40 days English and Scottish Gaelic conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Gàidhlig languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Scottish Gaelic : Dh'innis luchd-saidheans o Sgoil an Leigheis aig Oilthigh Stanford Diluain gun do dh'innlich iad inneal diagnosachd ùr a tha comasach air ceallan a sheòrsachadh: sgealb chlò-bhuailte bheag bhìodach as urrainnear clò-bhualadh air clò-bhualadair ince àbhaisteach 's a chosgas mu aon seant Aimeireaganach gach tè.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Scottish Gaelic : Tha am prìomh luchd-rannsachaidh ag ràdh gu bheil teans gun tig gleus-mothachaidh tràth airson aillse, an tinneis-chaitheimh, HIV agus mailèiria às airson euslaintich ann an dùthchannan le teachd a-steach ìseal far a bheil dìreach an dàrna leth de dhaoine a mhairsinn beò tro thinneasan mar aillse na cìche an coimeas ri dùthchannan nas beartaiche.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Scottish Gaelic : Bhuail an JAS 39C Gripen air raon-laighe mu 9:30m aig àm ionadail (0230 UTC) agus spreadh e, rud a thug orra am port-adhair a dhùnadh do dh'itealain choimearsalta.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Scottish Gaelic : Chaidh aithne a thoirt air a' phaidhleat mar cheannard sguadroin Dilokrit Pattavee.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Scottish Gaelic : Tha na meadhanan ionadail ag aithris gun do chuir carbad-smàlaidh a' phuirt-adhair car dheth fhèin 's e a' dèiligeadh ris.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Scottish Gaelic : Bha Vidal, a tha 28 bliadhna a dh'aois, air Sevilla fhàgail gus gabhail ann am Barcelona o chionn trì seusain.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Scottish Gaelic : Bhon a dh'imrich e gu ceanna-bhaile Chatalòinia, bha Vidal air 49 geama a chluich don chlub.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Scottish Gaelic : Thòisich iad a' togail fianais mu 11:00 àm ionadail (UTC+1) air Whitehall mu choinneamh prìomh-dhoras Shràid Downing, a tha fo fhreiceadan a' phoileis agus e na àite-còmhnaidh oifigeil don Phrìomhair.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Scottish Gaelic : Goirid an dèidh 11m, bhac luchd-coiteachaidh an trafaig air an t-slighe don taobh a tuath ann an Whitehall.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Scottish Gaelic : Aig 11:20, dh'iarr na poileis air an luchd-iomairt gluasad air ais dhan chabhsair, ag ràdh gum feumadh iad cothromachadh eadar a' chòir gus fianais a thogail agus an dùmhlachd trafaig.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Scottish Gaelic : Mu thuaiream 11:29, ghluais an luchd-fianais suas Whitehall, seachad air Ceàrnag Trafalgar, a-null an Strand, a' gabhail seachad air Aldwych agus suas Kingsway a dh'ionnsaigh Holborn far an robh a' Phàrtaidh Thòraidheach a' cumail an Fhòraim Earraich aca ann an taigh-òsta Mhòr-Sheòmraichean Chonnacht.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Scottish Gaelic : S e 7–2 an reacord aig Nadal ann an geama ceann ri ceann an aghaidh a' Canèideanaich.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Scottish Gaelic : Chaill e bho chionn ghoirid an aghaidh Raonic ann am Farpais Fhosgailte Bhrisbane.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Scottish Gaelic : Choisinn Nadal 88% dhe na puingean lìn sa mhaids, a' buannachadh 76 puing leis a' chiad bhuille-fhrithealaidh.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Scottish Gaelic : Thuirt Rìgh na Criadha an dèidh a' mhaids, "Tha e dìreach a' toirt togail dhomh a bhith air ais ann an cuairtean mu dheireadh dhen tachartas as cudromaiche. Thàinig mi an-seo ga bhuannachadh, mas urrainn dhomh."English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Scottish Gaelic : Is e teirm thar-ruigheach a th 'ann am "Pàipearan Panama" airson timcheall air deich millean sgrìobhainn bho chompanaidh lagha Panamach Mossack Fonseca, a chaidh a sgaoileadh do na meadhanan as t-earrach 2016.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Scottish Gaelic : Bha na pàipearan a' sealltainn gun do chuidich ceithir bancaichean deug leis an luchd-cleachdaidh beartach gus na billeanan de dholairean Ameireaganach a chur am falach airson cìsean agus riaghailtean eile a sheachnadh.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Scottish Gaelic : Thuirt am pàipear Breatannach, The Guardian, gum bu dòcha gun robh smachd aig Deutsche Bank air mu threas cuid de na 1200 companaidhean-fuadain a chleachd iad airson seo a thoirt gu buil.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Scottish Gaelic : Chruinnich luchd-coiteachaidh air feadh an t-saoghail, bha grunn casaidean cùirte ann, is leig ceannardan riaghaltais Innis Tìle 's Phagastàin dhiubh an dreuchdan.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Scottish Gaelic : Rugadh Ma ann an Hong Kong agus bha e na oileanach aig Oilthigh New York agus Sgoil Lagha Harvard agus bha "cairt uaine" neach-còmhnaidh buan Ameireaganach aige aig àm.English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Scottish Gaelic : Chùm Hsieh a-mach tron taghadh gur dòcha gun teicheadh Ma bhon dùthaich aig àm èiginn.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Scottish Gaelic : Dh'argamaid Hsieh cuideachd gun robh barrachd stoidhle na susbaint ann am Ma dealbh-thàlaidheach.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Scottish Gaelic : A dh'aindeoin nan casaidean seo, bhuannaich Ma gu furasta air ùrlar a tha a' tagradh dàimhean nas dlùithe ri mòr-thìr na Sìne.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Scottish Gaelic : S e Alex Ovechkin dhe na Washington Capitals cluicheadair an latha an-diugh.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Scottish Gaelic : Fhuair e 2 thadhal agus 2 bhuille cuideachaidh nuair a bhuannaich Washington 5-3 air na h-Atlanta Thrashers.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Scottish Gaelic : Chuidich Ovechkin airson a' chiad turais air an oidhche leis an tadhal a bhuannaich an cluicheadair ùr Nicklas Backstrom;English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Scottish Gaelic : b' e an dàrna tadhal aige air an oidhche an 60mh tadhal aige san t-seusan agus b' esan a' chiad chluicheadair a rinn co-dhiù 60 tadhal san aon seusan o 1995-96 nuair a ràinig an dà chuid Jaromír Jágr agus Mario Lemieux a' chlach-mhìle sin.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Scottish Gaelic : Bha Batten aig rang 190 air liosta nan 400 Aimeireaganach as Beartaiche ann an 2008 is mu thuaiream $2.3 bhillean de mhaoin aige.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Scottish Gaelic : Thug e a-mach ceum o Cholaiste nan Ealan 's nan Saidheansan aig Oilthigh Virginia ann an 1950 agus bha e na thabhartaiche cudromach don institiud sin.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Scottish Gaelic : Chuireadh prìosan Abu Ghraib ann an Iorac na smàl nuair a dh'èirich aimhreit.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Scottish Gaelic : Choisinn am prìosan droch chliù nuair a lorgadh mì-ghnàthachadh nam prìosanach ann an dèidh do dh'fheachdan nan SA a ghabhail os làimh.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Scottish Gaelic : Bha tubaist aig Piquet Jr. ann an Grand Prix Shingeapòr dìreach an dèidh stad tràth san t-sloc airson Fernando Alonso, rud a chuir càr na sàbhailteachd a-mach.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Scottish Gaelic : Nuair a ghluais na càraichean a bha air thoiseach air Alonso a-steach leis a' chàr-sàbhailteachd gus connadh fhaighinn, ghluais e tron phaca agus bhuannaich e.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Scottish Gaelic : Chaidh Piquet Jr. a chur a-mach às a dhreuchd às dèidh Grand Prix an Ungair ann an 2009.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Scottish Gaelic : Thuit sàmhchair air feadh a' bhaile dìreach aig 8:46m, a' comharradh an t-àm mionaideach a bhuail a' chiad phlèana an ceann-uidhe aige.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Scottish Gaelic : Chaidh dà ghath solais a chur air chois is deàrrsaidh iad chun nan speuran tron oidhche.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Scottish Gaelic : Tha còig àrd-togalaichean gan togail air an làrach le ionad còmhdhail agus pàirc-chuimhne sa mheadhan.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Scottish Gaelic : Tha am prògram PBS air còrr is dà dhusan duais Emmy fhaighinn, agus chan eil prògram sam bith air ruith nas fhaide ach a-mhàin Sesame Street agus Mister Rogers' Neighborhood.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Scottish Gaelic : Bhiodh gach eapasod den phrògram a' coimhead air cuspair ann an leabhar sònraichte agus an uair sin a' rannsachadh a' chuspair seo tro dhiofar sgeulachdan.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Scottish Gaelic : Bheireadh gach prògram seachad cuideachd leabhraichean a mholadh iad dhan chlann sùil a chumail air an son is iad a' dol dhan leabhar-lann aca.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Scottish Gaelic : Thuirt Iain Grannd, o WNED Buffalo (stèisean dachaigh a' Bhogha-fhroise Leughaidh) "Theagaisg am Bogha-froise Leughaidh do mhòran chlann carson a tha e math a bhith a' leughadh,... gràdh an leughaidh — thug [an show] brosnachadh dhan chloinn leabhar a thogail is a leughadh."English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Scottish Gaelic : Tha cuid a' creidsinn, a' gabhail a-steach Iain Grant, gun robh gach cuid an cuingealachadh air maoineachadh agus gluasad ann am feallsanachd nam prògraman telebhisean foghlaim nan adhbharan gun deach crìoch a chur air an t-sreath.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Scottish Gaelic : Is coltach gun teirig an gailleann, a tha suidhichte mu 645 mìle (1040 km) an iar air eileanan A' Chip Uaine, mus bi e a' bagairt millidh air tìr-mòr sam bith.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Scottish Gaelic : Tha gaothan an cois Fred a' sèideadh aig 105 mìltean san uair (165 km san uair) an-dràsta agus tha e a' gluasad a dh'ionnsaigh na h-àird an iar-thuath.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Scottish Gaelic : Is e Fred an doineann tropaigeach as treasa a chaidh a chlàradh thuige seo cho fada mu dheas 's mun ear sa Chuan Shiar bho thoiseach ìomhaighean saideil, agus is esan an treas mòr-dhoineann a bh' air a chlàradh riamh mun ear air 35°W.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Scottish Gaelic : Air 24 dhen t-Sultain 1759, chuir Artair Guinness ainm ri gabhaltas 9,000 bliadhna do Thaigh-grùide Gheata Naomh Sheumais ann am Baile Àtha Cliath, Èirinn.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Scottish Gaelic : An dèidh 250 bliadhna, tha Guinness air meudachadh na ghnìomhachas domhanta de bhathar-luach 10 billean Eòro (US$14.7 billean) sa bhliadhna.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Scottish Gaelic : Is e latha eachdraidheil a bh' ann do Jonny Reid, an co-dhràibhear aig sgioba A1GP Shealainn Nuaidh, oir b' esan a bu luaithe a dhraibh gu laghail thairis air Drochaid Chala Auckland, Sealan Nuadh, a tha 48 bliadhna a dh'aois.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Scottish Gaelic : Chaidh aig Mghr MacGilleRuaidh càr A1GP Shealainn Nuadh, Black Beauty, a dhràibheadh thairis air an drochad seachd tursan aig astaran seachad air 160km/h.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Scottish Gaelic : Bha duilgheadasan aig poileas Shealainn Nuaidh dearbhadh leis na gunnaichean rèideir aca dè cho luath 's a bha Mghr MacGilleRuaidh a' dol a chionn 's gu bheil Black Beauty cho ìseal agus b' an aon àm a chaidh aig a' phoileas Mghr MacGilleRuaidh a chlàradh nuair a bha e air slaodachadh gu 160km/h.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Scottish Gaelic : Rè nan 3 mìosan mu dheireadh, leigeadh còrr is 80 duine glacte às a' ghoireas Central Booking gun chasaid fhoirmeil sam bith a chur orra.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Scottish Gaelic : Anns a' Ghiblean am-bliadhna, chaidh òrdugh bacaidh sealach a chur a-mach leis a' Bhritheamh Glynn an aghaidh an ionaid gus dèanamh cinnteach gun rachadh daoine a bha air an cumail fad còrr is 24 uair às dèidh dhaibh tighinn a-steach is nach d' fhuair èisteachd bho choimiseanair cùirt an leigeil ma sgaoil.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Scottish Gaelic : Bidh an coimiseanair a' suidheachadh urras, ma thèid a bhuileachadh, agus bidh e/i a' daingneachadh nan casaidean a tha an t-oifigear grèim air faidhleadh. Thèid na casaidean a chur a-steach do shiostam coimpiutair na stàite an uair sin far a bheilear a' tracadh na cùise.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Scottish Gaelic : Tha an èisteachd cuideachd a' comharradh a' chinn-là airson còir an neach-amharais air triail luath.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Scottish Gaelic : Chuir Peter Costello, ionmhasair Astràilia agus an neach as cinntiche air àite Prìomh Mhinistear John Howard a ghabhail mar cheannard a' Phàrtaidh Libearalaich, taic ri gnìomhachas cumhachd niùclasach ann an Astràilia.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Scottish Gaelic : Thuirt Mgh. Costello gum bu chòir do dh'Astràilia a dhol an sàs gintinn de chumhachd niùclasach turas a bhios e eaconamach.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Scottish Gaelic : "Ma dh'fhàsas e coimeirsealta, bu chòir dha a bhith againn. 'S e sin ri ràdh, chan eil sinn an aghaidh cumhachd niùclasach ann am prionnsabal," thuirt Mgr Costello.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Scottish Gaelic : A rèir Ansa, "bha dragh air a' phoileas mu mhurt no dhà aig an ìre as àirde a dh'fhaodadh làn-chogadh a chur gu dol a thaobh na còrach-seilbh.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Scottish Gaelic : Thuirt na poileis gun robh làmh an uachdar aig Lo Piccolo a chionn 's gun robh e air a bhith mar phrìomh neach-taic aig Provenzano ann am Palermo agus gun do choisinn an t-eòlas mòr aige spèis dha am measg a' ghinealaich as sine de chinn-ghràisge fhad 's a bha iad a' leantainn poileasaidh Provenzano a bhith a' cumail a-mach à sealladh fhad 's a bha iad a' neartachadh an lìonra cumhachd aca.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Scottish Gaelic : Chaidh na ceannardan sin a tharraing air ais le Provenzano nuair a chuir e stad air a' chogadh a chuir Riina air adhart an aghaidh na stàite san do chaill an luchd-iomairt an aghaidh a' Mhafia, Giovanni Falcone agus Paolo Borsellino am beatha ann an 1992."English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Scottish Gaelic : Chuir CEO Apple, Steve Jobs, an t-uidheam air beulaibh an t-sluaigh le bhith a' coiseachd air an àrd-ùrlar agus an iPhone a thoirt à pòcaid a dhìnichean.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Scottish Gaelic : Rè òraid a mhair 2 uair a thìde, thuirt e "gu bheil Apple a' dol a dh'ath-innleachadh an fhòn an-diugh, gu bheil sinn a' dol a dhèanamh eachdraidh an-diugh".English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Scottish Gaelic : Is e Braisil an dùthaich Phàpanach as motha sa chruinne-cè, agus chan eil Eaglais na Ròimhe air fiaradh riamh o bhith a' cur an aghaidh cead laghail do phòsadh aon-ghnèitheach san dùthaich.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Scottish Gaelic : Tha Mòr-dhàil Nàiseanta Bhraisil air a bhith a' deasbad lagh fad 10 bliadhna agus chan eil pòsaidhean sìobhalta mar sin laghail aig an àm seo ach ann an Rio Grande do Sul.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Scottish Gaelic : Chaidh dreachd na bile thùsail a dhèanamh le Marta Suplicy a bha na mèar ann an São Paulo roimhe seo. Tha an reachdas a tha ga mholadh, an dèidh dhaibh atharraichean a chur an sàs ann, ann an làmhan Roberto Jefferson a-nis.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Scottish Gaelic : Tha na daoine a thog fianais an dòchas athchuinge le 1.2 millean ainm sgrìobhte oirre a thoirt dhan mhòr-dhàil nàiseanta san t-Samhain.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Scottish Gaelic : Nuair a dh'fhàs e nochdaidh gun robh mòran theaghlaichean a' sireadh taic laghail airson cur an aghaidh nam bàirligeadh, chaidh coinneamh a chumail air an 20mh dhen Mhàrt aig an Ionad Lagh Coimhearsnachd sa Bhàgh an Ear dhan fheadhainn a chaidh an fhoill taigheadais a chur orra.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Scottish Gaelic : Nuair a thòisich na màladairean air innse dha chèile mar a dh'èirich dhaibh, mhothaich a' chuid as motha dhe na teaghlaichean a bha an sàs ann gu h-obann gun do ghoid Carolyn Wilson an OHA nan eàrlasan tèarainteachd aca 's gun do theich às i a' bhaile.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Scottish Gaelic : Tha na màladairean aig Gàrraidhean Oakwood a' creidsinn gu bheil is dòcha 40 teaghlach eile fo bhàirligeadh on a chuala iad gun robh poileas OHA cuideachd a' sgrùdadh taigheadas poblach eile ann an Oakland a bha an sàs san fhoill taigheadais ma dh'fhaoidte.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Scottish Gaelic : Chuir an còmhlan dheth cuirm Stèideam Cuimhneachan a' Chogaidh aig Maui, a bha dol a tharraing 9,000 neach, agus thug iad leisgeul do an luchd-leanmhainn.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Scottish Gaelic : Cha do dh'innis companaidh stiùireadh a' chòmhlain-chiùil, HK Management Inc., carson a chuir iad dheth e air an 20mh latha dhen t-Sultain ach dh'fhàg iad a' choire air adhbharan logastachd an ath-latha.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Scottish Gaelic : Chaidh an luchd-lagha Greugach ainmeil, Sakis Kechagioglou agus George Nikolakopoulos a chur ann am prìosan Korydallus Bhaile na h-Àithne oir dhìteadh iad de choirbteachd.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Scottish Gaelic : Ri linn seo, dh'èirich connspaid mhòr am broinn coimhearsnachd laghail na Grèige leis gun deach na gnìomhan mì-laghail a rinn britheamhan is luchd-lagha sna bliadhnaichean roimhe a leigeil ris don t-sluagh.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Scottish Gaelic : Leig am ball-pàrlamaid agus fear-lagha Petros Mantouvalos dheth a dhreuchd beagan sheachdainean air ais o chionn 's gun robh buill na h-oifise aige an sàs cealgaireachd agus coirbteachd mhì-laghail an dèidh dhan fhear-naidheachd Makis Triantafylopoulos am fiosrachadh fhoillseachadh sa phrògram telebhisean fhèillmhor "Zoungla" aige air Alpha TV.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Scottish Gaelic : A bharrachd air sin, tha an t-àrd-bhritheamh Evangelos Kalousis ga chur dhan phrìosan 's e coireach ri coirbteachd agus giùlan meathach.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Scottish Gaelic : Dhiùlt Roberts gu tur innse cuin a tha e den bheachd a tha beatha a' tòiseachadh , ceist chudromach nuair a thig e gu moraltachd casg-bhreith, ag ràdh nach biodh e ceart beachd a thoirt seachad air mion-fiosrachadh chùisean a dh'fhaodadh a bhith ann.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Scottish Gaelic : Gidheadh, thuirt e na thuirt e roimhe às ùr, gum b' e Roe v. Wade "toil shocraichte na dùthcha", a' cur cudrom air cho cudromach 's a tha riaghlaidhean co-sheasmhach na Cùirte Uachdarach.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Scottish Gaelic : Dhearbh e cuideachd gun robh e a' creidsinn sa chòir airson prìobhaideachd a tha fillte a-staigh agus air an robh co-dhùnadh Roe a' crochadh.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Scottish Gaelic : Chrìochnaich Maroochydore aig mullach an àraidh, sia puingean air thoiseach air Noosa a bha san dàrna àite.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Scottish Gaelic : Chaidh 108 truinnsearan de Chhappan Bhog a thoirt do Bhaba Shyam (an Hionduthachd, thèid 56 diofar nì a ghabhas ithe, leithid shiùcairean, mheasan, chnòthan, shoithichean agus mar sin air adhart a thabhann gu diadhachd).English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Scottish Gaelic : Rinn Maroochydore a' chùis air Cabooltur an uair sin anns an Ro-fharpais Dheireannach.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Scottish Gaelic : S e gnè de theaghlach nan dromaeosauridae a th' ann an hesperonychus elizabethae agus tha e na cho-ogha dhan velociraptor.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Scottish Gaelic : Thathar a' creidsinn gun robh an t-eun-àir blàth-fhuileach agus làn-iteach seo a' coiseachd ceann-dìreach air a dhà chas le spògan mar a' velociraptor.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Scottish Gaelic : Bha an dàrna ìne aige na bu mhotha, agus mar sin, fhuair e an t-ainm Hesperonychus a tha a' ciallachadh "ìne an iar."English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Scottish Gaelic : A bharrachd air an deigh bhrùthaidh, bha an ro-aimsir a' cur bacadh air na h-iomairtean teasairginn.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Scottish Gaelic : Luaidh Pittman nach tigeadh feabhas air cor na h-aimsir gus uaireigin an t-seachdain seo tighinn.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Scottish Gaelic : Tha uiread is tiughad na pac-dheighe, a rèir Pittman, cho dona 's a bha e a-riamh do shealgairean nan ròn sna 15 bliadhna seo chaidh.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Scottish Gaelic : Sgaoil an naidheachd ann an coimhearsnachd Red Lake an-diugh, fhad 's a bha tìodhlacaidhean gan cumail do Jeff Weise agus triùir den naoinear fulangach, gun deach oileanach eile a chur an làimh ann an co-cheangal ri casgradh gunna na sgoile air an 21mh dhen Màrt.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Scottish Gaelic : Cha tuirt ùghdarrasan mòran gu h-oifigeil seach a bhith a' dearbhadh gun robh neach air a chur an grèim an-diugh.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Scottish Gaelic : Ge-tà, dh'innis fiosraiche aig a bheil eòlas air an sgrùdadh ris a' Minneapolis Star-Tribune gur e Louis Jourdain a bh' ann, mac 16 bliadhna aig cathraiche treubh an Loch Deirg, Floyd Jourdain.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Scottish Gaelic : Chan eil aithne san àm seo dè na casaidean a chuirear air no dè a thug na h-ùghdarrasan chun ghille ach tha ceumannan òganachd air tòiseachadh sa chùirt fheadarail.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Scottish Gaelic : Thuirt Lodin cuideachd gun robh oifigearan air co-dhùnadh an dàrna taghadh a chur dheth gus nach biodh a' chosgais agus na cunnartan tèarainteachd aig na h-Afghanaich bho thaghadh eile.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Scottish Gaelic : Thuirt na dioplomatan gun do lorg iad dà-sheaghachas gu leòr ann am bun-reachd Afghanastàn airson breithneachadh nach eil feum air dàrna cuairt.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Scottish Gaelic : Tha seo a' dol an aghaidh na chaidh aithris na bu tràithe, a bha ag ràdh gum biodh e an aghaidh na bun-reachd an dàrna taghadh a chur dheth.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Scottish Gaelic : Bha am plèana a' dèanamh air Irkutsk agus bha e air obrachadh le saighdearan às an taobh a-staigh.English : An inquiry was established to investigate.

Scottish Gaelic : Chuireadh sgioba-ceasnachaidh air bhonn gus rannsachadh.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Scottish Gaelic : Tha an Il-76 air a bhith na phrìomh phàirt an dà chuid de dh'arm na Ruise is nan Sovietach a-mach o na 1970an agus bha aon tubaist mhòr ann leis mu thràth am mìos seo chaidh san Ruis.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Scottish Gaelic : Bhris einnsean às a chèile aig àm èirigh on talamh air an 7mh latha dhen Dàmhair ach cha deach duine a leòn. Cha do leig an Ruis le Il-76 sam bith falbh air iteag fad greis an dèidh na tubaiste ud.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Scottish Gaelic : Chaidh 800 mìle de shiostam loidhne-phìoba Trans-Alaska a dhùnadh nuair a sgaoil na mìltean de bharaillean olaidh amh deas air Fairbanks an Alaska.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Scottish Gaelic : Dh'adhbharaich call cumhachd às dèidh deuchainn siostam smachd-teine àbhaisteach fosgladh bhalbhaichean faochaidh agus chuir ola thairis faisg air stèisean pump 9 ann am Fort Greely.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Scottish Gaelic : Leis gun do dh'fhosgail na bhalbhaichean, chaidh cuideam an t-siostaim a leigeil ma sgaoil agus bha ola a' sruthadh air pada gu tanca a chumas 55,000 baraille (2.3 mhillean galan).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Scottish Gaelic : Bha aoidion ann an surragan an tanca fhathast air feasgar Diciadain, is dòcha ri linn leudachadh tearmach am broinn an tanca.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Scottish Gaelic : Cha robh dàrna raon-srianaidh fo na tancaichean a tha comasach air 104,500 baraille a chumail air a làn-lìonadh fhathast.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Scottish Gaelic : B' iad na faclan seo, beò air an telebhisean, a' chiad turas a dh'aidich tùs Iorànach àrd gun robh buaidh aig na smachd-bhannan.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Scottish Gaelic : Tha iad a' gabhail a-staigh cuingeachaidhean ionmhasail agus toirmeasg leis an Aonadh Eòrpach air às-phortadh de dh'ola amh, rud a tha eaconamaidh Ioràn a' faighinn mu 80% dhen teachd a-steach chèin aige.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Scottish Gaelic : Na aithisg mìosail as ùire, thuirt OPEC gun robh reic ola amh air tuiteam gun ìre as ìsle ann am 20 bliadhna gu 2.8 millean baraille san latha.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Scottish Gaelic : Thuirt àrd-ceannard na dùthcha, Ayatollah Ali Khamenei, gum b' e eisimeileachd air ola "ribe" a tha a' dol air ais don àm ro aramach Ioslamach Iran ann an 1979, dam bu chòir an dùthaich i fhèin a shaoradh.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Scottish Gaelic : Nuair a ruigeas a' chapsail an Talamh agus nuair a thèid i a-steach dhan àile, mu 5m (Eastern Time), thathar an dùil gum faic daoine ann an Californa a tuath, Oregon, Nevada agus Utah sàr shealladh solais.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Scottish Gaelic : Bidh coltas rionnaige earballaich a' dol tro na speuran air a' chapsail.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Scottish Gaelic : Bidh an capsail ag astarachadh mu 12.8 km no 8 mìltean san diog, cho luath 's gun ruigeadh e Los Angeles o San Francisco ann am mionaid a thìde.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Scottish Gaelic : Bidh Stardust na charbad-fànais as luaithe a-riamh a thill dhan Talamh, a' briseadh an reacord roimhe a chaidh air a' chlàr sa Chèitean 1969 nuair a thill mòideal command Apollo X.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Scottish Gaelic : "Gluaisidh e thairis air costa an iar California a tuath agus lasaidh e na speuran bho Chalifornia tro mheadhan Oregon agus air adhart tro Nevada agus Idaho agus a-steach do Utah," thuirt Tom Duxbury, manaidsear pròiseict Stardust.English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Scottish Gaelic : Rinn co-dhùnadh a' Mhgr. Rudd ainm a chur ri co-chòrdadh na gnàth-shìde ann an Kyoto gu bheil na Stàitean air am fàgail leotha fhèin, oir 's iadsan an aon dùthaich leasaichte nach do dhaingnich an cùmhnant.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Scottish Gaelic : Cha robh seann riaghaltas na làimh deise ann an Astràilia deònach Kyoto a chur an gnìomh, agus iad a' cumail a-mach gun dèanadh e cron air an eaconamaidh a tha gu mòr an eisimeil às-mhalairt guail, is nach biodh aig dùthchannan mar na h-Innseachan agus Sìona ri targaidean eimiseanan a leantainn.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Scottish Gaelic : Is e seo an t-seilbheachd as motha ann an eachdraidh eBay.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Scottish Gaelic : Tha a' chompanaidh airson na tùsan prothaid aice a dhèanamh nas fharsainge agus airson fàs nas mòr-chòrdte a bhith aca ann an àiteachan far a bheil Skype làidir, mar eisimpleir, Sìona, Taobh an Ear na h-Eòrpa agus Braisil.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Scottish Gaelic : Bha amharas aig luchd-saidheans gum bi geòlas beò aig Enceladus agus ma dh'fhaoidte gur ann uaithesan a tha fàinne dheigheach E Shatairn a' tighinn.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Scottish Gaelic : Is e Enceladus an rud ann an siostam na grèine leis an fhaileas-sgàthain as motha, a' tilg air ais mu 90 sa cheud de sholas na grèine a tha ga bhualadh.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Scottish Gaelic : Dh'innis am foillsichear gheamaichean Konami ann am pàipear Iapanach an-diugh nach fhoillsich iad an gèam Sia Latha ann am Falluja.English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Scottish Gaelic : Tha an geama stèidhichte air dàrna blàr Fallujah, sabaid nimheil eadar na feachdan Aimeireaganach agus Ioràcach.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Scottish Gaelic : Cho-dhùin ACMA cuideachd nach do bhris Big Brother na laghan a thaobh caisgireachd susbaint air loidhne ged a chaidh a' video a shruthadh air an eadar-lìon a chionn 's nach deach na meadhanan a chumail air làrach-lìn Big Brother.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Scottish Gaelic : Tha riaghladh susbaint an Eadar-lìn a' tighinn fo sgiath Achd nan Seirbheisean Craolaidh, ach feumaidh an t-susbaint a bhith a' gabhail còmhnaidh ann am frithealaiche gus an tèid a mheas mar susbaint an Eadar-lìn.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Scottish Gaelic : Chuir ambasaid nan Stàitean Aonaichte ann an Nairobi, Ceinia, a-mach rabhadh gu bheil "eastramaich o Shomàilia" an dùil ionnsaighean a thoirt ann an Ceinia is san Itiop le bomaichean fèin-mhuirt.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Scottish Gaelic : Thuirt na S.A. gun d'fhuair iad fios o thùs nach leig iad ris a thug iomradh gu sònraichte air bomairean fèin-mhuirt a spreadhas "comharran-tìre stòite" san Itiop agus ann an Ceinia.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Scottish Gaelic : Fada mus robh The Daily Show agus The Colbert Report ann, smaoinich Heck agus Johnson nan sùil inntinn air foillseachan a dhèanadh sgeig-aithris air na naidheachdan – agus aithriseadh naidheachdan – nuair a bha iad nan oileanaich aig Oilthigh Wisconsin an 1988.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Scottish Gaelic : Bho chaidh The Onion a stèidheachadh, tha e air fàs gu bhith na ìmpireachd de dh'aoir mu na naidheachdan, le tionndadh clò agus làrach-lìn a chleachd 5,000,000 neach-tadhail fa leth san Dàmhair, sanasan pearsanta, lìonra naidheachdan 24 uair, pod-chraolaidhean, agus mapa cruinne a chaidh a chur air bhog bho chionn ghoirid ris an canar Ar Saoghal Gòrach.English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Scottish Gaelic : Tha Al Gore agus an Seanalair Tommy Franks a' bruidhinn gu sona air na cinn-naidheachd as fheàrr leotha (b' e am fear a b' fheàrr le Gore nuair a dh'aithris An Onion gun robh an fheise a b' fheàrr riamh aige is aig a' bhean aice Tipper nam beatha às dèidh dha an Colaiste Taghaidh a chall ann an 2000).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Scottish Gaelic : Bha buaidh mhòr às a dhèidh sin aig mòran dhe na sgrìobhadairean aca air sgeig-aithrisean nan naidheachdan aig Jon Stewart agus Stephen Colbert.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Scottish Gaelic : Tha an tachartas ealain seo na phàirt de dh'iomairt le talla-cathrach Bucharest a tha airson ìomhaigh ceanna-bhaile Romàinia ath-chruthachadh mar bhaile mòr cruthachail is dathach.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Scottish Gaelic : Seo a' chiad chathair-bhaile ann an ear-dheas na h-Eòrpa a bhios air an CowParade a chumail, an tachartas ealain phoblach as motha san t-saoghal, eadar an t-Ògmhios agus an Lùnastal am-bliadhna.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Scottish Gaelic : Tha am brath-foillseachaidh an-diugh a' leudachadh air a' ghealltanas a thug an riaghaltas sa Mhàrt am-bliadhna gus an tuilleadh charbadan a mhaoineachadh.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Scottish Gaelic : Le 300 a bharrachd, bidh 1,300 carbad ann uile gu lèir gus dùmhlachadh fhaothachadh.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Scottish Gaelic : Thuirt Crìsdean Garcia, neach-labhairt aig Roinn Poileis Los Angeles, gu bheil an ciontach fireann a tha fo amharas ga rannsachadh airson ain-inntrigeadh seach millteachd.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Scottish Gaelic : Cha deach an soidhne a mhilleadh gu fiosaigeach; chaidh atharrachadh le tarpalan dubha, sgeadaichte le comharran na sìthe agus cridheachan, airson "e" bheag a dhèanamh dhen "O" mhòr.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Scottish Gaelic : Tha làn-mara ruadh air adhbharachadh le dlùthachd nas àirde na tha àbhaisteach de Karenia brevis, fàs-bheairt aon-cheallach na mara a tha a' tachairt gu nàdarra.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Scottish Gaelic : Tachraidh gun tuit factaran nàdarra còmhla 's gun cruthaich seo suidheachadh foirfe a bheir cothrom dhan lìrean seo fàs ana-mhòr a dhèanamh.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Scottish Gaelic : Tha an lìrean seo a' cruthachadh niùro-togsain a chuireas nearbhan ann an daoine agus èisg à comas.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Scottish Gaelic : Bàsaichidh èisg gu tric air sgàth dùmhlachd àrd de thogsain anns na h-uisgeachan.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Scottish Gaelic : Faodaidh e buaidh a thoirt air duine a tharraingeas a-steach adhair air an tug an uisge buaidh tro ghaoith agus tonnan.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Scottish Gaelic : Aig àird a cumhachd, ràinig Cuairt-ghaoithe Thropaigeach Gonu, a chaidh ainmeachadh an dèidh poca de dhuilleagan pailme aan cànan nam Maladaibh, gaothan seasmhach de 240 cilemeatair san uair (149 mìle san uair).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Scottish Gaelic : Mun mhadainn an-diugh, bha neart 83 km/h aig a' ghaoith, agus bha dùil ann gun cumadh i oirre a' lagachadh.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Scottish Gaelic : Chuir Comann Ball-basgaid Nàiseanta nan Stàitean Aonaichte (NBA) an seusan buill-bhasgaid proifeiseanta aca an dàil Diciadain air sgàth draghan mu dheidhinn COVID-19.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Scottish Gaelic : Thàinig co-dhùnadh an NBA às dèidh dearbhadh gun robh bhìoras COVID-19 air cluicheadair aig Utah Jazz.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Scottish Gaelic : Stèidhichte air an fhosail seo, tha seo a' ciallachadh gun robh an sgaradh tòrr na bu thràithe na bhathar an dùil bhon fhianais mhoileciuileach.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Scottish Gaelic : "Tha seo a' ciallachadh gum feumar gach rud a chur air ais," thuirt rannsaiche aig Seirbheis Rannsachadh Gleann an Sgoraidh Mhòir san Itiop agus co-ùghdar an rannsachaidh, Berhane Asfaw.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Scottish Gaelic : Gu ruige seo, b' urrainn dha AOL gluasad is a' mhargaid IM a leasachadh aig astar fhèin leis gu bheilear ga chleachdadh cho fad is farsaing sna Stàitean Aonaichte.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Scottish Gaelic : Bhon a chaidh a chur air dòigh, dh'fhaodadh an t-saorsa seo tighinn gu crìoch.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Scottish Gaelic : Bidh an àireamh de luchd-cleachdaidh Yahoo! agus seirbheisean Microsoft le chèile a' sreap ris an àireamh de chustamairean aig AOL.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Scottish Gaelic : Chaidh am banca Northern Rock a nàiseantachadh ann an 2008 nuair a chaidh leigeil ris gun d'fhuair a' chompanaidh taic èiginn o riaghaltas na RA.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Scottish Gaelic : Bha feum aig Northern Rock air taic a chionn 's gun do dh'fhàg èiginn nam morgaidsean subprime ann an 2007 ann an staing iad.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Scottish Gaelic : Chaidh tagradh le Virgin Group aig Sir Richard Branson airson a' bhanca a dhiùltadh mus deach am banca a nàiseantachadh.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Scottish Gaelic : Chaidh banca Northern Rock earr. na h-àrd-shràide a sgaradh on "droch bhanca", Northern Rock (Asset Management) ann an 2010, fhad 's a bha e air nàiseantachadh.English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Scottish Gaelic : Cha do cheannaich Virgin ach "deagh bhanca" Northern Rock 's chan ann a' chompanaidh stiùiridh so-mhaoin.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Scottish Gaelic : Thathar a' creidsinn gur e seo an còigeamh turas ann an eachdraidh a chunnaic daoine stuth a' tuiteam gu Talamh a bha air a dhearbhadh le deuchainn cheimigeach an dèidh làimh gur ann à Mars a thàinig e.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Scottish Gaelic : Cha deach ach mu thuaiream 34 meatoraid a dhearbhadh mar fheadhainn a thàinig o Mhàrs à mu thuaiream 24,000 meatoraid as aithne dhuinn a thuit air an Talamh.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Scottish Gaelic : Thathas a' dèanamh a-mach gun do dh'adhbhraich fras meatoraid a thachair san Iuchar an-uiridh còig deug de na creagan seo.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Scottish Gaelic : Tha cuid de na clachan, a tha fìor thearc air an Talamh, gan reic o US$11,000 gu $22,500 san unnsa, prìs a tha a dheich uimhir nas cosgaile na an t-òr.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Scottish Gaelic : An lorg na rèise, tha Keselowski a' fantainn air cheann Prìomh-Fharpais nan Dràibhearan le 2,250 puing.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Scottish Gaelic : Seachd puingean na dèidh tha Johnson san dàrna àite le 2,243.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Scottish Gaelic : San treas àite tha Hamlin le fichead puingean air dheireadh ach còig air thoiseach air Bowyer. Tha Kahne agus Truex Jr. sa chòigeamh agus san t-siathamh àite le 2,220 agus 2,207 puing.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Scottish Gaelic : Choilean Stewart, Gordon, Kenseth agus Harvick an deichnear aig a' bhàrr airson an Co-fharpais nan Dràibhear le ceithir rèisean air fhàgail san t-seusan.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Scottish Gaelic : Thuirt Cabhlach nan Stàitean Aonaichte cuideachd gu bheil iad a' rannsachadh na tubaiste.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Scottish Gaelic : Thug iad aithris cuideachd, "Tha an criutha ag obair an-dràsta gus co-dhùnadh dè an dòigh as fheàrr air an long a thoirt air falbh gu sàbhailte."English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Scottish Gaelic : Bha long dhen chlas Avenger an aghaidh mhèinnean air an t-slighe dha Puerto Princesa ann am Palawan.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Scottish Gaelic : Chaidh iomruineadh do Sheachdamh Loingeas Cabhlach nan S.A. agus tha e stèidhichte ann an Sasebo ann an Nagasaki san t-Seapan.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Scottish Gaelic : Ràinig luchd-ionnsaigh Mumbai ann am bàta an 26mh latha dhen t-Samhain 2008 agus thug iad leotha bomaichean-làimhe agus airm fhèin-obrachail agus bhuail iad grunn targaidean, a' gabhail a-staigh stèisean rèile Chhatrapati Shivaji a bha loma-làn de dhaoine agus an taigh-òsta ainmeil Taj Mahal.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Scottish Gaelic : B' urrainn dha na 10 neach-gunna on bhuidheann mhìleantach Phagastànach Laskhar-e-Taiba an gnìomh seo a dhèanamh an cois na sgùdachd is cruinneachadh fiosrachaidh a rinn David Headley.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Scottish Gaelic : Chuir an ionnsaigh na dàimhean eadar na h-Innseachan agus Pagastàn fo uallach mòr.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Scottish Gaelic : Còmhla ri na h-oifigeach sin, gheall e do mhuinntir Texas gun robhar a' spàirn gus sàbhailteachd a' phobaill a dhìon.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Scottish Gaelic : Thuirt Perry gu sònraichte, "Chan eil mòran àitichean eile san t-saoghal a tha nas uidheamaichte airson aghaidh a thoirt air an dùbhlan a tha sa chùis seo."English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Scottish Gaelic : Thuirt an riaghladair cuideachd, "Fhuair sinn fios an-diugh gu bheil clann aois sgoile air tachairt ris an euslainteach."English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Scottish Gaelic : Lean e air, ag ràdh, "Tha a' chùis seo dona. Bithibh cinnteach gu bheil an siostam againn ag obair cho math 's bu chòir."English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Scottish Gaelic : Ma thèid a dhearbhadh, tha an taisgeal a' cur clach-mhullaich air an rannsachadh ochd-bliadhna aig Allen airson long-chogaidh Musashi.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Scottish Gaelic : Air dhaibh grunnd na mara a mhapadh chaidh craidhneach an luing-bhrisidh a lorg le bhith a' cleachdadh an ROV.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Scottish Gaelic : Tha fhios gun do chuir Ailean, aon dhe na daoine as beartaiche san t-saoghal, mòran dhen stòras aige ann an taisgealadh na mara agus thòisich e air ceann-turais am Musashi a lorg a chionn 's gun robh ùidh aige sa chogadh fad a bheatha.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Scottish Gaelic : Choisinn i moladh mòr rè a h-ùine ann an Atlanta agus chaidh a h-aithneachadh airson a bhith ùr-ghnàthach ann am foghlam bailteil.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Scottish Gaelic : Ann an 2009, bhuilicheadh an tiotal Stiùireadair Nàiseanta na Bliadhna oirre.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Scottish Gaelic : Bha feabhas mòr air tighinn air sgòran nan sgoiltean ann an Atlanta sna deuchainnean aig àm na duaise.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Scottish Gaelic : Goirid às a dhèidh, dh'fhoillsich The Atlanta Journal-Constitution aithisg a' sealltainn nan duilgheadasan aig an robh toraidhean deuchainn.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Scottish Gaelic : Sheall an aithisg gun deach sgòran nan deuchainnean an àirde aig astar do-chreidsinneach agus dh'fhàg iad air an sgoil gun do mhothaich iad dha na duilgheadasan seo ach nach do rinn iad dad mar thoradh air.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Scottish Gaelic : Nochd fianais a sheall às dèidh sin gun deach pàipearan deuchainn atharrachadh le Hall, còmhla ri 34 oifigearan foghlaim eile, ann an 2013.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Scottish Gaelic : Tha riaghaltas na h-Èireann a' sònrachadh gur èiginn dhaibh reachdas pàrlamaideach gus an suidheachadh a chur ceart.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Scottish Gaelic : "Tha e a-nis cudromach bho thaobh slàinte a' phobaill agus ceartais eucoir gun tèid an reachdas a chur an-sàs cho luath 's a tha comasach", thuirt neach-labhairt an riaghaltais.English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Scottish Gaelic : Thog Ministear na Slàinte dragh an dà chuid mu chor math nan daoine a bha a' gabhail brath air a' ghreis a bha na stuthan ainmichte sin laghail, agus mu dhìtidhean co-cheangailte ri drogaichean a rinneadh bho chaidh na h-atharraichean, a tha a-nis an aghaidh a' bhun-reachd, a chur an gnìomh.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Scottish Gaelic : Bha Jarque ri cleachdadh rè trèanadh ron t-seusan ann an Coverciano san Eadailt nas tràithe an-diugh. Bha e a' fuireach ann an taigh-òsta an sgioba ro gheama an aghaidh Bolonia ris a bheil dùil Didòmhnaich.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Scottish Gaelic : Bha e a' fuireach ann an taigh-òsta an sgioba air thoiseach air geama a bha gu bhith ann Didòmhnaich an aghaidh Bolonia.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Scottish Gaelic : Bha am bus a' dèanamh air Six Flags St. Louis am Missouri far an robh an còmhlan gu bhith a' cluich mu choinneamh sluaigh a bh' air na tiogaidean uile a cheannach.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Scottish Gaelic : Bha am bus a' dol seachad air solas uaine nuair a thionndadh an càr air a bheulaibh aig 1:15m Disathairne a rèir luchd-fianaise.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Scottish Gaelic : Air oidhche an 9mh dhen Lùnastail, bha sùil Mhorakot mu thuaiream seachdad cilemeatair air falbh on mhòr-roinn Fujian ann an Sìona.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Scottish Gaelic : Thathar a' tuairmeas gu bheil a' chuairt-ghaoithe thropaigeach a' gluasad a dh'ionnsaigh Sìonaidh aig aon kph deug.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Scottish Gaelic : Fhuair an luchd-siubhail uisge 's iad ann an teas 90F.English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Scottish Gaelic : Thuirt an caiptean-smàlaidh Scott Kouns, "'S e latha teth a bh' ann an Santa Clara le teas anns na 90an.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Scottish Gaelic : Gu dearbh fhèin, bhiodh e mì-chofhurtail greis ùine sam bith a chur seachad air do ghlacadh ann an rolair-còrsair, agus bha uair a thìde ann aig a' char as lugha mus d' fhuair iad air a' chiad neach a shaoradh."English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Scottish Gaelic : Bha Schumacher, a leig dheth a dhreuchd ann an 2006 an dèidh dha farpais Formula 1 a bhuannachadh seachd turais, gu bhith a' gabhail àite Felipe Massa a chaidh a leòn.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Scottish Gaelic : Chaidh ceann a' Bhraisilich a dhroch ghoirteachadh an dèidh tubaist rè a' Ghrand Prix Ungaireach 2009.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Scottish Gaelic : Tha dùil ann gum bi Massa a-mach às na farpaisean fad an còrr de sheusan 2009 aig a' char as ghiorra.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Scottish Gaelic : Fhuair Arias toradh deuchainne dearbh a thaobh tionndadh meath dhen bhìoras, thuirt ministear a' chinn-shuidhe Rodrigo Arias.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Scottish Gaelic : Tha cor a' chinn-shuidhe seasmhach, ach bidh e ag fèin-aonarachadh aig an taigh airson grunn làithean.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Scottish Gaelic : A bharrachd air an fhiabhras agus an amhach ghoirt, tha mi a' faireachdainn gu math agus tha mi ann an deagh chor gus m' obair a dhèanamh tro thele-chonaltradh.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Scottish Gaelic : "Tha mi an dùil tilleadh gu m' obair Diluain," thuirt Arias ann an aithris.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Scottish Gaelic : Lagaich Felicia, a bha na stoirm ìre 4 aig àm air sgèile huracan Saffir-Simpson, na ìsleachadh tropaigeach mus sgaoil e buileach Dimàirt.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Scottish Gaelic : Bhuail frasan anns a' mhòrchuid dhe na h-eileanan nuair a sgaoil e ach gu ruige seo, chan eil aithris air milleadh no tuiltean.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Scottish Gaelic : Thugadh "buannachdail" air meud an t-silidh a ràinig 6.34 òirlich aig ionad-tomhais ann an Oahu.English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Scottish Gaelic : Bha gailleannan is dealanach tric an lùib cuid dhen t-sileadh.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Scottish Gaelic : Bha an Twin Otter airson laighe ann an Kokoda an-dè mar iteal CG4684 Airlines PNG ach thog e dheth aon turas roimhe mu thràth.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Scottish Gaelic : Mu dheich mionaidean mus robh e gu bhith laighe bhon dàrna teachd a-nuas aige, dh'fhalbh e às an t-sealladh.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Scottish Gaelic : Chaidh làrach na tubaiste a lorg an-diugh agus tha e cho doirbh a ruigsinn ann 's gun deach dà phoileas a leigeil sìos san dlùth-choille a choisicheadh dhan làrach a shireadh daoine a mhair beò.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Scottish Gaelic : Bha an aon droch shìde a thug orra stad dhen laighe a' cur grabadh air an lorg.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Scottish Gaelic : A rèir aithrisean, spreadh àras ann an Sràid MhicBheatha ri linn aoidion gas.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Scottish Gaelic : Chaidh oifigeach na companaidh gas chun na làraich an dèidh do nàbaidh fòn a chur mu ghas a bha ag èalaidh às.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Scottish Gaelic : Nuair a ràinig an t-oifigeach, chaidh am flat na smàl.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Scottish Gaelic : Cha d'fhuaras iomradh air droch leòn, ach rinneadh leigheas air co-dhiù còignear airson comharran grad-chlisgidh oir bha iad san àrainn aig àm an spreadhaidh.English : No one was inside the apartment.

Scottish Gaelic : Cha robh duine sam bith am broinn an àrais.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Scottish Gaelic : Chaidh cha mhòr 100 neach-còmhnaidh fhalamhachadh às an sgìre aig an àm.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Scottish Gaelic : Tha an dà chuid goilf agus rugbaidh gu bhith a' tilleadh do na Geamaichean Oilimpigeach.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Scottish Gaelic : Na choinneamh-stiùiridh ann am Berlin an-diugh, bhòt Comataidh Eadar-nàiseanta nan Oilimpeach an spòrs a ghabhail a-steach. Chaidh rugbaidh, 's e sin aonadh rugbaidh, agus goilf a thaghadh à còig spòrsan eile a bha fo chnuasachd bhith air an gabhail anns na geamannan Oilimpeach.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Scottish Gaelic : Rinneadh oidhirp air sguais, karate agus spòrsan-rola fhaighinn air a' chlàr Oilimpeach, a bharrachd air ball-beusa is ball-buige, a chaidh am bhòtadh a-mach às na Geamannan Oilimpeach ann an 2005.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Scottish Gaelic : Tha a' bhòt ri dhaingneachadh leis an IOC slàn sa choinneamh aige san Dàmhair sa Bheirbh.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Scottish Gaelic : Cha robh a h-uile neach moltach air a bhith a' gabhail rangan nam ban a-steach ann.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Scottish Gaelic : Thuirt Amir Khan a bhuannaich bonn airgid aig na Geamannan Oilimpeach 2004, "Ann an cochall mo chridhe, chan eil mi dhen bheachd gum bu chòir do bhoireannaich sabaid. Sin mo bheachd-sa."English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Scottish Gaelic : A dh'aindeoin nam beachdan a thug e seachad, thuirt e gun cuireadh e taic ris na co-fharpaisich Bhreatannach ann an Geamannan Oilimpigeach 2012 a thèid a chumail ann an Lunnainn.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Scottish Gaelic : Ghabh an deuchainn àite aig Cùirt a' Chrùin ann am Birmingham agus chaidh a cho-dhùnadh air 3mh dhen Lùnastal.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Scottish Gaelic : Dhiùlt am preasantair, a chaidh a chur an làimh air an làraich, uallach a ghabhail airson na h-ionnsaigh, agus dh'agair e gun do chleachd e am pòla airson e fhèin a dhìon o bhotailean a chaidh a shadail air le suas ri trithead duine.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Scottish Gaelic : Chaidh Blake a dhìteadh sa chùirt cuideachd gun do dh'fheuch e ri fiaradh a chur air cùrsa a' cheartais.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Scottish Gaelic : Thuirt am britheamh ri Black gun robh e "cha mhòr do-sheachainte" gun rachadh a chur dhan phrìosan.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Scottish Gaelic : S e forsa gu tur do-fhaicsinneach a th' ann an lùthas dorcha aig a bheil sìor bhuaidh air an domhan.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Scottish Gaelic : Is aithne dhuinn gu bheil e ann ri linn nam buaidhean aige air leudachadh an domhain.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Scottish Gaelic : Tha luchd-saidheans air cruthan-tìre a lorg air feadh uachdar na gealaich ris an canar lobate scarps a tha ann, a rèir coltais, mar thoradh air a' ghealaich a bhith a' crìonadh gu slaodach.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Scottish Gaelic : Fhuaras na sgarpaichean seo air fad is leud na gealaich agus tha e coltach nach eil caitheamh ro mhòr orra, rud a tha na chomharra gun do thachair na tachartasan geòlais a chruthaich iad reusanta dlùth dhuinn an eachdraidh.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Scottish Gaelic : Tha an teòirig seo a' dol an aghaidh a' bheachd nach eil gnìomhachd geòlach sam bith air a' ghealach.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Scottish Gaelic : A-rèir aithris, stiùir am fear carbad trì-chuibhleach le armachdan spreadhaidh a-steach don t-sluagh.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Scottish Gaelic : Chuireadh an làimh am fear a bha fo amharas am boma a chur thuige, air dha beubanachadh fhulang bhon spreadhadh.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Scottish Gaelic : Chan eil fhios aig na h-ùghdarrasan fhathast dè an t-ainm a th' air ach tha fios aige gur e ball den chinneadh Ùigiurach a th' ann.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Scottish Gaelic : Bha cudrom aibheiseach de 17 puinnd 1 unnsa air Nadia nuair a rugadh i le gearradh ìmpire aig clionaig mhàthaireil ann an Aleisk, an Ruis, air 17mh dhe t-Sultain 2007.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Scottish Gaelic : "Tha sinn uile dìreach air chrith," thuirt a' mhàthair.English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Scottish Gaelic : Nuair a dh'fhaighnicheadh dhi dè thuirt an t-athair, fhreagair i "Cha robh guth aige – cha do rinn e ach seasamh an-sin le a shùilean a' priobadaich."English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Scottish Gaelic : Bidh e ga ghiùlan mar uisge. Tha e trìd-shoilleir dìreach mar a tha uisge.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Scottish Gaelic : Mar sin nan robh thu nad sheasamh ri taobh a' chladaich, chitheadh tu sìos do na clachan no an t-suagraid a bha air a' ghrunnd.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Scottish Gaelic : "Fhad 's fhios dhuinn, chan eil ach aon bhodhaig phlanaideach ann a tha nas innsginiche na Titan agus sin an Talamh," chuir Stofan ris.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Scottish Gaelic : Dh'èirich an trioblaid air 1mh dhen Fhaoilleach nuair a thòisich na dusanan de mhuinntir an àite air gearan ri Oifis-phuist Obanazawa nach robh iad air an cairtean-Callainn traidiseanta is àbhaisteach fhaighinn.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Scottish Gaelic : Sgaoil Oifis a' Phuist leisgeul do na saoranaich agus na meadhanan an-dè an dèidh dhaibh fiosrachadh gun do chuir am balach am falach barrachd air 600 sgrìobhainn puist, a' gabhail a-staigh 429 cairt-phuist na Bliadhna Ùire nach deach an lìbhrigeadh dha na daoine a bha iad air an son.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Scottish Gaelic : Chuir an reul-chuairteir gealaich gun chriutha Chandrayaan-1 am Pròb Gealaich aige (MIP), thairis air uachdar na gealaich gu luath aig 1.5 cilemeatair san diog (3000 mìle san uair), agus bhuail e gu soirbheachail faisg air pòla a deas na gealaich.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Scottish Gaelic : A bharrachd air trì innealan saidheansail cudromach, ghiùlain an soitheach gealaich ìomhaigh de bhratach nàiseanta nan Innseachan, air a pheantadh air gach taobh dheth.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Scottish Gaelic : "Mo thaing don fheadhainn a chùm taic ri neach-dìtidh de mo leithid-sa," a-rèir aithris air na thuirt Siriporn aig co-labhairt nam meadhanan.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Scottish Gaelic : Is dòcha nach gabh cuid ris, ach 's mi tha coma.English : I am happy that there are people willing to support me.

Scottish Gaelic : Tha mi toilichte gu bheil daoine ann a tha deònach taic a chur rium.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Scottish Gaelic : Bho choisinn Pagastàn saorsa o riaghladh Bhreatainn an 1947, tha ceann-suidhe Phagastàin air "Riochdairean Poilitigeach" a chur an dreuchd riaghlaidh FATA, agus cha mhòr nach eil làn-smachd fèin-riaghlach aca air na sgìrean.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Scottish Gaelic : S ann air na h-àidseantan seo a tha uallach airson seirbheisean an riaghaltais agus breithneachaidh a thoirt seachad fo Artaigeal 247 Bun-reachd Phagastàn.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Scottish Gaelic : Thuit ostail am broinn a chèile ann am Mecca, baile naomh Ioslam mu 10 uairean sa mhadainn aig an àm ionadail.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Scottish Gaelic : Bha àire de thaistealaich san togalach a thàinig a thadhal air a' bhaile naomh dìreach ro thaistealachd a' hajj.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Scottish Gaelic : S e saoranaich às na h-Iomaratan Arabach Aonaichte a bha anns a' chuid as motha de dh'aoighean na h-ostaile.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Scottish Gaelic : Tha 15 bàsan aig a' char as lugha air a' chlàr-cunntais, ach tha dùil ann gum meudaich an àireamh sin.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Scottish Gaelic : Bha Leonov, ris an cante "speuradair Àir. 11" cuideachd, air fear de sgioba nan speuradairean tùsail aig an Aonadh Shovietach.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Scottish Gaelic : B' esan a rinn a' chiad ghnìomhachd neo-charbadach air a sgiobadh (EVA) air neo "coiseachd fànais" is bha e taobh a-muigh an t-soithich-fhànais na aonar dìreach seachad air dà mhionaid dheug air 18 dhen Mhàrt 1965.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Scottish Gaelic : Fhuair e inbhe "Gaisgeach Aonadh nan Sobhietach", an t-urram as àirde aig Aonadh nan Sobhietach.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Scottish Gaelic : Bha e an ceann cuid Shovietach de mhisean Apollo-Soyuz deich bliadhna an dèidh sin, comharra gun robh rèis an fhànais seachad.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Scottish Gaelic : Thuirt i, "Chan eil fàisneis sam bith ann gum faodar dùil a bhith ri ionnsaigh san aithghearrachd.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Scottish Gaelic : Ge-tà, ged a chaidh ìre a' chunnairt ìsleachadh gu ìre dhearg, chan eil sin ri ràdh nach eil cunnart ann tuilleadh san fharsaingeachd."English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Scottish Gaelic : Ged a tha na h-ùghdarrasan an imcheist a thaobh dè cho creideasach 's a tha an cunnart, dhùin Ùghdarras Còmhdhail Maryland e an cois earalachadh an FBI.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Scottish Gaelic : Chaidh làraidhean sgudail a chleachdadh gus beòil nan tunailean a bhacadh agus bha 80 poileas ri làimh mar thaic gus dràibhearan a threòrachadh taobh nam far-bhealaichean.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Scottish Gaelic : Cha robh aithris air dàil mhòr air an trafaig air a' chuairt-rathad, an t-slighe eile sa bhaile.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Scottish Gaelic : Dh'fhoillsich Nigèiria roimhe gun robh dùil aice gabhail san AfCFTA san t-seachdain gu ruige an àrd-choinneamh.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Scottish Gaelic : Thuirt coimiseanair malairt is gnìomhachais an AA, Albert Muchange, gu bheil Beinin airson a dhol an sàs ann.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Scottish Gaelic : Thuirt an coimiseanair, "Chan eil aonta fhathast a thaobh riaghailtean an tùis agus lasachaidhean tharaifean ach tha gu leòr de fhrèam-obrach againn airson tòiseachadh air malairt air a' 1d latha dhen Iuchar 2020".English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Scottish Gaelic : Ghlèidh an stèisean an àirde aige, ged a bha e air gìorosgop a chall na bu tràithe ann am misean an stèisein-fhànais, gu crìch a' cheuma-fhànais.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Scottish Gaelic : Dh'aithris Chiao agus Sharipov gun robh iad air astar sàbhailte o phutairean socrachaidh an stèisein-fhànais.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Scottish Gaelic : Chuir an t-ionad-stiùiridh Ruiseanach air an talamh na stealladairean gu dol agus thill an stèisean gu àirde àbhaisteach.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Scottish Gaelic : Chaidh a' chùis seo a thoirt gu cùirt ann an Virginia a chionn 's gur ann an-seo a tha dachaigh an t-solaraiche eadar-lìn as motha, AOL, a thog a' chasaid sa chiad dol a-mach.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Scottish Gaelic : Is e seo a' chiad uair a fhuaras dìteadh leis an reachdas a bh' air achdachadh an 2003 gus meallan mòra phuist-dhealain, no "spama" mar as fheàrr a dh'aithnichear iad, a bhacadh o bhith ruigsinn bogsaichean-puist an luchd-chleachdaidh a dh'aindeoin orra.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Scottish Gaelic : Chaidh Ìosa, aois 21, an sàs Manchester City san Fhaoilleach an-uiridh 's e a' tighinn on chlub Bhraisileach Palmeiras air tàille £27 millean a rèir aithrisean.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Scottish Gaelic : Bhon uair sin, tha am Braisileach air 53 maidse anns gach farpais a chluich don chlub, agus tha e air 24 tadhal a chur.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Scottish Gaelic : Chuir an Dr. Lee an cèill cuideachd gun robh dragh aige mu aithisgean a tha ag ràdh gun do ghabh clann san Tuirc ri bìoras cnatan-mòr nan eun A(H5N1) gun iad a' fàs tinn.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Scottish Gaelic : Tha toradh aig cuid a sgrùdaidhean a' sealltainn nach tèid galar na ghalar-sgaoilte air feadh na cruinne gus nach bi e cho marbhtach 's a bha e sa chiad dol a-mach.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Scottish Gaelic : Tha dragh gun sìn euslaintich an tinneas air adhart do dhaoine eile 's iad a' leantainn ri an gnàth-ghnìomhan làitheil mur eil orra ach comharran aotrom an fhliù.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Scottish Gaelic : Thuirt Leslie Aun, neach-labhairt Fonndas Komen, gun do ghabh am buidheann ri riaghailt ùr nach eil a' ceadachadh taic-airgid no maoineachadh a thoirt do bhuidhnean a tha fo sgrùdadh laghail.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Scottish Gaelic : Bha am poileasaidh aig Komen a' di-theisteachadh Planned Parenthood air tàilleabh rannsachaidh ri thighinn, air a stiùireadh leis an Riochdaire Cliff Stearns, air ciamar a bhios Planned Parenthood a' cosg 's ag aithris mu dheidhinn an airgid aige.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Scottish Gaelic : Tha Stearns a' rannsachadh a bheil cìsean gan cleachdadh mar mhaoin do chasg-breith tro Phàrantachd Dhealbhte na dhreuchd mar chathraiche air Fo-chomataidh Stiùiridh is Rannsachaidh, a tha fo sgiath Comataidh Lùtha is Malairt an Taighe.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Scottish Gaelic : Bhuannaich seann riaghladair Massachusetts, Mitt Romney, prìomh thaghadh a' Phàrtaidh Phoblachdaich ann am Florida Dimàirt le barrachd air 46 sa cheud dhen bhòt.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Scottish Gaelic : Bha Newt Gingrich a bha na neach-labhairt taigh nan SA san dàrna àite le 32 sa cheud.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Scottish Gaelic : Mar stàit sa bheil an lèir-bhuaidh aig a' bhuannaiche, thug Florida na riochdairean aige uile do Romney, ga phutadh air thoiseach mar an tagraiche-aghaidh don Phàrtaidh Phoblachdach.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Scottish Gaelic : Thuirt na daoine a chuir togail na fianaise air chois gun tàinig mu 100,000 duine ann am bailtean Gearmailteach mar Bherlin, Cologne, Hamburg agus Hanòbhar.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Scottish Gaelic : Thug am poileas tuairmeas gun robh 6,500 neach a' togail fianais ann am Berlin.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Scottish Gaelic : Chaidh fianais a thogail ann am Paras, Sofia sa Bhulgair, Vilnius san Liotuain, Valetta ann am Malta, Tallinn san Eastoin agus Dùn Èideann is Glaschu ann an Alba.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Scottish Gaelic : Ann an Lunnainn, bha mu 200 neach a' togail fianais an taobh a-muigh air na h-oifisean aig cuid a luchd-shealbh chòraichean-lethbhreac.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Scottish Gaelic : Chaidh tòrr fianais a thogail anns a' Phòlainn nuair a shoidhnig an dùthaich ACTA, agus mar thoradh air seo, tha Riaghaltas na Pòlainne air co-dhùnadh gun an t-aonta a dhaingneachadh aig an àm seo.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Scottish Gaelic : Tha an dà chuid Latbhia agus An t-Slòbhac air dàil a chur air a' phròiseas gus ballrachd ACTA fhaighinn.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Scottish Gaelic : Tha Saoradh nan Ainmhidh agus Comann Rìoghail Dìon nan Ainmhidhean (RSPCA) a-rithist a' dèanamh miadh air camarathan CCTV a stàladh anns gach taigh-spadaidh ann an Astràilia.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Scottish Gaelic : Dh'innis prìomh sgrùdaire RSPCA na Cuimrigh Nuadh a Deas, David Ó Seachnasaigh, dha ABC gum bu chòir do chaithris agus sgrùdadh de thaighean-spadaidh ann an Astràilia a bhith cumanta.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Scottish Gaelic : "Bhiodh CCTV na shanas mòr dhan fheadhainn a bhios ag obair le beathaichean gur e am math-san am prìomhachas as àirde."English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Scottish Gaelic : Cha robh mapa eadar-nàiseanta nan crith-thalmhainn le Suirbhidh Geòlasach nan Stàitean Aonaichte a' sealltainn crith-thalmhainn sam bith ann an Innis Tìle an t-seachdain roimhe sin.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Scottish Gaelic : Dh'aithris Oifis Sìde Innis Tìle cuideachd nach robh crithean-talmhainn ann an sgìre Hekla sna 48 uairean seo a chaidh seachad.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Scottish Gaelic : Thachair a' ghnìomhachd crithe-talmhainn mhòr a dh'adhbharaich atharrachadh an fhàsa air an 10mh latha dhen Mhàrt air taobh ear-thuath a' chaldara aig mullach na beinne-teine.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Scottish Gaelic : Chaidh aithris a dhèanamh air neòil dhorcha aig bonn na beinne aig nach robh buntainneas sam bith do ghnìomhachd beinne-teine.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Scottish Gaelic : Bha cunnart nach biodh e soilleir an robh spreadhadh ann gus nach robh an cois nan neul.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Scottish Gaelic : Bha eadar 120 is 160 meatair ciùbach de chonnadh air bòrd an Luno nuair a bhris i agus nuair a shèid gaoth làidir agus tuinn mhòra ris a' bhalla-fhasgaidh e.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Scottish Gaelic : Theasraig heileacoptairean an 12 neach-sgioba agus cha robh de dhochann ann ach sròn bhriste.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Scottish Gaelic : Bha an long a bha 100 meatair a dh'fhaid air an t-slighe a thogail a luchd àbhaisteach de thodhar gallda agus bha eagal air na h-oifigich an toiseach gun robh cunnart ann gun taomadh an luchd far an t-soithich.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Scottish Gaelic : Chaidh an t-atharrachadh a mholar aontachadh leis an dà thaigh a-cheana ann an 2011.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Scottish Gaelic : Chaidh atharrachadh a dhèanamh san t-seisean reachdail seo nuair a chaidh an dàrna seantans a dhubhadh às an toiseach le Taigh nan Riochdairean agus an uair sin chaidh gabhail ris ann an cruth gu math coltach ris san t-Seanadh Diluain.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Scottish Gaelic : Leis gun do dh'fhàillig an dàrna seantans a tha a' moladh toirmeasg de dh'aonaidhean sìobhalta aon-ghnèitheach, dh'fhaoidte gum fosgail sin doras do dh'aonaidhean sìobhalta san àm ri teachd.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Scottish Gaelic : A' leantainn a' phròiseis, thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air HJR-3 ro thaghadh na h-ath-reachdadaireachd ann an 2015 no 2016 airson fuireach sa phròiseas.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Scottish Gaelic : Tha euchdan Vautier taobh a-muigh stiùireadh a' gabhail a-steach stailc acrais ann an 1973 an aghaidh na bha e a' faicinn mar chaisgireachd phoilitigeach.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Scottish Gaelic : Chaidh lagh na Frainge atharrachadh. Thòisich na h-iomairtean aige aig aois 15 nuair a ghabh e ann an Aghaidheachd na Frainge anns an Dàrna Cogadh.English : He documented himself in a 1998 book.

Scottish Gaelic : Sgrìobh e mu dheidhinn fhèin ann an leabhar a chaidh fhoillseachadh ann an 1998.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Scottish Gaelic : Anns na 1960an thill e gu Algeria, a bha dìreach air a neo-eisimeileachd fhaighinn, gus stiùireadh fhilmichean a theagasg.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Scottish Gaelic : Chaochail an judoka Seapanach Hitoshi Saito, a bhuannaich dà bhonn òir aig na Geamannan Oilimpigeach, aig aois 54.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Scottish Gaelic : Chaidh ainmeachadh gur e aillse an duct domlais eadra-ghrùthanach adhbhar a' bhàis.English : He died in Osaka on Tuesday.

Scottish Gaelic : Chaochail e ann an Ōsaka Dimàirt.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Scottish Gaelic : A thuilleadh air a bhith na sheann-churaidh nan geamannan Oilimpeach is an t-Saoghail, bha Saito na chathraiche air comataidh trèanaidh Chaidreachas Judo Uile-Iapanach aig àm a bhàis.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Scottish Gaelic : Bha co-dhiù 100 duine aig a' phàrtaidh airson ciad cheann-bliadhna de chàraid a chomharradh a chùm am banais an-uiridh.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Scottish Gaelic : Thuirt na h-oifigich gun deach comharradh foirmeil a' chinn-bhliadhna a ghluasad gu ceann-là eile.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Scottish Gaelic : Phòs a' chàraid ann an Texas bliadhna air ais agus thàinig iad a Bhuffalo airson a chomharradh còmhla ri caraidean is luchd-dàimh.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Scottish Gaelic : Bha an duine aice a bha 30 bliadhna a dh'aois 's a rugadh ann am Buffalo air aon den cheathrar a chaidh a mharbhadh san losgadh, ach cha deach a bhean a ghoirteachadh.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Scottish Gaelic : S e oide Beurla iomraiteach ach connspaideach a th' ann an Karno a theagaisg fo fhoghlam ùr agus glòr an rìgh agus a tha a' cumail a-mach gun robh 9,000 oileanach aige aig bàrr a' chùrsa-obrach.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Scottish Gaelic : Chleachd e faclan sna nòtaichean aige a bha garbh am beachd cuid a phàrantan agus chaidh aithris gun do chleachd e droch chainnt sna clasaichean aige.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Scottish Gaelic : Thog Modern Education air gun do chlò-bhuail e sanasan-reic mòra air busaichean gun chead agus gun do dh'innis e breug le bhith ag ràdh gum b' esan prìomh oide na Beurla.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Scottish Gaelic : Thathar cuideachd air cur às a leth gun do bhris e riaghailtean còir-lethbhreac, ged nach tugadh e fo chasaid.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Scottish Gaelic : Thuirt seann oileanach gum biodh e "a' cleachdadh truaill-chainnt anns a' chlas", gum biodh e "a' teagasg sgilean a thaobh dating ann an nòtaichean", agus gun robh e "mar charaid do na h-oileanaich."English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Scottish Gaelic : Leasaich an t-Sìn eaconamaidh margaide sna trì deicheadan seo chaidh ged a tha e fhathast na stàit chomannach gu h-oifigeil.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Scottish Gaelic : Chaidh na ciad ath-leasachaidhean eaconamach a dhèanamh fo cheannardas Deng Xiaoping.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Scottish Gaelic : Bhon uair sin, tha meud eaconamaidh Shìona air fàs an 90mh uiread.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Scottish Gaelic : Airson a' chiad uair, rinn Sìona às-mhalairt an-uiridh de bharrachd chàraichean na a' Ghearmailt agus thug iad bàrr air na Stàitean Aonaichte mar am margadh as motha don ghnìomhachas seo.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Scottish Gaelic : Dh'fhaodadh làn-thoradh Shìona (GDP) bàrr a thoirt air na Stàitean Aonaichte an taobh a-staigh fichead bliadhna.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Scottish Gaelic : Tha Stoirm Thropaigeach Danielle, a' cheathramh stoirm ainmichte de ràith nan doineannan Atlantaigeach 2010, air tàrmachadh ann an taobh an ear a' Chuain Shiar.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Scottish Gaelic : Bha sìor ghaoth aig astar 40mph (64kph) aig an stoirm, mu 3,000 mìle air falbh o Mhiami, Florida.[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Scottish Gaelic : Tha eòlaichean aig Ionad Nàiseanta nan Huracan den bheachd gum meudaich Danielle gu bhith na làn huracan ro Dhiciadain.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Scottish Gaelic : A chionn 's gu bheil an stoirm fada air falbh o thalamh, tha e fhathast duilich measadh a dhèanamh air a' bhuaidh a dh'fhaodadh e toirt air na SA no air na h-Eileanan Caraibeach.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Scottish Gaelic : Rugadh Bobek ann an ceanna-bhaile na Croatia, Zagreb, agus choisinn e cliù a' cluich airson Partizan Belgrade.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Scottish Gaelic : Ghabh e air thuarastal aca ann an 1945 agus dh'fhan e gus 1958.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Scottish Gaelic : Fhad 's a bha e san sgioba, rinn e 403 tadhal ann an 468 geama.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Scottish Gaelic : Cha do nochd duine sam bith nas trice airson an sgioba, is cha do chuir duine sam bith barrachd thadhlan dha na Bobek.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Scottish Gaelic : Chaidh a bhòtadh ann an 1995 na chluicheadair Partizan as fheàrr a bh' ann riamh.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Scottish Gaelic : Thòisich an greadhnas is cluich shònraichte le Cirque de Soleil, còmhlan a tha aithnichte air feadh an t-saoghail.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Scottish Gaelic : Bha e ga leantainn le Orcastra Simphnidh Stàit Istanbul, còmhlan-ciùil Janissary agus na seinneadairean Fatih Erkoç agus Müslüm Gürses.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Scottish Gaelic : Thàinig na cuairt-dhàrbhaisean air an àrd-ùrlar an uairsin.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Scottish Gaelic : Sheinn an diobha Thurcach Sezen Aksu leis an tenor Eadailteach Alessandro Safina agus an seinneadair Ghreugach Haris Alexiou.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Scottish Gaelic : Chuir an còmhlan-dannsaidh Tuirceach "Teine Anatolia" clach-mhullaich air cùisean leis an t-sealladh "Tròidh".English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Scottish Gaelic : Chaochail Peter Lenz, fear-rèisidh motar-rothair aois 13, an dèidh tubaiste aig an Indianapolis Motor Speedway.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Scottish Gaelic : Fhad 's a bha e ga bhlàthachadh, thuit Lenz far a' bhaidhg agus bhuail an co-rèisear Xavier Zayat ann.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Scottish Gaelic : Fhritheil aon dhen luchd-obrach meadaigeach air an rèile ris sa bhad agus chaidh a thoirt gu ospadal ionadail far an do chaochail e às a dhèidh sin.English : Zayat was unhurt in the accident.

Scottish Gaelic : Cha deach Zayat a dhochann san tubaist.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Scottish Gaelic : A thaobh an t-suidheachaidh ionmhasail eadar-nàiseanta, thuirt Zapatero an uairsin "gu bheil an rian ionmhasail na phàirt dhen eaconamaidh, pàirt riatanach.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Scottish Gaelic : Tha èiginn ionmhasail bliadhna againn agus bha an t-àm as èiginniche againn dheth san dà mhìos seo chaidh agus saoilidh mi gu bheil na margaidean ionmhasail a' dol am feabhas an-dràsta."English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Scottish Gaelic : Chuir Naked News an cèill an t-seachdain seo chaidh gun leudaich iad am mandat chànan eadar-nàiseanta aca gu mòr, a' gabhail a-steach aithrisean naidheachdan, le trì craolaidhean ùra.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Scottish Gaelic : Tha am buidheann domhanta a' cur prògraman Spàinntis, Eadailtis is Coirèanais air bhog don telebhisean, eadar-lìon, is innealan-làimhe agus e mar-thà ag aithris ann am Beurla is Iapanais.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Scottish Gaelic : Gu fortanach, cha do thachair dad rium fhìn ach chunnaic mi sealladh oillteil is daoine a' feuchainn ri uinneagan a bhriseadh airson teicheadh às.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Scottish Gaelic : Bha daoine a' bualadh sèithrichean ris na leòsain ach 's e uinneagan do-bhriste a bh' annta.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Scottish Gaelic : "Mu dheireadh thall, bhriseadh aon de na leòsan, agus thòisich iad air teicheadh às an uinneag," thuirt am fear-maireann Franciszek Kowal.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Scottish Gaelic : Tha solas agus teas a' tighinn far rionnagan air sgàth an lùthais a thig às nuair a cho-aonaicheas (no a cho-leaghas) ataman hàidhdreaidein nan eileamaidean nas truime.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Scottish Gaelic : Tha eòlaichean ag obair gus readhactar a dhèanamh as urrainn lùth a chruthachadh air an aon dòigh.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Scottish Gaelic : Ach, ge-tà, 's e duilgheadas a bhios doirbh ri fhuasgladh a tha seo agus bidh e mòran bhliadhnaichean mus fhaic sinn readhactaran fiùisein gan togail a bhios gu feum.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Scottish Gaelic : Bidh an t-snàthad stàilinn air fleod air uachdar an uisge mar thoradh air teannachadh uachdair.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Scottish Gaelic : Tha teanntachd air an uachdar a' tachairt ri linn 's gu bheil na moileciuilean uisge air uachdar an uisge gu mòr air an tarraing ri chèile, barrachd na tha iad air an tarraing ris na moileciuilean àile a tha os an cionn.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Scottish Gaelic : Nì na moileciuilean uisge craiceann do-fhaicsinneach air uachdar an uisge a nì e comasach do rudan mar snàthad a bhith air fleod air uachdar an uisge.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Scottish Gaelic : Tha faobhar dùbailte air an lann bròige-spèilidh an latha an-diugh le lagan fo-chearclach eatarra. Greimichidh an dà fhaobhar ris an deigh nas fheàrr, fiù ma bhios iad air an claonadh.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Scottish Gaelic : A chionn 's gu bheil bonn an lainn rud beag cam, fhad 's a tha an lann a' claonadh an dàrna taobh no an taobh eile, bidh am faobhar a tha beantainn ris an deigh a' lùbadh cuideachd.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Scottish Gaelic : Tha seo a' cur an spèiliche gu tionndadh. Ma chlaonas na brògan-spèilidh don làimh dheis, tionndaidh an spèiliche don làimh dheis, ma chlaonas na brògan don làimh chlì, tionndaidh an spèiliche don làimh chlì.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Scottish Gaelic : Airson tilleadh dhan ìre lùthais far an robh iad roimhe, feumaidh iad cuidhteas fhaighinn dhen lùthas a bharrachd a fhuair iad on t-solas.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Scottish Gaelic : Nì iad seo le bhith a' leigeil às mìr bhìodach solais air a bheil "fòton".English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Scottish Gaelic : S e "sgaoileadh rèididheachd brosnaichte" a chanas luchd-saidheans ris a' phròiseas seo a chionn 's gu bheil na h-ataman air am brosnachadh leis an t-solas shoilleir, is e ag adhbharachadh sgaoileadh foton solais, is gu bheil solas na sheòrsa de rèididheachd.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Scottish Gaelic : Anns an ath dhealbh, chithear ataman a' cur a-mach fhotonan. An da-rìribh, tha fotonan tòrr nas lugha na an fheadhainn san dealbh.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Scottish Gaelic : Tha fotonan fiù 's nas lugha na an stuth às a bheil ataman dèante!English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Scottish Gaelic : Às dèidh obair fad nan ceudan de dh'uairean a thìde losgaidh an fhileamaid san t-solas aig a cheann thall agus chan obraich am solas tuilleadh.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Scottish Gaelic : An uairsin, feumaidh bolgan-solais eile an àite an fhir a bh' ann. Tha faiceall a dhìth nuair a bhithear a' cur a' bholgain-sholais ùire na àite.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Scottish Gaelic : An toiseach, feumar suids an t-solais a chur dheth no an càball a dhì-cheangal.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Scottish Gaelic : Tha seo air sgàth gun urrainn dealan a tha a' sruthadh a-steach dhan t-socaid far am bi a' phàirt mheatailteach den bholg a' suidhe droch chlisgeadh-dealain a thoirt dhut ma bheanas tu ri leth a-staigh na socaid no bonn meatailt a' bhuilg fhad 's a tha e fhathast anns an t-socaid gu ìre.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Scottish Gaelic : S e an cridhe am prìomh organ ann an siostam na fala, a bhios a' pùmpadh na fala.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Scottish Gaelic : Tha an fhuil a' dol air falbh on chridhe ann am pìoban air a bheil cuislean-dearga agus a' tilleadh dhan chridhe ann am pìoban air a bheil cuislean-gorma. 'S e cuislean-caola a chanar ris na pìoban as lugha.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Scottish Gaelic : Bhiodh fiaclan triceratops comasach air a bhith a' pronnadh chan e a-mhàin duilleagan ach fiù 's geugan agus freumhaichean gu math cruaidh.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Scottish Gaelic : Tha cuid a luchd-saidheans dhen bheachd gun robh triceratops ag ithe saidhceadan, seòrsa de lus a bha cumanta san linn chailceach.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Scottish Gaelic : Tha coltas craoibhe-pailm bheag air na lusan seo le crùn de dhuilleagan geura biorach.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Scottish Gaelic : B' urrainn dha triceratops an gob cruaidh aige a chleachdadh airson na duilleagan a rùsgadh dheth mus itheadh e an stoc.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Scottish Gaelic : Tha eòlaichean eile a' cumail a-mach gu bheil na lusan seo glè phuinnseanta, mar sin chan eil e coltach gun do dh'ith dìneasair sam bith iad, fiù 's ged as urrainn don lunndaire-craoibhe is beathaichean eile leithid na pioraid (sliochd nan dìneasaran) duilleagan no measan puinnseanta ithe.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Scottish Gaelic : Dè an tarraing a bhiodh aig Io orm? Nan seasadh tu air uachdar Io, bhiodh nas lugha de chudrom annad na th' annad air an Talamh.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Scottish Gaelic : Bhiodh cudrom mu thuaiream 36 punnd (16kg) ann an neach air Io ged a bhiodh 200 punnd (90kg) ann air an Talamh. Bhiodh a' chumhachd-thalmhainn a' tarraing ort nas lugha gu dearbh mar sin.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Scottish Gaelic : Chan eil rùsg aig a' Ghrian mar a tha aig an Talamh air an urrainn dhut seasamh. Tha a' Ghrian gu lèir dèanta de ghasaichean, teine, agus plasma.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Scottish Gaelic : Mar as fhaide air falbh o mheadhan na grèine a bhios tu, 's ann as taine a tha an gas seo a' fàs.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Scottish Gaelic : S e a tha anns an roinn as fhaide muigh a chì sinn nuair a choimheadas sinn air a' ghrian am "photosphere" agus tha sin a' ciallachadh "balla de sholas".English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Scottish Gaelic : Mu thrì mìle bliadhna an dèidh sin, ann an 1610, chleachd an reul-eòlaiche Galileo Galilei glainne-amhairc 's chunnaic e gun robh mùthadh solais aig Bhèineas dìreach mar a tha aig a' ghealach.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Scottish Gaelic : Tha mùthaidhean an t-solais ann a chionn 's gu bheil dìreach taobh Bhèineas (no na gealaich) a tha ris a' ghrian soillsichte. Chuir mùthadh solas Bhèineas taic ris an teòirig aig Copernicus gu bheil na planaidean ag iadhadh na grèine.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Scottish Gaelic : Agus an uairsin, beagan bhliadhnaichean an dèidh sin ann an 1639, chunnaic reul-eòlaiche Sasannach air a bheil Jeremiah Horrocks trasnadh de Bhèineas.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Scottish Gaelic : Dh'fhiosraich Sasainn greis fhada na sìthe an dèidh ath-cheannsachadh an Danelaw.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Scottish Gaelic : Ge-tà, ann an 991 b' fheudar dha Ethelred aghaidh a thoirt air feachd-mara Lochlannach a bha nas motha na fear sam bith eile on fhear aig Guthrum ceud bliadhna roimhe sin.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Scottish Gaelic : Bha an cabhlach seo air a stiùireadh le Olaf Trygvasson, Nirribheach aig an robh miann air a dhùthaich a shaoradh o cheannas nan Danmhairgeach.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Scottish Gaelic : An dèidh tillidhean an airm aig an toiseach, b' urrainn dha Ethelred tighinn gu rèite le Olaf a thill dhan Nirribhidh airson a rìoghachd a chosnadh agus shoirbhich leis gu ìre.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Scottish Gaelic : Is e Hangeul an aon aibideil a chaidh a thùradh a dh'aona-gnothach agus a tha air a cleachdadh gu làitheil leis a' phoball an-diugh. Chaidh an aibideil a thùradh ann an 1444 ri àm rìoghachaidh Rìgh Sejong (1418 – 1450).English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Scottish Gaelic : Bu Rìgh Sejong an ceathramh rìgh san rìgh-shliochd Joseon agus tha e am measg na feadhainn as urramaiche.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Scottish Gaelic : S e Hunmin Jeongeum a thug e air aibidil Hangeul an toiseach agus tha sin a' ciallachadh "na fuaimean ceart a chùm teagasg nan daoine".English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Scottish Gaelic : Tha iomadh teòirig ann mu mar a thàinig Sanskrit gu bith. Tha aonan dhiubh ag innse gun robh imrich Arianach ann a thàinig on iar dha na h-Innseachan agus a thug leotha an cànan.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Scottish Gaelic : S e cànan àrsaidh a tha ann an Sanskrit, car coltach ri Laideann a bha ga bruidhinn san Roinn-Eòrpa.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Scottish Gaelic : Fhad 's as fhiosrach leinn, chaidh an leabhar a bu tràithe san t-saoghal a sgrìobhadh ann an Sanskrit. An dèidh co-chruinneachadh nan Upanishad, cha do rinn Sanskrit ach seargadh às air sgàth 's nach robh a h-inbhe mar a b' àbhaist.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Scottish Gaelic : S e cànan glè thoinnte agus beartach a th' ann an Sanskrit às an tàinig mòran dhe na cànain Innseanach a th' againn an-diugh, dìreach mar a tha Laideann na bhun-stèidh airson cànain Eòrpach mar an Fhraingis no Spàinntis.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Scottish Gaelic : Leis a' bhlàr airson na Frainge seachad, rinn a' Ghearmailt ullachadh airson ionnsaigh a thoirt air eilean Bhreatainn.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Scottish Gaelic : Chuir a' Ghearmailt an t-ainm-còd "Iomairt Leòmhainn Mara" air an ionnsaigh. Chaidh tòrr den armachd throm agus den t-solar aig Arm Bhreatainn a chall nuair a dh'fhàg e Dunkirk, is mar sin bha an t-arm caran lag.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Scottish Gaelic : Ach bha an Cabhlach Rìoghail fada nas treasa fhathast na Cabhlach na Gearmailte (an "Kriegsmarine") agus b' urrainn dha loingeas ionnsaigh sam bith a chuireadh iad thairis air Caolas na Frainge a sgriosadh.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Scottish Gaelic : Ge-tà, cha robh ach glè bheag de longan a' Chabhlaich Rìoghail stèidhichte faisg air na slighean air am briseadh iad a-steach as dòcha a chionn 's gun robh eagal air na ceannardan-cabhlaich gun rachadh an cur fodha le ionnsaigh-adhair o na Gearmailtich.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Scottish Gaelic : Tòisicheamaid le mìneachadh de phlanaichean na h-Eadailt. Bha an Eadailt gu ìre mhòr mar "am bràthair beag" aig a' Ghearmailt 's aig Iapan.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Scottish Gaelic : Is ann leis a bha an t-arm 's an cabhlach a bu laige, ged a bha iad air ceithir longan ùra a thogail aig àm tòiseachadh a' chogaidh.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Scottish Gaelic : S ann air dùthchannan Afraganach as motha a bha an Eadailt ag amas. Gus na tìrean sin a ghlacadh, dh'fheumadh àite lainnsidh a bhith aca airson nam feachdan gus am b' urrainn dhaibh seòladh thairis air a' mhuir Mheadhan-thìreach gus ionnsaigh a thoirt air Afraga.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Scottish Gaelic : Airson sin, b' fheudar dhaibh cuidhteas fhaighinn dhe na bunaitean is longan Breatannach san Èiphit. A bharrachd air na gnìomhan seo, cha bu chòir do longan-cogaidh na h-Eadailte dad eile a dhèanamh.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Scottish Gaelic : Nise, a thaobh na Seapaine. 'S e dùthaich eilein a bha san t-Seapan, dìreach mar a tha Breatainn.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Scottish Gaelic : S e longan a chaidh a dhealbhadh airson siubhal fon uisge a th' ann am bàtaichean-tumaidh agus fanaidh iad ann fad ùine gu math fada.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Scottish Gaelic : Bhathar a' cleachdadh bhàtaichean-aigeil sa Chogadh Mhòr agus san Dàrna Cogadh. Cha robh na bàtaichean ach mall an uair ud agus bha an raon-bualaidh nan gunnaichean aca ro-ghoirid.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Scottish Gaelic : Mu thùs a' chogaidh bhiodh iad mar bu trice a' siubhal air uachdar a' chuain, ach nuair a dh'fhàs an ràdar nas adhartaiche 's nas cuimsiche, b' fheudar do na bàtaichean-aigeil a dhol fo uisge gus nach fhaicteadh iad.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Scottish Gaelic : Bhathar a' toirt U-Boats air bàtaichean-aigeil Gearmailteach. Bha na Gearmailteach fìor mhath air na "longan-fo-mhuir" seo a threòrachadh 's obrachadh.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Scottish Gaelic : Air sgàth 's gun robh iad cho soirbheachail leis na bàtaichean-aiginn, cha robh earbsa sna Gearmailtich cus dhiubh a bhith aca an dèidh a' chogaidh.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Scottish Gaelic : Seadh! 'S e an Righ Tutankhamun, air am bi "An Rìgh Tut" no "An Rìgh a bha na Bhalach" fear de na Rìghrean Èipheiteach Àrsaidh as aithnichte san linn againn.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Scottish Gaelic : Tha e inntinneach nach robhar ga mheas ro chudromach anns an t-seann aimsir agus nach do nochd e anns a' mhòr-chuid de chlàran-eachdraidh nan rìghrean.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Scottish Gaelic : Ach dh'fhàs e ainmeil nuair a chaidh a thuama a lorg ann an 1922. Ged a chaidh mòran thuaman a chreachadh san àm a dh'fhalbh, bha an tuama aigesan cha mhòr mar a bha e an toiseach.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Scottish Gaelic : Tha a bheag no mhòr de na nithean a chaidh adhlacadh le Tutankhamun air an deagh ghleidheadh tèarainte, nam measg sin, na mìltean de dh'ulaidhean dèante de mheatailtean prìseil is leugan tearca.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Scottish Gaelic : Dh'fhàg innleachadh na fearsaide cuibhle feunan nan Asirianach nas aotruime, nas luaithe agus nas uidheamaichte airson saighdearan is feunan eile fhàgail nan deireadh.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Scottish Gaelic : Bha na saighdean bho na crois-bhoghachan bàsail aca comasach air drùidheadh tro armachd saighdearan an nàmhad. Mu 1000 R.C., thug na Asirianaich a-steach a' chiad mharc-shluagh.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Scottish Gaelic : S e arm a tha a' sabaid air muin each a th' ann an eachraidh. Cha robh an dìollaid air innleachadh agus rinn an t-eachraidh Asirianach sabaid o mhuin lom nan each aca.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Scottish Gaelic : Tha sinn eòlach air mòran luchd-poileataigs, luchd-saidheans is luchd-ealain Greugach. 'S dòcha gur e Hòmair an neach ais aithnichte dhen chultar seo, am bàrd dall ainmeil a chruthaich dà annas-làimhe litreachas na Grèige: an Iliad agus laoidh Odusseus.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Scottish Gaelic : Tha Sophocles agus Aristophanes nan dràmadaichean fèillmhor fhathast agus tha na dealbhan-cluiche aca air am meas am measg nan obraichean litreachais as motha air an t-saoghal.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Scottish Gaelic : Is e am fear-matamataigs Pythagoras Grèigeach cliùiteach eile a tha aithnichte sa chumantas airson an teòirim ainmeil aige mu na dàimhean eadar taobhan nan triantan ceart-cheàrnach.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Scottish Gaelic : Tha diofar thuairmsean ann mun àireamh de dhaoine aig a bheil Hindis. Thathar a' tomhas gur e Hindis an treas cànan as bitheanta ga bruidhinn air an t-saoghal.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Scottish Gaelic : Tha àireamh nan daoine aig a bheil i on ghlùin a' crochadh air a' cheist am bu chòir dual-chainntean nach eil cho faisg an dàimh a bhith a-staigh san àireamh.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Scottish Gaelic : Tha na tuairmeasan air an luchd-labhairt eadar 340 millean is 500 millean agus tuigidh suas ri 800 millean duine an cànan.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Scottish Gaelic : Tha Hindi is Urdu gu math coltach ri chèile a thaobh briathrachais ach tha iad sgrìobhte le sgriobt eadar-dhealaichte; ann an còmhraidhean làitheil, is urrainn do luchd-labhairt aig an dà chànan càch a chèile a thuigsinn mar as trice.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Scottish Gaelic : Mun 15mh linn, bha Estòinia mu thuath fo bhuaidh mhòr chultarach na Gearmailt.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Scottish Gaelic : Bu mhiann le cuid de na manaich Ghearmailteach Dia a thoirt nas dlùithe do mhuinntir an àite, mar sin, dh'inntrig iad cànan litireil Eastonais.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Scottish Gaelic : Chaidh a stèidheachadh air an aibidil Ghearmailtis agus chaidh aon litir "Õ/õ" a chur ris.English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Scottish Gaelic : Nuair a chaidh an ùine seachad, thàinig mòran fhaclan iasad bhon Ghearmailtis còmhla. B' e seo toiseach an t-Soillseachaidh.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Scottish Gaelic : Gu traidiseanta, bhiodh oighre na rìgh-cathrach a' dol air adhart dhan arm às dèidh dha crìochnachadh san sgoil.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Scottish Gaelic : A dh'aindeoin seo, chaidh Teàrlach dhan oilthigh ann an Colaiste na Trianaid, Cambridge is rinn Antrap-eòlas agus Àrc-eòlas, agus às dèidh sin Eachdraidh, a' cosnadh ceum 2:2 (ceum dàrna clas nas ìsle).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Scottish Gaelic : B' e Teàrlach a' chiad bhall de theaghlach rìoghail Bhreatainn a fhuair ceum.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Scottish Gaelic : Tha an Tuirc Eòrpach (Thrace an ear no Rumelia san rubha Bhàlcanach) a' gabhail a-steach 3% den dùthaich.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Scottish Gaelic : Tha ranntair na Tuirce còrr is 1,600 cileameatair (1,000 mìle) a dh'fhaid agus 800 km (500 mìle) a leud, agus air chumadh a tha a bheag no mhòr ceart-cheàrnach.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Scottish Gaelic : Tha 783,562 cilemeatair ceàrnagach (300,948 mi2) san Tuirc, a' gabhail a-staigh nan lochan, agus tha 755,688 cilemeatair ceàrnagach (291,773 mi2) dheth ann an Àisia an iar-dheas agus 23,764 cilemeatair ceàrnagach (9,174 mi2) san Roinn-Eòrpa.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Scottish Gaelic : S e an Tuirc an 37mh dùthaich as motha san t-saoghal mar thoradh air a meud, agus tha i mun aon mheud ri Fraing na Roinn-Eòrpa agus an Rìoghachd Aonaichte còmhla.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Scottish Gaelic : Tha muir air trì taobhan na Tuirce: Am Muir Àigeanach san iar, am Muir Dubh mu thuath agus am Muir Meadhanach mu dheas.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Scottish Gaelic : Tha eachdraidh fhada aig Lugsamburg ach chaidh i neo-eisimeileach ann an 1839.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Scottish Gaelic : Bha cuid de na h-àiteachan a tha anns a' Bheilg san latha an-diugh nam pàirt de Lugsamburg san àm a dh'fhalbh ach bha iad nam pàirtean den Bheilg às dèidh Ar a-mach na Beilge anns na 1830an.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Scottish Gaelic : Rinn Lugsamburg a dhìcheall airson a bhith na dhùthaich neodrach an-còmhnaidh ach chaidh a cheannsachadh leis a' Ghearmailt an dà chuid sa chiad chogadh mhòr agus san dàrna cogadh mòr.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Scottish Gaelic : Bha Lugsamburg, ann an 1957, am measg nam ball a chuir am buidheann air chois air a bheil an t-Aonadh Eòrpach an-diugh.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Scottish Gaelic : S e tobhta gearastain agus manachainn Bhudach ann an sgìre uachdarach ceàrn Paro (ann an clachan Phoney) a th' anns an Drukgyal Dzong.English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Scottish Gaelic : Thathar ag ràdh gun do chruthaich Zhabdrung Ngawang Namgyel an gearastan ann an 1649 gus a bhuaidh an aghaidh feachdan Tibetach-Mongolach a chomharrachadh.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Scottish Gaelic : An 1951, cha do dh'fhàg teine ach cuid de dh'fhuidheall Drukgyal Dzong, leithid ìomhaigh Zhabdrung Ngawang Namgyal.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Scottish Gaelic : Chaidh obair-ghlèidhteachais a dhèanamh air a' ghearastan an dèidh an teine agus chaidh a dhìon is tha e fhathast am measg nan culaidhean-iongnaidh as mìorbhailiche ann am Butàn.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Scottish Gaelic : Anns an 18mh linn bha Cambuidea fo bhrùthadh eadar dà nàbaidh chumhachdach, Dùthaich nan Tàidh agus Bhiet-Nam.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Scottish Gaelic : Thug muinntir nan Tàidh ionnsaigh air Cambuidea grunn tursan san 18mh linn agus sgrios iad Phnom Penh ann an 1772.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Scottish Gaelic : Thug muinntir Bhiet-Nam ionnsaigh air Cambuidea sna bliadhnaichean mu dheireadh dhen 18mh linn cuideachd.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Scottish Gaelic : Tha ochd deug sa cheud de mhuinntir na Bheiniseala gun obair agus tha a' chuid as motha dhen fheadhainn aig a bheil cosnadh ag obair san eaconamaidh neo-fhoirmeil.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Scottish Gaelic : Bidh dà anns gach trì de muinntir Bheiniseala aig a bheil obair air am fastadh ann an seirbheisean, tha faisg air aonan anns gach ceathrar ag obair ann an gnìomhachas is tha an còigeamh cuid ag obair an àiteachas.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Scottish Gaelic : Tha an ola na ghnìomhachas cudromach do Bheinisealaich is an dùthaich na às-phortaiche lom ged nach eil ach mu aon sa chiad ag obair ann an gnìomhachas na h-ola.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Scottish Gaelic : Aig toiseach an neo-eisimeileachd nàiseanta, bha an t-eòlas aig Lios Luibheach Singapore na chuideachadh gus an t-eilean a chruth-atharrachadh agus a dhèanamh na bhaile gàrraidh tropaigeach.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Scottish Gaelic : Chaidh mogairle thar-chinealach, Vanda Miss Joaquim, a thaghadh mar fhlùr nàiseanta an nàisein ann an 1981.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Scottish Gaelic : Tha cha mhòr 1.5 millean lus-itheadair a' dol a dh'ionnsaigh nam machraichean a deas an tòir an uisge gach bliadhna mun Dàmhair, a' dol thairis air abhainn Mara, a' tighinn o na cnuic a tuath.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Scottish Gaelic : An uairsin air ais don taobh a tuath tron àird an iar, a' gabhail tarsaing air abhainn Mara uair eile, an dèidh ràith sileadh an uisge mu thimcheall a' Ghiblein.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Scottish Gaelic : Ann an ceàrn Serengeti, gheibhear Pàirc Nàiseanta Serengeti, Raon Glèidhteachais Ngorongoro agus Tèarmann Sìthne Maswa san Tansan agus Tèarmann Nàiseanta Maasai Mara ann an Ceinia.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Scottish Gaelic : Airson cruthachadh mheadhanan eadar-ghnìomhach ionnsachadh, feumaidh sinn sgilean gnàthach, traidiseanta agus innleachdan a fhuaras ann an clasaichean eadar-ghnìomhach (bòrd-stòiridh, deasachadh fuaim is video, seanchas, msaa.)English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Scottish Gaelic : Tha dealbhadh eadar-ghnìomhach a' toirt ort ath-chnuasachadh a dhèanamh air do bheachdan a thaobh riochdachadh mheadhanan agus ionnsachadh a bhith a' smaoineachadh air dòighean neo-dhìreach.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Scottish Gaelic : Tha dealbhadh eadar-obrachail ag iarraidh co-phàirtean pròiseict a bhith co-cheangailte, ach cuideachd gun dèan iad ciall mar eintiteas air leth.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Scottish Gaelic : S e an èis air lionsaichean sùm gu bheil iom-fhillteachd an fhòcais agus an àireamh de dh'eileamaidean lionsa a dh'fheumar airson rainse de dh'fhaidean fòcais fhaighinn fada nas motha na ann an lionsa socraichte.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Scottish Gaelic : Chan eil an duilgheadas seo cho cumanta 's a b' àbhaist oir tha luchd-saothrachaidh lionsaichean a' ruigsinn ìrean càileachd nas àirde ann an dèanamh lionsaichean.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Scottish Gaelic : Thug seo cothrom do lionsaichean sùmaidh a bhith a' togail dhealbhan de mhathas a ghabhas coimeasadh ris na dealbhan a thog lionsaichean le fad fòcais suidhichte.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Scottish Gaelic : Is e ana-cothrom eile aig lionsaichean sùma gu bheil am fosgladh as àirde (luaths) aig an lionsa nas ìsle mar as trice.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Scottish Gaelic : Tha e doirbh ri linn seo lionsaichean sùm neo-dhaor a chleachdadh ann an solas ìseal as aonais solais-bhoillsgidh.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Scottish Gaelic : Tha tar-sganadh air fear de na duilgheadasan as bitheanta nuair a thathar a' feuchainn ri film a thionndadh gu cruth DVD.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Scottish Gaelic : Tha a' chuid as motha dhe na telebhiseanan air an dèanamh air dòigh a chòrdas ris a' phoball.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Scottish Gaelic : Air sgàth sin, tha na h-iomaill air an gearradh de gach rud a chì thu air an TBh, am bàrr, am bonn agus an dà thaobh.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Scottish Gaelic : Nithear seo a dhèanamh cinnteach gu bheil an dealbh a' dol tarsainn na sgrìn air fad. 'S e tar-sganadh a chanar ri seo.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Scottish Gaelic : Gu mì-fhortanach, nuair a chruthaicheas tu DVD, tha na h-iomallan buailteach a bhith air an gearradh cuideachd, agus nan robh fo-thiotalan sa video ro dhlùth ris a' bhonn, cha rachadh an sealltainn uile gu lèir.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Scottish Gaelic : Tha caisteal tradaiseanta nam Meadhan-aoisean air ar mac-meanmna a bhrosnachadh o chionn fhada, a' cur dealbhan de ghiustal, ròicean is ridireachd Artaireach nar n-inntinnean.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Scottish Gaelic : Ged a sheasadh tu am measg tobhtaichean a tha mìle bliadhna a dh'aois, tha e furasta na fuaimean is fàilidhean aig na cathan o shean a thoirt gu inntinn, gus nach mòr an cluinnear stiream-starum nan each air na clachan càsaichte agus am blaisear an t-eagal a bhiodh ag èirigh on toll-dhubh sa chaisteal.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Scottish Gaelic : Ach a bheil ar mac-meanmna stèidhichte air an t-saoghal fhìrinneach? Carson a chaidh caistealan a thogail sa chiad dol a-mach? Ciamar a chaidh an dealbhadh is an togail?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Scottish Gaelic : Mar a bha àbhaisteach aig an àm, is e taigh daingnichte a th' ann an Caisteal Kirkby Muxloe seach fìor chaisteal.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Scottish Gaelic : Cha sheasadh uinneagan glainneach mòra is a bhallachan tana airson ùine mhòir fo ionnsaigh dhìoghrasach.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Scottish Gaelic : Nuair a chaidh tòiseachadh air togail na dùthcha sna 1480an leis a' Mhorair Hastings, bha i reusanta sìtheil agus cha robh dìon a dhìth ach an aghaidh dròbhan beaga de spùinneadairean air allaban.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Scottish Gaelic : Bha cothromachadh na cumhachd na rian anns an robh nàiseanan na Roinn-Eòrpa a' feuchainn ri flaitheas nàiseanta gach stàit Eòrpach a ghlèidheadh.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Scottish Gaelic : S e an coincheap a bh' ann gum bu chòir do gach nàisean Eòrpach dèanamh cinnteach nach fhàsadh aon nàisean eile ro chumhachdach agus ri linn sinn, ghluais na riaghaltasan nàiseanta o chaidreachas gu caidreachas gu tric airson cothromachadh a ghlèidheadh.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Scottish Gaelic : B' e Cogadh Oighre na Spàinn a' chiad chogadh far an robh cothromachadh cumhachd aig a theis-meadhan.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Scottish Gaelic : Bha seo na atharrachadh mòr, oir cha robh an leisgeul aig cumhachdan na h-Eòrpa tuilleadh gun robh iad ri cogadh mar thoradh air creideimh. Mar sin, 's e Cogadh nan Trichead Bliadhna an cogadh mu dheireadh a bhiodh air a chomharrachadh mar chogadh creideimh.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Scottish Gaelic : Chaidh teampall Artemis aig Ephesus a mhilleadh nuair a chuir Herostratus na smàl e air 21 Iuchar, 356 RC.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Scottish Gaelic : A rèir na sgeulachd seo, b' e cliù a bhrosnaich e, ge be dè a' chosgais. Dh'èigh na h-Eaphaisich, 's iad air bhàinidh, nach rachadh ainm Herostratus a chlàradh gu sìorraidh bràth.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Scottish Gaelic : Rinn an eachdraiche Grèigeach Strabo nòta den ainm nas anmoiche agus mar sin, tha e aithnichte dhuinn an-diugh. Chaidh an teampall a sgrios air an dearbh oidhche a rugadh Alasdair Uaibhreach.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Scottish Gaelic : Thairg Alasdair, mar an rìgh, airgead airson an teampall ath-thogail ach chaidh a dhiùltadh. An dèidh a bhàis, chaidh an teampall ath-thogail na b' fhaide air adhart ann an 323 ro Chrìosd.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Scottish Gaelic : Dèan cinnteach gu bheil do làmh lasaichte gu leòr fhad 's a tha thu a' bualadh air na puingean-ciùil gu ceart – cuideachd a' feuchainn gun cus gluasadan coimheach a dhèanamh led mheòirean.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Scottish Gaelic : San dòigh seo, cha bhi thu idir cho sgìth. Cuimhnich nach leig thu leas na h-iuchraichean a bhualadh gu làidir airson àirde fuaime mar a dh'fheumas tu air piàno.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Scottish Gaelic : Air a' bhogsa-chiùil, airson àirde na fuaime, cuiridh tu barrachd brùthadh sna builg-shèididh no barrachd astair.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Scottish Gaelic : San fhàidheantas, thathar an tòir coimhearsnachd co-chomann no co-ionannachd le no aire mhothachail do dh'fhìorachd, diadhachd, fìrinn spioradail no Dia.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Scottish Gaelic : Tha an creidmheach a' dol an lorg air fèin-fhiosrachadh, eòlas, no tuigse air fìorachd dhiadhaidh no air an dia no diathan.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Scottish Gaelic : Tha an luchd-leantainn a' leantainn dòighean-beatha no gnàthasan àraidh a dh'àraicheas an t-seòrsa seo de dh'fhèin-fhiosrachadh.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Scottish Gaelic : Gabhaidh fàidheantas a dhealachadh o riochdan eile de chreideamh is adhradh leis a' chuideam a tha e a' leigeil air an eòlas phearsanta dìreach a chuirear air cor mothachaidh air leth, gu h-àraidh an seòrsa cor a tha sìtheil, lèirsinneach, àghmhor, no fiù 's àrd-èibhneach.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Scottish Gaelic : S e creideamh à fo-mhòr-thìr nan Innseachan a th' ann an Sikheachas. Dh'èirich e ann an sgìre Panjab rè na 15mh linn à sgaradh seictearach am broinn an tradaisein Hionduthaich.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Scottish Gaelic : Tha na Sikhichean dhen bheachd gur e creideamh fa leth on Hionduthachd a tha nan creideamh, ged a tha iad ag aideachadh gu bheil freumhan is tradaiseanan Hionduthach aige.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Scottish Gaelic : Their na Sikhean "Gurmat" ris a' chreideamh aca a tha na fhacal Punjabi air rathad a' ghùru". Is e an gùru eileamaid bhunaiteach den a h-uile creideamh Innseanach ach ann an creideamh nan Sikh, tha e cho cudromach 's gu bheil e mar phrìomh-bhunait nan creideasan Sikheach.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Scottish Gaelic : Chaidh an creideamh a chur air bhonn san 15mh linn le Gùru Nanak (1469–1539). Thàinig naoidh gùruthan eile na dhèidh.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Scottish Gaelic : Ge-tà, chaidh gill Khrushchev a chur fo dheuchainn san Ògmhios 1956 nuair a thionndaidh aimhreit sa Phòlainn, far an robh luchd-obrach ag èirigh an aghaidh gainnead bìdh agus gearraidhean tuarastail, na ghràcalas an aghaidh Comannachd.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Scottish Gaelic : Ged a sheòl Khrushchev tancaichean ann airson òrdugh a thilleadh aig a' cheann thall, ghèill e do ghrunn tagraidhean eaconamach agus dh'aontaich e Władysław Gomułka, air an robh meas aig mòran, ainmeachadh mar am prìomh mhinistear ùr.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Scottish Gaelic : S e sìobhaltas Linn an Umha a bh' ann an sìobhaltas Ghleann Indus ann an iar-thuath fo-mhòr-thìr nan Innseachan a ghabh a-staigh a' chuid as motha de Phagastàn ar latha-ne agus cuid a cheàrnaidhean ann an iar-thuath nan Innseachan agus ear-thuath Afghanastàn.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Scottish Gaelic : Bhlàthaich an t-sìobhaltachd ann an srath Abhainn Indus far a bheil an t-ainm aige a' freumhachadh.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Scottish Gaelic : Ged a tha cuid a sgoilearan a' baralachadh gum bu chòir, leis gun robh an sìobhaltas seo cuideachd ann am miasaid Abhainn Sarasvati a tha tioram an-diugh, an t-ainm Sìobhaltas Indus-Sarasvati a bhith air, tha feadhainn eile a' cur Sìobhaltas Harappa air a rèir Harappa, aon dhe na ciad làraichean a chaidh a chladhach sna 1920an.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Scottish Gaelic : Bhrosnaich nàdar mìlidheachasail ìmpireachd na Ròimhe adhartasan meadaigeach.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Scottish Gaelic : Thòisich an Ìmpire Augustus air dotairean a thrusadh agus stèidhich e fiù a' chiad fheachd meadaigeach Ròmanach airson an cur gu feum an dèidh bhlàran.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Scottish Gaelic : Bha làmh-lèighean eòlach air diofar cungaidhean-ciùineachaidh, a' gabhail a-staigh moirfin a fhuair iad à sìl a' chrom-luis agus sgopolaimin à sìl a' ghafainn.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Scottish Gaelic : Dh'fhàs iad comasach air buill-bhodhaig a ghearradh air falbh gus euslaintich a shàbhaladh bho chnàmhainn a bharrachd air tòrnaicean agus clabhd cuisleach gus stad a chur air sruthadh fala.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Scottish Gaelic : Thar iomadh linn, rinn ìmpireachd na Ròimhe buannachdan mòra anns an raon leigheis agus chruthaich iad mòran den eòlas a th' againn an-diugh.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Scottish Gaelic : S e origami a th' ann am Pureland origami le riaghailtean a tha ag ràdh nach urrainn dhut barrachd air aon phasgadh a dhèanamh aig an aon àm, nach eil pasgadh nas toinnte mar pasgadh contrarra ceadaichte agus gum feum ionadan neo-cham a bhith aig gach pasgadh.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Scottish Gaelic : Chaidh a leasachadh le Iain Mac a' Ghobhainn sna 1970an airson taic a chumail ri luchd-pasgaidh gun cus eòlais no feadhainn aig an robh comas gluasaid cuingichte.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Scottish Gaelic : Bidh clann a' fàs mothachail air cinneadh agus gnàth-ìomhaighean a thaobh cinneadh aig aois gu math òg agus tha na gnàth-ìomhaighean sin a thaobh cinneadh a' toirt buaidh air giùlan.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Scottish Gaelic : Mar eisimpleir, tha clann aig a bheil fèin-aithne mion-chuid cinnidh mu bheil gnàth-ìomhaighean nach bi iad a' dèanamh gu math san sgoil buailteach gun a bhith a' dèanamh gu math san sgoil aon uair 's gun ionnsaich iad mun ghnàth-ìomhaigh a tha co-cheangailte ris a' chinneadh aca.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Scottish Gaelic : S e MySpace an treas làrach-lìn as mòr-chòrdte sna Stàitean Aonaichte agus tha 54 millean pròifil air an-dràsta.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Scottish Gaelic : Chaidh mòran aire a thoirt air na làraichean-lìn seo, gu sònraichte ann an suidheachaidhean foghlaim.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Scottish Gaelic : Tha rudan math ann mu na làraichean-lìn seo, a' gabhail a-staigh comas duilleag a shuidheachadh do chlas, le blogaichean, videothan, dealbhan is rudan eile, gun duilgheadas sam bith.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Scottish Gaelic : Gheibhear cothrom air an duilleig seo gu furasta le dìreach aon URL, a tha ga dhèanamh furasta a chuimhneachadh is furasta a thaidhpeadh a-steach airson nan oileanach aig a bheil duilgheadas le bhith a' cleachdadh mheur-chlàr no a bhith a' litreachadh.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Scottish Gaelic : Gabhaidh a ghnàthachadh gus a dhèanamh furasta a leughadh agus cuideachd leis an uiread de dhath 's a thogras tu.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Scottish Gaelic : S e "sionndrom niùro-eòlach" a th' ann am mì-rian an dìth-aire "aig a bheil trì comharran clasaigeach, a' gabhail a-staigh spreigeantachd, so-bhuaireachd agus fothalanachd no lùthas thar a' chòrr".English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Scottish Gaelic : Chan e ciorram ionnsachaidh a th' ann, 's e easbhaidh ionnsachaidh a th' ann; "a bheir buaidh air 3 gu 5 sa cheud de chloinn uile, is dòcha suas ri 2 mhillean chlann Ameireaganach".English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Scottish Gaelic : Tha clann air a bheil ADD a' faighinn tàire an aire a chumail air nithean mar obair na sgoile, ach gabhaidh iad aire air nithean às am faigh iad tlachd leithid a bhith a' cluich gheamannan no a' coimhead nan cartùnaichean as fheàrr leotha no a' sgrìobhadh seantansan gun phuingeachadh.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Scottish Gaelic : Bidh a' chlann seo ann an aimhreit gu tric oir "gabhaidh iad pàirt ann an giùlan cunnartach, bidh iad an sàs sabaid agus bheir iad dùbhlan air ùghdarras" airson an eanchainnean a bhrodadh a chionn 's nach gabh an eanchainnean a bhrodadh air na dòighean àbhaisteach.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Scottish Gaelic : Tha ADD a' toirt buaidh air dàimhean le co-aoisich eile leis nach eil clann eile a' tuigsinn carson a tha an dol a-mach aca mar a tha e, no carson a tha iad a' speiligeadh san dòigh a tha iad, no gu bheil an ìre abaicheid aca eadar-dhealaichte.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Scottish Gaelic : Mar a thàinig atharrachadh air a' chomas fiosrachadh fhaighinn is ionnsachadh mar a chaidh a mhìneachadh gu h-àrd, thàinig atharrachadh air an reat bhunasach aig an robhar a' faighinn fiosrachadh.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Scottish Gaelic : Bha an dòigh-obrach gus fiosrachadh fhaighinn eadar-dhealaichte. Cha robh e mar uallach air daoine a bhith a' cuimhneachadh air rudan iad fhèin nas motha, ach bha barrachd fòcas air a' comas a bhith a' cuimhneachadh teacsa.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Scottish Gaelic : S e brìgh an sgeòil gun tug an t-Ath-bheòthachadh atharrachadh mòr air ionnsachadh agus sgaoileadh eòlais.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Scottish Gaelic : Eu-coltach ri prìomhairean eile, cha bhi homanaidean a-nis a' cleachdadh an cuid làmhan a chùm falbhain no giùlan cuideim no gluasad tro na craobhan.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Scottish Gaelic : Tha làmh is cas an t-siompansaidhe coltach ann am meud agus faid, a' sealltainn mar a tha an làmh ga cleachdadh gus cuideam a ghiùlan ann an coiseachd chnuimhean.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Scottish Gaelic : Tha an làmh dhaonna nas giorra na a' chas agus le falangasan nas dìriche.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Scottish Gaelic : Tha cnàmhan làimhe fosailichte a tha mu dhà gu trì millean bliadhna a dh'aois a' sealltainn a' ghluasaid seo ann an speisealachadh na làimhe bho ghluasad gu làimhseachadh.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Scottish Gaelic : Tha cuid a dhaoine a' creidsinn gum fàsar glè chlaoidhte ma bhios cus aislingean làn-mhothachail agad a chaidh an tòiseachadh air alt.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Scottish Gaelic : Is e prìomh adhbhar an iongnaidh seo gu bheil na bruadaran làn-mhothachail a' leudachadh na h-ùine eadar staidean REM.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Scottish Gaelic : An cois nas lugha de REMs gach oidhche, tha an staid seo anns an dèan thu cadal da-rìribh agus anns an ath-shlànaich do bhodhaig a' fàs ainneamh gu leòr airson a bhith na dhuilgheadas.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Scottish Gaelic : Tha seo a cheart cho sgìtheil 's nan robh thu ri dùsgadh a h-uile ceann fichead no trithead mionaidean agus a' coimhead air an telebhisean.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Scottish Gaelic : Tha a' bhuaidh seo an eisimeil air dè cho tric 's a dh'fheuchas d' eanchainn ri aisling làn-mhothachail a dhèanamh gach oidhche.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Scottish Gaelic : Cha deach cùisean ro mhath do na h-Eadailtich an Afraga a Tuath, cha mhòr bho thùs. Seachdain bho ghairm cogaidh na h-Eadailte air 10 Ògmhios 1940, bha na 11mh Hussars Breatannach air Fort Capuzzo ann an Libia a ghlacadh.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Scottish Gaelic : Ann am feall-fhalach ear air Bardia, ghlac na Breatannaich àrd-einnseanair deicheamh arm na h-Eadailte, an Seanailear Lastucci.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Scottish Gaelic : Air 28mh dhen Ògmhios, chaidh àrd-riaghladair Libia agus an t-oighre a bu dòcha do Mhussolini, Marshall Italo Balbo, a mharbhadh le urchairean o fheachdan càirdeil nuair a bha e a' tighinn a laighe ann an Tobruk.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Scottish Gaelic : Thathar a' cluich an spòrs nuadh feannsaireachd aig iomadh ìre, bho oileanaich ga togail san oilthigh gu co-fharpaisean proifeiseanta is Oilimpeach.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Scottish Gaelic : Thathar a' cluich an spòrs seo mar chòmhrag dithis a ghnàth, leis an dàrna feannsair a' co-lannachd ri feannsair eile.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Scottish Gaelic : S e geama anns am bi cluicheadairean a' bualadh buill do thuill le caman a th' ann an goilf.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Scottish Gaelic : Thathar a' cluich ochd-deug tuill rè cuairt chunbhalaich, agus 's àbhaist do chluicheadairean tòiseachadh air a' chiad toll dhen chùrsa agus crìochnachadh air an ochdamh-deug.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Scottish Gaelic : Buannaichidh an cluicheadair aig an robh an àireamh as ìsle de stràcan, no caran dhen bhata, airson an cùrsa a choileanadh.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Scottish Gaelic : Tha an iomairt ga cluich air muin feòir, agus thathar a' bearradh an fheòir timcheall an tuill nas giorra 's a' cantainn "lèanag" ris.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Scottish Gaelic : S dòcha gu bheil an rud a chuireas a' chuid as motha de dhaoine ann an còmhlachas siubhail an seòrsa as cumanta de shiubhal: Turasachd foise.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Scottish Gaelic : S e seo nuair a thèid daoine a dh'àite a tha glè eadar-dhealaichte on bheatha làitheil aca airson fois a ghabhail is spòrs a bhith aca.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Scottish Gaelic : Is tric gur e tràighean, pàircean athais agus làraichean campachaidh a th' anns na h-àiteachan as bitheanta a th' air an tadhal le luchd-turais a tha a' sireadh dibhearsan.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Scottish Gaelic : Mas e amas tadhail air àite sònraichte eòlas fhaighinn air eachdraidh agus a chultar, canar turasachd chultarach ris an t-seòrsa seo de thurasachd.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Scottish Gaelic : Faodaidh luchd-turais tadhal air caochladh ionadan iomraiteach ann an dùthaich àraidh no roghnachadh fuireach dìreach san aon àite.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Scottish Gaelic : Air dhaibh sealltainn air a' ghluasad seo, bha an Luchd-colonachd air èigheachd airson feachdan cùl-taice.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Scottish Gaelic : Fhuaras feachdan mar chùl-taice do dh'ionadan bualadh nan lann, nam measg sin, 1d is 3s rèiseamaidean New Hampshire aig an robh 200 duine, fo chomannd nan còirnealan John Stark agus James Reed (a chaidh àrdachadh nan seanailearan an dèidh sin).English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Scottish Gaelic : Stèidhich saighdearan Stark iad fhèin aig an fheansa aig ceann a tuath àite an luchd-ar-a-mach.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Scottish Gaelic : Nuair a dh'fhosgail a' mhuir-tràigh beàrn a rèir na Mystic River a rèir ear-thuath an leth-eilein, leudaich iad am feansa gun dàil le balla cloiche goirid gu tuath a chrìochnaich aig oir na mara air tràigh bheag.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Scottish Gaelic : Chuir Gridley no Stark cipean mu 100 troigh (30m) air beulaibh an fheansa agus thug iad òrdugh gun a bhith a' tilgeil urchair gus an deach saighdearan an airm cheangailte seachad air.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Scottish Gaelic : Chroch plana nan Aimeireaganach air ionnsaigh cho-òrdanaichte a chur gu dol o thrì taobhan eadar-dhealaichte.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Scottish Gaelic : Bhiodh an Seanalair John Cadwalder a' toirt ionnsaigh chlaonaidh air a' ghearasdan Bhreatannach aig Bordentown, a los cùl-fheachdan sam bith a cheapadh.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Scottish Gaelic : Thugadh an Seanailear Seumas MacEòghainn 700 de mhailisidh thairis air an abhainn aig aiseag Trenton, ghlacadh e an drochaid thairis air an Assunpink Creek agus chumadh seo feachdan an nàmhad o theicheadh.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Scottish Gaelic : Rachadh am prìomh fheachd ionnsaigh de 2,400 fireannach thairis air an abhainn naoidh mìle tuath air Trenton agus chaidh iad leth is leth an uairsin, an dàrna leth fo Greene agus an leth eile fo Ó Súileabhán, airson ionnsaigh a thoirt ro bhriseadh na fàire.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Scottish Gaelic : A' dol o ruith cairteal de mhìle gu ruith leth-mhìle, chan eil luaths idir cho cudromach tuilleadh ach tha cian-fhulang dearg-riatanach.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Scottish Gaelic : Gu dearbh feumaidh leth-mhìliche den chiad ìre, fear a nì e nas luaithe na dà mhionaid, a bhith gu math luath, ach feumar seasmhachd a bhrosnachadh airson gach cunnairt.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Scottish Gaelic : Is e an t-ullachadh as fheàrr ron t-seusan ruithe a bhith ri ruith thar-dùthchail 's ag obrachadh fèithean bràigh a' cholainn san taigh-sunntais tron gheamhradh.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Scottish Gaelic : Chan urrainn do chleachdaidhean beathachaidh matha a-mhàin sàr-euchdan a thoirt gu buil, ach is urrainn dhaibh buaidh mhòr a thoirt air fallaineachd iomlan nan lùth-chleasaichean òga.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Scottish Gaelic : Le cothromachadh lùth fallain, cleachdaidhean uisgeachaidh èifeachdach, is a bhith a' tuigsinn diofar thaobhan de chleachdaidhean suplamaideach, is urrainn lùth-chleasaichean piseach a thoirt air an dèanadas aca is barrachd tlachd fhaighinn bhon spòrs.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Scottish Gaelic : Chan eil ruith air astar meadhanach uabhasach fhèin daor; ach, tha mòran bheachdan mearachdach ann a thaobh nam beagan bhall-uidheim a dh'fheumar airson a bhith a' gabhail pàirt ann.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Scottish Gaelic : Faodar bathar a cheannach a rèir feum ach cha bhi ach buaidh bheag air an dèanadas ma bhios buaidh ann idir.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Scottish Gaelic : Dh'fhaoidte gum b' fheàrr bathar air choireigin le lùth-chleasaiche fiù mur eil e a' toirt dhaibh buannachd an da-rìribh.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Scottish Gaelic : Faodar coimhead air an atam mar aon dhe na pìosan togalach bunasach de stuth sam bith.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Scottish Gaelic : Is eintiteas fìor chasta e a tha, a-rèir modail sìmplichte aig Bohr, na niùclas sa mheadhan air a chuairteachadh le eleactronan, rudeigin coltach ri planaidean a tha a' cuairteachadh na grèine - faic Dealbh 1.1.English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Scottish Gaelic : Tha dà mhìr san niùclas – neodronan agus pròtonan.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Scottish Gaelic : Tha teàirrds dealain posataibh ann am pròtonan ach chan eil teàirrds sam bith ann an neodronan. Tha teàirrds dealain neagataibh ann an eleactronan.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Scottish Gaelic : Airson am fulangach a sgrùdadh, feumaidh tu beachdachadh air an t-sealladh romhad an toiseach gus dearbhadh gu bheil e sàbhailte dhut.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Scottish Gaelic : Feumaidh tu aire a thoirt do shuidheachadh an leòntaich 's tu a' dlùthachadh air no oirre agus brath dhearg fhèin-obrachail sam bith.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Scottish Gaelic : Ma ghoirticheas tu thu fhèin 's tu a' feuchainn ri cuideachadh a thoirt, dh'fhaoidte gun dèan thu cùisean nas miosa buileach.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Scottish Gaelic : Fhuair an sgrùdadh gun robh trom-inntinn, eagal agus "dòrainneachadh" nam meadhan air an dàimh eadar pian is ciorram a rèiteachadh am measg feadhainn air an robh pian an droma ìochdaraich.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Scottish Gaelic : Is iad a-mhàin buaidhean smaoineachadh-dubhach, chan e trom-inntinn agus eagal, a bha co-cheangailte ri seiseanan gnìomhachd chorporra cunbhalach gach seachdain.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Scottish Gaelic : Bha an fheadhainn a bha ri eacarsaich gu cunbhalach nas fheumaiche air taic a thaobh droch lèirsinn de phian, a' comharradh an diofar eadar pian shìor bhuan agus a' mhì-chofhurtachd a bhios ort an cois gluasaid fhiosaigich àbhaistich.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Scottish Gaelic : Tha an lèirsinn, an comas rudan fhaicinn, a' crochadh air buill-bhodhaig mhothachail aig rian na lèirsinne no sùilean.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Scottish Gaelic : Tha iomadh dòigh ann airson sùil a chur ri chèile agus iad cho toinnte 's a dh'fheumas an fhàs-bheart.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Scottish Gaelic : Tha diofar chomasan aig diofar thogalaichean, tha iad buailteach do thonn-fhadan eadar-dhealaichte agus tha iad eadar-dhealaichte a thaobh eagnaidheachd agus feumaidh iad pròiseasadh eadar-dhealaichte mus tuig iad an t-ion-chur agus diofar àireamhan mus obraich iad cho math 's a ghabhas.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Scottish Gaelic : S e buidheann de dh'fhàs-bheartan de sheòrsa sònraichte am broinn sgìre chruinn-eòlach àraidh a th' ann an sluagh.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Scottish Gaelic : Ma tha gach ball de shluagh co-ionann a thaobh feart fèano-sheòrsach shònraichte, canar gu bheil iad aon-chruthach.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Scottish Gaelic : Nuair a sheallas beathach dhuinn atharraichean eadar-dhealaichte den aon bhuadh, canar poili-morfach ris.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Scottish Gaelic : Bidh colonaidhean sheanganan-airm a' caismeachd agus a' neadachadh aig diofar ìrean cuideachd.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Scottish Gaelic : San tamall iniltearach aca, bidh seanganan-airm a' meàrrsadh tron oidhche agus a' campachadh tron latha.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Scottish Gaelic : Nuair a thig gainnead bìdh air a' cholonaidh, tòisichidh an ùine imreachaidh. San àm seo, bidh an colonaidh a' dèanamh neadan sealadach a thèid an atharrachadh a h-uile latha.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Scottish Gaelic : Seasaidh gach aon dhe na creachan no caismeachdan iniltearach seo mu 17 làithean.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Scottish Gaelic : Dè th' ann an cealla? Tha am facal a' tighinn on fhacal Laideann "cella", a' ciallachadh "seòmar beag", agus chaidh a chruthachadh le micreosgopaiche a bha a' coimhead air structar àrcain.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Scottish Gaelic : S e an cealla an t-aonad bunasach aig gach nì beò agus tha co-dhiù aon chealla anns gach fàs-bheart.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Scottish Gaelic : Tha ceallan cho bunaiteach is cho èiginneach do rannsachadh na beatha ann gu bheilear a' fàgail "blocaichean-togail na beatha" orra gu tric.English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Scottish Gaelic : Tha an rian mothachaidh a' glèidheadh homeostasis le bhith a' lìbhrigeadh plosgaidhean lèithe air feadh na bodhaig airson sruth na fala a chumail a' dol agus gun bhuaireadh.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Scottish Gaelic : Gabhaidh na spreigidhean nearbha seo a chur air feadh na bodhaig gu luath agus cumaidh seo a' bhodhaig sàbhailte o chunnart sam bith a dh'fhaodadh a bhith ann.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Scottish Gaelic : Bidh cuairt-ghaothan a' bualadh air ceàrn beag an taca ri stoirmean fiadhaich eile, ach dh'fhaodadh iad cur às do rud sam bith a tha san rathad orra.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Scottish Gaelic : Bidh cuairt-ghaothan a' spìonadh craobhan às am freumhan, a' sràcadh bùird o thogalaichean, agus a' sadail chàraichean suas don adhar. Mairidh an dà chuairt-ghaoth as gairbhe as a cheud nas fhaide na trì uairean a thìde.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Scottish Gaelic : Tha gaoth suas ri 480 km/h (133 m/s; 300 mph) sna biastan de stoirmean seo.English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Scottish Gaelic : Tha an cinne-daonna air a bhith a' dèanamh agus a' cleachdadh lionsaichean airson rudan a dhèanamh nas motha fad nam mìltean mòra de bhliadhnaichean.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Scottish Gaelic : Ge-tà, chaidh na ciad fìor theileasgopan a dhèanamh san Roinn-Eòrpa aig deireadh na 16mh linn.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Scottish Gaelic : Chleachd na prosbaigean seo dà lionsa còmhla gus am biodh coltas na b' fhaisge 's na bu mhotha air nithean fad às.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Scottish Gaelic : Bidh sannt is fèinealachd daonnan gar buaireadh agus 's e nàdar a' cho-obrachaidh nuair a bhios buannachd aig a' mhòr-shluagh gum bi barrachd tairbhe ri fhaighinn sa gheàrr-ùine ma bhios daoine fèineil nan gnìomhan.English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Scottish Gaelic : Thathar an dòchas gun aithnich a' chuid as motha de dhaoine gur e co-obrachadh le càch an roghainn as fheàrr dhaibh thar an ùine fhada.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Scottish Gaelic : S iomadh duine a tha ri bruadar air an latha a thèid aig a' chinne-dhaonna siubhal gu reul-chrios eile agus saoghalan ùra a rannsachadh, tha cuid a' gabhail iongnadh ge dè tha a-muigh thall an-siud, agus tha cuid a' creidsinn gur dòcha gu bheil creutairean-fànais no bithean eile a' tighinn beò air planaid fad às.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Scottish Gaelic : Ach ma thachras seo gu bràth, is dòcha nach tachair e airson ùine cianail fhèin fada. Tha na reultan suidhichte cho fada o chèile gu bheil na trilleanan de mhìltean a dh'astar eadar rionnagan a tha, mar gum b' fheadh, nan "coimhearsnaich".English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Scottish Gaelic : Is dòcha gun tig an latha gum bi d' iar-oghaichean nan seasamh air mullach saoghail choimhich a' faighneachd mu na seann sinnsearan aca.English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Scottish Gaelic : Tha ainmhidhean dèanta dhe dh'iomadh cealla. Bidh iad ag ithe nithean agus gan cnàmhadh nam broinn. Is urrainn don mhòr-chuid de dh'ainmhidhean gluasad.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Scottish Gaelic : Chan eil eanchainn ach ann am beathaichean (ged nach eil tè anns gach beathach ann; mar eisimpleir, chan eil eanchainn ann am muir-tèachdan).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Scottish Gaelic : Gheibhear beathaichean air feadh na Talmhainn. Nì iad cladhach san talamh, snàmhaidh iad sa chuan agus falbhaidh iad air iteag sna speuran.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Scottish Gaelic : Is e cealla an t-aonad structarail, foincseanail as lugha de dh'fhàs-bheart (nithean) a tha ann am bith.English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Scottish Gaelic : Tha cealla a' tighinn on fhacal Laideann cella a tha a' ciallachadh seòmar beag.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Scottish Gaelic : Ma bheir thu sùil air rudan beòtha fo mhicreosgop, chì thu gu bheil ceàrnagan no buill bheaga annta.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Scottish Gaelic : Chunnaic Robert Hooke, bith-eòlaiche à Sasainn, ceàrnagan beaga ann an àrcan le micreosgop.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Scottish Gaelic : Bha coltas seòmraichean orra. Is esan a' chiad duine a chunnaic ceallan marbha.[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Scottish Gaelic : Faodaidh eileamaidean agus co-thàthaidhean gluasad bho aon staid gu staid eile gun a bhith ag atharrachadh.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Scottish Gaelic : Tha na h-aon feartan aig naidhtreoidsean mar ghas 's a th' aige mar naidhtreoidsean lionnach. Tha an staid lionnach nas dùmhaile ach tha na moileciuilean fhathast mar a bha iad.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Scottish Gaelic : Tha uisge na bhall-eisimpleir eile. Tha dà atam hàidhdreaidein agus aon atam ogsaidein sa cho-thàthadair uisge.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Scottish Gaelic : Tha an aon structar moileciuileach ann, ge be gas, lionn no stuth soladach a bhios ann.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Scottish Gaelic : Ged a thig atharrachadh air an staid fhiosaigeach ma dh'fhaoidte, fanaidh an staid cheimigeach mar a bha e.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Scottish Gaelic : Tha an t-àm na rud a tha ceithir timcheall oirnn agus aig a bheil buaidh air gach rud a nì sinn ach a tha, a dh'aindeoin sin, doirbh ri thuigsinn.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Scottish Gaelic : Chaidh an t-àm a sgrùdadh le sgoilearan creideimh, feallsanachd is saidheans fad mìltean de bhliadhnaichean.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Scottish Gaelic : Tha sinn a' faireachdainn na h-ùine mar shreath thachartasan a bhios a' sìneadh on àm theachdail tron àm làthaireach chun an ama a chaidh seachad.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Scottish Gaelic : S an t-àm an dòigh air an dèan sinn coimeas eadar faid thachartasan cuideachd.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Scottish Gaelic : S urrainn dhut fhèin dol seachad an ama a thomhas le bhith a' cumail sùil air tilleadh de thachartas ath-chùrsach. 'S e rud a thachras a-rithist is a-rithist a th' ann an tachartas ath-chùrsach.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Scottish Gaelic : Cleachdar coimpiutairean an-diugh airson dhealbhan is videothan a chur air gleus.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Scottish Gaelic : Gabhaidh beòthachaidhean adhartach a chruthachadh air coimpiutairean agus tha a leithid seo de bheòthachadh a' sìor fhàs nas cumanta air an telebhisean agus ann am filmichean.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Scottish Gaelic : Thèid ceòl a chlàradh le coimpiutairean adhartach gu tric airson a phròiseasadh agus fuaimean a mheasgachadh ri chèile.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Scottish Gaelic : Fad ùine mhòir rè nan 19mh is 20mh linntean, bhathar am beachd gur e an sluagh Māori, a bhiodh a' sealg eun mòr air an robh moa, tùs-mhuinntir Shealainn Nuaidh.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Scottish Gaelic : Stèidhich an teòirig nòisean an uairsin gun do rinn muinntir nam Māori imrich on Phoilinèis ann an cabhlach mòr agus gun tug iad Sealainn Nuadh o na Moriori, a' stèidheachadh sòisealtas àiteachais.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Scottish Gaelic : Ge-tà, tha fianais ùr ann a tha a' cur nar sùilean gur e buidheann mòr-thìreach nam Māori a bha sna Moriori a dh'imrich à Sealainn Nuadh gu Eileanan Chatham agus a leasaich an cultar sìtheil fa leth aca ann.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Scottish Gaelic : Bha treubh eile a' tàmh sna h-eileanan Chatham. B' iad na Māori a bha air imrich o Shealainn Nuadh.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Scottish Gaelic : S e am Moriori a bh' aca orra fhèin. Bha beagan sgeirmeisean ann agus aig a' cheann thall, chaidh na Moriori a chur a-mach à bith.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Scottish Gaelic : Chuidich daoine fa leth 's a bha an sàs ann fad iomadh deichead sinn ann a bhith a' cur suim nar neartan is paiseanan ach aig an aon àm a' toirt measadh fosgarra air duilgheadasan is fiù fàilligidhean.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Scottish Gaelic : Fhuair sinn tuigse luachmhor air an àm a dh'fhalbh agus cuid dhe na pearsachan aig an robh buaidh, math no dona, air cultar ne buidhne is sinne ag èisteachd ri daoine a dh'innis dhuinn nan sgeulachdan aca fhèin, sgeulachdan an teaghlaichean no mun bhuidhinn.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Scottish Gaelic : Ged nach fheum tuigse a bhith aig neach air cultar mar thoradh air an cuid eòlais air an eachdraidh aca, bidh e co-dhiù a' cuideachadh dhaoine gus tuigse fhaighinn air far a bheil iad taobh a-staigh eachdraidh na buidhne.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Scottish Gaelic : Fhad 's a nì iad measadh air na soirbheasan agus a dh'fhàsas iad mothachail do na dh'fhàilligidhean, tha daoine fa leth agus am buidheann air fad a tha a' gabhail pàirt ann a' faighinn tuigse nas doimhne air luachan is misean a' bhuidhinn agus na tha ga bhrosnachadh.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Scottish Gaelic : An turas seo, nuair a chuimhnich iad air rudan tionnsgainneach a rinn iad roimhe agus gun do shoirbhich leotha, bha na daoine deònach beachdachadh air atharraichean eile agus a dhol sìos rathad eile leis an eaglais ionadail aca.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Scottish Gaelic : Lùghdaich sgeulachdan soirbheis mar seo an t-eagal ro atharrachadh agus stèidhich iad aomaidhean dearbha do dh'atharrachadh san àm ri teachd.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Scottish Gaelic : Tha pàtranan smaoineachaidh co-aomach nan altan-obrach airson duilgheadasan fhuasgladh a chuireas diofar beachd-smuaintean no raointean còmhla airson fuasgladh a lorg.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Scottish Gaelic : Tha fòcas a' chumaidh-inntinn seo air astar, loidig agus pongalachd agus fìorasan a lorg, ath-chur an sàs de dh'altan-obrach làithreach airson fiosrachadh a chruinneachadh.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Scottish Gaelic : Is e an eileamaid as cudromaiche dhen dòigh-smuain seo nach eil ann ach aon fhreagairt cheart. Cha toirear feart ach do dhà fhreagairt, 's e sin, ceart no ceàrr.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Scottish Gaelic : Tha an dòigh-smaoineachaidh seo a' buntainn ri modhan saidheans no modhan coitcheann àraidh.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Scottish Gaelic : Tha smaoineachadh loidsigeach aig daoine leis an t-seòrsa smaoineachaidh seo, tha e comasach dhaibh pàtrain a chuimhneachadh, duilgheadasan fhuasgladh agus a bhith ag obair air deuchainnean saidheansail.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Scottish Gaelic : Is e an cinne-daonna as gleusta am measg creutairean na talmhainn a thaobh inntinnean càich a leughadh.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Scottish Gaelic : Tha seo a' ciallachadh gun urrainn dhuinn ro-aithris shoirbheachail a dhèanamh air na tha daoine eile a' faicinn, a' rùnachadh, a' creidsinn, a' tuigsinn no a' miannachadh.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Scottish Gaelic : Am measg nan comasan seo, 's e comas los dhaoine eile a thuigsinn a tha dearg riatanach. Tha e a' toirt comas dhuinn gnìomhan fiosaigeach a thuigsinn a dh'fhaodadh a bhith dà-sheaghach.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Scottish Gaelic : Mar eisimpleir, nam faca tu cuideigin a' briseadh uinneag càir, is dòcha gun saoileadh tu gun robh e a' feuchainn ri càr neach eile a ghoid.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Scottish Gaelic : Dh'fheumte breith eile a thoirt air nan robh e air iuchair a' chàir aige a chall agus gur e an càr aige fhèin a bha e a' feuchainn ri briseadh a-steach ann.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Scottish Gaelic : Tha MRI bonntaichte air mìorbhail fiosaigs air a bheil "ath-fhuaimneachd mhagnaiteach an smùirnein" (NMR), nì air an d'fhuair Felix Bloch (na obair aig Oilthigh Stanford) agus Edward Purcell (à Oilthigh Harvard) lorg sna 1930an.English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Scottish Gaelic : San ath-fhuaimneachd seo, tha an raon magnaiteach agus tuinn rèidio a' cur air ataman siognailean rèidio beag bìodach a chur a-mach.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Scottish Gaelic : Lorg Raymond Damadian, dotair meadaigeach agus fear-saidheans rannsachaidh, a' bhun-stèidh airson dealbhadh ath-fhuaimneachd magnaiteach mar inneal airson breithneachadh leighis sa bhliadhna 1970.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Scottish Gaelic : Chaidh peutant a bhuileachadh ceithir bliadhna an dèidh sin, a' chiad pheutant san t-saoghal a chaidh a bhuileachadh san roinn MRI.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Scottish Gaelic : Ann an 1977, chuir Dr. Damadian a' chiad sganair "làn-bhodhaig" MRI ri chèile, agus thug e an t-ainm "Indomitable" air.English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Scottish Gaelic : Tha conaltradh neo-shioncronach na bhrosnachadh do mheòrachadh agus freagairt ri càch.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Scottish Gaelic : Tha e a' toirt comas do dh'oileanaich obair aig an luaths fhèin agus rian a chumail air luaths an fhiosrachaidh stiùireachail.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Scottish Gaelic : A chòrr air sin, gheibhear nas lugha de bhacaidhean ùine le cothrom air uairean-obrach nas sùbailte. (Bremer, 1998)English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Scottish Gaelic : Tha cleachdadh an eadar-lìn is Lìon na Cruinne a' toirt cothrom do luchd-ionnsachaidh air fiosrachadh fad a t-siubhail.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Scottish Gaelic : Faodaidh oileanaich ceistean a chur gu oidean-foghlaim uair sam bith dhen latha cuideachd agus gheibh iad freagairt gu math luath, seach a bhith a' feitheamh airson an ath-choinneamh aghaidh ri aghaidh.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Scottish Gaelic : Tha am modh-obrach iar-nuadhail air oideachadh saor o thul-bheachdan. Chan eil aon dòigh a-mhàin air ionnsachadh.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Scottish Gaelic : Air a shon sin, chan eil dìreach aon rud ann a tha math ri ionnsachadh. Èiridh ionnsachadh san eadar-ghabhail eadar an neach-ionnsachaidh agus am fiosrachadh a thathar ga chur air a bheulaibh.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Scottish Gaelic : Tha an t-eòlas a th' againne an-diugh air iomadh prògram telebhisean mu dheidhinn Dèan Fhèin E agus taisbeanadh fiosrachaidh no stèidhichte air ionnsachadh a' leigeil fhaicinn na puinge seo.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Scottish Gaelic : Bidh sinn a' coimhead gu tric air prògram telebhisein a dh'innseas dhuinn mu phròiseas no suidheachadh anns nach gabh sinn pàirt gu bràth no nach cuir sinn fhiosrachadh gu feum gu bràth.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Scottish Gaelic : Cha chuir sinn leasachadh ri càr, cha tog sinn fuaran sa ghàrradh againn, cha siubhail sinn gu Pearù gus tobhtaichean àrsaidh a sgrùdadh is chan ath-dhealbh sinn taigh nàbaidh a-chaoidh.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Scottish Gaelic : Taing dha na ceanglaichean càbaill shnàithlichean optaigeach ris an Roinn-Eòrpa agus bann-leathann nan saidealan, tha deagh cheanglaichean aig a' Ghraonlann, le cothrom air an eadar-lìon aig 93% dhen t-sluagh.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Scottish Gaelic : Tha deagh sheansa ann gum bi WiFi no coimpiutair le cothrom air an eadar-lìon aig an taigh-òsta no aig na h-òstairean agad (mas e is gu bheil thu a' fuireach ann an taigh-aoigheachd no dachaigh phrìobhaideach), is tha cafaidh-lìn no àite air choreigin le WiFi poblach anns gach baile.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Scottish Gaelic : Mar an t-iomradh seo shuas, ged a thathar a' gabhail ris an fhacal "Eskimo" sna Stàitean Aonaichte, tha e air a mheas tàireil le mòran de shluaghan Artach nach buin don dùthaich, gu h-àraidh ann an Canada.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Scottish Gaelic : Ged a chluinneas tu am facal seo aig muinntir na Graonlainne, bu chòir do ghoill am facal seo a sheachnadh.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Scottish Gaelic : S e Inuit a chanas tùsanaich na Graonlainne riutha fhèin ann an Canada agus Kalaaleeq (iolra Kalaallit), Graonlannach, sa Ghraonlann.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Scottish Gaelic : Cha mhòr nach eil eucoir, agus mì-rùn do choigrich san fharsaingeachd, ag èirigh anns a' Ghraonlainn idir. Chan eil fiù 's ceàrnan-baile cunnartach ann.English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Scottish Gaelic : S dòcha gur e sìde fhuar an aon fhìor chunnart a bhios ro dhaoine gun ullachadh.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Scottish Gaelic : Ma thadhlas tu air a' Ghraonlann rè nan ràithean fuara (cuimhnich gur ann as fhuaire a bhios e mar as fhaide tuath a thèid thu), tha e riatanach aodach blàth gu leòr a thoirt leat.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Scottish Gaelic : Faodaidh làithean fìor fhada an t-samhraidh duilgheadasan a thaobh cadail chuibheasaich agus na trioblaidean slàinte co-cheangailte ri sin adhbharachadh.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Scottish Gaelic : Cuideachd, cùm sùil airson nam mosgaidean Lochlannach as t-samhradh. Ged nach sgaoil iad galar sam bith, faodaidh gun cuir iad an greann ort.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Scottish Gaelic : Ged a tha eaconamaidh San Francisco ceangailte ri inbhe mar phrìomh àite a tha tarraingeach do luchd-turais aig ìre na cruinne, tha an eaconamaidh aige iomadaichte.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Scottish Gaelic : Is e seirbheisean proifeiseanta na raointean cosnaidh as motha, mar a tha an riaghaltas, ionmhas, malairt, agus turasachd.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Scottish Gaelic : Tha am baile agus a chomharran-tìre aige aithnichte air feadh an t-saoghail a chionn 's gu bheil e air nochdadh gu tric ann an ceòl, filmichean, litreachas is cultar mòr-chòrdte.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Scottish Gaelic : Dhealbh San Francisco bun-structar turasachd mòr le pailteas thaighean-òsta is thaighean-bìdh agus brod goireasan cho-labhairtean.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Scottish Gaelic : S e San Francisco aon dhe na h-àitichean as fheàrr airson biadh Àisianach cuideachd san dùthaich: Biadh Coirèanach, Tàidh, Innseanach is Seapanach.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Scottish Gaelic : Is e fìor chuairt chràbhaidh a th' ann do dh'iomadh teaghlach Ameireaganach a bhith a' siubhal gu Saoghal Walt Disney.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Scottish Gaelic : Tha an turas "àbhaisteach" a' gabhail a-steach a bhith a' dol a-steach do Phort-adhair Eadar-nàiseanta Orlando air a' phlèana, a' faighinn bus gu taigh-òsta Disney air an làraich, a' cur seachad timcheall air seachdain gun a bhith a' fàgail àrainn Disney, agus a bhith a' tilleadh dhachaigh.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Scottish Gaelic : Tha caochladh gun chrìoch ann dheth ach seo na bhios fa-near dhan mhòrchuid nuair a chanas iad "a' dol gu Disney World".English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Scottish Gaelic : S iad tiocaidean siubhal-pàirc ioma-latha a chaidh a chleachdadh gu ìre a tha ann an iomadh tiocaid a tha ga reic air loidhne air làraichean-lìn ròpa mar eBay no CraigslistEnglish : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Scottish Gaelic : Ged as e seo gnìomh fìor chumanta, tha e air a thoirmeasg le Disney: cha ghabh na tiogaidean tar-aiseag.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Scottish Gaelic : Feumar cead dìthreibh airson campachadh sam bith fo oir a' Ghrand Canyon.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Scottish Gaelic : Tha cuing air na ceadan airson an canyon a dhìon agus bidh iad ri làimh air a' 1ad latha dhen mhìos, ceithir mìosan ron mhìos tòiseachaidh.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Scottish Gaelic : Mar sin dheth, tha cead cùl-raoin airson latha tòiseachaidh sam bith sa Chèitean gu bhith ri fhaighinn air an 1mh latha den Fhaoilleach.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Scottish Gaelic : Anns a' chumantas, thèid àiteachan airson nam badan as fhèillmhoire, leithid Bright Angel Campground a tha làimh ri Phantom Ranch, a lìonadh leis na h-iarrtasan a thig a-steach air a' chiad latha fosgailte do bhucaidhean.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Scottish Gaelic : Tha àireamh chuingealaichte de cheadan glèidhte airson iarrtasan le daoine a choisicheas a-steach, agus thèid iad a thoirt seachad anns an òrdugh a thèid an iarraidh.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Scottish Gaelic : Ma thig thu a-steach a dh'Afraga a Deas sa chàr, tha e na dhòigh iongantach math sealladh fhaighinn air maise na roinne gu lèir agus a' ruigsinn àiteachan nach àbhaist a bhith air slighean turasachd.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Scottish Gaelic : Gabhaidh seo a dhèanamh ann an càr àbhaisteach mar is trice le planadh cùramach ach mholar 4x4 gu mòr agus cha ruigear iomadh àite ach le 4x4 aig a bheil bunait àrd chuibhlichean.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Scottish Gaelic : Na dìochuimhnich fad 's a tha thu a' planadh nach eil a h-uile dùthaich a tha ga cuairteachadh a cheart cho seasmhach ri Afraga a Deas.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Scottish Gaelic : Bidh riatanasan is cosgaisean eadar-dhealaichte aig diofar dùthchannan a thaobh visathan agus tha e cuideachd a' crochadh air an dùthaich às a bheil thu fhèin.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Scottish Gaelic : Tha laghan àraidh anns gach dùthaich a' cur riatanas air dè na nithean èiginn a dh'fheumas a bhith anns a' chàr.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Scottish Gaelic : Tha Eas Bhictòria na bhaile ann an earrann an iar na Sìombaibe, taobh thall na crìche o Bhaile Lèibhinn ann an Sàimbia agus faisg air Botsuana.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Scottish Gaelic : Tha am baile dìreach ri thaobh nan easan agus is iadsan an t-adhbhar-tàlaidh as motha ach tha an t-àite seo a tha fèillmhor am measg luchd-turais a' tairgsinn mòran chothroman airson fuireach nas fhaide, an dà chuid do dhaoine an tòir dàna-thurais agus daoine a shireas sheallaidhean.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Scottish Gaelic : Ann an ràith an uisge (eadar an t-Samhain is am Màrt), bidh ìre an uisge nas àirde agus bidh an t-eas nas drùidhtiche.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Scottish Gaelic : Chan eil rian nach fàs thu fliuch ma ghabhas tu tarsaing air an drochaid no a-null nan slighean lùbach faisg air an Eas.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Scottish Gaelic : Air an taobh eile, 's ann dìreach air sgàth meud an uisge a bhith cho mòr 's gu bheil an sealladh agad air an Eas air a bhacadh – leis na th' ann de dh'uisge!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Scottish Gaelic : Tuama Tutankhamun (KV62). 'S mathaid gur e KV62 an tuama as ainmeile sa ghleann far an do lorg Howard Carter tìodhlacadh an rìgh òig ann an 1922 's e cha mhòr gu tur slàn.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Scottish Gaelic : Is gann as d'fhiach tadhal air tuama Tutankhamun an coimeas ri mòr-chuid nan tuaman rìoghail eile ge-tà, oir tha e cus nas lugha agus às aonais mòran sgeadachaidh.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Scottish Gaelic : Ma tha duine ag iarraidh dearbhadh an sùilean air a' mhilleadh don mhumaidh nuair a bhathar a' feuchainn ri a thoirt às a' chiste-laighe, bidh briseadh-dùil aige leis nach eil ach an ceann is na guailnean rim faicinn.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Scottish Gaelic : Chan eil an t-ionmhas iongantach san tuama tuilleadh ach chaidh an gluasad do Thaigh-tasgaidh na h-Èiphit ann an Cairo.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Scottish Gaelic : Bhiodh e na b' fheàrr do luchd-turais aig nach eil ach beagan ùine a bhith a' cur seachad tìde ann an àiteachan eile.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Scottish Gaelic : Tha Phnom Krom 12 km an iar-dheas air Siem Reap. Thogadh an teampall bhàrr cnuic seo aig deireadh na 9mh linn, aig àm rìoghachadh an Rìgh Yasovarman.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Scottish Gaelic : Is fhiach an sreap suas chun a' chruic mar thoradh air làithreachd ghruamach an teampaill agus an sealladh thairis air loch Tonle Sap.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Scottish Gaelic : Gabhaidh tadhal air an làrach a chur còmhla ri turas bàta gun loch gu goireasach.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Scottish Gaelic : Bidh feum air Angkor Pass gus faighinn a-steach dhan Teampall is mar sin, na dìochuimhnich an cead-siubhail a thoirt leat nuair a bhios tu a' dèanamh air Tonle Sap.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Scottish Gaelic : S e Ierusalam an ceanna-bhaile agus am baile as motha ann an Iosrael ged nach eil a' mhòrchuid de dhùthchannan agus na Dùthchannan Aonaichte ga aithneachadh mar cheanna-bhaile Iosrael.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Scottish Gaelic : Tha eachdraidh iongantach aig a' bhaile-mhòr seo ann am Beanntan Iudèa a tha a' dol air ais na mìltean de bhliadhnaichean.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Scottish Gaelic : S e baile naomh a th' ann dha na trì creideamhan aon-diadhach – an t-Iùdhachas, Crìostaidheachd agus Ioslam agus tha e na ionad spioradail, cràbhach is cultarach.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Scottish Gaelic : Air sgàth cudrom cràbhach a' bhaile agus gu sònraichte nan iomadh làrach ann an sgìre an t-Seann Bhaile, tha Ierusalam am measg prìomh chinn-uidhe an luchd-turais ann an Iosrael.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Scottish Gaelic : Tha iomadh làrach eachdraidheil, àrc-eòlach is cultarach ann an Ierusalam agus ionadan-seopadaireachd, cafaidhean agus taighean-bìdh beòthail is trang.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Scottish Gaelic : Tha Eacuador a' sparradh air saoranaich Chùba gum faigh iad litir cuiridh mus tig iad a-steach a dh'Eacuador tro phuirt-adhair eadar-nàiseanta no puingean inntrigidh crìche.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Scottish Gaelic : Feumaidh Ministrealachd Cùisean Cèin Eacuador an litir a dhèanamh laghail agus feumaidh e gèilleadh ri grunn riatanasan.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Scottish Gaelic : Chaidh na riatanasan seo a dhealbhadh airson sruth imrich rianail a stèidheachadh eadar a dà dhùthaich.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Scottish Gaelic : Bu chòir do shaoranach Cùbach aig a bheil cairt uaine nan SA tadhal air taigh-consalachd Eacuador a dh'fhaighinn saoradh on riatanas seo.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Scottish Gaelic : Feumaidh an cead-siubhail agad a bhith an èifeachd fad co-dhiù 6 mìosan às dèidh nan ceann-latha siubhail agad. Feumaidh tiocaid tillidh/air adhart a chumail gus dearbhadh cho fada sa bhios tu ann.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Scottish Gaelic : Gheibhear tursan nas saoire do bhuidhnean nas motha, mar sin, ma tha thu leat fhèin no còmhla ri dìreach aon charaid, feuch coinneachadh ri càch, agus buidheann de cheathrar no sianar a chruthachadh airson prìs nas fheàrr an duine.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Scottish Gaelic : A dh'aindeoin seo, cha bu chòir seo a bhith na adhbhar dragh dhuibh, oir gu tric bidh luchd-turais air an gluasad timcheall gus na càraichean a lìonadh.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Scottish Gaelic : Is coltach gur e seòrsa clìc a th' ann toirt a chreidsinn air daoine gu bheil aca ri barrachd a phàigheadh.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Scottish Gaelic : Tha a' bheinn chas seo ag èirigh àrd os cionn ceann a tuath Machu Picchu agus nochdaidh e gu tric ann an iomadh dealbh dhe na tobhtaichean.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Scottish Gaelic : Tha coltas car dùbhlanach air on bhonn agus 's e sreap cas agus doirbh a th' ann ach bu chòir do dhaoine a tha meadhanach arranta a' chùis a dhèanamh air ann an trì cairteal na h-uarach mu thuaiream.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Scottish Gaelic : Thèid ceumannan cloiche a chàradh a-null a' mhòr-chuid den staran, agus tha na càballan stàilinn mar rèile-làimhe son do chuideachadh anns na badan as caise.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Scottish Gaelic : A dh'aindeoin sin, bhiodh dùil agad ri d' anail a bhith nad uchd agus thoir an aire sna badan as caise, gu h-àraidh nuair a bhios e fliuch, oir fàsaidh e cunnartach gu h-obann.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Scottish Gaelic : Tha uamh bheag bhìodach faisg air a' mhullach a dh'fheumas tu a dhol troimhpe, tha e gu math ìseal agus teann teann.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Scottish Gaelic : S e bàta an dòigh as fheàrr airson làraichean is fiadh-bheatha nan Eileanan Ghalápagos, dìreach mar a rinn Charles Darwin ann an 1835.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Scottish Gaelic : Bidh còrr is 60 long cuairte-mara ag obair ann an uisgeachan nan eileanan Galapagos – le eadar 8 is 100 luchd-siubhail.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Scottish Gaelic : Glèidhidh a' mhòrchuid de dhaoine an cuid àitichean fada ro làimh (a chionn 's gum bi na bàtaichean làn san àrd-seusan).English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Scottish Gaelic : Ach dèan cinnteach gur e eòlaiche Galapagos a tha san neach-ionaid a nì am clàradh dhut aig a bheil deagh eòlas air farsaingeachd longan.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Scottish Gaelic : Nì seo cinnteach gun tèid na tha ùidh agad ann agus/no a' cur bacadh ort a' freagairt ris an long as iomchaidhe dhaibh.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Scottish Gaelic : Mus tàinig na Spàinntich san 16mh linn, bha ceann a tuath Chile fo riaghladh Inca agus a bha na h-Araucanianaich dhùthchasach (Mapuche) a' fuireach ann am meadhan agus taobh a deas Chile.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Scottish Gaelic : Is e na Mapuche aon de na cinnidhean Ameireaganach mu dheireadh a mhair saor o riaghladh nan Spàinnteach. Cha deach an amaladh a-steach gu h-iomlan gus an dèidh neo-eisimeileachd na Sile.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Scottish Gaelic : Ged a ghairm an t-Sile a neo-eisimeileachd ann an 1810 (am measg cogaidhean Napoleon a dh'fhàg an Spàinnt le àrd-riaghaltas air aimhreit fad dà bhliadhna), cha tug iad buaidh gu tur air an Spàinnt gu 1818.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Scottish Gaelic : S e dùthaich Caraibeach air leth ear eilean Hispaniola, le Haidhti air an leth eile, a tha sa Phoblachd Dhoiminiceach (Spàinntis: República Dominicana).English : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Scottish Gaelic : A chòrr air tràighean geala is beanntan na tìre, tha am baile Eòrpach as sine an dà cheann Ameireaga suidhichte san dùthaich agus a-nis na phàirt de Santo Domingo.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Scottish Gaelic : B' iad na Taínos agus Caribes a dh'fhuirich san eilean an toiseach. B' e muinntir aig an robh cànan Arawak a bha sna Caribes a ràinig mun bhliadhna 10,000 RLC.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Scottish Gaelic : An ceann corra bhliadhna an dèidh teachd nan rannsaichearan Eòrpach, bha àireamh-shluaigh Tainos air tanachadh gu mòr leis an luchd-cheannsachaidh Spàinnteach.English : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Scottish Gaelic : Stèidhichte air Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias), mharbh na ceannsaichean Spàinnteach mu 100,000 Taíno eadar 1492 agus 1498.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Scottish Gaelic : Gàradh an Aonaidh. Chaidh an t-àite seo a thogail mar atrium aig taigh-cràbhaidh on 17mh linn, is chan eil ach aon togalach - Templo de San Diego air fhàgail.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Scottish Gaelic : Tha e a-nis na phrìomh phlàsa, agus tha tòrr a' dol daonnan a latha 's a dh'oidhche.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Scottish Gaelic : Tha grunn thaighean-bìdh mun cuairt air a' ghàrradh agus air an fheasgar is air an oidhche, bidh cuirmean-ciùil an-asgaidh gan cumail sa phàillean sa mheadhan gu tric.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Scottish Gaelic : Callejon del Beso (Caolraid a' Phòig). An-seo tha seann-sgeul ann mu ghaol a thachair eadar dà bhalconaidh nach eil ach 69 cm a dh'astar o chèile.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Scottish Gaelic : Innsidh clann an sgeulachd dhut air beagan sgillinnean.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Scottish Gaelic : Tha fèill air Eilean Bowen airson turais latha no cuairt deireadh-sheachdaineach, oir tha e a' tabhann caidheagadh, coiseachd, bùthan, taighean-bìdh, is barrachd.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Scottish Gaelic : Tha a' choimhearsnachd dùthchasach seo ann an Caolas Howe dìreach taobh a-muigh Bhancubhair agus ruigear e gun duilgheadas sam bith le tagsaidhean-uisge cunbhalach a' bhios a' falbh o Eilean Granville ann am meadhan baile Bhancubhair.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Scottish Gaelic : Dhaibhsan a tha a' mealtainn a' bhlàir a-muigh, tha sgrìob coiseachd suas an dùthaich Sea to Sky deatamach.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Scottish Gaelic : Tha Whistler (1.5 uair sa chàr o Vancouver) cosgail ach glè aithnichte air sgàth geamannan Oilimpeach a' Gheamhraidh 2010.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Scottish Gaelic : Meal cuid dhen sgìtheadh as fheàrr ann an Ameireaga a Tuath sa gheamhradh agus as t-samhradh feuch beagan fìor rothaireachd beinne.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Scottish Gaelic : Feumar ceadan a ghlèidheadh ro làimh. Feumaidh tu cead mus urrainn dhut fuireach ann an Sirena tron oidhche.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Scottish Gaelic : S e Sirena an aon stèisean aig na maoir-choille far am faighear cuid-oidhche ann an suain-lann agus biadh teth a bharrachd air campachadh. Chan fhaighear ach campachadh gun seirbheis bìdh aig La Leona, San Pedrillo agus Los Patos.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Scottish Gaelic : Gheibhear ceadan pàirce gu dìreach bho Stèisean nam Maor Dùthcha ann am Puerto Jiménez, ach cha ghabh iad cairtean creideis.English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Scottish Gaelic : Chan fhoillsich seirbheis na pàirce (MINAE) ceadan nas tràithe na mìos on latha air a bheilear an dùil ruigsinn ann.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Scottish Gaelic : Tha CafeNet El Sol a' tairgsinn seirbheis caomhnaidh air US$30 no ceadan latha air $10; gheibhear mion-fhiosrachadh air an duilleag Corcovado aca.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Scottish Gaelic : S e dùthaich eileanan a th' ann an Eileanan Cook 's a tha ann an co-chomann saor le Sealainn Nuadh, ann am Poilinèis am meadhan a' Chuain Shèimh a Deas.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Scottish Gaelic : Tha e na innis-mhuir le 15 eileanan thairis air 2.2 mhillean km2 den chuan.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Scottish Gaelic : Leis gu bheil iad san aon roinn-tìde 's a tha Hawaiʻi, tha cuid a' coimhead air na h-eileanan mar "Hawaiʻi shìos foidhe".English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Scottish Gaelic : Ged a tha e nas lugha, tha e a' cur an cuimhne cuid dhe na h-aoighean mar a bhiodh Hawaiʻi mus robh e na stàit, as aonais nan taighean-òsta mòra 's an còrr dhen obair-leasachaidh.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Scottish Gaelic : Chan eil mòr-bhailtean anns na h-Eileanan Cook ach tha 15 eileanan eadar-dhealaichte againn. Is e Rarotonga agus Aitutaki na h-eileanan as motha.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Scottish Gaelic : Ann an dùthchannan leasaichte an-diugh, tha solarachadh de leabaidh is lite deluxe air àrdachadh na nàdar de dh'ealain.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Scottish Gaelic : Am measg nan sàr fheadhainn, tha e soilleir gu bheil taighean L⁊L a' co-fharpais a thaobh dà phrìomh rud: anart-leapa is bracaist.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Scottish Gaelic : Mar sin, aig na h-àiteachan as fheàrr den t-seòrsa seo tha thu buailteach na leapannan as sòghaile a lorg, is dòcha plaide làmh-dhèante no deagh sheann leabaidh.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Scottish Gaelic : Dh'fhaoidte gum faighear biadh sònraichte na ràithe 's na roinn-dùthcha no biadh sònraichte an neach-aoigheachd mar bhracaist.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Scottish Gaelic : Dh'fhaodadh an suidheachadh a bhith na thogalach aosta, eachdraidheil le àirneis àrsaidh, gàrraidhean snasail, beàrrta agus amar-snàimh.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Scottish Gaelic : Aig bun a' ghnothaich, 's e tarraing a th' ann togail ort sa chàr gus falbh air turas rathaid fada. Tha e cho sìmplidh.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Scottish Gaelic : Seach carbadan mòra, 's mathaid gu bheil thu eòlach air a' chàr agad fhèin agus na rudan nach gabh dèanamh leis.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Scottish Gaelic : Bidh a' cur suas teanta air talamh prìobhaideach no ann am baile beag no mòr buailteach aire gun iarraidh a tharraing.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Scottish Gaelic : Ann am facal, tha an càr agad na dheagh dhòigh airson turas rathaid a dhèanamh ach chan eil e na dhòigh airson "campachadh" leis fhèin ro thric.English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Scottish Gaelic : Gabhaidh campachadh sa chàr ma tha minivan mòr, SUV, Seadan no Station Wagon agad le suidheachain as urrainnear cur gu laighe còmhnard.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Scottish Gaelic : Tha dualchas aig cuid de na taighean-òsta a bhuineas do linn òr nan rathad-iarainn is loidhnearan-cuain; ron dàrna cogadh, san 19mh linn no tràth san 20mh linn.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Scottish Gaelic : Bhiodh daoine beartach is ainmeil an latha a' fuireach anns na taighean-òsta seo agus gu tric bha fìor dheagh bhiadh agus deagh bheòthalachd-oidhche ann.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Scottish Gaelic : Tha na h-acainnean àirneis sean-fhasanta, gainnead nan goireasan as ùire, agus an aosmhorachd eireachdail àraidh mar phàirt den teist aca.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Scottish Gaelic : Ged as ann le daoine fa leth a tha iad gu h-àbhaisteach, air uairean, tha iad nan àite-fuirich do cheannardan is àrd-oifigich stàite a bhios a' tadhal ann.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Scottish Gaelic : Dh'fhaodadh neach-siubhail le tòrr mòr airgid smaoineachadh air turas-adhair a ghabhail timcheall an t-saoghail, air a bhriseadh suas le bhith a' fuireach ann an tòrr de na taighean-òsta sin.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Scottish Gaelic : S e lìonra eadar-mhalairt aoigheachd am buidheann a nì ceangal eadar luchd-siubhail agus muinntir an àite sna bailtean air an tadhail iad.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Scottish Gaelic : Is àbhaist nach eil agad ach foirm air-loidhne a lìonadh airson gabhail ann an lìonra den leithid; ged a tha cuid a lìonraidhean a' tairgsinn no ag iarraidh an tuilleadh dearbhaidh.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Scottish Gaelic : Gheibhear liosta dhen luchd-aoigheachd a tha ri fhaighinn an dara cuid ann an clò agus/no air-loidhne, uaireannan le iomraidhean agus lèirmheasan bho luchd-siubhail eile.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Scottish Gaelic : Chaidh CouchSurfing a chur air chois san Fhaoilleach 2004 an dèidh dhan phrògramair choimpiutairean Casey Fenton iteal saor a dh'Innis Tìle a lorg ach e gun àite-fuirich ann.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Scottish Gaelic : Chuir e post-d gu oileanaich aig an oilthigh ionadail agus fhuair e an t-uabhas de thairgsean airson àite-fuirich an-asgaidh.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Scottish Gaelic : Tha a' mhòr-chuid de dh'ostailean a' frithealadh daoine òga – 's àbhaist do dh'aoighean a bhith sna ficheadan aca – ach 's tric a gheibhear turasaichean nas sine ann cuideachd.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Scottish Gaelic : Chan fhaicear teaghlaichean le clann ro thric ach tha cuid dhe na h-ostailean gan leigeil ann an seòmraichean prìobhaideach.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Scottish Gaelic : Is e Beijing, Sìona a bhios a chumas Geamannan Oilimpeach a' Gheamhraidh an 2022, le sin a' chiad baile a riamh a chùm an dà chuid geamannan Oilimpeach an t-samhraidh agus a' gheamhraidh.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Scottish Gaelic : Cumaidh Beijing na cuirmean fosglaidh is dùnaidh agus tachartasan deighe an taoibh a-staigh.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Scottish Gaelic : Cumar na tachartasan sgìthidh eile aig raon sgìthidh Taizicheng ann an Zhangjiakou, mu 220 km (140 mìle) à Beijing.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Scottish Gaelic : Tha fèill na bliadhna aig a' chuid as motha dhe na teampaill a-mach on t-Samhain gu ruige meadhan a' Chèitein a rèir mìosachan bliadhnail gach teampall fhèin.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Scottish Gaelic : Tha a' mhòr-chuid de dh'fhèilltean an teampaill gan comharrachadh mar phàirt de cheann-bhliadhna an teampaill no latha-breith na diadhachd fhèin, air neo tachartas mòr sam bith eile co-cheangailte ris an teampall.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Scottish Gaelic : Tha na fèisean teampall ann an Kerala fìor inntinneach fhaicinn, le caismeachdan cunbhalach de dh'ailbhein sgeadaichte, orcastra an teampaill is fèilltean eile.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Scottish Gaelic : Is e fèis mhòr eadar-nàiseanta de dh'ealain is saidheansan a th' ann am Fèill na Cruinne (ris an canar mar as trice Exposition Cruinneil, no dìreach Expo).English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Scottish Gaelic : Bidh dùthchannan com-pàirteachaidh a' cur air dòigh taisbeanaidhean ealain is foghlaim ann am pàilleanan nàiseanta gus cùisean na cruinne no cultar is eachdraidh na dùthcha aca a shealltainn dhan t-saoghal.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Scottish Gaelic : Is e tachartasan speisealta a th' anns na Taisbeanaidhean Àiteach-gàrraidh Eadar-nàiseanta far a bheil cisteachan-amhairc flùrach, gàrraidhean luibheach agus rud sam bith eile a bhuineas do phlanntrais air an taisbeanadh.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Scottish Gaelic : Ged as urrainnear an cumail gach bliadhna (cho fad 's gu bheil sin ann an dùthchannan eadar-dhealaichte), chan eilear ann an da-rìribh.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Scottish Gaelic : Is àbhaist do na tachartasan seo mairsinn ùine sam bith eadar trì agus sia mìosan agus thèid an cumail air làraichean nach eil nas lugha na 50 heactair.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Scottish Gaelic : Chaidh mòran fhòrmatan film eadar-dhealaichte an cleachdadh thairis air na bliadhnaichean. 'S e film stannardach 35mm (neagataibh 36mm le 24mm) am fear as cumanta.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Scottish Gaelic : Gabhaidh ath-lìonadh meadhanach furasta ma theirigeas e ort, agus tha an dùmhlachd-bhreacaidh an ìre mhath coltach ri DSLR mar a gheibhear an-diugh e.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Scottish Gaelic : Bidh cuid de chamarathan film fòrmat-mheadhanach a' cleachdadh fòrmat 6 le 6 cm, no nas mionaidiche neagataibh 56 le 56 mm.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Scottish Gaelic : Tha seo a' toirt dhut dùmhlachd-bhreacaidh cha mhòr ceithir uiread dhe na tha aig neagataibh 35mm (3136 mm2 seach 864).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Scottish Gaelic : Tha fiadh-bheatha am measg nan cuspairean as duilghe do neach-dhealbh, agus feumar measgachadh de dheagh fhortan, foighidinn, gnàth-eòlas agus deagh uidheamachd.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Scottish Gaelic : Thathar a' gabhail ri dealbhan-camara fiadh-bheatha gu tric mar rud a bhios ann co-dhiù no co-dheth ach mar a thachras le dealbhan-camara san fharsaingeachd, is luach mìle facal dealbh.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Scottish Gaelic : Is tric a tha togail dealbh fiadh-bheatha a' cur feum air lionsa fada telephoto, ged a tha lionsaichean eile a dhìth airson nithean eile leithid ealtainn eun no meanbh-chreutair.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Scottish Gaelic : Is iomadh beathach annasach a tha doirbh ri lorg agus uaireannan bidh pàircean a' suidheachadh riaghailtean airson togail dhealbhan air adhbharan coimearsalta.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Scottish Gaelic : Faodaidh fiadh-bheathaichean a bhith diùid air no fiadhaich. Faodaidh an àrainneachd a bhith fuar, teth no an-iochdmhor.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Scottish Gaelic : Tha còrr is 5,000 cànan eadar-dhealaichte gam bruidhinn anns an t-saoghal agus còrr is 20 dhiubh aig a bheil 50 millean no barrachd de luchd-labhairt.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Scottish Gaelic : Cuideachd, tha e nas fhasa faclan sgrìobhte a thuigsinn seach faclan labharta gu tric. Tha seo gu sònraichte fìor a thaobh sheòlaidhean a tha doirbh ri fhuaimneachadh air dòigh a thuig daoine eile.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Scottish Gaelic : Tha mòran nàiseanan gu lèir gu tur fileanta sa Bheurla agus tha leth-eòlas ann am barrachd dhiubh fhathast – gu sònraichte am measg nan daoine òga.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Scottish Gaelic : Smaoinich, ma thogras tu, air neach à Manchester, neach à Boston, neach à Iameuga agus neach à Sidni nan suidhe mun cuairt bòrd a' gabhail an diathad ann an taigh-bìdh ann an Toronto.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Scottish Gaelic : Tha iad ag innse sgeulachdan ri chèile o na bailtean dha am buineadh iad, gan innse sna blasan àraidh aca fhèin agus ann an dual-chainnt an àite.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Scottish Gaelic : S e an dòigh as saoire airson biadh fhaighinn a bhith ga cheannach ann an oll-mhargaidean. Ach gun chothrom air goireas còcaireachd, 's e biadh ullamh an aon roghainn a bhios agad.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Scottish Gaelic : Tha an earrann de bhiadh deiseil ann an oll-mhargaidean a' sìor fhàs nas eug-samhlaichte. Tha feadhainn fiù a' cur àmhainn mheanbh-thonn ri làimh no dòighean eile airson biadh a theasachadh.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Scottish Gaelic : Ann an cuid a dhùthchannan no seòrsaichean de bhùthan tha co-dhiù aon taigh-bìdh air an fhàrdach, gu math tric fear gu math neo-fhoirmeil le prìsean reusanta.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Scottish Gaelic : Dèan lethbhreac dhen phoileasaidh agad agus de dh'fhiosrachadh conaltraidh companaidh an àrachais agad is thoir leat e.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Scottish Gaelic : Tha aca ri seòladh puist-dhealain agus àireamhan-fòn eadar-nàiseanta a' bhuidhinn àrachais a shealltainn airson comhairle/ùghdarrachadh agus tagraidhean a dhèanamh.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Scottish Gaelic : Thoir leat lethbhreac eile nad threathlaich agus air loidhne (cuir post-d thugad fhèin le ceanglachan no cùm san "neul" e).English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Scottish Gaelic : Ma tha thu a' siubhal le coimpiutair-uchd no tablaid, sàbhail lethbhreac san stòr-chuimhne no diosg aige (a ghabhas dèanamh gun cheangal ris an eadar-lìon).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Scottish Gaelic : Cuideachd, thoir lethbhreac dhen phoileasaidh/fhiosrachadh chonaltraidh do chompanaich siubhail agus luchd-dàimh no caraidean aig an taigh a tha deònach do chuideachadh.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Scottish Gaelic : Chan eil an lon tuasaideach na nàdar ach cuiridh e dìon air fhèin ma dh'fhairicheas e gu bheil cunnart ga bhagradh.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Scottish Gaelic : Mur eil daoine a' coimhead air an lon mar bheathach a dh'fhaodadh a bhith cunnartach, dh'fhaoidte gun tèid iad ro fhaisg 's gun cuir iad iad fhèin ann an cunnart.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Scottish Gaelic : Gabh deochan-làidir le measarrachd. Chan ionann a' bhuaidh aig alcol air a h-uile duine, agus 's e bhith ag aithneachadh do ghàrradh-crìche as cudromaiche.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Scottish Gaelic : Dh'fhaodadh anabarr de dheoch-làidir droch-bhuaidh mhaireannach a thoirt air slàinte, leithid milleadh a' ghrùthain agus fiù 's doille no bàs. Thèid an cunnart a dh'fhaodadh a bhith ann am meud nuair a thèid dibhe dèante gu mì-laghail òl.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Scottish Gaelic : Faodaidh diofar stuthan truaillidh cunnartach a bhith ann an deoch làidir mhì-laghail, a' gabhail a-staigh meatanol a dh'adhbharaicheas doille no bàs fiù mur eil ann ach glè bheag dheth.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Scottish Gaelic : Is urrainn do speuclairean a bhith nas saoire ann an dùthaich chèin, gu h-àraidh ann an dùthchannan sa bheil tuarastal ìosal a' lùghdachadh chosgaisean obrach.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Scottish Gaelic : Beachdaich air sgrùdadh sùla fhaighinn aig an taigh, gu sònraichte ma tha sin taobh a-staigh an àrachais agad, agus an t-òrdugh a thoirt leat airson a chlàradh am badeigin eile.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Scottish Gaelic : Dh'fhaoidte gum bi dà dhuilgheadas agad le frèamaichean daora o bhranndaichean mòra ann an àitichean mar sin; dh'fhaoidte gur e bathar brèige a bhios ann agus faodaidh feadhainn fhìrinneach a chaidh ion-phortadh a bhith nas daoire na bhiodh iad aig an taigh.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Scottish Gaelic : Is e cofaidh aon de na batharan-amh a tha ga mhalairt sa chruinne-cè as trice, agus is dòcha gun lorg thu iomadach seòrsa dheth san sgìre agad fhèin.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Scottish Gaelic : Gidheadh, tha iomadh dòigh annasach airson cofaidh òl ann air feadh an t-saoghail as fhiach fheuchainn.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Scottish Gaelic : Tha canyonachadh a' ciallachadh a bhith a' dol sìos gu bonn canyon a tha tioram no làn de dh'uisge.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Scottish Gaelic : Tha canyonachadh a' toirt còmhla snàmh, sreap agus leum – ach cha leigear a leas mòran trèanaidh fhaighinn no a bhith ro fhoghainteach airson toiseach-tòiseachaidh a dhèanamh (an coimeas ri sreap chreagan, sgùba-dhaibheadh no sgìtheadh Ailpeach mar eisimpleir).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Scottish Gaelic : S e gnìomhachd a-muigh a th' ann an haidhceadh anns am bithear a' coiseachd ann an àrainneachdan nàdarra, gu math tric air ceuman coiseachd.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Scottish Gaelic : Bidh astar o nas lugha na mìle suas ri astaran as motha a ghabhas ruigsinn am broinn latha an lùib coiseachd latha.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Scottish Gaelic : Chan eil mòran ullachaidh a dhìth air sgrìob latha coiseachd a-null slighean socair, agus gabhaidh a mealtainn le duine sam bith a tha meadhanach fiot.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Scottish Gaelic : Dh'fhaodte gum bi aig teaghlaichean le clann fìor òg ri barrachd ullachaidh a dhèanamh ach gabhaidh latha a-muigh a chur air dòigh fiù 's le bèibidhean is clann ro-sgoile.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Scottish Gaelic : Cha mhòr nach eil 200 buidheann tursan-ruithe anns an t-saoghal mhòr air fad. Tha a' mhòr-chuid air an stiùireadh leotha fhèin.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Scottish Gaelic : Mar oighre Global Running Tours, tha Go Running Tours a' lìonrachadh nan dusanan de sholaraichean cuairt-ruithean air ceithir rannan ruadha an domhain.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Scottish Gaelic : Le freumhan ann an Running Tours Barcelona ann am Barcelona agus Running Copenhagen sa Bheirbh, cha b' fhada gus an do ghabh Running Tours Prague, stèidhichte ann am Pràg, is càch na chòir.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Scottish Gaelic : Bu chòir dhut iomadh rud a chnuasachadh mus fhalbh thu air turas a dh'àiteigin.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Scottish Gaelic : Nuair a dh'fhalbhas tu air turas, na bi dùil agad gum bi rudan "mar a tha iad aig an dachaigh". Bidh na modhan, na laghan, am biadh, an trafaig, a' chuid-oidhche, na stannardan, an cànan is mar sin air adhart eadar-dhealaichte gu ìre on àite far a bheil thu a' fuireach.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Scottish Gaelic : Seo rud a dh'fheumas tu cumail nad inntinn airson 's nach buail briseadh dùil ort no fiù droch fhaireachdainn ris na dòighean air an dèanar rudan gu h-ionadail.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Scottish Gaelic : Tha buidhnean-siubhail air a bhith ann on 19mh linn. 'S e deagh roghainn a th' ann an àidseant-siubhail airson turas a thèid seachad air an eòlas a th' aig neach-siubhail a thaobh nàdair, cultair, cànain no dùthchannan teachd a-steach ìseil.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Scottish Gaelic : Ged a bhios a' mhòrchuid de bhuidhnean deònach gabhail ris a' mhòrchuid de dh'iarrtasan àbhaisteach, tha mòran bhuidhnean a' dèiligeadh ri seòrsaichean sònraichte de thursan, rainsean buidseid no cinn-uidhe.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Scottish Gaelic : Dh'fhaodadh gum biodh e na b' fheàrr àidseant a chleachdadh a bhios gu tric a' cur turasan air dòigh a tha coltach ris an turas agad.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Scottish Gaelic : Thoir sùil air dè na tursan a tha an t-àidseant a' brosnachadh, ge b' ann air làrach-lìn no ann an uinneag bùtha.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Scottish Gaelic : Ma tha thu ag iarraidh an saoghal a shiubhal air bheag chosgais, air sgàth feuma, caitheimh-bheatha no dùbhlain, 's urrainn dhut sin a dhèanamh ann an diofar dhòighean.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Scottish Gaelic : Gu ìre mhòr, tha iad eadar dà roinn-seòrsa: Dèan obair fhad 's a bhios tu air turas no feuch is na cosg mòran airgid. Tha an t-artaigeal seo a' toirt cudrom air an dàrna fear.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Scottish Gaelic : Dhan fheadhainn a tha deònach cùl a chur ri cofhurt, àm is ro-innseachd airson cosgaisean a lùghdachadh cho faisg air neoini 's a ghabhas thoir sùil air siubhal cho neo-dhaor 's a ghabhas.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Scottish Gaelic : Tha ro-bharail anns a' chomhairle nach bi luchd-turais ri mèirle, ain-inntrigeadh, a' gabhail pàirt sa mhargadh mhì-laghail, ri baigearachd, air neo, a' gabhail brath air càch airson an leas fhèin.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Scottish Gaelic : Is àbhaist gur e ionad-sgrùdaidh in-imrich a' chiad stad an dèidh a bhith tighinn far plèana, long, no carbad eile.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Scottish Gaelic : Is ann san trèan ruithe a thathar a' dèanamh beagan sgrùdaidhean air trèanaichean thar-crìche agus bu chòir ID dligheach a bhith agad air do shiubhal nuair a bhios tu a' dol air bòrd air gin de na trèanaichean sin.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Scottish Gaelic : Air trèanaichean cadal na h-oidhche, dh'fhaodadh ceadan-siubhail bhith air an tional leis an neach-togail thiceadan gus nach brisear a-steach air do chuid cadail.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Scottish Gaelic : Is e clàradh rud eile a tha riatanach mar phàirt den phròiseas visa. Ann an dùthchannan àraidh, feumaidh tu do làthaireachd is d' àite-fuirich a chlàradh aig na h-ùghdarrasan ionadail.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Scottish Gaelic : Dh'fhaoidte gum bi seo a' gabhail a-steach foirm leis a' phoileas ionadail, no a bhith a' tadhal air na h-oifisean in-imrich.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Scottish Gaelic : Ann an iomadh dùthaich aig a bheil a leithid a lagh, dèiligidh na taighean-òsta ionadail ris a' chlàradh (dèan cinnteach gum faighnich thu).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Scottish Gaelic : Ann an suidheachaidhean eile, chan fheum ach an fheadhainn a tha a' fuireach taobh a-muigh àiteachan-fuirich do luchd-turais a bhith a' clàradh. Ach, tha seo a' dèanamh an lagh tòrr nas doirbhe a thuigsinn, is mar sin faigh a-mach ro-làimh.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Scottish Gaelic : Gabhaidh ailtireachd gnothaich air dealbhadh is stèidheachadh thogalaichean. Is tric a thàlas ailtireachd àite luchd-turais seach an t-àite fhèin.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Scottish Gaelic : Tha mòran dhe na togalaichean bòidheach ri amharc agus faodaidh an sealladh o thogalach àrd no o uinneag a chaidh a shuidheachadh gu tapaidh a bhith na rud bòidheach.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Scottish Gaelic : Tha ailtireachd a' dol a-steach do raointean eile gu mòr, a' gabhail a-staigh planadh bailteil, einnseanaireachd shìobhalta, na h-ealain sgeadachail, dealbhadh a-staigh agus dealbhadh tìre.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Scottish Gaelic : Leis cho iomallach 's a tha mòran dhe na pueblothan, cha bhi cothrom air cus beòthalachd-oidhche gun a bhith a' dol gu Albuquerque no Santa Fe.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Scottish Gaelic : Ge-tà, tha cha mhòr gach aon dhe na casinothan gu h-àrd a' reic deoch agus bidh feadhainn dhiubh a' toirt a-steach dibhearsan ainmeil (gu sònraichte an fheadhainn mhòra mun cuairt air Albuquerque agus Santa Fe).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Scottish Gaelic : An aire: chan eil bàraichean ann am bailtean beaga an-seo nan deagh àite airson luchd-turais o thaobh a-muigh na stàite an-còmhnaidh.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Scottish Gaelic : A dh'aon rud, tha duilgheadas nach beag ann am Meagsago Ùr a Tuath le dràibheadh air mhisg agus tha mòran dràibhearan air mhisg ann faisg air bàraichean nam bailtean beaga.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Scottish Gaelic : Canar graffiti ri dealbhan-balla no sgròbadh nach eil gan iarraidh.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Scottish Gaelic : Ged nach e dol-às ùr-nodha a tha seo idir, 's dòcha gu bheil a' mhòr-chuid ga cheangal ri òigridh a' milleadh earras poblach is prìobhaideach le bhith a' cleachdadh peant steallaidh.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Scottish Gaelic : Ach, san latha a th' ann, tha luchd-ealain graffiti, tachartasan graffiti agus ballachan "laghail" stèidhichte ann. Tha dealbhan graffiti sa cho-theacsa seo coltach ri obraichean-ealain an àite tagaichean nach gabh leughadh.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Scottish Gaelic : Tha fèill air sadail a' bhùmarang mar sgil a tha iomadh neach-turais ag iarraidh togail.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Scottish Gaelic : Ma tha thu ag iarraidh bùmarang a thig air ais dod làimh a thilgeil, dèan cinnteach gu bheil am bùmarang a th' agad freagarrach airson tillidh.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Scottish Gaelic : Cha till a' chuid as motha dhe na bùmarangan a gheibhear ann an Astràilia ann. B' fheàirrde do luchd-tòiseachaidh gun a bhith gan tilgeil nuair a bhios gaoth ann.English : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Scottish Gaelic : Nithear biadh hangi ann an sloc teth san talamh.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Scottish Gaelic : Tha an sloc ga lìnigeadh le clachan teth à teine no ann an cuid a dh'àitichean far a bheil teas geò-theasach ann, bidh an talamh teth leis fhèin.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Scottish Gaelic : Cleachdar hangi gu tric gus diathad ròsta traidiseanta a dhèanamh.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Scottish Gaelic : Tha deannan àiteachan an Rotorua a' tairgsinn hangi geo-theasach, ach is urrainnear blas fhaighinn air hangi eile ann an Christchurch, Wellington agus àiteachan eile.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Scottish Gaelic : Gheibhear dà rang-siubhail aig MetroRail air trèanaichean choimiutairean ann an is mun cuairt air Cape Town: MetroPlus (ris an canar First Class cuideachd) agus Metro (ris an canar Third Class).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Scottish Gaelic : Tha MetroPlus nas cofhurtaile agus chan eil an sluagh cho dùmhail ann, ach tha e rud beag nas cosgaile, ged a tha e fhathast nas saoire na tiogaidean metro àbhaisteach san Roinn-Eòrpa.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Scottish Gaelic : Tha còistean MetroPlus agus Metro aig gach trèan; tha còistean MetroPlus daonnan aig ceann an trèana as fhaisge air Cape Town.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Scottish Gaelic : A' giùlan do dhaoine eile – Na leig do bhagaichean à do shealladh uair sam bith, gu sònraichte nuair a thèid thu seachad air crìochan eadar-nàiseanta.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Scottish Gaelic : Dh'fhaoidte gun tèid do chleachdadh mar neach-giùlain dhrugaichean gun fhiosta agus fàgaidh sinn ann an iomadh duilgheadas thu.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Scottish Gaelic : Tha seo a' gabhail a-staigh fuireach ann an loidhne leis gun gabhadh coin-shnotaidh dhrugaichean a chur gu feum uair sam bith gun rabhadh.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Scottish Gaelic : Ann an dùthchannan àraidh, gheibhear peanasan anabarrach cruaidh, teann fiù 's airson chiontan ciad-uair; faodaidh iad seo binn prìosain de chòrr is 10 bliadhna no bàs a ghabhail a-steach.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Scottish Gaelic : Ma dh'fhàgar bhagaichean gun chuideachd, dh'fhaoidte gun tèid an goid no gun toir na h-ùghdarrasan aire dhaibh is eagal orra ro bhomaichean.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Scottish Gaelic : Air tàilleabh nam bitheagan a bhios daonnan ag iadhadh mun cuairt anns an dachaigh, tha teansa glè àrd ann gu bheil ion-dhìonachd aig do bhodhaig riutha a-cheana.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Scottish Gaelic : Ach ann an àitichean eile san t-saoghal, far a bheil na fauna nan lobhagan ùr dhut, tha e fada nas coltaiche gun èirich duilgheadas riut.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Scottish Gaelic : Cuideachd, bidh lobhagan a' fàs nas luaithe agus mairidh iad beò taobh a-muigh na bodhaig nas fhaide ann an àitichean blàtha.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Scottish Gaelic : Uime sin, na sgiùrsaidhean de Delhi Belly, Mallachd a' Phàraoh, Dìoghaltas Mhontezuma, agus an càirdean uile.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Scottish Gaelic : Mar a thachras le duilgheadasan analachaidh ann an clìomaidean nas fhuaire, tha duilgheadasan caolanach gu math cumanta ann an clìomaidean teth agus mar is trice, ged a bhios iad nam buaireadh mòr gu leòr, cha bhi iad ro chunnartach ann.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Scottish Gaelic : Ma tha thu a' siubhal ann an dùthaich fo leasachadh airson a' chiad uair – air neo ann an ceàrn ùr den t-saoghal – na cuir ann an suarachas meud a' chrathaidh a dh'fhaodadh tighinn ort air sgàth bheusan cultair eadar-dhealaichte.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Scottish Gaelic : Is iomadh turasaiche stuama, comasach a bhios tuathal leis cho ùr 's a tha turasachd siubhail san t-saoghal leasachail, far an urrainn do na gluasadan beaga culturach a bhith a' càrnadh air a chèile gu luath.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Scottish Gaelic : Beachdaich air do mhaoin a sgriosadh air taighean-òsta, biadh agus seirbheisean math nòs na h-àird an Iar aig toiseach an turais agad mar chuideachadh gus tighinn suas ris an àite.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Scottish Gaelic : Na bi dol a laighe air bobhstair no pada air an talamh ann an àiteachan far nach aithne dhut am fauna ionadail.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Scottish Gaelic : Ma tha thu a' dol a champachadh air a' bhlàr, thoir leat cot campachaidh no hamag airson cumail air falbh o nathraichean, sgairpean is rudan mar sin.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Scottish Gaelic : Lìon do dhachaigh le cofaidh blasmhor sa mhadainn agus tì camomhail fhoiseil air an oidhche.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Scottish Gaelic : Nuair a bhios tu air saoire san dachaigh, bidh ùine agad peata a dhèanamh dhìot fhèin agus mionaid no dhà a bharrachd a ghabhail airson rud sònraichte ullachadh.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Scottish Gaelic : Ma tha thu a' faireachdainn dàna, gabh an cothrom is dèan sùbhlach no measgaich smoothies:English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Scottish Gaelic : ma dh'fhaoidte gun lorg thu deoch shìmplidh a nì thu gu do bhracaist fhèin nuair a bhios tu air ais aig an taigh.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Scottish Gaelic : Ma tha thu a' fuireach ann am baile le cultar òl diofraichte, rach gu bàraichean no taighean-seinnse ann an nàbaidheachdan anns nach bi thu gu tric.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Scottish Gaelic : Mur eil thu eòlach air ceàrd-chainnt mheadaigeach, tha ciall eadar-dhealaichte aig gabhaltach agus leanmhainneach.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Scottish Gaelic : Is e tinneas-gabhaltach tinneas a tha ga adhbharachadh le galar-ghinean mar bhìoras, lobhag, fungas no parasait eile.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Scottish Gaelic : Is e galar beanailteach galar a thig air daoine gu furasta ma tha iad ann am fochair an neach-ghabhaltaich.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Scottish Gaelic : Tha mòran riaghaltasan a' sparradh air aoighean a thig a-steach dha na dùthchannan aca, no air luchd-còmhnaidh a tha gam fàgail, banachdach fhaighinn airson grunn thinneasan.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Scottish Gaelic : Faodaidh na riatanasan seo gu tric a bhith a-rèir dè na dùthchannan san do thadhail no air a bheil dùil aig an turasaiche tadhal.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Scottish Gaelic : S e aon dhe na rudan a tha math a thaobh Charlotte ann an Carolina a Tuath gu bheil pailteas shàr roghainnean do theaghlaichean ann.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Scottish Gaelic : Bidh luchd-còmhnaidh bho sgìrean eile gu tric a' toirt iomradh air freagarrachd do theaghlaichean mar phrìomh adhbhar airson a bhith a' gluasad ann, agus bidh luchd-tadhail gu tric den bheachd gu bheil e furasta deagh thuras a bhith aca dhan bhaile agus clann aca.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Scottish Gaelic : Rinn àireamh nan roghainnean a tha iomchaidh do chlann ann an Uptown Charlotte fàs easbonantail sna 20 bliadhna seo chaidh.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Scottish Gaelic : Cha chleachd teaghlaichean ann an Charlotte tagsaidhean a ghnàth ach dh'fhaoidte gum bi iad feumail o àm gu àm.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Scottish Gaelic : Tha for-chìs ann airson còrr is dithis phasaidearan, mar sin, dh'fhaodadh an roghainn seo a bhith nas cosgaile na dh'fheumas i bhith.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Scottish Gaelic : S an Antartaig an t-àite as fhuaire air an Talamh agus tha e mun cuairt a' Phòla a Deas.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Scottish Gaelic : Tha e daor a thadhal air, feumar a bhith slàn fallain, chan fhaodar tadhal orra ach ach as t-samhradh eadar an t-Samhainn is an Gearran agus mar is trice, cha tadhlar ach air an leth-eilean, na h-eileanan agus Muir Ros.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Scottish Gaelic : Tha mìle no dhà de luchd-obrach a' fuireach an-seo as t-samhradh ann am mu thuaiream ceithir dusanan de bhunaitean sna sgìrean ud mar is trice; tha àireamh bheag dhiubh a' fuireach ann tron gheamhradh.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Scottish Gaelic : Is e àrd-thìr lom fàs a th' ann an Antartaig a-staigh, 's i air a còmhdach le 2 gu 3 km de dheigh.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Scottish Gaelic : Uaireannan thèid plèanaichean speisealta a-steach thar tìre airson beanntaireachd no am Pòla a ruighinn, far a bheil ionad-stèidh mòr ann.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Scottish Gaelic : Tha Mòr-rathad a' Phòla a Deas na shlighe 1600 km bho Stèisean MhicMhurchaidh air Muir Rois chun a' Phòla.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Scottish Gaelic : S e sneachd dùmhlaichte a th' ann leis na sgoltaidhean air an lìonadh agus gan comharradh le brataichean. Chan fhalbh ach tractaran sònraichte air, a' slaodadh slaodan le connadh is goireasan.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Scottish Gaelic : Chan eil iad seo ro shùbailte agus feumaidh an t-slighe lùb mhòr a dhèanamh mun cuairt air na Beanntan Tar-Antartaigeach mus ruig e an t-àrd-chlàr.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Scottish Gaelic : S e rathaidean, cabhsairean agus gu sònraichte staidhrichean sleamhnach an t-adhbhar as cumanta airson tubaistean sa gheamhradh.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Scottish Gaelic : Air a' char as lugha, feumaidh tu brògan aig a bheil buinn freagarrach. Bidh brògan samhraidh glè shleamhnach air deigh is sneachd agus bidh èis fiù air cuid a bhrògan geamhraidh.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Scottish Gaelic : Bu chòir dhan phàtran a bhith domhain gu leòr, 5mm (1/5 òirleach) no barrachd agus bu chòir dhan stuth a bhith bog gu leòr ann am fuachd.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Scottish Gaelic : Tha studan air cuid a bhòtannan agus tha acainn studach ann as urrainn dhut cur ort ma bhios rudan sleamhnach, iomchaidh dhan a' mhòrchuid de bhrògan is bòtannan, airson nan sàilean no nam bonn is nan sàilean.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Scottish Gaelic : Bu chòir dha na sàilean a bhith ìseal agus leathann. Thèid gainmheach, grinneal no salann (clòraid cailceim) a sgapadh air rathaidean no slighean gu tric airson traicsean nas fheàrr.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Scottish Gaelic : Chan eil maoimean-sneachda nan rudan mì-ghnàthasach; cha seas bruthach cas ach uiread a shneachd agus thig an còrr dheth a-nuas mar mhaoimean-sneachda.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Scottish Gaelic : Is e bun na cùise gu bheil an sneachd leanailteach, mar sin, feumaidh e piobrachadh airson tighinn a-nuas, agus ma thig beagan sneachda a-nuas, 's dòcha gum piobraich sin an còrr dheth bhith tuiteam.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Scottish Gaelic : Aig amannan is e an tachartas tòiseachaidh tùsail a' ghrian a bhith a' blàthachadh an t-sneachda, uaireannan eile beagan a bharrachd sneachda, agus uaireannan tachartasan nàdarra eile, gu tric mac an duine.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Scottish Gaelic : Is e cuairt-ghaoth carragh snìomhach àile aig fìor bhruthadh-ìosal a tha a' deocadh an àile timcheall air a-steach 's suas.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Scottish Gaelic : Bidh iad a' cruthachadh ghaothan àrda (gu tric 100-200 mìle san uair) agus is urrainn dhaibh nithean troma a thogail dhan adhar, gan giùlan nuair a bhios an tornàdo a' gluasad.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Scottish Gaelic : Tòisichidh iad mar srùban a' teàrnadh a-nuas o na sgòthan gailbheach, agus thèid iad nan "cuairt-ghaothan" nuair a bheanas iad ris an talamh.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Scottish Gaelic : Tha luchd-solair lìonra prìobhaideach biortail (VPN) nan deagh dhòigh air ceansarachd phoilitigeach agus geo-chriathradh IP coimearsalta a sheachnadh.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Scottish Gaelic : Tha iad nas fheàrr na progsaidhean-lìn air sgàth grunn adhbharan: Tha iad ag ath-stiùireadh trafaig eadar-lìn sam bith 's chan ann dìreach http.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Scottish Gaelic : Tha iad a' tairgsinn leud-banna nas motha mar is trice agus seirbheis nas fheàrr. Tha iad crioptaichte agus tha e fada nas dorra brath fhaighinn orra ri linn sin.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Scottish Gaelic : Bidh na companaidhean mheadhanan ag innse nam breug gu tric a thaobh carson a tha e ann is iad a' cumail a-mach gu bheil e ann airson "ro-chasg a chur air lethbhreacadh mì-laghail".English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Scottish Gaelic : Gu dearbh, chan eil còdan sgìre a' toirt buaidh sam bith air lethbhreacan mì-laghail; cluichidh lethbhreac biod-air-biod a rinneadh de dhiosg gu math air inneal sam bith a chluicheas an tionndadh tùsail.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Scottish Gaelic : Ach 's e a bhith a' toirt barrachd smachd air na margaidean aca do chompanaidhean an t-adhbhar da-rìribh ann; 's e a bhith a' dèanamh airgead mar na sligean an làn-amas.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Scottish Gaelic : A chionn 's gu bheil gairmean air an cur tron Eadar-lìon, chan fheumar companaidh-fòin a chleachdadh a tha faisg air far a bheil thu a' fuireach no far a bheil thu a' siubhal.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Scottish Gaelic : Cha leig thu leas àireamh ionadail fhaighinn on choimhearsnachd far a bheil thu a' fuireach; is urrainn dhut ceangal saideil ris an eadar-lìon fhaighinn ann an garbh-chrìochan Chicken ann an Alasga agus àireamh a thaghadh a chumas a-mach gur ann an Arizona na grèine a tha thu.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Scottish Gaelic : Bidh agad ri àireamh uile-choitcheann fa leth a cheannach gu tric mus urrainn dha fònaichean PSTN fòn a chur thugad. Bidh buaidh aig tùs na h-àireimh air na daoine a chuireas fòn thugad.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Scottish Gaelic : Tha Aplacaidean eadar-theangachaidh teacsa fìor-ama nan aplacaidean a tha comasach air earrannan slàn de theacsa eadar-theangachadh gu fèin-obrachail eadar dà chànan.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Scottish Gaelic : S urrainn do chuid dhe na h-aplacaidean san roinn-seòrsa seo fiù eadar-theangachadh a dhèanamh de theacsa ann an cànain chèin air soidhnichean no rudan eile san t-saoghal ma thomhas an cleachdaiche am fòn tapaidh aca ris na rudan seo.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Scottish Gaelic : Tha na h-einnseanan eadar-theangachaidh air tighinn air adhart gu mòr, agus a-nis bidh iad gu tric a' dèanamh eadar-theangachaidhean a tha an ìre mhath ceart (agus mablais corra uair), ach feumar a bhith cùramach fhathast, oir dh'fhaodadh iad fhathast a bhith gu tur ceàrr.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Scottish Gaelic : S e eadar-theangadair Google aon dhe na h-aplacaidean as nochdte san roinn-seòrsa seo 's a bheir comas dhut rudan eadar-theangachadh far loidhne an dèidh dhut dàta airson a' chànain a dh'iarr thu a luchdadh a-nuas.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Scottish Gaelic : Dh'fhaoidte gur e aplacaidean seòladaireachd GPS air an fhòn tapaidh agad an dòigh as fhasa agus as goireasaiche airson do shlighe a lorg nuair a bhios tu thall thairis.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Scottish Gaelic : S urrainn dhut airgead a chaomhnadh air an dòigh sin, seach a bhith a' ceannach mapaichean ùra airson GPS, uidheam GPS fa leth no fear fhaighinn air iasad o chompanaidh iasad chàraichean.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Scottish Gaelic : Mur eil ceangal dàta agad airson an fhòn agad no mur eil thu an rainse, dh'fhaoidte nach dèan iad cus no nach dèan iad dad idir.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Scottish Gaelic : Tha gach bùth-còrnair loma-làn de thaghadh breisleachail de chairtean fòn ro-phàighte airson gach rud eadar fòn pàighidh is fòn àbhaisteach.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Scottish Gaelic : Ged a tha a' mhòr-chuid de chairtean math airson fònadh gu àite sam bith, tha cuid a' leigeil cuideam air deagh reataichean fònaidh gu buidhnean dhùthchannan sònraichte.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Scottish Gaelic : Gheibhear cothrom air na seirbheisean seo gu tric tro àireamh-fòn gun chàin as urrainnear a chleachdadh bhon mhòr-chuid de dh'fhònaichean an-asgaidh.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Scottish Gaelic : Tha clàradh videothan cuideachd, is dòcha fiù gu ìre nas motha, buailteach dha na riaghailtean ùra a thaobh togail dhealbhan àbhaisteach.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Scottish Gaelic : Mur eil e ceadaichte fiù 's dealbh a thogail de nì, cha bu chòir dhut fiù 's smaoineachadh air video a thogail dheth.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Scottish Gaelic : Ma thathas a' cleachdadh dròn, feuch fada ro làimh dè tha ceadaichte filmeadh agus dè na ceadan no ceadachd a tha a dhìth.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Scottish Gaelic : Bhiodh e dona dròn a chur suas faisg air port-adhair no os cionn sluaigh cha mhòr an-còmhnaidh, fiù mur eil e an aghaidh an lagha far a bheil thu.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Scottish Gaelic : San latha a th' ann, 's gann gu bheilear a' bucadh tiogaidean itealain gu dìreach leis a' chompanaidh-adhair gun a bhith ri rùraich 's coimeasachadh an toiseach.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Scottish Gaelic : Faodaidh gum bi diofar mòr eadar na prìsean fiù aig an aon iteal ann an treudaichean eadar-dhealaichte agus 's fhiach e coimeas a dhèanamh eadar na toraidhean luirg agus sùil a thoirt air làrach-lìn na loidhne-adhair fhèin mus dèanar bucadh.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Scottish Gaelic : Ged nach fheum thu visa airson tursan goirid do chuid a dhùthchannan mar neach-turais no ma dh'fhalbhas tu an ceann gnìomhachais, bidh agad ri fuireach ann an àite nas fhaide mar is trice na bhios neach-turais àbhaisteach ma thèid thu ann mar oileanach eadar-nàiseanta.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Scottish Gaelic : Mar as trice, feumaidh tu visa fhaotainn ro làimh ma bhios tu a' fuireach airson ùine nas fhaide ann an dùthaich chèin sam bith.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Scottish Gaelic : Mar as trice tha riatanasan agus dòighean-tagraidh eadar-dhealaichte aig visathan oileanaich ris an fheadhainn a th' aig visathan turasachd no visathan gnìomhachas àbhaisteach.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Scottish Gaelic : Anns a' mhòr-chuid de dhùthchannan, bidh feum agad air litir tairgse bhon institiud a bu mhiann leat frithealadh agus fianais air maoin a bhios gad chumail suas fad bliadhna toisich a' chùrsa aig a' char as ghiorra.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Scottish Gaelic : Faighnich dhe na buidhnean agus de roinn na h-in-imrich aig an dùthaich far a bheil thu airson ionnsachadh a dhèanamh a thaobh mhion riatanasan.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Scottish Gaelic : Mur eil thu nad dhioplomat, ma nì thu obair thall thairis, mar is trice bidh agad ri cìs teachd a-steach fhaidhleadh san dùthaich far a bheil thu.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Scottish Gaelic : Tha structar eadar-dhealaichte air cìs teachd a-steach an dùthchannan eadar-dhealaichte, is tha na h-ìrean is na bannan cìse ag atharrachadh gu mòr o dhùthaich gu dùthaich.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Scottish Gaelic : Ann an cuid a dhùthchannan feadarail, mar a tha na Stàitean Aonaichte is Canada, bithear a' leigeil cìsean aig ìre fheadarail is ionadail, mar sin tha caochladh sna reataichean 's sna camagan cìse bho roinn gu roinn.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Scottish Gaelic : Ged nach bi sgrùdadh in-imrich ann mar is trice no dìreach na ghnàthas falamh nuair a ruigeas tu do dhùthaich fhèin, faodaidh sgrùdadh na cusbainn a bhith na riasladh.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Scottish Gaelic : Dèan cinnteach gum bi fios agad dè 's urrainn dhut toirt a-steach leat agus dè nach urrainn agus cuir an cèill rud sam bith a tha os cionn nan crìochan laghail.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Scottish Gaelic : Is e an dòigh as fhasa toiseach-tòiseachaidh a thoirt air sgrìobhadh litreachas siubhail ma bhios tu a' gleusadh do sgilean air làrach-lìn aig blog-siubhail stèidhichte.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Scottish Gaelic : Turas a bhios tu cofhurtail le bhith a' fòrmatadh is a' deasachadh air an lìon, is urrainn dhut an làrach-lìn agad fhèin a chruthachadh an uairsin.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Scottish Gaelic : S e obair saor-thoileach dòigh fhìor mhath airson diofar a dhèanamh fhad 's a bhios tu air turas ach chan ann a' toirt seachad a-mhàin a bhios tu.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Scottish Gaelic : Tha a bhith a' fuireach 's a bhith nad shaor-thoileach ann an dùthaich chèin na dheagh-dhòigh air eòlas a chur air cultar diofraichte, tachairt ri daoine ùra, ionnsachadh mud dheidhinn fhèin, sealladh ceart fhaighinn agus eadhon sgilean ùra a thogail.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Scottish Gaelic : Is urrainn dha bhith na dheagh dhòigh cuideachd air ruigheachd do sporain a shìneadh airson a bhith a' fuireach nas fhaide an àiteigin, oir 's iomadh obair shaor-thoileach a tha a' tabhann rùm is biadh agus feadhainn a' pàigheadh tuarastal beag.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Scottish Gaelic : Bha na Lochlannaich a' cleachdadh nan slighean-uisge Ruiseanach airson a' Mhuir Dhubh agus a' Mhuir Chaspach a ruigsinn. Gabhaidh earrannan de na slighean seo a chleachdadh fhathast. Feuch a bheil feum ann airson cheadan sònraichte, a dh'fhaodadh a bhith doirbh grèim fhaighinn orra.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Scottish Gaelic : Tha Canàl na Mara Gile agus na Mara Baltach a' ceangal a' Chuain Artaigich ris a' Mhuir Bhaltach slighe Loch Onega, Loch Ladoga agus Naomh Peadarborgh, gu mòr slighe aibhnichean is lochan.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Scottish Gaelic : Tha Loch Onega co-cheangailte ris a' Volga cuideachd agus leis a sin, is urrainn dhut tighinn on Mhuir Chaspach tron Ruis fhathast.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Scottish Gaelic : Faodaidh tu bhith cinnteach aon uair 's gum buail thu air na marinathan gum bi a h-uile rud gu math soilleir. Tachraidh turasaichean nam bàtaichean eile riut agus cumaidh iadsan fios riut.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Scottish Gaelic : Is e cnag na cùise gum bi thu a' cur brathan suas a' tabhann cuideachadh, a' triall nan docannan, a' dol a dh'ionnsaigh dhaoine a tha a' glanadh nan geataichean aca, a' feuchainn ri conaltradh ri seòladairean sa bhàr, msaa.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Scottish Gaelic : Feuch am bruidhinn thu ri uimhir de dhaoine 's as urrainn dhut. An ceann greis, bidh a h-uile neach eòlach ort agus bheir iad dhut tuairmse mu dè am bàta a tha ag iarraidh cuideigin.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Scottish Gaelic : Bu chòir dhut loidhne-adhair airson gnàth-itealaichean a thaghadh gu cùramach ann an caidreachas.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Scottish Gaelic : Ged is dòcha gum bi thu den bheachd gu bheil e follaiseach a bhith a' gabhail ballrachd leis a' chompanaidh-adhair a tha thu a' cleachdadh as trice, bu chòir dhut toirt fa-near gu bheil diofar shochairean air an toirt seachadh gu tric is gum bi puingean itealaich gu tric nas fhialaidh aig diofar chompanaidh-adhair san aon chaidreachas.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Scottish Gaelic : Leudaich loidhnichean-adhair mar Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways ⁊ Turkish Airlines na seirbheisean aca a dh'Afraga gu mòr agus tha iad a' tairgsinn ceanglaichean ri iomadh baile mòr ann an Afraga aig prìsean nas reusanta na loidhnichean-adhair Eòrpach eile.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Scottish Gaelic : Bha Turkish Airlines a' dol gu 39 ceann-uidhe ann an 30 dùthaich Afraganach ann an 2014.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Scottish Gaelic : Ma tha an còrr ùine agad airson turais, feuch ciamar a tha am faradh iomlan agad gu Afraga a' coimeas ri faradh cuairt an t-saoghail.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Scottish Gaelic : Na dìochuimhnich cosgaisean a bharrachd airson visathan a bharrachd, cìsean fàgail, còmhdhail talmhainn is msaa a ghabhail a-staigh san àireamh airson nan àitichean uile ud taobh a-muigh Afraga.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Scottish Gaelic : Ma tha thu airson itealaich air feadh an t-saoghail gu tur anns an Leth-chruinne a Deas, tha an roghainn de thursan-adhair agus cinn-uidhe cuibhrichte air sgàth dìth slighean tar-chuantach.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Scottish Gaelic : Chan eil caidreachas ann a tha a' gabhail a-staigh na trì trastaidhean cuain uile san leth-chruinne a deas (agus chan eil gin dhiubh a-staigh ann an SkyTeam).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Scottish Gaelic : Ge-tà, tha Star Alliance a' gabhail a-staigh gach slighe ach taobh an ear a' Chuain Shèimh a deas eadar Santiago de Chile is Tahiti oir 's e iteal LATAM Oneworld a tha sin.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Scottish Gaelic : Chan e an sgèith seo an aon roghainn ma thathas airson a' Chuan Shèimh a Deas agus cladach an iar Aimeireaga a Deas a sheachnadh. (faic gu h-ìosal)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Scottish Gaelic : Rinn roinn-dùthcha Asarbaideànach Nagorno-Karabakh, a tha Airmeineach a thaobh sluaigh, cogadh ris na h-Asarbaideànaich ann an 1994.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Scottish Gaelic : Le taic Airmeinea, chaidh poblachd ùr a chruthachadh. Ge-tà, chan eil dùthaich stèidhichte – chan eil fiù Airmeinea – ga aithneachadh gu poblach.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Scottish Gaelic : Tha argamaidean dioplòmasach fhathast a' dol air adhart a tha a' cur bacadh air an dàimh eadar Airmeinea agus Asarbaideàn.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Scottish Gaelic : Is e Ceàrn a' Chanàil (Duitsis: Grachtengordel) an ceàrn-bhaile cliùiteach on 17mh linn a tha suidhichte mun cuairt air Binnenstad Amsterdam.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Scottish Gaelic : S e Làrach Dualchas an t-Saoghail UNESCO a th' anns an sgìre air fad air sgàth a luach cultaraich is eachdraidheil agus tha luach nan taighean am measg na feadhainn as àirde san dùthaich.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Scottish Gaelic : Tha na còig clachain bheaga air a' chladach Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza agus Monterosso sna Cinque Terre, a' ciallachadh Còig Tìrean, ann an roinn-dùthcha Liguria san Eadailt.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Scottish Gaelic : Tha iad air liosta Dualchas an t-Saoghail UNESCO.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Scottish Gaelic : Thar nan linntean, tha daoine air uchdan a thogail gu faiceallach air a' chruth-tìre gharbh chas suas ris na bearraidhean a tha mu choinneamh na mara.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Scottish Gaelic : Is e pàirt de na ga dhèanamh tarraingeach nach eil leasachadh corporra ri fhaicinn ann. Tha ceuman, trèanaichean is bàtaichean a' ceangal nam bailtean beaga ri chèile, agus cha ruig càraichean iad bhon taobh a-muigh.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Scottish Gaelic : Tha dual-chainntean na Fraingise a th' aig daoine sa Bheilg agus san Eilbheis beagan eadar-dhealaichte on Fhraingis a th' aig daoine san Fhraing ach tha iad coltach ri chèile gu leòr airson 's gun tuig daoine a chèile.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Scottish Gaelic : Gheibhear neònachasan beaga an lùib an t-siostaim àireamhachaidh Fhraingis sa Bheilg is san Eilbheis a tha eadar-dhealaichte on Fhraingis a tha ga bruidhinn san Fhraing fhèin, agus tha fuaimneachadh corra fhacail rud beag diofraichte.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Scottish Gaelic : A dh'aindeoin sin, tha aig luchd-labhairt Frangais na Beilge is na h-Eilbheis aig a bheil Fraingis ri Fraingis stannardach ionnsachadh san sgoil, is mar sin tha e comasach dhaibh a bhith gad thuigsinn fiù 's ged a bhiodh tu a' cleachdadh siostam àireamhachaidh stannardach na Frainge.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Scottish Gaelic : Ann an iomadh ceàrn den t-saoghal, tha smèideadh na ghluasad càirdeil sa bheilear a' cur fàilte air neach.English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Scottish Gaelic : Ann am Malaidhsea, co-dhiù am measg sluagh nam Malaidheach ann an sgìrean dùthchail, tha e a' ciallachadh "trobhad", mar a tha nuair a lùbar a' chorrag air ais, comharra-làimhe a tha air a chleachdadh ann an dùthchannan àraidh san àird an Iar, nach bu chòir a bhith air a chleachdadh ach air an adhbhar sin fhèin.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Scottish Gaelic : Mar an ceudna, dh'fhaodadh turasaiche Breatannach san Spàinn smèideadh "slàn leat" sa bheil an neach-smèididh ri aghaidh na boise (seach an neach ris a bheilear a' smèideadh) ga iomrallachadh mar chomharra airson "till thugam".English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Scottish Gaelic : Tha cànanan taice nan cainntean fuadain no dealbhte airson còmhradh a dhèanamh nas fhasa eadar sluaghan aig am biodh duilgheadas còmhradh mur biodh iad ann.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Scottish Gaelic : Chan ionann iad agus teangannan coitcheann, a tha nan cànanan nàdarra no organach a gheibh ceannas airson adhbharan eadar-dhealaichte mar mheadhan conaltraidh eadar luchd-labhairt nan cànanan eile.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Scottish Gaelic : Ann an teas an latha, faodaidh meallaidhean-sùla toirt a chreidsinn air luchd-siubhail gu bheil uisge (no nithean eile) ann.English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Scottish Gaelic : Dh'fhaodadh iad seo a bhith cunnartach ma dh'fhalbhas an turasaiche an tòir air coileach-an-teas, a' call neart prìseil agus a' chòrr uisge.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Scottish Gaelic : Fàsaidh fiù na fàsaichean as teotha anabarrach fuar air an oidhche. Tha cunnart crith-mheilidh ann gun teagamh as aonais aodaich bhlàth.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Scottish Gaelic : Feumaidh tu a bhith air d' fhaiceall ro mhosgaidean ma chuireas tu romhad coiseachd tron choille-uisge, gu sònraichte as t-samhradh.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Scottish Gaelic : Fiù nuair a bhios tu a' dràibheadh tro choille-uisge fho-thropaigeach, is leòr na beagan dhiogan a dh'fheumas tu airson a dhol a-steach dhan charbad agad do mhosgaidean a dhol a-steach dhan charbad còmhla riut.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Scottish Gaelic : Buailidh fliù nan eun, no nas fhoirmeile cnatan-mòr nan eun, an dà chuid air eòin agus mamalan.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Scottish Gaelic : Chan eil fiù aithris air mìle duine air an do bhuail seo a-riamh roimhe ach bhàsaich cuid dhiubh leis.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Scottish Gaelic : Bha a' mhòrchuid dhiubh ag obair le eunlaith ach tha cunnart ann do dhaoine a choimheadas air eòin cuideachd.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Scottish Gaelic : Ann an Nirribhidh am bitheantas, gheibhear lochan-mara is glinn casa a tha gu h-obann ag atharrachadh gu àrd-thìr a tha an ìre mhath còmhnard.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Scottish Gaelic : Thathar gu tric a' toirt "vidde" air na h-àrd-thìrean seo, facal a tha a' ciallachadh fàsach mòr, fosgailte gun chraobhan; farsaingeachd mhòr gun chrìoch.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Scottish Gaelic : S e "hei" a chanar ris ann an Rogaland agus Agder, a' ciallachadh talamh mòintich gun chraobhan, gu tric còmhdaichte le fraoch.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Scottish Gaelic : Chan eil na h-eigh-shruthan seasmhach bitheanta ach bi iad a' sruthadh sìos a' bheinn. Bheir seo sgàinidhean is sgoltaidhean a dh'fhaodadh a bhith air an cleith le drochaidean sneachda.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Scottish Gaelic : Faodaidh gun tuit ballachan is mullaichean nan uamhan deighe am broinn a chèile agus faodaidh sgàineanan dùnadh.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Scottish Gaelic : Bidh pìosan mòra a' briseadh air falbh bho oir nan eigh-shruthan, a' tuiteam sìos is 's dòcha a' leum no a' roiligeadh nas fhaide air falbh bhon oir.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Scottish Gaelic : Mar as trice bidh seasan turasachd nan stèiseanan beinne aig an ìre as motha rè seacanaich na Samhna.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Scottish Gaelic : Gidheadh, tha a' mhaise is eireachdas aca ag atharrachadh thar a' gheamhraidh nuair a gheibh mòran de na h-ionadan-beinne gu leòr sneachda airson spòrsan leithid sgìthidh is bòrdadh-sneachda a thabhann.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Scottish Gaelic : Chan eil ach beagan de chompanaidhean-adhair fhathast a' tabhann faraidhean call neach-gaoil, a tha a' toirt lasachadh beag air cosgaisean siubhal gu tìodhlacadh gun mòran rabhaidh.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Scottish Gaelic : Am measg nan companaidhean adhair a bhios gan toirt seachad, tha Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa airson tursan-adhair a tha a' tòiseachadh sna Stàitean Aonaichte no Canada, agus WestJet.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Scottish Gaelic : Ann an suidheachadh sam bith, feumaidh tu bucadh a dhèanamh aig an loidhne-adhair fhèin air an fhòn.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.