachuu fi dhiisuu isaa akka dura-ta'aa To'annaa fi Qorannaawwan Koree-gadaanaa, isa gaaddisa Haawus Enerjii fi Koomersi Koomitii jala ooluutti qorataa jira.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

West Central Oromo : Bulchaan duraanii Massachusetts Mitt Romney filannoo pirezedaantumma duraa paartii Ripablikaanii Filorida guyyaa Facaasaa geggeeffame dhibbeentaa 46'n injifatan.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

West Central Oromo : Dubbi himaan Mana Maree Yuunayitid Isteetsii duraanii Niwuut Giingirich dhibbentaa 32n lammaffaa ta'aniiru.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

West Central Oromo : Kan mo'ate akka naannolee hundaa fudhatu, Filooriidaan kaadhimamtoota shantama Roomniif badhaaste, kunis isa filannoo paartii ripublikaaniif dura bu'ummaan akka kaadhimamuuf dhiibudhaafi.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

West Central Oromo : Namoonni naannoo 100,000 magaalota Jarmanii kannen akka Beerliin, Koloony, Haamburgi fi Haanoover keessatti yaa'aniiru jedhan qindeessitootni mormichaa.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

West Central Oromo : Beerlin keessatti, poolisiin hiriirtota 6,500 tilmaame.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

West Central Oromo : Mormiin Paarisitti, Soofiyaa Bulgaariyaatti, Vilniyas Liituuniyaatti, Vaaleettaa Maltaatti, Taaliin Istooniyaatti, Eedinbargii fi Gilaasgoow Iskootlaanditti illee gaggeeffameera.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

West Central Oromo : Landan keessattinammoonni 200 ta'an mormii geggeessan muraasni immoo biirowwan qabiyyee kooppi raayit qabanidha.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

West Central Oromo : Ji'a darbe, mormiiwwan guguddootu Poolaandii keessa ture, gaafa biyyattiin ACTA mallatteessite, isa ammaaf mootummaan Poolaandii waliigaltecha raggaasisuu dhiisuuf akka murteessu taasise.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

West Central Oromo : Laativia fi Silovaakiyaa lamaan isaanii adeemsa walitti dhufuu ACTA tursiisaniiru.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

West Central Oromo : Hawaasni Bilisummaa fi Kabaja Bineensotaa kan Miidhaa Bineensotaa Hambisuuf Hojjatu (RSPCA) ammas akka kaameraan CCTV murteessaa ta'e mana qalmaa Awwustiiraliiyanootatti akka galchamuuf ammas gaafatan.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

West Central Oromo : Dursaan RSPCA kibba Weels haaraan inspeektar Deevid Oshaanisaayi akka ABC tti himanitti ilaalchii fi qo'aannoon mana qaalma Awuusteraaliyatti bakka tokkoti akka ta'uu qabu dubaatan.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

West Central Oromo : ¨CCTV'n sirritti ni ergaa saayinalii cimaa namoota bineensa irratti hojjetaniif nagaa dhamuun isaanii waan olaanaa akka ta'ee.¨English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

West Central Oromo : Kaartaan kirkira lafaa Dhaabbata Qorannoo Lafaa Yuunaayitid Isteetsi Idil-adduunyaa torban dursee ture keessatti kirkirri lafaa Aayiislaandikeessa jiraachuu hin agarsiisne.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

West Central Oromo : Sa'aa 48 darban keessa naannoo Heeklaatti gochi kirkira lafaa akka hin galmoofne jechuun Waajjirri Haala Qilleensaa Aayislaandii beeksise.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

West Central Oromo : Sochiin inni guddaan kirkira lafaa kan sadarkaa jijjiiruu taasise Bitooteessa 10 kaaba bahaa bantii volkaanoo kaalderaa irratti ta'e.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

West Central Oromo : Duumessa dukkana kan voolkaanoo waliin walitti hidhata hin qabne akka waan bu'uuraa gaaraatti gabaafame.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

West Central Oromo : Duumessichi dhoohiinsi sirriin raawwatee turuu fi dhiisuu isaatiif shakkiin akka inni uumamu taasise.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

West Central Oromo : Lunaan yeroo cabee qilleensa guddaafi dambaliidhaan gara ittisa bishaanii keessatti dhiibame boba'aa kubiik metirii 120-160 of irraa qaba ture.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

West Central Oromo : Helekoptarootni miiseensa garee kudhaa lama qabu baraare, isaan keessaa miidhaan qaqabee caba funyaanii qofa.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

West Central Oromo : Dooniin meetira 100, karaa irra jira innis ba'aasaa yeroo maraa kan xaa'oo fe'u, jalqaba irraa aangawootni bo'oon doonicha irra jiru akka dhimmisuu danda'u sodaatan.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

West Central Oromo : Fooyya'iinsi dhihaate mana maree lamaanin bara 2011 tti dabre.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

West Central Oromo : Turtii seera hiiktotaa kanaaf jijiramnii kan umamee himni lamaffaan yeroo jalqabaa mana-maree baka bu'oota ummataatiin haqamuu itti aansee Wiixata gara mana mareetti haala walfakaatuun darbe.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

West Central Oromo : Kufaatiin hima lamaffaa, kan saalli wal fakkaatan akka hin tokkoomnee yaada dhorku dhiyeessu, gara fuulduraatti tokkummaa saala walfakkiitiif balbala banuufi danda'a.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

West Central Oromo : Adeemsa sana hordofuudhaan, HJR-3n adeemsa keessa turuudhaaf bara 2015 yookaan 2016 keessa qaama seera baasu, isa itti aansee filatamuun irra deebi'amee ilaalama.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

West Central Oromo : Milkaa'ini Vawuteer kan gaggeessun alaa kan inni dabalatu midhaa hangarii 1973 keessatti fallaa kan inni akka foolii siyaasati fudhate.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

West Central Oromo : Seerri Faransaay ni jijjiirame. Rogeessummaan isaa umrii isaa 15 tti, wayita Waraana Addunyaa Lammaaffaa yemmuu inni Humna Ittisaa Faransaayitti dabalame irraa kaaseeti.English : He documented himself in a 1998 book.

West Central Oromo : Inni kitaaba bara 1998 keessatti of galmeessee jira.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

West Central Oromo : Bara 1960moota keessa gara biyya haaraa bilisummaa argatte Aljeeriyaatti deebi'e, akkaataa itti fiilmii daayireektii godhan barsiisuuf.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

West Central Oromo : Hiitooshii Saayitoo, lammiin Jaappaanii juudoo hojjetu, inni meedaaliyaa warqee Oolompiikii lama mo'ate, umurii wagga 54 tti du'e.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

West Central Oromo : Sababiin du'aatii isaa akka beeksifametti kansaari tuubboo afuuffee fincaanii isa mudateefiidha.English : He died in Osaka on Tuesday.

West Central Oromo : Osaakaa keessatti gaafa Kibxataa du'e.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

West Central Oromo : Olompiikii duraanii fi shaampiyoonaa Addunyaa illee kan ta'e Saayitoon, yeroo du'a isaatti dura taa'aa koree leenjii Federeeshinii Juudoo Waliigala Jaappaan ture.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

West Central Oromo : Guyyaa ayyaana waggaa tokkoffaa cimdoota cidhi isaanii waggaa darbe geggeeffame kabajuuf jecha, yoo xiqqaate namootni 100 qophicharratti argamaniiru.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

West Central Oromo : Sagantaan guyyan ayyaanaa waggaa seeraa guyya biraatti darbeera, aangawootni akka jedhanitti.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

West Central Oromo : Cimdootni sun wagga tokko dura Teeksaas keessatti wal fuudhanii hiriyootaa fi firoottan isaanii wajjin ayyaaneffachuf gara Baafaloo dhufan.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

West Central Oromo : Abbaan manaa kan waggaa 30, Bufaalootti dhalate, afran dhukaasaan ajjeefaman kessaa isa tokko ture garuu haati manaa isaa hin midhamne.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

West Central Oromo : Kaarnoon baay'ee beekamaadha, garuu barsiisaa lammii Ingilizii falmisiisaadha, kan Barnoota Ammayyaatii fi Guddummaa Mootichaa jalatti barsiisee fi hojiin isaa guddina isa olaanaarra yeroo turetti barattoota 9,000 qabaachuu isaa kan dubbatu.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

West Central Oromo : Yaadanno isaa keessatti ksan maatiin baayeen akka damee barnootatti ilaalan, fi akka jechoota gadhee kutaa keessatti fayyadamu gabaafamee.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

West Central Oromo : Eeyyamaa malee baasii irratti maxxansaa gurgudda maxxansuu isaaf manni barnoota ammayyaa isaa gaafachisan akkasumas 'ani dursaa imala Ingiiliffaadha' jechuudhan waan sobeef.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

West Central Oromo : Mirga seeraa abbaa qabeenyummaa cabsuudhaan kanaan dura himatamee ture, garuu itti hin murtoofne.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

West Central Oromo : Barataan duraanii akka jedhetti inni 'daree keessatti afaan garee murtaa'e qofaan dubbatamu fayyadame , dandeettii ittiin walbuufatan yaadannoodhaan barsiise, akkasumas akkuma hiriyaa barattootaa ture.'English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

West Central Oromo : Waggoota kurnan darbaan sadanitti, naannoo kooministii ta'anii haafuun alatti, Chaayinaan diinagdee daldalaa dhaabdeetti.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

West Central Oromo : Haaromsii dinagdee jalqabaa hoggansa Dengi Ziaaying jalatti godhame.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

West Central Oromo : Yeroo sanaa kaasee, hammi guddinii dinagdee Chaayinaa harka 90n guddateera.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

West Central Oromo : Yeroo jalqabaaf, Chaayinaan Jaarmanii caalaa konkolaataa baay'ee gara alaatti ergitee akkasuma Yuunayiitid Isteets bira darbuun daldala guddaa induustiirichaa to'atte.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

West Central Oromo : Waggoota kurnaan dhufaan lama keessatti GDP'n Chaayinaa kan Yuunayiitid Isteetsi caaluu danda'a.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

West Central Oromo : Obomboleettiin tiroopikaalii Daani'eel, waqtii haarikeenii Atilaantikii 2010 keessatti obomboleettii afraffaan moggaasa argate, baha Garba Atilaantikiitti uumame.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

West Central Oromo : Obonboleettichi, inni Maayaamii, Filooriidaa irraa timaamaan maayilii 3,000 irratti argamu, qilleensa hinjijjiiramne ol aanaa isaa sa'atiitti maayilii 40 (64 kph) qaba.[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

West Central Oromo : Saayintistootni Giddugala Biyyaalessaa Hariikeen Daani'eel gaafa Roobi gara hariikeenitti akka jabaatu raajan.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

West Central Oromo : Obonboleettiin sosocho'iinsa lafaa irraa fagoodha, Yuunayitid Iisteetsii fi Kaaribiyaanii irratti dhiibbaa cimaa inni qabu qorachuun rakkisaa ta'ee hafeera.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

West Central Oromo : Zaagreb, magaalaa guddoo warra Kirooshiyaatti dhalachun, Boobeek yeroo Paartiizan Biilgireediif taphatu beekamtii argate.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

West Central Oromo : Inni bara 1945 isaanitti makamee hanga 1958 achi ture.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

West Central Oromo : Yeroo garee isaa waliin turetti, tapha 468 taasisee keessatti galchii 403 galche.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

West Central Oromo : Eenyuyyuu Boobeekii alatti gonkumaa Dandeetti jabaa yookaan goolii bayyee kilabichaaf hin galmeesisne.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

West Central Oromo : 1995 tti, seenaa seenaa warra Paartizan keessatti inni akka taphata uurjiiti filatame.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

West Central Oromo : Ayyaaneffannaan agarsiisa addaa garee beekamaa adunyaa Cirque du Soleil'n jalqabame.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

West Central Oromo : Oorkeestiraa Siimfoonii Mootummaa Istaanbul, baandii Jaaniisarii, akkasumas sirbitoota Faatih Erkoochii fi Muslum Gursestu isa duuba dhufe.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

West Central Oromo : San booda Wiirliingi Deerviishis waltajjii fudhate.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

West Central Oromo : Weellistuun Tarkii Seezen Askuu weellisaa Xaaliyaanii Alessaandiroo Saafiinaa fi weellisaa Giriik Haariis Aleksoo wajjiin taphatte.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

West Central Oromo : Xumuruudhaaf, gareen shubbisa Faayir oof Anatooliyaa agarsiisa ¨Tirooy¨ irratti hojjate.English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

West Central Oromo : Piiter Leenzi, gurbaa ganna 13 mootor saayikilii gulufu,daandii si'ataa mootora irra gulufan Saffisaa Mootoraa Indiyaanaapoois irratti balaa isarra ga'een lubbunsaa darbe.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

West Central Oromo : Shaakala jalqabaa isaa irratti, Leenziin biskileettii isaa irraa kufe, itti ansees morkataa isaa Zhaaviyeer Zaayaatiin rukutame.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

West Central Oromo : Hojjettoota fayyaa toora irra jiraniin atattamaan ilaalamee gara hospitaala naannoo sanaa, bakka inni itti du'eetti geeffame.English : Zayat was unhurt in the accident.

West Central Oromo : Zayaat balaa sana keessatti hin miidhamne.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

West Central Oromo : Gama haala faayinaansii addunyaan, Zaapaateeroon ¨sirni faayinaansii qaama dinagdeeti, qaama baayyee barbaachisaa, ¨ jechuun itti fufe.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

West Central Oromo : Rakkoo dinagdee waggaa tokkoof ture qabna, kunis ji'oota lamaan darban keessa guddaa ture, amma akka ani yaadutti dinagdeen fooyya'iinsa jalqabaa jira.English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

West Central Oromo : Torban darbe, Oduun Qullaan ibsa baaseen bifa ajaayibaan dirqama gabaasa oduusaa kan afaan addunyaa, tamsaasa haaraa sadii'n akka dabaluudha.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

West Central Oromo : Afaan Ingiliziitiifi Afaan Jaappaaniitiin kan duraanuu gabaasaa jiru dhaabbati addunyaa kun teeleviizhiinii, marsariitii fi bilbila sochootuudhaaf Afaan Ispeenii, Xaaliyaanii, akkasumas Afaan Kooriyaatiin sagantaalee eegalee jira.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

West Central Oromo : ¨Akka carraa ta'ee homtuu narratti hin raawwanne, yeroo namoonni ba'uudhaaf jedhanii foddaawwan caccabsan garuu taatee suukkanneessaan arge.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

West Central Oromo : Namootni fuullee foddichaa barcumaan rukutaa turani, garuu foddaawwan sunniin kan caban hin turre.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

West Central Oromo : Fulleen foddaa tokko dhuma irratti cabnaan, karaa foddaa ba'uu eegalan," jedhe kan lubbuun ba'e Firansiiszeek Koowal.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

West Central Oromo : Urjileen ifaa if hoo'a kan keennan sababa huumna atoomiin haaydirojiinii elementoota ulfaatoo uumuuf walitti makamaniifi (yookiin fiyuzii ta'aanii walitti qabamaniifi).English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

West Central Oromo : Saayinstistootni akkataa itti wal-nyaachisaan humna karaa wal fakkataan itti uumuu danda'u irratti hojjechaa jiru.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

West Central Oromo : Kun garuu, furuuf rakkoo baay'ee rakkisaa ta'e fi kan walnyaatinsa walitti dhufuu bu'a-qabeessa osoo hin argiin waggoota baay'ee fudhachuu danda'udha.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

West Central Oromo : Lilmoon sibilaa ulfaatina salphaa waan qabuuf bishaan gubbaa bololi'a.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

West Central Oromo : Walharkisi irrakeessa bishaanii kan inni uumamuuf moleekiyuulonni bishaanii irrakeessatti argaman moleekiyuulota qilleensaa isaan gararraatti argaman caalaa humna cimaadhaan gara walii walii isaaniitti waan harkifamaniifidha.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

West Central Oromo : Moolekiyuloonni bishaanii qaama bishaanii irratti baqqaana hin mul'anne umanii wantoonni akka lilmoo fakkaatan gubbaa bishaaniitti akka bololi'an godhu.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

West Central Oromo : Haadduun iskeetii cabbii kan hammayyaa irra jiru fiixa dachaa dhooqa koonkeevii isaan jidduu kan qabu dha. Dhooqni lameen kunniin cabbiin akka gaaritti qabu, yerooma olii gadi ta'u illee.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

West Central Oromo : Sababa jalli qarabaa xiqqoo dabuuf, yeroo qarabichi gara kanatti yookaan gara biraaatti dabu fixeen cabbie wajjin wal-tuqee jirus ni daba.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

West Central Oromo : Kuni iskeeterin akka marfatu godha. Yoo iskeetiin gara mirgaatti jallate, gara mirgaatti goora, yoo iskeetiin gara bitaatti gore, gara bittaatti gora.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

West Central Oromo : Gara sadarka humna isaa isa duritti deebi'uuf, humna dabalata ifaa irra argatan irra aanu qabu.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

West Central Oromo : Kana kan isaan godhan qaanqee ifaa xiqqoo, kan "footoon" jedhamtu facaasuudhaani.English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

West Central Oromo : Saayinsistoonni adeemsa kana " yaa'umsa raadiyeeshinii qindaa'e " jedhanii waamu, atoomonni sababa ifa guddaan ka'aniif, yaa'umsa footoonii ifaaf sababa ta'uu akkasumas ifni akaakuu raadiyeeshiniidha.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

West Central Oromo : Suuraan itti aanu atomoonni yeroo footoonii gad lakkissan mullisa. Maal ree, haqaan footoniin kanneen suuraa irratti mul'atan caalaa baay'ee xixiqqoodha.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

West Central Oromo : Footoononni warren walitti dhufuun atoomiiumman irraayyuu baayye xiqqaadha.English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

West Central Oromo : Ergaa sa'aati dhibban lakka'amuuf hojjateen booda shiiboon keessa balbii jiru dhumarratti ni gubata kanaaf kana booda ibsaan hin hojjatu.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

West Central Oromo : Baalbiin ifaa bakka buusuu barbaada. Yeroo baalbiin ifaa bakka buufamu of eeggannoon gudhamuu qaba.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

West Central Oromo : Jalqaba, iswiichiin ibsaa kanaa dhaamu qaba yookiin ammo funyoo eleektriikii gargar baasuudha.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

West Central Oromo : Kunis sababni isaa gaafa Elektirikiin gara sookeetiiti deemu balbiin gari Sibiila isaa ibsaan akka si keessa darbu gochuu danda'u yoo keessoo sookeetii tuqxe yookiin qaama balbicha keessa isaa sibiila osoodhumaa inni sokeetii keessa jiru.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

West Central Oromo : Qaamni sirna marsaa dhiigaa inni guddaan onneedha, isa dhiiga raabsuudha.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

West Central Oromo : Dhiigi ujummoowwan aarterii jedhamuun beekamaniin onnee keessaa kan ba'uu fi ujummoowwan veeyinii jedhamaniin gara onneetti kan deebi'udha. Ujummoowwan hundarra xixiqqoon kaappilaaroota jedhamu.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

West Central Oromo : Ilkaan "triseratopiis" kan caccabsuu danda'u ture baala qofa utuu hin ta'in damee bayyee cimaa fi hundee illee dabalateeti.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

West Central Oromo : Saayintistootni muraasni akka yaadaniiti Triceratoponni akka cycadsin nyaataniti dha, kanneen biqiloota beekamoo ta'an Cretaceous keessatti.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

West Central Oromo : Biqiltuuwwan kunniin muka teemirii isa baalli qaqqaramaan isaa walitti guujja'ee mataarra taa'u fakkaatu.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

West Central Oromo : Triceratoponni bikii isaa isa cimaa fayyadamuu ni danda'a ture baala irraa fudhuun osoo tirankii isaa hin nyaatin.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

West Central Oromo : Saayintistootni adda biraan kan irratti wal falmaan akka biqilootni kun summaawwa ta'aanidha, kanaaf daayinosarootni isaan nyaachun waan hin fakkannee dha, yoodhumaa har'a iyyuu slotii fi bineensotni adda bira kanneen akka urunguu (kan Daayinosarri irraa dhufe) baalota yookiin fudurawwan summaawwa nyaachuu danda'aniyyuu.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

West Central Oromo : Harkisi lo akkamittiin na harkisa? Yoo irra keessa lo irra dhaabatte, hanga Lafa irratti ulfaattuu gadi ulfaatta.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

West Central Oromo : Namni lafa irratti paawondii 200 (kiiloo giraama 90) ulfaatu lo irratti paawundii 36 (kiiloo giraamii 16) ulfaata. Kanaaf, dhuguma iyyuu, harkisni lafaa xiqqoodhuma si harkisa.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

West Central Oromo : Aduun akka Lafaa uwwisa irra keessaa kan irra dhaabatan hinqabdu. Aduun guutummaan ishee gaasii, ibiddaafi pilaazmaa irraa tolfamte.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

West Central Oromo : Gaaziin akkuma giddugala aduu irraa fagaataa deemtaniin qal'ataa deema.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

West Central Oromo : Qaamni bakkee kan gaafa Aduu ilaalu nuti arginu footosfeer jedhamu, "kubbaa ifaa" jechuu dha.English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

West Central Oromo : Waggoota kumaa sadii boode, 1610 keessa, Astiroonomariin Xaaliyanii Galiliyoo Galilee Teleeskopii fayyadamuun Veenuusiin ilaale akka ishee kutaawwan qabdu beekuuf, akkuma Jinni qabdu.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

West Central Oromo : Marsaaleen kan uumaman sababa gartokkeen Veenus (ykn kan Addeessaa) inni gara aduutti gara galee jiru qofatti ifti itti baheefidha. Marsaawwan addeessaa kun tiyooriii Koopparniikas isa pilaaneetonni aduutti marsu jedhu deeggara.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

West Central Oromo : Sana booda, waggoota muraasa booda bara 1639 tti, Astiironomeerin Ingiiland maqaan isaa Jerimiyaa Hoorooksii jedhamu darbuu Veenas argeera.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

West Central Oromo : Ingilaandi erga weerara irra deebii Daaneelaw booda nagaa yeroo dheeraa argattee turte.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

West Central Oromo : Haa ta'uu iyyuu malee 991'ti Ethelereditti dooniiwwan Vaayikiingii kanneen erga kan Guutrum isaan jarraa tokko duraa caalaa guddatantu itti dhufe.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

West Central Oromo : Atiluun kun Olaaf Tiraayigivassooniin hogganame, nama Norweeyii kan biyya isaa to'annaa warra Deenmaark jalaa deebisee baasuuf abjuu qabuudha.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

West Central Oromo : Erga duubatti deebi'iinsa humna waraanaa duraanii booda, Itelred waliigaltee Oolaaf isa Noorwayitti deebi'ee aangoo mootummaa bulchiinsa isaa aangoo waliiniin qabachuuf yaalaa jiru wajjin waliigaluu danda'eera.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

West Central Oromo : Hangewul sirna qubee itti yaadamee hojjetamee faayidaa guyyaaf baayyee biratti beekame isa tokkichadha. Sirni qubee sun 1444 keessa yeroo bulchiinsa Mootii Sejoong (1418-1450)'tti kalaqame.English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

West Central Oromo : Mootin Seejoongii mootii afuraffaa Mootummaa Joosiyoon kan turee fi warreen baayye beekaman keessaas tokko ture.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

West Central Oromo : Jalqabumati haala qubee Hanguwel kan inni itti moggaase Hunmin Jeongeum jedheti, kana jechuunis "sagaleewwan sirrii namaaf qajeelfamaa kennuuf".English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

West Central Oromo : Akkaataa Saaniskiriit dhufe irratti yaad-rimeewwan hedduutu jiru. Isaan keessaa tokko godaansa warri Aariyaan, kanneen afaan isaanii achi geessan, dhiha irraa gara Indiyaatti godhanidha.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

West Central Oromo : Saanskiriit afaan durduriiti, afaan Laatiinii isaAwurooppaa keessatti dubbatamuun kan walfakkeeffamuu danda'udha.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

West Central Oromo : Addunyaa irrattii Kitaabni beekamaan inni jalqabaa Saaniskiritiiin barreeffame. Erga xumura Upanishaadotaa booda, sababa gulantaan saaniskiritiin gadhiise.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

West Central Oromo : Saaniskiriitiin afaan baay'ee walxaxaa fi badhaadhaadha, kan afaanota Hindii ammayyaa baay'eef akka maddaatti tajaajile, akkuma Laatiin madda afaanota Awurooppaa kan akka Fireenchii fi Ispaanishii ta'e.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

West Central Oromo : Erga lolli Faransaayii waliinii xumuramee, Jarmaniin odola Biriiteen weeraruuf qophaa'uu eegalte.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

West Central Oromo : Jarmaniin haleellaa sana maqaa koodii "Haleellaa Siilaayen" jedhu itti moggaafte. Meeshaaleen waraanaa guguddoonii fi dhiyeessiin Waraana Ingilizii harki caalaan isaa yeroo isaan Dankirkiin gad-dhiisan badee ture, kanaaf waraanni sun hanga tokko dadhabaa ture.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

West Central Oromo : Garuu ammas Naaviin Rooyaal Naavii Jarman ("Kiriigismaariin¨) caala cimaadha akkasumas doonii weerara karaa Engiliiziin ergaman hunda barbadeessuu danda'ee jira.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

West Central Oromo : Haa ta'u malee, ajajootni olaanoon waraana galaanaa rukuttaa humna qilleensaa Jermaniin liqimfamuu malu jedhanii waan sodaataniif, bidiruuwwan Waraanaa warra Mootii xurreewwan weeraraaf malan bukkeen kaa'aman.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

West Central Oromo : Mee waa'ee karoora Xaaliyaanii ibsuudhaan haa eegallu. Xaaliyaaniin keessumaa "obboleessa xiqqaa" Jarmanii fi Jaappaanii turte.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

West Central Oromo : Jalqabbii waraanaatiin dura doonii haaraa afur haa ijaaran malee Humna waraanaa fi humna galaanaa dadhabaa qaban.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

West Central Oromo : Galmawwan guguddoon Xaaliyaanii biyyoota Afriikaa ture. Biyyoota sanniin qabachuuf, waraanni Galaana Meediitiraaniyaanii ce'ee Afriikaa weeraruuf bakka loltuuwwan irraa bobbaafaman qabaachuutu isii barbaachisa ture.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

West Central Oromo : Sanaaf, buufataalee fi dooniiwwan Biriitish biyya Masir irraa fagaachuu qabu. Gochawwan sanniinitti dabaluudhaan, dooniiwwan waraanaa Xaaliyaanii wanta biraa kam iyyuu gochuu hinqaban turan.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

West Central Oromo : Amma Jaappaaniif. Jaapaan biyya oddolaadha, akkuma Biriitaniiyaa.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

West Central Oromo : Sabmariinonni dooniiwwan bishaan jala akka deemaniifi yeroo dheeraadhaaf achuma jala turuu danda'anitti hojjetamanidha.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

West Central Oromo : Sabmariinonni Waraana Addunyaa 1ffaa fi 2ffaa keessatti hojiirra oolanii turan. Yeroo sanitti baay'ee suuta kan jedhaniifi fageenyi isaan itti dhukaasanis murtaawaa ture.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

West Central Oromo : Jalqaba lolaa irratti yeroo baayyee galaana irra deemaa turan, garuu akkuma raadaariin uumamaa fi bayyee sirrataa dhufeen dooniin galaana jala deemtu guttumman akka hin muldhanneef gaalaana jala deemuuf dirqaman.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

West Central Oromo : Dooniin bishaan keessaa Jarmani Doonii-U jedhama. Jarmanoonni doonii bishaan isaanii imalchiisuu fi hojjachiisuu irratti baay'ee gaariidha.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

West Central Oromo : Sababaa milkaa'ina isaanii kanneen bishaan jala wajjin, Jeermanootni hin amanamne hedduu isaanii qabachuf.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

West Central Oromo : Eeyyee! Mootichi Tutankhamun, inni aal tokko tokko "Mooticha Tut" yookaan "Mootii Isa Mucaa Dhiiraa" jedhamuun beekamu, bara ammayyaa keessatti mootota biyya Masir durii hunda caalaa bebbeekamoo keessaa isa tokkodha.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

West Central Oromo : Wanti baay'ee bara duriitti inni akka nama i baayee barbaachisaatti hin fudhatamne, akkasumas galmeewwan moototaa durii irratti hin galmoofne.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

West Central Oromo : Haa ta'uuyyu malee, argamni bakka awwaalchaa kana bara 1922 tti akka beekamuu isa taasisee. Yooma awwalchii baayeen barootaa darbanii haatamaniyyu, awwalchootni baayeen isaani eegannon hin taasifamneef.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

West Central Oromo : Meeshaalee sibiila gati-jabeessaa fi dhagaa hin argamne irra hojjetaman kumaatama dabalatee meeshaaleen Tutankhamun waliin awwaalaman hedduun sirritti kunuunfamaniiru.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

West Central Oromo : Kalaqqiin masakaa dubbattuu Asiriyaan chaariyooti salphaa, saffisaafi haala gaaritti akka loltootaafi Chariyoota kan biraa caalaa figsiisan godhee jira.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

West Central Oromo : Xiyyoonni darbattuuwwan xiyyaa ajjeesoo isaaniirraa ba'an golgaa sibiilaa loltoota morkattootaa cabsanii seenuu kan danda'an turan. Naannoo 1000 Dh.K.D., Asiriyanootni lola fardaanii isaa jalqabaa eegalani.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

West Central Oromo : Kavalaryiiin loltu dugda fardaa irra taa'ee loluu dha. Kooraan dugda fardaarra ka'amu hin kalaqamne ture, kanaaf loltootni Kavalaryii Assiriyaa qullaa dugda ardoota irra ta'ani lolan.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

West Central Oromo : Namoota siyaasaa, saayintiistootaa, fi artistoota Giriikii baay'ee beekna. Namni hunda caalaa beekaman aadaa kanaa Hoomeridha, barreessa goota qaroo dhabeessa, ogbarruuwwan Giriikii bebbeekamoo lama kan qopheesse: walaloowwan IIliyaadii fi Oodiiseey.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

West Central Oromo : Soofookilsii fi Aristoofaanes amallee bareessitoota taphaa beekamoo dha, taphonnii isaanii ogbarruu addunyaa keessaa akka hojiiwwan hunda caalaa guguddootti ilaalamu.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

West Central Oromo : Hayyuu beekamaan Giriikii biraan, ogeessa herregaa Paayitaagorasidha, isa seerota aljeebiraa isaa waa'ee hariiroowwan rogawwan rogsadee roga qajeelaatiin beekamu.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

West Central Oromo : Namoonni meeqa afaan Hindii akka dubbatan ilaalchisee tilmaama adda addaatu jira. Afaanota addunyaa irratti dubbataman guguddoo keessaa kanneen sadarkaa lammaaffa fi afuraffaa gidduu jiran gidduutti argama jedhamee tilmaamama.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

West Central Oromo : Loqodoonni baay'ee walitti dhiyaatan lakkaa'amuu fi dhiisuu isaanii irratti hundaa'uudhaan lakkoofsi namoota afaan itti hiikkatanii adda adda ta'a.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

West Central Oromo : Dubbattoota miliyoona 340 hanga 500tti tilmaamaman, fi namoota haga miliyoona 800 ta'an afaanicha hubachuu dandayan.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

West Central Oromo : Afaan Hindii fi Urduun galmee jechootan walfakkaatoodha garuu barreeffamaan adda adda; haasaa guyyaa guyyaa keessatti, kan afaan lamaansaa dubbatan walii isaanii nii hubatu.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

West Central Oromo : Naannoo jarraa 15ffaatti, Istooniyaan kaabaa dhiibbaa aadaan guddaa Jarmanii jala turte.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

West Central Oromo : Abbootiin amantii Jarman tokko tokko rabbiin gara ummataatti dhiheessuu barbaadu, kanaaf afaan Istooniyaa uuman.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

West Central Oromo : Qubee warra Jarmanii irratti kan hundaa'e ture, akkasumas arfiin ¨Õ/õ¨ itti dabalamee ture.English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

West Central Oromo : Akkuma yeroon darba deemen, jechootni hedduun kan beektoota Jeermanii irra ergifatame. Yericha yeroo jalqabaa qaroomina ture.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

West Central Oromo : Akka aadaatti, dhaalaan teessoo aangoo erga barumsa fixee kallattumaan gara humna waraanaa deema.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

West Central Oromo : Haa ta'uu iyyuu malee, Charles barnoota yuunivarsitiif gara Kolleejjii Tiriinitiie, Kaambirijii bakka inni itti Antirooppooloojii fi Arkiyooloojii, booda immoo seenaa itti barate deeme qabxii 2:2 argachuun (digirii gita lammaffaa gad aanaa).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

West Central Oromo : Chaarlis digirii fudhachuudhan miseensa Maatii Moototaa Biriitish keessa isa jalqabaa ture .English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

West Central Oromo : Turkii Awurooppaa (Trees Bahaa ykn Ruumeeliyaa daarii galaana Baalkaan) 3% biyyattii qabaata.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

West Central Oromo : Daangaan Tuurkii kiiloo meetira 1600 (maayilii 1,000) caalaa dheerata, bal'iinna kiiloo meetira 800 (maayilii 500) qaba, boca olis gadis reektaanguulaarawaa wajjin.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

West Central Oromo : Naannoo Turkiitti, haroowwan dabalachuun, iskuweer kiloometiiri 783,562 qabata (300,948 sq mi), kan keessaa iskuweer kiloometirii 755,688 (291,773 sq mi) kan ta'u naannoo Eeshiyaa kibba lixaatti akkasuma iskuweer kiloometiri 23,764 (9,174 sq mi) kan ta'ummoo Awuurroppatit dha.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

West Central Oromo : Bal'inni Turkii akka isheen addunyaa irraa sadarkaa 37 irra teessu taasisaa, akkasumas bal'inni ishee Faransaayii fi Yuunayiitid Kingidaam bakka tokkotti hamma ta'aan ga'a.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

West Central Oromo : Turkiin karaa sadiin garbaan marfamtee jirti: karaa dhihaatiin Garba Iigiyaaniin , karaa kaabaatin Garba Gurraachaan fi karaa kibbaatiin Garbaa Meediteraaniyaanii.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

West Central Oromo : Luxembourg seenaa dheeraa qaba ,garuu kan inni of-danda'e bara 1839 irraa ka'eetu.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

West Central Oromo : Baroota darbaanitti kutaa Beeljem ammaa kutaa Luuzeenbergi turan garuu bara 1830tti warraqsaa warraa Beeljemiin booda,kan Beeljem taasifame.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

West Central Oromo : Legzamburgi yeroo hundaa bilisa taatee hafuuf yaalteetti garuu Waraana Addunyaa Tokkoffaa fi Waraana Addunyaa Lammaffaa lamaanuu keessatti Jarmaniin qabamteetti.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

West Central Oromo : Bara 1957 keessa Lukzembergi miseensota dhaabbaticha hundeessan keessaa tokko taate, kan har'a Gamtaa Awurooppaa jedhamuun beekamu.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

West Central Oromo : Drukgyal Dzong gamoo bakka waraana jigee fi holqa Budiisti kan Diistiriktii Paaroo(ganda Foondey keessa) gara gubbaatti argamuu dha.English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

West Central Oromo : Akka jedhameetti bara 1649, Zahabdirangi Nigawaangi Naamgiyeel ayyaaneffannaa moo'ichaa humna warreen Tiibetan-Mongol irratti argatef qopheesse.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

West Central Oromo : Bara 1951, abiddi hafteen Diraakiyaal Zoongi muraasni, kan akka suuraa Haamdiraangi Gawaangi Naamgiyaal qofti akka hafu taasise,English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

West Central Oromo : Balaa ibiddaa sana booda, masaraan dahannaa sun bakkatti deebifamee akkasumas eegameera, hawwata Bihutaanii namatti tolan keessa isa tokko ta'ee hafuudhaan.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

West Central Oromo : Jaarraa 18ffaa keessa Kaamboodiyaan biyyoota oollaa humna qaban lama, Taayilaandi fi Veetnaam.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

West Central Oromo : Warreen Tiyaa jaarraa 18ffaa keessa yeroo baayee Kombodiyaa kan qabatanii fi 1772 keessa immoo Piihnoom Piheeniin balleessan.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

West Central Oromo : Dhuma waggoota jaarraa 18ffaa keessatti Veetinihaamis Kaamboodiyaa weerarteetti.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

West Central Oromo : Lammiileen Veenzuweelaa parsantii kudha saddeet hojii dhabeeyyiidha, akkasumas kanneen mindeeffamanis diinagdee dhaabbataa hin taane keessa kan hojjataniidha.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

West Central Oromo : Veenzuweelonni harki lama sadaffaaan kan sektara tajaajilaa keessa hojjetan, nuusa kan ta'an indastrii keessa akkasumas shanaffaan qonna irra hojjetu.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

West Central Oromo : Warra Benezuweellaatiif induustirii cimaan boba'aadha, yooma induustiricha keessaa namoonni hojjetan dhibbeentaan tokko ta'anillee, kan biyyattiin ofumaaf alatti ergitudha.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

West Central Oromo : Jalqaba bilisummaa biyyaa keessatti, muuxannoon Mooraa Biqiltootaa Singaapoor lafa bishaan gidduutti argamtu gara Magaalaa Biqiltuu tirooppikaalaatti jijjiiruuf fayyada.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

West Central Oromo : Bara 1981ALA, Vaandaa Miis Johaakiim kan jedhamu, kan makaa abaaboo Orkiid ta'e, akka abaaboo biyyaalessa biyyattiitti filame.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

West Central Oromo : Bara baraan naannoo ji'a Onkoloolessaa, bineensotni margaa fi biqiltuu sooratan kan miliyoona 1.5tti dhiyaatan rooba barbaacha laga Maaraa qaxxaamuruun gaarota kaabaarraa gara dirree kibbaatti geejjiba taasisu.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

West Central Oromo : Sana booda immoo karaa dhihaa irraan gara kaabaatti deebi'e, rooba naanoo Eblaatiin booda. ammas laga Maaraa qaxxaamuruudhaan.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

West Central Oromo : Naannoon Serengetii paarkii biyyaalessaa Serengeti qaba, Naannoo Bakka eegumsaa Ngorongoro akkasumas Bakka Kunuunsa Taphaa Maswa Taanzaniyaatii fi Keeniyatti ammo Bakka Kunuunsaa Maasai Mara hammata.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

West Central Oromo : Akkaataa midiiyaan salphaatti ittiin waln qunnamaamu uumamu baruun ogummaawwan ammayyawwa fi aadaa beekuu barbaada, akkasumaas meeshotaa baayee beekamoo kan kutaawwan itti wal qunnamamu (Bakkabarreeffamaa seena, sagalee fi suur-sagalee qindessu, seenaa himuu, fi kkf.)English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

West Central Oromo : Saxaxin haasoo tilmaami waayee oomisha miidiyaa kee irra deebiin akka ilaaltuu fi karaa baratameen ala akka yaaduu bartu barbaadaEnglish : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

West Central Oromo : Dizaayiniin waliifgalaa qaamotni pirojektii tokkon tokkoon isanii walitti hidhachuu isaanii, garuu immoo qofa qofaa isaaniis yoo ta'an hiikaa kennuu isaanii barbaada.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

West Central Oromo : Miidhaan leensota guddisoo walxaxiinsa xiyyeefannoo fi lakkoofsi elementiiwwan leensii dheerinoota fookaalii hedduu argachuuf barbaadamuu kan leensoota piraayimii caalaa guddaadha.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

West Central Oromo : Oomishtoonni leensii oomisha leensii keessatti milkaa'ina guddaarra ga'aa yemmuu deeman wanti kun mata duree cimaa ta'uun isaa hafaa dhufaa jira.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

West Central Oromo : Kuni leensonni guddisoon suuraawwan sadarkaa isaanii eegan kanneen lensoota ilaalcha xiyyeefanno dheerinni isaa murtaa'e qaban waliin walmadaalan oomishuu isaan dandeessiseejira.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

West Central Oromo : Miidhaan leensii guddisee agarsiisuu adda biran isaa baniinsi olaanaa (ariitiin) leensichaa yeroo hedduu suuta jedhaadha.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

West Central Oromo : Kuni bakka ibsaan xiqqoo ta'etti leensii guddiftee muldhiftuuu rakasaa, ibsaa harkaa malee itti fayyadamuuf ulfaataa taasisa.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

West Central Oromo : Rakkoowwan beekamoo gaafa fiilmii gara DVDtti jijjiiran jiru keessaa inni tokko humnaa ol iskaanii gochuudha .English : Most televisions are made in a way to please the general public.

West Central Oromo : Teleevizhiniin hedduun akka uumataa bal'aa gammachiisuuf ta´aaniti dhaabatu.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

West Central Oromo : Sabaaba sanaaf, wantootni ati TV irrati ilaaltu hundi daangaa kutu, gubbaa, jalaa fi bukke qabanEnglish : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

West Central Oromo : Kun suurichi guutuu iskiriinii akka haguuge mirkaneessuuf kan tolfameedha. Sun garmalee iskaan gochuu jedhama.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

West Central Oromo : Akka carraa ta'uu didee, yeroo DVD toolchitu, xiyyoon isaas muramuu hin haafu, yoo vidiyochi barreeffama jalatti siqee jiru qabaate immoo, gutummaan guutuutti hin mul'atu.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

West Central Oromo : Masaraan aadaa warra bara gidduu-galeessaa ilaalcha wal'aansoo goototaa, kan nyaachisa guddaa, akkasumas sirna gootummaa Artar akka sammuu namaa keessatti uumamaniif kaka'umsa uumanii jiru.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

West Central Oromo : Hurraa wagga kuma lakkoofsise keessa iyyuu dhaabbatanii, kottee fardeenii dhagaa afamaarraa dhaga'uun fi sodaa boolla dahannoo keessaa ol aaru suufuun, sagalee fi foolii waraana dur durii gara sammuu ofiitti fiduun salphaadha.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

West Central Oromo : Garuu ilaalchaa yaada keenya dha dhugaa irratti kan hundaa'e? jalqabumaatiyu maaliif manni mootoots ijaarame? Akkamin kafamanii ijaaramanii?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

West Central Oromo : Yeroo sanaa baay'ee beekamaa kan ta'e, Masaraan Kerbii Maaksiloo'ii masarummaa dhugaa caalaa akka waan mana dahannooti.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

West Central Oromo : Foddaan isaa babal'aanii fi keenyan isaa haphiin yeroo dheeraadhaaf haleellaa cimaa ofirraa ittisuu hindanda'an turan.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

West Central Oromo : Bara 1480moota keessa, yeroo ijaarsi isaa Goofta Hastiingisiin jalqabame, biyyattiin giddu naga-qabeettii turte, akkasumas ittisni kan barbaachisu gaafa balaa geessistoonni garee xiqqoo dhufan qofa ture.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

West Central Oromo : Madaalliin humnaa mala biyyoonni Awurooppaa birmadummaa biyyaalessaa biyyoota Awurooppaa hundaa ittiin eeguuf barbaadan ture.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

West Central Oromo : Yaad-rimichi biyyootni Awuroppaan hundi biyya tokko akka humna hin qabaannee dhorkuuniifi motummaaleen biyolleessaas madaala isaani eeguuf michooma isaanii yeroo baay'ee jijiruu isaanii ture.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

West Central Oromo : Lolli Dhaaltummmaa Ispeenotaa yeroo jalqabaaf kan galma ga'e dhimma giddu galaa aangoo ittiin madaalchisuuti.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

West Central Oromo : Kuni akka jijjiirama guddaatti fudhatama, humnoonni Awuroppa amma booda waraana amantaa kaasuuf jecha-duraa hin qaban. kanaaf, Waraanni Waggaa Soddomaa waraana amantaa isaa dhumaa kan jedhamu ta'a.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

West Central Oromo : Gamoon waaqeffannaa Arxeemis inni Efesas keessaa gocha ibidda itti qabsiisuu Heeroosxiraatasiin raawwatameen dhaloota Kiristoos dura, Adoolessa 21, bara 356 balleeffame.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

West Central Oromo : Akkaataa seenaatiin, kaka'umsi isaa gatii kamiinuu beekamtii dha. Warri Efesiyaa, hedduu dheekkamanii,maqaan Herostraatos yoomiyyuu akka hin galmoofne ibsa kennanii jiru.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

West Central Oromo : Qorataa seenaa Giriik Stiraaboo'tu booda maqaa nuuti hardha jennu hubate. Manni qulqullummichaa halkanuma Aleksaander Guddichi dhalate barbadaa'e.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

West Central Oromo : Alegzaandar, akka mootiitti, gamoon waaqeffannaa sun akka irra-deebi'ee ijaaramuuf kaffaluuf dhiyeessee turee, garuu kennaan isaa fudhatama hin arganne. Booda, erga Alegzaandar du'ee, gamoon waaqeffannaa sun dhaloota Kiristoos dura bara 323 keessa deebi'ee ijaarame.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

West Central Oromo : Furtuuwwan hunda sirriitti yeroo rukuttu hanga danda'ametti harka kee laaffisuu kee mirkaneeffadhu—kana malees quboota keetiin sochii garmalee darbaa ta'e akka hingooneef yaali.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

West Central Oromo : Haala kanaan, hanga danda'ametti suuta suuta of dadhabsiista. Yaadadhu, akka piyaanoorrattii sagalee dabalataatiif furtuuwwan humna guddaadhaan rukutuun hinbarbaachisu.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

West Central Oromo : Akoordiyoonicha irratti, sagalee dabalataa argachuuf, dhibbaa ykn saffisa dabalataatiin buufaawwan fayyadamtu.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

West Central Oromo : Mistisizimiin fedha walitti ta'uumsa , enyummaa wajjiin, dhugaa guddaa jiruu hamma dhumaatti hubachuu, uumaa, haaqa afuuraa yookiin Waaqa, waliin qabaachuudha.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

West Central Oromo : Amanaan dhugaa Waaqaa/waaqa yookaan waaqolii beekuuf muuxannoo kallattii, akkasumatti dafanii baruu, yookaan keessa ofiitti beekuu barbaada.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

West Central Oromo : Duuka butootni haala jireenya murtaa'e, yookiin shaakala amala kana bocaa qabsiisu irratti xiyyeeffate.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

West Central Oromo : Miistiisiizimin gosoota amantaafi waaaqefannaa biroo irraa muuxannoo kallattii kan haala dammaqina addaa, kessumaa amala naga-qabeessa, hubannaan guute, gammachuun guute, yookaan mirqaanaanumaan illee guute irratti xiyyeeffachuu isaatiin adda baha.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

West Central Oromo : Siikhisimiin amantaa kan ardii Indiyaanota isa xiqqoo irraati. Maddi isaas naannoo Punjaabi jaarraa 15ffaa keessa adaan Hinduu keessatti yeroo gareen gargar cabuuti.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

West Central Oromo : 'Sikh'oonni amantaan isaanii kan Hinduyiizimii irraa akka adda ta'etti ilaalu, yooma Hinduu irraa dhufuu isaa fi aadaa Hinduu ta'uu isaa amanan iyyuu.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

West Central Oromo : Sikhisiin amantaa isaanii Gurmaat jedhu, kunis afaan Punjaabii " karaa warra guuruu" jechuuti. Guuruun amantaa Indiyaanotaa hundaaf wanta bu'uura ta'ee dha garuu Sikhisimii keessatti barbaachisummaa keessoo amantaa sikhii kan uume qabate.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

West Central Oromo : Amantichi jaarraa 15ffaa (1469-1539) keessa Guuruu Naanaakiin hundeeffame. Sana booda guurota sagaltu walduraa-duubaan isa hordofe.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

West Central Oromo : Haa ta'uu iyyuu malee, Waxabajjii 1956 keessa, waadaawwan Kirushchev gara qorumsaati darbani turani Poland keessatti, yeroo hojjetootni hanqina nyaata fi kutamu mindaaf falma turan, Sanaa booda mormii Komiiniwuzimitti guddate akkuma biyyaati.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

West Central Oromo : Yoomallee dhumarratti, tasgabbii iddootti deebisuuf Kirusheev taankii ergellee, inni dantaa dinagdee muraasaaf karaa banee namni fudhatamaa bal'aa qabu, Wilaadislaaw Gomulkaan muummee ministeeraa haaraa godhee akka muudu waliif-gale.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

West Central Oromo : Qaroominni Sulula Induus ardii xiqqaa Kaaba-lixa indiyaa keessati qaroomina bara baayyee lakkoofsisedha Afgaanistaan bara kanaafi Kaaba lixa Indiyaa keessa muraasaafi Kaaba-baha Afgaanistaan dabalatee.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

West Central Oromo : Qaroominni sulula laga indus irratti kan dagaage bakka sanaas maqaa isaa argate.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

West Central Oromo : Yoodhumaa qorattootni muraasni qaroominichi sulula amma gogee kan laga Saraasvati keessas tureera jedhaniyyuu, kan inni jedhamee waamamuu qabu Qaroomina Indus-Saraasvati, yeroo muraasni Qaroomina Harapaan jedhani waaman Harapaa booddee, bakki itti argama isaa irraa kan jalqabaa qotame ba'e 1920 keessa.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

West Central Oromo : Haalli loltoota waraana Impaayera Roomaa, guddina gama sirna faayyaatiin isheen qabduuf gumaacheera.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

West Central Oromo : Mootichi Oogusxoos ogeeyyii fayyaa filachuu kan eegale, fi lolli erga xumuramee booda itti fayyadamuudhaafis Loltuuwwan Fayyaa Roomaa illee hundeessee ture.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

West Central Oromo : Baqaqsitoonni beekumsa qorichoota tasgabbeessanii fi kakaasan moorfiin dabalatee baala biqiltuu pooppii irraa fudhatamanii fi iskoopoolaamiin baala bililtuu heerbeen irraa argamuu ni qabu.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

West Central Oromo : Jarri dhukubsattoota gaangiriiniin dabalatees toornikeetii fi yaa'insa dhiigaa dhaabuuf walitti qabachuu arterootaan hubaman irraa qaama muruun baayyee beekaman.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

West Central Oromo : Jaarraa hedduudhaaf, impaayerri warrra Roomaa qoricha hojjechuun warra dursaa tureefibeekumsa nuti harra arganne kan hundeessedha.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

West Central Oromo : Oorigaamiin Piyuurlaandi oorigaamii daangeffama tarii si´a tokkotti dachaasuu tokko qofaan hojjetamuu danda´amu waliin, dadacha´insi walxaxaan kan akka duubatti dachaasuu kan hin hayyamamnee, fi dadacha´insi hundi bakkeewwan salphaa qabanidha.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

West Central Oromo : Kanneen muuxannoo hinqabne ykn dandeettiin sochii isaanii murtaawaa ta'e gargaaruudhaaf Joon Ismiiziin bara 1970 oota keessa kalaqame.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

West Central Oromo : Ijoolleen waa'ee sanyii fi qoqqoodinsa sanyummaa irratti ijoollummaatti hubannaa kan guddifatanii fi qoqqoodinsi sanyummaa kunneenis amala isaanii ni miidha.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

West Central Oromo : Fakkeenyaaf, ijoolleewwan saboota bicuu, kanneen barumsa hindanda'an jedhamuun beekaman, jecha qomoo isaanii waliin walqabsiifame kana guyyaa dhagaa'anii kaasanii barumsa dadhabuu malu.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

West Central Oromo : MaayiiSpeesiin marsariitii beekamaa Yuunaayitid Isteetsiitti baayyinaan fayyadamaman keessaa isa sadaffaa fi yeroo ammaa piroofaayilii miiliyoona 54 kan qabanudha.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

West Central Oromo : Marsariitiin kun keessumaa naannoo barnootaa keessattti xiyyeeffannoo guddaa argatee jira.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

West Central Oromo : Waan gaarii marsaaritti kana irraa argaamus jiraa, kan akka salphaati kutaa ittin barnoota mijeessu kan biloogii, viidiyoo, footoo fi kannen fakkatan biro dabalataa.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

West Central Oromo : Fuula intarneetii kana haala salphaan liinkii tokko galchuun fayyadamuun ni danda'ama, barattoota rakkoo kiiboordii fayyadamuu yookaan qubeessuuf rakkatanhaala salphaan akka yaadataniif barreessan godha.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

West Central Oromo : Akka salphaatti dubbisuuf akka ta'utti halluu baay'ees ta'e xiqqoodhaan, akkuma barbaachisummaa isaatti fooyyessuun ni danda'amaEnglish : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

West Central Oromo : Dhukkubni Hir'ina Xiyyeeffannaa hir'ina akka malee toora seenu "mallattoolee hir'ina hojii-niyuroonii kan mallattoowwan duraanii isa hiikan sadan dhiibamsa, yaada baduufi caalaati si'aawuu ta'uu yookiin annisaa humna olii of keessaa qabuudha".English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

West Central Oromo : Miidhaa barachu dadhabuu miti, haala barachu waliin makaa; "kan inni midhuu ijoollee parsantii 3 hanga 5 dha, yoo ta'uudha baate baayee hanga ijoollee Miliyoona 2".English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

West Central Oromo : Ijoolleen barnoota DABALATAA fudhatan wantoota akka hojii mana barnootafa irratti xiyyeeffachuun itti cima, garuu wantoota hojjechuu jaallatan kanneen akka taphoota taphachuu yookiin ashangulliitii jaallatan do'achuu yookiin sirna tuqaalee malee himoota barreessuu irratti xiyyeeffachuu danda'u.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

West Central Oromo : Ijoolleen kun gara rakkoo baay'eetti waan seenanidha, sababni isaas sammuun isaanii maloota baratamoodhaan waan hinkakaaneef, sammuu isaanii kakaasuuf jecha "amaloota balaa qabanitti qabamu, lolatti seenu, akkasumas aangootti qoramaata ta'uEnglish : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

West Central Oromo : ADDn hariiroo hiriyoota biroo waliinii irraan dhiibbaa ga'a, sababni isaas ijoollee biroon waan gochaa jiran maaliif akka godhan yookaan akkaataa itti barreessaa jiranitti maaliif akka barreessan yookaan sadarkaan bilchina isaanii adda adda ta'uu isaa hubachuu hin danda'an.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

West Central Oromo : Akka dandettii beekumsa kana argachuuti fi jijjiramaa baruuf kan akkasitti reetii ka'amee caala ibsamee kan beekumsi isaa akka jijjiramee beekamee.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

West Central Oromo : Akkaataan itti dhiyaatanii odeeffannoo fudhatan adda. Ofii Ofiin yaadachuu keessa kana booda dhiibbaan hin jiru, garuu dandettiin barreeffama yaadachuu xiyyeffanoo argateera.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

West Central Oromo : Firii, haaromsichi adeemsa barnootaa irratti jijjiirama murteessaa fi babal'ina beekumsaa fida.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

West Central Oromo : Akka piraaymeetiiwwan biroo, hoomiiniidonni harka isaanii sochidhaaf yookiin ulfinna kaasuuf yookiin mukkeen irra fanaa'uuf itti hin fayyadaman.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

West Central Oromo : Harka fi miilli chimpanzii hamma fi dheerinaan wal qixa, kan inni ibsuus akka harki adeemsa irratti madaala qaama baatan ibsuuf.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

West Central Oromo : Harki namaa miila caala gabaabaadha, lafee qubaa qajeelaa wajjiin.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

West Central Oromo : Biyyeen lafeelee harkaa umurii waggaa miiliyoona lamaa haga sadii qaban jijjiirama guddina ogummaa harkaa sochii irraa gara waa waliin qaqqabuutti godhe sana agarsiisu.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

West Central Oromo : Namoonni tokko tokko akka amananitti abjiin ifa galaa namtolchee yeroo hunda baay'ee dadhabsiisaa ta'uu danda'a.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

West Central Oromo : Sababni guddaan taatee kanaa bu'aa abjuu ifa galaa kan dheerina yeroo biyyoota REM gidduu jiruu babal'isuuti.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

West Central Oromo : Sochiwwan ijaa akka tasaa halkan tokkoo muraasa qabaachuudhaan, haalli ati irriba dhugaa keessatti argattuu fi qaamni kee itti haaromfamu kun, irra-deddeebiin isaa muraasa waan ta'eef rakkoo ta'uu hindanda'u.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

West Central Oromo : Kuni akkuma daqiiqa digdama digdama yookiin soddoma soddomaan ka'anii televiziyoona ilaluutti nama dadhabsiisa.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

West Central Oromo : Bu'aan isaa akkaataa sammuun kee qulqullinaan halkan halkan itti abju'achuuf yaalu irratti hundaa'a.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

West Central Oromo : Jalqabumarraa eegalee jechuun bifa danda'amuum, Xaaliyaanota Afriikaa Kaabaa keessa turaniif haalli gaarii hinturre. Guyyaa Xaaliyaaniin waraana labsite, Waxabajjii 10, 1940 irraa eegalee torban tokko keessatti loltoonni lafoon Biriitish 11ffaan Liibiyaa keessaa Foorti Kaappuuzoo qabatan.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

West Central Oromo : Riphanii loluu dhiha Baardiyaatiin, warri Ingilizii Hoogganaa Injinerootaa Loltoota Xaaliyaanii Kurnaffaa, Jeneraal Laatuuchii qabatan.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

West Central Oromo : Gaafa Waxabajji 28, Maarshaal Italo Balbo, hoogganaan Jeneraala Liibiya akkasumas dhaaltun Mosolonii, kan du'an dhuukasa hiriyyummaan utuu Tobruki keessa qubachuuf jedhanii.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

West Central Oromo : Ispoortiin ammayya waldhiibuu kun sadarkaa garaagaraatti taphatama sadarkaa barattoota yuunivarsiitii hanga Olompiikiitti dorgomama.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

West Central Oromo : Ispoortiichi yeroo baayyee akkaataa falmii lolaa nama lama giddutti gaggeffamutti taphatama, daangaa kan qabu tokko nama biraa falmuun.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

West Central Oromo : Goolfiin tapha taphattoonni ulee fayyadamuudhaan kubbaa gara boollaatti ittiin rukutanidha.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

West Central Oromo : Yeroo marsaa dhaabbii qaawwota kudha saddeet taphataman, taphattoonni yeroo mara qaawwa jalqabaa irraa eegalanii kudha saddeetaffa irratti xumuru.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

West Central Oromo : Taphataan istirookii tiqqoo fudhatu yookaaan diree waliin-gahuuf xiqqeenyaan kilabii naannessu ni mo'ata.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

West Central Oromo : Taphichi marga irratti kan taphatamuufi margi naannoo boollaa jiru kan gabaabsamee haamame magariisa jedhama.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

West Central Oromo : Tarii gosti tuurizimii baayee beekamaan kan namootni deemsa waliin waliitti hidhaanidha: Tuuriizimii bashannanaa.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

West Central Oromo : Kun yeroo namoonni bakka hojii isaanii guyya guyyaan hojjetan irraa adda ta'e dhaqaniifi itti bashannanidha.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

West Central Oromo : Qarqarri galaanootaa, paarkiiwwan bashannanaa fi bakkeewwan qubataa kanneen yeroo hedduu bakkeewwan hunda caalaa tuuristoonni bashannanan itti baay'atanidha.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

West Central Oromo : Kaayyoon bakka tokko daawwachuu nama tokkoo seenaa fi aadaa isaa baruuf yoo ta'e gosti turiizimiin akkasii tuuriizimii aadawaa jedhama.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

West Central Oromo : Tuuristootni teessuma lafaa adda addaa biyya ta'ee daawwachuu malu, ykn immoo naannooma tokkorratti xiyyeeffachuuf kaayyeffachuu malu.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

West Central Oromo : Koloneeffattoonni, gochaawwan kana arganii, humna dabalataa waammatan.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

West Central Oromo : Loltootni bakka fuulduraa sanaaf human dabalataa geessaa jiru rejimantii 1ffaa fi 3ffaa Niw Hamshaayer namoota 200 qabu dabalatee, ajaaja Koloneelota Joon Istarkii fi Jeems Riid jalatti (lamaan isaaniyuu booda irra Jeneraala ta'an).English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

West Central Oromo : Namoonni Istaarki dhuma kaaba bakkeewwan Qubattoota kolonichaarra dallicharra dalga galanii iddoo qabatan.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

West Central Oromo : Yeroo dhahaa gad-aanaan daandii laga Miistik kallattii kaaba bahaa dachii bishaan gidduu sanaan qaawwa banu, isaan dafanii girgiddaa dhagaa gabaabaan kellaa gara kaabaatti fiixee bishaanii iddoo bishaan bukkee xiqqoo irratti dhumatu fageessanii ijaaran.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

West Central Oromo : Gridliin yookiin Istark dallaa fuulduraa isteekii waan akka faana 100 (30 m) faagate fi namni kamiyu hamma warri nagana darbanitti akka hin dhukaasne ajaje.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

West Central Oromo : Karoorri Ameerikaa kan hundaa'e kallattii adda addaa sadiin waliin ta'uun haleellaa gochuu irratti dha.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

West Central Oromo : Jeenaralii John Cadwalder haallelaa gamaa adda addaa buufata waraanaa Biiritiish irratti bakka Boordentaawun'tti banuuf deema, humna addaa dhufu ofiirraa deebisuuf.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

West Central Oromo : Jeeneraal Jeemsi Eewiingi miliishoota 700 Tireentan Feeriitti lagicha ceesisee, riqicha Assunpink Creek irraa jiru qabatee akka loltootni diinaa hin miliqnee dhorka.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

West Central Oromo : Haleellaa barii duraa eegaluuf jecha humni haleellaa guddichi kan dhiirota 2,400 of keessaa qabu kaaba Tireenten irraa maayilii sagal irratti lagicha ce'a, sana booda immoo garee lamatti qoodama, gareen tokko Giriin jalatti, inni biraan immoo Suuliivaan jalatti.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

West Central Oromo : Tokko afraffaa irra gara walakaa maayili figuu jijjiiramuun barbaachisumaa saffisaa baay'ee xiqqaataa dhufa akkasumas jabeenyi guutumatti murteessaa ta'aa dhufa.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

West Central Oromo : Maal ree injifataan maayilii walakkaa sadarkaa tokkoffaarra jiruu fi namni daqiiqaa lamaan xumuruu danda'u akkanaa saffisa ga'aa qabaachuu qaba, garuu jabinni balaawwan hundarraa argamuu qaba. .[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

West Central Oromo : Yeroo bonaa fiigichi qaxxamura biyyaa hangi tokko, qaama isaa olaanaaf hojii jiminaaziyemii waliin walitti dabalamee, waqtii fiigichaa kanaaf qophii hunda caaludha.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

West Central Oromo : Amalli nyaataa seer-qabeessi qofti dandeettii bayeessa hin fidu, garuu fayyummaa guutuu atleetota laccee irratti bu'aa uumuu danda'a.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

West Central Oromo : Humna fayyaa madaala'e tursiisuun, aadaa bishaan dhuguu bu'a qabeessa ta'e shaakaluu fi shaakala dabalataa adda addaa hubachuun atileetoonni dandeettii isaanii akka fooyyessanii fi gammachuu isaanii akka dabalaniif isaan gargaaara.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

West Central Oromo : Fiigichi fageenya giddugaleessaa kanneen biroo waliin wal bira yoo qabamu ispoortii qaala'aa hin taanedha; haa ta'u malee, meeshaalee xixiqqoo muraasa itti hirmaachuuf barbaachisan ilaalchisee hubannoo dogoggoraa hedduutu jira.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

West Central Oromo : Oomishaaleen akka barbaachisummaa isaaniitti bitamuu danada'u, garuu hedduun isaanii hojii sirriitti hojjechuu irratti dhiibbaa xiqqoo qabu ykn dhiibbaa qabatamaa hinqaban.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

West Central Oromo : Atileetotni tarii oomisha wayii akka filatan itti dhaga'amuu mala, yerooma inni faayidaa dhugaa tokko hin laannellee.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

West Central Oromo : Atoomiin akka waan bu'uuraa ijaarsaa wantoota hundumaa keessaa tokko ta'etti fudhatama.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

West Central Oromo : Kun waan wal xaxxa kan dabalatuus waan akka, akka moodela Bohoor isa salphaatti, walakkessi niwuukilaasi kan orbiitii eleektironidhan marfaame, kan pilaanetii orbiiti aduutti naanna'uun kan wal fakkatuu -fakkii 1.1. ilaali.English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

West Central Oromo : Niwukilasiin paartikiloota lama qabateera - niwutiroonotaa fi pirootoonota.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

West Central Oromo : Pirootoononni chaarjii elektrikaa pozetiivii yemmuu qabaatan niituroononni chaarjii hin qabani. Elektiroononni immoo chaarjii elektirikaa negetivii qabu.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

West Central Oromo : Isa midhame daawwachuuf, dursaa taatee bakkichaa qorachuu qabda nageenyakee mirkaaneeffachuuf.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

West Central Oromo : Haala miidhamtootaa yaadatti qabachuu qabda yeroo isatti ykn isheetti dhi'aachaa deemtu, akkasumas alaabaa diimaa ofiin of too'atu kamuu.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

West Central Oromo : Yoo osoo gargaruuf jettu midhaamte, ati kan tajaajiltuu wantiichi haala hamaa keessa galchuuf qofa ta'uu mala.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

West Central Oromo : Mukaa'inni akka malee, sodaanii fi taateen miidhaa cimaatiin hubamuun walittii dhufeenya dhukkubbii fi miidhama qaamaa dhukkubsattooota dhukkuba dugdaa gara gajjallaa qabanii irratti akka fid qorannochi bira ga'eera.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

West Central Oromo : Bu'aan badiinsaa, mukaa'inaa kan hin taane fi soda qofti amaloota walgahii caasaa gargaarsa wal'aansaa torban torbaniidha.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

West Central Oromo : Warreen gocha idilee kessatti hirmaatan gargarsaa bay'ee barbaadu akkaataa hubbannoo cimina dhukkubbii irratti hundaa'uudhaan, garaagarummaa dhukkubbii yeroo dheeraa fi miijachuu dhabuu sochii qaamaa gidduu jiru adda baasuuf.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

West Central Oromo : Agartuu, ykn dandeettiin waa arguu qaamota miiraa sirna agartuu ykn ijaa irratti hundaa'a.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

West Central Oromo : Ijaa hojii ijaarsa hedduutu jira, wal xaxaa irra hanga hamma Organizimii irratti hundaa'uti.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

West Central Oromo : Ijaarsonni garaagaraa dandeettii garaagaraa qabu, dheerina-dambalii garaagraaf si'aawoo, sadarkaa abshaalummaa garaagaraa qabu, akkasumas galtee jirutti miira gochuuf adeemsa garaagaraa fi sirriitti hojjechuuf lakkoofsota garaagaraa barbaadu.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

West Central Oromo : Ummatni walitti-qabama oorgaanizimoota gosa tokkoo kanneen naannoo tokko jiraataniiti.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

West Central Oromo : Yeroo namoonni dhuunfaan uumata kessaa hunduu amala ta'e tokkoon walfakkaatan moonoomoorfiikii jedhamuun beekamu.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

West Central Oromo : Yeroo namootni dhuunfaa waan amala tokkoof garaagarummaa agarsiisan isaan poolimorfikii jedhamu.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

West Central Oromo : Tuutni mixiiwwan loltuu waliin socho'anii kutaawwan garaa garaatiin qubatusi.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

West Central Oromo : Yeroo asiis achi deemuu sana, loltootni kanniisaa halkan imaluun guyyaa guyyaa riphanii taawu.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

West Central Oromo : Homaan kun asiif achi deemu jalqaba yeroo nyaanni jalaa hir'achaa adeemu.yeroo kanattii homaan kun mana xiqqoo guyyaa guyyaatti jijjiiramu ijaarrachuu jalqabu.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

West Central Oromo : Tokkoon tokkoon fiigicha olii gadii ykn hiriira tikfatteewwanii kun naannoo guyyoota 17 tiif tura.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

West Central Oromo : Seeliin maalidha? Jechi seelii jedhu jecha Laatiinii "sella" jedhu, kan hiiki isaa "kutaa xiqqaa" jedhu irraa kan dhufee fi jalqaba ogeessa shifargaa caasaa seelii qola mukaa hubateen kan uumamedha.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

West Central Oromo : Seeliin qaama bu'uuraa lubbu qabeeyyii hundaa kan ta'ee, fi oorgaanizimoonni hundis seelii tokko yookaan isaa ol irraa uumaman.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

West Central Oromo : Seelonni baayyee barbaachisoo fi akka lubbuu qo'annuuf murteessoo dha, dhugumatti yeroo baayyee "bu'uura ijaarsa lubbuu" jedhamuun beekamu.English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

West Central Oromo : Sirni Narvii homiyoostesisii dadarbuu narvii qaama keessa hundaa erguudhaan to'ata, yaa'iinsa dhigaa deemuu fi akka hin jeeqamne eega.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

West Central Oromo : Daddarboonni narvii kun qaama hunda keessa dafanii ergamuu waan danda'aniif, qaama balaa humna dhokataa kamiyyuu irraa eeguuf fayyadu.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

West Central Oromo : Toornaadoon bubbeewwan jeeqoo biroo waliin yommuu madaalamtu bakka xiqqoo qabatu, garuu wanta daandii isaanirra jiran hunda barbadeesu.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

West Central Oromo : Tornadoon mukoota hiddaan buqisa, bordiiwwan gamoo irra foxoqsa, fi makiinota samii keessa ol kaasa. Tornadoon hamman kan parsantii lamaa ta'uu sa'aatii sadiif tura.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

West Central Oromo : Jeeqama bubbee roobaa hamaan kun bubbee hanga 480 km/h (133 m/s; 300 mph) qaba.English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

West Central Oromo : Namootni waggoottan kumaafi kumaatamaaf guddisanii arguuf leensiiwwan fayyadamanii jiru.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

West Central Oromo : Haa ta'u malee, teeleskooppiiwwan warri dhugaan jalqabaa dhuma jaarraa 16ffaa keessa Awurooppaa keessatti hojjetaman.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

West Central Oromo : Wantoota fagoo jiran akka lamaansaa dhiyoos guddaas ta'anii muldhataniif Teeleskoppiin kun qindoomina leensota lamaanii fayyadama.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

West Central Oromo : Kajeellaaniifi ofittummaan yeroo hunda nuu wajjin jiraatu, yeroo namoonni harki caalaan bu'aa argatan, ofittoo ta'uudhaan yeroo gabaabaa keessatti yeroo hunda dabalata argachuun jiraachuun immoo amala gamtaan hojjechuutiEnglish : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

West Central Oromo : Namootni hedduun filannoon isaanii yeroo dheeraa inni hunda caalu namoota kaanii wajjin hojjechuu akka ta'e ni hubatu jennee abdanna.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

West Central Oromo : Namoonni baayyeen guyyaa ilmi namaa urjii kan biraatti adeemuufi addunyaa kan biraa abuuru abjootu ,kaanimmo maaltu akka achi jiru ilaaluuf hawwu,kaanimmo lubbuun kan biraa pilaaneetii kan birarra jira jechuun fala dhawu.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

West Central Oromo : Garuu, yoo kun yoomillee uumame yeroo dheeraaf turuu dhiisuu mala. Urjooliin baay'ee fafaca'uu irraan kan ka'e urjoolii "walitti aanan" gidduu maayilii tiriliyoonaan lakkaa'amutu jira.English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

West Central Oromo : Tarii gaaf tokko, ilmaan ijoollee ijoollee keetii gubbaa addunyaa ormaa dhaabbatanii enyurraa akka dhufan ajaa´ibsiifatu ta´uu mala.English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

West Central Oromo : Bineensonni seeloota baay'ee irraa umaman. Wantoota nyaatanii of keessatti bulleessu. Bineensonni baay'een socho'uu danda'u.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

West Central Oromo : Bineeldota qofaatu sammuu qaba (yooma bineeldnotni hunduu qabaachuu baatan illee; qurxummiiwwan jeelii, fakkeenyaf, sammuu hin qaban).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

West Central Oromo : Bineensonni dachee addunyaa hundarratti argamu.Lafa keessa ni qotu, garba keessas daakuun, akkasumas samiirra ni balali'u.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

West Central Oromo : Seeliin kutaa sirnawaa fi tajaajilu =kan wantoota lubbu qabeeyyiiti.English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

West Central Oromo : Seeliin jecha laatinii seelaa jechuunis kutaa xiqqoo jechu ta'ee irraa dhufee.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

West Central Oromo : Lubbu-qabeeyyii shifargaa jalatti yoo ilaaltan, rog-arfee yookaan kubbaawwan xixiqqoo irraa uumamuu isaanii argitu.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

West Central Oromo : Roobert Huuk, ogeessa baayoloojii Ingilizii irraa, maaykirooskoppiidhaan rog-arfee xixiqqoo koorkii keessatti arge.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

West Central Oromo : Kutaa fakkaatu. Seelii du'e ilaaluudhaan inni nama jalqabaati[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

West Central Oromo : Elementoonniifi koompaawondiiwwan haala tokkoo gara haala biraatti ce'u malee hin jijjiiraman.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

West Central Oromo : Naayitiroojiiniin bifa gaasii naayitroojini bifa dhangala'aa waliin amma iyyuu amala walfakaataa qaba. Bifi dhangala'aan ni yabbata garuu moleekiyuulonni ammas kan wal fakkatanidha.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

West Central Oromo : Bishaan fakkeenya adda biraadha. Kompaawundiin bishaan irraa hojjatame atomiiwwan haayidiroojiinii lamaa fi atomii ooksijiinii tokkodha.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

West Central Oromo : Caasaa moleekiyuularraa wal fakkata qaba yoo gaasiis, dhangala'aas, ykn jajjaboo ta'eeyyu.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

West Central Oromo : Yooma haalli fiizikaalawaan isaa jijjiirame iyyuu, haalli keemikaalawaan isaa immoo akkuma duraaniitti ta'a.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

West Central Oromo : Yeroon waan naannoo keenya jiruu hunda dha, akkasuma waan nuti hojaannu hunda nii miidha, haa ta'uyyu malee hubbachuf rakkisadhaa.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

West Central Oromo : Yeroon amantaan, faalasamaan, fi hayyoota sayiinsidhaan waggoota kumaatamaf qoratameera.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

West Central Oromo : Nuti yeroo akka tartiiba taatewwanii fuuldurarraa amma keessa bahanii yeroo darbetti darbaniitti argina.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

West Central Oromo : Yeroon akkasuma illee akkaataa itti hammamtaa (dheerina) taateewwanii itti wal madaalchisnudha.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

West Central Oromo : Irradeddeebii marsaa taatee hubachuudhaan darbuu yeroo ofuma keetiin milikkiteeffachuu dandeessa. Taateen irradeddeebi'u isa yeroo dhaabbataadhaan ammas fi ammas raawwatudha.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

West Central Oromo : Koompiyuutaroonni har'a fakkiiwwanii fi viidiyoowwan akka fedhan ittiin godhuuf oolu.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

West Central Oromo : Animeeshinii walxaxaan koompiyuutara keessatti dalagamuu danda'u, animeeshiinin akkanaa kun televidziinii fi filmii irrattii baay'inaan fayyadamamu.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

West Central Oromo : Muziqaan yeroo baay'ee kan waraabamuu koompiyuutara walxaxaa ta'an fayadamuun adeemsaa fi sagalee walitti makuudhaani.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

West Central Oromo : Baroota dheeraadhaaf jaarraa kudha saglaffaa fi digdammaffaa keessa, jiraattonni Niiwu Ziilaandiin yeroo duraaf qubatan ummattoota Maa'oorii, warra sinbirroota gurguddoo moo'as jedhaman warra adamsanidhajedhamee amanama ture.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

West Central Oromo : Tiwoorichi achii akka yaadasaa kaa'utti uummanni Maori biyya Polynesia, lolaadhaan beekamtu keessa godaanuudhaan warra Mooriyoorii irraa biyya New Zealand qabatanii hawaasa qotee bulaa uumuu danda'aniiru.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

West Central Oromo : Haa ta'u malee, ragaan haaraan akka ibsutti Maariyooriin garee Maaworii giddugalaa kan Niiw zeelaand irraa gara oddola Chaataami'tti godaananii aadaa adda nagaan-guutuu kan mataasaanii uummataniidha.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

West Central Oromo : Gosni biraa odola Chatham keessa ni jiru turan isaanis Ma'orii warra Niwu Zeelaandii irra baqatanii dhufaniidha.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

West Central Oromo : Isaan ofiisaanii Moriyoorii jedhanii of waaman, waldhabii muraasatu ture, achii dhumarratti, Mooriyooriin ni haxaawaman.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

West Central Oromo : Namoonni dhuunfaadhaan itti hirmaatanii turan waggoota kudhan hedduudhaaf, rakkoolee fi kuufaatii keenya iftoominaan gamaaggamanii jabinaa fi miira cimaa keenya akka dinqisiifannuuf nu gargaarananiiru.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

West Central Oromo : Osoo waa'ee namootni dhuunfaa seenaa isaanii kan dhuunfaa, maatii fi dhabbataa qoodani dhaggeeffannu, waa'ee yeroo darbee ilaalcha gati-qabeessaa namoota dhuunfa muraasa waan gaariif dhiibbaa geessisan yookiin aadaa dhaabbaticha dhukkubsan arganne .English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

West Central Oromo : Seenaa ofii hubachuu aadaahubachuu ta'uu baatu illee, yoo xiqqaate seenaa dhaabbatichaa keessatti eessa akka jiran hubannaa argachuuf namoota ni gargaara.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

West Central Oromo : Osoo milkaa'inoota qorannuu fi kufaatiiwwan barruu, namootni dhuunfaa fi guutummaan namoota hirmaatanii gadi fageenyaan ergama, kayyoo fi wantoota dhaabbaticha irraan dhiibbaa ga'an bira ga'an.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

West Central Oromo : Fakkeenya kana keessatti, fakkeenya amala hojii uumummaa duraa yaadachuunii fi milkaa'ina mirkaneessuun namoonni carraa haaraa akka banan akkasumas mana amantaa kiiristaanaa naannawaatiif kallattii haaraa ta'e gargaara.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

West Central Oromo : Seenaawwan milkaa'inaa akkanaai sodaa jijjiiramaa xiqqeessu, osooma ilaalcha namoonni gara fuulduraatti jijjiramaaf qabaatan gaarii uumaa.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

West Central Oromo : Yaalonni yaadaa baratamoon tooftaa ittiin yaadota garaagaraa fi dameewwan saayinsii garaagaraa walitti fiduun rakkoo ittiin furanidha.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

West Central Oromo : Xiyyeeffannoon yaada barsiifataa saffisa, loojikii fi sirrummaa gama hundaaniiti, akkasumas dhugaawwan adda adda baasu, malawwan kanaan duraa irra-deebiin itti fayyadamuu, odeeffannoo walitti qabuudha.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

West Central Oromo : Sababni baay'ee murteessaan waa'ee ilaalcha kanaa: Deebii sirrii tokko qofatu jira. Ati deebii lama qofa yaadda, dhugaa ykn sobajechuun kan beekaman.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

West Central Oromo : Ilaalchi akkasii saayinsii murtaa'an walin kan michoome yookaan immo haalduree durtii isaa eege dha.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

West Central Oromo : Namoonni ilaalcha akkanaa qaban yaada qajeelaa qabu, irradeddeebiiwwan sammuutti qabachuu, rakkoolee furuu, akkasumas qorannoowwan saayinsaawaa irratti hojjechuu danda'u.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

West Central Oromo : Dhalli namaa sanyii sammuu warreen biroo dubbisuuf uumaman kennaa jabaa qabudha.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

West Central Oromo : Sana jechuun wanta namoonni biraa hubatan, yaadan, amanan, beekan yookin hawwan milkaa'inaan raaguu dandeenyee turre.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

West Central Oromo : Dandeettiiwwan kanneen keessaa, yaada namoota biroo hubachuun isa ijoodha. Waliin dhaha gochaa qaamaa akka furuuf nuuf eeyyama.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

West Central Oromo : Fakkeenyaaf, Yoo ati nama fodaa konkoataa cabsaa jiruu argiite, akka inni konkolataa keessumaa hatuuf yaalaa jiruu tilmaamuu dandeessa.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

West Central Oromo : Inni utuu qulfii konkolaataasaa gateera ta'ee, kan inni cabsee seenuuf yaalaa tures konkolaataa dhuunfaasaatiiti ta'ee, silaa karaa biraan madaalama ture.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

West Central Oromo : MRIn taateewwan fiiziksii irratti kan bu'uureffate niwukelaar maagneetik resonaansii (NMR) kan jedhamu, kan argamees bara 1930 keessa Feeliksi Bilochiin (Yuuniversitii Istaanford kan hojjachuutti jiru) fi Ediwaard Purseelii (Yuuniversitii Haarvaard irraa).English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

West Central Oromo : Rezoonansii kana keessatti, dirreen maagneetii fi danbaaliin raadiyoo akka atomoonni mallattoowwan raadiyoo xixiqqoo kennan taasisu.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

West Central Oromo : Bara 1970 keessa, Reeymond Damadiyaan, doktarii fayyaa fi saayintisiin qorannoo, bu'uura fayyadama suuraa magneetik rizonansii akka meeshaa dhukkuba adda baasuuf oolu argate.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

West Central Oromo : Waggaa afur booda mirgi abbummaa kalaqaa kennameef, kunis Damee MRI Keessatti dhimma mirga abbummaa kalaqaaa Addunyaa isa jalqabaa ture.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

West Central Oromo : Bara 1977 keessa,Dr. Damadiiyan ijaarsa iskanerii MRI "qaama walii galaa" isa jalqaba xumure, kan inni "indoomiteebilii" jedhe waame.English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

West Central Oromo : Quunnamtiin yeroo walfakkaataatti hin taane yeroo yaada kennuufi warra kaaniif deebisuu ni kenna.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

West Central Oromo : Dandeettii barattoonni saffisa mataa isaaniitiin hojjetanii fi akka saffisa odeeffannoo ajajaa isaanitti kennameen to'ataniif isaan gargaara.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

West Central Oromo : Dabalataan, Yeroo daangeffamaa xiqqootu jira sa'aa hojii mijata mijeessuu keessatti. (Bireemerii, 1998)English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

West Central Oromo : Itti fayyadamni intarneetii fi Marsariitii Guutummaa Addunyaa barattoota yeroo hunda odeeffannoo argachuu isaan dandeessisa.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

West Central Oromo : Hamma guyyaa itti anu fulaan wal arganitti eeguurra, barattoonni guyyaa keessatti sa'aa barbaadanitti gaaffii barsiisota isaaniitiif galchuu ni danda'u, akkasumallee deebii karaa amansiisaadhaan ariifataa eeguu qabu.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

West Central Oromo : Kan duraanii irra akkaataan itti dhiheenyi barnoota qaroomina dura ture bilisummaa namaaf kenna. Karaan barnootaa bayeessi tokko illee hin jiru.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

West Central Oromo : Dhugaa dubbachuuf, wanti gaariin baratamu tokko illee hinjiru. Barachuun kan inni raawwatu muuxannoo barataatii fi beekumsa dhiyaate gidduutti.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

West Central Oromo : Muuxannoon keenyaa yeroo ammaa kan daawii televizhinii barnootarratti hundaa'e , ofii-keef-hojjedhuu fi odeeffannoo dhiyeessii hunda wajjin qabxii kana ibsa.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

West Central Oromo : Baay'een keenya televizhiinii adeemsa yookaan muuxannoo nuti gonkumaa keessatti hin hirmaannee yookaan beekumsa sana hojiitti hin jijjiirre irratti odeeffannoo nuuf kennu osoo ilaallu of agarra.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

West Central Oromo : Kana booda yoomiyyuu konkolaataa hin suphinu, boroo keenyatti faawonteenii hin tolchinu, gara peeruu hafteewwan durii qorachuuf hin imalu, yookaan mana ollaa keenyaa moodela irradeebii itti hin hojjenu.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

West Central Oromo : Shiboo faayibar optikii galaana jalaan Awurooppaa waliin walquunnamsiisuu fi saatalaayitii biroodbaandiitiif gallannii haa ta'uutii, Giriinlaandiin sirritti litti hidhamtee jirti, ummata isii kessaas 93% tajaajiila intarneetii ni qabu.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

West Central Oromo : Hootelli yookaan simattoonni keessan (mana keessummaa yookaan dhuunfaa keessa turtu yoo ta'e) waayefaayee yookaan intarneetii Koompiitara dhuunfaatti hidhame carraan qabaachuu isaa guddaadha, akkasumas manneetiin hundi intarneet kaaffee yookaan bakka waayefaayee uummataa ta'e wayii qabu.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

West Central Oromo : Akkuma oliiti ibsame, jechi "Eskimo" jedhu Yuunayiitid Isteets keessatti fudhatamaa yoo ta'ellee, uummata U.S alaa warra akka Arkiitikii'tti, keessattuu Kaanadaa keessatti akka arrabsootti fudhatama.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

West Central Oromo : Jecha warreen Giriinlaandiin afaan hiikkatanii yooma dhageesseyyuu, itti fayyadamni isaa ormoota biratti dhorkamuutu irra jiraEnglish : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

West Central Oromo : Jirtaatoni dhalatoota Giriinland Inu'it Kanaada fi Kalaleeq (baayee Kalaliit) jedhaani of waamu, Giriinlandaar, Giriinlandaar keessa.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

West Central Oromo : Yakkii fi, ilaalchi-badaan lammilee alaa irratti godhamu duuchaamatti, Giriinlaand keessa ballinaan hin beekamu. Magaalota keessattillee, ¨naannoleen rakkisoon¨ hin jiran.English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

West Central Oromo : Halli qilleensaa qorraan tarii balaa sirrii isa tokkicha nama hin qophoofne mudatudha.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

West Central Oromo : Waqtii qorraa keessa Giriinlaandiin yoo daawatte (gara kaabaatti akka fagaattee deemtuun, daran qorra), uffannaa sirriitti ho'u qabachuun murteessaadha.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

West Central Oromo : Guyyoonni baay'ee dheeroon waqtii gannaa keessaa rakkoo hirriba ga'aa argachuu fi rakkoolee fayyaa kanaan walqabatanitti geessuu danda'u.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

West Central Oromo : Yeroo gannaas busaa Noordiikii ilaalladhaa. Dhukkuba kamiyyuu daddabarsuu batanille, kan aarsan ta'uu danda'u.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

West Central Oromo : Akkuma guddinni dinagdee San Firaansiskoo harkisa tuuristii akka addunyaatti beekamaa irratti hundaa'e, dinagdeen ishee bal'aa dha.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

West Central Oromo : Seektarii qaccari inni guddaan tajaajiloota piroofeshinaala, mootummaa, Faayinaansi, daldalaa, fi tuuriziimii dha.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

West Central Oromo : Muuziqaa, fiilmiiwwan, og-barruu fi aadaa bal'inaan beekaman keessatti irra-deddeebiin of mul'isuun isii magaalattiinii fi bakkeewwan bebbeekamoon isii keessaa akka guutummaa addunyaatti beekamaniif gargaaree jira.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

West Central Oromo : Saan Firaansiskoon misooma daawwattotaa guddaa hoteelota, restoraantiiwwanii fi galmawwan walga'ii qulqullina olaanaa qaban hedduu ijaartee jirti.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

West Central Oromo : San Firaansiiskoonis bakkeewwan biyyattii nyaata-aadaa Eeshiyaa kan biroo qaban keessaa tokko: Kan Kooriyaa, kan Taayilaand, kan Indiyaa fi Jaapaan.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

West Central Oromo : Gara Woolti Diiznii Woorliditti imaluun maatiiwwan Ameerikaa hedduudhaaf jila guddaa bakka bu'a.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

West Central Oromo : Do'annaan ¨baratamaan,¨ Buufata Xiyyaaraa Idil-addunyaa Orlaandoo'tti balali'uu, gara bakka-hojii hoteela Disnii'tti baasii qabachuu, qabeenyaa Disnii utuu gad-hin dhiisin naannoo torban tokkoo achitti dabarsuu, achii manatti deebi'uu of keessatti hammata.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

West Central Oromo : Adda addummaa hedduu dhuma hin qabnetu jira, garuu kun waan namoonni hedduu jechuu barbaadanii dha gaafa waa'ee "gara Addunyaa Ashangulitii deemna jedhan".English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

West Central Oromo : Tikeetonni baayyeen toora interneetaarraan caalbaasiin karaa marsariitiiwwan akka iiBeey yookaan Kireegliistiin gurguraman tikeettota park hooppar guyya-baaayyee walakkaan fayadamamanidha.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

West Central Oromo : Kun sochii baay'ee baratamaa ta'ee utuma jiruu, Dizniidhaan dhorkamaadha: tikeeticha nama biraatti dabarsuun hin danda'amu.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

West Central Oromo : Grand Canyon keessatti kampii qopheessun eeyyamaa biyya-duubaanii barbaada.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

West Central Oromo : Sululicha eeguu jechahayyama muraasa qofatu kennama, ji'a inni itti eegalu ji'oottan afur dursee kan jalqaba ji'ichaa irratti argaman.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

West Central Oromo : Kanaaf, hayyami baadiyyaa jiraattota muraasa qabuu, kan Caamsaa keessaa guyyaa itti jalqaban kamiiyyuu Amajjii 1 dhiyeeffama.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

West Central Oromo : Iddoon bakkeewwan hunda caalaa beekamoo, kanneen akka Bakkee Buufataa Biraayit Eenjel isa Faantam Raanchii cinaa, akka waliigalaatti guyyaama buufataaf banamoo ta'anii eegalanii gaaffiiwwan namootarraa dhufaniin guutu.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

West Central Oromo : Eyyamaa murtaa'etu jira kan namaa duraa dhufeef kennamu seera kan duraa dhufee, duraa tajaajilamaa jedhuun.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

West Central Oromo : Afriikaa kibbaa konkoolaataan galuun bareedina naannolee fi daandii daawwattootaan baratamoo ta'an ala jiran ilaaluuf karaa dinqisiisaa dha.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

West Central Oromo : Kunis kan godhamu danda'u makiina nagaa keessatti karoora sirriitin garuu 4x4 kan baayee gorfamuu dha fi bakkotni hedduun kan isaan dhaqabaman makiinota gooma ol ka'oo qaban 4x4'ni.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

West Central Oromo : Sammuuti qabadhu yeroo sana karoorsitu akka Afriikan kibba tasgabooftuu hin taane biyyootni ollaa biroon illee hin miti.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

West Central Oromo : Ulaagaan Viizaadhaf barbaachisu biyyaa biyyatti adda addadha, akkasumas biyya ati irraa dhufte irratti kan hunda'uu dha.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

West Central Oromo : Biyyootni tokkoon tokkoon isaanii seerota meeshaalee hatattamaa konkolaataa keessa ta'uu qaban irratti seera adda addaa qabu.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

West Central Oromo : Viiktooriyaa Foolsi magaalaa dhiha Zimbabuweetti argamtu dha, daangaawwan Livingiston, Zaambiyaarra, Botsiwaanaatti dhiyaatteea.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

West Central Oromo : Magaalichi fincaa'aawwanumatti aanee argama, isaanisa hawwata qalbii namaa gugddoodha, garuu bakkeen hawwata tuuristii beekamtuun kun namoonni muuxannoo addaafi sodaachisaa qabaachuu barbaadaniifi kanneen daawwatan yeroo dheeraaf akka turaniif caarraa hedduu dhiyeessaaf.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

West Central Oromo : Waqtii roobaa keessa (Sadaasaa hanga Bitootessaatti), qabiyyeen bishaanii ol ka'a, Fincaa'aawwan immoo daran saffisa godhatu.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

West Central Oromo : Yoo riqicha qaxxaamurtan wabii jiidhuu qabdan yookaan gara kallattii bubbee Fincaa'aa cinaatti deemaa.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

West Central Oromo : Karaa biraatiin, sirriitti sababa qabiyyeen bishaanii baayyee olka'aa ta'eef ilaalchikee fincaa'aa isa sirrii si jalaa dhokata—hunduma bishaaniin!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

West Central Oromo : Awwalchii Tutankhamun (KV62). KV62 awwalchaa suululiicha keessatti argaman keessaa baayee beekamaa ta'uu mala, kutaa agarsiisa Hoowaard kaarterii kan bara 1922 argaameef kan moototni dargaagoon itti awwalaaman keessa dha.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

West Central Oromo : Yeroo awwaalchaa warree mootata waliin wal biraa qabamuu, haa ta'uuyyu malee, awwalchii Tutankahamun baayee kan dawwatamuu dha, yooma baayee xiqqoo ta'eef kan xiqqoo qofaa babbareechamee yoo ta'eele.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

West Central Oromo : Namni ragaa midhaa reeffa tursame irra ga'e yeroo saaxinii keessaa baasuf yaalaa turametti ta'e ilaalu barbaadu mataa fi gateettii qofaan waan mul'atuuf mufachuunsaa hin oolu.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

West Central Oromo : Qabeenyaan bakkee awwaalaa sana keessa jira jedhamee dubbatamaa ture amma achi keessa hinjiru, garuu gara Muuziyeemii Masir isa Kaayiroo keessaatti geeffamee jira.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

West Central Oromo : Daawwattoonni yeroo muraasa qaban bakkee biraatti osoo yeroo isaanii dabarsanii filatama.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

West Central Oromo : Phinoom Kiroomin, Km 12 kibbadhiiha Sii'eemi Ripii irraa. Manni Qulqullummaa fiixee gaaraa kun dhuma jaarraa 9ffaa kessa ijaarame. Yeroo bulchiinsa Mootii Yaasoovarmaan.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

West Central Oromo : Haalli dukkanaa'aan mana qulqullummaa sanaatii fi mul'uun haroo Toonlii Saap irraan qaari'aanii argan yaabbii tulluchaa barbaachisaa godhu.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

West Central Oromo : Daawwannaan bakkee sanaa haala mijataa ta'een imala bidiruudhaan gara galaanichaatti godhamu waliin walitti dabalamuu danda'a.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

West Central Oromo : Darbiinsi Aangikoor gara mana mootummatti seenuuf nii barbaachisaa kanaaf paasporti kee Toonlii Saap waliin fidee dhufuu hin dagaatin.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

West Central Oromo : Biyyoonni biroo hedduu fi Dhabbanni Mootummoota Gamtoomanii akka teessoo mootummaa Israa'elitti beekamtii kennuu baatanis Iyyeruusaalem magaala guddoo fi teessoo mootummaa Israa'eliitiEnglish : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

West Central Oromo : Magaalaan bara durii Gaarreen Juudaa keessaa seenaa hawwataa baroota kumaatamaa qabdi.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

West Central Oromo : Magaalattiin amantaawwan Waaqa tokko irratti hunda'an sadaniif magaalaa qulqullittiidha– Juudaayizimii, Kiiristaanummaa fi Islaama, akkasumas akka giddugala hafuuraa, amantaa, fi aadaatti fayyaddi.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

West Central Oromo : Sababa barbaachisummaa amantaa magaalattiin, keessattuu iddoowwan baay'ee naannoo Magaalaa Durii'f jecha, Yeruusaalem bakkee daawwattoonni itti baay'atan keessaa ishee tokkoodha.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

West Central Oromo : Yerusaaleem bakkeewwan seenaa, arki'oolojii fi adaa hedduu, akkasumas bakkeewwan ho'ituu bittaa fi gurgurtaa , mana bunaa fi mana nyaataa namni itti baay'atu qabdi.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

West Central Oromo : Ikuwaadoor lammiileen Kuubaa karaalee buufata xiyyaaraa idil-addunyaatiinis ta'e karaalee ittiin daangaa hayyamaan seenaniin Ikuwaadooriin seenuun dura xalayaa afeerraa fudhachuu isaan irraa eegdi.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

West Central Oromo : Xalayaan kun Ministeera Dhimma Alaa Ikuwaadoor'n seera qabeessa taasifamuu fi ulaagaawwan tokko tokko guutuu qaba.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

West Central Oromo : Haaldureen kun kan qajeelfameef biyyoota lamaan gidduutti sochii godaansaa qindaa'aa ta'e uumuufidha.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

West Central Oromo : Lammiiwwan Kuubaa kanneen giriin kaardii US qaban ulaagaa kana akka hingaafatamneef waajjira Qoonsilaa Ikuwaadoor quunnamuu qabu.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

West Central Oromo : Paaspoortiin kee guyyoota imalaa keerra darbee yoo xiqqaate ji'a 6 oliif kan hojjetu ta'uu qaba.. Tikeetiin ittiin deebii dheerina yeroo ati turtuu mirkaneessuuf ni barbaachisa.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

West Central Oromo : Imalli garee guddaaf rakasa dha, kanaafu yoo kophaa taate ykn hiriyaa tokko qofa wajjiin taate, namoota biroo waliin qunnamu yaaliitii gatii dhuunfaa wayya'aaf garee afurii hanga ja'a uumi.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

West Central Oromo : Haa ta'u malee, kun dhugaatti yaaddoo kee ta'uu hin qabu, sabaabiinsaas yeroo hedduu tuuristoonni naannoo sana wal jala darbu konkolaataa guutuuf.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

West Central Oromo : Dhugumaanuu kan fakkaatu haala irra caalaan namoonni dabalataan akka kaffalan amansiisuuf gowoomsuu dha.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

West Central Oromo : Ol gara dhumaa kaaba Machu Picchu dheeratee kan argamu gaarai gadi-ilaalaa kana, yeroo hedduu duuba suuraalee isaa akka caccabaa onaati.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

West Central Oromo : Gara gadiidha gaafa ilaalamu waan salphaati darbamu hin fakkatu, fi baayee ol ka'aa dha fi qooqa cimaa, garuu namootni gitaan daqiiqa 45 keessatti xumuru danda'u.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

West Central Oromo : Gulantaandhagaa harka caalaa daandichaarra kaka'ameera, akkasumas shiboon sibilaa karaa gulaantaa irratti akka gargartuu gulaantati kaa'ameera.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

West Central Oromo : Sun erga jedhamee, hafuura baafachuu dadhabuueegi, akkasumas bakka baay'ee irraangadee eeggadhu, keessattu yeroo jidhaa ta'uu, inni gara waan hamaatti dafee jijjiiramuu waan danda'uuf.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

West Central Oromo : Irra isaatti dhiyaatee holqa xiqqootu jira kan keessa darbamu qabu, baayee gadi jedhadha baayees kan walitti qabudha.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

West Central Oromo : Akkuma Chaarles Daarwiin bara 1835'tti godhe, bakkeewwan hawwatoo fi bineensota naannoo Gaalaapaagos ilaaluun sirriitti kan ta'u bidiruudhaani.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

West Central Oromo : Dooniiwwan saffisa giddugalaatiin deeman 60 ol tu bishaan Galaapaagoos irra darba- guddinaan kanneen imaltoota 8 hanga 100 tti kanqabataniitti.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

West Central Oromo : Namootni baay'een bakka isaanii dursa qabatu ( dooniin waqtii cimaatti yeroo baay'ee ni guutu).English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

West Central Oromo : Bakka bu'aa inni ati karaa isaa galmooftu ogeessa Galaapaagoos, isa beekumsa gaarii dooniiwwan hedduu irratti qabu akka ta'e mirkaneeffadhu.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

West Central Oromo : Kun fedhiin/ykn mamiin kee addaa doonii hunda caalaa isaaniif mijatu waliin malitti firoomuu isaanii mirkaneessa.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

West Central Oromo : Osoo jaarraa 16ffaa keessa ummanni Ispaanish hin dhufin dura, Chiiliin kaabaa bulchiinsa Inkaa jala yeroo turtetti dhalattoonni Arookaaniyaa (Mapuche) walakkaa fi kibba Chiilii qabattee turte.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

West Central Oromo : Mapuchen iyyuu gartuulee Amerikaa biyya keessaa isaan dhuma irratti bilisooman keessaa tokko kan turte, hanga bilisummaa Chiiliitti guutummatti bittaa dubbattoota-Ispaanishiin hin liqinfamne ture.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

West Central Oromo : Chiiliin bilisumma ishee 1810 haa labsattuyyuu malee (waraanota Neepaaliyoon kan Ispeeniin mootummaa giddu galeessaa haboo qabu malee waggootaaf hanbise xumura argachiisuun), Ispeen irratti hanga 1818 tti guutummaatti injifannoon hin argamne.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

West Central Oromo : Riippablikiin Doominiikaan (Ispeen: Riipabliikaa Doominikaanaa) biyyaa Kaariibiyaaniia kan walakkaa bahaa cittuu Hispaaniyoolaa isa Haayitii waliin qooddatu qabattee jirtudha.English : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

West Central Oromo : Qarqara galaanaa cerrecha adii qabuu fi taa'umsa lafaa gaarreeniitti dabaluudhaan, biyyichi magaalaa Awurooppaa durii Ameerikota keessaa, kan amma kutaa Saantoo Doomingoo ta'eef akka manaati.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

West Central Oromo : Oddola sanarra jalqaba gosoota Taínos fi Caribe tu jiraata ture. Gosi Caribe kun namoota afaan Arawaak dubbatan, kanneen dhaloota Kiristoos dura bara 10,000 keessa achi qubatan turan.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

West Central Oromo : waggoota gabaabaa muraasa keessattidhufiinsa aloolattoota Awurooppaa hordofee, uummanni Tayinosi bittoota Ispeenin baay'inaan hir´atee ture.English : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

West Central Oromo : Akka Fray Bartolome de las Kasaasiti (Tratado de las Indias) 1492 fi 1498 gidduti abuurtootni Ispeen Tayinoota naannoo 100,000 ajjeessani.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

West Central Oromo : Jardín de la Unión. Bakki banana kun akka airiyeemitti gadaamii dubartootaa jaarraa-17ffaaf ijaarame, isa keessaa ijaarsa Templo de San Diego qofatu dhaabbatee hafe.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

West Central Oromo : Amma akka walakkeessa Plazaati tajaajilaa, fi yeroo hundumaa waan adeemu qabaa, guyyaa fi galgalaa.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

West Central Oromo : Bakka magariisicha marsun mana nyaata hedduutu jira, fi waaree booda fi galgalaa Koonsartoota bilisaatu kennama walakkeessa gazebo dha.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

West Central Oromo : Kaalejoon del Beesoo (Xurree Dhungannaa). Baalkoniin lama seentimeetira 69 qofaan addaan ba'e mana goota jaalalaa beekamaa duriiti.English : For a few pennies some children will tell you the story.

West Central Oromo : Qarshiiwwan muraasaf ijoollen muraasni seenaa isaa sitti in himu.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

West Central Oromo : Ayiislandiin Boween bakka imalaa guyyaa yookiin guyyoota torbee dhumaa beekamaa dha tajaajiloota kanneen akka kayaking, haayiking, suuqiiwwaani, mana nyaata, fi kan caalan qabachuun.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

West Central Oromo : Hawaasni dhugaan kun Howe Saawund Vaankover keessaa akka bahame, keessatti argama; karaa taaksii bishaanii beellamaan oddoloa Granviil goda magaalaa Vaankooverii bahaniin salphaatti deemamuu ni danda'a.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

West Central Oromo : Isaan kan sochii mana alaa jaalatan, Kooridooriin Galaanaa hanga Samiin barbaachisaa dha.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

West Central Oromo : Wiisler (adeemsa konkolaataan Vaankoover irraa sa'aatii 1.5 fagaata) gatiinsa mi'aadha garuu sababa Olompikii Bonaa 2010'n baay'ee beekame.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

West Central Oromo : Bona keessa, mucucoo cabbii Ameeriikaa Kaabaa baay'ee gaggaarii tokko tokkotti gammadaa, akkasuma ganna immoo biskileettiidhaan gaara ba'uu isa dhugaasaa hanga tokko yaalaa.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

West Central Oromo : Eeyyamni ga'aan dursee jiraachuu qabaa. Ati dirqama eeyyama qabaachuu qabda Sirenatti halkan guutuu turuudhaaf.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

West Central Oromo : Sirenan dhabbata reenjarii tokkicha bakka ciisicha fi nyaata ho'aa bakka buufataatti dabalatan kennudha. La Leona, San Pedrillo, fi Los Patos nyaata malee bakka ciisichaa qofaa kenna.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

West Central Oromo : Haayyama paarkingii Reenjeri buufata Poortoo Jimeenezii eegu irraa fudhachuun ni danda'ama, garuu kaardii liqaa hin fudhatan.English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

West Central Oromo : Tajaajilli paarkii (MINAE) dhufaatii yaadame dursee ji'a tokkoo olitti eeyyema paarkii hin kennu.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

West Central Oromo : KaafeeNeet El Sool deemsa guyyaa tokkootiif tajaajila qabiinsa iddootiif dhiheessa boolaara Ameerikaa 30, yookaan 10 qaba; balballoomii fuulaa Koorkovaadoo isaani irra.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

West Central Oromo : Ayislaandiin Cook ayislandoota bilisa kan walitti dhufeenya Niw Ziiland waliin, kan isheen itti argamtus Polineshiyati, garbaa kibbaa paasifikiiti argamti.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

West Central Oromo : Inni walitti qabama oddoloawwanii kanoddolawwan 15 kan galaana bal'ina Miliiyoona Kilomeetir iskuweer 2.2 qabuu irra hafamee jiru qabuudha.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

West Central Oromo : Hawaayii waliin zoonii sa'atii walfakkaatu keessaa jiraachuu isaaniitiin, cittuuwwan kunniin aal tokko tokko akka "Hawaayii down under" tti yaadamu.English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

West Central Oromo : Xiqqaa ta'us, daawattoota dulloomoo tokko tokkoo kan Hawaayiin osoo motummaa naannoo hin ta'iin dura fi hoteelotni tuuristootaa guguddoon hin jiraatin duraa isaan yaadachiisa.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

West Central Oromo : Lafti bilchaataan walakkaa bishaaniitti argamu magaala homaatuu hin qabu garuu lafa garagaraa 15 irraa kan uumameedha. Isaan gurguddoon Raarootoongaa fi Aytutaki.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

West Central Oromo : Har'a biyyoota guddatan keessatti, siree baay'ee adda ta'ee fi cireen akka waan ulaagaa artiiti dhiyaataa jira.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

West Central Oromo : Gra fiixee dhumaa irratti , B&B'ootaan kan beekamu irra caala wantoota lama irratti waldorgomu: siree tolchuu fi ciree qopheessuudha.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

West Central Oromo : Kanarraa ka'uun, dhaabbiin akkasii yeroo baayyee gaarii irratti ciisiicha bareedaa akka argattuuf si gargaara, yoo ta'eef kan harkaan hojjetame ykn kan duriiti.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

West Central Oromo : Cireen nyaata naannichi waqtiidhaanii naannichaa yookaan nyaata addaa simataa saayinii of keessatti hammata.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

West Central Oromo : Haalli teessumaa sun bakka seenaa ijaarsa dulloomaa kanneen meeshaalee teessumaa kan durii of keessaa qaban, bakka itti qeensa bareechatan,fi bakka bishaan daakan ta'uu mala.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

West Central Oromo : Konkolaata mataa keetii keessa seentee deemsa karaa dheeraa deemuun salphaa ta'uu isaa keessa waan namatti tolutu jira.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

West Central Oromo : Akka konkolaataawwan guguddoo utuu hin ta'in, tarii konkolaataa kee ofuufii fi hamma isaa beekuutti barteetta ta'a.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

West Central Oromo : Dunkaana qabeenya dhunfaa irratti ykn magaala hanga barbaadameyyuu keessatti dhaabbachuun ilaalcha hin malle harkiisuu danda'a.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

West Central Oromo : Gabaabumatti, konkolaataa kee fayyadamuun imala karaa godhuuf waan haalaan gaariidha, garuu ofii isaatiin yeroo muraasa karaa itti "yeroof qubatanidha".English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

West Central Oromo : Makiina dhabuun ni danda'ama yoo minivanii qabaate, SUV, Sedan yookiin Wagon isteeshinii ta'umsi isaanii ciise.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

West Central Oromo : Hoteelonni tokko tokko bara warqee daandii baaguraa hurkaa irraa haftee qabu; waraana addunyaa lammaffaa dura, jaarraa 19ffaa yookaan jalqaba jaarraa 20ffaa.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

West Central Oromo : Hoteelonni kun bakka beekamtoonni fi sooressoonni guyyaa turani ture, akkasumas yeroo baay'ee irbaata fi jiruu galgalaa gaarii qabaatu.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

West Central Oromo : Maxxansaaleen manarraa faashinii moofaan, hanqinni gaarummaa bakka tokkoo inni dhiyoon, fi dullumni simbo qabeessi hangi tokkos qaama amaloota isaaniiti.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

West Central Oromo : Yooma yeroo baayee kan dhuunfataman ta'eeyyuu, isaan yeroo baayee akka mataa naannoo daawwatanif mijeessuuf akkasumas abbootii taayitaa biroo.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

West Central Oromo : Imalaan maallaqa tuullaa qabu balali'a addunyaa gutuu, kan turtiiwwan hooteloota baay'ee kanneen keessaatti caccabuu dandan ilaalcha keessa galchuu mala.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

West Central Oromo : Walitti-hidhamiinsi gaarummaa wal jijjiiruu dhaabbata imaltoota magaalota isaan daawwachuuf deeman keessatti namoota naannoo waliin wal-quunnamsiisuudha.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

West Central Oromo : Neetwoorkii akkanaa walitti hidhuun yeroo hedduu unkaa toora intarneetiirraan guutuu qofa barbaachisa, neetwoorkiiwwan tokko tokko mirkaneessa dabalataa yoo dhiyeessan ykn barbaadan illee.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

West Central Oromo : Ergaasi tarreefamni keessummeesituu barreeffamaan fi/ykn marsariitiin kallattiin kennama, yeroo tokko tokkommoo ragaa waliin fi keessa deebii imaltootaan kennamuun ni godhama.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

West Central Oromo : Imalli galaanarraa Amajjii 2004 yeroo sagantaa kompiwuutaraa Keesii Faantan balali'iinsa rakasaa galaanaa argatan, garuu itti turu hin qabnettu ture.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

West Central Oromo : Barattota Yuunivarsitii naannichaatti iimeeyilii ergee lakkoofsi barattoota bilisaan bakka buufaataa dhiiyeessuu barbaadanii hedduun isa ga'e.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

West Central Oromo : Qopheessitoonni hoosteelii yeroo baayyee namoota umuriin ijoolleedha – gosoni keessummootaa warren umuriin digdamman kessaa jiranidha – garuu yeroo bayyee imaltoota umurniin deemanis argachuu dandeessa.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

West Central Oromo : Maatiiwwan ijoollee qaban darbanii darbanii argamu, garuu manneen ciisichaa muraasni kutaa dhuunfaa isaaniif ni eeyyamu.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

West Central Oromo : Magaalaan Beejiing Chaayinaa keessaa magaalaa keessummeessituu Taphoota Olompikii Bonaa 2022ti, kan magaala yeroo jalqabaaf Olompikii Gannaa fi Olompikii Bonaa lamaanuu keessummeessite ishee godha.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

West Central Oromo : Beejing sirna baninsaaf cufiinsaa qopheesiti akkasumaas qophee cabbii mana keessaa.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

West Central Oromo : Agarsiisotni cabbie irraa fiigu adda biran Taizicheng ski naannoo Zhangjiakou, Beejing irra 220 km (140 maayilii).English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

West Central Oromo : Giddu galli iddoowwan waaqeffanna baay'een isaanii waggaatti feestivaali baatii dhuma Sadaasaa hanga walakkaa Caamsaatti, innis akkuma kaalendera mana waaqeffannichaatti hundaa'uun garaagara ta'a.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

West Central Oromo : Ayyanni mana amantaa baayeen akka ayyanneefanna waggaa amantatti kabaajama ykn kabajaa guyyaa dhaloota nyaatan ykn kabajaa addaa kan biroo kan mana amantaa waliin wal qabate.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

West Central Oromo : Ayyaanni mana amantaa Keeraalaa ilaaluudhaaf baay'ee hawwataadha, agarsiisa dhaabbataa arba miidhagfamee, baandii mana amantaa fi ayyaanota biroottin midhagfamereaEnglish : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

West Central Oromo : Gabaa Addunyaa (kan Agarsiisa Addunyaa ykn salphaamatti Ekispoo jedhamuun) feestivaala idil-addunyaa guddaa kan aartii fi saayinsiiwwaniiti.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

West Central Oromo : Biyyootni hirmaatan dhimmoota addunyaa yookiin aadaa fi seenaa biyya isaanii agarsiisuf galmawwan biyyoolessaa keessatti agarsiisawwan aartummaa qabanii fi barsiisoo ta'an dhiheessu.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

West Central Oromo : Agarsiisni oomisha Abaaboo Idila-addunyaa taateewwan addaa kan agariisa biqilootaa biyyaa, maasii biqiloota qorannoo fi waan hafe kamiyyuu biqilaa waliin wal qabatu of-keessatti qabata.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

West Central Oromo : Sadarkaa yaadaatti waggaa waggaadhaan raawwachuu haa danda'an iyyuu malee (hanga biyyoota garaa garaa keessa jiraatanitti), qabatamaadhaan garuu miti.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

West Central Oromo : Waltajiileen kunneen barteedhaan ji'a sadiif jaha gidduu kan turuu, fi bakkeewwan hektaara 50 gad hin taaneetti geggeeffamu.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

West Central Oromo : Waggoottan darban keessatti foormaatiiwwan fiilmii hedduu garaa garaatu dhimma itti ba'amaa as ga'e. Inni yeroo baay'ee dhimma itti ba'amu isa miiliimeetirii 35 baratamaadha (mm 36 mm 24n negatiiva).English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

West Central Oromo : Yoo of-harkaa fixxe, inni yeroo baayyee haala salphaatti deebi'ee guutamuu danda'a, akkasumas qulqullina tilmaamaan DSLR ammaa waliin madaalamuu danda'u kennaEnglish : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

West Central Oromo : Kaameeraa format giddu galeessaa muraasni kan fayyadaman formaati 6 fi 6, sirriitti ibsuuf kan negatiiva 56 fi 56 mm fayyadaman.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

West Central Oromo : Kun qulqullina agartuu kan negatiivii 35mm caalaa harka afur kan ta'u kenna (3136mm2 gara 864 tti wal caala).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

West Central Oromo : Lubbu-qabeeyyiin bosonaa fakkeenyawwan suuraa kaastotatti qormaata hundaan olii ta'anidha, akkasumas milkii, obsa, muuxannoo fi meeshaa gaarii kan barbaadanidha.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

West Central Oromo : Suuraan jireenya bosonaa haala namati toluun kaafamu, garuu akka suuraati walumagalati, suuraan jechoota kumaatama caala haasa'a.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

West Central Oromo : Suura bineensota daggalaa kaasun kaameeraa leensii dheeraa qabu gaafata, wantootni akka gurmuu simbiraa ykn uumama xixxiqqaa ta'an leensi adda biraa barbaadu.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

West Central Oromo : Bineensota adda ta'an arguun kan rakkisuu fi paarkiiwwan immoo yeroo tokko tokko dhimmoota daldalaatiif suuraa kaasuu ilaalchisee seerota qabu.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

West Central Oromo : Bineensotni daggalaa qaana'oo ykn hamoo ta'u. Bakkichii qorraa, ho'aa, ykn jiraachuuf dadhabsiisaa ta'uu mala.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

West Central Oromo : Addunyaan afaanota garaa garaa 5,000 ol qabdi, digdamaa ol kan dubbattoota miiliyoona 50 yookaan isaa olii kan qaban dabalatee.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

West Central Oromo : Akkasumas, jechoonni barrefaman yeroo heduu kan dubbataman calaa huubachuuf salphaadha. Kun keessattuu teessoowwan, kanneen haala hundi hubatuun sagaleessuuf yeroo hedduu namatti ulfaataniif dhugaadha.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

West Central Oromo : Biyyoonni addunyaa baayyeen afaan ingiliiziii sirriitti dubbatu, baayyee beekumsa murtawaa illee isaanirraa eeguu dandeessa namoota ga'eessa irraa iyyuu.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

West Central Oromo : Yaadi, yoo si'I, Mankuwaniyan, Bostoniyaan, Jamaayikaawi fi Sidinsayider minjaala tokko irra naannoftaanii irbaata wajjin mana nyaata Torontoo keessatti qabatan.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

West Central Oromo : Oduuwwan bakkee dhaloota isaanii loqoda naannoo isaaniitii fi dubbii gareewwan muraasaatiin walitti himuudhaan wal bashannansiisaa jiru.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

West Central Oromo : Nyaata supermaarkeetii keessaa bituun karaa of nyaachisuu isa saphaati. Osoo carraa bilcheessu hin qabaatin garuu, filannon nyaata qophaa'anii ga'aan qofaatti daanga'a.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

West Central Oromo : Suuppermaarkeetiiwwan kutaa nyaata qophaa'aa caalmaatti adda adda ta'e argataa jiraachuun isaanii daddabalaa dhufeera. Gariin isaanii immoo maayikirooweevii yookaan mala ittiin nyaata ho'isan biraa dhiyeessu.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

West Central Oromo : Biyyoota muraasa keessatti yookiin gosoota kuusaa tokko tokko keessatti yoo xiqqaate mana nyaata tokkotu bakka hojiirra jira, baay'inaan kan seera hincimsineefi gatiin isaanii madaalawaa kan ta'e.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

West Central Oromo : Imaammata kee fi teessoo qaama inshuraansii si seensisee koppii godhadhuutii qabadhuu deemi.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

West Central Oromo : Gorsaaf/seera-qabeessa taasisuudhaafi wanta isaaniif malu gaafachuudhaaf teessoo ii-meeyilii fi lakkoofsa bilbilaa idil-addunyaa isa inshuraansii namaaf galee agarsiisuu qabu.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

West Central Oromo : Garagalcha kan biraa korojoo kee keessatti akka qabattuu fi toora interneetaarraan(Iimeelii qabsiisaa wajjiin ofiif godhi,yookiin "kilawodi" irra olkaayi).English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

West Central Oromo : Laaptooppii yookaan taabileetii fudhattee imalaa jirta yoo ta'e, garagalcha meemorii yookaan diiskii isaa (intarneetii malee itti fayyadamuun danda'amu) keessa kaawwadhu.English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

West Central Oromo : Akkasumas, koppii imaammataa/namoota quunnamamanii namoota waliin imalanii fi firoottanii ykn hiriyoottan biyyaa isaan gargaaruudhaaf fedha qabaniif kenni.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

West Central Oromo : Muusonni (akkasumas gadamsaankan bekaman) dhaalaan gameyyii miti, garuu yoo hammeenya itti dhufuuf jedhu hubatan of irraa ni ittisu.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

West Central Oromo : Yeroo namoonni hantuuta akka balaa fiduttii hin laalle, baay'ee itti siqanii of balaa keessa galchu.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

West Central Oromo : Dhugaatii alkoolii giddugaleessummaan dhugi. Alkooliin nama hundumaa garaagara huba, akkasumallee daangaakee bekuun bayyee barbaachisaadha.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

West Central Oromo : Dhugaatii hammaan olii irraa dhukkuboonni ka'u danda'an miidhamuu tiruu fi keessumayyu agartu dhabuufi du'a dabalata. Sodaan inni guddaan kan dabalu yeroo dhugaatii seeran ala oomishaman fayyadamnu dha.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

West Central Oromo : Dhugaatin seeran alaa wantoota baayee cimoo ta'aan kan akka miitanoolii, kan ija jaamsuu ykn yooma xiqqoo fudhatanilee du'a qaqqabsiisuu danda'u qaba.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

West Central Oromo : Biyya alaatti fuulleewwan-ijaa rakasa ta'uu danda'u, keessumaa biyoota gatii numna nama gatii- gadi-bu'aa ta'e qaban keessatti.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

West Central Oromo : Manatti akka waan qorannoo ija argaatuti yaadii, keessumatuu yoo inshuuransiin danda'eef, akkasumas kan itti ajaajamee faayilaa biraa waliin fideef.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

West Central Oromo : Fireemiiwwan maqaa biraandii fi mi'aawoon naannoo kanatti argaman rakkoolee lama qabaachuu danda'u ; tokko waraabbii ta'uu danda'a, kanneen dhugaamatti alaa galfaman immoo isa biyya keessaa caalaa qaalii ta'uu malu.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

West Central Oromo : Bunni akka aduunyaati oomisha adeemu dha, fi isin naannoo biyyaa keessaniti gosoota adda addaa argachuu dandeessu.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

West Central Oromo : Haa ta'u malee, karaawwan buna itti dhugan adda ta'an hedduutu addunyaa kanarra jiru, kanneen baramuu qaban.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

West Central Oromo : Kaaniyooniingi (yookaan: kaaniyooniiriingiin) waa'ee sulula keessa deemuuti, kan gogaa yookaan bishaaniin guutuu ta'e.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

West Central Oromo : Utaalchi bishaan humnaan gaararraa gad bu'u keessatti godhamu bishaan daakuu, tabba ba'uu fi utaaluu walitti qabataa--garuu jalqabuuf yaalii sochii qaamaa xiqqaa ykn haala dhaabbata qaamaa xiqqoo barbaada (fakkeenyaaf, yeroo dhagaa koruu, qilleensa meeshaa keessatti kuufame qabatanii bishaan daakuu, ykn gaara irraa cabbiirra gadi mucucaachuu).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

West Central Oromo : Haayikingiin gochaa mana alati kan naannoowwan Uumamaa keessa adeemu dabalatu, yeroo hedduu yaali haayikiingi keessatti.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

West Central Oromo : Guyyaan tabba yaabun maayila walakka gadii kaasee hamma fageenya dheeratti guyyya tokko keessatti waliin gahuu hirmaachisa.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

West Central Oromo : Yaalii utaalcha cabbii irraa guyyaadhaf qophiin muraasni barbaachisaa dha, fi namni ga'aan kamiyuu itti bashanaanu danda'a.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

West Central Oromo : Maatiiwwan ijoollee xixiqqoo qaban qophii dabalataa barbaaduu danda'u, garuu guyyaa bakkeetti dabarsuun salphaadhumatti mucoolii fi ijoollota oolmaa daa'immanii jiran waliiniyyuu ni danda'ama.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

West Central Oromo : Akka addunyaatti, dhaabbata daawwachiisaa 200 dhi'atantu jiru. Hedduun isaanii of danda'anii socho'u.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

West Central Oromo : Dhaalaan Giloobal Raaningi Tuursi, Goo Raaningi Tuursiin neetworkii darzaanan kan fuulen figaan kan ardii afur keessatti deemu.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

West Central Oromo : Imalaa fiigu Barseelona fi kan fiigicha kan Kopenhagen fiigicha Kopenhagen, ariitiidhaan imaaltoota fiiganiin makame kan pargiwuu keessatti argamu.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

West Central Oromo : Yeroo bakkaa bakkatti imaaluuf yaaddan duraafi yeroo imalaa wantoota ilaalcha keessa galchuu qabdan hedduutu jiru.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

West Central Oromo : Gaafa imaltu, wantootni akka "manaa" akka ta'aniiti hin eegin. Amaloota, seerota, nyaata, konkolaataa, bakkee buufataa, sadarkaawwan, afaanii fi kkf bakka ati jirtu irraa ni jijjiiramu.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

West Central Oromo : Mufii yookaan tarii akkaataa namootni naannootti wantoota itti hojjetan jibbuuma iyyuu hambisuuf kun waan ati yeroo mara sammuutti qabachuu qabdudha.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

West Central Oromo : Ejansoonnii imalaa jaarraa 19ffaa egalee maddii turan. Ejensiin imalaa, yeroo baay'ee imala bal'aa kan imalaan muuxannoo umamaa, aadaa, afaan yookiin biyyoota galii xiqqoo irratti kan kanaan dura godhe caalu gochuuf filannoo gaarii dha.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

West Central Oromo : Yoodhuma Ejansootni baayeen galmee bakka qabachuu idilee fudhachuuf barbaadaniyyuu, ejantootni hedduun kan isaan baayee irratti hirmaatan imalaa bifa addaa ta'e, akkasumaas hamma baajataa yookiin bakka ga'umsaa irratti.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

West Central Oromo : Wayyaa yoo ejantii fayyadamamee kan yeroo hedduu macaafa kan kee fakkatu gorsu.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

West Central Oromo : Bakka bu'aan imaloota akkamii akka beeksisaa jiru ilaali, marsariitii irrattis ta'e foddaa suuqii keessaan.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

West Central Oromo : Yoo addunyaa rakasa irratti arguu barbaadde, barbaachaachisummaaf, haala jireenyaa yookiin rakkoo, karaawwan muraasatu jira sana gochuuf.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

West Central Oromo : Bu'uuraan, ramaddii lamatti qoodamu; yeroo imaltuu hojjachuu yookiin baasiiwwan keef daangaa kennuu. Barruun kun kan xiyyeffatu isa boodaa irratti.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

West Central Oromo : Kanneen mijaa'ina, yeroo aarsaa gochuu fedha qabaniif fi basii gara zeerootti butuu danda'uu shakkaman, imala baajeta xiqqoo ilaalaa.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

West Central Oromo : Gorsichi imaltoonni hin hatan, wanta keessa seenuun dhorkaa ta'e keessa hin seenan, nagada seeraan alaa keessatti hin hirmaatan, hin kadhatan yookaan bu'aa isaaniif jecha namoota biroo hin miidhan jedhee yaada.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

West Central Oromo : Bakki sakattii godaansaa yeroo baayyee xiyyaara,doonii yookaan immoo konkolaataa biroo irraa yeroo bu'antti bakka dhaabbannaa jalqabaati.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

West Central Oromo : Baabura daangaa ce'uun deemuuf yeroo tokko tokko ilaalchi kan godhamuuf yeroo deemaa jirutti dha akkasuma yeroo daangaa darbuun deemtanii Waraqaa Eenummeessaa hojjetu qabaachuu qabda .English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

West Central Oromo : Baaburoota halkanii keessa rafamu keessatti, hirribaa akka ati hindammaqnetti paaspoortiin nama isa kaffaltii sassaabuun walitti qabamuu mala.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

West Central Oromo : Galmeen ulaagaa dabalataa adeemsa viizaati. Biyyoota tokko tokko keessatti, argama kee fi teesso eessa akka turtuus bulchiinsa naannootti galmeessisuuu qabda.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

West Central Oromo : Kun poolisii naannawaa wajjiin unka guutuu yookaan waajjira dhimma lammummaa deemuu gaafachuu mala.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

West Central Oromo : Biyyoota baayyee seera akkasii qaban keessatti, hoteelonni naannoo jiran galmee ni raawwatu (Akka gaafattu mirkaneessi)English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

West Central Oromo : Gama biraatiin, warreen gama dhiheessi tuuristootaa jirutti argaman qofaatu galmaa'uu qaba. Haa ta'u malee, kun seera caalaatti xaxamaa taasisa, kanaafuu dura barbaadaa.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

West Central Oromo : Arkiteekcheriin bifaafi ijaarsa gamoowwanii kan ilaallatudha. Arkiteekcheriin bakkee tokkoo mataa isaatiin yeroo hedduu kan daawattoota harkisudha.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

West Central Oromo : Gamoowwan hedduun ijatti baayee bareedu argaan gamoo ol dheeraa irraa yookiin foddaa baayee mijataa irra godhamuu bareedina daawatamuu qabudha.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

West Central Oromo : Arkiteekchariin dameewwan biroo kanneen akka karoorsa magaalotaa, sivil ingineriingii, aartii bareechummaa, dizaayinii keessaa fi dizaayinii haala teessuma lafaa dabaluun waliin walirra baay'isee walirra oola.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

West Central Oromo : Gandoonni baadiyyaa hedduun isaanii fagoo waan ta'aniif jireenya halaknii hedduu isaa osoo Albuquerque yookaan Santa Fe hin deemin arguu hindandeessu.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

West Central Oromo : Haa ta'uu iyyuu malee, manneen qumaaraaarmaan olitti eeraman hundi jechuun ni danda'ama dhugaatii ni gurguru, hedduun isaanii ammoo bashannana maqaa beeksisaatiin fidu (hunda dura warra gurguddaa kan Albuquerque fi Santa Fe marsanii jiran).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

West Central Oromo : Hubadhu; manneen dhugaatii magaalaa xixiqqoon asii daawwattoota kutaa-biyyaa alaa dhufaniif itti bashannanuuf yeroo hundaa bakkee gaari miti.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

West Central Oromo : Waanta tokkoof, kaabni Niiwu Meeksikoo rakkoolee machaa'anii oofuu guguddoo qaba, baay'inni konkolaachistoota dhugaatiidhaan machaa'anii immoo manneen dhugaatii magaalaa xiqqoo keessatti dhiyeenyaan olaanaadha.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

West Central Oromo : Fakkiiwwan keenya irraa hinbarbaachisnee fi ariitiidhaan eeggannoo malee kaafaman giraafitii jedhamuudhaan beekamu.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

West Central Oromo : Amala kan jabanaa irraa fagaatullee, namoonni baay'een dargaggootni qabeenya dhuunfaafi uummataa qalama dibataa fayyadamanii barbadeessuu waliin walitti firoomsuu malu.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

West Central Oromo : Haa ta'u malee, yeroo ammaatti artiistoota giraafitii, agarsiisa girafitii fi keenyan "sera-qabeessa"tu dhaabbatanii jiru. Barreeffamoonni giraafitii haala kana keessatti taagiiwwan seeraan alaarra yeroo baay'ee hojiwwan aartii fakkaatu.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

West Central Oromo : Darbaannaan buumeraangii ogummaa beekamaa tuuristootni qabaachuu barbaadanidha.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

West Central Oromo : Darbannaa buumaraangii gara harka keetti deebi'u barachuu yoo barbaadde, buumaraangii isa sirrii deebiidhaaf qabaachuu kee mirkaneeffadhu.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

West Central Oromo : Buumeraangiiwwan Awustiraaliyaa keessa jiran hedduun isaanii dhugaa dubbachuudhaaf gara abbaa darbateetti achii as hindeebi'an. Warra amma eegalaniif qilleensa keessa darbachuun filatamaa mitiEnglish : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

West Central Oromo : Nyaati Hangii boolla gubaa lafa keessaa keessatti bilcheeffama.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

West Central Oromo : Boollichi dhagaa ho'a abiddicha keessaatiin rukutamuun yookaan iddoowwan muraasatti ho'i hurka lafa keessaa naanno lafaa sana uumamaan ho'aa ni godha.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

West Central Oromo : Boolli midhaan itti bilcheessan yeroo baay'ee dhiyana akkaataa waaddii aadaa bilcheessuuf gargaara.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

West Central Oromo : , boollawwan ho'aan keessatti midhaan bilcheessan Kiraayiticherchi, Weeliingitaniifi bakkeessan biroo irraa iddatteeffamuu kan danda'an yoo ta'an illee bakkeewwan hedduun Rotorua keessaa boolla uumamaan ho'aa, kan keessatti midhaan bilcheessanii qabu.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

West Central Oromo : Daandiin Baaburaa Meetroo naannoo Keeptaawon fi keessasaatti baaburoota deddeebi'an irraa kutaalee lama qaba: Meetiroopilaas (Kutaa tokkoffaa jedhamees waamama) fi Meetiroo (Kutaa 3ffaa).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

West Central Oromo : MeetirooPilaasin irra caalaatti mijataa fi xiqqoo qofa muddamaadha garuu haala xiqqaan qaala'aadha, Ta'ullee tikkeettiin meetiroo baratamaa Awurooppaa irra rakasaadha.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

West Central Oromo : Baaburii kamiyyu Meetiroopilaasii fi gorsaa Meetiroo qabuu; Meetiroopilaasii dhumma baabura irrattidha yeroo hundaa kan gorsu dhi'eenya naannoo Keepi Taawonitti.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

West Central Oromo : Warra kaaniif baachuu- Boorsaa kee gonkumaa ija kee duura hin fageessin, keessattuu yeroo daangaa idil-addunyaa qaxxaamurtu.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

West Central Oromo : Beekumsa kee malee baattuu qorichaa sammuu adoochuu taatee itti fayyadamamuu dandeessa, kun immoo rakkoo cimaa keessa si buusa.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

West Central Oromo : Kunis kan dabalatu toora irratti eeggachuu, sababa sarootni qoricha fuunfatan utuu hin beeksifamin fayyadamamuu danda'aniif.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

West Central Oromo : Biyyoonni muraasni adaba cimaa hamma barbaadamuu ol adabu, balleessaa jalqaabaaf ta´ullee; fakkeenyaaf hidhaa cimaa waggaa 10 olii fi adaba du´aa ta´uu danda´a.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

West Central Oromo : Korojoowwan hin dhihaatin hannaaf saaxilamanii abbootii taayitaa jalaa xiyyeeffannoo soda dhookuu hawwatan.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

West Central Oromo : Manatti sababa walitti fufaan jarmii naannawaa sanaaf saaxilli jiruuf, durumayyuu isaaniif madinaawaa waan taateef jajjaboon baayyee.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

West Central Oromo : Garuu bakka biro addunyaa kanaa irratti, bakka siif itti baakteeriyoolojiikaliin fuwaanaa haaraa ta'eetti, ati gara rakkootti deemudhaaf baayee fagoo dha.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

West Central Oromo : AKkasumas, qilleensa ho'a qabu keessatti baakteriiyan qaaman alatti baayee wal horuu fi yeroo dheeraaf jiraachu danda'u.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

West Central Oromo : Kanaafuu, alangeewwan Delhii Beelii, kan Abaarsa Fara´oon, Gadoo Monteezuumaa fi hiriyoota isaanii baay´ee.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

West Central Oromo : Akkuma rakkoolee hargansuu qilleensa qorraa keessaa jiranitti, rakkooleen mar'ummaanii qilleensa ho'aa keessaas haalaan jiru, yeroo baayyees addaan nama mufachiisu garuu dhugaatti balaa hin fidan.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

West Central Oromo : Yoo yeroo jalqabaf imaalta ta'ee biyyota guddachaa jiraan keessatti – yookan bakka haaraa addunyaa kanaraa – naasifamuu aadaa gadii buuste hin ilaalin.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

West Central Oromo : Imaltoonni sukana'oo fi dandeettii qaban baayyeen imala addunyaa haaarayaa guddataa jiruun kan yerootti aadaawwan xixiqqoo baayyeen daddafanii dabalamaniitiin mo'ataa jiru.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

West Central Oromo : Keessumaa yeroo guyyaa gara duraa kettie, madaqummaaf akka si gargaaruuf, baasii istaayila warra Lixaa fi –hoteelotta babbayessoo, nyaata akkasumas tajaajilaf akka qisaasummaatii ilaali.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

West Central Oromo : Naannoo bineensota naannawaa jiraatan hin beeknetti firaashii yookan afata furdaa lallaafaa lafarra afattee hin rafiin.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

West Central Oromo : Yoo bakkeeti mana ijaarate bashananu barbaade, waan uffatu yookiin Hamokii fidadhu kottu kan Bofaa, iskorpiyanii fi wantoota akka Sanaa irra si eegu.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

West Central Oromo : Ganaman mana keessan buna furdaan guutaa akkasumas galgala ammoo shaayii urgaa'aan of boharsaa.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

West Central Oromo : Gaafa manati Ayyaana dabarsitu, yeroo sirritti of kunuunsu ni argata akkasumaas waan adda tokko hojjechuuf daqiiqa muraasa dabalatan fudhata.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

West Central Oromo : Yoo akka jabduu sitti dhagahamaa jiraate, carraa cuunfaa yookaan waan adda addaa walitti makuu qabaadhu.English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

West Central Oromo : Tarii dhugaatii salphaa cireedhaaf qopheessitu argachuu dandeessa gaafa hojii guyyaa guyyaakeetti deebitu.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

West Central Oromo : Yoo biyyaa haali dhugaatii itti adda addaa ta'ee keessa jiraata ta'e, gara barii dhaqi yookiin pabi ollakee yeroo hedduu hin deemne.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

West Central Oromo : Warren fayyaa Jaargooni waliin wal hin beektu ta'ee, jechotni faallamuu fi daddarbaa jedhamaan hiika walirra fagoo qabu.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

West Central Oromo : Dhibeen hubaan kan baattota akka Vaayirasii, baakteeriyeemi, faangasii yookaan paarasayiiti biroon dhufudha.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

West Central Oromo : Dhukkuboonni daddarboon dhukkuboota haala salphaan nama hubametti waan siqaniif qofa namarra namatti dadddarbanidha.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

West Central Oromo : Mootummootni baayeen daawwattoota biyya isaanii seenanii fi ba'an baayyeen dhukkubboota garaagaraaf akka talaalaman barbaadu.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

West Central Oromo : Ulaagaalen kun yeroo baay'ee kan hundaa'an biyya imalaan yeroon baay'ee daawwatee ykn kan dawachuuf yaadu irratti.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

West Central Oromo : Qabxiiwwan ciccimoo Chaarlootte, Kaaba Kaarooliinaa, maatiidhaaf filannoowwan qulqullina-olaanaa badhaadhaa qaba.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

West Central Oromo : Bakka sanaa qubachuu isaaniif ulaagaan jalqaba sababa haalli jireenya isaanii akka maatiif hiriyaatti waan ta'eef, akkasumas daawwatootni ijoollee wajjin naanna'anii bashannanuun yeroo hedduu salphaa ta'ee itti argama.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

West Central Oromo : Waggoota darban 20 keessatti, baay'inni filannoo -ijoolleef-mijatan Aaptaawun Chaarlotee keessatti baay'ee dabaleera.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

West Central Oromo : Maatiiwwan Chaarlootii walumaa galatti Taaksii hin fayyadamaan, ta'us haala addaa ta'e keessatti itti fayyadamuu.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

West Central Oromo : Imaltoota 2 caalaa waan fe'eef, adabbii olaanaa adabama, kunimmoo kan barbaadamuun caalaa qaala'aadha.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

West Central Oromo : Antarkiitiikan bakkaa bay'ee qorraa lafa kanaati, Fiixee utubaa Kibbaa marsee jira.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

West Central Oromo : Daawwannaan tuuristii baayee gatiin mi'aa dha, qaamni ga'aa ta'uus gaafata, kan geggeeffamus ganna keessa Sadaasaa-Guraandhala, akkasuma bakka qarqara galaanaa, oddolawwan fi Galaana Roozii jedhamutti kan daanga'eedhas.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

West Central Oromo : Hojjettoonni nannoo kuma tokkoo ta'an yeroo gannaa irra guddinaan buufataalee darzana afur ta'an sana keessa jiraatu; lakkoofsi muraasni gannas ni turu.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

West Central Oromo : Laftii gidduu Antaarkitikaa lafa ol ka'aa diriiraa namni irra hinjirre cabbii km 2-3 tauun kan golgamee dha.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

West Central Oromo : Daawattoonni qilleensaa ogeeyyii darbanii darbanii dhufan gaara ba'uuf yookaan Moggaa, isa buufata addaa qabu bira ga'uuf gara keessaatti adeemu.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

West Central Oromo : Daandiin Baaburaa Poolii Kibbaa buufata MaakMuurdao Galaana Roozii hanga pooliitti jiru 1600km dheerata.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

West Central Oromo : Cabbii walitti galedha kan baqaqaa bal'aan isaa alaabaadhaan guutamee mallattoo ittiin godhame. Kan inni irra imalamuu danda'us tiraaktaroota adda ta'an, kanneen gaariiwwan bob'aa fi dhiheessiiwwan baatan harkisaniini..English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

West Central Oromo : Wantoonni kunniin baay'ee si´aahina kan qaban miti kanaaf Tulluuwwan Tiraansatilaantikitti naanna'ee bakkee ol ka'aa diriiraarra ga'uuf karichi dheeratee maquu qaba.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

West Central Oromo : Sababni balaa hunda caalaa beekamaan yeroo ganna daandiiwwan, daandiiwwan qarqara daandii guddaa jiran kan warri lafoo irra adeeman (karaa miillaa daandii cinaa) fi keessumaa immoo gulantaawwan mucuca qabanidha.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

West Central Oromo : Yoo xiqqaaate, wanti lukatti kaawwattu soolii mijataa waliin si barbaachisa. Kopheen bonaa cabbii fi bugugii cabbii irratti yeroo baay'ee ni mucucaata, boottiimti gannaa tokko tokko illee rakkoo qaba.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

West Central Oromo : Sarxaan isaa akka gaariitti gadi fagoo ta'uu qaba, mm 5 (inchii 1/5) ykn caalaa, fi meeshaan isaamoo baayee lallafaa qilleensa qabana'aa qabuu dha.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

West Central Oromo : Boottiin tokko tokkoo quuqqaa qabu akkasumas quuqqaa meeshalee nama mucuceessu irratti dabalamu, kophee fi boottii bayyeedhaaf filaatamoodha, koomeef ykn koomeef jala kopheef.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

West Central Oromo : Koomeen gadi bu'aaf fi bal'aa ta'uu qaba. Cirraachi, dhagaan fooyyee qabu yookaan ashaboon (kaalshiyeem kiloorayidii) akka miilli namaa lafa yookan karaa darbaa qabatuuf yeroo hedduu karaa irratti firfirfama.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

West Central Oromo : Cabbiin kan hin baratamnee miti; hallayyaan suutaan qofa qabuu danda'a, akkasumas hammi guddaan akka cabbiitti gadi dhufuu danda'a.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

West Central Oromo : Rakkoon isaa sababa cabbiin walqabatee walharkisuufi, kanaafuu gad dhufuuf tuttuqaa wayii barbaada, cabbiin muraasni gadi dhufu ammoo kan haafeef ceesistuu ta'uu danda'a.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

West Central Oromo : Yerooo tokko tokko taateen kakaasaa uumamaa aduun cabbii bugugii ho'isuudha yeroo tokko tokko cabbii bugugii dabalataa bu'udha, yeroo tokko tokko taatee uumamaa birooti, yeroo hundaa nama.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

West Central Oromo : Toorneedoon utubaa qilleensa naanna'uu kan qilleensa dhiibbaan isaa baay'ee gad aanaa ta'ee, kan qilleensa naannoo of keessattii fi gara oliitti harkisu.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

West Central Oromo : Bubbee guddaa gad dhiisu (yeroo hedduu sa'atiitti maayelii 100-200), fi yeroo toorneedochi socho'uu of duukaa baachaa, meeshaalee ulfaatoo qilleensa keessatti achii ol kaasuu danda'a.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

West Central Oromo : Isaan akka aara duumessa obomboleettii irraa gadi bu'uutti jalqabanii yemmuu lafa ga'an "toornaadoowwan" ta'u.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

West Central Oromo : Dhiyeessitoonni VPN dhuunfaa (neetwoorkii dhuunfaa abjata) karaa hunda caalaa saansuurummaa siyaasaa fi fi dinagdee ip-geofilteringii ittiin barbaadanidha.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

West Central Oromo : Sababoota hedduu pirooksiiwwan weebiihunda caalanidha: Irraa deebiin root godhanii Tiraafiika inteerneta, http qofa miti.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

West Central Oromo : Yeroo hedduu baandiwiidzii olaanaa fi tajaajila qulqullina fooyya'aa qabu kennu. Iccitiidhaan waan barreeffamaniif basaasuudhaaf rakkisoodha.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

West Central Oromo : Kaampaaniileen miidiyaa yeroodhuma yeroon waa'ee kaayyoo kanaa, "wanbadee galaanaa dhorkuufidha" jechanii sobuun falmu.English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

West Central Oromo : Dhugaaman, koodiin naannoo galagalcha seeraan alaa keessatti qooda hin qabu; sutaa-suutan- diiskiitti galagalchuun meeshaa kamuu kan inni jalqabaa taphatu irratti akka sirriiti taphatu gochuu danda'a.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

West Central Oromo : Dhimmi inni guddaan Kaampanoota kana akka isaan gabaa isaanii to'atan gochuu dha; wantichi mallaquma naanneessuudha.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

West Central Oromo : Intarneetirratti bilbila bilbiluun waan danda'amuuf, bakka jiraattuu fi deemte hundatti kaampaanii bilbilaa fayyadamuun dirqama tawuu dhiisuu danda'a.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

West Central Oromo : Hawaasa keessa jiraattu irraa lakkoofsa gandaa fudhachuun illee sirraa hin eegamu; daggala Chiken, Alaaskaa keessatti quunnamtii intarneetaa saatelaayitii fudhattee lakkoofsa aduu Aarizoonaa keessa jiraachuu kee dubbatu filachuu dandeessa.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

West Central Oromo : Yeroo hedduu, lakkoofsa addunyaawaa, kan bilbiloota Neetoorkii Bilbilaa Uummataan Banamee-Cufamu akka isaan sii bilbilan isaan dandeessisu, addatti bitachuu qabda. Namoota sii bilbilaniif maddi bilbilichaa garaagarummaa fida.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

West Central Oromo : Appilikeeshinoota barreeffama hiikan kan yeroo-dhugaa-applikeeshinoota battalumatti guutummaa kutaalee barreeffamaa afaan tokkorraa kan biraatti hiikuuf danda'aniidha.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

West Central Oromo : Appilikeeshinootni garee kanaa baay'een barreeffamoota afaanota biyya alaa kan mallatoodhaan ykn wantoota birooaddunyaa dhugaa keessa jiran hiikuu danda'u, yeroo fayyadamaan bilbila ammayyaa gara meeshaalee sanaatti qabu.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

West Central Oromo : Meeshotni afaan hiikaan haala aja'ibsiisan jijjirama fiidaniiru, fi amma hiikaa hedduu yookiin muraasa sirrii kennuu (fi kan wal hin fakkane muraasa), garuu ammayu sirritti ilaalamu qabu, ammayuu sababa dogogora jiraachu danda'aniif.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

West Central Oromo : Fayyadamsisaa beekamoo gosa kanaa keessa tokko Google Translate dha, erga daataa afaan barbaadamuu buufatanii booda interneeta malee hiika argachuu dandeessisa.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

West Central Oromo : Mosaajjiiwwan deemsa GPS bilbila ismaartii kee irratti fayadamuun karaa isa baay'ee salphaa fi mijaataa dha.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

West Central Oromo : Qarshii qusachuu danda'a kaartaa haaraa bituu irra GPS'f, yookiin GPS qofaa dhabatu yookiin makiina tokko bakka makiina kireesani fudhachu.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

West Central Oromo : Yoo bilbili kee deetaa qunnamsiisu hin qabu tahe yookin yoo sararaan ala ta'e. Hujjeeffami isaa murtaa'aadha yookin hin hojjetu.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

West Central Oromo : Tokkoon tokkoon mana kuusaa moggaa irraa kaardiiwwan bilbilaa kaffaltii duraa namaa galuu waliin nama dhahan, kanneen bilbiloota itti kaffalaman yookaan bilbiloota beekamoo irraa fayyadamuun danda'amuun guutanii jiru.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

West Central Oromo : Yeroo kaardiiwwan hedduun iddoo hunda bilbiluuf gaarii ta'anitti tokko tokko garee biyyoota murtaa'aniitiif dhiheessa bilbila addaa qaba.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

West Central Oromo : Tajaajiloota kanniin argachuun kan danda'amu yeroo hedduu karaa lakkoofsa bilbilaa gatii bilisaa isa bilbila harka caalaa isaa irraa gatii malee bilbilamuuti.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

West Central Oromo : Seerri gama suuraa idileetin jiru waraabbii viidiyoo irrattis hojii irra ni oola, danda'amnaan isaan olitti illee.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

West Central Oromo : Yoo suraa wanta tokkoo kaasuun hin hayamamne, itti aansee vidiyoo waraabuuf gonkumaa yaaduu hin qabdu.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

West Central Oromo : Yoo diroonii fayyadamta ta'e, dursii maal akka waraabuuf siif heyyemamu, eenyu akka heyyamu yookaan heyyamni dabalataa akka barbaachisu mirkaneeffadhu.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

West Central Oromo : Diroonii naannoo buufata xiyyaaraa bira fi bakkee namni itti baay'attu irra balaliisuun yaada badaa dha, yooma naannoo keessaniitti seeraan ala ta'uu baatellee.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

West Central Oromo : Yeroo ammaa kana osoo jalqaba barbaadanii gatii isaanii hin madaalchisfne kallattidhaan buufata xiyyaaraatii bitachuun imala qilleensa keessatti baay'ee xiqqaadha.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

West Central Oromo : Yeroo tokko tokko balaliin walfakkaataan iddoo garaagaraatti gatiin isaa adda ta'uu danda'a fi bu'aa barbaachaa irratti hundaa'a akkasumas bituun duratti marsareetti buufata qilleensichaa ilaaluudha.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

West Central Oromo : Daawwwanaa yeroo muraasa yookan hojiidhaaf biyya biraa deemte tarii viisaa si barbaachisuu dhiisuu ni danda'a. Akka daawwataa tokkootti deemu irra akka barataa addunyaalessaatti deemuun walumaa galatti turtii dheeraa barbaada.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

West Central Oromo : Walumaagalatti, biyya alaa kam keessa iyyuu yeroo dheeraaf turuuf dursitee viizaa argachuu si barbaachisa.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

West Central Oromo : Viizaan barattootaa viizaa tuuristii ykn viisaa daldalaa irraa ulaagaalee barbaachisanii fi adeemsa iyyannaa adda ta'ee qaba.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

West Central Oromo : Biyyoota harka caalaniif, dhaabbata itti barachuu barbaadde irraa xalayaa afeerraa kan si barbaachisuu fi kana malees ragaa deeggarsa maallaqaa kan yoo xiqqaateef wagga jalqabaa koorsii keetiitiif ittiin of deeggartu si barbaachisa.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

West Central Oromo : Dhaabbaticharraa adda baafadhu, akkasumas ulaagaalee gadi-fagoodhaaf kutaa immigireeshinii biyya keessatti barachuu barbbaadduu gaafadhu.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

West Central Oromo : Yoo dippiloomaati taate malee, biiyya alaa keessaa dalaguu jechuun akka waliigalaatti biyya bu'ureeffatte keessatti gibira galii kee galchuu qabda.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

West Central Oromo : Qaraxni galii biyyoota garaa garaatti caasaa garaa garaa qaba, akkasumas haammi qaraxaa fi sadallaas biyya biyyaatti baayee garaa garadha.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

West Central Oromo : Biyyoota federaalaawoo tokko tokko, kan akka Ameerikaa fi Kaanaadaa keessa, gibirri galii sadarkaalee federaalaatii fi naannootti sassaabama, kanaafuu hammii fi sadaallii naannoo naannootti garaa gara ta'uu danda'u.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

West Central Oromo : Yemmuu biyya kee geessu, to'annaan seensaa yeroo hedduu kan hinjirre yookaan kan seerumaaf raawwatamu yemmuu ta'u, to'annaan gumrukii garuu girdirsaa ta'uu danda'a.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

West Central Oromo : Waan as fiduu dandeessuu fi hin dandeenye akka beektu mirkaneessi, waan hundumaa daangaa seeraa irratti ibsa godhi.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

West Central Oromo : Karaan salphaan imala daldalaa barreessuu ittiin jalqaban, biloogii marsariitii imala beekamaa irratti dandeettii kee mullisuudhaani.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

West Central Oromo : Erga ati sirreessuu fi bocuu weebii irraatti sirriiti itti quufteebooda, itti aansuudhaan, marsariitii mataa keetii banachuu dandeessa.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

West Central Oromo : Osoo imalarra jiranii tola ooluun garaagarummaa fiduudhaaf karaa bareedaadha, garuu wantichi waa'eema kennuu qofaa miti.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

West Central Oromo : Biyya ormaa keessatti jirachuufi tajaajila tola oltuummana gochuun aadaa adda biraan wal baruuf, namoota haaraa baruuf, waa'ee mataa kee baruuf, ilaalcha haaraa argaachuuf akkasumas oguumma haaraa dabalachuufillee karaa gaarii dha.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

West Central Oromo : Hojiiwwan tolaa kutaalee muraasa fi manaa fi nyaata akkasumas kafaltii xiqqoo waan dhiheessuuf yeroo dheeraaf bakka ta'e akka turuuf baajata osoo dheeratee.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

West Central Oromo : Vaayikingootni karaa bishaanii warraa Raashiyaa fayyadamuun Galaana Gurrachaaf Galaana Kapsiin'tti darbuu. Qaamotni Karaalee kanaa muraasni amallee fayyadamuun ni danda'ama. Barbaachisummaa eyyama tuqaa sakatta'iinsa addaa gaafadhu , kan argaachuf baayee ulfaata ta'uu mala.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

West Central Oromo : Sululli Hara-Baaltik Galaana Arkitik Hara Baaltik, Haroo Laadoogaa fi Seenti Peeterisbergi wajjiin caalaatti lagaa fi haroo walitti hidha.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

West Central Oromo : Haroon Ooneegaa Voolgaa waliin wal qabatee jira, kanaafu galaana Kaspiyaan irraa karaa Raashiyaa dhufuun ammayyu ni danda'ama.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

West Central Oromo : Akka ati buufata bidiruuwwanii qarqara galaanaa geesseen wanti hundumtuu ifa akka ta'u siifan mirkaneessa. Namoota bidiruudhaan bashannanan biroo kan argituu fi isaanis odeeffannoo isaanii siif ni qooduEnglish : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

West Central Oromo : Bu'uuraanuu beeksiisa gargaarsa kee barbaaduu ni keessa, deemsa hidhii, namoota doonii dorgommii isaanii qulqulleessan duukaa bu'uu, namoota doonii to'atan waliin mana dhugaatii keessatti walquunnamuu fi kan kana fakkaatan.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

West Central Oromo : Namoota hedduu hanga dandeessetti dubbachuuf yaali. Yeroo muraasa booda hunduu si baree bidiruun inni kam eenyuun akka eegaa jiru odeeffannoo hanga tokko sii kenna.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

West Central Oromo : Ati sirriiiti eeggannodhaan dhaabbataa balalii yeroo baay'ee fayyadamtu filachuu qabda.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

West Central Oromo : Akkasuma akka ati yaaduutti dandeetti buufata xiiyaraa yeroo baayee fayyadamtuutti makaamuf fedhuu yoo maltellee, carraawwan argaamu danda'aan garaagara waan ta'aniif buufata xiyaara adda addaa waliin balali'uun arjooma caalaa argachuudandeessa.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

West Central Oromo : Buufataleen xiyyaara kan akka Eemireetsi, Karaa Qilleensaa Itahaad, Karaa Qilleensaa Kuwaatar fi Karaa qilleensaa Turkii tajaajila isaaanii gara Afrikaatti guddaa kan babal'isanii fi karaa qilleensaa Awurooppaanotaa caalaa magaalota aafriikaatti haala waldorgommiin tajaajila walquunnamtii kennaniiru.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

West Central Oromo : Sararri xiyyaara Turkii biyyoota Afirikaa 30 keessatti bakkoota ga'umsaa 39 itti balali'a, akka bara 2014tti.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

West Central Oromo : Yoo sa'aatii imalaa dabalataa qabda ta'e, ilaali gatiin Afrikaa deemuf waliigalati si kenname kan addunyaaf si kenname waliin wal bukkee qabamu.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

West Central Oromo : Kaffaltii dabalataa viizaaf dabaluu hin dagatinaa, qaraxa biyya-dhiisanii deemuu, geejjiiba lafaa fi kan kana fakkaatan. Bakkeewwan hundaa Afrikaa ala ta´aan sanaaf.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

West Central Oromo : Yoo addunyaa guutummaatti naanna'uu barbaadda ta'e naannoo heemisfeera Kibbaa, filannoo balalii fi bakki ga'umsaa murtaa'aadha sababa daandii qaxxaamura garbaa waliin qabaniini.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

West Central Oromo : Walta'iinsi daandii xiyyaaraa kam iyyuu qaxxaamura galaanaa Heemisfiirii Kibbaa keessatti argaman sadanuu waliinga'u hinjiru (fi IskaayTiim immoo qaxxaamurawwan kanniin keessaa tokko illee waliin hinga'u).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

West Central Oromo : Haa ta'uu iyuu malee, Istaar Aaliyaansiin baha Paasifikii Kibbaa, Saantiyaagoo de Chiilii irraa hanga Tahiitii, isa kan balali'a Waanwoorlidi LATAM ta'e irraa kan hafe waan hunda waliin ga'a.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

West Central Oromo : Balalliin kun filannoo isa qofaamiti yoo Kibba Paasifiikii fi qarqara galaanaa gara dhihaa Ameerikaa Kibbaarra utaaluu yoo barbaadde. (kan gadii ilaali)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

West Central Oromo : 1994 tti, gosti Armeeniyaanotaa naannoo Nagorno-Karabaki kan naannoo Azerbajaan waraana Azeeris irratti bane.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

West Central Oromo : Gargaarsa Armeeniyaatin riippaabilikii haraan uumamee ture. Haa ta'u malee - biyyi hundaa'e tokko illee - Armeeniyaamti illee beekamtii hin kennineef.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

West Central Oromo : Waldhabdeen dippiloomaatii Armeeniyaa fi Azerbaajiyaan naannoo irratti qaban gara hariiroo badiitti itti fufee jira.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

West Central Oromo : Aanaan Naannoo Dachii(Dachii: Giraachitengoordel) aanaa beekamaa jaarraa 17ffaa nannoo Biinenistaad kan Amisteerdaamiidha.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

West Central Oromo : Aanaan hundinuu sababa aadaa adda ta'ee fi faayidaa seenaa fi hangi qabeenyumma isaas akka biyyaatti guddaa waan ta'eef, akka Iddoo Hambaa Seenaa Addunyaa UNESCO tii bocame.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

West Central Oromo : Chiinkuwee Teeree, kan hiiki isaa Lafawwan Shan jedhu, gandoota qarqara galaanaa xixiqqoo shan Riyoomaagiyooree, Maanaroollaa, Veernaazaa fi Moonterroosoo, warra kutaa biyyaa Xaaliyaanii, Liiguuriyaa keessatti argaman of keessatti hammata.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

West Central Oromo : Isaan tarreeffamaniiru galme hambawwaan addunyaa UNESCO irratti.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

West Central Oromo : Jaarraawan keessatti, namoonni eeggannoodhan bo´oowwan tabba, teessuma dhooqaa hamma fiixee qilee qarqara galaanaatti ijaaraniiru.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

West Central Oromo : Qaamni gaarummaasaa tokko dhibiinsa misooma dhaabbilee argamuu fudhachu danda'uudha. Karaaleen, baaburri fi bidiruuleen gandoota san wal-quunnamsiisan konkolaataawwan alarraan isaan bira ga'uu hin danda'an.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

West Central Oromo : Gosoonni afaan Faransaayi kan Beeljeemii fi Siwiizerlaandi keessatti dubatamanii, afaan Faransaayi kan Faransaayi keessatti dubatamurraa tiqqoo gargari, ta'us waan wal fakkaataniif walii galuudhaaf gahaa dha.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

West Central Oromo : Keessattuu, sirni lakkoofsaa biyyoota Afaan Faransaay dubbatan kan Beeljiyeemii fi Siwiizerlaandii Afaan Faransaay isa Faransaay keessatti dubbatamu irraa garagarummaa xiqqoo qaba, akkasumas sagaleessi jechoota muraasaas xiqqoo isii garaagara.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

West Central Oromo : Ta'us, Swiizonnii fi Beeljiyeemonni afaan Faransaay dubbatan afaan faransaay isa sadarkaa isaa eeggate mana barnootaatti ni baratu, kanaaf ati sirna lakkofsaa Faransaay sadarkaa isaa eeggate fayyadamtus isaan si hubachuu danda'u.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

West Central Oromo : Bakkoota addunyaa hedduu keessatti, fagooti harka walitti raasuun aggaammii hirriyummaa mul'isa, "nagumaa" jechuu agarsiisa.English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

West Central Oromo : Haa ta'u iyyuu malee, Maleezhiyaa keessatti, yoo xiqqaate jiraattota Maleezhiyaa kan baadiyaa jiraatan biratti, kana jechuun "as kottu," isii jettu, kan quba agarsiistuu gara ofiitti dabsuudhaan, mallattoo biyyoottan dhihaa tokko tokko keessatti faayidaaf ooluu fi dhimma sana qofaaf ooluu kan qabudha.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

West Central Oromo : Haala falfakkaatuun, Imaltuun Ingilizii ispeenii keessa yeroo nagaa barruu harkaa raasuun isa raasutti galagalee dhaamu dogoggoruu hin oolu (namichi haarkaan nagaan gaafatamee) akka akeeka deebiyanii dhufuutti.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

West Central Oromo : Afaanotni Ogzilaarii kan namaan hojjetamee yookiin ijaarame dha afaan wal qunnamtii ariifachiisuf kalaqamaan namoota giddutii yoo ta'uudha baate kan haasaan wal qunnamuuf rakkatan.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

West Central Oromo : Isaan linguwaa firaankaa, kanneen afaanota uumamaa ykn jalqabaa sababa tokkoof ykn kan biraaf akka mala waliin-dubbii dubbattoota afaanota biroo gidduutti caalaa iddoo fudhataa dhufaniidha.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

West Central Oromo : Yeroo guyyicha keessatti ho'inni ol ka'u, imaltootni abjuu guyyaa kan akka bishaan jiru itti fakkeesse mul'isu (yookiin wantoota biraa) isaan mudachuu danda'a.English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

West Central Oromo : Kun hamaa kan ta'u yoo imalaan humna gati jabeessaa fi bishaan hafe qisaasuudhaan calaqqee karaaa irraa hordofedha,.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

West Central Oromo : Gammojjiin hunda caala ho'u, halkran ammoo hunda caalaa ta'uu danda'a. Uffannaan ho'u hinjiru taanaan haayipooteermiyaan balaa nama mudachuu danada'udha.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

West Central Oromo : Bona keessa, keessattuu, yoo bosona keessa miilla diriifachuuf murteessite bookee irraa of eeggachuu si barbaachisa.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

West Central Oromo : Yooma nannoo bosona roobaa cita tirooppikii keessa konkolaachisaa jiraatte illee yeroo muraasni konkolaataa seenuuf jecha balbala konkolaataa banaatti dhiistu bookeewwan si faana konkolaataa keessa seenuuf gahaadha.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

West Central Oromo : Beerd filuu, yookiin infuluweenza Aviyaan jedhamuun kan beekamu, sinbirrootaa fi hoosiftoota qabuu danda'a.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

West Central Oromo : Rakkoowwan kumaa gadi ta'an namoota irratti gabaasamanii jiru, garuu muraasni isaanii kan nama galaafatanidha.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

West Central Oromo : Baay´een isaanii namoota horsiisa lukkuu irratti hirmaachisaniiru garuu kan simbirroo eeganiif balaa tokko tokko qaba.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

West Central Oromo : Noorweey kan ittiin beekamtu bishaan galaanaa qallatee gara dachaa baay'ee gad jedhaatti seenuu fi dachaawwan lafa ol jedhaa akka diriiraatti suuta adeemuuni.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

West Central Oromo : Dirreen ol-kaoon kun yeroo heddu ¨vidde¨ jedhamu, akkas jechuun lafa bal'aa, iddoo bal'aa, banaa muka hin qabne, lafa daangaa hin qabneedha.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

West Central Oromo : Roogalaandii fi Agdeeritti yeroo bayyee isaan "hei" jedhamanii waamamu, hiiki isaas lafa muurlaandii muki irra hinjirre kan yeroo hedduu heezariin haguugame jechuudha.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

West Central Oromo : Sigigaachoon cabbii waan dhabataa miti, garuu gaara irraa gadi dhangala'a. Kun ammoo, baqaquu, cabbii afaan banaa, qaqqabsisuu danda'aa, kan riqicha cabbiitiin dhokachuu danda'u.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

West Central Oromo : Laftii fi korniisni kan bakka cabbii holqaa ni caccaba akkasumas babbaqiinsisaa cufamuu danda'a.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

West Central Oromo : Andaara cabbii sigigaatuutti tuullaawwan cabbii guguddaan kan caccaban jigan, fi andaara isaa irraa ni utaalu yookaan gangalatanii fagoo deemu.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

West Central Oromo : Waqtiin tuuristoonni buufata gaaraa heedummaatan yeroo gannaa Indiyaattii dha.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

West Central Oromo : Ha ta'u malee, isaan ganna keessa bareedina adda ta'e fi toshataa qabu, baka boqonnaa gaaraa irraa iddo cabbi waaltawaa ta'e argatu fi taphoota akka cabbiirra mucucaachuu fi cabbiirra konkolaachuu ni affeeru.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

West Central Oromo : Daandii qilleensaa muraasa qofaatu ammayuu namoota firoonni isaanii jalaa du'aniif gatii gadi buusa, kun immoo baasii imala awwaalaa daqiiqaa dhumaa xiqqoo ishii hir'isa.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

West Central Oromo : Dhaabbattoonni xiyyaaraa kana kana dhiyeessan Eeyir Kaanadaa, Dhaabata Xiyyaaraa Deeltaa, Luuftaanzaa kan balali'a Yuunaayitid Isteetsi yookaan Kanaadaa ka'aniif fi WestJet fa'i of keessatti hammata.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

West Central Oromo : Haala hundumaa keessatti, kallatiidhan bilbilaan bakka qabaachu qabda buufata qilleensaa irraa.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.