40 days English and Southwestern Dinka conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Thuɔŋjäŋ languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Southwestern Dinka : Ku në köl ë Tök acï kɔc cï piöc pan abun ye cɔɔl (Stanford) ye kɔc kuën thin në wal acik caal lan adë kë dhöl dɛ̈t yennë tuany gël aloŋ ë rälic, këthin wën ye waraga wäl bei thin ye cɔɔl (Inkjet) acï rɔt lëu ëtök ë U.S.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Southwestern Dinka : Kɔc wën ye käŋ yɔ̈p cök ayik luel lan adë kë yök ë tuany ye cɔɔl arɛɛm ë yuɔmic ku jɔl ya jɔŋ ë ɣɔɔl ku tuany ye cɔɔl adarwal, ku jɔl ya Malarëya të nɔŋ kɔc kor piir nyin ë bɛ̈ï wäcic. Në abaŋ ë pïïr tën në kɔc tuany ëë tuany ye cɔɔl arɛɛm ë thïïn alëu ku bïk nyin duɔ̈ thɔ̈ŋ ke kɔc cï kuɛth në bɛ̈i wäcïc.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Southwestern Dinka : Të wën cï JAS 39C Gripen rɔt dɛny dhölic ë thaa dhoŋuan ku yul ka thiɛ̈ɛ̈rdiäk (9.30am) në thaa thïn wën kuch apuɔth. (0230 UTC) ku pɛ̈ɛ̈tic ëë metaar ëë riɛ̈th nhial lɔ̈m .English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Southwestern Dinka : Raan wën ye tiɛɛr geer acï yɔ̈k ke cït bɛ̈ny ë Squadron ye cɔɔl Dilokrit Pattavee.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Southwestern Dinka : Kɔc wën ye wëël ɣäth aɣeer acï jam lanadɛ̈ ka thurumbil wën yënnë mac yoor yen acï wïk të wic ɣen bë mac yoor.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Southwestern Dinka : Ku në piɛ̈ɛ̈th ka thiɛ̈ɛ̈rou ku bɛ̈t ke Vidal acï rɔ̈t mat akut ëë Barca yic në pɛ̈ɛ̈ï kadiäk wäär cë lɔ pan thiin ye cɔɔl Sevilla.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Southwestern Dinka : Ku mëën ëë lee kɔc pan cɔɔl Catalan ke Vidal acï thuɛ̈ɛ̈c arak thiɛ̈ɛ̈r ŋuan ku dhoŋuan akuut denic.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Southwestern Dinka : Ku lɔ ëë dhööl ciɛɛlic ajɔk rɔt ëë tha thiɛ̈ɛ̈r ku tök (11.00) ëë yuul thin wën (UTC+1) ke kuac ɣɛɛr ce yenhom tiŋ keek ke ɣön apuruk të thiäk ke të rëër Bɛ̈nydït Baai thin.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Southwestern Dinka : Kan ci tha thiɛ̈ɛ̈r ku tök lɔ ka akuutdït ëë kɔc ye acï dhöl thiɔ̈kic aloŋ tueŋ ëë thurumbil ye kɔc cath thin.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Southwestern Dinka : Ëë thaa thiɛ̈ɛ̈r ku tök ka apuruk ye kɔc dɔm aci kɔc cï dhöl thiɔ̈k nhom thiɛ̈ɛ̈c ku bïk dhuuk ciɛ̈ɛ̈n ku keek awic bë keek yiɛ̈ɛ̈k të bik keek ya cath ëë ke cök të cï dhöl nhom thiäŋ ëë thurumbil.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Southwestern Dinka : Eë tha thiɛ̈ɛ̈r ku tökic ke kɔc cï dhöl thiɔ̈ɔ̈k nhom keek aci lɔ Trafalgar alɔŋ dhölë tëëk Aldwych ku jɔl ya dhöl ëë Kingway bë lɔ̈ Holborn të wënnë yen loi ëë diäär ëë yandit thin makɔ̈u ëë ke cï ke cin dɔm ku leek kë ɣön abakeny.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Southwestern Dinka : Nadal acë Canadian wuɔ̈r arak dhorou ku jɔl aa rou.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Southwestern Dinka : Yen acï wuɔ̈ɔ̈r ëë kɔc ë Raonic rɛ̈ɛ̈r pannë Brisbane ëë nïïn thiɔ̈k wäär lipë thuɛ̈ɛ̈c thok.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Southwestern Dinka : Nadal acë lim ëë göl tueŋ ëë thuɛ̈ɛ̈c ku bï tiam ëë thiɛ̈ɛ̈rbɛ̈ɛ̈t ku bɛ̈ɛ̈t ëë ke cï ɣen naŋ thiɛ̈ɛ̈r dhorou ku dhetem.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Southwestern Dinka : Wën cï thuɛ̈ɛ̈c thök go Muɔrŋaknhom akut ye cɔɔl Clay luel lë ɣɛn acï puɔu miɛt ëë dhuk cï ɣook dhuk ciɛ̈ɛ̈n alɔŋ riɛɛlic ëë kë cï ɣook kɔc wuɔ̈ɔ̈r ëë wëëric. Tɔ̈ tɔ̈ ɣɛn ëtɛ̈n awiɛ̈ɛ̈c ku buk tiam.English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Southwestern Dinka : Akut ë ¨Waragak ye cɔɔl Panama¨ yen ka mɛ̈ɛ̈t waragak Bianabur thiäär nhom alɔŋ akut ë löŋdït ëë Panama Mossack Fonseca, acï wɛ̈ɛ̈t ɣäth aɣɛɛr ë runnë tiim ka rou ku thiär ku dhetem.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Southwestern Dinka : Aye athöör nyuɔth lɔnadë kë ɣɔ̈t thiaar ku ŋuan ëë wëu tɔ̈ɔ̈u thiin aci kɔc loŋ jiɛɛk kuony biik tiim ce kuen wëu pan Amerika ye cɔɔl Dollar a thian bë tene ye kek juɛ̈r atap ku jɔl ya lɔ̈ŋ kɔ̈k ajuɛ̈ɛ̈r.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Southwestern Dinka : Ɣöndït ëë gätë wëël pannë British ye cɔɔl Guardian aci thɔ̈ɔ̈ŋ ke vön ëë tɔ̈ɔ̈u wëu ye cɔɔl Deutsche aci tiim tök ku buɔt ka rou aci gël tën akuut kɔ̈k.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Southwestern Dinka : Kɔc ake cë puɔ̈th riäk go kë lɔ ëë dhölic ëë pinynhom ëbɛ̈n, go kɔc wën muk löŋ ëë Pan ye cɔɔl Iceland ku jɔl ya Pakistan go kë kuec ëë luɔɔi.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Southwestern Dinka : Raan ye cɔɔl Ma yen acë dhiëëth pinyë Hong-Kong ku le kuëën pan abun ye cɔɔl New York ku panabun ee löŋ kueen thin ye cɔɔl Harvard ku jɔl bɛɛr rëër pan Amirka apɛɛi arɛ̈ɛ̈k bë ruɔ̈k yieth kënnë maŋök.English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Southwestern Dinka : Hiseh aci acë jam lan bï raan cɔɔl Ma kat të lee akuëën looi ke yen ariɛ̈ɛ̈c ë wɛ̈ɛ̈t bï baai riäk.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Southwestern Dinka : Hiseh aci teer lanadë ke thura raan cɔɔl Ma acï piath apɛɛidït.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Southwestern Dinka : Na cɔk alan cï ye cääk kɔ̈u, yen raan cɔɔl Ma ka ŋot ke cï bɛ̈n tiam ëë kam den keek ke kɔc ke piny ëë China.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Southwestern Dinka : Ke ye aköle ke raandit muk thuɛ̈ɛ̈c nhom aye cɔɔl Alex Ovechkin ke ye raan paandït ye cɔɔl Washington.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Southwestern Dinka : Yen aci kɔc wuɔ̈ɔ̈r arak rou, ku ben kony arak rou pan në Washington ke dhiëëc ku jɔl ya Atlanta ke diäk.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Southwestern Dinka : Ovechkin aci muɔ̈c tueŋ gam tënnë raan cɔɔl rookie Nicklas .English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Southwestern Dinka : Gon ëë rou cï täu makɔ̈u ayen ee gon ke ja thiɛ̈ɛ̈r dhetem abaŋë ruɔ̈nic ku yen ee raan tueŋ cï gon thiɛ̈ɛ̈r dhetem täu mɛ̈n run tiɛm tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku dhiɛ̈ɛ̈c ku jɔl ya thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku dhetem.tha wën cï Jaromir Jagr ku jxl ya Mario Lemieux cï keek thiɔ̈k bïk nyäŋ wei.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Southwestern Dinka : Batten acë ruɔ̈k ke ye raan töŋ kɛɛm raan tiɛm tök ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ëë tim ka rou ku run ka bɛ̈ɛ̈t ku buɔt ka ŋuan cï kueth ëë cin cë thɔ̈ŋ ke ye bianabur rou ku käŋ kadiäk.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Southwestern Dinka : Ku ye acï jɛ̈ɛ̈t nhom panabundït ee kɔc piɔ̈c ëë luɔi ku jɔl ya aloŋ ëë pial ëë guɔ̈p ye cɔɔl Virgina ëë run tiɛm tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ku ye acë panabun acë kuɔny apɛɛidït.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈n yennë kɔc awuɔ̈c maac thin Abu Ghraib tɔ̈ pannë Iraq yen acë dɛ̈ɛ̈p tëwën cï kɔc ci puɔ̈th riäk lɔ aɣeer bïk riäk piääth ken lɔ nyuɔth.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈nnë ye kɔc mac thin yen acë rɛ̈ɛ̈c apɛɛi të wën cë ye yök ke lɔŋic yaŋ të wën cï apuruk Amirka ee löömEnglish : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Southwestern Dinka : Piquet Jr. acë rɔt dɛny ëë run tiɛm karou ku run ka bɛ̈ɛ̈t pannë Singapore Grand Prix ëë thaa thin wën cï wɛ̈ɛ̈r kɔ̈ɔ̈c kam ken keek ke Fernando Alonso të wën cï yen thurumbil puɔth bɛ̈ɛ̈i.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Southwestern Dinka : Thaa thin wën cï thurumbil kɔ̈ɔ̈c Alonso nhom tuɛŋ ee ku bïk lööm ëë miök ëë thurumbil puɔth yic ku lee nhial ku bë la caal ke ye raan ci tiam.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Southwestern Dinka : Piquet Jr. yen acë bɛ̈n cop ëë luɔi yic ëë run tiɛm ka rou ku run ka dhoŋuan të cɔɔl Hungarian Grand Prix.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Southwestern Dinka : EE tha bɛ̈ɛ̈t ku yul ka thiɛ̈ɛ̈r ŋuan ku dhetem wɛ̈ɛ̈r ciɛɛlic, aci wiëëk ëë gɛɛuic kënnë aci nyuɔth lonadë ke riän nhial tueŋ aci löny tëde.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Southwestern Dinka : Ɣɛɛrdït acï nhial meeric arak rou wakɔ̈u .English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Southwestern Dinka : Ku yuïïk nhial ëë ɣöötdït bäär ka dhiëëc yen alɔ tueŋ ëtɛ̈ɛ̈n, tënnë jöt atɔ̈ ee ciɛɛlic.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Southwestern Dinka : Akuut ëë PBS anɔŋ kë cïït ariöpdït ye yic rou yök , ku kaat de aciikic ëë kam ëë yï Sasame Street keek kë Mister Rogers.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Southwestern Dinka : Yen bidiyo ɛben abe lui ye wɛt tok ku buɔk waac ic be caath ke ic ɛben.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Southwestern Dinka : Ku piooc kan ɛɛ miith kuony bikki noŋ nyiic ni taan benneke buk nyɛɛi kuany ti lɛɛk kɛk kuɛn ɣɔɔtne kuɛn noŋ buɔ.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Southwestern Dinka : Raan cɔl John Grant tɔ nï WNED Buffaloɣic (home station Reading Rainbow) ¨ku jɛɛm kɔcke Reading Rainbow,... aye miith piooc bikki kuɛn ku bikki kuɛɛn nhiaarɣic - [ku niye] piooc kanɣic ɛɛ miith lɛɛk bikki buk kuany ku kuɛnkë.¨English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Southwestern Dinka : Aye yuu naan maan ye kan acennë wɛu taau thin agut raan cɔl John Grant, atɔthin kennë kɛk loŋë kakkë piooc ɣic ni thaa loi kang rɔth.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Southwestern Dinka : Apuɔ̈k aci rɔt looi abaŋ ciɛɛm të thɔ̈ɔ̈ny ye cɔɔl Cape Verde, yen abë thiäi ëë ɣän kɔ̈k, aci kɔc ye daai ëë käk aliiric luel.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Southwestern Dinka : Eë mën thinnë yoomdït atɔ̈ thin ku ka wel ye nhom të lɔ tueŋ.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Southwestern Dinka : Yoomdït cɔɔl Fred ëë thoŋ ëë kɔc ɣeer, yen acï yök aloŋ ciɛ̈n ku jɔl ya alɔŋ cuɛ̈ɛ̈c të bï ëë Atlantic mënnë ëtɛ̈ɛ̈k ë kë dït ye käŋ tïŋ, kä tɔ̈ nhial ye cɔɔl kënë käŋ cooc. Yen aci yök ke ye kɔɔrdït rɛ̈ɛ̈r kɔɔr kadiak cök aloŋ cuëëc ëë kë cït thiɛ̈ɛ̈rdiak ku dhiëëc.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Southwestern Dinka : Eë pɛi dhoŋuan ke ye nïïn thiɛ̈ɛ̈rou ku ŋuan ëë run tiɛm tök ku buɔt ka dhorou ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ku dhoŋuan ke pan ye cɔɔl Arthur Guinness acë ka rɛ̈ɛ̈r piny ëë St James´ Gate Brewery tɔ pan ye cɔɔl Dublin, Ireland acë mɛ̈ɛ̈l ku bë rɛ̈ɛ̈r keek tiim ka dhoŋuanEnglish : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Southwestern Dinka : Ee ruɔ̈n bot karou ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ka akut ëë ɣɔɔc wɛɛi ëë käŋ acï rɔt juak agut bë naŋ kë cïït bianabur thiäär ëë wëu pannë Europe ëë ruɔ̈n thok ebɛ̈n.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Southwestern Dinka : Jonny Reid ee raan tɔ̈ŋ ëë ye kuëth akut ë Zealand yic ku ye akölë, ka cë raan nɔŋ ruun ka thiɛ̈ɛ̈rŋuan ku bɛ̈ɛ̈t ye cɔɔl Auckland Harbour Bridge wuɔ̈ɔ̈r ëë kat .English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Southwestern Dinka : Mony ye cɔɔl Reid acë lëu ku bë kat ayic dhorou ëë kamdït meecic apɛɛi ëë Kubur nhom.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Southwestern Dinka : Apuruk ke piny ëë Zealand keek acë kat ëë thurumbil cɔɔl Radar, acik yök ke rielic të wën wic keek bïk të cït të kɛ̈t Reid thïn ŋic ku të cï keek bɛ̈n ŋic ee tën awën cï keek gɛ̈ɛ̈r den miɛt nyin piny keek apuruk mac kɔc.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Southwestern Dinka : Ëë pɛ̈ɛ̈ï cï lɔ wäär kadiäk, ke kɔc ëë ke cï keek maac ka thiɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈t, keek acï luɔ̈ny bei ɣɔɔn në dööm ke cën luŋ cë looi.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Southwestern Dinka : EE pɛɛi ŋuan ee ruɔ̈n ke löŋ acë bɛ̈n bei tënnë raandït muk löŋ ye cɔɔl Glynn lan bï kɔc cï maac lac a lony të cin en luŋ cï dac cɔɔl ëë Bɛ̈nydït muk löŋ.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny acï wɛ̈ɛ̈r yen kɔc waar cɔl atɔ̈ rin ku bë kä cë ke raan cë waar kum ya gät piny athööric ku jɔl ya bë ke täu ëë luŋ ye käŋ täu thin.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Southwestern Dinka : Pïŋ ëë thiɛ̈ɛ̈c ë thok ëë köl ëë raan cï awuɔ̈c looi, yen aye nyuɔth.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Southwestern Dinka : Peter Costello raan ee muuk Australian yen aniɛɛr bë bɛ̈ny baai cɔɔl John Howard tiam bë ya raan akuut ëë bäny ku bë kuny de gam aloŋ ëë cirkadït ëë dhɛ̈ɛ̈ŋ.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Southwestern Dinka : Raan ye ccɔɔl Costello aci luel lonadë ke riɛl ëë këdït ëë thääthë mɛ̈ɛ̈c yen acï tɔ̈ ke cë ŋiɛ̈ɛ̈c looi apuɔth ku Australia abï luoi de kuany cök.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Southwestern Dinka : Të bii ɣen ke ye kënnë ɣooc kä bë rɛ̈ɛ̈r ke ɣook . Yen të de, acën të bï keek kuec ëë en thin yen këdït tuuc. Aci Costello luel.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Southwestern Dinka : Eë wɛ̈t ë raan cɔɔl Ansa, bolis e diɛ̈r wet nɛ̈k baany Mafia rot kaamken arin atëër bany ku wet bi yen tɔŋ dit tet cɔl ala riip .English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Southwestern Dinka : Acï apuruk luel lan ye Lo Piccolo nɔŋ ɣen cindït tënnë Provenzano ku jɔl ya nyiɛ̈ny dit de ace yiɛ̈ athɛɛk ëkɔc thɛɛr ago wël ëë raan cɔɔl Provenzano muk nhiima go baai lɔ tueeŋ keek riɛɛl.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Southwestern Dinka : Keek kɔc ci jaakë acë rɔ̈t mat ëë wɛ̈ɛ̈t Provenzano wën cï yen tɔŋ cɔl a kääc kam ëë bɛ̈ɛ̈I yic ku ye tɔŋ kënnë acï Mafia crusaders Giovanni Falcone ku jɔl ya Paolo Borsellino nɔ̈k ëë run tiim tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku rou.English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny muk Apple ye cɔɔl Steve Jobs acë luŋ jam bɛ̈I bei ku nyuuth kɔc wën cë kë kenhïïm kuut.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Southwestern Dinka : Të wën jiɛm ɣen ëë thaa karou go luel akölë ke Apple abë dhuɔ̈k piny bï ya këpuɔth ëë yaam bë ya ɣook kë laŋ anyiköl ë yaköle.English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Southwestern Dinka : Brazil enë paan wɛ̈n dït de Roman Catholic pinynhom ëbɛ̈n, ku kɔc ke luaŋ e Catholic ke Roman aye jaai na thiëŋ e moc ku moc ku thiëŋ e tik kek tiŋdɛ̈t.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Southwestern Dinka : Kɔc lon akuma ke Brazil acïï ye löŋ në thiëŋ e moc ku moc ku thiëŋ e tik ku tik jaamyic në run kee 10 ku thiëŋ kekë ye rot loi në pään e Rio Gande do sul.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Southwestern Dinka : Löŋ tueŋ ee guiir në Mayor de paan de SãoPaulo thɛɛr, Marta Suplicy. Löŋ cï luel, arɛ̈k cë cɔ̈k piny, arɛ̈ɛ̈r në Roberto Jefferson ciin.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Southwestern Dinka : Kɔc kek cï jai në ye löŋ kekë acigät aye tɔ̈u ka kek bï gät në petition cï thany në kɔc ke mallion ke 1.2 në pɛi 11.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Southwestern Dinka : Të wɛ̈n cën rot nyuɔth lɔn wïc bɛ̈i/anïn juëc në kuɔny de ganuun kubïk thɔ̈r ke copë wei në ɣɔ̈nkɛniic, kë amat e cii looi kë Pɛi Diäk ë nïn 20 abaŋ de East Bay Community Law Center tënë kɔc wɛ̈n kek cïn ɣöötkɛn kual.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Southwestern Dinka : Ɣɔn cïï kɔc cë ɣööt ken jäi ke cï rot luɛ kek luɛl, bääi wɛ̈n kek e tɔ̈u thïn acikï tïŋEnglish : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Southwestern Dinka : Kɔc kek rɛɛr në pään e Lockwood_Garden aye jääm ku luɛl ke anɔŋ bääi kɔ̈k ke thiɛr ŋuan ku lɛɛr tueŋ kek cop e mɛɛn cïï kɛɛk yen tïŋ akum e OHA a cɛɛr ye bäi kɔ̈k wɛ̈n kɛɛk tɔ̈u Oakland wɛ̈n kɛɛk cïï kɛɛk cuɛr aya.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Southwestern Dinka : kɔc ke cïït e diat aci ketden teemkɔ̈u në baŋ e Maui´s War Memorial Stadium, wɛ̈n yen e bi kɔc ke 9,000 lɔ thïn.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Southwestern Dinka : Kɔmpänï e kɔc ke cïït e diat yen ye col HK Management Inc, akin wat e tem ket kɔ̈u luɛl ne kol e nïïn 20 nï pɛi thiäär ku tök, acïï kɔc ke aguɛɛr gɔk.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Southwestern Dinka : Abukuum e paanë Greek wɛ̈n ŋic, Sakis Kechagioglou ku George Nikolakopoulos acë kek mac në thïjïn e Athens e Korydallus, wat cï kek yök kek awäny ariöpë thok.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Southwestern Dinka : Në ciäär de yic, te la gɔk acïï yök në akuma ë Greek yic yen naŋ abukuum acïï yök ka kek loi kak wɛ̈n cë kak la cɔɔk në run yen cë la.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Southwestern Dinka : Në ithbuɔɔ cë tëëk, raan ee lon cɔɔl wɛ̈n ye cɔl Makis Triantafylopoulos në baŋ den e television cɔl ¨Zoungla¨ ye nyuɔth në Alpha TV, raan yen lui kekë akuma kuye abukum, Petros Mantalouvalos ë cïï kuum wat cïï kɔc kek lui keke yen aci kek yök kekë awän aariöpë thok në wɛ̈ɛ̈th/wëu.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Southwestern Dinka : Në dɛ̈t pe, abukuum Evangelos Kalousis acï mac wat cï yen yök ka de guöp awuɛc e jurthok në të den e luɔi.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Southwestern Dinka : Roberts Flatly aci jääi bi luɛɛl ye kɔɔl no yɛɛn ye tiŋ e gɔl pïïr, thual rïïl wɛ̈n ye ŋɔr në thiɛɛc në raac e meth, luɛl de a lɛu ku abi thuŋde co rïïl yic arɛɛt.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Southwestern Dinka : Aci watden tuɛŋ ɣön ye luɛl Roe v. Wade e ye ¨lööŋ ke piny¨ në luɛl në lööŋ tɔ̈u në abukuum cin.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Southwestern Dinka : Aci gäm aya nan rään anaŋ yic në thiään e kake yen ye Roe luɛl wɛ̈n.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Southwestern Dinka : Maroochydore aci ŋɔr ku wer Noosa, ke ye rään e rou në dhetɛɛm.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Southwestern Dinka : Kek abi dhiäl yɔk në thiök e thɔɔk ku Noosa aciŋɔr kaa 11.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Southwestern Dinka : Maroochydore aci Caboolture la wɔɔr.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Southwestern Dinka : Hesperonychus elizabethae e baŋ e gɔl e Dromaeosauridae ku aruääi kenë Velociraptor.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Southwestern Dinka : Kene acithiääŋ kene nɔ̈k, riɛmden e tuic ku diɛt cïï kon ya caath në cɔk ke rou ku anɔŋ riɛb bɛɛr cïï Velociraptor.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Southwestern Dinka : Riɛbden e rou e dït, yën cɔl yen Hasperonychus, wɛ̈n yen ye ¨rieb ke baŋ cääm´English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Southwestern Dinka : Cït thuɔɔr ë ice, rɛɛc në ka cïï wo gɔɔr aci lon në kuany co rïïlic.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Southwestern Dinka : Acïï Pittman thɔ̈ɔ̈ŋ kɔ̈u lɔn cï lëu bïï ɣälaa röt agut cë yithbuɔ däŋic.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Southwestern Dinka : Dït ku dhïl de duötë ice, në të cït tën ye Pittman ye yɔ̈k thïn, ee ye rɛ̈ɛ̈c tene kɔc cath wïïr thɛɛr në run kee 15 cë bakEnglish : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Southwestern Dinka : Ke wɛrde thou cennë raanë nok acï piŋ ɣän ëbɛ̈n tïnoŋ jur rɛɛr Red Lake yic nïye kɔlë ku löŋde raan cɔl Jeff Weise ku jɔlya koi kɔ̈k cïkke nok ke dhoŋuan acë loi ayadde ku naan maan cï mɛnh dɛŋ de thukul acï dhɔɔm nï këdde kɔc cïkke moc kë pɛi nïn 21 pɛi dhïc.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Southwestern Dinka : Ku kɔc akuma aciën këdït cïk luɛɛl bic nïye këde döm/mɛ̈c ye kɔɔlë.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Southwestern Dinka : Ku yen eci lɛɛk akutnhom de kɔc cɔl Minneaopolis Star-Tribune kɔcke ŋic ye tën yiɛp e cok thin lɔn ye yen mɛnh la ruön 16 cɔl Louis Jourdain, wɛ̈n raan cɔl Floyd Jourdain bëny muuk Red Lake Tribunal.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Southwestern Dinka : Acï ŋiic naan bï kuum yïdë ku naan yeŋo bï kɔc luuŋ luɛl tïnoŋ mɛnh kor kan ku ye kanɣic lukde mɛhn kor acï rɔt gɔl tëdde bulluk nhïïm.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Southwestern Dinka : Acï Lodin luɛl aya kɔc ke luoi la tuɛŋ temkɔ̈u agɔke Afghans kony agɔke wenhden cïï rääc ku cïkï tiit e cuɔt dɛ̈t cï tɔ̈u.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Southwestern Dinka : Kɔc cï pïoc aaye jam ku luɛlke acï juɛr tën loŋ ke Afghans wɛ̈n ye cuɔt co cï rot loi.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Southwestern Dinka : Në alïäm cïï nyoth wɛ̈n, temkɔ̈u e cuat acë tɔ̈u e löŋ.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Southwestern Dinka : Thaira e la baŋ e Irkutsk ku e ci cääth në kɔc ke baŋ thïn.English : An inquiry was established to investigate.

Southwestern Dinka : Thiëc ee cïï co tɔ̈u ago ke ci rot cääric.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Southwestern Dinka : Kënë II-76 e rïïl e kɔc ke Russia ku jɛɛc ke Soviet jäl e ruun e 1970 yic ku aci dɛɛŋ e thrumbil la gɔk ye pɛɛn ɣɔn ci la.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Southwestern Dinka : Kë pɛi e Thiäär ee nïn 7, kë makana e cïï tem roor në jäälyic ka cin ke cë riääk. Russia acë II-76 tɔ̈ɔ̈u piny në riääkyic.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Southwestern Dinka : Miles ke 800 ke Trans-Alaska Pipeline System acithiɔk wat e jääth cë wɛɛl rool në baŋ piiny ë Fairbanks Alaska.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Southwestern Dinka : Ciën riɛl acïï thɛɛm de mac co loi wɛ̈n yen jääth co wal wei në baŋ ë Fort Greely.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Southwestern Dinka : Në baŋ ɣɔ̈r acïï cänh ë jääth co kor ku cääth në të cet barmiil ke 55,000 (të cït gallon kaa mallion kaa 2.3).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Southwestern Dinka : Në köl e ŋuan aköl lɛɛric, ɣɔn tank ke jääth ke ŋɔt ke kuɛɛr, ke wɛ̈n e loi rot wat a tuɛɛc wɛ̈n cïï rɔt loi në tankyic.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Southwestern Dinka : Anaŋ biääk piny e tank wɛ̈n ye lɛu bi barrel ke 104,500 jɔt akënë (akëcë) thiööŋ.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Southwestern Dinka : Në ye jɛɛmyic në dhölë television , aye nyuɔth nän kɔc dït ke Iran acë gam wɛ̈t e wɛɛc e kaŋ yën cïï kä juëc rac.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Southwestern Dinka : Acïï thɔl ke cääth e wëu ku thuɔk e jɔt e miök be kɔc ke European Union wɛ̈n yen ye thuŋ de Iran co yök 80 ë bɔɔtic në wënh bɔ̈ bic.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Southwestern Dinka : Tën kuɛ̈nden de pɛi, OPEC acë jääm ku luelke jɔɔt de miök aci nyiin la piny apɛi në run thiärou cïï la në të cït mallion kaa 2.8 në kööl tökic.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Southwestern Dinka : Bëny dït e bääi, Ayatollah Ali Khamenei, aci ŋääthe miök col ¨dhuɔm¨ wen yen ci tɔ̈u jääl e kɔɔl e thɔɔr e Iran Islamic ne ruun e 1979 ku ye ke wɛ̈n bi këk rɔt nyaai thïn.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Southwestern Dinka : Të cïï capsule la Earth ku lɛɛr e luadyic tën thää 5 nhiääkduur (thää aalɔŋ cuëëc), aye ŋic ka ruɛɛl baŋ e tueŋ e California Oregon Nevada ku Utah.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Southwestern Dinka : Capsule abithɔŋ kene kuɛl ci muɔc luätic.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Southwestern Dinka : Capsule abë cääth tën 12.8 km walɛ 8 miles në dekik tɔk, piääl lëu ku yën co jɛl San Francisco lɛɛr Los Angeles në dekik tɔkic.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Southwestern Dinka : Stardust abi ŋɔɔr ka ye toŋ e ka piol wɛ̈n këk tɔ̈u e luadic ye dhuk e pinynhom, aci ŋɔɔr ku wɛɛr piol ɣɔn e pɛɛn e dhiɛc ruun e 1969 në dhuŋ e Apollo XEnglish : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Southwestern Dinka : Abi jääl lɛɛr baŋ e cääm e wɛɛr e baŋ tueŋ e California ku abi ɣɛɛr bääi pääne California lɛɛr baŋ cɛɛl e Oregon ku tɛɛk Nevada ku Idaho ku lɛɛr Utah, luel abiŋɔɔr e Stardust Project Tom Duxbury.English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Southwestern Dinka : Tä ë Mr. Rudd ku bë wɛɛrɛŋ e Kyoto në gɛɛr në kaŋ cï wo gɔɔr acë paanë United States tɛ̈k bei ke ye paan cën dïren.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Southwestern Dinka : Akuma thɛɛr de Australia acë jäi në ye wɛɛrɛŋ e Kyoto, aye luel alëu ku bë cɛɛŋ rac në ye ŋaathden në hääj e cool, ku bɛɛi cit India ku China akin yɔɔk në ye alïïr rac në kaamdenic.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Southwestern Dinka : Yen ke ye aguɛɛr dït ë tɔɔr në baŋ ke akökööl ke eBayEnglish : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Southwestern Dinka : Kɔmpänï eye nhiaar ku bë lui baŋ dït apɛi wɛ̈n yen ye Skype lui thïn arsst ku jääk në baŋ dït ago thɔ̈ɔ̈ŋ kekë paanë China, Eastern Europe ku Brazil.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Southwestern Dinka : Scientist aacë Enceladus yök kë ye töŋ de loi ku yen ke Saturn gäm gɔɔlke.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Southwestern Dinka : Enceladus ke baŋ töŋ e kääk tɔ̈u në luäät yic ye ruɛɛl aköl nyaai, kën ee ya të cït 90 në bɔɔtic.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Southwestern Dinka : Kɔc ke cääl e thuɛc në ye köölë acë jam ku luel ke thuɛc Fallujah abë liu në nïn kaa dhetem iic në thöl ë werɛɛk ke Konami ë Japan.English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Southwestern Dinka : Thuëëc kën atɔ̈u wɛ̈t e thɔ̈r ë rou e Fallujah, tɔŋ ril wɛ̈n ë tɔ̈u në kaam ë jɛɛc American ku Iraqi.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Southwestern Dinka : ACMA aya aci yök ago bïdïyo ya nyoth në baŋ ë intɛ̈rnɛt, kɔc ke Big Brother akën loŋ ke intɛ̈rnɛt guir yen kën ye bïdïyoo nyoth në wɛ̈pthait në Big Brother yic.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Southwestern Dinka : Kɔc ke lon e cääl aci loŋ ke nyoth e käŋ na baŋ ë intɛ̈rnɛt, ago kɛ dun nyoth gam ka yiin ci ku ba naŋ serverdu.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Southwestern Dinka : Akuma ë United State wɛ̈n yen tɔ̈u Nairobi Kenya acë kɔc lɛ̈k wɛ̈t ¨kɔc gät kek tɔ̈u Somalia¨ aguir rot ku bïkï Kenya ku Ethupia biökyic në bomb.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Southwestern Dinka : Aye paanë U.S. Luel ka cë thok yök tɔŋ të kën rot nyuɔɔth wɛ̈n cë luɔi de nääkë rot ë ŋɛk ye tök në bomb lueel kubë ¨ɣändït ŋic keek¨ cuöny paanë Ethiopia ku Kenya.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Southwestern Dinka : Kam këc amät gua jɔk ku Gɛ̈gɛ̈t colbert, Heck ku Johnson aci gɛ̈tgɛ̈t aköl tui jal thɔ̈ɔ̈ŋ kek wel aköl da—kam thɛɛr ye kek mith pan— gɛ̈tgɛ̈t tenɛ UW ruon 1988.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Southwestern Dinka : Kam gɔl ye cök, bathal aci ya ke ye wël lueel, ke waraga ye lɔ̈k bei, ku tenɛ kuen ci 5,000,000 jɔɔl loi thöök e pen Thiäär yic, kaŋ e raan ye ɣaac wei e kaam 24 wel ci kuen ku kaam thiɔk war ci jal acik bëi kenɛ pinynhom ye cɔl Dumb world.English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Southwestern Dinka : Al Gore ku bɛny ye cɔl Tommy Franks aci jal kuen wël baai keen nhiaarke (Gore ka bathal aci jal ban lueel ala Tipper aci yok ka ci tɔc ka guäc rot kam dit töt run 2000 kuenykueny ci yen wiik thiin).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Southwestern Dinka : Kɔcken juëc e gɛ̈tgɛ̈t aci la rac nhom tenɛ wël a mat Jon Stewart ku Stephen.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Southwestern Dinka : Ka ci jal looi ka tëët dit töt e kene ye jaŋ jaam nhom tenɛ pan Bucharest pandiit gɛu ke wic be thura pandiit Romanian jal ban nyuööth ka dheeŋ pan metoroplic.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Southwestern Dinka : Pandiit kenɛ ayen be käŋ ben alɔŋ e pan Europe tenɛ alɔŋ cam ku ciën be weŋ jal nyuɔɔth jäŋ yic, ke ye dït pinynhom ci jal tiŋ e pen e Dhetom ku pen e Bɛ̈t ye ruön kenɛ yic.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Southwestern Dinka : Wël akol ci akuma ban lueel aye nyuɔɔth ke ci lueel kam pen Diak ruön kenɛ yic ke ci kek ye gam bik ka kɔk bi jɔt tɔ̈u piny wëu.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Southwestern Dinka : Ka kɔ̈k mat thiin 300 aca kuen yath 1,300 kaŋ jötjöt ku ba kuɔ̈ɔ̈t nhom tet yic.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Southwestern Dinka : Raan cɔl Christopher Garcia, aye wël apuruuk e pan Los Angeles lueel wei, aci jal lueel ela muony leŋ guöp awuöc aci jal gɔ̈t thok ke ci yen tëëk pan raan da ku ace ke ci yen kä ke raan da rac.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Southwestern Dinka : Ke ci gɔ̈t akëc riääk; ke ci war yic aci looi ka rɔɔth kin macär ke ci jal gɔ̈t thiin e wel dɔ̈ɔ̈r ku puɔ̈u ku ¨O¨ war yic be jal kuen ka ye urub piiny ¨e¨.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Southwestern Dinka : Alɔŋ malual kene ye bei ee ke diit cɔl Karenia brevis, ye tök ci cak e pic yic.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Southwestern Dinka : kä ci cak a jal rɔ̈m bik mat ku looi ka kam pɔth yic, ku jɔl tɔ̈u wïïr kene looi bik jueec apɛi.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Southwestern Dinka : Ka ke tɔ̈u wïïr kene aleŋ ke ye dhiëët ka ye raan rac tënë kɔc guöp ku reec.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Southwestern Dinka : Reec ejal thou wɛ̈t kä rac tɔ̈u piu yic wïïr.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Southwestern Dinka : Kɔc aye tuany dɔm taci kek wëëi piu yic kua liir yic.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Southwestern Dinka : Nhomden tueŋ, ke dit cɔl Tropical Cyclone Gonu, kaci cak acith yiny tuk thoŋ kɔc pan cɔl Maldives, aci jal döt yom dit mec kilomitir 240 kamyic ku tamec tha tök (149 kam yic tha tok).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Southwestern Dinka : Wën thɛɛr yaköl, yom akaye kilomitir 83 km/h, ku yen yekene ŋic kabi dhuɔ̈kpiny.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Southwestern Dinka : Aköl niin Diak, kɔc pan United States´ National Basketball Association (NBA) aci thueec kura peen e wɛ̈t tuɛny cɔl covid-19.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Southwestern Dinka : Wɛ̈t kɔc kura NBA ci kek ye tak bik kura peen wɛ̈t e raan thuëëc tenɛ ya kut cɔl Utah Jazz ci ye yök tuɛny cɔl covid-19 ye guöp.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Southwestern Dinka : Tenɛ ka thɛɛr ka yic, ka ye nyuɔɔth dëkdëk yic aci rot lac looi thɛɛr ŋuɔt kec kɔc e gɛt ye bɛ̈ibei.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Southwestern Dinka : ¨Ka ye nyuɔɔth käŋ ëbën abi dhuɔ̈k ciëën,¨ aci jal lueel e raan diit ci gät alɔŋ pan Ethiopia ku yen raan det ci gat cɔl, Berhane Asfaw.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Southwestern Dinka : Gut ya köl, ke cɔl AOL aci la bi tenɛ ɣɔc cɔl IM loi bi dit amath, e riin ye ye luɔ̈i apɛi dit pan United States.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Southwestern Dinka : Ka juir tɔ̈u kenɛ, nhomläu kene abi thök.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Southwestern Dinka : Namar e kɔc lui ke cɔl Yahoo! yic! Ku ke cɔl Microsoft abi jal kɔc tɔ̈u ke cɔl AOL jal wuör.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Southwestern Dinka : Kurden tɔ̈u alɔŋ cuëëc aci jal be ya kene baai ruön 2008 wën ci ye nyuɔɔth tenɛ e ɣɔc aci akuma pan UK kony.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Southwestern Dinka : Kurden alɔŋ cuëëc aci jal cööt bi kony wɛ̈t kerɛc ci rot loi ruön 2007.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny cɔl Richard Branson´s Virgin Group aci cööt ë kuɔny tenɛ kɔc wëu tɔ̈u ku ci jai bik kony ka kec gua ya kene baai.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Southwestern Dinka : 2010 yic, wën ci yen lui kene baai, kene gekic cɔl tenɛ kur alɔŋ cuëëc aci jal tek yic bi laŋ ¨ɣon e wëu rac¨ kur alɔŋ cuëëc (ka ye jal mac) (Asset Management).English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Southwestern Dinka : Ke ŋuɔt kec gɔt aci ´ɣɔc hon wëu pɔth´ kur alɔŋ cuëëc, ku ce käŋ ɣɔc ci mac.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Southwestern Dinka : Kene e yen namar dhiec ë käŋ yic ci kene wal rot loi pinynhom.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Southwestern Dinka : Adat ŋic 24,000 tene kɔc a liir ci lony pinynhom, käŋ ka 34 e rot aci jal yök ka ye kek käŋ martian.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Southwestern Dinka : Kur thiar ku dhiec aci ŋic ke ye kaŋ a liir pen Dhorou yic.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Southwestern Dinka : Kur a bak, ka ce lac yök pinynhom, aci ɣac wei weu ka $11,000 ku weu $22,500 a kuen yic, ku yen a dan thiar yic e ɣɔc dääp.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Southwestern Dinka : Weeric, Keselowski aci ya raan cueth apɛi ka kaŋ yök 2,250.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Southwestern Dinka : Käŋ ka dhorou ran cɔl Johnson bɔ namar rou yic nɔŋ 2,243.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Southwestern Dinka : Namar diäk yic, Hamlin aci käŋ ka thiär-rou cien, ku aleŋ dhiëc tueŋ tene raan cɔl Bowyer. Kahne ku Truex, Jr. Tɔ̈u namar dhiëc ku dhetem ka leŋ 2,220 ku 2,207.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Southwestern Dinka : Stewart, Gordon, Kenseth, ku Harvick aci kɔc wuɔ̈r namar thiar yic ka thueec ka ŋuan ci doŋ.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Southwestern Dinka : US Navy acik luel aya la gät ke däŋ thok.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Southwestern Dinka : Acik luel aya e jam yic, ¨Akut alui apɛi wic kueer bik rɛin wir bɛ̈i bei¨.English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Southwestern Dinka : Kɔc ril lui aci riäi jal leu, riäi eka tɔ̈u dhöl yic ka la pan cɔl Puerto Princesa Palawan yic.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Southwestern Dinka : Aci yik kɔc U.S. Navy alɔŋ Dhorou Sasebo, yic, Nagasaki Japan yic.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Southwestern Dinka : Ayuöp kɔc Mumbai yic aci ben riäi yic pen thiar ku tök aköl nïïn thiar rou ku detem 26, ruön 2008, acik jal bɛi kakek garnit, mec mucmuc ku jɔl moc ɣɔn juac yic egut te dit ci thiäŋ cɔl Chhatrapati Shivaji Terminus gek kathar ku te ŋic ye kɔc niin thiin cɔl Taj Mahal Hotel.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Southwestern Dinka : Kene piöc ku luel käŋ raan cɔl David Headley aci luɔi kony bi raan thiar 10 muk dhaŋ pan e Pakistani jec ye cɔl Laskhar-e-Taiba.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Southwestern Dinka : Ke ci kɔc kɛk jɔt tɔŋ ci mäth kam India ku Pakistan rac apɛi.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Southwestern Dinka : ka ci bäny ka jal ruäc, aci lɛ̈k kɔc tɔ̈u tɛ̈thath ka bi gël acin ke rac yök kek.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Southwestern Dinka : Perry aci luel guöp, ¨Aleŋ bɛi lik tɔ̈u pinynhom kek ka path lëu bik rac kene kony.¨English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny aci luel aya, ¨Yaköl, acuk jal piŋ la mïth abɛk pan abun aci rot liäp kek raan tuaany.¨English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Southwestern Dinka : Aci la ku luel, ¨Kene a ke ril ë tör. Ba jal ŋic la ke da lui apɛi te ka bi yen lui thin.¨English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Southwestern Dinka : Te ci ye jal ŋic, ka gör run ka bɛ̈t 8 ke Allen tenɛ Musashi ci jal yök abi kɔc.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Southwestern Dinka : Ka war thar ci jal guir ke ci riäk aci jal yök ke ye loi ROV.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Southwestern Dinka : Raan dïït ajak pinynhom, Allen aci jal täu thïn jɛk dit tot kaŋ war yic e riin bi yök Musashi tenɛ piir bar kɔ̈u ka nhiɛr käŋ tɔŋ yic.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Southwestern Dinka : Aci yök ke pɛth ril ëtor kam de yic ka tɔ̈u pan Atlanta ku aci jal ŋic käken pɛth abun pan gɛu.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Southwestern Dinka : Ruön 2009 yic aci gam ŋiëc dït bai cɔl National Superintendent ruön yic.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Southwestern Dinka : Kam gɛmgɛm yic, pan abuun tɔu Atlanta acik jal tiŋ ke pɛth ci rot loi athem yic.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Southwestern Dinka : Kam thin yic, löŋ ci bɛi tenɛ Atlanta Journal-Constitution aci nyuɔɔth ka rɛc ci ben bei themthem yic.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Southwestern Dinka : Wël gɛ̈tgɛ̈t aci nyuɔɔth käŋ themthem aci rot juak ka bɛn kɔ̈u, ku jɔl la pan abun aci ke räc tiŋ ku cin ke cik loi thïn.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Southwestern Dinka : Ke ci kuen aci jal nyuɔɔth awaka athem aci ka tat yic ɣöt, kek kɔc kɔ̈k bäny pan abun thiar diak ku ŋuan 34, aci kum ruön 2013.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Southwestern Dinka : Akuma pan Irish aci jal lac loi be löŋ bɛ̈ibei bi nyiin karäc cök piny.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Southwestern Dinka : ´Ëmɛne aci ya ke ril yic tör e jäŋ yic ku käŋ pïïr yic ku löŋ kɔc karɛc loi jal ka lac bɛibei¨, aci raan jam thöŋ akuma jal luel.English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Southwestern Dinka : Acï bɛ̈ny e pïïr cɔl Health Minister luel ke ci tiŋ ye kɔc loi ye kek wäl cam wɛ̈t liu löŋ, ku käŋ kɔ̈k thöŋ kek wäl ye loi wɛ̈t ci löŋ mar.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Southwestern Dinka : Jarque ye kene lui piöc rot tenɛ cɔl Coverciano Italy yic yakölic.ye kene ka tɔ̈u ɣön akut yic ka kam thuëëc bi loi Aköl Dhorou kek Bolonia.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Southwestern Dinka : Ye kene ka tɔ̈u ɣön akut yic ka kam thuëëc bi loi Aköl Dhorou kek Bolonia.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Southwestern Dinka : Thurumbil ye kene ka la dhël Detom Flags St. Louis Missouriyic tenɛ wak jal kiit bi thään juëc jal tɛ̈ŋ bei.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Southwestern Dinka : Kam 1:15 a.m Aköl nïïn Detom, kɔc tɔ̈u thïn, thurumbil ye kene cath tenɛ ɣɛɛr maŋɔk ka thurumbil jal rot dhuk ye nhom tueŋ.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Southwestern Dinka : ka kam thei pen Bɛ̈t köl nïïn Dhoŋuan 9, ka nyiin Morakot aci jal ya kilimitir thiar dhorou ta mec kek tene Chinese panë Fujian.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Southwestern Dinka : Ka yom dït tot ci jal them ka kät apɛi ka la alɔŋ China kek thiar ku tök kph.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Southwestern Dinka : Kɔc jɔt tiɛ̈r aci yiek piu kejal tït talɔŋ thiärdhoŋuan(F)-thεεm degree atuoc.English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Southwestern Dinka : Bεny mac muknhom cɔl Scott Kouns aci luel ¨ erin aköl ci akol tuöc apεi Santa Clara atuöc aci lɔ nhial apεi bi ɣet dhiärdhoŋuan ic.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Southwestern Dinka : Kuat käm ci dam piny tacɔl roller coaster acï kɔc bi päl gup piny, ba kethin kor luel, ku aci käm cit sä nyai ku ba raan tueŋ nyai kuεthken ic.English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Southwestern Dinka : Schumacher raan wan cï luoi puol ruon tïm karou ku detem 2006 ta wan ci yen kɔc wör alɔŋ Formula 1 tɔden wër den kɔc tueŋwër aräkic dhorou, arεεl ke bi lɔ nyin raan ci riɔ̈l cɔl Felipe Massa.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Southwestern Dinka : Kɔc Brazil acï mam apεi erin riɔ̈l nhom ci rot loi ta wan ci tiɛ̈r lönypiny ruön tïmkarou ku dhoŋuan 2009 taden kɔc Hungarian Grand Prix.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Southwestern Dinka : Massa arεl ke bi jal käm pol ic bi kek puɔl ruon kenic tïm karou kudhoŋuanEnglish : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Southwestern Dinka : Arias aci yok ke laŋ guop tuany thin kor, yen e raan lui ke ye minister maktab bεny baai ic.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Southwestern Dinka : Bεny baai apuol guop path, kua ŋɔt bi cɔl arεεl baai ke ci lël thok tade rot nïn thïk lik.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Southwestern Dinka : Dɔm thok juan ɣum ku abuot röl, ɣen rot yök ya puol tacit tadïen thεr, ku aba leu ba luoi dïe loi alɔŋ jam thalpon.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Southwestern Dinka : ¨Ɣen rot yok ya bi dhuuk luoi dïe ic akölnin tok,¨ aci Arias luel wεt den ci cal ic.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Southwestern Dinka : Felicia, aci kaŋ a akut ŋuan ta lɔŋ Saffir-Simpson Hurricane kou, aci cɔl aniɔp ɣet riakdït waar ŋɔt kic rεεc akölrou bεn thïn.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Southwestern Dinka : Kaŋ ken ci doŋ aci ɣon laak nyaŋpiny ɣonthony nhïm,ku ta ci luoi yen, acin aboor ku riak kaŋ ci luel.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Southwestern Dinka : Kaŋ ken ci doŋ aci ɣon laak nyaŋpiny ɣonthony nhïm,ku ta ci luoi yen, acin aboor ku riak kaŋ ci luel.English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Southwestern Dinka : Dëŋ kɔk ci cäl aye lɔn ci kek rot mat kek yomthiek ku maardeŋ ci thuötcok.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Southwestern Dinka : Aci Twin Otter them bi nyuc alɔŋ Kokoda waraköl tawan ci tiεr PNG päär CG4684, ku aci paar tem kɔu.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Southwestern Dinka : Thöŋ tacit digik thiar ke ŋɔt kic nyuc piny them arakrou gö cokmärEnglish : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Southwestern Dinka : Ta ci yen löny thin ajal yok yaköl ku aril yic bi doot abi bolis karou dhelpiny tiεric roric erin bik tim bakic alɔ taci kedaŋ rot loi thïn bik kɔc ci poth döt.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Southwestern Dinka : Yɔɔp aci aci aliir yom cɔl arilic kecit ke wan cɔl tiεr atem nyuc kou.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Southwestern Dinka : Alɔŋ ka ci luel, ɣot ci buth ten dhol Macbeth aci yic pat erin kecɔl gas ci thiu.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Southwestern Dinka : Raan lui kek chirka gas kene aci cäl tan awen ci ken rot loi thin erin wen ci raan akeunhom cɔt erin thiu gas ken.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Southwestern Dinka : Tawen ci raan lui ken jal ɣët, go ɣot yic pat.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Southwestern Dinka : Aci rial ku riɔldït ci cal, kepath thin a kɔc ka thiec ketɔ thin käm yic wen ci pat ic rot loi aci kek kony wet pεkwei puou.English : No one was inside the apartment.

Southwestern Dinka : Aci raan ke reel ɣot alɔŋ thin.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Southwestern Dinka : Kam wen ic, tacit raan buɔt kɔc cieŋthin aci kek köök baaiden.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Southwestern Dinka : Dɔmthok atuεk ku puol den rugby aci rot cok bik dhuk alɔŋ thuec den Olympic.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Southwestern Dinka : Akut bany den Olympic Pinyhom eben aci cuεt bik pol ken mat alɔŋ amat bäny loirot pan Berlin yakol. Rugby, apεidit eben e amatnhom rugby,ku atuεk aci kek kuany bi bik a thuec kadhiec bi kek thuec alɔŋ Olympics.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Southwestern Dinka : Ke cɔl squash, kartën ku thuec lörrot acik them bik lɔ olympic kua aci baseball ku softball them, akek ci kɔc cuεt bik ci lɔ alɔŋ thuec den Olympic ruon tïmkarou ku dhiëc.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Southwestern Dinka : Cuεt ken aye cɔl akɔŋ gam eben kɔc IOC ten amat den pεithiar lɔŋ Capenhagen.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Southwestern Dinka : Acie kuat raan eben yen wic yen ke bi diär mat kuεl yic. Ruon tïm karou ku ŋuan raan ci Olympic Silver nyai cɔl Amir Khan aci luel, ¨ yapuou thok eben aya tak diär aci kek cɔl athar, eyen kedien ya tak.¨English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Southwestern Dinka : Acie kuat raan eben yen wic yen ke bi diär mat kuεl yic. Ruon tïm karou ku ŋuan raan ci Olympic Silver nyai cɔl Amir Khan aci luel, ¨ yapuou thok eben aya tak diär aci kek cɔl athar, eyen kedien ya tak.¨English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Southwestern Dinka : Cok alɔn ci yen wetken luel yen abi kɔc British kony weer den ruon tïm karou ku thiarkurou Olympic bi loi pan London.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Southwestern Dinka : Ku kan loi rɔt tedde paan cɔl Birmingham Crown yenne luuk ku athɔɔl nï pɛɛi Bɛɛt pɛɛi niin dhiak.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Southwestern Dinka : Raan iye lui bidio nyin ku tɔ thaa loi këdeŋ thin aci jaai naan tɔ thin ku luɛl acii rɔt gɛl ni tim thaa yennë kɔc biok jëjaac.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Southwestern Dinka : Raan cɔl Blake aci kuɔɔm wɛt cenne ɣen yen thɛɛm bi luuk de wɛlɣic.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Southwestern Dinka : Acï bulluk lɛɛk Blake naan ¨acï thiok¨ bi taau ɣootnë thijïnyic.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Southwestern Dinka : Riel ke col acie riεl rot tiŋ kua aloi pinynhom eben kuat ci cak.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Southwestern Dinka : Rεεrde cakic aci ŋic erin keci rot loi ci pinynhom ye yic cuotcien.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Southwestern Dinka : Kɔc alɔŋ akim scientists, aci pinyliεt yok pεinhom ci wεrpiny ke cɔl lobate scarps keka emen acie loi pεi rot dol amath.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Southwestern Dinka : Kek scarps aci kek yok pεi nhom eben ku a mär ku bi kek dan aliir kek kornyin, aye nyuɔth lɔn ada kaŋ rotloi alɔŋ geologic lɔn kaci cak apuoc rot loi kamthinic.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Southwestern Dinka : Keye luel kaŋ ken acie rot rääm keke keye luel lɔn pεi acin yic kecɔl geology loiröt thin.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Southwestern Dinka : Aye luel cit lueth lɔn ci raan thurumbil cok diak kuath ke ci thioŋ dana yic pat akut kɔc ic.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Southwestern Dinka : Raan ci dieu erin ci yen dana rec tεkpiny aci dam piny, keci ɣɔntok kaŋ yok tawen ci kedaŋ yic pat.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Southwestern Dinka : Riɛn ke aŋɔt ke kuc kɔc muk bany, kua dhil ka ŋic lɔn ye yen raan wut kuat Uighur.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Southwestern Dinka : Nadia, adhiët pεi dhoŋuan akölnin thiar ku dhorou ruon tïm karou ku dhorou, ee ci rëët yic rεt Cesarean Section alɔŋ pan akim dhiëtdiar tɔ Aleisk, Russia, aci them thiεkdit bi ɣet pounds thiar ku dhorou ku ounce tok.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Southwestern Dinka : ¨Ɣök eben aci dɔŋ ɣök ci pεkwei,¨ aci maan luel.English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Southwestern Dinka : ¨Nawen thiec ke cï wun luel, go bεεr ¨ akic leu bi laŋ ke luel- yen aci köc keci chuaŋ go dai ye nyin.¨English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Southwestern Dinka : Yen abi rot loi ci men piu,koi adai thin ci men cit piu kene.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Southwestern Dinka : Ku naŋ yi kac agöryou, wen yin aci dai piny kuat ka cit gεεi ku nyaal ke rεεl piny piucok.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Southwestern Dinka : Ta cit te ŋic yen, alaŋ kɔc akut yom tïmcom ku nyoth ka juac koc bi titan wan,ku riεn ke aye cɔl pinynhom,¨ aci stofan mat thin.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Southwestern Dinka : Aduɔ̈lnhom ken ajɔkrot pëntok akölnin tok ta wen cï thändït baai jam jɔk ten maktb kɔc kaŋ töc taden Obanazawa erïn kic kek kaŋcieŋ den ku kaŋ ruon yam yök.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Southwestern Dinka : Warakol, Maktab den kɔc kaŋ toc aci awoc ku malec den gam ten mïth baai eben tawenci aki mïth baai ku kɔc kaŋ cäl yeŋic lɔn ada dhɔɔk thïn aci athör buot ka detem thian , abi ka kɔk mät thin buot ka ŋuan ku thiärou ku dhoŋuan athor ci toc ruön yam, ka kic rot leu bi kek tuɔc ten kɔc laŋ kek.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Southwestern Dinka : Kecïe wic kuεt lunar Orbiter Chandrayaan-1 Acie ke ci Pεi loi muoc nhial (MIP), kene aci cath pεi nhom eben katdit Kïlmitir tok ku abäk yuul tokic (Tïm ka diäk milën sää tok ic), ku aci caath apath bi jal lɔ nyuc wïïk alɔŋ cïën pεi.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Southwestern Dinka : Tan cɔŋ yen jot yen kaŋ kɔc Akïïm kadiäk rïlyic, ka keyic rot loi pεi lunar, aci thura ne alam paan india jɔt,ke cit taac ye ruok ben.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Southwestern Dinka : ¨Wëk kɔc ci raan ci cop cit yen kony aya ke lëëc, ¨Siriporn aci dɔm thok ke jam ta awen cɔl yen wεt.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Southwestern Dinka : Aci kɔc kok bi gam ku yien aci diεr.English : I am happy that there are people willing to support me.

Southwestern Dinka : Ɣεn amit puou alaŋ kɔc cie gam bïk koc kek ɣεn.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Southwestern Dinka : Tɔ wan ci Paan Pakistan ten lɔŋ määc kɔc British ruon tiεm tok ku buot ka dhoŋuan ku thiärŋun ku dhorou, kɔc Pakistan aci ¨kɔc thiεth loi¨ kuany bïk FATA mac, yen aci riεl mεc yen bεi juac thiökthin.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Southwestern Dinka : Kɔc thiεth loi ka aci yeŋ riεl bik määc baai dɔm ku bï ka ganun ci kek gɔt alɔŋ Kuεn Article buotkarou ku thiärŋuan ku dhorou den Athöörlöŋ den Pakistan.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Southwestern Dinka : Ɣot aci wïk Mecca, Gεu wei kɔc islam ta cït sää thiar mënanhiak kam pinybaai.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Southwestern Dinka : Ɣot ci buth ken aci kɔc juec ci lɔc keny muoc anïn kɔc ci piny nhialic ci dɔc ben neem ke ke cɔl nεεm hajji.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Southwestern Dinka : Jɔɔl ta ɣöt a mïth pan cɔl United Arab EMirtes.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Southwestern Dinka : Kɔc ci thou eben a raan thiarku dhiec ku aye dieu ke bi rot juak.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Southwestern Dinka : Lenov , kua ŋic rïn kenkɔk cɔl ¨ Cosmonaut No.thiarkutok¨, e keya abaŋ Soviet Union akut ketuεŋ den Cosmonauts.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Southwestern Dinka : Pεidiäk, akölnïn thiärkubεt, ruon tiεmtok ku buot ka detem ku dhiëc, aci thuec ke den tueŋ ci wic raan thuec yën alïïric (EVA) na ¨Cäthaliiric¨, abi dɔŋ aɣer yen arot tiεrpär apath yul degïk thiarkurou.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Southwestern Dinka : Aci yiek ¨ muorŋaknhom den Soviet Union¨, ten Soviet Union athεkdït apεi, erin lon den path.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Southwestern Dinka : Ruon thiär aɣonda , aci alɔŋ Soviet watnhom taden Apollo-Soyuz akutcath bi ya nyuoth wëër aliiric aci thok.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Southwestern Dinka : Aci luel , ¨ Acin nyiεckaŋ ye nyuoth lɔn ada mεkpiny ken aci mεk ke bi rot loi tacïtken¨.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Southwestern Dinka : Kunacie kaya, dhukpiny rioc bi ɣεt piny aci ye nyuoth lɔn ci keriec kɔc jäl eben.¨English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Southwestern Dinka : Bäny mεc baai acie kepuoth ye thɔn rioc kën, tɔden Maryland Transportation Authority aci dhël thiök ku jεm kek FBI.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Southwestern Dinka : Thrumbil anyuɔn aye loi ku bik aluon alöt thïök thok ku kony bolis thiärbεt ake rεl bïk kɔc miläŋ anyuöth dhɔɔl.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Southwestern Dinka : Acin gäu dït thrumïl ci cääl alɔŋ den thölïc, thël gεu yedhɔl rou.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Southwestern Dinka : Nigeria ci cäl wan lɔn leŋ kek täk bi kek röt mat ACFTA kääm thin ŋot ke kɔc lɔ amatnhomic.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Southwestern Dinka : Ɣɔc den AU ku Cirkat ken Bεny baai Albert Muchanga acik cäl lɔn bi Benin rot mat thin.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Southwestern Dinka : Aci bεny baai luel ¨ ɣok akic mat loŋ gölde cok ku dhεrεp juër den, ta cuk leu eben adït buk ɣoc wei jɔk akolnïn tok pεï Detem ruon tïmkarou ku thiorou¨.English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Southwestern Dinka : Taye kaŋ thumnhïm thin arεl taden thεεr, na cok alɔn ci gyroscope määr wen thεr taden ci tɔu aliiric, ɣet ta bi cäth nhial köc.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Southwestern Dinka : Chiao ku Sharipov aci luεl lɔn kääm ken aci raac alɔŋ dhukpiny mεεk piëkpiny riεl.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Southwestern Dinka : Kɔc tɔŋ piny thɔr ta lɔŋ tiεr jet Russian ku arεεl aliric wen ci ye jal dhuök.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Southwestern Dinka : Wëët kene aci luuk ganun alɔŋ Virginia erin eyen baai , erin e pan kɔc internet bei tene kɔc AOL, eyen company ci juεr wew bεithïn.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Southwestern Dinka : Kene ee yen käm yuëŋ ci määc ganun yök wɛ̈t ganun ci loi ruön tïm karou ku diak 2003 ku bïk e-mail juëc, ka cït spam, alɔŋ tuöc mails wën rsc kerot det.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Southwestern Dinka : Wën laŋ ruon thärou ku tok cɔl Jesus aci mεt Manchester City ruon wan yic pεi tok ruon tïm karou ku buɔt ku thiarku dhorou ten akutthuëc Brazil e Palmerias eren wew ye kɔc bεn Malion thiorou ku dhorou pound.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Southwestern Dinka : Mën tawar, raan pan e Brazil kene aci thuec arak yic thiardhic ku diak ten akutden wëër yic eben ku acï gon thiarou ku ŋuan bei.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Southwestern Dinka : Dr.Lee aci tääk de lεεk kɔc erin mïth pan Turkey aci lɔ ke liäp tuany kek A(H5N1) tuεny cɔl avian influenza kecin ci gup bεεc.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Southwestern Dinka : ye kɔc juac ci kuen luel lɔn wic yen bi tuany ken mïknyin ke ŋɔt kic lɔ pinynhom eben, aci thänpiny.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Southwestern Dinka : Alaŋ riöc lɔn ada kɔc ci tuäny ke dɔm abi lɔ ke liεp kɔc abεk ta loi kek ka kën thεεr ye ka loi akölköl ta ŋɔt ke juai ɣum ken guop lëu yic.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Southwestern Dinka : Leslie Aun, raanjam Komen Foundation, aci kuel lɔn ci munadhima den ganun acik loi bi kuony wew ku luoi ya gel bi ci ye yiëk munadhima kɔc ŋot ke kic lɔɔŋ dët adïk.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Southwestern Dinka : Looŋ ken Komen aci muökmith tem erim ta ŋöt ganun kic yi deet muökmeth ku kaam ye nök thuëc yic ku wew ke ken yen loi raan rεεlnyin Cliff Sterns.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Southwestern Dinka : Stearns alɔ ke göör bi ŋic lɔn ye dhεrεp loi bi mïth abεibëi kɔc yäc talɔŋ den muökmïth ci guir yiëk käm ken e luoi de yen bεny Oversight investigation Committee, erin arëël house enery ku Commerce committee chök.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Southwestern Dinka : Wali thεεr den Massachusetts Mitt Romney aci wuör kööc den Bεny Rëëth Florida Republican Party Primaries akölnin rou, aci wär kajuac ɣët thiarŋuan ku detem kaci cuat eben buot ic.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Southwestern Dinka : Raan thεεr jam chökpiny alɔŋ barlaman dën US aci bεn nyin rou kek thiardiak ku rou buotic..English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Southwestern Dinka : Raan ci kɔc wuor a baai walaya nyai eben, Florida aci kac ke raan thiarthïc ken ci luɔiloi riop ten Romney, ken acie tau tueŋ bi kɔc wätnhim ten kuany den Republican party.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Southwestern Dinka : Kɔc ke gur lɔ aɣeer ken, acïk luel ta cït tan raan tïm buot aci bën bei gεth ken German ci mën Berlin, Cologne, Hamburg, ku Hanover.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Southwestern Dinka : Në Berlin, police acï kɔc kee 6,500 yök ëke looi awuɔɔu.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Southwestern Dinka : Ku jɔlya kɔc aci thɔɔr paan cɔl Paris sofia ɣiic tɔ bulgaria, Vilnius tɔ ni Lithunia, ku ni Valetta de Malta, Tallin tɔ ni Estonia ku Edinburg ku Glasgow tɔ ni Scotlandɣic.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Southwestern Dinka : Në London, kë cïït raan 200 cï awuɔɔu gal biyic në maktɛɛp thook.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Southwestern Dinka : Ni pɛɛi waar ci lɔ anoŋ tong cɛ rɔt loi paan cɔl poland thaa cenne paandɛn wɛrɛk thany de ACTA, ci akuma de polish yen ci gam bikki luɔi ni taan cenne yen, gaam.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Southwestern Dinka : Lativia ku jɔlya Slovakia aci lɔ lek kek akut ACTA gɔɔu.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Southwestern Dinka : Koc lääi wεεrbei loonyic ku tiit ka kek paan Australia (RSPCA) aye cööt ku bï ka ye koc ke daaie dhiεl h tääu hɔnye ke lääi tεmröt thïn abën.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Southwestern Dinka : Bεnydït muk pan RSPCA cuëc Wales yam David O´Shannessy acï lεk ABC lon adë daai ku tiët hɔn lääi tεm röt thïn e ya looi pan Australi.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Southwestern Dinka : Käk ye koc ke daai abï koctu lui kek n lääi tuöc ŋi nhom ŋiëc riltör acän bïk piath ku muɔk den col arilric arët.English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Southwestern Dinka : Nï kaye amɛɛrpiny nyiooth loŋ theec cikki loi aci nyööth naan maan cin amɛt piny cï rɔt loi tëdde paan cɔl Iceland.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Southwestern Dinka : Maktaap de akuma de paan cɔl Iceland lui taan bikke meerɣic de kuur ye dhiam maac acï guɛl yen acin ke cï rɔt loi nï paan thin cɔl Hekla nï thää ke 48 ɣic.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Southwestern Dinka : Taanë amɛɛepiny cï kï cïr maan cï rɔt loi go ka juɛɛc waarɣic aretic loŋë ɣan tɔ loŋ nhial cennë yen gääm naan cï rɔt loi.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Southwestern Dinka : Amaar cï rɔt loi ke cï cuɔl cïtmaan cï kur dhiam maac cï guɛl kë tɔ ye kuur thaar piny.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Southwestern Dinka : Pial ci nhial kumic a kɔc guɛɛlic bi kuc lɔn ci kur ic paat wala ye pial deng.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Southwestern Dinka : Luno e lɔŋ jeluun buɔt ku thiärou le buɔt ku thiärtem jaath e ke hεεc wën le yen riääk ku yom ku giir ace thany e pïu yic.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Southwestern Dinka : Riän päär nhial acï raan thiäär ku rou riäi kuath nhial kony ku raan töŋ cï kek arεεm e raan cï hum dhuɔŋ.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Southwestern Dinka : Babur ye them buɔt acï la bï riän den awai lɔ diëc ku bäny babur kuaath acï riööc ciët bï ya kuër.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Southwestern Dinka : Wɛ̈ric cï bɛ̈ɛ̈ï nhial acï wan hɔ̈ɔ̈t lööŋiic kedhie e ruön tim kärou ku thiäär ku tök.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Southwestern Dinka : Awɛ̈ric acï looi nyuc löŋ wën coth jam e rou wei e koc hɔ̈n löŋ thiin ku la gam e nyintöŋ ɛ̈ koc hɔ̈n dït aköl nïn tök.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Southwestern Dinka : Löny gäät rou, e thiëŋ moc kek moc wälä tik kek tik, abï dhël ŋaanythok tëne thiëkthiëk aköldɔ.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Southwestern Dinka : Biɔ̈th dhël, HJR-3 abï lɔ̈ɔ̈m pei e koc hɔ̈n lööŋ dɛεt bïn bεn ruön tim kärou ku thiäär ku dhïc wälä ruön tim kärou ku thiäär ku dεtem bï döŋ dhëlic.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Southwestern Dinka : Kä cï Vautier ke lëu alaŋiic kuɔ̈n rot cok e ruön tim tök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhorou ku diäk kuec e kë ye cɔl biökruεl gëlgël gäät athöör.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Southwestern Dinka : Löŋ French acï waaric. Kë ye tεεr adhuk wär le yen ruön thiäär ku dhïc e wɔn le yen Buɔ̈c French yic e tɔŋ pinynhom e rou.English : He documented himself in a 1998 book.

Southwestern Dinka : Acï rot gätpiny athör ruön tim tök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhoŋuan ku bεt yic.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Southwestern Dinka : E ruön timtök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärtem e cï dhuk pan yam cɔl Algeria bï lɔ piööc käk daai luɔithïn.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Southwestern Dinka : Japanese Judoka Hitoshi Saito, cï däm thuëëc Olympic nyaai, acï thou e ruön thiärdhïc ku ŋuan.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Southwestern Dinka : Ke jɔk thuɔn de e cï caal ke ye tuaany cuεny rac.English : He died in Osaka on Tuesday.

Southwestern Dinka : E thou Osaka yic aköl rou.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Southwestern Dinka : Ke ye raan thεεr cï Olympic ku pinynhom bën nyaai, Saito e ye bεny wat akutnhom pan Japan abën Judo wäär thou yen.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Southwestern Dinka : Tä cït tëne raan buɔɔt acï lɔ lɔ̈ɔ̈ric, ku bïk diër tueŋ athiëk acï ruän den looi ruɔ̈n wäär cï lɔ .English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Southwestern Dinka : Diër rilic acï tak ke bï köl dεεt bä, alueel raan muk ye.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Southwestern Dinka : Athiëk a ke thiak rɔ̈t e Texas ruɔ̈n tööŋ wäär cï lɔ ku bïk ciëën Anyaar bïk bε dier kek mäthken ku koc ruääi kek keek.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Southwestern Dinka : Mony lɔ ruɔ̈n thiärdiäk, e dhiëth Anyaar e raan tööŋ koc ŋuan cï moc, ku tiεŋde akɛ̈c yök kek täreem.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Southwestern Dinka : Karno e raan ŋic apεεi e raan piööc thoŋ diŋilith ater e piööc yam ku King´s Glory e lueel ke nɔŋ mïth abuun tiim kä dhoŋuan luɔnde nhom.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Southwestern Dinka : Gäät de yic e gät käk ye ke dhiëth yen tïŋ ke ye kä rac apεεi, ku ke ye lueel ke jam thoŋ raac apεεi hɔ̈n mïth abuun.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Southwestern Dinka : Gäät yaköl e ye cäk guöp lɔn käk tuɔ̈t guur adεt dïït ke raan ce gam ku lueeth ye lueel ke ye raan piööc thoŋ diŋilith.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Southwestern Dinka : Yen aye cäk guɔ̈p lɔn cï yen löŋ käŋ tiit tëne cuεr dhoŋkɔu ku yen akëc bεn kuum.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Southwestern Dinka : Menh abun thεεr acï lueel yen e ye ´guεl thoŋ loi hɔ̈n piööc, eye piööc käk thɔɔ̈ɔ̈t gäät deyic, ku ke cït mäth menh abun´.English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Southwestern Dinka : Rɔɔ̈n thiärdiäk wäär cï lɔ, cɔk lɔn aye yen pan ye käŋ rɔm thïn kam kɔc abën, China acï suŋ deen cɔɔk buth.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Southwestern Dinka : Guiër cɔɔk tueŋ e loi wäär bääny Deng Xiaoping.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Southwestern Dinka : Atä thεεrï, cɔɔk China acï dït arak thiärdhoŋuan.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Southwestern Dinka : Ku bï rot jäl mën thεεr, ruɔ̈n wäär China acï hɔɔc aɣer thuruum juëc tëne käk German ku acï pan matic waan ke dït apεεi suŋ hɔɔc wei thurum.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Southwestern Dinka : GDP China abï dït apεεi tëne kën pan matic e ruɔ̈n thiärou yic.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Southwestern Dinka : Giirdït Danielle, giir cï cäk arak ŋuan ruɔ̈n tim kärou ku thiäär ruɔ̈n Atlantic Hurricane, acï lɔ looi wärdïït Atlantic tueŋ.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Southwestern Dinka : Giir, tɔɔu mεc tiim kädiäk pan Miami, Florida, alɔŋ yom thiärŋuan mph (thiärtem ku ŋuan kmph).[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Southwestern Dinka : Kɔc daai hɔ̈n Hurricane aye mεεknhom lɔn adε ke Danielle abï Hurricane aköl diäk.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Southwestern Dinka : Mën lɔk këc giir lɔ̈ɔ̈nypiny, arilic ku bï tïŋ yen rac bï luɔ̈ï pan mεtic wälä Carribbean.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Southwestern Dinka : Dhiëth pan dïït Croatian, Zagreb, Bobek acï yök kek ŋiëëc dït apεεi wäär ye yen thuëëc Partizan Belgrade.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Southwestern Dinka : E la tëne kek ruɔ̈n 1945 ku rëër agut cï ruɔ̈n 1958.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Southwestern Dinka : E kam kënic, e tɔ yen akut thuëëc yic, acï bɔi biökic arak buɔt kä ŋuan ku diäk e thuëëc buɔt kä ŋuan ku thiärtem ku bεt.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Southwestern Dinka : Acïn raan dεεt cï kaŋ thuëëc wälä biök buɔi yic arak juëc tëne akut thuëëc täne Bobek.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Southwestern Dinka : Ruɔ̈nic timtök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhoŋuan ku dhïc yen acï kuany ke ye raan ŋiëc thuëëc cïn raan wεr yen kääŋ Partizan.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Southwestern Dinka : Lɔɔr a jɔ̈k nyooth akutnhom ŋic pinynhom cɔl Cirque Du Soleil.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Southwestern Dinka : Acï buɔɔth e pan Istanbul Symphony Ochestra, thom Janissary, ku kɔc dayem Faith Erkoc ku Muslum Gurses.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Southwestern Dinka : Ku raan diër la lɔɔr nhial bï dier.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Southwestern Dinka : Turkish Diva Sezen Aksu acï ket kek Italian tenor Alessandro Safina ku raan dayem Greek Haris Alexiou.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Southwestern Dinka : Ku bï thök, akut diër Turkish e mac Anatolia acï nyooth diɛ̈r ¨Troy¨.English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Southwestern Dinka : Peter Lenz, la ruɔ̈n thiäär ku diäk wëër wëëth cɔ̈k rou, acï thou wën cï yen ye nhom dεεny gɛ̈gdïït Indianapolis.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Southwestern Dinka : Wën lɔk guiir yen rot amääth ke kuëth, Lenz acï löny piny wëëth kɔu ku cï raan den ye kek wëër cɔl Xavier Zayat deeny.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Southwestern Dinka : Ecï guɔ jɔt nyinic akïm ku bïk tëne cï yen wïïk thïn ku yiɛ̈th pan akïm thiɔ̈k cï yen bεn thou thïn.English : Zayat was unhurt in the accident.

Southwestern Dinka : Zayat akëc bεn yök kek tä reem dεnyic.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Southwestern Dinka : Wεt duɔɔny wëu pinynhomc, Zapatero alɔ tueŋ ke ye lueel ¨jεεk wëu e ya kuat cɔɔk baai, abaŋ rilic apεεi.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Southwestern Dinka : Ok ala ruɔ̈n bäric duɔɔny wëu, cï rot looi apεεi pεi kärou cï lɔ, ku ya tak thuŋ wëu ajel ŋuεεn amääth.English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Southwestern Dinka : Nïn wäär cï la, wël rεεr kɔth pεth acïk caal thokken pinynhom juakiic tëne e koc cεεl kek cɔɔl yam kädiäk.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Southwestern Dinka : Cɔɔl English ku Japanese, manadhama pinynhom aŋany thoŋ Spanish, Italian, ku Korean e makana daai, ku, makanaa jam.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Southwestern Dinka : Ɣεn cï guɔ̈p miεt acïn kë cï rot looi tεne ɣεεn, ɣεn acï kë raac tïŋ, kɔc e ye kä them bïk aluït dhoŋ nyïïn acän la aɣeer.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Southwestern Dinka : Koc aye ke wënh aluïït biök nyin , aluïït akëc nyin bεn dhuɔɔŋ.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Southwestern Dinka : ¨Wënh tööŋ aluïït acï nyin jäl bεn dhuɔɔŋ, ku jelkε jɔɔk bïk wεt aɣeer aluïït nyin¨, alueel raan töŋ cï puoth Franciszek Kowal.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Southwestern Dinka : Kuεl aruεl ku wεt riεl ye hydrogen atoms aye rɔ̈t cuëëc wälä bïk röt cuëëc ke thiek.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Southwestern Dinka : Kɔc daai alui bïk kën rot dɔm kek yeen cak.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Southwestern Dinka : Kεne e kë rilic bï lëu ku abï run juëc nyaai ku bï lëu.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Southwestern Dinka : Libir wëëth e thɔɔr piu nhïïm wɛ̈t nyääth den tɔ̈u piu nhïïm rot dɔm.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Southwestern Dinka : Nyääth den tɔ̈u piu nhïm ee rot loi wɛ̈t ye ŋei piu rëër piu nhïïm nhial röt tuut kamken bik lon ye ŋei aliir rɛ̈ɛ̈r ke nhïïm nhial wɔ̈r.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Southwestern Dinka : Pïu alui dεεl nhial kä cït abiεεt cɔl akuaŋ pïu nhïïm.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Southwestern Dinka : Thilic yaköl aye gɔ̈ɔ̈tic ye thok rou. Thok kärou kε aye cɔl adɔm apεth.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Southwestern Dinka : Wɛ̈t cï wënh pal den tɔ̈u waar ye kɔc kat piu cï kɔl wälä gaai piu nhïïm rot gɔ̈ɔ̈l amäth, tä wel wëëth rot täntök wälä tädɛ̈t kën, thoŋ yen ci rot gɔt kek piu ci kɔl wälä gai piu e rot gɔ̈ɔ̈l aya.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Southwestern Dinka : Këne e kɔc ciεr pïu nhïïm cɔl aye lɔ cεεm ku cuëëc.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Southwestern Dinka : Dhuk riεlden thεεr, adhil riεl cïk juak yökε aruεl.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Southwestern Dinka : Kεne aye kä thii kor nyïïn cɔl ¨photon¨.English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Southwestern Dinka : Kɔc yäp aye kε cɔɔɔl ¨radiation cï wäl aliiric¨ wεtŋö atoms aye ruεl la gak looi, ye photons cɔl ala aliiric.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Southwestern Dinka : Thurat kɔɔk kä aye nyuɔɔth atoms photons wäl bεi. Pacɔɔk photons akor tεne thurat.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Southwestern Dinka : Photons akor tεne kεk atoms looi!English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Southwestern Dinka : Kam buɔt thäät guiër, roŋ mac acï bεn dëp ku mac acï bεn lui.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Southwestern Dinka : Roŋ mac awïc bï waaric. Awïc bï kɔc adiεεr tε wεεr roŋ mac yic.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Southwestern Dinka : Tueŋ, abil mac awïc bï ya thiöök wälä abiil mac cɔt thookbei.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Southwestern Dinka : Kën kën e wɛ̈t deen ye many kärba cath bë la thɔkit ɣic täden rëër abaŋdeen wënh balib thïn alëu bë yin bïr apεi tä gɔɔt yin thɔkit ɣic alɔŋthïn wälä thar balib ka ŋoot cök abak thɔkit ɣicEnglish : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Southwestern Dinka : Puor abaŋ guop ril luoide cimene ye yen riëm cɔl acath kɔc gup.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Southwestern Dinka : Riëm aye ral nyai kɔc puoth ku le ralde bei puouic. Ku ral kor kok atɔ guopic.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Southwestern Dinka : Lec lanhdit cɔl Triceratop aleu bik yith tim, ku ker tim ku mëi tim tiɔ̈r.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Southwestern Dinka : Aye kɔc ci piööc apei luel lon ye triceratops cam cycads wet yeyen tim toŋ atɔ pan cɔl Cretaceous.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Southwestern Dinka : Tim kene acet agëp ku yithke amoth thook.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Southwestern Dinka : Triceratops εe thoŋden ril cɔl atëm yith cycad kujɔl kou lok cam yetok.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Southwestern Dinka : Kɔc kok aye keluel lon adä tim cɔl cycad εe kɔc luaŋ ku yen aci dinosaur cam aya, gut akol aye laai kok cam gut diet cimene alal (kuat dhienh dinosaur).English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Southwestern Dinka : Leu bi aliir Lo´s ɣen miet nhial?. kuna kaac aloŋ Lo´s nhom nhom ke yin aleu baci thiɛ̈k apei ba tene kɛ̈c yin pinynhom wuor.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Southwestern Dinka : Tä thiɛ̈k raan bi la 200 pounds (90kg) piny nhom ke yin aleu ba ya 36 pounds (16kg) Io nhom. Ku aliir ace yin ben miith apei.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Southwestern Dinka : Akol acinic ger cimene piny nhom tä leu bi yin kööc thin. Akol aci looi aliir ku mac.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Southwestern Dinka : Aliir εben kur tä cot raa rot wei akol lööm.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Southwestern Dinka : Abaŋ aɣer yeku tiŋ akol nyin aye cɔl ¨photosphere¨, wetdeic ¨ εe kura ruel akol¨.English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Southwestern Dinka : War ruon tïm kadiak, ruon 1610, go raan Italy ci piöc cɔl Galileo Galilei nhial cääthic kedën εe cɔl ´telescope´ kujɔl tiŋ lɔn ada këke cɔl Venus atekic cimene pei.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Southwestern Dinka : Rin tekic venus loŋ ku loŋ (wula aloŋ pëi) ci akol ruël thin. Atekic venus aci wɛ̈l war ci Copernicus luel ala kuat katɔ nhial arot wiic akol loom.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Southwestern Dinka : Run thii lik ci bak ruon 1639, Go menh England ci pioc karot looi nhial cɔl Jeremiah Hurrocks dhel yeke cɔl Venus tëkic.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Southwestern Dinka : England acï rɛ̈ɛ̈r dɔ̈ɔ̈ric kam baric wën cï Danelaw ben dɔm.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Southwestern Dinka : Ku këya ruön buɔɔt ka dhoŋuan ku thiäär dhoŋuan ku 991 tök Ethelred ecï tök jɔ̈ɔ̈r wan cï apuruuk Viking ben ke juëc ku akïc rot kaŋ looi mɛ̈n ruön wär mɛ̈c Guthrum.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Southwestern Dinka : E Olaf Trygvasson yen awat akut apuruuk nhom, ke ye raan wïc yen bï genden cï Danish dɔm dhuök ciën.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Southwestern Dinka : Wën cï käŋ jäl jɔ̈ɔ̈r alɔŋ jec, go Ethelred wɛ̈t gam bï dɔ̈r kek Olaf, raan wan cï dhuk ciën pan Norway ku bï bäänyde ben la nyai la ic tiäm cï liääp.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Southwestern Dinka : Hangeul εe yen alphabet toŋ ciyok keye kɔc luui akol thok eben. Alphabet kene εe yok 1444 war mec raan cɔl King Sejong (ruon 1418-1450).English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Southwestern Dinka : King Sejong εe ye muɔrŋaknhom namar ŋuan tënë Joseon Dynasty ku yene εe raan thëk apei.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Southwestern Dinka : Ɛe ci Hangeul alphabet cäk ke cɔl Human Jeongeum, wetdeic ¨εe rol yiic bi kɔc äa cök nhiim piny¨.English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Southwestern Dinka : Ɛe la wet juec ci ketak tënë bi Sanskrit nhial thin. Toŋ thin εe jal jel kɔc Aryan ciëm bik la pan India kek thoŋkene.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Southwestern Dinka : Sanskrit εe thoŋ kɔcdit thɛ̈r ku athoŋ kek thoŋ Latin εe kɔc jam Yurup.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Southwestern Dinka : Athor keci ke got thɛ̈r ŋickek ake ci got thoŋ Sanskrit. War ci thoŋ Upanishads matic go thoŋ Sanskrit mar yerot.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Southwestern Dinka : Sanskrit εe thoŋ rilic ku apath, thok juec India ake bɔ bei thin, cimene abï thoŋ French ku Spain bei Latin yic.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Southwestern Dinka : War ci toŋ France thok, go kɔc pan Germany rot guir bik golic Britain la dɔm.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Southwestern Dinka : Germany ake ci rin alathkεr ken thiankoth kucɔlke kek ¨Operation Sealion¨.Dheŋ juec kedit tënë kɔc Britain ake ci mar war kok ke pan cɔl Dunkirk, kek ake ci niop apei.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Southwestern Dinka : Ku alathkεr bëny thɔ̈r wiir pan Britain ake ŋuot keril bik alathkεr thɔ̈r wiir pan Germany wuor (¨Krïegsmarine¨) ku ke aleu bi kuat raan bi ben thɔ̈r kek këk tiäm.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Southwestern Dinka : Ɛe cin alathkεr bëny keci täu dhel war cikek ban bak thin rin aci kek rioc lɔn bi kɔc Germany kemoc nhial bi riathken dïr.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Southwestern Dinka : Jɔlku gol buk kuany nyic kake ci Italy guiric. Italy εe ye ¨wen thin kor¨ tënë Germany ku Japan.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Southwestern Dinka : εe la alathkɛ̈r thɔ̈r wiir ku alathkɛ̈r thɔ̈r tiop nhom niop eben, na cok alɔn aci kek rieth kaŋuan buth war kënë toŋ guɔ gɔ̈l.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Southwestern Dinka : Kene awic kɔc Italy kepuoth apei εe ye wuot Afrika. Ku bik bëi ka dɔm ke kek aic bik alathkɛ̈r kaŋ pioc, wet bi alathkɛ̈r war adekdiët Mediterranean atëm kou kulek bëï Afrika dɔm.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Southwestern Dinka : Wët kënë εe wicke bik alathkɛ̈r British ku riëthkene kaŋ rac Egypt. εe cin keda wic alathkɛ̈r Italy aya.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Southwestern Dinka : Cimene ye Britain gol cimene ye Japan wun golic aya.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Southwestern Dinka : Submarines äa rieth ci guir bik acath piu piny dhaman baaric .English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Southwestern Dinka : Riëth cath piu cok piny ake ci kɔc thör tueŋ ku toŋ rou pinynhom . Warthɛ̈r ake ye cath amath ku ace moc tamec.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Southwestern Dinka : War gɔl toŋ rot kɔc ake ye cath wëric, na la kecɔl radar guir bikä mec atiŋ ku riëth kok cath wiir go kɔc rieth cath piu cok ben go wet bi kek ci atiŋ.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Southwestern Dinka : Riëth keye cath wiir tënë kɔc Germany ake ye cɔl U-Boats. Kɔc pan Germany ake ye riëth kene ŋic kuath ku ŋicke luui piu cok.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Southwestern Dinka : Wet aye kek kɔc ŋiec guir riëth cath piu cok, na war le toŋ thok go yok këk ake cin riëth juec apei.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Southwestern Dinka : εe kaya! Muɔrŋaknhom cɔl Tutankhamun, ku rin ken kok aye cɔl muɔrŋaknhom ¨Tut¨ wula ¨The Boy King¨, yen εe ŋic thɛ̈r war pan Egypt gut akol.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Southwestern Dinka : Ee yeke tiŋ kece raan rilic thɛ̈r war go ke rinke nyaŋwei kacike got alɔ̈ŋ bany thɛ̈r.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Southwestern Dinka : War yok raŋde ruon 1922 go yen cɔl aye raan ci ŋic apei. Reŋ kɔc thɛ̈r ake ci kualic ku raŋde aci puol ke ken gɔ̈ɔ̈t.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Southwestern Dinka : Kuatke ci thiök ke bany Tutankhamun ake ci ŋic looi bik ci riak, cimene kuat kene ci guaŋ luŋ rilic ku dot kuor ce lac yok.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Southwestern Dinka : War guir cok cit cok döl bi mithoŋ ɣot thii aɣooc go ɣoot thii kɔc Assyria cɔl apuolic apei, alac cath bik alathkɛ̈r ku kɔc awuor.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Southwestern Dinka : Wïëth ken kɔc nok kek ben bëi dhëŋkenic aleu bik armor raan aduu retic . Ruon 1000 B.C .., go kɔc Assyria calvary tueŋ gɔ̈l.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Southwestern Dinka : Calvary äa alathkɛ̈r thör kecath kek mithioŋ koth. Keye kac cɔl saddle aken guɔ guir, alathkɛ̈r Assyria ake thar mithioŋken koth.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Southwestern Dinka : Ok aŋic kɔc thiatha, kɔc ci pioc ku kɔc kɛ̈t. Raan ŋic apei acɔl Homer, εe raan many, εe ci mäany karou ŋic kek apei Greece got cimene Iliad ku Odyssey.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Southwestern Dinka : Sophocles ku Aristophanes aŋuot ke athor ŋickëk bik cet athor kok thok cike got piny nhom.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Southwestern Dinka : Raandet ŋic εe ye raan ŋic akuen cɔl Pythogaras, yen εe ŋic wet wɛ̈l ken theorem tɔ ke la guok ka ŋuanic.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Southwestern Dinka : Aye jal thoŋ kɔc nhiim kek kuan jam thoŋ Hindi. Aye kɔc thoŋ lɔn adä ke tɔ kam namar rou wula namar ŋuan keye thoŋ εe kɔc juec jam pinynhom.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Southwestern Dinka : Namar kɔc jam thɔ̈ŋden dit thɛ̈r aci thoŋ wet thök thiak aye kuën.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Southwestern Dinka : Aye thoŋ lɔn adä ke këk atɔ kam malion buɔ̈t kadiak kuthiar ŋuan gut malion buɔ̈t kadhiëc, ku raan malion buɔ̈t kabët athoŋ dëëtic.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Southwestern Dinka : Hindi ku Urdu athoŋ wɛ̈l ku aci thoŋ gäät. Jam akol thok eben kɔc jam thokka aleu bik rot lac dët.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Southwestern Dinka : Ruon tïm tok ku buɔt kadhiec, pan tueŋ Estonia εe ci cieŋ pan Germany rum.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Southwestern Dinka : Kɔc piööc wet Nhialic pan Germany εe wicke bik wet Nhialic nyuoth kɔc keciëŋ Estonia, nawen ke gɔl thoŋ Estonia.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Southwestern Dinka : Alphabet ken ake got thoŋ Germany cimene kene ¨Õ/õ¨ εe ci mat thin.English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Southwestern Dinka : Kämthïn, go wel juec cike nyai thoŋ Germany yiic keyic mat kek thoŋden. Tënë yene ajök rot bak nhom .English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Southwestern Dinka : Cïëŋ thɛ̈r war, menh bi nyäŋ bäny ekaŋ la alathkɛ̈ric tä thöl yen gaat.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Southwestern Dinka : Charles εe ci la thukul cɔl Trinity College, Cambridge yene atene aci yen cieŋ kɔc kok la kuën kujä anyikɔ̈l bëi kok, go 2.2 (lower second class degree).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Southwestern Dinka : Charles εe yen aye wen pan bëny British bi kaŋ yene degree.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Southwestern Dinka : Kɔc pan Turkey thiak ke bei kok Yurup (Ciec Thrace wula Rumelia tɔ Balkan Peninsula) εe 3% baai eben.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Southwestern Dinka : Piny pan Turkey acit 1600 Kilometres (1000mi) kebaar ku 800km (500mi) ciekic ke la guok kaŋuan.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Southwestern Dinka : Bi piny pan Turkey ku wer kek, ku bao eben εe ben 783,562 square kilometres (300,948 sq mil), piny pan 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) atɔ cien tä thiäk kek Asia ku 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) atɔ YurupEnglish : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Southwestern Dinka : Pan cɔl Turkey atɔ namar thiardiak kudhorou piny nhom eben, pinyde athoŋ tämet pan France ku UK yiic.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Southwestern Dinka : Pan cɔl Turkey aci piu war adekdiet guɔ̈l piny ɣon kadiakic, Aegean tɔ ciem, Black sea tɔ ye nhom tueŋ ku Meditreanean tɔ ye cok piiny.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Southwestern Dinka : Pan cɔl Luxembourg εe pan la anyikɔɔl bäric apei ku εe yok nhomlaude ruon 1839.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Southwestern Dinka : Abaŋ pan akɔ̈l cɔl Belgium ɛe ye abaŋ pan Luxembuorg wär thεεr ku pan Belgium ajɔl tek bei wan kɛ̈c kewei ruon 1830.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Southwestern Dinka : εe ci Luxembourg them bi rot ci mεt tɔŋtɔŋ pinynhomic lakin pande aci pan Germany ban nyuɔ̈cic tɔŋ pinynhom tuɛ̈ŋ ku tɔŋ rou.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Southwestern Dinka : Luxembourg ku bɛ̈i kok a kek kegɔl akut pan kɔc ɣer Europe run 1957.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Southwestern Dinka : Dukgyal Dzong εe tene atiɛ̈tic ci rac beny yänh cɔl Buddhism tɔ pan Paro nhom tueŋ. (Ee tɔ rum cɔl Phondey)English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Southwestern Dinka : εe ye luel raan cɔl Zhabdrung ŋawaŋ Namgyal εe yen acak ken atiɛ̈tic bi yen riɛ̈lden aa tak wär cop yen alathkeer Tibetan-Mongol wei ruon 1649.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Southwestern Dinka : εe la many diit aci baai dɛ̈p ruon 1951 ku ye abaŋ koor ye aci doŋ tene Drukgyal Dzoŋ gut thura Zhabruŋ ŋawaŋ Namgyal.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Southwestern Dinka : Wäär ci mac jal thok , ken atiɛ̈tic ci doŋ aci jal bεn ä tiit ku yen aci jal bɛn ä ken kɔc Bhutan cɔɔl bik bɛ̈n atiŋ.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Southwestern Dinka : Ruon 1800 pan Cambodia εe rɛ̈ɛ̈r kek bɛ̈ɛ̈i thiääk kek yen karou ril apei cɔl Thailand ku Vietnam ku kek äa ke ce nyiecic apei.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Southwestern Dinka : Kɔc pan Thailand äa ke wic bik Cambodia rum arak juec ruon 1800, kuna ye ruon 1772 go ke pan cɔl Phnom Phen dom ku rεc ke.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Southwestern Dinka : Run wäär jol ruon 1800 jal thok go kɔc Vietnam pan Cambodia ben guɔl piny kuwicke bik rum.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Southwestern Dinka : Raan thiaar ku bɛ̈t buɔt nhom pan cɔl Venezuela acin nhiim luɔi ku kɔc kok lui aci lui loiloidit bi kek jääk.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Southwestern Dinka : Kɔc karou kɔc kadiakic pan Venezuela äa lui tene kuɔny kɔc, raan tok kɔc kaŋuan nhiim alui alɔŋ chirkat ku raan tok koc kadhiec nhiim äa pur dum.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Southwestern Dinka : Pan Venezuela alaŋic jath ye ɣäc bɛ̈i kokic ku äa kɔc lïk kek lui thin.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Southwestern Dinka : War yok pan Thingapore nhomlau go raan aŋic luoi dumic dom diit aye kuat keriɛ̈c eben pur thin guïr bi kaŋ äa com thin golic.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Southwestern Dinka : Ruon 1981 go Vanda Miss Joaquim kuany bi tïm lui yɔɔk aben ya tiŋ wundenic.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Southwestern Dinka : Ruon thok eben pɛ̈i thiär lääi ken nyuäth wal (1.5 malion) äa wär cɔl Mara tɛ̈ɛ̈m kɔu bi la tuɛ̈ŋ ta tɛ̈ kuɔ̈r thin lɔn ye deŋ tuɛ̈ny thinEnglish : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Southwestern Dinka : Kuna ye pɛ̈n ŋuan ka ben agɔr Mara tεεm kɔu ke la bɛ̈n tuɛ̈ŋ bik bεn tɛ̈ɛ̈k alɔŋ ciεm .[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Southwestern Dinka : Abaŋ Therengeti pan Tanzania alaic tene laai cɔl Therengeti, ku ŋɔroŋɔro kujala Maswa. Pan Kenya alaic tene laai cɔl MaasaiEnglish : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Southwestern Dinka : Të wïc raan yen bï piöc kä ye kɔc jam aliir yic, ka wïc bï raan kaŋ piɔ̈ɔ̈c të ye luɔ̈i keek ku bï luɔ̈ŋ ye nuɛ̈ɛ̈t bï kɔc jal jam kaŋ ŋic cï mën (Thuura dhie kë wïc ba lueel nyuɔɔth, rör jam, ku të ye bïdïyo cɔ̈k piny thïn, ku luɛl anyïköl).English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Southwestern Dinka : ku të ye ke nuɛ̈ɛ̈t thïn, ku të ye të ca täk yen kaŋ bɛn laath yic apath, të wïc yïn yen ba wël yäth aliir yic, ku ba rot piɔ̈ɔ̈c ërin ba ya tak të bïï käŋ röt waar thïn të looi yïn keek.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Southwestern Dinka : Luɔ̈ŋ ye nuɛ̈ɛ̈t ye kɔc jam alïïr yic, aawïc lɔn bïï keek kaŋ ya tuɔ̈ɔ̈m thook, ku bï ke ŋuɔt ke ye ŋic thook të këc ke nuɛ̈ɛ̈t.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Southwestern Dinka : Kë rac tënë thoŋ kamara dhie käŋ cuɔ̈t të thiɔ̈k ku ben ku cuɔt të meec, ee kë yen wïc lon rir yic ku ba thok juääc keen kä ya cɔ̈k piny ku kë mec jal tïŋ, ace thöŋ kek thoŋ kamara cïn yic kën käŋ cuɔt wei ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Southwestern Dinka : Kë cït kën ala ke puɔl yic ërin cïrkat thɔ̈t kamara aala ke loi käŋ këirëëc gua looi ke cïn yic buɔ̈c.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Southwestern Dinka : Kën acï thok kamara käŋ cuɔt ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k cɔl ye thuura la nyïn gɛi dɔm wär kä ye thoŋ kamara cïn yic kënë kaŋ cuɔt të mec ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Southwestern Dinka : Dɛ̈t rac tënë thoŋ kamara käŋ cuɔt të mec ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k, ee kë ye thok rot cuɔt amääth ku ben rot dhuɔ̈k ciëën amääth.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Southwestern Dinka : Ku ee yen kën thoŋ käŋ cuɔt ciëën ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k cɔl cie rot lëu bï thuur të cïn yen nuur (thiereu) piny meer.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Southwestern Dinka : Kë tɔ̈ɔ̈ŋ jɔ̈ɔ̈r të them raan yen bï video waric bï ya lui DVD ic e lääu nyinde.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Southwestern Dinka : Thïlemön juëc aacï kek looi bï akut kɔc miɛ̈t puöth.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Southwestern Dinka : Ku rin kën, kuat këye tïŋ Thïlemon nyin acï tek thok, nhial, piiny ku ye këc.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Southwestern Dinka : Kën acï looi bï thura ya nyuɔth ebën. Aye cɔl kë lääu nyin.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Southwestern Dinka : Ku jäl jɔ̈ɔ̈r, të loi yïn DVD, ka akɛɛthke aayeke tem aya, ku na thiäk wɛ̈l cï göt bidioic të thiääk kek piny, ka cï lɛ̈u bï ke nyuɔth ebën.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Southwestern Dinka : Buth kɔcdit thɛɛr acïk anɔŋ yic ka cë thur, thura kɔc thɛɛr, lai, ku kakɛn ëke yiki loi.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Southwestern Dinka : Agut cë yen ɣɔn thɛɛr ka puɔl yic bë röl piŋ ku ŋuac ë tɔŋ cë lɔ, të piŋ wok lai cök kë wok aruk waar wok cök në rioc cë rioc dit.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Southwestern Dinka : Yeku ka kan yeku ke thɔŋic taau yiith kɔth? Yeŋo kɔŋ wok këdit cit kan kaŋ buth tueŋ? Cïk kek guir ku jɔlke buth keda?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Southwestern Dinka : Ke buk täu yith nhiim, ke ɣon atiɛ̈tic raan cɔl Kirby Muxloe εe ce ɣon εe tɔ thin.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Southwestern Dinka : Ke adhɛ̈ɛ̈r kene diit ka ku panyde thöök kɔu ace leu bi kɔc bɔ tɛ̈ŋ gël.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Southwestern Dinka : Ruon war 1480 gɔl buthbuthde beny cɔl Hastlings baai εe alaic door ku acin tɔŋtɔŋdit ke tɔ thin. ɣɔt εe buth be cuɛ̈r agɛ̈l.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Southwestern Dinka : Amat nhom bɛ̈i Yurup εe wicke bik riel thɔ̈ŋ nyin bi cien pan nhomlau pandet la racic.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Southwestern Dinka : Amat nhom bɛ̈i Yurup εe wicke bi cen pan riil apei εe yen athɔ̈ŋ kek riel nyin kujɔlke pamathken äa geer.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Southwestern Dinka : Tɔŋ Pan Spain tueŋ ee thar wet bi riel thɔ̈ɔ̈ŋ nyin.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Southwestern Dinka : War ci tɔŋtɔŋ yiëth ban puol go kajuec rot waar na cɔk alon ci kek ruon thiar diak kaŋ nok kethaar.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Southwestern Dinka : Luaŋdit pan Artemis tɔ Epithuth εe rɛ̈c dhaman waar rec raan cɔl Herostratus bëi ruon 356, pen dhorou, akolnin thiar rou kutok.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Southwestern Dinka : Tä buɔth anyikɔl cɔk ke raan cɔl Herostratus εe bi kuat keci guir εben äa rac, go kɔc kene Epithuth puoth riäk ku luelke rin Herostratus äa ci gat athor anyikɔɔl yiic.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Southwestern Dinka : Go raan gat anyikɔɔl pan cɔl Greek cɔl Strabo jal gat piny rin akol arɛ̈c luaŋdiit Egypt yene ye wëër adhieth Muɔrŋaknhom cɔl Alexander.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Southwestern Dinka : Waar mec muɔrŋaknhom cɔl Alexander, go wic bi luaŋdit bɛ̈n buth wεuke, go kɔc jaai. Naye waar ci yen jal thou go luak jal bεn lok guïr ruon 323 ŋuot ken Jethu dhiethEnglish : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Southwestern Dinka : Muk yinhom bi cindu la duk kuye wël gɔɔt kudu cin la nyathnyath apath.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Southwestern Dinka : Du cin cɔl aŋɔ̈ɔ̈t kuye ¨piano¨ gɔ̈ɔ̈t nyin amäth.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Southwestern Dinka : Ku na ye akɔdiɔn, ku wïc ba juak rör, ke yïn thɛny kä rɛ̈ɛ̈r piiny piny apɛi ke yï ban yï cin.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Southwestern Dinka : Ke ca gam εe ke lui kek guopdu, kunhɔ̈mdu, kuyiic, kupiir wei ku Nhialic.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Southwestern Dinka : Raan ci gam aye wic bi wëike yok, kujëm ye puou ku tɛ̈k yiinh Nhialicde.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Southwestern Dinka : Dupiööc äa piir ku kake ye banyden buɔthic ku bik rot ŋiec looi dhel piiric.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Southwestern Dinka : Pan cɔl Luxembourg εe pan la anyikɔɔl bäric apei ku εe yok nhomlaude ruon 1839.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Southwestern Dinka : Yanh cɔl Sikhism εe gɔ̈l rot pan cɔl Punjabi ruon 1500 kujɔl wɛ̈r pinyEnglish : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Southwestern Dinka : Kɔc yanh cɔl Sikhism aa ke tek bei tene Hinduism ku kä gaam cɔl aye ke ci thoŋEnglish : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Southwestern Dinka : Kek aa yanhden cɔl Gurmat ku raanden ke laŋ athoŋ kek kɔc yɛ̈th kok tɔ India eben ku gaamden εe tokEnglish : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Southwestern Dinka : Yanhden kene εe gɔ̈l rot ruon 1500 ku raan agɔ̈l yene acɔl Guru Nanak kujɔl kɔc kok buoɔ̈th kadhoŋuan cokEnglish : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Southwestern Dinka : Go kɔc ke εe lui jaai luoi rin lik wεu ku cam akor pan Poland pen dhetem ruon 1956 rin ace raan cɔl Krushchev kemath nyiinEnglish : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Southwestern Dinka : Nawen le Krushchev piŋ yen ke cirot looi go alathker juec tooc bik door ben bei kujɔl raan ŋic apei cɔl Wladyslaw kuany bi ya banydenEnglish : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Southwestern Dinka : Pan India kek keye thɔth milaŋ thith bila guot pan cɔl Pakistan akol ɣet pan cɔl AfganistanEnglish : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Southwestern Dinka : Thath milaŋ thith εe gɔ̈l rot war cɔl Indus cɔkEnglish : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Southwestern Dinka : Aye kɔc ci gat luel thath milaŋ thith εe gɔ̈l rot war cijal dou yemene cɔl Sarasvati ku yene abi ya cɔl that milaŋ thith Indus-Sarasvati, aye kɔc kok cɔl Harappa tene gɔ̈l yen rot thin ruon 1920English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Southwestern Dinka : Alathker pan cɔl Rome war ake kekony kɔc bi wal panakim yokEnglish : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Southwestern Dinka : Go muɔrŋaknhom cɔl Augustus akutnhom akim jɔ̈ɔ̈k ku bik alathker ci muoc toŋic bike kek akuonyEnglish : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Southwestern Dinka : Atɛ̈t Kɔc rɛ̈t aa ke la wel arɛ̈m dhukpiny kucɔlke raan anin ke yeke wec tïim cok roorEnglish : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Southwestern Dinka : Akim aci kɔc jal ben ä tɛ̈m cok, ku retke kek bik guup ci dhiath ku bi riɛ̈m ci kaacEnglish : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Southwestern Dinka : Run juec cibak go kɔc pan cɔl Rome wal guir kujɔlke kɔc nyuoth kajuec ŋic kek akolEnglish : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Southwestern Dinka : Ke cɔl Origami εe ye guaŋ abak ku gueŋgueŋdet ci thoŋ kek yene εe ci peen[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Southwestern Dinka : Raan agɔ̈l gueŋgueŋde εe cɔl John Smith ruon 1970 ku εe kony raan kuc ta ye gueŋ yenEnglish : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Southwestern Dinka : Mith a tɛ̈k thok kɔc col ku kɔc ɣer ŋic ke kor , ku jiɛ̈m guop εe ke rac nhiim apeiEnglish : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Southwestern Dinka : Bi la kuat kor ye jäm guop kɔc juec wet ci kek aŋiec gat thukulic ku le manh bö kuatken lapiŋ kebi kuoc alui ayaEnglish : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Southwestern Dinka : MySpace ye abaŋ diäk website ŋic apɛi ye lac luöi pan United States ku ala tëcït tën raan 54 malliön Thiäärdhïc ku ŋuän yemɛ̈n thiin.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Southwestern Dinka : Website kä aacï kɔc tuut, ku e anoŋ piöc.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Southwestern Dinka : Anaŋ käk path tën website kä, ku aanaŋ ic, e yic pial ba apäm ɣɔ̈n piöc cak ku ala ic të ye kɔc gät thïn, video, thura, ku käk juëc köök.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Southwestern Dinka : Apäm kën alɛ̈u bï ya kuen të gɛ̈më raan adërɛth töŋ de wɛb, mɛn ëye cɔk piɔl yic bï lac ya muk apath në raan nhom ku eyic pial bï lac ya gätic tën mïth abuun ye yen yic riɛl thïn bïk gät tën gäät wala gɛ̈tgɛ̈t kït.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Southwestern Dinka : Alɛ̈u bï looi bï yic pial ku bï ya kuen ku kela ic kït thiinyɔt tëcït të wïc yen.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Southwestern Dinka : Ke cɔl ¨Attention deficit disorder¨ εe tuäny εe dhieth kek mith ku yen εe mith cɔl ye nhiim ajotjot, ku cik kaŋ εe laac dëtic ku ye reer ke tuc gup apeiEnglish : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Southwestern Dinka : Tuanyken εe mith cɔl ace kaŋ alac dëtic, ku εe mith kadiak döm mith kadhiec nhiim. Aci mith malion karou döm pan AmerikaEnglish : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Southwestern Dinka : Mith ci tuanyken döm εe yic riel bik loiloi thukulic äa looi ku εe thuec yene yeke lac looi kudai aparitEnglish : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Southwestern Dinka : Mithkä piirden εe yic riel apei rin yeke lac thoor ku aa baany lac dholicEnglish : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Southwestern Dinka : Tuany kene εe ciɛ̈ŋ lac rac rin ci kɔc yene adëtic yen tä yek luui thin kutä yeke gɛ̈t thin ku lon cikek dit ayaEnglish : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Southwestern Dinka : Wet ye ŋiec kaŋ kutä yekɔc piöc thin rot gɛ̈ɛ̈r aya.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Southwestern Dinka : Tä cita yeyok ŋiec kaŋ acirot gɛ̈ɛ̈r, go kɔc rieldit ci eben tau ke puoth, yene ye kɔc keci got ŋiec takicEnglish : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Southwestern Dinka : Ɣon waar ben ŋiec kaŋ rot gɔ̈l, pioc ku kajuec aa cirot ben cök ɣet be ŋiec kaŋ rot wɛ̈r pinyEnglish : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Southwestern Dinka : Kɔc ku kuat agɔk ce cath ke cïn ku ace rot anook tiïm nhiim kecïnEnglish : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Southwestern Dinka : Cïn agɔk ku cokke athoŋ eben dit ku bɛ̈r rin ye yen cath yööm cinEnglish : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Southwestern Dinka : Cïn raan aciek bi cok raan wuor kek yɔm kene cok ebenEnglish : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Southwestern Dinka : Yööm cïn kɔc ci thou run malion tok bi ɣet malion kadiak äa ye nyuɔ̈th rin cïn ake ye kɔc cath ku loiloi kɔcEnglish : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Southwestern Dinka : Aye kɔc kok gam lon adä kenyuoth ye kek nyuoth kece yiith ku mukke kenhiim aa kɔc cɔl athiai gup apeiEnglish : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Southwestern Dinka : Nyuothka äa rot loi ke raan cit kenin lakin nyin aliep apathEnglish : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Southwestern Dinka : Kuna ye raan nyuoth ke yën ku lonin laä ke guop ajol thaai apeiEnglish : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Southwestern Dinka : Ken aleu abi thiai guop bicit ke ye yin paac dhaman thin koric ku ben kudot teviochion ku ben ninEnglish : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Southwestern Dinka : Kene εe nyith rac tä cit nyuothnyuöth εe yin nyuoth wakou[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Southwestern Dinka : Mene ajɔk yen ye cɔk, käŋ aa kec kaŋ piath tene kɔc pan Italy ciɛ̈ŋ ke tɔ̈u guär tueŋ Afrika. Mene cɛl Italy tɔŋ pɛn Dɛ̈tem aköl nïn Thiäär, 1940, Akut British Hussars thiäär ku tök acï Fort Capuzzo tɔ̈u Libya dɔm.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Southwestern Dinka : Të wäär cenë kɔc gëëm thïn alɔŋ cuëc pan ë Bardia, ke British acï bɛ̈ny apuruk cɔl General Lastucci wat akut thiär nhom ku bïk Italy bɛ̈n dɔm.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Southwestern Dinka : Pɛn dɛ̈tem aköl nïn thiäärou ku bɛ̈t , Bënyditjëc Italo Balbo, keye Governor General kën Libya ku e yen ran bï bääny Mussolini nyai, eci waac be nook kacke dhaman e nyuc yen pan Tobruk.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Southwestern Dinka : Thuëc thïök puɔc bën yë kɔ̈c tuöm nhïm bë kɔ̈c yup pääl ayë thuëc dhööl juëc yïïc, gɔl mïth abuun piöc këk jämä bë jäl lä tän kɔ̈c cë ŋïc ku tën olympic yë kɔ̈c lä wëër thïn.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Southwestern Dinka : Thuëc kën äyë kɔ̈c thuɛ̈c tuöm nhïm, rään tök ë röm këk rään dëëtEnglish : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Southwestern Dinka : Golf ë thuëëc yë kɔc thuɛ̈c wenh lä thök ŋuätät löi bï këk kura yöpic bë piëk ädhuomic.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Southwestern Dinka : Adhuum kë thiär ku bëët ä këk yë këk thuɛ̈ɛ̈c dhaman tuuk, këk kɔ̈c thuɛ̈ɛ̈c kë yë gɔl adhum tuëŋ ku lëër thök ädhuöm dën thiär ku bëët.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Southwestern Dinka : Rään thuɛ̈ɛ̈c bë yöp, wala bë tïïm dën cï gööl thök wïɛ̈lic kälïkic kë yën cï kɔc wuör.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Southwestern Dinka : Thuëëc kën äyë thuɛ̈ɛ̈c änyuɔ̈n nhöm ku jälä änyuɔ̈n tou ädhuom yɔu äyë tɛ̈m bë nhöm cïëk ku äyë cɔ̈l mäŋöök.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Southwestern Dinka : Tεkdët kë ŋïc kɔ̈c juëc kääm tourism ë kë yë kɔc juëëc määt këk lä këny: tourism yë kɔc kë guup lä pälpïny ku löi kë nhïɛ̈ɛ̈r.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Southwestern Dinka : Kën kën ë tä cï kɔc lä pïny cï thöŋ këk pïnydën cï këk ŋïc nyïn bïk la löŋ ku thuëckë.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Southwestern Dinka : Wääryɔu, pïny läi ku pïny ë kɔc duël yïk thïn äkëk ɣɔ̈n yë kɔc kë guup la pälpïny thïn kɔc cääth.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Southwestern Dinka : Ku nä cääth rään bë lä pïny dët cï röt yök bë ka thεεr ku ciɛ̈ŋdën lä ŋïïc kä tourism kën äyë cɔl tourism ciɛ̈ŋ.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Southwestern Dinka : Kɔc tourist alëu bïk ɣɔ̈n juëc piny neem pan ci rɔt yök ku kek alëu bïk tak be ya piny tök yen tɔ̈u kek ke nhïm thïn.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Southwestern Dinka : Nä lëër kɔc cï bäi dɔm tiŋ ɣën kë cï löi, gö kë kɔc kök bë këk bë köny cɔl.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Southwestern Dinka : Apuruuk kë kööny ɣɔ̈ɔ̈n tueŋ äkë lä ɣïïc regiments tueŋ ku kën diäk pän New Hampshire läŋ ɣïïc kɔc kë buɔt ke rou, mɛ̈ɛ̈c bëny jëc cɔl John Stark ku James Reed (këk kedhië äcë bɛ̈n ä bääny dïït muk jëc).English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Southwestern Dinka : Äpuruuk Stark äkë cï röt la tau rɔk kou lɔŋ bët north të rëër kɔc cï bäi dɔm thïn.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Southwestern Dinka : Ɔ̈̈n lë kuëër piu agöör cɔl Mystic röt dhuök pïny älɔŋ north east lɔŋ bɛ̈t Peninsula, gö kë rɔŋ den cuɔt këk ɣöny ciëk cï buth tiɔp bë lä lɔŋ bɛ̈t North bë la thök tä thïɔk këk piu thök ägöör yɔu.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Southwestern Dinka : Gridley wala Stark ë cï kau tim bɛ̈ɛ̈r lä 100 feet (30 m)ɣoc nhöm tueŋ ku kuum kɔc bë cïɛ̈n rään muuc dhaŋ ɣïc agut të bï jëëc yë wänthök.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Southwestern Dinka : Kɔ̈c Amerka ë cïk määt bïk tëëŋ cï mät ɣïïc löny tuuŋ kë dïäk.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Southwestern Dinka : Bënydït Jëëc cɔ̈l John Cadwalder ë bë tëëŋ löny bï yën äkut apuruuk British lä moj bë këk lεl wëi ɣɔ̈n kën ɣïïc tä cɔl Bordentown, ägo lä të gëël ɣën jëëc kök lëu bïk adu bën köny weïEnglish : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Southwestern Dinka : Bënydït jëëc cɔl James Ewing ë bë melicä ke buɔt ka dhoröu nyäi bë këk tɛ̈m agörkou tä cɔl Trenton Ferry, bë kubur bääk tä cɔl Assunpink Creek lä dɔm bë ciën apuruuk adu lëu bïk kɔc wärwei.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Southwestern Dinka : Tuŋdït rïl lä ɣïc kɔc kë 2,400 ë bë agör jäl tëëmkou miles ke dhoŋuän lɔŋ bët north tä tou rään Trenton, ku jɔl ɣïc puök akut ɣïc rou, tök kä muk Greene ku tök kä muk Sullivan, äägo moj këk adu nhiäkdur.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Southwestern Dinka : Gɛ̈ɛ̈r äwuur mën quarter kën mile bë ɣët käät half mile, äwuur äcï ɣïc bɛ̈n riɛl ku guɔ̈m dë ëyën kë cï bɛ̈n wïc äpεi.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Southwestern Dinka : Ë yïïc rään ŋïc käät half mile, rään lëu bë degikät kë röu cï wän thök, ëyï lëu bï yä rään muk äwuur juëc nyïïn, lakin riεl puöu ëyï lëu bë tou tën dëkdëk ɣïc äbën.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Southwestern Dinka : Käät kök yë bäi gööt dhaman ruut, cï määt ɣic këk rïɛ̈thä ë luï kë guöp äbaŋ nhiäl, ë yën kɔc ŋiεc cök cöök pïny të lëër dhäman käät bën.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Southwestern Dinka : Ŋïεεc cäm ɣën yë tök ääci lëu bë lön kät juäk ɣic, lakin ɣën älëu bë lä löi tënë piäth ë guöp ëbën kɔc köör kät.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Southwestern Dinka : Ŋiεc tiëët piäl guöp riεl, ŋïïc dɛ̈ŋ piu bë guöp yä tou ka tiɔp,ku jälä ŋiɛ̈ɛ̈c kä juëëc yë kä wëi juäk nyïn älëu bik kɔc riεthät köny bïk lön dën juäk ɣïc ku juäkkë nhiëër dën nyïn lɔŋ thuec ɣïïc.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Southwestern Dinka : Käät ɣɔ̈ɔ̈n cëk ɣïc ë tou kämic kä cë riëthä bën ɣïïc riεl apεi; lakin, älä luëëth juëc tou lɔŋ käthïï yë kë wïc bë kɔc jäl röt jäl mät thïn rïëthä ɣïïc.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Southwestern Dinka : Käŋ riεthä älëu bë kë ɣɔ̈c tä cït tä wic ɣën, lakin, käjuëëc äcïï bë lä kuɔ̈ny köör wala cïn kuɔ̈ny juεk tënë lön kɔc rïεtha.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Southwestern Dinka : Kɔc riεthäät alëu bïk röt yök lɔn yë kën lön rïεthä lɔc tä cɔk ɣën alɔn cïn ɣën kën äyijö köny.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Southwestern Dinka : Atom ë yë nyäï kä yë tööŋ kä rïl yë këk wïc bïk kerïëc ëbën tou kä yë pïny gööl ku äla ɣïc äthiεεk buth.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Southwestern Dinka : Ë kë tou kä cë thök tëk ku älä ɣïïc käjuëëc cï röt nuɛ̈t kä cïït, kä yë Bohr model kë cɔl, nucleus ciɛ̈l cï guɔl pïny ë electrons, duɛ̈t thööŋ këk planets äköl gööt - tiŋ kë cï thuur 1.1.English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Southwestern Dinka : Nucleus älä ɣïïc käŋ kë rou - neutrons ku protons.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Southwestern Dinka : protons älä ke yë cɔl positive electric charge ku jälä neutrons ääcin charge tou këk kë. Electrons älä negative electric charge.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Southwestern Dinka : Tä cïεεth yïn rään cï yök tatok, këtueŋ äwïc bä tä wën rëër ɣën thïn käŋ ŋiεc cääth ägö lä tä ŋïc yïn wɛ̈ɛ̈ï ku muk nhïm.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Southwestern Dinka : Äwic ku bä nyïn rëër rään täbän thïn ŋiεc tiŋ kä yï cuut röt yën ku jälä këdët rεεc dët yë tïïŋ kä lëu bë röt guɔ loi.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Southwestern Dinka : Nä lɔɔr röt yïën tatok kä yï kuuny, kä yïn bë käŋ cɔl kë jäl kë ɣïïc juäk rɛ̈ɛ̈c.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Southwestern Dinka : Äcï kuɛ̈ɛ̈n nyuɔth lɔnadë dhuruub, riɔ̈c, ku tɛ̈ktɛ̈k kärεc ä këk ärεεm bëi ku ŋööl bɛ̈ɛ̈ï tënë kɔc tuääny kë ŋëëk.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Southwestern Dinka : Ee tɛ̈ktɛ̈k kärεc yetök, acie dhuruub ku riɔ̈c yen lëu be wiëc nïn ë kuɔny akïm e wiikic ɣic lä wic cök.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Southwestern Dinka : Kɔc lä kë yë kë lääj löi äwic kuɔny dït alɔŋ të ye këk ärεm räc yɔ̈k thïn kë guup ku të yë tuäny cï rïl rään guöp këk ärεm röt gɔl röt löi ta lë ɣën kë cï rään löi yë cïn kätou kä yë läj loi tεk thöök thïnEnglish : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Southwestern Dinka : Lïïth, wala lön ë kɔc tïŋ kɔc nyïn ë lä tök këk rääl nyïn wala nyïn.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Southwestern Dinka : Älä käjuëëc cï kä nyïn löi , gɔlthök, kä tou ë ɣïc älä tök kä wic kë lä ɣïc wëëï.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Southwestern Dinka : Ka juëëc cï räm töu nyïn ɣïc älä kä yë lëu luɔi, këk ä wave-lengths guɔ yök ku älä muɔth nyïn këk ŋïεc däi cï thööŋ, dɛ̈t äyä këk äwic tä bï këk käŋ yä tïŋ ku borkë ɣïc ku ŋïïckë dëët ɣïc ägo lä tä ŋic këk kë cïk tiŋ cök pïny ku älä nambät cï thööŋ bïk këk ŋïεc ä luiEnglish : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Southwestern Dinka : Akuut, ë amat nhöm kä la ɣïïc wëëi rɛ̈ɛ̈r pïny tööŋ cï röt yök ku aruäiEnglish : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Southwestern Dinka : Na la kɔ̈ɔ̈c akut rɛ̈ɛ̈r ɣïc abën gup thöŋ tä cït tä yë tïëŋ ke gup kä kek aye cɔl monomorphic.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Southwestern Dinka : Na la kɔ̈ɔ̈c akutic kajuëc ŋïcke cïï kek thööŋ nyuɔth ka yë cɔl polymorphic.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Southwestern Dinka : Jeec amijuŋ äcäth akut ku ä lööŋden wɛ̈ɛ̈r ɣic äyä.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Southwestern Dinka : Tä ë yen dhaman ciεth kek täntök bïk la tadɛ̈t yam, äcäth waköu ku dɔmke cäth ɣic akööl bïk löŋ.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Southwestern Dinka : Akut amijuŋ agɔl cäth täntök bik la tadët tä cï cäm etou thïn nyïn kuur. Dhämän kën, akut ä ɣööt cï kek bë rëër thïn kä ë guɔ gëër ɣic kööl thok abën loi.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Southwestern Dinka : Cäth tök lä keny käk ɣïïc e kë cït nin thiär ku dhoröu loi.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Southwestern Dinka : Cell eŋö? kë yë cɔl cell abö wët thöŋ Latin ɣic cɔl ¨cella¨, ku wëtde ɣïc ë ¨ɣɔ̈n koor ɣïc¨ ku ë kɔ̈ŋ bëï nhöm rään käcip ë ciεth päät tim.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Southwestern Dinka : Cell ë yën kerïëc abën la ɣic wëëï yë cök gɔl thïn, ku jala kerïëc abën la ɣic wëëï ala ɣïïc cell gɔl tök lëër nhïäl.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Southwestern Dinka : Cells ä kek ajök cök pïïr ku kɔc kuɔny tä wic bï pïïr kuen, tä luel yiic, äyë kek cɔl ¨tuup pïr buth¨.English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Southwestern Dinka : Rääl guöp äkek lön guöp äbën muk nhöm tä yën tueŋ thïn wët ë kek wëël toc rääl ɣïc bïk la guöp ɣic äbën ägö la tä lëër cäth riεm ŋiεc la tueŋ wäät kä cïn kë cë gät ɣic.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Southwestern Dinka : Wëël cääth räälic käk alëu bë kek laj tuɔj apεi guöp ɣïc äbën kën ë guöp köny bë röt ŋiεc tït kä leu bïk yë nök äbën.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Southwestern Dinka : Kɔɔr ä bëëï thï kor määtpïny tä thööŋkek kë deŋ yöm rεεc kök, lakin këk ä leu bïk kerïëc ëbën tou dhɛ̈ɛ̈l ɣic rääc.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Southwestern Dinka : Kɔɔr ä tïm nyuän cök bei, jöötkë ägëën bei ɣööt nhïm, ku jɔtkë thuruum nhïäl alïr ɣic.Percent karöu Kɔɔr rääc ɣic äbën ärëër thäät ke diäk lë nhiäl.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Southwestern Dinka : Jääkdit kɔɔr kä ala yom lä awuur lëu bïk ɣët tä cït 480km/h (133m/s;300mph).English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Southwestern Dinka : Kɔ̈ɔ̈c äcï läj gɔl kek lön madhara käcip bïk kek kä köör nyïn ŋiεc ya tïŋ mën älïp ku älïp ruun cï bäk.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Southwestern Dinka : Lakin, kacïïp tueŋ ye kä mec äpεi cuöt bë kë tïŋ kë thiök äkë guïr pän Europe thöök ruun kë buɔt ke thiär kut tatëm cï bäk.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Southwestern Dinka : Käcïïp käk äkë yë madharät ke röu cï këk määt ɣïc luöi bïk kek kä mec cɔl ayë tïŋ kë thiök ku ädïït.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Southwestern Dinka : Kök ku cɔɔk äcï bï kɔŋ jal tɛ̈n ɣök ku ë kë thɛ̈ɛ̈r rɔ̈ɔ̈m rɔ̈ɔ̈m të cï yën kɔ̈ɔ̈c juëc köny kä lä këŋ juɛ̈c yök thïn yul kör të löï rään röt acɔ̈ɔ̈k.English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Southwestern Dinka : Ŋöth lɔ̈ɔ̈n bï kɔ̈̈ɔ̈c yën dɛ̈ɛ̈t dhämän bäär lɔ̈n nä dɛ̈ lön päth ë bëën të luï yïn kɛ̈k kɔ̈ɔ̈c juäc.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Southwestern Dinka : Kɔc juëc anyuoth e köl bi kɔc ya lɔ kuel kɔ̈k yic ku tïŋ ka pinynhom dɛt, kɔc kɔ̈k agäi ye ŋöŋ tɔ̈u aɣeer tɛ̈ɛ̈n kɔc kɔ̈k aye ka gam la kɔc pan dɛ̈t kua piir dɛ̈t atɔ̈u piny dɛ̈t yic.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Southwestern Dinka : Kua, tɛ̈ loi kënɛ̈ rot ka cï rot be loi kam dït tot. Kuɛl acï wɛɛr aɣeer aleŋ trillions miles kam kuɛl ¨thiäk¨.English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Southwestern Dinka : Abe aköl tök, mïth miëth ku abe kɔc pinynhom ka jal nhiim mum wun ken dït?English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Southwestern Dinka : Läi aye loi cells juëc. a kaŋ cam ku yïk ka kek digest alɔŋ thïn. Läi juäc acath.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Southwestern Dinka : Läi rot akek leŋ nyith (kua ce läi eben; temenë , jellyfish, acïn nyith).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Southwestern Dinka : Läi ayök pinynhom ëbën. apiny wec, akuaŋ wïïr, ku a par nyäth yic.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Southwestern Dinka : Cell ayen ke kor kɔ̈u ku ke kor lui kä pïïr (käŋ) organism.English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Southwestern Dinka : Cell abën tënɛ̈ thöŋ Latin wël cella weɛ de yic ɣön thin nyɔt.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ tïŋ yïn kä pïïr microscope yic, ka bä tïŋ ka cï loi squares thin nyɔt wala kura.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Southwestern Dinka : Robert Hooke, a biologist tënɛ̈ England, acï tïŋ squares thik nyɔt cork yic kek microscope.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Southwestern Dinka : Aye tïŋ ka cït ɣööt. Ayen raan tueŋ be cells cï thou tïŋ.[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Southwestern Dinka : Elements ku compounds ajal tënɛ̈ state dɛ̈t yic ku ace röt war.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Southwestern Dinka : Nitrogen ka ya liir aŋuɔt leŋ properties thöŋ kek liquid nitrogen. Liquid state athiek ku molecules aŋuɔt ka thöŋ.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Southwestern Dinka : Pïu a dɛr cemɛn den. Compound pïu aloi hydrogen atoms ka rou ku oxygen atom tok.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Southwestern Dinka : Aleŋ molecular kɔ̈u thöŋ ke ye aliir, liquid, kua solid.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ tɛ̈ den aɣeer rot war, chemical state adöŋ ka thöŋ.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Southwestern Dinka : Kam a ke tɔ̈u kam kua eben, ku aleŋ ke ye loi kuat ke loi ku yic, kua ce dɛ̈t yic.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Southwestern Dinka : Kam acï kuen kɔc nhial yic, philosophical, ku kɔc gät ka scientific run juäc.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Southwestern Dinka : Ok a kam yök ka ye ka cï rot loi tueŋ tënɛ̈ ë mɛnë ku ka thɛɛr.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Southwestern Dinka : Kam eya tɛ̈ ye ok bɛr kam thöŋ thïn (bɛr) ka loi rötEnglish : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Southwestern Dinka : Yïn a lëu ba kam muk nhom tɛ̈ cɛth yïn kaŋ rot dhuök yic, kaŋ rot dhuök yic e ken rot loi ku ben rot loi akölköl.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Southwestern Dinka : Computers yaköl aye loi ë thura ku videos waric.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Southwestern Dinka : Sophisticated animations aye loi computers yic, animation kan acï ya luöi television ku films yic.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Southwestern Dinka : Wak aye dam piny ë sophisticated computers ku be loi ku liɛp roor kadhie.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Southwestern Dinka : Kam thɛɛr nineteenth kutwentieth centuries yic, aye ŋic ala kɔc thɛɛr tueŋ kɔŋ rëër New Zealand a akɔc Maori, ka ye yap diɛt cɔl moas.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Southwestern Dinka : Ke cï luel ala kɔc Maori akök pan Polynesia yɔmdït yic ku pec ka New Zealand tënɛ̈ Moriori, ku loi ka akut puör.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Southwestern Dinka : Ka yen, kënɛ̈ yam cï nyuɔɔth aye luel ala Moriori akaŋ ka ye kɔc mainland Maori ka kök New Zealand bïk la Chatham Islands, ku guir ka ka ken loi thook, cɛŋ dɔ̈ɔ̈r.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Southwestern Dinka : Yekën ka leŋ dhiën dɛ̈t aya Chatham thöny ka ka akaŋ ka ye Maori kaŋ ka kök New Zealand.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Southwestern Dinka : Arot cɔl Moriori ëkën ka leŋ ka rac cï rot loi ku thök de, Moriori acï thöl.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Southwestern Dinka : Kɔc ka tɔ̈u thïn run juëc a ok kony bïk riɛl ku nyiër ŋic ku cɛth ku ka rilic ku ka ke wäc.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wën pïŋ tënɛ̈ raan, kɔc bai, ku kɛŋ luɔi, ok acuk det yic ka thɛɛr ku kɔc thɛɛr cï ka pɔth ku ka rɛc loi.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Southwestern Dinka : Ku ke yï ŋot det akököl ran dɛ̈t acï thɔ̈ŋ ba cɛŋ-cɛŋ deetiic, ee kɔc kuɔny path bï ke nyïïm yaa tak tën cï ke löny thïn akököl akutnhom yic.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn ka pɔth cï rot loi ku ŋic ka rac cï rot loi, kɔc ku than wën tɔ̈u kedaŋ yic acïk jal yök ka pɔth, ke wïc, ku kënë kaŋ loi.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Southwestern Dinka : Cemɛnë kënɛ̈ yic, jɔl tak ka thɛɛr luɔi ciɛŋ cï wan ku ka pɛth akɔc kony bïk ŋɛny kaŋ yam loi rot ku nyuth kek luaŋ Nhialic.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Southwestern Dinka : Kɛ̈ŋ pɔth cït ka ka a riɔ̈c wɛ̈r kaŋ nyai, kua ka cak ka pɔth wɛ̈r e rot be bɛn aköl tueŋ.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k cï wɛr piny e yen të ye käk cï jöör thïn jääm yiic thïn ku e yen kuat käk wääc cï tak mat yiic wala ɣɔ̈ɔ̈n yekke kë be lɛ̈u yök thïn.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k nhom tënɛ̈ a puɔl, nyiëc ku lacök, aya cɛth kaŋ yith, ba kaŋ thɛɛr tëët tɔ̈u thïn ban luöi ku wël.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Southwestern Dinka : Kënɛ̈ yen ril tɛ̈ktɛ̈k kënɛ̈ yic aye: adhuk nhom e tök. Yïn a tak adhuk ka rou, ka cɔl yic ku lueth.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k kënɛ̈ aye thiäk kek science kua tɛ̈ pɛth ye luï yen.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Southwestern Dinka : Kɔc tak kala aŋiɛc tak, aka cï rot loi tak, lëu ke rac ku lui thëmthëm scientific.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Southwestern Dinka : Kɔc a kek ka cï piöc e kuɛ̈n nhom raanda.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Southwestern Dinka : Wɛ̈r de yic ok alëu bukk ŋic ke ye kɔc kɔk ya tak, wïc, gam, ŋic kua nhiar ka.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Southwestern Dinka : Kam kaŋ riɛl ka, ŋic ŋic ke wïc kɔc kɔ̈k a ke riil tɔr. A ok cɔl alëu kaŋ röt loi ka ye tïŋ.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Southwestern Dinka : Cemɛnë, tɛ̈ tïŋ yïn raan ka dhoŋ aluït thurumbil, ka lël ba tak la ka kual thurumbil raan da.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Southwestern Dinka : Alëu be jal tïŋ loi thok tënɛ̈ ka cï yen keys thurumbil de muör ku ye thurumbil de yen wïc be dhoŋ thok.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Southwestern Dinka : MRI atɔ̈u kenɛ̈ physics cɔl nuclear magnetic resonance (NMR), ka gɔl cök ruon 1930s raan cɔl Felix Bloch (alui tenɛ Stanford University) ku Edward Purcell (tenɛ Harvard University).English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Southwestern Dinka : Resonance kenɛ̈ yic, magnetic field ku radio waves akaŋ loi bïk ka thik radio signals bɛ̈i bei.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Southwestern Dinka : Ruön 1970 yic, Raymond Damadian, akim kua research scientist, jal gɔl cök dhɛl ye magnetic resonance imaging luöi ka ye tool kenɛ medical diagnosis.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Southwestern Dinka : Run ka ŋuan la thɛɛr patent acï gam, ka yen patent cï kaŋ bɛ̈i bei pinynhom tënɛ̈ MRI.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Southwestern Dinka : Ruön 1977, Dr. Damadian acï jal thöl buthbuth ke tueŋ "guöp ëbën" MRI scanner, ke ye cɔl "Indomitable".English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Southwestern Dinka : Jam ye loi amäth a kɔc cɔl a tak ka nhiim ke bïk bɛ̈ɛ̈r tënɛ̈ kɔc kɔ̈k.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Southwestern Dinka : Amïth abun puöl bïk lui tɛ̈ cït tɛ̈den wïc ka ku lëu ka tɛ̈ cï wël nyuɔ̈th kek thïn.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Southwestern Dinka : Mɛt thïn, aleŋ kam thik lik cï gël nhiim ku jal a dɛ̈t lëu be kam luɔi waric. (Bremer, 1998)English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Southwestern Dinka : Luɔi Internet ku World Wide Web akɔc piöc cɔl ayök wël kam yic ëbën.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Southwestern Dinka : Mïth abun bïk thiëc tënɛ̈ kɔc piöc kuat kam yic akol ku ŋic ka abe lac dhuk nhiim, mɛn ke bï kek tït kam rɔ̈m ye kek röt tïŋ.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Southwestern Dinka : Dhël ka cï röt loi thɛɛr tënɛ̈ piöc akɔc yëk lau nhom. Acï raan töŋ ŋic yen ëbën.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Southwestern Dinka : Ayic, acïn töŋ pɛth be piöc. Piöc a rot loi tënɛ̈ raan piöc ku nyiëc kaŋ.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Southwestern Dinka : Ke dan thiɔ̈k cuk yök la loi-ke du ku wël cï nyuɔth. Piöc-ye loi television yic akën nyuɔth.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Southwestern Dinka : Ka ok ëbën a rot yök ka ok dai television ka nyoothë kenɛ̈ ok nyuɔth dhɛ̈l kua nyiëc käŋ ku ace ka bï ok rëër thïn ku lui ku nyiëc kaŋ.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Southwestern Dinka : Ok acï thurumbil bë wɛl piny, buth ku jɔ̈kde tɛ̈ da yic, cath bï la Peru bë ka thɛɛr cï riak la them, kua war ku ɣɔ̈n raan akeu nhom.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Southwestern Dinka : Alɛɛc tënɛ̈ undersea fiber optic cable nuɛt kek Europe ku broadband satellite, Greenland acï nuɛt kek 93% kɔc leŋ internet.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Southwestern Dinka : Hotel du kua hosts (tɛ̈ rëër yïn ɣön jɔl yic kua tɛ̈ rëër yïn pan raan yic) abe laŋ wifi kua internet connected PC, ku bɛ̈i yic ëbën aleŋ internet cafe ku ɣɔ̈n kɔ̈k aleŋ yic public wifi.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Southwestern Dinka : Ka cï luel tueŋ wën thɛɛr, tɛ̈ cɔŋ wël ¨Eskimo¨ döŋ ka cï gam pan Amerika, aye ŋic ka ye cï kɔc jai bɛ̈i ce bɛ̈i kɔc Artic Amerika, Cemɛnë Canada.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ yïn wël pïŋ luel Greenlandic Natives, ka jam de abe jal puöl kɔc alɛi.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Southwestern Dinka : Kɔc kek tɔ̈u Greenland a röt cɔl Inuit pan Canada ku Kalaalleq (kajuëc Kalaallit), a Greenlander, Greenland yic.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Southwestern Dinka : Ke rac, ku rɛc eben tenɛ kɔc pan dɛt, acï ŋic tiŋtiŋ Greenland yic. E gut gɛth yic, acïn ¨ta la ŋönyŋöny.¨English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Southwestern Dinka : Liɛr piny ayen ke rac ye raan kec rot guir rɔm ke yen.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Southwestern Dinka : Tɛ nem yin Pinymaŋök kam liir piny (e rin tɛ leer yin alɔŋ ciɛm, ka bï liɛr apɛi), a riir apɛi ba alɛth tuctuc bɛi.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Southwestern Dinka : Nïn bar mɛi yic a nin pɛn kɔc ku loi kɔc be ka tuäny.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Southwestern Dinka : Möï, cath piny eya dhiër Nordic ku ace tuaany bɛ̈i, akɔc geet.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Southwestern Dinka : Të cɔŋ käŋ ɣɔc San Francisco dït pinynhom bik kɔc ya bɛ̈i, ka kën ɣɔc atɛ̈kic.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Southwestern Dinka : Ke dït kɔc luoi apɛi akaŋ kɔc cï piöc, akuma, käŋ weu, käŋ ɣɔc, ku käŋ kɔc piny cääth.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Southwestern Dinka : Aye lac nyuɔɔth tenɛ wäk, tenɛ däi, piöc ku ciɛŋ ŋic acï kony bik gɛu cɔl a ŋic pinynhom.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Southwestern Dinka : San Francisco acï dït bi ya pan dïït ye kɔc piny cääth thiin kek ɣööt juac niin, tenɛ cɛm, ku tenɛ ɣän amɛtmɛt.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Southwestern Dinka : San Francisco aya e pan pɛth leŋ yic Cäm/mïth kɔc Asia: Korea, Thai, Indian, ku Japanese.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Southwestern Dinka : Cäth bi la Walt Disney pinynhom aye jal nyuɔɔth ke dït nem tenɛ Nhialic e kɔc pan America.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Southwestern Dinka : ¨Kuät¨ nem tɔ̈u aye kɔc pɛ̈ɛ̈r Orlando International Airport yic, ku jɔl lɔ Disney hotel yic, acï rëër käŋ Disney yic, ku dhuk bääi.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Southwestern Dinka : Aleŋ kajuääc loi thook, kua kenɛ aŋuät ye ke kɔc luel al ¨lɔ pinynhom Disney¨.English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Southwestern Dinka : Wɛrɛk käc juäc aci ɣäc wei tenɛ gɛtgɛt teme eBay kua Craigslist aye ka juec warɛɛk ye loi.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Southwestern Dinka : Cɔŋ alɔn yeken yelac loi, acï Disney peen: warɛɛk ace köök.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Southwestern Dinka : Kuät amɛt bi loi Canyon yic awic wɛrɛk e rin bi jal guotpiny.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Southwestern Dinka : Wɛrɛk ake ye Canyon gel yetok, ku abi jal tɔ̈u thin aköl tueŋ e pɛɛi yic, pɛɛi ka ŋuan lɔn ŋuät këc pen dɛ̈t jɔk.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Southwestern Dinka : Ka yen, wɛerek e baai ajök niin pen Dhiëc abi jaal tɔu akol niin tök pen Tök.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Southwestern Dinka : Ta laau yic ɣɔn ŋic, cemen Angel ɣer tenɛ Camp rek yenhom kek Phantom Ranch, aci thiɔ̈ŋ ka ci thiëc bï ka dom akol tueŋ ci domdom ŋäny.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Southwestern Dinka : Yen tɛn piny alëëk tïnoŋ koi cï thɛɛc bï nyin dɛn waan ku yen ɛɛ ya na cï raan dhooc gat yennë yekke lui.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Southwestern Dinka : Lur thin apirka ciɛm yic thurumbil e ke pɛth ye dheŋ bai tiŋ kue ke ye dhel ye piny caath ban yök.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Southwestern Dinka : Kënë aye loi thurumbil yic path ka loi amath ku 4x4 ayen path ku te riec eben aye yök kek cök thurumbil dit tot 4x4.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Southwestern Dinka : Jɔl ŋic yi nhom la ta cɔŋ Southern Africa tɔu ciɛm yic laŋ dɔ̈ɔ̈r ka ce bɛi thiäk kek yen eben.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Southwestern Dinka : Wereek ye wic ku wëu ye tɔ̈u piny aloi thok tene bai ku bai kua ye ka tiäm pan bii yin thin.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Southwestern Dinka : Kuät bai eben aleŋ yic lɔŋ ken loi thok kene ye wic kaŋ bi reer thurumbil yic.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Southwestern Dinka : Victoria Falls e gɛu tɔ̈u alɔŋ tueŋ Zimbabwe yic, akeu thok tenɛ Livingstone, Zambia, ku Botswana lɔ̈m.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Southwestern Dinka : Gɛu athiɔ̈k kek falls, ku ke a ka dït ye kɔc cath, kua te dït ye cath ŋic ken aye bɛ̈i ka juëc kɔc piny nhom cath ku tiŋ ku jal ka path kɔ̈k e rin bïk jal rëër thin kam bär kɔ̈u.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Southwestern Dinka : Kam tuɛny deŋ (pen thiar ku tok bi la pen diak), piu abi la nhial apɛi ku Falls abi jal loi käŋ jäŋ gɔ̈i.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Southwestern Dinka : Yin abi guop tiäp te tem yin kubur kɔ̈u kua ba cath te thiäk kek Falls.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Southwestern Dinka : Ka te dɛt, e wɛt ci piu la nhial apɛi yen cï yin Falls ye tiŋ apath rin ci piu ye kum nyin!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Southwestern Dinka : Tiɔm Tutankhamun (KV62). KV62 ayen tiɔm ŋic apɛi Valley yic, tene Howard Carter ruön 1922 aci ya tene ci nyuɔth ci bɛ̈ny thin yam thiɔ̈k thin.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Southwestern Dinka : Te thöŋ yen kek tiop bäny kɔ̈k, ka yen, tiɔm Tutankhamun ace nem, rin koor yen ku kec e dheŋ.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Southwestern Dinka : Kuät raan wic be tiŋ kene ye nyuɔth ka ci riak mama guop abi man e kam bi ye bei kën yen guɔ̈p täu thïn yic abi puou riäk e rin e yen nhom ku ket a kek ye tiŋ.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Southwestern Dinka : Kä path jiɛk tɔ̈u tiɔp yic a këc ban rëërr thin, kua ci bɛi bei tenɛ Egyptian Museum tenɛ Cairo.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Southwestern Dinka : Jɔl leŋ kam kor abi piath bïk rëër të dɛ̈t.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Southwestern Dinka : Phnom Krom, mitir 12 alɔŋ ciɛm ku tueŋ tɔ̈u Siem Reap. Luäŋ kurnhom aci buth thok ruön bɔɔt kaa 9th, kam ë bɛ̈ny Yasovarman.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Southwestern Dinka : Dheŋ luäŋ nhialic ku dai Tonle Sap lake nhom loi tönytöny kur ke path.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Southwestern Dinka : Nem tenɛ luɔi aleu mat kek cath riai akuäk yic.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Southwestern Dinka : Angkor Pass aye wic bin la luäŋ nhialic ka yen duk nhom mar ba passport du bɛi kek yin ta leer yin Tonle Sap yic.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Southwestern Dinka : Jerusalem ee gɛu ku e gen dïït Israel, ka bɛ̈i kɔk ku Uwan ace ye ŋic ke ye gen Israel.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Southwestern Dinka : Gen dïït thɛɛr kur Judea aleŋ käŋ pɛth tim ruön juäc.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Southwestern Dinka : Gɛu adheŋ tene bɛ̈i wɛt nhialic ka diak teme Judaism, Krithian ku Islam, ku e lui ka ye kene wei, kenë wɛt nhialic ku kene ciɛŋ.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Southwestern Dinka : Rin riɛr wɛt nhialic gɛu yic, ku yen aya tɛ juäc gen thɛɛr, Jerusalem e tɛ dït ye kɔc piny nem bɛ̈n thin Israel yic.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Southwestern Dinka : Jerusalem aleŋ ka juëc kɛŋ, käŋ kɔc luɔ̈i thɛɛr, tenë ciɛŋ, kek tenë ɣɔ̈c cï thiäŋ, cafés, ku ɣän cäm/mïth.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Southwestern Dinka : Ecuador aye wic be kɔc Cuba bïk dɔm athöör cï ka cɔl e rin bïk jal bɛn pan Ecuador alɔŋ airports kɛm bɛi kua tenɛ nhom nhial ye kɔc lor thin.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Southwestern Dinka : Athöör kenɛ awic bi Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs dhiɛl gäm, ku jɔl ke mat kɔk ye wïc.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Southwestern Dinka : Ka ye wïc ka aye loi bïk kök ya cɔl apuɔlic kɛm bɛi ka dhië.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Southwestern Dinka : Kɔc Cuba muk athöör maŋök Amerika aleu bïk Ecuadorian Consulate la nem ku be ka jal puöl ke ye wïc kene yic.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Southwestern Dinka : Wereŋ cäth (Passport) du aleu bi ya ke lui pɛi ka detom niin kun käc. Athör lɔ ku dhuk aye wïc bi yi jal puöl ka kenɛ nyuɔɔth bin reer käm bar kɔu.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Southwestern Dinka : Nɛm piny apuɔlic tenɛ kɔc juäc, tɛ yen yïn e rot kua math dun tok, ka them ba rɔm ka kɔc kɔk e rin ba laŋ akut kɔc ka ŋuan ku kɔc ka detom ba ke pɛth raan kek raan.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Southwestern Dinka : Ka yen, kenɛ aceleu bi diir, e rin tɛ dɛt kɔc nem piny aye liäp bïk thurumbil thiɔŋ.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Southwestern Dinka : Aye tiŋ ka ye dhel ye kɔc duöŋ bïk tɔu piny ka juäc.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Southwestern Dinka : Ɣööt nhial alɔŋ cuëëc tenɛ Machu Picchu aleŋ ic kur lɔr piny, abak aya kene ka juɛc ci thur rac.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Southwestern Dinka : Aye tiŋ ka riir ic piny, ku amec ku a riir ic be leu, kua raan riir tɔr aleu be tɔny kam 45 yic.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Southwestern Dinka : Alëël ye kac aci tɔu dhel ic ku abil ye kɔc lɔr piny akɔc kony kɔc cin.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Southwestern Dinka : Ka ke ci lueel kenɛ, jɔl ŋic yï cï bi wei, ku jɔl rot ŋiɛc loi tɛ lɔr piny, temenë tɛ cï yen tiɔptiɔp, e rin aleu bi lac bɛn e ke rac.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Southwestern Dinka : Aleŋ cave thin nyɔt tɔu nhial bi kɔc dhiɛl reet thin, atɔu nhom piny ku aci nyiɛc ic.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Southwestern Dinka : Të cïn tëdäŋ tiŋ ku läi ɣɔ̈ŋken Galapagos aye loi apath e riäi, të menë ci Charles Darwin aye loi ruön 1835.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Southwestern Dinka : Ka juääc 60 cruise riɛth acath pïu Galapagos - ka juec yic alɔŋ thin ke jɔt e raan 8 ku 100.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Southwestern Dinka : Kɔc juec aci te den dɔm tueŋ (e rin riɛth athiäŋ kam tɔ̈u nhial).English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Southwestern Dinka : Ba jal ŋic raan ye yin dɔm e raan ŋic Galapagos apath kek pɛth riɛth.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Southwestern Dinka : Kene abi ye loi be dun wïc ku/kua kaŋ yi gel aci thöŋ kek riɛt rɔm ka kek.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Southwestern Dinka : Men këc Spanish gua bɛn ruön bɔɔt ka 16 yic, alɔŋ cuëc Chile ye ka tɔ̈u mɛemɛc Inca ku kɔc Araucanians (Mapuche) aci jal reer ciɛl ku ciɛm Chile.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Southwestern Dinka : Mapuche ee pan töŋ yök nhomlääu ciën pan akutnhïïm kɔc thɛɛr America, këc kek mat ciɛŋ kɔc jam thoŋ Spanish agut thaar bïn Chile nhomlääu yök.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ Chile cɔl ka ye bai e rot ruon1810 (tɔŋ Napoleon yic ke ci Spain nyäŋ piny ka cïn akuma lui tenɛ run juäc), tiam cïk Spanish tiäm akec rot leu leer ruon 1818 yic.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Southwestern Dinka : Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) ye pan Caribbean tɔ̈u alɔŋ ciën tɛ thöny Hispaniola, ke ye rɔm kek HaitiEnglish : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Southwestern Dinka : Menë liɛt mabiör ku kur piny, bäi e pan gen dït European thɛɛr America yic, emenë alɔŋ Santo Domingo.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Southwestern Dinka : Tɛ thöny ka ci kaŋ nyuöcic kɔc Taínos ku Caribes. Caribes aka ye kɔc jam Arawakan ka bɔ e ruön 10,000 BCE yic.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Southwestern Dinka : Run thik lik yic wen ci Kɔc keny piny lei European bɛ̈n, thän Tainos acï kɔc nɔŋ riɛl Spanish tek ic.English : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Southwestern Dinka : Fray Bartolomé de las Casas nhom (Tratado de las Indias) kam 1492 ku 1498 kɔc nɔŋ riɛl Spanish acï raan 100,000 tenɛ Taínos nɔ̈k.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Southwestern Dinka : Jardín de la Unión. Tɛ lau kene acï buth ka ye atrium tenɛ amat 17th-century, ka ye yen ɣɔn töŋ Templo de San Diego cï döŋ ka käc.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Southwestern Dinka : Menë alui ka ye plaza tɔu ciɛl, ku e laŋ ka loi rot kam yic eben, akol ku thei.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Southwestern Dinka : Aleŋ ɣän yen kɔc cam/mïth thïn juäc cï dom kam ciɛl, ku täŋ akɔl ku thei thok ku concerts epath aye gäm gazebo ciɛl.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Southwestern Dinka : Callejon del Beso (Alley cim thok). Balconies acï 69 cï them centimeters tek ic e pan raan dït thɛɛr nhiɛr.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Southwestern Dinka : Kek wei thik lik mïth kɔk abï lɛk käŋ.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Southwestern Dinka : Bowen thöny e ŋic ye kɔc lɔ thïn akol kua nïn ka dhorou nɛm piny jɔl kɔc yek käc kayaking, dukan, ɣän cäm, ku kɔk.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Southwestern Dinka : Akut kɔc kenɛ atɔ̈u Röl Howe yic alɔŋ Vancouver, ku aye yök tenɛ piu thurumbil ka jal Granville thöny gen Vancouver yic.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Southwestern Dinka : Tenɛ kɔc nhiär thueec aɣeer, cath ba lɔ war ic leer Ɣän ye tëëk tɔ̈u Nhial apath.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Southwestern Dinka : Whistler (kam 1.5 cuɛ̈th tenɛ Vancouver) aya wëu tɔ̈u nhial ku ŋic apɛi wɛ̈t 2010 rut Olympics.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Southwestern Dinka : Rut yic, jɔl thuëëc tenɛ America cuëëc, ku tuɔ̈c piny jɔl them ba cuäth ajala kur nhom.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Southwestern Dinka : Permits abi lel thok tueŋ.Yïn lë ba laŋ permit ba jal rëër thëi Sirena yic.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Southwestern Dinka : Sirena yen tɛ̈ töŋ ranger station leŋ yic dormitory lodging ku ciɛm tuc ku camping aya. La Leona, San Pedrillo, ku Los Patos aleŋ camping e rot ku ciɛm aliu.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Southwestern Dinka : Alë ba yök park permits tenɛ Ranger Station Puerto Jiménez yic, kua ace credit cards gam.English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Southwestern Dinka : ka ye loi Park yic (MINAE) ace gɛm park permits pɛi juëc wan tök thok ka bɛn ŋuɔt ŋoot.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Southwestern Dinka : CafeNet El Sol agɛm luɔi ye kaŋ dɔm kek wëu US$30, kua $10 kene cath nien tök; kajuëc atɔ̈u Corcovado page yic.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Southwestern Dinka : Cook thöny e pan thöny ka tɔ̈u kek New Zealand, ka tɔ̈u Polynesia, cɛl alɔŋ war South Pacific.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Southwestern Dinka : Kene archipelago kek tɛ̈ thöny ka thiar ku dhiec 15 cï wɛ̈r piny mitir 2.2 million war yic.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Southwestern Dinka : Kek kam thöŋ cemën Hawaii, tɛ̈ thöny të dɛ̈t aye luel ¨Hawaii piny cök¨.English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ kor yen, a kɔc dït jɔl täk nhiim wɛ̈t Hawaii wan kec guä ya bai acin yic ɣöt dït kɔc dai ku kɔ̈k ci guir.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Southwestern Dinka : Cook thöny acin yic gɛth, kua leŋ yic tɛ̈ thöny thiar ku dhiëc 15. Käŋ ŋic kek a Rarotonga ku Aitutaki.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i cï guir yic yaköl, aleŋ agereem deluxe ku cɛ̈m nhiäknhiäk acï yäth nhial ke pɛth art dhëŋ-English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Southwestern Dinka : Nhom thök yic, B&Bs awɛ̈r kaŋ ka rou yic: agereem ku cɛm nhiäknhiäk.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Southwestern Dinka : Ke ya, ten ka pɔth ka cït ka ka aye loi ku yök agerem dhëŋ, ce mɛnë ke cï cuëëc kɔc ciin kua agerem cï ŋiɛc guir.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Southwestern Dinka : Cɛ̈m nhiäknhiäk aya ka cït ka pɔth cɛ̈mcɛ̈m bai kua kaŋ cɛ̈m nhier jäl.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Southwestern Dinka : Juër aken ɣöt buth thɛɛr kek juër loi thok, piny cï wec yic ku kɔt e kuaŋ.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Southwestern Dinka : Leer yïn thurumbil du yic ku lɔɔr e dhël mec yic aleŋic ke pɛth puɔlic kua dhëŋ.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Southwestern Dinka : Na ce thurumbildït, yïn cï piöc cuɛth thurumbildu ku yïn kën ye göök.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Southwestern Dinka : Gut piny keemɔ tënɛ̈ bai ku aɣeer jäŋic ka kor ku abï dït a kɔc cï wïc gool.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Southwestern Dinka : Kä cekic, kuɛ̈th thurumbildu e dhël pɔth bïn cäth dhëlic ku a yen ë rot e tënɛ̈ ¨camp¨.English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Southwestern Dinka : Camping thurumbil a puɔlic tɛ̈ leŋ yïn këdït minivan, SUV, Sedan ku Station Wagon kek thöc cï thiɛt piny.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke abak aleŋ dik thɛɛr kathäär ku wër cï kuer nhiim; ŋuɔt këc tɔŋ pinynhom rou bɛn, kam ruön bɔɔt ka 19th kua tueŋ kam ruön bɔɔt ka 20th.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke a käŋ ye kɔc jɛɛk ku ŋic apɔth, ku alaŋ tɛ̈ pɛth cɛm ku pïïr thei.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Southwestern Dinka : Cëŋcëŋ thɛɛr, nöŋ kä dhëŋ yam, ku dhiöp pɛth tɔ̈u thïn a käŋ cɛŋden.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Southwestern Dinka : Cɔŋ alɔn ye kek kaŋ raan, tɛ̈ dɛ̈t a rëër ka jɔl bäny bɛ̈i ku kɔc ril kɔ̈k.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Southwestern Dinka : Raan cath ka wëu juëc alëu be täk be cath pinynhom, cï ɣäric rëër juëc Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke ka yic.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Southwestern Dinka : Käc pɔ̈u cï matic akut kɔc cath ku kɔc bai nuɛt gɛth leer kek thïn.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Southwestern Dinka : Mɛt rot thïn amat cït kënɛ̈ yic ba athör thiɔ̈ŋ online; cɔŋ alɔn ye amat kɔ̈k gɛm kua awïc dɛ̈t bï cɔk yic.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Southwestern Dinka : Adan kɔc tɔ̈u kɔc loor abi jal nyuɔɔth ka cï print ku/kua online, tɛ̈ deŋ yen ke tuɔɔc thïn ku laŋ cɛɛth tënɛ̈ kɔc kɔ̈k cath.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Southwestern Dinka : Rëër pan randɛ̈t ajɔk cök Nyeth 2004 wär cï computer programmer Casey Fenton jal yök flight puɔlic leer Iceland kua cïn tɛ̈ rëër yen thïn.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Southwestern Dinka : Acï mïth a bun tɔ̈u pan abun tuɔ̈c imeel ku jɔl yök kɔc juëc wïc yen be bɛ̈n bïk ban rëër e pɔth.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke alui tënɛ̈ kɔcthii yam– jɔl aya reer ruon thiɛr rou yic– kua kɔcdït cath cï dhiɔp aye yök thïn ë ya.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i leŋ yic mïth ace lac tïŋ, kua Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke abak akek puöl bïk la ɣööt kɔcic.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Southwestern Dinka : Gen Beijing tɔ̈u China ayen gen bï Winter Olympic Games thuëëc thïn ruön 2022, ke bë ye loi bï ya yen gen tueŋ ben summer ku winter Olympics loi kadhie.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Southwestern Dinka : Beijing abe yän ŋäny thok ku thiɔ̈k thok loi ku jal thuëëc ice ye loi alɔŋthïn.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Southwestern Dinka : Thuëëc kɔ̈k skiing abe loi tënɛ̈ piny Taizicheng ski Zhangjiakou yic, tɛ̈ cït mitir 220 (140 miles) mɛnë Beijing.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Southwestern Dinka : Ɣän cäär juëc aleŋ yäi yen loi jɔk rot ɣɔrbɛkläi be lɔ thök Aduöŋ yic ciɛl, kua loi thok tënɛ̈ calendar kuat temple.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Southwestern Dinka : Yän cäär aye door ka ye kënɛ̈ temple den war jɔk ye cök kua akol wär dhiët bɛ̈ny kua yäi kɔk thiäk ka käŋ ɣän cäär.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Southwestern Dinka : Yäi ɣän cäär Kerala aka pɔth apɛi bë ka tïŋ, kek aköön cath ka cï dhëŋ, temple orchestra ku yɛth kɔ̈k.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Southwestern Dinka : Fair pinynhom (ye cɔl World Exposition, kua puɔlic Expo) a yän international dït tot kënɛ̈ arts ku sciences.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny cï mɛt thïn ajal nyoth artistic ku gɛ̈tgɛ̈t pavilions bai yic bïk kaŋ pinynhom jal nyuɔɔth kua cɛŋ panden ku käŋ.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Southwestern Dinka : International Horticultural Expositions a yäi ye guir be jal nyuɔɔth läi, dom dhëŋic ku kuät ka kɔ̈k ë tiim.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Southwestern Dinka : Ka yen ke ye kuen a rot loi ruönic ëbën (tɛ̈ rëër kek bɛ̈i loi thokic), tɛ̈ yen luɔi yic ka ce tɛ̈ de.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Southwestern Dinka : Ka ye door ka aye loi kam pɛi ka diäk ku pɛi ka detom, ku aye loi piny cï ce mɛnë 50 hectares.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Southwestern Dinka : Aleŋ film formats loi thok ye luöi run juäc yic. Ala cök 35 mm film (36 ku 24 mm negative) ayen ye lac yök.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Southwestern Dinka : Apuɔl yic be war tɛ̈ kɛt yïn aɣeer, ku gɛm tɛ̈ bi luɔ̈i yen arac ka thöŋ kek DSLR menëë.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Southwestern Dinka : Camera film format kɔ̈k tɔ̈u ciɛl aye lui format 6 ku 6 cm, kua cek yic ka ye 56 ku 56 mm negative.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Southwestern Dinka : Kënɛ̈ a tɛ̈ bi luɔ̈i yen bɛ̈i ka ye arak ŋuän kek ken e 35 mm negative (3136 mm2 ku 864).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Southwestern Dinka : Läiɣɔ̈ŋ aka motifs ril yic tënɛ̈ ran thur, ku awïc be ma ic kek duar guop, tiët, piöc ku käk luɔi pɔth.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Southwestern Dinka : Thur läi ɣɔ̈ŋ aye lac puɔ̈l e path, kua ke cït thur abɛ̈n, thura awar wël juëc.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Southwestern Dinka : Thur läi ɣɔ̈ŋ awïc telephoto lens bar, kua ka cït akut diɛt ku a ka thii kɔk cï cak awïc käk dai kɔ̈k.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Southwestern Dinka : Läi dït juëc a ril yic be ka yök, ku parks tɛ̈ dɛ̈t alaŋ löŋ kenɛ̈ thur käŋ ɣɔc wei.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Southwestern Dinka : Läiɣɔ̈ŋ aye riɔc kua aye baŋ. Piny aleu be liɛr, tuöc kua be rɛc.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Southwestern Dinka : Pinynhom aleŋic thok loi thook ka 5,000, e gut thiɛr rou 20 kek thier dhiëc 50 million kua kaŋ jam juëc.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Southwestern Dinka : Wël cï gɔ̈t apuɔl yic be ka dët mɛnë wël cï lueel, aya. Kenë ayic tënɛ̈ cɔ̈t bääi, ke ye riɛl be ka cɔl.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i juëc a English cɔl a pɔth, ku ka juäc apɛi mɛnë ka ye täk ŋiec të mɛnë kɔcthi yam.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Southwestern Dinka : jɔl tïŋ, tɛ̈ lëu yïn yen, Mancunian, Bostonian, Jamaican ku Sydneysider nyuc tharbeth lɔ̈m bïk mïth tënë restaurant Toronto yic.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Southwestern Dinka : Ajam kam ken kaŋ gɛth bei kenë, lueel ka thuɔŋden ku cɔ̈tden.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Southwestern Dinka : ɣɔ̈c cäm ɣän dït ɣɔɔc yic aya dhël puɔl yic ku ba cam.Tɛ̈ liu thät, kuënykuëny acek yic tënɛ̈ cäm cï thäl.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Southwestern Dinka : Ɣän dït ɣɔɔc acï laŋ cäm cï thäl loi thok. Aleŋ cäm cï thal juëc loi thok. Kɔ̈k aleŋ microwave oven ku kɔ̈k ye cam tuööc.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k yic ku stores kɔ̈k aya laŋ ɣän cäm tök tɔ̈u, ka ye kenɛ̈ bai kek ɣɔc puɔlic.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Southwestern Dinka : Loi ku muk athör kaŋ löŋ e kɔc insurance kek contact details kek yïn.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Southwestern Dinka : Awïc bïk insurance e-mail address ku international phone numbers nyuɔɔth kene wët/ gɛmgɛm ku luɔi claims.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Southwestern Dinka : Ba laŋ copy dɛ̈t jɔga du yic ku aliiric (imeel tene yïn kek attachment, kua cï tɔ̈u ¨amar yic¨).English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn kek laptop kua tablet, tɔ̈u abak kën tɔ̈ɔ̈u yic kua disc (e yök ka cïn internet).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Southwestern Dinka : Aya gam löŋ/kä cï thuur ke nambaai tënɛ̈ kɔc käc ku kɔc ken ruɛi kek kua mathken tɔ̈u bai wïc be ka kony.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Southwestern Dinka : Anhomgär (aya ye cɔl elk) ace baŋ, kua a rot kony tɛ̈ tïŋ kek ke rac.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ këc kɔc anhomgär tïŋ ke ye ke rac, ka leu bïk lɔ tɛ̈ thiɔ̈k ku tɛ̈u ka röt ke rac thok.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Southwestern Dinka : Dek mɔ̈u amäth. Mɔ̈u akɔ̈c thöŋ gup tɛ̈ loi thok, ku ŋïcŋïc adan ye dek ake riil törEnglish : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Southwestern Dinka : Käŋ röt loi pïïr yic dekdek mɔ̈u yic aka cït riɛ̈ŋ cuɛny, cöör ku thuɔ̈u. Kë rac kɔ̈c nɔ̈k arot juak tɛ̈ dek yïn mɔ̈n cï thiän.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Southwestern Dinka : Mäu cï aleŋic kärac kɔ̈c nɔ̈k cemenë methanol, kenë cöör bɛ̈i ku thuɔ̈u tɛ̈ cɔŋ ye dek ka kor.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Southwestern Dinka : Käŋ nyin aye ɣɔ̈c wëu lik bɛ̈i kɔ̈k yiic, temenë bɛ̈i-lik wëu thïn tɛ̈ ye tenë luɔ̈i tɔ̈u piny wëu lik.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Southwestern Dinka : Jɔ̈l tak ba nyin them baai, temenë tɛ cï insurance ye loi, ku bɛ̈i ke cï ɣɔ̈c be thiɔ̈ŋ tɛ̈ dɛ̈t.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ nhial-rin dït tɔ̈u ɣɔ̈n kä yic aleŋ kärac kaa rou; kɔ̈k aye yuöp- wei, ku kä ye bɛ̈i aɣeer aye ɣɔ̈c wëu juäc menë kä ɣɔ̈c baai.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Southwestern Dinka : Bun ake ye ɣäc wei piny nhom apɛi, ku kɔ̈k alëu ba ke yök pan dun yic.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Southwestern Dinka : Ka yen, aleŋ dhɛl juäc ye bun dek piny nhom wïc ba ke ŋic.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Southwestern Dinka : Canyoning (ku: canyoneering) ake ye kɔ̈c la canyon cök, ka cï yic riɛl wala/ka athiɛŋ pïu.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Southwestern Dinka : Canyoning aye mat yic kek kuaŋ, tönytony ku käc--ku awïc piöc thin kor ku riɛl ba jɔ̈k cök (ba thoɔ̈ŋ kek tönytöny kur, käc scuba ku alpine skiing, cemenë).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Southwestern Dinka : Hiking ake ye loi aɣeer ke leŋic cath piny yic, aye rot lac loi jɛɛt e hiking.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Southwestern Dinka : Hiking aköl aleŋic kam cï kor mile be lɔ̈ tɛ̈ mec ye tëk aköl tök.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Southwestern Dinka : Hike aköl tenë tɛ puɔ̈l ic jɛɛt cï guir ye wïc, ku kuät raan kor alɔ̈ thïn.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i leŋic mïth kor awïc juër rot dït, ku aköl aɣeer apuɔ̈lic ë gut kek mïth ku mïth këc gua lɔ̈ pan abun.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k yic, aleŋ kä cït 200 käŋ nɛm luɔ̈i. Kä juëc kek alui ë rot.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ bɛm piny nhom cï rot war, lɔ̈ kenë kät nɛm ye tïŋ ka kät ye yök bɛ̈i kaa ŋuan yiic.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Southwestern Dinka : Kek cäk de tɛn kät nɛm Barcelona ku tɛn kät Copenhagen, acï rot jal mat thïn tɛ̈n kät nɛm Prague tɔ̈u Prague ku kɔ̈k.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Southwestern Dinka : Aleŋ kä juëc wïc ba ke ŋic yï këc gua jäl ku tɛ̈ jël yïn ba la tɛ̈ dɛ̈t.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn, ŋic ba käŋ yök ka ce yen tɛ̈ den ye kek rot luɔ̈i thïn ¨pan dun¨. Ciɛŋ, löŋ, cɛm, dhɛ̈l, tɛ̈n nïn, piäth, thok ku kɔ̈k abe thok loi tenë kä tɔ̈u tɛ̈ ye yïn rëër thïn.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Southwestern Dinka : Kenë ake wïc ba ŋic, ku ba puöc cuk riäk ku mal kek tɛ̈ ye käŋ luɔ̈i thïn.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Southwestern Dinka : Tɛn kɔ̈c käc atɔ̈u menë 19th century. Raan kɔ̈c käc ayen ya ke path tɛ̈n käc e yam këc raan käc kaŋ yök piny nhom, ciɛŋ, thok ku bɛ̈i ye kɔ̈c dɔ̈m wëu lik thïn.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ ye ɣɔ̈n juëc ye kɔ̈c käc thïn wïc kek yen bïk gät kä thɛɛr, kɔ̈c gɛ̈tgɛ̈t tenë käc aleŋ kë den loi thok käc, adan wëu ku tɛ̈ leer kɔ̈c thïn.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Southwestern Dinka : Apath bï ya raan käc gɛ̈tgɛ̈t lac gät ka cït kä kun käc bï ya yen le yïn gɛ̈t thïn.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Southwestern Dinka : Däi käŋ käc ye raan gɛ̈tɛ̈ɛt luel, tënë website ku aluit dukan yic.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba piny nhom tïŋ ke puɔ̈lic, kenë ke riil, ciɛŋ wala/ka kë rac, aleŋ dhɛl juëc kɔ̈k ye ye loi.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Southwestern Dinka : Yen, alöny käŋ kaa rou yic: Alëu ba lui ka yï cath ku tek ɣäc du yic. Kë cï gɔ̈t kën ee kë ciën.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kɔ̈c wïc yen bïk miɛt puöu den puöl, kam ku tɛ̈ktɛ̈k bï ɣɔ̈c käŋ tekic adhuk piny, tïŋ tɛ̈ŋ wëu ë käc/cäth.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Southwestern Dinka : Kë ye luel aye gam la kɔ̈c cath acie cuëër, kuëc cath, lui ɣɔ̈c rac yic, lïm, ku ye acie rum kä ken bïk jak.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kök tuëc aye tɛ̈ tueŋ e kɔ̈ɔ̈c tɛ̈ kɛc yïn piny tiɛr yic, riäi ku thurumbil dɛ̈t yic.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Southwestern Dinka : Kathäär kɔ̈k- tem yic cɛth käŋ aye loi kathär kät yic ku yïn wïc ba laŋ ID lui kek yïn tɛ̈ kɛc yïn kathäär käkë yiic.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Southwestern Dinka : Kathäär yen kɔ̈c nin thïn makɔ̈u, awerek cäth (passports) aye kuöt ë ran nyin tït kathric ka yen niën du ace rac yic.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Southwestern Dinka : Gɛ̈t piny ake dɛ̈t ye wïc ba visa yök. Bɛi kɔ̈k, yïn rot gät piny ku tɛ̈ rëër yïn kek bäny baai.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Southwestern Dinka : Kënë awïc ba athör thiɔ̈ŋic kek apuruuk baai ku nem muktab kɔ̈c kök.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Southwestern Dinka : Bɛ̈i juäc yiic kek löŋ cït käkë, hotels baai abe gɛ̈tgɛ̈t piny loi (awïc bïn thiëc).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Southwestern Dinka : Kɔ̈kic, kɔ̈c tɔ̈u aɣeer tɛ̈ ce tɛ̈n kɔ̈c nem akek ye gät piny. Ka yen, kënë alöŋ loi be ka cuk ye detic, ka yen lɔ̈c ŋic tueŋ.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Southwestern Dinka : Ran thuur käŋ apɛi (Architecture) akën juër ku buthbuth ɣöt. Architecture tɛ̈ daŋ aya kënë kɔ̈c gool dhɛl de rot.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Southwestern Dinka : Ɣöt juëc adhëŋ be ke tïŋ ku be ke tïŋ ɣöt bär nhïim ku aluït-cï ŋic täu piny adhëŋ be muk.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Southwestern Dinka : Architecture arot mat kek kä kɔ̈k cemenë juër gɛu, civil engineering, decorative arts, juër alɔ̈ŋ thïn ku juër piny.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Southwestern Dinka : Rin tɔ̈u pueblos juëc aɣeer, yïn ce kɔ̈c be yök ka lui makɔ̈u ka yï këc la Albuquerque ku Santa Fe.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Southwestern Dinka : Ka yen, casinos ebën cï gät piny tueŋ tɛ̈n aleŋ kë dek, ku kä ken juëc aleŋ rin gɛ̈t nyin (tueŋ ka dït Albuquerque ku Santa Fe kam ciɛl).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic: ɣän dɛ̈k gɛth-kor tɛn ace tɛ̈ path tenë jɔ̈ɔ̈l pan dɛ̈t bïk la aɣeer thïn.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Southwestern Dinka : Kë däŋ tök, Mexico yam cuëëc aleŋ kä rɛc juëc kɔ̈c yuɛt ka kuëth, ku adan kɔ̈c kuëth cï yuɛt ajuëc tenë ɣän dɛ̈k gɛth-kor yic .English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Southwestern Dinka : Kä cïk wic keek ke Murals ku scribble aye cɔ̈l graffiti.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Southwestern Dinka : Kä mec tenë käŋ emenë, kɔ̈c juëc aye thöŋ kek riënythii rɛc käŋ raan ku käŋ thäi kënë spray paint.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Southwestern Dinka : Ka yen, yaköl aleŋ kɔ̈c lui graffiti, käŋ graffiti ku pany ¨path¨. Rɔ̈th Graffiti kenë ic athöŋ ka käŋ luɔ̈i menë ka ce wïc.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Southwestern Dinka : Piir käŋ Boomerang ake pɛth tët ye kɔ̈c bɛ̈i nem wïc bïk ka piɔ̈c.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba piöc piir boomerang kenë dhuk ciën yï cïn, ku jɔ̈l ŋic ba laŋ boomerang path dhukdhuk.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Southwestern Dinka : Boomerangs juëc atɔ̈u Australia ku ace-dhuk. Apath tenë kɔ̈c puɔ̈c jɔ̈k bïk cuk piir yomic.English : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Southwestern Dinka : Cɛm Hangi aye thäl adhum tuc yic piny yic.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Southwestern Dinka : Adhuöm aye tuöc yic ke aleel bï bei mac yic, ku tɛ̈ dɛ̈t atuny piny apiny loi be tuöc.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Southwestern Dinka : Hangi aye luöi bï kɔ̈c thäl cɛm thëi cï nyop.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈n juëc Rotorua yic aleŋ atuny piny hangi, ku hangi kɔ̈k aye kuöt nhïïm Christchurch yic, Wellington ku tɛ̈ dɛ̈t.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Southwestern Dinka : MetroRail aleŋ ɣän karou kathär cath yic ku alɔ̈ŋ Cape Town: MetroPlus (aya ye cɔ̈l Kɔc cï Jak Apɛi Tueŋ) ku Metro (cɔ̈l Kɔc Këc Jak ke Diäk).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Southwestern Dinka : MetroPlus apath ku ace thiäŋ ku a riiric amath ɣɔ̈c, tɛ̈ cɔŋ yen ŋuät puɔ̈lic ɣɔ̈c menë metro path tickets tenë Europe.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Southwestern Dinka : Kuät kathär aleŋ ka dhie MetroPlus ku Metro coaches; MetroPlus coaches a tɔ̈u tɛ̈ thok kathär thok thïn tɛ̈ thiɔ̈k kek Cape Town.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Southwestern Dinka : Kuɔ̈ny kɔ̈c kɔ̈k-duk bɛk du cɔ̈l ajɛl yï lɔ̈m, temenë tɛ̈ tem yïn bɛ̈i kɔ̈k yic.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Southwestern Dinka : Yïn lëu ba rot yök ka yï muk wäl ke kuc, ke lëu bï yäth ke racic.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Southwestern Dinka : Kenë aye mat thïn tiët kɔ̈c, e rin jöŋ- wäl ŋör abe bɛ̈i ke kuc.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k aleŋ kä rac ye kɔ̈c kum e gut kɔ̈c këc awuöc kaŋ loi; ka kä acït mɛcmɛc thijinic ruön thiär 10 ku thuɔ̈u.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Southwestern Dinka : Bɛɛk cï nyaŋ piny rot aye kuäl ku aya akɔ̈c bäny bäi riäc aya e diɛr la ka leŋic bomb.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Southwestern Dinka : Baai, e rin cïn thiäk kek käm, ka loi thok atɔ̈u nhial la yïn cï gël guöp käm.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Southwestern Dinka : Ku tɛ̈ dɛ̈t piny nhom, tɛ̈ ye käŋ bacteria käŋ yam tenë yïn, ka yïn alëu ba kɛc ke rac yic.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Southwestern Dinka : Aya, tɛ̈ tuc ic (tuc yic) bacteria ka dhie alac dït ku pïir kam dït guöp yic aɣeer.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Southwestern Dinka : Ka yen thɛtthɛt Delhi Belly, aciɛn Pharaoh, gur Montezuma ku mɛ̈th ken juäc.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Southwestern Dinka : Ka cït riɛl käŋ tɛ̈n wëi tɛ̈ liir yic, ka rɛc yac tɛ̈ tuc yic aye lac yök ku arɛc ku ace kɔ̈c nɔ̈k.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kɛc yïn bɛ̈i ŋuät ka guiric kam tueŋ-ku piny yam nhom-duk nhom mar ciɛŋ dɛ̈t kuc ba yök.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Southwestern Dinka : Kä juëc la cök, kɔ̈c riil e käc aye lëu käŋ yamë cath piny nhom, tɛ ye ciɛŋ thik lik cï cök piny mat thïn apɛi.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Southwestern Dinka : Tɛ menë nïïn kun ajök, jɔ̈l ɣɔ̈c käŋ cieŋ tueŋ-ɣän nïn puɔth apɛä, cɛm, ku kaŋ luɔ̈i e rin bi kony ba piny ŋic.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Southwestern Dinka : Duk niin liäp nhom ku piny tɛ kuc yïn kuät läi tɔu thïn.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Southwestern Dinka : Tɛ leer yïn kam ic, bɛi kek yïn camp cot kua hammock bi gel wei tenë kupiny, ciɛɛth ku kɔ̈k.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Southwestern Dinka : Thiɔ̈ŋ bäi kek bun nhiäknhiäk ku kɔ̈k lɔ̈ŋ cäi chamomile thëi.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Southwestern Dinka : Tɛ rëër yïn staycation, yïn aleŋ kam ba rot guir ku nyai kam thin dɛt ba lui ke path.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Southwestern Dinka : Tɛ ye yïn rot yök ciët yï nem piny, nyai kam ba lui thik ye dek ku ka la dutdut:English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt yïn bi yök ka ye dek puɔ̈l ic kaŋ miëth nhiäknhiäk tɛ cïn dhuk tɛ dun thɛɛr.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Southwestern Dinka : Tɛ rëër yïn gen leŋ dek dek loi thok, lɔ̈r tenë bars kua pubs akeu nhom tɛ cïn ye lac la thïn.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Southwestern Dinka : tenë wël kiim kuc kek, wël liɛp ku kök aleŋ dɛt den ic loi thok.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Southwestern Dinka : Tuɛny kɔ̈c liäp aya tuɛny ye kom bɛi, cemenë kɔ̈m, bacterium, fungus parasites kɔ̈k.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Southwestern Dinka : Tuɛny e kök e tuɛny kök tenë raan cï liäp be la tenë raan tɛ thiɔ̈k ic .English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Southwestern Dinka : Akuma juëc awïc kɔ̈c nem ba, ku kɔ̈c e bäi jal, pan den be ka toom e wɛt tuɛny juäc.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Southwestern Dinka : Ka ye wïc ka a thok loi tenë pan leer kɔ̈c cath thïn kua wïc be nem.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Southwestern Dinka : Ke töŋ pɛth Charlotte, Carolina cuëëc, aleŋ ic ka juëc path tenë kɔ̈c bäi.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Southwestern Dinka : Kɔ̈c tɛ dɛt aye ka lac lueel la math-kɔ̈c bäi ayen cɔ̈l kek ala thïn, ku jɔ̈l aye gɛu yök ka path tɛ leŋ yen ic mïth.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Southwestern Dinka : Ruön 20 thɛɛr, adan kaŋ math tenë e- mïth gen Charlotte acï dït apɛi.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Southwestern Dinka : Thurumbil acï kɔ̈c bäi ye cath pan Charlotte, ku aye luöi ka kɔ̈k ic.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Southwestern Dinka : Aleŋ adan ye mat thïn tenë kɔ̈c käc ka rou le tueŋ, ka yen kenë atɔ̈u nhial ɣɔ̈c.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Southwestern Dinka : Antarctica aye tɛ liir bën piny nhom, ku acï pole ciɛm gɛl ciɛl.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Southwestern Dinka : Nɛm kɔ̈c piny cath atɔ̈u nhial ɣɔ̈c, awïc riɛl guöp, aye loi möi e rot Ɣɔ̈rbɛ̈kläi-Kol, ku aye yök rot tenë Peninsula, Islands ku Ross Sea.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Southwestern Dinka : kɔ̈c lui juëc a reer ten kam möi dozen ka ŋuan ɣɔ̈n ka ic; namar thik lik a reer kam yak thok.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Southwestern Dinka : Piny Antarctica e plateau tɔ̈u ic rot ku acï ice kum nhom mitir 2-3.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Southwestern Dinka : Kɔ̈c cath nhial ala piny, tenë la nhial kur nhom ku be la tenë Pole, ke leŋ thar dït tot.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Southwestern Dinka : Pole ciɛm acï rot cuɔ̈t (ku ct dhel bar) aye mitir 1600 cath tenë McMurdo Station Ross Sea nhom tenë Pole.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Southwestern Dinka : Snow a riil ic kek adhuum cï thiaŋ ku acï git a alam. Kɔ̈c a cath thïn e tractors, aye sleds miët bei ku jath ku kaŋ.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Southwestern Dinka : Acï ic puɔ̈l ka cath kam dït nyai ka war dhël ic tenë kur Transantarctic be bɛn tenë plateau.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Southwestern Dinka : Kenë dɛny rot lac bɛi yak thok a dhɛl la cuɔ̈thcuɔ̈th, dhel nhom (dhel yɔ̈u) ku tenë cath.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Southwestern Dinka : Tɛ tɔ̈c nhom piny, yïn wïc warcök riil kek cök path. War mei aciɛr ice nhom ku snow, e gut war kɔ̈k yak thok alïu.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Southwestern Dinka : Giët awïc be yic mec,mitir ka 5 (1/5 inch) ku ka juëc, ku ke daŋ akɔ̈c apath tɛ liir piny.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Southwestern Dinka : War kɔ̈k amoth nhiim ku kenë luɔ̈i aleŋ nhom ke moth kenë dhël la cuɔ̈thcuɔ̈th, ke path tenë war ku boots,kenë war cök ku nhom.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Southwestern Dinka : War nhom abe ya nhom reer piny ku alau ic. liɛt, gɛi ku awai (calcium chloride) aye wɛr dhël nhom be cɔ̈l ala dïl.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Southwestern Dinka : Avalanches acï rɛc; tɛ lɔ̈r piny ake thin nyɔ̈t dɔ̈m, ku ke dït a bɛn piny ka ye avalanches.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Southwestern Dinka : Ke rac e ke daŋ snow ala nuetnuet, ka yen awïc ke pïk yen be bɛn piny, ku snow kɔ̈k ba piny alëu bïk kɔ̈k piëk piny.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt kenë ye piëk piny aya akol yen snow tuöc, tɛ dɛt ke snow löny piny, tɛ dɛt aka kɔ̈k ï cak, tɛ menë raan.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Southwestern Dinka : Tornado atän rot wïïc kek aliir- thiin kor, kenë aliir thiɔ̈k miɛt alɔ̈ŋ thïn ku nhial.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Southwestern Dinka : Ayom dit loi (acït mitir 100 ku 200 kam tok ic) ku alëu be ka dït thiek jät nhial aliir ic, jɔ̈l ka jɔ̈t ka tornado cath.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Southwestern Dinka : A rot jɔ̈k ka ye ke dhuk piny ɣɔ̈r ic yom nhial ic, ku loi rot ¨tornadoes¨ tɛ gɔ̈t kek piny.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Southwestern Dinka : Kenë raan VPN (virtual private network) kɔ̈c kony aya ka path ye kɔ̈c kaŋ akuma rɛc ku kaŋ kɔ̈c ɣɔ̈c wan thok-geofiltering.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Southwestern Dinka : A dït menë web proxies wɛt ka juëc: akek Internet traffic bën dɔ̈k nhom, ace http rot.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Southwestern Dinka : Aleŋ bandwidth tɔ̈u nhial ku service path. Ace yëk encrypted ku a riil ic be kek yëk loop/luup.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Southwestern Dinka : kɔ̈c media aluɛth cak wɛt ye kenë, lueel la ke ¨ye thiän¨.English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Southwestern Dinka : Yen, codes bäi acïn ke ye loi ke ye wol ic; ke thin-ku-ke thin cï wol disk ic abe thuëëc apath kuät device ic tɛ cï ke path lui thïn.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Southwestern Dinka : Wɛt de ic e ku be kaŋ luɔ̈i yëk riɛl tɛ den ɣɔ̈c ic; aken e wëu bïk rot wïïc.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Southwestern Dinka : E rin kaŋ cɔ̈t atɔ̈u Internet nhom, acï wïc bïn cɔ̈t thalapon tenë luɔ̈i reer yïn thïn ku tɛ kɛc yïn thïn.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Southwestern Dinka : Yen aya acïn kenë yï yök ba laŋ namar tenë kɔ̈c reer yïn thïn; yïn alëu ba satellite Internet connection yök tenë ajith ic, Alaska ku kuɛny namar kenë ye lueel la yïn atɔ̈u Arizona ruel akol thin.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Southwestern Dinka : Akolkol, yïn awïc ba ɣɔ̈c namar pinynhom e rot kenë thalapon PSTN yï puöl bï cɔ̈l.tɛ bï namar thïn aleŋ ke ye nyuɔ̈th tenɛ̈ kɔ̈c cɔ̈l yïn.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Southwestern Dinka : Kam-ic wël war ic apps – applications ke lëu be käŋ war ic thuɔ̈ŋ tok e thöŋ dɛt ic.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Southwestern Dinka : Applications kɔ̈k akut kenë yic a wël war ic thok bɛi kɔ̈k ic thöŋ cïn ku kɔ̈k pinynhom ic tɛ cï raan smartphone nyuɔ̈th kaŋ kɔ̈th.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Southwestern Dinka : Makäna a (Engines) wɛr thok ic acï rot guir, ku menë acï ya gɛm wɛr thok ic la cök (tɛ dɛt ace yic loi), ku mukmuk nhom aye wïc, e rin aŋuɔ̈t cïk diël yök dhël ce tɛ de.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Southwestern Dinka : ke töŋ ye lac yök kam appska akut kenë yic e Google Translate, kenë ye puöl wer ic offline wën cïn thöŋ ke daŋ yëk download.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Southwestern Dinka : Ke ye yïn GPS navigation apps luöi smartphone du ic apath ku apuɔ̈l ic bï nyuöth piny tɛ cïn jal pan dun.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Southwestern Dinka : A wëi tɔ̈u e ɣɔ̈c mapsyam kenë GPS, ku GPS tɔ̈u rot device ku jɔ̈l thurumbil jiir ic tenë rental company.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Southwestern Dinka : Tɛ cïn yïn data connection thalapon du ic, ku atɔ̈u aɣeer tɛ mec, luɔ̈i den alëu be cëk ku aliu.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Southwestern Dinka : Tɛ riëc bën acï thiaŋ käŋ kɔ̈c dol nhiim thalapon cards ka ye luöi thalapun ye tɔ̈u piny ku thalapun e path.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Southwestern Dinka : tɛ cɔŋ kɛɛt juëc piath e cɔ̈t kuät tɛ riëc bën, ka kɔ̈k aka path loi ka kor tenë kɔ̈c kɔ̈k bɛi ic.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Southwestern Dinka : bä käk loi yök tenë cɔ̈t abac thalapon namar lëu be cɔ̈l thalapun ke cïn wëu.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Southwestern Dinka : Löŋ kaŋ thur aya aye luöi gɛt piny bïdiö ic, e gut kä juëc.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Southwestern Dinka : Tɛ cï thur ke daŋ ye puöl, ka yen yïn cï wïc ba tak ba bïdiö gat piny.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Southwestern Dinka : Tɛ lui yïn drone, cath apath tueŋ ba ŋic ke cï puöl ku ke cï pën ba gat piny ku ke ye puöl ku awerek ke gän akuma kɔ̈k ye wïc.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Southwestern Dinka : Par drone airport lɔ̈m ku kɔ̈c juäc nhiim ake rac, cɔŋ alɔn cï yen ye pën tɛ rëër yïn thïn.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Southwestern Dinka : Yaköl käc nhial ace gat piny tenë airline ka cï kɔ̈ŋ gör ku thöŋ kaŋ ɣɔ̈c.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt dömdöm flight tok aleŋ adan wëi loi thok tɛ kith ku tɔ̈u piny be ka jal thöŋ kek ka cï yök ku aya be däi tenë website e airline ic ka yï këc gua dɔ̈m.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ alɔn cïn wïc visa kenë nem cek ic bɛi kɔ̈k ic ke ye kɔ̈c piny cath ku kɔ̈c ɣɔ̈c, la tɛn ka yï ye mënh abun pan dɛt awïc rëër kam dït menë la tɛn ka ye raan cath piny path.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Southwestern Dinka : E bën, rëër pan dɛt kam dït tot awïc yïn ba laŋ awerek cäth (visa) tueŋ.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Southwestern Dinka : Visas mïth abun aleŋ ka ye wïc loi thok ku dhɛl application tenë kɔ̈c cɛth piny path ku kaŋ kɔ̈c ɣɔ̈c wei.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Southwestern Dinka : Tenë bɛi juäc, yïn wïc athör cï gɔ̈t tenë pan abun le nyin kuen thïn, ku aya ke cï nyuɔ̈th wëu bïn rot kony tenë ruön tueŋ kuen du ic.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Southwestern Dinka : Cath kek tɛ wën le yïn kuen thïn, e gut kɔ̈c tenë kök e pan leer yïn thïn ka ye wïc.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt bïn ya kɔc cï pöc tɔ̈u akuma ic (diplomat), luɔ̈i tɛ mec awïc yïn bïn gat juɛr kaŋ luɔ̈i pan reer yïn thïn.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Southwestern Dinka : Ajuër käŋ luɔ̈i athok loi bɛi loi thok ic, ku ajuër ku ajuër kek thöŋ den aloi thok tenë bäi ku bäi.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Southwestern Dinka : Akuma bɛi kɔ̈k ic, cemenë America ku Kanada,ajuër kaŋ luɔ̈i aye täu tenë kɔ̈c akuma ku kɔ̈c lui bäi, ka juër ku thöŋ nhom athok tenë bäi ku bäi.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ alɔ̈n ye tenë kɔ̈k cath ka liu ku ka ye loi bï yïn pan dun, mɛcmɛc tenë kök iɛ riil ic.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic ke ba bɛi ku ke ce bɛi thïn ku luɛɛl kek käŋ löŋ ye puöl.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Southwestern Dinka : Dhël puɔ̈l ic ba jɔ̈k tajir gɛ̈tgɛ̈t cath ic e ku ba tɛt du täu blog website cath ic.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Southwestern Dinka : Tɛ cïn ye jal ŋic nyɛɛi käŋ ku cökpiny web ic, ka la, ka yïn alëu ba website du cak.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Southwestern Dinka : Yökyök ka yï cath adhël path ba ka la cök loi ku ace gɛm käŋ.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Southwestern Dinka : Rëër ku yökyök rot pan dɛt ic a dhël path ba ciɛŋ kɔ̈c kɔ̈k ŋic, ram ka kɔ̈c yam, jɔ̈l rot dɛt, ŋic kaŋ ku yök tɛt yam.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Southwestern Dinka : Adhël dɛt path bïn tëŋ wëu juak ic ku ba rëër kam dït tɛ dɛt e rion luɔ̈i ye kɔ̈c rot yök aleŋ ɣön nïn ku kɔ̈k lik aleŋ wëu thik nyɔ̈t ye tɔ̈u piny.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Southwestern Dinka : Vikings acath tenë Russia dhël pïu ic bïk la war col ku war Caspian. Abɛk dhɛl ka aŋuɔ̈t ka lui. Cath ka ken ye wïc, ke ye yic riɛl tɛ dɛt be yök.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Southwestern Dinka : War mabiör–Baltic Canal aye war Arctic nuɛt kek war Baltic, tenë akuaŋ Onega, akuaŋLadoga ku Saint Petersburg, tɛ dɛt ye loi kenë wër ku akuɛk.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Southwestern Dinka : Akuaŋ Onega aya acï nuɛt kek Volga, ka yen bɛ̈n tenë war Caspian alɔŋ Russia a rot lëu.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic tɛ yup yïn marinas ka keriëc bën abe ŋic. Yïn be rɔ̈m ka kɔ̈c riɛth yup ku gɛm ka yïn wël kɔ̈k.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Southwestern Dinka : Yen yïn wïc ba kaŋ tau nhial be yï kony, cath docks, jɔ̈l la tenë kɔ̈c kut riɛth ken ic, them ba jam kek kɔ̈c kuëth bar ic, etc.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Southwestern Dinka : Them ba jam kek kɔ̈c juäc tɛ lëu yen rot.atenë ye raan bën abï ŋic ku lëk ka yïn ye riän yen wïc raan jɔ̈t.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Southwestern Dinka : Yïn wïc ba tiɛr dun käc nyiɛc kuany alliance ic.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Southwestern Dinka : Tɛ cɔ̈ŋ yïn yen ya yök ka path ba la tiɛr ye yïn lac käc thïn ic,yïn wïc ba ŋic la ka path ye gam aloi thok tenë kɔ̈c lac käc tiɛr ic tiɛr loi thok ic alliance tok icEnglish : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Southwestern Dinka : Tiɛr cemenë Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways ku Turkish Airlines acï kä ken cuɔ̈t ic ciën tenë Africa, ku ala gɛth dït Africa ic kek ɣɔ̈c path menë tiir Europe.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Southwestern Dinka : Turkish Airlines apär ɣɔ̈n thiɛ̈r diäk ku dhuŋuän (39) bɛ̈i Africa kaa thiɛ̈r diäk yic ruön 2014.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Southwestern Dinka : Tɛ leŋ yïn kam käc dɛt tɔ̈u,cath ba tïŋ adan wëu käc be la Apirika ku thöŋ kek wëu käc piny-nhom.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Southwestern Dinka : Duk nhom mar ba abaŋ wëu kɔ̈k mat thïn kaŋ visas, ajuër kaŋ käc, käc piny, etc. Tenë ɣön ka bën aɣeer tenë Africa.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba par piny nhom alɔŋ ciɛm wan Hemisphere, kuënykuëny flights ku tɛ̈ leer yïn thïn aye gël nhom rin liu dhɛ̈l transoceanic.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Southwestern Dinka : Acïn airline alliance kenë ë dhɛ̈l tëk tënë tem kɔ̈u wër ka diak alɔŋ ciɛm Hemisphere (ku SkyTeam ace lui ka ka ëye tem kɔ̈u).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Southwestern Dinka : Ka yen, Star Alliance akë riëc ëbën loi kua ce ciëën ciɛm Pacific tënë Santiago de Chile leer Tahiti, ke ye LATAM pinynhom tok flight.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Southwestern Dinka : Flight ace yen tɔ̈u rot tɛ̈ wïc yïn yen ba Pacific ciɛm lïïr nhom ku coast tueŋ Amerika ciɛm (tïŋ piiny)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Southwestern Dinka : Ruön 1994, dhiën Armenian Nagorno-Karabakh pan Azerbaijan acï tɔŋ jɔk cök kek Azeris.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Southwestern Dinka : Kek kuɔny Armenian, pan yam republic acï cak. Ke yen, acïn pan cï guir - e gut Armenia - ce ye gam.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Southwestern Dinka : Jam ë bäny wɛ̈t pan kenë acï jal lɔ tueŋ ka rɛc math e kam Armenia ku Azerbaijan.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Southwestern Dinka : Canal District (Dutch: Grachtengordel) district e 17th-century ŋic ka cï Binnenstad e Amsterdam tuɔk ciɛl.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Southwestern Dinka : District ëbën acï puöl ba ya tënë UNESCO World Heritage e wɛ̈t ciɛŋ ku kɛ̈ŋ ken loi thok, ku piath ka ken akek tɔ̈u nhial apɛi bäi yic.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Southwestern Dinka : Cinque Terre, wɛ̈t de yic piiny ka dhiëc, aleŋ yic bɛ̈i thik nyɔ̈t ka dhiëc cɔl Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza ku Monterosso ka tɔ̈u pan Italian cɔl Liguria.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Southwestern Dinka : Acï gɔ̈t tënë UNESCO World Heritage yic.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Southwestern Dinka : Tënë centuries juëc, kɔc acï kal buth a la ŋɔnyŋɔny, ta mec yic ta thöny nhom war tiɛt piny.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Southwestern Dinka : Ka kɔ̈k pɛth de ake cï ka pɔth röt loi ye tïŋ. Dhɛ̈l, kathär ku riɛth ye tuöm nhom ka bɛ̈i, ku thurumbil ace ka döt aɣeer.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Southwestern Dinka : Thok juëc French ye gueel pan Belgium ku Switzerland aloi thok tenë French ye gueel tënë France, kua athöŋ ka ye detic ka dhie.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Southwestern Dinka : Kenë, luɔi namar tënë kɔc Belgium jam French ku Switzerland aleŋ wël thik lik loi thok tënë French ye gueel tɔ̈u France, ku cɔ̈t wël abak aloi thok.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Southwestern Dinka : Ka yen, Belgians ku Swiss jam thöŋ French aka be thöŋ French path piɔc pan abun, ka a tenë ka lëu bïk yïn ya det cɔŋ alɔn jiɛm yïn thöŋ ril French e luɔi namar.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Southwestern Dinka : Tɛ̈ riëc ëbën piny nhom, yɛ̈ɛ̈k cïn aye ken math nyuɔth, aye nyooth ¨hello.¨English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Southwestern Dinka : Ka yen, Malaysia yic, kam Malays e bɛ̈i aɣeer yic, wɛt de yic ¨bär,¨ athöŋ kek cin cï thuök guöp yic, e ken nyooth ye luɔi bɛ̈i kɔ̈k tueŋ yic, ku abë lui kenë ë rot.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Southwestern Dinka : Ka thöŋ, raan British cath Spain yic abë yɛ̈ɛ̈k cin goodbye cï cin math thïn cï wël nhom raan yɛ̈ɛ̈k cïn (mɛnë raan cïn yï cïn yäk tënë yen) ka ye nyuöth dhuök ɣe.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Southwestern Dinka : Thok e kuɔny a ka ye cak kua ye loi tënë wïc kek bïk jam cɔ̈l ala tueŋ kam kɔc ka bï jamden yic riɛl.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Southwestern Dinka : Aloi thok tënë lingua francas, ka kek thok cï cak be jal ya thok cï piny thoŋ wɛ̈t e tök kua kɔ̈k ka ye dhël ye kɔ̈c jam kam kɔc jam thok kɔ̈k.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Southwestern Dinka : Atuny akol yic, kɔ̈c cath ayök riäl kenë gɛm rial pïu (ku kɔ̈k).English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Southwestern Dinka : ka ka aya ka rac tɛ̈ buɔth raan riäl cök, ba riɛl ku pïu jal rac.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Southwestern Dinka : E gut riäŋ dït tuc aliɛr apɛi thei. Aliɛr piny aya rac tɛ̈ cïn yïn alɛ̈th tuc.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Southwestern Dinka : Möi, cemɛnë, awïc ba piny cath e dhiër tɛ̈ cïn ye tak ba ɣɔ̈ŋ deŋic.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔ̈ŋ alɔn kuëth yïn ɣöŋ deŋ kor yic, kam thin nyɔ̈t ka bap cï ŋäny thok tɛ̈ leer yïn thurumbil yic a kam dït bë dhiër la thurumbil yic kek yïn.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Southwestern Dinka : Tuany dit, kua aye cɔl avian influenza, alëu be diɛt ku läi liäp.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Southwestern Dinka : ka lik tënë ka juëc yic acï nyuɔ̈th kɔ̈c yic, ku kɔ̈k kam ken a ka rɛc.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Southwestern Dinka : ka juëc acï kɔ̈c math thïn ka lui kek diɛt, ku aya aleŋ ke rɛc lëu bë rot loi tënë kɔc dai diɛt.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Southwestern Dinka : Ka ye yök Norway a ka mɛc yic fjords ku kɔ̈t kenë dhël puɔl tënë plateau bar.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Southwestern Dinka : Plateaus tɛ̈ dɛ̈t aye cɔ̈l ¨vidde¨ wɛ̈r yic ke lau yic, tɛ̈ ŋɛny ye yic cïnic tiim, dïtic cï yic miɛt ciën.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Southwestern Dinka : Rogalandic ku Agder aye cɔ̈l ¨hei¨ wɛ̈r de yic moorland cïnic tiim ka cï yɔ̈k kum nhom.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Southwestern Dinka : Glaciers ala yakyak, ku awɛ̈t piny kur cök. Kenë aye cɔ̈l aɣar yic, adhuöm, ka ye snow bridges thian.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Southwestern Dinka : Päny ku ɣöt nhom den ice caves awïk ku wak ic ku tɛ̈ cï yic ɣar a yic thiɔ̈k.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Southwestern Dinka : Glaciers thok ayic wak, löny piny ku kɛc kua lɔ̈r rot tɛ̈ tui ye thok.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Southwestern Dinka : Kam kɔc piny cath nhom tënë tɛ̈ thöny ala nhial kam möi pan India.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Southwestern Dinka : Ka yen, aleŋ dhëŋ loi thok ku duar kam rur thok. Kek tɛ̈ thöny juëc ka ye yök snow ku aleŋ ka ye loi cemɛnë skiing ku snowboarding.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Southwestern Dinka : Airlines thik lik a kek gɛm käc kaŋ kɔc cï thou, ken käc tek ic tënë kɔc käc la tol yic.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Southwestern Dinka : Airlines ka cït ka ka loi acït Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa tënë flights ba alɔŋ Amerika, Canada, ku WestJet.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Southwestern Dinka : Käŋ yic bën, yïn wïc ba dɔm thöc thalpon yic kek airline.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.