40 days English and Fon conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in English and Fongbe languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.

Fon : Tɛnigbe ɔ, tamɛlintɔ kplɔn yiji alavɔ doto zɔ kplɔn tɔ lɛ tɔn Stanford tɔn lɛ ɖɔ ye ja ɖe alinyan nu lanmɛ gbejegbeje kpɔn tɔn ɖokpo tɔn bɔ é na nɔn to wudjɔnu gbɛde kpɛvi bi agbaza tɔn lɛ: nu vu ɖe wɛ bɔ é hɛn ɔ é na yi gbɔn mɔ taglo mɛ sɔ gbe na yɛ kan mɛ kpodo akwɛ kpɛvidé kpan nu yi Amɛlika kwɛ ɖɔla kanɖe ɖokpo mɔ.English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.

Fon : Dobanunù tɔ taji lɛ ɖɔ é hɛn ɔ ena zɔn bɔ è na yawu tuun nu kansɛ zɔn, kabi kpɛnwé zɔn, kabi sida zɔn, kabi hwésivɔ zɔn djɛ wɛ mɛdé de ɖo to é ma yi nukɔn ganji lɛ a è lobɔ gingan ɖo anɔn sin kansɛ zɔn nɔn hu taun é.English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.

Fon : Gripen JAS 39C ɔ gba ɖo gan 9:30 zanzan ɖo ganxixo tɛn ɔ mɛ tɔn (0230 UTC) ɖo jɔmɛhunjayitɛn ɔ ji bo su jomɛhunjayitɛn ɔ nu jɔmɛhun ajɔ tɔn lɛ.English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.

Fon : Jɔmɛ hun kuntɔ ɔ é ko tun dɔ Squadron Leader Dilokrit Pattavee tɔn wɛ.English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.

Fon : Xojlatɔ lɛ dɔ lɔkpa zocitɔ lɛ sin mɔnto ɖokpo fli ɖo azɔ yeṭɔn hwénu.English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.

Fon : Vidal ɖo xwe 28 bo byɔ Barça mɛ, nǔwiwá ɔ́ atɔn nɛ kó wá yi nɛ, bó gosín Séville tomɛ.English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.

Fon : Sín hwe e nu e Vidal wá Catalane tomɛ e ɔ́, bɔl´afɔsɔ́xo núwíwa 49 wɛ é xo nú bɔl´afɔsɔ́xó gbɛ́ ɔ́.English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.

Fon : Nǔwiwá ɔ́ bɛ́ ɖo Whitehall ji gan 11:00 ̀ mɔ̌, gan (UTC+1) tɔn kpan nukɔn gblotɛn e kponɔ Downing Street tɔn lɛ hɛn e. Fínɛ́ wɛ Gǎnhɔnyitɔ́ nukɔntɔn ɔ nɔ́ nɔ.English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.

Fon : Gan 11:00́ jɛn xo wa yi, bɔ mɛ e wa nǔwiwá ɔ́ tɛ́nmɛ lɛ́ é ján wayiwáyi ɖ´ali e ɖò totaligbe nú Whitehall e.English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.

Fon : É 11:20 ɔ, kponɔ lɛ ɖɔ nu mɛ e wá nǔwiwá ɔ́ tɛ́nmɛ lɛ e ɖɔ yě ni yi afɔzɔntɔ́-li ɔ́ jí, ɖɔ é jɛxá ɖɔ e ni mɔ̀ hwihwɛ ɖò nǔwiwá ɔ́ kpó gɔnu e ɖo na te zin wɛ e kpán.English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.

Fon : Gan 11:29 mɔ̌ ɔ, nuwiwá ɔ́ zín´agete bǐ zɛ Whitehall wu, gbɔn Trafalgar Square bó wá tɔ́n ɖo Strand, gbɔn Aldwych bó wá tɔ́n ɖo Kingsway jlɔ Holborn fí e toxóɖɔ́gbɛ́ hunjɛdonǔjitɔ ɔ́ nɔ́ ɖó kplé tɔn jlokokomɛ ninɔ tɔn ɖe ɖo aglasoésɔ́ɖójǐtɛn Grand Connaught Rooms e.English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.

Fon : Akɔ́nta adǎnfúnfɔ́n Nadal kpó Canada kpán tɔ́n ɔ́ xlɛ́ 7-2.English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.

Fon : É lɛ́ vɔ j´ayi kpé Raonic ɖò Open Brisbane tɔn.English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.

Fon : Nadal ɖù kɛ́n 88% ɖò bɔl´afɔsɔ́xo núwíwá ɔ́ mɛ bó lɛ ɖù 76 ɖ´azɔ̌ nukɔn tɔn ɔ mɛ.English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨

Fon : É xò bɔlu ɔ́ fó ɔ́, ko King of Clay ɖɔ: ¨Awǎjijɛ wɛ gɔ́ mi ɖɔ un ko lɛ wa nǔwiwa taji lɛ sín vuvɔ nu. Un wa fí bó ná tɛ́nkpɔ́n ná ɖó ɖùɖ´éjí."English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.

Fon : ¨Panama papers¨ ɔ́, xó wɛ́ nyí b´ɛ nɔ ɖɔ do ɖe nyǐ wemǎ yi livi wǒ mɔ̌ é e ejlá ɖò xójláwémá tɛn ɖò Mossack Fonseca, hwɛɖɔtɔ́ gbásá Panama to ɔ́ tɔn. Avuvɔ hwenu xwe 2016́ tɔ́n.English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.

Fon : Wěma ɖelɛ́ ɖexlɛ́ ɖɔ akwɛsɛxwetɛn wǒ- ɛnɛ d´alɔ dɔkunnɔ gegě bɔ yě hwla dɔkun Dɔla Amɛlika tɔn liva wɔbu-wɔ́bú dó gbɔ takwɛ kpodo gbetakɛ́n ɖevo lɛ.English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.

Fon : Glɛnsito sín xójláwémágɔ́nu The Guadian ɖɔ̀ Deutsh Bank wɛ dó do azɔ̌xwé 1200 yé zan bo do kpéwú bo dowà nu enɛ .English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.

Fon : Gbɛtakɛ́n súsɔ́ gegě tíìn ɖo gbɛ ɔ́ mɛ, hwɛsɛ́n bɔ ɖó nú mɛ gegě tin nyǐ bɔ togan Iceland tomɛ tɔn ɔ́ kpó Pakistan tomɛ tɔn ɔ́ kpó wè lɛ bǐ wɛ gbɛ́ tɛn e mɛ yé ɖè ɔ.English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.

Fon : Ma ɔ́, e ji´i ɖò Hong Kong b´ɛ́ yi azɔ̌mɛ ɖò kplɔ́nyijǐ alavɔ New York tɔn ɖ´ala e nɔ wa sɛnzɔ́ Harvard tɔn. É kó ɖó wemakoéwún e ylɔ ɖɔ ¨Carte Verte¨ fí nunɔ titeungbe Amerika to ɔ́ tɔ́n.English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.

Fon : Sɔmisɔmi hwénú ɔ́, mɛɖaxó Hsieh ɖɔ mɛɖaxó Ma hɛn ɔ́ é ná hɔn sín to ɔ́ mɛ zigidi hwènu.English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.

Fon : Hsieh lɛ vɔ xlɛ́ ɖɔ yɛzɔ̌ wa tɔ́ Ma ɖǒ wlɛnwín ɖagbe b´ɛ́ vɛ́ jlɛ́English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.

Fon : Kpó hwɛ do mɛ lɛ ɖè ɔ́, Ma ɖo ɖuɖeji ɖò tuto ɖe mɛ b´ɛ́ ɖó mimamɛ trɔlɔ xá Chine to ɔ́.English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.

Fon : Bɔluxotɔ́ azǎn ɔ́ jí tɔ́n wɛ́ nyí Alex Ovechkin Washington tomɛ tɔn.English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.

Fon : E do bíii 2 bó s´aji mimɛ 2 ɖo ɖuɖeji 5 - 3 Washington tɔn ɖò Thrashers Atlanta tɔn ji[Day2]

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;

Fon : Ovechkin sín bɔlu na mɛ nukɔn tɔn ɔ́ tíin nyǐ ɖo ɖuɖeji Nicklas Backstrom tɔn mɛ.English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.

Fon : Bíii tɔn wegɔ gbadanu nɛ tɔn ɔ́ wɛ́ nyí 60 gɔ ɔ n´ii ɖò nǔwiwà ɔ́ mɛ, b´ɛ́ húzú bɔluxotɔ́ nukɔn tɔn e do bíii 60 ɖo bɔluxuxo nuwiwá ɖokpó mɛ é sín 1995-96 mɛ e Jaromir Jagr kpó Mario Lemieux kpán yi hǎ nɛ ji e.English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.

Fon : E tò mɛɖaxó Batten ɖò 190 gɔ ɖò Amelika-vi dɔkùn ɖaxónɔ 400 xwe 2008 gɔ ɔ mɛ kpó dɔkùn lǐva 2,3 kpán.English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.

Fon : É eɖó kúnnúɖewémá ɖo College of Arts & Sciences kplɔ́nyiji alavɔ Virginie tɔn ɖò xwe 1950 mɛ bó nyí nǔnamɛtɔ́ titeungbe xwé nɛ́ tɔ́nEnglish : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.

Fon : Irak sín gankpámɛ e ɖó Abu Ghraib wlǐ zo ɖó adǎnfúnfɔ́n ɖé mɛ.English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.

Fon : Gankpá ɔ́ wa kú awi bǐ bó kpé to é e acɛ gba gantɔ́ lɛ́ wú xó wá tɔ́n hwe e nu e ahwangan Amerika tɔn lɛ wa xɔ to e.English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.

Fon : Piquet Jr j´ayǐ ɖ´ajɔ ɖaxó Singapour tɔn xwe 2008 gɔ ɔ tɔ́n mɛ hwe e nu é nɔ te ɖokpó ɖò Fernando sín gɔnu bó ɖe ayij´ayǐ zohun tɔ́n é.English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.

Fon : Hwe e nu e mɔ̌to lɛ ɖo Alonso nukɔn xwè ami yi gbé ɖò ayij´ayǐ zohun ɔ́ glɔ́ é ɔ́, é ɖè kpɛ́n tɔ́n bó ɖó ɖuɖeji.English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.

Fon : E yi azɔ̌ sín Piquet Jr. sí ajɔ ɖaxó Hongrie tɔn xwe afɔwo tɛ́nnɛ gɔ ɔ (2009) mɛ.English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.

Fon : É xo gàn 8:46 zanzan pɛ́pɛ́pɛ́ b´abɔ̌ xwíí ɖé jɛ to ɔ ji bó xlɛ́ ɖò hwe enɛ nu pɛ́ɛ́ wɛ jɔmɛhun nukɔntɔn e yì xò nǔ ye tɔ́n ahwan é.English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.

Fon : E wa sɔ́ ahwanlinnyanu myɔgbɛn nɔ atɔn junjɔn´ayǐ jlɔ́ jixwé zǎnmɛ.English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.

Fon : E ɖo xɔ̀ joglisó yɔyɔ̌ atɔ́ɔ́n gbá ɖó tɛn ɔ́, hɔnkàn tɛnsisɛ tɔn kpó sɔ́ flĭn jikpá dokpo do tɛntin ɔ.English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.

Fon : E d´ajɔ Emmy tɔn tùto televizion ji tɔn e yin PBS e hú kó nukún ɛnɛ, tutò ɔ sin ga kà sɔ hú ɖevo lɛ tɔn ɖi "Sesame street" kpo "Mister Rogers Neighborhood" kpo a.English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.

Fon : Akpáxwé tutò ɔ tɔn lɛ dokpò dokpò nɔ kɛnu dó xóta ɖé ji ɖò wema ɖokpo mɛ, enɛ ɔ gudó ɔ é nɔ wa gbéjè xotà ɔ kpɔn gbɔn tàn gègě ɖèvo lɛ gblamɛ.English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.

Fon : Tùto lɛ dòkpo dòkpo nɔ lɛ na alixlɛ́mɛ lɛ ɖò wema ɖědee vì lɛ ɖo na bà hwenu e ye yi wemaxaxɔsa yetɔn e.English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨

Fon : John Grant ee nɔ wazɔ ɖo WNED buffalo (televisioǹxwé e nɔ blo Tutò televizion ji tɔn ¨Reading Rainbow¨) e ɖɔ: "Reading Rainbow¨ kplɔn vì lɛ nǔ e wutu e ɖò na xà nu e,...kplɔn ye wanyiyi nú nùxixa — [Tuto ɔ] lɛ dó wusyɛn lanmɛ nú ye bonu ye ni sɔ wema bo jɛ xixa ji".English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.

Fon : Mɛ ɖé lɛ, ɖì John Grant ɖɔhun ɖò linlin wɛ ɖɔ akwɛ yozo kpo huzuhuzu e wà tɔn ɖò lee mɛ lɛ nɔ lin tutò televizion ji tɔn lɛ kpɔ gbɔn e ɔ ɖò nu e zɔn bɔ e ɖò tutò ɔ te.English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.

Fon : Xó e nǔmɔɖɔ ɖ´ayǐ tɔ́ lɛ́ ɖɔ e adǎnjɔhɔn éé ɖò aliga 645 miles mɔ (1040 km)ɖò gbadahwe ji nú tɔgwede Cap-Vert tɔn, ɖo na fá hwɛ̌ có bó ná xo nǔ e ɖ´ayikúngban ɔ́ ji lɛ e.English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.

Fon : Fred ɖo jɔhɔn 105 miles ganxixo ɖokpó mɛ (165km/h) bó nɔ́ yi gbadahweji sín vovolívoé.English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.

Fon : Fred wɛ nyi jɔhɔn ɖaxó ɖaxó bǐ é è e ma mɔ kpɔ́n gbeɖe ɖò tofɔligbe kpó zǎnzǎnhweji Atlantique tɔn kpán sín hwe e nu yɛkpɔ́n ɖo kanji gɔnu ɔ wa e, bó nyí jɔhɔn ɖaxó atɔn gɔ e ̀e mɔ ɖò zǎnzǎnhweji ɖo 35°W e.English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.

Fon : Azǎn 24 gɔɔ zǒsùn xwe 1759 tɔn ɔ́, Arthur Guinness d´ayi wemǎ xwe 9000 tɔn ɖe mɛ nú ahànxwé St James´ Gate tɔn ɖo Dublin ɖo Irlande tomɛ.English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.

Fon : Xwe 250 wayi gúdó ɔ́, Guinness wa huzu azɔ̌xwe ɖaxó bó vlɔ́n ada gbɔ̀n gbɛ ɔ bǐ mɛ bó nɔ́ mɔ akwɛ́ yi 10 billion euros (US$14.7 billion) xwe ɖokpó mɛ.English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.

Fon : Jonny Reid e ɖò gɔ̀nu A1GP Nouvelle-Zélande nu é kùn yě wùnna-wúnná yi anǎ agbanj´ayǐ-tɛn Auckland tɔn ɖò Nouvelle-Zélande, mɛxó xwe 48 mɛ tɔn, ɖò sɛ́n lixo .English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.

Fon : Mɛɖaxó Reid kpéwú bó kùn mɔ̌to Néo-Zélande tɔn A1GP, Black Beauty é agbɔ̌n-wezùn tɔn hú aliga kɛnnɛ ganxuxo ɖokpó mɛ (160km/h) azɔn tɛ́nwe ɖ´anǎ ɔ ji e.English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.

Fon : Kponɔ Néo-Zélande tɔn lɛ mɔ wǔvɛ dó zán mɔ̀ do tuùn agbɔ̌n-wezùn mɛɖaxó Reid tɔn, ɖó Black Beauty ɔ ɖò do tawun bɔ azɔn ɖokpó e Kponɔ lɛ kpéwú bó lɛn ganmɛ nú mɛɖaxó Reid e ɔ́, hwe e nu e é nɔ te ɖ´agbɔ̌n-wezùn kɛnnɛ ganxuxo ɖokpó mɛ (160km/h) é wɛ.[Day3]

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.

Fon : Sùnzǎn 3 gudotɔn elɔ lɛ mɛ ɔ́, mɛɖohwɛnu ma wli xwédó sɛ́n 80 jɛji wɛ e jo nyi te ɖo Central Booking.English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.

Fon : Ɖò lidosùn xwe élɔ́ tɔ́n mɛ ɔ́, Hwɛɖɔtɔ́ Glynn ɖe mɛglɔn-wema nǔ hwenu ɖe tɔ́n jlɔ́ azɔ̌xwé ɔ́ nu yě na jó mɛ è e wlǐ bɔ yě kó bló ɖo ganxixo 24 mɛ bɔ kponɔngǎn ɖee ma ká kó se xó ɖé ɖo nù yětɔn ǎ e.English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.

Fon : Kponɔgan ɔ́ na gǎnjɛwú ɖé, nú é nyí mɔ̌ bó ɖe kúnnú nú hwɛdǒmɛ e mɛwlitɔ́ ɔ́ ɖɔ lɛ́ é. E na cí agban lɛ ji ɖ´axɔ́súxwé fí è kpé nukún xó nɛ́ wú ɖe wɛ e ɖe e.English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.

Fon : Xógún ɔ́ lɛ vɔ ná nǔ mɔ ɖɔ dó mɛ wu nú hwɛɖuɖɔ sín azǎn ɔ́.English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.

Fon : Peter Costello akwɛ́gbajinɔtɔ́ Australie tɔn et lɛ nyí nya e hɛn na jɛ hɔnyitɔ́ nukɔn tɔn ɔ́ John Howard e ɖo ta nu jlokoko-toxóɖɔgbɛ tɛ́nmɛ́ é, gɔ́ alɔ nu mɔ jangin-jangin xwé ɖé ɖo Australie.English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.

Fon : Mɛɖaxó Costello ɖɔ hwe e nu myɔ s´ágbɔ̌n zɔ ɔ na wá jɛ akwɛ́ ná ji e ɔ́ Australie to ɔ na jɛ zinzan ji.English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.

Fon : ¨Nú é huzu nǔsátɛ́n ɔ́, mǐ ɖo na ɖó e bó ná zán¨, mɛɖaxó Costello wɛ ɖɔ mɔ̌.English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.

Fon : Xó e Ansa ɖɔ e wɛ nyi ɖɔ ¨adò hu kponɔ lɛ do gǎn ɖaxó wè ye hu sixu zon bɔ ahwan nan bɛ dó gǎn yɔyɔ̌ ye jló na sɔ́ wutu.English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.

Fon : Ɖò kponɔ lɛ sín linlín mɛ ɔ́, Lo Piccolo ɖò nukɔn tawun ɖó é wɛ́ nyí alɔsú Provenzano tɔn ɖò Palerme bɔ nǔmɔjɛnǔmɛ tɔn zɔ́n bɔ̀ e nɔ ɖo sísí ɖaxó é jɛ xá gǎn e nɔ wlɛnwlin Provenzo tɔn e nɔ nɔ̀ yɛmɛ bó kɔ́n nɔ́ ɖo nǔ ɖa wɛ e.English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨

Fon : Gǎn e nɛ lɛ ɔ́, Provenzano wɛ ɖà yě hwe e nu é ɖó ahwantɔ́nmɛ Riina tɔn jlɔ Acɛkpikpa ɔ te e. Ahwan nɛ e dɔn kú wá é, Giovanni Falcone kpó Paolo Borsellino kpán ɖo xwe 1992 mɛ.English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.

Fon : Apple sín gǎn ɔ nɔ, Steve Jobs ɖe alǒkán ɔ́ tɔ́n ɖo to nukɔn bó ɖè Iphone ɔ́ sín jǐnu tɔn sín akpò mɛ.English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.

Fon : Hwe e nu é ɖò xó è ɖɔ̀ nu ganxuxo 2 e ɖɔ wɛ e ɔ, é ɖɔ: ¨Égbé ɔ́, Apple na vɔ́ alǒkan ɔ́ ɖétɔ́n, mǐ na byɔ hwenuxó mɛ égbe¨.English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.

Fon : Bresil wɛ nyí Igleja Katolika to ɖaxó é ɖò gbɛ ɔ mɛ e. Igleja Katolika nɔ ko gbɛ̌ kpɔ́jíjɛ súnnù-súnnù tɔ́n ɔ́ sɔ́ xwédó sɛ́n tɛgbɛ.English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.

Fon : Kplégɔnu ɖaxó Bresil tɔn ɔ́ ɖo xò ɖɔ dó kpɔ́jíjɛ súnnú-súnnú tɔ́n ɔ́ wú wɛ sín xwe wǒ (10ans) ɖye bɔ alɔwliwlí nɛ ɖ´axɔ́sú gɔ́n ɔ́, Rio Grande do Sul kpán jɛ́ é xwé dí sɛ́n ɖe.English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.

Fon : Tokpɔnlagǎn xóxó São Paulo, kpó Marta Suplicy koán wɛ́ wlán sɛ́n wéma dodo ɔ́. Sɛ́n wú ɖ´alɔ bo wa sɔ́ sɛ́n ɔ́, é ɖo Roberto Jefferson si´ alɔ mɛ.English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.

Fon : Mɛ e jɔ wǔ do nǔ nɛ mɛ lɛ e ɖò lìnlìn wɛ na yi nǔbyɔbyɔ́ lǐvi 1.2 do yi xwlé Kplé-gɔnu ɖaxó Bresil tɔn ɔ abɔxwísùn ɔ́ mɛ.English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.

Fon : É e mɔ ɖɔ̀ hɛ̌nnu gegě ɖo hwɛgbasa sín alɔgɔ ba wɛ na dó liza xá mɛ nya sín tomɛ e ɔ́, e ylɔ kplé ɖé azǎn 20 gɔ xwejisùn ɔ́ tɔ́n mɛ ɖò East Bay Community Law Center nú mɛ e ajo gbo ɖòbfí e yě ɖe lɛ e.English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.

Fon : É e xɔxáyatɔ́ lɛ́ jɛ nǔ e xá yě lɛ e jlá jí e ɔ́, hɛnnu e nǔ nɛ kan lɛ e gegě mɔ ɖɔ Carolyn Wilson OHA tɔn ko cí akwɛ́ e yě sɔ́ ɖó gbanu e ji bó ko gosín to ɔ mɛ.English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.

Fon : Xɔxáyatɔ́ Lockwood Garden tɔn lɛ mɔ ɖɔ̀ e siǐ kó lɛ nya hɛ̌nnu 40 jɛji ɖěvo lɛ, ɖó yě se ɖɔ kponɔ OHA tɔn lɛ ɖò do ba nu nǔ wɛ dó Oakland sín xɔ̀ ɖěvo e mɛ wɛ mɛwloɖu hɛn na tɔ́n ɖé mɛ lɛ e.English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.

Fon : Gbɛ̌tá ɔ́ gbɛ́ aɖawun nuwiwa e ɖò War Memorial Staddium, Maoui tɔn, e ɖó na kplé gbɛtɔ́ 9000 bó ɖò súsɔkɛ byɔ́ mɛ e ko lin na wa lɛ e bǐ wɛ.English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.

Fon : Azɔ̌xwé nukún é nɔ́ kpé nukún gbɛta ɔ wu e, HK Management Inc, nyɔ́ hwɛ na klɔ́n azǎn 20 gɔ zǒsùn ɔ tɔn ǎ, amɔ̌ é wa tín nǔ e wú wɛ zɔ́n lɛ́ e ayihɔngbe tɔn.English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.

Fon : È sɔ́ hwɛɖɔtɔ́ nukúnɖeji Glɛ̌ki nu Sakis Kechagioglou kpó George Nikolakopoulos kpán dó Korydallus gan mɛ ɖò Athènes, ɖó yě nɔ nǔɖuɖonǔmɛ mɛ.English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.

Fon : Lo ɔ́, nǔ ma xwe do sɛ́n e hwɛɖɔtɔ,́ kpó hùnjɛmɛji tɔ́, kpó sɛ́nzɔwatɔ́ glɛ̌ki tɔn ɖelɛ́ kpán do te xwe e wayi e mɛ e dɔn zigidi ɖaxó ɖé wá hwɛɖɔtɔ́ mɛ nɛ lɛ mɛ.English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.

Fon : É e xójlázɔ́watɔ́ Makis Triantafylopoulos jla wɛn ɖe do nǔwiwa ¨Zoungla¨ mɛ ɖo gbavinukpɛ́nɔgɔnu Alpha TV ji ɔ, é bló aklúnɔ́zángbla nabǐ ɖe mɔ̌ bɔ e ɖe ɖɛmɛnu hunjɛmɛjitɔ́ Petos Mantouvalos sin azɔ̌ tɔn mɛ ɖó azɔ̌gbɛ tɔn ɖélɛ́ ɖó nǔ ɖò nǔɖuɖònǔmɛ xó ɔ́ mɛ.English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.

Fon : Lo ɔ, hwɛɖɔtɔ́ ɖaxó Evangelos Kalousis ɖo ganmɛ ɖó é tɔ́n ɖò nǔɖuɖonǔmɛ mɛ bó lɛ ɖè afɔ gbkegblé.[Day4]

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.

Fon : Roberts gbɛ́ bǐ gbidi-gbidi ɖɔ émí kún ná ɖɔ hwe e è nu e gbɛ nɔ bɛ nú e gbeje xo è e ɖe e kpɔ́n é o, bó ɖɔ é hɛ́n ɔ́ é ná wa nyí xó agɔ̀ dó nu e wa yi ɖò xo e ɖe wayi e wu nú e na ɖɔ̀ xó dó nǔ e sixú tíin lɛ e wú.English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.

Fon : É lɛ́ vɔ́ wá xó e é ɖɔ ɖ´áyǐ e jí ɖɔ Roe V. Wade wɛ nyi ¨sɛ́n e To ɔ sɔ́ é¨, bó ɖò nǔjɔnǔ e gbetakɛ́n To gɔnu ɖaxó ɔ́ tɔ́n nyi e tínmɛ wɛ.English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.

Fon : É lɛ́ vɔ́ ɖɔ é mí gán jɛ sɛ́n e ɖɔ nǔ do gbetakɛ́n Roe tɔn ji e wu.English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.

Fon : Maroochydore wɛ nyi tatɔ ɖò titɔ ɔ mɛ kpodo kɛn ayizin hûgan Noosa, awhé tɔ ɖò titɔ ɔ mɛEnglish : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.

Fon : Gbɛ̌ta awhé lɛ́ɛ ɔ kplé ɖò fìfɔ tɛn apkawhé nûkɔn tɔn ɔn tajì ɔ fìe gbɛ̌ta Noosa ɖò ɖuɖéji kpoɖò kɛn 11 kpó.English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.

Fon : Maroochydore lɛ́ɛ ɖuɖé ji mɔn ɖo Caboolture ji nu agbawlin wlin nukɔn tɔn ɔn.English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .

Fon : Hesperonychus elizabethae ɔ kunkan Dromaeosauridae mɛ e egósin bò lɛ́ɛ nyi nɔnvi nu Velociraptor.English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.

Fon : Nûwliɖuxɛ ɖé e nɔn ɖu hunkanlin lɛ́ɛ ɔ fun keɖè wɛ gbɔn fi bi nii bɔ ehɛn na zinzɔnlin gbɔn afɔ awhé ji ɔ kpodò fɛn pkèvi ɖi Velociraptor.English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨

Fon : Fɛn awhé tɔ ɔ ɖi ga kaka, enɛ wê zɔn bò esu nyiɖɔ Hesperonychus tinmê tɔn nyiɖɔ ¨yovo fɛn¨.English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.

Fon : Ninnɔnmɛ gbê ɔ mɛ tɔn zɔ́n bɔ mɛhwlɛn hwlɛn sin azɔ lɛ vɛhu ɖésu, xù mɛ glǎsi-ɛ́ɛ ɖé e nɔ gbà lɔ mɔn.English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.

Fon : Pitman tin mɛ ɖɔ ninnɔnmɛ lɛ́ɛ man na ɖiɔ ɖò azán gbla elɔ mɛ.English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.

Fon : Dò Pitman xó ɖìɖɔ mɛ ɔn, Xù mɛ glǎsi-ɛ́ɛ ɔ susu etɔn kpodô adà gblogblo e tɔn kpo ɔ ma hlan sɔ mɔn gbéɖé nu tɔjihun lɛ́ɛ sin xwè 15 ɖié.English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.

Fon : Égbé hwenu e é ɖò ciɔ Jeff Weise tɔn ɖì wɛ kpo mɛ aton ɖevó ɖò mɛ tɛnnɛ e kú ɖo tú e é dà ɖò azɔ yetɔn mɛ ɖo azan 21 gɔ ɔ xwèjisùn ɔ tɔn mɛ wɛ ɔ, é lɛ wli ɖókpo ɖò azɔmɛvi e ɖ´alɔ ɖò túdida ɔ mɛ lɛ, bɔ wɛn ɔ bgakpe kplekple Red Lake mɛ lɛ tɔn mɛ.English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.

Fon : Acɛkpipka ɔ sɔ ɖɔ xó ɖé zɛ gbè e é yí ɖɔ émi ɖó mɛ ɔ te égbé́ e wu a.English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.

Fon : E ɖò mǒ có, mɛ e mɔ dò nú dòbànú nǔ ɔ e ɖé ɖɔ nú xójlawemà Minneapolis Star-tribune ɖɔ, mɛ e éɖò te ɔ vǐ sunú ɖé dò xwè fɔtɔn nukún ɖokpo bo nɔn nyi Floyd Jourdain dé sin tɔ́ nyi azinkponɔn nú akɔta Red Lake tɔn ɔ wɛ.English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.

Fon : Mǐ kó tùn hwɛ e sà dó kɔ ni gbe é ja e a, kpó lee acɛkpikpa bló gbɔn bo mɔ yanviɔ kpó e a, amǒ afɔ e é nɔ ɖè nú yɔkpɔvu e ma kó ɖó xwè 18 a jɛ whɛ syɛnsyɛn mɛ e ɖé kó bɛ ɖò whɛɖɔxɔsa ɖé núkɔn.English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.

Fon : Lodin lɛ́ ɖɔ jí, gɑ̌n lɛ́,e sɔ́ gběta ná dɔn nǔ gbɔn gǎnsísɔ́ sín akpáxwé wegɔ ɔ́ jí, bó ná dó ɖe Afuganisitáannu lɛ́ɛ sín afɔku e mɛ gǎnsísɔ́ ɖěvo énɛ́ ɔ́ hɛn ɔ́, é ná dɔn yě dó lɛ́ɛ é, bó ḱ ná lɛ́ zɔ́n bɔ yě sɔ́ ná wá ɖo kwɛ́ zán dó xo ayij'ayí kan ná wɛ ǎ.English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.

Fon : Afɔsɔ́dɔtetɔ́ lɛ́ɛ ɖɔ émi mɔ nǔjɛdó gěgě ɖo sɛ́ndódó Afuganisitáan to ɔ́ tɔn mɛ, bɔ énɛ́ ɔ́ zɔ́n bɔ gansísɔ́ sín akpaxwé we gɔ ɔ́, sɔ́ nyi nǔɖé wá nú ǎ.English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.

Fon : Dobanú nǔ ɖé lɛ́ɛ ka ko ɖɔ d'ayi ɖɔ jí, ényí é ko dɔn nǔ gbɔn gǎnsisɔ́ sín akpáxwé we gɔ ɔ́ jí wɛ ɔ́, efɔ wɛ é ná kó nyi bɔ é tɛ sɛ́dódó ɔ́ jí.English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.

Fon : Totɛntín sín ahwanzɔwatɔ́ lɛ́ɛ wɛ ɖo jɔmɛhún ɔ́ kún wɛ, bɔ yě dlɔ́n dó Ilukusiki.English : An inquiry was established to investigate.

Fon : É hun nǔ sín dobanú nǔ wíwa ɖokpó nú.English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.

Fon : Jɔmɛhún II-76 ɔ́, alǐyánnu ɖaxó ɖokpo wɛ ényi nú ahwangɔnu Hluísí to ɔ́ kpódó sovǐtiki kpó tɔn, sín xwe 1970 gblólomɛ dɔn, bó ka ko bló alitawǒvi ɖaxó ɖé ɖo Hluísi to ɔ́ mɛ, sunzán é wáyi e mɛ.English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.

Fon : Kɔ́nyásun ɔ́ sín azǎn 7 gɔ́, mɔ ɖokpó sɛ sín do tɔn mɛ, hwenu e jɔmɛhún ɔ́ ɖo te sí wɛ dó é, mɛ ɖěbǔ ka gbléwu ǎ. Énɛ́ gudó ɔ́ Hluísí to ɔ́ wá gbɛ́ nú hwenu kléwún ɖé ɖɔ jɔmɛhun II-76 lɛ́ɛ ɖe má sɔ́ síte ó.English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.

Fon : Miles 800 atɔ e nɔ dɔn ami gbɔn domɛ d'asá Alaska to ɔ́ tɔn é wɛ é sú, hwenu kalozíin bluju sín balíi afatɔ́ɔn donu mɔkpán kɔn nyì ayǐ do tofɔligbé Fairbanks toxo ɔ́ ɖo Alaska tó ɔ́ mɛ.English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.

Fon : Tito e nɔ dogesí zojinǔ é, gbéjékpɔ́n wɛ é ɖe, lěe é ko nɔ bló gbɔn hwɛhwɛ é, bɔ zogbɛ́nhlɔ́nhlɔ́n ɔ́ ci. Énɛ́ ɔ́ zɔ́n bɔ nusú éé nɔ glɔ́n kalozíin bluju ɔ́ lɛ́ɛ é hun, bɔ é gba kɔn dó nɔtɛn e é nɔ gbɔn ami ɖe, bɔ é ylɔ́ ɖɔ Fort Greely 9 é.[Day5]

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).

Fon : Nusú énɛ́ lɛ́ɛ e hun é, zɔ́n bɔ kɔgbidinúmɛ é tɔ́n é ɔ bló bɔ ami ɔ́ jɛ kunkun jí, bó sa káká wá yi ami glɔ́n tɛn e nɔ hɛn ami balíi 55.000 é (liva 2.3 litli ).English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.

Fon : Zozo e ɖo ami gbɔ́nnú ɔ́ xomɛ é wɛ ná kó zɔ́n bɔ ali e ɖo wutú tɔn lɛ́ɛ é vlɔ́n, bɔ káká jɛ azǎngagbe hwelɛ́kɔ ɔ́, ami ɔ́ kpoɖo kunkun wɛ.English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.

Fon : Ami glɔ́ntɛn tejɛmɛtɔn ɖěvó tíin ɖo ami glɔ́nnú glɔ́, bó hɛn ɔ́, é ná hɛn ami gangbá 104.500, bɔ éyɛ ka ko gɔ bǐ ǎ.English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.

Fon : Azɔn nukɔn tɔn ɔ́ nɛ, bɔ xóɖɔdóxówú tlɔlɔ ɖo gbaví nukpɛ́n nɔ ɔ́ jí, ɖo ɖiɖɔ wɛ ɖɔ tonukún Iláan to ɔ́ tɔn lɛ́ɛ yí gbe ɖɔ yě mɔ tódɔnnúmɛ lɛ́ɛ sín xɔxɔ.English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.

Fon : Tódɔnnúmɛ e kunkplá akwɛ́zínkan lɛ́ɛ é lɔ ɖ'émɛ, kpódó sɛ́n e Kplékplé Elɔpu tɔn dó, ɖɔ é ma sɔ́ kun kalozíin bluju ɔ́ ɖe sín Iláan to ɔ́ mɛ ó é kpó. Finɛ wɛ akwɛ́ 80% nɔ gosín togúdó wá nú Iláan to ɔ́ lɛ́ɛ ka nɔ tɔ́n sín.English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.

Fon : Ɖo Gbeɖiɖówema bɔ gudogudo tɔn dìn e é nɔ bló sunmɛ é mɛ ɔ́, gbɛta OPEP tɔn ɔ́ ɖo ɖiɖɔ wɛ ɖɔ, sín xwè ko ɖíe ɔ́, kalozíin bluju sa dó togúdó j'ayí bǐ, bó wá kpónú balíi lǐví 2,8 gbè ɖokpo.English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.

Fon : Gǎn e kpa acɛ nú Iláan to ɔ́ é, Ayatollah Ali Khamenei wá mɔ ɖɔ, lěe é nyí gbɔn bɔ to ɔ́ sín gbɛ bǐ wa ɖo kalozíin lɔmɛ nɛ́ é ɔ́, "mɔ" ɖé wɛ ényí bó ko ɖo te sín huzu-húzú Malɛto Iláan tɔn ɔ́ hwenu ɖo xwe 1979, bɔ to ɔ́ ka ɖó ná tɔ́n sín mɛ.English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.

Fon : Hwenu e Zohún e nɔ yi sunmɛ é lɛ́kɔ ja ayǐkúngban jí, bó kpo ɖo jɔhɔ́n mɛ, Gan 5 mɛ zǎnzǎn é ɔ́ (Gan e nɔ xo ɖo hwetɔ́nwají é), nǔ e nɔte kpɔ́n mǐ ɖe ɔ́ wɛ nyí ɖɔ, éní vlɛ́ kantata wězizanɔ ɖé nú mɛ ɖěɖee ɖo Kalifɔnia totaligbé dɔn lɛ́ɛ é, Olɛgɔń, Nɛvada, kpódó Utáa kpó.English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.

Fon : Sunmɛyihún ɔ́ ná cí sunví e nɔ dín gbɔn jǐxwé laa lɛ́ɛ é ɖɔhun titeungbe.English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.

Fon : Ɖo nukúnxwíxwe ɖokpó mɛ ɔ́, é na nɔ bló alijlɛkpo 12,8 alɔ nǔjlɛ́kpo 8 mɔ. Wezun tɔn ná syɛ́n ɖésú, bɔ é ná sixú gosín san Flánsiko wá yi Losu Anjélɛsi to ɔ́ mɛ, ɖo cɛ́jú ɖokpó mɛ.English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.

Fon : Sunmɛyihún sitadusi ɔ́, wezun e sunmɛyihún ɖé má kán kpɔ́n gbeɖě ǎ é wɛ é ná kán, bó ná nyí sunmɛyihún e yáwu lɛ́kɔ wá ayǐkungbanjí hú ɖe lɛ́ɛ bǐ é. Énɛ́ ɔ́, é ná lɛ́ jɛ nukɔn nú sunmɛyihún Apolo X, nǔxwásun 1969 tɔn ɔ́.English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.

Fon : "Gǎn e kpa acɛ nú titomɛ sitadusinɛ́ ɔ́ tɔn é, Tomu Dusibuli, ɖɔ jí é ná ɖisa gbɔn xutó e ɖo hweyixɔ nú kalifɔní sín taligbe é, bó ná tá wězíza gbɔn kalifɔnia sín jǐnukúnsin, ɖo olɛgɔn to ɔ́ sín tɛ́ntin, gbɔn nɛvada kpódó Idaho kpó, bó ná lɛ́ gbɔn Utaa".English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.

Fon : Gběra e Mɛdaxó Rudi sɔ́ dɔ gbekɔndókpɔ́ sín wěma e é bló do kyoto, bɔ é dɔ xó dó lěe kɛ́ ɔ́ mɛ nɔ́ cí gbɔn é wú ɔ́, émí ná d'alɔ mɛ é, zɔ́n bɔ Amelíka to ''Etats-Unis' ɔ́ ẃ jɛ édokpónɔ, bo nyí to hunnukún dokpó géé é ma d'alɔ wěma mɔ̌hun mɛ ǎ é.English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.

Fon : Acɛkpíkpa xóxó Ɔsitlali to ɔ́ tɔ gbɛ́ dɔ émí kún ná d' lɔ kyoto sín wěma ɔ́ mɛ ó. Ɖó é táa wa nǔ dó akwɛzínkan to émí tɔn wú. É díe to émí tɔn sín akwɛ́zínkan ɔ́, aǐkúngbanlanmɛ sín dɔkun akan sísa jí wɛ é jínjɔ́n. To dé lɛ́ɛ, di Ɛndi to ɔ́, kpǒdǒ Cínu to ɔ́ kpó dɔhun ɔ́, kan énɛ́ de ka blá yédɛ́ɛ ǎ.English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.

Fon : Ɖo ''eBay'' sín tan ɔ mɛ ɔ́, nú e hugǎn nǔ bǐ bɔ é yi ɔ́ nɛ́.English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.

Fon : Azɔxwé ɔ́ ɖo nukún ɖó wɛ ɖɔ émi ná wa nǔ, bɔ fi e akwɛ nɔ gosín wá nú émí lɛ́ɛ ná sukpɔ́, bɔ to ná tuun émí gbɔn fí ɖěɖee ''Skype'' ɖo tɛ́n ɖaxó mɛ ɖe lɛ́ɛ é. Ɖi cínú, Elɔpu ɖo hwetɔ́n waji, kpódó Blezilu to ɔ́ kpó ɖɔhun.English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.

Fon : Nǔnywɛ́ xwítíxwítíwatɔ́ lɛ́ɛ mɔ dó ɛnceladu wú ɖɔ é ɖó hlɔ̌nhlɔ́n dó ayǐkúngan ɔ́ jí, bó sixú kó nyí fíe hwɛkan láglásinɔ E "saturne" tɔn ɔ́ wú kun sín é.English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.

Fon : Enceladus wɛ nyí nǔ e nɔ lɛ́kɔ nú hwesivɔ sín hlɔ̌nhlɔ́n ɔ́ hú nǔ bǐ é, bo ɖo 90 ɖo kanweko jí mɔ̌, é nɔ lɛ́kɔ nú wěziza hwesivɔ tɔn e nɔ wá xo é.English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.

Fon : Ayihúndida dowatɔ́ konami ɖɔ dó xójláwéma Japɔ́ɔn to ɔ́ tɔn ɖokpó mɛ égbe ɖɔ jí, émí kún sɔ́ ɖo ayihúndida "Six Days in Fallujah" ɔ́, ná ɖetɔ́n wɛ ó.English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.

Fon : Ayihúndida nɛ́ ɔ́, Fallujah sín ahwanfunfun wegɔ ɔ́ jí wɛ é jínjɔ́n, ahwanbaɖabaɖa ɖé, éé Amɛlíka sín sɔ́ja lɛ́ɛ kpódó Ilaki to ɔ́ sín sɔ́ja lɛ́ɛ kpó fun xá yěɖée ɔ́.English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.

Fon : L'ACMA lɛ́ mɔ ɖɔ "Big Brother" bló bɔ yɛwúnkɔ́nnyídowú ɔ́ dín gbɔn ɛntɛnɛti jí, có é kún ká tɛ afɔ sɛ́n e ɖɔ nǔ dó yɛ hɛn gbɔn kan jí núwíwa lɛ́ɛ wú é jí ó. Ɖo é glɔ́n yɛ lɛ́ɛ dó gɔnu nǔ wa gbɔn ɛntɛnɛti jí tɔn "Big Brother" tɔn ɔ́ jí ǎ.English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.

Fon : Sɛ́n e ɖɔ nǔ dó hladioxwé lɛ́ɛ sín azɔ̌wiwa lɛ́ɛ nu é, kó bló tito nǔ hɛn gbɔn ɛntɛnɛti jí lɛ́ɛ tɔn, lo ɔ́, cóbónú é ná ylɔ́ nǔɖé ɖɔ nǔ hɛn gbɔn ɛntɛnɛti jí ɔ́, nǔ mɔ̌hun ɖó ná kó nyí gbɔ̌glɔ́n dó gɔnu ɔ́ jí hwɛ.English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.

Fon : Afɔsɔ́ɖɔ́tetɛn "Etats-unis" to ɔ́ tɔn éé ɖo Nailobi toxo ɔ́ mɛ ɖo kenya é, gba kpá élɔ ɖɔ « Somalí to ɔ́ sín malɛnumakpótóɖe » lɛ́ɛ, ɖo tito bló wɛ ná dó xo daka to wú ɖo kenya to ɔ́ kpódó Etiopi to ɔ́ kpó mɛ.English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.

Fon : "Etats-unis" to ɔ́ ɖɔ, émí se ɖɔ mɛɖé lɛ́ɛ jló ná zé jɔmɛhun bo kun yi gba dó nɔtɛn nukún-ɖéjí ɖe lɛ́ɛ wú, ɖo Etiopi to ɔ́ kpódó kenya to ɔ́ kpó mɛ.English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.

Fon : Jɛnukɔn nú " The Daily Show" kpódó " The Cobert Report" kpó ɔ́, Hɛki kpódó Jɔnsɔnu kpó ko ɖo linlin wɛ ɖɔ, yě ná ɖe wěma ɖé tɔn, dó vlɛ́ hwenu e yě ɖo kpɔ́nyijibɔalavɔ-vi nyí wɛ ɖo UW ɖo léxwélé 1988 é, sín hwenuxó wěma lɛ́ɛ, kpódó xójlátɔ́ lɛ́ɛ sín azɔ̌ wa dó wěma jí lɛ́ɛ kpó.[Day6]

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.

Fon : Sín hwenu é jɔ e ɔ́, wěma "The Onion" wá húzú nǔ e nɔ ɖo jijɛ wɛ din lɛ́ɛ é sín wěgbó titeungbe ɖokpó, bɔ yě tlɛ ko zín akpáxwé tɔn ɖokpó, bó ɖó ɛntɛnɛti sín gɔnu ɖokpó, bɔ é dɔn gbɛtɔ́ 5,000,000 ɖo kɔ́nyásun ɔ́ mɛ. Bɔ yě yi kpɔ́n ajɔ́jlájlá mɛɖésúnɔ tɔn lɛ́ɛ, xó-xwlémɛ ganxixo 24 tɔn lɛ́ɛ, nǔsɔ́ dó ɛntɛnɛti jí lɛ́ɛ, kpódó gbɛ ɔ́ sín ɖiɖe dó atɛjí e é nyí kan ná yɔ̌yɔ̌ din, bɔ é nɔ nyí "Our Dumb World" ɔ́ kpó.English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).

Fon : Al Gɔɔ kpódó ahwangán Tomi Flanki kpó nɔ́ sɔ́ likpa dó ɖɔ han yětɔn ɖěɖee yě yi wǎn ná lɛ́ɛ é sín xó (é wɛ nyi Gɔɔ tɔn hwenu e "The Onion" ɖɔ éyɛ kpódó Tipɛɛ kpó wɛ ɖó súnnuxwé éé nyɔ́ hú bǐ ɖo gbɛ yětɔn mɛ é, hwenu e é j'ayǐ nú sɔ́mi-sɔ́mi ɖo léxwelé 2000 gúdo é).English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.

Fon : Nǔwlántɔ́ yětɔn lɛ́ɛ gěgě kó ɖó zinzin ɖaxó ɖé dó Jɔn Stiwaa kpódó sitefɛnu kɔlubɛɛ sín nǔvlɛ́nu núwíwa lɛ́ɛ kpó jí.English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.

Fon : Azizanúwíwa ɔ́ ɖésú ɖo tokpɔnlazɔ́watɛn Bukalɛsi tɔn ɔ́ sín tito lɛ́ɛ mɛ, ɖó é ɖo biba wɛ ɖɔ tota Hlumani tɔn ɔ́ ní nyí toxo hunnukún jɛ acɔ́ ɖé, bó lɛ́ nyí nǔdówátɛn.English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.

Fon : Toxo ɔ́ ná nyí toxo nukɔn tɔn ɖo Elɔpu sín afɔgokɔ ɖo hwetɔ́nwají éé yí CowParade é. Azizanúwíwa gbɛ ɔ́ bǐ tɔn e nɔ́ hun hɔn tɔn nú mɛbǐ kpaa é, ɖo Ayidosun kpódó avivɔsun xwe ɔ́ tɔn kpó tɛ́ntin.English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.

Fon : Ɖɔnúese égbe tɔn ɔ́ lɛ́ vlɔ́nkannú alɔ e acɛkpikpa ɔ́ nyi akɔ́n, ɖo xwejisun xwé élɔ tɔn mɛ ɖɔ émí ná dó kwɛ́ zohún ɖěvó lɛ́ɛ xixɔ mɛ é.English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.

Fon : Zohún 300 ɖěvó lɛ́ɛ ná xɔ wɛ é ɖe, dó ɖe ya kpo nú gbɛtɔ́ e ɖo kpɔ́ su húgan toxo ɔ́ wɛ lɛ́ɛ é, bɔ bǐxui ná bló zohún 1300.English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.

Fon : Gbeyiɖɔ Los Angeles sín kpɔnɔzɔ́watɛn ɔ́ tɔn, Klisitɔfɛɛ Galsia, dɔ j́í, é ɖo awɔntín hwlɛ́n ayi do mɛ e vɛ nǔ do wɛ é ɖe ɖɔ é tɔ́ dó mɛwú é wu wɛ, nú fíe má ɖó ná byɔ́ ǎ é, kanbyɔ́, é kún nyí nǔgbigba wú wɛ ó.English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.

Fon : Wuntun ɔ́ xo akpa ganna-ganna le ǎ; síncíɔ́n wiwi e é tɔ́n acɔ́ ná é wɛ é sɔ́ dó húzú aja n'i ná. É sɔ́ fífá sín wuntun kpódó ayixa sín wuntun kpó dó sɔ́ "O" ɔ́ dó húzú "e" kpɛví ná.English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.

Fon : Sínmɛ vɔ́vɔ́ e wá xu ɔ́ nukún mɛ é ɔ́, nǔvíɖogbɛ e é nɔ ylɔ́ ɖɔ karenia blevisi é, wɛ wá sukpɔ́ ɖ'émɛ húgǎn wútu wɛ.English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.

Fon : Nǔ ɖe lɛ́ɛ tíin bó ɖo gbɛ ɔ́ mɛ, bó nɔ sɛ yěɖée kplé, bó nɔ ɖó zan nú tɔdɔ́ énɛ́ ɔ́ sín jigba.English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.

Fon : Tɔdɔ́ ɔ́ nɔ́ ja sin baɖabaɖa ɖé, bɔ sin énɛ́ ɔ́ hɛn ɔ́, é ná hu kan nú gbɛtɔ́ lɛ́ɛ kṕodó hweví lɛ́ɛ kpó.English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.

Fon : Hweví lɛ́ɛ nɔ́ wá kú hweɖélɛ́ɛ nú, ɖó sin baɖabaɖa nɛ́ ɔ́ nɔ́ sukpɔ́ ɖo tɔ lɛ́ɛ mɛ.English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.

Fon : Ényí jɔhɔn wá fún tɔ e mɛ tɔdɔ́ énɛ́ lɛ́ɛ ɖe ɔ́ sín sin bónú gbɛtɔ́ lɛ́ɛ wa gbɔ́n jɔhɔn mɔ̌hunkɔ́tɔn dó awɔntín mɛ ɔ́, yě hɛn ɔ́ yě ná bɛ́ azɔn.English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .

Fon : Jɔhɔn ɖaxó baɖabaɖa éé é ylɔ́ ɖɔ Gonu ɖo Maludivu lɛ́ɛ sín gbe mɛ, bɔ é ká nyí ɖɔ saki e é sɔ́ děma dó lɔn ná é wɛ nɔ nyí mɔ é ɔ́, hwenu e é wa yi azán tɔn jí bǐ é ɔ́, wězunkíkán tɔn wá sɔ́ alijlɛ́kpo 240 ɖo ganxíxo kpó mɛ (149 miles à l'heure).English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.

Fon : Égbe zǎnzǎn tɛ́ɛn ɔ́, jɔhɔn lɛ́ɛ sín wězunkíkán wá ɖo alijlɛ́kpo 83 ɖo ganxíxo ɖokpó mɛ. Bɔ mǐ ɖo te kpɔ́n ɖɔ yě ní lɛ́ kpó ɖo do wá wɛ.English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.

Fon : Gbɛta bɔ́lu sɔ́nyi ɖo xasun mɛtɔn amélika tɔn (NBA) ɖótaji ɔ azɔwatɔ lɛ ɖo azɔ té COVID-19 zon sin xɛsi wu tu.English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.

Fon : Gbɛvi Utah Jazz tɔn ɖokpo bɛ azɔn COVID-19 gudo wɛ NBA sin gbéta ɔ tɔn.English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.

Fon : Nudobiba kpodo kanlin xu alo gbéhan kpo ɖéxlɛ ɖɔ vo jijɛ ɔ ya wu hu ɖiɖé nu do biba kpodo nu kpévi lɛ ɖéxlɛ gbɔn lé.English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.

Fon : "Berhane Asfaw nudo batɔ ɖo vallée Rift Éthiopie tɔn, bo xokpodo nu mɛ ɛ ɖo lilɛn é lɔ é ɖɔ : nu yin mɔ ɔ nubi ɖo na lilɛ wa tɛntɔn mɛ wɛ".English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.

Fon : Kaka jɛ din ɔ, AOL kpéwu bo vlonkan nu nuwlan bɔ é mɔ bo xa azɔn ɖokpo ɖé é kpé wu gbɔn é, é kɛɖɛ wɛ é nɔ zan ɖo Etats-Unis.English : With this arrangement in place, this freedom might end.

Fon : Kpodo xogbé é ɖo ayi kpo ɔ, vivo ɖé é ɖo ɔ na ɖo té.English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.

Fon : Yahoo zan tɔ lɛ kpodo Microsoft zizan na wlɛn agba xa AOLEnglish : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.

Fon : Akwɛ sɛ xwé tɛn Northern Rock husu toxo britannique mɛ nu xwé 2008 Hwenu ɖe togan yi bi ɔ alɔgɔ nun kun mianmian nu to ɔ gudo é.English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.

Fon : Xwé 2007 tɔn Northern Rock ko ɖo alɔgɔ si hudo Hwenu ɖe subprimes gblé ɔ.[Day7]

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.

Fon : Azɔxwé Virgin Group Sir Richard Branson tɔn mɔ ɖé Akwɛ sɛ xwé tɛn ɖo takuku azɔ tɔn cobo wa husu to ɔ mɛ tɔn é.English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).

Fon : Xwe 2010 tɔn mɛ ɔ ɖé Northern Rock plc husu to ɔ mɛ tɔn gudo ɔ, é ɖé ɖo vo nu bad bank kpodo Northern Rock (Asset Management) kpo.English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.

Fon : Akwɛ sɛ xwé tɛn ɖagbé Northern Rock kɛɖɛ wɛ Virgin xɔ e nyin azɔxwé nɔ kpé nukun do nu é Azɔxwé ɔ ɖo ɔ wɛ aEnglish : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.

Fon : E hɛn ɔ é na ɖɔ azɔn atɔɔn gɔ ɔ sin xoxo hwɛnu lokpo nin gbétɔ lɛ mɔn nugbonugbo ɖɔ nu jɛ ayikungban ji sin jihwé ayi Mars tɔnji.English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.

Fon : Do 24,000 awinnya ɖaxó e nɔ wá dò lɛ é jɛ ayikungban ji sin jihwé bɔ é tuwun ɔ, 34 kpowun jɛn wɛ nyin ɖé go sin Mars bɔ yé dé xlɛ́.English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.

Fon : Só gbigba nin lɛ mɛ ɔ, afɔtɔn ja liyasun é wa yi mɛ é.English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.

Fon : So gbigba ɖé lɛ ɖé bɔ é nɔ yawu mɔ lo ayikungban ji a bo é nɔ sa akwɛ US$ 11000 et $22,500 once lokpo, é sigan jlɛ do sika kwé wo.English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.

Fon : Ɖé é kan wézun fo gudo ɔ, Keselowski wɛ nyin hun kuntɔ é ɖu ɖéji é kpodo kin 2,250 kpo.English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.

Fon : Johnson wɛ nyi wégɔ é ɖo kin 2,243 kpo ɖo kin tɛnwe gudo ɔ.English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.

Fon : Hamlin wɛ nyin hun kuntɔ aton gɔ é ɖu ɖéji é kin ko hwé sin kin ɖé mɛ nukɔn nukɔntɔn mɔn é. E ɖo kin atɔɔn hu Bowyer. Kahne kpodo Truex, Jr. E wɛ nyin mɛ atɔɔn gɔ ɔ kpodo ayizin gɔ ɔ kpo. E mɔ kin 2,220 et 2,207.English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.

Fon : Stewart, Gordon, Kenseth kpodo Harvick gɔ nan bó blò mɛ wo é jènukon ɖo Agbahwlɛnhwlɛn Hunkuntɔ lɛ tɔn, é lɛ kpo wezun ɛnɛ bɔ é nan kan ɖo xwè é lɔ mɛ.English : The US Navy also said they were investigating the incident.

Fon : US Navy ɖɔ é lɔlɔ mɔ na bado nu alitawovi nɛn ɔ.English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.

Fon : E lɛ vɔ jla ɖɔ, "Azɔwatɔ lɛ lo doba nu wlɛnwin ɖagbé ɖé é si hu zan bo do dɔn tɔjihun sin domɛn nan man ɖo tagba ɖébu é ba wɛ".English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.

Fon : Tɔjihun ɖé é nɔn fun ahwan xa ayidɔkun ɖé é nɔn ylɔ ɖɔ Avenger, Tɔjihun nɛ ɔn do aliji hwé Puerto Princesa do Palawan.English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.

Fon : E wɛ nyin Tɔjihun Tɛnwé gɔ nu US Navy ɖé ɖo Sasebo, Nagasaki Japon tomɛ.English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.

Fon : Mɛ ɖé tɔn ahwan Mumbai lɛ ɔ, Tɔjihun mɛn wɛ é zɔn wa ɖo 26 abɔxwisun 2008, lo bo hɛn grenadi, so ɖé sé kpɛn é bo da do ayi hun hwé ɖé Chhatrapati Shivaji Terminus gɔ é kpodo otɛli daxo Taj Mahal.English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.

Fon : Nudobiba kpo Skout nuwiwa tɔn e nyi David Headley wɛ zɔn bɔ Pakistan sin gbɛta Laskhar-e-Taiba tɔn lɛ wa bɛ titomɛ sɔja 10 tɔn ɔ.English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.

Fon : Nu jijlɛ énɛ wɛ zɔn bɔ gbéɖokpɔ ɖé ɖo Inde kpodo Pakistan kpo tɛntin wa ɖo xo.English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.

Fon : Sɔ xwèdó axɔsuzɔwatɔ enɛ lɛ ɔ‚ e ɖɔ́ nù tóvĭ tógùn Texas tɔn lɛ ɖɔ́ afɔsɔɖote ɖelɛ ɖe ɖayi na dó cɔ́ tógùn ɔ.English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨

Fon : Perry ɖe gba ɖó kpataki mɛ ɖɔ́‚ ¨ Tɛnmɛ kpɛvi e kpegan wɛ ɖó gbèmɛ fi bì ɖe sìn ɖù ɖó tɛnkpɔn enɛ ɔ ji.¨English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨

Fon : Tógan ɖesù ɖɔ́‚ ¨Egbè ɔ‚ mi se ɖɔ́ ye tuùn dɔ azɔmɛvi ɖelɛ nɔ kàncicamɛ xa azizɔnnɔ lɛ¨.English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨

Fon : E lɛvɔ ɖɔ́‚ ¨Xó enɛ ɔ ɖó taji tàun. Mi ɖó kanɖoji ɖɔ titómɛ mi tɔn ɖó azɔ wa wɛ ganji ɖi ɖe e ɖó na wa gbɔn e.¨English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.

Fon : Nù e tɛɖɛ dó nù mimɔ enɛ ji ɔ‚ e na wa sɔ vivɔnù dó xwè tāntɔn nùdobiba Musashi tɔn sɔ gbɔn Allen dali.English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.

Fon : Ɖe ye bló wĕma xù ɔ sín azan jí bǐ gùdó ɔ, e wa mɔ tɔ́jihùn gbigba ɔ gbɔn ROV dali.English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.

Fon : Mɛ ɖókpó ɖó akwɛnɔ ɖaxó gbè ɔ mɛ tɔn e ylɔ ɖɔ́ Allen zan adɔkùn tɔn nù dobanùnù tɔ́ji tɔn lɛ mɛ bó jɛ dobanù Musashi tɔn gbɔn ahwan mɛ.[Day8]

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.

Fon : E xó asikpɛ ni sɔ gbɔn nù nɔ dó mɛwù dali ɖó hwenù e ɖó Atlanta ɔ bɔ e tuùn i nù nùkplɔnmɛ yɔyɔ tó ɖaxó tɔn tɔn wutù.English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.

Fon : Ɖó xwè 2009 ɔ e sùn nyikɔ́n ni ɖɔ́ Nùjikpɔ́ntɔ́ Ɖaxo Xwè ɔ mɛ tɔn ɖó tó ɔ mɛ.English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.

Fon : Ɖó hwenu e nɛ ajɔ ɔ‚ wèmaxɔ Atlanta tɔn lɛ mɔ nùkɔn yiyi ɖaxó nù tɛnkpɔn lɛ.English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.

Fon : Ɖó hwenù klèun ɖe mɛ gùdó ɔ‚ Atlanta Journal-Constitution jlā xó ɖe xlɛ tagba lɛ kpó nù mimɔ tɛnkpɔn tɔn lɛ kpó.English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.

Fon : Nùbiba ɔ xlɛ ɖɔ́ nùmimɔ tɛnkpɔn tɔn lɛ yawu yi aga bɔ wèmaxɔ sìn tagba lɛ wa ɖekpo‚ amɔ̌ e ma wa zɔ ɖó nùbiba enɛ lɛ wù.English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.

Fon : Ɖexlɛ ɖelɛ ɖɔ́ Hall kpó 34 nùkɔntɔ nùkplɔnmɛtɔ tɔn lɛ fìn tɛnkpɔn sìn wĕma lɛ bɔ e da hwɛ ni ɖó xwè 2013 mɛ.English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.

Fon : Tógàn Ireland tɔn tɛɖɛ ɖó alùn sɛ́n sisɔ afɔsɔɖote tógùn tɔn nù ye na bló nù jijɛ ɔ dó.English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.

Fon : ¨E ɖó dandanmɛ ɖɔ́ nù hunsìn tógùn ɔ tɔn kpó hwɛjijɔ dánuwatɔ́ tɔn kpó mɛ ɔ e ɖó na yawu ɖe sɛ́n tɔn¨ mɔn wɛ xóhɛnnùmɛtɔ tógàn tɔ ɖɔ́.English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.

Fon : Hunsìn Gănhɔnyítɔ́ ma gbè ɖɔ́ e na kpe nùkù dó lanmɛ ɖó ganji nù mɛ ɖó kwìn lɛ zan wɛ hwɛhwɛ bó hɛn lìnlìn gěe nù nù tɔn yi dó sìn hwenù ɖyɔdyɔ egbè tɔn ɖe ma ɖó sɛ́n tógùn tɔn mɛ lɛ wa cicɛmɛ.English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Fon : Jarque ɖó azɔ wa wɛ ɖó azɔwiwa hwenù có bɔbɔɖóɖewù ɔ na bɛ zanzan tɛn ɖó Coverciano e ɖó Italie ɔ. E nɔ dɔn ôtɛli gbɛta tɔn cóbɔ afɔbɔlù xixo ɔ nɔ bɛ ee sɔ ɖó aklùnɔnzangbè sɔ kpanta Bolonyinù lɛ.English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.

Fon : E nɔ dɔ́ ôtɛli gbɛta tɔn cóbɔ afɔbɔlù xixó ɔ nɔ bɛ ee sɔ ɖó aklùnɔzangbè sɔ kpanta Bolonyinù lɛ.English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.

Fon : Hùn ɔ wă yì Six Flags St. Louis ɖó Missouri fìye gbɛta na xó nù ɖe nù gbètɔ wɔbù wɔbù lɛɛ.English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.

Fon : Ɖó sibìgbè 1:15 zanzan tɔn ɔ‚ kúnnúɖétɔ́ lɛ wa ɖɔ́ hùn ɖó yiyi wɛ hwenù myɔ́ amamu ɔ ta bɔ moto ɖókpó wa gbɔn nùkɔn tɔn.English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.

Fon : Ɖó azan 9 gɔ gbè avivɔsùn tɔn ɖó zanmɛ ɔ‚ nùkùn Morakot tɔn wa ɖó nùjlɛkpó kanɖé gbàn kilomètres ɖó zɔ nù tómɛ Chine tɔn ɖe nyi Fujian ɔ.English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.

Fon : E lìn ɖɔ́ jɔhɔn ɖaxó ɔ wa ɖó tɛn sɛ wɛ sɔ yi Chine nù nùjlɛkpó wŏ ɖokpó kph.English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.

Fon : Ye má sìn nu Hùndotɔ lɛ hwenù ye ɖóte ɖó yŏzò mɛ nù 90(F)-degrés.English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.

Fon : Nùkɔn tɔn nù zocitɔ Scott Kouns ɖɔ́‚ ¨Azan zozo ɖe wɛ ɖó Santa Clara kpódó zohùnhùn ɖe ɖó nùjlɛkpó 90 lɛ mɛ.English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨

Fon : E hɛn na ɖó hwenù e wa ɖote ɖó só Russie tɔn ji ɔ na ye wùvɛ bɔ e wa ɖù ganxixo ɖókpó mɔ cóbɔ e na ɖe mɛ nùkɔn tɔn jɛte ɖó saɖiɖi enɛ ɔ mɛ.¨English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.

Fon : Shumacher ɖe yi gbɔjɛ zan tɔn ɖaxó ɔ ɖó xwè 2006 mɛ ɖe e yi azɔn tɛn wè tɛnkpɔn Formula 1 gùdó ɔ‚ ɖó na yi Felipe Massa ɖe gblewù sìn tɛn mɛ.English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.

Fon : Brezilnù enɛ ɔ wa jiya tāun nù taglómɛ sìn azɔn ɖó alitawóvi e jɛ ɖó 2009 Hungarian Grand Prix tɔn mɛ.English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.

Fon : Massa ɖó na nɔ zɔ nù nùwiwa ɖe kpó ɖó 2009 tɔn mɛ.English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.

Fon : Gānhɔnyitɔ́ Acɛkpikpa tɔn Rodrigo Arias ɖɔ́‚ ye mɔn ɖɔ́ Arias ɖó azɔnkwin ɖe nyi virus ɔ.English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.

Fon : Tógàn sìn ninɔmɛ ɖó ganji‚ amɔ̌ e ɖó na ze e ɖó zɔ́ ɖó xwè tɔn gbè nù azan nabi ɖe.English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.

Fon : Nù e ɖe zozo kpódó wùvɛ kɔmè tɔn sìn mɛ ɔ‚ un ɖó nyɛɖemɛ bó ɖó ganji na dó si gan wa azɔ ce gbɔn gbavi nù kpɛnnɔ mɛ.English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.

Fon : ¨Un lìn ɖɔ́ na dó bɛ azɔ ce lɛ bǐ ɖó tɛ́nigb肨 Arias wa ɖegba ɖó eɖɔnùese ɖe mɛ.[Day9]

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.

Fon : Felicia ɖe nyi hwè ɖevó nù jɔhɔn ɖaxó e ylɔ ɖɔ́ Categorie 4 ɖó Saffir-Simpson Hurricane Scale ɔ‚ wa fà ɖó wùkùkpɛ mɛ cóbɔ e wa ɖidó talátàgbè.English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.

Fon : Wúntùn enɛ ɔ lɛ wa dɔ́n ji wa tɔtɛntito gĕgĕ ji‚ sɔmɔ ɖe kaka jɛ dyɔn e ma là xó dó sìn cyɔn ayikùgban aló nǔ ɖebǔ ka gble a.English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.

Fon : Hlɔnhlɔn ji tɔn wa ba ɖemɛ kpó nùjlɛkpó 6.34 pouces nù Onahu bɔ e ɖɔ́ enɛ ¨ nyi lè ni¨.English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.

Fon : Jɔhɔn syɛ́nsyɛ́n kpó jakata sò ɖelɛ xwedo ji ɖaxó ɖelɛ.English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.

Fon : Jɔhɔnmɛhùn ɖe nyi Twin Otter tɛnkpɔn na dó jɛte ɖó Kokoda osɔ ɖó nyikɔ Airlines PNG Flight CG4684 sìn nyikɔ mɛ‚ amɔ̌ e ma kpewù bó jɛte.English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.

Fon : E kpó ganxixo wó mɔ nù tejijɛ tɔn nù sisɛkpɔ wegɔ bɔ e wa bɛ̀ kpó.English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.

Fon : Jɔmɛhun gbigba tɔn wa nyi mimɔ egbè bɔ e nyín fi ɖé ye ma sìn byɔ a bɔ kpónɔ wè wa jɛte ɖó zunkan mɛ bo na lìyá nù bo yi dɔn bó ba mɛ kpó ɖó gbè lɛ.English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.

Fon : Dóbibanù nù lɛ wa ɖote ɖó hwenù nyanya ɖókpó ɔ wutù ɖee dɔn jijɛte gble ɔ.English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.

Fon : Sɔ gbɔn xó e là dali ɔ‚ xɔ ɖe tìn ɖó alì Macbeth Street tɔn ji bó wù ɖó jɔglɔndógo ɖe e fùn ɔ wutù.English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.

Fon : Axɔsuzɔwatɔ jɔglɔndógo azɔxwè tɔn ɖókpó wa ɖɔ́ xó dó nù jijɔ enɛ ɔ wù ɖe nɔzò ɖókpó tὲ kàn sέ dŏ ye bo ɖɔ́ ye fùn jɔglɔndógo e.English : When the official arrived, the apartment exploded.

Fon : Hwenù e axɔsuzɔwatɔ wa ɔ‚ xwè ɔ wù.English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.

Fon : Mɛɖe gblewù ɖaxó bɔ e ɖɔ́ a‚ amɔ̌ e wa gbɔ azɔn nù mɛ e hwe bǐ ɔ wɛ nyi atɔ́ɔn ɖó kliwùn nu wúwú e jɔ ɖó tɛn ɔ mɛ.English : No one was inside the apartment.

Fon : Mɛ tìn ɖó xwè ɔ gbe a.English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.

Fon : Ɖó hwe ɔ nù ɔ‚ gbɛtɔ sɔ yi 100 mɔ e nɔ nɔ fìnɛ wa gosìn tɛn ɔ mɛ.English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.

Fon : Ayijùn Zingidi e ylɔ ɖɔ golfe kpó rugby kpó ɖó na lɛkɔ sɔ yi Lɔnyiji-lɔnfɔnkan Ɖaxó bǐ ɔ tɔn mɛ.English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.

Fon : Wěɖegbɛ́ Ayihùn zingidi Gbè bǐ tɔn sɔ wĕma ɖɔ́ e ni ze lɔnyiji-lɔnfɔnkan dó nùwiwa lɛ mɛ ɖó kplekple mɛ ɖó Berlin egbè. Rugby‚ ɖó kpataki mɛ gbɛta rugby tɔn‚ kpó golfe kpó e wa sɔ ɖó lɔnyiji-lɔnfɔnkan atɔ́ɔn ɖelɛ mɛ nù e na ɖó mima ɖó Ayihùndida ɔ mɛ.English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.

Fon : Ayihùndida e ylɔ ɖɔ́ squash‚ karate kpó lɔnyiji-lɔnfɔnkan roller tɔn tɛnkpɔn bo na byɔ titómɛ Ayihùndida ɖaxó ɔ tɔn mɛ ɖi baseball kpó softball kpó ‚ ee e wa sùnsùn sìn Ayihùndida ɖaxó ɖó xwè 2005 mɛ.English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.

Fon : Kɔ́nɖókpɔ gbɛta CIO tɔn ɖó na yi gbè nù wĕma sisɔ ɖe e sɔ ɖó kplekple kɔnyásun tɔn ɖó Copenhague.English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.

Fon : Nǔ bǐ nyɔ̌ vìnnini ɖò nyɔ̌nu lɛ kpáxwé ǎ.English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨

Fon : Amir Khan è e d´ajɔ ɖo lɔ̌nyijifɔ́nkan nuwiwa hùxuxo tɔn xwe 2004 e ɖɔ, ¨Ɖ´ayizan ce mɛ ɔ, un mɔ ɖɔ nyɔ̌nu lɛ ɖó ná xò hùn ǎ. Linlin nyɛtɔn nɛ.English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.

Fon : Kpó xó tɔn lɛ kpán ɔ́, è ɖɔ e mí ná d´álɔ agbahwlɛntɔ́ Bretagne nu lɛ ɖò lɔ̌nyijǐfɔ́nkan núwíwa xwe 2012 ɔ tɔn e na tíin ɖò Londres e.English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.

Fon : Hwɛ̀ ɔ nyi ɖùɖɔ ɖò hwɛɖɔxɔsa Birmingham Crown tɔn bo fó ɖò azan aton gɔ ɔ avivɔsuǹ ɔ tɔn mɛ.English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.

Fon : Tutò televizion ji tɔn ɔ ɖe ye wli ɖo tɛn e mɛ nù ɔ jɔ ɖée, gbɛ ɖɔ e mi kún wà alǎnnú mɛ ɖé wu o bo ɖɔ, é mi zan kpò ɔ bo do cyɔn alɔ emi ɖée ji ɖò gò e mɛ gban ɖo dida dó emi ɔ ji wɛ.English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.

Fon : E lɛ ɖó hwɛ nú Blake ɖó tɛ́n e é tɛ́n kpɔn bo na nyi kpò alíjí nú hwɛjlɔjlɔ ɖuɖɔ ɖó e wú.English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.

Fon : Hwɛɖɔtɔ ɔ ɖò nú Blake ɖɔ é na vɛwu bɔ è na gɔn ma dó e gàn.[Day10]

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.

Fon : Agbɔ̌n yɛmɛ tɔn ɔ, hlɔnhlɔ́n nukún lá mɔ tawu wɛ bó nɔ́ fɔ́n te dó gbɛ ɔ ji.English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.

Fon : Nǔwiwa tɔn dó gbɛ ɔ ji jɛn nɔ zɔ́n b´ɛ nɔ tuun ɖɔ é tíin.English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.

Fon : Dobanunǔtɔ́ lɛ́ mɔ nǔ fɔ́n yi jǐ do sùn ɔ nukúmɛ, b´ɛ nɔ ylɔ ɖɔ hwɛ-wuntùn mima e, b´ɛ́ cí sinkɔn sinsɛxwe sùn ɔ tɔn dɛdɛ ɖɔhun e.English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.

Fon : E mɔ hwɛ-wuntùn enɛ lɛ́ ɖo sùn ɔ wu bǐ bo cí yě ɖyɔ wɛ ɖɔhun, nǔ nɛ ɖe xlɛ́ ɖɔ gbɛ ɔ nu e blo yě e kún nyí xóxó o.English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.

Fon : Xó enɛ́ klɔ́n xó e è ɖɔ b´ɛ nyí ɖɔ sùn ɔ, gbɛ ɔ nuwiwa ɖě kún ɖò wutɔn o é.English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.

Fon : Gbɛtɔ́ hɛn ná kùn mɔto afɔ atɔn è e o ɖo agba ɖé nɔ hu na e gbɔn ahwan tɛ́ntín.English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.

Fon : É è é gblé wǔ gbɔ agba wuwú ɔ lɛ ɔ́, e wli nya è e se ɖɔ é wɛ́ da agbǎ ɔ e.English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.

Fon : Togan lɛ nɔ flín nyikɔ́ tɔn gbeɖe ǎ, amɔ̌ yě ka tuun ɖɔ Uighur nu wɛ niiEnglish : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.

Fon : Nadia è e ji ɖo azǎn 17 gɔ zǒsun xwe 2007 ɔ́ tɔ́n mɛ gbɔ mɛzizɛ mɛ ɖo vǐjixwé Aleisk tɔn ɖo Ruissie tomɛ da nǔ vǔ nɛ ɖó akwɛ́gan 17 kpó zìn 1 kpán.English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.

Fon : ¨Mǐ bǐ wɛ akpa ɔ xo¨, nɔ ɔ wɛ ɖɔ mɔ̌.English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨

Fon : É e kan nǔ tɔ́ ɔ́ ɖɔ e by´ɛ e ɔ́, é yí gbe ɖɔ: ¨É kpéwu bó ɖɔ xó ɖě ǎ - é nɔ fínɛ bó xwe nukún kɛ́ɖɛ́¨.English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.

Fon : É ná wá zán gbɛ sìn ɖɔhun. É wé, sìn ɖɔhun.English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.

Fon : Mɔ̌ hǔn, nú mi cí xù ɔ tó ɔ́, mi na mɔ nǔ yi jɛ kɛ́n lɛ́ ji alǒ nǔkwíji e ɖò tɔzan ɔ ji e ji.English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.

Fon : ¨Lěe mǐ tuun gbɔn e ɔ, wɛkɛ́ gbasa ɖokpó géé jɛ́n tíin bó ɖò gbɛ hu Titan, bɔ nyǐ tɔn nyí Ayǐ¨, mɛɖaxó Stofan wɛ ɖɔ mɔ̌.English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.

Fon : Tagba ɔ bɛ ɖo azǎn 1 tɔn alǔsun ɔ tɔn mɛ hwe e nu e tovi wǒ wǒ nabi ɖelɛ jɛ hwɛ jɛ ji ɖò Obanazawa sín azɔ̌xɔsá ɖɔ yě kún yí xwe yɔyɔ̌ ɔ sín wěma kpéwún hwɛndomɛ tɔn e yě nɔ yí tɛgbɛ e o.English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.

Fon : Sɔ e wayi e ɔ, gɔnu ɔ byɔ hwɛsɔ́kɛ tovi lɛ kpó xójlágɔnu lɛ kpán é e é wá mɔ ɖɔ nyavi ɔ sɛ gɔnu ɔ sín wemǎ 600 xwe, 429 nyi wema kpéwún xwe yɔyɔ tɔn é e ma zě nu mɛ e tɔn wɛ lɛ ǎ e.English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.

Fon : Nù e man do kúntɔ́ á bo nɔ bló bɔ sun nɔ ɖò lɛlɛ̌ é ylɔ ɖɔ Chandrayaan- 1 ɔ ɖe dò e n sun wa nǔ do sun ji e síìn (MIP), é é zɛ sun nukúmɛ wu wezun ga 1,5 kilomɛtlu do nukúxwíxwe ɖokpó mɛ (3000 kilomɛtlu nu gaxuxo ɖokpó e} bó yi gba ɖo tofɔligbé nu sun ɔ e.English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.

Fon : Gɔ́nú nùnywɛ xwitixwiti sin azɔwanú taji nǔ atɔn hinhɛn ɔ, e ɖe asíá Inde to ɔ tɔ́n ɖó sunví gɔ́ngɔ́n ɔ sin nukúnmɛ lɛ bi.English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.

Fon : ¨É ná cɛ́ nú mɛ e d´alɔ mɛɖòhwɛnu nyiɖọhun lɛ e¨, Siripom wɛ ɖɔ mɔ̌ ɖò xojlákplétɛn ɖé.English : ¨Some may not agree but I don´t care.

Fon : Mɛ ɖelɛ hɛn ɔ yě na yigbe na ǎ, amɔ̌ nyɛ kpɔ́n dɔ̌n ǎ.English : I am happy that there are people willing to support me.

Fon : Un ɖ´awajijɛ mɛ ɖó mɛ ɖelɛ ɖò gbesusɔmɛ na nɔ gudo ce.English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.

Fon : Sín hwe e nu e Pakistan zɛ gǎnhúmɛ Bretagne tɔn ɔ wu xwe 1947 mɛ e ɔ, Paskistan sín togan ɔ ɖe gǎn nyi ¨toxóɖɔtɔ́¨ ɖélɛ́ na dó hɛn FATA ɖo ganji, bɔ yě nɔ kpé nukún titeungbe togun enɛ lɛ́ jí.English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.

Fon : Toxóɖɔ́tɔ́ énɛ́ lɛ́ ná nɔ́ wà axɔ́sú-zɔ́ kpó sɛ́n-zɔ́ kpán xwédó sɛn 247 gɔ sɛ́n dodo Pakistan tɔn ɔ tɔ́n.English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.

Fon : Otɛli kpevi ɖe hɔ̌ ɖò maka, toxo mímɛ́ Malɛnu lɛ tɔn gan 10 ɖibla xo mɔ̌ tomɛ fí tɔn do égbé zǎnzǎn.English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.

Fon : Xɔ e mɛ tomɛ wa tɔ́ é wá To wiwe to ɔ tɔn tomɛyiyi hajj tɔn kpo sɔ e.[Day11]

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.

Fon : Nǔxɔtɔ́ gbɛɖutɛn ɔ tɔ́n lɛ́ ɔ́ sukpɔ́ yětɔ́n lɛ́ nɔ́ nyí tovi Emirats malɛ xokplé tɔ́n.English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.

Fon : Nu e jɛ e ɔ gbɛtɔ 15 wɛ kú, nǔ wɛ nyí bó su kpɔ́.English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.

Fon : Lenov, é è e nɔ lɛ ylɔ ɖɔ ¨Cosmonaute n°11¨ e, ɖò gɔnu dodó zonu kúntɔ́ Ruissie tɔn ɔ mɛ.English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.

Fon : Azǎn 18 gɔ xwejusùn xwe 1965 ɔ, é bló nǔwiwa ɖaxó nukɔntɔn ɔ́ (EVA), alǒ ¨túntɔ́n sín fí ɔ́¨, bó nɔ éɖóɖó ɖò kɔ́xo gba ɔ gudó nu cɛjú wěwe jɛji mɔ̌English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.

Fon : É yí ¨Adǎntɔ́ Russie tɔn¨ ɔ, nyǐɖemɛ sín ajɔ ɖaxó Russie, e é wa é.English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.

Fon : Xwe wǒ wayi gudo ɔ, é nɔ nukɔn nú akpáxwé Russie tɔn Apolo-Soyouz tɔn ɔ tɔ́n, b´ɛ́ nyí xɛlɛ̌ wezun ɔ sín vuvɔnu tɔn.English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.

Fon : É dɔ ¨ mi ma kukunu mɔ jɛ nu mɛ guégué bó na dɔ awhan ɖé na tɔn mii ɖó ajiji mɛ¨.English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨

Fon : É ma nyi ɖó ahi ma jɛ ahi sin xɔ énɛn ɔn ma sɔ yi vivɛ wɛ zɔn bɔ ayimajɛahi ɔ yi bi pkatakpata a.English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.

Fon : Gan lɛɛ ma ɖo jiɖiɗé ɖo nugbo yniyni ahimajɛ ahi xó ɔ hu, nu ɖo mɔn tchobɔ gan é nɔ pké nukun ɖo agban kun hi tomɛ ji zɔn ɖɔ é ni sun ali ɖé wa to ɔ mɛ ɔn ɖi ɖé FBI biɔ gbɔn.English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.

Fon : Yě ze mɔ̌to gaga lɛ do su do li lɛ bɔ kponɔ kanwe 80 ɖo te bo ɖo ali xlɛ kɛkɛ́ kuntɔ lɛ wɛ.English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.

Fon : Ali ɔ su dín kaka bɔ yiyi na glo ɖo Beltwé e nyí ali we gɔ́ ɔ ji ǎEnglish : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.

Fon : Ɖo sègbla e jè nukɔ tlo lolo nu vaxɔ ɖaxo é kènu do ajɔ xówú ɖo Aflika gbé ji ɔ, Nigeria to gan lè ko là ɖɔ emi lèjlo na biɔ gbětá ɔ́ mɛEnglish : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.

Fon : Tutoblonunu bǔninɔ mɛwigbeji é nyí UA ɔ sin agbagogan ɖaxo, ajɔ xo ɖɔtɔ ɖaxo enɔ ylo ɖɔ Albert Muchanga lá ɖɔ Bénin lɔɔ ɖo gbètá ɔ mɛ na byɔ we.English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.

Fon : Ajɔ̀ xóɖɔtɔ́ ɔ ɖɔlé tuto mɛ lɛ, ''do tají ɔ́ akwè lè bi ku ko jijɔ ǎyi o nu ɖo mɔn lo ɔ ajɔ dido tɛnmɛ tɛnmɛ lè si ali na nyi hunhun bè sin azán nukɔntɔn Liyasun azan 1 do 2020 tɔn''.English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.

Fon : Tlo lo lo ɔ́ , Jɔ hɔn minhun ɔ́ hɛn ali dexlɛmɛnmɔn ɔ bú. Lo ɔ yè gbè kan do gbèji zɔnli ɔ wú kaka yi fífó?English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.

Fon : Chiao kpodo Sharipov kpo do hwin sɛ́ dó ɖɔ fi yè ɖé ɖo jɔhɔ mɛ ɔ do xèsi.English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.

Fon : Mɔn é ɖo nulé cɔ wè ɔ ɖo Rusíí tomɛ ɔ le vɔ nyi jɔhɔmɛhun ɔ́ sɛ do aga bɔ yè yi aga lě e é jè xa gbɔn e.English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.

Fon : Ye ɖɔ hwè xó ɔ́ ɖo Vijiníi to mɛ ɖó to e mɛ AOL, ŋflagbè zɔ watɔ́ daxó e sɔ xó ɔ́ wa xwègun é ɖée nɛ́ .English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.

Fon : Azɔn nukɔn tɔn ɔ nɛ bɔ yè zan sín é bè azɔ sín 2003 do gɔkɔ nu whɛn gégé e yè ma mɔ do tɔn ǎ sè do wɛn gba mɛlèe tɔn mɛ.English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.

Fon : Xwe 21 wè Jesus ɖo bo gosin ayun mlimli gbètà Palmeiras tɔn 2017 e ɖo Brésil é bɔ yè yíi do ayu mlimli gbèta Mancèstè tɔn mɛ. Xixɔ tɔn ɖu akwè élóo livi £27 we.English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.

Fon : Sín hwé énɛnu ɔ́ Brésil nu lɛ xo ǎyú ɖo akpáxwé agbahwlěnhwlɛ́ 53 mɛ nu gbɛ̌ta ɔ bó do agɛ 24.English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.

Fon : Lanmɛgbejé kpɔn tɔ́ daxo Lee kɛnu dó wěma e tɔn bɔ èɖɔ ɖɔlé vikpèvilɛ nɔ wli azɔn kwín (H5N1) e nɔ nyí avian influenza bo ka nɔ xlè aEnglish : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.

Fon : É ɖɔ ɖɔ lé do ba núnù dé lé déxlɛ́ ɖɔ có bonu azɔn ɔ na huzu jɛmɛ ɔ́ hlɔnhlɔn tɔn nz ɖekpo.English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.

Fon : Nu é ná nulinkpɔn mɛ wè nyíɖɔ, nú grippe e mɛ e bè azɔn ɔ lè ma jèjí ǎ ɔ́ ,yè nɔ́ kpoɖo azɔn do mɛ ɖévo lɛ wè ɖò aca yetɔn lɛ mɛ ayihɔngbe ayihɔngbe.English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.

Fon : Leslii awun e nyí gbeyiɖɔ tutomɛn Tomɛnu tɔn ɖɔ dɔji gbèta ɔ zé tutomin yɔ̌ yɔ́ ɖe do ayin m. Lé yè ku suxu na akwè azɔwatin e singlɔ é o[Day12]

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.

Fon : Tutomɛn Komɛnu tɔn ɔ zɔ bɔ na wa nyi tɔ, n´a wa nyi tɔ na wa nyi nɔ sín tutomɛn j´ayi ɖo do dobanu nu ɖo axosu nukɔn ɖe ɖewu. Yě na gbéjé nulè kpɔn bo kpɔn lěe nu énɛ ɔ ɖo zinzin ɖi akwè zizan wu gbɔn é bɔ gan afɔsɔdoté tɔ Cliff Stearnswè ɖe nuEnglish : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.

Fon : Stearn ɖɔ eoi na ba di na bo na kpɔ ɖɔ lé yè nɔ ze takwè bo nɔ do ɖe xo na wea aji ɖo éyè nyi gɔdaxo è ɖo nu nu nudo biba si gɔnu ɖaxo ɔ . Gɔnu enɛ́ ɛ lɔ ɖo miɔ gbɛ sin gɔnuɔ kpodo ajɔ sin gɔnuɔ kpo.English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.

Fon : Gan xoxo Massachusetts tɔn Mitt Romney ɔ ɖu dó tóxoɖɔgbɛta Republicain ɔ nu somisomi apkawhé nukɔntɔn kpo kin 46 jeji pko.English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.

Fon : Gbeyiɖɔ acèkpikpa tɔn xóxó ɔ́ gosín Xwé New Gingrichi tɔngbe wa jè gŭdó n´i kpódó mɛ e ɖo gbè ta ɔ́ lè vlɔ do 32 atɔn kpó.English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.

Fon : É e gan lè bí nɔ nyí mɛ e ɖǒ kɛn daxo tɔn Florída yé ɔ́ ,yè sɔ́ azinkpo kandé wo lɛ bi jonu Hlɔnɛ́ . Mɔ̌ wè é wa húzú gǎn é xwé sɔ́ mi sɔ́ mi daxó ɔ.English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.

Fon : Nǔnvɛnǔmɛn zɔnlinɖiɖi si afɔ sɔdoté tɔ́ lè ɖɔ ɖɔjílé gbɛtɔ́ 100,000 mɔ wè zun zɔlin ɖo toxo ɖaxó lɛ́ mɛn. Yě ɖi zɔnlin ɖo Bɛlín,Kolɔ́ nyi,Xambègi kpódó Xànɔɛ́ vè kpo.English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.

Fon : Ɖo tòxo Berlin tɔn mɛ ɔ Kponɔ lɛ lɛ̌n gǔfɔntɔ lɛ yi 6500.English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.

Fon : E lɛ fɔ́n gǔ ɖò Paris tòxo ɔ mɛ, ɖò Sofia Bulgaria tò mɛ, ɖò Vilnius Lithuania tò mɛ, ɖò Valetta Malta tò mɛ, ɖò Tallinn Estonia tò mɛ, kpo Edinburgh kpo Glasgow kpan ɖò Scotland tò mɛ.English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.

Fon : Ɖo London tòxo ɔ mɛ ɔ, gbɛtɔ ɖi bla yi 200 wɛ ɖi nù vɛ̀ mɛ wú zɔnlin ɖò azɔxwé ɖaxo e nɔ ɖé wema e nɔ cyɔn alɔ akpɔnmɛzɔ watɔ lɛ ji e sin nukɔn.English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.

Fon : Sun e wayi ɔ mɛ ɔ, mɛ gegě fɔ́n gǔ ɖò Pologne, ɖó tò yeton d´alɔ wema ACTA e yì gbé ɖɔ e ni cyɔn alɔ mɛ e nɔ ɖe akpɔn mɛ nú lɛ tɔn é, ninɔmɛ enɛ ɔ sísɛ́ acɛkpikpa Pologne tɔn bɔ e sɔ ɖè gbedide e na xlɛ ɖɔ é dalɔ wema mɔhun mɛ e ton whɛ a.English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.

Fon : Latvia kpo dó Slovakia sin tò ɔ jɛ afɔ̀ dɔ̀n dó gùdó jí ɖó afɔɖiɖe alɔ didó ACTA sín wema ɔ mɛ ji.English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.

Fon : Hunjè do kanlin lè ta mè si tutomen kpodo tutomɛn e nɔ fɔ́n gu do danu wiwa kpódó kan li lè kpó ɖo byɔ byɔ wè ɖɔ xodjlazɔwatin CCTV sin mɔn é nɔ wli yè é ni nɔ kanli wu tɛn lè bi ɖo Ɔsutralíi to mɛn.English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.

Fon : Tutomɛn ɖaxo é nɔ fɔn gŭdó Kan li lè ta mè si gǎn ɖo Deli to mɛ e enɔ ylɔ ɖɔ Ocanèsi nɔ nu Xójla zɔwatin ABC dɔ nu cicɔ ɖo kanlin hutin lè ɖo na nɔ dandan ɖo na ɖo fi bǐi ɖo Ɔsutrakíi nyi nyikungbaji.English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨

Fon : Bɔ kameláa ɔ na nɔ sɛ́ ɖido syɛnsyɛn do mɛ e nɔ wa kanlin zɔ lè e ɖɔ kanli lè sin ganjininɔ nyi nŭɖotají ɖé.English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.

Fon : Dòbanúnù ɖò ayikungbán danwǔ gbê ɔ bi tɔn e Etats-Unis to ɔ blo e ɖé xlɛ debu ɖɔ ayikungbán na danwǔ ɖò Islande gbé ɔ ji ɖò aklunɔzán gbla e jɛ nukɔn e â.English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.

Fon : Azɔxwé è ɖɔ nu ɖó akpɔkpɔ lɛ sin nunɔnmɛwu ɖò Islande to ɔ mɛ e ɖɔ jǐ le nuwiwa ayikungbàn danwu tɔn debu kun ɖe ɖo Hekla kàn mɛ ɖò ganxixo 48 é è wayi lɛ mɛ ò.English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.

Fon : Ayikungbán danwǔ zɔ taji e dɔn huzúhuzú wa e jɛ ɖò azán wǒ gɔ e ɖò xwèjisún ɔ mɛ e ɖò totaligbé-zànzànhwejǐ nù zo hêhê caldeira tɔn e.English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.

Fon : É ɖɔ akpɔ́kpɔ́ ɖe lɛ d´ablù ɖò sójì sin do bo ka ɖó nu debu xá zò hêhê niwiwa â.English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.

Fon : Ɖ'ayi ɔ‚ akpɔ́kpɔ́ lɛ hɛn ɔ e na zan mɛ tawun nú e jlo na tuún ɖɔ nù ɖe ja kunnanwun sin ayikungban ɔ mɛ gbe ɔ.English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.

Fon : Amì gêgé wè ɖo mɔ̌to yi nujrenu 120–160 adogonɔnɔ mɛ bo wa gba kɔnyigbê bɔ jɔhɔn xusuxusu kpodo sin ɖè lɛ kpo fufuin yi kpé.English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.

Fon : Jɔhɔn mɛ hun wa hwlɛn gbètɔ wěwe e ɖo hun mɛ lè e gan Mɛ ɖokpó gé e glé wu ɔ gbz awɔtin.English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.

Fon : Todjihun nujlèkpo 100 nɔ́ɔ jawe na do ze agbanhɛnu e nɔ bè jè lè e, hun enè to si hum wè ényi dǎyi.English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.

Fon : Ɖiɔdiɔ ɖo sɛn ɔ wu ko din gbɔn ɖèmɛnu gun wè lè sa ɖo 2011.English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.

Fon : Ɖiɔɖiɔ de wa blo sɛ́n ɔ mɛ hwenu é dèmɛnu lè de ho delè sin bɔ hɔnyitɔ́lè lɔ ɖè sɛ́n ɔ tɔn do walɔ enɛ ɔ jì dó tɛnigbe.English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.

Fon : sɛn we gɔ́ɔ é ɖɔ yè kun sɔ na yi gbé nu súnu ni da súnu bɔ nyɔ̌ nu na da nyɔ̌ nu o j´ayi. É na zɔn bɔ kpɔ jijè gěgé na wa tin[Day13]

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.

Fon : Ɖo nǔwiwa lɛ́sín nukɔn yiyi mɛ ɔ́, sɛn 3 é ná acè súnu ni da súnu bɔ nyɔ̌ nu ni da nyɔ̌ nu ɖo lè vɔ gbɔn dèmènu e yè na sɔ́gǎn cóbónu na ye ná suxú sɔ do azɔ wiwa mɛ é ma nyi xwé 2015 mɛ ǎ é ná ná nyi xwé 2016 mɛ.English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.

Fon : Votié sin azɔ devo e éwa gbɔn vo nú gan ɖuɖu wè nyi ahwan fun xa adɔ ɖo xwé 1973 togan lè si acè kpikpa ma tlè yo gbena à có.English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.

Fon : Yovo Flansé to ɔ si sɛn ɖyiɔ bɔ kanvivan tɔn lè vɔ yi gudo bíi dayi xoxo hwenu e é biɔ ahwan mɛ e sin whé 15 dié.English : He documented himself in a 1998 book.

Fon : E wlan wěma ɖayi bo ɖɔxo do éɖée wu sin 1998.English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.

Fon : Ɖo xwe 1960 enɛlè mɛ ɔ é lèkɔ Algelii to e jè jolokoko yɔyɔ mɛ na do kplɔ yèwun kɔyin adowú zɔwiwa mɛlè.English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.

Fon : Judo kwín nyi tɔ Japonnù Hitoshi Saito‚ mɛjiɖuɖetɔ ɖe yi ajɔ siká tɔn azɔn wè ɖó lɔnyiji-lɔnfɔnkan gbè bĭ tɔn‚ kù ɖó xwè 54 mɛ.English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.

Fon : E là ɖɔ nù e zɔn bɔ e kù ɔ wɛ nyi hepatite adanvɛ̀ kansɛ́ɛzɔ́n.English : He died in Osaka on Tuesday.

Fon : E kù ɖó Taatagbe ɖó Osaka.English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.

Fon : E nyi mɛɖùɖejitɔ xoxo ɖaxo ɖe ɖó lɔnyiji-lɔnfɔnkan sìn tɛnpkɔn gbè bĭ tɔn‚ ɖayi ɔ Saito nyi zinkponɔ nù nùkplɔnmɛ ɖe ɖó Judo Kɔndokpɔ Japon Bǐ tɔn hwɛ có e na kù.English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.

Fon : E hwè bí ɔ gbètɔ́ 100 wa yi agɔ ɖùɖù ɔ tɛnmɛ bo na dó kpa susu nù xwèkpexwè nùkɔn tɔn nù asù kpó asì kpó sìn alɔwliwli ɖe e bló ɖó xwè e wayi ɔ mɛ.English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.

Fon : Axɔsùzɔwatɔ lɛ ɖɔ́‚ ye sɔ́ nù wiwa kpataki ɖe nù xwè ɖùɖù ɔ ɖó azan ɖe na wa lɛ mɛ.English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.

Fon : Asù kpó asì kpó wli alɔ ló Texas e bló xwè ɖókpó bó yi Buffalo na dó ɖù agɔ kpódó xɔntɔn yetɔn kpó mɛ yetɔn lɛ kpó.English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.

Fon : Asù ɖe ɖó xwè 30‚ ɖe e ji ló Buffalo‚ nyi mɛ ɖókpó ɖó mɛ enɛ ɖe kù ɖó tú didà hwenù ɔ mɛ‚ amɔ̌ asì tɔn ka gblè wù a.English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.

Fon : Karno nyi mɛɖee mɛ bǐ tuùn amɔ̌ e nyi Glɛnsigbè kplɔntɔ tagba nɔ ɖe e kplɔn nù ɖó Modern Education sìn hwenù kpó King´s Glory kpó ɖe e ɖɔ e ɖó wĕmakplɔntɔ 9000 nù fifó azɔ́ tɔn.English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.

Fon : Ɖó nù wlinwlăn tɔn lɛ mɛ ɔ e nɔ zan xokwin ɖelɛ ɖee mɛjitɔ ɖelɛ nɔ sɔ mɔ ɖɔ wunhɔnmɔ́nɔ̀ bɔ ye ɖɔ e nɔ ɖɔ́ xó mɔ kɔ tɔn ɖó wèmaxɔ mɛ.English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.

Fon : Modern Education dó hwè ɖɔ e tɛ wɛnjijla wĕma ɖaxó lɛ dó moto lɛ wù e ma tɛ na byɔ gbè a e bɔ e lɛ da ajigban ɖɔ e mi wɛ nyi nùkplɔnmɛtɔ Glɛnsigbè tɔn nùkɔ́n tɔn.English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.

Fon : E lɛvɔ dó hwè ɖayi ɖɔ e gba sɛ̀n nùblótɔ tɔn lɛ‚ amɔ̌ e ka dó hwè yi a.English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´

Fon : Azɔmɛvi xóxó ɖe ɖɔ jile e ´nɔ zan xógbè ɖelɛ ɖó xɔme‚ wlɛnwlìn na dó ba sùnnu aló nyɔnù kpó ɖó nù wlinwlăn tɔn lɛ me‚ bó ci ɖɔ xɔntɔn azɔmɛvi lɛ tɔn´.English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.

Fon : Ɖó xwè wó atɔ́n ɖe wayi lɛ mɛ ɔ‚ sɔmɔ ɖe e nyi tó kɔnɖókpɔ ɖó axɔsuɖùtó ɔ‚ Chine vlɔ́n kàn nù akwɛkplekple axi tɔn.English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.

Fon : Afɔsɔɖote nùkɔn tɔn nù akwɛkplekple nyi bǐbló gbɔn Deng Xiaoping dali.English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.

Fon : Sìn hwenɛnù ɔ‚ Akwɛkplekple Chine tɔn sù azɔn 90 mɔ.English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.

Fon : Nùkɔn tɔn ɖó ɖe wayi ɔ mɛ ɔ‚ Chine sa moto gĕgĕ dó tógùdó wù Jamantó bo wa dìn ze Amɛlika wù bo wùzù axi nùkɔn tɔn ɖó azɔ enɛ mɛ.English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.

Fon : PIB Chine tɔn hɛn na ɖó aga nù Etats-Unis tɔn ɖó xwè ko wó ɖe na wa lɛ mɛ.English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.

Fon : Jɔhɔn ɖaxó ɖe ylɔ ɖɔ Danielle‚ nyi jɔhɔn enɛ gɔ e sù nyikɔ ɖó jɔhɔn syɛ́nsyɛ́n Atlantic 2010 tɔn‚ jɛ ɖó zanzanxweji nù Xù Atlantik tɔn.English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).

Fon : Jɔhɔn ɖaxó enɛ ɔ ɖe jɛ ɖó 3000 miles ɖó Miami‚ Florida ɖó jɔhɔn ɖaxó ɖe jlɛ tɔn nyi 40 mph (64 kph).[Day14]

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.

Fon : Nùnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ ɖe ɖó hɔnkàn jɔhɔn ɖaxó tò ɔ tɔn é ylɔ ɖɔ ¨National Hurricane Center¨ ɖɔ ɖayi ɖɔ Danielle na wa wùzù jɔhɔn syɛ́nsyɛ́n ɖe ɖó egbè sɔ jɛ azăngagbè.English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.

Fon : E jɔhɔn ɖaxó enɛ ɔ lin ɖó ayikùgban ɔ‚ e vɛwù tàun nù mi na mɔn xɔxɔ́ tɔn ɖó Amɛlika aló Caraïbes gbè ji.English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.

Fon : Bobek ɖe e ji ɖó tóxó ɖaxó Croatie tɔn ɖe e ylɔ ɖɔ Zagreb ɔ‚ yi gigo hwenù e nɔ xó bɔlù nù Partizan Belgrade ɔ.English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.

Fon : E byɔ ye mɛ ɖó xwè 1945 bó nɔ kaka jɛ 1958.English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.

Fon : Hwenù e bló xá kplekple enɛ ɔ‚ e dó aja 403 ɖɔ bɔlù xixó ɖókpó ɖókpó 468 mɛ.English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.

Fon : Mɛɖevó ɖe sɔ wa gbeɖe Bobek ɖɔun bó xlɛ nù aló dó aja zɛ wù a.English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.

Fon : Ɖó xwè 1995 ɔ e wa cyăn nù nùxótɔ ɖagbe ɖó tān Partizan tɔn mɛ.English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.

Fon : Awajijɛ lɛ bɛ kpó nùwiwa kpataki ɖe gbɔn gbèta ɖe gbè bǐ tuùn bɔ e nɔ ylɔ ɖɔ Cirque du Soleil.English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.

Fon : Nùxótɔ Symphonie Istanbul tó ɔ tɔn, sɔja Turquie tɔn sìn gbèta‚ kpó hanjitɔ́ Fatih Erkoç kpó Müslüm Gürses wɛ hwedo yeɖée.English : Then Whirling Dervishes took to the stage.

Fon : Bɔ Whirling Dervishes xá nùxixó tɛn ɔ mɛ.English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.

Fon : Hansinɔn Turquie nù e ylɔ ɖɔ Sezen Aksu ji han kpó hansinɔn e nɔ bló tenor Italie nù e ylɔ ɖɔ Alessandro Safina kpó hanjitɔ Glekinù e ylɔ ɖɔ́ Haris Alexiou.English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.

Fon : Bona dó fó ɔ‚ gbèta wèɖùɖù Turqui tɔn e nɔ nyi Fire of Anatolia bló nù wiwa e ylɔ ɖɔ́ ¨Troy¨.English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.

Fon : Peter Lenz‚ ɖe ɖó xwè 13 bó nyi kɛkɛ kùntɔn ɔ‚ kù ɖó alitawóvi mɛ ɖó Indianapolis Motor Speedway ji.English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.

Fon : Ɖe asa tɔn wa hùn myɔ́‚ Lenz jayi sìn kɛkɛ tɔn ji bɔ hɔntɔn tɔn Xavier Zayat wa gblɛ.English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.

Fon : E swɛ azɔn ɖókpó dó dotóo lɛ sìn moto mɛ bó ze yi dotóoxwè bɔ e kù ɖó dɔn.English : Zayat was unhurt in the accident.

Fon : Zayat ka gble wù ɖó alitawóvi enɛ ɔ mɛ a.English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.

Fon : Ɖe wa kan akwɛ zizan gbè ɔ bǐ tɔn ɔ‚ Zapatero ɖɔ́ jile ¨ titómɛ akwɛ zikan tɔn wɛ nyi akpa ɖókpó nù akwɛkplekple‚ ɖe ɖó taji taun.English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨

Fon : Mi ɖó ayijijɛ ló akwɛ sìn kanmɛ e ɖóte sìn xwè ɖókpó ɔ‚ z gbɔn hwenù wùvɛ tɔn ɖaxó ɖe ɖó sùn wè wayi lɛ mɛ‚ bɔ un ɖó lìnlìn ɖyɔn ɖɔ́ akwɛ sìn axi lɛ wa jɛ nyinyɔ ji.English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.

Fon : Sɛgbla e wayi mɛ ɔ‚ Naked News wa là ɖɔ e mi na gɔ acɛ xó jijla ɖó gbè tógùn lɛ tɔn mɛ kpó xójijla xwè yɔyɔ atɔ́n kpó.English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.

Fon : E ko ɖó gbèsisɔ ɖó Glɛnsigbè kpó Japɔngbè kpó ɔ‚ titómɛ gbè bǐ tɔn ze nùwiwa ɖe ɖa yi ɖó Ɛspagnigbè‚ Italigbè kpó Koregbè mɛ ɖó gbavinùkpɛn lɛ mɛ‚ Ɛntɛnɛti ji kpó alókàn ma ɖó si lɛ kpó.English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.

Fon : É víví nú mi bɔ nǔ ɖě wa mi ǎ. A mɔ̌ un mɔ̀ nǔhɛnhǔn ɖé. É nyɔ́ bɔ mɛ gege ɖo biba wɛ na xò flɛsɛ lɛ zlɛ tɔ́nEnglish : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.

Fon : Mɛlɛ ɖò wěkpɛ́n lɛɛ gba wɛ. Amɔ flɛsɛ lɛ ka sixú gba ǎ.English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.

Fon : ¨Wěkpɛ́n lɛɛ ɔ́ ɖòkpo ɖé wɛ gba. Bɔ yě jɛ túntɔ́n sín flɛsɛ nu ji,¨ Franciszek Kowal ɖé nti mawa ɔ wɛ ɖɔ mɔ̌.English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.

Fon : Sunvi lɛ nɔ ná myɔ kpó yozo kpán dó hwe e nu e nǔvǔ ɖe lɛ kplé (abi jɛkpɔ) bó ná nǔ kpínkpɛn ɖelɛ e.English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.

Fon : Dobanunǔtɔ́ lɛ ɖ´azɔ̌ wa wɛ na do ɖe mɔ̀ ɖe tɔ́n b´ɛ́ ná sixú ná agbɔ̌n alɔkpa ɖokpó ɔ́ lɛ́[Day15]

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.

Fon : Nǔ vɛwu tawun ɖokpo wɛ nyí b´ɛ byɔ́ xwɛ gegě cóbónú e na mɔ mɔ̀ e blo e.English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.

Fon : Nyɛ̌ e ɖo gan ɔ nu e nɔ́ gbɔn sìn nukúnmɛ lě e hlɔnhlɔ́n e ɖò nukún ɔ́ mɛ e cí é.English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.

Fon : Hlɔnhlɔ́n e ɖò nukún ɔ́ mɛ e nɔ́ tíìn ɖó sín nǔ ma mɔ e ɖo sìn nukúnmɛ lɛ e ɖě nɔ dɔn ɖě kp´ádǎn kpó hú nǔ ma mɔ e ɖo sìn ɔ glɔ lɛ e.English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.

Fon : Nǔ ma mɔ sìn ɔ tɔ́n lɛ́ bló akpà ma mɔ ɖò sìn ɔ nukúnmɛ bó nɔ́ zɔ́n bɔ nǔ e ɖo sìn ɔ mɛ ɖì nyɛ̌ lɛ e nɔ́ gbɔn sìn ɔ glɔ.English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.

Fon : Lamǔ ɖɛ́ é ɖó glassi soo ɔ ji ɖó nú awhé bɔ dò ɖe ɖo yě tɛ́ntín. Tó wè lɛ nɔ zɔn bɔ̀ go ɔ nɔ yawǔ zě nú é yi hi glassi ɔ, nú é nan bɔ tɛ́ gba ɔ.English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.

Fon : Lě fí wɛɖɛ-wɛ́ɖɛ́ ɔ sín do xá gbɔn e ɔ́, hwe e nu e fí wɛɖɛ-wɛ́ɖɛ́ ɔ́ wá dò gbɔn ɖ´akpáxwé ɖokpó e ɔ́, tó é ɖò kpɔ́ xá go ɔ tó é lɔ nɔ wa dò.English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.

Fon : Nǔ e nɛ nɔ lílɛ́ afɔkpa kun-tɔ́ ɔ́. Nú afɔkpa lɛ lílɛ́ yi aɖisi xwé ɔ́, afɔkpa-kun-tɔ́ ɔ́ nɔ́ lílɛ́ yi aɖisi xwé, nú afɔkpa lɛ lílɛ́ yi amyɔ mɛ ɔ́, afɔkpa-kun-tɔ́ ɔ́ nɔ́ lílɛ́ yi amyɔ mɛ.English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.

Fon : Bó ná wá hlɔnhlɔn yětɔn tɛn nukɔn tɔn ɔ mɛ ɔ́, yě ɖo ná ɖè hlɔnhlɔn gègě yé mɔn sín miɔn ɔn mɛ.English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.

Fon : Yě nɔ bló bó nɔ́ ná myɔ kpɛvi ɖe b´ɛ ylɔ ɖɔ ¨wlǐ myɔgbɛ́n¨.English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.

Fon : Do ba nu nǔ tɔ́ lɛ ylɔ́ ali nɛ ɖɔ ¨Weziza nú¨, ɖó myɔ ɖaxó wɛ́ nɔ́ dɔn nǔ ma mɔ lɛ tɔ́n, nǔ nɛ nɔ́ dɔn Weziza núwíwá kpó myɔ wezizá tɔ́n kpán tɔ́n.English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.

Fon : Yɛ e jɛ fí nɛ́ é xlɛ́ ɖɔ nǔ ma mɔ e nɔ na wlǐ myɔgbɛ́n. Wlǐ myɔgbɛ́n lɛ́ nɔ́ hwe hú yɛ ɔ tɔ́n lɛ́.English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!

Fon : Wlǐ myɔgbɛ́n lɛ́ hwe hú nǔ e ná nǔ ma mɔ lɛ e.English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.

Fon : É è zogbɛn ɔ nɔ títá jí mɔ̌ nu ganxuxo kanwe ko mɔ̌ e ɔ, myɔgbɛn-kán ɔ fyɔ bɔ̀ zogbɛn ɔ sɔ nɔ wa azɔ̌ ǎ.English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.

Fon : Myɔgbɛ́n é lɔ biɔ é ni ɖiɔ. Zogbɛn ɔ ɖo na nyí ɖyɔɖyɔ́, é ɖo dandanmɛ bɔ ayi ɖo na ɖo te zogbɛn ɔ ɖyɔɖyɔ́ hwenu.English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.

Fon : Hwɛ̌ ɔ, e ɖo na cí fɛ́nitá-fɛ́níci myɔn tɔn alǒ e ni ɖè kan ɔ síin.English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.

Fon : Lo ɔ, zo e ɖo dò ɔ mɛ gbɔn wɛ ɖo fí e zogbɛn ɔ́ sín gan ɖe e hɛn gbì mi nú mi ɖ´alɔ dò ɔ mɛ alǒ zogbɛn sín yonu gan nɔ ɔ́ wu hwe e nu é kpo ɖò dò ɔ mɛ e.English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.

Fon : Wǔjɔnu titeungbe hunsisa ɖo lan tɔn ɔ hǔn wɛ, é wɛ́ nɔ́ zín hùn ɔEnglish : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.

Fon : Hun ɔ nɔ gosín hǔn ɔ mɛ bó nɔ byɔ́ ali è e nɔ ylɔ ɖɔ hùnyikan lɛ mɛ bó nɔ́ lɛ́ kɔ wa hǔn ɔ mɛ gbɔn ali è e nɔ ylɔ ɖɔ hùnlɛkɔkan lɛ e mɛ. Ali vǔvǔ lɛ nɔ́ nyí hùnkanEnglish : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.

Fon : Kalin xoxo azo atɔn nɔ sìn aɖú hìn na ɖú aman lɛ kpó atínɖó kpó atínlá lɛ.English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.

Fon : Dobanúnùtɔ ɖelɛ nɔ lin ɖɔ, Kalin xóxó azo atɔn nɔ e nɛ lɛ ɔ́ nɔ ɖu aman kpaa, ɖé yè nɔ ylɔ ɖɔ sisadal, ɖo hwénu Kretase tɔn.English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.

Fon : Atin énɛ lę ɔ́ ci ɖéví ɖɔun, bɔ aman tɔn lɛ ɖó wunmɛ nún é xwiɖíi ɔ́ ɖɔun.English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.

Fon : Kanlin xóxó azó atɔn nɔ énɛ lɛ ɔ́ sin awɔnnu ɖó hlɔnhlɔn sɔ mɔn bɔ ye hɛń ye na ɖè aman sin hwɛco ɖu goto ɔ́.English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.

Fon : Dobanúnùtɔ ɖelɛ tin bɔ yè nɔ mɔ ɖɔ atin enɛ ɔ́ ɖó aɖivɛ bɔ kanlin xóxó énɛ sin ɖu ǎ, nun etɛwayin jijɛ ɖɔ kanlin fɔnlin nɔ kpodo xɛ ɖéwɛ e nɔ ylɔ dɔ kɛsɛ dé tɔn sɔn (kúkán kanlin xóxó azo atɔn nɔ énɛ ɔ) mɛ kpó ɔ́ hɛn yè nan ɖù atìn énɛn nɔ sín amàn kpódó sinsɛn tɔn kpó.English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.

Fon : Nɛ́n hlɔnhlɔn Io tɔn na dɔn mì yi dò gbɔn? Nú a ɖò Io jíi ɔ́, a nɔ fúdǎ wúgan nú a ɖò Ayínkúgban jíi.English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.

Fon : Gbɛtɔ ɖé na ɖà nújlɛgan liva 200 mɔ (90 kg) ɖo Ayínkúgban jíi ɔ́, ɖo Io jíi ɔ́, é nɔ da nújlɛgan liva 36 (16 kg), bɔ zinzín ɔ́ nɔ dèkpò.[Day16]

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.

Fon : Hwézivɔ ɖó atɔxwɛ ɖi Ayíkúngban dɔun a, bonú gbɛtɔ na nɔnte ɖéjìi a. Hwézivɔ ɔ́, yè bló kpódó zòzò kpó, kpódó myɔn kpó.English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.

Fon : Kpákpá wèwé ɔ nɔ ɖèkpò nú a línga dó Hwézivɔ ɔ sín tɛntin ɔ.English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.

Fon : Nú mí kpɔn Hwézivɔ ɔ, atɔxwɛ ɖé wɛ yè nɔ mɔn sɛdó ɔ́ é ylɔ ɖɔ photosphere ɔ é sín tinmɛ nyín ¨weziza tobotobo¨.English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.

Fon : Ɖó xwe afɔ atɔn afɔ atɔn donú atɔn gúdó ɔ ɖo xwe 1610 tɔn me ɔ‚ dawe dóbanúnú tɔ Italinú ɖee nɔ nyi Galileo Galilei wa ze mɔn yenɔn zan bo kpɔn jínkúsi ɔ bo mɔn ɖɔ ayihɔn Venus tɔn ɖó ninɔme lɛɛ ɖi sú ɖɔun.English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.

Fon : Ninɔme lɛ nɔ ɖyɔ hwenuwɛ ayihɔn Venus tɔn (kpó Sú kpó) ye lilɛ nukúnmɛ kpantā Hwezivɔ bo nɔ yi hihɔn. Ninɔme ayihɔn Venus tɔn lɛ ɔ hɛn sɔ xógbè núnywɛtɔ Copernic dee ɖɔ ayihɔn lɛ nɔn lilɛ dó Hwezivɔ.English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.

Fon : Hwe ɖé lɛ gúdó ,ɔ ɖó xwè 1639 tɔn me ɔ‚ jínkúsi sin dóbanúnútɔ Glɛnsinú Jeremiah Horrocks mɔn wiwayi Venus tɔn sɛdó.English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.

Fon : Ɖe glɛnsinulɛ lɛvɔ yi Danelaw sin tò ɔ e mɔn gbɔjɛ ɖó azan gagǎ ɖe.English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.

Fon : Amɔ̌ ɖó xwe 991 ɔ me ɔ Ethelred kpan nukɔn zovihǔn Vikin nǔ lɛ tɔn ɖe klo wǔ Gutrum tɔn ɖó xwe kanweko e wayi ɔ me.English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.

Fon : Olaf Trigvasɔn ɖe nyi Nɔvɛjinu ɔ ɖe ba na yi togun tɔn ɖo Dɛnmak sin alɔ me ɔ wɛ ɖó nukɔn nu zohǔnvi ɔ.English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.

Fon : Gudo wuvɛ̌ dɛ ahwangɔnu ɔ kpannukɔ ɔ . Ethelred kpo Olaf kpo ewa mɔ eɖe gbe mɛ bɔ Olaf lɛkɔ sɔyi tò tɔn me ɖó Nɔvɛj bo tɛnkpɔn bo yi togǔn tɔn amɔ̌ xo ɖewǔ.English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).

Fon : Hangeul wɛ nyi Wekwín nùwlanwlan ɖókpó ɖe e dówa bɔ lɛvɔ nyi zizan ɖó gbè ɔ me kpaa. Ɖó xwe 1444 ɔ‚ wekwín nùwlanwlan ene ɔ nyi dówa ɖó acɛkpikpa Axɔsu Sejong tɔn me (1418-1450).English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.

Fon : Ɖayi ɔ‚ Axɔsu Sejong wɛ nyi axɔsu enɛ gɔ ɖó Joseon Dynasty tɔn mɛ bó lɛ nyi ɖókpó ɖó mɛde ɛ nyi wăn na lɛ me.English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.

Fon : Ɖó dónúdónú ɔ‚ Hunmin Jeongeum wɛ nyi nyikɔ ɖe e sùn nu wekwìn ɔ bɔ tìnme tɔn nyi ¨gbè ɖagbe nù nukplɔnme tógùn ɔ tɔn¨.English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.

Fon : Nùkplɔnme gege tìn ɖó alɔkpa ye wekwìn Sanskrit ɔ wa gbɔn e. Ɖókpó ɖe ye mɛ ɖɔ xó dó tɛnsisɛ̀ yovó tɔn lɛ sìn gbadaxweji sɔ wa yi Inde ɖe sìn kó hɛn gbè tɔn kpó yé.English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.

Fon : Sanskrit ɔ wɛ nyi gbè xóxó ɖe nɛn ye hɛn ye na jlɛ xa Latingbè e nɔ dó ɖó Elɔpù ee.English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.

Fon : Wegbó xoxó ɖe gbé ɔ tùun e nyi wlinwlăn dó Sanskrit gbè me. Ɖe ye wa xó Upanishad lɛ kple ɔ‚ Sanskrit gbè ɔ wa bú ɖó gbè titómé wutù.English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.

Fon : Sanskrit ɔ nyi gbè gĕdĕ gĕdĕ ɖe bó lɛvɔ xwakwɛ bó kanyi dónudónu nù gbè gege Indenu lɛ tɔn ɖi ɖee Latingbè nyi dónudónu Gbè Elɔpù lɛ tɔn ɖi Zojage kpó Espagnegbè kpó.English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.

Fon : E ahwan France tɔn fó ɔ‚ Jamantó ɔ jɛ nù sɔ jì bona bó gbā agbegbe Glɛnsitó tɔn.English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.

Fon : Jamannu lɛ sùn nùkɔn wlawla ¨Operation Sealion¨ nù ahwan ene ɔ. Ahwanfùnù kpikpɛn lɛ kpó nù zizan ahwanfùtɔ Glɛnsinu lɛ tɔn habù bù hwenù e nyān Dunkirknu lɛ bɔ awa kanmɛn kù ahwanfutɔ lɛ.English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.

Fon : Amɔ̌‚ ɖayi ɔ Royal Navy e nyi axɔsu sin ahwankpa tɔji tɔn Glɛnsinulɛ tɔn syɛn wùgan ahwankpa tɔji tɔ Jamannu lɛ tɔn ("Kriegsmarine") si kó hɛn ahwankpa tɔjihùn ɖebù ɖee sɛ dó gbɔn Glɛnsinulɛ sin Ali dali.English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.

Fon : Ló ɔ‚ Royal Navy tɔn lɛ ze tɔjihùn ye tɔn lɛ ɖó ahwan e hɛn na tɔn si alì ji ɖó ye ɖó xɛsi ɖi wɛ ɖɔ ahwan tɔn mɛ jɔhɔnme tɔn Jamannu lɛ ni ma hɛn ye kù tɔ́ o.English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.

Fon : Mi ni bɛ si tìnmɛ tìtóme Itali tɔn lɛ jì. Ɖó tajì ɔ‚ Itali tó ɔ wɛ nyi ¨nɔvi¨ nù Jaman tó kpó Japon si tó ɔ ɖayi.English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.

Fon : Ɖayi ɔ‚ Itali si ahwankpa tɔji tɔn kpó ahwanfùtɔ lɛ kù ɖó hlɔnhlɔn o ɖiɖe e tɛ si kó gba tɔjihùn yɔyɔ enɛ có bɔ ahwan na bɛ.English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.

Fon : Lìnlìn taji Itali tɔn lɛ wɛ nyi Mɛwigbeji lɛ. Bó na si yi mɛwi gbejì ɔ‚ e ɖó na ɖó tinmɛ nù ahwankpa tɔn lɛ ɖe sihù dāsā Mɛditɛlanɛ́ɛ Xù bona dó gba Mɛwigbejì.English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.

Fon : Enɛ wùtù ɔ‚ ye ɖo na linga dó dónùdónù kpó tɔjihùn Glɛnsi nu lɛ tɔn ɖó Ejipù tóme. Ɖó nù wiwa enɛ lɛ gùdó ɔ‚ Itali si ahwanfùnù tɔji tɔn lɛ ɖó na bló nù dévó lɛ a.[Day17]

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.

Fon : Dyɔn‚ Japon tó nyi tó tɔtɛntinto ɖe ɖi Glɛnsi tó ɖɔhun.English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.

Fon : Ahwanhùn tɔglwɛ tɔn lɛ nyi gbigba na dó gbɔn tɔ glwɛ bo na dó nɔ nù ganme gégé.English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.

Fon : Ɖayi ɔ‚ ye zan ahwankpa tɔglwɛ tɔn lɛ ɖó Wɛkɛ Hwan Nùkɔn tɔn kpó wegɔ kpó hwenu. Ɖó hwenɛnu ɔ‚ ye bì kan a bɔ nù linga ye tɔn lɛ nɔ yi nùkɔn aa.English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.

Fon : Ɖó bibɛnu ahwan tɔn ɔ‚ ahwankpa tɔjitɔn lɛ nɔ gbɔn tɔji‚ amɔn ɖe ye mɔn ɖɔ e jɛ bibló mɔn ɖe si mɔn ye ganji kpo gbesisɔ kpo ɔ‚ e wa zɔ bɔ ye byɔ tɔglwɛ bo nù e ni ma dó mɔn ye o.English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.

Fon : Ɖayi ɔ‚ e nɔ yrɔ ahwankpa tɔglwɛ tɔn Jamannu tɔn lɛ ɖɔ U-boats. Jamannu lɛ syɛn ɖó tɔglwɛhùn kùnkùn kpó zizan kpó mɛ.English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.

Fon : Ɖó ɖùɖèji yetɔn kpó ahwankpa tɔglwɛ tɔn kpó ɔ‚ ye sɔ ɖó ji ɖiɖe ɖó Jamannu lɛ wù na dó gĕgĕ tɔn ahwan gùdó a.English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.

Fon : Ɛɛn! Axɔsu Tutankhamun e ye lɛ ylɔ xwè ɖe lɛ nù ɖɔ ¨ Axɔsu Tut¨ aló ¨Axɔsu Sùnnùvi¨ nyi ɖókpó ɖó axɔsu Ejipù xóxó tɔn lɛ mɛ ee tùun ɖó hwe e nù e.English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.

Fon : E vivi taun bɔ ye ma zě éyɛ́ ɖi axɔsu ɖe ɖó taji ɖó hwenù xóxó ɔ bɔ ye ma wlăn nùkɔn tɔn ɖó axɔsu hwenù xóxó gĕgĕ sìn wèma mɛ.English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.

Fon : Ló ɔ‚ hùnxlɛ yɔdó tɔn ɖ xwè 1922 ɔ wa zè sɔ bló gbɛtɔ nùkùndèji. Ɖe e sɔmɔ bɔ ye gban yɔdó xóxó lɛ bǐ ɔ‚ e ka jó eyɛ tɔn dó ɖi ɖe e ɖe gbɔn e.English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.

Fon : E wli bo nù azɔwanù gĕgĕ e ɖi kpódó Tutankhamun kpó ɔ kpataki ɔ azɔ wa nù wɔbùwɔbù ɖe e bló kpó gan ɖagbe lɛ kpó hwàn ɖagbe e ma nɔ yawù bo mɔ a lɛ kpó.English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.

Fon : Hùnfɔ yɔyɔ e ɖe tɔn zɔn bɔ ahwan hùn Assiri tɔn lɛ fùɖa‚ nɔ dó wèzùn bó lɛvɔ ɖó gbèsisɔ mɛ na dó hù ahwanfùtɔ lɛ kpódó ahwan hùn ye tɔn lɛ kpó.English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.

Fon : Găgă dānù ye tɔn e nɔn hù mɛ lɛ hɛn na dasa ahwanfùnù ahwanfùtɔ e kpanta ye lɛ. Ɖó 1000 B.C. mɔ‚ Assirinu lɛ sɛ sɔ́xátɔ nùkɔn tɔn lɛ dó.English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.

Fon : Ahwansɔ́xátɔ́ wè nyi ahwanfùtɔ ɖe nɔ fùn ahwan ɖó sɔji. Ɖe ye ma o bló sɔ́ sìn azikpó lɛ a‚ ahwansɔ́xátɔ́ Assiri tɔn fùn ahwan ɖó sɔ́ yetɔn ɖe ɖó mɛn lɛ sìn nɛgbè.English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.

Fon : Mi tùun tóxóɖiɖɔ tɔ‚ nùnywɛ tɔ kpó aɖanwùnzɔwatɔ Glɛkinu tɔn lɛ. Gbètɔ nùkùn ɖeji ɖe e tuùn hwendó e nɛ ɔ wɛ nyi Homer‚ xó wìnwɛn ɖɔ tɔ ɖe ma ɖó nùkùn ɔ bo ka lɛ wlăn wĕma wè ɖe ɖɔ xó dó Glɛkigbe: xó wìnwɛn Iliad kpó Odyssey kpó.English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.

Fon : Sophocles kpó Aristophanes kpó nyi xó ɖagbe ɖɔ tɔ e mɛ bǐ tùun e bɔ nù wlinwlăn ye tɔn lɛ tìn ɖó nù wlinwlăn ɖaxó ɖe ɖɔ xó dó gbè ɔ ji.English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.

Fon : Glɛkinu devó ɖee ye tùun ɔ ɖókpó nyi nùlilɛzɔ wa tɔ Pythagɔ‚ taji ɔ e tùun ɖó tìnmɛ e na ɖó kàn cicà e tìn ɖó adaatɔ́nnɔ.English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.

Fon : Nù ɖexlɛ vóvó lɛ xlɛ ɖɔ gbètɔ gĕgĕ nɔ dó Hindigbè. E ɖɔ gbè e nɛ ɔ nyi wègɔ alǒ enɛ gɔ ɖe e nɔ dó hwɛhwɛ ɖó gbɛ ɔ mɛ e.English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.

Fon : Xixa tóvǐ ɖe sè gbè nɔ dyɔ na dó hwè ɖó e xa aló e gɔn xixa gbè ɖe lɛ ɖe sɛ kpɔ ye.English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.

Fon : Xlɛ gbè sè tɔn lɛ yi 340 sɔ yi 500 livi bɔ gbètɔ 800 livi hɛn na tùun tìnmɛ gbè ɔ tɔn.English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.

Fon : Hindigbè kpó Urdugbè kpó nyi gbè ɖìè ɖiè e lɛ ɖó xógbè sìn ali ji ló ɔ e gbɔnvó ɖó xó wlinwlăn mɛ; ɖó xó ɖiɖɔ mɛ ɔ gbè sè tɔ gbè wè e nɛ lɛ hɛn na ɖó mɔjɛmɛ ɖó ye ɖe lɛ tɛntì.English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.

Fon : Ðò xwè kanweko 15 gɔ mɛ ɔ‚ totaligbe Estoni tɔn yi kɔgbidínúmɛ aca ɖaxó Jaman tɔn.English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.

Fon : Yɛhwenɔkpámɛnɔtɔ́ Jamannu ɖelɛ bā do Măwù ni sɛkpɔ tò enɛ lɛ mɛ nu lɛ bɔ ye gbɔ kpa gbè e na jɛ xa Estoninu lɛ.English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.

Fon : Ɖayi ɔ gbè e nɛ ɔ syɛ́n anyi dó wèkwin Jamannù lɛ tɔn ji bɔ kwin Õ/õ gɔ na.English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.

Fon : Hwenù sìn yiyi mɛ ɔ‚ xógbè wɔbùwɔbù ɖe e yì sìn Jamangbè mɛ ɔ gĕgĕ ɖe ye ɖe xlɛ. E nɛ ɔ wɛ nyi bìbɛ wĕziza tɔn.English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.

Fon : Ɖó aca li ji ɔ‚ gùɖùtɔ axɔsu sìn zikpó ɔ nɔ byɔ ahwanfùtɔ lɛ mɛ nù e fó azɔ me yiyi ɔ tlɔlɔ.[Day18]

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).

Fon : Ló ɔ‚ Charles yi azɔ tɔ mɛ ɖó wèmaxɔ mɛ linsìnmɛ tɔn Trinity College tɔn ɖó Cambridge fi e kplɔn wè dó gbètɔ wù kpó nùxixó biba wù kpó hwenu xó bɔ wa yi kùnùɖiɖe wĕma 2:2 (xɔ kpɛvi wegɔ tɔn ye).English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.

Fon : Charles wɛ nyi mɛ nùkɔn tɔn ɖe e ɖó kù nù ɖe wĕma ɖó Xwédo Axɔsu Grande-Bretagne tɔn mɛ.English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.

Fon : Turkey Elɔpù tɔn (Thrace zanzanxweji tɔn aló Rumelia ɖó Balkàn sìn tɛnmɛ lɛ ɖe ɖó tó 3% tɔn.English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.

Fon : Turkey ɖó ga ɖiɖi wùgan 1,600 kilomètres (1,000 mi) kpódó ada gbigbló 800 kilomètres (500 mi) kpó akpajlɛ rectangle ɖɔun.English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.

Fon : Turkey sìn tó ɔ kpó tɔ́ tɔn kpó yi 783,562 km² (300,948 sq mi)‚ bɔ 755,688 km² (291,773 sq mi) ɖó tofɔligbe-gbadaxweji Azii tɔn kpó 23,764 km² (9,174 sq mi) ɖó Elɔpù.English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.

Fon : Klókló Turkey tɔn zɔ bɔ enyi tó 37 gɔ ɖe kló wù tó lɛ bǐ ɖó gbè ɔ mɛ bɔ ga ɖiɖi tɔn nyi nù ɖókpó ɔ xa France sìn Toxò gɔ nù United Kingdom tɔn.English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.

Fon : Xù lɛlɛ dó Turkey ɖó akpaxwè atɔ́n: Xù Egée tɔn ɖó gbadaxweji‚ Xù Wiwi ɖó totaligbe kpódó xù Mɛditɛranɛ tɔn ɖó tofɔligbe.English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.

Fon : Luxembourg ɖó tàn gaga ɖe amɔ́ eɖesijijɛ ɔ ló xwè 1839 mɛ.English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.

Fon : Akpaxwè Beljik egbe tɔn lɛ wɛ nyi akpaxwè Luxembourg tɔn ɖayi amɔ̌ ye wa wùzù Beljik tɔn ɖó Gùfɔnfɔn Beljik tɔn ɖó xwè 1830 tɔn lɛ mɛ.English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.

Fon : Luxembourg nɔ dó gan tɛgbɛ na sìn ga dó nyi tó ma nyi tagba nɔ ɖe amɔ̌ Jamantó ɔ wa kpanta ye ɖó Wɛkɛ Hwan Nùkɔn tɔn kpó Wegɔ tɔn kpó.English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.

Fon : Ɖó xwe 1957 ɔ Luxembourg wa wùzù afɔsɔɖayi tɔ ɖaxó ɖe ɖee egbè dyɔn e nɔ ylɔ ɖɔ European Union tɔn.English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).

Fon : Drukgyal Dzong enyi ahwanfùnu xó ɖe ye hɛn gble bɔ e ɖó goxɔ Buddha tɔn ɖe e ɖo totaligbe nù Paro Tóxó (ɖó glètóxó Phondey mɛ).English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.

Fon : E ɖɔ ɖó xwe 1649 ɔ‚ Zhabdrung Ngawang Namgyel wa da nù kpegan ɖe bo na dó jawa nù ɖùɖèji yetɔn kpanta ahwankpa Tibet kpó Mongoli tɔn lɛ.English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Fon : Ɖó xwè 1951 ɔ‚ nù jijɛ ɖe wa zɔn bɔ e na dó hɛn sìnsɛn nù Drukgyal Dzong tɔn lɛ ɖa yi ɖì yɛ Zhabdrung Ngawang Namgyal tɔn.English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.

Fon : Ɖó nù jijɛ gùdó ɔ‚ e wa tɔju bó wli bó na nù kpegan ahwankpa tɔn bɔ e wa nyi ɖókpó ɖó nù ɖaxó ɖe nɔ dɔn amɛ ɖó Bhutan ɔ.English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.

Fon : Ɖó xwè kanwekó 18 gɔ tɔn Kànbɔji wa yi tì tɛnti nù tó ɖaxó wè ɖe enyi Tailand kpó Viɛtnam kpó.English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.

Fon : Tailandnu lɛ gba kpe Kànboji azɔn gègĕ ɖó 18 gɔ xwè kanwekó tɔn mɛ bɔ ye hɛn Phnom Phen gble ɖó xwè 1772 mɛ.English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.

Fon : Ɖó xwè gùdó tɔn 18 gɔ xwè kanwekó tɔn mɛ Viɛtnamnù lɛ ɖesù gba kpe Kànbɔji.English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.

Fon : Wó tɛn enɛ ɖó kanwekó tɔn Venezuelanù lɛ kó mɔ azɔ a‚ bɔ habù yetɔn ɖe mɔ azɔ ɔ ye nɔ wa azɔ ɖó akwɛ sìn ahwè ɖe ma nyi aka tɔn a.English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.

Fon : Wè ɖó ma dó atɔ́n ji Venezuelanù lɛ ɖe nɔ wa zɔ ɖó azɔxwè lɛ mɛ ɔ‚ ɖibla yi ɖókpó ɖó ma ɖó enɛ mɛ nɔ wa zɔ ɖó azɔxwè dɔkùn tɔn bɔ ɖókpó ɖó ma dó atɔ́ɔn ji nɔ wa glè zɔ.English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.

Fon : Azɔxwè dɔkùn tɔ kpataki Venezuelanù lɛ tɔn wɛ nyi amì ɖe tó ɔ nɔ sa tāun e bo nù ɖókpó ɖó kanwekó ji yɛtɔn tɛ wa azɔ ɖó azɔxwè dɔkùn tɔn e nɛ ɔ.English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.

Fon : Bibɛnù mɛɖesusínínɔ akɔta tɔn ɔ‚ nùdobàtɔ́ Singapore Botanic Gardens tɔn ɖó mima dyɔdyɔ agbegbe enɛ ɔ ɖó Garden City kpaa tɔn.English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.

Fon : Ɖó xwè 1981 ɔ‚ Vanda Miss Joachim ɖe nyi sɛ́ orkidè ɖe ɖó akpajlɛ vóvó ɔ nyi mɛ ɖe e ze ɖi sɛ́ tó ɔ tɔn.English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.

Fon : Ɖó xwè ɖókpó mɛ sɔ yi kɔnyasùn mɛ ɔ ɖibla yi livi 1.5 kanlìn e nɔ ɖù zùnkan lɛ só totaligbe sɔ yi tofɔligbe sìn zùngbomɛ bɔ ye nɔ dasa tɔ́ Mara tɔn bo na dó mɔ ji ɖó tà.English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.

Fon : E nɔ lɛvɔ lɛkɔ wa totaligbe gbɔn gbadaxweji bo nɔ lɛvɔ dasa tɔsisa Mara tɔn jisù lidosùn tɔ ɔ gùdó.[Day19]

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.

Fon : Serengeti sìn tóme wɛ Seregenti National Park tɔn ɖe‚ Ngorongoro Conservation Area kpó Maswa Game Reserve tɔn ɖó Tanzania kpó Maasai Mara National Reserve ɖó Kenya.English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)

Fon : Kpikplɔn e na dó se xó zize ɖóte kpó xó jijla ɖó gùdó nyɔwa yɛ sù fifɔn tɔn kpódó xó xóxó lɛ kpó bɔ alianù e nɔ zan lɛ ɖó na nyɔn ɖó kplɔngbasa (tàn ɖiɖɔ gbɔn nùɖiɖɛ dali‚ xó kpó yɛ bibló‚ tàn ɖiɖɔ.etc.)English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.

Fon : Tuto enɛ lɛ sín xlɛ̌ zize ɖote xó ɖiɖɔ tɔn byɔ ɖɔ mi lɛvɔ gbèjè nù e mi ko ɖɔ ɖó xó jijla sìn mɔ lɛ ji bo nù mi ni kplɔn lìnlìn alɔkpa vóvó.English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.

Fon : Zize ɖote xó ɖiɖɔ tɔn byɔ ɖɔ lìnlìn sìn nù lɛ ni ɖó kàn cica ɖó e ɖelɛ tɛnti‚ amɔ̌ nɔ lɛvɔ ɖó tìnmɛ ni e ɖó vókàn ɔ.English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.

Fon : Dogbó na dó si gan mɔ nù ɖó zɔ tɔn kpó mɔ kpó wɛ nyi tagba kpataki ɖe bɔ nùvi nùkùn ɖiɖó tɔn ɖe na sìn dó jɛji bo na dó na nùjlɛkpó ɖagbe ɔ ɖó taji wù mɔ nùkɔn tɔn lɛ.English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.

Fon : Hwenù ɖe cìcì zɔwatɔ lɛ wa ɖó nùkɔn yiyi ɖó cìcì bibló mɛ ɔ wùvɛ e nɛɔ wa nyi gbigbɔ ɖó nùkɔn yiyi mɛ.English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.

Fon : E nɛ ɔ gɔ alɔ nù nùmɔnù jɛ zɔga lɛ bɔ ye nɔ xlɛ akpajlɛ alɔkpa ɖe ɖì ɖe e ko nɔ mɔ nù jɛ zɔga lɛ tɔn e.English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.

Fon : Nùmɔnù jɛ zɔga sìn wùvɛ devó wɛ nyi ɖɔ hunhun ɖaxó nùmɔnù ɔ tɔn nɔ nyi kpɛvi ɖe(wèzùn hihɔn).English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.

Fon : E nɛ ɔ nɔ zɔ bɔ nùmɔnù jɛ zɔga e kpɔ kwɛ lɛ bo ma ɖó myɔ kpɛvi ɖó tā nɔ vɛwù zizan ɖó fi ɖee zogbɛn ma ɖe.English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.

Fon : Tagba ɖaxo ɖe ɛ nɔjɛ bonu eja ɖiɔ fimu wayi dvd me ɔ ewɛ nyí ¨overscan¨.English : Most televisions are made in a way to please the general public.

Fon : E blo televiziɔn lɛ bɔ e na nyɔn kpɔn nu mɛ gègě.English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.

Fon : Enɛ wɛ zɔ́n bɔ nǔwe mi nɔ mɔ ɖò televiziɔn, nɔ lɛmɛ ɔ enɔ sín dó aga kpo dò kpo aɖisixwe amyɔxwe kpo na.English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.

Fon : Ye blo ene ɔ bo kanɖoji ɖɔ yɛ ene ɔ nasǔ nukunme nǔ televiziɔn ɔn, eneɔ wɛ e nɔ yɔ ɖɔ ¨overscan¨.English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.

Fon : E blawu bɔ eɖe agban xwɛ ɖe tɔn toto tɔnlɛ ɖesu nɔ sɛ̀n bɔ esɔ nɔn kpéwu bo ha xotalá lɛ a.English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.

Fon : Ahóhó è è gbá sín dò ɖò xóxó hwenu ɔ́ nɔ́ flín nǔ mɛ‚ è nɔ́ flín ahwan è sɔ́xátɔ́ lɛ́ɛ fun é‚ è nɔ́ flín agɔ̌ è è nɔ́ ɖù lɛ́ɛ é kpódó ahwangɔnu Arthur tɔn kpán.English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.

Fon : Ɖò gbɛ è wá ɖuklán ɖò hwe nɛ́ lɛ́ɛ nù ɔ́‚ é jɛxa ɖɔ è ní flín ahwan gaɖá gaɖá nɛ́ lɛ́ɛ ée ɖigbe é sín ahojahlúnhlún sɛdo ɖò zɔ́ voée‚ bó lɛ́ sè afɔ è zin dó ayǐ wɛ è ɖè lɛ́ɛ é sín gbè ‚ bónú adohuhu è yɔdo lɛ́ɛ nɔ́ ná é ní léké mɛ.English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?

Fon : Linlin mìtɔn ká junjɔn nǔgbó jí à cé ? Aní wú è ká gbá ahóhó lɛ́ɛ sín bibɛmɛ ? Nɛ̌ è ká gbá yě gbɔn ?English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.

Fon : Ɖó taji hwe nù ɔ‚ hɔnmɛ Kirby Muxloe Castle tɔn nyì xwè ɖe ɖó gàn wù hɔnmɛ nùgbó e.English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.

Fon : Flɛtɛli ɖaxó ɖe e bló kpó nùkpɛ̀nlɛ kpódó dǒ kpɛvi lɛ kpó na ko kpewù bo sɛnli ɖó tasɔmɛ lɛ sìn nùkɔn kaka sɔyi ǎ.English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.

Fon : Ɖó xwe 1480 ɔ ɖe e axɔsu Hastings bɛ xɔ tɔn gbigba ɔ‚ tó ɔ ɖó vivómɛ bɔ ahwan yetɔn kpó cicɔ yetɔn kpó nɔ kpanta gbɛta ajotɔ kpɛvi tɔn lɛ.English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.

Fon : Xùhlɔn lɛ sìn kpikpɛn ɖayi nyi titó ɖe mɛ akɔta Elɔpùnù lɛ nɔ ba na hɛn axɔsu ɖùtó aka tó e ɖó Elɔpù lɛ bǐ.English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.

Fon : Ɖayi ɔ tìtó wɛ nyi ɖɔ akɔta Elɔpù tɔn lɛ ɖó na glɔn ali nù akɔta ɖevó na dó nyi akɔta tèngbeju bɔ axɔsu gbasa ka lɛ nɔ dyɔ kàn xica yetɔn lɛ na dó hɛn kpikpɛn ɔ ɖote.English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.

Fon : Ahwan Axɔsuɖudu Debɔdoɖewu Espagne tɔn ɔ nyi nùkɔn tɔn ɖe nù ɖó taji ɔ nyi jlɛ̌ jí hlɔnhlɔn lɛ tɔn.English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.

Fon : E ne ɔ xlɛ dyɔdyɔ kpataki ɖó gan ɖaxó Elɔpù tɔn lɛ sɔ na ɖó ahwanfùfù sìnsɛn tɔn a. Bɔ ahwan ´xwè Gban' tɔn e wayi ɔ na nyi gùdó tɔn ɖe e ylɔ ɖɔ sìnsɛn sìn ahwan e.English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.

Fon : Góxɔ Artemis tɔn e ɖó Efesu tómɛ ɔ wa nyi gbigbà ɖó azan 21 gɔ gbè ɖó Liyasùn ɖó xwè 356 BCE wa ɖó nù jijɔ awóvi tɔn ɖemɛ gbɔn Herostratus dali.[Day20]

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.

Fon : E na xwèdó tàn ɔ‚ e ɖó akpakpa bo na yi gigó ɖó nù bǐ mɛ. Efɛsunù lɛ wa sìn xómɛ bo ɖɔ nyikɔ e nyi Herostratus ɔ kuna nyì wlinwlăn ɖó fiɖe bù o.English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.

Fon : Hwenù xó ɖɔtɔ Glɛkinu Steabo A wlăn nyikɔ enɛ ɔ nu e zɔ bɔ mi tùun e egbè nɛ. Góxɔ wa nyi gbigba ɖó zan e mɛ e ji Alexandre Ɖaxó e.English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.

Fon : Alexandre de nyi axɔsù ɔ jlo na su sú akwɛ ye na do lɛvɔ gba ɔ nan, amɔ̌ ye gbɛ jló tɔn. Hwe ɖevó nù ɔ‚ kùkù Alexandre tɔn gùdó ɔ‚ e wa lɛvɔ gba tɛmpli ɔ do xwè 323 BCE.English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.

Fon : Mi tɛnkpɔn nù alɔ mitɔn lɛ ɖesù ni vó na dó si gan gbɔn nù wlinwlăn lɛ bǐ ji ɖókpó ɖókpó - mi na lɛvɔ tɛnkpɔn bo na gɔn zingidi bló kpó alɔvi mitɔn lɛ kpó.English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.

Fon : E ɖó mɔn‚ nù na yawù tikɔnù mi a. Mi flìn ɖɔ e ɖó kpataki ɖɔ e ɖó na xo nù zìnzìn lɛ kpó hlɔnhlɔn kpó na dó sìn gan mɔ aga yiyi ta e ɖi piano ɖɔhun.English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.

Fon : Nù mi na dó gɔ aga yiyi nù gbè azɔwanù nù xixó tɔn ɔ‚ mi na zan gbɔjɛ kpó wezùn kpó.English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.

Fon : Nùmamɔdona nyi biba kɔnɖókpɔn tɔn‚ nù tùuntùun e hɛn e na mɔ e‚ yɛhwe‚ gbigbɔ mɛ sìn nùgbó aló Mawù.English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.

Fon : Nùɖitɔ nɔ ba nù jijɛ telele‚ e ayixa ɖó‚ aló e ayixa lìn ɖó yɛhwe nù wiwa lɛ mɛ/ nùsinsɛn aló nùsinsɛn lɛ.English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.

Fon : Mɛsɛntɔ lɛ hweɖó walɔ e nɔ zan ɖó gbɛ ɔ mɛ ɔ aló walɔ e na ze nù wiwa lɛ yi nùkɔn.English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.

Fon : Nùmamɔdóna gbɔnvó nù nùɖiɖi alɔkpa ɖevó lɛ kpó nùsìnsɛn ɖó akwɛxixɔ ɖe e ɖó nù nùbibà mɛɖɛsunɔtɔ tèlèlè‚ akpaxwè ɖe nù lìnlìn nyi ɖókpó‚ fifa, awajijɛ‚ nùmɔnùkùjɛnùmɛ, walɔ ɖagbe alo ayixa ɖagbe kpó.English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.

Fon : Sikh sìnsɛn nyi wɛkɛzo kpɛvi Inde sin sìnsɛn. E wa nyi jiji ɖó tó Punjab tɔn mɛ ɖó xwè kanwekó 15 gɔ mɛ nù sìnsɛn Inde tɔn ɖe gba kpe ɔ mɛ.English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.

Fon : Siknù lɛ nɔ sɔ nuɖiɖi yetɔn sɔ mɔ acafɔ ɖe ɖevó ɖe ɖó Inde tóme ɖe e tɛ tùun dónù ye tɔn kpódó hwendó yetɔn ɖó Inde tóme kpó.English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.

Fon : Siknù lɛ nɔ ylɔ sìnsɛn yetɔn lɛ ɖɔ Gurmat ɖe nyi Punjabi bɔ tinmɛ tɔn nyi ¨alì guru tɔn¨. Guru ɔ nyi nù kpataki ɖe nù Ɛnd sìn sìnsɛn lɛ bì amɔ̌ ɖó Sik sìn sìnsɛn ɔ mɛ ɔ nùɖiɖì Sik tɔn wɛ ɖó taji.English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.

Fon : Sìnsɛn wa nyi ɖeɖetɔn ɖó xwè kanwekó 15 gɔ mɛ gbɔn Guru Nanak (1469-1539) dali. Guru tɛn nɛ ɖevó wa dyɔ tɛn e ɖelɛ tɔn mɛ.English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.

Fon : Ló ɔ‚ ɖó ayidosùn 1956 ɔ akpagbe Krushchev tɔn lɛ wa gbegbe ji hwenù e zingidi ɖó Polɔnyi ɖe azɔwatɔ lɛ wa tite kpanta nùɖùɖù ma ɖe kpó ɖe e ɖe sùnzan kwɛ yetɔn ɖesù kpo e enɛ ɔ wa wùzù tasɔmɛ ɖaxó ɖe kpatan Kɔmunizm sìn titómɛ ɔ.English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.

Fon : Ɖó vivɔnù ɔ‚ Krushchev wa ze ahwanhùn lɛ sɛdó na dó jlɔ nù lɛ‚ e wa sɔ sɛn kpataki ɖe ɖa yi bo wa yi gbè na dó ze Wladyslaw Gomulka nù akplɔgan yɔyɔ.English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.

Fon : Nùkùnhùnhùn Tɔ́sisa Indus tɔn jɛ ɖó nùkùnhùnhùn Bronz hwenu tɔnmɛ ɖó totaligbe gbadaxweji Ɛnd glwɛ ɖe kan alɔ dó tɛnmɛ ɖaxó Pakistan tɔn ɖe mi ɖó mimɔ egbè ɔ kpó tóxó ɖe lɛ e ɖó totaligbe gbadaxweji Inde tɔn kpó totaligbe zanzanxweji Afganistàn tɔn ɔ.English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.

Fon : Nùkùnhùnhùn wa gbakpè gbɔn tɔ́sisa Indus tɔn e na nùkɔn tɔn ye.English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.

Fon : Ɖe dóbanùnùtɔ ɖe lɛ wa mɔ ɖɔ ɖe ye Nùkùnhùnhùn ɖe nù tɔsisa Sarasvti tɔn e hwi egbè dyɔn‚ e ɖó na sùn nyikɔ ylwɛ ɖɔ Nùkùnhùnhùn Indus-Sarasvati ɖee mɛ ɖevó lɛ nɔ ylwɛ ɖɔ Nùkùnhùnhùn Harappan tɔn sɔ gbɔn Harappa dali ‚ e wɛ nyi tɛnmɛ nùkɔn tɔn ɖe ze gbijè ɖó xwè 1920 lɛ mɛ.English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.

Fon : Ninɔmɛ ahwanfùtɔ Hlɔmanù gbasa lɛ tɔn zɔn bɔ nùkɔn yiyi ɖe ɖó azɔn gbɔnù mɛ.English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.

Fon : Tógàn Augustus wa yi dotóo ɖe lɛ bo ze Dotóo Gbasa Hlɔma tɔn ɖókpó ɖóte bo na zan nú ahwanfùfù fó ɔ.English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.

Fon : Mɛ zɛn tɔn lɛ ko tùun atinkɛn nɔ e nɔ hù mɛ adaɖè ɖi morphine ɖe e ɖe sin favo sin kwin mɛ kpódó scopolamine ɖe e ko ɖe sìn ama lɛ mɛ.English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.

Fon : E wa wùzù tèngbeju ɖó afɔ sisó mɛ bo na hwlɛn azinzɔnnɔ lɛ sìn wùvɛ afɔ tɔɔ lɛ mɛ‚ blabla kpódó zɔnli ma si ɖi kpó bo na dó ɖó hùn ɔ si yiyi te.English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.

Fon : Ɖó xwè kanwekó gègĕ mɛ ɔ‚ gbasa Hlomanù lɛ tɔn zɔn bɔ nùkɔn yiyi ɖe ɖó azɔn gbɔnù mɛ tɔ lɛ sìn ali ji bɔ ye ɖe nùnywɛ gègĕ ɖó nùnywɛ e mi nɔ mɔ egbè lɛ.English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.

Fon : Pureland origami nyi origami ɖe e dó sɛn tɔn ɖɔ e hɛn e na wló nù ɖókpó ɖó azɔn ɖókpó ji‚ e yi gbè nù nùwiwló ɖe vɛwù lɛ a kpó nù ɖe e lilɛ a‚ bɔ nù wliwló lɛ bĭ ɖó tɛnmɛ ye tɔn.[Day21]

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.

Fon : Ɖó xwè 1970 tɔn lɛ mɛ ɔ‚ John Smith ze walɔ e ne ɔ ɖote bo na bó gɔ alɔ nù nùwló tɔ ɖe ma kpewù lɛ aló mɛ e ma ɖó hlɔnhlɔn bó na bló lɛɛ.English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.

Fon : Vĭ lɛ nɔ zè ayixa dó kùkan kpó xó agɔ ɖe ye nɔ ɖɔ dó yewù ɔ nù ye ɖó kpɛvi bɔ xó e nɛ lɛ nɔ wa ɖyɔ walɔ ye tɔn lɛ.English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.

Fon : Ɖó kpɔndèwù mɛ ɔ‚ vĭ ɖe lɛ ɖe yi gbè ɖɔ ɖó kùkàn yetɔn mɛ ɔ ye nɔn ɖó nùkɔn yiyi ɖó azɔmɛ o kù nɔn ɖó nùkɔn yiyi ɖó azɔnmɛ a si hwenù ye tùun ɖɔ ye ɖó mɔn ɖɔ wɛ dó yewù ɔ.English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.

Fon : Tɛn ɛntɛnɛti e nɔ ylɔ ɖɔ MySpace ɔ wɛ nyí nǔkǔn ɖéjí atɔngɔ ɖò États-Unis, bɔ ɖò égbezan jí ɔ gbetɔ́ su livi kaɖé wɛnɛ (54) wɛ ɖéjì.English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.

Fon : Ɛntɛnɛti kan é lɔ lɛ́ɛ e ɔ nǔkǔn ɖéjí wɛ é nyí, ɖòtají ɔ ɖo wema kplɔnkplɔn sin tɛndo mɛ.English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.

Fon : Tɛn Ɛntɛnɛti é lɔ lɛ́ɛ e ɔ ɖô akpáxwé ɖagbe lɛ́ɛ; ɖòtají ɔ é na mɛ alɔ bɔ é bló wemaxɔmɛ wexwɛ ɖé nahɛn nû wlanwlan, akpajlɛ, video kpoɖo nû ɖevo ɖevo lɛ́ɛ kpo.English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.

Fon : Alyannú dobanunǔ tɔn wexwɛ é lɔ bɔwǔ nǔ é ya jí, fi mɔnɖe ɖokpo jìn wɛ é ɖɔ, ezɔn bɔ nahɛn d'ayi mɛhín tɔn kpoɖo winwlan tɔn kpo bɔwǔ nǔ wemaxɔmɛvi é ma tuùn ɔdinatɛ́ɛ zán ganjí a lɛ.English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.

Fon : É hín ɔn é nán ɖyɔ dé jló mɛɖò ɔ nû e na si bɔwǔ xìxà, ɛ́ kà hín ɔn é nán ɖyɔ sinmɛ tɔn lɛ́ɛ ɖi nabi e jló mɛɖò ɔ.English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.

Fon : Azɔn Ayìɖotemanɔ Tɔn "nyi taglómɛ si azɔn ɖe ɖó nù wiwa atɔ́n e nɔ nyi nù bibló tamɛ ma lìn kpɔn‚ ayihún didá kpó azɔ wa zɛwù kpó nù wùgan".English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.

Fon : E nyi nùkpikplɔn sin azɔn a‚ taglomɛ sin azɔn wɛ; e "nɔ wlì vi 3 sɔ yi 5 ɖó vi kanwekó ji‚ azɔn e nɛ ɔ hɛn na wli Amɛlika vǐ livi 2.English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.

Fon : E nɔ vɛwù nù vi ɖe zɛ ADD si azɔn ɔ nù ye na kpe nùkù dó azɔ wiwa ɖó azɔme‚ amɔ́ ye nɔ kpe nùkù dó nu ye nyi wàn na ɔ ɖi ayehùn dida‚ yɛ ɖe e nyi wàn na kpikpɔn alo ye na nɔ nù wlăn wɛ te ma nɔ.English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.

Fon : Vi enɛ lɛ nɔ nyi wàn nu tagba tawun‚ ye "nɔ ɖó nùwalɔ awovinú tɔn lɛ mɛ, bo nɔ xò hun, bo nɔ ba na kpe nù xa axɔsù" bɔ gbɔn mɔn akpàkpà nɔn sɔ́ taglomɛ yetɔn ɖó ye sixu bló gbɔn wlɛnwín kpaa lɛ a.English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.

Fon : ADD sin azɔn ɔ nɔ hɛn kan cica kpó vi ɖe lɛ kpó gble bɔ vi ɖelɛ nɔ tuùn nù e wutù ye ɖó zizan ɖe lɛ bló wɛ‚ e nɔ xa nù agɔ alo e tɛ wutù sùsù yetɔn gbɔnvó.English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.

Fon : Ɖi ɖe e kpewù bɔ nùnywɛ lɛ kpódó nù kpikplɔn lɛ dyɔ ɖi ɖe e ɖɔ gbɔn ɖó aga ɔ mɔn wɛ nùnywɛ ɖesù dyɔ gbɔn nɛ.English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.

Fon : Walɔ ye zan bo dó nùnywɛ gbɔnvo ɖayi. Jicici sɔ ci ayixa mɛ nu mɛ ɖókpó ɖókpó a‚ amɔ̌ ye tɛn kpɔn bó flìn nù wlinwlăn ɔ wɛ ɖó taji.English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.

Fon : Ɖó nugbó mɛ ɔ, vɔ́ jɔ sin hwenu ɔ hɛn ɖiɖyɔ wa nù kpikplɔn kpó nùnywɛ jijla kpó.English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.

Fon : Ɖó vogbigbɔn me nù kanlìn gĕ enɛ ɖe lɛ ɔ‚ nù ɖi gbètɔ nùkɔn tɔn lɛ nɔ zan alɔ bo nɔn ɖi zɔnlì alo bo nɔn ze agban alo bo nɔn da ayihùn gbɔn atin me lɛ a.English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.

Fon : Atógidi sin awa kpó afɔ kpó wɛ ɖó gaɖiɖi ɖókpó ɔ nɔ zɔn bɔ e nɔ ɖó zìnzìn dó alɔ tɔn lɛ ji bó nɔ dó ɖì zɔn li.English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.

Fon : Gbè tɔ si alɔ hwe gli wùgan afɔ tɔn kpódó xùcatɛn gaga lɛ kpó.English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.

Fon : Alɔxù xóxó ɖayi tɔn lɛ si xwe livi we kaka yi atɔn ɖe xlɛ̀ ɖe alɔxù zizan yi nùkɔn gbɔn e.English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.

Fon : Mɛ ɖe lɛ nɔ lìn ɖɔ nù gbètɔ bló bɔ djlɔ́ ɖee kú ɔ ɖó mɔjèmɛ ganji ɔ e nɔ wa kpè agbɔ nù ye.English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.

Fon : Nù e zɔ bɔ nù wa ɖó mɔn nyi wɛ nyi xɔxɔ́ ɖe nyi djlɔ́ mɔn nùkùn jɛ wù tɔn wa ɖó ganmɛ ze dó nùkùn mi mya ɖó alɔn mɛ MRY sìn ninɔmɛ tɛntì.English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.

Fon : Kpódó REM kpɛvi ɖe ɖó zan ɖókpó mɛ‚ ɖó ɖe mi ɖó amlɔn dɔ wɛ ɖe dyɔn ɔ bɔ mi nɔ mɔn mi ɖe me ɔ hɛn na wa nyi tagba nù mi.English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.

Fon : Nù mi na nɔ fɔn ɖó cɛjù kŏ aló cɛjù gbān mɛ bo na kpɔn mɛmɔgbɔɔ̀nwɛ̀kɛ́lámɛ̀ ɔ e na nyi nù cikɔ nù mɛ tāun.English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.

Fon : E sìn azɔn nabi ɖe taka mi tɔn nɔ kpèwù bo kù jlɔ nùkùn mɔ jɛ ɖèwù tɔn ɖó zan ɖókpó mɛ ɔ.[Day22]

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.

Fon : Ŋlẹ̀ sɔ nyɔ nu Itali-nu lɛ ɖó totaligbe Aflika a. Aklǔnɔzán gbla me de Itali bɛ ahwàn ye ɔ ɖó azán wo ayidosun ɖó 1940 hwe tɔn bɔ Hussar woɖokpó gɔ glɛnsinu lɛ tɔn woyi ahwàn fǔnǔ yẹ́ tɔn lɛ ɖe eɖó Capuzzo ɖó Libi ɔ.English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.

Fon : Glɛnsinu lɛ wli ahwàn gǎn Itali tɔn ɖé e nɔnyi Lastucci bɔ nɔ kpé nǔkǔn dó ahwàngɔnǔ wotɔn tɔ nǔ ɔ ɖó mɔn ɖe eɖónǔ yé ɖó zǎnzǎnhwéji ɖo Bardia).English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.

Fon : Ahwàngǎn Italo Balbo ɖe e nyi tokpɔngán Libi tɔn ɖe konyi gǔɖǔtɔ Mǔsolini tɔn ɔ kú dɛ mɛ tɔn lé da tǔn dé ɖó hweɖe eɖo tejɛɖo Tobruk ɔ ɖó azán konuku tantɔn gbe dó ayidosunxwe ɔ me.English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.

Fon : Lɔnyiji-lɔnfɔnkan sín ayihun hwe mǐtɔn nu tɔn e mɛ e nɔ zan xwǐ ɖe ɔ nyi bibló ɖó tɛn gègè mɛ, gosin kplɔnyiji-alavɔ lɛ sɔyi azɔwatɔ lɛ kpó ayihún dida Olympiques tɔn lɛ hwenu kpó.English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.

Fon : lɔnyiji-lɔnfɔnkan sín ayihún enɛ nɔ nyi dida ɖo mɛ we tɛntin. Mɛ we enɛ lɛ nɔ kpe hun.English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.

Fon : Golf nyi ayihundida ɖé bɔ xixotɔ́ tɔn lɛ nɔ zan kpo ee è sɔ nu na é bo nɔ xo bɔlu ɔ ɖó do mɛ.English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.

Fon : Dò afɔtɔn nukun atɔn wɛ è nɔ xò debɔɖewú. Ɖò kpa mɛ ɔ̀, xixotɔ̀ lɛ, nɔ bɛ́sin do nukɔntɔ̀ jí, bo nɔ fo do gudo tɔn ɔ̀ jí.English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.

Fon : Bɔlu xotɔ e sín alɔkpo kɛ́n hwe hú bi ɔ wɛ ɖuɖeji.English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.

Fon : È nɔ da ayihun ɔ̀ ɖò gbehan jí, bɔ gbehan ee lɛ lɛ do dò ɔ̀ nɔ yi do bo nɔ nyi ¨green¨English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.

Fon : Saɖiɖi e gbakpe ɔ wɛ na ko nyi ee mɛ gegě nɔ blo ɖo tomɛnyinyi ɖe hwenu e, e wɛ nyi saɖiɖi ayiɖeɖayi tɔn.English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.

Fon : Mɛ ɖélɛ wɛ bo nɔ yi tɛn e gbɔnvo nú e mɛ ye nɔ nɔ ayivɔgbe e mɛ bo nɔ dó ɖé ayiɖayi na bo d´ayihun.English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.

Fon : Xúto, kanlinkpo nú mɛ lɛ bi lɛ kpo tɛn agbawungba e mɛ e nɔ ɖó goxɔ ɖó e lɛ wɛ nyi tɛn e mɛ saɖitɔ lɛ nɔ yawu yi e.English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.

Fon : Linlin e wú è nɔ ɖisa yi tɛn bunɔ ɖe mɛ e wɛ nyi ɖɔ è ni yi ba do nú tan tɔn kpo whɛndo tɔn kpo, bɔ saɖiɖi alɔkpa enɛ ɔ e nɔ ylɔ ɖɔ ¨saɖidi na tuun Hwɛndò nú lɛ¨.English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.

Fon : Saɖitɔ lɛ hɛn ɔ ye na yi nɔtɛn gegě ɖo to ɖokpo mɛ, alo ye sixu sɔ gbetà ba nɔ nɔtɛn ɖokpo mɛ.English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.

Fon : Ee gan lɛ mɔ mɔ ee ɔ̀, ye ylɔ alɔgɔ̀ lɛ.English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).

Fon : Gbɛta 1 kpo 3 kpo New Hamsphire tɔn ɖò gbɛta ee ɖò nukɔn bɔ ahwan nɔ gudo na lɛ mɛ. Ye mɛ sunnu 200 wɛ ɖò Ahwangan John Stark kpo James Reed kp (yé mɛ wè lɛ wá nyí ahwangán sunvinɔ ɖò gudo mɛ) sín acɛ glɔ.English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.

Fon : Sunnu akounka lɛ si te ɖò kpa ee ɖò totaligbe bǐ nu fí e Kolɔ́ɔn lɛ ɖè e.English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.

Fon : Hwenu e sin ɔ yi do bo hun ali yi Mystic River ɖo totaligbé-zǎnzǎnhweji ɔ ye yawu blo dǒ kleoun ɖe bo do gbɛkan do kpa ɔ biblo nu ɖo totaligbe bo wa yi fo ɖo tɔ ɔ to.English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.

Fon : Gridley alo Stark tuùn kpotín dibla yì 100 feet (mɛtlu 30) ɖó kpa ɔ nukɔn bo ɖegbe ɖɔ meɖebu ni ma dà tú kaka nú è ni fan o.English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.

Fon : Tuto Amelika tɔn jinjɔn mɛgbenyinya sín fi vovo atɔn jíEnglish : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.

Fon : Ahwangǎn John Cadwaler vlɛ ahwantintɔn ahwankpa glɛsinu lɛ tɔn e Bordentown ɖo ta na e bo na gbo kpo nyi aliji nú alɔdo ɖebu e na wa nu ye e.English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.

Fon : Ahwangan James Ewing dása tɔ nú gbɛtɔ 700 ɖo Trenton Ferry, bo kla jɛ anǎ ɔ nu ɖo Assunpink bo blo bɔ kɛntɔ lɛ sɔja ɖebu si hɔn a.English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.

Fon : Sɔja 2400 dasa tɔ ɔ ɖo miles tɛnnɛ dó totaligbe Treton tɔn, bo wa ma yeɖee do gbɛnu we mɛ. Green ɖo gbɛnu ɖokpo nú bɔ Sulivan ɖo wegɔ ɔ nù, bonu ye na tɔn ahwan ɔ co ayi na hɔ́n.English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.

Fon : Bɛsin ma dó ɛnɛ jɛ vlɔ dó we zunkinkan tɔn ɔ, wezun bleble kikan sɔ nɔ ɖo taji ǎ loɔ didɛ wɛ ɖò taji.English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.

Fon : E ɖo wɛn ɖɔ mile vlɔ wezunkantɔ alɔsekpenanɔ e sixu dó wezun nú cɛju 2 ɔ, ɖona nyɔ wezun vwíín do, amɔ e ɖo na lɛ kplɔn didɛ dandan.[Day23]

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.

Fon : Wezun kpɛɖe kikan ɖo ali gaa ji avivɔ whenu, kpo azɔwiwa do agbaza ji ɖo lɔnyiji fɔnkan xɔsa kpo wɛ nyi wlɛnwi ɖagbe hugan nusisɔ nu agbawhlɛnwhlɛn wezunkikan tɔn eEnglish : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.

Fon : Nukpɔn bo ɖu kɛɖɛ ko kpe bo nu e na kanwezun ɖo ali bunɔ ɖe nu a, amɔ e hɛn ɔ e na wà nǔ dó ɖagbe mɛ ninɔ wezundotɔ winyanwinyan ɖe tɔn ji.English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.

Fon : Nu ye tɛn kpɔn bo ɖo jlɛji ɖo nu e nɔ na hlɔnhlɔn agbaza ɔ linu bo lɛ ɖo aca sin nunu dagbe ɖe tɔn, bo lɛ sɔ kɛn nuɖuɖu e na wa ɖagbe nú agbaza ɔ lɛ tɔn ganji ɔ, e hɛn ɔ e na dalɔ wezun dó tɔ lɛ bɔ ye na kpe nuwu bo na lɛ ɖó awajijɛ ɖeji ɖo lɔnyiji fɔnkan zɔ yetɔn kɔn.English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.

Fon : Lɔnyijifɔnkan wezun kinkan nú mɛtlu afɔɖé kanweko alǒ afɛnɛ nɔ v'axi ǎ, amɔ linlin vovo wɛ mɛlɛ ɖó dó azɔwanu ɖee e na zán bɔ blóbló tɔn na kpà mɛ lɛ é wɛ nyí xó.English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.

Fon : E hɛn ɔ e na xɔ nù ɖelɛ sɔgbe xa hudo mɛtɔn, amɔ gege ɖo nu enɛ lɛ mɛ na wa nǔ do mi ji ǎ.English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.

Fon : Wezundotɔ sixu nyi wan nu nuzizan ɖe hu ɖe e nyi e na bo tlɛ ma ɖyɔ nu ɖe ɖo nuwukpikpe yetɔn lɛ wu a ɔ nɛ.English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.

Fon : Nuɖogbɛ tinwún tinwún e whe hu bi e ji wɛ nuɖogbɛ e nukun nɔ mɔ lɛ bi na ko bɛ sín.English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.

Fon : Nǔ e gɛdɛ́ tawun dé wɛ, bɔ sɔgbe xá kpɔndewu Bohr tɔn e bokun e ɔ, nǔ tinwun tinwun delɛ lɛlɛ̌ dó nǔ e ɖò tɛntin mɛ ɔ lee planɛti lɛ nɔ ɖò lɛlɛ dó hwesivɔ gbɔn wɛ e ɖɔhun - Kpɔ́n Ɖiɖe 1.1English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.

Fon : Nu e ɖo tɛntimɛ ɔ akpa we wɛ blo e - Neutrons kpo protons kpoEnglish : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.

Fon : Neutrons lɛ ɔ koulan ɖagbe wɛ ye ɖo, Neutrons lɛ ɖo kúlan ɖe a, Bɔ Electrons lɛ ɖo kouman agɔ.English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.

Fon : Cobonú a na gbéjé mɛ e awovinu gbò ɖé kpɔ́n ɔ, mi ɖo na kpɔ́n ayi hwɛ, bo na do cyɔn alɔ miɖe jiEnglish : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.

Fon : Mi ɖo na sɔ ayi ɖó lee mɛ e hwlɛ́n gbe mi ja e ɖè gbɔn e hwenu e mi ɖo sisɛkpɔ ɛ wɛ e bo ɖo ace ji nú nuɖebu e na gbakpa nú mi e.English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.

Fon : E nyi mi ja mɛ hwlɛn gbe bo lɛ yi gblewu ɔ, nu lɛ hɛn syɛn ɖeji wɛ mi ɖe kpowun.English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.

Fon : Dobanúnu ɔ sɔ xlɛ ɖɔ linkpɔnzɔn kpo xɛsi kpo wɛ nɔ ca wuvɛ kpo agban e nɔ kpɛn mɛ e nɔ jɛ nɛ́gbezɔn lɛ e kpo.English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.

Fon : Linkpɔnzɔn syɛnsyɛn sin nuwiwa lɛ kɛɖɛ jɛn na zɔn bɔ mɛɖe na yì ɖokpe PA tɔn lɛ ɖo aklunɔ zan gbla ɖokpo ɖokpo mɛEnglish : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.

Fon : Mɛ e nɔ wazɔ ɖe hwɛhwɛ lɛ é ɖó hudo alɔdo taji ɖe tɔn bo na do túun vogbingbɔn e ɖo wuvɛ syɛnsyɛn ɖé kpo wuvɛ e e nɔ́ mɔ ɖo agbaza mɛ e tɛntin e mɛ.English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.

Fon : Nuwukpikpe bo na do mɔ nu ɔ sín nukun mɛtɔn wu.English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.

Fon : Núkún zín ɔ alɔkpa vovo wɛ ɖe, ɖelɛ gɛdɛ hu ɖé, sogbe xa agbaza ɖokpo ɖokpo.English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.

Fon : Núnkúnzin vovo lɛ ɖo nuwukpikpe vovo lɛ, e nɔ mɔnù jɛ gaa vovo lɛ mɛ a, bo ɖo gudo nu nu vovo lɛ bo ka nɔ mɔ nùdòba ɖokpo ɔ mɛ a, bonu ye na wazɔ ganji ɔ e nɔ lɛvɔ ɖo gudo nu tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ bo na na xixɔmɛ kwin ɖe e ɖo azɔ wa na ɔ.English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.

Fon : Kplekple nuɖogbɛ e ɖo xa ɖé mɛ e lɛ tɔn wɛ nyi akɔta xa ɔ tɔn.English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.

Fon : E nyi ɖɔ mɛ e ɖo togun ɖe mɛ e lɛ e ɖi yéɖé ɖo nu e nukún nɔ mɔ ɔ ɖé lɛ wu ɔ e nɔ ɖɔ ye nyi nù ɖokpo ɔ.English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.

Fon : E nyi ɖɔ gbɛtɔ lɛ ɖó nu taji ɖé sín alɔkpa gegě ɔ e nɔ ɖɔ́ ɖɔ ye gbɔnvoEnglish : Army ant colonies march and nest in different phases as well.

Fon : Zanhwǎn lɛ nɔ zɔn bo nɔ lɛ ɖó adɔ ɖo tuto ɖe bɔ dó ɖewu tɔn mɛ.English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.

Fon : Nú ye ɖo tɛn sɛ wɛ ɔ zǎnhwan lɛ nɔ zɔn zanmɛ bo nɔ gbɔjɛ keze.English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.

Fon : Azínzin hwan ɔ nɔ jɛ yiyi kpe ji hwenue núɖúɖu yetɔn ɖékpo e. Hwenɛnú ɔ ahwan ɔ nɔ sɔnu nú xɔ klewun ɖe ee nɔ ɖyɔ gbe bi gbe e ɖe.[Day24]

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.

Fon : Tɛnsisɛ alǒ saɖiɖi enɛ ɖokpo ɖokpo nɔ xò ɖibla yi xɔ azan 17 mɔ.English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.

Fon : Etɛ ka nyi nuvikún? Xokuín ¨cell¨ e nɔte nu nuvikún ɔ gosin xokin latin tɔn ¨cella¨ mɛ tínmɛ tɔn wɛ nyi ¨xɔ kpɛvi¨ ee nyi mimɔ gbɔn dobanú nu tiwúntiwún tɔn ɖé gblamɛ e.English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.

Fon : Núɖogbɛ lɛ bi wɛ ɖo nuvikún. Nuɖogbɛ lɛ nɔ ɖo nuvikún ɖokpo alo gegě.English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.

Fon : Núvikún lɛ ɖo taji sɔ mɔ nú gbɛ mitɔn bɔ e nɔ yawu ylɔ ye ɖɔ ¨dódonu gbɛ tɔn¨.English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.

Fon : Kan e ɖo lan mǐtɔn mɛ bo ca xa nǔ tiwúntiwún lɛ ɔ nɔ sɛ wɛn sɛdó sín akpɔn mitɔn mɛ yi wǔjɔnu agbaza tɔn lɛ mɛ bo nɔ hɛn hunsin ɖee nɔ lɛlɛ do ganji e.English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.

Fon : Wɛn e nɔ gbɔn kan mɛ lɛ nɔ yawu jɛ wǔjɔnu agbaza ɔ bi tɔn kɔn, bɔ enɛ nɔ nya xɛ ɖò Agbaza ɔ bi ji.English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.

Fon : Gbɔnvo nu jɔhɔn ɖaxo ɖelɛ ɔ Tɔnadi eyɛ tɔn nyi kpɛvi ɖe, amɔ e hɛn ɔ e na hɛn nu e ɖo tɛn ɔ mɛ lɛ bi gble.English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.

Fon : Tɔnadi lɛ nɔ hɔn atin lɛ, bo nɔ ɖe atínkpo ɖe e blo xɔ lɛ na e, bo nɔ sɔ mɔto lɛ nyi jɔhɔn mɛ. We ɖo kanweko ji Tɔnadi ɖe syɛn tawun lɛ nɔ nyi hú ganxixo atɔn.English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Fon : Jɔhɔn e nɔ gbanu tawun lɛ e sin wezun nɔ yì Kilomɛ́tlu 480 km ɖo ganxixo ɖokpo mɛ.(133m/s;300mph).English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.

Fon : sín xwe afatɔn gege ɖi e ɔ, gbɛtɔ lɛ ko blo nukpɛn e nɔ hɛn nu e e kpɔn gbɔn mɛ lɛ kló e, bo nɔ zan.English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.

Fon : E ɖo mɔ co, mɔ jɔ mɔ e nɔ dalɔ bɔ e nɔ kpɔn sun lɛ ɔ elɔpu wɛ e blo ɖe, ɖò xwe kanweko 16 sin vivɔnu.English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.

Fon : Mɔ enɛ lɛ nɔ zan nukpɛn we bɔ e nɔ zɔn bɔ nu e lin lɛ e nɔ sɛkpɔ mɛ bo nɔ lɛ klo gɔna.English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishly

Fon : Nukúnkɛ́n kpo goyiyi kpo na kpo ayǐ tɛgbɛ, amɔ enyi è wa nú ɖó kpɔ ɖe ɔ mɛ gegě nɔ yawu ɖu le tɔn hú ɖɔ è ni wànu kpo cejɛnnabi kpó.English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.

Fon : Mi ɖò núkun ɖo wɛ ɖɔ mɛ gegě na wa mɔ núkunnu jɛ mɛ ɖɔ azɔ wa ɖo kpɔ xa mɛ ɖevo lɛ ɖo le.English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.

Fon : Mɛgégě nɔ lin nú kpɔn ɖo gbe e gbe gbɛtɔ sixu yi sun ji bo kplɔn nú ɖevo lɛ e. Mɛɖe lɛ nɔ kan nu e sixu ko ɖò dɔn ɔ byɔ yeɖe, mɛ ɖevo lɛ ɖinu ɖɔ gbɛ alɔKpa ɖé ɖo dɔn.English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.

Fon : Amɔ nu e tlɛ wa jɛ gbe ɖokpo ɔ e na nyi tofi tlolo ɖe ǎ, Sunvi e sɛkpɔ yeɖee hugan lɛ ɖo avla liva donu liva ɖo tɛntin yetɔn.English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?

Fon : Gbe ɖokpo sixu wa wa bɔ vivuvitikli mitɔn lɛ na wa kan xo byɔ do tɔgbo yetɔn lɛ wu ɖó ye wa ɖò gbɛ e ɖo vo see nú ayikungban e ɖe mɛ wú.English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.

Fon : Nuvikún gegě wɛ e do blo kanlin lɛ na. Ye nɔ ɖu nú lɛ bɔ e nɔ lí ɖo xomɛ nú ye. Gegě kanlin lɛ tɔn hɛn ɔ na sɛ tɛnEnglish : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).

Fon : Kanlin kɛɖɛ wɛ ɖo akpɔn, (e ma tlɛ nyi ye mɛ bi wɛ ɖo a ɔ, ɖi kpɔndewu ɔ xwevi Jelly lɛ ɖo ǎ.English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.

Fon : E nɔ mɔ kanlin gbɔn ayikungban ɔ bi ji, ye nɔ kun do, nɔ lɛ tɔ bo nɔ zɔ̀́n gbɔn jɔmɛEnglish : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.

Fon : Nu e hwe hu bi ɖo gbɛtɔ a alo nu e tin e ɖebu mɛ ɔ nɔ nyi ¨Cell¨ alǒ nuvikwinEnglish : Cell comes from the Latin word cella which means small room.

Fon : ¨Cell¨ ɔ gosín xokuin latin tɔn cella mɛ, tinmɛ tɔn wɛ nyi xɔ kpɛvi.English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.

Fon : E nyi ɖɔ mi kpɔn nuɖogbɛ lɛ kpo nu e nɔ blo bɔ nu nɔ klo e ɖe kpo ɔ mi na mɔ hloboto winiwini lɛ.English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.

Fon : Nunywɛ xwitixwitizɔwatɔ glɛnsinu Robert Hooke mɔ núɖogbɛ ɖe lɛ ɖo atín mɛ kpo nu e nɔ blo bɔ nu nɔ klo e kpo.English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells

Fon : Ye ɖi xɔ nɔ ɖo nunkunta, é wɛ nyi mɛ nukɔntɔn e kpɔn nuɖogbɛ e wa ku lɛ e.[Day25]

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.

Fon : Nu e lɛlɛ dó mi lɛ kpo nu e ɖo ye mɛ lɛ kpo hɛn ɔ ye na ɖyɔ ninɔmɛ sin ɖé jɛ ɖevo mɛ, cobɔ yeɖesunɔ ka na ɖiɔ ǎ.English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.

Fon : Nitrogen ɖo ninɔmɛ gas tɔn mɛ ɔ nu ɖokpo ɔ wɛ e nyi ɖo sin mɛ. Ninɔmɛ sín tɔn ɔ ba na kpɔnte amɔ nu lɛ ɖò ɖokpo ɔ nyí wɛ.English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

Fon : Kpɔndewu ɖevo wɛ nyi sin. Nǔ taji we wɛ e nɔ mɔ ɖo sin mɛ.Hydrogen kpo Oxygen kpoEnglish : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.

Fon : Ena bo ɖo ninomɛ ɖebu ɔ nu taji ɖokpo ɔ wɛ nɔ nɔ ye mɛ.English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.

Fon : E nyi ɖɔ ninɔmɛ ɖo nukunta na bo ɖo ɖyɔɖyɔ wɛ ɔ nu e ɖe mɛ lɛ nɔ ɖiɔ ǎ.English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.

Fon : Hwenu ɔ nuɖe wɛ bo ɖo nu e mi nɔ blo lɛ bi mɛ, amɔ e vɛwu ɖɔ e ni mɔ nukunu jɛ mɛ.English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.

Fon : Sisɛnnɔ lɛ, tamɛnukplɔnmɛtɔ lɛ, kpo nunywɛ xwitixwitizɔwatɔ ɖo nu kplɔn do hwenu ji wɛ sin xwe afatɔn mɔkpan ɖie.English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.

Fon : Mi nɔ kpɔn hwenu ɔ ɖi nujijɔ ɖe bɔ dó ɖewu ee nɔ gosin sɔgudo bo wá egbé bo Kpànta sɔ̀ e wayi é.English : Time is also how we compare the duration (length) of events.

Fon : Hwenu ɔ lɛvɔ nyí nukun e mi nɔ sɔ bo kpɔn nujijɔ lɛ sin gaɖiɖi na e.English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.

Fon : Mi hɛn ɔ mi na sɔ kɛn hwenu tɔn e nyi mi nɔ d´ayi nujijɔ e nɔ jɛ sín hweɖenu jɛ hweɖenu e.English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.

Fon : Egbe ɔ e nɔ zan odinatɛɛ bo nɔ jla fotoo kpo video lɛ kpo ɖó na.English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.

Fon : E nɔ zan odinatɛ bo nɔ sɔnu nu video e e nɔ zan ɖò telivizyɔn alǒ fimu lɛ mɛ e.English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.

Fon : Hanjiji ɔ nɔ yawu yi dó odinatɛ agbɔnɔn ɖe ji, bo nɔ w'azɔ̌ ɖejiEnglish : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.

Fon : Nu hwenu gegě ɔ, ɖo xwe kanweko fɔtɔn nukun ɛnɛ gɔ ɔ kpo ko gɔ ɔ kpo mɛ ɔ, mi vɛdó ɖɔ mɛ nukɔntɔn e nɔ Nouvelle zélande lɛ wɛ Maori nu lɛ sín, yedɛlɛ nɔ nya xɛ ɖaxo e e nɔ ylɔ ɖɔ moas e.English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.

Fon : Akɔtà ɖevo lɛ ɖo tɔtɛntitò Chatham tɔn jì. Maori nu ee gósin Nouvelle Zélande lɛ ee wɛ.English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.

Fon : Akɔtà ɖevo lɛ ɖo tɔtɛntitò Chatham tɔn jì. Maori nu ee gósin Nouvelle Zélande lɛ ee wɛ bo ɖó fifa sín nuwalɔ e gbɔnvo é.English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.

Fon : Akɔta ɖevo ɖo tɔtɛntin to ɔ ji ye wɛ nyi Maori bo gosin New ZealandEnglish : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped out

Fon : Ye ylɔ yeɖee lɛ ɖɔ Moriori. Kuń yetɔn sú dó ɖò ahwan klewun ɖé lɛ hwenu.English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.

Fon : Gbɛtɔ̀ ee ko mɔ nǔ kpɔ́n lɛ ee nɔ d´alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ tuùn hlɔnhlɔn mǐtɔn lɛ kpo nujlomɛ mǐtɔn lɛ kpo, bo ka nɔ lɛ tuùn wuwɛ kpo fi ee mǐ hwedò nu ɖe lɛ ee kpo.English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.

Fon : Mǐ nɔ ɖó nunywɛ xɔ akwɛ ɖé hwenue mǐ ɖo mɛ lɛ ɖóto wɛ bɔ ye ɖo tan yetɔn, xwédo yetɔn, alo titoblonunu yetɔn sín tàn kpì nu mǐ wɛ ee.English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.

Fon : Nukunumɔjɛ tan meɖé tɔn mɛ ko nyì nukunumɔjɛ acà tɔn mɛ à có, é nɔ d´alɔ bɔ è nɔ tuùn lee è sixu nɔ gbɔn ɖò azɔxwé ɖé mɛ é.English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.

Fon : Azɔwatɔ̀ ee nɔ w´azɔ ɖo azɔxwé ɖé mɛ lɛ é nɔ mɔ dò nu nyawli, hlɔnhlɔn kpo akwɛ xixɔ̀ tɔn kpo hwenue ye tuùn hlɔnhlɔn tɔn kpo nuhwedéwu tɔn kpo ɔ nɛ.English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.

Fon : Ɖo ninɔmɛ elɔ mɛ ɔ̀, kpɔndewu mɛ ee jɛ azɔ ɔ̀ ji bɔ é kpa ye lɛ tɔn d´alɔ mɛ devo lɛ bɔ huzuhuzu lɛ nyɔ bló nu ye ɖò agun xá mɛ tɔn mɛ.English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.

Fon : Ɖudéji nukɔntɔ̀n lɛɛ ɖè kan kpo nú huzuhuzu lɛ sìn xɛsi, bó lɛ zɔ́n bɔ è sɔ́ dodò ɖagbe d´ayi nú huzuhuzu ee sixú na wa xwétɔ ɖò nukɔn mɛ lɛ ee.English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.

Fon : Nǔnywɛ yetɔn lɛ xokple ɔ ewɛ no yin wlɛnwín de ye na zan bo ɖeɖɛ tagba e na dó mɔ alidé nǔ nǔxame vovo yetɔn lɛ̀ɛ[Day26]

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.

Fon : Nǔnywɛ énɛ ɔ jijǎnnyi ɖó wǔyiya kpo nǔmɔjɛnumɛ kpo gbesisɔ kpo wlɛnwín ɖe ena zan bo na lɛ bo na wa azɔ́ na bo do ciǎn eɖó eɖó lɛ̀ɛ.English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.

Fon : Nǔ e ɖó taji hú bǐ ɔ ɖo tamɛlinlin énɛ ɔ mé ɔ wɛ gni : xósin ɖagbe ɖokpó wɛ ɖě. Xósin we wɛ mi ɖó; ɖagbe kpo nyanya kpo.English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.

Fon : Linlin éné ɔ éxokpli xa nǔnywɛ ɖe abi nǔwiwa kpaa ɖe.English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.

Fon : Mɛ e ɖó linlin énɛ́ lɛ́ɛ ɔ é nɔ ɖó nugnwɛ ɖagbe bo nɔ́ hin kpɔ́ndéwú ɖagbé lɛ̀ɛ bo nɔ mɔn ali nu tagba lɛ bó nɔn wazɔ̌ ɖó nùnywɛ xwitixwiti sin tɛnkpɔn lɛ ji.English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.

Fon : Gbɛtɔ̀ lɛ wɛ alɔ bi na hugàn bɔ ye na mɔ nukunjɛ linlin mɛ ɖevo lɛ tɔn mɛ.English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.

Fon : Énɔ xlɛ ɖɔ̀ mǐ ɖo nuwukpikpé ɔ̀ bò na ɖɔ̀ nǔ é mɛ ɖevo lɛ lin ee, nɔ wa ee, tuún ee, di nu na lɛ ee kpo nǔ ee ye nɔ jló lɛ ee kpo.English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.

Fon : Ɖò nuwukpikpe enɛ lɛ mɔ, ee mi ɖò bo na mɔ nukun jɛ nu è mɛɖé lin bo na wà wɛ ɖò taji. É nɔ d´alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ ɖeɖɛ tagba ɖé lɛ.English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.

Fon : Ɖi kpɔndéwu ɔ, enyi mǐ mɔ meɖé bɔ é ɖó mɔto ɖé sin nukpɛn lɛ gbà wɛ ɔ, mǐ na ɖɔ ɖɔ é jan tɛn kpɔn bó na fìn meɖé sin mɔto.English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.

Fon : Hwenue mǐ ka wa mɔ nukumɔjɛnumɛ ɔ ɖɔ é hɛn cavi tɔn lɛ bu wutu wɛ é ɖò mɔto sín nukpɛn ɔ gba wɛ ɔ̀, linlin mǐtɔn na gbɔn vo.English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).

Fon : MRI ɔ nuwiwa e nukun nɔ mɔ ɔ ɖe wɛ. bɔ e nɔ ylɔ ɖɔ Nuclear magbetic resonance (NMR), ee Felix Bloch mɔ ɖo 1930 (E kpo ɖo azɔwa wɛ ɖo Kplɔn yi ji stamford tɔn) e kpo Edward Purcel (ɖo kplɔn yi ji Havard tɔn)English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.

Fon : Hlɔnhlɔn e ɖo jɔhɔn mɛ lɛ kpo hladio lɛ kpo blo bɔ nu tiwun tiwun lɛ ɖe wuntun klewun klewun ɖe lɛ tɔn.English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.

Fon : Ɖo 1970 ɔ̀, dotoo nudobatɔ Raymond Damadian ɖɔ xó do lee é sixu zan yɛ ee nɔ gosín mɔ mɛ lɛ ee dó gbédje azinzɔnnɔ lɛ gbɔn é kpo ji.English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.

Fon : Ɖò xwè ɛnɛ gudò ɔ, nudobiba enɛ ɔ yi kunnuɖéwema nukɔntɔn ɔ̀ ɖò IRM kpaxwé.English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".

Fon : Ɖò 1977 ɔ, dotoo ee nɔ nyi Damadian ee sɔnu kpé nu mɔ ee nɔ d´alɔ bɔ̀ è nɔ mɔ gbɛtɔ̀ blebu ɖé sín xomɛ é. E nylɔ mɔ ɖɔ̀ Indomptable.English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.

Fon : Xoɖɔdokpɔ tocatoca nɔ zɔn bɔ xosétɔ mǐtɔn nɔ mɔ hwenu bo na lín tamɛ alo wa nu ɖé.English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.

Fon : É na d´alɔ nukplɔntɔ lɛ bɔ ye nɔ w´azɔ bó na dò mɔ nunywɛ ee sín hudo ye ɖo lee è mya nukun nú ye gbɔn é.English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)

Fon : Gɔ na ɔ e sɔ gbɛ nu nu mɛ yi hwenu e e nɔ wazɔ na ɔ sin akpaxwe a, e nyɔ wa a hɛn a na ɖe hwenu e wazɔ do gbe wɛ a ja ɔ. (Bremer, 1998)English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.

Fon : Entɛnɛti kpó World Wide Web kpó wa zɔn bɔ nukplɔntɔ̀ lɛ nɔ mɔ dò nu nǔ ee ba wɛ ye ɖé lɛ hwebinu.English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.

Fon : Nukplɔntɔ̀ lɛ sixu kan xó byɔ̀ mɛ̌si yetɔn lɛ hwebinu bo na dò mɔ xosin. É nɔ nyɔ hú ɖɔ ye kan nu byɔ̀ azɔn ɖokpo hú ye ni nɔ te nukplɔnkplɔn devo hwenu.English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.

Fon : Nukplɔnkplɔn egbé tɔn nɔ dexlɛ́ ɖɔ nu ɖebǔ kun sɔ́ vɛ kplɔn ò. Ali taji debu ka de bɔ finɛ wɛ é na kplɔn nǔ gbɔn dandan ǎ.English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.

Fon : Nu ɖagbe ɖokpo le ɖe bɔ e na kplɔn a, nukpinkplɔn nɔ tɔn ɖo numimɔ nukplɔntɔ kpo nu e e kplɔn ɛ kpo tɔn mɛ.English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.

Fon : Nǔ e mǐ tuún egbé ɔ dò nukplɔnkplɔn wú lɛ é, dò nudobiba jí ɔ gěgě gbɔn tuto televiziɔn ji tɔn lɛ mɛ.English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.

Fon : Mǐ mɛ gěgě we kplɔn nu sin tuto televiziɔn ji tɔn mɛ. Mǐ ka na zan alǒ ɖó alɔ ɖ´eme gbéɖé ǎ.English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.

Fon : Mǐ na lɛvɔ mɔtɔ mǐtɔn blo gbeɖe ǎ̀ ; mǐ na kun tɔdo ɖé do jikpa mitɔn à ; mǐ na yì Pérou bo na gbédjé doglin lɛ a ; mǐ ka na vɔ xwédo nɔzo mǐtɔn tɔn aEnglish : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.

Fon : ́Ɖo intɛnɛti kan gbɔn finɛ Goenland tɔ ɔ 93% wɛ nɔ yi intɛnɛti ji.[Day27]

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.

Fon : ɔdinatɛɛ kpo intɛnɛti kpo na ɖo jonɔn xwe mitɔn. kafénutɛn kpo xwé ɖevo lɛ kpó lɔ nɔ ɖó ɛntɛnɛti nú mɛ bǐ kpaa.English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.

Fon : Lé mi ɖɔgbɔn wayi e ɔ‚ nú yé yigbe nu xókwin ''Eskimo'' ɔ ɖò États-Unis ɔ‚ agun gĕgĕ Artic tɔn kpodo mɛ ɖé e è ma nyi U.S nu a lɛ e kpo, ɖò taji ɔ Canada nu lɛ nɔ zé ɖì xókwin gblégblé ɖɔhun.English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.

Fon : Nú mi nan tɛ sé xókwin énɛ ɔ ɖò Groeland jiji ɔ nu lɛ sin nu ɔ‚ jonɔn lɛ ɖo nan nɔn zan â.English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.

Fon : Groeland nu é è ji ɖò Groeland lɛ e nɔn ylɔ eɖesunɔ ɖɔ Inuit ɖò Canada lobo nɔ ɖɔ Kallaalleq ( yémɛ gěgě nɔn nyi Kalaallit) ɖò Groeland to ɔ mɛ.English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨

Fon : Ɖò kpaa mɛ ɔ´ adaká xúxó, kpó jlǒ nyanya jlɔ́ jǒnɔ lɛ́ wú kpó, man tíin ɖo Groenland ǎ. To hun núkúnnú lɛ́ mɛ ɖésú, ¨fí vɛ́wǔ¨ ɖé ɖe ǎ.English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.

Fon : Jɔhon jɛn sixú nyi awovinú dokpo e na dó tagba nú mɛ e ma ko sɔnu tɔn ǎ lɛ e.English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.

Fon : Nú mǐ ɖisà yi Groeland to ɔ mɛ jɔhon fífá hwenu ɔ‚(mǐ lɛ tuún ganji ɖɔ nú mǐ lɛ ɖò totaligbé sɛyi wɛ ɔ‚ jɔhon ɔ nɔ lɛ ɖò fífá déji wɛ), mǐ hɛn awu e ná nà yózo mǐ ganji lɛ e gěgě dó nu mɛ.English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.

Fon : Yózo hwenu e nɔ lín káka lɛ e hɛn ɔ na dɔn amlɔnmandɔ kpodó lanmɛmannɔnganji kpo wa.English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.

Fon : Yózo hwenu ɔ‚ mǐ lɛ wa ɖɛɖɛ dó zansukpɛ totaligbé tɔn lɛ wu. Yé nɔ dó azɔn ɖé mɛ a lóó, amɔ̌ yé nɔ dó tagba nu mɛ ganji.English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.

Fon : Azɔ saɖiɖi tɔn ɔ wɛ zɔn bɔ toxo San francisco tɔn ɖo ganji ɖo akwɛ lixo, co ɔ nu ɖevo lɛ ɖe bo nɔ lɛ ɖalɔ ɖemɛ.English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.

Fon : Azɔ e nɔ wa tawun ɖo to ɔ mɛ lɛ wɛ nyi Axɔsu zɔ, azɔxwe ee nɔ wazɔ ɖo kwɛ linu lɛ ajɔ kpo saɖiɖi kpoEnglish : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.

Fon : Toxo sin afɔ e nɔ sɔ ɖo te ɖo han lɛ mɛ, filmu lɛ, wema lɛ mɛ, zɔn bɔ e wa tun toxo ɔ gbɔn gbɛ ɔ bi mɛ.English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.

Fon : San Francisco gba saɖiɖitɛn ɖaxo ɖe, jonɔ yiyi tɛn gegě, nuɖu tɛn lɛ kpo kplé tɛn acɔ nɔ lɛ kpo.English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.

Fon : San francisco wɛ e nɔ mɔ Asie nù lɛ ɖì Corée, Thai, Inde, kpo Japon sín núɖuɖu ɖagbe lɛ ɖe.English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.

Fon : Saɖiɖi yi Walt Disney World ɔ tomɛyiyi taji ɖe wɛ nu xwedo amelicanu gegě.English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.

Fon : Saɖiɖi ɖagbe wɛ nyi e ni do jɔmɛhun bo wa jɔmɛhunglintɛn Orlando tɔn, bo do mɔto yi jonɔ xwe Disney tɔn ɖokpo, bo nɔ finɛ nu aklunɔzangbla ɖokpo, bo lɛkɔ yi xwe mɛ tɔn gbe.English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.

Fon : Sà alɔkpa gegě wɛ ɖe, amɔ nu mɛ lɛ ɖɔ ¨un xwe Disney world ɔ¨ nu e mɔ nyi nu ye wɛ ɔ nɛ.English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.

Fon : Wema e e nɔ xlɛ bo nɔ byɔ tɛn ɔ mɛ ɔ gegě nɔ nyi sisa ɖo ɛntɛnɛti ji ɖo nɔtɛn ebay alo craigslist tɔn ji.English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.

Fon : Aca enɛ gbakpé co, Disney ka yí gbe na ǎ. E nɔ sɔ wema mɛtɔn nú mɛ ɖevo ǎ.English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.

Fon : Cobonu mi na tɛ gbɔjɛ tɛn klewun debu ɖò nɔtɛn Grand Canyon tɔn sin dò ɔ‚ mi ɖó na ɖó dìndìn wema.English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.

Fon : Nú ayijayi na ɖó tií ɖò nɔtɛn Canyon tɔn ɔ‚ dìndìn wema lɛ sukpɔ debu â bo ka nɔ ɖé ɖò azan nukɔntɔn e ɖò sun mɛ é ‚ sun ɛnɛ jɛnukɔn nú tomɛyiyi ɔ.English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.

Fon : Énɛ wu ɔ‚ dìndìn wema ɖé ye nan zan ɖò di sà nan ɖò jikpá lé mɛ ,bɛsin nuxwasun ɔ sin bibɛmɛ na tiìn ɖò azan nukɔntɔn é ɖò alŭnsun ɔ mɛ .English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.

Fon : Azan nukɔntɔn e gbe é hun tɛnmɛ xɔ ɖ´ayi lɛ é wɛ tɛnmɛ xɔ ɖ´ayi lɛ nɔ gɔ gbon bo nan dó yi nɔtɛn ɖaho e mɛbi tuún e ɖì Bright Angel gbɛjɛtɛn kpodo gbɛjɛtɛn Phamtom Ranch de dó akpá tɔn e ɔ .English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.

Fon : É zé dìndìn wema kpɛdé ɖ'ayi nu mɛ e yawu byɔ lɛ e‚ é ci mɛ e wa jɛnukɔn e wɛ é nɔ na nu ɖɔwun.English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.

Fon : E zɔn mɔto mɛ byɔ tofɔligbe aflica tɔn ɔ wlɛnwin ɖagbe ɖe wɛ bɔ e na mɔ ɖɛkpɛ nyinyɔ xa ɔ mɛ tɔn.Bo na lɛ yi fi e e mɔ nɔ yi ɖo saɖiɖi kpaa lɛ hwenu e a.[Day28]

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.

Fon : E hɛn ɔ e na zɔn mɔto kpɛvi mɛ kpo nusisɔ ɖagbe kpo, amɔ mɔto ɖaxo 4*4 wɛ ɖe na nyɔ hugan e, nɔtɛn gegě ka ɖe bɔ 4*4 e yi ji e jɛn si yì.English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.

Fon : hwenu e mi na ɖo nú sɔ wɛ ɔ mi ma wɔn ɖɔ e nyi fi e yi mi ɖe ɔ na bo tlɛ ɖo ayi jayi ɖe mɛ ɔ to e lɛlɛ do e lɛ ɔ ɖo mɔ̌ ǎ.English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.

Fon : Wema e nɔ na kpo kuɛ e nɔ su co bo nɔ yi visa kpo e nɔ gbɔn vo sin to ɖe mɛ jɛ ɖevo mɛ. Bɔ e nɔ lɛ sin to e mɛ nu e nyi e.English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.

Fon : To ɖokpo ɖokpo nɔ ɖo sɛn bo nɔ byɔ tovi lɛ ni nɔ ɖo nu nukɔnton ɖelɛ ɖo mɔto mɛ ɖe e na zan hwenu e alitawovi ɖe na wa jɛ e.English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.

Fon : Victoria falls ɔ toxo ɖe wɛ bo ɖo gbadahweji zimbabwe tɔn ɖo Dogno to ɔ tɔn lɛ kpa.English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.

Fon : Toxo ɔ ɖo sin e nɔ jayi sin so lɛ ji e kpa, e wɛ nyi nu e nɔ dɔn saɖitɔ lɛ tawun e, amɔ nu ɖevo lɛ ɖe bo nɔ dɔmɛ bo hɛn ɔ na zɔn bɔ saɖitɔ lɛ na lin ɖo xa ɔ mɛ̵.English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.

Fon : Ɖo ji hwenu ɔ (Abɔxwísun wa yi xwèjisun) sin e nɔ jayi ɔ na wa sukpɔ bo na wa hɛn nu gble.English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.

Fon : E ɖo wɛn nu mi tɔn lɛ na fa hwenu e mi na ɖo ana ɔ dasa wɛ é alo ɖo ali kpɛvi e gbɔn fi e sin nɔ jɛ ayi sin so e ji e gbɔn wɛ e.English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!

Fon : Ɖo alɔ ɖevo mɛ ɔ ɖo sin ɔ sukpɔ wutu ɔ mi sɔ na kpe wu bo mɔ nu jɛ sin ɖo ayi jɛ wɛ xọ mɛ a.English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.

Fon : Yɔdo Toutankhanon (KV62). Yɔdo KV62 wɛ nyi yɔdo nukunɖeji ɔ bi, finɛ wɛ Howard Carter mɔ axɔsu winyanwinyan sin yɔdo ɖe, 1922English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.

Fon : Yɔdo Toutankhamon tɔn hwe kaka bo ɖo acɔ ɖe a.English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.

Fon : mɛ jlo na mɔ nu e kpo ɖo cyɔ ɔ wu lɛ bi wɛ gbo agba ɖo ta ɔ kpo abɔta lɛ kpo kɛɖɛ wɛ e nɔ mɔ.English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.

Fon : Dɔkun yɔdo ɔ tɔn lɛ ɖe sɔ ɖo finɛ a. Ye bɛ ye yi nusɛxwetɛn egypu tɔn e ɖo Caire e.English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.

Fon : Saɖitɔ e ma ɖo táan gegě a lɛ nɔ yì fiɖevo.English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.

Fon : Phnom Krom ɖò kilomɛtlu 12 ɖò tofɔligbe-gbadahweji. È gba tɛmpli enɛ dó so ɖé ji ɖò vivɔnu xwè kanweko 9 gɔ tɔn, ɖó axɔ́su Yarsovarman glɔ̀.English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.

Fon : Lee è gbɛ mɛ ci gbɔn ee kpo lee è nɔ mɔ tɔdo Tonlé Sap tɔn gbɔn zɔn bɔ só ji xixà na nyi nǔ gugu a.English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.

Fon : È sixu ɖisa gbɔn fi ɔ̀ bo lɛ ɖisa ɖò batoo mɛ azɔn dokpoEnglish : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.

Fon : Wema ee nɔ d´alɔ mɛ bɔ è nɔ dín fa ee ɔ ɖó taji cobɔ è na byɔ tɛmpli ɔ mɛ. Hwenue mǐ ɖo Tonle Sap yi wɛ hun, mǐ bo ma wɔn ò.English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.

Fon : Jeluzalɛmu wɛ nyi hɔnkan kpo toxò daxo hugan Izlayɛli tɔn. ONU kpo tò ɖé lɛ kpo ka nyi gbe na ǎ.English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.

Fon : Tan toxo xóxó ee nɔ Judée so lɛ ji tɔn ɔ jiwu tawun. É jɛ ɖò xwè afatɔn mɔkpan mɛ.English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.

Fon : Sinsɛn atɔn wɛ ɖò toxo enɛ ɔ mɛ : jwifu lɛ, klisanwun lɛ kpo malɛnu lɛ kpo. Toxɔ nyi hɔnkan gbigbɔ mɛ tɔn, sinsɛn tɔn kpo tàn tɔn kpo ɖé.English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.

Fon : Ɖó toxɔ kpɛn ɖò sinsɛn sin ali nu wutu kpo bo ɖó fí xoxo gěgě ɔ, Jeluzalɛmu nyi fi e saɖitɔ gěgě nɔ wa ee ɖé.English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.

Fon : Jeluzalɛmu ɖò tàn, dobanunu ɖò kɔ glɔ ɛ kpo nukplɔnkplɔn kpo sin fí gěgě. É lɛ ɖó axì lɛ, kafé nutɛn lɛ, kpo nududu xɔsà lɛ kpo.English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.

Fon : Ecuador biɔ ɖɔ cuba nu lɛ yi wema wlan sɛdomɛ e mɛ e ylɔ ye wa tɔ ɔ mɛ ɖe e hwɛ co bo do jɔmɛhun tɔihunEnglish : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.

Fon : Gan hɔnyitɔ Equateur tɔn e nɔ kpenukundo tomɛyiyi xo wu ɔ ɖo na dalɔ wema wlan sɛdomɛ enɛ mɛ lobo na sinkɔn nu nubyɔɖomɛsi ɖelɛ.[Day29]

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.

Fon : E byɔ nu enɛlɛ bo na do sixu to tomɛyiyi xo ɔ ɖo to we lɛ tɛntin.English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.

Fon : Kubanu lɛ e ɖó wɛma amamu Amɛlika tɔn lɛ ɖo na yi afɔsɔɖotetɔ Ecuador tɔn gɔn bonu e na ɖe ye sin dandannu enɛ ɔ glwɛ.English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.

Fon : Dogbo d'asa wema mitɔn ɖóna kú acɛ ǎ, é hwè bǐ ɔ é na kpò sùn 6 na cobɔ è na kú acɛ. Jɔmɛhun dido wema‚ yiyi kpodo wiwa kpo ɖò taji bó na ɖé táan nabi e mi jló nanblo ɖò dɔn e xlɛ.English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.

Fon : Nú gbɛtɔ sukpɔ ɔ‚ mɛbakpɔ́n lɛ nɔ kpɔ kwɛ‚ hùn enyi mi ɖo midokponɔ alo mi kpo xontɔn mitɔn kpo ɖé zɔn ɔ‚ mi tɛnkpɔn bo ba mɛ gěgě devo gɔnu miɖee‚ bonu ni bló gběta mɛ ɛnɛ alo mɛ ayizɛ tɔn; enɛ ɔ‚ akwɛ ɔ na kpɔ̀ nu mi.English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.

Fon : Amɔ́‚ enɛ ɖó na hu ado nu mi ǎ‚ ɖó saɖitɔ lɛ bi wɛ e nɔ xo ca nú hun lɛ na do yawu gɔ.English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.

Fon : É ka cí ɖɔ ye nɔ bló mǒ bo nɔ blɛ mɛ lɛ na‚ bonu yé ni ɖí ɖɔ emi ɖó na sú axɔ súkpɔ.English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.

Fon : Só gɛdɛgɛdɛ énɛ wɛ ɖò totaligbé voé é aga dɔn nu tɛndo Machu Picchu tɔn ɔ‚ bɔ mɛlɛ nɔn yawu zan ɖi yɛ fí gbigba gěgě tɔn nan.English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.

Fon : E ci Aga yi bo kpɔ́n do nɔ lɛ́ nukúnmɛ, b´ɛ́ nɔ vɛ́wǔ, amɔ̌ mɛ e ɖo ganji ɖ´agbasa mɛ lɛ ɖó ná yi ɖo cɛ́jú 45 mɔ̌ mɛ.English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.

Fon : É zé hwan do ɖé afɔdo lɛ na ɖò ali ɔ ji‚ bɔ fí e gɛdɛ tawun lɛ e ɔ‚ é zé gànkàn e sixu zé alɔ do hɛn e na dó finɛ b´a do ɖ´alɔ saɖitɔ lɛ na.English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.

Fon : Hùn‚ agbɔ hɛn ɔ‚ e na yawu kpé mi. Mi bo wa dɛdɛ ɖò fí e ali ɔ gɛdɛ ɖe lɛ e‚ ɖo taji ɔ‚ nu jí ja ɔ‚ ɖo ehɛn ɔ é na yawu huzu awovi nú.English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.

Fon : Só xomɛ lwɛn ɖé ɖo aga voeé dɔn bɔ é nɔ gbɔn mɛ dín‚ é hwé tawun‚ bɔ é nɔn kpiti mɛɖé ɖemɛ hwɛ cobonɔ dín.English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.

Fon : Alɔkpa ɖagbe è e blo gbɔn bó mɔ gɔnu kpó zungbó Galápagos tɔn lɛ e wɛ́ nyí e ni do tɔjihún, lě e Charles Darwin bló gbɔn xwe 1835 mɛ eEnglish : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.

Fon : Bató hun ɖé e nɔ ɖì sa e yi 60 mɔ̌ wɛ nɔ gbɔn Galápagos tɔ lɛ jiɔ; yé sixú hɛn gbɛtɔ 8 yi 100 mɔ̌.English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).

Fon : Mɛlɛ gegě nɔ́ sɔ́ tɛnmɛ ɖ´áyǐ (ɖó tɔjihún lɛ nɔ́ gɔ́ hwenu ɖaxó ɔ́ hwenu )English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.

Fon : Mi kpɔn ɖɔ mɛ e gɔn mi zé tɛnmɛ ɖ´ayi ɖo e tuùn tɔtɛntínto Galápagos ɔ ganji a ji‚ lobo tuùn tɔjihún tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ a ji.English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.

Fon : Enɛ lo ɔ‚ mǐ na sixú tuún tɔjihun e jɛ xa hudo mitɔn/kpo nu e ba wɛ mi ɖe lɛ e kpo ganji.English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.

Fon : Cóbónú Espagne nu lɛ na wa Chili to ɔ mɛ ɖò xwè kanweko 16 vlamɛ ɔ‚ Incas nu lɛ wɛ ɖò totaligbe to ɔ nú, lobɔ araucaniens (Malpuche bu lɛ)nu lɛ nɔ́ nɔ̀ to ɔ sin tɛntinmɛ kpodo tofɔligbé kpan.English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.

Fon : Togún Malpuche desu‚ togun gudo tɔn amelika tɔn e jɛ eɖee sí e wɛ yé nyǐ‚ bɔ hwenu e Espayɔlu nu lɛ wa kpacɛ ɖò Chilli to ɔ nu ɔ lɛ wa jɛ jlokoko mɛ e ɔ wɛ‚ yé wa vò bǐ.English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.

Fon : Amɔ̌ Chili to ɔ jɛ̀ edesunɔ si ɖò xwè 1810 ganji ǎ. (yé kpo ɖò ahwanfu wɛ syɛnsyɛn hwenɛnu‚ bɔ yé jó Espagne to ɔ dó‚ togán tawun ɖé mɛvo nú xwè kpɛɖé). Yé wa ɖú ɖò ahwan ɔ jǐ bisésé ɖò xwè 1818 mɛ.English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with Haiti

Fon : Dominican Republic to ɔ (e nɔ ylɔ ɖó Espagne gbè mɛ ɖɔ : República Dominicana)‚ Caribbean yikungban to ɖé do Hispaniola zǎnzǎnhweji sin vlɔ ɖé ɖó miman ha Haiti to ɔ .English : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.

Fon : Gɔ́ nú xutó kɔ́ wéwé lɛ kpodo ayi só ji tɔn lɛ kpo dó ɔ‚ to ɔ mɛ wɛ ɖó toxomɛ xóxó tawun Europe tɔn ɖò America gbedji, egbè din ɔ‚ é ɖò Santo Domingo mɛ.English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.

Fon : Tainos nu lɛ kpodo Caribes nu lɛ kpo wɛ nɔn tɔtɛntinto ɔ kpon jɛnukɔn. Caribes nu lɛ ɔ‚ togun ɖé wɛ yé nyi bo nɔn ɖó Alawakan gbè bo ka wa finɛ ɖó 10.000 co bɔ hwenu mitɔn wa é.English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerors

Fon : Hwenu e nudobatɔ Europe nu lɛ wa é ɔ‚ ɖuɖéjitɔ Espagne tɔn lɛ wa vɔ Tainos nu lɛ do ɖò xwé é jɛgudo lɛ e mɛ.English : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.

Fon : Ɖò ayi Fray Bartolomé de las Casas tɔn mɛ xwè (Tradas de las Indias) 1492 kpo 1498 tɛntin ɔ‚ ɖudéjitɔ espagnol lɛ hu Tainos nú 100.000 mɔ.English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.

Fon : Jardín de la Unión ɔ‚ tɛnmɛ ɖé wɛ yé gbá ɖì kɔ́xota nú kpá rɔmanu xóxó lɛ tɔn dɔhun ɖò xwè kanweko 17 gɔ́ɔ vlamɛ‚ lobɔ egbè dìn ɔ Templo de San Diego xɔ̀ ɔ kɛdɛ jɛn kpò.[Day30]

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.

Fon : Egbè dìn ɔ‚ tɛndo nukunɖéji ɖé wɛ e nyi‚ bɔ e nɔ wa nu gěgě ɖé‚ kézé kpó zànmɛ kpo.English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.

Fon : Nǔɖutɛn ɖélɛ́ nɔ́ gɔ́ jɔyitɛn ɔ̀ bɔ, hwemɛ kpó gbada kpó ɔ́, awajijɛ́ núxúxó nɔ́ yahu tíin gbawunjo ɖ´agblo ɖaxó ɔ́ jí.English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.

Fon : Callejon del Beso (ali kpɛví e ji é nɔ kísì nu mɛɖe e wɛ). Santimɛtlu 69 jɛn ɖò fié e agba daxó wé wanyiyi hwexónu tɔn ɔ nɔ junjɔn e tɛntinEnglish : For a few pennies some children will tell you the story.

Fon : Mǐ ba cɛnji kpɛɖé nú yɔkpɔvú lɛ ɔ‚ yé na kpi tàn ɔ nu mĭ.English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.

Fon : Saɖiɖi ɖé è nɔ nyí Bowen Island e ɔ‚ mɛ bi wɛ nɔ yi ɖò kézé gbla ɖokpo aló aklunɔzán gbla mɛ fifo mɛ. Yé zé kayaku yihun‚ zonlin ɖiɖi‚ nuxɔɖú ɖò cɔfu mɛ‚ nubaɖutɛn lɛ kpodo nú gěgě ɖevo lɛ kpan ɖó té nu mɛlɛ.English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.

Fon : Togun téungbéjú enɛ ɔ ɖò Howe Sound dɔn‚ ɖò Vancouver toxo ɔ kpa. Hǔn bató lɛ wɛ nɔ yawu zé mɛ yidɔn gosín Tɔtɛ́ntinto Grandville yì hɔnkan Vancouver tɔn.English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.

Fon : Zónlinɖiɖi ɖò Sea to Sky li ɔ ji ɖò taji nú mɛ e nɔ ba na ɖi sa ɖò lɛ e.English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.

Fon : Whistler sin toxo ɔ(hǔn kunkun ganxixo 1.5 wɛ é lín dó Vancouver) váxi‚ amɔ̌ mɛ gěgě tuún ɖò é yi da avivɔmɛ yihun Olympiques 2010 tɔn ɔ ɖò dɔn.English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.

Fon : Mǐ zé avivɔ hwenu ɔ ɖò té‚ bó d´ayihun skiing tɔn ɖéé e nɔ víví ganji ɖò totaligbé Ameliku tɔn lɛ e. Mǐ ma wɔn kɛkɛ afɔɖokpo kun gbɔn só ji ó.English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.

Fon : E ɖó nà xɔ dìndìn wema lɛ ɖ´ayi.(dìndìn wema ɔ ɖò taji bo na dó ɖɔ̀ Sirena)English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.

Fon : Sirɛna wɛ nyi gbɔjɛ tɛn ɖokpo e ɖò saɖitɛn ɔ bó nɔ zé xɔ e mɛ é na ɖɔ‚ nuɖuɖu myɔɖohun kpodó saɖiɖi tito kpó ɖóté nú saɖitɔ lɛ e. La Leona kpodo Los Patos kpó nɔ zé nuɖuɖu ɖebu ɖò té nú saɖitɔ lɛ à‚ saɖiɖi tito kɛɖɛ jɛn e nɔ nà.English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cards

Fon : Mǐ hɛn ɔ‚ mǐ nà xɔ tɛnmɛ ɖ´ayi tlɔlɔ ɖò nɔtɛn ɔ, ɖò zungbocɔtɔ tɛn Puerto Jiménez tɔn‚ amɔ̌ yé nɔ yi kati e nɔ yan akwɛ nà e â.English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.

Fon : Azɔxwè zungbo tɔn (MINAE) nɔ sà kpamɛ byɔ wema nǔ hú sún ɖokpo mɔ jɛnukɔn nu wiwa mɛtɔn à.English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.

Fon : Azɔxwé CafeNet El Sol tɔn ɔ nɔ sà tɛnmɛsɔ́ ɖ´ayi wema kézé gbèɖokpo tɔn‚ nú akwɛ US$30 alǒ $10 mɔ̌; mǐ hɛn ɔ mǐ na lɛ kàn nu byɔ ɖò tɛn yetɔn Corvocado ji.English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.

Fon : Tɔtɛntínto Cook lɛ ɔ‚ to ɖé wɛ yé nyǐ bó ɖò kpɔ xá Nouvelle Zelande to ɔ ɖò jlokokomɛ‚ é ɖò Polynésie ɖò xù Pacifique e ɖò tofɔligbé e tɛntin.English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.

Fon : Kplékplé tɔtɛntínto 15 wɛ bɔ e gbakpé tɔ ɔ jǐ yi km2 liva 2.2English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.

Fon : Ɖì léé tɔtɛntíntó lɛ ɖó ganmɛ ɖokpo ɔ xá Hawaï to ɔ‚ é nɔ zé yé ɖí ¨ Hawaï down under¨.English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.

Fon : Ƴé hwè pɛpɛpɛ amɔ̌ yé nɔ flín Hawaï to xoxo ɔ saɖitɔ mɛxò ɖelɛ. Hawaï enɛ ɖé e tiín cóbo wa huzú To din e‚ gbɔjɛ tɛn daxó saditɔlɛ tɔn kpodó nú yɔyɔ devo lɛ kpo mɛvó.English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.

Fon : Tɔtɛntito Cook lɛ ɖó toxo ɖé à‚ amɔ̌ tɔtɛntínto vòvò 15 wɛ ɖémɛ. Taji lɛ wɛ nyǐ Rarotonga kpodó Aitutaki tɔn kpó.English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.

Fon : Ɖò to e hùn nukun ganji lɛ mɛ ɖò egbé ɔ‚ akánma vɛnkpɛn vɛnkpɛn kpó zanzan nǔɖuɖu xwixwlé mɛ kpó wá nyí yɛyi sín nu ɖaxó ɖɔhun.English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.

Fon : Ɖò nu acɔ gbɛɛn lɛ mɛ ɔ‚ gbɛɖutɛn xɔ B&B lɛ nɔ ɖò biba na zɛ yedelɛwu wɛ ɖò nu wé elɔ lɛ ji: zàn sin acɔ kpodó zánzán nuɖuɖu lɛ kpó.English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.

Fon : Mɔɖokpo ɔ‚ é na mɔ avɔcyɔncyɔn e j´acɔ tawun bɔ é zé alɔ dó bló e kpodó zàn xóxó e j´acɔ tawun lɛ e é sixu nyí zànvɔ̀ lɛ.English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.

Fon : Zǎnzǎn nuɖuɖú ɔ́ hɛn ná nyí to ɔ mɛ nuɖuɖú ɖagbe-ɖagbe alǒ mɛsɛntɔ́ núɖúɖú.English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.

Fon : Tɛndo ɔ sixu nyi síngbo xóxó hwexónu tɔn ɖé bɔ azinkpo xóxó‚ kɔxota e wlibo na e kpó tɔlɛdò kpó na ɖemɛEnglish : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.

Fon : Mɛɖesú hún mɛ byɔ́byɔ́ bó yi tò ga mɛ ɖo wi ɖagbe ɖo wubibɔ́ tɔ́n mɛ.[Day31]

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.

Fon : Mi ko tuún mɔto mitɔn ganji kpodó dogbo tɔn lɛ kpo hú mɔto ɖaxó ɖévo lɛ.English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.

Fon : Nú Mi Tùn goxɔ̀ ɖò toxo daxo alǒ kpɛvi ɖé mɛ ɔ‚ é hɛn ɔ é na yawu dɔn ayi mɛ ɖ´adohu lɛ e tɔn.English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.

Fon : Ɖò klewun mɛ ɔ‚ é zé mɛdesunɔ sin mɔto dó yi tomɛ na ɔ nɔ nyɔ tawun ɖ´ali ɔ jǐ‚ amɔ̌ nu e na dɔ́ mɛ ɔ‚ é nyɔ ɖé à.English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.

Fon : Nú mi hɛn mɔnto daxó minivan‚ aló SUV‚ aló Sedan kabi Station Wagon ɖé é è nɔ ɖó azinkpo e hɛn ɔ é na kɛ ɖi zàn dɔhun e ɔ‚ mi hɛn ɔ mi na d´ɔ mɛ d´aliji.English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.

Fon : Aglasoé sɔ́ ɖó jǐ tɛn ɖélɛ́ nɔ́ ɖó jɔwamɔ siká nú ganli tɔn kpó zohún ɖaxó ɖélɛ́ kpán, có b´ahwan ɖaxó wegɔ ɔ wa, ɖo xwe kanweko 19gɔ ɔ́ alǒ 20 gɔ ɔ́ mɛ.English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.

Fon : Akwɛnɔ lɛ kpodó gbɛtɔ nukundéji lɛ kpó wɛ nɔ yi gbɛɖutɛn énɛ lɛ hwenɛnu ‚ bɔ yé nɔ lɛ zé mɛjɔmɛ nuɖuɖu lɛ kpodó gbɛɖuɖu zanmɛ tɔn lɛ kpo ɖò té nu yé.English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.

Fon : Nu xóxó zé dò b´acɔ nu xɔ̀ ná kpodó yɛyi kpó‚ acɔbanu yɔyɔ vɛnkpɛn ɖebu ma ɖemɛ ɖésu ɖò alɔkpa yetɔn lɛ mɛ.English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.

Fon : Nu yé na ɖɔ ɔ‚ gbɛtɔ kpàa lɛ wɛ nɔ ɖò nu mɔhunkɔtɔn‚ amɔ̌ hweɖelɛnu ɔ‚ yé nɔ yi togan lɛ kpodó gbɛtɔ nukundéji devo e wa tomɛ lɛ e kpó.English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.

Fon : Saɖitɔ e ɖò akwɛ sukpɔ lɛ e hɛn ɔ‚ yé na bló saɖiɖi gbɔn gbɛ ɔ bǐxwíi mɛ‚ bó na nɔ gbon gbɛɖutɛn gègé enɛn lɛ.English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.

Fon : Mɛyiyi sín tutomɛ ɔ‚ tutomɛ ɖé wɛ bo nɔ kɔn saɖitɔ lɛ ɖòkpɔ xá toxomɛnu lɛ: toxo e mɛ yé yi saɖiɖé gbé lɛ e sín mɛ.English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.

Fon : Nu mi jlo na byɔ tutomɛ mɔhunkɔtɔn mɛ ɔ‚ mi ɖò nan yigbe nu wema ɖé ɖò kanji‚ amɔ̌ tutomɛ ɖélɛ nɔ byɔ ɖɔ yé na lɛ badò nu nuɖelɛ ɖeji.English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.

Fon : É nɔ wlan jonɔyitɔ e vò lɛ e sín nyikɔ ɖó wema mɛ kpó/aló kan ji‚ lobɔ hweɖelɛnu ɔ saɖitɔ ɖelɛ nɔ kó dó gesi yè lobo nɔ wlan nu ɖé dó yéwu.English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.

Fon : É ko zé Couchsurfing sín tutomɛ ɔ ɖò té si alǔnsun 2004 tɔn mɛ‚ ɖée yan ɔdinatɛ zɔ́ watɔ Casey Fenton mɔ jɔmɛhun ɖe dó kpɔcɔnu tɔn yi Islande to ɔ mɛ‚ bó ma ka sɔ́ wà mɔ fí e é na dɔ̀ a e gudo e.English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.

Fon : É sɛ ylɔ ɖé dó azɔmɛvi kplɔnyiji-alavɔ to ɔ mɛ tɔn ɖélɛ gbɔn kan ji‚ ɖɔ emi ɖó fí ɖé b´á na dɔ wɛ‚ bɔ yémɛ gěgě yigbe níi ɖɔ ení wa nɔ gɔn emitɔn vɔnuEnglish : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.

Fon : Dɔnkpɛvu lɛ sin otɛli kpɛvi lɛ ɔ‚ dɔnkpɛvu lɛ jɛn yé ɖé na‚ (yé mɛ e ɖó xwè kó mɔ lɛ e.) ‚ amɔ̌ é kɔn nɔ lɛ vɔ a mɔ saɖitɔ e ɖó xwè hu mɔ e hweɖelɛnu.English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.

Fon : É nɔ yawu mɔ hwendo lɛ kpó vi kpo à‚ amɔ̌ otɛli ɖelɛ nɔ yigbe bo nɔ yi yé ɖò xɔ mɛdesunɔ tɔn ɖélɛ mɛ.English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.

Fon : Beijing toxo e ɖo China to ɔ mɛ e wɛ na nyi fí e ayihunɖida Olympic Winter Games ɔ na tiín ɖé e ɖò 2022, é na huzu toxo nukɔntɔn e mɛ é xo ayihunɖida olympiques avivɔ hwenu tɔn ɔ kpodo hwesivɔ hwenu tɔn ɔ kpó ɖé e.English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.

Fon : Yé na bɛ́ bó na lɛ fó Nuwiwa lɛ ɖò Pekin toxo ɔ mɛ‚ lobo kan na lɛ bló ayihunɖida e è nɔ tíin ɖò laglasi ci ɖò agbà ɖé sá e ɖò toxo ɔ mɛ.English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.

Fon : Agbahwlɛnhwlɛn skii tɔn ɔ sín akpaxwé ɖevo lɛ nà tiín ɖò Taizicheng ɖò Zhangjiakou toxo ɔ mɛ‚ é ɖò 220 km mɔ(140 miles) dó Pekin toxo ɔ.English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.

Fon : Tɛmpli lɛ gěgě nɔ bló Nuwiwa ɖé xwèwu xwèwu‚ bɛsín abɔwhísun ɔ sin fifo mɛ wayi nuxwasun ɔ sin tɛntin mɛ‚ é ka sixu lɛ vɔ wa gbɔnvo nú xwèwu sunzanwema tɛmpli ɔ tɔn.English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.

Fon : É nɔ ɖu tɛmpli ɔ sín xwè gěgě ɖò tɛmpli ɔ sín xwèzan hwenu‚ aló nǔmɛssɛn e è zé e sín xwè zan gbè‚ aló nuwiwà taji ɖebu e cà xá tɛmpli ɔ e.English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.

Fon : Xwèɖuɖu tɛmpli Kerela tɔn lɛ nɔ nyɔ́ kpíkpon tawun‚ kpodo ajinakú e b´acɔ na lɛ e kpó sín zɔnlinɖiɖi‚ tɛmpli ɔ sín nuxógbɛta lɛ kpodó xwèɖuɖu ɖevo lɛ kpan.English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.

Fon : Nǔxlɛ́mɛ gbɛ ɔ bǐ mɛtɔn(ɖé e nɔ yawu ylɔ ɖɔ World Exposition aló Expo yaya e)wɛ nyi xwèɖuɖu ɖaxó e è zé ɖo té nú alɔlyɛnzɔ́wiwa lɛ kpodó nuywɛn xwitixwiti kpó e.English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.

Fon : To e nɔ wa lɛ e nɔ jla alɔlyenzɔwanu kpodó nukplɔnmɛ yetɔn lɛ kpó ɖò aza e zé ɖ´ayi nu to yetɔn lɛ e glɔ‚ b´á dò ɖé tagba gbɛ ɔ tɔn lɛ‚ aló aca kpodó tàn to yetɔn mɛ tɔn lɛ xlɛ.English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.

Fon : Glé nǔxlɛmɛ ɖé e nɔ bló ɖò gbɛ ɔ bǐ mɛ e nɔ ɖé flɔwa tɛnmɛ tɛnlɛ xlɛ‚ ma sín jikpa lɛ kpodó nu e lɛlɛ dò ama e bǐ kpó.[Day32]

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.

Fon : Nuwiwà énɛ ɔ ɖò na tiín xwèwu xwèwu(to vovo mɛ wɛ e ɖò na nɔ bló ɖé)‚ amɔ̌ é kɔn sɔ nɔ wa nyi mɔ hwebinu à.English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.

Fon : Nuwíwà énɛ lɛ nɔ jɛ ɖò sun atɔn aló ayizɛn mɔ ji ɖò ayí e hwè bǐ ɔ‚ é dagba yi hectares 50 mɔ lɛ e ji.English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.

Fon : Sín xwè mɔ̌kpan ɖie din ɔ‚ alɔ wunmɛ wunmɛ jí wɛ e nɔ ɖé fɔtoó ɖó. Alɔ e mɛ bǐ tuún bɔ e nɔ yawu mɔ e wɛ nyi 35mm( ɖiɖé dò 36 kpó 24 mm kpó ji)English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.

Fon : É nɔ yawu mɔ enɛ xɔ nu é hwè dó mi ɔ‚ é nɔ lɛ ɖibla na jlɛ jlɛ ɖokpo ɔ xá fɔtoóɖenu ɛntɛnɛti aló alókan tɔn dìn tɔn lɛ.English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.

Fon : Fɔtóo kpó viɖéo kpó ɖénu ɖélɛ nɔ zán alɔ 6 kpó 6 cm tɔn ɔ‚ ɖò taji ɔ ɖiɖé xlɛxlɛ 56 ɖò 56 mm jí tɔn.English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).

Fon : É zàn enɛn ɔ‚ fɔtoó ɔ nɔ lɛ dagbá azɔn enɛ hú fɔtoó e zàn ɖiɖé 35 mm kpó dó ɖé e( 3136 mm2 ɖò 864 jí).English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.

Fon : Ɖo nǔ é nɔ́ dɔn fotôɖetɔ́ lɛ́ɛ mɛ ɔ́‚ e nǎ xa kanlinhwan‚ bɔ azɔ̌ ɔ́ wíwá ka nɔ byɔ́ tanyínyɔ́‚ suúlu‚ nyɔ̌wa kpódó azɔ̌wánú ɖagbe kpán.English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.

Fon : É sɔ́ kanlin lɛ sín yɛ wliwlí dó mɔ mɛɖesú jló nú, amɔ̌ yɛ wliwlí kpaa ɔ́, yɛ ɖokpó xɔ xó afatɔ́n.English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.

Fon : Foto ɖe nú kanlin byɔ́ ɖɔ mɔ è zán wɛ e ɖe ɔ́ sín nukún ní ɖiga hwenu è foto ɖe nú xɛhwan è ɖo zinzɔn wɛ lɛ́ɛ kpódó nǔɖíɖó winni wínní lɛ́ɛ kpó byɔ́ mɔ'nukún ɖěvo.English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.

Fon : Kanlin e ma ɖo to ɔ́ mɛ ǎ lɛ́ɛ mɔ ɖo to ɔ́ mɛ nɔ́ vɛ́wǔ ɖésú‚ có sɛ́n é ɖɔnǔ ɖó lankpó ɔ́ nu ɔ́ gbɛ́ ɖɔ e ɖe foto énɛ́ lɛ́ɛ dó wa ajɔ̌ ná.English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.

Fon : Gbekánlin lɛ́ɛ ɖě nɔ́ sɛ yédé xwé do gbɛtɔ́, có ɖělɛ́ɛ nɔ́ nyláhun. Gbé ɔ́ ji sixu fá‚ alǒ é ná nyí adǎnwíwá tɛ́n mɛ‚ alǒ é ná vɛ́ mɛ tawun.English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.

Fon : Gbe alɔkpa alɔkpa děgba-ɖě- afatɔ́ɔ́n(5000) wɛ́ tîin ɖo gbɛ ɔ́ mɛ, gbè hú ko mɔ̌ ɖè bɔ é sɔ́ ɖokpó ɔ gbɛtɔ́ lǐvi 50 mɔ̌ nɔ dó.English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.

Fon : Xógbe ée e wlán é ɔ́‚ nukúnnú mɔ́ jɛ́ mɛ nɔ́ bɔwǔ hú ée dó wɛ e ɖe b'ɛ se é. Xó élɔ́ sɔgbe dódó xá xixa nɔtɛn lɛ́ɛ tɔn ée xixa dó nu wú ɔ́ kó vɛ́wǔ é.English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.

Fon : To mɔkpan mɔkpan bisésé wè nɔ́ ɖo glɛnsígbe ɔ́ bléblé tɔn, lobɔ mi sixu lè lin na mɔ nunyen yi jè badémè ganji. (ɖò taji ɔ, dɔ̌nkpɛ́vú lɛ mɛ)English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.

Fon : Mi lin ɖɔ nú é jló mi ɔ́‚ mi na mɔ Manchester nu ɖé‚ Boston nu ɖé‚ Jamaique nu ɖé kpódó Sydney nu ɖé kpán kplé ɖo tavo ɖokpó ɔ tó, bó ɖo gbadanu ɖu wɛ, ɖo nubaduten Toronto ton.English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.

Fon : Yè ɖo to yètɔn yètɔn sín tan kpi wɛ ɖo anɔ̌nugbe yètɔn mɛ.English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.

Fon : Nǔ xɔ bó ɖù ɖò acɔ́xì lɛɛ mɛ ɔ‚ jɛn nyí wlɛnwin è è dó ɖùnǔ ná klewun é. Mɛ ée má síxú ɖànǔ ǎ ɔ‚ lě è jɛn é ná bló gbɔn é nɛEnglish : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.

Fon : Din ɔ‚ è nɔ yawu zɔn nǔ tɛnmɛ tɛnmɛ ɖiɖa acɔ́xì lɛɛ. Mɛ ɖé lɛɛ tlɛ nɔ zɔn ɖɔ ye ní ɖó nǔ adò jí nú émí ɖò zokpó mɛ alǒ ye ní bà wlɛnwin ɖevo.English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.

Fon : Ɖò tò ɖélɛɛ mɛ alǒ agbansɛxwetɛn ɖélɛɛ ɔ‚ è nɔ mɔ nǔɖúɖú satɛn bɔ akwɛ yetɔn nɔ nylá ɖěbǔ ǎ.English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.

Fon : Mì hɛn mɛɖee dó gesi wémá mítɔn kpódó sɔhɛnmɛtɔ mítɔn sín wěmá kpo dó mìɖee jí.English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.

Fon : Wěmá è mí ná xlɛ ɔ ɖó ná hɛn e-mail kpódó alǒkàn wékwín sɔhɛnmɛtɔ mítɔn tɔn kpán ‚ enɛ ɔ‚ è ná tuun lě è ná ɖèwě xá mí gbɔn é.English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).

Fon : Mí lɛvɔ hɛn wema ɔ sin xlɛ ɖevo ɖò agban mitɔn lɛɛ mɛ, alǒ ɖò mɔkàn jí (mi sèdo midée gbon kan e-mail ji alo mi zé sèxwé do kan ¨ cloud¨).English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).

Fon : Ényí mí xwè tò mɛ bó hɛn mɔ è jí mí nɔ wazɔ ɖè é ɔ‚ mí sɔ ɖokpó hwlá démɛ (bónú è má tlɛ mɔ ɛntɛnɛti ǎ ɔ‚ è ná zán)English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.

Fon : Mí ná lɛ sɔ yɛwun dó wémá jí alǒkàn wékwín ée ɖò alǒkàn mítɔn mɛ lɛɛ e tɔn jó nú mɛ ée kpódó mí kpo ɖò tò mɛ yì wɛ é lɛɛ, alǒ hɛnnumɔ mítɔn lɛɛ, alǒ xɔntɔn mítɔn ée ná ɖò gbesisɔ mɛ lóbó ná dalɔ mí hwenu mí ná lɛkɔ wá xwé é.English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.

Fon : Kanlin élan lɛ(é nɔ lɛ ylɔ yé ɖɔ wapiti) nɔ wa adan mɔ ǎ, amɔ nu nuɖé d'adohun nu yé ɔ, yé nɔ zunfan mɛ.[Day33]

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.

Fon : Nu mèdélè man sɔ elan lè dó mɔ adankánlín ǎ ɔ́‚ yé nɔ sɛ́kpɔ́ yé tútútú, bɔ nɔ zé yédesunɔ do awovinu mè.English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.

Fon : Mi nu ahan syɛ́nsyɛ́n lɛ́ɛ ɖó jlɛmɛ. Ahan syɛ́nsyɛ́n ɔ́‚ mɛ̀ bì wɛ nɔ́ nu ɖó bǎ ɖòkpó ɔ́ mɛ có bɔ é nɔ́ dán mɛ̀ ǎ. Hùn‚ mi tunwun jlɛ mitɔn.English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.

Fon : Ahan syɛ́nsyɛ́n nú dín gan nà wà d´azɔn fíjó mitɔn bó tɔ́n nukún mi kàbì é ná hu mi. Ahan syɛ́nsyɛ́n má xwédó sɛ́n núnú ɔ́‚ lɛ́ nylá hú bì.English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.

Fon : Nǔ è sɔ́ dó blǒ lɛ́ɛ é‚ wɛ́ nyí nylàdò bì ɔ́ ɖó é hɛn ɔ́‚ é ná tɔ́n nùkún mɛ̀ kabì é ná hu mɛ̀ ɖɛ̀ɖɛ̌.English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.

Fon : È hɛn ɔ́‚ è nà mɔ cícì kpikpɔ xɔ ɖo tomɛ‚ ɖò tajì ɔ́‚ to e mɛ mɔ ɖé bɔ alɔnuzɔwiwa kpɔ ɖé lɛ e.English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.

Fon : Mi ní nɔ̀ kpɔ́n nǔmǐmɔ́ mitɔn sín hlɔnhlɔ́n ɖo tajì ɔ́‚ nu mi ɖó gànjɛwú ɖé ɖo azɔn´li xo ɔ́‚ mi nà tunwun lě mi nà wà nǔ gbɔn é.English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.

Fon : Cícì kpo mimɛ lɛ nɔ tiin ɖo fÍ é nɛ lɛ‚ we ji wɛ yé ka ɖe: ɖé lɛ́ɛ nɔ́ nyí kpayɔ̌ tɔn; ɖàgbè e nɔ hɛn wa sín tomɛ e ɔ́ kɔ́n nɔ́ v´áxi hù xwé tɔ́n.English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.

Fon : Kafɛ́ ɔ́‚ é yɛ́ hán ɖo fí ɖé ǎ‚ mi hɛn ɔ́‚ mi nà hɛn sín to mitɔn mɛ.English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.

Fon : È ɖo mɔ ɖɔ wɛ có bɔ wunmɛ èe ɖe lɛ́ɛ ɔ́‚ é nɔ̀ wa mɔ ɖe bɔ é nɔ́ jɛ́ xá ɖɔ è ni ɖɔ élɔ́ kpɔ́n.English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.

Fon : Canyoning ɔ́(alǒ: canyoneering)‚ nǔ ɖè wɛ bó nyí vɛgo mɛ xúxú kabì fífá yíyí.English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).

Fon : Canyoning ɔ́ wɛ xo tɔlinlin‚ nǔfínfán‚ kanlínlɔn kplé. Amɔ̀‚ é ká byɔ́ nǔ ɔ́ kplɔ́nkplɔ́n kpɛɖè kpó agbaza ɖo ganjì kpó hwɛ̌ có b´á bɛ́.English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.

Fon : Hiking ɔ́‚ nǔ ɖè wɛ bɔ è nɔ blǒ ɖo fi fàɖàdà kpó zɔnlin kpó bó nɔ́ lɛ́dó kpan nu.English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.

Fon : Saɖidi kéze dopo sixu bló mile ɖokpo alǒ hwe hú mɔ̌ ɖò azǎn ɖokpo jí.English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.

Fon : Cobonú e ka na bló saɖiɖi ɔ nɔ byɔ nǔsisɔ, bɔ mɛ ɖebu e sín lanmɛ ɖò ganji kpɛɖé sixu ɖù vivi tɔn.English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.

Fon : Hɛ̌nnu e ɖó vǐ vǔ lɛ̌ e hɛn ná byɔ́ nǔsúsɔ́ tawun, amɔ̌ kéze ɖokpó jlɔjlɔ́ kó kpé nú yě na bó ɖó yɔkpɔ́vú alǒ vǐ ma kó b´ázɔ̌mɛ.English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.

Fon : Ɖo gbɛ ɔ́ bì mɛ́ ɔ́‚ gbɛ kplékplé 200 wɛ ɖo saɖiɖili jì bɔ gègè yětɔn ká ɖo jlokoko.English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.

Fon : Mɛ̀ è jɛgudo nu Global Running Tours, Go Running Tours don kanca nu ahissinɔ́n yi wo jɛhi ɖo Sightrunning ɖo ayikúngban kanɖo enɛ ji.English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.

Fon : LӖ Running Tours Barcelone sin azikan ɖo Barcelone, bɔ Running Copenhagen ɔ tɔn ɖo Copenhague gbɔn e ɔ,Tours gege ɖevo lɛ yawu ca xa yé, ɖi Running Tours Prague ɖé e ɖo Prague e.English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.

Fon : Nǔ gègè tǐn bɔ mi ɖo nà tunwun có bó ná sɔ́ tomɛ nǔ alo hwenu e mi do yiyi wè e.English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.

Fon : Nú mi mlɛn tomɛli hùn‚ mi ni nɔ tunwun ɖɔ nǔ lɛ́ɛ kún sɔ́ ná nyí ɖòkpó ɔ́ xá to mitɔn mɛ tɔn ó. W´alɔ lɛ́ɛ‚ sɛ́n lɛ́ɛ‚ nǔɖùɖú lɛ́ɛ‚ yiyi kpó wǐwá kpó lɛ́ɛ‚ xɔ xɛ́ya lɛ́ɛ‚ gbe lɛ́ɛ kpó nǔ gègè ɖèvò kpó bì wɛ ná gbɔn vo ní fí ée mi nɔ̀ nɔ ɖ´áyì èe tɔ́n.English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.

Fon : Nǔ ɖe wɛ bɔ mi ɖo nà yáwǔ hɛn d´áyi mɛ bó má wá sa vo ó.English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.

Fon : Tomɛyiyi gbàsá lɛ́ ɔ́ kó ɖé sín xwè kanweko alɔ 19ɔ́ ɖié. Azɔ̀wàtɔ́ tomɛyiyi gbàsá tɔn ɖòkpó ní è hɛn dó wǔ ní tomɛyiyi mɛ̀ tɔn ɔ́‚ ganjɛwú ná mɛ̀ ɖè wɛ nú tomɛ yi ɖó ganjì wɛ ɖo gbe´lixo‚ ɖo gbɛmɛdɔkun lɛ́´lixo kpó nǔ ɖèvò lɛ́ kpó.English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.

Fon : Tomɛyiyi gbàsá lɛ́ nɔ́ sɔ gbe xá tɛnmɛ sɔ́ d´áyi lɛ́ bì. Amɔ̀ yě nɔ sɔ́ nyɔwà yětɔ́n lɛ́ ɖ´ájo ɖo tomɛyiyi´kpáxwé ɖòkpó kabì to ɖe mɛ yiyi jí.English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.

Fon : É jɛ́ xá bɔ tomɛyiyi gbàsá ée sɔ gbe xá jlo mitɔn é ɔ́‚ wɛ è nà sɔ́.English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.

Fon : Azɔ̀wàtɔ́ tomɛyiyi gbàsá tɔ́n ɖé ɖo tomɛyiyi ɖè jla wɛ hǔn‚ mi nɔ xɔ́tó.[Day34]

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.

Fon : Nú mi jlo ná yi ɖi sa gbɔn gbɛ ɔ́ bi mɛ kpɔcɔnu tɔn‚ ɖò dandan mɛ, alǒ b'a ɖé ayi ɖ'ayi na, kabi b'a dó xósin jidomɛ ɖé ɔ‚ afɔ ɖelɛ ɖé bɔ mi ɖóna zán.English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.

Fon : Énɛ́ ɔ́‚ akpáxwé we jì wɛ é ɖe: mi nà ba azɔ̌ bó wa kabì‚ mi nà kpɔ́n akwɛ́ bó zán. Énɛ́ jí wɛ nu xota wégɔ́ jínjɔ́n.English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.

Fon : Mɛ̀ è mà ɖo acɔ́nú ɖàxó ɖé bá wɛ ǎ é ɔ́‚ mi ba tomɛyiyi gbàsá akwɛ́ kpɛvì tɔ́n.English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.

Fon : Ɖo gbèta lɛ́ mɛ̀ ɔ́‚ tomɛyitɔ́ nɔ́ jajo ǎ‚ nɔ́ fin mɛ̀ nyíkɔ́ zán ǎ‚ nɔ́ wa ablumɛ´jɔ ǎ́‚ nɔ́ byɔ́ nu ɖu ǎ kabì nɔ́ zán mɛ̀ ɖèvò dò mɔ nǔ ée bá wɛ é ɖéEnglish : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.

Fon : Agba èe sá ée nɔ́ kpé nùkún dó mɛ̀ ɖèvò tomɛ yiyi nu é ɔ́‚ wɛ jɔmɛhùn‚ tɔjihùn‚ kabì ɖèvò lɛ́‚ nɔ́ nɔ te nùkɔntɔn ɔ́ ɖè hwɛ.English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.

Fon : Ɖo pínpàn to ɖèvò mɛ yitɔ́ lɛ́ mɛ́ ɔ́‚ mɛ̀kpíkpɔ́n lɛ́ ɔ́‚ pínpàn ɔ́ ɖó yiyi wɛ ɔ́‚ wɛ yě nɔ blǒ. Énɛ́ wú wɛ è ɖo nà ɖó mɛ̀ ɖè dógésí wèmá mɛ̀tɔn có bó byɔ́ ayihùn ɖèbu mɛ.English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.

Fon : Ɖo pínpàn zànmɛ tɔ́n lɛ́ mɛ́ ɔ́‚ è nɔ sɔ́ tomɛyiyi wèmà mɛ̀tɔn jo ní hùnkúntɔ́ ɔ́ ní è mà wà gba amlɔn dò nú mɛ̀ ò.English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.

Fon : Nyíkɔ́ dó wèmà mɛ́ ɔ́‚ dandanmɛ nu wɛ nú acɛ mɔ dó yi to mɛ. Ɖo to ɖè lɛ́ mɛ̀ ɔ́‚ fí é mi xwé é sín xixa ɖo nà wɛ mi ná hwɛ̌ ɖo xá é mɛ́ mi ɖe è.English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.

Fon : Énɛ́ ɔ́ nɔ́ byɔ́ wèmà ɖé bló ɖo kponɔxwé xá é mɛ́ è ɖe èe tɔn kabì agba èe sá ée nɔ́ kpé nùkún dó mɛ̀ ɖèvò to mɛ yiyi wù é.English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).

Fon : Ɖo to ée nɔ́ xwédó sɛ́n énɛ́ jì é gègè mɛ́ ɔ́‚ adɔtɛn xá ɔ́ mɛ́ tɔ́n wɛ nɔ́ bló wɛ́ nɔ́ dó nyíkɔ́ énɛ́ wèmà mɛ nú mɛ. ( mi mà gɔn kinkanbyɔ́ ò).English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.

Fon : Ɖo akpáxwé ɖèvò ɔ́‚ mɛ̀ èe mà ɖo adɔtɛn watomɛbanywɛ́nǔ tɔ́n lɛ́ ná dɔ wɛ ǎ è ɔ́‚ wɛ́ ɖó ná dó nyíkɔ́ wèmà mɛ. Énɛ́ lɛ́ bì nɔ zɔ́n bɔ è sɔ́ nɔ́ tunwun nú lɛ́ bì ǎ. Hùn‚ mi mà gɔn nǔ kinkanbyɔ́ ò.English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.

Fon : Tutomɛ alǒ ɖiɖe zɔ watɔ lɛɛ nɔ kpé nukun dó xɔgbigba sin ninɔmɛ lɛ wú. Ɖide xá ɖé tɔn kpodo acɔ ton kpo wɛ nɔ dɔn saɖitɔ lɛ tawun.English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.

Fon : Xɔ gègé ɖo te bó nyɔ kpɔn‚ nǔkpunkpɔn sin xɔ ɖé ta alǒ sin hɔnli kpɛvi ɔ nú sixu lɛɛ nyɔ kpɔn tawun.English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.

Fon : Tutomɛ alǒ ɖiɖe xɔgbigba tɔn sin azɔ̌watɔ lɛ nɔ kán ɖò akpá e ma nyi yětɔn ǎ e mɛ‚ ɖò taji ɔ‚ yɛyi wli nú xɔ bó gbá tɔ lɛɛ kpodo yěmɛ e nɔ huzu nukunmɛ nú xɔ xomɛ‚ xɔ hɛnkɛn alǒ ayǐkungban kanɖó e kpán.English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.

Fon : Ɖó lě pueblos nu gègé ɖò fí línlín é ɔ‚ zǎn ji sixu fá nú mi‚ nu mi ma yi Albuquerque alǒ Santa Fe tomɛ ǎ ɔ.English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).

Fon : Lo ɔ‚ casinos e mǐ xà wa yi din lɛɛ é bǐ ɔ‚ yě nɔ wa ahan zɔ́ bó ka nɔ lɛ vlɛ manahɛn (ɖò taji ɔ‚ casinos daxo e lɛlɛ dó Albuquerque kpó Santa Fe kpó to lɛ e).English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.

Fon : Mi cɔ miɖěe: ahannutɛn-nǔbaɖutɛn toxo kpɛvi kpɛvi lɛɛ tɔn nyi fi ɖé nú saɖitɔ lɛ na nɔ yi à.English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.

Fon : Akpá bǔ ɔ́, Mexiki-Yɔyɔ̌ ɔ sín tofɔligbe ɖó wǔvɛ̌ gegě ɖo hǔn kúnkún mɛ ɖ´ahan mú mɛ mɛ, bɔ huhwɛ hǔnkúntɔ́ ɔ́ tɔ́n ɖ´ahan mú mɛ mɛ ɔ́ sukpɔ́ ɖɔ gbɛɖutɛn vǔvǔ lɛ kpá.English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.

Fon : È nɔ ylɔ sɛn sá ɖó dǒ wú lɛɛ alǒ ɖiɖe xóxó e ma nyɔ kpɔn ǎ lɛɛ kpó ɖɔ graffitis.English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.

Fon : Nǔ nɛ ka kó nyi hwenuxó‚ có mɛ gěgé nɔ lɛ sɔ walɔ énɛ yi bɔ ɖó yěmɛ dɔnkpɛvu ɖyɔvu e ɖo sɛn sɔ dó hɛn to dɔkun alǒ mɛɖokpó nú gblé wɛ din lɛɛ é wú.English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.

Fon : Loɔ‚ éhɔnmɛ din ɔ‚ alɔnuzɔwiwa yětɔn zɔn bɔ‚ è tuun ɖɔ graffeurs wɛ yě nyí‚ ɖò dǒ sɛ́n lixo . Ɖò ali énɛ nú ɔ‚ graffitis éé ci kanvɔ ɖɔhun lɛɛ nɔ ci nǔ e è sɔ alɔ dó wa din lɛɛEnglish : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.

Fon : Ayihundida e nyi boomerang ɔ‚ nǔwukpikpé sin ayihún ɖé wɛ‚ bɔ saɖitɔ gěgé nɔ ba ná nyɔ bló.English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.

Fon : Ényí mi jló ná kplɔ́ ahwantɔ́nmɛ lyannu e nɔ́n lɛ́kɔ do édéjié, mi kánɖéjí hwɛ ɖɔ émí ɖó ahwantɔ́nmɛ lyannu e nɔ́ lɛ́kɔ e.English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windy

Fon : Boomerang gěgé ɖè bɔ yě nɔ zán ɖò Australie‚ b'ɛ sɔ nɔ lɛkɔ wá ǎ. Mɛ e ka bɛ boomerang sin ayihúndida yɔyɔ ɔ‚ ɖó ná da boomerang sin ayihún hwenu e jɔhɔn ma syɛn ǎ é.English : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.

Fon : Hangi nyi nǔɖuɖu ɖé‚ bɔ e nɔ kpé ado dó domɛ kpó nǎki kpó‚ bo nɔ sú kɔ dó‚ lobó nɔ ɖa kpó zozo ɔ kpó.[Day35]

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.

Fon : Kpatágan e ji è flɔ nakí myɔ dó lɛɛ nɔ huzo ɖò do ɔ mɛ‚ b'ɛ nɔ zɔn bɔ do ɔ ɖesu nɔ huzo ɖo fiɖé lɛɛ alǒ zozo e nɔ tɔn sin ayǐkungban lanmɛ mɛ ɖò akpaɖěvo- xwé é wɛ nɔ zɔn bɔ‚ ayǐkungban kanɖó ɖé nɔ nɔ mɔ kpowun bo nɔ huzo.English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.

Fon : Hangi ɔ‚ gbada nú ɖuɖu wɛ nyi bɔ e nɔ ɖa ɖò nǔwalɔ mǐtɔn mɛ‚ bɔ nǔɖuɖu ɔ nɔ ci rɔti(nu e mɛ e) ɖɔhun.English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.

Fon : Fi gěgé ɖé ɖo Rotorua bɔ zozo e nɔ tɔn sin ayǐkungban lanmɛ kpoun ɔ wɛ yě nɔ dó ɖa hangi na. Loɔ‚ ɖò Christchurch, Wellington kpó fi ɖěvo e kpan ɔ‚ nu ɖevo lɛɛ wɛ yě nɔ ɖu.English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).

Fon : Xɔnu we wɛ ¨ MetroRail ¨ sɔ nyi te nú mɛ ɖò Cape Town gbe ɔ ji kpó lɛdó tɔn lɛɛ kpó: MetroPlus (ɖé e nyi xɔnu nukɔn tɔn e) kpó Metro kpó (ɖé e nyi xɔnu atɔn gɔɔ e).English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.

Fon : MetroPlus ɔ mɛ wɛ e nɔ vo ɖé ganji‚ tɛnmɛ nɔ jan ɖ'emɛ ǎ‚ é ka vɛ axi kpɛɖé‚ bó ka vɛ axi hú metro yaya Europe tɔn lɛɛ ǎ.English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.

Fon : Pipan ɖokpó ɖokpó wɛ ɖó hǔn MetroPlus tɔn lɛɛ kpó hǔn Metro tɔn lɛɛ kpan. Hǔn enyi MetroPlus lɛɛ nɔ nɔ tó nú pipan ɔ‚ ɖò fi e sɛya Cape Town e.English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.

Fon : Mi ɖò mɛɖevo gbàn zé wɛ hǔn- Mi ma ka ɖé nukun sin mitɔn wú gbeɖé ó‚ tlala ɔ‚ enyi mi ɖo denu xozlɛ wɛ é.English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.

Fon : Ma nyi mɔ ǎ ɔ‚ e hɛn ɔ è nǎ ɖó nǔvú dó mi nu ɖɔ‚ mi hɛn azɔ̀ e sɛn gbɛ dɔ e ma hɛn e o dó gǒmɛ‚ bɔ é ná nyi wuvɛ ɖaxó bó jɛkɔ nú mi.English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.

Fon : Nǔnɛ byɔ́ kan cúcɔ́, ɖó e hɛn ɔ́ e na zǎn cukú e nɔ fɔ́n adǎn na kp´átinkɛ́n kpán é hwe bǐ nu ma ɖɔ ɖ´ayǐ.English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.

Fon : To ɖé lɛɛ nɔ bɔ sɛnbá ɖó nú mɛ tlili‚ é ná bo nyi azɔn nukɔntɔn wɛ e wlǐ mi ɔ‚ é hɛn ɔ‚ è na kplá mi yi ganxó‚ bɔ mi ná sɛngan nu xwe 10 alǒ kaka yi kú.English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.

Fon : Enyi mi ma kpé nukun glo e mi hɛn ǎ e wú ɔ‚ ajotɔ lɛɛ ná wa fin sɔ‚ ma nyi mɔ ǎ ɔ‚ denuzɔwatɔ lɛɛ na mɔ ɖɔ bombu wɛ ɖ'émɛ.English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.

Fon : É è mi ko nɔ kpɔ ɖò to mitɔn mɛ kpó nǔviɖogbɛ nɛ lɛɛ kpó ɔ‚ é ko dó mitɔn‚ bɔ agbaza mitɔn ná liza xa yě.English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.

Fon : Loɔ‚ enyi to ɖevo e mɛ mi yi jɛ e ɔ‚ nǔviɖogbɛ e ɖò finɛ lɛɛ nyi yɔyɔ nú mi ɔ‚ mi ná mɔ wǔvɛ.English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.

Fon : Ɖò ali ɖevo nú ɔ‚ avivɔ hwenu ɔ‚ nǔviɖogbɛ lɛɛ nɔ sukpɔ bleun ‚ bo ka nɔ yawǔ kú ɖo kɔxo ǎ.English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.

Fon : Hwenɛnu ɔ‚ nylado lɛɛ ná jɛ jijɛ ji ɖÍ xomɛwlimɛ vivɛ Delhi toxo ɔ mɛ tɔn, nudó Pharaon tɔn‚ hlɔnbiba Montezuma tɔn kpódo nu mɔnwukɔtɔn wɔbúwɔbú lɛɛ kpó.English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.

Fon : Lě gbugbɔjɛ ɖò jɔhɔn fifa mɛ nɔ vɛwǔ sɔ e ɔ‚ mɔ jɛn wɛ ɖò jɔhɔn zozo mɛ ɔ‚ wǔvɛ sise ɖò adɔgbó mɛtɔn mɛ nɔ lɛɛ xozǐn énɛ; é nɔ dó tagba nú mɛ ɖesu ‚ loɔ‚ é ka nɔ hu mɛ ǎ.English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.

Fon : Enyi mi yi to e ɖò nukun hún wɛ e ɖ'émɛ azɔn nukɔntɔn alǒ fi ɖé kpoun ɖo gbɛ ɔ mɛ hǔn ‚ mi ma nɔ ɖe kɔ dó nǔwalɔ yětɔn e ma jɛ xá hwɛndo mitɔn tɔn ǎ lɛɛ ó.English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.

Fon : Tomɛyitɔ gěgé ɖe bó sɛ‚ bɔ nú yě wa yi to hun nukun lɛɛ mɛ ɔ‚ yě nɔ yi kpé dó hwɛndo mɛ nú yaɖé yaɖé to ɔ mɛ tɔn lɛɛ nu‚ bɛ nɔ ji wǔ kaka.English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.

Fon : Ɖò taji ɔ‚ azǎn nukɔntɔn ɔ gbe ɔ‚ mi lin ná d'alɔ miɖéé ɖò núɖuɖu kpó alɔdó kpan lixo‚ b'ɛ ná wli yɛyi Elɔpu nu lɛɛ tɔn ɖɔhun‚ bo ka ná dó mɛ tɔn.English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.

Fon : Mi ma dɔ¨ matela¨ alǒ zan e tɛ do kɔmɛ ɔ ji ‚ɖò fi e mi ma tuun ayǐ ɖe ǎ é o.English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.

Fon : Enyi mi jló ná yi xɔ azǎn yɔywɛ ɖé ɖò fiɖé hǔn ‚ mi hɛn akanma mitɔn‚bó ná sixú ɖó wǔ zɔ nú dan kpó hɔnkléklé lɛɛ kpó.English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.

Fon : Zǎnzǎn gbada ɖò hɛnnu mitɔn lɛɛ mɛ hǔn‚ mi nɔ zán ama wǎn ɖagbe nɔ lɛɛ‚ ɖi ¨café¨ kpó ¨thé ¨kpó‚ bónú wǎn ɖagbe ná junjɔn hɛnnu ɔ mɛ.English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.

Fon : Hwenu e mi ɖò gbɔjɛ mɛ ɖo hwɛndo mitɔn mɛ é ɔ‚ mi nɔ sɔ hwenu mitɔn dó ɖugbɛ ná ‚ bó nɔ ɖe ayi ɖ'ayǐ‚ lobo nɔ sɔ hwenu kléun ɖé dó ɖa nǔɖuɖu teungbeju.English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:

Fon : Enyi mi mɔ ɖɔ hwenu ɖo mi si hǔn‚ mi yawu hwlɛndo bó sɔ atinsinsɛn dó ɖa ahan e jɛ xá mi e:English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.

Fon : Ɖó mi tɔn jɛ ahan kléun ɖé ji ‚ bɔ mi ka hɛn ɔ mi ná bló nú zǎnzǎn nǔɖuɖu‚ hwenu e mi na lɛ wa jɛ nǔ mitɔn ɖokpó ɔ ɖu ji é.[Day36]

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.

Fon : Enyi mi ɖò toxo ɖé mɛ‚ bɔ walɔ tɛnmɛ tɛnmɛ wɛ yě nɔ ze dó ɖa ahan ná ɔ‚ mi nɔ yi ahannutɛn e ma ɖò slata mitɔn mɛ ǎ‚ bɔ mi ma nɔ yi fi nɛ ɖ'ayǐ ǎ é.English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.

Fon : Nu yěmɛ e ma nɔ dó ahan nunu gbɛ ǎ é ɔ‚ glɔ zɔn kpó azɔn dó mɛ kpó ɖó tinmɛ vovo.English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.

Fon : Azɔn e ɖó nǔɖugbɔ́ é ɔ́ azɔn wɛ é nyí bɔ azɔnkwín wɛ́ nɔ́ zɔ́n, ɖi azɔnkwín ɖé, nǔkwín ɖé, nǔvǐɖogbɛ ɖé alǒ danvi ɖěvoe lɛ.English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.

Fon : Azɔn e è nɔ ɖo mɛ e ɔ‚ azɔn baɖabaɖa ɖé wɛ, bɔ bónú è ɖò kpɔ xa mɛ e ɖò jijɛ wɛ é ɔ‚ è nɔ bɛ́.English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.

Fon : Toxɔsu gègé dó zǒgbeji ɖɔ‚ enyi saɖitɔ lɛɛ wa to yétɔn mɛ‚ alǒ tovi yétɔn lɛ xwé tomɛ hǔn‚ yě ni dó abǎhwɛ gègé‚ ba dó liza xá azɔn e ɖò ayǐ ɔ ji lɛ e.English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.

Fon : Nǔwalɔ énɛ lɛɛ ɔ‚ è nɔ bló lě to e mɛ è ɖisa yi e byɔ gbɔn é.English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.

Fon : Charlotte-tòxò e ɖò Caroline du Nord sín hlɔnhlɔn ɖokpó e wɛ nyí ɖɔ e ɖo núkún ɖéjí walɔ ɖagbe lɛ nú hwɛndo lɛ.English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.

Fon : Hwɛjijɔ taji e wú tò ɖevo mɛ nù lɛɛ nɔ yawu sɛtɛn yì finɛ ɔ wɛ nyí ɖɔ toxò mɛ nɔ nyɔ́ nɔ̀ nú xwédo lɛ bɔ jǒnɔ lɛ nɔ yawǔ ɖ´ayi ɖɔ yɔkpɔvú nɔ vò ɖò xá ɔ mɛEnglish : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.

Fon : Ɖò xwè 20 ée mì dó gudo wá yì din lɛɛ mɛ ɔ‚ nǔ è nyí nǔ bó ná jɛ vǐ lɛɛ tɔn jí ɔ lɛɛ gbɔn kámɛ gòmɛ ɖò Uptown Charlotte.English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.

Fon : Mɔtɔ hɛn ɔ‚ é ná dalɔ hɛnnu è ɖò Charlotte lɛɛ ɖò wezun kinkan yetɔn lɛɛ mɛ hwe ɖé lɛɛ nù có ɔ‚ ye nɔ zán ǎ.English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.

Fon : È hɛn ɔ‚ è ná sɔ gbɛtɔ hú 2 dó hǔn ɔ mɛ ‚ loɔ‚ é ká bló mɔ ɔ‚ é nɔ vɛ́axi nú hǔndótɔ lɛɛ.English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.

Fon : Antartica wɛ́ nyí fí è fá hú fí lɛ́ɛ bǐ ɖò gbɛ ɔ́ mɛ̀ é bó lɛ́dó akpáxwé ée ɖò tòfɔligbé é.English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.

Fon : Saɖiyitomɛtɔ́ jonɔyiyi nɔ́ vɛ́ axi ɖò fínɛ tawun‚ bó nɔ́ byɔ́ ɖɔ è ní sɔnǔ tɔn tawun ɖò agbaza mɛ̀‚ zǒsun jɛ́n é ká síxú nyí‚ bɛsín abɔxwísùn ɔ́ mɛ̀ wá yì jɛ zofínkplɔsùn ɔ́ mɛ̀‚ bɔ fí è è ká ná ɖisa gbɔn lɛ́ɛ jin nyǐ dibla nyǐ tɔtɛntinto ɛ̀ nɔ́n ylo ɖɔ ¨péninsule¨, tɔtɛntinto kpòdo Ross xù ɔ́ dji.English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.

Fon : Azɔwatɔ́ afatɔ́ɔn donu wè ɖé nɔ́ nɔ̀ fínɛ ɖò Zǒsun mɛ̀ bó nɔ́ gbàkpé ɖò tòxò wěwě donu ɛnɛ mɔ̌ mɛ̀ ɖò gbě nɛ́ ɔ́ jí tawun ‚ mɛ kpɛví ɖé djin nɔ́ kpò ɖémɛ dò avivɔ hwenu.English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.

Fon : Antaatiki sín tɛntin ɔ́ fí faɖaɖa ɖè wɛ̀ bɔ jɔhɔnkwín nɔ́ kpé jí ná ɖibla yì kilomɛtlu we alǒ atɔn mɔ̌.English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.

Fon : È dɔn kàn ɖé lɛ́ɛ sín aga káká bɛ́ byɔ́ dòmɛ bɔ è hɛn ɔ́ è ná wún kwlelele déwú bó ná yì tɔ́n ɖò só kanmɛ alǒ bó ná yì jɛ ayǐ wɛnjɛ jí.English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.

Fon : South Pole Traverse (alǒ Highway) ɔ‚ ali swɛɛn ɖé wɛ bó ɖò kilomɛtlu 1600 dó amìdònù McMurdo ɖò xù è ylɔ ɖɔ Ross ɔ jí.English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.

Fon : Laglasi linfín lɛɛ wɛ jà bó xò kplé bó sú dò kpɛ́vi kpɛví lɛ bó nyí wuntun asya ɖɔhun. Mɔ aɖǔ jangan jangan nɔ ée kɛkɛví ée nɔ dɔn agban gbɔn glasi jí é jɛn síxú gbɔn fínɛ.English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.

Fon : Ali ɔ ɖó ná yì káká bó ná yí lɛdo só Transantarctic tɔn ɔ káká bó ná wá ayǐ wɛnjɛ ɔ jí.English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.

Fon : Nǔ è nɔ dɔn alita wóvi wá tawun ɖò jɔhɔn gbígbɛ hwenu ɔ wɛ nyí ɖɔ ali lɛɛ nɔ ɖiɖi‚ fí è afɔzɔntɔ lɛɛ lɔɔ nɔ gbɔn é ɔ ɖesu.English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.

Fon : È hwe bǐ ɔ‚ mí ɖó ná ɖó afɔkpa ée afɔkpákpáxomɛ tɔn ná síxú jɛxa ayǐ ɔ jí lé ‚ Afɔkpa è è nɔ dó ɖò akú mɛ é nɔ ɖiɖi mɛ ɖò jǐ hwenu.English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.

Fon : Afɔkpa ɔ ɖó ná kpé afɔ nú mɛ ganji e 5 mm (1/5 inch) alǒ hú mɔ̌ ɖé e sɔ anyǔ dó bló é ɖó ná dɛ ɖò avivɔ hwenu.English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.

Fon : Afɔkpa zakɛtɛnɔ ɖélɛɛ nɔ ɖó nǔ kàcà kàcà ɖò xomɛ; é ɖò mɔ có ‚ è nɔ lɛ bà nǔ è è ná gɔnu afɔkpa ɔ bɛ má ná ɖiɖi mɛ ǎ é.English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.

Fon : Afɔgbɛnnu afɔkpa lɛɛ tɔn ɖó ná cí kpacaa bó ná yì jǐ ǎ. È nɔ fúnfún nyɛkɛn‚ kɛn alǒ jɛ (calcium chloride) dó ali lɛɛ jí bónú ye ná síxú wlí afɔ mɛtɔn dó tè lóbónú ní má ɖiɖi ó.English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.

Fon : Sín fífá gó ée nɔ wú lɛɛ nyí nǔ baɖa baɖa ɖé ǎ ; sín fífá gó ée lánkàn ɖò ali è jɛkɛn lɛɛ jí ɔ wɛ nɔ flɛ nyì ayǐ.[Day37]

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.

Fon : Xó è ɖò fínɛ ɔ wɛ nyí ɖɔ laglasi linfín ɔ nɔ tlɛ dó kɔ́mɛ‚ bónú è wá yì jǐ káká bó flɛ ɔ‚ ɖě kpò lɛɛ lɔɔ nɔ jɛ flɛflɛ jí.English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.

Fon : Hwe ɖé lɛɛ nù ɔ‚ hwesivɔ sín yozo wɛ nɔ flɛ ahun lɛɛ‚ alǒ ye ɖesu nɔ yì jǐ glelélé bó flɛ kpowun ‚ alǒ gbɛtɔ sín nǔwíwá ɖé wɛ nɔ zɔn kpowun bɛ nɔ flɛ.English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.

Fon : Jɔhɔn wɛɛ ɖé nɔ nyì bó nɔ gbɔ́n jɔhɔn flɛflɛ ée nɔ nyì lɛɛ dó xò ɔ mɛ alǒ agà.English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.

Fon : È nɔ zɔn bɔ jɔhɔn ɖaxó ɖé nɔ nyì (100 wá yì 200 miles ɖò gàn xixo ɖokpó ɔ mɛ) bɔ é hɛn ɔ‚ é ná sɔ nǔ kpinkpɛn yì jǐ ‚ bó ná sɛtɛn nú yě lě jɔhɔn ɖaxó ɔ ɖò nyìnyì wɛ gbɔn é.English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.

Fon : Ye nɔ cí funlɛɛn ɖɔhun hwenu ye ɖò tè jɛ sín akpɔkpɔ mɛ wɛ é ‚ bó ká nɔ wá nyí jɔhɔn ɖaxó hwenu ye jɛ kɔmɛ é.English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.

Fon : Mɛ ée nɔ sà VPN (réseau privé virtuel) lɛɛ ɔ‚ wlɛnwin tawun wɛ ye ba bó ná dó xó gbló mɛ cicɔ ɖò tòxóɖiɖɔ lí nù Kpódó mɛ ée ná wá tò mɛ lɛɛ cicɔ kpán.English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.

Fon : È ɖò nukɔn nú proxy Web lɛɛ ɖó nǔ gege wú : ye nɔ kùn nǔ è ko ɖò mɔkàn lí nù é bǐ sese‚ ényí http lɛɛ kɛɖɛ ǎ.English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.

Fon : Azɔ wíwá yetɔn gbɔnvo bó mɛ tawun. È xò kɛn démɛ bɔ é na vɛwu có bɔ è ná fìn.English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.

Fon : Azɔxwé ée nɔ lá xó gbɔn mɔkàn jí lɛɛ nɔ ɖó adingban hwɛhwɛ dó wǔ tɔn ‚ bó nɔ ɖɔ lé ¨è má fìn bló ó¨ wú wɛ.English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.

Fon : Nǔgbó ɔ‚ kpɛn è è nɔ xò démɛ ɔ‚ nɔ wà nǔtí ɖò finfin bló ée má xwédó sɛn ǎ lí nù ǎ ; agbǎnxwɛ ɖevo bíbló ée xwédó bit-to-bit ná wazɔ ɖò mɔ è mɛ agbǎnxwɛ dódó ɔ wazɔ ɖè é bǐ.English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.

Fon : Linlin tají ɔ wɛ nyí ɖɔ è ní ná azɔxwé nɛ lɛɛ alɔ bónú ye ná síxú kpéwú bó kpɔn axisinɔ yetɔn lɛɛ jí ; nǔ bǐ ɔ‚ akwɛ wɛ‚ bɔ akwɛ lɔɔ ká ɖò nǔ bǐ nù.English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.

Fon : Lě è ko nyí ɖɔ è nɔ ylɔ mɛ gbɔn mɔkàn jí nɛ é ɔ‚ mí sɔ ná xaji bó zán alokan gɔnu ɖò fí è mí ɖè é alǒ fí è mí xwè é ǎ.English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.

Fon : Ényí dandan mɛ wɛ mí ná ɖó alokan wékwín togun è mɛ mí ɖè é tɔn ǎ ; mí hɛn ɔ‚ mí ná cá míɖee nú mɔkàn gbɔn ¨satelite¨ jí ‚ mí ɖò Chicken ó ‚ mí ɖò Alaska ó ‚ mí vɛ ko ɖò Arizona gbéjí ; è hɛn ɔ‚ è ná ylɔ mí gbɔn alokan jí.English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.

Fon : Mí ɖó ná xɔ alokan wékwín ɖé ‚ bɛ ná ɖo vò bɔ alokan PSTN hɛn ɔ‚ é ná ylɔ mí. Mɛ ée ná ylɔ mí lɛɛ ɖokpó ɖokpó ná tuun fí è mí ɖè é gbɔn alokan wékwín mítɔn gblamɛ.English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.

Fon : Mɔzo ée ná nɔ lílɛ gbè ɔ ɖó ná kpéwú bó ná nɔ lílɛ nǔxíxá ɖé blewun sín gbè ɖě mɛ wá yì jɛ ɖě ɔ mɛ.English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.

Fon : Mɔzo núwíwá ɖélɛɛ tîin bó hɛn ɔ‚ ye ná lílɛ gbè tò ɖevo mɛ tɔn lɛɛ dó alyannu yaɖé yaɖé ée ɖè din lɛɛ é ɖě jí hwenu alokan zán tɔ ɔ ná yì mɔzo núwíwá nɛ lɛɛ ɖě jí é.English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.

Fon : Mɔzo ée nɔ lílɛ gbè lɛɛ kpɔnte din bó nɔ lílɛ gbè bɛ nɔ sɔgbe ɖesu (má nyí xó gbló) ‚ amɔ‚ è ká ɖó ayi tè ɖó ye síxú lɛ wá flú mɛ vlavo.English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.

Fon : Mɔzo núwíwá ée ɖò tají é ɖokpó nɛ nyí Google Translate nɛ; è má tlɛ ɖò mɔkàn ɔ nù ǎ ɔ‚ è vɛ ko ɖó mɔzo núwíwá nɛ ɖò alǒkàn mɛ tɔn jí kpowun ɔ‚ é fó.English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.

Fon : Mɔzo núwíwá GPS zínzán ɖò alokan mítɔn jí ɔ‚ wlɛnwin ɖagbe ɖé wɛ bó ká fá tawun ‚ bɔ mí hɛn ɔ‚ mí ná zán hwenu mí má ɖò tò mítɔn mɛ ǎ é.English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.

Fon : É ná dalɔ mɛ bɔ è sɔ ná gú kwɛ bó lɛ xɔ GPS yaɖé yaɖé ɖevo ǎ‚ è ká sɔ ná yí xáya GPS ɖě ɖò azɔxwé ée nɔ xáya mɔto lɛɛ ɔ ɖě sí ǎ.English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.

Fon : Ényí mí má ɖó mɔkàn sín kpɛn ɖò alǒkàn mítɔn jí ǎ ɔ‚ alǒ bónú é má wazɔ ganjí ǎ ɔ‚ alǒkàn mítɔn síxú ɖè azɔwiwa tɔn xlɛ ganjí ǎ.English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.

Fon : Agbansɛxwetɛn ée ko ɖò nugblagɔdwɛ ɖé ɔ bǐ mɛ wɛ è nɔ sà mɛylɔkpɛn ɖè ‚ bɔ è hɛn ɔ‚ è ná zán nú alǒkàn tokplé tɔn alǒ mɛɖokponɔ tɔn.English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.

Fon : Mɛylɔkpɛn lɛɛ bǐ jɛn nyɔ nú mɛ ylɔylɔ; è ɖò mɔ có ɔ‚ ɖě lɛɛ nɔ kpɔkwɛ ényí è jló ná ylɔ tò ɖélɛɛ ɔ.English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.

Fon : Bó ná dó ɖù lè nǔ nɛ lɛɛ tɔn ɔ‚ alokan wékwín ɖé jɛn è nɔ sɔ dó alǒkàn mɛ bó nɔ ylɔ vɔnu.English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.

Fon : Sɛn ée ɖɔnǔ dó yɛwlí kpáa wú é ɔ‚ lɔɔ lɛ ɖɔnǔ dó yɛ kpínkpɔn wlíwlí wú ; é tlɛ lɛ hú mɔ lɔɔ.[Day38]

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.

Fon : Ényí ɖɔ è gbɛ yɛ wlí kpáa kpowun ɔ‚ mí tlɛ síxú glá bó wlí yɛ kpínkpɔn ǎ.English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.

Fon : Ényí mí ɖò hǔn ée nɔ wlí yɛ ɔ mɛ hǔn‚ mí bó kpɔn nǔ è mí ná yí é ganjí; mí kpɔn ɖɔ sɛn ná acɛ émí à jí céɖé céɖé.English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.

Fon : È kùn hǔn ée nɔ wlí yɛ gbɔn tà nú jɔhún jayǐ tɛn alǒ agùn Kplékplé ɖé ɔ‚ linlin nyanya wɛ; sɛn ná bó má tlɛ gbɛ ɖò tò mítɔn mɛ ǎ ɔ‚ é nyɔ ǎ.English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.

Fon : Din hwenu ɔ‚ è sɔ nɔ sɔ tɛnmɛ ɖayǐ ɖò jɔmɛhún ɖiɖo ni e má tuun akwɛ è è nɔ dó jɔmɛhún ǎ.English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.

Fon : Hwe ɖé lɛɛ nù ɔ‚ hǔn dó kwɛ nɔ gbɔnvo ɖò jɔhún jayǐ tɛn lɛɛ tɛnmɛ tɛnmɛ ‚ có tò ɖokpó ɔ mɛ jɛn yì wɛ è ɖè. Enɛ wɛ zɔn bɔ è ɖó ná hwɛn awɔntin ayǐ bó ná kpɔn fí è kpɔ kwɛ ɖò ɛntɛnɛti jí hwɛ cóbó ná sɔ tɛnmɛ ɖayǐ.English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.

Fon : È má tlɛ ɖó tò ɖevo mɛ ná nɔ sín wěmá kpéwún kpéwún ǎ ɔ‚ tò ɖélɛɛ mɛ tîin bɔ è hɛn ɔ‚ è ná ɖisa yì nú hwenu kpɛtiti ɖé alǒ è hɛn ɔ‚ è ná yí wazɔ klewun ɖé ɖémɛ. Amɔ ényí ɖɔ‚ è ná yì kplɔnnǔ ɖémɛ ɔ‚ é nɔ byɔ hwenu gege. Bɔ dandan mɛ ɔ‚ è ɖó ná ɖó tò ɖevo mɛ ná nɔ sín wěmá kpéwún kpéwún ɔ.English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.

Fon : Ényí tò ɖevo jɛn nɔ gbè è jà nú hwenu gege ɔ‚ dandan mɛ è ɖó ná ɖó tò ɖevo mɛ ná nɔ sín wěmá kpéwún kpéwún ɔ.English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.

Fon : Nǔkplɔntɔ lɛɛ sín tò ɖevo mɛ ná nɔ sín wěmá kpéwún kpéwún ɔ yìyì nɔ ɖò dandan mɛ‚ bɔ lě è ká nɔ yí gbɔn ɔ gbɔnvo nú lě è nɔ yí ényí è ná ɖisa yí ná nǔɖúɖú núkún alǒ è ná yí xò joko ɖé ɔ.English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.

Fon : Ɖò tò lɛɛ gege mɛ ɔ‚ mí ná ɖó hudo wěmá è azɔ è mɛ mí jló ná kplɔnnǔ ɖè ɔ tɔn; bó ká ná lɛ xlɛ ɖɔ mí ɖó akwɛ bó hɛn ɔ‚ mí ná kpé hudo mítɔn lɛɛ wú nú xwè ɖokpó vívɔ.English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.

Fon : Mí sɛkpɔ azɔxwé è mɛ mí jló ná yì azɔmɛ ɖè é alǒ alǒ azɔxwé ée nɔ kpénúkún dó tò mɛ ná yì wú é‚ lóbó ɖó mɔjɛmɛ tɔn ganji.English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.

Fon : Ényí mí má nyí afɔsɔɖotetɔ tò mítɔn tɔn ɖò tò ɖevo mɛ ǎ ɔ‚ azɔwa ɖò tò ɖevo mɛ ɔ‚ tínmɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ mí ɖó ná sú takwɛ nú nǔ è mí nɔ wà é bǐ ɖò tò è mɛ mí yì jɛ é.English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.

Fon : Takwɛ súsú nɛ ɔ ɖò vò gbingbɔn bɛsín tò ɖě mɛ wá yì ɖevo mɛ ; bɔ lě è nɔ ɖè akwɛ gbɔn ɔ lɔɔ lɛ ɖò vovo.English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.

Fon : Ɖò tò ɖaxó ée nyí akɔjɔkplétò ɖélɛɛ mɛ ɔ‚ États-Unis kpodo Canada mɔ din ɔ‚ takwɛ ɔ‚ è nɔ ɖè dó akɔjɔkplétò ɔ nù bó nɔ lɛ ɖè dó tò kanɖó ɔ nù ; enɛ ɔ nɔ zɔn bɔ takwɛ ɔ hɛn è ná gbɔnvo ɖò tò kanɖó lɛɛ mɛ.English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.

Fon : Hwenu tò mɛ yìyì mítɔn má tlɛ ɖó xó tí ǎ ɔ‚ kɔlɛwá hɛn ɔ‚ è ná nyí xó ɖò degbotɛn.English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.

Fon : Mí ní loo yawu tuun nǔ è mí ná hɛn dó míɖee jí ‚ bó hɛn ɔ‚ mí ná ɖègbà ɖò degbotɛn é.English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.

Fon : W´alɔ ɖàgbè è nɔ dò mɔ alixo énɛ́ lɛ́ɛ ná é‚ wɛ́ nyí azɔ̌´wa ɖo mɔgba xójlawema ɛntɛnɛti tɔn bɛ́ bí alɔ nú mɛ.English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.

Fon : Ényí azɔ̌ wà ɖò ɛntɛnɛti sín wlɛnwin ma mì ganji ɔ mì hɛn mi na hùn ɛntɛnɛti tɔn miɖesunɔ tɔn.English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.

Fon : Jlo ɖagbe nùwíwá ɖo tomɛyiyi ɖè hwenu ɔ́‚ afɔɖiɖè tajì ɖè wɛ bó nɔ́ ɖe mɛ̀ xlɛ́. É nyí nu ná mɛ̀ xó kɛɖɛ ɖɔ wɛ è ɖe ǎ.English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.

Fon : Jlò ɖagbe nùwíwá ɖo to mɛ̀ ɖèvò tɔn mɛ ɔ́‚ é nɔ́ ná bɔ é nɔ dó tunwun w´alɔ to ɖèvò tɔn‚ bó nɔ́ lɛ́ dó tunwun mɛ̀ déjí‚ bó kɔ́n nɔ́ lɛ́ nywɛ́ nǔ déjí.English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.

Fon : Énɛ́ nɔ́ lɛ́ d´álɔ mɛ̀ ɖo kwɛ́´líxo‚ bɔ è nɔ́ mɔ vivo dó nɔ to ɔ́ mɛ ní hwenu gaga ɖó jlò ɖagbe nùwíwá énɛ́ ɔ́‚ nɔ́ ná sunzànfó´kwɛ́ kléwún ɖé bɔ è nɔ dó ɖu nǔ nà.English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.

Fon : Viking lɛ́ɛ ɔ́ Russie sín 'tɔ́jí li wɛ yè nɔ́ gbɔn yi xu wiwi ɔ́ Black Sea kpódó Caspian Sea kpán. Ali nɛ́ lɛ́ɛ gěgé lɛ́ kpó ɖote bɔ e hɛn ɔ́ e ná gbɔn. Ba dò ná ɖɔ gbènámɛ wéma ɖe b'ɛ nɔ byɔ́ b'ɛ́ nɔ́ ɖó tagba à jí.English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.

Fon : Tɔ Onega‚ tɔ Ladoga kpódó St. Petersburg tɔn kpán ée ɖo xu wewé White Sea–Baltic Canal ɔ́ mɛ ɔ́ cá xu e ɖo wɛkɛ́ ɔ́ táligbé ɔ́ kpódó xu Arctic Ocean to the Baltic Sea ɔ́ kpó‚ tɔ kpɛví lɛ́ɛ kpódó ɖaxó kpán wɛ́ nyí mɔ̌.English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.

Fon : Lake Onega ɔ́ lɔmɔ̌ cá dogbó xá Volga‚ hǔn e hɛn ɔ́ e ná lɛ́ gósín Caspien xu ɔ́ jí bó gbɔn Russia to mɛ.English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.

Fon : Nú mi wá yí jɛ vivo tɛnmɛ ɔ́ ɖo tɔ tó ɔ́ nǔ nyɔ́ nú mi nɛ́. Mi ná kpé tɔjíhúnbánádótɔ́ ɖélɛ́ɛ bɔ yè ǎ má nǔ e yè tuun ɔ́ xá mi.English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.

Fon : Énɛ́ ɔ́ mi ná jɛ mɛda wéma xlɛ́ jí bá dó d'álɔ mɛ‚ bó ná ɖo saɖi gbɔn afɔɖótɛn tɔ tó tɔn lɛ́ɛ wɛ‚ bó ná nɔ́ sɛ́kpɔ́ mɛ lɛ́ɛ bá dó súnsún zohún yètɔn lɛ́ɛ‚ bó ná tɛ́nkpɔ́n bó dó xɔ́ntɔn tɔzɔ́watɔ́ lɛ́ɛ ɖo ahannutɛn ɔ́‚ ...[Day39]

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.

Fon : Tɛ́nkpɔ́n bó ɖɔxó mɛ nabí é wú a sixú kpé ɔ́ bǐ. Énɛ́ ɔ́‚ mɛ gěgé ná túun we bó ɖɔ tɔjíhún ée ɖo mɛ ba wɛ é nú we.English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.

Fon : Nú mi ja jɔmɛhún dó gbé hǔn mi kúhǔn bó ba ɖagbe tɔn.English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.

Fon : Nú é tlɛ jló mi ɖɔ mi ná dó jɔmɛhún ɖo azɔ̌xwé ée kó nɔ́ kpénukún é wú nú mi ɖ'ayǐ ɔ́ gɔ́n ɔ́‚ mi ɖó ná tuun ɖɔ azɔ̌xwé ɖěvo e na tlɛ ɖo hǎ ɖokpó ɔ́ jí xá ée gɔ́n mi ko ɖe ɔ́ hɛ́n ɔ́ é ná nyɔ́xomɛ hú í ɖo nukúkpémɛwú mɛ.English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.

Fon : Jɔmɛhún xwé Emirates‚ Etihad Airways‚ Qatar Airways kpódó Turkish Airways vlɔ́nkan nú azɔ̌ yètɔn wá Aflíka gbéjí bó nɔ́ d'álɔ mɛ yi Aflíka o gěgé mɛ. Jɔmɛhún dó kwɛ́ yètɔn lɛ́ kpɔ lɔɔ́ hú Elɔ́pu jɔmɛhún Xwé lɛ́ɛ tɔn.English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.

Fon : Jɔmɛhún xwé Turkish Airlines nɔ́ kplá mɛ yi toxo 39 m ɖo Arica to 30 mɛ ɖo xwè 2014́ mɛ.English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.

Fon : Nú hwenu ɖ'así we nú a nǎ yi to mɛ ɔ́‚ kpɔ́n ɖɔ akwɛ́ ée kplá mɛ yi Africa gbéjí lín dó ée kplá mɛ b'ɛ ɖin gbɔn gbɛ ɔ́ mɛ ɔ́ ǎ jí.English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.

Fon : Mi ma ka wɔn‚ nú mi xwè Africa to gúdo ɔ́‚ bó hɛn akwɛ ́hú ée mi ɖó ná hɛn bó ɔ́ bá dó sú to mɛ ninɔ kwɛ́ ée ná jɛ́jí é‚ to mɛ yi kwɛ́ ɔ́ lɔmɔ̌‚ hǔn è mi ná dó gbɔn tomɛ ɔ ́kpódó ée kpo b'ɛ ma lɛ́n ǎ lɛ́ɛ kpán ó.English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.

Fon : Nú ényí ɖɔ jɔmɛhún jɛ́n dó gbé wɛ a ja lɛ́lɛ̌dó to ɖo afɔligbé wɛkɛ́ɔ́ má ɖó we kpáxwé ɔ́ (Southern Hemisphere)‚ jɔmɛhúndídó kpódó fí è è nǎ jɛte dó é sukpɔ́ ǎ ɖó ali e d'ásá xu lɛ́ɛ sukpɔ́ ǎ.English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).

Fon : Akɔjijɛ jɔmɛhúndídóxwé tɔ́n ɖé ɖe bô kpénukún dó alinatɔne d'ásá agbetɔ awoyó wú ɖo tofɔligbé wɛkɛ́ɔ́ tɔn ɔ́ ǎ (Lobɔ SkyTeam nɔ kpénukún dó ali nɛ́ lɛ́ɛ ɖě wú ǎ).English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.

Fon : É ɖo mɔ̌ có‚ Star Alliance nɔ kpénukún dó nǔbǐ wú afido Tɔfɔligbé Pasifíki tɔn ée bɛ́sín Santiago de Chile tɔn ɔ́ jì wá yi Tahiti; jɔmɛhún LATAM Oneworld wɛ nɔ bló.English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)

Fon : Jɔmɛhún nɛ́ ɔ́ kɛ́ɖɛ́ wɛ́ nɔ d'álɔ mɛ nú e jló názɛ nú Tɔfɔligbé Pasifíki tɔn kpódó tofɔligbé Amelíka tɔn sín xulɛnu è ɖo hweyixɔ wa jí é ɔ́ ǎ. (E ní kpɔ́n dò)English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.

Fon : Ɖo xwè 1994 ɔ́ mɛ ɔ́, akɔta Armenie tɔn ée ɖo Azerbaijan sín slǎ e nɔ ylɔ́ ɖɔ Nagorno-Karabakh ɔ́ tɔ́n ahwan of Azeris mɛ lɛ́ɛ.English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.

Fon : Kpo alɔdó Armenînu lɛ tɔn kpo ɔ tò ɖěvo jɔ. É ɖo mɔ̌ có‚ to è sísí jɛ́xá ɔ́ɖě‚ káká yí jɛ Armenî to ɔ́ ɖésú jí ɖě yí tunwun yɔyɔ́ nɛ́ ɔ́ ɖò sɛ́n linu ǎ.English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.

Fon : Xó ɖɔ́ dó nyanɛ́ nyanɛ́ gbé ɖó to nɛ́ ɔ́ wú kpóɖo nǔdíndɔn dɔn dó Armenî kpódó Azerbaijan kpán tɛ́ntín wɛ.English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.

Fon : Slǎ Canal District tɔn ɔ́ (ée tínmɛ tɔn nyí Grachtengordel ɖo Dutch gbè mɛ ɔ́), slǎ nukúnɖéjí wɛ́ nyí ɖo xwè kanweko 17 gɔ́ɔ sín slǎ é lɛ́lɛ̌dó Binnenstad Amsterdam tɔn ɔ́ é.English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.

Fon : Slá bǐ‚ tan nu tɔ́n lɛ́ɛ kpó xwé tɔn ɖaxó lɛ́ɛ kpó bì wɛ ɖo è ɖò UNESCO sín acɛ mɛ.English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.

Fon : È ɖɔ ayǐkúngban Cinque Terre‚ è ni tunwun ɖɔ gletà tòxo kpɛví tɔtó tɔn atɔ́ɔ́n ee nyí Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza kpó Monterosso kpó bo ɖo xá Liguria Italie tɔ́n mɛ‚ xó ɖɔ́ wɛ è ɖè.English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.

Fon : Yě bì wɛ ɖo acɛ UNESCO tɔn mɛ.English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.

Fon : Ayǐ ɖo hinhɔ̀n d´ayǐ ji wɛ ɔ́‚ mɛ̀ lɛ́ɛ nɔ́ ɖo síngbó lɛ́ɛ gbá wɛ káká yí ɖó hu ɔ́ tó.English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.

Fon : Nǔ è hwe dó ɖɛkpɛ tɔn è wɛ nyí nùkɔn yiyi´fɔɖiɖe. Pǐnpan kpó tɔjihùn kpó jɛ́n nɔ́ yi gle lɛ́ɛ tá mɔ̌to sixù yì finɛ ǎ.English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.

Fon : Flanségbé wunmɛ wunmɛ é nɔ dó ɖo Belgique kpó Suisse kpó é gbɔn vo kpɛɖé ní ée nɔ̀ dó ɖo France è. Yě ɖi yě ɖě có vo gbíngbɔ́n kpɛ́ɖè ɖè mɛ.English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.

Fon : Ɖo tàjì ɔ́‚ nulɛ́nkɛ́n níná ɖo Belgium´kpáxwé é nɔ́ dó zojagègbé é kpó Suisse kpó gbɔn vo ní zojagègbé è nɔ́ dó ɖo France è bɔ xógbé ɖé lɛ́ɛ ɖíɖɔ́ lɔ gbɔn vo kpɛɖè.English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.

Fon : É ká ɖo mɔ̀ có Belgique nù kpó Suisse nu ée nɔ́ dó zojagègbé é ɔ́‚ é cí ɖɔ yě kplɔ́n zojagègbè kpàa ɔ́ ɖo wěxɔ́mɛ hùn‚ é cí nu ɖɔ mi nà bo ɖɔ nulɛ́nkɛ́n níná dó France sín zojagègbé kpàa ɔ́ mɛ́ ɔ́‚ yě nà sè.English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨

Fon : Ɖo fí gègè ɖo gbɛ ɔ́ mɛ ɔ́‚ alɔ sɔ́ dó ji bó dó gbe mɛ̀tɔn ɔ́‚ wɛ nyí "mi fɔ́n ganjì ?".English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.

Fon : Amɔ ɖo Malaysia ɔ́‚ ɖo glétakɔ́xwé lɛ́ɛ mɛ́ ɔ́‚ "wa" wɛ nyí mɔ̀ ɖo nǔxlɛ́ mɛ̀´lɔ̀ví ée nɔ́ lɛ́ kpan ta mɛ̀ è wǔ.[Day40]

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.

Fon : Mɔ ɖòkpó ɔ́‚ tomɛyitɔ́ glɛnsín ée wá Espagné‚ bo é ɖabɔ̀ dó nú mɛ wɛ alɔkpáxomɛ tɔn na kpan ta éɖesunɔ mɛtún, (bɔ é ma nyí mɛ e ɖò gbèdó na wɛ é ɖè é kpan ta ǎ) mɛyiylɔ́ sín xlɛ wɛ.English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.

Fon : Gbe ɖèɖè zúnkplá lɛ́ɛ é ɔ́‚ gbe gbɛtɔ́ ɖésú gɔ́ná bɔ xó ɖɔ́ dó mɛ̀ ɖé gbé mɛ togùn lɛ́ɛ tɔ́n ná ɖo xlolo é wɛ.English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.

Fon : Yě dɛ lɛ́ɛ gbɔn vo ní lingua francas lɛ́ɛ é nyí gbè Mawu sɔ́ dó mǐ jì lɛ́ɛ é bɔ didotɔ́ lɛ́ɛ lɛ́ jɛ́ jí ɖó gbe ɖèvò dòtɔ́ bì wɛ nɔ́ dó.English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).

Fon : Ɖo kéze ɔ́ sín yòzò mɛ ɔ́‚ tomɛyitɔ́ lɛ́ɛ hɛn ɔ́‚ yě ná mɔ́ kɔmɛ sɛdó bɔ e nɔ́ cí nǔ ɖɔ tɔ̀ mɔ wɛ ye ɖè ɖɔhun.English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.

Fon : Ena vɛwu bɔ, nu tomeyitɔ́ lɛ́ɛ ba na xwedo sin ɖɔhun e nɔ mɔn ɖo aliji ene ɔ, agbɔn na kpe ye bɔ sin yetɔn ɖesu na vɔ.English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.

Fon : É ná tɛ nyí axékó yòzò ɖàxó ná nɔ jì ɔ́‚ gbɛmɛ nɔ fá zànmɛ káká bó nɔ́ dín gbě. Énɛ́ wú wɛ è ɖo ná hɛn jɔhɔnmɛwu mɛ̀tɔn.English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.

Fon : Ɖo tàjì ɔ́‚ ɖ´alǔn mɛ ɔ́‚ mi ɖo ná cɔ́ mi ɖé dó zànsúkpɛ́ lɛ́ɛ wú ní è nyí mi ba na ɖìsa gbɔn zungbo ɔ mɛ ɔ nɛEnglish : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.

Fon : Mi nà ɖo mɔ̀tó kun gbɔn yòzò sín zungbo lɛ́ɛ mɛ ɔ́‚ nùkún xwíxwé ywɛywɛ ɖé mi hun mɔ̀tó hɔn ɔ́ ná é kó kpé bɔ zànsúkpɛ́ na gɔ́ mɔto ɔ mɛ.English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.

Fon : Koklóhwí ée wá é ɔ́‚ alo e lɛvɔ́ ylɔ́ kpɛ́n xɛ tɔ́n, xɛ kpó lan kpó lɛ́ɛ lɔ̌ hɛn ɔ́ ná bɛ́.English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.

Fon : Gbɛtɔ́ ɖibla yi afatɔ́ nɛ́ kó bɛ́ nɛ́ bɔ mɛ̀ ɖe lɛ́ɛ kó kú ɖé mɛ.English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.

Fon : Yě mɛ̀ énɛ́ lɛ́ɛ ɔ́‚ gègè yětɔn nyí koklónyítɔ́‚ xɛnyitɔ́ lɛ́ɛ lɔ̌ mɔ ká kó gán ɖé mɛ ǎ.English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.

Fon : Sɔ́ fjord lɛ́ɛ kpó tɔgbado kpódó ayǐkúngban jlɔjlɔ́ kpó ɔ́‚ Norvège wɛ nɔ mɔ ɖe.English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.

Fon : Fí jlɔjlɔ́ mɔ nyíkɔ́ lɛ́ɛ ɔ́‚ é nɔ ylɔ́ yě ɖɔ ¨vidde¨ bɔ tínmɛ tɔ́n nyí tɛnmɛ faɖaɖa má ɖó jlɛ́‚ atín má ɖéjí.English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.

Fon : Ɖo Rogaland kpó Agder kpó ɔ́‚ è nɔ̀ ylɔ́ yě ɖɔ ¨hei¨ bɔ tínmɛ́ tɔ́n nyí tɛnmɛ faɖaɖa má ɖó jlɛ́‚ atín bruyère ɖejì ná nɔ.English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.

Fon : Sin´winnya lɛ́ɛ nɔ́ hwíhwɛ́ ǎ bó nɔ́ ɖo ayi jɛ wɛ sín kpó jí. Énɛ́ nɔ́ zɔ́n bɔ fí ɖé lɛ́ɛ nɔ́ zɛ bɔ sin´winya ji ɔ́‚ nɔ́ cyɔ́ ana lɛEnglish : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.

Fon : Sin´winnya lɛ́ɛ hɛn ɔ́‚ yě nɔ sínsín bó nɔ́ sú fí é kó zɛ lɛ́ɛ é.English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.

Fon : Ɖo sin´winnya énɛ́ lɛ́ɛ kpá ɔ́‚ kloklo tɔn ɖèvò hɛn ɔ́ é nɔ́ fɛ́n bó nɔ́ gósín ji dɔn bó nɔ́ j´ayǐ bó nɔ́ blí yi zɔ ɖèsú.English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.

Fon : Ɖo alǔn Inde nu lɛ́ɛ tɔ́n hwenu ɔ́‚ watomɛbanyɛ́nǔtɔ́ lɛ́ɛ nɔ́ yi kpó lɛ́ɛ xá mɛ tawun.English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.

Fon : Ɖo fífá hwenu ɔ́‚ kpó énɛ́ lɛ́ɛ ée ɖo sonu sonu è‚ nɔ́ lɛ́ nyɔ́ kpɔ́n alɔkpa vo ɖó sinkpɛ́n ée nɔ́ ja dó yě jì é wú bɔ énɛ́ ɔ́‚ nɔ́ lɛ́ hun ayihún´li vo ɖi hwezun´kán bó ɖíɖí gbɔn sinkpɛ́n énɛ́ lɛ́ɛ jí ɖɔhun.English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.

Fon : Jɔmɛhundo xwé ɖélɛ jɛn nɔ kun mɛkúkú cyɔ wa xwé ɖò yiya mɛ‚ lobɔ enɛ nɔ ɖé kwɛ kpo kpɛɖé.English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.

Fon : Jɔmɛhun xwè enɛ lɛ ɖé nɛ nyi Air Canada‚ Delta Air lines‚ Lufthansa‚ nu jɔmɛhun e gosín Etats-Unis‚ aló Canada kpó WestJet kpó é.English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.

Fon : Ɖebu wɛ é bo nyí ɔ‚ mi ɖóna ylɔ́ jɔmɛhún xwé tlɔlɔ gbɔn alokan ji bo sɔ́ tɛnmɛ d´ayi.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.