40 days Dzongkha and Vietnamese conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in རྫོང་ཁ་ (Dzongkha) and Tiếng Việt languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Dzongkha : ཨིས་ཊེན་ཕོརཊ་སྨན་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་ ཚན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གཟའ་མིག་དམར་ལུ་ ཁམས་ཕྲན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ་ཕྱེ་ཚུགས་མི་ ནད་ངོས་འཛིན་གྱི་ཅ་ཆས་གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག ཅ་ཆས་འདི་ཡང་ ཟད་འགྲོ་ཡུ་ཨེས་སེནཊ་རེ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ གློག་རིག་པར་བསྐྲུན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ པར་བཏབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Vào hôm thứ Hai, các nhà khoa học thuộc Trường Y Đại học Stanford đã công bố phát minh một dụng cụ chẩn đoán mới có thể phân loại tế bào: một con chíp nhỏ có thể sản xuất bằng máy in phun tiêu chuẩn với giá khoảng một xu Mỹ mỗi chiếc.Dzongkha : ཞིབ་འཚོལ་པ་གཙོ་ཅན་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ཅ་ཆས་འདི་གིས་ ཨོམ་གྱི་ཀེན་སར་བཟུམ་གྱི་ནད་གཞི་ཐོབ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་རྒྱུ་སྟོབས་ཅན་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ དྲག་ནི་གི་འོས་འབབ་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ནད་གཞི་ཀེན་སར་དང་ བད་ཀན དེ་ལས་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་དང་ཚད་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་འོང་ཟེར་བཤད་ཅི།

Vietnamese : Các nhà nghiên cứu chính nói rằng điều này có thể giúp phát hiện sớm bệnh ung thư, bệnh lao, HIV và bệnh sốt rét cho bệnh nhân ở các nước có thu nhập thấp, nơi mà tỷ lệ sống sót khi mắc phải những bệnh như ung thư vú có thể chỉ bằng một nửa tỷ lệ đó ở những nước giàu.Dzongkha : གནམ་གྲུ་ཇེ་ཨེ་ཨེས་༣༩སི་གིར་པཱན་ཟེར་མི་འདི་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ད་༡༠དེ་ཅིག་ཁར་ གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་འགས་ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནམ་གྲུ་ཚུ་ འཕུར་ནི་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ནུག

Vietnamese : Chiếc JAS 39C Gripen đâm xuống đường băng vào khoảng 9:30 sáng giờ địa phương (0230 UTC) và nổ tung, khiến cho phi trường phải đóng cửa các chuyến bay thương mại.Dzongkha : གནམ་གྲུ་འདི་གི་དེད་དཔོན་འདི་ མཁའ་དམག་འགོ་དཔོན་ དིལ་ལོ་ཀིརཊ་པ་ཊ་ཝི་ཨིནམ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག

Vietnamese : Viên phi công được xác định là Chỉ huy đội bay Dilokrit Pattavee.Dzongkha : ས་གནས་ཀྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལུ་ གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ མེ་བསད་མི་སྣུམ་འཁོར་འདི་ མེ་བསད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྦོབ་རིལ་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Truyền thông địa phương đưa tin một phương tiện chữa cháy sân bay đã tới khi trả lời.Dzongkha : སྐྱེས་ལོ་༢༨ལང་མི་ ཝི་དཱལ་གྱིས་ སི་ཝི་ལ་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ བར་ཀ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཧེ་མ་ལས་འོང་ནུག

Vietnamese : Ba mùa trước, Vidal đã rời Sevilla để gia nhập Barca ở độ tuổi 28.Dzongkha : ཝི་དཱལ་གྱིས་ ཀེ་ཊ་ལེན་གྱི་རྒྱལ་ས་ལུ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ རྐང་རྩེད་རྩེད་འགྲན་༤༩རྩེད་ནུག

Vietnamese : Từ khi chuyển đến thủ phủ của xứ Catalan, Vidal đã chơi 49 trận đấu cho câu lạc bộ.Dzongkha : ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འདི་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༡༡དེ་ཅིག་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་གི་གདོང་ཕྱོགས་ ཝའིཊ་ཧོལ་ལས་ བློན་ཆེན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གཟིམ་ཅུང་ ཌ་འུ་ནིང་ཨིས་ཊིརཌ་ཚུན་ འགོ་བཙུགས་ནུག

Vietnamese : Cuộc biểu tình bắt đầu vào khoảng 11:00 giờ sáng giờ địa phương (UTC + 1) tại Bạch Sảnh, đối diện lối vào có cảnh sát bảo vệ của phố Downing, nơi cư ngụ chính thức của Thủ tướng.Dzongkha : ཆུ་ཚོད་༡༡བརྡུངམ་ཅིག་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཝའིཊ་ཧོལ་ལུ་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་འདི་ བཀག་བཞག་ནུག

Vietnamese : Ngay sau 11 giờ những người biểu tình đã chặn xe trên đường phía bắc ở Whitehall.Dzongkha : ཆུ་ཚོད་༡༡དང་སྐར་མ་༢༠ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ རྐང་ལམ་གུ་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ འགྲེམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དབང་ཆ་ཡོད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་ལེ་ཤ་ ལམ་བཀག་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་གཏང་དགོ་ནི་འདི་གི་ཨིན་པས།

Vietnamese : Vào lúc 11:20, cảnh sát đã yêu cầu người biểu tình lùi vào vỉa hè và nói rằng họ có quyền biểu tình nhưng không được gây ách tắc giao thông.Dzongkha : ཆུ་ཚོད་༡༡དང་སྐར་མ་༢༩དེ་ཅིག་ཁར་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ ཝའིཊ་ཧོལ་ལས་ ཊ་ཕཱལ་གར་ཨིས་ཀོ་ཡར་དང་ ཨིས་ཊེརནཊ ཨེལ་ཝིཅ་དང་ ཀིངསི་ཝེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ ཁ་ཡར་ལྟ་ ཧོལ་བོརན་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ གེརན་ཀོན་ནའུཌ་བཟའ་ཁང་ནང་ལུ་ ཀོན་ཟར་ཝེ་ཊིཔ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་བསྒང་སྡོད་ནུག

Vietnamese : Khoảng 11 giờ 29 phút, nhóm biểu tình di chuyển đến Bạch Sảnh, đi qua Quảng trường Trafalgar, dọc theo đường Strand, qua đường Aldwych và theo đường Kingsway tiến ra đường Holborn, nơi Đảng Bảo Thủ đang tổ chức Diễn đàn Mùa xuân tại khách sạn Grand Connaught Rooms.Dzongkha : ན་དཱལ་གྱིས་ ཀེ་ན་དྲ་གི་རྩེད་འགྲན་པ་ལས་ སྐུགས་༧དང་༢སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་ནུག

Vietnamese : Thành tích đối đầu của Nadal trước đối thủ người Canada này là 7-2.Dzongkha : ན་དཱལ་འདི་ ཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ བི་རེས་བེན་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ རོ་ནིག་ལས་ ཕམ་སོང་ནུག

Vietnamese : Gần đây anh ấy đã thua Raonic ở giải Brisbane Mở rộngDzongkha : ན་དཱལ་གྱིས་་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༨༨འདི་ དྲྭ་བ་གི་རྩ་བ་ལས་ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ སྐུགས་༧༦འདི་ འགོ་ཐོག་སརཕ་རྐྱབ་ད་ལུ་ བཟོ་ནུག

Vietnamese : Nadal bỏ túi 88% số điểm lên lưới trong trận đấu thắng 76 điểm trong lượt giao bóng đầu tiên.Dzongkha : རྩེད་འགྲན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འདམ་ནང་ལུ་རྩེད་འགྲན་པ་དྲག་ཤོས་ཨིན་མི་ ན་དཱལ་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ རྩེད་འགྲན་འདི་ནང་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་ མཐའ་དཔྱད་ནང་ལུ་ལྷོད་ནི་འདི་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའ་ཡི་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འགྲན་བསྡུར་འདི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་རང་འབད་ནི་སྦེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Sau trận đấu, Ông vua sân đất nện nói rằng "Tôi rất vui khi được trở lại ở vòng đấu cuối của sự kiện đặc biệt quan trọng này. Tôi ở đây để cố gắng giành chiến thắng."Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦གི་ གནམ་སོ་ཁ་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ཤོར་མི་ པ་ན་མ་ཡིག་ཆ་འདི་ པ་ན་མ་ནི་ཡན་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཨིན་མི་ མོ་སེག་ཕོན་སི་ཀ་ཟེར་ས་ལས་ ཡིག་ཆ་ས་ཡ་༡༠དེ་ཅིག་ཤོར་མི་འདི་ཨིན།

Vietnamese : ¨Hồ sơ Panama¨ là thuật ngữ chung cho khoảng mười triệu tài liệu từ hãng luật Panama Mossack Fonseca, bị rò rỉ với báo chí vào mùa xuân 2016.Dzongkha : ཡིག་ཆ་འདི་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་༡༤གིས་ དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ཕྱུགཔོ་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་དང་གཞན་མི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལས་ཟུར་ནི་དོན་ལུ་ ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ལས་བཅད་དེ་ སྦ་བཞག་ནི་ནང་ ཆ་རོགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནུག

Vietnamese : Các hồ sơ cho thấy mười bốn ngân hàng đã giúp các khách hàng giàu có giấu hàng tỷ đô la Mỹ tài sản để trốn thuế và các quy định khác.Dzongkha : བིར་ཊིཤ་གི་གསར་ཤོག་ཅིག་ཨིན་མི་ དི་གར་དྲི་ཡན་ནང་ལུ་འབད་བ་་ཅིན་ དམིགས་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་སྒོ་ཕྱི་སྟེ་ཡོད་མི་ལས་སྡེ་༡༢༠༠ལས་ སུམ་དཔྱ་ཅིག་འདི་ དྲུ་སིཅ་དངུལ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ཨིན་མས་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག

Vietnamese : Nhật báo The Guardian của Vương quốc Anh cho rằng công ty cổ phần ngân hàng Đức Deutsche Bank kiểm soát khoảng một phần ba trong số 1200 công ty dầu khí được sử dụng để đạt được điều này.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་དང་ ཉེ་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་ཚུ་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཨའིསི་ལེནཌ་དང་པ་ཀིས་ཏཱན་གྱི་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་ གཉིས་ཆ་ར་དགོངསམ་ཞུ་ནུག

Vietnamese : Biểu tình nổ ra trên toàn thế giới, một số vụ truy tố hình sự và các nhà lãnh đạo của chính phủ Iceland và Pakistan đều đã từ chức.Dzongkha : ཧོང་ཀོང་ལུ་སྐྱེས་མི་ མ་གིས་ ནིའུ་ཡོག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་དང་ ཧར་བརཊ་ཁྲིམས་འབྲེལ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཆོས་བལྟ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་བསྒང་ཚར་གཅིག་ ཨེ་མི་རི་ཀ་ལུ་ གཏན་འཇགས་སྦེ་སྡོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ གིརིན་ཀཱཊ་ཡང་ཐོབ་ནུག

Vietnamese : Sinh trưởng ở Hồng Kông, Ma theo học Trường Đại học New York và Trường luật Harvard và từng được cấp "thẻ xanh" của Mỹ dành cho người thường trú.Dzongkha : བཙག་འཐུ་གི་སྐབས་ལུ་ ཧེཤ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ཐོནམ་ད་ལུ་ མ་གིས་ བྱོག་འགྱོ་ནི་གི་ཉེ་ནཁ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནུག

Vietnamese : Hsieh ám chỉ trong thời gian bầu cử rằng Ma có thể sẽ chạy trốn khỏi nước này trong thời gian khủng hoảng.Dzongkha : ད་རུང་ ཧེཤ་གིས་ པར་ནང་ལུ་ལེགས་ཤོམ་མཐོང་མི་མ་ལུ་ནང་ན་བཟའ་བཟའཝ་བས་ ཕྱི་ཁ་ལུ་རྣམ་འགྱུར་ཆེ་ཟེར་བཀོད་ནུག

Vietnamese : Hsieh cũng lập luận rằng ông Ma lịch lãm là kiểu người chú trọng đến vẻ bề ngoài hơn là nội dung bên trong.Dzongkha : མ་ལུ་ ནི་བཟུམ་གྱི་ཁ་ཉེས་བཀལ་ཏེ་ཡོད་རུང་རྒྱ་ནག་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ཟེར་བཤད་་དེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་་ནུག

Vietnamese : Bất chấp các cáo buộc này, Ma vẫn dành chiến thắng đáng kể về chính sách ủng hộ quan hệ thắt chặt hơn với Trung Quốc Đại lục.Dzongkha : ད་རེས་ཀྱི་རྩེད་འགྲན་ནང་ལས་ རྩེད་འགྲན་པ་དྲག་ཤོས་འདི་ ཝ་ཤིང་ཊོན་ཀེ་པི་ཊལ་ནང་ལས་ ཨེ་ལེག་སི་ཨོབཅ་ཀིན་གྱིས་ཐོབ་ཅི།

Vietnamese : Cầu thủ xuất sắc nhất của ngày hôm nay là Alex Ovechkin của đội Washington Capitals.Dzongkha : ཨེཌ་ལཱན་ཊ་ཐེ་རེ་ཤར་དང་གཅིག་ཁར་རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་གིས་ གཱོལ་༢བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་མི་གཱོལ་༢བཙུགས་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ཝ་ཤིང་ཊོན་འདི་ གཱོལ་༥དང་༣སྦེ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Anh ấy có 2 bàn thắng và 2 bàn kiến tạo trong chiến thắng 5-3 trước Atlanta Thrashers của Washington.[Day2]

Dzongkha : ཨོབཅ་ཀིན་གྱིས་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ གཱོལ་བཙུགས་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འགོ་དང་པ་་འདི་ ནི་ཀ་ལ་སི་བེག་ཨི་སི་ཊོརམ་གྱིས་གཱོལ་བཙུགས་ཏེ་ རྩེད་འགྲན་འདི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་གཱོལ་འདི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Đường chuyền yểm trợ đầu tiên của Ovechkin được ấn định chiến thắng bởi tân binh Nicklas Backstrom;Dzongkha : ཁོ་གིས་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ གཱོལ་༢པ་བཙུགས་མི་འདི་ འགྲན་བསྡུར་འདི་ནང་ལུ་ གཱོལ་༦༠འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥དང་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦ལུ་ ཇ་རོ་མི་ཇག་ར་དང་ མ་རི་ཡོ་ལིའུ་མིགསི་གིས་ གཱོལ༦༠དང་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ གཱོལདེ་སྦེ་བཙུགས་མི་རྩེད་འགྲན་པ་ དང་པ་སྦེ་ཐོན་ནུག

Vietnamese : Bàn thắng thứ hai trong đêm là bàn thứ 60 của anh ấy trong mùa giải này và anh ta trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 60 bàn thắng trở lên trong một mùa giải kể từ năm 1995-1996 khi Jaromir Jagr và Mario Lemieux lần lượt đạt kỷ lục đó.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ཀྱི་ ཨེ་མི་ར་ཀ་གི་མི་ཁུངས་ཕྱུག་ཤོས་ཀྱི་ཐོ་ནང་ལུ་ བེ་ཊེན་འདི་ རྒྱུ་དངོས་ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༢དང་ཚག་༣ཡོད་པའི་ཚོད་རྩིས་བཏོན་ཏེ་ གནས་རིམ་༡༩༠པ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་འདུག

Vietnamese : Batten được xếp hạng thứ 190 trong danh sách 400 người Mỹ giàu nhất thế giới năm 2008 với khối tài sản ước tính là 2,3 tỷ đô.Dzongkha : ཁོ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ལུ་ ཝར་ཇི་ནའི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་འོག་གི་ ནང་རིག་དང་ཚན་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་ལས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་ལུ་ ཞལ་འདེབས་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རང་བྱིན་མི་གཅིག་ཡང་ཨིན་མས།

Vietnamese : Ông tốt nghiệp trường Nghệ thuật và Khoa học, thuộc Đại học Virginia vào năm 1950 và là nhà tài trợ quan trọng cho ngôi trường này.Dzongkha : ཨི་རག་གི་ ཨ་བུ་གྷ་རེཔ་བཙོན་ཁང་འདི་ ཟིང་འཁྲུག་ལང་པའི་སྐབས་ལུ་ མེ་སྤར་ནུག

Vietnamese : Nhà tù Abu Ghraib của Iraq đã bị đốt cháy trong cuộc bạo loạn.Dzongkha : བཙོན་ཁང་འདི་ ཡུ་ཨེས་གི་དམག་སྡེ་གིས་ རྩིས་ལེན་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཙོན་པ་ཚུ་བང་བཙོང་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་པའི་མཐའ་མར་ ངན་པའི་མིང་གཏམ་ཐོན་ནུག

Vietnamese : Nhà tù này trở nên nổi tiếng kể từ vụ việc ngược đãi tù nhân bị phát hiện sau khi quân Hoa Kỳ tiếp quản.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ཀྱི་ སེང་ག་པོར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུག་འགྲན་ནང་ལུ་ པི་ཀོ་ཝཊ་ཇུ་ནི་ཡར་འདི་ ཕར་ནཱན་དྲོ་ཨོ་ལོན་སོ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་སྣུམ་འཁོར་གྱི་དོནལུ་བསྒུག་སྟེ་འགྱོཝ་ཅིག་རང་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་ནུག

Vietnamese : Piquet Jr. gặp tai nạn vào năm 2008 tại Singapore Grand Prix ngay sau khi Fernando Alonso tấp sớm vào điểm dừng kỹ thuật, mang ra một chiếc xe an toàn.Dzongkha : ཨོ་ལོན་སོ་གི་ཧེ་མ་འགྱོ་མི་སྣུམ་འཁོར་འདི་ ཉེན་སྲུང་སྣུམ་འཁོར་དང་མཉམ་ མར་ཁུ་བླུགས་པ་འགྱོ་སྡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་ གདོང་ཁ་ལུ་རྒྱུགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཅི།

Vietnamese : Khi những chiếc xe phía trước phải vào nạp nhiên liệu theo lệnh của xe bảo đảm an toàn, Alonso đã vượt lên để giành chiến thắng.Dzongkha : པི་ཀོ་ཝཊ་ཇུ་ནི་ཡར་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལུ་ ཧང་ག་རི་ཡ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུག་འགྲན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཏོན་བཏང་ནུག

Vietnamese : Piquet Jr. bị sa thải sau cuộc đua Grand Prix Hungary năm 2009.Dzongkha : དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༨དང་སྐར་མ་༤༦ཀྲིག་ཀྲི་བརྡུངམ་ཅིག་ ཁྲོམ་ནང་ལུ་ ཁུ་སིམ་སི་གི་གནས་སྟངས་ཅིག་འཚོར་ཡོདཔ་ལས་ གནམ་གྲུ་དང་པ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གུ་ཕོག་སར་ཤེས་ནུག

Vietnamese : Đúng 8 giờ 46 phút sáng, sự câm lặng bao trùm khắp thành phố, đánh dấu khoảnh khắc chiếc máy bay phản lực đầu tiên đâm trúng mục tiêu.Dzongkha : ཕྱི་རུ་ནུབ་ཅིག་རང་ མེ་གི་འོད་ཟེར་གཉིས་ གནམ་ཁ་ལུ་ བཏེག་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Hai chùm sáng được dựng lên để thắp sáng bầu trời về đêm.Dzongkha : ས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ སྦུག་ནང་རང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལྟེ་བ་དང་ རྗེས་དྲན་གླིང་ག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གསརཔ་ལྔ་རྐྱབ་པའི་བསྒང་རང་འདུག

Vietnamese : Công tác thi công đang được triển khai trên công trường cho năm cao ốc mới, ở giữa là một trung tâm vận tải và công viên tưởng niệm.Dzongkha : པི་སྦི་ཨེས་ཟེར་མི་ རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་གྱིས་ ཨི་མི་ངོས་འཛིན་༡༢ལྷགཔ་ཅིག་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལས་རིམ་འདི་ལས་ ངོས་འཛིན་མཐོ་སུ་སྦེ་ཐོབ་མི་འདི་ སི་སེམ་ཨིས་ཊིརཌ་དང་ མིས་ཊར་རོ་ཇརསི་ནེ་བར་འུཌ་གཉིས་ལས་བརྒལ་ མེདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chương trình của đài PBS đã thu về hơn hai chục giải thưởng Emmy và thời gian phát sóng của nó chỉ đứng sau Sesame Street và Mister Rogers´ Neighborhood.Dzongkha : ལས་རིམ་འདི་གི་ཐོན་རིམ་རེ་གིས་ ཀི་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྗོད་དོན་རེ་ལུ་གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་ སྲུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བལྟ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Mỗi tập trong chương trình sẽ tập trung vào một chủ đề trong một cuốn sách cụ thể, sau đó sẽ khám phá chủ đề đó qua nhiều câu chuyện khác nhau.Dzongkha : ལས་རིམ་རེ་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཀི་དེབ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལྷག་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་འབྱིནམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mỗi chương trình cũng sẽ đưa ra đề xuất về những cuốn sách mà trẻ em nên tìm đọc khi đến thư viện.Dzongkha : ཝི་ནེཌ་བ་ཕེ་ལོ་ནང་ལས་ ཇོན་གེ་རནཊ་གིས་ རི་ཌིང་རེན་བོ་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ཀི་དེབ་ཚུ་ ག་ཅི་འབད་ལྷག་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ཀི་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དགའ་བ་ཚུ་ག་དེ་འབད་རང་བྱུངམ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་སྟོན་མི་འདི་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཀི་དེབ་འཐུ་སྟེ་ལྷག་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་འབྱིན་ཏེ་ཡོད།

Vietnamese : John Grant, đến từ WNED Buffalo (ga cơ sở của Reading Rainbow) nói rằng "Reading Rainbow dạy những đưa trẻ tại sao nên đọc,...sự yêu thích đọc sách - [chương trình] khuyến khích trẻ nhặt một cuốn sách lên và đọc."Dzongkha : ཇོ་ཧོན་གེ་རནཊ་རྩིས་ཏེ་ མི་དག་པ་ཅིག་གིས་རང་ རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་སྟོན་མི་ ཤེས་རིག་གི་ལས་རིམ་འདི་ མ་དངུལ་མེད་མི་དང་ ཤེས་རིག་གི་ལྟ་བ་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེད་བསྐྱེད་དེ་འདུག

Vietnamese : Một số người, bao gồm cả John Grant, tin rằng cả tình trạng khủng hoảng tài trợ và sự thay đổi trong triết lý thiết kế chương trình truyền hình giáo dục đã góp phần dẫn đến sự chấm dứt của chương trình này.Dzongkha : སྔོན་རྟགས་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ཀེཔ་ཝར་ཌི་མཚོ་གླིང་གི་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༠༤༠གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ རླུང་འཚུབ་འདི་ ས་སྒོ་གཞན་ཁ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་མ་རྐྱབ་ལས་རང་ ཆད་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Theo thông tin dự báo thời tiết, cơn bão hiện ở cách đảo Cape Verde 645 dặm (1040 km) về phía tây, có thể sẽ tan trước khi gây ảnh hưởng đến bất cứ khu vực nào trong đất liền.Dzongkha : རླུང་འཚུབ་འདིགིས་་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ མགྱོགས་་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༦༥རེ་ཡོདཔ་ད་ རླུང་འཚུབས་འདི་ཡང་ བྱང་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ འཕུ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Fred hiện có sức gió 105 dặm/giờ (165 km/h) và đang di chuyển theo hướng tây bắc.Dzongkha : འཕྲུལ་་སྐར་གྱི་ཐོག་ལས་ པར་ཚུ་ལེན་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཨེཌ་ལེན་ཊིག་གི་ ལྷོ་ཕྱོགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རླུང་འཚུབ་ཤུགས་འདི་རང་ རླུང་འཚུབ་ཕི་རིད་འདི་ཨིནམ་་མ་ཚད་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ དྲི་གི་རི་༣༥གི་ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་ རླུང་འཚུབ་སྦོམ་ཤོས་དེ་སྦེ་འཕུ་མི་འདི་ གསུམ་པ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Fred là gió xoáy nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận cho tới nay ở phía nam và đông Atlantic kể từ hiện sự kiện ảnh vệ tinh và chỉ cơn bão lớn số ba được ghi nhận ở phía đông 35° Tây.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༧༥༩གི་སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༤ལུ་ ཨར་ཐུར་གི་ནིས་གིས་ ཨ་ཡར་ལེནཊ་གི་ དྲུབ་ལིན་ལུ་ སེནཊ་ཇེམསི་གེཌ་ཆང་བཟོ་ཁང་ ལོ་སྟོང་ཕྲག་༩གི་རིང་ལུ་ གླ་ཁར་བཏང་ནི་གི་སྐོར་ལས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནུག

Vietnamese : Vào 24 tháng Chín năm 1759, Arthur Guinness ký hợp đồng thuê 9.000 năm cho St James´ Gate Brewery tại Dublin, Ireland.Dzongkha : ལོ་༢༥༠གི་རྒྱབ་ལས་ གི་ནི་སི་ཡིས་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་རེ་ནང་འོང་འབབ་ ཡུ་རོ་ཐེར་འབུམ་༡༠ལྷགཔ་རེ་ བཟོཝ་ཨིན་མས།

Vietnamese : 250 năm sau, Guinness đã phát triển thành một doanh nghiệp toàn cầu với doanh thu hơn 10 tỷ Euro (tương đương với 14,7 tỷ USD) mỗi năm.Dzongkha : ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་གི་ ཨེ་ཝན་ཇི་པི་གི་སྡེ་ཚན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་བཏང་མི་ཅིག་ཨིན་མི་ ཇོ་ནི་རིད་ཀྱིས་ ད་རིས་ ལོ་ངོ་༤༨ལང་སྟེ་ཡོད་མི་ ཨཀ་ལེནཊ་ཧར་བར་ཟམ་གུ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་འགྱོ་བའི་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་མིང་གཏམ་བཟོ་ཚུགས་ཏེ་འདུག

Vietnamese : Jonny Reid, phụ lái trong đội đua A1GP của New Zealand, hôm nay đã làm nên lịch sử khi trở thành người chạy nhanh nhất, một cách hợp pháp, qua Cầu Cảng Auckland 48 năm tuổi ở New Zealand.Dzongkha : རིད་ཀྱིས་ ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་གི་ ཨེ་ཝན་ཇི་པི་སྣུམ་འཁོར་ ཚོས་གཞི་གནགཔོ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ ཟམ་འདི་གུ་ལས་ མགྱོགས་ཚད་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༦༠རེ་འབད་ ཚར་༧བརྒལ་ནུག

Vietnamese : Ông Reid đã lái thành công chiếc A1GP New Zealand, Black Beauty, với vận tốc trên 160km/h qua cầu bảy lần.Dzongkha : རིད་ཀྱི་བཏང་མི་སྣུམ་འཁོར་འདི་ དམའ་སུ་མཚམས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་གི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཁོ་གི་མགྱོགས་ཚད་བལྟཝ་ད་ བདའ་མ་ཟུན་པར་ལཱ་ཁག་བཏང་རུང་ རིད་ཀྱིས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་མགྱོགས་ཚད་འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༦༠ལུ་མར་ཕབ་འབདཝ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ ཚར་གཅིག་ བལྟ་རྟོག་འབད་ཚུགས་ནུག

Vietnamese : Cảnh sát New Zealand gặp khó khi sử dụng súng bắn tốc độ để đo tốc độ của ông Reid đã đi và chiếc Black Beauty quá thấp, và thời điểm cảnh sát xoay sở để đo được tốc độ của ông Reid là khi ông ta giảm tốc xuống còn 160km/h.[Day3]

Dzongkha : འདས་པའི་ཟླཝ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ དོ་དམ་ལྟེ་བ་ནང་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ག་ནི་ཡང་མ་བཀལ་བར་ བཟུང་བཞག་མི་མི་ངོམ་༨༠ལྷགཔ་ཅིག་བཏང་ནུག

Vietnamese : Trong vòng 3 tháng qua, đã có hơn 80 người bị bắt được thả ra khỏi trụ sở của Central Booking và không bị buộc tội chính thức.Dzongkha : དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༤པའི་ནང་ལུ་ དྲང་དཔོན་གི་ལེན་གྱིས་བཙོན་ཁང་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༤ལས་ལྷག་སྟེ་བཟུང་བཞག་མི་ཚུ་བཏང་དགོཔ་སྦེ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་གིས་ སྙན་གསན་ནང་ལུ་མ་འོང་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tháng Tư năm nay, thẩm phán Glynn đã ban hành lệnh cấm tạm thời với cơ sở này để thi hành việc thả những người bị giữ hơn 24 giờ sau khi bị bắt mà không nhận được phiên điều trần nào từ ủy viên tòa án.Dzongkha : དྲང་དཔོན་གྱིས་བཀལ་མི་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ གནང་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ གློད་གྲོལ་བཏང་ནི་དང་ འཛིན་བཟུང་འགོ་དཔོན་གྱིས་བཀལ་མི་ཉེས་འཛུགས་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཚུ་ རྩོད་གཞི་གི་དོན་ལུ་བལྟ་ཚུགས་ནི་གི་ཐབས་ལུ་ གློག་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Người được ủy quyền nộp tiền bảo lãnh, nếu được chấp thuận, và hợp thức hóa các khoản phí được cảnh sát thực hiện bắt giữ đệ trình lên. Các khoản phí này sau đó được nhập vào hệ thống máy tính của bang nơi vụ án được theo dõi.Dzongkha : སྙན་གསན་འདི་གིས་ དོགས་པ་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་གཞི་མགྱོགས་སུ་སྦེ་ཕྱི་ནི་གི་རང་དབང་ཡོད་མི་ལུ་གུས་ཏབས་དོན་ལུ་ ཚེས་གྲངས་ཡང་བཀགཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Phiên tòa cũng đánh dấu ngày dành cho quyền được xử nhanh của nghi phạm.Dzongkha : ཨཱས་ཊི་ལ་གི་དངུལ་གཉེར་པ་དང་ བློན་ཆེན་ཇོ་ཧོན་ཧོ་ཝཊ་གི་ཚབ་ལུ་ ལི་བི་རཱལ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་འོས་འབབ་མཐོང་མི་ པི་ཊར་ཀོསི་ཊི་ལོ་གིས་ ཨཱས་ཊི་ལ་ཡ་ལུ་ གོ་མཚོན་གྱི་གློག་ཤུགས་བཟོ་ནི་གི་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག

Vietnamese : Peter Costello, Bộ trưởng Ngân khố Úc và là người có khả năng giành thắng lợi nhất trước Thủ tướng John Howard với tư cách là lãnh đạo đảng Tự Do, đã dành sự ủng hộ của mình cho ngành công nghiệp điện hạt nhân ở Úc.Dzongkha : ཀོསི་ཊི་ལོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ གོ་མཚོན་གྱི་གློག་ཤུགས་ཀྱི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཨཱས་ཊ་ལི་ཡ་གིས་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ཟེར་བཤད་ཅི།

Vietnamese : Ông Costello nói rằng khi việc phát điện bằng năng lượng nguyên tử trở nên khả thi về mặt kinh tế, Australia nên theo đuổi việc sử dụng năng lượng này.Dzongkha : ཀོསི་ཊི་ལོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གློག་ཤུགས་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགསཔ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ བཙུགས་རང་བཙུགས་དགོཔ་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : ¨Nếu nó được thương mại hóa, chúng ta nên sử dụng nó. Tức là, không có sự phản đối nào về nguyên tắc đối với năng lượng nguyên tử, ông Costello nói.¨Dzongkha : ཨཱན་ས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་ གོ་གནས་མཐོ་བའི་མི་ངོམ་དག་པ་ཅིག་ ཙིགཔ་ཟ་མི་འདི་གིས་ དམག་འཁྲུག་རྫོགས་ནི་མེདཔ་ཐོན་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Theo Ansa: ¨cảnh sát lo ngại một số vụ đụng độ cấp cao có thể châm ngòi cho một cuộc chiến giành quyền thừa kế.Dzongkha : ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ པི་ཀོ་ལོ་འདི་ པ་ལིར་མོ་ལུ་ པོ་རོ་ཝིན་ཟ་ནོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ངོ་མ་གཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁོ་གིས་ པོ་རོ་ཝིན་ཟ་ནོ་གི་སྲིད་བྱུས་ ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་ འབྲེལ་བ་མང་སུ་སྦེ་བཟོ་ནི་ནང་བརྩོད་ཤུགས་སྐྱེད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལས་ཡང་ བརྩི་བཀུར་ཡང་ཐོབ་ནི་འདི་གིས་ སྟབས་མ་བདེ་ཁག་ཁ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Cảnh sát cho biết, Lo Piccolo được trao quyền lực vì tên này từng là cánh tay phải đắc lực của Provenzano tại Palermo. Ngoài ra, kinh nghiệm dày dặn đã giúp Lo Piccolo chiếm được sự tín nhiệm từ thế hệ các bố già do những kẻ này cùng theo đuổi chính sách của Provenzano trong việc duy trì tốc độ chậm nhất có thể trong quá trình củng cố mạng lưới quyền lực.Dzongkha : འ་ནི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ཡང་ པོར་ཝིན་ཟ་ནོ་གིས་ མངའ་སྡེ་ལུ་ རི་ན་གིས་འབད་དེ་ དམག་རྐྱབ་མི་འདི་ ཞི་བཅུག་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནུག ། དེ་བསྒང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ལུ་ ངན་ཚོགས་ལུ་འབད་བརྩོན་སྐྱེད་མི་ གི་ཝ་ནི་ཕཱལ་ཀཱོན་དང་ པའོ་ལོ་བོར་སི་ལོ་ནོ་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ བར་ཆད་བྱུང་ནུག

Vietnamese : Những ông trùm này đã từng nằm dưới trướng của Provenzano khi gã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến do Riina dấy lên chống lại nhà nước. Cuộc chiến đó đã cướp đi sinh mạng của hai người hùng chống Mafia là Giovanni Falcone và Paolo Borsellino vào năm 1992¨.Dzongkha : ཨེ་པཱལ་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ཨིས་ཊིབ་ཇོབ་གིས་ ཁྲབ་སྟེག་གུ་ལུ་འགྱོ་ཞིན་ན་ དོརམ་ནང་ལས་ ཨའི་ཕོན་བཏོན་ཏེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

Vietnamese : Giám đốc điều hành của Apple Steve Jobs công bố thiết bị bằng cách bước ra sân khấu và lấy chiếc iPhone ra khỏi túi quần jean của ông ấy.Dzongkha : ཁོ་གིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ཀྱི་རིང་ གསལ་བཤད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་པཱལ་གྱིས་ ད་རེས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལོག་སྟེ་རང་གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ རྒྱལ་རབས་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ཡི་ཟེར་བཀོད་ནུག

Vietnamese : Trong bài diễn văn kéo dài 2 tiếng của mình, ông đã phát biểu "Ngày nay Apple đang phát minh lại điện thoại. Chúng tôi sẽ tạo nên lịch sử ngay hôm nay".Dzongkha : བཱར་ཛིལ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ རོ་མཱན་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ རོ་མཱན་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཕོ་མོའི་མཚན་རྟགས་ཅིག་པའི་མི་ཚུ་གི་བར་ན་གཉེན་རྐྱབ་ནི་འདི་ཁྲིམས་མཐུན་སྦེ་བཟོ་ནི་འདི་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་འབདཝ་འབད་ས་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Brazil là nước Công giáo La Mã lớn nhất trên Trái Đất và Nhà thờ Công giáo La Mã luôn phản đối hợp pháp hóa kết hôn đồng giới tại nước này.Dzongkha : བཱར་ཛིལ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་གེརེསི་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ལོ་༡༠གི་རིང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཞི་བའི་གཉེར་སྦྱོར་ལམ་ལུགས་འདི་ རིའོ་གཱརན་དྲི་དྲོ་སུའལ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཁྲིམས་མཐུན་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Quốc Hội của Brazil đã tranh luận về việc hợp pháp hóa trong 10 năm, và hôn nhân dân sự hiện tại chỉ hợp pháp tại Rio Grande do Sul.Dzongkha : དཔྱད་ཡིག་ངོ་མ་འདི་སའོ་པའོ་ལོ་གི་ཧེ་མའི་ཁྲོམ་དཔོན་ མཱར་ཏ་སུབ་ལི་སི་གིས་ཟིན་བྲིས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་ རོ་བཱར་ཀྲོ་ཇེ་ཕཱར་སཱན་གྱི་ལག་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Dự luật ban đầu được soạn thảo bởi cựu Thị trưởng Sao Paolo, Marta Suplicy. Luật đề xuất, sau khi sửa đổi thì giờ đang nằm trong tay của Roberto Jefferson.Dzongkha : རྒྱབ་འགལ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་གེརེསི་ལུ་ཕུལ་ནི་གི་དོན་ལས་ མི་མང་ཞུ་ཡིག་གི་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ས་ཡ་༡་༢དེ་ཅིག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những người biểu tình hy vọng có thể thu thập được 1,2 triệu chữ ký để trình lên Quốc Hội vào tháng 11.Dzongkha : ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ བཟའ་ཚང་མང་ཤོས་ཅིག་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་འཚོལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ངེས་གཏན་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གཡོ་འཕྲུལ་གྱི་ལཱ་ནང་ལུ་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཨིསིཀྲ་བཱེ་མི་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Sau khi sự việc trở nên rõ ràng là nhiều gia đình đang tìm sự trợ giúp về pháp lý để tranh đấu chống lại việc bị đuổi nhà, một buổi họp đã được tổ chức vào ngày 20 tháng Ba tại Trung tâm Luật Cộng đồng East Bay dành cho những nạn nhân của vụ lừa đảo về nhà ở này.Dzongkha : ཁང་གླ་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་ལུ་ག་ཅི་བཟུམ་བྱུང་ཡི་ག་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བཟའ་ཚང་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ར་ ཨོ་ཨེཝ་ཨེ་གི་ ཀེ་རོ་ལིན་ཝིལ་སཱན་གྱིསཉེན་སྲུང་གི་མ་དངུལ་བཞག་མི་ཚུ་ཨརཝ་བརྐུ་འབག་ཞིནམ་ལས་ ཁྲོམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ཐོན་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཧ་གོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།་

Vietnamese : Khi những người thuê nhà kể lại chuyện xảy ra với họ, hầu hết các gia đình có liên quan chợt nhận ra Carolyn Wilson của Cơ quan Nhà ở Oakland (OHA) đã lấy cắp tiền đặt cọc của họ và trốn khỏi thị trấn.Dzongkha : ལོག་འུདྲ་གཱར་དྲེན་ལུ་ ཁང་གླ་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཕྱིར་བཏོན་བཏང་མི་གི་གྲལ་ཁར་ཚུད་མི་ ད་རུང་བཟའ་ཚང་༤༠དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་གཡོ་འཕྲུལ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་མེདཔ་བལྟ་ནི་ལུ་ ཨོག་ལེན་གྱི་ མི་མང་སྡོད་ཁྱིམ་ཚུ་ ཨོ་ཨེཆ་ཨེ་གི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཧ་གོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những người thuê nhà ở Lockwood Gardens tin rằng có khoảng 40 gia đình nữa hoặc nhiều hơn có thể sẽ bị đuổi, vì họ được biết cảnh sát OHA cũng đang điều tra những khu nhà công cộng khác ở Oakland có thể là nạn nhân trong vụ lừa đảo về nhà ở này.Dzongkha : སྙན་ཆ་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ མཱ་འུའི་ལུ་ཡོད་པའི་ དམག་འཁྲུག་གི་རྗེས་དྲན་ཁྲབ་སྟེགས་འདི་ནང་ལུ་ མི་༩༠༠༠དེ་ཅིག་འཛོམས་ནི་སྦེ་ཡོད་མི་གི་ ལས་རིམ་སྟོན་ནི་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ མི་ཚུ་ལུ་བཤག་པ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nhóm nhạc đã hủy buổi diễn tại Sân vận động Tưởng niệm Chiến Tranh của Maui vốn đã được dựng với sức chứa 9.000 người và xin lỗi người hâm mộ.Dzongkha : སྙན་ཆ་སྡེ་ཚན་འདི་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ཨེཝ་ཀེ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ལུ་ ལས་རིམ་འདི་འགོ་དང་པ་ ཆ་མེད་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ དོན་དག་ག་ནི་ཡང་མ་བཤད་དེ་འབད་རུང་ འདི་གི་ནངས་པར་བཟུམ་ བཅའ་སྒྲིག་མ་ཚུདཔ་སྦེ་ ཁ་ཉེ་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : HK Management Inc., công ty quản lý của ban nhạc, lúc đầu đã không đưa ra lý do nào khi hủy bỏ vào ngày 20 tháng Chín nhưng lại đổ lỗi cho các lý do về hậu cần sân bãi vào ngày hôm sau.Dzongkha : གིརིག་གི་ཁྲིམས་རྩོདཔ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ ས་ཀིསི་ཀེ་ཆ་གིའོག་ལཱའོསི་དང་ ཇོརཇི་ནི་ཀོ་ལ་ཀོ་པོ་ལཱསི་གཉིས་ བྱ་ཅན་འབད་མི་དང་ ངན་ལྷད་འབད་ཡོད་པའི་ ཉེས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཀོ་རི་དྲ་ལཱསི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཐཱེན་གྱི་བཙོན་ཁང་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Các luật sư nổi tiếng Hy Lạp là Sakis Kechagioglou và George Nikolakopoulos đã bị giam tại nhà tù Korydallus, Athens vì tội nhận hối lộ và tham nhũng.Dzongkha : གནད་དོན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གིརིག་གི་ཁྲིམས་འབྲེལ་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ དྲང་དཔོན་དང་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ རྒྱབ་མི་དང་ རྩེད་བཤེརཔ་ཚུ་གིས་ ཧེ་མའི་ལ་ནང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ག་ར་ཕྱིར་བཏོན་འབད་དེ་ བྱ་ངན་སྦོམ་ཚུ་ག་ར་ བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Kết quả, một vụ bê bối lớn trong cộng đồng tư pháp Hy Lạp đã được phanh phui nhờ sự phơi bày những hành động phi pháp của các quan tòa, luật sư, cố vấn pháp luật và đại diện luật pháp trong những năm trước đó.Dzongkha : བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ཨིན་མི་ མ་ཀིསི་ཀྲེན་ཀྲ་ཕའི་ལོ་པོའོ་ལཱསི་གིས་ ཨཱལ་ཕ་ཀྲི་ཝི་ཟེར་མི་རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཁོ་གི་རྒྱང་མཐོང་ལས་རིམ་ ¨ཟོང་ལ་¨ ཟེར་མི་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་དེ་ བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཡང་ཨིན་མི་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ པེ་ཀྲོའོསི་མཱན་ཏཱའོ་ཝ་ལོསི་འདི་ ཁོ་གི་ཡིག་ཚང་ནང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ལུ་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོདཔ་སྦེ་ ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲི་ཁར་ལས་ཕར་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cách đây vài tuần, sau khi thông tin được nhà báo Makis Triantafylopoulos loan truyền trong chương trình truyền hình nổi tiếng của anh là ¨Zoungla¨ trên đài Alpha TV, Nghị viên kiêm luật sư Petros Mantouvalos đã bị bãi nhiệm vì các nhân viên trong văn phòng ông có liên quan với hành vi tham nhũng và hối lộ.Dzongkha : འདི་མ་ཚད་ དྲང་དཔོན་དྲག་ཤོས་མཁས་ཆོག་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨི་ཉཱན་གི་ལོསི་ཀ་ལོའོ་སིསི་འདི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ངན་འབད་མི་དང་ བསམ་སྤྱོད་ངན་པའི་སྤྱོད་པ་བཏོན་མི་གི་ཉེས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བརྩོན་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ngoài ra, thẩm phán hàng đầu Evangelos Kalousis đã phải ngồi tù sau khi bị kết tội tham nhũng và có hành vi suy đồi.[Day4]

Dzongkha : ཨ་ལོ་མངལ་བཏོན་བཏང་ནི་གི་རྣམ་གཞག་འདི་རྩིས་འཇོག་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་འདི་ ཁག་ཆེ་མི་དང་འབྲེལ་ རོ་བཱཀྲསི་གིས་ མི་ཚེ་འགོ་བཙུགས་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ མ་པ་ལས་ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་བཏུབ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་འདི་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་ཅིག་མེནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Roberts thẳng thắn từ chối nói về thời điểm anh ấy tin cuộc sống bắt đầu, một câu hỏi quan trọng khi xem xét tính đạo đức của việc phá thai, và cho rằng bình luận về những chi tiết của các trường hợp như thế là vô đạo đức.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཁོ་གིས་ རོའི་ཝི་ཝ་དྲི་འདི་ ¨མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་གཞི་ཚུད་ཚར་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་¨ ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ སླབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ ལོག་ཅི་ར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ མངོན་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འགྱུར་མེད་དབང་བཟུང་འདི་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tuy nhiên, ông ấy lập lại tuyên bố của mình trước đó rằng Roe v. Wade là ¨toàn bộ luật trong nước đã định¨, nhấn mạnh tầm quan trọng về tính nhất quán của quyết định của Tòa án Tối cao.Dzongkha : ད་རུང་ ཁོ་གིས་ རོའི་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྒེར་དོན་གྱི་རང་དབང་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་སྦེ་ གཏན་འབེབས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ông cũng xác nhận việc bản thân tin vào quyền riêng tư mặc nhiên mà quyết định Roe lấy làm căn cứ.Dzongkha : མ་རོའོ་ཅེ་གྲོར་གྱིས་ ཨང་གཉིས་པའི་ནང་ཡོད་མི་ ནོའོ་ས་སྐུགས་ཚད་༦ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ར་མཐོཝ་སྦེ་ དྲག་ཤོས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Maroochydore đứng đầu bảng xếp hạng, cách biệt sáu điểm so với Noosa ở vị trí thứ nhì.Dzongkha : ཕྱོགས་གཉིསཔོ་འདི་ མཐའ་དཔྱད་འགྲན་བསྡུར་འོག་མ་ཆེ་བའི་ནང་ལུ་འཕྱད་དེ་ འདི་བསྒང་ སྐུགས་༡༡གིས་ ནོའོ་ས་རྒྱལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hai bên đối đầu nhau trong trận bán kết mà Noosa đã giành chiến thắng với cách biệt 11 điểm.Dzongkha : སྔོན་འགྲོའི་མཐའ་དཔྱད་ནང་ལུ་ མ་རོའོ་ཅེ་གྲོར་གྱིས་ ཀ་བཱོལ་ཅཱར་ཕམ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Maroochydore sau đó đã đánh bại Caboolture trong trận Chung kết Sơ bộ.Dzongkha : ཧེསི་པེ་རོ་ནི་ཀཱསི་ཨི་ལི་ཟེ་བཱེཐ་འདི་ དྲོ་མེ་སོ་རེ་དྲེ་བཟའ་ཚང་གི་རིགས་མཚན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཝེ་ལོ་སི་རེབ་ཀྲར་གྱི་་ རིགས་གཅིག་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Hesperonychus elizabethae là một loài thuộc họ Dromaeosauridae và là anh em họ của Velociraptor.Dzongkha : ཤོག་སྒྲོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཏགས་ཚུན་ སྲོག་ཟས་ཅིག་ཨིན་མི་འ་ནི་བྱ་འདི་ ཝེ་ལོ་སི་རེབ་ཀྲར་བཟུམ་འབད་ སྡེའུ་བཞར་ཡོད་པའི་རྐངམ་གཉིས་ས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ལམ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Loài chim săn mồi máu nóng, nhiều lông này được cho là đi thẳng bằng hai chân với móng vuốt như loài Khủng long ăn thịt.Dzongkha : འདི་གི་སྡེའུ་བཞར་གཉིས་པ་འདི་ སྦོམ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ¨ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེའུ་བཞར་¨ ཟེར་བའི་དོན་དག་ཅིག་ཨིན་མི་ ཧེསི་པེ་རོ་ནི་ཀཱསི་ཟེར་བའི་མིང་གནས་འདི་བྱུངམ་ཨིན།

Vietnamese : Móng vuốt thứ hai của nó lớn hơn, là nguyên nhân cho cái tên Hesperonychus có nghĩa là ¨móng vuốt phía tây¨.Dzongkha : འཁྱེག་ཤུགས་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་སྐྱོ་དྲག་སྦེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྲོག་སྐྱབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ལུ་གནོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ngoài đá vụn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã và đang gây cản trở các nỗ lực cứu hộ.Dzongkha : པིཀྲ་མེན་གྱིས་ ཤུལ་མའི་བདུན་ཕྲག་ཚུན་ཚོད་ར་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་འདི་ ལེགས་བཅོས་མི་འགྱོ་ནི་མས་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Theo Pittman, tình hình có thể chưa được cải thiện cho đến tuần sau.Dzongkha : པིཀྲ་མེན་གྱིས་བཀོད་མི་ནང་ འཁྱེག་གི་སྟུག་ཚད་དང་ འབོར་ཚད་འདི་ སཱིལ་བདའ་མི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་༡༥གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྐྱོ་དྲག་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག

Vietnamese : Số lượng và độ dày của lớp băng, theo Pittman, ở mức tồi tệ nhất trong 15 năm qua đối với tàu săn hải cẩu.Dzongkha : ད་རིས་ ཇེཕ་ཝེ་སི་དང་ གཞན་མི་ཉམས་རྒུདཔ་༩་ལས་༣གི་ སྤུར་སྦྱང་ཚུ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ལུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་མི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཡོད་མི་ ད་རུང་ར་ བུཚ་གཅིག་བཟུང་ཡོདཔ་སྦེ་ རེདྲི་ལེག་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ གནས་ཚུལ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནུག

Vietnamese : Hôm nay, giữa tang lễ của Jeff Weise và ba người khác trong số chín nạn nhân, cộng đồng Red Lake nhận được tin một học sinh nữa đã bị bắt vì có liên quan đến vụ xả súng ở trường học vào ngày 21 tháng 3.Dzongkha : དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ད་རིས་ཀྱི་འཛིན་བཟུང་འདི་གཏན་ཁེལ་ཨིན་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་ གཞན་མི་གཞུང་འབྲེལ་དུ་ དེ་ཅིག་རང་ སླབ་མ་བཏུབ་ཨིན།

Vietnamese : Nhà chức trách không cung cấp nhiều thông tin chính thức ngoài việc xác nhận vụ bắt giữ ngày hôm nay.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་གཅིག་གིས་ མི་ནེ་པོ་ལིསི་ཨིསི་ཀྲར་ཀྲིའི་བཱུན་ཟེར་མི་གསར་ཤོག་ལུ་ བུཚ་འདི་ རེདྲི་ལེག་ཀྲའི་བཱལ་གྱི་ཁྲི་འཛིན་ ཕོལོདྲི་ཇོའོར་དྲིན་གྱི་བུ་ སྐྱེས་ལོ་༡༦ལང་མི་ ལོའིས་ཇོའོར་དྲིན་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ སླབ་སྟེ་འདུག

Vietnamese : Tuy nhiên, một nguồn tin đã được kiểm tra đã tiết lộ với tờ Minneapolis Star-Tribune rằng đó là Louis Jourdain, con trai 16 tuổi của Người đứng đầu bộ lạc Red Lake, Floyd Jourdain.Dzongkha : དེ་བསྒང་ ཁོང་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ག་ཅི་བཟུམ་བཀལ་འོང་ག་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ བུཚ་འདི་ ག་དེ་འབད་བཟུང་ཡི་ག་མ་ཤེས་རུང་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལུ་ ན་ཆུང་གི་རྩོད་གཞི་ཕྱེ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག

Vietnamese : Hiện vẫn chưa biết những cáo trạng nào sẽ được đặt ra hay điều gì đã giúp cơ quan thẩm quyền tìm ra cậu bé nhưng tòa thanh thiếu niên đã bắt đầu các thủ tục ở tòa án liên bang.Dzongkha : ལོ་དཱིན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཨཕ་གཱན་ལུ་ ད་རུང་བཙག་འཐུ་གི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་ ཟད་འགྲོ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ བཙག་འཐུ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Lodin cũng cho biết các quan chức quyết định hủy bầu cử bổ sung để tiết kiệm chi phí cho người dân Afghanistan và tránh rủi ro an ninh của cuộc bầu cử này.Dzongkha : གཞུང་ཚབ་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ཨཕ་གཱན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ལུ་ བཙག་འཐུ་ལོག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཁུངས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་དོན་རྙོག་དྲགས་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các nhà ngoại giao cho biết họ đã tìm ra những điểm mơ hồ trong hiến pháp Afghanistan đủ để xác định việc dồn phiếu là không cần thiết.Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཧེ་མ་གི་སྙན་ཞུ་ བཙག་འཐུ་ལོག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་པ་ཅིན་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ལས་འགལ་བ་འགྱོ་འོང་ཟེར་མི་འདི་ལས་ རྒྱབ་འགལ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Điều này trái ngược với những báo cáo trước đây cho rằng việc hủy bỏ vòng bầu cử chung kết là vi hiến.Dzongkha : གནམ་གྲུ་འདི་ ཨིར་ཀུ་ཙིག་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕུར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ནང་འཁོད་དམག་སྡེ་ཚུ་གི་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Chiếc phi cơ bay đến Irkutsk dưới sự điều khiển của quân nội địa.Dzongkha : ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ འདྲི་དཔྱད་འབད་མི་སྡེ་ཚན་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một cuộc điều tra đã được tổ chức để tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.Dzongkha : ར་ཤི་ཡ་དང་ སོ་ཝིཀྲ་དམག་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་གི་དོན་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ལོ་གྲངས་ལས་ར་ Il-༧༦འདི་ ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ལུ་ འདས་པའི་ཟླཝ་ནང་ ར་སི་ཡ་ལུ་ ཐུགས་རྐྱེན་སྦོམ་སྦཻ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Il-76 là hành phần chính trong cả quân đội Nga và Xô Viết kể từ những năm 1970 và đã gặp một tai nạn nghiêm trọng tại Nga tháng trước.Dzongkha : སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་སྤྱི་ཚེས་༧ལུ་ འཕུར་བའི་སྐབས་ འཕྲུལ་ཨམ་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ གནོད་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུངམ་ཨིན། ར་ཤི་ཡ་གིས་ ཐུགས་རྐྱེན་གྱི་ཤུལ་ལས་ Il-༧༦s འདི་ འགོར་ལས་སྦེ་ ས་ཁར་ཆགས་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vào ngày 7 tháng 10, một động cơ bị tách rời khi cất cánh, không có thương tích nào xảy ra. Sau tai nạn đó, Nga nhanh chóng cấm bay đối với những chiếc Il-76.Dzongkha : ཨ་ལཱསི་ཀ་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ ཕེ་ཡར་བེངསི་ལུ་ མ་ཙག་པའི་མར་ཁུ་ རྒྱ་ཛི་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ འབོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མའིལ་༨༠༠དེ་ཅིག་ཡོད་མི་ ཀྲཱནསི་ཨ་ལཱསི་ཀ་པ་ཡབ་ལཱའིན་སིསི་ཀྲམ་ཟེར་མི་ མར་ཁུའི་དུང་ལམ་འདི་ སྒོ་བསྡམ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : ¨800 dặm của Hệ thống đường ống xuyên Alaska đã bị đóng sau sự cố tràn hàng ngàn thùng dầu thô ở phía nam Fairbanks Alaska.¨Dzongkha : ཕོརཀྲ་གིརི་ལེ་མར་ཁུ་བླུག་སའི་ས་སྒོ་༩པ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ མེ་གི་ནུས་སྟོབས་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་བརྟག་དཔྱད་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ ཚད་ལྡན་ས་སྒོ་འདི་སྒོ་ཕྱེ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མར་ཁུ་ཐོན་འགྱོ་སྟེ་ གློག་མེ་མེདཔ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Sự cố mất điện sau khi kiểm tra định kỳ hệ thống cứu hỏa khiến cho các van xả mở và dầu thô tràn ra gần trạm bơm số 9 ở Fort Greely.[Day5]

Dzongkha : ཚད་ལྡན་ས་སྒོ་འདི་གིས་ ལམ་ལུགས་འདི་གི་དོན་ལས་ གནོན་ཤུགས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་དང་ མར་ཁུ་འདི་ རྒྱ་ཛི་༥༥༠༠༠ ༼གེ་ལཱོན་ས་ཡ་༢་༣༽ དེ་ཅིག་ཤོང་པའི་བསགས་མཛོད་ནང་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Việc mở các van cho phép giải hệ thống tỏa áp lực và dầu chảy trên một bệ đến một cái bể có khả năng chứa 55.000 thùng (2,3 triệu galông).Dzongkha : གཟའ་ཕུརཔ་གི་ཉི་མ་ཁམས་ཚུན་ཚོད་ར་ བསགས་མཛོད་ནང་ལས་མར་ཁུ་འཛག་སྟེ་ར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ བསགས་མཛོད་ནང་ན་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མི་གི་ནང་ལས་ འཛག་དོ་ཡོད་པའི་དོག་པ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tính đến chiều thứ Tư, ống thông khí của bể vẫn bị rò rỉ, có thể do sự giãn nở theo nhiệt độ bên trong bể.Dzongkha : ད་རུང་ བསགས་མཛོད་འདི་གི་འོག་ལུ་ར་ རྒྱ་ཛི་༡༠༤༥༠༠དེ་ཅིག་ཤོང་པའི་ འབྲིང་རིམ་ས་སྒོ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་མ་གང་པ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một khu vực chứa thứ hai bên dưới các thùng chứa có thể trữ 104.500 thùng chưa được sử dụng hết công suất.Dzongkha : བསམ་བཀོད་འབད་མི་དང་ རྒྱང་མཐོང་གི་ཐོག་ལས་དངོས་མཐོང་སྦེ་བཏང་མི་ཚུ་འདི་ བཀག་དམ་ཚུ་གིས་གནོད་པ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཨི་ར་ནིའན་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཆེ་བ་ཚུ་གིས་ཁས་བླང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các bình luận, trực tiếp trên truyền hình, là lần đầu tiên các nguồn tin cao cấp từ Iran thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt đang có tác động.Dzongkha : འདི་ཚུ་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཀག་དམ་དང་ ཨི་ར་ནིའན་གི་དཔལ་འབྱོར་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༨༠དེ་ཅིག་ ཕྱི་ཡི་འོང་འབབ་ལས་འབྱུང་དོ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ཡུ་རོ་པིན་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ མར་ཁུ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་འདི་ བཀག་ཆ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Chúng bao gồm các hạn chế tài chính và lệnh cấm của Liên minh Châu Âu về xuất khẩu dầu thô, ngành đem lại 80% thu nhập từ nước ngoài cho Iran.Dzongkha : འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཟླ་རིམ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་བཏོན་མི་ནང་ལུ་ ཨོ་པེག་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ མར་ཁུ་ཕྱིར་ཚོང་འདི་ གནས་ཚད་དམའ་ཤོས་ཅིག་ ཉིམ་གཅིག་ལུ་ རྒྱ་ཛི་ས་ཡ་༢་༨ལུ་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trong báo cáo hằng tháng mới nhất, OPEC nói sản lượng dầu thô xuất khẩu đã giảm đến mức thấp nhất trong hai thập niên qua khi chỉ đạt 2,8 triệu thùng mỗi ngày.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཁྲིདཔ་ ཨ་ཡ་ཀྲོ་ལ་ཨ་ལི་ཁ་མེ་ནེ་གིས་ མར་ཁུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་ནི་འདི་ ཧིང་ནང་ཚུད་ཚུདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༩ལུ་ ཨི་རཱན་གྱི་ཡེ་ཤུ་པའི་འགྱུར་ལུགས་འདི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ མར་ཁུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འདི་ནང་ལས་བཏོན་དགོཔ་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Lãnh đạo tối cao của quốc gia này, Ayatollah Ali Khamenei, miêu tả sự phụ thuộc vào dầu hỏa là ¨cái bẫy¨ có từ trước khi cách mạng Hồi giáo của Iran diễn ra vào năm 1979 và quốc gia này cần phải tự giải phóng mình khỏi cái bẫy đó.Dzongkha : སྐར་ཤུབས་འདི་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༥ ༼ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་༽ དེ་ཅིག་ཁར་ འཛམ་གླིང་ལུ་ཐོན་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་ནང་ལུ་ འཛུལ་བའི་ཤུལ་ལས་ འདི་གིས་ བྱང་ཕྱོགས་ ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་དང་ ཨོ་རི་གཱོན་ དེ་ལས་ ནི་ཝ་གྲ་དང་ ཨུ་ཏ་ཚུ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འོད་དུམ་གྲ་ཅིག་བྱིན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Khi chiếc hộp về đến Trái Đất và đi vào bầu khí quyển, khoảng 5 giờ sáng (giờ miền đông), theo dự báo nó sẽ tạo ra một cảnh tượng khá đẹp mắt mà người dân các vùng Bắc California, Oregon, Nevada, và Utah có thể thưởng thức.Dzongkha : སྐར་ཤུབས་འདི་ གནམ་སྟོང་པའི་སྦུག་ལས་འགྱོ་མི་ སྐར་མདའ་བཟུམ་འབད་མཐོང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Khoang tàu vũ trụ sẽ trông rất giống một ngôi sao băng bay qua bầu trời.Dzongkha : སྐར་ཤུབས་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༢་༨ ཡང་ན་མའིལ་༨དེ་ཅིག་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སཱེན་ཕཱརན་སིསི་ཀོ་ལས་ ལཱོསི་ཨེན་ཇི་ལིསི་ལུ་ལྷོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tàu vũ trụ sẽ di chuyển với vận tốc khoảng 12,8 km tức 8 dặm mỗi giây, đủ nhanh để đi từ San Francisco đến Los Angeles trong một phút.Dzongkha : ཨིསི་ཀྲར་གྲཱསི་ཟེར་མི་ གནམ་འཁོར་འདི་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ལོག་འོང་མི་ གནམ་འཁོར་མགྱོགས་ཤོས་ཅིག་འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༩ སྤྱི་ཟླ་༥པའི་ནང་ ཨེ་པོ་ལོ་ཨེགསི་འདི་གིས་ མགྱོགས་ཤོས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཆ་མེད་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Stardust sẽ lập kỷ lục chưa từng có để trở thành tàu vũ trụ quay về Trái đất nhanh nhất, phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng Năm năm 1969 với sự trở lại của tàu chỉ huy Apollo X.Dzongkha : "འདི་གིས་བྱང་ཕྱོགས་ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་གི་ ནུབ་ཁ་ཐུག་མཚོ་མཐའ་ལས་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་ ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་ལས་སྦེ་ དབུས་ཕྱོགས་ ཨོ་རི་གཱོལ་བརྒྱུད་དེ་ ནི་ཝ་གྲ་དང་ ཨའི་ད་ཧོ་དེ་ལས་ ཨུ་ཏ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནམ་ཁ་ལས་སྦེ་འོད་ཤར་འོང་" ཨིསི་ཀྲར་གྲསི་གི་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ ཀྲོམ་གྲགསི་བཱ་རི་གིས་བཤད་ཅི།

Vietnamese : "Nó sẽ di chuyển trên bờ tây của phía bắc California và sẽ chiếu sáng bầu trời từ California tới miền trung Oregon và tiếp tục đi qua Nevada và Idaho và tiến vào Utah," Tom Duxbury, quản lý dự án của Stardust nói.Dzongkha : རུའུགྲ་གིས་ ཀིའོ་ཀྲོ་གནམ་གཤིས་མོས་མཐུན་འགན་རྒྱ་འདི་ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་གི་ཐག་བཅད་མི་འདི་གིས་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཀྲ་ཨིསི་ཀྲེསི་འདི་ ལོགས་སུ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་སྦེ་ འགན་རྒྱ་འདི་ལུ་ ཆ་སྦྱོར་མ་འབད་མི་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཚར་མི་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཀྲ་ཨིསི་ཀྲེསི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Quyết định ký hiệp ước khí hậu Kyoto của ông Rudd đã cô lập Mỹ, giờ đây họ sẽ trở thành nước phát triển duy nhất không phê chuẩn hiệp định.Dzongkha : ཨཱསི་ཀྲེ་ལི་ཡ་གི་ཧེ་མའི་ཉམས་སྲུང་ཅན་གྱི་གཞུང་འདི་གིས་ ཁོ་གི་དཔལ་འབྱོར་འདི་ ཤུགས་སྦེ་ར་ རྡོ་སོལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཀིའོ་ཀྲོ་འགན་ཡིག་འདི་ཆ་སྦྱོར་འབད་མ་བཏུབ་ཨིནམ་དང་ འདི་བཟུམ་འབད་ རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ཡང་ ཐོན་རླུང་གི་གནས་ཚད་འདི་ལུ་ མ་གནས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Chính phủ bảo thủ trước đây của Úc đã từ chối phê chuẩn Nghị định thư Kyoto, cho rằng nghị định thư này sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế vốn phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu than, trong khi các nước như Ấn Độ và Trung Quốc thì không bị ràng buộc bởi các mục tiêu giảm phát thải.Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཨི་བཱེ་གི་འབྱུང་རབ་ནང་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Đó là vụ sát nhập lớn nhất trong lịch sử của eBay.Dzongkha : ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ཁོང་གི་ཁེ་སང་ཐོན་ཁུངས་འདི་ སྣ་ཁག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ཨིསི་ཀཱའིབ་གིས་ དྲག་ཤོས་ཅིག་སྦེ་དབང་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྒྱ་ནག་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཡུ་རོབ་ དེ་ལས་ བཱར་ཛིལ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་བཟོ་ནི་གི་རེ་བ་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Công ty hy vọng sẽ đa dạng hóa các nguồn lợi nhuận và trở nên phổ biến tại các khu vực mà Skype giữ vị trí vững chắc, chẳng hạn như Trung Quốc, Đông Âu và Brazil.Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ཨེན་སི་ལེ་གྲཱསི་འདི་ ས་ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་ལས་བཅདཔ་ད་ འགྱིར་དྲགས་སྦེ་ར་ཡོདཔ་དང་ སེ་ཀྲའན་གི་ཕྱི་ལས་སྒོར་ཐིག་ཡོད་མི་ ཨའི་སི་ཨི་རིང་འདི་ཡང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các nhà khoa học nghi ngờ Enceladus có hoạt động địa chất và có thể là nguồn gốc của vành đai băng giá hình chữ E của Sao Thổ.Dzongkha : ཨེན་སི་ལེ་གྲའསི་འདི་ ཉི་མའི་སྒོར་ཁྱིམ་ ཨོ་ལཱར་སིས་ཀྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ འོད་མདངས་མང་ཤོས་ཅིག་ལོག་བཏང་མི་གི་ དངོས་པོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ འདི་ལུ་རེག་མི་ཉི་མའི་འོད་བརྒྱ་ཆ་༩༠དེ་ཅིག་ ལོག་བཏངམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Enceladus là vật thể phản chiếu ánh sáng tốt nhất trong thái dương hệ, phản chiếu khoảng 90% ánh sáng mặt trời chiếu vào nó.Dzongkha : རྩེད་རིགས་གསར་བསྐྲུན་འབད་མི་ ཀོ་ན་མི་གིས་ ད་རིས་ ཇ་པཱན་གྱི་གསར་ཤོག་ཅིག་ནང་བཀོད་མི་ནང་ ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕ་ལུ་ཇཱ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༦གི་རིང་ རྩེད་རིགས་འདི་ གསར་བཏོན་མི་འབད་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nhà phát hành game Konami hôm nay đã tuyên bố trên một tờ báo Nhật Bản rằng họ sẽ không phát hành game Sáu Ngày Ở Fallujah.Dzongkha : རྩེད་རིགས་འདི་ཡང་ ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ ཨི་རག་གི་དམག་དཔུང་གི་བར་ནའི་དམག་འཁྲུག་ ཕ་ལུ་ཇཱ་གི་དམག་འཁྲུག་གཉིས་པ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Trò chơi dựa trên Trận Chiến Thứ Hai ở Fallujah, một trận chiến tàn khốc giữa quân đội Mỹ và Iraq.Dzongkha : སི་ཨེམ་ཨེ་གིས་ བིག་བཱརཱ་དཱར་ལས་སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གློག་བརྙན་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གློག་བརྙན་འདི་ བིག་བཱརཱ་དཱར་ལས་སྡེ་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ལུ་ གསོག་འཇོག་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་གློག་བརྙན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་གི་དགོངས་དོན་ལས་མ་འགལ་བ་ཨིནམ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : ACMA cũng kết luận rằng mặc dù đoạn video được chiếu trực tiếp trên Internet, nhưng Big Brother đã không vi phạm luật kiểm duyệt nội dung trên mạng do nội dung này không lưu trữ trên trang web của Big Brother.Dzongkha : རྒྱང་བསྒྲགས་ཞབས་ཏོག་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ནང་དོན་ཚུ་གི་སྒྲིག་གཞི་ཅིག་ཡང་བཀོདཔ་ཨིན་་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ནང་དོན་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་ ལས་རིམ་ཚུ་ ངོ་མ་འབད་ར་ server ནང་ལུ་འོང་དགོཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Dịch vụ truyền thông Hành động cung cấp quy định về nội dung Internet, tuy nhiên để được xem là nội dung Internet, nó phải nằm trên một máy chủ.Dzongkha : ཀེ་ནི་ཡ་གི་ས་གནས་ ནཱའི་རོ་བི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཊ་ཨིསི་ཀྲེསི་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ¨སོ་མ་ལི་ཡ་ལས་མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས་པ་ཚུ་གིས་¨ ཀེ་ནི་ཡ་དང་ ཨི་ཐོ་པི་ཡ་ལུ་ རང་སྲོག་བཅད་ནི་གི་རྫས་བམ་ཐོག་ལས་ དྲག་རྒོལ་འབད་ནི་གི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དོ་ཡོད་པའི་ ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi, Kenya đã phát đi cảnh báo rằng ¨những kẻ cực đoan từ Somali¨ đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công liều chết bằng bom tại Kenya và Ethiopia.Dzongkha : ཡུ་ཨེསི་གིས་བཀོད་མི་ནང་ གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་གིས་ ཨི་ཐོ་པི་ཡ་དང་ ཀེ་ནི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རྗེས་དྲན་ས་སྒོ་ཚུ་ རང་སྲོག་བཅད་མི་རྫས་བམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ འགས་བཏང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mỹ nói đã nhận được thông tin từ một nguồn không được tiết lộ trong đó đề cập cụ thể việc sử dụng những kẻ đánh bom tự sát để thổi bay "các địa danh nổi tiếng" tại Ethiopia và Kenya.Dzongkha : ཧེག་དང་ཇོ་ཧོན་སཱོན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ལུ་ ཁོང་ར་ ཡུ་ཌབ་ལུ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་སྦེ་སྡོད་དེ་ དི་ཌེ་ལི་ཤོ་དང་ དི་ཀོལ་བར་ཊ་རི་པོརཊ་ཟེར་བའི་ལས་རིམ་མ་ཐོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་ཚུ་ ལུད་སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་མཐོ་བསམ་བཏང་ནུག

Vietnamese : Rất lâu trước The Daily Show và The Colbert Report, từ khi còn là sinh viên tại UW vào năm 1988, Heck và Johnson đã nghĩ đến việc xuất bản tác phẩm nhại lại các tin tức và việc đưa tin tức.[Day6]

Dzongkha : དི་ཨོ་ནི་ཡན་འདི་ འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་རང་ གནས་ཚུལ་ལུད་སྲོལ་རྐྱབ་མི་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ད་ དི་ཨོ་ནི་ཡན་གྱིས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་པར་བསྐྲུན་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་ནང་ལུ་ མི་ས་ཡ་༥བལྟ་མི་ཐོན་ནུག ། ད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ ཚོང་བསྒྲགས་དང་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༤གི་རིང་ལུ་ གནས་ཚུལ་ པོཌ་ཀཱསི་གི་མཐུན་ཚུ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཨ་ཝར་ཌམ་ཟེར་མི་ འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ཡང་ གསར་བཏོན་འབད་ནུག

Vietnamese : Sau khởi đầu, The Onion trở thành đế chế tin tức trào phúng thực sự với một phiên bản in, một trang mạng có 5.000.000 độc giả vào tháng mười, quảng cáo cá nhân, và một mạng lưới tin tức 24 giờ, podcast và tập bản đồ thế giới mới ra mắt có tên Our Dumb World.Dzongkha : ཨཱལ་གོ་རི་དང་ གུང་བློན་ཊོ་མི་ཕ་རེང་གིས་ སྒྲིག་ཡངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁོང་རའི་གནས་ཚུལ་གཙོ་དོན་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག (གོ་རི་གིས་ གནས་ཚུལ་གཙོ་དོན་མགྱོགས་སུ་སྦེ་ལྷག་མི་འདི་ཡང་ དི་ཨོ་ནི་ཡན་གྱིས་ ཁོ་ར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ལུ་ ཨེ་ལེག་ཊོ་རེལ་ཀོ་ལེཇ་ཕམ་སོང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཊི་པར་དང་གཅིག་ཁར་ མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ལུས་འབྲེལ་ཞིམ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ཨིན་མས)

Vietnamese : Al Gore và tướng Tommy Franks đột nhiên đọc một mạch các tiêu đề yêu thích (tiêu đề của Gore là khi The Onion đưa tin ông và Tipper đang có đời sống tình dục tuyệt vời nhất của cuộc đời sau khi thua cuộc trong cuộc bầu cử của Cử tri Đoàn 2000).Dzongkha : ཇོ་ཧོན་ཨིས་་ཊི་ཝརཊ་དང་ ཨིས་ཊེ་ཕན་ཀོལ་བརཊ་གི་ གནས་ཚུལ་ལད་སྲོལ་རྐྱབ་ནི་གི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ ཁོང་གི་རྩོམ་འབྲིཔ་ལེ་ཤ་གིས་རང་ བསྐུལ་མ་སྦོམ་སྦེ་རང་འབད་ནུག

Vietnamese : Nhiều nhà văn vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong chương trình phóng tác tin tức của Jon Stewart và Stephen Colbert.Dzongkha : བུ་ཅ་རེསཊ་སི་ཊི་ཧོལ་གྱིས་ སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ རོ་མ་ནི་ཡན་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་འདི་ གསར་གཏོད་དང་སྤྲོ་སྣང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན་པའི་མིང་གཏམ་ ལོག་སྟེ་རང་འབག་འོང་ནི་གི་ཆ་ཤེས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Sự kiện nghệ thuật này cũng là một phần trong chương trình vận động của Tòa thị chính Bucharest nhằm khôi phục hình ảnh của thành phố thủ đô Romania như là một đô thị sáng tạo và nhiều màu sắc.Dzongkha : ཁྲོམ་འདི་ དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༦པ་ལས་༨པ་གི་བར་ན་ ཤར་ལྷོ་ཡུ་རོབ་ནང་ལུ་ འཛམ་གླིང་གི་རི་མོའི་ལས་རིམ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཀའོ་པ་རེཌ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཁྲོམ་ཚོགས་ འགོ་དང་པ་ཅིག་འབད་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Thành phố sẽ là thành phố đầu tiên ở đông nam Châu Âu tổ chức CowParade, sự kiện nghệ thuật cộng đồng lớn nhất thế giới vào giữa tháng Sáu và tháng Tám năm nay.Dzongkha : ད་རིས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ནང་ལུ་ གཞུང་གིས་ དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་༣པའི་ནང་ལུ་ རེལ་ལི་ཁང་མིག་ཐེབ་བཙུགས་ནི་གི་མ་དངུལ་འབྱིན་ནི་སྦེ་ཁས་ལེན་འབད་མི་ཡང་ ཚུདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tuyên bố hôm nay cũng mở rộng cam kết mà chính phủ đã đưa ra vào tháng Ba năm nay về việc tài trợ cho các toa dư thừa.Dzongkha : མི་མ་ཤོང་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་གི་ཐབས་ལུ་ རེལ་ལི་ཁང་མིག་ཐེབ་༣༠༠བཙུགསཔ་ད་ལུ་ བསྡོམས་ཀྱིས་ རེལ་ལི་གི་ཁང་མིག་༡༣༠༠འོང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : 300 toa xe được bổ sung nâng tổng số lên 1300 toa xe được trang bị để giảm quá tải.Dzongkha : ལོ་སི་ཨེན་ཇ་ལི་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་ ཀིརསི་ཊོ་ཕར་གར་སི་ཡ་གིས་སླབ་མི་ནང་ དགས་པ་ཅན་ཕོ་སྐྱེས་འདི་ རྒྱུ་དངོས་མེདཔ་བཏང་གུ་མེན་པར་ ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་གུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Christopher Garcia, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết người đàn ông bị tình nghi phạm tội đang bị điều tra về tội xâm phạm hơn là phá hoại.Dzongkha : ས་ཡིག་ཁོ་ར་ངོ་མ་ མེདཔ་མ་བཏང་པར་ཡོད་རུང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ལུ་ ཞི་བདེ་དང་དོན་ཧིང་གི་རྟགས་མཚན་གྱིས་གྱོན་ཏེ་ ཨོ་འདི་ཨི་ཆུང་བ་གུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ད་ནུག

Vietnamese : Dấu hiệu này không bị hư hỏng bề ngoài; điều chỉnh được thực hiện sử dụng vải dầu đen được trang trí với các biểu tượng hòa bình và trái tim để biến chữ ¨O¨ thành chữ ¨e¨ viết thường.Dzongkha : རྒྱ་མཚོའི་འཕེལ་གྲིབ་འདི་ སྐྱུ་རུ་ཨ་རྟག་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ མང་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ལུ་ བྱུངམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nguyên nhân gây ra thủy triều đỏ là nồng độ cao hơn bình thường của tảo Karenia brevis, một sinh vật biển đơn bào xuất hiện tự nhiên.Dzongkha : རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ འ་ནི་སྐྱུ་རུ་ཚུ་ ལེ་ཤ་གིས་ ཡར་སེང་འགྱོ་བཅུག་ནི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Các yếu tố tự nhiên giao hòa tạo nên điều kiện lý tưởng để số lượng loài tảo này tăng lên đáng kể.Dzongkha : སྐྱུ་རུ་གིས་ མི་དང་ཉ་གི་རྩ་ཁམས་མེདཔ་བཏང་མི་ ཀླད་འབྲེལ་དུག་རྫས་བཏོན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Loài tảo này sản sinh ra độc tố thần kinh có thể vô hiệu hóa chức năng thần kinh ở cả con người và cá.Dzongkha : ཉ་འདི་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ཡི་རང་ ཆུ་ནང་ལུ་ དུག་རྫས་མང་སུ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཤི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Cá thường chết vì nồng độ độc tố cao trong nước.Dzongkha : རླུང་མ་དང་མཚོའི་རླབས་་ཀྱིས་ གནམ་ཁར་བསྐྱེལ་མི་ཆུ་འདི་ཚུ་ ནང་ན་བུང་དང་གཅིག་ཁར་བཏང་མི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནོད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

Vietnamese : Con người có thể bị ảnh hưởng khi hít phải hơi nước bị nhiễm độc do gió và sóng đưa vào trong không khí.Dzongkha : མལ་དེབསི་གི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ ཏ་ལའི་ཤིང་གི་འདབ་མ་ བེག་གང་གི་དོན་ལུ་མིང་བཏགས་མི་ ་རླུང་འཚུབ་གོ་ནུ་འདི་ ཤུགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༤༠རེ་གུ་ ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Lúc đỉnh điểm, Bão Gonu, đặt tên theo túi lá cọ trong ngôn ngữ Maldives, đạt sức gió lên tới 240 kilomet trên giờ (149 dặm trên giờ).Dzongkha : ད་རིས་དྲོ་པ་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ རླུང་འཚུབ་འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༨༣དེ་ཅིག་གུ་ མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རླུང་འཚུབ་འདི་གི་ཤུགས་ཚད་འདི་ ད་རུང་རང་ མར་ཕབ་འགྱོ་བའི་རེ་བ་འའདུག

Vietnamese : Tới sáng nay, tốc độ gió khoảng 83 km/h và dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu.Dzongkha : གཟའ་ཕུརཔ་ལུ་ ཨུ་ནའི་ཊེག་ཨིས་ཊེས་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲྭ་རིལ་ཚོགས་པ་གིས་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁོང་རའི་ཁྱད་རིག་གི་འགྲན་བསྡུར་འདི་ཚུ་ སྐབས་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་མི་འཐབ་ནི་འབད་བཞག་ནུག

Vietnamese : Vào thứ Tư tuần này, Hiệp hội Bóng rổ Quốc Gia Hoa Kỳ(NBA) đã tạm hoãn mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp do lo ngại về COVID-19.Dzongkha : ཨེན་བི་ཨེ་གིས་ དེ་སྦེ་ཐག་བཅད་པའི་ཤུལ་ལས་ ཨུཊ་ཏ་སྒྲ་དབྱངས་དཀྲོག་མི་གཅིག་ལུ་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོ་འཛིན་བྱུང་ནུག

Vietnamese : Quyết định của NBA được đưa ra sau khi một cầu thủ của Utah Jazz được xét nghiệm dương tính vi-rút COVID-19.Dzongkha : གྱུར་རྡོ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་དབྱེ་འགྱོ་མི་འདི་ རྡུལ་རྟེན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་་ཧེ་མ་ལས་རང་ ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Dựa trên hóa thạch này, sự phân hóa có thể đã diễn ra sớm hơn nhiều so với dự đoán thông qua bằng chứng phân tử.Dzongkha : བིར་ཧེན་ཨེས་ཕཝ་གི་ཞིབ་འཇུག་འབད་མི་ཅིག་དང་ ཨི་ཐོ་པི་ཡ་གི་་ རིཕཊ་ཝེ་ལི་ཞིབ་འཚོལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བརྩམ་མི་ཚུ་ག་ར་ ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་བཞག་དགོ་ནི་མས་ཟེར་བཤད་ཅི།

Vietnamese : ¨Điều này có nghĩa là mọi thứ phải được đưa trở lại,¨ nhà nghiên cứu thuộc Rift Valley Research Service tại Ethiopia và một đồng tác giả của nghiên cứu Berhane Asfaw cho biết.Dzongkha : ཡུ་ཨེས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཨེ་ཨོ་ཨེལ་གྱིས་ ཚོང་འབྲེལ་འདི་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་མནོ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Đến nay, AOL đã có thể vận hành và phát triển thị trường IM theo tốc độ của riêng mình nhờ được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ.Dzongkha : བདེ་སྒྲིག་དེ་སྦེ་བཟོ་མི་དང་འབྲེལ་ ནི་བཟུམ་གྱི་སྟབས་བདེ་ཧིང་ཡོད་མི་འདི་ མི་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Với bối cảnh hiện tại, sự tự do như thế này có thể sẽ kết thúc.Dzongkha : ཡ་ཧུ་དང་ མའི་ཀོ་རོ་སོཕཊ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མཉམ་གཅིག་སྡོམ་མི་འདི་གིས་ ཨེ་ཨོ་ཨེལ་གྱི་ཚོང་མགྲན་པའི་གྱངས་ཁ་ལུ་ དོ་འགྲན་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Số người dùng dịch vụ Yahoo! và Microsoft cộng lại mới cạnh tranh được với số lượng khách hàng của AOL.Dzongkha : ནོར་དཱན་རོག་དངུལ་ཁང་འདི་ ཡུ་ཀེ་གཞུང་ལས་ གློ་འབུར་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལུ་ གཞུང་གིས་རྩིས་ལེན་ནུག

Vietnamese : Ngân hàng Northern Rock đã được quốc hữu hóa vào năm 2008 sau khi có tin tiết lộ rằng công ty đã nhận được hỗ trợ khẩn cấp từ Chính phủ Vương quốc Anh.Dzongkha : ནོར་དཱན་རོག་དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་མི་འདི་གིས་ བྱེམ་ཕོག་ནི་འདི་གིས་ ལེན་དགོཔ་ཐོན་ནུག

Vietnamese : Northern Rock đã yêu cầu trợ giúp vì bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng cầm cố dưới chuẩn năm 2007.[Day7]

Dzongkha : དངུལ་ཁང་འདི་ གཞུང་གིས་རྩིས་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ ཝར་ཇེན་ཚོང་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཇོ་བདག་ སཱར་རི་ཅརཊ་བེ་རཱན་སཱན་གྱིས་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་བཀོད་མི་འདི་ ཆ་མེད་སོང་ནུག

Vietnamese : Tập đoàn Virgin của Ngài Richard Branson đã bị từ chối một bản đấu giá cho ngân hàng trước khi ngân hàng bị quốc hữu hóa.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ལུ་ གཞུང་གིས་རྩིས་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་ཨི་ཊིག་ལུ་ཡོད་པའི་ ད་རེས་ཀྱི་ ནོར་དཱན་རོག་དངུལ་ཁང་འདི་ ནོར་དཱན་རོག་གི་ བེཌ་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ ཁ་དབྱེ་ཡར་སོང་ནུག

Vietnamese : Trong năm 2010, khi được quốc hữu hóa, ngân hàng thương mại Northern Rock plc đã được tách ra khỏi 'ngân hàng xấu', (Công ty Quản lý Tài sản) Northern Rock.Dzongkha : ཝར་ཇེན་གྱིས་ ནོར་དཱན་དངུལ་ཁང་གི་ དངུལ་ཁང་ལེགས་ཤོམ་རྐྱངམ་ཅིག་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ མ་ཉོ་བས།

Vietnamese : Virgin chỉ mua 'ngân hàng tốt' của Northern Rock, chứ không mua công ty quản lý tài sản.Dzongkha : འ་ནི་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ མརསི་གི་ཅ་ཆས་མཐོང་མི་ རྒྱལ་རབས་ནང་ལུ་ ཐེངས་༥པ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ རྫས་སྦྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་རང་ གཏེན་ཁལ་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Người ta tin rằng đây là lần thứ năm trong lịch sử con người đã quan sát thấy thứ mà đã được hóa học xác nhận là vật chất từ Sao Hỏa rơi xuống Trái Đất.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ སྐར་མདའ་ཡུདཔ་ཅིག་ སྟོང་ཕྲག་༢༤དེ་ཅིག་འབུད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ས་ལས་ ༣༤རྐྱངམ་ཅིག་ མརསི་ནང་ལས་ འབུད་ཡོདཔ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trong số khoảng 24.000 thiên thạch đã biết rơi xuống Trái Đất chỉ có khoảng 34 thiên thạch được xác minh là có nguồn gốc Sao Hỏa.Dzongkha : འ་ནི་རྡོ་འདི་ཚུ་ལས་ ༡༥འདི་ ན་ཧིང་སྤྱི་ཟླ་༧པ་ནང་ལུ་འབུད་མི་སྐར་མདའ་ཚུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mười lăm tảng đá trong số này được cho là đến từ trận mưa thiên thạch vào tháng 7 năm ngoái.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀོད་དྲག་ཨིན་མི་རྡོ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཨོ་ཡིན་རེ་ལུ་ གོང་ཚད་ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་སྟོང་ཕྲག་༡༡ལས་སྟོང་ཕྲག་༢༢དང་༥༠༠ཚུན་ཚོད་བཙོང་མི་འདི་ གསེར་གྱི་གོང་ཚད་ལས་ ཚར་༡༠ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན་མས།

Vietnamese : Một số hòn đá, vốn rất hiếm trên Trái Đất, đang được bán với giá từ 11.000 đến 22.500 USD mỗi ounce, tức là gấp khoảng mười lần giá trị của vàng.Dzongkha : འགྲན་བསྡུར་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཀེ་སི་ལོསི་ཀི་འདི་ དྲའི་བརསི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ སྐུགས་ཚད་༢,༢༥༠བཟོ་མི་ སྣུམ་འཁོར་བཏང་མི་དྲག་ཤོས་ཅིག་སྦེ་རང་ལུས་ནུག

Vietnamese : Sau cuộc đua, Keselowski vẫn là người dẫn đầu Giải Đua Xe với 2.250 điểm.Dzongkha : ཇོ་ཧོན་སཱོན་གྱིས་ སྐུགས་༢,༢༤༣བཟོ་རུང་ ཨང་དང་པ་ཐོན་མི་འདི་ སྐུགས་༧གྱིས་བདའ་མ་ཟུནམ་ལས་ ཨང་གཉིས་པ་ཐོན་ནུག

Vietnamese : Kém bảy điểm, Johnson xếp thứ hai với 2.243 điểm.Dzongkha : ཨང་གསུམ་པ་ནང་འབད་མི་ ཧམ་ལིན་འདི་ སྐུགས་༢༠གིས་ རྒྱབ་ཁར་ལུས་ཏེ་ཡོད་རུང་ བོ་ཡར་ལས་ སྐུགས་༥གིས་ མཐོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཀྷ་ནི་དང་ ཊུག་ཇུ་ནི་ཡར་གྱིས་ སྐུགས་༢,༢༢༠དང་༢,༢༠༧ལས་བརྒལ་བཟོ་མ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ཨང་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ནང་ལུ་ཚུད་ནུག

Vietnamese : Xếp thứ ba, Hamlin kém hai mươi điểm, nhưng hơn Bowyer năm điểm. Kahne và Truex, Jr. lần lượt xếp thứ năm và sáu với 2.220 và 2.207 điểm.Dzongkha : ཨིས་ཊི་ཝརཊ་དང་གོར་དྲཱན་ དེ་ལས་ ཀེན་སེད་དང་ཧར་ཝིག་ཚུ་གིས་ དྲའི་བརསི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ དྲག་ཤོས་༡༠གི་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ད་མ་ཚད་ འགྲན་བསྡུར་འདི་ནང་ལུ་ ད་རུང་རང་ རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ་བཞི་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Stewart, Gordon, Kenseth và Harvick lọt vào vị trí top mười tại Giải vô địch Đua xe khi mùa giải còn bốn chặng đua là kết thúc.Dzongkha : ཡུ་ཨེས་ཀྱི་ཆུ་དམག་གིས་ཡང་ གནད་དོན་འདི་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཟེར་བཤད་ནུག

Vietnamese : Hải quân Mỹ cũng nói rằng họ đang điều tra sự việc này.Dzongkha : ད་རུང་ ཁོང་གིས་བཀོད་མི་ནང་ སྡེ་ཚན་འདི་ ད་རེས་ གྲུ་འདི་ གནོད་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་བཏོན་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་དྲག་ཤོས་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Họ cũng cho biết trong một tuyên bố: "Hiện thuỷ thủ đoàn đang nỗ lực tìm ra phương pháp hiệu quả nhất để giải phóng con tàu một cách an toàn".Dzongkha : ཆུ་ནང་ལས་ ས་གཏེར་ཚུ་བཏོན་ཚུགས་མི་གྲུ་འདི་ དེ་བསྒང་ པ་ལ་ཝན་གྱི་ པུ་ཡར་ཊོ་པི་རིན་སི་ས་ལུ་ འགྱོ་བའི་བསྒང་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tàu rà mìn loại Avenger đang di chuyển đến Puerto Princesa ở Palawan.Dzongkha : གྲུ་འདི ཇ་པཱན་ ན་ག་ས་ི་གི་ས་སི་བོ་ལུ་ཡོད་པའི་་ ཡུ་ཨེས་མཚོ་དམག་གི་དྲུག་ཁག་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chiếc tàu được biên chế cho Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ và đóng ở Sasebo, Nagasaki, Nhật BảnDzongkha : མཱམ་བའི་ལུ་འཚུབ་བཀལ་མི་ཚུ་ གྲུ་ནང་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨་སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༦ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ རྫས་བམ་དང་གོ་ཚན་གཞན་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇི་རེལ་ལི་བཞག་སའི་ས་སྒོ་དང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཏཇ་མ་ཧཱལ་བཟའ་ཁང་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ ས་སྒོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཀྲོབ་མདའ་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་བསད་ནུག

Vietnamese : Những kẻ khủng bố Mumbai xuất hiện trên thuyền vào ngày 26 tháng 11 năm 2008, mang theo lựu đạn, súng tự động và đã tấn công vào nhiều mục tiêu gồm cả đám đông ở ga xe điện Chhatrapati Shivaji Terminus và Khách Sạn Taj Mahal nổi tiếng.Dzongkha : ལག་ཤ་ཁར་ཨི་ཏའི་བ་ཟེར་མི་ པ་ཀིལ་ཏཱན་གྱི་ གཡིབ་དམག་གི་འཐུས་མི་༡༠འབད་མི་སྡེ་ཚན་ལུ་ འཚུབ་དེ་སྦེ་བཀལ་ནི་ནང་ དྲེ་བིཌ་ཧེཌ་ལེ་གིས་ ས་སྒོ་བལྟ་མི་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་འཚོལ་མི་འདི་གིས་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནུག

Vietnamese : Hoạt động trinh sát và thu thập thông tin của David Headley đã giúp 10 tay súng thuộc nhóm dân quân Laskhar-e-Taiba người Pakistan tiến hành chiến dịch.Dzongkha : བྱ་ངན་འདི་གིས་ རྒྱ་གར་དང་པ་ཀིས་ཏཱན་གྱི་བར་ནའི་མཐུན་ལམ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vụ tấn công đã gây ra căng thẳng lớn trong mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan.Dzongkha : འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་གིས་ ཊེག་སེས་གི་མི་ཁུངས་་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་སླབ་ནུག

Vietnamese : Được hộ tống bởi các công chức ông ta cam đoan với các công dân Texas rằng các bước đang được thực hiện để bảo vệ an ninh công cộng.Dzongkha : པེ་རི་གིས་ དམིགས་གསལ་དུ་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གདོང་ལེན་བྱུང་མི་ལུ་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་རང་ དག་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Perry đặc biệt nói: ¨Rất ít nơi khác trên thế giới có trang bị tốt hơn để đối phó với thách thức đặt ra trong tình huống này¨.Dzongkha : ད་རུང་ སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་ ད་རིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་འགྱོ་ནི་གི་ལོ་ཚད་ནང་ལུ་འབད་མི་ཨ་ལུ་དག་པ་ཅིག་གིས་ ནདཔ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Thống đốc cũng tuyên bố: Hôm nay, chúng tôi tìm hiểu được rằng một số trẻ em độ tuổi đi học được xác nhận là có tiếp xúc với bệnh nhân".Dzongkha : ད་རུང་ ཁོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་གཏན་གཏན་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ འཚབས་ཆེན་ཅིག་རང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

Vietnamese : Ông nói tiếp: ¨Ca nhiễm này rất nghiêm trọng. Hãy yên tâm rằng hệ thống của chúng ta đang hoạt động tốt như bình thường.¨Dzongkha : གཏན་ཁེལ་འགྱོ་བ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་འདི་གིས་ ཨ་ལེན་གྱིས་ གྲུ་མུ་ས་ཤི་གི་དོན་ལུ་ ལོ་༨ཀྱི་རིང་འཚོལ་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nếu được xác nhận, khám phá này sẽ hoàn tất quá trình 8 năm tìm kiếm chiến hạm Musashi của Allen.Dzongkha : རྒྱ་མཚོའི་བཤའ་མའི་ སབ་ཁྲ་གིས་འབད་ ཆག་རོག་ཚུ་ ཨཱར་ཨོ་ཝི་ཟེར་བའི་ ཚད་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མཐོང་ཚུགས་ནུག

Vietnamese : Sau khi lập bản đồ đáy biển, xác tàu đã được rô bốt ngầm điều khiển từ xa tìm thấy.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་གི་ མི་ཕྱུག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨ་ལེན་གྱིས་ མཚོ་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་བལྟ་ནི་དང་ དམག་འཁྲུག་གི་ཤུལ་ལས་བྱང་ཡོད་མི་ མུ་ས་ཤི་གྲུ་འདི་འཚོལ་ཐོབ་སྦེ་རང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁོ་རའི་རྒྱུ་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ འདི་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Allen, một trong những người giàu nhất thế giới được biết là đã đầu tư rất nhiều tiền của vào thám hiểm đại dương và bắt đầu truy tìm ra tàu Musashi từng gây chú ý trong suốt thời gian chiến tranh.[Day8]

Dzongkha : མོ་ར་ ཨེཊ་ལཱན་ཊ་ལུ་སྡོད་པའི་རིང་ མི་དམངས་ལས་ ངལ་རང་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་ཁའི་ཤེས་རིག་ནང་ལུ་ གསར་གཏོད་བཏོན་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཚུ་ཡང་ཐོབ་ནུག

Vietnamese : Bà nhận được nhiều lời khen ngợi quan trọng trong thời gian ở Atlanta và trở nên nổi tiếng về đường lối giáo dục cách tân trong môi trường đô thị.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལུ་ མོ་ལུ་ ལོ་འདི་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྟགས་མ་ གནང་ནུག

Vietnamese : Năm 2009, bà được trao danh hiệu Giám thị Quốc gia của năm.Dzongkha : མོ་གིས་རྟགས་མ་ཐོབ་པའི་སྐབ་ལུ་ ཨེཊ་ལཱན་ཊ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ནང་ལུ་ སྐུགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tại thời điểm trao giải, các trường học ở Atlanta đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về điểm thi.Dzongkha : འདི་གི་ཤུལ་ལས་ དུས་ཡུན་གངམ་མ་འགྱོཝ་ལས་རང་ དི་ཨེཊ་ལཱན་ཊ་ཇོར་ནཱལ་ཀོནསི་ཊི་ཊུ་ཤཱན་ཟེར་མི་གསར་ཤོག་གིས་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་བཏོན་ནུག

Vietnamese : Không lâu sau, The Atlanta Journal-Constitution đăng xuất bản một báo cáo chỉ ra các vấn đề với kết quả xét nghiệm.Dzongkha : སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་ ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་ལས་ འོས་འབབ་མ་མཐོང་ཟེར་ཨིནམ་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་འདི་གིས་ ཁོང་ར་ནང་འཁོད་ནང་ སྟབས་མ་བདེཝ་འདི་ཤེས་ས་ཅིག་རུང་ ག་ནི་ཡང་ མ་འབད་བས་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Báo cáo cho thấy điểm kiểm tra đã tăng một cách đáng ngờ và cáo buộc nội bộ nhà trường đã phát hiện ra vấn đề nhưng không hành động gì cả.Dzongkha : འདི་གི་ཤུལ་ལས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིས་ དྲི་ཤོག་ཚུ་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལུ་ ཧཱོལ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤེས་རིག་གི་འགོ་དཔོན་༣༤འདི་ ཉེས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་སོང་ནུག

Vietnamese : Bằng chứng sau đó cho thấy các bài thi đã bị sửa đổi và Hall, cùng với 34 viên chức giáo dục khác, đã bị truy tố vào năm 2013.Dzongkha : ཨར་ལེནཊ་གཞུང་གིས་ ཕྲལ་རང་ གནས་སྟངས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཨུ་ཚུགས་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chính quyền Ireland đang nhấn mạnh sự khẩn cấp của việc nghị viện thông qua một đạo luật giúp giải quyết tình huống này.Dzongkha : གཞུང་གིས་མགྲིན་ཚབ་ཀྱིས་སླབ་མི་ནང་ མི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ཉེས་རྩོད་དྲང་ཁྲིམས་ལས་འབད་རུང་ ཁྲིམས་འདི་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བཞེང་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་རང་ཐོན་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

Vietnamese : Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết, "đứng từ quan điểm sức khỏe cộng đồng và tư pháp hình sự, điều quan trọng hiện nay là luật pháp phải được ban hành càng sớm càng tốt."Dzongkha : གསོ་བའི་བློན་པོ་གིས་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་མི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་དང་ རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་འཕྲི་སྣོན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིན་ན་ སྨྱོ་རྫས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཚ་གྱང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།

Vietnamese : Bộ trưởng Y tế bày tỏ lo ngại cả về sức khỏe của các cá nhân lợi dụng tình trạng hợp pháp tạm thời của các chất bất hợp phát liên quan và về các bản án đã tuyên liên quan đến ma túy khi các thay đổi trái hiến pháp có hiệu lực.Dzongkha : འགྲན་བསྡུར་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཇརཀ་འདི་ དྲོ་པ་ ཨིཊ་ལི་གི་ ཀོ་ཝར་ཤེ་ནོ་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཟའ་ཟླཝ་ལུ་ བོ་ལོ་ནི་ཡ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཇརཀ་འདི་ ཁོ་རའི་སྡེ་ཚན་དང་ཆ་ བཟའ་ཁང་ནང་ལུ་སྡོ་ནུག

Vietnamese : Jarque đang tập luyện trong thời gian huấn luyện đầu mùa tại Coverciano tại Ý lúc đầu ngày. Anh ấy đang ở tại khách sạn của đội trước trận đấu theo kế hoạch diễn ra vào Chủ Nhật với Bolonia.Dzongkha : གཟའ་ཟླཝ་ལུ་ བོ་ལོ་ནི་ཡ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཇརཀ་འདི་ ཁོ་རའི་སྡེ་ཚན་དང་ཆ་ བཟའ་ཁང་ནང་ལུ་སྡོ་ནུག

Vietnamese : Anh ở trong khách sạn của đội trước trận đấu với Bolonia dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật.Dzongkha : སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ མི་སོ་རི་གི་ སིག་ཕེལག་སིནཊ་ལོ་ཡིསི་ཁ་ཐུག་ ཤོག་འཛིན་བཙོང་ཚར་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྙན་ཆའི་ལས་རིམ་སྟོན་པར་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chiếc xe buýt hướng tới Six Flags St. Louis ở Missouri để ban nhạc biểu diễn trước đám đông khán giả đã mua cháy vé.Dzongkha : རྐྱེན་ངན་བྱུང་ས་མཐོང་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཟའ་ཉིམ་གི་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༡དང་སྐར་མ་༡༥ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ མེ་ལྗངས་ཁུ་ཐོནམ་ད་ལུ་འགྱོ་སྡོད་པའི་བར་ན་རང་ ཁོང་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གཅིག་བསྒྱིར་འོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Theo lời các nhân chứng, vào lúc 1 giờ 15 phút sáng thứ Bảy, chiếc xe buýt đang đi trong lúc đèn xanh thì gặp chiếc xe hơi rẽ ngang trước mặt.Dzongkha : སྤྱི་ཟླ་༨པའི་ནུབ་མོ་ རླུང་འཚུབ་མོ་ར་ཀོཊ་འདི་ རྒྱ་ནག་གི་ཕུ་ཇི་ཡན་མངའ་སྡེ་ནང་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༧༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Từ ngày 9 tháng Tám, tâm bão Morakot cách tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc khoảng bảy mươi cây số.Dzongkha : རླུང་འཚུབ་འདི་ རྒྱ་ནག་ཁ་ཐུག་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡གི་ནང་འཁོད་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༡གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ འོང་དོ་ཡོད་པའི་ཕོ་ཚོད་དཔག་སྟེ་འདུག

Vietnamese : Cơn bão được ước tính đang di chuyển về phía Trung Quốc với vận tốc 11 km/giờ.Dzongkha : འགྲུལ་པ་ཚུ་ དྲོད་ཚད་ ༩༠(ཨེཕ་)-དྲིག་རི་ནང་ལུ་བསྒུག་སྡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ཆུ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hành khách đã được phân phát nước uống khi họ chờ dưới cái nóng 90 độ F.Dzongkha : མེ་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ སྤྱི་དཔོན་ཨིསི་ཀཱོརཊ་ཀཱོནསི་གིས་སླབ་མི་ནང་ འདི་བསྒང་ སཱན་ཏ་ཀེལེ་ར་ལུ་ དྲོད་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་འདི་ ༩༠ལྷགཔ་ཅིག་ཁར་སྡོད་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Đội trưởng cứu hỏa Scott Kouns cho biết: ¨Đó là một ngày nóng bức ở Santa Clara khi nhiệt độ lên tới khoảng 90 độ F.Dzongkha : རོ་ལར་ཀོའསི་ཀྲར་གུར་ལུ་ དུས་ཚོད་ག་དེ་ཅིག་ག་དེ་ཅིག་འགོར་ཏེ་འབད་རུང་ ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ་སླབ་ནི་འདི་ བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མི་འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ འགོ་དང་པ་འཛུལ་མི་མི་འདི་ཐོན་ནི་གི་དོན་ལས་ ཉུང་ཤོས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡དེ་ཅིག་འདི་འགོར་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nói một cách giảm nhẹ thì mắc kẹt bao lâu trên trò chơi tàu lượn siêu tốc cũng đều không thoải mái và cần ít nhất một tiếng đồng hồ để đưa người đầu tiên khỏi trò chơi.¨Dzongkha : ཕོར་མུ་ལ་ཝཱན་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་ ཚར་བདུན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ལུ་ དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ ཤུ་མ་ཅཱར་འདི་ རྨ་རྐྱེན་བྱུང་ཡོད་མི་ ཕི་ལིབ་མ་ས་གི་ཚབ་འབད་ནི་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Schumacher, người đã nghỉ hưu năm 2006 sau bảy lần vô địch giải đua Công thức 1, được sắp xếp để thay thế Felipe Massa bị thương.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལུ་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་གཱརན་པིརིགསི་ཟེར་མི་འགྲན་བསྡུར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ བཱར་ཟིལ་གྱི་མབི་ཁུངས་འདི་ལུ་ མགུ་ཏོག་ཁར་ རྨ་རྐྱེན་སྦོམ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tay đua người Brazil bị một vết thương nặng ở đầu sau khi bị tai nạn trong giải đua Grand Prix Hungaria năm 2009.Dzongkha : མ་ས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོའི་ གཞན་མི་འགྲན་བསྡུར་ཚུ་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་མི་གཏོགས་ནི་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Massa phải ngồi ngoài ít nhất là hết mùa giải 2009.Dzongkha : སྲིད་འཛིན་ཅན་གྱི་བློན་པོ་ རོདྲ་རི་གོ་ཨ་རི་ཡསི་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཨ་རི་ཡསི་འདི་ ནད་འབུཔ་འདི་གི་བརྟག་དཔྱད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Arias được xét nghiệm dương tính nhẹ một loại vi-rút, Bộ trưởng chủ tịch Rodrigo Arias nói.Dzongkha : སྲིད་འཛིན་འདི་ ཉིན་གྲངས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་ཟུར་ཏེ་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན་རུང་ ཁོ་གི་གནས་སྟངས་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tình trạng sức khỏe của tổng thống vẫn ổn định, mặc dù ông sẽ phải cách ly tại gia thêm vài ngày nữa.Dzongkha : དྲོད་འབར་རྐྱབ་ནི་དང་ ལྐོལ་མ་ན་ཟུག་དུམ་གྲ་རེ་མ་གཏོགས་ ང་ར་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལཱ་ཚུ་འབད་ཚུགས་ཏེ་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ཡོད།

Vietnamese : Ngoài việc bị sốt và đau họng thì tình rạng của tôi vẫn ổn và hoàn toàn có thể làm việc từ xa.Dzongkha : ¨ང་གིས་ གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཚེས་ལས་ ལོག་སྟེ་ང་རའི་ལཱ་ནང་ཐོན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་སྐྱེད་དོ།¨ གསལ་བཤད་ཅིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་རི་ཡསི་གིས་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : ¨Tôi dự định trở lại tiếp tục đảm trách mọi bổn phận vào thứ Hai tới,¨ Arias nói trong một tuyên ngôn.[Day9]

Dzongkha : ས་ཕིར་སིམཔ་སཱོན་རླུང་འཚུབ་ཚད་གཞི་ནང་ལུ་ ཚར་ཅིག་དབྱེ་རིམ་༤པའི་རླུང་འཚུབས་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མི་ ཕེ་ལི་སི་ཡ་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ གཟའ་ལྷགཔ་གི་ཧེ་མ་ལས་ ཀྲོ་པི་ཀཱལ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cơn bão Felicia, đã từng một lần được xếp vào hạng bão Cấp độ 4 theo Thang bão Saffir-Simpson, đã yếu dần thành một đợt áp thấp nhiệt đới trước khi tan đi vào thứ Ba.Dzongkha : འདི་གི་ལྷག་མ་འདི་གི་སྦེ་ མཚོ་གླིང་གི་ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ ཆརཔ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་ཡོད་མི་དང་ ཆུ་རུད་ཐོན་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tàn dư của nó tạo ra những trận mưa trải khắp hầu hết các quần đảo mặc dù cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về tình trạng lũ lụt hay thiệt hại.Dzongkha : ཆརཔ་ལུ་གྲུབ་མི་གི་ལམ་རིམ་ ཨོ་འ་ཧུ་ལུ་ ཨིན་ཅི་༦་༣༤ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཁེ་ཕན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Lượng mưa đạt 6,34 inch khi đo ở Oahu được mô tả là ¨có lợi¨.Dzongkha : ཆརཔ་རྐྱབ་ད་ལ་ལུ་ཅིག་ འབྲུག་ལྡིར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ར་ གློག་ཀེམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một số trận mưa rào đi kèm với sấm sét và thường xuyên có chớp.Dzongkha : ཀྲུའིན་ཨོ་ཀྲར་ཟེར་མི་གནམ་གྲུ་འདི་ གནམ་གྲུ་འདི་གི་ པི་ཨེན་ཇི་གནམ་གྲུ་ སི་ཇི་༤༦༨༤ ཅིག་སྦེ་ ཁ་ཙ་ ཀོ་ཀོ་གྲ་ལུ་ཆགས་ནི་གི་ དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཚར་ཅིག་བཤོལ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ngày hôm qua, chiếc máy bay Twin Otter mang số hiệu chuyến bay CG4684 của hãng hàng không Airlines PNG cố gắng hạ cánh xuống Kokoda, nhưng đã huỷ hạ cánh một lần rồi.Dzongkha : ཐབས་ལམ་ཁག་གཉིས་པའི་ནང་ལས་ ད་རུང་ར་ ཆགས་ནི་སྦེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ གནམ་གྲུ་འདི་ ག་སོང་མེདཔ་བྱང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Chiếc máy bay mất tích khoảng 10 phút trước khi hạ cánh ở lần tiếp cận thứ hai.Dzongkha : ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སའི་ས་སྒོ་འདི་ད་རིས་འཚོལ་ཐོབ་ཏེ་འབད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ འགྱོ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ ས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་འབད་དེ་འགྱོ་ཞིན་ན་ མ་ཤི་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འཚོལ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གཉིས་ ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་བཀོག་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Địa điểm vụ rơi được xác định hôm nay và khó tiếp cận đến mức hai cảnh sát viên được thả xuống rừng để đi bộ tới hiện trường để tìm người còn sống.Dzongkha : འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ལུ་ཡང་ གནམ་གྲུ་འདི་ཆགས་ནི་ལས་བར་ཆད་རྐྱབ་མི་བཟུམ་གྱི་ གནམ་གཤིས་འདི་གི་སྦེ་ བར་ཆད་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cuộc tìm kiếm bị cản trở bởi thời tiết xấu vốn đã khiến cho chiếc máy bay không thể hạ cánh.Dzongkha : སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཔ་ད་ མེག་བཱེད་ཁྲོམ་ལམ་ཁར་ཡོད་མི་ སྡོད་ཁྱིམ་འདི་ མེ་རླེུང་ཐོན་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Theo báo cáo ghi nhận được, một căn hộ trên đường Macbeth đã phát nổ do rò rỉ ga.Dzongkha : མེ་རླུང་ལས་སྡེ་གི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་གིས་ མེ་རླུང་ཐོན་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་སྒོ་འདི་ནང་ འོང་པའི་བསྒང་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một nhân viên của công ty gas đã đến hiện trường sau khi một người hàng xóm gọi điện thoại báo có rò rỉ gas.Dzongkha : འགོ་དཔོན་འདི་ལྷོད་པའི་སྐབས་ སྡོད་ཁྱིམ་འདི་འགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Khi viên chức đó đến, căn hộ đã nổ tung.Dzongkha : རྨ་རྐྱེན་སྦོམ་སྦེ་ག་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ རྐྱེན་ངན་འདི་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་འདི་ནང་སྡོད་ཡོད་མི་ ཉུང་ཤོས་མི་གྲངས་ལྔ་དེ་ཅིག་འདི་ སེམས་ཧམ་པའི་རྟགས་མཚན་གྱི་ སྨན་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Không có thương tích nghiêm trọng nào được ghi nhận, nhưng ít nhất năm người tại hiện trường lúc vụ nổ xảy ra đã được điều trị các triệu chứng sốc.Dzongkha : ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ག་ཡང་མ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Không ai có mặt trong căn hộ.Dzongkha : འདི་བསྒང་ ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་སྡོད་མི་ ཧ་ལམ་༡༠༠མ་ལངམ་ཅིག་ར་ ས་གནས་གཞན་ཁར་སྤོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Vào thời điểm đó, gần 100 người dân đã được sơ tán khỏi hiện trường.Dzongkha : གཱོལཕ་དང་རཱག་བི་གཉིས་ཆ་ར་ ལོག་སྟེ་ ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ཁར་བཙུགས་ནི་གི་ གྲ་སྒྲིག་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cả hai môn golf và rugby đều được lên kế hoạch trở lại Thế Vận Hội.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་ཚོགས་པ་གིས་ ད་རིས་ བཱར་ལིན་ལུ་སྦེ་ བཀོད་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འདི་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩེདམོ་འདི་གྲལ་ཁར་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨོ་ལོམ་པིག་ནང་ལུ་ གཞན་མི་རྩེད་རིགས་༥དེ་ཅིག་བཙུགས་ནི་སྦེ་དམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་རཱག་བི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ གཱོལཕ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ủy ban Olympic Quốc tế đã bỏ phiếu đồng ý đưa các môn thể thao lên cuộc họp ban lãnh đạo tại Berlin hôm nay. Bóng bầu dục, đặc biệt là liên đoàn bóng bầu dục và gôn được chọn từ năm môn thể thao khác để được cân nhắc tham gia Olympics.Dzongkha : གྱང་རྩེད་དང་ ཀ་ར་ཀྲི་ དེ་ལས་རོ་ལར་རྩེད་རིགས་ཚུ་ ཨོ་ལོམ་པིག་ལས་རིམ་གྱི་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལོའི་ནང་ ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ར་བཏོན་བཏང་མི་ བེསི་བཱོལ་དང་ སཱོཕཊ་བཱོལ་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Các môn quần vợt, karate và trượt patin đã cố gắng được đưa vào danh sách môn thi đấu Olympic, cũng như bóng chày và bóng mềm vốn bị loại theo phiếu bầu từ Thế vận hội Olympic năm 2005.Dzongkha : ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ ཀོ་པེན་ཧེ་གཱན་ལུ་སྦེ་ ཚོགས་ནི་ཨིན་མི་ རྒྱལ་སྤྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་ཚོགས་པའི་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ལས་ ཆ་སྦྱོར་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Kết quả bỏ phiếu vẫn còn phải chờ đại hội đồng IOC phê chuẩn vào phiên họp tháng Mười ở Copenhagen.Dzongkha : ཨམ་སྲུ་གི་གོ་གནས་འདི་ གྲལ་ཁར་བཙུགས་ནི་ལུ་ ག་ར་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད་བ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Không phải tất cả mọi người đều ủng hộ việc xếp thứ hạng với phụ nữ.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ལོའི་ ཨོ་ལོམ་པིག་ནང་ལས་ དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་མི་ ཨ་མིར་ཁཱན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ¨ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་མི་འོང་ འདི་ངེ་གི་བསམ་འཆར་ཨིན།¨

Vietnamese : Vận động viên giành huy chương bạc Olympic 2004 Amir Khan nói: ¨Thật lòng tôi nghĩ phụ nữ không nên đánh nhau. Đó là ý kiến của tôi".Dzongkha : ཁོ་གིས་བསམ་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ལུ་ ལཱོན་གྲོན་ལུ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་གིས་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་དོ་འགྲན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Bất chấp các ý kiến của mình, ông nói sẽ hỗ trợ những vận động viên Anh tại kỳ Olympics 2012 được tổ chức tại Luân Đôn.Dzongkha : རྩོད་བཤེར་འདི་ བིར་མིང་ཧཱམ་ཀཱརའོན་ཀཱོརཀྲ་ཟེར་མི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལུ་འབད་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༨པའི་སྤྱི་ཚེས་༣ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནུག

Vietnamese : Phiên tòa diễn ra tại Tòa án Birmingham Crown và phán quyết được đưa ra vào ngày 3 tháng Tám.Dzongkha : ས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་བཟུང་མི་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་གིས་སླབ་མི་ནང་ མི་༣༠དེ་ཅིག་གིས་ ཤེལ་གྱི་དམ་སྦྱིས་ཚུ་བཀོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཀཝ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཁོང་ལུ་བླུགས་ནི་གི་དོན་ལས་མེན་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Người dẫn chương trình, bị bắt tại hiện trường, đã phủ nhận việc tấn công và tuyên bố rằng anh ta sử dụng khúc gậy để bảo vệ bản thân khỏi những chai lọ ném vào mình bởi gần ba mươi người.Dzongkha : བཱེལག་འདི་ཡང་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཕྱོགས་བསྒྱུར་བཏང་ནི་གི་ དཔའ་བཅམ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཉེས་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Blake cũng đã bị kết án vì cố gắng làm sai lệch tiến trình của vụ án công lý.Dzongkha : ཐབས་ལམ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ དྲང་དཔོན་གྱིས་ ཁོ་ར་བཙོན་ནང་བཏང་ར་བཏང་དགོ་པས་ཟེར་བེལེག་ལུ་སླབ་ནུག

Vietnamese : Thẩm phán nói với Blake sẽ "không thể tránh khỏi" rằng anh ta sẽ bị tống giam.[Day10]

Dzongkha : དྲརག་ཨེ་ནར་ཇི་ཟེར་མི་ཤུགས་ཚན་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ར་ འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་ནང་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་ར་ཡོད་མི་ མ་པ་ལས་མིག་གི་མ་མཐོང་པའི་ཤུགས་ཚད་ཅིག་ཨིན།

Vietnamese : Năng lượng đen là một nguồn năng lượng hoàn toàn vô hình và không ngừng tác động vào vũ trụ.Dzongkha : འདི་གི་འཚོ་གནས་འདི་ འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་གི་རྒྱ་སྐྱེད་ལུ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཧ་གོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Người ta chỉ biết đến sự tồn tại của nó vì tác động của nó lên việc mở rộng của vũ trụ.Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ཟླཝ་གི་ཁ་ཐོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་རག་རོག་བཀང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ཟླཝ་འདི་འགོར་ལས་སྦེ་ བསྐུམ་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các nhà khoa học đã phát hiện ra những vùng địa mạo rải rác khắp bề mặt của mặt trăng gọi là thùy đá có vẻ là kết quả của việc mặt trăng đang co rút lại với tốc độ rất chậm.Dzongkha : འ་ནི་གྱེན་གཟར་ཚུ་ ཟླཝ་གི་མངའ་ཁོངས་ག་རའི་ནང་ལུ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་འགྱུར་བཅོས་མ་འགྱོ་བ་ཡོདཔ་ལས་ འ་ནི་ས་རིག་གི་རིམ་པ་བྱུང་མི་ཚུ་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ཨིན་པའི་རྟགས་སྟོནམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những đường đứt gãy được tìm thấy trên khắp mặt trăng và bị phong hóa rất ít, cho thấy những sự kiện địa chất tạo nên chúng mới diễn ra gần đây.Dzongkha : འ་ནི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ཡང་ ཟླཝ་འདི་ས་ཁམས་རིག་པའི་ལམ་རིམ་ཚུ་ལས་གྲུབ་པ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ཐོབ་བརྗོད་སྐྱེད་མི་འདི་ལས་ རྒྱབ་འགལ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Lý thuyết này mâu thuẫn với tuyên bố cho rằng mặt trăng hoàn toàn không có bất cứ hoạt động địa chất nào cả.Dzongkha : ཕོ་རྒས་ཅིག་གིས་ འཁོར་ལུ་གསུམ་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་བདའ་སྦེ་ འདི་ནང་ལུ་ འགས་རྫས་ཚུ་སྐྱེལ་ཏེ་ མི་དམངས་འཛོམས་སའི་ས་ཁོངས་ནང་འོང་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Người này bị cáo buộc đã lái một chiếc xe ba bánh chứa đầy chất nổ lao vào đám đông.Dzongkha : རྫས་བམ་འགས་བཅུག་མི་གི་དོག་པ་ཡོད་མི་ཕོ་རྒས་འདི་ རྫས་བམ་འགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྨ་རྐྱེན་བྱུང་པའི་ཤུལ་མ་ བཟུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Người đàn ông bị nghi ngờ là người kích hoạt quả bom đã bị bắt giữ, sau khi bị thương từ sau vụ nổ.Dzongkha : དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཕོ་རྒས་འདི་ ཡུའི་གཱོར་ཟེར་མི་ མི་རིགས་སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ ཁོ་གི་མིང་མ་ཤེས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Giới chức hiện vẫn chưa biết tên anh ta mặc dù họ biết anh ta là người dân tộc Uighur.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ལུ་ ར་ཤི་ཡ་གི་ས་གནས་ ཨ་ལིསིཀེ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨ་ལོ་སྐྱེས་སྟོན་འབད་སའི་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ བཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྐྱེ་ཡོད་མི་ ནཱ་དྲི་ཡ་གི་ ལྗིད་ཚད་པ་འུནདྲ་༡༧དང་ཨའུནས་༡ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nadia sinh ngày 17 tháng 9 năm 2007 bằng cách sinh mổ tại phòng khám sản khoa ở Aleisk Nga với cân nặng kỷ lục 17 nặng khoảng 17 pound 1 ounce.Dzongkha : ¨ང་བཅས་ག་ར་ རྣམ་རྟོག་ལང་ཡི།¨ ཨའི་གིས་བཤད་ཅི།

Vietnamese : ¨Tất cả chúng tôi đều sửng sốt,¨ người mẹ nói.Dzongkha : ཨ་པ་གིས་ག་ཅི་སླབ་དེས་ཟེར་དྲིཝ་ད་ལུ་ མོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ¨ཁོ་ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་ཚུགས་ ཁོ་མིག་ཏོག་འཁྱབ་ཏེ་སྦེ་འདི་ནང་ར་ལོང་སྡོད་ཡི།¨

Vietnamese : Khi được hỏi người cha đã nói điều gì, cô trả lời ¨Ông chẳng thể nói được gì - ông chỉ đứng đó chớp mắt."Dzongkha : འདི་གིས་ཆུ་བཟུམ་སྦེ་ར་སྤྱོད་ལམ་བཏོན་ནི་ཨིན། འ་ནི་འདི་ ཆུ་བཟུམ་འབད་ར་ དྭངས་གསལ་ཅན་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nó bắt đầu trông giống như nước. Nó trong suốt như nước.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་ར་མཚོ་ཡི་མཐའ་མ་ལུ་སྡོད་པ་ཅིན་ ཆུ་ཡི་གཤམ་ལུ་ ཆུ་རྡོ་དང་གཞན་མི་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཅིག་ག་ར་མཐོང་ཚུགས་འོང་།

Vietnamese : Vì vậy nếu bạn đứng ở bờ biển, bạn có thể nhìn xuống thấy các loại sỏi đá hay chất bẩn dưới đáy biển.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཀྲའི་ཀྲན་ལས་ལྷག་པའི་ འགུལ་ནུས་ཅན་སྦེ་བཏོན་མི་ རྒྱུ་སྐར་དུས་ཚོགས་ཅིག་ལས་འགལ་མེདཔ་དང་ འདི་གི་མིང་ཡང་ འཛམ་གླིང་ཨིན་ཟེར་ ཨིསི་ཀྲོ་ཕཱན་གྱིས་བཤད་ཅི།

Vietnamese : Theo như tôi biết, chỉ có một hành tinh cho thấy động lực lớn hơn Titan, và tên của nó là Trái đất,: Stofan nói thêm.Dzongkha : གནད་དོན་འདི་ཡང་ ས་གནས་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་རང་ལུགས་དང་ དུས་རྒྱུན་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་བཀྲིས་ལེགས་སྨོན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་མ་ཐོབ་པའི་སྐོར་ལས་ ཨོ་བཱ་ན་ཛ་ཝ་འགྲེམས་ཁང་ནང་ལུ་ ཉོག་བཤད་སྐྱེད་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vấn đề bắt đầu vào ngày 1 tháng Một khi có hàng tá người dân đại phương phàn nàn với Bưu điện Obanazawa rằng họ không nhận được bưu thiếp Năm Mới truyền thống định kỳ.Dzongkha : འགྲེམས་ཁང་གིས་ གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་ཡི་གུ་༤༢༩རྩིས་ཏེ་ འགྲེམས་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་༦༠༠ལྷགཔ་ཅིག་ སྤྲོད་དགོ་པའི་མི་གི་ལག་པར་མ་སྤྲོད་པར་ བུཚ་འདི་གིས་ གཡིབ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པའི་ཤུལ་ལས་ འགྲེམས་ཁང་གིས་ ཁ་ཙ་ མི་སེར་ཚུ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཤགས་པ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hôm qua, bưu điện đã đưa ra lời xin lỗi tới người dân và giới truyền thông sau khi phát hiện cậu bé đã cất giấu hơn 600 tài liệu bưu chính, bao gồm 429 tấm bưu thiếp Mừng Năm Mới đã không được chuyển phát đến tay người nhận.Dzongkha : མི་མ་དགོ་པའི་ཟླ་བའི་རྒྱུ་ལམ་ ཅཱན་དཱ་ར་ཡཱན་༡ གིས་ ཟླ་བའི་ཁྱད་ནུས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་འདི་ བཏོན་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཟླ་བའི་ཁ་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆག་ཅིག་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ཕྱེད་དང་༢༼དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ལུ་མའིལ་༣༠༠༠༽ ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཟླཝ་གི་ལྷོ་སྣེ་གི་རྩ་བར་ ཐུག་རྐྱེན་དང་བཅདཔ་སྦེ་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tàu vũ trụ không người lái bay theo quỹ đạo mặt trăng Chandrayaan-1 phóng ra Tàu Thăm dò Mặt Trăng (MIP), bay ngang qua bề mặt Mặt Trăng ở vận tốc 1,5 km/giây (3000 dặm/giờ), và đã hạ cánh an toàn gần cực nam của Mặt Trăng.Dzongkha : ཟླ་བའི་ཁྱད་ནུས་ཞིབ་དཔྱད་འཕྲུལ་རིག་འདི་གིས་ ཁག་ཆེ་བའི་མཚོན་རིག་གི་ཅ་ཆས་ཁག་༣འབག་པ་གི་མ་ཚད་ ཕྱོགས་ག་རའི་ནང་ལུ་ཚོན་བཏང་ཡོད་མི་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་པར་འདི་ཡང་འབག་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ngoài việc mang theo ba thiết bị khoa học quan trọng, thiết bị thăm dò mặt trăng cũng mang theo hình ảnh quốc kỳ Ấn Độ, được sơn ở tất cả các mặt.Dzongkha : སི་རི་པོའོན་གྱིས་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ´ཉེས་ཅན་ང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ།´ ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : "Cảm ơn những ai đã ủng hộ một kẻ bị kết tội như tôi," trích dẫn lời của Siriporn trong một buổi họp báo.Dzongkha : ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁ་མི་བཟེད་ནི་འོང་ ཨིན་རུང་ འདི་ང་ལུ་ཁྱད་པར་མེད།

Vietnamese : Một số người có thể không đồng ý nhưng tôi không quan tâm.Dzongkha : ང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་ དྭངས་འདོད་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ང་སེམས་དགའ་ཡི།

Vietnamese : Tôi vui mừng vì có những người sẵn sàng ủng hộ tôi.Dzongkha : པ་ཀིས་ཏན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༧ལུ་ བཱིརི་ཀྲིཤི་གི་དབང་ཆ་ལས་རང་དབང་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ པ་ཀིས་ཏན་གྱི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ ས་ཁོངས་འདི་ རང་དབང་འབད་ཚད་འཛིན་འབད་མི་ ཕཱ་ཀྲ་འདི་གཞུང་འཛིན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ¨སྲིད་འབྲེལ་གྱི་ངོ་ཚབ་ཚུ་¨ འདེམས་བསྐོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Kể từ khi Pakistan độc lập khỏi sự cai trị của Anh năm 1947, Tổng tống Pakistan đã chỉ định các ¨Cơ quan Chính trị¨ quản lý FATA, đơn vị thực hiện kiểm soát tự chủ gần hoàn toàn đối với các khu vực.Dzongkha : པ་ཀིས་ཏན་གྱི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ དོན་ཚན་༢༤༧པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འ་ནི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་དང་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་འགན་ཁུར་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những cơ quan này chịu trách nhiệm cung ứng các dịch vụ hành pháp và tư pháp theo Điều 247 của Hiến Pháp Pakistan.Dzongkha : ཨིསི་ལམ་གྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ མི་ཀཱ་ལུ་ ས་གནས་ནང་གི་དུས་ཚོད་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༡༠དེ་ཅིག་ཁར་ ཉལ་ཁྱིམ་ཅིག་ ཧྲམ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Khoảng 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương, một khách sạn đã bị sập ở Mecca, đất thánh của Hồi giáo.Dzongkha : སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལུ་ ཧཱཇ་གནས་བསྐོར་ལས་རིམ་ནངས་པ་ཟེརཝ་ད་ ད་རིས་བཟུམ་ཕྱི་རུ་ རྩ་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ནང་གནས་བསྐོར་ལུ་འོང་ཚུ་ཚུ་ སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tòa nhà là nơi ở của một số người hành hương đến thăm vùng đất thánh vào đêm đại hành hương.[Day11]

Dzongkha : ཉལ་ཁྱིམ་འདི་ནང་སྡོད་མི་ མགྱོནམ་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཊ་ཨ་རབ་ཨི་མི་རེཊསི་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Khách của nhà trọ phần lớn là công dân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.Dzongkha : རྐྱེན་ངན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་མི་༡༥དེ་ཅིག་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ གྱངས་ཁ་འདི་ ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Số người chết hiện tại ít nhất là 15 và dự kiến sẽ còn tăng.Dzongkha : ¨ཀཱོསི་མོ་ནཱཊ་ཨང་༡༡¨ ཟེར་ཡང་སླབ་མི་ ལིའོ་ནོབ་འདི་ སེ་ཝིཊ་ཡུ་ནཱོན་གྱི་ ཀཱོས་མོ་ནཱཊ་གི་སྡེ་ཚན་ངོ་མའི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Leonov, còn được biết đến là ¨phi hành gia Số 11¨, từng là thành viên của nhóm phi hành gia đầu tiên của Liên bang Xô Viết.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨ལུ་ ཁོ་གིས་ མི་གི་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ སྣུམ་འཁོར་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་འགོ་དང་པ་འདི་དང་ ཡང་ན་ ¨ཨིསི་པེསི་ཝཱག་¨ ཟེར་ གནམ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ཁར་ དུཤས་ཡུན་སྐར་མ་༡༢དེ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གནས་ཚུགས་མི་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vào ngày 18 tháng 3 năm 1965, ông đã thực hiện hoạt động bên ngoài tàu không gian (EVA) bởi con người đầu tiên, hay còn gọi là ¨đi bộ trong không gian¨, ở một mình bên ngoài tàu vũ trụ chỉ hơn mười hai phút.Dzongkha : ཁོ་གིས་དེ་སྦེ་ལཱ་འབད་བའི་ངོས་ལེན་ལུ་ སོ་ཝིཊ་ཡུ་ནཱོན་གྱི་རྟགས་མ་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ¨སོ་ཝིཊ་ཡུ་ནཱོན་གྱི་དཔའ་བོ་¨ ཟེར་མི་འདི་ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vì những công hiến của mình, ông được phong là ¨Anh hùng Liên Xô¨, đây là vinh dự lớn nhất ở Liên Xô.Dzongkha : ལོ་ངོ་༡༠གི་ཤུལ་མ་ ཁོ་གིས་ གནམ་མཁའ་གི་རྒྱུགས་འགྲན་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཡི་ཟེར་བའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ ཨེ་པོ་ལོ་སོ་ཡུཛ་ལས་རིམ་འདི་གི་ སོ་ཝིཊ་གི་ཆ་ཤས་འདི་ འགོ་འཁྲིད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Mười năm sau, ông lãnh đạo nhóm Xô Viết trong nhiệm vụ Apollo-Soyuz là biểu tượng cho sự chấm dứt Cuộc chạy đua vào không gian.Dzongkha : ཁོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ དྲག་བརྒོལ་ཅིག་བྱུང་སག་ས་སྦེ་འདུག་ཟེར་བའི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་ བློ་རིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Bà nói: ¨Không có thông tin tình báo nào cảnh báo về một cuộc tấn công sắp diễn ra.Dzongkha : ཨིན་་རུང་ ཉེན་ཁའི་གནས་ཚད་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ག་ར་གི་ཉེན་ཁ་འདི་ མེདཔ་སྦེ་ར་ ཡལ་ཡལཝ་མེན་པས།

Vietnamese : Tuy nhiên, việc giảm mức độ đe dọa xuống nghiêm trọng không có nghĩa là mối đe dọa tổng thể không còn nữa.¨Dzongkha : དབང་འཛིན་ཚུ་ ཉེན་ཁ་འདི་གི་བརྩི་མཐོང་འདི་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གཏན་གཏན་ཅིག་སྦེ་མ་ཤེས་མི་དང་འབྲེལ་ མེ་རི་ལེན་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཟེར་མི་དབང་འཛིན་འདི་གིས་ ཨེཕ་བི་ཨའི་གི་ནན་ཤུགས་དང་བསྟུན་སྒོ་བསྡམ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Mặc dù các nhà chức trách không chắc chắn về mức độ tin cậy của mối đe dọa, Cơ quan Thẩm quyền Giao thông Maryland đã đóng cửa theo lời khuyên của FBI.Dzongkha : ས་འོག་གི་ལམ་འདི་ཁར་གྱི་འཛུལ་སྒོ་འདི་བཀག་ནི་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྲག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཕྱོགས་གཞན་ལས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་བཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ ༨༠དེ་ཅིག་ཆ་རོགས་འབད་དེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Xe ben được sử dụng để chặn các lối vào hình ống và 80 cảnh sát đã được điều động để điều tiết cho lái xe đi đường vòng.Dzongkha : ཁྲོམ་འདི་གི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གཞན་ཅིག་ཨིན་མི་ བམཱེལཊ་ཝེ་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་མང་བའི་དཀའ་ངལ་ཐོན་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Không có báo cáo về ách tắc giao thông trầm trọng trên đường vành đai, tuyến đường thay thế của thành phố.Dzongkha : ཧེ་མ་ ནཱའི་ཇི་རི་ཡ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་འདི་མ་ཚོགས་པའི་བདུན་ཕྲག་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ཅིག་ལས་ ཨཱཕ་སི་ཨེཕ་ཊ་གི་ནང་ལུ་འཐུས་མི་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་གི་ འཆར་གཞི་ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Trước đó Nigeria đã tuyên bố ý định tham gia AfCFTA trong tuần lễ trước thềm hội nghị thượng đỉnh.Dzongkha : ཨེ་ཡུ་གི་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ལྷན་འཛིན་ ཨཱལ་བཱཊ་མུ་ཅཱང་ག་གིས་ བཱི་ནཱིན་ཡང་ འཐུས་མི་གི་གྲལ་ཁར་འཛུལ་ནི་སྦེ་ཡོད་ཟེར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ủy viên công thương của Liên minh Châu Phi Albert Muchanga thông báo Benin dự kiến tham gia.Dzongkha : ལྷན་འཛིན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ¨ང་བཅས་ཀྱིས་ད་ལྟོ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་མ་འཆམ་ ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ལུ་ཡོད་མི་གཞི་བཀོད་འདི་གི་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ལས་ ཚོང་འབྲེལ་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ལངམ་ཅིག་སྦེ་ཡོད།¨

Vietnamese : Ủy viên nói, "Chúng tôi chưa đồng thuận về quy tắc xuất xứ và nhượng bộ thuế quan, nhưng thỏa thuận khung mà chúng tôi đã đạt được là đủ để bắt đầu giao thương vào ngày 1 tháng Bảy năm 2020".Dzongkha : ཧེ་མའི་མཁའ་རིག་ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ སྒྱིར་བརྟན་འཁོར་ལོ་འདི་ བྱང་སྟེ་འབད་རུང་ གནམ་སྟོང་ས་སྒོ་ནང་ཚུན་ཚོད་ར་ ལས་རིམ་ལྟེ་བ་འདི་གིས་ འདི་གི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Trạm vẫn duy trì cao độ mặc dù bị mất một con quay hồi chuyển trước đó trong nhiệm vụ trạm vũ trụ, cho đến khi kết thúc đi bộ trong không gian.Dzongkha : ཆི་འའོ་དང་ ཤ་རི་པཱའོ་འདི་ འཕུལ་ཤུགས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་བདེ་སྒྲིག་བཟོ་མི་འདི་ཁར་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་ཁར་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Chiao và Sharipov báo cáo ở khoảng cách an toàn đối với động cơ đẩy điều chỉnh dáng.Dzongkha : ར་ཤི་ཡ་གི་ས་ཁའི་ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ གནམ་གྲུ་ཇེཊི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ ལྟེ་བ་འདི་གི་ སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱོད་ལམ་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་གྲུབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cơ quan kiểm soát mặt đất Nga đã kích hoạt động cơ và dáng bình thường của trạm đã được lập lại.Dzongkha : རྩོད་བཤེར་འདི་ ཝཱར་ཇི་ནི་ཡ་ལུ་སྦེ་ ཁྲིམས་རྩོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ གླ་རིན་འདི་བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་མི་ལས་སྡེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨེ་ཨོ་ཨེལ་ལས་སྡེ་འདི་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Vụ án được khởi tố tại Virginia vì đây là quê nhà của công ty cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu AOL, là đơn vị đã đưa ra các cáo buộc.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལུ་འཕྲི་སྣོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ ཡིག་འཕྲིན་མངམ་སྦེ་འོང་ནི་དང་ དོན་མེད་ཀྱི་ཡིག་འཕྲིན་འོང་ནི་ དེ་ལས་ མཁོ་འདོད་མེད་པའི་ཡིག་འཕྲིན་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་བཙུགས་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ ད་རེས་འགོ་དང་པ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Đây là lần đầu tiên một bản án đạt được nhờ áp dụng luật ban hành năm 2003 để hạn chế e-mail hàng loạt, còn gọi là thư rác, được phân phối vào hộp thư mặc dù người dùng không mong muốn.Dzongkha : སྐྱེ་ལོ་༢༡ལང་མི་ ཇི་སཱསི་གིས་ བཱར་ཛིལ་གྱི་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པ་ཅིག་ཨིན་མི་ པཱལ་མི་རཱསི་ནང་ལས་ ན་ཧིང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་ནང་ གླ་ཡོན་ པཱོནདྲ་ས་ཡ་༢༧འབད་ མཱན་ཅཱེསི་ཀྲར་སི་ཀྲི་གི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འཛུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cầu thủ 21 tuổi Jesus gia nhập Manchester City năm ngoái vào tháng Giêng năm 2017 từ câu lạc bộ Brazil Palmeiras với mức phí được công bố là 27 triệu bảng Anh.Dzongkha : འདི་ལས་ཚུར་ བཱར་ཛི་ལི་ཡ་ལས་ཨིན་མི་རྩེད་འགྲན་པ་འདི་གིས་ སྡེ་ཚན་གྱི་རྩེད་འགྲན་ཁག་༥༣གི་ནང་ལུ་རྩེད་དེ་ གཱོལ་༢༤བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Kể từ đó, cầu thủ Brazil này đá chính trong 53 trận cho câu lạc bộ ở tất cả các giải đấu và ghi 24 bàn thắng.Dzongkha : དྲོག་ཀྲར་ལིའི་གིས་ཡང་ ཊར་ཀི་ལུ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ན་ར་མ་ནཝ་ལས་ རིམས་ནད་ ཨེ་(ཨེཆ་5ཨེན་1) ཟེར་མི་འདི་གི་ནད་འབུཔ་འདི་ཐོབ་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ལུ་ ཚ་འགྱལ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Bác sĩ Lee cũng bày tỏ sự lo ngại về những báo cáo rằng trẻ em ở Thổ Nhĩ Kỳ nay đã bắt đầu bị nhiễm vi-rút cúm gia cầm A (H5N1) mà không phát bệnh.Dzongkha : ཞིབ་འཇུག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ནད་གཞི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་འཁོད་ལུ་ ཚབས་ཆེན་གྱི་ནད་ཡམས་ཅིག་ལུ་མ་འགྱུར་བའི་ཧེ་མ་ཅིག་ལས་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འགྱོ་དགོ་ཟེར་ ཁོ་གིས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một số nghiên cứu gợi ý rằng căn bệnh hẳn là đã trở nên ít nguy hiểm hơn trước khi tạo nên một đại dịch toàn cầu, ông ghi nhận.Dzongkha : འདི་ཡང་ ནད་ཡམས་འདི་གི་རྟགས་མཚན་འདི་མེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ ནད་ཡམས་ཐོབ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ནད་འབུཔ་འདི་ མི་མང་སུ་ཅིག་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་ ཚ་གྱང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Có lo ngại rằng nếu các triệu chứng của bệnh cúm chỉ ở mức độ nhẹ thì các bệnh nhân có thể tiếp tục lây nhiễm cho nhiều người khác trong quá trình sinh hoạt hàng ngày.Dzongkha : ཀོ་མཱེན་གཞི་ཚོགས་ནང་ལས་མགྲིན་ཚབ་ ལེསི་ལི་ཨཱན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ཚོགས་པ་འདི་གིས་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ བྱིན་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀག་ཆ་འབད་མི་གི་ཁྲིམས་ལུགས་གསརཔ་ཅིག་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Leslie Aun, phát ngôn nhân của Komen Foundation, cho biết tổ chức này đã thông qua quy tắc mới không cho phép tài trợ hay cấp vốn cho những tổ chức đang bị điều tra theo luật định.[Day12]

Dzongkha : ཀོ་མཱན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ ཕ་མའི་གནས་སྐབས་འཆར་གཞི་ཟེར་མི་འདི་གིས་ ངོ་ཚབ་ ཀིལིཕ་ཨིསི་ཀྲིརི་འནསི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ མ་དངུལ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་དང་ སྙན་ཞུ་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་གི་ཞིབ་དཔྱད་འདི་ མཚམས་འཇོག་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཕ་མའི་གནས་སྐབས་འཆར་གཞི་འདི་ ཆ་མེད་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Chính sách của Komen đã dẫn đến sự tạm ngừng hoạt động của tổ chức Planned Parenthood do một cuộc điều tra đang chờ xử lý về cách Planned Parenthood chi tiêu và báo cáo số tiền đang được thực hiện bởi Đại diện Cliff Stearns.Dzongkha : ནུས་ཚད་ཚོགས་ཁང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འོག་ལུ་ཨིན་མི་ བལྟ་བརྟོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་འོག་མའི་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་ཐོག་ལས་ ཨིསི་ཀྲི་རི་འནསི་གིས་ ཁྲལ་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕ་མའི་གནས་སྐབས་འཆར་བརྒྱུད་དེ་ མངལ་བཏོན་བཏང་ནི་གི་ནང་ལུ་ འགྲོ་སོང་བཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་ག་མེད་ག་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Với tư cách là chủ tịch của Tiểu ban Điều tra và Giám sát nằm dưới sự bảo trợ của Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện, ông Stearns đang điều tra xem liệu thuế có được sử dụng hỗ trợ việc phá thai thông qua Tổ chức Kế hoạch hóa gia đình Hoa Kỳ.Dzongkha : མ་ས་ཅུ་སེཊསི་གི་ཧེ་མའི་སྤྱི་འཛིན་ མིཀྲ་རོམ་ནེ་གིས་ གཟའ་ལྷགཔ་གི་ཚེས་ ཕོལོ་རི་གྲ་རི་པཱབ་ལིག་ཚོགས་པ་གི་ སྲིད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་བརྒྱ་ཆ་༤༦ལྷགཔ་ཅིག་ཐོབ་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cựu thị trưởng Massachusetts, Mitt Romney chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Florida hôm thứ Tư với trên 46 phần trăm phiếu bầu.Dzongkha : ཡུ་ཨེས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གི་ཧེ་མའི་ཚོགས་དཔོན་ ནིའུཊ་ཇིང་རིཆ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་བརྒྱ་ཆ་༣༢ཐོབ་ཏེ་སྦེ་ ཨང་གཉིས་པ་ཐོན་ནུག

Vietnamese : Cựu phát ngôn viên Hoa Kỳ của House Newt Gingrich về nhì với 32 phần trăm.Dzongkha : རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་འདི་གིས་ མངའ་སྡེ་ག་ར་རྩིས་ལེན་མི་དང་འབྲེལ་ ཕོལོ་རི་གྲ་གིས་ ཁོང་གི་དོན་བཅོདཔ་༥༠ག་ར་ རོམ་ནེ་ལུ་སྤྲོད་དེ་ རི་པཱབ་ལིག་ཚོགས་པ་གི་འདེམས་ངོ་སྦེ་ གདོང་ཁར་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Là tiểu bang theo quy tắc "thắng được tất", Florida dành tất cả năm mươi phiếu đại biểu (delegates) của mình cho Romney, đưa ông trở thành ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa.Dzongkha : ངོ་རྒོལ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཇར་མ་ནི་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་ བཱར་ལིན་དང་ ཀོ་ལཱོནག་ནི་ དེ་ལས་ ཧཱམ་བཱག་དང་ ཧཱན་ཨོ་བཱར་ཚུ་ནང་ལུ་ མི་༡༠༠༠༠༠ དེ་ཅིག་འཛོམས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những người tổ chức cuộc biểu tình nói rằng có khoảng 100.000 người đã tham gia ở khắp các thành phố của Đức như Berlin, Cologne, Hamburg, và Hanover.Dzongkha : བཱར་ལིན་ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ངོ་རྒོལ་འབད་མི་ ༦༥༠༠དེ་ཅིག་ཚད་རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ở Berlin, cảnh sát ước tính có khoảng 6.500 người biểu tình.Dzongkha : ངོ་རྒོལ་ལས་རིམ་འདི་ པེ་རིསི་དང་ བཱལ་ག་རི་ཡ་གི་ས་གནས་ སོ་ཕི་ཡ་ ལི་ཐུ་ནི་ཡ་གི་ས་གནས་ ཝིལ་ནི་ཡསི་ མཱལ་ཀྲ་གི་ས་གནས་ཝ་ལི་ཀྲ་ ཨེསི་ཀྲོ་ནི་ཡ་གི་ས་གནས་ཏཱ་ལཱིན་ དེ་ལས་ ཨིསི་ཀོཊ་ལེན་གྱི་གྱི་ས་གནས་ ཨི་དྲིན་བཱརག་དང་ གེལེསི་གོའོ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Biểu tình cũng diễn ra tại Paris, Sofia ở Bulgaria, Vilnius ở Lithuania, Valetta ở Malta, Tallinn ở Estonia, Edinburgh và Glasgow ở Scotland.Dzongkha : ལཱོན་གྲོན་ལུ་ མི་༢༠༠དེ་ཅིག་གིས་ འདྲ་བཤུད་དབང་ཆ་འཆང་མི་ ཡིག་ཚང་སྦོམ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཕྱི་ཁར་ལུ་ ངོ་རྒོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ở Luân Đôn, khoảng 200 người đã biểu tình bên ngoài một số văn phòng bản quyền lớn.Dzongkha : འདས་པའི་ཟླཝ་ནང་ པོ་ལེན་ལུ་ ཨེ་སི་ཀྲི་ཨེ་ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ངོ་རྒོལ་སྦོམ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ པོ་ལེན་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རེས་གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལས་ འགན་ཡིག་འདི་ ངོས་ལེན་མི་འབད་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Những cuộc biểu tình lớn nổ ra ở Ba Lan khi nước này ký ACTA vào tháng trước, đã dẫn đến việc chính phủ Ba Lan cho đến nay vẫn chưa quyết định phê chuẩn hiệp định này.Dzongkha : ལཱཊ་ཝི་ཡ་དང་ སིལོ་ཝ་ཀི་ཡ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཨེ་སི་ཀྲི་ཨེ་ནང་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་གི་བྱ་རིམ་འདི་ ཕྱི་སོངཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Latvia và Slovakia đều đã trì hoãn tiến trình gia nhập ACTA.Dzongkha : སེམས་ཅན་ཐར་ནི་དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གདུག་རྩུབ་འབད་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་མི་ རྒྱལ་འཛིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡང་འཆར་དུ་ ཨཱསི་ཊེ་ལི་ཡའི་ སེམས་ཅན་གསད་ས་ཚུ་ནང་ སི་སི་ཏི་ཝི་འདི་ ངེས་པར་དུ་བཙུགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སླབ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Mặt trận Giải phóng động vật (Animal Liberation) và Hiệp hội Hoàng gia về Phòng chống hành vi tàn ác đối với động vật (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) một lần nữa kêu gọi bắt buộc lắp đặt máy quay quan sát trong tất cả các lò mổ của Úc.Dzongkha : ཨར་སི་པི་སི་ཨེ ནིའུ་སའུཏ་ཝུལསི་གི་ ཞིབ་དཔྱདཔ་གཙོ་འཛིན་ཨིན་མི་ དྲེ་ཝིད་ཨོ་ཤཱན་ནེས་སི་གིས་ ཨེ་བཱི་སི་ གནས་ཚུལ་ནང་སླབ་མི་ནང་ སེམས་ཅན་གསད་ནིའི་ གསང་ལྟ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འདི་ ཨཱས་ཏི་ལི་ཡ་ལུ་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་བཟོ་དགོ་པས་ཟེར་ཨིན་པས།

Vietnamese : Chánh thanh tra thuộc RSPCA New South Wales, David O´Shannessy nói với ABC rằng cần phải phổ biến hoạt động giám sát và kiểm tra lò mổ ở Úc.Dzongkha : ¨སེམས་ཅན་ཚུ་གི་བདེ་སྐྱིད་འདི་ གཙོ་རིམ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སི་སི་ཀྲི་ཝི་འདི་གིས་ སེམས་ཅན་བདག་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སྟོན་གཏང་ནི་ཨིན།¨

Vietnamese : ¨Đài CCTV mới đây đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến những người làm việc với động vật rằng phúc lợi của họ là ưu tiên cao nhất.¨Dzongkha : ཡུ་ནའི་ཀྲེཀྲ་ཨིསི་ཀྲེཀྲསི་གི་ ས་ཁམས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱི་ས་གཡོམ་སབ་ཁྲ་བཏོན་མི་ནང་ལུ་ བདུན་ཕྲག་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ ཨའིསི་ལེན་ལུ་ ས་གཡོམ་མ་རྐྱབ་སྦེ་བཀོད་ནུག

Vietnamese : Bản đồ động đất quốc tế của Cục Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ cho thấy không có động đất tại Ai-xơ-len trong tuần trước.Dzongkha : ཨའིསི་ལེན་གྱི་གནམ་གཤིས་ཡིག་ཚང་གིས་ཡང་ འདས་པའི་ཆུ་ཚོད་༤༨ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཧིག་ལ་ས་གནས་ནང་ལུ་ ས་གཡོམ་མ་རྐྱབ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Văn phòng Khí Tượng của Iceland cũng đã báo cáo không xảy ra hoạt động địa chấn nào ở vùng Hekla trong 48 giờ qua.Dzongkha : སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ལུ་ བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ མེ་རུད་ཐོན་སའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ ས་གཡོམ་རྐྱབ་ཏེ་ འགྱུར་བ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hoạt động động đất lớn gây ra sự biến đổi pha đã xảy ra vào ngày 10 tháng 3 ở phía Đông Bắc của đỉnh núi lửa.Dzongkha : གངས་རི་གི་རྩ་བ་ལུ་ མེ་རུད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ ས་སྨུག་ནགཔ་སྦེ་བྱུང་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Mây đen không liên quan đến hoạt động núi lửa được phát hiện tại chân núi.Dzongkha : ས་སྨུག་གི་སྦེ་ བསྐལ་མེ་འགས་ག་མ་འགས་ མགུ་ཐོམ་ནི་གི་ གཞི་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནུག

Vietnamese : Những đám mây cho thấy nguy cơ nhầm lẫn rằng liệu có một vu phun trào đã xảy ra.Dzongkha : ལུ་ནོ་འདི་ མེདཔ་མ་ཐལ་བའི་ཧེ་མ་ ནང་ན་ལུ་ ས་སྣུམ་གསུམ་ཁྱོན་མི་ཏྲར་༡༢༠- ༡༦༠ སྡཽད་ཡོདཔ་དང་ རླུང་ཤུགས་འཕུ་མི་དང་ ཆུའི་རླབས་ཤུགས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཆུ་ནང་བཀོག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Con tàu Luno đã có 120 - 160 mét khối nhiên liệu trên tàu khi nó bị hỏng và bị gió cùng sóng lớn đẩy vào đê chắn sóng.Dzongkha : ཝག་ཤིང་གནམ་གྲུ་གིས་ གྲུ་གཡོག་སྡེ་ཚན་འུཐས་མི་ བཅུ་གཉིས་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྨ་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ལྷ་པ་མེདཔ་བཏང་མི་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པས།

Vietnamese : Máy bay trực thăng đã giải cứu mười hai thủy thủ đoàn và chỉ có một người duy nhất bị thương gẫy mũi.Dzongkha : མི་ཏྲར་༡༠༠ འབད་མི་གྲུ་འདི་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ལུད་དོའབག་བར་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ འགོ་ཐོག་ལུ་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ གྲུ་ཆེན་འདི་གིས་ དོ་འདི་ ལུད་འོང་ཟེར་འདྲོག་ནུག།

Vietnamese : Con tàu dài 100 mét đang trên đường đi lấy lô hàng phân bón như thường lệ và ban đầu các quan chức lo ngại rằng con tàu có thể làm đổ hàng.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་འདི་ ཚོགས་དམང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Đề xuất sửa đổi đã được thông qua cho cả hai nhà trong năm 2011.Dzongkha : ཁྲིམས་བཟོའི་དུས་ཡུན་འདི་ནང་ལུ་ སྐུ་ཚབ་ཚོགས་དམང་གིས་ བརྫོད་ཚིག་གཉིས་པ་འདི་ བཏོག་བཀོག་ཞིནམ་ལས་ བཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་ གཟའ་དམིག་དམར་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅདཔ་ད་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འདི་བཟོ་ནུག།

Vietnamese : Một thay đổi đã được thực hiện đối với phần lập pháp này khi câu thứ hai được xóa đầu tiên bởi Hạ Viện và sau đó được Thượng Viện thông qua dưới hình thức tương tự vào hôm thứ Hai.Dzongkha : རྗོད་ཚིག་གཉིས་པ་གིས་ མཚན་རྟགས་གཅིག་ཨིན་མི་གཉིས་ ཞི་བའི་གཉེན་སྡོམ་འབད་ནི་འདི་ བཀག་ཆ་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་འདི་ མཐར་འཁྱོར་མ་བྱུང་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ཞི་བའི་གཉེན་སྡཽམ་གྱི་ ལམ་བཟང་པོ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས།

Vietnamese : Sự thất bại của bản án thứ hai, trong đó đề xuất cấm các quan hệ chung sống như vợ chồng giữa người cùng giới, có thể mở ra cánh cửa cho quan hệ chung sống như vợ chồng giữa người cùng giới trong tương lai.[Day13]

Dzongkha : བྱ་རིམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ བྱ་རིམ་ནང་རང་ལུས་ནིའའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོེ་༢༠༡༥ ཡང་ན་ ༢༠༡༦ ལུ་ ཤུལ་མའི་བཙག་འཐུ་འགྲུབ་མི་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་གིས་ ཨེཆ་ཇེ་ཨར་-༣ འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པས།

Vietnamese : Theo sau quá trình tố tụng này, HJR-3 sẽ được xem xét lại bởi cơ quan lập pháp được bầu cử tiếp theo trong năm 2015 hoặc 2016 để tiếp tục quá trình xử lý.Dzongkha : ཝའུ་ཀྲར་གྱི་གྲབ་འབྲས་ བཀོད་ཁྱབ་འབད་ནི་བ་ལྷགཔ་གཞན་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༣ ལུ་ ཁོ་གིས་ སྲིད་སྲིད་གྱི་ཞིབ་སེལ་པ་ཨིན་ཟེར་མི་ ཟས་བཀག་ངོ་རྒོལ་འབད་མི་འདི་ཡང་ རྩིསཝ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Thành tựu của Vautier ngoài sự nghiệp đạo diễn còn có sự kiện tuyệt thực vào năm 1973 chống lại những gì ông cho là kiểm duyệt về mặt chính trị.Dzongkha : ཕེརནཆི་གི་ཁྲིམས་འདི་ འགྱུར་བཅོས་རྐྱྦ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་ རྩོལ་འོདད་ཅན་འདི་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕེརནཆི་རྒྱབ་འགལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགསཔ་ད་ ལོ་༡༥ རྐྱངམ་གཅིག་ལང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Luật của nước Pháp đã thay đổi. Những hoạt động của ông bắt đầu từ năm ông mới 15 tuổi, khi ông tham gia lực lượng Kháng chiến Pháp trong Chiến tranh Thế giới lần 2.Dzongkha : ཁོ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལུ་ ཀི་དེབ་ནང་ ཁོ་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Ông ghi lại cuộc đời mình trong một quyển sách vào năm 1998.Dzongkha : ཁོ་ར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ལུ་ ཨཱལ་ཇི་རི་ཡ་ རང་དབང་ཐོབ་ཚརཝ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཁར་ གློག་བརྙན་བཀོད་ཁྱབ་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས་ སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ལོག་འགྱོ་ནུག།

Vietnamese : Vào những năm 1960 ông ta đã quay lại Algeria mới độc lập để dạy đạo diễn phim.Dzongkha : ཇ་པཱན་གྱི་མི་ཁུངས་ སྐེད་བཤེད་རྩེ་མི་ ཧི་ཏོཤི་སཱི་ཏོ་འདི་ ཨོ་ལོམ་པིག་ལས་ གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ ཚར་གཉིས་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྐྱེས་ལོ་༥༤ ལངམ་ད་གྱོང་སོང་ནུག།

Vietnamese : Võ sĩ nhu đạo người Nhật Hitoshi Saito, chủ nhân của hai huy chương vàng Olympic, đã qua đời ở tuổi 54.Dzongkha : ཁོ་ཤི་མི་འདི་ཡང་ མཆིན་པའི་ནང་མཁྲིསཔ་གི་དུང་ཅུང་ལུ་ ཀེན་སར་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནུག།

Vietnamese : Nguyên nhân gây ra cái chết được công bố là ung thư ống mật trong gan.Dzongkha : ཁོ་ར་ གཟའ་ལྷག་པའི་ཚེ་ ཨོ་ས་ཀ་ལུ་གྱོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ông qua đời ở Osaka vào thứ Ba.Dzongkha : ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེརང་ འདས་པའི་ ཨོ་ལོམ་པིག་དང་ འཛམ་གླིང་ནང་ལས་ རྒྱལ་མི་ སཱའི་ཏྲོ་འདི་ ཁོ་ར་མ་ཤི་བར་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཇ་པཱན་གྱི་སྐེད་བཤེད་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ ཁྲི་འཛིན་སྦེ་སྡོད་ནུག།

Vietnamese : Không chỉ là cựu vô địch Olympic và Thế giới, Saito còn là chủ tịch ủy ban huấn luyện của Liên đoàn Judo Toàn Nhật Bản vào lúc ông qua đời.Dzongkha : འདས་པའི་ལོ་ལུ་ གཉེན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ བཟའ་གྲོགས་ཀྱི་གཉེན་སྦཡོར་དགའ་སྟོན་ དང་པ་བརྩི་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་སྟོན་ནང་ མི་ཉུང་ཤོས་རང་བརྒྱ་འཛོམས་ནུག།

Vietnamese : Có ít nhất 100 người đã tham dự bữa tiệc để kỷ niệm một năm ngày cưới của một cặp đôi tổ chức lễ cưới năm ngoái.Dzongkha : འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ལུགས་མཐུན་གྱི་ལོ་སྟོན་ལས་རིམ་འདི་ ཤུལ་མའི་སྤྱི་ཚེས་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Một sự kiện kỷ niệm trang trọng đã được dời lại vào ngày hôm sau, theo lời của các quan chức.Dzongkha : བཟའ་གྲོགས་འདི་ ལོ་གཅིག་གི་སྔོན་མ་ ཀྲེག་ཟེགས་ལུ་ གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ བཱ་ཕེལ་ལོ་ལུ་ ཆ་རོགས་དང་སྤུན་ཆ་གཅིག་ཁར་ བརྩི་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Một năm trước, cặp vợ chồng này đã kết hôn tại Tiểu bang Texas rồi chuyển đến Thành phố Buffalo để tổ chức ăn mừng cùng với bạn bè và người thân.Dzongkha : སྐྱེས་ལོ་༣༠ ལང་མི་རྨགཔ་འདི་ བཱ་ཕེལ་ལོ་ལས་ཨིནམ་དང་ ཁོ་ར་ ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤི་མི་བཞི་ལས་གཅིག་ཨིན་རུང་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་འདི་ རྨ་སྐྱོན་མ་བྱུང་པར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Người chồng 30 tuổi, sinh tại Buffalo, là một trong bốn người bị thiệt mạng trong vụ nổ súng, nhưng người vợ không bị thương.Dzongkha : ཀར་ནོ་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་རང་ རྩོད་རྙོག་ཅན་གྱི་ཨིང་སྐད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཅིག་ཨིན་པས། ཁོ་རའི་ ཚེ་གཡོག་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་སྡོད་པའི་བསྒང་ དེང་སང་གི་ཤེས་རིག་དང་ རྒྱལ་པོའི་བརྩི་མཐོང་འོག་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཡང་ སྟོང་ཕྲག་དུག་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Karno là một thầy giáo dạy tiếng Anh nổi tiếng nhưng gây ra nhiều tranh cãi, là người đã giảng dạy tại trường Modern Education và King´s Glory và tuyên bố từng có 9.000 học viên vào lúc đỉnh cao sự nghiệp.Dzongkha : ཁོ་རའི་ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ ཕམ་ཚུ་གིས་ རྩུབ་ཧྲག་ཧྲག་ཨིན་ཟེར་རྩིས་མི་ ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ དད་ལོག་གི་ཚིག་འདི་ལག་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Trong ghi chú của anh ta, một số phụ huynh cho là có những từ ngữ thô thiển, và anh ta cũng bị báo cáo là sử dụng ngôn từ tục tĩu trong lớp học.Dzongkha : ཁོ་གིས་ གནང་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཨིང་སྐད་སློབ་དཔོན་གྱི་གཙོ་འཛིན་ཨིན་ཟེར་ཤོབ་རྐྱབ་སྟེ་ བཱསི་ཚུ་ནང་ ཚོང་བསྒྲགས་ལེ་ཤ་ པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ དེང་སང་ཤེས་ཡོན་གྱིས་ ཉེས་བཙུགས་བསྐྱེད༌ནུག

Vietnamese : Trường luyện thi Modern Education cáo buộc ông về việc in quảng cáo cỡ lớn trên xe buýt khi chưa được phép và nói dối mình là trưởng ban gia sư Tiếng Anh.Dzongkha : སྔོན༌མ༌ཡང༌ཁོ༌ལུ༌ པར་དབང་ཧམ་འཛུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཉེས་བཙུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་རུང་རང་ རིན་མ་ལེན་པས།

Vietnamese : Trước đó, ông ta cũng đã từng bị cáo buộc vi phạm bản quyền nhưng không bị truy tố.Dzongkha : ཧེ་མའི་སློབ་ཕྲུག་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཁོ་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་ ཕལ་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ དགའ་འཛོམས་འབད་ནིའི་རིག་རྩལ་སྐོར་ལས་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་འདི་ གཞན་མི་སློབ་ཕྲུག་ཆ་རོགས་བཟུམ་རང་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

Vietnamese : Một học trò cũ kể lại rằng ông ta thường sử dụng tiếng lóng trong lớp dạy kỹ năng hẹn hò và giống như một "người bạn¨ của học sinh.Dzongkha : འདས་པའི་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ དམངས་སྙོམས་རིང་ལུགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྦེ་རང་ སྡོད་ནི་མེན་པར་ རྒྱ་ནག་གིས་ ཁྲོམ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Trong suốt ba thập kỷ qua, mặc dù chính thức là nước cộng sản nhưng Trung Quốc đã phát triển kinh tế thị trường.Dzongkha : དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལེགས་སྒྱུར་འགོ་ཐོག་རང་ དེང་ཟིའུ་བོ་པིང་གི་ འགོ་འཁྲིདཔ་འོག་ལུ་ བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cải cách kinh tế được thực hiện lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình.Dzongkha : དེ་ལས་ཚུར་ རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་འདི་ ཚར་དགུ་བཅུ་དེམ་ཅིག་གིས་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Kể từ đó, nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng gấp 90 lần.Dzongkha : འདས་པའི་ལོ་ལུ་ རྒྱ་ནག་གིས་ ཇཱར་མ་ནི་ལས་ལྷག་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ཕྱིར་བཙོང་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཟོ་གྲྭཱའི་ནང་ལུ་ ཡུ་ནའི་ཏེད་ཨིས་ཀྲེད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཚོང་ལམ་སྦོམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་མི་འདི་ འགོ་ཐོག་ཨིན་པས།

Vietnamese : Lần đầu tiên từ trước đến nay, năm ngoái Trung Quốc đã xuất khẩu xe hơi nhiều hơn Đức và vượt qua Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất cho ngành công nghiệp này.Dzongkha : ཤུལ་མའི་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ རྒྱ་ནག་གི་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་འདི་ ཡུ་ཨེས་ལས་མངམ་འགྱོ་ནི་བཟུམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Tông thu nhập GDP của Trung Quốc có thể vượt Hoa Kỳ trong vòng hai thập kỷ tới.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་ ཨེཏ་ལེན་ཏིག་ཆར་རླུང་ནམ་དུས་ཀྱི་ གནམ་གཤིས་རྩུབ་དྲགས་ཐོན་མི་གི་མིང་འདི་ དྲོ་བའི་ཆར་རླུང་དྲེ་ནིའིལ་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་དང་ ཤར་ཕྱོགས་ཨེཏ་ལེན་ཏིག་རྒྱ་མཚོ་ལུ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Bão nhiệt đới Danielle, cơn bão thứ tư được đặt tên trong mùa bão năm 2010 ở Đại Tây Dương, đã hình thành ở vùng phía đông Đại Tây Dương.Dzongkha : ཕོལ་རི་དྲ་གི་ས་གནས་ མའི་མི་ལས་ མའིལ་ གསུམ་སྟོང་ དེམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་མི་ ཆར་རླུང་འདི་ལུ་ རླུང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་ལུ་ མི་ཏྲར་༤༠ རེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cơn bão cách Miami, Florida khoảng 3.000 dặm có tốc độ gió duy trì tối đa 40 mph (64 kph).[Day14]

Dzongkha : རྒྱལ་ཡོངས་ཆར་རླུང་ལྟེ་བ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ སྔོན་དཔག་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་གཟའ་ཕུརཔ་ལས་ དྲེ་ནའིལ་འདི་ ཆར་རླུང་ལུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།

Vietnamese : Các nhà khoa học thuộc Trung Tâm Dự Báo Bão Quốc Gia dự báo áp thấp nhiệt đới Danielle sẽ mạnh lên thành bão vào thứ Tư.Dzongkha : གནམ་གཤིས་རྩུབ་དྲག་འདི་ མཐོང་ས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འདི་གིས་ ཡུ་ཨེས་དང་ ཀེ་རི་བིན་ལུ་ བྱེམ་ག་དེ་སྦེ་ཕོག་འོང་ག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

Vietnamese : Vì cơn bão vẫn còn lâu mới đổ bộ vào đất liền, nên vẫn khó đánh giá được mức độ tác động đối với nước Mỹ hay vùng Caribbean.Dzongkha : ཀོར་ཤི་ཡན་གྱི་རྒྱལ་ས་ ཟ་གིརཔི་ལུ་སྐྱེས་མི་ བོ་བིཀ་གིས་ པར་ཏྲི་ཟེན་བཱལ་གིརཏ་ལུ་རྩེད་བའི་སྐབས་ མིང་གཏམ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Bobek sinh ra ở thủ đô Zagreb của Croatia, anh có được danh tiếng khi chơi cho Partizan Belgrade.Dzongkha : ཁོ་གིས་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༥ ལུ་ གྲལཤ་གཏོགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལས་ཐོན་འོང་ནུག།

Vietnamese : Ông gia nhập vào năm 1945 và hoạt động đến năm 1958.Dzongkha : ཁོ་ར་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚར་༤༦༨ རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཱོལ་༤༠༣ བཙུགས་ནུག།

Vietnamese : Trong thời gian cùng chơi với đội, anh ấy đã ghi được 403 bàn thắng trong 468 lần xuất hiện.Dzongkha : རྩེདམོ་རྩེ་མི་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ བོ་བིཀ་བཟུམ་སྦེ་ རྩེད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ གཱོལ་ཡང་བཙུགས་མ་ཚུགས་པས།

Vietnamese : Không có ai có thể tham gia chơi và ghi bàn cho câu lạc bộ nhiều hơn Bobek.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལུ་ པར་ཀྲི་ཟན་གྱི་བྱུང་རབས་ནང་ལུ་ ཁོ་ར་ རྩེད་འགྲན་པ་དྲག་ཤོས་སྦྥེ་ བཙག་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Năm 1995, ông được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Partizan.Dzongkha : བརྩི་སྲུང་འདི་ཡང་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་ སིར་ཀིའུ་དུ་སྭོ་ལིའིལ་གྱིས་ སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་མ་འདྲཝ་ཅིག་སྟོན་ཏེ་ འགོ་བཙུགས་ཡི།

Vietnamese : Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng một chương trình đặc biệt của đoàn xiếc nổi tiếng thế giới Cirque du Soleil.Dzongkha : དེའི་ཤུལ་ལས་རང་ ཨིས་ཏཱན་བུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གླུ་གར་སྡེ་ཚོགས་ཨིན་མི་ ཇཱ་ནིས་ས་རི་སྡེ་ཁག་གིས་ སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་ ཕ་ཏྲཧི་ཨིར་ཀོག་དང་ མུས་ལུམ་གུར་སིས་ཀྱིས་ཡང་འཁྲབ་ཅི།

Vietnamese : Tiếp theo là Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Istanbul ban nhạc Janissary cùng hai ca sĩ Fatih Erkoç và Müslüm Gürses.Dzongkha : དེ་ལས་ ཝིར་ལིང་དྲེར་ཝི་ཤིས་ཀྱིས་ཡང་ འཁྲབ་ཅི།

Vietnamese : Sau đó, những tu sĩ dòng Whirling Dervishes bước lên sân khấu.Dzongkha : ཀྲར་ཀིཤི་གི་ དྲི་ཝ་སི་ཟིན་ཨཀ་སུ་གིས་ དངས་སྐྲག་ཅན་ཅིག་ཡོད་མི་ ཨི་ཀར་ལིན་གྱི་ཨ་ལེས་སཱན་གྲོ་སྭ་ཕི་ན་དང་ གིརཀ་གི་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་ ཧ་རིས་ཨ་ལེགས་ཟིའུ་གཅིག་ཁར་ འཁྲབ་ཅི།

Vietnamese : Nữ danh ca Sezen Aksu của Thổ Nhĩ Kỳ trình diễn cùng với ca sĩ giọng nam cao Alessandro Safina của Ý và ca sĩ Haris Alexiou của Hy Lạp.Dzongkha : མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན༌ལུ༌ཀྲར༌ཀིཤི༌གི༌ཞབས༌ཁྲ༌རྐྱབ༌མི༌ཨེ༌ན༌ཀྲོ༌ལི༌ཡ༌གི༌མེ༌ཟེར༌མི༌སྡེ༌ཚན༌གྱིས༌¨ཀྲོ༌འོཡི¨ཟེར༌མི༌གུར༌འཁྲབ༌སྟོན༌འབད༌ཡི།

Vietnamese : Để kết thúc, nhóm vũ công Thổ Nhĩ Kỳ Fire of Anatolia đã trình diễn vở ¨Troy¨.Dzongkha : སྐྱེས་ལོ་༡༣ ལང་མི་ བག་བག་གི་བང་འགྲན་པ་ པི་ཀྲར་ལེནཟ་འདི་ ཨིན་དཱའིན་ན་པོ་ལིས་སྣུམ་འཁོར་ཤུགས་སྦེ་བཏང་ས་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ཤི་ནུག།

Vietnamese : Tay đua mô tô 13 tuổi Peter Lenz đã thiệt mạng liên quan đến một vụ đụng xe ở Đường đua Mô-tô Indianapolis.Dzongkha : ལེནཟ་ཁོ་ར་ སྦྱང་བ་འབད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་རའི་བག་བག་ཐོག་ལས་བུད་འགྱོ་སྟེ་ ཁོ་གི་མཉམ་རོགས་བང་འགྲན་པ་ ཨེཀས་ཝི་ཡར་ཟ་ཡཏ་གིས་ བརྡུང་ད་ནུག།

Vietnamese : Khi đang trên vòng đua khởi động, Lenz đã ngã khỏi xe, và sau đó bị tay đua Xavier Zayat đâm phải.Dzongkha : ཁོ་ར་ དེ་འཕྲོ་ལས་ དེ་ནང་ཡོད་མི་ གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་བལྟ་སྟེ་ ས་གནས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་གྱོང་སོང་ནུག།

Vietnamese : Tay đua này đã ngay lập tức được các nhân viên y tế theo dõi và đưa đến một bệnh viện địa phương, tuy nhiên sau đó đã không qua khỏi.Dzongkha : ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟ་ཡཏ་ལུ་རྨ་སྐྱོན་མ་བྱུང་པས།

Vietnamese : Zayat không bị thương trong vụ tai nạn.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ཁར་ ཟ་པཱ་ཀརོ་རོ་གིས་ ¨མ་དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ཤས་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག།

Vietnamese : Về vấn đề tình hình tài chính toàn cầu, Zapatero tiếp tục nói rằng "hệ thống tài chính là một phần của kinh tế, một phần quan trọng.Dzongkha : ང་བཅས་ལུ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐོན་མིའི་ནང་ལས་ འདས་པའི་ཟླཝ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཚབས་ཆེན་སྦེ་རང་བྱུང་ཡོད་རུང་ ད་འདི་ མ་དངུལ་གྱི་ཚོང་ལམ་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག¨

Vietnamese : Chúng ta đã rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính trong suốt một năm, trong đó thời gian tồi tệ nhất là hai tháng vừa qua, và tôi nghĩ giờ đây các thị trường tài chánh đang bắt đầu hồi phục.¨Dzongkha : འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་ལུ་ ནེཀ་ནིའུས་ཀྱིས་ རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་རིམ་གསུམ་བཙུགས་མི་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་རིག་གི་འགན་དབང་འདི་ ཤུགས་སྦེ་རང་ ཡར་སེང་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡི།

Vietnamese : Tuần trước, Naked News thông báo sẽ tăng đáng kể các ngôn ngữ quốc tế cần thiết trong bản tin, với ba chương trình phát sóng mới.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱའི་ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ སྔོན་ལས་ ཨིང་སྐད་དང་ ཇ་པཱན་ནིས་ནང་ གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒྱང་མཐོང་། དྲྭ་བ་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཨིས་པེ་ནིཤི། ཨི་ཀྲ་ལིའིན་དང་ ཀོ་རི་ཡན་སྐད་ཡིག་གི་ ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུསགཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Đã báo cáo bằng tiếng Anh và Nhật, tổ chức toàn cầu đang phát hành các chương trình bằng cả tiếng Tây Ban Nha, Ý, Hàn Quốc, cho truyền hình, web, và thiết bị di động.Dzongkha : ཁ་རྗེ་གིས་ ང་ལུ་ག་ནི་ཡང་ མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་རང་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ སྒོ་ཅུང་ཆག་དཀྲུམ་འབདཝ་ད་ལུ་ ང་གིས་ མཐོང་སྣང་འདྲོག་སི་སི་མཐོང་ཡི།

Vietnamese : Thật may là chẳng có gì xảy ra với tôi, nhưng tôi đã chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp khi người ta cố phá cửa sổ để thoát ra ngoài.Dzongkha : མི་ཚུ་གིས་ སྒོ་ཅུང་གི་ཤེལ་དང་ རྐང་ཁྲི་ཚུ་བརྡུང་ཡོད་རུང་རང་ སྒོ་ཅུང་ཚུ་ དཀྲུམ་མ་ཚུགས་པས།

Vietnamese : Người ta dùng ghế đập vào kính nhưng cửa sổ không vỡ.Dzongkha : མ་ཤི་བ་ལུས་མི་ ཕརན་སིས་ཟིཀ་ཀོ་ཝལ་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ¨མཐའན་མཇུག་ལུ་ སྒཽ་ཅུང་གི་ཤེལ་བཅགས་ཏེ་ ཁོང་ཚུ་ སྒོ་ཅུང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།¨

Vietnamese : ¨Một tấm kính cuối cùng cũng bể và họ bắt đầu thoát ra bằng cửa sổ¨, Franciszek Kowal, một người sống sót, cho biết.Dzongkha : ཆུ་རླུང་རྡུལ་ཕྲན་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ རྩ་རྫས་ལྗིད་ཅན་སྦེ་འགྱུརཝ་ད་ལུ་ ནུས་ཤུགས་བཟོ་ནི་འདི་གིས་ སྐརམ་ཚུ་གིས་ མེ་དང་དྲོད་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

Vietnamese : Các ngôi sao phát ra ánh sáng và nhiệt bởi vì năng lượng được tạo ra khi các nhân hydro hợp nhất (hay hợp thể) để tạo nên những nguyên tố nặng hơn.Dzongkha : ནུས་ཤུགས་ཚུ་དེ་སྦེ་རང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ རྡུལ་ནུས་སྐྱེད་ཆས་བཟོ་བའི་བསྒང་ཨིན་པས།

Vietnamese : Các nhà khoa học đang nghiên cứu để tạo ra một lò phản ứng có thể tạo ra năng lượng theo cách này.[Day15]

Dzongkha : ཨིན་རུང་རང་ འ་ནཱི་འདི་ དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྡུལ་ནུས་སྐྱེད་ཆས་འདི་ མ་བཟོ་བའི་སྔོན་མ་ ལོ་ལེ་ཤ་སྒོར་ནི་ཨིན་པས།

Vietnamese : Tuy vậy, đây là một vấn đề rất khó giải quyết và sẽ mất nhiều năm nữa chúng ta mới được chứng kiến các nhà máy điện nhiệt hạch hữu dụng được xây dựng.Dzongkha : ལྕགས་ཀྱི་ཁབ་འདི་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ལྡིང་སྟེ་ལུས་མི་འདི་ ལྟག་ལས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས།

Vietnamese : Kim thép nổi trên mặt nước do sức căng bề mặt.Dzongkha : ལྟག་ལས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་འདི་ཡང་ ཁོ་རའི་ཐོག་ཁར་ཡོད་མི་ རླུང་གི་རྡུལ་རྟེན་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་ རྡུལ་རྟེན་འདི་ཚུ་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་རང་འདུ་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

Vietnamese : Sức căng bề mặt xảy ra do lực hấp dẫn giữa các phân tử nước trên bề mặt nước lớn hơn so với lực hấp dẫn với các phân tử khí phía trên chúng.Dzongkha : ཆུའི་རྡུལ་རྟེན་ཚུ་གིས་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ མ་མཐོང་པའི་ཁ་ཞག་བཟོ་མི་འདི་གིས་ ཁབ་བཟུམ་ཚུ་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ ལྡིང་སྟེ་བཞག་བཅུགཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Các phân tử nước tạo ra lớp da vô hình trên bề mặt của nước cho phép những thứ như cây kim có thể nổi trên mặt nước.Dzongkha : དེང་སང་གི་འཁྱེག་ལྷམ་ལུ་ཡོད་པའི་ སྤུ་གྲི་ལུ་ སྦུག་ན་ལུ་ ཧོག་ཀ་ཀྱོང་ཀྱོང་སྦེ་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཟུར་གཉིས་སྦེ་ཡོད། ཟུར་གཉིས་འདི་གིས་ གཡོ་སྦེ་ཡོད་རུང་ འཁྱེག་གཟུང་ནི་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན།

Vietnamese : Lưỡi dao của giầy trượt băng hiện đại là lưỡi kép và có một đường rãnh nông ở giữa. Lưỡi dao kép giúp giầy bám vào mặt băng tốt hơn, ngay cả ở góc nghiêng.Dzongkha : སྤུ་གྲི་གི་ གཤམ་འདི་ གུག་ཀྱོག་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ སྤུ་གྲི་ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་གཡོཝ་ད་ འཁྱེག་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་ཟུར་འདི་ཡང་ གཡོཝ་ཨིན།

Vietnamese : Do phía dưới của lưỡi dao cong nhẹ, khi lưỡi dao nghiêng sang một bên này hoặc bên kia, phần cạnh tiếp xúc với băng cũng cong.Dzongkha : འདི་གིས་འབད་ འཁྱེག་བཤུད་རྐྱབ་མི་འདི་བསྒྱིར་བཅུགཔ་ཨིན། འཁྱེག་ལྷམ་གཡས་ལུ་གཡོ་བ་ཅིན་ འཁཡོེག་བཤུད་རྐྱབ་མི་ཡང་ གཡས་ལུ་བསྒྱིརཝ་ཨིནམ་དང་ གཡོན་ལུ་བསྒྱིར་བ་ཅིན་ གཡོན་ལུ་བསྒྱིརཝ་ཨིན།

Vietnamese : Điều này giúp người trượt băng có thể đổi hướng. Nếu giày trượt nghiêng sang phải, người trượt băng sẽ rẽ qua bên phải, còn nếu giày trượt nghiêng sang trái, người trượt băng sẽ rẽ qua bên trái.Dzongkha : ཁོང་གི་འདས་པའི་ནུས་ཤུགས་འདི་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་གིས་ འོད་ལས་ཐོབ་མི་ནུས་ཤུགས་འདི་ ལོག་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Để quay lại mức năng lượng ban đầu chúng phải loại bỏ năng lượng dư thừa mà chúng nạp được từ ánh sáng.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ཡང་ ཁོང་གིས་ འོད་¨ཕོ་ཀྲོན་¨ཟེར་མི་འདི་ འཐོན་བཅུག་སྟེ་འབདཝ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Họ thực hiện việc này bằng việc phóng ra các hạt vật chất ánh sáng nhỏ được gọi là "photon".Dzongkha : འ་ནཱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་འདི་ནང་ལུ་ རྡུལ་ཕྲན་ཚུ་ འོད་སྦོམ་གྱིས་ འབད་བཅུག་དོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཕོ་ཀྲོན་གྱི་འོད་ཚུ་ཐོན་ཡོད་མི་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་འོད་འདི་ འོད་འཕྲོ་གི་དབྱེ་བ་ཨིནམ་ལས་ ཚན་རིགས་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ འདི་ལུ་ ¨འོད་འཕྲོ་འཐོན་བཅུག་མི¨ ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Các nhà khoa học gọi quá trình này là "phát xạ kích thích" vì những hạt nguyên tử bị kích thích bởi ánh sáng, tạo ra sự phát xạ của các hạt photon ánh sáng, và ánh sáng là một loại của bức xạ.Dzongkha : ངོ་མ་ལུ་ ཕོ་ཀྲོན་ཚུ་ པར་ནང་མཐོང་མི་ལས་ ཆུང་ཀུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཤུལ་མའི་པར་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ རྡུལ་ཕྲན་གྱིས་ ཕོ་ཀྲོན་ཐོན་མི་འདི་སྟོནམ་ཨིན།

Vietnamese : Hình vẽ tiếp theo cho thấy hạt nhân đang phóng ra các photon. Tất nhiên, trong thực tế photon nhỏ hơn rất nhiều so với trong hình.Dzongkha : ཕོ་ཀྲོན་ཚུ་ རྡུལ་ཕྲན་བཟོ་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་བ་ཡང་ ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hạt pho-ton thậm chí còn nhỏ hơn cả những thứ cấu thành nguyên tử!Dzongkha : ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་སྦེ་ ཤེལ་ཏོག་གི་ནང་ལུ་ འབུར་སྐུད་འདི་ལཱ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཤེལ་ཏོག་འདི་འཚིག་སྟེ་ ལཱ་འབད་མི་བཏུབ།

Vietnamese : Sau hàng trăm giờ phát sáng dây tóc bóng đèn cuối cùng cũng bị cháy và bóng đèn không sáng được nữa.Dzongkha : དེ་ལས་ འོད་འཕྲོ་གི་ཤེལ་ཏོག་འདི་ ཚབ་མ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ དེའི་སྐབས་ལུ་ དྲནམ་བཏོན་ཏེ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Bóng đèn sau đó cần thay thế. Phải thật cẩn thận khi thay thế bóng đèn.Dzongkha : དང་པ་རང་ འོད་ཀྱི་ཨེབ་རྟ་འདི་ བཀག་བཞག་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ གློག་ཐག་འདི་ རྒྱུད་བཅད་དགོ།

Vietnamese : Trước tiên phải tắt công tắc thiết bị chiếu sáng hoặc ngắt cáp.Dzongkha : དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གློག་ཁ་ནང་ལུ་དཀྲོགས་ནི་ ཡང་ན་ ཤེལ་ཏོག་འདི་ ཕྱེད་ཀ་ གློག་ཁ་ནང་ལུ་སྡོདཔ་ད་ ཤེལ་ཏོག་གི་ལྕགས་ཀྱི་གཞི་འདི་དཀྲོགས་པ་ཅིན་ གློག་མེ་འདི་ གློག་ཁ་ནང་ལུ་རྒྱུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཤེལ་ཏོག་གི་བཞག་སའི་ ལྕགས་ཀྱིས་ གློག་ཟིར་ཐོབ།

Vietnamese : Đó là bởi vì dòng diện vào trong các ổ cắm nơi có phần kim loại của bóng đèn có thể làm cho bạn bị điện giật nghiêm trọng nếu bạn chạm vào bên trong ổ cắm hoặc chuôi đèn khi một phần vẫn còn trong ổ cắm.Dzongkha : བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ གཟུགས་ཁར་ལུ་ཁྲག་འཕུ་མདའ་མི་ དོན་ཧིང་འདི་ཨིན།

Vietnamese : Cơ quan chính của hệ tuần hoàn là trái tim, đảm nhiệm công việc bơm máu đi khắp cơ thể.Dzongkha : ཁྲག་འདི་ དོན་ཧིང་ནང་ལས་ཐོན་ཏེ་ ཁྲག་བཀྲམ་རྩ་ ཨཱར་ཀྲི་རི་ནང་ལས་འགྱོ་སྟེ་ ཝེན་ཟེར་མི་ཁྲག་རྩ་ནང་ལས་སྦེ་ དོན་ཧིང་ནང་ལུ་ལོག་སྟེ་འོངམ་ཨིན།

Vietnamese : Máu từ tim chảy trong những đường ống gọi là động mạch và chảy về tim trong những đường ống gọi là tĩnh mạch. Đường ống nhỏ nhất gọi là mao quản.Dzongkha : རབ་ཆད་དེ་ཡོད་མི་ ཀྲའི་སི་རེབ་ཀྲར་གྱི་སོ་འདི་གིས་ ཤིང་གི་འདབས་མ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ཞལ་ལག་སྲ་ཀྲག་ཚུ་དང་ ར་ཏོ་ཚུ་ཡང་ དཀྲུམ་བཏང་ཚུགས་ཚུགསཔ་འོང་ནི་མས།

Vietnamese : Răng của khủng long ba sừng không chỉ có thể nghiền nát lá cây mà cả những nhánh cây và rễ cây rất cứng.Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་ལ་་ལུ་ཅིག་གིས་ ཀྲའི་སི་རེབ་ཀྲར་ཚུ་གིས་ ཀིརི་ཀྲེ་ཤིཡསི་དུས་སྐབས་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅིག་སྦེ་སྡོད་མི་ ཤིང་གི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མི་ སཱི་ཀཱགྲ་ཟེར་མི་ཚུ་ ཟཝ་ཨིན་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một số nhà khoa học cho rằng khủng long Triceratop ăn cây mè, một loại thực vật có rất nhiều trong Kỷ phấn trắng.Dzongkha : འ་ནི་ཤིང་ཚུ་ རྩེ་མོ་ཞྭ་དབྱིབས་རྣོ་ཅན་དང་ འདབས་མ་རྩང་ཡོདཔ་སྦེ་ ཏ་ལའི་ཤིང་ཆུང་ཀུ་བཟུམ་འབད་མཐོངམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những cây này nhìn giống cây cọ nhỏ có tán lá sắc nhọn.Dzongkha : ཀྲའི་སི་རེབ་ཀྲར་ཚུ་གིས་ ཤིང་གི་སྡོང་པོ་འདི་མ་ཟ་བའི་ཧེ་མ་ འདབས་མ་ཚུ་འཕྱལ་བཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁོང་གི་མཆོ་ཏོ་ཤུགས་ཅན་འདི་ལག་་ལེན་འཐབ་འཐབ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Khủng long ba sừng Triceratop có thể dùng chiếc mỏ cứng của nó để xử sạch lá trước khi ăn thân.Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་གཞན་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ མ་གཞི་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོམ་གྱི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨིསི་ལོཊ་དང་ གཞན་བྱ་བག་བྲོ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་༼གྲའི་ནོ་སཱོར་གྱི་རིགས་མཚན་༽ ཚུ་གིས་ དུག་ཅན་གྱི་འདབས་མ་དང་ཤིང་འབྲས་ཚུ་ ཟ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ འ་ནི་སྔོ་ཤིང་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ དུག་ཅན་འབདཝ་ལས་ གྲའི་ནོ་སཱོར་གྱི་རིགས་ཚུ་གིས་ འ་ནི་ཤིང་འདི་ ཟ་ཟཝ་མི་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các nhà khoa học khác cho rằng những cây này có độc tính rất mạnh nên khó có khả năng khủng long lại ăn, mặc dù ngày nay, lười và các loài động vật khác như vẹt (một hậu duệ của khủng long) có thể ăn lá hoặc quả có độc.Dzongkha : ཨའི་ཨོ་གི་འཐེན་ཤུགས་འདི་གིས་ ངེ་གུར་ག་དེ་སྦེ་འཐེན་འོང་? ཨའི་ཨོ་གི་ཁ་ཐོག་ལུ་ལོང་སྡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ལྗིད་ཚད་ཐོན་མི་ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཐོན་འོང་།

Vietnamese : Trọng lực của vệ tinh lôi kéo được tôi như thế nào? Nếu bạn đứng trên bề mặt của vệ tinh, bạn sẽ nhẹ hơn so với trên Trái đất.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ པའུནདྲ་༢༠༠ ༼ཀེ་ཇི་༩༠༽ ཐོན་མི་ མི་འདི་གིས་ ཨའི་ཨོ་ཁར་ལུ་ པའུནདྲ་༣༦ ༼ཀེ་ཇི་༡༦༽ ལས་འགལ་མི་ཐོན་ནི་ཨིན་མས། འ་ནི་འབདཝ་ད་ འཐེན་ཤུགས་འདི་གིས་ ཁྱོད་གུར་ལུ་ ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་འགལ་མི་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một người nặng 200 pao (90kg) trên Trái Đất sẽ nặng khoảng 36 pao (16kg) trên Io. Vì vậy, tất nhiên trọng lực sẽ ít tác động lên bạn.[Day16]

Dzongkha : ཉིམ་འདི་ལུ་ འཛམ་གླིང་བཟུམ་འབད་ ང་བཅས་ར་གནས་ཚུགས་མི་ ཕྱི་ལྤགས་ཀྱི་རིམ་པ་སྲ་ཀྲག་འདི་མེདཔ་ཨིན། ཉིམ་འདི་ ཧྲིལ་བུ་སྦེ་ར་ རླངས་རླུང་དང་ མེ་ དེ་ལས་ པཱལསི་མ་ཚུ་གི་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Mặt trời không có vỏ như Trái Đất mà chúng ta có thể đặt chân lên được. Toàn bộ Mặt Trời được tạo thành từ khí, lửa và plasma.Dzongkha : ཉིམ་གྱི་སྦུག་ལས་སྦེ་ ཐག་རིང་ས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ རླངས་རླུང་འདི་ཉུང་སུ་ཉུང་སུ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Càng ở xa tâm Mặt Trời thì khí này càng loãng hơn.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ཉིམ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཕྱི་ཡི་རྣམ་པ་མཐོང་མི་འདི་ ཕོ་ཀྲོསི་ཕི་ཡར་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་དང་ འདི་གི་དོན་དག་འདི་ ¨མེ་གི་སྒོང་རིལ་¨ ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Phần bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy khi nhìn vào Mặt trời được gọi là quang quyển, có nghĩa là ¨quả cầu ánh sáng¨.Dzongkha : ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་༣དེ་ཅིག་གིས་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༡༠ལུ་ ཨི་ཀྲ་ལི་གི་གནམ་རིག་མཁས་པ་ གེ་ལེ་ལི་འོ་ག་ལི་ལི་གིས་ ཟླཝ་ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་ར་ ཝེ་ནཱསི་ལུ་ཡང་ འཕེལ་རིམ་ཚུ་ཡོདཔ་སྦེ་ བལྟ་ནི་གི་དོན་ལས་ རྒྱང་ཤེལ་ཀྲེ་ལིསི་ཀོབ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག

Vietnamese : Khoảng ba ngàn năm sau, vào năm 1610, nhà thiên văn học người Ý Galileo Galilei đã sử dụng kính viễn vọng quan sát thấy Sao Kim có các chu kỳ giống như mặt trăng.Dzongkha : དེ་སྦེ་འཕེལ་རིམ་འབྱུང་མི་འདི་གཙོ་བོ་ར་ ཝེ་ནཱསི་གི་ཕྱོགས་ ༼ཡང་ན་ཟླཝ་༽ ཉི་མའི་འོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྒོར་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ འོད་ཕོག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ཝེ་ནཱསི་གི་འཕེལ་རིམ་འདི་གིས་ རྒྱུ་སྐར་ཚུ་ ཉིམ་གྱི་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ཀོ་པར་ནི་ཀཱསི་གི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Pha xảy ra vì chỉ có một mặt của sao Kim (hoặc của Mặt Trăng) đối diện Mặt Trời được chiếu sáng. Các pha của sao Kim đã góp phần chứng minh cho thuyết Copernicus cho rằng các hành tinh quay quanh Mặt Trời.Dzongkha : དེ་ལས་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༣༩ལུ་ ཨིང་ལིཤ་གི་གནམ་རིག་མཁས་པ་ ཇེ་རི་མའིཡ་ཧོ་རོགསི་གིས་ ཝེ་ནཱསི་གི་བརྒྱུད་འགྲུལ་འདི་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vài năm sau, vào năm 1639, Jeremiah Horrocks - một nhà thiên văn học người Anh - đã quan sát được lộ trình của sao Kim.Dzongkha : ཨིང་ལེནཌ་གིས་ དཱ་ནི་ལོ་ ལོག་སྟེ་རང་ མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་ཚུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་རང་གནས་ནུག

Vietnamese : Nước Anh đã có một thời gian dài sống trong hòa bình sau khi tái chiếm Danelaw.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཨི་ཐལ་རེཌ་གིས་ སྤྱི་ལོ༩༩༡ ལུ་ དུས་རབས་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གུ་ཐུརམ་གྱི་རུ་ཁག་ལས་སྦོམ་ཡོད་མི་ ཝི་ཀིང་གི་རུ་ཁག་དང་ཕྱད་ནུག

Vietnamese : Tuy nhiên, năm 991, Ethelred phải đối mặt với một hạm đội Viking lớn nhất kể từ thời đại Guthrum ở thế kỷ trước.Dzongkha : འ་ནི་གྲུ་དང་གནམ་གྲུ་གི་རུ་ཁག་འདི་ ཁོ་རའི་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ དཱེ་ནིཤ་ལས་ ལོག་ལེན་ནི་ནང་རེ་འདོད་བསྐྱེད་མི་ ཨོ་ལེཕ་ཀྲར་གེཕ་སཱོན་གྱིས་ ཨིན་པས།

Vietnamese : Hạm đội này do Olaf Trygvasson, người gốc Na Uy, dẫn dắt và có tham vọng giành lại đất nước từ sự thống trị của người Đan Mạch.Dzongkha : འགོ་ཐོག་དམག་སྡེ་གི་གནད་དོན་ཚུ་སེལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨེ་ཐལ་རེཌ་འདི་ ཁོ་རའི་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་ནི་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ལོག་མི་ ཨོ་ལེཕ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་འཆམ་ཚུགས་ནུག

Vietnamese : Sau những thất bại quân sự đầu tiên, Vua Etherlred đã có thể đồng ý các điều khoản với Olaf, người quay trở về từ Na Uy để cố gắng đạt lại vương quốc của mình với thành công lẫn lộn.Dzongkha : དུས་རྒྱུན་དུ་ར་ ཡོངས་གྲགས་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ བརྩམ་མི་གི་གསལ་བྱེད་འདི་ ཧང་གིའུལ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་མས། གསལ་བྱེད་འདི་ཡང་ རྒྱལཔོ་སེ་ལྗོང་གི་སྐུ་རིང་ ༼སྤྱི་ལོ་༡༤༡༨ལས་ ༡༤༥༠གི་བར་༽ ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༤༤༤ལུ་ བརྩམ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hangeul là bảng chữ cái được phát minh chỉ nhằm mục đích sử dụng thông dụng hàng ngày. Bảng chữ cái được phát minh vào năm 1444 trong triều đại Vua Sejong (1418 - 1450)Dzongkha : རྒྱལཔོ་སེ་ལྗོང་འདི་ ཇོ་སིའོན་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་རབ་བཞི་པ་ཨིནམ་དང་ གནམ་མེད་ས་མེད་གུས་ཞབས་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Vua Sejong là vua thứ tư trong Triều đại Joseon và là một trong những vị vua được kính trọng nhất.Dzongkha : ཁོ་གིས་ ངོ་མ་ལུ་ ཧང་གིའུལ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མིང་འདི་ ཧཱན་མིན་ཇིའོན་གུམ་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་དོན་དག་འདི་ ¨མི་གི་བཀོད་རྒྱ་གི་དོན་ལས་ སྒྲ་སྐད་བདེན་པ་¨ ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Ban đầu, ông đặt tên cho bảng chữ cái Hangeul là Huấn dân chính âm, có nghĩa là ¨âm thanh chuẩn xác để hướng dẫn mọi người¨.Dzongkha : སཱནསི་ཀིརིཊ་ཁ་སྐད་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདི་གི་གྲུབ་མཐའ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལས་ཅིག་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱ་གར་་ལུ་གནས་སྤོ་སྟེ་འོང་མི་ ཨཱར་ཡཱན་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ཁ་སྐད་འདི་ ཁོང་དང་ཅིག་ཁར་འབག་འོང་མི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས།

Vietnamese : Có rất nhiều giả thuyết xung quanh sự ra đời của tiếng Phạn. Một trong số đó là về một cuộc di cư của người Aryan từ phương tây vào Ấn Độ mang theo ngôn ngữ của họ.Dzongkha : སཱནསི་ཀིརིཊ་འདི་ དང་ཕུག་གི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ ཡུ་རོབ་ལུ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ལེ་ཀྲིན་ཁ་སྐད་འདི་དང་ འདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Sanskrit là một ngôn ngữ cổ đại và sánh ngang với ngôn ngữ La-tinh được dùng ở Châu Âu.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཀི་དེབ་འགོ་དང་པ་ཅིག་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ སཱནསི་ཀིརིཊ་ནང་སྦེ་བྲིས་ཡོདཔ་ཨིན། ཡུ་པ་ནེ་ཤཱདཱསི་འདི་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ སཱནསི་ཀིརིཊ་མར་ཉམས་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cuốn sách được biết đến đầu tiên trên thế giới được viết bằng tiếng Phạn. Sau sự biên soạn của Áo Nghĩa Thư, tiếng Phạn bị phai mờ do sự phân cấp.Dzongkha : སཱནསི་ཀིརིཊ་འདི་ ཕེརེནཆ་དང་ཨིསི་པེ་ནིཤི་ཁ་སྐད་ལ་སོགས་པའི་ ཡུ་རོ་པིན་གྱི་ ཁ་སྐད་ཚུ་གི་འབྱུང་གནས་ཅིག་ཨིན་མི་ ལེ་ཀྲིན་ཁ་སྐད་བཟུམ་འབད་ ད་རེས་ནངས་པའི་ རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་སྐད་མང་ཤོས་ཅིག་གི་འབྱུང་གནས་ཅིག་ཨིན་མི་ སྣ་མང་ཁ་སྐད་ཅིག་དང་ ཐ་སྙད་ཕྱུག་པའི་ཁ་སྐད་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tiếng Phạn là ngôn ngữ rất phức tạp và phong phú, được sử dụng như nguồn tham khảo cho các ngôn ngữ Ấn Độ hiện đại, giống như tiếng Latinh là nguồn gốc của các ngôn ngữ Châu Âu như tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha.Dzongkha : ཕཱ་རནསི་གི་དམག་འཁྲུག་འདི་ མཇུག་བསྡུ་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཇར་མ་ནི་གིས་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་ མཚོ་གླིང་འདི་ བཙན་འཛུལ་འབད་ནི་གི་ སྒྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག

Vietnamese : Khi trận chiến trên đất Pháp chấm dứt, Đức bắt đầu chuẩn bị xâm lược đảo quốc Anh.Dzongkha : དམག་འཁྲུག་འདི་གི་དོན་ལས་ ཉར་མ་ནི་གི་གསང་མིང་འདི་ "ཨོ་པེ་རེ་ཤཱན་སིའ་ལ་ཡོན་" ཟེར་བཏགས་ནུག། བིརི་ཀྲིཤི་དམག་མི་གི་མཚོན་ཆ་སྦོམ་ཚུ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ གྲཱན་ཀིརིག་ལས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བྱང་ཡོདཔ་ལས་ དམག་མི་གི་སྟོབས་ཤུགས་འདི་ ཉམས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Đức đặt mật danh cho cuộc tấn công này là "Chiến dịch Sư tử biển". Hầu hết vũ khí hạng nặng và đồ tiếp tế của Quân đội Anh đều bị mất khi di tản khỏi Dunkirk nên đội quân của họ khá yếu.Dzongkha : ཨིན་རུང་ རྒྱལ་འཛིན་མཚོ་དམག་སྡེ་ཚན་འདི་ ཇར་མ་ནི་གི་མཚོ་དམག་ ༼"ཀིརིགསི་མེ་རིན་"༽ དང་འཕྱདཔ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་དང་ ཨིང་ལིཤི་གི་མཚོ་ལམ་བདའ་སྡེ་ དམག་འོང་ཚེ་ཅིགཔོ་ བརླག་བཏང་བཏངམ་འོང་།

Vietnamese : Nhưng Hải quân Hoàng gia vẫn mạnh hơn nhiều so với Hải quân Đức ("Kriegsmarine") và có thể đã phá hủy bất kỳ hạm đội xâm lược nào di chuyển qua Eo biển Anh.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ ཇར་མ་ནི་གི་མཁའ་དམག་གིས་ མཚོ་ནང་འཐིམ་བཏང་འོང་མནོ་འདྲོག་སྟེ་ དམག་འོང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་མཚོ་དམག་གི་གྲུ་ཆེན་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་འགལ་མ་བཞགཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tuy nhiên, rất ít chiến hạm của Hải quân Hoàng gia đóng trên những tuyến đường có thể bị xâm lược vì các đô đốc lo ngại rằng tàu của họ sẽ bị không quân Đức đánh chìm.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ ཨི་ཀྲ་ལི་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ཏེ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་གེ། ཨི་ཀྲ་ལི་འདི་ ངོ་མ་ར་ ཇར་མ་ནི་དང་ ཇ་པཱན་གྱི་ ནོ་གཅུང་ཆུང་ཤོས་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ta hãy bắt đầu với phần giải thích về kế hoạch của Ý. Ý về căn bản là "em út" của Đức và Nhật Bản.Dzongkha : ཁོང་གིས་ དམག་འདི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་རྐྱངམ་ཅིག་ གྲུ་ཆེན་གསརཔ་བཞི་བཟོ་ཡོད་རུང་ ཁོང་གི་དམག་སྡེ་དང་ མཚོ་དམག་གཉིས་ཆ་ར་ སྟོབས་ཤུགས་ཆུང་དྲག་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Họ có quân đội và hải quân yếu hơn, mặc dù học mới chỉ xây dựng bốn tàu mới trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh.Dzongkha : ཨི་ཀྲ་ལི་གི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་ར་ ཨཕ་རི་ཀ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ཨིན་མས། འ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ བཙན་བཟུང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ དམག་སྡེ་ཚུ་གིས་ མེ་གྲི་ཀྲེ་ར་ནིའན་མཚོ་ལས་སྦེ་ཐོན་འགྱོ་སྟེ་ ཨཕ་རི་ཀ་འདི་ བཙོན་བཟུང་འབད་ཐབས་ལུ་ འཕྲུལ་གྲུ་ཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những mục tiêu chính của Ý là các quốc gia tại châu Phi. Để đoạt được những quốc gia ấy, họ sẽ cần phải có một căn cứ trú quân để các đội quân của họ có thể giong buồm vượt qua Địa Trung Hải và xâm chiếm châu Phi.Dzongkha : འདི་གི་དོན་ལུ་ ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཨི་ཇིབཊ་ལུ་ཡོད་པའི་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་དམག་དང་གྲུ་ཆེན་ཚུ་ མེདཔ་བཏང་དགོཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་མ་ཚད་ ཨི་ཀྲ་ལི་གི་དམག་གི་སྡེ་ཚན་འདི་ ག་ནི་ཡང་འབད་ནི་གི་མ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Vì vậy, họ cần phải loại bỏ các căn cứ và chiến hạm của Anh ở Ai Cập. Ngoài những nhiệm vụ đó, các chiến hạm của Ý không còn vai trò nào khác.[Day17]

Dzongkha : ད་ ཇ་པཱན་གྱི་དོན་ལས། ཇ་པཱན་འདི་ བིརི་ཀྲིཤི་བཟུམ་འབད་ར་ མཚོ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Bây giờ hãy xét đến Nhật Bản. Nhật Bản là một đảo quốc, cũng giống như nước Anh.Dzongkha : མཚོ་འོག་གི་གྲུ་འདི་ མཚོ་གི་འོག་ལས་འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལས་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲུ་ཚུ་ཨིནམ་དང་ མཚོ་ཡི་འོག་ལུ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ར་སྡོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tàu ngầm là những con tàu được thiết kế để chạy bên dưới mặt nước và liên tục hoạt động ở đó trong thời gian dài.Dzongkha : མཚོ་འོག་གི་གྲུ་ཚུ་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བསྒང་ འདི་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ལྷོད་ལྷོད་སྦེ་འགྱོ་མི་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཁོང་གི་མཚོན་ཆ་བཏང་ནི་གི་རིང་ཚད་འདི་ཡང་ ཚད་ཅིག་ལས་འགལ་མ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tàu ngầm được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Lúc đó chúng rất chậm và có tầm bắn hạn chế.Dzongkha : དམག་འདི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འདི་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ མཚོ་ཡི་ཁར་ལས་སྦེ་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་་རུང་ མངོན་གསལ་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ཤུགས་ལང་ནི་འགོ་བཙུགས་མི་དང་ གཏན་ཏོག་ཏོ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ གཞན་གྱིས་མཐོང་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ མཚོ་འོག་གི་གྲུ་ཚུ་ མ་པ་ལས་མཚོ་ཡི་འོག་ལས་སྦེ་ འགངྱོ་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến, hầu hết họ đều đi trên mặt biển, nhưng khi máy ra đa bắt đầu phát triển và trở nên chính xác hơn, các tàu ngầm buộc phải đi dưới mặt nước để tránh bị phát hiện.Dzongkha : ཇར་མ་ནི་གི་མཚོ་འོག་གྲུ་ཚུ་ ཡུ་བོཊསི་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཇར་མ་ནི་གི་མི་ཚུ་ ལམ་ཕྱོགས་འཚོལ་ནི་དང་ ཁོང་གི་མཚོ་འོག་གྲུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tàu ngầm của Đức có tên là U-Boat. Người Đức rất giỏi lèo lái và vận hành tàu ngầm của mình.Dzongkha : ཁོང་གི་མཚོ་འོག་གྲུ་ལག་ལེན་འདི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དམག་འཁྲུག་གི་ཤུལ་ལས་ ཇར་མ་ནི་གི་མི་ཁུངས་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ གནས་ཡོད་པའི་བློ་གཏད་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Với thành công của họ về tàu ngầm, sau chiến tranh người Đức không được tin tưởng để sở hữu nhiều tàu ngầm.Dzongkha : ཨིན། རྒྱལཔོ་ཏུ་ཏཱན་ཁ་མཱུན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ¨རྒྱལཔོ་ཏུཊ་¨ ཡང་ན་ ¨དཱི་བོའི་ཀིང་¨ ཟེར་ཡང་གོ་མི་འདི་ དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ སྔོན་ལུགས་ཨི་ཇིབཊ་གི་རྒྱལཔོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན།

Vietnamese : Có! Vua Tutankhamun, hay còn được gọi là "Vua Tut", "Ông vua nhỏ", là một trong những vị vua Ai Cập cổ đại nổi tiếng nhất trong thời hiện đại.Dzongkha : སྤྲོ་བ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ སྔོན་མའི་དུས་ལུ་ ཁོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་མ་བརྩི་བར་ཡོདཔ་དང་ སྔོན་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ ཁོ་གི་མཚན་འདི་ཐོ་བཀོད་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Thú vị là, ông không được xem là người rất quan trọng trong thời cổ đại và không có tên trong hầu hết các danh sách vua cổ đại.Dzongkha : ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ལུ་ ཁོ་གི་དུར་ཁང་གི་ཤུལ་འདི་མཐོང་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། མ་གཞི་དང་ཕུག་གི་དུར་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཨརཝ་ཤོར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འ་ནི་དུར་ཁང་འདི་ ག་གིས་ཡང་མ་དཀྲོག་པར་དེ་སྦེ་ར་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tuy nhiên, việc tìm ra mộ phần của ông năm 1922 khiến ông trở nên nổi tiếng. Trong khi nhiều ngôi mộ trong quá khứ đã bị cướp, ngôi mộ này hầu như không bị xáo trộn gì.Dzongkha : ཏུ་ཀཱན་ཁ་མཱུན་དང་ཅིག་ཁར་ས་ཡི་འོག་ལུ་བཙུགས་མི་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ལྕགས་དང་ དཀོན་པའི་ནང་ལས་དཀོན་དྲག་འབད་མི་རྡོ་ཚུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་རྙིང་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hầu hết những đồ vật chôn theo nhà vua Tutankhamun đều giữ được nguyên trạng, gồm cả hàng ngàn vật dụng làm từ kim loại quý và đá hiếm.Dzongkha : ཨིསི་པོག་ཝིལསི་ཟེར་མི་འཁོར་་ལོ་འདི་གསར་བཏོན་འབད་མི་འདི་གིས་ ཨེ་སི་རི་ཡན་ཅཱེ་རོའིཊ་ཟེར་མི་ཤིང་རྟ་འདི་ ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས་དང་མགྱོགས་དྲག་འགྱོ་སྟེ་ དམག་མི་ཚུ་དང་གཞན་མི་ཤིང་རྟ་ཚུ་བཀོག་བཞག་ཚུགས་ནི་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་གྲ་སྒྲིག་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Phát minh bánh xe nan hoa làm cho những cỗ xe ngựa chiến của người Assyria nhẹ hơn, nhanh hơn và sẵn sàng hơn để đánh bại các binh lính và cỗ xe khác.Dzongkha : ཀོརོསི་བཱོ་ཟེར་མི་ཁོང་གི་གཞུ་ཤུགས་ཅན་ཚུ་ནང་ལས་བཏང་མི་མདའ་འདི་གིས་ བྱང་ཕྱད་དམག་མི་ཚུ་གི་ གོ་ཁྲབ་ཚུ་ཡང་སྤེད་བཏང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས། རྟ་དམག་འདི་འགོ་དང་པ་ར་ འདས་ལོ་བི་སི་༡༠༠༠དེ་ཅིག་ཁར་ ཨེ་སི་རི་ཡན་ཚུ་གིས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Những mũi tên bắn ra từ loại nỏ đáng sợ của họ có thể xuyên qua áo giáp của binh lính đối phương. Khoảng năm 1000 trước Công nguyên, người Assyria đã ra mắt lực lượng kỵ binh đầu tiên.Dzongkha : རྟ་དམག་ཟེར་མི་འདི་ རྟ་གུར་གཞོན་ཏེ་དམག་རྐྱབ་མི་དམག་མི་ཅིག་ཨིན། འདི་བསྒང་རྟ་ཡི་སྒ་ཆ་འདི་གསར་བཏོན་ར་མ་འབདཝ་ལས་ ཨེ་སི་རི་ཡན་གྱི་ རྟ་དམག་རྐྱབ་མི་དམག་མི་ཚུ་གིས་ སྒ་ཆ་མེད་པར་སྦེ་རྟ་གུར་གཞོན་ཏེ་དམག་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : ¨Kỵ binh là một đội quân chiến đấu trên lưng ngựa. Khi ấy yên ngựa chưa được phát minh ra vì vậy các kỵ binh Assyria đã cưỡi ngựa không yên đi chinh chiến.¨Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ གིརིག་གི་སྲིད་དོན་པ་ཚུ་དང་ མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་ དེ་ལས་ སྒྱུ་རྩལ་མཁས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཤེས། འ་ནི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཤེས་མི་ཅིག་འདི་ གིརིག་གི་རྩོམ་རིག་ནང་ལུ་ མཆོག་གྱུར་ཐོན་མི་ ཨི་ལིའཊ་དང་ཨོ་དྲི་སི་ཟེར་མི་སྙན་རྩོམ་གཉིས་རྩོམ་བྲིས་འབད་མི་ མིག་གི་དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་རྩོམ་བྲིས་པ་ ཧོ་མཱར་ཟེར་མི་འདི་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chúng ta biết đến rất nhiều chính trị gia, nhà khoa học và nghệ sĩ Hy Lạp. Có lẽ người nổi tiếng nhất của nền văn hóa này là Homer, nhà thơ mù huyền thoại, tác giả của hai kiệt tác văn học Hy Lạp: trường ca Iliad và Odyssey.Dzongkha : སོ་ཕོ་ཀཱལསི་དང་ཨེ་རིསི་ཀྲོ་ཕཱེནསི་ཚུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཁྲབ་སྟོན་གྱི་སྲུང་འབྲི་མི་ཨིནམ་དང་ ཁོང་གིས་བྲིས་མི་ཁྲབ་སྲུང་ཚུ་ འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག་གི་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ལཱ་ཅིག་སྦེ་ར་ཆ་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Sophocles và Aristophanes vẫn là những kịch tác gia nổi tiếng và các vở kịch của họ được xem là thuộc hàng những tác phẩm văn học vĩ đại nhất của thế giới.Dzongkha : གིརིག་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་ གཞན་མི་ཅིག་འདི་ ཨང་རྩིས་རིག་པའི་མཁས་པ་ པའི་ཐ་གོ་རཱསི་ཨིནམ་དང་ ཁོ་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ རཱིཊ་ཀྲེང་གཱལ་གི་ཟུར་ཚུ་གི་འབྲེལ་བ་གི་སྐོར་ལས་འབད་མི་ གྲུབ་མཐའ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཡོངས་གྲགས་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một danh nhân khác của Hy Lạp là nhà toán học Pythagoras, được biết đến nhiều nhất qua định lý về mối liên hệ giữa các cạnh tam giác vuông.Dzongkha : མི་ག་དེ་ཅིག་གིས་ ཧིན་དྷི་སླབ་ཚུགས་ག་གི་ཚད་རྩིས་འདི་ ཅིག་མཚུངས་སྦེ་མེདཔ་ཨིན། འ་ནི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་སླབ་མི་ཁ་སྐད་ཨང་གཉིས་པ་ལས་བཞི་པ་གི་བར་ན་ཨིན་པའི་ཚད་རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Có nhiều ước tính khác nhau về bao nhiêu người nói tiếng Hindi. Được ước tính đây là ngôn ngữ được nói phổ biến thứ hai và thứ tư trên thế giới.Dzongkha : ཁ་སྐད་ངོ་མ་སླབ་མི་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ ཁ་སྐད་ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་འཁྲིལ་ ཁྱད་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Số lượng người bản ngữ khác nhau tùy thuộc vào việc kết hợp chặt chẽ giữa các phương ngữ với nhau hay không.Dzongkha : ཁ་སྐད་སླབ་ཚུགས་མི་གི་ཚད་རྩིས་འདི་ མི་ས་ཡ་༣༤༠ལས་ས་ཡ་༥༠༠གི་བར་ན་ཡོདཔ་དང་ ཁ་སྐད་འདི་ཧ་གོ་ཚུགས་མི་ མི་ས་ཡ་༨༠༠དེ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ước tính có khoảng 340 triệu đến 500 triệu người nói, và có tới 800 triệu người có thể hiểu được ngôn ngữ này.Dzongkha : ཧིན་དྷི་དང་ཨུར་དུ་ཁ་སྐད་གཉིས་ མིང་ཚིག་གི་ཐད་ཁར་ ཅིག་མཚུངས་སྦེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་གྱི་ཁ་སླབ་ཐངས་ནང་ལུ་ འ་ནི་ཁ་སྐད་གཉིས་སླབ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཅིག་གི་ཅིག་ ཧ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tiếng Hindi và tiếng Urdu giống nhau về mặt từ vựng nhưng khác về chữ viết; trong trò chuyện hàng ngày, người nói được cả hai ngôn ngữ này thường có thể hiểu ý của nhau.Dzongkha : དུས་རབ་༡༥པ་དེ་ཅིག་ཁར་ བྱང་ཕྱོགས་ཨིསི་ཀྲོ་ནིཡ་འདི་ ཇར་མ་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་དབང་ཤུགས་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་ར་ཐལ་ཏེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vào khoảng thế kỷ 15, vùng phía bắc Estonia chịu ảnh hưởng rất lớn của văn hóa Đức.Dzongkha : ཇར་མ་ནི་གི་དགེ་སློང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ལྷ་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ངོ་མ་ཚུ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ངེས་པར་དུ་འབག་འོང་ནི་ཨིན་མི་དང་འབྲེལ་ ཁོང་གིས་ ཨིསི་ཀྲོ་ནི་ཡ་གི་རྩོམ་རིག་ཁ་སྐད་འདི་ གསར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một số thầy tu người Đức muốn đưa Đức Chúa tới gần người bản địa hơn, nên họ tạo ra tiếng E-xtô-ni-a.Dzongkha : འདི་ཡང་ ཇར་མ་ནི་གི་གསལ་བྱེད་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གུར་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ ¨Õ/õ¨ འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁ་སྐོང་སྐྱེལ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nó dựa theo bảng chữ cái của Đức và một ký tự ¨Õ/õ¨ được thêm vào.Dzongkha : དུས་ཚོད་རིམ་གྱི་སྦེ་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ ཇར་མ་ནི་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྙ་མི་ཚུ་ ཅིག་བསྡོམ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནི་འདི་ སངས་རྒྱས་ནི་གི་དུས་ཚོད་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Theo thời gian, có rất nhiều từ được vay mượn từ tiếng Đức kết hợp. Đây là khởi đầu của Thời kỳ Khai sáng.Dzongkha : ལམ་ལུགས་སྲོལ་བལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ཕོ་འདི་ སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་འདི་སྦྱང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འཕྲངམ་འཕྲང་ས་ར་ དམག་སྡེ་ནང་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Theo truyền thống, người thừa kế ngai vàng sẽ tham gia vào quân đội ngay sau khi học xong.[Day18]

Dzongkha : ཨིན་རུང་ཅཱརལསི་གིས་ ཀེམ་བིརིཇ་འོག་གི་ ཀྲི་ནི་ཀྲི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ མི་རྒྱུད་རིག་པ་དང་ གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་རིག་པ་ལྷབ་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་མ་ འབྱུང་རབ་ཡང་ལྷབ་ཏེ་ སྐུགས་ཚད་ ༢:༢ ༼དམའ་བའི་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་གནས་ཚད་༽ ཐོབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tuy nhiên, Charles đã học đại học ở trường Trinity College, Cambridge, ngành Nhân chủng học và Khảo cổ học, rồi sau đó là ngành Lịch sử và lấy bằng hạng 2:2 (hạng trung bình khá).Dzongkha : ཅཱརལསི་འདི་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་འཁོར་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་མི་ འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Thái tử Charles là thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh được trao bằng đại học.Dzongkha : ཡུ་རོ་པིན་ཀྲར་ཀི་ ༼བཱལ་ཀཱན་པེ་ནིན་སུ་ལ་གི་ ཤར་ཕྱོགས་ཐེ་རེསི་ ཡང་ན་རུ་མི་ལི་ཡ་༽ གི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༣ཚུདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Châu Âu ( đông Thrace hay Rumelia tại bán đảo Balkan) bao gồm 3% quốc gia.Dzongkha : ཀྲར་ཀི་གི་མངའ་ཁོངས་འདི་ དཀྱུས་རིངམོ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༦༠༠ ༼༡༠༠༠ ཨེམ་ཨའི་༽ ལྷགཔ་ཅིག་དང་ རྒྱ་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༨༠༠ ༼༥༠༠ཨེམ་ཨའི་༽ ཡོདཔ་དང་ དབྱིབས་འབད་བ་ཅིན་ ཧ་ལམ་གྲུ་བཞི་དཀྱུས་རིང་ཚམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ dài hơn 1.600 km (1.000 dặm) và rộng 800 km (500 dặm), có hình giống như hình chữ nhật.Dzongkha : ཀྲར་ཀི་གི་མངའ་ཁོངས་ མཚོ་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་གྲུ་བཞི་༧༨༣༥༦༢ ༼༣༠༠༩༤༨ཨེམ་ཨའི་གྲུ་བཞི་༽ ཡོད་ས་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་གྲུ་བཞི་༧༥༥༦༨༨ ༼༢༩༡༧༧༣ ཨེམ་ཨའི་གྲུ་བཞི་༽ འདི་ ལྷོ་ནུབ་ཨེ་ཤི་ཡ་གི་ས་གནས་ནང་ལུ་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་གྲུ་བཞི་༢༣༧༦༤ ༼༩༡༧༤ ཨེམ་ཨའི་གྲུ་བཞི་༽ འདི་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་ས་གནས་ནང་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Diện tích nước Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả các hồ, chiếm 783.562 km2 (300.948 dặm vuông), trong đó có 755.688 km2 (291.773 dặm vuông) thuộc vùng tây nam Châu Á và 23.764 km2 (9.174 dặm vuông) thuộc về Châu Âu.Dzongkha : ཀྲར་ཀི་གི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་བསྡོམ་འདི་གི་སྦེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་སྦོམ་ཤོས་ཨང་༣༧པའི་གྱལ་ཁར་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱླ་ཁབ་འདི་ ཁྲོམ་ཆེན་ཕ་རཱནསི་དང་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཊ་ཀིང་གྲོམ་གཉིས་བསྡོམ་ཏེ་བཟུམ་ཅིག་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Diện tích của Thổ Nhĩ Kỳ nằm thứ 37 các nước lớn nhất thế giới, và nó bằng khoảng kích thước của Đô thị nước Pháp và Anh cộng lại.Dzongkha : ཀྲར་ཀི་འདི་ ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ མཚོ་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ཡང་ ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཨེ་གཱིན་མཚོ་དང་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ བཱེལེག་སི་ཟེར་མི་མཚོ་ དེ་ལས་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ མེ་དྲི་ཀྲེ་ར་ནཱིན་སི་ཟེར་མི་མཚོ་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Thổ Nhĩ Kỳ được bao quanh bởi các vùng biển ở ba phía: Biển Aegean về phía Tây, Biển Đen về phía Bắc và Biển Địa Trung Hải về phía Nam.Dzongkha : ལག་སམ་བག་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་རིངམོ་སྦེ་རང་ཡོད་རུང་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༩ལས་ ཐོབ་ནུག

Vietnamese : Luxembourg có một lịch sử lâu dài nhưng nền độc lập của họ chỉ bắt đầu có từ năm 1839.Dzongkha : ད་རེས་ བེལ་ཇི་ཡམ་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཧེ་མ་ ལག་སམ་བག་གི་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༠སོ་གྲངས་ནང་ལུ་ བེལ་ཇི་ཡམ་གཞི་འགྱུར་གྱི་ཤུལ་ལས་་ བེལ་ཇི་ཡམ་གྱི་འོག་ལུ་ཚུད་ནུག

Vietnamese : Rất nhiều khu vực hiện nay của Bỉ trước đây từng là đất của Luxembourg nhưng sau đó đã thuộc về người Bỉ kể từ Cách mạng Bỉ những năm 1830.Dzongkha : ལག་སམ་བག་གིས་ དུས་རྟག་བུ་རང་ ག་གིས་ཕྱོགས་སུ་ཡང་མ་གཏོགས་པར་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ ཇར་མ་ནི་ཚུ་འཛུལ་ནུག

Vietnamese : Luxembourg luôn cố gắng duy trì tư cách là nước trung lập, nhưng họ đã bị Đức chiếm đóng trong cả Thế chiến I và II.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༥༧ལུ་ ལག་སམ་བག་འདི་ ཚོགས་པ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ད་ ཚོགས་པ་འདི་ ད་རེས་ ཡུ་རོབ་གཅིག་བསྡོམས་ཚོགས་པ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Vào năm 1957, Luxembourg trở thành thành viên sáng lập của tổ chức ngày nay được gọi là Liên Minh Châu Âu.Dzongkha : འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ རྫོང་གི་གནའ་ཤུལ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་སྟོད་ཁ་ཐུག་ལུ་ ནང་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡང་ཨིན་མས།

Vietnamese : Drukgyal Dzong là khu phế tích của một pháo đài kiêm tu viện Phật Giáo nằm ở thượng vùng Quận Paro (trong Làng Phondey).Dzongkha : ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྫོང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༦༤༩ལུ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ འབོད་དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དགའ་སྟོན་ལུ་ བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chuyện kể rằng vào năm 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel đã dựng nên pháo đài này để tưởng niệm chiến thắng của chính ông trước quân Tây Tạng-Mông Cổ.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༥༡ལུ་ རྫོང་འདི་ མེ་མཆོད་བཞེས་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་བཟུམ་སྦེ་ ནང་རྟེན་དག་པ་ཅིག་མ་གཏོགས་ བཏོན་མ་ཚུགས་པས།

Vietnamese : Vào năm 1951, một vụ hỏa hoạn xảy ra khiến cho chỉ còn sót lại một số di tích của Drukgyal Dzong, như hình ảnh của Zhabdrung Ngawang Namgyal.Dzongkha : རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་ཤུལ་ལུ་ གནའ་ཤུལ་འདི་ བདག་འཛིན་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་པའི་མཛེས་ཆ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Sau trận hỏa hoạn, pháo đài được bảo tồn chăm sóc và vẫn là một trong những điểm thu hút ấn tượng nhất của Bhutan.Dzongkha : དུས་རབས་༡༨པའི་ནང་ལུ་ ཀེམ་བོ་དྲི་ཡ་འདི་ སྟོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ཐའི་ལེནཊ་དང་ཝེཌ་ནམ་གྱི་བར་ན་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག

Vietnamese : Trong thế kỷ 18, Cambodia bị kìm kẹp giữa hai nước láng giềng hùng mạnh là Thái Lan và Việt Nam.Dzongkha : དུས་རབས་༡༨པའི་ནང་ལུ་ ཐའི་ལེནཊ་གིས་ ཀེམ་བོ་དྲི་ཡ་ ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ འཕྱོག་ཡོད་པའི་ཁ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༧༢ལུ་ ཕི་ནོམ་ཕེན་ཁྲོམ་འདི་ཡང་ མེདཔ་བཏང་ནུག

Vietnamese : Người Thái đã nhiều lần xâm lược Cam-pu-chia trong thế kỉ thứ 18 và năm 1772 họ đã phá hủy Phnom Phen.Dzongkha : དུས་རབས་༡༨པའི་ལོ་མཇུག་གི་ནང་ལུ་ ཀེམ་བོ་དྲི་ཡ་འདི་ ཝེཊ་ནམ་གྱིས་ཡང་ འཕྱོག་ནུག

Vietnamese : Những năm cuối thế kỷ 18, Việt Nam cũng xâm lược Campuchia.Dzongkha : བེ་ནེན་ཟུ་ལ་གི་མི་བརྒྱ་ཆ་༡༨དེ་ཅིག་རང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ཚོང་ཆམ་ཆིམ་འབད་ས་ལུ་ ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mười tám phần trăm người dân Venezuela hiện bị thất nghiệp, và hầu hết những người còn đi làm đều làm việc trong nền kinh tế không chính thức.Dzongkha : བེ་ནེན་ཟུ་ལ་གི་མི་རློབས་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ལཱ་འབདམི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་འབད་དོ་ཡོད་རུང་ དཔྱ་བཞི་ལས་དཔྱ་གཅིག་འདི་ བཟོ་གྲྭ་ནང་ལུ་ དེ་ལས་ དཔྱད་ལྔ་ལས་དཔྱ་གཅིག་འདི་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལཱ་འབདཝ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Hai phần ba số người Venezuela đi làm làm việc trong ngành dịch vụ, gần một phần tư làm việc trong ngành công nghiệp và một phần năm trong ngành nông nghiệp.Dzongkha : མར་ཁུ་གི་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལུ་ བེ་ནེན་ཟུ་ལ་གི་མི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ལཱ་འབད་ནི་མེད་རུང་ མར་ཁུ་ཚུ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་འདི་གིས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མར་ཁུ་གི་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Dầu mỏ là một ngành công nghiệp quan trọng của Venezuela. Đây là đất nước xuất khẩu ròng dầu mỏ dù chỉ có 1% người dân làm việc trong ngành này.Dzongkha : ཧེ་མ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་དུས་ལུ་ སེང་ག་པོར་བོ་ཊ་ནིག་གར་ཌེན་ཟེར་མི་ གླིང་གའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ མཚོ་གླིང་འདི་ ཚ་དྲོད་ལྡན་པའི་གླིང་གའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནུག

Vietnamese : Thời kỳ mới giành độc lập quốc gia, các chuyên gia của Vườn Thực vật Singapore đã có công biến hòn đảo này thành một Thành phố Vườn nhiệt đới.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ལུ་ ཨོ་ལ་ཚལ་རིགས་སླ་སྲེ་མི་ བཱན་ད་མི་སི་ཇོ་ཀུམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་མེ་ཏོག་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནུག

Vietnamese : Vào năm 1981, Vanda Miss Joaquim, một giống lan lai, đã được chọn làm quốc hoa.Dzongkha : ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༠དེ་ཅིག་ཁར་ བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་གུ་ལས་ རི་དྭགས་་ཡུདཔ་ཅིག་ས་ཡ་ཕྱེད་ད་༢དེ་ཅིག་ ཆརཔ་གི་དོན་ལུ་ མ་ཡ་གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ཐང་ནང་ལས་ཕར་ འགྱོཝ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Hàng năm vào tháng Mười, gần 1,5 triệu động vật ăn cỏ tiến về phía đồng bằng phía Nam, băng qua Sông Mara, từ những ngon đồi phía Bắc để đón những cơn mưa.Dzongkha : དེ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༤པ་དེ་ཅིག་ཁར་ ཆརཔ་ཆད་པའི་བསྒང་ལས་ ལོག་སྟེ་རང་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ མ་ཡ་གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ ནུབ་ཧོངས་ཀྱི་ས་སྒོ་བརྒྱུད་དེ་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Và sau đó trở lại miền bắc đi qua miền tây, một lần nữa vượt sông Mara, sau mùa mưa vào khoảng tháng Tư.[Day19]

Dzongkha : སེ་རེང་གི་ཏི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ ཏཱན་ཟ་ནི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ སེ་རེང་གི་ཏི་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་ ངོ་རོང་གོ་རོ་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ དེ་ལས་ མཱས་ཝ་གེམ་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཀེན་ཡ་གི་ མ་སའི་མ་ར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁོངས་ཡང་ ཚུདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Vùng Serengeti gồm Công viên Quốc gia Serengeti, Khu Bảo tồn Ngorongoro, Công viên Chăm sóc và Bảo tồn Động vật hoang dã Maswa ở Tanzania và Khu bảo tồn Quốc gia Maasal Mara ở Kenya.Dzongkha : འབྲེལ་བ་དང་ལྡན་པའི་བརྡ་བརྒྱུད་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ ཧེ་མའི་རིག་རྩལ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནས་ཚུལ་ཞི་བཀོད་དང་སྒྲ་ དེ་ལས་ པར་ཞུན་དག་དང་ གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལས་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Học cách tạo ra phương tiện truyền thông tương tác yêu cầu kỹ năng tiêu chuẩn và truyền thống, cũng như các công cụ thành thạo trong các lớp tương tác (xây dựng cốt truyện, chỉnh sửa âm thanh và video, kể chuyện,...).Dzongkha : འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ བརྡ་བརྒྱུད་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ ལོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕྱོགས་གཅིག་གི་ནང་ལས་མེན་པར་ གཉིས་ཆ་རའི་ཧོངས་ལས་ མནོ་བསམ་བཏང་ཤེས་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Thiết kế tương tác yêu cầu bạn đánh giá lại các giả định của mình về sản xuất truyền thông và học cách tư duy theo những cách thức phi tuyến tính.Dzongkha : འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་འདི་ནང་ གཅིག་གིས་གཅིག་འབྲེལ་བ་ཡོད་རུང་ ཐ་དད་ཡང་ཨིནམ་སྦེ་སྟོན་ཚུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དགོཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Thiết kế tương tác đòi hỏi các thành phần của dự án được kết nối với nhau, nhưng cũng mang ý nghĩa như một thực thể tách rời.Dzongkha : ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཀྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་འདི་རང་ པ་རེམ་ཤེས་ཆས་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ མཐོང་གསལ་གྱི་ཚད་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབུར་ཤེལ་གྱི་ཆ་ཤེས་མང་སུ་སྦེ་དགོ་མི་དང་ མཐོང་གསལ་མགོ་རྙོག་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།་

Vietnamese : Nhược điểm của ống kính zoom là sự phức tạp của tiêu cự và số lượng chi tiết ống kính cần thiết để đạt được phạm vi độ dài tiêu cự lớn hơn ống kính một tiêu cự.Dzongkha : འ་ནི་གནད་དོན་འདི་ སྟབས་མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ འདི་ཡང་ འབུར་ཤེལ་བཟོ་མི་ཚུ་གིས་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ འབུར་ཤེལ་ཚུ་བཟོ་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།

Vietnamese : Điều này ngày càng trở nên đơn giản khi các nhà sản xuất ống kính đạt được tiêu chuẩn cao hơn trong sản xuất ống kính.Dzongkha : འདི་གིས་ ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཀྱིས་ གཞན་མི་འབུར་ཤེལ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ པར་འདི་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ལེགསཔ་སྦེ་བཏོན་ནི་ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནུག

Vietnamese : Điều này giúp cho ống kính khuếch đại tạo ra những hình ảnh với chất lượng có thể sánh ngang với hình ảnh được tạo ra bởi ống kính có tiêu cự cố định.Dzongkha : ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཀྱི་ སྟབས་མ་བདེཝ་གཞན་མི་འདི་ འབུར་ཤེལ་གྱི་མགྱོགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་འདི་ ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Một bất lợi khác của ống kính phóng đại là độ mở ống kính (tốc độ chụp) tối đa thường thấp.Dzongkha : འདི་གིས་ གོང་ཚད་ཁེ་བའི་ ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མེ་མ་བཏེག་པར་ གདངས་དེ་ཅིག་རང་མེད་པའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ པར་བཏབ་ནི་ནང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Việc này khiến cho những ống kính giá rẻ khó có thể sử dụng trong điều kiện thiếu sáng mà không có đèn flash.Dzongkha : གློག་བརྙན་གཅིག་ དྲི་ཝི་དྲི་ལུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཅིག་འདི་ གཟུགས་བརྙན་གྱིས་ གསལ་གཞི་ག་ར་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Một trong những vấn đề thường gặp khi cố chuyển định danh phim sang DVD chính là quét chồng lấn.Dzongkha : རྒྱང་མཐོང་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ མི་དམངས་ སེམས་དགའ་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hầu hết TV đều được thiết kế theo hướng làm hài lòng công chúng.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་ ག་ཅི་རང་བལྟ་རུང་ ལྟག་དང་འོག་ དེ་ལས་ མཐའམ་བདའ་སྟེ ས་མཚམས་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན།

Vietnamese : Vì lý do nói trên, những gì bạn thấy trên truyền hình đều có các đường viền cắt ở trên, dưới và hai bên.Dzongkha : འ་ནི་འདི་ པར་གྱིས་ གསལ་གཞི་ག་ར་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Việc này để đảm bảo hình ảnh có thể phủ toàn màn hình. Nó gọi là quét chồng lấn.Dzongkha : དྲི་ཝི་དྲི་ལུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ས་མཚམས་ཚུ་བཏོག་སྟེ་འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གློག་བརྙན་ནང་ལུ་ སྒྱུར་ཚིག་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱང་མཐོང་གི་མཇུག་ལུ་རང་འབད་བ་ཅིན་ སྒྱུར་ཚིག་འདི་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་མཐོང་མི་ཚུགས།

Vietnamese : Thật không may, khi bạn làm một đĩa DVD, phần biên của nó có lẽ cũng sẽ bị cắt đi, và nếu video có phụ đề quá gần với phần phía dưới, chúng sẽ không hiển thị hết.Dzongkha : དུས་རབ་བར་མའི་རང་ལུགས་ཀྱི་བཙན་མཁར་ཚུ་གིས་ རྟ་གུར་གཞོན་སྦེ་འཐབ་འཛིང་འབད་མི་དང་ ཚོགས་སྟོན་འབད་མི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་ལཱ་འབད་མི་ དམག་མི་ཚུ་གི་པར་ཚུ་ རྫུ་འཕྲུལ་བཟུམ་སྦེ་ འཆར་སྣང་སྐྱེད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tòa lâu đài truyền thống thời trung cổ từ lâu đã là niềm cảm hứng sáng tạo, gợi lên hình ảnh của những cuộc cưỡi ngựa đấu thương, những buổi yến tiệc và những hiệp sĩ dưới thời vua Arthur.Dzongkha : ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་སྦེ་འགྱོ་ཡོད་པའི་གྱང་ཁོག་ཚུ་མཐོངམ་ད་ དང་ཕུག་དིང་ཕུག་ལས་ དམག་རྐྱབ་ཡོད་པའི་སྒྲ་དང་དྲིམ་འཚོར་དོ་བཟུམ་མའི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ་ རྡོ་རུ་ནང་ལས་ཕར་ རྟའི་རྟིངམ་རྐྱབ་པའི་སྐད་དང་ ཨོག་ཁང་ནང་ལས་བཙོན་པ་ཚུ་ཐོན་པའི་དྲིམ་གྱི་འཚོར་སྣང་དང་འཇིགས་སྣང་ཚུ་བྱུང་དོན་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ngay cả khi đứng giữa các di tích hàng nghìn năm tuổi, bạn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận âm thanh và mùi của các cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, gần như nghe tiếng móng giẫm trên đá cuội và ngửi thấy mùi sợ hãi từ hầm ngục.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཁ་ལུ་འཆར་མི་ཚུ་ ངོ་མ་སྦེ་བྱུང་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཨིན་ན? མ་གཞི་གིས་ བཙན་མཁར་ཚུ་ག་ཅི་འབད་བརྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་ན? བཙན་མཁར་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་ རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་ན?

Vietnamese : Nhưng liệu trí tưởng tượng của chúng ta có dựa trên thực tế? Tại sao ban đầu người ta lại xây dựng lâu đài? Lâu đài được thiết kế và xây dựng như thế nào?Dzongkha : ཀིར་བེ་མུག་སུ་ལོ་བཙན་མཁར་འདི་ དེ་བསྒང་གི་དུས་ཚོད་ལུ་ བཙན་མཁར་བས་ སྲུང་ར་བསྒོར་བའི་ཁྱིམ་གྱི་སྣང་བ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Là một ví dụ điển hình cho giai đoạn này, Lâu đài Kirby Muxloe giống một căn nhà được gia cố và phòng bị hơn là một lâu đài thực thụ.Dzongkha : བཙན་མཁར་་འདི་གི་ འོད་རྩི་སྒོ་སྒྲིག་སྦོམ་དང་ གྱང་སྲབ་ཕྲལ་ཕྲལ་ཚུ་གིས་ ཕྱི་ལས་དམག་འོང་པ་ཅིན་ དེ་ཅིག་རང་ ཐུབ་མ་ཚུགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những cửa sổ lắp kính lớn và những bức tường mỏng manh sẽ không thể chống chịu lâu trước một cuộc tấn công mãnh liệt.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༤༨༠གྱ་གྲངས་ནང་ ལོརཌ་ཧེལ་ཊིང་གིས་ བཙན་མཁར་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཞི་བདེ་ཡོདཔ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འདི་ ངོ་མ་རང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་འབད་དེ་ བྱོག་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨརཝ་བརྐུ་སྡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་དགོཔ་སྡོད་ནུག

Vietnamese : Vào những năm 1480, khi mới được Vua Hastings bắt đầu xây dựng, đất nước khá thanh bình và chỉ cần phòng vệ để chống lại những băng cướp lang thang nhỏ.Dzongkha : དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་འདི་ ཡུ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་བཞག་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các cân quyền lực là một hệ thống mà trong đó các quốc gia Châu Âu tìm cách duy trì chủ quyền quốc gia của toàn bộ các nhà nước Châu Âu.Dzongkha : ལྟ་བ་འདི་ ངོ་མ་རང་ ཡུ་རོཔ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ དབང་ཚད་ཆེཝ་སྦེ་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདྲ་མཉམ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཚུ་གིས་ ཕྲལ་ཕྲལ་རང་ ཁོང་རའི་མཐུན་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནུག

Vietnamese : Ý tưởng là tất cả các quốc gia Châu Âu phải tìm cách ngăn một quốc gia trở nên quá mạnh và vì vậy, các chính phủ quốc gia thường thay đổi đồng minh để duy trì thế cân bằng.Dzongkha : ཨིས་པེན་ལུ་ དམག་འཁྲུག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལང་མི་འདི་ དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལང་མི་ དམག་འཁྲུག་འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha đã đánh dấu chiến tranh đầu tiên mà vấn đề trọng tâm là sự cân bằng quyền lực.Dzongkha : ཡོ་རོབ་ལུ་ ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱད་མདའ་མི་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཕྱད་མདའ་འདི་ བསྒྱུར་བ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་གི་རིང་ལུ་རྐྱབ་མི་དམག་འདི་ ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དམག་ཨིན་ཟེར་བཀག་མི་དམག་འཁྲུག་ མཇུག་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Việc này đánh dấu sự thay đổi quan trọng vì các cường quốc Châu âu sẽ không còn cớ là chiến tranh tôn giáo. Vì vậy, Cuộc chiến tranh ba mươi năm sẽ là cuộc chiến cuối cùng được gắn mác chiến tranh tôn giáo.Dzongkha : ཨི་ཕེ་སའིསི་ལུ་ ཨར་ཊི་མིསི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༣༥༦སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ལུ་ ཧི་རོསི་ཊར་ཊོསི་གིས་ མེ་སྤར་ནི་འདི་གིས་ མེདཔ་བཏང་ནུག

Vietnamese : Đền Artemis tại Ephesus đã bị phá hủy vào ngày 21 tháng 7 năm 356 TCN vì hành động đốt phá do Herostratus.[Day20]

Dzongkha : ལོ་རྒྱ྄ས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁོ་གི་སེམས་ཤུགས་འདི་ མིང་གཏམ་མ་གཏོགས་ གཞན་མེདཔ་ཨིན་མས། ཨི་ཕི་སི་ཡཱན་ཚུ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་་ ཧི་རོསི་ཊར་ཊོསའི་གི་མིང་འདི་ མ་པ་ལས་རང་ ཐོ་ནང་མི་བཙུགས་ཟེར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག

Vietnamese : Theo truyền thuyết, mục tiêu của y là trở nên nổi tiếng bằng mọi giá. Người Ephesians đã phẫn nộ tuyên bố rằng tên của Herostratus sẽ không bao giờ được ghi chép lại.Dzongkha : གི་རིཀ་གི་བྱུང་རབས་མཁས་མཆོག་ ཨིས་ཊར་བོ་གིས་ ཤུལ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་གི་མིང་ ད་རེས་ཤེསཔ་སྦེ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་འདི་ ཨེ་ལེག་ཟེན་ཌར་དང་གེ་རིཌ་ སྐྱེས་བའི་ཕྱི་རུ་ མེདཔ་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Về sau, sử gia Hy Lạp Strabo đã ghi nhận tên gọi ấy và được lưu truyền đến ngày nay. Ngôi đền đã bị phá hủy vào đúng ngày mà Alexander Đại đế ra đời.Dzongkha : ཨེ་ལེག་ཟེན་ཌར་གྱིས་ ཁོ་ར་རྒྱལཔོ་གཅིག་འབད་ ལྷ་ཁང་འདི་ ལོག་བཞེང་པ་ཅིན་ དངུལ་སྤྲོད་ནི་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ག་བཟེད་མ་བཏུབ་པས། ཤུལ་ལས་ ཨེ་ལེག་ཟེན་ཌར་ཚེ་འདས་སོང་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༣༢༣ལུ་ ལོག་བཞེངས་ནུག

Vietnamese : Alexander, với tư cách là vua, đã đề nghị bỏ tiền ra xây dựng lại đền thờ nhưng bị khước từ. Sau này, khi ông mất, ngôi đền đã được xây lại vào năm 323 trước công nguyên.Dzongkha : སྒྲ་དབྱངས་འདི་ཚུ་ ཚུལ་དང་ལྡནམ་སྦེ་དཀྲོག་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་རའི་ལགཔ་འདི་ ལྷོད་ལྷོད་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ལག་པའི་མཛུབ་མོ་གིས་ ག་ཐོབ་འབ་ཡང་ དཀྲོག་ནི་མི་འོང་།

Vietnamese : Hãy đảm bảo tay của bạn được thư giãn nhất có thể khi nhấn tất cả các nốt nhạc chính xác - và cố gắng đừng làm nhiều cử động ngón tay không cần thiết.Dzongkha : དེ་སྦེ་འབད་ད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ར་ དེ་ཅིག་རང་ འུ་མི་སྡུག ། སྒྲ་ཤུགས་སྦེ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ པི་ཡེ་ནོ་གུ་བཟུམ་སྦེ་ མཛུབ་སྣོན་གུ་ ཤུགས་སྦེ་ཡང་ ཨེབ་དགོཔ་མེད།

Vietnamese : Chơi đàn theo cách này sẽ giúp bạn giảm mất sức tối đa. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải dùng nhiều lực để ấn phím nhằm tăng âm lượng như khi chơi đàn piano.Dzongkha : ཨེ་ཀར་ཌེན་ལུ་ སྒྲ་ཤུགས་སྦེ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལས་ སྦུདཔ་ཤུགས་དང་ ཡང་ན་ མང་སུ་ཅིག་སྦེ་རྐྱབ་དགོ

Vietnamese : Trên đàn phong cầm, để tăng âm lượng, bạn sử dụng ống thổi tác động mạnh hơn hoặc nhanh hơn.Dzongkha : གནས་ལུགས་འདི་ འདྲས་མཐུན་དང་ངོ་རྟགས་ ཡང་ན་ བདེན་པ་རྟོགས་ནི་དང་ལྷ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ མུ་མཐུད་ནི་འདི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chủ nghĩa Thần bí theo đuổi mối quan hệ, nhận diện hay nhận thức về thực tế tối thượng, thần tính, sự thật tâm linh hay Chúa trời.Dzongkha : ཡིད་ཆེས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གནས་བདག་ཞི་བདག་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཚུ་ལུ་ ཉམས་མྱོང་དང་རིག་ཤེས་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ལེནམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các tín đồ tìm kiếm một trải nghiệm trực tiếp, bằng trực giác hoặc hiểu biết sâu sắc về thực tại thiêng liêng/một hoặc nhiều vị thần.Dzongkha : འདི་ལུ་བསྟེན་མི་ཚུ་གིས་ ཉམས་མྱོང་འདི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སྡོད་ཐངས་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ལོགས་སུ་སྦེ་རང་ གཙོ་བོར་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những người tham gia theo đuổi những cách sống khác nhau, hoặc luyện tập để nhằm nuôi dưỡng những trải nghiệm đó.Dzongkha : ལག་སམ་བག་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་རིངམོ་སྦེ་རང་ཡོད་རུང་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༩ལས་ ཐོབ་ནུག

Vietnamese : Chủ nghĩa thần bí có thể được phân biệt với các hình thức tín ngưỡng tôn giáo và thờ phượng khác bằng cách nó nhấn mạnh vào trải nghiệm cá nhân trực tiếp về một trạng thái ý thức duy nhất, đặc biệt là những trải nghiệm có đặc tính an nhiên, sâu sắc, vui mừng, hoặc dễ xuất thần.Dzongkha : སིཀི་ཆོས་ལུགས་འདི་ རྒྱ་གར་གླིང་ཆུང་གི་ཆོས་ལུགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཆོས་ལུགས་འདི་ འགོ་ཐོག་ དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་ ཧིང་དུའི་སྔར་སྲོལ་ནང་ འགྲིགས་མིན་འབྱུང་བའི་སྐབས་ ཆོས་ལུགས་འདི་ པཱན་ཇཱབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Đạo Sikh là một tôn giáo xuất phát từ tiểu lục địa Ấn Độ. Nó bắt nguồn ở vùng Punjab trong thế kỷ 15 từ một sự phân chia giáo phái bên trong Ấn Độ giáo truyền thống.Dzongkha : སིཀ་གིས་ ཁོང་རའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་འདི་ ཧིན་དུའི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་འདྲ་ཟེར་ཨིན་རུང་ ཧིན་དུ་གི་ཆོས་ལུགས་དང་ སྔར་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Người Sikh xem đức tin của họ là tôn giáo tách biệt với Ấn Độ Giáo, mặc dù họ thừa nhận nguồn gốc và truyền thống từ Ấn Độ Giáo của tôn giáo đó.Dzongkha : སིཀ་གིས་ ཁོང་རའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ལུ་ གུར་མེཊ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ པཱན་ཇཱབ་མི་སེར་གྱིས་ གུ་རུ་ལུ་ ཞུ་བའི་ཚིག་ཨིན་མས། གུ་རུ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་ལུགས་ག་ར་གི་ རྣམ་པ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཨིནམ་ད་ སིཀ་གི་ཆོས་ལུགས་ནང་ གུ་རུ་ཟེར་མི་འདི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་སའི་ཡུལ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Người theo Sikh giáo gọi tôn giáo của mình là Gurmat, tức là Punjabi vì đường lối của guru¨. Guru là một khía cạnh cơ bản của mọi tôn giáo Ấn Độ nhưng trong Sikh giáo đã chiếm vai trò quan trọng tạo thành cốt lõi trong tư tưởng của Sikh giáo.Dzongkha : འ་ནི་ཆོས་ལུགས་འདི་ དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་ གུ་རུ་ནཱ་ནག་༼༡༤༦༩-༡༥༣༩༽ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ གུ་རུ་༩ གིས་ ཤུལ་འཛིན་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tôn giáo này được thành lập vào thế kỷ thứ 15 bởi Guru Nanak (1469–1539). Kế tiếp theo đó là sự xuất hiện của thêm chín vị đạo sư.Dzongkha : ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༦ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ པོ་ལེནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཟིང་འཁྲུག་ལང་པའི་སྐབས་ ཀུ་རུ་ཤེབ་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ལས་མི་ཚུ་ལུ་ ཟ་ཆས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ གླ་ཆ་མར་ཕབ་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་འདི་ དམངས་སྙོམས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་ངོ་རྒོལ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tuy nhiên, vào tháng Sáu năm 1956, một cuộc bạo loạn nổ ra tại Ba Lan đã thách thức các cam kết của Krushchev. Ban đầu chỉ là cuộc biểu tình phản đối tình trạng khan hiếm thực phẩm và giảm lương của công nhân, nhưng về sau đã biến thành cuộc tổng biểu tình phản đối Chủ Nghĩa Cộng Sản.Dzongkha : ཨིན་རུང་ མཇུག་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་འདི་ ལོག་ལེན་ཐབས་ལུ་ ཀུ་རུ་ཤེབ་ཚུ་ཊེངཀ་ནང་གཏང་སྟེ་ ཁོ་གིས་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་མངགས་ལུ་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ལེ་ཌི་སོལོ་ གོ་མུལ་ཀ་འདི་ བློན་ཆེན་བཀལ་ནི་ལུ་ ཁག་བཟེད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mặc dù cuối cùng Krushchev vẫn điều xe tăng đến để thiết lập lại trật tự nhưng ông cũng đã nhượng bộ đối với một số đòi hỏi về mặt kinh tế và đồng ý bổ nhiệm Wladyslaw Gomulka, một người được lòng dân chúng, làm thủ tướng mới.Dzongkha : ཨིན་དསི་ལུང་གཤོང་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ བྱང་ནུབ་ རྒྱ་གར་གྱི་ གླིང་ཆེན་ལི་སྐལ་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ཨིནམ་ད་ འ་ནི་ ཨིན་དསི་ལུང་གཤོང་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་གིས་ དེང་སང་པ་ཀིསི་ཏཱན་དང་ རྒྱ་གར་བྱང་ནུབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་དག་པ་ཅིག་ དེ་ལས་ བྱང་ཤར་ཨཕ་ག་ནིསི་ཏཱན་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nền Văn Minh Lưu Vực Sông Ấn là một nền văn minh thời Đồ Đồng ở khu vực phía tây bắc tiểu lục địa Ấn Độ, bao gồm phần lớn nước Pakistan ngày nay, một số vùng thuộc miền tây bắc Ấn Độ và đông bắc Afghanistan.Dzongkha : ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ ཨིན་དཱསི་གཙང་ཆུའི་ལུང་གཤོང་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ མིང་ཡང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nền văn minh phát triển rực rỡ bên lưu vực sông Indus, từ đó cũng được mang tên này.Dzongkha : ཨིནཇ་རུང་ མཁས་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བཀོད་མིའི་ནང་ ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ ད་ལྟོ་སྐམ་ཡོད་པའི་ སཱ་རསི་ཝ་ཊི་གཙང་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡང་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ ཨིན་དཱསི་སཱ་རསི་ཝ་ཊི་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་ཟེར་ བཏགས་པ་ལུ་ འོས་འབབ་འདུག་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༠ གི་ལོ་གྲངས་ནང་ ས་རྐོ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ ཧ་ར་པ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ཧ་ར་པཱན་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་ཟེར་ཡང་ བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mặc dù một số học giả suy đoán rằng vì cũng tồn tại ở các lưu vực của sông Sarasvati nay đã khô cạn nên nền văn minh này cần được gọi là Nền văn minh Indus-Sarasvati, mặc dù một số người gọi là Nền văn minh Harappan theo tên của Harappa, di tích đầu tiên của nền văn minh này được khai quật vào thập niên 1920.Dzongkha : རོ་མཱན་རྒྱལ་ཁམས་ དྲག་དམག་གནས་སྟངས་འདི་གིས་ གསོ་བ་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Bản chất quân sự của đế chế La Mã góp phần thúc đẩy thêm sự phát triển của những tiến bộ về y khoa.Dzongkha : རྒྱལ་ཆེན་ཨ་གཱསི་ཊསི་གིས་ དྲུང་འཚོ་ཚུ་གསར་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དམག་རྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོ་མཱན་གསོ་བའི་སྡེ་ཚན་དང་པ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ནུག

Vietnamese : Các bác sĩ bắt đầu được Hoàng đế Augustus tuyển chọn và thậm chí thành lập Tập đoàn Y khoa La Mã đầu tiên để sử dụng sau các trận chiến.Dzongkha : གཤག་བཅོས་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ ཞི་སྨན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉལ་ཐའི་མེ་ཏོག་གི་སོན་ལས་ ཟུག་ཕབ་སྨན་དང་ ཧཱར་བེན་སོན་ལས་ ཨིསི་ཀོ་པོ་ལོ་མའེན་ཚུ་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các bác sỹ phẫu thuật lúc này đã có hiểu biết về các loại thuốc an thần, trong đó có morphin chiết xuất từ hạt anh túc và scopolamine từ hạt giống cỏ dạiDzongkha : ཁོང་ཚུ་ རྐང་ལག་བཏོག་ནི་ལུ་ མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ ནདཔ་ཚུ་ རུལ་རྨ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་དེ་ ཁྲག་ཐོན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ སྨན་བཅོས་ཚུ་མཐར་ཕྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Họ đã thành thục trong thủ thuật cắt bỏ chi để cứu bệnh nhân khỏi hoại tử cũng như kĩ thuật cầm máu và kẹp động mạch để ngăn máu chảy.Dzongkha : དུས་རབས་མང་རབས་ཅིག་གི་ནང་ལས་ རོ་མཱན་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིས་ སྨན་རིག་ནང་ལུ་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་འབྱུང་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ལྷབ་མི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trải qua nhiều thế kỷ, Đế chế La Mã đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực y học và tạo nên nhiều kiến thức mà chúng ta biết ngày nay.Dzongkha : པི་ཝར་ལེནཌ་ཤོག་རྩལ་འདི་ནང་ ཐེངས་གཅིག་ལུ་ ལྟབ་མཚམས་གཅིག་ལས་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ ལྟབ་མཚམས་སྣ་འདུས་ རྒྱབ་ཕྱོགས་ལྟབ་མཚམས་ཚུ་ མ་ཆོག་པར་ ཕྲང་ཏང་ཏ་ལྟབ་མཚམས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Origami Thuần khiết là loại origami với quy tắc là mỗi lần chỉ được gấp một hình, những kiểu gấp phức tạp hơn như gấp kết hợp là không được phép, và tất cả nếp gấp đều phải thẳng.[Day21]

Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཉམས་མྱོང་མེད་མི་ཚུ་དང་ འགྲུལ་འཁོར་རིག་རྩལ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལོ་གྲངས་ལུ་ ཇཱོན་ སི་མིཐ་གིས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nó được phát triển bởi John Smith trong những năm 1970 để giúp những người không có kinh nghiệm trong tập tài liệu hoặc những người có khả năng vận động hạn chế.Dzongkha : ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ མི་རིགས་དང་ མི་རིགས་སྣང་འཆར་ཚུ་ ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་ཨིནམ་ད་ འ་ནི་ མི་རིགས་སྣང་འཆར་འདི་གིས་ ཁོང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལུ་ གནོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trẻ em phát triển nhận thức về chủng tộc và định kiến rập khuôn chủng tộc từ rất sớm và những định kiến rập khuôn chủng tộc này ảnh hưởng đến hành vi.Dzongkha : དཔེར་ན་ མི་རིགས་སྣང་འཆར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཚགས་ཁར་ཚུད་ཏོག་ཏོ་འབད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ ཁོང་རའི་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྣང་འཆར་ལུ་བརྟེན་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འབད་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Ví dụ, những trẻ thuộc nhóm dân thiểu số hay bị rập khuôn cho là không học giỏi ở trường sẽ có xu hướng không học giỏi ở trường một khi chúng biết về sự định hình rập khuôn liên quan đến chủng tộc của mình.Dzongkha : མའི་ཨིསི་་པེསི་་ཟེར་མི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ ཡུ་ནའི་ཏཌ་ཨིས་ཏིཌ་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ད་རེས་ མི་ས་ཡ་༥༤ གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

Vietnamese : MySpace hiện là trang web phổ biến thứ ba tại Hoa Kỳ với 54 triệu hồ sơ người dùng.Dzongkha : ཡོངས་འབྲོལ་འཆར་སྒོ་འདི་ཚུ་ མང་ཆེ་བ་རང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Những trang web này thu hút được nhiều sự chú ý, đặc biệt là trong môi trường giáo dục.Dzongkha : ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ཚུ་ནང་ འབྲི་སྒོ་དང་གློག་བརྙན་ དེ་ལས་ པར་དང་གཞན་མི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཡང་ཡོད་པའི་ སློབ་ཁང་གི་ངོ་ཤོག་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཟོ་ཚུགས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cũng có những mặt tích cực của các website này như dễ xây dựng một trang có thể bao gồm blog, video, ảnh và những tính năng khác.Dzongkha : འ་ནི་ངོ་ཤོག་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་བལྟ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་གཅིག་བཟོ་མི་འདི་གིས་རང་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་སྦེ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ ལྡེ་སྒྲོམ་དེ་ཅིག་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཤེས་མི་དང་ ཡིག་སྡེབ་མ་ཤེས་མི་སླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཁར་བཞག་ནི་དང་ མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས།

Vietnamese : Trang này có thể sử dụng dễ dàng bằng cách chỉ cung cấp một địa chỉ web, giúp dễ nhớ và dễ đánh máy đối với những học sinh gặp khó khăn trong việc sử dụng bàn phím hoặc đánh vần.Dzongkha : ལྷག་ནི་ལུ་་སྟབས་བདེ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཚོས་གཞི་ཡང་ བློ་འདོད་ལྟར་དུ་ བཟོ་བཏུབ།

Vietnamese : Nó có thể được điều chỉnh để tạo sự dễ dàng cho việc đọc và nhiều hoặc ít màu sắc theo ý muốn.Dzongkha : ཨེ་ཊེན་ཤཱན་ཌིསི་ཨོ་ཌར་ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཁམས་ནད་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཊའེཌ་གི་ནད་རྟགས་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ མ་བརྟགས་པ་དང་ རྣམ་གཡེང་ དེ་ལས་ སྡོད་མ་ཆགས་པ་ ཡང་ཅིན་ ནུས་ཤུགས་ལས་ལྷག་པ་ཚུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chứng giảm chú ý "là một hội chứng thần kinh được đặc trưng bởi bộ ba hội chứng gồm bốc đồng, mất tập trung, tăng động hoặc thừa năng lượng".Dzongkha : འདི་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་སྐོར་ལྷབ་ནི་མེན་པར་ དཀྲུག་པའི་སྐོར་ལྷབ་ནི་ཨིན་མས། འདི་གིས་ ཨ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༣ ལས་༥ གི་བར་ན་ གནོད་ཉེན་འབྱུངམ་ཨིནམ་དང་ ཨ་མི་རི་ཀ་གི་ ཨ་ལུ་ས་ཡ་༢ དེ་ཅིག་ལུ་ གནོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Đây không phải là khuyết tật học tập mà là rối loạn học tập; nó "ảnh hưởng đến 3 tới 5% tổng số trẻ em, có thể lên đến 2 triệu trẻ em Mỹ".Dzongkha : ཨེ་ཌི་ཌི་ཡོད་པའི་ཨ་ལུ་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་སུ་དཀར་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱུང་རུང་ རང་དགའ་བའི་རྩེདམ་རྩེ་ ཡང་ཅིན་ སྤྲོས་བརྙན་ཚུ་བལྟ་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་རྟགས་མེད་པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་བཟོ་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trẻ mắc chứng Rối loạn giảm chú ý (ADD) khó tập trung vào những thứ như bài tập ở trường, nhưng các em có thể tập trung vào những thứ các em thích, như chơi trò chơi, xem phim hoạt hình yêu thích hoặc viết câu không có dấu chấm câu.Dzongkha : འ་ནི་བཟུམ་མའི་ཨ་ལུ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་ནང་ཚུད་མི་འདི་ ཁོང་གི་ཀླདཔ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཐབམ་ལམ་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འགྲིགས་ འཐབ་འཛིང་འབད་ དེ་ལས་ དབང་འཛིན་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những đứa trẻ này có khuynh hướng tham gia vào nhiều chuyện rắc rối, vì chúng "tham gia vào những hành vi nguy hiểm, đánh nhau và thách thức người nắm quyền" hầu để kích thích não bộ của chúng, bởi não bộ của chúng không thể kích thích bằng những phương pháp thông thường.Dzongkha : ཨེ་ཌི་ཌི་འདི་གིས་ རང་དང་མཉམ་པའི་ཆ་རོགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་ལུ་ཡང་ གནོད་དོ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ འ་ནི་ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ རང་གིས་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་ ཧ་མ་གོ་ ཡང་ཅིན་ རང་གིས་ག་ཅི་སླབ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་ ཡང་ཅིན་ དྲན་པ་ཁུག་ནི་འདི་ སོ་སོ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ལས་ཨིན།།

Vietnamese : Chứng giảm chú ý ảnh hưởng đến mối quan hệ với bạn bè vì những đứa trẻ khác không thể hiểu vì sao đứa trẻ này lại cư xử như vậy, tại sao nó lại phát âm như vậy hoặc mức độ trưởng thành của chúng là khác nhau.Dzongkha : གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཡོན་ཏན་སྦྱང་བརྩོན་གྱི་རིག་རྩལ་དང་ འགྱུར་བཅོས་ཤེས་རྟོག་འབྱུང་མི་འདི་གིས་ འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཚུགས།

Vietnamese : Khi khả năng tiếp nhận kiến thức và học hỏi thay đổi theo cách nói trên thì tốc độ căn bản của việc tiếp thu kiến thức cũng sẽ thay đổi.Dzongkha : བརྡ་དོན་ལེན་ཐངས་ཐབས་ལམ་འདི་ སོ་སོ་ཡོད། ངོ་རྐྱང་དཔྱད་རིག་གཏང་ནི་ལུ་ ཨེབ་ཤུགས་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐོག་དྲན་གསོ་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cách tiếp cận để có được thông tin là khác nhau. Không còn áp lực trong việc thu hồi riêng lẻ, nhưng khả năng thu hồi văn bản trở nên tập trung hơn.Dzongkha : ཕྱི་དར་འདི་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་ཐབས་ལམ་དང་ ཡོན་ཏན་སྤེལ་ནིའི་ནང་ལུ་ ཁྱབ་ཆེ་དྲག་སྦེ་རང་ འགྱུར་བཅོས་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Về bản chất, thời kỳ Phục Hưng đã tạo nên sự thay đổi lớn về cách thức nghiên cứu và truyền bá kiến thức.Dzongkha : སྤྱིའི་རིགས་མེན་པར་ ཧོ་མི་ནིཌ་ཚུ་གིས་ སྤར་ནི་ ཡང་ཅིན་ ལྗིད་འབག་ནི་ ཡང་ཅིན་ ཤིང་ཚང་ནང་ལས་ཕར་ གཡུག་ནི་ལུ་ ལགཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Khác với các loài linh trưởng khác, vượn nhân hình không còn dùng tay để vận động hay nâng đỡ trọng lượng cơ thể hoặc để đánh đu trên cây nữa.Dzongkha : ཅིམ་པཱན་ཟི་གི་ལགཔ་དང་རྐངམ་ཚུ་ སྦོམ་ཆུང་དང་རིང་འཐུང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མཛུབ་ཚིགས་འགྲོ་འགྲུལ་སྐབས་ ལྗིད་འབག་ནི་ལུ་ ལགཔ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ མངོན་གསལ་བྱུངམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Bàn tay và bàn chân của tinh tinh có kích thước và chiều dài bằng nhau, phản ảnh việc sử dụng bàn tay để nâng đỡ cơ thể khi đi theo kiểu chống tay xuống đất.Dzongkha : འགྲོ་བ་མིའི་ལགཔ་འདི་ རྐངམ་ལས་ཐུང་ཀུ་ཡོདཔ་ད་ ཕཱ་ལང་ཇེསི་ཚུ་ ཕྲང་ཏང་ཏ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Bàn tay của người ngắn hơn bàn chân, và có các đốt thẳng hơn.Dzongkha : ལོ་ངོ་ས་ཡ་༢ དང་༣ སོང་བའི་ ལག་པའི་རུ་ཏོ་གྱི་གྱུར་རྡོ་ཚུ་གིས་ སྤར་ནི་ལས་ ཁ་སྒྱུར་ལུ་ ལག་པའི་མཁས་པ་སྦྱང་ནི་ལུ་ གོང་འཕེལ་སོང་ཡོདཔ་ ཤེས་ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Hóa thạch xương bàn tay hai đến ba triệu năm tuổi cho thấy sự biến đổi trong chuyên môn hóa của bàn tay từ di chuyển đến thao tác.Dzongkha : མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུད་བསྐུལ་ཐོག་ གཉིད་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ནི་ལུ་ཡིད་ཆེད་ཡོད་པ་ཅིན་ འུ་སྡུག་པའི་གཞི་རང་ཨིན།

Vietnamese : Một số người tin rằng việc trải qua nhiều giấc mơ tỉnh do tác động con người thường xuyên cũng đủ để gây ra mệt mỏiDzongkha : འ་ནི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཐོན་མི་འདི་ གཉིད་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་སྟེ་ རེམ་གནས་སྟངས་བར་ན་གི་ དུས་ཚོད་དེ་རིངམོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nguyên nhân chính cho hiện tượng này là kết quả của những giấc mơ tỉnh kéo dài thời gian giữa các trạng thái REM.Dzongkha : ནུབ་མོ་ འདི་བཟུམ་མའི་རེམ་དག་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རང་ཉལ་སྡོད་པའི་སྐབས་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་གཟུགས་དྲག་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ལུ་མི་འགྱུར།

Vietnamese : Với REM ít hơn mỗi đêm, trạng thái mà trong đó bạn trải nghiệm giấc ngủ thực và cơ thể bạn phục hồi trở nên ít xảy ra để trở thành một vấn đề.Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཁྱོད་རང་ དུས་ཡཽན་སྐར་མ་༢༠ དང་༣༠ གི་བར་ན་ ཚར་རེ་ལོང་སྟེ་ རྒྱང་མཐོང་བལྟ་ནི་ལུ་ དཀའཝ་སྤྱད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འུ་སྡུགཔ་ཨིན།

Vietnamese : Việc này thật kiệt sức như kiểu bạn phải thức dậy mỗi hai mươi hoặc ba mươi phút để xem TV.Dzongkha : གནོད་ཉེན་འདི་ ནུབམོ་རེ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཀླདཔ་འདི་གིས་ གཉིད་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ནི་ལུ་ དཔའ་བཅམ་མི་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tác động phụ thuộc vào tần suất não bộ của bạn gắng sức để mơ tỉnh mỗi đêm.[Day22]

Dzongkha : བྱང་ཨཕ་རི་ཀ་ལུ་ཡོད་མི་ ཨི་ཊ་ལི་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་རང་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འགྱོ་མ་བཏུབ་པས། སྤྱི་ལོ་༡༩༤༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ཨི་ཊ་ལི་གིས་དམག་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་རང་ བིརི་ཊིཤ་གི་ ཨི་ལེ་ཝེནིཏ་ཧུས་སཱར་གྱིས་ ལི་བི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀཱ་པུས་ཕོརཊ་ཟེར་མི་བཙན་མཁར་འདི་ ཁོང་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་ནུག

Vietnamese : Gần như từ đầu, mọi việc diễn ra không mấy tốt đẹp cho người Ý ở Bắc Phi. Trong vòng một tuần kể từ khi Ý tuyên chiến vào ngày 10 tháng 6 năm 1940, trung đoàn kỵ binh thứ 11 của Anh đã chiếm giữ Pháo đài Capuzzo ở Libya.Dzongkha : བཱར་དྲི་ཡ་གི་ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ རྐུ་གསོད་རྐྱབ་མི་ནང་ བིརི་ཊིཤ་གིས་ ཨི་ཊི་ལི་གི་ དམག་སྡེ་གི་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཅིག་ཨིན་མི་ གུང་བློན་ལཱས་ཀྲུག་སི་འདི་ བཟུང་ནུག།

Vietnamese : Trong cuộc phục kích phía Đông Bardia, quân đội Anh đã bắt giữ được Tổng chỉ huy mười Quân đoàn Mười của Ý, Tướng Lastucci.Dzongkha : མུས་སོ་ལི་ནི་གི་ཤུལ་འཛིན་མི་ ལི་བི་ཡ་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ མཱར་ཤལ་ཨི་ཏྲལ་ལོ་ བཱལ་བོ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་ ཏོ་བུརཀ་ལུ་ ཆགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་ད་ལུ་ བསད་ནུག

Vietnamese : Vào ngày 28 tháng Sáu, Marshal Italo Balbo, Người nắm toàn quyền Libya và là người thừa kế rõ ràng của Mussolini, đã bị giết bởi những người cùng phe khi hạ cánh ở Tobruk.Dzongkha : དེང་སང་གི་ གྱི་ཁྱད་རྩེདམོ་འདི་ གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་སློབ་ཕྲུག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྱད་རིག་ཚུན་ཚོད་ གནས་ཚད་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ རྩེད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨོ་ལོམ་པིག་གི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ཡང་ རྩེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Môn đấu kiếm hiện đại được chơi ở rất nhiều cấp độ, từ sinh viên theo học tại trường Đại học đến chuyên nghiệp và thi đấu Olympic.Dzongkha : རྩེདམོ་འདི་ ངོ་མ་རང་ མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྩེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Môn thể thao này chủ yếu thi đấu theo hình thức song đấu, một người đấu kiếm tay đôi với một người khác.Dzongkha : གཱོལཕ་ཟེར་མི་རྩེདམོ་འདི་ རྩེདམོ་རྩེད་མི་ཚུ་གིས་ བཱོལ་དོང་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཀལཔ་ཟེར་མི་རྟས་ཐག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Gôn là một hoạt động giải trí trong đó người chơi sử dụng gậy để đánh bóng vào lỗ.Dzongkha : སྤྱིར་བཏང་གི་བསྐོར་ཐེངས་ནང་ལུ་ བསྡོམས་ཀྱིས་ དོང་༡༨ཚུན་ཚོད་རྩེད་དོ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ དོང་དང་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Một vòng thông thường gồm mười tám lỗ, với người chơi thường bắt đầu ở lỗ đầu tiên trong sân và kết thúc ở lỗ thứ mười tám.Dzongkha : རྒྱལ་ཁ་འདི་ ཀལཔ་ཟེར་མི་རྟས་ཐག་ག་གིས་ ཉུང་སུ་ཅིག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་ འདི་གིས་ ཐོབ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Người chơi cần ít lần đánh hay lần vung gậy nhất để hoàn tất đường bóng sẽ chiến thắng.Dzongkha : རྩེདམོ་འདི་ རྩྭ་གུར་རྩེད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དོང་གི་མཐའ་བསྐོར་གྱི་རྩྭ་འདི་ ཐུང་ཀུ་སྦེ་བཏོག་སྟེ་ ལྕང་ཁ་སྦེ་་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trò chơi này được chơi trên cỏ, cỏ xung quanh lỗ được cắt ngắn hơn và được gọi là vùng xanh (green).Dzongkha : བལྟ་བཤལ་འདི་ གཅིག་ལས་འབདན་ ཡོངས་གྲགས་རང་ མི་ཚུ་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་དགོ་མི་ སྤྲོ་གསེང་གི་བལྟ་བཤལ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Có lẽ loại hình du lịch phổ biến nhất là loại hình mà hầu hết mọi người đều kết hợp khi đi du lịch, đó là Du lịch giải trí.Dzongkha : འདི་ཡང་ མི་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་བ་དང་ངལ་གསོ་གི་དོན་ལུ་ ཨ་རྟག་ཁོང་ར་སྡོད་སའི་ས་སྒོ་དང་ མ་འདྲ་བའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་འགྱོ་་མི་འདི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Đó là khi người ta đi đến một địa điểm khác xa so với cuộc sống thường nhật của mình để thư giãn và tìm niềm vui.Dzongkha : སྤྲོ་གསེང་གི་བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གིས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ མཚོའི་མཐའ་མར་དང་ གླིང་ག་ དེ་ལས་ གུར་སྤུབས་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ འགྱོཝ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Bãi biển, công viên giải trí và khu cắm trại là những địa điểm phổ biến nhất mà khách du lịch giải trí thường đến.Dzongkha : ས་སྒོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ས་སྒོ་དེ་ཁའི་ལམ་སྲོལ་དང་བྱུང་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་ནི་གི་དོན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ འདི་ལུ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

Vietnamese : Nếu mục đích của việc đến thăm một địa điểm cụ thể nào đó là để tìm hiểu lịch sử và văn hóa ở nơi đó thì loại hình du lịch này được gọi là du lịch văn hóa.Dzongkha : བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ བྱུང་རབས་ཅན་གྱི་ས་སྒོ་མ་འདྲཝ་དང་ ཡང་ན་ ས་སྒོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོར་བསྟེན་འོང་ག་ཡང་མི་ཤེས།

Vietnamese : Du khách có thể tham quan nhiều danh lam thắng cảnh khác nhau của một quốc gia cụ thể hoặc họ có thể chọn lựa chỉ tập trung vào tham quan một khu vực nhất định.Dzongkha : དབང་འོག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ འདི་ཚུ་མཐོང་སྟེ་ རྒྱབ་དཔུང་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག

Vietnamese : Nhận thấy động thái này, phe Thực Dân cũng kêu gọi tiếp viện.Dzongkha : གདོང་བཟང་མི་ནང་ལུ་ རྒྱབ་དཔུང་འབད་མི་ རུ་ཁག་ནང་ལུ་ དམག་སྲིད་ཇོ་ཧོན་ཨིསི་ཊ་ཡེག་དང་ ཇེམསི་རིཌ་གི་འོག་ལུ་ (ཤུལ་ལས་ གཉིས་ཆ་ར་ གུང་བློན་ལུ་འགྱུང་སོངཔ)ནིའུ་ཧེ་མིསི་ཕི་ཡར་གྱི་ རུ་ཁག་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ནང་ལས་ དམག་མི་༢༠༠ཚུདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Quân tiếp viện cho các tiền đồn bao gồm trung đoàn 1 và 3 New Hampshire có 200 binh sĩ, dưới sự chỉ huy của Đại tá John Stark và James Reed (cả hai ông về sau đều lên tướng).Dzongkha : དམག་བཅོམ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ དབང་འོག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ར་བ་བདའ་སྟེ་སྡོད་ནུག

Vietnamese : Bên Stark vào vị trí phòng thủ dọc theo hàng rào về phía bắc vị trí của bên Thực dân.Dzongkha : གཙང་ཆུ་ཞོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མིསི་ཊིག་གཙང་ཆུ་དང་ ཕྱོགས་གསུམ་ཆུ་གླིང་གི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ ས་སྟོང་ཐོནམ་ཅིག་རང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ དེ་འཕྲོས་ལས་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་ མཚོ་མཐའི་བྱེ་ཐང་ཆུང་ཀུ་ནང་ལུ་ ར་བ་འདི་ རྡོ་གི་རྩིགཔ་ལྷོང་སྟེ་ བསྣར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Khi thủy triều xuống mở ra một khoảng hở dọc theo dòng sông huyền bí chảy qua vùng phía đông bắc của bán đảo, họ nhanh chóng mở rộng hàng rào bằng một bức tường đá ngắn về hướng bắc kéo dài đến mép nước trên một bãi biển nhỏ.Dzongkha : གི་རིཌ་ལི་དང་ཡང་ན་ ཨིས་ཊརཀ་གིས་ ར་བ་གི་གདོང་ཁར་ ཕིཊ་༡༠༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ཀཝ་ཅིག་ལྷོང་ཞིནམ་ལས་ ནཱ་ལས་ག་ཡང་མ་འགྱོ་ཚུན་ཚོད་ ག་གིས་ཡང་ ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་ནི་མེད་ཟེར་བའི་ བཀོད་རྒྱ་འབྱིན་ནུག

Vietnamese : Gridley hoặc Stark đã cho chôn một cái cọc trước hàng rào khoảng 100 feet (30 m) và ra lệnh không ai được bắn cho đến khi nào quân địch đi qua cọc đó.Dzongkha : ཨེ་མི་རི་ཀ་གི་འཆར་གཞི་འདི་ ས་སྒོ་མ་འདྲཝ་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Kế hoạch của Mỹ là dựa vào việc phát động tấn công phối hợp từ ba hướng khác nhau.Dzongkha : གུང་བློན་ ཇོ་ཧོན་ཀཊ་ཝལ་ཌར་གྱིས་ དམག་རྒྱབ་འོང་ནི་ལས་བཀག་ནི་གི་དོན་ལུ་ བོར་ཌན་ཊ་ཝན་ལུ་ བིར་ཊིཤ་ལུ་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Đại tướng John Cadwalder sẽ mở cuộc tấn công nghi binh chống lại nơi đóng quân của quân Anh tại Bordentown, để chặn đứng bất kỳ quân tiếp viện nào.Dzongkha : གུང་བློན་ ཇེམསི་ཨི་ཝིང་གིས་ ཊིར་ཏོན་ཕེ་རི་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ གཙང་ཆུ་ཕར་ཁ་ དམག་མི་༧༠༠ཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ ཨ་སུན་པིང་ཀི་རིག་ལུ་ ཟམ་འཕྱོག་སྟེ་ བྱང་ཕྱད་ཀྱི་དམག་མི་ཚུ་ བྱོག་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tướng James Ewing sẽ đưa 700 lính qua sông ở Bến phà Trenton, chiếm giữ cây cầu qua Con lạch Assunpink và chặn quân địch trốn thoát.Dzongkha : དམག་མི་༢,༤༠༠འབད་མི་ རུ་ཁག་ངོ་མ་གིས་ ཊིར་ཏོན་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ མ་ཡལ་༩གི་ས་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ གནམ་ཤར་མ་དཀརཝ་ལས་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ལུ་ བགོ་བཤའ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས། སྡེ་ཚན་གཅིག་འདི་ གི་རི་ནི་གི་དམག་ཁྲིད་ཀྱི་འོག་ལུ་དང་ གཞན་མི་འདི་ སུ་ལི་ཝན་གྱི་འོག་ལུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Lực lượng tấn công chính bao gồm 2.400 người sẽ qua sông chín dặm về phía Bắc Trenton, và sau đó chia làm hai đội, một dưới quyền chỉ huy của Greene và một dưới sự chỉ huy của Sullivan, để tiến hành cuộc tấn công trước bình minh.Dzongkha : རྒྱུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མའིལ་བཞི་དཔྱ་གཅིག་ལས་ ཕྱེད་ཀ་ལུ་ལྷོད་པའི་གནམ་དུས་ལུ་ མགྱོགས་ཚད་བ་འདི་ རྩ་འགེངས་ནི་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Với sự thay đổi từ 1/4 sang 1/2 dặm chạy, tốc độ trở nên ít quan trọng hơn nhiều và sức bền trở thành điều kiện tiên quyết.Dzongkha : མའིལ་ཕྱེད་ཀ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་རྒྱུག་ཚུགས་མི་གཅིག་གིས་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༢ཀྱི་ནང་ལུ་འབད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ མགྱོགས་ཚད་ཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་རུང་ བརྩོན་ཤུགས་འདི་ སྟབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་བཟུམ་རང་འབྱུང་རུང་ འདི་ལུ་ བཟོད་བསྲན་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tất nhiên, một vận động viên hạng nhất trên đường đua nửa dặm, người có thể về đích trước hai phút, phải sở hữu một tốc độ khá lớn, nhưng sức bền phải được trau dồi ở mọi thử thách nguy hiểm.[Day23]

Dzongkha : གནམ་དགུན་ལུ་ ཚལ་མ་དང་སྤང་ཐང་ དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་རྒྱུག་ནི་གི་ལས་རིམ་དོན་ལས་ ལུས་རྩལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོད་སྟོད་ཀྱི་ལུས་སྦྱོང་འབད་མི་འདི་ རྒྱུག་འགྲན་གྱི་དོན་ལུ་ སྦྱང་བ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Cách tốt nhất để chuẩn bị cho mùa thi đấu môn chạy là chạy xuyên quốc gia trong mùa đông, kết hợp với tập luyện phần cơ thể phía trên.Dzongkha : ཟས་བཅུད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཟའ་སྡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ལུས་རྩལ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ འདི་གིས་ ལུས་རྩལཔ་ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ ཕན་སྦོམ་སྦེ་རང་ཐོགས་་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý không thôi không thể tạo nên một màn trình diễn xuất sắc, nhưng nó có thể tác động đáng kể đến sức khỏe tổng thể cho các vận động viên trẻ.Dzongkha : ནུས་ཤུགས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ ཆུ་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་འཐུང་ནི་ ལྷན་ཐབས་སྦྱང་བའི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ཤེས་མི་འདི་གིས་ ལུས་རྩལཔ་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚ་ སྤྲོ་བ་ཡང་ ཐེབ་སྦེ་རང་བསྐྱེད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Duy trì sự cân bằng năng lượng lành mạnh, thực hành thói quen uống nước hiệu quả và hiểu rõ mọi khía cạnh của việc tập luyện bổ sung có thể giúp vận động viên cải thiện thành tích và tăng niềm yêu thích thể thao của họ.Dzongkha : རིང་ཚད་བར་ན་སྐོརམ་གི་ནང་ལུ་ རྒྱུག་ནི་འདི་ གཞན་མི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཡངས་དོ་ཡོད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ཅ་ཆས་དག་པ་ཅིག་དགོ་མི་གི་ཐད་ཁར་གོ་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ ཕྱི་གྱུར་སྦེ་གོ་སྟེ་འདུག

Vietnamese : Chạy cự ly trung bình là một môn thể thao tương đối rẻ. Tuy nhiên, hiện có nhiều cách hiểu sai về những thiết bị cần thiết cho việc tham gia bộ môn này.Dzongkha : ཅ་ཆས་འདི་ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ཅ་ཆས་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ ལུས་རྩལཔ་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ དེ་ཅིག་རང་ ཕན་མི་ཐོགས།

Vietnamese : Các sản phẩm có thể được mua nếu cần nhưng hầu như sẽ có rất ít hoặc không ảnh hưởng thực sự đến phong độ.Dzongkha : ཅ་ཆས་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ལུས་རྩལཔ་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་དགོཔ་སྦེ་རང་ འཚོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vận động viên có thể cảm thấy thích một sản phẩm nào đó ngay cả khi nó không mang lại lợi ích nào.Dzongkha : རྡུལ་ཕྲན་འདི་ དངོས་རྫས་ཆ་མཉམ་གྱི་ཆ་ཤེས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nguyên tử có thể được xem là nền tảng cơ bản của mọi vật chất.Dzongkha : བོ་ཧོར་དཔེ་སྟོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ལུ་ རྡུལ་ཕྲན་འདི་ནང་ སྙིང་རྫས་ཡོད་པའི་ཁ་ལུ་ སྙིང་རྫས་འདི་ཡང་ གློག་རྡུལ་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ སྒྱུ་སྐར་གྱིས་ ཉིམ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། པར་༡.༡ནང་ལུ་བལྟ།

Vietnamese : Chiếu theo mô hình Bohr giản hóa, đây là một thực thể vô cùng phức tạp bao gồm một hạt nhân có các electron xoay quanh theo quỹ đạo, gần giống như các hành tinh xoay quanh mặt trời - xem Hình 1.1.Dzongkha : སྙིང་རྫས་ནང་ལུ་ ནིའུ་ཊོན་དང་ཕོ་རྡུལ་སྦེ་ རྡུལ་ཕྲན་གྱི་དབྱེ་བ་གཉིས་འདུག

Vietnamese : Nhân gồm có hai loại hạt - neutron và proton.Dzongkha : ཕོ་རྡུལ་ནང་ལུ་ གློག་བརྡུལ་པོ་ཟི་ཊིཔ་དང་ ནིའུ་ཊོན་ནང་ལུ་ གློག་བརྡུལ་རང་ མེདཔ་ཨིན་མས། གློག་རྫས་ནང་ལུ་ གློག་རྡུལ་ ནེ་གི་ཊིཕ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Proton mang điện tích dương trong khi neutron không mang điện tích. Electron thì mang điện tích âm.Dzongkha : ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁྱོད་རའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ གནས་སྟངས་ག་དེ་འབད་འདུག་ག་ བལྟ་དགོ

Vietnamese : Khi kiểm tra nạn nhân, bạn phải khảo sát hiện trường trước để bảo đảm an toàn cho bản thân.Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་ ཉམས་རྒུདཔ་འབད་སར་འགྱོ་བའི་སྐབས་དང་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ

Vietnamese : Bạn cần phải để ý vị trí của nạn nhân khi tiến lại gần họ và để ý xem có lá cờ đỏ nào không.Dzongkha : ཁོང་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཁྱོད་ར་ནདཔ་བཏོན་ད་པ་ཅིན་ གནས་སྟངས་འདི་ ཧེང་སྐལ་རང་ སྐྱོ་སི་སི་ཅིག་ལུ་འགྱུར་འོང་།

Vietnamese : Nếu bạn bị tổn thương khi cố gắng giúp đỡ thì có lẽ bạn chỉ khiến vấn đề tồi tệ hơn.Dzongkha : ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལུ་ སེམས་སྐྱོ་ནི་དང་འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་ནི་དང་ གནས་སྟངས་ལཱ་ཁག་ཅིག་ལུ་ཨིན་ཟེར་མནོ་མི་འདི་གིས་ ཁོད་སྨད་ན་སྟེ་འབད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ ན་ཟུག་གི་རྒྱུན་རྐྱེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག

Vietnamese : Nghiên cứu chỉ ra rằng trầm cảm, sợ hãi và rối loạn nhận thức gián tiếp là mối quan hệ giữa sự đau đớn và bất lực với những người bị đau phần lưng dưới.Dzongkha : གནས་སྟངས་ལཱ་ཁག་ཅིག་ལུ་ཨིན་ཟེར་མི་འཚོར་སྣང་འདི་གི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ སེམས་སྐྱོ་ནི་དང་འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་ནི་ཚུ་ལུ་ བདུན་ཕྲག་ཨ་རྟག་རང་འབད་དགོ་པའི་ལུས་སྦྱོང་ཚུ་ འབད་དགོཔ་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Chỉ những tác động do tình trạng bi kịch hóa, không phải là trầm cảm hay sợ hãi mới là đối tượng của các buổi hoạt động vật lý được thiết kế hàng tuần.Dzongkha : དུས་རྒྱུན་གྱི་ལུས་སྦྱོང་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཨ་རྟག་གི་ན་ཟུག་དང་ ལུས་སྦྱོང་འབད་ཞིནམ་ལས་མྱོང་མི་ ན་ཟུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཕྱི་ཤེས་ཏེ་ ན་ཟུག་གི་ཐད་ཁར་ འཚོར་སྣང་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་འདི་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧེང་སྐལ་རང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những người tham gia hoạt động bình thường đã yêu cầu sự giúp đỡ nhiều hơn trong nhận thức tiêu cực về việc phân biệt sự khác nhau của cơn đau giữa đau mãn tính và sự mất thoải mái trong hoạt động thể chất bình thường.Dzongkha : མཐོང་ནུས་དང་ ཡང་ན་ མཐོང་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་འདི་ མཐོང་ནུས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཚོར་བའི་དབང་པོ་དང་ ཡང་ན་ མིག་ཏོ་ལུ་ རག་ལས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Thị lực, hay khả năng nhìn thấy phụ thuộc vào các cơ quan thụ cảm trong hệ thống thị giác hay mắt.Dzongkha : མིག་ཏོ་ནང་ལུ་ ཆ་ཤས་མ་འདྲེཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མགུ་རྙོག་དྲགས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Có nhiều loại cấu trúc khác nhau của mắt, với mức độ phức tạp tùy thuộc vào nhu cầu của sinh vật.Dzongkha : ཆ་ཤས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡང་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རླབས་ཀྱི་ཐག་ཚད་མ་འདྲཝ་ལུ་ འཚོར་བ་རྣོན་པོ་དང་ མཐོང་ཚད་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་རང་ཡོད་པའི་ཁར་ མཐོང་མི་ཚུ་གིས་འཚོར་སྣང་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་ཡང་ མ་འདྲཝ་རང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ གྱངས་ཁ་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་རང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các cấu trúc khác nhau có những khả năng khác nhau và có độ nhạy riêng với các bước sóng khác nhau và có các độ tinh khác nhau. Các cấu trúc này cũng yêu cầu quy trình xử lý khác nhau để thông tin đầu vào có ý nghĩa cũng như các con số khác nhau, để hoạt động tối ưu.Dzongkha : གྲངས་རློབས་འདི་ ས་སྒོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རིགས་གཅིག་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་འདུ་ཚོགས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Một quần thể là tập hợp của nhiều sinh vật của một loài cụ thể trong một khu vực địa lí nhất định.Dzongkha : གྲངས་རློབས་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ མིག་ཏོ་དང་སྤྱ་བཟུམ་གྱི་རིག་སོན་ཅོག་རང་ཐདཔ་སྦེ་ཡོད་མི་ལུ་ མོ་ནོ་མར་ཕིག་ད་ ཡང་ན་ རིགས་སོན་གཅིག་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

Vietnamese : Khi tất cả các cá thể trong một quần thể giống hệt nhau về một đặc điểm kiểu hình cụ thể thì chúng được gọi là đơn hình.Dzongkha : རིགས་གཅིག་གིས་ འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ཡི་རང་སྡོད་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་ པོ་ལི་མོར་ཕིག་ཟེར་སླབ་ཨིན།

Vietnamese : Khi có người thể hiện nhiều biến dị của một đặc điểm cụ thể cho biết họ có tính cách đa hình.Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་གིས་ རུ་ཁག་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཚང་ཡང་ གོ་རིམ་མ་འདྲཝ་སྦེ་བཅགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Kiến lê dương di chuyển và cũng làm tổ ở nhiều giai đoạn khác nhau.Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་ གནས་སྤོ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ གནམ་ཕྱི་རུ་ ལམ་འགྱོ་ཡི་རང་སྡོད་དོ་ཡོད་རུང་ གནམ་ཉི་མ་སྒར་བཅགས་སྡོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྒུག་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trong giai đoạn di chuyển từ nơi này đến nơi khác, kiến quân đội di chuyển vào ban đêm và dừng ở một nơi nào đó vào ban ngày.Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་ གནས་སྤོ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཉུང་སུ་སྦེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ གྱོག་མོ་ཚུ་གིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡི་རང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚང་བཅགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Giai đoạn bầy đàn bắt đầu từ giai đoạn du mục khi thức ăn có sẵn suy giảm. Trong giai đoạn này, bầy đàn tạo những chiếc tổ tạm thời thay đổi từng ngày.[Day24]

Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་ ཚར་རེ་གནས་སྤོ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉིནམ་༡༧དེ་ཅིག་ ་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mỗi chặng du mục hoặc hành quân này kéo dài đến xấp xỉ 17 ngày.Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? ཁམས་ཕྲན་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་འདི་ ལེ་ཊིན་གྱི་མིང་ཚིག་ སི་ལ་ཟེར་མི་ནང་ལས་ ལྟ་གྲངས་ཏེ་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ ཁང་མིག་ཆུང་ཀུ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན་མས། མིང་འདི་ཡང་ འགོ་དང་པ་རང་ ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་མཁས་མཆོག་གཅིག་གིས་ ཤེལ་དམ་ཁབ་ཏོ་གི་བཀོད་རིས་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་ནུག

Vietnamese : Tế bào là gì? Từ tế bào bắt nguồn từ tiếng La-tinh "cella", nghĩa là "căn phòng nhỏ", và được sử dụng đầu tiên bởi một nhà nghiên cứu quan sát cấu trúc của gỗ bần dưới kính hiển vi.Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་འདི་ ཚེ་སྲོག་ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་ གཞི་རྟེན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ སྐྱེ་ལྡན་ག་ར་ལུ་ ཁམས་ཕྲན་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ མང་སུ་སྦེ་འོངམ་ཨིན།

Vietnamese : Tế bào là đơn vị cơ bản trong các thực thể sống, và tất cả các cơ quan được tạo thành từ một hay nhiều tế bào.Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་ཚུ་ གཞི་འགྱམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཚེ་སྲོག་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བ་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཚེ་སྲོག་གི་ཆ་ཤེས་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tế bào là đối tượng căn bản và thiết yếu để nghiên cứu về sự sống, cho nên chúng thường được gọi là ¨những viên gạch xây nên sự sống¨.Dzongkha : དབང་རྩའི་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཟུགས་ཁ་ལུ་ཁྲག་རྒྱུག་སྟེ་རང་བཞག་དགོ་པའི་བརྡ་མཚན་ཚུ་ བཏངམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Hệ Thần Kinh duy trì cân bằng nội môi bằng cách truyền xung thần kinh khắp cơ thể để đảm bảo dòng máu lưu thông mà không bị tắc nghẽn.Dzongkha : འི་ནི་རྩ་རྒྱ྄ད་ཀྱི་བརྡ་མཚན་འདི་ གཟུགས་ཁ་ལས་ཕར་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་བཏང་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ གཟུགས་ཁ་ལུ་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་ནི་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những xung lực thần kinh này có thể được truyền đi nhanh chóng khắp cơ thể giúp giữ cho cơ thể an toàn khỏi mối nguy hiểm tiềm ẩn.Dzongkha : གཞན་མི་རླུང་འཚུབ་ཚབས་ཆེན་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ ཊོར་ན་ཌོ་ཟེར་མི་རླུང་འཚུབ་ཀྱིས་ ས་སྒོ་ཆུང་ཀུ་ནང་ལུ་འབྱ྄ང་ནི་ཨིན་རུང་ རླུང་འཚུབ་འདི་དང་ ག་ཅི་རང་ཕྱད་རུང་ ཆ་མཉམ་རང་ མེདཔ་བཏང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : So với những cơn bão cấp độ mạnh khác, lốc xoáy tấn công một khu vực nhỏ hơn nhưng lại có thể phá huỷ mọi thứ trên đường di chuyển của chúng.Dzongkha : རླུང་འཚུབ་ཊོར་ན་ཌོ་གིས་ ཤིང་ཚུ་ ར་ལས་འབལ་བཀོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྦྱར་ལེབ་ཚུ་ཡང་ འཕྱལ་བཀོ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ གནམ་ཁ་ལུ་ འཐུ་བཀོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཊོར་ན་ཌོ་གི་ཤུགས་ བརྒྱ་ཆ་༢འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ལྷགཔ་ཅིག་ ལུས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Cơn lốc nhổ bật gốc cây, xé toạc bảng hiệu trên các tòa nhà, và nhấc bổng những chiếc xe hơi lên trời. Hai phần trăm số cơn lốc dữ dội nhất có thể kéo dài đến hơn ba giờ.Dzongkha : རླུང་འཚུབ་ཤུགས་ཅན་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མགྱོགས་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤༨༠ཚུན་ཚོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những cơn bão khủng khiếp này có sức gió lên tới 480 km/giờ (133 m/giây; 300 dặm/giờ).Dzongkha : མི་ཚུ་གིས་ སྦོམ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ འབུར་ཤེལ་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་འདུག

Vietnamese : Con người đã tạo ra và sử dụng thấu kính phóng đại trong hàng ngàn năm.Dzongkha : ཨིན་རུང་ རྒྱང་ཤེལ་ངོ་མ་འདི་ འགོ་དང་པ་རང་ དུས་རབས་༡༦པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཡུ་རོབ་པ་ལུ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tuy nhiên, chiếc kính viễn vọng thực sự đầu tiên được chế tạo tại Châu Âu vào cuối thế kỉ 16.Dzongkha : འ་ནི་རྒྱང་ཤེལ་ཚུ་གིས་ ཐག་རིང་སའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ སྦོམ་སུ་ཅིག་དང་ སྦོ་ལོགས་ཁར་འབག་འོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབུར་ཤེལ་གཉིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các kính viễn vọng này sử dụng kết hợp hai thấu kính để làm cho đối tượng cách xa xuất hiện gần hơn và to hơn.Dzongkha : འདོད་ཆགས་དང་སེར་སྣ་འདི་ ང་བཅས་ར་དང་གཅིག་ཁར་ ཨ་རྟག་རང་སྡོད་ནི་ཨིན་རུང་ མི་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་བསྒང་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ སེར་སྣ་སྐྱེད་སྡོདཔ་ལས་འདི་ དེ་སྦེ་འབད་མི་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་སྦེ་རང་ འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tham lam và ích kỷ luôn tồn tại trong chúng ta và nó là bản chất của sự kết hợp khi lợi nhuận luôn đạt được nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn bằng những hành động ích kỷDzongkha : མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ ཡུན་རིང་གི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་འདི་ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ལཱ་འབད་ནི་འདི་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ ཧ་གོ་བའི་རེ་བ་འདུག

Vietnamese : Hy vọng rằng hầu hết mọi người sẽ nhận ra lựa chọn dài hạn tốt nhất cho họ là hợp tác với người khác.Dzongkha : མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཉིནམ་ཅིག་གི་ཚེས་ མི་ཚུ་གིས་ གཞན་མི་སྐར་མ་ཅིག་ནང་འགྱོ་སྟེ་ འཛམ་གླིང་གཞན་བལྟ་ཚུགས་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ འདི་ཁར་ལུ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཞན་མི་རྒྱུ་སྐར་ནང་ལུ་ འཇིག་རྟེན་གཞན་ཁའི་མི་ཚུ་འོང་ཟེར་བའི་མནོ་བསམ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nhiều người mơ ước đến ngày mà loài người có thể đi đến một vì sao khác và khám phá những thế giới khác, một số người thắc mắc là có cái gì ở ngoài kia và một số người tin rằng người ngoài hành tinh hoặc những dạng sống khác có thể tồn tại ở một hành tinh khác.Dzongkha : འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་འབྱུང་སྲིད་དེ་འབད་རུང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་གི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་བྱུང་དོ་འོང་། ཅིག་གི་ཅིག་ལུ་བོ་ལོག་ཁར་ཡོད་པའི་ སྐར་མ་ཚུ་གི་བར་ནའི་ཐག་རིང་འདི་ མའིལསི་ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པོ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nhưng nếu việc này xảy ra, thì sẽ không xảy ra trong thời gian lâu dài. Những ngôi sao trải rộng đến mức có những ngôi sao gọi là "hàng xóm" cách xa nhau đến hàng nghìn tỷ dặm.Dzongkha : ནམ་ཅིག་གི་ཚེས་ ཁྱོད་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་ལས་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་གཞན་ཅིག་ནང་ལྷོད་དེ་ དང་ཕུག་གི་ཕ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡ་མཚན་ཆེ་སྟེ་ཡང་སྡོད་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Biết đâu một ngày nào đó, cháu chắt của bạn sẽ đứng trên một đỉnh núi ở một thế giới ngoài hành tinh và thắc mắc về tổ tiên thời cổ đại của chúng?Dzongkha : སེམས་ཅན་ཚུ་ ཁམས་ཕྲན་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་གིས་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཟ་སྟེ་ ནང་ན་ར་ བཞུ་བཏངམ་ཨིན། སེམས་ཅན་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ར་ སྤརཝ་ཨིན།

Vietnamese : Động vật được tạo nên từ tế bào. Chúng ăn và tiêu hóa thức ăn bên trong. Hầu hết các loài động vật có thể di chuyển.Dzongkha : སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཀླདཔ་འོངམ་ཨིན། ༼མ་གཞི་སེམས་ག་ར་ལུ་འདི་མི་འོང་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཇེ་ལི་ཕིཤི་ཟེར་མི་ཉ་འདི་ལུ་ ཀླདཔ་མེདཔ་ཨིན།༽

Vietnamese : Chỉ động vật có não (mặc dù không phải tất cả các động vật đều có não; ví dụ như sứa không có não).Dzongkha : སེམས་ཅན་ཚུ་ འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་ག་རའི་ནང་མཐོངམ་ཨིན། ཁོང་གིས་ས་ཁར་ལུ་སློངམ་ཨིན་ རྒྱ་མཚོ་ནང་ལུ་ རྩལ་རྐྱབ་ཨིན་ དེ་ལས་ གནམ་ཁར་འཕུརཝ་ཨིན།

Vietnamese : Động vật sinh sống ở khắp nơi trên trái đất. Chúng đào hang trong lòng đất, bơi dưới đại dương và bay trên bầu trời.Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་འདི་ སྲོག་ལྡན་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ བཟོ་བཀོད་དང་ལག་ལེན་གྱི་བགོ་ཚན་ཆུང་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

Vietnamese : Tế bào là đơn vị chức năng và cấu tạo nhỏ nhất trong cơ thể (vật) sống.Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་སེལ་ཟེར་མི་ཚིག་འདི་ ལེ་ཀྲིན་གྱི་ཚིག་སེ་ལ་ཟེར་མི་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་དོན་དག་འདི་ ཁང་མིག་ཆུང་བ་ཟེར་ཨིན་མས།

Vietnamese : Từ cell xuất phát từ chữ cella trong tiếng Latinh có nghĩa là căn phòng nhỏ.Dzongkha : སྲོག་ལྡན་ཚུ་ ཕྲ་ཆེ་མཐོང་མའི་ཀོརོསི་ཀོབ་ནང་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་ཚུ་ གྲུ་བཞི་ཆུང་ཀུ་ཚུ་དང་ བཱོལ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་འོང་།

Vietnamese : Nếu quan sát những sinh vật sống dưới kính hiển vi, bạn sẽ thấy rằng chúng được tạo nên bởi những khối vuông hoặc những quả cầu nhỏ.Dzongkha : ཨིང་ལེན་ལས་ སྐྱེ་ལྡན་རིག་པའི་མཁས་པ་ རོ་བཱརཀྲ་ཧུག་གིས་ ཕྲ་ཆེ་མཐོང་མའི་ཀོརོསི་ཀོབ་ཀྱི་ནང་ལས་ གྲུ་བཞི་ཆུང་ཀུད་ཁ་བསུབ་བཟུམ་འབད་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Robert Hooke, nhà sinh vật học người Anh, nhìn thấy những khối vuông nhỏ trong gỗ bần khi quan sát dưới kính hiển vi.Dzongkha : འ་ནི་ཚུ་ ཁང་མིག་བཟུམ་འབད་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁམས་ཕྲན་ཤི་མི་ཚུ་མཐོང་མི་ འགོ་དང་པ་འདི་ར་ཁོ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chúng nhìn giống những căn phòng. Ông là người đầu tiên quan sát được tế bào chết.[Day25]

Dzongkha : ཆ་ཤས་དང་ ཀཱམ་པའོནདྲ་ཚུ་གིས་ གནས་ཚད་ཅིག་ནང་ལས་ཅིག་ལུ་འགྱོ་ཚུགས་ནི་དང་ འགྱུར་བ་མི་འགྱོ།

Vietnamese : Các nguyên tố và hợp chất có thể chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác mà vẫn không thay đổi.Dzongkha : ནའི་ཀྲོ་ཇེན་འདི་རླངས་རླུང་གི་གནས་ཚད་ནང་འབད་རུང་ འདི་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ གཤེར་ཁུ་འབད་བའི་ནའི་ཀྲོ་ཇེན་བཟུམ་འབད་ར་ཡོདཔ་ཨིན། གཤེར་ཁུའི་གནས་ཚད་ནང་འབད་མི་འདི་ སྟུག་དྲག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ རྡུལ་རྟེན་ཚུ་ཅོག་ར་ཐདཔ་སྦེ་འོངམ་ཨིན།

Vietnamese : Ni-tơ dạng khí có cùng tính chất như ni-tơ dạng lỏng. Trạng thái lỏng đặc hơn nhưng phân tử thì giống nhau.Dzongkha : ཆུ་འདི་དཔེ་གཞན་ཅིག་ཨིན། ཆུ་གི་ཀཱམ་པའོནདྲ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་འདི་ ཧའི་དྲོ་ཇེན་གྱི་ཨེ་ཀྲོམ་༢དང་ འཚོ་རླུང་ཨོག་སི་ཇེན་གྱི་ཨེ་ཀྲོམ་ཅིག་གི་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nước là một ví dụ khác. Hợp chất nước được tạo thành từ hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxyDzongkha : རླངས་རླུང་དང་གཤེར་ཁུ་ ཡང་ན་ དངོས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཚད་ ག་ཅི་ནང་ཨིན་ཏེ་འབད་་རུང་ རྡུལ་རྟེན་གྱི་བཟོ་བཀོད་འདི་ ཅོག་ར་ཐདཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nó có cùng cấu trúc phân tử bất luận ở thể khí, thể rắn, hay thể lỏng.Dzongkha : མ་གཞི་གཟུགས་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི་ཨིན་རུང་ འདི་གི་རྫས་ཁམས་གནས་ཚད་འདི་ ཅོག་ར་ཐདཔ་སྦེ་སྡོད་འོང་།

Vietnamese : Mặc dù trạng thái vật lí có thay đổi nhưng trạng thái hóa học vẫn giữ nguyên.Dzongkha : ང་བཅས་དང་ཅིག་ཁར་སྒྲིག་སྟེ་ར་སྡོད་མི་ཅིག་འདི་ དུས་ཚོད་འདི་ར་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ ང་བཅས་ག་ཅི་འབདཝ་ཅིག་ལུ་ ཕན་གནོད་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Thời gian là thứ luôn xoay quanh chúng ta, và ảnh hưởng mọi hành động của chúng ta, nhưng cũng rất khó để hiểu.Dzongkha : དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཆོས་དང་ ནང་དོན་རིག་པ་ དེ་ལས་ མཚོན་རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Các học giả tôn giáo, triết học và khoa học đã nghiên cứu về thời gian trong hàng nghìn năm.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ དུས་ཚོད་འདི་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལས་སྦེ་ ད་ལྟ་བ་ལུ་ཐོན་ དེ་ལས་འདས་པ་ཚུ་འཛུལ་བའི་ ལས་རིམ་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་ཨིན།

Vietnamese : Chúng ta chứng nghiệm thời gian qua một loạt sự kiện từ tương lai chuyển qua hiện tại và trở thành quá khứ.Dzongkha : དུས་ཚོད་འདི་ ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཚོད་རིང་འཐུང་ ག་དེན་སྦེ་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་ཨིན་ན་ཅིག་ཡང་ཨིན།

Vietnamese : Thời gian cũng là cách mà chúng ta chuẩn bị cho thời lượng (độ dài) của sự kiện.Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ཐལ་འགྱོ་མི་འདི་ ལས་རིམ་ཚུ་ལོག་སྟེ་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་སྦེ་རྟགས་བཀལ་ཚུགས། བསྐྱར་བཟློས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལོག་ཅི་ར་འབྱུང་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

Vietnamese : Bạn có thể tự mình đánh dấu thời gian trôi qua bằng cách quan sát chu kỳ của sự kiện tuần hoàn. Sự kiện tuần hoàn là điều gì đó xảy ra lặp đi lặp lại đều đặn.Dzongkha : ད་རེས་ནངས་པར་ གློག་རིག་ཀཱམ་པུས་ཀྲར་ཚུ་ པར་རིགས་དང་གློག་བརྙན་ཚུ་ གཡོ་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Vietnamese : Máy tính ngày nay được dùng để thao tác hình ảnh và video.Dzongkha : སྣ་འཛིངས་ཀྱི་འགུལ་བརྙན་ཚུ་ གློག་རིག་ཀཱམ་པུས་ཀྲར་གྱི་ཐོག་ལས་ བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་བཟུམ་གྱི་འགུལ་བརྙན་ཚུ་ རྒྱང་མཐོང་དང་གློག་བརྙན་ཚུ་ནང་ལུ་ མང་སུ་མང་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hoạt hình phức tạp có thể được thực hiện trên máy vi tính, và thể loại hoạt hình này ngày càng được sử dụng nhiều hơn trên truyền hình và trong phim ảnh.Dzongkha : སྙན་ཆ་ཆུ་མང་ཤོས་ཅིག་ བཟོ་སྦྱོར་དང་སྒྲ་སྐད་ཚུ་ ཅིག་ཁར་སྦྱོར་ནི་གི་དོན་ལས་ སྣ་འཛིངས་ཅན་གྱི་གློག་རིག་ཀཱམ་པུས་ཀྲར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ སྒྲ་བཟུང་འབདཝ་ཨིན།

Vietnamese : Âm nhạc thường được ghi lại bằng cách sử dụng những máy tính chuyên dụng để xử lý và phối trộn âm thanh lại với nhau.Dzongkha : དུས་རབ་༡༩པ་དང་༢༠པའི་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ར་ ནའུ་ཛི་ལེན་ལུ་འགོ་དང་པ་གཞི་ཆགས་ཏེ་སྡོད་མི་འདི་ བྱ་ཡི་རིགས་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་མི་ མོ་ཝ་ཟེར་མི་ཚུ་བཟུང་མི་ མཱའོ་རི་ཟེར་མི་ མི་རིགས་ཚུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trong khoảng thời gian dài ở thế kỷ XIX và XX, người ta cho rằng những cư dân đầu tiên của New Zealand là người Maori, những người săn bắn loài chim khổng lồ mang tên moa.Dzongkha : གྲུབ་མཐའ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དང་འཁྲིལཔ་ད་ མཱའོ་རི་མི་རིགས་ཚུ་ གེརེཊ་ཕིལིཊ་ནང་སྦེ་ པོ་ལི་ནེ་སི་ཡ་ལས་གནས་སྤོ་སྟེ་ མོ་རིའོ་རི་ཚུ་ལས་ ནིའུ་ཛི་ལེན་ལས་རྩིས་ལེན་ཏེ་ སོ་ནམ་ལཱ་གི་མི་སྡེ་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Thuyết này sau đó đưa ra ý tưởng rằng những người Maori di cư từ Polynesia trong Quân đoàn vĩ đại và giành lấy New Zealand từ tay người Moriori, lập nên xã hội nông nghiệp.Dzongkha : ཨིན་རུང་ སྒྲུབ་བྱེད་གསརཔ་དང་འཁྲིལཔ་ད་ མོ་རིའོ་རི་ཚུ་ཡང་ ནིའུ་ཛི་ལེན་ལས་སྦེ་ ཆ་ཐམ་མཚོ་གླིང་ལུ་ གནས་སྤོ་སྟེ་ ཁོང་རའི་དོན་ལས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཞི་བདེའི་ལམ་སྲོལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་སྡོད་མི་ ས་ཁོངས་ངོ་མའི་ མཱའོ་རི་སྡེ་ཚན་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག

Vietnamese : Tuy nhiên, bằng chứng mới cho thấy Moriori là nhóm người Maori lục địa di cư từ New Zealand sang Quần đảo Chatham phát triển văn hóa hòa bình, độc đáo của riêng họ.Dzongkha : ཆ་ཐམ་མཚོ་གླིང་ཚུ་ནང་ལུ་ མི་རིགས་གཞན་ཅིག་ཡང་སྡོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ཡང་ ནིའུ་ཛི་ལེན་ལས་གནས་སྤོ་སྟེ་འགྱོ་མི་ མཱའོ་རི་ཚུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Còn có bộ lạc khác trên quần đảo Chatham, đó là những người Maori di cư từ New Zealand.Dzongkha : ཁོང་ར་གིས་ཁོང་ར་ལུ་མོ་རིའོ་རི་ཟེར་འབོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་གི་བར་ན་ འཐབ་འཛིང་དུམ་གྲ་ཅིག་བྱུང་པའི་ཤུལ་མ་ མཐའན་མཇུག་ཁར་ མོ་རིའོ་རི་ཚུ་ རྩ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Họ tự gọi mình là Moriori; một số cuộc giao tranh đã xảy ra và cuối cùng người Moriori bị xóa sổDzongkha : ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་གིས་ དཀའ་ངལ་དང་ མཐའ་ན་འཐུས་ཤོར་མི་ཚུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་ བལྟ་ཞིབ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ ང་བཅས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་ བརྩོན་ཤུགས་ལུ་ ངལ་རངས་སྐྱེད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Các cá nhân đã tham gia trong nhiều thập kỷ giúp chúng tôi đánh giá năng lực và niềm đam mê của bản thân nhưng cũng đánh giá thẳng thắn về khó khăn cũng như thất bại.Dzongkha : མི་ངོ་རྐྱང་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ངོ་རྐྱང་དང་བཟའ་ཚང་དེ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་མི་ལུ་ ཉན་པའི་སྐབས་ མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་ ལས་སྡེ་གི་ ལེགས་ཤོམ་དང་ངན་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ ཤན་ཞུགས་འབད་མི་གི་ངོ་རྐྱང་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

Vietnamese : Khi lắng nghe người khác chia sẻ câu chuyện của bản thân, gia đình, và tổ chức của họ, chúng ta thu thập được những kiến thức quý báu về quá khứ và một số nhân vật có ảnh hưởng tốt hay xấu đến văn hóa của tổ chức đó.Dzongkha : ཅིག་གི་འབྱུང་རབ་འདི་ཧ་གོ་མི་འདི་གིས་ ལམ་སྲོལ་ཧ་གོ་བའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ ལས་སྡེ་གི་འབྱུང་རབ་ནང་ལུ་ ག་སྟེ་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་བྱུངམ་ཨིན།

Vietnamese : Mặc dù sự hiểu biết về một lịch sử của người nào đó không có nghĩa mang lại sự hiểu biết về văn hóa, nhưng ít nhất nó cũng giúp mọi người hiểu được tình hình trong bối cảnh lịch sử của tổ chức.Dzongkha : གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བལྟ་ཞིབ་འབད་མི་དང་ འཐུས་ཤོར་མི་ཚུ་གིས་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་མི་དང་འབྲེལ་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་དང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་གི་ གཞི་རྩ་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ དོན་མཐར་ཐུགས་སྦེ་ར་ཧ་གོ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trong quá trình đánh giá những thành công và nhận thức về những thất bại, mỗi cá nhân và tất cả những người tham gia sẽ khám phá nhiều hơn về các giá trị, sứ mệnh, và các lực lượng điều khiển của tổ chức này.Dzongkha : འ་ནི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ ཚོང་ལས་སྤྱོད་ལམ་གྱི་ཧེ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ དྲན་འཚོར་འབད་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ཐོན་མི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་གསརཔ་ཚུ་ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་ནང་འགྱོ་ནི་གི་ ལམ་གསརཔ་བཏོན་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་འོང་།

Vietnamese : Trong trường hợp này, việc gợi nhớ lại những trường hợp trước đó về hoạt động khởi nghiệp và kết quả thành công đã giúp mọi người cởi mở hơn đối với những thay đổi và hướng đi mới cho nhà thờ địa phương.Dzongkha : འདི་བཟུམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་གི་སྦེ་ མ་འོངས་པའི་འགྱུར་བ་འདི་ལུ་ ངེས་གཏན་གྱི་དང་འདོད་འབྱུང་མི་དང་འབྲེལ་ འགྱུར་བ་འདི་ལུ་འདྲོག་འབྱེལ་འཐབ་ནི་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những câu chuyện thành công như vậy đã làm giảm những nỗi sợ về sự thay đổi, trong khi tạo nên những khuynh hướng tích cực về sự thay đổi trong tương lai.Dzongkha : གཅིག་འཛོམས་ཀྱི་མནོ་བསམ་དཔེ་རིས་འདི་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཚུགས་མི་ ཡང་ན་ ཐབས་ཤེས་འཚོལ་བའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་མི་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Tư duy hội tụ là kỹ thuật giải quyết vấn đề bằng cách kết hợp các ý tưởng hoặc lĩnh vực khác nhau để tìm ra giải pháp.[Day26]

Dzongkha : འ་ནི་མནོ་ལུགས་ཀྱི་ དམིགས་གཏད་འདི་ མགྱོགས་ཚད་དང་རིག་པ་ འཛོལ་བ་མེད་མི་དང་བདེན་པ་ངོས་འཛིན་ དེ་ལས་ སྔར་ལས་ཡོད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུ་ཨིན་མས།།

Vietnamese : Sự tập trung tâm trí là tốc độ, sự hợp lý và tính chính xác, cũng như sự xác định thực tế, áp dụng lại các kỹ thuật có sẵn, thu thập thông tin.Dzongkha : མནོ་ལུགས་འདི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གལ་ཆེ་ཤོས་རང་ ལན་ བདེན་པ་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བདེན་རྫུན་གྱི་ལན་གསལ་རྐྱངམ་ཅིག་ མནོ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Yếu tố quan trọng nhất của tư duy này là: chỉ có một câu trả lời đúng. Bạn chỉ được nghĩ tới hai câu trả lời, đúng hoặc sai.Dzongkha : འདི་བཟུམ་མའི་ མནོབསམ་འདི་ ཚན་རིག་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ལྡན་གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དག་པ་ཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Kiểu suy nghĩ này liên quan đến một môn khoa học hoặc quy trình chuẩn nhất định.Dzongkha : འདི་བཟུམ་མའི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཡོདཔ་ལས་ དཔེ་རིས་ཚུ་བློ་ལུ་གཟུང་ནི་ནང་ རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚན་རིག་གི་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ཡང་ འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Những người có lối suy nghĩ này có khả năng suy luận, ghi nhớ khuôn mẫu, giải quyết vấn đề và thực hiện những thử nghiệm khoa học.Dzongkha : མི་ཚུ་ གཞན་གྱི་སེམས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་རིགས་མཚན་མཁས་པ་ཨིན།

Vietnamese : Cho đến nay, con người là loài giỏi nhất trong việc đọc suy nghĩ của người khác.Dzongkha : འ་ནི་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་གཞན་ཅིག་གི་སེམས་ཁར་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་མནོཝ་ཨིན་ན་ ཡིད་ཆེས་ག་དེ་སྦེ་སྐྱེདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་ཤེསཔ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ འདོད་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ག་ར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ སྔོན་རྟགས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể dự đoán được những gì người khác nhận thức dự định tin tưởng biết hoặc mong muốn.Dzongkha : འ་ནི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གཞན་གྱི་བསམ་པའི་རེ་བ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཚུ་གི་ གོ་དོན་རྙོག་དྲག་ཡོད་མི་ཚུ་ བསལ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trong những khả năng này, hiểu được ý định của người khác là rất quan trọng. Nó giúp chúng ta giải quyết những sự mơ hồ có thể có của hành động lý tính.Dzongkha : དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་བཅག་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་མི་འདི་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་ཨརཝ་བརྐུ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ སེམས་ཁར་ཤར་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Ví dụ, khi bạn nhìn thấy ai đó làm vỡ kính xe hơi, bạn có thể giả định là anh ta đang muốn trộm xe của một người lạ.Dzongkha : དེ་མེན་པར་ ཁོ་རའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལྡེ་མིག་བུ་འདི་བྱང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་རའི་སྣུམ་འཁོར་འདི་བཅག་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ སོ་སོ་ཅིག་སྦེ་ར་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Sẽ cần phải phán xét anh ta theo cách khác nếu anh ta bị mất chìa khóa xe và anh ta chỉ cố gắng đột nhập vào chiếc xe của chính mình.Dzongkha : ཨེམ་ཨར་ཨའི་འདི་ ནིའུ་ཀིལི་ཡར་མེག་ནེ་ཀྲིག་རི་སོ་ནཱེནསི་ ༼ཨེན་ཨེམ་ཨཱར་༽ ཟེར་མི་ དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གནད་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་སྤྱི་ལོ་༡༩༣༠ལོ་གྲངས་ལུ་ ཕོ་ལེགསི་བཱོལོཆ་༼ཨིསི་ཀྲེན་ཕོརཊ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལཱ་འབད་མི་༽ དང་ ཨིད་ཝཱགྲ་པཱར་སེལ་༼ཧཱར་བཱརགྲ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལས་༽ གིས་གསར་འཚོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : MRI dựa trên một hiện tượng vật lý được gọi là hưởng từ hạt nhân (NMR), được phát hiện bởi Felix Bloch (làm việc tại Đại học Stanford) và Edward Purcell (đến từ Đại học Harvard) vào những năm 1930.Dzongkha : འ་ནི་སྒྲ་སྐད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ནང་ལུ་ མེག་ནེ་ཀྲིག་ཕིལདྲ་དང་ རེ་དྲིའོ་ཝེབསི་གིས་ རེ་དྲིའོ་བརྡ་རྟགས་ཆུང་ཀུ་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལས་ རྡུལ་རྟེན་ཚུ་ཐོནམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trong sự cộng hưởng này, lực từ trường và sóng vô tuyến tạo nên các nguyên tử phát ra những tín hiệu vô tuyến siêu nhỏ.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ལུ་ གསོ་བའི་དྲོག་ཀྲར་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཅིག་ཨིན་མི་ རེ་མཱོནདྲ་དྲ་མ་དྲིའན་གིས་ མེག་ནེ་ཀྲིག་རི་སོ་ནཱེནསི་ཨི་མེ་ཇིང་འདི་ གསོ་བའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ གཞི་བརྟེན་འདི་ གསར་འཚོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vào năm 1970, Raymond Damadian, một bác sĩ y khoa đồng thời là nhà nghiên cứu khoa học, đã tìm ra cơ sở cho việc sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ làm công cụ chẩn đoán y khoa.Dzongkha : ལོ་བཞི་གི་ཤུལ་མ་ བདག་དབང་འདི་སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཨེམ་ཨཱར་ཨའི་གི་ནང་ བདག་དབང་སྤྲོད་མི་འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Bốn năm sau, phát minh này được cấp bằng sáng chế. Đây là bằng sáng chế đầu tiên trên thế giới được cấp cho lĩnh vực MRI.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ལུ་ དྲོག་ཀྲར་དྲ་མ་དྲིའན་གིས་ འགོ་དང་པ་ གཟུགས་ག་ར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ ཨེམ་ཨཱར་ཨའི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་མིང་ཡང་ ཨིན་དྲོ་མི་ཀྲེ་བཱལ་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Năm 1977, Tiến sĩ Damadian đã hoàn thành công trình máy quét MRI "toàn thân" đầu tiên, cái mà ông gọi là "Bất khuất".Dzongkha : དུས་མཉམ་དུ་མེན་པའི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འདི་གིས་ གཞན་ལུ་བརྡ་མཚོན་དང་ གདོང་ལེན་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བྱིནམ་ཨིན།

Vietnamese : Phương pháp giao tiếp bất đồng bộ khuyến khích dành thời gian để suy nghĩ và phản ứng lại người khác.Dzongkha : འདི་གིས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་ འབྱོག་ཚད་དང་བཀོད་བྱ་གི་བརྡ་དོན་འབྱོག་ཚད་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་གི་དལ་དབང་བྱིནམ་ཨིན།

Vietnamese : Phương pháp này giúp học sinh học tập ở nhịp độ phù hợp theo khả năng của bản thân và kiểm soát nhịp độ lãnh hội thông tin được truyền đạt.Dzongkha : འདི་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ལཱ་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་སྟབས་མཐུན་དང་བསྟུན་ དུས་ཚོད་བཀག་ཆ་དུམ་གྲ་རེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ༼བིརི་མཱར་༡༩༩༨༽

Vietnamese : Ngoài ra, giới hạn thời gian cũng giảm đi vì có thể sắp xếp linh hoạt giờ làm việc. (Bremer, 1998)Dzongkha : ཡོངས་འབྲེལ་ཨིན་ཊར་ནེཊ་ལག་ལེན་དང་ འཛམ་གླིང་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་ནམ་དང་ནམ་ར་འབད་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་ནི་གི་དལ་དབང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Việc sử dụng mạng Internet và hệ thống Web giúp người học tiếp cận thông tin mọi lúc.Dzongkha : སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ར་འབད་རུང་ དུས་ཚོད་ནམ་ར་འབད་རུང་ དྲི་བ་ཚུ་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་སྐྱེལ་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མ་ངོ་འཛོམས་གདོང་འཛོམས་སྦེ་འཕྱདཔ་ད་ལུ་མེན་པར་ དུས་འཕྲལ་ལས་ལན་ཐོབ་ནི་གི་རེ་བ་སྐྱེད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Học sinh cũng có thể gửi những thắc mắc đến giáo viên vào bất cứ lúc nào trong ngày và sẽ được trả lời khá nhanh chóng, thay vì phải chờ đến lần gặp mặt kế tiếp.Dzongkha : ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལས་ དེང་སང་གི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཧེ་མའི་ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ རང་དབང་ངེས་ཏིག་སྦེ་ར་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཐབས་ལམ་འདི་དང་འདི་ཟེརཝ་ཅིག་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cách tiếp cận hậu hiện đại với việc học giúp thoát khỏi chủ nghĩa tuyệt đối. Không chỉ có một cách học tốt duy nhất.Dzongkha : ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་གི་རིམ་པ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ལེགས་སྒྱུར་གྱི་རིམ་པ་ངེས་ཏིག་ཅིག་མེདཔ་ཨིན། ལྷབ་སྦྱང་གི་རིམ་པ་འདི་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་དང་ ཤེས་ཡོན་བྱིན་མི་གི་ཉམས་མྱོང་གི་བར་ན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : ¨Thật ra chẳng có thứ gì hay để học. Việc học diễn ra trong kinh nghiệm giữa người học và kiến thức được trình bày.¨Dzongkha : ད་རེས་ང་བཅས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལཔ་ད་ ལྷབ་སྦྱང་གི་རིམ་པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་གསལ་རིས་རི་སྦེ་སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Kinh nghiệm hiện tại của chúng ta với tất cả các chương trình tự tay làm nấy và các chương trình thông tin, học tập minh chứng điểm này.Dzongkha : ང་བཅས་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ང་བཅས་ཀྱི་མ་པ་ལས་བཅའ་མར་ར་མི་གཏོགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཤེས་ཡོན་ལག་ལེན་མི་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ བྱ་རིམ་དང་ ཡང་ན་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་མི་ རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་བལྟ་སྡོད་ས་མཐོངམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nhiều người trong chúng ta thấy bản thân xem chương trình truyền hình dạy ta kiến thức về một quá trình hoặc trải nghiệm nào đó mà ta sẽ không bao giờ tham gia hoặc áp dụng.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་ཅིག་ ཡོངས་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ ང་བཅས་རའི་ལྡུམ་རའི་ནང་ འཐོར་ཆུ་བཟོ་ནི་ དང་ཕུག་གི་གྱངས་ཤུལ་ཚུ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལས་ པེ་རུ་ལུ་འགྱོ་ནི་ ཡང་ན་ ང་བཅས་རའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ ལོག་སྟེ་དཔེ་བཟོ་བཀོད་ནི།

Vietnamese : Chúng tôi sẽ không bao giờ đại tu một chiếc xe, xây một vòi phun nước ở sân sau, đi du lịch Peru để thám hiểm các tàn tích cổ đại, hoặc sửa sang nhà của hàng xóm.Dzongkha : གིརིན་ལེན་གྱི་མི་རློབས་བརྒྱ་ཆ་༩༣དེ་ཅིག་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཨིན་ཀྲར་ནེཊ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ ཡུ་རོབ་ལུ་ མཚོ་གི་འོག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཐགས་བཀྲམ་མི་དང་ བོརོཊ་ཝེན་སེ་ཀྲ་ལའིཀྲ་གི་བཀྲིན་ལས་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nhờ có liên kết cáp quang dưới biển đến Châu Âu và vệ tinh băng thông rộng, Greenland kết nối tốt với 93% dân số có truy cập internet.[Day27]

Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱི་ཟ་ཁང་དང་ ཡང་ན་ མགྲོན་སྐྱོང་པ་ ༼མགྲོན་ཁྱིམ་དང་ ཡང་ན་ སྒོར་གྱི་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་པ་ཅིན་༽ འདི་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཝའི་ཕའི་འོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ གློག་རིག་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་དེ་འོང་ནི་ དེ་ལས་ སྡོད་གནས་ག་རའི་ནང་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་དེ་འོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ མི་མང་གི་ཝའི་ཕའི་ཚུ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Khách sạn và nhà trọ (nếu ở nhà khách hoặc nhà riêng) đều có wifi hoặc PC kết nối Internet, và tất cả khu dân cư đều có quán cà phê Internet hoặc một số nơi có wifi công cộng.Dzongkha : གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་ ཨིསི་ཀི་མོ་ཟེར་མི་གི་ཚིག་འདི་ ཡུ་ཨེསི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཀེ་ནེ་གྲ་གི་ ཡུ་ཨེསི་མེན་པའི་མི་ཁུངས་དང་ ཨཱར་ཀྲིག་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ངོས་ལེན་མེདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Như đã đề cập ở trên, mặc dù từ "Eskimo" vẫn được chấp nhận ở Hoa Kỳ, nhưng nhiều người Bắc Cực không phải người Mỹ coi đó là từ ngữ có tính cách miệt thị, nhất là ở Canada.Dzongkha : ཚིག་འདི་ གིརིན་ལེན་གྱི་མི་ཁུངས་ངོ་མ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་རུང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Mặc dù bạn có thể nghe thấy người bản địa Greenland dùng từ này, nhưng người nước ngoài nên tránh sử dụng.Dzongkha : གིརིན་ལེན་གྱི་མི་ཁུངས་ངོ་མ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་ཁོང་ར་ལུ་ ཀེ་ནེ་གྲ་ལུ་ ཨིན་ཡུཝཏྲ་དང་ གིརིན་ལེན་ལུ་ ཀ་ལ་ལེཀྲ (མང་ཚིག་འདི་ ཀ་ལ་ལིཀྲ)་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các cư dân bản địa tại Greenland tự xưng là người Inuit ở Canada và Kalaalleq (Kalaallit), hay người Greenland tại Greenland.Dzongkha : སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གིརིན་ལེན་ལུ་ ཕྱི་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ ནག་སྐྱོན་དང་ སེམས་ཤུགས་ངན་པ་ཚུ་བཏང་ནི་མེདཔ་ཨིནམ་དང་ ཁྲོམ་ཁར་འབད་རུང་ མ་དགའ་བའི་ས་གནས་ཅིག་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tội phạm, và ác ý nhắm đến người nước ngoài nói chung, hầu như không có tại Greenland. Ngay cả trong các thị trấn, không hề có "những khu tệ nạn."Dzongkha : གྲ་སྒྲིག་མེད་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཟེར་རུང་རང་ གནམ་གཤིས་བསིལ་ཏོང་ཏོ་འདི་རང་ཨིན།

Vietnamese : Thời tiết lạnh có lẽ là mối nguy hiểm thực thụ duy nhất mà người thiếu chuẩn bị sẽ gặp phải.Dzongkha : ཁྱོད་ར་ གིརིན་ལེན་ལུ་ བསིལ་བའི་དུས་ཚོད་ནང་འགྱོ་སྟེ་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཧེང་སྐལ་རང་ བསིལ་ཏོང་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ དྲོད་ཏོག་ཏོ་གི་བགོ་ལ་ཚུ་འབག་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nếu bạn đến thăm Greenland vào mùa đông (vì càng đi xa lên hướng Bắc thì sẽ càng lạnh), nhất thiết phải mang theo quần áo giữ ấm.Dzongkha : གནམ་བྱཱར་ལུ་ ཉིནམ་རིངམོ་ལས་ ཉལ་ནི་མ་ཐོབ་པར་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུངམ་ཨིན།

Vietnamese : Những ngày rất dài vào mùa hè có thể dẫn đến những vấn đề liên quan đến giấc ngủ đầy đủ và các vấn đề sức khỏe khác.Dzongkha : ནམ་བྱཱར་ལུ་ ནོར་དྲིཀ་གཟན་དོམ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ གཟབ་གཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ནད་གཞི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབུ་རུང་རང་ ཙིགཔ་ཟ་ཁག་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vào mùa hè, cũng nên coi chừng loài muỗi Bắc Âu. Mặc dù không lây truyền bệnh, chúng vẫn có thể gây khó chịu.Dzongkha : སཱན་ཕརན་སིས་ཀོས་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་འདི་ འཛམ་གླིང་གི་གནས་རིམ་ཅན་གྱི་ ལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདརུང་རང་ སྣ་ཁག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Khi nền kinh tế của San Francisco gắn liền với việc đó là nơi thu hút khách du lịch đẳng cấp quốc tế, nền kinh tế của nó đa dạng hóa.Dzongkha : གཡོག་སྤྲོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་སྦོམ་ཤོས་འདི་ ཁྱད་ལཱ་གི་ཞབས་ཏོག གཞུང་། དངུལ་འབྲེལ། ཚོང་འབྲེལ་དང་ ལྟ་བཤལ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Các khu vực tuyển dụng lớn nhất là dịch vụ chuyên ngành, cơ quan chính phủ, tài chính, thương mại và du lịch.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ སྙན་ཆ། གློག་བརྙན། རྩོམ་རིག་དང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ནང་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་ཚོགས་དང་ དེའི་ས་རྟགས་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཐལ་ནུག།

Vietnamese : Việc thường xuyên xuất hiện trong âm nhạc, phim ảnh, văn chương và văn hóa phổ thông đã giúp cho thành phố và những danh lam thắng cảnh được biết đến trên khắp thế giới.Dzongkha : སཱན་ཕརན་སིས་ཀོས་ཀྱིས་ གནས་ཁང་། ཟ་ཁང་དང་ མཐུན་གྲོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལེ་ཤ་བཟོ་སྟེ་ ལྟ་བཤལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་སྦོམ་བཟོ་ནུག།

Vietnamese : San Francisco đã phát triển cơ sở hạ tầng du lịch rộng lớn với nhiều khách sạn, nhà hàng, và cơ sở hội nghị cao cấp.Dzongkha : སཱན་ཕརན་སིས་ཀོས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ ཀོ་རི་ཡན། ཐའི་ལེནད། རྒྱ་གར་དང་ ཇ་པཱན་སིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བཞེས་སྒོ་ཐོབ་སའི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ས་གནས་ཅིག་ཨིན།

Vietnamese : San Francisco cũng là một trong những địa điểm trong nước tốt nhất để thưởng thức những nền ẩm thực Châu Á khác: chẳng hạn như ẩm thực Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản.Dzongkha : ཝལཏྲ་དྲིས་ནེ་ལུ་འགྱོ་ནི་འདི་ ཨེ་མི་རི་ཀའི་བཟའ་ཚང་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ གནས་སྐོར་ལུ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་མའི་ སྣང་བ་བྱིནམ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Đối với nhiều gia đình Mỹ, hành trình du lịch tới Walt Disney World chính là một cuộc hành hương lớn.Dzongkha : ཨ་རྟག་ག་ཨིནམ་སྦེ་ ཝལཏྲ་དྲིས་ནེ་ལུ་འགྱོ་ནི་འདི་ ཨོར་ལེན་དྲོ་ལས་ གནམ་གྲུ་ནང་འགྱོ་ཞིན་ན་ དྲིས་ནེ་གི་ཟ་ཁང་ལུ་བཱསི་ནང་འགྱོ་ནི་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་དེམ་ཅིག་སྡོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་ལོག་ནི་འདི་ཨིན་པས།

Vietnamese : Chuyến thăm quan ¨điển hình¨ bao gồm bay đến Sân bay Quốc tế Orlando, đi xe buýt về một khách sạn ở Disney, ở chơi khoảng một tuần mà không rời khỏi nơi cư ngụ tại Disney và trở về nhà.Dzongkha : འདི་ནང་ལུ་ གཞན་མ་འདྲཝ་འབད་ཚུགས་མི་ལེ་ཤ་རང་ཡོད་རུང་རང་ དྲིས་ནེ་ཝལ་ལུ་འགྱོ་ནི་ཟེར་སླབ་ད་ འ་ནཱི་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ འབད་དགོ་མནོ་མི་ཅིག་ཨིན།

Vietnamese : Có thể có vô số biến thể nhưng điều này vẫn là ý của hầu hết mọi người khi họ nói về ¨đi Thế giới Disney¨.Dzongkha : ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་གི་རིན་བསྡུར་ ཨི་བེཀ་ ཡང་ན་ ཀརཆིས་ལིསཏ་ཟེར་མི་ཚུ་ལས་ ཤོག་འཛིན་བཙོང་མི་འདི་ ཕྱེད་ཀ་ཅིག་ ཉིན་གྲངས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ གླིང་ཀ་གི་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཤོག་འཛིན་ཟེར་ ཕྱེད་ཀ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཨིན།

Vietnamese : Rất nhiều vé bán trực tuyến trên các website đấu giá như eBay hoặc Craigslist là loại vé hopper dùng một phần trong nhiều ngày.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་ ལས་སྣ་ཅིག་འབད་རུང་རང་ དྲིས་ནེ་གིས་ བཀག་དམ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཤོག་འཛིན་ཚུ་ སོར་མི་བཏུབ།

Vietnamese : Dù đây là hoạt động rất phổ biến, nhưng Disney vẫn cấm: vé không được sang nhượng.Dzongkha : གཱརན་ཀེན་ཡོན་ལུ་ སྤྲོ་སྟོན་གྱི་སྡོད་སྒར་བཅག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ མཐའ་ཟུར་ཚུ་ནང་འགྱོ་ནི་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Bất kể cuộc cắm trại nào dưới vành đai Grand Canyon đều yêu cầu có giấy phép cho khu vực ít người.Dzongkha : ཆོག་ཐམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ཚད་ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་འདི་ ལུངམ་འདི་ཚུ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཟླཝ་༤ གི་ཧེ་མ་ ཟླཝ་གི་ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ཆོག་ཐམ་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Giấy phép được cấp với số lượng hạn chế để bảo vệ hẻm núi, và chỉ được phục vụ vào ngày đầu tiên của tháng, bốn tháng trước tháng khởi hành.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ལས་ འདི་ནང་གི་ ས་གནས་མཐའ་ཟུར་ཚུ་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་འགྱོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ཐོབ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Do đó, giấy phép lao động tại vùng nông thôn cho bất kỳ ngày bắt đầu nào trong tháng Năm sẽ có vào ngày 1 tháng Giêng.Dzongkha : ཕཱན་ཏོམ་རཱནཆ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ བཱརཀྲི་ཨེན་ཇཱལ་ སྤྲོ་སྟོན་སྡོད་སྒར་བཅག་སའི་ས་སྒོ་ ལ་སོགས་པའི་ ས་སྒོ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཚུ་འདི་ ཆོག་ཐམས་བྱིན་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིནམ་ དང་པ་ལྷོད་མི་ཚུ་གིས་ གང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Thông thường, ngay từ ngày đầu tiên tiếp nhận yêu cầu xin cấp giấy phép, không gian cắm trại tại các khu vực phổ biến như Khu cắm trại Bright Angel gần Phantom Ranch đã kín đơn đăng ký cấp giấy phép.Dzongkha : ཧེ་མ་ལས་མཁོ་བསྔགས་མ་འབད་བར་ འཕྲངམ་འཕྲང་ས་ར་ ཆོག་ཐམས་ལེན་པར་འོང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འགོ་དང་པ་ག་འོང་ཅིག་ལུ་བྱིན་ནི་གི་ ཆོག་ཐམས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཚད་ཅིག་ལས་ལྷག་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Giấy phép cấp cho những yêu cầu không hẹn trước chỉ có số lượng giới hạn, và ai đến trước thì được phục vụ trước.Dzongkha : ཨཕ་རི་ཀ་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འཛུལ་ཏེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛེས་ཆ་གེ་ར་མཐོང་ཚུགསཔ་དང་ ལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ མ་ལྷོད་སའི་ས་སྒོ་ནང་ཡང་ལྷོད་ཚུགསཔ།

Vietnamese : Đi xe hơi vào vùng Phía Nam Châu Phi là một cách tuyệt vời để thưởng ngoạn toàn bộ vẻ đẹp của khu vực này cũng như để đến những địa điểm ngoài các tuyến du lịch thông thường.[Day28]

Dzongkha : ས་གནས་འདི་ཚུ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ག་བཟུམ་གྱིས་རང་ལྷོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་རང་ མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ འཁོར་ལོ་སྦོམ་ཡོད་མི་ ༤*༤ ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ལྷོད་ཚུགསཔ་ལས་ ༤*༤ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག།

Vietnamese : Điều này có thể thực hiện được bằng một chiếc xe bình thường nếu có kế hoạch cẩn thận nhưng bạn rất nên sử dụng loại xe 4 bánh và nhiều địa điểm chỉ có thể đến được bằng xe 4 bánh có bánh cao.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨཕ་རི་ཀ་འདི་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་རུང་རང་ གཞན་མི་ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་མེད་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

Vietnamese : Khi bạn lập kế hoạch hãy nhớ rằng mặc dù Nam Phi là một nơi ổn định, không phải tất cả các nước láng giềng của họ đều như vậy.Dzongkha : སྐྱོད་ཐམ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ སོ་སོ་སྦེ་ཡོད་འདི་འབད་རུང་རང་ ཁྱོད་རའི་ མི་ཁུངས་ཀྱིས་ཡང་ ཕན་གནོད་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Yêu cầu và chi phí thị thực khác nhau tùy theo quốc gia và chịu ảnh hưởng bởi quốc gia mà bạn đến từ.Dzongkha : སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ གློ་འབུར་གྱི་དངོས་པོ་དགོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Mỗi quốc gia có luật riêng bắt buộc mang theo những đồ khẩn cấp gì trong xe hơi.Dzongkha : ཝིཀ་ཀྲོ་རི་ཡ་ཕོལ་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་ ཟིམ་བཔ་ཝི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཟམ་བི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ ལི་ཝིང་ཨིས་ཀྲོན་གྱི་ས་མཚམས་དང་ བོཏས་ཝ་ན་གི་རྩ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Victoria Falls là thị trấn nằm tại phía tây Zimbabwe, ở bên kia biên giới với thành phố Livingstone của Zambia và gần Botswana.Dzongkha : ཁྲོམ་འདི་ གཟར་ཆུ་བརྒལ་ཅིག་ཆགས་ཡོདཔ་དང་ མཛེསས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ ལྟ་བཤལ་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་གིས་ དཔའ་རྩལ་གྱི་ལཱ་འབད་དགོ་མནོ་མི་དང་ ས་ཆ་བལྟ་དགོ་མནོ་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ས་ཆ་འདི་ནང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་སྡོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན།

Vietnamese : Thị trấn này nằm ngay kế bên các thác nước, và chúng là điểm du lịch thu hút, nhưng điểm đến du lịch phổ biến này tạo nhiều cơ hội cho người tìm kiếm phiêu lưu và người tham quan ở lại lâu hơn.Dzongkha : ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་དུས་ (སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ཚུན) ཆུ་ཡང་སྦོམ་འགྱོ་སྟེ་ གཟར་ཆུ་ཡང་ ཧེང་སྐལ་རང་ ཡ་མཚན་ཆེ་སི་སི་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན།

Vietnamese : Vào mùa mưa (Tháng 11 đến Tháng 3), mực nước sẽ cao hơn và Mùa Thu sẽ trở nên kịch tính hơn nữa.Dzongkha : ཁྱོད་ར་ ཟམ་བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་ནི་ ཡང་ན་ གཟར་ཆུའི་སྒོར་ལྟབ་ཡོད་ས་ལས་འགྱོ་བ་ཅིན་ ངེས་པར་དུ་སྦང་འོང་།

Vietnamese : Bạn đảm bảo sẽ bị ướt nếu đi qua cầu hoặc đi bộ dọc theo các con đường quanh co gần Thác nước.Dzongkha : ཕྱོགས་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་སྦོམ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ གཟར་ཆུ་བལྟ་ནི་འདི་ ཆུ་གིས་བསྒྲིབ་སྟེ་བཞག་འོང་།

Vietnamese : Mặt khác, chính xác là do lượng nước quá cao nên tầm nhìn Thác của bạn sẽ bị nước che khuất!Dzongkha : ཀྲུ་ཀྲན་ཁ་མུན་གྱི་རོ་ཁང་(KV༦༢) འདི་ ལུང་གཤོང་འདི་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ ཀྱི་ ཧོ་ཝརད་ཀར་ཀར་གྱི་མཐོང་སྣང་ནང་ལུ་ རྒྱལཔོ་གཞོནམ་ཅིག་ས་སྦྱང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཐོབ་སྟེ་འདུག།

Vietnamese : Mộ của Tutankhamun (KV62). KV62 có thể là ngôi mộ nổi tiếng nhất trong số các ngôi mộ tại Thung lũng các vị Vua, cảnh Howard Carter phát hiện ra nơi chôn cất hoàng gia gần như nguyên vẹn của vị vua trẻ năm 1922.Dzongkha : གཞན་མི་རྒྱལ་འཛིན་གྱི་རོ་ཁང་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ ཀྲུ་ཀྲན་ཁ་མུན་རོ་ཁང་འདི་ ཆུང་ཤོས་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ མཛེས་རྒྱན་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ནང་འགྱོ་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tuy nhiên so với hầu hết các ngôi mộ hoàng gia khác mộ của Tutankhamun không hấp dẫn lắm với khách tham quan vì nó nhỏ hơn và trang trí rất đơn sơ.Dzongkha : དམར་གདུང་རོ་སྒྲོམ་ལས་བཏོན་ནི་འབདཝ་ད་ལུ་ གནོད་རྐྱེན་བྱུང་མིའི་ སྒྲུབ་བྱེད་བལྟ་དགོ་མནོ་མི་ཚུ་ བློ་ཕམ་ནི་ཅིག་རང་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དམར་གདུང་གི་ མགུ་ཏོ་དང་ཕྱག་ལྟག་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཆ་ཤས་ཚུ་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Bất cứ ai muốn nhìn thấy bằng chứng về việc xác ướp bị tổn hại do các nỗ lực di dời khỏi quan tài sẽ phải thất vọng vì chỉ có thể nhìn thấy phần đầu và vai mà thôi.Dzongkha : རོ་ཁང་གི་ རྒྱུ་ནོར་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་ལྟོ་མེད་རུང་ ཀའི་རོ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨི་ཇིཔ་ཤན་གྱི་འགྲེམས་ཁང་ནང་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Những chi tiết thể hiện sự giàu sang của ngôi mộ nay đã không còn bên trong đó, vì đã được đưa về Viện bảo tàng Ai Cập ở Cairo.Dzongkha : དུས་ཚོད་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོད་མི་ ལྟ་སྐོར་པ་ཚུ་ ག་ཏེ་གུ་ཏེ་ལས་ཕར་སྡོད་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་།

Vietnamese : Những du khách không có nhiều thời gian nên đến một nơi khác.Dzongkha : སི་ཡམ་རིཔ་ལས་ ལྷོ་ནུབ་ཀི་ལོ་མི་ཏྲར་༡༢ ལུ་ ཕ་ནོམ་ཀོརམ་འདི་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནཱི་སྒང་ཏོ་ཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་ དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལཔོ་ཡ་སོ་ཝར་མན་གྱི་དབང་ཡུན་ལུ་རྐྱབ་ནུག།

Vietnamese : Phnom Krom, cách Xiêm Riệp 12km về phía Tây Nam. Ngôi đền trên đỉnh đồi này được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 9, trong thời đại trị vì của Vua Yasovarman.Dzongkha : ལྷ་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ རླུང་ཁམས་སྐྱོ་སི་སི་སྦེ་ཡོད་མི་དང་ ཀྲོན་ལི་སཔ་མཚོའི་མཐོང་སྣང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ སྒང་ཏོ་ལུ་འཛེགས་ནི་འདི་ཕན་ཐོགསཔ་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན།

Vietnamese : Bầu không khí trầm mặc của ngôi đền và tầm nhìn ra hồ Tonle Sap rất xứng đáng để bỏ công sức leo lên đồi.Dzongkha : མཚོ་ལུ་ གྲུ་སྐོར་ནང་འགྱོ་ནི་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་འགྱོ་ནི་འདི་ གཅིག་ཁར་འབད་བཏུབ།

Vietnamese : Chuyến tham quan nơi này có thể kết hợp thuận tiện với một chuyến đi thuyền đến hồ.Dzongkha : ལྷ་ཁང་ནང་འཛུལ་ནི་ལུ་ ཨེན་སྐོར་ཆོག་ཐམ་དགོཔ་ལས་ ཀྲོན་ལི་སཔ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ལམ་ཡིག་འབག་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Bạn cần vé vào Angkor để vào đền, vậy nên đừng quên mang theo hộ chiếu của bạn khi đi đến Tonle Sap.Dzongkha : ཇེ་རུ་ས་ལམ་འདི་ ཨིས་རེལ་གྱི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཨིན་ཟེར་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ ཁྲོམ་ཚོགས་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཡང་ཨིན།

Vietnamese : Jerusalem là thủ đô và thành phố lớn nhất của Israel, mặc dù hầu hết các quốc gia khác và Liên Hiệp Quốc chưa công nhận thành phố này là thủ đô của Israel.Dzongkha : ཇུ་དན་སྒང་ཏོ་གི་ སྔོན་མའི་ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ཁར་ ལོ་སྟོང་ཕྲག་ལས་ལྷག་པའི་ སེམས་ཤོར་སི་སི་གི་བྱུང་རབས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Thành phố cổ đại ở Judean Hills có lịch sử đầy thu hút trải dài hàng nghìn năm.Dzongkha : ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ ཇིའུ་གི་ཆོས་ལུགས། ཡེ་ཤུ་དང་ ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་གསུམ་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་ཧིནམ་དང་ ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ སེམས་ཁམས། ཆོས་འབྲེལ་དང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ལྟེ་བ་ཡང་ཨིན།

Vietnamese : Thành phố này là vùng đất thánh của ba tôn giáo đơn thần - Do Thái giáo, Kito Giáo và Hồi giáo và đóng vai trò như một trung tâm tâm linh, tín ngưỡng và văn hóa.Dzongkha : ཇེ་རུ་ས་ལམ་ལུ་ ཆོས་འབྲེལ་གྱི་གལ་གནད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ནང་ལས་ སྔོན་མའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ས་ཁོངས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ ཨིས་རེལ་ལུ་ ལྟ་བཤལ་མང་ཤོས་འཁྱམས་ས་ཅིག་ཨིན།

Vietnamese : Do ý nghĩa tôn giáo của thành phố và đặc biệt là nhiều địa điểm của khu vực Thành Cổ nên Jerusalem là một trong những điểm du lịch trung tâm ở Israel.Dzongkha : ཇེ་རུ་ས་ལམ་ལུ་ བྱུང་རབས་ཅན། གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་རིག་པ་དང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ས་གནས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉམས་དགའ་བའི་ཉོ་སྒྲུབ་ལྟེ་བ། འཕྲལ་སྤྱོད་ཟ་ཁང་དང་ ཟ་ཁང་ཚུ་ ལྟེམ་ལྟེམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Giê-ru-xa-lem có nhiều khu di tích lịch sử, khảo cổ, và văn hóa cùng với các trung tâm mua sắm, quán cà phê, và nhà hàng sôi động và đông đúc.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ཡང་ན་ ས་མཚམས་འཛུལ་སྒོ་ལས་ ཨི་ཀུའི་དྲར་ལུ་ མ་འཛུལ་བའི་སྔོན་མ་ ཀིའུ་བཱན་གྱི་མི་ཁུངས་ཨིན་པ་ཅིན་ འདྲེན་ཞུའི་ཡི་གུ་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ecuador yêu cầu công dân Cuba phải nhận được thư mời trước khi vào Ecuador thông qua các sân bay quốc tế hoặc các điểm kiểm soát biên giới.Dzongkha : འ་ནཱི་ཡི་གུ་འདི་ ཨི་ཀུའི་དོ་རིའིན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་དང་ དགོས་མཁོས་དག་པ་ཅིག་དང་ འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Bức thư này cần được Bộ Ngoại Giao Ecuado phê chuẩn và phải tuân thủ một số quy định nhất định.[Day29]

Dzongkha : དགོས་མཁོས་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནས་སྤོ་བཅུག་ནི་ཨིན་པས།

Vietnamese : Những đòi hỏi này được thiết kế để bảo đảm dòng di dân có tổ chức giữa hai nước.Dzongkha : ཀིའུ་བན་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་ ཡུ་ཨེས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་བཟོ་སྟེ་སྡོད་མི་ཚུ་ དགོས་མཁོ་འདི་ལས་ ཡངས་ཆག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨི་ཀུའི་དོ་རིའིན་གྱི་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Những công dân Cuba sở hữu thẻ xanh do Hoa Kỳ cấp nên đến Lãnh sự quán của Ecuador để xin miễn yêu cầu này.Dzongkha : ཁྱོད་རའི་ལམ་ཡིག་འདི་ ཁྱོད་ར་འགརོ་འགྲུལ་འབད་ཚར་རུང་ ཟླཝ་དྲག་གི་རིང་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་དགོ། ཞིབ་བཤལ་གྱི་ཤོག་འཛིན་འདི་ ཁྱོད་རའི་སྡོད་ཡུན་ ར་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་དགོ།

Vietnamese : Hộ chiếu của bạn phải còn hiệu lực trong vòng 6 tháng trước thời điểm chuyến đi của bạn. Yêu cầu phải có vé khứ hồi/chuyển tiếp để chứng minh thời gian bạn lưu trú.Dzongkha : ལྟ་སྐོར་འདི་ སྡེ་ཚན་སྦོམ་སྦེ་འོངམ་ད་ལུ་ གོང་ཚད་ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་རང་རྐྱངམ་གཅིག་ ཡངན་ ཁྱོད་དང་ཆ་རོགས་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་ཕཔ་ཅིན་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ མི་ངོམ་བཞི་དང་ དྲུག་གི་བར་ན་བཟོ།

Vietnamese : Tour tổ chức theo nhóm lớn sẽ rẻ hơn nên nếu bạn đi một mình hoặc chỉ có một người bạn, hãy thử gặp những người khác và tạo thành nhóm từ bốn đến sáu người để có giá tốt hơn.Dzongkha : ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་རང་ སྣུམ་འཁོར་ནང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ལྟ་བཤལཔ་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ རིམ་པ་དཀྲུག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འ་ནཱི་གིས་ ཚ་གྱང་མ་ལང་པ་སྡོད་ནི་མི་འོང་།

Vietnamese : Tuy nhiên, bạn không cần phải quá lo ngại về vấn đề này vì thông thường, lượng du khách rất đông và bạn sẽ nhanh chóng tìm đủ người đi chung một chiếc xe.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ མི་ཚུ་ལུ་ ཏི་རུ་མངམ་སྤྲོད་བཅུག་སྟེ་ མགུ་སྐྱོར་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ཡང་འགྱོཝ་མས།

Vietnamese : Đây thật ra có vẻ như là một cách lừa gạt để mọi người tin rằng họ phải trả nhiều hơn.Dzongkha : མ་ཆུ་པིཀ་ཆུ་གི་བྱང་ཕྱོགས་ལུ་ གངས་རི་གཟར་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གྱང་ཁོག་གི་པར་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་ཡོལ་འབདཝ་ཨིན།

Vietnamese : Cao chót vót phía trên cực Bắc của Machu Picchu, sườn núi dốc đứng này thường là phông nền cho nhiều bức ảnh về phế tích này.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ འོག་ལས་བལྟཝ་ད་ལུ་ དཔའ་ཞུམ་སི་སི་དང་ ཡར་འཛེགསཔ་ད་ལུ་ གཟར་དྲགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ལཱ་ཁག་ཡོད་རུང་རང་ གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྐར་མ་༤༥ ནང་ལུ་ འཛེགས་ཚར་དགོཔ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Trông có vẻ nản chí nếu nhìn từ bên dưới, và nó là một dốc đi lên dựng đứng và khó khăn, nhưng hầu hết những người mạnh khoẻ sẽ có thể thực hiện được trong khoảng 45 phút.Dzongkha : ལམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ རྡོའི་ཨེ་ཁུག་བཟོ་སྟོེ་ཡོདཔ་དང་ གནམ་མེད་ས་མེད་གཟར་དྲགས་ཡོད་ས་ལུ་ ལག་གདང་ཚུ་ཡང་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Những bậc đá được xếp dọc hầu hết các lối đi và ở những đoạn dốc sẽ được trang bị cáp bằng thép như là tay vịn hỗ trợ.Dzongkha : ངོ་མ་རང་ ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གཟར་དྲགས་ཡོད་ས་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཅན་ལུ་འགྱུརཝ་ལས་ གཟབ་གཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Điều đó nghĩa là bạn sẽ mệt đứt hơi và nên cẩn thận với những khúc dốc, nhất là khi ẩm ướt, vì nó có thể trở nên nguy hiểm rất nhanh.Dzongkha : དེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཏོག་གི་རྩ་བར་ བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་དགོ་པའི་ བྱག་ཕུག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ འ་ནཱི་འདི་ཨ་ཙི་མར་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Phải đi qua một cái hang nhỏ ở gần đỉnh, nó khá thấp và chật chội.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༨༣༥ ལུ་ ཅར་ལིས་དར་ཝིན་གྱིས་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ག་ལ་པ་གས་ཀྱི་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་བལྟ་དགོ་པ་ཅིན་ གྲུ་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་ཚུགས་ནི་མས།

Vietnamese : Cách tốt nhất để ngắm phong cảnh và động vật hoang dã ở Galapagos là đi thuyền, như Charles Darwin đã từng làm vào năm 1835.Dzongkha : ག་ལ་པ་གས་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་༨-༡༠༠ ཚུན་གཤོང་པའི་ གྲུ་ཆེན་ཚུ་རྒྱུན་འགྲུ་འཐབ་ཨིན།

Vietnamese : Trên 60 tàu du thuyền qua lại vùng biển Galapagos - sức chứa từ 8 đến 100 hành khách.Dzongkha : དུས་ཚོད་ངོ་མ་ལུ་ གྲུ་ཚུ་གང་སྟེ་འོངམ་ལས་ མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་ ས་གནས་ཚུ་ མདུན་སྐྱོད་ལས་ བདག་སྲུང་འབདཝ་ཨིན།

Vietnamese : Hầu hết hành khách đều đặt chỗ trước (vì các thuyền thường kín chỗ trong mùa cao điểm).Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་སྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་ངོམ་འདི་ ག་ལ་པ་གོས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ གྲུ་ཆེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ གཏན་ཁེལ་བཟོ་དགོ།

Vietnamese : Hãy đảm bảo rằng đại lý mà bạn đăng ký là một chuyên gia về Galapagos và thông thạo về nhiều loại tàu thuyền khác nhau.Dzongkha : འདི་གིས་འབད་ ཁྱོད་རའི་སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི་གྲུ་ཆེན་འདི་ ཁོང་ལུ་བཏུབ་མི་དང་མཐུན་འོང་།

Vietnamese : Điều này sẽ đảm bảo rằng các lợi ích và/hoặc ràng buộc cụ thể của bạn tương ứng với tàu phù hợp nhất.Dzongkha : དུས་རབས་༡༦ པ་ཚུན་ཚོད་ ཨིས་པེ་ནིཤ་མ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཅིལ་འདི་ ཨིན་ཀ་ མངའ་འོག་ལུ་ཡོདཔ་དང་ རང་ཡུལ་གྱི་ཨ་རའུ་ཀ་ནིནས་ཀྱིས་ ཅིལ་གྱི་དབུས་ཕྱོགས་དང་ ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་གཞི་བཅགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến đây vào thế kỷ 16, miền bắc Chile thuộc sự cai quản của người Inca trong khi các tộc thổ dân Araucanian (người Mapuche) sinh sống ở miền trung và miền nam Chile.Dzongkha : མ་པུ་ཅི་ཡང་ ཨ་མི་རི་ཀའི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་རང་ཡུལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ཨིནམ་དང་ ཅིལ་གྱི་རང་དབང་མ་ཐོབ་ཚུན་ཚོད་ ཨིས་པེ་ནིཤ་གི་མངའ་འོག་ལུ་མ་ཚུད་པས།

Vietnamese : Mapuche cũng là một trong những tộc thổ dân được độc lập sau cùng ở châu Mỹ không bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi quy tắc nói tiếng Tây Ban Nha cho đến khi Chile giành được độc lập.Dzongkha : ནེ་པོ་ལོ་གིཀ་དམག་འཁྲུག་འཐོན་སྟེ་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཨིས་པེན་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་མི་ཅིག་མེད་པར་སྡོད་པའི་བར་ལུ་ ཅིལ་གྱིས་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༡༠ ལུ་གསལ་བསྟོད་འབད་ཡོད་རུང་རང་ ཁོང་གིས་ ཨིས་པེན་ལས་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༡༨ ལས་ལྷག་ཕྱོགས་མ་ཚུགས་པས།

Vietnamese : Mặc dù Chile đã tuyên bố độc lập vào năm 1810 (giữa bối cảnh các cuộc chiến tranh của Napoleon khiến cho Tây Ban Nha không có chính quyền trung ương hoạt động trong vài năm), nhưng mãi tới năm 1818 họ mới có được chiến thắng quyết định trước Tây Ban Nha.Dzongkha : དོ་མི་ནི་ཀཱན་རི་པཱབ་ལིག་ ༼ཨིསི་པེ་ནིཤི་ནང་འབད་བ་ཅིན་རི་པཱབ་ལིག་ཀ་དོ་མི་ནི་ཀཱ་ན ༽འདི་ ཧའི་ཏི་དང་གཅིག་ཁར་ ས་མཚམས་བཟུང་མི་ ཧིསི་པ་ནིའུ་ལ་གི་ མཚོ་གླིང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཕྱེད་ཀ་ཅིག་དབང་ཡོད་མི་ ཀེ་རི་བཱིན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན།

Vietnamese : Cộng Hòa Dominica (Tiếng Tây Ban Nha: República Dominicana) là một đất nước thuộc vùng Ca-ri-bê chiếm một nửa phía đông của đảo Hispaniola, cùng với HaitiDzongkha : རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ བྱེམ་དཀརཔོ་གི་ མཚོ་མཐའི་བྱེ་ཐང་དང་གངས་རི་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨ་མི་རི་ཀ་ལུ་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ད་རེས་ སཱན་ཏོ་དོ་མིང་གོ་གི་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Không chỉ có những bãi cát trắng và phong cảnh núi non, quốc gia này còn là quê hương của thành phố Châu Âu lâu đời nhất trong các nước Châu Mỹ, hiện thuộc về Santo Domingo.Dzongkha : མཚོ་གླིང་འདི་ འགོ་དང་པ་ར་ ཀྲའི་ནོསི་དང་ ཀ་རིབསི་ཚུ་གིས་ སྡོད་གནས་བཅག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཀ་རིབསི་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ ཨ་ར་ཝ་ཀཱན་ཁ་སྐད་སླབ་མི་ མི་ཁུངས་ཚུ་ཨིནམ་དང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་༡༠༠༠༠བི་སི་ཨི་དེ་ཅིག་ཁར་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những cư dân đầu tiên đến sinh sống trên đảo là người Taíno và người Carib. Người Carib nói tiếng Arawak xuất hiện trên đảo vào khoảng 10.000 trước công nguyên.Dzongkha : ཡུ་རོ་པིན་གྱི་ རྟོག་ཞིབ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་མི་ཚུ་ལྷོད་དེ་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་མ་ ཀྲའི་ནོསི་གི་མི་རློབས་ རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་བཙུགས་མི་ ཨིསི་པེན་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Chỉ trong vài năm ngắn ngủi sau khi các nhà thám hiểm Châu Âu đặt chân đến đây, dân số bộ tộc Tainos đã giảm sút đáng kể do sự chinh phạt của người Tây Ban Nha.Dzongkha : ཕཱའིར་བཱར་ཀྲོ་ལོམ་དི་ལཱསི་ཀཱ་སཱསི་(Tratado de las Indias)གི་གཞི་རྟེན་དང་འཁྲིལཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༡༤༩༢ལས་ ༡༤༩༨གི་བར་ན་ ཨིསི་པེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་བསྡུ་མི་ཚུ་གིས་ ཀྲའི་ནོསི་གི་མི་ཁུངས་༡༠༠༠༠༠ དེ་ཅིག་བསད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Theo Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias), từ năm 1492 đến năm 1498, quân xâm lược Tây Ban Nha đã giết khoảng 100.000 người Taíno.Dzongkha : ཇར་དིན་དི་ལ་གཅིག་ཚོགས་འདི་ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ ཨ་ཎེའི་དགོན་པའི་ བར་ཁམས་སྦེ་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ ཀྲེམཔ་ལོ་དྲི་སན་དྲི་གོ་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Jardín de la Unión. Nơi này được xây dựng như là cửa vòm của một nhà tu kín vào thế kỷ 17, trong đó Templo de San Diego là tòa nhà duy nhất còn sót lại.[Day30]

Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ ད་ལྟོ་ཚོང་འབྲེལ་ལྟེ་བ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པས།

Vietnamese : Hiện nay khu vực này có vai trò như một quảng trường trung tâm và luôn có rất nhiều hoạt động diễn ra cả ngày lẫn đêm.Dzongkha : ལྡུམ་རའི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ ཟ་ཁང་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ ཉིན་མ་དང་ ཕྱི་རུ་ ག་ཟི་བོ་ལྟེ་བ་ལས་ གླུ་སྟོན་རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན།

Vietnamese : Có nhiều nhà hàng xung quanh khu vườn và vào buổi chiều và buổi tối, có các buổi hòa nhạc miễn phí từ khu vực khán đài trung tâm.Dzongkha : སྟེང་སྒོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སེན་ཊི་མི་ཊར་༦༩ རྐྱངམ་གཅིག་ཡོད་པའི་ ཀེལ་ལི་ཇོན་དིལ་བི་སོ་འདི་ སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་ སྔོན་མའི་དགའ་མཐུན་གྱི་ཁྱིམ་ཨིན།

Vietnamese : Callejon del Beso (Con hẻm của Nụ hôn). Hai ban công cách nhau chỉ 69 cm là ngôi nhà của một chuyện tình xưa huyền thoại.Dzongkha : ཏི་རུ་དག་པ་ཅིག་བྱིན་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ འ་ནཱི་སྲུང་འདི་གཏང་འོང་།

Vietnamese : Chỉ với một vài đồng xu, một số trẻ em sẽ kể chuyện cho bạn nghe.Dzongkha : བོ་ཝེན་མཚོ་གླིང་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རི་བཤལ་དང་ བདུན་ཕྲག་ངལ་གསོ་སྐབས་ལུ་ སྤྲོ་བཤལ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ ཀ་ཡ་ཀིང་། ལམ་འགྲུལ་འགྱོ་ས་། ཚོང་ཁང་། བཟའ་ཁང་དང་ གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་སའི་ མཚོ་གླིང་ཅིག་ཨིན།

Vietnamese : Đảo Bowen là địa điểm du lịch trong ngày hoặc tham quan cuối tuần được ưa chuộng với dịch vụ chèo thuyền kayak, đi bộ đường dài, các cửa hàng, nhà hàng và nhiều dịch vụ khác.Dzongkha : འ་ནཱི་ཁུངས་ལྡན་གྱི་མི་སྡེ་འདི་ ཝེན་ཀུའ་ཝར་གྱི་རྒྱབ་ཁར་ ཧུའ་ཝི་སའུན་ལུ་ཆགས་ཡོདཔ་དང་ ཝེན་ཀུའ་ཝར་གྱི་ཁྲོམ་གཞུང་ལུ་ཡོད་པའི་ གརན་ཝིལ་མཚོ་གླིང་ལས་ གྲུ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ལྷོད་ཚུགས།

Vietnamese : Cộng đồng này nằm ở Howe Sound ngoài khơi Vancouver, và có thể đến đó dễ dàng bằng taxi đường thủy chạy theo giời khởi hành từ Đảo Granville ở trung tâm thành phố Vancouver.Dzongkha : ཕྱི་ཁའི་ལས་སྣ་དགའ་མི་ཚུ་ལུ་ ནམ་མཁའི་མཚོ་ཟེར་སའི་ བར་ལམ་ཚུན་ཚོད་ རྐང་འགྲུལ་འབད་དེ་འགྱོ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།

Vietnamese : Những người ưa thích các hoạt động ngoài trời thực sự nên khám phá hành trình leo hành lang Sea to Sky.Dzongkha : ཝིསིཊ་ལར་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ལྕི་རུང་རང་(ཝེན་ཀོ་བར་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ད་༢ཀྱི་ལམ་) སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠གི་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་གྱིས་འབད་ ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Khách sạn Whistler (cách Vancouver 1,5 tiếng đi xe) đắt tiền nhưng nổi tiếng nhờ Thế vận hội Mùa đông năm 2010.Dzongkha : གནམ་དགུན་ལུ་ བྱང་ཨེ་མི་རི་ཀ་ལུ་ བཤུད་འཁོར་ནང་ལུ་སྤྲོ་བ་སྟོན་ནི་དང་ གནམ་འབྱཱ་ལུ་ གངས་རི་གུ་ལས་ཕར་ རྐང་འཁོར་བཏང་སྟེ་སྤྲོ་བ་སྟོན་དགོ

Vietnamese : Vào mùa đông hãy tận hưởng một số môn trượt tuyết tốt nhất ở Bắc Mỹ và vào mùa hè hãy thử đi xe đạp leo núi đích thực.Dzongkha : ཆོག་ཐམ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ སྔགས་བཞག་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སི་རི་ན་ལུ་ ཕྱི་རུ་ཞག་སྡོད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཆོག་ཐམ་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Phải xin sẵn giấy phép. Bạn phải có giấy phép để ở qua đêm ở Sirena.Dzongkha : བཞག་སྡོད་ས་དང་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ས་ཡོད་པའི་གུ་ གུར་སྤུབ་སྡོད་ས་ཡང་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་འདི་ སི་རི་ན་འདི་རང་ཨིན་མས། ས་ལིའུ་ན་དང་ སཱན་པེ་དྲི་ལོ་ དེ་ལས་ ལོས་པ་ཊོསི་ཚུ་ནང་ལུ་ གུར་སྤུབ་སྡོད་ས་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ བཞེས་སྒོ་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མེདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Sirena là trạm kiểm lâm duy nhất cung cấp chỗ ở và bữa ăn nóng cùng với chỗ cắm trại. La Leona, San Pedrillo và Los Patos chỉ có chỗ cắm trại mà không có dịch vụ ăn uống.Dzongkha : གླིང་གའི་ཆོག་ཐམ་འདི་ པིར་ཊོ་ཇི་མི་ནིས་ལུ་ཡོད་པའི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ས་སྒོ་ནང་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ཀེ་རེ་ཌིད་ཀརཌ་ཟེར་མི་ཤོག་བྱང་ ངོས་ལེན་མི་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Giấy phép công viên có thể xin trực tiếp tại trạm kiểm lâm ở Puerto Jiménez, tuy nhiên họ không chấp nhận thẻ tín dụng.Dzongkha : གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་གིས་(མའི་ནི) ཆོག་ཐམ་འདི་ གླིང་ག་འདི་ནང་ལུ་ལྷོད་ནི་གི་ ཟླཝ་གཅིག་མ་གཏོགས་ འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་ མི་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Cục quản lý Công viên (Bộ Môi trường, Năng lượng và Viễn thông) không cấp giấy phép vào công viên trên một tháng trước chuyến đi dự kiến.Dzongkha : གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་འབྱིན་མི་ ཀེ་ཕི་ནེཊ་ཨིལ་སཱོལ་གྱིས་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་ཡུ་ཨེལ་དྲོ་ལར་༣༠དང་ཡང་ན་༡༠རེ་ལེན་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་འབྱིན་དོ་ཡོད་རུང་ ཁ་གསལ་འདི་ ཀོར་ཀོ་ཝ་ཌ་གི་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ནང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : CafeNet EI Sol cung cấp dịch vụ đặt chỗ trước với mức phí $30, hoặc $10 cho vé vào cửa một ngày; chi tiết có trên trang Corcovado của họ.Dzongkha : ཀུག་ཨའི་ལེནཊ་ཟེར་མི་ཚུ་ ལྷོ་ཕྱོགས་པེ་སི་ཕིག་རྒྱ་མཚོ་གི་བར་ན་ པོལི་ནི་ཤི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ མཚོ་གླིང་ཚུ་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཡོད་པའི་ མཚོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་མས།་

Vietnamese : Quần Đảo Cook là một quốc đảo được tự do liên kết với New Zealand, tọa lạc tại Polynesia, ở giữa biển Nam Thái Bình Dương.Dzongkha : མཚོ་གླིང་༡༥ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ཡང་ རྒྱ་མཚོ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུབ་བཞི་ ས་ཡ་༢.༢ལྷགཔ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Đó là một quần đảo bao gồm 15 đảo trải dài suốt một vùng biển rộng 2,2 triệu cây số vuông.Dzongkha : དུས་ཚོད་འདི་ ཧ་ཝའི་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ མཚོ་གླིང་འདི་ཚུ་ལུ་ རེ་ཚེ་སྐབས་ ཧ་ཝའི་ཌ་ཝན་ཨཱན་ཌར་སྦེ་ཡང་ མནོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Với múi giờ trùng với Hawaii, quần đảo này đôi lúc được coi là "phần dưới Hawaii".Dzongkha : མཚོ་གླིང་ཚུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ ཧ་ཝའི་ལས་འོང་མི་མི་རྒས་ཤོས་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ རང་དབང་མ་ཐོབ་པའི་ཧེ་མ་ བལྟ་བཤལ་གྱི་བཟའ་ཁང་དང་ གཞན་མི་གོང་འཕེལ་ཚུ་མེདཔ་ད་གི་གནས་སྟངས་སྐཽར་ལས་ དྲན་དགོཔ་ཐོན་ནུག

Vietnamese : Mặc dù nhỏ hơn nhưng nơi này vẫn gợi cho những du khách lớn tuổi về hình ảnh Hawaii trước khi nơi này trở thành tiểu bang và chưa có sự xuất hiện của những khách sạn lớn, hòn đảo cũng chưa phát triển nhiều.Dzongkha : ཀུག་ཨའི་ལེནཊ་ལུ་ ཁྲོམ་ཚོགས་གཅིག་རང་མེད་རུང་ མཚོ་གླིང་མ་འདྲཝ་༡༥ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་ནང་ལས་ མཚོ་གླིང་གཙོ་བོ་འདི་ ར་རོ་ཏོང་ག་དང་ ཨི་ཏུ་ཏ་ཀི་མཚོ་གླིང་ཚུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Quần đảo Cook không có một thành phố nào mà bao gồm 15 hòn đảo, trong đó Rarotonga và Aituta là hai hòn đảo chính.Dzongkha : ད་རེས་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཚར་ཏེ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ བདེ་ཉམས་ཅན་གྱི་ཉལ་ཁྲི་དང་ དྲོ་མཛར་འབྱིན་ནི་འདི་ སྒྱུ་རྩལ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འགྱོ་སྟེ་འདུག

Vietnamese : Ngày nay ở những nước phát triển, dịch vụ phòng nghỉ có phục vụ ăn sáng hạng sang đã được nâng lên tầm nghệ thuật.Dzongkha : བི་ཨེན་བི་ཟེར་མི་གིས་ ངོ་མ་རང་ ཉལ་ས་དང་དྲོ་མཛར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཐད་ཁར་ དོ་འགྲན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Ở phân khúc cao cấp, B&Bs rõ ràng chỉ cạnh tranh hai điều chính: giường ngủ và bữa sáng.Dzongkha : འདི་བཟུམ་གྱི་བཟའ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ལག་ཐག་གི་མལ་ཆ་དང་ ཡང་ན་ ཅ་རྙིང་ཨིན་པའི་ཉལ་ཁྲི་བཟུམ་གྱི་ བདེ་ཉམས་ཅན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Theo đó, ở những cơ sở có cách bài trí hoa mỹ nhất, người ta thường có khuynh hướng tìm đến căn phòng ngủ xa hoa nhất, có thể là một chiếc chăn khâu tay hay một chiếc giường cổ.Dzongkha : དྲོ་མཛར་ནང་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐོབ་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རིགས་དང་ ཡང་ན་ གནསཔོ་གི་བཞེས་སྒོ་ལྡི་ལྡིམ་ཚུ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Bữa sáng có thể là một món ăn đặc sản trong vùng hoặc là một món đặc biệt của chủ nhà.Dzongkha : ས་སྒོ་འདི་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྙིངམ་ནང་ལུ་ དང་ཕུ་གི་ཁང་ཆས་དང་ རྩྭ་བཏོག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཐང་ དེ་ལས་ རྩལ་རྐྱབ་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡོད་ས་ལུ་འོང་ནི་མས།

Vietnamese : Địa điểm có thể là một tòa nhà cổ kính với nội thất cổ, mặt đất bằng phẳng và một hồ bơi.Dzongkha : རང་གི་སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ ལམ་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་ནི་འདི་ བཅའ་སྒྲིག་གངམ་རྐྱབ་མ་དགོ་པར་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Ngồi vào chiếc xe của bạn và bắt đầu một chuyến đi đường dài có sức hấp dẫn nội tại trong chính sự giản đơn của nó.[Day31]

Dzongkha : སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་བཟུམ་མེན་པར་ ཁྱོད་རའི་སྣུམ་འཁོར་བཏང་ནི་གི་ཐད་ཁར་ ཁྱོད་ར་གིས་ ཤེས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྣམ་འཁོར་ནང་ལུ་ སྟབས་བདེཝ་མ་བདེཝ་ཡང་ ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Khác với những loại xe lớn, có lẽ bạn đã quen với việc lái chiếc xe của mình và biết rõ các hạn chế của nó.Dzongkha : སྒེར་གྱི་ས་ཆ་དང་ ཡང་ན་ ཁྲོམ་སྦོམ་ཆུང་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ གུར་སྤུབ་སྡོད་ནི་འདི་ གཞན་གྱིས་ དཀྲོག་པར་འོང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོད།

Vietnamese : Dựng lều dù lớn hay nhỏ trên đất tư nhân hoặc trong một thị trấn đều rất dễ hu hút sự chú ý không mong muốn.Dzongkha : བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་སྣུམ་འཁོར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ སྣུམ་འཁོར་འདི་ཡང་ ཞག་སྡོད་ས་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nói tóm lại, sử dụng xe ô tô là cách tuyệt vời cho một chuyến đi đường nhưng hiếm khi là cách để đi "cắm trại".Dzongkha : སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ཞག་སྡོད་ནི་འདི་ སྡོད་ཁྲི་དཔྱང་བཏུབ་པའི་ སྣུམ་འཁོར་བེན་སྦོམ་དང་ ཨེས་སུ་ཝི་ དེ་ལས་ སི་ཌེན་དང་ ཨིས་ཊེ་ཤཱན་ཝེ་གཱོན་བཟུམ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཡོད་པ་ཅིན་ སྟབས་བདེ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Có thể đi cắm trại bằng xe hơi nếu bạn có xe minivan lớn, xe SUV, xe Sedan hoặc xe Station Wagon có hàng ghế gập xuống được.Dzongkha : བཟའ་ཁང་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལས་ཕར་ རླངསམ་དང་འབྲེལ་བའི་རེལ་ལི་གི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཤུལ་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་རབས་༡༩པ་དང་ ཡང་ན་ དུས་རབས་༢༠པའི་ནང་ལུ་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མ་ཐོན་པའི་ཧེ་མའི་ གྲུ་ཚུ་གི་ཤུལ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Một số khách sạn thừa hưởng di sản từ thời kỳ hoàng kim của đường sắt chạy bằng đầu máy hơi nước và tàu biển; trước Đệ Nhị Thế Chiến, vào thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20.Dzongkha : འ་ནི་བཟའ་ཁང་ཚུ་ མི་ཕྱུགཔོ་དང་སྐད་གྲགས་ཡོད་མི་ཚུ་སྡོད་དེ་ བཞེས་སྒོ་ཆོག་སྒྲིག་བཀལ་ཏེ་ ཕྱི་རུ་སྤྲོ་བ་སྦོམ་སྦེ་རང་སྡོད་ས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Là nơi giới thượng lưu và nhà giàu lưu trú, những khách sạn này thường có nhà hàng và chương trình giải trí ban đêm đặc sắc.Dzongkha : དང་ཕུ་གི་ཐབ་དང་སྟེགས་ཡོད་མི་དང་་དེང་སང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་མི་ ལོ་མང་ལྷོད་རྫོགསཔ་སོང་སྟེ་ རྙིངམ་ཐལ་མི་ཚུ་ཡང་ ཁོང་གི་ཆ་ཤེས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Đồ đạc kiểu cổ, sự thiếu vắng những tiện nghi mới nhất và sự duyên dáng của thời xa xưa cũng là một phần đặc điểm của chúng.Dzongkha : འདི་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ སྒེར་གྱིས་ཨིན་རུང་ རེ་ཚེ་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་ གཞན་མི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ཡང་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mặc dù chúng thường thuộc sở hữu tư nhân, đôi khi chúng có thể phục vụ các cuộc viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia và những người có chức vụ cao cấp khác.Dzongkha : རྒྱུ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ གནམ་གྲུ་ནང་ལུ་འགྱོ་ཡི་རང་ འ་ནི་བཟའ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Ai rủng rỉnh tiền có thể xem xét làm một chuyến vòng quanh thế giới, nghỉ ngơi trong những khách sạn này.Dzongkha : མགྲོན་སྐྱོང་རྗེས་སོར་འབྲེལ་ཚོགས་འདི་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་འགྱོ་སའི་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་བཟོ་མི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mạng lưới trao đổi lưu trú là tổ chức kết nối du khách với dân địa phương của thành phố họ sẽ đến thăm.Dzongkha : འབྲེལ་ཚོགས་བཟུམ་ནང་ལུ་འཛུལ་བཞུགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་འབྲི་ཤོག་བཀང་ནི་འདི་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བདེན་དཔྱད་འབདཝ་སྦེ་ བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Để gia nhập một mạng lưới như vậy thường chỉ yêu cầu điền vào đơn trên hệ thống trực tuyến; mặc dù một số mạng lưới có thể cung cấp hoặc yêu cầu xác thực bổ sung.Dzongkha : འདི་གི་ཤུལ་ལས་ གནས་པོའི་ཐོ་འདི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ ཡང་ན་ པར་བཏབ་སྟེ་འབྱིན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ གཞན་མི་འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་རང་ འབྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Sau đó, một danh sách nơi ở hiện có sẽ được cung cấp dưới dạng bản in và/hoặc bài đăng trên mạng, đôi khi kèm theo phần tham khảo và nhận xét của những lữ khách khác.Dzongkha : ཀའུཆ་སཱར་ཕིང་ཟེར་མི་ མགྲོན་སྐྱོང་གི་ཞབས་ཏོག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ལུ གློག་རིག་གི་ལས་རིམ་བཟོ་མི་ ཀེ་སི་ཕེན་ཊོན་གྱིས་་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ ཁོ་ར་ ཨའིསི་ལེནཊ་ལུ་ གནམ་གྲུ་གླ་ཆ་ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་སྟེ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ་ སྡོད་ས་ཅིག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Couchsurfing được thành lập vào tháng Giêng năm 2004 sau khi lập trình viên máy tính Casey Fenton tìm được chuyến bay giá rẻ đến Iceland nhưng không tìm được chỗ ở.Dzongkha : ཁོ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གློག་འཕྲིན་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞག་སྡོད་སའི་ཞབས་ཏོག་ རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་འབྱིན་མི་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཐོན་ནུག

Vietnamese : Ông đã gửi email cho sinh viên tại các trường đại học địa phương và nhận được rất nhiều lời đề nghị cho ở nhờ miễn phí.Dzongkha : ཉལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ ངོ་མ་རང་ སྐྱེས་ལོ་༢༠གྲངས་ནང་འབད་མི་ ན་གཞོན་ཚུ་འོང་དོ་ཡོད་རུང་ རྒས་ཤོས་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་ཚུ་ཡང་ འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nhà nghỉ chủ yếu phục vụ những người trẻ tuổi - thông thường khách ở đó trạc tuổi đôi mươi - nhưng bạn cũng có thể thường xuyên bắt gặp những khách du lịch lớn tuổi ở đó.Dzongkha : ཨ་ལུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་འབད་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ དེ་ཅིག་རང་མཐོང་ནི་མེད་རུང་ ཉལ་ཁང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སྒེར་གྱི་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྡོད་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Hiếm khi thấy gia đình có trẻ em, nhưng một số ký túc xá có phòng dành riêng cho trẻ em.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ཀྱི་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་འདི་ རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་ བེ་ཇིང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ གནམ་གནམ་བྱཱར་དང་དགུན་གྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་གཉིས་ཆ་ར་འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ འགོ་དང་པ་གཅིག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Thành phố Bắc Kinh ở Trung Quốc sẽ là thành phố đăng cai Thế vận hội mùa đông Olympic vào năm 2022 đây sẽ là thành phố đầu tiên từng đăng cai cả Thế vận hội mùa hè và mùa đôngDzongkha : བེ་ཇིང་ལུ་ རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ་གྱི་འགོ་འབྱེད་དང་མཇུག་བསྡུ་རྟེན་འབྲེལ་གཉིས་ཆ་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ཁྱེགས་ཀྱི་རྩེད་རིགས་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Bắc Kinh sẽ tổ chức lễ khai mạc và bế mạc cùng với các sự kiện trượt băng trong nhà.Dzongkha : གཞན་མི་བཤུད་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ བེ་ཇིང་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༢༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ ཞང་ཇའི་ཀོའོ་གི་ རྟའི་ཟི་ཅེང་གི་བཤུད་འཁོར་རྩེད་སའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những sự kiện khác liên quan đến trượt tuyết sẽ được tổ chức tại khu trượt tuyết Taizicheng ở Zhangjiakou, cách Bắc Kinh khoảng 220 km (140 dặm).Dzongkha : ལྷ་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ སྤྱི་ཟླ་༡༡པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཟླ་༥པ་བར་ཁམས་ཚུན་ཚོད་ ལོ་བསྟར་གྱི་དུས་སྟོན་ཚུ་ཡོད་རུང་ ལྷ་ཁང་ཁོང་རའི་ལོ་བསྟར་གྱི་ཟླ་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Hầu hết các đền chùa đều có một dịp lễ hội hàng năm bắt đầu từ cuối tháng Mười Một đến giữa tháng Năm, tùy theo lịch hoạt động hàng năm của mỗi đền chùa.Dzongkha : ལྷ་ཁང་གི་དུས་སྟོན་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ལོ་བསྟར་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤེས་ཅིག་སྦེ་དང་ ཡང་ན་ གནས་བདག་ཞི་བདག་གི་སྐྱེས་བའི་དུས་སྟོན་ དེ་མེན་རུང་ ལྷ་ཁང་འདི་དང་དུས་སྟོན་སྦོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་སྲུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Hầu hết các lễ hội của ngôi đền được tổ chức như là một phần lễ kỷ niệm của ngôi đền hoặc sinh nhật vị thần cai quản hoặc các sự kiện trọng đại khác liên quan đến ngôi đền.Dzongkha : ཀེ་ར་ལ་གི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་གི་དུས་སྟོན་བལྟ་ནི་འདི་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ གྱོན་ཆ་གིས་གྱོན་ཏེ་ཡོད་པའི་གླངམོ་ཆེ་དང་ སྙན་ཆ་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ གཞན་མི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཨིན་མས།

Vietnamese : Các lễ hội đền thờ Kerala rất thú vị để xem với lễ diễu hành rước voi được trang trí thường xuyên, dàn nhạc đền thờ và các lễ hội khác.Dzongkha : འཛམ་གླིང་གི་དུས་སྟོན་འདི་ རྒྱལ་སྤྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ཚན་རིག་གི་ལས་རིམ་ སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Hội chợ thế giới (World's Fair, hay còn gọi là World Exposition hay chỉ đơn giản là Expo) là lễ hội nghệ thuật và khoa học lớn mang tầm quốc tế.Dzongkha : དུས་སྟོན་འདི་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་གི་གནད་དོན་དང་ ཡང་ན་ ཁོང་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་རྒྱལ་རབས་ཚུ་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་གུར་ནང་ལུ་ སྒྱུ་རྩལ་དང་ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các nước tham gia trưng bày các vật phẩm nghệ thuật và giáo dục trong gian hàng của mình để thể hiện những vấn đề quốc tế hoặc văn hóa và lịch sử của nước mình.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱི་ལྡུམ་ར་རིག་པའི་འགྲེམ་སྟོན་འདི་ མེ་ཏོག་དང་རྩི་ཤིང་ལྡུམ་ར་ དེ་ལས་ ཤིང་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ འགྲེམ་སྟོན་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những Triển Lãm Làm vườn Quốc tế là những sự kiện chuyên trưng bày hoa, vườn thực vật và bất cứ thứ gì khác liên quan đến thực vật.[Day32]

Dzongkha : འགྲེམ་སྟོན་ལས་རིམ་འདི་ མ་གཞི་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་་ནི་སྦེ་ཡོད་རུང་ (རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲཝ་ནང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན) དོན་ངོ་མ་ལུ་ དེ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་མི་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mặc dù theo lý thuyết, chúng có thể diễn ra hàng năm (miễn là chúng ở những quốc gia khác nhau), nhưng thực tế thì không.Dzongkha : དུས་སྟོན་འདི་ ཟླཝ་༣ལས་༦གི་བར་ན་ ལུས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་སྒོ་ཡང་ ཧེག་ཊར་༥༠ལས་མ་ཉུང་པའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những sự kiện này thường kéo dài trong khoảng từ 3 đến 6 tháng, và thường được tổ chức tại các khu vực có diện tích từ 50 hecta trở lên.Dzongkha : ཧེ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་ལུ་ བརྙན་ཤོག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག འདི་གི་ནང་ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ བརྙན་ཤོག་མི་ལི་མི་ཊར་༣༥འབད་མི་འདི་ཨིན་མས།(བརྙན་ཤོག་མི་ལི་མི་ཊར་༣༦དང་༢༤)

Vietnamese : Có nhiều loại phim khác nhau đã được sử dụng trong những năm qua. Trong đó phim 35 mm tiêu chuẩn (phim âm bản cỡ 36 x 24 mm) là loại thông dụng nhất.Dzongkha : བརྙན་ཤོག་འདི་རྫོགས་སོང་པ་ཅིན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ལོག་བཙུགས་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ པར་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ཡང་ ད་རེས་ཀྱི་ཌི་ཨེས་ཨེལ་ཨར་གྱི་ པར་ཆས་བཟུམ་བཏོན་ཚགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nó thường được bổ sung khá dễ dàng khi bạn dùng hết, và cho ra độ phân giải gần tương đương máy DSLR ngày nay.Dzongkha : པར་ཆས་བར་ན་བསྐོརམ་འབད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སེན་ཊི་མི་ཊར་༦དང་༦གི་བཀོད་རིས་དང་ འདི་གི་ནང་ལས་ བརྙན་ཤོག་མི་ལི་མི་ཊར་༥༦དང་༥༦འབད་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Một số máy chụp hình loại trung bình sử dụng định dạng 6x6 cm, chính xác hơn là phim âm bản cỡ 56x56 mm.Dzongkha : འདི་གིས་ མི་ལི་མི་ཊར་༣༥གི་བརྙན་ཤོག་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ པར་གྱི་ཚད་གཞི་ ཧ་ལམ་ཚར་བཞི་གི་རྩིས་ ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Độ phân giải đạt được sẽ gấp khoảng bốn lần so với một film âm 35 mm (3136mm2 so với 864).Dzongkha : པར་བཏབ་མི་གཅིག་གིས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་པར་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཐོབ་ཚུགས་ཚུགས་ལུ་ ཁ་རྗེས་དང་གཅིག་ཁར་ སུ་ཐག་རིངམོ་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Động vật hoang dã là một trong những chủ đề mang tính thách thức nhất đối với nhiếp ảnh gia, yêu cầu người chụp phải có được sự may mắn, kiên nhẫn, kinh nghiệm và thiết bị chụp ảnh tốt.Dzongkha : རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་པར་བཏབ་ནི་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་མནོ་དོ་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གི་པར་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ པར་གཅིག་གིས་ ཚིག་སྟོང་ཕྲག་ལས་ལྷག་པའི་དོན་དག་སྟོན་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Chụp ảnh động vật hoang dã thường là công việc tự nguyện, song cũng giống như nhiếp ảnh nói chung, một bức ảnh giá trị hơn ngàn lời nói.Dzongkha : རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་པར་བཏབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབུར་ཤེལ་རིང་སུ་ཅིག་དགོ་དོ་ཡོད་རུང་ བྱ་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་ སྲོག་ཆགས་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལུ་ གཞན་མི་འབུར་ཤེལ་ཚུ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chụp ảnh động vật hoang dã thường cần một ống kính tele dài, tuy vậy chụp ảnh đàn chim hay những sinh vật nhỏ cần những ống kính khác.Dzongkha : གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ མཐོང་ཚུགས་པ་ལུ་ ལཱ་ཁག་བཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གླིང་ག་གིས་ རེ་ཚེ་སྐབས་ལུ་ པར་འདི་ཚུ་ བཙོང་ནི་གི་དོན་ལུ་བཏབ་དགོ་པ་ཅིན་ ལམ་ལུགས་ཚུ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nhiều loài thú ngoại nhập rất khó tìm và đôi khi các công viên có cả quy tắc về việc chụp ảnh cho mục đích thương mại.Dzongkha : རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ གཅིག་ལས་འབདན་ བྱོག་འགྱོ་མི་དང་ ཡང་ན་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་མི་ཅིག་འབད་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་སྟངས་འདི་ ཁོལ་སི་སི་དང་ཚ་ཏོམ་ ཡང་ན་ ལཱ་ཁག་ཅིག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Động vật hoang dã có thể nhút nhát hoặc hung hăng. Môi trường có thể lạnh, nóng, hoặc nếu không thì rất khó thích nghi.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ མི་ས་ཡ་ལྷགཔ་ཅིག་གིས་རྐྱབ་མི་ སྐད་ཡིག་༢༠རྩིས་ཏེ་ སྐད་ཡིག་མ་འདྲཝ་ སྟོང་ཕྲག་༥ལྷགཔ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Trên thế giới, có hơn 5.000 ngôn ngữ khác nhau. Trong số đó, hơn hai mươi ngôn ngữ có từ 50 triệu người nói trở lên.Dzongkha : ཁ་གིས་སླབ་མི་བས་ ཡིག་ཐོག་གུ་བཀོད་མི་འདི་ ཧ་གོཝ་འཇམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ ངོ་མ་རང་ བརྗོད་སྒྲ་བཏོན་ཚུགས་པ་ལུ་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཁ་བྱང་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ འཇམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Ngôn ngữ viết cũng thường dễ hiểu hơn ngôn ngữ nói. Điều này đặc biệt đúng với địa chỉ bởi thông thường, rất khó để phát âm một cách dễ hiểu các địa chỉ.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ ཨིང་སྐད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་སླབ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་རང་ དམིགས་གསལ་གྱིས་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་ནང་དོ་ ཨིང་སྐད་ཨ་ཙི་རེ་ཤེས་མི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Nhiều quốc gia hoàn toàn thông thạo tiếng Anh, và ở nhiều quốc gia khác người dân cũng hiểu biết phần nào - nhất là trong số những người trẻ tuổi.Dzongkha : ག་དེ་ཅིག་འབད་ མཱན་ཀུ་ནི་དང་བོས་ཊོ་ན་ དེ་ལས་ ཇ་མའི་ཀ་དང་སིཌ་ནི་སའི་ཌར་གྱི་མི་ཚུ་ ཏོ་རོན་ཏོ་ལུ་ བཟའ་ཁང་གཅིག་ནང་ ཕྱི་རུ་གཅིག་ གདོང་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ལྟོ་བཟའ་སྡོད་པ་ཅིན་ ག་དེ་འབད་འོང་ནི་མས།

Vietnamese : Hãy tưởng tượng rằng một người Manchester, người Boston, người Jamaica và người Sydney ngồi cùng một bàn và dùng bữa tối tại một nhà hàng ở Toronto.Dzongkha : ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ཁོང་རའི་སྐཱེ་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཁོང་རའི་རྗོད་གདངས་དང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཕལ་ཚིག་ནང་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་པའི་བསྒང་ཨིན་མས།

Vietnamese : Họ vui vẻ kể cho nhau nghe những câu chuyện quê nhà bằng chất giọng đặc trưng và từ lóng địa phương.Dzongkha : སྣ་ཚང་ཚོང་ཁང་ནང་ལས་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཉོ་ནི་འདི་ བཟའ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་བ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ བཞེས་སྒོ་འབད་ཐབས་མེད་པ་ཅིན་ གདམ་ཁ་ཟེར་རུང་ ཕྲངམ་ཕྲང་སར་ བཟའ་བཏུབ་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ཨིན།

Vietnamese : Mua thực phẩm tại siêu thị thường là giải pháp ăn uống tiết kiệm chi phí nhất. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện nấu ăn thì bạn có thể lựa chọn việc mua đồ ăn chế biến sẵn.Dzongkha : སྣ་ཚང་ཚོང་ཁང་ཚུ་གིས་ ཕྲངམ་ཕྲང་སར་ བཟའ་བཏུབ་པའི་བཞེས་སྒོ་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་དྲོད་བཏགས་ནི་གི་དོན་ལས་ གློག་ཐབ་ཚུ་ཡང་ བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các siêu thị ngày càng có nhiều khu vực thực phẩm làm sẵn khác nhau. Thậm chí một số nơi còn trang bị lò vi sóng hoặc các dụng cụ khác để hâm nóng thức ăn.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་ཁང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ གོང་ཚད་ཁེ་བའི་བཟའ་ཁང་དང་ ལུགས་ཡངས་ཀྱི་བཟའ་ཁང་ཚུ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Ở một số nước hay loại cửa hàng, có ít nhất một nhà hàng tại chỗ, mang đến kiểu nhà hàng bình dân hơn với giá vừa túi tiền.Dzongkha : ཁྱོད་ར་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེན་བཅོལ་ལས་རིམ་གྱི་འདྲ་བཟོ་སྟེ་འབག་དགོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཉེན་བཅོལ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ འབག་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tạo và mang theo các bản sao hợp đồng đồng bảo hiểm và các chi tiết thông tin liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn.Dzongkha : ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཉེན་བཅོལ་འབད་མི་གི་ གློག་རིག་ཁ་བྱང་དང་ བསླབ་བྱ་དང་དབང་ཆ་ དེ་ལས་ ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་མི་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ཚུ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Họ cần hiển thị địa chỉ email và số điện thoại quốc tế của công ty bảo hiểm để được tư vấn/cấp quyền và yêu cầu bồi thường.Dzongkha : ཁྱོད་རའི་ཕད་ཅུང་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ཡང་ འདྲ་རེ་བཞག(ཁྱོད་ར་ལུ་ གློག་འཕྲིན་བཏང་ནི་དང་ ཡན་ན་ ཀལཊ་ནང་ལུ་བཙུགས་བཞག)

Vietnamese : Hãy dự phòng một bản sao lưu để trong hành lý của bạn và một bản sao lưu trực tuyến (gửi email có chứa tệp đính kèm cho chính mình, hoặc lưu trữ tài liệu lên "đám mây")Dzongkha : ག་དེ་ཅིག་འབད་ ལེབ་ཊོབ་དང་ཡང་ན་ ཊེབ་ལེཌ་ཚུ་འབག་སྟེ་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་པ་ཅིན་ འདྲ་གཅིག་ གསོག་འཇོག་དང་སྒོར་ལེབ་ནང་ལུ་ བདག་འཛིན་འབད་བཞག་དགོ(ཨིན་ཊར་ནེཊ་མེད་རུང་ ཐོབ་ཚུགས)

Vietnamese : Nếu mang theo máy tính xách tay hoặc máy tính bảng khi đi lại, hãy lưu trữ bản sao chép vào bộ nhớ máy hoặc đĩa (có thể truy cập mà không có Internet).Dzongkha : ཉེན་བཅོལ་གྱི་ལས་རིམ་དང་ ཡང་ན་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་འདྲ་འདི་ ཁྱོད་ར་དང་གཅིག་ཁར་ འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ ཡང་ན་ ཆ་རོགས་འབད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མི་ ཁྱོད་རའི་ལྟོ་ཚང་ལུ་ཡང་ སྤྲོད་བཞག་དགོ

Vietnamese : Đồng thời cung cấp những bản sao chính sách/thông tin liên lạc cho bạn đồng hành du lịch và người thân hay bạn bè ở nhà để sẵn sàng trợ giúp.Dzongkha : ཀ་ཤ་གི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མི་ མུསི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་མི་ཅིག་མེན་རུང་ ག་དེ་ཅིག་འབད་ ཁོང་ར་ལུ་ ཉེན་ཁ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཁོང་ར་གིས་ཁོང་ར་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་འོང་།

Vietnamese : Nai sừng xám (còn gọi là nai sừng tấm) vốn dĩ không hung dữ, nhưng chúng sẽ tự vệ nếu nhận thấy sự đe dọa.[Day33]

Dzongkha : མི་ཚུ་གིས་ ཀ་ཤ་འདི་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་པའི་བསྒང་ལས་ སྦོ་ལོགས་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ ཁོང་ར་ ནང་དོག་སར་བཙུགས་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

Vietnamese : Khi cho rằng nai sừng tấm không nguy hiểm, con người có thể đến quá gần nó và tự rước họa vào thân.Dzongkha : ཆང་གི་རིགས་ཚུ་འཚམ་ཚོད་འབད་འཐུང་དགོ། ཆང་གིས་མི་ག་ར་ མ་འདྲཝ་འབད་གནོདཔ་ལས་ རང་གི་འཚམ་ཚོད་ཤེས་དགོཔ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ།

Vietnamese : Uống thức uống có cồn với lượng vừa phải. Mức độ ảnh hưởng của rượu đến từng người đều khác nhau và biết giới hạn của bạn rất quan trọng.Dzongkha : ཚད་ལས་བརྒལ་ཆང་འཐུངམ་ལས་བརྟེན་ ཡུན་རིང་གི་རྒྱབ་ལས་ རང་གི་གསོ་བའི་འཕྲོད་སྟེན་ལུ་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ནད་གཞི་ཐོབ་མི་ཚུ་ཡང་ མཆིན་པ་མེདཔ་བཏང་ནི་དང་ མིག་ཏོ་ཞརཝ་ཐལ་ནི་དང་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆང་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ཐོན་སྐྱེད་འབད་མི་ཆང་གི་རིགས་འཐུང་བའི་སྐབས་སུ་ ཧེང་སྐལ་རང་ ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་འགྱོཝ་ཨིན།

Vietnamese : Các vấn đề sức khỏe lâu dài từ việc lạm dụng đồ uống có cồn có thể bao gồm tổn thương gan và thậm chí là mù lòa và tử vong. Sự nguy hại tiềm tàng tăng lên khi tiêu thụ rượu sản xuất trái phép.Dzongkha : ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་འབད་མི་ཆང་ངར་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་བཙོག་པ་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མི་ཐེ་ནཱོལ་ཟེར་མི་འདི་ ཐུན་ཚད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྤྱོད་ད་རུང་ མིག་ཏོ་ཞརཝ་ཐལ་ནི་ཡང་ན་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Rượu sản xuất bất hợp pháp có thể chứa nhiều tạp chất nguy hiểm trong đó có methanol, một chất có thể gây mù lòa hoặc tử vong ngay cả với những liều lượng nhỏ.Dzongkha : མིག་ཤེལ་གྱི་གོང་ཚད་འདི་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ ལས་ མི་གླ་ཆ་ཉུང་སུ་ཡོད་ས་ལུ་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Mắt kính có thể rẻ hơn ở nước ngoài, nhất là ở những nước có thu nhập thấp là nơi có giá nhân công rẻ.Dzongkha : དམིགས་བསལ་གྱི་ཉེན་བཅོལ་ཐོབ་ཐངས་འོག་ལུ་ཚུད་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་ མིག་ཏོ་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཅིག་རྐྱབ་སྦེ་ སྨན་ཡིག་འདི་འབག་ཐོག་ལས་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ས་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཆོག་ཆོ་སྦེ་བཞག་དགོ།།

Vietnamese : Hãy cân nhắc việc đo mắt tại nhà, nhất là trong trường hợp bảo hiểm đài thọ, đồng thời mang theo giấy đo mắt để gửi đến những nơi khác.Dzongkha : ས་ཁོངས་འ་ནཱི་བཟུམ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཐོན་རྣམ་སྦོམ་དང་ གོང་ཚད་ལྩི་དྲགས་ཡོད་པའི་ མིག་ཤེལ་གྱི་ཤེལ་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་གཉིས་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མི་ཡང་ ཤེལ་ཁྲམ་ལ་ལུ་ཅིག་ སྤུས་ཚད་བྱང་ཉེས་དང་ ནང་འདྲེན་འབད་འབདཝ་ངོ་མ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སྡོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོང་ཚད་མཐོ་དྲག་འོང་།

Vietnamese : Mác thương hiệu cao cấp trong các khu vực đó sẽ có hai vấn đề; một số có thể bị ngừng kinh doanh, và những thứ nhập khẩu có thể sẽ đắt hơn so với ở quê nhà.Dzongkha : ཀཱ་ཕི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཉེར་སྤྱོད་མཁོ་ཆས་ཉོ་ཚོང་འཐབ་མིའི་གྲས་ལས་ ཕལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་ར་སྡོད་སའི་ཁྱིམ་ནང་འབད་རུང་ ཀཱ་ཕི་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་མཐོང་ཚུགས།

Vietnamese : Cà phê là một trong những mặt hàng được buôn bán nhiều nhất thế giới và bạn có thể tìm thấy rất nhiều loại cà phê nơi quê nhà của mình.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ འཛམ་གླི་ནང་ལུ་ ཀཱ་ཕི་འཐུང་ནིའི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོད་མི་ཚུ་ ཉམས་མྱོང་ལེན་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tuy nhiên, trên thế giới còn rất nhiều cách uống cà phê đáng để thử một lần.Dzongkha : ཀེན་ཡོ་ནིང་ཟེར་མི་འདི་ ཆུ་ཡོད་ས་ཡང་ན་ ཆུ་གིས་གང་སྟེ་ཡོད་སའི་ ལུངམ་རོང་དོང་གི་འོག་ལུ་འགྱོ་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

Vietnamese : Chèo thuyền vượt thác (hay: chèo bè vượt thác) là chèo thuyền dưới đáy một hẻm núi, có chỗ khô hoặc đầy nước.Dzongkha : ཀེན་ཡོ་ནིང་ནང་ལུ་ རྩལ་རྐྱབ་ནི་ བྱག་གུ་འཛེགས་ནི་དང་མཆོངས་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན་རུང་ འགོ་ཐོག་རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཞན་རྩེདམོ་ བྱག་གུ་འཛེགས་ནི། མཚོའི་འོག་ལུ་རྩལ་རྐྱབ་ནི་ཡང་ན་ ཨལྤ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ལུ་ བཤུན་སྤང་གི་རྩེདམོ་ཚུ་རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལུས་སྦྱོང་དང་གཟུགས་ཀྱི་བདེ་ཁམས་ལེགས་ཤོམ་དགོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྩེདམོ་འདི་ནང་ལུ་མིང་དགོ།

Vietnamese : Leo thác là sự kết hợp những yếu tố của các môn bơi lội, leo núi và nhảy từ trên cao--nhưng chỉ cần tập huấn tương đối hoặc thể trạng tốt là có thể để bắt đầu chơi (chẳng hạn như so với leo núi, lặn bình dưỡng khí hoặc trượt tuyết trên núi).Dzongkha : ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི་འདི་ ཕྱི་ཁའི་ལས་སྣ་ཅིག་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ནང་ རྐང་ལམ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ ལམ་འགྱོ་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Đi bộ đường trường là một hoạt động ngoài trời bao gồm việc đi bộ trong môi trường thiên nhiên, thường là trên những đường mòn đi bộ.Dzongkha : ཉིནམ་གཅིག་གི་ལམ་འགྲུལ་འདི་ མའིལ་གཅིག་ལས་ཉུང་བའི་ས་སྒོ་དང་དེ་ལས་ རིང་བའི་ས་གནས་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་ལྷོད་ཚུགས་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།

Vietnamese : Đi bộ đường dài bao gồm khoảng cách ít hơn một dặm đến khoảng cách dài hơn có thể thực hiện trong một ngày.Dzongkha : ཉིནམ་གཅིག་གི་རྐང་ཐང་ལམ་འགྲུལ་ནང་ རྐང་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ བཅའ་སྒྲིག་ཆུང་ཀུ་རྐྱངམ་གཅིག་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁར་ མི་གཟུགས་ཁམས་རན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་གིས་ཡང་ འབད་ཚུགས་ནི་དང་སྤྲོ་བ་སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན།

Vietnamese : Đối với một ngày đi bộ men theo con đường dễ đi, cần rất ít sự chuẩn bị, và bất kỳ người nào sức khỏe vừa phải cũng có thể tham gia.Dzongkha : ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ཡོད་མི་ བཟའ་ཚང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བཅའ་སྒྲིག་ལེ་ཤ་རྐྱབ་དགོཔ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་རང་ ཉིནམ་གཅིག་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་འདི ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་དང་སློབ་གྲྭ་ནང་མ་འགྱོ་མི་ཨ་ལུ་ཡོད་རུང་རང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ཚུགས།

Vietnamese : Những gia đình có con nhỏ có thể cần phải chuẩn bị nhiều hơn, mặc dù vậy, việc dành một ngày ở ngoài trời là điều khá dễ dàng ngay cả với những em bé sơ sinh và trẻ mẫu giáo.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སྟངས་ནང་ ད་ལྟོ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ ལྟ་སྐོར་ལས་ཚོགས་ ༢༠༠ དེམ་ཅིག་ཡོད་མི་ནང་ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ རང་དབང་ཐོག་ལས་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།

Vietnamese : Trên thế giới, hiện có gần 200 tổ chức sự kiện du lịch kết hợp chạy bộ. Hầu hết các tổ chức này đều vận hành độc lập.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ལྟ་སྐོར་གི་ཤུལ་འཛིན་པ་ གོ་ར་ནིང་ལྟ་སྐོར་གྱི་ རྒྱུུུག་ནི་དང་ལྟ་སྐོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་ གླིང་ཆེན་བཞི་ནང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Giải chạy Go Running Tours, trước đây là Global Running Tours, đã thu hút được hàng chục nhà tổ chức chạy việt dã ở bốn lục địa.Dzongkha : བར་སི་ལོ་ན་དང་ ཀོ་པེན་ཧེ་གཱན་ར་ནིང་གི་ཀོ་པེན་ཧེ་གཱན་འབྱུང་ས་འདི་ བར་སི་ལོ་ན་ར་ནིང་ལྟ་སྐོར་ཨིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མགྱོགས་པ་རང་ པ་རཱག་ནང་ཡོད་མི་ པ་རཱག་ར་ནིང་ལྟ་སྐོར་དང་གཞན་ཚུ་གིས་ཐོན་ནུག།

Vietnamese : Có nguồn gốc từ Running Tours Barcelona của Barcelona và Running Copenhagen của Copenhagen, buổi tổ chức này nhanh chóng nhận được sự tham gia của Running Tours Prague có trụ sở tại Prague và những nơi khác.Dzongkha : ས་སྒོ་གཞན་ཁར་ འགྲོ་འགྲུལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་ འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Có nhiều điều mà bạn cần phải suy xét đến trước khi và trong khi đi du lịch.Dzongkha : ཁྱོད་ལམ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ གནས་སྟངས་རང་གི་་ཁྱིམ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ རེ་བ་བསྐྱེད་ནི་མི་འོང་། སྤྱོད་ལམ་ ཁྲིམས་ལུགས་ བཞེས་སྒོ་ རྒྱུན་འགྲུལ་ སྡོད་སའི་བཟའ་ཁང་ གནས་ཚད་དང་ཁ་སྐད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ རང་འོང་སའི་ས་གནས་དང་མི་འདྲ།

Vietnamese : Khi đi ra nước ngoài, bạn cần chuẩn bị tâm lý rằng mọi thứ sẽ không giống như "ở nhà". Phong tục, luật pháp, thực phẩm, giao thông, chỗ ở, các tiêu chuẩn, ngôn ngữ và v.v. đều sẽ ít nhiều khác với ở quê hương của bạn.Dzongkha : བློ་ཕམ་ནི་ཡང་ན་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཚུ་སེམས་ཁར་མ་འབབ་པའི་ཚོར་བ་སྔོན་འགོག་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ འ་ནཱི་ཚུ་ ཨརྟག་རང་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

Vietnamese : Bạn nên chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho những điểm khác biệt này để tránh cảm giác thất vọng hay thậm chí là chán ghét những cách làm hay thói quen khác lạ tại nơi mà mình đặt chân đến.Dzongkha : ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ དུས་རབས་༡༩ དེམ་ཅིག་ལུ་རང་སྡོད་ནུག། ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་འདི་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་ སྔོན་མའི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ལམ་སྲོལ་ སྐད་རིགས་དང་ འོང་བབ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཉམས་མྱོང་ཐེབ་རང་བྱིནམ་ལས་ གདམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།

Vietnamese : Các công ty du lịch xuất hiện vào khoảng từ thế kỷ 19. Công ty du lịch thường là một lựa chọn tốt cho những du khách muốn có chuyến đi trải nghiệm mới về thiên nhiên, văn hóa, ngôn ngữ hay thăm các quốc gia thu nhập thấp.Dzongkha : ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ ཨ་རྟག་གི་ཞབས་ཏོག་བྱིནམ་ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་ལམ་འགྲུལ་ འཆར་དངུལ་གྱི་སྣ་ཁག་དང་ འགྱོ་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་གཙོ་བོར་སྟོནམ་ཨིན།

Vietnamese : Mặc dù đa số các văn phòng đại lý sẵn sàng đảm nhận hầu hết hoạt động đặt phòng thông thường, nhiều đại lý chuyên về một số loại hình du lịch, phạm vi ngân sách hoặc điểm đến cụ thể.Dzongkha : ཞབས་ཏོག་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ རང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོ་མནོ་དོ་བཟུམ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ལས་སྡེ་འདི་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་དྲག།

Vietnamese : Tốt hơn có thể nên dùng những đại lý thường xuyên đặt các chuyến đi tương tự như của bạn.Dzongkha : ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་འབད་རུང་ཡང་ན་ ཚོང་ཁང་གི་སྒོ་ཅུ་ནང་འབད་རུང་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་གི་ སྐོར་འགྲུལ་ལུ་གཙོ་བོར་སྟོནམ་ཨིན་ན་ལྟ་དགོ།

Vietnamese : Hãy xem những chuyến du lịch nào mà đại lý đang khuyến mãi: dù là bạn xem trên website hay qua quảng cáo tại đại lý.[Day34]

Dzongkha : ཁྱོད་ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་རང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡང་ན་ གདོང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་འདི་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལྟ་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ འདི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཐབས་ཤེས་དག་པ་ཅིག་ཡོད།

Vietnamese : Nếu bạn muốn du lịch thế giới chi phí thấp, để phục vụ cho nhu cầu, phong cách sống hoặc thách thức, có một vài cách để làm điều đó.Dzongkha : འདི་ལུ་དབྱེ་བ་ངོ་མ་གཉིས་སྦེ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཡང་ཅིན་ལཱ་འབད་ཡི་རང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་དང་ རང་གི་འགྲོ་སོང་འདི་ཚད་འཛིན་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོ། འ་ནཱི་རྩོམ་འབྲི་གི་ཤུལ་མམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་གཙོ་བོར་སྟོན་ནི་ཨིན།

Vietnamese : Về cơ bản, họ thuộc hai nhóm đối tượng chính: Làm việc trong khi bạn du lịch hoặc cố gắng và hạn chế chi phí của bạn. Bài viết này tập trung vào nhóm thứ hai.Dzongkha : ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ རང་གི་བདེ་ཁམས་ དུས་ཚོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བློས་གཏང་སྟེ་ ཟད་འགྲོ་མ་ལང་པ་ཅིན་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཉུང་ཤོས་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་བལྟ།

Vietnamese : Đối với những người sẵn sàng hy sinh sự thoải mái, thời gian và khả năng dự đoán giúp giảm chi phí xuống gần bằng không, hãy xem xét ngân sách du lịch tối thiểu.Dzongkha : བསླབ་བྱ་འདི་ གིས་ག་ཅི་སླབ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ འགྲོ་་འགྲུལ་པ་ཚུ་གིས་ ཨརཝ་བརྐུ་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ ཧམ་འཛུལ་མ་འབད་བར་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཚོང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་བཏུབ་དང་ ལྷང་ནི་ ཡང་ན་ རང་འདོད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མི་གཞན་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་མི་འོང་།

Vietnamese : Lời khuyên này giả định rằng du khách không trộm cắp, xâm lấn, tham gia vào thị trường bất hợp pháp, xin ăn, hoặc trấn lột người khác vì lợi ích riêng.Dzongkha : ནང་སྐྱོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སྒོ་ར་འདི་ གནམ་གྲུ་ གྲུ་ཆེན་ཡང་ན་ སྣུམ་འཁོར་གཞན་ཚུ་ལས་འཐོན་པའི་སྐབས་་སྒུག་སྡོད་ས་གི་ས་སྒོ་དང་པ་ཨིན།

Vietnamese : Điểm kiểm soát nhập cảnh thông thường là nơi dừng chân đầu tiên sau khi bạn rời khỏi máy bay, tàu thuyền, hoặc phương tiện di chuyển khác.Dzongkha : ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་འགྱོ་མི་ རེ་ལི་ནང་ རེ་ལི་འདི་འགྱོ་སྡོད་པའི་བར་ན་རང་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་རེ་ལི་ནང་འཛུལཝ་ད་ རང་དང་གཅིག་ཁར་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འབག་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ།

Vietnamese : Trên một số chuyến tàu xuyên biên giới, việc kiểm tra sẽ được thực hiện trên tàu đang chạy và bạn cần mang theo Chứng minh thư hợp lệ khi lên một trong những chuyến tàu này.Dzongkha : ཕྱི་རུ་ཉལ་དགོ་སའི་རེ་ལི་ནང་ ཡང་ཅིན་ གཉིད་མི་དཀྲོགས་ནིའི་ཐབས་ལུ་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གླ་ཆ་ལེན་མི་གིས་བསྡུ་བཞག་འོང་།

Vietnamese : Trên những chuyến tàu đêm, người bán vé có thể sẽ thu lại hộ chiếu để bạn không bị đánh thức giữa giấc ngủ.Dzongkha : ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་འདི་ སྐྱོད་ཐམ་བྱ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ རང་ལྷོད་ས་དང་ སྡོད་སའི་ཁ་བྱང་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ཀྱིད་བང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།

Vietnamese : Đăng ký tạm trú là một yêu cầu thêm trong quá trình xin cấp thị thực. Ở một số quốc gia, bạn cần phải khai báo tạm trú và cung cấp địa chỉ tạm trú cho cơ quan chức năng của địa phương.Dzongkha : འདི་གི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་དང་འབྲི་ཤོག་བཀང་ནི་ཡང་ན་ ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་ནང་འགྱོ་དགོ།

Vietnamese : Có thể phải điền vào đơn của cảnh sát địa phương hoặc đến văn phòng di trú.Dzongkha : དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཡོད་སའི་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་བཟའ་ཁང་ཚུ་གིས་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Vietnamese : Ở nhiều nước có luật lệ này, các khách sạn địa phương sẽ thực hiện việc đăng ký (nhớ hỏi).Dzongkha : གནས་སྟངས་གཞན་བཟུམ་ཅིག་ནང་འའབད་བ་ཅིན་ ལྟ་བཤལཔ་ཚུའི་སྡོད་གནས་་ཀྱི་ ཕྱི་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ འདི་གིས་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ གསལ་རི་རི་མེདཔ་ཅིག་སྦེ་བཟོཝ་ལས་བརྟེན་ འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧེ་མ་རང་བལྟ་དགོ།

Vietnamese : Trong những trường hợp khác, chỉ những ai ở bên ngoài căn hộ cho khách du lịch mới phải đăng ký. Tuy nhiên, việc này dẫn đến luật pháp bị tối nghĩa đi rất nhiều, nên hãy tìm hiểu trước.Dzongkha : བཟོ་བཀོད་རིག་པ་འདི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྐོར་ལས་ཨིན། འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ ས་གནས་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཐངས་ཚུ་ ལྟ་བཤལ་ཚུ་གི་ཡིད་འཕྲོག་པའི་རྒྱུ་ཅིག་འབད་རྩིཝ་ཨིན།

Vietnamese : Kiến trúc là sự liên quan giữa thiết kế và xây dựng tòa nhà. Kiến trúc của một nơi thường là điểm thu hút khách du lịch theo đúng nghĩa..Dzongkha : སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ལྟ་བའི་སྐབས་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་མཐོང་བའི་ཁར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་རིངམོ་ཡོད་ས་ལུ་ རིག་པ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ སྒོ་ཅུང་སྒྲིག་པ་ཅིན་ ལྟ་སྣང་འདི་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན།

Vietnamese : Nhiều tòa nhà khá đẹp mắt và quang cảnh từ một tòa nhà cao tầng hoặc từ một cửa sổ được bố trí thông minh có thể là một cảnh đẹp đáng chiêm ngưỡng.Dzongkha : བཟོ་བཀོད་རིག་པ་འདི་ གཞན་མི་ཆོས་ཚན་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་གཞི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ མཛེས་པའི་རྩལ་རིག་ ནང་ན་གི་བཟོ་བཀོད་དང་ སའི་ཆ་ལུགས་བཟོ་བཀོད་ཚུ་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Kiến trúc xâm phạm đáng kể đến các khu vực khác bao gồm quy hoạch đô thị, xây dựng dân dụng, trang trí, thiết kế nội thất và thiết kế cảnh quan.Dzongkha : པི་ཡུབ་ལོས་འདི་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཨལ་བ་ཀར་ཀི་ཡང་ན་ སཱད་ཏ་ཕཱེ་ལུ་འགྲོ་འགླུལ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ནུབ་མོའི་སྤྲོ་བ་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐོང་མི་ཚུགས།

Vietnamese : Do đa phần những ngôi làng của người Ấn bản địa ở quá xa, bạn sẽ không thể tìm được nơi nào có hoạt động về đêm nếu như không đi đến Albuquerque hoặc Santa Fe.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ ཡར་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྒྱེན་རྩེད་ཁང་ག་ར་གིས ཆང་ཚུ་བྱིནམ་ཨིནམ་དང དག་པ་ཅིག་གིས་ ཐོན་རྣམ་གྱི་མིང་དང་འདྲ་བའི་ སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་འབག་འོང་ནི་ཡོད (གཙོ་བོ་རང་ ཨལ་བུ་ཀིར་ཀི་དང་ སཱན་ཏ་ཕེ་བཟུམ་སྦོམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཨིན།)

Vietnamese : Tuy nhiên gần như tất cả các sòng bạc liệt kê ở trên đều phục vụ đồ uống và một số sòng bạc còn cung cấp dịch vụ giải trí có thương hiệu (chủ yếu là các sòng bạc lớn nằm ngay sát Albuquerque và Santa Fe).Dzongkha : ཁྲོམ་ཆུང་ཀུ་ནང་ཡོད་པའི་ ཆང་ཁང་ཚུ་ ཕྱི་ལས་འོང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཏན་རྐྱང་རང་ལེགས་ཤོམ་མི་འོང་ཨིནམ་ལས་ དྲནམ་བཏོན་དགོ།

Vietnamese : Cẩn thận: các quán bar ở thị trấn nhỏ nơi đây không phải lúc nào cũng là địa điểm tốt để du khách từ nơi khác đến vui chơi.Dzongkha : བྱང་ཕྱོགས་མེག་སི་ཀོ་གསརཔ་གི་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཤོས་གཅིག་འདི་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་བཏང་ནི་འདི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ར་བཟི་མི་དེད་གཡོགཔ་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ ཧ་ལམ་ཁྲོམ་ཆུང་ཀུ་ནང་ཡོད་མི་ཆང་ཁང་འདྲ་སུ་སྦེ་ མཐོ་དྲགས་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một lý do là Bắc New Mexico đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về say xỉn khi lái xe và mật độ cao lái xe say xỉn gần các quán bar trong thị trấn nhỏ.Dzongkha : མ་དགོ་བའི་ལྡེབས་རི་ཚུ་ཡང་ན་ དོན་མེདཔ་སྦེ་བྲིས་བའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་བྲིས་ཟེར་སླབ་ཨིན།

Vietnamese : Những bức bích họa hay vẽ nguệch ngoạc không mong muốn được biết đến là grafiti.Dzongkha : ཉེས་བྲིས་འདི་ ད་རེས་ནངས་པའི་གནད་དོན་ཅིག་མེན་རུང་ མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ འདི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ སྒེར་སྡེ་དང་ མི་མང་རྒྱུ་དངོས་ལུ་ བཏོར་བཏུབ་པའི་བཀྲག་རྩི་བཏང་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དངོས་འདི་ མེདཔ་བཏང་མི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་བཟོཝ་ཨིན།

Vietnamese : Mặc dù chưa thể gọi là một hiện tượng đương đại, có lẽ hầu hết mọi người cho rằng hoạt động này bắt nguồn từ việc thanh thiếu niên phá hoại tài sản công và tư bằng cách xịt sơn lên đó.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ད་རེས་སྐབས་ཅིག་ གཞི་ཚུད་པའི་ཉེས་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་མཁནམ་ ཉེས་བྲིས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་ ཉེས་བྲིས་བྲི་ཆོག་པའི་གྱང་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། སྐབས་ཐོབ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཉེས་བྲིས་ལྡེབས་རིས་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་མེན་པར་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ སྒྱུ་རྩལ་དང་འདྲ་སུ་འབད་རྩིཝ་ཨིན།

Vietnamese : Tuy nhiên ngày nay đã có những nghệ sĩ graffiti, những sự kiện graffiti và những bức tường ¨hợp pháp¨ được tạo nên. Các bức tranh graffiti trong bối cảnh này thường giống với các tác phẩm nghệ thuật hơn là các cụm từ không thể đọc được.Dzongkha : ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་བཀོག་ནི་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རིག་རྩལ་འདི་ ལྟ་བཤལ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ཐོབ་འདོད་བསྐྱེདཝ་ཨིན།

Vietnamese : Ném Boomerang là kỹ năng phổ biến mà nhiều du khách muốn học.Dzongkha : ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་ བཀོག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ལྷགཔ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་འོང་ནིའི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་དགོ།

Vietnamese : Nếu bạn muốn học chơi trò ném boomerang có thể quay về tay bạn hãy chắc chắn bạn có một chiếc boomerang phù hợp.Dzongkha : ཨོས་ཊེ་ལི་ཡཱ་ནི་ཡོད་མི་ ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ཚུར་མ་ལོག་མི་འདི་ཨིན། ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་བཀོག་མིའི་རིག་རྩལ་ལྷབ་མི་གསརཔ་ཚུ་གིས་ རླུང་མ་ཡོད་སའི་ ས་སྒོ་ནང་སྦྱང་བ་མ་འབད་བ་ཅིན་རབ་ཨིན།

Vietnamese : Hầu hết boomerang được bán ở Úc thật ra là loại không quay về. Người mới tập chơi tốt nhất không nên ném khi có gió lớn.Dzongkha : ཧེང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟེར་མི་འདི་ ས་དོང་ཚ་ཏོམ་བཟོ་ཞིན་ན་འབདཝ་ཨིན།

Vietnamese : Một bữa ăn Hangi được nấu trong một cái hố nóng trong lòng đất.[Day35]

Dzongkha : ས་དོང་འདི་ རྡོ་ཚུ་མེ་བཏང་སྟེ་དོང་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཚ་ཏོམ་བཟོཝ་ཨིནམ་དང་ ཡང་ཅིན་ ས་ནང་ན་ཡོད་མི་རྡོ་ཚུ་ལས་བརྟེན་རང་བཞིན་གྱིས་དྲོད་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Vietnamese : Cái hố sẽ được làm nóng lên bằng đá nóng lấy ra từ đống lửa, hoặc ở một số nơi địa nhiệt làm cho đất trong khu vực đó nóng tự nhiên.Dzongkha : ཧེང་གི་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ལྟར་ མེ་ནང་བསྲེགས་ཏེ་ ཕྱི་རུའི་ཚོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Vietnamese : Hangi thường dùng để nấu bữa tối thịt nướng theo kiểu truyền thống.Dzongkha : རོ་ཊོ་རུ་ཝ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ལུ་རང་ རང་བཞིན་གྱིས་དྲོད་ལས་བརྟེན་བཟོ་བའི་ ཧེང་གི་བཞེས་སྒོ་བྱིནམ་ཨིན་རུང་ ཧེང་གི་བཞེས་སྒོ་གཞན་མི་ཚུ་འདི་ ཀ་རའིསི་ཅརཅི་ ཝེ་ལིང་ཊན་དང་ གཞན་ཚུ་ནང་དབྱེཝ་ཨིན།

Vietnamese : Một số nơi ở Rotorua cung cấp các lò địa nhiệt, trong khi các lò khác có thể được lấy mẫu ở Christchurch, Wellington và những nơi khác.Dzongkha : ཀེཔ་ཁྲོམ་ནང་ན་དང་ ཀེཔ་ཁྲོམ་བདའ་སྟེ་ འོ་ལོག་རྐྱབ་མི་ཁྲོམ་ཁའི་རེ་ལི་ལུ་ སྡེ་རིམ་གཉིས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ མེ་ཊོ་རོ་པ་ལསི་ཟུ་སྡེ་རིམ་དང་པ་དང་ མེ་ཊོ་རོ་ཟེར་ སྡེ་རིམ་གསུམ་པ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན།

Vietnamese : Hệ thống MetroRail có hai hạng trên các chuyến tàu đi lại trong và quanh Cape Town: MetroPlus (còn được gọi lại hạng Nhất) và Metro (được gọi là hạng Ba)Dzongkha : མེ་ཊོ་རོ་འདི་ མངམ་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ མི་ཡང་ཨ་ཙི་ཅིག་ མ་གང་བར་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ གོང་འདི་ཚུ་ ཨ་ཙི་ཙིག་སྦོམ་རུང་ ཡུ་རོཔ་ནང་ཡོད་མི་ སྤྱིར་བཏང་རེ་ལི་ཤོག་བྱང་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་རང་ཨིན།

Vietnamese : MetroPlus thoải mái và đỡ đông hơn nhưng đắt hơn một chút, mặc dù vẫn rẻ hơn vé tàu điện ngầm thông thường ở Châu Âu.Dzongkha : རེལ་ལི་ག་རའི་ནང་ མེ་ཊོ་རོ་པ་ལཱས་དང་ མེ་ཊོ་རོ་ཀོཅ་ཟེར་གཉིས་ཆ་ར་འོང་། མེ་ཊོ་རོ་པ་ལཱས་ཀོཅ་འདི་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ རེལ་ལི་གི་མཇུག་ ཀེཔ་ཁྲོམ་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Mỗi đoàn tàu có cả khoang MetroPlus và Metro; khoang MetroPlus luôn ở cuối tàu, gần Cape Town nhất.Dzongkha : གཞན་གྱི་ཁུར་ཆ་འབག་ནི་ ཆ་རོགས་འབད་བའི་ཟེར་ རང་གི་ཕད་ཅུང་འདི་ རག་གི་མིག་གི་མཐོང་ས་ལས་ཡལ་བཅུག་ནི་རང་མི་འོང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ས་མཚམས་བརྒལ་བའི་སྐབས་འདི་མ་པ་ལས་ཡལ་བཅུག་ནི་མི་འོང་།

Vietnamese : Mang đồ giúp người khác- Đừng bao giờ rời mắt khỏi hành lí của bạn, nhất là khi bạn đang băng qua biên giới.Dzongkha : རང་གིས་མ་ཤེསཔ་སྦེ་ གཞན་གྱིས་རང་ མྱོ་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ས་མཐོང་བ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཅིག་ནང་ཚུད་འོང་།

Vietnamese : Bạn có thể bị lợi dụng làm người vận chuyển ma túy mà không hề hay biết và việc đó sẽ khiến bạn gặp rất nhiều rắc rối.Dzongkha : འདི་གི་ནང་ལུ་ གྱལ་ནང་བསྒུག་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ བརྡ་སྐུལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ མྱོ་རྫས་དྲིམ་ཧུམ་མི་གི་ རོ་ཁྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Điều này có thể xảy ra cả trong quá trình xếp hàng chờ đợi vì chó nghiệp vụ có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཉེས་སྤྱོད་འགོ་དང་པ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཀྱི་ ཉེས་ཁྲིམས་དམ་དྲགས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ ལོ་༡༠ ཡན་ཆད་དང་ སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một số quốc gia có những hình phạt rất nặng ngay cả đối với người phạm tội lần đầu, có thể bao gồm phạt tù hơn 10 năm hoặc tử hình.Dzongkha : ཇོ་བདག་མེད་པའི་ཕད་ཅུང་ཚུ་ ཨར་རྐུན་གྱི་རྒྱུ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ རྫས་བམ་ཉེན་སྲུང་གི་འགན་ཁུར་འབག་མི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ དོགས་ཟོན་བསྐྱེད་སའི་རྒྱུ་ཅིག་ཡང་ཨིན།

Vietnamese : Các túi đồ không được trông coi là mục tiêu trộm cắp và cũng có thể thu hút sự chú ý từ các cơ quan chức năng cảnh giác về mối đe dọa đánh bom.Dzongkha : ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ ནད་འབུབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་ནི་འདི་གིས་ ནད་འབུབ་ཚུ་ལས་བཀག་ཐབས་ཡང་འོང་སྲིད་ནིའི་གོ་སྐབས་སྦོམ་ཡོད།

Vietnamese : Ở nhà, do thường xuyên tiếp xúc với vi trùng tại chỗ, nên tỷ lệ bạn đã miễn dịch với chúng là rất cao.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ འཛམ་གླིང་གི་ ས་གནས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་ སྲོག་ཆགས་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་མི་ ཕྱ་འབུབ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་གསརཔ་འབདཝ་ལས་ དཀའ་ངལ་འཐོན་སྲིད།

Vietnamese : Nhưng tại những nơi khác của thế giới, nơi mà hệ vi sinh vật còn là sự mới mẻ đối với bạn, thì có nhiều khả năng bạn sẽ gặp vấn đề.Dzongkha : དེ་གིས་ཡང་མ་དོ་བར་ ཚ་དྲོད་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ ཕྱ་འབུབ་འདི་ཚུ་ མགྱོགས་པ་རང་སྦོམ་འགྱོ་བའི་ཁར་ གཟུགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཡང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ མ་ཤི་བ་སྡོད་ཚུགསཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ngoài ra, trong thời tiết ấm áp, vi khuẩn phát triển nhanh hơn và sống lâu hơn ở môi trường ngoài cơ thể.Dzongkha : དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དྲེ་ལི་བེ་ལི་ ཕེ་རོ་ཝས་ཀརསི་ མོན་ཊེ་ཟུ་མསི་རི་བཱེན་ཇི་དང་ གཞན་ནད་ཚུ་གིས་ གནོད་པ་བཀལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vì vậy phát sinh "Tai họa của Delhi Belly, Lời nguyền của Pharaoh, Sự báo thù của Montezuma" và nhiều thuật ngữ tương tự khác.Dzongkha : གྲང་བསིལ་ཆེ་བའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚ་དྲོད་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ཡང་ རྒྱུ་མའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་ ཙིག་མུག་ལང་སི་སི་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཉེན་ཁ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Cũng giống như những vấn đề về hô hấp trong thời tiết lạnh giá, những vấn đề về đường ruột ở nơi có thời tiết nóng khá phổ biến và trong hầu hết trường hợp tuy gây khó chịu nhưng không thực sự nguy hiểm.Dzongkha : ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ན་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡོད་མི་ ས་སྒོ་གསརཔ་ཚུ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བལྟ་སྟེ་ ཧ་ལས་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕོ་ཚོད་ཉུང་དྲགས་སྦེ་དཔག་ནི་མི་འོང་།

Vietnamese : Nếu lần đầu đi du lịch đến một quốc gia đang phát triển – hoặc ở một địa điểm mới trên thế giới – đừng xem thường nguy cơ sốc vì sự khác biệt văn hóa.Dzongkha : གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་མི་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མི་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ འཛམ་གླིང་ནང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ མཐོང་སྣང་གསརཔ་མཐོང་སྟེ་ ཧ་ལསཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྙོམས་མཐུན་ཆུང་ཀུ་ཚུ་མཐོངམ་ཨིན།

Vietnamese : ¨Rất nhiều du khách kiên định bản lĩnh đã bị thuyết phục bởi sự mới mẻ của phát triển du lịch thế giới ở đó rất nhiều sự điều chỉnh văn hóa nhỏ có thể xuất hiện một cách nhanh chóng.¨Dzongkha : ཁྱོད་ར་ས་གོ་ནང་ལུ་བདེ་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་དང་པ་ ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ ཟ་ཁང་དང་བཞེས་སྒོ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་རིན་མེད་སྦེ་ལེན་གནང་།

Vietnamese : Đặc biệt trong những ngày đầu, nên cân nhắc việc chi tiêu mạnh tay cho phong cách phương Tây và khách sạn, đồ ăn và dịch vụ chất lượng cao để thích nghi.Dzongkha : ས་གནས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་རིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་མ་ཤེས་པའི་ཧེ་མ་ གདན་དང་བར་ཤབ་ཚུ་ནང་ཉལ་ནི་མི་འོང་།

Vietnamese : Đừng ngủ trên thảm hay sàn trong khu vực mà bạn không biết hệ động vật địa phương.Dzongkha : ཕྱི་ཁ་ལས་ཕར་ སྒར་བཅག་སྟེ་སྡོད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦུལ་དང་ སྡིག་པའི་རྭ་ཙ་ལས་ སྲུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ གུར་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ སྒར་བཅག་ནི་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་འབག་དགོ

Vietnamese : Nếu bạn dự định cắm trại ngoài trời, hãy đem theo một chiếc giường xếp hoặc võng để giúp bạn tránh khỏi rắn, bò cạp và những loài tương tự.Dzongkha : རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ སྔ་དྲོའི་ཇ་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་དང་ ཕྱི་དྲོ་གི་ཇ་ཚུ་ ཨོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཀོལ་འཐུང་སྟེ་ ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་སྡོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

Vietnamese : Hãy lấp đầy không gian ngôi nhà bạn với hương vị cà phê vào buổi sáng và một chút trà hoa cúc thư giãn vào ban đêm.Dzongkha : རང་རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ རང་རྐྱང་གི་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ བསམ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ དུས་ཚོད་ཅིག་སྦེ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Khi bạn du lịch tại chỗ, bạn có thời gian dành cho chính mình và dành thêm đôi ít phút để pha chế một món gì đó đặc biệt.Dzongkha : ཁྱོད་རའི་སེམས་ཁར་ དཔའ་རྩལ་ཅན་དང་ དཔའ་བཟང་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བསམ་བློ་ཤར་བའི་སྐབས་ འབད་བརྩོན་སྐྱེད་དགོ

Vietnamese : Nếu muốn trải nghiệm cảm giác phiêu lưu, nhân cơ hội này, bạn hãy thử làm nước ép hoặc pha chế một số loại sinh tố:Dzongkha : ཡང་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ དྲོ་མཛར་གྱི་དོན་ལུ་ མངར་ཆབ་བཟོ་ཚུགསཔ་ག་ཡང་མི་ཤེས།

Vietnamese : biết đâu bạn sẽ khám phá ra một loại thức uống đơn giản cho bữa sáng khi trở lại với đời sống thường nhật.[Day36]

Dzongkha : ཁྱོད་རང་ ཁྲོམ་ཁར་སྡོད་དེ་ ཆང་འཐུང་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨ་རྟག་འགྱོ་ནི་མེད་པའི་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ཕར་འགྱོ་སྦེ་ འཐུང་བལྟ་དགོ

Vietnamese : Bạn sống trong thành phố với văn hóa uống rượu đa dạng, đến quán bar hoặc quán rượu tại các con phố bạn không thường lui tới.Dzongkha : རང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་མི་ཚུ་དང་ བློ་སླབ་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ གཞན་གྱི་སེམས་ཁར་ཕོག་སྟེ་ གོ་བ་ཡང་བརྡ་ལོག་སྦེ་གོ་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཡོད།

Vietnamese : Đối với những người không quen với thuật ngữ y khoa, từ lây lan và truyền nhiễm có ý nghĩa không giống nhau.Dzongkha : ནད་ཟུན་མི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་འདི་རང་ ཕྲ་འབུཔ་དང་ ཧམ་སྤུ་ལས་བརྟེན་པའི་ སྲིན་འབུཔ་ཚུ་ཨིན།

Vietnamese : Bệnh truyền nhiễm là bệnh do một mầm bệnh gây ra, chẳng hạn như vi-rút, vi khuẩn, nấm hoặc các ký sinh trùng khác.Dzongkha : འབུ་ཉེན་ཅན་གྱི་ནད་གཞི་འདི་ ནད་གཞི་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ མི་འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལས་ཕར་སྡོད་མི་འདི་གིས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འབུ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

Vietnamese : Bệnh truyền nhiễm là bệnh dễ dàng lây nhiễm khi ở gần người bị bệnh.Dzongkha : འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ གཞུང་ཚུ་གིས་ ནད་གཞི་འདི་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ སྨན་ཁབ་རྐྱབ་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nhiều chính phủ yêu cầu khách nhập cảnh hoặc cư dân rời nước họ phải tiêm vắc-xin phòng một loạt bệnh.Dzongkha : སྨན་ཁབ་རྐྱབ་ནི་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་དང་ འགྱོ་ནི་སྦེ་བློ་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ ཁྱད་ཚད་ཚང་དགོཔ་བཟུམ་ཅིག་གི་ གནས་སྟངས་ནང་ཡང་ལྷོད་འོང་།

Vietnamese : Những quy định này có thể thường phụ thuộc vào những quốc gia cụ thể mà khách du lịch đã đến hay dự định đến.Dzongkha : བྱང་ཀེ༌རོ༌ལི༌ན༌་གི་ ཅར༌ལོཀྲི༌ ལུ་ བདེན་ཁུངས་སྦོམ་སྦེ་ བཟུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཟ་ཚང་གིས་ གནད་དོན་གལ་གནད་ཅན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བཤོལ་བཞག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Một trong những điểm mạnh của thành phố Charlotte ở Bắc Carolina là có vô số những lựa chọn với chất lượng cao dành cho các gia đình.Dzongkha : མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ བཟའ་ཚང་ཚུ་འཁྱིད་དེ་ ཁྲོམ་དང་ མཁའ་རི་འཁོར་ཆ་ལས་ཕར་ འགྱོ་མི་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་ སེམས་ཧིང་སངས་ནི་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་བཟངཔོ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་སྐྲེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Các cư dân từ khu vực khác thường xem sự thân thiện gia đình là lý do chính để chuyển tới đó, và du khách thường thấy thành phố này thật dễ dàng để tận hưởng khi có trẻ nhỏ xung quanh.Dzongkha : འདས་པའི་ལོ་༢༠གི་ཧེ་མ་ སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཅར་ལོཀྲི༌ཁྲོམ་སྡོད་ཀྱི་ས་གོ་ནང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་སའི་ སྲོལ་བཏོད་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ནུག་

Vietnamese : Trong 20 năm qua, số lượng những chọn lựa bổ ích cho trẻ em ở Khu trung tâm Charlotte đã tăng thêm theo cấp số nhân.Dzongkha : ཅར་ལོཀྲི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་རིགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་མེད་རུང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག

Vietnamese : Taxi thường không được các gia đình ở Charlotte sử dụng, dù chúng đôi khi cũng được dùng trong một số trường hợp nhất định.Dzongkha : འགྲུལ་པ་༢ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གླ་འཐེབ་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ད་ གདམ་ཁ་འདི་ དགོས་མཁོའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལས་ འགྲོ་སོང་མཐོ་སུ་སྦེ་གནས་དོ་ཡོདཔ།

Vietnamese : Sẽ thu thêm phụ phí nếu có nhiều hơn 2 hành khách, vì vậy lựa chọn này có thể đắt hơn mức cần thiết.Dzongkha : ཨེན་ཀྲར་ཀྲི་ཀ་གླིང་ཆེན་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ བསིལ་དྲག་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འཛམ་གླིང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་གནས་ཁོངས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nam Cực là nơi lạnh nhất trên Trái Đất và bao quanh Địa Cực Nam.Dzongkha : ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཟད་འགྲོ་སྦོམ་སྦེ་ར་གནས་དོ་ཡོདཔ་དང་ རང་གི་གཟུགས་སྟོབས་ཡང་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་ཨིན། བལྟ་བཤལ་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༡༡པ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༢པ་ཚུན་ཚོད་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་གནས་ཡང་ པེ་ནིན་སུ་ལ་དང་ མཚོ་གླིང་ དེ་ལས་ རཱོསི་མཚོ་ཚུ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Các chuyến tham quan của khách du lịch có giá khá đắt, đòi hỏi có thể chất phù hợp, chỉ có thể tiến hành vào mùa hè từ tháng Mười Một đến tháng Hai, và phần lớn được giới hạn trong phạm vi Bán đảo, Quần đảo và biển Ross.Dzongkha : ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ གནམ་བྱཱར་ལུ་ མི་སྟོང་ཕྲག་ལྷགཔ་སྦེ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ གནམ་དགུན་ལུ་འདི་ མི་དག་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མི་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Vài ngàn nhân viên sống ở đây vào mùa hè trong khoảng bốn chục căn cứ chủ yếu nằm trong những khu vực này, và một số ít ở lại qua mùa đông.Dzongkha : ཨེན་ཀྲར་ཀྲི་ཀ་ས་སྒོ་འདི་ མི་མེད་ལུང་སྟོང་གི་རི་ཐང་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ས་སྒོ་འདི་ ཁྱེགས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢དང་༣་དེ་རེ་གི་སྤུབས་ཏེ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Lục địa Nam Cực là vùng cao nguyên không có người ở, nằm dưới lớp băng dày 2 – 3 km.Dzongkha : འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གངས་གུར་མཛེགས་ནི་དང་ ས་གནས་ནང་གི་ གཞི་འགྱམ་སྦོམ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལས་ གནམ་གྲུ་ནང་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Thỉnh thoảng, các tour du lịch hàng không đi vào đất liền, để leo núi hoặc tới Địa Cực, nơi có một căn cứ lớn.Dzongkha : སའུཊ༌པོལ་ཀྲ་བརསི༌གི་གཞུང་ལམ་འདི་ རཱོསི་རྒྱ་མཚོ་ཡོད་སའི་ མག་མུར་གྲོ༌ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༦༠༠གི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Con đường Nam Cực (hay Xa lộ) là con đường dài 1600 km kéo dài từ Ga McMurdo trên Biển Ross tới Cực.Dzongkha : ས་གནས་འདི་ ཁཝ་དང་ འཁྱེགས་ཀྱི་སེར་གུ་ཚུ་གིས་ གང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་གོ་འདི་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ ཊེག་ཀྲར་ཚུ་གིས་མ་གཏོགས་ མི་ཐལ།

Vietnamese : Đây là con đường bằng tuyết rắn chắc với các kẽ hở được lấp kín và đánh dấu bằng cờ. Chỉ xe kéo chuyên dụng và xe kéo trượt tuyết có nhiên liệu và vật tư mới có thể di chuyển trên con đường này.Dzongkha : འདི་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་འདི་ནང་ལས་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་ནི་འདི་ དུས་ཚོད་འགོར་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཀྲནསི་སན་ཀྲརཀྲི་ཀྲིག་གངས་རི་གི་ ལ་ཐང་ནང་ལྷོད་ལྷོད་ དུས་ཚོད་འཐེབ་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Các thiết bị này khá nặng nên con đường mòn phải đi vòng qua Dãy núi Transantarctic để đến cao nguyên.Dzongkha : གནམ་དགུན་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་གི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་རང་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་མི་དང་ ལམ་ཧོ་ཀོ་འཐོན་མི་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་དོག་དྲག་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tai nạn trong mùa đông là đường, vỉa hè và đặc biệt là các bậc thang trơn trượt.Dzongkha : ཁཝ་དང་འཁྱེགས་གུ་ལས་ཕར་ གནམ་བྱཱར་ལུ་བཙུགས་མི་ལྷམ་ཚུ་གིས་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་དང་ གནས་སྠྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ ལྷམ་དང་གྱོན་ཇཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ།

Vietnamese : Tối thiểu bạn cần một đôi giày có đế phù hợp. Giày mùa hè thường rất trơn trên băng tuyết, ngay cả một số ủng mùa đông cũng không thích hợp.Dzongkha : འདི་ཡང་ ལྷམ་གི་རྟིང་ལྷམ་འདི་ སྟུག་ཚད་མི་ལི་མི་ཀྲར་༡/༥ དགོ་པའི་ཁར་ གྱོན་ཆས་ཚུ་ཡང་ འཇམ་ཕྱུག་ཕྱུག་སྦེ་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hoa văn phải đủ sâu, khoảng 5mm (1/5 inch) hoặc hơn và chất liệu phải đủ mềm trong nhiệt độ lạnh.Dzongkha : ལྷམ་ལ་ལོ་ཅིག་གི་ སོ་ཚུ་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་སི་སི་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་སི་སི་སྦེ་ཡོད་པའི་ས་གོ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷམ་གྱི་སོ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ བཏབ་རྒྱན་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་ཡོད།

Vietnamese : Một số giày ống có đinh tán và có những phụ kiện kèm theo được đóng lên để chống trơn trượt, thích hợp cho hầu hết giày và giày ống, cho phần gót hoặc gót và đế.Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལྷམ་གི་རྟིངམ་ ཐུང་ཀུ་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱ་གཞི་སྦོམ་ཡོད་མི་ཚུ་དགོ ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལམ་བདའ་སྟེ་ ཚ་དང་ བྱེམ་ དེ་ལས་ རྡོ་ཞུན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Vietnamese : Gót nên thấp và rộng. Cát, sỏi hoặc muối (canxi clorua) thường được rải trên đường hoặc lối đi để tăng độ bám.Dzongkha : ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ ཁ་རུས་ཚུ་མི་འཐོན་དོ་ཡོད་རུང་ ལམ་རྩུབ་དྲག་དང་དོག་དྲག་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཁ་རུས་ཚུ་འཐོན་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Tuyết lở không phải là hiện tượng bất thường; những sườn núi dốc chỉ giữ được một số lượng tuyết nhất định, và phần còn lại sẽ rơi xuống tạo thành tuyết lở.[Day37]

Dzongkha : དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་རང་ ཁཝ་ཚུ་ རྩི་འདམ་རྐྱབ་རྐྱབ་བཟུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཕབ་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལཱ་ཁ་ཡོད། ཚར་གཅིག་ ཕབ་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ གཞན་མི་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འབབ་འོངམ་ཨིན།

Vietnamese : Do tính kết dính của mình, tuyết cần có gì đó khơi mào để rơi xuống, và một ít tuyết rơi xuống có thể chính là sự kiện khơi mào cho trận tuyết lở.Dzongkha : ཁ་རུས་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ ཉི་མའི་དྲོད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ཁཝ་མང་སུ་སྦེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ དེ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ མི་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐོནམ་ཨིན།

Vietnamese : Đôi khi sự kiện khởi nguồn ban đầu là mặt trời làm tan tuyết, đôi khi là tuyết rơi nhiều hơn, đôi khi là các sự kiện tự nhiên khác, thường là một người.Dzongkha : ཀྲོར་ན་གྲོ་ཟེར་མི་འདི་ རླུང་མ་འཐོན་འཛུལ་འབད་མི་ཚུ་འཇོམས་བཏང་མི་ཨིན་མས།

Vietnamese : Lốc xoáy là cột không khí có áp suất thấp xoay tròn hút không khí xung quanh vào trong và hướng lên trên.Dzongkha : འདི་ལས་བརྟེན་པའི་ རླུང་ཤུགས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་ནང་ རྒྱང་ཐང་༡༠༠ལས་༢༠༠གི་བར་ན་འཕུར་དོ་ཡོདཔ་ད་ འདི་གིས་ ཅ་ལཱ་ལྗིད་ཅན་ཚུ་ཡང་ གནམ་ཁར་ལྡིང་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Lốc xoáy tạo ra vận tốc gió vô cùng lớn (100-200 dặm/giờ). Trong quá trình di chuyển, chúng có thể cuốn theo các vật nặng vào trong không khí.Dzongkha : དང་པ་རང་ རླུང་མ་འདི་ དུ་ཁང་ནང་ལས་འཐོན་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ གནམ་ཁར་ ས་སྨུག་གནགཔོ་སྦེ་ཆགསས་ཏེ་ ས་ཁར་རེགཔ་ད་ རླུང་ཚུགསཔ་ལུ་འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ban đầu chúng là những hình phễu xổ ra từ các đám mây giông và trở thành "lốc xoáy" khi chạm đất.Dzongkha : རང་རྐྱང་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ སྲིད་དོན་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ མཆོག་འགྱུར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད།

Vietnamese : Các nhà cung cấp mạng VPN cá nhân (mạng riêng ảo) là một cách tuyệt vời để vượt qua cả kiểm duyệt chính trị và lọc địa lý IP thương mại.Dzongkha : འདི་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ངེས་བདེན་སྦེ་བྱིན་ཚུགས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་ཡང་ ལོག་སྟེ་རང་ རྒྱུན་མཐུད་འབད་ཚུགས་པའི་ ནུས་ཚད་ཡོད།

Vietnamese : Nó vượt trội hơn web proxy vì một số lý do: khả năng định tuyến lại toàn bộ lưu lượng Internet chứ không chỉ http.Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ དེ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ ལྷན་ཐབས་སྦོམ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ བརྡ་དོན་ཚུ་ གཞན་གྱིས་ཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ གསང་བའི་ཨང་གྲངས་ལུ་འགྱུར་བའི་ ཁེ་ཕན་ཡོད།

Vietnamese : Chúng thường đem lại băng thông cao hơn và chất lượng dịch vụ tốt hơn. Chúng được mã hoá và do đó khó bị theo dõi hơn.Dzongkha : བརྡ་བརྒྱུད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བདག་སྲུང་འབད་མི་འདི་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

Vietnamese : Các công ty truyền thông thường nói dối về mục đích của việc này, cho rằng là để "ngăn chăn việc vi phạm bản quyền".Dzongkha : ཨིན་རུང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གསང་ཡིག་ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འདྲ་བཤུད་རྐྱབ་མི་ལུ་ གནོད་པ་ག་ཅི་ཡང་མེད། འདི་ཡང་ དུམ་གྲ་རེ་ འདྲ་བཤུད་རྐྱབ་རུང་ འདྲ་བཤུད་ངོ་མ་འདི་རང་ཡོདཔ་ལས་ ཚ་འགྱང་ལང་དགོཔ་མེད།

Vietnamese : Thực tế, mã khu vực hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc sao chép bất hợp pháp; bản sao y của đĩa sẽ hoạt động tốt trên mọi thiết bị mà bản gốc hoạt động tốt.Dzongkha : དོན་དག་ངོ་མ་རང་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་གིས་ ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དབང་འཛིན་མང་སུ་སྦེ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ཨིན། འདི་ཡང་ ཚོང་བསྒྲགས་དང་ཚོང་ལམ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཏི་རུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།

Vietnamese : Mục đích thực sự là mang đến cho những công ty đó nhiều quyền kiểm soát thị trường; nói chung tất cả đều là về kiếm thật nhiều tiền.Dzongkha : ཁྱོད་ར་འགྱོ་སའི་ ལས་སྡེ་དང་ས་གནས་ ག་སྟེ་རང་འགྱོ་རུང་ ལམ་བདའ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་སྟོན་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མི་འཐོན།

Vietnamese : Vì các cuộc gọi được định tuyến qua mạng Internet, nên bạn không cần đến công ty cung cấp dịch vụ điện thoại tại nơi bạn sinh sống hoặc du lịch.Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་ཀྱི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ལེན་དགོཔ་ཟེར་མེད། འདི་ཡང་ ས་ནི་ཨ་རི་ཟོན་གི་ཨང་གྲངས་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཨ༌ལཱསི༌ཀ༌འཕྲུལ་སྐར་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

Vietnamese : Cũng không có quy định nào bắt buộc bạn phải có một mã số địa phương do cộng đồng nơi bạn sống cung cấp; bạn có thể nhận được một kết nối Internet qua vệ tinh tại những khu vực hoang dã tại Chicken, Tiểu bang Alaska, và chọn một mã số xác nhận rằng bạn đã ở Tiểu bang Arizona đầy nắng.Dzongkha : འཕྲལ་འཕྲལ་ རང་ལུ་འགྲུལ་འཕྲིན་འོང་ནི་གི་དོན་ལས་ པི་ཨེསི་ཀྲི་ཨེན༌ཟེར་མི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ལེན་དགོཔ་ཡང་འཐོན་འོང་།

Vietnamese : Thông thường bạn phải mua một số quốc tế riêng để cho phép điện thoại cố định PSTN gọi cho bạn. Số đó đến từ đâu sẽ tạo khác biệt cho người gọi điện cho bạn.Dzongkha : སྐད་ཡིག་གཅིག་ལས་ སོ་སོ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ སྐད་བསྐྱུར་འབད་ཚུགས་པའི་ སྐད་བསྒྱུར་གྱི་རིམ་ལུགས།

Vietnamese : Ứng dụng dịch văn bản theo thời gian thực – những ứng dụng có thể dịch tự động tất cả các đoạn văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.Dzongkha : རིམ་ལུགས་འདི་ནང་གི་ དབྱེ་ཁག་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ཕྱིའི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ རྡོར་ཁ་བསྒྱུར་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཡང་ཅིན་ བརྡ་ཚོན་སྟོན་མི་འདི་ ཨིསི་མརཀྲི་ཕོན་ནང་ལུ་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཚུགས་པའི་ རིམ་ལུགས་ཡང་ཡོད།

Vietnamese : Một số ứng dụng trong danh mục này còn có thể dịch văn bản tiếng nước ngoài trong các bảng hiệu hoặc vật thể khác trong đời sống khi người dùng hướng điện thoại của họ về phía những vật thể đó.Dzongkha : ད་རེས་ སྐད་བསྒྱུར་ཀྱི་མ་ཨམ་འདི་ ལེ་ཤ་གིས་ ཡར་དྲག་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ བརྡ་དོན་ཐད་ཀར་དུ་ཕོག་པའི་ སྐད་བསྒྱུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ འཛོལ་བ་དང་ནོར་བ་སྦེ་བྱུང་སྲིད་དེ་ཡོད།

Vietnamese : Các chương trình dịch tự động đã được cải thiện đáng kể, và hiện có thể cung cấp những bản dịch tương đối chính xác (và ít khi sai ngữ pháp), nhưng vẫn phải lưu ý vì chúng vẫn có thể dịch sai hoàn toàn.Dzongkha : རིམ་ལུགས་འདི་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་དང་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་གུ༌གལ༌གི་ སྐད་བསྒྱུར་རིམ་ལུགས་འདི་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ཕབ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་མ་དགོ་པའི་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

Vietnamese : Một trong những ứng dụng nổi bật nhất trong danh mục này là Google Dịch, một ứng dụng cho phép dịch ngoại tuyến sau khi tải xuống dữ liệu ngôn ngữ cần thực hiện.Dzongkha : ཇི་པི་ཨེསི་གི་ རིམ་ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ལྷོདཔ་ད་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨིསི༌མརཀྲི༌ཕོན༌ནང་ མཐུན་རྐྱེན་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ འོས་འབབ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད།

Vietnamese : Sử dụng các ứng dụng điều hướng qua GPS trên điện thoại di động có thể là cách thức dễ dàng và thuận tiện nhất để xác định phương hướng khi di chuyển ở nước ngoài.Dzongkha : འདི་གིས་སྦེ་ ཇི་པི༌ཨེསི་གི་སབ་ཁྲ་ ཟད་འགྲོ་ལོག་སུ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མ་དགོ་པའི་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཇི་པི༌ཨེསི་གི་རིམ་ལུགས་འདི་ སྣུམ་འཁོར་དང་ ས་གོ་ཅིག་ནང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

Vietnamese : Nó có thể tiết kiệm tiền hơn mua bản đồ mới cho một máy định vị GPS, hoặc thiết bị GPS hoạt động độc lập hoặc thuê một chiếc từ công ty cho thuê xe.Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ གྲེ༌ཀྲ༌རྫོགས་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ རྒྱུན་ལམ་གྱི་བདའ་མ་ཟུན་པའི་ས་གོ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་འོས་འབབ་འདི་ཡང་ དེ་ཅིག་རང་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nếu bạn không có kết nối dữ liệu cho điện thoại của bạn hoặc khi điện thoại ngoài vùng phủ sóng, hiệu năng của chúng có thể bị giới hạn hoặc không có sẵn.Dzongkha : ས་གནས་ག་སྟེ་རང་འབད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ པི་རི་པེགྲི་ཕོན་ཀརགྲི་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་སོང་ནུག

Vietnamese : Mọi cửa hàng ở góc phố đều chất đầy một dãy lộn xộn các thẻ điện thoại trả trước mà có thể được sử dụng từ trụ điện thoại công cộng hoặc điện thoại thông thường.Dzongkha : འདི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཀརགྲི་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་བཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན་རུང་ ལ་ལོ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པས།

Vietnamese : Dù hầu hết các loại thẻ đều gọi tốt ở bất kì nơi đâu, nhưng cũng có những loại chuyên cung cấp giá cước gọi ưu đãi dùng cho một nhóm nước riêng biệt.Dzongkha : ཞབས་ཏོག་འདི་ཚུ་ཡང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྤྱོད་ཁྲལ་དགོངས་ཨང་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱོད་འཐུས་མི་ཕོག

Vietnamese : Những dịch vụ này thường được sử dụng qua một số điện thoại miễn cước có thể gọi từ hầu hết các điện thoại mà không bị tính phí.Dzongkha : དུས་རྒྱུན་པར་བཏབ་ནི་གི་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ གློག་བརྙན་དང་ སྒྲ་པར་བཟུང་ནི་གི་ནང་ལུ་ཡང་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

Vietnamese : Những quy định liên quan đến nhiếp ảnh thông thường cũng được áp dụng trong quay video, thậm chí còn nhiều hơn.[Day38]

Dzongkha : དཔེར་ན་ པར་བཏབ་མ་ཆོག་པའི་སྒྲིག་གཞི་ཡོད་པ་ཅིན་ པར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ སྒྲ་པར་བཟུང་ནི་དང་ གློག་བརྙན་བཟོ་ནི་གི་ མནོ་བསམ་རང་བཏང་ནི་མི་འོང་།

Vietnamese : Nếu chụp ảnh thứ gì đó không được phép, thì bạn cũng đừng nên nghĩ sẽ quay video về nó.Dzongkha : པར་གྲོན༌ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྒྲ་པར་བཟུང་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁ་སྐོང་གི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ཡང་ ལེན་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Nếu sử dụng phương tiện bay không người lái, hãy kiểm tra lại cho kỹ để biết rõ bạn được phép quay phim những gì và cần có những giấy phép hay giấy tờ gì.Dzongkha : པར་ཆས་གྲོན༌་ཚུ་ གནམ་གྲུ་ཐང་དང་ མི་དམངས་འཛོམས་ས་ལས་ཕར་ བཏང་ནི་འདི་ ཁྱོད་རའི་ས་གོ་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་མེན་ཏེ་འབད་རུང་ གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་མེན།

Vietnamese : Bạn không nên cho máy bay không người lái bay gần sân bay hoặc trên đầu một đám đông, ngay cả khi đó là hành vi không phạm pháp tại địa phương của bạn.Dzongkha : ད་རེས་ནངས་པ་ གནམ་གྲུ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ གླ་འཐུས་ག་དུར་མ་འབད་བར་ མངའ་སྲུང་འབད་མི་འདི་ དག་པ་ཅིག་ལས་འགལ་མི་འཐོན་པས།

Vietnamese : Ngày nay vé máy bay du lịch hiếm khi được đặt trực tiếp qua hãng hàng không nếu chưa được dò tìm và so sánh trước về giá.Dzongkha : འཕྲལ་འཕྲལ་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གླ་འཐུས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཁྱད་པར་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུང་མས།

Vietnamese : Đôi khi cùng một chuyến bay nhưng giá cả có thể khác nhau một trời một vực tại các đại lý đặt vé khác nhau, và việc so sánh các kết quả tìm kiếm cũng như xem trang web của chính hãng hàng không trước khi đặt cũng rất đáng làm.Dzongkha : དུས་ཐུང་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་རྐྱབ་པར་དང་ བལྟ་བསྐོར་ནང་འགྱོ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ སྐྱོད་ཐམ་དགོཅཔ་མི་འཐོན། ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་པར་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱལ་སྤྱི་ནང་ལུ་ སྐྱོད་ཐམ་འདི་དགོ་རང་དགོ

Vietnamese : Mặc dù bạn có thể không cần thị thực cho chuyến thăm ngắn ngày tới một số quốc gia nhất định theo diện khách du lịch hoặc công tác, những nếu bạn là sinh viên quốc tế thì thường sẽ cần phải ở lại lâu hơn là tới đó với tư cách là khách du lịch bình thường.Dzongkha : འདི་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར དུས་ཚོད་ཕར་འགྱང་འབད་དེ་ སྡོད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྔ་གོང་ལས་ སྐྱོད་ཐམ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ།

Vietnamese : Nhìn chung, ở lại tại bất cứ quốc gia nào trong thời gian dài cũng đòi hỏi bạn phải xin cấp thị thực trước.Dzongkha : སློབ་ཕྲུག་གི་དོན་ལུ་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་ཐད་ཁར་ བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་ད་ ཁྱད་ཚད་ཚང་དགོཔ་རང་ སོ་སོ་སྦེ་ཡོད།

Vietnamese : Thị thực học sinh thường có những yêu cầu và quy trình nộp khác với khách du lịch thông thường hay thị thực doanh nghiệp.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ དཔེ་ཆ་བལྟ་བར་འགྱོ་སའི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ མགྲོན་བརྡ་གི་ཡི་གུ་དགོ་པའི་ཁར་ རང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ཉུང་ཤོས་རང་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ སློབ་སྦྱོང་གི་འཐུས་སྤྲོད་ཚུགས་པའི་དངུལ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ

Vietnamese : Đa số các nước đều yêu cầu có thư mời học từ cơ sở giáo dục mà bạn muốn theo học, cùng với bằng chứng chứng minh nguồn tài chính chi trả cho ít nhất năm đầu tiên của khóa học bạn chọn.Dzongkha : གནས་སྡུད་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་གི་གཙུག་སྡེ་དང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་དཔྱད་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལེན་དགོཔ་ཨིན།

Vietnamese : Hãy hỏi nhà trường và sở di trú tại quốc gia bạn muốn học để biết các yêu cầu chi tiết.Dzongkha : གདོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་མེན་པ་ཅིན་ ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་ རང་སྡོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་བཏབ་དགོ

Vietnamese : Trừ khi là nhà ngoại giao, thông thường làm việc ở nước ngoài có nghĩa là bạn phải nộp tờ khai thuế thu nhập ở quốc gia mà bạn làm việc.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ཁྲལ་རིག་གི་གཞི་བཀོད་འདི་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་གཅིག་ནང་ ཁྲལ་ཕོག་ཐངས་ཡང་ ཁྱད་པར་འཐོན་འོང་།

Vietnamese : Thuế thu nhập được quy định khác nhau ở các quốc gia khác nhau và thuế suất và khung thuế đều khác nhau ở từng quốc gia.Dzongkha : སྤྱི་མཐུན་གཞུང་གི་དབང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དཔེར་ན་ ཡུ་ནེའི་ཀྲེག་ཨིསི་ཀྲེག་དང་ཀེ་ན་གྲ་ཚུ་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་ཚུ་ སྤྱི་མཐུན་གཞུང་དབང་དང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་དང་དེ་ཡང་ ལུང་ཕྱོགས་ལས་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ ཁྲལ་གྱི་གནས་ཚད་དང་མཐོ་དམའ་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་འོང་ཐབས་ལུ་ཨིན།

Vietnamese : Trong một số quốc gia liên bang, như Mỹ và Canada, thuế thu nhập được áp dụng ở cả cấp liên bang và cấp địa phương, vì vậy mà mức thuế và khung thuế có thể khác nhau tùy khu vực.Dzongkha : ཁྱོད་ར་ ལོག་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལྶོད་པའི་སྐབས་ ནང་སྐྱོད་བརྟག་ཞིབ་མེད་པ་ཅིན་ ཅ་དམ་གྱི་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་གཏང་འོང་།

Vietnamese : Khâu kiểm tra nhập cảnh khi bạn về đến nước mình thường sẽ không có hoặc chỉ mang tính hình thức. Tuy nhiên, khâu kiểm soát hải quan có thể sẽ đem lại cho bạn một số phiền toái.Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་འབག་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ

Vietnamese : Hãy chắc chắn rằng bạn biết rõ những gì được phép và không được phép mang theo, và khai báo bất cứ thứ gì vượt quá giới hạn theo luật định.Dzongkha : འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐོར་བྲིས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འཇམ་ཤོས་རང་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་རིག་རྩལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ཨིན།

Vietnamese : Cách dễ nhất để bắt đầu nghề nhà báo du lịch là trau dồi kỹ năng của bạn trên một trang web nhật ký du lịch được nhiều người biết đến.Dzongkha : ཁྱོད་ར་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་སྒྲིག་བཀོད་ཡང་ན་ ཞུན་དག་ཚུ་འབད་ཚུགསཔ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཡོངས་འབྲེལ་གཅིག་བཟོ་ཚུགས།

Vietnamese : Sau khi bạn đã quen với thao tác định dạng và biên tập trên web thì sau này bạn có thể tạo ra trang web của riêng mình.Dzongkha : འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་མི་འདི་ ཕར་ལུ་བྱིན་ཐབས་ལུ་མེན་པར་ ཁྱད་པར་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཨིན།་

Vietnamese : Tình nguyện kết hợp du lịch là một cách hay để tạo ra sự khác biệt nhưng đó không chỉ là vấn đề cho đi.Dzongkha : ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ སྡོད་དེ་ཁས་བླངས་འབད་མི་འདི་གིས་ ལམ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་དང་ ཁྱོད་རའི་སྐོར་ལས་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ཉམས་མྱོང་དེ་ལས་ རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས།

Vietnamese : Sinh sống và hoạt động tình nguyện ở nước ngoài là một phương cách tuyệt vời để tìm hiểu một nền văn hóa khác, gặp gỡ nhiều người, tìm hiểu về bản thân, mở rộng thế giới quan và kể cả học hỏi những kỹ năng mới.Dzongkha : ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལཱ་གཡོག་འབད་མི་འདི་ལུ་སྡོད་ས་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ལ་ལུ་གིས་དངུལ་ཕོགས་ཉུངས་སུ་ཅིག་སྤྲོད་རུང་འདི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ མ་དངུལ་བཟོ་སྟེ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་སྡོད་ཚུགས།

Vietnamese : Đây cũng là một biện pháp tốt để nới rộng ngân sách để có thể ở lại lâu hơn tại một địa điểm nào đó vì rất nhiều công việc tình nguyện cung cấp nơi ăn ở và trả một khoản tiền lương nhỏ.Dzongkha : ཝའི་ཀིང་གིས་ བེ་ལེག་མཚོ་དང་ཀེསི་པིཡཱན་མཚོ་ནང་ལུ་འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ར་ཤི་ཡ་གི་ཆུ་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ལམ་ལ་ལུ་ཅིག་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། དམིགས་བསལ་གྱི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ལེན་དགོཔ་དང་འདི་ཚུ་འཐོབ་ནི་ལུ་ཡང་ལཱ་ཁག་ཡོད།

Vietnamese : Người Vikings đã sử dụng các tuyến đường thủy của Nga để đến Biển Đen và Biển Caspi. Nhiều phần của các tuyến đường này vẫn có thể còn sử dụng. Kiểm tra xem có cần xin các giấy phép đặc biệt, có thể sẽ rất khó xin được.Dzongkha : ཆུ་དང་མཚོ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཨོ་ནིག་ ལ་དོ་ག་ སེནཀྲི་པེ་ཀྲརསི་བརག་བརྒྱུད་དེ་ ཝའིཀྲི་མཚོ་གིས་ ཨར་ཀྲིག་མཚོ་དང་བཱལ་ཀྲིག་མཚོ་ཚུ་མཐུདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Kênh Đào Bạch Hải-Baltic nối Bắc Băng Dương với Biển Baltic, đi qua Hồ Onega, Hồ Ladoga và Saint Petersburg, chủ yếu bằng sông, hồ.Dzongkha : ཨོ་ནི་ག་མཚོ་གིས་བོལ་ག་ལུ་མཐུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཀེསི་པིཡན་མཚོ་ལས་ར་ཤི་ཡ་ལུ་འོང་ནི་འདི་འཇམ།

Vietnamese : Hồ Onega cũng được kết nối với Volga, vì vậy vẫn có thể đi từ Biển Caspi qua Nga.Dzongkha : གྲུ་སྐྱོད་ནང་ལུ་ཚར་གཅིག་འཛུལ་བའི་བསྒང་ལས་ གེ་ར་མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཐོང་འོང་།

Vietnamese : Chắc chắn rằng khi bạn tới bến du thuyền mọi thứ sẽ rất rõ ràng. Bạn sẽ gặp những người quá giang thuyền và họ sẽ chia sẻ những thông tin của họ cho bạn.Dzongkha : ཁྱོད་ལུ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་སྐོར་བརྡ་དོན་བྱིན་ནི་དང་ དེ་ཡང་གྲུ་ནང་ལུ་དགོས་མཁོ་ མི་ཚུ་ཡཀྲིསི་འཁྱུ་མི་ ཆང་ཁང་ནང་ལུ་ གྲུ་གཏང་མི་དང་འབྲེལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ཨིན།

Vietnamese : Về căn bản bạn sẽ treo thông báo đề nghị giúp đỡ cập bến cho tàu tiếp cận người dân xin dọn dẹp du thuyền của họ cố gắng làm quen với các thủy thủ trong quán bar v.v.[Day39]

Dzongkha : མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་བློ་སླབ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་དགོ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཏེ་ གྲུ་ག་འདི་མི་ལུ་དགོཔ་ཨིན་ན་སྟོན་བྱིན་འོང་།

Vietnamese : Hãy cố gắng nói chuyện với càng nhiều người càng tốt. Sau một thời gian mọi người sẽ biết tới bạn và sẽ cho bạn biết con thuyền nào đang còn thiếu người.Dzongkha : ཁྱོད་ར་གནམ་གྲུ་ག་འདི་འཛུལཝ་ཨིན་ན་གདམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དགོ

Vietnamese : Bạn nên chọn lựa thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định sử dụng chương trình Khách hàng thường xuyên của một hãng hàng không trong khối liên minh.Dzongkha : ཁྱོད་ར་གནམ་གྲུ་ག་འདི་ནང་མང་ཤོས་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན་ན་གདམ་ཁ་འབད་ནི་འདི་རིག་ཤེས་ཨིན་རུང་ གོ་སྐབས་དང་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་མི་འདྲ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གནམ་གྲུའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ནང་ཡང་ དུས་རྒྱུན་འཕུར་འགྲུལ་འབད་མི་འདི་ལེགས་ཤོམ་འོང་།

Vietnamese : Mặc dù có thể theo trực giác bạn sẽ chọn hãng hàng không bạn hay bay nhất, nhưng bạn nên biết rằng những quyền lợi cũng như điểm bay giữa các hãng trong cùng một liên minh là không giống nhau.Dzongkha : གཡུ༌རོ༌པིཡན༌གནམ༌གྲུ༌ཚུ༌དང༌ཕྱདཔ༌ད༌ནམ་གྲུ་དཔེར་ན་ ཨི་མི་རེགྲིསི་ ཨི་ཀྲི་ཧེགྲི་༌ཀ༌ཀྲར༌ཀྲར༌ཀིཤི༌ཚུ༌གི༌ཞབས༌ཏོག༌ལེགས༌ཤོམ༌ཡོདཔ༌བ༌ཚད༌ཨེ༌ཕི༌རི༌ཀཱན༌ཁྲོམ༌ཚུ༌ནང༌ལུ༌མཐུད༌དེ༌ཡོདཔ༌ཨིན།

Vietnamese : Các hãng hàng không như Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways và Turkish Airlines đã mở rộng dịch vụ rất lớn sang Châu Phi, và cung cấp sự kết nối với các thành phố lớn của Châu Phi với mức giá cạnh tranh hơn so với các hãng hàng không Châu Âu.Dzongkha : སྤྱི༌ལོ༢༠༡༤ནང༌ལུ༌ཀྲར༌ཀིཤི༌གིས༌གནམ༌གྲུ༌གིས༌ཨ༌ཕི༌རི༌ཀན༌གྱི༌རྒྱལ༌ཁབ༌༣༠ནང༌ལུ༌ཆགས༌ས༣༩དེ༌ཅིག༌ནང༌འཕུར༌འགྲུལ༌འབདཝ༌ཨིན།

Vietnamese : Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ bay tới 39 địa điểm ở 30 quốc gia châu Phi kể từ năm 2014.Dzongkha : ཁྱོད༌ར༌འགྲོ༌འགྲུལ༌འབད༌ནི༌གི༌དུས༌ཚོད༌ཡོད༌པ༌ཅིན༌ཨེ༌ཕི༌རི༌ཀ༌ལུ༌འགྱོ༌མི༌དང༌འཛམ༌གླིང༌སྐོར༌མི༌གཉིས༌ཀྱི༌བར༌ན༌རྒྱུན༌འགྲུལ༌འཐུས༌སྐོར༌བརྟག༌དཔྱད༌འབད།

Vietnamese : Nếu bạn có thêm thời gian đi lại hãy thử so sánh tổng giá vé đến Châu Phi của bạn với giá vé đi vòng quanh thế giới như thế nào.Dzongkha : ཨེ༌ཕི༌རི༌ཀ༌ལས༌ཕྱི༌ཁར༌སྐྱོད༌ཐམ༌ཐེབ༌དང༌ཁ༌བྲལ༌ཁྲལ༌སྣུ༌འཁོར༌རྒྱུན༌འགྲུལ༌ལ༌སོགས༌པའི༌རྩིས༌ནང༌ལུ༌རྩིས༌བརྐྱབ༌ནི༌མ༌བརྗེད།

Vietnamese : Đừng quên bổ sung chi phí phát sinh thị thực bổ sung, các khoản thuế xuất cảnh, giao thông đường bộ, v.v. đối với tất cả các khu vực bên ngoài Châu Phi.Dzongkha : གལ་སྲིད་ ཁྱོད་རང་ གནམ་གྲུ་ནང་ལུ་ འཛམ་གླིང་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་གླིང་ཕྱེད་ཀ་ལས་ འཕུལ་འགྲུལ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འཕུར་འགྲུལ་དང་འགྱོ་ས་འདི་ཚད་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་འདི་ ཏྲཱནསི་ཨོ་ཤ་ནིཀ་འགྲུལ་ལམ་མེད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

Vietnamese : Nếu bạn muốn bay vòng quanh thế giới hoàn toàn ở Nam Bán Cầu, việc lựa chọn chuyến bay và điểm đến sẽ bị hạn chế vì thiếu chuyến bay xuyên đại dương.Dzongkha : ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་གླིང་ཕྱེད་ཀ་ནང་ལུ་ རྒྱ་མཚོའི་འཕྲེད་ལམ་གསུམ་ལས་ཕར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ཚུགས་པའི་ གནམ་གྲུའི་མཐུན་ཕྱོགས་མེདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Không có liên minh hàng không nào hoạt động ở cả ba điểm giao trên biển ở Bán cầu Nam (và SkyTeam không hoạt động ở điểm giao nào trong số này).Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཨིསི་ཊར་མཐུན་ཕྱོགས་འདི་གིས་ ས་གནས་ག་ར་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ཚུགས་རུང་ སཱན་ཏི་ཡ་གོ་ལས་ ཤར་ལྷོ་པེ་སི་ཕིཀ་ དྲི་ཅི་ལི་ལས་ ཏ་ཧི་ཏི་ འཛམ་གླིག་གཅིག་གི་གནམ་གྲུ་ལ་ཏམ་ཟེར་མི་ནང་ འཕུར་འགྲུལ་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tuy nhiên, liên minh hàng không Star Alliance có chuyến bay đến tất cả các địa điểm ngoại trừ phía đông của Nam Thái Bình Dương, từ Santiago de Chile đến Tahiti - đây là chuyến bay của LATAM Oneworld.Dzongkha : གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ར་ ལྷོ་པེ་སི་ཕིཀ་དང་ ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་གི་ ནུབ་མཚོ་འགྲམ་ བཀོ་བཞག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འ་ནི་གནམ་གྲུ་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ གདམ་ཁ་མེན། ༼གཤམ་གསལ་ གཟིགས་གནང་།༽

Vietnamese : Chuyến bay này không phải là chọn lựa duy nhất nếu bạn không muốn đi qua Nam Thái Bình Dương và bờ biển phía tây của Nam Mỹ. (xem bên dưới)Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༩༤ ལུ་ ཨ་ཛེར་བཱའེ་ཇཱན་གྱི་ལུང་ཕྱོགས་ ཨར་མ་ནི་ཡཱན་་ ནཱ་གོར་ནོ-ཀ་ར་བཀ་མི་རིགས་ཀྱིས་ ཨ་ཛི་རིསི་ལུ་ དམག་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Năm 1994, vùng dân tộc Armenia Nagorno-Karabakh ở Azerbaijan đã phát động chiến tranh chống lại người Azeris.Dzongkha : ཨར་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་བརྟེན་ མི་སེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ནུག། ཨིན་རུང་ རྩ་བརྟན་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མེདཔ་ལས་ ཨར་མ་ནི་ཡ་གིས་ཡང་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ ངོས་ལེན་མ་འབདཝ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Với sự hậu thuẫn của Armenia, một nước cộng hòa mới được thành lập. Tuy vậy, không một quốc gia nào - kể cả Armenia - chính thức công nhận đất nước này.Dzongkha : ཨར་མ་ནི་ཡ་དང་ ཨ་ཛེར་བཱའེ་ཇཱན་གཉིས་ཀྱི་ མཐུན་འབྲེལ་མེདཔ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་ ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་འཐབ་རྩོད་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những tranh cãi ngoại giao trong khu vực tiếp tục làm xói mòn quan hệ giữa Armenia và Azerbaijan.Dzongkha : ཀ་ནཱལ་རྫོང་ཁག་༼ཌདཆ:གེརེ་ཀྲེན་གོར་དྲེལ་༽ འདི་ ཨེམསི་ཊར་ཌེམ་གི་ བི་ནིན་ཨིསི་ཊད་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ རྫོང་ཁག་ཅིག་ཨིན་མས།

Vietnamese : Quận Canal (Tiếng Hà Lan: Grachtengordel) là một quận nổi tiếng ở thế kỷ 17 bao quanh Binnenstad của Am-xtéc-đam.Dzongkha : རྫོང་ཁག་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ལམ་སྲོལ་དང་ རྒྱལ་རབས་ལྡན་པའི་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུ་ནེསི་ཀོ་འཛམ་གླིང་སྔར་སྲོལ་ས་ཁོངས་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Toàn khu được UNESCO lựa chọn là Di sản Thế giới vì giá trị văn hóa và lịch sử độc đáo, với giá trị tài sản cao nhất cả nước.Dzongkha : སིན་ཀེ་ ཊེ་རི་ཟེར་ ས་གནས་ལྔ་དེ་ཡང་ ཨི་ཊ་ལི་གི་ལུང་ཕྱོགས་ ལི་གོ་རི་ཡ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ མཚོ་འགྲམ་གྱི་གྲོས་གསེབ་རིའོ་མ་གིའོ་རེ་དང་ མ་ན་རོ་ལ་ ཀོར་ནི་གི་ལ་ ཝེར་ན་ཛ་ དེ་ལས་ མཱོན་ཊེ་རོ་སོ་ཚུ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Cinque Terre, nghĩa là Năm Mảnh Đất, gồm năm làng chài nhỏ Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza và Monterosso tọa lạc tại Liguria của khu vực nước Ý.Dzongkha : དེ་ཚུ་ ཡུ་ནེསི་ཀོ་འཛམ་གླིང་སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་ ཐོ་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Chúng được liệt kê trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.Dzongkha : དུས་རབས་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ ས་ཆ་རང་རོང་དང་ གཟར་དྲགས་ཡོད་པའི་ བྱག་གི་རྩ་བ་ཚུན་གྱི་ས་ཆ་ཚུ་ནང་ ཨ་རིང་ཚིགས་ཚུ་ བཟོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Qua nhiều thế kỷ, con người đã khéo léo xây nhà trên vách đá dốc cheo leo nhìn ra biển.Dzongkha : ས་ཆ་དེ་ཚུ་ནང་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཐོག་ཁའི་གོང་འཕེལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་སྒོ་དེ་ཚུ་ མི་ལམ་དང་ རེལ་ལི་ དེ་ལས་གྲུ་ཆུང་ཚུ་གིས་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་དེ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་མེདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Một phần cho sự mê hoặc của nó là thiếu đi sự phát triển tập thể. Những con đường, tàu hỏa và tàu thuyền nối với những ngôi làng, và xe hơi không thể tiếp cận chúng từ bên ngoài.Dzongkha : ཕ་རནསི་གི་ཁ་སྐད་ ཕེ་རེནཆ་ཟེར་མ་འདྲཝ་་ བེལ་ཇི་ཡམ་དང་ སུཊ་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ སླབ་མི་དང་ ཕ་རནསི་ལུ་སླབ་མི་ཚུ་ ཨ་ཙི་རེ་མི་འདྲ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སླབ་པའི་སྐབས་ ཧ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Những phương ngữ tiếng Pháp được nói ở Bỉ và Thụy Sĩ hơi khác với tiếng Pháp nói ở Pháp, dù vẫn có mức độ tương đồng đủ để hiểu nhau.Dzongkha : དམིགས་བསལ་གྱི་ བེལ་ཇི་ཡམ་དང་ སུཊ་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ ཨང་གྲངས་རིམ་ལུགས་འདི་ ཕ་རནསི་དང་མི་འདྲ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སླབ་པའི་ཚུ་ཡང་ ལ་ལུ་ཅིག་ཁྱད་ཆགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Cụ thể, hệ thống đánh số ở khu vực nói tiếng Pháp của Bỉ và Thụy Sĩ có một số đặc trưng nhỏ khác với tiếng Pháp nói ở Pháp và phát âm của một số từ có chút khác biệt.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཕེ་རེནཆ་སླབ་མི་ བེལ་གི་ཡཱནསི་དང་ སུ་ཡིཛ་ཚུ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་སྐབས་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ ཕེ་རེནཆ་ལྷབ་ཡོདཔ་ལས་ ཁ་སྐད་ཧ་གོཝ་མ་ཚད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨང་གྲངས་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ འདི་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཨིན།

Vietnamese : Tuy vậy, tất cả người Bỉ và Thụy Sĩ nói tiếng Pháp đều học tiếng Pháp chuẩn ở trường học, vì vậy dù bạn dùng hệ thống số đếm trong tiếng Pháp chuẩn thì họ vẫn hiểu.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་གི་ ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ལགཔ་གཡུག་ནི་འདི་ འཆམ་ཏོག་ཏོ་གི་ འདུ་ཤེས་ཨིནམ་ལས་ དེ་བསྒང་ ཧེ་ལོ་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

Vietnamese : Ở nhiều nơi trên thế giới, vẫy tay là động tác thân thiện, hàm ý "xin chào".Dzongkha : ཨིན་རུང་ མེ་ལ་ཤི་ཡ་ལུ་ མཐུའ་ཟུར་ནང་སྡོད་མི་ མེ་ལེསི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ ཨ་ན་ཤོག་ཟེར་བའི་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན་མི་འདི་ མཛུབ་མོ་བར་ན་སྐོརམ་འདི་ རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ བཀུག་སྟེ་སླབ་མི་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ཨིནམ་ད་ འ་ནི་འདི་ གནད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tuy nhiên ở Mã Lai, ít nhất là ở vùng nông thôn, nó có nghĩa là ¨lại đây¨, tương tự cử chỉ ngoắc ngón trỏ hướng vào người được dùng ở một số nước phương Tây, và chỉ nên dùng chỉ cho mục đích đó.[Day40]

Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཨིསི་པེན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འགྱོ་མི་ བིརི་ཊིཤ་ཚུ་གིས་ ལགཔ་གཡུག་མི་གི་ཕྱོགས་ལུ་ལག་མཐིལ་སྟོན་ཏེ་ ཁ་བྲལ་ལེགས་སྨོན་གྱི་ལགཔ་གཡུག་དོ་བཟུམ་༼ལགཔ་གཡུག་མི་གཡུག་དོ་བཟུམ༽ འབད་མི་འདི་ ལོག་ཤོག་ཟེར་བའི་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

Vietnamese : Tương tự như vậy, một du khách người Anh ở Tây Ban Nha có thể nhầm lẫn tạm biệt bằng cách vẫy tay với lòng bàn tay hướng về người vẫy tay (chứ không phải là người đang được vẫy tay) là một cử chỉ để quay lại.Dzongkha : ལྷན་ཐབས་ཁ་སྐད་དེ་ ཁ་སྐད་ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་འབད་ནི་ལུ་ རྫུན་མ་ ཡང་ཅིན་ བཟོ་བཟོ་བའ