40 days English and Welsh conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Cymraeg languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Welsh : Ar ddydd Llun, datganodd gwyddonwyr o Ysgol Feddygaeth Stanford eu bod wedi dyfeisio teclyn diagnostig newydd sy´n gallu didoli celloedd yn ôl math: sglodyn bach argraffadwy y gellir ei gynhyrchu gan ddefnyddio chwistrell-argraffwyr safonol am tua un sent yr U.D. yr un.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Welsh : Mae ymchwilwyr blaenllaw yn dweud y gallai hyn ddod â darganfod cynnar canser, twbercwlosis, HIV a malaria i gleifion mewn gwledydd incwm isel, lle mae´r gyfradd oroesi ar gyfer afiechydon fel canser y fron yn hanner rhai gwledydd cyfoethocach.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Welsh : Cwymplaniodd y JAS 39C Gripen ar redfa am tua 9.30 y bore amser lleol (0230 UTC) a ffrwydrodd, gan gau´r maes awyr i hediadau masnachol.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Welsh : Nodwyd y peilot fel Arweinydd y Sgwadron Dilokrit Pattavee.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Welsh : Mae´r cyfryngau lleol yn adrodd bod cerbyd tân maes awyr wedi rholio drosodd wrth ymateb.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Welsh : Roedd Vidal, 28 oed, wedi ymuno â Barça dri thymor yn ôl, o Sevilla.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Welsh : Ers iddo symud i brifddinas Catalwnia, roedd Vidal wedi chwarae 49 gêm dros y clwb.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Welsh : Dechreuodd y brotest tua 11:00 amser lleol (UTC+1) ar Whitehall gyferbyn â´r fynedfa sy´n cael ei gwarchod gan yr heddlu i Downing Street, cartref swyddogol y Prif Weinidog.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Welsh : Ychydig ar ôl 11:00, rhwystrodd gwrthdystwyr draffig ar y ffordd tua´r gogledd yn Whitehall.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Welsh : Am 11:20, gofynnodd yr heddlu i´r protestwyr symud yn ôl ar y palmant, gan ddatgan bod angen iddynt gydbwyso´r hawl i brotest â´r traffig oedd yn cynyddu.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Welsh : Tua 11:20, symudodd y brotest i fyny Whitehall, heibio Sgwâr Trafalgar, ar hyd y Strand, gan fynd heibio Aldwych ac i fyny Kingsway tuag at Holborn lle´r oedd y Blaid Geidwadol yn cynnal eu Fforwm Gwanwyn yng ngwesty´r Grand Connaught Rooms.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Welsh : Record Nadal yn erbyn y gŵr o Ganada yw 7-2.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Welsh : Yn ddiweddar fe gollodd yn erbyn Raonic ym Mhencampwriaeth Agored Brisbane.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Welsh : Sicrhaodd Nadal 88% o bwyntiau rhwyd yn yr ornest gan ennill 76 pwynt yn y serfiad cyntaf.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Welsh : Ar ôl yr ornest, dywedodd Brenin y Clai, ¨Dw i wedi fy ngyffroi i fod yn ôl yn rowndiau terfynol y digwyddiadau pwysicaf. Dw i yma i geisio ennill hyn¨.English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Welsh : Mae ¨Papurau Panama¨ yn derm ymbarél ar gyfer tua deng miliwn o ddogfennau gan gwmni cyfreithiol Mossack Fonseca o Banama, wedi´u gollwng i´r wasg yng ngwanwyn 2016.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Welsh : Roedd y dogfennau´n dangos bod pedwar ar ddeg o fanciau wedi helpu cleientiaid cyfoethog i guddio biliynau o ddoleri´r U.D. o gyfoeth er mwyn osgoi trethi a rheoliadau eraill.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Welsh : Awgrymodd y papur newydd Prydeinig, The Guardian, fod Deutsche Bank yn rheoli tua thraean o´r 1200 o gwmnïau coeg a ddefnyddiwyd i gyflawni hyn.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Welsh : Cafwyd protestiadau ledled y byd, nifer o erlyniadau troseddol, ac fe wnaeth arweinwyr llywodraethau Gwlad yr Iâ a Phacistan ymddiswyddo.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Welsh : Wedi´i eni yn Hong Kong, astudiodd Ma ym Mhrifysgol Efrog Newydd ac Ysgol Gyfraith Harvard ac roedd ganddo ar un adeg ¨gerdyn gwyrdd¨ preswylydd parhaol Americanaidd.English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Welsh : Awgrymodd Hsieh yn ystod yr etholiad y gallai Ma ffoi o´r wlad yn ystod argyfwng.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Welsh : Dadleuodd Hsieh hefyd fod y Ma ffotogenig yn fwy o steil na sylwedd.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Welsh : Er gwaethaf y cyhuddiadau hyn, enillodd Ma yn ddeheuig ar blatfform oedd yn eirioli cysylltiadau agosach â thir mawr Tsieina.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Welsh : Chwaraewr y Dydd heddiw yw Alex Ovechkin o´r Washington Capitals.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Welsh : Cafodd e 2 gôl a helpodd i greu 2 arall ym muddugoliaeth 5-3 Washington dros yr Atlanta Thrashers.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Welsh : Roedd cymorth cyntaf y noson gan Ovechkin ar y gôl a enillodd y gêm gan y recriwt newydd Nicklas Backstrom;English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Welsh : Ei ail gôl y noson oedd ei 60fed o´r tymor, gan ddod y chwaraewr cyntaf i sgorio 60 neu fwy o goliau mewn tymor ers 1995-96, pan gyrhaeddodd Jaromir Jagr a Mario Lemieux y garreg filltir honno.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Welsh : Roedd Batten yn y 190fed safle ar restr 400 Americanwr Cyfoethocaf 2008 gydag amcangyfrif o ffortiwn gwerth $2.3 biliwn.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Welsh : Graddiodd o Goleg y Celfyddydau a´r Gwyddorau ym Mhrifysgol Virginia yn 1950 ac roedd yn rhoddwr sylweddol i´r sefydliad hwnnw.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Welsh : Mae carchar Abu Ghraib yn Irac wedi cael ei roi ar dân yn ystod terfysg.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Welsh : Daeth y carchar yn ddrwg-enwog ar ôl i gam-drin carcharorion gael ei ddarganfod yno wedi i luoedd yr Unol Daleithiau gipio grym.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Welsh : Cafodd Pique Jr. wrthdrawiad yn Grand Prix Singapore yn 2008 ychydig ar ôl y stop trwsio cynnar i Fernando Alonso, gan ddod â´r car diogelwch allan.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Welsh : Wrth i´r ceir o flaen Alonso fynd i mewn am danwydd o dan y car diogelwch, symudodd e ymlaen heibio´r ceir eraill i gipio buddugoliaeth.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Welsh : Cafodd Piquet Jr. ei ddiswyddo ar ôl Grand Prix Hwngari yn 2009.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Welsh : Am 8.46 am yn union, syrthiodd tawelwch dros y ddinas, gan nodi´r union funud y tarodd y jet gyntaf ei tharged.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Welsh : Mae dau belydr o olau wedi cael eu gosod i bwyntio tua´r awyr dros nos.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Welsh : Mae gwaith adeiladu yn parhau ar gyfer pum nendwr ar y safle, gyda chanolfan drafnidiaeth a pharc coffa yn y canol.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Welsh : Mae´r sioe PBS wedi ennill fwy na dau ddwsin o wobrau Emmy, a dim ond yn fyrrach na Sesame Street a Mister Rogers´ Neighborhood mae ei rhediad.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Welsh : Byddai pob pennod o´r sioe yn canolbwyntio ar thema mewn llyfr penodol ac yna´n archwilio´r thema honno drwy straeon lluosog.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Welsh : Byddai pob sioe hefyd yn cynnig argymhellion ar gyfer llyfrau y dylai plant chwilio amdanyn nhw pan roedden nhw´n mynd i´w llyfrgell.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Welsh : Dywedodd John Grant, o WNED Buffalo (gorsaf gartref Reading Rainbow) ¨Roedd Reading Rainbow yn dysgu plant pam y dylent ddarllen,...cariad tuag at ddarllen - roedd [y sioe] yn annog plant i estyn am lyfr a darllen¨.English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Welsh : Credir gan rai, gan gynnwys John Grant, bod y wasgfa ar gyllid a symudiad yn athroniaeth rhaglennu teledu addysgol wedi cyfrannu at ddod â´r gyfres i ben.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Welsh : Mae´n debyg y bydd y storm, sydd wedi´i lleoli tua 645 milltir (1040 km) i´r gorllewin o ynysoedd Cape Verde, yn chwalu cyn bygwth unrhyw ardaloedd ar y tir, meddai´r proffwydi tywydd.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Welsh : Mae gan Fred wyntoedd o 105 milltir yr awr (165 cilomedr yr awr) ar hyn o bryd ac mae´n symud tuag at y gogledd-orllewin.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Welsh : Fred yw´r seiclon trofannol cryfaf a gofnodwyd erioed mor bell i´r de a´r dwyrain yn y môr Iwerydd ers dyfodiad delweddaeth loeren, a dim ond y trydydd corwynt mawr ar gofnod i´r dwyrain o 35 gradd i´r gorllewin.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Welsh : Ar Fedi 24, 1759, fe wnaeth Arthur Guinness arwyddo prydles 9,000 o flynyddoedd ar gyfer Bragdy St James´ Gate yn Nulyn, Iwerddon.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Welsh : 250 mlynedd yn ddiweddarach, mae Guinness wedi tyfu´n fusnes byd-eang sy´n trosi dros 10 biliwn ewro (UD $14.7 biliwn) bob blwyddyn.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Welsh : Heddiw, creodd Jonny Reid, cydyrrwr tîm A1GP Seland Newydd hanes trwy fod y gyrrwr cyflymaf dros Bont 48 oed Harbwr Auckland, Seland Newydd, yn gyfreithlon.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Welsh : Llwyddodd Mr Reid i yrru car A1GP Seland Newydd, Black Beauty, dros y bont ar gyflymder dros 160km yr awr saith gwaith.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Welsh : Cafodd heddlu Seland Newydd drafferth i ddefnyddio´u gynnau radar cyflymder i weld pa mor gyflym roedd Mr Reid yn mynd oherwydd pa mor isel mae Black Beauty, a´r unig dro y llwyddodd yr heddlu i fesur Mr Reid oedd pan arafodd i 160km yr awr.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Welsh : Yn ystod y 3 mis diwethaf, cafodd 80 o´r rhai gafodd eu harestio eu rhyddhau o´r cyfleuster Cofnodi Canolog heb gael eu cyhuddo´n ffurfiol.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Welsh : Yn Ebrill eleni, cafodd gorchymyn rhwystro dros dro ei gyhoeddi gan y Barnwr Glynn yn erbyn y cyfleuster i orfodi rhyddhau´r rheini oedd wedi cael eu cadw am fwy na 24 awr ar ôl eu cymryd i´r ddalfa oedd ddim wedi derbyn gwrandawiad gan gomisiynydd llys.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Welsh : Bydd y comisiynydd yn gosod mechnïaeth, os caiff ei ddyfarnu, ac yn ffurfioli´r cyhuddiadau a gyflwynir gan y swyddog arestio. Bydd y cyhuddiadau wedyn yn cael eu cofnodi yn system gyfrifiadur y dalaith lle mae´r achos yn cael ei olrhain.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Welsh : Mae´r gwrandawiad hefyd yn nodi´r dyddiad ar gyfer hawl yr un dan amheuaeth i gael treial cyflym.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Welsh : Mae Peter Costello, trysorydd Awstralia a´r dyn mwyaf tebygol o olynu´r Prif Weinidog John Howard yn arweinydd y blaid Ryddfrydol wedi bwrw´i gefnogaeth y tu ôl i ddiwydiant ynni niwclear yn Awstralia.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Welsh : Dywedodd Mr Costello pan fyddai cynhyrchu ynni niwclear yn dod yn economaidd hyfyw, dylai Awstralia ei ddefnyddio.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Welsh : ¨Os daw´n fasnachol, dylem ni ei gael. Hynny yw, nid oes gwrthwynebiad mewn egwyddor i ynni niwclear¨, dywedodd Mr Costello.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Welsh : Yn ôl Ansa, ¨roedd yr heddlu´n poeni am gwpl o ergydion lefel uchaf gan eu bod nhw´n ofni y gallent arwain at ryfel olyniaeth lawn.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Welsh : Dywedodd yr heddlu mai Lo Piccolo oedd drechaf oherwydd ei fod wedi bod yn brif gynorthwywr i Provenzano yn Palermo ac enillodd ei brofiad helaethach barch y genhedlaeth hŷn o benaethiaid wrth iddynt ddilyn polisi Provenzano o gadw mor isel â phosibl wrth gryfhau rhwydwaith eu grym.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Welsh : Cafodd y penaethiaid hyn eu tynnu i mewn gan Provenzano pan ddaeth â´r rhyfel, wedi´i gyrru gan y Riina yn erbyn y wladwriaeth a hawliodd fywydau croesgadwyr y Maffia Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, i ben ym 1992¨.English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Welsh : Fe wnaeth Prif Swyddog Gweithredol Apple Steve Jobs ddadlennu´r ddyfais drwy gerdded ar y llwyfan a thynnu´r iPhone allan o boced ei jîns.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Welsh : Yn ystod ei araith 2 awr, fe wnaeth ddatgan ¨Heddiw mae Apple yn mynd i ailddyfeisio´r ffôn, Rydyn ni am greu hanes heddiw¨.English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Welsh : Brasil yw´r wlad Babyddol fwyaf ar y Ddaear, ac mae´r Eglwys Babyddol wedi gwrthwynebu cyfreithloni priodas o fewn yr un rhyw yn y wlad yn gyson.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Welsh : Mae Cyngres Genedlaethol Brasil wedi trafod cyfreithloni am 10 mlynedd, a dim ond yn Rio Grande do Sul mae priodasau sifil o´r fath yn gyfreithiol ar hyn o bryd.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Welsh : Cafodd y bil gwreiddiol ei ddrafftio gan gyn-faer São Paolo, Marta Suplicy. Mae´r ddeddfwriaeth arfaethedig, ar ôl cael ei diwygio, yn awr yn nwylo Roberto Jefferson.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Welsh : Mae protestwyr yn gobeithio casglu deiseb o 1.2 miliwn o lofnodion i´w chyflwyno i´r Gyngres Genedlaethol yn Nhachwedd.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Welsh : Ar ôl iddi ddod yn amlwg bod llawer o deuluoedd yn ceisio cymorth cyfreithiol i helpu ymladd yn erbyn y troi allan, cafodd cyfarfod ei gynnal ar Fawrth 20 yng Nghanolfan Gyfraith East Bay ar gyfer dioddefwyr y sgam tai.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Welsh : Pan ddechreuodd y tenantiaid rannu beth oedd wedi digwydd iddyn nhw, sylweddolodd y rhan fwyaf o´r teuluoedd dan sylw yn sydyn fod Carolyn Wilson o´r OHA wedi dwyn eu blaendaliadau diogelwch, a dianc o´r dref.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Welsh : Mae tenantiaid yng Ngerddi Lockwood yn credu y gallai fod yna 40 teulu arall neu ragor yn wynebu cael eu troi allan, ers iddyn nhw ddysgu bod heddlu OHA hefyd yn ymchwilio i adeiladau cartrefi cyhoeddus eraill yn Oakland a allai gael eu dal yn y sgam gartrefi.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Welsh : Fe wnaeth y band ganslo´r sioe yn Stadiwm Coffa Rhyfel Maui, yr oedd disgwyl i 9,000 o bobl ei mynychu, ac ymddiheuro i gefnogwyr.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Welsh : Ni roddodd cwmni rheoli´r band, HK Management Inc., unrhyw reswm dechreuol pan wnaethant ganslo ar Fedi 20, ond rhoddon nhw´r bai ar resymau logistaidd erbyn y diwrnod wedyn.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Welsh : Mae´r cyfreithwyr Groegaidd enwog, Sakis Kechagioglou a George Nikolakopoulos wedi cael eu carcharu yng ngharchar Athen, Korydallus, gan iddyn nhw eu cael yn euog o lwgrwobrwyo a llygredd.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Welsh : O ganlyniad i hyn, mae sgandal fawr o fewn y gymuned gyfreithiol Roegaidd wedi cael ei chodi trwy ddatgelu gweithredoedd anghyfreithlon mae barnwyr, cyfreithwyr, twrneiod ac atwrneiod wedi´u gwneud yn ystod y blynyddoedd blaenorol.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Welsh : Ychydig wythnosau yn ôl, ar ôl y wybodaeth a gyhoeddwyd gan y newyddiadurwr Makis Triantafylopoulos yn ei sioe deledu boblogaidd ¨Zoungla¨ yn Alpha TV, fe wnaeth yr aelod Seneddol a´r cyfreithiwr Petros Matouvalos roi´r gorau iddi gan fod aelodau o´i swyddfa wedi bod yn rhan o bròg a llygredigaeth anghyfreithlon.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Welsh : Ar ben hynny, mae´r barnwr enwog Evangelos Kalousis yn cael ei garcharu gan iddo ei gael yn euog o lygredigaeth ac ymddygiad dirywiedig.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Welsh : Gwrthododd Roberts yn llwyr â dweud pryd y mae´n credu bod bywyd yn cychwyn, cwestiwn pwysig wrth ystyried moeseg erthylu, gan ddweud y byddai´n anfoesol i wneud sylw ar fanylion achosion tebygol.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Welsh : Ailadroddodd e, fodd bynnag, ei ddatganiad cynharach mai Roe v. Wade oedd ¨deddf sefydlog y wlad¨, gan bwysleisio pwysigrwydd dyfarniadau cyson gan y Goruchaf Lys.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Welsh : Cadarnhaodd e hefyd ei fod yn credu yn yr hawl ymhlyg i breifatrwydd yr oedd penderfyniad Roe yn dibynnu arno.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Welsh : Roedd Maroochydore wedi gorffen ar frig yr ysgol, chwe phwynt yn glir o Noosa yn ail.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Welsh : Byddai´r ddau dîm yn cyfarfod yn y rownd gyn-derfynol fawr lle enillodd Noosa o 11 pwynt.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Welsh : Trechodd Maroochydore Caboolture wedyn yn y Rownd Derfynol Ragarweiniol.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Welsh : Mae Hesperonychus yn rhywogaeth o deulu Dromaeosauridae ac yn gefnder i Felociraptor.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Welsh : Credwyd bod yr aderyn ysglyfaethus gwaed cynnes, llawn plu hwn yn cerdded yn unionsyth ar ddwy goes gyda chrafangau tebyg i´r Velociraptor.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Welsh : Roedd ei ail grafanc yn fwy, gan esgor ar yr enw Hesperonychus sy´n golygu ¨crafanc orllewinol¨.English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Welsh : Yn ogystal â´r rhew llethol, mae amodau tywydd eithafol wedi bod yn atal ymdrechion achub.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Welsh : Awgrymodd Pittman na fyddai amodau´n gwella tan rywbryd wythnos nesaf.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Welsh : Swm a thrwch y pacrew, yn ôl Pitmann, yw´r gwaethaf y mae wedi bod i helwyr morloi yn y 15 mlynedd diwethaf.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Welsh : Lledaenodd y newyddion yng nghymuned Red Lake heddiw wrth i angladdau Jeff Waise a thri o´r naw dioddefwr gael eu cynnal bod myfyriwr arall wedi´i arestio mewn cysylltiad â´r saethu yn yr ysgol ar Fawrth 21.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Welsh : Dywedodd awdurdodau ychydig yn swyddogol y tu hwnt i gadarnhau arestiad heddiw.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Welsh : Fodd bynnag, dywedodd ffynhonnell â gwybodaeth am yr ymchwiliad wrth y Minneapolis Star-Tribune mai Louis Jourdain, mab 16 oed Cadeirydd Llwyth Red Lake, Floyd Jourdain oedd e.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Welsh : Nid yw´n glir ar hyn o bryd pa gyhuddiadau fydd yn cael eu gwneud na beth arweiniodd yr awdurdodau at y bachgen ond mae achos tramgwyddwr ifanc wedi cychwyn yn y llys ffederal.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Welsh : Dywedodd Lodin hefyd fod swyddogion wedi penderfynu canslo´r etholiad ychwanegol er mwyn arbed cost a risg diogelwch etholiad arall i´r Affganiaid.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Welsh : Dywedodd diplomatiaid eu bod wedi dod o hyd i ddigon o amwysedd yng nghyfansoddiad Affganistan i benderfynu nad oedd angen yr ail-etholiad.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Welsh : Mae hyn yn mynd yn groes i adroddiadau cynharach, oedd yn dweud y byddai canslo´r ail bleidlais yn erbyn y cyfansoddiad.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Welsh : Roedd yr awyren ar ei ffordd i Irkutsk ac yn cael ei hedfan gan filwyr mewnol.English : An inquiry was established to investigate.

Welsh : Cafodd ymchwiliad ei sefydlu i ymchwilio.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Welsh : Mae´r Il-76 wedi bod yn gydran fawr o fyddin Rwsia a´r Sofiet ers y 1970au, ac roedd wedi gweld damwain ddifrifol yn barod yn Rwsia fis diwethaf.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Welsh : Ar Hydref 7 ymwahanodd peiriant wrth godi i´r awyr, heb anafiadau. Cadwodd Rwsia awyrennau Il-76 ar y ddaear am gyfnod byr ar ôl y ddamwain.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Welsh : Cafodd 800 milltir o System Biblinell Draws-Alasga eu cau yn dilyn gollyngiad o filoedd o farilau o olew crai i´r de o Fairbanks, Alasga.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Welsh : Achosodd methiant pŵer yn dilyn prawf system gwasanaeth tân arferol i falfau rhyddhad agor a gorlifodd olew crai ger gorsaf bwmpio 9 Fort Greely.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Welsh : Roedd agor y falfiau´n caniatáu rhyddhau pwysau i´r system a llifodd olew ar bad i danc sy´n gallu dal 55,000 baril (2.3 miliwn galwyn).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Welsh : O brynhawn Mercher, roedd fentiau´r tanc yn parhau i ollwng, yn ôl pob tebyg oherwydd chwyddo thermol o fewn y tanc.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Welsh : Nid oedd ardal gyfyngu eilaidd arall islaw´r tanciau oedd yn gallu dal 104,500 baril wedi´u llenwi i´r eithaf eto.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Welsh : Y sylwadau, yn fyw ar deledu, oedd y tro cyntaf i uwch ffynonellau yn Iran gyfaddef bod y sancsiynau´n cael unrhyw effaith.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Welsh : Maen nhw´n cynnwys cyfyngiadau ariannol a gwaharddiad gan yr Undeb Ewropeaidd ar allforio olew crai, y mae economi Iran yn derbyn 80% o´i incwm tramor ohono.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Welsh : Yn ei adroddiad misol diweddaraf, dywedodd OPEC fod allforion crai wedi syrthio i´w lefel isaf ers dau ddegawd, sef 2.8 miliwn casgen y dydd.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Welsh : Mae arweinydd goruchaf y wlad, Ayatollah Ali Khamenei, wedi disgrifio´r ddibyniaeth ar olew fel ¨magl¨ yn dyddio i´r cyfnod cyn chwyldro Islamaidd Iran ym 1979 ac y dylai´r wlad ymryddhau ohono.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Welsh : Pan fydd y capsiwl yn cyrraedd y Ddaear ac yn dod i mewn i´r atmosffer, am tua 5am (amser y dwyrain), mae disgwyl iddo roi tipyn o sioe olau i bobl yng Ngogledd Califfornia, Oregon, Nefada ac Utah.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Welsh : Bydd y capsiwl yn edrych fel seren wib yn teithio ar draws yr awyr.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Welsh : Bydd y capsiwl yn teithio ar tua 12.8 km neu 8 milltir yr eiliad, digon cyflym i fynd o San Francisco i Los Angeles mewn munud.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Welsh : Bydd Stardust yn gosod record newydd am fod y llong ofod gyflymaf i ddychwelyd i´r Ddaear erioed, gan ragori ar y record flaenorol a osodwyd ym mis Mai 1969 yn ystod dychweliad modiwl rheoli Apollo X.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Welsh : ¨Bydd yn symud dros arfordir gorllewinol gogledd Califfornia a bydd yn goleuo´r awyr trwy ganolbarth Oregon ac ymlaen trwy Nefada ac Idaho ac i mewn i Utah,¨ dywedodd Tom Duxbury, rheolwr prosiect Stardust.English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Welsh : Mae penderfyniad Mr Rudd i lofnodi cytundeb hinsawdd Kyoto yn ynysu´r Unol Daleithiau, a fydd yn awr yr unig genedl ddatblygedig i beidio â chadarnhau´r cytundeb.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Welsh : Gwrthododd cyn-lywodraeth geidwadol Awstralia gymeradwyo Kyoto, gan ddweud y byddai´n niweidio´r economi a´i dibyniaeth drom ar allforion glo, tra nad oedd gwledydd fel India a Tsieina yn rhwymedig i dargedau allyriadau.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Welsh : Dyma´r caffaeliad mwyaf yn hanes eBay.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Welsh : Mae´r cwmni´n gobeithio amrywio ffynonellau ei elw ac ennill poblogrwydd mewn ardaloedd lle mae Skype mewn safle cryf, fel Tsieina, Dwyrain Ewrop, a Brasil.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Welsh : Mae gwyddonwyr wedi amau bod Enceladus yn weithredol yn ddaearegol ac yn ffynhonnell bosibl o gylch E rhewllyd Sadwrn.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Welsh : Enceladus yw´r gwrthrych mwyaf adlewyrchol yng nghysawd yr haul, gan adlewyrchu tua 90 y cant o oleuni´r haul sy´n ei daro.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Welsh : Dywedodd cyhoeddwr y gêm Konami mewn papur newydd Siapaneaidd heddiw na fyddant yn rhyddhau´r gêm Six Days in Fallujah.English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Welsh : Mae´r gêm yn seiliedig ar Ail Frwydr Fallujah, brwydr ffyrnig rhwng lluoedd America ac Irac.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Welsh : Canfu´r ACMA hefyd er bod y fideo wedi cael ei ffrydio ar y Rhyngrwyd, nid oedd Big Brother wedi torri deddfau sensoriaeth cynnwys ar-lein gan nad oedd y cyfryngau wedi cael eu storio ar wefan Big Brother.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Welsh : Mae´r Ddeddf Gwasanaethau Darlledu yn darparu ar gyfer rheoleiddio cynnwys y Rhyngrwyd, fodd bynnag er mwyn cael ei ystyried yn gynnwys Rhyngrwyd, mae´n rhaid iddo fod ar weinydd yn gorfforol.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Welsh : Mae llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau sydd wedi´i leoli yn Nairobi, Cenia wedi cyhoeddi rhybudd bod ¨eithafwyr o Somalia¨ yn bwriadu lansio ymosodiadau bom hunanladdiad yng Nghenia ac Ethiopia.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Welsh : Mae´r Unol Daleithiau´n dweud eu bod wedi derbyn gwybodaeth gan ffynhonnell anhysbys sy´n crybwyll yn benodol y defnydd o fomwyr hunanladdiad i ffrwydro ¨tirnodau amlwg¨ yn Ethiopia a Chenia.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Welsh : Ymhell cyn The Daily Show a The Colber Report, fe wnaeth Heck a Johnson ddarlunio cyhoeddiad fyddai´n cyflwyno parodi ar y newyddion - ac adrodd newyddion - pan oedden nhw´n fyfyrwyr yn UW yn 1988.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Welsh : Ers ei sefydlu, mae The Onion wedi dod yn ymerodraeth parodi newyddion gwirioneddol, gydag argraffiad print, gwefan a dynnodd 5,000,000 o ymwelwyr unigol ym mis Hydref, hysbysebion personol, rhwydwaith newyddion 24 awr, podlediadau, ac atlas byd a gafodd ei lansio´n ddiweddar o´r enw Our Dumb World.English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Welsh : Mae Al Gore a´r cadfridog Tommy Franks yn adrodd eu hoff benawdau´n hamddenol (un Gore oedd pan adroddodd The Onion ei fod ef a Tipper yn cael rhyw gorau eu bywydau ar ôl iddo golli Coleg Etholiadol 2000).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Welsh : Mae llawer o´u hysgrifenwyr wedi mynd ymlaen i ddylanwadu´n fawr ar sioeau parodi newyddion Jon Stewart a Stephen Colbert.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Welsh : Mae´r digwyddiad artistig hefyd yn rhan o ymgyrch gan Neuadd y Ddinas Bwcarést sy´n ceisio ail-lansio delwedd prifddinas Rwmania fel metropolis creadigol a lliwgar.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Welsh : Y ddinas fydd y gyntaf yn ne-ddwyrain Ewrop i gynnal CowParade, digwyddiad celf cyhoeddus mwya´r byd, rhwng Mehefin ac Awst eleni.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Welsh : Estynnodd cyhoeddiad heddiw ymrwymiad y llywodraeth i gyllido cerbydau ychwanegol a wnaed ym Mawrth eleni.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Welsh : Mae 300 ychwanegol yn dod â´r cyfanswm i 1,300 o gerbydau i´w caffael i leddfu gorlenwi.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Welsh : Dywedodd Christopher Garcia, llefarydd ar ran Adran Heddlu Los Angeles, fod y troseddwr gwrywaidd dan amheuaeth yn cael ei ymchwilio am dresmasu yn hytrach na fandaliaeth.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Welsh : Ni chafodd yr arwydd ei ddifrodi´n gorfforol; cafodd yr addasiad ei wneud gan ddefnyddio tarpwlinau duon gydag arwyddion heddwch a chalon i newid yr ¨O¨ i ddarllen fel llythyren fach ¨e¨.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Welsh : Mae llanw coch yn cael ei achosi gan grynhoad uwch na´r arfer o Karenia brevis, organeb forol â chell unigol sy´n digwydd yn naturiol.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Welsh : Mae ffactorau naturiol yn gallu torri ar draws ei gilydd i gynhyrchu amodau delfrydol, gan ganiatáu i´r algâu hyn gynyddu o ran rhif yn ddramatig.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Welsh : Mae´r algâu yn cynhyrchu niwrowenwyn sy´n gallu analluogi nerfau mewn bodau dynol yn ogystal â physgod.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Welsh : Mae pysgod yn marw´n aml oherwydd y crynodiadau uchel o´r gwenwyn yn y dyfroedd.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Welsh : Mae bodau dynol yn gallu cael eu heffeithio gan anadlu dŵr wedi´i effeithio sydd wedi´i gymryd i´r awyr gan wynt a thonnau.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Welsh : Ar ei anterth, cyrhaeddodd Seiclon Trofannol Gonu, wedi´i enwi ar ôl bag o ddail palmwydd yn iaith y Maldifau, wyntoedd cyson o 240 cilomedr yr awr (149 milltir yr awr).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Welsh : Erbyn bore heddiw, roedd gwyntoedd tua 83 cilomedr yr awr, ac roedd disgwyl iddo barhau i wanhau.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Welsh : Ddydd Mercher, fe wnaeth Cymdeithas Pêl-fasged Genedlaethol yr Unol Daleithiau (NBA) ohirio ei thymor pêl-fasged proffesiynol oherwydd pryderon ynghylch COVID-19.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Welsh : Daeth penderfyniad yr NBA ar ôl i chwaraewr Jas o Utah brofi´n gadarnhaol am y feirws COVID-19.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Welsh : Yn seiliedig ar y ffosil hwn, mae hynny´n golygu bod y rhaniad yn llawer cynharach na´r hyn a ragwelwyd gan y dystiolaeth foleciwlaidd.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Welsh : ¨Mae hynny´n golygu bod rhaid gohirio popeth¨, dywedodd ymchwilydd yng Ngwasanaeth Ymchwil Rift Valley yn Ethiopia a chydawdur yr astudiaeth, Berhane Asfaw.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Welsh : Hyd yma, mae AOL wedi gallu symud a datblygu´r farchnad negeseuon sydyn ar ei gyflymder ei hun, oherwydd ei ddefnydd helaeth yn yr Unol Daleithiau.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Welsh : Gyda´r trefniant hwn ar waith, mae´n bosibl bydd y rhyddid hwn ddod i ben.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Welsh : Bydd y nifer o ddefnyddwyr Yahoo! a Microsoft wedi´u cyfuno yn cystadlu â nifer cwsmeriaid AOL.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Welsh : Roedd banc Northern Rock wedi cael ei wladoli yn 2008 yn dilyn y datguddiad bod y cwmni wedi derbyn cymorth brys gan Lywodraeth y DU.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Welsh : Roedd Northern Rock wedi bod angen cymorth oherwydd ei amlygiad yn ystod argyfwng morgeisi eilaidd yn 2007.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Welsh : Cafodd cynnig gan Virgin Group Syr Richard Branson am y banc ei wrthod cyn gwladoli´r banc.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Welsh : Yn 2010, er wedi´i wladoli, cafodd y banc stryd fawr ar y pryd Northern Rock plc ei rannu oddi wrth y ¨banc drwg¨, Northern Rock (Rheoli Asedau).English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Welsh : Mae Virgin wedi prynu´r ¨banc da¨ gan Northern Bank yn unig, nid y cwmni rheoli asedau.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Welsh : Credir mai dyma´r pumed tro mewn hanes fod pobl wedi sylwi ar ddeunydd wedi´i gadarnhau´n gemegol i fod o blaned Mawrth yn syrthio i´r Ddaear.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Welsh : O´r tua 24,000 o awyrfeini hysbys sydd wedi syrthio i´r Ddaear, dim ond tua 34 sydd wedi cael eu dilysu i darddu o blaned Mawrth.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Welsh : Mae pymtheg o´r creigiau hyn wedi cael eu priodoli i´r gawod awyrfeini Gorffennaf diwethaf.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Welsh : Mae rhai o´r cerrig, sy´n brin iawn ar y Ddaear, yn cael eu gwerthu o US$11,000 i $22,500 yr owns, sydd tua deg gwaith yn fwy na chost aur.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Welsh : Yn dilyn y ras, Keselowski yw arweinydd Pencampwriaeth y Gyrwyr o hyd gyda 2,250 o bwyntiau.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Welsh : Saith pwynt ar ei hôl hi, mae Johnson yn ail gyda 2,243.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Welsh : Yn drydydd, mae Hamlin ugain pwynt y tu ôl, ond pump o flaen Bowyer. Mae Kahne a Truex, Jr. yn bumed a chweched yn y drefn honno gyda 2,200 a 2,207 pwynt.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Welsh : Mae Stewart, Gordon, Kenseth a Harvick yn cwblhau´r deg safle uchaf ar gyfer Pencampwriaeth y Gyrwyr gyda phedair ras ar ôl yn y tymor.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Welsh : Dywedodd Llynges yr UD hefyd eu bod nhw´n ymchwilio i´r digwyddiad.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Welsh : Dywedon nhw hefyd mewn datganiad, ¨Mae´r criw yn gweithio ar hyn o bryd i benderfynu ar y dull gorau o dynnu´r llong allan yn ddiogel¨.English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Welsh : Yn llong gwrthfesurau mwyngloddiau dosbarth Avenger, roedd y llong ar ei ffordd i Puerto Princesa yn Palawan.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Welsh : Mae wedi´i aseinio i Seithfed Fflyd Llynges yr Unol Daleithiau ac wedi´i leoli yn Sasebo, Nagasaki yn Japan.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Welsh : Cyrhaeddodd ymosodwyr Mumbai ar gwch ar Dachwedd 26, 2008, gan ddod â grenadau ac arfau awtomatig gyda nhw, a tharo nifer o dargedau gan gynnwys gorsaf rheilffordd Chhatrapati Shivaji Terminus a´r Gwesty Taj Mahal enwog.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Welsh : Roedd sgowtio a chasglu gwybodaeth David Headley wedi helpu i alluogi´r gweithrediad gan y 10 saethwr o grŵp milwriaethus Pacistanaidd Laskhar-e-Taiba.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Welsh : Rhoddodd yr ymosodiad straen enfawr ar berthnasoedd rhwng India a Phacistan.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Welsh : Yng nghwmni´r swyddogion hyn, sicrhaodd e ddinasyddion Tecsas fod camau´n cael eu cymryd i amddiffyn diogelwch y cyhoedd.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Welsh : Dywedodd Perry yn benodol, ¨Nid oes llawer o leoedd yn y byd wedi´u harfogi´n well i ateb yr her sy´n cael ei gyflwyno yn yr achos hwn¨.English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Welsh : Datganodd y llywodraethwr hefyd, ¨Heddiw, fe wnaethon ni ddysgu bod rhai plant oed ysgol wedi cael eu hadnabod fel rhai sydd wedi cael cysylltiad â´r claf¨.English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Welsh : Aeth yn ei flaen i ddweud, ¨Mae´r achos hwn yn ddifrifol. Byddwch yn dawel eich meddwl fod ein system yn gweithio cystal ag y dylai¨.English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Welsh : Os bydd yn cael ei gadarnhau, mae´r darganfyddiad yn cwblhau chwiliad wyth mlynedd o hyd Allen am y Musashi.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Welsh : Yn dilyn mapio gwely´r môr cafodd olion y llong eu canfod gan ddefnyddio ROV.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Welsh : Yn un o bobl cyfoethoca´r byd, adroddir bod Allen wedi buddsoddi llawer o´i gyfoeth mewn archwilio morol a dechreuodd ei ymchwil i ganfod y Musashi allan o ddiddordeb gydol oes yn y rhyfel.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Welsh : Enillodd hi ganmoliaeth gan adolygwyr yn ystod ei chyfnod yn Atlanta a chafodd ei chydnabod am addysg drefol arloesol.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Welsh : Yn 2009 derbyniodd y teitl Uwcharolygydd Cenedlaethol y Flwyddyn.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Welsh : Ar adeg y dyfarniad, roedd ysgolion Atlanta wedi gweld gwelliant mawr ar sgoriau profion.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Welsh : Yn fuan wedi hynny, fe wnaeth The Atlanta Journal-Constitution gyhoeddi adroddiad yn dangos problemau gyda chanlyniadau profion.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Welsh : Dangosodd yr adroddiad fod sgoriau prawf wedi cynyddu´n annhebygol o gyflym, gan honni bod yr ysgol wedi canfod problemau yn fewnol ond nad oedd wedi gweithredu ar y canfyddiadau.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Welsh : Dangosodd tystiolaeth wedi hynny yr ymyrrwyd â phapurau prawf a chafodd Hall, ynghyd a 34 swyddog addysg arall, eu cyhuddo yn 2013.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Welsh : Mae llywodraeth Iwerddon yn pwysleisio brys deddfwriaeth seneddol i gywiro´r sefyllfa.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Welsh : ¨Mae´n bwysig nawr o safbwynt iechyd y cyhoedd a chyfiawnder troseddol bod y ddeddfwriaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted â phosibl¨, meddai llefarydd ar ran y llywodraeth.English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Welsh : Fe wnaeth y Gweinidog Iechyd fynegi pryder dros les unigolion sy´n manteisio ar gyfreithlondeb dros dro´r sylweddau dan sylw, ac am euogfarnau cysylltiedig â chyffuriau sydd wedi´u cyflwyno ers i´r newidiadau, sydd bellach yn anghyfansoddiadol, ddod i rym.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Welsh : Roedd Jarque yn ymarfer yn ystod hyfforddiant cyn dechrau´r tymor yn Coverciano yn yr Eidal yn gynharach yn y diwrnod. Roedd yn aros yng ngwesty´r tîm cyn gêm yn erbyn Bolonia a drefnwyd ar gyfer dydd Sul.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Welsh : Roedd e´n aros yng ngwesty´r tîm cyn gêm wedi´i threfnu ar gyfer dydd Sul yn erbyn Bolonia.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Welsh : Roedd y bws ar ei ffordd i Six Flags ym Missouri er mwyn i´r band chwarae i dyrfa lawn.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Welsh : Am 1:15 a.m. ddydd Sadwrn, yn ôl tystion, roedd y bws yn mynd trwy olau gwyrdd pan wnaeth y car droi o´i flaen.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Welsh : O noson Awst 9, roedd llygad Morakot tua saith deg cilomedr i ffwrdd o dalaith Fujian yn Tsieina.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Welsh : Amcangyfrifir bod y teiffŵn yn symud tuag at Tsieina ar un ar ddeg kph.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Welsh : Rhoddwyd dŵr i deithwyr wrth iddyn nhw aros mewn gwres o 90 gradd F.English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Welsh : Dywedodd y capten tân Scott Kouns, ¨Roedd hi´n ddiwrnod poeth yn Santa Clara â thymereddau yn y 90au.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Welsh : Byddai unrhyw gyfnod o amser yn gaeth ar ffigar-êt yn anghyfforddus, a dweud y lleiaf, a chymerodd hi o leiaf awr i gael yr unigolyn cyntaf oddi ar y reid¨.English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Welsh : Roedd Schumacher, a ymddeolodd yn 2006 ar ôl ennill y bencampwriaeth Fformwla 1 saith gwaith, i fod i gymryd lle Felipe Massa oedd wedi´i anafu.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Welsh : Dioddefodd y Brasiliad anaf pen difrifol ar ôl gwrthdrawiad yn ystod Grand Prix Hwngari 2009.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Welsh : Mae disgwyl y bydd Massa allan am weddill tymor 2009 o leiaf.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Welsh : Profodd Arias yn gadarnhaol am achos ysgafn o´r feirws, dywedodd y Gweinidog Arlywyddol Rodrigo Arias.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Welsh : Mae cyflwr yr arlywydd yn sefydlog, er y bydd yn cael ei ynysu gartref am sawl diwrnod.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Welsh : Ar wahân i´r dwymyn a dolur gwddf, dw i´n teimlo´n dda ac mewn cyflwr da i gyflawni fy ngwaith trwy delathrebu.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Welsh : ¨Rydw i´n disgwyl dychwelyd at fy holl ddyletswyddau ddydd Llun¨, dywedodd Arias mewn datganiad.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Welsh : Gwanhaodd Felicia, unwaith yn storm Categori 4 ar Raddfa Gorwynt Saffir-Simpson, i iselder trofannol cyn ymchwalu ddydd Mawrth.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Welsh : Cynhyrchodd ei weddillion gawodydd ar draws y rhan fwyaf o´r ynysoedd, er hyd yn hyn, nid oes adrodd am ddifrod na llifogydd wedi bod.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Welsh : Cafodd y gwlybaniaeth, oedd yn cyrraedd 6.34 ar fesurydd yn Oahu, ei ddisgrifio yn ¨fuddiol¨.English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Welsh : Daeth rhywfaint o´r glaw yng nghwmni stormydd taranau a mellt mynych.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Welsh : Roedd y Twin Otter wedi bod yn ceisio glanio yn Kokoda ddoe fel Hediad Airlines PNG CG4684, ond roedd wedi methu unwaith yn barod.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Welsh : Tua deng munud cyn roedd hi i fod i lanio o´i ail ddynesiad, diflannodd.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Welsh : Cafodd safle´r gwrthdrawiad ei leoli heddiw ac mae mor anhygyrch nes bod dau heddwas wedi cael eu gollwng i´r jyngl er mwyn cerdded i´r fan a chwilio am oroeswyr.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Welsh : Roedd y chwiliad wedi cael ei amharu gan yr un tywydd gwael ag a achosodd i´r awyren fethu â glanio.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Welsh : Yn ôl adroddiadau, ffrwydrodd fflat ar Stryd Macbeth oherwydd gollyngiad nwy.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Welsh : Roedd swyddog gyda´r cwmni nwy yn ymbresenoli yn y fan ar ôl i gymydog alw am ollyngiad nwy.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Welsh : Pan gyrhaeddodd y swyddog, ffrwydrodd y fflat.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Welsh : Ni chafodd anafiadau mawr eu hadrodd, ond cafodd o leiaf pump o bobl yn y fan ar adeg y ffrwydriad eu trin am symptomau sioc.English : No one was inside the apartment.

Welsh : Nid oedd neb y tu mewn i´r fflat.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Welsh : Ar y pryd, cafodd bron 100 o breswylwyr eu symud o´r ardal.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Welsh : Disgwylir i golff yn ogystal â rygbi ddychwelyd i´r Gemau Olympaidd.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Welsh : Fe wnaeth y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol bleidleisio i gynnwys y campau yng nghyfarfod ei fwrdd gweithredol ym Merlin heddiw. Dewiswyd rygbi, rygbi undeb yn benodol, a golff dros bum camp arall i´w hystyried i fod yn rhan o´r Gemau Olympaidd.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Welsh : Ceisiodd sboncen, carate a chwaraeon rholio fynd ar y rhaglen Olympaidd yn ogystal â phêl-fas a phêl-feddal, a gafodd eu pleidleisio allan o´r Gemau Olympaidd yn 2005.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Welsh : Mae´n rhaid i´r bleidlais gael ei chadarnhau o hyd gan y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol llawn yn ei gyfarfod ym mis Hydref yn Copenhagen.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Welsh : Nid oedd pawb yn gefnogol o gynnwys rhengoedd y menywod.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Welsh : Dywedodd enillydd medal arian Olympaidd 2004 Amir Khan, ¨Yn y bôn dw i´n meddwl na ddylai menywod ymladd. Dyna fy marn i¨.English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Welsh : Er gwaethaf ei sylwadau, dywedodd y bydd yn cefnogi´r cystadleuwyr Prydeinig yng Ngemau Olympaidd 2012 sy´n cael eu cynnal yn Llundain.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Welsh : Cafodd yr achos ei gynnal yn Llys y Goron Birmingham a daeth i ben ar Awst 3.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Welsh : Fe wnaeth y cyflwynydd, a gafodd ei arestio yn y fan a´r lle, wadu´r ymosodiad a honni iddo ddefnyddio´r polyn i amddiffyn ei hun rhag poteli oedd yn cael eu taflu ato gan hyd at ddeg ar hugain o bobl.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Welsh : Cafodd Blake hefyd ei euogfarnu o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Welsh : Dywedodd y barnwr wrth Blake ei bod ¨bron yn anochel¨ ei fod yn mynd i gael ei anfon i´r carchar.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Welsh : Mae egni tywyll yn rym cwbl anweledig sy´n gweithredu´n gyson ar y bydysawd.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Welsh : Mae ei fodolaeth yn hysbys oherwydd ei effeithiau ar ehangu´r bydysawd yn unig.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Welsh : Mae gwyddonwyr wedi darganfod tirffurfiau wedi´u gwasgaru ar draws arwyneb y lleuad o´r enw sgarpiau clustennog sydd, yn ôl pob tebyg wedi deillio o´r lleuad yn crebachu´n araf iawn.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Welsh : Cafwyd hyd i´r llethrau hyn ar hyd a lled y lleuad ac mae´n ymddangos mai ychydig iawn o ôl tywydd sydd arnynt, sy´n awgrymu bod y digwyddiadau daearegol a´u creodd yn weddol ddiweddar.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Welsh : Mae´r ddamcaniaeth hon yn croes-ddweud yr honiad fod y lleuad yn gwbl amddifad o weithgaredd daearaegol.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Welsh : Honnir i´r dyn yrru cerbyd â thair olwyn wedi´i arfogi a ffrwydron i mewn i dyrfa.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Welsh : Cafodd y dyn sy´n cael ei amau o ffrwydro´r bom ei gadw yn y ddalfa, ar ôl dioddef anafiadau o´r taniad.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Welsh : Mae ei enw´n anhysbys i awdurdodau o hyd, er eu bod yn gwybod ei fod yn aelod o´r grŵp ethnig Uighur.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Welsh : Roedd Nadia, a anwyd ar 17 Medi 2007, drwy doriad Cesaraidd mewn clinig mamolaeth yn Aleisk, Rwsia, yn pwyso 17 pwys 1 owns enfawr.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Welsh : ¨Roedden ni i gyd yn hollol mewn sioc¨ dywedodd y fam.English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Welsh : Pan ofynnwyd iddi beth ddywedodd y tad, atebodd hi ¨ Doedd e ddim yn gallu dweud unrhyw beth - roedd e´n sefyll yno yn amrantu yn unig¨.English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Welsh : Bydd yn ymddwyn fel dŵr. Mae´r dryloyw yn gwmws fel dŵr.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Welsh : Felly pe byddech chi´n sefyll ar lan y môr, byddech chi´n gallu gweld pa gerrig mân neu ysbwriel oedd ar y gwaelod.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Welsh : ¨Hyd y gwyddom, dim ond un corff planedol sy´n arddangos mwy o ddeinameg na Titan, a´i enw yw´r Ddaear¨, ychwanegodd Stofan.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Welsh : Dechreuodd y mater ar Ionawr 1af pan ddechreuodd dwsinau o drigolion lleol gwyno i Swyddfa Bost Obanazwa nad oeddent wedi derbyn eu cardiau Blwyddyn Newydd traddodiadol ac arferol.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Welsh : Ddoe, rhyddhaodd swyddfa´r post eu hymddiheuriad i ddinasyddion a´r cyfryngau ar ôl darganfod bod y bachgen wedi cuddio mwy na 600 o ddogfennau post, gan gynnwys 429 o gardiau post Blwyddyn Newydd, na chafodd eu danfon at eu derbynwyr arfaethedig.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Welsh : Bwrodd y cylchdröwr lleuad di-griw Chandrayaan-1 ei Chwiliedydd Effaith ar y Lleuad (MIP) allan a chwyrlïodd ar 1.5 cilomedr yr eiliad (3000 milltir yr awr), a chwymplaniodd yn llwyddiannus yn agos at begwn de´r Lleuad.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Welsh : Yn ogystal â chludo tri offeryn gwyddonol pwysig, roedd chwiliedydd y lleuad hefyd yn cludo delwedd baner genedlaethol yr India, wedi´i phaentio ar bob ochr.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Welsh : Dyfynnwyd bod Siriporn wedi dweud mewn cynhadledd i´r wasg, ¨Diolch i´r rhad sydd wedi cefnogi carcharor fel fi¨.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Welsh : Mae´n bosibl nad yw rhai´n cytuno ond does dim ots gen i.English : I am happy that there are people willing to support me.

Welsh : Dw i´n hapus fod yna bobl sy´n fodlon i fy nghefnogi.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Welsh : Ers annibyniaeth Pacistan o reolaeth Prydain yn 1947, mae Arlywydd Pacistan wedi penodi ¨Asiantau Gwleidyddol¨ i lywodraethu FATA, sy´n arfer rheolaeth ymreolus bron yn llwyr dros yr ardaloedd.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Welsh : Mae´r asiantiaid hyn yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau llywodraeth a barnwrol o dan Erthygl 247 Cyfansoddiad Pacistan.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Welsh : Cwympodd hostel ym Mecca, dinas sanctaidd Islam, am tua 10 o´r gloch y bore amser lleol.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Welsh : Roedd yr adeilad yn gartref i nifer o bererinion a ddaeth i ymweld â´r ddinas sanctaidd ar noswyl pererindod hajj.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Welsh : Dinasyddion yr Emiradau Arabaidd Unedig oedd gwesteion yr hostel yn bennaf.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Welsh : Mae´r cyfanswm marwolaethau yn 15 o leiaf, ffigur y mae disgwyl iddo godi.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Welsh : Roedd Leonov, yn adnabyddus hefyd fel ¨cosmonot Rhif 11¨, yn rhan o dîm gwreiddiol cosmonotiaid yr Undeb Sofietaidd.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Welsh : Ar Fawrth 18, 1965, perfformiodd e´r gweithgaredd cyntaf i ddyn y tu allan i´r cerbyd (EVA), neu ¨gerdded yn y gofod¨ y tu allan i´r llong ofod am ychydig dros ddeuddeng munud.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Welsh : Derbyniodd e´r ¨Arwr yr Undeb Sofietaidd¨, anrhydedd uchaf yr Undeb Sofietaidd, am ei waith.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Welsh : Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, arweiniodd e´r rhan Sofietaidd o daith Apollo-Soyuz gan symboleiddio bod y Ras Ofod wedi gorffen.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Welsh : Dywedodd hi, ¨nid oes gwybodaeth i awgrymu bod ymosodiad yn cael ei ddisgwyl yn fuan.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Welsh : Fodd bynnag, nid yw gostwng lefel y bygythiad i ddwys yn golygu bod y bygythiad cyffredinol wedi mynd i ffwrdd¨.English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Welsh : Er bod awdurdodau´n ansicr am hygrededd y bygythiad, gwnaeth Awdurdod Trafnidiaeth Maryland y cau dan anogaeth yr FBI.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Welsh : Cafodd tryciau dympio eu defnyddio i rwystro mynedfeydd tiwb ac roedd cymorth 80 o heddlu wrth law i gyfarwyddo modurwyr at wyriadau.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Welsh : Ni chafodd oedi trwm ar draffig ei adrodd ar y briffordd gylchynnol, ffordd arall y ddinas.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Welsh : Cyhoeddodd Nigeria o´r blaen ei bod yn bwriadu ymuno ag AfCFTA yn yr wythnos cyn yr uwchgynhadledd.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Welsh : Cyhoeddodd comisiynydd masnach a diwydiant Undeb Affrica Albert Muchanga fod Benin yn mynd i ymuno.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Welsh : Dywedodd y comisiynydd, ¨nid ydym wedi cytuno ar reolau tarddiad a chonsesiynau tariff eto, ond mae´r fframwaith sydd gennym yn ddigon i ddechrau masnachu ar Orffennaf 1, 2010¨.English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Welsh : Fe wnaeth yr orsaf gynnal ei hagwedd, er gwaethaf colli geirosgop yn gynharach yn nhaith yr orsaf i´r gofod, tan ddiwedd y tro yn y gofod.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Welsh : Adroddodd Chiao a Sharipov eu bod nhw pellter diogel oddi wrth y gwthwyr addasu agwedd.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Welsh : Fe wnaeth rheolaeth ddaear Rwsiaidd actifadu´r jetiau ac adfeddianwyd agwedd arferol yr orsaf.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Welsh : Cafodd yr achos ei erlyn yn Virginia oherwydd ei fod yn gartref i´r darparwr rhyngrwyd blaenllaw AOL, y cwmni a ysgogodd y cyhuddiadau.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Welsh : Dyma´r tro cyntaf i euogfarn gael ei hennill gan ddefnyddio´r ddeddfwriaeth a ddeddfwyd yn 2003 i reoli e-byst swmp, sy´n cael ei alw fel arall yn negeseuon sothach, rhag cael ei ddosbarthu´n ddigymell i flychau post defnyddwyr.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Welsh : Ymunodd Jesus, 21 oed, â Manchester City llynedd yn Ionawr 2017 o glwb Palmeiras ym Mrasil am ffi crybwylledig o £27 miliwn.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Welsh : Ers hynny, mae´r chwaraewr o Frasil wedi ymddangos mewn 53 gêm i´r clwb ym mhob cystadleuaeth ac wedi sgorio 24 gôl.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Welsh : Mynegodd Dr Lee ei bryder hefyd am adroddiadau fod plant yn Nhwrci yn awr wedi cael eu heintio â´r feirws ffliw adar A (H5N1) heb fynd yn sâl.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Welsh : Mae rhai astudiaethau yn awgrymu bod rhaid i´r afiechyd ddod yn llai angheuol cyn y gall achosi epidemig byd-eang, nododd.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Welsh : Mae pryder y gallai cleifion barhau i heintio rhagor o bobl trwy fynd trwy eu harferion pob dydd os yw symptomau´r ffliw yn aros yn ysgafn.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Welsh : Dywedodd Leslie Aun, llefarydd dros Sefydliad Komen, fod y sefydliad wedi mabwysiadu rheol newydd sydd ddim yn caniatáu grantiau na chyllid i gael ei ddyfarnu i sefydliadau sydd o dan ymchwiliad cyfreithiol.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Welsh : Fe wnaeth polisi Komen wneud Planned Parenthood yn anghymwys oherwydd bod ymchwiliad ar droed, sy´n cael ei gynnal gan y Cynrychiolydd Cliff Stearns, ar sut mae Planned Parenthood yn gwario ac yn adrodd am ei arian.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Welsh : Mae Sterans yn ymchwilio i a yw trethi´n cael eu defnyddio i gyllido erthyliadau trwy Planned Parenthood yn ei rôl fel cadeirydd yr Is-bwyllgor Goruchwylio ac Ymchwiliadau sydd o dan ymbarél Pwyllgor Ynni a Masnach y Tŷ.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Welsh : Enillodd cyn-lywodraethwr Massachusetts, Mitt Romney, ragetholiad arlywyddol Plaid Weriniaethol Florida ddydd Mawrth gyda dros 46 y cant o´r bleidlais.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Welsh : Daeth Newt Gingrich, Cyn-lefarydd y Tŷ yn yr Unol Daleithiau, yn ail gyda 32 y cant.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Welsh : Fel gwladwriaeth lle mae´r enillydd yn cael y cyfan, fe wnaeth Fflorida ddyfarnu pob un o´i hanner cant o gynrychiolwyr i Romney, gan ei wthio ymlaen fel cystadleuydd blaen ar gyfer enwebiad y Blaid Weriniaethol.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Welsh : Dywedodd trefnwyr y gwrthdystiad fod tua 100,000 o bobl wedi dod mewn dinasoedd yn yr Almaen fel Berlin, Cologne, Hamburg, a Hanover.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Welsh : Ym Merlin, amcangyfrifodd yr heddlu fod 6,500 o brotestwyr.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Welsh : Digwyddodd protestiadau hefyd yn Paris, Sofia ym Mwlgaria, Vilnius yn Lithwania, Valetta ym Malta, Tallinn yn Estonia, a Chaeredin a Glasgow yn yr Alban.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Welsh : Yn Llundain, protestiodd tua 200 o bobl y tu allan i rai o brif swyddfeydd deiliaid hawlfraint.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Welsh : Fis diwethaf, roedd protestiadau mawr yng Ngwlad Pwyl pan lofnododd y wlad honno ACTA, sydd wedi arwain at y Llywodraeth Bwylaidd yn penderfynu peidio â chymeradwyo´r cytundeb, am y tro.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Welsh : Mae Latfia yn ogystal â Slofacia wedi gohirio´r broses o ymuno â´r ACTA.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Welsh : Unwaith eto mae Rhyddhau Anifeiliaid a´r Gymdeithas Frenhinol er Atal Creulondeb i Anifeiliaid (RSPCA) yn galw am ei gwneud yn orfodol i osod camerâu cylch cyfyng ym mhob lladd-dy yn Awstralia.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Welsh : Dywedodd prif arolygydd RSCPA New South Wales, David O´Shannessy, wrth yr ABC y dylai gwyliadwriaeth ac archwiliadau o ladd-dai fod yn gyffredin yn Awstralia.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Welsh : ¨Byddai´r teledu cylch cyfyng yn sicr yn anfon arwydd cryf at y bobl hynny sy´n gweithio gydag anifeiliaid mai eu lles yw´r flaenoriaeth uchaf¨.English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Welsh : Ni ddangosodd map daeargrynfeydd rhyngwladol Arolwg Daearegol yr Unol Daleithiau ddim daeargrynfeydd yng Ngwlad yr Iâ yn yr wythnos flaenorol.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Welsh : Adroddodd Swyddfa Dywydd Gwlad yr Iâ hefyd ddim gweithgaredd daeargrynfeydd yn ardal Hekla yn y 48 awr ddiwethaf.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Welsh : Digwyddodd y gweithgaredd daeargryn arwyddocaol a arweiniodd at y newid cyfnod ar Fawrth 10 ar ochr ogledd-ddwyreiniol pair copa´r llosgfynydd.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Welsh : Adroddwyd am gymylau tywyll nad oeddent yn gysylltiedig ag unrhyw weithgarwch folcanig ar waelod y mynydd.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Welsh : Roedd y cymylau´n rhoi´r posibilrwydd o ddryswch ynghylch p´un a oedd ffrwydrad gwirioneddol wedi digwydd.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Welsh : Roedd gan y Luno 120-160 metr ciwbig o danwydd ar fwrdd y llong pan dorrodd i lawr a phan gafodd ei gwthio i´r morglawdd gan donnau a gwyntoedd cryf.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Welsh : Fe wnaeth hofrenyddion achub y deuddeg aelod o´r criw a´r unig anaf oedd trwyn wedi torri.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Welsh : Roedd y llong 100 metr ar ei ffordd i gasglu ei chargo arferol o wrtaith ac ar y dechrau ofnai swyddogion y gallai´r llong ollwng llwyth.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Welsh : Roedd y newid arfaethedig eisoes wedi pasio´r ddau dŷ yn 2011.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Welsh : Cafodd newid ei wneud yn y sesiwn ddeddfwriaethol hon pan gafodd yr ail frawddeg ei dileu gan Dŷ´r Cynrychiolwyr yn gyntaf ac yna ei chymeradwyo mewn ffurf debyg gan y Senedd ddydd Llun.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Welsh : Gallai methiant yr ail ddedfryd, sy´n cynnig gwahardd uniadau sifil o´r un rhyw, agor y drws o bosibl i uniadau sifil yn y dyfodol.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Welsh : Yn dilyn y broses, bydd HJR-3 yn cael ei adolygu eto erbyn y ddeddfwrfa etholedig nesaf yn naill ai 2015 neu 2016 i aros yn y broses.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Welsh : Mae campau Vaultier y tu allan i gyfarwyddo yn cynnwys streic newyn yn 1973 yn erbyn yr hyn a ystyriai yn sensoriaeth wleidyddol.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Welsh : Cafodd cyfraith Ffrainc ei newid. Dechreuodd ei actifyddiaeth yn ôl yn 15 oed pan ymunodd e â´r Gwrthsafiad Ffrengig yn ystod yr Ail Ryfel Byd.English : He documented himself in a 1998 book.

Welsh : Dogfennodd e ei hun mewn llyfr ym 1998.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Welsh : Yn y 1960au aeth e yn ôl i Algeria oedd newydd ddod yn annibynnol i addysgu cyfarwyddo ffilm.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Welsh : Mae´r jwdoca o Siapan, Hitoshi Saito, enillydd dwy fedal aur Olympaidd, wedi marw yn 54 mlwydd oed.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Welsh : Cafodd achos y farwolaeth ei gyhoeddi fel canser y ddwythell bustl o fewn yr iau.English : He died in Osaka on Tuesday.

Welsh : Bu farw yn Osaka ddydd Mawrth.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Welsh : Yn ogystal â bod yn gyn-bencampwr Olympaidd a´r Byd, roedd Saito yn gadeirydd pwyllgor hyfforddi Ffederasiwn Jiwdo Japan Gyfan ar adeg ei farwolaeth.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Welsh : Roedd o leiaf 100 o bobl wedi mynychu´r parti, er mwyn dathlu pen-blwydd priodas cyntaf cwpl a briododd y llynedd.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Welsh : Trefnwyd digwyddiad pen-blwydd ffurfiol ar gyfer dyddiad diweddarach, meddai swyddogion.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Welsh : Roedd y cwpl wedi priodi yn Nhecsas flwyddyn yn ôl a daethant i Buffalo i ddathlu gyda ffrindiau a pherthnasau.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Welsh : Roedd y gŵr 30 oed, a gafodd ei eni yn Buffalo, yn un o´r pedwar a gafodd eu lladd yn y saethu, ond ni chafodd ei wraig ei hanafu.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Welsh : Mae Karno yn diwtor Saesneg adnabyddus ond dadleuol oedd yn dysgu o dan Addysg Fodern a Gogoniant y Brenin a honnodd fod ganddo 9,000 o fyfyrwyr ar anterth ei yrfa.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Welsh : Yn ei nodiadau defnyddiodd eiriau roedd rhai rhieni yn eu hystyried yn aflednais, ac adroddir ei fod wedi defnyddio cabledd yn y dosbarth.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Welsh : Cyhuddodd Modern Education ef o argraffu hysbysebion mawr ar fysiau heb awdurdodaeth ac o ddweud celwydd trwy ddweud mai ef oedd y prif diwtor Saesneg.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Welsh : Gwnaed honiadau o´r blaen iddo dorri hawlfraint, ond ni chafodd ei gyhuddo.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Welsh : Dywedodd cyn-fyfyriwr ei fod wedi ¨defnyddio bratiaith yn y dosbarth, dysgu sgiliau gwneud oed mewn nodiadau, ac roedd yn union fel ffrind y myfyrwyr¨.English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Welsh : Yn ystod y tri degawd diwethaf, er yn swyddogol yn parhau´n wladwriaeth gomiwnyddol, mae Tsieina wedi datblygu economi farchnad.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Welsh : Cafodd y diwygiadau economaidd cyntaf eu gwneud o dan arweinyddiaeth Deng Xiaoping.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Welsh : Ers hynny, mae maint economaidd Tsieina wedi tyfu 90 gwaith.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Welsh : Am y tro cyntaf, y llynedd fe wnaeth Tsieina allforio mwy o geir na´r Almaen a threchu´r Unol Daleithiau fel y farchnad fwyaf ar gyfer y diwydiant hwn.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Welsh : Gallai Cynnyrch Domestig Gros Tsieina fod yn fwy na´r Unol Daleithiau o fewn dau ddegawd.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Welsh : Mae Storm Drofannol Danielle, y bedwaredd storm ag enw yn nhymor corwynt yr Iwerydd 2010, wedi ffurfio yn nwyrain Cefnfor yr Iwerydd.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Welsh : Mae gan y storm, sydd wedi´i lleoli tua 3,000 milltir o Miami, Fflorida, uchafswm gwyntoedd parhaus o 40 mya (64 kph).[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Welsh : Mae gwyddonwyr yn y Ganolfan Gorwynt Genedlaethol yn rhag-weld y bydd Danielle yn cryfhau i gorwynt erbyn dydd Mercher.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Welsh : Gan fod y storm yn bell o ddod i olwg tir, mae´n dal yn anodd asesu´r effaith bosibl ar yr Unol Daleithiau neu´r Caribî.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Welsh : Yn enedigol o brifddinas Croatia, Zagreb, enillodd Bobek fri wrth chwarae i Partizan Belgrade.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Welsh : Ymunodd e â nhw ym 1945 ac arhosodd tan 1958.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Welsh : Yn ystod ei gyfnod gyda´r tîm, sgoriodd e 403 gôl mewn 468 o ymddangosiadau.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Welsh : Nid oes neb arall erioed wedi gwneud mwy o ymddangosiadau na sgorio mwy o goliau i´w glwb na Bobek.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Welsh : Ym 1995 cafodd ei bleidleisio´n chwaraewr gorau yn hanes Partizan.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Welsh : Dechreuodd y dathliadau â sioe arbennig gan y grŵp byd-enwog Cirque du Soleil.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Welsh : Cafodd ei ddilyn gan Gerddorfa Symffoni Wladwriaethol Istanbul, band Janissary, a´r cantorion Fatih Erkoc a Müslüm Gürses.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Welsh : Wedyn aeth Whirling Dervishes i´r llwyfan.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Welsh : Perfformiodd y ddifa o Dwrci, Sezen Aksu gyda´r tenor Eidalaidd Alessanndro Safina a´r gantores Haris Alexiou o Wlad Groeg.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Welsh : I orffen, perfformiodd y grŵp dawns Twrcaidd Fire of Anatolia y sioe ¨Troy¨.English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Welsh : Mae Peter Lenz, rasiwr beic modur 13 mlwydd oed, wedi marw ar ôl bod mewn gwrthdrawiad ar Gwrs Rasio Beiciau Modur Indianapolis.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Welsh : Tra ar dro cynhesu o gwmpas y trac, syrthiodd Lenz oddi ar ei feic, a chafodd ei daro wedyn gan ei gydrasiwr Xavier Zayat.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Welsh : Cafodd e sylw ar unwaith gan y staff meddygol ar y trac a´i gludo i ysbyty lleol lle bu farw´n ddiweddarach.English : Zayat was unhurt in the accident.

Welsh : Ni chafodd Zayat ei anafu yn y ddamwain.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Welsh : Ynglŷn â´r sefyllfa ariannol fyd-eang, parhaodd Zapatero gan ddweud bod ¨y system ariannol yn rhan o´r economi, rhan hanfodol.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Welsh : Mae gennym argyfwng ariannol ers blwyddyn, a gafodd ei adeg fwyaf dwys yn y ddau fis diwethaf, a dw i´n meddwl nawr bod y marchnadoedd ariannol yn dechrau gwella¨.English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Welsh : Wythnos diwethaf, cyhoeddodd Naked News y byddai´n cynyddu´i fandad iaith rhyngwladol i adrodd am newyddion, â thri darllediad newydd.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Welsh : Eisoes yn adrodd yn Saesneg a Siapaneg, mae´r sefydliad byd-eang yn lansio rhaglenni Sbaeneg, Eidaleg a Chorëeg eu hiaith, ar gyfer y teledu, y we, a dyfeisiau symudol.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Welsh : Yn ffodus, ni ddigwyddodd dim i mi, ond gwelais olygfa erchyll, wrth i bobl geisio torri ffenestri er mwyn dianc.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Welsh : Roedd pobl yn taro´r cwareli â chadeiriau, ond roedd y ffenestri´n annhoradwy.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Welsh : ¨Torrodd un o´r cwareli o´r diwedd, a dechreuon nhw ddianc trwy´r ffenestr¨, dywedodd y goroeswr Franciszek Kowal.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Welsh : Mae sêr yn bwrw goleuni a gwres oherwydd yr egni sy´n cael ei wneud pan fydd atomau hydrogen yn cael eu huno (neu eu hasio) i ffurfio elfennau trymach.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Welsh : Mae gwyddonwyr yn gweithio i greu adweithydd a allai wneud ynni yn yr un modd.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Welsh : Mae hon, fodd bynnag, yn broblem anodd iawn i´w datrys a bydd yn cymryd llawer o flynyddoedd cyn i ni weld adweithyddion ymasiad defnyddiol yn cael eu codi.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Welsh : Mae´r nodwydd ddur yn arnofio ar ben y dŵr oherwydd tyndra arwyneb.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Welsh : Mae tyndra arwyneb yn digwydd oherwydd bod moleciwlau dŵr ar arwyneb y dŵr wedi´u denu´n gryf at ei gilydd yn fwy nac y maen nhw at y moleciwlau aer uwch eu pennau.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Welsh : Mae´r moleciwlau dŵr yn creu croen anweledig ar arwyneb y dŵr sy´n caniatáu i bethau fel y nodwydd arnofio ar ben y dŵr.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Welsh : Mae gan y llafn ar esgid sglefrio fodern ymyl ddwbl a phant ceugrwm rhyngddynt. Mae´r ddwy ymyl yn caniatáu gwell gafael o´r iâ, hyd yn oed wedi´u gogwyddo.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Welsh : Oherwydd bod gwaelod y llafn ychydig yn grwm, wrth i´r llafn wyro o un ochr i´r llall, mae´r ymyl sydd mewn cysylltiad â´r rhew hefyd yn crymu.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Welsh : Mae hyn yn peri i´r sglefriwr droi. Os yw´r esgidiau sglefrio yn gogwyddo i´r dde, mae´r sglefriwr yn troi i´r dde, os yw´r sglefrau´n gogwyddo i´r chwith, mae´r sglefriwr yn troi i´r chwith.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Welsh : I ddychwelyd i´w lefel egni blaenorol, mae´n rhaid iddyn nhw gael gwared ar yr egni ychwanegol maen nhw wedi´i gael gan y golau.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Welsh : Maen nhw´n gwneud hyn trwy fwrw allan gronyn bach o oleuni o´r enw ¨ffoton¨.English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Welsh : Mae gwyddonwyr yn galw´r broses hon yn ¨allyriad ymbelydredd wedi´i ysgogi¨ oherwydd bod yr atomau yn cael eu hysgogi gan y golau llachar, gan achosi allyrru ffoton o olau, ac mae golau yn fath o ymbelydredd.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Welsh : Mae´r llun nesaf yn dangos yr atomau´n bwrw allan ffotonau. Wrth gwrs, mewn gwirionedd mae ffotonau yn llai o lawer na´r rheini yn y llun.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Welsh : Mae ffotonau hyd yn oed yn llai na´r deunydd sy´n gwneud atomau!English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Welsh : Ar ôl cannoedd o oriau o weithredu bydd y ffilament yn y bwlb yn llosgi allan yn y pen draw ac ni fydd y bwlb golau yn gweithio mwyach.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Welsh : Mae angen newid y bwlb golau wedyn. Mae´n angenrheidiol i fod yn ofalus wrth newid y bwlb golau.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Welsh : Yn gyntaf, mae angen diffodd y swits ar gyfer gosodiad y golau neu ddatgysylltu´r cebl.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Welsh : Mae hyn oherwydd bod trydan sy´n llifo i mewn i´r soced lle mae rhan fetalaidd y bwlb yn eistedd yn gallu rhoi sioc drydanol ddifrifol i chi os byddwch chi´n cyffwrdd â´r tu mewn i´r soced neu waelod metal y bwlb tra´i fod yn dal yn rhannol yn y soced.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Welsh : Prif organ system y cylchrediad yw´r galon, sy´n pwmpio´r gwaed.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Welsh : Mae gwaed yn mynd i ffwrdd o´r galon mewn tiwbiau o´r enw rhydwelïau ac yn dod yn ôl i´r galon mewn tiwbiau o´r enw gwythiennau. Enwau´r tiwbiau lleiaf yw capilarïau.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Welsh : Byddai dannedd trichorn wedi gallu chwalu nid dail yn unig ond hyd yn oed canghennau a gwreiddiau garw iawn.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Welsh : Mae rhai gwyddonwyr yn meddwl bod Triceratops yn bwyta sycadau, math o blanhigyn oedd yn gyffredin yn y Cyfnod Cretasaidd.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Welsh : Mae´r planhigion hyn yn edrych fel coed palmwydd bach gyda choron o ddail pigog, miniog.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Welsh : Gallai Trichorn fod wedi defnyddio ei big cryf i dynnu´r dail i ffwrdd cyn bwyta´r boncyff.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Welsh : Mae gwyddonwyr eraill yn dadlau bod y planhigion hyn yn wenwynig iawn felly ei bod yn annhebygol bod unrhyw ddeinosor wedi eu bwyta, er bod y diogyn ac anifeiliaid eraill fel y parot (un o ddisgynyddion y deinosoriaid) yn gallu bwyta dail neu ffrwythau gwenwynig heddiw.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Welsh : Sut fyddai disgyrchiant Io yn tynnu arnaf fi? Pe byddech chi´n sefyll ar wyneb Io, byddech chi´n pwyso llai nag yr ydych chi ar y Ddaear.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Welsh : Byddai person sy´n pwyso 200 pwys (90kg) ar y Ddaear yn pwyso tua 36 pwys (16kg) ar Io. Felly mae´r disgyrchiant, wrth gwrs, yn tynnu llai arnoch chi.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Welsh : Nid oes gan yr Haul gramen fel y Ddaear y gallwch chi sefyll arni. Mae´r Haul cyfan wedi´i wneud o nwyon, tân a phlasma.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Welsh : Mae´r nwy hwn yn mynd yn deneuach wrth i chi fynd ymhellach o ganol yr Haul.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Welsh : Mae´r rhan allanol a welwn pan edrychwn ni ar yr Haul yn cael ei alw´n ffotosffer, sy´n golygu ¨pêl o olau¨.English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Welsh : Tua thair mil o flynyddoedd yn ddiweddarach, ym 1610, defnyddiodd y seryddwr Eidalaidd Galileo Galilei delesgôp i arsylwi bod gan Wener gyfnodau, yn union fel sydd gan y lleuad.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Welsh : Mae cyfnodau´n digwydd oherwydd dim ond ochr Gwener (neu´r Lleuad) sy´n wynebu´r Haul sy´n cael ei oleuo. Roedd cyfnodau Gwener yn cefnogi damcaniaeth Copernicws bod y planedau´n mynd o amgylch yr haul.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Welsh : Wedyn, ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach yn 1639, sylwodd seryddwr o Loegr o´r enw Jeremiah Horrocks ar groesiad o Wener.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Welsh : Roedd Lloegr wedi profi cyfnod hir o heddwch ar ôl ailoresygniad Rhanbarth y Daniaid.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Welsh : Fodd bynnag yn 991 roedd Ethelred yn wynebu fflyd Lychlynnaidd fwy nag unrhyw un ers Guthrum ganrif yn gynharach.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Welsh : Arweiniwyd y fflyd hon gan Olaf Trygvasson, Norwyad gydag uchelgais i adennill ei wlad o dra-arglwyddiaeth Denmarc.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Welsh : Ar ôl rhwystrau milwrol cychwynnol, cytunodd Ethelred ar delerau ag Olaf, a ddychwelodd i Norwy i geisio ennill ei deyrnas â llwyddiant cymysg.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Welsh : Hangeul yw´r unig wyddor a ddyfeisiwyd yn bwrpasol sydd mewn defnyddio dyddiol poblogaidd. Dyfeisiwyd yr wyddor ym 1444 yn ystod teyrnasiad y Brenin Sejong (1418-1450).English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Welsh : Y Brenin Sejong oedd pedwerydd brenin y Llinach Joseon ac mae´n un o´r rhai uchaf ei barch.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Welsh : Enwodd e´r wyddor Hangeul yn Hunmin Jeongeum yn wreiddiol, sy´n golygu ¨y seiniau cywir ar gyfer hyfforddi´r bobl¨.English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Welsh : Mae llawer o ddamcaniaethau ynghylch sut y daeth Sansgrit i fodolaeth. Mae un ohonynt yn ymwneud ag ymfudiad Aryaidd o´r gorllewin i´r India a ddaeth â´u hiaith gyda hwy.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Welsh : Iaith hynafol yw Sansgrit sy´n debyg i´r iaith Ladin oedd yn cael ei siarad yn Ewrop.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Welsh : Cafodd y llyfr cynharaf y gwyddom amdano yn y byd ei ysgrifennu mewn Sansgrit. Yn dilyn casgliad o Wpanisiadau, fe wnaeth Sansgrit ddiflannu oherwydd hierarchaeth.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Welsh : Mae Sansgrit yn iaith gyfoethog a chymhleth iawn, sydd wedi bod yn darddiad i nifer o ieithoedd Indiaidd modern, fel mae Lladin yn darddiad i ieithoedd Ewropeaidd fel Ffrangeg a Sbaeneg.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Welsh : Gyda´r frwydr am Ffrainc wedi´i hennill, dechreuodd yr Almaen baratoi i oresgyn Ynys Prydain.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Welsh : Rhoddodd yr Almaen yr enw ¨Ymgyrch Sealion¨ i´r ymosodiad. Collwyd y mwyafrif o arfau a chyflenwadau Byddin Prydain pan ymadawodd â Dunkirk, felly roedd y fyddin yn rhesymol o wan.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Welsh : Ond roedd y Llynges Frenhinol yn dal yn llawer cryfach na Llynges yr Almaen (¨Kriegsmarine¨) a gallai fod wedi dinistrio unrhyw fflyd wedi´i hanfon i ymosod ar draws y Sianel.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Welsh : Fodd bynnag, ychydig iawn o longau´r Llynges Frenhinol oedd wedi´u lleoli ger y llwybrau ymosod tebygol gan fod y llyngeswyr yn ofni y byddent yn cael eu suddo gan ymosodiad Almaenig o´r awyr.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Welsh : Beth am ddechrau gydag esboniad am gynlluniau´r Eidal? Yr Eidal yn bennaf oedd ¨brawd bach¨ yr Almaen a Siapan.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Welsh : Roedd ganddo fyddin wannach a llynges wannach, er eu bod nhw newydd adeiladu pedair llong newydd yn union cyn dechrau´r rhyfel.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Welsh : Prif nodau´r Eidal oedd gwledydd Affricanaidd. Er mwyn cipio´r gwledydd hynny, byddai angen iddynt gael safle lansio, fel y gallai milwyr hwylio ar draws Môr y Canoldir ac ymosod ar Affrica.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Welsh : Ar gyfer hynny, roedd yn rhaid iddyn nhw gael gwared ar safleoedd Prydeinig a llongau yn yr Aifft. Heblaw am y gweithredoedd hynny, nid oedd llongau´r Eidal i fod i wneud unrhyw beth arall.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Welsh : Nawr am Siapan. Gwlad ynys oedd Siapan, yn union fel Prydain.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Welsh : Llongau wedi´u cynllunio i deithio o dan ddŵr, ac i aros yno am gyfnod estynedig, yw llongau tanfor.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Welsh : Defnyddiwyd llongau tanfor yn y Rhyfel Byd Cyntaf a´r Ail Ryfel Byd. Bryd hynny roedden nhw´n araf iawn ac roedd eu hystod saethu yn gyfyngedig iawn.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Welsh : Ar ddechrau´r rhyfel roedden nhw´n teithio yn bennaf ar ben y môr, ond wrth i radar ddechrau datblygu a dod yn fwy manwl gywir gorfodwyd y llongau tanfor i fynd o dan y dŵr er mwyn osgoi cael eu gweld.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Welsh : Cychod-U oedd enw llongau tanfor yr Almaen. Roedd yr Almaenwyr yn dda iawn am fordwyo a gweithredu eu llongau tanfor.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Welsh : Oherwydd eu llwyddiant gyda llongau tanfor, ar ôl y rhyfel nid oedd modd ymddiried yn yr Almaenwyr i feddu ar lawer ohonyn nhw.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Welsh : Ie! Y Brenin Tutankhamun, y cyfeirir ato weithiau fel ¨Brenin Tut¨ neu´r ¨Bachgen Frenin¨, yw un o frenhinoedd hynafol mwyaf adnabyddus yr Aifft yn y cyfnod modern.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Welsh : Yn ddiddorol, ni chafodd ei ystyried yn bwysig iawn yn yr hen oesoedd ac ni chafodd ei gofnodi ar restrau´r brenhinoedd mwyaf hynafol.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Welsh : Fodd bynnag, fe wnaeth darganfyddiad ei feddrod ym 1922 ei wneud yn enwog. Er bod nifer o feddrodau´r dyfodol wedi cael eu lladrata, cafodd y beddrod hwn ei adael mwy neu lai yn ddigyffwrdd.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Welsh : Mae´r rhan fwyaf o´r eitemau wedi´u claddu gyda Tutankhamun wedi cael eu cadw´n dda, gan gynnwys miloedd o arteffactau wedi eu gwneud o fetalau gwerthfawr a cherrig prin.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Welsh : Gwnaeth dyfeisio breichiau olwynion gerbydau rhyfela Asyriaidd yn ysgafnach, yn gyflymach, ac wedi´u paratoi´n well i fynd yn gynt na milwyr a cherbydau rhyfel eraill.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Welsh : Roedd saethau o´u croesfwâu angheuol yn gallu treiddio arfwisg milwyr y gelyn. Tua 1000 C.C., cyflwynodd yr Asyriaid y marchfilwyr cyntaf.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Welsh : Byddin sy´n ymladd ar gefn ceffyl yw marchoglu. Nid oedd y cyfrwy wedi´i ddyfeisio eto, felly roedd marchoglu Asyriad yn ymladd ar gefnau digyfrwy eu ceffylau.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Welsh : Rydyn ni´n gwybod am nifer o wleidyddion, gwyddonwyr, ac artistiaid Groegaidd. O bosibl mai´r person mwyaf adnabyddus o´r diwylliant hwn yw Homer, y bardd dall chwedlonol, a gyfansoddodd ddau gampwaith o lenyddiaeth Roegaidd: y cerddi Iliad ac Odyssey.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Welsh : Mae Sophocles ac Aristophanes yn dal i fod yn ddramodwyr poblogaidd ac ystyrir bod eu dramâu ymhlith gweithiau llenyddol gorau´r byd.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Welsh : Groegwr enwog arall yw´r mathemategydd Pythagoras, sy´n adnabyddus yn bennaf am ei theorem enwog am berthnasoedd ochrau trionglau sgwâr-onglog.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Welsh : Mae amcangyfrifon amrywiol am faint o bobl sy´n siarad Hindi. Amcangyfrif ei bod hi rhwng yr ail a´r bedwaredd iaith fwyaf cyffredin yn y byd.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Welsh : Mae nifer y siaradwyr brodorol yn amrywio gan ddibynnu ar a yw tafodieithoedd sy´n perthyn yn agos iawn yn cael eu cyfrif ai peidio.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Welsh : Mae´r amcangyfrifon yn amrywio o 340 miliwn i 500 miliwn o siaradwyr, ac mae cymaint ag 800 miliwn yn deall yr iaith.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Welsh : Mae Hindi ac Wrdw yn debyg mewn geirfa ond yn wahanol wedi´u hysgrifennu; mewn sgyrsiau bob dydd, mae siaradwyr y ddwy iaith yn gallu deall ei gilydd fel arfer.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Welsh : Tua´r 15fed ganrif, roedd gogledd Estonia dan ddylanwad diwylliannol yr Almaen yn fawr.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Welsh : Roedd eisiau dod â Duw´n agosach at y bobl frodorol ar rai mynachod Almaeneg, felly fe ddyfeision nhw iaith lythrennol Estonia.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Welsh : Roedd yn seiliedig ar yr wyddor Almaenig ac un llythyren ¨Õ/õ¨ ychwanegol.English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Welsh : Wrth i amser fynd heibio, cyfunodd llawer o eiriau a gafodd eu benthyg o´r Almaeneg. Dyma oedd dechrau goleuedigaeth.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Welsh : Yn draddodiadol, byddai´r etifedd i´r goron yn mynd yn syth i mewn i´r lluoedd arfog ar ôl gorffen yn yr ysgol.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Welsh : Fodd bynnag, aeth Charles i´r brifysgol yng Ngholeg y Drindod, Caergrawnt lle astudiodd Anthropoleg ac Archaeoleg, ac yn ddiweddarach Hanes, gan ennill 2:2 (gradd ail ddosbarth is).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Welsh : Charles oedd aelod cyntaf Teulu Brenhinol Prydain i ennill gradd.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Welsh : Mae Twrci Ewropeaidd (dwyrain Thrace neu Rumelia yng Ngorynys y Balcanau) yn cynnwys 3% o´r wlad.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Welsh : Mae tiriogaeth Twrci yn fwy na 1,600 cilomedr (1,000 o filltiroedd) o hyd ac 800 cilomedr (500 milltir) o led, gyda siâp hirsgwar bras.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Welsh : Mae arwynebedd Twrci, gan gynnwys llynnoedd, yn meddiannu 783,562 cilomedr sgwâr (300,948 milltir sgwâr), gyda 755,688 cilomedr sgwâr (291,773 milltir sgwâr) ohonynt yn ne-orllewin Asia a 23,764 cilomedr sgwar (9,174 Milltir sgwar) yn Ewrop.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Welsh : Mae arwynebedd Twrci yn ei gwneud yn 37fed gwlad mwya´r byd, ac mae hi tua maint Ffrainc Fetropolitan a´r Deyrnas Unedig gyda´i gilydd.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Welsh : Mae Twrci wedi´i amgylchynu gan foroedd ar dair ochr: Môr Aegea i´r gorllewin, y Môr Du i´r gogledd a Môr y Canoldir i´r de.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Welsh : Mae gan Lwcsembwrg hanes hir ond mae ei annibyniaeth yn dyddio o 1839.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Welsh : Roedd rhannau o´r Wlad Belg bresennol yn rhan o Lwcsembwrg yn y gorffennol ond daethant yn rhan o Wlad Belg ar ôl Chwyldro Belgaidd yr 1830au.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Welsh : Mae Lwcsembwrg wedi ceisio aros yn wlad niwtral bob amser ond cafodd ei meddiannu gan yr Almaen yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn ogystal â´r Ail Ryfel Byd.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Welsh : Yn 1957, daeth Lwcsembwrg yn aelod sefydlol o´r sefydliad sy´n cael ei adnabod heddiw fel yr Undeb Ewropeaidd.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Welsh : Caer adfeiliedig a mynachdy Bwdhaidd yn rhan uchaf Ardal Paro (ym Mhentref Phondey) yw´r Drukgyal Dzong.English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Welsh : Dywedir i Zhabdrung Ngawang Namgyel greu´r gaer er cof am ei fuddugoliaeth yn erbyn lluoedd Tibet a Mongolia yn 1649.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Welsh : Yn 1951, fe wnaeth tân achosi i ddim ond rhai o greiriau´r Dukgyal Dzong aros, fel y ddelwedd o Zhabdrung Ngawang Namgyal.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Welsh : Yn dilyn y tân, cafodd yr amddiffynfa ei chadw a´i hamddiffyn, gan barhau i fod yn un o atyniadau mwyaf aruthrol Bhwtan.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Welsh : Yn ystod y ddeunawfed ganrif cafodd Cambodia ei hun wedi´i gwasgu rhwng dau gymydog pwerus, Gwlad Thai a Fietnam.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Welsh : Ymosododd y Taiaid ar Gambodia sawl gwaith yn y 18fed ganrif ac yn 1772 gwnaethon nhw ddinistrio Phnom Phen.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Welsh : Ym mlynyddoedd olaf y ddeunawfed ganrif, ymosododd y Fietnamiaid hefyd ar Gambodia.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Welsh : Mae deunaw y cant o Fenesweliaid yn ddi-waith, ac mae´r rhan fwyaf o´r rhai sy´n gyflogedig yn gweithio yn yr economi anffurfiol.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Welsh : Mae dau draean o bobl Feneswela sy´n gweithio yn gwneud hynny yn y sector gwasanaeth, mae bron i chwarter yn gweithio mewn diwydiant ac un o bob pump mewn amaethyddiaeth.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Welsh : Mae olew yn ddiwydiant pwysig i Fenesweliaid, ac mae´r wlad yn allforiwr net, er mai dim ond un y cant sy´n gweithio yn y diwydiant olew.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Welsh : Yn gynnar yn annibyniaeth y genedl, helpodd arbenigedd Gerddi Botaneg Singapôr drawsnewid yr ynys i Ddinas Gerddi drofannol.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Welsh : Yn 1981, cafodd Vanda Miss Joaquim, hybrid o degeirian, ei ddewis fel blodyn cenedlaethol y genedl.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Welsh : Bob blwyddyn tua mis Hydref mae bron i 1.5 miliwn o lysysorion yn teithio tuag at y gwastadeddau deheuol, gan groesi Afon Mara, o´r bryniau gogleddol am y glaw.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Welsh : Ac yna yn ôl i´r gogledd trwy´r gorllewin, gan groesi´r afon Mara unwaith eto, ar ôl y glaw tua mis Ebrill.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Welsh : Mae rhanbarth y Serengeti yn cynnwys Parc Cenedlaethol y Serengeti, Ardal Gadwraeth Ngorongoro a Gwarchodfa Anifeiliaid Maswa yn Nhansanïa a Gwarchodfa Genedlaethol Maasai Mara yng Nghenia.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Welsh : Mae dysgu creu cyfryngau rhyngweithiol yn gofyn am sgiliau confensiynol a thraddodiadol, yn ogystal ag offer wedi´u meistroli mewn dosbarthiadau rhyngweithiol (creu bwrdd stori, golygu sain a fideo, adrodd straeon, ac ati)English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Welsh : Mae dylunio rhyngweithiol yn gofyn i chi ail-asesu eich rhagdybiaethau am gynhyrchu cyfryngau a dysgu i feddwl mewn ffyrdd aflinol.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Welsh : Mae dyluniad rhyngweithiol yn mynnu bod cydrannau prosiect yn cysylltu â´i gilydd, ond hefyd yn gwneud synnwyr fel endid ar wahân.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Welsh : Anfantais lensys chwyddo yw bod cymhlethdod ffocal a´r nifer o elfennau lens sydd eu hangen yn fwy o lawer nac ar gyfer lensys safonol.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Welsh : Mae hyn yn dod yn llai o broblem wrth i wneuthurwyr lensys gyflawni safonau uwch wrth gynhyrchu lensys.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Welsh : Mae hyn wedi caniatáu i lensys chwyddo gynhyrchu llunia o ansawdd tebyg i´r ansawdd a gyflawnir gan lensys â hyd ffocal sefydlog.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Welsh : Anfantais arall lensys chwyddo yw bod agorfa uchaf (cyflymder) y lens fel arfer yn is.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Welsh : Mae hyn yn gwneud lensys chwyddo rhad yn anodd eu defnyddio mewn amodau goleuni isel heb fflach.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Welsh : Un o´r problemau mwyaf cyffredin wrth geisio trosi ffilm i fformat DVD yw´r tros-sgan.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Welsh : Mae´r rhan fwyaf o setiau teledu yn cael eu gwneud i blesio´r cyhoedd.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Welsh : Am y rheswm hwnnw, roedd gan bopeth rydych chi´n ei weld ar y teledu eu hymylon wedi´u torri, brig, gwaelod ac ochrau.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Welsh : Mae hyn yn cael ei wneud i wneud yn siwr bod y ddelwedd yn cwmpasu´r sgrin i gyd. Yr enw ar hynny yw dros-sgan.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Welsh : Yn anffodus, pan fyddwch chi´n gwneud DVD, bydd ei ymylon fwy na thebyg yn cael eu torri hefyd, a phe byddai gan y fideo is-deitlau yn rhy agos at y gwaelod, fyddan nhw ddim yn cael eu dangos yn llawn.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Welsh : Mae´r castell canoloesol traddodiadol wedi ysbrydoli´r dychymyg ers amser maith, gan greu delweddau o ymwaniadau, gwleddoedd a marchogwraeth Arthuraidd.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Welsh : Hyd yn oed yn sefyll ymhlith adfeilion mil blwydd oed mae´n hawdd dwyn seiniau ac arogleuon brwydrau wedi hen fynd heibio i gof, i glywed clindarddach y carnau ar y cerrig crynion ac i arogli´r ofn yn codi o byllau´r ddaeargell bron.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Welsh : Ond a yw´n dychymyg yn seiliedig ar realiti? Pam gafodd cestyll eu hadeiladu yn y lle cyntaf? Sut gawson nhw eu cynllunio a´u hadeiladu?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Welsh : Yn nodweddiadol am y cyfnod, mae Castell Kirby Muxloe yn fwy o dŷ caerog na chastell gwirioneddol.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Welsh : Ni fyddai ei ffenestri gwydr mawr a´i waliau tenau wedi gallu gwrthsefyll ymosodiad penderfynol yn hir.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Welsh : Yn y 1480au, pan ddechreuwyd ei hadeiladu gan yr Arglwydd Hastings, roedd y wlad yn gymharol heddychlon a dim ond yn erbyn criwiau bach o ysbeilwyr crwydrol roedd angen amddiffyn.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Welsh : Roedd cydbwysedd pŵer yn system lle roedd cenhedloedd Ewropeaidd yn ceisio cynnal sofraniaeth genedlaethol pob gwladwriaeth Ewropeaidd ynddi.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Welsh : Y cysyniad oedd bod rhaid i holl genhedloedd Ewrop geisio atal un genedl rhag mynd yn bwerus, ac felly roedd lywodraethau cenedlaethol yn newid eu cynghreiriau´n aml er mwyn cynnal y cydbwysedd.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Welsh : Rhyfel Olyniaeth Sbaen oedd y rhyfel gyntaf yr oedd cydbwysedd grym yn fater canolog iddi hi.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Welsh : Roedd hyn yn nodi newid pwysig, gan na fyddai gan bwerau Ewropeaidd yr esgus o fod yn rhyfeloedd crefyddol. Felly, y Rhyfel Trideg Mlynedd fyddai´r rhyfel olaf i gael ei labelu´n rhyfel crefyddol.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Welsh : Cafodd teml Artemis yn Effesus ei dinistrio ar Orffennaf 21, 356 BCE mewn gweithred o losgi bwriadol a gyflawnwyd gan Herostratus.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Welsh : Yn ôl y stori, ei gymhelliant oedd enwogrwydd ar unrhyw gost. Cyhoeddodd yr Effesiaid, wedi gwylltio, na ddylid cofnodi enw Herostratus byth.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Welsh : Yn ddiweddarach, fe wnaeth yr hanesydd Groegaidd, Strabo, nodi´r enw, a dyna sut rydyn ni´n gwybod heddiw. Dinistriwyd y deml yr un noson ag y ganwyd Alecsander Fawr.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Welsh : Fe wnaeth Alecsander, fel brenin, gynnig talu i ailadeiladu´r deml, ond gwrthodwyd ei gynnig. Yn ddiweddarach, wedi i Alecsander farw, ailadeiladwyd y deml yn 323 BCE.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Welsh : Dylech sicrhau bod eich llaw wedi ymlacio cymaint â phosibl tra´n taro´r holl nodau yn gywir - hefyd ceisiwch beidio â gwneud llawer o symudiadau di-angen gyda´ch bysedd.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Welsh : Yn y ffordd hon, byddwch chi´n blino eich hun cyn lleied â phosibl. Cofiwch nad oes angen taro´r allweddi â llawer o rym ar gyfer sain ychwanegol megis ar y piano.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Welsh : Ar yr acordion, i gael sain ychwanegol, rydych chi´n defnyddio´r meginau â mwy o bwysau neu gyflymder.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Welsh : Cyfriniaeth yw mynd ar drywydd cymundeb â, uniaethu â, neu ymwybyddiaeth ymwybodol o realiti eithaf, diwinyddiaeth, gwirionedd ysbrydol, neu Dduw.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Welsh : Mae´r credadun yn ceisio profiad uniongyrchol, greddf, neu ddirnadaeth o realaeth ddwyfol/y duwdod neu dduwdodau.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Welsh : Mae dilynwyr yn dilyn ffyrdd penodol o fyw, neu arferion sydd wedi´u bwriadu i feithrin y profiadau hynny.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Welsh : Gellir gwahaniaethu cyfriniaeth â mathau eraill o gred ac addoliad crefyddol trwy ei bwyslais ar y profiad personol uniongyrchol o gyflwr unigryw o ymwybyddiaeth, yn enwedig y rhai hynny o gymeriad heddychlon, craff, braf, neu ecstatig hyd yn oed.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Welsh : Crefydd o is-gyfandir India ydi Siciaeth. Tarddodd yn rhanbarth Punjab yn ystod y 15fed ganrif o hollt sectyddol o fewn y traddodiad Hindŵaidd.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Welsh : Mae Sikhiaid yn ystyried eu ffydd yn grefydd ar wahân i Hindŵaeth er eu bod yn cydnabod ei wreiddiau a thraddodiadau Hindŵaidd.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Welsh : Mae Siciaid yn galw eu crefydd yn Gurmat, sef ¨ffordd y gwrw¨ mewn Pwnjabeg. Mae´r gwrw yn agwedd hanfodol ar yr holl grefyddau Indiaidd ond mewn Siciaeth mae wedi dod mor bwysig nes ei fod yn ffurfio craidd credoau Sicaidd.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Welsh : Sefydlwyd y grefydd yn y 15fed ganrif gan Gwrw Nanak (1469-1539). Dilynodd naw gwrw arall yn olynol.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Welsh : Fodd bynnag, ym mis Mehefin 1956, rhoddwyd addewidion Krushchev ar brawf pan drodd terfysgoedd yng Ngwlad Pwyl, lle´r oedd gweithwyr yn protestio yn erbyn prinder bwyd a thoriadau cyflog, yn brotest gyffredinol yn erbyn Comiwnyddiaeth.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Welsh : Er yn y diwedd, anfonodd Krushchev danciau i mewn i adfer trefn, ildiodd i rai o´r gofynion economaidd a chytunodd i benodi´r Wladyslaw Gomulka poblogaidd yn brif weinidog newydd.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Welsh : Roedd Gwareiddiad Dyffryn Indus yn wareiddiad Oes Efydd yng ngogledd-orllewin is-gyfandir India sy´n cwmpasu´r rhan fwyaf o Bacistan heddiw a rhai rhanbarthau yng ngogledd-orllewin India a gogledd-ddwyrain Affganistan.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Welsh : Ffynnodd y gwareiddiad ym masnau´r Afon Indus, o ble mae´n cael ei enw.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Welsh : Er bod rhai ysgolheigion yn dyfalu gan fod y gwareiddiad hefyd wedi bodoli ym masnau´r Afon Sarasvati sydd wedi sychu yn awr, dylai gael ei alw´n Wareiddiad Indus-Sarasvati ar ôl Harappa, y cyntaf o´i safleoedd i gael ei gloddio yn y 1920au.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Welsh : Fe wnaeth natur filwrol yr ymerodraeth Rufeinig helpu i ffurfio datblygiadau meddygol.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Welsh : Dechreuodd feddygon gael eu recriwtio gan yr Ymerawdwr Awgwstws a hyd yn oed ffurfio´r Corfflu Meddygol Rhufeinig cyntaf i´w ddefnyddio yn sgìl brwydrau.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Welsh : Roedd llawfeddygon yn gwybod am sawl tawelydd gan gynnwys morffinau o echdyniadau o hadau pabi a sgopolamin o hadau herban.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Welsh : Daethant yn hyddysg iawn mewn torri aelodau i arbed cleifion rhag madredd yn ogystal â rhwymynnau tynhau a chlampiau i´r rhydwelïau i atal llif gwaed.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Welsh : Dros lawer o ganrifoedd, arweiniodd yr Ymerodraeth Rufeinig at enillion mawr ym maes meddygaeth a ffurfio llawer o´r wybodaeth sydd gennym heddiw.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Welsh : Mae origami Pureland yn origami â´r cyfyngiad mai un plyg yn unig sy´n gallu cael ei wneud ar y tro, nid yw plygiadau mwy cymhleth fel plygiadau gwrthol yn cael eu caniatáu, ac mae gan bob plyg leoliadau syml.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Welsh : Cafodd ei ddatblygu gan John Smith yn yr 1970au i helpu plygwyr dibrofiad neu´r rheiny â sgiliau symud cyfyngedig.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Welsh : Mae plant yn datblygu ymwybyddiaeth o hil a stereoteipiau hiliol yn eithaf ifanc ac mae´r stereoteipiau hyn yn cael effaith ar ymddygiad.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Welsh : Er enghraifft, mae plant sy´n uniaethu â lleiafrif hiliol sy´n cael ei stereoteipio fel un sydd ddim yn gwneud yn dda yn yr ysgol yn tueddu i beidio â gwneud yn dda yn yr ysgol unwaith y dysgant am y stereoteip sy´n gysylltiedig â´u hil.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Welsh : MySpace yw´r drydedd wefan fwyaf poblogaidd sy´n cael ei defnyddio yn yr UD ac mae 54 miliwn o broffiliau ganddi ar hyn o bryd.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Welsh : Mae´r gwefannau hyn wedi cael llawer o sylw, yn enwedig yn ym myd addysg.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Welsh : Mae agweddau positif i´r gwefannau hyn, sy´n cynnwys gallu gosod tudalen dosbarth yn hawdd a allai gynnwys blogiau, fideos, lluniau, a nodweddion eraill.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Welsh : Gellir cyrchu´r dudalen hon yn hawdd trwy ddarparu un cyfeiriad gwe yn unig, sy´n ei gwneud hi´n haws i gofio a theipio i mewn i fyfyrwyr a allai gael trafferth i ddefnyddio´r bysellfwrdd neu â sillafu.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Welsh : Gellir ei addasu i´w wneud yn haws i´w ddarllen a hefyd â chymaint neu gyn lleied o liw ag y dymunir.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Welsh : Mae Anhwylder Diffyg Canolbwyntio ¨yn syndrom niwrolegol y mae ei dri symptom diffiniol clasurol yn cynnwys byrbwylltra, tynnu sylw, a gorfywiogrwydd neu egni gormodol¨.English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Welsh : Nid yw´n anabledd dysgu, mae´n anhwylder dysgu; mae´n ¨effeithio ar 3 i 5 y cant o blant, efallai cymaint â 2 filiwn o blant America¨.English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Welsh : Mae plant ag ADD yn ei chael hi´n anodd canolbwyntio ar bethau fel gwaith ysgol, ond gallant ganolbwyntio ar bethau y maen nhw´n mwynhau eu gwneud fel chwarae gemau neu wylio eu hoff gartwnau neu ysgrifennu brawddegau heb atalnodi.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Welsh : Mae´r plant yn dueddol o fynd i lawer o drwbl, oherwydd maen nhw´n ¨ymwneud mewn ymddygiadau peryglus, yn cwffio, ac yn herio awdurdod¨ er mwyn ysgogi eu hymennydd, gan na ellir ysgogi eu hymennydd trwy ddulliau arferol.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Welsh : Mae ADD yn effeithio ar berthnasoedd gyda chyfoedion eraill oherwydd nad yw plant eraill yn gallu deall pam eu bod yn ymddwyn fel maen nhw neu pam maen nhw´n sillafu´r ffordd maen nhw neu fod eu lefel aeddfedrwydd yn wahanol.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Welsh : Wrth i´r gallu i gyrchu gwybodaeth ac i ddysgu newid yn y fath ffordd a soniwyd amdano uchod, newidiodd y gyfradd sylfaenol ar gyfer cyrchu gwybodaeth hefyd.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Welsh : Roedd yr ymagwedd at gael gwybodaeth yn wahanol. Nid oedd pwysau mwyach ar gof yr unigolyn, ond daeth y gallu i gofio testun yn fwy o ganolbwynt.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Welsh : Yn y bôn, gwnaeth y Dadeni newid arwyddocaol yn yr ymagwedd at ddysgu a lledaenu gwybodaeth.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Welsh : Yn wahanol i brimatiaid eraill, nid yw hominidiaid bellach yn defnyddio´u dwylo i ymsymud neu gynnal pwysau neu swingio trwy´r coed.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Welsh : Mae llaw a throed y tsimpansî yn debyg o ran maint a hyd, gan adlewyrchu defnydd y llaw ar gyfer dwyn pwysau wrth gerdded ar figyrnau.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Welsh : Mae´r llaw ddynol yn fyrrach na´r droed, â ffalangau sythach.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Welsh : Mae esgyrn llaw ffosil dwy i dair miliwn blwydd oed yn datgelu´r newid hwn yn arbenigedd y llaw o ymsymudiad i drin yn ddeheuig.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Welsh : Mae rhai pobl yn credu bod profi llawer o freuddwydion eglur wedi´u hachosi´n artiffisial yn gallu bod yn flinderus iawn.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Welsh : Y prif reswm dros y ffenomen hon yw canlyniad y breuddwydion eglur sy´n ehangu´r cyfnod amser rhwng cyflyrau REM.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Welsh : Gyda llai o REMs bob nos, mae´r cyflwr hwn y profwch chi gwsg gwirioneddol ynddo a´ch corff yn adfer yn dod yn ddigon anaml i ddod yn broblem.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Welsh : Mae hyn yr un mor llethol â phe byddech chi´n deffro pob ugain neu drideg munud a gwylio´r teledu.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Welsh : Mae´r effaith yn dibynnu ar ba mor aml mae eich ymennydd yn ceisio breuddwydio´n eglur bob nos.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Welsh : Nid aeth pethau´n dda i´r Eidalwyr yng Ngogledd Affrica bron o´r cychwyn. O fewn wythnos o´r Eidal yn datgan rhyfel ar Fehefin 10, 1940, roedd 11eg Hussars Prydain wedi cipio Fort Capuzzo yn Libya.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Welsh : Mewn cudd-ymosodiad i´r dwyrain o Bardia, cipiodd y Prydeinwyr brif Beiriannydd Degfed Fyddin yr Eidal, y Cadfridog Lastucci.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Welsh : Ar Fehefin 28, cafodd Marshal Italo Balbo, Llywodraethwr Cyffredinol Libia ac etifedd amlwg Mussolini, ei ladd gan saethu cyfeillgar wrth lanio yn Tobruk.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Welsh : Mae´r gamp fodern o ffensio yn cael ei chwarae ar sawl lefel, o fyfyrwyr yn dysgu mewn prifysgol i gystadlu´n broffesiynol ac yn y Gemau Olympaidd.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Welsh : Mae´r gamp yn cael ei chwarae mewn fformat deuol, un cleddyfwr yn gornestu ag un arall.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Welsh : Mae golff yn gêm lle mae chwaraewyr yn defnyddio ffyn i daro peli i mewn i dyllau.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Welsh : Mae deunaw twll yn cael eu chwarae yn ystod rownd reolaidd, gyda chwaraewyr fel arfer yn cychwyn ar y twll cyntaf ac yn gorffen ar y deunawfed.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Welsh : Mae´r chwaraewr sy´n defnyddio´r nifer leiaf o ergydion, neu chwifiadau o´r ffyn, i gwblhau´r cwrs yn ennill.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Welsh : Mae´r gêm yn cael ei chwarae ar laswellt, ac mae´r glaswellt o amgylch y twll yn cael ei dorri´n fyrrach ac yn cael ei alw´n laslawr.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Welsh : Efallai mai´r math mwyaf cyffredin o dwristiaeth yw beth mae´r rhan fwyaf o bobl yn ei gysylltu â theithio: twristiaeth hamdden.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Welsh : Dyma pan mae pobl yn mynd i le sy´n wahanol iawn i´w bywyd bob dydd i ymlacio a chael hwyl.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Welsh : Traethau, parciau thema a meysydd gwersylla yw´r lleoedd mwyaf cyffredin mae twristiaid hamdden yn eu mynychu yn aml.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Welsh : Os mai amcan ymweliad rhywun â lle neilltuol yw dod i wybod ei hanes a diwylliant yna mae´r math hwn o dwristiaeth yn cael ei adnabod fel twristiaeth ddiwylliannol.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Welsh : Mae twristiaid yn gallu ymweld â thirnodau gwahanol gwlad benodol neu gallent ddewis i ganolbwyntio ar un ardal yn unig.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Welsh : Roedd y Gwladychwyr, o weld y gweithgarwch hwn, hefyd wedi galw am filwyr ychwanegol.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Welsh : Roedd y milwyr oedd yn atgyfnerthu´r safleoedd blaen yn cynnwys catrodau 1af a 3ydd New Hampshire o 200 o ddynion, o dan y Cyrnolau John Stark a James Reed (daeth y ddau yn gadfridogion yn ddiweddarach).English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Welsh : Cymerodd dynion Stark eu safleoedd ar hyd y ffens ar ben gogleddol safle´r Gwladychwr.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Welsh : Pan agorodd llanw isel fwlch ar hyd Afon Mystic ar hyd gogledd-ddwyrain y penrhyn, fe wnaethant estyn y ffens yn gyflym â wal gerrig fer i´r gogledd yn diweddu ar ymyl y dŵr ar draeth bach.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Welsh : Gosododd Gridley a Stark stanc tua 100 troedfedd (30 metr) o flaen y ffens a gorchymyn nad oedd neb yn tanio tan i´r milwyr cyffredin fynd heibio iddo.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Welsh : Roedd cynllun America yn dibynnu ar lansio ymosodiadau cydlynedig o dri chyfeiriad gwahanol.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Welsh : Byddai´r Cadfridog John Cadwalder yn lansio ymosodiad gwrthdyniadol yn erbyn garsiwn Prydain yn Bordentown, er mwyn atal unrhyw filwyr ychwanegol.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Welsh : Byddai´r Cadfridog James Ewing yn cymryd 700 o filwyr ar draws yr afon yn Trenton Ferry, yn meddiannu´r bont dros Assunpink Creek ac yn atal milwyr y gelyn rhag dianc.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Welsh : Byddai´r prif lu ymosod o 2,400 o ddynion yn croesi´r afon i´r gogledd o Trenton, ac yna´n rhannu´n ddau grŵp, un o dan Greene a´r llall o dan Sullivan, er mwyn lansio ymosodiad cyn y wawr.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Welsh : Gyda´r newid o´r ras chwarter i hanner milltir, mae cyflymder yn dod yn llawer llai pwysig ac mae gwytnwch yn dod yn anghenraid llwyr.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Welsh : Wrth gwrs, mae´n rhaid fod gan redwr hanner milltir o´r safon uchaf, dyn sy´n gallu curo dau funud, gyflymder rhesymol, ond mae´n rhaid i ddycnwch gael ei feithrin ar bob cyfrif.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Welsh : Rhywfaint o redeg traws gwlad yn ystod y gaeaf, wedi´i gyfuno â gwaith campfa ar gyfer rhan uchaf y corff, yw´r paratoad gorau ar gyfer y tymor rhedeg.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Welsh : Ni all arferion maethyddol priodol yn unig gynhyrchu perfformiadau elitaidd, ond gallent effeithio ar les cyffredinol athletwyr ifanc yn sylweddol.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Welsh : Gall cynnal cydbwysedd egni iach, ymarfer arferion hydradu effeithiol, a deall agweddau amrywiol ymarferion ychwanegiadau helpu athletwyr i wella´u perfformiad a chynyddu eu mwynhad o´r gamp.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Welsh : Mae rhedeg pellter canol yn gamp gymharol rad; fodd bynnag, mae nifer o gamdybiaethau ynghylch yr ychydig ddarnau o offer sydd eu hangen er mwyn cymryd rhan.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Welsh : Gellir prynu cynnyrch yn ôl yr angen, ond ni fydd y rhan fwyaf ohonynt yn cael fawr o effaith ar berfformiad, os o gwbl.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Welsh : Gallai athletwyr deimlo bod yn well ganddyn nhw gynnyrch hyd yn oed pan nad yw´n cynnig unrhyw fanteision gwirioneddol.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Welsh : Gellir ystyried bod yr atom yn un o flociau adeiladu sylfaenol pob sylwedd.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Welsh : Mae´n endid cymhleth iawn sy´n cynnwys, yn ôl model Bohr a symleiddiwyd, niwclews canolog ag electronau´n cylchdroi o´i gwmpas, braidd yn debyg i blanedau´n cylchdroi o gwmpas yr haul - gweler Ffigur 1.English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Welsh : Mae´r niwclews yn cynnwys dau ronyn - niwtronau a phrotonau.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Welsh : Mae gan brotonau wefr drydanol bositif, ac nid oes gan niwtronau wefr. Mae gan electronau wefr drydanol negatif.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Welsh : I wirio´r dioddefwr, mae´n rhaid i chi yn gyntaf arolygu´r fan i sicrhau eich diogelwch.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Welsh : Mae angen i chi sylwi ar safle´r dioddefwr wrth i chi nesáu ato neu ati ac unrhyw faneri coch awtomatig.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Welsh : Os cewch chi eich brifo wrth geisio helpu, gallech chi fod ond yn gwneud pethau´n waeth.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Welsh : Fe wnaeth yr astudiaeth ganfod bod iselder, ofn ac yn creu trychineb o bopeth yn cyfryngu´r berthynas rhwng poen ac anabledd ymhlith pobl sy´n dioddef poen yng ngwaelod y cefn.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Welsh : Dim ond effeithiau trychinebu, nid iselder ac ofn oedd yn amodol ar sesiynau strwythuredig wythnosol PA.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Welsh : Roedd angen rhagor o gymorth ar y rhai oedd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd rheolaidd yn nhermau canfyddiad o boen gan wahaniaethu rhwng gwahaniaethau poen cronig a theimlad anghyfforddus o symudiad corfforol arferol.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Welsh : Mae golwg, neu´r gallu i weld, yn dibynnu ar organau synhwyraidd y system weledol neu´r llygaid.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Welsh : Mae nifer o luniadau gwahanol i lygaid, gan amrywio mewn cymhlethdod yn dibynnu ar ofynion yr organeb.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Welsh : Mae gan y gwahanol luniadau alluoedd gwahanol, maen nhw´n sensitif i donfeddi gwahanol ac yn amrywio o ran graddau craffter, maen nhw hefyd angen prosesu gwahanol i wneud synnwyr o´r mewnbwn a rhifau gwahanol i weithio i´r eithaf.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Welsh : Casgliad o organebau rhywogaeth benodol o fewn ardal ddaearyddol arbennig yw poblogaeth.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Welsh : Pan fydd pob unigolyn mewn poblogaeth yn hollol yr un fath o ran nodwedd ffenotypig benodol maen nhw´n cael eu hadnabod fel monomorffig.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Welsh : Pan fydd yr unigolion yn dangos sawl amrywiad o nodwedd benodol maen nhw´n amryffurf.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Welsh : Mae cytrefi morgrug heidiol yn gorymdeithio a nythu mewn cyfnodau gwahanol hefyd.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Welsh : Yn y cyfnod nomadig, mae morgrug y fyddin yn gorymdeithio yn y nos ac yn stopio i wersylla yn ystod y dydd.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Welsh : Mae´r nythfa yn cychwyn cyfnod crwydrol pan fydd y bwyd ar gael yn lleihau. Yn ystod y cyfnod hwn, mae´r nythfa´n gwneud nythod dros dro sy´n cael eu newid bob dydd.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Welsh : Mae pob un o´r terfysgoedd neu orymdeithiau nomadig hyn yn para am tua 17 diwrnod.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Welsh : Beth ydy cell? Mae´r gair cell yn dod o´r gair Lladin ¨cella¨, sy´n golygu ¨ystafell fechan¨, a chafodd ei fathu yn gyntaf gan ficrosgopydd oedd yn arsylwi strwythur corc.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Welsh : Y gell yw uned sylfaenol popeth byw, ac mae´r holl organebau wedi´u cyfansoddi o un neu ragor o gelloedd.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Welsh : Mae celloedd mor sylfaenol a hanfodol i astudio bywyd, mewn gwirionedd, y cyfeirir atyn nhw´n aml fel ¨blociau adeiladu bywyd¨.English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Welsh : Mae´r System Nerfol yn cynnal homeostasis trwy anfon ysgogiadau nerf trwy´r corff i gadw llif y gwaed i fynd heb ei darfu.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Welsh : Gellir anfon yr ysgogiadau nerf hyn mor gyflym trwy´r corff cyfan sy´n helpu cadw´r corff yn ddiogel rhag unrhyw fygythiad posibl.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Welsh : Mae corwyntoedd yn taro ardal fechan o´u cymharu â stormydd gwyllt eraill, ond gallant ddinistrio popeth yn eu llwybr.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Welsh : Mae corwyntoedd yn codi coed o´r gwraidd, yn rhwygo byrddau oddi ar adeiladau, ac yn taflu ceir i´r awyr. Mae´r ddau y cant o gorwyntoedd mwyaf chwyrn yn para mwy na thair awr.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Welsh : Mae gan y stormydd aruthrol hyn wyntoedd hyd at 480 cilomedr/awr (133 milltir yr eiliad; 300 milltir yr awr).English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Welsh : Mae bodau dynol wedi bod yn gwneud a defnyddio lensys ar gyfer chwyddo ers miloedd ar filoedd o flynyddoedd.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Welsh : Fodd bynnag, cafodd y gwir delesgopau cyntaf eu gwneud yn Ewrop ar ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Welsh : Roedd y telesgopau hyn yn defnyddio cyfuniad o ddwy lens i wneud i wrthrychau pell ymddangos yn agosach ac yn fwy.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Welsh : Bydd barusrwydd a hunanoldeb gyda ni bob amser a natur cydweithredu yw pan fydd y rhan fwyaf yn elwa y bydd mwy i´w ennill yn y tymor byr drwy ymddwyn yn hunanol.English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Welsh : Gyda gobaith, bydd y rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli mai eu dewis gorau yn y tymor hir yw cydweithio ag eraill.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Welsh : Mae llawer o bobl yn breuddwydio am y dydd pan fydd bodau dynol yn gallu teithio i seren arall ac archwilio bydoedd eraill, mae rhai pobl yn dyfalu beth sydd allan yno, mae rhai yn credu y gallai estroniaid neu fywyd arall fyw ar blaned arall.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Welsh : Ond, os bydd hyn byth yn digwydd mae´n debygol na fydd yn digwydd am amser maith iawn. Mae´r sêr wedi´u gwasgaru gymaint bod triliynau o filltiroedd rhwng sêr sy´n ¨gymdogion¨.English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Welsh : Efallai un diwrnod, bydd eich gorwyrion yn sefyll ar fyd estron yn pendroni am eu hen hynafiaid.English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Welsh : Mae anifeiliaid wedi eu gwneud o lawer o gelloedd. Maen nhw´n bwyta pethau ac yn eu treulio y tu mewn. Mae´r rhan fwyaf o anifeiliaid yn gallu symud.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Welsh : Dim ond gan anifeiliaid mae ymennydd (er nad oes gan bob anifail; nid oes gan sglefrod môr, er enghraifft, ymennydd).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Welsh : Mae anifeiliaid i´w cael ar draws y ddaear. Maen nhw´n tyllu yn y ddaear, yn nofio yn y cefnforoedd, ac yn hedfan yn yr awyr.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Welsh : Cell yw´r uned strwythurol a swyddogaethol leiaf mewn organeb fyw (pethau).English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Welsh : Mae cell yn dod o´r gair Lladin cella sy´n golygu ystafell fach.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Welsh : Os ydych chi´n edrych ar bethau byw o dan ficrosgôp, byddwch chi´n gweld eu bod wedi eu gwneud o sgwariau neu beli bach.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Welsh : Gwelodd Robert Hooke, biolegydd o Loegr, sgwariau bach mewn corc gyda microsgôp.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Welsh : Roedden nhw´n edrych fel ystafelloedd. Fe oedd yr un cyntaf i arsylwi ar gelloedd marw.[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Welsh : Mae elfennau a chyfansoddion yn gallu symud o un cyflwr i´r llall a pheidio â newid.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Welsh : Mae gan nitrogen fel nwy yr un nodweddion o hyd â nitrogen hylifol. Mae´r cyflwr hylifol yn ddwysach ond mae´r moleciwlau yr un fath o hyd.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Welsh : Mae dŵr yn enghraifft arall. Mae´r cyfansoddyn dŵr wedi´i ffurfio o ddau atom hydrogen ac un atom ocsigen.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Welsh : Mae ganddo´r un strwythur moleciwlaidd p´un a yw´n nwy, yn hylif, neu´n solid.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Welsh : Er y gall ei gyflwr ffisegol newid, mae ei gyflwr cemegol yn aros yr un fath.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Welsh : Mae amser yn rhywbeth sydd bobman o´n cwmpas, ac yn cael effaith ar bopeth a wnawn, eto i gyd mae´n anodd ei ddeall.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Welsh : Mae amser wedi cael ei astudio gan ysgolheigion crefyddol, athronyddol, a gwyddonol ers miloedd o flynyddoedd.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Welsh : Rydyn ni´n profi amser fel cyfres o ddigwyddiadau sy´n pasio o´r dyfodol drwy´r presennol i´r gorffennol.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Welsh : Rydyn ni´n defnyddio amser hefyd i gymharu cyfnod (hyd) digwyddiadau.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Welsh : Gallwch nodi treigl amser eich hun drwy arsylwi digwyddiad cylchol yn ailadrodd. Mae digwyddiad cylchol yn rhywbeth sy´n digwydd dro ar ôl tro yn rheolaidd.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Welsh : Mae cyfrifiaduron heddiw yn cael eu defnyddio i drin lluniau a fideos.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Welsh : Gellir adeiladu animeiddiadau soffistigedig ar gyfrifiaduron, ac mae´r math hwn o animeiddiad yn cael ei ddefnyddio´n gynyddol mewn teledu a ffilmiau.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Welsh : Mae cerddoriaeth yn cael ei recordio´n aml gan ddefnyddio cyfrifiaduron soffistigedig i brosesu a chymysgu synau gyda´i gilydd.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Welsh : Am gyfnod hir yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a´r ugeinfed ganrif, credwyd mai trigolion cyntaf Seland Newydd oedd y bobl Maori, a oedd yn hela adar mawr o´r enw moaod.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Welsh : Sefydlodd y ddamcaniaeth y syniad wedyn fod y bobl Maori wedi mudo o Bolynesia mewn Fflyd Fawr a chymryd Seland Newydd oddi wrth y Moriori, gan sefydlu cymdeithas amaethyddol.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Welsh : Fodd bynnag, mae tystiolaeth newydd yn awgrymu bod y Moriori yn grŵp o Maori y tir mawr a ymfudodd o Seland Newydd i Ynysoedd Chatham, gan ddatblygu eu diwylliant unigryw, heddychlon eu hunain.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Welsh : Roedd llwyth arall hefyd ar ynysoedd Chatham, sef Maori oedd wedi ymfudo i ffwrdd o Seland Newydd.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Welsh : Roedden nhw´n galw eu hunain yn Moriori, roedd ychydig o frwydrau ac yn y pen draw, cafodd y Moriori eu dileu.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Welsh : Gwnaeth unigolion oedd wedi bod yn cymryd rhan ers sawl degawd ein helpu i werthfawrogi ein cryfderau ac angerddau wrth asesu anawsterau a hyd yn oed fethiannau´n onest.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Welsh : Wrth wrando ar unigolion yn rhannu eu straeon unigol, teulu, a sefydliadol, cawsom fewnwelediad gwerthfawr i´r gorffennol a rhai o´r personoliaethau a ddylanwadodd er lles neu niwed diwylliant y sefydliad.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Welsh : Er nad yw deall eich hanes eich hun yn rhagdybio dealltwriaeth o ddiwylliant, mae´n helpu pobl i ennill ymdeimlad o ble maen nhw´n syrthio o fewn hanes y sefydliad o leiaf.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Welsh : Wrth asesu´r llwyddiannau a dod yn ymwybodol o fethiannau, mae unigolion a´r holl bobl sy´n cymryd rhan yn darganfod gwerthoedd, cenhadaeth, a grymoedd gyrru´r sefydliad yn ddyfnach.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Welsh : Yn yr achos hwn, fe wnaeth dwyn achosion blaenorol o ymddygiad entrepreneuraidd i gof, a´r llwyddiannau yn sgil hynny, helpu pobl i fod yn agored i newidiadau newydd a chyfeiriad newydd i´r eglwys leol.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Welsh : Lleihaodd y fath storïau llwyddiant yr ofnau o newid, wrth greu tueddiad cadarnhaol tuag at newid yn y dyfodol.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Welsh : Mae patrymau meddwl cydgyfeiriol yn dechnegau datrys problemau sy´n uno syniadau neu feysydd gwahanol i ganfod datrysiad.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Welsh : Ffocws y meddylfryd hwn yw cyflymder, rhesymeg a chywirdeb, adnabod ffeithiau hefyd, ailgymhwyso technegau sy´n bodoli, casglu gwybodaeth.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Welsh : Ffactor pwysicaf y meddylfryd hwn yw: dim ond un ateb cywir sydd. Rydych chi´n meddwl am ddau ateb yn unig, sef cywir neu anghywir.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Welsh : Mae´r math hwn o feddwl yn gysylltiedig â gwyddoniaeth benodol neu weithdrefnau safonol.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Welsh : Mae gan bobl a´r math hwn o feddwl, feddwl rhesymegol, sy´n gallu cofio patrymau, datrys problemau a gweithio ar brofion gwyddonol.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Welsh : Bodau dynol yw´r rhywogaeth fwyaf talentog o ddigon mewn darllen meddyliau eraill.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Welsh : Mae hynny´n golygu ein bod yn gallu rhagweld yn llwyddiannus beth mae bodau dynol eraill yn ei ddehongli, ei fwriadu, ei gredu, ei wybod neu ei ddymuno.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Welsh : Ymhlith y galluoedd hyn, mae deall bwriadau eraill yn hanfodol. Mae´n caniatáu i ni ddatrys amwyseddau posibl gweithredoedd corfforol.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Welsh : Er enghraifft, pe byddech chi´n gweld rhywun yn torri ffenestr car, byddech chi´n debygol o dybio ei fod yn ceisio dwyn car rhywun dieithr.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Welsh : Byddai angen iddo gael ei farnu´n wahanol pe byddai wedi colli allweddi ei gar ac mai ei gar ei hun roedd e´n ceisio torri i mewn iddo.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Welsh : Mae MRI wedi´i seilio ar ffenomen ffiseg o´r enw cyseiniant magnetig niwclear (NMR), a ddarganfuwyd yn y 1930au gan Felix Bloch (oedd yn gweithio ym Mhrifysgol Stanford) ac Edward Purcell (o Brifysgol Harvard).English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Welsh : Yn y cyseiniant hwn, mae tonnau maes magnetig a radio yn achosi i atomau ryddhau signalau radio bach iawn.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Welsh : Yn y flwyddyn 1970, fe wnaeth Raymond Damadian, meddyg a gwyddonydd ymchwil, ddarganfod y sylfaen ar gyfer defnyddio delweddu cyseinedd magnetig fel offeryn ar gyfer diagnosis meddygol.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Welsh : Bedair blynedd yn ddiweddarach dyfarnwyd patent, oedd yn batent cyntaf y byd a roddwyd ym maes MRI.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Welsh : Ym 1977, cwblhaodd Dr Damadian adeiladu´r sganiwr MRI ¨corff cyfan¨, a alwodd yn ¨Indomitable¨.English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Welsh : Mae cyfathrebu anghyfamserol yn annog amser i fyfyrio ac ymateb i eraill.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Welsh : Mae´n caniatáu i fyfyrwyr weithio ar eu cyflymder eu hunain a rheoli cyflymder gwybodaeth gyfarwyddiadol.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Welsh : Yn ogystal, mae llai o gyfyngiadau amser gyda´r posibilrwydd o oriau gweithio hyblyg. (Bremer, 1989)English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Welsh : Mae defnyddio´r Rhyngrwyd a´r We Fyd-Eang yn caniatáu i ddysgwyr gael mynediad at wybodaeth ar bob adeg.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Welsh : Mae myfyrwyr hefyd yn gallu cyflwyno cwestiynau i hyfforddwyr ar unrhyw adeg o´r dydd a disgwyl atebion rhesymol o gyflym, yn hytrach nag aros hyd y cyfarfod wyneb i wyneb nesaf.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Welsh : Mae´r ymagwedd ôl-fodern at ddysgu yn cynnig y rhyddid rhag absoliwitau. Nid oes un ffordd unigol dda i ddysgu.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Welsh : Mewn gwirionedd, nid oes un peth da i´w ddysgu. Mae dysgu´n digwydd yn y profiad rhwng y dysgwr a´r wybodaeth sy´n cael ei chyflwyno.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Welsh : Mae ein profiad cyfredol gyda´r holl sioeau teledu gwneud pethau eich hun, sy´n cyflwyno gwybodaeth ac yn seiliedig ar ddysgu, yn dangos y pwynt hwn.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Welsh : Mae cymaint ohonom yn cael ei hunain yn gwylio sioe deledu sy´n rhoi gwybod i ni am broses neu brofiad na fyddwn byth yn cymryd rhan ynddynt nac yn cymhwyso´r wybodaeth honno.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Welsh : Ni fyddwn byth yn ailwampio car, adeiladau ffynnon yn ein gardd gefn, teithio i Beriw i archwilio adfeilion hynafol, nac yn ailfodelu tŷ ein cymydog.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Welsh : Diolch i gysylltiadau cebl ffibr optig tanfor ag Ewrop a lloeren band eang, mae gan yr Ynys Las gysylltiad da gyda 93% o´r boblogaeth yn meddu ar fynediad i´r rhyngrwyd.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Welsh : Mae´n debygol y bydd gan eich gwesty neu westeiwyr (os yn aros mewn tŷ gwestai neu gartref preifat) gyfrifiadur personol wedi´i gysylltu â wifi neu ryngrwyd, a bydd gan bob anheddiad gaffi rhyngrwyd neu ryw leoliad â wifi cyhoeddus.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Welsh : Fel y soniwyd uchod, er bod y gair ¨Esgimo¨ yn dal i fod yn dderbyniol yn yr Unol Daleithiau, mae´n cael ei ystyried yn ddifrïol gan nifer o bobloedd Arctig nad ydynt o´r U.D, yn enwedig yng Nghanada.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Welsh : Er y gallech chi glywed y gair yn cael ei ddefnyddio gan Frodorion yr Ynys Las, dylai tramorwyr osgoi ei ddefnyddio.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Welsh : Mae trigolion brodorol yr Ynys Las yn galw´u hunain yn Inuit yng Nghanada a Kalaalleq (Kalaalit yn y lluosog), sef brodor o´r Ynys Las, yn yr Ynys Las.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Welsh : Mae troseddu, a gelyniaeth tuag at dramorwyr yn gyffredinol, bron yn llwyr yn anhysbys yn yr Ynys Las. Hyd yn oed yn y trefi, nid oes yna ¨ardaloedd garw¨.English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Welsh : Tywydd oer o bosibl yw´r unig berygl gwirioneddol y bydd y rhai sydd heb baratoi yn ei wynebu.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Welsh : Os byddwch chi´n ymweld â´r Ynys Las yn ystod tymhorau oer (gan ystyried po bellaf i´r gogledd yr ewch chi, oeraf oll y bydd hi), mae´n hanfodol i ddod â digon o ddillad cynnes.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Welsh : Mae´r dyddiau hir iawn yn yr haf yn gallu arwain at broblemau cael digon o gwsg a phroblemau iechyd cysylltiedig.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Welsh : Yn ystod yr haf, gwyliwch am y mosgitos Nordig. Er nad ydyn nhw´n trosglwyddo unrhyw afiechydon, maen nhw´n gallu bod yn annifyr.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Welsh : Er bod economi San Francisco yn gysylltiedig â bod yn atyniad twristaidd o´r radd flaenaf, mae ei heconomi yn amrywiol.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Welsh : Y sectorau cyflogaeth mwyaf yw gwasanaethau proffesiynol, llywodraeth, cyllid, masnach a thwristiaeth.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Welsh : Mae ei phortread mynych mewn cerddoriaeth, ffilmiau, llenyddiaeth a diwylliant poblogaidd wedi helpu i wneud y ddinas a´i thirnodau yn adnabyddus ledled y byd.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Welsh : Mae San Francisco wedi datblygu seilwaith mawr ar gyfer twristiaid gyda gwestyau, tai bwyta, a chyfleusterau cynadledda niferus o´r safon uchaf.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Welsh : Mae San Francisco hefyd yn un o´r lleoedd gorau yn y genedl ar gyfer bwyd Asiaidd arall: Coreaidd, Thai, Indiaidd a Japaneaidd.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Welsh : Mae teithio i Walt Disney World yn bererindod fawr i lawer o deuluoedd Americanaidd.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Welsh : Mae´r ymweliad ¨arferol¨ yn cynnwys hedfan i mewn i Faes Awyr Rhyngwladol Orlando, mynd ar fws i westy Disney ar y safle, treulio tuag wythnos heb adael safle Disney, a dychwelyd adref.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Welsh : Mae amrywiadau diddiwedd yn bosibl, ond dyma beth mae´r mwyafrif o bobl yn ei olygu o hyd pan fyddan nhw´n siarad am ¨fynd i Disney World¨.English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Welsh : Mae llawer o docynnau sy´n cael eu gwerthu ar-lein trwy wefannau ocsiwn fel eBay neu Craigslist yn docynnau crwydro parciau amlddiwrnod wedi´u defnyddio´n rhannol.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Welsh : Er bod hwn yn weithgaredd cyffredin iawn, mae´n cael ei wahardd gan Disney: nid yw´r tocynnau´n drosglwyddadwy.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Welsh : Mae angen trwydded gefn gwlad ar gyfer unrhyw wersylla o dan yr ymyl yn yr Hafn Fawr.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Welsh : Mae trwyddedau´n gyfyngedig i amddiffyn yr Hafn, a byddan nhw´n dod ar gael ar ddiwrnod 1af y mis, bedwar mis cyn y mis cychwyn.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Welsh : Felly, mae trwydded gefn gwlad ar gyfer unrhyw ddyddiad cychwyn ym mis Mai yn dod ar gael o 1 Ionawr.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Welsh : Yn gyffredinol, mae gofod ar gyfer yr ardaloedd mwyaf poblogaidd, fel Gwersyll Bright Angel ger Phantom Ranch, yn cael ei lenwi gan y ceisiadau a dderbynnir ar y dyddiad cyntaf maen nhw´n agor i gadw lle.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Welsh : Mae nifer gyfyngedig o drwyddedau wedi´u cadw ar gyfer ceisiadau cerdded i mewn ar sail y cyntaf i´r felin.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Welsh : Mae mynd i mewn i Dde Affrica mewn car yn ffordd anhygoel o weld holl harddwch y rhanbarth yn ogystal â mynd i leoedd oddi ar y llwybrau twristiaeth arferol.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Welsh : Mae modd gwneud hyn mewn car arferol â chynllunio gofalus ond cynghorir 4x4 yn gryf a dim ond â sylfaen olwynion uchel 4x4 mae modd cyrraedd llawer o leoliadau.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Welsh : Cofiwch wrth gynllunio, er bod De Affrica yn sefydlog, nid yw pob gwlad gymdogol felly.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Welsh : Mae gofynion a chostau fisa yn amrywio o genedl i genedl ac mae´r wlad rydych chi´n dod ohoni yn effeithio arnyn nhw.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Welsh : Mae gan bob gwlad hefyd ddeddfau unigryw sy´n nodi pa eitemau argyfwng sydd angen bod yn y car.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Welsh : Tref yw Victoria Falls yn rhan orllewinol Simbabwe, ar draws y ffin o Livingstone, Sambia, ac yn agos at Botswana.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Welsh : Mae´r dref yn gorwedd yn union drws nesaf i´r rhaeadr, a dyma´r prif atyniad, ond mae´r gyrchfan hon sy´n boblogaidd gyda thwristiaid yn cynnig digon o gyfleoedd i geiswyr antur a´r rhai sydd am weld yr atyniadau i aros yn hirach.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Welsh : Yn nhymor y glawogydd (Tachwedd i Fawrth), bydd cyfaint y dŵr yn uwch a bydd y Rhaeadrau´n fwy dramatig.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Welsh : Rydych chi´n sicr o wlychu os byddwch chi´n croesi´r bont neu´n cerdded ar hyd y llwybrau troellog ger y Rhaeadr.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Welsh : Ar y llaw arall, mae hyn oherwydd bod cyfaint y dŵr mor fawr nes y bydd yr hyn fyddwch chi´n ei weld o´r Rhaeadr yn cael ei guddio - gan yr holl ddŵr!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Welsh : Beddrod Tutankhamun (KB62). Efallai mai KV62 yw´r enwocaf o´r beddrodau yn y Dyffryn, lleoliad darganfyddiad Howard Carter yn 1922 o gladdedigaeth frenhinol gyfan bron y brenin ifanc.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Welsh : O´i gymharu â´r rhan fwyaf o feddrodau brenhinol eraill, fodd bynnag, prin ei bod yn werth ymweld â beddrod Tutankhamun, gan ei fod yn llawer llai ac ag ychydig o addurn.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Welsh : Bydd unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweld tystiolaeth o´r difrod i´r mymi a wnaed yn ystod ymdrechion i´w dynnu o´r arch yn siomedig gan mai dim ond y pen a´r ysgwyddau sy´n weladwy.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Welsh : Nid yw cyfoeth anhygoel y beddrod ynddo mwyach, ond mae wedi´i symud i Amgueddfa´r Aifft yn Cairo.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Welsh : Byddai´n well i ymwelwyr â hyn a hyn o amser dreulio´u hamser rywle arall.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Welsh : Phnom Krom, 12 km i´r de orllewin o Siem Reap. Adeiladwyd y deml hon sydd ar ben y bryn ar ddiwedd y 9fed ganrif, yn ystod teyrnasiad y Brenin Yasovarman.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Welsh : Mae awyrgylch dywyll y deml a´r olygfa dros lyn Tonle Sap yn gwneud y dringo i´r bryn yn werth chweil.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Welsh : Gellir cyfuno ymwelliad â´r safle yn gyfleus â thaith cwch i´r llyn.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Welsh : Mae angen Trwydded Angkor i fynd i mewn i´r deml felly peidiwch ag anghofio dod â´ch pasport wrth fynd i Tonle Sap.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Welsh : Jerwsalem yw prifddinas a dinas fwyaf Israel, er nad yw´r rhan fwyaf o wledydd na´r Cenhedloedd Unedig yn ei chydnabod fel prifddinas Israel.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Welsh : Mae gan y ddinas hynafol ym Mryniau Jiwdea hanes diddorol iawn sy´n pontio miloedd o flynyddoedd.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Welsh : Mae´r ddinas yn sanctaidd i´r tair crefydd undduwiol - Iddewiaeth, Cristnogaeth ac Islam, ac mae´n gwasanaethu fel canolfan ysbrydol, grefyddol a diwylliannol.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Welsh : Oherwydd arwyddocâd crefyddol y ddinas, ac yn neilltuol llawer o safleoedd ardal yr Hen Ddinas, mae Jerwsalem yn un o´r prif gyrchfannau twristaidd yn Israel.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Welsh : Mae gan Jerwsalem nifer o safleoedd hanesyddol, archeolegol a diwylliannol, ynghyd â chanolfannau siopa, caffis, a bwytai bywiog a phrysur.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Welsh : Mae Ecwador yn mynnu bod dinasyddion Ciwba yn cael llythyr o wahoddiad cyn dod i mewn i Ecwador trwy feysydd awyr rhyngwladol neu fannau derbyn ar y ffin.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Welsh : Mae´n angenrheidiol i´r llythyr hwn gael ei gyfreithloni gan Weinyddiaeth Materion Tramor Ecwador, a chydymffurfio â gofynion penodol.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Welsh : Mae´r gofynion hyn wedi´u cynllunio i gynnig llif ymfudol trefnus rhwng y ddwy wlad.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Welsh : Dylai dinasyddion o Giwba sy´n dal cardiau gwyrdd yr Unol Daleithiau ymweld â Llysgenhadaeth Ecwador i gael eithriad i´r gofyniad hwn.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Welsh : Mae´n rhaid i´ch pasport fod yn ddilys am o leiaf 6 mis y tu hwnt i´ch dyddiadau teithio. Mae angen tocyn rownd/ymlaen i brofi hyd eich arhosiad.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Welsh : Mae teithiau´n rhatach i grwpiau mwy, felly os ydych chi ar eich pen eich hun neu gydag un ffrind yn unig, ceisiwch gyfarfod pobl eraill a ffurfio grŵp o bedwar i chwech am gyfradd well fesul person.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Welsh : Fodd bynnag, ddylai hyn ddim bod yn destun pryder i chi mewn gwirionedd, oherwydd bod twristiaid yn cael eu symud o gwmpas i lenwi´r ceir.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Welsh : Mewn gwirionedd mae´n ymddangos ei fod yn ffordd o dwyllo pobl i gredu bod rhaid iddynt dalu rhagor.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Welsh : Yn sefyll yn uchel uwchben pen gogleddol Machu Picchu mae´r mynydd serth hwn, sy´n gefndir i nifer o luniau o´r adfeilion yn aml.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Welsh : Mae´n edrych braidd yn frawychus o´r gwaelod, ac mae´n ddringfa serth ac anodd, ond dylai pobl resymol o heini allu ei wneud mewn tua 45 munud.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Welsh : Mae grisiau cerrig wedi´u gosod ar hyd y rhan fwyaf o´r llwybr, ac yn yr adrannau mwy serth mae ceblau dur yn darparu rheilen law ategol.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Welsh : Wedi dweud hynny, dylech ddisgwyl bod allan o wynt, a bod yn ofalus yn rhannau mwyaf serth, yn enwedig pan fydd hi´n wlyb, oherwydd gallai ddod yn beryglus yn gyflym.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Welsh : Mae ogof fechan ger y brig y mae´n rhaid mynd trwyddi, mae hi´n eithaf isel ac yn wasgfa dynn braidd.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Welsh : Y ffordd orau i weld safleoedd a bywyd gwyllt y Galapagos yw ar gwch, yn union fel y gwnaeth Charles Darwin hynny yn 1835.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Welsh : Mae dros 60 o longau mordeithio yn hwylio dyfroedd y Galapagos - gan amrywio mewn maint o 8 i 100 o deithwyr.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Welsh : Mae´r rhan fwyaf o bobl yn cadw lle ymhell ymlaen llaw (gan fod y cychod fel arfer yn llawn yn ystod y cyfnod prysuraf).English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Welsh : Sicrhewch fod yr asiant rydych chi´n archebu drwyddo yn arbenigwr ar y Galapagos gyda gwybodaeth dda am amrywiaeth eang o longau.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Welsh : Bydd hyn yn sicrhau bod eich diddordebau a/neu gyfyngiadau penodol yn cael eu cydweddu â´r llong fwyaf addas iddyn nhw.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Welsh : Cyn i´r Sbaenwyr gyrraedd yn yr unfed ganrif ar bymtheg, roedd gogledd Chile o dan reolaeth yr Inca tra bod yr Aruacaniaid (Mapuche) brodorol yn byw yng nghanolbarth a de Chile.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Welsh : Roedd y Mapuche hefyd yn un o grwpiau brodorol annibynnol olaf America, heb eu corffori´n llawn i reolaeth Sbaeneg ei hiaith tan ar ôl annibyniaeth Chile.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Welsh : Er i Chile ddatgan annibyniaeth ym 1810 (yng nghanol y rhyfeloedd Napoleonaidd a adawodd Sbaen heb lywodraeth ganolog weithredol am ychydig o flynyddoedd), ni chawsant buddugoliaeth benderfynol dros y Sbaenwyr tan 1818.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Welsh : Gwlad y Caribî yw´r Weriniaeth Dominica (Sbaeneg: República Dominicana) sy´n meddiannu hanner dwyreiniol ynys Hispaniola, y mae´n ei rhannu â Haiti.English : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Welsh : Ar wahân i draethau tywod gwyn a thirweddau mynyddig, mae´r wlad yn gartref i ddinas hynaf Ewrop yng ngwledydd America, sydd bellach yn rhan o Santo Domingo.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Welsh : Y Taínos a´r Caribes oedd preswylwyr cyntaf yr ynys. Roedd y Caribes yn bobl oedd yn siarad Arawakeg oedd wedi cyrraedd tua 10,000 Cyn yr Oes Gyffredin.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Welsh : O fewn ychydig o flynyddoedd byr ar ôl i fforwyr o Ewrop gyrraedd, roedd poblogaeth Tainos wedi´i leihau´n sylweddol gan goncwerwyr Sbaenaidd.English : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Welsh : Yn ôl Fray Bartolomé de las Casa (Tratado de las Indias), lladdodd y concwerwyr Sbaenaidd tua 100,000 o Taínos rhwng 1492 a 1498.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Welsh : Jardin de la Unión. Cafodd y lleoliad hwn ei adeiladu fel y cyntedd ar gyfer lleiandy o´r ail ganrif ar bymtheg, a´r Templo de San Diego yw´r unig adeilad sy´n goroesi.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Welsh : Mae´n gweithredu yn awr fel y sgwâr canolog, ac mae bob amser llawer o bethau´n digwydd yno, ddydd a nos.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Welsh : Mae nifer o dai bwyta o gwmpas yr ardd, ac yn y prynhawniau a gyda´r nos yno mae cyngherddau am ddim yn cael eu rhoi o´r gasebo canolog.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Welsh : Callejon de Beso (Lôn y Gusan). Mae dau falconi wedi´u gwahanu gan 69 centimetr yn unig yn gartref hen chwedl serch.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Welsh : Am ychydig geiniogau, bydd rhai plant yn adrodd y stori i chi.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Welsh : Mae Ynys Bowen yn daith diwrnod neu benwythnos poblogaidd sy´n cynnig cayacio, cerdded, siopau, tai bwyta a rhagor.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Welsh : Mae´r gymuned ddiledryw hon wedi´i lleoli yn Howe Sound ychydig oddi ar Vancouver, ac mae modd mynd iddi´n hawdd trwy dacsis dŵr wedi´u hamserlennu sy´n gadael o Ynys Granville yng nghanol Vancouver.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Welsh : Ar gyfer y rhai sy´n mwynhau gweithgareddau awyr agored, mae taith i fyny´r coridor Sea to Sky yn hanfodol.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Welsh : Mae Whistler (1.5 awr o yrru o Vancouver) yn ddrud ond yn adnabyddus oherwydd Gemau Olympaidd y Gaeaf 2010.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Welsh : Yn y gaeaf, gallwch fwynhau´r sgïo gorau yng Ngogledd America, ac yn yr haf rhowch gynnig ar feicio mynydd awthentig.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Welsh : Mae´n rhaid archebu trwyddedau o flaen llaw. Mae´n rhaid bod gennych chi drwydded i aros dros nos yn Sirena.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Welsh : Sirena yw´r unig orsaf geidwaid sy´n cynnig llety cysgu a phrydau bwyd poeth yn ogystal â gwersylla. Mae La Leona, San Pedrillo a Los Patos yn cynnig gwersylla yn unig heb wasanaeth bwyd.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Welsh : Mae´n bosibl i sicrhau trwyddedau parc yn uniongyrchol o Orsaf y Ceidwaid yn Puerto Jiménez, ond nid ydynt yn derbyn cardiau credyd.English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Welsh : Nid yw Gwasanaeth y Parc (MINAE) yn rhoi trwyddedau parc fwy na mis cyn y disgwylir i rywun gyrraedd.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Welsh : Mae CafeNet El Sol yn cynnig gwasanaeth archebu am ffi o $30, neu $10 am docynnau un diwrnod; manylion ar eu tudalen Corcovado.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Welsh : Mae Ynysoedd Cook yn wlad o ynysoedd mewn cymdeithas rydd â Seland Newydd, wedi eu lleoli ym Mholynesia, yng nghanol De´r Môr Tawel.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Welsh : Mae´n ynysfor â phymtheg o ynysoedd wedi´u gwasgaru dros 2.2 miliwn cilomedr sgwâr o gefnfor.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Welsh : Gyda´r un parth amser â Hawaii, meddylir weithiau am yr ynysoedd fel ¨Hawaii yr ochr draw i´r byd¨.English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Welsh : Er ei fod yn llai, mae´n atgoffa rhai ymwelwyr oedrannus o Hawaii fel yr oedd cyn dod yn dalaith, heb yr holl westyau twristaidd mawr a datblygiadau eraill.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Welsh : Nid oes gan Ynysoedd Cook unrhyw ddinasoedd ond maen nhw´n cynnwys 15 ynys wahanol. Y prif rai yw Rarotonga ac Aitutaki.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Welsh : Mewn gwledydd datblygedig heddiw, mae darparu gwely a brecwast moethus iawn wedi cael ei ddyrchafu i fath o ffurf ar gelf.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Welsh : Ar y lefel uchaf, mae Gwely a Brecwast yn cystadlu´n bennaf ar ddau brif beth: dillad gwely a brecwast.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Welsh : Felly, yn y sefydliadau gwychaf mae un yn tueddu i gael y dillad gwely mwyaf moethus, cwilt wedi´i wneud a llaw o bosibl neu wely hynafol.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Welsh : Gallai brecwast gynnwys danteithion tymhorol y rhanbarth neu saig arbenigol y gwesteiwr.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Welsh : Gallai´r lleoliad fod yn hen adeilad hanesyddol gyda dodrefn hynafol, gerddi twt a phwll nofio.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Welsh : Mae gan symlrwydd dringo i mewn i´ch car a chychwyn ar daith hir ar y ffordd apêl gynhenid.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Welsh : Yn wahanol i gerbydau mwy o ran maint, mae´n debyg eich bod chi´n gyfarwydd â gyrru eich car ac yn gwybod beth yw ei gyfyngiadau.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Welsh : Gall codi pabell ar eiddo preifat neu mewn tref o unrhyw faint ddenu sylw digroeso yn hawdd.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Welsh : Yn fyr, mae defnyddio´ch car yn ffordd wych o gymryd taith ffordd ond prin yn ei hun yn ffordd i ¨wersylla¨.English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Welsh : Mae gwersylla ceir yn bosibl os oes gennych chi fan mini fawr, SUV, Sedan neu Wagen Orsaf â sedd sy´n plygu i lawr.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Welsh : Mae gan rai gwestyau dreftadaeth o oes aur rheilffyrdd stêm a llongau cefnfor; cyn yr Ail Ryfel Byd, yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg neu´n gynnar yn yr ugeinfed ganrif.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Welsh : Dyma´r gwestyau lle byddai cyfoethogion ac enwogion yr amser yn aros, ac yn aml roedd ganddynt gyfleusterau bwyta gwych a bywyd nos.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Welsh : Mae´r ffitiadau hen ffasiwn, diffyg o ran y cyfleusterau diweddaraf, a henaint gosgeiddig sicr hefyd yn rhan o´u cymeriad.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Welsh : Er eu bod nhw´n eiddo preifat fel arfer, maen nhw weithiau yn darparu llety i benaethiaid gwladol a phobl bwysig eraill.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Welsh : Gallai teithiwr cyfoethog iawn ystyried hedfan o gwmpas y byd, wedi´i rannu gan arosiadau yn llawer o´r gwestyau hyn.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Welsh : Rhwydwaith cyfnewid lletygarwch yw´r sefydliad sy´n cysylltu teithwyr gyda phobl leol yn y dinasoedd maen nhw´n mynd i ymweld â nhw.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Welsh : Mae ymuno â´r fath rwydwaith fel arfer yn gofyn am gwblhau ffurflen ar-lein yn unig, er bod rhai rhwydweithiau yn cynnig neu´n gofyn am ddilysiad ychwanegol.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Welsh : Mae rhestr o westeiwyr sydd ar gael yn cael ei darparu wedyn naill ai mewn print a/neu ar-lein, weithiau gyda chyfeiriadau ac adolygiadau gan deithwyr eraill.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Welsh : Cafodd Couchsurfing ei sefydlu yn Ionawr 2004 ar ôl i´r rhaglennydd cyfrifiaduron Casey Fenton ganfod hediad rhad i Wlad yr Iâ ond nid oedd ganddo le i aros.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Welsh : Anfonodd e-bost at fyfyrwyr yn y brifysgol leol a chafodd nifer ysgubol o gynigion llety am ddim.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Welsh : Mae hosteli yn darparu ar gyfer pobl ifanc yn bennaf - mae gwestai nodweddiadol yn eu hugeiniau - ond yn aml byddwch yn dod o hyd i deithwyr hŷn yno hefyd.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Welsh : Mae teuluoedd â phlant yn olygfa brin, ond mae rhai hosteli yn eu caniatáu mewn ystafelloedd preifat.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Welsh : Dinas Beijing yn Tsieina fydd y ddinas fydd yn cynnal Gemau Olympaidd y Gaeaf yn 2022, gan ei gwneud hi´r ddinas gyntaf i fod wedi cynnal y Gemau Olympaidd haf a gaeaf.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Welsh : Bydd Beijing yn cynnal y seremonïau agor a chau a´r digwyddiadau iâ dan do.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Welsh : Bydd digwyddiadau sgïo eraill yn ardal sgïo Taizicheng yn Zhangjiakou, tua 220 cilomedr (140 milltir) o Beijing.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Welsh : Mae gan y rhan fwyaf o´r temlau ŵyl Flynyddol sy´n cychwyn o ddiwedd Tachwedd i ganol Mai, sy´n amrywio yn ôl calendr blynyddol pob teml.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Welsh : Mae´r rhan fwyaf o wyliau´r deml yn cael eu dathlu fel rhan o ben-blwydd y deml neu ben-blwydd y duwdod preswyl neu unrhyw ddigwyddiad mawr arall sy´n gysylltiedig â´r deml.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Welsh : Mae gwyliau teml Kerala yn ddiddorol iawn i´w gweld, gyda gorymdaith reolaidd o eliffantod wedi´u haddurno, cerddorfa´r deml a dathliadau eraill.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Welsh : Mae Ffair y Byd (a elwir yn gyffredin yn Arddangosfa´r Byd, neu´n syml Expo) yn ŵyl ryngwladol fawr o gelfyddydau a gwyddorau.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Welsh : Mae´r gwledydd sy´n cymryd rhan yn cyflwyno arddangosiadau artistig ac addysgol mewn pafiliynau cenedlaethol i arddangos materion y byd neu ddiwylliant a hanes eu gwlad.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Welsh : Mae Dangosiadau Garddwriaethol Rhyngwladol yn ddigwyddiadau arbenigol sy´n cyflwyno arddangosfeydd blodau, gerddi botanegol ac unrhyw beth arall sy´n ymwneud â phlanhigion.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Welsh : Er y gallent, mewn theori, ddigwydd yn flynyddol (cyhyd â´u bod nhw mewn gwledydd gwahanol), yn ymarferol dydyn nhw ddim.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Welsh : Mae´r digwyddiadau hyn fel arfer yn parhau unrhyw le rhwng tri a chwe mis, ac yn cael eu cynnal ar safleoedd heb fod yn llai na 50 hectar.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Welsh : Mae llawer o fformatau ffilm wedi cael eu defnyddio dros y blynyddoedd. Ffilm 35 mm (36 wrth 24 mm) yw´r un mwyaf cyffredin o ddigon.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Welsh : Mae´n gallu cael ei ail-lenwi´n weddol hawdd fel arfer os ydych chi´n rhedeg yn brin, ac mae´n rhoi manylder sy´n cymharu´n fras â DSLR cyfredol.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Welsh : Mae rhai camerâu ffilm fformat canolig yn defnyddio fformat 6 wrth 6 cm, yn fanylach negatif 56 wrth 56 mm.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Welsh : Mae hyn yn rhoi manylrwydd sydd bron i bedair gwaith manylrwydd negatif 35 mm (3136 mm2 yn erbyn 864).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Welsh : Mae bywyd gwyllt ymhlith y motiffau mwyaf heriol i ffotograffydd, ac mae angen cyfuniad o lwc dda, amynedd, profiad a chyfarpar da.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Welsh : Mae ffotograffiaeth bywyd gwyllt yn cael ei gymryd yn ganiataol yn aml, ond fel ffotograffiaeth yn gyffredinol, mae llun werth mil o eiriau.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Welsh : Yn aml mae ffotograffiaeth bywyd gwyllt yn gofyn am lens deleffoto hir, er bod angen lensys eraill ar gyfer pethau fel haid o adar neu greadur bach.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Welsh : Mae´n anodd dod o hyd i nifer o anifeiliaid ecsotig, ac weithiau mae gan barciau reolau ynghylch tynnu lluniau at ddibenion masnachol.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Welsh : Gallai anifeiliaid gwyllt fod naill ai´n swil neu´n ymosodol. Gallai´r amgylchedd fod yn oer, poeth neu´n elyniaethus mewn ffordd arall.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Welsh : Mae gan y byd dros 5,000 o wahanol ieithoedd, gan gynnwys mwy nag ugain gyda 50 miliwn neu fwy o siaradwyr.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Welsh : Mae geiriau ysgrifenedig yn aml yn haws eu deall na geiriau llafar, hefyd. Mae hyn yn arbennig o wir am gyfeiriadau, sy´n aml yn anodd eu hynganu´n ddealladwy.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Welsh : Mae sawl cenedl gyfan yn gwbl rugl yn Saesneg, ac mewn rhagor hyd yn oed gallwch chi ddisgwyl gwybodaeth gyfyngedig - yn enwedig ymhlith pobl iau.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Welsh : Dychmygwch, os wnewch chi, un o Fanceinion, un o Boston, un o Jamaica ac un o Sydney yn eistedd o gwmpas bwrdd yn cael cinio mewn tŷ bwyta yn Toronto.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Welsh : Maen nhw´n diddanu ei gilydd gyda straeon o´u trefi genedigol, yn cael eu hadrodd yn eu hacenion unigryw a bratiaith leol.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Welsh : Prynu bwyd mewn archfarchnadoedd fel arfer yw´r ffordd rataf o gael eich bwydo. Heb gyfleoedd coginio, mae dewisiadau fodd bynnag yn gyfyngedig i fwyd parod.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Welsh : Yn gynyddol mae gan archfarchnadoedd adran fwy amrywiol o fwyd parod. Mae rhai hyd yn oed yn darparu popty microdon neu ddull arall o gynhesu bwyd.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Welsh : Mewn rhai gwledydd neu fathau o siopau mae o leiaf un tŷ bwyta ar y safle, yn aml yn un gweddol anffurfiol â phrisiau fforddiadwy.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Welsh : Gwnewch gopïau o´ch polisi a manylion cyswllt eich yswiriwr a´u cario gyda chi.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Welsh : Mae angen iddyn nhw ddangos cyfeiriad e-bost yr yswiriwr a rhifau ffôn rhyngwladol ar gyfer cyngor/cymeradwyo a gwneud hawliadau.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Welsh : Dylech sicrhau bod gennych chi gopi yn eich bag ac ar-lein (e-bost at eich hun gydag atodiad, neu wedi´i storio yn y ¨cwmwl¨).English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Welsh : Os ydych chi´n teithio â gliniadur neu lechen, storiwch gopi yn ei gof neu ddisg (cyrchadwy heb y rhyngrwyd).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Welsh : Hefyd rhowch gopïau polisi/cyswllt i gymdeithion sy´n teithio a pherthnasau neu ffrindiau yn ôl gartref sy´n fodlon helpu.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Welsh : Nid yw elc yn ymosodol yn gynhenid, ond byddant yn amddiffyn eu hunain os ydynt yn teimlo bygythiad.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Welsh : Pan nad yw pobl yn gweld elciaid fel perygl posibl, gallent fynd yn rhy agos atynt a rhoi eu hunain mewn perygl.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Welsh : Yfwch ddiodydd alcoholaidd yn gymedrol. Mae alcohol yn cael effaith wahanol ar bawb, ac mae adnabod eich terfyn yn bwysig iawn.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Welsh : Gall digwyddiadau iechyd tymor hir posibl o yfed gormodol gynnwys niwed i´r iau a dallineb a marwolaeth hyd yn oed. Mae´r perygl posibl yn cynyddu wrth yfed alcohol a gynhyrchir yn anghyfreithlon.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Welsh : Gall gwirodydd anghyfreithlon gynnwys amhurdebau enbyd amrywiol gan gynnwys methanol, sy´n gallu achosi dallineb neu farwolaeth hyd yn oed mewn dosau bach.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Welsh : Gall gwydrynnau llygaid fod yn rhatach mewn gwlad dramor, yn enwedig mewn gwledydd incwm isel lle mae costau llafur yn is.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Welsh : Ystyriwch gael prawf llygaid gartref, yn enwedig os yw yswiriant yn ei gwmpasu, a dod â´r presgripsiwn gyda chi i´w ffeilio rywle arall.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Welsh : Gall fframiau enw brand pen drud sydd ar gael yn y fath ardaloedd fod â dwy broblem; gallai rhai fod yn ddynwarediadau, a gall y rhai go iawn a fewnforir fod yn ddrutach na gartref.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Welsh : Mae coffi yn un o´r nwyddau sy´n cael ei fasnachu fwyaf yn y byd, ac mae´n debyg y gallwch ddod o hyd i lawer o fathau yn eich rhanbarth cartref.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Welsh : Serch hynny, mae llawer o ffyrdd unigryw o yfed coffi o gwmpas y byd sy´n werth eu profi.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Welsh : Mae ceunantu (neu geunantannu) yn golygu mynd i waelod ceunant, sydd naill ai´n sych neu´n llawn dŵr.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Welsh : Mae ceunantu yn cyfuno elfennau o nofio, dringo a neidio - ond ychydig o hyfforddiant neu ffitrwydd corfforol sydd ei angen i gychwyn arni (o´i gymharu â dringo creigiau, deifio sgwba neu sgïo alpaidd, er enghraifft).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Welsh : Mae heicio yn weithgaredd awyr agored sy´n cynnwys cerdded mewn amgylcheddau naturiol, yn aml ar lwybrau heicio.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Welsh : Mae cerdded dydd yn cynnwys pellteroedd o lai na milltir hyd at bellterau hirach sy´n gallu cael eu gwneud mewn diwrnod unigol.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Welsh : Ar gyfer taith gerdded un diwrnod ar hyd llwybr hawdd ychydig o baratoadau sydd eu hangen, ac mae unrhyw un rhesymol o heini yn gallu eu mwynhau.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Welsh : Gallai fod angen rhagor o baratoadau ar gyfer teuluoedd a phlant bach, ond mae diwrnod y tu allan yn bosibl hyd yn oed gyda babanod a phlant o dan oedran ysgol.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Welsh : Yn rhyngwladol, mae bron i 200 o sefydliadau teithio rhedeg. Mae´r rhan fwyaf ohonyn nhw´n gweithredu´n annibynnol.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Welsh : Mae olynydd Global Running Tours, Go Running Tours yn rhwydweithio dwsinau o ddarparwyr teithiau atyniadau ar bedwar cyfandir.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Welsh : Gyda gwreiddiau yn Nheithiau Rhedeg Barcelona, yn Barcelona, a Rhedeg Copenhagen, Copenhagen, ymunodd Teithiau Rhedeg Prague, wedi´i leoli yn Prague, ac eraill, yn gyflym.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Welsh : Mae llawer o bethau y mae´n rhaid i chi eu hystyried cyn a phan fyddwch chi´n teithio i rywle.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Welsh : Pan fyddwch chi´n teithio, disgwyliwch i bethau beidio â bod fel y maen nhw ¨yn ôl gartref¨. Bydd moesau, deddfau, bwyd, traffig, llety, safonau, iaith ac ati yn wahanol i ryw raddau i ble rydych chi´n byw.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Welsh : Dyma rywbeth mae angen i chi ei gofio bob amser, er mwyn peidio â chael siom neu anhoffter hyd yn oed dros ffyrdd lleol o wneud pethau.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Welsh : Mae asiantaethau teithio wedi bod o gwmpas ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae asiant teithio yn ddewis da fel arfer ar gyfer taith sy´n estyn y tu hwnt i brofiad blaenorol teithiwr o natur, diwylliant, iaith neu wledydd incwm isel.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Welsh : Er bod y rhan fwyaf o asiantaethau´n barod i dderbyn y mwyafrif o archebion rheolaidd, mae nifer o asiantaethau yn arbenigo mewn mathau penodol o deithio, ystodau cyllideb neu gyrchfannau.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Welsh : Gall fod yn well i ddefnyddio asiant sy´n archebu teithiau tebyg i´ch un chi yn aml.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Welsh : Cymerwch olwg ar ba deithiau mae´r asiant yn eu hyrwyddo, p´un ai ar wefan neu mewn ffenestr siop.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Welsh : Os oes eisiau gweld y byd yn rhad arnoch chi, o anghenraid, ffordd o fyw neu her, mae rhai ffyrdd o wneud hynny.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Welsh : Yn y bôn, maen nhw´n syrthio i ddau gategori: Naill ai gweithiwch wrth deithio neu rhowch gynnig ar gyfyngu ar eich treuliau. Mae´r erthygl hon yn canolbwyntio ar yr ail.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Welsh : I´r rheini sy´n fodlon i aberthu cysur, amser a rhagweladwyedd i wthio treuliau i lawr yn agos at sero, gweler teithio ar gyllideb isaf.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Welsh : Mae´r cyngor yn tybio nad yw teithwyr yn dwyn, yn tresmasu, yn cymryd rhan yn y farchnad anghyfreithlon, yn cardota, nac yn camfanteisio ar bobl eraill mewn unrhyw ffordd arall er eu budd eu hunain.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Welsh : Man gwirio mewnfudo fel arfer yw´r arosfan gyntaf ar ôl i chi ddod oddi ar awyren, llong, neu gerbyd arall.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Welsh : Mewn rhai trenau trawsffiniol mae archwiliadau yn cael eu gwneud ar y trên sy´n rhedeg a dylech fod ag ID dilys yn eich meddiant wrth i chi fynd ar un o´r trenau hynny.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Welsh : Ar drenau cysgu dros nos, efallai y bydd yr archwiliwr yn casglu pasbortau fel na fydd yn ymyrryd â´ch cwsg.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Welsh : Mae cofrestru yn ofyniad ychwanegol ar gyfer y broses fisa. Mewn rhai gwledydd, mae´n rhaid i chi gofrestru eich presenoldeb a´r cyfeiriad lle rydych chi´n aros â´r awdurdodau lleol.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Welsh : Mae´n bosibl fydd hyn yn gofyn am gwblhau ffurflen gyda´r heddlu lleol neu ymweliad â´r swyddfeydd mewnfudo.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Welsh : Mewn llawer o wledydd sydd a´r fath ddeddf, bydd gwestyau lleol yn trafod y cofrestriad (sicrhewch eich bod yn holi).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Welsh : Mewn achosion eraill, dim ond ar y rheini sy´n aros y tu allan i lety twristaidd bydd angen cofrestru. Fodd bynnag, mae hyn yn gwneud y gyfraith yn llawer mwy aneglur, felly ceisiwch wybodaeth o flaen llaw.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Welsh : Mae pensaernïaeth yn ymwneud â´r ffordd mae adeilad wedi´i ddylunio a´i adeiladu. Mae pensaernïaeth lle yn aml yn atyniad ynddo´i hun i dwristiaid.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Welsh : Mae llawer o adeiladau yn eithaf hardd i edrych arnynt a gall yr olygfa o adeilad tal neu ffenestr wedi´i lleoli´n glyfar fod yn werth ei weld.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Welsh : Mae pensaernïaeth yn gorgyffwrdd yn sylweddol â meysydd eraill gan gynnwys cynllunio trefol, peirianneg sifil, celfyddydau addurnol, dylunio mewnol a dylunio tirwedd.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Welsh : Gan ystyried pa mor bell yw nifer o´r pentrefi, ni fyddwch yn gallu dod o hyd i lawer o fywyd nos heb deithio i Albuqureque neu Santa Fe.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Welsh : Fodd bynnag, mae bron bob un o´r casinos a restrir uchod yn gweini diodydd, ac mae sawl un ohonynt yn dod ag adloniant enw brand i mewn (y rhai mawr yn bennaf yn union o amgylch Albuquerque a Santa Fe).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Welsh : Rhybudd: nid yw bariau trefi bach yn lleoedd da bob amser i´r ymwelydd o´r tu allan i´r dalaith dreulio amser.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Welsh : Yn un peth, mae gan ogledd Mecsico Newydd broblemau sylweddol gydag yfed a gyrru, ac mae crynodiad y gyrwyr meddw yn uchel yn agos at fariau trefi bach.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Welsh : Mae murluniau neu sgriblo digroeso´n cael ei adnabod fel graffiti.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Welsh : Er ei fod yn bell o fod yn ffenomen fodern, mae´r rhan fwyaf o bobl mae´n debyg yn ei gysylltu ag ieuenctid sy´n fandaleiddio eiddo cyhoeddus a phreifat gan ddefnyddio paent chwistrell.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Welsh : Fodd bynnag, y dyddiau hyn mae artistiaid graffiti cydnabyddedig, digwyddiadau graffiti a waliau ¨cyfreithlon¨. Mae paentiadau graffiti yn y cyd-destun hwn yn aml yn debyg i weithiau celf yn hytrach na thagiau annarllenadwy.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Welsh : Mae taflu bwmerang yn sgil boblogaidd y mae nifer o dwristiaid am ei meithrin.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Welsh : Os ydych chi am ddysgu taflu bwmerang sy´n dod yn ôl i´ch llaw, sicrhewch fod gennych chi fwmerang addas ar gyfer dychwelyd.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Welsh : Mae´r rhan fwyaf o fwmerangau sydd ar gael yn Awstralia mewn gwirioned yn rhai nad ydynt yn dychwelyd. Mae´n well i ddechreuwyr beidio ceisio taflu mewn gwyntog.English : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Welsh : Mae Pryd o fwyd Hangi yn cael ei goginio mewn pwll poeth yn y ddaear.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Welsh : Mae´r pwll naill ai´n cael ei gynhesu â cherrig poeth o dân, neu mewn rhai lleoedd mae gwres geothermol yn gwneud darnau o ddaear yn naturiol boeth.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Welsh : Mae´r hangi yn cael ei ddefnyddio´n aml i goginio cinio rhost traddodiadol.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Welsh : Mae sawl lle yn Rotorua yn cynnig hangi geothermol, tra gellir rhoi cynnig ar hangi eraill yn Christchurch, Wellington a mannau eraill.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Welsh : Mae gan MetroRail ddau ddosbarth ar drenau cymudo yn ac o gwmpas Cape Town: MetroPlus (hefyd yn cael ei alw´n ddosbarth cyntaf) a Metro (yn cael ei alw´n Drydydd Dosbarth).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Welsh : Mae MetroPlus yn fwy cyfforddus ac yn llai gorlawn ond ychydig yn ddrytach, ond mae´n dal yn rhatach na thocynnau metro arferol yn Ewrop.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Welsh : Mae gan bob trên gerbydau MetroPlus a Metro; mae cerbydau MetroPlus bob amser ar ben y trên sydd agosaf at Cape Town.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Welsh : Cario dros bobl eraill - peidiwch byth â gadael eich bagiau allan o´ch golwg, yn enwedig pan fyddwch chi´n croesi ffiniau rhyngwladol.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Welsh : Gallech chi gael eich hun yn cael eich defnyddio fel cludwr cyffuriau heb yn wybod i chi, fydd yn eich rhoi chi mewn trafferth mawr.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Welsh : Mae hyn yn cynnwys aros mewn llinell, gan y gallai cŵn sy´n arogli cyffuriau gael eu defnyddio ar unrhyw adeg heb rybudd.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Welsh : Mae gan rai gwledydd gosbau eithriadol o lym hyd yn oed am y troseddau cyntaf; mae´r rhain yn gallu cynnwys dedfrydau o garchar o dros 10 mlynedd neu farwolaeth.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Welsh : Mae bagiau heb eu goruchwylio yn darged ar gyfer lladrad a hefyd yn gallu denu sylw gan awdurdodau sy´n wyliadwrus am fygythiadau bomiau.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Welsh : Gartref, oherwydd eich bod yn agored yn barhaus i´r germau lleol, mae´r tebygolrwydd yn uchel iawn eich bod chi´n heintrydd rhagddyn nhw´n barod.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Welsh : Ond mewn rhannau eraill o´r byd, lle mae´r anifeiliaid bacteriolegol yn newydd i chi, rydych chi´n llawer mwy tebygol o redeg i mewn i broblemau.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Welsh : Hefyd, mewn hinsoddau cynhesach mae bacteria´n tyfu yn gyflymach ac yn goroesi´n hirach y tu allan i´r corff.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Welsh : Ac felly pla Bol Delhi, Melltith y Ffaro, Dialedd Montezuma, a´u nifer o ffrindiau.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Welsh : Yn yr un modd â phroblemau anadlol mewn hinsoddau mwy claear, mae problemau perfeddol mewn hinsoddau poeth yn weddol gyffredin ac yn y rhan fwyaf o achosion yn gwbl annifyr ond nid yn wirioneddol beryglus.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Welsh : Os ydych chi´n teithio mewn gwlad sy´n datblygu am y tro cyntaf - neu mewn rhan newydd o´r byd - peidiwch â bychanu´r sioc ddiwylliannol bosibl.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Welsh : Mae nifer o deithwyr sefydlog, galluog wedi cael eu llethu gan newydd-deb teithio´r byd datblygedig, lle gall nifer o addasiadau diwylliannol gronni´n gyflym.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Welsh : Yn enwedig yn eich dyddiau cyntaf, dylech ystyried gwario´n ffri ar westai, bwyd a gwasanaethau Gorllewinol eu steil a´u hansawdd, er mwyn helpu i ymgyfarwyddo.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Welsh : Peidiwch â chysgu ar fatres neu nad ar y ddaear mewn ardaloedd lle nad ydych chi´n gyfarwydd â´r ffawna lleol.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Welsh : Os ydych chi´n mynd i wersylla, dewch â chrud neu hamog gwersyll i´ch cadw rhag nadredd, sgorpionau a´u tebyg.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Welsh : Llenwch eich cartref gyda choffi coeth yn y bore a rhywfaint o de camomil ymlaciol gyda´r nos.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Welsh : Pan fyddwch chi ar wyliau yn eich gwlad eich hun, mae gennych chi´r amser i roi pleser i´ch hun a chymryd ychydig funudau ychwanegol i fragu rhywbeth arbennig.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Welsh : Os ydych chi´n teimlo´n fwy anturus, cymerwch y cyfle i greu sudd neu gymysgu smwddis:English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Welsh : Efallai y gwnewch chi ddarganfod diod syml y gallwch chi ei gwneud i frecwast pan fyddwch chi yn ôl i´ch trefn ddyddiol.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Welsh : Os ydych chi´n byw mewn dinas â diwylliant yfed amrywiol, ewch i fariau neu dafarnau mewn cymdogaethau nad ydych yn eu mynychu.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Welsh : I´r rhai sy´n anghyfarwydd ag iaith dechnegol feddygol, mae gan y geiriau heintus ac ymledol ystyron gwahanol.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Welsh : Mae clefyd heintus yn un sy´n cael ei achosi gan bathogen, fel feirws, bacteriwm, ffwng neu barasitiaid eraill.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Welsh : Mae clefyd heintus yn glefyd sy´n cael ei drosglwyddo´n hawdd trwy fod yn agos at berson sydd wedi´i heintio.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Welsh : Mae nifer o lywodraethau yn ei gwneud yn ofynnol i ymwelwyr sy´n dod i mewn i´w gwledydd, neu breswylwyr sy´n gadael eu gwledydd, gael eu brechu yn erbyn amrywiaeth o afiechydon.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Welsh : Mae´r gofynion hyn yn gallu dibynnu´n aml ar ba wledydd y mae teithiwr wedi ymweld â hwy neu´n bwriadu ymweld.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Welsh : Un o bwyntiau cryf Charlotte, Gogledd Carolina, yw bod ganddi ddigonedd o ddewisiadau o ansawdd uchel i deuluoedd.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Welsh : Mae preswylwyr o ardaloedd eraill yn dyfynnu cyfeillgarwch at deuluoedd yn aml fel prif reswm am symud yno, ac mae ymwelwyr yn ei chael hi´n hawdd i fwynhau´r ddinas â phlant o gwmpas.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Welsh : Yn yr 20 mlynedd diwethaf, mae nifer y dewisiadau sy´n gyfeillgar i blant ar gyrion Charlotte wedi tyfu´n aruthrol.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Welsh : Yn gyffredinol nid yw teuluoedd yn Charlotte yn defnyddio tacsis, er y gallant fod o ddefnydd mewn rhai amgylchiadau.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Welsh : Mae gordal am gael mwy na 2 deithiwr, felly gallai´r dewis hwn fod yn ddrutach na´r hyn sydd ei angen.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Welsh : Antarctica yw´r lle oeraf ar y ddaear, ac mae´n amgylchynu Pegwn y De.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Welsh : Mae ymweliadau twristaidd yn ddrud, yn gofyn am ffitrwydd corfforol, yn gallu digwydd yn haf ym misoedd Tachwedd i Chwefror yn unig, ac yn gyfyngedig i raddau helaeth i´r Penrhyn, Ynysoedd a Môr Ross.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Welsh : Mae cwpwl o filoedd o staff yn trigo yma yn yr haf mewn tua phedwar dwsin o safleoedd yn bennaf yn yr ardaloedd hynny; mae nifer fechan yn aros dros y gaeaf.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Welsh : Llwyfandir moel yw Mewndir Antarctica wedi´i orchuddio gan 2-3 km o iâ.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Welsh : Mae teithiau awyr arbenigol achlysurol yn mynd i´r mewndir, i fynydda neu i gyrraedd y Pegwn, sydd â chanolfan fawr.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Welsh : Mae Traffordd (neu Briffordd) Pegwn y De yn llwybr 1600 cilomedr o Orsaf McMurdo ar Fôr Ross i´r Pegwn.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Welsh : Eira cywasgedig ydyw gyda hafnau wedi´u llenwi a´u nodi gan faneri. Dim ond tractorau arbenigol, yn llusgo slediau â thanwydd a chyflenwadau, sy´n gallu teithio arno.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Welsh : Nid yw´r rhain yn ystwyth iawn felly mae´n rhaid i´r llwybr gymryd gwyriad hir o gwmpas y Mynyddoedd Trawsantarctig i ddod ar y llwyfandir.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Welsh : Yr achos mwyaf cyffredin ar gyfer damweiniau yn y gaeaf yw ffyrdd, palmentydd ac yn enwedig grisiau llithrig.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Welsh : O leiaf, bydd angen esgidiau â gwadnau addas arnoch chi. Mae esgidiau haf fel arfer yn llithrig iawn ar rew ac eira, mae rhai esgidiau gaeaf hyd yn oed yn ddiffygiol.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Welsh : Dylai´r patrwm fod yn ddigon dwfn, 5mm (1/5 modfedd) neu ragor, a´r deunydd yn ddigon meddal mewn tymereddau oer.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Welsh : Mae gan rai esgidiau stydiau ac mae cyfarpar stydiog i´w hychwanegu ar gyfer amodau llithrig, yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o esgidiau, ar gyfer y sodlau neu´r sodlau a´r gwadn.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Welsh : Dylai sodlau fod yn isel a llydan. Mae tywod, cerrig mân neu halen (calsiwm clorid) yn cael eu gwasgaru´n aml ar ffyrdd neu lwybrau i wella gafael.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Welsh : Nid annormaledd yw eirlithriadau; dim ond swm penodol o eira y gall llethrau serth ei ddal, a bydd meintiau dros ben yn syrthio i lawr fel eirlithriadau.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Welsh : Y broblem yw bod eira´n ludiog, felly mae angen rhywfaint o sbarduno arno i syrthio, ac mae rhywfaint o eira´n syrthio yn gallu bod yn ddigwyddiad sbarduno i´r gweddill.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Welsh : Weithiau, y digwyddiad ysgogi gwreiddiol yw´r haul yn cynhesu´r eira, weithiau rhagor o eira´n syrthio, weithiau digwyddiadau naturiol eraill, yn aml yn fod dynol.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Welsh : Colofn o aer pwysedd isel iawn sy´n troelli yw corwynt, sy´n sugno´r aer o´i amgylch i mewn ac i fyny.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Welsh : Maen nhw´n cynhyrchu gwyntoedd cryfion (yn aml 100-200 milltir yr awr) ac yn gallu codi gwrthrychau trwm i´r awyr, gan eu cario wrth i´r corwynt symud.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Welsh : Maen nhw´n dechrau fel tynffedau sy´n disgyn o gymylau storm, ac yn dod yn ¨gorwyntoedd¨ pan fyddan nhw´n cyffwrdd y ddaear.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Welsh : Mae darparwyr VPN (rhwydwaith preifat rhithiol) personol yn ffordd ardderchog o osgoi sensoriaeth wleidyddol yn ogystal â geohidlo Eiddo Deallusol masnachol.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Welsh : Maen nhw´n well na dirprwyon gwe am nifer o resymau: maen nhw´n arall-gyfeirio holl draffig y Rhyngrwyd, nid http yn unig.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Welsh : Maen nhw fel arfer yn cynnig lled band uwch ac ansawdd gwasanaeth gwell. Maen nhw wedi´u hamgryptio ac felly maen nhw´n anoddach i ysbïo arnyn nhw.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Welsh : Mae´r cwmnïau cyfryngau yn dweud celwydd fel mater o drefn am ddiben hyn, gan honni ei fod er mwyn ¨atal lladrata¨.English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Welsh : Mewn gwirionedd, nid yw codau rhanbarth yn cael dim effaith o gwbl ar gopïo anghyfreithlon; bydd copi darn am ddarn o ddisg yn chwarae´n hollol iawn ar unrhyw ddyfais lle bydd yr un wreiddiol.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Welsh : Y gwir bwrpas yw rhoi rhagor o reolaeth i´r cwmnïau hynny dros eu marchnadoedd; mae´n ymwneud yn gyfan gwbl â chylchdroi arian.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Welsh : Oherwydd bod galwadau´n cael eu cyfeirio dros y rhyngrwyd, nid oes angen i chi ddefnyddio cwmni ffôn sydd wedi´i leoli lle rydych chi´n byw neu lle rydych chi´n teithio.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Welsh : Nid oes unrhyw ofyn chwaith i chi gael rhif lleol o´r gymuned rydych chi´n byw ynddi; rydych chi´n medru cael cysylltiad lloeren â´r rhyngrwyd yn anialdir Chicken, Alasga a dewis rhif sy´n honni eich bod yn Arisona heulog.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Welsh : Yn aml, mae´n rhaid i chi brynu rhif byd-eang ar wahân sy´n galluogi ffonau PSTN i´ch ffonio chi. Mae o ble mae´r rhif yn dod yn gwneud gwahaniaeth i bobl sy´n eich ffonio chi.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Welsh : Apiau cyfieithu testun amser go iawn - apiau sy´n gallu cyfieithu darnau cyfan o destun o un iaith i un arall yn awtomatig.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Welsh : Gall rhai o´r cymwysiadau yn y categori hwn hyd yn oed gyfieithu testunau mewn ieithoedd tramor ar arwyddion neu wrthrychau eraill yn y byd go iawn pan fydd y defnyddiwr yn pwyntio´r ffôn clyfar tuag at y gwrthrychau hyn.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Welsh : Mae´r peiriannau cyfieithu wedi gwella´n ddramatig, ac yn awr maen nhw´n rhoi cyfieithiadau cywir mwy neu lai (a dwli´n anamlach), ond mae angen rhywfaint o ofal, gan ei fod dal yn bosibl eu bod nhw wedi cael y cwbl yn anghywir.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Welsh : Un o´r apiau mwyaf blaenllaw yn y categori hwn yw Google Translate, sy´n caniatáu cyfieithu all-lein ar ôl lawrlwytho´r data iaith a ddymunir.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Welsh : Gall defnyddio apiau llywio GPS ar eich ffôn clyfar fod y ffordd hawsaf a mwyaf cyfleus i lywio pan ydych chi allan o´ch mamwlad.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Welsh : Mae´n medru arbed arian dros brynu mapiau newydd ar gyfer GPS, neu ddyfais GPS annibynnol neu rentu un gan gwmni rhentu ceir.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Welsh : Os nad oes gennych chi gysylltiad data ar gyfer eich ffôn, neu pan fo allan o gyrhaeddiad, mae ei berfformiad yn gallu bod yn gyfyngedig neu heb fod ar gael.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Welsh : Mae pob siop gornel yn llawn o amrywiaeth ddryslyd o gardiau ffôn talu ymlaen llaw y gellir eu defnyddio o ffonau talu neu ffonau cyffredin.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Welsh : Er bod y rhan fwyaf o gardiau yn dda ar gyfer galw unrhyw le, mae rhai yn arbenigo mewn darparu cyfraddau galw ffafriol i grwpiau penodol o wledydd.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Welsh : Mae mynediad i´r gwasanaethau hyn yn aml trwy rif ffôn di-doll y gellir ei ffonio o´r rhan fwyaf o ffonau yn rhad ac am ddim.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Welsh : Mae rheolau ynghylch ffotograffiaeth arferol hefyd yn berthnasol i recordio fideo, hyd yn oed yn fwy felly.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Welsh : Os nad yw tynnu llun yn unig yn cael ei ganiatáu, yna ddylech chi ddim meddwl hyd yn oed am recordio fideo ohono.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Welsh : Os ydych chi´n defnyddio drôn, gwiriwch ymhell o flaen llaw ynghylch yr hyn y cewch ffilmio a pha drwyddedau neu drwyddedau ychwanegol sy´n ofynnol.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Welsh : Mae hedfan drôn ger maes awyr neu dros dyrfa bron bob amser yn syniad drwg, hyd yn oed os nad yw´n anghyfreithlon yn eich ardal.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Welsh : Y dyddiau hyn anaml y bydd teithiau awyr yn cael eu bwcio´n uniongyrchol trwy´r cwmni hedfan heb chwilio a chymharu prisiau yn gyntaf.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Welsh : Weithiau mae´r un hediad yn medru bod â phrisiau gwahanol iawn ar amrywiol gydgaslyddion ac mae´n talu i gymharu canlyniadau chwilio a hefyd i edrych ar wefan y cwmni hedfan ei hun cyn archebu.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Welsh : Er efallai na fydd angen fisa arnoch chi am ymweliadau byr â rhai gwledydd fel twrist neu ar gyfer busnes, mae mynd yno fel myfyriwr rhyngwladol yn gyffredinol yn gofyn am arhosiad hirach na mynd yno fel twrist achlysurol yn unig.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Welsh : Yn gyffredinol, bydd aros mewn gwlad dramor am gyfnod estynedig o amser yn gofyn i chi sicrhau fisa o flaen llaw.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Welsh : Yn gyffredinol, mae gan fisâu myfyrwyr ofynion a gweithdrefnau cyflwyno ceisiadau gwahanol i fisâu twristaidd neu fusnes arferol.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Welsh : Ar gyfer y rhan fwyaf o wledydd, byddwch angen llythyr cynnig gan y sefydliadau lle rydych chi´n dymuno astudio, yn ogystal â thystiolaeth o gronfeydd i gynnal eich hun am flwyddyn gyntaf eich cwrs o leiaf.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Welsh : Gwiriwch gyda´r sefydliad, yn ogystal â´r adran fewnfudo ar gyfer y wlad rydych chi´n dymuno astudio ynddi, am ofynion manwl.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Welsh : Oni bai eich bod yn ddiplomydd, mae gweithio dramor fel arfer yn golygu y bydd rhaid i chi ffeilio treth incwm yn y wlad rydych chi´n byw ynddi.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Welsh : Mae treth incwm wedi´i strwythuro´n wahanol mewn gwledydd gwahanol, ac mae´r cyfraddau a´r dosbarthiadau treth yn amrywio´n fawr o un wlad i´r llall.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Welsh : Mewn rhai gwledydd ffederal, fel yr Unol Daleithiau a Chanada, mae treth incwm yn cael ei osod ar y lefel ffederal ac ar y lefel leol, felly gall y cyfraddau a´r dosbarth amrywio o ranbarth i ranbarth.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Welsh : Er nad oes gwiriad mewnfudo fel arfer pan fyddwch yn cyrraedd eich mamwlad, neu ei fod yn ffurfioldeb, gall rheoli tollau fod yn boen.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Welsh : Sicrhewch eich bod yn gwybod beth rydych chi´n gallu a ddim yn gallu dod i mewn a datganwch unrhyw beth dros y terfynau cyfreithiol.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Welsh : Y ffordd hawsaf i ddechrau ym maes busnes ysgrifennu am deithio yw mireinio eich sgiliau ar wefan blog teithio sefydledig.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Welsh : Ar ôl i chi ddod yn gyfforddus â fformatio a golygu ar y we, yn ddiweddarach, efallai y byddwch am greu eich gwefan eich hun.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Welsh : Mae gwirfoddoli tra´n teithio yn ffordd wych o wneud gwahaniaeth ond nid yw´n ymwneud â rhoi yn unig.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Welsh : Mae byw a gwirfoddoli mewn gwlad dramor yn ffordd wych o ddod i adnabod diwylliant gwahanol, cyfarfod pobl newydd, dysgu amdanoch chi eich hun, cael synnwyr o bersbectif a meithrin sgiliau newydd hyd yn oed.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Welsh : Mae´n gallu bod yn ffordd dda hefyd i estyn cyllideb i ganiatáu arhosiad hirach rhywle gan fod llawer o swyddi gwirfoddol yn darparu ystafell a bwyd ac mae ychydig yn talu cyflog bach.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Welsh : Roedd y Llychlynwyr yn defnyddio dyfrffyrdd Rwsiaidd i gyrraedd y Môr Du a Môr Caspia. Gellir defnyddio rhannau o´r llwybrau hyn o hyd. Dylech wirio´r angen posibl am drwyddedau arbennig, a allai fod yn anodd eu cael.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Welsh : Mae Camlas y Môr Gwyn-Baltig yn cysylltu Cefnfor yr Arctig gyda´r Môr Baltig, trwy Lyn Onega, Llyn Ladoga a Saint Petersburg, yn bennaf drwy afonydd a llynnoedd.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Welsh : Mae Llyn Onega hefyd yn gysylltiedig â Volga, felly mae dod o Fôr Caspia trwy Rwsia yn dal i fod yn bosibl.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Welsh : Dylech fod yn dawel eich meddwl y bydd popeth yn eithaf amlwg unwaith y byddwch chi´n cyrraedd y marinâu. Byddwch yn cyfarfod ffawdheglwyr cychod eraill a byddant yn rhannu eu gwybodaeth gyda chi.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Welsh : Yn y bôn byddwch chi´n gosod hysbysiadau yn cynnig eich cymorth, yn camu ar hyd y dociau, yn mynd at bobl sy´n glanhau eu cychod hwylio, yn ceisio gwneud cysylltiad â morwyr yn y bar, ayb.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Welsh : Ceisiwch siarad â chymaint o bobl â phosibl. Ar ôl ychydig bydd pawb yn eich adnabod chi a byddant yn rhoi awgrymiadau pa gwch sy´n chwilio am rywun.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Welsh : Dylech ddewis eich cwmni hedfan Teithiwr Rheolaidd mewn cynghrair â gofal.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Welsh : Er y gallech chi feddwl ei bod yn reddfol i ymuno â´r cwmni hedfan rydych chi´n ei ddefnyddio fwyaf, dylech chi fod yn ymwybodol fod y breintiau a gynigir yn aml yn wahanol a gallai pwyntiau hedfanwr mynych fod yn fwy hael o dan gwmni hedfan gwahanol yn yr un gynghrair.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Welsh : Mae cwmnïau hedfan fel Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways a Turkish Airlines wedi ehangu´u gwasanaethau i Affrica yn fawr, ac yn cynnig cysylltiadau â llawer o ddinasoedd Affricanaidd mawr ar gyfraddau mwy cystadleuol na chwmnïau hedfan Ewropeaidd eraill.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Welsh : Mae Turkish Airlines yn hedfan i 39 cyrchfan mewn 30 o wledydd Affrica ers 2014.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Welsh : Os oes gennych chi amser teithio ychwanegol, gwiriwch i weld sut mae cyfanswm eich dyfynbris i Affrica yn cymharu â phris o gwmpas y byd.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Welsh : Peidiwch ag anghofio ychwanegu costau ychwanegol fisâu ychwanegol, trethi ymadael, cludo ar y ddaear, ayb. ar gyfer yr holl leoedd hynny y tu allan i Affrica.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Welsh : Os oes eisiau hedfan o gwmpas y byd arnoch chi yn gyfan gwbl yn Hemisffer y De, mae´r dewis o hediadau a chyrchfannau yn gyfyngedig oherwydd prinder llwybrau ar draws cefnforoedd.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Welsh : Does dim cynghrair cwmni hedfan yn cwmpasu´r tair taith dros gefnforoedd yn Hemisffer y De (ac nid yw SkyTeam yn cwmpasu unrhyw un o´r teithiau).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Welsh : Fodd bynnag, mae Star Alliance yn cwmpasu popeth ac eithrio De´r Pasiffic o Santiago de Chile i Tahiti, sydd yn hediad LATAM Oneworld.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Welsh : Nid yr hediad hwn yw´r unig ddewis os ydych chi´n dymuno hepgor De´r Môr Tawel ac arfordir gorllewinol De America. (gweler isod)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Welsh : Yn 1994, aeth rhanbarth ethnig Armenaidd Nagorno-Karabakh i ryfel yn erbyn yr Aseris.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Welsh : Gyda chefnogaeth Armenia, cafodd gweriniaeth newydd ei chreu. Fodd bynnag, ni wnaeth unrhyw genedl sefydledig - dim hyd yn oed Armenia - ei chydnabod yn swyddogol.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Welsh : Mae dadleuon diplomyddol dros y rhanbarth yn parhau i amharu ar berthnasoedd rhwng Armenia ac Aserbaijan.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Welsh : Ardal y Gamlas (Iseldireg: Grachtengordel) yw´r ardal enwog o´r 17eg ganrif o amgylch Binnenstad Amsterdam.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Welsh : Mae´r ardal gyfan wedi´i dynodi yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO am ei gwerth diwylliannol a hanesyddol unigryw, ac mae prisiau ei heiddo ymhlith yr uchaf yn y wlad.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Welsh : Mae Cinque Terre, sy´n golygu Pum Tir, yn cynnwys y pum pentref arfordirol bach Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza a Monterosso wedi´u lleoli yn rhanbarth Liguria yr Eidal.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Welsh : Maen nhw wedi eu rhestru ar Restr Treftadaeth Byd UNESCO.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Welsh : Dros y canrifoedd, mae pobl wedi adeiladau terasau yn ofalus ar y dirwedd arw, serth hyd at y clogwyni sy´n edrych dros y môr.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Welsh : Rhan o´i swyn yw´r diffyg datblygu corfforaethol gweledol. Mae llwybrau, trenau a chychod yn cysylltu´r pentrefi, ac nid yw ceir yn gallu eu cyrraedd o´r tu allan.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Welsh : Mae´r ffurfiau o Ffrangeg sy´n cael eu siarad yng Ngwlad Belg a´r Swistir ychydig yn wahanol i´r Ffrangeg sy´n cael ei siarad yn Ffrainc, er eu bod nhw´n ddigon tebyg i fod yn ddealladwy i´w gilydd.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Welsh : Yn benodol, mae gan y system rifo yn rhannau Gwlad Belg a´r Swistir sy´n siarad Ffrangeg rai mân bethau anghyffredin sy´n wahanol i´r Ffrangeg sy´n cael ei siarad yn Ffrainc, ac mae ynganiad rhai geiriau ychydig yn wahanol.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Welsh : Serch hynny, byddai pob siaradwr Ffrangeg yng Ngwlad Belg a´r Swistir wedi dysgu Ffrangeg safonol yn yr ysgol, felly byddent yn gallu eich deall hyd yn oed pe byddech chi´n defnyddio´r system rifo safonol yn Ffrangeg.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Welsh : Mewn sawl rhan o´r byd, mae codi llaw yn ystum cyfeillgar, yn awgrymu ¨helo¨.English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Welsh : Fodd bynnag, ym Malaysia, o leiaf ymhlith pobl Malaysia yn yr ardaloedd gwledig, mae´n golygu ¨dewch draw,¨ yn debyg i´r mynegfys wedi´i blygu at y corff, ystum sy´n cael ei ddefnyddio mewn rhai gwledydd Gorllewinol, a dylai gael ei ddefnyddio at y diben hwnnw´n unig.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Welsh : Yn yr un modd, gall teithiwr Prydeinig yn Sbaen gamgymryd chwifiad llaw ffarwel gyda´r gledr yn wynebu´r chwifiwr (yn hytrach na´r unigolyn y chwifir ato) fel ystum i ddod yn ôl.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Welsh : Mae ieithoedd ategol yn artiffisial neu ieithoedd adeiledig wedi´u creu â´r bwriad o hwyluso cyfathrebu rhwng pobloedd a fyddai fel arall yn cael anhawster i gyfathrebu.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Welsh : Maen nhw ar wahân i ieithoedd cyffredin, sydd yn ieithoedd naturiol neu organig sy´n dod yn drech am ryw reswm neu´i gilydd fel dull cyfathrebu rhwng siaradwyr ieithoedd eraill.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Welsh : Yng ngwres y dydd, mae teithwyr yn gallu profi rhithluniau sy´n edrych fel dŵr (neu bethau eraill).English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Welsh : Mae´r rhain yn gallu bod yn beryglus os yw´r teithiwr yn dilyn y rhith, gan wastraffu egni gwerthfawr a dŵr sy´n weddill.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Welsh : Mae hyd yn oed y diffeithdir poethaf yn gallu mynd yn eithriadol o oer yn y nos. Mae hypothermia yn risg wirioneddol heb ddillad cynnes.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Welsh : Yn yr haf, yn enwedig, bydd angen i chi wylio am fosgitos os byddwch chi´n penderfynu cerdded trwy´r goedwig law.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Welsh : Hyd yn oed os ydych chi´n gyrru trwy´r goedwig law is-drofannol, mae ychydig eiliadau â´r drysau´n agored tra´ch bod yn mynd i mewn i´r cerbyd yn ddigon i fosgitos ddod i mewn i´r cerbyd gyda chi.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Welsh : Mae ffliw adar, neu ffliw adaraidd yn fwy ffurfiol, yn gallu heintio adar a mamaliaid.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Welsh : Llai na mil o achosion sydd wedi cael eu cofnodi erioed mewn bodau dynol, ond mae rhai ohonynt wedi bod yn farwol.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Welsh : Mae´r rhan fwyaf wedi cynnwys pobl sy´n gweithio gyda dofednod, ond mae rhywfaint o risg i wylwyr adar hefyd.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Welsh : Mae ffïordau a dyffrynoedd serth sydd yn arwain yn sydyn at lwyfandir uchel, gwastad mwy neu lai, yn nodweddiadol o Norwy.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Welsh : Yn aml, cyfeirir at y llwyfandiroedd hyn fel ¨vidde¨ sy´n golygu gofod eang, agored heb goed, ehangder diderfyn.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Welsh : Yn Rogaland ac Agder maen nhw fel arfer yn cael eu galw yn ¨hei¨ sy´n golygu rhostir di-goed yn aml wedi´i orchuddio â grug.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Welsh : Nid yw´r rhewlifoedd yn sefydlog, ond yn llifo i lawr y mynydd. Bydd hyn yn achosi craciau, holltau, a allai gael eu cuddio gan bontydd eira.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Welsh : Mae waliau a thoeau ogofâu iâ yn gallu dymchwel ac mae craciau yn gallu cael eu cau.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Welsh : Ar ymylon rhewlifoedd mae blociau enfawr yn torri´n rhydd, yn syrthio ac efallai´n neidio neu rolio ymhellach o´r ymyl.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Welsh : Mae´r tymor i dwristiaid ar gyfer gorsafoedd y bryniau yn dod i´w anterth yn gyffredinol yn ystod yr haf yn India.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Welsh : Fodd bynnag, mae ganddyn nhw fath gwahanol o harddwch a swyn yn ystod y gaeaf, gyda nifer o orsafoedd ar y bryniau´n cael llawer o eira ac yn cynnig gweithgareddau fel sgïo ac eirafyrddio.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Welsh : Dim ond ychydig o gwmnïau hedfan sy´n dal i gynnig prisiau profedigaeth, sy´n cynnig gostyngiad bach ar gost teithio ar y funud olaf i angladd.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Welsh : Mae cwmnïau hedfan sy´n cynnig y rhain yn cynnwys Air Canada, Delta Air, Lines, Lufthansa ar gyfer hediadau sy´n codi o´r Unol Daleithiau neu Ganada, a WestJet.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Welsh : Ym mhob achos, mae´n rhaid i chi archebu dros y ffôn yn uniongyrchol â´r cwmni awyrennau.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.