40 days English and Kabiyè conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Kabiyè languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Kabiyè : Hodo wiye, Stanford Đɔkɔtɔnaa Sukuli Kɩtɛzʋʋ taa lɛɣtʋ ñɩnɩyaa susaa se polubi kʋdɔmɩŋ maɣzʋʋ wonuu kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩlɩzɩ kuludasɩ paa nzɩ lɛ nɛ sɩ-hɔɔlʋʋ yɔ : pɩkɛ wonuu ŋgʋ kɩwɛ tayɩ nɛ papɩzɩɣ nɛ palɩzɩ-kʋ menziiniwaa mba palɩzɩɣ takayɩsɩ nɛ tɔlɩm yɔ pɔ-yɔɔ nɛ paa ŋgʋ lɛ kɩfɛyɩ liidiye nɛ pɩcɛzɩ Etaazuunii faɖam kʋɖʋmʋʋ.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Kabiyè : Lɛɣtʋ ñɩnɩyaa sɔsaa yɔɔdʋʋ se pɩkaɣ yebu nɛ pana lɔŋ kʋdɔmɩŋ ɛzɩ cancer kʋdɔŋ, kpeziwɩlaɣ, HIV nɛ pɔtʋ kʋdɔŋ kʋñɔndʋtʋ ajɛɛ wena a-taa mba hɩla cancer kʋʋ yɔ pɛcɛzɩ mba kɩkʋʋ ñɩm ajɛɛ taa yɔ tam nabʋlɛ.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Kabiyè : Ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ JAS 39C Gripen tɔlɩ ɛsɔdaa lɔɔɖa kadaɣ taa tanaŋ ñɩɣtʋ 9 nɛ cɛcɛsɩ 30 yɔɔ mbʋ yɔ peeɖe tɛ alɩwaatʋ yɔɔ (ñɩɣtʋ 2 nɛ cɛcɛsɩ 30 yɔɔ UTC) nɛ ɖɩmɩzɩ, piyeba nɛ paɖɩɣ ɛsɔdaa lɔɔɖa kadaɣ se tadɩyɛ ɛsɔdaa ɩtaatasɩ tibu peeɖe.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Kabiyè : Weyi ɛsaɣaɣ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ nɖɩ yɔ, ɛnʋ lɛ ɛsɔdaa lɔɔɖa Sɔɔja Sɔsɔ Dilokrit Pattavee.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Kabiyè : Tɛtʋ taa tɔm susuu tʋma yɔɔdaa se ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ kadaɣ taa miŋ ɖeziyaa lɔɔɖɩyɛ kaawɛɛ nɛ ɖitiki nɛ ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlʋkaɣnɩ miŋ ɛnɩ yɔ.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Kabiyè : Vidal weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 28 yɔ, ɛlɩnɩ Seviiyi nɛ ewolo Barɩsaa pɩlakɩ pɩnzɩ naadozo yɔ.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Kabiyè : Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Vidal wobi Kataalaanɩ mba tɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ taa yɔ, ɛmabɩ maacɩwaa 49 pɛ-tɛ pombo ɛgbɛyɛ taa.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Kabiyè : Abɩɣya ɖɔnɛ paɣzɩ ɛzɩ nɩɣtʋ 11 yɔɔ ɖeyi ɖeyi peeɖe tɛ alɩwaatʋ yɔɔ (UTC+1) Whitehall ŋgʋ kɩwɛ Downing Street nɔnɔɔ ŋga polisinaa ɖaŋɩɣ kɔ-yɔɔ yɔ kɛ-ɛsɩndaa, ɖenɖe Komina ñʋʋdʋ tʋmɩyɛ ɖɩɣa wɛɛ yɔ.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Kabiyè : Ñɩɣtʋ 11 wayɩ kpaagbaa lɛ, abɩɣya ɖɔnɛ tɩnaa ɖɩɣ nʋmɔʋ Whitehall se hayo kiŋ kɛɛkɛɛ ɩtaaɖɛɛ.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Kabiyè : Pɩmabɩ ñɩɣtʋ 11 nɛ cɛcɛsɩ 20 lɛ, polisi pɔzɩ abɩɣya ɖɔnɛ tɩnaa se petii nɛ pɔɖɔ habɩyɛ kpɛŋa yɔɔ, nɛ pɔyɔɔdɩ se paa pɛwɛnɩ waɖɛ se papɩɣyɩ yɔ pʋpɔzʋʋ se pɔtɔzɩ se lɔɔɖa ɖiɣni ɖɔʋ habɩyɛ yɔɔEnglish : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Kabiyè : Pɩmabɩ ñɩɣtʋ 11 nɛ cɛcɛsɩ 29 lɛ, abɩɣya ɖɔnɛ tɩnaa ɖɔ nɛ pakpa Whitehall hayo kiŋ, pɛɖɛɛ Trafalgar Square yɔɔ, pɔcɔlɩ Strand, patɩŋnɩ Aldwych nɛ pɛɖɛɛ pakpa Kingsway nɛ powobini Holborn kiŋ ɖenɖe Conservative politiki ɛgbɛyɛ kaawɛ ɖɩlakɩ ɖɩ-tɛ Kpiziɣɖe taa Kediɣzaɣ agɔma ɖɩɣa ŋga payaɣ se Grand Connaught Rooms yɔ ka-taa.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Kabiyè : Nadal nɛ Kanada tʋ pakatɩɣ ɖama yɔ, ɛwabɩ 7-2.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Kabiyè : Pitileɖi yɔ, Raonic wabɩ-ɩ Teenisi maacɩ ŋgʋ pamabɩ Brisbane yɔ kɩ-taa.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Kabiyè : Nadal kpeɣli kpaɣla 88% maacɩ taa nɛ ɛwa kpaɣla 76 kajalaɣ hɔɔlʋʋ taa.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Kabiyè : Maacɩ tɛma lɛ, King of Claɣ yɔɔdɩ se ʺPɩkɛdɩna-m kpem se manpɩsaa nɛ mɔnkɔɔ alɩwaatʋ kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ tɩ-kɛdɛzaɣ hɔɔlʋʋ taa. Mɛwɛ cɩnɛ se mañaɣ pana nɛ mawa maacɩ kʋnɛ.ʺEnglish : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Kabiyè : ʺPanama Papersʺ kɛ tɔm piye nɖɩ poluba nɛ payaɣnɩ takayɩsɩ ɛzɩ miliiyɔɔwaa hiu mbʋ yɔ nzɩ sɩlɩnɩ Panamaa paɣtʋ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ Mossack Fonseca nɛ sɩyɛlɩ samaɣ taa kpiziɣɖe taa pɩnaɣ 2016 taa yɔEnglish : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Kabiyè : Takayɩsɩ nzɩ sɩwɩlaa se liidiye kpoŋ hiu nɛ naanza sɩnɩ ñɩm tɩnaa mba pasɩ liidiye ɩ-taa yɔ nɛ pɛmɛsɩ tɔɔlaarɩwaa miiliyaarɩwaa sakɩyɛ se pɩsa nɛ pataahɛyɩ lambuu nɛ pamaanɩ paɣtʋ lɛɛtʋ yɔɔ.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Kabiyè : Krandɩ Pretaañɩ tɔm susuu takayaɣ The Guardian yɔɔdaa se liidiye kpou Deutsche Bank kaawɛnɩ ɖoŋ tʋma ɖɩlaɖɛ 1200 wena asɩnaa nɛ pɛmɛsɩ liidiye nɖɩ yɔ a-hɔɔlʋʋ tozo ñɩŋgʋ yɔɔ.English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Kabiyè : Ɛyaa sakɩyɛ kaapɩɣyɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ, tɔm hʋʋ sakɩyɛ paɣzɩ, nɛ Ayɩsɩlandɩ nɛ Pakisitaanɩ komina ñʋndɩnaa kizi pa-tʋmɩyɛ.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Kabiyè : Palʋlɩ Ma Hɔŋkɔŋ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ paha-ɩ Amerika takayaɣ ʺgreen cardʺ ŋga kahaɣ-ɩ waɖɛ se ɛcaɣ ɛjaɖɛ taa tam yɔ lɛ, ɛla Harvard Paɣtʋ Sukuli Niyuu Yɔrɩkɩ Sukuli Kɩtɛzʋʋ taa.English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Kabiyè : Hsieh yeba nɛ ɛyaa maɣzɩ caca tɔʋ alɩwaatʋ taa se Ma pɩzɩɣ nɛ ɛkʋyɩ ɛjaɖɛ nɛ ese kaɖɛ alɩwaatʋ taa.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Kabiyè : Hsieh yɔɔdaa ɖɔɖɔ se ɛzɩma Ma wɛ ɖeu fotonaa taa yɔ pɩlɩnɩ ɛzɩma ɛcanɩɣ ɛ-tɩ yɔ pɩ-cɔlɔ na, ɛlɛ toovenim taa lɛ ɛ-maɣmaɣ ɛfɛyɩ mbʋ.English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Kabiyè : Paa palɩ ɛ-wayɩ mbʋ yɔ, Ma wabɩ kɛlɛʋ yem tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɩlaa se ɛñɔtɩnɩ Siini ɛjaɖɛ sɔsɔyɛ nɛ pɩkpaɖɩ.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Kabiyè : Sɔnɔ Evemiye pombo maɖʋ kɛnɩ Alex Ovechkin weyi ɛlɩnɩ Wasɩŋtɔŋ Tɛtʋ Sɔsɔtʋ taa yɔ.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Kabiyè : Ɛɖʋzɩ kpaɣla 2 nɛ ɛ-tɛ ɛsɩna nɛ paɖʋzɩ kpaɣla 2 nɛ Wasɩŋtɔŋ mba wa Atlanta Thrashers 5-3.[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Kabiyè : Kpaɣɖɛ nɖɩ Ovechkin sɩnaa nɛ pacalɩ ɖʋzʋʋ ɖoo ana yɔ, nɖɩ lɛ kpaɣɖɛ nɖɩ Nicklas Backstrom ɖʋzaa nɛ pawa maacɩ yɔ.English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Kabiyè : Kpaɣɖɛ naalɛ ñɩnɖɛ nɖɩ ɛɖʋzaa yɔ, ɖɩɩkɛ kpaɣɖɛ 60 ñɩnɖɛ nɖɩ ɛɖʋzɩ pombo pɩnaɣ ŋga yɔ, nɛ ɛpɩsɩ pombo maɖʋ kajalaɣ ñɩnʋ weyi ɛɖʋzɩ kpaɣla 60 yaa pɩcɛzɩ mbʋ pombo pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ taa pɩkpaɣʋnɩ pɩnzɩ 1995-96 taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Jaromir Jagr nɛ Mario Lemieux paaɖʋzɩ kpaɣla nɛ pɩtalɩ mbʋ yɔ.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Kabiyè : Batten kaakɛ ñɩm tʋ 190 tʋ pɩnaɣ 2008 taa ñɩm tɩnaa 400 kajalaɣ ñɩma taa nɛ pamaɣzɩɣ se ɛ-ñɩm kaatalɩ dɔɔlaarɩwaa miliiyaarɩwaa 2,3.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Kabiyè : Ɛɛmʋ Ajana nɛ Lɛɣtʋ Sukuli Sɔsɔʋ takayaɣ Firijinii Sukuli Kɩtɛzʋʋ taa pɩnaɣ 1950 taa nɛ ɛɛkɛ sukuli ŋgʋ kɩ-kʋjɔʋ laɖʋ sɔsɔ.English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Kabiyè : Pañaɣzɩ Iraakɩ saɖɩka Abu Ghraib miŋ alɩwaatʋ ndʋ saɖɩka tɩnaa kʋyɩ pɔ-yɔɔ cɔnɩyaa yɔɔ yɔ.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Kabiyè : Salaka ŋgʋ kɩ-hɩɖɛ kaakɔm ɖɩsɛɛ alɩwaatʋ ndʋ pɔkɔm pana se panazaɣ salaka tɩnaa peeɖe alɩwaatʋ ndʋ Etaazuunii sɔɔjanaa cɔŋaɣnɩ salaka yɔɔ yɔ.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Kabiyè : Piquet Jr. lɔɔɖɩyɛ yɔkɩ pɩnaɣ 2008 Siŋgaapuuri Grand Prix yaa lɔɔɖa seya taa alɩwaatʋ ndʋ ɛcalɩ sɩŋʋʋ se ɛɖaŋ Fernando Alonso yɔ, nɛ piyele nɛ lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ seya se kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ ɛtaala yɔ ɖɩlɩɩ.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Kabiyè : Alɩwaatʋ ndʋ lɔɔɖa wena aaɖɛ Alonso ɣɔɔ yɔ awobi se aɖʋ sanzɩ lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ seya yɔɔ se kɛgbɛdɩsaɣ ɛtaala yɔ ɖɩ-tɛɛ yɔ, peeɖe ɛkɔm ɛɖɛɛ a-yɔɔ nɛ ɛwa seya ana.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Kabiyè : Pese Hɔŋgiri tɛ Grand Prix pɩnaɣ 2009 nɛ pɩtɛ lɛ, pɔɖɔɔnɩ Piquet Jr.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Kabiyè : Pɩmabɩ ñɩɣtʋ 8 nɛ cɛcɛsɩ 46 ɖeyi ɖeyi lɛ, pisu ɖiɣ diɣ tɛtʋ kpeekpe taa, pɩɩkɛ alɩwaatʋe ndʋ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi kajalaɣ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ wobi nɛ ɖɩyɔkɩ mbʋ ɖɩɩɖʋwa se ɖɩyɔkʋʋ yɔ.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Kabiyè : Pakpazɩ mintʋsɩŋ nɩɩyɩ naalɛ nɛ ɛsɔdaa kiŋ ɖooo ana.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Kabiyè : Peɖiɣni maʋ ɛsɔdaa kuduyiŋ sɔsɔŋ kagbanzɩ peeɖe, pɩtasɩnɩ nʋmɔʋ wobu tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ nɛ tɔzʋʋ kaɖaɣ hɛkʋ taa.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Kabiyè : PBS filim kaamʋ Emmy samtʋ nimee pɩcɛzɩ nɛɛlɛ nɛ naanza yɔɔ. Pɛ-tɛ filimwaa tɩɖaɣlɩ nɛ pɩtalɩ Sesame Street nɛ Mister Rogers' Neighborhood.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Kabiyè : Paa filim hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ kɩkaɣ ñɩɣʋ niye takayaɣ nakɛyɛ taa tɔm ñʋʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ pʋwayɩ lɛ kɩtazɩ ñʋʋ ŋgʋ kɩ-taa pɩtɩŋnɩ kɛdɛsɩ ndɩ ndɩ yɔɔEnglish : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Kabiyè : Paa filim ŋgʋ lɛ, kɩkaɣ tasʋʋ lɔŋ pɩlɩɩnɩ takayɩsɩ nzɩ pɩwɛɛ se piya ɩñɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ siwoki takayɩsɩ ɖɩzɩyɛ yɔ.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Kabiyè : John Grant weyi ɛlɩnɩ WNED Buffalo (Reading Rainbow ɖɩlɩyɛ) yɔ ɛyɔɔdaa : « Reading Rainbow kpɛlɩkɩɣ piya tɔm kalʋʋ,…se sɩsɔɔlɩ tɔm kalʋʋ-- piseɣtiɣ piya se sɩkpaɣ takayaɣ nɛ sɩkalɩ-kɛ.»English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Kabiyè : Nabɛyɛ maɣzɩɣ halɩ pɩkpɛndɩnɩ John Grant se ɛzɩma liidiye tɔsʋʋ ɖʋ lɩm nɛ ɛzɩma pɛlɛɣzɩ teelee yɔɔ wɩlɩtʋ yɔ pɩsɩnaa nɛ teelee yɔɔ seeriiwaa sɩɩ tɩnaɣEnglish : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Kabiyè : Ɛsɔdaa wɛtʋ cɔŋɩyaa yɔɔdaa se helim tɛʋ sɔsɔʋ kaaposini Kapɩ Vɛɛrɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ ɛzɩ kilomɛtanaa 1040 mbʋ yɔ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se kɩkaɣ fɛʋ pʋcɔ nɛ kɩtalɩ kedeŋa hɔɔlʋʋ taa.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Kabiyè : Lɛɛlɛɛyɔ Fred helim seɣ nɛ pɩtalɩ miles waa 105 paa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ (165 km/h) nɛ piwokini hayo wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Kabiyè : Fred kɛnɩ tɛʋ helim sɔsɔm mbʋ pɩwɛ ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ Atɩlantiiki hadɛ kiŋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ ɖooo pɩkpaɣʋnɩ alɩwaatʋ ndʋ sateeliitinaa paɣzɩ cɛbʋ fotonaa nɛ ɛsɔdaa yɔ, nɛ pɩkɛnɩ tɛʋ helim sɔsɔm tozo ñɩmbʋ mbʋ pana 35°W. wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa yɔ.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Kabiyè : Salaŋ fenaɣ 1759 taa Arthur Guinness ñɩɣ nesi takayaɣ taa se ɛlakɩ haya pɩnzɩ 9000 St James'Gate sʋlʋm ɖibuye nɖɩ ɖɩwɛ Tubɩlɛɛ, Irilandɩ Ɛjaɖɛ taa yɔ.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Kabiyè : Pɩlabɩ pɩnzɩ 250 pʋwayɩ lɛ, Guinness pɩsɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tadɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ Erɔɔpɩ liidiye pɩcɛzɩ miiliyaarɩwaa 10 (US$14,7 miiliyaarɩwaa) paa pɩnaɣ ŋga.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Kabiyè : Jonny Reid weyi ɛkɛ lɔɔɖɩyɛ sayʋ naalɛ tʋ A1GP Niyuu Seelandɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ, sɔnɔ ɛ-hɩɖɛ sɛwa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsa lɔɔɖɩyɛ lɛɛ lɛɛ nɛ pɩkpaɖɩ Auckland Harbour kondoloko Niyuu Seelandɩ, ŋgʋ kɩwɛnɩ pɩnzɩ 48 yɔ kɩ-yɔɔ.English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Kabiyè : Đajaa Reid ñaɣ pana nɛ ɛsaa Niyuu Seelandɩ lɔɔɖɩyɛ A1GP, Black Beauty nɛ e-seya cɛzɩ kilomɛtanaa 160 paa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ tam lʋbɛ kondoloko yɔɔ.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Kabiyè : Pɩɩlabɩ Niyuu Seelandɩ polisi kaɖɛ se palabɩnɩ pɛ-tɛ menziini ŋgʋ kɩnaɣ seya yɔ nɛ pana ɛzɩma Đajaa Reid kaawɛ eseɣ yɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Black Beauty kaatibi tataa, nɛ tam kʋyʋma mbʋ polisi pɩzaa nɛ kɩna ɛzɩma eseɣ yɔ lɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛpasɩ e-seya nɛ pɩmaɣnɩ kilomɛtanaa 160 paa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ yɔ.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Kabiyè : Fenasɩ naadozo nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, peyebi ɛyaa mba paakpawa nɛ pɩcɛzɩ 80 nɛ pɛwɛɛ Central Booking taa ɛlɛ patiheyi-wɛ ndʋ pɛwɛɛka yɔ.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Kabiyè : Đomaɣ fenaɣ taa pɩnaɣ kanɛ, Tɔm Hʋyʋ Glynn lɩzɩ paɣtʋ nɛ pitukuuni salaka cikpeluu ŋgʋ se ɛyaa mba pakpa-wɛ nɛ pasɩɩ peeɖe nɛ pɩcɛzɩ ñɩɣtʋ 24 nɛ patɩpɩzɩ pana polisi ñʋʋdʋ se ewelisini-wɛ yɔ pʋpɔzʋʋ se peyebi-wɛ.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Kabiyè : Ye paha nʋmɔʋ yɔ, polisi ñʋʋdʋ lakɩ takayaɣ nɛ pɛhɛyɩ liidiye nɖɩ pʋpɔzʋʋ pʋcɔ nɛ peyele nɔɔyʋ yɔ, nɛ ɛñɩɣ nesi tɔm ndʋ polisi weyi ɛkpa pʋdʋ yɔ ɛmawa yɔ tɩ-yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, paɖʋ tɔm ndʋ pama pʋdʋ yɔɔ yɔ ɛjaɖɛ tɛ ordinaatɛɛrɩ yɔɔ ɖenɖe pɔcɔŋnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Kabiyè : Kɩyakʋ ŋgʋ pewelisiɣ tɔm hʋʋ yɔ puwiye kɛnɩ alɩwaatʋ ndʋ papaɣzɩɣ hʋʋ weyi powoni-i tɔm ɖɩhʋyɛ yɔ ɛ-tɔm lɛɛ lɛɛ.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Kabiyè : Peter Costello weyi ɛkɛ Ositralii ñɩm tɔsʋʋ yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ weyi ɛkaɣ lɛɣzʋʋ Minisi Kajalaɣ Ñɩnʋ John Howard nɛ ɛpɩsɩ Liberal politiki ɛgbɛyɛ ñʋʋdʋ yɔ, ɛwɩlaa se ɛɖʋʋ nesi niikileyɛɛrɩ ɖoŋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ Ositralii.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Kabiyè : Đajaa Costello yɔɔdaa se alɩwaatʋ ndʋ niikileyɛɛzɩ ɖoŋ kaɣ wazʋʋ tɔsʋʋ yɔ, Ositralii kaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Kabiyè : Đajaa Costello yɔɔdaa se : ʺYe papɩzɩɣ nɛ pɛpɛdɩ niikileyɛɛrɩ ɖoŋ,kɔyɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ pʋpɔzʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ-ɩ. Nɛ ɖiikiziɣ niikileyɛɛrɩ ɖoŋ yem se pɔtɔma se pekizi-i.ʺEnglish : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Kabiyè : Ansa yɔɔdaa se : ʺPolisi kaawɛ kiseɣ sɔɔndʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛzɩma kɩkʋ pa-ñʋndɩnaa sɔsaa nabɛyɛ pazɩ yɔ pɩpɩzɩɣ nɛ piyele nɛ pɩkɔnɩ you sɔsɔʋ se palɩzɩ ñʋndɩnaa kɩfama.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Kabiyè : Polisi yɔɔdaa se Lo Piccolo kaaɖɛnɩ nɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ kaakɛnɩ Provenzano taabalʋ sɔsɔ Palɛrɩmo peeɖe nɛ ɛzɩma ɛkpɛlɩkɩ lɔŋ pɩɖɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, kɩbaɣlaa kɩbɩma ñaŋaɣ-ɩ, kɩbaɣlaa mba paawɛ pɔɖɔŋ Provenzano nɩŋgbanzɩ taa nɛ poluzuu pa-tɩ sakɩyɛ nɛ pakpazɩɣ ɖoŋ ɛgbɛyɛ.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Kabiyè : Provenzano kaawɛnɩ ɖoŋ kɩbaɣlaa mba pɔ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛsɩnzɩ you ŋgʋ Riina kaawɛ ɛlakɩnɩ ɛjaɖɛ yɔ, nɛ you ŋgʋ kiiyeba Mafiya taa yoyaa Giovanni Falcone nɛ Paolo Borsellini pelesi pe-weziŋ pɩnaɣ 1992 taa.ʺEnglish : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Kabiyè : Apple Tʋmɩyɛ Ñʋʋdʋ Steve Jobs lɩzɩ wonuu ŋgʋ nɛ ɛwɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩwaɣ samaɣ ɛsɩndaa nɛ ɛlɛkɩ ɛ-pantalaʋ jeans kabʋa taa nɛ ɛlɩzɩ iPhone yɔ.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Kabiyè : Ñɩɣtʋ 2 tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ tɩ-taa, ɛtɔm se : ʺSɔnɔ Apple ɖaɣnɩɣ lɩzʋʋ kaŋgalaafu kɩfalʋʋ, ɖɩlizɩɣ pʋyʋ kɩfalʋ weyi ɛyaa tɩna wiɖiyi pe-wezuu caɣʋ taa yɔ sɔnɔ.ʺEnglish : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Kabiyè : Preeziili kɛnɩ Roma Katoliki mba ɛjaɖɛ sɔsɔyɛ Tɛtʋ yɔɔ, nɛ Roma Katoliki Cooci kizi kpem se paɣtʋ ɛtaaha nʋmɔʋ ɛyaa mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ se pɔɖɔkɩ nesi ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Kabiyè : Preeziili Paɣtʋ Lɩzɩyaa hɔm tɔm se paɣtʋ ɛha nʋmɔʋ pɩnzɩ 10 nɛ mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ pɔɖɔkɩ nesi, nɛ Rio Grande do Sul ɖeke palakɩ nesi ɖɔkʋʋ mbʋ komina lone taa caɣyaa ɛsɩndaa.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Kabiyè : Sao Paulo maalika yɔɔ cɔnɩyʋ kɩbɩnʋ Marta Suplicy manɩ paɣtʋ takayaɣ kajalaɣ ñɩŋga. Pɔñɔɔzɩ paɣtʋ takayaɣ ŋga nɛ pɩtɛ lɛ, lɛɛlɛɛyɔ lɛ kɛwɛ Roberto Jefferson nesi tɛɛ.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Kabiyè : Mba pakʋyɩ tɔm yɔɔ yɔ pataɣ liu se pakaɣ hiɣu ɛyaa miiliyɔɔwaa 1,2 mba pañɩɣ nesi se patɩnɩɣ pɔ-tɔm yɔɔ yɔ nɛ paɖʋ Paɣtʋ Lɩzɩyaa ɛsɩndaa Kamɩŋ fenaɣ taa.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Kabiyè : Pɩkɔm nɛ pɩna se hɔŋ sakɩyɛ kaawɛɛ nɛ ɩñɩnɩɣ se pasɩnɩ-ɩ nɛ ɩlʋbɩnɩ ɛzɩma palɩzɩɣ-ɩ ɖɩsɩ lɛ, pala kediɣzaɣ nakɛyɛ Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 20 wiye East Bay Community Law Center taa se pasɩnɩ mbʋ pomuluu-wɛ ɖɩzʋyɛ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Kabiyè : Alɩwaatʋ ndʋ haya tɩnaa paɣzɩ kɛdʋʋ mbʋ pɩtalɩ-wɛ yɔ, peeɖe hɔŋ sakɩyɛ weyi ɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ iɖiɣzina se Carolyn Wilson mɩlɩ liidiye nɖɩ paasɩ ɛ-cɔlɔ se pɩkandɩyɩ pa-haya yɔɔ yɔ nɛ ɛkʋyɩ tɛtʋ taa nɛ ese.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Kabiyè : Haya tɩnaa mba pɛwɛ Lockwood Garden yɔ, pamaɣzɩɣ se pʋtɔma pakaɣ ɖɔɔnʋʋ hɔŋ 40 lɛɛŋ yaa pɩcɛzɩ mbʋ pa-ɖamɩŋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panɩwa se OHA polisi ɖiɣni ñɩnʋʋ tɔm komina kuduyiŋ weyi ɩwɛ Oakland yɔ ɩ-yɔɔ nɛ pʋtɔma ɩwɛ ɖɔɖɔ ɖɩzʋyɛ mulum tɔm ndʋ tɩ-taa.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Kabiyè : Aleɣya ɛgbɛyɛ tɩtasɩ labʋ aleɣya wena paaɖʋwa se palakɩ Maui's War Memorial Stadium yɔ, paaɖʋwa se ɛyaa 9000 kaɣ kɔm nɛ pɔcɔnɩ aleɣya ana, pʋyɔɔ ɛgbɛyɛ tendi mba pɔkɔŋaɣ cɔnʋʋ yɔ.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Kabiyè : Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ aleɣya ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ payaɣ-ɖɩ se HK management Inc. yɔ, kiɖe tɛɛ lɛ ɖɩtɩyɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ patɩla aleɣya Salaŋ fenaɣ kɩyakʋ 20 wiye yɔ, ɛlɛ tɛʋ fema lɛ pɔyɔɔdɩ se pɩlɩnɩ menziiniwaa cɔlɔ.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Kabiyè : Paɖɩɣ Grɛɛkɩ lɔyaawaa Saki Kechagioglou nɛ George Nikolakopoulos, mba pa-hɩɖɛ sɛwa yɔ Atɛɛnɩ salaka Korydallus taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamɩlaa nɛ pomuli.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Kabiyè : Mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ lɛ se pɩkɔnɩ kigiluu tɔm Grɛɛkɩ paɣtʋ yɔɔ cɔnɩyaa samaɣ yɔɔ pɩlɩɩnɩ lakasɩ kɩdɛkɛdasɩ nzɩ tɔm hʋyaa, lɔyaawaa, lɔyaawaa sɩnɩyaa nɛ komina lɔyaawaa labɩ pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Kabiyè : Tɔm susuyu Makis Triantafylopoulos yɔɔdɩ tɔm ndʋ ɛ-tɛ teelee yɔɔ ɖʋtʋ ʺZounglaʺ ndʋ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ cɔnʋʋ Alpha TV yɔɔ yɔ nɛ pɩla kpɩtaŋ pazɩ lɛ, paɣtʋ lɩzɩyʋ nɛ tɔm hʋyʋ Petros Mantouvalos kizi ɛ-tʋmɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-tʋmɩyɛ taa mba kaawɛ mba pamɩlaa nɛ pomuli yɔ pa-taa.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Kabiyè : Pɩtasɩ lɛ, paɖɩɣ tɔm hʋyʋ sɔsɔ Evangelos Kalousi salaka mbʋ pʋyɔɔ ɛnʋ ɖɔɖɔ emulaa nɛ ɛla tɛtɛ lakasɩ.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Kabiyè : Roberts kizi kpem se ɛyɔɔdʋʋ ɛzɩmtaa wezuu paɣzɩɣ yɔ, pɩkɛ tɔm kɩcɛyɩtʋ alɩwaatʋ ndʋ paayɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu hosi lɩzʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ, nɛ ɛtɔŋ se pɩɩwɛɣ ɖeu se ɛyɔɔdɩ tɔm tete paa wɛtʋ ndʋ lɛ tɩ-yɔɔ.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ, ɛtasɩ yɔɔdʋʋ ɛ-kajalaɣ tɔm se pasɩ Roe v. Wade se ɛkɛ ʺɛjaɖɛ taa paɣtʋʺ nɛ ɛñɩɣ niye se pɩcɛyaa se Tɔm Đɩhʋyɛ Sɔsɔyɛ kpakɩɣ lɩmaɣza wena yɔ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛwɛɛ a-hɛkʋ taa.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Kabiyè : Ɛtasɩ ñɩɣʋ niye ɖɔɖɔ se etisiɣ ɛyʋ mɛɛsaɣ tɛ wezuu kandɩyʋʋ waɖɛ yɔɔ nɖɩ ɖɩ-taa palɩzɩnɩ Roe tɔm hʋʋ lɩmaɣza yɔ.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Kabiyè : Maroochydore kaaɖɛnɩ nɔɔ, nɛ ɛɛcɛzɩ Noosa weyi ɛkɛ naalɛ tʋ yɔ nɛ kɩyala loɖo.English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Kabiyè : Pa-naalɛ paataa pʋcɔ nɛ pama Kɛdɛzaɣ maacɩ nɛ peeɖe Noosa wabɩ nɛ kɩyalaa 11.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Kabiyè : Maroochydore wa Caboolture pʋwayɩ Kɛdɛzaɣ maacɩ taa.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Kabiyè : Hesperonychus elizabethae kɛ Dromaeosauridae hɔʋ taa kpɩnɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Velociraptor.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Kabiyè : Pɩkɛ sumaɣ ŋga kakpaɣ nandʋ yɔ nɛ kɛwɛnɩ keŋ nɛ ka-calɩm saa miŋ, pamaɣzɩɣ se kasɩŋaɣ ka-nɩŋgbanzɩ yɔɔ nɛ kɔɖɔŋ nɛ kaawɛnɩ cɩkpaŋ ɛzɩ Velociraptor yɔ.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Kabiyè : Ɛ-cɩkpalʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ kaakɩlɩnɩ paɣlʋʋ, pʋyɔɔ pakʋm-kɛ hɩɖɛ se Hesperonychus, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ʺwɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa cɩkpalʋʋ.ʺEnglish : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Kabiyè : Pɩtasɩnɩ ɖɔmbɛɛ wena aayɔkaa nɛ akaa yɔ lɛ, ɛzɩma ɛjaɖɛ yɔɔ wɛtʋ kaawɛɛkɩ siŋŋ yɔ, piyeba nɛ pɩla sɩnʋʋ tʋmɩyɛ kaɖɛ.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Kabiyè : Pittman yɔɔdaa se pʋtɔma yɔ ɛjaɖɛ yɔɔ wɛtʋ ɛɛkaɣ ñɔɔzʋʋ pɩkɔɔ pɩtalɩ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Kabiyè : Ɛzɩ Pittman yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma ɖɔmbɛɛ wena atɔlaa yɔ aɖɔwa nɛ akpɩndɩyɩ tataa yɔ, pɩcɛzɩ mbʋ payɩ ɖɔmbɛɛ yɔɔ ñaɖɛ agbamaa kaanawa pɩnzɩ 15 nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Kabiyè : Tɔm yɛlɩ Rɛdɩ Lakɩ egeetiye taa sɔnɔ alɩwaatʋ ndʋ pepiŋaɣ Jeff Weise nɛ ɛyaa nakʋ mba pakʋwa yɔ pa-taa naadozo yɔ se patasɩ kpaʋ sukulibɩɣa nakɛyɛ malɩfanaa mba pɔtɔ sukuli taa Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 21 wiye yɔ kɩ-nʋmɔʋ taa.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Kabiyè : Ɛjaɖɛ ñʋndɩnaa tɩyɔɔdɩ tɔm caaa pɩtasɩna se pañɩɣ niye se pakpa ɛyʋ sɔnɔ.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ, nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ tɔm ñɩnɩyaa yɔ nɛ eheyi Minneapolis Star-Tribune se payaɣ abalɩbɩɣa ŋga se Louis Jourdain nɛ kɛwɛnɩ pɩnzɩ 16 nɛ kɛkɛ Rɛdɩ Lakɩ cejewiye taa nɔɔ ɖɛyʋ Floyd Jourdain pɩyalʋ.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Kabiyè : Alɩwaatʋ tʋnɛ patɩnata se tɔm ndʋ pakaɣ-ɩ hʋnʋʋ yaa ɛbɛ yeba nɛ ɛjaɖɛ ñʋndɩnaa kpa abalɩbɩɣa ŋga ɛlɛ papaɣzɩ ñɔɔzʋʋ ndʋ pahʋʋnɩ piya yɔ tɔm hʋʋ kʋjɔŋ sɔsɔʋ tɛɛ.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Kabiyè : Lodin yɔɔdaa ɖɔɖɔ se ñʋndɩnaa kpaɣ lɩmaɣza se paatasɩɣ labʋ caca hɔɔlʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ se pɩsa nɛ Afiganistaanɩ mba ɛtaawɛɛkɩ liidiye nɛ pɩtasɩ-wɛ kɔnʋʋ kaɖɛ pɛɛyɛ nʋmɔʋ taa.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Kabiyè : Ajɛɛ lone taa caɣyaa yɔɔdaa se pana tɔm sakɩyɛ ndʋ tɩ-taa wɛ cɩkpɛndʋʋ yɔ Afiganistaanɩ mba paɣtʋ sɔsɔtʋ taa, nɛ pɩwɩlɩɣ se pɩtɩcɛyɩ se pala caca hɔɔlʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Kabiyè : Pɩkaɖɩɣnɩ tɔm lɛɛtʋ ndʋ paayɔɔdaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ se ye patɩtɔ caca hɔɔlʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ yɔ pɩmaɣnɩ paɣtʋ sɔsɔtʋ yɔɔ yɔ.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Kabiyè : Ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ kaawɛɛ ɖɩɖɛɣnɩ Irkutsk kiŋ nɛ sɔɔjanaa mba paawɛ ɛjaɖɛ taa mba lakaɣnɩ-kʋ tʋmɩyɛ.English : An inquiry was established to investigate.

Kabiyè : Paɖʋ ɛyaa se patazɩ mbʋ pɩlaba yɔ pɩ-taa.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Kabiyè : Il-76 kɛ Rusii nɛ Soviyetiki sɔɔjanaa wonuu sɔsɔʋ nakʋyʋ kpaɣnɩ pɩnzɩ 1970 waa taa, nɛ kɩɩtɛm hiɣu kɛgbɛdɩsaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ Rusii ɛjaɖɛ taa fenaɣ ŋga kɛɖɛwa yɔ, ka-taa.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Kabiyè : Aloma fenaɣ kɩyakʋ 7 ŋgʋ wiye aŋjin nakʋyʋ pɛlaa alɩwaatʋ ndʋ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ kʋyaɣ yɔ, ɛlɛ pɩtɩkʋ nɔɔyʋ. Rusii kizi alɩwaatʋ pazɩ se Il-76 waa ɩtaatasɩ kʋyʋʋ kɛgbɛdɩsaɣ ŋga ka-wayɩ.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Kabiyè : Sanzɩ baril waa kudokiŋ sakɩyɛ kpɛdɩ Fairbanks hadɛ kiŋ, Alaska taa nɛ pɩtɛ lɛ, paɖɩɣ Trans-Alaska tɛtɛɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa sanzɩ tɩŋʋʋ yɔ miles waa 800.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Kabiyè : Pamaɣzaɣ ɛzɩma popuzuu miŋ ɛzɩ patɩɩlakʋʋ yɔ lɛ, latriki wɛɛkɩ nɛ pɩtʋlɩ sanzɩ ɖɩzɩyɛ nɔnɔsɩ nasɩyɩ nɛ sanzɩ wadɩ nɛ pɩkpɛdɩ Fort Greely ɖenɖe pɔhɔŋ sanzɩ 9 ñɩŋgʊ yɔ pɩ-cɔlɔ.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Kabiyè : Nɔnɔsɩ tʋlaa nɛ hohou ɖoŋ lɩɩ nɛ sanzɩ kpe tampɔŋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ pitii ŋgbɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩmʋ baril waa 55 000 yɔ kɩ-taa (gallon waa miiliyɔɔwaa 2,3)English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Kabiyè : Cɩla wɩsɩ wɛlʋʋ, sanzɩ kaawɛɛ pɩkpɛdɩɣnɩ ŋgbɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-nɔɔ yɔɔ mbʋ, pʋtɔma yɔ pɩlɩnɩ ɛzɩma sanzɩ kaasa miŋ nɛ pihuu ŋgbɔʋ taa yɔ pɩ-cɔlɔ.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Kabiyè : Ŋgbɔʋ lɛɛkʋ kaawɛ kajalaɣ ŋgbɔʋ sɔsɔʋ tɛɛ nɛ kɩpɩzɩɣ kɩmʋ baril waa 104 500, nɛ kitaasuti yɛlɩ.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Kabiyè : Tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ teelee yɔ ɛyaa ɛsɩndaa ndʋ kaakɛnɩ kajalaɣ ɖeɖe Iraanɩ ɛjaɖɛ taa ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ tisiɣ se ɛzɩma pohɔŋ pa-nɩŋgbaŋʋʋ yɔ pɩwɛ pɩcakɩ pɔ-yɔɔ.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Kabiyè : Nɩŋgbaŋʋʋ hɔm mbʋ pɩ-taa nabʋyʋ kɛlɛ liidiye nʋmɔŋ ɖɩɣʋ nɛ ɛzɩma Erɔɔpɩ Ajɛɛ Đama Nɩnʋʋ kizaa se aatasɩɣ yabʋ sanzɩ ŋgʋ patɩcatɩta yɔ, ŋgʋ sanzɩ pɛdʋʋ yekina nɛ Iraanɩ tɔsʋʋ hikiɣ ñɩm mbʋ pɩlɩɣnɩ agbaɣdaa yɔ 80%.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Kabiyè : OPEC yɔɔdɩ kɛdɛzaɣ fenaɣ takayaɣ ŋga palɩzaa yɔ ka-taa se sanzɩ tadɩyɛ tibi kpem nɛ pɩtali ɛzɩ baril waa miiliyɔɔ waa 2,8 paa evemiye nɖɩ; nɛ patɩna mbʋ nɛ pana pɩnzɩ nɛɛlɛ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Kabiyè : Ɛjaɖɛ ɖiyiyu sɔsɔ Ayatollah Ali Khamenei yɔɔdaa se ɛzɩma pakɩlɩɣ taʋ liu sanzɩ pɛdʋʋ yɔ pɩkɛ ʺkpacaʺ ŋgʋ pɔtɔlɩ kɩ-taa kpaɣnɩ Malɩŋ tɛ Iraanɩ lɛɣzɩtʋ pɩnaɣ 1979 taa nɛ pʋpɔzʋʋ se ɛjaɖɛ eholi ɖɩ-tɩ yomiye nɖɩ ɖɩ-taa.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Kabiyè : Alɩwaatʋ ndʋ tɩɩnzɩ taa wobu lɔɔɖɩyɛ sʋʋ helim mbʋ pɩcɔ tɛtʋ nɛ pɩta yɔ pɩ-taa yɔ, ñɩɣtʋ 5 tanaŋ tɛɛ (wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa alɩwaatʋ) yɔ, paɖaŋaa se ɖɩla nɛ miŋ nɩɩyɩ mɩzɩ ɛsɔdaa nɛ ɛyaa mba pɛwɛ Hayo Kiŋ Kalifɔrnɩ, Oregon, Nevada nɛ Utah yɔ pana-ɩ.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Kabiyè : Tɩɩnzɩ taa wobu lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ tɩɩŋa ŋga kɛkpɛzaa nɛ keseɣ ɛsɔdaa yɔ.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Kabiyè : Tɩɩnzɩ taa wobu lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩkaɣ seu nɛ pɩtalɩ km 12,8 yaa miles waa 8 paa kɛlɛm ŋgʋ, nɛ ɛzɩma ɖiseɣ lɛɛ lɛɛ kpem yɔ ɖɩkaɣ kpaɣʋ cɛcɛyaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ kɔɖɔmnɩ San Francisco nɛ katalɩ Los Angeles.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Kabiyè : Stardust kaɣ kɛʋ tɩɩnzɩ taa wobu lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩɣ seu ɛyaa wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɩlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɖɩpɩsɩ Tɛtʋ yɔɔ, nɛ ɖi-seya cɛzɩ mbʋ pɩlabɩ Agoza fenaɣ 1969 taa alɩwaatʋ ndʋ Apollo X tɩɩnzɩ taa lɔɔɖɩyɛ pɩsaɣ yɔ.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Kabiyè : Tom Duxbury weyi ɛkɛ Stardust lɔɔɖɩyɛ cɔnɩyʋ yɔ ɛyɔɔdaa se : ʺĐɩkaɣ ɖɔm Kakʋlifɔrnɩ Hayo Kiŋ tɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa teŋgʋ kidiiliŋ ñʋʋ yɔɔ nɛ ɖɩkaɣ ñandʋʋ ɛsɔdaa kpaɣnɩ Kalifɔrnɩ nɛ piwolo Oregon hɛkʋ taa nɛ Nevada nɛ Idaho nɛ Utah.ʺEnglish : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Kabiyè : Mr Rudd kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ se ɛñɩkɩɣ nesi Kyoto ɖama nɩnʋʋ ɛjaɖɛ wɛtʋ yɔɔ takayaɣ taa yɔ, ɖiyeba nɛ pɩkazɩ Etaazuunii ɖeke, lɛɛlɛɛyɔ nɖɩ kɛnɩ ñɩm ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkazaa se ɖɩtɩñɩɣ nesi takayaɣ ŋga ka-taa.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Kabiyè : Ositraalii tɛ kɔnsɛɛrɩvatɛɛrɩwaa komina kɩbɩnʋʋ kaakizaa se kɩɩñɩkɩɣ nesi Kyoto takayaɣ taa nɛ kɩyɔɔdɩ se pɩkaɣ wɛɛkʋʋ tɔsʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ aka pakɩlɩɣ pɛdʋʋ, ŋgʋ ajɛɛ ɛzɩ Ɛndɩ nɛ Siinii ñaaɖɔŋ ñɔsɩ kɩdɛkɛdɩsɩ tɔʋ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Kabiyè : eBay yabɩ mbʋ payɩ ɖi-wezuu caɣʋ taa yɔ, pʋnɛ pɩkɩlɩna.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Kabiyè : Tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ lidaʋ se ɖɩpɛdɩɣ wondu ndɩ ndɩ nɛ ɛyaa sakɩyɛ tɩlɩ-ɖɩ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa Skype wɛnɩ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ ɛzɩ Siinii, Wɩsɩ Đɩlɩyɛ Erɔɔpɩ, nɛ Preeziili.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Kabiyè : Lɛɣtʋ ñɩnɩyaa kaamaɣzaɣ se Enceladus tɛtʋ ciɣduu nɛ pʋtɔma ɖɩ-cɔlɔ Saturnes kokoo niŋkaɣ ñɩna wena awɛ ɛzɩ E yɔ alɩnaa.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Kabiyè : Enceladus kɛnɩ wonuu ŋgʋ kɩkɩlɩɣ ñɩlɩsʋʋ wɩsɩ egeetiye taa, nɛ kɩñɩlɩsɩɣ wɩsɩ ɖoŋ weyi ɩtalɩɣ-kʋ yɔ ɩ-tɛ 90 mɩnʊʊ yɔɔ yɔ.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Kabiyè : Aleɣya lubiyu Konami yɔɔdɩ sɔnɔ Japɔŋ tɔm susuu takayaɣ nakɛyɛ taa se paakaɣ lɩzʋʋ aleɣya Six Days in Fallujah (Kɩyakɩŋ Loɖo Fallujah tɛtʋ taa).English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Kabiyè : Aleɣya ana polubi-yɛ pɩlɩɩnɩ Fallujah You Naalɛ Ñɩŋgʋ yɔɔ, you kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ kɩɩlabɩ Amerika sɔɔjanaa nɛ Iraakɩ sɔɔjanaa hɛkʋ taa yɔ.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Kabiyè : ACMA pɩzaa nɛ kɩna ɖɔɖɔ se paa paawɩlɩ video ŋgʋ ɛntɛrnɛɛtɩ yɔɔ kɔyɔ, Big Brother tɩmaanɩ paɣtʋ ndʋ paɖʋ ɛntɛrnɛɛtɩ yɔɔ wondu yɔɔ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ patɩɖʋ video ŋgʋ Big Brother tɛ ɛntɛrnɛɛtɩ lone yɔɔ.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Kabiyè : Tɔm Susuu Nʋmɔŋ Yɔɔ Cɔnʋʋ Paɣtʋ yɔɔdɩ ɛzɩma pakandɩyɩ ɛntɛrnɛɛtɩ yɔɔ wondu yɔɔ yɔ, ɛlɛ pʋcɔ nɛ pɔtɔ se nabʋyʋ kɛ ɛntɛrnɛɛtɩ yɔɔ wonuu lɛ, pʋpɔzʋʋ se paɖʋ-kʋ tataɣ sɔsɔɔ yaa serveur yɔɔ.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Kabiyè : Etaazuunii ɛjaɖɛ lone taa caɣyʋ tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Nayiroobi, Keniya yɔ, ɖisusi tɔm nɛ ɖɩpaɣ ɛyaa se ʺɛtɛlɛmwaa kɩdɛkɛdaa mba palɩnɩ Somalii yɔʺ pañɩnɩɣ se petiyini ɛyaa mba pakʋʋ pa-tɩ nɛ bɔmbɩwaa se pɛkpɛndɩnɩ lalaa yɔ Keniya nɛ Etiyoopii taa.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Kabiyè : Etaazuunii mba yɔɔdaa se panɩ tɔm ndʋ weyi ɛ-cɔlɔ yɔ, paapɩzɩɣ pokuli ɛ-yɔɔ, ɛlɛ pʋdʋ tɔma se pakaɣ tiyuu ɛyaa mba pakʋʋ pa-tɩ nɛ bɔmbɩwaa se pɛkpɛndɩnɩ ɛyaa lalaa yɔ se pɔyɔkɩ ʺlona sɔsɔnaʺ Etiyoopii nɛ Keniya taa.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Kabiyè : Alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ palɩzɩɣ The Daily Show nɛ The Colbert Report lɛ, Heck nɛ Johnson paamaɣza se palɩzɩɣ tɔm susuu takayaɣ nakɛyɛ ŋga kakaɣ labʋ tɔm susuu wɛɛ hoŋa-tɔm susuu ndʋ peɖiɣni wɩlʋʋ yɔ- alɩwaatʋ ndʋ paakɛ sukulibiya UW taa pɩnaɣ 1988 taa.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Kabiyè : Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ papaɣzɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ Onion yɔ, ɖɩpɩsɩ hoŋa tɔm susuu tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ siŋŋ, ɖɩwɛnɩ tɔm susuu takayaɣ hatʋ ñɩŋga, ɛntɛrnɛɛtɩ lone nɖɩ ɖɩhɔm ŋgee ɛyaa 5 000 000 Aloma fenaɣ taa, kɩ-tɛ adɖɛɛsɩ, tɔm susuu tʋmɩyɛ ɖʋtʋ ñɩɣtʋ 24 evemiye taa, podcast waa, nɛ pitileɖi yɔ, palɩzɩ ɛjaɖɛ aŋjaʋ atlas ŋgʋ payaɣ se Our Dumb World.English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Kabiyè : Pamaɣ Al Gore nɛ Sodou Tommy Franks yɔɔ tɔm kajalaɣ ɖeɖe tɔm susuu takayɩsɩ taa (Pɔyɔɔdɩ Gore ñɩndʋ alɩwaatʋ ndʋ The Onion kɛdaa se ɛ nɛ Tipper pasʋnɩ ɖama camɩyɛ kpem kɩyakʋ ŋgʋ ɛtɔlɩ pɩnaɣ 2000 caca tɔʋ ŋgʋ Caca Tɔyaa Ɛgbɛyɛ ñɔɔzaa yɔ kɩ-taa.English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Kabiyè : Pa-takayɩsɩ mayaa sakɩyɛ kaawɛnɩ ɖoŋ siŋŋ teelee yɔɔ hoŋa ɖʋtʋ ndʋ Jon Stewart nɛ Stephen Colbert's palakaɣ yɔ.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Kabiyè : Ajana aleɣya ɖʋtʋ ndʋ tɩɩkɛ ɖɔɖɔ pana wena Pukarɛɛsɩ Maalika ñakaɣ se pɩsa patasɩ naʋ Rumaanii tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩwɛ kajʋka nɛ tiluki wondu kɩfatʋ yɔ.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Kabiyè : Tɛtʋ ndʋ tɩkaɣ kɛʋ Erɔɔpɩ hadɛ kiŋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kajalaɣ tɛtʋ ndʋ tɩkaɣ mʋʋ CowParade Mɩsɩgʋm fenaɣ nɛ Kɩyɛɛna fenaɣ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩkɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ajana aleɣya ɖʋtʋ ndʋ tɩkɩlɩɣ hɔm ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ yɔ.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Kabiyè : Tɔm ndʋ posusi sɔnɔ yɔ tɩtasɩ tuzuu tamaɣ ŋga komina labɩ Lakɩŋ fenaɣ taa pɩnaɣ kanɛ se kɩhaɣ liidiye nɛ paya lɔɔɖa nɛ pɔsɔzɩ yɔ.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Kabiyè : Pɔsɔzɩ lɔɔɖa 300 lɔɔɖa wena pɩwɛɛ se paya yɔ a-yɔɔ kɔyɔ, pɩtɩŋa pɩkpɛndɩɣ lɔɔɖa 1300 nɛ piyeki se ɛyaa ɛtaakɩlɩ ɖɔʋ lɔɔɖa taa.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Kabiyè : Christopher Garcia weyi ɛkɛ Los Angeles Polisi nɔɔ ɖɛyʋ yɔ, ɛyɔɔdaa se weyi pamaɣzɩɣ se ɛkɛ kpanzɩyʋ yɔ peɖiɣni ñɩnʋʋ se pana se ɛyɔkaa nɛ ɛsʋʋ ɛyaa yɔɔ, ɛlɛ pɩtɩkɛ se ɛwɛɛkɩ nɔɔyʋ ñɩm.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Kabiyè : Patɩwɛɛkɩ mayaɣ maɣmaɣ ; palabɩ lɛɣzɩtʋ pɩtɩŋnɩ tampoolinaa kɩkpɛɛdaa nabɛyɛ yɔɔ, mba pacanɩ-wɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ laŋɩyɛ kɩlɛmɩŋ yɔ se pɩsa nɛ ʺOʺ lɛɣzɩ nɛ kɩpɩsɩ mayaɣ cikpelaɣ ʺeʺ.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Kabiyè : Teŋgu taa lɩm kɩsɛɛmɩm huu lɩnɩ ɛzɩma teŋgu taa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩwɛnɩ kuludaɣ kʋɖʋmaɣ nɛ payaɣ-kɛ se Karenia brevis yɔ, kɔɖɔ lɩm taa nɛ pɩkpaɖɩ ɛzɩma pʋpɔzʋʋ yɔ, pɩ-cɔlɔ.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Kabiyè : Teŋgu taa wɛtʋ maɣmaɣ pɩzɩɣ nɛ pɩkpɛndɩ ɖama nɛ pɩla wɛtʋ kɩbandʋ, nɛ piyele nɛ ñɩyʋʋ ŋgʋ kɩɖɔɔ lɩm taa nɔɔ kʋyʋmaɣEnglish : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Kabiyè : Aɖɔnɖɔlɛɛ kɛɛ ñɩtʋ ndʋ tɩlʋlʋʋ sɔtʋ ndʋ pɛyaɣ se neurotoxine ŋgʋ kɩwɛɛkʋ ɛyaa nɛ kpakpasɩ po-holaa yɔEnglish : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Kabiyè : Đoŋ ɖoŋ lɛ kpakpasɩ sɩkɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔtʋ ndʋ tɩɖɔ lɩm taa.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Kabiyè : Pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ pefeziɣ lɩm mbʋ helim nɛ lɩm hola pamɩzɩ-pʋ helim taa yɔ.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Kabiyè : Kakpaɣ ɖoŋ lɛ, Kancʋʋlaɣ Sɔsɔɔ ŋga payaɣ se Gonu yɔ, Malidiivi mba kʋnʋŋ taa lɛ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se paadɛtʋ huyuu, ke-helim seɣ nɛ pɩtalɩ kilomɛtanaa 240 paa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ (miles waa 149 paa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Kabiyè : Sɔnɔ tanaŋ tɛɛ cu, helim kaaseɣaɣ ɛzɩ 83 km/h, nɛ pamaɣzɩɣ se pɩwɛɣ nɛ pɩhɛɣ pazɩ pazɩ.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Kabiyè : Cɩla wiye, Etaazuunii Ɛjaɖɛ taa Basɩkɛɛtɩ Ɛgbɛyɛ (NBA) sɩnzɩ kɩ-tɛ pɩnaɣ taa basɩkɛɛtɩ maacɩwaa pɩlɩɩnɩ tɩlasɩ nzɩ COVID-19 kʋdɔŋ kɔnaa yɔ sɩ-yɔɔ.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Kabiyè : NBA kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ mbʋ pʋyɔɔ pamaɣzɩ Utah Jazz maɖʋ nɔɔyʋ nɛ pana COVID-19 kʋdɔŋ piye ɛ-yɔɔ.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Kabiyè : Pɩtɩŋnɩ tɛtɛɛ caanaʋ taa kpɩnɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ lɛ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pɩtayɩ lɔŋ nɛ pɩkpaɖɩ ɛzɩma pamaɣzaɣ pɩlɩɩnɩ mbʋ pana kuludasɩ taa yɔ, pɩ-yɔɔ.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Kabiyè : Ñɩnɩyʋ nɔɔyʋ weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ Rift Valley Research Service taa Etiyoopi nɛ ɛ-tɛ ɛsɩna ɛsɩna nɛ palɩzɩ tɔm ñɩnʋʋ Berhane Asfaw yɔ, ɛyɔɔdaa se : ʺPɩwɩlɩɣ se pʋpɔzʋʋ se papɩsɩnɩ pɩtɩŋa pi-ɖeɖe.ʺEnglish : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Kabiyè : Halɩ nɛ sɔnɔ, AOL pɩzaa nɛ ɖituzi nɛ ɖɩla nɛ tɔm cikpetu tiyinuu kɩyakʋ paɣlɩ ɛzɩ ɖɩ-maɣmaɣ ɖɩsɔɔlʋʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa sakɩyɛ lakɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm cikpetu tiyinuu Etaazuunii ɛjaɖɛ taa.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Kabiyè : Palabʋ ɖʋtʋ tʋnɛ yɔ, tɩ-yɔɔ wɛʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩɩ tɩnaɣ.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Kabiyè : Ɛyaa mba palakɩnɩ tʋmɩyɛ Yahoo ! nɛ Microsoft tʋma yɔ, pɛkpɛndɩ-wɛ yɔ pakaɣ talʋʋ mba palakɩnɩ tʋmɩyɛ AOL yɔ.English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Kabiyè : Papɩsɩ liidiye kpou Northern Rock komina pʋyʋ pɩnaɣ 2008 taa alɩwaatʋ ndʋ pokulaa nɛ pawɩlɩ se tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩɩmʋʋ sɩnʋʋ kpɛdɛyɛ UK Komina cɔlɔ yɔ.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Kabiyè : Pɩɩpɔzaa se pasɩnɩ Northern Rock mbʋ pʋyɔɔ kɩɩkatɩ kaɖɛ pɩnaɣ 2007 taa asɛyʋʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ tɛtɛ liidiye kɩndʋʋ taa yɔ.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Kabiyè : Sir Richard Branson tɛ Virgin Ɛgbɛyɛ na ɛzɩma pekizi nɔɔyʋ haɖɛ se ɛmʋʋ liidiye kpou pʋcɔ nɛ komina pɩsɩɣ liidiye kpou ŋgʋ kɩ-pʋyʋ.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Kabiyè : Pɩnaɣ 2010 taa, alɩwaatʋ ndʋ kɩɩkɛ komina pʋyʋ yɔ, patayɩ liidiye kpou kɩfalʋʋ Northern Rock plc nɛ 'liidiye kpou kɩdɛkɛdʋʋ', Northern Rock (Asset Management) pɛ-hɛkʋ taa.English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Kabiyè : Virgin yabɩ Northern Rock tɛ 'liidiye kpou kɩbaŋʋ' yeke na, pɩtɩkɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ kɩ-yɔɔ yɔ.English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Kabiyè : Pamaɣzɩɣ se kagbanzɩ ɖeɖe lɛ ɛyaa naʋ mbʋ pewilaa nɛ pana se pɩkɛ Marɩsɩ wonuu nakʋyʋ ŋgʋ kɩlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɩtɔlɩ Tɛtʋ yɔɔ yɔ.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Kabiyè : Ɛsɔdaa pɛɛ ɛzɩ 24 000 wena pasɩma se alɩnɩ ɛsɔdaa nɛ atɔlɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ a-taa lɛ, 34 mbʋ yɔ ɖeke pamaɣzaa nɛ pana se alɩnɩ Marɩsɩ yɔɔ.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Kabiyè : Pamaɣzɩɣ se ɛsɔdaa pɩyɛ naɖɩyɛ mɩzɩnɩ Hasɩɖɩyaɖɛ fenaɣ taa nɛ pɩha kaaŋ ɛnɩ ɩ-taa hiu nɛ kagbanzɩ.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Kabiyè : Kaaŋ ɛnɩ ɩ-taa nɩɩyɩ wɛ kɛdɛɖaɣ pɩdɩɩfɛyɩ Tɛtʋ yɔɔ, nɛ pɛpɛdɩɣ 28 g kpaɣnɩ US$11 000 nɛ piwolo $22 500, pɩwɩlɩɣ se pɩcɛzɩ sika liidiye tam hiu mbʋ yɔ.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Kabiyè : Palabɩ seya nɛ pɩtɛ, Keselowski kaakɛnɩ lɔɔɖa sayaa maacɩnaa taa kajalaɣ mbʋ, nɛ ɛɛwɛnɩ kpaɣla 2250.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Kabiyè : Johnson kaakɛnɩ naalɛ tʋ nɛ kpaɣla 2243, kajalaɣ tʋ kaaɖɛ ɛ-yɔɔ nɛ kpaɣla lʋbɛ.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Kabiyè : Tozo tʋ lɛ Hamlin, paaɖɛ ɛ-yɔɔ nɛ kpaɣla nɛɛlɛ, ɛlɛ ɛɛɖɛ Bowyer yɔɔ nɛ kpaɣla kagbanzɩ. Kahne nɛ Truex, Jr paakɛ kagbanzɩ tʋ nɛ loɖo tʋ nɛ paatɩŋ ɖama wayɩ nɛ kpaɣla 2220 nɛ 2207.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Kabiyè : Stewart, Gordon, Kenseth, nɛ Harvick pɛtɛzɩnɩ kpaɣʋ lona wena akazɩ kajalaɣ lona hiu taa Lɔɔɖa Sayaa Maacɩwaa taa yɔ, nɛ pɩkazɩ seya naanza se pɛtɛzɩ pɩnaɣ taa seya.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Kabiyè : Etaazuunii Mɛlɛnaa taa Sɔɔjanaa yɔɔdaa se peɖiɣni ñɩnʋʋ se pana mbʋ pɩlaba yɔEnglish : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Kabiyè : Patasɩ yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ tɔm kususutu natʋyʋ taa se : ʺMɛlɛ yɔɔ tʋmlaɖaa ɖiɣni labʋ tʋmɩyɛ lɛɛlɛɛyɔ se pana se nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ yɔɔ patɩŋɩɣna nɛ palɩzɩ mɛlɛ nɛ nabʋyʋ ɛtaala.ʺEnglish : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Kabiyè : Pɩɩkɛ mɛlɛ ŋgʋ kɩlʋkɩnɩ hɔzɩŋ weyi ɩyaɣ ɛzɩ bɔmbɩnaa yɔ, nɛ mɛlɛ ŋgʋ kɩɩwɛɛ kiwoki Puerto Princesa, Palawaanɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ taa.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Kabiyè : Paɖʋ-kʋ se kɩwɛɛ Etaazuunii Mɛlɛ taa Sɔɔjanaa Pɩlʋʋ Lʋbɛ Ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩwɛ Sasebo, Nagazaki Japɔŋ ɛjaɖɛ taa yɔ, kɩ-taa.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Kabiyè : Mba pɔkɔm nɛ pakʋ ɛyaa Mumbayii yɔ, patalɩnɩ mɛlɛ Kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 26 wiye pɩnaɣ 2008 taa, paaɖɔkɩ nesi tɛɛ bɔmbɩnaa, malɩfanaa mba pɔtɔʋ pɛɛ lɛɛ lɛɛ yɔ nɛ pɔtɔ ɛyaa yɔɔ lona sakɩyɛ taa pɩkpɛndɩnɩ suluku ɖɩzɩŋɩyɛ Chhatrapati Shivaji Terminus ɖenɖe ɛyaa sakɩyɛ wɛɣ yɔ nɛ Agɔma Đɩɣa Taj Mahal ŋga ka-hɩɖɛ kaasɛwa yɔ.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Kabiyè : Tɔm ndʋ David Headley kaañɩnaa nɛ ekpeɣli yɔ tɩsɩnɩ abalaa malɩfa tɔyaa 10 mba pɛwɛ Pakistaanɩ ɛtɛlɛmwaa ɛgbɛyɛ Laskhar-e-Taiba nɛ pala pa-tʋmɩyɛ.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Kabiyè : Ɛyaa kʋʋ mbʋ, pɩkɔnɩ kaɖɛ siŋŋ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ Ɛndɩ nɛ Pakistaanɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩ-yɔɔ.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Kabiyè : Ɛjaɖɛ taa sɔsaa mba paawɛ ɛ-cɔlɔ lɛ, ɛhɛzɩ Texas mba se peɖiɣni kpɛzʋʋ nɩŋgbanzɩ nzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ se pakandɩyɩ samaɣ tɛ ɖiɣ ɖiɣ caɣʋ yɔɔ.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Kabiyè : Perry yɔɔdɩ kpayɩ se : ʺLona sakɩyɛ fɛyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ se pɔñɔɔzɩ camɩyɛ mbʋ se alʋbɩnɩ kala wena wɛtʋ tʋnɛ tɩkɔŋna yɔ.ʺEnglish : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Kabiyè : Egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ yɔɔdaa ɖɔɖɔ se : ʺSɔnɔ ɖɩnɩwa se piya cikpesi nzɩ sɩtalɩ sukuli wobu yɔ, sɩ-taa nasɩyɩ kaatukuni kʋdɔndʋ.ʺEnglish : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Kabiyè : Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se : ʺTɔm tʋnɛ tɩlabɩ kaɖɛ. Mɩ-taa ɛtɛ se ɖa-ɖʋtʋ ɖɔŋ camɩyɛ ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ.ʺEnglish : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Kabiyè : Ye pɩkɛ toovenim yɔ, mbʋ panawa yɔ pɩkɔʋ ñʋʋ Allen tɛ pɩnzɩ lutozo ñɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛwɛ ɛlakɩ Musashi yɔɔ yɔ.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Kabiyè : Palɩzɩ teŋgu lɩm tɛɛ tɛtʋ aŋjaʋ nɛ pɩtɛ lɛ, pana mɛlɛ ŋgʋ kɩsʋ lɩm yɔ pɩtɩŋnɩ ROV yɔɔ.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Kabiyè : Allen kaakɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩm tɩnaa sɔsaa taa kʋɖʋm, ɛkpaɣ ɛ-ñɩm hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ nɛ ɛɖʋ teŋgu lɩm tɛɛ tɛtʋ yɔɔ wondu ñɩnʋʋ taa, nɛ ɛpaɣzɩ ñɩnʋʋ Musashi mbʋ pʋyɔɔ yɔ e-wezuu caɣʋ kpeekpe taa lɛ ɛsɔɔlɩ you yɔɔ tɔm.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Kabiyè : Mba pɔhɔŋ tɔm yɔ pakpalɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ Atlanta yɔ, nɛ peɖiɣzina se ɛlɛɣzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ taa tɔm wɩlʋʋ nʋmɔʋ.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Kabiyè : Pɩnaɣ 2009 taa paha-ɩ samtʋ hɩɖɛ se Sɛmɩyɔɔ Ɛjaɖɛ taa Tɛtʋ yɔɔ Cɔnɩyʋ Sɔsɔ.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Kabiyè : Alɩwaatʋ ndʋ pahaɣaɣ-ɩ samtʋ nimiye nɖɩ yɔ, Atlanta sukulinaa kaatɛm naʋ ɛzɩma pɩɖɔŋaɣ camɩyɛ santaɖaʋ nʋmɔʋ taa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Kabiyè : Pitileɖi lɛ, Atlanta Journal-Constitution lɩzɩ takayaɣ nakɛyɛ nɛ kawɩlɩɣ se tɔm kaawɛ mbʋ pɩlɩ santaɖaŋ taa yɔ.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Kabiyè : Takayaɣ wɩlaa se mbʋ pɩlɩɣ santaɖaŋ taa yɔ pɩwɛ nɛ pɩkɩlɩɣ ɖɔʋ lɛɛ lɛɛ kpem, nɛ kɔyɔɔdɩ se sukuli kaana se nabʋyʋ taaɖɔŋ camɩyɛ sukuli taa ɛlɛ kɩtɩla nabʋyʋ se kɩñɔɔzɩ mbʋ kɩnawa yɔ.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Kabiyè : Pʋwayɩ lɛ pana se palabɩ mulum lakasɩ santaɖaʋ takayɩsɩ yɔɔ, nɛ pakpa Hall nɛ tɔm wɩlʋʋ ñʋndɩnaa 34 pɩnaɣ 2013 taa.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Kabiyè : Irilandɩ komina yɔɔdɩ ɛzɩma pɩwɛ kpɛdɛyɛ se paɣtʋ lɩzɩyaa ɩlɩzɩ paɣtʋ natʋyʋ nɛ pɩñɔɔzɩ wɛtʋ ndʋ yɔ.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Kabiyè : Komina nɔɔ ɖɛyʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se : ʺLɛɛlɛɛyɔ pɩcɛyaa se paa pɩtɩɩkɛ samaɣ tɔnʋʋ taa alaafɩya hɔɔlʋʋ taa nɛ paɣtʋ yɔɔ maʋ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm hɔɔlʋʋ taa kɔyɔ palɩzɩ paɣtʋ natʋyʋ lɔŋ.ʺEnglish : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Kabiyè : Minisi weyi ɛcɔŋnɩ tɔnʋʋ taa alaafɩya yɔɔ yɔ ɛyɔɔdɩ ɛzɩma ɛwɛ ɛnɩzɩɣ ɛyaa mba pakpakɩɣ kɔɔ ana mbʋ pʋyɔɔ paɣtʋ tɩmabɩtɩ-yɛ yɔ pa-alaafɩya yɔɔ, nɛ mba pɔhɔm pa-nɩŋgbaaŋ tabakʋʋyaɣ ñɔʋ yɔɔ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ palabɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ lɛɛlɛɛyɔ tɩfɛyɩ paɣtʋ sɔsɔtʋ taa yɔ.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Kabiyè : Jarque kaawɛ ɛfalɩsɩɣ ɛ-tɩ pʋcɔ nɛ pɩnaɣ taa maacɩwaa paɣzɩ Coverciano tɛtʋ taa, Itaalii ɛjaɖɛ taa sɔnɔ tanaŋ tɛɛ. Ɛsʋwaɣ ɛgbɛyɛ tɛ agɔma ɖɩɣa taa se pʋcɔ nɛ pɩtalɩ maacɩ ŋgʋ paɖʋwa se pamakɩnɩ Bolonia, Kujuka wiye yɔ.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Kabiyè : Ɛsʋwaɣ ɛgbɛyɛ tɛ agɔma ɖɩɣa taa se pʋcɔ nɛ pɩtalɩ maacɩ ŋgʋ paɖʋwa se pamakɩnɩ Bolonia, Kujuka wiye yɔ.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Kabiyè : Lɔɔɖɩyɛ kaawɛ ɖiwokini Six Flags St. Louis, Missouri taa se pɩsa nɛ maacɩ maɖaa ma maacɩ ɛlɛ paapɛdɩɣ tikee nakʋyʋ puwiye.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Kabiyè : Aseɣɖe tɩnaa nabɛyɛ yɔɔdaa se pɩmabɩ 1 :15 Mazaɣ tanaŋ tɛɛ nɛ lɔɔɖɩyɛ kaawɛ ɖɩɖɛɣ tɩŋ hatʋ tɔlɩm miŋ nɩɩyɩ yɔɔ lɛ, lɔɔɖɩyɛ cikpeɖe kɔɔ nɛ ɖɩcɛ ɖɩ-ɛsɩndaa.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Kabiyè : Kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʋ 9 wiye, Morakot ɛsɩyɛ kaaposini Siinii egeetiye Fujian ɛzɩ kilomɛtanaa nɩɩnʋwa nɛ nɛɛlɛ mbʋ yɔ.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Kabiyè : Pɛkɛdaa nɛ pana se helim sɔsɔm mbʋ pɩwɛɛ nɛ piseɣ kilomɛtanaa hiu nɛ kʋɖʋm paa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ nɛ piwokini Siinii yɔɔ kiŋ.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Kabiyè : Paha mba pasʋwaɣ lɔɔɖɩyɛ yɔ lɩm alɩwaatʋ ndʋ paaɖaŋ soŋaɣ ŋga katalɩ hohou 90 (F) yɔ.English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Kabiyè : Miŋ ɖeziyaa tɛ kapɩtaŋ Scott Kouns yɔɔdaa se : ʺPɩɩkɛ soŋaɣ evemiye Santa Clara taa nɛ hohou kaakpa ɛzɩ 90 waa taa yɔ.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Kabiyè : Paa alɩwaatʋ ɛzɩma ɛyʋ ɛlabɩ taŋayɩ weyi ɛcɔʋ yɔ ɛ-taa kɔyɔ pɩɩlakɩ-ɩ camɩyɛ, nɛ pɩkpaɣ ɛzɩ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ mbʋ pʋcɔ nɛ palɩzɩ ɛyʋ kajalaɣ ñɩnʋ pɩ-taa.ʺEnglish : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Kabiyè : Schumacher weyi ɛwabɩ lɔɔɖa seya Formule 1 tam lʋbɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛmʋ hɛzʋʋ pɩnaɣ 2006 taa yɔ, pɩɩwɛɛ se ɛlɛɣzɩ Felipe Massa weyi pɩkʋ-ɩ yɔ.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Kabiyè : Preziili tʋ ɛnʋ pɩkʋ ɛ-ñʋʋ siŋŋ alɩwaatu ndʋ ɛtɔlɩnɩ lɔɔɖɩyɛ pɩnaɣ 2009 Hɔŋgrii tɛ Grand Prix taa yɔ.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Kabiyè : Massa ɛɛkaɣ tasʋʋ seya labʋ pɩkɩlaa yɔ pɩnaɣ 2009 alɩwaatʋ ndʋ tɩkazaa yɔ tɩ-taa.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Kabiyè : Minisi Ɛjaɖɛ Ñʋʋdʋ Rodrigo Arias yɔɔdaa se pamaɣzɩ Arias nɛ pana kʋdɔŋ sɔtʋ ndʋ tɩfɛyɩ ɖoŋ yɔ ɛ-yɔɔ.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Kabiyè : Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ tɛ alaafɩya fɛyɩ kaɖɛ taa, paa mbʋ yɔ pakaɣ-ɩ kɛzʋʋ hɔɔlʋʋ ɛ-ɖɩɣa taa kɩyakɩŋ cabɩ.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Kabiyè : Miŋ saʋ nɛ liu tɛɛ wɩʋ pi-ɖeke pɩcɛyɩɣnɩ-m, ɛlɛ mɔn-tɔnʋʋ wɛ alaafɩya nɛ mɛwɛnɩ kpeetaɣ camɩyɛ se mala man-tʋmɩyɛ pɩtɩŋnɩ ɛntɛrnɛɛtɩ yɔɔ.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Kabiyè : Arias yɔɔdɩ tɔm kususutu natʋyʋ taa se : ʺMantaɣ liu se manpɩsʋʋ man-tʋma kpeekpe taa Hodo wiye.ʺ[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Kabiyè : Felicia kaakɛ tɛʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩwɛ Tindimiye 4 taa Saffir-Simpson Helim Tɛŋ Sɔsɔŋ Kɩgalʋʋ taa, nɛ pʋwayɩ lɛ kɩhɛɛ nɛ kɩpɩsɩ tropiki tɛʋ cikpeluu nɛ Piya wiye lɛ, kɩfɛɛ.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Kabiyè : Mbʋ pɩkazɩ-kʋ pɩlabɩ tɛŋ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ sakɩyɛ yɔɔ, paa patɩyɔɔdɩtɩ asɛyʋʋ yaa lɩm nabʋyʋ tɔm kɔyɔ.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Kabiyè : Tɛʋ lɩm talɩ ɛzɩ niwee inches waa 6,34 kɩmaɣzʋʋ ŋgʋ kɩwɛ Oahu yɔ kɩ-yɔɔ, nɛ pɔyɔɔdɩ se pɩwɛ ʺwazaɣ.ʺEnglish : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Kabiyè : Tɛŋ ɛnɩ ɩ-taa nɩɩyɩ kaakɔmnɩ tɛʋ nazʋʋ nɛ añɩlɩza ɖoŋ ɖoŋ.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Kabiyè : Twin Otter ñɩnaɣ se kitii Kokoda ɛzɩ Airlines PGN tɛ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ CG4684 yɔ, ɛlɛ kɩɩtɛm ñaɣʋ pana nɛ kɩtɩpɩzɩ.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Kabiyè : Pɩlabɩ ɛzɩ cɛcɛsɩ hiu mbʋ yɔ pɔcɔ nɛ pɩwɛɛ se kɩñaɣ pana nɛ kitii nabʋlɛ ɖeɖe, kɩmʋʋ.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Kabiyè : Pana ɖenɖe ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ tɔlaa yɔ sɔnɔ, ɛlɛ peeɖe wobu kaawɛ kaɖɛ kpem nɛ pʋyɔɔ lɛ, petisi polisinaa naalɛ laʋ taa se pɩsa nɛ powolo ɖenɖe kɩtɔlaa yɔ nɛ pañɩnɩ mba patɩsɩ yɔ.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Kabiyè : Ñɩnɩyaa tɩpɩzɩ nɛ pala pa-tʋmɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ yɔɔ wɛtʋ wɛɛkaa nɛ mbʋ yebina ɖɔɖɔ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ tɩpɩzɩ nɛ ɖitii ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Kabiyè : Tɔm kususutu yɔɔdaa se ɖaŋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩwɛ Macbeth Habɩyɛ nɔɔ yɔ, kɩmɩzaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ helim mbʋ pɩmʋʋ miŋ yɔ pɩlɩ kɩ-taa.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Kabiyè : Pɩ-cɔlɔ tʋ nɔɔyʋ kaaya tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩpɛdɩɣ helim mbʋ ɖɩ-ñʋʋdʋ nɔɔyʋ nɛ eheyi se helim ɖiɣni lɩʋ nɛ ɛlɛ kaawɛ nɛ ewoki peeɖe.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Kabiyè : Tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛtalaa lɛ, ɖaŋ ya kpooo.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Kabiyè : Nɔɔyʋ tɩmʋ heŋ sɔsɔŋ nɩɩyɩ, ɛlɛ ɛyaa ɛzɩ kagbanzɩ kaawɛ peeɖe alɩwaatʋ ndʋ ɖaŋ yawa yɔ nɛ pɛwɛ pɔcɔŋnɩ pe­-ɖeɖe mbʋ pʋyɔɔ yɔ pefiɣnaa.English : No one was inside the apartment.

Kabiyè : Nɔɔyʋ taawɛɛ ɖaŋ taa.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Kabiyè : Alɩwaatʋ ndʋ, ɛyaa mba peheyi-wɛ se pakʋyɩ ɖenɖe kɛgbɛdɩsaɣ laba yɔ pɔñɔtɩnɩ 100 mbʋ yɔ.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Kabiyè : Pakaɣ pɩsɩnʋʋ gɔlɩfɩ nɛ rugibii pa-naalɛ Olɛmpiiki Aleɣya taa.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Kabiyè : Ajɛɛ sakɩyɛ Olɛmpiki tɛ kɔɔmiite tɔ caca nɛ kɩsɔzɩ hola aleɣya ana kɩ-tɛ ñʋndɩnaa kediɣzaɣ ŋga palabɩ Pɛrlɛɛ sɔnɔ yɔ, ka-taa. Palɩzɩ rugibii, kɔzɩ kɔzɩ rugibii ŋgʋ ɛyaa XV makɩ yɔ nɛ gɔlɩfɩ, hola aleɣya kagbanzɩ taa se pasʋʋ Olɛmpiki aleɣya taa.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Kabiyè : Sikuwasɩ, karatee nɛ rolɛɛrɩ aleɣya kaañaɣ pana se asʋʋ Olɛmpiki ɖʋtʋ taa, pɩtasɩnɩ beezibɔɔlɩ nɛ sɔfɩtɩbɔɔlɩ mba paalɩzɩ-wɛ pɩnaɣ 2005 Olɛmpiki aleɣya taa yɔ.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Kabiyè : Pɩkazaa se Olɛmpiki tɛ kɔɔmiite kpeekpe ɛñɩɣ nesi caca tɔʋ mbʋ pɩ-yɔɔ kediɣzaɣ ŋga palakɩ Aloma fenaɣ taa Kopɛnhaagɩ yɔ.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Kabiyè : Pɩtɩkɛ pa-tɩŋa paasɔɔlɩna se paɖʋ halaa pɩ-taa.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Kabiyè : Amir Khan weyi ɛmʋ Olɛmpiki liidiye ñɩɣyʋʋ lɩyʋʋ pɩnaɣ 2004 taa yɔ ɛyɔɔdaa se : ʺToovenim taa lɛ, mamaɣzɩɣ se pɩtɩpɔzɩ se halaa ɩla lʋbɩyɛ. Ma lɩmaɣza pɩkɛnaa.ʺEnglish : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Kabiyè : Paa ɛyɔɔdɩ mbʋ yɔ, ɛtɔm se ɛkaɣ tɩnʋʋ mba palʋkɩ Krandɩ Pretaañɩ yɔɔ yɔ Olɛmpiki aleɣya wena palakɩ pɩnaɣ 2012 taa Lɔndrɩ yɔ.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Kabiyè : Tɔm hʋʋ kaapaɣzɩ Birmingham Crown Tɔm Đɩhʋyɛ nɛ pɩsɩɩ tɩnaɣ Kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʋ 3 wiyeEnglish : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Kabiyè : Tɔm kɛdɩyʋ weyi pakpa peeɖe yɔ, ɛkpɛzaa se pɩtɩkɛ ɛnʋ labɩna nɛ ɛyɔɔdɩ se ɛkpaɣ kpaɖaʋ se ɛkandɩyɩ ɛ-tɩ yɔɔ nɛ kokola wena ɛyaa ɛzɩ niidozo mbʋ lɔwaɣ ɛ-yɔɔ yɔ.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Kabiyè : Pakʋ Blake tɔm se ɛñɩnaɣ se ɛla nɛ pataahʋʋ tɔm siɣsiɣ.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Kabiyè : Tɔm hʋyʋ heyi Blake se « pɩɩkaɣ sam » se ɛlɩɩ pɩ-taa nɛ paaɖʋ-ɩ salaka.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Kabiyè : Đoŋ kɩkpɛɛdɩŋ kɛ ɖoŋ weyi paatɩɩnaɣ-ɩ yɔ nɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ tam kedeŋa yɔɔ yɔ.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Kabiyè : Papɩzaa nɛ pana se ɖoŋ ɛnɩ ɛwɛɛ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma ɛlakɩ nɛ kedeŋa wɛɛ nɛ kawalɩɣ tam yɔ.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Kabiyè : Lɛɣtʋ ñɩnɩyaa nawa se fenaɣ yɔɔ fɛyɩ layɩɩɩ ɛlɛ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ kʋyɩ pʋŋ tɩyɛ nɛ lɛɛŋ ñɛkɛ kajalanzɩ nɛ pɩwɛ ɛzɩ pɩlɩnɩ ɛzɩma fenaɣ kaakpɩyɩsɩ ka-tɩ pazɩ pazɩ kpem yɔ.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Kabiyè : Pana wɛtʋ ndʋ fenaɣ yɔɔ paa le, nɛ ɛzɩma fenaɣ yɔɔ pʋŋ nɛ kajalanzɩ nzɩ sɩtɩkpadɩyɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se fenaɣ tɛtʋ lɛɣzʋʋ mbʋ pɩ-cɔlɔ pɩlɩnaa yɔ, pitileɖi.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Kabiyè : Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩkaɖɩɣnɩ mba pɔtɔŋ se fenaɣ tɛtʋ ɛɛlɛɣzɩɣ paa ññɩɩ yɔ, pɔ-tɔm.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Kabiyè : Abalʋ ɛnʋ ɛɛɖʋ bɔmbɩnaa lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ pɔbɔla naadozo yɔ ɖɩ-taa, nɛ ɛsaa-ɖɩ nɛ ɛsʋnɩ ɛyaa samaɣ hɛkʋ taa.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Kabiyè : Abalʋ weyi pamaɣzɩɣ se ɛlaba nɛ bɔmbɩ tɔ yɔ ɛmʋ heŋ nɛ pɩtɛ lɛ, pakpa-ɩ.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Kabiyè : Ɛjaɖɛ ñʋndɩnaa tɩsɩmtɩ ɛ-hɩɖɛ, paa mbʋ yɔ patɩlaa se ɛkɛ Iguuri mba taa tʋ nɔɔyʋ.English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Kabiyè : Palʋlɩ Nadia Salaŋ fenaɣ kɩyakʋ 17 wiye pɩnaɣ 2007 taa alɩwaatʋ ndʋ payasɩ e-ɖoo lotu nɛ palɩzɩ-ɩ ɖɔkɔtɔ ŋgʋ kɩ-taa palʋlʋsʋʋ halaa yɔ Aleisk tɛtʋ taa, Rusii ɛjaɖɛ taa, nɛ e-yuŋ kaakɛ liivrinaa 17 nɛ onsi 1.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Kabiyè : E-ɖoo yɔɔdaa se : ʺPiitibi-ɖʋ yɔɔɔ yem.ʺEnglish : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Kabiyè : Pɔpɔzɩ-ɩ se suwe ɛ-caa yɔɔdaa lɛ, ecosi se : ʺƐtaapɩzɩɣ se ɛyɔɔdɩ natʋyʋ - ɛsɩŋ peeɖe yem nɛ epiɖiɣ ɛsa.ʺEnglish : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Kabiyè : Kɩkaɣ labʋ ɛzɩ lɩm yɔ. Kɩwɛ kele kele ɛzɩ lɩm wɛʋ yɔ.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Kabiyè : Ye mbʋ, ye pɩlaba se ŋsɩŋ kidiiliŋ yɔɔ kɔyɔ, ŋkaɣ pɩzʋʋ nɛ ŋna kaaŋ nɛ ahɔya wena payɩ awɛ lɩm tɛɛ yɔ.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Kabiyè : Stofan sɔzaa se : ʺNdʋ ɖɩsɩma yɔ lɛ, ɛsɔdaa wonuu kʋɖʋmʋʋ ɖeke wɛnɩ kpekpeka nɛ pɩkɩlɩ Titaanɩ, nɛ kɩ-hɩɖɛ lɛ Tɛtʋ.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Kabiyè : Tɔm paɣzɩ Kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ kajalaɣ ñɩŋgʋ wiye alɩwaatʋ ndʋ tɛtʋ taa mba hiŋ sakɩyɛ paɣzɩ peenduu Obanazawa takayɩsɩ tiyinuu tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ yɔɔ se patɩmʋ Pɩnaɣ Kɩfalaɣ takayɩsɩ cikpesi nzɩ pɩkɛnɩ-wɛ sɔnzɩ se pamʋʋ paa pɩnaɣ ŋga yɔ.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Kabiyè : Đeɖe takayɩsɩ tiyinuu tʋmɩyɛ tendi tɛtʋ taa mba nɛ tɔm susuu tʋma alɩwaatʋ ndʋ peɖiɣzinaa se abalɩbɩɣa kaamɛsɩ tʋmɩyɛ taa takayɩsɩ nzɩ yɔ sɩcɛzɩ 600, pɩkpɛndɩnɩ Pɩnaɣ Kɩfalaɣ takayɩsɩ cikpesi 429 nzɩ patɩpɩzɩ pɛcɛlɩ-sɩ sɩ-tɩnaa yɔ.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Kabiyè : Fenaɣ cɔyʋ Chandrayaan-1 weyi ɛ-taa ɛyʋ nɔɔyʋ fɛyɩ yɔ ɛtɔ ɛ-tɛ menziini ŋgʋ poluba se kitukuni fenaɣ yɔ (MIP), nɛ kʋkʋ ñɛtɛzɩ fenaɣ nɛ seya wena aakɛ kilomɛtanaa 1,5 paa kɛlɛm ŋgʋ ( miles waa 3000 paa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ), nɛ kiwolo kɩtɔlɩ camɩyɛ fenaɣ hadɛ kiŋ kamaɣ yɔɔ camɩyɛ ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Kabiyè : Pɩtasɩna se kɩkpɛndɩnɩ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ tʋmɩyɛ wondu kɩcɛyɩtʋ naadozo lɛ, fenaɣ menziini ŋgʋ kɩkpaɣ ɖɔɖɔ Ɛndɩ kɩɖaʋ kɛdɛɛka kɩlɛmʋʋ, ŋgʋ pata-kʋ tɔlɩm kɩ-hɔɔlɩŋ kpeekpe yɔɔ yɔ.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Kabiyè : Siriporn yɔɔdɩ tɔm susuyaa nabɛyɛ ɛsɩndaa se : ʺMɛnsɛɣ mba patɩnɩ mɔ-yɔɔ yɔ, ma weyi pakʋ mɔn-tɔm yɔ.ʺEnglish : ¨Some may not agree but I don´t care.

Kabiyè : Nabɛyɛ ɩɩkaɣ tisuu ɛlɛ man-paa fɛyɩ.English : I am happy that there are people willing to support me.

Kabiyè : Man-taa wɛ leleŋ se ɛyaa nabɛyɛ sɔɔlaa se paɖʋ-m nesi.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Kabiyè : Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Pakistaanɩ mʋ tɩ-yɔɔ wɛʋ Krandɩ Pretaañɩ nesi tɛɛ pɩnaɣ 1947 yɔ, Pakistaanɩ Ɛjaɖɛ Ñʋʋdʋ lɩzɩ ʺpolitiki tʋmlaɖaaʺ se pɔcɔnɩ FATA waa yɔɔ, mba pɩkazɩ pazɩ se pɛwɛɛnɩ ɖoŋ tɩŋa ageeta wena awɛ a-tɩ yɔɔ yɔ.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Kabiyè : Tʋmlaɖaa mba, pa-tʋmɩyɛ lɛ se pɔcɔnɩ komina nɛ tɔm hʋʋ tʋma naayɛ yɔɔ ɛzɩ Pakistaanɩ Paɣtʋ Sɔsɔtʋ Tɔm Loyaɣ 247 pɔzʋʋ yɔ.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Kabiyè : Agɔma ɖɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ ɖabɩ Maka, Malɩŋ Ɛsɔ sɛtʋ tɛtʋ kiɖeɖetu, sɔnɔ tanaŋ tɛɛ ñɩɣtʋ 10 yɔɔ peeɖe alɩwaatʋ yɔɔ.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Kabiyè : Ɛyaa mba paakɔm se pɛyɛlɩ tɛtʋ kiɖeɖetu taa pʋcɔ nɛ tɛʋ kifemuu hajj paɣzɩ yɔ, pa-taa nabɛyɛ kaawɛ kuduyu ŋgʋ kɩ-tɛɛ.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Kabiyè : Agɔma mba paawɛ agɔma ɖɩɣa cikpelaɣ ŋga ka-taa yɔ, pa-taa sakɩyɛ kaakɛ Emiiraa Araabɩ Uunii ɛjaɖɛ taa mba.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Kabiyè : Ɛyaa mba pasɩba yɔ patalɩ 15, nɛ pamaɣzɩɣ se pakaɣ cɛzʋʋ mbʋ.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Kabiyè : Paasɩm Leonov ɖɔɖɔ se ɛkɛ ʺfenaɣ taa kpayʋ N° 11ʺ nɛ ɛɛwɛ Iniyɔɔ Sovietiki fenaɣ taa kpayaa kajalaɣ ñɩma taa.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Kabiyè : Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 18 wiye pɩnaɣ 1965 taa, ɛnʋ kɛnɩ ɛyʋ kajalaɣ tʋ weyi ɛlɩ tɩɩnzɩ taa kpaʋ lɔɔɖɩyɛ taa (EVA), yaa ʺɛsɔdaa helim taa ɖɔmʺ nɛ e-ɖeke ɛlɩɩ tɩɩnzɩ taa kpaʋ lɔɔɖɩyɛ taa nɛ ɛcaɣ awayɩ nɛ pɩcɛzɩ ɛzɩ cɛcɛsɩ hiu nɛ naalɛ mbʋ yɔ.English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Kabiyè : Ɛmʋ ʺIniyɔɔ Sovietiki Ñʋʋ Yaɖʋʺ ŋgʋ kɩkɛ Iniyɔɔ Sovietiki samtʋ nimiye nɖɩ ɖɩkpaɖaa yɔ, ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Kabiyè : Pɩlabɩ pɩnzɩ hiu pʋwayɩ lɛ, ɛɖɛɛ Sovietiki mba nɔɔ Apollo-Soyuz nʋmɔʋ ɖɔm taa, nɛ pɩwɩlɩ se Tɩɩnzɩ taa wobu Seya tɛma.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Kabiyè : Ɛyɔɔdaa se : ʺTɔm natʋyʋ tɩtalɩ-ɖʋ nɛ tɩwɩlɩɣ se piileɖiɣ lɛ you nakʋyʋ lakɩ.ʺEnglish : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Kabiyè : Paa papasɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkɔɔ yɔ ɖi-ɖoŋ nɛ pɩmaɣna yɔ, pɩtɩwɩlɩ se kaɖɛ naɖɩyɛ ɛɛtasɩɣ kɔm.ʺEnglish : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Kabiyè : Paa ñʋndɩnaa taatɩlɩ ɖeyi ɖeyi se kaɖɛ naɖɩyɛ kaɣ kɔm yɔ, FBI paɣ Maryland Transportation Authority se kɩɖɩɣ.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Kabiyè : Lɔɔɖa sɔsɔna wena akuu kañɩŋa yɔ pakpaɣ-yɛ nɛ paɖɩɣ pɔʋ nɔnɔsɩ nɛ polisinaa 80 kaawɛ peeɖe nɛ pawɩlɩɣ lɔɔɖa sayaa se pɛkɛɛ nʋmɔʋ.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Kabiyè : Patɩyɔɔdɩ se nabʋyʋ lɛzɩ lɔɔɖa habɩyɛ kɩkɛzɩyɛ yɔɔ, tɛtʋ taa habɩyɛ naalɛ ñɩnɖɛ.English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Kabiyè : Naajeeriya kaatɛm yɔɔdʋʋ se kɩñɩnɩɣ se kɩsʋʋ ZLECA taa kpɩtaʋ kʋɖʋmʋʋ pʋcɔ nɛ kediyzaɣ sɔsɔɔ paɣzɩ.English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Kabiyè : UA tadɩyɛ nɛ wondu lubu tʋma yɔɔ cɔnɩyʋ Albert Muchanga kaasusaa se Peenɛɛ kaɣ sʋʋ pɩ-taa.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Kabiyè : Tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ yɔɔdaa se : ʺĐɩtɩnɩɩnɩ ɖama nɛ pɩtɛ pɩlɩɩnɩ kiɖe tɛɛ paɣtʋ nɛ pɛdʋʋ tikee yɔɔ, ɛlɛ mbʋ ɖɩwɛna yɔ pɩɖɔwa se ɖɩpaɣzɩ tadɩyɛ labʋ Hasɩɖɩyaɖɛ fenaɣ kajalaɣ kɩyakʋ wiye, pɩnaɣ 2020 taa.ʺEnglish : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Kabiyè : Tɩɩnzɩ taa wobu lɔɔɖɩyɛ sɔsɔyɛ tɩlɛɣzɩ ɖɩ-wɛtʋ paa ɖiilesi ñɩnʋʋ nakʋyʋ kiɖe tɛɛ kɔyɔ, pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ pɛtɛm lɩʋ ɛsɔdaa helim taa yɔ.English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Kabiyè : Chiao nɛ Sharipov pɔyɔɔdaa se pɩkɛ pɛɛyɛ posuu pɩlɩɩnɩ menziiniwaa mba pɔñɔɔzʋʋ wɛtʋ yɔ.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Kabiyè : Rusii ñɩma mba paawɛ tataa yɔ patʋsɩ miŋ nɩɩyɩ nɛ tɩɩnzɩ taa wobu lɔɔɖɩyɛ tasɩ hiɣu ɖɩ-wɛtʋ maɣmaɣ.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Kabiyè : Paya tɔm ndʋ Firjinii mbʋ pʋyɔɔ yɔ peeɖe ɛntɛrnɛɛtɩ haʋ tʋmɩyɛ AOL kaawɛɛ, nɛ nɖɩ yanɩ tɔm.English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Kabiyè : Kajalaɣ ɖeɖe lɛ pakʋʋ nɔɔyʋ tɔm pɩtɩŋnɩ paɣtʋ ndʋ palɩzɩ-tʋ pɩnaɣ 2003 taa nɛ tikiziɣ se pataatayɩ ɛyaa sakɩyɛ ɛntɛrnɛɛtɩ takayɩsɩ nzɩ patɩpɔzɩ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se spam waa pɛ-tɛ ɛntɛrnɛɛtɩ takayɩsɩ mʋʋ aɖakasɩ taa.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Kabiyè : Jesus weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 21 yɔ ewobi Manchester City taa pinde Kɔlaɣ fenaɣ pɩnaɣ 2017 taa, ɛlɩnɩ Preeziili ɛgbɛyɛ Palmeiras taa nɛ pɛhɛyɩ ɛ-yɔɔ livre sterling miliiyɔɔwaa 27.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Kabiyè : Kpaɣnɩ mbʋ lɛ, Preeziili tʋ ɛnʋ ɛmabɩ ɛgbɛyɛ tɛ maacɩwaa 53 nɛ ɛɖʋzɩ kpaɣlaa 24.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Kabiyè : Dr. Lee yɔɔdaa ɖɔɖɔ se pɩha-ɩ lɩmaɣza alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩwa se Turikii piya nasɩyɩ mʋ sumasɩ tuutu A kʋdɔŋ piye (H5N1) ɛlɛ sɩtɩtɔlɩ kʋdɔŋ yɔ.English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Kabiyè : Ɛyɔɔdaa se nabɛyɛ ñɩnaa lɛ pana se pʋtɔma kʋdɔŋ lɛɣzɩɣ nɛ kɩɩtasɩɣ kʋʋ ɛyaa sakɩyɛ pʋcɔ kɩkɔɔ nɛ kɩpɩsɩ ɛjaɖɛ kpeekpe kʋdɔŋ kɩɖɛɖɛʋ.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Kabiyè : Điseɣ sɔɔndʋ se kʋdɔndɩnaa ɩtaawolo pɩ-yɔɔ nɛ pɛɖɛzɩɣ ɛyaa sakɩyɛ kʋdɔŋ pe-evemiye tʋma labʋ taa ye paanɩɣ tuutu taŋ sakɩyɛ yɔ.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Kabiyè : Leslie Aun weyi ɛkɛ Komen Foundation nɔɔ ɖɛyʋ yɔ, ɛyɔɔdaa se ɛgbɛyɛ ɖʋ paɣtʋ kɩfatʋ natʋyʋ ndʋ tɩɩhaɣ nʋmɔʋ se paha liidiye yaa samtʋ nimiye agbaa wena peɖiɣni ñɩnʋʋ tɔm a-yɔɔ yɔ.[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Kabiyè : Komen paɣtʋ yɔɔ lɛ, kikizi Planned Parenthood mbʋ pʋyɔɔ yɔ Paɣtʋ Lɩzɩyʋ Cliff Stearns ɖiɣni ñɩnʋʋ se ɛna ɛzɩma Planned Parenthood lakɩnɩ liidiye tʋmɩyɛ yɔ nɛ kiheyiɣ liidiye nɖɩ kɩwɛna yɔ.English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Kabiyè : Stearns ɖiɣni ñɩnʋʋ se ɛna se ɛzɩ Planned Parenthood wɛɛ nɛ kɩkpakɩɣ tikee liidiye nɛ kɩlɩzɩɣnɩ hosi na, ɛnʋ weyi ɛkɛ kɔɔmiite cikpeluu ŋgʋ kifeŋiɣ nɛ kɩñɩnɩɣ wondu yɔ kɩ-ñʋʋdʋ yɔ, ŋgʋ kɩwɛ Tadɩyɛ nɛ Đoŋ Đɩɣa Kɔɔmiite tɛɛ yɔ.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Kabiyè : Masasusɛɛtɩ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ kɩbɩnʋ Mitt Romney wabɩ Piya wiye Floriidi taa Republiki mba tɛ politiki tɛ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ lɩzʋʋ kajalaɣ caca tɔʋ nɛ 46%.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Kabiyè : Etaazuuni Paɣtʋ Lɩzɩyaa Ñʋʋdʋ kajalaɣ ñɩnʋ Newt Gingrich kaakɛnɩ naalɛ tʋ nɛ 32%.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Kabiyè : Floriidi kaakɛ egeetiye nɖɩ ɖɩ-waɖʋ mʋʋ pɩtɩŋa yɔ, nɛ kɩcɛlɩ ki-tiyiyaa nɩɩnʋwa Romney, nɛ pituyi-i nɛ ɛsɩndaa se ɛkɛ Republiki mba ɛgbɛyɛ nɔɔ ɖɛyʋ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ lɩzʋʋ caca tɔʋ taa.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Kabiyè : Mba pɔñɔɔzɩ apɩɣya ɖɔnɛ nɖɩ yɔ pɔyɔɔdaa se ɛyaa ɛzɩ 100 000 kaalɩ Caama tɛtʋ sɔsɔtʋ ɛzɩ tʋnɛ tɩ-taa yɔ : Pɛrlɛɛ, Kolɔɔñɩ, Hambuuri nɛ Hanovrɩ.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Kabiyè : Bɛrlɛɛ tɛtʋ taa, polisi maɣzɩɣ se ɛyaa mba palɩwa nɛ papʋʋyɩ yɔ patalɩ 6500.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Kabiyè : Ɛyaa lɩwa nɛ papʋʋyɩ ɖɔɖɔ Paarii, Sofiya Pulgaarii ɛjaɖɛ taa, Viliniyusi Lituyaani ɛjaɖɛ taa, Valeta Malta ɛjaɖɛ taa, Taliini Ɛstoonii ɛjaɖɛ taa, Edɛŋbuuri nɛ Glasgow Ekɔɔsɩ ɛjaɖɛ taa.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Kabiyè : Lɔndrɩɩ tɛtʋ taa, ɛyaa ɛzɩ 200 mbʋ yɔ lɩ pa-ɖɩsɩ taa nɛ papʋyʋʋnɩ tʋma sɔsɔna wena ahaɣ ɛyaa takayɩsɩ se pɩwɩlɩ se patɩnɩ nabʋyʋ yɔ a-wayɩ.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Kabiyè : Fenaɣ ŋga kɛɖɛwa yɔ ka-taa, ɛyaa sakɩyɛ lɩ habɛɛ yɔɔ nɛ papʋʋyɩ Polɔɔñɩ ɛjaɖɛ taa alɩwaatʋ ndʋ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩñɩɣ nesi ACTA yɔɔ yɔ, piyeba nɛ Polɔɔñɩ komina kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩɩtɩsɩɣ nɛ ɖɩɖɔ mbʋ paɖʋwa yɔ pɩ-yɔɔ pʋcɔ.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Kabiyè : Lativiya nɛ Slovakiya pa-naalɛ potuzini ɛsɩndaa lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ paakpaɣ se pasʋʋ ACTA taa.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Kabiyè : Animal Liberation nɛ Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) tasɩ mabʋ kubuka se pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se paɖʋ kameeraawaa mba pefeŋiɣ nɛ pakpakɩɣ videowaa yɔ Ositralii lona wena a-taa pakʋʋ kpɩna yɔ a-tɩŋa a-taa.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Kabiyè : Hadɛ Kiŋ Nuvɛɛlɩ Kaalɩ tɛ RSPCA kilimiyu sɔsɔ David O´Shannessy heyi ABC se lona wena a-taa pakʋʋ kpɩna yɔ a-yɔɔ cɔnʋʋ nɛ a-taa kilimuu kaɣ kɛʋ tʋmɩyɛ nɖɩ palakɩ ɖoŋ ɖoŋ yɔ Ositralii ɛjaɖɛ taa.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Kabiyè : ʺKameeraawaa mba pefeŋiɣ nɛ pakpakɩɣ videowaa yɔ kaɣ yebu se ɛyaa mba palakɩnɩ tʋmɩyɛ kpɩna yɔ, peɖiɣzina se a-camɩyɛ wɛtʋ tɔm cɛyaa pɩdɩɩfɛyɩ.ʺEnglish : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Kabiyè : Tɛtʋ ñamsʋʋ aŋjaʋ ŋgʋ payaɣ se The United States Geological Survey international map yɔ, kɩtɩwɩlɩ se tɛtʋ ñamsʋʋ nabʋyʋ laba Izilandɩ ɛjaɖɛ taa kpɩtaʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Kabiyè : Izilaadɩ ɛjaɖɛ taa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ ɛjaɖɛ wɛtʋ yɔɔ yɔ, ɖɩyɔɔdaa se patɩnɩɩ tɛtʋ ñamsʋʋ taŋ Hekla egeetiye taa ñɩɣtʋ 48 ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-taaEnglish : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Kabiyè : Tɛtʋ ñamsʋʋ nabʋyʋ laba pɩlɛɣzɩ tɛtʋ wɛtʋ Lakɩŋ fenaɣ 10 wiye Kaldera pʋʋ ŋgʋ kɩtɔʋ miŋ yɔ kɩ-tɛ hayo kiŋ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Kabiyè : Pana pʋʋ liu tɛɛ mɩndʋ kɩkpɛɛdɩtʋ natʋyʋ nɛ tɩtɩlɩɩnɩ tɛtɛɛ miŋ weyi pʋʋ tɔʋ yɔ tɩ-cɔlɔ.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Kabiyè : Mɩndʋ wɛtʋ pɩzɩɣ piyele nɛ piyiɣdi ɛyʋ nɛ ɛmaɣzɩ se pʋʋ nakʋyʋ tɔ miŋ.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Kabiyè : Luno kasɩɣlɩ sanzɩ ɛzɩ mɛtanaa kuubi 120-160 alɩwaatʋ ndʋ kɩwɛɛkaa nɛ helim sɔsɔm nɛ lɩm hola tuzi-kʋ nɛ piwoni teŋgu kidiiliŋ yɔɔ kaaŋ weyi ɩsɩnzʋʋ lɩm hola yɔ ɩ-yɔɔ.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Kabiyè : Elikɔpɩtɛɛrɩwaa yabɩ ɛyaa hiu nɛ naalɛ mba paawɛ kɩ-taa yɔ pa-ñʋʋ nɛ ɛyʋ kʋɖʋm weyi ɛmʋ heŋ yɔ, ɛ-mɔɔʋ yɔkɩna.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Kabiyè : Mɛlɛ ŋgʋ kɩ-ɖaɣlɩkɩŋ kaakɛ mɛtanaa 100 nɛ kiwokaɣ se kɩkpaɣ huɖe nɖɩ kɩtɩɩkpakɩɣ yɔ nɛ ñʋndɩnaa seɣaɣ sɔɔndʋ kiɖe tɛɛ se kitaahuti mbʋ kɩsɩɣla yɔ pɩ-taa nabʋyʋ.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Kabiyè : Paɣtʋ ñɔɔzʋʋ mbʋ pɔpɔzaa yɔ, paɣtʋ lɩzɩyaa agbaa naalɛ tɛm-pʋ kpaɣʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ pɩnaɣ 2011 taa.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Kabiyè : Palabɩ lɛɣzɩtʋ paɣtʋ lɩzɩyaa kediɣzaɣ kanɛ ka-taa alɩwaatʋ ndʋ Paɣtʋ Lɩzɩyaa Ɛgbɛyɛ Kajalaɣ ñɩnɖɛ kaacalɩ hɩzʋʋ tɔm loyaɣ naalɛ ñɩŋga, nɛ pʋwayɩ lɛ Paɣtʋ Lɩzɩyaa Ɛgbɛyɛ naalɛ ñɩnɖɛ ñakpaɣ tɔm loyaɣ ŋga kɔ-ɖɔndɩ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Hodo wiye.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Kabiyè : Tɔm loyaɣ naalɛ ñɩŋga ŋga patitisi kɔ-yɔɔ yɔ, kɔpɔzʋʋ se pataaha nʋmɔʋ nɛ ɛyaa mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ pɔɖɔkɩ nesi komina ɛsɩndaa, pɩwɩlɩɣ se pʋtɔma yɔ pɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa lɛ pakaɣ haʋ nʋmɔʋ se pɔɖɔkɩ nesi komina ɛsɩndaa.[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Kabiyè : Pʋwayɩ lɛ, paɣtʋ lɩzɩyaa mba pakaɣ-wɛ lɩzʋʋ pɩnaɣ 2015 yaa 2016 taa yɔ pakaɣ tasʋʋ tazʋʋ HJR-3 taa se pɩsa nɛ kiwolo pɩ-yɔɔ.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Kabiyè : Vautier labɩ tʋma wena nɛ afɛyɩ ɖiyuu taa yɔ, a-taa kɛlɛ apɩɣya nɔɔ hɔkʋʋ mbʋ ɛlaba se ɛlʋbɩnɩ kañatʋ lakasɩ politiki nʋmɔʋ taa pɩnaɣ 1973 taa.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Kabiyè : Pɛlɛɣzɩ Fransɩɩ paɣtʋ. ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 15 lɛ ɛpaɣzɩ ɛ-lʋbɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛsʋ mba palʋkaɣ Fransɩ yɔɔ Caama You naalɛ ñɩŋgʋ taa yɔ.English : He documented himself in a 1998 book.

Kabiyè : Ɛkpɛlɩkɩ lɔŋ pɩnaɣ 1998 takayaɣ nakɛyɛ taa.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Kabiyè : Pɩnzɩ 1960 waa taa, ɛpɩsɩ Alizerii ŋgʋ kɩmʋ tɩ-yɔɔ wɛʋ pitileɖita yɔ se ɛwɩlɩ ɛzɩma palakɩ filimwaa yɔ.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Kabiyè : Judo aleɣya laɖʋ Japɔŋ tʋ Hitoshi Saito weyi ɛɛmʋ Olɛmpiki sika lɩyɩŋ naalɛ yɔ, ɛsɩbɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛnɩ pɩnzɩ 54 yɔ.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Kabiyè : Posusi se ɛ-sɩm lɩnɩ hɔyɛ taa hosaɣ kansɛɛrɩ kʋdɔŋ cɔlɔ.English : He died in Osaka on Tuesday.

Kabiyè : Ɛsɩbɩ Osaka Piya wiye.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Kabiyè : Pɩtasɩna se ɛɛkɛ waɖʋ Olɛmpiki nɛ Ɛjaɖɛ kpeekpe aleɣya santaɖaʋ taa lɛ, Saito kaakɛ Japɔŋ Judo Ɛgbɛyɛ falɩsʋʋ tɛ kɔɔmiite ñʋʋdʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛsɩba yɔ.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Kabiyè : Ɛyaa ɛzɩ 100 mbʋ yɔ kaakɔm kazandʋ taa, se pɔtɔɔ halʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-walʋ pa-pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ, mba pɔɖɔkɩ nesi pinde yɔ.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Kabiyè : Ñʋndɩnaa yɔɔdaa se paɖʋwa se palakɩ kɩyakʋ kɩtɔzʋʋ kazandʋ sɔsɔtʋ kɩyakʋ nakʋyʋ nɛ ɛsɩndaa.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Kabiyè : Paaɖɔkɩ nesi Texas pɩlakɩ pɩnaɣ yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ pɔkɔɔ Buffalo se pa nɛ pa-taabalaa nɛ pɔ-hɔʋ taa mba pɔtɔɔ kazandʋ.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Kabiyè : Walʋ kaawɛnɩ pɩnzɩ 30, palʋlɩ-ɩ Buffalo, nɛ ɛɛwɛ ɛyaa naanza mba pakʋ malɩfanaa tɔʋ taa, ɛlɛ ɛ-halʋ ñatɩmʋ heŋ.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Kabiyè : Karno kɛ Aŋglɛɛ wɩlɩyʋ weyi pasɩmɩ-ɩ camɩyɛ ɛlɛ ɛ-tɔm taakɛdɩnɩ paa anɩ, nɛ ɛwɩlɩ Modern Education nɛ King's Glory pɛ-tɛɛ nɛ ɛkʋndaɣ se ɛɛwɛnɩ sukulibiya 9000 alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlaɣ siŋŋ yɔ.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Kabiyè : Ɛ-takayɩsɩ taa lɛ, ɛlakaɣnɩ tɔm pee wena lʋlɩyaa nabɛyɛ maɣzaɣ se akɛ kaañamtʋ tɔm yɔ, nɛ pɩwɛ ɛzɩ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ tʋtʋ sukuli ɖaŋ taa.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Kabiyè : Modern Education kpa-ɩ se ɛlɩzɩ takayɩsɩ sɔsɔsɩ nɛ ɛlabɩnɩ publicité waa lɔɔɖa taa ɛlɛ ɛtɩ pɔzɩ nʋmɔʋ nɛ ɛcɛtɩ se ɛkɛ Aŋglɛɛ wɩlɩyʋ sɔsɔ.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Kabiyè : Paatɛmɩ-ɩ kpaʋ ɖɔɖɔ se ɛmɩlɩ nɔɔyʋ tʋmɩyɛ, ɛlɛ patɩyaa-ɩ tɔm.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Kabiyè : E-sukulibɩɣa kɩbɩnaɣ nakɛyɛ yɔɔdaa se 'ɛyɔɔdaɣ kʋnʋŋ cɛkʋʋ sukuli ɖaŋ taa, ɛwɩlɩɣ ɖanɩyɛ lɛɣtʋ ɛ-takayɩsɩ taa, nɛ ɛɛwɛ ɛzɩ sukubibiya taabalʋ yem yɔ.'English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Kabiyè : Pɩnzɩ niidozo nzɩ sɩɖɛwa sɩ-taa, Siini kaakɛ kɔministiwaa ɛjaɖɛ, paa mbʋ pañaɣ pana nɛ pɛwɛɛnɩ tadɩyɛ tɔsʋʋ lɛɣtʋ.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Kabiyè : Palabɩ kajalaɣ tɔsʋʋ lɛɣzɩtʋ Deng Xiaoping nɔɔ ɖɛʋ alɩwaatʋ taa.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Kabiyè : Kpaɣnɩ mbʋ lɛ, Siini tɔsʋʋ paɣlaa nɛ pɩtalɩ tam 90.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Kabiyè : Pinde, Siini ɖɛ Caama yɔɔ kajalaɣ ɖeɖe lɔɔɖa pɛdʋʋ ajɛɛ lɛɛna taa, nɛ kɩɖɛɛ Etaazuuni yɔɔ nɛ kɩpɩsɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa pakɩlɩɣ lɔɔɖa pɛdʋʋ yɔ.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Kabiyè : Pɩnzɩ nɛɛlɛ taa lɛ, Siini tɛ PIB kaɣ kpaɖʋʋ Etaazuuni ñɩŋgʋ.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Kabiyè : Tropiiki Tɛʋ sɔsɔʋ Danielle kaakɛ tɛʋ sɔsɔʋ ŋgʋ paha-kʋ hɩɖɛ pɩnaɣ 2010 Atɩlantiiki helim tɛʋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa, nɛ kɩlɩnɩ Atɩlantiiki Teŋgu wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Kabiyè : Tɛʋ sɔsɔʋ kaaposini Miami, Floriidi taa ɛzɩ miles waa 3000, nɛ ki-helim seɣaɣ ɛzɩ 40 mph (kilomɛtanaa 64 paa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ.)[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Kabiyè : Lɛɣtʋ ñɩnɩyaa mba pɛwɛ Helim Tɛʋ Sɔsɔʋ Tʋmɩyɛ Đɩlaɖɛ yɔ pɔyɔɔdaa se Danielle kaɣ kpaʋ ɖoŋ nɛ pɩɩtalɩɣ Cɩla wiye lɛ, kɩpɩsɩ helim tɛʋ sɔsɔʋ.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Kabiyè : Ɛzɩma tɛʋ sɔsɔʋ tɩwɩzɩtɩ tukunuu tɛtʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛ kaɖɛ se peɖiɣzini ɖoŋ kɩkaɣ wɛnʋʋ Etaazuuni yaa Karayiib yɔɔ yɔ.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Kabiyè : Palʋlɩ Bobek Krowasii tɛtʋ sɔsɔtʋ Zagrɛɛbɩ taa, ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ kɔm nɛ patɩlɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛmakaɣ Partizan Belgrade taa yɔ.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Kabiyè : Ɛsʋ pa-taa pɩnaɣ 1945 nɛ ɛcaɣ peeɖe nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnaɣ 1958.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Kabiyè : Alɩwaatʋ ndʋ ɛlabɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, ɛɖʋzɩ kpaɣla 403 maacɩwaa 468 mba ɛmaba yɔ pa-taa.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Kabiyè : Nɔɔyʋ tɩma maacɩwaa sakɩyɛ yaa tɩɖʋzɩ kpaɣla sakɩyɛ nɛ pɩtalɩ Bobek, ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Kabiyè : Pɩnaɣ 1995 taa lɛ, pɔtɔ caca nɛ palɩzɩ-ɩ se ɛkɛ pombo maɖʋ weyi ɛkpaɖaa yɔ Partizan wezuu caɣʋ taa.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Kabiyè : Papaɣzɩ kazandʋ nɛ ŋgee aleɣya wɩlʋʋ wena aleɣya ɛgbɛyɛ Cirque du Soleil nɖɩ ɖɩ-hɩɖɛ sɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, ɖɩlaba yɔ.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Kabiyè : Pʋwayɩ lɛ Isitanbuuli Ɛjaɖɛ symponie hendu teyaa, sɔɔjanaa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ nɛ hendu teyaa Fatih Erkoç nɛ Müslüm Gürses patɩŋ ɛ-wayɩ.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Kabiyè : Paba wayɩ lɛ, mba papaɣ nɛ pɔcɔzʋʋ pa-tɩ mba lɩnɩ aleɣya ɖɩlaɖɛ.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Kabiyè : Turikii hendu teyu halɩñɩnʋ Sezen Aksu weyi ɛ-nɔɔ wɛ leleŋ kamaɣ fɛyɩ yɔ, ɛ nɛ Italii hendu teu abalɩñɩnʋ Alessandro Safina weyi ɛ-nɔɔ wɛ fɩɩɩ nɛ Grɛɛkɩ hendu teyu Haris Alexiou palɩɩ nɛ petee hendu.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Kabiyè : Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, Turikii payaa ɛgbɛyɛ Fire of Anatolia lɩnaa nɛ papaa ʺTroyʺ.English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Kabiyè : Seya kpokpo sayʋ Peter Lenz weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 13 yɔ, ɛsɩbɩ kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ taa Indianapolis Motor Speedway.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Kabiyè : Ɛsaɣaɣ kpokpo se kɩsaa miŋ lɛ, Lenz lɩwa nɛ ɛtɔlɩ nɛ ɛ-taabalʋ seya kpokpo sayʋ Xavier Zayat kɔɔ nɛ ɛmabɩ-ɩ.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Kabiyè : Đɔkɔtɔnaa mba paawɛ seya kadaɣ taa peeɖe yɔ, pacaŋ pɔcɔnɩ e-ɖeɖe kpaagbaa nɛ pakpaɣ-ɩ powona tɛtʋ taa ɖɔkɔtɔ nakʋyʋ taa nɛ ɛsɩ peeɖe pʋwayɩ.English : Zayat was unhurt in the accident.

Kabiyè : Zayat tɩmʋ heŋ nɩɩyɩ kɛgbɛdɩsaɣ taa.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Kabiyè : Zapatero maɣzaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ liidiye tɔm wɛ ɛzɩma lɛ, ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se ʺliidiye ɖʋtʋ kɛ tɔsʋʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ, hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-tɔm cɛyaa yɔ.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Kabiyè : Đɩkatɩ kaɖɛ liidiye nʋmɔʋ taa pɩlakɩ pɩnaɣ yɔ, nɛ pɩɩsa miŋ kpem fenasɩ naalɛ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, nɛ lɛɛlɛɛyɔ tʋma sɔsɔna wena acɔŋnɩ liidiye yɔɔ yɔ apaɣzɩ hiɣu sooci.ʺEnglish : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Kabiyè : Kpɩtaʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa, Naked News susaa se kɩsɔzʋ sakɩyɛ ajɛɛ lɛɛna kʋnʋmɩŋ weyi kɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, nɛ kɩsɔzɩ ɖʋtʋ kɩfatʋ naadozo.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Kabiyè : Ɛjaɖɛ kpeekpe ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩtɛm paɣzʋʋ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ Aŋglɛɛ nɛ Japɔŋ kʋnʋŋ, lɛɛlɛɛyɔ ɖɩlɩzɩɣ ɖʋtʋ Ɛsɩpañɔɔlɩ, Itaalii kʋnʋŋ nɛ Kooree kunʋŋ taa, teelee yɔɔ, ɛntɛrnɛɛtɩ yɔɔ nɛ pɔrtaabɩlɩnaa yɔɔ.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Kabiyè : Ñʋʋ leleŋ se nabʋyʋ tɩlabɩ-m, ɛlɛ mana sɔɔndʋ lakasɩ, alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa yɔkaɣ mondoɖebɔŋ se palɩɩ yɔ.English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Kabiyè : Ɛyaa makaɣ mondoɖebɔŋ ñɩnɩŋ, ɛlɛ pataapɩzɩɣ se pɔyɔkɩ mondoɖebɔŋ ɛnɩ.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Kabiyè : Franciszek Kowal weyi ehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ ɛyɔɔdaa se : ʺPɩkɛdaa lɛ, ñɩnʋʋ nakʋyʋ yɔkɩ, nɛ papaɣzɩ lɩnʋʋ mondoɖebɔʋ.ʺEnglish : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Kabiyè : Tɩɩnzɩ haɣ ñalɩmɩyɛ nɛ soŋaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɩzɩɣ ɖoŋ nɩɩyɩ aliwaatʋ ndʋ hydrogène mʋzʋʋ pee kpɛndɩɣ ɖama nɛ pɩpɩsɩ yuŋ wondu yɔ.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Kabiyè : Lɛɣtʋ ñɩnɩyaa ɖiɣni labʋ tʋmɩyɛ se palɩzɩ menziini nakʋyʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩlɩzɩ ɖoŋ pɩtɩŋnɩ nʋmɔʋ kʋyʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ.[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Kabiyè : Ɛlɛ pɩkɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩcaɣ kaɖɛ kpem yɔ nɛ pɩkaɣ kpaɣʋ pɩnzɩ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɖɩna menziiniwaa mba pɛkpɛndɩɣ mʋzʋʋ pee yɔ pɛwɛɛ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Kabiyè : Ñɩɣtʋ ɖoŋ ñɩndʋ ɛjɔʋ kaawɛ lɩm yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɩm wɛnɩ doŋ nɩɩyɩ pɩ-yɔɔ kiŋ.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Kabiyè : Lɩm yɔɔ ɖoŋ ɛnɩ ɩlakɩ tʋmɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɩm pee wena awɛ lɩm yɔɔ yɔ ahɔŋ ɖama siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ ɛzɩma ɩhɔŋ helim pee wena awɛ a-ñʋʋ yɔɔ yɔEnglish : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Kabiyè : Lɩm pee kpɛndɩɣ nɛ ala ɛzɩ tɔnɛ nɖɩ paanaɣ lɩm yɔɔ nɛ mbʋ yebina nɛ wondu ɛzɩ ɛjɔʋ yaɣ lɩm mbʋ pɩ-yɔɔ.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Kabiyè : Kpata ŋgʋ potuuni ɖɔmbɛɛ yɔɔ yɔ kɩwɛnɩ sɩɣa ŋga kɛwɛɛnɩ kpɛɛnzɩ naalɛ nɛ hɛkʋ taa wɛɛ kulam yɔ. Kpɛnzɩ nzɩ sɩsɩɣna se kɩñɔɔnɩ ɖɔmbɛɛ camɩyɛ paa kikpilaa kɔyɔ.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Kabiyè : Ɛzɩma sɩɣa tɛɛ pikoti pazɩ yɔ, paa sɩɣa ekpiliɣni hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ yaa lɛɛkʋ yɔɔ kɔyɔ, kpɛɛŋa ŋga kotukuuni ɖɔmbɛɛ yɔ, kokotuu ɖɔɖɔ.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Kabiyè : Pɩlakɩ nɛ kpata sayʋ kɛzɩ ɛ-tɩ. Ye kpata ekpilini nɩwaŋ yɔɔ kɔyɔ, kpata sayʋ kɛzɩɣ ɛ-tɩ nɩwaŋ yɔɔ, ye kpata ekpilini nɩmɩyɛ yɔɔ, kpata sayʋ kɛzɩɣ ɛ-tɩ nɩmɩyɛ yɔɔ.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Kabiyè : Pɩsa nɛ pɛwɛɛnɩ kiɖe tɛɛ ɖoŋ lɛ, pʋpɔzʋʋ se pelesi ɖoŋ kɩfaŋ weyi pamʋ ñalɩmɩyɛ cɔlɔ yɔ.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Kabiyè : Palakɩ mbʋ alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩɣ ñalɩmɩyɛ piye cikpeɖe nɖɩ payaɣ se ʺphotonʺ yɔ.English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Kabiyè : Lɛɣtʋ ñɩnɩyaa yaɣ lakasɩ nzɩ se ʺémission stimulé de rayonnementʺ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñalɩmɩyɛ ñaŋŋ seɣtiɣ atom pee, nɛ pɩla nɛ ñalɩmɩyɛ tɛ photon mɩzɩ pa-tɩ, ye mbʋ ñamɩlɩyɛ kɛ wonuu ŋgʋ kɩmɩzɩɣ kɩ-tɩ yɔ.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Kabiyè : Kɩlɛmʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩwɩlɩɣ atom pee aɖiɣni mɩzɩɣ photon waa. Toovenim taa lɛ, photon waa wɛɛ ññɩɩ nɛ pɩkɩlɩ mba ɖɩnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Kabiyè : Halɩ photon waa wɛ ññɩɩ nɛ pɩkɩlɩ mba palabɩnɩ atom pee yɔ.English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Kabiyè : Ampuuli nimaɣ lakɩ tʋmɩyɛ ñɩɣtʋ mɩnɩŋ sakɩyɛ lɛ, kañakɩ nɛ ampuuli ɛɛtasɩɣ tʋmɩyɛ labʋ.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Kabiyè : Ye mbʋ, pɩwɛɛ se pɛlɛɣzɩ ampuuli nimaɣ ŋga. Pʋpɔzʋʋ se patɩlɩ labʋ alɩwaatʋ ndʋ paalɛɣzɩɣ ampuuli nimaɣ yɔ.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Kabiyè : Kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se peɖezi miŋ yaa pɛkpɛzɩ nimaɣ ŋga kowokini laatriki ampuuli taa yɔ.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Kabiyè : Mbʋ pʋyɔɔ yɔ laatriki ɖoŋ weyi ɩwɛ ampuuli pɔʋ ñɩmɩyɛ yɔɔ yɔ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩmabɩ-ŋ ye ŋtukuni pɔʋ taa peeɖe yaa ñɩmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ampuuli tɛɛ alɩwaatʋ ndʋ kɩwɛ pɔʋ taa peeɖe yɔ.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Kabiyè : Ñamɩyɛ tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɛzɩma pɩɖɔŋ nɛ calɩm yɛlʋʋ tomnaɣ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ ŋgʋ tɔʋnɩ calɩm tomnaɣ taa.English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Kabiyè : Calɩm lɩɣnɩ ñamɩyɛ taa lɛ, pɩɖɔŋ calɩm hosi kɩsɛɛmasɩ taa nɛ pɩɩpɩsɩɣ ñamɩyɛ taa lɛ, pɩɖɔŋ calɩm hosi kɩkpɛɛdɩsɩ taa. Calɩm hosi nzɩ sɩkɩlɩ ññɩɩ yɔ, sɩwɛ ɛzɩ kʋca hosi.English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Kabiyè : Pʋtɔma yɔ tricératops kela pɩzaɣ se asalɩ hatʋ nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ tɩŋ pilinzi nɛ lila wena awɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Kabiyè : Lɛɣtʋ ñɩniyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se Tricératops waa tɔkaɣ tɩŋ ŋgʋ payaɣ se sikaadɩ yɔ, nɛ kɩɩtɔyɩ alɩwaatʋ ndʋ payaɣ se Crétacé yɔ tɩ-taaEnglish : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Kabiyè : Tɩŋ ɛnɩ ɩwɛ ɛzɩ paʋ cikpeluu yɔ nɛ ɩwɛnɩ hatʋ ndʋ tɩwɛ awiya hulaɣ tɩyɛ nɛ tɩ-yɔɔ nɛ sɔɔ wena awɛ cʋŋ cʋŋ yɔEnglish : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Kabiyè : Tricératops pɩzaɣ se ɛtɩŋnɩ ɛ-njʋyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖoŋ yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ hatʋ pʋcɔ nɛ ɛtɔɔ tɩŋ hɔɔyɛ.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Kabiyè : Lɛɣtʋ ñɩnɩyaa lalaa ñɔyɔɔdʋʋ se tɩŋ ɛnɩ ɩwɛ sɔtʋ pɩdɩɩfɛyɩ, ye mbʋ patɩsa se dinosaure nɔɔyʋ kaatɔɔ-ɩ, paa sɔnɔ lubilubi nɛ kpɩna lɛɛna ɛzɩ kaŋgaɖɩyɛ (ɖɩlɩnɩ dinosaures waa taa) pɩzɩɣ nɛ atɔɔ tɩŋ hatʋ yaa tɩŋ pee wena awɛ sɔtʋ yɔ.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Kabiyè : Ɛzɩma Io tataa ɖoŋ hɔŋ mɔ-yɔɔ ? Ye ŋsɩŋ Io tataa waɣɖɛ yɔɔ kɔyɔ, ño-yuŋ ɛɛtalɩɣ yuŋ weyi ŋwɛnɩ Tɛtʋ yɔɔ yɔ.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Kabiyè : Ɛyʋ weyi e-yuŋ kɛ livre waa 200 (kilonaa 90) Tɛtʋ yɔɔ kɔyɔ, e-yuŋ kaɣ kɛʋ livre waa 36 (kilonaa 16) Io yɔɔ. Ye mbʋ, peeɖe ɖoŋ ɛɛhɔŋ sakɩyɛ ñɔ-yɔɔ.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Kabiyè : Wɩsɩ fɛyɩnɩ tataa waɣɖɛ ɖenɖe ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩŋ ɛzɩ Tɛtʋ yɔɔ yɔ. Wɩsɩ tɩŋa kɛ helim, miŋ nɛ plasma na.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Kabiyè : Helim tɛ kikiŋ pasɩɣ pazɩ pazɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋposuuni Wɩsɩ hɛkʋ yɔ.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Kabiyè : Pɩ-yɔɔ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ɖɩnaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcɔŋnɩ Wɩsɩ yɔ payaɣ-kʋ se photosphère pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ʺmintʋsʋʋ paɣyɛʺ.English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Kabiyè : Pɩlabɩ ɛzɩ pɩnzɩ kudokiŋ naadozo pʋwayɩ lɛ, pɩnaɣ 1610 taa, tɩɩnzɩ yɔɔ lɛɣtʋ ñɩnɩyʋ weyi ɛkɛ Itaalii tʋ Galileo Galilei ɛsɔdaa cɔnʋʋ ɛsɛñɩnɩŋ yɔɔ nɛ ɛna se Venus wɛnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ ɛzɩ fenaɣ yɔ.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Kabiyè : Wɛtʋ ndɩ ndɩ ndʋ tɩlakɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Venus (yaa Fenaɣ) hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛnɩ Wɩsɩ yɔɔ kiŋ yɔ ki-. yeke ñalɩmɩyɛ naɣ Venus wɛtʋ ndɩ ndɩ tɩwɩlɩɣ se tɔm Copernicus yɔɔdaa se lona wena awɛ tɛtʋ tɩyɛ yɔ acɔʋ Wɩsɩ nɛ ataŋ yɔ, tɩkɛ toovenimEnglish : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Kabiyè : Ɛlɛ, pɩlabɩ pɩnzɩ cabɩ pʋwayɩ lɛ, 1639 taa, tɩɩnzɩ yɔɔ lɛɣtʋ ñɩnɩyʋ Krandɩ-Pretaañɩ tʋ weyi payaɣaɣ se Jeremiah Horrocks yɔ, ɛna Venus kɩkɔm nɛ kɩɖɛɣ.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Kabiyè : Angletɛɛrɩ kaahiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ pileɖi alɩwaatʋ ndʋ papɩzaa nɛ pamʋ pɛ-ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Taneemaarkɩ kaawɛnɩ ɖoŋ yɔ.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ, pɩnaɣ 991 taa, Ethelred lʋbɩnɩ Fiikiŋ mba you mɛlɛnaa mba pɔɖɔwa nɛ pɩcɛzɩ pɩtɩŋa yɔ, ɛlɛ patɩɖɔɔ nɛ pɩcɛzɩ you mɛlɛnaa mba Guthrum kaawɛna pɩlakɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣ mbʋ yɔ.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Kabiyè : Olaf Trygvasson kaakɛnɩ you mɛlɛnaa mba pa-ñʋʋdʋ, ɛɛkɛ Nɔrvɛɛjɩ tʋ weyi ɛɛtam tamaɣ se ɛmʋʋ ɛ-ɛjaɖɛ Tanemaarkɩ mba nesi tɛɛ yɔ.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Kabiyè : Paa paawabɩ-ɩ you taa kiɖe tɛɛ kɔyɔ, pʋwayɩ Ethelred nɛ Olaf papɩzaa nɛ panɩɩnɩ ɖama, nɛ ɛlɛ pɩsɩ Nɔɔrvɛɛjɩ se ɛñaɣ pana nɛ ɛmʋ e-kewiyaɣ, ɛlɛ pɩɖɔmnɩ-ɩ pazɩ na.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Kabiyè : Hangeul kɛnɩ masɩ nzɩ si-yeke poluba se samaɣ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ paa evemiye nɖɩ. Polubi-sɩ pɩnaɣ 1444 taa Wiyaʋ Sejong (1418-1450) kewiyitu tɔɔʋ alɩwaatʋ taa.English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Kabiyè : Wiyaʋ Sejong kaakɛ wiyaʋ naanza tʋ Joseon Awiya Liɖe taa nɛ ɛkɛ awiya wena pakɩlaɣ ñam yɔ a-taa kʋɖʋm.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Kabiyè : Kiɖe tɛɛ lɛ ɛya Hangeul masɩ se Hunmin Jeongeum pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ʺmasɩ kiwiwisi nzɩ sɩmʋnaa se pawɩlɩnɩ samaɣ yɔʺ.English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Kabiyè : Pɛkɛdɩ tɔm sakɩyɛ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pɩɖɔma nɛ palɩzɩ Sanskrit yɔ. Kɛdaɣ kʋɖʋmaɣ yɔɔdʋʋ Arɩyɛɛnɩ mba palɩnɩ Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ powolo Ɛndɩ nɛ pɛkpɛndɩnɩ pa-kʋnʋŋ yɔ pɔ-tɔm.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Kabiyè : Sanskrit kɛ caanaʋ taa kʋnʋŋ nɛ kɩwɛ ɛzɩ Laatɛɛ kʋnʋŋ ŋgʋ pɔyɔɔdaɣ Erɔɔpɩ yɔ.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Kabiyè : Takayaɣ kajalaɣ ñɩŋga ŋga pasɩm ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ paama-kɛ Sanskrit taa na. Pekpeɣli Upanishads waa nɛ pɩtɛ lɛ Sanskrit paɣzɩ ɖem pɩlɩɩnɩ sɔsɔtʋ yɔɔ.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Kabiyè : Sanskrit kɛ kʋnʋŋ ŋgʋ kɩwɛ kaɖɛ nɛ kɩwɛɛ ñɩm pɩdɩɩfɛyɩ yɔ, nɛ kɩ-taa Ɛndɩ kʋnʋmɩŋ kɩfaŋ sakɩyɛ lɩnaa, ɛzɩ Erɔɔpɩ kʋnʋmɩŋ ɛzɩ Fransɩɩ nɛ Ɛsɩpañɔɔlɩ palɩɣnɩ Laatɛɛ taa yɔ.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Kabiyè : Kiyo Fransɩ yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, Caama paɣzɩ kɩ-tɩ ñɔɔzʋʋ se kɩwadɩ Krandɩ Pretaañɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ yɔɔ.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Kabiyè : Caama ya lʋbɩyɛ nɖɩ se ʺOpération Sealionʺ. Krandɩ Pretaañɩ Sɔɔjanaa lesi hɔzɩŋ sɔsɔŋ nɛ you wondu lɛɛtʋ alɩwaatʋ ndʋ pakʋyaɣ Dunkerque se pɛɖɛɛ yɔ, ye mbʋ sɔɔjanaa kaawɛnɩ ɛjandʋ siŋŋ.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Kabiyè : Ɛlɛ Krandɩ Pretaañɩ Wiyaʋ You Mɛlɛnaa kaawɛ ɖoŋ mbʋ nɛ pɩkpaɖɩ Caama You Mɛlɛnaa (ʺKriegsmarineʺ) nɛ papɩzaɣ se pɔyɔkɩ you mɛlɛnaa mba payɩ petiyaɣ Aŋgletɛɛrɩ hɔɔlʋʋ taa yɔ.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ, Wiyaʋ You Mɛlɛnaa pazɩ yem kaawɛnɩ nʋmɔŋ weyi koyindu pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ɛwadɩ pɔ-yɔɔ yɔ ɩ-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛlɛnaa sɔdɩŋ seɣaɣ sɔɔndʋ se Caama ɛsɔdaa you lɔɔɖa ɩtaakɔɔ nɛ pɔyɔkɩ-wɛ.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Kabiyè : Iyele nɛ ɖɩpaɣzɩ lɩzʋʋ ɖʋtʋ ndʋ Itaalii laba yɔ tɩ-taa. Kajalaɣ ɖeɖe lɛ, Itaalii kaakɛ Caama nɛ Japɔŋ ʺpe-neuʺ.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Kabiyè : Pɔ-sɔɔjanaa nɛ po-you mɛlɛnaa kaakɩlɩnɩ ɛjandʋ, paa paalubi mɛlɛnaa kɩfama naanza alɩwaatʋ pazɩ pʋcɔ nɛ you paɣzɩɣ kɔyɔ.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Kabiyè : Itaalii kaɖʋwa kajalaɣ ñɩŋga lɛ Afrika ajɛɛ. Pɩsa nɛ pekpi ajɛɛ ana lɛ, pzɩɩpɔzɩ-wɛ mbʋ pakpaɣnɩ pɔ-sɔɔjanaa nɛ pɛtɛzɩnɩ teŋgu yɔ, nɛ papɩzɩ pɛtɛzɩ Mediteraanee Teŋgu nɛ pawadɩ Afrika yɔɔ.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Kabiyè : Pʋyɔɔ lɛ, paɖɩzɩ Krandɩ Pretaañɩ sɔɔjanaa pɩlɩŋ nɛ pɛ-mɛlɛnaa Ejipiti ɛjaɖɛ taa. Pɩtasɩnɩ lakasɩ nzɩ lɛ, pɩtaapɔzɩ se Itaalii kpɩzɩŋ you lɔɔɖa ɩtasɩ naɖɩyɛ labʋ.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Kabiyè : Lɛɛlɛɛyɔ ɖɩyɔɔdɩ Japɔŋ tɔm. Japɔŋ kaakɛ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ɖɔɖɔ ɛzɩ Krandɩ Pretaañɩ yɔ.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Kabiyè : Suumaarɛɛwaa kɛ mɛlɛnaa mba palaba se pɔɖɔ lɩm tɛɛ yɔ, nɛ papɩzɩɣ pacaɣ lɩm tɛɛ alɩwaatʋ sakɩyɛ.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Kabiyè : Palabɩnɩ suumaarɛɛwaa tʋmɩyɛ Caama You I nɛ Caama You II taa. Alɩwaatʋ ndʋ lɛ pataaɖɔŋ lɛɛ lɛɛ paa ññɩɩ nɛ pɔtɔwaɣ hɔzɩŋ lɛ pitaawoki poliŋ.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Kabiyè : You paɣzaa lɛ, pa-taa sakɩyɛ ɖɔŋaɣ teŋgu yɔɔ, ɛlɛ papaɣzɩ radar waa lɩzʋʋ nɛ pakpaɣ ɖoŋ lɛ, pɩɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ suumaarɛɛwaa se pɔɖɔ lɩm tɛɛ nɛ pataapɩzɩ nɛ pana-wɛ.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Kabiyè : Payaɣaɣ Caama mba suumaarɛɛwaa se U-Boats. Caama mba kaawɛ niye siŋŋ pɛ-tɛ suumaarɛɛwaa saʋ nɛ pa-tʋmɩyɛ labɩnʋʋ taa.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Kabiyè : Ɛzɩma paawɛɛ niye nɛ lɩm taa sɔjanaa hɔɔlʋʋ taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, you tɛma lɛ, pataataɣ Caama mba liu se pɛwɛɛnɩ-wɛ sakɩyɛ.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Kabiyè : Ɛɛɛ ! Wiyaʋ Tutankhamun weyi payaɣaɣ nabʋyʋ taa se ʺWiyaʋ Tutʺ yaa ʺAbalɩbɩɣa Wiyaʋʺ yɔ, ɛkɛ caanaʋ taa Ejipiti mba awiya taa weyi pakɩlɩ-ɩ sɩm ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Kabiyè : Mbʋ pɩlabɩ ɖeu yɔ, pataakpaɣ-ɩ ɛzɩ ɛ-tɔm cɛyaa yɔ caanaʋ taa nɛ pataama ɛ-hɩɖɛ caanaʋ taa awiya hɩla takayɩsɩ sakɩyɛ yɔɔEnglish : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ pana ɛ-pɩlaʋ pɩnaɣ 1922 taa yɔ piyeba nɛ ɛ-hɩɖɛ sɛɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Paamɩlɩ caanaʋ taa pɩlaŋ sakɩyɛ taa wondu, ɛlɛ pɩlaʋ ŋgʋ kɩɩwɛ cɩŋgɩlɩm, patitukuni-kʋ.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Kabiyè : Wondu ndʋ paapimni Tutankamun yɔ tɩ-taa sakɩyɛ kaawɛ camɩyɛ, tɩtɩwɛɛkɩ, pɩkpɛndɩnɩ wondu kilubitu ndʋ polubini ñɩɣlɩm ñɩɣtʋ nɛ ñɩɣlɩm pɛɛ yɔ.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Kabiyè : Kpela wena a-taa wɛ pɔŋ yɔ a-lubu yeba nɛ Asiirii mba kɛɛkɛɛnaa wɛɛ hʋŋjaŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ, peseɣ lɛɛ lɛɛ nɛ pɩkɩlɩ nɛ pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ pɩkpaɖɩ nɛ pɛɖɛɛ sɔɔjanaa nɛ kɛɛkɛɛnaa lalaa yɔɔ.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Kabiyè : Ñɩma wena pɔ-tɔŋ weyi ɩwɛ patʋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ ɩtɔʋ yɔ, apɩzɩɣ nɛ atʋlɩ po-koyindinaa sɔɔjanaa ñɩɣtʋ tokonaa. Pɩtalɩ ɛzɩ pɩnaɣ 1000 mbʋ yɔ pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Krɩstʋ lɛ, Asiirii mba kɔnɩ kajalaɣ sɔɔjanaa kpaŋnaŋ caɣyaa you taa.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Kabiyè : Sɔɔjanaa kpaŋnaŋ caɣyaa kɛ sɔɔjanaa mba pacakɩ kpaŋnaŋ yɔɔ nɛ palakɩ you yɔ. Pataalubiti kpaŋnʋ yɔɔ sabʋʋ, ye mbʋ Asiirii sɔɔjanaa kpaŋnaŋ caɣyaa cakaɣ kpaŋnaŋ yɔɔ ndaakpasɩ na nɛ palakɩ you.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Kabiyè : Đɩsɩm Grɛɛkɩ politiki laɖaa, lɛɣtʋ ñɩnɩyaa nɛ wondu luɖaa sakɩyɛ. Pʋtɔma yɔ, pɔ-sɔnzɩ taa ɛyʋ weyi pakɩlɩ sɩm yɔ ɛnʋ lɛ Homère, keɣa maɖʋ yʋlʋm weyi ɛ-hɩɖɛ sɛwa yɔ, weyi elubi Grɛɛkɩ mba takayɩsɩ maʋ taa keɣsi sɔsɔsɩ naalɛ yɔ : keɣsi Iliyaadɩ nɛ Odisee.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Kabiyè : Halɩ nɛ sɔnɔ, Sophocles nɛ Aristophanes pɛkɛ aleɣya tɔm mayaa mba pa-hɩla sɛwa yɔ nɛ ɛyaa maɣzɩɣ se pa-aleɣya kɛ ɛjadɛ tɔm kɩmamatʋ taa tʋma wena akɩlɩ paɣlʋʋ yɔ a-taa naayɛ.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Kabiyè : Grɛɛkɩ tʋ lɛlʋ weyi ɛ-hɩɖɛ sɛwa yɔ lɛ akɔnta laɖʋ Pythagore, weyi pakɩlɩ-ɩ sɩm nɛ tɔm ndʋ ɛyɔɔdɩ kɩlɛmʋʋ ŋgʋ kɩwɛnɩ hɔɔlɩŋ naadozo yɔ kɩ-hɔɔlɩŋ kpɛndɩɣ yɔɔ yɔ.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Kabiyè : Akɔntanaa wɛ ndɩ ndɩ pɩlɩɩnɩ ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ Hindi kʋnʋŋ yɔ pɔ-yɔɔ. Pamaɣzɩɣ se kɩkɛ kʋnʋŋ naalɛ ñɩŋgʋ nɛ piwolo naanza ñɩŋgʋ ŋgʋ pakɩlɩɣ yɔɔdʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Kabiyè : Ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ-kʋ yɔ pa-ñʋʋ lɛɣzɩɣ ye pakalɩ yɔɔdɩsɩ cikpesi nzɩ sɩñɔtɩnɩ ɖama yaa patɩkalɩ-sɩ yɔ.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Kabiyè : Akɔntanaa wɩlɩɣ se ɛyaa ɛzɩ miliiyɔɔwaa 340 nɛ piwolo miliiyɔɔwaa 500 yɔɔdʋʋnɩ kʋnʋŋ ŋgʋ, nɛ ɛyaa sakɩyɛ ɛzɩ miliiyɔɔwaa 800 mbʋ yɔ pɩzɩɣ nɛ panɩɩ kʋnʋŋ ŋgʋ.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Kabiyè : Hindi nɛ Urdu lɩ ɖama yɔɔdʋʋ taa ɛlɛ ɩwɛ ndɩ maʋ taa ; paayɔɔdʋʋnɩ ɖama paa ɖooye pa-tʋma labʋ taa lɛ, kʋnʋmɩŋ ɛnɩ ɩ-naalɛ ɩ-yɔɔdɩyaa pɩzɩɣ nɛ panɩɣ ɖama tɔm.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Kabiyè : Pɩnzɩ mɩnɩŋ 15 waa taa mbʋ yɔ, Caama sɔnzɩ kaawɛnɩ ɖoŋ siŋŋ Ɛsɩtooni hayo kiŋ yɔɔ.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Kabiyè : Caama fadanaa nabɛyɛ ñɩnaɣ se pala nɛ Ɛsɔ ñɔtɩnɩ tɛtʋ taa ɛyaa, nɛ pʋyɔɔ lɛ polu Ɛsɩtooni kʋnʋŋ ŋgʋ pamaɣ yɔ.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Kabiyè : Palɩzɩ kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-masɩ nɛ Caama masɩ taa nɛ pɔsɔzɩ mayaɣ kʋɖʋmaɣ kanɛ ¨Õ/õ¨.English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Kabiyè : Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, tɔm pee sakɩyɛ wena pakɩndɩ Caama taa yɔ akpɛndɩ. Ñalɩmɩyɛ kaapaɣzɩ kɔm kɛlɛ.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Kabiyè : Sɔnzɩ taa lɛ, weyi ɛkaɣ lɛɣzʋʋ wiyaʋ lone taa yɔ, ɛtɛŋ sukuli kpaagbaa lɛ, ewoki sɔɔjatʋ taa.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ, Charles wobi sukuli kɩtɛzʋʋ Trinity College, Cambridge taa, nɛ ɛkpɛlɩkɩ ɛyu yɔɔ lɛɣtʋ tɔm nɛ caanaʋ taa tɛtɛɛ wondu ñɩnʋʋ tɔm, nɛ pʋwayɩ lɛ caanaʋ taa tɔm, nɛ ɛmʋ 2 :2 (sukuli takayaɣ cikpelaɣ naalɛ ŋga.)English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Kabiyè : Charles kaakɛnɩ Krandɩ Pretaañɩ Kewiyaɣ Đɩɣa taa tʋ kajalaɣ tʋ weyi ɛmʋ sukuli kɩtɛzʋʋ takayaɣ yɔ.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Kabiyè : Erɔɔpɩ tɛ Turikii (wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa Thrace yaa Rumeelii Balɩkaanɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ taa) kɛ ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ 3%.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Kabiyè : Turikii ɛjaɖɛ ɖaɣlɩkɩŋ cɛzɩ kilomɛtanaa 1600 (mi 1000) nɛ walanzɩ kɛ kilomɛtanaa 800, nɛ ɖɩwɛ kpatayɩ ɛzɩ pɔɔyʋʋ yɔ.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Kabiyè : Turikii kadaɣ pɩkpɛndɩ lɩŋgamɩŋ kɛ kilomɛtanaa kɩkaɣaa 783 562 (300 948 sq mi) nɛ pɩ-taa lɛ kilomɛtanaa kɩkaɣaa 755 688 (291 773 sq mi) wɛ Azii hadɛ kiŋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ kilomɛtanaa kɩkaɣaa 23 764 (9174 sq mi) wɛɛ Erɔɔpɩ taa.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Kabiyè : Turikii kadaɣ paɣlɩka yɔɔ lɛ, ɖɩkɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛjaɖɛ 37 ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ paɣlʋʋ yɔ, nɛ ɖɩ-paɣlɩka wɛ ɛzɩ pɛkpɛndɩ Fransɩ ɛjaɖɛ paɣlɩka nɛ Ruwayoomuunii paɣlɩka yɔ.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Kabiyè : Teŋgunaa cɔ Turikii hɔɔlɩŋ naadozo nɛ pɩ-taa : Ejee Teŋgu wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa, Teŋgu Kɩkpɛɛdʋʋ hayo kiŋ nɛ Mediteraanee Teŋgu hadɛ kiŋ.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Kabiyè : Lukizɛmbuuri wezuu caɣʋ tɔm leɖaa ɛlɛ kɩmʋ tɩ-yɔɔ wɛʋ kpaɣnɩ pɩnaɣ 1839 na.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Kabiyè : Pɛlɩzɩkɩ hɔɔlɩŋ weyi ɩwɛ sɔnɔ yɔ, ɩɩkɛ Lukizɛmbuuri hɔɔlɩŋ caanaʋ taa,ɛlɛ ɩpɩsɩ Pɛlɩzɩkɩ ñɩŋ alɩwaatʋ ndʋ lʋba se kɩwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ pɩnzɩ 1830 waa taa nɛ pɩtɛ yɔ.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Kabiyè : Lukizɛmbuuri kaañaɣ pana paa ɛzɩmtaa se kɩkɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩɩtɩnɩɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ yɔ, ɛlɛ Caama wadɩ kɩ-yɔɔ Caama You I nɛ Caama You II taa.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Kabiyè : Pɩnaɣ 1957 taa, Lukizɛmbuuri pɩsɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ sɔnɔ se Union Européenne yaa Erɔɔpɩ Nɔɔ Kʋɖʋmaɣ yɔ, ɖi-tigiɖe sɩyaa taa lɛlʋ.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Kabiyè : Drukgyal Dzong kɛ ɖoŋ lone nɖɩ ɖɩpɩsɩ njɛyɛ nɛ Buddha Ɛsɔ sɛyaa nabɛyɛ ɖɩjaɣyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Paro Egeetiye hayo kiŋ yɔ (Phondey Kɔfɩ taa).English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Kabiyè : Pɛkɛdaa se pɩnaɣ 1649 taa, Zhabdrung Ngawang Namgyel ma ɖoŋ lone nɖɩ se ɛtɔzɩnɩ ɛzɩma ɛwabɩ Tibee nɛ Mɔŋgɔɔlɩ mba sɔɔjanaa yɔ.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Kabiyè : Pɩnaɣ 1951 taa, miŋ nɩɩyɩ ñaɣaa nɛ pɩkazɩ Drukgyal Dzong wondu kiɖeɖetu natʋyʋ yeke, ɛzɩ Zhabdrung Ngawang Namgyal kɩlɛmʋʋ yɔ.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Kabiyè : Miŋ ñaɣʋ wayɩ lɛ, pɔñɔɔzɩ ɖoŋ lone nɛ pakandɩyɩ ɖɩ-yɔɔ, ɖɩkɛ Bhutan lone nɖɩ ɖɩkɩlɩɣ ɖɩhɔm ɛyaa ɖi-keɖeɣa yɔɔ yɔ.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Kabiyè : Pɩnzɩ mɩnɩŋ 18 taa Kambooji kaawɛ kɩ-cɔlɔ mba ɖoŋ tɩnaa naalɛ hɛkʋ taa, Tayɩlandɩ nɛ Vɩyɛtɩnam.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Kabiyè : Tayɩlandɩ mba wadɩ Kambooji yɔɔ tam sakɩyɛ pɩnzɩ mɩnɩŋ 18 taa nɛ pɩnaɣ 1772 taa lɛ, pɔyɔkɩ Pɩnɔm Pɛn.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Kabiyè : Pɩnzɩ mɩnɩŋ 18 kɛdɛzaɣ pɩnzɩ taa, Vɩyɛtɩnam mba ɖɔɖɔ kaawadɩ Kambooji yɔɔ.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Kabiyè : Venezuyela mba mɩnʋʋ yɔɔ lɛ, hiu nɛ lutozo fɛyɩnɩ tʋmɩyɛ, nɛ mba pɛwɛnɩ tʋma yɔ pa-taa sakɩyɛ ɩɩlakɩ komina tʋmɩyɛ naɖɩyɛ.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Kabiyè : Venezuyela mba naadozo mba palakɩ tʋmɩyɛ yɔ pɔ-yɔɔ lɛ naalɛ lakɩ lɩm ɖʋʋ tʋmɩyɛ na, nɛ ɛzɩ hɔɔlʋʋ naanza ŋgʋ mbʋ yɔ lakɩ tʋmɩyɛ tʋma wena aluki wondu yɔ a-taa nɛ hɔɔlʋʋ kagbanzɩ ñɩŋgʋ lakɩ tʋmɩyɛ haɖaʋ nʋmɔʋ taa.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Kabiyè : Venezuyela mba tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ lɛ sanzɩ tʋmɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ pɛdɩɣ sanzɩ ŋgʋ pɔñɔɔzaa yɔ, paa ɛyaa hɔɔlʋʋ kʋɖʋmʋʋ ɖeke lakɩnɩ tʋmɩyɛ sanzɩ tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ taa kɔyɔ.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Kabiyè : Ɛjaɖɛ calɩ hiɣu tɩ-yɔɔ wɛʋ lɛ, ɛzɩma Siŋgaapuuri kaawɛ lɛɣtʋ tɩŋ kaɖɩsɩ labʋ taa yɔ, pɩsɩnaa nɛ papɩsɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ Tɛtʋ ndʋ tɩkɛ tropiki Kaɖaɣ yɔ.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Kabiyè : Pɩnaɣ 1981 taa, palɩzɩ kajʋka hɛɖʋʋ Vanda Miss Joaquim se kɩkɛ ɛjaɖɛ kɩɖaʋ wonuu.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Kabiyè : Paa pɩnaɣ ŋga, Aloma fenaɣ kaatalɩɣ lɛ, kpɩna wena atɔkɩ ñɩtʋ ɛzɩ miiliyɔɔ 1,5 mbʋ yɔ kʋyʋʋ nɛ awoki hadɛ kiŋ kɛdɛɛnzɩ taa se aɖaŋ tɛŋ, alɩɣnɩ hayo kiŋ piyisi yɔɔ nɛ atɛzɩɣ Mara Pɔɔ Sɔsɔɔ.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Kabiyè : Nɛ pʋwayɩ tɛŋ sɩŋɩɣ Đomaɣ fenaɣ ñɔtʋʋ lɛ, atasɩ pɩsʋʋ hayo kiŋ ɛlɛ atɩŋɩɣnɩ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ nʋmɔʋ nɛ atasɩ tɛzʋʋ Mara pɔɔ.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Kabiyè : Serengeti egeetiye taa Serengeti Kaɖaɣ wɛɛ, Ngorongoro ɖɩzɩyɛ nɛ Masma hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lakʋ taa nandʋ wɛɛ nɛ kɩwɛɛ Tanzanii yɔ nɛ Maasai Mara mba Lone nɖɩ ɖɩwɛ Keeniya yɔ, pɛwɛ pɩ-taa.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Kabiyè : Tɔm susuu tʋma wena a nɛ lalaa pɛkpɛndɩɣ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ yɔ a-lɩzʋʋ pɔzʋʋ lɛɣtʋ kɩfatʋ nɛ kɩbɩndʋ, nɛ pɩtasɩnɩ wondu ndʋ tɩpɩ ɖama labɩnʋʋ tʋmɩyɛ taa yɔ (storyboard, video nɛ tɔm kɩnɩnɩtʋ ñɔɔzʋʋ, tɔm kɛdʋʋ, etc.)English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Kabiyè : Wondu ndʋ tɩkpɛndɩɣ nɛ tɩlakɩ tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɩ ti-lubu pɔzʋʋ se ɛyʋ ɛtasɩ maɣzʋʋ tɔm susuu ndʋ ɛcaɣ lɩzʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛkpɛlɩkɩ ɛzɩma ɛla nɛ ɛ-maɣzɩm ɛtaatɩŋ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ yɔ.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Kabiyè : Wondu ndʋ tɩkpɛndɩɣ nɛ tɩlakɩ tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɩ ti-lubu pɔzʋʋ se tʋmɩyɛ naɖɩyɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ ɩtamnɩ ɖama, ɛlɛ paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ, kɩwɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ kɩ-tɩ yɔɔ.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Kabiyè : Hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ñɩnɩŋ weyi ɩlakɩ nɛ wondu paɣlʋʋ yɔ yaa zoom yɔ ɩfɛyɩ wazaɣ lɛ se ɖenɖe ikpeɣliɣ ñalɩmɩyɛ yɔ pɩfɛyɩ kɛlɛʋ nɛ pɔŋ ɛzɩma pʋpɔzʋʋ pʋcɔ nɛ papɩzɩ pekpeɣli ñalɩmɩyɛ ɖoŋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ ɩɖɔwa nɛ pɩkɩlɩ pɔŋ weyi ikpeɣliɣ ñalɩmɩyɛ ɖoŋ ɖoli kʋyʋm yɔ.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Kabiyè : Kaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩpasɩɣ pazɩ pazɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñɩnɩŋ weyi ɩlakɩ nɛ wondu paɣlʋʋ yɔ i-luɖaa wɛɛ nɛ poluki ñɩnɩŋ weyi ɩwɛ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Kabiyè : Pɩsɩnaa nɛ zoom ñɩnɩŋ lɩzɩɣ kɩlɛmɩŋ weyi i-ɖeu wɛ ɛzɩ ñɩnɩŋ weyi ɩcɔŋnɩ lone kʋɖʋmɖɩyɛ yɔ ɩ-kɩlɛmɩŋ yɔ.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Kabiyè : Zoom ñɩnɩŋ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ lɛɣtʋ lɛ se ɛzɩma kɩlɛmʋʋ pɔʋ kuluu yɔ (seya), ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɩtɩwalɩ nɛ pɩɖɔɔ.English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Kabiyè : Piyeba nɛ zoom ñɩnɩŋ weyi ɩfɛyɩ liidiye yɔ, ɩ-tʋmɩyɛ labɩnʋʋ wɛɛ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ ñalɩmɩyɛ tɩɖɔɔ yɔ ye patɩɖʋ miŋ ñɩlɩsʋʋ yaa flash kɔyɔ.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Kabiyè : Kaɖɛ nɖɩ ɛyaa katɩɣ alɩwaatʋ ndʋ pañɩnɩɣ se paɖʋ filim nakʋyʋ DVD yɔɔ yɔ, nɖɩ lɛ overscan.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Kabiyè : Palakɩ teeleewaa sakɩyɛ se papɩzɩ nɛ pɛkɛdɩnɩ ɛyaa samaɣEnglish : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Kabiyè : Mbʋ yebina nɛ mbʋ payɩ ŋnaɣ teelee yɔɔ yɔ pɛsɛtɩ pɩ-kpɛnzɩ yɔɔ, hayo, hadɛ nɛ hɔɔlɩŋ yɔɔ.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Kabiyè : Palabɩ-kʋ se kɩlɛmʋʋ ɛpɩzɩ nɛ kɩmaɣnɩ teelee ñɩnʋʋ tɩŋa yɔɔ. Mbʋ payaɣ se overscanEnglish : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Kabiyè : Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ DVD yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkaɣ kɩ-kpɛnzɩ yɔɔ sɛtʋʋ ɖɔɖɔ, nɛ ye video tɛ tɔm kɩmamatʋ ndʋ paɖʋʋ kɩlɛmɩŋ yɔɔ yɔ tɩkɩlɩ ñɔtɩnʋʋ hadɛ kpɛŋa yɔ, paakaɣ tɩ-tɩŋa naʋ camɩyɛ.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Kabiyè : Erɔɔpɩ caanaʋ taa kuduyuŋ sɔsɔŋ wɛɛ nɛ ɩhaɣ ɛyaa lɩmaɣza pɩtɩkɛ sɔnɔ, pɩtɔzʋʋ ɛyaa ɛzɩma ɛyaa takaɣ ɖama nɛ poyouni laɣɖa se pana weyi ɛkɩlɩ ɖoŋ yɔ, kazandʋ sɔsɔtʋ labʋ nɛ kpaŋnaŋ caɣyaa mba paawɛ Arthur ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩ-yɔɔ.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Kabiyè : Paa ɛyʋ kaasɩŋ pɩnzɩ kudoku njaa hɛkʋ taa kɔyɔ, pɩɩwɛ kɛlɛʋ se ɛtɔzɩ caanaʋ taa yoŋ kɔkɔɖɛ nɛ sɔzɩŋ yɔɔ, pɩɩwɛ ɛzɩ ɛyʋ pɩzaɣ se ɛnɩɩ kpaŋnaŋ acaa taŋ habɛɛ yɔɔ nɛ eɖiɣzini sɔɔndʋ ndʋ tɩkpaɣaɣ mba paamɛlɩ pɔŋ taa yɔ.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Kabiyè : Ɛlɛ mbʋ ɖɩmaɣzɩɣ yɔ pɩkɛ toovenim na ? Ɛbɛ yɔɔ kpem pama kuduyiŋ sɔsɔŋ ? Ɛzɩma palabɩ lɩmaɣza pʋcɔ nɛ pama-ɩ ?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Kabiyè : Kirby Muxloe awiya ɖɩɣa sɔsɔɔ kɛ ɖɩɣa ɖoŋ ñɩŋga nɛ pɩkpaɖɩ awiya ɖɩɣa sɔsɔɔ toovenim taa, nɛ kɛ-wɛtʋ mʋnɩ ka-alɩwaatʋ.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Kabiyè : Paɖʋ ko-mondoɖebɔŋ ñɩnɩŋ nɛ ko-kolonzi tikpeyiti, ye pɛtɛm pa-taa nɛ poyooni-kɛ yɔ kataapɩzɩɣ se kakaɖɩna you ŋgʋ nɛ pileɖi.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Kabiyè : Kɩbaɣlʋ Hastings paɣzɩ-kʋ maʋ pɩnzɩ 1480 waa taa lɛ, ɛjaɖɛ kaawɛ laŋhɛzɩyɛ taa pazɩ nɛ pɩwɛɛ pakandɩyɩ pa-tɩ yɔɔ nɛ mɩlaa caɖaŋ cikpeŋ mba pɔcɔwaɣ nɛ palazɩɣ ɛyaa yɔ.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Kabiyè : Đoŋ kɩmaŋ wɛʋ kaakɛ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa Erɔɔpɩ ajɛɛ ñɩnaɣ se ala nɛ Erɔɔpɩ ajɛɛ kpeekpe wɛɛnɩ waɖɛ se atɔɔ kewiyitu a-maɣmaɣ a-tɩ yɔɔ yɔ.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Kabiyè : Lɩmaɣzɩyɛ kaakɛnaa se Erɔɔpɩ ajɛɛ kpeekpe ñakaɣ pana se ataayele nɛ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ kɩlɩ wɛʋ ɖoŋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ kominawaa lɛɣzaɣ agbaa wena paɖʋwa yɔ se pɩsa nɛ po-ɖoŋ wɛɛ kɩmaŋ.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Kabiyè : Ɛsɩpaañɩ wiyaʋ lone taa lɛɣzʋʋ You kɛnɩ kajalaɣ you ŋgʋ kɩ-taa tɔm kɩcɛyɩtʋ kaakɛnɩ ɖoŋ kɩmaŋ wɛʋ.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Kabiyè : Pɩkɔnɩ lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Erɔɔpɩ ajɛɛ ɖoŋ ñɩna ɩɩkaɣ tasʋʋ hiɣu kawanaɣ se ala Ɛsɔ sɛtʋ yoŋ. Ye mbʋ, Pɩnzɩ Niidozo You kaakɛnɩ you kɛdɛzaɣ ñɩŋgʋ ŋgʋ payawa se Ɛsɔ sɛtʋ you yɔ.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Kabiyè : Paɖɩzɩ Arteemiisi tɛ templo ŋgʋ kɩwɛ Efɛɛzɩ yɔ Hasɩɖɩyaɖɛ fenaɣ taa kɩyakʋ 21 wiye, pɩnaɣ 356 pʋcɔ nɛ ɖa-alɩwaatʋ talɩɣ alɩwaatʋ ndʋ Herosɩtraatɩ sɔbɩ-kʋ miŋ nɛ kɩñaɣ yɔ.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Kabiyè : Pɛkɛdaa se ɛlabɩ mbʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñɩnaɣ se ɛ-hɩɖɛ ɛsɛɛ pɩtɩŋnɩ paa nʋmɔʋ ŋgʋ lɛ kɩ-yɔɔ. Pɩwɩzɩ Efɛɛzɩ mba siŋŋ nɛ posusi se paakaɣ maʋ Herosɩtraatɩ hɩɖɛ kpa takayɩsɩ taa.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Kabiyè : Caanaʋ taa tɔm lɔŋsɩnɖʋ Strabo manɩ ɛ-hɩɖɛ pʋwayɩ, mbʋ yebina nɛ ɖɩtɩlɩ-ɖɩ sɔnɔ. Peɖezi templo ŋgʋ ɖoo kʋyʋmɛɛ wena a-taa palʋlɩ Alɛkɩsandrɩ Sɔsɔ yɔ.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Kabiyè : Alɛkɩsandrɩ kaakɛ wiyaʋ lɛ, ɛñɩnaɣ se ɛha liidiye nɛ patasɩ maʋ templo, ɛlɛ pekizi. Pʋwayɩ Alɛkɩsandrɩ sɩba nɛ pɩtɛ lɛ, patasɩ maʋ templo pɩnaɣ 323 pʋcɔ nɛ ɖa-alɩwaatʋ talɩɣ.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Kabiyè : Ñaɣ pana nɛ ne-nesi wɛɛ yɔɔɔ yɔɔɔ camɩyɛ aliwaatʋ ndʋ ŋɖiɣni mabʋ cɩmʋʋ masɩ tɩŋa yɔɔ ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ - pɩtasɩ lɛ ñaɣ pana nɛ ñe-niwee ɩtaakɩlɩ ciɣduu ɛzɩma pɩtɩpɔzɩ yɔ.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Kabiyè : Đɩnɛ ɛlɛ pɩɩkaɣ-ŋ nɩʋ sakɩyɛ. Tɔzɩ se pɩtɩcɛyɩ se ŋma cɩmʋʋ masɩ nɛ ɖoŋ sakɩyɛ se pɩsa nɛ sitili pɩkpaɖɩ ɛzɩ pɩwɛʋ piyaano yɔɔ yɔ.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Kabiyè : Akɔrdeyɔɔ yɔɔ ye ŋñɩnɩɣ se pitili camɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ŋñɩɣ hosiyu yɔɔ ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ yaa lɛɛ lɛɛ nɛ pɩkɩlɩ.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Kabiyè : Maamaaci yɔɔ tisuu kɛnɩ ɛzɩma ɛyʋ ñɩnɩɣ se ɛ nɛ nabʋyʋ pɛkpɛndɩ yaa ɛyʋ tɩlʋʋ se nabʋyʋ sɔsɔm wɛɛ yɔ, Ɛsɔ nɔɔyʋ, fezuu taa toovenim yaa Ɛsɔ.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Kabiyè : Weyi etisiɣ yɔ ɛñɩnɩɣ se etukini toovenim taa, lɩmaɣza taa yaa pɩtɩŋnɩ natʋ tɔɔ ɛsɔtʋ/ɛsɔ ɛnʋ yaa ɛsɔnaa mba.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Kabiyè : Mba pɛwɛnɩ tisuu mbʋ yɔ pañakɩ pana se pɛwɛɛnɩ wezuu caɣʋ nakʋyʋ, yaa palakɩ lakasɩ nzɩ sɩsɩɣnɩ-wɛ se pɛwɛɛnɩ pɩ-tɛ tɩlɩtʋ ndʋ yɔ.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Kabiyè : Lukizɛmbuuri wezuu caɣʋ tɔm leɖaa ɛlɛ kɩmʋ tɩ-yɔɔ wɛʋ kpaɣnɩ pɩnaɣ 1839 na.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Kabiyè : Sikh Ɛsɔ sɛtʋ lɩnɩ Ɛndɩ ɛjaɖɛ taa. Tɩlɩnɩ Pɛnjaab egeetiye taa pɩnzɩ mɩnɩŋ 15 taa, nɛ pɩkɛ Hindu mba sɔnzɩ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ kɛzɩnɩ kɩ-tɩ hɔɔlʋʋ.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Kabiyè : Sikh mba maɣzɩɣ se pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ wɛ ndɩ Hindu mba Ɛsɔ sɛtʋ, paa petisiɣ se ti-lila nɛ tɩ-sɔnzɩ lɩnɩ Hindu mba Ɛsɔ sɛtʋ taa kɔyɔ.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Kabiyè : Sikh mba yaɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ se Gurmat, Pɛnjaab kʋnʋŋ taa lɛ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ʺguru nʋmɔʋʺ. Guru kɛ Ɛndɩ mba Ɛsɔ sɛtʋ kpeekpe taa ɖʋtʋ ndʋ tɩ-tɔm cɛyaa yɔ, ɛlɛ Sikh Ɛsɔ sɛtʋ taa lɛ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-tɔm paɣzɩ pɩcɛyɩ nɛ tɩpɩsɩ Sikh mba tisuu tigiɖe.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Kabiyè : Guru Nanak (1469-1539) ɖʋnɩ Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ pɩnzɩ mɩnɩŋ 15 taa. Guruwaa nakʋ tɩŋ ɛ-wayɩ nɛ pɛlɛɣzɩɣ ɖama lone taa.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ, Pɩnaɣ 1956 Mɩsɩgʋm fenaɣ taa, pɩtakɩ lidaʋ tɔm ndʋ Krushchev kaayɔɔdaa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛjaɖɛ yɔkʋʋ paɣzɩ Polɔɔñɩ yɔ, ɖenɖe tʋmlaɖaa pɩɣyaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɔɔnasɩ taawɛɛ nɛ papasɩ liidiye nɖɩ pɛhɛyaɣ-wɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, nɛ pɩɖɛɛ pɩpɩsɩ Kɔɔministi kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ kʋyʋʋ paa le.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Kabiyè : Paa kɛdɛzaɣ ɖeɖe Krushchev etiyini you lɔɔɖa nɛ papɩsɩnɩ ɖiɣ ɖiɣ caɣʋ kɔyɔ, ɛlabɩ mbʋ pɔpɔzɩ tɔsʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ pɩ-taa nabʋyʋ, nɛ etisi se Wladyslaw Gomulka weyi ɛ-hɩɖɛ sɛwa yɔ ɛpɩsɩ Minisi Kajalaɣ Ñɩnʋ kɩfalʋ.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Kabiyè : Ɛndusi Kɛdɛɛŋa taa lɔŋsɩnɖɛ kaakɛ Ñɩɣyʋʋ Kɩsɛɛmʋʋ Wɛɛ taa lɔŋsɩnɖɛ hayo kiŋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ Ɛndɩ ɛjaɖɛ taa, nɖɩ ɖɩkpɛndɩnɩ ɖa-alɩwaatʋ taa Pakistaanɩ ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ nɛ Ɛndɩ hayo kiŋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa ageeta naayɛ nɛ Afɩganistaanɩ hayo kiŋ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa ageeta naayɛ.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Kabiyè : Lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩɖɛnɩ ɛsɩndaa Ɛndusi fɛɛʋ taa ɖenɖe ɖɩ-hɩɖɛ lɩnaa yɔ.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Kabiyè : Paa lɔŋsɩnɖaa nabɛyɛ ɩyɔɔdʋʋ se lɔŋsɩnɖɛ kaawɛ Sarasvati Pɔɔ fɛɛŋ weyi ɩwɩlɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ ɩ-taa nɛ pʋyɔɔ lɛ pʋpɔzʋʋ se payaa-ɩ se Ɛndusi-Sarasvati Lɔŋsɩnɖɛ, ɛlɛ nabɛyɛ ñayaɣ-ɖɩ se Harapaa Lɔŋsɩnɖɛ pɩlɩɩnɩ Harapaa ŋgʋ kɩkɛ ɖi-lone nɖɩ pacalɩ ɖɩ-taa tazʋʋ pɩnzɩ 1920 waa taa yɔ.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Kabiyè : Ɛzɩma Roma kewiyaɣ sɔsɔɔ kaasɔɔlɩ yoŋ labʋ yɔ, pɩsɩnaa nɛ ɖɔkɔtɔnaa tʋma ɖɛɛnɩ ɛsɩndaa.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Kabiyè : Wiyaʋ sɔsɔ Augustus paɣzɩnɩ mʋʋ ɖɔkɔtɔnaa tʋmɩyɛ, nɛ halɩ ɛɖʋ Roma Đɔkɔtɔnaa Ɛgbɛyɛ kajalaɣ ñɩnɖɛ se ɖɩla tʋmɩyɛ yoŋ wayɩ.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Kabiyè : Đɔkɔtɔnaa mba pɛkɛ yasɩyaa yɔ paasɩm ɖom kɔɔ ndɩ ndɩ, pɩkpɛndɩnɩ mɔrfɩɩnɩ ŋgʋ palɩzɩ-kʋ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ payaɣ se paavo yɔ kɩ-taa nɛ sikopolamiini ŋgʋ kɩlɩnɩ hɛrbaanɩ pee taa yɔ.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Kabiyè : Pɔkɔm nɛ papɩɩ tomnaɣ pilinzi nzɩ sɩɖazaa yɔ sɩ-sɛtʋʋ taa se paya kʋdɔndɩnaa ñʋʋ, nɛ kpɩɖɩŋ weyi pakpɩtɩɣnɩ calɩm kɩsɛɛmɩm hosi se pɩsɩnzɩ calɩm kpɛdʋʋ yɔ.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Kabiyè : Pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ taa, Roma kewiyaɣ sɔsɔɔ yeba nɛ pehiɣ kɛzɛsɩ sakɩyɛ ɖɔkɔtɔnaa lɛɣtʋ nʋmɔʋ taa nɛ pekpeɣli mbʋ ɖɩsɩm sɔnɔ yɔ pɩ-taa sakɩyɛ.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Kabiyè : Pureland tɛ origami kɛ origami ŋgʋ paɖʋ paɣtʋ se kpiyuu kʋɖʋm palakɩ kɩ-yɔɔ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa, patɩha nʋmɔʋ se pala kpiyuu kaɖɛ ñɩmbʋ ɛzɩ kpiyuu mbʋ papɩsɩ-pʋ kiŋkiɖe yɔ, nɛ kpiyuu tɩŋa wɛ lona wena awɛ kɛlɛʋ yɔ a-taa.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Kabiyè : John Smith lɩzɩnɩ-kʋ pɩnzɩ 1970 waa taa se ɛsɩnɩ kpiyiyaa mba pɛfɛyɩ niye yɔ yaa mba paaɖɔŋ camɩyɛ yɔ.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Kabiyè : Piya tɩlɩɣ ɛzɩma ɛyaa tomnaɣ tɔlɩm wɛ ndɩ ndɩ nɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛyaa wɛnɩ tomnaɣ tɔlɩm ndɩ ndɩ yɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ sɩwɛ sɩ-pɩjatʋ taa yɔ nɛ tomnaɣ tɔlɩm yɔɔ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ana awɛnɩ ɖoŋ sɩ-lakasɩ yɔɔ.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Kabiyè : Đɩkpaɣ ɛzɩ piya nzɩ sɩnawa se sɩwɛ samaɣ cikpelaɣ ŋga kɛwɛnɩ tomnaɣ tɔlɩm nabʋyʋ yɔ ka-taa nɛ pamaɣzɩɣ se samaɣ ŋga ka-taa ɛyaa ɩɩlakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ sukuli taa yɔ, alɩwaatʋ ndʋ piya nzɩ sɩtɩlɩɣ lɩmaɣza wena ɛyaa wɛnɩ si-tomnaɣ tɔlɩm samaɣ yɔɔ lɛ, sɩɩtasɩɣ tʋmɩyɛ labʋ camɩyɛ sukuli taa.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Kabiyè : MySpace kɛnɩ Etaazuuni ɛjaɖɛ taa ɛntɛrnɛɛtɩ lona wena a-hɩla kɩlɩ sɛʋ yɔ, a-taa tozo ñɩnɖɛ nɛ mba pɛwɛnɩ hɔɔlɩŋ ɖɩ-yɔɔ sɔnɔ yɔ pɛkpɛndɩ miliiyɔɔwaa 54.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Kabiyè : Sakɩyɛ kaawobi ɛntɛrnɛɛtɩ lona ana a-yɔɔ, kɔzɩ kɔzɩ mba paawɛ tɔm wɩlʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Kabiyè : Ɛntɛrnɛɛtɩ lona ana awɛnɩ wazasɩ sakɩyɛ, nɛ wazaɣ nakɛyɛ lɛ se sukuli ɖaŋ tɛ hɔɔlʋʋ lɩzʋʋ wɛ kɛlɛʋ nɛ papɩzɩɣ paɖʋ kɩ-yɔɔ blog waa, videowaa , fotonaa nɛ wondu lɛɛtʋ.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Kabiyè : Papɩzɩɣ nɛ powolo hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ kɛlɛʋ yem pɩtɩŋnɩ ɛntɛrnɛɛtɩ adɖɛɛsɩ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ, pʋyɔɔ lɛ pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛtɔzɩ kɩ-yɔɔ nɛ pɩwɛ kɛlɛʋ se sukulibiya nzɩ pɩwɛ-sɩ kaɖɛ se sɩma tɔm yaa sɩyaa tɔm pee sɩpɩzɩ nɛ sɩɖʋ adɖɛɛsɩ ŋgʋ.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Kabiyè : Papɩzɩɣ pɔñɔɔzɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ nɛ pɩwɛɛ kɛlɛʋ se pakalɩ kɩ-yɔɔ, nɛ ɖɔɖɔ lɛ papɩzɩɣ paɖʋ tɔlɩm sakɩyɛ yaa pazɩ ɛzɩ paa weyi ɛsɔɔlʋʋ yɔ.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Kabiyè : Lɩmaɣza kam pasʋʋ kʋdɔŋ ʺkɛ fɩtɩyɩm taa kʋdɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ patɩlɩɣ-kʋ nɛ lakasɩ sɔsɔsɩ naadozo ɛzɩ helu helu wɛtʋ, lɩmaɣza lebu, nɛ kpekpeka wɛtʋ yaa ɖoŋ sakɩyɛ wɛnʋʋʺ.English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Kabiyè : Kʋdɔŋ ŋgʋ kiiyeki se pataakpɛlɩkɩ tɔm, ɛlɛ pɩwɛ kaɖɛ se pɛkpɛlɩkɩ tɔm ; nɛ ʺkitukuuni piya mɩnʋʋ yɔɔ lɛ 3 yaa 5, pʋtɔma yɔ Amerika piya ɛzɩ miliiyɔɔwaa 2 mbʋ yɔ wɛnɩ-kʋʺ.English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Kabiyè : Piya nzɩ sɩwɛnɩ lɩmaɣza kam pasʋʋ kʋdɔŋ yɔ pɩwɛ-sɩ kaɖɛ se sɩka sɩ-ñʋʋ wondu ɛzɩ sukuli taa tʋma yɔɔ, ɛlɛ sɩpɩzɩɣ sɩka ñʋʋ mbʋ sɩsɔɔlɩ labʋ yɔ pɩ-yɔɔ ɛzɩ aleɣya labʋ yaa sɩcɔnɩ sɩ-tɛ dessinss animés waa mba sɩkɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ yaa sɩmaɣ tɔm loyisi nzɩ sɩfɛyɩnɩ sɩŋʋʋ masɩ yɔ.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Kabiyè : Đoŋ ɖoŋ lɛ, piya nzɩ sɩkatɩɣ tɩlasɩ sakɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ ʺsɩlakɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩkɔnɩ-sɩ kaɖɛ yɔ, sɩlakɩ you nɛ sɩkaɖɩɣnɩ ñʋndɩnaaʺ se pɩsa nɛ piseɣti sɩ-fɩtɩyɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paapɩzɩɣ peseɣti sɩ-fɩtɩyɩm pɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ weyi ɩwɛ ɖeyi ɖeyi yɩ ɩ-yɔɔ.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Kabiyè : Lɩmaɣza kam pasʋʋ kʋdɔŋ tukuuni taabalɩyɛ ndɩ ɖɩwɛ sɩ nɛ piya lɛɛsɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ piya lɛɛsɩ ɩɩnɩɣ pɩ-taa mbʋ pʋyɔɔ sɩlakɩ mbʋ yɔ yaa mbʋ pʋyɔɔ sɩyaɣ tɔm pee ɛzɩ sɩyaʋ yɔ yaa mbʋ pʋyɔɔ sɩtɩpɩɩ ɛzɩ piya lɛɛsɩ yɔ.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Kabiyè : Waɖɛ nɖɩ ɛyʋ wɛna se ehiɣ lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɛkpɛlɩkɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlɛɣzɩɣ ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ lɛ, ɖende ɛyaa hikaɣ lɔŋsɩnɖɛ nɛ pɩtalɩɣ yɔ pɩlɛɣzɩ.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Kabiyè : Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ patɩŋɩɣna nɛ patɩlɩ tɔm natʋyʋ yɔ tɩɩwɛ ndɩ. Paatasɩɣ ñɩɣʋ nɔɔyʋ yɔɔ se ɛ-maɣmaɣ ɛtɔzɩ tɔm natʋyʋ yɔɔ, ɛlɛ paa weyi pɩɩkɛnɩ-ɩ kaɖʋwa siŋŋ se ɛpɩzɩ nɛ ɛtɔzɩ tɔm ndʋ pamawa yɔ tɩ-yɔɔ.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Kabiyè : Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, Renaissance kɔnɩ lɛɣzɩtʋ siŋŋ tɔm kpɛlɩkʋʋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ susuu nʋmɔʋ taa.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Kabiyè : Tɩgbayɩŋ weyi ɩwɛ ɛyaa tɩyɛ yɔ, ɩɩtasɩɣ labʋ ɛzɩ tɩgbayɩŋ lɛɛŋ yɔ, ɩɩtasɩɣ tɩŋnʋʋ i-nesi yɔɔ nɛ ɩɖɔŋ yaa ɩkpakɩɣ yuŋ wondu yaa ɩmaɣ tɩŋ yɔɔ.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Kabiyè : Tɩgbayʋ sɔsɔ nesi nɛ ɛ-nɩŋgbaŋaɣ ɖaɣlɩkɩŋ wɛ kɩmaŋ, pɩwɩlɩɣ se ɛlakɩnɩ e-nesi tʋmɩyɛ nɛ ɛkpakɩɣ yuŋ wondu alɩwaatʋ ndʋ ɛɖɔŋ yɔ nɛ ɛñɩkɩɣ e-niwee ajɔɔ yɔɔ yɔ.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Kabiyè : Ɛyʋ nesi wɛ tobi nɛ pɩkpaɖɩ nɩŋgbaŋaɣ, nɛ sɩ-taa mɔɔ tʋʋzɩ camɩyɛ.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Kabiyè : Nesi mɔɔ wena pana tɛtɛɛ nɛ awɛnɩ pɩnzɩ miiliyɔɔwaa naalɛ nɛ piwolo naadozo mbʋ yɔ yɔ, awɩlɩɣ ɛzɩma nesi lɛɣzaa nɛ ɖiyele labʋ ɖɔnɛ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩlakɩ wondu kpaɣʋ nɛ tɩ-ñɔɔzʋʋ tʋmɩyɛ yɔ.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Kabiyè : Nabɛyɛ maɣzɩɣ se ɖoza sakɩyɛ wena ɛyaa ñakɩ pana pa-maɣmaɣ sakɩyɛ taa se poɖozi alɩwaatʋ ndʋ paaɖou siŋŋ yɔ, apɩzɩɣ nɛ anɩɩ-wɛ siŋŋ.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Kabiyè : Mbʋ pɩ-cɔlɔ wɛtʋ ndʋ tɩlɩnɩ kajalaɣ ɖeɖe lɛ se ɖoza wena palakɩ ŋgʋ paaɖou siŋŋ yɔ alakɩ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩwɛ REM hɔɔlɩŋ hɛkʋ taa yɔ, tɩɖaɣlɩ.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Kabiyè : Ye REM waa ɩtɩɖɔɔ ɖoo taa yɔ, wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ŋɖou siŋŋ nɛ ño-tomnaɣ hɛzɩɣ yɔ tɩɩtatsɩɣ ɖɔʋ nɛ pɩkɔnɩ-ŋ kaɖɛ.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Kabiyè : Pɩnɩɣ-ŋ nɩʋ mbʋ yɔ, pɩwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ ye paawɛɛ pefeziɣ-ŋ paa cɛcɛsɩ nɛɛlɛ yaa niidozo nzɩ se ŋcɔnɩ teelee yɔ.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Kabiyè : Ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ yɔ pɩlɩɣnɩ tam ɛzɩma ña-fɩtɩyɩm ñakɩ pana se ŋɖozi kpayɩ kpayɩ paa ɖoo wena yɔ[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Kabiyè : Halɩ kpaɣnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ pɩtɩɖɔmnɩ Itaalii mba camɩyɛ Afrika Hayo Kiŋ. Itaalii sʋ you taa Mɩsɩgʋm kɩyakʋ 10 wiye pɩnaɣ 1940 nɛ pɩtɩla kpɩtaʋ lɛ, Krandɩ Pretaañɩ you lɔɔɖa kpɩzɩŋ ñɩna sayaa tindimiye 11 ñɩnɖɛ yɔ wabɩ-wɛ nɛ pamʋ pɔ-cɔlɔ Liibii lone ɖoŋ ñɩnɖɛ nɖɩ payaɣ se Fort Capuzzo yɔ.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Kabiyè : Krandɩ Pretaañɩ mba pabɩ Bardiya wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ pakpa Sɔdʋʋ Lastucci weyi ɛkɛ Itaalii Sɔɔjanaa Tindimiye Hiu ñɩnɖɛ ñʋʋdʋ yɔ.English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Kabiyè : Mɩsɩgʋm fenaɣ kɩyakʋ 28 wiye, Liibii ɛjaɖɛ yɔɔ cɔnɩyʋ sɔsɔ Marshal Italo Balbo weyi paa weyi ɛmaɣzaɣ se ɛkaɣ lɛɣzʋʋ Mussolini lone taa yɔ, piyiɣdi ɛ-sɔɔjanaa maɣmaɣ nɛ pɔtɔ malɩfaa nɛ pakʋ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-tɛ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ tikaɣ Toobruki yɔ.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Kabiyè : Ɛsι-kʋliye alιwaatʋ hola-maɣzʋ kɛ paɖayɛ hɔɔlʋ taa le ɖιnaɣ hɔlιŋ ŋtι-ŋtι, sukuli piya hɔɔlʋ pιkɔɔ pιtalι sukuli kιtɛɛzʋ taa nɛ sʋsaa hɔlʋ taa nɛ pιtɛzιna kataɣ taa lιʋ nɛ ɖama falasʋ taa.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Kabiyè : Hola-maɣzʋ kɛna kaanaɣ paɖayɛ tʋmιyɛ, sιa tʋ katʋʋ ɛɖaɣʋ.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Kabiyè : Golf kɛna aleeya wena pakpakʋ ɖaʋ nɛ pama bombo cikpelu se paɖʋ kʋʋ pɔʋ taa yɔ.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Kabiyè : Pɔŋ hiu nɛ litoozo taa pamakι ɖʋʋ ɖama yɔɔ ɖama yɔɔ kɛ aleeya anɛ aɖeɖe, mpa pamakι kʋ yɔ, papasʋna pɔʋ kajala ŋkʋ nɛ powolo pɛtɛzιna hiu nɛ litoozo ŋkʋ kɛ seya taa.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Kabiyè : Maɖʋ wei ebombo waa kazι pazι yɔ, yaa ŋkpɛyɛ taa maɖaa tɛzʋna mabʋ se paakɛ waɖaa.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Kabiyè : Pamakι bombo waa mpaa ñιtʋ yɔɔ kɛna nɛ pɔʋ ñιtʋ tɛɛ nɛ kιwɛɛ ñιι nɛ payaa kʋ se ñιtʋ lιm.English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Kabiyè : Mpʋ ɖɔɖɔ ɛsιyekpena nιmɔɖɔm yeba nɛ pιwɛɛ ɛyaa ɛzι nιmɔɖɔnɛ yem yɔ: Aleeya nιmɔɖɔnɛ.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Kabiyè : Pιkɛ alιwaatʋ ŋtʋ ɛyaa kʋyʋʋ nɛ powolo lone ŋɖι ɖιwɛ ŋtι nɛ pɛtɛ kιyakιŋ kpeekpe wezu caɣʋ yɔ nɛ pɛhɛzι nɛ peleyi.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Kabiyè : Teŋgu nɔɔ, tɔm cɔlʋ ɖιcaɣyɛ nɛ haɖaa cikpema taa ɖamιŋ kɛna lona wena ɛsιyekpena mba kιla sɔɔlʋ yɔ.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Kabiyè : Yee ɛsιyekpena mba ewoba lone naɖιyι taa se panιι ɖιtaa tɔm nɛ ɖιtɛ sɔŋzι kɔyɔ, payaɣ pιιyaa mba se sɔŋzι ɛsιyekpena mba.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Kabiyè : Ɛsɩyekpena mba pɩsʋ nɛ palɩzɩ lona ŋtɩ-ŋtɩ ɛjaɖɛ naɖɩyɩ taa yaa lone kʋyʋɖɩyɛ.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Kabiyè : Anaŋsayι waa mpa pɔkɔma ɛjaɖɛ pιsʋ pañιm yɔ, pɔcɔŋgana se tʋmιyɛ taawɛ kɛlɛʋ, peyele nɛ payaa se lalaa ɛkɔɔ nɛ pasιna wɛ.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Kabiyè : Tiŋtima kɔŋga nɛ pɔsɔsʋ lalaa yɔɔ, Hampshire Pιlʋ kaanaɣ ŋkʋ nɛ tozo ŋkʋ tiya ɛyaa nasιlɛ kɛ kolonɛlι Yohanɛsι Stark nɛ Yakubu Reed (Papιsι general waa pιwaι) penesi tɛɛ.English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Kabiyè : Stark tɛɛ mba ɖaŋga hayʋ kiŋ kɛ koloŋga ŋka kawιlʋ tɛtʋ mιlaa kamaɣ yɔ.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Kabiyè : Alιwaatʋ ŋtʋ lιŋgamʋ lιyɛ lι hama pɔɔ nɔɔ yɔ hayʋ mba tɛ tɛtʋ ŋtʋ teŋgʋ cɔ-tʋ kpɛɛ nɛ pιkasι pasι se pιta yɔ, kpɛdɛɛ taa lɛ, pañιnι kaaŋ cikpena nɛ pɔtɔ hoyʋ pɛtɛ kamaɣ yɔ nɛ pιsιna ɖeŋɖe lιm falʋ yɔ, teŋgʋ nɔɔ yɔ.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Kabiyè : Gridley yaa Stark maɣza naŋgbaŋsι ɛzι mιnʋ mpʋ yɔ (mɛta waa nιιtozo) kɛ pɛɛsιŋtaa nɛ ɛpaɣ ɛñιma se nɔɔyʋ ɛtaatɔ hɔsʋ yee koyoŋdu ɛtɛcɛzι kamaɣ ŋga ɛɖʋwa yɔ.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Kabiyè : Amerika taɣmaɣ labʋ se paɖʋ huwe nadozo nɛ pala yoou hɔlɩŋ ndi ndi taa.English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Kabiyè : Sɔɔja sʋsɔ, General John Cadwalder, kaasɔlaa ɛla yoʋ nɛ ɛhu Grande Bretagne tɛ sɔɔjɩnaa pɩlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ Bordentown se pɩhewɛ ɛjaʈʋ nɛ pataa wɛ ɖoŋ.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Kabiyè : Sɔja sʋsɔ, General James Ewing, kaasɔlaa se ɛkpaɣ sɔjɩnaa 700 se pɛɖɛsɩ Trenton Ferry pɔɔ nɛ powolo pakaŋɖɩ Assunpink Creek se pokoƴɩŋtinaa sɔjɩnaa lɛlaa ɛtaa-na nɩmɔʋ nɛ palɩɩ.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Kabiyè : Sɔjɩnaa tɩkaɣ sʋsaɣ ŋga kɛwenɩ sɔjɩnaa 2400 ɖɛsɩ Trenton pɔɔ nɛ pɔɖɔɔ sɩ cɩkɔ fɛyɩ kiloomɛta naa 15 nɛ pɛtɛyɩ tɩkasɩ naalɛ, hɔlʋʋ kʋyɩmʋʋ Greene nɛ hɔɔlʋ nalɛɛ ñɩŋgʋ Sullivan se papɩsɩ palaa yoou tanaŋ cʊ.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Kabiyè : Eyaa ese sɩ kiloomɛta hɔlaɣ kʋyɩmaɣ naanza yɔɔ, seya pɩsɩ mbʋ pɩwɛ waɣsaɣ pɩtɩɩfɛyɩ nɛ ɖoŋ kpaɣʋ pɩsɩ wazaɣ pʋƴʋ kpem.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Kabiyè : Kaɣcaɣlaɣ tʋ weyɩ ɛpɩsɩɣ ese cɛcɛsɩ naalɛ yɔ, pɩpɔsʋʋ seyaa ta ɛ-wɛɛ kpekpeka nɛ tɛyɩŋ wɛtʋʋ lɛ paa alɩwatʋ ndʋ yɔɔ, pɩpɔsʋʋ paa alɩwatʋ ndʋ yɔ, ɛpɩsɩ nɛ ɛcɛyɩ ɛtɩ.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Kabiyè : Nabɛyɛ ñeseɣ ɛjaɖɛ taa yolɩm hɔlʋʋ lɛɛkʋ taa yɔ, nɛ tɔnʋʋ taa falɩsʋʋ kɔsɩkɔsɩ tomnaɣ hayɩ hɔɔlʋ taa; pɩna pɩkeŋna seya ñɔzʋʋ kɩbam.English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Kabiyè : Tɔnaʋ kʋmʋnaɣ tɔʋ ɖeke ɛpɩsɩɣ pɩha tomnaɣ mbʋ pʋpɔsʋʋ yɔ, ɛlɛ pɩsɩŋna tomnaɣ pɩtɩfɛyɩ seya ñɔɔzʋ hɔlʋʋ taa camɩyɛ.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Kabiyè : Tomnaɣ yɔɔ cɔnaɣʋ se kɛwɛɛ kpekpeka, lɩm ñɔʋ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm, nɛ tɔm nɩʋ pɩlɩnaa mbʋ mbʋ pɩpɔsʋʋ ɛyʋ se ɛla nɛ ɛwɛɛ alafɩyaa nɛ ɛɖɛɛ na ɛsɩndaa nɛ pɩsɔsɩɩ kpekpeka seya hɔlʋʋ taa.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Kabiyè : Seuu hɛkʋtaa ñɩmbʋ fɛyɩ lidiyee sakɩyɛ, ɛlɛ kaatɩlɩtʋ sakɩyɛ wɛɛ pɩlɩnaa wondu ndʋ pɩpɔsʋʋ se posuu yɔ tiƴɔɔ.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Kabiyè : Eyaa pɩsɩɣ pɛwɛkɩ lidiyee nɛ paya wondu naa nabɛyɛ ɛlɛ pɩtaa wondu sakɩyɛ ɛ-sɩŋwɛ paa ñɩɩ se pɛɖɛna ɛsɩŋdaa.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Kabiyè : Mba peseɣ yɔ papɩsɩɣ pɔsɔɔlɩ wondu na natʋyʋ ɛlɛ wondu ndu tɩɩsɩŋnɩ-wɛ paa ñɩɩ nabʋyʋ taa.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Kabiyè : Atom wɛ ɛsɩɩ piye nɖɩ ɖɩwazaɣ fɛyɩ yɔɔdʋʋ tɩgɩɖe taa.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Kabiyè : Pikee mbʋ hɔɔlasɩ yʋʋlɛɛ kpɛŋdɩ pɩtaa yɔ pɩlɩnaa Bohr yɔɔdaɣ taa hɛkʋ taa pɩyee nɖɩ lɛɛna cɔwa nɛ ata; pa;pisɩ paɣmaɣsɩna wɛ na wɩsɩ nɛ tɛtʋ, nɛ fenaɣ nɛ tɩnzɩ ŋsɩ sɩwɛ yɔ. Ezɩdaa 1.1. wɩlɩ mbʋ pɩtɔm pɔyɔtɩ cɩnɛ yɔEnglish : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Kabiyè : Piye nɖɩ ɖɩwɛ-nɩ hɔɔlɩŋ naalɛ weyi payaɣ se protons nɛ neutrons waa yɔ.English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Kabiyè : Protons waa wɛ ɛsɩɩ latrɩkɩɩ taa maŋsɩ sɩsɩɣlɩɣ abalɩ mansɩ nɛ neutrons wa ñɛwɛ sɩ ŋsɩ sɩsɩɣlɩɣ halɩ mansɩ yɔ.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Kabiyè : Pʋcɔ nɛ ŋ-cɔna kʋdɔndʋ yɔɔ lɛ, pɩpɔsʋʋ se ŋ-cɔna hɔlʋʋ taa kpɛɛɛ nɛ ŋ-tisi se cɛyɩtʋ natʋyʋ fɛyɩ pʋcɔ.English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Kabiyè : Pɩpɔsʋʋ sɛ ŋcɔna ŋa kʋdɔŋtʋ wɛtʋ nɛ pɩcɔ ŋñɔtɩnɛ-ɩ nɛ ŋcɔna se cɛyɩtʋ kaɖɛ ñɩŋtʋ natʋyʋ fɛyɩ ɖɔɖɔ.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Kabiyè : Yee ña-maɣmaɣ pʋkʋŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋ-caɣ kʋdɔndʋ sɩnʋʋ yɔ, ŋ-wɛ ŋ-tɛsʋʋ wɛkʋʋ kɩwɛɛkʋ.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Kabiyè : Ɖɩcayɛ wɩlɩɣ se taa pɩsɩʋ, sɔŋdʋ, lɩmaɣsɛ labʋʋ cɛyɩtʋ naa yɔɔ wɩlɩɣ mbʋ piyeki nɛ wɩsasɩ nɛ ɛcaŋtʋ sɩye taa s,is,iŋ nɩʋ wɛ yɔ.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Kabiyè : Lɩmaɣzɛɛ kɩdɛkɛdɛɛ kʋdɔŋ PA pilitaɣ paa kpɩtaʋ ŋgʋ, pɩɩtakɛ lɩmaɣzɛɛ kɔdɔŋ yaa sɔndʋʋ yɔɔ pepilitaɣEnglish : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Kabiyè : Mba palakɩ tʋmaa ɖoŋɖoŋ yɔ pɔpɔsaɣ sɩnaʋ taʋmaɣ ŋga katɩ tʋʋzɩ yɔ pɩlɩna wɩzasɩ nɩʋ nɛ cɛyɩtʋ wezuu caɣʋ nɛ hoɖe tʋmiyɛ labʋ.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Kabiyè : Esɩŋtaa taɣmaɣ labʋ, nɛ sɩsɩɣ kɩnaɣʋ yaa ɛsɛ.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Kabiyè : Esɛ labʋ tɛ waɖɛ wɛ ndi ndi pɩlɩna tomnaɣ pɔsʋ mbʋ yɔ pʋƴɔɔ.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Kabiyè : Matʋ ndi ndi haɣ waɖɛ ndi ndi ɖɔɖɔ, pɩwɛna toyunduu ndi ndi nɛ cayɩ cayɩ naʋ; ɖɔɖɔ lɛ, pɩpɔsʋʋ nɩmaŋ ndi ndi tɩŋʋʋ pɩlɩna ɛsɩna ɛyʋ lakɩ tʋmɩyɛ se pɩwɛ waɣzaɣ yɔ.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Kabiyè : Saɣmaɣ kena wezuu kpɩna nɛ wondu kpɛŋɖʋʋ alɩwaatʋ natʋyʋ tɛtʋ hɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Kabiyè : Alɩwaatʋ ndʋ saɣmaɣ nakɛyɛ taa ɛyaa nɩɣzɩna ɖama yɔ pɩlɩna cacasɩ nasɩyɩɩ yɔɔ yɔ, paɣhaɣ wɛ yɩɖɛ nɖɩ ɖɩwɩlɩ se palɩna ɖee kʋɖʋm.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Kabiyè : Alɩwaatʋ ndʋ saɣmaɣ taa cacasɩ wɛ ndi ndi yɔ, pɩwɩlɩ se patɩna ɖee kʋɖʋm.English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Kabiyè : Kɛɛmasɩ saɣmaɣ ɖɔŋ nɛ sɩ-ɖʋʋ yalaa alɩwaatʋ ndi ndi taa.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Kabiyè : Alɩwaatʋ ndʋ sɩyɛlɩɣ yɔ, kɛɛmasɩ saɣmaɣ ɖɔŋ ɖoo taa nɛ sɩkpɛɣlɩ nɛ sɩsɩŋɩɩ evemiye taa.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Kabiyè : Sɩ-paasɩ ɖɔŋɖɛ alɩwaatʋ ŋdʋ tɔɔnaɣ ŋga kakasaa yɔ, kapasaa. Alɩwaatʋ ndʋ tɩtaa lɛ sɩɖʋ ɖaŋtʋ nɛ sɩ-lɛɛsɩ paa evemiye nɖɩ.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Kabiyè : Paa ɖɔŋɖɛ ŋdɩ ɖɩtaa lɛ, ɖɩlakɩ ɛsɩ avema 17.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Kabiyè : Epe paɣyaɣ cell? Tɔm piyee lɩna Latin kʋnʋŋ ¨cella¨, kɩtɔbʋʋ lɛ ¨nʋmʋʋ cɩkpelu¨, nɛ pɩlɩna pɔɔyʋ cɩkpelu kpakpaa ñɩɩ wɛʋ cɔnaʋ.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Kabiyè : Pɔƴʋʋ kɛna paa wezu wonu ŋgʋ kɩ-wezu caɣʋ, nɛ paa mbʋ pɩwɛna wezu yɔ, pɩwɛɛna pɔyʋ kʋɖʋmʋʋ yaa naalɛ.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Kabiyè : Pɔyɩŋ wezu waɣzaɣ pɩtɩfɛyɩ alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔtʋʋ wezu tɔm yɔ pʋyɔ yɔɔ paɣyaɣ wɛ se nʋmɩŋ kɩmamaŋ wezu.English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Kabiyè : Holaa wɛtʋ ɖɔkʋʋ-na wezu caʋ se tomnaɣ ɛ-wɛɛ alafia pɩlɩnaa tɔm tomnaɣ kpekpe nɛ pɩyele se calɩm ɛ-ɖɔŋ camɩyɛ nɛ cɛyɩtʋ ɛtaawɛ.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Kabiyè : Tɔm ŋdʋ hola tiyɩɣ na yɔ tɩ pɩsɩɣ tɩtɩŋ tomnaɣ taa nɛ pɩsɩna tomnaɣ se kalʋna cɛyɩtʋ naa mba papɩsɩɣ pɔkɔɔ pɩwayɩ yɔɔ.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Kabiyè : Tɛʋ sʋsɔʋ cɛsɩ hɔɔlʋʋ cɩkpeluu ye paɣmaɣsɩ na tɛŋ lɛlɩŋ ɛlɛ ɛpɩsɩɣ ɛyɔkɩ pɩtɩnɛ payɩ kʋ-nʋmɔʋ taaEnglish : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Kabiyè : Tɛʋ sʋsɔʋ kpɛzɩɣ tɔŋ kɩ-nʋmɔʋ taa; kpataa naa, nɛ kʋkʋsʋʋ lɔrɛ ɛsɔtaa. Tɛŋ sʋsɔŋ naalɛ leɖɩɩ ɛsɩ ñɩtʋ naadozo.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Kabiyè : Tɛʋ sʋsɔʋ ñazɩ ñazʋʋ helim se ɛsɩ kɩlomɛta wa 480 paa ñɩyʋʋ ngʋ kɩyaɣ, mɛta wa 133 paa cɛcɛyaɣ cɩkpeɣlaɣ nga kaɣyaɣ; nɛ meta waa 300 paa ñɩyʋʋ ngʋ kɩyaɣ).English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Kabiyè : Eyaa kaapasɩ lubu nɛ palakɩnaa ñɩnɩŋ tʋmɩyɛ ɖoo pɩnsɩ ɛgbaŋ ɛgbaŋ.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Kabiyè : Elɛ kaɣjaɣlaɣ ñɩnɩŋ weyɩ pɔcɔŋna se pana polɩŋ waa mba pala ba yɔ ansaayɩ na tɛ pala tʋ pɩnsɩ 1500 ɛtɛŋɖɛ.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Kabiyè : Pɛkpɛŋdɩ ñɩnɩŋ weyɩ pɔcɔŋna se pana polɩŋ wa nɩnɩŋ weyɩ pɔcɔŋ na se panan polɩŋ naalɛ se ɛyɔ ɛpɩsɩna ɛñɔtɩna mbʋ ɛcɔŋna yɔ ɛtɩ nɛ pɩsɩ pɩpaɣlɩ.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Kabiyè : Hɩluu nɛ lɛʋ kɔŋ ɛyaa cɔlɔ wɛɣʋ tam ɛlɛ eyaa taɣmaɣ labʋ paa weyɩ ehɩɣ eɖeɖe yekɩna se ɛyaa ɛpɩsɩ nɛ pawa lɛʋ alɩwaatʋ natʋyʋ;.English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Kabiyè : Taɣmaɣ kɩbaŋga labʋ yɔɔ lɛ, eyaa sakɩyɛ kaɣ naʋ se pe-wezuu caɣʋ taa lɛ, mbʋ pɩwɛ kɛsɛɣ lɛ se kpɛŋtʋʋ nɛ taɣmaɣ labʋ.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Kabiyè : Ɛyaa sakɩyɛ ɖozuu evemiye nɖɩ ɛyaa kaɣ kpaʋ kɛ fenaɣ taa nɛ pɔ-cɔɔ ajɛya kɩfana taa yɔ ɖɩ-yɔɔ, nabɛyɛ pɔɔzʋʋ padɩ se ɛzɩɩ ɛbɛ wɛ peeɖe, lalaa ñamaɣzɩɣ se hama wondu nɛ weziŋ ndɩ ndɩ lɛɛŋ pɩzɩɣ pɩ-wɛɛ fenaɣ yaa tɩŋga nakɛyɛ taa.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Kabiyè : Ɛlɛ, yee pɩ-wɛɛ se pɩ-kaɣ labʋʋ mbʋʋ yɔ, pɩ-kaɣ leɖiɣ siŋŋ nɛ pʋcɔ pɩ-la. Tɩɩnzɩ pazɩ sɩ-mɩzɩ sakɩyɛ pɩ-yele nɛ kilometanaa ɛgbɔŋ nɛ ɛgbɔŋ yasɩ tɩɩnzɩ nzɩ sɩ-nɔtɩnɩ ɖama yɔ sɩ-hɛkɩŋ taa.English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Kabiyè : Pʋ-tɔmaa yɔ, wiɖii mɩ-sɛyɩnaa sɛyɩnaa kaɣ sɩŋgʋʋ ɛjɛɖɛ ndɩ nɛ ɖɛ-tɛtʋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nʋʋ taa nɛ pa-maɣzɩɣ pa-caanaʋ taa mba yɔɔ.English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Kabiyè : Hɔɔlɩŋ cikpeŋ ñɩɩ ñɩɩ kpɛndʋʋna nɛ pɩ-la kpɩna tomnasɩ. A-tɔkɩ tɔɔnasɩ nɛ sɩ-yɔlʋʋ a-taa. Kpɩna sakɩyɛ pɩzɩɣ a-kɛɛ lona.English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Kabiyè : Kpɩna ɖeke wɛnɩna fɩtɩɩlɩm / feteenim (ɛlɛ pɩ-tɛkɛ a-tɩŋgɛ a-wɛnɩna; ɖɩ-kpaɣnɩ zɩɩ kpakpasi nasɩyɩ, sɩ-fɛɩnɩ fɩtɩɩlɩm).English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Kabiyè : Ɖɩnaɣ kpɩnaa kedeŋga yɔɔ paa le. A-huyuu tataa, a-yaɣ lɩmm limwadaɣ taa, nɛ a-kʋyʋ ɛsɔ taa.English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Kabiyè : tomnaɣ hɔɔlaɣ kɛnɩ tomnaɣ egbeliye cikpeɖe kpaagba nɖɛ nɖɩ ɖɩ-wɛnɩ wezuu yɔ. Nɖɩɩ pa-yaɣnɩ anglisi taa se ´sell´.English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Kabiyè : Pa-kindɩ Cell kɛ Latɛ tomiye sella taa nɩ pa-nɩɣ ɖɩ-taa se ɖaŋ cikpeluu.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Kabiyè : Yee ɛyʋ ɛ-cɔŋnɩ wezuu wonduu lɔŋ ɛsɛñɩnɩŋ tɛɛ kɛyɔɔ, n´naɣ se pʋ-wɛɛ zɩɩ cacabe hɔɔlʋ yaa malɩfabɛ manɩ-dʋ.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Kabiyè : Robert Hooke, England tɛ lɔŋñɩnʋ taa cɔnɩyʋ, na tɔm maʋ kpatanaa ñɩɩ ñɩɩ waa kɛ lɔŋñɩnɩʋ taa.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Kabiyè : Paawɛɛ ɛzɩ ɖamɩŋ yɔ. Ɛnʋʋ lɛ kajalaɣ-dʋ weyi ɛ-na sim tomnaɣ egbeela yɔ.[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Kabiyè : Wondu nɛ tɩ-tambɔɔ pa-pɩzɩɣ pɔ-kpɔ wɛtʋ ndɩ ndɩ kɛ masɩ kɩɩ-lɛɛzʋʋ taa.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Kabiyè : Heelim mbʋ ansaaɩ ya-bʋ se niitorozɛɛnɩ yɔ, lɩm nitorozɛɛnɩ masɩ ɖʋɖɔɔ pʋ-wɛna. Pɩ-tɛ lɩm wɛtʋ lɩʋ ɛsɛ yɔɔ pɩkpaɖɩ ɛlɛ pɩ-tambɔɔ kaɣʋ kɛ kʋɖʋmam.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Kabiyè : Lɩm kɛnɩ kpaɣnaʋ zɩɩ lɛɛbʋ. Lɩm mayaɣ taa lɛ ɖɩ-naɣ ansaayɩ taa idorozɛɛnɩ tambɔɔ naalɛ nɛ heelim taa wezuu ñɩm mbʋ ansayɩ yaa se ɔksiizɛɛnɩ yɔ pɩ-tambɔɔyɛ kʋɖʋmɖɛɛ.English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Kabiyè : Pʋwɛnɩ tambɔɔ tɩnʋʋ kʋɖʋmam paa pɩɩ-kɛnɩ heelim, lɩm, yaa kpendelim.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Kabiyè : Toovenim se ɛsɛ yɔɔ masɩ pɩzʋʋ sɩ-lɛɛzɩ, ɛlɛ pɩ-taa masɩ wɛ si-ɖeɖe.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Kabiyè : Alɩwaatʋ kɛnɩ nabʋyʋ mbʋ pʋjɔ-ɖʋ nɛ pɩta yɔ, nɛ pɩ-taɣkʋʋna mbʋ pɩ-dɩŋgɛ ɖɩ-lakɩ yɔ, kɛlɛnɩ pɩtɛɛ nɩʋ wɛ kaɖɛ.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Kabiyè : Pɩnzɩ kutokiŋ cabɩ kɛyɔ, tɩlɩyaa Ɛsɔ kɩlaʋ taa, lɩmaɣza lɩzʋʋ nʋmʋʋ taa nɛ sukuli kɩtɛɛzʋʋ taa mba kpɛlɩkaa nɛ pa-tazɩ alɩwaatʋ tɔm taa.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Kabiyè : Ɖɩkpɛlɩkɩ alɩwaatʋ nɛ tʋ-sʋʋna-ɖʋ ɛzɩɩ mbʋ mbʋ pɩ-lakɩ ɛjɛɖɛ yɔɔ, kpaɣna mbʋ pʋ-kɔŋ yɔ, mbʋ pʋ-ɖɔŋ labʋ yɔ nɛ mbʋ pɩ-tɛmɩ ɖɛʋ yɔ pʋ-yɔɔEnglish : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Kabiyè : Alʋwaatʋ kɛnɩ ɖʋɖɔɔ ɛzɩma ɖɩ-maɣzʋʋ mbʋ pɩ-lakɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-tɛ ɖaɣlɩkɩŋ yaa pɩtɛ leɖuu.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Kabiyè : Ñɛ maɣmaɣ m-pɩzɩɣ ŋ-maɣzɩ alɩwaatʋ kɛ ŋ-kɔcɔŋna mbʋ pɩ-lakɩ yɔ pɩ-tɛm nɛ pɩ-baazʋʋ. Mbʋ pɩ-lakɩ yɔ pɩ-kɛnɩ nabʋyʋ mbʋ pɩ-tɛŋ nɛ pɩ-paɣzʋʋ ɖamayɔɔ ɖamayɔɔ yɔ.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Kabiyè : Sɔnɔ kɩdaʋ kʋnɛ yɔ, pɑ-kpakʋʋ ɔrdinatɛɛrɩnaa nɛ pɛ-lɛɛzɩɣna kɩlɛmɩŋ weyi ii-ciɣdiɣ nɛ pa-yaa-ɩ se footonaa yɔ, nɛ i-ciɣdiɣ nɛ pa-yaa-ɩ se fiilimnaa yaa fideonaa yɔ.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Kabiyè : Pa-pɩzɩɣ pa-kpa ciɣdiɣ kɩlɛmɩŋ siŋŋ siŋŋwaa kɛ ɔrdinatɛɛrɩnaa yɔɔ, kɛyɔ pɩ-tɛ kɩlɛmɩŋ kɛ pa-kɩlɩɣ lɩzɩɣ llɛɛlɛyɔ kɛ televisɔŋnaa nɛ filimnaa taaEnglish : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Kabiyè : Ɔrdiinatɛɛrɩnaa siŋŋ siŋŋwaa kɛ pa-gbaɣna miziki nɛ pe-sidiɣna nɛ pɛ-kpɛndʋʋ hendu.English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Kabiyè : Canawu ɛsi waasɩ niidozo nɛ loɖo ŋgbaɣ ŋwolo nɩɩnaza mbʋyɔ lɛ, paɣmaɣzaɣ se New Zealand ɛjaɖɛ kaɣnaɣ mba lɛ Maori caŋga taa mba, mba kʋwaynaɣ simasɩ sʋsɔsɩ ŋzi paɣyaɣwaɣ moas wa yɔ.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Kabiyè : Lmayziɛ kɔmɩ plɩnɩ wayɩ wayɩ se Maoria mba lɩna Polinesia lim yɔ lɔɖɩ sɔssɔɖɛ naɖɩ taa kɔnɛ yɔ nɛ pɔɖɔnɩ caʋ New Zealand ŋwolo ŋzini Moriori nɛ pɛkɛnɩ haɖaa gɛɛ peye.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Kabiyè : Paa pdɩwɛ ŋna yɔ, asere tom natɩyu wɩlu se Maoria mba kɛnɩ Maori ɛjaɖɛ taa ɛya caŋga ŋga kalɩni Niyuu Zelandɩ ɛjaɖɛ daa nɛ ɖwolo Chatmania hɔlɩŋ weyi ɛwɛ lɩm daa yɔ, peye paɖʋ pewezu cawʋ nɛ dɩdɩɣ caɣu paaEnglish : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Kabiyè : Ɛya nabaya katɛmɩwɛu Chathamania hɔliŋ taá nɛ pkenɩ Maori mbà mbá palɩnɩ New Zealand yɔEnglish : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Kabiyè : Paya padi hɩdɛ se Moriori mba nɛ pkonɩ nɔhɔŋɖɛ, nɛ pakʋ Moriori mba.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Kabiyè : Ɛya mba pdaɣnɩ bɛ ɖoo waasɩ nɛ waasɩ yɔ, pasɩnaɖʋ nɛ samtʋ nɛ ayɩɣya ɖoɖoŋ nɛ ɖatʋmiɛ labʋ ptɛ lɛ, peheyiɖʋ petevenim plina mbu pɛɛsɛ naɣ ɖɛjɛyitʋ nɛ ɖɛgɛgbɛtɛsasɩ yɔɔ yɔ.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Kabiyè : Ŋnɩ ɛya gɛdɩɣ pohɔŋ nɛ patʋmɛ taa tom yɔ, ŋnaɣ ɛzɩma nabaya wezou caɣu kpaziɣ yaa rʋzʋ ŋgbɛ yɔ.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Kabiyè : Ɛyɔ wezu caɣu tɩlʋ ɩyekna se ŋdɩlɩ ɛdɛ sɔŋzi, paa nɛ ɛzɩma yɔ pyekɩ nɛ ɛya tlɩ polonie ŋgbɛ taa.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Kabiyè : Pɩŋna ɛssɩŋda wobu nɛ wayi pisʋ yɔɔ lɛ, ɛya yem wa hiku nɛ patlɩ pɛŋgbɛ dɛ camiɛ laɣsɩ, ɖtʋma, nɛ mbu ɖgaɖɩɣna yɔ.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Kabiyè : Pwɛ cinɛ yɔ, ti-yɔ tʋmɩyɛ labʋ tɛ wɛtʋ nɛ ɛzima pwonɩ ɛya nɛ esɩŋda yɔ, pzinɩ pdɩfɛyɩ nɛ patisɩ pamʋ wɛtʋ kfatʋ nɛ lmaɣza kfana plina pɛdɛ cɔcɩ nɔmɔu taa.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Kabiyè : Ɛyaa mba papɩza nɛ powobɩna ɛsɩnda yɔ, pɛdɛ wezu caʋ tɔm pazɩ lɛzʋ sɔndu pɩdɩfɛyɩ, pɩtɛ nɛ pɩsɔsʋʋ tiluzu kɩfam ɛsɩndaa ɖɛnɑʋ yɔɔEnglish : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Kabiyè : Lɩmaɣza kpɛndʋʋ nʋmɔŋ kɛnɩ tɔm ñɔɔzʋʋ lɛɣtʋ nʋmɔŋ weyi ɩkpɛndɩɣ lɩmaɣza ndɩ ndɩ yaa hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ tɔm se pɩsa pehiɣ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ nɛ pɔcɔnɩ tɔm natʋyʋ ɖeɖe yɔ.[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Kabiyè : Lɩmaɣza ana a-wɛnʋʋ pɔzʋʋ se ɛyʋ ɛmaɣzɩɣ lɛɛ lɛɛ, ɛcɔlʋʋ lɩmaɣza camɩyɛ nɛ atʋʋzɩ, pɩtasɩ lɛ ɛtɩlɩ mba pɩlaba ɖeyi ɖeyi yɔ, ɛɖaɣnɩ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ lɛɣtʋ kɩbɩndʋ, ekpeɣli tɔm.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Kabiyè : Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛtɩlɩ lɩmaɣza ana a-wɛnʋʋ taa yɔ lɛ se : tɔm cosuu kɩbambʋ kʋɖʋm wɛnaa. Pɩwɛɛ se ŋmaɣzɩ tɔm cosuu naalɛ yeke yɔɔ na, pʋ-tɔbʋʋ pɩwɛ ɖeu yaa pɩfɛyɩ ɖeu.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Kabiyè : Lɩmaɣza ana a-wɛnʋʋ lɩɣnɩ lɛɣtʋ nʋmɔŋ nɛ tʋmɩyɛ labʋ ɖʋtʋ natʋyʋ cɔlɔ na.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Kabiyè : Ɛyaa mba pɛwɛnɩ lɩmaɣza ana yɔ, pamaɣzɩɣ nɛ pɩcɔlʋʋ camɩyɛ, papɩzɩɣ pɔɖɔkɩ tɔm sakɩyɛ, pɔcɔnɩ tɩlasɩ ndɩ ndɩ ɖeɖe nɛ pala lɛɣtʋ santaɖaʋnaa ndɩ ndɩ.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Kabiyè : Eyaa ɖeke kɛnɩ kpɩna wena akɩlɩ kpekpeka lɛlaa lɩmaɣza taa cɔnaʋ.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Kabiyè : Pʋtɔbʋ se ɖɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩmaɣsɩ, ɖɩkpeɣ, ɖɩtɩsɩ nɛ ɖɩtɩlɩ lɛlaa tɛ lɩmaɣzɛɛ taa.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Kabiyè : Kpekpeka ndi ndi taa lɛ, ɛyaa lɛlaa nɩʋ wɛ wazaɣ pɩtfɛyɩ. Pɩsɩ-nɩ ɖʋ se ɖɩñɔɔsɩ tɛyʋ mbʋ pɩpɩsɩ pɩwɛ hɛkʋ taa pɩlɩna lakasɩ nzɩ sɩhaɣ youu yɔ.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Kabiyè : Kpaɣ ɛzɩ yee ŋna nɔɔyʋ ɛwɛ ɛyɔkʋʋ lɛlʋ lɔrɩyɛ ñɩlʋʋ, ŋpɩsɩɣ ŋmaɣsɩ se ɛcaɣɑɣ se ɛ-mɩlɩ ɛ-lɔrɩyɛ.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Kabiyè : Pɩpɔsʋ se ɛ-tɔm hʋʋ ɛwɛ ndɩ ye elesi ɛ-lɔrɩyɛ ñɩma nɛ pɩke se ɛ-maɣmaɣ ɛ-lɔrɩyɛ ɛwɛ ɛyɔkʋʋ se ɛtʋlɩ.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Kabiyè : MRI kɛna wɛtʋ ndʋ tɩyeki paɣmaɣsɩ sɛʋ mbʋ pɩke cɩkpem (NMR) ndʋ Felix Botch (ɛlaɣkaɣ tʋmɩyɛ Standford sukuli kɩtɛzʋ taa)na pɩŋsɩ 1930 waa taa nɛ Edward Purcell (Harvard sukuli kɩtɛzʋ taa.English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Kabiyè : Sɛʋ mbʋ pɩtaa lɛ, nimasɩ fɛyɩ tɛ sɛʋ pɩhaɣ-na radio waɖɛ se pɩna radio tɛ yʋsasɩ cɩkpesɩ.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Kabiyè : Pɩnaɣ 1970 taa lɛ, Raymond Damadian ɖɔkɩta nɛ lɛɣtʋ cayʋʋ ñɩnaa nɛ ɛna kɛlɛm kɛlɛm sɛʋ kɩɖe.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Kabiyè : Pɩŋsɩ naŋza wayɩ lɛ, pɩha waɖɛ kɩfaɖɛ kedeŋ kpekpe taa pɩlɩna MRI yɔ.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Kabiyè : Pɩnaɣ 1977 taa Dr Damadian tɛma ñɩyʋ ,ngʋ kɩnaɣ ɛyʋ tomnaɣ kpekpe taa mbʋ pɩɖɔŋ yɔ maʋ nɛ ɛpɩsɩ ɛyaa-kʋ se ¨Paawakɩm kaʋ¨.English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Kabiyè : Papɩsɩ ɖɔɖɔ se padʋ se paa weyi ɛsɔlaa yɔ ɛ-pɩsɩɣ nɛ ɛkɔ ɛla tʋmɩyɛ alɩwatʋ ndʋ ɛsɔla yɔ ansayɩ ñɩtʋ ƴɔ.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Kabiyè : Pɩsɩŋna sukuli piyaa se sɩ-kpɛlɩkɩ alɩwatʋ ndʋ sɩsɔlaa yɔ nɛ ɛsɩna mbʋ sɩ-pɩsɩɣ yɔ pɩlɩna paɣtʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩyɔɔ.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Kabiyè : Ɖɔɖɔ lɛ, cɛyɩtʋ tɩɖɔ pɩlɩna alɩwatʋ ndʋ paɣhaɣ yɔ nɛ waɖɛ wɛ pɩlɩna alɩwatʋ ndʋ pa weyɩ ɛsɔla se ɛla tvɲɩyɛ (Bremer, 1998).English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Kabiyè : Intɛrnɛtɩ nɛ maɣyaɣ World Wide Web siɣna sukuli piyaa se sɩpɩsɩ sɩla mbʋ sɩñɩnɩɣ yɔ paa alɩwatʋ nɖʋ.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Kabiyè : Sukuli piyaa pɩsɩɣ ɖɔɖɔ se sɩ-cɛlɛ tʋmɩƴɛ ŋɖɩ sɩ-wɩlɩyaa pɔsɩ-sɩ yɔ paa alɩwatʋ evemiƴe taa nɛ sɩɖaŋ se pocosɩ sɩ lɔŋ, waɖɛ nɖɛ pɛfɛyɩna yɔ yee pike se powoki sukuli taa nɛ pan,i pa-wɩlɩyaa pakatɩ.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Kabiyè : Kaɣnaɣ kpɛlɩkʋ haɣ waɖɛ se paa weyɩ ɛwɛ pɛyɛ taa. Kpɛlɩkʋ wɛ ndi ndi.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Kabiyè : Mbʋ pɩwɛ lɛ se pɩteke wonuu kʋyʋmʋʋ ɛyʋ kpɛlɛkɩ. Kpɛlɛkʋ wɛtʋ lɩna weyi ɛkpɛlɩkɩ yɔɔ ɛcɔlɔ nɛ mbʋ ɛkpɛlɩkɩ yɔɔ pɩyɔɔ.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Kabiyè : Kaɣnaɣ tɛ tɩlɩtʋ nɛ la pɩtɩnɛ ñe-ɖeke nɛ tɔm wɩlɩʋ, kpɛlɩkʋʋ nɛ tele yɔɔ lɩsɩɣ tɔm tɩnɛ tɩtɛ aseɖe.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Kabiyè : ̃̃Ɖataa sakɩyɛ cɔna mbʋ mbʋ palakɩ tele taa ɖenɖe pɛkpɛlɩkɩɣ ɛyaa ɛsɩna palakɩ yaa lɛlaa lɔŋsɩɖɛ ɛlɛ ɖɩkaɣ cɔsuu yaa ɖɩkaɣ labɩnaʋ tʋmɩyɛ kaʋ.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Kabiyè : Ɖɩpɩsɩ se ɖɩɖaɣnɩ lɔrɩƴɛ ñɔzʋʋ, ɖʋɖʋ pɔmpɩ ɖɛ wayɩ, ɖɩɖɔ nɩmɔʋ se ɖɩwolo Peru tɛtʋ taa se ɖɩcɔna ŋcɛƴɛ ya ɖɩɖaɣ ɖɔcɔlɔ ñɩma ɖɛ ñɔzʋʋ.English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Kabiyè : Pɩlɩna lɩm tɛ nɩmaɣ yɔɔ lɛ, ansayɩna tɛtʋ nɛ tɛtʋ nɖʋ pɔñɔsɩ tɩŋ nɛ caɣmaɣ tɩtamaa nɛ ajɛɛ ana a-taa ñɩma wɛna internentɩ 93%.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Kabiyè : Ŋɛ tɛ agɔmaa ɖɛ yaa ɖenɖe ɛyaa mʋŋ yɔ (ye ŋcakɩ agɔmaa ɖɛ yaa nɔyʋ ɖɛ taa) wɛna wifi yaa internetɩ ñɩyʋ yɔ nɛ lona ndi ndi wɛna internetɩ yaa wifi ŋgʋ samaɣ pɩsɩɣ kowolo se kala tʋmɩyɛ yɔ.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Kabiyè : Ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, paa pɩɩcɛyɩɣ ɛyaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm piye « Eskimo » Etaazuuni ɛjaɖɛ taa yɔ, pɩɩkɛdɩɣnɩ Arkitiki mba kɔzɩ kɔzɩ mba pɛwɛ Kanadaa yɔ se payaa-wɛ nɛ hɩɖɛ nɖɩ.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Kabiyè : Pʋtɔma yɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋnɩɩ tɔm piye nɖɩ Greeland mba nɔsɩ taa, ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se agɔma ɩlabɩnɩ tɔm piye nɖɩ tʋmɩyɛEnglish : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Kabiyè : Greeland tɛtʋ taa mba yaɣ pa-tɩ se Inuyiti Kanada ɛjaɖɛ taa nɛ kalaalɛɛkɩ (pɔɖɔwa yɔ Kalaaliiti), pʋ-tɔbʋʋ se Greeland tɛtʋ taa tʋ Greeland ɛjaɖɛ taa.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Kabiyè : Agɔma kañtʋ labʋ nɛ pɔyɔ kʋyʋ tɔm fɛɩ Greenland ɛjarɛ taa. Paa tɛtʋ taa maɣmaɣ kɛyɔ, ɖelɩ nɔyu fɛyɩnɩ kɩdɛkɛdɩm lakassɩ.English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Kabiyè : Nɩkaɣ ɖeke kabɩsɩna kɛkɛni cɛyɩtʋ mba pɔñɔzɩ padɩ yɔ.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Kabiyè : Yee nɩkaɣ taa ɛwoki Greenland ɛjaɖɛ taa yɔ ( ɛtɩlɩ sɩ nɩkaɣ wɛ pɩdɩfɛyɩ ɛjaɖɛ nɛ ɖidɛ hayo kiŋ), pɩgɛnɩ kɩjɛyʋ se ɛɖɔkɩ nɩkaɣ tokonaa sakɩyɛ.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Kabiyè : Kɩyakɩŋ weyɩ ɛwɛnɩ lʋŋgʋyɛ tɛ wɛtʋ nɩ pɖɔɔ yɔ, ɛpɩsaɣ ɛkonɩ cɛyɩtʋ pɩcɛlɩnɩ ɖom yaa tɔnʋ daa alafɩa.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Kabiyè : Ɛ-kpa mɩdɩ nɛ hayo kiŋ pɔtʋʋ soŋaɣ tɛ alɩwaatʋ taa. Paa tɩɩɖɛɛzɩɣ kʋdɔŋ nakʋyʋ yɔ, tɩpɩzʋʋ tɩcɛyʋʋ ɛyaaEnglish : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Kabiyè : Alɩwatʋ ndʋ San Francisco tadɩyɛ nyɔtɩna kɩtɛ ɛsindaa ɖɛnaʋ pɩlɩɩna aleɣya nʋmɔʋ wobu, kɩtɛ tadɩyɛ wɛ ndɩ ndɩ.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Kabiyè : Tʋmɩyɛ ñɩnʋ hɔlɩŋ weyi ɛtaa tʋmɩyɛ wɛ sakɩyɛ lɛ tʋmɩyɛ siɣ siɣ ñɩma, komina, nesi tɛ liidiye tʋmɩyɛ, tadɩyɛ, nɛ aleɣya nʋmɔʋ wobu.English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Kabiyè : Ɛtɛ tɔyʋʋ minziiki taa, filim waa taa, takayɩsɩ maʋ taa nɛ ɛzakuliye sɔsɔyɛ haa waɖɛ nɛ ɛyaa sɩɩ ɛ-ɛjaɖɛ nɛ ɖɩtɛ canaʋ wondu kedeŋa kpekpe yɔɔ yɔEnglish : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Kabiyè : San Francisko ɛjaɖɛ ma aleɣya nʋmɔʋ wobu akɔmaa ɖɛsɩ sɩsɔsɩ nɛ cikpesi sakɩyɛEnglish : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Kabiyè : San Francisko ɛjaɖɛ ma aleɣya nʋmɔʋ wobu akɔmaa ɖɛsɩ sɩsɔsɩ nɛ cikpesi sakɩyɛEnglish : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Kabiyè : Walt Disney ɛjaɖɛ taa wobu wɩlɩ nʋmɔʋ sʋsɔʋ wobu pɩcɛlɩ na Amerika hɔŋ.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Kabiyè : Eyaa tɛ wobu ¨sɩsɩɣ¨ wɩlɩɣ Orlando ɛsɔdaa lɔɖɩyɛ kpaɣʋ nɛ kadaɣ sʋsaɣ taa tɩbʋ, tʋmɩyɛ labʋ Disney agɔmaa ɖɛ, alɩwaatʋ lesʋʋ pɩtala kpɩtaɣʋ Disney tɛtʋ taa nɛ ɖɛ pɩsɩʋ lakɩ kaɖɛ.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Kabiyè : Pɔyɔɔdʊʊ ¨Disney Ɛjaɖɛ taa¨ wobu lɛ, ɛyaa maɣzʋʋ se tʋmaa ana a-ɖeke palakɩ peeɖe ɛlɛ tʋmaa ndɩ ndɩ sakɩyɛ wɛɛ nɩ palakɩ peeɖeEnglish : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Kabiyè : Tikenaa mba paapɛdɩ sakɩyɛ kaŋgalaafunaa yɔɔ pɩtɩŋna anasaayɩ ñɩɩtʊ kɛlɛm kɛlɛm waa yɔɔ ɛzɩ eBay yaa Craigslist. Tikenaa mba pasʋʋnɩ wɛ kadaɣ ŋga palakɩnɩ kɛ tʋmɩyɛ cabɩ taa yɔɔ kɩyakɩŋ sakɩyɛEnglish : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Kabiyè : Pɩkee tʋmɩyɛ nɖɛ ɖɩtɔyaa samaɣ taa ɛlɛ pɩtɩha nʋmɔʋ Disney egetiye taa: papɩsɩ pɛɖɛsɩ tikee naa mba.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Kabiyè : Ye nɔɔyʋ ɛñɩnɩɣ se esiɣ kizinziku Grand Canyon (Kajalaŋa Sɔsɔɔ) nɔɔ yɔ kɔyɔ, pʋpɔzʋʋ se paha-ɩ takayaɣ ŋga kahaɣ-ɩ nʋmɔʋ yɔ.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Kabiyè : Pañɩnɩɣ se pakandɩyɩ kajalaŋa yɔɔ pʋyɔɔ paahaɣ ɛyaa sakɩyɛ nʋmɔʋ, takayɩsɩ nzɩ sɩhaɣ ɛyaa nʋmɔʋ yɔ papɩzɩɣ pamʋ-sɩ fenaɣ kajalaɣ kɩyakʋ wiye ɛlɛ pɩwɛɛ se paɖaŋ fenasɩ naanza pʋcɔ nɛ palabɩnɩ-sɩ tʋmɩyɛEnglish : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Kabiyè : Ye mbʋ, takayaɣ ŋga kahaɣ ɛyʋ waɖɛ se esiɣ kizinziku paa kɩyakʋ ŋgʋ Agoza fenaɣ taa yɔ, papɩzɩɣ pamʋ-kɛ kpaɣnɩ Kɔlaɣ fenaɣ kajalaɣ kɩyakʋ wiyeEnglish : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Kabiyè : Ɖoŋ ɖoŋ lɛ kɩyakʋ ŋgʋ pañɩtɩɣ paha nʋmɔʋ se ɛyaa ɩma pa-hɩla yɔ, ɛyaa sakɩyɛ pɔzʋʋ se powoki lona wena a-hɩla sɛwa ɛzɩ Bright Angel Campground kadaɣ ŋga kɔñɔtɩnɩ Phamtom Ranch yɔ, a-taa.English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Kabiyè : Mba pahaɣ nʋmɔʋ se pɛyɛlɩ peeɖe patɩɖɔɔ nɛ mba pɛlɛyɩɣ kɔm yɔ mba pahaɣ nʋmɔʋ.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Kabiyè : Nsaɣ lɔɖɩyɛ se ŋsu Africa hadɛ tɛtʋ naa taa, peyee ŋnaɣ peyee tɛtʋ kɔjɔka pɩsɔsɩna aleɣya nʋmɔʋ wobu nɩmaŋ.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Kabiyè : Eyʋ pɩsɩɣ ɛkpaɣ lɔrɩyɛ yem ñɩɖɛ kɔsɩkɔsɩ 4̀X4 nɛ ɛla ɛtaɣmaɣ pɩlɩnaa hɔlɩŋ weyi ɛsɔlɩ ɛtaa wobu yɔ ɛsɩna mbʋ sɩɩ 4X4 lɔrɩyɛ kɛsɛɣ pɩtɩfɛyɩ hɔlɩŋ ɛnɩ ɛtaa.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Kabiyè : Pɩtɩ pɔsɩ ɛyʋ ɛsɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛɖɔŋ ɛtaɣmaɣ labʋ yɔ se paa Africa hadɛ tɛtʋ taa wezu caɣʋ wɛ hɛɛ yɔ, ɛɖɔkʋ ɛlakaɖɩ mpʋ pɩyɔɔƴɔ, tɛtʋ lɛŋdʋ taa wezu caɣʋ wɛ haɣʋ.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Kabiyè : Visa waa lidiyee nɛ tɩlasɩ naa wɛ ndi ndi pɩlɩnaa paa tɛtʋ ndu tɩkamasɩ tɛ paɣtʋ nɛ pɩlɩnaa ɖɔɖɔ tɛtʋ ndʋ tɩtaa ŋlɩnaa yɔ.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Kabiyè : Paa tɛtʋ ndʋ nɛ tɩtɛ paɣtʋ pɩlɩnaa kpɛdɛyɛ taa tɩlasɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ wɛ lɔrɩyɛ taa yɔ.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Kabiyè : Victoria lɩm faɣlaɣ ke tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Zimbabwe wɩsɩ ɖʋɖʋyɛ, kpaɣna Livingstone kaɣmaɣ, Zambie nɛ Botswana cɔlɔ.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Kabiyè : Tɛtʋ wɛ lɩm faɣlaɣ cɔlɔ, nɛ pɩtɛ kɔjɔka hɔŋ ɛyaa, ɛlɛ tɛtʋ tɩwɛ waɣzaɣ mba pɔsɔlɩ yɛlʋʋ se pɔcɔna ɖɔɖɔ avema sakɩyɛ yɔ.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Kabiyè : Tɛʋ tɛ alɩwaatʋ taa lɛ (saŋkayɩŋ-lakɩŋ), lɩm tɛ caɣcagyaɣ kpaɣ nɛ lɩm falʋʋ ɖɔɖɔ wɛ kaɖɛ.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Kabiyè : Eyʋ ɛɖɔŋ hɔlʋ ŋgʋ, ɛwondu sɩkɩ-lɩm nɛ yee ɛɖɛsɩ koŋdɔlɩko yaa ɛɖɔŋ lɩm faɣlaɣ hɔɔlʋ taa yɔ, lɩm mɩsɩɣ ɛyaɣ.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Kabiyè : Ɖɔɖɔ lɛ, ɛsɩna mbu lɩm tɛ caɣcaɣyaɣ kpaɣ yɔ, pʋnɛ pɩyekinaa se ɛyʋ ɛwɛ ɛcɔnaa lɩm faɣlaɣ yɔ, ɛpɩsɩ ɛna polɩŋ; pɩlakɩ ɛsɛ yɔ fɩɖɩɩ.English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Kabiyè : Tutankhamun pɩlaɣʋ (KV62). KV62 pɩsɩ pɩkenaa pɩlaɣʋ ŋgʋ kɩ-tɔm kɩlɩ tɔyʋʋ yɔ fɛnʋʋ taa peye, ɛsɩna pɩnaɣ 1922, Carter na wiyaʋ evebu tɛ pɩlaɣʋ pɩwɛ ɛsɩ nabʋyʋ tɩtokɩnɩ-kʋ.English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Kabiyè : Paɣmaɣsɩ-kʋ nɛ awiyaa lɛla pɩlaŋ yɔ, Tutankhamum tɛ pɩlaɣʋ wɛ cɔnaʋ pɩkɩlɩ lɛlɩŋ mbu pʋyɔɔyɔ, kɩwɛ n̂ɩɩ nɛ ɖɔɖɔ lɛ, patɩkɩlɩ ajanaa labʋ kɩyaɣ.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Kabiyè : Yee nɔyʋ ɛsɔlaa se ɛna ebe laba sɩŋ aliwaatʋ ndʋ palɩsaɣ wiyaʋ pilimiye se pɛlɛsɩ ɖɛ yɔ, pɩɖɩsɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ñʋʋ nɛ laɣsɩ kpoyɩŋ ɖeke ɛ-pɩsɩ ɛna.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Kabiyè : Kɔjɔka wondu tatasɩ wɛʋ pɩlaɣʋ taa, powona-tʋ Cairo, Egypte wondu pɩluu taa.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Kabiyè : Akɔmaa mba pɛfɛyɩ-nɩ aliwaatʋ, pɩwɛ kɛsɛ pɩkɩlɩ yee powoba ɖe-lɛŋdɛ se pekilimi pɛsɛ yɔɔ.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Kabiyè : Phnom Krom wɛ kiloomɛta waa 12 nɛ Siem Reap tɛ hadɛ-wɩsɩ ɖʋɖʋyɛ. Paama kpaaŋ kʋnaa pɩyaɣ yaɣ pɩcɔ nɛ pɩnaɣ 900 lɩɩ. Alɩwaatʋ nɖʋ tʋtʋzina Yasovarman tɛ kewiitʋ alɩwaatʋ.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Kabiyè : Kpaŋ tɛ alɩwaatʋ fɩɖɩɩ wɛtʋ nɛ Tonle Sap tɛ lɩm mbʊ pɩkpeŋ yɔ, pɩwɛ camɩyɛ se ɛyʋ ɛpka pɩyaɣ ñʋtaa nɛ ɛcɔna.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Kabiyè : Pɩwɛ camɩyɛ se ɛyʋ ɛwolo nɛ ɛcɔna tɛtʋ tɩna nɛ ɛcaɣ kpɩyʋ sɛ ɛ-cɔna tɛtʋ yɔ, pɩwɛ kɔjɔka.English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Kabiyè : Pɩcɔ nɛ ɛyʋ pɩsɩ na ɛsʋ kpaaŋ taa, pɩpɔsʋ ɛwɛna Angkor Pass maɣyaɣ nɛ ɛtaasɔ ɖɔɖɔ ɛtɛ passport yɔ yee ɛsʋ Tonle Sap taa.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Kabiyè : Jerusalem keena Israel tɛtʋ ndʊ tɩtɩkɩlɩ walʋʋ tɛtʋ tɩnɛ taa, paa ajɛyɛ lɛna nɛ Organisation des Nations Unies ɛtɩzɩ se Israel lɛ tɛtʋ sʋsɔtʋEnglish : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Kabiyè : Tɛtʋ kɩbɩŋdʋ tɩwɛ Judee piyasɩ yaɣ sɩwɛ cɔjɔka pɩnsɩ egbaŋ egbaŋ.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Kabiyè : Tɛtʋ wɛ cɩɖɩ cɩɖɩ pɩha ɛsɔnaa mba panadozo: Juda sɔŋsɩ, Kristʋ sɔŋsɩ nɛ malɩŋ sɔnsɩ nɛ kalɩzaɣ taa caɣʋ, nɛ samtʋ, nɛ aƴɛnɛ tɛtʋEnglish : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Kabiyè : Esɩna mbʋ pike ɛsɔ sɛtʋ tɛtʋ nɛ tɛtʋ kɩbɩŋtʋ lɛ, Jerusalem wɛ aleɣya nʋmɔʋ wobu tɛtʋ sʋsɔtʋ sʋsɔtʋ taaEnglish : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Kabiyè : Jerusalem wɛna caanaʋ taa wondu nɛ tɛtʋ naa ndi ndi nɛ wondu ɖɩyaɖɛ nɛ tɔnaɣ ɖɩtɔɔ lona wona a-wɛ kpekpeka nɛ ɛyaa ɖɔʋ a-taa ɖɩɖɔ yɔ.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Kabiyè : Equateur paɣtʋ pɔsʋ se pʋcɔ nɛ Cuba-tʋ sʋʋ pɛt-tɛtʋ taa lɛ, pɩpɔsʋ se ɛwɛnɩ taɣkaɣyaɣ ŋga kaɣ-haɣyɩ waɖɛ nɛ pʋcɔ ɛsʋ ɛsɔdaa lɔrɩyɛ nɛ etii peyee ya ɛtɩŋnɩ tɛtʋ kaɣmaɣ.English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Kabiyè : Equateur tɛ mɩnɩstrɩ weyi ɛcɔŋna Equateur nɛ ajɛɛ lɛɛna patabalɩyɛ yɔ, ɛ-ñɩɩ nimbiyee kataa pʋcɔ, nɛ ɛkom ɖɔɖɔ ɖɔ paɣtʋ naa lɛndʋ.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Kabiyè : Paɖʋ paɣtʋ ŋdu se pɩpɩsɩ pɩsɩnaa ajɛɛyɛ ana a-nalɛɛ a-tɛ ɛyaa tɛ wobu nɛ kɔm.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Kabiyè : Cuba ñɩma mba pɛ-wɛnɩ America taɣkaɣyaɣ ŋga kaɣhaɣ wɛ waɖɛ se pasʋʋ America ɛjaɖɛ taa yɔ, powokɩ Equateur ɛ-jaɖɛ lonee taa caɣyʋ tʋmɩyɛ taa nɛ pɛ cɛlɩ-wɛ taɣkaɣyaɣ ŋga kaɣhaɣ wɛ wadɛ se papatasɩ wɛʋ cɛyɩtʋ natʋyʋ taa pɩlɩ-nɛ takayɩsɩ tɔm taa.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Kabiyè : Pʋpɔzuu se paa wɛyɩ ɛ-tɛ passport ɛ-tala fenasɩ lodo nɛ pɩcɔ kɩsɩ yee ɛ-caɣ ɛ-sʋ tɛtʋ taa. Pʋpɔsʋ ɖɔɖɔ se tikee ŋgʋ paa weyɩ ɛ-yakɩ yɔ, kɩwɩlɩ fenasɩ ɛsɩnaa ewoki labʋ tɛtʋ taa yɔ.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Kabiyè : Cɔʋ nɛ cɔnaɣʋ wɛ kɛsɛ yee ɛyaa ɛ-ɖɔwaa, yee ŋwɛ ñeɖeke yaa ɛwɛ naalɛ yɔ, ɛñɩnɩ nabɛyɛ ɛ-sɔsɩ mɩyɔɔ ɛ-tala nanza ya loɖo nɛ pɩtaakɩlɩ mɛ lidiyee mʋʋ.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Kabiyè : Paa mbʊ yɔ, pɩʈɩ pɔsɩ se ɛyʋ eɖoo tɔm ŋdʋ tɩyɔɔ, mbʊ pʋyɔɔ yɔ, aleɣya nʋmɔʋ woɖaa naɣ se pʋpɔsʋ se paɖʋ saŋsɩ pɔ-lɔrɛ taa.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Kabiyè : Pɩwɛsɩ pɩcɛʈɩɣ ɛyaa nɛ pɔcɔna se pɩwɛ se pɛhɛyɩ lidiyee sakɩyɛ.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Kabiyè : Machu Picchu tɛtʋ nɛ hayi yɔɔ lɛ, pʋʋ sʋsɔʋ wɛ, nɛ ɛyaa pasɩ pɔsɔlɩ kɛlɛm kɛlɛm waa kpaʋ nɛ tɛtʋ yɔkaa nɛ mbu pɩkasɩ yɔ pɩtɩfɛyɩEnglish : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Kabiyè : Ye ŋgbaɣ nɩ pdɛɛ yɔ, pouwɛ sondɔ pasɩ ptɛ lɛ, kaɣgbaɣ wɛnɩ cɛyɩtʋ pɩŋ, ɛlɛ ɛya mba pɛwɛ kaalɛtɔ nɛ tɔnʋʋ taa kpekpeka yɔ, 45 minutes talɩɣ wɛ.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Kabiyè : Poɖonɩ pɛ teŋdema ɖʋ nɩ nomoʋ, pɩsaɣ nɩ kɛjɛlŋzɩ daa lɛ, paɖu ñɩɩtʋ nɩmasɩ sé sɩtelɩ eyaEnglish : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Kabiyè : Pdobou se, pgaɣ mɩ nɩʋ pdɩfɛɩ, pyolɛ ɛɖɔki mɩnaŋ taa nɩ pɩcɛyɩ kɔzɔ kɔzɔ yolɩm dɛ awɛ daa, mbu yɔ, pbɩzɣ ni prɛ rom kɛlɛwu yemEnglish : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Kabiyè : Klɔmʋ nakʋyʋ ñɔtini ñʋ taa, pbɔzʋ si pcɛzi kʋ, kidʋkʋyi ɛlɛ kidiwaliEnglish : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Kabiyè : Teŋgu yɔɔ lɔɖiɛ daa mpiziɣ ni ŋna Galapagos ajɛya ni añitʋ, ɛsi Charles Darwin ilabu 1835 pinaɣ daa yɔEnglish : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Kabiyè : Teŋgu yɔ loɖa wena adɛziɣ Galapagos ɛjaɖɛ yo adaliɣ 60 ni paa pinɖɛ lɛ, digbaɣ ɛya si 8 ni ŋwolo ŋsini 100English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Kabiyè : Ɛya sakiyɛ paziɣ polona fayii picɔ kiyakʋ tali ( mbʋ yo, teŋgu yɔ lora suu paa tam wɛɛ sɔsɔna taa)English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Kabiyè : Pbɔsʋ se ŋtili ŋzii se tʋmilaɖʋ weyi ɛjɔlɔ mbaziɣ loniye yɔ, pbɔzina se ɛkɛna Galapagos dʋ weyɩ ɛsɩm ɛdʋmɩyɛ kalɛɛtʋ yɔ nɩ pɩdɛ ɛyʋ ɛnʋ, ɛtlɩ teŋgu yɔ lɔɖaa ndɩ ndɩEnglish : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Kabiyè : Mbɔ pwɩlɩɣnɩ kalaa se mɩdɛ cɛyɩtʋ yaa mɩtɛ kɛzaɣ lɩɣnɩ teŋgu yo lora wena sɩ akɛnɩ kbana pɛssɩnda yɔEnglish : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Kabiyè : Pɩcɔ nɩ Españɩa mba talɩ 16th century lɛ, Inca mba ɛkpa Chilli ɛjaɖɛ nɩ ɖɩhayou mba yomɩye ɛlɛ tɛtʋ ñɩma Araucania mba ( Mapuche) ɖɛwa paɣcaɣ Chilliɛjarɛ hɛkɛʋ nɩ kɩdɛ hadɛ.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Kabiyè : Mapuche mba kɛkɛ ɖɔɖɔ America dɛ kɛdɛzaɣ tɛtʋ ñɩma mba paawɛ padi yɔɔ yɔ, chilli hiɣ kidi yɔɔ wɛʋ lɛ, pabɩsɩ Españia ŋzulumiɛ ɓɛŋɖɛ.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Kabiyè : Paa Chilli ɛjaɖɛ ɛhiɣ ɖɩdɩ yɔɔ weʋ 1810 pinaɣ taa yɔ ( Napoleon dɛ yoŋ ŋdi ŋdi weyɩ eyebi Españɩa ɛjaɖɛ komna lone kpɛɖɛ pɩŋzɩ caɓɩ), ɛlɛ 1818 pnaɣ daa pawabɩ Españia piŋEnglish : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Kabiyè : Repubiliki Dominiki (Spanish: República Dominicana) kɛ Karayib mba ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkpaɣ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Hisipaniyola yɔ tɩ-hɔɔlʋʋ nɛ Hayiti ñakpaɣ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ.English : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Kabiyè : Pɩtasɩnɩ pʋŋ nɛ teŋgu nɔɔ kañɩŋa ŋga kahʋlʋmɩ camɩyɛ yɔ lɛ, ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa Erɔɔpɩ mba kajalaɣ tɛtʋ sɔsɔtʋ kɩbɩndʋ wɛɛ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ tɩwɛ Santo Domingo taa.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Kabiyè : Taino mba nɛ Karayib mba kaacalɩnɩ wɛʋ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. Karayib mba yɔɔdʋʋ Arawakaŋ kʋnʋŋ nɛ patalɩ peeɖe pɩnaɣ 10 000 pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Yesu.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Kabiyè : Ajɛɛ kɩfana ñɩnɩyaa mba palɩnɩ Erɔɔpɩ yɔ patalaa nɛ pɩla pɩnzɩ pazɩ lɛ, Ɛsɩpaañɩ ñɩma mba pɔkɔma se pamʋ ɛjaɖɛ yɔ palaba nɛ Taino mba ñʋʋ pasɩ pɩdɩɩfɛyɩEnglish : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Kabiyè : Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) kaayɔɔdaa se Ɛsɩpaañɩ ñɩma mba pɔkɔma se pamʋ ɛjaɖɛ yɔ paakʋ Tainos mba ɛzɩ 100 000 mbʋ yɔ kpaɣnɩ pɩnaɣ 1492 nɛ piwolo pɩnaɣ 1498.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Kabiyè : Jardín de la Unión. Paama lone ŋɖɩ se ɖɩkɛnɩ 17th-century dɛ pʋlʋ nakʋyʋ saɣmaɣ ɖgbeliye, loniye ŋɖɩ ɖda mam lɛ Templo de San Diego yeke koŋ pikaza.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Kabiyè : Peye pɩssa nɩ piwɛ ɛzi loniye sɔssɔɖɛ daa yɔ ni wɩssɩ nɩ ɖoo tam lɛ nabʋyʋ ɖɔŋnɩ ɖɔm beɖeEnglish : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Kabiyè : Tɔnaɣsɩ pɛdɩya nabɛyɛɛ wɛ kaɣdaɣ taa peyee pɩkazɩ nɩ danaɣ nɩ pwokɩ wssɩ ɖʋ lɛ, yondu teya lakɩ aleya hɛkʋda gazebo taa.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Kabiyè : Callejon del Beso (Alley of the kiss). Sɔlɩm ɛsso zɛyɛ naɖɩɛ wɛ ɖeŋɖe teŋdema naalɛ possi ɖama ni hɛyaɣ ɛsi paakɛdini 69 centimeters yo.English : For a few pennies some children will tell you the story.

Kabiyè : Ŋñita ni ŋhɩɣ pɩya lidiye pɔyɔssɩ nassɩyɛ pasɩ yɔ, sɩgɛdiɣŋ tɔm ŋdʋ.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Kabiyè : Bowen Island gɛnɩ kɩyaku kʋyʋmʋ kɔzɔɖɔ tɛm dɛ yɛlʋ, nɩ yɛlʋ mɓʋ pdaa lɛ ansayi kpɩyɩŋ sau wɛ, ɖama katʋʋ, faɖɛ na daa woɓu, tɔkɩyɛ, nɛ pdassɩ pɩyɔɔ.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Kabiyè : Ɛya mba pɛwɛ Hwe Sound gɛ Vancouver cɔlɔ, nɩ pzɖe wobu wɛ kɛlʋ yem plɩna lɩm yɔɔ loɖa tɛ tɔmɩyɛ labu yɔɔ kaɣkaɣmaɣ Granville Island kɛɛ Vancouver tɛtʋ hɛkʋda.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Kabiyè : Mbaa nɩ pɔzɔlɩ awayɩ ameya tɔm yɔ, teŋgu ni essoda paklɔmʋ wɛ feveɖe.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Kabiyè : Wondu wɛ liidiye Wisitɩlɛɛrɩ (ŋkʋyɩnɩ Vankuvɛɛrɩ ŋɖɔŋ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋm nɛ hɔɔlʋʋ pʋcɔ ŋtalɩ peeɖe), ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ sɩm tɛtʋ ndʋ pɩlɩɩna ajɛya kɩgbɛndʋʋ aleɣya wena paalabɩ peeɖe pɩnaɣ 2010 taa yɔ.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Kabiyè : Nikaɣ alɩwaatʋ taa lɛ, ɩfanɩ sikii aleɣya wena palakɩ Amerika nɛ hayi kiŋ yɔ a-taa wena akpaɖaa yɔ, nɛ soŋaɣ alɩwaatʋ taa lɛ ɩmaɣzɩ pʋʋ taa cɛɛcɛ saʋ nɛ ɩna.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Kabiyè : Pɩwɛɛ se ŋwolo nɛ paha-ŋ waɖɛ lɔŋ pʋcɔ. Pɩwɛɛ se paha-ŋ waɖɛ pʋcɔ nɛ ŋhɩnɩ Sirena tɛtʋ taa.English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Kabiyè : Sirena ɖeke kɛnɩ laŋ yɔɔ kandɩyʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ ɖɩzʋyɛ nɛ tɔɔnasɩ nzɩ sɩwɛ miŋ yɔ, pɩtasɩna kizinzikiŋ lɛ. Lewoona, Saŋ Pedriyoo nɛ Losi Patoosi, kizinzikiŋ ɖeke pahaɣ, tɔɔnaɣ fɛyɩ.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Kabiyè : Laŋ yɔɔ kandɩyʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Puyertoo Jiimenɛɛzɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩha waɖɛ kaɖaɣ yɔɔ, ɛlɛ paatisiɣ takayɩsɩ nzɩ pamʋʋna liidiye menziiniwaa taa yɔ.English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Kabiyè : Kaɖɩsɩ tʋmɩyɛ (nɖɩ payaɣ se MINAE yɔ), pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩtalɩ lɛ, ɖɩɩhaɣ kaɖaɣ yɔɔ waɖɛ takayaɣ nɛ pɩcɛzɩ fenaɣ kʋɖʋmaɣ.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Kabiyè : Tʋmɩyɛ nɖɩ payaɣ se KɔfɩNɛɛtɩ Ɛl Sɔɔlɩ yɔ, ye ɛyʋ ɛsɔɔlaa se ɛñɩɣ kaaʋ evemiye kʋɖʋmɖɩyɛ tɛ wɛsʋʋ takayaɣ yɔɔ kɔyɔ, ɖɩmʋʋ-ɩ liidiye Dɔɔlaarɩwaa 30 yaa 10. Ye ŋsɔɔlaa se ŋnɩɩ pɩ-taa nɛ pɩkɩlɩ yɔ, wolo pɛ-tɛ ɛntɛrɩnɛtɩɩ lone Korikoovado yɔɔ.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Kabiyè : Kuuki lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩtam nɔɔ faaa nɛ Nuvɛɛlɩ-zelandɩ yɔ, nɛ tɩwɛ Polineezii, Pasiifiki nɛ hadɛ kiŋ teŋgu sɔsɔʋ hɛkʋ taa.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Kabiyè : Pɩkɛ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ kɩgbɛndʋʋ mbʋ pɩ-taa wɛ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ɛzɩ 15 mbʋ yɔ, mbʋ papɩzɩɣ patayɩ-pʋ teŋgu sɔsɔʋ walanzɩ mbʋ pɩtalɩɣ kilomɛtawaa miilliyɔɔwaa 2.2 mbʋ yɔ tam nabʋlɛ.English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Kabiyè : Ɛzɩma lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ nɛ Hawayii pɛwɛnɩ alɩwaatʋ kɩgbɛndʋʋ kʋɖʋmʋm yɔ, ɛyaa kpakɩɣ-tʋ ɛzɩ ¨Hawayii nɛ pɩ-tɛɛ kiŋ tɛtʋ¨ yɔ.English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Kabiyè : Paa kɩwɛ ŋñɩɩ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, kɩtɔzʋʋ-ɖʋ ɛzʋtʋyaa mba pekilimi Hawayii yɔɔ yɔ, pʋcɔ nɛ pamaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ, ɛsɩyɛgbena agɔma ɖɩsɩ nɛ ɛsɩndaa wobu lɛɛbʋ taatɩɩwɛda lɛ.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Kabiyè : Kuuki lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ fɛyɩna tɛtʋ sɔsɔtʋ, ɛlɛ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndɩ ndɩ 15 wɛna tɩ-taa. Pɩ-taa ndʋ tɩkpaɖaa yɔ lɛ Raarotɔŋga nɛ Ayiitutaakii.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Kabiyè : Sɔnɔ, ñɩm ajɛya taa, agɔma ɖɩsɩ taa kuduyiŋ weyi ɩkpaɖɩ ɖeu yɔ, ɩ-pɛdʋʋ pɩsɩ ajana pʋyʋ.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Kabiyè : Yee mbʋ agbaa wena akɛ B&B waa yɔ, alʋkɩnɩ ɖama kɔzɩ kɔzɩ hɔɔlɩŋ naalɛ taa : kuduyuu yɔɔ nɛ sɔntɔ yɔɔ.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Kabiyè : Pʋyɔɔ lɛ, agbaa wena akɩlɩ weewee hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ a-taa, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna hɛzɩyɛ kaɖʋnaa mba pakaɖaa yɔ, pɩtɩla sumɖe nɖɩ palabɩna nesi yɔ yaa kaɖʋ kɩbɩnʋʋ nakʋyʋ.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Kabiyè : Sɔntɔ taa, papɩzɩɣ paɖʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa anaam tɔɔnasɩ, yaa tɔɔnasɩ nzɩ pakɩlɩɣ pɛdʋʋ agɔma ɖɩɣa ŋga ka-taa yɔ.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Kabiyè : Hɔɔlʋʋ ŋgʋ palakɩna tʋmɩyɛ yɔ, kɩpɩzɩɣ kɩkɛ caanaʋ taa kuduyuu kɩbɩnʋʋ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩ-taa wɛ wondu kɩbɩndʋ ndɩ ndɩ yɔ, kajasɩ nzɩ pɔñɔɔzɩ-sɩ camɩyɛ yɔ, nɛ lɩm yaʋ pɔʋ.English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Kabiyè : Se ɛyʋ ɛkpa ɛ-maɣmaɣ ɛ-lɔɔɖɩyɛ taa nɛ ewolo nʋmɔʋ ɖooo poliŋ taa lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa, pɩkɛ mbʋ pɩwɛ kɛlɛʋ nɛ ɛyaa sɔɔlɩ pɩ-labʋ yɔ.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Kabiyè : Ɛzɩ pɩwɛʋ ndɩ nɛ lɔɔɖa sɔsɔna yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ñɔ-lɔɔɖɩyɛ saʋ tɛmɩ-ŋ malɩnaʋ, nɩ ŋsɩm ɖi-ɖoŋ kamaɣ.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Kabiyè : Kizinziku siɣu ɛyʋ lɛlʋ tɛtʋ yɔɔ yaa tɛtʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ taa, paa tɩpaɣlɩ ɛzɩma yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhɔ kɩdɛkɛdaa nabɛyɛ lɩmaɣza kɛlɛʋ yem.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Kabiyè : Tobi lɛ, ña-maɣmaɣ ñɔ-lɔɔɖɩyɛ saʋ kɛnɩ nʋmɔʋ kɩbaŋgʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ŋwolo nɔmɔʋ habɩyɛ yɔɔ, ɛlɛ pɩɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ¨ŋsiɣ kizinzikiŋ¨.English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Kabiyè : Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla kizinziku ñɔ-lɔɔɖɩyɛ taa yee ŋwɛnɩ lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛnɩ nɔnɔsɩ nɛ pohuuzi ɖɩ-ñʋʋ taa yɔ, nɖɩ ɖɩkʋyaa yɔ, lɔɔɖɩyɛ kɩɖaɣlɩyɛ yaa lɔɔɖɩyɛ nɖɩ papɩzɩɣ nɛ pekpiyi ɖi-kpelasi yɔ.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Kabiyè : Agɔma ɖɩsɩ nasɩyɩ wɛnɩ ñɩm mbʋ sulukiŋ habɛɛ wena alakɩ tʋmɩyɛ nɛ hohou yɔ nɛ mɛlɛnaa mba pasɩɣlɩɣ ɛyaa yɔ peyeba ñɩɣlɩm pɩnzɩ taa yɔ, pʋcɔ nɛ palakɩ Caama you naalɛ ñɩŋgʋ, pɩnzɩ 19 taa yaa pɩnzɩ 20 ɖɩbaɣzɩyɛ.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Kabiyè : agɔma ɖɩsɩ nzɩ sɩ-taa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ñɩmdɩnaa nɛ caa akele waa sʋwaɣ. Nabʋyʋ taa pɩlakaɣ tɔɔnasɩ nzɩ pacatɩ camɩyɛ yɔ nɛ ɛyaa cakaɣ ɖoho taa wezuu peeɖe.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Kabiyè : Pɛ-wɛtʋ taa natʋyʋ lɛ se pɔñɔɔzʋʋ wondu caanaʋ ñɔɔzʋʋ, pɛfɛyɩna kɛdɛzaɣ wondu ndʋ tɩlɩwa yɔ, nɛ po-kuduyiŋ kpadɩyɩ pazɩ.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Kabiyè : Paa ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɛwɛ pa-tɩ yɔɔ kɔyɔ, nabʋyʋ taa pamʋʋ ɛgɔndʋ ajɛya ñʋndɩnaa nɛ awiya lɛɛna.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Kabiyè : Nɔmɔʋ woɖu weyi ɛwɛnɩ liidiye sakɩyɛ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla ɖʋtʋ se ɛsʋʋ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ nɛ ɛcɔɔ ɛjaɖɛ, nɛ ɛɖaŋnɩ sɩŋʋʋ agɔma ɖɩsɩ nzɩ sɩ-taa alɩwaatʋ pazɩ pazɩ.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Kabiyè : Nɔɔ tam ɛgɔndʋ mʋʋ nɔmɔʋ taa kɛnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩtaŋ nɔmɔʋ woɖaa nɛ samaɣ ŋga kɛwɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa powoki yɔ pɛ-hɛkʋ taa.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Kabiyè : Pɩsa nɛ ɛyʋ sʋʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɩwɛna-ɩ kɛlɛʋ yem se ecosi ɛntɛrnɛtɩ yɔɔ takayaɣ nakɛyɛ taa tɔm yɔɔ ; ɛlɛ agbaa naayɛ ñikiɣ pʋyɔɔ se patasɩ tɔm taa tazʋʋ.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Kabiyè : Mba papɩzɩɣ nɛ pamʋ agɔma, pamaɣ pa-hɩla nɛ pʋwayɩ lɛ, palɩzɩ-yɛ menziini taa yaa paɖʋ-yɛ ɛntɛrɩnɛtɩɩ yɔɔ, nabʋyʋ taa pɔsɔzʋʋ nɔmɔʋ wobiyaa lalaa masɩ yaa tɔm ndʋ pɔcɔɔlʋʋ yɔ.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Kabiyè : Patʋlɩ couchsurfing nɔnɔsɩ kɔlaɣ fenaɣ 2004 taa, Ordinatɛɛrɩwaa ɖʋtʋ laɖʋ weyi payaɣ se Casey Fenton yɔ ehiɣ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩtɩkɩlɩ liidiye nɛ ewolo Isilandɩ ɛjaɖɛ taa wayɩ lɛ, ɛlɛ ɛtaahiɣ ɖɩzʋyɛ.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Kabiyè : Etiyini tɔm peeɖe sukuli kɩtɛzʋʋ taa sukulibiya ɛntɛrɩnɛɛtɩ yɔɔ, nɛ ɛyaa sakɩyɛ cosi-i se pahaɣ-ɩ ɖɩzʋyɛ falaa.English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Kabiyè : Maalikasɩ yɔɔdʋʋnɩ kɔzɩ kɔzɩ piya evelisi - yaɖʋ weyi ɛmʋnaa yɔ, ɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ nɛɛlɛ mbʋ yɔ - ɛlɛ nabʋyʋ taa ɩpɩzɩɣ nɛ ɩna nɔmɔʋ wobiyaa mba pa-pɩnzɩ cɛzɩ mbʋ yɔ.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Kabiyè : Pɩwɛ kaɖɛ se ŋna peeɖe hɔŋ weyi ɩwɛnɩ piya yɔ, ɛlɛ maalikasɩ nasɩyɩ haɣ-wɛ waɖɛ se ɩsʋʋ kɩjaʋ kuduyiŋ nɩɩyɩ taa.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Kabiyè : Peekɛɛ tɛtʋ Siini taa, kaɣnɩ kɛʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa pakaɣ labʋ pɩnaɣ 2022 taa Nikaɣ Alɩwaatʋ taa Ajɛɛ Kɩgbɛndʋʋ Aleɣya yɔ, pɩkaɣ yebu nɛ Peekɛɛ pɩsɩ kajalaɣ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa palabɩ soŋaɣ alɩwaatʋ taa ajɛɛ kɩgbɛndʋʋ Aleɣya nɛ pɛtɛ pala nikaɣ alɩwaatʋ taa ñɩna yɔ.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Kabiyè : Beyijiini tɛtʋ taa pakaɣ labʋ aleɣya ana a-nɔɔ tʋlʋʋ nɛ a-nɔɔ ɖɩɣʋ sɔnzɩ. Peeɖe ɖɔɖɔ pakaɣ labʋ aleɣya santaɖaŋ weyi palakɩ ɖɔmbɛ yɔɔ kuduyiŋ tɛɛ yɔɔ.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Kabiyè : Pakaɣ labʋ sikii aleɣya lɛɛna Tayizizɛŋg lona wena a-taa papɩzɩɣ nɛ pala sikii yɔ, Zaŋgɩjiyaaku tɛtʋ ndʋ tiposini Peekɛɛ ɛzɩ kilomɛtanaa 220 (mileswaa 140) mbʋ yɔ yɔ.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Kabiyè : Paa Ɛsɔ sɛtʋ kpaaŋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa, palakɩ pɩnaɣ taa kazandʋ natʋyʋ kpaɣnɩ kamɩŋ fenaɣ nɛ piwolo agoza fenaɣ hɛkʋ taa, nɛ pɩlɩɩnɩ paa kpaaŋ ŋgʋ kɩ-alɩwaatʋ ɖʋtʋ yɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩlɛɣzɩ.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Kabiyè : Kpaamɩŋ kazandʋ ndʋ, pɔtɔkɩ tɩ-taa sakɩyɛ ɛzɩ kpaaŋ lʋlʋʋ kazandʋ yaa ɛsɔ weyi ɛwɛ kpaaŋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ ɛ-lʋlʋʋ kazandʋ yɔ, yaa lɛɛbʋ mbʋ payɩ pɩkɛ sɔsɔm nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ kpaaŋ ŋgʋ yɔ.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Kabiyè : Keralaa tɛtʋ taa kɛ paaŋ kazandʋ wɛ cɔnaʋ pɩdɩɩfɛyɩ, ɖɩnaɣ pɩ-taa tuŋ weyi pacanɩ-ɩ yɔ ɛ-canɖaŋ, kpaaŋ taa soo nɛ kazandʋ lɛɛtʋ.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Kabiyè : Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ wondu pɛdʋʋ kɩyakʋ (ŋgʋ payaɣ ɖoŋ ɖoŋ se kedeŋa kpeekpe yɔɔ wondu wɩlʋʋ, yaa kɛlɛʋ yem se Expo yɔ) kɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ajana wondu nɛ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ kazandʋ sɔsɔtʋ.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Kabiyè : Ajɛya wena awoki kazandʋ ndʋ yɔ awɩlɩɣ a-ajana wondu nɛ a-sukuli wɩlʋʋ wondu a-ɛjaɖɛ kpoŋ taa, se pɩsa nɛ alɩzɩ nɛ awɩlɩ kala wena ɛyaa katɩɣ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, a-sɔnzɩ nɛ a-ɛjaɖɛ taa tɔm.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Kabiyè : Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ saɖɩñɛnaa wondu ndʋ palɩzɩɣ nɛ pawɩlʋʋ yɔ, pɩkɛ mbʋ pɩwɛ ŋgee yɔ, nɛ pɩ-taa palɩzɩɣ wondu ndɩ ndɩ nɛ pawɩlɣ ɛzɩ hɛtʋ, tɩŋ hɛtʋ kaɖasɩ nɛ mbʋ payɩ pitukuuni tɩŋ yɔ.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Kabiyè : Paa paɖʋwa se palakɩ-tʋ paa pɩnaɣ ŋga kɔyɔ (pɩtɩɩñɩtaa pɩla se pɛlɛɣzɩɣ ajɛya yɔ), toovenim taa lɛ paalakɩ mbʋ.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Kabiyè : Pɩ-tɩŋa payɩ mbʋ yɔ pɩlabʋ kpakɩɣ ɛzɩ fenasɩ naadozo nɛ piwolo loɖo mbʋ yɔ, nɛ palakɩ-pʋ lona wena a-walanzɩ cɛzɩ ɛkɩtaarɩwaa 50 yɔɔ yɔ.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Kabiyè : Pɩnzɩ wɛɛ nɛ sɩɖɛɣ lɛ, palabɩnɩ filimwaa paɣlɩka ndɩ ndɩ tɔmɩyɛ. Filim ŋgʋ kɩ-paɣlɩka maɣnɩ milimɛtawaa 35 (kizuu taa 36×24 mm) yɔ, ŋgʋ kɩlɩnɩ tɔyʋʋ.English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Kabiyè : Ɖoŋ ɖoŋ lɛ yee ɩfɛyɩnɩ-kʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ palabɩ-mɩ kʋ kɛlɛʋ yem nɛ kɩ-paɣlɩka pɩzɩɣ nɛ kɛwɛɛ ɛzɩ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa fotonaa lɩzʋʋ menziini yɔ.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Kabiyè : Fotonaa menziiniwaa nabɛyɛ mba pa-taa wɛ liidiye ñɩɣlɩm pazɩ nɛ po-fotonaa paɣlɩka maɣna yɔ, palakɩnɩ tʋmɩyɛ paɣlɩka santimɛtɛnaa 6 yɔɔ 6, kɔzɩ kɔzɩ miliimɛtawaa 56 yɔɔ 56 kizuu taa.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Kabiyè : Pʋyɔɔ papaɣlɩ tam naanza nɛ pɩkɩlɩ 35 mm kizuu taa ñɩŋgʋ (milimɛtawaa 3136 tam nabʋlɛ, ndɩ nɛ 864).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Kabiyè : Laŋ taa kpɩna fotonaa lɩzʋʋ kɛnɩ mbʋ pɩwɛ kaɖɛ fotonaa lɩzɩyʋ yɔ. Pʋpɔzʋʋ-ɩ se ɛwɛɛnɩ ñʋʋ leleŋ, suɖuu, menziiniwaa kɩbama nɛ tʋmɩyɛ lɛɣtʋ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Kabiyè : Ɖoŋ ɖoŋ lɛ pakpakɩɣ kpɩna fotonaa lɩzʋʋ ɛzɩ mbʋ pɩwɛ kɛlɛʋ yɔ, ɛlɛ ɛzɩ fotonaa lalaa yɔ, foto kʋɖʋmʋʋ yɔɔ tɔm pee pɩzɩɣ nɛ atalɩ kudoku.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Kabiyè : Kpɩna fotonaa lɩzʋʋ pɔzʋʋ nabʋyʋ taa fotonaa nimaɣ kɩɖaalaɣ, paa wondu lɛɛtʋ ɛzɩ sumasɩ tikaɣ yaa kpɩnɛ cikpeɖe ññɩɩɩ naɖɩyɛ ɛpɔzʋʋ nimaɣ lɛɛka kɔyɔ.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Kabiyè : Pɩwɛ kaɖɛ se ɛyʋ ɛna agbaɣdaa kpɩna sakɩyɛ, nɛ nabʋyʋ taa kaɖɩsɩ ɖʋʋ paɣtʋ fotonaa lɩzʋʋ nɛ pɛdʋʋ yɔɔ.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Kabiyè : Tɛtɛgbɩna pɩzɩɣ awɛɛ hɛɛɛ yaa ala ñam ñam lakasɩ. Ɛjaɖɛ yɔɔ pɩzɩɣ pɩwɛɛ nikaɣ, soŋaɣ yaa pɩwɛɛ kaɖɛ se ɛyʋ ɛñɔtɩna.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Kabiyè : Kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ weyi pɔyɔɔdʋʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, ɛcɛzɩ 5000. Pakpaɣ ɩ-taa nɛɛlɛ yɔ, ɛyaa miiliyɔɔwaa 50 nɛ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ yɔɔdʋʋnɩ paa kʋnʋŋ ŋgʋ lɛ.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Kabiyè : Tɔm pee wena pamaa yɔ, pɩwɛ kɛlɛʋ se panɩɩ a-taa nɛ pɩkɩlɩ wena pɔyɔɔdaa yɔ. Pɩkɛ toovenim kɔzɩ kɔzɩ adɩrɛɛsɩwaa hɔɔlʋʋ taa mba ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pa-yaʋ wɛ kaɖɛ yɔ.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Kabiyè : Ajɛya pilim sakɩyɛ yɔɔdʋʋ anglɛɛ kʋnʋŋ kpayɩ kpayɩ. Ɛlɛ ɩtɩlɩ ɩsɩɩ se nabɛyɛ kaɣ wɛnaʋ tɩlɩtʋ ndʋ tɩwɛnɩ kamaɣ - kɔzɩ kɔzɩ piya evelisi.English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Kabiyè : Yee ɩsɔɔlaa kɔyɔ, ɩmaɣzɩ se Manɩsɛsɩtɛɛrɩ tʋ nɔɔyʋ, Bostoonii tʋ, Jamayiki tʋ nɛ Sidinee tʋ nɔɔyʋ pacaɣ pa-tɩŋa taabɩlɩ nakʋyʋ yɔɔ kpɛɛɛ nɛ pɔtɔkɩ ɖanaɣ tɔɔnaɣ Torontoo tɔɔnaɣ ɖɩtɔɔyɛ naɖɩyɛ taa.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Kabiyè : Pɛkɛdɩɣ ɖama tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa palɩnaa tɩ-tɔm, nɛ pɔyʋʋdʋʋnɩ pɛ-tɛtʋ taa nzʋlʋma ndɩ ndɩ nɛ po-kookasɩ taa yɔɔdasɩ.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Kabiyè : Ɖoŋ ɖoŋ lɛ faɣlɛɛ sɔsɔna taa tɔɔnaɣ yabʋ yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋna kɛlɛʋ nɛ ɛtɔɔ tɔɔnaɣ, nɛ ɛhɛyɩ liidiye ññɩɩ yem. Yee ɛɛpɩzɩɣ se ɛtɩzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɖɩɣa kɔyɔ, tɔɔnasɩ nzɩ pɛtɛm tɩzʋʋ yɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛya.English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Kabiyè : Faɣlɛɛ sɔsɔna tɩzɩɣ tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ nɛ pɩkɩlɩɣ. Halɩ faɣlɛɛ sɔsɔna naayɛ cɛlɩɣ ɛyaa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-taa panɩzɩɣ tɔɔnasɩ yɔ yaa nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi ɩ-yɔɔ papɩzɩɣ patɩŋna nɛ panɩzɩɣ-kɛ yɔ.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Kabiyè : Ajɛya naayɛ yaa maŋgaazɩɩwaa nabɛyɛ taa, tɔɔnaɣ ɖɩpɛdɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɩ-tɩ yɔɔ yɔ, ɖɩpɛdɩɣ tɔɔnasɩ liidiye taɣyɛɛ.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Kabiyè : Ɩla nɛ ɩkpɛndɩnɩ mɩ-yɔɔ mɩ-paɣtʋ takayɩsɩ nɛ weyi ɛcɔŋnɩ mɩ-tɛ Assurance yɔɔ yɔ ɛ-masɩ.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Kabiyè : Pʋcɔ nɛ patasɩ-wɛ lɔŋ/paha-wɛ wala naayɛ nɛ papɩzɩ ɖɔɖɔ nɛ pɔpɔzɩ nabʋyʋ lɛ, pɩcɛyaa se pawɩlɩ pɛ-tɛ Assurance yɔɔ cɔnɩyʋ tɛ ɛntɛrɩnɛɛtɩ lona nɛ ɛ-ajɛya lɛɛna taa kaŋgalaafu masɩEnglish : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Kabiyè : Pɩwɛɛ se ɩwɛɛna takayaɣ lɛzʋʋ lɛɛkʋ mi-wondu taa nɛ ɛntɛrɩnɛɛtɩ yɔɔ (itiyini mɩ-maɣmaɣ mɩ-tɩ nabʋyʋ mɩ-ɛntɛrɩnɛɛtɩ lone yɔɔ, yaa ɩsɩɩ-pʋ ¨cloud¨ taa).English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Kabiyè : Yee ɩkpɛndɩnɩ mɩ-nʋmɔʋ ɖɔm taa nesi tɛɛ ordinatɛɛrɩ yaa taablɛɛtɩ kɔyɔ, ɩsɩɩ takayaɣ ŋga kɛ-lɛzʋʋ nakʋyʋ pɩ-taa peeɖe (ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtʋlɩ-kɛ paa ɛntɛrɩnɛɛtɩ ɛfɛyɩ kɔyɔ).English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Kabiyè : Ɩcɛlɩ ɖɔɖɔ mɩ-paɣtʋ takayɩsɩ lɛzɩŋ/yaa taabalaa mba mɩ nɛ wɛ iwoki nɔmɔʋ, mɩ-lʋlɩyaa nɛ taabalaa mba papɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ kpɛdɛyɛ yɔ pa-masɩ.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Kabiyè : Moose (kpɩnɛ nɖɩ payaɣ ɖɔɖɔ se ñɩtʋ taa pʋnʋ sɔsɔ yɔ) fɛyɩ mʋzʋŋ ɖɩ-tɩ yɔɔ, ɛlɛ yee pɛkpɛzɩ-ɖɩ yɔ, ɖɩlʋkɩ ɖɩ-tɩ yɔɔ.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Kabiyè : Yee ɛyaa ɩmaɣzɩɣ se ñɩtʋ taa pʋŋ sɔsɔŋ fɛyɩ kañatʋ nɛ pɔñɔtɩ pa-tɩ nɛ wɛ kpam kɔyɔ, papɩzɩɣ paɖʋ pa-tɩ kaɖɛ wɛtʋ taa.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Kabiyè : Ɩtaaɖɛlɛsɩ sʋlʋm kɩbɩbɩm ñɔʋ. Sʋlʋm fɛyɩnɩ ɖoŋ kʋɖʋmɩŋ ɛyaa tɩŋa yɔɔ, nɛ pɩcɛyaa siŋŋ se ɩtɩlɩ mɩ-kamaɣ.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Kabiyè : Ɛyʋ ɛñɔʋ sʋlʋm kadadayaɣ yɔ, kʋdɔmɩŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɛkpa-ɩ nɛ ɛsɩndaa yɔ, ɩ-taa nɩɩyɩ lɛ hɔyɛ wɛɛkʋʋ, halɩ pɩpɩzɩɣ pɩkɔna yʋlʋnzɩ nɛ sɩm. Nɛ yee potipuu sʋlʋm mbʋ camɩyɛ yɔ, Kala ana apɩzɩɣ akpa ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Kabiyè : Sʋlʋm kɩdɛkɛdɩm taa pɩzɩɣ pɩwɛɛ kʋzɔɔtʋ ndɩ ndɩ ndʋ tɩkɔŋnɩ kala yɔ, ɛzɩ metaanɔɔlɩ ŋgʋ, paa ɛyʋ ɛñɔ-kʋ ŋñɩɩ yem kana yɔ, kɩpɩzɩɣ kɩha-ɩ yʋlʋnzɩ nɛ halɩ sɩm.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Kabiyè : Ɛsɩñɩnɩŋ pɩzɩɣ ɩɩwɛɣ liidiye agbaɣdaa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa, kɔzɩ kɔzɩ kʋñɔndʋtʋ ajɛya taa, ɖenɖe paahɛyɩɣ ɛyaa liidiye sakɩyɛ pa-tʋma yɔɔ yɔ.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Kabiyè : Ɩla ɖʋtʋ nɛ pɔkɔɔ pamaɣzɩ mɩ-ɛsa mɩ-ɖɩɣa, kɔzɩ kɔzɩ yee ɩwɛnɩ Assurance kɔyɔ. Ɩtaasɔɔ se ɩkpɛndɩna takayaɣ ŋga kɔ-yɔɔ pama yɔ nɛ paatɛzɩ-kɛ ɖom lɛɛɖɛ.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Kabiyè : Wondu ndʋ pasɩm-tʋ se tɩwɛ ɖeu nɛ tɩwɛɛ tɛtʋ hɔɔlɩŋ ɩnɩ ɩ-taa yɔ, tɩpɩzɩɣ tɩkatɩ kala naalɛ : natʋyʋ pɩzɩɣ nɛ tɩkɛ kɩbandʋ lɛzɩŋ yem, nɩ ndʋ tʋtʋ ñɛkɛ kɩbandʋ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛ liidiye ɖɛ-tɛ nɛ pɩkɩlɩ.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Kabiyè : Wondu ndʋ pakɩlɩɣ pɛdʋʋ ɛjɛɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ lɛ kɔfɩ, nɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa ɩwɛɛ yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩna kɔfɩnaa ndɩ ndɩ.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ, kɔfɩ ñɔʋ wɛ ndɩ ndɩ ɛjɛɖɛ kpeekpe yɔɔ, nɛ pɩwɛɣ ɖeu se ɩmaɣzɩ-pʋ nɛ ɩna.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Kabiyè : Aleɣya wena payaɣ se canyoning (yaa : canyonisme) yɔ a-taa, ɛyaa tiki pɔʋ ŋgʋ lɩm huyaa yɔ kɩ-taa, paa lɩm ɛwɛ kɩ-taa yaa pɩfɛyɩ kɔyɔ.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Kabiyè : Canyoning aleɣya taa, pɛkpɛndɩɣ lɩm yaʋ, kpaʋ nɛ maʋ; ɛlɛ pɩtɩcɛyɩ se ɛyʋ ɛhayɩsɩ ɛ-tɩ sakɩyɛ yaa ɛwɛɛ ɖoŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛpaɣzɩ a-labʋ (pɩwɛ ndɩ nɛ pʋŋ kpaʋ, teŋgu tɛɛ tibu yaa pʋʋ taa sikii labʋ mbʋ yɔ).English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Kabiyè : Heelim mʋʋ ɖɔnɛ kɛ aleɣya wena palakɩ-yɛ yem fɛɛɛ yɔ; a-taa lɛ, ɛyaa yɛlʋʋ lona ndɩ ndɩ taa, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɔɖɔŋ nɔmɔʋ ŋgʋ nʋmɔsɔkasɩ taa.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Kabiyè : Evemiye taa nʋmɔʋ ɖɔm pɩzɩɣ pɩɖaalɩ ɛzɩ mɛtanaa 1609 mbʋ yɔ nɛ halɩ pɩpɩzɩɣ pɩɖaalɩ pɩkɩlɩ mbʋ.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Kabiyè : Yee pɔɖɔŋ evemiye taa nɔmɔʋ nʋmɔsɔka ŋga kɔ-yɔɔ kaɖɛ naɖɩyɛ fɛyɩ kɔyɔ, pɩtɩcɛyɩ se ɛyʋ ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ sakɩyɛ, nɛ paa ɛyʋ ɛfɛyɩ ɖoŋ sakɩyɛ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛfanɩ waɖɛ nɖɩ.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Kabiyè : Hɔŋ weyi ɩ-taa piya evelisi nɛ piya ajama wɛɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pʋpɔzɩ-ɩ tɩ-ñʋʋzʋʋ nɛ pɩkɩlɩ. Ɛlɛ papɩzɩɣ palɩɩ evemiye pilim nɛ awayɩ paa pɛwɛnɩ piya cɩɩɩ waa yaa piya ajama kɔyɔ.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Kabiyè : Kedeŋa kpeekpe yɔɔ, heelim mʋʋ agbaa wena aɖiɣni tʋmɩyɛ labʋ yɔ, añɔtɩnɩ 200. A-taa sakɩyɛ lakɩ tʋmɩyɛ a-tɩ yɔɔ.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Kabiyè : Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩlɛɣzɩ Global Running Tours lone taa nɛ payaɣ-ɖɩ se Go Running Tours yɔ, kedenzi naanza taa, ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tʋmlaɖaa mba pɛpɛdɩɣ seya wondu yɔ, pa-taa hiŋ sakɩyɛ.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Kabiyè : Seya wena ɛgbɛyɛ nɖɩ, ɖɩlabɩ Running Tours Barcelona taa Barcelɔɔnɩ tɛtʋ taa, nɛ Running Copenhague taa Kopɛnhaagɩ tɛtʋ taa yɔ, ayeba nɛ kpɛdɛyɛ taa lɛ Running Tours Prague, ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Pɩraagɩ, nɛ agbaa lɛɛna, pɔsɔzɩ ɖɩ-yɔɔ.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Kabiyè : Pɩwɛɛ se ɩmaɣzɩ wondu sakɩyɛ yɔɔ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ iwoki nɔmɔʋ ɖoli yɔ tɩtalɩ.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Kabiyè : Alɩwaatʋ ndʋ iwoki nɔmɔʋ yɔ, ɩtɩlɩ ɛsɩɩ se pɩ-tɩŋa pɩɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ pɩwɛʋ ¨mɩ-tɛ¨ yɔ. Sɔnzɩ, paɣtʋ, tɔɔnaɣ, habɩyɛ yɔɔ ɖɔnɛ, ɖɩzʋyɛ, paɣtʋ kila, nɛ lɛɛbʋ mbʋ yɔ, pɩkaɣ nabʋyʋ taa wɛʋ ndɩ nɛ ɖenɖe ɩwɛɛ yɔ.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Kabiyè : Pɩkɛ mbʋ pʋpɔzʋʋ se pɩwɛɛ mɩ-ñʋŋ taa tam yɔ, se pɩtaakɔɔ nɛ pitibi-mɩ yɔɔɔ yaa ɛzɩma ɛyaa lakɩ ɖenɖe iwoki yɔ, pɩtaakɔɔ nɛ pɩlɩɩ-mɩ sɔŋ.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Kabiyè : Kpaɣnɩ waɣ 19 ñɩŋga taa nʋmɔʋ wobu agbaa ñɔwa. Doŋ ɖoŋ lɛ, pɩpɔzɩɣ-ɩ nɔmɔʋ wobu ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ nɔɔyʋ tɛ sɩnaʋ, yee nɔmɔʋ woɖu ɛsɔɔlaa se ɛnɩɩ leleŋ ɛ-nʋmɔʋ taa nɛ pɩkɩlɩ nʋmaŋ weyi ɛɛtɛm wobu, pɩtɩɩkɛ ɛjɛɖɛ wɛtʋ, sɔnzɩ, kʋnʋŋ yaa ajɛya wena a-taa paahɛyɩɣ tʋmlaɖaa liidiye sakɩyɛ yɔ, pʋ-hɔɔlʋʋ taa kɔyɔ.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Kabiyè : Paa agbaa sakɩyɛ ɩsɔɔlɩ faaa se amʋ a-hazasɩ yɔɔ nʋmɔʋ ɖɩjaɣyɛ kazʋʋ taa sakɩyɛ yɔ, nʋmɔʋ agbaa taa tʋmlaɖaa sakɩyɛ kaŋ pa-ñʋŋ nɛ ŋgee nʋmaŋ wobu nɩɩyɩ, liidiye tamasɩ nasɩyɩ labʋ yaa lona naayɛ taa wobu.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Kabiyè : Pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ weewee nɛ pɩkɩlɩ se nʋmɔʋ wobu ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ weyi ɛkazɩɣ ɛyaa ɖɩjaɣyɛ nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ mɩ-nʋmɔʋ yɔ, ɛnʋ ɛsɩnɩnɩ-mɩ.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Kabiyè : Ɩyaɣ ɛsɩyɛ nʋmaŋ weyi ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ seɣtiɣ ɛyaa se powolo yɔ ɩ-yɔɔ nɛ ɩna, paa pɩtɩɩkɛ ɛntɛrɩnɛɛtɩ lone naɖɩyɛ yɔɔ yaa wondu ɖɩzɩyɛ naɖɩyɛ taa kɔyɔ.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Kabiyè : Yee ɛsɔɔlaa se ɩyɛlɩ ɛjaɖɛ yɔɔ nɛ ɩhɛyɩ liidiye pazɩ yem, ye pɩkɛnɩ-mɩ kɩjɛyʋʋ, yaa mi-wezuu caɣʋ wɛtʋ ɛpɔzʋʋna mbʋ, yaa ɩɖʋ mɩ-tɩ kaɖʋwa nakɛyɛ kɩɖʋʋ kɔyɔ, ɩpɩzɩɣ ɩtɩŋnɩ nʋmaŋ sakɩyɛ yɔɔ nɛ ɩla mbʋ.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Kabiyè : Ɖeyi ɖeyi lɛ, papɩzɩɣ patayɩ-wɛ hɔɔlɩŋ naalɛ taa : ɩpɩzɩɣ nɛ iɖiɣni tʋmɩyɛ labʋ alɩwaatʋ ndʋ ɩwɛ mɩ-nʋmɔʋ wobu taa yɔ, yaa ɩpɩzɩɣ ɩñaɣ pana nɛ ɩtaakɩlɩ mi-liidiye wɛɛkʋʋ. Kɛdɛzaɣ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ takayaɣ kanɛ kakaŋ ñʋʋEnglish : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Kabiyè : Mba pɔsɔɔlɩ faaa se pakpaɣ ɖɩɣa taa hɛzɩyɛ, alɩwaatʋ nɛ tɩ ñɔɔzʋʋ nɛ palaa kɩlaʋ se pɩsa nɛ pataahɛyɩ liidiye sakɩyɛ yɔ, ɩtasɩ kalʋʋ nʋmɔʋ wobu liidiye nɖɩ pʋpɔzʋʋ kpidikpidi yɔ, ɖɩ-yɔɔ tɔm.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Kabiyè : Lɔŋ tasɩyaa taɣ liu se nɔmɔʋ woɖaa ɩɩmɩlɩɣ, paasʋʋ yem yem, ɩɩyakɩ cɛtɩm kɩyakɩŋ, paasʋlʋmʋʋ yaa paamuluu lalaa se pehiɣ pa-maɣmaɣ pɛ-kɛzɛsɩ.English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Kabiyè : Ɖoŋ ɖoŋ lɛ, lone nɖɩ ɖɩ-taa pewiliɣ mba pɛlɛɣzɩɣ ɛjaɖɛ yaa tɛtʋ yɔ, peeɖe lɔɔɖa, mɛlɛnaa yaa ɛsɔdaa lɔɔɖa calɩɣ sɩŋʋʋ se ɛyaa itii.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Kabiyè : Sulukiŋ weyi ɩtɛzɩɣ kamasɩ yɔ ɩ-taa nɩɩyɩ taa, pewiliɣ ɛyaa alɩwaatʋ ndʋ suluku ɖiɣni ɖɔm yɔ nɛ pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se pʋcɔ nɛ ŋkpa suluku taa lɛ, ŋwɛɛna ña-takayaɣ ŋga katɩsɩbɩta yɔ ñɔ-yɔɔ.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Kabiyè : Sulukiŋ weyi ɩɖɔŋ ɖoo taa yɔ ɩ-taa, suluku sayʋ pɩzɩɣ nɛ ɛmʋ mɩ-takayaɣ ŋga kahaɣ-mɩ waɖɛ se ɩtɛzɩ kamasɩ yɔ, se pɩsa nɛ pataafezi-mɩ pʋwayɩ se pʋcɔ pamʋ-kɛ.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Kabiyè : Hɩɖɛ maʋ kɛ ɖɔɖɔ mbʋ pɩ-tɔm cɛyaa pʋcɔ nɛ pala ɛyʋ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa wobu takayaɣ yɔ. Ajɛya naayɛ taa lɛ, pʋpɔzʋʋ se iwolo ñʋndɩnaa cɔlɔ nɛ payʋsɩ alɩwaatʋ ɛzɩma ɩcakɩ peeɖe nɛ mi-kuduyuu mayaɣ.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Kabiyè : Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se iwolo polisinaa cɔlɔ nɛ payʋsɩ takayaɣ nakɛyɛ, yaa iwolo ɛjaɖɛ lɛɣzʋʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ taa.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Kabiyè : Ajɛɛ wena a-taa paɣtʋ ndʋ tɩwɛɛ yɔ, agɔma ɖɩsɩ maɣna hɩla (ɩtaasɔɔ se ɩpɔzɩ).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Kabiyè : Hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa lɛ, ɛyaa mba pasʋʋ ɖɩsɩ nzɩ sɩtɩkɛ agɔma ɖɩzʋyɛ yɔ, pa-hɩla ɖeke pɩwɛɛ se pama. Piyeki nɛ ɛyaa mba ɩɩtasɩɣ paɣtʋ taa nɩʋ camɩyɛ, pʋyɔɔ lɛ ɩpɔzɩ lɔŋ nɛ pʋcɔ.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Kabiyè : Kuduyiŋ maʋ lɛɣtʋ tukuuni kuduyiŋ lɩmaɣza labʋ nɛ ɩ-maʋ. Lone naɖɩyɛ tɛ kuduyiŋ maʋ lɛɣtʋ pɩzɩɣ nɛ pɩpɩsɩ ɛsɩyɛgbena pʋyʋ.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Kabiyè : Ŋcɔnɩ kuduyiŋ sakɩyɛ kɔyɔ, ɩwɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɛ, kɔzɩ kɔzɩ yee ŋwɛ kuduyuu sɔsɔʋ nakʋyʋ taa nɛ ŋcɔŋna yɔ, yaa yee ŋsɩŋ mondoɖebɔʋ ŋgʋ kɩtʋʋzɩnɩ kuduyuu ŋgʋ kɔyɔ.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Kabiyè : Kuduyiŋ maʋ lɛɣtʋ makɩɣna ɖɔɖɔ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ ɛzɩ tɛtʋ sɔsɔtʋ tʋmɩyɛ, samaɣ kuduyiŋ maʋ tʋmɩyɛ, wondu canʋʋ tʋmɩyɛ, kuduyiŋ taa canʋʋ tʋmɩyɛ, nɛ tɛtʋ ñɔɔzʋʋ tʋmɩyɛ.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Kabiyè : Ɛzɩma tɛtʋ sakɩyɛ posaa yɔ pʋyɔɔ lɛ, yee ŋtɩwolo Alɩbuukɛrɩkɩ yaa Santa Fee tɛtʋ taa kɔyɔ, ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋna ɛyaa ɖoho taa.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Kabiyè : Ɛlɛ lotɛri agbaa wena ɖɩyaa nɛ pɩɖɛɛ yɔ, apɛdɩɣ sʋlʋm, nɩ a-taa sakɩyɛ lakɩ aleɣya sɔsɔna (kɔzɩ kɔzɩ agbaa wena acɔ Alɩbuukɛrɩkɩ nɛ Santa Fee kpaagbaa nɛ ata yɔ).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Kabiyè : Ɩkpa mɩ-tɩ : cɩnɛ, tɛtʋ cikpetu taa sʋlʋm faɣlɛɛ tɩkɛ paa ɛzɩmtaa lona wena a-taa agɔma pɩzɩɣ awolo faaa yɔ.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Kabiyè : Hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa lɛ, Mɛkɩsiiki Kɩfalʋʋ nɛ hayo kiŋ tɛtʋ taa, ɛyaa mba pahaɣ sʋlʋm yɔ ɛlɛ pasaɣ lɔɔɖa pɔtɔyaa pɩdɩɩfɛyɛ, nɛ ŋpɩzɩɣ ŋna-wɛ tɛtʋ cikpetu taa sʋlʋm faɣlɛɛ cɔlɔ.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Kabiyè : Kolonzi yɔɔ tɔlɩm mbʋ pɩpɩnaa yɔ nɛ anjaʋwaa mba paanaɣ camɩyɛ yɔ, ɛyaa kpakɩɣ-wɛ ɛzɩ graffitiɩ .English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Kabiyè : Paa pɩtɩtɩɩ kɛʋ sɔnɔ pʋyʋ kɔyɔ, ɛyaa maɣzɩɣ se pɩwɛ ɛzɩ piya evelisi kpakɩɣ tɔlɩm nɛ pɛwɛɛkɩɣ ɛyaa nabɛyɛ yaa ɛjaɖɛ kpeekpe ñɩm yɔ.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Kabiyè : Ɛlɛ sɔnɔ, tɔlɩm tayaa nɛ tɔlɩm taʋ ɖʋtʋ ndʋ paɣtʋ haɣ waɖɛ yɔ, tɩwɛɛ. Hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, pɩtɩtasɩ wɛʋ ɛzɩ anjaʋwaa mba paanaɣ camɩyɛ yɔ, ɛlɛ ɛzɩ wondu lɩzʋʋ nɩ tɔlɩm yɔ.English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Kabiyè : Aleɣya naayɛ taa lɛ, ɛyʋ lɔʋ nabʋyʋ ɛsɔdaa lɛ pʋ-tʋ ɛnʋ ɛpɩsɩ ɛ-cɔlɔ. Nɛ ɛsɩyɛgbena tɩnaa sakɩyɛ sɔɔlaa se patɩlɩ a-labʋ.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Kabiyè : Yee ŋ-sɔɔlaa se ŋ-kpɛlɩkɩ ɛzɩma ŋlɔ nabʋyʋ nɛ pɩpɩsɩ ñe-nesi taa kɔyɔ, ñɩnɩ mbʋ pɩsɩʋ ɛɛlakɩ-pʋ kaɖɛ yɔ.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Kabiyè : Ositralii ɛjɛɖɛ taa wondu ndʋ ɛyaa lɔʋ yɔ, tɩ-taa sakɩyɛ ɩɩpɩsɩɣ. Pʋyɔɔ pɩkɩlɩɣ ɖeu se mba pɛkpɛlɩkɩɣ kɩkpɛlɩkʋ yɔ, pataalɔ heelim taa yem.English : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Kabiyè : Patɩzɩɣ Haŋgii tɔɔnaɣ tɛtɛɛ pɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ, ŋgʋ kɩ-taa soŋgaa yɔ, kɩ-taa.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Kabiyè : Pɔʋ ŋgʋ papɩzɩɣ posoŋ-kɛ nɛ pɛɛ wena paɖʋ-yɛ miŋ taa yɔ. Lona lɛɛna taa lɛ, tɛtɛɛ hohou mamaɣ soŋguuni pɔŋ ɩnɩ.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Kabiyè : Palakɩna Haŋgii tʋmɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ nɛ patɩzɩɣ ɖanaɣ tɔɔnaɣ, nɛ pɩkɛ tɔɔnaɣ ŋga pawɩsɩɣ kɩwɩsʋ yɔ.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Kabiyè : Rotoruuna tɛtʋ taa lona sakɩyɛ taa, ɖɩnaɣ Haŋgiiwaa mba patɩzɩnɩ tɛtɛɛ hohou yɔ, ɛlɛ papɩzɩɣ pana haŋgiiwaa lalaa Krɩtʋcooci Weeliŋgtɔɔnɩ nɛ lona lɛɛna taa.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Kabiyè : Meetroo Raayɩ wɛnɩ ɖamɩŋ naalɛ sulukiŋ weyi ɩwɛ Kaapɩ Tawɩnɩ taa nɛ kɩ-wayɩ yɔ : Meetroo Pliisi (ŋgʋ payaɣ ɖɔɖɔ se First Class yɔ) nɛ Meetroo (payaɣ-kʋ ɖɔɖɔ se Third Class).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Kabiyè : Hɛzɩyɛ wɛ Meetroo Pliisi taa nɛ pɩkɩlɩ nɛ pɩɩñɩɣdʋʋ ɛyʋ, ɛlɛ kɩwɛ liidiye pazɩ nɛ pɩkɩlɩ, paa kɩfɛyɩ liidiye nɛ pɩtalɩ Erɔɔpɩ sulukiŋ tikeenaa kɔyɔ.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Kabiyè : Paa suluku ŋgʋ lɛ, kɩwɛnɩ lɔɔɖa cikpena; payaɣ naayɛ se Meetroo Pliisi nɛ lɛɛna se Meetroo. Wena payaɣ se Meetroo Pliisi yɔ, paa ɛzɩmtaa awɛ suluku ŋgʋ kɩkɩlɩ ñɔtɩnaʋ Kaapɩ Tawɩnɩ yɔ, kɩ-nɔɔ taa.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Kabiyè : Lalaa wondu sɩɣlʋʋ - Mɩ-ɛsa ɩwɛɛ mi-wondu yɔɔ tam, kɔzɩ kɔzɩ yee ɩtɛzɩɣ ajɛya ndɩ ndɩ kamasɩ kɔyɔ.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Kabiyè : Nabɛyɛ pɩzɩɣ pasʋʋ-mɩ tabakʋyaɣ ɛlɛ ɩɩnaɣ, nɛ pɩkaɣ-mɩ kɔnʋʋ Kala sakɩyɛ.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Kabiyè : Pɩ-taa lɛ canzɩ pɩlʋʋ wɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ papɩzɩɣ palabɩnɩ tʋmɩyɛ hasɩ nzɩ sɩsɔŋʋʋ se sɩñɩnɩ tabakʋyaɣ yɔ, ɛlɛ paaheyiɣ nɔɔyʋ.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Kabiyè : Pɔhɔŋ ɛyaa nɩŋgbaaŋ siŋŋ ajɛya sakɩyɛ taa, paa kajalaɣ ɖeɖe palabɩ nabʋyʋ nɛ pakpa-wɛ kɔyɔ. Papɩzɩɣ pɔtɔ-wɛ salaka pɩnzɩ ɛzɩ 10 nɛ pɩɖɛɛ pʋ-yɔɔ, yaa papɩzɩɣ nɛ pakʋ-wɛ.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Kabiyè : Huyiŋ weyi nɔɔyʋ eekeŋni-i yɔ, papɩzɩɣ nɛ pamɩlɩ-ɩ kɛlɛʋ yem. Huyiŋ ɩnɩ ɩhɔŋ ɖɔɖɔ ñʋndɩnaa lɩmaɣza mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ se hɔzɩŋ sɔsɔŋ kaawɛɛ pɩ-taa.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Kabiyè : Ɛzɩma kʋdɔmɩŋ pee tɔyɩ ɖɩsɩ taa yɔ pʋ-yɔɔ lɛ, pɩwɛ ɛzɩ pɛtɛm-mɩ kʋdɔmɩŋ ɩnɩ ɩ-ɖatʋ kɔyɛ sɔnɔ yɔ.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Kabiyè : Ɛlɛ ajɛya hɔɔlɩŋ lɛɛŋ weyi ɩ-taa ɩkatɩɣ kʋdɔmɩŋ pee kɩfana yɔ ɩ-taa, pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ-mɩ kaɖɛ nɛ pɩkɩlɩ.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Kabiyè : Pɩtasɩ lɛ, ajɛya hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa soŋaɣ wɛɛ yɔ ɩ-taa, kʋdɔmɩŋ pee yɛlɩɣ lɛɛlɛɛ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ paa ɩtɩsʋta ɛyʋ tomnaɣ taa kɔyɔ, ɩcakɩ wezuu nɛ pileɖi.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Kabiyè : Mbʋ pɩlɩ Deelii Beelii lakasɩ taa yɔ, nɔɔ kɩdɛkɛdaɣ ŋga Pharaɔɔ lɔwa yɔ, Monteezumaa kɩmɩyɛ kpaʋ, nɛ pa-tabalaa sakɩyɛ.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Kabiyè : Ɛzɩma feziŋ ɩɩtalɩɣ ɛyaa lona wena a-taa wɛ nikaɣ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ lotu taa kʋdɔmɩŋ tɔyɩ ɖenɖe soŋaɣ wɛɛ yɔ. Kʋdɔmɩŋ ɩnɩ ɩcɛyɩɣ ɛyaa ɖoŋ ɖoŋ, ɛlɛ pɩkɔŋna kaɖɛ sakɩyɛ.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Kabiyè : Ye ña-kajalaɣ ɖeɖe ŋwoki kʋñɔndʋtʋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa, yaa ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ taa kɔyɔ, tɩlɩ ŋsɩɩ se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkatɩ sɔŋzɩ kɩfasɩ sakɩyɛ.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Kabiyè : Nɔmɔʋ woɖaa mba papɩzɩɣ, nɛ pɛwɛ pa-tɩ yɔɔ ɖɔɖɔ yɔ, powobi kʋñɔndʋtʋ ajɛya taa nɛ kɩfam mbʋ pakataa yɔ, piyeba nɛ pɩnɩɩ-wɛ; ajɛya ana a-taa, sɔnzɩ wɛtʋ pɩzɩɣ nɛ tɩlɛɣzɩ alɩwaatʋ ŋñɩɩ taa.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Kabiyè : Ɩmaɣzɩ sɩ ɩlakɩ kpanzɩɩtʋ nɛ wɩsɩ ɖɩ-ɖʋyɛ tɛ ɖɔnɛ, agɔma kuduyɩŋ kɩpaŋ nɛ kɔyɔka ñɩŋ, tɔɔnaɣ nɛ tʋma sɩ pɩsɩna-mɩ nɛ pɩmalɩnɩ-mɩ.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Kabiyè : Ɩtaaɖoo ñalɩŋ yaa tefeɖinaa yɔɔ tataa kɛ lona wena a-taa ɩɩsɩŋ laʋ nɛ kɩ-wɛtʋ yɔ.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Kabiyè : Yee ɩwoki caɣʋ yɔ, ɩkpendɩna caɣyaa tɛ kaɖʋ yaa kamaka nɛ pɩsa nɩ ɩpɔsi mɩ-tɩ nɛ ɖʋmaa, pɩcɩsɩ nɛ tɛtɛ wondu.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Kabiyè : Ɩhaɣzɩ mɩ-ɖɩɣa kɔfɩ kɩbaŋgʊ tanaŋ tɛɛ, camaɣ ŋga kalɩzɩɣ ñɩŋgaanzɩ yɔ ɖanaɣ yɔɔ.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Kabiyè : Alɩwaatʊʊ ndʋ ɩwɛ caɣyɩtʋ yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkpaɣ alɩwaatʊ natʋyʋ cabɩ nɩ ɩla kɔjɔka nabuyʋ nɛ pɩkɔna-mɩ laŋhʊlʊmɩyɛ nɛ taaa leleŋ.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Kabiyè : Yee ɩñɔyɩ mɩ-tɩ yɔ, ɩtɩŋna pʋ-yɔɔ nɛ ɛñazɩ tiŋ pe yaa isidi nabʋyʋ naa ndɩ ndɩ nɛ pɩla sʋlʋm kɩpam.English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Kabiyè : Pʋtɔmaa yɔ ɩtɩlɩɣ sʋlʋm nabʋyʋ kɛlɛʋ mbʋ ɩpɩzɩɣ ɩpuu nɛ tanaŋ tɛɛ sɔntɔ ɖeɖe pɩkɔŋ nɛ pɩmalɩnɩ-mɩ lɛ.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Kabiyè : Yee ɛcaɣ tɛtʋ sɔsɔtʊ taa ɖeŋdɖe sʋlʋm wɛ ndɩ yɔɔ yɔ, ɩwolo sʋlʋm faaɖɩ naa taa yaa ɖɩhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ haɖaa mpa pa-taa ɩɩtiiwoki yɔ.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Kabiyè : Mba paasɩŋ kʋdɔmɩŋ yaa fɛɖaa tɛ kʋnʋŋ yɔ, kʋdɔŋ kɩɖɛɖɛʊ nɛ ñɩŋgaaŋzɩ wɛna tɔbʋʋ nɩʋ camɩyɛ.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Kabiyè : Kʊdɔŋ kɩɖɛɛzʊʊ kɛ kʊdɔŋ ŋgʊ kɩlɩʊna mɩɩsʊ ɛzɩ viriisɩ , bakiteri , kpɛŋgbɛka yaa ɖalaa lɛla cɔlɔEnglish : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Kabiyè : Kʋdɔŋ kɩɖɛdɩʋ kɛna kʋdɔŋ nŋgʋ kɩɖɛɣ kɛlɛʋ yee nɔɔyʋ ɛñɔtɩna kʋdɔndʋ yɔ.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Kabiyè : Kiwiyissi sakɩyɛ siki niye se paɖaa kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ tɛ ɖatʋ kɛ manzʋʋ malɩɩ waa.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Kabiyè : Paɣtʊ ndʋ tɩbizʋ tɩtaɣna ajɛya wɛna a-tsa nɔmɔɖɔnʋ woba a-taa yaa ɛcal wobu a-taa yɔ.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Kabiyè : Charlɔtɩ, hayo yɔɔ Caroline taa ñʋʋ leleŋ kɛlɛ sɩ waŋ sakiyɛ pɩzɩɣ nɛ ana mpʋ añɩnɩɣ yɔ nɛ a-liu sɩ.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Kabiyè : Ageetaa lɛɛna taa mba yɔɔdʋʋ sempɩkɛ lone nɖɩ waʋ pɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ pɛɛyɛɛ taa yɔ. nɛ akɔma sakɩyɛ nɛ pe-piya pasaŋ tɛtʋ ŋdʋ tɩ-tɛ yɔɔyɔɔ wɛtʋ nɛ akɔma mʋʋ.English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Kabiyè : Wayɩ wayɩ pɩnzɩ 20 ɛnɛ ɩ-taa, pɔñɔɔzɩ Charlɔtɩ ejaɖɛ sɔsɔɖɛ taa wondu naa sakiyɛ sɩ pɩsɩɩnaa piyaa sakiyɛ.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Kabiyè : Waŋ sakɩyɛ ɛsʋʋ lɔɖɛ kɛ Charlɔtɩ ejaɖɛ taa, paa pɩwɛ ka-wazaɣ kɛ nabʋyʋ taa kɔyɔ.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Kabiyè : Nɔmɔɖɔnaa ɛcɛzɩ naalɛ lɔɖɛ taa pɩkɩlaa, bʋyɔ ɛlɛ lɛɛzʋʋ mbʋ pɩzʊ pɩkɩlɩ liidiye nɛ kɩjɛyɩɣ.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Kabiyè : Antaarɩtɩkɩ kɛnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa niŋkaɣ kɩlɩ wɛʋ Tɛtʋ yɔɔ yɔ, nɛ ɖɩcɔ Tɛtʋ Hadɛ Kiŋ Kamaɣ nɛ ɖɩta.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Kabiyè : Mba powoki se pɛyɛlɩ peeɖe yɔ pʋpɔzʋʋ-wɛ liidiye sakɩyɛ, nɛ pɩpɔzʋʋ se pɛwɛɛnɩ tomnaɣ taa kpeetaɣ, nɛ soŋaɣ alɩwaatʋ taa yeke papɩzɩɣ nɛ pɛyɛlɩ pʋ-tɔbʋʋ se kpaɣnɩ Kamɩŋ fenaɣ nɛ puwolo Lɛlaɣ fenaɣ, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ ɖenɖe papɩzɩɣ nɛ pɛyɛlɩ nɛ pɩsɩɩna lɛ Teŋgu nɔɔ, Lɩm Hɛkʋ taa Tɛtʋ yɔɔ nɛ Teŋgu ŋgʋ payaɣ se Ross yɔ kɩ-yɔɔ.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Kabiyè : Tʋmlaɖaa ɛzɩ kudokiŋ cabɩ cakɩ cɩnɛ soŋaɣ alɩwaatʋ taa lona ɛzɩ nɩɩnaza nɛ lutozo taa, nɛ sakɩyɛ taa lɛ ageeta ana a-taa ; nabɛyɛ pazɩ cakɩ peeɖe nɩŋkaɣ alɩwaatʋ kpeekpe taa.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Kabiyè : Antaartiki Hɛkʋ taa kɛ piyaɣ ŋga kɔ-yɔɔ nabʋyʋ fɛyɩ nɛ ɖɔmbɛɛ sɔsɔna huuzini kɔ-yɔɔ nɛ pɩtalɩ kilomɛtanaa 2-3.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Kabiyè : Wiɖiyi wiɖiyi lɛ, ɛsɔdaa lɔɔɖa yɛlɩɣnɩ ɛyaa ɖooo pɩ-taa kiŋ se pana pʋŋ yaa se patalɩ Tɛtʋ Hadɛ Kiŋ Kamaɣ ŋga kɛ-tɛɛ walɩ wamm yɔ.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Kabiyè : Nɔmɔʋ ɖɔm hɛfɛ kiŋ, yaa habɩyɛ sɔsɔyɛ kɛna nʋmɔʋ ŋgu kɩ-wɛ McMurdo puposi kilomɛta naa kutoku nɛ taŋga nɛ mɩnʋʋ teŋgʊ yɔɔ, Ross yɔɔ.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Kabiyè : Nikaɣ ɖɔm pɛɛ kpɩndaa nɛpusuyi, kɩdɛkakasɩ wɛɛ sɩwɩlɩɣ lona. Katapils waa ɖeke pɩzɩɣna nɛ pɔɖɔ peeɖe, pɔhɔŋ Sanzɩ nɛ wondu ndi ndi.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Kabiyè : Nɔmɔʊ ŋgu kɩ-wɛ kaɖɛ nɛ kotuu, pʋwɛɛ sɩ nɔmɔŋ ɛcɔlʋʋ Transantarktiiki pʊŋ nɛmpʋkɔɔ pɩlɩɩ tɛtʋ landam taa.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Kabiyè : Mbʊ pʋkɔŋna kɛgbɛdɛsasɩ nɩkaɣ kɩɖɛlɛsaɣ taa yɔ, habɛ yɔɔ wɛ sotuu nɛ putuu ɛyaa pɩkɩlɩna naŋgbanzɩ ɖɔnaa.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Kabiyè : Pʋwɛnɩ-mɩ kɩjɛyʊ sɩ ɩwɛɛna naakoma wɛna pʋmʋnaa yɔ. Lʋŋʋyɛ taa naakoma tuu sakiyɛ nikaɣ ɖɔɔɔm pɛ yɔɔ, pɩkpɛndɩna youm tas nakoma naayɛ.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Kabiyè : Cɛyɩtʊ wɛ cukaŋ, ñɩɩ yem yaa pazɩ yem nɛ nikaɣ taa pɩtɩŋɛ pʋhʋʋ lɛbɛ lɛbɛ.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Kabiyè : Naakoma naayɛ tɛɛ pe wena akaɖɩɣna sotu se putuu yɔ, nɛ naakoma ana awɛ camɩyɛ sotu taa.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Kabiyè : Pʋwɛɛ sɩ nataaŋ ɛwalɩ camɩyɛ nɛ pɩtaakʋyi. Pamɩzɩɣ kañɩŋga, pusi nɛ ɖɔm kɛ habɩyɛ yɔɔ yaa nɔmɔŋ taa nɛ pɩla kɛlɛʋ kɛ pʋyʋnɔɔyʋ hɔm.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Kabiyè : Tɛŋ sɔsɔŋ tɛkɛna kɩdɛkɛdɩm, kajalanzɩ wɛ ɖaɖɩssɩ, nɛ mbʋ pusuyuu yɔ mbʋ tɔlʋʋna ɛzɩ tɛʋ yɔ.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Kabiyè : Cɛyɩtʊ kɛlɛ sɩ nikaɣ ɖɔm pɛ wɛ ketu nɛ pʋɖɔɔkʋʋ, nɛ pʋpɔzʋ yɛ mpʋ pɩkpɛzɩ ketu kediks taa yɔ, nɛ nikaɣ ɖɔm pɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋʋ kʋtɔlʋʋ yɔ, kiyeki nɛhɔɔlʋm lɛɛŋ wɛɛ sotu.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Kabiyè : Nabʋyʋ taa wɩsɩ ñakɩ nɛ nikaɣ ɖɔm pɛ yɔlʋʋ, nabʋyʋ taa nikaɣ ɖɔm pɛ lɛɛna, yaa nabʋyʋ taa ɛyʋ maɣmaɣ.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Kabiyè : Tɛkpɛdaɣ kɛnɩ heelim sɔsɔm mbʋ pɩmakɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa nɛ pɩ-kpaɣ nɛ hayo kiŋ lɛ pɩya yuŋ nɩ kɩnɩɣ.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Kabiyè : Pʋkɔŋna heelim sɔsɔm, ( nabʋyʋ taa kilomɛta waa hiŋ lutoozo ñɩɣyʋʋ kʋyʋmʋʋ) nɛ pɩpɩzɩɣ piseɣ pʋyɣ yuŋ ñɩnʋ heelim taa, nɛ pʋkʋsʋʋ-wɛ mbʊ nɛ tɛʋ sɔsɔʋ ɖɩɣna cɔʋ.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Kabiyè : Pɩbazɩɣ ɛzɩ sunsuuyaɣ nɛ pɩlɩna ɛsɔtaa nɛ pitiki, nɩ tɛʋ sɔsɔʋ pɩsɩ tɛkpɛdaɣ nɛ pitiki tɛtʊ yɔɔ.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Kabiyè : Mba pɛpɛdɩɣ VPN waa (tɩ-yɔɔ wɛʋ nimasi tam mbʋ paapɩzɩɣ potukuna nɛ nesi yɔ), pɛkɛ nʋmɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛyaa tɩŋɩɣna nɛ pɔcɔlʋʋ nʋmɔʋ se kominawaa ɩtaaɖɩɣ-wɛ nʋmɔʋ, yaa se pataana tadɩyɛ laɖaa masɩ yɔ.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Kabiyè : Mba kɛna sɔsaa heelim tamtʋ, ɛlɛ panɩ pɛ-ɛndʋ. Mba cɔlʋʋna Ɛntɛrnɛtɩ nɔmɔʋ nɛ kʋ-tʋmɩyɛ, pɩtɛkɛ http yeke.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Kabiyè : Mba tɩna tamtʋ tʋmɩyɛ nɛ pɛkpɛyɩ piyuu camɩyɛ se nɔɔyʋ ɛɛtaapɩsɩ nɛ ɛcɔŋ-wɛ nɛ ɛtɩlɩ ɛzɩma pʋɖɔŋ yɔ.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Kabiyè : Aseeɖe tɔm tʋmɩyɛ laɖaa cɛtɩɣ ɖoŋɖoŋ nɛ pawaɣna se pañɩnɩɣ se paɖɩɣ kaʋ kɛ mɩlɩm.English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Kabiyè : Siŋŋ taa lɛ, egeetiye tɛ mɛɛsaɣ tɛ masɩ nzɩ sɩkaɖɩɣ tʋmɩyɛ yɔɔ yɔ, paa nɔɔyʋ ɛkpaɣ-sɩ kɔyɔ sɩlakɩ tʋmɩyɛ paa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kʋ-yɔɔ, cɛyɩtʋ fɛyɩ.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Kabiyè : Ndʋ pakamnañʋʋ yɔ, ndʋlɛ sɩ kajazaɣ tʋma ana ageŋ kɩyakɩŋ yɔɔ, pɩlɩɩna liidiye cazʋʋ nɔmɔʋ taa.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Kabiyè : Pɩkɛnaʋ se kaŋgalafu yatʋ tɩŋɩɣna Ɩntɛrnɛtɩ yɔɔ yɔ, pɩfɛyɩnɩ-mɩ kɩjɛyʋʋ se ɩtɩŋna kaŋgalafu pɩlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ ɖenɖe ɩwɛɛ yaa ɩwoki yɔ.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Kabiyè : Pɩfɛyɩnɩ ɖɔɖɔ kɩjɛyʋʋ se ɩwɛɛna mayaɣ nakɛyɛ mɩ-tɛ cejewiye yaa haɖaa mba pa-taa ɩwɛɛ yɔ. Ɩñɩtɩ ɩlɩzɩ mayaɣ nakɛyɛ ŋga kawɩlɩɣ sɩ ɩwɛ Arizona wɩsɩ taa yɔ, pɩtɩŋna Ɩnternɛtɩ heelim ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kʋwɛ ɛssɔtaa Cikeŋ tɛtɛ laʋ taa yɔ.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Kabiyè : Ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pɩwɛna-mɩ kɩjɛyʋʋ se ɩya mayaɣ nakɛyɛ, ŋga haɣna waɖɛ keteŋga yɔɔ kaŋgalafunaa PSTN se payaa-mɩ. Mayaɣ ŋga ka-ɖɩlɩyɛ kɛɣna tʋkaɣ kɛ ɛyaa mba payaɣ-mɩ yɔ.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Kabiyè : Tɔm ɖɛzʋʋ kpɛdɛɛ taa tɛ wonuu, kɩsɩŋna nɛ tɔm ɖɛzʋʋ kʋnʋŋ lɛɛkʋ taa wɛɛ kɛlɛʋ.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Kabiyè : Wontunaa nabɛyɛ wɛɛ nɛ pabɩzɩɣ pɛɖɛzɩ tɔm kɛ akɔma kʋnʋmʋŋ taa, kpensalasɩ yɔɔ, wondu ndɩ ndɩ yɔɔ, aliwaatʊ ndʋ se weyi ɛwɛna wonuu ngʋ nesi taa kaŋgalafu yɔɔ yɔ, pʋwɛ yem kɛlɛʋ.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Kabiyè : Tɔm ɖɛzʋʋ wondu wɛɛ nɛ tɩkpasɩɣ ɖɩ-tʋmɩyɛ labʋ, nɛ pɛɖɛzɩɣ-tʋ camɩyɛ, kpaʋ nɩ coɖuu patɩtasɩ wɛʋ tɔm ɖɛzʋʋ taa.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Kabiyè : Tɔm ɖɛzʋʋ wondu ndʋ, tɩ-taa kɛ heelim taa ñɩnʋʋ wonuu Google tɔm ɖɛzɩɣʊ, nɖʋ kɩ-tɛ tamtʊ ñɛ-tɛ kaŋgalafu yɔɔ kɔyɔ, paa heelim ɛfɛyɩ, kɩpɩzɩɣ kɩɖɛzɩ tɔm kɛ kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-yaa ɛyʋ sɔɔlaa yɔ.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Kabiyè : GPS wonuu tʋmɩyɛ labɩnaʊ kɛ nesi tɛɛ kaŋgalafu yɔɔ wɛ kɛlɛʋ, pɩkɩlɩna se ŋfɛyɩ ñɛ-ɛjaɖɛ taa.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Kabiyè : Ɛpɩzɩɣ ɛtɔsɩ liidiye pɩkɩlɩ GPS wonuu takayaɣ yabʋ yaa kɩ-tɛ haya labʋ ɖenɖe palakɩ lɔɔɖa hayanaa yɔ.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Kabiyè : Yee ɩfɛyɩna tamtʋ yaa mɩ-tɛ kaŋgalafu lesi kɩ-tɛ tamtʋ yɔ, ɩɩnaɣ mbʋ ɩñɩnɩɣ yɔ.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Kabiyè : Paa faaɖɩ nɖi ɖɩtaa masɩ wontu tɔyɩ sakiyɛ nɛ paa tɛtɛ kaŋgalafu ŋgʋ kɩ-taa paɖʋ-kʋ.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Kabiyè : Paa kaŋgalafu masɩ wondu ɩtɔyaa nɛ ɩhaɣ waɖɛ se payaa paaale yɔ, masɩ nasɩyɩ wɛɛ nɛ yee ɛyaa ɛɖɔwa yɔ pɛwɛna kʋjɔʋ nakʋyʋ yaa nabʋyʋ pasɩɣ.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Kabiyè : Ɩpɩzɩɣ ɩɩtɩŋna mayaɣ nakɛyɛ yɔɔ nɛ ɩyaa falaa, pɩtɩŋna kaŋgalafu naa sakiyɛ yɔɔ.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Kabiyè : Kɩlɛmɩŋ lɩzʋʋ nɛ kɛlɛm kɛlɛm waa kpaɣʋ wɛna paɣtʋ kʋyʋmtʋ.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Kabiyè : Yee cɛɛka kɩlɛmʋʋ kpaaɣʋ wɛna paɣtʋ yɔ, pɩtaacɩbɩ-mɩ se ɩmaɣzɩɣ se ɩkɛyɩɣ kɛlɛm kɛlɛm waa.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Kabiyè : Yee ŋ-lakɩ ɛsɔtaa ñɩɣyʋ se ŋ-pkpaɣna kɩlɛmɩŋ kɔyɔ, pʋwɛɛ se ŋ-na ŋ-wɛna waɖɛ takayaɣ nɛ mbʋ pʋpɔzʋʋ yɔ nɛ pʋcɔ.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Kabiyè : Ɩɖʋ ɛsɔtaa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩkɛyɩɣ kɩlɛmɩŋ yɔ sɩ ɩcɔɔ ɛsɔtaa lɔɔɖɛ ɖɩsɩŋɩyɛ yaa ɖenɖe ɛyaa kpela sakiyɛ, pɩkɛna lɩmaɣziyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ, paa paɣtʋ ɛfɛyɩ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa kɔyɔ.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Kabiyè : Lɛlɛyɔ alɩwaatʊ taa, nɔmɔʋ ɖɛʋ nɩ ɛsɔtaa lɔɔɖɩyɛ, paa weyi ɛñɩnɩɣ sɩ ɛna liidiye nɖɩ pamʋʋ lona ndɩ ndɩ taa nɛ ɛna sɩ le wɛ taɣyɛɛ.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Kabiyè : Nabʋyʋ taa, lɔɔɖɩyɛ kʋyʋɖɩyɛ nɖɩ ɖi-liidiye wɛ tʋkaɣ tʋkaɣ pɩlɩɩna nʋmɔwoɖaa, pʋwɛɛ sɩ ŋcɔna lɔɔɖɩyɛ nʋmɔʋ wobu liidiye kpengbeluu yɔɔ nɛ pʋcɔ ŋyaa sɩ pakasɩ-ŋ lone.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Kabiyè : Paa ɩfɛyɩna ɛkɔndɣ waɖɛ sɩ ɩkɛ ɛsɩyɛkpena tɩnaa ajɛya naayɛ taa, yee ewoki sukuli labʋ yɔ ɩwɛna caɣyɩtʋ sɩ ɩwɛna takayaɣ ŋga kahaɣ-mɩ waɖɛ sɩ ɩcaɣ alɩwaatʊ sakɩyɛ yɔ.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Kabiyè : Ɛgɔndʋ wobu ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa sɩ ŋcakɩ nɛ ŋleɖi, pʋpɔzʋʋ sɩ ŋwɛna caɣyɩtʋ waɖɛ takayaɣ.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Kabiyè : Sukuli ɛgɔndʊ waɖɛ takayaɣ wɛna cɛyɩtʋ sakɩyɛ pɩkɩlɩ ɛsɩkpena yaa manzʋʋ malɩɩ ɛgɔndʊ takayaɣ.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Kabiyè : Ajɛya sakɩyɛ taa, pʋwɛna-mɩ kɩjɛyʋʋ se sukuli ŋgʋ kɩ-taa ɩwoki yɔ, kitiyina-mɩ takayaɣ ŋga kahaɣ-mɩ waɖɛ se ɩpɔzɩ ɛkɔndʋ caɣʋ takayaɣ. Pɩtasɩna liidiye nɖɩ ɖɩkaɣ-mɩ wazʋʋ pɩnaɣ mbilim yɔ nɛ pʋcɔ nɛɛ paha-mɩ ɛkɔndʋ cayʋ takayaɣ.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Kabiyè : Ɩñɩnɩ nɛ ɩpɔzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa iwoki yaa ajɛya wena a-taa iwoki a-tɛ paɣtʋ nɛ mbʋ pʋpɔzʋʋ-mɩ yɔ nɛ ɩtɩlɩ pɩtɩŋgɛ pʋcɔ.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Kabiyè : Tʋmɩyɛ labʋ ɛkɔndʋ ɛjaɖɛ taa pɔzʋʋ se ɩhɛyɩ lambuu kɛ mbʋ pɛhɛyɩɣ-mɩ yɔ pʋ-yɔɔ, ɛlɛ yee komina etiyina-mɩ yɔ, pɩ-tɛ kɩjɛyʋʋ fɛyɩ.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Kabiyè : Lambuu hɛyʋʋ liidiye wɛ ndɩ ndɩ. Pɩlɩɣna paa ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ ɖɩ-paɣtʊ pɔzʋʋ mbʋ yɔ.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Kabiyè : Ɖama kpɛndʋʋ ajɛya taa sɩ Ameriki nɛ Canada lɛ, pamʋʋ lambuu ajɛya kpɛndʋʋ yɔɔ nɛ ɛjaɖɛ paa nɖɩ ɖɩ-yɔɔ. Liidiye nɖɩ pɛhɛyɩɣ yɔ, pɩlɩɣna paa egeetiye nɖɩ lɛ.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Kabiyè : Nabʋyʋ taa kamaɣ yɔɔ mbʋ pʋpɔzʋʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ pʋwɛɛ kɛlɛʋ, ɛlɛ wondu ndʋ ŋsʋna ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ, tɩ-tɛ lɩzʋʋ caɣ kaɖɛ pɩdɩɩfɛyɩ.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Kabiyè : Ɩtɩlɩ camɩyɛ mbʋ ɩpɩzɩɣ ɩsuna nɛ phɛyɩ pʋ-yɔɔ nɛ mbʋ ɩɩpɩzɩɣ pʋ-yɔɔ hɛyʋʋ yɔ.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Kabiyè : Nʋmɔʋ kɛlɛʋ ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɩpɩzɩɣ ɩtɩŋna nɛ ɩpaɣzɩ maʋ nʋmɔʋ wobu takayɩsɩ yɔ, ŋgʋ lɛ se ɩlɩzɩ mbʋ ɩsɩm labʋ yɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛntɛrɩnɛɛtɩ lone nɖɩ pasɩm-ɖɩ camɩyɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Kabiyè : Ɩtɩlɩɣ nɛ pɩmalɩnɩ-mɩ ɩntɛrnɛtɩ tɛ pilinzi hɔɔlʋʋtaa lɛ, ɩpɩzɩɣ nɛ mɩ-maɣmaɣ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtʋlɩ mɩ-tɛ piliŋga.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Kabiyè : Nɔmɔʋ wobu sɩ ɛyʋ ɛla fallaa sɩnaʋ tɔmɩyɛ kɛna mbʋ pʋwɛ ndɩ nɛ lalaa yɔ. Ɛlɛ pɩɩkɛɛna haɖɛ ɖekeEnglish : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Kabiyè : Ɛkɔndʋ ɛjaɖɛ taa wobu sɩ ɩla sɩnaʋ tʋmɩyɛ, sɩŋna-mɩ nɛ nɩtɩlɩ lalaa sɔnzɩ nɛ pɛ-wɛtʋ, pɔ-ɖɔnɛ, pa-ñɩm. Pɩsɩŋna-mɩ nɛ ɩkpɛlɛkɩ nɛɛ ɩtɩlɩ mɩ-tɩ, ɩtɩlɩ mɩ-ɖɔnɛ nɛ ɩhiɣ lɛɣtʋ nɛ lɔnsɩŋɖɛ kɩfaɖɛ.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Kabiyè : Pɩkaɣna-mɩ waɖɛ naɖɩyɛ sɩ ɩcazɩ nɛ ɩtɔzɩ liidiye nɛ ñɩm mbʋ pɩhaɣ-mɩ waɖɛ sɩ ɩcaɣ ɖoli nɛ pileɖi, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩnaʊ tʋma sakɩyɛ haɣ ɖʋsʋyɛ nɛ kʋtɔɔm nɛɛ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-mɩ yɔ, nɛ nabɛyɛ hɛyɩɣ liidiye taɣyɛɛ.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Kabiyè : Nɔrmaŋ taa mba tɩŋna Rusi mɛlɛna nɔmɔŋ yɔɔ nɛ powolo teŋgu yɔɔ nɛ Kaspɩɛɛnɩ teŋgu yɔɔ. Nɩmaŋ ɩnɩ, ɩ-hɔɔlɩng nɩɩyɩ wɛɛ nɛ pabɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ peeye. Ɩcɔna nɛ ɩna se kaɖɛ wɛɛ nɛ pʋwɛɛ sɩ sɩ paha-mɩ nʋmɔʋ nɛ pʋcɔ.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Kabiyè : Paltiki teŋgu kʋʋlʋmʋʋ nʋmɔʋ tamna Aritiki lɩŋgamʋʋ nɛ Paltiki teŋgu, pɩtɩŋgɩɣna Onega pɔɔ sɔsɔɔ, Ladoga pɔɔ sɔsɔɔ nɛ Petasbʋʋg kiɖeɖeu, pɩkpaɖɩna pɔsɩ cikpesi nɛ sɔsɔsɩ.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Kabiyè : Omega pɔɔ sɔsɔɔ tamna Volga, ɛlɛ waɖɛ wɛɛ pɔkɔɔ ɛlɛ patɩŋgɩna Kaspɩɛɛnɩ teŋgu nɛ Rusi.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Kabiyè : Ɩtɩlɩ camɩyɛ sɩ ɩtalɩɣ lɩm hila taa lɛ ɩnaɣ pɩtɩnɛ. Ɩkaɣ katʋʋ mɛlɛnaa taa ñɩnɩyaa lalaa nɛpakaaɣ-mɩ kɛdʋʋ ndʋ pasɩma yɔ nɛ tɔm ndɩ ndɩ.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Kabiyè : ŋ-wɛna cɛyɩtʋ natʋyʋ yɔ, ŋ-ñɔtɩna mɛlɛnaa taa tʋm laɖaa nɛ teŋgu nɔɔyɔɔ mba, sʊlʊm faaɖɛnaa taa mba yaa lona ndɩ ndɩ taa mba nɛ pasɩna-mɩ, ŋ-pɩzɩɣ nɛ ŋ-ma ñɛ-cɛyɩtʋ nɛ ŋ-taaɖɩ nɛ pɩzaŋ kɔyɔ pasɩna-mɩ[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Kabiyè : Ɩñaɣ pana nɩ ɩyɔɔdɩna ɛyaa sakɩyɛ. Pɩɩlakɩ alɩwaatʋ cabɩ lɛ, samaɣ tɩŋga kaɣ mɩ tɩlʋʋ nɛ pasɩna-mɩ pɩlɩɩna mɛlɛ yɔɔ yee pañɩnɩɣ nɔɔyʋ yɔ.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Kabiyè : Pʋwɛna-mɩ kɩjɛyʋʋ sɩ ɩlɩzɩ ɩsɔtaa lɔɔɖɩyɛ tɛ piliŋga pɩlɩɩna kɛ-tɛ nɔmɔʋ ɖɔm yɔ.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Kabiyè : Pʋwɛ mbʋ se ɩmaɣzɩ ɛsɔtaa lɔɔɖɩyɛ piliŋga ŋga ɩtɩɩkɛyɩɣ nɛ iwoki nɔmɔʋ tam yɔ kɔ-yɔɔ, ɛlɛ pʋwɛɛ sɩ ɩtɩlɩ waɖɛ nɖɩ pahaɣ pɩlɩɩna tɩ-ñɔnɔʋ yɔ pɩwɛna kɛsɛwa yaa ñʋʋ leleŋ ɖɔɖɔ ɖoli nɔɔyʋ.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Kabiyè : Ɛsɔtaa lɔɔɖa pilinzi ɛzɩ: Emirate, Etihad Airway, Qatar Airways nɛ Turkih Airlines wɛna nɔmɔʋ wobʋ sakɩyɛ Afrika taa nɛ tʋma ndɩ ndɩ, patɩŋgɩɣna ajɛya sakɩyɛ taa nɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ sakɩyɛ taa Afrika nɛ papayiɣ na ɖama pɛ-tɛ liidiye ɖʋʋ taa pɩcɛsɩ pilinzi lɛɛsɩ.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Kabiyè : Turkish Airlines sɩŋgɩɣ lona niidozo nɛ nakʋ (39) kɛ ajɛya niidozo (30) taa Afrika kɛ pɩnaɣ 2014 taa.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Kabiyè : Yee ɩwɛna alɩwaatʋ sakɩyɛ sɩ iwoki nɔmɔʋ kɔyɔ, ɩcɔna nɛ ɩna sɩ ɛzɩma pʋpɔzʋʋ liidiye Afrika taa nɛ keteŋga yɔɔ ɛzɩma pʋpɔzʋʋ.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Kabiyè : Ɩtaasɔɔ sɩ isuyuu nabʋyʋ liidiye nɖɩ pʋpɔzʋʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ, pɩlɩɩna takayɩ labʋ, lɔɔɖa sʋʋ liidiye nɛ kɛdɛɖaɣ liidiye kɛ lona ndɩ ndɩ kɛ Afrika wayɩ.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Kabiyè : Ye ɩsɔɔlaa se ɩcɔɔ kedeŋa kpeekpe nɛ hadɛ kiŋ kɔyɔ, ɛsɔdaa lɔɔɖa wena ɩkaɣ sʋʋ nɩ lona wena a-taa ɩkaɣ sɔɔlʋʋ wobu yɔ pɩwɛɣnɩ kamaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ habɛɛ wena atɛzɩɣ teŋgunaa yɔ, atɩɖɔɔ.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Kabiyè : Ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ sʋʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɛzɩɣ kedeŋa nɛ hadɛ kiŋ teŋgunaa tam nabudozo (ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se SkyTeam yɔ, ɖɩɩtɛzɩɣ paa kʋɖʋm).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ, Alliance Star ɛgbɛyɛ tɛzɩɣ pɩ-tɩŋa, pɩsaɣ Pasiifiki nɛ hadɛ kiŋ ɖeke, nʋmɔʋ wobu mbʋ payaɣ se LATAM Oneworld yɔ, kpaɣnɩ Siilii tɛtʋ ndʋ payaɣ se Santiago nɛ piwolo Tayiitii.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Kabiyè : Pɩtɩkɛ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖi-ɖeke ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ yee ŋtɩsɔɔlɩ wobu Pasiifiki nɛ hadɛ kiŋ, nɛ Amerika nɛ hadɛ kiŋ teŋgu nɔɔ tɛtʋ ndʋ tɩwɛnɩ wɩsɩ ɖʋɖʋyɛ taa yɔ tɩ-taa kɔyɔ. (cɔnɩ pɩ-tɛɛ)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Kabiyè : Pɩnaɣ 1994 taa, Arimeenii sɔnzɩ ɛsɔ sɛtʋ ndʋ palakɩ-tʋ Karabaasɩ nɛ hayo kiŋ, Azɛrɩbayɩjaanɩ ɛjaɖɛ taa yɔ, tɩlabɩ you nɛ Azeerii ñɩma.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Kabiyè : Pɩtɩŋnɩ Arimeenii ɛjaɖɛ sɩnʋʋ yɔɔ lɛ, ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ ñɔwa. Paa mbʋ yɔ, ajɛya wena pasɩma a-taa paa kʋɖʋm - halɩ pɩkpɛndɩna Arimeenii maɣmaɣ - iitisiɣ se ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Kabiyè : Politiiki yoŋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖiɣni kɔnʋʋ kaɖɛ Arimeenii nɛ Azɛrɩbayɩjaanɩ pɛ-hɛkʋ taa.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Kabiyè : Lɩm ɖikpenɖe kooka (Peyiiba taa : Grachtengordel) kɛnɩ kooka ŋga pakɩlɩ-kɩ sɩm pɩnzɩ 1601 waa taa yɔ, nɩ kɔcɔ Amsɩtɛrɩdam tɛ Binɛstaadɩ nɛ kata.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Kabiyè : Palɩzɩ egeetiye kpeekpe se ɖɩkɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ piya, lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ sɔnzɩ yɔɔ yɔ ɖɩ-caanaʋ lone ɛzɩma ɖɩ-caanaʋ tɔm mɣ ñɩm nɛ tɩwɛɛ ŋgee yɔ pʋ-yɔɔ, nɛ ɖɩ-tɛtʋ wɛ ndʋ tɩkɩlɩ liidiye ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, tɩ-taa.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Kabiyè : Tɛtʋ kagbanzɩ, pɩwɩlɩɣ se tɛtʋ ndɩ ndɩ kagbanzɩ ndʋ tɩ-taa ɖɩnaɣ lɩm nɔɔ tɛtʋ cikpetu kagbanzɩ : Riyomagiyɔɔrɩ, Manarolaa, Kɔrinigliya, Vɛrɩnazaa nɛ Monterosoo, tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Itaalii hɔɔlʋʋ ŋgʋ payaɣ se Liguurii yɔ kɩ-taa.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Kabiyè : Pama tɩ-hɩla ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ piya, lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nɛ sɔnzɩ yɔɔ yɔ, ɖɩ-caanaʋ lona taa.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Kabiyè : Waasɩ wɛɛ nɛ sɩɖɛɣ lɛ, ɛyaa ma tendemee tɛtʋ ndʋ pɩkpɛdɩsɩ-tʋ nɛ tɩwɛɛ culaaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ piwolo pɩtalɩ teŋgu nɔɔ yɔɔ kajalanzɩ.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Kabiyè : Mbʋ piyeki tiɖeɣ halɩ nɛ sɔnɔ yɔɔ lɛ se kajazasɩ tʋma ɩɩñɔʋ peeɖe. Nʋmɔŋ, sulukiŋ nɩ mɛlɛnaa woki tɛtʋ cikpetu ndɩ ndɩ tɩ-taa, nɛ lɔɔɖa ɩɩpɩzɩɣ akʋyɩ nɛ agbaɣdaa nɛ atalɩ peeɖe.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Kabiyè : Fransɩɩ ŋgʋ pɔyɔɔdʋʋ Pɛliziki nɛ Suwiisi ajɛya taa yɔ, kɩwɛ ndɩ pazɩ nɛ ŋgʋ pɔyɔɔdʋʋ Fransɩ ɛjaɖɛ taa yɔ, paa kɩñɔtɩnɩ ɖama ñɔtɩnaʋ mbʋ piyeki se paa weyi ɛnɩɩ lɛlʋ tɔm yɔ.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Kabiyè : Kɔzɩ kɔzɩ lɛ ɛzɩma pakalɩɣ kɩgalʋʋ masɩ Pɛliziki nɛ Suwiisi hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ Fransɩɩ yɔ, pɩwɛ ndɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa nɩ ɛzɩma pakalɩɣ Fransɩ yɔ, nɩ tɔm pee naayɛ yaʋ wɛ ndɩ pazɩ.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ, Pɛliziki nɛ Suwiisi ñɩma mba pɔyɔɔdʋʋ fransɩɩ yɔ, pɛkpɛlɩkɩ fransɩɩ sɔsɔʋ sukuli taa, ye mbʋ papɩzɩɣ nɛ panɩɩ mɩ-tɔm paa ɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ fransɩɩ sɔsɔʋ kɩgalʋʋ kɔyɔ.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Kabiyè : Kedeŋa hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa lɛ, nesi kpazʋʋ kɛ taabalɩyɛ wɛtʋ natʋyʋ, ndʋ tɩwɩlɩɣ se ŋsɛɣ nɔɔyʋ se ¨ña nɛ lɩʋ¨ yɔ.English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ Maalɛɛzii taa, kɔzɩ kɔzɩ mba pɛwɛ pʋŋ taa yɔ pɛ-ɛsɩndaa lɛ, ye ŋkpazɩ nɔɔyʋ nesi yɔ, pɩ-tɔbʋʋ lɛ se ŋyaɣ-p se ¨ɛkɔɔ¨, pɩwɛ ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ niye kɩwɩlɩyɛ kpiliɣni tomnaɣ yɔɔ yɔ; wɩsɩ ɖʋɖʋyɛ taa kiŋ ajɛya naayɛ taa palakɩ lakasɩ nzɩ, nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖeke pɩwɛɛ se pala mbʋ.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Kabiyè : Mbʋ ɖɔɖɔ Aŋgiletɛɛrɩ tʋ weyi ewobi Ɛsɩpaañɩ yɔ, ɛpɩzɩɣ ɛkpaɣ nesi kpazʋʋ mbʋ pɩ-tɔbʋʋ lɛ se pɩlaba yɔ, ɖenɖe nandaka kɛɣnɩ weyi ɛsɛɣ se pɩlaba yɔ ɛ-yɔɔ (pɩtɩkɛ weyi pɛsɛɣ-ɩ se pɩlaba yɔ ɛ-yɔɔ) se payaɣ-ɩ kɩyaʋ se ɛpɩsɩ ɛkɔɔ.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Kabiyè : Kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ kɛ kʋnʋmɩŋ weyi poluba yaa palɩzɩ-ɩ se pɩwɛɛ kɛlɛʋ samasɩ nasɩyɩ se sɩyɔɔdɩnɩ ɖama yɔ, nɛ yee ɩfɛyɩ kɔyɔ pɩwɛɣ samasɩ nzɩ kaɖɛ se sɩnɩɩ ɖama tɔm.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Kabiyè : Ɩwɛ ndɩ nɛ kʋnʋmɩŋ weyi payaɣ se liŋga franka, weyi ɩkɛ kʋnʋmɩŋ weyi ɩwɛ ɩ-tɩ yɔɔ ɖooo lɔŋ, nɛ pʋwayɩ nabʋyʋ yɔɔ lɛ ɛyaa sakɩyɛ mba pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ yɔ, papaɣzɩ-ɩ tʋmɩyɛ labɩnaʋ se pɔyɔɔdɩnɩ ɖama.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Kabiyè : Wɩsɩ taa soŋaɣ taa, pɩpɩzɩɣ nɛ pipeɣzi nɛ pɩla nʋmɔʋ wobiyaa ɛzɩ panaɣ lɩm pɛ-ɛsɩndaa yɔ (yaa wɛtʋ lɛɛtʋ mbʋ yɔ).English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Kabiyè : Peɣzuu mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩkɔnɩ nʋmɔʋ wobiyu kaɖɛ yee pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ-ɩ ɛzɩ ɛkaɣ lɩm yɔɔ lɩʋ nɛ ɛsɩndaa nɛ ɛwɛɛkɩ e-ɖoŋ nɛ ɛ-lɩm kakazaɣ kɔyɔ.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Kabiyè : Halɩ kañɩmbusuwaa mba pa-taa soŋaɣ wɛ siŋŋ yɔ, nikaɣ pɩzɩɣ nɛ kɛwɛɛ pa-taa siŋŋ ɖoho taa. Yee ɛyʋ ɛfɛyɩnɩ wondu ndʋ tisoŋi camɩyɛ kɔyɔ, ɛ-tɔnʋʋ pɩzɩɣ kiniɣdi pazɩ pazɩ nɛ pɩkɔnɩ-ɩ kaɖɛ.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Kabiyè : Kɔzɩ kɔzɩ soŋaɣ alɩwaatʋ taa, yee ɩkpaɣ lɩmaɣza se ɩyɛlɩɣ wɩsɩ ɖʋɖʋyɛ taa kiŋ laʋ taa kɔyɔ, pɩwɛɛ se ɩkpa mɩ-tɩ nɛ pɔtʋEnglish : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Kabiyè : Yee iɖiɣni lɔɔɖɩyɛ saʋ wɩsɩ ɖʋɖʋyɛ taa laʋ taa kɔyɔ, paa ɩtʋlɩ nɔnɔsɩ alɩwaatʋ pazɩ yem se pɩsa nɛ ɩsʋʋ lɔɔɖɩyɛ taa kɔyɔ, pɔtʋ pɩzɩɣ tɩkpɛndɩ nɛ tɩ nɛ mɩ ɩsʋʋ lɔɔɖɩyɛ taa.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Kabiyè : Sumasɩ ɖakɩɖakʋʋ, yaa kɔzɩ kɔzɩ kɩzɩkʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpa alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa sumasɩ nɛ kpɩna wena ahaɣ hɩlɩm a-piya yɔ.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Kabiyè : Ɛyaa mba pana pɔ-yɔɔ kʋdɔŋ ŋgʋ yɔ patɩtalɩ kudoku, ɛlɛ kɩkʋ pa-taa nabɛyɛ.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Kabiyè : Pa-taa sakɩyɛ lakaɣ tʋmɩyɛ ɖenɖe kalimee nɛ sumasɩ lɛɛsɩ wɛɛ yɔ, ɛlɛ pɩkɛnɩ kaɖɛ ɖɔɖɔ mba ponuutuu sumasɩ ɛlɛ pɩtɩkɛ pa-maɣmaɣ pa-tʋmɩyɛ yɔ.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Kabiyè : Ɛzɩ pɩwɛɣ Nɔrɩvɛɛzɩ taa yɔ, lɩm nɛ kɛdɛnzɩ tɛŋ kpa lɛ, pʋʋ ŋgʋ kɩ-ñʋʋ taa wɛ tayɩ yɔ kɩ-yɔɔ ŋtɔlʋʋ.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Kabiyè : Ñʋʋ yɔɔ tayɩ pʋŋ ɩnɩ payaɣ-ɩ se ¨vidde¨, pɩ-tɔbʋʋ lɛ se tɛtʋ ndʋ tɩwalaa nɛ tɩwɛ haaa, tɩŋ fɛyɩ tɩ-yɔɔ, tɛtʋ ndʋ tɩfɛyɩnɩ kamaɣ yɔ.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Kabiyè : Rooga tɛtʋ yɔɔ nɛ Agɩdɛɛrɩ taa, payaɣ-ɩ ɖoŋ ɖoŋ se ¨hei¨, nɩ pɩ-tɔbʋʋ lɛ se tɛtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ fɛyɩ tɩŋ, nɛ nabʋyʋ taa tɩ-yɔɔ wɛ kasʋlɩm tɩŋ yɔ.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Kabiyè : Pɔsɩ nzɩ sɩ-taa lɩm pɩsɩɣ ɖɔmbɛ yɔ sɩfɛyɩ sɩ-tɩ yɔɔ, ɛlɛ sikpeŋ pʋʋ kpeekpe taa. Piyeki nɛ pɩyaɣ pɛnla wena ɖɔmbɛ kaɣ a-yɔɔ huuzuu pʋwayɩ yɔ.English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Kabiyè : Ɖɔmbɛ ɛwasɩ tɛ kolonzi nɛ lɔbɩtʋ pɩzɩɣ piyoli nɛ pɩtɔlɩ, nɛ pɛnla pɩzɩɣ nɛ ahuuzi a-tɩ yɔɔ.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Kabiyè : Pɔsɩ nzɩ sɩpɩsɩ ɖɔmbɛ yɔ sɩ-kidiilimiŋ yɔɔ, ɖɔmbɛ sɔsɔna kpɛzɩɣ nɛ atɔlʋʋ nɛ pɩtɩla amaɣ nɛ apilinzuu poliŋ nɛ kidiiliŋ.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Kabiyè : Ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pʋʋ ɖɩsɩŋɩyɛ taa ɛsɩyɛgbena wobu tʋʋzʋʋnɩ Ɛndɩ mba soŋaɣ alɩwaatʋ taa.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Kabiyè : Paa mbʋ yɔ awɛna keɖeɣa nɩ kajʋka ŋga kɛwɛ ndɩ yɔ nikaɣ alɩwaatʋ taa, nɛ ɖɩnaɣ pʋŋ ɖɩsɩŋɩyɛ sakɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɔmbɛ tɔlʋʋ sakɩyɛ, nɩ papɩzɩɣ nɛ pala aleɣya sakɩyɛ ɛzɩ sikii nɛ ɖɔmbɛ taa kpoŋkpolonaa tuu mbʋ yɔ.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Kabiyè : Ɛsɔdaa lɔɔɖa agbaa naayɛ pazɩ yem tasɩɣnɩ pasʋʋ lesi labʋ nʋmɔʋ wobu tɛ liidiye yɔɔ pazɩ.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Kabiyè : Ɛsɔdaa lɔɔɖa agbaa wena alakɩ mbʋ yɔ a-taa naayɛ lɛ Air Canada, Delta Air Lines, Luftansa ɛsɔdaa lɔɔɖa wena alɩɣnɩ Etazuunii yaa Kanadaa yɔ a-hɔɔlʋʋ taa, nɛ WestJet.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Kabiyè : Paa pɩtɩɩkɛ suwe, pɩwɛɛ se ŋyaa ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ ɛgbɛyɛ kaŋgalaafu yɔɔ kpaagbaa nɛ pakazɩ-ŋ ɖɩcaɣyɛ.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.