40 days English and Nuer conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Thuɔŋjäŋ languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Nuer : Kɛ cäŋkä kɛl kä juɔk, thanyti̱thni̱ kä Jam I̱thta̱npuɔt Duël gɔ̱rä Wal laarkɛn ɛ i̱ ci̱kɛ duɔ̱ɔ̱p ŋɔ̱thä jua̱th mi̱ ji̱di̱t cak mi̱ dëë thel riali̱kä kamä dääknikiɛn ti̱ gööl: ci̱p mi tɔt mi̱ dee prin kä dee täth kɛ iŋ-jiɛt printɛr kɛ pëk mi̱ da̱a̱ gi̱ri̱k kɛl U.S. kä kɛl.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Nuer : Nɛy tin Bo̱o̱th kä ri̱tha̱c laarkɛn ɛ i̱ nɛmɛ no̱o̱ŋɛ ɣöö dee juëy mi̱ cetkɛ ka̱n-tha, Tak, Kɔɔr kɛnɛ maleria mal nɛn kä ji̱ jua̱thni tin te wi̱i̱ni̱ tin can, gua̱a̱th in näk ka̱n-tha naath thin ɛlɔ̱ŋ min dëë laa nuth kä wi̱i̱c tin ruäŋ.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Nuer : Jɛn JA 39C Gri̱-pɛn cɛ pɛ̈ɛ̈n kä tiaar nyuurä kɛ gua̱th thaak 9:30 kɛ runwaŋ kɛɛ thaak (0230UTC) kä cuɛ ma̱r, thiäkä tiarä ria̱ynhiali̱ tin wä wi̱i̱cni̱ ti gööl.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Nuer : Jɛn gëër ria̱yhnial caa ŋic ɛ la kuär I̱th-kua-di̱-rɔn min cɔalkɛ Di̱-lök-ri̱t Pat-ta-bi̱i̱.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Nuer : Ci̱ ji̱ lääri̱ jɛ lar i̱ ci̱ thurbil in laa yiëny mac kä tiaar ria̱ynhial tɛɛth mee wä kɛn naath luäk.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Nuer : Bi̱dal mi̱n tekɛ run ti̱ 28 cɛ wä kä Barka kɛ kɔr thi̱thɔni̱ da̱ŋdiɔ̱k tee ci̱ wä, jiɛnɛ kä Thɛbi̱la.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Nuer : Ni̱kɛ gua̱th ee wee kä Katɛlɔn-kapi̱tɔl, Bi̱dal cɛ ŋar kɛɛ ŋa̱a̱ri ti̱ 49 kä kla̱b.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Nuer : Jɛn prɔtɛth tuɔkɛ jɛ kɛɛ 11:00 kɛ thaak guaɔ̱th ɛmɔ (UTC+1) kä Wait-ho̱o̱l carä gua̱th bolithni̱ min laa wä kɛ naath kä Dɔɔniŋ Ithtri̱t, min laa gua̱a̱th ciɛŋä Praim Mi̱ni̱thtɛr.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Nuer : Ni̱ kɛ kɔr 11:00, Prɔtɛthtɛrni̱ cuu kɛ caar thuɔ̱rbiɛli̱ gäk min wä nhiam kɛ Wait-ho̱o̱l.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Nuer : Kɛ 11:20, cu bolithni̱ prɔtɛthtɛrni̱ thiëc kɛ ɣöö bi̱kɛ rɔ̱ tiëc gëkä car, jiökɛ kɛ i̱ te yiɛn kɛ cuɔ̱ŋ kɛ ɣöö bia prɔtɛth duundɛ ɣöö dee yiɛn thuɔ̱rbiɛli̱ gueny.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Nuer : Kɛ gua̱th thaak 11:29, cu prɔtɛth wä kä Wait-ho̱o̱l, bääl ɛ ni̱ Trapalgar I̱thkuɛɛr, ɛ wä kä I̱thtan, re̱tdɛ kɛ Aldwic ɛ wä nhiam kä Kiŋthwɛi a wä kɛ Hölbuɔn min la gua̱th Kɔnthäbɛtib Pa̱a̱ti̱ min la kɛn Puɔra̱mni̱ laa lät thi̱n kɛ Ruël rɛy Gran Kɔnɛj Ro̱o̱m hoteel.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Nuer : Rɛcɔd Nadal kamädian kɛnɛ Ji Kanada ɛ 7-2.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Nuer : Caa ben joc kɛ pëk ɛ thia̱kɛ ɛɛ Raonik kä Bri̱thban O̱pɛn.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Nuer : Nadal cuɛ 88% naŋ kä puɔnyni̱ dial rɛy ŋarä käcuɛ naath lëny kɛ 76 puɔny kɛ wä in nhiam.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Nuer : Kɛ kɔr ŋarä, cu Kuär Klɛy ɛ lar i̱, ¨ɣän ci̱ lɔcdä tɛɛth ɛ lɔŋ kɛ ɣöö cä luny jɔk kä rɔɔn in jɔak rɛy ŋarä mi̱n bumbum ɛmɛ. Ɣän ta̱a̱ gua̱th ɛmɛ kɛ ɣöö bä naath lëny¨.English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Nuer : ¨Warɛgakni̱ Panama¨ ɛ jɛn min kääp wi̱cdiɛn kɛn warɛgakni̱ ti̱ cop baathdɔɔri̱ wäl kä muktäb ŋuɔ̱tni̱ ni̱ Mothak Pɔnthɛka kä Ji̱ Panama, cuɛ prɛth kual raar kɛ ruël kɛ 2016.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Nuer : Jɛn warɛgak nyooth ɛ jɛ i̱ bɛ̈ŋni̱ wälŋuaan ci̱kɛ köökiɛn ti̱ ria̱ŋria̱a̱ŋ luäk kɛ tɔa̱w riäŋädiɛn ti̱i̱ ki̱thni̱ ti̱ baathdɔɔr US dɔlɔr kɛ ɣöö /cikɛn tho̱lbo̱k bi̱ kulɛ yuɔr piny kɛnɛ tin kɔ̱ŋ tin görkɛ.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Nuer : Waragak lääri̱ Bri̱ti̱c ni Jɛn Guardian guic ɛ jɛ Bɛ̈ŋ Ji̱ German läätdɛ pëk mi̱ dee nuth bäl kɛ ciɛrkä ciɛl ti̱ 1200 tin jak jɛ kä ɣöö bɛ nɔmɔ luäŋ.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Nuer : Cu prɔtɛth tuɔɔk wi̱c muɔ̱n kɛ lök kä min lät rɔ, kä cu luɔ̱k ji duëri̱ ti̱ ŋuan, kɛnɛ bööth kumɛ rɛy wec Aith-lan kɛnɛ Pa-kith-tan gua̱thni kiɛn dial la̱t päl.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Nuer : Dap jɛ kä Hɔ̱ŋ Kɔŋ, Ma cɛ gɔa̱r kä Jam Ni̱w Yɔ̱k kɛnɛ Jam ŋuɔ̱tni Ha̱-bad kä cɛ kɔn tekɛ warɛgak ciɛŋä Mɛr-kɛm ¨green card¨.English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Nuer : Hthiɛh jio̱k ɛ naath gua̱a̱th kuaanyä i̱ Ma dɔ̱ŋ därɛ rɔ bar wi̱c mi̱ wä riɛk te thi̱n.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Nuer : Hthiɛh ŋak ɛ jɛ bä i̱ pötögɛnik Ma cɛ kɔn ɛ i̱thtalic ɛ ci̱ maa thäbi̱thtɛn.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Nuer : Cäŋni̱ mee caa gɔany, Ma cuɛ naath lëny ɛ bɛc kä platpuɔm kä latdɛ ta̱a̱ mädhädiɛn kɛnɛ Ji Caina mainlanEnglish : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Nuer : Ŋäär in ci ŋar ɛlɔ̱ŋ ɛn walɛ ɛ Alɛ̱kth Obɛc-kin kä Wɔciŋtɔn Kapitɔl.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Nuer : Wut ɛmɔ tee kɛɛ gööli̱ 2 kä cɛ kurɛ ni ti̱ caa la̱th thöp ni kä 2 mee jooc kɛn Wɔ-ciŋ-tɔn At-lan-ta Thra̱-ca̱th kɛ 5-3[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Nuer : Kurɛ min nhiam mee ci̱ Obɛc-kin ɛ thöp ɛ baa la̱th kɛ wäär ɛ jɛn gööl ee jooc kɛn ɛ naath mee la̱thkɛ ɛ ŋäär ɛ pay ben ni̱ Nikla̱th Bak-ithto̱m;English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Nuer : Gööldɛ in rɛwdɛ kɛɛ jɛn wäär ɛmɔ ɛ jɛn jiɛn 60th kɛ thi̱thɔn , cuɛ ben ɛ la ŋäär in nhiam mi̱ ci̱ gööli̱ ti̱ 60 ti̱ tekɛ wi̱c la̱th kɛɛ thi̱thɔn ni̱ kɛ 1995-96, mee ci̱ Jarömi̱r Jag kɛnɛ Mariö Lɛmiak gua̱thni̱kiɛn dial pëk ɛmɔ cop.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Nuer : Battɛn cua kuany ɛ la 190th kɛɛ 2008 kä nɛy ti̱ 400 tin Riäŋnikɛn kä Ji̱ Mɛrkɛm kɛ pëk mi̱ cop ria̱ŋ mi̱ $2.3 billion.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Nuer : Caa ka̱m raar kä Kɔlig duŋ Artdä kɛnɛ Thaany kä Jam Bi̱gi̱nia kɛ 1950 kä cuɛ duel gɔ̱rä moc kuak ti̱ ŋuan.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Nuer : Duel yiëënä I̱rak ni̱ Abu Ghraib cua waŋ rɛy riaamä.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Nuer : Jɛn duel yienä ɛ mɔ cɛ bɛn ɛ gua̱a̱th ji̱ la̱a̱t jiäkni̱ kä mee caa ben ŋa̱c i̱ ciaŋkɛ maabuthni̱ ɛ jiäk cuu dec US ɛ naŋ.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Nuer : Pikuɛt Jr. cɛ pɛ̈ɛ̈n kɛ 2008 kä Gran Pri̱k kä Thiŋgapoor ni̱ kɛ kɔr kä mee ci̱ Përnando Alo̱ndhö cuɔ̱ŋ kɛ ɣöö baa moc ja̱th kiɛ baa rialikä, mee nööŋ ɛ thurbil in guic pëk wuurä raar.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Nuer : Mee ci̱ thurbil in te nhiam Alo̱ndhö cuɔ̱ŋ kɛ ɣöö baa moc ja̱th kɔɔr thuɔ̱rbiɛl min guic pëk wuurä nath, cuɛ rɔ yuɔ̱th nhiam kɛ ɣöö bɛ jɛ lëny.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Nuer : Pi̱kuɛt Jr. Caa tuk kɛɛ 2009 kä Gran Pri̱k Ji̱ Ha̱ŋga̱riaEnglish : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Nuer : Kɛɛ thaak 8:46 a.m mi̱ thiɛl wi̱cdɛ duɔɔr cuɛ tekɛ biɛt rɛy wec kɛliw, kä cua jɛn gua̱a̱th in nhiam mee bo̱k kɛ jiɛt.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Nuer : Cua buay mɛ̈r nhial gua̱thni̱ da̱ŋrɛw kä cua kɛ cuɔ̱ŋ nhial rɛy pua̱a̱ri̱ kɛ wäär.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Nuer : Ta̱th tharayni̱ da̱ŋ dhiëëc ti̱ pay tok wee kɛ wä,kä cuu gua̱a̱th ka̱p kuakni̱ kɛnɛ park pärä dhɔa̱ŋ däär.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Nuer : Jɛn Ŋar PBS min la nyuɔ̱ɔ̱thkɛ tëë kɛ much ti ŋuanikɛn ti bääl jiɛn rɛw wi̱cdɛ ŋuaan, kä kuiy ni pek in la nyuɔ̱ɔ̱thkɛ jɛ kä ŋar Wec Caarä Thethamɛ kɛnɛ gua̱n thieekä Roger.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Nuer : Mi tëë kɛ mi ca go̱r mi guɛckɛ la latdɛ ni kɛl mi te rɛy buɔk kä bɛ jɛ lat kɛ dup cäätni ti gööl ti ŋuan.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Nuer : Min ca go̱r i̱ ba guic la no̱ŋɛ gaat lääri ti gɔw kɛ kui̱ buɔkni tin dee kɛn kɛ kuɛn gua̱th in cikɛ wä rɛy muktäbä buɔkni.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Nuer : John Grant, mi bä kä WNED Buffalo (dhɔr in la la̱tkɛ Reading Rainbow thi̱n) laarɛ jɛ inɛ, ¨Reading Rainbow nyuthɛ gaat ɣöö ɛŋu kuen kɛ naath ɔ,… nhök kuenä — [kä ŋar ɛmɔ] jakɛ gaat kä ɣöö dee raan bok kuany kä derɛ jɛ kuɛn.English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Nuer : Ŋa̱thkɛ jɛ ɛ tha̱a̱ŋ nath, amäni John Grant, ɛn ɣöö dak yio̱wni kɛnɛ ta̱a̱ ë ca geer ɛ ciaŋ duëli gɔ̱rä kä tin guɛckɛ cikɛ luäk kä ɣöö ba ta̱a̱ ɛmɔ thuk.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Nuer : Jɛn thul, mi̱ te kä 645 miles (1040) caam dhuulä Kɛ̈p-bäd, thia̱k ɣöö de̱rɛ riaw ɛ ŋot känɛ mun mac, laarɛ guëëc jɔam.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Nuer : Pred kɛ gua̱a̱th ɛmɛ tekɛ jiɔm mi̱ put kɛ 105 miles kɛ thaak (165 km/h) kä putdɛ wee kam nhiam kɛnɛ cuëc ɣɔa.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Nuer : Pred ɛ ruɔth in bee gua̱a̱th mi lëthlëth min bumni jɛn ɛ lɔ̱ŋ min ca nɛn kui̱c jɔak kɛnɛ kui̱c cueec Atlantik ni̱ kɛ tuk thurɛni̱ thatɛlaitni̱, ɛ jɛn kɛl kä diɔk thuɔ̱ɔ̱li̱ tin di̱t tin ca gɔ̱r kui̱c cueec kä 35°W.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Nuer : Kɛ Paybäŋuan 24, 1759, A̱rthur Gi̱n-nɛth cɛɛ thany kɛ run ti̱ 9,000 ɛn ɣöö bɛ Thɛn Jamith Geet Bri̱-wa-ri̱ jur rɛy Dub-lin, I̱rɛlan.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Nuer : Kɛ kɔr runi̱ ti̱ 250, Gi̱n-nɛth cu bi̱thi̱nɛthdɛ piith ɛ cɛ cop wi̱i̱cmuɔn kä cu kök dɛ cop ni kä 10 billionni euro (US$14.7billion) kun kä run.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Nuer : Jɔ̱ɔ̱ni Ri̱i̱d, gëër in rɛwdɛ kä A1GP ti̱i̱m Ni̱w Dhi̱i̱lan, ɛn walɛ ci̱ kɛn kɛ̈kdiɛn jakä jɔc kɛ ɣöö ci̱kɛ gɛɛr kɛ pɛ̈th wi̱i̱c Kubri̱kä Auklan Ha̱r-bɔr, Niw Dhi̱i̱lan, ɛ laar kɛ kɛ tet.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Nuer : Mr Ri̱i̱d cɛɛ luäŋ kɛ ɣöö bɛ thurbil A1GP duŋ Ni̱w Dhi̱i̱lan, Bi̱lɛ̈k Biëti̱ kɛ pëkwuurä mi̱ 160km/h ni̱ kä ba̱rɔw wi̱i̱c kubri̱kä.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Nuer : Kɛn bolithni Ni̱w Dhi̱i̱lan cuɛ buɔ̱m kä kɛ ɛn ɣöö bi̱kɛ mac in laa thɛ̈m kɛ pëkwuurä mɛ̈r puɔ̱ɔ̱nydɛ kɛ ɣöö baa pɛ̈th Mr.Ri̱i̱d kulɛ nɛn kɛ ɣöö Bi̱lɛ̈k Biëti̱ ciɛk jɔkdɛ, gua̱a̱th ee caa thɛm thi̱n kärɔa ɛ mee ci̱ Mr Ri̱i̱d kulɛ gɛɛr ɛ määth kɛ pëkwuurä mi̱ 160km/h.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Nuer : Kɛ kɔr päthni̱ da̱ŋ 3, maabuuthni̱ ti̱ bääl 80 cua kɛ lony gua̱a̱th yienä kä Thëntrɔl Bukiŋ ɛ ka̱n kɛ kum.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Nuer : Rɛy Payŋuaan kɛ ruɔ̱n ɛmɛ, cua thiɛl ja̱l ŋuɔk piny ɛ Luuk nath ni̱ Gilin kɛ kui̱c luak yiënä kɛ ɣöö bi̱kɛ naath lony tin ci̱ thaakni̱ ti̱ 24 bäl yiënä kä ka̱n lukdiɛn liŋ ɛ kuäär luɔ̱k.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Nuer : Jɛn kuäär luɔ̱k cɛ karaam la̱thpiny, mi̱ wa jɛ ka̱m ji̱, kä cuɛ kɛn karaamni̱ tin caa la̱th piny ni̱ wal ɛ kua̱r tin yiankɛ naath pa̱a̱r. Kɛn karaam cua kɛ la̱th kä ta̱a̱ la̱t cɔmputɛrä wec kɛ ɣöö baa luk tɔtɔ kulɛ guɔ̱ɔ̱r.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Nuer : Jɛn lieŋ dui̱rä ɛ jɛn tukdɛ kɛ ɣöö bi̱ raan tekɛ cuɔ̱ɔ̱ŋ kɛ ɣöö dee mal luk kɛ pɛ̈th.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Nuer : Pi̱tɔr Kɔth-tɛllö, ti̱rɛcɛra Ji̱ Authɛralia kä wut in guɛckɛ ni jɛ ɛn ɣöö dërɛ kɔm Praim Mi̱nithtɛr Jɔ̱ɔ̱n Ho̱wad guäl mee ci̱ kuäär pa̱a̱ti̱ Libɛrɔl nhökdɛ lat kɛɛ ciɛrkä nukliɛr pawa rɛy Authralia.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Nuer : Mr Kɔth-tɛllö laarɛ jɛ mi̱ wä duäc ka̱a̱ra̱bɛ nukliɛr pawa ikɔnɛmikdɛ wä gɔaa, bi̱ Authralia ɛ go̱r ɛn ɣöö baa la̱th lät.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Nuer : Mi̱ wee bën ɛ la mi̱ tekɛ pa̱a̱y, banɛ jɛ naŋ. Cetkɛ nɛ, kä thiɛlɛ ruac mi̱ lök jɛ ɛn nukliɛr i̱nerji̱.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Nuer : Kɛ ruac Antha, ¨bolithni diɛɛrkɛ kɛ kui̱c na̱k nɛɛni̱ ti̱ luɔ̱thkɛ kä dualkɛ kɛ ɣöö dërɛ ko̱r mi̱ di̱i̱t tok kɛ guäl kɔamni̱kiɛn.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Nuer : Bolithni laar kɛn ɛ Lö Pi̱kölö derɛ naath lëny kɛ ɣöö cɛ kɔn ɛ ramin ŋa̱thkɛ ɛlɔ̱ŋ ɛ Probɛndhanö kä Parlɛmö kɛnɛ ɣöö ta̱a̱ ŋäcädɛ kɛ ŋɔaani̱ cɛɛ nöŋ luth kä ri̱c ɛ ci̱ lɛm tin la kua̱r tin lätkɛn ruac Probɛndhanö ɛn ɣöö /ci̱ kɔn rɔ bi̱ liak duundɛ ɣöö banɛ rëp ni̱ buɔmdan kɛ nɛy ti̱ ŋuan.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Nuer : Kɛn kua̱r ti̱ti̱ caa kɛ gaŋ rɛc ɛ Probɛndhanö mee go̱o̱rɛ jɛ i̱ bɛ ko̱r ee tɛ̈kɛ kɛ rɛy wec kɛ kui̱c Ri̱i̱na thuk mee ci̱ Mapia köör näk kä Giöbanni̱ Palcɔnɛ kɛnɛ Paölö Borthɛlli̱nö rɛy 1992.¨English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Nuer : Apple CEO I̱th-ti̱b Jɔb cɛ naath nyuɔ̱th ja̱a̱th ɛmɔ kɛ wä dɛ wi̱i̱c tarɛkä kä kämɛ Ipuɔn raar kä jiɛp jiëndɛ.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Nuer : Rɛy ruacdɛ kɛɛ thaakni 2 jɛn laarɛ jɛ i̱nɛ ¨Ɛn walɛ Apple bɛ jaathni̱ nyɔk kɛ lätni̱, Kä bi̱ nɛy ɛ jak kä ɣöö bɛ te kɛ kɛ̈k ni ɛn walɛ.English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Nuer : Bra̱dhii̱l ɛ jɛn wec in di̱t Röman Kathɔlik thi̱n Wi̱i̱muɔ̱n, kɛnɛ ɣöö Duel Kuɔth Kathɔlik cuɛ ŋot rɔmɛ jɛ thi̱n ɛn lo̱kɛ ŋutdä kɛ kuën kam wutdä-kɛnɛ wut kiɛ mään kärɔ̱kiɛn rɛy wec.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Nuer : Kä Bra̱dhi̱i̱l Näciɔnal Kɔ̱ŋɛrɛth cɛ lat ɛn läthdɛ lät kɛ run 10, kɛnɛ ɣöö ɛn kuën rɛy nath ɛmɔ täämɛ tëë läätdä rɛy Ri̱ö Gra̱nde do Thul kärɔadɛ.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Nuer : Kä bi̱lɛ ram mëë nhiam ëë cu kɛ ka̱m raar mɛɛyɔr rɛ̈ɛ̈k Thaö Paulö, Ma̱rta Thupli̱thi̱. Cuɛ läthdɛ lät kap nhial, kɛ kɔrɛ kä mëë ca nyɔk kɛ guäc, ɛntäämɛ ɛ mi̱ te tetdä Röbertö Jɛpperthɔn.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Nuer : Löökɛ cukɛ tekɛ ŋa̱th kɛ ruuli̱ thäänyni̱ ti̱ mi̱lli̱öni̱ 1.2 kɛ ɣöö ba wä nyoth rɛy Näciɔnal Kɔ̱ŋɛrɛth kɛɛ Kur.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Nuer : Kɛ kɔɔr jɛn cuɛ cu thi̱a̱k kä cua cu go̱r ɛ ji̱ tie̱cni̱ ti̱ ŋuankɛ göriɛn kɛ luäk ŋuɔ̱tni̱ kɛ ɣöö ca kɛ bi lɛ däk, cua duɔl dol kɛɛ Duɔ̱ŋ 20 kä Ɣith Bɛy Kɔmmnieni̱ti̱ Lɔɔw Thäntɛr kɛ kui̱ ji̱ ci̱ëëŋni̱ tin caa dhro̱kiɛn ka̱mŋ kɛ dup ti̱ /caa rɔ̱ lot.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Nuer : Mëë ci̱ juɔ̱ɔ̱r duëli̱ ɛ tok kɛ mi̱ latkɛ tëë ci̱ tuɔɔk kä kɛ, cuu ji̱ gɔali̱ ti̱ ŋuan ɛ cu ŋa̱c niɛ gua̱th ɛmɔ i̱ jɛn Karɔlyn Wilthɔn raan OHA ca ram mi̱ ci̱ thi̱käri̱ti̱ di̱pöthitni̱ kiɛn kual, kɛnɛ ɣöö cuɛ rɔ bar raar bänyɛ rɛk piny.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Nuer : Juɔ̱ɔ̱r të tekä Lɔkwuud Gɛrdɛni̱ cua ŋäth i̱ jɛn dɔ̱ŋ bɛ tekɛ ji̱ gɔali̱ 40 kɔ̱kiɛn kɛ ti̱ länykɛ ti̱ ba dhumɛ cop kä kɛ, ni̱ɛ gua̱a̱th ɛmɔ cua ŋa̱c jɛn poliith OHA kɛn bä nyɔk kɛn ta̱a̱ duëli̱ kɛ di̱e̱l guäc rɛy Öakland tin dɔ̱ŋ ba rɔ̱ jiek rɛy nɛɛni̱ tin ba käp kɛ kui̱ kuël duëli̱.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Nuer : Kɛn ba̱n cua ŋar mi̱ dë wä puɔ̱tk kä Maui´ä Wuɔɔr Memörial I̱thtadiöm päk, min de nɛn ti̱ cuɔpkɛ pek mi̱ 9,000 wä thi̱n, ɛ cua luɔ̱cni̱ kɛn guäc tëë dë ŋar joc läär ɣöö caa duer.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Nuer : Kɛn ba̱n manɛgi̱mɛn kɔmpanɛ, HK Manɛgi̱mɛn Inc, cuɛ thiɛl luɔc kä mëë took duɔ̱ŋ mi̱ cu kɛnɛ thöp mëë pääk kɛn Tɛɛr 20, duŋni̱ ɣöö cua bɛ̈ɛ̈l mi̱ tekɛ luɔt kɛ cäŋ ëë cu ben kɔɔr.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Nuer : Muɔla̱nɛni̱ ji̱ Greek ti̱ ci̱ ŋäcdiɛn ko̱k, Thakith Kecajiöglɔu kɛnɛ Ni̱kɔlaköpuolɔth cukɛ te yienä rɛydɛ jɛn thi̱jin Athɛn kä Kɔri̱dalla̱th, cie kɛn ca kɛ jiek ci̱kɛ riɛk kuël la̱t kɛnɛ ca̱a̱p nyuɔɔni.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Nuer : Luɔcdɛ ɛn nɛmɛ, cua i̱thkandɔl mi̱ dii̱t rɛydɛ jɛn Greek legal kɔmmie̱ni̱ti̱ cua kam nhial ɛ la ciaaŋ mi̱ ji̱ääk mi̱ nyoth ɛ kɛn kua̱a̱r luɔ̱ɔ̱kni̱, muɔla̱nɛni̱, thöli̱ki̱tɔri̱ kɛnɛ attɔrnɛni̱ ɛ cukɛ jɛ la̱t rɛy ruuni̱ tëë cu ben kɔɔr.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Nuer : Ɛ juɔkni̱ ti̱ tɔt tëë ci̱ duɔth jɔk, kɛ kɔr kä mëë cua läär ka̱m raar ɛ juɔrnɛli̱th ni̱ Markith Triatapailöpuolɔth rɛy ci̱o̱wä ɣä dɛ kä Teli̱bi̱ciɔnä dɛ min ci̱ ko̱k, kɛn ji̱ mulöma̱n kɛnɛ möla̱nɛni̱, Petrɔ̱th Mantuobɛlɔth cuɛ la̱t päl mëë ɛ mamber kä muktäpdɛ kɛ ɣöö cuɛ te rɛy lätni̱ kuël ti̱ lo̱k kɛ ŋuɔ̱t kɛnɛ ciɛŋ nyuɔɔni̱ kɔ̱kiɛn.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Nuer : Cua mi̱ cu räth ɛlɔ̱ŋ, ɛn luuk in di̱t ni̱ jɛn ni̱ Ebänji̱löth Kɛluothi̱th ɛ cua ram mi̱ caa yiɛn kɛ ɣöö ca jiek te tetdɛ rɛy nyuɔni̱ kɛnɛ ciɛŋ ti̱ ci̱ rɔ̱ lot.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Nuer : Röbɛrti̱th cuɛ thiɛl nhök kɛ mi̱ derɛ laar kɛ kui̱dɛ mëë ŋäth jɛ ɛn tëk i̱ gɔaɛ ɛlɔ̱ŋ, cua thi̱e̱c mi̱ di̱t kä derɛ tekɛ luɔt mi̱ ca käp kɛ ta̱a̱ ethikni̱ nyin kämä gan raar, laarɛ jɛ i̱ jɛn dɔ̱ŋ baa duɔ̱ɔ̱p mi̱ gua̱c kɛ ethikkal mi̱ wë ruac rɛy kä kɛl mi̱ ce̱tkɛ nɔmɔ.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Nuer : Jɛn cuɛ la̱t, cieŋni̱ mëë, cuɛ ŋot rɔmɛ mëë cɛ lar kɛ nhiam thi̱n i̱ jɛn Roe v. Wɔɔd cua jɛn ¨läth ŋuɔ̱t muɔɔ̱n piny¨, cuɛ guic min de gɔaa in ca yuɔrpiny Thupi̱rɛm Kɔɔrti̱.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Nuer : Jɛn bä cuɛ jiek kɛ gua̱a̱ dɛ i̱ jɛn ŋäthɛ ta̱a̱ in lät kɛ kui̱ cuɔ̱ŋä nyinä pua̱a̱ny ran kärɔa tin cu min ca lar ɛ jɛn Roe te rɛydiɛn.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Nuer : Maruukaidöör cuɛ thuɔ̱k kɛ nhiam rɛy ko̱o̱ŋä, puɔɔnyni̱ da̱ŋ bäkɛl ti̱ wic wic tin bo̱thɛ kɛ kä Nöötha cua rɛwdɛ.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Nuer : Kɛn kui̱c rɛw cukɛ wä röm kä themi̱-painal in dii̱t gua̱th in cu Nöötha riŋ kɛ länydɛ kɛ ji̱ wurä kɛɛ puɔɔnyni̱ 11.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Nuer : Maruukaidöör kɛ kɔrɛ cuɛ Kabuulciɛr wɔ̱ joc rɛy Preli̱mi̱neri̱ Painal.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Nuer : Ɣerperönaika̱th eli̱dhabëthae ɛ mi̱ la i̱thpethi̱th duŋdɛ ɛn Drɔmaeothuaraidae pa̱mɛli̱ kä ɛ gatmalän Belɔthi̱rɛptɔrä.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Nuer : Nɛmɛ ci̱ juätɛ kum kɛɛliw, dit mi̱ muɔr riɛmdɛ kä diit tin la kakɛ cua ŋäthi̱ jälɛ ni̱kɛ ci̱ötkɛ da̱ŋ rɛw kɛ kuëŋ ce̱tkɛ te Belɔthi̱rɛptɔr.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Nuer : Kuëŋdɛ mëë rɛwdɛ cuɛ di̱t, cua ciöt nööŋ nhial i̱ ɛ Ɣethperrɔnnaika̱th mi̱ lotni̱ ¨kuëŋ wɛthɛrɛn¨.English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Nuer : Ɛ nyɔk kä jɛn ɣuɔ̱p ɣacä, ɛ rɛy gua̱thni̱ tin te jiɔm mi̱ di̱i̱t thi̱n kä put ɛlɔ̱ŋ kɛ yɔ̱kdɛɛɛ mi̱ cie lät cie luäkɛ ni̱kɛ.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Nuer : Pi̱ttman cuɛ ben nhial kɛ ɣöö ɛn ta̱a̱ kä ti̱ti̱ /caa rɔ̱ bi̱ mal gɛr amääni̱ cɛ cop rɛy ni̱ni̱ kä juɔk ɛ bëë mi̱.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Nuer : Jɛn pekdɛ kɛnɛ ɣäp ɣääpdɛ ɛn ɣac in ci̱ rɔ käp kɛɛl, kɛ mëë ca larɛ Pi̱ttman, ɛn min ji̱äk kä jɛ ɛ ɣöö ɛ mi̱ ci̱ rɔ nuat ni̱ kɛ rɛy runi̱ 15 tëë ci̱ duɔth jɔk.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Nuer : Cu lääri̱ däk piny rɛy dɛ ɛn Rɛd Lëk kɔmmieni̱ti̱ ɛnwalɛ cie mi̱ ɛ kui̱ Kuunyä Jepp Wieth kɛnɛ nɛɛ diɔ̱k kɔ̱kiɛn ti̱ ca näk mëë cua gat duël gɔ̱rä yiɛn cie mi te tetdɛ thi̱n kɛ bääri̱ min ci̱ tuɔɔk duelgɔ̱rä kɛ jɛn Duɔ̱ŋ 21.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Nuer : Ruëëc cua mi̱ tɔt lat raar ɛ ca ŋa̱c ɣɔppi̱ciali̱ mi̱ läny ni̱ ta̱a̱ in ta̱a̱ in ŋa̱thkɛ kä min ci̱ rɔ la̱t walɛ .English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Nuer : Cieŋni̱ mëë, ɛn ŋäc tuk kä mëë caa jiek kä tuɔɔkɛ caa jɛ la̱t Minneapöli̱th I̱thtar-traibënö ji̱ök i̱ jɛn ɛ Liuɔth Juɔrdian, runwäl - 16 di̱ëëth kä gat bo̱o̱thä Rɛd Lëk Traibal Plɔyi̱d Juɔrdian.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Nuer : Jɛn ka̱nɛ ŋa̱c kɛ jɛn gua̱a̱th ɛmɛ i̱ bɛ kula kaaram i̱ mith min ba yuɔrpiny kiɛ ɛ ŋu bi̱ ruëëc cop ɔ kä dho̱o̱l duŋni̱ caa ruac ku thuŋ tok rɛy pëdi̱ral kɔɔrti̱ kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin kuiy.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Nuer : Lɔndi̱n cuɛ lari̱ kɛn la̱a̱t kumɛ ci̱kɛ päk ɛn loc nath kuaanyä kɛ ka̱n ŋuakni̱ Apgaɣani̱ tin de wä raar kɛnɛ ga̱ŋ rikni̱ rɛy kuaanyä min dɔ̱diɛn.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Nuer : Di̱plöma̱tni̱ cua lar i̱ ci̱ kɛnɛ jiek kɛ gua̱th pa̱ny ɣööŋɛ ɛlɔ̱ŋ ɛn latdɛ rɛy kɔni̱thti̱ti̱o̱ciɔn Apgaɣan ɛn loc kuaanyä cie ɛ mi̱ /ci̱ de gua̱a̱dɛ.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Nuer : Nɛmɛ cuɛ guɛl kɛ läär ëë nhiamdiɛn, min ciɛ lari̱ ɛn pa̱k locä kuaanyä jɛn bɛ nyothni̱ mi̱ gua̱c kɛ ŋuɔ̱t .English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Nuer : Jɛn riälnhial cuɛ wä kä Irka̱ti̱thki kä cuɛ täy ɛ la mi̱ la̱a̱tkɛ ɛ di̱ëënyni̱ rɛc ɔ.English : An inquiry was established to investigate.

Nuer : Cua ta̱a̱ go̱rä dɛ wä raar kɛ ɣöö de kulɛ jiek.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Nuer : Jɛn II-76 cɛ kɔn te la duɔ̱ɔ̱r mi̱ di̱i̱t ɛlɔ̱ŋ kä kɛn ji̱ Ra̱ccia kɛnɛ di̱ënyni̱ Thɔbiet ni̱ mëë kɛɛ 1970ni̱, kä cua thuŋ nɛn kɛ riɛk ëë bɛc bɛc kä ci̱ tuɔɔk rɛy Ra̱ccia rɛy path ëë ci̱ duɔth jɔk.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Nuer : Kɛɛ Laath 7 jɛn enji̱i̱n cua da̱a̱k kɛ min tokɛ jiɛɛn, ɛ thiɛlɛ ti̱ cuɛ moc buɔ̱ɔ̱t. Ra̱ccia cuɛ la̱t kɛ pɛ̈th kɛ nyuurɛ II-76ni̱ kɛ kɔr tuk rikä.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Nuer : 800 maali̱ duŋ dɛ ɛn Tra̱ni̱th-Ala̱thka Paaplaany I̱thi̱thtɛm cua kɛ gäk kɛ kɔr kä mëë lo̱ny bärmiɛli̱ ti̱ bathdɔɔri̱ jɔ̱ɔ̱r nyin liɛth ti̱ ka̱ni̱ thiy kä thɔth Pɛ̈ɛ̈rrbɛ̈nki̱ni̱, Ala̱thka.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Nuer : Ɛ lo̱k pawɛ̈rä kɛ lëp cua cuu guɔ̱ɔ̱r ɛ ta̱a̱ maac ni̱ ciaaŋ -kä thi̱thtɛm ɣɔ̱n kɛ ɣöö lätdɛ cuɛ tin la gääkni̱ cu jakä ɣööŋ kä cu liɛɛth lo̱ny jɔ̱ɔ̱r ɛlɔ̱ŋ thi̱äk waath Greeli̱ gua̱th in 9 kä riɛt kɛ jɛ thi̱n.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Nuer : Kɛn ba̱lbethni̱ cuɛ kɛ lëëp kɛ jakä jiɔm kä bëë raar kɛ kui̱dɛ ɛn thi̱thtɛm kɛnɛ löny liɛɛth dha̱a̱ri̱ kä ta̱ŋni̱ min de burmiɛli̱ ti̱ 55,000 naŋ (gɛllɔni̱ ti̱ mi̱lli̱ömni̱ 2.3).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Nuer : Cie duŋ Di̱ɔ̱k kɛ cäŋdäär, jɛn ta̱ŋ cu bɛni̱ ŋot wä kɛn kɛ mi̱ thiiykɛ cuɛ ce̱tkɛ mi̱ ɛ thermal in ci̱ ma̱r rɛydɛ ta̱ŋ.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Nuer : Gua̱th dɔ̱diɛn in rɛwdɛ kɔntaimɛn mi̱ te piny ta̱ŋni̱ kä derɛ bärmiɛli̱ ti̱ 105,500 naŋ cuɛ ŋot ka̱nɛ thi̱ääk kɛ pekdɛ kɛɛliw.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Nuer : Kɛn laat tëë cua thöp, kä telebi̱ciɔn mi̱ wä kɛ la̱t, cuɛ jɛn nhiamdiɛn ɛn ɣöö ba tuɔɔk kä thi̱ni̱öör I̱ranian i̱ kɛn tha̱ŋciɔni̱ pua̱nykiɛn gɛɛr kɛn ɛni̱ duɔ̱ɔ̱r.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Nuer : Kɛn cu määni̱ ŋa̱ŋ yio̱o̱wni̱ kɛnɛ mëë caa ŋok ɛ kɛn Yurɔpian Yuni̱ön i̱ /ci̱kɛ liɛɛth bi̱ kɔak, min la ji̱ëkɛ pek mi̱ cop 80% ɛ kuilkan duŋ I̱ranian tin nööŋ kɛ ɛ tin kɔakɛ raar rööli̱ kɔ̱kiɛn.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Nuer : Rɛy lääri̱ tin la latkɛ raar rɛy jiɔm, OPEC cuɛ lari̱ naŋ liɛɛth raar kä cuɛ wä ni̱ piny ɛlɔ̱ŋ ni̱ kä bärmiɛɛli̱ ti̱ mi̱lli̱öni̱ 2.8 kɛ cäŋ kɛɛliw rɛy runi̱ ti̱ jiɛn rɛw.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Nuer : Jɛn kuäär wec indi̱i̱t ni̱, Ayatɔllaɣ Ali̱ Kamenie, cuɛ lat i̱ ɛnɣöö guic kɛ ni̱ liɛɛth jɛn ce̱tkɛ kɛ ni̱ ¨dhuur¨ tokɛ rɛy ni̱ni̱ ɛ ŋot Ira̱n I̱thla̱mik reboluciɔn rɛy 1979 kɛnɛ ɣöö ɛn wec pua̱nydɛ derɛ rɔ jakä lɔrɛ.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Nuer : Gua̱th ëë ci̱ kɛn kapthuli̱ cop Wi̱i̱muɔ̱ɔ̱n kä cukɛ wä kä jɛn atmɔthi̱pie̱r, kɛ pek mi̱ cie 5rw (thaak kueccuëëc), jɛn cua lip kɛ la̱th buayä mi̱ tɔt bɛ nyuɔ̱ɔ̱th naath rɛy Nɔrthɛrɛn Kali̱pörnia, Öregɔn, Nebada, kɛnɛ Yutaɣ.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Nuer : Kɛn kapthuli̱ bi̱ kɛ guic ɛlɔ̱ŋ ce̱tkɛ ciɛri̱ kuɛli̱ tin la jäl gɔ̱kɛ nhial kɛɛliw.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Nuer : Kɛn kapthuli̱ dɔ̱ŋ bi̱ kɛ te jäl kɛ pek mi̱ 12.8 km kiɛ maali̱ 8 rɛy thɛkɔndä, pɛ̈thɛ ɛlɔ̱ŋ kɛ jiɛndɛ kä Than Pra̱nthi̱thkö wëë kä Lɔɔth Anjeleth rɛy digikä kɛl.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Nuer : I̱thtarda̱dhti̱ bɛ mi̱ ji̱di̱t la̱th kɛ läny in ci̱ böththni̱ jɛn gua̱thni̱-diaal kɛ lunydɛ jɔk kɛ pɛ̈th ɛlɔ̱ŋ Wi̱i̱muɔ̱ɔ̱n ɛn ri̱äynhial, länydɛ kɛ jɛn mëë te thi̱n kä la̱thkɛ rɛy Duät 1969 gua̱th ëë luny Apöllö X möjul ëë ca jäkä nhial jɔk.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Nuer : ¨Jɛn bɛ ja̱l wi̱i̱ wɛth kɔdhti̱ nhiamdɛ ɛn Kali̱pörnia kɛnɛ ɣöö bɛ wä lɛ̈p nhial ɛ tokɛ kä Kali̱pörnia ɛ wä kɛ rɛy Öregɔn däärɛ ɛ wä kɛ rɛy Nebada kɛ Idaɣö kɛnɛ cothdɛ kä Yutaɣ,¨ Töm Dudhba̱ri̱, kuäär pröjek I̱thtarda̱dhti̱ cuɛ lat inɔ.English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Nuer : Mr. Rudd´ cuɛ lari̱ bɛ Kyötö ki̱laimɛt thaany mëë ci̱ Yunaitid I̱thtɛti̱th tɛk thi̱n, min bi̱ röl tin ci̱ cop wä ɛn matdɛ ɛmɔ i̱ thiɛlɛ mi̱ ŋäc nɛy ɛ thi̱n.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Nuer : Raan Aɣɔthti̱ralia mi̱ kɔn lät kä kuumɛ kɔndherbɛtib cuɛ lo̱k i̱ bɛ Kyötö ŋic, laarɛ jɛ i̱ bɛ ya̱ri̱ ta̱a̱ kuilkanä kɛ ɣöö jɛn di̱tdɛ tëkä kɔk köalä wi̱i̱cni̱ kɔ̱kiɛn, niɛ gua̱th ɛmɔ cuu wi̱i̱c ti̱ ce̱tkɛ India kɛnɛ Caina /ci̱kɛ bi̱ lɛ ŋot rɛy wi̱i̱cni̱ tin ca nɛn bä tol mi̱ di̱i̱t raar rɛy wi̱i̱cni̱kiɛn.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Nuer : Jɛn cua mëë di̱i̱t ɛlɔ̱ŋ mëë cua jiek rɛy lɛ̈ɛ̈ŋni̱ eBay´.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Nuer : Jɛn kɔmpanɛ cuɛ ŋa̱th kɛ ɣöö bɛ gua̱th tin tuɔɔk pa̱a̱y thi̱n jakä räth kɛnɛ ko̱kdɛ ɛlɔ̱ŋ rɛy gua̱thni̱ min I̱thkaypi̱ tekɛ gua̱th ti̱ bumɛ thi̱n, ce̱tkɛ Caina, Kuiccuëëc Yurɔp, kɛnɛ Bra̱dhi̱i̱l.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Nuer : Thanyi̱thni̱ cukɛ Enthelɛda̱th diw cie gua̱th in tëë thi̱n i̱ lätdɛ kɛnɛ ɣöö cua jɛn min took Thaturn´ä aithi̱ E cikä rɔ thi̱n.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Nuer : Enthelɛda̱th ɛ duɔ̱ɔ̱r la jɔc rɛy thölar thi̱thtɛm, jɔcɛ kɛ pek mi̱ cie 90 perthän kä lɛ̈pca̱ŋ min la lot ni̱ jɛ pua̱nydɛ päny.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Nuer : Jɛn ŋar cɛ benraar ɛ walɛ kä Könami̱ I̱thtɛti̱d rɛydɛ ɛn Japani̱thni̱ laatwaragkä min wëë kɛn /ci̱kɛ ŋar Ni̱ni̱ Bäkɛl bi̱ luɔnyraar rɛy Pallujaɣ.English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Nuer : Jɛn ŋar ɛ ta̱a̱ Köör Pallujaɣ Inrɛwdɛ, ɛ ko̱o̱r mi̱ ci̱ bɛc ɛ puc kam Ji̱ Amëri̱ka kɛnɛ di̱ëënyni̱ Ji̱ I̱rak.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Nuer : Jɛn ACMA bä cua jiek i̱ jɛn cieŋni̱ min ɛn bi̱di̱ö dɛ ca la̱th kä intɛrnɛt, Bi̱g Bra̱thɛr /caa ŋuɔ̱t ɛ tölkɛ rɛy ŋɔaani̱ tin ci̱ ŋuɔ̱t i̱ ba ɛ nhɔk i̱ ba la̱t rɛy jiɔm cie min cie jɛn mi̱dia ka̱nɛ kɔn kuëŋ kä rɛy jiɔm kä Big Bra̱thɛr wɛbthaid.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Nuer : Jɛn Ŋut Brɔɔdka̱thtiŋ Thärbi̱thethni̱ ŋuɔ̱n kɛ jɛ kɛ ta̱a̱ in bi̱ lät nyin intɛrnɛt, cieŋni̱ mëë cua kɛ ŋic ɛ la nyin Internɛt, jɛn nɛ yi̱k jɔɔc i̱ tëë thi̱n lätdɛ.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Nuer : Jɛn Yunaiti̱d I̱thtɛti̱th embäththi̱ min te rɛy Nairöbi̱, Kenya cuɛ tekɛ läär mi̱ larkɛ i̱ ɛ wi̱dun te cuŋä ¨ji̱ ji̱ääkni̱ kaa bëëni̱ kä Thömalia¨ te kɛn lät kɛ ɣöö baa buɔmni̱ ŋäpä jakä ma̱a̱r rɛy Kenya kɛnɛ I̱thi̱öpia.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Nuer : Jɛn U.S cuɛ lar i̱ jɛn läär jiëk kɛ jɛ kä ka̱nɛ lɛy kiɛ jakä jɔc kɛ latdɛ i̱ kɛn nɛn ti̱ la ma̱r kɛrɔ̱ kɛ buɔɔmni̱kɛɛl i̱ bi̱kɛ ma̱r ¨gua̱thni̱ ti̱ ci̱ ŋäcdiɛn ko̱k¨ rɛy I̱thi̱öpia kɛnɛ Kenya.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Nuer : Kɛ gua̱a̱th mi na̱n a ŋot Nyuuth ni Ciaŋ kɛnɛ Läär Kɔl-ba̱t, cu Ɣek kɛnɛ Jɔ̱ɔ̱n-thɔn bok ka̱m raar mi dee thuk ti gööl naŋ raar kɛnɛ lääri thukni kɛ gua̱a̱th ëë ŋotkɛ la gaat due̱l gɔ̱rä kä UW kɛ ruɔ̱n 1988.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Nuer : Ni mëë kua jɛ tok, ɛn Ɔ-niöön cuɛ la gua̱a̱th la̱t lääri ti thuɔ̱ɔ̱k, mi te kɛ gua̱a̱th kämä buɔkni raar, kɛ wɛbthaay mi cu gueel nɛɛni ti 5,000,000 nööŋ kɛ rɛy paay Wäl, lääri kɛ kui̱ ran kä rɔa, thuk ti te thi̱n ni ciaŋ rɛy thaakni ti 24, pɔdka̱thni, kɛnɛ wargak wec muɔ̱ɔ̱n mi pay tok kɛ kɔr ni̱ni̱ tëë pay wä mi cɔali ´Our Dumb World´.English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Nuer : Ɛn AI Gore kɛnɛ Kuäär dëcni ni Tommy Franks cu kɛ thäänyni wargakni lääri thukni tin nhɔk kɛnkɛ ka̱n (Ɛn duŋ Gore ɛ gua̱a̱th ëë ca jɛ lar thi̱n ɛ Ɔ-niöön i̱ jɛn kɛnɛ Tripper cukɛ tekɛ tɔ̱ɔ̱c mi gɔa ɛlɔ̱ŋ rɛy teekädiɛn kɛ kɔr pɛɛnädɛ rɛy kuaanyä kä Kɔɔlëg nikä 2000).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Nuer : Gɔ̱a̱a̱rkiɛn ti ŋuan cikɛ käth kuany kɛ ɣöö bikɛ ruac in latkɛ ɛ Jɔ̱n Ith-ti̱-waat kɛnɛ Thi̱ben Kɔl-ba̱t rɛy läärikiɛn ben guic kɛ guec mi di̱i̱t.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Nuer : Ɛn ŋar pana̱ni bä ɛ duɔ̱p mi cua lät ni kompëin ɛ ji̱ Wec in Di̱i̱t kä Bucharest gua̱a̱th in la la̱tkɛ ŋa̱a̱ri thi̱n mi nyooth ni ta̱a̱ gɔɔyä wec ji̱ Ro̱m in di̱i̱t mi la wec go̱rä ŋäcä ŋɔani kä nhɔakɛ.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Nuer : Ɛn wec puɔ̱nydɛ bɛ la jɛn min nhiam jɔk kɛnɛ cuec Yurɔp min lät ŋar CowParade, mi la ŋar tɛthkä lɔaac in nhiam wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n, kam paay Ba̱kɛl kɛnɛ Pay Bädäk rɛy runä nɛmɛ.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Nuer : Ɛn läär in ca cɔal ɛn wa̱lɛ bä cɛ la̱t kumɛ mi gɔa lɛni nyoth mëë ca la̱t kɛ Pay Diɔ̱k rɛy runä nɛmɛ kɛ luäkdiɛn kɛ ka̱p ŋɔani ti gööl.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Nuer : Mi wa 300 mat thi̱n bikɛ pek mi 1,300 kuakni ti kapkɛ cop ti dëë jek kɛ ɣöö dëë ŋuan in ci ŋuan kɛ naath jakä kuiy.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Nuer : Christopher Garcia, mi la ram in la ruac kɛ naath ɛ thia̱k kä Muktäb Bolithni kä Lɔth An-jɛ-lɛth, laarɛ jɛ ɛn ɣöö ɛn wut ëë ca jek duer guɛckɛ ni to̱l in cɛ ŋuɔ̱t töl kɛ jɛ kä pa̱lkɛ yäri in cɛ ŋɔak ya̱r kɛ jɛ.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Nuer : Ɛn nyuuth /ka̱njɛ ŋar ŋar rɛy pua̱a̱ny; ɛn rialɛ ikä la̱tkɛ jɛ kɛ köl ciɛɛŋä ti ca̱a̱r ti ca biɛl a gɔaa kɛ biɛɛl malä kɛnɛ nhök mi gɛɛr ¨O¨ kɛ kuën uruɔ̱ɔ̱p in te piny in cɔali ¨e¨.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Nuer : Ɛn lueŋ mi dɛ̈ɛ̈r rɛy pi̱i̱ni no̱o̱ŋɛ thia̱a̱ŋ Karenia brevis gua̱a̱th kɛl ɛ lɔ̱ŋ kɛ ta̱a̱ mi di̱i̱t, ley mi tekɛ ra̱a̱l kɛl ni cäkädɛ rɛy yiëër.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Nuer : Ciɛŋ ti gööl deekɛ rɔ̱ mat kä dëë kɛn ciɛŋ ti bum nööŋ, kä dëë kɛn jiath ɛmɛ jakä pith ɛ lɔ̱ŋ ɛ bɛ ga̱k.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Nuer : Ɛn jiath ɛmɔ no̱o̱ŋ wäl lueŋä mi deeräl nath ya̱r amäni rɛc.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Nuer : Rɛc la malkɛ li̱w kɛ kui̱ lueŋä min di̱i̱t min la te rɛy pi̱i̱ni.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Nuer : Dee naath juey jek kɛ ŋua̱cdiɛn kɛ pi̱u ti jiäk ti naŋkɛ nhial rɛy jɔam ɛ jiɔm kɛnɛ rieth pi̱i̱ni kɛ rɔ̱.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Nuer : Ni tukädɛ, muaŋ pi̱i̱ni Gonu, mi cɔalkɛ ciötdɛ kɛ kui̱ dɛɛni jiaath kɛ thok ji̱ Maldives, cɛ jɔam tin görkɛ cop kɛ pek kilömiti̱ri̱ ti 240 kɛ thaak kɛl (149 kɛ thaak ɛ na̱n).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Nuer : Ɛn ruɔ̱n waaŋni nɛmɛ ɛn wa̱lɛ, jɔam tekɛ kä 83km/h, kä guɛckɛ jɛ ɛn ɣöö bikɛ rɔ̱ rep kɛ wä nhial.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Nuer : Kɛ cäŋkä Diɔ̱k, cu Ti̱i̱m Wec United States min la ŋar Kurɛ Tetni Wi̱c (NBA) ŋa̱a̱ri diaal tin ŋarkɛ kɛ tet ka̱p cuɔ̱ŋ kɛ kui̱ jua̱th KÖBID-19.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Nuer : Ɛn ca̱r in ca ka̱n ɛ ji̱ NBA cuɛ la thuɔ̱k mëë ca ŋäär kɛl kä ji̱ Utah Jazz käp ɛ juey KÖBID-19.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Nuer : Kɛ ta̱a̱ cɔ̱ɔ̱kä nɛmɛ, nɔmɔ lotdɛ ni ɣöö ɛn dääk tookɛ rɔ ni wen a /ci maa ta̱a̱ in ca diiw ni jɛ ɛ tin la tuɔɔk rɛy pua̱a̱ny.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Nuer : ¨Nɔmɔ lotdɛ ni ɣöö ti diaal dëë kɛ luɔc guäthdiɛn,¨ laarɛ ram mi go̱o̱r ŋäc kä duɔ̱ɔ̱r gua̱a̱th La̱t Go̱rä Ŋäcä kä Rift Valley Ro̱o̱l Buuny kɛnɛ rami lätkɛ kɛɛl rɛy la̱t, Bër-ɣänɛ A̱th-paw.English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Nuer : Amäni mi ce̱t kɛ täämɛ, ɛn AOL cɛ rɔ luäŋ kɛ wä nhiam kä cɛ thuuk IM rialikä kɛ gua̱a̱th mi tɔt, kɛ ɣöö ŋa̱ckɛ jɛ ɛ lɔ̱ŋ kä United States.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Nuer : Kɛ guer in ca guiir ni nɛmɛ, ɛn ta̱a̱ lɔrä nɛmɛ dɔ̱ŋ derɛ thuɔ̱k.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Nuer : Ɛn nämbär nɛɛni tin ciaŋkɛ Yahoo! Kɛnɛ lät Microsoft mi wa kɛ mat kɛɛl bikɛ kööŋ kɛ nämbär nɛɛni tin ciaŋkɛ AOL.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Nuer : Ɛn Duel Yio̱o̱ni ni Rock cua jɛ jakä di̱t rɛy wec kɛ 2008 mi guur nyuuth kä ɣöö ɛn kampani cɛ luäk jek kɛ pɛ̈th kä kumɛ UK.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Nuer : Ɛn Nhiam Ɣɔaa Rock cuɛ luäk jek kɛ kui̱ kä ɣöö cɛ rɔ la̱th rɛy ŋuäli ti tiɛni tëë ci tuɔɔk kɛ 2007.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Nuer : Ɛn Buɔ̱n Tha̱a̱r Ri̱-caad Bura̱n-thɔn mi cɔali Ba̱a̱-ji̱n cuɛ tekɛ pek mi cuɛ la̱th piny dueel yio̱o̱ni kä cua jɛ lo̱k kɛ gua̱a̱th ëë jakɛ dueel yio̱o̱ni kä ɣöö ba jɛ ŋic rɛy wec.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Nuer : Kɛ ruɔ̱n 2010, mëë ca jɛ ŋa̱c rɛy wec, ɛn dueel yio̱o̱ni min ŋa̱ckɛ min te wic caarä Nhiam Ɣɔaa Rock plc cua jɛ woc kä ´duel yio̱o̱ni mi jiääk´, Nhiam Ɣɔaa Rock (Yiën Kuakni).English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Nuer : Ɛn Ba̱a̱ji̱n cɛ luäŋ ni ´duel yio̱o̱ni´ mi gɔa kɛ kök kä rɔa min te Nhiam Ɣɔaa Rock, a /ci ma kampani min yiɛɛn kuak.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Nuer : Nɛmɛ ŋa̱thkɛ jɛ ɛn ɣöö derɛ la gua̱a̱th in dhieecdiɛn rɛy ca̱a̱tdɛni wec muɔ̱ɔ̱n min guic naath ɛ mi ci päl ala mi göl gua̱a̱th dɔ̱diɛn mi kulɛ pɛn wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Nuer : Rɛy päämni ti 24,000 ti ŋa̱ckɛ ɛn ɣöö ci pɛn wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n, ɛ ni 34 kä rɔ̱ ɛ kɛn gueckɛ ɛn ɣöö kɛ pääm tin thuɔ̱ɔ̱k tin bëë wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n in dɔ̱diɛn.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Nuer : Pääm wäl dhieec kä kɛn pääm ti̱ti̱ cakɛ jek ɛn ɣöö cikɛ dɛ̈ɛ̈m ala nhiaal kɛ Pay Ba̱rɔw ëë ci wä.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Nuer : Tha̱a̱ŋ päämni, ti dak nëndiɛn ɛ lɔ̱ŋ wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n, la kɔakɛ kɛ a tookɛ kä US$11,000 a wëë kä $22,500 kɛ pek kä kɛl mi ca thɛm, mi di̱tni jɛn ɛ lɔ̱ŋ nikä wäl kä kök in la kɔakɛ da̱a̱p kɛ jɛ.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Nuer : Kɛ ta̱a̱ in wëë kɛ ŋar, Kɛthɛ-lööw-ki̱ cuɛ duɔth ala ram min di̱i̱t ni jɛn rɛy Ŋarä Gerä Thuɔ̱rbiɛɛli kɛ pek mucni ti 2,250.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Nuer : Muc da̱ŋ ba̱rɔw a wëë piny, Jɔ̱ɔ̱n-thɔn cuɛ thuɔ̱k ala rɛw nath kɛ pek mi cop 2,243.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Nuer : Gua̱a̱th in diɔ̱ɔ̱kdiɛn, Ɣa̱m-lin cuɛ te thi̱n kɛ muc ti jiɛn rɛw, ɛ ni ɣöö cuɛ tekɛ dhieec nhiam Böw-ya. Kɛɛn kɛnɛ Turuu-ɛk, Jr. cukɛ thuɔ̱k ala dhieec kɛnɛ ba̱kɛl nath ɛ guɔ̱ɔ̱r kɛ rɔ̱ ce̱tkɛ ta̱a̱ ɛmɔ kɛ muc ti 2,220 kɛnɛ 2,207.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Nuer : ith-ti̱waad, Gɔr-dɛn, Kɛn-thɛth, kɛ Ɣa̱r-bi̱k cukɛ gua̱a̱th nɛɛni da̱ŋ wäl naŋ ala ɣöö tekɛ nhiam kɛ kui̱ Ŋarä Gerä Thuɔ̱rbiɛɛli kä ŋotkɛ kɛ ŋa̱a̱ri da̱ŋ ŋuaan ti ci duɔth jɔk.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Nuer : Dëc in te yieer kä US laar kɛnɛ bä ɛn ɣöö guic kɛn min ci rɔ la̱t kɛ kui̱ rikä min ci tuɔɔk.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Nuer : Cikɛn ɛ lɛni lar bä rɛy ruac, ¨Kɛn la̱a̱t lätkɛ kɛ ɣöö dee kɛn duɔ̱ɔ̱p in gɔa in dëë kämni babuur raar kɛ jɛ jek¨.English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Nuer : Nɛy ti bieem cukɛ babuur pieth maany, ɛn babuur puɔ̱nydɛ wëë kä Puɛr-tɔ Pirin-thɛ-tha mi te kä Palawan.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Nuer : Ca jɛ la̱th tetdä Dëcni U.S. tin la te yieer mi cɔali Seventh Fleet mi te kä Tha-thɛ-bö, Naga-tha̱ki kä Japaan.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Nuer : Kɛn nɛy tëë ma̱a̱k kɛ Mumbai cupkɛn kɛ böt kɛ Pay Wa̱l Kɛl cäŋkä 26, 2008, kä cukɛ buɔmni ba̱a̱r kɛɛl kɛ rɔ̱, mäc ti jiäk kä cukɛ gua̱th ti ŋuan yɔ̱a̱t mäc ce̱tkɛ Chhatrapati Shivaji mi la thieŋ kɛ naath kä gua̱a̱th kä babuur raar amäni Duel Mieth ni Taj Mahal min ŋa̱ckɛ.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Nuer : Na̱ŋ lääri mi la̱tkɛ ɛ Dee-bid Hed-liy cɛ luäk ɛ lɔ̱ŋ kɛ ta̱a̱ thidadä mi cua la̱t ɛ wutni 10 ti bëë kä buɔ̱n dëcni Pakistan mi cɔali Laskhar-e-Taiba.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Nuer : Ɛn ko̱r ɛmɔ cɛ ta̱a̱ mi jiääk nööŋ kam In-diaa kɛnɛ Pakith-tan.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Nuer : Kɛɛl kɛ kua̱r tin di̱t tɔ̱tɔ̱, cuɛ ji̱ Tɛk-tha̱th jiök ɛn ɣöö tëëkɛ ka̱a̱th ti ca kuany kɛ ɣöö dëë mal nɛɛni diaal la̱th lät rɛy wec.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Nuer : Pëëri cɛ jɛ lar i̱, ¨Tëëkɛ gua̱th ti dak daak ɛ lɔ̱ŋ wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n ti ca rialikä kɛ ɣöö dee kɛn riɛk in ca lat wa̱nɛmɛ kulɛ käp cuɔ̱ŋ.English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Nuer : Ɛn kuäär wec bä cɛ jɛ lar i̱, ¨Ɛn wa̱lɛ, cakɔ jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö tha̱a̱ŋ gan duël gɔ̱rä caa kɛ jek ala ɣöö cikɛ rɔ̱ thiëëk kɛ nɛy ti ca käp ɛ juey.¨English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Nuer : Cuɛ ŋot kɛ mi laarɛ jɛ inɛ, ¨Ɛn riɛk ɛmɛ di̱tdɛ. Ŋäcni jɛ ɛn ɣöö la̱tda tëë ni thi̱n kä lätdɛ ce̱tkɛ ta̱a̱ in görkɛ.¨English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Nuer : Mi wa jɛ jek, ɛn jekdɛ bɛ nyoth ni ta̱a̱ A-len kɛ run ba̱däk kɛ görɛ kɛ Mutha̱-ci.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Nuer : Kɛ guuri kä min la nyooth pi̱w yiëër ɛn riɛk ëë ci tuɔɔk jëkɛ jɛ kɛ ROV.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Nuer : Ram kɛl kä nɛy tin ria̱ŋ wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n, A-len laarkɛ jɛ ɛn ɣöö cɛ ria̱ŋdɛ mi di̱i̱t ɛlɔ̱ŋ la̱th kä nyin yiëër kä cuɛ lätkɛ tok kɛ jekdɛ kɛ Mutha̱-ci mi la̱th lät ala la̱tdɛ kɛ gua̱a̱th mi bäär ni mëë te naath ko̱o̱r.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Nuer : Cuɛ kɛ̈k mi jiääk jek gua̱a̱th ëë tëë kä Atala̱n-ta kä cua jɛ ŋic kɛ kui̱ ŋacä ŋɔanidɛ kɛ tuk duël gɔ̱rä rɛy rɛ̈ɛ̈k.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Nuer : Kɛ ruɔ̱n 2009, cua jɛ moc muc mi la muc Raami ci Cuɔ̱ŋ Kɛɛl kɛ wec kɛ ruɔ̱n.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Nuer : Gua̱a̱th ëë ka̱mkɛ jɛ mucdɛ, duël gɔ̱rä Atala̱n-ta cikɛ pa̱a̱th ɛ lɔ̱ŋ rɛy ɣɔ̱ɔ̱ni tin la la̱tkɛ.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Nuer : Kɛ kɔr gua̱th mi ciɛk, cu Thok Ŋuɔ̱tni Lääri Atala̱n-ta duɔ̱ɔ̱r la̱th rɛy jɔam mi nyooth riɛk kɛ kui̱ lääri ɣɔ̱ɔ̱ni.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Nuer : Ɛn laäär nyoothɛ jɛ i̱ ci lääri kɛ kui̱ ɣɔ̱ɔ̱ni wä nhial kɛ pɛ̈th ɛ lɔ̱ŋ, kä cu duel gɔ̱rä riɛk nɛn rɛydɛ ɛni ɣöö thiɛlɛ mi cukɛnɛ lɛl kɛ kui̱ kä ti ce̱t kɛ tɔ̱.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Nuer : Cuɛ jɔɔc kɛ kɔrɛ wargakni lääri cakɛ ŋar ŋar ɛ Ɣa̱l, kɛɛl kɛnɛ nɛy ti 34 ti la kua̱r duël gɔ̱rä, kä thöpkɛ jɛ ala balak kɛ 2013.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Nuer : Ɛn kumɛ Iri̱-la̱n ti̱mɛ jɛ naath ɛn ɣöö dëë ŋuɔ̱t kumɛ rialikä kɛ pɛ̈th kɛ ɣöö dëë ciaaŋ in cieŋ kɛ naath kulɛ rialikä.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Nuer : ¨Gɔaɛ ɛn täämɛ kui̱c puɔlä pua̱a̱ny wec kɛnɛ guec kɛ cuɔ̱ɔ̱ŋ nath rɛy wec ɛn ɣöö dëë ŋuɔ̱t la̱th piny kɛ pɛ̈th¨, laarɛ raan lääri kumɛ.English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Nuer : Ɛn Kuär Puɔlä pua̱a̱ny cɛ tekɛ ti latdɛ kɛ kui̱ ciɛɛŋä nath rɛy wec kɛ na̱ŋ in naŋkɛ ŋuɔ̱t ti ca la̱th piny rɛy wec ɛn ɣöö /ci bi jääny kɛnɛ wal ti kɛ̈c kɛ̈ɛ̈c tin ya̱rkɛ naath ni mëë tuɔkɛ yäri ŋuɔ̱tni.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Nuer : Ɛn Jarque tëë ŋarä kɛ kui̱ ŋarä in bi ben kä Kɔba-cianö kä I-ta-li ɛn wa̱lɛ ruɔ̱n waaŋni. Cieŋɛ dueel mieth ti̱i̱mädiɛn kɛ kui̱ ŋarädiɛn in ba ŋar kɛ Yiöm La̱a̱t kɛ ji̱ Bolonia.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Nuer : Jɛn cieŋɛ dueel mieth ti̱mädiɛn a ŋot kɛ kui̱ ŋarä mi ca rialikä mi dëë ŋar kɛ Cäŋ Lɔ̱ŋä kɛ Bolonia.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Nuer : Cua thurbil naŋ kä Six Flags St. Louis kä Missouri kɛ ɣööbikɛ ŋar kɛ nɛy tëë cakɛ kɔak thi̱n.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Nuer : Kɛ 1:15a.m. Kɛ Cäŋkä Ba̱kɛl kɛ thok nɛɛni tin la nëën, ɛn thurbil cuɛ wä kɛ gua̱a̱th mi tekɛ nuur mi tɔ̱c gua̱a̱th ëë cu thurbil mi tɔt rɔ ri̱t nhiamdɛ.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Nuer : Kɛ wäär paay Bädäk cäŋkä 9, waŋ Marakot tëëkɛ miti̱ri̱ ti jiɛn ba̱rɔw ti na̱n kɛ rɛk Cay-na in cɔali Pujian.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Nuer : Diɛwkɛ jɛ ɛn ɣöö muaŋ pi̱i̱ni mi di̱i̱t wëë kä China kɛ kph wälkɛl.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Nuer : Kööt ria̱a̱c cuakɛ moc kɛ pi̱w gua̱a̱th ëë li̱bkɛn rɛy lëth mi tekɛ di̱gi̱ri̱i̱yni ti 90 (F).English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Nuer : Läät maac mi di̱i̱t ni Scott Kouns laarɛ jɛ i̱, ¨Cɛ la cäŋ mi tekɛ leth ɛ lɔ̱ŋ kä Thanta Kilara kɛ jɔam ti gööl ti te kä 90.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Nuer : Bär thaakä mi tekɛ lät ti ŋuan derɛ la mi jiääk ɛ lɔ̱ŋ, kɛ lär kä mi tɔt, kä cuɛ ti cop thaakni naŋ kɛ käm raam kɛl raar rɛy ria̱a̱c.¨English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Nuer : Ith-ku-macer mëë ci ŋar päl kɛ 2006 kɛ kɔr kä mëë cɛ pa̱a̱th kä Puɔmula 1 nikä ba̱rɔw, cua jɛ go̱r ɛn ɣöö derɛ gua̱a̱th Pilipɛ Matha guäl mi ci tekɛ bɛ̈c pua̱a̱ny.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Nuer : Ɛn raan wec Buradhi̱i̱l cɛ tekɛ bɛ̈c wec mi di̱i̱t ɛ lɔ̱ŋ kɛ kɔr kä mëë cɛ pɛ̈ɛ̈n kɛ 2009 kä ŋar Ɣa̱ŋ-gari mi cɔali Gi-ra̱n Pirik.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Nuer : Ɛn Matha bɛ te raar rɛy ŋarä kɛ jɛn 2009 kɛɛliw.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Nuer : Ariath cua jɛ jekni juey, laarɛ kuär ni Röd-rigö Ariath.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Nuer : Ɛn juey kua̱r cɛ tekɛ gua̱a̱th, ɛni ɣöö bɛ te gua̱a̱thdɛ kä rɔa cäŋ kɛ kɔr ni̱ni̱.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Nuer : A /ci ma leth pua̱a̱ny kɛnɛ bɛ̈c röol, cä puɔ̱nydä jek ala ɣöö cɛ pual kä bä lätkä la̱t kɛ kui̱ ruac in la la̱tdä.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Nuer : ¨Diɛwä jɛ ɣöö bä loc kä lätkä diaal kɛ Jiëc La̱t,¨ laarɛ Ariath rɛy ruac.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Nuer : Pëli-ciaa, mi la ram kɛl rɛy muaŋä min 4 mi cɔali Thapiir-Ci̱mcɔn, ci lɔcdɛ jiath ɛ lɔ̱ŋ ŋot ken Rɛw Lätni ni thuɔ̱k.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Nuer : Duɔɔthkɛ la tekɛ kɛ nyuɛ̈ɛ̈r gua̱thni ti ca go̱l ɛ pi̱w, ɛni ɣöö ŋotdɛ, thiɛlɛ mi ca ya̱r kiɛ thiɛlɛ nyɔc mi ca lat.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Nuer : Ɛn nhiaal, mi cop pek mi 6.34 kɛ wädɛ nhial kä Oaɣu, ca jɛ lat ala ¨mi gɔa¨.English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Nuer : Tha̱a̱ŋ nhiëli cukɛ ben kɛɛl kɛ ma̱a̱r mi di̱i̱t kɛnɛ yiel mi di̱i̱t.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Nuer : Ɛn Tuin Otɛr cɛ dee cuɔ̱ŋ pan kä Kokoda ala riääc nhial PNG mi tekɛ CG4684, ɛni ɣöö /kenɛ wä guäthdɛ.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Nuer : Kɛ wädɛ kä di̱giɛɛkni da̱ŋ wa̱l a ŋot /kenɛ ni käny piny kɛ bendɛ min rɛwdɛ cuɛ bath.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Nuer : Ɛn gua̱a̱th rikä ca jɛ jek ɛn wa̱lɛ kä jekdɛ bumɛ kä cua bolithni wutni da̱ŋ rɛw la̱th thi̱n kɛ ɣöö bikɛ gua̱a̱th guic kä bikɛ nɛy tin ci kään jek.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Nuer : Ɛn gör ca jɛ ya̱r ɛ jiɔm in kɛl ëë no̱o̱ŋ riääc nhial ɣöö bi tekɛ riɛk gua̱a̱th ëë känyɛ piny.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Nuer : Kɛ ruac in larkɛ ɛ lääri, dueel mi te Wi̱c Caarä Macbeth cɛ ma̱r kɛ ja̱th mi ci yiäk thi̱n.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Nuer : Kuär mi te kɛɛl kɛ kampani jäthä cuɛ jɛ la̱r naath gua̱a̱th ëë cɛ tekɛ ram ci yɔ̱a̱t kɛ kui̱ jäthä.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Nuer : Mëë ci kua̱r cop, cu duel cu ma̱r.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Nuer : Thiɛlɛ ji̱ buɔ̱ɔ̱tni ti ca lat, ɛni ɣöö nɛy ti ba̱lkɛ dhieec latkɛ jɛ ɛn ɣöö ci lo̱ckiɛn baath gua̱a̱th ëë tuɔɔk ma̱r kä ca kɛ moc wal.English : No one was inside the apartment.

Nuer : Thiɛlɛ ram te rɛy duëël.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Nuer : Kɛ jɛn gua̱a̱th ɛmɔ, nɛy ti cop 100 ti cieŋ ɛn wa̱nɔ cua kɛ naŋ gua̱a̱th dɔ̱diɛn.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Nuer : Ɛn ŋar kurɛkä piɛny in tɔt kɛnɛ ra̱gbi larkɛ jɛ ɛn ɣöö ba kɛ luɔ̱ɔ̱c kä ŋa̱a̱ri wec muɔ̱ɔ̱n tin di̱t.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Nuer : Kua̱r wec muɔ̱ɔ̱n tin ca kuany kɛ kui̱ ŋarä cikɛ mat kä ɣöö dëë ŋa̱a̱ri tin kɔ̱kiɛn mat thi̱n rɛy dolädiɛn ɛn wa̱lɛ kä Berlin. Ɛn ra̱gbi, ji̱ ra̱gbikä, kɛnɛ ji̱ kurɛkä piɛny in tɔt cua kɛ kuany rɛy ŋa̱a̱ri da̱ŋ dhieec kɔ̱kiɛn ɛn ɣöö i̱ kɛ kɛn ba ŋar tɔ̱ rɛy ŋarä min wä naath thi̱n wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Nuer : Ŋar Thikua̱a̱c, karatëë kɛɛl kɛ ŋa̱a̱ri tin la naath rɔ̱ la yɔ̱ɔ̱c thi̱n kɛ ciökiɛn kɛ piny cuŋä cua jɛ ɣɔ̱n ɛn ɣöö dëëkɛ mat rɛc ce̱tkɛ kurɛ tetni kɛnɛ kurɛ min kɔ̱c kɔ̱c, tëë cua ba̱ny raar rɛy ŋarä wec muɔ̱ɔ̱n kɛ 2005.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Nuer : Ɛn ca̱p dee jɛ thany ji̱ IOC kɛ duɔliɛn kɛ Pay Wäl kä Kɔpɛn-ɣa̱gɛn.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Nuer : /Cikɛ nɛy diaal tëë nhɔk jɛ ɛn ɣöö dëë män mat rɛc.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Nuer : Ŋäär mi ci mɛdɔl kɔn naŋ kɛ Ŋar 2004 mi cɔali Ami̱i̱r Ka̱n laarɛ jɛ i̱, ¨Ni piny diɛɛwä jɛ ɛn ɣöö män /cikɛ dee nyiëëny. Nɔmɔ ɛ guecdä.¨English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Nuer : Cäŋni min cɛ ruac bä cɛ jɛ lar ɛn ɣöö bɛ te kɛɛl kɛ ji̱ Buruti̱c rɛy ŋarä min ba ŋar kɛ 2012 kä Lɔn-dɔn.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Nuer : Lieŋ luɔ̱k in nhiam la̱t jɛ kä Luak Luɔ̱k wec Ba̱r-miŋ-ɣa̱m kä cuɛ thuɔ̱k kɛ cäŋ kä 3 kä pay bädäk.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Nuer : Ram min la lat laari, mëë ca käp gua̱th in tuɔɔk duɔ̱ɔ̱r thi̱n, gaakɛ ko̱r in ci tuɔɔk kä larɛ jɛ ɛn ɣöö känɛ landit kɛ ɣöö bɛ rɔ kulɛ gaŋ kɛ gidha̱tni tëë yuɔ̱rkɛ jɛ ɛ nɛy ti cuɔpkɛ jiɛn diɔ̱k.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Nuer : Blake cua jɛ kum kɛ ɣöö cɛ ta̱a̱ ë dëë lat ni luk ŋar ŋar.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Nuer : Cu kuär luɔ̱k Blake jiök i̱ ¨ciɛ mi lua̱ŋkɛ kɛ tëŋ¨ ba jɛ naŋkä thijin.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Nuer : Ɛn buɔ̱m mi ca̱r ɛ buɔ̱m mi ca la nɛ̈nkɛ ɛ ŋiny mi lät wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Nuer : Ɛn ta̱a̱dɛ ŋa̱ckɛ jɛ kä rɔa kɛ kui̱ kä tin diaal tin la no̱o̱ŋɛ kɛ rëp di̱tdä wec muɔ̱ɔ̱n.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Nuer : Tanyti̱i̱thni cikɛ muɔ̱n jek ti te kut pay ti cɔalkɛ muɔ̱n lobate ti pay rɔ̱ cak kä pay gua̱a̱th la wëë kɛ mi thuk dɔapdɛ ɛ määth.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Nuer : Kɛn muɔ̱n ɛ ti̱i̱ jëkɛ kɛn diaal waaŋ path kä jɔckɛ ala ti thiɛl gɔɔy, kä nyoothɛ jɛ ɛn ɣöö kɛn tëë cak kɛ pay kɛ tuɔɔk.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Nuer : Ɛn ruac ɛmɛ gua̱ckɛ kɛnɛ ruac in laar jɛ ɛn ɣöö i̱ pay thiɛlɛ jɛ ti ŋuan ti ce̱t kɛ tɔ̱ ti tuɔɔk thi̱n.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Nuer : Ɛn wut ɛmɔ cuɛ thurbil mi tekɛ ciök diɔ̱k kä tekɛ ti dee ma̱a̱r thi̱n gëër rɛy nath.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Nuer : Ɛn ram min guɛckɛ i̱ dee naath mär kɛ buɔm cua jɛ yiɛn, kɛ kɔr kä mëë cɛ buɔ̱ɔ̱t jek.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Nuer : Ŋotdɛ kɛ mi kueckɛ ciötdɛ ɛ kua̱r ɛni ɣöö ŋa̱ckɛ jɛ ɛn ɣöö ɛ ram kɛl kä buɔ̱n nɛɛni tin cɔali Uighur.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Nuer : Nadia, mi dapkɛ kɛ Pay Ba̱ŋuan cäŋkä 17, 2007, ɛ Thɛtha-riin cuɛ te dueel dapä kä Alë-ik, Ra̱ciaa, kä cuɛ tekɛ pek thiɛkä mi cop 17 kɛ thiak 1.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Nuer : ¨Cakɔ ga̱a̱c kɔn diaal,¨ laarɛ mat gatdä.English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Nuer : Mëë ca thiec i̱ ɛ ŋu ci gua̱n gatdä jɛ lar ɔ, cuɛ loc i̱ ¨Thiɛlɛ mi derɛ lar kä cu cuɔ̱ŋ ni jɛn kä lathɛ wäŋkɛ.¨English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Nuer : Bɛ lät ce̱tkɛ pi̱w. Buɔykɛ ɛ pak ce̱tkɛ pi̱w.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Nuer : Mi cuŋi kɛ thok yiëër, deri pääm kɛnɛ ti nya̱th nya̱a̱th tin te piny yiëër nɛn.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Nuer : Kɛ pek ŋäcä min te kɛ nɛy, teni puɔ̱ny kɛl thi̱n kä rɔa mi nyooth buɔ̱mdɛ kä lenyɛ Titan, kä ciötdɛ cɔalɛ Piny,¨ laarɛ I̱th-tɔpan.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Nuer : Duɔ̱ɔ̱r tookɛ rɔkɛ Pay Kɛl cäŋkä 1 gua̱a̱th ëë took nɛy da̱ŋ wäl rɛw ti wee wä nhiam göny kä muktäb kua̱r ni Obanadhawa ɛn ɣöö /ken kɛn kadnikiɛn tin cieŋ kɛ kɛ kiɛ nyin wec jek rɛy runä.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Nuer : Pan, cu muktäb wargakni malëc luɔ̱c ji̱ wec kɛnɛ ji̱ lääri mëë ca jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö i̱ dho̱o̱l cɛ wargakni ti 600 tɔ̱w, amäni wargakni runä mi jidit ti cop 429, ti /ka̱n nöŋ jikiɛn tëë dëë kɛ lot.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Nuer : Ri̱tni paay kɛ rɔ mi thiɛl ciöt kä Chandrayaan-1 cɛ la̱tdɛ kɛ guec kä tin no̱o̱ŋ pay kɛ ka̱m raar, mi yär pay kɛ kilömiti̱ri̱ ti 1.5 kɛ kɛ kɔr thɛkɛnä (3000 ɛ na̱n kɛ thaak), kä cuɛ ben cuɔ̱ŋ ni gekä paay mi thieek kɛ jɔk path.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Nuer : Cäŋ ni min kapɛ kuak taanyti̱thni ti buɔ̱m buɔ̱ɔ̱m kɛ rɔ kɛɛl, ɛn guec path kapɛ bɛɛr we̱c India kɛ rɔ kɛɛl, kä cɛ jɛ la̱th kui̱c ni diaal.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Nuer : ¨Tɛ̈th lɔaac kä nɛy tëë ciɛ nhɔk i̱ bi cuɔ̱ŋ kɛɛl kɛ rami ca yiɛn ce̱tkɛ ɣä,¨ Thiri-pɔn cuɛ jɛ lar rɛy dolä ji̱ lääri.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Nuer : Tha̱a̱ŋ nath dɔ̱ŋ /cikɛ dee mat thi̱n ɛni ɣöö cien diɛɛr.English : I am happy that there are people willing to support me.

Nuer : Ci lɔcdä tɛɛth kɛ ɣöö tëëkɛ nɛy ti nhɔk jɛ ɛn ɣöö bikɛ cuɔ̱ŋ kɛɛl kɛ ɣä.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Nuer : Ni mëë jek wec Pakith-tan kumɛdɛ kä British kɛ ruɔ̱n 1947, ɛn kuär Pakistan cuɛ la̱a̱t kuany ti la ¨La̱a̱t Kumɛ¨ ti dëë FATA yiɛn ɛ kɛn, mi tekɛ buɔ̱m mi di̱i̱t ɛlɔ̱ŋ ɛn wa̱nɔ.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Nuer : Kɛn kua̱r kumɛ ti̱ti̱ tekɛ kɛ lua̱ŋ kɛ luäkdiɛn kɛ kumɛ kɛnɛ ji̱ ŋuɔ̱tni rɛy matdä ruac ëë ca mat mi te kä Ŋut in 247 kä Pakith-tan.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Nuer : Duel ciɛɛŋä gan duël gɔ̱rä cɛ ma̱r ɛn wa̱lɛ kä Mecca, wec Jalaabni mi di̱i̱t kɛ mi ce̱t kɛ thaak 10 ɛn ruɔ̱n waaŋni thaak wec.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Nuer : Ɛn duel puɔ̱nydɛ cieŋ ji̱ ŋäthä ti ŋuan thi̱n ti ca wec in di̱i̱t ben gui̱l kɛ kui̱ ŋarä hajj mi la duŋ gäthä.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Nuer : Kɛn nɛy tin la ja̱al tëë cieŋ dueel ŋuani Duɔɔl Arab thi̱n.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Nuer : Ɛn pek nɛɛni tin ci li̱w bäälɛ 15, kä guɛckɛ jɛ cie dɔ̱ŋ derɛ wä nhial.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Nuer : Leonob, mi cɔal bä i̱ ¨tanyti̱th nhial in 11¨, cuɛ la ram kɛl kä ti̱i̱m tanyti̱thni̱ nhial kä Mat ji̱ Thöbiɛt.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Nuer : Kɛ Pay Diɔ̱k cäŋkä 18, cuɛ ja̱l kɛ wädɛ nhial kä cuɛ la ramin nhiam kɛ wä rɛy pua̱a̱ri, kiɛ ¨ja̱l nhial¨, kä cuɛ duɔth raar nhial kä rɔa kɛ kɔr digiɛɛkni wäl rɛw.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Nuer : Cuɛ muc mi lotni ɣöö ¨Kuär Matdä ji̱ Thöbiɛt¨, jek mi la luth mi di̱i̱t ɛ lɔ̱ŋ rɛy lätni Matdä ji̱ Soviet kɛ kui̱ la̱tdɛ.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Nuer : Kɛ kɔr runi da̱ŋ wäl kɛ kɔrɛ, cuɛ ji̱ Thöbiɛt böth rɛy ja̱l mi cɔali Apölö–Thöyudh mi nyooth jɛ ɛn ɣöö ja̱l nhial cɛ thuɔ̱k.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Nuer : Cuɛ wee i̱ ¨Thiɛlɛ ŋäc ŋɔani mi dëë laar ni ɣöö dɔ̱ŋ dëë naath maak kɛ pɛ̈th.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Nuer : Kä inɔ, ɛn ɣöö ci riɛk luäär kɛ wädɛ kɛ di̱t /cɛ lotni ɣöö ɛn riɛk kɛɛliw i̱ cɛ thuɔ̱k.¨English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Nuer : Kɛ ɣöö kua̱r thiɛlɛ kɛ ŋäc mi rɔ̱ŋ kɛ kui̱ rikä min lät rɔ, Muktäb Jeli duŋ Mëri-lan cuɛ dup ga̱k kɛ riet mi bëë kä ji̱ FBI.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Nuer : Ayotte laarɛ jɛ kɛ dual ɛn ɣöö ɣɔ̱n coowni kɛmikɔ̱li runä 1999 ca jɛ la̱t kɛ 2004 duel thëm nath kä France dhɔɔr mi cɔali Câtenay-Malabiri.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Nuer : Thiɛlɛ thuɔ̱rbiɛɛli ti ca jek ɛn ɣöö ci rɔ̱ kɔt gua̱a̱th kɛl rɛy duɔ̱p in di̱i̱t, min la duɔ̱ɔ̱p wec in dɔ̱ŋdiɛn.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Nuer : Nany-ji̱-ria cikɛn ruacdiɛn ku pay lat kɛ matdiɛn kɛ rɔ̱ kä AfCFTA kɛ juɔk in wee kɛ naath dolä.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Nuer : Kuär la̱t ciɛrkäni mi di̱i̱t mi cɔali Al-ba̱t Mucaŋ-ja latdɛ jɛ bä ɛn ɣöö Bɛni̱n go̱o̱rɛ ɣöö bɛ rɔɔdɛ ma̱t rɛc.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Nuer : Ɛn kuär cuɛ jɛ lar i̱, ¨Thiɛlɛ mi ci nɛy ɛ mat piny kɛ kui̱ ŋuɔ̱tni tin bi lät kɛ naath, ɛni ɣöö ŋuɔ̱t la̱t tin te kɛ kɔ rɔ̱ŋkɛ kɛ kɔ kɛ tukda kɛ la̱t kɛ tuk paay Ba̱rɔw cäŋkä 1, 2020¨.English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Nuer : Ɛn gua̱a̱th matdä cuɛ rɔɔdɛ pa̱l piny, cäŋ ni min cikɛn gyroscope bath guääth la̱t in la wee kɛ naath nhial, amäni thuɔ̱k ja̱l ëë ja̱lkɛ kɛ nhial.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Nuer : Ciaö kɛnɛ Ca̱ripo lar kɛ jɛ ɛn ɣöö i̱ ɛ gua̱a̱th mi gɔa mi na̱n kɛ rik.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Nuer : Cu dëcni piɛny Ra̱ciaa jɛtnikiɛn rialikä kä cu gua̱a̱th la̱t loc tääkädɛ in wen.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Nuer : Ɛn luk luɔ̱k kɛ jɛ kä Ba-ji-nia kɛ ɣöö ɛ jɛn gua̱a̱th intanɛtkä min di̱i̱t kä ji̱ ciëŋ tin cɔali AOL, ɛn kampani mëë took naath kɛ luk.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Nuer : Nɛmɛ ɛ jɛn cäŋ in nhiam mi ca cuɔ̱ɔ̱ŋ jek kɛ jɛ kɛ ŋuɔ̱t ëë la̱thkɛ lät kɛ 2003 kɛ ga̱ŋ lääri ti jiäk kiɛ ti ca go̱r, mi bä kä nɛy ti ca go̱o̱r kä ja̱kɛ kɛ kä naath.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Nuer : Jesus mi tekɛ run ti 21 cɛ wä kä Manchester City kɛ ruɔ̱n ëë ci wä kɛ Pay Kɛl 2017 kä ti̱i̱m ji̱ Buradhi̱i̱l mi cɔali Pal-mei-ra̱th kɛ pek yio̱o̱wni ti ca lar ala $27 miliön.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Nuer : A kuɛ tɛm ni wa̱nɔ, ɛn ŋäär Brazil cuɛ jɔɔc kä ŋa̱a̱ri ti 53 kä ti̱i̱mdɛ kɛ ŋa̱a̱ri diaal kä cuɛ gööli ti 24 la̱th.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Nuer : Dr. Lee bä lärɛ jɛ naath kɛ kui̱ gan kä Turkey ɛn ɣöö cikɛ juey A(H5N1) jek kiɛ abian in-puluɛn-dha a thiɛlɛ kɛ juey.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Nuer : Tha̱a̱ŋ lääri ti ca jek laar kɛn ɛ ɛn ɣöö juey puɔ̱nydɛ thiɛlɛ riɛk mi di̱i̱t mi no̱o̱ŋɛ a ŋot /kenɛ riɛk ni tok wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n, cuɛ jɛ lar.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Nuer : Tëëkɛ ruac mi larkɛ ɛn ɣöö ji̱ jua̱thni bikɛ ŋot kɛ mi do̱pkɛn naath juey rɛy ni̱ni̱ diaal mi wä thony thony wä ŋot kɛ mi käbɛ naath ɛ määth.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Nuer : Leslie Aun, raan lääri Komen Foundation, laarɛ jɛ ɛn ɣöö manädhämɛni ci kɛ ŋuɔ̱t ti jidiɛɛtni dɔp ti peny manädhämɛni tin te̱kɛ luk ɣöö dee yio̱w jek.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Nuer : Ŋuɔ̱t Komen cuɛ ŋuɔ̱t kɛ kui̱ ga̱ŋ dapä kä män woc kɛ ɣöö tëëkɛ luk mi te li̱bä kɛ kui̱ ga̱ŋ dapä mään kɛ ta̱a̱ in lätdɛ yio̱w kɛ jɛ kiɛ tho̱pɛ lääri kɛ kui̱ la̱tdɛ mi cua Bo̱th ëë Cliff Stearns.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Nuer : Stearns guicɛ duɔ̱ɔ̱r mi la ka̱mkɛ yio̱w män tin ci gaat ka̱m raar kɛ ŋuɔ̱t in gaŋ dap kä män mi lotni la̱tdɛ ala kuär mi guic la̱t kä go̱o̱r ŋɔani, mi te kä kuum ca̱ŋ Buɔ̱m Duëël kɛnɛ Buɔ̱n Lätni.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Nuer : Kuär Massachusetts mi di̱i̱t mi cɔali Mit Rɔm-ney cuɛ pa̱a̱th kuaanyä kuärä ji̱ Florida kɛ Cäŋkä Rɛw kɛ nɛy ti bääl pek mi 46.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Nuer : Ɛn ram min la ruac dueel kumɛ U.S. ni Newt Gingrich cuɛ ben ala ram in rɛwdɛ kɛ pek nɛɛni ti 32.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Nuer : Kɛ ɣöö kuär la naŋɛ wi̱i̱ diaal, ji̱ Pulɔrida cukɛ nɛy ti jɛn dhieec ti ca kuany ma̱t Rom-nɛy, kä cukɛ jɛ thuɔ̱y nhiam ala ram in bi lɛm ni jɛn rɛy kuaanyä wec in bi ben ɔ.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Nuer : Nɛy tin jakɛ naath kä wä wi̱c caarä lar kɛ jɛ ɛn ɣöö ci nɛy ti cuɔpkɛ 100,000 wä wi̱c caarä kä wi̱i̱c Jɛ̈rmani ce̱tkɛ Ba̱r-liin, kɔlɔg-nɛ, Ɣa̱m-ba̱a̱g, amäni Ɣa̱nɔ-bɛr.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Nuer : Kä Ba̱r-liin, ci bolithni nɛy ti̱ cuɔpkɛ 6,500 jek ɛn ɣöö cikɛ wä wic caarä.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Nuer : Kac wic carä bä cuɛ tuɔɔk kä Parith, Thopia kä Bul-garia, Bil-niɛ̈ɛ̈th kä Lithu-ania, Baleta kä Malta, Ta-liin kä Ɛth-tɔnia, kɛ Edin-ba̱a̱g kɛnɛ Gila̱th-göw kä Ith-kɔt-lan.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Nuer : Kä Lɔn-dɔn, nɛyti cop 200 cikɛ wä raar wi̱c caarä gua̱thni muktäbni ji kumɛ tin di̱t.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Nuer : Kɛ pay ëë ci wä, ci nɛy ti ŋuan wä raar wic carä kä Pɔlan mëë ci wecdiɛn ACTA thany, mi ci kumɛ ji̱ Pɔlan gäc ɛlɔ̱ŋ kä cuɛ kɛ jakä ɣöö /cikɛn wargak ɛmɔ bi thany, ɛn täämɛ.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Nuer : Latvia kɛnɛ Ith-lɔ-Bakia cikɛn matdiɛn kɛ rɔ̱ kä ACTA jakä jäny.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Nuer : Li̱bɛrecin lëëni kɛnɛ jɛn Rɔyal Thöthaiyɛti̱ kä Ga̱a̱ŋ Lätni̱ jiäkni̱ kä Lëy (PSPCA) nyɔk kɛn ɛ kɛ thiëc ɛn ɣöö baa thureni̱ CCTV yiɛthkä piny a thil pa̱k gua̱thni̱ jiëŋä ri̱i̱ŋ dial kä Authtralia.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Nuer : PSPCA Ni̱w Thɔth Weel ci̱p ini̱thpɛ̈kta Dee-bi̱d O´Cannɛthi̱ cɛ la̱r ji̱ ABC i̱ jɛn guëc kɛnɛ thuɔ̱l gua̱thni̱ jiëŋä riëŋ baa jak kä mi̱ bi̱ te thi̱n rɛy Authtralia.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Nuer : ¨ Jɛn CCTV bɛɛ nɛy tin lät ŋua̱thni̱ lëëni̱ jakä dual kɛ ɣöö bikɛn ɛ ŋa̱c i̱ tiɛtkɛ maliɛn ɛ la min nhiamdiɛn.¨English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Nuer : Cɛ jɔɔc rɛy warɛgakä Ji Mɛrkɛm min Nyooth ta̱a̱ Piɛny muɔ̱n kɛnɛ ta̱a̱ lathä piɛny ɛn ɣöö thiɛlɛ lath piɛny mi bi tuɔɔk rɛy we̱c Ai̱th-lan kɛ juɔk ɛ bee.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Nuer : Ɛ la Mutktäb ji̱ Icelan min guɛckɛ Jɔam thi̱n cɛ jɛ lar bä ɛn ɣöö thiɛlɛ lath piɛny mi̱ ci̱ tuɔɔk rɛy dhɔaar in cɔali̱ Hekla kɛ kɔr thaakni ti 48 ti̱ ci̱ wä.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Nuer : Kɛ kɔr kä mee ci ta̱a̱ rɔ gɛr cu lath piɛny mi di̱i̱t tuɔɔk kɛ cäŋkä 10 kä Pay Diɔ̱k kui̱c cueec gua̱th in la mac piɛny wuth raar thin.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Nuer : Pua̱a̱r ti cuɔl cuɔɔl ti /ci thieek kɛ ma̱r päämni ca kɛ lat gua̱th ëë thieek kɛ kut pa̱a̱m.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Nuer : Kɛn pua̱a̱r nööŋkɛ ni nyɔ̱t wec mi cetkɛ ɣöö i̱ kac maac nhial cɛ tuɔɔk ɛ puc.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Nuer : Jɛn Lunö tekɛ ja̱th mi̱ 120-160 cubic metres rɛydɛ mee jiäk ɛ kä cuu jiɔm mi̱ di̱i̱t kɛnɛ muaŋ ɛ ɣɔak waaŋ po̱mä min caa täth.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Nuer : Cua nɛy da̱ŋ wälrɛw tin te rɛydɛ luäk ɛ Heliköptɛrni kä ramin ci̱ buɔt jek kärɔa ɛ ni̱ ramin ci̱ wumdɛ tööl.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Nuer : Jɛn babuur mi tekɛ mi̱ti̱rni̱ ti̱ 100 tee jäl wee kuak tin la për-ti̱-lai-dhɛri̱ tin laa kapɛ ni̱ wän kap kä kɛɛ nhiam cuu kua̱r dual kɛ ɣöö dɔ̱ŋ dërɛ kuak yiëk.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Nuer : Jɛn ŋuɔ̱t in görkɛ i̱ dee mat rɛy ŋuɔ̱tni̱ caa nhɔk ɛ kɛn duel da̱ŋrɛw kɛɛ 2011.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Nuer : Cuɛ tekɛ ti̱ gɛ̈rkɛ rɛy dolä lɛgi̱thletib mee cua riët ɛ rɛwdɛ wä kam raar ɛ Luak Riprithëntatibni̱ kä cua min cetkɛ nɔmɔ jäk kä Thɛnɛt kɛ Jiecla̱tEnglish : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Nuer : Jɛn pɛ̈ɛ̈n ri̱tdä min rɛwdɛ, min lat ɣöö /ci wut kɛnɛ wut kiɛ nyal kɛnɛ nyal rɔ bi̱ kuɛn, dërɛ laa duɔ̱p lɛp mi̱ bi̱kɛn ɛ wä kuɛn kɛ jɛ kɛ run tin te nhiam.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Nuer : Kɛ guuri̱ la̱tdɛ, HJR-3 baa wä nyɔk kɛ guëc ɛ Lɛgi̱thleca min baa kuany kɛ 2015 kiɛ 2016 kɛ ɣöö bɛ kulɛ got rɛy läätdä.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Nuer : Tee ci̱ Bautiɛr kɛ luäŋ kɛ lätni̱ raar ɛ /ci̱ maa la̱tdɛ ɛ la dairɛ̈ktɔr ɛ mee ci̱ naath mi̱ëth lök kɛ 1973 kɛ kui̱c pɔli̱tikä mee guɛckɛ /ciɛ ta̱a̱ mi̱ lotrɔ.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Nuer : Ŋuɔ̱t Prɛnc caa kɛ gɛr, cɛ go̱r ni̱kɛ kɔr runi da̱ŋ 15 tee ci̱ wä mee cɛ rɔ ma̱t Ji̱ dɔaar kä Prɛnc kɛɛ Kör Wecmuɔ̱n in II.English : He documented himself in a 1998 book.

Nuer : Cɛ rɔ gɔ̱a̱r piny rɛy bok 1998.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Nuer : Kɛ rɛy runi̱ 1960ni̱ cuɛ loc kä Algi̱ria mee pay kumɛ jek kɛ ɣöö bɛ naath wä ŋiëëc kɛ la̱t pilimni̱English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Nuer : Raan Japan ŋäär judoka ni Hitɔci̱ Thaitɔ, mee ci̱ muc mi̱ da̱a̱p naŋ kä O̱lympik, cɛ li̱w ɛ tekɛ run ti̱ 54.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Nuer : Caa min näk jɛ lar i̱ ɛ ka̱ntha kä ciɛwciɛwni̱ tin jäl kɛ kɛ̈th.English : He died in Osaka on Tuesday.

Nuer : Cu wut ɛmɔ li̱w kɛ Cäŋkäbäkɛl kä jiɔk.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Nuer : Amäni̱ ram mee wä kä O̱lymoik kä ca̱mpiön Wecmuɔ̱n, Thaitö cɛ kɔn ɛ ciɛrman kɔmɛti̱i̱ ŋi̱i̱cä kɛ gua̱th mi̱ bäär kä Japan Judo pɛdi̱recin mee li̱wɛ.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Nuer : Cu nɛy ti̱ bääl 100 bën gua̱th ŋarä, kɛ ɣöö bi̱kɛ tɛ̈ɛ̈thlɔacdiɛn wä nyoth kɛ ta̱a̱ nɛɛni̱ ti̱n ci̱ kuendiɛn ruɔ̱n cop tee caa kuendiɛn la̱t kɛ ruɔ̱n ee ci̱ wä.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Nuer : Cua ta̱a̱ ŋarä nɔmɔ nyɔk kɛ muɔ̱c cäŋ mi̱ dɔ̱ŋ, ci̱ kua̱r ŋarä jɛ lar.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Nuer : Ɛn wut kɛnɛ ciëkdɛ kuënkɛ kä Tɛktha̱th kɛ kɔr runä mee ci̱ wä kä cukɛ bën kä Bupalö kɛ ɣöö bi̱kɛ tɛ̈ɛ̈thlɔacdiɛn bɛn nyuak kɛnɛ mäthnikiɛn kɛnɛ ji maarädiɛn.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Nuer : Jɛn cɔwdɛ mi̱ tekɛ run ti̱ 30, mee dapkɛ kä Bupallö, ɛ ram kɛl kä nɛy tin caa näk rɛy köör, duundɛ ɣöö ka̱n ciëkdɛ moc buɔ̱t.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Nuer : Karnö ɛ rami̱ ŋa̱ckɛ duundɛ ɣöö cɛ tok i̱ bɛɛ thok Iŋli̱c ŋiëëc kɛ te̱t Mɔdɛn Ɛdukecin kɛnɛ Kiŋth Gölöri̱ kä lat ɛ jɛ i̱ tekɛ gaat duel gɔ̱rä ti̱ 9,000 mi̱ ci̱kɛ ben ɛ ŋuan.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Nuer : Rɛy warɛgakä läärädɛ cɛɛ riëët lat ti̱ caa guic ɛ ciemani̱ gan i̱ ci̱kɛn gɔw, kä laa latdɛ riët ti̱ /ci̱ rɔ lot rɛy klathä.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Nuer : Ci̱ Mɔdɛn Ɛdukecin ɛ gɔany kɛ kui̱c warɛgakni̱ laarä ti̱ di̱t ti̱ cɛ print kä cɛ la̱th rɛy ba̱thni̱ kä ka̱nɛ moc warɛgak ɛ kumɛ kä cɛ naath kaŋ i ɛ jɛn Ŋi̱i̱c in di̱tni̱jɛn kɛ thok Iŋli̱c.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Nuer : Caa gɔany bä ni̱ wal kɛ kui̱c kä ɣöö cɛ ŋuɔ̱t kɔpirait to̱l, duundɛ ka̱nɛ kum.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Nuer : Ci̱ gat duel gɔ̱rä mi̱ ci̱ kɔn gɔa̱r thin ɛ lar i̱ ´ laa lat ɛ riët kuëthä rɛy ki̱lɛ̈ɛ̈th, gi̱i̱c ɛ ca̱a̱p ti̱ ci̱ gua̱a̱thdiɛn wä, kä cërɛ ni̱ kɛ määth gan duel gɔ̱rä´.English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Nuer : Kɛ kɔr runi̱ ti̱ jiɛndiɔk tee ci̱ wä, cäŋni̱ mee cɛ ŋot ɛ la kɔminith i̱thtet, Caina cu ɛkɔnɔmik thuɔ̱ɔ̱kdɛ rɔ̱ rëp.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Nuer : Jɛn rialidɛ i̱kä in nhiam jɛn ɛkɔnɔmik cua la̱t kɛ tët kuärä Deŋ Cianɔpiŋ.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Nuer : Kɛ jɛn gua̱th ɛmɔ, cu ɛkɔnɔmik Caina rɔ rëp ni̱ kä kuɛ̈ɛ̈n ti̱ 90.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Nuer : Kɛ jɛn tukdɛ min nhiam, kɛ ruɔ̱n ee ci̱ wä cu Caina thuɔ̱rbiɛli̱ ti̱ guanikɛn kɔak raar ti̱ lëny Jiɛrmani̱ kä cuɛ Mɛrkɛm min di̱tni̱ köökɛ lëny kä inda̱thtri̱ ɛmɛ.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Nuer : GDP duŋ Caina dee di̱t ni̱ jɛn kä duŋ Mɛrkɛm kɛ kɔr runi̱ ti̱ jiɛnrɛw.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Nuer : Thul Trɔpikɔ̱l ni Daniɛllɛ, thul ɛ ŋuandiɛn min caa moc ciöt kɛɛ 2010 kɛɛ thithɔn Atlantik ha̱rri̱kɛɛn, cue rɔ tok cuëëc Bäbdiit AtlantikEnglish : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Nuer : Jen thul, mi̱ tekä 3,000 miles jiɛɛndu kä Miami, Plɔri̱da, tekɛ jiɔm mi̱ put ɛ lɔŋ mi̱ tekä 40mph (64 kph)[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Nuer : Thanyti̱thni̱ tin tekä Muktäb Wec kɛ kuic Ha̱rri̱kɛɛnä laar kɛn ɛ i̱ Daniɛllɛ bi̱ buɔ̱mdɛ rɔ rëp ɛ baa ha̱rri̱kɛɛn kɛ Cäŋkädiɔ̱k kä juɔk.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Nuer : Ɛ ŋot kän thul ni̱ cop ko̱o̱tdä, ŋotdɛ bumɛ ɛn ɣöö baa ta̱a̱ yäärä guic min derɛ la̱t rɛy Mɛrkɛm kiɛ Kari̱bbian.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Nuer : Dapkɛ jɛ kä kapitɔl Ji kröcia, Dhɛgrɛb, Böbɛk cuu ciötdɛ jɔɔc mee ŋarɛ kä Bɛlgred duŋ Partidhan.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Nuer : Cɛ rɔ ma̱t kɛ ni kɛ ruɔn 1945 ka cuɛ tëë kɛ kɛɛl amäni̱ 1958.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Nuer : Kɛ gua̱th ee tee kɛɛl kɛɛ ti̱i̱m, cuɛ gööli̱ ti̱ 403 la̱th rɛy ga̱a̱ri̱kɛ ti̱ 468English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Nuer : Thiɛlɛ rami̱ ciɛ mät luaŋ ɛn ɣöö bɛ ŋar kä ti̱ ŋuan kä bɛɛ gööli̱ ti̱ ŋuanikɛn la̱t kɛ kla̱b cetkɛ Böbɛk.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Nuer : Kɛɛ 1995 cua kuany ɛ la ramin lëny ŋa̱a̱r rɛy kɛ̈kni̱ Ji Pa̱ti̱dhan.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Nuer : Jɛn ŋar cua tok kɛɛ cio̱w ɛ buɔ̱n iṉ ŋa̱ckɛ ɛ lɔŋ wi̱i̱cmuɔ̱n ni̱ Thi̱rk du Tholel.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Nuer : Cua guɔ̱ɔ̱r ɛ I̱thtanbul Ithtet Thimpo̱ni Ɣɔrcɛthtra, kɛ Janithary ban,kɛnɛ pa̱na̱ni̱ Pa̱ti̱th Erkɔk kɛnɛ Muthlum Gurthɛth.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Nuer : Kɛ kɔrɛ cu Wi̱rliŋ Dɛrbicɛth wä kä ithteg.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Nuer : Cu di̱ba Ji Turki̱ ni Thɛdhɛn Akthu tuar kɛnɛ tɛnɔr Ji Italia ni Alɛthandrö Thapi̱na kɛnɛ pa̱na̱n Gri̱ik ni Ha̱ri̱th Alɛkthiɔw.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Nuer : Kɛ thuɔ̱kdɛ, cu dööny Ji Turki ni̱ Mac Anatɔlia cu kɛɛ cio̱w ni ¨Trɔy¨ ŋar.English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Nuer : Pi̱tɔr Lɛnth, ɛ geer motɔrthaikɔ̱l min tekɛ run 13, cuɛ li̱w mee ci̱kɛ röm kä Indianapo̱lith Motɔr I̱thpi̱i̱dwai.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Nuer : Kɛ gua̱th ee lätdɛ ŋar mi̱ tɔt ɣöö bi̱ puɔ̱nydɛ lëëth, Lɛnth cuɛ pɛ̈ɛ̈n wi̱i̱c ajiɛlɛkä, kä cua bap ɛ ramin gërkɛ kɛɛl ni̱ Cabiɛr Dhayat.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Nuer : Cua jɛ mal luäk ɛ la̱a̱t duelwal ti̱ te dup kä cua kap duelwal rɛw wec ɛmɔ gua̱th ee cɛ wä li̱w thi̱n kɛ kɔrɛ.English : Zayat was unhurt in the accident.

Nuer : Dhayat ka̱nɛ moc buɔt rɛy akthi̱dɛnä.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Nuer : Kɛ kui̱c ta̱a̱ yio̱ni̱ wecmuɔ̱ɔ̱n kɛliw, Dhapatɛrö ŋotdɛ kɛ mi̱ laar jɛ i̱ ¨ jɛn thi̱thtem yio̱ni̱ ɛ puɔ̱ny kɛl kä ikɔ̱nɛmik, ɛ cuɔ̱ŋ mi̱ bum.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Nuer : Ci thiɛl yio̱o̱ni̱ te thin kɛ ruɔ̱n kɛɛliw, min ci̱ ta̱a̱ dɛ bɛ̈c ɛ lɔ̱ŋ kɛ kɔr päthni̱ da̱ŋrɛw tee ci̱ wä, kä diɛwä jɛ ɛn ɣöö ci̱ ta̱a̱ yio̱o̱ni̱ luny thi̱n.English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Nuer : Kɛ jiɔk ee ci wä, Nɛkɛd Ni̱wth laar kɛn ɛ i̱ bi̱kɛ mandɛt läärädiɛn rëp kɛ ta̱a̱ mi̱ gääy naath wi̱i̱cmuɔ̱ɔ̱n kɛliw, kɛ kɛn brɔdka̱thni̱ da̱ŋdiɔ̱k ti̱ti̱.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Nuer : Caa läär ɛmɔ lat kɛ thok Inŋlic kɛnɛ thok Ji Japan, ɛn ɣöö jɛn mana̱dhämɛ wec muɔ̱n bɛ prɔgra̱m ka̱m raar mi̱ baa lat kɛ thok Ji̱ I̱thpɛɛny, Ji̱ I̱talia, kɛnɛ Ji̱ Köria kä telibicɔn, jɛn wɛb, kɛnɛ ja̱a̱thi.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Nuer : Cä tekɛ baŋ kɛ ɣöö thiɛlɛ mi̱ ci̱ tuɔɔk kä ɣä, duundɛ cä naath nɛn li̱wkɛ, ɣɔn kɛn ɛ dee wärnyini̱ tiath kɛ ɣöö dee kɛ wä raar kä /cɛ rɔ luaŋ.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Nuer : Naath dua̱ckɛ nëëni̱ kɛ kɔamni̱ , duundɛ ɣöö /ci̱kɛn kɛ luäŋ kɛ tieth.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Nuer : ¨Ci̱ nëën wärnyinä kɛl ku tiath, kä cu kɛn ɛ cu tok kɛ mi̱ bäkɛ raar kä wärnyinä,¨ laar ɛ ramin ci̱ kään ni̱ Pra̱n-thi̱th-dhɛk Köwal.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Nuer : Kuɛli̱ ka̱mkɛ buay raar kɛnɛ lëw kɛ kui̱c i̱nerji̱kä min lätrɔ mi̱ ci̱ Hydröjɛn atɔ̱mni̱ mat (kiɛ liööm) kɛɛl kɛ ɣöö bi̱kɛ ëlɛmɛn mi̱ thiɛkthiɛk kulɛ nööŋ.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Nuer : Thanyti̱thni̱ lätkɛ kɛ ɣöö bi̱kɛ riaktɔr la̱t mi̱ bi̱ i̱nerji̱ la̱t kɛ duɔ̱p mi̱ cetkɛ nɔmɔ.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Nuer : Nɛmɛ, duundɛ ɣöö bum la̱tdɛ ɛn ɣöö baa luäŋ kä run ti̱ guan naŋ kɛ ɣöö baa pucɔn riaktɔr mi̱ bi̱ lät la̱t.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Nuer : Jɛn libɛ ithti̱i̱l derɛ thɔaar wi̱cpi̱i̱ni̱ kɛ kui̱c therpeth tɛncɔn.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Nuer : Therpeth tɛncɔn laa tuɔk ɛ mi̱ ci̱ möli̱kio̱lɛth pi̱i̱ni̱ tin te wi̱cpi̱i̱ni̱ rɔ käp ɛ lɔ̱ŋ ɛ lënykɛn möli̱kio̱lɛth jɔam min te wi̱i̱cdiɛn.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Nuer : Kɛn möli̱kio̱li̱ pi̱i̱ni̱ laa cakɛn guɔ̱p mi̱ /caa nɛn wi̱i̱cpi̱i̱ni̱ min ku ŋuak tin cetkɛ libɛ laa jak kä thɔaar wi̱cpi̱i̱ni̱.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Nuer : Jɛn puur in te thook warä min laa ca̱a̱t kɛ naath rɛy tilijä mothɛ kä rɛɛw kä ɣöŋ kamdiɛn. Jɛn muɔthdɛ kä rɛɛw jak ɛ jɛ kä ɣöö bɛɛ tilig käp, mi cäŋ ci̱ rɔ gäŋ.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Nuer : Kɛ ɣöö cɛ piny puɔ̱r ɛmɔ go̱k ɛ määth, mi̱ ci̱ puur rɔ ga̱ŋ kui̱c kɛl kiɛ kui̱c in dɔ̱ŋ, laa thokdɛ min nyɔɔt rɔ kɛɛ tilij rɔ laa gɔ̱ŋ bä.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Nuer : Nɛmɛ laa jak ɛ ramin ca̱a̱t kä ɣöö bɛ rɔ ri̱t. Mi̱ ci̱ war in laa ca̱a̱t kɛ naath rɔ ga̱ŋ kui̱c cueec, jɛn rami ca̱a̱t bɛ rɔ ga̱ŋ cuëëc, mi̱ cɛ rɔ ga̱ŋ caam bi̱ raan rɔ ga̱ŋ caam.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Nuer : Kɛ ɣöö bi̱kɛ loc kä lɛbɔl i̱nerji̱kädiɛn min wän, laa kɛn tha̱a̱ŋ i̱nerji̱kä min ci̱kɛn ɛ go̱r laa wooc min ci̱kɛn ɛ jek kä buay.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Nuer : Laa kɛn mi̱ cetkɛ nɔmɔ laa lät kɛ kämdiɛn kɛ buay raar min kua lɛ cɔl i̱ ¨photon¨English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Nuer : Thanyti̱thni̱ cɔɔlkɛn duɔ̱ɔ̱p ɛmɔ i̱ ¨i̱thti̱muletid i̱mi̱cɔn kä radiecɔn¨ kɛ ɣöö kɛn atɔ̱mni̱ laa kua kɛ i̱thti̱mulet kɛ buay mi̱ mɛrmɛr, kä buay ɛmɔ ɛ jɛn ta̱a̱ radiecɔn.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Nuer : Jɛn thurɛ min rɛwdɛ nyooth ɛ jɛ atɔ̱m kämkɛn photonni̱ raar. Ɛ puc, kɛ thuɔ̱k photonni̱ kuiy ni̱ kɛn kä tin tɛ rɛy thurɛkä.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Nuer : Photonni̱ kuiy ni̱ kɛn kä ŋɔak tin mat kɛ pua̱ny atɔ̱mni̱.English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Nuer : Kɛ kɔr thaakni̱ ti̱ kuɔ̱r tin ci̱ lät kɛ jɛ cuu pi̱lamɛn in te rɛy nurä waaŋ kä cu nuur kään cɛ lät.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Nuer : Jɛn nuur go̱rɛ ɣöö baa gɛr. Ro̱ŋɛ kɛ ɣöö dëë raan rɔ tit mi̱ gɛɛr ɛɛ nuur.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Nuer : Kɛɛ nhiam, baa nuur kɔn gäk gua̱a̱th gäkädɛ kiɛ baa dëbdɛ da̱a̱k.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Nuer : Nɛmɛ ɛ ɣöö la ka̱ra̱bɛ laa lo̱ny kä thɔkɛt gua̱th in laa tekɛ adiit kä ba̱lb dëë ka̱ra̱bɛ ji̱ käp thi̱n mi̱ ci̱ rɛy thɔkɛtdä thiap kiɛ thar ba̱lblä min tekɛ adiit gua̱th in känɛ ni̱ bën raar ɛ gɔa.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Nuer : Jɛn cuɔ̱ŋ in dii̱̱t kä ta̱a̱ in jäl kɛ riɛm ɛ lɔc, ɛ jɛn min laa duäc riɛm.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Nuer : La riɛm ɛ jiɛn kä lɔc kɛ rɛy rääli̱ riɛm ti̱ cɔalkɛ artɛri̱ni̱ kä laa luny ɛ kä lɔc kɛ räl riɛm ti̱ cɔalkɛ i̱ bɛini̱. Kɛn ciɛwciɛwni tin ɣöŋ cɔalkɛ kɛ i̱ kapi̱lari̱ni̱.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Nuer : Lɛc tri̱thɛratɔpni /ci̱kɛn luäŋ ni̱ nyuey ji̱thni̱ juacni̱ kärɔ luäŋkɛn yuan jiɛn ti̱ buɔ̱mbuɔ̱ɔ̱m kɛnɛ ciök jiɛn.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Nuer : Tha̱a̱ŋ thanyti̱thni̱ diiwkɛn ɛ tri̱thɛratɔpni camkɛn nör, tin la jiɛn ti̱ cetkɛ jiath in ci̱ ga̱k kɛ do̱r Krɛtaiciath.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Nuer : Jiɛn ti̱ti̱ cetkɛ kɛ jiath palm mi̱ tɔt kä te wi̱cdɛ kɛɛ thac kuiyni̱ ,kɛ ji̱th ti̱ muɔth muɔɔth.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Nuer : Jɛn Tri̱thɛtharɔpni̱ dëë kɛn tekɛ thuk ti̱ buɔmbuɔɔm tin la kɛn ji̱th laa rɛt kɛ kɛ ɛ ŋot kän kɛn taŋdɛ ni̱ cam.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Nuer : Tha̱a̱ŋ thanyti̱thni̱ ŋakɛn ɛ i̱ jiɛn ti̱ti̱ tekɛ kɛ lueŋ mi̱ di̱i̱t mi̱ lot ni ɣöö derɛ tuɔk ɛn /ci̱ dainöthɔri̱ jɛ dëë cam, mi̱ cäŋ kɛ jɛn gua̱a̱th ɛmɛ i̱thlɔɔth kɛnɛ ley tin kɔ̱ŋ cetkɛ parrɔt ( tin bä karkiɛn kä dainöthɔr) cam kɛn jith kiɛ dɛy jiɛn ti̱ tekɛ luëŋ.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Nuer : Dëë gra̱bi̱ty duŋ Io ɣä tho̱t i̱ di̱? Mi ci̱ cuɔ̱ŋ wi̱i̱c Io, bi̱ thiakdu wä piny /cɛ bi̱ cetkɛ ta̱a̱ e thiɛk kɛ ji̱ wi̱i̱cmuɔ̱ɔ̱n.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Nuer : Rami̱ cop wegdɛ 200 pounds (90kg) wi̱i̱cmuɔ̱n dëë wegdɛ pëëk kä 36 pounds (16kg) kä Io. Mi̱ lot ni̱ ɣöö gra̱bi̱ty, kɛ thuɔ̱k, /cɛ ji dëë tho̱t ɛlɔŋ.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Nuer : Jɛn cäŋ thiɛlɛ jɛ kra̱th cetkɛ jɛn wi̱i̱cmuɔ̱n mi̱ dëë raan cuɔ̱ŋ thi̱n. Jɛn cäŋ ɛ mat jɔam,kɛ mac, kɛnɛ plathma.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Nuer : Jɛn jiɔm laa wëë kɛ ciɛw mi̱ wi̱i̱ kɛ wä rɛy ca̱ŋ.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Nuer : Jɛn jɔkdɛ min la kɔn a nɛɛn mi̱ guickɔn Cäŋ cɔalkɛ jɛ i̱ phötöthpier, mi̱ lotni̱ ɣöö ¨kurɛ mi̱ lɛp¨English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Nuer : Kɛ kɔr runi̱ ti̱i̱ ki̱thni̱ da̱ŋdiɔ̱k, rɛy 1610, athtrɔnɔmɛr Ji i̱talia ni̱ Gali̱lɛɔ Gali̱lɛi cuɛ nhial guic kɛ tɛlɛthkɔp kä cuɛ jek ɛn ɣöö Bɛna̱th tëë kɛ gua̱th ti̱ tɛth kɛ jɛ cetkɛ min la pay ɛ päl.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Nuer : Känydɛ laa tuɔk ɛ kɛ ɣöö geek Bɛna̱th (kiɛ duŋdɛ jɛn Pay) min cɛ luɔ̱t Cäŋ laa buɔyɛ. Jɛn ta̱a̱ känyä Bɛna̱th mätdɛ kɛɛ thio̱ri̱ duŋ Kɔpɛrni̱ka̱th min lat ɣöö muɔ̱n wilkɛn Cäŋ.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Nuer : Kɛ gua̱a̱th ɛmɔ, kɛ kɔr runi̱ kɛ 1639 Jɛrɛmaya Hɔrrɔk cuɛ ta̱a̱ in gɛr Bɛna̱th rɔ kɛ jɛ guic.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Nuer : Wëc Iŋland cu kɛ tëy rɛy malä kɛ kɔr mi bäär kɛ kɔr kä mëë caa nyɔk kɛ käp ɛ wut mi cɔalkɛ Danɛlaw.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Nuer : Kɛ ruɔn 991 cua Ethɛlrɛd ma̱k kɛ rɛy yiëë ɛ dec mi̱ di̱i̱t mi̱ cɔali Baikiŋ mi kän met tuɔɔk ni kɛ kɔr runi Guthrum ti̱ 100 tee ci̱ wä.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Nuer : Cu dëcni ti̱ jäl kɛ rɛy yiëër ti̱ böthkɛ ɛ Olap Tri̱gbathɔn kä Ji Nɔrwɛy wä kɛ ɣöö bi̱kɛ wecdiɛn wä luɔ̱cjɔk kä Ji Dɛnmark.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Nuer : Kɛ nhiam mëë kän duɔp decä wä kɛ gua̱thdɛ, cu Ethɛlrɛd mat kɛnɛ Olap kɛ ɣöö be luny wi̱c kä Nɔrwɛy kɛ ɣöö bi kɛ ta̱a̱ kuäärä dɛ bën nyɔk kɛ ɣɔ̱n.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Nuer : Ha̱ŋga̱l kä rɔa ɛ kɛn ba̱ni̱ tin la̱tkɛ kɛ tet rɛy ciɛŋä min lätkɛ. Kɛn Ba̱ni̱ tuɔk kɛ lätni̱diɛn kɛɛ 1444 kɛ gua̱a̱th ee Kuäär ni̱ Thɛjɔŋ (1418-1450).English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Nuer : Kuär ni̱ Thɛjɔŋ ɛ jɛn kuär in ŋuandiɛn kä Jɔthiɔn Dyna̱thty kä ɛ jɛn ram min luɔ̱th kɛ ɛlɔ̱ŋ.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Nuer : Ɛ jɛn ee cak ba̱ni̱ Ha̱ŋga̱l Hunmin Jiɔgia̱m, mi̱ lotni̱ ɣöö ¨ jɔw in lot rɔ kɛ ŋi̱i̱cni̱ nath.English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Nuer : Tekɛ thio̱ri̱ni̱ ti̱ ŋuan kɛ ta̱a̱ ee took Thanthkri̱t rɔ kɛ jɛ. Kɛl rɛydiɛn ɛ duŋ ɣöth Aryan kui̱c caam wädiɛn kä India tee ci̱ thokdiɛn dööŋ kɛ rɔ kɛɛl.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Nuer : Thanthkri̱t ɛ thok nɛni̱ tee wal kä cäät kɛnɛ thok Latin ee ruac kɛ naath rɛy Eurɔp.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Nuer : Bok ee ŋa̱ckɛ ni̱ wal mëë kɔan gɔ̱ri̱jɛ caa gɔ̱r kɛ thok Thanthkri̱t. Kɛ kɔr kä mee mat kɛ Upani̱cadni, Thanthkri̱t cuɛ yaaw kɛ kui̱c ta̱a̱ kä min bi̱ böth.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Nuer : Thanthkrit ɛ thok mi̱ bumbum kä tekɛ ti̱ ŋuan, min ci̱ jɔɔc ɛ la ɣöö tuɔk thuk India ti̱ ŋuan thi̱n, cetkɛ min ci̱ thuk ti̱ ŋuan ben raar kä Latin kä Ji Eurɔp cetkɛ thok Pra̱nth kɛnɛ thok I̱thpɛɛny.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Nuer : Kɛ mee ci̱ kör Pra̱nth thuɔ̱k, Cu Jerman rɔ tok kɛ riali̱kä kɛ ɣöö bɛ dhuɔ̱ɔ̱l Ji Bri̱ti̱c ma̱k.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Nuer : Ca̱p pɛlä köör Jɛrman cɔɔlkɛn ɛ i̱ ¨Opɛracin thi̱i̱laiyɔn¨. Mäc decni̱ Ji Bri̱ti̱c ti̱ ŋuanikɛn ti̱ thiakthiaak kɛnɛ kuakiɛn cuu kɛ riaw mee jiɛn kɛ kä Da̱ŋkirk, kɛ kui̱c ci̱ decni̱ lua̱ŋdiɛn cua mi̱ tɔt.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Nuer : Duundɛ Rɔyal Nebi̱ ŋotdɛ bumni̱kɛn kä Jerman Nebi̱ (¨Kri̱ɛgthmari̱nɛ¨) kä dee kɛn ɛni̱ ti̱caar mi̱ dëë naath ma̱k kɛ rɛy Canɔlä Ji Iŋland.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Nuer : Kɛ ɣöö nɔ, baburi̱ Rɔyal Nebi̱ ti̱ tɔt caa kɛ yiɛ̈n gua̱a̱th ee diɛwkɛ i̱ baa kɛ ma̱k kɛ jɛ kɛ ɣöö admi̱ral dualɛ kɛ ɣöö baa babuuri̱kiɛn di̱ŋ kɛ bo̱k Jerman.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Nuer : Can luɔtdɛ tok kɛ lat jɛn ca̱p Ji I̱talia. I̱talia ɛ jɛn ¨däman in tɔt¨ duŋ Jerman kɛnɛ Japan.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Nuer : Nyuän decni̱kɛ raar amäni nebi̱, cäŋni̱ mee paykɛn babuuri̱ da̱ŋuan la̱t ɛ ŋot ka̱n ko̱r i̱ tok.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Nuer : Mee go̱o̱r Ji Italia ɛlɔ̱ŋ ɛ nee kɛ wi̱i̱c Aprika. Kɛ ɣöö dekɛn kɛ käp, go̱o̱rkɛn gua̱a̱th mi̱ dëë decni̱ yuɔrkɛ piny thi̱n, kɛ ɣöö dee wä ni̱ kɛ rɛy baar Mɛdi̱tɛrranian kɛ käpdiɛn kɛɛ Aprika.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Nuer : Kɛ kui̱c ɛmɔ, dee kɛn gua̱th decni̱kiɛn tin tekä Bri̱ti̱c päl kä dëë kɛn wä kä I̱jip. /Ciɛ jɛn la̱t ɛmɔ kärɔa, babuuri̱ köör I̱talia thiɛlɛ mi̱ gör kɛ i dee kɛn ɛ la̱t.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Nuer : Ɛn täämɛ Japan. Japan cɛ kɔn ɛ wec mi̱ te wi̱i̱c dhuulä, cetkɛ Ji Bri̱ti̱c.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Nuer : Tha̱bmari̱i̱n ɛ babur mi̱ caa la̱t kɛ ɣöö bɛ ja̱l kɛ piny pi̱i̱ni̱,kä bɛ te thi̱n kɛ gua̱th mi̱ bäär.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Nuer : Tha̱bmari̱i̱n ci̱ naath lät kɛ kɛ rɛy Köör Wecmuɔ̱n in nhiam kɛnɛ Ko̱r wecmuɔ̱n in rɛwdɛ. Kɛ gua̱th ee dan laa jälkɛ ɛ määth kä /ci̱ dɛykiɛn laa räth ɛ na̱n.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Nuer : Ni kɛ tuk köör laa jälkɛ kɛ wi̱c pi̱i̱ni̱ bäpdiit, duundɛ ɣöö kɛ gua̱th ee caa rɛdaar ben tok kɛ lätni̱ kä cɛ ben raŋ cuɛ tha̱bmari̱i̱ni̱ jak kä ɣöö bikɛ ja̱l kɛ piny pi̱i̱ni̱ kɛ ɣöö /caa kɛ bi̱ kulɛ nɛn.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Nuer : Tha̱bmari̱i̱ni̱ Ji Jɛrman cɔalkɛ kɛ U-bötni̱. Kɛn Ji Jɛrman ŋäckɛn ja̱l rɛy yieer kɛnɛ ger tha̱bmari̱i̱nikiɛn.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Nuer : kɛ ɣöö ci̱kɛn la̱t tha̱bmari̱i̱ni̱ ŋa̱c kɛ gua̱thdɛ, kɛ kɔr köör Ji Jɛrman /caa kɛ ŋäth kɛ ɣöö bi̱kɛn tekɛ ti̱ ŋuan.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Nuer : Inɔ! Kuäär ni Tutankhamun, kɛ tha̱a̱ŋ gua̱ni̱ laa cɔalkɛ jɛ i̱ ¨Kuäär Tut¨ kiɛ ¨Jen Kuäär Dhöl¨, ɛ rami̱ di̱t kɛ̈kdɛ ɛ lɔ̱ŋ kä Kua̱ar Ji Ijip tee wal kɛ jɛn gua̱th ɛmɛ.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Nuer : Min gɔa thin, ka̱nɛ naŋ ɛ la rami̱ bumbum kɛ gua̱a̱th ee wal kɛnɛ ɣöö ka̱nɛ gɔa̱r rɛy buɔkni̱ ciötni̱ kua̱ri̱ tee wal ti̱ ŋuan.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Nuer : Kɛ kui̱c ɛmɔ, jɛn jek pul kunyädɛ rɛy 1922 cɛ jɛ jakä ɣöö bi̱ kɛ̈kdɛ jɔɔc. Kɛ gua̱a̱th ee mac kɛ puɔ̱l kunyä kɛ pek ee ci̱ wä, pul kunyä nɛmɛ cua päl cuŋä ɛ ka̱nɛ gueer.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Nuer : Kuak ti̱ ŋuanikɛn tee caa kony kɛɛl kɛ Tutankhamun caa kɛ tɔw ni̱ gɔa, amäni̱ kuak ti̱ caa täth ti̱i̱ ki̱thni̱ ti̱ la̱tkɛ kɛ guiy ti rɛlrɔ kɛnɛ dööl ti̱ bum jekdiɛn.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Nuer : Jɛn tuk ta̱th i̱thpuk wi̱i̱l cɛ Athirian cariöt jak kä puɔl, kä pɛ̈th, kä cɛ riali̱kä kɛ ɣöö bɛɛ decni̱ leny kɛnɛ ca̱riötni̱ tin kɔ̱ŋ.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Nuer : Dɛy kuiinbärä tin la nyin kuiinbärä ti̱ bɛ̈cbɛ̈ɛ̈c dëkɛn go̱k decni̱ tin yiëëth kɛ naath wuth. Kɛ gua̱a̱th 1000 B.C., cu Athi̱rian kälbäri̱ min nhiam tok.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Nuer : Ɛn Kälbäri̱ kɛɛ decni̱ tin laa nyiëny kɛ naath jɔɔk jiök tuɔ̱ruɔ̱kni. Jɛn thac jɔakdɛ ŋotdɛ ka̱nɛ ni̱ cak, kɛ kui̱c ɛmɔ cuu kälbäri̱ Athi̱riani̱ ko̱r tɛr jɔɔk jio̱kni̱ tuɔ̱ruɔ̱k baaŋ .English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Nuer : Ŋäc kɔn ɛ i̱ poli̱ti̱ciani̱ Gri̱i̱k ti̱ ŋuan, thanyti̱thni̱, kɛnɛ thuɔ̱ɔ̱r thurɛni̱. Kɛ ta̱a̱ in lotrɔ jɛn rami ŋa̱ckɛ rɛy ta̱a̱ ciɛŋä nath ɛ Ho̱mɛr, jɛn puɔit ee ci̱ kɛ̈kdɛ joor, mee cak ruaacni̱ da̱ŋrɛw tee caa gɔ̱r kä Gri̱i̱k: kɛn poɛmni̱ I̱liad kɛnɛ O̱dythɛy.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Nuer : Thophokɛli̱ kɛnɛ Ari̱thtöphani̱ kɛ kɛn pleyruaigtni̱ tin ŋa̱ck nikɛ kä pleydiɛn ɛ jɛn min guɛckɛ ni̱ jɛ ɛ la min caa la̱t kɛ ŋua̱a̱thdɛ ta̱a̱ gɔrä wi̱i̱cmuɔ̱n.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Nuer : Raan Gri̱i̱k in dɔ̱ŋ min ŋa̱ckɛ ɛ gɔ̱ɔ̱r mɛthä ni̱ Paithagöra̱th, mee ŋa̱ckɛ kɛ kui̱c thio̱rädɛ min nyooth ta̱a̱ in dee ŋäc ni̱ geek duŋ rait trai-a̱ŋgɔ̱li.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Nuer : /Ciɛ pëk mi̱ ŋa̱ckɛ ɛ gɔa ɛn pëk nath tin ruac kɛ thok Hindi̱. Diɛw kɛ jɛ ɛn ɣöö dërɛ te kam thuɔk in rɛwdɛ kɛnɛ thok in ŋuandiɛn kä thuk tin ruac naath kɛ kɛ ɛlɔ̱ŋ wi̱i̱cmuɔ̱n.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Nuer : Jɛn pëk nath tin laa diël ruac /ciɛ pëk mi̱ ŋa̱ckɛ kɛ ɣöö pëk ɛ kä thuk ti̱ thiëk ɛ lɔ̱ŋ tin caa kuɛn.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Nuer : Kɛ pëk mi̱ dëë mar mi̱ took ɛ ni̱ kä baathdɔɔri̱ 340 ɛ wä kä baathdɔɔri̱ 500 ruac kɛ kɛ thok ɛmɔ, kɛnɛ pëk nath ti̱ dëë baathdɔɔri̱ 800 dëë kɛ ruac kɛ thok ɛmɔ.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Nuer : Hindi̱ kɛnɛ Urdu cäät riëtkiɛn dundɛ gua̱cni̱ gɔa̱riɛn; rɛy ruaacni̱kiɛn ni̱ ciaŋ, nɛy tin ruac gua̱thni̱kiɛn da̱ŋrɛw liŋkɛn rɔ.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Nuer : kɛ gua̱th 15th thenciɛry, Nhiam Ethtönia caa ta̱a̱diɛn man ɛlɔ̱ŋ ɛ kalciɛr Ji Jɛrman.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Nuer : Tha̱a̱ŋ mɔŋni̱ Jɛrman go̱rkɛn ɣöö bi̱kɛ Koth nöŋ diël wecdiɛn, kɛ kui̱c ɛmɔ cukɛ thok Ji̱ Ethtönia cak.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Nuer : Caa jɛ la̱t kɛ kɔr alphabetni̱ Ji Jɛrman kä cu kɛ ba̱ kɛl ¨Õ/Õ¨mat thi̱nEnglish : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Nuer : Kä mee ci̱ gua̱th wä, riëët ti̱ guan tee caa dɛn kä Jɛrman liɔmkɛɛl. Nɛmɛ cuɛ kua̱jɛn tuk gɔ̱rädiɛn.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Nuer : Kɛ la̱t dhɔariɛn, jɛn ramin baa ba̱ny kuäär laa wee dëëcä nikɛ thuɔkdɛ kä bok wälrɛw[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Nuer : Känɛ tuɔk inɔ, Charlɛth cu wä ni̱ jɛn kä Jam kä Tri̱ni̱ty Kɔlig, Kambrig gua̱a̱th ee gɔ̱ɔ̱rɛ Anthrɔpɔlɔgy kɛnɛ Arkiölɔgy, kä kɛ kɔrɛ mäni̱ I̱thtöry, cuɛ 2:2 jek ( ɛ digri̱i̱ piny kä clɛ̈th in rɛwdɛ)English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Nuer : Charlɛth ɛ jɛn ramin nhaim kä Bri̱ti̱c Rɔyal Pami̱ly min ci̱ di̱gri̱i̱ cop.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Nuer : Ji Eurɔp kä Turki̱ (cuëëc Thra̱c kiɛ Rumɛlia min te rɛy go̱kä Balkan) matkɛn 3% kä jɛn wec.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Nuer : Jɛn mun duŋ Turki̱ bäälɛ 1,600 kilometres (1,000 mi) kɛ bär kɛnɛ 800 km (500 mi) kɛɛ ɣëbɣëëb, kä tekɛ ta̱a̱ mi̱i̱ buɔ̱thjɔk.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Nuer : Pëk Turki̱, matkɛ puɔ̱l thin, naŋ ɛ 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), kɛ 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) tekɛ jɔk ɛ wä caam Ecia kɛnɛ 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) rɛy Eurɔp.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Nuer : Pëk Turki̱ jak ɛ jɛ kä wec in 37th kä wi̱i̱c tin di̱t mundiɛn wi̱i̱cmuɔ̱ɔ̱n, kä dee pa̱a̱r nijɛn kɛ mat Rɛy Pranth kɛliw kɛnɛ Unaitɛd Kiŋdɔm.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Nuer : Turki̱ caa go̱l ɛ bar geeknikɛ da̱ŋdiɔ̱k: jɛn Bar Aegean kui̱c caam,kɛ jɛn Bar Blak nhiam kɛnɛ jɛn Bar Mɛdi̱tɛrɛnian jɔɔkdɛ.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Nuer : La̱dhembourg tëkɛ mi̱ bäär ɛlɔ̱ŋ duŋni̱ ɣöö jɛn cuɛ cuɔ̱ŋ kärɔa ni̱ rɛy ni̱ni̱ ti̱ tokɛ kä 1839.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Nuer : Kɛ pek-in thi̱a̱k tha̱a̱ŋ Bɛlji̱ɛm cuɛ kɔnɛ tha̱a̱ŋ La̱dhembourg rɛy gua̱th ëë wal duŋni̱ ɣöö kɛ kɔrɛ cua Bɛlji̱ɛm cak ɛ Reböluciɔndiɛn kɛn Ji̱ Bɛlji̱ɛm.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Nuer : La̱dhembourg cuɛ ɣɔ̱n ni̱ ciaŋ i̱ bɛ a wec mi̱ te kärɔa duŋni̱ ɣöö jɛn cua ciɛŋ rɛy Köör Wecmuɔ̱ɔ̱n I kɛnɛ Ko̱r Wecmuɔ̱ɔ̱n II ɛ Ji̱ Jiɛrman.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Nuer : Rɛy 1957 la̱dhembourg cuɛ tekä wi̱i̱c tëë took buɔ̱n min cua cɔalɛ ɛ walɛ i̱ Yurɔpiaan Yuni̱ön.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Nuer : Jɛn Dra̱kgiyal Di̱dhɔŋ s ti̱c mi̱ ca ya̱r kä Budi̱dhi̱m möna̱thteri̱ kui̱c in te nhial kä Parö Di̱thti̱rik (rɛy Pöndey Bi̱llige).English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Nuer : Jɛn cua lar rɛy 1649, i̱ Dhabdra̱ŋ Ngawaŋ Namgiyel cua tok ɛ la ti̱c mi̱ tiɛmkɛ juc ëë caa puɔ̱t di̱ënyni̱- Ti̱betan Mɔngɔl.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Nuer : Rɛy 1951, mëë ci̱ mac ɛ waŋ cuu kääni̱ tha̱a̱ŋ ŋɔaani̱ kärɔ̱ nyin Dra̱kgi̱yal Dhɔŋ ce̱tkɛ thurɛ mi̱ cie duŋ Dhabdra̱ŋ Ŋawaŋ Namgyal.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Nuer : Kɛ kɔr maac, jɛn ti̱c cuɛ duɔth kä cua gaŋ, mëë cu duɔth cua kɛl kä nyin Biɣutanä ɛ la mi̱ cuu nën tekɛ lɔ̱ɔ̱l mi̱ gɔa ɛlɔ̱ŋ.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Nuer : Ni̱ kɛ jɛn rɛy runi̱ ti̱ kur wälbädäkdiɛn18th Kambödia cua jiek kärɔa tëë kam nɛɛni̱ rɛw ti buɔ̱m-buɔ̱m kä ji̱ thiäkädɛ, Thai̱lɛ̈n kɛnɛ Biɛtnam.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Nuer : Kɛn Ji̱ Thai̱ cua Kambödia ma̱k ni̱kä ti̱ ŋuan rɛy runi̱ ti̱ kur 18th kä kɛ rɛy 1772 kɛn cua Pi̱i̱nɔm Pëën däk.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Nuer : Kɛ jɛn thuɔ̱k runi̱ ti̱ kur 18th pa̱ny kɛn Ji̱ Biɛtnam bä cua Kambödia ma̱k.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Nuer : Pek mi̱ cuɔpkɛ wälbädäk wi̱kä kuɔ̱r thiɛlɛ kɛ lät kä Ji̱ Benëdhuɛla, kä ri̱w nɛɛni̱ ŋuan kä kɛ lätkɛ kɛ ta̱a̱ kuilkanä mi̱ thiɛl guir.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Nuer : Rɛw wi̱i̱ di̱ɔ̱kni̱ kä Ji̱ Benedhuɛla kɛn lätkɛ kɛ lätni̱ tin laa la̱tkɛ, pek mi̱ cop nuth nuthä lätdɛ rɛy inda̱thti̱ri̱ kä dhi̱e̱e̱cdiɛn lätdɛ rɛy puɔ̱r ka̱a̱kni̱.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Nuer : Ɛn inda̱thti̱ri̱ in gɔa ni̱ jɛn kä Benedhuɛla ɛ liɛɛth, gua̱th in wec ɛ jɛn min laa naŋɛ ko̱kä raar, cua guic cie ɛ pek mi̱ cop kɛl wi̱kä kuɔ̱r min lät gua̱th liɛth.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Nuer : Ni̱kɛ nhiam mëë ci̱ wec cuɔ̱ŋ kärɔa, Thiŋɛpoor Bötanik Gardɛn cu ca̱r luäk kä dɛ ɛn dhuɔ̱ɔ̱l mi̱ ba naŋɛ ni̱kä tröpika̱ Gardɛn Ci̱ti̱ ben raar.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Nuer : Rɛy 1981, Banda Mi̱th Joakuim, min la ɔrki̱d ɣai̱bri̱d, cua kuany cie mi̱ ɛ gaak mi̱ la duŋ wec.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Nuer : Ɛni̱ ruɔ̱n rɛy Laath ä la pek mi̱ cop mi̱lli̱ömni 1.5 mi̱e̱e̱th juaani̱ la jäl ɛ luɔ̱ŋ kɛrɔ̱ tɔ̱ɔ̱rä kui̱c thɔthɛrɛn, rɛ̈t kɛ ni̱ jɛn Kir Mara, jiɛn kɛ wuɔ̱th päämni̱ kɛ kui̱ nhi̱ëëli̱.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Nuer : Kä la kɛnɛ loc jɔk kɛ jɛn nhiam ɛ retkɛ kɛ rɛy kuec ̱caam, kä kɛɛl mi̱ ci̱kɛ rët kɛ rɛy kiɛɛr Mara, kɛ kɔrɛ mi̱ nhiaal dɛ̈m kɛɛ Guak.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Nuer : Jɛn Thereŋeti̱ ɛ wec mi̱ tekɛ jɛn Thereŋeti̱ Naci̱ɔnal Park, jɛn Ŋörɔŋörö Kɔntherbɛciɔn Area kɛnɛ Mathwa Gëëm Ri̱dhääb rɛy Tandhania kɛnɛ jɛn Maathai Mara Naciɔnal Ri̱dhääb rɛy Kenya.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Nuer : Ŋäc kä ɣöö bi̱ media mi̱ bi̱ nath mat thi̱n tok go̱rɛ ta̱a̱ in la̱tkɛ tin lät ni̱ wän kɛnɛ tin ŋäc raan kɛ ɛ la jɛn, cie tin ci̱ ŋa̱c ɛlɔ̱ŋ rɛy ki̱lɛ̈ɛ̈thni̱ gua̱th in ti̱ rɛy nath (i̱thtöri̱buɔrdiŋ, ɣɔdi̱ö kɛnɛ riali̱ bi̱di̱ö i̱kä ɛ nyɔk, lat lɛ̈ɛ̈ŋni̱, ɛkw).English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Nuer : Ca̱pla̱t ŋɔani̱kɛɛl jɛn go̱rɛ ɣöö ji̱n biɛ-nyɔk kɛ guäc ɛn ta̱a̱ in bɔ̱ ŋɔaani̱ raar kɛ jɛ kä media kɛnɛ gör ŋäcä cärä mi̱ /ci̱ wi̱du bi̱ ko̱t kä kɛl.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Nuer : Ca̱pla̱t ŋɔaani̱kɛɛl jɛn go̱o̱rɛ pröjekni ti̱ cäät kamni̱kiɛn kiɛ wɔ̱ kɛɛl, duŋni̱ bä derɛ gɔa mi̱ cuŋ nɔmɔ kɛ cuɔ̱ŋdɛ bä.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Nuer : Jɛn min ji̱äk kä ti̱i̱c näänä kiɛ lɛnthi̱thni̱ thurɛ kä thi̱äkä ɛ jɛn min bɛɛ nööŋ ɛ la mi̱ di̱i̱t kɛnɛ ɣöö bi̱ lɛnthi̱ni̱ elemɛni̱ nämbäriɛn ɛ go̱ri̱ bi̱ pek guäcdiɛn bäriɛn di̱tni̱ jɛn ɛlɔ̱ŋ mi̱ läny praam lɛnthi̱thni̱.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Nuer : Nɛmɛ cuɛ cop ni̱kä ɣöö cua riɛk mi̱ tɔt mëë ci̱ nɛy tin la̱tkɛ lɛni̱ jɛ luäŋ kɛ ɣöö cuɛ räth ni̱kä pek in görkɛ.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Nuer : Nɛmɛ cua dhuum lɛnthɛthni̱ jakä ɣöö bɛ thurɛ ni̱ ti̱ gɔw nööŋ ti̱ la̱nykɛ lɛnthi̱thni̱ tin ca la̱t ɛ la ɣöö /ci̱kɛ räth ɛlɔ̱ŋ.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Nuer : Dɔ̱diɛn mëë cuu jiääk kä dhuum lɛnthi̱thni̱ jɛn lëpdɛ ɛ di̱i̱t (jɛn i̱thpi̱t) duŋdiɛn kɛn lɛni̱ ni̱ ciaaŋ la tëë piny.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Nuer : Nɛmɛ cuɛ jakä /ci̱kɛ pek mi̱ di̱i̱t bi̱ naŋ kɛn dhuum lɛnthi̱thni̱ kɛ la̱tdiɛn gua̱a̱ mi̱ kuiy-buaydɛ mi̱ /thiɛlɛ pi̱la̱c.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Nuer : Riɛk kɛl ɛ di̱t ɛlɔ̱ŋ gua̱th in laa tuɔɔkɛ ni ciaŋ, mi̱ gɛ̈r kɛ mubi̱ kä ɣöö ba guic kɛ DVD bɛ rɔ cu i̱thkan ni̱ lɔ̱ŋ.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Nuer : Televisioni ti ŋuan caa kɛ täth kɛ duɔ̱p mi bi̱ lo̱c nath bɛr..English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Nuer : Kɛ kui̱c ɛmɔ, tindial tin laa nɛɛni kä TV te kɛn kɛ kam, nhial, piny kɛnɛ gëëkiɛn.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Nuer : Nɛmɛ la̱tkɛ kɛ ɣöö bi thurɛ waŋ i̱thki̱rnä kum kɛɛliw. Jɛn ba cu cɔli̱ ɛ ɣɔbɔri̱thkan.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Nuer : Kɛ ɣöö /thiɛlɛ lua̱ŋdɛ, mi lätdi DVD, la geekɛ laa tuɔɔk ɣi bikɛ rɔ ŋuɔk bä, kɛnɛ ɣöö mi ci kuɛ̈ɛ̈n pilimkä thieek kɛ piny ɛlɔŋ, caa kɛ bi luäŋ kɛ nen kɛn dial.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Nuer : Duël tin di̱t tëë wal cikɛ cär nath bɛɛr kɛ gua̱a̱th mi bäär, no̱o̱ŋ kɛn cär ŋa̱a̱ri ko̱o̱ri jiöŋkööri, nyuaak kɛnɛ ruec Arthur ëë wal.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Nuer : Cuɛ ŋot tëë cuŋä rɛy runi̱ ti̱i̱ bathdɔɔri̱ tëë caa ya̱rɛ kä jɛn la ja tiɛmkɛ ɛ thi̱a̱k rɛy cäri̱ nath kä la cua̱ bä ni̱ ta̱a̱ ko̱o̱ri̱ tëë ci̱ tuɔɔk ni̱ wal ɛlɔ̱ŋ, cuɛ ce̱tkɛ mi̱ liɛŋkɛ ni̱ pɛ̈ɛ̈n ŋɔaani̱ mi̱ took rɔ rɛy duëli̱ yieenä tin ca tɛ̈t piny.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Nuer : Duŋni̱ ɣöö derɛ in jɛn luɔtkɛ ɛ min ca̱a̱tkɛ ni̱kɛ jɛ? Ɛŋu kɛn ti̱e̱c mëë kɔn kɛ la a̱kɛ nhiam? Kä ta̱th kɛ kɛ i̱di̱ ɛ nëë kä cua kɛ la̱t?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Nuer : Kɛ jɛn rɛy gua̱th ɛmɔ kärɔa, Kirbi̱ Mudhloe Ka̱thtle cuɛ ti̱c mi̱ caa riali̱kä ɛlɔ̱ŋ mi̱ länyni̱ ka̱thtle in thuɔ̱k.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Nuer : Jɛn tekɛ wärnyini̱ nääni̱ ti̱ di̱t kä pänydɛ ciwɛ ɛ /cɛ de buɔ̱m ɛlɔ̱ŋ mi̱ ca bök kui̱ ko̱o̱ri̱ kɛ kɔr gua̱th mi̱ bäär ɛlɔ̱ŋ.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Nuer : Rɛy 1480ni̱, mëë la̱tkɛ jɛ cua tok ɛ Kuäär ni̱ Ha̱thtiŋ, jɛn wec ɛ nëë cuɛ ce̱tkɛ mi̱ tëë rɛy malä kä ga̱k ɛ mi̱ la go̱o̱ri̱ pek mi̱ tɔt kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin de naath ma̱k kɛ ɣöö bi̱kɛ ko̱r ka̱p rɛy wec.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Nuer : Jɛn ta̱a̱ päärä bumä cua cuɔ̱p mi̱ ci̱ döör ji̱ Yurɔpiaan mi̱ cu kɛnɛ i̱ ɛ ta̱a̱ mi̱ rɔm kɛ ɣöö bi̱ wi̱i̱ Yurɔpiaan ŋot cuŋ kɛ ɛ la kɛn.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Nuer : Cua jɛn mëë cua ŋa̱c ɛ döör Yurɔpian diaal kɛ ga̱ŋdiɛn kɛ ɣöö de buɔ̱mni̱ wec kɛl ɛlɔ̱ŋ, kä kumɛ wec cuɛ bun nɛɛni̱ tin tekɛ kɛɛl nyɔk kɛ gër kɛ ɣöö bɛ kɛ kulɛ ŋot päär buɔ̱mdiɛn.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Nuer : Jɛn mëë Guur Ko̱r duŋ I̱thpani̱c cua jɛn tuk köör ëë nhiam kä cua̱ riɛk ëë te niɛ däärɛ mëë cuu ɛ jɛn pääri̱ bumä.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Nuer : Nɛmɛ cua jɛn mëë di̱i̱t ëë ci̱ gɛ̈ɛ̈rɛ nööŋ, cie mi̱ ɛn buɔ̱m Yurɔpiaani̱ /känɛ lɛ ŋot ɛnɣöö bi̱ jɛnɛ ko̱r kuthni̱ tin palkɛ, Kɛ kɔrɛ, rɛy di̱ɔ̱k runi̱ Kör cua jɛn ko̱r in jɔk mëë cua lar i̱ ɛ ko̱r kuthnil tin palkɛ.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Nuer : Jɛn tämpuɔl dua Artemith mëë tek Epi̱thɔ̱th cua däk kɛ payyietni̱ 21, 356 BCE rɛy la̱t mi̱ cua lɛl ɛ Ɣerɔthtrata̱th.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Nuer : Kɛ min ca lat rɛy lɛ̈ŋä nɛmɛ, mëë cuɛ nhɔk tekä ɣöö derɛ jɔɔc kiɛ ɛni̱ gua̱a̱th bɛ ko̱k thi̱n, Kɛn Ji̱ Epi̱thɛth, kɛ kui ciaaŋ ji̱ääkä, cua lat i̱ jɛn ci̱öt Ɣeröɣhtrata̱th /ka̱nɛ met gɔ̱a̱r piny rɛy wargakni̱.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Nuer : Kä i̱thtörian raan Greek ni̱ Ithrabö kɛ kɔrɛ cuɛ ci̱ötdɛ ŋa̱c, mëë cua kulɛ ŋäcɛ määni̱ walɛ, Jɛn tämpuɔl cua däk nikɛɛ jɛn wäär ɛmɔ mëë cua dap Alɛdhanɛr indi̱i̱t kɛ jɛ.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Nuer : Aledhandɛr, mëë ɛ kuär, cuɛ go̱r i̱ bɛ luak palä nyɔk kɛ lätni̱ ɛ cuɛɛ ŋɔak yuɔr kɛ kuidɛ, duŋni̱ cua kɛ lo̱k, Kɔrɛ, mëë ci̱ Aledhandɛr li̱w, jɛn luak palä cua nyɔk kɛ lätni̱ rɛy 323 BCE.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Nuer : Ŋäcni̱ jɛ ɛ gɔa i̱ ɛnɣöö jakni̱ tetdu kä bi̱ lɔɔr kiɛ päl ɛ kɔ̱c ni̱ määth mi dɔ̱ŋ luɔtdɛ rɔ kä niɛ wa̱nɛ bi cu ŋot gɔ̱ɔ̱riɛ ni̱ kuurä- ɣɔ̱nɛ bä i̱ /ci̱ tetku bi̱ tuɔ̱ɔ̱p kä dɔ̱ŋ derɛɛ thi̱em.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Nuer : Duɔ̱ɔ̱p ɛmɛ, bɛ tuɔɔk i̱ bi̱ wä kɛ mi̱ ̱jakɛ ji̱ käcuc ɛ määth ɛ määth. Timɛ ɛn ɣöö thiɛlɛ mi̱ go̱o̱r ɣöö biɛ thöt kɛ nhiet ni̱ bum ɛlɔ̱ŋ kɛɛ jɔw mi̱ di̱i̱t mi̱ ce̱tkɛ jɛn pianö.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Nuer : Mi̱ jɛn luäŋɛ rɔ, kɛ ɣöö deri̱ ba̱li̱ömdɛ rep, ji̱n lätni̱ kä pek in te piny kɛ ɣöö biɛ cu nhiɛt ni̱ lɔ̱ŋ kiɛ kɛ pɛ̈th.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Nuer : Maiti̱thi̱dhi̱öm jɛn ɛ duɔ̱p mi̱ guɔ̱ɔ̱r kɛ ɣöö bi̱ naath tekɛ maar mi gɔa kɛ min palkɛ, mi̱ ŋäckɛ, kiɛ mi̱ ba ta̱a̱dɛ ŋa̱c i̱ tëë thi̱n ɛn min di̱i̱t kä jɔc, min te wi̱kä ti̱diaal, yiëë in thuɔ̱k, kiɛ Kuoth.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Nuer : Kɛn ji̱ ŋäthä cuɛ go̱r tekɛ ŋäc la̱t mi̱ ro̱ŋ, gua̱th lätni̱, kiɛ rɛy cärä mi̱ wä kä cääk in thuɔ̱k/ kɛn wuutni̱ kiɛ kuth mään.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Nuer : Nɛy tëë guurɛ cua go̱r i̱ bikɛ ŋot kɛ mi rɔm kɛn ɛ thi̱n kɛ dup ciaaŋä te̱e̱kä ti ca lɛy, kiɛ la̱thdiɛn lät kɛ ɣöö ba la̱tdiɛn kulɛ ŋa̱c kɛ gua̱a̱diɛn.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Nuer : La̱dhembourg tëkɛ lɛ̈ŋ mi̱ bäär duŋdɛ ɣöö jɛn cuɛ cuɔ̱ŋ kärɔa ni̱ rɛy ni̱ni̱ ti̱ tokɛ kä 1839.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Nuer : Ɛn ŋa̱th Cikhä ɛ ŋa̱th kä ji̱ wi̱i̱ni̱ tin tä kui̱i̱ Inida. Tuɔɔkɛ rɛy wec mi̱ cɔali̱ Punjab kɛ där cɛntäri̱ ëë la 15dɛ gua̱a̱th ëë ci̱ ciaaŋ ji̱ Hindu rɔɔdɛ da̱a̱k.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Nuer : Kɛn Cikni̱ laa guickɛn ŋa̱thdiɛn ɛ la mi̱ göl kä ŋa̱th Hindukä duŋdɛ ɣöö ŋickɛn ciɛŋ kɛnɛ ŋuɔ̱t ji̱ Hindu.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Nuer : Kɛn Cikni̱ cɔɔlkɛn ŋa̱thdiɛn i̱ Gurmat, ɛ la thok ji̱ Punjab mi̱ lot ni̱ ¨duɔ̱ɔ̱p guru¨. Ɛn guru ɛ ŋi̱i̱c mi̱ tä kɛɛ luɔt mi̱ di̱i̱t ɛlɔ̱ŋ rɛy ruaacni̱ ŋäthä kä ji̱ Indiani̱ diaal duŋdɛ ɣöö kä ŋa̱th Cikhä jɛn cɛ min bumni̱jɛn kä tin ŋäthkɛ ɛ kɛn Cikni̱ käp ɛ bum rɛy lätni̱i̱kiɛn.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Nuer : Ɛn ŋa̱th ɛmɔ cuaa ben yiath piny kɛɛ cɛntäri̱ ëë la 15dɛ ɛ Guru Nanak (1469–1539). Cuaa ben guɔ̱ɔ̱r ɛ guruni̱ da̱ŋ bäŋuan ti̱ kɔ̱kiɛn.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Nuer : Duŋdɛ ɣöö, kɛ pay Bäkɛl 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Nuer : Kuɛɛ laa ɣöö kɛɛ jɔak, ɛn Krucicɛb cuɛɛ dibabni̱ ja̱k kɛ ɣöö baa ŋuɔ̱t nyɔk kɛ loc thi̱n, cuɛɛ jɛ ben nhɔk bɔ̱ ɛn ɣöö bɛ ruac ëë görkɛ ɛ naath kɛ kui̱i̱ yupä kuakni̱ kä cuɛɛ cuu nhɔk ɛn ɣöö bɛ Uladithlɔw Gɔmulka ëë ŋa̱ckɛ ɛ nɛy diaal cuu nööŋ nhial ɛ la jɛn kuäär wec in pay kuany.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Nuer : Ɛn Cuɔ̱p rɛy Lo̱o̱lä kä Indu ɛ ɛ jɛn cuɔ̱p bɔ̱ kä Run tëë ta̱a̱th kɛɛ Läŋ kui̱i̱ nhiam caam ɣɔaa kä India kɛɛliw, wëë kɛ rɛy Pakithtan ëë pay täth kɛnɛ tha̱a̱ŋ wi̱i̱ni̱ tëë nhiam caam ɣɔaa kä India kɛ nhiam caam ɣɔaa kä Apganithtan.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Nuer : Ɛn cuɔ̱p ɛmɔ cuaa tia̱a̱p a gɔaa rɛy yiëër Indus River gua̱a̱th ëë kuɛɛ ciötdɛ ben jiäk thi̱n.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Nuer : Ɛ cieŋ ɛ mëë la tha̱a̱ŋ nɛyni̱ tin la gɔ̱a̱a̱r jɛ laa lat ɛn ɣöö mëë tuɔkɛ ɣöö bi̱ naath cop kui̱i̱ yiëër in ci̱ ben kööt in ku laa Sarasvati River,dëë jɛ cɔl i̱ Indus-Sarasvati Civilization,gua̱a̱th in ku tha̱a̱ŋ nath jɛ cɔl i̱ Harappan Civilization kɛ kɔr Harappa, in ku laa gua̱a̱th in nhiam ëë tɛ̈tkɛ kɛ ruɔ̱n 1920ni̱.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Nuer : Ta̱a̱ ëë caa dëcni̱ köör kuäärä ji̱ Rööm ŋieec kɛ jɛ cɛ kɛ luäk ɛlɔ̱ŋ lätni̱ nyinä duëlwal diaal tëë naŋkɛ naath nhiam.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Nuer : Cuaa däktööri cuu moc kɛ lät kɛ Kuäär ni̱ Agäthtuth kä cuɛɛ Muktäb Duëlwa̱l kä Rööm yiath piny kɛ kui̱i̱ nɛyni̱ tëë ci̱ luny jɔk rɛy köör.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Nuer : Kɛn däktööri̱ tëë laa rɛ̈t kɛ naath kɛ nɛy ti̱ tä kɛ ŋäc mi̱ di̱i̱t rɛy wal diaal tëë la naath a jakä kä laa nin amäni̱ wäl in laa näk bɛ̈c pua̱a̱ny tin laa ka̱mkɛ raar rɛy dɛɛyni̱ jiɛn kɛnɛ ithkɔlɔpiin in laa jiëkɛ kä dɛy wal.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Nuer : Cuu kɛn kɛ ŋa̱c amäni̱ ŋuɔ̱k ciökni̱ nath kɛ ɣöö /ci̱ ri̱ŋ in ci̱ tööl bi̱ lɛ wa̱a̱y a bɛ puɔ̱ny kɛɛliw dɔp amäni̱ min la riɛm laa pen ja̱l kɛnɛ duɔ̱ɔ̱p in laa kɛ riɛm rɛy lɔaac kɛ ɣöö /cɛ bi̱ lɛ ja̱l.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Nuer : Rɛy runi̱ ti̱ kur ti̱ ŋuan, ɛn kuäär ji̱ Rööm cɛ gɔy ti̱ di̱t nööŋ rɛy lätni̱ kɛ kui̱i̱ wal kä ɛ jɛn ci̱ ɣɔw moc kɛ ŋäc ɛ di̱i̱t ɛ tä thi̱nɛ amäni̱ walɛ.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Nuer : Pi̱o̱rlan ɔrigami̱ ɛ cuuŋni̱ warɛgakä kä kɛɛl mi̱ /caa loc kä ti̱ ŋuan, Cuuŋni̱ ti̱ ŋuan ti̱ luɔckɛ /caa kɛ nhɔk, kä gua̱th diaal tin caa cuɔ̱ɔ̱ŋ täkɛ rɛy gua̱thni̱ ti̱ caa rɔ̱ riny.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Nuer : Ɛn nɔmɔ tääthɛ wut mi̱ cɔali̱ John Ithmith kɛ rɛy runi̱ ti̱ 1970-ni̱ kɛ ɣöö bɛ nɛy tin ŋäcdiɛn kä cuɔ̱ŋ warɛgakni̱ kiɛ nɛy tin kuiy cärkiɛn kä ta̱th ŋuaani̱ ku lɛ ŋieec.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Nuer : Gaat bi̱kɛ piith kɛ ta̱a̱ tɛktɛk kä kɛnɛ ta̱a̱ kuäthä min la babkɛ do̱r ɛ ŋotkɛ kuɛ̈ɛ̈ kɛnɛ ɣöö kɛn ciɛŋ kuäthä kɛ baab yär kɛn ciɛŋkiɛn.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Nuer : Niɛ gua̱a̱ mɔ, gaat ba rɔ̱ jiek ɛ la nɛy ti̱ tɔt ti̱ caa tɛk kiɛ koc ɛ bab kɛkɛ kä /ci̱kɛ bi̱ lät ɛ gɔaa rɛy duëlgɔ̱rä ni̱ ciaaŋ /ci̱kɛ bi̱lɛ gɔw duelgɔ̱r gua̱th in caa ŋa̱c ɛn kuëëth kɛ baab i̱ mi̱ caa mat kɛ ta̱a̱ dööriɛn.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Nuer : MySpace ɛ jɛn warɛgak in diɔ̱ɔ̱kdiɛn kɛ di̱t min lät kɛ naath rɛy wec United States kä tëë kɛ ciööt nath ti̱ miliöni ti̱ 54 ɛn täämɛ.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Nuer : Kɛn wargakni rɛy jɔam ti̱ti̱ ci naath wi̱cdiɛn lɛ riet thi̱n ɛ lɔ̱ŋ, ce̱tkɛ nyin ŋi̱i̱ca ti̱ti̱.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Nuer : Tëëkɛ ti gɔa thi̱n rɛy wargakni tin ca gɔ̱a̱r rɛy jɔam ɛmɛ, ce̱tkɛ, ɣöö deri duɔ̱ɔ̱r tok kɛ läth thi̱n ɛ thia̱k ce̱tkɛ ruaacni rɛy jɔam ti gööl, bidiöni, thurɛni, kɛnɛ tin kɔ̱kiɛn.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Nuer : Warɛgakni Rɛy jɔam ti̱ti̱ dëë kɛ mal jek ɛ thia̱k gua̱a̱th tɔ̱wkädɛ kɛl mi ca rialikä, mi dee jɛ jakä thia̱k kɛ tietdɛ kɛnɛ ɣöö dëë mal tuany rɛc ɛ thia̱k ɛ gaat duël gɔ̱rä tin dee tuanynidiɛn kɛnɛ gɔ̱a̱riɛn buɔ̱m kä kɛ.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Nuer : Dëë jɛ rialikä kɛ duɔ̱ɔ̱p in görkɛ kɛ ɣöö dee kuëndɛ kulɛ thia̱k kä derɛ jɛ moc bä kiɛ kɛ biɛl mi kuiy ce̱tkɛ ta̱a̱ in görkɛ.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Nuer : Atɛnciɔn Dɛpithit Dithɔrdär ¨ɛ juäy rääl mi̱ la ŋith ran laa jakä wiel, kä yuth räl pua̱a̱ny ran, kä mooc raan buɔ̱mi̱ di̱i̱t kɛnɛ la̱t mi̱ di̱i̱t¨.English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Nuer : /Ciɛ buɔ̱m kä raan, ɛ jɔɔk ni̱ jɛn; laa ¨kääpɛ pek gan da̱ŋ 3-5 kä kuɔ̱r, dëë jɛ diw ɛn ɣöö copkɛn gaat Amɛrika ti̱ miliööni̱ da̱ŋ 2¨.English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Nuer : Gaat ti̱ tä kɛɛ ADD /ci̱ kɛn rɔ̱ laa luäŋ kɛ päl piny rɛy kä tin lätkɛn kɛ ciee kɛ lät duëlgɔ̱rä, duŋdɛ ɣöö dee kɛn rɔ´ pa̱l piny rɛy lätni̱ tin nhɔk kɛn kɛ ciee ŋa̱a̱ri̱ kiɛ guec kä tin nhɔk kɛn kɛ kiɛ gɔ̱a̱r rieetni̱ ti̱ /caa kamkiɛn dääk.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Nuer : Kɛn gaat ti̱ti̱ la kɛn rɔ̱ laa jiäk rɛy rikni̱ ti̱ ŋuan, kɛ ɣöö la kɛn ¨laa lät rɛy lätni̱ ti̱ bɛ̈cbɛ̈ɛ̈c ti̱ riɛk nööŋ, bi̱ kɛ rɔ̱ jiäk rɛy ko̱o̱ri̱, kä bi̱ kɛ nɛy ti̱ tä kɛ ŋuɔ̱t gak¨ ɛ jɛn bi̱ wicdiɛn ku lɛ lät a gɔaaɔ, kɛ ɣöö /ci̱ wicdiɛn lät a gɔaa kɛ tin la̱tkɛ ɛ nɛy ti̱ loy wicdiɛn.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Nuer : Ɛn ADD la yiärɛ ciaaŋ maarä kɛ gaat tin kɔ̱kiɛn tin /caa luɔt kä min jakɛ kä tä i̱nɔ ŋäc kiɛ min jakɛ kä bi̱ kɛn rieet dui̱r kɛ kuën kiɛ min jak pieth runi̱i̱kiɛn kä göl kä gaat tin kɔ̱ŋ.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Nuer : Ɛn lua̱ŋ in jek raan ɛ ŋäc ŋɔani̱ kɛnɛ ɣöö bi̱ ɛ mɔ ŋic cetkɛ kɛ duɔ̱p in caa lar kɛɛ nhial min la jɛn ta̱a̱ ee tuɔk kɛ jɛ ɛni̱ ɣöö ci̱ ta̱a̱ ee jek kɛ ni̱ ŋäc ŋɔani̱ rɔ gɛr.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Nuer : Jen duɔ̱ɔ̱p ee laa ɣɔa̱nkɛ dee lääri̱ jek kɛ jɛ bumɛ. Kɛ ɣöö nɔ thiɛlɛ diɛɛr in te rɛy nath mi̱ /ci lɛ ŋot tiɛmkɛ, duundɛ ɣöö jɛn lua̱ŋ in timi̱ ŋɔak caa mi̱n bi̱ ca̱ran la̱t kä kɛl.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Nuer : Kɛ kui̱c lätni̱ kɛ, ɛn Yi̱k duɔ̱ɔ̱rä cɛ ta̱a̱ gɔ̱rä gɛr kɛ pëk mi̱ di̱i̱t kɛnɛ jɛn jek lääri̱ kɛ kui̱c ŋäcä ŋɔani̱English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Nuer : /Cɛ cäät kɛ praimetni̱ tin kɔ̱ŋ, ɣo̱mi̱nidni̱ /ci̱ kɛn ŋot kɛ ja̱l kɛ tetkiɛn kiɛ nhiɛt kɛn rɔ̱ kiɛ laaŋkɛn rɔ̱ rɛy jiɛn.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Nuer : Kɛn tët ci̱mpandhi̱i̱ kɛnɛ ciökɛ päär di̱tdiɛn kɛnɛ bäriɛn, min nyooth ɣöö kɛ tët laa nhiɛtkɛn ni̱ rɔ kɛ kɛ mi̱ jälkɛ kɛ jɔk kurni̱ yiɛtni̱.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Nuer : Jɛn tët ran ciɛk ni̱ jɛn kä cio̱o̱k, kä cuŋ cɔ̱w yiɛtni̱ kɛnɛ ciökiɛn.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Nuer : Cɔ̱w tëtni̱ tee jiekɛ kä tin ci̱ duɔth kä ta̱a̱ tëëkä mee wal kɛ run ti̱i̱ baathdɔɔri̱ rɛw ɛ wä kä baathdɔɔri̱ diɔ̱k nyooth ɛ jɛ ɛn ta̱a̱ in ci̱ tët rɔ gɛr kɛ jɛ kä ja̱l ɛ wä kä ɣöö bɛ lät ti̱ kɔ̱ŋ la̱t.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Nuer : La tha̱a̱ŋ nath jɛ laa ŋääth ɛn ɣöö la̱a̱k ti̱ kuëŋkɛ thi̱n kɛ tët la kɛn raan laa jakä cuuc ɛlɔ̱ŋ.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Nuer : Min no̱o̱ŋ mi̱ ce̱tkɛ nɔ mɔ ɛ ɣöö ci̱ gua̱a̱th nien rɔɔdɛ re̱p kä bi̱ raan la̱a̱k cu läki̱kä kɛ jɛn gua̱a̱th in dee dɔ̱ɔ̱li̱jɛn.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Nuer : Mi̱ ci̱ raan ŋic ni̱ ɣöö bi̱ dɔ̱ɔ̱lijɛn ni̱ ciaŋ kɛ wäär kä ci̱ puɔ̱nydɛ jɛ ŋic laa no̱o̱ŋɛ riɛk puɔ̱ɔ̱ny ran.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Nuer : Nɛmɛ laa puɔ̱ny ran laa jakɛ kä cuuc ɛlɔ̱ŋ mi̱ bi̱ bi̱ raan laa ker kɛ kɔr dägiɛɛkni̱ ti̱ jiɛn da̱ŋ rɛw kiɛ jiɛn diɔ̱k kä bɛ tälbädhiöön guic.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Nuer : Nɛmɛ kuɛɛ peek kɛ lua̱ŋ in dee ŋithdu jɛ luäŋ kɛ ɣöö bɛ la̱a̱k ɣɔ̱n kɛ läkikä kɛ jɛn wäär ɛmɔ.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Nuer : Kä ni kɛ kɔr kä tukdiɛn kɛ ciaaŋ, kän ŋɔak rɔ luɔ̱tkɛ kɛn Ji Italia tee ciëŋ nhiam Aprica. Kɛ kɔr jokä mee ci Ji Italia kör ŋok kɛ cäŋkä 10 kä Paybäkɛl , 1940, cu nɛy ti cɔalkɛ rɔ Bri̱ti̱c 11th Hudhath,cukɛ Thokwaath kapudho ka Libya käp.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Nuer : Cua kɛ na̱kpiny kuic cuec Bardia ɛ Ji Bri̱ti̱c kä cua wut Ji Italia mi Ma̱ndi̱th ɛ Wäl kä Kuär mi cɔalkɛ Ladhtuthi, cua pɛc.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Nuer : Kɛ cäŋkä 28 kä Paybäkɛl, dec ni Italö Balbö, Kuär Kumɛ kä Libya kä ramin caa kuany i̱ bi̱ duɔth kɛ kuäär Mudhölini, cua näk kɛ guäc ni kɛ nyuur ria̱ynhial kä Töbruk.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Nuer : Kɛ ciaaŋ ɛ ci̱ pay bën ɛ ŋar kal ŋaar kɛ jɛ gua̱thni̱ ti̱ ŋuan,kä gaat duel gɔ̱rä kä lät te nhiam amäni̱ ŋa̱a̱ri̱ tin di̱t tin laa ko̱o̱ŋ naath thi̱n.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Nuer : Ɣɛn ŋar puɔ̱nydɛ ŋaar kɛ jɛ kɛ guäth rɛy,kal kɛl wee kä kal in dɔ̱ŋ.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Nuer : Ɣɛn ŋar Candiir (Gold) ɛ ŋar mi̱ laa të naath kɛɛl ɛla ti̱ caa rɔ̱ dol kä la ŋa̱a̱r kurɛ laa yɔ̱t rɛy ɣo̱tni̱.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Nuer : Ɣo̱t da̱ŋ wäl ba̱da̱k laa ŋar naath kɛ kɛ kɛɛl kɛ wä kɛl,kä la ŋa̱a̱r jɛ laa took kä ɣo̱t in nhiam amäni̱ mi̱ cɛ cop ni̱ kä ɣo̱t in wäl ba̱da̱k diɛn.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Nuer : Ŋäär in ci̱ naŋ ni̱ yɔ̱a̱t tin tiɛtni̱ kiɛ yiëdh mi̱ tɔt kä ti̱i̱m,kɛ thuɔ̱k ŋarä.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Nuer : Ŋar laa ŋaar kɛ jɛ rɛy juaac ni̱,kä juaac laa ciɛkɛ kä cɔal kɛ kɛ i̱ tɔ̱c.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Nuer : Kä dɔ̱ŋ nɛy tin laa bä wi̱i̱c ni̱ ti̱ gööl kɛ ɣöö baa lëy kɛnɛ ciaaŋ bën nɛn laa bä kɛn kä nhok kɛn ni̱ jäl ɛ lɔ̱ŋ.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Nuer : Nɛmɛ lap a mi̱ ci̱ naath wä gua̱a̱th mi̱ go̱l mi̱ ci̱ maa guaa̱th in wen in laa ceŋ kɛn thi̱n min la kɛn ɛ ŋar thi̱n.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Nuer : Rɛy litdä, guäth muaaŋni̱,amäni̱ guäth lɔ̱ɔ̱ŋä kɛ kɛn guäth tin nhoakɛ ɛlɔ̱ŋ ɛ kɛn jääl tɔtɔ.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Nuer : Mi̱ luɔt kä min göör raan ɣöö bɛ wëc mi̱ dɔ̱ŋ gui̱l kɛ jɛ ɛ göör kä ɣöö bɛ ciaŋ nɛɛni̱ tɔ̱tɔ̱ ŋa̱c kä jɛn cɔal kɛ jɛ i̱ ¨Gör ŋa̱c ciɛɛŋä nath.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Nuer : Ja̱a̱l dëë kɛn dup ti̱ go̱o̱l gui̱l kiɛ dɔ̱ŋ de̱e̱ të ni̱ kɛn gua̱a̱th kɛl.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Nuer : Nɛy tëë thöpkɛ naath kumɛ mëë ci̱ kɛn la̱t ɛmɛ nɛn,cuu kɛn nɛy ti̱ lua̱k kɛ cɔl.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Nuer : Buɔ̱n dëcni̱ min bä dëcni̱ tin nhiam be̱n luäk të laany 1 in nhiam kɛnɛ 3 be̱r in diɔ̱ɔ̱kdiɛn kɛ Ɣamcairɛ pëk mi̱ cëtkɛ wutni̱ ti̱ 200 kä kuär in bööth kiɛ kääp kɛ cɔalɛ i̱ Jɔ̱ɔ̱n Ithak kɛnɛ Jiɛmɛth Ri̱i̱d ( kɛn däŋ rɛw cu kɛn bën ɛ la jënɛrɔli̱)English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Nuer : Dëcni̱ tin böth kɛ ɛ Ithak cuu kɛn tica̱a̱r naŋ kɛ puɔ̱ny kal nhiam ɣɔaa kɛ tbuɔ̱k koloni̱thä.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Nuer : Mi̱ ci̱ muaŋ duɔ̱p mi̱ tɔt lɛp yiëër Mithtik ɛla kui̱c jɔk nhiam ɣɔaa Pɛninthula ,la kɛn kal ɛ re̱e̱p kɛ pääm ti̱ ciëkciëëk nhiam ɣɔaa wëë thuɔ̱k ni̱ pëk pi̱i̱ni̱ thok yiër rɛy litä.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Nuer : Gritlɛy kiɛ Ithtɔk ci̱ kɛn jiath mi̱ di̱i̱t mi̱ naŋ rɔ cië 100 kɛ pëk bärä dɛ (30) nhiam kal kä cuu kɛɛ kɛ jiök i̱ a thiɛlɛ rami̱ yɔ̱ɔ̱t m ac amäni̱ mi̱ ci̱ dëcni̱ cooth kɛjɛ.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Nuer : Cär ëë te̱ kɛ Mɛrkɛm ɛ ɣöö bɛ naath ma̱a̱k kɛ duɔ̱p däŋ diɔ̱k.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Nuer : Gënɛrɔl kiɛ kuäär ni̱ Jɔ̱ɔ̱n Kadwaldɛr bɛ dëcni̱ Bi̱ri̱ti̱c mäk kɛ ca̱a̱p ka̱ matɛkɛ diɛn kä Buɔdɛntɔɔn kɛ ɣöö ci̱ kɛ bi̱ lɛ të kɛɛ dëcni̱ ti̱ luäk kɛ kɛ.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Nuer : Gënɛrɔl Jɛmɛth Ɛwiŋ bɛɛ dëc in bör ti̱ 700 naŋ kɛ rɛy yieer Ti̱rɛntɔn kä bi̱ böt kupri̱ käp wi̱i̱ Ɣatha̱mkiŋ Ki̱ri̱i̱k bɛ cuu thiɛl duɔ̱ɔ̱p bar kɛn rɔ̱ kɛ jɛ.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Nuer : Bi̱ duɔ̱p in di̱t ni̱ jɛn in baa mak ni̱ kɛ ɛla wutni̱ ti̱i̱ 2,400 bi̱ kɛn yiër jiɛth kɛ pek kuɛ̈ɛ̈ni̱ ti̱ bäŋuan nhiam ɣɔaa Ti̱rɛntɔn kä cua rɔ̱ dääk kä rɛɛw, cuu kɛl kɛ piny Gi̱ri̱i̱ni̱ kä cuu mimdɔ̱ŋ cooth kɛ piny Thuliba̱n kɛ ɣöö dëë dëë kɛn naath kulɛ ma̱a̱k.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Nuer : Kɛ gër ni̱ kä kɛl wi̱ic kä ŋuaan ɛwä ni̱ kä nuth kuɛɛni̱ kɛɛ themdɛ,ɛla wuɔ̱rɛ thiɛlɛ jɛ luɔt kä dhiëlɛ tëëkɛ luɔt mi̱ di̱i̱t.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Nuer : Ɛ gua̱thdɛ gua̱n wurä mi̱ nhiam mi̱ dëë minitni̱ däŋrɛw duäc dëra rami̱ të kɛ wuɔ̱r mi̱ di̱i̱t mi̱ puɔl puɔl duŋdɛ ɣöö görɛ dhiël ɛn ɣöö bi̱ raan rik dial rut.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Nuer : Tha̱a̱ŋ wurni̱ rɛy wëc kɛ jiɔm ɛ mat kɛ jɛ kɛ gi̱i̱m kɛ cuɔ̱ŋ puäny nhial ran goaa ni̱ jɛn ɛlɔ̱ŋ kɛɛ wuɔ̱r.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Nuer : Riali̱ kuän in cam raan ɛ bä /ciɛ jɛn dëë ŋu lɛlɔ kuëë laa ni̱ ɣöö dërɛ puɔ̱ny raami̱ wur yär.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Nuer : Ɣɛn ɣöö bi̱ raan min camɛ yop kä bɛɛ pa̱a̱r,päri̱ ta̱a̱ pi̱ pua̱ny i̱ka kä bi̱ tin dial tin la nyin ŋi̱i̱ca tit luäkɛ ji̱ wurä kɛ wuɔ̱riɛn kä jakɛ kɛ kä bi̱ lɔc diɛn tɛɛth rɛt wura diɛn.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Nuer : Wuɔ̱r da̱a̱r /cɛ bɛc ɛlɔ̱ŋ, kɛ kui̱c ɛmɔ tëë kɛ ti̱ ŋuan ɛlɔ̱ŋ ti̱ /ci̱ maa gua̱thkiɛn kɛ kuic kuakni̱ tin la naath laa wur kɛ kɛ.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Nuer : Kuak dëë kɛ kɔk kuɛ la ni̱ ɣöö ti̱ ŋuan ni̱ kɛn thiɛlɛ kɛ luɔt kɛ kui̱c la̱t.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Nuer : Ji̱ wurä dëë kɛn ɛ guic ɣɛn ɣöö dëë kɛn kuak go̱r a cäŋ thiɛlɛ kɛ luɔt.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Nuer : Atɔm ɛ waa dëra laa jɛn tuk ŋɔani̱ dial tin tuɔɔk.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Nuer : Jɛn di̱t rɛy dɛ ɛlɔ̱ŋ kä kä të Bör Mödɛl,kɛɛ nucliɛr min të däär kä caa göl piny ɛ ilɛktoroni̱ käce̱rɛ kɛ wicmuɔ̱n in ci̱ cäŋ göl piny.English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Nuer : Ɣɛn nuklieth tëë kɛ gua̱th da̱ŋ rɛw. pirɔtɔni̱ kɛnɛ Nie̱wtirɔni̱.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Nuer : Pirɔtɔni̱ tä kɛn kɛ ka̱ra̱bɛ mi̱ bum kuɛ laa ni̱ ɣöö nie̱wtɔrɔni̱ thiɛlɛ kɛ ka̱ra̱bɛ. Ɛla ilɛktɔrɔni̱ kuiy ka̱ra̱bɛ diɛn.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Nuer : Mi̱ göri̱ ɣöö bi̱ rami̱ te̱ kɛ riɛk guic görɛ ɣöö bi̱ gua̱th in tuɔk duɔ̱r thin kɔn ŋa̱c agɔaa kɛ kuic malä du.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Nuer : Görɛ ɣöö bi̱ ram in bɛc puɔ̱nydɛ guäthdɛ ŋa̱c ŋuäth in wi̱ kɛ mi̱ wi̱i̱ kutdɛ kiɛ mi̱ tëë kɛɛ bɛr mi̱ lual.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Nuer : Mi̱ ci̱ buɔ̱t je̱k gua̱th in wi̱i̱ mi̱ luäk i raan,dëri̱ jak ni̱ riɛk kä di̱t.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Nuer : Ci̱ ŋi̱i̱c ɛ nyoth ɣɛn ɣöö ta̱a̱ cärä mi̱ di̱i̱t,dual kɛnɛ mi̱ jiäk mi̱ dëë bën kɛ kɛn jak ciaŋ bɛc puäny kɛnɛ nuäŋ jɔak cɔ̱ɔ̱kä kä nɛy tin laa tuɔkɛ kä kɛ.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Nuer : Ɛni̱ tin tuɔk rɛy rikni̱ , /ciɛ cär jie̱e̱k kɛnɛ dual tɔ̱ la ŋɔak tin lät kɛ PA rɛy juɔkni̱.English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Nuer : Nɛy tin kɔɔn tin laa të lät ni̱ ciaŋ göör kɛn luäk kɛ kui̱c in jiääk in naŋ kɛ ni̱ bɛc da̱a̱k kɛ bɛc pua̱ny in di̱t kɛnɛ luaaŋ puäny kɛ ta̱a̱ in laa jäl kɛ raan.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Nuer : Nën duɔ̱rä, kiɛ lua̱ŋ kä ɣöö bi̱ raan nën la tuɔkɛ kä cuɔ̱ŋ puäny kiɛ waŋ.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Nuer : Tëë kɛ duɔ̱p ti̱ gööl ti̱ ŋuan ti̱ caa waŋ la̱t kɛ kɛ, wëë kɛ ta̱a̱ mi̱ di̱i̱t kä naŋɛ rɔ kɛ ta̱a̱ in të kɛ le̱yEnglish : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Nuer : Lät ni̱ ŋɔaani̱ ti̱ gööl tëë kɛ dup ti̱ ŋuan kɛnɛ luɔ̱tni̱ ti̱ ŋuan kä kɛn thia̱k kɛ kɛ je̱k dupni̱ däŋ rɛw tin laa jäl kɛ jɔw kiɛ nuur kä tää duɔ̱rä kɛ muɔthdɛ kä kɛn bä go̱o̱r kɛn ta̱a̱ mi̱ göl kɛ ɣöö dëë pëk ɛmɔ ku lɛ lät a gɔaa.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Nuer : Rual kɛ le̱y ti̱ ŋuan ti̱ caa rɔ̱ dol ti̱ la do̱r kɛl ti̱ te̱ gua̱th kɛl.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Nuer : Mi̱ rual le̱yni̱ tin te̱ guäth kɛl cäät kɛ, kɛ ta̱a̱ in te̱e̱ kɛ baa kɛ cɔl i kɛ kɛl.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Nuer : Mi̱ rual le̱yni̱ te̱kɛ kɛ ta̱a̱ mi̱ go̱l ɛla ɣöö ci̱ kɛn cäät baa kɛ cɔl i̱ ti̱ gööl.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Nuer : Buɔ̱n rɛɛl jäl kɛn kä cie̱ŋ kɛn guäthni̱ ti̱ kiɛ pëëthni̱ bä.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Nuer : Kɛ ta̱a̱ in daan in laa ɣöth kɛ rɛl la kɛn la ɣöth kɛ wäär kä bi̱ kɛ lɔ̱ɔ̱ŋ kɛ cäŋdäär.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Nuer : Jɛn buɔ̱l rɛɛl la kɛn jäliɛn laa took mi̱ ci̱ kuän kuɛ̈ɛ̈. Kɛ jɛn ta̱a̱ ja̱l ɛmɔ lä kɛn laa lɔ̱ŋ gua̱thni̱ ti̱ la kɛn kaa gɛɛr ni̱ ciaŋ.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Nuer : Ɣɛn ɣöth kɛl ɛmɛ de̱rɛ pe̱k mi̱ ciä ni̱n wäl barɔw naŋ.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Nuer : Thël ɛ le̱e̱ŋu? ɣɛn ciöt i̱ ¨thël¨ɛ rie̱t Latin mi̱ lot ni̱ ɣöö ¨due̱l mi̱ tɔt¨ kä caa rialikä kɛɛ nhiam ɛ nɛy tin ŋa̱c kɛ ta̱a̱ maiykɔrɔthämin guic jɛ ɣɛn kuum.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Nuer : Ɣɛn thël ɛjɛn tuk ŋɔaani̱ diaal kɛ ta̱a̱ te̱e̱kä kä tin diaal tin tëk ,kä kɛn te̱ duɔ̱r kɛ thël kɛl kiɛ ti̱ ŋuan.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Nuer : Thël kɛ tuk kä duɔ̱r kä te̱ kɛn kɛɛ luɔt kɛ ta̱a̱ in guɛc kɛ ni̱ tëk, kɛ thuɔ̱k dɛ kɛn laa kɛ laa cɔal kɛ i̱ ¨cuŋ kiɛ päny te̱e̱kä¨.English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Nuer : Ɣɛn tää ŋidhä kɛnɛ räl jɛn jakɛ la̱t kä gɔaa kɛ ɣöö laa jäkɛ räl kä puɔ̱ɔ̱ny kɛliw kɛ ɣöö bi̱ riɛm ku lɛ ja̱l ɛgɔaa puɔ̱ɔ̱ny ran ɛ thiɛl diw.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Nuer : Kɛn räl pua̱ny ɛti̱ dëë kɛ ja̱k kɛ pɛth puɔ̱ɔ̱ny kɛɛliw kä luäkɛ puɔ̱ny kɛ mi̱ de̱e̱ jɛ moc riɛk.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Nuer : Roth laa yär kɛn ni̱ gua̱th tin tiɔtni kɛ päär ni̱ diɛn kɛ thuɔ̱l tin bɛc bɛɛc,duŋ dɛ ɣöö ya̱r kɛ ŋɔak dial dupni̱ tin tuɔk kɛ rɔ̱ thi̱n.̱English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Nuer : Roth la kɛn jiɛn laa yut,wooc kɛn jiɛn puɔ̱ny duël nhial, kä jak kɛn thuɔ̱rbiɛɛli̱ kä wä nhial.Min jiäk ni̱ jɛn ɛlɔ̱ŋ kɛ thëm dɛ ni̱ kä rɛɛw kä roth thukɛ kɛ thaakni̱ ti̱ bääl diɔ̱k.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Nuer : Kɛn thuɔ̱l tɔ̱ di̱t ɛtɔ̱ te̱ kɛn kɛ jɔam ti̱ 480 km/h(133m/s;300mph).English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Nuer : Naath te̱ kɛn lät ne̱e̱ni̱ kä lät kɛn kɛ kɛ ɣöö bi̱ ŋɔak jɔɔc ɛla ti̱ di̱t ni̱ kɛ pe̱k runi̱ ti̱i̱ bathdɔɔri̱ kɛnɛ bathdɔɔri̱.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Nuer : Kɛ kui̱c ɛmɔ, kɛn yio̱m tin laa guɛc kɛ ŋɔak tin thuɔ̱ɔ̱k la̱t kɛ kɛ kä Yurɔp kɛ pe̱k runi̱ ti̱ 16 bathdɔɔri̱ ti̱ ci̱ wä.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Nuer : Kɛn tin laa guɛc kɛ ni̱ ŋɔak kɛn lät kɛn kɛ ne̱ni̱ da̱ŋ rɛw kɛ ɣöö bi̱ gua̱a̱th te̱ ŋɔak thi̱n kulɛ thia̱k kä bi̱ kɛ jɔɔc ɛla ti̱ di̱t.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Nuer : Di̱t lɔac kɛnɛ tiɛɛl bi̱ kɛ te̱e̱ kɔn ni̱ ciaŋ kä ɛ jɛn ta̱a̱ dan min te̱ kɔn mi̱ go̱r nɛy tin ŋuan ni̱ kɛn ŋɔak je̱k kɛ gua̱th mi̱ tɔt kɛ ta̱a̱ tiilä.English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Nuer : Mi lotdɛ rɔ, nɛy ti̱ ŋuan gɔaɛ ɣɛn ɣöö min la tää in bäär in de̱e̱ raan ɛ la̱t ɛ ɣöö de̱rɛ lät kɛ naath kɛl.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Nuer : Nɛy ti̱ ŋuan läk kɛn läk i̱kä kɛ cäŋɔ de̱e̱ raan wä jäl kä kuɛl mi̱ dɔ̱ŋ ɛ de̱r wi̱cmuɔ̱ni̱ ti̱ kɔ̱ŋ lɛ jäl, thääŋ nath ga̱a̱c kɛn ɛŋu te̱e̱ thɔ̱ŋɛ mi̱i̱ tha̱a̱ŋ nath ŋääth kɛnɛ i̱ tëë kɛ ti̱ cɔali̱ ɣëliani̱ kiɛ tëë kɛ ti̱ kɔ̱ŋ ti̱ tëk wi̱i̱muɔ̱n mi̱ dɔ̱ŋ.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Nuer : Duŋdɛ ɣöö,mi̱ ciää nɛmɛ mi̱ cɛ tuɔk kä dɔ̱ŋ cɛ de̱e̱ tuɔk kɛ guäth mi̱ bäär. kuɛl te̱ kɛn guäthni̱ ti̱ gööl ɛ de̱e̱ kamkɛn te̱e̱ kɛ mi̱ naŋ rɔ kɛ pe̱k mi̱ bathdɔɔri̱ ti̱ ŋuan kamdiɛn kuɛl tin ¨cäät¨English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Nuer : Kä dɔ̱ŋ kɛ cäŋ kɛl, gaat ganku bi̱ kɛ cuɔ̱ŋ wi̱i̱muɔ̱n ɣɛliani̱ kä bi̱ kɛ ga̱a̱c kɛ guändɔɔŋni̱ kiɛn tëë wal.English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Nuer : Le̱y caa kɛ la̱t kɛ cuɔ̱ŋ ti̱ tɔatni̱ ti̱ guan. cam kɛn ŋɔak kä bi̱ kɛ thuɔ̱k rɛy jiɛc diɛn. Le̱y t ŋuan de̱e̱ kɛ jäl.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Nuer : Kɛ ni̱ le̱y kärɔ̱ te̱ kɛ ŋiɛth (/ɛcäŋ ni̱ min c kɛ le̱y diaal jɛn tin te̱ kɛ ŋiɛdh; re̱c in cɔali̱ jɛli̱ kɛn ɛ cäät kä tin thiɛl ŋith).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Nuer : Le̱y kɛn jëk kɛkɛ ŋuäthni̱ diaal wi̱i̱muɔ̱n. laa tɛt kɛn piny, ke̱t kɛn rɛy ba̱bdiitni̱ kä pär kɛn nhial.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Nuer : Ɣɛn thël jɛn ɛmi̱ kuiy ni̱ jɛn ɛlɔ̱ŋ kä lät kä tëk kiɛ tin tëk.English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Nuer : Thël bëë kä rie̱t ji̱ Latin mi̱ lotni̱ ɣöö due̱l mi̱ tɔt.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Nuer : Mi̱ ci̱ tin tëk guic kɛ min laa guɛc kɛni̱ kɛ (maykɔrɔthkɔp),biɛ nɛn ɣɛn ɣöö kɛn caa kɛ la̱t kɛ kurɛni̱ marɔbakä ti̱ tɔatni̱.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Nuer : Röbɛt Huuk, rami̱ ŋäc thaany we̱c in cɔali̱ Iŋlaan cɛ marabakni̱ ti̱ ŋuan rɛy kä tin laa guɛckɛ ni̱ ŋɔak kɛɛ maykɔrɔthkɔp.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Nuer : Cët kɛn kɛ due̱l. Ɛjɛn ram in nhiam ɣëë kɔthëli̱ ti̱ ci̱ li̱w ŋa̱c.[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Nuer : Ɣe̱lɛmɛni̱ kɛnɛ kɔmpuɔɔni̱ de̱e̱ kɛn jiɛn kä kɛl kä de̱e̱ kɛ wä kä min dɔ̱ŋ kä caa rɔ̱ gɛr.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Nuer : Nayti̱rögi̱n ɛla ji̱ɔm ŋotdɛ ta̱a̱ dɛ ɛjɛn ta̱a̱ kä ti̱ lawlaw kiɛ li̱kuitni̱. Jɛn ta̱a̱ ka̱ ti̱ lawlaw thiɛk ni̱ kɛn kuë laa ni̱ ɣöö ta̱a̱diɛn ɛjɛn kɛlɔ.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Nuer : Pi̱w kɛ cäät in dɔ̱ŋ diɛn. kɛn gua̱th pi̱i̱ni̱ jɛn tëë kä rɛɛw min la ɣäydi̱rögi̱ni̱ da̱ŋ rɛw kɛnɛ ɣɔ̱kthi̱ji̱n kɛl.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Nuer : Ɛjɛn ta̱a̱ ɛkɛlɔ kuë laa jiɔm, mi̱ lawlaw kiɛ mi̱ bumbum.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Nuer : Ɛ cäŋ ni̱ min de̱e̱ ta̱a̱dɛ rɔ gɛr,ɛla ta̱a̱ kɛ̈mɛkɔ̱li̱ kɛ /cɛ rɔɔdɛ gɛr.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Nuer : Thaak ɛmi̱ te̱ kɛɛl kɛ kɔn, kä jɛn tëë rɛy nyini̱ kɔn tin lät kɔn kɛ kä ŋot dɛ ci̱ kɔn ɛliŋ.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Nuer : Thaak nɛy tëë ci̱ jɛ riali̱kä kɛ ŋäc dɛ kɛ ji̱ luak kuɔth, ji̱ ŋäcä ŋɔaani̱ kɛnɛ tanyti̱i̱thni̱ kɛ kɔr runi̱ ti̱ bathdɔɔri̱.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Nuer : Ci̱ kɔn ɛ je̱k ɣɛn ɣöö thaak tëë guäthni̱ ɛtookɛ ni̱ kä guäth ɛ bi̱ be̱n kɛɛ täämɛ ɛwä.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Nuer : Thaak bä ɛ ɣöö ta̱a̱ in päär kɔn duɔ̱r kɛ jɛ guäthni̱English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Nuer : De̱ri̱ ta̱a̱ i wä kɛɛ thaak bil kɛ ta̱a̱ in guic i̱ jɛ kɛ jɛ mi̱ locɛ rɔ kɛ wiälɛ. Ɣɛn duɔ̱r mi̱ locrɔ ɛ mi̱ wiäl kä wiäl ni̱ kä t ŋuan.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Nuer : Kɔmpi̱ätɛrni̱̱ ɣɛn pe̱k ɛ thiäkɛ la̱t kɛkɛ ni̱ la̱t ti̱ ce̱t kɛ rial bidi̱önii̱kä kɛnɛ thurɛni̱.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Nuer : Ɣɛn lät ni̱ kä ɣöö baa ŋɔak jaa ruac ce̱t kɛ raan agɔa la̱t kɛ jɛ kä kɔmpi̱ätɛrni̱, kä ta̱a̱ ɛ lɛl kɛ ni̱ ŋɔak kä ruac kɛ jɔw kä kompi̱ätɛr wëëkɛ mi̱ re̱p ɛ ni̱ rɔɔdɛ kä te̱lɛbi̱cɔni̱ kɛnɛ pilimni̱.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Nuer : Diit laa jɔw diɛn laa kua läth kɛ kä kɔmpi̱ätɛrni̱ kɛ ɣöö baa jɔw kulɛ mat kɛɛl agɔaa.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Nuer : Kɛ pe̱k mi̱ ci̱ wä ni̱kɛ pe̱k rui ti̱ bathadɔɔri̱ ti̱ wal bäŋuan ɛwa kä bathdɔɔri̱ ti̱ jiɛn däŋ rɛw, Caa ŋäth ɣɛn ɣöö nɛy tin caa we̱c in cɔal Nie̱w dhi̱i̱laan jac kɛ nɛy ti̱ cɔali̱ ji̱ Maöri̱ ti̱ laa kak kɛ dit mi̱ cɔali̱ Maöth.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Nuer : Ɣɛn ta̱a̱ ɣëë caa lat jɛ ni̱ wal lat kɛ jɛ i̱ kɛn ji̱ Maöri̱ kɛn ɣo̱nh kɛ kä pöli̱ni̱thia kɛɛ böötni̱ ti̱ ŋuan ka̱ cuu kɛn Nie̱w Dhi̱i̱lɛ̈ɛ̈n naŋ ka ji Möriöri̱,kä cuu kɛnɛ jak kä gua̱th pi̱thä.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Nuer : Kä i̱nɔ,tëë kɛ dup ti̱ bo̱o̱r ti̱ ti̱ lat ɣöö i̱ ji̱ mi̱riöri̱ ikɛ kɛn ji̱ we̱c in di̱i̱t ni mi̱riöri̱ tin ci̱ ɣöth kä Ni̱e̱w Dhi̱i̱lɛɛn ɛwä ka̱ dhuɔ̱ɔ̱l Cathäm kä cuu kɛn wä të kɛ ciɛŋ kiɛn.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Nuer : Tëë kɛ do̱r mi̱ dɔ̱ŋ kä dhuɔ̱li̱ Cathäm kɛn kɛ ji̱ Maöri̱ tin ci̱ ɣöth kä Nie̱w Dhi̱i̱lɛɛn.English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Nuer : Cɔɔl kɛn rɔ̱ɔ̱riɛn ji̱ Möri̱öri̱ ɣɛn thɔ̱ŋɛ mi̱i kɛ tha̱a̱ŋ kiɛn tin lo̱kɛ kɛ thuɔ̱k dɛ kɛn ji̱ Möriöri̱ cua kɛ juɔc raar.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Nuer : Tha̱a̱ŋ nath tëë caa rɔ̱ cuɔt ɛlɔ̱ŋ kɛ kɔr runi̱ ti̱ kur ti̱ ŋuan cuu kɛn nɛy luäk kɛ kui̱c bumä da kɛnɛ lua̱ŋda kɛ pe̱k ɣëë te̱e̱ nɛy kɛ rik kɛnɛ tin ka̱n luäŋ kɛ la̱tni̱.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Nuer : Kä min liŋ kɔn naath kɛl kɛɛli̱ min lät kɛn kɔn nyin kiɛn, nyin ji̱ dhɔaariɛn, kɛnɛ nyin lätni̱ kiɛn.bi̱ kɔn ŋäc mi̱ gɔaa je̱k kɛ tëë wal tëë ci̱ kɛn kɛ la̱t kɛnɛ ta̱a̱ ciɛŋ ni̱i̱ kɛ ram in ci̱ mi̱ gɔa la̱t kɛ ta̱a̱ la̱t diɛn kiɛ rami̱ ci miji̱äk lät kɛ ta̱a̱ la̱t in yiaan kɛ ni̱ rɔ̱.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Nuer : Kɛ kɔr kä min wä naath kɛ lie̱ŋ /ci̱ tin la̱t kɛ ɛ naath kɛ ta̱a̱ ciɛŋä diɛn /caa kɛ rany thi̱n jɛn luäkɛ naath kä tɔt kɛ guäth in pɛn kɛ thi̱n rɛy la̱t diɛn.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Nuer : Min wä naath kɛ mi̱ rial kɛ tin ci̱ gɔw i̱kä kä baa tin ci̱ naath gɔw thi̱n ŋa̱c,bi̱ ramɔ kiɛ nɛy diaal tin lätkɛ nɔmɔ ŋɔak je̱k ti̱ te̱ ni̱ rɛcɔ ce̱t kɛ tin yiaan kɛ rɔ̱,kɛ tin go̱o̱r kɛn lät ni̱ diɛn kɛnɛ tin kɔ̱ŋ tin jak kɛn kä bi̱ kɛn nɔmɔ la̱t.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Nuer : Kɛ jɛn cäät ɛmɛ,kɛ car jɔk kä ciɛŋ tin te̱kɛ ram in lät ta̱a̱jiɛɛr kɛnɛ tin gɔw tin cɛ je̱k luäkɛ naath kɛ ɣöö bi̱kɛ lɔar kɛ gër riɛn kɛnɛ wä diɛn kɛ luäk kuthni̱.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Nuer : Kɛn ti gɔw tɔ̱tɔ̱ni̱ ci̱ kɛn dual in te̱e̱ naath jakä kuiy kä cɛ naath jakä te̱kɛ ŋa̱th kɛ ta̱a̱ ciɛɛŋa̱ min bi̱ rɔ gɛr min bi̱ be̱n nhiam.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Nuer : Ca̱r mi rɔ̱ŋ labɛ duɔ̱ɔ̱r la moocɛ kɛ pek ɛ thia̱k kä labɛ cäätni ti ŋuan kiɛ pɛl ti gööl la matdɛ kɛ ɣöö bɛɛ luɔt duɔ̱rä kulɛ jek.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Nuer : Ɛn ɣöö bi ca̱ru la̱th kä duɔ̱ɔ̱r ɛ pɛ̈th, kɛ ca̱r mi rɔ̱ŋ, kɛ pääri ŋɔani mi rɔ̱ŋ, kä bi min jɔc nɛn, kä bi ta̱a̱ in dɔ̱ŋ in deri lätni jɛ tim, kä bi lääri ti gööl ruɔ̱ɔ̱l.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Nuer : Min bumni jɛn ɛ lɔ̱ŋ kä ɣöö bi ca̱ru la̱th kä duɔ̱ɔ̱r: ɛ ɣöö bi jäkdɛ kɛl mal jek. La go̱o̱rɛ jɛ bi car ni rɛw, min gɔaadɛ kɛnɛ min jiääkdɛ.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Nuer : Dup cärä te kɛn kɛ mat kɛ ta̱a̱ luäŋädu kɛ ɣöö deri pek duɔ̱ɔ̱rä kiɛ luɔt rikä mal jek kɛ duɔ̱ɔ̱p mi lot rɔ.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Nuer : Nɛy tin cär i̱ nɛnɛ tekɛ kɛ ca̱r mi rɔ̱ŋ, dee kɛn ca̱a̱p duɔ̱ɔ̱rä mal tit, dëë cio̱o̱kdɛ mal jek kɛnɛ ɣöö dee kɛn ɣɔ̱ɔ̱ni tanytithni luäŋ.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Nuer : Naath kɛ kɛn tin ŋa̱c kɛ ŋɔak ɛlɔ̱ŋ ɛ länykɛ tin kɔ̱kiɛn kɛ ŋäc cärä raam in dɔ̱diɛn.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Nuer : Mi̱ lotni̱ ɣöö de̱e̱ kɔn ɛ ŋa̱c i̱ ɛŋu tuɔk ɔ kä le̱y tin kɔ̱ŋ, min göör kɛn ɛ kiɛ min nhɔk kɛn ɛ.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Nuer : Ɣɛn rɛy luäŋä nɛmɛ, ŋäc kɛ min göör ram in dɔ̱ŋɛ i̱ bɛ la̱t ɛ mi̱ gɔaa. Jakɛ kɔn kä bi̱ kɔn tin gör kɛ la̱th lät.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Nuer : Ce̱t kɛ mi̱ ci̱ raan nɛn tiathɛ wärnyin thuɔ̱rbiɛɛl, biɛ naŋ ce̱t kɛ ɣöö i̱ go̱o̱rɛ ni̱ na̱ŋ thuɔ̱rbiɛɛl rami̱ dɔ̱ŋ.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Nuer : Jɛn de̱e̱rɛ go̱ri̱ baa luk kɛ dup ti̱ gööl mi̱ cɛɛ kiyni̱ thuɔ̱rbiɛɛlɛ bath kä ɛ thurbilɛ ɣɛn min go̱rɛ ɣöö bɛ tiath.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Nuer : MRI jɛn lätɛ kɛ ta̱a̱ Pi̱i̱dhikä mi̱ cɔali̱ nukliɛr maknɛt rɛthonanthɛ (NMR),mi̱ cua je̱k kɛ ruɔ̱n 1930 ɛ rami̱ cɔali̱ Pɛlik Bilok (lätɛ kä jamɛ duŋ Ithtanpuɔd) kɛnɛ Ɣe̱d-wäd Purthël (min te̱ kä jamɛ Harbad).English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Nuer : Ɣɛn rɛy jɔaw ɛ di̱i̱t ɛmɛ, makanti̱th kɛnɛ ta̱a̱ rɛdiöwä kɛn jak kɛn atɔm kä bɛ ŋuni̱ jɔw rɛdiöwä mi̱ tɔt.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Nuer : Kɛ ruɔ̱n 1970, Raymɔn Damadian mi̱ däktöör kä tanyti̱i̱th cuɛ be̱n nhial kɛ ta̱a̱ in dëë jɔw mɛkanti̱i̱thä jakä mi̱ dëë moc naath I̱ lacɛ kɛ jɛ due̱l wa̱lEnglish : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Nuer : Kɛ kɔr run da̱ŋ ŋuaan cua gua̱n jua̱th in nhiam rialikä min la ram in nhiam kä jɛn guäth MRI ɛmɔEnglish : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Nuer : Kɛ ruɔ̱n 1977,däktör ni̱ Damadian cuë la̱t pua̱ny MRI in nhiam la̱t min cuë cɔli̱ ¨mi̱ bumbum¨.English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Nuer : Jɛn ta̱a̱ ruac ɛmɛ jakɛ thaak kä bɛ ŋɔak riali̱kä kɛnɛ ta̱a̱ in ŋuɛckɛ ni̱ kɔ̱ŋ.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Nuer : Luäkɛ gaat duël gɔ̱rä ɣɛn ɣöö bi̱kɛ lät kɛ lät diɛn kä bi̱kɛn la̱t lääri̱ rialikä bä.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Nuer : Min dɔ̱ŋ, tëëkɛ kɛ ti̱ tɔatni̱ ti̱ dëë thaakni̱ lät mi̱ gɔaa pën. (Bremer,1998).English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Nuer : Ɣɛn läth lät ɣintɛrnɛtka̱ jɛnɛ wɛb ɣɔaa kɛɛliw luäkɛ gaat duël gɔ̱rä kɛ ɣöö bi̱ kɛn lää ɛje̱k gua̱thni̱ diaal.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Nuer : Gaat duël gɔ̱rä bä de̱e̱ kɛn thi̱e̱cni̱ thöp nɛy tin nyuɔ̱thkɛ kɛ ŋɔaani̱ guäthni̱ diaal kä de̱e̱ kɛn je̱kni̱ kiɛn je̱k kɛ pɛ̈th ɛci̱ maa ɣöö de̱e̱kɛn lip ni̱ kilɛth in guic naath rɔ̱ɔ̱kiɛn thi̱n.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Nuer : Ɛn ta̱a̱ ŋi̱i̱cä mɛ thia̱kɛ jɛn moocɛ naath kɛ min go̱o̱r raan ɛ. Thiɛlɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ gɔa mi̱ la duŋ ŋi̱i̱cä.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Nuer : Ɛ puc thiɛlɛ mi̱ gɔa mi̱ dëë ŋa̱c. Ŋi̱i̱c jɛn lät kɛ jɛ kɛ ŋä kam raam in ŋiäckɛ kɛnɛ ŋäcni̱ min caa ŋun.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Nuer : Ŋa̱c dan kɛ pe̱k ɛmɛ kɛ ɣöö i̱ lät niɛ kä rɔa kɛnɛ lär lär kä tin la nyin ŋi̱i̱cä tin laa nyuɔ̱thkɛ rɛy TV ni̱ jɛn latdɛ jɛ jɛn nɛmɛ.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Nuer : Nɛɛkɔn ti̱ ŋuan ci̱ kɔn rɔ̱ je̱k guic kɔn TV mi̱ lärkɔn kɛ ta̱a̱ in de̱e̱ kɔn te̱e̱ ŋäc mi̱ gɔaa kä duɔ̱r kä/ ci̱ kɔn kɛ wa̱a̱ läth lät kiɛ /ci̱ kɔn rɔ̱ läth thi̱n ɣɛn ŋäc ɛmɔ.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Nuer : /Cȋ kɔn thurbil de̱e̱ la̱t,kiɛ de̱e̱ kɔn pi̱w ti̱ pɛn la̱t jɔk ciëŋ dan, wä kä Përu kɛ kui̱c kä ɣöö de̱e̱ kɔn duɔth kä tëë wal cëtkɛ duël tëë caa täth kiɛ de̱e̱ kɔn duël ji̱ thie̱kä dan duëlkiɛn nyɔk kɛ lätni̱.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Nuer : De̱e̱ tɛthlɔac wä kä andɛrthi̱i payba optik cabɔl min la duŋ Yurɔp ɛla bröödban tha̱tɛlait, Gi̱ri̱i̱nlɛn jɛn caa moc kɛɛ ɣintɛrnɛt agɔa kä tëë nɛy ti̱ cuɔp kɛ 93% ti̱ je̱k ɣintɛrnɛt.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Nuer : Ho̱tɛlu kiɛ gua̱th in ci̱ jac (mi̱ cie̱ŋi̱ due̱l ja̱a̱li̱ kiɛ due̱l mi̱ private) jɛn de̱rɛ te̱ kɛɛ WIFIkiɛɛ ɣintɛrnɛt mi̱ caa pith kɛɛl kɛɛ PC,kɛn duël diaal te̱kɛn kɛ ŋua̱a̱th ɣintɛrnɛtkä kiɛ gua̱a̱th mi̱ te̱e̱ kɛɛ WIFI duŋ nɛɛni̱ diaal.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Nuer : Cetkɛ min ca lat nhial, cäŋ ni min ciöt i̱ ¨Eskimo¨ ŋotdɛ kɛ mi nhɔak kɛ jɛ kä United States, ŋotdɛ kɛ mi guɛc kɛ jɛ ɛ la riet mi jiääk ɛ nɛy ti ŋuan ti /ci la ji̱ U.S. ji̱ Arctic, cet kɛ Canada.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Nuer : Cäŋ ci ciöt ɛmɔ liŋ kä ji̱kɛ tin la ji̱ Greenland, lotdɛ rɔ kɛ ɣöö dëë ruacdɛ päl ɛ nɛy tin la jur.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Nuer : Ji̱ dhɔaar in cɔali Greenland cɔalkɛ rɔ̱ i̱ Inuit kä Canada kɛnɛ Kalaalleq (mi ŋuankɛ Kalaallit), mi cɔali raan Greenland, kä Greenland.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Nuer : Kraim, kɛnɛ ciaŋ jiäk kä nɛy tin /ci maa gaat wec kɛn dial, /caa ŋäc kä rɛy Gri̱i̱nland. Amäni̱ rɛy rɛ̈kni̱, thiɛlɛ kɛ ¨gua̱th ti̱ tuɔ̱r tuɔ̱ɔ̱r.¨English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Nuer : Jiɔm in kɔ̱c dɔ̱ŋ ɛ jɛn da̱a̱ riɛk in bɛc kä kɛn tin kän rɔ riali̱kä bi̱kɛ bɛ̈cdɛ jek.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Nuer : Mi̱ ci̱i̱ Gri̱i̱nland gui̱l kɛɛ thi̱thɔn kɔa̱c ( ŋäcni̱ jɛ ɛn ɣöö bi̱ kɔa̱cdɛ rɔ rëp, kɛ wädu kɛ wä nhiamdɛ), ro̱ŋ ɣöö deri̱ rɔ röm bieyi̱ kɔa̱c ti̱ ŋuan.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Nuer : Jɛn ni̱n tin bär ni̱ kɛn dëë kɛn riɛk nööŋ kɛ ta̱a̱ kä ɣöö dak niën kɛnɛ dërɛ puɔ̱ny ran moc riɛk.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Nuer : Kɛɛ tɔ̱t, tidrɔ bä kɛɛ jɛn nyi̱i̱th Nɔrdik. Cäŋni̱ min /ci̱ kɛn juey jääl kä naath , dëë kɛn ciaaŋdu ya̱r.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Nuer : Kɛ gua̱a̱th ee ci̱ ikɔnɔmik duŋ Thɛn Pra̱nthi̱ithkö ro̱ŋ kɛ bɛ ja̱a̱l bɛr wi̱i̱c muɔ̱ɔ̱n, jɛn caa ikɔnɔmikdiɛn jak kä di̱t rɛydɛ.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Nuer : Kɛn thɛktɛrni̱ tin di̱tni̱kɛn tin muɔckɛ naath lät kɛ lät ji pröpɛcinal, ta̱a̱jiɛɛr, kɛnɛ tied ja̱a̱li̱English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Nuer : Kɛ ta̱a̱ in ŋa̱c kɛ jɛ ni̱ ciaŋ kɛ kui̱c tuaari̱, pilimni̱, ruaacni̱ tin caa gɔ̱r kɛnɛ ka̱lcier min ŋa̱c kɛ ci̱kɛn rɛk kɛnɛ ta̱a̱ in jɔc kɛ jɛ jakä ɣöö baa ŋa̱c wi̱i̱cmuɔ̱n kɛliw.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Nuer : Thɛn Pra̱nthi̱thkö cua jɛ la̱t kɛ ta̱a̱ mi̱ röŋ cetkɛ ɣo̱teeli̱ ti̱ ŋuan kɛ kui̱c ja̱a̱li̱,thukni̱ miëth, kɛnɛ gua̱th ma̱a̱tni̱ ti̱ bäl gɔɔydiɛn.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Nuer : Thɛn Pra̱nthi̱thkö ɛ jɛn gua̱a̱th kɛl mi̱ gɔa ɛlɔ̱ŋ bä rɛy wec kä lot rɔ kɛɛ kudhi̱i̱n Ji Ecia: Ji Köria,Ji thailand, Ji India, kɛnɛ Ji Japan.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Nuer : Wä ran Ja̱l kä Walt Di̱thnɛy Wääl cerɛ ni kɛ wä ja̱l gua̱th palä Kuɔth kä dhör Ji mɛrkɛm ti̱ ŋuan.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Nuer : Jɛn ¨ti̱pi̱kɔ̱l¨ ŋui̱l ɛmɔ kɔn naath wä ni̱ kɛ ruëynhial kä Tiaar Ria̱ynhiali̱ wi̱i̱ni̱ ti̱ gööl rɛy Örlando, ja̱l kɛɛ ba̱th mi̱ te rɛydɛ kɛ Di̱thnɛy Ɣo̱teel, la yiɛn juɔk ɛ naŋ ɛ kän yiɛn kuak Di̱thnɛy päl, kä bia cuu luny jɔk.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Nuer : Tekɛ ti̱ ŋuani̱kɛn ti̱ gööl ti̱ caa pëkdiɛn luäŋ, duundɛ ɣöö cɛ duɔth ɛ la min lot nɛy ti̱ ŋuan ɛ mi̱ lat kɛn ɣöö ¨ wä nath kä Di̱thnɛy Wääl¨.English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Nuer : tikɛtni̱ ti̱ ŋuanikɛn laa kɛ laa kɔakɛ rɛy-jɔam kä wɛbɛaitni̱ tin ko̱k kɛ ramin ŋuan yio̱kɛ cetkɛ eBɛy kiɛ Krɛgli̱th laa lät kɛ thi̱n kɛ tha̱a̱ŋ gua̱thni̱ kɛɛ park-uppɛr ti̱ketni̱ kɛ ni̱n ti̱ ŋuan.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Nuer : Ɛ cäŋ ni̱ mɔ la̱t kɛ jɛ inɔ ni̱ ciaŋ, /ci Di̱thnɛy ɛ nhɔk: kɛn ti̱kɛtni̱ /cikɛ ti̱ dee kɔak ɛ nɛy ti̱ kɔ̱ŋ.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Nuer : Wä ja̱l kɛnɛ nien raar thaar kaŋ kaŋä kä Grand Canyon go̱rɛ wargak ja̱l min la wä kɛ naath rɛy cieŋ.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Nuer : Wargakni tin ka̱mkɛ naath kɛ wä nath kä lo̱o̱l ɛmɔ dak kɛn kɛ ɣöö dëë kulɛ gaŋ, kä bɛ lɔar ni kɛ cäŋ in nhiam kä pay, päth ŋuaan ɛ ŋot ti wëë kä tuk paay in dɔ̱ŋ.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Nuer : Kɛ kuic ɛmɔ, wargak in bi ja̱l kɛ naath kɛ wädiɛn rɛy ciëŋ kɛ cäŋ ɛ lot rɔ mɔ kɛ Pay Dhieec la tëë thi̱n kɛ cäŋkä 1 kä Pay Kɛl.English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Nuer : Gua̱a̱th kɛ kui̱ dho̱ri tin ŋa̱ckɛ ɛ lɔ̱ŋ, ce̱tkɛ Tɔ̱ɔ̱r Bright Angel min thieek kɛ Phantom Ranch, ca kɛ thieŋ ɛ nɛy tëë ci thiec kɛ cäŋ in nhiam mi lotni ɣöö ca kɛ lɛp ɛ la ti ca käp.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Nuer : Wargakni ja̱l tin ca rialikä kɛ kui̱ ja̱a̱li tin bëë ben gue̱l ca kɛ jakä ti tɔt, la ka̱mkɛ ni kɛ nɛy tin ci ben kɛ nhiam.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Nuer : Wä kä Thɔth Apri̱ka kɛ thurbil ɛ duɔ̱p mi̱ gɔa ni̱ jɛn mi̱ dëri̱ lɛ guic ni gɔɔy wëc kɛnɛ ɣöö dëri̱ lɛ ja̱l kɛ dup tin laa jäl kɛ naath ɛ /ci maa dup ja̱a̱li̱ .[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Nuer : Deri̱ mi̱ cetkɛ nɔ la̱t kɛ jɛn thurbil in nɔrmɔl mi̱ ci̱ rɔ riali̱kä a gɔa duundɛ 4x4 ɛ jɛn min lotrɔ kɛnɛ ɣöö gua̱th ti̱ ŋuan laa cup naath thin kɛ thuɔ̱rbiɛli̱ 4x4 ti̱ te ciökiɛn nhial.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Nuer : Ŋäc ni̱ jɛ min riali̱rɔkä ɛn ɣöö cäŋni min Jɔk Apri̱ka pälɛrɔpiny /ci̱kɛ kɛn wi̱i̱cdial tin thiëk.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Nuer : Tin laa görkɛ kä bi̱dha kɛnɛ yio̱w te kɛn kɛ dääk kä wëc ɔ kɛnɛ wëc ɔ kä lëëny kɛn rɔ kɛ ŋua̱a̱th in bi̱i̱ thi̱n.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Nuer : Te wëc ɔ kɛɛ ŋuɔ̱tkɛ bä ti̱ ci̱ cäät kɛ wi̱i̱c tin kɔ̱ŋ ti̱ go̱o̱rjɛ i̱ bi̱ te kɛ kuak imärjɛnthi̱ rɛy thuɔ̱rbiɛl.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Nuer : Bi̱ktöria po̱l ɛ rɛk kä tha̱a̱ŋ kui̱c caam kä Dhi̱mbabwi, min te kam këëyä kä Li̱biŋtɔn, Dha̱mbia, kɛnɛ thieek Bɔt-ithwana.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Nuer : Jɛn rɛk tee niɛ kä jɛn gëkädɛ jɛn po̱l, kä kɛ kɛn tin di̱t tim bɛ̈r kɛ naath, duundɛ jɛn gua̱th ja̱a̱li̱ mɛ ŋa̱ckɛni̱ jɛ mɛ no̱ŋɛ ti̱ ŋuan nɛy tin go̱o̱r ni̱ adbencɛr kɛnɛ nɛy tin bä kɛ guëc kɛ gua̱a̱th mi̱ bäär.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Nuer : Kɛ kɛn rɛy ni̱ni̱ nhieli̱ (Paywälkɛl ɛ wä kä Paydiɔ̱k), bi̱ pi̱w bɛn nhial kä bi̱ po̱l cuu laa mi̱ bɛɛr gɔɔydɛ ɛlɔ̱ŋ.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Nuer : Ga̱ckɛ ni̱ jɛ ɛn ɣöö bi̱ lua̱a̱k mi̱ wi̱i̱ kubri̱ ŋok kiɛ mi̱ wi̱i̱ ja̱l gekädɛ min thiëk kɛɛ jɛn Po̱l.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Nuer : Kɛ ɣöö nɔ bä, ɛn jɛn gua̱a̱thdɛ kä ɣöö ci̱ pi̱w ben nhial ɛlɔ̱ŋ ɛ la ɣöö bi̱ guecdu kɛ po̱l puɔnydɛ laa mi̱ /ci̱ jɔc-kɛ kui̱c pi̱i̱ni̱ dial!English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Nuer : Kɔa̱k kunya̱ Tutankhamun (KV62). KV62 dɔ̱ŋ dërɛ laa jɛn gua̱a̱th kunyä min ŋa̱ckɛ ɛlɔ̱ŋ kä jɛn Ma̱t ɛmɔ, Jɛn gua̱a̱th ee jɛk Ho̱ward kartɛr jɛ min caa riali̱kä kɛ kuɔ̱ny kua̱r rɔyal mi̱ tɔt.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Nuer : Mi̱ päär i̱ jɛ kɛɛ rɔyal tömni̱ ti̱ guan, kɛ ɣöö nɔ, jɛn töm Tutankhamun /ciɛ mi̱ lot rɔ kɛ gui̱l, kɛ ɣöö kuiyɛ kä ka̱nɛ biɛl ɛlɔ̱ŋ.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Nuer : ɛni rami̱ nhɔk ɣöö dërɛ ta̱a̱ ee caa yär ni̱i̱ mummy gua̱a̱th ɣɔa̱n kɛ ɣöö baa jɛ woc kä kɔpin thi̱n bɛ woc ni̱ locdu kɛ ɣöö jɔɔc ni̱ wi̱cdɛ kɛnɛ wuɔ̱kɛ kärɔ.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Nuer : Kɛn nyin ruäŋä tin gɔw tee të rɛy tömä /ci kɛn lɛ ŋot thi̱n, duunde ɣöö caa kɛ naŋ kä Mudhiam duŋ Ijip ka Kairö.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Nuer : Ja̱a̱l tin kuiy thaakdiɛn ŋuäni̱ ɣöö dëë kɛn ɛ wä naŋ gua̱a̱th mi̱ dɔ̱ŋ.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Nuer : Phnɔm Krɔm, kä 12km kam caam kɛnɛ jɔk Thiɛm Riip. Gua̱th palä nɛmɛ mɛ caa täth wi̱i̱c pa̱a̱m ɛ la̱t kɛ jɛ kɛ thuɔ̱k 9th thënciɛri̱ , kɛ gua̱a̱th ee ruëcEnglish : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Nuer : Ta̱a̱ jɔam in jia̱k ta̱a̱dɛ min te gua̱a̱th palä kɛnɛ guëcdɛ kä jɛn Pul To̱nlɛ Thap jak ɛ köt pa̱a̱m kä mi̱ te kɛɛ luɔt.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Nuer : Mi̱ tekɛ gua̱a̱th mi̱ gui̱li̱ derɛ rɔ lot ɛlɔ̱ŋ mi̱ ci̱ mat kɛ ja̱l bo̱tdä rɛy puɔ̱lEnglish : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Nuer : Jɛn Aŋkör Pa̱a̱th laa gör kɛ jɛ kɛ wä gua̱a̱th palä kɛ kui̱c ɛmɔ cuu pa̱a̱thpuɔtdu päl rieec mi̱ kä To̱nlɛ Thap.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Nuer : Jɛruthɛlɛm ɛ jɛn kapi̱tɔl kä ɛ jɛn rɛk in di̱t ni̱ jɛn kä Ithrɛɛl, cäŋni̱ min /caa ŋic i̱ ɛ jɛn kapi̱tɔl Ithrɛɛl ɛ wi̱i̱c tin kɔ̱ŋ amäni̱ Mɛrkɛm.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Nuer : Ɛ jɛn wec ee wal kä kɛn wi̱i̱c Päämni̱ Ji̱ Judia min te kɛ kɛ̈k mi̱ gɔa mi̱ caa ŋa̱c kɛ kɔr runi̱English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Nuer : Jɛn rɛk in rɛl rɔ kä kɛn gua̱th da̱ŋdiɔk tin te kɛ rɛli̱jɔ̱n min ŋäth ni̱ ɣöö koth ɛ kɛl- Judaidhiöm, Krithtiani̱ty, kɛnɛ Ithla̱m, kɛnɛ ɛ jɛn gua̱a̱th in ŋa̱ckɛ min laa ithpi̱ri̱cual, rɛli̱jiath, kɛnɛ kalcierɔl thentɛr.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Nuer : Kɛ kui̱c kä ɣöö di̱dni̱ ta̱a̱ rɛlijɔnä rɛy rɛ̈ɛ̈k, kɛnɛ jɛn ta̱a̱ kä ɣöö te gua̱th tee ŋa̱c kɛ ni̱ wal thi̱n Rɛɛk ee Wal, Jɛruthɛlɛm ɛ jɛn gua̱a̱th ɛn nhɔk ja̱a̱l gui̱lɛ ɛlɔ̱ŋ kä I̱thrɛɛl.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Nuer : Jɛruthɛlɛm te kɛ gua̱th ɣi̱töri̱ni̱, tin nyooth ciɛŋ ee wal kɛnɛ ka̱lciɛriɛn, kɛɛl kɛnɛ gua̱th ko̱kä ti̱ biɛlbiɛɛl ti̱ ci̱ thua̱a̱ŋ, gua̱th ma̱th ca̱yni̱, kɛnɛ gua̱th miëth kuan.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Nuer : Ekuɛdɔr go̱o̱rɛ jɛ ɛn ɣöö dee Ji wec Kuba moc kɛɛ waregak inbaitecinä ɛ ŋot kän kɛ wä rɛy Ekuɛdɔr kɛɛ tiaar ria̱ynhiali̱ tin bä wi̱i̱ni̱ tin gööl kiɛ gua̱th tin coth kɛ naath kam këyä wi̱i̱ni̱.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Nuer : Jɛn warɛgak ɛmɔ bɛ kɔn ro̱ŋ kɛ guɔ̱t Mi̱ni̱thtɛr duŋ Pɔrɛn Appɛ̈ɛ̈r kä Ekuɛdɔr, kä bɛ guɔ̱t tin görkɛ thiäŋ.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Nuer : Ŋuɔ̱t tin görkɛ caa kɛ riali̱kä kɛ ɣöö bi ta̱a̱ in jäl kɛ naath wi̱i̱ni̱ jakä mi̱ thia̱k.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Nuer : Gaat wec Kuba tin tekɛ gri̱i̱n kard duŋ US bikɛ wä kä Kɔnthulet Ji Ekuɛdɔr kɛ ɣöö baa kɛ kulɛ woc kä ta̱a̱ guɔ̱tni̱ tin görkɛ.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Nuer : Pa̱thpuɔtdu bɛ yi̱k wä ŋot kɛ la̱t kɛ kɔr päthni̱ 6 ɛ wä thiam ɛ took ɛ ni̱ kä cäŋ i̱n bi̱ ja̱l kɛ ji̱. Baa tickɛt ja̱l wädu kɛnɛ lunydu jɔk/min wä kɛ ji̱ baa gör kɛ ɣöö baa pëk ja̱lu kulɛ ŋa̱c.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Nuer : Ja̱l laa kuiy yio̱wkɛ mi̱ kɛ yiɛn buɔ̱n mi̱ di̱i̱t, kɛ kui̱c ɛ mɔ mi̱ ti̱i̱ kärca kiɛ yiɛnɛ määthdu kɛl, ɣɔ̱nɛ ɛn ɣöö bi̱ jiek kɛ nɛy ti̱ kɔ̱ŋ kä bia rɔ mat ɛ la buɔ̱n mi̱ cop ŋuaan ɛ wä kä bäkɛl kɛ ɣöö bi yio̱w tin yuɔrkɛ piny kuɛ̈ɛ̈ kä ram kɛl.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Nuer : Kä mi̱ /ciɛ jɛn inɔ, /cɛ ji dee dir ɛlɔ̱ŋ, kɛ ɣöö ja̱a̱l laa kɛ laa lɔamkɛ gua̱thni̱ ti ŋuan kɛ ɣöö bi̱kɛ thurbil kulɛ thiäŋ.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Nuer : Cɛ jɔɔc ɛ la duɔ̱ɔ̱p mi̱ pɛ̈lkɛ ni̱ naath kɛ jɛ kɛ ɣöö kɛn ɛ kulɛ guic i̱ bi̱kɛ yuɔrni̱ yio̱w ti̱ ŋuan piny.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Nuer : Lënyɛ ti̱ diaal kɛ bär nhiam Macu Pi̱ccu nɛmɛ ɛ Päm mi̱ cɛ ri̱c, kä ɛ jɛn min laa la̱thkɛ ɛ la jɔk gua̱thni̱ ti̱ guan.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Nuer : Jɔɔc ta̱a̱ dɛ ɛ la mi̱ bum mi̱ ti̱i̱ pinydɛ, kɛnɛ ɣöö cɛ jɔkdɛ ri̱c kä bum kötdɛ, duundɛ rami̱ puɔl puɔ̱nydɛ a gɔa dërɛ jɛ luäŋ kɛ kɔr minitni̱ ti̱ 45.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Nuer : Caa dööl car piny kɛ pëk ka̱a̱thni̱ dupni̱ ti̱ ŋuan, kä kui̱c in cɛ cuŋ ɛ pi̱c caa moc kɛ i̱thti̱i̱l kɛbɔlni̱ ti̱ kääp naath rɔ̱ kɛ kɛ̱.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Nuer : Lar kɛ jɛ i̱ nɛ, ɛ /ci̱ maa ɣöö dërɛ yieedu käp, ɛ bi̱ rɔ gaŋ gua̱thni̱ tin cuŋ ɛpi̱c, cetkɛ gua̱a̱th in cɛ lua̱a̱ny, dërɛ riɛk mal nööŋ kɛ pɛ̈th.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Nuer : Tekɛ kaŋ-kaŋni̱ ti̱ tɔani̱ ti̱ thiëk kɛ wi̱cdɛ ti̱ la naath ɛ coth kɛ kɛ, ciɛk jɔkdiɛn ɛlɔ̱ŋ kä rill naath kɛ ɣöö ciwkɛ.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Nuer : Nen gua̱thni̱ tɔtɔ kɛnɛ ta̱a̱ leeni̱ kä jɛn Galapagɔth lot d rɔ kɛɛ bot, kɛ ta̱a̱ ee ci̱ Cha̱rl Darwin ɛ la̱t kɛ 1835.English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Nuer : Baabuuri̱ ti̱ bääl 60 tin kap kɛ naath laa wä kɛ rɛy yieer Galapagɔth- took ɛ pëk di̱tdädiɛn kä nɛy ti̱i̱ 8-100.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Nuer : Nɛy ti̱ ŋuani̱kɛn laa kääp kɛn gua̱thkiɛn ɛ ŋot (kɛ ɣöö la bötni̱ laa thieŋ kɛ gua̱th runä in ŋuan naath kɛ jɛ)English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Nuer : Go̱rɛ a gɔaa ɛn ɣöö ɛɛjɛn in buk i̱ gua̱a̱th kɛ tetdɛ ɛ ithpeciali̱th Galapagɔth kä tekɛ ŋäc mi̱ ro̱ŋ kɛɛ nɔw baabuuri̱ dial.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Nuer : Nɛmɛ bɛ ji̱ jak kä ɣöö bi̱ min go̱o̱r lɔcdu jɛ kɛnɛ/kiɛ bi̱ tin go̱o̱r ta̱a̱ ja̱l ɛ ro̱m kɛ baabuur in bi̱ kɛ cuɔ̱ɔ̱p.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Nuer : Ɛ ŋot kän Ji I̱thpɛɛny ni cop kɛ jɛn 16th thɛnciɛri̱, nhiam Chili̱ ruac kɛ jɛ ɛ Inka kä kɛ jɛn pëk ɛmɔ nɛy tee jiek kɛ wi̱c ni̱ Araukaniani̱ (Mapucɛ) ciɛŋ kɛn ni̱ där kɛnɛ jɔk Chili̱.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Nuer : Kɛn Mapucɛ ɛ do̱r kɛl dör wëc tee ci̱ duɔth ɛ ruac rɔ̱, ka̱n kɛ luäŋ kɛ mat kä ruëëc ee ruac thuɔk Ji I̱thpɛɛny amäni̱ kɔr kä mee ci̱ Chi̱li̱ kumɛ jek.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Nuer : Cäŋni̱ mee caa Chi̱li̱ ka̱m kumɛdɛ kɛ 1810 (däär köör Napo̱liönik mee ci̱ Ithpɛɛny jakä doth ɛ thiɛl kumɛ mi̱ lat kɛ kɔr runi̱ ti̱ ŋuani̱kɛn), juc I̱thpɛɛny känɛ thuɔ̱k cuu mäni̱ 1818English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Nuer : Wec in cɔali Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) ɛ wec nɛɛni tin cɔali ji̱ Caribbean min thieeŋ tha̱a̱ŋ kuec cuëëc dhɔaar in ca röm ɛ yiër min la duŋ Hispaniola, min nyuak kɛnɛ kɛɛl kɛnɛ HaitiEnglish : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Nuer : Ɛ /ci mɔ aa liɛt thuɔk baar in bo̱r kärɔa kɛnɛ lɔath päämni, wec puɔ̱nydɛ ɛ jɛn dhɔr in te rɛɛk ji̱ Yurɔp tëë wal kä Amɛrika, min la puɔ̱ny kɛl kä Santo Domingo.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Nuer : Nɛy tëë kɔn cieŋ wi̱c dhulä nɔmɔ kɛ Tainöni kɛnɛ Karibni. Kɛn ji̱ Karibni ruackɛ kɛ thok nɛɛni ti cɔali ji̱ Arawaka tëë ci cop kɛ jɛn gua̱a̱th ɛmɔ ni kɛ ruɔ̱n 10,000 BCE.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Nuer : Kɛ kɔr runi̱ ti̱ tɔt mi guur ni ben ëë bëë kɛ ji̱ Yurɔp tëë ja̱l kɛ ɣɔw kɛ ɣöö ba ŋɔak ti ŋuan ŋa̱c ɛ kɛn, cua pek nɛɛni tin cieŋ kä Tainos jakä wä piny ɛ ji̱ Spain tëë ca kɛ käpEnglish : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Nuer : Kɛ ruac in ca lat ɛ Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) kam 1492 kɛnɛ 1498 ji̱ Spain tëë ca wec käp cu kɛn nɛy ti̱ 100,000 näk ti la ji̱ Taínos.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Nuer : Jardi̱n de la Uniön. Jɛn gua̱a̱th ɛmɛ la̱tkɛ ɛ la atria̱a̱m ciɛɛŋä Ji luak Kuɔth kɛ 17 thɛnciɛri̱ , kä jɛn Tëmplö de Than Diɛgö ɛ jɛn duël in ci duɔth cuŋä.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Nuer : Cɛ duɔth ɛ la duël in te däär,kä tee kɛ ti̱ ŋuan ti̱ laa lätrɔ rɛydɛ, kɛ cäŋdäär kɛnɛ wäär.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Nuer : Tee kɛ gua̱th thukni̱ miëth kua̱ny ti̱ ci̱ jɛ go̱l jɛn ga̱rdɛn, kɛnɛ ɣöö kɛ cäŋdäär kɛnɛ thiaŋ laa tee kɛɛ conthɛtni̱ ti̱ /caa yio̱w tho̱p thi̱n ɛ laa la̱tkɛ ni̱ ciaŋ kä jɛn thär gadhɛbö.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Nuer : Kallɛjɔn del Bɛdho̱ (min la duɔ̱ɔ̱p kam dueli̱ min cim naath rɔ thi̱n). Balkɔni̱ni̱ da̱ŋrɛw ti̱ te kamdiɛn kɛɛ thënti̱mi̱ti̱ri̱ ti̱i̱ 69 kärɔ̱ ɛ cieŋ min ci̱ kɛ̈kdɛ joor min ruac kɛ kui´c nho̱kä.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Nuer : Dëë tha̱a̱ŋ gan ji̱ jɛn i̱thtöri̱ mi̱ ci̱ cäŋ te ni̱ ji̱n kɛɛ giërëëni̱ ti̱ tɔt.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Nuer : Dhuɔ̱ɔ̱l Böwɛn ɛ gua̱th mi̱ ŋa̱ckɛ kɛ gui̱l ca̱ŋkɛl kiɛ laath kɛɛ thuɔ̱k jokä min tekɛ ger rua̱a̱y, ɣaikiŋ, thukni̱, thukni̱ kuan, kɛnɛ ti̱ guan.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Nuer : Kɔmuni̱ti̱ nɛmɛ min ka̱n ta̱a̱ guɛl min te rɛy Hɔwɛ Thɔɔn ni̱ kɛ jiɛɛndu kä Bankuubɛr, kä dee mal cop ɛ thia̱k kɛ rɛy yieer kɛɛ takthi̱ni̱ tin laa jiɛn kä Granbi̱llɛ Aithland rɛy rɛ̈ɛ̈k Bankuubɛr.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Nuer : Kɛ kui̱c nɛɛni̱ tin jɛk gɔɔy lätni̱ raar, wä ja̱l kam Baar kɛnɛ wec.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Nuer : Wi̱thti̱lɛr (min tekɛ thaakni̱ 1.5 kɛ thurbil kɛ wä du kä Bankubɛr) jɛn ŋuan yio̱wkɛ kuɛɛ laa ɣöö ci̱ kɛkdɛ joor kɛ ta̱a̱ ŋarä duŋ O̱lympikä mëë caa la̱t thin kɛ ruɔ̱n 2010.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Nuer : Kɛ jiɔm, bi̱ ŋar kɛ tha̱a̱ŋ ŋa̱a̱ri̱ tin ca̱a̱t naath wi̱i̱c tilicä Nhiam kä Mɛrkɛm, kä kɛ me̱y ɣɔ̱n ger ajɛlɛkä wi̱i̱ pääm.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Nuer : Warɛkgak la̱t baa kɔn nyuɔth kɛɛ thiam.göri̱ ɣöö dëri̱ yi̱k tekɛ warɛgak kɛɛ nhiam kɛ ɣöö dëri̱ kulɛ tɔ̱ɔ̱c kä Thi̱rɛna.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Nuer : Thi̱rɛna ɛjɛn gua̱a̱th lɔ̱ɔ̱ŋä rɛnyjɛr min mooc naath gua̱a̱th tɔ̱ɔ̱cä kɛnɛ kuan ti̱ gɔw mi̱ waa lɔ̱äŋ wä mat thi̱n. La liöna Than Pɛdiri̱lö kɛnɛ Löth Patöth mooc kɛn ni̱ naath gua̱th tɔ̱cä mi̱ thiɛl kuan.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Nuer : Tuɔɔk ɛ ɛn ɣöö dëri̱ thiëc ka̱n kɛ wädu kä rɛy kal le̱yni̱ kä thok kal kiɛ rɛnyjɛr kä Puɛrtö Ji̱mɛnɛdh kuɛ laa ni̱ ɣöö /ci̱ kɛn katni̱ tin laa të yi̱o̱w rɛydiɛn go̱r.English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Nuer : Ɣɛn la̱t rɛy kal le̱yni̱ (MINAE) cɛ naath jakä wä kä ti̱ ŋuan rɛy paay kɛl kɛ gua̱a̱th in pay cop kɛ ji.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Nuer : KapɛNɛt El Thöl mocɛ naath gua̱th nyuurä kɛ yi̱o̱w ti̱ 30 kiɛ yi̱o̱w 10 nyin Mɛrkɛm kɛ cäŋ kɛl baa nyin ku la̱th kä Kɔnkɔbadöpej diɛn kiɛ wargak diɛn.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Nuer : Kɛn dhuɔ̱ɔ̱li̱ Kuuk kɛɛ dhuɔ̱ɔ̱l mi̱ rɛk min te̱e̱ kɛɛl kɛɛ Ni̱e̱w Dhi̱i̱lɛn min te̱ kä Pölini̱thia. däär jɔak ɣɔaa kä bäbdiit pa̱ci̱pik.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Nuer : Jɛn ɛ pe̱k mi̱ te̱e̱ dhuɔ̱li̱ ti̱ wäl dhie̱e̱c ti̱ caa rɔ̱ wɛ̈r piny kɛ pe̱k mi̱ naŋ yie̱r bäpdiit mi̱ de̱e̱ kuɛ̈ɛ̈nkɛ laa ki̱li̱mi̱ti̱ri̱ toi̱ kuɔ̱r.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Nuer : Te̱ kɛn kɛ kuën thaaka̱ mɛ kɛlɔ kɛnɛ Ɣawai,kɛn dhuɔ̱li̱ laakɛ laa guɛckɛ¨ ce̱tkɛ mi̱ te̱kɛn pinh Ɣawai¨English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Nuer : Ɛca̱ŋ ni̱ min kuiyɛ,ti̱mɛ ja̱a̱l te̱e̱ wal ta̱a̱ Ɣawai ɛŋotdɛ ɛ /ke̱nɛ ni̱ laa we̱c mi̱ te̱kɛ ho̱tɛli̱ nyin ja̱a̱li̱ kɛnɛ ta̱a̱ in dɔ̱ŋ in vaa lätni̱ jɛ.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Nuer : Kɛn dhuɔ̱li̱ Kuuk thiɛlɛ kɛ rɛ̈k kue̱ laa ni̱ ɣo̱o̱ te̱kɛn kɛɛ dhuɔ̱li̱ wal dhie̱e̱c ti̱ go̱o̱l. Tin jɔc ni̱ kɛn ɛlɔ̱ŋ ɛ RRarɔtɔŋa kɛnɛ Aitutaki.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Nuer : Wi̱i̱ni̱ tin ci̱ cop ɣɛn pëk ɛ thiäkɛ, täa̱ dhaŋ tɔ̱ɔ̱cä mi̱ gɔaa kɛnɛ cäi̱ ruɔ̱n waaŋ caa kap nhial ɛla ɣat-puɔm.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Nuer : Ni̱ thuɔ̱k nhialɛ,B kɛnɛ Bs kɛ thuɔ̱k dɛ ko̱o̱ŋ kɛn kɛ kui̱c gua̱thni̱ da̱ŋ rɛw.. kuak tɔ̱ɔ̱ca̱ kɛnɛ cai̱ ruɔ̱nwaaŋ.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Nuer : Kɛ gua̱thdɛ kɛ pe̱k gɔɔya̱ dɛ. la̱t mi̱ cie̱ nɔmɔ raɛn bɛɛ go̱r ɣɛn ɣöö kuak tɔ̱ɔ̱cä tin gɔw ni̱kɛn ɛlɔ̱ŋ, dɔ̱ŋ ɛmi̱ la̱tkɛ kɛ te̱t kiɛ dhaŋ mi̱ gɔa mi̱ ci̱ gua̱thdɛ wä.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Nuer : Ca̱y ruɔ̱n waaŋ mat ɛ kɛ thin mäni̱ tin laa tɛɛth lɔc nath kɛ kɛ kiɛ kuan neeni̱ tin nyuɔ̱ɔ̱r kɛ naath.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Nuer : Jɛn ta̱a̱ in caa lätni̱jɛ dërɛ laa ta̱a̱ kɛ kui̱c ɣi̱tori̱ni̱ wecdiɛn kɛ la̱t jiɛn ti̱ gɔw, gua̱th in laa rial kɛ tet nath i̱ kä thi̱n kɛnɛ gua̱a̱th ket mi̱ caa täth.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Nuer : Mi̱ naŋi̱ thurbilu kä wä wi̱i̱ ja̱l gua̱a̱th mi̱ na̱n ɛ nhök mi̱ kä raan jɛn kä rɔa.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Nuer : Ɛ /ci̱ maa ta̱a̱ thuɔ̱rbiɛli̱ tin di̱t, kä dɔ̱ŋ mi̱ ci̱ ta̱a̱ ger thuɔ̱rbiɛl ŋa̱c kɛnɛ ci̱ ŋuɔ̱tkɛ ga̱c.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Nuer : Mi̱ ci̱ tɛn yiath piny gua̱a̱th raami̱ dɔ̱ŋ kiɛ cäŋ ɛ rɛy rɛ̈ɛ̈k mi̱ tɔt kiɛ mi̱ di̱i̱t dërɛ nöŋ guëël ti̱ /ci̱ rɔ lot.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Nuer : Ɛ ciɛk, na̱ŋdu kɛ thurbilu ɛ jɛn duɔ̱p in röŋ kɛ wä ja̱l duundɛ ɣöö kɛ ɣöö ciɛ mi̱ lätrɔ ni̱ ciaŋ ci̱ thia̱k ni̱ ¨tɔ̱ɔ̱c raar¨.English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Nuer : Tɔ̱ɔ̱c raar kɛ thurbil laa lot ɛ rɔ mi̱ ti̱i̱ kɛɛ Miniban, SUV, Sidan kiɛ I̱thtecin Wagɔn min tekɛ kɔami̱ tin laa tɔ̱a̱a̱ckɛ.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Nuer : Tha̱a̱ŋ ɣo̱teeli̱ tekɛn kɛ ta̱a̱ ciɛŋni tee wal kä run tee ŋot baabuur raar duŋ i̱thti̱i̱mä kɛnɛ ka̱p nath kɛ rɛy bäbdiit; ɛ ŋot ko̱r wecmuɔ̱ɔ̱n in rɛwdɛ, kɛ jɛn 19th kiɛ tuk 20th thenciɛri̱ni̱.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Nuer : Kɛn ɣo̱teeli̱ tɔ̱tɔ̱ ci̱ kɛ kɔn ria̱ŋ ɛ lɔ̱ŋ kɛnɛ ta̱a̱ gäcä kɛ ni̱n tee kɔn, kä ni̱ ciaŋ laa tekɛ kɛ gua̱th mieth ti̱ gɔw kɛnɛ ta̱a̱ ŋa̱a̱ri̱ wa̱r.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Nuer : Jɛn ta̱a̱ läth bieyni̱ mee wal, kɛ thiɛl kuakni̱ tin rial ciaaŋi̱kä, kɛnɛ ta̱a̱ ciɛɛŋä dɔŋni̱ mi̱ gɔaa bikɛ jek kä ciɛŋkiɛn.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Nuer : Cäŋni̱ min kɛɛ nyin ji̱kiɛn gua̱thni̱ ti̱ ŋuan, Tha̱a̱ŋ gua̱thni̱ La kɛn kua̱r wec tin ci̱ bën guëël laa nyuur kɛnɛ nɛy tin luɔ̱thkɛ.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Nuer : Jääl mi̱ tekɛ yio̱w ti̱ ŋuan dërɛ ja̱l wecmuɔ̱ɔ̱n kɛ rieynhial lɛ ɣɔ̱n, Mi ci̱ ŋɔa̱a̱ŋ kɛ ciaaŋ rɛy ɣöteeli̱ ti̱ti̱.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Nuer : Ta̱a̱ ji nyuurä ja̱a̱li̱ min laa 6 min la makämɛ min no̱o̱ŋ ja̱a̱l kɛnɛ ji wec gua̱th kɛl rɛy rɛkni̱ tin wä kɛn kɛ gui̱l.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Nuer : Mi̱ mät i̱ rɔ kɛ jɛn buɔ̱n ɛ mɔ laa go̱o̱rkɛn ɣöö bi̱i̱ warɛgak thiäŋ rɛyjɔam; cäŋ ni min tha̱a̱ŋ buni̱ ŋunkɛn kiɛ go̱o̱r kɛ ɣöö warɛgakni̱ ti̱ kɔ̱ŋ nyuɔthkɛ.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Nuer : Laa li̱th nɛɛni̱ tin laa nyuur naath ɛ ŋuɔnkɛ kɛɛ warɛgak kɛnɛ/kiɛ kɛ rɛy jɔam, tha̱a̱ŋ gua̱thni̱ kɛnɛ nɛy tin dee luɔtdiɛn thiëc kä kɛ kɛnɛ ta̱a̱ gɔyädiɛn kä ja̱a̱l tin kɔ̱ŋ.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Nuer : Köctha̱piŋ tuɔ̱k jɛ kɛɛ Paykɛl 2004 kɛ kɔr kä mee ci̱ ramkɛl mi̱ laa gɔ̱ɔ̱r ta̱a̱ la̱t kɔmputɛrä ni̱ Ka̱thɛy Pɛntɔn köt ria̱ynhial mi̱ kuiy yio̱wkɛ jek mi̱ wä kä Aithland duundɛ ɣöö känɛ gua̱a̱th mi̱ ciëŋɛ thi̱n wä jek.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Nuer : Cuɛ warɛgak ja̱k kɛ rɛy jɔam mi̱ wä kä gaat duel gɔrä kä jam in te wi̱c kä cu nɛy ti̱ ŋuani̱kɛn rɔ lar kɛ ɣöö dëkɛn ɛmoc kɛ gua̱a̱th nyuurä baaŋ.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Nuer : Ɣɔ̱thteli̱ kɛ tukdɛ laa te ni̱ ni̱ guɛ̈tni̱ thi̱n - tin la ja̱a̱l tin te kɛ run ti̱ jiɛnrɛwni̱ - duundɛ ɣöö gua̱thni̱ ti̱ ŋuan dëri̱ jääl mi̱ ci̱ del jɛk bä.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Nuer : Dho̱r kɛnɛ gaat bum nendiɛn, duundɛ ɣöö tha̱a̱ŋ ɣɔ̱thtɛli̱ laa nhɔk rɛy dueli̱kiɛnEnglish : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Nuer : Jɛn rɛk Bɛijiŋ kä Caina baa jɛn gua̱a̱th in la̱t kɛɛ Ŋa̱a̱ri̱ O̱lympik thin kɛ Jiɔm kɛɛ 2022, min bi̱ jɛ jakä ɣöö baa jɛn wec in ci̱ pɛ̈th kɛ ɣöö bɛɛ O̱lypik tɔa̱t kɛnɛ jiɔm la̱t.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Nuer : Bɛijiŋ bɛɛ theri̱mɔ̱ni̱ min lɛ̈pjɛ kɛnɛ ga̱kdɛ la̱t kɛnɛ ŋa̱a̱ri̱ tin la̱t kɛ rɛy luaak.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Nuer : Ŋa̱a̱ri̱ tin ca̱a̱t kɛ naath wi̱i̱c tilicä tin kɔ̱ŋ baa kɛ la̱t gua̱a̱th ca̱a̱tdä kä Taidhi̱cɛŋ, min tekɛ pëk mi̱ 220 km (140 miles) kɛnɛ Bɛijiŋ.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Nuer : Duel palä ti̱ guan la kɛn ɛ te kɛɛ pɛthti̱bɔl Run kä run ɛ took ɛ ni kɛ Paywälkɛl bɛ wä thuɔ̱k ni̱ kɛ där Paayŋuaan, min tekɛ dääk dueli̱ pali̱kiɛn kɛ kui̱c kalɛndɛrni̱kiɛn tin tekɛ dääk.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Nuer : Gua̱th pali̱ ti̱ ŋuan laa lät kɛn ŋar ɛmɔ ɛ la pal kɛ kui̱c kä ɣöö mi̱ ci̱ ruɔ̱n thuɔ̱k kiɛ cäŋ däpä kuɔthdiɛn kiɛ ta̱a̱ ŋa̱a̱ri̱ tin kɔŋ tin laa nyin gua̱th palä.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Nuer : Pɛthtibɔl duŋ gua̱th palä Kɛrala ɛ mi̱ gɔaa guëcdɛ ɛ lɔ̱ŋ, laa tekɛ kɛ guɔ̱r mi̱ caa biɛl gua̱thni̱ ti̱ ŋuan, pua̱a̱t thuɔmni̱ gua̱th palä, kɛnɛ ŋa̱a̱ri̱ tɛthä lɔaac.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Nuer : Ɛn Wääli̱th Pɛ̈ɛ̈r (min cɔalkɛ ni̱ ciaŋ i̱ Ɛ̈kpöthi̱cin wecmuɔ̱ɔ̱n, kiɛ ɛ thia̱k Ɛkpö) ɛ jɛn pɛthti̱bɔl matdä wi̱i̱cni̱ ti̱ gööl kɛ ta̱a̱ kuurä kɛnɛ thaany.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Nuer : Wi̱i̱c tin bä thi̱n laa nööŋkɛn nyin kuurädiɛn kä nyooth kɛn ta̱a̱ rikni̱wecmuɔ̱ɔ̱n kiɛ ta̱a̱ ciɛŋä wecdiɛn kɛnɛ lätkiɛn tee wal.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Nuer : Ho̱ti̱ka̱lciɛr Ɛ̈kpöthi̱cini̱ Wi̱i̱cni̱ ti̱ gööl laa la̱t kɛ kɛ ɛ la ti̱ bäl gɔɔydiɛn tin nyuɔthkɛ ta̱a̱ gaaki̱, bötani̱kɔl ga̱rdɛn kɛnɛ tin kɔ̱ŋ tin laa la̱tkɛ kɛ jiɛn.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Nuer : Cäŋni̱ mee lat jɛ i̱ dee kɛ laa la̱t ni̱ run ka̱ run ( cɛ jɔɔc ɛn ɣöö la kɛn ɛ jäny wi̱i̱cni̱ ti ŋuan ), mi̱ caa wä la̱th lät /cɛ laa lap a jɛn gua̱a̱thdɛ.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Nuer : Kɛn ŋa̱a̱ri̱ ti̱ti̱ laa la̱t kɛ kɛ kɛ kɔr päthni̱ da̱ŋdiɔ̱k kiɛ bäkɛl, kä laa ŋarkɛ kɛ mi̱ di̱i̱t mi̱ tekɛ 50 hectares ɛ wä nhiam.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Nuer : Tekɛ pɔmatni̱ pilimä ti̱ ŋuan tee laa lät kɛ naath kɛ run tee ci̱ wä, Min caa pa̱a̱r 35 mm pilim (36 kɛnɛ 24 mm ɛ wä piny) ɛ jɛn min ŋackɛ nji jɛ ɛ lɔ̱ŋ.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Nuer : Kä jɛn thia̱k ɣöö dee mal thieŋ mi̱ cɛ thuɔ̱k, kä laa bee raar ɛ la mi̱ jɔc ɛ lɔ̱ŋ ɛ dëë pa̱a̱r ni̱ jɛn kɛnɛ DSLR mɛ thia̱k ɛ.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Nuer : Tha̱a̱ŋ pɔmatdä pilimä kamɛrakä min te däär laa lätdɛ kɛɛ 6 kɛnɛ 6 cm pɔmat, kɛ gua̱a̱thdɛ min thuɔ̱k ɛ 56 kɛnɛ 56 mm ɛ wä piny.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Nuer : Nɛmɛ rëëp ɛ jɔacdɛ ni̱ kä ti̱ cop ŋuaan kä jɛn mɔ te kɛɛ 35 mm ɛ wä piny kä baŋ (3136mm2 kɛɛ 864)English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Nuer : Ta̱a̱ lëëni̱ dɔaar ɛ kɛl kä tin bum ta̱a̱diɛn kä nɛy tin laa thuur ŋɔak, kä go̱o̱rɛ mat maŋni̱ kɛ liëp bitdä, kɛ ɣöö mi̱ ŋäc raan luɔtdɛ kɛnɛ kuak ti̱ gɔw.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Nuer : Thuɔ̱r lëëni̱ dɔaar gua̱thni̱ ti̱ ŋuan /caa jɛ laa guɛckɛ ɛ la mi̱ thuɔ̱k, duundɛ cetkɛ ta̱a̱ thurä kɛɛ liw , thur dërɛ pa̱a̱r ni̱ kɛɛ riëët ti̱ cop ki̱thni̱.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Nuer : Thuɔ̱r lëëni̱ dɔaar gua̱thni̱ ti̱ ŋuan laa go̱o̱rɛ tɛlɛpötö lɛni̱ mi̱ bäär, cäŋni̱ min tekɛ ti̱ go̱o̱r lɛni̱ ti̱ kɔ̱ŋ cetkɛ diit ti̱ guan kiɛ muɔl piɛny ti̱ tɔatni̱.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Nuer : Lëy ti̱ ŋuani̱kɛn tin laa jek kɛ wi̱c laa bum jekdiɛn, kä jɛn rɛk lëëni̱ nɔmɔ tha̱a̱ŋ gua̱thni̱ laa tekɛ ŋuɔ̱t kä thurɛni̱ tin naŋkɛ kɛ kui̱c kä baa kɛ wä nyuɔth.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Nuer : Lëy duaar dɔ̱ŋ dëë kɛ dual kiɛ dëë kɛ ŋɛ̈ɛ̈ny. Jɛn gua̱th ciɛŋä dërɛ kɔa̱c, leth, kiɛ mi̱ ciɛ jɛn dëë ciaŋdɛ bɛ̈c.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Nuer : Jɛn wi̱cmuɔ̱n teekɛ thuk ti̱ gööl ti̱ bääl 5,000, kä ti̱ bääl jiɛnrɛw ruac nɛy ti̱ cop baathdɔɔri̱ ti̱ 50 kiɛ bääl nɛy tin ruac kɛ kɛ pëk ɛ mɔ.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Nuer : Riëët tin caa gɔa̱r piny laa mal ɛ liɛŋ kɛ ni kɛ riëët tin lat kɛ ni kɛ, bä. Nɛmɛ laa lab a jɛn gua̱thdɛ kä ti̱i̱t gua̱thni̱ ciɛgä tin laa bum läriɛn kɛ liëŋdiɛn gua̱thni̱ ti̱ ŋuanEnglish : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Nuer : Wi̱i̱c ti̱ ŋuan gua̱thni̱kiɛn dial ŋäckɛn ruac kɛ thok Iŋlic, kɛnɛ kɛ gua̱th ti̱ ŋuan biɛ yik ŋa̱c ɛn ɣöö bi̱ thiɛl ŋäcä- cetkɛ rɛy guɛ̱tni̱English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Nuer : Kulɛ met nɛn, mi̱ wi̱i̱ , Ji Mancuna, Ji Böthtɔn, Ji Jamaika kɛnɛ Ji thydnɛythaidɛr nyurkɛ geekni̱ tharbedä mi̱thkɛ kä thuk miëth kä Tɔro̱ntö.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Nuer : Lät kɛn dɔaal kam ni̱ kiɛn kɛ kui̱c ɣi̱thtɔri̱ni̱ gua̱thni̱ tin bä kɛ thin, lat kɛn kɛ kɛ thuk ti̱ gööl kɛnɛ thokdiɛn kɛn guëtni̱.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Nuer : Kök kua̱n kä thuperma̱rkɛtni̱ tha̱a̱ŋ gua̱thni̱ ɛ jɛn duɔ̱p in thia̱k kökdɛ mi̱ dëë mi̱th kɛ raar. Mi̱ thiɛlɛ gua̱th mi̱ thät kɛ raan, laa thiɛl ɛ gua̱a̱th mi̱ dɔ̱ŋ ɛ ni̱ kuän mi̱ ci̱ tuak.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Nuer : Kɛ ta̱a̱ mi̱ rëëprɔ thuperma̱rkɛtni̱ läthkɛn gua̱th ti̱ ŋuani̱kɛn piny kɛ kui̱c kuan ti̱ ci̱ tuak. Tha̱a̱ŋkiɛn la kɛn maikröwɛb ɛ tho̱p kiɛ tha̱a̱ŋkiɛn baa kuän thɔl.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Nuer : Tha̱a̱ŋ wi̱i̱cni̱ kiɛ thukni̱ ti̱ gööl laa te kɛ thuk miëth ɛ cäŋ ɛ kɛl rɛydɛ, ni̱ ciaŋ /cɛ laa di̱tdɛ kä laa kui̱y yio̱wkɛ.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Nuer : Lätni̱ jɛ kä kap kɔpi̱dɛ jɛn warɛgak pɔli̱thi̱kädu kɛnɛ kɔ̱ntakni̱ incuärɛr duŋdu kɛ rɔ kɛɛl.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Nuer : Go̱o̱rɛ ɣöö bɛɛ jɛ nyoth jɛn e-mail addrɛth duŋ incuärɛrkä kɛnɛ nämbär ja̱a̱thädɛ kɛ kui̱c kä ɣöö dëri luäk kɛ cär/kɛnɛ ɣöö dee ji̱ nhök ja̱l kɛnɛ ɣöö mi̱ go̱o̱ri̱ duɔ̱ɔ̱r.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Nuer : Läthni̱ kɔpi̱ mi̱ dɔ̱ŋ rɛy kuakni̱ku kɛnɛ rɛyjɔam (jäkni̱ jɛ kä rɔ kɛɛ e-mail, kiɛ tɔ̱wɛ kä klɔɔd¨)English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Nuer : Mi jäli̱ kɛɛ laptɔp kiɛ tablɛt, tɔ̱w kɔpi̱ rɛydɛ kiɛ di̱thk ( mi̱ dee jek ɛ thiɛl intɛrnɛt).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Nuer : Ɛ nyɔk bä tho̱bni̱ kɔpi̱ pɔli̱thi̱/kɔntrak ramin jäl yiɛn kɛɛl kɛnɛ ji maarä kiɛ mäthni̱ tin ci̱ duɔth ciäŋ tin nhɔk ɣöö dee ji̱ luäk.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Nuer : Muuth ( min laa cɔalkɛ bä i̱ ëlk) /ci̱kɛ ti̱ ca̱l ta̱a̱ köör, duundɛ la kɛn rɔ laa gaŋ mi̱ caa kɛ ŋuɔ̱k ko̱r.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Nuer : Gua̱a̱th in gui̱c naath ɛ i̱ muuth /ciɛ mi̱ dëë naath näk, dëë kɛn jɛ ɣɔ̱n ɛn bi̱ rɔ thieek ni̱ kɛ jɛ kä dëë kɛn rɔ la̱th rɛy rikä.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Nuer : Mäthni kɛ kɔaŋ kɛ tiit.Kɔaŋ yärɛ naath kɛ dup ti gööl,min bum ni jɛn ɛ ɣöö ŋäcni pek mäthdu.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Nuer : Ma̱th kɔaŋ mi̱ di̱i̱t yärɛ cuäny ran kɛnɛ wäŋkɛ kä no̱ŋɛ lia̱a̱. Jiääkdɛ min di̱i̱t ɛ mäth kɔaani̱ tin /caa nhɔk ɛ kumɛ.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Nuer : Koaaŋ tin la̱tkɛ kɛ piny ɛ thiɛlɛ kumɛ ŋääc jiäk kɛn kä no̱ŋkɛn naath lia̱a̱ mi thia̱k.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Nuer : Ne̱e̱ni̱ waŋ de̱e̱ kök diɛn kuɛ̱̈ɛ̱̈ ro̱l midɔŋ,cetkɛ röl tin te̱ kɛ yio̱w ti tɔt guäth tin kuiy yio̱w tin la̱tkɛ naath thin.Bum ni jek waŋ.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Nuer : Go̱r ɣöö baa wäŋku thɛm mi ti̱i̱ ce̱ŋ kä ti̱i̱ kɛ nɛy ti̱ de̱e̱ due̱l wälu yuɔr piny,kä bi̱ cu jääl kɛ wargak duël wälu.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Nuer : Tin di̱t kökdiɛn kä te thi̱n rɛy dho̱ri tɔ̱tɔ̱ deekɛ tekɛ rik da̱ŋ rɛw; tha̱a̱ŋkiɛn deekɛ thiɛl luɔt, kä tin nööŋkɛ wi̱i̱ni ti gööl dee kökdiɛn di̱t ɛlɔ̱ŋ mi leny ni kök kuakni tin te wi̱c ni wen.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Nuer : Bun ɛ kɛl kä tin kɔakɛ.De̱ri gua̱th bunä ti gööl je̱k gua̱a̱th ciɛŋkädu.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Nuer : Tëëkɛ dup ti ŋuan ti mathkɛ bun wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n ti lotrɔ̱ kɛ ɣöö dëë ŋa̱c.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Nuer : La naath ɛ ŋar kɛ kaac yie̱r wi̱i̱ po̱mkä guäth in ci yiër thia̱a̱ŋ kɛ pi̱w.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Nuer : Ŋa̱a̱ri ti ce̱tkɛ kët yiër, köt päämni̱ kɛnɛ ka̱c go̱o̱rkɛn ŋi̱i̱c mi tɔt kiɛ buɔ̱m pua̱a̱ny kɛ tukdiɛn.(/ci kɛn päär kɛ köt päämni̱ ti di̱i̱t,kët mi wëë ni piny yiër elɔ̱ŋ ki̱ɛ rami̱ ŋar rɛy talackä)English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Nuer : Jäl rɛy ruɔ̱p ɛ mi la̱tkɛ guäth mi̱ na̱n kɛ ciëŋ, la raan ɛ wä ja̱l rɛy gua̱thni ti gööl.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Nuer : Jäl rɛy ruɔ̱ɔ̱p kɛ cäŋdäär tëë kɛ käth mi̱ di̱i̱t mi̱ de̱e̱ ran ɛ ja̱l.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Nuer : Nɛy ti̱ caa ŋiääc ɛ määth kɛ jäl rɛy ruɔ̱ɔ̱p go̱rkɛn rialikä mi tɔt rɛy ja̱liɛn.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Nuer : Dho̱r ti̱ te̱ kɛ gaat ti̱ tiatni̱ go̱rkɛn riali̱kä mi̱ gɔa, duŋdɛ ɣöö mi la̱t jɛ raar duel thiɛlɛ mi de̱e̱ gaat je̱k amäni gaat duël gɔ̱rä.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Nuer : Rɛy wi̱i̱cni̱ ti gööl te̱ muktäbni ti cop 200 ti lät la̱t ɛmɛ thi̱n, riwdiɛn cuŋ kɛn kä rɔ̱diɛn.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Nuer : Ɛn Ŋar wuurä wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n, ala Wuɔ̱r Ŋarä mi gɔa tëë kɛ nɛy ti ŋuan ti wur thi̱n kä däwläni da̱ŋ ŋuaan.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Nuer : Duɔ̱p wurkä min te kä Barcelona kɛnɛ Copenhagen, caa kɛ röm kɛnɛ duɔ̱p mi̱ te̱ kä Prague kene wi̱i̱c tin kɔ̱ŋ.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Nuer : Tëë kɛ ti ŋuan ti̱ lotrɔ̱ kɛ ŋa̱c ɛ ŋot ja̱l ɛn wi̱i̱ thi̱n kiɛ rɛy ja̱l ɛn ti̱i̱ thi̱n.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Nuer : Mi̱ ti̱i̱ rɛy ja̱l, ŋäcni jɛ ɛn ɣöö bi̱ ŋɔak ti̱ ŋuan te̱kɛ dääk a /ci ma ¨ta̱a̱ ciëŋ in bi̱i̱ thi̱n¨. Ciaŋ nath, miäth ɛn bi cam rɛy we̱c ɛmɔ, ŋuɔ̱t, ŋuan thurbiɛli, guäth lɔ̱ŋä, thok ɛn ruac kɛ naath bɛ te dääk mi̱ di̱i̱t kɛ ji̱.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Nuer : Nɛmɛ ɛ kɛl mi lotrɔ kɛ ta̱a̱ rɛy cäri̱ ran kɛ ɣöö cɛ ji̱ bi moc ga̱a̱c mi̱ di̱i̱t kɛ tukdiɛn ɛ de̱rɛ ciandu nyon.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Nuer : Muktäb ja̱l tëë thi̱n ni̱kɛ ruɔ̱n bathdɔɔr ɛn wäl bäŋuandiɛn. Muktäb ja̱l gɔa ɛ kä nɛy ti̱ wëë röli ti tok kɛn ni wä thi̱n.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Nuer : Nɛy ti ŋuan nhɔk kɛn ɣöö bikɛ thurbil jur ɛŋot guäth jiɛnkädɛ,tëë kɛ naath ti̱ latni̱ pek yio̱ni kɛnɛ guäth ɛn bi̱ jäl guut thi̱n.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Nuer : Go̱r ɣöö bi kuanyni rami̱ bi jur kä thurbil ɛn bi jälkɛ jɛ.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Nuer : Ŋäcni̱ tin la̱tkɛ ɛ naath tin la̱a̱t guäth thurbiɛli guäth in la kɛn läärikiɛn ɛ tho̱p kɛ jɛ.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Nuer : Mi̱ go̱o̱ri̱ ɣöö bi̱ ta̱a̱ we̱cmuɔ̱ɔ̱n ŋa̱c kɛnɛ cɛŋ nath amäni tin tuɔɔk thi̱n tëë kɛ dup ti̱ deri̱ jɛ la̱t kɛ jɛ.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Nuer : Tëë kɛ dup da̱ŋ rɛw ti̱ de̱ri̱ la̱th lät gua̱a̱th in jäli̱ kɛnɛ ɣöö bi̱ yio̱ku tit rɛy ja̱lu.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Nuer : Nɛy tin go̱r ɣöö de̱e̱ kɛn cɛŋ tin naŋ yio̱w ti̱ ŋuan päl kɛ ɣöö bi pek yio̱nikiɛn loc guäthdiɛn,tëë kɛ duɔ̱p mi caa rialikä kɛ kuidiɛn.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Nuer : Latkɛ jɛ ɛn ɣöö ja̱a̱l /ci kɛnɛ kue̱l, /ci kɛn lät ti̱ caa nhɔk ɛ kumɛ lät, /ci̱ kɛn li̱m kä /ci kɛn naath mɛt kɛ ka̱a̱cni̱ kɛ kui̱ kä mi gɔa mi de̱e̱ kɛnɛ je̱k.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Nuer : Muktäb ja̱a̱li ɛjɛn gua̱a̱th in nhiam min thuɔlkɛ naath thi̱n mi ci cop kä mataar kiɛ gua̱a̱th thurbiɛɛli.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Nuer : Guäthni kɔ̱kiɛn,laa thuɔlkɛ naath rɛy gatɔar ɛ tëë jäl.Kä inɔ bi̱i̱ wargakni̱ jälu cu rɔm kɛ te̱tdu kɛ guäth in kɔtdi gatɔr ɛmɔ.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Nuer : Rɛy gatɔri tin laa ja̱l kɛ wäär la gëër wargakni jäl nath ɛ thɔl kɛ ɣöö ca niän ran bi̱ lɛ ya̱r.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Nuer : Gɔ̱ɔ̱r ciöötni piny ɛ kɛl mi̱ bum kä lät wargakni ja̱l. Röli tin kɔ̱ŋ baa ciötdu gɔ̱a̱r piny kɛ nhiam amäni guäth ciɛŋkädu bi̱ wargak ja̱l kulɛ je̱k.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Nuer : Nɛmɛ go̱o̱rɛ wargak mi bi thiäŋ rɛy kal kumɛ kiɛ kä muktäb ji̱ ja̱l.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Nuer : Rɛy wi̱i̱cni̱ ti ŋuan ti̱ te̱ kɛ ŋuɔ̱t mi ce̱tkɛ nɛmɛ, laa ciöt nath ɛ gɔ̱a̱rkɛ piny ɛ nɛy tin jur duel ja̱a̱li̱ (thi̱ecni̱).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Nuer : Tha̱a̱ŋ gua̱thni̱ nɛy tin cie̱ŋ raar duëli ja̱a̱li ɛkɛn laa ciöötkiɛn ɛ gɔ̱a̱rkɛ piny. Nɛmɛ no̱o̱ŋɛ kui̱c ŋuɔ̱tni̱ kä nɛy ti̱ ŋuan.Thiecni̱ kɛ nhiam.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Nuer : La̱a̱t duëli kɛ nɛy tin laa duël ɛ thur kä lätkɛn kɛ.Ta̱th duëli no̱o̱ŋɛ yio̱w kä nɛy tin nhɔakɛ nën duëli̱ tɔ̱tɔ̱.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Nuer : Duël ti ŋuan caa kɛ täth ɛ gɔa kä gɔa nëndiɛn gua̱thni̱ diaal.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Nuer : Läät duëli̱ te kɛn kɛ la̱t ti̱ kɔ̱ŋ kä kumɛ ce̱tkɛ la̱t caari, la̱t jäthkä, lätni wec mi gɔa, riali wec ikä kɛnɛ kuak tin kɔ̱ŋ.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Nuer : Thiɛlɛ gua̱a̱th mi te̱ kɛ thuukni̱ kɔaŋ kɛ wäär rɛy we̱c Pueblos kɛ ɣöö ŋot wecdiɛn /känɛ ni̱ cop ɛgɔa duŋdɛ ɣöö te̱ kɛn kä Albuquerque kiɛ Santa Fe.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Nuer : Guäth ŋa̱a̱ri tin caa lat kɛ nhiam, kɔkɛn ti̱ maathkɛ kä riwdiɛn no̱o̱ŋkɛn ciööt ti gööl (guäth tin di̱t te kɛn kä Albuquerque kɛnɛ Santa Fe).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Nuer : Ŋäcni jɛ ɛn ɣöö guäth kɔaaŋni ti tɔt ci kɛn rɔ̱ lot kɛ jäl mi bi̱i̱ guäth mi dɔ̱ŋ.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Nuer : Wec Northern Mexico tëë kɛ riɛk nɛɛni̱ ti gɛ̈rkɛ thurbiɛɛli̱ ɛ cikɛ maath kɛ kɔaaŋ, kä kɔaaŋ ɛti kɔkɛn kɛ rɛy wi̱i̱c tin tiɛtni̱.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Nuer : Ŋɔak ti̱ ca thuɔ̱r puɔ̱ɔ̱ny duëël kɛnɛ gɔ̱a̱a̱r ti te puɔ̱ɔ̱ny duëël cɔalkɛ kɛ i̱ thurɛni̱.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Nuer : Cäŋni mɔ kɛ nyin rɛ̈ɛ̈k ɔ, car nɛy ti ŋuanɛ ikɛ ŋuɛ̈tni̱ i̱ kɛ kɛn lät la̱t mi ce̱tkɛ nɛmɛ.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Nuer : kɛ gua̱a̱th ɛmɛ ca guäth rialikä kɛ kui̱ thurɛni tɔ̱tɔ̱, kɛ ɣöö nyoothkɛn ca̱r mi gɔa ka ŋuɛ̈tni.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Nuer : Yori̱ dëëp ɛ kɛl mi göörkɛ ŋäcdɛ ɛ nɛyti ŋuan.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Nuer : Mi go̱ri ɣöö bi yori̱ dëëp mi̱ bi̱ luny te̱tkädu ŋäc, go̱r de̱p mi bäär mi rɔ̱ŋ kɛ wä amäni luny jɔk.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Nuer : Yori̱ de̱pni̱ tin te ka̱ Australia /ci kɛnɛ luny jɔk kä raan. /Cɛ rɔ lot kɛ ɣöö bi rami̱ tookni jɛ kɛ ŋar gua̱a̱th mi tekɛ jiɔm ɛ yuɔr.English : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Nuer : ´Hangi´ ɛ duɔ̱ɔ̱p mi la thal kɛ miäth rɛy puɔ̱ɔ̱l mi caa mol.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Nuer : Rɛy puɔ̱ɔ̱l ɛmɔ laa muɔckɛ jɛ kɛ pääm ti le̱th bi piny kulɛ lëth ɛ gɔa.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Nuer : Duɔ̱ɔ̱p ɛmɛ laa thalkɛ ni kuan rɛy ciëŋ kɛ jɛ.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Nuer : Guäth tin te̱ kä Rotorua te̱ kɛn kɛ mac mi rɔ̱ŋ kɛnɛ Christchurch, Wellington amäni̱ gua̱th tin kɔ̱ŋ.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Nuer : Ɛn caar babuur raar tëëkɛ gua̱th da̱ŋ rɛw rɛy kɛnɛ rar wec Cape in di̱i̱t: MetroPlus (Mi cɔalkɛ bä i̱ Kilɛ̈th in Nhiam) kɛnɛ Caar mi cɔali (Kilɛ̈th in Diɔ̱ɔ̱kdiɛn).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Nuer : Gatɔr piɛny ɛmɛ gɔa ja̱lɛ kä thiɛlɛ jɛ nɛy ti ŋuan duŋdɛ ɣöö ŋuan yio̱kɛ kä gatɔr in te̱ kä Europe.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Nuer : Gatɔri diaal te̱ kɛn kɛ ji̱ duëël wa̱l ti nyuur ni jɔk gatɔaar ɛn thieek kɛ wec Cape in Di̱i̱t.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Nuer : Ɛ ɣa̱cdu /ci bath waaŋdu gua̱a̱th in ŋoo k i̱ dup röli̱ ti̱ gööl.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Nuer : De̱ri rɔ je̱k rɛy rikä a thiɛlɛ ji ŋäc kɛ ɣöö dëë ɣa̱cdu re̱p kɛ kuak ti ca nhɔk ɛ ji̱ kumɛ kä inɔ dëë ji̱ yiɛn kä thijin.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Nuer : Gua̱a̱th ɛn ti̱i̱ kä thäp dëë jio̱k jakä jäl kamni nath ɛ thiɛlɛ yɛ ŋäc.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Nuer : Röl ti ŋuan thiɛlɛ kɛ pälikä kɛ duer mi ce̱tkɛ nɛmɛ. Derɛ ji̱ nööŋ yie̱n kɛ run 10 kiɛ lia̱a̱.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Nuer : Ɣa̱a̱c ti̱ kän thol dëë kɛ diw kɛ ɣöö dɔ̱ŋ caa mäc buɔmni kap kɛ kɛ.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Nuer : Gua̱a̱th ciɛŋkädu mi̱ tëë kɛ ni̱ɛt mi̱ di̱i̱t, nyoothɛ jɛ ɛn ɣöö ci jɛ ŋic.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Nuer : Duŋdɛ ɣöö de̱e̱ ciandu bɛ̈c mi̱ ti̱i̱ guääth mi̱ /ke̱ni̱ ŋic.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Nuer : Guääth in le̱th piny,niɛt la tëë raar puɔ̱ɔ̱ny ran ɛlɔ̱ŋ kä la jänyɛ raar puɔ̱ɔ̱ny ran kɛ gua̱a̱th mi ba̱a̱r.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Nuer : Rik tin te kä Delhi Belly, kä Lam Pɛ̈ɛ̈röö, ga̱m Montezuma kɛ ko̱r, kɛnɛ mäthnikɛ ti ŋuan.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Nuer : Gua̱a̱th in kɔ̱c piny bi̱ jiɔm te̱kɛ dääk kä gua̱a̱th in le̱th piny kä bi̱ ci̱i̱n raan cu bɛ̈c duŋdɛ ɣöö ɛ bɛ̈c mi tɔt.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Nuer : Mi jeli rɛy we̱c mi̱ caa tääth ɛlɔ̱ŋ kiɛ we̱c mi /käni me̱t gui̱l, ŋäcni jɛ ɛn ɣöö bi̱ ŋɔak ti gööl nɛn.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Nuer : Rami jel rɛy wi̱i̱cni̱ ti caa täth de̱rɛ ciaaŋ nɛɛni ti gööl dɔp, gua̱a̱th mi dee ciɛŋ ti kɔ̱ŋ rɔ̱ mal nyuɔ̱ɔ̱th kɛ pɛ̈th.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Nuer : Ce̱tkɛ kɛ ta̱a̱du mee wal,Naŋɛ kɛ ta̱a̱ rɛɛk kɛnɛ ta̱a̱ in de̱ri̱ yio̱w cam kɛ jɛ kɛnɛ miëthdu kɛ kuän kɛ wä ka̱ o̱tɛ̈li̱ tin gɔw ̱ kɛ ɣöö dërɛ ji luäk kɛ ɣöö dëri aklimataidh.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Nuer : Cuu tɔ̱c wi̱i̱ matäbɛkä kiɛ ko̱l piɛ̈ny ŋua̱th mi̱ kui̱ci̱ le̱y tin të thi̱n.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Nuer : Mi̱ go̱o̱ri̱ tɔ̱ɔ̱c tuunyä,no̱o̱ŋnii̱ kɛmɛ kɔt kiɛ amɔk kɛ ɣöö bɛ ji̱ gaŋ kɛ thɔ̱ɔ̱l, jiɛ̈th kɛnɛ ti̱ ciä tɔ̱tɔ̱ni̱.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Nuer : Thiäŋ cieŋdu kɛɛ bun mi̱ gɔaa kɛ runwaŋ kɛnɛ ca̱i mi päl rɔ piny ɛla camömilɛ.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Nuer : Mi̱ ti̱i̱ kä i̱thtɛikeecɔn,ti̱i̱ kɛ ŋua̱a̱th kɛ ɣöö dëri̱ rɔ moc ilac kä ti̱i̱ kɛ diɛgiɛ̈ɛ̈kni̱ ti̱ kɔ̱ŋ kɛ ɣöö dëri̱ mi̱ gɔaa riali̱kä.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Nuer : Mi̱ jëki̱ rɔ ɛla ɣöö dëri̱ ti̱ kɔ̱ŋ la̱t,naŋ gua̱th kɛ ɣöö dëri̱ i̱thmuuthi̱thni̱ lät kɛ la̱t juudhä kiɛ dëri̱ kɛ blën.English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Nuer : Dɔ̱ŋ dëri̱ bɛbɛrɛc thia̱m piny ɛthia̱k mi̱ dëri̱ lɛl ɛla ca̱i ruɔ̱nwaaŋ mi̱ ci̱ lunyjɔk kä la̱tku tin wën tin laa lätdi̱.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Nuer : Mi̱ ti̱i̱ rɛɛk mi̱ tëkɛ ti̱ gööl ti̱ mathkɛ,lɛni̱ wä kä käläbni̱ kɛnɛ duel mäth tin thiëk kɛ yiɛ tin /ke̱ni̱ mët wä thi̱n ni̱ wën.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Nuer : Kɛ kui̱c nɛni̱ tin kue̱ckɛ ta̱a̱ wal,riët kä ɣöö inpɛ̈kciööth kiɛ kɔntɛji̱ööth te̱ kɛn kɛ dääk ɛlɔ̱ŋ.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Nuer : Juëy in la inpɛkciiööth no̱o̱ŋɛ pa̱thögi̱n, cëtkɛ baira̱th, bakti̱riöm, pungi̱ni̱,kiɛ pa̱rathaitni̱ tin kɔ̱kiɛn.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Nuer : Juëy in la kɔntɛji̱öth jɛn ɛ juëy mi̱ thiäk jëkdɛ ɛlɔ̱ŋ mi̱ të raan kɛɛl kɛ ram mi̱ të kɛ juëy ɛmɔ.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Nuer : Ji̱ kumɛ wi̱i̱ni̱ ti̱ ŋuan la kɛnɛ laa go̱o̱r ɣɛn ɣöö nɛy tin ja̱a̱l tin bä wi̱c kɛnɛ ji̱ wëc tin wä wi̱i̱ni̱ tin kɔ̱kiɛn ɣɛn ɣöö dëëkɛ tuɔm kɛ kui̱c juäthni̱ ti̱ gööl.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Nuer : Kɛn ti̱ cië ti̱ti̱ni̱ dëëkɛ tuɔɔk kɛ wi̱c tin ci̱ raan wä thi̱n kiɛɛ wi̱i̱c tin go̱o̱r raan wä thi̱n.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Nuer : Kɛl in bumni̱ jɛn ɛlɔ̱ŋ kä Carlɔtɛ,Nhiam Karɔli̱na, ɛ ɣöö teekɛ dup ti̱ ŋuan ti̱ gɔw ti̱ dëë ji̱ cieŋ kɛ matpiny.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Nuer : Nɛy tin ciëŋ guäthni̱ ti̱ kɔ̱ŋ,la kɛn ciaaŋ in in ci̱ kɛn ɛ nɛn kä ji̱ cieŋ ɛla min nhiam kɛ wä diɛn ɣɛn thɔ̱ŋ ɛmi̱ kɛ guël,Ja̱a̱l la kɛnɛ laa jëk ɛ thia̱k kä gɔaa mi̱ jäl kɛn kɛɛl kɛ gaat.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Nuer : Kɛ kɔr runi̱ ti̱ 20 tee ci̱ wä,ta̱a̱ ciɛŋä gan agɔa kä Carlɔtɛ aptɔɔn cɛ wä nhial ɛlɔ̱ŋEnglish : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Nuer : Takthi̱ni̱ /caa kɛɛ kɔt ɛlɔ̱ŋ kä Carlɔtɛ, ɛ cäŋ ni̱ min kɛ tha̱a̱ŋ gua̱thni̱ të kɛn kɛ luɔt.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Nuer : Laa rëpkɛ yi̱o̱w nath mi̱ ci̱ nɛy da̱ŋ rɛw bäl, kɛ jɛn kui̱c ɛmɔ dëë ta̱a̱ ko̱kä dɛ të nhial ɛ /ci̱ lapɛ ta̱a̱ in wën.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Nuer : Jɔk ɣɔa min cɔalkɛ Antartica ɛ jɛn gua̱a̱th min kɔ̱c ɛ lɔ̱ŋ wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n kɛɛliw kɛnɛ gua̱th tin thia̱k kɛ jɛ.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Nuer : Gui̱l ja̱a̱li kɛ ɣɔw ŋuan yio̱wkɛ, kä go̱o̱rɛ pual pua̱a̱ny mi rɔ̱ŋ, la wä naath kɛ pay wäl kɛl a wä kä pay rɛw kä rɔa, kä pek kɛn kä dhuɔ̱li tin kuiynikɛn kɛ tin di̱t, Bar kɛnɛ Bar Ross.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Nuer : Tëë la̱a̱t ti ŋuan ti cop ki̱thni ti ci rɔ̱ da̱a̱k ti te wälrɛw kɛɛl gua̱thni da̱ŋ ŋuaan ti cieŋ thi̱n mi ci ɣɔw leeth; kɛ jiɔm la cieŋ ni nɛy ti tɔt thi̱n.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Nuer : Rɛy dhulä Antartica ɛ rɛl mi ca kuɔ̱m piny ɛ tilic kɛ mi̱ti̱ri ti̱ 2 kiɛ 3.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Nuer : Nɛy tin ŋa̱c ɣɔw tin jäl kɛ ria̱th nhiali la wäkɛ ni däärɛ, kɛ gör ŋäcä päämni kiɛ kɛ cuɔ̱pdiɛn ni peekdɛ, min kulɛ di̱t ni jɛn ɛ lɔ̱ŋ.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Nuer : Ɣɛn Thɔth pöl Trabäth (kiɛ Ɣa̱i̱wɛy) kɛ pëkdɛ ɛ kilimitiri̱ ti̱ 1600 kɛ pëk in bä kä MakMurdo thokdɛ kuic yieer Röth ɛwä nikä pöölɛ.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Nuer : Jɛn ɛ i̱thnɔw mi̱ ci̱ rɔ käp kɛɛl kɛɛ kri̱bethithni̱ tin caa thiäŋ kä caa gua̱thdiɛn moc kɛɛ bɛ̈ri̱. jɛn dëë jɛ gɛr traktɔr mi̱ ci̱ thuɔ̱k thin yɔɔ̱äckɛ kuakɛ kɛ makanɛ mi̱ tëë kɛ ja̱th.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Nuer : Kɛn /ci̱kɛ pɛ̈th ɛlɔ̱ŋ ɣɛn gatɔr laa jänyɛ kɛ yɔ̱äcdɛ kɛ rɔ kɛ pääm Truäntäntaktik kɛ bëndɛ kä pääm tin tɔatni̱English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Nuer : Min no̱o̱ŋ riëëcni̱ ɛlɔ̱ŋ kɛ jiɔm ɛta̱a̱ cätcätdä gëkni̱ caari̱ ( jäl gekni̱ car) cëtkɛ ka̱a̱th.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Nuer : Min dëri̱ lɛl ,go̱rɛ war mi̱ dëri̱ la̱th ci̱o̱kä du mi̱ të kɛɛ thɔɔl mi̱ gɔaa. wa̱ri̱ ma̱y la lapkɛn ɛ ti̱ cätcäät rɛy i̱thnɔwä kɛnɛ ɣac, amäni̱ butni̱ jin jɔam bä dak kɛn.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Nuer : Jɛn pa̱tɛn dërɛ lueŋdɛ ɛlɔ̱ŋ, 5mm (1/5inch) ɛ wä nhiam, kä min la̱t kɛ jɛ kɛ jɛ dëra kuaak mi̱ kɔ̱c-kɔ̱c mi̱ kɔ̱c ɣɔw kiɛ mi̱ të tëmpërɛciɛr piny.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Nuer : Thääŋ butni̱ të kɛn kɛɛ nyuɛ̈ny kä teekɛ mi të thi̱n mi̱ laa duŋ cätcätdä kä wa̱ri̱ ti̱ ŋuan kɛnɛ butni̱ kɛ bär thäri̱kiɛn kɛnɛ thɔɔli̱kɛn.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Nuer : Thär wa̱a̱ri̱ tin bärbäa̱r dëkɛ të piny kä dëkɛ diët.liɛt, grabɛl, kiɛ katdɛ (kälci̱öm kɔlɔ̱raid) jɛn laa puɔr jɛ rɛy cari̱ kɛ ɣöö ci̱ ta̱a̱ cätcätdä të thi̱n.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Nuer : Jɛn ca̱a̱t in laa cät kɛɛ tilic piny wi̱i̱c päämni̱  /ci̱ɛ mi̱ gääy tuɔɔkdɛ naath; pömni̱ tin lueŋlueeŋ dëë kɛn luäŋ ni̱ min jäl ɛ määth kɛ röm, kä jɛn min ci̱ di̱tdɛ rɔ rep laa cät ɛ piny kɛ pɛ̈th.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Nuer : Min la riɛk ɛ ɣöö i̱thnöw ɛmi̱ dɔpdɔp,jɛn görɛ mi̱ dëë jɛ tɛŋ dërɛ kulɛ pɛn piny kä mi̱ bä tha̱a̱ŋ ɣacä piny dërɛ ɣac in dɔ̱ŋ tɛŋ piny bä.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Nuer : Tha̱a̱ŋ gua̱thni̱ ɛla min thuɔ̱k in tɛɛŋ ɣac ɛlɔ̱ŋ ɛ cäŋ kɛ lërɛ kɛɛ i̱thnɔw,tha̱a̱ŋ gua̱thni̱ dëraa pɛ̈ɛ̈n i̱thnɔwä kä rɔa thääŋ gua̱thni dëka nyin ɣɔa tin laa tuɔk cëtkɛ raan.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Nuer : Thul ɛ jiɔm mi̱ laa riith rɔɔdɛ mi̱ tëkɛ buɔ̱m jiɔm mi di̱i̱t mi̱ took rɔɔdɛ piny ɛ määth kuɛ lɛ wä nhial.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Nuer : La kɛn jiɔm ti̱ di̱t ɛ no̱o̱ŋ ( ti̱ cët kɛ 100-200) kä dërɛ duɔ̱r mi̱ thiɛkthiɛk kap nhial kapɛ jɛ min wee kɛ wä nhial ɣɛn thul.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Nuer : La kɛn a took cëtkɛ ti̱ ɣööŋ ti̱ bee rɛy jɔam nhial kä bi̱ kɛn cua̱ ¨thuɔ̱l¨ mi̱ ci̱ kɛn piny nyɔt.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Nuer : VPN min la duŋ ran (mi̱ ci lapɛ duŋ nɛɛni̱ diaal).tin ŋuɔ̱n kɛ wiäl ŋɔani̱ kɛɛ thiathɛ kɛnɛ kuen nath amani̱ cɔmercial IP jiöpiltɛriŋ.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Nuer : Kɛn tëkɛ të kɛ wi̱i̱kä wɛb prɔkthi̱th kɛ dup ti̱ ŋuan.kɛn ku kɛn trapik intɛrnɛtni̱ dial pith ɛ /ci̱ lapɛ http.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Nuer : La kɛn ta̱a̱ intɛrnɛtä mi̱ di̱i̱t kɛnɛ ti̱ gɔw laa tho̱p naath. Caa kɛ ɛnkriptɛt kä bum ɣöö dekɛ luɔm.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Nuer : Kɛn kɔmpani̱ni̱ nyin ji̱ midia la kɛn kac ɛ kac ni̱ ciaŋ kɛɛ luɔtkä nɛmɛ bi̱ kɛn cuu wëë i̱ ¨gaŋɛ ni̱ cuër rɛy jɔam¨.English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Nuer : Kɛ thuɔ̱kdɛ kɔɔdni̱ nyin wëc thiɛlɛ kɛ riɛk kɛ kui̱c kä min caa mat piny kɛ kui̱c duɔ̱rä m tɔt kä mi̱ tɔt ɛla kɔpɛ duŋ dithkä bɛ ŋar a thiɛlɛ riɛk cëtkɛ gua̱äth in tä mee wal thi̱n.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Nuer : Min la luɔtdɛ ɛ ɣöö dee kɔmpani̱ni̱ dee kɛ thöp buɔ̱m kɛ tää thu̱kni̱ kiɛn;jɛn luɔtdɔ ɛ wiäl yio̱ni̱.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Nuer : Kɛ ɣöö yɔ̱ät puɔɔni̱ min yɔ̱t kɛ naath cakɛ läth rɛy jɔam,Thiɛlɛ mi̱ go̱r ɣöö dëri̱ thiek kɛɛ kɔmpani̱ duŋ tɛlɛpoona̱ kiɛ gua̱th in wi̱i̱ ja̱l thi̱n.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Nuer : Thiɛlɛ mi̱ lar jɛ bä idëri̱ naŋ ni̱ nɔmbor duŋ ɣëlɛ kä min ti̱i̱ thi̱n dëri̱ intɛrnɛt duŋ thätɛlaitkä, rɛy wëc Wi̱l Cikɛn Aläthka kä dëri̱ ncmbor kuany min nyooth jɛ i̱ ti̱i̱ kä Aridhɔna min lɛp cäŋ thin.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Nuer : Kɛ tha̱a̱ŋ gua̱thni, bi nämbär rööl kɔk mi bi ji̱ jakä ɣöö yɔ̱a̱tkɛ ikä kɛ ja̱a̱thni PSTN. Gua̱a̱th in te nämbär thi̱n jakɛ jɛ kä thia̱k kɛ kui̱ nɛɛni tin yɔ̱a̱tkɛ ji̱ ikä ɛ kɛn.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Nuer : Tëëkɛ kuak ti ca rialikä ti looc thuk kä rɔ̱ ɛ tookɛ kä thok kɛl a wä kä thok in dɔ̱ŋ.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Nuer : Kɛn tha̱a̱ŋ kuakni ti̱ti̱ dee kɛn ruaacni loc kɛ thuk ti gööl cie kɛ ruaacni nɛɛni tin /ci li̱ŋ kiɛ tin kɔ̱ŋ wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n mi ci raan nyuɔ̱th kɛ tetdɛ rɛy ja̱a̱thkä dɛ.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Nuer : Kɛn gua̱th tin la luɔc kɛ thuk thi̱n cikɛ rɔ̱ luäŋ ɛlɔ̱ŋ, ɛn täämɛ looc kɛn thuk kɛ gua̱a̱thdɛ nikä ti ŋuan kiɛ kä tɔt (kä gua̱thni ti ŋuan thiɛlɛ kɛ luɔt), ɛni ɣöö go̱rɛ guec, kɛ ɣöö dɔ̱ŋ dee kɛn la̱t ni baŋ.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Nuer : Kuak lucä thuɔk in te thi̱n ɛlɔ̱ŋ ɛ ¨Google Translate¨, mi la jak luɔ̱c thukni kä ɣöö bi rɔ la̱t gua̱a̱th mi thiɛl intɛrnet kɛ gua̱a̱th in ci raan lääri tin go̱rɛ ka̱m raar.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Nuer : La̱tdu kɛ kuak GPS tin nyooth gua̱a̱th in te raan thi̱n rɛy ja̱a̱thkädu derɛ la duɔ̱ɔ̱p mi thia̱k ɛlɔ̱ŋ kɛ rialu kɛ rɔ ikä gua̱a̱th in ci jiɛɛn wi̱i̱du.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Nuer : Derɛ ji̱ duɔ̱th yio̱w kɛ kökdu kɛ GPS mi ji̱di̱t, kiɛ GPS mi lät kä rɔa kiɛ dëë jur kä kampani ji̱ thuɔ̱rbiɛɛli.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Nuer : Mi thiɛlɛ ji̱ mi wee kɛ ji̱ rɛy jɔam rɛy ja̱a̱tkädu, kiɛ mi thiɛlɛ mi luäŋɛ, la la̱t in dee lät kɛ kɛ la wä piny.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Nuer : Gɔ̱ŋtɔli diaal cakɛ thia̱ŋ kɛ kadni ja̱a̱thkä ti ca yuɔr piny ɛ ŋot ti yiec kɛ wuɔ̱th nath ti dëë la̱th lät rɛy ja̱a̱thni tin ca yio̱wkiɛn yuɔr piny kiɛ ja̱a̱thni tin ŋa̱ckɛ.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Nuer : Kɛ ɣöö ri̱w kadni ti ŋuan gɔwkɛn kɛ yɔ̱a̱t gua̱thni ti gööl, tha̱a̱ŋkiɛn rialkɛ yɔ̱a̱t mi gɔa ikä kä wi̱i̱c ti ŋa̱ckɛ.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Nuer : Kɛn lät ɛ ti̱i̱ la jekɛ kɛ kɛ yɔ̱a̱t nath kɛ nämbär mi ŋa̱ckɛ ikä rɛy ja̱a̱thni diaal baaŋ ɛ thiɛl yio̱w ti go̱o̱rɛ.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Nuer : Ŋuɔ̱t kɛ kui̱ thurɛkä bä wäkɛ kɛɛl kɛ lätni bidiöökä, kä wäkɛ kɛɛl ɛlɔ̱ŋ.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Nuer : Mi /ca jɛ nhɔk ɛn ɣöö deri thurɛ kä duɔ̱ɔ̱r naŋ, /ci rɔ dee nyäk kɛ ɣöö derɛ ca̱ru la̱th thi̱n kɛ yiöcdu kɛ bidiöödɛ.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Nuer : Mi jeli kɛ riääc ŋarä min tɔt, guicɛ ni gɔa ɛ ŋot kä ŋäcni min ca nhɔk i̱ bi wä thur kɛnɛ wargakni la̱t kiɛ wargakni nyooth jɛ ɛn ɣöö lätdi kä görkɛ.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Nuer : Köt ria̱a̱th ŋarä min tɔt gua̱a̱th mi thieek kɛ gua̱a̱th köt ria̱th nhiali kiɛ wi̱i̱ nɛɛni ti ŋuan ɛ ca̱p mi jiääk ɛlɔ̱ŋ, a /cäŋ ciɛ duer gua̱a̱th in ciɛŋi.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Nuer : Ɛn ni̱ni̱ ti̱ti̱ dakɛ ɛlɔ̱ŋ ɛn ɣöö bi raan wargak ja̱lɛ kɛ riääc nhial tɛm a /kenɛ ni gör kɛnɛ ɣöö derɛ yio̱w köt pa̱a̱r.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Nuer : Kɛn tha̱a̱ŋ gua̱th ɛn riääy nhial ɛ kɛl ɔ derɛ tekɛ yio̱w gööli ti ŋuan kä go̱o̱rɛ ɣöö dee raan kɔŋ thiec kä derɛ wä rɛy wɛpthaiyädiɛn rɛy jɔam min la duŋ ria̱a̱y ɛ ŋot /ke̱n raan yio̱w köt ni yuɔr piny.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Nuer : Kɛ ɣöö dɔ̱ŋ /ci wargak ja̱l dee go̱r kɛ kui̱ jeli ti ciëk ciëëk wädu wi̱i̱ni ti kɔ̱ŋ ala ja̱a̱l kiɛ ran la̱t, wädu ɛn thɔ̱ŋɛ mi̱i̱ ala gat duël gɔ̱rä wec muɔ̱ɔ̱n derɛ ji̱ jakä ɣöö deri jääny a /ci ma wädu ala jääl baaŋ.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Nuer : Min te thi̱n, ciaandu wi̱i̱ mi dɔ̱ŋ kɛ pek mi bäär bɛ ji̱ jakä ɣöö bi rɔ gör wargakni ciɛɛŋä ti ba ŋäcni ji̱ rɛy wec ɛ ŋot.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Nuer : Wargakni ja̱l gan duël gɔ̱rä tekɛ kɛ ti gööl ti la görkɛ thi̱n kɛnɛ ta̱a̱ thieŋä min la duŋ nɛɛni ti ja̱a̱l kiɛ wargakni lätni.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Nuer : Wi̱i̱c ti ŋuan, ba ji̱ moc kɛ wargak mi cɔl ji̱ duel gɔ̱rä min bi gɔ̱a̱r thi̱n, amäni mi nyooth yio̱w tin bi yiɛɛn ni rɔ kɛ pek runä kɛl a wä nham gua̱a̱th in gɔ̱ɔ̱ri la̱tdu.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Nuer : Guuri jɛ kɛɛl kɛ ji̱ duël gɔ̱rädu, amäni muktäb jeli wec in wi̱i̱ gɔ̱a̱r thi̱n kɛ tin diaal tin görkɛ kä ca guir.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Nuer : Ɛni mi̱ ɛ ji̱n ram la kuäär wi̱c dɔ̱diɛn, la̱t wi̱c mi dɔ̱ŋ lotdɛ ni ɣöö bi tho̱lbo̱k in ca rialikä wi̱c in lätdi thi̱n thöp.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Nuer : Tho̱lbo̱k yio̱o̱ni tin ka̱pkɛ gua̱cɛ ɛlɔ̱ŋ wi̱i̱cni ti gööl, kä pek tho̱lbo̱kä min thöpkɛ lɛ̱̈ɛ̱̈nykɛ rɔ̱ kam wec ɔ kɛnɛ wec ɔ.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Nuer : Rɛy tha̱a̱ŋ wi̱i̱ni tin kɔ̱ŋ, ce̱tkɛ United States kɛnɛ Canada, tho̱lbo̱k yio̱o̱ni tin ka̱pkɛ ca jɛ la̱th rɛy ŋuɔ̱tni ji̱ kumɛ tin te nhial kɛnɛ ji̱ ŋuɔ̱tni tin te piny, kɛ ɣöö bi yio̱w tin yuɔrkɛ piny kulɛ te kɛ dääk dhɔr ɔ kɛnɛ dhɔr ɔ.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Nuer : Kɛ ɣöö la thiɛlɛ guec mi di̱i̱t ɛlɔ̱ŋ kä nɛy tin ka̱p kɛ guäth jeli kiɛ lääri ti thuɔ̱ɔ̱k gua̱a̱th in ci cop cieendu, guur ŋuɔ̱tni kuakni deri la riɛk ɛlɔ̱ŋ.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Nuer : Läthni jɛ lät ɛn ɣöö bi min deri ŋa̱c kä deri kui̱c mi deri nööŋ rɛc ŋa̱c kä guuri lätni kɛ pek ŋuɔ̱tni tin ca rialikä.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Nuer : Duɔ̱p in thia̱k ni jɛn kɛ wädu rɛy lätni jeli la̱t gɔ̱rä ɛ ɣöö bi tin diaal tin luäŋi kɛ la̱t la̱th rɛy jɔam kä wɛpthait.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Nuer : Mi ci ɣöö deri duɔ̱ɔ̱r luäŋ kɛ cuɔ̱th kiɛ deri jɛ rep rɛy jɔam, kɛ kɔrɛ, deri wɛpthaaydu la̱t.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Nuer : Kuëny ran kɛ rɔ kä rɔa gua̱a̱th in te naath jel ɛ duɔ̱ɔ̱p mi gɔa ɛlɔ̱ŋ ɛni ɣöö /ciɛ tho̱pni ŋɔani.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Nuer : Ciandu kɛnɛ kuënydu kɛ rɔ kä rɔa rɛy wec mi dɔ̱ŋ ɛ duɔ̱ɔ̱p mi gɔa mi deri ŋäc ni ciaaŋ nɛɛni ti gööl, jëkdu kɛ nɛy ti kɔ̱ŋ, ŋäcdu kɛ rɔ, ŋäc ŋɔanidu kɛ nyin teekä ti ŋuan amäni jekdu kɛ lua̱ŋ ŋäcä ŋɔani.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Nuer : Bɛ la duɔ̱ɔ̱p kɛl mi gɔa mi dee yio̱w ran jääny kɛ jɛ kɛ gua̱th mi bäär kɛ ɣöö lät diaal tin läth raan rɔ thi̱n kä rɔa la mooc kɛn raan kɛ duel kɛnɛ muktäb kä tha̱a̱ŋkiɛn la mooc kɛn naath yio̱w ti tɔt.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Nuer : Vikings la jelkɛ kɛ dup yiëër ji̱ Russia kɛ wädiɛn Baar Black kɛnɛ Caspian. Tha̱a̱ŋ dupni ti̱ti̱ dee naath ja̱l kɛ kɛ bä. Go̱rɛ kä thiecni mi derɛ tekɛ wargakni ja̱l ti dee jɔɔc, tin dɔ̱ŋ dee jekdiɛn bɛ̈c.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Nuer : Ɛn Duɔ̱ɔ̱p pi̱i̱ni min Bo̱r Bar Baltic ro̱mɛ Bäpdiit Arctic kɛnɛ Bar Baltic, kɛ luäl mi bä Puul Onega, Pul Ladoga kɛnɛ Saint Petersburg, ti la yiër kɛnɛ puɔ̱l ɛlɔ̱ŋ.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Nuer : Pul Onega bä cakɛ röm kɛnɛ Volga, mi lotni ɣöö jiɛɛn kä Caspian kɛ duɔ̱ɔ̱p Russia ŋotdɛ mi lotdɛ rɔ.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Nuer : Ŋäcni jɛ ɛn ɣöö wi̱i̱ gua̱a̱th känyä piny babuuri wä cop bi ti̱ diaal la ti gɔw. Bi kööt bötni ti cie ji̱ wä jek kä bikɛ läärikiɛn nyuak kɛ ji̱ kɛɛl.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Nuer : Bi lääri kɛ kui̱ lua̱kädu la̱th lät, ja̱lu wädu gua̱thni bötni kɛnɛ babuuri, wädu kä nɛy ti lak bötnikiɛn, ŋäcdu kɛ rɔ kɛ ja̱a̱l yiëër rɛy duëël in la mäth naath thi̱n kɛ pi̱w ti gööl.[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Nuer : Ruacni kɛ nɛy ti ŋuan kɛ pek luäŋädu kɛɛliw. Kɛ kɔr gua̱th mi tɔt ba ji̱ ŋa̱c ɛ nɛy diaal kä ba ji̱ la̱r lär mi wëë te böt mi go̱o̱r raan.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Nuer : Deri ria̱a̱c in dee la ko̱t kɛ ji̱ ni ciaŋ rɛy buni kuany ɛ gɔa.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Nuer : Cäŋni min guici jɛ ɛn ɣöö i̱ deri rɔ mat rɛy ria̱a̱c in la kɔtdi ɛlɔ̱ŋ, biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö gɔy tin la thöpkɛ gua̱ckɛ ɛlɔ̱ŋ kä kuak ria̱a̱c in la kɔtdi dee gɔw ni kɛn ɛlɔ̱ŋ kɛ riääc mi dɔ̱ŋ mi te ɛn rɛy buni ria̱thni tɔ̱tɔ̱.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Nuer : Ria̱th Emirates, Etihad, Qatar kɛ Turkey cikɛ jel ria̱thnikiɛn rep ɛlɔ̱ŋ kä Apirka, kä no̱o̱ŋ kɛn mat mi di̱i̱t ɛlɔ̱ŋ kä wi̱i̱ Apirka tin di̱t tin ŋa̱ckɛ kɛ köt mi kuiy mi leny ria̱th Yurɔp tin kɔ̱ŋ.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Nuer : Kɛ ruɔ̱n 2014, riääc nhial ji̱ Turkey la wëë gua̱thni ti 39 kä wi̱i̱ ti 30 kä Apirka.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Nuer : Mi ti̱i̱ kɛ thaak ja̱l mi ca reepni ji̱, go̱rɛ kä guicɛ mi päär yio̱w kötdu tin la wee kɛ ji̱ kä Apirka kɛ yio̱w ria̱thni tin kɔ̱ŋ wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n kɛɛliw.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Nuer : /Cu yio̱w tin pieemkɛ wargakni ja̱lu päl ruëëc, tho̱lbo̱k jiɛɛnä, ja̱l piɛny, amäni tin kɔ̱kiɛn kɛ gua̱th diaal tin te raar Apirka.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Nuer : Mi̱ go̱o̱ri̱ ɣöö bi̱ wi̱cmuɔ̱ɔ̱n win kɛ ja̱l kɛ nhial rɛy jɔak Hëmi̱thpiër, jɛn min dëë ja̱l kɛ ji̱ kɛnɛ gua̱a̱th in dëri̱ wä thi̱n dakɛ kɛ ɣöö thiɛlɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ jääl kam bäbdiitni̱.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Nuer : Thiɛlɛ ji̱ ria̱ynhiali̱ ti̱ ci̱ rɔ mat ti̱ lät kɛɛl ti̱ jääl kɛ kɛn bäbdiitni̱ da̱ŋdiɔ̱k diaal tin te jɔɔk Hëmi̱thpiër ( Kä I̱thkaiTi̱i̱m /cɛ kɛ bäl gua̱th ni̱ kiɛn diaal)English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Nuer : Cäŋni ɣöö nɔ, I̱thtaar Allian cop ɛ kɛn dial kän ni̱ jɛn kui̱c cueec Jɔak Pa̱thi̱pik ɛ took ɛ ni̱ kä Thantiagö de Ci̱lɛ ɛ wä kä Tahi̱ti̱ , min laa ja̱l kɛl kä LATAMEnglish : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Nuer : Jɛn ja̱l kɛ nhial ɛmɛ /ciɛ jɛn min dëri̱ kuany ni̱ jɛ kä rɔa mi̱ go̱o̱ri̱ ba̱l Jɔak Pa̱thi̱pik kɛnɛ jɛn thok baar in te kui̱c cueec kä jɛn Jɔk Mɛrkɛm. ( biɛ jek piny)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Nuer : Kɛ 1994, jɛn do̱r ji̱ Armɛnia ni̱ Nagörnö-Karabakh ri̱jɔ̱n duŋ Adhɛrbaijan cuɛ ko̱r ŋuɔ̱k Adhɛri̱th.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Nuer : Kɛ ɣöö caa kɛ luäk ɛ ji Armɛnia, cua wec mi̱ ji̱di̱t cak. Cäŋ ni̱ mee, thiɛlɛ wec mi̱ caa yiath piny-ɛ cäŋ jɛn Armɛnia- ka̱nɛ ŋic ɛ nɛy tin ka̱p kɛ wi̱c nath.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Nuer : Jɛn ŋaknɔm kä kɛn di̱plömatik kɛ kui̱c ri̱jɔ̱n ŋotdɛ kɛ mi̱ yärɛ ni̱ maar kamä Ji Armɛnia kɛnɛ Adhɛrbajian.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Nuer : Jɛn Kanal Di̱thtrik (Dutch: Gra̱ctɛŋgɔrdɛl) ɛ jɛn di̱thtrik ee ci̱ kɛ̈kdɛ jɔɔc kɛɛ 17th thënciɛri̱ mee ci̱ Bi̱nneni̱thtad go̱l piny kä Ami̱thtɛrdam.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Nuer : Jɛn Di̱thtrik kɛliw ca jak kä Gua̱th Hëri̱tɛg wecmuɔ̱n ɛ UNESCO kɛ ɣöö tee kɛ ka̱lciɛr mi̱ /cɛ mat kɛ nɛy ti̱ kɔ̱ŋ kɛn ɛ gɔɔy lätni̱kiɛn tee wal kɛn ɛ kuak tin di̱t ni̱ kökdiɛn tin mät rɔ̱ kuak tin ŋuan ni̱ yio̱wkiɛn rɛy wec.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Nuer : Ciŋki Tɛrrɛ, mi̱ lot ni̱ muɔ̱n dhieec, min te rɛydɛ kɛ kɛn dho̱r da̱n dhiëëc tin kuiy thook baar kä Riöaggiörɛ, Manaröla, Kɔ̱niglia, Bɛrnadha kɛnɛ Mɔntɛröthö mi̱n te kä jɛn ri̱gɔn Italia kä Li̱guria.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Nuer : Caa kɛ gɔa̱r rsy cio̱o̱tni̱ ɛ UNESCO kä Hëri̱tɛg wecmuɔ̱ɔ̱n.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Nuer : Kɛ kɔr runi̱ ti kur te ci̱ wä, ci̱ naath këk la̱t ɛ gɔaa wi̱i̱ kɔa̱kni̱ , gua̱th ti̱ lɛɛr pinyni̱ ɛ wä ni̱ wi̱i̱ pa̱a̱m min guic gua̱th ɛ mɔ piny.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Nuer : Min bɛɛr naath thi̱n ɛ thiɛl la̱t min ka̱nɛ täth ɛ kumɛ, Dup, baabuuri̱ kɛnɛ botni̱ kɛ kɛn kua wi̱i̱c lɛ jäl kɛ kɛ, kä thiɛlɛ thuɔ̱rbiɛli̱ ti̱ dee ben go̱lä.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Nuer : Jɛn ta̱a̱ thuɔk Pra̱nth min ruac kɛ naath kä Bɛljiëm kɛnɛ I̱thwi̱tdhɛrland tee kɛ dääk ɛ määth kɛ thok pra̱nth in ruac kɛ naath kä Pra̱nth, cäŋni min thiɛlɛ dääk ɛ liŋ kɛn rɔ gua̱th ni̱ kiɛn diaal.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Nuer : Jɛn puɔ̱nydɛ kä rɔa, jɛn ta̱a̱ nämbäri̱ kä thok Pra̱nth min ruac kɛ naath kä Beljiëm kɛnɛ Ithwitdhɛrland tee kɛ dääk ɛ määth kä tha̱a̱ŋ kɛ ta̱a̱ mi̱ /cia̱ jɔc kɛ ruacdɛ kä ruac Ji Pra̱nth kä Pra̱nth, kɛnɛ ta̱a̱ in laa kɛɛ riëët gua̱ckɛ ɛ määth.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Nuer : Ŋotdɛ päärɛ, kɛn Ji̱ Bɛljiëm kɛnɛ Ji̱ I̱thwi̱tdhɛrland tin ruac kɛ thok Pra̱nth dëë kɛn thok Pra̱nth mi̱ päär gɔ̱r duël gɔ̱rä, kɛ kui̱c ɛ mɔ dëë kɛn ji̱ liŋ mi̱ cäŋ lätdi̱ ta̱a̱ nämbäri̱ Ji̱ Pra̱nth min caa pa̱a̱r.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Nuer : Gua̱th ti̱ ŋuan wi̱i̱cmuɔ̱ɔ̱n, mi̱ ri̱t i̱ tetdu kɛɛ maalɛ lot ɛ ni̱ ta̱a̱ malä, mi̱ lot ni̱ ¨malɛ̈.¨English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Nuer : Cäŋ ni̱ ɣöö nɔ, kä Malecia, pëk mi̱ ro̱ŋ kä kɛn Ji Malecia tin te rɛy cieŋ, lot dɛ ni̱ ɣöö ¨ber gua̱th ɛmɛ,¨ päärɛ kɛ ta̱a̱ in dëri̱ yiɛ̈t in cuɔŋ kui̱c in lot puɔ̱nydu, ɛ ta̱a̱ jäälä tetdä min lät kɛ naath kä tha̱a̱ŋ wi̱i̱cni̱ tin te kui̱c Caam ɣɔaa, kä baa la̱t ni̱ la̱t ɛmɔ kɛ jɛ kä rɔa.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Nuer : Päärɛ, jääl Bri̱ti̱c kä I̱thpɛɛn därɛ jääl tëtdä nɔmɔ dui̱r kɛɛ gudbaiy min laa rɛy tëtdä ɛ riëtkɛ ramin yiɛl tët ( ɛ /ci maa ramin kua tët lɛ yiel jɛ) ɛ jiel tëtdä min lot ni̱ ɣöö luny ni̱ jɔk.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Nuer : Thuk tin kɔ̱ŋ kɛ ti̱n mat kɛ thin kiɛ thuk tin cak kɛ ɣöö bi̱ ruac kulɛ gɔa kamä nɛɛni̱ tin /ci rɔ luäŋ kɛ ruac kamä diɛn.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Nuer : Caa kɛ da̱a̱k kä thuk tin dɔap kɛ kä thuk ti̱ gööl, tin /caa cak kɛ tet kiɛ thuk tin cɛ ca̱k naath tin ci̱ bën mac kɛ in ci̱ rɔ lɛ jek ɛ jɛn min ruac kɛ naath kam nɛɛni̱ ti̱n ruac kɛ thuk tin gööl.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Nuer : Kɛ lëthdɛ kɛ cäŋdäär, nɛy tin te jäl la kɛn rɛw laa nɛɛn min jɔc cetkɛ pi̱w (kiɛ tin kɔ̱ŋ).English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Nuer : Nɛmɛ dërɛ naath naŋ rikä mi̱ ci̱ ja̱a̱l ɛ guɔ̱ɔ̱r, gar kɛn buɔ̱mdiɛn mi̱ gɔa ŋar kɛnɛ pi̱i̱kiɛn tin ci duɔth.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Nuer : Cäŋ ɛ jɛn gua̱th in dak nhial thin min lëth ni̱ jɛn ɛ lɔ̱ŋ la kɔ̱cdɛ laa bäl kɛ wäär. Ɣaipöthërmia dërɛ laa riɛk ka̱ ji̱ mi̱ thiɛlɛ biëyni̱ kɔa̱c ti̱ ci̱ rɔm.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Nuer : Kɛɛ tɔ̱t, ɛ lɔ̱ŋ, go̱o̱rɛ ɣöö bi̱ rɔ tit kɛɛ nyi̱i̱th mi̱ go̱o̱ri̱ ɣo̱o̱ wi̱i̱ ja̱l rɛy ruɔ̱ɔ̱p mi̱ ci̱ thi̱a̱ŋ kɛ jiɛn.English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Nuer : Mi cäŋ gër ni̱ jin rɛy ruɔ̱ɔ̱p gua̱th in thiëk kɛɛ trɔpicɔ̱l, jɛn gua̱th in tɔt min lɛp i̱ bap thuɔ̱rbiɛ̱ɛ̱l kɛ wädu rɛc ro̱ŋ ɛ kɛ ɣöö bi̱ nyi̱i̱th rɔ cuɔt rɛc kɛ ji̱ kɛɛl.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Nuer : Bääd plu, kiɛ kɛ ciöt in lot rɔ inpluɛndha, laa dɔp ɛ kɛn dial diit kɛnɛ lëy.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Nuer : Caa kethni̱ ti kuiy ni̱ kɛn kä ki̱th lar ti̱ ci̱ naath käp. Duundɛ ɣöö tha̱a̱ŋ kiɛn ci̱ kɛ naath näk.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Nuer : Kä nɛy tin cɛ nätk ŋuan ni̱ nɛy tin lät gua̱a̱th din, duundɛ ɣöö mäni̱ nɛy tin laa wä diit guic bä te kɛ rɛy rikä.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Nuer : Kä Nɔrway kärɔa tee kɛ Po̱m ti̱ luëŋ kɛnɛ ma̱tni̱ ti̱n ku kɛ lɛ jak kä bär, mat kɛ kɛ thi̱ mäni̱ gua̱th ti̱ loc.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Nuer : Kɛn muɔ̱n ti̱ loc ti̱ laa kɛ laa cɔalkɛ ni̱ ciaŋ i̱ ¨biddɛ¨ mi̱ lot ni̱ hëphëëp, mi̱ ɣöŋ mi̱ thiɛl wi̱c, mi̱ bär jɔk mi̱ thiɛl pëk.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Nuer : Kä Rögaland kɛnɛ Agdɛr laa kɛ laa cɔalkɛ i̱ ¨ɣei¨ mi̱ lot ni̱ ɣöö baakic mi̱ thiɛl jiɛn mi̱ caa kum ɛ juaac.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Nuer : Jɛn tilic in ci̱ rɔ käp wi̱i̱c päämni̱ /ciɛ mi̱ bum, duundɛ ɣöö laa lo̱nyɛ piny päämni̱. Nɛmɛ bɛ jɛ jak kä ɣöö bi̱ piny rɛ̈t, löli̱ wup rɛc, kä dɔ̱ŋ baa cuu kum ɛ tilic in ci̱ rɔ thac wi̱i̱cdɛ.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Nuer : Jɛn pa̱ny kɛnɛ wuɔ̱th kɔa̱kni̱ pi̱i̱ni̱ tin ci̱ rɔ käp dëë kɛ wup rɛc kä dëë gua̱th tin ci rɛ̈t rɔ gäk.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Nuer : Kä geek kɛ jɛn tilic in ci̱ rɔ käp la döölkɛ ti̱ di̱t rɔ laa ŋaŋ, laa pɛn kɛ kiɛ dɔ̱ŋ bi̱ kɛ rɔ yor kiɛ bikɛ lɛr piny geeknikiɛn.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Nuer : Jɛn pëk in laa gui̱l ja̱a̱l ɣi̱ll ithtecin laa guan naath ɛ lɔ̱ŋ kɛɛ jɛn tɔ̱t Ji India.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Nuer : Cäŋ ni̱ ɣöö nɔ, tekɛn kɛ gɔy ti̱ ŋuan kä bɛɛr naath kɛ jiɔm, kɛ ɣöö la tilic mi̱ di̱i̱t cua pɛn gua̱thni̱ ti̱ kä jɛn ɣi̱ll ithtecin kä laa cua tee kɛɛ ŋääri̱ cetkɛ ca̱a̱t wi̱i̱c tilicä kɛnɛ ca̱a̱t kɛɛ pat.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Nuer : Kɛ ji ria̱ynhiali̱ ti̱ tɔt kɛn tin ŋot kɛ mi̱ yuɔrkɛ yio̱w piny thi̱n kɛ kui̱c pärä, mi̱n yuɔ̱th kɛ ni̱ yio̱w ti̱ tɔt piny mi̱ wi̱i̱ gua̱th kunyä .English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Nuer : Kɛn ji ria̱ynhiali̱ tin yuth kök ɛ mɔ piny ɛ Air Kanada, Delta Air Lainy, Lupthandha kɛ ja̱l mi̱ jiɛn kä Mɛrkɛm kiɛ Kanada, kɛnɛ Wɛthjɛt.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Nuer : Gua̱thni̱ diaal, bi̱i̱ bukiŋ kɔn lät kɛɛ ja̱a̱th kä kɛn ji rialnnhaili̱Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.