40 days Dzongkha and English conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in རྫོང་ཁ་ (Dzongkha) and English languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Dzongkha : ཨིས་ཊེན་ཕོརཊ་སྨན་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་ ཚན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གཟའ་མིག་དམར་ལུ་ ཁམས་ཕྲན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཁ་ཕྱེ་ཚུགས་མི་ ནད་ངོས་འཛིན་གྱི་ཅ་ཆས་གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག ཅ་ཆས་འདི་ཡང་ ཟད་འགྲོ་ཡུ་ཨེས་སེནཊ་རེ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ གློག་རིག་པར་བསྐྲུན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ པར་བཏབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

English : On Monday, scientists from the Stanford University School of Medicine announced the invention of a new diagnostic tool that can sort cells by type: a tiny printable chip that can be manufactured using standard inkjet printers for possibly about one U.S. cent each.Dzongkha : ཞིབ་འཚོལ་པ་གཙོ་ཅན་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ཅ་ཆས་འདི་གིས་ ཨོམ་གྱི་ཀེན་སར་བཟུམ་གྱི་ནད་གཞི་ཐོབ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་རྒྱུ་སྟོབས་ཅན་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ དྲག་ནི་གི་འོས་འབབ་ཕྱེད་ཀ་དེ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ནད་གཞི་ཀེན་སར་དང་ བད་ཀན དེ་ལས་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་དང་ཚད་པའི་ནད་གཞི་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་ ངོས་འཛིན་འབད་ཚུགས་ནི་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་འོང་ཟེར་བཤད་ཅི།

English : Lead researchers say this may bring early detection of cancer, tuberculosis, HIV and malaria to patients in low-income countries, where the survival rates for illnesses such as breast cancer can be half those of richer countries.Dzongkha : གནམ་གྲུ་ཇེ་ཨེ་ཨེས་༣༩སི་གིར་པཱན་ཟེར་མི་འདི་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ད་༡༠དེ་ཅིག་ཁར་ གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་འགས་ཡོདཔ་ལས་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གནམ་གྲུ་ཚུ་ འཕུར་ནི་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ནུག

English : The JAS 39C Gripen crashed onto a runway at around 9:30 am local time (0230 UTC) and exploded, closing the airport to commercial flights.Dzongkha : གནམ་གྲུ་འདི་གི་དེད་དཔོན་འདི་ མཁའ་དམག་འགོ་དཔོན་ དིལ་ལོ་ཀིརཊ་པ་ཊ་ཝི་ཨིནམ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནུག

English : The pilot was identified as Squadron Leader Dilokrit Pattavee.Dzongkha : ས་གནས་ཀྱི་བརྡ་བརྒྱུད་ནང་ལུ་ གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ མེ་བསད་མི་སྣུམ་འཁོར་འདི་ མེ་བསད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རྦོབ་རིལ་སོང་ཡོདཔ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Local media reports an airport fire vehicle rolled over while responding.Dzongkha : སྐྱེས་ལོ་༢༨ལང་མི་ ཝི་དཱལ་གྱིས་ སི་ཝི་ལ་རྐང་རྩེད་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ བར་ཀ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་ཧེ་མ་ལས་འོང་ནུག

English : 28-year-old Vidal had joined Barça three seasons ago, from Sevilla.Dzongkha : ཝི་དཱལ་གྱིས་ ཀེ་ཊ་ལེན་གྱི་རྒྱལ་ས་ལུ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ རྐང་རྩེད་རྩེད་འགྲན་༤༩རྩེད་ནུག

English : Since moving to the Catalan-capital, Vidal had played 49 games for the club.Dzongkha : ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འདི་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༡༡དེ་ཅིག་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་གི་གདོང་ཕྱོགས་ ཝའིཊ་ཧོལ་ལས་ བློན་ཆེན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གཟིམ་ཅུང་ ཌ་འུ་ནིང་ཨིས་ཊིརཌ་ཚུན་ འགོ་བཙུགས་ནུག

English : The protest started around 11:00 local time (UTC+1) on Whitehall opposite the police-guarded entrance to Downing Street, the Prime Minister´s official residence.Dzongkha : ཆུ་ཚོད་༡༡བརྡུངམ་ཅིག་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ཝའིཊ་ཧོལ་ལུ་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་སའི་ལམ་འདི་ བཀག་བཞག་ནུག

English : Just after 11:00, protesters blocked traffic on the northbound carriage in Whitehall.Dzongkha : ཆུ་ཚོད་༡༡དང་སྐར་མ་༢༠ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ རྐང་ལམ་གུ་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་དགོཔ་སྦེ་སླབ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ འགྲེམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དབང་ཆ་ཡོད་རུང་ སྣུམ་འཁོར་ལེ་ཤ་ ལམ་བཀག་སྟེ་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ཚུ་གཏང་དགོ་ནི་འདི་གི་ཨིན་པས།

English : At 11:20, the police asked the protesters to move back on to the pavement, stating that they needed to balance the right to protest with the traffic building up.Dzongkha : ཆུ་ཚོད་༡༡དང་སྐར་མ་༢༩དེ་ཅིག་ཁར་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ ཝའིཊ་ཧོལ་ལས་ ཊ་ཕཱལ་གར་ཨིས་ཀོ་ཡར་དང་ ཨིས་ཊེརནཊ ཨེལ་ཝིཅ་དང་ ཀིངསི་ཝེ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ ཁ་ཡར་ལྟ་ ཧོལ་བོརན་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དེ་བསྒང་ གེརན་ཀོན་ནའུཌ་བཟའ་ཁང་ནང་ལུ་ ཀོན་ཟར་ཝེ་ཊིཔ་ཚོགས་པའི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་བསྒང་སྡོད་ནུག

English : Around 11:29, the protest moved up Whitehall, past Trafalgar Square, along the Strand, passing by Aldwych and up Kingsway towards Holborn where the Conservative Party were holding their Spring Forum in the Grand Connaught Rooms hotel.Dzongkha : ན་དཱལ་གྱིས་ ཀེ་ན་དྲ་གི་རྩེད་འགྲན་པ་ལས་ སྐུགས་༧དང་༢སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་ནུག

English : Nadal´s head to head record against the Canadian is 7–2.Dzongkha : ན་དཱལ་འདི་ ཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ བི་རེས་བེན་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ རོ་ནིག་ལས་ ཕམ་སོང་ནུག

English : He recently lost against Raonic in the Brisbane Open.Dzongkha : ན་དཱལ་གྱིས་་ སྐུགས་བརྒྱ་ཆ་༨༨འདི་ དྲྭ་བ་གི་རྩ་བ་ལས་ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ སྐུགས་༧༦འདི་ འགོ་ཐོག་སརཕ་རྐྱབ་ད་ལུ་ བཟོ་ནུག

English : Nadal bagged 88% net points in the match winning 76 points in the first serve.Dzongkha : རྩེད་འགྲན་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ འདམ་ནང་ལུ་རྩེད་འགྲན་པ་དྲག་ཤོས་ཨིན་མི་ ན་དཱལ་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ རྩེད་འགྲན་འདི་ནང་ལུ་ ལོག་སྟེ་རང་ མཐའ་དཔྱད་ནང་ལུ་ལྷོད་ནི་འདི་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་སེམས་དགའ་ཡི་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འགྲན་བསྡུར་འདི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་རང་འབད་ནི་སྦེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : After the match, King of Clay said, ¨I am just excited about being back in the final rounds of the most important events. I am here to try to win this.¨Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦གི་ གནམ་སོ་ཁ་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཚུ་ལུ་ཤོར་མི་ པ་ན་མ་ཡིག་ཆ་འདི་ པ་ན་མ་ནི་ཡན་ཁྲིམས་འབྲེལ་ཡིག་ཚང་ཅིག་ཨིན་མི་ མོ་སེག་ཕོན་སི་ཀ་ཟེར་ས་ལས་ ཡིག་ཆ་ས་ཡ་༡༠དེ་ཅིག་ཤོར་མི་འདི་ཨིན།

English : ¨Panama Papers¨ is an umbrella term for roughly ten million documents from Panamanian law firm Mossack Fonseca, leaked to the press in spring 2016.Dzongkha : ཡིག་ཆ་འདི་ཚུ་གིས་ དངུལ་ཁང་༡༤གིས་ དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ཕྱུགཔོ་ཚུ་ལུ་ ཁྲལ་དང་གཞན་མི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལས་ཟུར་ནི་དོན་ལུ་ ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་ལས་བཅད་དེ་ སྦ་བཞག་ནི་ནང་ ཆ་རོགས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་ནུག

English : The documents showed fourteen banks helped wealthy clients hide billions of US dollars of wealth to avoid taxes and other regulations.Dzongkha : བིར་ཊིཤ་གི་གསར་ཤོག་ཅིག་ཨིན་མི་ དི་གར་དྲི་ཡན་ནང་ལུ་འབད་བ་་ཅིན་ དམིགས་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་སྒོ་ཕྱི་སྟེ་ཡོད་མི་ལས་སྡེ་༡༢༠༠ལས་ སུམ་དཔྱ་ཅིག་འདི་ དྲུ་སིཅ་དངུལ་ཁང་གི་འོག་ལུ་ཨིན་མས་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག

English : British newspaper The Guardian suggested Deutsche Bank controlled roughly a third of the 1200 shell companies used to accomplish this.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ངོ་བརྒལ་འགྲེམ་སྟོན་དང་ ཉེ་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་བཤེར་ཚུ་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཨའིསི་ལེནཌ་དང་པ་ཀིས་ཏཱན་གྱི་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིདཔ་ གཉིས་ཆ་ར་དགོངསམ་ཞུ་ནུག

English : There were protests worldwide, several criminal prosecutions, and the leaders of the governments of Iceland and Pakistan both resigned.Dzongkha : ཧོང་ཀོང་ལུ་སྐྱེས་མི་ མ་གིས་ ནིའུ་ཡོག་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་དང་ ཧར་བརཊ་ཁྲིམས་འབྲེལ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཆོས་བལྟ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེ་བསྒང་ཚར་གཅིག་ ཨེ་མི་རི་ཀ་ལུ་ གཏན་འཇགས་སྦེ་སྡོད་ཆོག་པའི་ཆོག་ཐམ་ གིརིན་ཀཱཊ་ཡང་ཐོབ་ནུག

English : Born in Hong Kong, Ma studied at New York University and Harvard Law School and once held an American permanent resident ¨green card¨.Dzongkha : བཙག་འཐུ་གི་སྐབས་ལུ་ ཧེཤ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཚུ་ཐོནམ་ད་ལུ་ མ་གིས་ བྱོག་འགྱོ་ནི་གི་ཉེ་ནཁ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ནུག

English : Hsieh implied during the election that Ma might flee the country during a time of crisis.Dzongkha : ད་རུང་ ཧེཤ་གིས་ པར་ནང་ལུ་ལེགས་ཤོམ་མཐོང་མི་མ་ལུ་ནང་ན་བཟའ་བཟའཝ་བས་ ཕྱི་ཁ་ལུ་རྣམ་འགྱུར་ཆེ་ཟེར་བཀོད་ནུག

English : Hsieh also argued that the photogenic Ma was more style than substance.Dzongkha : མ་ལུ་ ནི་བཟུམ་གྱི་ཁ་ཉེས་བཀལ་ཏེ་ཡོད་རུང་རྒྱ་ནག་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་བཟོ་ནི་ཟེར་བཤད་་དེ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་་ནུག

English : Despite these accusations, Ma won handily on a platform advocating closer ties with the Chinese mainland.Dzongkha : ད་རེས་ཀྱི་རྩེད་འགྲན་ནང་ལས་ རྩེད་འགྲན་པ་དྲག་ཤོས་འདི་ ཝ་ཤིང་ཊོན་ཀེ་པི་ཊལ་ནང་ལས་ ཨེ་ལེག་སི་ཨོབཅ་ཀིན་གྱིས་ཐོབ་ཅི།

English : Today´s Player of the Day is Alex Ovechkin of the Washington Capitals.Dzongkha : ཨེཌ་ལཱན་ཊ་ཐེ་རེ་ཤར་དང་གཅིག་ཁར་རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་གིས་ གཱོལ་༢བཙུགས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གཞན་མི་གཱོལ་༢བཙུགས་ནི་ནང་ལུ་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ཝ་ཤིང་ཊོན་འདི་ གཱོལ་༥དང་༣སྦེ་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : He had 2 goals and 2 assists in Washington´s 5-3 win over the Atlanta Thrashers.[Day2]

Dzongkha : ཨོབཅ་ཀིན་གྱིས་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ གཱོལ་བཙུགས་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འགོ་དང་པ་་འདི་ ནི་ཀ་ལ་སི་བེག་ཨི་སི་ཊོརམ་གྱིས་གཱོལ་བཙུགས་ཏེ་ རྩེད་འགྲན་འདི་ནང་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་གཱོལ་འདི་ཨིན་མས།

English : Ovechkin´s first assist of the night was on the game-winning goal by rookie Nicklas Backstrom;Dzongkha : ཁོ་གིས་ དེ་ཚེ་ཕྱི་རུ་ གཱོལ་༢པ་བཙུགས་མི་འདི་ འགྲན་བསྡུར་འདི་ནང་ལུ་ གཱོལ་༦༠འབདཝ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥དང་སྤྱི་ལོ་༡༩༩༦ལུ་ ཇ་རོ་མི་ཇག་ར་དང་ མ་རི་ཡོ་ལིའུ་མིགསི་གིས་ གཱོལ༦༠དང་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་བཙུགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ གཱོལདེ་སྦེ་བཙུགས་མི་རྩེད་འགྲན་པ་ དང་པ་སྦེ་ཐོན་ནུག

English : his second goal of the night was his 60th of the season, becoming the first player to score 60 or more goals in a season since 1995-96, when Jaromir Jagr and Mario Lemieux each reached that milestone.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ཀྱི་ ཨེ་མི་ར་ཀ་གི་མི་ཁུངས་ཕྱུག་ཤོས་ཀྱི་ཐོ་ནང་ལུ་ བེ་ཊེན་འདི་ རྒྱུ་དངོས་ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་ཐེར་འབུམ་༢དང་ཚག་༣ཡོད་པའི་ཚོད་རྩིས་བཏོན་ཏེ་ གནས་རིམ་༡༩༠པ་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་འདུག

English : Batten was ranked 190th on the 2008 400 Richest Americans list with an estimated fortune of $2.3 billion.Dzongkha : ཁོ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༠ལུ་ ཝར་ཇི་ནའི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་འོག་གི་ ནང་རིག་དང་ཚན་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་ཡོདཔ་ལས་ མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་འདི་ལུ་ ཞལ་འདེབས་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་རང་བྱིན་མི་གཅིག་ཡང་ཨིན་མས།

English : He graduated from the College of Arts & Sciences of the University of Virginia in 1950 and was a significant donor to that institution.Dzongkha : ཨི་རག་གི་ ཨ་བུ་གྷ་རེཔ་བཙོན་ཁང་འདི་ ཟིང་འཁྲུག་ལང་པའི་སྐབས་ལུ་ མེ་སྤར་ནུག

English : Iraq´s Abu Ghraib prison has been set alight during a riot.Dzongkha : བཙོན་ཁང་འདི་ ཡུ་ཨེས་གི་དམག་སྡེ་གིས་ རྩིས་ལེན་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཙོན་པ་ཚུ་བང་བཙོང་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་པའི་མཐའ་མར་ ངན་པའི་མིང་གཏམ་ཐོན་ནུག

English : The jail became notorious after prisoner abuse was discovered there after US forces took over.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ཀྱི་ སེང་ག་པོར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུག་འགྲན་ནང་ལུ་ པི་ཀོ་ཝཊ་ཇུ་ནི་ཡར་འདི་ ཕར་ནཱན་དྲོ་ཨོ་ལོན་སོ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་སྣུམ་འཁོར་གྱི་དོནལུ་བསྒུག་སྟེ་འགྱོཝ་ཅིག་རང་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་ནུག

English : Piquet Jr. crashed in the 2008 Singapore Grand Prix just after an early pit stop for Fernando Alonso, bringing out the safety car.Dzongkha : ཨོ་ལོན་སོ་གི་ཧེ་མ་འགྱོ་མི་སྣུམ་འཁོར་འདི་ ཉེན་སྲུང་སྣུམ་འཁོར་དང་མཉམ་ མར་ཁུ་བླུགས་པ་འགྱོ་སྡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་ གདོང་ཁ་ལུ་རྒྱུགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཅི།

English : As the cars ahead of Alonso went in for fuel under the safety car, he moved up the pack to take victory.Dzongkha : པི་ཀོ་ཝཊ་ཇུ་ནི་ཡར་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལུ་ ཧང་ག་རི་ཡ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུག་འགྲན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ བཏོན་བཏང་ནུག

English : Piquet Jr. was sacked after the 2009 Hungarian Grand Prix.Dzongkha : དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༨དང་སྐར་མ་༤༦ཀྲིག་ཀྲི་བརྡུངམ་ཅིག་ ཁྲོམ་ནང་ལུ་ ཁུ་སིམ་སི་གི་གནས་སྟངས་ཅིག་འཚོར་ཡོདཔ་ལས་ གནམ་གྲུ་དང་པ་གིས་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གུ་ཕོག་སར་ཤེས་ནུག

English : At exactly 8:46 a.m. a hush fell across the city, marking the exact moment the first jet struck its target.Dzongkha : ཕྱི་རུ་ནུབ་ཅིག་རང་ མེ་གི་འོད་ཟེར་གཉིས་ གནམ་ཁ་ལུ་ བཏེག་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Two beams of light have been rigged up to point skywards overnight.Dzongkha : ས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ སྦུག་ནང་རང་ སྐྱེལ་འདྲེན་ལྟེ་བ་དང་ རྗེས་དྲན་གླིང་ག་དང་བཅསཔ་སྦེ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གསརཔ་ལྔ་རྐྱབ་པའི་བསྒང་རང་འདུག

English : Construction is ongoing for five new skyscrapers at the site, with a transportation center and memorial park in the middle.Dzongkha : པི་སྦི་ཨེས་ཟེར་མི་ རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་གྱིས་ ཨི་མི་ངོས་འཛིན་༡༢ལྷགཔ་ཅིག་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ལས་རིམ་འདི་ལས་ ངོས་འཛིན་མཐོ་སུ་སྦེ་ཐོབ་མི་འདི་ སི་སེམ་ཨིས་ཊིརཌ་དང་ མིས་ཊར་རོ་ཇརསི་ནེ་བར་འུཌ་གཉིས་ལས་བརྒལ་ མེདཔ་ཨིན་མས།

English : The PBS show has more than two-dozen Emmy awards, and its run is shorter only than Sesame Street and Mister Rogers´ Neighborhood.Dzongkha : ལས་རིམ་འདི་གི་ཐོན་རིམ་རེ་གིས་ ཀི་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བརྗོད་དོན་རེ་ལུ་གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་ སྲུང་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བལྟ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Each episode of the show would focus on a theme in a specific book and then explore that theme through multiple stories.Dzongkha : ལས་རིམ་རེ་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ དཔེ་མཛོད་ཁང་ནང་ལུ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཀི་དེབ་ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ལྷག་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་སྐོར་ལས་ཡང་ རྒྱབ་སྣོན་ཚུ་འབྱིནམ་ཨིན་མས།

English : Each show would also provide recommendations for books that children should look for when they went to their library.Dzongkha : ཝི་ནེཌ་བ་ཕེ་ལོ་ནང་ལས་ ཇོན་གེ་རནཊ་གིས་ རི་ཌིང་རེན་བོ་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ཀི་དེབ་ཚུ་ ག་ཅི་འབད་ལྷག་དགོཔ་ཨིན་ན་དང་ ཀི་དེབ་ལྷག་པའི་སྐབས་ལུ་ དགའ་བ་ཚུ་ག་དེ་འབད་རང་བྱུངམ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་སྟོན་མི་འདི་གིས་ ཨ་ལུ་ཚུ་ལུ་ ཀི་དེབ་འཐུ་སྟེ་ལྷག་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་འབྱིན་ཏེ་ཡོད།

English : John Grant, from WNED Buffalo (Reading Rainbow´s home station) said ¨Reading Rainbow taught kids why to read,... the love of reading — [the show] encouraged kids to pick up a book and to read.¨Dzongkha : ཇོ་ཧོན་གེ་རནཊ་རྩིས་ཏེ་ མི་དག་པ་ཅིག་གིས་རང་ རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་སྟོན་མི་ ཤེས་རིག་གི་ལས་རིམ་འདི་ མ་དངུལ་མེད་མི་དང་ ཤེས་རིག་གི་ལྟ་བ་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི་འདི་གིས་ བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་སྦེ་ཡིད་ཆེད་བསྐྱེད་དེ་འདུག

English : It is believed by some, including John Grant, that both the funding crunch and a shift in the philosophy of educational television programming contributed to ending the series.Dzongkha : སྔོན་རྟགས་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ཀེཔ་ཝར་ཌི་མཚོ་གླིང་གི་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༠༤༠གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ རླུང་འཚུབ་འདི་ ས་སྒོ་གཞན་ཁ་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་མ་རྐྱབ་ལས་རང་ ཆད་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

English : The storm, situated about 645 miles (1040 km) west of the Cape Verde islands, is likely to dissipate before threatening any land areas, forecasters say.Dzongkha : རླུང་འཚུབ་འདིགིས་་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ མགྱོགས་་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༦༥རེ་ཡོདཔ་ད་ རླུང་འཚུབས་འདི་ཡང་ བྱང་ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ འཕུ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : Fred currently has winds of 105 miles per hour (165 km/h) and is moving towards the northwest.Dzongkha : འཕྲུལ་་སྐར་གྱི་ཐོག་ལས་ པར་ཚུ་ལེན་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཨེཌ་ལེན་ཊིག་གི་ ལྷོ་ཕྱོགས་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ རླུང་འཚུབ་ཤུགས་འདི་རང་ རླུང་འཚུབ་ཕི་རིད་འདི་ཨིནམ་་མ་ཚད་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ དྲི་གི་རི་༣༥གི་ནུབ་ཕྱོགས་ལུ་ རླུང་འཚུབ་སྦོམ་ཤོས་དེ་སྦེ་འཕུ་མི་འདི་ གསུམ་པ་ཨིན་མས།

English : Fred is the strongest tropical cyclone ever recorded so far south and east in the Atlantic since the advent of satellite imagery, and only the third major hurricane on record east of 35°W.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༧༥༩གི་སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༤ལུ་ ཨར་ཐུར་གི་ནིས་གིས་ ཨ་ཡར་ལེནཊ་གི་ དྲུབ་ལིན་ལུ་ སེནཊ་ཇེམསི་གེཌ་ཆང་བཟོ་ཁང་ ལོ་སྟོང་ཕྲག་༩གི་རིང་ལུ་ གླ་ཁར་བཏང་ནི་གི་སྐོར་ལས་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ནུག

English : On September 24, 1759, Arthur Guinness signed a 9,000 year lease for the St James´ Gate Brewery in Dublin, Ireland.Dzongkha : ལོ་༢༥༠གི་རྒྱབ་ལས་ གི་ནི་སི་ཡིས་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཚོང་འབྲེལ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་རེ་ནང་འོང་འབབ་ ཡུ་རོ་ཐེར་འབུམ་༡༠ལྷགཔ་རེ་ བཟོཝ་ཨིན་མས།

English : 250 years later, Guinness has grown to a global business that turns over 10 billion euros (US$14.7 billion) every year.Dzongkha : ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་གི་ ཨེ་ཝན་ཇི་པི་གི་སྡེ་ཚན་གྱི་སྣུམ་འཁོར་བཏང་མི་ཅིག་ཨིན་མི་ ཇོ་ནི་རིད་ཀྱིས་ ད་རིས་ ལོ་ངོ་༤༨ལང་སྟེ་ཡོད་མི་ ཨཀ་ལེནཊ་ཧར་བར་ཟམ་གུ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་འགྱོ་བའི་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་མིང་གཏམ་བཟོ་ཚུགས་ཏེ་འདུག

English : Jonny Reid, co-driver for the A1GP New Zealand team, today made history by driving the fastest over the 48-year-old Auckland Harbour Bridge, New Zealand, legally.Dzongkha : རིད་ཀྱིས་ ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་གི་ ཨེ་ཝན་ཇི་པི་སྣུམ་འཁོར་ ཚོས་གཞི་གནགཔོ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ ཟམ་འདི་གུ་ལས་ མགྱོགས་ཚད་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༦༠རེ་འབད་ ཚར་༧བརྒལ་ནུག

English : Mr Reid managed to drive the New Zealand´s A1GP car, Black Beauty at speeds over 160km/h seven times over the bridge.Dzongkha : རིད་ཀྱི་བཏང་མི་སྣུམ་འཁོར་འདི་ དམའ་སུ་མཚམས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་གི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཁོ་གི་མགྱོགས་ཚད་བལྟཝ་ད་ བདའ་མ་ཟུན་པར་ལཱ་ཁག་བཏང་རུང་ རིད་ཀྱིས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་མགྱོགས་ཚད་འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༦༠ལུ་མར་ཕབ་འབདཝ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ ཚར་གཅིག་ བལྟ་རྟོག་འབད་ཚུགས་ནུག

English : The New Zealand police had trouble using their speed radar guns to see how fast Mr Reid was going because of how low Black Beauty is, and the only time the police managed to clock Mr Reid was when he slowed down to 160km/h.[Day3]

Dzongkha : འདས་པའི་ཟླཝ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ དོ་དམ་ལྟེ་བ་ནང་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ག་ནི་ཡང་མ་བཀལ་བར་ བཟུང་བཞག་མི་མི་ངོམ་༨༠ལྷགཔ་ཅིག་བཏང་ནུག

English : In the last 3 months, over 80 arrestees were released from the Central Booking facility without being formally charged.Dzongkha : དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༤པའི་ནང་ལུ་ དྲང་དཔོན་གི་ལེན་གྱིས་བཙོན་ཁང་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༤ལས་ལྷག་སྟེ་བཟུང་བཞག་མི་ཚུ་བཏང་དགོཔ་སྦེ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བཀོད་རྒྱ་བྱིན་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ ཉེས་འཛུགས་ཅན་འདི་གིས་ སྙན་གསན་ནང་ལུ་མ་འོང་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།

English : In April this year, a temporary restaining order was issued by Judge Glynn against the facility to enforce the release of those held more than 24 hours after their intake who did not receive a hearing by a court commissioner.Dzongkha : དྲང་དཔོན་གྱིས་བཀལ་མི་ མི་ངོམ་འདི་གིས་ གནང་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ གློད་གྲོལ་བཏང་ནི་དང་ འཛིན་བཟུང་འགོ་དཔོན་གྱིས་བཀལ་མི་ཉེས་འཛུགས་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ ཉེས་འཛུགས་ཚུ་ རྩོད་གཞི་གི་དོན་ལུ་བལྟ་ཚུགས་ནི་གི་ཐབས་ལུ་ གློག་རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The commissioner sets bail, if granted, and formalizes the charges filed by the arresting officer. The charges are then entered into the state´s computer system where the case is tracked.Dzongkha : སྙན་གསན་འདི་གིས་ དོགས་པ་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩོད་གཞི་མགྱོགས་སུ་སྦེ་ཕྱི་ནི་གི་རང་དབང་ཡོད་མི་ལུ་གུས་ཏབས་དོན་ལུ་ ཚེས་གྲངས་ཡང་བཀགཔ་ཨིན་མས།

English : The hearing also marks the date for the suspect's right to a speedy trial.Dzongkha : ཨཱས་ཊི་ལ་གི་དངུལ་གཉེར་པ་དང་ བློན་ཆེན་ཇོ་ཧོན་ཧོ་ཝཊ་གི་ཚབ་ལུ་ ལི་བི་རཱལ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་འོས་འབབ་མཐོང་མི་ པི་ཊར་ཀོསི་ཊི་ལོ་གིས་ ཨཱས་ཊི་ལ་ཡ་ལུ་ གོ་མཚོན་གྱི་གློག་ཤུགས་བཟོ་ནི་གི་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག

English : Peter Costello, Australian treasurer and the man most likely to succeed Prime Minister John Howard as Liberal party leader has thrown his support behind a nuclear power industry in Australia.Dzongkha : ཀོསི་ཊི་ལོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ གོ་མཚོན་གྱི་གློག་ཤུགས་ཀྱི་འོས་འབབ་ཡོད་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ཨཱས་ཊ་ལི་ཡ་གིས་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ཟེར་བཤད་ཅི།

English : Mr Costello said that when nuclear power generation becomes economically viable, Australia should pursue its use.Dzongkha : ཀོསི་ཊི་ལོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གློག་ཤུགས་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགསཔ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ བཙུགས་རང་བཙུགས་དགོཔ་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་དགོཔ་ཅིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

English : ¨If it becomes commercial, we should have it. That is, there´s no in-principle objection to nuclear energy¨ Mr Costello said.Dzongkha : ཨཱན་ས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་ གོ་གནས་མཐོ་བའི་མི་ངོམ་དག་པ་ཅིག་ ཙིགཔ་ཟ་མི་འདི་གིས་ དམག་འཁྲུག་རྫོགས་ནི་མེདཔ་ཐོན་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

English : According to Ansa, ¨police were concerned by a couple of top-level hits they feared might spark a full-blown war of succession.Dzongkha : ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ པི་ཀོ་ལོ་འདི་ པ་ལིར་མོ་ལུ་ པོ་རོ་ཝིན་ཟ་ནོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ངོ་མ་གཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁོ་གིས་ པོ་རོ་ཝིན་ཟ་ནོ་གི་སྲིད་བྱུས་ ཁུ་སིམ་སིམ་སྦེ་ འབྲེལ་བ་མང་སུ་སྦེ་བཟོ་ནི་ནང་བརྩོད་ཤུགས་སྐྱེད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་མའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལས་ཡང་ བརྩི་བཀུར་ཡང་ཐོབ་ནི་འདི་གིས་ སྟབས་མ་བདེ་ཁག་ཁ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : Police said Lo Piccolo had the upper hand because he had been Provenzano´s right-hand man in Palermo and his greater experience won him the respect of the older generation of bosses as they pursued Provenzano´s policy of keeping as low as possible while strengthening their power network.Dzongkha : འ་ནི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ཡང་ པོར་ཝིན་ཟ་ནོ་གིས་ མངའ་སྡེ་ལུ་ རི་ན་གིས་འབད་དེ་ དམག་རྐྱབ་མི་འདི་ ཞི་བཅུག་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཚད་འཛིན་འབད་ནུག ། དེ་བསྒང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༢ལུ་ ངན་ཚོགས་ལུ་འབད་བརྩོན་སྐྱེད་མི་ གི་ཝ་ནི་ཕཱལ་ཀཱོན་དང་ པའོ་ལོ་བོར་སི་ལོ་ནོ་གི་ཚེ་སྲོག་ལུ་ བར་ཆད་བྱུང་ནུག

English : These bosses had been reined in by Provenzano when he put an end to the Riina-driven war against the state that claimed the lives of Mafia crusaders Giovanni Falcone and Paolo Borsellino in 1992.¨Dzongkha : ཨེ་པཱལ་གི་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ཨིས་ཊིབ་ཇོབ་གིས་ ཁྲབ་སྟེག་གུ་ལུ་འགྱོ་ཞིན་ན་ དོརམ་ནང་ལས་ ཨའི་ཕོན་བཏོན་ཏེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

English : Apple CEO Steve Jobs unveiled the device by walking onto the stage and taking the iPhone out of his jeans pocket.Dzongkha : ཁོ་གིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢ཀྱི་རིང་ གསལ་བཤད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨེ་པཱལ་གྱིས་ ད་རེས་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ལོག་སྟེ་རང་གསརཔ་བཟོ་སྟེ་ རྒྱལ་རབས་ཅན་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ཡི་ཟེར་བཀོད་ནུག

English : During his 2 hour speech he stated that ¨Today Apple is going to reinvent the phone, We are going to make history today¨.Dzongkha : བཱར་ཛིལ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ རོ་མཱན་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་གི་རྒྱལ་ཁབ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ རོ་མཱན་ཀེ་ཐོ་ལིཀ་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཕོ་མོའི་མཚན་རྟགས་ཅིག་པའི་མི་ཚུ་གི་བར་ན་གཉེན་རྐྱབ་ནི་འདི་ཁྲིམས་མཐུན་སྦེ་བཟོ་ནི་འདི་ལུ་ རྒྱབ་འགལ་འབདཝ་འབད་ས་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Brazil is the largest Roman Catholic country on Earth, and the Roman Catholic Church has consistently opposed the legalization of same-sex marriage in the country.Dzongkha : བཱར་ཛིལ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་གེརེསི་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ལོ་༡༠གི་རིང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཞི་བའི་གཉེར་སྦྱོར་ལམ་ལུགས་འདི་ རིའོ་གཱརན་དྲི་དྲོ་སུའལ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཁྲིམས་མཐུན་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The National Congress of Brazil has debated legalization for 10 years, and such civil marriages are currently only legal in Rio Grande do Sul.Dzongkha : དཔྱད་ཡིག་ངོ་མ་འདི་སའོ་པའོ་ལོ་གི་ཧེ་མའི་ཁྲོམ་དཔོན་ མཱར་ཏ་སུབ་ལི་སི་གིས་ཟིན་བྲིས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ འཕྲི་སྣོན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་ རོ་བཱར་ཀྲོ་ཇེ་ཕཱར་སཱན་གྱི་ལག་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The original bill was drafted by former mayor of São Paulo, Marta Suplicy. The proposed legislation, after being amended, is now in the hands of Roberto Jefferson.Dzongkha : རྒྱབ་འགལ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀོང་གེརེསི་ལུ་ཕུལ་ནི་གི་དོན་ལས་ མི་མང་ཞུ་ཡིག་གི་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ས་ཡ་༡་༢དེ་ཅིག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

English : Protesters hope to collect a petition of 1.2 million signatures to present to the National Congress in November.Dzongkha : ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ བཟའ་ཚང་མང་ཤོས་ཅིག་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་འཚོལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ངེས་གཏན་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ སྡོད་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གཡོ་འཕྲུལ་གྱི་ལཱ་ནང་ལུ་ ཉམས་རྒུད་བྱུང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཨིསིཀྲ་བཱེ་མི་སྡེའི་ཁྲིམས་དོན་ལྟེ་བའི་ནང་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཅིག་ཚོགས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : After it became apparent that many families were seeking legal help to fight the evictions, a meeting was held on March 20 at the East Bay Community Law Center for the victims of the housing scam.Dzongkha : ཁང་གླ་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་ལུ་ག་ཅི་བཟུམ་བྱུང་ཡི་ག་ བསམ་འཆར་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ བཟའ་ཚང་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ར་ ཨོ་ཨེཝ་ཨེ་གི་ ཀེ་རོ་ལིན་ཝིལ་སཱན་གྱིསཉེན་སྲུང་གི་མ་དངུལ་བཞག་མི་ཚུ་ཨརཝ་བརྐུ་འབག་ཞིནམ་ལས་ ཁྲོམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ཐོན་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཧ་གོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།་

English : When the tenants started sharing what had occurred to them, most of the families involved suddenly realized that Carolyn Wilson of the OHA had stolen their security deposits, and skipped out of town.Dzongkha : ལོག་འུདྲ་གཱར་དྲེན་ལུ་ ཁང་གླ་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ ཕྱིར་བཏོན་བཏང་མི་གི་གྲལ་ཁར་ཚུད་མི་ ད་རུང་བཟའ་ཚང་༤༠དེ་ཅིག་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ སྡོད་ཁྱིམ་གྱི་གཡོ་འཕྲུལ་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་མེདཔ་བལྟ་ནི་ལུ་ ཨོག་ལེན་གྱི་ མི་མང་སྡོད་ཁྱིམ་ཚུ་ ཨོ་ཨེཆ་ཨེ་གི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཡང་ ཧ་གོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

English : Tenants at Lockwood Gardens believe that there may be another 40 families or more to face eviction, since they learned that OHA police are also investigating other public housing properties in Oakland that may be caught up in the housing scam.Dzongkha : སྙན་ཆ་སྡེ་ཚན་འདི་གིས་ མཱ་འུའི་ལུ་ཡོད་པའི་ དམག་འཁྲུག་གི་རྗེས་དྲན་ཁྲབ་སྟེགས་འདི་ནང་ལུ་ མི་༩༠༠༠དེ་ཅིག་འཛོམས་ནི་སྦེ་ཡོད་མི་གི་ ལས་རིམ་སྟོན་ནི་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་སྟེ་ མི་ཚུ་ལུ་བཤག་པ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The band canceled the show at Maui´s War Memorial Stadium, which was set to be attended by 9,000 people, and apologized to fans.Dzongkha : སྙན་ཆ་སྡེ་ཚན་འདི་གི་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ ཨེཝ་ཀེ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠ལུ་ ལས་རིམ་འདི་འགོ་དང་པ་ ཆ་མེད་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ དོན་དག་ག་ནི་ཡང་མ་བཤད་དེ་འབད་རུང་ འདི་གི་ནངས་པར་བཟུམ་ བཅའ་སྒྲིག་མ་ཚུདཔ་སྦེ་ ཁ་ཉེ་བཀལ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The band´s management company, HK Management Inc., gave no initial reason when they canceled on September 20, but blamed logistical reasons by the next day.Dzongkha : གིརིག་གི་ཁྲིམས་རྩོདཔ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ ས་ཀིསི་ཀེ་ཆ་གིའོག་ལཱའོསི་དང་ ཇོརཇི་ནི་ཀོ་ལ་ཀོ་པོ་ལཱསི་གཉིས་ བྱ་ཅན་འབད་མི་དང་ ངན་ལྷད་འབད་ཡོད་པའི་ ཉེས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཀོ་རི་དྲ་ལཱསི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཐཱེན་གྱི་བཙོན་ཁང་ནང་ལུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The famous Greek lawyers, Sakis Kechagioglou and George Nikolakopoulos have been imprisoned in the Athens´ jail of Korydallus, as they were found guilty of graft and corruption.Dzongkha : གནད་དོན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ གིརིག་གི་ཁྲིམས་འབྲེལ་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ དྲང་དཔོན་དང་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ རྒྱབ་མི་དང་ རྩེད་བཤེརཔ་ཚུ་གིས་ ཧེ་མའི་ལ་ནང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ག་ར་ཕྱིར་བཏོན་འབད་དེ་ བྱ་ངན་སྦོམ་ཚུ་ག་ར་ བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : As a result of this, a big scandal within the Greek legal community has been raised through the exposure of illegal actions that judges, lawyers, solicitors and attorneys have done during the previous years.Dzongkha : བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཅིག་ཨིན་མི་ མ་ཀིསི་ཀྲེན་ཀྲ་ཕའི་ལོ་པོའོ་ལཱསི་གིས་ ཨཱལ་ཕ་ཀྲི་ཝི་ཟེར་མི་རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཁོ་གི་རྒྱང་མཐོང་ལས་རིམ་ ¨ཟོང་ལ་¨ ཟེར་མི་ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་འདི་ཚུ་ རྒྱང་བསྒྲགས་འབད་དེ་ བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཡང་ཨིན་མི་ ཁྲིམས་རྩོདཔ་ པེ་ཀྲོའོསི་མཱན་ཏཱའོ་ཝ་ལོསི་འདི་ ཁོ་གི་ཡིག་ཚང་ནང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ནང་ལུ་འབྲེལ་གཏོགས་ཡོདཔ་སྦེ་ ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁྲི་ཁར་ལས་ཕར་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : A few weeks ago, after the information published by the journalist Makis Triantafylopoulos in his popular Television show ¨Zoungla¨ in Alpha TV, the member of Parliament and lawyer, Petros Mantouvalos was abdicated as members of his office had been involved in illegal graft and corruption.Dzongkha : འདི་མ་ཚད་ དྲང་དཔོན་དྲག་ཤོས་མཁས་ཆོག་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨི་ཉཱན་གི་ལོསི་ཀ་ལོའོ་སིསི་འདི་ ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ངན་འབད་མི་དང་ བསམ་སྤྱོད་ངན་པའི་སྤྱོད་པ་བཏོན་མི་གི་ཉེས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བརྩོན་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Moreover, top judge Evangelos Kalousis is imprisoned as he found guilty of corruption and degenerate behaviour.[Day4]

Dzongkha : ཨ་ལོ་མངལ་བཏོན་བཏང་ནི་གི་རྣམ་གཞག་འདི་རྩིས་འཇོག་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་འདི་ ཁག་ཆེ་མི་དང་འབྲེལ་ རོ་བཱཀྲསི་གིས་ མི་ཚེ་འགོ་བཙུགས་ལུ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ མ་པ་ལས་ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་བཏུབ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་འདི་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་ཅིག་མེནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Roberts flatly refused to say about when he believes life begins, an important question when considering the ethics of abortion, saying that it would be unethical to comment on the specifics of likely cases.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཁོ་གིས་ རོའི་ཝི་ཝ་དྲི་འདི་ ¨མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་གཞི་ཚུད་ཚར་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་¨ ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཧེ་མ་ལས་ སླབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་ ལོག་ཅི་ར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ མངོན་མཐོའི་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འགྱུར་མེད་དབང་བཟུང་འདི་ ཁག་ཆེ་བའི་སྐོར་ལས་ གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : He did, however, reiterate his earlier statement that Roe v. Wade was the ¨settled law of the land¨, emphasizing the importance of consistent Supreme Court rulings.Dzongkha : ད་རུང་ ཁོ་གིས་ རོའི་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་བརྟེན་པའི་ སྒེར་དོན་གྱི་རང་དབང་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཡོདཔ་སྦེ་ གཏན་འབེབས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : He also confirmed that he believed in the implied right to privacy which the Roe decision depended upon.Dzongkha : མ་རོའོ་ཅེ་གྲོར་གྱིས་ ཨང་གཉིས་པའི་ནང་ཡོད་མི་ ནོའོ་ས་སྐུགས་ཚད་༦ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ར་མཐོཝ་སྦེ་ དྲག་ཤོས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Maroochydore had finished on top of the ladder, six points clear of Noosa in second.Dzongkha : ཕྱོགས་གཉིསཔོ་འདི་ མཐའ་དཔྱད་འགྲན་བསྡུར་འོག་མ་ཆེ་བའི་ནང་ལུ་འཕྱད་དེ་ འདི་བསྒང་ སྐུགས་༡༡གིས་ ནོའོ་ས་རྒྱལ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The two sides would meet in the major semi final where Noosa ran out winners by 11 points.Dzongkha : སྔོན་འགྲོའི་མཐའ་དཔྱད་ནང་ལུ་ མ་རོའོ་ཅེ་གྲོར་གྱིས་ ཀ་བཱོལ་ཅཱར་ཕམ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Maroochydore then defeated Caboolture in the Preliminary Final.Dzongkha : ཧེསི་པེ་རོ་ནི་ཀཱསི་ཨི་ལི་ཟེ་བཱེཐ་འདི་ དྲོ་མེ་སོ་རེ་དྲེ་བཟའ་ཚང་གི་རིགས་མཚན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཝེ་ལོ་སི་རེབ་ཀྲར་གྱི་་ རིགས་གཅིག་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : Hesperonychus elizabethae is a species of the family Dromaeosauridae and is a cousin of Velociraptor .Dzongkha : ཤོག་སྒྲོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བཏགས་ཚུན་ སྲོག་ཟས་ཅིག་ཨིན་མི་འ་ནི་བྱ་འདི་ ཝེ་ལོ་སི་རེབ་ཀྲར་བཟུམ་འབད་ སྡེའུ་བཞར་ཡོད་པའི་རྐངམ་གཉིས་ས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ལམ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

English : This fully feathered, warm blooded bird of prey was believed to have walked upright on two legs with claws like the Velociraptor.Dzongkha : འདི་གི་སྡེའུ་བཞར་གཉིས་པ་འདི་ སྦོམ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ¨ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྡེའུ་བཞར་¨ ཟེར་བའི་དོན་དག་ཅིག་ཨིན་མི་ ཧེསི་པེ་རོ་ནི་ཀཱསི་ཟེར་བའི་མིང་གནས་འདི་བྱུངམ་ཨིན།

English : Its second claw was larger, giving rise to the name Hesperonychus which means ¨western claw.¨Dzongkha : འཁྱེག་ཤུགས་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་སྐྱོ་དྲག་སྦེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ སྲོག་སྐྱབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་ནི་ལུ་གནོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : In addition to the crushing ice, extreme weather conditions have been hampering rescue efforts.Dzongkha : པིཀྲ་མེན་གྱིས་ ཤུལ་མའི་བདུན་ཕྲག་ཚུན་ཚོད་ར་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་འདི་ ལེགས་བཅོས་མི་འགྱོ་ནི་མས་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Pittman suggested that conditions wouldn´t improve until sometime next week.Dzongkha : པིཀྲ་མེན་གྱིས་བཀོད་མི་ནང་ འཁྱེག་གི་སྟུག་ཚད་དང་ འབོར་ཚད་འདི་ སཱིལ་བདའ་མི་སེམས་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་༡༥གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྐྱོ་དྲག་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག

English : The amount and thickness of the pack ice, according to Pittman, is the worst it has been for sealers in the past 15 years.Dzongkha : ད་རིས་ ཇེཕ་ཝེ་སི་དང་ གཞན་མི་ཉམས་རྒུདཔ་༩་ལས་༣གི་ སྤུར་སྦྱང་ཚུ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ལུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་མི་ནང་ གྲལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཡོད་མི་ ད་རུང་ར་ བུཚ་གཅིག་བཟུང་ཡོདཔ་སྦེ་ རེདྲི་ལེག་མི་སྡེ་ནང་ལུ་ གནས་ཚུལ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནུག

English : News spread in the Red Lake community today as funerals for Jeff Weise and three of the nine victims were held that another student was arrested in connection with the school shootings of March 21.Dzongkha : དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ད་རིས་ཀྱི་འཛིན་བཟུང་འདི་གཏན་ཁེལ་ཨིན་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་ གཞན་མི་གཞུང་འབྲེལ་དུ་ དེ་ཅིག་རང་ སླབ་མ་བཏུབ་ཨིན།

English : Authorities said little officially beyond confirming today´s arrest.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་མི་གཅིག་གིས་ མི་ནེ་པོ་ལིསི་ཨིསི་ཀྲར་ཀྲིའི་བཱུན་ཟེར་མི་གསར་ཤོག་ལུ་ བུཚ་འདི་ རེདྲི་ལེག་ཀྲའི་བཱལ་གྱི་ཁྲི་འཛིན་ ཕོལོདྲི་ཇོའོར་དྲིན་གྱི་བུ་ སྐྱེས་ལོ་༡༦ལང་མི་ ལོའིས་ཇོའོར་དྲིན་འདི་ཨིནམ་སྦེ་ སླབ་སྟེ་འདུག

English : However, a source with knowledge of the investigation told the Minneapolis Star-Tribune that it was Louis Jourdain, 16-year old son of Red Lake Tribal Chairman Floyd Jourdain.Dzongkha : དེ་བསྒང་ ཁོང་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་ག་ཅི་བཟུམ་བཀལ་འོང་ག་དང་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ བུཚ་འདི་ ག་དེ་འབད་བཟུང་ཡི་ག་མ་ཤེས་རུང་ གཞུང་ལྟེ་བའི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལུ་ ན་ཆུང་གི་རྩོད་གཞི་ཕྱེ་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག

English : It is not known at this time what charges will be laid or what led authorities to the boy but juvenile proceedings have begun in federal court.Dzongkha : ལོ་དཱིན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ཨཕ་གཱན་ལུ་ ད་རུང་བཙག་འཐུ་གི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་ ཟད་འགྲོ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ བཙག་འཐུ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : Lodin also said officials decided to cancel the runoff in order to save Afghans the expense and security risk of another election.Dzongkha : གཞུང་ཚབ་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ཨཕ་གཱན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ནང་ལུ་ བཙག་འཐུ་ལོག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཁུངས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་དོན་རྙོག་དྲགས་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : Diplomats said that they had found enough ambiguity in the Afghan constitution to determine the runoff as unnecessary.Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཧེ་མ་གི་སྙན་ཞུ་ བཙག་འཐུ་ལོག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་པ་ཅིན་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ལས་འགལ་བ་འགྱོ་འོང་ཟེར་མི་འདི་ལས་ རྒྱབ་འགལ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

English : This contradicts earlier reports, which said that cancelling the runoff would have been against the constitution.Dzongkha : གནམ་གྲུ་འདི་ ཨིར་ཀུ་ཙིག་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕུར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ནང་འཁོད་དམག་སྡེ་ཚུ་གི་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The aircraft had been headed to Irkutsk and was being operated by interior troops.Dzongkha : ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ འདྲི་དཔྱད་འབད་མི་སྡེ་ཚན་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : An inquiry was established to investigate.Dzongkha : ར་ཤི་ཡ་དང་ སོ་ཝིཀྲ་དམག་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་གི་དོན་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ལོ་གྲངས་ལས་ར་ Il-༧༦འདི་ ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ལུ་ འདས་པའི་ཟླཝ་ནང་ ར་སི་ཡ་ལུ་ ཐུགས་རྐྱེན་སྦོམ་སྦཻ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The Il-76 has been a major component of both the Russian and Soviet military since the 1970s, and had already seen a serious accident in Russia last month.Dzongkha : སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་སྤྱི་ཚེས་༧ལུ་ འཕུར་བའི་སྐབས་ འཕྲུལ་ཨམ་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ གནོད་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མ་བྱུངམ་ཨིན། ར་ཤི་ཡ་གིས་ ཐུགས་རྐྱེན་གྱི་ཤུལ་ལས་ Il-༧༦s འདི་ འགོར་ལས་སྦེ་ ས་ཁར་ཆགས་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : On October 7 an engine separated on takeoff, without injuries. Russia briefly grounded Il-76s after that accident.Dzongkha : ཨ་ལཱསི་ཀ་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ ཕེ་ཡར་བེངསི་ལུ་ མ་ཙག་པའི་མར་ཁུ་ རྒྱ་ཛི་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ འབོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མའིལ་༨༠༠དེ་ཅིག་ཡོད་མི་ ཀྲཱནསི་ཨ་ལཱསི་ཀ་པ་ཡབ་ལཱའིན་སིསི་ཀྲམ་ཟེར་མི་ མར་ཁུའི་དུང་ལམ་འདི་ སྒོ་བསྡམ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : 800 miles of the Trans-Alaska Pipeline System were closed down following a spill of thousands of barrels of crude oil south of Fairbanks, Alaska.Dzongkha : ཕོརཀྲ་གིརི་ལེ་མར་ཁུ་བླུག་སའི་ས་སྒོ་༩པ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ མེ་གི་ནུས་སྟོབས་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་བརྟག་དཔྱད་འདི་འབད་བའི་སྐབས་ ཚད་ལྡན་ས་སྒོ་འདི་སྒོ་ཕྱེ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ མར་ཁུ་ཐོན་འགྱོ་སྟེ་ གློག་མེ་མེདཔ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : A power failure following a routine fire-command system test caused relief valves to open and crude oil overflowed near the Fort Greely pump station 9.[Day5]

Dzongkha : ཚད་ལྡན་ས་སྒོ་འདི་གིས་ ལམ་ལུགས་འདི་གི་དོན་ལས་ གནོན་ཤུགས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་དང་ མར་ཁུ་འདི་ རྒྱ་ཛི་༥༥༠༠༠ ༼གེ་ལཱོན་ས་ཡ་༢་༣༽ དེ་ཅིག་ཤོང་པའི་བསགས་མཛོད་ནང་ལུ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

English : The valves opening allowed a pressure release for the system and oil flowed on a pad to a tank that can hold 55,000 barrels (2.3 million gallons).Dzongkha : གཟའ་ཕུརཔ་གི་ཉི་མ་ཁམས་ཚུན་ཚོད་ར་ བསགས་མཛོད་ནང་ལས་མར་ཁུ་འཛག་སྟེ་ར་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ བསགས་མཛོད་ནང་ན་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མི་གི་ནང་ལས་ འཛག་དོ་ཡོད་པའི་དོག་པ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : As of Wednesday afternoon, the tank vents were still leaking probably from thermal expansion inside the tank.Dzongkha : ད་རུང་ བསགས་མཛོད་འདི་གི་འོག་ལུ་ར་ རྒྱ་ཛི་༡༠༤༥༠༠དེ་ཅིག་ཤོང་པའི་ འབྲིང་རིམ་ས་སྒོ་ཡོད་མི་འདི་ ད་ལྟོ་མ་གང་པ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Another secondary containment area below the tanks capable of holding 104,500 barrels was not yet filled to capacity.Dzongkha : བསམ་བཀོད་འབད་མི་དང་ རྒྱང་མཐོང་གི་ཐོག་ལས་དངོས་མཐོང་སྦེ་བཏང་མི་ཚུ་འདི་ བཀག་དམ་ཚུ་གིས་གནོད་པ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ཨི་ར་ནིའན་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཆེ་བ་ཚུ་གིས་ཁས་བླང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : The comments, live on television, were the first time that senior Iranian sources have admitted that the sanctions are having any effect.Dzongkha : འདི་ཚུ་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཀག་དམ་དང་ ཨི་ར་ནིའན་གི་དཔལ་འབྱོར་ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༨༠དེ་ཅིག་ ཕྱི་ཡི་འོང་འབབ་ལས་འབྱུང་དོ་ཡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ཡུ་རོ་པིན་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ མར་ཁུ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་འདི་ བཀག་ཆ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : They include financial restrictions and a ban by the European Union on the export of crude oil, from which the Iranian economy receives 80% of its foreign income.Dzongkha : འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཟླ་རིམ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཅིག་བཏོན་མི་ནང་ལུ་ ཨོ་པེག་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ མར་ཁུ་ཕྱིར་ཚོང་འདི་ གནས་ཚད་དམའ་ཤོས་ཅིག་ ཉིམ་གཅིག་ལུ་ རྒྱ་ཛི་ས་ཡ་༢་༨ལུ་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : In its most recent monthly report, OPEC said exports of crude had fallen to their lowest level for two decades at 2.8 million barrels per day.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཁྲིདཔ་ ཨ་ཡ་ཀྲོ་ལ་ཨ་ལི་ཁ་མེ་ནེ་གིས་ མར་ཁུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་ནི་འདི་ ཧིང་ནང་ཚུད་ཚུདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༩ལུ་ ཨི་རཱན་གྱི་ཡེ་ཤུ་པའི་འགྱུར་ལུགས་འདི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ལས་ མར་ཁུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་སྡོད་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འདི་ནང་ལས་བཏོན་དགོཔ་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The country´s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has described the dependency on oil as ¨a trap¨ dating from before Iran´s Islamic revolution in 1979 and from which the country should free itself.Dzongkha : སྐར་ཤུབས་འདི་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༥ ༼ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་༽ དེ་ཅིག་ཁར་ འཛམ་གླིང་ལུ་ཐོན་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་ནང་ལུ་ འཛུལ་བའི་ཤུལ་ལས་ འདི་གིས་ བྱང་ཕྱོགས་ ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་དང་ ཨོ་རི་གཱོན་ དེ་ལས་ ནི་ཝ་གྲ་དང་ ཨུ་ཏ་ཚུ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འོད་དུམ་གྲ་ཅིག་བྱིན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : When the capsule gets to Earth and enters the atmosphere, at about 5am (eastern time), it is expected to put on quite a light show for folks in Northern California, Oregon, Nevada, and Utah.Dzongkha : སྐར་ཤུབས་འདི་ གནམ་སྟོང་པའི་སྦུག་ལས་འགྱོ་མི་ སྐར་མདའ་བཟུམ་འབད་མཐོང་ནི་ཨིན་མས།

English : The capsule will look much like a shooting star going across the sky.Dzongkha : སྐར་ཤུབས་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༢་༨ ཡང་ན་མའིལ་༨དེ་ཅིག་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སཱེན་ཕཱརན་སིསི་ཀོ་ལས་ ལཱོསི་ཨེན་ཇི་ལིསི་ལུ་ལྷོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

English : The capsule will be traveling at about 12.8 km or 8 miles per second, fast enough to go from San Francisco to Los Angeles in one minute.Dzongkha : ཨིསི་ཀྲར་གྲཱསི་ཟེར་མི་ གནམ་འཁོར་འདི་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ལོག་འོང་མི་ གནམ་འཁོར་མགྱོགས་ཤོས་ཅིག་འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༩ སྤྱི་ཟླ་༥པའི་ནང་ ཨེ་པོ་ལོ་ཨེགསི་འདི་གིས་ མགྱོགས་ཤོས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཆ་མེད་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས།

English : Stardust will set a new all-time record for being the fastest spacecraft to return to Earth, breaking the previous record set in May of 1969 during the return of the Apollo X command module.Dzongkha : "འདི་གིས་བྱང་ཕྱོགས་ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་གི་ ནུབ་ཁ་ཐུག་མཚོ་མཐའ་ལས་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་ ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་ལས་སྦེ་ དབུས་ཕྱོགས་ ཨོ་རི་གཱོལ་བརྒྱུད་དེ་ ནི་ཝ་གྲ་དང་ ཨའི་ད་ཧོ་དེ་ལས་ ཨུ་ཏ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནམ་ཁ་ལས་སྦེ་འོད་ཤར་འོང་" ཨིསི་ཀྲར་གྲསི་གི་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ ཀྲོམ་གྲགསི་བཱ་རི་གིས་བཤད་ཅི།

English : "It will move over the west coast of northern California and will light the sky from California through central Oregon and on through Nevada and Idaho and into Utah," Tom Duxbury, Stardust´s project manager said.Dzongkha : རུའུགྲ་གིས་ ཀིའོ་ཀྲོ་གནམ་གཤིས་མོས་མཐུན་འགན་རྒྱ་འདི་ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནི་གི་ཐག་བཅད་མི་འདི་གིས་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཀྲ་ཨིསི་ཀྲེསི་འདི་ ལོགས་སུ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་སྦེ་ འགན་རྒྱ་འདི་ལུ་ ཆ་སྦྱོར་མ་འབད་མི་ གོང་འཕེལ་འགྱོ་ཚར་མི་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཀྲ་ཨིསི་ཀྲེསི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་མས།

English : Mr. Rudd´s decision to sign the Kyoto climate accord isolates the United States, which will now be the only developed nation not to ratify the agreement.Dzongkha : ཨཱསི་ཀྲེ་ལི་ཡ་གི་ཧེ་མའི་ཉམས་སྲུང་ཅན་གྱི་གཞུང་འདི་གིས་ ཁོ་གི་དཔལ་འབྱོར་འདི་ ཤུགས་སྦེ་ར་ རྡོ་སོལ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཀིའོ་ཀྲོ་འགན་ཡིག་འདི་ཆ་སྦྱོར་འབད་མ་བཏུབ་ཨིནམ་དང་ འདི་བཟུམ་འབད་ རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ཡང་ ཐོན་རླུང་གི་གནས་ཚད་འདི་ལུ་ མ་གནས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Australia´s former conservative government refused to ratify Kyoto, saying it would damage the economy with its heavy reliance on coal exports, while countries like India and China were not bound by emissions targets.Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཨི་བཱེ་གི་འབྱུང་རབ་ནང་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : It is the biggest acquisition in eBay´s history.Dzongkha : ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ཁོང་གི་ཁེ་སང་ཐོན་ཁུངས་འདི་ སྣ་ཁག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ཨིསི་ཀཱའིབ་གིས་ དྲག་ཤོས་ཅིག་སྦེ་དབང་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྒྱ་ནག་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཡུ་རོབ་ དེ་ལས་ བཱར་ཛིལ་ཚུ་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་བཟོ་ནི་གི་རེ་བ་སྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

English : The company hopes to diversify its profit sources and gain popularity in areas where Skype holds a strong position, such as China, Eastern Europe, and Brazil.Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ཨེན་སི་ལེ་གྲཱསི་འདི་ ས་ཁམས་རིག་པའི་ཐོག་ལས་བཅདཔ་ད་ འགྱིར་དྲགས་སྦེ་ར་ཡོདཔ་དང་ སེ་ཀྲའན་གི་ཕྱི་ལས་སྒོར་ཐིག་ཡོད་མི་ ཨའི་སི་ཨི་རིང་འདི་ཡང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

English : Scientists have suspected Enceladus as geologically active and a possible source of Saturn´s icy E ring.Dzongkha : ཨེན་སི་ལེ་གྲའསི་འདི་ ཉི་མའི་སྒོར་ཁྱིམ་ ཨོ་ལཱར་སིས་ཀྲམ་གྱི་ནང་ལུ་ འོད་མདངས་མང་ཤོས་ཅིག་ལོག་བཏང་མི་གི་ དངོས་པོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ འདི་ལུ་རེག་མི་ཉི་མའི་འོད་བརྒྱ་ཆ་༩༠དེ་ཅིག་ ལོག་བཏངམ་ཨིན་མས།

English : Enceladus is the most reflective object in the solar system, reflecting about 90 percent of the sunlight that hits it.Dzongkha : རྩེད་རིགས་གསར་བསྐྲུན་འབད་མི་ ཀོ་ན་མི་གིས་ ད་རིས་ ཇ་པཱན་གྱི་གསར་ཤོག་ཅིག་ནང་བཀོད་མི་ནང་ ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕ་ལུ་ཇཱ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༦གི་རིང་ རྩེད་རིགས་འདི་ གསར་བཏོན་མི་འབད་ཟེར་ཨིན་མས།

English : The game publisher Konami stated today in a Japanese newspaper that they will not be releasing the game Six Days in Fallujah.Dzongkha : རྩེད་རིགས་འདི་ཡང་ ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ ཨི་རག་གི་དམག་དཔུང་གི་བར་ནའི་དམག་འཁྲུག་ ཕ་ལུ་ཇཱ་གི་དམག་འཁྲུག་གཉིས་པ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The game is based on the Second Battle of Fallujah, a vicious battle between American and Iraqi forces.Dzongkha : སི་ཨེམ་ཨེ་གིས་ བིག་བཱརཱ་དཱར་ལས་སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གློག་བརྙན་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གློག་བརྙན་འདི་ བིག་བཱརཱ་དཱར་ལས་སྡེ་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ནང་ལུ་ གསོག་འཇོག་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་གློག་བརྙན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་གི་དགོངས་དོན་ལས་མ་འགལ་བ་ཨིནམ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The ACMA also found that despite the video being streamed on the Internet, Big Brother had not breached online content censorship laws as the media had not been stored on Big Brother´s website.Dzongkha : རྒྱང་བསྒྲགས་ཞབས་ཏོག་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ནང་དོན་ཚུ་གི་སྒྲིག་གཞི་ཅིག་ཡང་བཀོདཔ་ཨིན་་རུང་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་ནང་དོན་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ཐབས་ལུ་ ལས་རིམ་ཚུ་ ངོ་མ་འབད་ར་ server ནང་ལུ་འོང་དགོཔ་ཨིན་མས།

English : The Broadcasting Services Act provides for the regulation of Internet content, however to be considered Internet content, it must physically reside on a server.Dzongkha : ཀེ་ནི་ཡ་གི་ས་གནས་ ནཱའི་རོ་བི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཊ་ཨིསི་ཀྲེསི་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ¨སོ་མ་ལི་ཡ་ལས་མཐར་ལྷུང་རིང་ལུགས་པ་ཚུ་གིས་¨ ཀེ་ནི་ཡ་དང་ ཨི་ཐོ་པི་ཡ་ལུ་ རང་སྲོག་བཅད་ནི་གི་རྫས་བམ་ཐོག་ལས་ དྲག་རྒོལ་འབད་ནི་གི་ འཆར་གཞི་བརྩམ་དོ་ཡོད་པའི་ ཉེན་བརྡ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The United States embassy located in Nairobi, Kenya has issued a warning that ¨extremists from Somalia¨ are planning to launch suicide bomb attacks in Kenya and Ethiopia.Dzongkha : ཡུ་ཨེསི་གིས་བཀོད་མི་ནང་ གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ཅིག་གིས་ ཨི་ཐོ་པི་ཡ་དང་ ཀེ་ནི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རྗེས་དྲན་ས་སྒོ་ཚུ་ རང་སྲོག་བཅད་མི་རྫས་བམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ འགས་བཏང་ནི་ཨིན་མས་ཟེར་བའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་ཅི་ཟེར་ཨིན་མས།

English : The U.S. says it has received information from an undisclosed source that specifically mentions the use of suicide bombers to will blow up ¨prominent landmarks¨ in Ethiopia and Kenya.Dzongkha : ཧེག་དང་ཇོ་ཧོན་སཱོན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ལུ་ ཁོང་ར་ ཡུ་ཌབ་ལུ་ལུ་ སློབ་ཕྲུག་སྦེ་སྡོད་དེ་ དི་ཌེ་ལི་ཤོ་དང་ དི་ཀོལ་བར་ཊ་རི་པོརཊ་ཟེར་བའི་ལས་རིམ་མ་ཐོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ གནས་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འབད་ཐངས་ཚུ་ ལུད་སྲོལ་རྐྱབ་སྟེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་མཐོ་བསམ་བཏང་ནུག

English : Long before The Daily Show and The Colbert Report, Heck and Johnson envisioned a publication that would parody the news—and news reporting—when they were students at UW in 1988.[Day6]

Dzongkha : དི་ཨོ་ནི་ཡན་འདི་ འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་རང་ གནས་ཚུལ་ལུད་སྲོལ་རྐྱབ་མི་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ད་ དི་ཨོ་ནི་ཡན་གྱིས་ གནས་ཚུལ་ཚུ་པར་བསྐྲུན་འབད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་ནང་ལུ་ མི་ས་ཡ་༥བལྟ་མི་ཐོན་ནུག ། ད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ ཚོང་བསྒྲགས་དང་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༢༤གི་རིང་ལུ་ གནས་ཚུལ་ པོཌ་ཀཱསི་གི་མཐུན་ཚུ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཨ་ཝར་ཌམ་ཟེར་མི་ འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ཡང་ གསར་བཏོན་འབད་ནུག

English : Since its inception, The Onion has become a veritable news parody empire, with a print edition, a website that drew 5,000,000 unique visitors in the month of October, personal ads, a 24 hour news network, podcasts, and a recently launched world atlas called Our Dumb World.Dzongkha : ཨཱལ་གོ་རི་དང་ གུང་བློན་ཊོ་མི་ཕ་རེང་གིས་ སྒྲིག་ཡངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཁོང་རའི་གནས་ཚུལ་གཙོ་དོན་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་སྦེ་སླབ་ནི་འདུག (གོ་རི་གིས་ གནས་ཚུལ་གཙོ་དོན་མགྱོགས་སུ་སྦེ་ལྷག་མི་འདི་ཡང་ དི་ཨོ་ནི་ཡན་གྱིས་ ཁོ་ར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ལུ་ ཨེ་ལེག་ཊོ་རེལ་ཀོ་ལེཇ་ཕམ་སོང་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཊི་པར་དང་གཅིག་ཁར་ མི་ཚེ་ནང་ལུ་ ལུས་འབྲེལ་ཞིམ་ཏོག་ཏོ་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ཨིན་མས)

English : Al Gore and General Tommy Franks casually rattle off their favorite headlines (Gore´s was when The Onion reported he and Tipper were having the best sex of their lives after his 2000 Electoral College defeat).Dzongkha : ཇོ་ཧོན་ཨིས་་ཊི་ཝརཊ་དང་ ཨིས་ཊེ་ཕན་ཀོལ་བརཊ་གི་ གནས་ཚུལ་ལད་སྲོལ་རྐྱབ་ནི་གི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ ཁོང་གི་རྩོམ་འབྲིཔ་ལེ་ཤ་གིས་རང་ བསྐུལ་མ་སྦོམ་སྦེ་རང་འབད་ནུག

English : Many of their writers have gone on to wield great influence on Jon Stewart and Stephen Colbert´s news parody shows.Dzongkha : བུ་ཅ་རེསཊ་སི་ཊི་ཧོལ་གྱིས་ སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་ རོ་མ་ནི་ཡན་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་འདི་ གསར་གཏོད་དང་སྤྲོ་སྣང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཅིག་ཨིན་པའི་མིང་གཏམ་ ལོག་སྟེ་རང་འབག་འོང་ནི་གི་ཆ་ཤེས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : The artistic event is also part of a campaign by the Bucharest City Hall that seeks to relaunch the image of the Romanian capital as a creative and colourful metropolis.Dzongkha : ཁྲོམ་འདི་ དུས་ཅི་ སྤྱི་ཟླ་༦པ་ལས་༨པ་གི་བར་ན་ ཤར་ལྷོ་ཡུ་རོབ་ནང་ལུ་ འཛམ་གླིང་གི་རི་མོའི་ལས་རིམ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཀའོ་པ་རེཌ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཁྲོམ་ཚོགས་ འགོ་དང་པ་ཅིག་འབད་འོང་ནི་ཨིན་མས།

English : The city will be the first in southeastern Europe to host CowParade, the world´s largest public art event, between June and August this year.Dzongkha : ད་རིས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་མི་ནང་ལུ་ གཞུང་གིས་ དུས་ཅི་སྤྱི་ཟླ་༣པའི་ནང་ལུ་ རེལ་ལི་ཁང་མིག་ཐེབ་བཙུགས་ནི་གི་མ་དངུལ་འབྱིན་ནི་སྦེ་ཁས་ལེན་འབད་མི་ཡང་ ཚུདཔ་ཨིན་མས།

English : Today´s announcement also extended the government´s commitment made in March of this year to fund extra carriages.Dzongkha : མི་མ་ཤོང་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་གི་ཐབས་ལུ་ རེལ་ལི་ཁང་མིག་ཐེབ་༣༠༠བཙུགསཔ་ད་ལུ་ བསྡོམས་ཀྱིས་ རེལ་ལི་གི་ཁང་མིག་༡༣༠༠འོང་ནི་ཨིན་མས།

English : An additional 300 brings the total to 1,300 carriages to be acquired to relieve overcrowding.Dzongkha : ལོ་སི་ཨེན་ཇ་ལི་གི་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་ ཀིརསི་ཊོ་ཕར་གར་སི་ཡ་གིས་སླབ་མི་ནང་ དགས་པ་ཅན་ཕོ་སྐྱེས་འདི་ རྒྱུ་དངོས་མེདཔ་བཏང་གུ་མེན་པར་ ཧམ་འཛུལ་འབད་མི་གུ་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཟེར་ཨིན་མས།

English : Christopher Garcia, a spokesperson of the Los Angeles Police Department, said the suspected male offender is being investigated for trespassing rather than vandalism.Dzongkha : ས་ཡིག་ཁོ་ར་ངོ་མ་ མེདཔ་མ་བཏང་པར་ཡོད་རུང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ད་ལུ་ ཞི་བདེ་དང་དོན་ཧིང་གི་རྟགས་མཚན་གྱིས་གྱོན་ཏེ་ ཨོ་འདི་ཨི་ཆུང་བ་གུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ད་ནུག

English : The sign was not physically damaged; the modification was done using black tarpaulins decorated with signs of peace and heart to alter the ¨O¨ to read lowercase ¨e¨.Dzongkha : རྒྱ་མཚོའི་འཕེལ་གྲིབ་འདི་ སྐྱུ་རུ་ཨ་རྟག་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ མང་སུ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ལུ་ བྱུངམ་ཨིན་མས།

English : Red tide is caused by a higher than normal concentration of Karenia brevis, a naturally-occurring single-celled marine organism.Dzongkha : རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ འ་ནི་སྐྱུ་རུ་ཚུ་ ལེ་ཤ་གིས་ ཡར་སེང་འགྱོ་བཅུག་ནི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Natural factors can intersect to produce ideal conditions, allowing this algae to increase in number dramatically.Dzongkha : སྐྱུ་རུ་གིས་ མི་དང་ཉ་གི་རྩ་ཁམས་མེདཔ་བཏང་མི་ ཀླད་འབྲེལ་དུག་རྫས་བཏོན་དོ་ཡདོཔ་ཨིན།

English : The algae produces a neurotoxin that can disable nerves in both humans and fish.Dzongkha : ཉ་འདི་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ཡི་རང་ ཆུ་ནང་ལུ་ དུག་རྫས་མང་སུ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཤི་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Fish often die because of the high concentrations of the toxin in the waters.Dzongkha : རླུང་མ་དང་མཚོའི་རླབས་་ཀྱིས་ གནམ་ཁར་བསྐྱེལ་མི་ཆུ་འདི་ཚུ་ ནང་ན་བུང་དང་གཅིག་ཁར་བཏང་མི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ གནོད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

English : Humans can be affected by breathing affected water taken into the air by wind and waves.Dzongkha : མལ་དེབསི་གི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ ཏ་ལའི་ཤིང་གི་འདབ་མ་ བེག་གང་གི་དོན་ལུ་མིང་བཏགས་མི་ ་རླུང་འཚུབ་གོ་ནུ་འདི་ ཤུགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༤༠རེ་གུ་ ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : At its peak, Tropical Cyclone Gonu, named for a bag of palm leaves in the language of the Maldives, reached sustained winds of 240 kilometers an hour (149 miles per hour) .Dzongkha : ད་རིས་དྲོ་པ་འབད་བའི་བསྒང་ལས་ རླུང་འཚུབ་འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་ལུ་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༨༣དེ་ཅིག་གུ་ མར་ཕབ་སོང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རླུང་འཚུབ་འདི་གི་ཤུགས་ཚད་འདི་ ད་རུང་རང་ མར་ཕབ་འགྱོ་བའི་རེ་བ་འའདུག

English : By early today, winds were around 83 km/h, and it was expect to keep weakening.Dzongkha : གཟའ་ཕུརཔ་ལུ་ ཨུ་ནའི་ཊེག་ཨིས་ཊེས་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་དྲྭ་རིལ་ཚོགས་པ་གིས་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཁོང་རའི་ཁྱད་རིག་གི་འགྲན་བསྡུར་འདི་ཚུ་ སྐབས་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་མི་འཐབ་ནི་འབད་བཞག་ནུག

English : On Wednesday, the United States´ National Basketball Association (NBA) suspended its professional basketball season due to concerns regarding COVID-19.Dzongkha : ཨེན་བི་ཨེ་གིས་ དེ་སྦེ་ཐག་བཅད་པའི་ཤུལ་ལས་ ཨུཊ་ཏ་སྒྲ་དབྱངས་དཀྲོག་མི་གཅིག་ལུ་ ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཊ་ནའིན་ཊིན་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོ་འཛིན་བྱུང་ནུག

English : The NBA´s decision followed a Utah Jazz player testing positive for the COVID-19 virus.Dzongkha : གྱུར་རྡོ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁ་དབྱེ་འགྱོ་མི་འདི་ རྡུལ་རྟེན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་་ཧེ་མ་ལས་རང་ ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : ¨Based on this fossil, that means the split is much earlier than has been anticipated by the molecular evidence.Dzongkha : བིར་ཧེན་ཨེས་ཕཝ་གི་ཞིབ་འཇུག་འབད་མི་ཅིག་དང་ ཨི་ཐོ་པི་ཡ་གི་་ རིཕཊ་ཝེ་ལི་ཞིབ་འཚོལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཞིབ་འཚོལ་པ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་བརྩམ་མི་ཚུ་ག་ར་ ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་བཞག་དགོ་ནི་མས་ཟེར་བཤད་ཅི།

English : That means everything has to be put back,¨ said researcher at the Rift Valley Research Service in Ethiopia and a co-author of the study, Berhane Asfaw.Dzongkha : ཡུ་ཨེས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཨེ་ཨོ་ཨེལ་གྱིས་ ཚོང་འབྲེལ་འདི་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་རང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་མནོ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Until now, AOL has been able to move and develop the IM market at its own pace, due to its widespread use within the United States.Dzongkha : བདེ་སྒྲིག་དེ་སྦེ་བཟོ་མི་དང་འབྲེལ་ ནི་བཟུམ་གྱི་སྟབས་བདེ་ཧིང་ཡོད་མི་འདི་ མི་འོང་ནི་ཨིན་མས།

English : With this arrangement in place, this freedom might end.Dzongkha : ཡ་ཧུ་དང་ མའི་ཀོ་རོ་སོཕཊ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ མཉམ་གཅིག་སྡོམ་མི་འདི་གིས་ ཨེ་ཨོ་ཨེལ་གྱི་ཚོང་མགྲན་པའི་གྱངས་ཁ་ལུ་ དོ་འགྲན་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས།

English : The number of users of the Yahoo! and Microsoft services combined will rival the number of AOL´s customers.Dzongkha : ནོར་དཱན་རོག་དངུལ་ཁང་འདི་ ཡུ་ཀེ་གཞུང་ལས་ གློ་འབུར་མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ཐོན་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ལུ་ གཞུང་གིས་རྩིས་ལེན་ནུག

English : The Northern Rock bank had been nationalised in 2008 following the revelation that the company had received emergency support from the UK Government.Dzongkha : ནོར་དཱན་རོག་དངུལ་ཁང་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་མི་འདི་གིས་ བྱེམ་ཕོག་ནི་འདི་གིས་ ལེན་དགོཔ་ཐོན་ནུག

English : Northern Rock had required support due to its exposure during the subprime mortgage crisis in 2007.[Day7]

Dzongkha : དངུལ་ཁང་འདི་ གཞུང་གིས་རྩིས་མ་ལེན་པའི་ཧེ་མ་ ཝར་ཇེན་ཚོང་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཇོ་བདག་ སཱར་རི་ཅརཊ་བེ་རཱན་སཱན་གྱིས་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་བཀོད་མི་འདི་ ཆ་མེད་སོང་ནུག

English : Sir Richard Branson´s Virgin Group had a bid for the bank rejected prior to the bank's nationalisation.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ལུ་ གཞུང་གིས་རྩིས་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཧེ་ཨི་ཊིག་ལུ་ཡོད་པའི་ ད་རེས་ཀྱི་ ནོར་དཱན་རོག་དངུལ་ཁང་འདི་ ནོར་དཱན་རོག་གི་ བེཌ་དངུལ་ཁང་ནང་ལས་ ཁ་དབྱེ་ཡར་སོང་ནུག

English : In 2010, while nationalised, the current high street bank Northern Rock plc was split from the 'bad bank', Northern Rock (Asset Management).Dzongkha : ཝར་ཇེན་གྱིས་ ནོར་དཱན་དངུལ་ཁང་གི་ དངུལ་ཁང་ལེགས་ཤོམ་རྐྱངམ་ཅིག་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ མ་ཉོ་བས།

English : Virgin have only purchased the 'good bank' of Northern Rock, not the asset management company.Dzongkha : འ་ནི་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ མརསི་གི་ཅ་ཆས་མཐོང་མི་ རྒྱལ་རབས་ནང་ལུ་ ཐེངས་༥པ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ རྫས་སྦྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་རང་ གཏེན་ཁལ་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : This is believed to be the fifth time in history that people have observed what turned out to be chemically confirmed martian material falling to Earth.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ སྐར་མདའ་ཡུདཔ་ཅིག་ སྟོང་ཕྲག་༢༤དེ་ཅིག་འབུད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཤེས་ས་ལས་ ༣༤རྐྱངམ་ཅིག་ མརསི་ནང་ལས་ འབུད་ཡོདཔ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Out of the approximately 24,000 known meteorites to have fallen to Earth, only about 34 have been verified to be martian in origin.Dzongkha : འ་ནི་རྡོ་འདི་ཚུ་ལས་ ༡༥འདི་ ན་ཧིང་སྤྱི་ཟླ་༧པ་ནང་ལུ་འབུད་མི་སྐར་མདའ་ཚུ་ཨིན་མས།

English : Fifteen of these rocks are attributed to the meteorite shower last July.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་དཀོད་དྲག་ཨིན་མི་རྡོ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཨོ་ཡིན་རེ་ལུ་ གོང་ཚད་ཡུ་ཨེས་དྲོ་ལར་སྟོང་ཕྲག་༡༡ལས་སྟོང་ཕྲག་༢༢དང་༥༠༠ཚུན་ཚོད་བཙོང་མི་འདི་ གསེར་གྱི་གོང་ཚད་ལས་ ཚར་༡༠ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྩིས་ཨིན་མས།

English : Some of the rocks, which are very rare on Earth, are being sold from US$11,000 to $22,500 per ounce, which is about ten times more than the cost of gold.Dzongkha : འགྲན་བསྡུར་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་ ཀེ་སི་ལོསི་ཀི་འདི་ དྲའི་བརསི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ སྐུགས་ཚད་༢,༢༥༠བཟོ་མི་ སྣུམ་འཁོར་བཏང་མི་དྲག་ཤོས་ཅིག་སྦེ་རང་ལུས་ནུག

English : Following the race, Keselowski remains the Drivers´ Championship leader with 2,250 points.Dzongkha : ཇོ་ཧོན་སཱོན་གྱིས་ སྐུགས་༢,༢༤༣བཟོ་རུང་ ཨང་དང་པ་ཐོན་མི་འདི་ སྐུགས་༧གྱིས་བདའ་མ་ཟུནམ་ལས་ ཨང་གཉིས་པ་ཐོན་ནུག

English : Seven points behind, Johnson is second with 2,243.Dzongkha : ཨང་གསུམ་པ་ནང་འབད་མི་ ཧམ་ལིན་འདི་ སྐུགས་༢༠གིས་ རྒྱབ་ཁར་ལུས་ཏེ་ཡོད་རུང་ བོ་ཡར་ལས་ སྐུགས་༥གིས་ མཐོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དེ་ལས་ ཀྷ་ནི་དང་ ཊུག་ཇུ་ནི་ཡར་གྱིས་ སྐུགས་༢,༢༢༠དང་༢,༢༠༧ལས་བརྒལ་བཟོ་མ་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ ཨང་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ནང་ལུ་ཚུད་ནུག

English : In third, Hamlin is twenty points behind, but five ahead of Bowyer. Kahne and Truex, Jr. are fifth and sixth respectively with 2,220 and 2,207 points.Dzongkha : ཨིས་ཊི་ཝརཊ་དང་གོར་དྲཱན་ དེ་ལས་ ཀེན་སེད་དང་ཧར་ཝིག་ཚུ་གིས་ དྲའི་བརསི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ དྲག་ཤོས་༡༠གི་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ད་མ་ཚད་ འགྲན་བསྡུར་འདི་ནང་ལུ་ ད་རུང་རང་ རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ་བཞི་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།

English : Stewart, Gordon, Kenseth, and Harvick round out the top-ten positions for the Drivers´ Championship with four races remaining in the season.Dzongkha : ཡུ་ཨེས་ཀྱི་ཆུ་དམག་གིས་ཡང་ གནད་དོན་འདི་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཟེར་བཤད་ནུག

English : The US Navy also said they were investigating the incident.Dzongkha : ད་རུང་ ཁོང་གིས་བཀོད་མི་ནང་ སྡེ་ཚན་འདི་ ད་རེས་ གྲུ་འདི་ གནོད་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་བཏོན་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་དྲག་ཤོས་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

English : They also said in a statement, ¨The crew is currently working to determine the best method of safely extracting the ship¨.Dzongkha : ཆུ་ནང་ལས་ ས་གཏེར་ཚུ་བཏོན་ཚུགས་མི་གྲུ་འདི་ དེ་བསྒང་ པ་ལ་ཝན་གྱི་ པུ་ཡར་ཊོ་པི་རིན་སི་ས་ལུ་ འགྱོ་བའི་བསྒང་ཨིན་མས།

English : An Avenger class mine countermeasures ship, the ship was on its way to Puerto Princesa in Palawan.Dzongkha : གྲུ་འདི ཇ་པཱན་ ན་ག་ས་ི་གི་ས་སི་བོ་ལུ་ཡོད་པའི་་ ཡུ་ཨེས་མཚོ་དམག་གི་དྲུག་ཁག་ཅིག་ཨིན་མས།

English : It is assigned to the U.S. Navy's Seventh Fleet and based in Sasebo, Nagasaki in Japan.Dzongkha : མཱམ་བའི་ལུ་འཚུབ་བཀལ་མི་ཚུ་ གྲུ་ནང་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨་སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༦ལུ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ རྫས་བམ་དང་གོ་ཚན་གཞན་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ཆ་ཏར་པ་ཏི་ཤི་བ་ཇི་རེལ་ལི་བཞག་སའི་ས་སྒོ་དང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཏཇ་མ་ཧཱལ་བཟའ་ཁང་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ ས་སྒོ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཀྲོབ་མདའ་ཚུ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་བསད་ནུག

English : The Mumbai attackers arrived via boat on Novemeber 26, 2008, bringing with them grenades, automatic weapons and hit multiple targets including the crowded Chhatrapati Shivaji Terminus railway station and the famous Taj Mahal Hotel.Dzongkha : ལག་ཤ་ཁར་ཨི་ཏའི་བ་ཟེར་མི་ པ་ཀིལ་ཏཱན་གྱི་ གཡིབ་དམག་གི་འཐུས་མི་༡༠འབད་མི་སྡེ་ཚན་ལུ་ འཚུབ་དེ་སྦེ་བཀལ་ནི་ནང་ དྲེ་བིཌ་ཧེཌ་ལེ་གིས་ ས་སྒོ་བལྟ་མི་དང་བརྡ་དོན་ཚུ་འཚོལ་མི་འདི་གིས་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནུག

English : David Headley´s scouting and information gathering had helped to enable the operation by the 10 gunmen from the Pakistani militant group Laskhar-e-Taiba.Dzongkha : བྱ་ངན་འདི་གིས་ རྒྱ་གར་དང་པ་ཀིས་ཏཱན་གྱི་བར་ནའི་མཐུན་ལམ་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The attack put a huge strain on relations between India and Pakistan.Dzongkha : འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོ་གིས་ ཊེག་སེས་གི་མི་ཁུངས་་ཚུ་ལུ་ མི་དམངས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་སླབ་ནུག

English : Accompanied by those officials, he assured Texas citizens that steps were being taken to protect the public´s safety.Dzongkha : པེ་རི་གིས་ དམིགས་གསལ་དུ་ ད་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ གདོང་ལེན་བྱུང་མི་ལུ་ ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ ཇོན་ཐངས་ཅན་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་རང་ དག་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་ཟེར་ཨིན་མས།

English : Perry specifically said, ¨There are few places in the world better equipped to meet the challenge that is posed in this case.¨Dzongkha : ད་རུང་ སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་ ད་རིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་འགྱོ་ནི་གི་ལོ་ཚད་ནང་ལུ་འབད་མི་ཨ་ལུ་དག་པ་ཅིག་གིས་ ནདཔ་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་སྦེ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : The governor also stated, ¨Today, we learned that some school aged children have been identified as having had contact with the patient.¨Dzongkha : ད་རུང་ ཁོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་གཏན་གཏན་ཨིན་རུང་ ད་རེས་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ འཚབས་ཆེན་ཅིག་རང་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཅི།

English : He went on to say, ¨This case is serious. Rest assured that our system is working as well as it should.¨Dzongkha : གཏན་ཁེལ་འགྱོ་བ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་འདི་གིས་ ཨ་ལེན་གྱིས་ གྲུ་མུ་ས་ཤི་གི་དོན་ལུ་ ལོ་༨ཀྱི་རིང་འཚོལ་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ནི་ཨིན་མས།

English : If confirmed, the find completes Allen´s eight-year search for the Musashi.Dzongkha : རྒྱ་མཚོའི་བཤའ་མའི་ སབ་ཁྲ་གིས་འབད་ ཆག་རོག་ཚུ་ ཨཱར་ཨོ་ཝི་ཟེར་བའི་ ཚད་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མཐོང་ཚུགས་ནུག

English : Following seabed mapping the wreck was found using an ROV.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་གི་ མི་ཕྱུག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨ་ལེན་གྱིས་ མཚོ་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་བལྟ་ནི་དང་ དམག་འཁྲུག་གི་ཤུལ་ལས་བྱང་ཡོད་མི་ མུ་ས་ཤི་གྲུ་འདི་འཚོལ་ཐོབ་སྦེ་རང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁོ་རའི་རྒྱུ་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ འདི་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : One of the world´s richest people, Allen has reportedly invested much of his wealth in marine exploration and began his quest to find the Musashi out of a lifelong interest in the war.[Day8]

Dzongkha : མོ་ར་ ཨེཊ་ལཱན་ཊ་ལུ་སྡོད་པའི་རིང་ མི་དམངས་ལས་ ངལ་རང་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་ཁའི་ཤེས་རིག་ནང་ལུ་ གསར་གཏོད་བཏོན་མི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཚུ་ཡང་ཐོབ་ནུག

English : She gained critical acclaim during her time in Atlanta and was recognized for innovative urban education.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལུ་ མོ་ལུ་ ལོ་འདི་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྟགས་མ་ གནང་ནུག

English : In 2009 she was awarded the title of National Superintendent of the Year.Dzongkha : མོ་གིས་རྟགས་མ་ཐོབ་པའི་སྐབ་ལུ་ ཨེཊ་ལཱན་ཊ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ནང་ལུ་ སྐུགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : At the time of the award, Atlanta schools had seen a large improvement on test scores.Dzongkha : འདི་གི་ཤུལ་ལས་ དུས་ཡུན་གངམ་མ་འགྱོཝ་ལས་རང་ དི་ཨེཊ་ལཱན་ཊ་ཇོར་ནཱལ་ཀོནསི་ཊི་ཊུ་ཤཱན་ཟེར་མི་གསར་ཤོག་གིས་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ནང་ལུ་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་བཏོན་ནུག

English : Shortly after, The Atlanta Journal-Constitution published a report showing problems with test results.Dzongkha : སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་ ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་ལས་ འོས་འབབ་མ་མཐོང་ཟེར་ཨིནམ་མ་ཚད་ སློབ་གྲྭ་འདི་གིས་ ཁོང་ར་ནང་འཁོད་ནང་ སྟབས་མ་བདེཝ་འདི་ཤེས་ས་ཅིག་རུང་ ག་ནི་ཡང་ མ་འབད་བས་ཟེར་ཨིན་མས།

English : The report showed test scores had increased implausibly fast, and alleged the school internally detected problems but didn´t act on the findings.Dzongkha : འདི་གི་ཤུལ་ལས་ སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིས་ དྲི་ཤོག་ཚུ་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལུ་ ཧཱོལ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤེས་རིག་གི་འགོ་དཔོན་༣༤འདི་ ཉེས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་སོང་ནུག

English : Evidence thereafter indicated test papers were tampered with Hall, along with 34 other education officials, was indicted in 2013.Dzongkha : ཨར་ལེནཊ་གཞུང་གིས་ ཕྲལ་རང་ གནས་སྟངས་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་སྦེ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཨུ་ཚུགས་སྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The Irish government is stressing the urgency of parliamentary legislation to rectify the situation.Dzongkha : གཞུང་གིས་མགྲིན་ཚབ་ཀྱིས་སླབ་མི་ནང་ མི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ཉེས་རྩོད་དྲང་ཁྲིམས་ལས་འབད་རུང་ ཁྲིམས་འདི་ ག་དེ་མགྱོགས་མགྱོགས་བཞེང་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེཝ་སྦེ་རང་ཐོན་ཏེ་ཡོད་ཟེར་བཤད་ཅི།

English : ¨It is now important from both a public health and criminal justice perspective that the legislation be enacted as soon as possible¨, said a government spokesperson.Dzongkha : གསོ་བའི་བློན་པོ་གིས་ ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་ཆོགཔ་སྦེ་ཡོད་མི་དང་བསྟུན་ཏེ་ སྨྱོ་རྫས་སྤྱོད་མི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་དང་ རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་འཕྲི་སྣོན་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཞིན་ན་ སྨྱོ་རྫས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེས་པ་ཡོདཔ་སྦེ་ཐོན་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཚ་གྱང་ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་ཅི།

English : The Health Minister expressed concern both for the welfare of individuals taking advantage of the temporary legality of the substances involved, and for drug-related convictions handed down since the now-unconstitutional changes came into effect.Dzongkha : འགྲན་བསྡུར་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ ཇརཀ་འདི་ དྲོ་པ་ ཨིཊ་ལི་གི་ ཀོ་ཝར་ཤེ་ནོ་ནང་ སྦྱང་བ་འབད་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཟའ་ཟླཝ་ལུ་ བོ་ལོ་ནི་ཡ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཇརཀ་འདི་ ཁོ་རའི་སྡེ་ཚན་དང་ཆ་ བཟའ་ཁང་ནང་ལུ་སྡོ་ནུག

English : Jarque was practicing during pre-season training at Coverciano in Italy earlier in the day. He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.Dzongkha : གཟའ་ཟླཝ་ལུ་ བོ་ལོ་ནི་ཡ་དང་གཅིག་ཁར་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཇརཀ་འདི་ ཁོ་རའི་སྡེ་ཚན་དང་ཆ་ བཟའ་ཁང་ནང་ལུ་སྡོ་ནུག

English : He was staying in the team hotel ahead of a match planned for Sunday against Bolonia.Dzongkha : སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ མི་སོ་རི་གི་ སིག་ཕེལག་སིནཊ་ལོ་ཡིསི་ཁ་ཐུག་ ཤོག་འཛིན་བཙོང་ཚར་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྙན་ཆའི་ལས་རིམ་སྟོན་པར་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཨིན་མས།

English : The bus was headed to Six Flags St. Louis in Missouri for the band to play to a sold-out crowd.Dzongkha : རྐྱེན་ངན་བྱུང་ས་མཐོང་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཟའ་ཉིམ་གི་དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༡དང་སྐར་མ་༡༥ལུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ མེ་ལྗངས་ཁུ་ཐོནམ་ད་ལུ་འགྱོ་སྡོད་པའི་བར་ན་རང་ ཁོང་གི་གདོང་ཁ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་གཅིག་བསྒྱིར་འོང་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།

English : At 1:15 a.m. Saturday, according to witnesses, the bus was going through a green light when the car made a turn in front of it.Dzongkha : སྤྱི་ཟླ་༨པའི་ནུབ་མོ་ རླུང་འཚུབ་མོ་ར་ཀོཊ་འདི་ རྒྱ་ནག་གི་ཕུ་ཇི་ཡན་མངའ་སྡེ་ནང་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༧༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : As of the night of August 9, the eye of Morakot was about seventy kilometres away from the Chinese province of Fujian.Dzongkha : རླུང་འཚུབ་འདི་ རྒྱ་ནག་ཁ་ཐུག་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡གི་ནང་འཁོད་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༡གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ འོང་དོ་ཡོད་པའི་ཕོ་ཚོད་དཔག་སྟེ་འདུག

English : The typhoon is estimated to be moving toward China at eleven kph.Dzongkha : འགྲུལ་པ་ཚུ་ དྲོད་ཚད་ ༩༠(ཨེཕ་)-དྲིག་རི་ནང་ལུ་བསྒུག་སྡོད་མི་དང་འབྲེལ་ ཆུ་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Passengers were given water as they waited in 90(F)-degree heat.Dzongkha : མེ་གི་འགོ་འཁྲིདཔ་ སྤྱི་དཔོན་ཨིསི་ཀཱོརཊ་ཀཱོནསི་གིས་སླབ་མི་ནང་ འདི་བསྒང་ སཱན་ཏ་ཀེལེ་ར་ལུ་ དྲོད་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་འདི་ ༩༠ལྷགཔ་ཅིག་ཁར་སྡོད་ཡི་ཟེར་ཨིན་མས།

English : Fire captain Scott Kouns said, ¨It was a hot day in the Santa Clara with temperatures in the 90s.Dzongkha : རོ་ལར་ཀོའསི་ཀྲར་གུར་ལུ་ དུས་ཚོད་ག་དེ་ཅིག་ག་དེ་ཅིག་འགོར་ཏེ་འབད་རུང་ ཉུང་སུ་ཅིག་སྦེ་སླབ་ནི་འདི་ བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མི་འོང་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ འགོ་དང་པ་འཛུལ་མི་མི་འདི་ཐོན་ནི་གི་དོན་ལས་ ཉུང་ཤོས་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡དེ་ཅིག་འདི་འགོར་ནི་ཨིན་མས།

English : Any length of time trapped on a roller coaster would be uncomfortable, to say the least, and it took at least an hour to get the first person off the ride.¨Dzongkha : ཕོར་མུ་ལ་ཝཱན་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལས་ ཚར་བདུན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ལུ་ དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ ཤུ་མ་ཅཱར་འདི་ རྨ་རྐྱེན་བྱུང་ཡོད་མི་ ཕི་ལིབ་མ་ས་གི་ཚབ་འབད་ནི་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Schumacher who retired in 2006 after winning the Formula 1 championship seven times, was due to replace the injured Felipe Massa.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལུ་ ཧང་ག་རི་ཡཱན་གཱརན་པིརིགསི་ཟེར་མི་འགྲན་བསྡུར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ བཱར་ཟིལ་གྱི་མབི་ཁུངས་འདི་ལུ་ མགུ་ཏོག་ཁར་ རྨ་རྐྱེན་སྦོམ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The Brazilian suffered a serious head injury after a crash during the 2009 Hungarian Grand Prix.Dzongkha : མ་ས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོའི་ གཞན་མི་འགྲན་བསྡུར་ཚུ་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་མི་གཏོགས་ནི་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Massa is due to be out for at least the rest of the 2009 season.Dzongkha : སྲིད་འཛིན་ཅན་གྱི་བློན་པོ་ རོདྲ་རི་གོ་ཨ་རི་ཡསི་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཨ་རི་ཡསི་འདི་ ནད་འབུཔ་འདི་གི་བརྟག་དཔྱད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Arias tested positive for a mild case of the virus, Presidential Minister Rodrigo Arias said.Dzongkha : སྲིད་འཛིན་འདི་ ཉིན་གྲངས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་ཟུར་ཏེ་སྦེ་བཞག་ནི་ཨིན་རུང་ ཁོ་གི་གནས་སྟངས་འདི་ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The president´s condition is stable, though he will be isolated at home for several days.Dzongkha : དྲོད་འབར་རྐྱབ་ནི་དང་ ལྐོལ་མ་ན་ཟུག་དུམ་གྲ་རེ་མ་གཏོགས་ ང་ར་ བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལཱ་ཚུ་འབད་ཚུགས་ཏེ་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ཡོད།

English : ¨Apart from the fever and a sore throat, I feel well and in good shape to carry out my work by telecommuting.Dzongkha : ¨ང་གིས་ གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཚེས་ལས་ ལོག་སྟེ་ང་རའི་ལཱ་ནང་ཐོན་ཚུགས་པའི་རེ་བ་སྐྱེད་དོ།¨ གསལ་བཤད་ཅིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཨ་རི་ཡསི་གིས་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : I expect to return to all my duties on Monday,¨ Arias said in a statement.[Day9]

Dzongkha : ས་ཕིར་སིམཔ་སཱོན་རླུང་འཚུབ་ཚད་གཞི་ནང་ལུ་ ཚར་ཅིག་དབྱེ་རིམ་༤པའི་རླུང་འཚུབས་སྦེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་མི་ ཕེ་ལི་སི་ཡ་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ གཟའ་ལྷགཔ་གི་ཧེ་མ་ལས་ ཀྲོ་པི་ཀཱལ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Felicia, once a Category 4 storm on the Saffir-Simpson Hurricane Scale, weakened to a tropical depression before dissipating Tuesday.Dzongkha : འདི་གི་ལྷག་མ་འདི་གི་སྦེ་ མཚོ་གླིང་གི་ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ ཆརཔ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གནོད་རྐྱེན་རྐྱབ་ཡོད་མི་དང་ ཆུ་རུད་ཐོན་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

English : Its remnants produced showers across most of the islands, though as of yet, no damage or flooding has been reported.Dzongkha : ཆརཔ་ལུ་གྲུབ་མི་གི་ལམ་རིམ་ ཨོ་འ་ཧུ་ལུ་ ཨིན་ཅི་༦་༣༤ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ ཁེ་ཕན་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The precipitation, reaching 6.34 inches at a gauge on Oahu, was described as ¨beneficial¨.Dzongkha : ཆརཔ་རྐྱབ་ད་ལ་ལུ་ཅིག་ འབྲུག་ལྡིར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་ར་ གློག་ཀེམ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Some of the rainfall was accompanied by thunderstorms and frequent lightning.Dzongkha : ཀྲུའིན་ཨོ་ཀྲར་ཟེར་མི་གནམ་གྲུ་འདི་ གནམ་གྲུ་འདི་གི་ པི་ཨེན་ཇི་གནམ་གྲུ་ སི་ཇི་༤༦༨༤ ཅིག་སྦེ་ ཁ་ཙ་ ཀོ་ཀོ་གྲ་ལུ་ཆགས་ནི་གི་ དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཚར་ཅིག་བཤོལ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The Twin Otter had been trying to land at Kokoda yesterday as Airlines PNG Flight CG4684, but had aborted once already.Dzongkha : ཐབས་ལམ་ཁག་གཉིས་པའི་ནང་ལས་ ད་རུང་ར་ ཆགས་ནི་སྦེ་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༡༠དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ད་ གནམ་གྲུ་འདི་ ག་སོང་མེདཔ་བྱང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : About ten minutes before it was due to land from its second approach it disapeared.Dzongkha : ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སའི་ས་སྒོ་འདི་ད་རིས་འཚོལ་ཐོབ་ཏེ་འབད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ འགྱོ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་ཡོདཔ་ལས་ ས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ལམ་འགྲུལ་འབད་དེ་འགྱོ་ཞིན་ན་ མ་ཤི་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འཚོལ་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གཉིས་ ནགས་ཚལ་ནང་ལུ་བཀོག་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The crash site was located today and is so inaccessable that two policemen were dropped into the jungle in order to hike to the scene and seek survivors.Dzongkha : འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ལུ་ཡང་ གནམ་གྲུ་འདི་ཆགས་ནི་ལས་བར་ཆད་རྐྱབ་མི་བཟུམ་གྱི་ གནམ་གཤིས་འདི་གི་སྦེ་ བར་ཆད་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The search had been hampered by the same bad weather that had caused the aborted landing.Dzongkha : སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཔ་ད་ མེག་བཱེད་ཁྲོམ་ལམ་ཁར་ཡོད་མི་ སྡོད་ཁྱིམ་འདི་ མེ་རླེུང་ཐོན་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འགས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : According to reports, an apartment on Macbeth Street exploded due to a gas leak.Dzongkha : མེ་རླུང་ལས་སྡེ་གི་འགོ་དཔོན་ཅིག་ ཁྱིམ་ཚང་ཚུ་གིས་ མེ་རླུང་ཐོན་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་གི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ས་སྒོ་འདི་ནང་ འོང་པའི་བསྒང་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : An official with the gas company was reporting to the scene after a neighbor called about a gas leak.Dzongkha : འགོ་དཔོན་འདི་ལྷོད་པའི་སྐབས་ སྡོད་ཁྱིམ་འདི་འགས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : When the official arrived, the apartment exploded.Dzongkha : རྨ་རྐྱེན་སྦོམ་སྦེ་ག་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་སྟེ་འབད་རུང་ རྐྱེན་ངན་འདི་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ ས་གནས་འདི་ནང་སྡོད་ཡོད་མི་ ཉུང་ཤོས་མི་གྲངས་ལྔ་དེ་ཅིག་འདི་ སེམས་ཧམ་པའི་རྟགས་མཚན་གྱི་ སྨན་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : No major injuries were reported, but at least five people on scene at the time of the explosion were treated for symptoms of shock.Dzongkha : ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ག་ཡང་མ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

English : No one was inside the apartment.Dzongkha : འདི་བསྒང་ ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་སྡོད་མི་ ཧ་ལམ་༡༠༠མ་ལངམ་ཅིག་ར་ ས་གནས་གཞན་ཁར་སྤོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : At the time, nearly 100 residents were evacuated from the area.Dzongkha : གཱོལཕ་དང་རཱག་བི་གཉིས་ཆ་ར་ ལོག་སྟེ་ ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ཁར་བཙུགས་ནི་གི་ གྲ་སྒྲིག་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Both golf and rugby are set to return to the Olympic Games.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་ཚོགས་པ་གིས་ ད་རིས་ བཱར་ལིན་ལུ་སྦེ་ བཀོད་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འདི་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྩེདམོ་འདི་གྲལ་ཁར་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཨོ་ལོམ་པིག་ནང་ལུ་ གཞན་མི་རྩེད་རིགས་༥དེ་ཅིག་བཙུགས་ནི་སྦེ་དམ་ཁ་རྐྱབ་ས་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་རཱག་བི་མཉམ་འབྲེལ་དང་ གཱོལཕ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The International Olympic Committee voted to include the sports at its executive board meeting in Berlin today. Rugby, specifically rugby union, and golf were selected over five other sports to be considered to participate in the Olympics.Dzongkha : གྱང་རྩེད་དང་ ཀ་ར་ཀྲི་ དེ་ལས་རོ་ལར་རྩེད་རིགས་ཚུ་ ཨོ་ལོམ་པིག་ལས་རིམ་གྱི་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ལོའི་ནང་ ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་རིགས་ཀྱི་གྲལ་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་ར་བཏོན་བཏང་མི་ བེསི་བཱོལ་དང་ སཱོཕཊ་བཱོལ་ཚུ་ཡང་ བཙུགས་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Squash, karate and roller sports tried to get onto the Olympic program as well as baseball and softball, which were voted out of the Olympic Games in 2005.Dzongkha : ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་གི་གྲུབ་འབྲས་འདི་ སྤྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ ཀོ་པེན་ཧེ་གཱན་ལུ་སྦེ་ ཚོགས་ནི་ཨིན་མི་ རྒྱལ་སྤྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་ཚོགས་པའི་ ཡོངས་ཁྱབ་ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ལས་ ཆ་སྦྱོར་འབད་དགོཔ་ཨིན་མས།

English : The vote must still be ratified by the full IOC at it´s October meeting in Copenhagen.Dzongkha : ཨམ་སྲུ་གི་གོ་གནས་འདི་ གྲལ་ཁར་བཙུགས་ནི་ལུ་ ག་ར་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་མ་འབད་བ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Not all were supportive of the inclusion of the women's ranks.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ལོའི་ ཨོ་ལོམ་པིག་ནང་ལས་ དངུལ་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་མི་ ཨ་མིར་ཁཱན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ¨ང་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་མི་འོང་ འདི་ངེ་གི་བསམ་འཆར་ཨིན།¨

English : 2004 Olympic silver medallist Amir Khan said, ¨Deep down I think women shouldn't fight. That's my opinion.¨Dzongkha : ཁོ་གིས་བསམ་འཆར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ལུ་ ལཱོན་གྲོན་ལུ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་གིས་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་དོ་འགྲན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཟེར་ཨིན་མས།

English : Despite his comments he said he will be supporting the British competitors at the 2012 Olympics being held in London.Dzongkha : རྩོད་བཤེར་འདི་ བིར་མིང་ཧཱམ་ཀཱརའོན་ཀཱོརཀྲ་ཟེར་མི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ལུ་འབད་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༨པའི་སྤྱི་ཚེས་༣ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ནུག

English : The trial took place at Birmingham Crown Court and concluded on August 3.Dzongkha : ས་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་བཟུང་མི་ གནས་ཚུལ་ལྷག་མི་གིས་སླབ་མི་ནང་ མི་༣༠དེ་ཅིག་གིས་ ཤེལ་གྱི་དམ་སྦྱིས་ཚུ་བཀོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཀཝ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ ཁོང་ལུ་བླུགས་ནི་གི་དོན་ལས་མེན་ཟེར་ཨིན་མས།

English : The presenter, who was arrested at the scene, denied the attack and claimed he used the pole to protect himself from bottles being thrown at him by up to thirty people.Dzongkha : བཱེལག་འདི་ཡང་ དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་རིམ་པ་ཚུ་ ཕྱོགས་བསྒྱུར་བཏང་ནི་གི་ དཔའ་བཅམ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཉེས་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Blake was also convicted of attempting to pervert the course of justice.Dzongkha : ཐབས་ལམ་གཞན་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ དྲང་དཔོན་གྱིས་ ཁོ་ར་བཙོན་ནང་བཏང་ར་བཏང་དགོ་པས་ཟེར་བེལེག་ལུ་སླབ་ནུག

English : The judge told Blake it was ¨almost inevitable¨ he was going to be sent to jail.[Day10]

Dzongkha : དྲརག་ཨེ་ནར་ཇི་ཟེར་མི་ཤུགས་ཚན་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ར་ འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་ནང་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་ར་ཡོད་མི་ མ་པ་ལས་མིག་གི་མ་མཐོང་པའི་ཤུགས་ཚད་ཅིག་ཨིན།

English : Dark energy is a completely invisible force that is constantly acting upon the universe.Dzongkha : འདི་གི་འཚོ་གནས་འདི་ འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་གི་རྒྱ་སྐྱེད་ལུ་ ཕན་གནོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ ཧ་གོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Its existence is known only because of its effects on the expansion of the universe.Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ཟླཝ་གི་ཁ་ཐོག་གི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་རག་རོག་བཀང་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ཟླཝ་འདི་འགོར་ལས་སྦེ་ བསྐུམ་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : Scientists have discovered landforms littered across the moon´s surface called lobate scarps that have apparently resulted from the moon´s shrinking very slowly.Dzongkha : འ་ནི་གྱེན་གཟར་ཚུ་ ཟླཝ་གི་མངའ་ཁོངས་ག་རའི་ནང་ལུ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་འགྱུར་བཅོས་མ་འགྱོ་བ་ཡོདཔ་ལས་ འ་ནི་ས་རིག་གི་རིམ་པ་བྱུང་མི་ཚུ་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ཨིན་པའི་རྟགས་སྟོནམ་ཨིན་མས།

English : These scarps were found all over the moon and appear to be minimally weathered, indicating that the geologic events that created them were fairly recent.Dzongkha : འ་ནི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ཡང་ ཟླཝ་འདི་ས་ཁམས་རིག་པའི་ལམ་རིམ་ཚུ་ལས་གྲུབ་པ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ཐོབ་བརྗོད་སྐྱེད་མི་འདི་ལས་ རྒྱབ་འགལ་འགྱོཝ་ཨིན་མས།

English : This theory contradicts the claim that the moon is completely devoid of geologic activity.Dzongkha : ཕོ་རྒས་ཅིག་གིས་ འཁོར་ལུ་གསུམ་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་བདའ་སྦེ་ འདི་ནང་ལུ་ འགས་རྫས་ཚུ་སྐྱེལ་ཏེ་ མི་དམངས་འཛོམས་སའི་ས་ཁོངས་ནང་འོང་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The man allegedly drove a three-wheeled vehicle armed with explosives into a crowd.Dzongkha : རྫས་བམ་འགས་བཅུག་མི་གི་དོག་པ་ཡོད་མི་ཕོ་རྒས་འདི་ རྫས་བམ་འགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ རྨ་རྐྱེན་བྱུང་པའི་ཤུལ་མ་ བཟུང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The man suspected of detonating the bomb was detained, after sustaining injuries from the blast.Dzongkha : དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཕོ་རྒས་འདི་ ཡུའི་གཱོར་ཟེར་མི་ མི་རིགས་སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ ཁོ་གི་མིང་མ་ཤེས་པ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : His name is still unknown to authorities, although they do know he is a member of the Uighur ethnic group.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ལུ་ ར་ཤི་ཡ་གི་ས་གནས་ ཨ་ལིསིཀེ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨ་ལོ་སྐྱེས་སྟོན་འབད་སའི་སྨན་ཁང་ནང་ལུ་སྦེ་ བཤག་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྐྱེ་ཡོད་མི་ ནཱ་དྲི་ཡ་གི་ ལྗིད་ཚད་པ་འུནདྲ་༡༧དང་ཨའུནས་༡ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Nadia, born on September 17, 2007, by Cesarean section at a maternity clinic in Aleisk, Russia, weighed in at a massive 17 pounds 1 ounce.Dzongkha : ¨ང་བཅས་ག་ར་ རྣམ་རྟོག་ལང་ཡི།¨ ཨའི་གིས་བཤད་ཅི།

English : ¨We were all simply in shock,¨ the mother stated.Dzongkha : ཨ་པ་གིས་ག་ཅི་སླབ་དེས་ཟེར་དྲིཝ་ད་ལུ་ མོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ¨ཁོ་ག་ནི་ཡང་སླབ་མ་ཚུགས་ ཁོ་མིག་ཏོག་འཁྱབ་ཏེ་སྦེ་འདི་ནང་ར་ལོང་སྡོད་ཡི།¨

English : When asked what the father said, she answered ¨He couldn´t say a thing - he just stood there blinking.¨Dzongkha : འདི་གིས་ཆུ་བཟུམ་སྦེ་ར་སྤྱོད་ལམ་བཏོན་ནི་ཨིན། འ་ནི་འདི་ ཆུ་བཟུམ་འབད་ར་ དྭངས་གསལ་ཅན་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : ¨It´s going to behave like water. It´s transparent just the way water is.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྱོད་ར་མཚོ་ཡི་མཐའ་མ་ལུ་སྡོད་པ་ཅིན་ ཆུ་ཡི་གཤམ་ལུ་ ཆུ་རྡོ་དང་གཞན་མི་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཅིག་ག་ར་མཐོང་ཚུགས་འོང་།

English : So if you were standing by the shoreline, you would be able to see down to whatever pebbles or gunk that was on the bottom.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཀྲའི་ཀྲན་ལས་ལྷག་པའི་ འགུལ་ནུས་ཅན་སྦེ་བཏོན་མི་ རྒྱུ་སྐར་དུས་ཚོགས་ཅིག་ལས་འགལ་མེདཔ་དང་ འདི་གི་མིང་ཡང་ འཛམ་གླིང་ཨིན་ཟེར་ ཨིསི་ཀྲོ་ཕཱན་གྱིས་བཤད་ཅི།

English : As far as we know, there is only one planetary body that displays more dynamism than Titan, and its name is Earth,¨ added Stofan.Dzongkha : གནད་དོན་འདི་ཡང་ ས་གནས་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་རང་ལུགས་དང་ དུས་རྒྱུན་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་བཀྲིས་ལེགས་སྨོན་གྱི་ཡི་གུ་ཚུ་མ་ཐོབ་པའི་སྐོར་ལས་ ཨོ་བཱ་ན་ཛ་ཝ་འགྲེམས་ཁང་ནང་ལུ་ ཉོག་བཤད་སྐྱེད་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ལས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The issue started on January 1st when dozens of local residents started complaining to the Obanazawa Post Office that they hadn´t received their traditional and regular New Year cards.Dzongkha : འགྲེམས་ཁང་གིས་ གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་ཡི་གུ་༤༢༩རྩིས་ཏེ་ འགྲེམས་ཁང་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་༦༠༠ལྷགཔ་ཅིག་ སྤྲོད་དགོ་པའི་མི་གི་ལག་པར་མ་སྤྲོད་པར་ བུཚ་འདི་གིས་ གཡིབ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པའི་ཤུལ་ལས་ འགྲེམས་ཁང་གིས་ ཁ་ཙ་ མི་སེར་ཚུ་དང་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཤགས་པ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Yesterday, the post office released their apology to citizens and the media after discovering that the boy had hidden more than 600 postal documents, including 429 New Year postcards, which weren´t delivered to their intended recipients.Dzongkha : མི་མ་དགོ་པའི་ཟླ་བའི་རྒྱུ་ལམ་ ཅཱན་དཱ་ར་ཡཱན་༡ གིས་ ཟླ་བའི་ཁྱད་ནུས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་མི་འདི་ བཏོན་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཟླ་བའི་ཁ་ཐོག་ལུ་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆག་ཅིག་ནང་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ཕྱེད་དང་༢༼དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༡ལུ་མའིལ་༣༠༠༠༽ ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ ཟླཝ་གི་ལྷོ་སྣེ་གི་རྩ་བར་ ཐུག་རྐྱེན་དང་བཅདཔ་སྦེ་ཆགས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The unmanned lunar orbiter Chandrayaan-1 ejected its Moon Impact Probe (MIP), which hurtled across the surface of the Moon at 1.5 kilometres per second (3000 miles per hour), and successfully crash landed near the Moon´s south pole.Dzongkha : ཟླ་བའི་ཁྱད་ནུས་ཞིབ་དཔྱད་འཕྲུལ་རིག་འདི་གིས་ ཁག་ཆེ་བའི་མཚོན་རིག་གི་ཅ་ཆས་ཁག་༣འབག་པ་གི་མ་ཚད་ ཕྱོགས་ག་རའི་ནང་ལུ་ཚོན་བཏང་ཡོད་མི་ རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་པར་འདི་ཡང་འབག་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Besides carrying three important scientific instruments, the lunar probe also carried the image of the Indian national flag, painted on all sides.Dzongkha : སི་རི་པོའོན་གྱིས་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ ´ཉེས་ཅན་ང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བཀྲིན་ཆེ།´ ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : ¨Thanks for those who supported a convict like me,¨ Siriporn was quoted as saying at a press conference.Dzongkha : ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ཁ་མི་བཟེད་ནི་འོང་ ཨིན་རུང་ འདི་ང་ལུ་ཁྱད་པར་མེད།

English : ¨Some may not agree but I don´t care.Dzongkha : ང་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་ དྭངས་འདོད་ཡོད་པའི་མི་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ང་སེམས་དགའ་ཡི།

English : I am happy that there are people willing to support me.Dzongkha : པ་ཀིས་ཏན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༧ལུ་ བཱིརི་ཀྲིཤི་གི་དབང་ཆ་ལས་རང་དབང་ཐོབ་ཞིནམ་ལས་ པ་ཀིས་ཏན་གྱི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ ས་ཁོངས་འདི་ རང་དབང་འབད་ཚད་འཛིན་འབད་མི་ ཕཱ་ཀྲ་འདི་གཞུང་འཛིན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ¨སྲིད་འབྲེལ་གྱི་ངོ་ཚབ་ཚུ་¨ འདེམས་བསྐོས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Since Pakistani independence from British rule in 1947, the Pakistani President has appointed ¨Political Agents¨ to govern FATA, who exercise near-complete autonomous control over the areas.Dzongkha : པ་ཀིས་ཏན་གྱི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་ དོན་ཚན་༢༤༧པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འ་ནི་ངོ་ཚབ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་དང་དྲང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་འགན་ཁུར་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : These agents are responsible for providing government and judicial services under Article 247 of the Pakistani Constitution.Dzongkha : ཨིསི་ལམ་གྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་རྩ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ མི་ཀཱ་ལུ་ ས་གནས་ནང་གི་དུས་ཚོད་ དྲོ་པ་ཆུ་ཚོད་༡༠དེ་ཅིག་ཁར་ ཉལ་ཁྱིམ་ཅིག་ ཧྲམ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : A hostel collapsed in Mecca, the holy city of Islam at about 10 o´clock this morning local time.Dzongkha : སྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་ནང་ལུ་ ཧཱཇ་གནས་བསྐོར་ལས་རིམ་ནངས་པ་ཟེརཝ་ད་ ད་རིས་བཟུམ་ཕྱི་རུ་ རྩ་ཅན་གྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ནང་གནས་བསྐོར་ལུ་འོང་ཚུ་ཚུ་ སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The building housed a number of pilgrims who came to visit the holy city at the eve of hajj pilgrimage.[Day11]

Dzongkha : ཉལ་ཁྱིམ་འདི་ནང་སྡོད་མི་ མགྱོནམ་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཊ་ཨ་རབ་ཨི་མི་རེཊསི་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The hostel´s guests were mostly citizens of the United Arab Emirates.Dzongkha : རྐྱེན་ངན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཉུང་ཤོས་མི་༡༥དེ་ཅིག་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ གྱངས་ཁ་འདི་ ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The death toll is at least 15, a figure which is expected to rise.Dzongkha : ¨ཀཱོསི་མོ་ནཱཊ་ཨང་༡༡¨ ཟེར་ཡང་སླབ་མི་ ལིའོ་ནོབ་འདི་ སེ་ཝིཊ་ཡུ་ནཱོན་གྱི་ ཀཱོས་མོ་ནཱཊ་གི་སྡེ་ཚན་ངོ་མའི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Leonov, also known as ¨cosmonaut No. 11¨, was part of the Soviet Union´s original team of cosmonauts.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༦༥སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨ལུ་ ཁོ་གིས་ མི་གི་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ སྣུམ་འཁོར་འཕྲུལ་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་འགོ་དང་པ་འདི་དང་ ཡང་ན་ ¨ཨིསི་པེསི་ཝཱག་¨ ཟེར་ གནམ་འཁོར་གྱི་ཕྱི་ཁར་ དུཤས་ཡུན་སྐར་མ་༡༢དེ་ཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་གནས་ཚུགས་མི་འདི་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : On March 18, 1965, he performed the first manned extravehicular activity (EVA), or ¨spacewalk¨, remaining alone outside the spacecraft for just over twelve minutes.Dzongkha : ཁོ་གིས་དེ་སྦེ་ལཱ་འབད་བའི་ངོས་ལེན་ལུ་ སོ་ཝིཊ་ཡུ་ནཱོན་གྱི་རྟགས་མ་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མི་ ¨སོ་ཝིཊ་ཡུ་ནཱོན་གྱི་དཔའ་བོ་¨ ཟེར་མི་འདི་ ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : He received the ¨Hero of the Soviet Union¨, the Soviet Union´s highest honor, for his work.Dzongkha : ལོ་ངོ་༡༠གི་ཤུལ་མ་ ཁོ་གིས་ གནམ་མཁའ་གི་རྒྱུགས་འགྲན་འདི་མཇུག་བསྡུ་ཡི་ཟེར་བའི་རྟགས་མཚན་ལུ་ ཨེ་པོ་ལོ་སོ་ཡུཛ་ལས་རིམ་འདི་གི་ སོ་ཝིཊ་གི་ཆ་ཤས་འདི་ འགོ་འཁྲིད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Ten years later, he led the Soviet part of the Apollo–Soyuz mission symbolizing that the Space Race was over.Dzongkha : ཁོ་གིས་སླབ་མི་ནང་ དྲག་བརྒོལ་ཅིག་བྱུང་སག་ས་སྦེ་འདུག་ཟེར་བའི་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་ བློ་རིག་མིན་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

English : She said, ¨There is no intelligence to suggest that an attack is expected imminently.Dzongkha : ཨིན་་རུང་ ཉེན་ཁའི་གནས་ཚད་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ག་ར་གི་ཉེན་ཁ་འདི་ མེདཔ་སྦེ་ར་ ཡལ་ཡལཝ་མེན་པས།

English : However, the reduction of the threat level to severe does not mean the overall threat has gone away.¨Dzongkha : དབང་འཛིན་ཚུ་ ཉེན་ཁ་འདི་གི་བརྩི་མཐོང་འདི་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ གཏན་གཏན་ཅིག་སྦེ་མ་ཤེས་མི་དང་འབྲེལ་ མེ་རི་ལེན་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཟེར་མི་དབང་འཛིན་འདི་གིས་ ཨེཕ་བི་ཨའི་གི་ནན་ཤུགས་དང་བསྟུན་སྒོ་བསྡམ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : While authorities are unsure of the credibility of the threat, the Maryland Transportaion Authority made the closure with the urging of the FBI.Dzongkha : ས་འོག་གི་ལམ་འདི་ཁར་གྱི་འཛུལ་སྒོ་འདི་བཀག་ནི་ལུ་ ཕྱགས་སྙིགས་ཀྲག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ ཕྱོགས་གཞན་ལས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་བཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ ༨༠དེ་ཅིག་ཆ་རོགས་འབད་དེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Dump trucks were used to block tube entrances and assistance of 80 police were on hand to direct motorists to detours.Dzongkha : ཁྲོམ་འདི་གི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གཞན་ཅིག་ཨིན་མི་ བམཱེལཊ་ཝེ་ལམ་བདའ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་མང་བའི་དཀའ་ངལ་ཐོན་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

English : There were no heavy traffic delays reported on the beltway, the city´s alternate route.Dzongkha : ཧེ་མ་ ནཱའི་ཇི་རི་ཡ་གིས་ ཞལ་འཛོམས་འདི་མ་ཚོགས་པའི་བདུན་ཕྲག་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ཅིག་ལས་ ཨཱཕ་སི་ཨེཕ་ཊ་གི་ནང་ལུ་འཐུས་མི་སྦེ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་གི་ འཆར་གཞི་ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Nigeria previously announced it planned to join the AfCFTA in the week leading up to the summit.Dzongkha : ཨེ་ཡུ་གི་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭའི་ལྷན་འཛིན་ ཨཱལ་བཱཊ་མུ་ཅཱང་ག་གིས་ བཱི་ནཱིན་ཡང་ འཐུས་མི་གི་གྲལ་ཁར་འཛུལ་ནི་སྦེ་ཡོད་ཟེར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : AU trade and industry commissioner Albert Muchanga announced Benin was to join.Dzongkha : ལྷན་འཛིན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ¨ང་བཅས་ཀྱིས་ད་ལྟོ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་མ་འཆམ་ ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ལུ་ཡོད་མི་གཞི་བཀོད་འདི་གི་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ལས་ ཚོང་འབྲེལ་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་ལངམ་ཅིག་སྦེ་ཡོད།¨

English : The commissioner said, ¨We haven´t yet agreed on rules of origin and tariff con[c]essions, but the framework we have is enough to start trading on July 1, 2020¨.Dzongkha : ཧེ་མའི་མཁའ་རིག་ལས་རིམ་གྱི་སྐབས་ལུ་ སྒྱིར་བརྟན་འཁོར་ལོ་འདི་ བྱང་སྟེ་འབད་རུང་ གནམ་སྟོང་ས་སྒོ་ནང་ཚུན་ཚོད་ར་ ལས་རིམ་ལྟེ་བ་འདི་གིས་ འདི་གི་སྤྱོད་ལམ་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The station maintained its attitude, despite the loss of a gyroscope earlier in the space station mission, until the end of the spacewalk.Dzongkha : ཆི་འའོ་དང་ ཤ་རི་པཱའོ་འདི་ འཕུལ་ཤུགས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་བདེ་སྒྲིག་བཟོ་མི་འདི་ཁར་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་ཁར་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Chiao and Sharipov reported being a safe distance from the attitude adjustment thrusters.Dzongkha : ར་ཤི་ཡ་གི་ས་ཁའི་ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ གནམ་གྲུ་ཇེཊི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ ལྟེ་བ་འདི་གི་ སྤྱིར་བཏང་གི་སྤྱོད་ལམ་འདི་ ལོག་སྟེ་ར་གྲུབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Russian ground control activated the jets and normal attitude of the station was regained.Dzongkha : རྩོད་བཤེར་འདི་ ཝཱར་ཇི་ནི་ཡ་ལུ་སྦེ་ ཁྲིམས་རྩོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ གླ་རིན་འདི་བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་མི་ལས་སྡེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨེ་ཨོ་ཨེལ་ལས་སྡེ་འདི་ཡོད་སའི་ས་གནས་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

English : The case was prosecuted in Virginia because it is the home to the leading internet service provider AOL, the company who instigated the charges.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ལུ་འཕྲི་སྣོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ ཡིག་འཕྲིན་མངམ་སྦེ་འོང་ནི་དང་ དོན་མེད་ཀྱི་ཡིག་འཕྲིན་འོང་ནི་ དེ་ལས་ མཁོ་འདོད་མེད་པའི་ཡིག་འཕྲིན་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཉེས་བཙུགས་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ ད་རེས་འགོ་དང་པ་ཨིན་མས།

English : This is the first time a conviction has been gained using the legislation enacted in 2003 to curb bulk e-mail, aka spam, from unsolicited distribution into users mailboxes.Dzongkha : སྐྱེ་ལོ་༢༡ལང་མི་ ཇི་སཱསི་གིས་ བཱར་ཛིལ་གྱི་རྐང་རྩེད་ཚོགས་པ་ཅིག་ཨིན་མི་ པཱལ་མི་རཱསི་ནང་ལས་ ན་ཧིང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་ནང་ གླ་ཡོན་ པཱོནདྲ་ས་ཡ་༢༧འབད་ མཱན་ཅཱེསི་ཀྲར་སི་ཀྲི་གི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་འཛུལ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : 21-year-old Jesus joined Manchester City last year in January 2017 from Brazilian club Palmeiras for a reported fee of £27 million.Dzongkha : འདི་ལས་ཚུར་ བཱར་ཛི་ལི་ཡ་ལས་ཨིན་མི་རྩེད་འགྲན་པ་འདི་གིས་ སྡེ་ཚན་གྱི་རྩེད་འགྲན་ཁག་༥༣གི་ནང་ལུ་རྩེད་དེ་ གཱོལ་༢༤བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Since then, the Brazilian has featured in 53 matches for the club in all competitions and has scored 24 goals.Dzongkha : དྲོག་ཀྲར་ལིའི་གིས་ཡང་ ཊར་ཀི་ལུ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ ན་ར་མ་ནཝ་ལས་ རིམས་ནད་ ཨེ་(ཨེཆ་5ཨེན་1) ཟེར་མི་འདི་གི་ནད་འབུཔ་འདི་ཐོབ་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ལུ་ ཚ་འགྱལ་ཡོད་ལུགས་ཚུ་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Dr. Lee also expressed his concern about reports that children in Turkey have now become infected with the A(H5N1) avian influenza virus without becoming ill.Dzongkha : ཞིབ་འཇུག་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བཀོད་མི་ནང་ ནད་གཞི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་འཁོད་ལུ་ ཚབས་ཆེན་གྱི་ནད་ཡམས་ཅིག་ལུ་མ་འགྱུར་བའི་ཧེ་མ་ཅིག་ལས་ ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འགྱོ་དགོ་ཟེར་ ཁོ་གིས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Some studies suggest that the disease must become less lethal before it can cause a global epidemic, he noted.Dzongkha : འདི་ཡང་ ནད་ཡམས་འདི་གི་རྟགས་མཚན་འདི་མེདཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་ ནད་ཡམས་ཐོབ་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ནད་འབུཔ་འདི་ མི་མང་སུ་ཅིག་ལུ་ ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་ ཚ་གྱང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : There is concern that patients may continue to infect more people by going through their daily routines if the flu symptoms remain mild.Dzongkha : ཀོ་མཱེན་གཞི་ཚོགས་ནང་ལས་མགྲིན་ཚབ་ ལེསི་ལི་ཨཱན་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ཚོགས་པ་འདི་གིས་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ནང་ལུ་ཡོད་མི་ ཚོགས་པ་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ བྱིན་མ་ཆོགཔ་སྦེ་བཀག་ཆ་འབད་མི་གི་ཁྲིམས་ལུགས་གསརཔ་ཅིག་ ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།

English : Leslie Aun, a spokesperson for the Komen Foundation, said the organization adopted a new rule that does not allow grants or funding to be awarded to organizations that are under legal investigation.[Day12]

Dzongkha : ཀོ་མཱན་གྱི་སྲིད་བྱུས་འདི་གིས་ ཕ་མའི་གནས་སྐབས་འཆར་གཞི་ཟེར་མི་འདི་གིས་ ངོ་ཚབ་ ཀིལིཕ་ཨིསི་ཀྲིརི་འནསི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ གོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ མ་དངུལ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་དང་ སྙན་ཞུ་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་གི་ཞིབ་དཔྱད་འདི་ མཚམས་འཇོག་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཕ་མའི་གནས་སྐབས་འཆར་གཞི་འདི་ ཆ་མེད་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Komen´s policy disqualified Planned Parenthood due to a pending investigation on how Planned Parenthood spends and reports its money that is being conducted by Representative Cliff Stearns.Dzongkha : ནུས་ཚད་ཚོགས་ཁང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འོག་ལུ་ཨིན་མི་ བལྟ་བརྟོག་དང་ཞིབ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་འོག་མའི་ ཁྲི་འཛིན་གྱི་འགན་ཁུར་ཐོག་ལས་ ཨིསི་ཀྲི་རི་འནསི་གིས་ ཁྲལ་བསྡུ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕ་མའི་གནས་སྐབས་འཆར་བརྒྱུད་དེ་ མངལ་བཏོན་བཏང་ནི་གི་ནང་ལུ་ འགྲོ་སོང་བཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་ག་མེད་ག་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Stearns is investigating whether taxes are used to fund abortions through Planned Parenthood in his role as chairman of the Oversight and Investigations Subcommittee, which is under the umbrella of the House Energy and Commerce Committee.Dzongkha : མ་ས་ཅུ་སེཊསི་གི་ཧེ་མའི་སྤྱི་འཛིན་ མིཀྲ་རོམ་ནེ་གིས་ གཟའ་ལྷགཔ་གི་ཚེས་ ཕོལོ་རི་གྲ་རི་པཱབ་ལིག་ཚོགས་པ་གི་ སྲིད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་འགོ་ཐོག་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་བརྒྱ་ཆ་༤༦ལྷགཔ་ཅིག་ཐོབ་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Former Massachusetts governor Mitt Romney won the Florida Republican Party presidential primary election on Tuesday with over 46 percent of the vote.Dzongkha : ཡུ་ཨེས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་གི་ཧེ་མའི་ཚོགས་དཔོན་ ནིའུཊ་ཇིང་རིཆ་གིས་ ཚོགས་རྒྱན་བརྒྱ་ཆ་༣༢ཐོབ་ཏེ་སྦེ་ ཨང་གཉིས་པ་ཐོན་ནུག

English : Former U.S. Speaker of the House Newt Gingrich came in second with 32 percent.Dzongkha : རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་འདི་གིས་ མངའ་སྡེ་ག་ར་རྩིས་ལེན་མི་དང་འབྲེལ་ ཕོལོ་རི་གྲ་གིས་ ཁོང་གི་དོན་བཅོདཔ་༥༠ག་ར་ རོམ་ནེ་ལུ་སྤྲོད་དེ་ རི་པཱབ་ལིག་ཚོགས་པ་གི་འདེམས་ངོ་སྦེ་ གདོང་ཁར་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : As a winner-takes-all state, Florida awarded all fifty of its delegates to Romney, pushing him ahead as the front-runner for the Republican Party nomination.Dzongkha : ངོ་རྒོལ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཇར་མ་ནི་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་ བཱར་ལིན་དང་ ཀོ་ལཱོནག་ནི་ དེ་ལས་ ཧཱམ་བཱག་དང་ ཧཱན་ཨོ་བཱར་ཚུ་ནང་ལུ་ མི་༡༠༠༠༠༠ དེ་ཅིག་འཛོམས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : Organisers of the protest said about 100,000 people turned up in German cities such as Berlin, Cologne, Hamburg, and Hanover.Dzongkha : བཱར་ལིན་ལུ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་གིས་ ངོ་རྒོལ་འབད་མི་ ༦༥༠༠དེ་ཅིག་ཚད་རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : In Berlin, police estimated 6,500 protestors.Dzongkha : ངོ་རྒོལ་ལས་རིམ་འདི་ པེ་རིསི་དང་ བཱལ་ག་རི་ཡ་གི་ས་གནས་ སོ་ཕི་ཡ་ ལི་ཐུ་ནི་ཡ་གི་ས་གནས་ ཝིལ་ནི་ཡསི་ མཱལ་ཀྲ་གི་ས་གནས་ཝ་ལི་ཀྲ་ ཨེསི་ཀྲོ་ནི་ཡ་གི་ས་གནས་ཏཱ་ལཱིན་ དེ་ལས་ ཨིསི་ཀོཊ་ལེན་གྱི་གྱི་ས་གནས་ ཨི་དྲིན་བཱརག་དང་ གེལེསི་གོའོ་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Protests also took place in Paris, Sofia in Bulgaria, Vilnius in Lithuania, Valetta in Malta, Tallinn in Estonia, and Edinburgh and Glasgow in Scotland.Dzongkha : ལཱོན་གྲོན་ལུ་ མི་༢༠༠དེ་ཅིག་གིས་ འདྲ་བཤུད་དབང་ཆ་འཆང་མི་ ཡིག་ཚང་སྦོམ་ལ་ལུ་ཅིག་གི་ཕྱི་ཁར་ལུ་ ངོ་རྒོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : In London, about 200 people protested outside some major copyright holders´ offices.Dzongkha : འདས་པའི་ཟླཝ་ནང་ པོ་ལེན་ལུ་ ཨེ་སི་ཀྲི་ཨེ་ལུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཞིནམ་ལས་ ངོ་རྒོལ་སྦོམ་སྦེ་ར་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ པོ་ལེན་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ད་རེས་གནས་སྐབས་ཅིག་གི་དོན་ལས་ འགན་ཡིག་འདི་ ངོས་ལེན་མི་འབད་ནི་སྦེ་ ཐག་བཅད་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Last month, there were major protests in Poland when that country signed ACTA, which has led to the Polish government deciding not to ratify the agreement, for now.Dzongkha : ལཱཊ་ཝི་ཡ་དང་ སིལོ་ཝ་ཀི་ཡ་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ཨེ་སི་ཀྲི་ཨེ་ནང་ལུ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནི་གི་བྱ་རིམ་འདི་ ཕྱི་སོངཔ་ཨིན་མས།

English : Latvia and Slovakia have both delayed the process of joining ACTA.Dzongkha : སེམས་ཅན་ཐར་ནི་དང་ སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ གདུག་རྩུབ་འབད་ནི་ལས་ སྔོན་འགོག་འབད་མི་ རྒྱལ་འཛིན་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ ཡང་འཆར་དུ་ ཨཱསི་ཊེ་ལི་ཡའི་ སེམས་ཅན་གསད་ས་ཚུ་ནང་ སི་སི་ཏི་ཝི་འདི་ ངེས་པར་དུ་བཙུགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ སླབ་ཨིན་པས།

English : Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) are again calling for the mandatory installation of CCTV cameras in all Australian abattoirs.Dzongkha : ཨར་སི་པི་སི་ཨེ ནིའུ་སའུཏ་ཝུལསི་གི་ ཞིབ་དཔྱདཔ་གཙོ་འཛིན་ཨིན་མི་ དྲེ་ཝིད་ཨོ་ཤཱན་ནེས་སི་གིས་ ཨེ་བཱི་སི་ གནས་ཚུལ་ནང་སླབ་མི་ནང་ སེམས་ཅན་གསད་ནིའི་ གསང་ལྟ་དང་ ཞིབ་དཔྱད་འདི་ ཨཱས་ཏི་ལི་ཡ་ལུ་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་བཟོ་དགོ་པས་ཟེར་ཨིན་པས།

English : RSPCA New South Wales chief inspector David O´Shannessy told the ABC that surveillance and inspections of abattoirs should be commonplace in Australia.Dzongkha : ¨སེམས་ཅན་ཚུ་གི་བདེ་སྐྱིད་འདི་ གཙོ་རིམ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སི་སི་ཀྲི་ཝི་འདི་གིས་ སེམས་ཅན་བདག་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སྟོན་གཏང་ནི་ཨིན།¨

English : ¨The CCTV would certainly send a strong signal to those people working with animals that their welfare is of the highest priority.¨Dzongkha : ཡུ་ནའི་ཀྲེཀྲ་ཨིསི་ཀྲེཀྲསི་གི་ ས་ཁམས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱི་ས་གཡོམ་སབ་ཁྲ་བཏོན་མི་ནང་ལུ་ བདུན་ཕྲག་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ ཨའིསི་ལེན་ལུ་ ས་གཡོམ་མ་རྐྱབ་སྦེ་བཀོད་ནུག

English : The United States Geological Survey international earthquake map showed no earthquakes in Iceland in the week prior.Dzongkha : ཨའིསི་ལེན་གྱི་གནམ་གཤིས་ཡིག་ཚང་གིས་ཡང་ འདས་པའི་ཆུ་ཚོད་༤༨ ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཧིག་ལ་ས་གནས་ནང་ལུ་ ས་གཡོམ་མ་རྐྱབ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The Icelandic Meteorological Office also reported no earthquake activity in the Hekla area in the past 48 hours.Dzongkha : སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ལུ་ བྱང་ཤར་ཁ་ཐུག་གི་ མེ་རུད་ཐོན་སའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ ས་གཡོམ་རྐྱབ་ཏེ་ འགྱུར་བ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The significant earthquake activity resulting in the phase change had took place on March 10 on the northeast side of the volcano´s summit caldera.Dzongkha : གངས་རི་གི་རྩ་བ་ལུ་ མེ་རུད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ ས་སྨུག་ནགཔ་སྦེ་བྱུང་ཡོད་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Dark clouds unrelated to any volcanic activity were reported at the base of the mountain.Dzongkha : ས་སྨུག་གི་སྦེ་ བསྐལ་མེ་འགས་ག་མ་འགས་ མགུ་ཐོམ་ནི་གི་ གཞི་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ནུག

English : The clouds presented the potential for confusion as to whether an actual eruption had taken place.Dzongkha : ལུ་ནོ་འདི་ མེདཔ་མ་ཐལ་བའི་ཧེ་མ་ ནང་ན་ལུ་ ས་སྣུམ་གསུམ་ཁྱོན་མི་ཏྲར་༡༢༠- ༡༦༠ སྡཽད་ཡོདཔ་དང་ རླུང་ཤུགས་འཕུ་མི་དང་ ཆུའི་རླབས་ཤུགས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཆུ་ནང་བཀོག་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

English : The Luno had 120–160 cubic metres of fuel aboard when it broke down and high winds and waves pushed it into the breakwater.Dzongkha : ཝག་ཤིང་གནམ་གྲུ་གིས་ གྲུ་གཡོག་སྡེ་ཚན་འུཐས་མི་ བཅུ་གཉིས་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྨ་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ ལྷ་པ་མེདཔ་བཏང་མི་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་པས།

English : Helicopters rescued the twelve crewmembers and the only injury was a broken nose.Dzongkha : མི་ཏྲར་༡༠༠ འབད་མི་གྲུ་འདི་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ ལུད་དོའབག་བར་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ འགོ་ཐོག་ལུ་ འགོ་དཔོན་ཚུ་ གྲུ་ཆེན་འདི་གིས་ དོ་འདི་ ལུད་འོང་ཟེར་འདྲོག་ནུག།

English : The 100-metre ship was en route to pick up its usual fertiliser cargo and initially officials feared the vessel could spill a load.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་འདི་ ཚོགས་དམང་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The proposed amendment already passed both houses in 2011.Dzongkha : ཁྲིམས་བཟོའི་དུས་ཡུན་འདི་ནང་ལུ་ སྐུ་ཚབ་ཚོགས་དམང་གིས་ བརྫོད་ཚིག་གཉིས་པ་འདི་ བཏོག་བཀོག་ཞིནམ་ལས་ བཅོག་ར་འཐདཔ་སྦེ་ གཟའ་དམིག་དམར་ལུ་ ཁྲིམས་བཟོའི་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གྲོས་ཐག་བཅདཔ་ད་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འདི་བཟོ་ནུག།

English : A change was made this legislative session when the second sentence was deleted first by the House of Representatives and then was passed in a similar form by the Senate Monday.Dzongkha : རྗོད་ཚིག་གཉིས་པ་གིས་ མཚན་རྟགས་གཅིག་ཨིན་མི་གཉིས་ ཞི་བའི་གཉེན་སྡོམ་འབད་ནི་འདི་ བཀག་ཆ་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་འདི་ མཐར་འཁྱོར་མ་བྱུང་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་པ་ལུ་ ཞི་བའི་གཉེན་སྡཽམ་གྱི་ ལམ་བཟང་པོ་བཟོ་ནི་ཨིན་པས།

English : The failure of the second sentence, which proposes to ban same-sex civil unions, could possibly open the door for civil unions in the future.[Day13]

Dzongkha : བྱ་རིམ་འདི་གི་ཤུལ་ལས་ བྱ་རིམ་ནང་རང་ལུས་ནིའའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོེ་༢༠༡༥ ཡང་ན་ ༢༠༡༦ ལུ་ ཤུལ་མའི་བཙག་འཐུ་འགྲུབ་མི་ ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་གིས་ ཨེཆ་ཇེ་ཨར་-༣ འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པས།

English : Following the process, HJR-3 will be reviewed again by the next elected legislature in either 2015 or 2016 to remain in process.Dzongkha : ཝའུ་ཀྲར་གྱི་གྲབ་འབྲས་ བཀོད་ཁྱབ་འབད་ནི་བ་ལྷགཔ་གཞན་འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༣ ལུ་ ཁོ་གིས་ སྲིད་སྲིད་གྱི་ཞིབ་སེལ་པ་ཨིན་ཟེར་མི་ ཟས་བཀག་ངོ་རྒོལ་འབད་མི་འདི་ཡང་ རྩིསཝ་ཨིན་པས།

English : Vautier´s achievements outside of directing include a hunger strike in 1973 against what he viewed as political censorship.Dzongkha : ཕེརནཆི་གི་ཁྲིམས་འདི་ འགྱུར་བཅོས་རྐྱྦ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གི་ རྩོལ་འོདད་ཅན་འདི་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་ ཕེརནཆི་རྒྱབ་འགལ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགསཔ་ད་ ལོ་༡༥ རྐྱངམ་གཅིག་ལང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

English : French law was changed. His activism went back to age 15 when he joined the French Resistance during World War II.Dzongkha : ཁོ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༨ ལུ་ ཀི་དེབ་ནང་ ཁོ་ར་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

English : He documented himself in a 1998 book.Dzongkha : ཁོ་ར་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ལུ་ ཨཱལ་ཇི་རི་ཡ་ རང་དབང་ཐོབ་ཚརཝ་ཅིག་ཡོད་མི་འདི་ཁར་ གློག་བརྙན་བཀོད་ཁྱབ་འབད་ནིའི་སྐོར་ལས་ སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ལོག་འགྱོ་ནུག།

English : In the 1960s he headed back to newly-independent Algeria to teach film directing.Dzongkha : ཇ་པཱན་གྱི་མི་ཁུངས་ སྐེད་བཤེད་རྩེ་མི་ ཧི་ཏོཤི་སཱི་ཏོ་འདི་ ཨོ་ལོམ་པིག་ལས་ གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ ཚར་གཉིས་ཐོབ་པའི་ཤུལ་ལུ་ སྐྱེས་ལོ་༥༤ ལངམ་ད་གྱོང་སོང་ནུག།

English : Japanese judoka Hitoshi Saito, winner of two Olympic gold medals, has died at the age of 54.Dzongkha : ཁོ་ཤི་མི་འདི་ཡང་ མཆིན་པའི་ནང་མཁྲིསཔ་གི་དུང་ཅུང་ལུ་ ཀེན་སར་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ནུག།

English : The cause of death was announced as intrahepatic bile duct cancer.Dzongkha : ཁོ་ར་ གཟའ་ལྷག་པའི་ཚེ་ ཨོ་ས་ཀ་ལུ་གྱོང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : He died in Osaka on Tuesday.Dzongkha : ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེརང་ འདས་པའི་ ཨོ་ལོམ་པིག་དང་ འཛམ་གླིང་ནང་ལས་ རྒྱལ་མི་ སཱའི་ཏྲོ་འདི་ ཁོ་ར་མ་ཤི་བར་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཇ་པཱན་གྱི་སྐེད་བཤེད་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ ཁྲི་འཛིན་སྦེ་སྡོད་ནུག།

English : As well as a former Olympic and World champion, Saito was the All Japan Judo Federation training committee chairman at the time of his death.Dzongkha : འདས་པའི་ལོ་ལུ་ གཉེན་རྐྱབ་ཡོད་མི་ བཟའ་གྲོགས་ཀྱི་གཉེན་སྦཡོར་དགའ་སྟོན་ དང་པ་བརྩི་ནིའི་དོན་ལུ་ གསོལ་སྟོན་ནང་ མི་ཉུང་ཤོས་རང་བརྒྱ་འཛོམས་ནུག།

English : At least 100 people had attended the party, in order to celebrate the first anniversary of a couple whose wedding was held last year.Dzongkha : འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་སླབ་མི་ནང་ ལུགས་མཐུན་གྱི་ལོ་སྟོན་ལས་རིམ་འདི་ ཤུལ་མའི་སྤྱི་ཚེས་ལུ་ བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པས།

English : A formal anniversary event was scheduled for a later date, officials said.Dzongkha : བཟའ་གྲོགས་འདི་ ལོ་གཅིག་གི་སྔོན་མ་ ཀྲེག་ཟེགས་ལུ་ གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ བཱ་ཕེལ་ལོ་ལུ་ ཆ་རོགས་དང་སྤུན་ཆ་གཅིག་ཁར་ བརྩི་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོང་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

English : The couple had married in Texas one year ago and came to Buffalo to celebrate with friends and relatives.Dzongkha : སྐྱེས་ལོ་༣༠ ལང་མི་རྨགཔ་འདི་ བཱ་ཕེལ་ལོ་ལས་ཨིནམ་དང་ ཁོ་ར་ ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཤི་མི་བཞི་ལས་གཅིག་ཨིན་རུང་ ཁོ་རའི་ཨམ་སྲུ་འདི་ རྨ་སྐྱོན་མ་བྱུང་པར་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

English : The 30-year-old husband, who was born in Buffalo, was one of the four killed in the shooting, but his wife was not hurt.Dzongkha : ཀར་ནོ་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་རང་ རྩོད་རྙོག་ཅན་གྱི་ཨིང་སྐད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཅིག་ཨིན་པས། ཁོ་རའི་ ཚེ་གཡོག་འདི་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་སྡོད་པའི་བསྒང་ དེང་སང་གི་ཤེས་རིག་དང་ རྒྱལ་པོའི་བརྩི་མཐོང་འོག་ལུ་ སློབ་སྟོན་འབད་དེ་ སློབ་ཕྲུག་ཡང་ སྟོང་ཕྲག་དུག་ཡོདཔ་སྦེ་བཤདཔ་ཨིན་པས།

English : Karno is a well-known but controversial English tutor who taught under Modern Education and King´s Glory who claimed to have 9,000 students at the peak of his career.Dzongkha : ཁོ་རའི་ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ ཕམ་ཚུ་གིས་ རྩུབ་ཧྲག་ཧྲག་ཨིན་ཟེར་རྩིས་མི་ ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ དད་ལོག་གི་ཚིག་འདི་ལག་ལེན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

English : In his notes he used words which some parents considered coarse, and he reportedly used profanity in class.Dzongkha : ཁོ་གིས་ གནང་བ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཨིང་སྐད་སློབ་དཔོན་གྱི་གཙོ་འཛིན་ཨིན་ཟེར་ཤོབ་རྐྱབ་སྟེ་ བཱསི་ཚུ་ནང་ ཚོང་བསྒྲགས་ལེ་ཤ་ པར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ དེང་སང་ཤེས་ཡོན་གྱིས་ ཉེས་བཙུགས་བསྐྱེད༌ནུག

English : Modern Education accused him of printing large advertisements on buses without authorisation and lying by saying that he was the chief English tutor.Dzongkha : སྔོན༌མ༌ཡང༌ཁོ༌ལུ༌ པར་དབང་ཧམ་འཛུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཉེས་བཙུགས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད་རུང་རང་ རིན་མ་ལེན་པས།

English : He has also been accused previously of copyright infringement, but was not charged.Dzongkha : ཧེ་མའི་སློབ་ཕྲུག་གིས་སླབ་མི་ནང་ ཁོ་གིས་ སློབ་ཁང་ནང་ ཕལ་ཚིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ དགའ་འཛོམས་འབད་ནིའི་རིག་རྩལ་སྐོར་ལས་སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་འདི་ གཞན་མི་སློབ་ཕྲུག་ཆ་རོགས་བཟུམ་རང་འབད་ཡི་ཟེར་ཨིན་པས།

English : A former student said that he ´used slang in class, taught dating skills in notes, and was just like the students´ friend.´Dzongkha : འདས་པའི་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་དུ་ དམངས་སྙོམས་རིང་ལུགས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་སྦེ་རང་ སྡོད་ནི་མེན་པར་ རྒྱ་ནག་གིས་ ཁྲོམ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : During the last three decades, despite officially remaining a communist state, China has developed a market economy.Dzongkha : དཔལ་འབྱོར་གྱི་ལེགས་སྒྱུར་འགོ་ཐོག་རང་ དེང་ཟིའུ་བོ་པིང་གི་ འགོ་འཁྲིདཔ་འོག་ལུ་ བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The first economic reforms were made under the leadership of Deng Xiaoping.Dzongkha : དེ་ལས་ཚུར་ རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱོར་འདི་ ཚར་དགུ་བཅུ་དེམ་ཅིག་གིས་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Since then, China´s economic size has grown by 90 times.Dzongkha : འདས་པའི་ལོ་ལུ་ རྒྱ་ནག་གིས་ ཇཱར་མ་ནི་ལས་ལྷག་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ཕྱིར་བཙོང་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཟོ་གྲྭཱའི་ནང་ལུ་ ཡུ་ནའི་ཏེད་ཨིས་ཀྲེད་ལས་བརྒལ་ཏེ་ ཚོང་ལམ་སྦོམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་མི་འདི་ འགོ་ཐོག་ཨིན་པས།

English : For the first time, last year China exported more cars than Germany and surpassed the United States as the biggest market for this industry.Dzongkha : ཤུལ་མའི་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ རྒྱ་ནག་གི་ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡོངས་འབོར་འདི་ ཡུ་ཨེས་ལས་མངམ་འགྱོ་ནི་བཟུམ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

English : China´s GDP could be larger than the United States within two decades.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ གྱི་ ཨེཏ་ལེན་ཏིག་ཆར་རླུང་ནམ་དུས་ཀྱི་ གནམ་གཤིས་རྩུབ་དྲགས་ཐོན་མི་གི་མིང་འདི་ དྲོ་བའི་ཆར་རླུང་དྲེ་ནིའིལ་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་དང་ ཤར་ཕྱོགས་ཨེཏ་ལེན་ཏིག་རྒྱ་མཚོ་ལུ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Tropical Storm Danielle, fourth named storm of the 2010 Atlantic hurricane season, has formed in the eastern Atlantic Ocean.Dzongkha : ཕོལ་རི་དྲ་གི་ས་གནས་ མའི་མི་ལས་ མའིལ་ གསུམ་སྟོང་ དེམ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་མི་ ཆར་རླུང་འདི་ལུ་ རླུང་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་ལུ་ མི་ཏྲར་༤༠ རེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The storm, located approximately 3,000 miles from Miami, Florida, has maximum sustained winds of 40 mph (64 kph).[Day14]

Dzongkha : རྒྱལ་ཡོངས་ཆར་རླུང་ལྟེ་བ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ སྔོན་དཔག་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་གཟའ་ཕུརཔ་ལས་ དྲེ་ནའིལ་འདི་ ཆར་རླུང་ལུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཨིན་པས།

English : Scientists at the National Hurricane Center predict that Danielle will strengthen to a hurricane by Wednesday.Dzongkha : གནམ་གཤིས་རྩུབ་དྲག་འདི་ མཐོང་ས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འདི་གིས་ ཡུ་ཨེས་དང་ ཀེ་རི་བིན་ལུ་ བྱེམ་ག་དེ་སྦེ་ཕོག་འོང་ག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ལཱ་ཁག་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས།

English : As the storm is far from landfall, it remains difficult to assess potential impact to the United States or Caribbean.Dzongkha : ཀོར་ཤི་ཡན་གྱི་རྒྱལ་ས་ ཟ་གིརཔི་ལུ་སྐྱེས་མི་ བོ་བིཀ་གིས་ པར་ཏྲི་ཟེན་བཱལ་གིརཏ་ལུ་རྩེད་བའི་སྐབས་ མིང་གཏམ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

English : Born in the Croatian capital, Zagreb, Bobek gained fame while playing for Partizan Belgrade.Dzongkha : ཁོ་གིས་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༤༥ ལུ་ གྲལཤ་གཏོགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༨ ལས་ཐོན་འོང་ནུག།

English : He joined them in 1945 and stayed until 1958.Dzongkha : ཁོ་ར་ སྡེ་ཚན་འདི་ནང་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཚར་༤༦༨ རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཱོལ་༤༠༣ བཙུགས་ནུག།

English : During his time with the team, he scored 403 goals in 468 appearances.Dzongkha : རྩེདམོ་རྩེ་མི་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ བོ་བིཀ་བཟུམ་སྦེ་ རྩེད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ གཱོལ་ཡང་བཙུགས་མ་ཚུགས་པས།

English : No one else has ever made more appearances or scored more goals for the club than Bobek.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༩༥ ལུ་ པར་ཀྲི་ཟན་གྱི་བྱུང་རབས་ནང་ལུ་ ཁོ་ར་ རྩེད་འགྲན་པ་དྲག་ཤོས་སྦྥེ་ བཙག་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : In 1995 he was voted the best player in Partizan´s history.Dzongkha : བརྩི་སྲུང་འདི་ཡང་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་ སིར་ཀིའུ་དུ་སྭོ་ལིའིལ་གྱིས་ སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་མ་འདྲཝ་ཅིག་སྟོན་ཏེ་ འགོ་བཙུགས་ཡི།

English : The celebrations started with a special show by the world-renowned group Cirque du Soleil.Dzongkha : དེའི་ཤུལ་ལས་རང་ ཨིས་ཏཱན་བུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ གླུ་གར་སྡེ་ཚོགས་ཨིན་མི་ ཇཱ་ནིས་ས་རི་སྡེ་ཁག་གིས་ སྟོན་ཡོདཔ་དང་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་ ཕ་ཏྲཧི་ཨིར་ཀོག་དང་ མུས་ལུམ་གུར་སིས་ཀྱིས་ཡང་འཁྲབ་ཅི།

English : It was followed by the Istanbul State Symphony Orchestra, a Janissary band, and the singers Fatih Erkoç and Müslüm Gürses.Dzongkha : དེ་ལས་ ཝིར་ལིང་དྲེར་ཝི་ཤིས་ཀྱིས་ཡང་ འཁྲབ་ཅི།

English : Then Whirling Dervishes took to the stage.Dzongkha : ཀྲར་ཀིཤི་གི་ དྲི་ཝ་སི་ཟིན་ཨཀ་སུ་གིས་ དངས་སྐྲག་ཅན་ཅིག་ཡོད་མི་ ཨི་ཀར་ལིན་གྱི་ཨ་ལེས་སཱན་གྲོ་སྭ་ཕི་ན་དང་ གིརཀ་གི་ ཞབས་ཁྲ་འཐེན་མི་ ཧ་རིས་ཨ་ལེགས་ཟིའུ་གཅིག་ཁར་ འཁྲབ་ཅི།

English : Turkish diva Sezen Aksu performed with the Italian tenor Alessandro Safina and Greek singer Haris Alexiou.Dzongkha : མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོན༌ལུ༌ཀྲར༌ཀིཤི༌གི༌ཞབས༌ཁྲ༌རྐྱབ༌མི༌ཨེ༌ན༌ཀྲོ༌ལི༌ཡ༌གི༌མེ༌ཟེར༌མི༌སྡེ༌ཚན༌གྱིས༌¨ཀྲོ༌འོཡི¨ཟེར༌མི༌གུར༌འཁྲབ༌སྟོན༌འབད༌ཡི།

English : To finish, Turkish dance group Fire of Anatolia performed the show ¨Troy¨.Dzongkha : སྐྱེས་ལོ་༡༣ ལང་མི་ བག་བག་གི་བང་འགྲན་པ་ པི་ཀྲར་ལེནཟ་འདི་ ཨིན་དཱའིན་ན་པོ་ལིས་སྣུམ་འཁོར་ཤུགས་སྦེ་བཏང་ས་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ཤི་ནུག།

English : Peter Lenz, a 13-year-old motorcycle racer, has died after being involved in a crash at the Indianapolis Motor Speedway.Dzongkha : ལེནཟ་ཁོ་ར་ སྦྱང་བ་འབད་སྡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁོ་རའི་བག་བག་ཐོག་ལས་བུད་འགྱོ་སྟེ་ ཁོ་གི་མཉམ་རོགས་བང་འགྲན་པ་ ཨེཀས་ཝི་ཡར་ཟ་ཡཏ་གིས་ བརྡུང་ད་ནུག།

English : While on his warm-up lap, Lenz fell off his bike, and was then struck by fellow racer Xavier Zayat.Dzongkha : ཁོ་ར་ དེ་འཕྲོ་ལས་ དེ་ནང་ཡོད་མི་ གསོ་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་བལྟ་སྟེ་ ས་གནས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ནང་ སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་གྱོང་སོང་ནུག།

English : He was immediately attended to by the on-track medical staff and transported to a local hospital where he later died.Dzongkha : ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཟ་ཡཏ་ལུ་རྨ་སྐྱོན་མ་བྱུང་པས།

English : Zayat was unhurt in the accident.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ཁར་ ཟ་པཱ་ཀརོ་རོ་གིས་ ¨མ་དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་ཤས་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཟེར་སླབ་ནུག།

English : Regarding the global financial situation, Zapatero continued by saying that ¨the financial system is a part of the economy, a crucial part.Dzongkha : ང་བཅས་ལུ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ མ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐོན་མིའི་ནང་ལས་ འདས་པའི་ཟླཝ་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུ་ ཚབས་ཆེན་སྦེ་རང་བྱུང་ཡོད་རུང་ ད་འདི་ མ་དངུལ་གྱི་ཚོང་ལམ་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་ཅིག་འདུག¨

English : We have a year-long financial crisis, which has had its most acute moment in the past two months, and I think now the financial markets are beginning to recover.¨Dzongkha : འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་ལུ་ ནེཀ་ནིའུས་ཀྱིས་ རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་རིམ་གསུམ་བཙུགས་མི་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་རིག་གི་འགན་དབང་འདི་ ཤུགས་སྦེ་རང་ ཡར་སེང་འགྱོ་འོང་ཟེར་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡི།

English : Last week, Naked News announced that it would dramatically increase its international language mandate to news reporting, with three new broadcasts.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱའི་ལས་ཁུངས་འདི་གིས་ སྔོན་ལས་ ཨིང་སྐད་དང་ ཇ་པཱན་ནིས་ནང་ གནས་ཚུལ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་ རྒྱང་མཐོང་། དྲྭ་བ་དང་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཨིས་པེ་ནིཤི། ཨི་ཀྲ་ལིའིན་དང་ ཀོ་རི་ཡན་སྐད་ཡིག་གི་ ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུསགཔ་ཨིན་པས།

English : Already reporting in English and Japanese, the global organization is launching Spanish, Italian, and Korean-language programs, for television, the web, and mobile devices.Dzongkha : ཁ་རྗེ་གིས་ ང་ལུ་ག་ནི་ཡང་ མ་འབད་བར་ཡོད་རུང་རང་ ཕྱི་ཁར་འཐོན་འགྱོ་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་ཚུ་གིས་ སྒོ་ཅུང་ཆག་དཀྲུམ་འབདཝ་ད་ལུ་ ང་གིས་ མཐོང་སྣང་འདྲོག་སི་སི་མཐོང་ཡི།

English : ¨Luckily nothing happened to me, but I saw a macabre scene, as people tried to break windows in order to get out.Dzongkha : མི་ཚུ་གིས་ སྒོ་ཅུང་གི་ཤེལ་དང་ རྐང་ཁྲི་ཚུ་བརྡུང་ཡོད་རུང་རང་ སྒོ་ཅུང་ཚུ་ དཀྲུམ་མ་ཚུགས་པས།

English : People were hitting the panes with chairs, but the windows were unbreakable.Dzongkha : མ་ཤི་བ་ལུས་མི་ ཕརན་སིས་ཟིཀ་ཀོ་ཝལ་གྱིས་སླབ་མི་ནང་ ¨མཐའན་མཇུག་ལུ་ སྒཽ་ཅུང་གི་ཤེལ་བཅགས་ཏེ་ ཁོང་ཚུ་ སྒོ་ཅུང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།¨

English : One of the panes finally broke, and they started to get out by the window,¨ said survivor Franciszek Kowal.Dzongkha : ཆུ་རླུང་རྡུལ་ཕྲན་ཚུ་གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ རྩ་རྫས་ལྗིད་ཅན་སྦེ་འགྱུརཝ་ད་ལུ་ ནུས་ཤུགས་བཟོ་ནི་འདི་གིས་ སྐརམ་ཚུ་གིས་ མེ་དང་དྲོད་ཚུ་བྱིནམ་ཨིན།

English : Stars give off light and heat because of the energy made when hydrogen atoms are merged (or fused) together to form heavier elements.Dzongkha : ནུས་ཤུགས་ཚུ་དེ་སྦེ་རང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ རྡུལ་ནུས་སྐྱེད་ཆས་བཟོ་བའི་བསྒང་ཨིན་པས།

English : Scientists are working to create a reactor that can make energy in the same way.[Day15]

Dzongkha : ཨིན་རུང་རང་ འ་ནཱི་འདི་ དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྡུལ་ནུས་སྐྱེད་ཆས་འདི་ མ་བཟོ་བའི་སྔོན་མ་ ལོ་ལེ་ཤ་སྒོར་ནི་ཨིན་པས།

English : This, however, is a very hard problem to solve and will take many years before we see useful fusion reactors built.Dzongkha : ལྕགས་ཀྱི་ཁབ་འདི་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ལྡིང་སྟེ་ལུས་མི་འདི་ ལྟག་ལས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་པས།

English : The steel needle floats on top of the water because of surface tension.Dzongkha : ལྟག་ལས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་འདི་ཡང་ ཁོ་རའི་ཐོག་ཁར་ཡོད་མི་ རླུང་གི་རྡུལ་རྟེན་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་ རྡུལ་རྟེན་འདི་ཚུ་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་རང་འདུ་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

English : Surface tension happens because the water molecules at the surface of the water are strongly attracted to each other more than they are to the air molecules above them.Dzongkha : ཆུའི་རྡུལ་རྟེན་ཚུ་གིས་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ མ་མཐོང་པའི་ཁ་ཞག་བཟོ་མི་འདི་གིས་ ཁབ་བཟུམ་ཚུ་ ཆུའི་ཐོག་ཁར་ ལྡིང་སྟེ་བཞག་བཅུགཔ་ཨིན་པས།

English : The water molecules make an invisible skin on the water's surface that allows things like the needle to float on top of the water.Dzongkha : དེང་སང་གི་འཁྱེག་ལྷམ་ལུ་ཡོད་པའི་ སྤུ་གྲི་ལུ་ སྦུག་ན་ལུ་ ཧོག་ཀ་ཀྱོང་ཀྱོང་སྦེ་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཟུར་གཉིས་སྦེ་ཡོད། ཟུར་གཉིས་འདི་གིས་ གཡོ་སྦེ་ཡོད་རུང་ འཁྱེག་གཟུང་ནི་ལུ་ཕན་གྲོགས་འབདཝ་ཨིན།

English : The blade on a modern ice skate has a double edge with a concave hollow between them. The two edges allow for a better grasp of the ice, even when tilted.Dzongkha : སྤུ་གྲི་གི་ གཤམ་འདི་ གུག་ཀྱོག་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ སྤུ་གྲི་ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་གཡོཝ་ད་ འཁྱེག་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་ཟུར་འདི་ཡང་ གཡོཝ་ཨིན།

English : Because the bottom of the blade is slightly curved, as the blade tilts to one side or the other, the edge which is in contact with the ice also curves.Dzongkha : འདི་གིས་འབད་ འཁྱེག་བཤུད་རྐྱབ་མི་འདི་བསྒྱིར་བཅུགཔ་ཨིན། འཁྱེག་ལྷམ་གཡས་ལུ་གཡོ་བ་ཅིན་ འཁཡོེག་བཤུད་རྐྱབ་མི་ཡང་ གཡས་ལུ་བསྒྱིརཝ་ཨིནམ་དང་ གཡོན་ལུ་བསྒྱིར་བ་ཅིན་ གཡོན་ལུ་བསྒྱིརཝ་ཨིན།

English : This causes the skater to turn. If the skates tilt to the right, the skater turns right, if the skates tilt to the left, the skater turns left.Dzongkha : ཁོང་གི་འདས་པའི་ནུས་ཤུགས་འདི་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁོང་གིས་ འོད་ལས་ཐོབ་མི་ནུས་ཤུགས་འདི་ ལོག་འཐོབ་དགོཔ་ཨིན།

English : To return to their previous energy level, they must get rid of the extra energy they got from the light.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ཡང་ ཁོང་གིས་ འོད་¨ཕོ་ཀྲོན་¨ཟེར་མི་འདི་ འཐོན་བཅུག་སྟེ་འབདཝ་ཨིན་པས།

English : They do this by emitting a tiny particle of light called a ¨photon¨.Dzongkha : འ་ནཱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་འདི་ནང་ལུ་ རྡུལ་ཕྲན་ཚུ་ འོད་སྦོམ་གྱིས་ འབད་བཅུག་དོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཕོ་ཀྲོན་གྱི་འོད་ཚུ་ཐོན་ཡོད་མི་དང་ དེ་བཟུམ་མའི་འོད་འདི་ འོད་འཕྲོ་གི་དབྱེ་བ་ཨིནམ་ལས་ ཚན་རིགས་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ འདི་ལུ་ ¨འོད་འཕྲོ་འཐོན་བཅུག་མི¨ ཟེར་སླབ་ཨིན་པས།

English : Scientists call this process ¨stimulated emission of radiation¨ because the atoms are stimulated by the bright light, causing the emission of a photon of light, and light is a type of radiation.Dzongkha : ངོ་མ་ལུ་ ཕོ་ཀྲོན་ཚུ་ པར་ནང་མཐོང་མི་ལས་ ཆུང་ཀུ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཤུལ་མའི་པར་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ རྡུལ་ཕྲན་གྱིས་ ཕོ་ཀྲོན་ཐོན་མི་འདི་སྟོནམ་ཨིན།

English : The next picture shows the atoms emitting photons. Of course, in reality photons are a lot smaller than those in the picture.Dzongkha : ཕོ་ཀྲོན་ཚུ་ རྡུལ་ཕྲན་བཟོ་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་བ་ཡང་ ཆུང་ཀུ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Photons are even smaller than the stuff that makes up atoms!Dzongkha : ཆུ་ཚོད་བརྒྱ་སྦེ་ ཤེལ་ཏོག་གི་ནང་ལུ་ འབུར་སྐུད་འདི་ལཱ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཤེལ་ཏོག་འདི་འཚིག་སྟེ་ ལཱ་འབད་མི་བཏུབ།

English : After hundreds of hours of operation the filament in the bulb eventually burns out and the light bulb no longer works.Dzongkha : དེ་ལས་ འོད་འཕྲོ་གི་ཤེལ་ཏོག་འདི་ ཚབ་མ་བཙུགས་དགོཔ་དང་ དེའི་སྐབས་ལུ་ དྲནམ་བཏོན་ཏེ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

English : The light bulb then needs replacing. It is necessary to be careful in replacing the light bulb.Dzongkha : དང་པ་རང་ འོད་ཀྱི་ཨེབ་རྟ་འདི་ བཀག་བཞག་དགོཔ་དང་ ཡང་ན་ གློག་ཐག་འདི་ རྒྱུད་བཅད་དགོ།

English : First, the switch for the light fixture needs to be turned off or the cable disconnected.Dzongkha : དེ་སྦེ་འབད་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གློག་ཁ་ནང་ལུ་དཀྲོགས་ནི་ ཡང་ན་ ཤེལ་ཏོག་འདི་ ཕྱེད་ཀ་ གློག་ཁ་ནང་ལུ་སྡོདཔ་ད་ ཤེལ་ཏོག་གི་ལྕགས་ཀྱི་གཞི་འདི་དཀྲོགས་པ་ཅིན་ གློག་མེ་འདི་ གློག་ཁ་ནང་ལུ་རྒྱུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ ཤེལ་ཏོག་གི་བཞག་སའི་ ལྕགས་ཀྱིས་ གློག་ཟིར་ཐོབ།

English : This is because electricity flowing into the socket where the metallic part of bulb sits can give you a severe electric shock if you touch the inside of the socket or the metal base of the bulb while it is still partly in the socket.Dzongkha : བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ གཟུགས་ཁར་ལུ་ཁྲག་འཕུ་མདའ་མི་ དོན་ཧིང་འདི་ཨིན།

English : The major organ of the circulatory system is the heart, which pumps the blood.Dzongkha : ཁྲག་འདི་ དོན་ཧིང་ནང་ལས་ཐོན་ཏེ་ ཁྲག་བཀྲམ་རྩ་ ཨཱར་ཀྲི་རི་ནང་ལས་འགྱོ་སྟེ་ ཝེན་ཟེར་མི་ཁྲག་རྩ་ནང་ལས་སྦེ་ དོན་ཧིང་ནང་ལུ་ལོག་སྟེ་འོངམ་ཨིན།

English : Blood goes away from the heart in tubes called arteries and comes back to the heart in tubes called veins. The smallest tubes are called capillaries.Dzongkha : རབ་ཆད་དེ་ཡོད་མི་ ཀྲའི་སི་རེབ་ཀྲར་གྱི་སོ་འདི་གིས་ ཤིང་གི་འདབས་མ་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ ཞལ་ལག་སྲ་ཀྲག་ཚུ་དང་ ར་ཏོ་ཚུ་ཡང་ དཀྲུམ་བཏང་ཚུགས་ཚུགསཔ་འོང་ནི་མས།

English : A triceratops´ teeth would have been able to crush not only leaves but even very tough branches and roots.Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་ལ་་ལུ་ཅིག་གིས་ ཀྲའི་སི་རེབ་ཀྲར་ཚུ་གིས་ ཀིརི་ཀྲེ་ཤིཡསི་དུས་སྐབས་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅིག་སྦེ་སྡོད་མི་ ཤིང་གི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མི་ སཱི་ཀཱགྲ་ཟེར་མི་ཚུ་ ཟཝ་ཨིན་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Some scientists think Triceratops ate cycads, which are a type of plant that was common in the Cretaceous.Dzongkha : འ་ནི་ཤིང་ཚུ་ རྩེ་མོ་ཞྭ་དབྱིབས་རྣོ་ཅན་དང་ འདབས་མ་རྩང་ཡོདཔ་སྦེ་ ཏ་ལའི་ཤིང་ཆུང་ཀུ་བཟུམ་འབད་མཐོངམ་ཨིན་མས།

English : These plants look like a small palm tree with a crown of sharp, spiky leaves.Dzongkha : ཀྲའི་སི་རེབ་ཀྲར་ཚུ་གིས་ ཤིང་གི་སྡོང་པོ་འདི་མ་ཟ་བའི་ཧེ་མ་ འདབས་མ་ཚུ་འཕྱལ་བཏང་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁོང་གི་མཆོ་ཏོ་ཤུགས་ཅན་འདི་ལག་་ལེན་འཐབ་འཐབ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

English : A Triceratops could have used its strong beak to strip off the leaves before eating the trunk.Dzongkha : མཚོན་རིག་མཁས་པ་གཞན་ཚུ་གིས་བཀོད་མི་ནང་ མ་གཞི་ ད་རེས་ནངས་པ་ ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དོམ་གྱི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མི་ ཨིསི་ལོཊ་དང་ གཞན་བྱ་བག་བྲོ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་༼གྲའི་ནོ་སཱོར་གྱི་རིགས་མཚན་༽ ཚུ་གིས་ དུག་ཅན་གྱི་འདབས་མ་དང་ཤིང་འབྲས་ཚུ་ ཟ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ འ་ནི་སྔོ་ཤིང་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ དུག་ཅན་འབདཝ་ལས་ གྲའི་ནོ་སཱོར་གྱི་རིགས་ཚུ་གིས་ འ་ནི་ཤིང་འདི་ ཟ་ཟཝ་མི་འོང་ནི་བཟུམ་ཅིག་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།

English : Other scientists argue that these plants are very poisonous so it is unlikely that any dinosaur ate them, even though today the sloth and other animals like the parrot (a descendant of the dinosaurs) can eat poisonous leaves or fruit.Dzongkha : ཨའི་ཨོ་གི་འཐེན་ཤུགས་འདི་གིས་ ངེ་གུར་ག་དེ་སྦེ་འཐེན་འོང་? ཨའི་ཨོ་གི་ཁ་ཐོག་ལུ་ལོང་སྡོད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ལྗིད་ཚད་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ལྗིད་ཚད་ཐོན་མི་ལས་ཉུངམ་སྦེ་ཐོན་འོང་།

English : How would Io´s gravity pull on me? If you stood on the surface of Io, you would weigh less than you do on Earth.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ པའུནདྲ་༢༠༠ ༼ཀེ་ཇི་༩༠༽ ཐོན་མི་ མི་འདི་གིས་ ཨའི་ཨོ་ཁར་ལུ་ པའུནདྲ་༣༦ ༼ཀེ་ཇི་༡༦༽ ལས་འགལ་མི་ཐོན་ནི་ཨིན་མས། འ་ནི་འབདཝ་ད་ འཐེན་ཤུགས་འདི་གིས་ ཁྱོད་གུར་ལུ་ ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་འགལ་མི་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : A person who weighs 200 pounds (90kg) on Earth would weigh about 36 pounds (16kg) on Io. So the gravity, of course, pulls less on you.[Day16]

Dzongkha : ཉིམ་འདི་ལུ་ འཛམ་གླིང་བཟུམ་འབད་ ང་བཅས་ར་གནས་ཚུགས་མི་ ཕྱི་ལྤགས་ཀྱི་རིམ་པ་སྲ་ཀྲག་འདི་མེདཔ་ཨིན། ཉིམ་འདི་ ཧྲིལ་བུ་སྦེ་ར་ རླངས་རླུང་དང་ མེ་ དེ་ལས་ པཱལསི་མ་ཚུ་གི་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The Sun doesn´t have a crust like the Earth that you can stand on. The whole Sun is made out of gases, fire, and plasma.Dzongkha : ཉིམ་གྱི་སྦུག་ལས་སྦེ་ ཐག་རིང་ས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ རླངས་རླུང་འདི་ཉུང་སུ་ཉུང་སུ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The gas becomes thinner as you go farther from the center of the Sun.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ཉིམ་ལུ་བལྟཝ་ད་ ཕྱི་ཡི་རྣམ་པ་མཐོང་མི་འདི་ ཕོ་ཀྲོསི་ཕི་ཡར་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་དང་ འདི་གི་དོན་དག་འདི་ ¨མེ་གི་སྒོང་རིལ་¨ ཟེར་ཨིན་མས།

English : The outer-part we see when we look at the Sun is called the photosphere, which means ¨ball of light¨.Dzongkha : ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་༣དེ་ཅིག་གིས་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༡༠ལུ་ ཨི་ཀྲ་ལི་གི་གནམ་རིག་མཁས་པ་ གེ་ལེ་ལི་འོ་ག་ལི་ལི་གིས་ ཟླཝ་ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་འབད་ར་ ཝེ་ནཱསི་ལུ་ཡང་ འཕེལ་རིམ་ཚུ་ཡོདཔ་སྦེ་ བལྟ་ནི་གི་དོན་ལས་ རྒྱང་ཤེལ་ཀྲེ་ལིསི་ཀོབ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག

English : About three thousand years later, in 1610, Italian astronomer Galileo Galilei used a telescope to observe that Venus has phases, just as the moon does.Dzongkha : དེ་སྦེ་འཕེལ་རིམ་འབྱུང་མི་འདི་གཙོ་བོ་ར་ ཝེ་ནཱསི་གི་ཕྱོགས་ ༼ཡང་ན་ཟླཝ་༽ ཉི་མའི་འོད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྒོར་མི་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ འོད་ཕོག་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ཝེ་ནཱསི་གི་འཕེལ་རིམ་འདི་གིས་ རྒྱུ་སྐར་ཚུ་ ཉིམ་གྱི་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་བའི་ ཀོ་པར་ནི་ཀཱསི་གི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Phases happen because only the side of Venus (or of the Moon) facing the Sun is lighted. The phases of Venus supported the theory of Copernicus that the planets go around the Sun.Dzongkha : དེ་ལས་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་མ་ སྤྱི་ལོ་༡༦༣༩ལུ་ ཨིང་ལིཤ་གི་གནམ་རིག་མཁས་པ་ ཇེ་རི་མའིཡ་ཧོ་རོགསི་གིས་ ཝེ་ནཱསི་གི་བརྒྱུད་འགྲུལ་འདི་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Then, a few years later in 1639, an English astronomer named Jeremiah Horrocks observed a transit of Venus.Dzongkha : ཨིང་ལེནཌ་གིས་ དཱ་ནི་ལོ་ ལོག་སྟེ་རང་ མངའ་འོག་ལུ་བཙུགས་ཚུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་རང་གནས་ནུག

English : England had experienced a long period of peace after the reconquest of the Danelaw.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཨི་ཐལ་རེཌ་གིས་ སྤྱི་ལོ༩༩༡ ལུ་ དུས་རབས་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ གུ་ཐུརམ་གྱི་རུ་ཁག་ལས་སྦོམ་ཡོད་མི་ ཝི་ཀིང་གི་རུ་ཁག་དང་ཕྱད་ནུག

English : However in 991 Ethelred was faced with a Viking fleet larger than any since Guthrum´s a century earlier.Dzongkha : འ་ནི་གྲུ་དང་གནམ་གྲུ་གི་རུ་ཁག་འདི་ ཁོ་རའི་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ དཱེ་ནིཤ་ལས་ ལོག་ལེན་ནི་ནང་རེ་འདོད་བསྐྱེད་མི་ ཨོ་ལེཕ་ཀྲར་གེཕ་སཱོན་གྱིས་ ཨིན་པས།

English : This fleet was led by Olaf Trygvasson, a Norwegian with ambitions to reclaim his country from Danish domination.Dzongkha : འགོ་ཐོག་དམག་སྡེ་གི་གནད་དོན་ཚུ་སེལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨེ་ཐལ་རེཌ་འདི་ ཁོ་རའི་ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་ནི་ལུ་ རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ལོག་མི་ ཨོ་ལེཕ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁ་འཆམ་ཚུགས་ནུག

English : After initial military setbacks, Ethelred was able to agree to terms with Olaf, who returned to Norway to try to gain his kingdom with mixed success.Dzongkha : དུས་རྒྱུན་དུ་ར་ ཡོངས་གྲགས་ཅིག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཆེད་དུ་དམིགས་ཏེ་ བརྩམ་མི་གི་གསལ་བྱེད་འདི་ ཧང་གིའུལ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་མས། གསལ་བྱེད་འདི་ཡང་ རྒྱལཔོ་སེ་ལྗོང་གི་སྐུ་རིང་ ༼སྤྱི་ལོ་༡༤༡༨ལས་ ༡༤༥༠གི་བར་༽ ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༤༤༤ལུ་ བརྩམ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Hangeul is the only purposely invented alphabet in popular daily use. The alphabet was invented in 1444 during the reign of King Sejong (1418 – 1450).Dzongkha : རྒྱལཔོ་སེ་ལྗོང་འདི་ ཇོ་སིའོན་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་རབ་བཞི་པ་ཨིནམ་དང་ གནམ་མེད་ས་མེད་གུས་ཞབས་ཅན་གྱི་རྒྱལཔོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : King Sejong was the fourth king of the Joseon Dynasty and is one of the most highly regarded.Dzongkha : ཁོ་གིས་ ངོ་མ་ལུ་ ཧང་གིའུལ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་མིང་འདི་ ཧཱན་མིན་ཇིའོན་གུམ་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་དོན་དག་འདི་ ¨མི་གི་བཀོད་རྒྱ་གི་དོན་ལས་ སྒྲ་སྐད་བདེན་པ་¨ ཟེར་ཨིན་མས།

English : He originally named the Hangeul alphabet Hunmin Jeongeum, which means ¨the correct sounds for the instruction of the people¨.Dzongkha : སཱནསི་ཀིརིཊ་ཁ་སྐད་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ འདི་གི་གྲུབ་མཐའ་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལས་ཅིག་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱ་གར་་ལུ་གནས་སྤོ་སྟེ་འོང་མི་ ཨཱར་ཡཱན་ཚུ་གིས་ ཁོང་གི་ཁ་སྐད་འདི་ ཁོང་དང་ཅིག་ཁར་འབག་འོང་མི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་མས།

English : There are many theories to how Sanskrit came into existence. One of them is about an Aryan migration from the west into India who brought their language with them.Dzongkha : སཱནསི་ཀིརིཊ་འདི་ དང་ཕུག་གི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ ཡུ་རོབ་ལུ་སླབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ ལེ་ཀྲིན་ཁ་སྐད་འདི་དང་ འདྲ་སུ་ཅིག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Sanskrit is an ancient language and is comparable to the Latin language spoken in Europe.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཀི་དེབ་འགོ་དང་པ་ཅིག་སྦེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ སཱནསི་ཀིརིཊ་ནང་སྦེ་བྲིས་ཡོདཔ་ཨིན། ཡུ་པ་ནེ་ཤཱདཱསི་འདི་བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་ སཱནསི་ཀིརིཊ་མར་ཉམས་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The earliest known book in the world was written in Sanskrit. After the compilation of Upanishads, Sanskrit just faded due to hierarchy.Dzongkha : སཱནསི་ཀིརིཊ་འདི་ ཕེརེནཆ་དང་ཨིསི་པེ་ནིཤི་ཁ་སྐད་ལ་སོགས་པའི་ ཡུ་རོ་པིན་གྱི་ ཁ་སྐད་ཚུ་གི་འབྱུང་གནས་ཅིག་ཨིན་མི་ ལེ་ཀྲིན་ཁ་སྐད་བཟུམ་འབད་ ད་རེས་ནངས་པའི་ རྒྱ་གར་གྱི་ཁ་སྐད་མང་ཤོས་ཅིག་གི་འབྱུང་གནས་ཅིག་ཨིན་མི་ སྣ་མང་ཁ་སྐད་ཅིག་དང་ ཐ་སྙད་ཕྱུག་པའི་ཁ་སྐད་ཨིན་མས།

English : Sanskrit is a very complex and rich language, which has served to be the source for many modern Indian languages, just like Latin is the source for European languages like French and Spanish.Dzongkha : ཕཱ་རནསི་གི་དམག་འཁྲུག་འདི་ མཇུག་བསྡུ་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཇར་མ་ནི་གིས་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་ མཚོ་གླིང་འདི་ བཙན་འཛུལ་འབད་ནི་གི་ སྒྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ནུག

English : With the battle for France over, Germany began to get ready to invade the island of Britain.Dzongkha : དམག་འཁྲུག་འདི་གི་དོན་ལས་ ཉར་མ་ནི་གི་གསང་མིང་འདི་ "ཨོ་པེ་རེ་ཤཱན་སིའ་ལ་ཡོན་" ཟེར་བཏགས་ནུག། བིརི་ཀྲིཤི་དམག་མི་གི་མཚོན་ཆ་སྦོམ་ཚུ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ གྲཱན་ཀིརིག་ལས་ཕྱིར་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བྱང་ཡོདཔ་ལས་ དམག་མི་གི་སྟོབས་ཤུགས་འདི་ ཉམས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Germany code-named the attack "Operation Sealion". Most of the British Army´s heavy weapons and supplies had been lost when it evacuated from Dunkirk, so the army was fairly weak.Dzongkha : ཨིན་རུང་ རྒྱལ་འཛིན་མཚོ་དམག་སྡེ་ཚན་འདི་ ཇར་མ་ནི་གི་མཚོ་དམག་ ༼"ཀིརིགསི་མེ་རིན་"༽ དང་འཕྱདཔ་ད་ གནམ་མེད་ས་མེད་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་དང་ ཨིང་ལིཤི་གི་མཚོ་ལམ་བདའ་སྡེ་ དམག་འོང་ཚེ་ཅིགཔོ་ བརླག་བཏང་བཏངམ་འོང་།

English : But the Royal Navy was still much stronger than the German Navy ("Kriegsmarine") and could have destroyed any invasion fleet sent across the English Channel.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ ཇར་མ་ནི་གི་མཁའ་དམག་གིས་ མཚོ་ནང་འཐིམ་བཏང་འོང་མནོ་འདྲོག་སྟེ་ དམག་འོང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་མཚོ་དམག་གི་གྲུ་ཆེན་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་འགལ་མ་བཞགཔ་ཨིན།

English : However, very few Royal Navy ships were based near the likely invasion routes as the admirals were afraid they would be sunk by German air attack.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ ཨི་ཀྲ་ལི་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྒྱས་བཤད་རྐྱབ་ཏེ་སྦེ་འགོ་བཙུགས་གེ། ཨི་ཀྲ་ལི་འདི་ ངོ་མ་ར་ ཇར་མ་ནི་དང་ ཇ་པཱན་གྱི་ ནོ་གཅུང་ཆུང་ཤོས་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Let´s start with an explanation about Italy´s plans. Italy was mainly the ¨little brother¨ of Germany and Japan.Dzongkha : ཁོང་གིས་ དམག་འདི་འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་རྐྱངམ་ཅིག་ གྲུ་ཆེན་གསརཔ་བཞི་བཟོ་ཡོད་རུང་ ཁོང་གི་དམག་སྡེ་དང་ མཚོ་དམག་གཉིས་ཆ་ར་ སྟོབས་ཤུགས་ཆུང་དྲག་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : It had a weaker army and a weaker navy, although they had just built four new ships right before the beginning of the war.Dzongkha : ཨི་ཀྲ་ལི་གི་དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་ར་ ཨཕ་རི་ཀ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ཨིན་མས། འ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ བཙན་བཟུང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ དམག་སྡེ་ཚུ་གིས་ མེ་གྲི་ཀྲེ་ར་ནིའན་མཚོ་ལས་སྦེ་ཐོན་འགྱོ་སྟེ་ ཨཕ་རི་ཀ་འདི་ བཙོན་བཟུང་འབད་ཐབས་ལུ་ འཕྲུལ་གྲུ་ཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

English : Italy´s main goals were African countries. To capture those countries, they would need to have a troop launching pad, so as troops could sail across the Mediterranean Sea and invade Africa.Dzongkha : འདི་གི་དོན་ལུ་ ཁོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཨི་ཇིབཊ་ལུ་ཡོད་པའི་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་དམག་དང་གྲུ་ཆེན་ཚུ་ མེདཔ་བཏང་དགོཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་མ་ཚད་ ཨི་ཀྲ་ལི་གི་དམག་གི་སྡེ་ཚན་འདི་ ག་ནི་ཡང་འབད་ནི་གི་མ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

English : For that, they had to get rid of British bases and ships in Egypt. Besides those actions, Italy´s battleships were not supposed to do anything else.[Day17]

Dzongkha : ད་ ཇ་པཱན་གྱི་དོན་ལས། ཇ་པཱན་འདི་ བིརི་ཀྲིཤི་བཟུམ་འབད་ར་ མཚོ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Now for Japan. Japan was an island country, just like Britain.Dzongkha : མཚོ་འོག་གི་གྲུ་འདི་ མཚོ་གི་འོག་ལས་འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལས་བཟོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲུ་ཚུ་ཨིནམ་དང་ མཚོ་ཡི་འོག་ལུ་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ར་སྡོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

English : Submarines are ships designed to travel underwater, and remain there for an extended amount of time.Dzongkha : མཚོ་འོག་གི་གྲུ་ཚུ་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བསྒང་ འདི་ཚུ་གནམ་མེད་ས་མེད་ལྷོད་ལྷོད་སྦེ་འགྱོ་མི་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཁོང་གི་མཚོན་ཆ་བཏང་ནི་གི་རིང་ཚད་འདི་ཡང་ ཚད་ཅིག་ལས་འགལ་མ་སྡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Submarines were used in World War I and World War II. Back then they were very slow and had a very limited shooting range.Dzongkha : དམག་འདི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ འདི་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ མཚོ་ཡི་ཁར་ལས་སྦེ་རྒྱུན་འབྲེལ་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་་རུང་ མངོན་གསལ་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ ཤུགས་ལང་ནི་འགོ་བཙུགས་མི་དང་ གཏན་ཏོག་ཏོ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ གཞན་གྱིས་མཐོང་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་ མཚོ་འོག་གི་གྲུ་ཚུ་ མ་པ་ལས་མཚོ་ཡི་འོག་ལས་སྦེ་ འགངྱོ་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : In the beginning of the war they mostly travelled on top of the sea, but as radar began developing and becoming more accurate the submarines were forced to go under water to avoid being seen.Dzongkha : ཇར་མ་ནི་གི་མཚོ་འོག་གྲུ་ཚུ་ ཡུ་བོཊསི་ཟེར་སླབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཇར་མ་ནི་གི་མི་ཚུ་ ལམ་ཕྱོགས་འཚོལ་ནི་དང་ ཁོང་གི་མཚོ་འོག་གྲུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : German submarines were called U-Boats. The Germans were very good at navigating and operating their submarines.Dzongkha : ཁོང་གི་མཚོ་འོག་གྲུ་ལག་ལེན་འདི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ དམག་འཁྲུག་གི་ཤུལ་ལས་ ཇར་མ་ནི་གི་མི་ཁུངས་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ གནས་ཡོད་པའི་བློ་གཏད་མེདཔ་ཨིན།

English : Because of their success with submarines, after the war Germans aren´t trusted to have many of them.Dzongkha : ཨིན། རྒྱལཔོ་ཏུ་ཏཱན་ཁ་མཱུན་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ¨རྒྱལཔོ་ཏུཊ་¨ ཡང་ན་ ¨དཱི་བོའི་ཀིང་¨ ཟེར་ཡང་གོ་མི་འདི་ དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ སྔོན་ལུགས་ཨི་ཇིབཊ་གི་རྒྱལཔོ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན།

English : Yes! King Tutankhamun, sometimes referred to as ¨King Tut¨ or ¨The Boy King¨, is one of the most well known ancient Egyptian kings in modern times.Dzongkha : སྤྲོ་བ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ སྔོན་མའི་དུས་ལུ་ ཁོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་སྦེ་མ་བརྩི་བར་ཡོདཔ་དང་ སྔོན་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལཔོ་ཚུ་གི་ཐོ་བཀོད་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ ཁོ་གི་མཚན་འདི་ཐོ་བཀོད་མེདཔ་ཨིན།

English : Interestingly, he was not considered to be very important in ancient times and was not recorded on most ancient king lists.Dzongkha : ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ལུ་ ཁོ་གི་དུར་ཁང་གི་ཤུལ་འདི་མཐོང་ཞིནམ་ལས་ ཁོ་ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན། མ་གཞི་དང་ཕུག་གི་དུར་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ཨརཝ་ཤོར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འ་ནི་དུར་ཁང་འདི་ ག་གིས་ཡང་མ་དཀྲོག་པར་དེ་སྦེ་ར་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : However, the discovery of his tomb in 1922 made him a celebrity. While many tombs of the past were robbed, this tomb was left virtually undisturbed.Dzongkha : ཏུ་ཀཱན་ཁ་མཱུན་དང་ཅིག་ཁར་ས་ཡི་འོག་ལུ་བཙུགས་མི་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ལྕགས་དང་ དཀོན་པའི་ནང་ལས་དཀོན་དྲག་འབད་མི་རྡོ་ཚུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཅ་རྙིང་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཉམས་སྲུང་འབད་དེ་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Most of the items buried with Tutankhamun have been well preserved, including thousands of artefacts made from precious metals and rare stones.Dzongkha : ཨིསི་པོག་ཝིལསི་ཟེར་མི་འཁོར་་ལོ་འདི་གསར་བཏོན་འབད་མི་འདི་གིས་ ཨེ་སི་རི་ཡན་ཅཱེ་རོའིཊ་ཟེར་མི་ཤིང་རྟ་འདི་ ཡང་འཕྲོས་འཕྲོས་དང་མགྱོགས་དྲག་འགྱོ་སྟེ་ དམག་མི་ཚུ་དང་གཞན་མི་ཤིང་རྟ་ཚུ་བཀོག་བཞག་ཚུགས་ནི་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་གྲ་སྒྲིག་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The invention of spoke wheels made Assyrian chariots lighter, faster, and better prepared to outrun soldiers and other chariots.Dzongkha : ཀོརོསི་བཱོ་ཟེར་མི་ཁོང་གི་གཞུ་ཤུགས་ཅན་ཚུ་ནང་ལས་བཏང་མི་མདའ་འདི་གིས་ བྱང་ཕྱད་དམག་མི་ཚུ་གི་ གོ་ཁྲབ་ཚུ་ཡང་སྤེད་བཏང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས། རྟ་དམག་འདི་འགོ་དང་པ་ར་ འདས་ལོ་བི་སི་༡༠༠༠དེ་ཅིག་ཁར་ ཨེ་སི་རི་ཡན་ཚུ་གིས་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Arrows from their deadly crossbows could penetrate the armor of rival soldiers. About 1000 B.C., the Assyrians introduced the first cavalry.Dzongkha : རྟ་དམག་ཟེར་མི་འདི་ རྟ་གུར་གཞོན་ཏེ་དམག་རྐྱབ་མི་དམག་མི་ཅིག་ཨིན། འདི་བསྒང་རྟ་ཡི་སྒ་ཆ་འདི་གསར་བཏོན་ར་མ་འབདཝ་ལས་ ཨེ་སི་རི་ཡན་གྱི་ རྟ་དམག་རྐྱབ་མི་དམག་མི་ཚུ་གིས་ སྒ་ཆ་མེད་པར་སྦེ་རྟ་གུར་གཞོན་ཏེ་དམག་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : A cavalry is an army that fights on horseback. The saddle had not yet been invented, so the Assyrian cavalry fought on the bare backs of their horses.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ གིརིག་གི་སྲིད་དོན་པ་ཚུ་དང་ མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཚུ་ དེ་ལས་ སྒྱུ་རྩལ་མཁས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་ཤེས། འ་ནི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཤེས་མི་ཅིག་འདི་ གིརིག་གི་རྩོམ་རིག་ནང་ལུ་ མཆོག་གྱུར་ཐོན་མི་ ཨི་ལིའཊ་དང་ཨོ་དྲི་སི་ཟེར་མི་སྙན་རྩོམ་གཉིས་རྩོམ་བྲིས་འབད་མི་ མིག་གི་དབང་པོ་ལུ་ཐོ་ཕོག་མི་རྩོམ་བྲིས་པ་ ཧོ་མཱར་ཟེར་མི་འདི་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

English : We know many Greek politicians, scientists, and artists. Possibly the most known person of this culture is Homer, the legendary blind poet, who composed two masterpieces of Greek literature: the poems Iliad and Odyssey.Dzongkha : སོ་ཕོ་ཀཱལསི་དང་ཨེ་རིསི་ཀྲོ་ཕཱེནསི་ཚུ་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཁྲབ་སྟོན་གྱི་སྲུང་འབྲི་མི་ཨིནམ་དང་ ཁོང་གིས་བྲིས་མི་ཁྲབ་སྲུང་ཚུ་ འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག་གི་ནང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ལཱ་ཅིག་སྦེ་ར་ཆ་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Sophocles and Aristophanes are still popular playwrights and their plays are considered to be among the greatest works of world literature.Dzongkha : གིརིག་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་ གཞན་མི་ཅིག་འདི་ ཨང་རྩིས་རིག་པའི་མཁས་པ་ པའི་ཐ་གོ་རཱསི་ཨིནམ་དང་ ཁོ་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ རཱིཊ་ཀྲེང་གཱལ་གི་ཟུར་ཚུ་གི་འབྲེལ་བ་གི་སྐོར་ལས་འབད་མི་ གྲུབ་མཐའ་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཡོངས་གྲགས་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Another famous Greek is a mathematician Pythagoras, mostly known for his famous theorem about relations of the sides of right triangles.Dzongkha : མི་ག་དེ་ཅིག་གིས་ ཧིན་དྷི་སླབ་ཚུགས་ག་གི་ཚད་རྩིས་འདི་ ཅིག་མཚུངས་སྦེ་མེདཔ་ཨིན། འ་ནི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་སླབ་མི་ཁ་སྐད་ཨང་གཉིས་པ་ལས་བཞི་པ་གི་བར་ན་ཨིན་པའི་ཚད་རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : There are varying estimates for how many people speak Hindi. It is estimated to be between the second and fourth most commonly spoken language in the world.Dzongkha : ཁ་སྐད་ངོ་མ་སླབ་མི་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ ཁ་སྐད་ཆ་འདྲ་སུ་ཅིག་ཡོད་མི་ཚུ་ ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་འཁྲིལ་ ཁྱད་པར་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The number of native speakers varies depending on whether or not very closely related dialects are counted.Dzongkha : ཁ་སྐད་སླབ་ཚུགས་མི་གི་ཚད་རྩིས་འདི་ མི་ས་ཡ་༣༤༠ལས་ས་ཡ་༥༠༠གི་བར་ན་ཡོདཔ་དང་ ཁ་སྐད་འདི་ཧ་གོ་ཚུགས་མི་ མི་ས་ཡ་༨༠༠དེ་ཅིག་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Estimates range from 340 million to 500 million speakers, and as many as 800 million people can understand the language.Dzongkha : ཧིན་དྷི་དང་ཨུར་དུ་ཁ་སྐད་གཉིས་ མིང་ཚིག་གི་ཐད་ཁར་ ཅིག་མཚུངས་སྦེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་སོ་སོ་ཡོདཔ་ཨིན། དུས་རྒྱུན་གྱི་ཁ་སླབ་ཐངས་ནང་ལུ་ འ་ནི་ཁ་སྐད་གཉིས་སླབ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ མང་ཤོས་ཅིག་ ཅིག་གི་ཅིག་ ཧ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Hindi and Urdu are similar in vocabulary but different in script; in everyday conversations, speakers of both languages can usually understand each other.Dzongkha : དུས་རབ་༡༥པ་དེ་ཅིག་ཁར་ བྱང་ཕྱོགས་ཨིསི་ཀྲོ་ནིཡ་འདི་ ཇར་མ་ནི་གི་ལམ་སྲོལ་གྱི་དབང་ཤུགས་ལུ་ ཤུགས་སྦེ་ར་ཐལ་ཏེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Around the 15th century, northern Estonia was under great cultural influence of Germany.Dzongkha : ཇར་མ་ནི་གི་དགེ་སློང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ ལྷ་ཚུ་ ས་གནས་ཀྱི་མི་ངོ་མ་ཚུ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ངེས་པར་དུ་འབག་འོང་ནི་ཨིན་མི་དང་འབྲེལ་ ཁོང་གིས་ ཨིསི་ཀྲོ་ནི་ཡ་གི་རྩོམ་རིག་ཁ་སྐད་འདི་ གསར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Some German monks wanted to bring God closer to the native people, so they invented the Estonian literal language.Dzongkha : འདི་ཡང་ ཇར་མ་ནི་གི་གསལ་བྱེད་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གུར་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ ¨Õ/õ¨ འདི་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁ་སྐོང་སྐྱེལ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : It was based on the German alphabet and one character ¨Õ/õ¨ was added.Dzongkha : དུས་ཚོད་རིམ་གྱི་སྦེ་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ ཇར་མ་ནི་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྙ་མི་ཚུ་ ཅིག་བསྡོམ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནི་འདི་ སངས་རྒྱས་ནི་གི་དུས་ཚོད་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་མས།

English : As time passed, many words that were borrowed from German coalesced. This was the beginning of enlightenment.Dzongkha : ལམ་ལུགས་སྲོལ་བལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་ རྒྱལ་བརྒྱུད་འཛིན་མི་ཕོ་འདི་ སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་འདི་སྦྱང་ཚར་ཞིནམ་ལས་ འཕྲངམ་འཕྲང་ས་ར་ དམག་སྡེ་ནང་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Traditionally, the heir to the throne would go straight into the military after finishing school.[Day18]

Dzongkha : ཨིན་རུང་ཅཱརལསི་གིས་ ཀེམ་བིརིཇ་འོག་གི་ ཀྲི་ནི་ཀྲི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལུ་འཛུལ་ཞུགས་འབད་དེ་ མི་རྒྱུད་རིག་པ་དང་ གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་རིག་པ་ལྷབ་ཡོདཔ་དང་ ཤུལ་མ་ འབྱུང་རབ་ཡང་ལྷབ་ཏེ་ སྐུགས་ཚད་ ༢:༢ ༼དམའ་བའི་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་གནས་ཚད་༽ ཐོབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : However, Charles went to university at Trinity College, Cambridge where he studied Anthropology and Archaeology, and later History, earning a 2:2 (a lower second class degree).Dzongkha : ཅཱརལསི་འདི་ བིརི་ཀྲིཤི་གི་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་འཁོར་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་མི་ འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : Charles was the first member of the British Royal Family to be awarded a degree.Dzongkha : ཡུ་རོ་པིན་ཀྲར་ཀི་ ༼བཱལ་ཀཱན་པེ་ནིན་སུ་ལ་གི་ ཤར་ཕྱོགས་ཐེ་རེསི་ ཡང་ན་རུ་མི་ལི་ཡ་༽ གི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༣ཚུདཔ་ཨིན།

English : European Turkey (eastern Thrace or Rumelia in the Balkan peninsula) includes 3% of the country.Dzongkha : ཀྲར་ཀི་གི་མངའ་ཁོངས་འདི་ དཀྱུས་རིངམོ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༦༠༠ ༼༡༠༠༠ ཨེམ་ཨའི་༽ ལྷགཔ་ཅིག་དང་ རྒྱ་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༨༠༠ ༼༥༠༠ཨེམ་ཨའི་༽ ཡོདཔ་དང་ དབྱིབས་འབད་བ་ཅིན་ ཧ་ལམ་གྲུ་བཞི་དཀྱུས་རིང་ཚམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The territory of Turkey is more than 1,600 kilometres (1,000 mi) long and 800 km (500 mi) wide, with a roughly rectangular shape.Dzongkha : ཀྲར་ཀི་གི་མངའ་ཁོངས་ མཚོ་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་གྲུ་བཞི་༧༨༣༥༦༢ ༼༣༠༠༩༤༨ཨེམ་ཨའི་གྲུ་བཞི་༽ ཡོད་ས་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་གྲུ་བཞི་༧༥༥༦༨༨ ༼༢༩༡༧༧༣ ཨེམ་ཨའི་གྲུ་བཞི་༽ འདི་ ལྷོ་ནུབ་ཨེ་ཤི་ཡ་གི་ས་གནས་ནང་ལུ་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་མི་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་གྲུ་བཞི་༢༣༧༦༤ ༼༩༡༧༤ ཨེམ་ཨའི་གྲུ་བཞི་༽ འདི་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་ས་གནས་ནང་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན།

English : Turkey´s area, including lakes, occupies 783,562 square kilometres (300,948 sq mi), of which 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) are in south west Asia and 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) in Europe.Dzongkha : ཀྲར་ཀི་གི་མངའ་ཁོངས་ཡོངས་བསྡོམ་འདི་གི་སྦེ་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་སྦོམ་ཤོས་ཨང་༣༧པའི་གྱལ་ཁར་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་དང་ རྒྱླ་ཁབ་འདི་ ཁྲོམ་ཆེན་ཕ་རཱནསི་དང་ ཡུ་ནའི་ཀྲེཊ་ཀིང་གྲོམ་གཉིས་བསྡོམ་ཏེ་བཟུམ་ཅིག་སྦོམ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Turkey´s area makes it the world´s 37th-largest country, and is about the size of Metropolitan France and the United Kingdom combined.Dzongkha : ཀྲར་ཀི་འདི་ ཕྱོགས་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ མཚོ་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ཡང་ ནུབ་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཨེ་གཱིན་མཚོ་དང་ བྱང་ཁ་ཐུག་ལུ་ བཱེལེག་སི་ཟེར་མི་མཚོ་ དེ་ལས་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ མེ་དྲི་ཀྲེ་ར་ནཱིན་སི་ཟེར་མི་མཚོ་ཚུ་གིས་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Turkey is encircled by seas on three sides: the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north and the Mediterranean Sea to the south.Dzongkha : ལག་སམ་བག་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་རིངམོ་སྦེ་རང་ཡོད་རུང་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༩ལས་ ཐོབ་ནུག

English : Luxembourg has a long history but its independence dates from 1839.Dzongkha : ད་རེས་ བེལ་ཇི་ཡམ་གྱི་འོག་ལུ་ཡོད་མི་ས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ ཧེ་མ་ ལག་སམ་བག་གི་ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༠སོ་གྲངས་ནང་ལུ་ བེལ་ཇི་ཡམ་གཞི་འགྱུར་གྱི་ཤུལ་ལས་་ བེལ་ཇི་ཡམ་གྱི་འོག་ལུ་ཚུད་ནུག

English : Present-day parts of Belgium were part of Luxembourg in the past but became Belgian after the 1830s Belgian Revolution.Dzongkha : ལག་སམ་བག་གིས་ དུས་རྟག་བུ་རང་ ག་གིས་ཕྱོགས་སུ་ཡང་མ་གཏོགས་པར་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ ཇར་མ་ནི་ཚུ་འཛུལ་ནུག

English : Luxembourg has always tried to remain a neutral country but it was occupied in both World War I and World War II by Germany.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༥༧ལུ་ ལག་སམ་བག་འདི་ ཚོགས་པ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ད་ ཚོགས་པ་འདི་ ད་རེས་ ཡུ་རོབ་གཅིག་བསྡོམས་ཚོགས་པ་ཟེར་མི་འདི་ཨིན་མས།

English : In 1957 Luxembourg became a founding member of the organization which is today known as the European Union.Dzongkha : འབྲུག་རྒྱལ་རྫོང་འདི་ རྫོང་གི་གནའ་ཤུལ་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ སྤ་རོ་རྫོང་ཁག་གི་ཁ་སྟོད་ཁ་ཐུག་ལུ་ ནང་པའི་ལྷ་ཁང་ཅིག་ཡང་ཨིན་མས།

English : The Drukgyal Dzong is a ruined fortress and Buddhist monastery in the upper part of the Paro District (in Phondey Village).Dzongkha : ལོ་རྒྱུས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ རྫོང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༦༤༩ལུ་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ འབོད་དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་དགའ་སྟོན་ལུ་ བཞེངས་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : It is said that in 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyel created the fortress to commemorate his victory against the Tibetan-Mongol forces.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༥༡ལུ་ རྫོང་འདི་ མེ་མཆོད་བཞེས་ཡོདཔ་ལས་ ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་འདྲ་བཟུམ་སྦེ་ ནང་རྟེན་དག་པ་ཅིག་མ་གཏོགས་ བཏོན་མ་ཚུགས་པས།

English : In 1951, a fire caused for only some of the relics of the Drukgyal Dzong to remain, such as the image of Zhabdrung Ngawang Namgyal.Dzongkha : རྫོང་མེ་མཆོད་བཞེས་པའི་ཤུལ་ལུ་ གནའ་ཤུལ་འདི་ བདག་འཛིན་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་པའི་མཛེས་ཆ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : After the fire, the fortress was preserved and protected, remaining to be one of Bhutan´s most sensational attractions.Dzongkha : དུས་རབས་༡༨པའི་ནང་ལུ་ ཀེམ་བོ་དྲི་ཡ་འདི་ སྟོབས་ཤུགས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ཐའི་ལེནཊ་དང་ཝེཌ་ནམ་གྱི་བར་ན་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག

English : During the 18th century Cambodia found itself squeezed between two powerful neighbors, Thailand and Vietnam.Dzongkha : དུས་རབས་༡༨པའི་ནང་ལུ་ ཐའི་ལེནཊ་གིས་ ཀེམ་བོ་དྲི་ཡ་ ཚར་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ འཕྱོག་ཡོད་པའི་ཁ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༧༧༢ལུ་ ཕི་ནོམ་ཕེན་ཁྲོམ་འདི་ཡང་ མེདཔ་བཏང་ནུག

English : The Thais invaded Cambodia several times in the 18th century and in 1772 they destroyed Phnom Phen.Dzongkha : དུས་རབས་༡༨པའི་ལོ་མཇུག་གི་ནང་ལུ་ ཀེམ་བོ་དྲི་ཡ་འདི་ ཝེཊ་ནམ་གྱིས་ཡང་ འཕྱོག་ནུག

English : In the last years of the 18th century the Vietnamese also invaded Cambodia.Dzongkha : བེ་ནེན་ཟུ་ལ་གི་མི་བརྒྱ་ཆ་༡༨དེ་ཅིག་རང་ ལཱ་གཡོག་མེད་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལཱ་གཡོག་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ཚོང་ཆམ་ཆིམ་འབད་ས་ལུ་ ལཱ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Eighteen percent of Venezuelans are unemployed, and most of those who are employed work in the informal economy.Dzongkha : བེ་ནེན་ཟུ་ལ་གི་མི་རློབས་ གསུམ་དཔྱ་གཉིས་ལཱ་འབདམི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་འབད་དོ་ཡོད་རུང་ དཔྱ་བཞི་ལས་དཔྱ་གཅིག་འདི་ བཟོ་གྲྭ་ནང་ལུ་ དེ་ལས་ དཔྱད་ལྔ་ལས་དཔྱ་གཅིག་འདི་ སོ་ནམ་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ ལཱ་འབདཝ་ཨིན་མས།

English : Two thirds of Venezuelans who work do so in the service sector, nearly a quarter work in industry and a fifth work in agriculture.Dzongkha : མར་ཁུ་གི་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལུ་ བེ་ནེན་ཟུ་ལ་གི་མི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ལཱ་འབད་ནི་མེད་རུང་ མར་ཁུ་ཚུ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་ནི་འདི་གིས་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མར་ཁུ་གི་བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : An important industry for Venezuelans is oil, where the country is a net exporter, even though only one percent work in the oil industry.Dzongkha : ཧེ་མ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ཐོབ་པའི་དུས་ལུ་ སེང་ག་པོར་བོ་ཊ་ནིག་གར་ཌེན་ཟེར་མི་ གླིང་གའི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ མཚོ་གླིང་འདི་ ཚ་དྲོད་ལྡན་པའི་གླིང་གའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནུག

English : Early in the nation´s independence, Singapore Botanic Gardens´ expertise helped to transform the island into a tropical Garden City.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༨༡ལུ་ ཨོ་ལ་ཚལ་རིགས་སླ་སྲེ་མི་ བཱན་ད་མི་སི་ཇོ་ཀུམ་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་མེ་ཏོག་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནུག

English : In 1981, Vanda Miss Joaquim, an orchid hybrid, was chosen as the nation´s national flower.Dzongkha : ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ཟླ་༡༠དེ་ཅིག་ཁར་ བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་གུ་ལས་ རི་དྭགས་་ཡུདཔ་ཅིག་ས་ཡ་ཕྱེད་ད་༢དེ་ཅིག་ ཆརཔ་གི་དོན་ལུ་ མ་ཡ་གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ཐང་ནང་ལས་ཕར་ འགྱོཝ་ཨིན་མས།

English : Every year around October nearly 1.5 million herbivores travel towards the southern plains, crossing the Mara River, from the northern hills for the rains.Dzongkha : དེ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༤པ་དེ་ཅིག་ཁར་ ཆརཔ་ཆད་པའི་བསྒང་ལས་ ལོག་སྟེ་རང་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ མ་ཡ་གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ ནུབ་ཧོངས་ཀྱི་ས་སྒོ་བརྒྱུད་དེ་ འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : And then back to the north through the west, once again crossing the Mara river, after the rains in around April.[Day19]

Dzongkha : སེ་རེང་གི་ཏི་ལུང་ཕྱོགས་ནང་ལུ་ ཏཱན་ཟ་ནི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ སེ་རེང་གི་ཏི་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་དང་ ངོ་རོང་གོ་རོ་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ དེ་ལས་ མཱས་ཝ་གེམ་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ཚུད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཀེན་ཡ་གི་ མ་སའི་མ་ར་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཁོངས་ཡང་ ཚུདཔ་ཨིན་མས།

English : The Serengeti region contains the Serengeti National Park, the Ngorongoro Conservation Area and Maswa Game Reserve in Tanzania and the Maasai Mara National Reserve in Kenya.Dzongkha : འབྲེལ་བ་དང་ལྡན་པའི་བརྡ་བརྒྱུད་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ ཧེ་མའི་རིག་རྩལ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནས་ཚུལ་ཞི་བཀོད་དང་སྒྲ་ དེ་ལས་ པར་ཞུན་དག་དང་ གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་ལས་ ལོ་རྒྱུས་བཤད་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡང་ དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Learning to create interactive media requires conventional and traditional skills, as well as tools mastered in interactive classes (storyboarding, audio and video editing, story telling, etc.)Dzongkha : འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་དགོ་པ་ཅིན་ བརྡ་བརྒྱུད་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཐད་ཁར་ ལོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཕྱོགས་གཅིག་གི་ནང་ལས་མེན་པར་ གཉིས་ཆ་རའི་ཧོངས་ལས་ མནོ་བསམ་བཏང་ཤེས་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

English : Interactive design requires that you re-assess your assumptions about media production and learn to think in a non-linear ways.Dzongkha : འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་འདི་ནང་ གཅིག་གིས་གཅིག་འབྲེལ་བ་ཡོད་རུང་ ཐ་དད་ཡང་ཨིནམ་སྦེ་སྟོན་ཚུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དགོཔ་ཨིན་མས།

English : Interactive design requires that components of a project connect to each other, but also make sense as a separate entity.Dzongkha : ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཀྱི་སྟབས་མ་བདེཝ་འདི་རང་ པ་རེམ་ཤེས་ཆས་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ མཐོང་གསལ་གྱི་ཚད་ཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབུར་ཤེལ་གྱི་ཆ་ཤེས་མང་སུ་སྦེ་དགོ་མི་དང་ མཐོང་གསལ་མགོ་རྙོག་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།་

English : The disadvantage of zoom lenses is that the focal complexity and number of lens elements required to achieve a range of focal lengths is much greater than for prime lenses.Dzongkha : འ་ནི་གནད་དོན་འདི་ སྟབས་མ་བདེཝ་མེདཔ་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ འདི་ཡང་ འབུར་ཤེལ་བཟོ་མི་ཚུ་གིས་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ འབུར་ཤེལ་ཚུ་བཟོ་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།

English : This is becoming less of an issue as lens manufacturers achieve higher standards in lens production.Dzongkha : འདི་གིས་ ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཀྱིས་ གཞན་མི་འབུར་ཤེལ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ པར་འདི་ཚུ་ སྤུས་ཚད་ལེགསཔ་སྦེ་བཏོན་ནི་ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནུག

English : This has allowed zoom lenses to produce pictures of a quality comparable to that achieved by lenses with fixed focal length.Dzongkha : ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཀྱི་ སྟབས་མ་བདེཝ་གཞན་མི་འདི་ འབུར་ཤེལ་གྱི་མགྱོགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་འདི་ ཉུང་སུ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།

English : Another disadvantage of zoom lenses is that the maximum aperture (the speed) of the lens is usually lower.Dzongkha : འདི་གིས་ གོང་ཚད་ཁེ་བའི་ ཉེ་རྒྱང་ཤེལ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མེ་མ་བཏེག་པར་ གདངས་དེ་ཅིག་རང་མེད་པའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ པར་བཏབ་ནི་ནང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ཐོན་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : This makes inexpensive zoom lenses hard to use in low-light conditions without a flash.Dzongkha : གློག་བརྙན་གཅིག་ དྲི་ཝི་དྲི་ལུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ དཀའ་ངལ་ཅིག་འདི་ གཟུགས་བརྙན་གྱིས་ གསལ་གཞི་ག་ར་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

English : One of the most common problems when trying to convert a movie to DVD format is the overscan.Dzongkha : རྒྱང་མཐོང་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ མི་དམངས་ སེམས་དགའ་བཅུག་ནི་གི་དོན་ལུ་ བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Most televisions are made in a way to please the general public.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱང་མཐོང་ནང་ལུ་ ག་ཅི་རང་བལྟ་རུང་ ལྟག་དང་འོག་ དེ་ལས་ མཐའམ་བདའ་སྟེ ས་མཚམས་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན།

English : For that reason, everything you see on the TV had the borders cut, top, bottom and sides.Dzongkha : འ་ནི་འདི་ པར་གྱིས་ གསལ་གཞི་ག་ར་ ཁྱབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

English : This is made to ensure that the image covers the whole screen. That is called overscan.Dzongkha : དྲི་ཝི་དྲི་ལུ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ས་མཚམས་ཚུ་བཏོག་སྟེ་འོང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གློག་བརྙན་ནང་ལུ་ སྒྱུར་ཚིག་ཡོད་མི་འདི་ རྒྱང་མཐོང་གི་མཇུག་ལུ་རང་འབད་བ་ཅིན་ སྒྱུར་ཚིག་འདི་ ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་མཐོང་མི་ཚུགས།

English : Unfortunately, when you make a DVD, it´s borders will most likely be cut too, and if the video had subtitles too close to the bottom, they won´t be fully shown.Dzongkha : དུས་རབ་བར་མའི་རང་ལུགས་ཀྱི་བཙན་མཁར་ཚུ་གིས་ རྟ་གུར་གཞོན་སྦེ་འཐབ་འཛིང་འབད་མི་དང་ ཚོགས་སྟོན་འབད་མི་ དེ་ལས་ རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ནང་ལུ་ལཱ་འབད་མི་ དམག་མི་ཚུ་གི་པར་ཚུ་ རྫུ་འཕྲུལ་བཟུམ་སྦེ་ འཆར་སྣང་སྐྱེད་ནི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིན་མས།

English : The traditional medieval castle has long inspired the imagination, conjuring up images of jousts, banquets and Arthurian chivalry.Dzongkha : ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་སྦེ་འགྱོ་ཡོད་པའི་གྱང་ཁོག་ཚུ་མཐོངམ་ད་ དང་ཕུག་དིང་ཕུག་ལས་ དམག་རྐྱབ་ཡོད་པའི་སྒྲ་དང་དྲིམ་འཚོར་དོ་བཟུམ་མའི་སྣང་བ་ཤར་ཏེ་ རྡོ་རུ་ནང་ལས་ཕར་ རྟའི་རྟིངམ་རྐྱབ་པའི་སྐད་དང་ ཨོག་ཁང་ནང་ལས་བཙོན་པ་ཚུ་ཐོན་པའི་དྲིམ་གྱི་འཚོར་སྣང་དང་འཇིགས་སྣང་ཚུ་བྱུང་དོན་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Even standing amidst thousand year-old ruins it is easy to bring to mind the sounds and smells of battles long gone, to almost hear the clatter of hooves on the cobbles and to smell the fear rising from the dungeon pits.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཁ་ལུ་འཆར་མི་ཚུ་ ངོ་མ་སྦེ་བྱུང་མི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ ཨིན་ན? མ་གཞི་གིས་ བཙན་མཁར་ཚུ་ག་ཅི་འབད་བརྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་ན? བཙན་མཁར་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བཟོ་བཀོད་འབད་དེ་ རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་ན?

English : But is our imagination based on reality? Why were castles built in the first place? How were they designed and built?Dzongkha : ཀིར་བེ་མུག་སུ་ལོ་བཙན་མཁར་འདི་ དེ་བསྒང་གི་དུས་ཚོད་ལུ་ བཙན་མཁར་བས་ སྲུང་ར་བསྒོར་བའི་ཁྱིམ་གྱི་སྣང་བ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : Typical for the period, Kirby Muxloe Castle is more of a fortified house than a true castle.Dzongkha : བཙན་མཁར་་འདི་གི་ འོད་རྩི་སྒོ་སྒྲིག་སྦོམ་དང་ གྱང་སྲབ་ཕྲལ་ཕྲལ་ཚུ་གིས་ ཕྱི་ལས་དམག་འོང་པ་ཅིན་ དེ་ཅིག་རང་ ཐུབ་མ་ཚུགསཔ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

English : Its large glazed windows and thin walls would not have been able to resist a determined attack for long.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༤༨༠གྱ་གྲངས་ནང་ ལོརཌ་ཧེལ་ཊིང་གིས་ བཙན་མཁར་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ ཞི་བདེ་ཡོདཔ་ལས་ སྲུང་སྐྱོབ་འདི་ ངོ་མ་རང་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་འབད་དེ་ བྱོག་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཨརཝ་བརྐུ་སྡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་དགོཔ་སྡོད་ནུག

English : In the 1480s, when its construction was begun by Lord Hastings, the country was relatively peaceful and defense was only required against small bands of roving marauders.Dzongkha : དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་འདི་ ཡུ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་བཞག་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : The balance of power was a system in which European nations sought to maintain the national sovereignty of all European states.Dzongkha : ལྟ་བ་འདི་ ངོ་མ་རང་ ཡུ་རོཔ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ དབང་ཚད་ཆེཝ་སྦེ་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ཆ་འབད་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་ འདྲ་མཉམ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཚུ་གིས་ ཕྲལ་ཕྲལ་རང་ ཁོང་རའི་མཐུན་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནུག

English : The concept was that all European nations had to seek to prevent one nation from becoming powerful, and thus national governments often changed their alliances in order to maintain the balance.Dzongkha : ཨིས་པེན་ལུ་ དམག་འཁྲུག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལང་མི་འདི་ དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ ལང་མི་ དམག་འཁྲུག་འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : The War of Spanish Succession marked the first war whose central issue was the balance of power.Dzongkha : ཡོ་རོབ་ལུ་ ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱད་མདའ་མི་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཕྱད་མདའ་འདི་ བསྒྱུར་བ་སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམས། འདི་འབདཝ་ལས་ ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་གི་རིང་ལུ་རྐྱབ་མི་དམག་འདི་ ཆོས་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་དམག་ཨིན་ཟེར་བཀག་མི་དམག་འཁྲུག་ མཇུག་འོང་ནི་ཨིན་མས།

English : This marked an important change, as European powers would no longer have the pretext of being religious wars. Thus, the Thirty Years´ War would be the last war to be labeled a religious war.Dzongkha : ཨི་ཕེ་སའིསི་ལུ་ ཨར་ཊི་མིསི་ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༣༥༦སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ལུ་ ཧི་རོསི་ཊར་ཊོསི་གིས་ མེ་སྤར་ནི་འདི་གིས་ མེདཔ་བཏང་ནུག

English : The temple of Artemis at Ephesus was destroyed on July 21, 356 BCE in an act of arson committed by Herostratus.[Day20]

Dzongkha : ལོ་རྒྱ྄ས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁོ་གི་སེམས་ཤུགས་འདི་ མིང་གཏམ་མ་གཏོགས་ གཞན་མེདཔ་ཨིན་མས། ཨི་ཕི་སི་ཡཱན་ཚུ་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་་ ཧི་རོསི་ཊར་ཊོསའི་གི་མིང་འདི་ མ་པ་ལས་རང་ ཐོ་ནང་མི་བཙུགས་ཟེར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནུག

English : According to the story, his motivation was fame at any cost. The Ephesians, outraged, announced that Herostratus´ name never be recorded.Dzongkha : གི་རིཀ་གི་བྱུང་རབས་མཁས་མཆོག་ ཨིས་ཊར་བོ་གིས་ ཤུལ་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཁོ་གི་མིང་ ད་རེས་ཤེསཔ་སྦེ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས། ལྷ་ཁང་འདི་ ཨེ་ལེག་ཟེན་ཌར་དང་གེ་རིཌ་ སྐྱེས་བའི་ཕྱི་རུ་ མེདཔ་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The Greek historian Strabo later noted the name, which is how we know today. The temple was destroyed on the same night that Alexander the Great was born.Dzongkha : ཨེ་ལེག་ཟེན་ཌར་གྱིས་ ཁོ་ར་རྒྱལཔོ་གཅིག་འབད་ ལྷ་ཁང་འདི་ ལོག་བཞེང་པ་ཅིན་ དངུལ་སྤྲོད་ནི་སྦེ་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ག་བཟེད་མ་བཏུབ་པས། ཤུལ་ལས་ ཨེ་ལེག་ཟེན་ཌར་ཚེ་འདས་སོང་ཞིནམ་ལས་ ལྷ་ཁང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༣༢༣ལུ་ ལོག་བཞེངས་ནུག

English : Alexander, as king, offered to pay to rebuild the temple, but his offer was denied. Later, after Alexander died, the temple was rebuilt in 323 BCE.Dzongkha : སྒྲ་དབྱངས་འདི་ཚུ་ ཚུལ་དང་ལྡནམ་སྦེ་དཀྲོག་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱོད་རའི་ལགཔ་འདི་ ལྷོད་ལྷོད་སྦེ་བཞག་དགོ་པའི་ཁར་ ལག་པའི་མཛུབ་མོ་གིས་ ག་ཐོབ་འབ་ཡང་ དཀྲོག་ནི་མི་འོང་།

English : Make sure your hand is as relaxed as possible while still hitting all the notes correctly - also try not to make much extraneous motion with your fingers.Dzongkha : དེ་སྦེ་འབད་ད་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ར་ དེ་ཅིག་རང་ འུ་མི་སྡུག ། སྒྲ་ཤུགས་སྦེ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ པི་ཡེ་ནོ་གུ་བཟུམ་སྦེ་ མཛུབ་སྣོན་གུ་ ཤུགས་སྦེ་ཡང་ ཨེབ་དགོཔ་མེད།

English : This way, you will tire yourself out as little as possible. Remember there´s no need to hit the keys with a lot of force for extra volume like on the piano.Dzongkha : ཨེ་ཀར་ཌེན་ལུ་ སྒྲ་ཤུགས་སྦེ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལས་ སྦུདཔ་ཤུགས་དང་ ཡང་ན་ མང་སུ་ཅིག་སྦེ་རྐྱབ་དགོ

English : On the accordion, to get extra volume, you use the bellows with more pressure or speed.Dzongkha : གནས་ལུགས་འདི་ འདྲས་མཐུན་དང་ངོ་རྟགས་ ཡང་ན་ བདེན་པ་རྟོགས་ནི་དང་ལྷ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ མུ་མཐུད་ནི་འདི་ཨིན་མས།

English : Mysticism is the pursuit of communion with, identity with, or conscious awareness of an ultimate reality, divinity, spiritual truth, or God.Dzongkha : ཡིད་ཆེས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གནས་བདག་ཞི་བདག་དང་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཚུ་ལུ་ ཉམས་མྱོང་དང་རིག་ཤེས་ཚུ་ ཐད་ཀར་དུ་ལེནམ་ཨིན་མས།

English : The believer seeks a direct experience, intuition, or insight into divine reality/the deity or dieties.Dzongkha : འདི་ལུ་བསྟེན་མི་ཚུ་གིས་ ཉམས་མྱོང་འདི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ སྡོད་ཐངས་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་ཚུ་ ལོགས་སུ་སྦེ་རང་ གཙོ་བོར་བསྟེནམ་ཨིན་མས།

English : Followers pursue certain ways of living, or practices that are intended to nurture those experiences.Dzongkha : ལག་སམ་བག་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་རིངམོ་སྦེ་རང་ཡོད་རུང་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༣༩ལས་ ཐོབ་ནུག

English : Mysticism can be distinguished from other forms of religious belief and worship by its emphasis on the direct personal experience of a unique state of consciousness, particularly those of a peaceful, insightful, blissful, or even ecstatic character.Dzongkha : སིཀི་ཆོས་ལུགས་འདི་ རྒྱ་གར་གླིང་ཆུང་གི་ཆོས་ལུགས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཆོས་ལུགས་འདི་ འགོ་ཐོག་ དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་ ཧིང་དུའི་སྔར་སྲོལ་ནང་ འགྲིགས་མིན་འབྱུང་བའི་སྐབས་ ཆོས་ལུགས་འདི་ པཱན་ཇཱབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Sikhism is a religion from the Indian sub-continent. It originated in the Punjab region during the 15th century from a sectarian split within the Hindu tradition.Dzongkha : སིཀ་གིས་ ཁོང་རའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་འདི་ ཧིན་དུའི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་འདྲ་ཟེར་ཨིན་རུང་ ཧིན་དུ་གི་ཆོས་ལུགས་དང་ སྔར་སྲོལ་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Sikhs consider their faith to be a separate religion from Hinduism though they acknowledge its Hindu roots and traditions.Dzongkha : སིཀ་གིས་ ཁོང་རའི་ཆོས་ལུགས་འདི་ལུ་ གུར་མེཊ་ཟེར་ཞུཝ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ པཱན་ཇཱབ་མི་སེར་གྱིས་ གུ་རུ་ལུ་ ཞུ་བའི་ཚིག་ཨིན་མས། གུ་རུ་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་ལུགས་ག་ར་གི་ རྣམ་པ་དང་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གཞི་རྩ་ཨིནམ་ད་ སིཀ་གི་ཆོས་ལུགས་ནང་ གུ་རུ་ཟེར་མི་འདི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་སའི་ཡུལ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : Sikhs call their religion Gurmat, which is Punjabi for ¨way of the guru¨. The guru is a fundamental aspect of all Indian religions but in Sikhism has taken on an importance that forms the core of Sikh beliefs.Dzongkha : འ་ནི་ཆོས་ལུགས་འདི་ དུས་རབས་༡༥ པའི་ནང་ གུ་རུ་ནཱ་ནག་༼༡༤༦༩-༡༥༣༩༽ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་ཤུལ་ལས་ གུ་རུ་༩ གིས་ ཤུལ་འཛིན་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The religion was founded in the 15th century by Guru Nanak (1469–1539). There followed in succession a further nine gurus.Dzongkha : ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༥༦ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ པོ་ལེནཌ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཟིང་འཁྲུག་ལང་པའི་སྐབས་ ཀུ་རུ་ཤེབ་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཚུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་ ལས་མི་ཚུ་ལུ་ ཟ་ཆས་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་དང་ གླ་ཆ་མར་ཕབ་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་འདི་ དམངས་སྙོམས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་ངོ་རྒོལ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : However, in June 1956, Krushchev´s promises were put to the test when riots in Poland, where workers were protesting against food shortages and wage cuts, turned into a general protest against Communism.Dzongkha : ཨིན་རུང་ མཇུག་ལུ་ བཀའ་རྒྱ་འདི་ ལོག་ལེན་ཐབས་ལུ་ ཀུ་རུ་ཤེབ་ཚུ་ཊེངཀ་ནང་གཏང་སྟེ་ ཁོ་གིས་དཔལ་འབྱོར་མཁོ་མངགས་ལུ་ སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ ལེ་ཌི་སོལོ་ གོ་མུལ་ཀ་འདི་ བློན་ཆེན་བཀལ་ནི་ལུ་ ཁག་བཟེད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Although in the end, Krushchev sent in tanks to restore order, he did give way to some economic demands and agreed to appoint the popular Wladyslaw Gomulka as the new prime minister.Dzongkha : ཨིན་དསི་ལུང་གཤོང་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ བྱང་ནུབ་ རྒྱ་གར་གྱི་ གླིང་ཆེན་ལི་སྐལ་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ཨིནམ་ད་ འ་ནི་ ཨིན་དསི་ལུང་གཤོང་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་གིས་ དེང་སང་པ་ཀིསི་ཏཱན་དང་ རྒྱ་གར་བྱང་ནུབ་ཀྱི་ལུང་ཕྱོགས་དག་པ་ཅིག་ དེ་ལས་ བྱང་ཤར་ཨཕ་ག་ནིསི་ཏཱན་ཚུ་ནང་ ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilisation in the northwest Indian subcontinent encompassing most of modern-day Pakistan and some regions in northwest India and northeast Afghanistan.Dzongkha : ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ ཨིན་དཱསི་གཙང་ཆུའི་ལུང་གཤོང་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་སོང་ཡོདཔ་ལས་ མིང་ཡང་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The civilisation flourished in the basins of the Indus River wherefore it derives its name.Dzongkha : ཨིནཇ་རུང་ མཁས་པ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བཀོད་མིའི་ནང་ ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་འདི་ ད་ལྟོ་སྐམ་ཡོད་པའི་ སཱ་རསི་ཝ་ཊི་གཙང་ཆུའི་མཐའ་མར་ཡང་ཆགས་ཡོདཔ་ལས་ ཨིན་དཱསི་སཱ་རསི་ཝ་ཊི་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་ཟེར་ བཏགས་པ་ལུ་ འོས་འབབ་འདུག་ཟེར་ཨིནམ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༠ གི་ལོ་གྲངས་ནང་ ས་རྐོ་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ ཧ་ར་པ་ཟེར་མི་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ཧ་ར་པཱན་ཡར་ཐོན་གནས་སྟངས་ཟེར་ཡང་ བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Although some scholars speculate that since the civilisation also existed in the basins of the now dried up Sarasvati River, it should be aptly called the Indus-Sarasvati Civilization, while some call it the Harappan Civilization after Harappa, the first of its sites to be excavated in the 1920s.Dzongkha : རོ་མཱན་རྒྱལ་ཁམས་ དྲག་དམག་གནས་སྟངས་འདི་གིས་ གསོ་བ་གོང་འཕེལ་ལུ་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The militaristic nature of the Roman empire aided in the development of medical advances.Dzongkha : རྒྱལ་ཆེན་ཨ་གཱསི་ཊསི་གིས་ དྲུང་འཚོ་ཚུ་གསར་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དམག་རྐྱབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོ་མཱན་གསོ་བའི་སྡེ་ཚན་དང་པ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ནུག

English : Doctors began to be recruited by Emperor Augustus and even formed the first Roman Medical Corps for use in the aftermath of battles.Dzongkha : གཤག་བཅོས་མཁས་མཆོག་ཚུ་ལུ་ ཞི་སྨན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉལ་ཐའི་མེ་ཏོག་གི་སོན་ལས་ ཟུག་ཕབ་སྨན་དང་ ཧཱར་བེན་སོན་ལས་ ཨིསི་ཀོ་པོ་ལོ་མའེན་ཚུ་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Surgeons had knowledge of various sedatives including morphine from extracts of poppy seeds and scopolamine from herbane seeds.Dzongkha : ཁོང་ཚུ་ རྐང་ལག་བཏོག་ནི་ལུ་ མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ ནདཔ་ཚུ་ རུལ་རྨ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་དེ་ ཁྲག་ཐོན་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ སྨན་བཅོས་ཚུ་མཐར་ཕྱིན་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : They became proficient at amputation to save patients from gangrene as well as tourniquets and arterial clamps to stem blood flow.Dzongkha : དུས་རབས་མང་རབས་ཅིག་གི་ནང་ལས་ རོ་མཱན་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱིས་ སྨན་རིག་ནང་ལུ་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་འབྱུང་སྟེ་ ད་རེས་ནངས་པ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ལྷབ་མི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Over multiple centuries, the Roman empire led to great gains in the field of medicine and formed much of the knowledge we know today.Dzongkha : པི་ཝར་ལེནཌ་ཤོག་རྩལ་འདི་ནང་ ཐེངས་གཅིག་ལུ་ ལྟབ་མཚམས་གཅིག་ལས་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ ལྟབ་མཚམས་སྣ་འདུས་ རྒྱབ་ཕྱོགས་ལྟབ་མཚམས་ཚུ་ མ་ཆོག་པར་ ཕྲང་ཏང་ཏ་ལྟབ་མཚམས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་མས།

English : Pureland origami is origami with the restriction that only one fold may be done at a time, more complex folds like reverse folds are not allowed, and all folds have straightforward locations.[Day21]

Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཉམས་མྱོང་མེད་མི་ཚུ་དང་ འགྲུལ་འཁོར་རིག་རྩལ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ གྲོགས་རམ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལོ་གྲངས་ལུ་ ཇཱོན་ སི་མིཐ་གིས་ གོང་འཕེལ་གཏང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : It was developed by John Smith in the 1970s to help inexperienced folders or those with limited motor skills.Dzongkha : ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ མི་རིགས་དང་ མི་རིགས་སྣང་འཆར་ཚུ་ ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་ཨིནམ་ད་ འ་ནི་ མི་རིགས་སྣང་འཆར་འདི་གིས་ ཁོང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལུ་ གནོདཔ་ཨིན་མས།

English : Children develop an awareness of race and racial stereotypes quite young and these racial stereotypes affect behavior.Dzongkha : དཔེར་ན་ མི་རིགས་སྣང་འཆར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཚགས་ཁར་ཚུད་ཏོག་ཏོ་འབད་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ཁོང་གིས་ ཁོང་རའི་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་སྣང་འཆར་ལུ་བརྟེན་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ འབད་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : For instance, children who identify with a racial minority that is stereotyped as not doing well in school tend to not do well in school once they learn about the stereotype associated with their race.Dzongkha : མའི་ཨིསི་་པེསི་་ཟེར་མི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ ཡུ་ནའི་ཏཌ་ཨིས་ཏིཌ་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ནང་ལུ་ ད་རེས་ མི་ས་ཡ་༥༤ གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།

English : MySpace is the third most popular website used in the United States and has 54 million profiles currently.Dzongkha : ཡོངས་འབྲོལ་འཆར་སྒོ་འདི་ཚུ་ མང་ཆེ་བ་རང་ ཤེས་ཡོན་གྱི་ནང་ལུ་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : These websites have gotten a lot of attention, especially in the education setting.Dzongkha : ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་འདི་ཚུ་ནང་ འབྲི་སྒོ་དང་གློག་བརྙན་ དེ་ལས་ པར་དང་གཞན་མི་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཡང་ཡོད་པའི་ སློབ་ཁང་གི་ངོ་ཤོག་ འཇམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཟོ་ཚུགས་པའི་ ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : There are positive aspects to these websites, which include, being able to easily setup a class page which can include blogs, videos, photos, and other features.Dzongkha : འ་ནི་ངོ་ཤོག་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་བལྟ་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་གཅིག་བཟོ་མི་འདི་གིས་རང་བཏུབ་ནི་ཨིནམ་ད་ དེ་སྦེ་བཟོ་མི་འདི་གིས་ ལྡེ་སྒྲོམ་དེ་ཅིག་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཤེས་མི་དང་ ཡིག་སྡེབ་མ་ཤེས་མི་སླབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཁར་བཞག་ནི་དང་ མཛུབ་གནོན་རྐྱབ་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས།

English : This page can easily be accessed by providing just one web address, which makes it easy to remember and easy to type in for students who may have trouble using the keyboard or with spelling.Dzongkha : ལྷག་ནི་ལུ་་སྟབས་བདེ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཚོས་གཞི་ཡང་ བློ་འདོད་ལྟར་དུ་ བཟོ་བཏུབ།

English : It can be customized to make it easy to read and also with as much or little color as desired.Dzongkha : ཨེ་ཊེན་ཤཱན་ཌིསི་ཨོ་ཌར་ཟེར་མི་འདི་ རྩ་ཁམས་ནད་རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཊའེཌ་གི་ནད་རྟགས་ཚུ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཡང་ མ་བརྟགས་པ་དང་ རྣམ་གཡེང་ དེ་ལས་ སྡོད་མ་ཆགས་པ་ ཡང་ཅིན་ ནུས་ཤུགས་ལས་ལྷག་པ་ཚུ་ཨིན་མས།

English : Attention Deficit Disorder ¨is a neurological syndrome whose classic defining triad of symptoms including impulsivity, distractibility, and hyperactivity or excess energy¨.Dzongkha : འདི་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཞུགས་སྐོར་ལྷབ་ནི་མེན་པར་ དཀྲུག་པའི་སྐོར་ལྷབ་ནི་ཨིན་མས། འདི་གིས་ ཨ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༣ ལས་༥ གི་བར་ན་ གནོད་ཉེན་འབྱུངམ་ཨིནམ་དང་ ཨ་མི་རི་ཀ་གི་ ཨ་ལུ་ས་ཡ་༢ དེ་ཅིག་ལུ་ གནོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : It is not a learning disability, it is a learning disorder; it ¨affects 3 to 5 percent of all children, perhaps as many as 2 million American children¨.Dzongkha : ཨེ་ཌི་ཌི་ཡོད་པའི་ཨ་ལུ་ཚུ་ སློབ་གྲྭའི་སྦྱོང་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་སུ་དཀར་ནི་ལུ་ དཀའ་ངལ་བྱུང་རུང་ རང་དགའ་བའི་རྩེདམ་རྩེ་ ཡང་ཅིན་ སྤྲོས་བརྙན་ཚུ་བལྟ་ ཡང་ཅིན་ ཡིག་རྟགས་མེད་པའི་རྗོད་ཚིག་ཚུ་བཟོ་ནི་ལུ་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Children with ADD have a hard time focusing on things like school work, but they can concentrate on things they enjoy doing like playing games or watching their favorite cartoons or writing sentences without punctuation.Dzongkha : འ་ནི་བཟུམ་མའི་ཨ་ལུ་ཚུ་ དཀའ་ངལ་ནང་ཚུད་མི་འདི་ ཁོང་གི་ཀླདཔ་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ཐབམ་ལམ་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཁོང་ཚུ་གིས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འགྲིགས་ འཐབ་འཛིང་འབད་ དེ་ལས་ དབང་འཛིན་ལུ་ གདོང་ལན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : These children tend to get into a lot of trouble, because they ¨engage in risky behaviors, get into fights, and challenge authority¨ in order to stimulate their brain, since their brain can not be stimulated by normal methods.Dzongkha : ཨེ་ཌི་ཌི་འདི་གིས་ རང་དང་མཉམ་པའི་ཆ་རོགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་ལུ་ཡང་ གནོད་དོ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ འ་ནི་ཨ་ལུ་ཚུ་གིས་ རང་གིས་ག་དེ་སྦེ་འབདཝ་ཨིན་ན་ ཧ་མ་གོ་ ཡང་ཅིན་ རང་གིས་ག་ཅི་སླབ་ཨིན་ན་མ་ཤེས་ ཡང་ཅིན་ དྲན་པ་ཁུག་ནི་འདི་ སོ་སོ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ལས་ཨིན།།

English : ADD affects relationships with other peers because other children can not understand why they act the way that they do or why they spell they way they do or that their maturity level is different.Dzongkha : གོང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ཡོན་ཏན་སྦྱང་བརྩོན་གྱི་རིག་རྩལ་དང་ འགྱུར་བཅོས་ཤེས་རྟོག་འབྱུང་མི་འདི་གིས་ འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཚུགས།

English : As the ability to obtain knowledge and to learn changed in such a way as mentioned above the base rate at which knowledge was obtained changed.Dzongkha : བརྡ་དོན་ལེན་ཐངས་ཐབས་ལམ་འདི་ སོ་སོ་ཡོད། ངོ་རྐྱང་དཔྱད་རིག་གཏང་ནི་ལུ་ ཨེབ་ཤུགས་མེདཔ་ཨིན་རུང་ ཡིག་ཐོག་དྲན་གསོ་འབད་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The approach to obtaining information was different. No longer did pressure reside within individual recall, but the ability to recall text became more of a focus.Dzongkha : ཕྱི་དར་འདི་གིས་ ལྷབ་སྦྱང་ཐབས་ལམ་དང་ ཡོན་ཏན་སྤེལ་ནིའི་ནང་ལུ་ ཁྱབ་ཆེ་དྲག་སྦེ་རང་ འགྱུར་བཅོས་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : In essence, the Renaissance made a significant change in the approach to learning and the dissemination of knowledge.Dzongkha : སྤྱིའི་རིགས་མེན་པར་ ཧོ་མི་ནིཌ་ཚུ་གིས་ སྤར་ནི་ ཡང་ཅིན་ ལྗིད་འབག་ནི་ ཡང་ཅིན་ ཤིང་ཚང་ནང་ལས་ཕར་ གཡུག་ནི་ལུ་ ལགཔ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས།

English : Unlike other primates, hominids no longer use their hands in locomotion or bearing weight or swinging through the trees.Dzongkha : ཅིམ་པཱན་ཟི་གི་ལགཔ་དང་རྐངམ་ཚུ་ སྦོམ་ཆུང་དང་རིང་འཐུང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མཛུབ་ཚིགས་འགྲོ་འགྲུལ་སྐབས་ ལྗིད་འབག་ནི་ལུ་ ལགཔ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ མངོན་གསལ་བྱུངམ་ཨིན་མས།

English : The chimpanzee´s hand and foot are similar in size and length, reflecting the hand´s use for bearing weight in knuckle walking.Dzongkha : འགྲོ་བ་མིའི་ལགཔ་འདི་ རྐངམ་ལས་ཐུང་ཀུ་ཡོདཔ་ད་ ཕཱ་ལང་ཇེསི་ཚུ་ ཕྲང་ཏང་ཏ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The human hand is shorter than the foot, with straighter phalanges.Dzongkha : ལོ་ངོ་ས་ཡ་༢ དང་༣ སོང་བའི་ ལག་པའི་རུ་ཏོ་གྱི་གྱུར་རྡོ་ཚུ་གིས་ སྤར་ནི་ལས་ ཁ་སྒྱུར་ལུ་ ལག་པའི་མཁས་པ་སྦྱང་ནི་ལུ་ གོང་འཕེལ་སོང་ཡོདཔ་ ཤེས་ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Fossil hand bones two million to three million years old reveal this shift in specialization of the hand from locomotion to manipulation.Dzongkha : མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བཟོ་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུད་བསྐུལ་ཐོག་ གཉིད་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ནི་ལུ་ཡིད་ཆེད་ཡོད་པ་ཅིན་ འུ་སྡུག་པའི་གཞི་རང་ཨིན།

English : Some people believe that experiencing many artificially induced lucid dreams often enough can be very exhausting.Dzongkha : འ་ནི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཐོན་མི་འདི་ གཉིད་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་སྟེ་ རེམ་གནས་སྟངས་བར་ན་གི་ དུས་ཚོད་དེ་རིངམོ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་མས།

English : The main reason for this phenomenon is the result of the lucid dreams expanding the length of time between REM states.Dzongkha : ནུབ་མོ་ འདི་བཟུམ་མའི་རེམ་དག་པ་ཅིན་ ཁྱོད་རང་ཉལ་སྡོད་པའི་སྐབས་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་གཟུགས་དྲག་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ལུ་མི་འགྱུར།

English : With fewer REMs per night, this state in which you experience actual sleep and your body recovers becomes infrequent enough to become a problem.Dzongkha : འ་ནི་འདི་ ཁྱོད་རང་ དུས་ཡཽན་སྐར་མ་༢༠ དང་༣༠ གི་བར་ན་ ཚར་རེ་ལོང་སྟེ་ རྒྱང་མཐོང་བལྟ་ནི་ལུ་ དཀའཝ་སྤྱད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ འུ་སྡུགཔ་ཨིན།

English : This is just as exhausting as if you were to wake up every twenty or thirty minutes and watch TV.Dzongkha : གནོད་ཉེན་འདི་ ནུབམོ་རེ་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཀླདཔ་འདི་གིས་ གཉིད་ལམ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མཐོང་ནི་ལུ་ དཔའ་བཅམ་མི་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན།

English : The effect is dependent on how often your brain attempts to lucidly dream per night.[Day22]

Dzongkha : བྱང་ཨཕ་རི་ཀ་ལུ་ཡོད་མི་ ཨི་ཊ་ལི་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་རང་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་འགྱོ་མ་བཏུབ་པས། སྤྱི་ལོ་༡༩༤༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་ ཨི་ཊ་ལི་གིས་དམག་རྐྱབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་རང་ བིརི་ཊིཤ་གི་ ཨི་ལེ་ཝེནིཏ་ཧུས་སཱར་གྱིས་ ལི་བི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཀཱ་པུས་ཕོརཊ་ཟེར་མི་བཙན་མཁར་འདི་ ཁོང་གི་དབང་ལུ་བསྡུ་ནུག

English : Things did not go well for the Italians in North Africa almost from the start. Within a week of Italy´s declaration of war on June 10, 1940, the British 11th Hussars had seized Fort Capuzzo in Libya.Dzongkha : བཱར་དྲི་ཡ་གི་ཤར་ཕྱོགས་ལུ་ རྐུ་གསོད་རྐྱབ་མི་ནང་ བིརི་ཊིཤ་གིས་ ཨི་ཊི་ལི་གི་ དམག་སྡེ་གི་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཅིག་ཨིན་མི་ གུང་བློན་ལཱས་ཀྲུག་སི་འདི་ བཟུང་ནུག།

English : In an ambush east of Bardia, the British captured the Italian Tenth Army´s Engineer-in-Chief, General Lastucci.Dzongkha : མུས་སོ་ལི་ནི་གི་ཤུལ་འཛིན་མི་ ལི་བི་ཡ་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ མཱར་ཤལ་ཨི་ཏྲལ་ལོ་ བཱལ་བོ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་ ཏོ་བུརཀ་ལུ་ ཆགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་ད་ལུ་ བསད་ནུག

English : On June 28, Marshal Italo Balbo, the Governor-General of Libya and apparent heir to Mussolini, was killed by friendly fire while landing in Tobruk.Dzongkha : དེང་སང་གི་ གྱི་ཁྱད་རྩེདམོ་འདི་ གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་སློབ་ཕྲུག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྱད་རིག་ཚུན་ཚོད་ གནས་ཚད་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ རྩེད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨོ་ལོམ་པིག་གི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ལུ་ཡང་ རྩེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The modern sport of fencing is played at many levels, from students learning at a university to professional and Olympic competition.Dzongkha : རྩེདམོ་འདི་ ངོ་མ་རང་ མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྩེད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The sport is primarily played in a duel format, one fencer dueling another.Dzongkha : གཱོལཕ་ཟེར་མི་རྩེདམོ་འདི་ རྩེདམོ་རྩེད་མི་ཚུ་གིས་ བཱོལ་དོང་ནང་ལུ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཀལཔ་ཟེར་མི་རྟས་ཐག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Golf is a game in which players use clubs to hit balls into holes.Dzongkha : སྤྱིར་བཏང་གི་བསྐོར་ཐེངས་ནང་ལུ་ བསྡོམས་ཀྱིས་ དོང་༡༨ཚུན་ཚོད་རྩེད་དོ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ དོང་དང་པ་ལས་འགོ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Eighteen holes are played during a regular round, with players usually starting on the first hole on the course and finishing on the eighteenth.Dzongkha : རྒྱལ་ཁ་འདི་ ཀལཔ་ཟེར་མི་རྟས་ཐག་ག་གིས་ ཉུང་སུ་ཅིག་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་ན་ འདི་གིས་ ཐོབ་ཨིན་མས།

English : The player who takes the fewest strokes, or swings of the club, to complete the course wins.Dzongkha : རྩེདམོ་འདི་ རྩྭ་གུར་རྩེད་དེ་ཡོདཔ་ད་ དོང་གི་མཐའ་བསྐོར་གྱི་རྩྭ་འདི་ ཐུང་ཀུ་སྦེ་བཏོག་སྟེ་ ལྕང་ཁ་སྦེ་་ཨིན་མས།

English : The game is played on grass, and the grass around the hole is mown shorter and called the green.Dzongkha : བལྟ་བཤལ་འདི་ གཅིག་ལས་འབདན་ ཡོངས་གྲགས་རང་ མི་ཚུ་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་དགོ་མི་ སྤྲོ་གསེང་གི་བལྟ་བཤལ་ཨིན་མས།

English : Perhaps the most common type of tourism is what most people associate with traveling: Recreation tourism.Dzongkha : འདི་ཡང་ མི་ཚུ་གིས་ སྤྲོ་བ་དང་ངལ་གསོ་གི་དོན་ལུ་ ཨ་རྟག་ཁོང་ར་སྡོད་སའི་ས་སྒོ་དང་ མ་འདྲ་བའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་འགྱོ་་མི་འདི་ཨིན་མས།

English : This is when people go to a place that is very different from their regular day-to-day life to relax and have fun.Dzongkha : སྤྲོ་གསེང་གི་བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གིས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ མཚོའི་མཐའ་མར་དང་ གླིང་ག་ དེ་ལས་ གུར་སྤུབས་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ འགྱོཝ་ཨིན་མས།

English : Beaches, theme parks and camp grounds are often the most common places frequented by recreational tourists.Dzongkha : ས་སྒོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་ ས་སྒོ་དེ་ཁའི་ལམ་སྲོལ་དང་བྱུང་རབས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་ནི་གི་དོན་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ འདི་ལུ་ ལམ་སྲོལ་གྱི་བལྟ་བཤལ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

English : If the objective of one's visit to a particular place is to get to know its history and culture then this type of tourism is known as cultural tourism.Dzongkha : བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་ བྱུང་རབས་ཅན་གྱི་ས་སྒོ་མ་འདྲཝ་དང་ ཡང་ན་ ས་སྒོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོར་བསྟེན་འོང་ག་ཡང་མི་ཤེས།

English : Tourists may visit different landmarks of a particular country or they may simply opt to focus on just one area.Dzongkha : དབང་འོག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་སྡོད་མི་ཚུ་གིས་ འདི་ཚུ་མཐོང་སྟེ་ རྒྱབ་དཔུང་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག

English : The Colonists, seeing this activity, had also called for reinforcements.Dzongkha : གདོང་བཟང་མི་ནང་ལུ་ རྒྱབ་དཔུང་འབད་མི་ རུ་ཁག་ནང་ལུ་ དམག་སྲིད་ཇོ་ཧོན་ཨིསི་ཊ་ཡེག་དང་ ཇེམསི་རིཌ་གི་འོག་ལུ་ (ཤུལ་ལས་ གཉིས་ཆ་ར་ གུང་བློན་ལུ་འགྱུང་སོངཔ)ནིའུ་ཧེ་མིསི་ཕི་ཡར་གྱི་ རུ་ཁག་དང་པ་དང་གཉིས་པ་ནང་ལས་ དམག་མི་༢༠༠ཚུདཔ་ཨིན་མས།

English : Troops reinforcing the forward positions included the 1st and 3rd New Hampshire regiments of 200 men, under Colonels John Stark and James Reed (both later became generals).Dzongkha : དམག་བཅོམ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ དབང་འོག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ར་བ་བདའ་སྟེ་སྡོད་ནུག

English : Stark´s men took positions along the fence on the north end of the Colonist´s position.Dzongkha : གཙང་ཆུ་ཞོབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མིསི་ཊིག་གཙང་ཆུ་དང་ ཕྱོགས་གསུམ་ཆུ་གླིང་གི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་ ས་སྟོང་ཐོནམ་ཅིག་རང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ དེ་འཕྲོས་ལས་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་གི་ མཚོ་མཐའི་བྱེ་ཐང་ཆུང་ཀུ་ནང་ལུ་ ར་བ་འདི་ རྡོ་གི་རྩིགཔ་ལྷོང་སྟེ་ བསྣར་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : When low tide opened a gap along the Mystic River along the northeast of the peninsula, they quickly extended the fence with a short stone wall to the north ending at the water´s edge on a small beach.Dzongkha : གི་རིཌ་ལི་དང་ཡང་ན་ ཨིས་ཊརཀ་གིས་ ར་བ་གི་གདོང་ཁར་ ཕིཊ་༡༠༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ ཀཝ་ཅིག་ལྷོང་ཞིནམ་ལས་ ནཱ་ལས་ག་ཡང་མ་འགྱོ་ཚུན་ཚོད་ ག་གིས་ཡང་ ཀྲོབ་མདའ་རྐྱབ་ནི་མེད་ཟེར་བའི་ བཀོད་རྒྱ་འབྱིན་ནུག

English : Gridley or Stark placed a stake about 100 feet (30 m) in front of the fence and ordered that no one fire until the regulars passed it.Dzongkha : ཨེ་མི་རི་ཀ་གི་འཆར་གཞི་འདི་ ས་སྒོ་མ་འདྲཝ་གསུམ་གྱི་ནང་ལས་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིན་མས།

English : The American plan relied on launching coordinated attacks from three different directions.Dzongkha : གུང་བློན་ ཇོ་ཧོན་ཀཊ་ཝལ་ཌར་གྱིས་ དམག་རྒྱབ་འོང་ནི་ལས་བཀག་ནི་གི་དོན་ལུ་ བོར་ཌན་ཊ་ཝན་ལུ་ བིར་ཊིཤ་ལུ་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི་ཨིན་མས།

English : General John Cadwalder would launch a diversionary attack against the British garrison at Bordentown, in order to block off any reinforcements.Dzongkha : གུང་བློན་ ཇེམསི་ཨི་ཝིང་གིས་ ཊིར་ཏོན་ཕེ་རི་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ གཙང་ཆུ་ཕར་ཁ་ དམག་མི་༧༠༠ཁྱིད་ཞིནམ་ལས་ ཨ་སུན་པིང་ཀི་རིག་ལུ་ ཟམ་འཕྱོག་སྟེ་ བྱང་ཕྱད་ཀྱི་དམག་མི་ཚུ་ བྱོག་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ནི་ཨིན་མས།

English : General James Ewing would take 700 militia across the river at Trenton Ferry, seize the bridge over the Assunpink Creek and prevent any enemy troops from escaping.Dzongkha : དམག་མི་༢,༤༠༠འབད་མི་ རུ་ཁག་ངོ་མ་གིས་ ཊིར་ཏོན་ལས་བྱང་ཁ་ཐུག་ མ་ཡལ་༩གི་ས་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ གཙང་ཆུ་བརྒལ་ཞིནམ་ལས་ གནམ་ཤར་མ་དཀརཝ་ལས་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ལུ་ བགོ་བཤའ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས། སྡེ་ཚན་གཅིག་འདི་ གི་རི་ནི་གི་དམག་ཁྲིད་ཀྱི་འོག་ལུ་དང་ གཞན་མི་འདི་ སུ་ལི་ཝན་གྱི་འོག་ལུ་ཨིན་མས།

English : The main assault force of 2,400 men would cross the river nine miles north of Trenton, and then split into two groups, one under Greene and one under Sullivan, in order to launch a pre-dawn attack.Dzongkha : རྒྱུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ མའིལ་བཞི་དཔྱ་གཅིག་ལས་ ཕྱེད་ཀ་ལུ་ལྷོད་པའི་གནམ་དུས་ལུ་ མགྱོགས་ཚད་བ་འདི་ རྩ་འགེངས་ནི་འདི་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : With the change from the quarter to the half mile run, speed becomes of much less importance and endurance becomes an absolute necessity.Dzongkha : མའིལ་ཕྱེད་ཀ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་རྒྱུག་ཚུགས་མི་གཅིག་གིས་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་༢ཀྱི་ནང་ལུ་འབད་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ མགྱོགས་ཚད་ཅིག་དགོ་ནི་ཨིན་རུང་ བརྩོན་ཤུགས་འདི་ སྟབས་མ་བདེཝ་ག་ཅི་བཟུམ་རང་འབྱུང་རུང་ འདི་ལུ་ བཟོད་བསྲན་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

English : Of course a first-class half-miler, a man who can beat two minutes, must be possessed of a fair amount of speed, but endurance must be cultivated at all hazards.[Day23]

Dzongkha : གནམ་དགུན་ལུ་ ཚལ་མ་དང་སྤང་ཐང་ དེ་ལས་ ནགས་ཚལ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་རྒྱུག་ནི་གི་ལས་རིམ་དོན་ལས་ ལུས་རྩལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོད་སྟོད་ཀྱི་ལུས་སྦྱོང་འབད་མི་འདི་ རྒྱུག་འགྲན་གྱི་དོན་ལུ་ སྦྱང་བ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : Some cross country running during the winter, combined with gymnasium work for the upper part of the body, is the best preparation for the running season.Dzongkha : ཟས་བཅུད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བཟའ་སྡོད་མི་རྐྱངམ་ཅིག་གིས་ ལུས་རྩལ་ནང་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ འདི་གིས་ ལུས་རྩལཔ་ལོ་ན་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལུ་ ཕན་སྦོམ་སྦེ་རང་ཐོགས་་ནི་ཨིན་མས།

English : Proper nutritional practices alone cannot generate elite performances, but they can significantly affect young athletes´ overall wellness.Dzongkha : ནུས་ཤུགས་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་བཞག་ནི་དང་ ཆུ་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་འཐུང་ནི་ ལྷན་ཐབས་སྦྱང་བའི་སྐོར་ལས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་ཤེས་མི་འདི་གིས་ ལུས་རྩལཔ་ཚུ་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚ་ སྤྲོ་བ་ཡང་ ཐེབ་སྦེ་རང་བསྐྱེད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

English : Maintaining a healthy energy balance, practicing effective hydration habits, and understanding the various aspects of supplementation practices can help athletes improve their performance and increase their enjoyment of the sport.Dzongkha : རིང་ཚད་བར་ན་སྐོརམ་གི་ནང་ལུ་ རྒྱུག་ནི་འདི་ གཞན་མི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཡངས་དོ་ཡོད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་གི་དོན་ལས་ ཅ་ཆས་དག་པ་ཅིག་དགོ་མི་གི་ཐད་ཁར་གོ་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ ཕྱི་གྱུར་སྦེ་གོ་སྟེ་འདུག

English : Middle distance running is a relatively inexpensive sport; however, there are many misconceptions regarding the few pieces of equipment required to participate.Dzongkha : ཅ་ཆས་འདི་ཚུ་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ཅ་ཆས་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ ལུས་རྩལཔ་གི་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ དེ་ཅིག་རང་ ཕན་མི་ཐོགས།

English : Products can be purchased as needed, but most will have little or no real impact on performance.Dzongkha : ཅ་ཆས་ཚུ་གིས་ ཁེ་ཕན་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ ལུས་རྩལཔ་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་དགོཔ་སྦེ་རང་ འཚོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Athletes may feel that they prefer a product even when it provides no real benefits.Dzongkha : རྡུལ་ཕྲན་འདི་ དངོས་རྫས་ཆ་མཉམ་གྱི་ཆ་ཤེས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : The atom can be considered to be one of the fundamental building blocks of all matter.Dzongkha : བོ་ཧོར་དཔེ་སྟོན་དང་འཁྲིལཝ་ད་ལུ་ རྡུལ་ཕྲན་འདི་ནང་ སྙིང་རྫས་ཡོད་པའི་ཁ་ལུ་ སྙིང་རྫས་འདི་ཡང་ གློག་རྡུལ་གྱིས་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ སྒྱུ་སྐར་གྱིས་ ཉིམ་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། པར་༡.༡ནང་ལུ་བལྟ།

English : Its a very complex entity which consists, according to a simplified Bohr model, of a central nucleus orbited by electrons, somewhat similar to planets orbiting the sun - see Figure 1.1.Dzongkha : སྙིང་རྫས་ནང་ལུ་ ནིའུ་ཊོན་དང་ཕོ་རྡུལ་སྦེ་ རྡུལ་ཕྲན་གྱི་དབྱེ་བ་གཉིས་འདུག

English : The nucleus consists of two particles - neutrons and protons.Dzongkha : ཕོ་རྡུལ་ནང་ལུ་ གློག་བརྡུལ་པོ་ཟི་ཊིཔ་དང་ ནིའུ་ཊོན་ནང་ལུ་ གློག་བརྡུལ་རང་ མེདཔ་ཨིན་མས། གློག་རྫས་ནང་ལུ་ གློག་རྡུལ་ ནེ་གི་ཊིཕ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Protons have a positive electric charge while neutrons have no charge. The electrons have a negative electric charge.Dzongkha : ཉམས་རྒུདཔ་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁྱོད་རའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ གནས་སྟངས་ག་དེ་འབད་འདུག་ག་ བལྟ་དགོ

English : To Check the victim, you must first survey the scene to ensure your safety.Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་ ཉམས་རྒུདཔ་འབད་སར་འགྱོ་བའི་སྐབས་དང་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་དགོ

English : You need to notice the victim´s position as you approach him or her and any automatic red flags.Dzongkha : ཁོང་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ད་ལུ་ ཁྱོད་ར་ནདཔ་བཏོན་ད་པ་ཅིན་ གནས་སྟངས་འདི་ ཧེང་སྐལ་རང་ སྐྱོ་སི་སི་ཅིག་ལུ་འགྱུར་འོང་།

English : If you get hurt trying to help, you may only serve to make matters worse.Dzongkha : ཞིབ་འཚོལ་ནང་ལུ་ སེམས་སྐྱོ་ནི་དང་འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་ནི་དང་ གནས་སྟངས་ལཱ་ཁག་ཅིག་ལུ་ཨིན་ཟེར་མནོ་མི་འདི་གིས་ ཁོད་སྨད་ན་སྟེ་འབད་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་ལུ་ ན་ཟུག་གི་རྒྱུན་རྐྱེན་འབད་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ནུག

English : The study found that depression, fear and catastrophising mediated the relationship between pain and disability in lower back pain sufferers.Dzongkha : གནས་སྟངས་ལཱ་ཁག་ཅིག་ལུ་ཨིན་ཟེར་མི་འཚོར་སྣང་འདི་གི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ དེ་མེན་ སེམས་སྐྱོ་ནི་དང་འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་ནི་ཚུ་ལུ་ བདུན་ཕྲག་ཨ་རྟག་རང་འབད་དགོ་པའི་ལུས་སྦྱོང་ཚུ་ འབད་དགོཔ་མེདཔ་ཨིན།

English : Only the effects of catastrophizing, not depression and fear was conditional of regular weekly structured PA sessions.Dzongkha : དུས་རྒྱུན་གྱི་ལུས་སྦྱོང་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ཨ་རྟག་གི་ན་ཟུག་དང་ ལུས་སྦྱོང་འབད་ཞིནམ་ལས་མྱོང་མི་ ན་ཟུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཕྱི་ཤེས་ཏེ་ ན་ཟུག་གི་ཐད་ཁར་ འཚོར་སྣང་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་འདི་མེདཔ་སྦེ་བཟོ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཧེང་སྐལ་རང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Those participating in regular activity required more support in terms of negative perception of pain distinguishing the differences of chronic pain and discomfort feel from normal physical movement.Dzongkha : མཐོང་ནུས་དང་ ཡང་ན་ མཐོང་ཚུགས་པའི་ནུས་པ་འདི་ མཐོང་ནུས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འཚོར་བའི་དབང་པོ་དང་ ཡང་ན་ མིག་ཏོ་ལུ་ རག་ལས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Vision, or the ability to see depends on visual system sensory organs or eyes.Dzongkha : མིག་ཏོ་ནང་ལུ་ ཆ་ཤས་མ་འདྲེཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མགུ་རྙོག་དྲགས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : There are many different constructions of eyes, ranging in complexity depending on the requirements of the organism.Dzongkha : ཆ་ཤས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གིས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡང་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རླབས་ཀྱི་ཐག་ཚད་མ་འདྲཝ་ལུ་ འཚོར་བ་རྣོན་པོ་དང་ མཐོང་ཚད་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་རང་ཡོད་པའི་ཁར་ མཐོང་མི་ཚུ་གིས་འཚོར་སྣང་འབྱུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ བྱ་རིམ་ཡང་ མ་འདྲཝ་རང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ གྱངས་ཁ་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་རང་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The different constructions have different capabilities, are sensitive to different wave-lengths and have differing degrees of acuity, also they require different processing to make sense of the input and different numbers to work optimally.Dzongkha : གྲངས་རློབས་འདི་ ས་སྒོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རིགས་གཅིག་པའི་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་འདུ་ཚོགས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : A population is the collection of organisms of a particular species within a given geographic area.Dzongkha : གྲངས་རློབས་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ མིག་ཏོ་དང་སྤྱ་བཟུམ་གྱི་རིག་སོན་ཅོག་རང་ཐདཔ་སྦེ་ཡོད་མི་ལུ་ མོ་ནོ་མར་ཕིག་ད་ ཡང་ན་ རིགས་སོན་གཅིག་པ་ཟེར་སླབ་ཨིན།

English : When all individuals in a population are identical with regard to a particular phenotypic trait they are known as monomorphic.Dzongkha : རིགས་གཅིག་གིས་ འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ཡི་རང་སྡོད་པ་ཅིན་ འདི་ལུ་ པོ་ལི་མོར་ཕིག་ཟེར་སླབ་ཨིན།

English : When the individuals show several variants of a particular trait they are polymorphic.Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་གིས་ རུ་ཁག་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཚང་ཡང་ གོ་རིམ་མ་འདྲཝ་སྦེ་བཅགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Army ant colonies march and nest in different phases as well.Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་ གནས་སྤོ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ གནམ་ཕྱི་རུ་ ལམ་འགྱོ་ཡི་རང་སྡོད་དོ་ཡོད་རུང་ གནམ་ཉི་མ་སྒར་བཅགས་སྡོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྒུག་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : In the nomadic phase, army ants march at night and stop to camp during the day.Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་ གནས་སྤོ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཉུང་སུ་སྦེ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་མས། དེ་བསྒང་ གྱོག་མོ་ཚུ་གིས་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡི་རང་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚང་བཅགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The colony begins a nomadic phase when available food has decreased. During this phase, the colony makes temporary nests that are changed everyday.[Day24]

Dzongkha : གྱོག་མོ་ཚུ་ ཚར་རེ་གནས་སྤོ་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ཉིནམ་༡༧དེ་ཅིག་ ་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Each of these nomadic rampages or marches lasts for approximately 17 days.Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨོ? ཁམས་ཕྲན་ཟེར་བའི་མིང་ཚིག་འདི་ ལེ་ཊིན་གྱི་མིང་ཚིག་ སི་ལ་ཟེར་མི་ནང་ལས་ ལྟ་གྲངས་ཏེ་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ ཁང་མིག་ཆུང་ཀུ་ཟེར་བའི་དོན་ཨིན་མས། མིང་འདི་ཡང་ འགོ་དང་པ་རང་ ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་མཁས་མཆོག་གཅིག་གིས་ ཤེལ་དམ་ཁབ་ཏོ་གི་བཀོད་རིས་བལྟ་བའི་སྐབས་ལུ་ བཟོ་ནུག

English : What is a cell? The word cell comes from the Latin word ¨cella¨, meaning ¨small room¨, and it was first coined by a microscopist observing the structure of cork.Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་འདི་ ཚེ་སྲོག་ཡོད་མི་ཆ་མཉམ་གྱི་ གཞི་རྟེན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ སྐྱེ་ལྡན་ག་ར་ལུ་ ཁམས་ཕྲན་གཅིག་དང་ ཡང་ན་ མང་སུ་སྦེ་འོངམ་ཨིན།

English : The cell is the basic unit of all living things, and all organisms are composed of one or more cells.Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་ཚུ་ གཞི་འགྱམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཚེ་སྲོག་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་བ་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཚེ་སྲོག་གི་ཆ་ཤེས་མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : Cells are so basic and critical to the study of life, in fact, that they are often referred to as ¨the building blocks of life¨.Dzongkha : དབང་རྩའི་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཟུགས་ཁ་ལུ་ཁྲག་རྒྱུག་སྟེ་རང་བཞག་དགོ་པའི་བརྡ་མཚན་ཚུ་ བཏངམ་ཨིན་མས།

English : The Nervous System maintains homeostasis by sending nerve impulses through out the body to keep the flow of blood going as well as undisturbed.Dzongkha : འི་ནི་རྩ་རྒྱ྄ད་ཀྱི་བརྡ་མཚན་འདི་ གཟུགས་ཁ་ལས་ཕར་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་འབད་བཏང་ཚུགས་ནི་འདི་གིས་ གཟུགས་ཁ་ལུ་ ཉེན་ཁ་འབྱུང་ནི་ལས་ ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་ནང་ ཕན་ཐོགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : These nerve impulses can be sent so quickly throughout the body which helps keep the body safe from any potential threat.Dzongkha : གཞན་མི་རླུང་འཚུབ་ཚབས་ཆེན་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ ཊོར་ན་ཌོ་ཟེར་མི་རླུང་འཚུབ་ཀྱིས་ ས་སྒོ་ཆུང་ཀུ་ནང་ལུ་འབྱ྄ང་ནི་ཨིན་རུང་ རླུང་འཚུབ་འདི་དང་ ག་ཅི་རང་ཕྱད་རུང་ ཆ་མཉམ་རང་ མེདཔ་བཏང་ནི་ཨིན་མས།

English : Tornadoes strike a small area compared to other violent storms, but they can destroy everything in their path.Dzongkha : རླུང་འཚུབ་ཊོར་ན་ཌོ་གིས་ ཤིང་ཚུ་ ར་ལས་འབལ་བཀོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྦྱར་ལེབ་ཚུ་ཡང་ འཕྱལ་བཀོ་སྟེ་ སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ གནམ་ཁ་ལུ་ འཐུ་བཀོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཊོར་ན་ཌོ་གི་ཤུགས་ བརྒྱ་ཆ་༢འདི་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་༣ལྷགཔ་ཅིག་ ལུས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Tornadoes uproot trees, rip boards from buildings, and fling cars up into the sky. The most violent two percent of tornadoes last more than three hours.Dzongkha : རླུང་འཚུབ་ཤུགས་ཅན་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མགྱོགས་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༤༨༠ཚུན་ཚོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : These monster storms have winds up to 480 km/h (133 m/s; 300 mph).Dzongkha : མི་ཚུ་གིས་ སྦོམ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ འབུར་ཤེལ་བཟོ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོར་བསྟེན་ཏེ་འདུག

English : Humans have been making and using lenses for magnification for thousands and thousands of years.Dzongkha : ཨིན་རུང་ རྒྱང་ཤེལ་ངོ་མ་འདི་ འགོ་དང་པ་རང་ དུས་རབས་༡༦པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ ཡུ་རོབ་པ་ལུ་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : However, the first true telescopes were made in Europe in the late 16th century.Dzongkha : འ་ནི་རྒྱང་ཤེལ་ཚུ་གིས་ ཐག་རིང་སའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ སྦོམ་སུ་ཅིག་དང་ སྦོ་ལོགས་ཁར་འབག་འོང་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབུར་ཤེལ་གཉིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས།

English : These telescopes used a combination of two lenses to make distant objects appear both nearer and larger.Dzongkha : འདོད་ཆགས་དང་སེར་སྣ་འདི་ ང་བཅས་ར་དང་གཅིག་ཁར་ ཨ་རྟག་རང་སྡོད་ནི་ཨིན་རུང་ མི་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་བསྒང་ལས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅིག་འབད་ནི་འདི་གིས་ སེར་སྣ་སྐྱེད་སྡོདཔ་ལས་འདི་ དེ་སྦེ་འབད་མི་འདི་གིས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ ཁེ་ཕན་སྦོམ་སྦེ་རང་ འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : Greed and selfishness will always be with us and it is the nature of cooperation that when the majority benefit there will always be more to gain in the short term by acting selfishlyDzongkha : མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ ཡུན་རིང་གི་ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་འདི་ གཞན་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ ལཱ་འབད་ནི་འདི་ཨིན་ཟེར་མི་འདི་ ཧ་གོ་བའི་རེ་བ་འདུག

English : Hopefully, most people will realise that their long term best option is to work together with others.Dzongkha : མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ ཉིནམ་ཅིག་གི་ཚེས་ མི་ཚུ་གིས་ གཞན་མི་སྐར་མ་ཅིག་ནང་འགྱོ་སྟེ་ འཛམ་གླིང་གཞན་བལྟ་ཚུགས་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ འདི་ཁར་ལུ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཞན་མི་རྒྱུ་སྐར་ནང་ལུ་ འཇིག་རྟེན་གཞན་ཁའི་མི་ཚུ་འོང་ཟེར་བའི་མནོ་བསམ་བཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Many people dream of the day when humans can travel to another star and explore other worlds, some people wonder what´s out there some belive that aliens or other life may live on another plant.Dzongkha : འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་འབྱུང་སྲིད་དེ་འབད་རུང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་གི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་བྱུང་དོ་འོང་། ཅིག་གི་ཅིག་ལུ་བོ་ལོག་ཁར་ཡོད་པའི་ སྐར་མ་ཚུ་གི་བར་ནའི་ཐག་རིང་འདི་ མའིལསི་ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པོ་ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : But, if this ever does happen probably won´t happen for a very long time. The stars are so spread out that there are trillions of miles between stars that are ¨neighbors¨.Dzongkha : ནམ་ཅིག་གི་ཚེས་ ཁྱོད་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་ལས་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ འཛམ་གླིང་གཞན་ཅིག་ནང་ལྷོད་དེ་ དང་ཕུག་གི་ཕ་བརྒྱུད་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཡ་མཚན་ཆེ་སྟེ་ཡང་སྡོད་སྲིད་ནི་ཨིན་མས།

English : Maybe one day, your great grandchildren will be standing atop an alien world wondering about their ancient ancestors?Dzongkha : སེམས་ཅན་ཚུ་ ཁམས་ཕྲན་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་གིས་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཟ་སྟེ་ ནང་ན་ར་ བཞུ་བཏངམ་ཨིན། སེམས་ཅན་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ར་ སྤརཝ་ཨིན།

English : Animals are made of many cells. They eat things and digest them inside. Most animals can move.Dzongkha : སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཀླདཔ་འོངམ་ཨིན། ༼མ་གཞི་སེམས་ག་ར་ལུ་འདི་མི་འོང་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཇེ་ལི་ཕིཤི་ཟེར་མི་ཉ་འདི་ལུ་ ཀླདཔ་མེདཔ་ཨིན།༽

English : Only animals have brains (though not even all animals do; jellyfish, for example, do not have brains).Dzongkha : སེམས་ཅན་ཚུ་ འཛམ་གླིང་གི་ས་གནས་ག་རའི་ནང་མཐོངམ་ཨིན། ཁོང་གིས་ས་ཁར་ལུ་སློངམ་ཨིན་ རྒྱ་མཚོ་ནང་ལུ་ རྩལ་རྐྱབ་ཨིན་ དེ་ལས་ གནམ་ཁར་འཕུརཝ་ཨིན།

English : Animals are found all over the earth. They dig in the ground, swim in the oceans, and fly in the sky.Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་འདི་ སྲོག་ལྡན་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ བཟོ་བཀོད་དང་ལག་ལེན་གྱི་བགོ་ཚན་ཆུང་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

English : A cell is the smallest structural and functional unit of a living (things) organism.Dzongkha : ཁམས་ཕྲན་སེལ་ཟེར་མི་ཚིག་འདི་ ལེ་ཀྲིན་གྱི་ཚིག་སེ་ལ་ཟེར་མི་ལས་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་དོན་དག་འདི་ ཁང་མིག་ཆུང་བ་ཟེར་ཨིན་མས།

English : Cell comes from the Latin word cella which means small room.Dzongkha : སྲོག་ལྡན་ཚུ་ ཕྲ་ཆེ་མཐོང་མའི་ཀོརོསི་ཀོབ་ནང་ལས་བལྟ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་ཚུ་ གྲུ་བཞི་ཆུང་ཀུ་ཚུ་དང་ བཱོལ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་བཟོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་འོང་།

English : If you look at living things under a microscope, you will see that they are made of small squares or balls.Dzongkha : ཨིང་ལེན་ལས་ སྐྱེ་ལྡན་རིག་པའི་མཁས་པ་ རོ་བཱརཀྲ་ཧུག་གིས་ ཕྲ་ཆེ་མཐོང་མའི་ཀོརོསི་ཀོབ་ཀྱི་ནང་ལས་ གྲུ་བཞི་ཆུང་ཀུད་ཁ་བསུབ་བཟུམ་འབད་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Robert Hooke, a biologist from England, saw small squares in cork with a microscope.Dzongkha : འ་ནི་ཚུ་ ཁང་མིག་བཟུམ་འབད་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁམས་ཕྲན་ཤི་མི་ཚུ་མཐོང་མི་ འགོ་དང་པ་འདི་ར་ཁོ་ཨིན་མས།

English : They looked like rooms. He was the first person to observe dead cells[Day25]

Dzongkha : ཆ་ཤས་དང་ ཀཱམ་པའོནདྲ་ཚུ་གིས་ གནས་ཚད་ཅིག་ནང་ལས་ཅིག་ལུ་འགྱོ་ཚུགས་ནི་དང་ འགྱུར་བ་མི་འགྱོ།

English : Elements and compounds can move from one state to another and not change.Dzongkha : ནའི་ཀྲོ་ཇེན་འདི་རླངས་རླུང་གི་གནས་ཚད་ནང་འབད་རུང་ འདི་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ གཤེར་ཁུ་འབད་བའི་ནའི་ཀྲོ་ཇེན་བཟུམ་འབད་ར་ཡོདཔ་ཨིན། གཤེར་ཁུའི་གནས་ཚད་ནང་འབད་མི་འདི་ སྟུག་དྲག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་ རྡུལ་རྟེན་ཚུ་ཅོག་ར་ཐདཔ་སྦེ་འོངམ་ཨིན།

English : Nitrogen as a gas still has the same properties as liquid nitrogen. The liquid state is denser but the molecules are still the same.Dzongkha : ཆུ་འདི་དཔེ་གཞན་ཅིག་ཨིན། ཆུ་གི་ཀཱམ་པའོནདྲ་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་འདི་ ཧའི་དྲོ་ཇེན་གྱི་ཨེ་ཀྲོམ་༢དང་ འཚོ་རླུང་ཨོག་སི་ཇེན་གྱི་ཨེ་ཀྲོམ་ཅིག་གི་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Water is another example. The compound water is made up of two hydrogen atoms and one oxygen atom.Dzongkha : རླངས་རླུང་དང་གཤེར་ཁུ་ ཡང་ན་ དངོས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཚད་ ག་ཅི་ནང་ཨིན་ཏེ་འབད་་རུང་ རྡུལ་རྟེན་གྱི་བཟོ་བཀོད་འདི་ ཅོག་ར་ཐདཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : It has the same molecular structure whether it is a gas, liquid, or solid.Dzongkha : མ་གཞི་གཟུགས་ཀྱི་གནས་ཚད་འདི་འགྱུར་བཅོས་འགྱོ་ནི་ཨིན་རུང་ འདི་གི་རྫས་ཁམས་གནས་ཚད་འདི་ ཅོག་ར་ཐདཔ་སྦེ་སྡོད་འོང་།

English : Although its physical state may change, its chemical state remains the same.Dzongkha : ང་བཅས་དང་ཅིག་ཁར་སྒྲིག་སྟེ་ར་སྡོད་མི་ཅིག་འདི་ དུས་ཚོད་འདི་ར་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ ང་བཅས་ག་ཅི་འབདཝ་ཅིག་ལུ་ ཕན་གནོད་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ནི་འདི་ ལཱ་ཁག་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Time is something that is all around us, and affects everything we do, yet is difficult to understand.Dzongkha : དུས་ཚོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ཆོས་དང་ ནང་དོན་རིག་པ་ དེ་ལས་ མཚོན་རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལས་བཅད་དེ་ ཞིབ་འཇུག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Time has been studied by religious, philosophical, and scientific scholars for thousands of years.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ དུས་ཚོད་འདི་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལས་སྦེ་ ད་ལྟ་བ་ལུ་ཐོན་ དེ་ལས་འདས་པ་ཚུ་འཛུལ་བའི་ ལས་རིམ་ཁག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་ ཉམས་མྱོང་ཐོབ་ཨིན།

English : We experience time as a series of events passing from the future through the present to the past.Dzongkha : དུས་ཚོད་འདི་ ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཚོད་རིང་འཐུང་ ག་དེན་སྦེ་ ག་བསྡུར་རྐྱབ་ཨིན་ན་ཅིག་ཡང་ཨིན།

English : Time is also how we compare the duration (length) of events.Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ཐལ་འགྱོ་མི་འདི་ ལས་རིམ་ཚུ་ལོག་སྟེ་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་སྦེ་རྟགས་བཀལ་ཚུགས། བསྐྱར་བཟློས་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ལོག་ཅི་ར་འབྱུང་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

English : You can mark the passing of time yourself by observing the repetition of a cyclical event. A cyclical event is something that happens again and again regularly.Dzongkha : ད་རེས་ནངས་པར་ གློག་རིག་ཀཱམ་པུས་ཀྲར་ཚུ་ པར་རིགས་དང་གློག་བརྙན་ཚུ་ གཡོ་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

English : Computers today are used to manipulate pictures and videos.Dzongkha : སྣ་འཛིངས་ཀྱི་འགུལ་བརྙན་ཚུ་ གློག་རིག་ཀཱམ་པུས་ཀྲར་གྱི་ཐོག་ལས་ བཟོ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་བཟུམ་གྱི་འགུལ་བརྙན་ཚུ་ རྒྱང་མཐོང་དང་གློག་བརྙན་ཚུ་ནང་ལུ་ མང་སུ་མང་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Sophisticated animations can be constructed on computers, and this kind of animation is increasingly being used in television and films.Dzongkha : སྙན་ཆ་ཆུ་མང་ཤོས་ཅིག་ བཟོ་སྦྱོར་དང་སྒྲ་སྐད་ཚུ་ ཅིག་ཁར་སྦྱོར་ནི་གི་དོན་ལས་ སྣ་འཛིངས་ཅན་གྱི་གློག་རིག་ཀཱམ་པུས་ཀྲར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ སྒྲ་བཟུང་འབདཝ་ཨིན།

English : Music is often recorded using sophisticated computers to process and mix sounds together.Dzongkha : དུས་རབ་༡༩པ་དང་༢༠པའི་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ར་ ནའུ་ཛི་ལེན་ལུ་འགོ་དང་པ་གཞི་ཆགས་ཏེ་སྡོད་མི་འདི་ བྱ་ཡི་རིགས་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་མི་ མོ་ཝ་ཟེར་མི་ཚུ་བཟུང་མི་ མཱའོ་རི་ཟེར་མི་ མི་རིགས་ཚུ་ཨིན་མས།

English : For a long time during the nineteenth and twentieth centuries, it was believed the first inhabitants of New Zealand were the Maori people, who hunted giant birds called moas.Dzongkha : གྲུབ་མཐའ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་དང་འཁྲིལཔ་ད་ མཱའོ་རི་མི་རིགས་ཚུ་ གེརེཊ་ཕིལིཊ་ནང་སྦེ་ པོ་ལི་ནེ་སི་ཡ་ལས་གནས་སྤོ་སྟེ་ མོ་རིའོ་རི་ཚུ་ལས་ ནིའུ་ཛི་ལེན་ལས་རྩིས་ལེན་ཏེ་ སོ་ནམ་ལཱ་གི་མི་སྡེ་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The theory then established the idea that the Maori people migrated from Polynesia in a Great Fleet and took New Zealand from the Moriori, establishing an agricultural society.Dzongkha : ཨིན་རུང་ སྒྲུབ་བྱེད་གསརཔ་དང་འཁྲིལཔ་ད་ མོ་རིའོ་རི་ཚུ་ཡང་ ནིའུ་ཛི་ལེན་ལས་སྦེ་ ཆ་ཐམ་མཚོ་གླིང་ལུ་ གནས་སྤོ་སྟེ་ ཁོང་རའི་དོན་ལས་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ཞི་བདེའི་ལམ་སྲོལ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་སྡོད་མི་ ས་ཁོངས་ངོ་མའི་ མཱའོ་རི་སྡེ་ཚན་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་ནུག

English : However, new evidence suggests that the Moriori were a group of mainland Maori who migrated from New Zealand to the Chatham Islands, developing their own distinctive, peaceful culture.Dzongkha : ཆ་ཐམ་མཚོ་གླིང་ཚུ་ནང་ལུ་ མི་རིགས་གཞན་ཅིག་ཡང་སྡོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་ཡང་ ནིའུ་ཛི་ལེན་ལས་གནས་སྤོ་སྟེ་འགྱོ་མི་ མཱའོ་རི་ཚུ་ཨིན་མས།

English : There was also another tribe on the Chatham islands these were Maori who migrated away from New Zealand.Dzongkha : ཁོང་ར་གིས་ཁོང་ར་ལུ་མོ་རིའོ་རི་ཟེར་འབོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཚུ་གི་བར་ན་ འཐབ་འཛིང་དུམ་གྲ་ཅིག་བྱུང་པའི་ཤུལ་མ་ མཐའན་མཇུག་ཁར་ མོ་རིའོ་རི་ཚུ་ རྩ་མེད་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : They called themselves the Moriori there were a few skirmishes and in the end, the Moriori were wiped outDzongkha : ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་གིས་ དཀའ་ངལ་དང་ མཐའ་ན་འཐུས་ཤོར་མི་ཚུ་ སྦ་གསང་མེད་པར་ བལྟ་ཞིབ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་ ང་བཅས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་ བརྩོན་ཤུགས་ལུ་ ངལ་རངས་སྐྱེད་ནི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Individuals who had been involved for several decades helped us appreciate our strengths and passions while candidly assessing difficulties and even failures.Dzongkha : མི་ངོ་རྐྱང་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ངོ་རྐྱང་དང་བཟའ་ཚང་དེ་ལས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་མི་ལུ་ ཉན་པའི་སྐབས་ མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་ ལས་སྡེ་གི་ ལེགས་ཤོམ་དང་ངན་པའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ ཤན་ཞུགས་འབད་མི་གི་ངོ་རྐྱང་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

English : While listening to individuals share their individual, family, and organizational stories, we gained valuable insight into the past and some of the personalities who influenced for good or ill the culture of the organization.Dzongkha : ཅིག་གི་འབྱུང་རབ་འདི་ཧ་གོ་མི་འདི་གིས་ ལམ་སྲོལ་ཧ་གོ་བའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ ལས་སྡེ་གི་འབྱུང་རབ་ནང་ལུ་ ག་སྟེ་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགསཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་བྱུངམ་ཨིན།

English : While understanding one's history does not assume understanding of culture, it does at least help people gain a sense of where they fall within the history of the organization.Dzongkha : གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བལྟ་ཞིབ་འབད་མི་དང་ འཐུས་ཤོར་མི་ཚུ་གིས་སྐོར་ལས་ཧ་གོ་མི་དང་འབྲེལ་ ངོ་རྐྱང་ཚུ་དང་འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་གི་ གཞི་རྩ་དང་ དམིགས་ཡུལ་ཚུ་ དོན་མཐར་ཐུགས་སྦེ་ར་ཧ་གོ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན་མས།

English : While assessing the successes and becoming aware of failures, individuals and the whole of the participating persons discover more deeply the values, mission, and driving forces of the organization.Dzongkha : འ་ནི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ ཚོང་ལས་སྤྱོད་ལམ་གྱི་ཧེ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་ དྲན་འཚོར་འབད་ནི་དང་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་ཐོན་མི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་ལུ་ འགྱུར་བ་གསརཔ་ཚུ་ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་ ས་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤུའི་ལྷ་ཁང་ནང་འགྱོ་ནི་གི་ ལམ་གསརཔ་བཏོན་ནི་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་འོང་།

English : In this instance, recalling previous instances of entrepreneurial behavior and resulting successes helped people to be open to new changes and new direction for the local church.Dzongkha : འདི་བཟུམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདི་གི་སྦེ་ མ་འོངས་པའི་འགྱུར་བ་འདི་ལུ་ ངེས་གཏན་གྱི་དང་འདོད་འབྱུང་མི་དང་འབྲེལ་ འགྱུར་བ་འདི་ལུ་འདྲོག་འབྱེལ་འཐབ་ནི་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་ནི་ཨིན་མས།

English : Such success stories lessened the fears of change, while creating positive inclinations toward change in the future.Dzongkha : གཅིག་འཛོམས་ཀྱི་མནོ་བསམ་དཔེ་རིས་འདི་ ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཚུགས་མི་ ཡང་ན་ ཐབས་ཤེས་འཚོལ་བའི་ དཀའ་ངལ་སེལ་མི་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ཨིན་པས།

English : Convergent thinking patterns are problem solving techniques that unite different ideas or fields to find a solution.[Day26]

Dzongkha : འ་ནི་མནོ་ལུགས་ཀྱི་ དམིགས་གཏད་འདི་ མགྱོགས་ཚད་དང་རིག་པ་ འཛོལ་བ་མེད་མི་དང་བདེན་པ་ངོས་འཛིན་ དེ་ལས་ སྔར་ལས་ཡོད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ བརྡ་དོན་ལེན་ཚུ་ཨིན་མས།།

English : The focus of this mindset is speed, logic and accuracy, also identification of facts, reapplying existing techniques, gathering information.Dzongkha : མནོ་ལུགས་འདི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གལ་ཆེ་ཤོས་རང་ ལན་ བདེན་པ་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བདེན་རྫུན་གྱི་ལན་གསལ་རྐྱངམ་ཅིག་ མནོ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The most important factor of this mindset is: there is only one correct answer. You only think of two answers, namely right or wrong.Dzongkha : འདི་བཟུམ་མའི་ མནོབསམ་འདི་ ཚན་རིག་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ལྡན་གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དག་པ་ཅིག་དང་ འབྲེལ་བ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : This type of thinking is associated with certain science or standard procedures.Dzongkha : འདི་བཟུམ་མའི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཡོདཔ་ལས་ དཔེ་རིས་ཚུ་བློ་ལུ་གཟུང་ནི་ནང་ རྩིས་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚན་རིག་གི་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་ཡང་ འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : People with this type of thinking have logical thinking, are able to memorize patterns, solve problems and work on scientific tests.Dzongkha : མི་ཚུ་ གཞན་གྱི་སེམས་ཚུ་ཧ་གོ་ཚུགས་པའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་རིགས་མཚན་མཁས་པ་ཨིན།

English : Humans are by far the most talented species in reading the minds of others.Dzongkha : འ་ནི་འབདཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་ མི་གཞན་ཅིག་གི་སེམས་ཁར་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་མནོཝ་ཨིན་ན་ ཡིད་ཆེས་ག་དེ་སྦེ་སྐྱེདཔ་ཨིན་ན་དང་ ག་ཅི་ཤེསཔ་ཨིན་ན་ ཡང་ན་ འདོད་པ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་ག་ར་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་ སྔོན་རྟགས་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

English : That means we are able to successfully predict what other humans perceive, intend, believe, know or desire.Dzongkha : འ་ནི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ གཞན་གྱི་བསམ་པའི་རེ་བ་ག་ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ ཧ་གོ་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། འདི་གིས་ ཕྱི་གཟུགས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཚུ་གི་ གོ་དོན་རྙོག་དྲག་ཡོད་མི་ཚུ་ བསལ་ནི་ལུ་ལྷན་ཐབས་འབད་ནི་ཨིན་མས།

English : Among these abilities, understanding the intention of others is crucial. It allows us to resolve possible ambiguities of physical actions.Dzongkha : དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་གྱི་སྒོ་སྒྲིག་བཅག་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འ་ནི་མི་འདི་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་ཨརཝ་བརྐུ་ནིའི་དཔའ་བཅམ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ སེམས་ཁར་ཤར་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

English : For example, if you were to see someone breaking a car window, you would probably assume he was trying to steal a stranger's car.Dzongkha : དེ་མེན་པར་ ཁོ་རའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལྡེ་མིག་བུ་འདི་བྱང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཁོ་རའི་སྣུམ་འཁོར་འདི་བཅག་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན་ སོ་སོ་ཅིག་སྦེ་ར་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཨིན།

English : He would need to be judged differently if he had lost his car keys and it was his own car that he was trying to break into.Dzongkha : ཨེམ་ཨར་ཨའི་འདི་ ནིའུ་ཀིལི་ཡར་མེག་ནེ་ཀྲིག་རི་སོ་ནཱེནསི་ ༼ཨེན་ཨེམ་ཨཱར་༽ ཟེར་མི་ དངོས་གཟུགས་ཀྱི་གནད་གཞི་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་སྤྱི་ལོ་༡༩༣༠ལོ་གྲངས་ལུ་ ཕོ་ལེགསི་བཱོལོཆ་༼ཨིསི་ཀྲེན་ཕོརཊ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ནང་ལཱ་འབད་མི་༽ དང་ ཨིད་ཝཱགྲ་པཱར་སེལ་༼ཧཱར་བཱརགྲ་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་ལས་༽ གིས་གསར་འཚོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : MRI is based on a physics phenomenon called nuclear magnetic resonance (NMR), which was discovered in the 1930s by Felix Bloch (working at Stanford University) and Edward Purcell (from Harvard University).Dzongkha : འ་ནི་སྒྲ་སྐད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ནང་ལུ་ མེག་ནེ་ཀྲིག་ཕིལདྲ་དང་ རེ་དྲིའོ་ཝེབསི་གིས་ རེ་དྲིའོ་བརྡ་རྟགས་ཆུང་ཀུ་བྱིན་ནི་གི་དོན་ལས་ རྡུལ་རྟེན་ཚུ་ཐོནམ་ཨིན་མས།

English : In this resonance, magnetic field and radio waves cause atoms to give off tiny radio signals.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ལུ་ གསོ་བའི་དྲོག་ཀྲར་དང་ ཞིབ་འཚོལ་གྱི་མཚོན་རིག་མཁས་པ་ཅིག་ཨིན་མི་ རེ་མཱོནདྲ་དྲ་མ་དྲིའན་གིས་ མེག་ནེ་ཀྲིག་རི་སོ་ནཱེནསི་ཨི་མེ་ཇིང་འདི་ གསོ་བའི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ གཞི་བརྟེན་འདི་ གསར་འཚོལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : In the year 1970, Raymond Damadian, a medical doctor and research scientist, discovered the basis for using magnetic resonance imaging as a tool for medical diagnosis.Dzongkha : ལོ་བཞི་གི་ཤུལ་མ་ བདག་དབང་འདི་སྤྲོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཨེམ་ཨཱར་ཨའི་གི་ནང་ བདག་དབང་སྤྲོད་མི་འགོ་དང་པ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : Four years later a patent was granted, which was the world´s first patent issued in the field of MRI.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༧༧ལུ་ དྲོག་ཀྲར་དྲ་མ་དྲིའན་གིས་ འགོ་དང་པ་ གཟུགས་ག་ར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ ཨེམ་ཨཱར་ཨའི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་ བཟོ་བཀོད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་མིང་ཡང་ ཨིན་དྲོ་མི་ཀྲེ་བཱལ་ཟེར་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : In 1977, Dr. Damadian completed the construction of the first "whole-body" MRI scanner, which he called the "Indomitable".Dzongkha : དུས་མཉམ་དུ་མེན་པའི་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་འདི་གིས་ གཞན་ལུ་བརྡ་མཚོན་དང་ གདོང་ལེན་གྱི་དུས་ཚོད་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བྱིནམ་ཨིན།

English : Asynchronous communication encourages time for reflection and reaction to others.Dzongkha : འདི་གིས་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ རང་སོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་བསྟུན་ འབྱོག་ཚད་དང་བཀོད་བྱ་གི་བརྡ་དོན་འབྱོག་ཚད་ ཚད་འཛིན་འབད་ནི་གི་དལ་དབང་བྱིནམ་ཨིན།

English : It allows students the ability to work at their own pace and control the pace of instructional information.Dzongkha : འདི་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ལཱ་འབད་ནི་གི་དུས་ཚོད་སྟབས་མཐུན་དང་བསྟུན་ དུས་ཚོད་བཀག་ཆ་དུམ་གྲ་རེ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ༼བིརི་མཱར་༡༩༩༨༽

English : In addition, there are fewer time restrictions with the possibility of flexible working hours. (Bremer, 1998)Dzongkha : ཡོངས་འབྲེལ་ཨིན་ཊར་ནེཊ་ལག་ལེན་དང་ འཛམ་གླིང་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱིས་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དུས་ནམ་དང་ནམ་ར་འབད་རུང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ཐོབ་ནི་གི་དལ་དབང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The use of the Internet and the World Wide Web allows learners to have access to information at all times.Dzongkha : སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ར་འབད་རུང་ དུས་ཚོད་ནམ་ར་འབད་རུང་ དྲི་བ་ཚུ་སློབ་སྟོན་པ་ཚུ་སྐྱེལ་ཞིནམ་ལས་ ཤུལ་མ་ངོ་འཛོམས་གདོང་འཛོམས་སྦེ་འཕྱདཔ་ད་ལུ་མེན་པར་ དུས་འཕྲལ་ལས་ལན་ཐོབ་ནི་གི་རེ་བ་སྐྱེད་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

English : Students can also submit questions to instructors at any time of day and expect reasonably quick responses, rather than waiting until the next face-to-face meeting.Dzongkha : ལྷབ་སྦྱང་གི་དོན་ལས་ དེང་སང་གི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཧེ་མའི་ཐབས་ལམ་འདི་གིས་ རང་དབང་ངེས་ཏིག་སྦེ་ར་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཐབས་ལམ་འདི་དང་འདི་ཟེརཝ་ཅིག་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ག་ཅི་ཡང་མེདཔ་ཨིན།

English : The postmodern approach to learning offers the freedom from absolutes. There is no one good way to learn.Dzongkha : ལྷབ་སྦྱང་འབད་ནི་གི་རིམ་པ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ལེགས་སྒྱུར་གྱི་རིམ་པ་ངེས་ཏིག་ཅིག་མེདཔ་ཨིན། ལྷབ་སྦྱང་གི་རིམ་པ་འདི་ ལྷབ་སྦྱང་འབད་མི་དང་ ཤེས་ཡོན་བྱིན་མི་གི་ཉམས་མྱོང་གི་བར་ན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : In fact, there is not one good thing to learn.Learning takes place in the experience between the learner and the knowledge presented.Dzongkha : ད་རེས་ང་བཅས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་འཁྲིལཔ་ད་ ལྷབ་སྦྱང་གི་རིམ་པ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྡ་དོན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཚུ་ རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་གསལ་རིས་རི་སྦེ་སྟོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Our current experience with all the do-it-yourself and information presenting, learning-based television shows illustrates this point.Dzongkha : ང་བཅས་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་ ང་བཅས་ཀྱི་མ་པ་ལས་བཅའ་མར་ར་མི་གཏོགས་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཤེས་ཡོན་ལག་ལེན་མི་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ བྱ་རིམ་དང་ ཡང་ན་ ཉམས་མྱོང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་མི་ རྒྱང་མཐོང་གི་ལས་རིམ་ཚུ་བལྟ་སྡོད་ས་མཐོངམ་ཨིན་མས།

English : So many of us find ourselves watching a television show that informs us of a process or experience in which we will never participate or apply that knowledge.Dzongkha : ང་བཅས་ཀྱིས་ སྣུམ་འཁོར་ཀཱར་ཅིག་ ཡོངས་ཞིབ་མི་འབད་ནི་དང་ ང་བཅས་རའི་ལྡུམ་རའི་ནང་ འཐོར་ཆུ་བཟོ་ནི་ དང་ཕུག་གི་གྱངས་ཤུལ་ཚུ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལས་ པེ་རུ་ལུ་འགྱོ་ནི་ ཡང་ན་ ང་བཅས་རའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ ལོག་སྟེ་དཔེ་བཟོ་བཀོད་ནི།

English : We will never overhaul a car, build a fountain in our backyard, travel to Peru to examine ancient ruins, or remodel our neighbour´s house.Dzongkha : གིརིན་ལེན་གྱི་མི་རློབས་བརྒྱ་ཆ་༩༣དེ་ཅིག་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཨིན་ཀྲར་ནེཊ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཚུགས་མི་འདི་ ཡུ་རོབ་ལུ་ མཚོ་གི་འོག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཐགས་བཀྲམ་མི་དང་ བོརོཊ་ཝེན་སེ་ཀྲ་ལའིཀྲ་གི་བཀྲིན་ལས་ཨིན་མས།

English : Thanks to undersea fiber optic cable links to Europe and broadband satellite, Greenland is well connected with 93% of the population having internet access.[Day27]

Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱི་ཟ་ཁང་དང་ ཡང་ན་ མགྲོན་སྐྱོང་པ་ ༼མགྲོན་ཁྱིམ་དང་ ཡང་ན་ སྒོར་གྱི་ཁྱིམ་ནང་སྡོད་པ་ཅིན་༽ འདི་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཝའི་ཕའི་འོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ གློག་རིག་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་དེ་འོང་ནི་ དེ་ལས་ སྡོད་གནས་ག་རའི་ནང་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་མཐུད་དེ་འོང་ནི་དང་ ཡང་ན་ ས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལུ་ མི་མང་གི་ཝའི་ཕའི་ཚུ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

English : Your hotel or hosts (if staying in a guesthouse or private home) will likely have wifi or an internet connected PC, and all settlements have an internet cafe or some location with public wifi.Dzongkha : གོང་ལུ་བཀོད་དོ་བཟུམ་འབད་ ཨིསི་ཀི་མོ་ཟེར་མི་གི་ཚིག་འདི་ ཡུ་ཨེསི་ལུ་ ངོས་ལེན་ཅན་ཅིག་ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཀེ་ནེ་གྲ་གི་ ཡུ་ཨེསི་མེན་པའི་མི་ཁུངས་དང་ ཨཱར་ཀྲིག་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ངོས་ལེན་མེདཔ་ཨིན་མས།

English : As mentioned above, though the word ¨Eskimo¨ remains acceptable in the United States, it is considered pejorative by many non-U.S. Arctic peoples, especially in Canada.Dzongkha : ཚིག་འདི་ གིརིན་ལེན་གྱི་མི་ཁུངས་ངོ་མ་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་རུང་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་འཛེམ་དགོཔ་ཨིན།

English : While you may hear the word used by Greenlandic Natives, its use should be avoided by foreigners.Dzongkha : གིརིན་ལེན་གྱི་མི་ཁུངས་ངོ་མ་ཚུ་གིས་ ཁོང་ར་གི་ཁོང་ར་ལུ་ ཀེ་ནེ་གྲ་ལུ་ ཨིན་ཡུཝཏྲ་དང་ གིརིན་ལེན་ལུ་ ཀ་ལ་ལེཀྲ (མང་ཚིག་འདི་ ཀ་ལ་ལིཀྲ)་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

English : The native inhabitants of Greenland call themselves Inuit in Canada and Kalaalleq (plural Kalaallit), a Greenlander, in Greenland.Dzongkha : སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གིརིན་ལེན་ལུ་ ཕྱི་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་ ནག་སྐྱོན་དང་ སེམས་ཤུགས་ངན་པ་ཚུ་བཏང་ནི་མེདཔ་ཨིནམ་དང་ ཁྲོམ་ཁར་འབད་རུང་ མ་དགའ་བའི་ས་གནས་ཅིག་མེདཔ་ཨིན།

English : Crime, and ill-will toward foreigners in general, is virtually unknown in Greenland. Even in the towns, there are no ¨rough areas.¨Dzongkha : གྲ་སྒྲིག་མེད་པར་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ཅན་ཟེར་རུང་རང་ གནམ་གཤིས་བསིལ་ཏོང་ཏོ་འདི་རང་ཨིན།

English : Cold weather is perhaps the only real danger the unprepared will face.Dzongkha : ཁྱོད་ར་ གིརིན་ལེན་ལུ་ བསིལ་བའི་དུས་ཚོད་ནང་འགྱོ་སྟེ་ བྱང་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་འགྱོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཧེང་སྐལ་རང་ བསིལ་ཏོང་ཏོ་ཡོདཔ་ལས་ དྲོད་ཏོག་ཏོ་གི་བགོ་ལ་ཚུ་འབག་དགོཔ་ཨིན།

English : If you visit Greenland during cold seasons (considering that the further north you go, the colder it will be), it is essential to bring warm enough clothing.Dzongkha : གནམ་བྱཱར་ལུ་ ཉིནམ་རིངམོ་ལས་ ཉལ་ནི་མ་ཐོབ་པར་ དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུངམ་ཨིན།

English : The very long days in the summer can lead to problems getting sufficient sleep and associated health issues.Dzongkha : ནམ་བྱཱར་ལུ་ ནོར་དྲིཀ་གཟན་དོམ་ཡང་ཡོདཔ་ལས་ གཟབ་གཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ནད་གཞི་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབུ་རུང་རང་ ཙིགཔ་ཟ་ཁག་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : During the summer, also watch out for the Nordic mosquitoes. Although they do not transmit any diseases, they can be irritating.Dzongkha : སཱན་ཕརན་སིས་ཀོས་ཀྱི་ དཔལ་འབྱོར་འདི་ འཛམ་གླིང་གི་གནས་རིམ་ཅན་གྱི་ ལྟ་བཤལ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོདརུང་རང་ སྣ་ཁག་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : While San Francisco´s economy is linked to it being a world-class tourist attraction, its economy is diversified.Dzongkha : གཡོག་སྤྲོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་སྦོམ་ཤོས་འདི་ ཁྱད་ལཱ་གི་ཞབས་ཏོག གཞུང་། དངུལ་འབྲེལ། ཚོང་འབྲེལ་དང་ ལྟ་བཤལ་ཨིན་པས།

English : The largest employment sectors are professional services, government, finance, trade, and tourism.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ སྙན་ཆ། གློག་བརྙན། རྩོམ་རིག་དང་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ནང་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་ཚོགས་དང་ དེའི་ས་རྟགས་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཐལ་ནུག།

English : Its frequent portrayal in music, films, literature and popular culture has helped make the city and its landmarks known throughout the world.Dzongkha : སཱན་ཕརན་སིས་ཀོས་ཀྱིས་ གནས་ཁང་། ཟ་ཁང་དང་ མཐུན་གྲོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལེ་ཤ་བཟོ་སྟེ་ ལྟ་བཤལ་གྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་སྦོམ་བཟོ་ནུག།

English : San Francisco has developed a large tourist infrastructure with numerous hotels, restaurants, and top-notch convention facilities.Dzongkha : སཱན་ཕརན་སིས་ཀོས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཨེ་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ ཀོ་རི་ཡན། ཐའི་ལེནད། རྒྱ་གར་དང་ ཇ་པཱན་སིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བཞེས་སྒོ་ཐོབ་སའི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ས་གནས་ཅིག་ཨིན།

English : San Francisco is also one of the best places in the nation for other Asian cuisine: Korean, Thai, Indian, and Japanese.Dzongkha : ཝལཏྲ་དྲིས་ནེ་ལུ་འགྱོ་ནི་འདི་ ཨེ་མི་རི་ཀའི་བཟའ་ཚང་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ གནས་སྐོར་ལུ་འགྱོ་དོ་བཟུམ་མའི་ སྣང་བ་བྱིནམ་ཨིན་པས།

English : Traveling to Walt Disney World represents a major pilgrimage for many American families.Dzongkha : ཨ་རྟག་ག་ཨིནམ་སྦེ་ ཝལཏྲ་དྲིས་ནེ་ལུ་འགྱོ་ནི་འདི་ ཨོར་ལེན་དྲོ་ལས་ གནམ་གྲུ་ནང་འགྱོ་ཞིན་ན་ དྲིས་ནེ་གི་ཟ་ཁང་ལུ་བཱསི་ནང་འགྱོ་ནི་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་ བདུན་ཕྲག་གཅིག་དེམ་ཅིག་སྡོད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱིམ་ནང་ལོག་ནི་འདི་ཨིན་པས།

English : The ¨typical¨ visit involves flying into Orlando International Airport, busing to an on-site Disney hotel, spending about a week without leaving Disney property, and returning home.Dzongkha : འདི་ནང་ལུ་ གཞན་མ་འདྲཝ་འབད་ཚུགས་མི་ལེ་ཤ་རང་ཡོད་རུང་རང་ དྲིས་ནེ་ཝལ་ལུ་འགྱོ་ནི་ཟེར་སླབ་ད་ འ་ནཱི་འདི་ མི་ཚུ་གིས་ འབད་དགོ་མནོ་མི་ཅིག་ཨིན།

English : There are infinite variations possible, but this remains what most people mean when they talk of ¨going to Disney World¨.Dzongkha : ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་གི་རིན་བསྡུར་ ཨི་བེཀ་ ཡང་ན་ ཀརཆིས་ལིསཏ་ཟེར་མི་ཚུ་ལས་ ཤོག་འཛིན་བཙོང་མི་འདི་ ཕྱེད་ཀ་ཅིག་ ཉིན་གྲངས་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ གླིང་ཀ་གི་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཤོག་འཛིན་ཟེར་ ཕྱེད་ཀ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཨིན།

English : Many tickets sold online through auction websites such as eBay or Craigslist are partially used multi-day park-hopper tickets.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ ཁྱབ་ཆེ་བའི་ ལས་སྣ་ཅིག་འབད་རུང་རང་ དྲིས་ནེ་གིས་ བཀག་དམ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཤོག་འཛིན་ཚུ་ སོར་མི་བཏུབ།

English : While this is a very common activity, it is prohibited by Disney: the tickets are non-transferable.Dzongkha : གཱརན་ཀེན་ཡོན་ལུ་ སྤྲོ་སྟོན་གྱི་སྡོད་སྒར་བཅག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ མཐའ་ཟུར་ཚུ་ནང་འགྱོ་ནི་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་དགོཔ་ཨིན།

English : Any camping below the rim in Grand Canyon requires a backcountry permit.Dzongkha : ཆོག་ཐམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ཚད་ཅིག་སྦེ་བཞག་དགོ་མི་འདི་ ལུངམ་འདི་ཚུ་ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་དང་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཟླཝ་༤ གི་ཧེ་མ་ ཟླཝ་གི་ཉིནམ་དང་པའི་ནང་ལུ་ ཆོག་ཐམ་ཡོདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་ལུ་ཨིན་མས།

English : Permits are limited to protect the canyon, and become available on the 1st day of the month, four months prior to the start month.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ལས་ འདི་ནང་གི་ ས་གནས་མཐའ་ཟུར་ཚུ་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་ནང་འགྱོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་དང་པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ཐོབ་ཨིན་མས།

English : Thus, a backcountry permit for any start date in May becomes available on 1 Jan.Dzongkha : ཕཱན་ཏོམ་རཱནཆ་གི་ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ བཱརཀྲི་ཨེན་ཇཱལ་ སྤྲོ་སྟོན་སྡོད་སྒར་བཅག་སའི་ས་སྒོ་ ལ་སོགས་པའི་ ས་སྒོ་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཚུ་འདི་ ཆོག་ཐམས་བྱིན་ནི་འགོ་བཙུགས་པའི་ཉིནམ་ དང་པ་ལྷོད་མི་ཚུ་གིས་ གང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Space for the most popular areas, such as the Bright Angel Campground adjacent to Phantom Ranch, generally fill up by the requests received on first date they are opened to reservations.Dzongkha : ཧེ་མ་ལས་མཁོ་བསྔགས་མ་འབད་བར་ འཕྲངམ་འཕྲང་ས་ར་ ཆོག་ཐམས་ལེན་པར་འོང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འགོ་དང་པ་ག་འོང་ཅིག་ལུ་བྱིན་ནི་གི་ ཆོག་ཐམས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་ཚད་ཅིག་ལས་ལྷག་མེདཔ་ཨིན།

English : There are a limited number permits reserved for walk-in requests available on a first come, first served basis.Dzongkha : ཨཕ་རི་ཀ་ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ནང་འཛུལ་ཏེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛེས་ཆ་གེ་ར་མཐོང་ཚུགསཔ་དང་ ལྟ་བཤལཔ་ཚུ་གིས་ཡང་ མ་ལྷོད་སའི་ས་སྒོ་ནང་ཡང་ལྷོད་ཚུགསཔ།

English : Entering Southern Africa by car is an amazing way to see all the region´s beauty as well as to get to places off the normal tourist routes.[Day28]

Dzongkha : ས་གནས་འདི་ཚུ་ནང་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ག་བཟུམ་གྱིས་རང་ལྷོད་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་རང་ མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ འཁོར་ལོ་སྦོམ་ཡོད་མི་ ༤*༤ ཡོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ལྷོད་ཚུགསཔ་ལས་ ༤*༤ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག།

English : This can be done in a normal car with careful planning but a 4x4 is highly advised and many locations are only accessible with a high wheel base 4x4.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ་ འཆར་གཞི་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨཕ་རི་ཀ་འདི་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་རུང་རང་ གཞན་མི་ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་མེད་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

English : Keep in mind while planning that although Southern Africa is stable not all neighboring countries are.Dzongkha : སྐྱོད་ཐམ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་ ཟད་འགྲོ་ཚུ་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་ སོ་སོ་སྦེ་ཡོད་འདི་འབད་རུང་རང་ ཁྱོད་རའི་ མི་ཁུངས་ཀྱིས་ཡང་ ཕན་གནོད་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Visa requirements and costs vary from nation to nation and are affected by the country you come from.Dzongkha : སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ གློ་འབུར་གྱི་དངོས་པོ་དགོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་རེ་རེའི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Each country also has unique laws requiring what emergency items need to be in the car.Dzongkha : ཝིཀ་ཀྲོ་རི་ཡ་ཕོལ་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་ ཟིམ་བཔ་ཝི་ལུ་ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ཟམ་བི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ ལི་ཝིང་ཨིས་ཀྲོན་གྱི་ས་མཚམས་དང་ བོཏས་ཝ་ན་གི་རྩ་བ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

English : Victoria Falls is a town in the western portion of Zimbabwe, across the border from Livingstone, Zambia, and near Botswana.Dzongkha : ཁྲོམ་འདི་ གཟར་ཆུ་བརྒལ་ཅིག་ཆགས་ཡོདཔ་དང་ མཛེསས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ཡོད་རུང་ ལྟ་བཤལ་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་གིས་ དཔའ་རྩལ་གྱི་ལཱ་འབད་དགོ་མནོ་མི་དང་ ས་ཆ་བལྟ་དགོ་མནོ་མི་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ས་ཆ་འདི་ནང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་སྡོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན།

English : The town lies immediately next to the falls, and they are the major attraction, but this popular tourist destination offers both adventure seekers and sightseers plenty of opportunities for a longer stay.Dzongkha : ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་དུས་ (སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ཚུན) ཆུ་ཡང་སྦོམ་འགྱོ་སྟེ་ གཟར་ཆུ་ཡང་ ཧེང་སྐལ་རང་ ཡ་མཚན་ཆེ་སི་སི་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན།

English : In the rainy season (November to March), the water volume will be higher and the Falls will be more dramatic.Dzongkha : ཁྱོད་ར་ ཟམ་བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་ནི་ ཡང་ན་ གཟར་ཆུའི་སྒོར་ལྟབ་ཡོད་ས་ལས་འགྱོ་བ་ཅིན་ ངེས་པར་དུ་སྦང་འོང་།

English : You are guaranteed to get wet if you cross the bridge or walk along the trails winding near the Falls.Dzongkha : ཕྱོགས་གཅིག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་སྦོམ་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ གཟར་ཆུ་བལྟ་ནི་འདི་ ཆུ་གིས་བསྒྲིབ་སྟེ་བཞག་འོང་།

English : On the other hand, it is precisely because the volume of water is so high that your viewing of the actual Falls will be obscured—by all the water!Dzongkha : ཀྲུ་ཀྲན་ཁ་མུན་གྱི་རོ་ཁང་(KV༦༢) འདི་ ལུང་གཤོང་འདི་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ སྤྱི་ལོ་༡༩༢༢ ཀྱི་ ཧོ་ཝརད་ཀར་ཀར་གྱི་མཐོང་སྣང་ནང་ལུ་ རྒྱལཔོ་གཞོནམ་ཅིག་ས་སྦྱང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ཐོབ་སྟེ་འདུག།

English : Tomb of Tutankhamun (KV62). KV62 may be the most famous of the tombs in the Valley, the scene of Howard Carter´s 1922 discovery of the almost intact royal burial of the young king.Dzongkha : གཞན་མི་རྒྱལ་འཛིན་གྱི་རོ་ཁང་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ ཀྲུ་ཀྲན་ཁ་མུན་རོ་ཁང་འདི་ ཆུང་ཤོས་སྦེ་ཡོད་པའི་ཁར་ མཛེས་རྒྱན་དུམ་གྲ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ནང་འགྱོ་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Compared to most of the other royal tombs, however, the tomb of Tutankhamun is barely worth visiting, being much smaller and with limited decoration.Dzongkha : དམར་གདུང་རོ་སྒྲོམ་ལས་བཏོན་ནི་འབདཝ་ད་ལུ་ གནོད་རྐྱེན་བྱུང་མིའི་ སྒྲུབ་བྱེད་བལྟ་དགོ་མནོ་མི་ཚུ་ བློ་ཕམ་ནི་ཅིག་རང་ཨིན་པས། དེ་ཡང་ དམར་གདུང་གི་ མགུ་ཏོ་དང་ཕྱག་ལྟག་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ གཞན་ཆ་ཤས་ཚུ་མེདཔ་ཨིན།

English : Anyone interested in seeing evidence of the damage to the mummy done during attempts to remove it from the coffin will be disappointed as only the head and shoulders are visible.Dzongkha : རོ་ཁང་གི་ རྒྱུ་ནོར་རྒྱ་ཆེཝ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ད་ལྟོ་མེད་རུང་ ཀའི་རོ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨི་ཇིཔ་ཤན་གྱི་འགྲེམས་ཁང་ནང་འབག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The fabulous riches of the tomb are no longer in it, but have been removed to the Egyptian Museum in Cairo.Dzongkha : དུས་ཚོད་ཉུང་སུ་ཅིག་ཡོད་མི་ ལྟ་སྐོར་པ་ཚུ་ ག་ཏེ་གུ་ཏེ་ལས་ཕར་སྡོད་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་།

English : Visitors with limited time would be best to spend their time elsewhere.Dzongkha : སི་ཡམ་རིཔ་ལས་ ལྷོ་ནུབ་ཀི་ལོ་མི་ཏྲར་༡༢ ལུ་ ཕ་ནོམ་ཀོརམ་འདི་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནཱི་སྒང་ཏོ་ཁའི་ལྷ་ཁང་འདི་ དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལཔོ་ཡ་སོ་ཝར་མན་གྱི་དབང་ཡུན་ལུ་རྐྱབ་ནུག།

English : Phnom Krom, 12 km southwest of Siem Reap. This hilltop temple was built at the end of the 9th century, during the reign of King Yasovarman.Dzongkha : ལྷ་ཁང་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ རླུང་ཁམས་སྐྱོ་སི་སི་སྦེ་ཡོད་མི་དང་ ཀྲོན་ལི་སཔ་མཚོའི་མཐོང་སྣང་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ སྒང་ཏོ་ལུ་འཛེགས་ནི་འདི་ཕན་ཐོགསཔ་ཅིག་བཟོཝ་ཨིན།

English : The gloomy atmosphere of the temple and the view over the Tonle Sap lake make the climb to the hill worthwhile.Dzongkha : མཚོ་ལུ་ གྲུ་སྐོར་ནང་འགྱོ་ནི་དང་ ས་གནས་འདི་ཁར་འགྱོ་ནི་འདི་ གཅིག་ཁར་འབད་བཏུབ།

English : A visit to the site can be conveniently combined with a boat trip to the lake.Dzongkha : ལྷ་ཁང་ནང་འཛུལ་ནི་ལུ་ ཨེན་སྐོར་ཆོག་ཐམ་དགོཔ་ལས་ ཀྲོན་ལི་སཔ་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ལམ་ཡིག་འབག་དགོཔ་ཨིན།

English : The Angkor Pass is needed to enter the temple so do not forget to bring your passport along when heading to Tonle Sap.Dzongkha : ཇེ་རུ་ས་ལམ་འདི་ ཨིས་རེལ་གྱི་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཨིན་ཟེར་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་གི་ ཁྲོམ་ཚོགས་སྦོམ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ཡང་ཨིན།

English : Jerusalem is the capital and largest city of Israel, though most other countries and the United Nations do not recognize it as Israel´s capital.Dzongkha : ཇུ་དན་སྒང་ཏོ་གི་ སྔོན་མའི་ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ཁར་ ལོ་སྟོང་ཕྲག་ལས་ལྷག་པའི་ སེམས་ཤོར་སི་སི་གི་བྱུང་རབས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The ancient city in the Judean Hills has a fascinating history spanning thousands of years.Dzongkha : ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ ཇིའུ་གི་ཆོས་ལུགས། ཡེ་ཤུ་དང་ ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་གསུམ་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་ཧིནམ་དང་ ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ སེམས་ཁམས། ཆོས་འབྲེལ་དང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ལྟེ་བ་ཡང་ཨིན།

English : The city is holy to the three monotheistic religions - Judaism, Christianity and Islam, and serves as a spiritual, religious, and cultural center.Dzongkha : ཇེ་རུ་ས་ལམ་ལུ་ ཆོས་འབྲེལ་གྱི་གལ་གནད་ཡོདཔ་དང་ དེའི་ནང་ལས་ སྔོན་མའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ས་ཁོངས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ ཨིས་རེལ་ལུ་ ལྟ་བཤལ་མང་ཤོས་འཁྱམས་ས་ཅིག་ཨིན།

English : Due to the religious significance of the city, and in particular the many sites of the Old City area, Jerusalem is one of the main tourist destinations in Israel.Dzongkha : ཇེ་རུ་ས་ལམ་ལུ་ བྱུང་རབས་ཅན། གནའ་ཤུལ་བརྟག་ཞིབ་རིག་པ་དང་ ལམ་སྲོལ་གྱི་ས་གནས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཉམས་དགའ་བའི་ཉོ་སྒྲུབ་ལྟེ་བ། འཕྲལ་སྤྱོད་ཟ་ཁང་དང་ ཟ་ཁང་ཚུ་ ལྟེམ་ལྟེམ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Jerusalem has many historic, archeological and cultural sites, along with vibrant and crowded shopping centers, cafés, and restaurants.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ཡང་ན་ ས་མཚམས་འཛུལ་སྒོ་ལས་ ཨི་ཀུའི་དྲར་ལུ་ མ་འཛུལ་བའི་སྔོན་མ་ ཀིའུ་བཱན་གྱི་མི་ཁུངས་ཨིན་པ་ཅིན་ འདྲེན་ཞུའི་ཡི་གུ་དགོཔ་ཨིན།

English : Ecuador requires that Cuban citizens receive an invitation letter prior to entering Ecuador through international airports or frontier admission points.Dzongkha : འ་ནཱི་ཡི་གུ་འདི་ ཨི་ཀུའི་དོ་རིའིན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་དང་ དགོས་མཁོས་དག་པ་ཅིག་དང་ འཁྲིལ་དགོཔ་ཨིན།

English : This letter must be legalized by the Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, and comply with certain requirements.[Day29]

Dzongkha : དགོས་མཁོས་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གནས་སྤོ་བཅུག་ནི་ཨིན་པས།

English : These requirements are designed to provide an organized migratory flow between both countries.Dzongkha : ཀིའུ་བན་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་ ཡུ་ཨེས་ལུ་ ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་བཟོ་སྟེ་སྡོད་མི་ཚུ་ དགོས་མཁོ་འདི་ལས་ ཡངས་ཆག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨི་ཀུའི་དོ་རིའིན་གྱི་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་ལུ་འགྱོ་དགོཔ་ཨིན།

English : Cuban citizens who are US green card holders should visit an Ecuadorian Consulate to obtain an exemption to this requirement.Dzongkha : ཁྱོད་རའི་ལམ་ཡིག་འདི་ ཁྱོད་ར་འགརོ་འགྲུལ་འབད་ཚར་རུང་ ཟླཝ་དྲག་གི་རིང་ལུ་ ཆ་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་དགོ། ཞིབ་བཤལ་གྱི་ཤོག་འཛིན་འདི་ ཁྱོད་རའི་སྡོད་ཡུན་ ར་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་དགོ།

English : Your passport must be valid for at least 6 months beyond your travel dates. A round/onward trip ticket is needed to prove the length of your stay.Dzongkha : ལྟ་སྐོར་འདི་ སྡེ་ཚན་སྦོམ་སྦེ་འོངམ་ད་ལུ་ གོང་ཚད་ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱོད་རང་རྐྱངམ་གཅིག་ ཡངན་ ཁྱོད་དང་ཆ་རོགས་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་ཕཔ་ཅིན་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ མི་ངོམ་བཞི་དང་ དྲུག་གི་བར་ན་བཟོ།

English : Tours are cheaper for larger groups, so if you´re by yourself or with just one friend, try to meet other people and form a group of four to six for a better per-person rate.Dzongkha : ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་རང་ སྣུམ་འཁོར་ནང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ ལྟ་བཤལཔ་ཚུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ རིམ་པ་དཀྲུག་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འ་ནཱི་གིས་ ཚ་གྱང་མ་ལང་པ་སྡོད་ནི་མི་འོང་།

English : However, this shouldn´t really be off your concern, because often tourists are shuffled around to fill the cars.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ མི་ཚུ་ལུ་ ཏི་རུ་མངམ་སྤྲོད་བཅུག་སྟེ་ མགུ་སྐྱོར་རྐྱབ་དོ་བཟུམ་ཡང་འགྱོཝ་མས།

English : It seems actually to be more a way of tricking people into believing they have to pay more.Dzongkha : མ་ཆུ་པིཀ་ཆུ་གི་བྱང་ཕྱོགས་ལུ་ གངས་རི་གཟར་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གྱང་ཁོག་གི་པར་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་ཡོལ་འབདཝ་ཨིན།

English : Towering above the north end of Machu Picchu is this steep mountain, often the backdrop to many photos of the ruins.Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ འོག་ལས་བལྟཝ་ད་ལུ་ དཔའ་ཞུམ་སི་སི་དང་ ཡར་འཛེགསཔ་ད་ལུ་ གཟར་དྲགས་ཡོད་པའི་ཁར་ ལཱ་ཁག་ཡོད་རུང་རང་ གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་གིས་འབད་བ་ཅིན་ སྐར་མ་༤༥ ནང་ལུ་ འཛེགས་ཚར་དགོཔ་ཨིན་པས།

English : It looks a bit daunting from below, and it is a steep and difficult ascent, but most reasonably fit persons should be able to make it in about 45 minutes.Dzongkha : ལམ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ རྡོའི་ཨེ་ཁུག་བཟོ་སྟོེ་ཡོདཔ་དང་ གནམ་མེད་ས་མེད་གཟར་དྲགས་ཡོད་ས་ལུ་ ལག་གདང་ཚུ་ཡང་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Stone steps are laid along most of the path, and in the steeper sections steel cables provide a supporting handrail.Dzongkha : ངོ་མ་རང་ ཆརཔ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གཟར་དྲགས་ཡོད་ས་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཅན་ལུ་འགྱུརཝ་ལས་ གཟབ་གཟབ་འབད་དགོཔ་ཨིན།

English : That said, expect to be out of breath, and take care in the steeper portions, especially when wet, as it can become dangerous quickly.Dzongkha : དེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ཏོག་གི་རྩ་བར་ བརྒལ་ཏེ་འགྱོ་དགོ་པའི་ བྱག་ཕུག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ འ་ནཱི་འདི་ཨ་ཙི་མར་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : There´s a tiny cave near the top that must be passed through, it is quite low and a rather tight squeeze.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༨༣༥ ལུ་ ཅར་ལིས་དར་ཝིན་གྱིས་འབད་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ག་ལ་པ་གས་ཀྱི་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་བལྟ་དགོ་པ་ཅིན་ གྲུ་བཤལ་རྐྱབ་སྟེ་བལྟ་ཚུགས་ནི་མས།

English : Seeing the sites and wildlife of the Galapagos is best done by boat, just as Charles Darwin did it in 1835.Dzongkha : ག་ལ་པ་གས་ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་༨-༡༠༠ ཚུན་གཤོང་པའི་ གྲུ་ཆེན་ཚུ་རྒྱུན་འགྲུ་འཐབ་ཨིན།

English : Over 60 cruise ships ply the Galapagos waters - ranging in size from 8 to 100 passengers.Dzongkha : དུས་ཚོད་ངོ་མ་ལུ་ གྲུ་ཚུ་གང་སྟེ་འོངམ་ལས་ མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་རང་ ས་གནས་ཚུ་ མདུན་སྐྱོད་ལས་ བདག་སྲུང་འབདཝ་ཨིན།

English : Most people book their place well in advance (as the boats are usually full during the high season).Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་སྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མི་ངོམ་འདི་ ག་ལ་པ་གོས་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ གྲུ་ཆེན་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ཤེས་མི་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ གཏན་ཁེལ་བཟོ་དགོ།

English : Be sure the agent through whom you book is a Galapagos specialist with a good knowledge of a wide variety of ships.Dzongkha : འདི་གིས་འབད་ ཁྱོད་རའི་སྤྲོ་བ་ཡོད་པའི་གྲུ་ཆེན་འདི་ ཁོང་ལུ་བཏུབ་མི་དང་མཐུན་འོང་།

English : This will ensure that your particular interests and/or constraints are matched with the ship most suitable to them.Dzongkha : དུས་རབས་༡༦ པ་ཚུན་ཚོད་ ཨིས་པེ་ནིཤ་མ་ལྷོད་པའི་སྐབས་ བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཅིལ་འདི་ ཨིན་ཀ་ མངའ་འོག་ལུ་ཡོདཔ་དང་ རང་ཡུལ་གྱི་ཨ་རའུ་ཀ་ནིནས་ཀྱིས་ ཅིལ་གྱི་དབུས་ཕྱོགས་དང་ ལྷོ་ཕྱོགས་ལུ་གཞི་བཅགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Before the Spanish arrived in the 16th century, northern Chile was under Inca rule while the indigenous Araucanians (Mapuche) inhabited central and southern Chile.Dzongkha : མ་པུ་ཅི་ཡང་ ཨ་མི་རི་ཀའི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་རང་ཡུལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ཨིནམ་དང་ ཅིལ་གྱི་རང་དབང་མ་ཐོབ་ཚུན་ཚོད་ ཨིས་པེ་ནིཤ་གི་མངའ་འོག་ལུ་མ་ཚུད་པས།

English : The Mapuche were also one of the last independent American indigenous groups, that were not fully absorbed into Spanish-speaking rule until after Chile´s independence.Dzongkha : ནེ་པོ་ལོ་གིཀ་དམག་འཁྲུག་འཐོན་སྟེ་ ལོ་ངོ་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ ཨིས་པེན་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་མི་ཅིག་མེད་པར་སྡོད་པའི་བར་ལུ་ ཅིལ་གྱིས་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༡༠ ལུ་གསལ་བསྟོད་འབད་ཡོད་རུང་རང་ ཁོང་གིས་ ཨིས་པེན་ལས་ རང་དབང་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༨༡༨ ལས་ལྷག་ཕྱོགས་མ་ཚུགས་པས།

English : Although Chile declared independence in 1810 (amid the Napoleonic wars that left Spain without a functioning central government for a couple of years), decisive victory over the Spanish was not achieved until 1818.Dzongkha : དོ་མི་ནི་ཀཱན་རི་པཱབ་ལིག་ ༼ཨིསི་པེ་ནིཤི་ནང་འབད་བ་ཅིན་རི་པཱབ་ལིག་ཀ་དོ་མི་ནི་ཀཱ་ན ༽འདི་ ཧའི་ཏི་དང་གཅིག་ཁར་ ས་མཚམས་བཟུང་མི་ ཧིསི་པ་ནིའུ་ལ་གི་ མཚོ་གླིང་གི་ཤར་ཕྱོགས་ཕྱེད་ཀ་ཅིག་དབང་ཡོད་མི་ ཀེ་རི་བཱིན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན།

English : The Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) is a Caribbean country that occupies the eastern half of the island of Hispaniola, which it shares with HaitiDzongkha : རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་ བྱེམ་དཀརཔོ་གི་ མཚོ་མཐའི་བྱེ་ཐང་དང་གངས་རི་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཨ་མི་རི་ཀ་ལུ་ ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཁྲོམ་ཚོགས་རྙིང་ཤོས་ཅིག་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ད་རེས་ སཱན་ཏོ་དོ་མིང་གོ་གི་འོག་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Besides white sand beaches and mountain landscapes, the country is home to the oldest European city in the Americas, now part of Santo Domingo.Dzongkha : མཚོ་གླིང་འདི་ འགོ་དང་པ་ར་ ཀྲའི་ནོསི་དང་ ཀ་རིབསི་ཚུ་གིས་ སྡོད་གནས་བཅག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ ཀ་རིབསི་གི་མི་ཁུངས་ཚུ་ཡང་ ཨ་ར་ཝ་ཀཱན་ཁ་སྐད་སླབ་མི་ མི་ཁུངས་ཚུ་ཨིནམ་དང་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་༡༠༠༠༠བི་སི་ཨི་དེ་ཅིག་ཁར་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : The island was first inhabited by the Taínos and Caribes. The Caribes were an Arawakan-speaking people who had arrived around 10,000 BCE.Dzongkha : ཡུ་རོ་པིན་གྱི་ རྟོག་ཞིབ་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་མི་ཚུ་ལྷོད་དེ་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་ཤུལ་མ་ ཀྲའི་ནོསི་གི་མི་རློབས་ རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་བཙུགས་མི་ ཨིསི་པེན་གྱི་མི་ཁུངས་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Within a few short years following the arrival of European explorers, the population of Tainos had significantly been reduced by the Spanish conquerorsDzongkha : ཕཱའིར་བཱར་ཀྲོ་ལོམ་དི་ལཱསི་ཀཱ་སཱསི་(Tratado de las Indias)གི་གཞི་རྟེན་དང་འཁྲིལཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༡༤༩༢ལས་ ༡༤༩༨གི་བར་ན་ ཨིསི་པེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དབང་ལུ་བསྡུ་མི་ཚུ་གིས་ ཀྲའི་ནོསི་གི་མི་ཁུངས་༡༠༠༠༠༠ དེ་ཅིག་བསད་དེ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

English : Based on Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) between 1492 and 1498 the Spanish conquerors killed around 100,000 Taínos.Dzongkha : ཇར་དིན་དི་ལ་གཅིག་ཚོགས་འདི་ དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའི་ ཨ་ཎེའི་དགོན་པའི་ བར་ཁམས་སྦེ་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ ཀྲེམཔ་ལོ་དྲི་སན་དྲི་གོ་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱངམ་གཅིག་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Jardín de la Unión. This space was built as the atrium for a 17th-century convent, of which the Templo de San Diego is the sole surviving building.[Day30]

Dzongkha : འ་ནཱི་འདི་ ད་ལྟོ་ཚོང་འབྲེལ་ལྟེ་བ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་དང་ དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་པས།

English : It now functions as the central plaza, and always has a lot of things going on, day and night.Dzongkha : ལྡུམ་རའི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ ཟ་ཁང་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོདཔ་དང་ ཉིན་མ་དང་ ཕྱི་རུ་ ག་ཟི་བོ་ལྟེ་བ་ལས་ གླུ་སྟོན་རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན།

English : There are a number of restaurants surrounding the garden, and in the afternoons and evening there free concerts are often given from the central gazebo.Dzongkha : སྟེང་སྒོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ སེན་ཊི་མི་ཊར་༦༩ རྐྱངམ་གཅིག་ཡོད་པའི་ ཀེལ་ལི་ཇོན་དིལ་བི་སོ་འདི་ སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་ སྔོན་མའི་དགའ་མཐུན་གྱི་ཁྱིམ་ཨིན།

English : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Two balconies separated by only 69 centimeters is home of an old love legend.Dzongkha : ཏི་རུ་དག་པ་ཅིག་བྱིན་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ འ་ནཱི་སྲུང་འདི་གཏང་འོང་།

English : For a few pennies some children will tell you the story.Dzongkha : བོ་ཝེན་མཚོ་གླིང་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རི་བཤལ་དང་ བདུན་ཕྲག་ངལ་གསོ་སྐབས་ལུ་ སྤྲོ་བཤལ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ ཀ་ཡ་ཀིང་། ལམ་འགྲུལ་འགྱོ་ས་། ཚོང་ཁང་། བཟའ་ཁང་དང་ གཞན་ཡང་ལེ་ཤ་ཅིག་ཡོད་སའི་ མཚོ་གླིང་ཅིག་ཨིན།

English : Bowen Island is a popular day trip or weekend excursion offering kayaking, hiking, shops, restaurants, and more.Dzongkha : འ་ནཱི་ཁུངས་ལྡན་གྱི་མི་སྡེ་འདི་ ཝེན་ཀུའ་ཝར་གྱི་རྒྱབ་ཁར་ ཧུའ་ཝི་སའུན་ལུ་ཆགས་ཡོདཔ་དང་ ཝེན་ཀུའ་ཝར་གྱི་ཁྲོམ་གཞུང་ལུ་ཡོད་པའི་ གརན་ཝིལ་མཚོ་གླིང་ལས་ གྲུ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ལྷོད་ཚུགས།

English : This authentic community is located in Howe Sound just off Vancouver, and is easily accessed via scheduled water taxis departing Granville Island in downtown Vancouver.Dzongkha : ཕྱི་ཁའི་ལས་སྣ་དགའ་མི་ཚུ་ལུ་ ནམ་མཁའི་མཚོ་ཟེར་སའི་ བར་ལམ་ཚུན་ཚོད་ རྐང་འགྲུལ་འབད་དེ་འགྱོ་ནི་འདི་ཁག་ཆེ།

English : For those who enjoy outdoor activities, a trek up the Sea to Sky corridor is essential.Dzongkha : ཝིསིཊ་ལར་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ལྕི་རུང་རང་(ཝེན་ཀོ་བར་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ད་༢ཀྱི་ལམ་) སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠གི་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་གྱིས་འབད་ ཡོངས་གྲགས་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Whistler (1.5 hour drive from Vancouver) is expensive but well-known because of the 2010 Winter Olympics.Dzongkha : གནམ་དགུན་ལུ་ བྱང་ཨེ་མི་རི་ཀ་ལུ་ བཤུད་འཁོར་ནང་ལུ་སྤྲོ་བ་སྟོན་ནི་དང་ གནམ་འབྱཱ་ལུ་ གངས་རི་གུ་ལས་ཕར་ རྐང་འཁོར་བཏང་སྟེ་སྤྲོ་བ་སྟོན་དགོ

English : In the winter, enjoy some of the best skiing in North America, and in the summer try some authentic mountain biking.Dzongkha : ཆོག་ཐམ་ཚུ་ ཧེ་མ་ལས་ སྔགས་བཞག་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སི་རི་ན་ལུ་ ཕྱི་རུ་ཞག་སྡོད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཆོག་ཐམ་ ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ཨིན་མས།

English : Permits must be reserved in advance. You must have a permit to stay overnight at Sirena.Dzongkha : བཞག་སྡོད་ས་དང་བཞེས་སྒོ་བཟའ་ས་ཡོད་པའི་གུ་ གུར་སྤུབ་སྡོད་ས་ཡང་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་འདི་ སི་རི་ན་འདི་རང་ཨིན་མས། ས་ལིའུ་ན་དང་ སཱན་པེ་དྲི་ལོ་ དེ་ལས་ ལོས་པ་ཊོསི་ཚུ་ནང་ལུ་ གུར་སྤུབ་སྡོད་ས་རྐྱངམ་ཅིག་མ་གཏོགས་ བཞེས་སྒོ་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་མེདཔ་ཨིན་མས།

English : Sirena is the only ranger station that offers dormitory lodging and hot meals in addition to camping. La Leona, San Pedrillo, and Los Patos offer only camping with no food service.Dzongkha : གླིང་གའི་ཆོག་ཐམ་འདི་ པིར་ཊོ་ཇི་མི་ནིས་ལུ་ཡོད་པའི་ ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ས་སྒོ་ནང་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་རུང་ ཀེ་རེ་ཌིད་ཀརཌ་ཟེར་མི་ཤོག་བྱང་ ངོས་ལེན་མི་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : It is possible to secure park permits directly from the Ranger Station in Puerto Jiménez, but they do not accept credit cardsDzongkha : གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་གིས་(མའི་ནི) ཆོག་ཐམ་འདི་ གླིང་ག་འདི་ནང་ལུ་ལྷོད་ནི་གི་ ཟླཝ་གཅིག་མ་གཏོགས་ འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་ མི་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The Park Service (MINAE) does not issue park permits more than one month in advance of anticipated arrival.Dzongkha : གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་འབྱིན་མི་ ཀེ་ཕི་ནེཊ་ཨིལ་སཱོལ་གྱིས་ ཉིནམ་གཅིག་གི་ཆོག་ཐམ་ལེན་ནི་གི་དོན་ལུ་ འཐུས་ཡུ་ཨེལ་དྲོ་ལར་༣༠དང་ཡང་ན་༡༠རེ་ལེན་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་འབྱིན་དོ་ཡོད་རུང་ ཁ་གསལ་འདི་ ཀོར་ཀོ་ཝ་ཌ་གི་ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ནང་ལུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : CafeNet El Sol offers a reservation service for a fee of US$30, or $10 for one-day passes; details on their Corcovado page.Dzongkha : ཀུག་ཨའི་ལེནཊ་ཟེར་མི་ཚུ་ ལྷོ་ཕྱོགས་པེ་སི་ཕིག་རྒྱ་མཚོ་གི་བར་ན་ པོལི་ནི་ཤི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་ མཚོ་གླིང་ཚུ་ཨིནམ་ད་ འདི་ཡང་ ནིའུ་ཟི་ལེནཊ་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་ཡོད་པའི་ མཚོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན་མས།་

English : The Cook Islands are an island country in free association with New Zealand, located in Polynesia, in the middle of the South Pacific Ocean.Dzongkha : མཚོ་གླིང་༡༥ཡོད་པའི་སྡེ་ཚན་འདི་ཡང་ རྒྱ་མཚོ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་གྲུབ་བཞི་ ས་ཡ་༢.༢ལྷགཔ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ཁྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : It is an archipelago with 15 islands spread out over 2.2 million km2 of ocean.Dzongkha : དུས་ཚོད་འདི་ ཧ་ཝའི་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ མཚོ་གླིང་འདི་ཚུ་ལུ་ རེ་ཚེ་སྐབས་ ཧ་ཝའི་ཌ་ཝན་ཨཱན་ཌར་སྦེ་ཡང་ མནོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : With the same time zone as Hawaii, the islands are sometimes thought of as ¨Hawaii down under¨.Dzongkha : མཚོ་གླིང་ཚུ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ ཧ་ཝའི་ལས་འོང་མི་མི་རྒས་ཤོས་ལ་ལུ་ཅིག་ལུ་ རང་དབང་མ་ཐོབ་པའི་ཧེ་མ་ བལྟ་བཤལ་གྱི་བཟའ་ཁང་དང་ གཞན་མི་གོང་འཕེལ་ཚུ་མེདཔ་ད་གི་གནས་སྟངས་སྐཽར་ལས་ དྲན་དགོཔ་ཐོན་ནུག

English : Though smaller, it reminds some elderly visitors of Hawaii before statehood without all the large tourist hotels and other development.Dzongkha : ཀུག་ཨའི་ལེནཊ་ལུ་ ཁྲོམ་ཚོགས་གཅིག་རང་མེད་རུང་ མཚོ་གླིང་མ་འདྲཝ་༡༥ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་གི་ནང་ལས་ མཚོ་གླིང་གཙོ་བོ་འདི་ ར་རོ་ཏོང་ག་དང་ ཨི་ཏུ་ཏ་ཀི་མཚོ་གླིང་ཚུ་ཨིན་མས།

English : The Cook Islands do not have any cities but are composed of 15 different islands. The main ones are Rarotonga and Aitutaki.Dzongkha : ད་རེས་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཚར་ཏེ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ བདེ་ཉམས་ཅན་གྱི་ཉལ་ཁྲི་དང་ དྲོ་མཛར་འབྱིན་ནི་འདི་ སྒྱུ་རྩལ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འགྱོ་སྟེ་འདུག

English : In developed countries today, providing deluxe bed and breakfasts has been raised to a sort of art-form.Dzongkha : བི་ཨེན་བི་ཟེར་མི་གིས་ ངོ་མ་རང་ ཉལ་ས་དང་དྲོ་མཛར་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཐད་ཁར་ དོ་འགྲན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : At the top end, B&Bs obviously compete mainly on two main things: bedding and breakfast.Dzongkha : འདི་བཟུམ་གྱི་བཟའ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ལག་ཐག་གི་མལ་ཆ་དང་ ཡང་ན་ ཅ་རྙིང་ཨིན་པའི་ཉལ་ཁྲི་བཟུམ་གྱི་ བདེ་ཉམས་ཅན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Accordingly, at the finest such establishments one is apt to find the most luxurious bedding, maybe a handmade quilt or an antique bed.Dzongkha : དྲོ་མཛར་ནང་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་ དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐོབ་པའི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རིགས་དང་ ཡང་ན་ གནསཔོ་གི་བཞེས་སྒོ་ལྡི་ལྡིམ་ཚུ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Breakfast may include seasonal delights of the region or the host´s speciality dish.Dzongkha : ས་སྒོ་འདི་ རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྙིངམ་ནང་ལུ་ དང་ཕུ་གི་ཁང་ཆས་དང་ རྩྭ་བཏོག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཐང་ དེ་ལས་ རྩལ་རྐྱབ་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ཡོད་ས་ལུ་འོང་ནི་མས།

English : The setting might be an historic old building with antique furnishings, manicured grounds and a swimming pool.Dzongkha : རང་གི་སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་འཛུལ་ཏེ་ ལམ་ཐག་རིང་སར་འགྱོ་ནི་འདི་ བཅའ་སྒྲིག་གངམ་རྐྱབ་མ་དགོ་པར་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Getting into your own car and heading off on a long road trip has an intrinsic appeal in its simplicity.[Day31]

Dzongkha : སྣུམ་འཁོར་ཆེ་བ་བཟུམ་མེན་པར་ ཁྱོད་རའི་སྣུམ་འཁོར་བཏང་ནི་གི་ཐད་ཁར་ ཁྱོད་ར་གིས་ ཤེས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སྣམ་འཁོར་ནང་ལུ་ སྟབས་བདེཝ་མ་བདེཝ་ཡང་ ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Unlike larger vehicles, you are probably already familiar with driving your car and know its limitations.Dzongkha : སྒེར་གྱི་ས་ཆ་དང་ ཡང་ན་ ཁྲོམ་སྦོམ་ཆུང་ག་ཅི་བཟུམ་འབད་རུང་ འདི་ནང་ལུ་ གུར་སྤུབ་སྡོད་ནི་འདི་ གཞན་གྱིས་ དཀྲོག་པར་འོང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོད།

English : Setting up a tent on private property or in a town of any size can easily attract unwanted attention.Dzongkha : བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་རའི་སྣུམ་འཁོར་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ ཐབས་ལམ་དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ སྣུམ་འཁོར་འདི་ཡང་ ཞག་སྡོད་ས་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : In short, using your car is a great way to take a road trip but seldom in itself a way to ¨camp¨.Dzongkha : སྣུམ་འཁོར་ནང་ལུ་ཞག་སྡོད་ནི་འདི་ སྡོད་ཁྲི་དཔྱང་བཏུབ་པའི་ སྣུམ་འཁོར་བེན་སྦོམ་དང་ ཨེས་སུ་ཝི་ དེ་ལས་ སི་ཌེན་དང་ ཨིས་ཊེ་ཤཱན་ཝེ་གཱོན་བཟུམ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ཡོད་པ་ཅིན་ སྟབས་བདེ་ནི་ཨིན་མས།

English : Car camping is possible if you have a large minivan, SUV, Sedan or Station Wagon with seats that lay down.Dzongkha : བཟའ་ཁང་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལས་ཕར་ རླངསམ་དང་འབྲེལ་བའི་རེལ་ལི་གི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ཤུལ་ཚུ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་རབས་༡༩པ་དང་ ཡང་ན་ དུས་རབས་༢༠པའི་ནང་ལུ་ འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མ་ཐོན་པའི་ཧེ་མའི་ གྲུ་ཚུ་གི་ཤུལ་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Some hotels have a heritage from the golden age of steam railways and ocean liners; before the Second World War, in the 19th or early 20th centuries.Dzongkha : འ་ནི་བཟའ་ཁང་ཚུ་ མི་ཕྱུགཔོ་དང་སྐད་གྲགས་ཡོད་མི་ཚུ་སྡོད་དེ་ བཞེས་སྒོ་ཆོག་སྒྲིག་བཀལ་ཏེ་ ཕྱི་རུ་སྤྲོ་བ་སྦོམ་སྦེ་རང་སྡོད་ས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : These hotels were where the rich and the famous of the day would stay, and often had fine dining and nightlife.Dzongkha : དང་ཕུ་གི་ཐབ་དང་སྟེགས་ཡོད་མི་དང་་དེང་སང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་མེད་མི་ ལོ་མང་ལྷོད་རྫོགསཔ་སོང་སྟེ་ རྙིངམ་ཐལ་མི་ཚུ་ཡང་ ཁོང་གི་ཆ་ཤེས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : The old fashioned fittings, the lack of the latest amenities, and a certain graceful agedness are also part of their character.Dzongkha : འདི་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ སྒེར་གྱིས་ཨིན་རུང་ རེ་ཚེ་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་དང་ གཞན་མི་འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ཡང་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : While they are usually privately owned, they sometimes accommodate visiting heads of state and other dignitaries.Dzongkha : རྒྱུ་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ གནམ་གྲུ་ནང་ལུ་འགྱོ་ཡི་རང་ འ་ནི་བཟའ་ཁང་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : A traveller with piles of money might consider a round the world flight, broken up with stays in many of these hotels.Dzongkha : མགྲོན་སྐྱོང་རྗེས་སོར་འབྲེལ་ཚོགས་འདི་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་འགྱོ་སའི་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་བཟོ་མི་ལས་སྡེ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : A hospitality exchange network is the organization that connects travelers with locals in the cities they are going to visit.Dzongkha : འབྲེལ་ཚོགས་བཟུམ་ནང་ལུ་འཛུལ་བཞུགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་འབྲི་ཤོག་བཀང་ནི་འདི་ལས་བརྒལ་མེད་རུང་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བདེན་དཔྱད་འབདཝ་སྦེ་ བཀོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Joining such a network usually just requires filling out an online form; although some networks offer or require additional verification.Dzongkha : འདི་གི་ཤུལ་ལས་ གནས་པོའི་ཐོ་འདི་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་དང་ ཡང་ན་ པར་བཏབ་སྟེ་འབྱིན་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ གཞན་མི་འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་རང་ འབྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : A listing of available hosts is then provided either in print and/or online, sometimes with references and reviews by other travelers.Dzongkha : ཀའུཆ་སཱར་ཕིང་ཟེར་མི་ མགྲོན་སྐྱོང་གི་ཞབས་ཏོག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ལུ གློག་རིག་གི་ལས་རིམ་བཟོ་མི་ ཀེ་སི་ཕེན་ཊོན་གྱིས་་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ ཁོ་ར་ ཨའིསི་ལེནཊ་ལུ་ གནམ་གྲུ་གླ་ཆ་ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཐོབ་སྟེ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ་ སྡོད་ས་ཅིག་ཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ཨིན་མས།

English : Couchsurfing was founded in January 2004 after computer programmer Casey Fenton found a cheap flight to Iceland but did not have a place to stay.Dzongkha : ཁོ་གིས་ ས་གནས་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེ་གི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ གློག་འཕྲིན་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞག་སྡོད་སའི་ཞབས་ཏོག་ རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་འབྱིན་མི་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཐོན་ནུག

English : He emailed students at the local university and received an overwhelming number of offers for free accommodation.Dzongkha : ཉལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ ངོ་མ་རང་ སྐྱེས་ལོ་༢༠གྲངས་ནང་འབད་མི་ ན་གཞོན་ཚུ་འོང་དོ་ཡོད་རུང་ རྒས་ཤོས་འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་ཚུ་ཡང་ འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Hostels cater primarily to young people – a typical guest is in their twenties – but you can often find older travellers there too.Dzongkha : ཨ་ལུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་འབད་མི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ དེ་ཅིག་རང་མཐོང་ནི་མེད་རུང་ ཉལ་ཁང་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སྒེར་གྱི་ཁང་མིག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྡོད་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Families with children are a rare sight, but some hostels do allow them in private rooms.Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ཀྱི་ གནམ་དགུན་གྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་འདི་ རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་ བེ་ཇིང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཁྲོམ་ཚོགས་འདི་ གནམ་གནམ་བྱཱར་དང་དགུན་གྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་གཉིས་ཆ་ར་འགོ་འདྲེ་འཐབ་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་ཚོགས་ འགོ་དང་པ་གཅིག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

English : The city of Beijing in China will be the host city of the Olympic Winter Games in 2022, which will make it the first city to have hosted both the summer and winter Olympics.Dzongkha : བེ་ཇིང་ལུ་ རྩེད་འགྲན་ལས་རིམ་གྱི་འགོ་འབྱེད་དང་མཇུག་བསྡུ་རྟེན་འབྲེལ་གཉིས་ཆ་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་གྱི་ནང་ན་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ཁྱེགས་ཀྱི་རྩེད་རིགས་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མས།

English : Beijing will host the opening and closing ceremonies and the indoor ice events.Dzongkha : གཞན་མི་བཤུད་འཁོར་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ཚུ་ བེ་ཇིང་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༢༠དེ་ཅིག་གི་ས་ཁར་ཡོད་པའི་ ཞང་ཇའི་ཀོའོ་གི་ རྟའི་ཟི་ཅེང་གི་བཤུད་འཁོར་རྩེད་སའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་མས།

English : Other skiing events will be at the Taizicheng ski area in Zhangjiakou, about 220 km (140 miles) from Beijing.Dzongkha : ལྷ་ཁང་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ སྤྱི་ཟླ་༡༡པ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཟླ་༥པ་བར་ཁམས་ཚུན་ཚོད་ ལོ་བསྟར་གྱི་དུས་སྟོན་ཚུ་ཡོད་རུང་ ལྷ་ཁང་ཁོང་རའི་ལོ་བསྟར་གྱི་ཟླ་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Most of the temples do have an Annual festival starting from November end to Mid of May, which varies according to each temple´s annual calendar.Dzongkha : ལྷ་ཁང་གི་དུས་སྟོན་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ལོ་བསྟར་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤེས་ཅིག་སྦེ་དང་ ཡང་ན་ གནས་བདག་ཞི་བདག་གི་སྐྱེས་བའི་དུས་སྟོན་ དེ་མེན་རུང་ ལྷ་ཁང་འདི་དང་དུས་སྟོན་སྦོམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཅིག་སྦེ་ བརྩི་སྲུང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Most of the temple festivals is celebrated as part of temple´s anniversary or presiding deity´s birthday or any other major event associated with the temple.Dzongkha : ཀེ་ར་ལ་གི་ལྷ་ཁང་ཚུ་ནང་གི་དུས་སྟོན་བལྟ་ནི་འདི་ སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ འདི་ཡང་ གྱོན་ཆ་གིས་གྱོན་ཏེ་ཡོད་པའི་གླངམོ་ཆེ་དང་ སྙན་ཆ་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ གཞན་མི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཨིན་མས།

English : Kerala´s temple festivals are very interesting to see, with regular procession of decorated elephants, temple orchestra and other festivities.Dzongkha : འཛམ་གླིང་གི་དུས་སྟོན་འདི་ རྒྱལ་སྤྱི་སྒྱུ་རྩལ་དང་ཚན་རིག་གི་ལས་རིམ་ སྦོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : A World´s Fair (commonly called World Exposition, or simply Expo) is large international festival of arts and sciences.Dzongkha : དུས་སྟོན་འདི་ནང་ལུ་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གིས་ འཛམ་གླིང་གི་གནད་དོན་དང་ ཡང་ན་ ཁོང་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་རྒྱལ་རབས་ཚུ་སྟོན་ནི་གི་དོན་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་གུར་ནང་ལུ་ སྒྱུ་རྩལ་དང་ཤེས་རིག་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལས་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Participating countries present artistic and educational displays in national pavilions to showcase world issues or their country´s culture and history.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱི་ལྡུམ་ར་རིག་པའི་འགྲེམ་སྟོན་འདི་ མེ་ཏོག་དང་རྩི་ཤིང་ལྡུམ་ར་ དེ་ལས་ ཤིང་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་ འགྲེམ་སྟོན་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན་མས།

English : International Horticultural Expositions are specialised events which showcase floral displays, botanical gardens and anything else to do with plants.[Day32]

Dzongkha : འགྲེམ་སྟོན་ལས་རིམ་འདི་ མ་གཞི་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་་ནི་སྦེ་ཡོད་རུང་ (རྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲཝ་ནང་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན) དོན་ངོ་མ་ལུ་ དེ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་མི་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Although in theory they can take place annually (so long as they are in different countries), in practice they are not.Dzongkha : དུས་སྟོན་འདི་ ཟླཝ་༣ལས་༦གི་བར་ན་ ལུས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་སྒོ་ཡང་ ཧེག་ཊར་༥༠ལས་མ་ཉུང་པའི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་མས།

English : These events normally last anywhere between three and six months, and are held on sites no smaller than 50 hectares.Dzongkha : ཧེ་མའི་ལོ་ཚུ་ནང་ལུ་ བརྙན་ཤོག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག འདི་གི་ནང་ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ བརྙན་ཤོག་མི་ལི་མི་ཊར་༣༥འབད་མི་འདི་ཨིན་མས།(བརྙན་ཤོག་མི་ལི་མི་ཊར་༣༦དང་༢༤)

English : There are many different film formats that have been used over the years. Standard 35 mm film (36 by 24 mm negative) is much the commonest.Dzongkha : བརྙན་ཤོག་འདི་རྫོགས་སོང་པ་ཅིན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ལོག་བཙུགས་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ པར་གྱི་ཚད་གཞི་འདི་ཡང་ ད་རེས་ཀྱི་ཌི་ཨེས་ཨེལ་ཨར་གྱི་ པར་ཆས་བཟུམ་བཏོན་ཚགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : It can usually be replenished fairly easily if you run out, and gives resolution roughly comparable to a current DSLR.Dzongkha : པར་ཆས་བར་ན་བསྐོརམ་འབད་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ སེན་ཊི་མི་ཊར་༦དང་༦གི་བཀོད་རིས་དང་ འདི་གི་ནང་ལས་ བརྙན་ཤོག་མི་ལི་མི་ཊར་༥༦དང་༥༦འབད་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས།

English : Some medium-format film cameras use a 6 by 6 cm format, more precisely a 56 by 56 mm negative.Dzongkha : འདི་གིས་ མི་ལི་མི་ཊར་༣༥གི་བརྙན་ཤོག་དང་ཕྱདཔ་ད་ལུ་ པར་གྱི་ཚད་གཞི་ ཧ་ལམ་ཚར་བཞི་གི་རྩིས་ ཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : This gives resolution almost four times that of a 35 mm negative (3136 mm2 versus 864).Dzongkha : པར་བཏབ་མི་གཅིག་གིས་ རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་པར་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཐོབ་ཚུགས་ཚུགས་ལུ་ ཁ་རྗེས་དང་གཅིག་ཁར་ སུ་ཐག་རིངམོ་དང་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Wildlife is among the most challenging motifs for a photographer, and needs a combination of good luck, patience, experience and good equipment.Dzongkha : རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་པར་བཏབ་ནི་འདི་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་མནོ་དོ་ཡོད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གི་པར་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་རང་ པར་གཅིག་གིས་ ཚིག་སྟོང་ཕྲག་ལས་ལྷག་པའི་དོན་དག་སྟོན་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Wildlife photography is often taken for granted, but like photography in general, a picture is worth a thousand words.Dzongkha : རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་པར་བཏབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ འབུར་ཤེལ་རིང་སུ་ཅིག་དགོ་དོ་ཡོད་རུང་ བྱ་སྡེ་ཚན་གཅིག་དང་ སྲོག་ཆགས་ཆུང་ཀུ་གཅིག་ལུ་ གཞན་མི་འབུར་ཤེལ་ཚུ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Wildlife photography often requires a long telephoto lens, though things like a flock of birds or a tiny creature need other lenses.Dzongkha : གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ མཐོང་ཚུགས་པ་ལུ་ ལཱ་ཁག་བཏང་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གླིང་ག་གིས་ རེ་ཚེ་སྐབས་ལུ་ པར་འདི་ཚུ་ བཙོང་ནི་གི་དོན་ལུ་བཏབ་དགོ་པ་ཅིན་ ལམ་ལུགས་ཚུ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Many exotic animals are hard to find, and parks sometimes have rules about taking photographs for commercial purposes.Dzongkha : རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ གཅིག་ལས་འབདན་ བྱོག་འགྱོ་མི་དང་ ཡང་ན་ གནོད་འཚུབ་བཀལ་མི་ཅིག་འབད་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གནས་སྟངས་འདི་ ཁོལ་སི་སི་དང་ཚ་ཏོམ་ ཡང་ན་ ལཱ་ཁག་ཅིག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན་མས།

English : Wild animals might either be shy or aggressive. The environment might be cold, hot, or otherwise hostile.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ མི་ས་ཡ་ལྷགཔ་ཅིག་གིས་རྐྱབ་མི་ སྐད་ཡིག་༢༠རྩིས་ཏེ་ སྐད་ཡིག་མ་འདྲཝ་ སྟོང་ཕྲག་༥ལྷགཔ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The world has over 5,000 different languages, including more than twenty with 50 million or more speakers.Dzongkha : ཁ་གིས་སླབ་མི་བས་ ཡིག་ཐོག་གུ་བཀོད་མི་འདི་ ཧ་གོཝ་འཇམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ ངོ་མ་རང་ བརྗོད་སྒྲ་བཏོན་ཚུགས་པ་ལུ་ལཱ་ཁག་ཡོད་མི་ཁ་བྱང་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ འཇམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Written words are often easier to understand than spoken words, also. This is especially true of addresses, which are often difficult to pronounce intelligibly.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ ཨིང་སྐད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་སླབ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་རང་ དམིགས་གསལ་གྱིས་ ན་གཞོན་ཚུ་གི་ནང་དོ་ ཨིང་སྐད་ཨ་ཙི་རེ་ཤེས་མི་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Many entire nations are completely fluent in English, and in even more you can expect a limited knowledge - especially among younger people.Dzongkha : ག་དེ་ཅིག་འབད་ མཱན་ཀུ་ནི་དང་བོས་ཊོ་ན་ དེ་ལས་ ཇ་མའི་ཀ་དང་སིཌ་ནི་སའི་ཌར་གྱི་མི་ཚུ་ ཏོ་རོན་ཏོ་ལུ་ བཟའ་ཁང་གཅིག་ནང་ ཕྱི་རུ་གཅིག་ གདོང་བསྐོར་རྐྱབ་སྟེ་ལྟོ་བཟའ་སྡོད་པ་ཅིན་ ག་དེ་འབད་འོང་ནི་མས།

English : Imagine, if you will, a Mancunian, Bostonian, Jamaican and Sydneysider sitting around a table having dinner at a restaurant in Toronto.Dzongkha : ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ ཁོང་རའི་སྐཱེ་ཡུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཁོང་རའི་རྗོད་གདངས་དང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཕལ་ཚིག་ནང་ལུ་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་བཤད་པའི་བསྒང་ཨིན་མས།

English : They´re regaling each other with stories from their hometowns, told in their distinct accents and local argot.Dzongkha : སྣ་ཚང་ཚོང་ཁང་ནང་ལས་ བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཉོ་ནི་འདི་ བཟའ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་བ་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་ བཞེས་སྒོ་འབད་ཐབས་མེད་པ་ཅིན་ གདམ་ཁ་ཟེར་རུང་ ཕྲངམ་ཕྲང་སར་ བཟའ་བཏུབ་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ཨིན།

English : Buying food in supermarkets is usually the cheapest way to get fed. Without cooking opportunities, choices are however limited to ready-made food.Dzongkha : སྣ་ཚང་ཚོང་ཁང་ཚུ་གིས་ ཕྲངམ་ཕྲང་སར་ བཟའ་བཏུབ་པའི་བཞེས་སྒོ་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤ་ཅིག་རང་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་དྲོད་བཏགས་ནི་གི་དོན་ལས་ གློག་ཐབ་ཚུ་ཡང་ བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Increasingly supermarkets are getting a more varied section of ready-made food. Some even provide a microwave oven or other means to heat food.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་ཁང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ གོང་ཚད་ཁེ་བའི་བཟའ་ཁང་དང་ ལུགས་ཡངས་ཀྱི་བཟའ་ཁང་ཚུ་འོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : In some countries or types of stores there is at least one on-site restaurant, often a rather informal one with affordable prices.Dzongkha : ཁྱོད་ར་དང་གཅིག་ཁར་ ཉེན་བཅོལ་ལས་རིམ་གྱི་འདྲ་བཟོ་སྟེ་འབག་དགོ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཉེན་བཅོལ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཡང་ འབག་དགོ་ནི་ཨིན་མས།

English : Make and carry copies of your policy and your insurer´s contact details with you.Dzongkha : ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཉེན་བཅོལ་འབད་མི་གི་ གློག་རིག་ཁ་བྱང་དང་ བསླབ་བྱ་དང་དབང་ཆ་ དེ་ལས་ ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་འབད་མི་གི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་ རྒྱལ་སྤྱི་གི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ཚུ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : They need to show the insurer´s e-mail address and international phone numbers for advice/authorizations and making claims.Dzongkha : ཁྱོད་རའི་ཕད་ཅུང་དང་ ཡོངས་འབྲེལ་ནང་ལུ་ཡང་ འདྲ་རེ་བཞག(ཁྱོད་ར་ལུ་ གློག་འཕྲིན་བཏང་ནི་དང་ ཡན་ན་ ཀལཊ་ནང་ལུ་བཙུགས་བཞག)

English : Have another copy in your luggage and online (e-mail to yourself with attachment, or stored in the ¨cloud¨).Dzongkha : ག་དེ་ཅིག་འབད་ ལེབ་ཊོབ་དང་ཡང་ན་ ཊེབ་ལེཌ་ཚུ་འབག་སྟེ་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་པ་ཅིན་ འདྲ་གཅིག་ གསོག་འཇོག་དང་སྒོར་ལེབ་ནང་ལུ་ བདག་འཛིན་འབད་བཞག་དགོ(ཨིན་ཊར་ནེཊ་མེད་རུང་ ཐོབ་ཚུགས)

English : If traveling with a laptop or tablet, store a copy in its memory or disc (accessible without the internet).Dzongkha : ཉེན་བཅོལ་གྱི་ལས་རིམ་དང་ ཡང་ན་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་འདྲ་འདི་ ཁྱོད་ར་དང་གཅིག་ཁར་ འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་མི་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ ཡང་ན་ ཆ་རོགས་འབད་ཆོག་ཆོག་ཡོད་མི་ ཁྱོད་རའི་ལྟོ་ཚང་ལུ་ཡང་ སྤྲོད་བཞག་དགོ

English : Also give policy/contact copies to traveling companions and relatives or friends back home willing to help.Dzongkha : ཀ་ཤ་གི་རིགས་ཅིག་ཨིན་མི་ མུསི་ཚུ་ སྤྱིར་བཏང་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་མི་ཅིག་མེན་རུང་ ག་དེ་ཅིག་འབད་ ཁོང་ར་ལུ་ ཉེན་ཁ་མཐོང་པ་ཅིན་ ཁོང་ར་གིས་ཁོང་ར་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་འོང་།

English : Moose (also known as elk) aren´t inherently aggressive, but will defend themselves if they perceive a threat.[Day33]

Dzongkha : མི་ཚུ་གིས་ ཀ་ཤ་འདི་ ཉེན་ཁ་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་པའི་བསྒང་ལས་ སྦོ་ལོགས་ཁར་སྦྱར་ཏེ་ ཁོང་ར་ ནང་དོག་སར་བཙུགས་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

English : When people don´t see moose as potentially dangerous, they may approach too closely and put themselves at risk.Dzongkha : ཆང་གི་རིགས་ཚུ་འཚམ་ཚོད་འབད་འཐུང་དགོ། ཆང་གིས་མི་ག་ར་ མ་འདྲཝ་འབད་གནོདཔ་ལས་ རང་གི་འཚམ་ཚོད་ཤེས་དགོཔ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ།

English : Drink alcoholic drinks with moderation. Alcohol affects everyone differently, and knowing your limit is very important.Dzongkha : ཚད་ལས་བརྒལ་ཆང་འཐུངམ་ལས་བརྟེན་ ཡུན་རིང་གི་རྒྱབ་ལས་ རང་གི་གསོ་བའི་འཕྲོད་སྟེན་ལུ་འབྱུང་ཉེན་ཡོད་པའི་ནད་གཞི་ཐོབ་མི་ཚུ་ཡང་ མཆིན་པ་མེདཔ་བཏང་ནི་དང་ མིག་ཏོ་ཞརཝ་ཐལ་ནི་དང་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆང་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ཐོན་སྐྱེད་འབད་མི་ཆང་གི་རིགས་འཐུང་བའི་སྐབས་སུ་ ཧེང་སྐལ་རང་ ཉེན་ཁ་ཆེ་སུ་འགྱོཝ་ཨིན།

English : Possible long term health events from excessive drinking can include liver damage and even blindness and death. The potential danger is increased when consuming illegally produced alcohol.Dzongkha : ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་འབད་མི་ཆང་ངར་ཚུ་ནང་ ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་བཙོག་པ་མ་འདྲཝ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མི་ཐེ་ནཱོལ་ཟེར་མི་འདི་ ཐུན་ཚད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྤྱོད་ད་རུང་ མིག་ཏོ་ཞརཝ་ཐལ་ནི་ཡང་ན་ ཚེ་སྲོག་ལུ་ཡང་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Illegal spirits can contain various dangerous impurities including methanol, which can cause blindness or death even in small doses.Dzongkha : མིག་ཤེལ་གྱི་གོང་ཚད་འདི་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ བྱེ་བྲག་ཏུ་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ ལས་ མི་གླ་ཆ་ཉུང་སུ་ཡོད་ས་ལུ་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Eyeglasses can be cheaper in a foreign country, especially in low-income countries where labour costs are lower.Dzongkha : དམིགས་བསལ་གྱི་ཉེན་བཅོལ་ཐོབ་ཐངས་འོག་ལུ་ཚུད་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་ནང་ལུ་ མིག་ཏོ་གི་ཆོས་རྒྱུགས་ཅིག་རྐྱབ་སྦེ་ སྨན་ཡིག་འདི་འབག་ཐོག་ལས་ ངོས་འཛིན་ཅན་གྱི་ས་སྒོ་ནང་བཙུགས་ཆོག་ཆོ་སྦེ་བཞག་དགོ།།

English : Consider getting an eye exam at home, especially if insurance covers it, and bringing the prescription along to be filed elsewhere.Dzongkha : ས་ཁོངས་འ་ནཱི་བཟུམ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཐོན་རྣམ་སྦོམ་དང་ གོང་ཚད་ལྩི་དྲགས་ཡོད་པའི་ མིག་ཤེལ་གྱི་ཤེལ་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ སྐྱོན་གཉིས་འོང་སྲིད་ནི་ཨིན་མི་ཡང་ ཤེལ་ཁྲམ་ལ་ལུ་ཅིག་ སྤུས་ཚད་བྱང་ཉེས་དང་ ནང་འདྲེན་འབད་འབདཝ་ངོ་མ་ཨིན་པ་ཅིན་ རང་སྡོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གོང་ཚད་མཐོ་དྲག་འོང་།

English : High-end brand-name frames available in such areas may have two problems; some may be knock-offs, and the real imported ones may be more expensive than at home.Dzongkha : ཀཱ་ཕི་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཉེར་སྤྱོད་མཁོ་ཆས་ཉོ་ཚོང་འཐབ་མིའི་གྲས་ལས་ ཕལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་ར་སྡོད་སའི་ཁྱིམ་ནང་འབད་རུང་ ཀཱ་ཕི་གི་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་མཐོང་ཚུགས།

English : Coffee is one of the world´s most traded commodities, and you can probably find many types in your home region.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ འཛམ་གླི་ནང་ལུ་ ཀཱ་ཕི་འཐུང་ནིའི་ལམ་ལུགས་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོད་མི་ཚུ་ ཉམས་མྱོང་ལེན་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Nevertheless, there are many distinctive ways of drinking coffee around the world that are worth experiencing.Dzongkha : ཀེན་ཡོ་ནིང་ཟེར་མི་འདི་ ཆུ་ཡོད་ས་ཡང་ན་ ཆུ་གིས་གང་སྟེ་ཡོད་སའི་ ལུངམ་རོང་དོང་གི་འོག་ལུ་འགྱོ་མི་ཅིག་ལུ་གོཝ་ཨིན།

English : Canyoning (or: canyoneering) is about going in a bottom of a canyon, which is either dry or full of water.Dzongkha : ཀེན་ཡོ་ནིང་ནང་ལུ་ རྩལ་རྐྱབ་ནི་ བྱག་གུ་འཛེགས་ནི་དང་མཆོངས་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན་རུང་ འགོ་ཐོག་རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ གཞན་རྩེདམོ་ བྱག་གུ་འཛེགས་ནི། མཚོའི་འོག་ལུ་རྩལ་རྐྱབ་ནི་ཡང་ན་ ཨལྤ་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ལུ་ བཤུན་སྤང་གི་རྩེདམོ་ཚུ་རྩེད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལུས་སྦྱོང་དང་གཟུགས་ཀྱི་བདེ་ཁམས་ལེགས་ཤོམ་དགོ་དོ་བཟུམ་སྦེ་ རྩེདམོ་འདི་ནང་ལུ་མིང་དགོ།

English : Canyoning combines elements from swimming, climbing and jumping--but requires relatively little training or physical shape to get started (compared to rock climbing, scuba diving or alpine skiing, for example).Dzongkha : ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི་འདི་ ཕྱི་ཁའི་ལས་སྣ་ཅིག་ཨིན། དེ་ནང་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ནང་ རྐང་ལམ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ ལམ་འགྱོ་ནི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

English : Hiking is an outdoor activity which consists of walking in natural environments, often on hiking trails.Dzongkha : ཉིནམ་གཅིག་གི་ལམ་འགྲུལ་འདི་ མའིལ་གཅིག་ལས་ཉུང་བའི་ས་སྒོ་དང་དེ་ལས་ རིང་བའི་ས་གནས་ ཉིནམ་གཅིག་ནང་ལྷོད་ཚུགས་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།

English : Day hiking involves distances of less than a mile up to longer distances that can be covered in a single day.Dzongkha : ཉིནམ་གཅིག་གི་རྐང་ཐང་ལམ་འགྲུལ་ནང་ རྐང་ལམ་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པ་ཅིན་ བཅའ་སྒྲིག་ཆུང་ཀུ་རྐྱངམ་གཅིག་རྐྱབ་དགོ་པའི་ཁར་ མི་གཟུགས་ཁམས་རན་ཏོག་ཏོ་ཡོད་མི་གིས་ཡང་ འབད་ཚུགས་ནི་དང་སྤྲོ་བ་སྟོན་ཚུགསཔ་ཨིན།

English : For a day hike along an easy trail little preparations are needed, and any moderately fit person can enjoy them.Dzongkha : ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ཡོད་མི་ བཟའ་ཚང་ནང་འབད་བ་ཅིན་ བཅའ་སྒྲིག་ལེ་ཤ་རྐྱབ་དགོཔ་འོང་ནི་ཨིན་རུང་རང་ ཉིནམ་གཅིག་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་འགྱོ་ནི་འདི ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་དང་སློབ་གྲྭ་ནང་མ་འགྱོ་མི་ཨ་ལུ་ཡོད་རུང་རང་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ཚུགས།

English : Families with small children may need more preparations, but a day outdoors is easily possible even with babies and pre-school children.Dzongkha : རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སྟངས་ནང་ ད་ལྟོ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ ལྟ་སྐོར་ལས་ཚོགས་ ༢༠༠ དེམ་ཅིག་ཡོད་མི་ནང་ལས་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ རང་དབང་ཐོག་ལས་ལཱ་འབདཝ་ཨིན།

English : Internationally, there are nearly 200 running tour organizations. Most of them operate independently.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ལྟ་སྐོར་གི་ཤུལ་འཛིན་པ་ གོ་ར་ནིང་ལྟ་སྐོར་གྱི་ རྒྱུུུག་ནི་དང་ལྟ་སྐོར་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྤྲོད་མི་ གླིང་ཆེན་བཞི་ནང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The Global Running Tours successor, Go Running Tours networks dozens of sightrunning providers on four continents.Dzongkha : བར་སི་ལོ་ན་དང་ ཀོ་པེན་ཧེ་གཱན་ར་ནིང་གི་ཀོ་པེན་ཧེ་གཱན་འབྱུང་ས་འདི་ བར་སི་ལོ་ན་ར་ནིང་ལྟ་སྐོར་ཨིན། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ མགྱོགས་པ་རང་ པ་རཱག་ནང་ཡོད་མི་ པ་རཱག་ར་ནིང་ལྟ་སྐོར་དང་གཞན་ཚུ་གིས་ཐོན་ནུག།

English : With roots in Barcelona´s Running Tours Barcelona and Copenhagen´s Running Copenhagen, it was quickly joined by Running Tours Prague based in Prague and others.Dzongkha : ས་སྒོ་གཞན་ཁར་ འགྲོ་འགྲུལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དང་ འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་ཅིག་རང་ཡོདཔ་ཨིན།

English : There are many things you have to take into consideration before and when you travel somewhere.Dzongkha : ཁྱོད་ལམ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ གནས་སྟངས་རང་གི་་ཁྱིམ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ རེ་བ་བསྐྱེད་ནི་མི་འོང་། སྤྱོད་ལམ་ ཁྲིམས་ལུགས་ བཞེས་སྒོ་ རྒྱུན་འགྲུལ་ སྡོད་སའི་བཟའ་ཁང་ གནས་ཚད་དང་ཁ་སྐད་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ རང་འོང་སའི་ས་གནས་དང་མི་འདྲ།

English : When you travel, expect things not to be like they are ¨back home¨. Manners, laws, food, traffic, lodging, standards, language and so on will to some extent differ from where you live.Dzongkha : བློ་ཕམ་ནི་ཡང་ན་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཚུ་སེམས་ཁར་མ་འབབ་པའི་ཚོར་བ་སྔོན་འགོག་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ འ་ནཱི་ཚུ་ ཨརྟག་རང་སེམས་ཁར་བཞག་དགོ།

English : This is something you always need to keep in mind, to avoid disappointment or perhaps even distaste over local ways to do things.Dzongkha : ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ དུས་རབས་༡༩ དེམ་ཅིག་ལུ་རང་སྡོད་ནུག། ལྟ་བཤལ་ལས་སྡེ་འདི་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་ཚུ་ལུ་ སྔོན་མའི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ ལམ་སྲོལ་ སྐད་རིགས་དང་ འོང་བབ་ཆུང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ ཉམས་མྱོང་ཐེབ་རང་བྱིནམ་ལས་ གདམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན།

English : Travel agencies have been around since the 19th century. A travel agent is usually a good option for a journey which extends beyond a traveller´s previous experience of nature, culture, language or low-income countries.Dzongkha : ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ ཨ་རྟག་གི་ཞབས་ཏོག་བྱིནམ་ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་ལམ་འགྲུལ་ འཆར་དངུལ་གྱི་སྣ་ཁག་དང་ འགྱོ་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་གཙོ་བོར་སྟོནམ་ཨིན།

English : Although most agencies are willing to take on most regular bookings, many agents specialise in particular types of travel, budget ranges or destinations.Dzongkha : ཞབས་ཏོག་གི་ཐད་ཁར་ལྷོདཔ་ད་ རང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་དགོ་མནོ་དོ་བཟུམ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ལས་སྡེ་འདི་རང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་དྲག།

English : It can be better to use an agent who frequently books similar trips to yours.Dzongkha : ལས་སྡེ་འདི་གིས་ ཁོང་རའི་ཡོངས་འབྲེལ་ནང་འབད་རུང་ཡང་ན་ ཚོང་ཁང་གི་སྒོ་ཅུ་ནང་འབད་རུང་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་གི་ སྐོར་འགྲུལ་ལུ་གཙོ་བོར་སྟོནམ་ཨིན་ན་ལྟ་དགོ།

English : Take a look at what trips the agent is promoting, whether on a website or in a shop window.[Day34]

Dzongkha : ཁྱོད་ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་རང་ འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཡང་ན་ གདོང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་འདི་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ལྟ་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ འདི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ ཐབས་ཤེས་དག་པ་ཅིག་ཡོད།

English : If you want to see the world on the cheap, for necessity, lifestyle or challenge, there are some ways to do that.Dzongkha : འདི་ལུ་དབྱེ་བ་ངོ་མ་གཉིས་སྦེ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཡང་ཅིན་ལཱ་འབད་ཡི་རང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནི་དང་ རང་གི་འགྲོ་སོང་འདི་ཚད་འཛིན་ནི་ལུ་བརྩོན་དགོ། འ་ནཱི་རྩོམ་འབྲི་གི་ཤུལ་མམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་གཙོ་བོར་སྟོན་ནི་ཨིན།

English : Basically, they fall into two categories: Either work while you travel or try and limit your expenses. This article is focused on the latter.Dzongkha : ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ རང་གི་བདེ་ཁམས་ དུས་ཚོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ བློས་གཏང་སྟེ་ ཟད་འགྲོ་མ་ལང་པ་ཅིན་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཉུང་ཤོས་ག་དེམ་ཅིག་འདུག་ག་བལྟ།

English : For those willing to sacrifice comfort, time and predictability to push expenses down close to zero, see minimum budget travel.Dzongkha : བསླབ་བྱ་འདི་ གིས་ག་ཅི་སླབ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ འགྲོ་་འགྲུལ་པ་ཚུ་གིས་ ཨརཝ་བརྐུ་མ་ཆོག་པའི་ཁར་ ཧམ་འཛུལ་མ་འབད་བར་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཚོང་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་བཏུབ་དང་ ལྷང་ནི་ ཡང་ན་ རང་འདོད་ལུ་བལྟ་སྟེ་ མི་གཞན་ལོག་སྤྱོད་འབད་ནི་མི་འོང་།

English : The advice assumes that travellers do not steal, trespass, participate in the illegal market, beg, or otherwise exploit other people for their own gain.Dzongkha : ནང་སྐྱོད་ཀྱི་ས་མཚམས་སྒོ་ར་འདི་ གནམ་གྲུ་ གྲུ་ཆེན་ཡང་ན་ སྣུམ་འཁོར་གཞན་ཚུ་ལས་འཐོན་པའི་སྐབས་་སྒུག་སྡོད་ས་གི་ས་སྒོ་དང་པ་ཨིན།

English : An immigration checkpoint is usually the first stop when disembarking from a plane, a ship, or another vehicle.Dzongkha : ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་འགྱོ་མི་ རེ་ལི་ནང་ རེ་ལི་འདི་འགྱོ་སྡོད་པའི་བར་ན་རང་ ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་རེ་ལི་ནང་འཛུལཝ་ད་ རང་དང་གཅིག་ཁར་ ཆ་གནས་ཡོད་པའི་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འབག་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ།

English : In some cross-border trains inspections are done on the running train and you should have valid ID with you when boarding one of those trains.Dzongkha : ཕྱི་རུ་ཉལ་དགོ་སའི་རེ་ལི་ནང་ ཡང་ཅིན་ གཉིད་མི་དཀྲོགས་ནིའི་ཐབས་ལུ་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ སྐྱེལ་འདྲེན་གླ་ཆ་ལེན་མི་གིས་བསྡུ་བཞག་འོང་།

English : On night sleeper trains, passports may be collected by the conductor so that you do not have your sleep interrupted.Dzongkha : ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་འདི་ སྐྱོད་ཐམ་བྱ་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་ཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ རང་ལྷོད་ས་དང་ སྡོད་སའི་ཁ་བྱང་ཚུ་ཡང་ ས་གནས་ཀྱིད་བང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།

English : Registration is an additional requirement for the visa process. In some countries, you must register your presence and address where you are staying with the local authorities.Dzongkha : འདི་གི་དོན་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཚུ་དང་འབྲི་ཤོག་བཀང་ནི་ཡང་ན་ ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་ནང་འགྱོ་དགོ།

English : This might require filling out a form with the local police or a visit to the immigration offices.Dzongkha : དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཡོད་སའི་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་བཟའ་ཁང་ཚུ་གིས་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

English : In many countries with such a law, local hotels will handle the registration (make sure to ask).Dzongkha : གནས་སྟངས་གཞན་བཟུམ་ཅིག་ནང་འའབད་བ་ཅིན་ ལྟ་བཤལཔ་ཚུའི་སྡོད་གནས་་ཀྱི་ ཕྱི་ཁར་སྡོད་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ། དེ་འབདཝ་ད་ འདི་གིས་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་ གསལ་རི་རི་མེདཔ་ཅིག་སྦེ་བཟོཝ་ལས་བརྟེན་ འདི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཧེ་མ་རང་བལྟ་དགོ།

English : In other cases, only those staying outside of tourist accommodations need to register. However, this makes the law much more obscure, so find out beforehand.Dzongkha : བཟོ་བཀོད་རིག་པ་འདི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྐོར་ལས་ཨིན། འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ ས་གནས་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཐངས་ཚུ་ ལྟ་བཤལ་ཚུ་གི་ཡིད་འཕྲོག་པའི་རྒྱུ་ཅིག་འབད་རྩིཝ་ཨིན།

English : Architecture is concerned with the design and construction of buildings. The architecture of a place is often a tourist attraction in its own right.Dzongkha : སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ལྟ་བའི་སྐབས་ མཛེས་ཏོག་ཏོ་མཐོང་བའི་ཁར་ སྒྲིང་ཁྱིམ་རིངམོ་ཡོད་ས་ལུ་ རིག་པ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ སྒོ་ཅུང་སྒྲིག་པ་ཅིན་ ལྟ་སྣང་འདི་ མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཐོངམ་ཨིན།

English : Many buildings are quite beautiful to look at and the view from a tall building or from a cleverly-positioned window can be a beauty to behold.Dzongkha : བཟོ་བཀོད་རིག་པ་འདི་ གཞན་མི་ཆོས་ཚན་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་གཞི་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ མཛེས་པའི་རྩལ་རིག་ ནང་ན་གི་བཟོ་བཀོད་དང་ སའི་ཆ་ལུགས་བཟོ་བཀོད་ཚུ་དང་ཅོག་འཐདཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Architecture overlaps considerably with other fields including urban planning, civil engineering, decorative arts, interior design and landscape design.Dzongkha : པི་ཡུབ་ལོས་འདི་ མཐའ་ཟུར་གྱི་ས་གནས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ ཨལ་བ་ཀར་ཀི་ཡང་ན་ སཱད་ཏ་ཕཱེ་ལུ་འགྲོ་འགླུལ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ནུབ་མོའི་སྤྲོ་བ་ཚུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཐོང་མི་ཚུགས།

English : Given how remote many of the pueblos are, you won´t be able to find a significant amount of nightlife without traveling to Albuquerque or Santa Fe.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ ཡར་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྒྱེན་རྩེད་ཁང་ག་ར་གིས ཆང་ཚུ་བྱིནམ་ཨིནམ་དང དག་པ་ཅིག་གིས་ ཐོན་རྣམ་གྱི་མིང་དང་འདྲ་བའི་ སྤྲོ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་ཡང་འབག་འོང་ནི་ཡོད (གཙོ་བོ་རང་ ཨལ་བུ་ཀིར་ཀི་དང་ སཱན་ཏ་ཕེ་བཟུམ་སྦོམ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཨིན།)

English : However, nearly all of the casinos listed above serve drinks, and several of them bring in name-brand entertainment (primarily the large ones immediately surrounding Albuquerque and Santa Fe).Dzongkha : ཁྲོམ་ཆུང་ཀུ་ནང་ཡོད་པའི་ ཆང་ཁང་ཚུ་ ཕྱི་ལས་འོང་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཏན་རྐྱང་རང་ལེགས་ཤོམ་མི་འོང་ཨིནམ་ལས་ དྲནམ་བཏོན་དགོ།

English : Beware: small-town bars here are not always good places for the out-of-state visitor to hang out.Dzongkha : བྱང་ཕྱོགས་མེག་སི་ཀོ་གསརཔ་གི་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཤོས་གཅིག་འདི་ ཆང་འཐུང་སྟེ་སྣུམ་འཁོར་བཏང་ནི་འདི་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ར་བཟི་མི་དེད་གཡོགཔ་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ ཧ་ལམ་ཁྲོམ་ཆུང་ཀུ་ནང་ཡོད་མི་ཆང་ཁང་འདྲ་སུ་སྦེ་ མཐོ་དྲགས་ཡོདཔ་ཨིན།

English : For one thing, northern New Mexico has significant problems with drunk driving, and the concentration of intoxicated drivers is high close to small-town bars.Dzongkha : མ་དགོ་བའི་ལྡེབས་རི་ཚུ་ཡང་ན་ དོན་མེདཔ་སྦེ་བྲིས་བའི་ཡི་གུ་ཚུ་ལུ་ ཉེས་བྲིས་ཟེར་སླབ་ཨིན།

English : Unwanted murals or scribble is known as graffiti.Dzongkha : ཉེས་བྲིས་འདི་ ད་རེས་ནངས་པའི་གནད་དོན་ཅིག་མེན་རུང་ མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ འདི་ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ སྒེར་སྡེ་དང་ མི་མང་རྒྱུ་དངོས་ལུ་ བཏོར་བཏུབ་པའི་བཀྲག་རྩི་བཏང་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དངོས་འདི་ མེདཔ་བཏང་མི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་བཟོཝ་ཨིན།

English : While it´s far from a modern phenomenon, most people probably associate it with youth vandalizing public and private property using spray paint.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ད་རེས་སྐབས་ཅིག་ གཞི་ཚུད་པའི་ཉེས་བྲིས་སྒྱུ་རྩལ་མཁནམ་ ཉེས་བྲིས་ཀྱི་ལས་རིམ་དང་ ཉེས་བྲིས་བྲི་ཆོག་པའི་གྱང་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། སྐབས་ཐོབ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཉེས་བྲིས་ལྡེབས་རིས་འདི་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་མེན་པར་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ སྒྱུ་རྩལ་དང་འདྲ་སུ་འབད་རྩིཝ་ཨིན།

English : However, nowadays there are established graffiti artists, graffiti events and ¨legal¨ walls. Graffiti paintings in this context often resemble artworks rather than illegible tags.Dzongkha : ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་བཀོག་ནི་གི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་རིག་རྩལ་འདི་ ལྟ་བཤལ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ཐོབ་འདོད་བསྐྱེདཝ་ཨིན།

English : Boomerang throwing is a popular skill that many tourists want to acquire.Dzongkha : ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ ཁྱོད་ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་ བཀོག་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ལྷགཔ་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ལོག་འོང་ནིའི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་དགོ།

English : If you want to learn throwing a boomerang that comes back to your hand, make sure you have a suitable boomerang for returning.Dzongkha : ཨོས་ཊེ་ལི་ཡཱ་ནི་ཡོད་མི་ ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ ཚུར་མ་ལོག་མི་འདི་ཨིན། ཚུར་ལོག་འཕང་ཤིང་བཀོག་མིའི་རིག་རྩལ་ལྷབ་མི་གསརཔ་ཚུ་གིས་ རླུང་མ་ཡོད་སའི་ ས་སྒོ་ནང་སྦྱང་བ་མ་འབད་བ་ཅིན་རབ་ཨིན།

English : Most boomerangs available in Australia are in fact non-returning. It is best for beginners to not try throwing in windyDzongkha : ཧེང་གི་བཞེས་སྒོ་ཟེར་མི་འདི་ ས་དོང་ཚ་ཏོམ་བཟོ་ཞིན་ན་འབདཝ་ཨིན།

English : A Hangi Meal is cooked in a hot pit in the ground.[Day35]

Dzongkha : ས་དོང་འདི་ རྡོ་ཚུ་མེ་བཏང་སྟེ་དོང་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཚ་ཏོམ་བཟོཝ་ཨིནམ་དང་ ཡང་ཅིན་ ས་ནང་ན་ཡོད་མི་རྡོ་ཚུ་ལས་བརྟེན་རང་བཞིན་གྱིས་དྲོད་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

English : The pit is either heated with hot stones from a fire, or in some places geothermal heat makes areas of ground naturally hot.Dzongkha : ཧེང་གི་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ལྟར་ མེ་ནང་བསྲེགས་ཏེ་ ཕྱི་རུའི་ཚོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

English : The hangi is often used to cook a traditional roast style dinner.Dzongkha : རོ་ཊོ་རུ་ཝ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ལུ་རང་ རང་བཞིན་གྱིས་དྲོད་ལས་བརྟེན་བཟོ་བའི་ ཧེང་གི་བཞེས་སྒོ་བྱིནམ་ཨིན་རུང་ ཧེང་གི་བཞེས་སྒོ་གཞན་མི་ཚུ་འདི་ ཀ་རའིསི་ཅརཅི་ ཝེ་ལིང་ཊན་དང་ གཞན་ཚུ་ནང་དབྱེཝ་ཨིན།

English : Several places in Rotorua offer geothermal hangi, while other hangi can be sampled in Christchurch, Wellington and elsewhere.Dzongkha : ཀེཔ་ཁྲོམ་ནང་ན་དང་ ཀེཔ་ཁྲོམ་བདའ་སྟེ་ འོ་ལོག་རྐྱབ་མི་ཁྲོམ་ཁའི་རེ་ལི་ལུ་ སྡེ་རིམ་གཉིས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ མེ་ཊོ་རོ་པ་ལསི་ཟུ་སྡེ་རིམ་དང་པ་དང་ མེ་ཊོ་རོ་ཟེར་ སྡེ་རིམ་གསུམ་པ་ཟེར་ཡང་སླབ་ཨིན།

English : MetroRail has two classes on commuter trains in and around Cape Town: MetroPlus (also called First Class) and Metro (called Third Class).Dzongkha : མེ་ཊོ་རོ་འདི་ མངམ་བདེ་ཏོག་ཏོ་དང་ མི་ཡང་ཨ་ཙི་ཅིག་ མ་གང་བར་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས་ གོང་འདི་ཚུ་ ཨ་ཙི་ཙིག་སྦོམ་རུང་ ཡུ་རོཔ་ནང་ཡོད་མི་ སྤྱིར་བཏང་རེ་ལི་ཤོག་བྱང་ཚུ་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཁེ་ཏོག་ཏོ་རང་ཨིན།

English : MetroPlus is more comfortable and less crowded but slightly more expensive, though still cheaper than normal metro tickets in Europe.Dzongkha : རེལ་ལི་ག་རའི་ནང་ མེ་ཊོ་རོ་པ་ལཱས་དང་ མེ་ཊོ་རོ་ཀོཅ་ཟེར་གཉིས་ཆ་ར་འོང་། མེ་ཊོ་རོ་པ་ལཱས་ཀོཅ་འདི་ དུས་ནམ་རང་འབད་རུང་ རེལ་ལི་གི་མཇུག་ ཀེཔ་ཁྲོམ་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Every train has both MetroPlus and Metro coaches; the MetroPlus coaches are always on the end of the train nearest Cape Town.Dzongkha : གཞན་གྱི་ཁུར་ཆ་འབག་ནི་ ཆ་རོགས་འབད་བའི་ཟེར་ རང་གི་ཕད་ཅུང་འདི་ རག་གི་མིག་གི་མཐོང་ས་ལས་ཡལ་བཅུག་ནི་རང་མི་འོང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ས་མཚམས་བརྒལ་བའི་སྐབས་འདི་མ་པ་ལས་ཡལ་བཅུག་ནི་མི་འོང་།

English : Carrying for others - Never let your bags out of your sight, especially when you are crossing international borders.Dzongkha : རང་གིས་མ་ཤེསཔ་སྦེ་ གཞན་གྱིས་རང་ མྱོ་རྫས་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ས་མཐོང་བ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ཅིག་ནང་ཚུད་འོང་།

English : You could find yourself being used as a drug carrier without your knowledge, which will land you in a great deal of trouble.Dzongkha : འདི་གི་ནང་ལུ་ གྱལ་ནང་བསྒུག་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ བརྡ་སྐུལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་ མྱོ་རྫས་དྲིམ་ཧུམ་མི་གི་ རོ་ཁྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

English : This includes waiting in line, as drug-sniffing dogs could be used at any time without notice.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ཉེས་སྤྱོད་འགོ་དང་པ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ སྙིང་རྗེ་མེད་པའི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཀྱི་ ཉེས་ཁྲིམས་དམ་དྲགས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ ལོ་༡༠ ཡན་ཆད་དང་ སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཁྲིམས་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།

English : Some countries have exceedingly draconian punishments even for first time offenses; these can include prison sentences of over 10 years or death.Dzongkha : ཇོ་བདག་མེད་པའི་ཕད་ཅུང་ཚུ་ ཨར་རྐུན་གྱི་རྒྱུ་ཅིག་ཨིན་པའི་ཁར་ རྫས་བམ་ཉེན་སྲུང་གི་འགན་ཁུར་འབག་མི་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་ དོགས་ཟོན་བསྐྱེད་སའི་རྒྱུ་ཅིག་ཡང་ཨིན།

English : Unattended bags are a target for theft and can also attract attention from authorities wary of bomb threats.Dzongkha : ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ས་གནས་ཀྱི་ ནད་འབུབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་ནི་འདི་གིས་ ནད་འབུབ་ཚུ་ལས་བཀག་ཐབས་ཡང་འོང་སྲིད་ནིའི་གོ་སྐབས་སྦོམ་ཡོད།

English : At home, due to this constant exposure to the local germs, odds are very high that you´re already immune to them.Dzongkha : དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ འཛམ་གླིང་གི་ ས་གནས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ཡོད་མི་ སྲོག་ཆགས་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་མི་ ཕྱ་འབུབ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ལུ་གསརཔ་འབདཝ་ལས་ དཀའ་ངལ་འཐོན་སྲིད།

English : But in other parts of the world, where the bacteriological fauna are new to you, you´re far more likely to run into problems.Dzongkha : དེ་གིས་ཡང་མ་དོ་བར་ ཚ་དྲོད་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ ཕྱ་འབུབ་འདི་ཚུ་ མགྱོགས་པ་རང་སྦོམ་འགྱོ་བའི་ཁར་ གཟུགས་ཀྱི་ཕྱི་ཁར་ཡང་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ མ་ཤི་བ་སྡོད་ཚུགསཔ་ཨིན།

English : Also, in warmer climates bacteria both grow more quickly and survive longer outside the body.Dzongkha : དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ དྲེ་ལི་བེ་ལི་ ཕེ་རོ་ཝས་ཀརསི་ མོན་ཊེ་ཟུ་མསི་རི་བཱེན་ཇི་དང་ གཞན་ནད་ཚུ་གིས་ གནོད་པ་བཀལ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Thus the scourges of Delhi Belly, the Pharaoh´s Curse, Montezuma´s Revenge, and their many friends.Dzongkha : གྲང་བསིལ་ཆེ་བའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཚ་དྲོད་ཡོད་སའི་ས་སྒོ་ཚུ་ནང་ཡང་ རྒྱུ་མའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུངམ་ཨིན། དཀའ་ངལ་འདི་ཚུ་ ཙིག་མུག་ལང་སི་སི་ཅིག་ཨིན་རུང་ ཉེན་ཁ་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་མེདཔ་ཨིན།

English : As with respiratory problems in colder climates, intestinal problems in hot climates are fairly common and in most cases are distinctly annoying but not really dangerous.Dzongkha : ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ན་ འཛམ་གླིང་ནང་ཡོད་མི་ ས་སྒོ་གསརཔ་ཚུ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབདཝ་ད་ གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་བལྟ་སྟེ་ ཧ་ལས་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕོ་ཚོད་ཉུང་དྲགས་སྦེ་དཔག་ནི་མི་འོང་།

English : If traveling in a developing country for the first time – or in a new part of the world – don´t underestimate the potential culture shock.Dzongkha : གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོད་མི་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡོད་མི་ འགྲོ་འགྲུལ་པ་ མང་ཤོས་ཅིག་རང་ འཛམ་གླིང་ནང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ མཐོང་སྣང་གསརཔ་མཐོང་སྟེ་ ཧ་ལསཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ དེ་བཟུམ་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྙོམས་མཐུན་ཆུང་ཀུ་ཚུ་མཐོངམ་ཨིན།

English : Many a stable, capable traveler has been overcome by the newness of developing world travel, where many little cultural adjustments can add up quickly.Dzongkha : ཁྱོད་ར་ས་གོ་ནང་ལུ་བདེ་ཐབས་སྒྲིགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ འོག་དང་པ་ ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་ ཟ་ཁང་དང་བཞེས་སྒོ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་རིན་མེད་སྦེ་ལེན་གནང་།

English : Especially in your initial days, consider splurging on Western-style and -quality hotels, food, and services to help acclimatize.Dzongkha : ས་གནས་ཀྱི་སྲོག་ཆགས་རིགས་ཀྱི་སྐོར་ལས་མ་ཤེས་པའི་ཧེ་མ་ གདན་དང་བར་ཤབ་ཚུ་ནང་ཉལ་ནི་མི་འོང་།

English : Do not sleep on a mattress or pad on the ground in areas where you do not know the local fauna.Dzongkha : ཕྱི་ཁ་ལས་ཕར་ སྒར་བཅག་སྟེ་སྡོད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྦུལ་དང་ སྡིག་པའི་རྭ་ཙ་ལས་ སྲུང་ནི་གི་དོན་ལུ་ གུར་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ སྒར་བཅག་ནི་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་འབག་དགོ

English : If you are going to camp out, bring a camp cot or hammock to keep you away from snakes, scorpions and such.Dzongkha : རང་གི་ཁྱིམ་ནང་ སྔ་དྲོའི་ཇ་ཞིམ་ཏོང་ཏོ་དང་ ཕྱི་དྲོ་གི་ཇ་ཚུ་ ཨོ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཀོལ་འཐུང་སྟེ་ ཞི་བདེ་གི་ངང་ལུ་སྡོད་དགོཔ་ཁག་ཆེ།

English : Fill your home with a rich coffee in the morning and some relaxing chamomile tea at night.Dzongkha : རང་རྐྱངམ་ཅིག་སྦེ་སྡོདཔ་ད་ རང་རྐྱང་གི་བསམ་བློ་བཏང་སྟེ་ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ བསམ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ དུས་ཚོད་ཅིག་སྦེ་འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : When you´re on a staycation, you have the time to treat yourself and take a few extra minutes to brew up something special.Dzongkha : ཁྱོད་རའི་སེམས་ཁར་ དཔའ་རྩལ་ཅན་དང་ དཔའ་བཟང་ཅན་ཅིག་སྦེ་ བསམ་བློ་ཤར་བའི་སྐབས་ འབད་བརྩོན་སྐྱེད་དགོ

English : If you´re feeling more adventurous, take the opportunity to juice or blend up some smoothies:Dzongkha : ཡང་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འགོ་མ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ་ དྲོ་མཛར་གྱི་དོན་ལུ་ མངར་ཆབ་བཟོ་ཚུགསཔ་ག་ཡང་མི་ཤེས།

English : maybe you´ll discover a simple beverage that you can make for breakfast when you´re back to your daily routine.[Day36]

Dzongkha : ཁྱོད་རང་ ཁྲོམ་ཁར་སྡོད་དེ་ ཆང་འཐུང་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨ་རྟག་འགྱོ་ནི་མེད་པའི་ ཁྱིམ་ཚང་གི་ཁྱིམ་ནང་ལས་ཕར་འགྱོ་སྦེ་ འཐུང་བལྟ་དགོ

English : If you live in a city with a varied drinking culture, go to bars or pubs in neighborhoods you don´t frequent.Dzongkha : རང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་མི་ཚུ་དང་ བློ་སླབ་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ གཞན་གྱི་སེམས་ཁར་ཕོག་སྟེ་ གོ་བ་ཡང་བརྡ་ལོག་སྦེ་གོ་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཡོད།

English : For those unfamiliar with medical jargon, the words infectious and contagious have distinct meanings.Dzongkha : ནད་ཟུན་མི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་འདི་རང་ ཕྲ་འབུཔ་དང་ ཧམ་སྤུ་ལས་བརྟེན་པའི་ སྲིན་འབུཔ་ཚུ་ཨིན།

English : An infectious disease is one that is caused by a pathogen, such as a virus, bacterium, fungus or other parasites.Dzongkha : འབུ་ཉེན་ཅན་གྱི་ནད་གཞི་འདི་ ནད་གཞི་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ མི་འདི་གི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ལས་ཕར་སྡོད་མི་འདི་གིས་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འབུ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད།

English : A contagious disease is a disease which is easily transmitted by being in the vicinity of an infected person.Dzongkha : འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ གཞུང་ཚུ་གིས་ ནད་གཞི་འདི་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ སྨན་ཁབ་རྐྱབ་དགོཔ་འདི་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Many governments require visitors entering, or residents leaving, their countries to be vaccinated for a range of diseases.Dzongkha : སྨན་ཁབ་རྐྱབ་ནི་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལས་གཅིག་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་དང་ འགྱོ་ནི་སྦེ་བློ་འདོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལས་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ ཁྱད་ཚད་ཚང་དགོཔ་བཟུམ་ཅིག་གི་ གནས་སྟངས་ནང་ཡང་ལྷོད་འོང་།

English : These requirements may often depend on what countries a traveller has visited or intends to visit.Dzongkha : བྱང་ཀེ༌རོ༌ལི༌ན༌་གི་ ཅར༌ལོཀྲི༌ ལུ་ བདེན་ཁུངས་སྦོམ་སྦེ་ བཟུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཟ་ཚང་གིས་ གནད་དོན་གལ་གནད་ཅན་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བཤོལ་བཞག་མི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་མས།

English : One of strong points of Charlotte, North Carolina, is that it has an abundance of high-quality options for families.Dzongkha : མི་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ བཟའ་ཚང་ཚུ་འཁྱིད་དེ་ ཁྲོམ་དང་ མཁའ་རི་འཁོར་ཆ་ལས་ཕར་ འགྱོ་མི་འདི་ ཨ་ལོ་ཚུ་ སེམས་ཧིང་སངས་ནི་དང་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་བཟངཔོ་ཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ བརྩི་མཐོང་སྐྲེདཔ་ཨིན།

English : Residents from other areas often cite family-friendliness as a primary reason for moving there, and visitors often find the city easy to enjoy with children around.Dzongkha : འདས་པའི་ལོ་༢༠གི་ཧེ་མ་ སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཅར་ལོཀྲི༌ཁྲོམ་སྡོད་ཀྱི་ས་གོ་ནང་ ཨ་ལོ་ཚུ་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་སའི་ སྲོལ་བཏོད་ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་སྦེ་འཐོན་ནུག་

English : In the past 20 years, the amount of child-friendly options in Uptown Charlotte has grown exponentially.Dzongkha : ཅར་ལོཀྲི་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ ཁྲལ་རིགས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྲོལ་མེད་རུང་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནུག

English : Taxis are not generally used by families in Charlotte, though they can be of some use in certain circumstances.Dzongkha : འགྲུལ་པ་༢ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ གླ་འཐེབ་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ད་ གདམ་ཁ་འདི་ དགོས་མཁོའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལས་ འགྲོ་སོང་མཐོ་སུ་སྦེ་གནས་དོ་ཡོདཔ།

English : There is a surcharge for having more than 2 passengers, so this option might be more expensive than necessary.Dzongkha : ཨེན་ཀྲར་ཀྲི་ཀ་གླིང་ཆེན་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ བསིལ་དྲག་ཆེ་བའི་ས་གནས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འཛམ་གླིང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་གནས་ཁོངས་བསྐོར་ར་རྐྱབ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Antarctica is the coldest place on Earth, and surrounds the South Pole.Dzongkha : ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ བལྟ་བཤལ་པ་སྦེ་འགྱོ་བ་ཅིན་ ཟད་འགྲོ་སྦོམ་སྦེ་ར་གནས་དོ་ཡོདཔ་དང་ རང་གི་གཟུགས་སྟོབས་ཡང་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ་ཨིན། བལྟ་བཤལ་ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ཟླ་༡༡པ་ལས་ སྤྱི་ཟླ་༢པ་ཚུན་ཚོད་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ས་གནས་ཡང་ པེ་ནིན་སུ་ལ་དང་ མཚོ་གླིང་ དེ་ལས་ རཱོསི་མཚོ་ཚུ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་འབད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Tourist visits are costly, demand physical fitness, can only take place in summer Nov-Feb, and are largely limited to the Peninsula, Islands and Ross Sea.Dzongkha : ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ གནམ་བྱཱར་ལུ་ མི་སྟོང་ཕྲག་ལྷགཔ་སྦེ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་དང་ གནམ་དགུན་ལུ་འདི་ མི་དག་པ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མི་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : A couple of thousand staff live here in summer in some four dozen bases mostly in those areas; a small number stay over winter.Dzongkha : ཨེན་ཀྲར་ཀྲི་ཀ་ས་སྒོ་འདི་ མི་མེད་ལུང་སྟོང་གི་རི་ཐང་ཅིག་ཨིནམ་དང་ ས་སྒོ་འདི་ ཁྱེགས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢དང་༣་དེ་རེ་གི་སྤུབས་ཏེ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Inland Antarctica is a desolate plateau covered by 2-3 km of ice.Dzongkha : འཕྲལ་འཕྲལ་སྐབས་མཁས་པ་ཚུ་གིས་ གངས་གུར་མཛེགས་ནི་དང་ ས་གནས་ནང་གི་ གཞི་འགྱམ་སྦོམ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་བལྟ་ནི་གི་དོན་ལས་ གནམ་གྲུ་ནང་སྦེ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Occasional specialist air tours go inland, for mountaineering or to reach the Pole, which has a large base.Dzongkha : སའུཊ༌པོལ་ཀྲ་བརསི༌གི་གཞུང་ལམ་འདི་ རཱོསི་རྒྱ་མཚོ་ཡོད་སའི་ མག་མུར་གྲོ༌ལྟེ་བ་ལས་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡༦༠༠གི་ས་ཁར་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The South Pole Traverse (or Highway) is a 1600 km trail from McMurdo Station on the Ross Sea to the Pole.Dzongkha : ས་གནས་འདི་ ཁཝ་དང་ འཁྱེགས་ཀྱི་སེར་གུ་ཚུ་གིས་ གང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་གོ་འདི་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་ ཊེག་ཀྲར་ཚུ་གིས་མ་གཏོགས་ མི་ཐལ།

English : It´s compacted snow with crevasses filled in and marked by flags. It can only be traveled by specialized tractors, hauling sleds with fuel and supplies.Dzongkha : འདི་འབདཝ་ལས་ ས་གནས་འདི་ནང་ལས་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་ནི་འདི་ དུས་ཚོད་འགོར་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཀྲནསི་སན་ཀྲརཀྲི་ཀྲིག་གངས་རི་གི་ ལ་ཐང་ནང་ལྷོད་ལྷོད་ དུས་ཚོད་འཐེབ་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : These aren´t very nimble so the trail has to take a long swerve around the Transantarctic Mountains to come onto the plateau.Dzongkha : གནམ་དགུན་ལུ་ ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་མི་གི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་རང་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་མི་དང་ ལམ་ཧོ་ཀོ་འཐོན་མི་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལམ་དོག་དྲག་སྦེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : The most common cause for accidents in winter is slippery roads, pavements (sidewalks) and especially steps.Dzongkha : ཁཝ་དང་འཁྱེགས་གུ་ལས་ཕར་ གནམ་བྱཱར་ལུ་བཙུགས་མི་ལྷམ་ཚུ་གིས་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ དུས་ཚོད་དང་ གནས་སྠྟངས་དང་བསྟུན་པའི་ ལྷམ་དང་གྱོན་ཇཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ།

English : At a minimum, you need footwear with suitable soles. Summer shoes are usually very slippery on ice and snow, even some winter boots are deficient.Dzongkha : འདི་ཡང་ ལྷམ་གི་རྟིང་ལྷམ་འདི་ སྟུག་ཚད་མི་ལི་མི་ཀྲར་༡/༥ དགོ་པའི་ཁར་ གྱོན་ཆས་ཚུ་ཡང་ འཇམ་ཕྱུག་ཕྱུག་སྦེ་དགོཔ་ཨིན།

English : The pattern should be deep enough, 5 mm (1/5 inch) or more, and the material soft enough in cold temperatures.Dzongkha : ལྷམ་ལ་ལོ་ཅིག་གི་ སོ་ཚུ་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་སི་སི་སྦེ་ཡོདཔ་ད་ གྱེལ་ཏ་རྐྱབ་སི་སི་སྦེ་ཡོད་པའི་ས་གོ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལྷམ་གྱི་སོ་འདི་ སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ བཏབ་རྒྱན་ལེགས་ཤོམ་དགོཔ་ཡོད།

English : Some boots have studs and there is studded add-on equipment for slippery conditions, suitable for most shoes and boots, for the heels or heels and sole.Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལྷམ་གི་རྟིངམ་ ཐུང་ཀུ་དགོཔ་མ་ཚད་ རྒྱ་གཞི་སྦོམ་ཡོད་མི་ཚུ་དགོ ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལམ་བདའ་སྟེ་ ཚ་དང་ བྱེམ་ དེ་ལས་ རྡོ་ཞུན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

English : Heels should be low and wide. Sand, gravel or salt (calcium chloride) is often scattered on roads or paths to improve traction.Dzongkha : ས་གནས་འདི་ནང་ལུ་ ཁ་རུས་ཚུ་མི་འཐོན་དོ་ཡོད་རུང་ ལམ་རྩུབ་དྲག་དང་དོག་དྲག་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཁ་རུས་ཚུ་འཐོན་བཅུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : Avalanches are not an abnormality; steep slopes can hold only so much slow, and the excess volumes will come down as avalanches.[Day37]

Dzongkha : དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་རང་ ཁཝ་ཚུ་ རྩི་འདམ་རྐྱབ་རྐྱབ་བཟུམ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ ཕབ་ནི་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལཱ་ཁ་ཡོད། ཚར་གཅིག་ ཕབ་ཚར་བའི་བསྒང་ལས་ གཞན་མི་ཚུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འབབ་འོངམ་ཨིན།

English : The problem is that snow is sticky, so it needs some triggering to come down, and some snow coming down can be the triggering event for the rest.Dzongkha : ཁ་རུས་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ ཉི་མའི་དྲོད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འཐོན་དོ་ཡོདཔ་ད་ འཕྲལ་འཕྲལ་ ཁཝ་མང་སུ་སྦེ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ དེ་ལས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ མི་གི་ལས་སྣ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་འཐོནམ་ཨིན།

English : Sometimes the original trigging event is the sun warming the snow, sometimes some more snowfall, sometimes other natural events, often a human.Dzongkha : ཀྲོར་ན་གྲོ་ཟེར་མི་འདི་ རླུང་མ་འཐོན་འཛུལ་འབད་མི་ཚུ་འཇོམས་བཏང་མི་ཨིན་མས།

English : A tornado is a spinning column of very low-pressure air, which sucks the surrounding air inward and upward.Dzongkha : འདི་ལས་བརྟེན་པའི་ རླུང་ཤུགས་ དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་ནང་ རྒྱང་ཐང་༡༠༠ལས་༢༠༠གི་བར་ན་འཕུར་དོ་ཡོདཔ་ད་ འདི་གིས་ ཅ་ལཱ་ལྗིད་ཅན་ཚུ་ཡང་ གནམ་ཁར་ལྡིང་ཚུགསཔ་ཨིན་མས།

English : They generate high winds (often 100-200 miles/hour) and can lift heavy objects into the air, carrying them as the tornado moves.Dzongkha : དང་པ་རང་ རླུང་མ་འདི་ དུ་ཁང་ནང་ལས་འཐོན་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ གནམ་ཁར་ ས་སྨུག་གནགཔོ་སྦེ་ཆགསས་ཏེ་ ས་ཁར་རེགཔ་ད་ རླུང་ཚུགསཔ་ལུ་འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : They begin as funnels descending from storm clouds, and become ¨tornadoes¨ when they touch the ground.Dzongkha : རང་རྐྱང་གི་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ སྲིད་དོན་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ མཆོག་འགྱུར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད།

English : Personal VPN (virtual private network) providers are an excellent way of circumventing both political censorship and commercial IP-geofiltering.Dzongkha : འདི་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ངེས་བདེན་སྦེ་བྱིན་ཚུགས་དོ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་གྱི་མཐུད་འབྲེལ་ཚུ་ཡང་ ལོག་སྟེ་རང་ རྒྱུན་མཐུད་འབད་ཚུགས་པའི་ ནུས་ཚད་ཡོད།

English : They are superior to web proxies for several reasons: They re-route all Internet traffic, not only http.Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ དེ་ལས་བརྟེན་པའི་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ འཇོན་ཐངས་ཅན་ཅིག་སྦེ་ཐོབ་ཚུགས་པའི་ ལྷན་ཐབས་སྦོམ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ བརྡ་དོན་ཚུ་ གཞན་གྱིས་ཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ གསང་བའི་ཨང་གྲངས་ལུ་འགྱུར་བའི་ ཁེ་ཕན་ཡོད།

English : They normally offer higher bandwidth and better quality of service. They are encrypted and thus harder to spy on.Dzongkha : བརྡ་བརྒྱུད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ བརྡ་དོན་ཚུ་ བདག་སྲུང་འབད་མི་འདི་ གསང་བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ཧ་གོ་མ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

English : The media companies routinely lie about the purpose of this, claiming that it is to ¨prevent piracy¨.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་གསང་ཡིག་ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འདྲ་བཤུད་རྐྱབ་མི་ལུ་ གནོད་པ་ག་ཅི་ཡང་མེད། འདི་ཡང་ དུམ་གྲ་རེ་ འདྲ་བཤུད་རྐྱབ་རུང་ འདྲ་བཤུད་ངོ་མ་འདི་རང་ཡོདཔ་ལས་ ཚ་འགྱང་ལང་དགོཔ་མེད།

English : In fact, region codes have absolutely no effect on illegal copying; a bit-for-bit copy of a disk will play just fine on any device where the original will.Dzongkha : དོན་དག་ངོ་མ་རང་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་གིས་ ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ དབང་འཛིན་མང་སུ་སྦེ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ཨིན། འདི་ཡང་ ཚོང་བསྒྲགས་དང་ཚོང་ལམ་ཚུ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཏི་རུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས།

English : The actual purpose is to give those companies more control over their markets; it´s all about money spinning.Dzongkha : ཁྱོད་ར་འགྱོ་སའི་ ལས་སྡེ་དང་ས་གནས་ ག་སྟེ་རང་འགྱོ་རུང་ ལམ་བདའ་སྟེ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་སྟོན་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ འགྲུལ་འཕྲིན་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་མི་འཐོན།

English : Because calls are routed over the Internet, you do not need to use a phone company located where you live or where you travel.Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ ས་གནས་ཀྱི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ལེན་དགོཔ་ཟེར་མེད། འདི་ཡང་ ས་ནི་ཨ་རི་ཟོན་གི་ཨང་གྲངས་ཅིག་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་ ཨ༌ལཱསི༌ཀ༌འཕྲུལ་སྐར་གྱི་ ཡོངས་འབྲེལ་རྒྱུན་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

English : There is also no requirement that you obtain a local number from the community in which you live; you can obtain a satellite Internet connection in the wilds of Chicken, Alaska and select a number which claims you´re in sunny Arizona.Dzongkha : འཕྲལ་འཕྲལ་ རང་ལུ་འགྲུལ་འཕྲིན་འོང་ནི་གི་དོན་ལས་ པི་ཨེསི་ཀྲི་ཨེན༌ཟེར་མི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་གྲངས་ལེན་དགོཔ་ཡང་འཐོན་འོང་།

English : Often, you have to buy a global number separately that allows PSTN phones to call you. Where the number is from makes a difference for people calling you.Dzongkha : སྐད་ཡིག་གཅིག་ལས་ སོ་སོ་གང་རུང་ཅིག་ནང་ སྐད་བསྐྱུར་འབད་ཚུགས་པའི་ སྐད་བསྒྱུར་གྱི་རིམ་ལུགས།

English : Real-time text translator apps – applications that are capable of automatically translating whole segments of text from one language into another.Dzongkha : རིམ་ལུགས་འདི་ནང་གི་ དབྱེ་ཁག་ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ཕྱིའི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ རྡོར་ཁ་བསྒྱུར་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཡང་ཅིན་ བརྡ་ཚོན་སྟོན་མི་འདི་ ཨིསི་མརཀྲི་ཕོན་ནང་ལུ་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཚུགས་པའི་ རིམ་ལུགས་ཡང་ཡོད།

English : Some of the applications in this category can even translate texts in foreign languages on signs or other objects in the real world when the user points the smartphone towards those objects.Dzongkha : ད་རེས་ སྐད་བསྒྱུར་ཀྱི་མ་ཨམ་འདི་ ལེ་ཤ་གིས་ ཡར་དྲག་སོང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ བརྡ་དོན་ཐད་ཀར་དུ་ཕོག་པའི་ སྐད་བསྒྱུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ ལ་ལོ་ཅིག་ནང་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ འཛོལ་བ་དང་ནོར་བ་སྦེ་བྱུང་སྲིད་དེ་ཡོད།

English : The translation engines have improved dramatically, and now often give more or less correct translations (and more seldom gibberish), but some care is due, as they still may have gotten it all wrong.Dzongkha : རིམ་ལུགས་འདི་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་དང་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་གུ༌གལ༌གི་ སྐད་བསྒྱུར་རིམ་ལུགས་འདི་ཨིན། འདི་ནང་ལུ་ ཕབ་ལེན་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་མ་དགོ་པའི་ སྐད་བསྒྱུར་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

English : One of the most prominent apps in this category is Google Translate, which allows offline translation after downloading the desired language data.Dzongkha : ཇི་པི་ཨེསི་གི་ རིམ་ལུགས་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ལྷོདཔ་ད་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཨིསི༌མརཀྲི༌ཕོན༌ནང་ མཐུན་རྐྱེན་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ འོས་འབབ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད།

English : Using GPS navigation apps on your smartphone can be the easiest and most convenient way to navigate when out of your home country.Dzongkha : འདི་གིས་སྦེ་ ཇི་པི༌ཨེསི་གི་སབ་ཁྲ་ ཟད་འགྲོ་ལོག་སུ་སྦེ་བཏང་སྟེ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མ་དགོ་པའི་ ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ཁར་ ཇི་པི༌ཨེསི་གི་རིམ་ལུགས་འདི་ སྣུམ་འཁོར་དང་ ས་གོ་ཅིག་ནང་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

English : It can save money over buying new maps for a GPS, or a standalone GPS device or renting one from a car rental company.Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ གྲེ༌ཀྲ༌རྫོགས་མི་དང་ ཡང་ཅིན་ རྒྱུན་ལམ་གྱི་བདའ་མ་ཟུན་པའི་ས་གོ་ནང་ལྷོདཔ་ད་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་གི་འོས་འབབ་འདི་ཡང་ དེ་ཅིག་རང་མེདཔ་ཨིན།

English : If you don´t have a data connection for your phone, or when it is out of range, their performance can be limited or unavailable.Dzongkha : ས་གནས་ག་སྟེ་རང་འབད་རུང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ འགྲུལ་འཕྲིན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ པི་རི་པེགྲི་ཕོན་ཀརགྲི་ཚུ་ ཁྱབ་སྤེལ་སོང་ནུག

English : Every corner store is filled with a confusing array of pre-paid phone cards that can be used from pay phones or ordinary telephones.Dzongkha : འདི་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཀརགྲི་མང་ཤོས་ཅིག་རང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་བཏང་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན་རུང་ ལ་ལོ་ཅིག་ རྒྱལ་ཁབ་སྡེ་ཚན་དག་པ་ཅིག་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པས།

English : While most cards are good for calling anywhere, some specialise in providing favourable call rates to specific groups of countries.Dzongkha : ཞབས་ཏོག་འདི་ཚུ་ཡང་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱི་ཐོག་ལས་ སྤྱོད་ཁྲལ་དགོངས་ཨང་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱོད་འཐུས་མི་ཕོག

English : Access to these services is often through a toll-free telephone number that can be called from most phones without charge.Dzongkha : དུས་རྒྱུན་པར་བཏབ་ནི་གི་ སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ གློག་བརྙན་དང་ སྒྲ་པར་བཟུང་ནི་གི་ནང་ལུ་ཡང་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

English : Rules regarding regular photography also apply to video recording, possibly even more so.[Day38]

Dzongkha : དཔེར་ན་ པར་བཏབ་མ་ཆོག་པའི་སྒྲིག་གཞི་ཡོད་པ་ཅིན་ པར་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ སྒྲ་པར་བཟུང་ནི་དང་ གློག་བརྙན་བཟོ་ནི་གི་ མནོ་བསམ་རང་བཏང་ནི་མི་འོང་།

English : If just taking a photo of something isn´t allowed, then you shouldn´t even think of recording a video of it.Dzongkha : པར་གྲོན༌ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྒྲ་པར་བཟུང་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོག་པའི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་དགོཔ་མ་ཚད་ ཁ་སྐོང་གི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ཡང་ ལེན་དགོཔ་ཨིན།

English : If using a drone, check well in advance as to what you are allowed to film and what permits or additional licensing are required.Dzongkha : པར་ཆས་གྲོན༌་ཚུ་ གནམ་གྲུ་ཐང་དང་ མི་དམངས་འཛོམས་ས་ལས་ཕར་ བཏང་ནི་འདི་ ཁྱོད་རའི་ས་གོ་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་འགལ་མེན་ཏེ་འབད་རུང་ གནས་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་མེན།

English : Flying a drone near an airport or over a crowd is almost always a bad idea, even if it´s not illegal in your area.Dzongkha : ད་རེས་ནངས་པ་ གནམ་གྲུ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ གླ་འཐུས་ག་དུར་མ་འབད་བར་ མངའ་སྲུང་འབད་མི་འདི་ དག་པ་ཅིག་ལས་འགལ་མི་འཐོན་པས།

English : Nowadays air travel is only rarely booked directly through the airline without first searching and comparing prices.Dzongkha : འཕྲལ་འཕྲལ་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཐད་ཁར་ རྒྱུན་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་ཁག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གླ་འཐུས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ ཁྱད་པར་སྦོམ་སྦེ་རང་བྱུང་མས།

English : Sometimes the same flight can have vastly differing prices at various agregators and it pays to compare search results and to also look at the website of the airline itself before booking.Dzongkha : དུས་ཐུང་གི་དོན་ལུ་ ཚོང་རྐྱབ་པར་དང་ བལྟ་བསྐོར་ནང་འགྱོ་བ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ སྐྱོད་ཐམ་དགོཅཔ་མི་འཐོན། ཨིན་རུང་ སྤྱིར་བཏང་ ཤེས་ཡོན་སྦྱང་པར་ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱལ་སྤྱི་ནང་ལུ་ སྐྱོད་ཐམ་འདི་དགོ་རང་དགོ

English : While you may not need a visa for short visits to certain countries as a tourist or for business, going there as an international student generally requires a longer stay than going there just as a casual tourist.Dzongkha : འདི་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་གི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར དུས་ཚོད་ཕར་འགྱང་འབད་དེ་ སྡོད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ སྔ་གོང་ལས་ སྐྱོད་ཐམ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེ།

English : In general, staying in any foreign country for an extended period of time will require you to obtain a visa in advance.Dzongkha : སློབ་ཕྲུག་གི་དོན་ལུ་ སྐྱོད་ཐམ་གྱི་ཐད་ཁར་ བལྟ་བཤལཔ་ཚུ་དང་འཕྱདཔ་ད་ ཁྱད་ཚད་ཚང་དགོཔ་རང་ སོ་སོ་སྦེ་ཡོད།

English : Student visas generally have different requirements and application procedures from normal tourist or business visas.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་རང་ དཔེ་ཆ་བལྟ་བར་འགྱོ་སའི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ མགྲོན་བརྡ་གི་ཡི་གུ་དགོ་པའི་ཁར་ རང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ཉུང་ཤོས་རང་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ སློབ་སྦྱོང་གི་འཐུས་སྤྲོད་ཚུགས་པའི་དངུལ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ

English : For most countries, you will need an offer letter from the institution you wish to study at, and also evidence of funds to support yourself for at least the first year of your course.Dzongkha : གནས་སྡུད་ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་གི་གཙུག་སྡེ་དང་ ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་དཔྱད་འབད་དེ་ བརྡ་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ལེན་དགོཔ་ཨིན།

English : Check with the institution, as well as the immigration department for the country you wish to study in for detailed requirements.Dzongkha : གདོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེདཔ་མེན་པ་ཅིན་ ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ སྤྱིར་བཏང་ རང་སྡོད་སའི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་བཏབ་དགོ

English : Unless you are a diplomat, working overseas generally means that you will have to file income tax in the country you are based in.Dzongkha : རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ཁྲལ་རིག་གི་གཞི་བཀོད་འདི་ཡང་ མ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་གཅིག་ནང་ ཁྲལ་ཕོག་ཐངས་ཡང་ ཁྱད་པར་འཐོན་འོང་།

English : Income tax is structured differently in different countries, and the tax rates and brackets vary widely from one country to another.Dzongkha : སྤྱི་མཐུན་གཞུང་གི་དབང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དཔེར་ན་ ཡུ་ནེའི་ཀྲེག་ཨིསི་ཀྲེག་དང་ཀེ་ན་གྲ་ཚུ་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་ཚུ་ སྤྱི་མཐུན་གཞུང་དབང་དང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་ནང་ལུ་ཡང་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་དང་དེ་ཡང་ ལུང་ཕྱོགས་ལས་ལུང་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་ ཁྲལ་གྱི་གནས་ཚད་དང་མཐོ་དམའ་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་འོང་ཐབས་ལུ་ཨིན།

English : In some federal countries, such as the United States and Canada, income tax is levied both at the federal level and at the local level, so the rates and brackets can vary from region to region.Dzongkha : ཁྱོད་ར་ ལོག་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ལྶོད་པའི་སྐབས་ ནང་སྐྱོད་བརྟག་ཞིབ་མེད་པ་ཅིན་ ཅ་དམ་གྱི་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ལཱ་ཁག་གཏང་འོང་།

English : While immigration check is usually absent or a formality when you arrive in your homeland, customs control can be a hassle.Dzongkha : ཁྱོད་ཀྱིས་འབག་ཆོགཔ་དང་མ་ཆོགཔ་ཚུ་ཤེས་ཞིནམ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ

English : Make sure you know what you can and cannot bring in and declare anything over the legal limits.Dzongkha : འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐོར་བྲིས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འཇམ་ཤོས་རང་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་རིག་རྩལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ཨིན།

English : The easiest way to get started in the business of travel writing is to hone your skills on an established travel blog website.Dzongkha : ཁྱོད་ར་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་སྒྲིག་བཀོད་ཡང་ན་ ཞུན་དག་ཚུ་འབད་ཚུགསཔ་འགྱོ་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་རའི་ཡོངས་འབྲེལ་གཅིག་བཟོ་ཚུགས།

English : After you become comfortable with formatting and editing on the web, then later, you might create your own website.Dzongkha : འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་མི་འདི་ ཕར་ལུ་བྱིན་ཐབས་ལུ་མེན་པར་ ཁྱད་པར་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཨིན།་

English : Volunteering while travelling is a great way to make a difference but it´s not just about giving.Dzongkha : ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ སྡོད་དེ་ཁས་བླངས་འབད་མི་འདི་གིས་ ལམ་སྲོལ་མ་འདྲཝ་དང་ ཁྱོད་རའི་སྐོར་ལས་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ཉམས་མྱོང་དེ་ལས་ རིག་རྩལ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས།

English : Living and volunteering in a foreign country is a great way to get to know a different culture, meet new people, learn about yourself, get a sense of perspective and even gain new skills.Dzongkha : ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ལཱ་གཡོག་འབད་མི་འདི་ལུ་སྡོད་ས་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ལ་ལུ་གིས་དངུལ་ཕོགས་ཉུངས་སུ་ཅིག་སྤྲོད་རུང་འདི་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ མ་དངུལ་བཟོ་སྟེ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་སྡོད་ཚུགས།

English : It can also be a good way to stretch a budget to allow a longer stay somewhere since many volunteer jobs provide room and board and a few pay a small salary.Dzongkha : ཝའི་ཀིང་གིས་ བེ་ལེག་མཚོ་དང་ཀེསི་པིཡཱན་མཚོ་ནང་ལུ་འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ར་ཤི་ཡ་གི་ཆུ་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ལམ་ལ་ལུ་ཅིག་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། དམིགས་བསལ་གྱི་ཆོག་ཐམ་ཚུ་ལེན་དགོཔ་དང་འདི་ཚུ་འཐོབ་ནི་ལུ་ཡང་ལཱ་ཁག་ཡོད།

English : Vikings used the Russian waterways to get to the Black Sea and Caspian Sea. Parts of these routes can still be used. Check possible need for special permits, which may be difficult to get.Dzongkha : ཆུ་དང་མཚོ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ཨོ་ནིག་ ལ་དོ་ག་ སེནཀྲི་པེ་ཀྲརསི་བརག་བརྒྱུད་དེ་ ཝའིཀྲི་མཚོ་གིས་ ཨར་ཀྲིག་མཚོ་དང་བཱལ་ཀྲིག་མཚོ་ཚུ་མཐུདཔ་ཨིན།

English : The White Sea–Baltic Canal connects the Arctic Ocean to the Baltic Sea, via Lake Onega, Lake Ladoga and Saint Petersburg, mostly by rivers and lakes.Dzongkha : ཨོ་ནི་ག་མཚོ་གིས་བོལ་ག་ལུ་མཐུད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཀེསི་པིཡན་མཚོ་ལས་ར་ཤི་ཡ་ལུ་འོང་ནི་འདི་འཇམ།

English : Lake Onega is also connected to Volga, so coming from the Caspian Sea through Russia is still possible.Dzongkha : གྲུ་སྐྱོད་ནང་ལུ་ཚར་གཅིག་འཛུལ་བའི་བསྒང་ལས་ གེ་ར་མཛེས་ཆ་དང་ལྡནམ་སྦེ་མཐོང་འོང་།

English : Be assured that once you hit the marinas everything will be pretty obvious. You will meet other boat hitchhikers and they will share their information with you.Dzongkha : ཁྱོད་ལུ་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་སྐོར་བརྡ་དོན་བྱིན་ནི་དང་ དེ་ཡང་གྲུ་ནང་ལུ་དགོས་མཁོ་ མི་ཚུ་ཡཀྲིསི་འཁྱུ་མི་ ཆང་ཁང་ནང་ལུ་ གྲུ་གཏང་མི་དང་འབྲེལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐོར་ཨིན།

English : Basically you´ll be putting up notices offering your help, pacing the docks, approaching people cleaning their yachts, trying to make contact with sailors in the bar, etc.[Day39]

Dzongkha : མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་བློ་སླབ་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་དགོ དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་ཏེ་ གྲུ་ག་འདི་མི་ལུ་དགོཔ་ཨིན་ན་སྟོན་བྱིན་འོང་།

English : Try to talk to as many people as possible. After a while everyone will know you and will give you hints as to which boat is looking for someone.Dzongkha : ཁྱོད་ར་གནམ་གྲུ་ག་འདི་འཛུལཝ་ཨིན་ན་གདམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དགོ

English : You should choose your Frequent Flyer airline in an alliance carefully.Dzongkha : ཁྱོད་ར་གནམ་གྲུ་ག་འདི་ནང་མང་ཤོས་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན་ན་གདམ་ཁ་འབད་ནི་འདི་རིག་ཤེས་ཨིན་རུང་ གོ་སྐབས་དང་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་མི་འདྲ་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ གནམ་གྲུའི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ནང་ཡང་ དུས་རྒྱུན་འཕུར་འགྲུལ་འབད་མི་འདི་ལེགས་ཤོམ་འོང་།

English : Although you may think it is intuitive to join the airline you fly most, you should be aware that privileges offered are often different and frequent flyer points may be more generous under a different airline in the same alliance.Dzongkha : གཡུ༌རོ༌པིཡན༌གནམ༌གྲུ༌ཚུ༌དང༌ཕྱདཔ༌ད༌ནམ་གྲུ་དཔེར་ན་ ཨི་མི་རེགྲིསི་ ཨི་ཀྲི་ཧེགྲི་༌ཀ༌ཀྲར༌ཀྲར༌ཀིཤི༌ཚུ༌གི༌ཞབས༌ཏོག༌ལེགས༌ཤོམ༌ཡོདཔ༌བ༌ཚད༌ཨེ༌ཕི༌རི༌ཀཱན༌ཁྲོམ༌ཚུ༌ནང༌ལུ༌མཐུད༌དེ༌ཡོདཔ༌ཨིན།

English : Airlines such as Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines have greatly expanded their services to Africa, and offer connections to many major African cities at competitive rates than other European airlines.Dzongkha : སྤྱི༌ལོ༢༠༡༤ནང༌ལུ༌ཀྲར༌ཀིཤི༌གིས༌གནམ༌གྲུ༌གིས༌ཨ༌ཕི༌རི༌ཀན༌གྱི༌རྒྱལ༌ཁབ༌༣༠ནང༌ལུ༌ཆགས༌ས༣༩དེ༌ཅིག༌ནང༌འཕུར༌འགྲུལ༌འབདཝ༌ཨིན།

English : Turkish Airlines flies to 39 destinations in 30 African countries as of 2014.Dzongkha : ཁྱོད༌ར༌འགྲོ༌འགྲུལ༌འབད༌ནི༌གི༌དུས༌ཚོད༌ཡོད༌པ༌ཅིན༌ཨེ༌ཕི༌རི༌ཀ༌ལུ༌འགྱོ༌མི༌དང༌འཛམ༌གླིང༌སྐོར༌མི༌གཉིས༌ཀྱི༌བར༌ན༌རྒྱུན༌འགྲུལ༌འཐུས༌སྐོར༌བརྟག༌དཔྱད༌འབད།

English : If you have additional travel time, check to see how your total fare quote to Africa compares with a round-the-world fare.Dzongkha : ཨེ༌ཕི༌རི༌ཀ༌ལས༌ཕྱི༌ཁར༌སྐྱོད༌ཐམ༌ཐེབ༌དང༌ཁ༌བྲལ༌ཁྲལ༌སྣུ༌འཁོར༌རྒྱུན༌འགྲུལ༌ལ༌སོགས༌པའི༌རྩིས༌ནང༌ལུ༌རྩིས༌བརྐྱབ༌ནི༌མ༌བརྗེད།

English : Don´t forget to add in the extra costs of additional visas, departure taxes, ground transportation, etc. for all those places outside of Africa.Dzongkha : གལ་སྲིད་ ཁྱོད་རང་ གནམ་གྲུ་ནང་ལུ་ འཛམ་གླིང་བསྐོར་ར་རྐྱབ་སྟེ་ ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་གླིང་ཕྱེད་ཀ་ལས་ འཕུལ་འགྲུལ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འཕུར་འགྲུལ་དང་འགྱོ་ས་འདི་ཚད་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་མི་འདི་ ཏྲཱནསི་ཨོ་ཤ་ནིཀ་འགྲུལ་ལམ་མེད་ནི་འདི་གིས་ཨིན།

English : If you want to fly around the world completely in the Southern Hemisphere, the choice of flights and destinations is limited due to the lack of transoceanic routes.Dzongkha : ལྷོ་ཕྱོགས་འཛམ་གླིང་ཕྱེད་ཀ་ནང་ལུ་ རྒྱ་མཚོའི་འཕྲེད་ལམ་གསུམ་ལས་ཕར་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ཚུགས་པའི་ གནམ་གྲུའི་མཐུན་ཕྱོགས་མེདཔ་ཨིན།

English : No airline alliance covers all three ocean crossings in the Southern Hemisphere (and SkyTeam covers none of the crossings).Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཨིསི་ཊར་མཐུན་ཕྱོགས་འདི་གིས་ ས་གནས་ག་ར་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ཚུགས་རུང་ སཱན་ཏི་ཡ་གོ་ལས་ ཤར་ལྷོ་པེ་སི་ཕིཀ་ དྲི་ཅི་ལི་ལས་ ཏ་ཧི་ཏི་ འཛམ་གླིག་གཅིག་གི་གནམ་གྲུ་ལ་ཏམ་ཟེར་མི་ནང་ འཕུར་འགྲུལ་འབད་ནི་མེདཔ་ཨིན་མས།

English : However, Star Alliance covers everything except the eastern South Pacific from Santiago de Chile to Tahiti, which is a LATAM Oneworld flight.Dzongkha : གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ར་ ལྷོ་པེ་སི་ཕིཀ་དང་ ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་གི་ ནུབ་མཚོ་འགྲམ་ བཀོ་བཞག་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ འ་ནི་གནམ་གྲུ་འདི་རྐྱངམ་གཅིག་ གདམ་ཁ་མེན། ༼གཤམ་གསལ་ གཟིགས་གནང་།༽

English : This flight is not the only option if you want to skip the South Pacific and the west coast of South America. (see below)Dzongkha : སྤྱི་ལོ་༡༩༩༤ ལུ་ ཨ་ཛེར་བཱའེ་ཇཱན་གྱི་ལུང་ཕྱོགས་ ཨར་མ་ནི་ཡཱན་་ ནཱ་གོར་ནོ-ཀ་ར་བཀ་མི་རིགས་ཀྱིས་ ཨ་ཛི་རིསི་ལུ་ དམག་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : In 1994, the ethnically Armenian Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan waged war against the Azeris.Dzongkha : ཨར་མ་ནི་ཡཱན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལུ་བརྟེན་ མི་སེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལུ་གྱུར་ནུག། ཨིན་རུང་ རྩ་བརྟན་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མེདཔ་ལས་ ཨར་མ་ནི་ཡ་གིས་ཡང་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་ ངོས་ལེན་མ་འབདཝ་ཨིན་མས།

English : With Armenian backing, a new republic was created. However, no established nation - not even Armenia - officially recognizes it.Dzongkha : ཨར་མ་ནི་ཡ་དང་ ཨ་ཛེར་བཱའེ་ཇཱན་གཉིས་ཀྱི་ མཐུན་འབྲེལ་མེདཔ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལུང་ཕྱོགས་འདི་ནང་ ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་སྐྱོང་འཐབ་རྩོད་དེ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Diplomatic arguments over the region continue to mar relations between Armenia and Azerbaijan.Dzongkha : ཀ་ནཱལ་རྫོང་ཁག་༼ཌདཆ:གེརེ་ཀྲེན་གོར་དྲེལ་༽ འདི་ ཨེམསི་ཊར་ཌེམ་གི་ བི་ནིན་ཨིསི་ཊད་མཐའ་བསྐོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ དུས་རབས་༡༧ པའི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་གྱི་ རྫོང་ཁག་ཅིག་ཨིན་མས།

English : The Canal District (Dutch: Grachtengordel) is the famous 17th-century district surrounding the Binnenstad of Amsterdam.Dzongkha : རྫོང་ཁག་འདི་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ ལམ་སྲོལ་དང་ རྒྱལ་རབས་ལྡན་པའི་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ ཡུ་ནེསི་ཀོ་འཛམ་གླིང་སྔར་སྲོལ་ས་ཁོངས་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The whole district is designated as a UNESCO World Heritage Site for its unique cultural and historical value, and its property values are among the highest of the country.Dzongkha : སིན་ཀེ་ ཊེ་རི་ཟེར་ ས་གནས་ལྔ་དེ་ཡང་ ཨི་ཊ་ལི་གི་ལུང་ཕྱོགས་ ལི་གོ་རི་ཡ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ མཚོ་འགྲམ་གྱི་གྲོས་གསེབ་རིའོ་མ་གིའོ་རེ་དང་ མ་ན་རོ་ལ་ ཀོར་ནི་གི་ལ་ ཝེར་ན་ཛ་ དེ་ལས་ མཱོན་ཊེ་རོ་སོ་ཚུ་ཨིན་མས།

English : Cinque Terre, which means Five Lands, comprises the five small coastal villages of Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza and Monterosso located in the Italian region of Liguria.Dzongkha : དེ་ཚུ་ ཡུ་ནེསི་ཀོ་འཛམ་གླིང་སྲོལ་ཁྱུན་གྱི་ ཐོ་ནང་ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : They are listed on the UNESCO World Heritage List.Dzongkha : དུས་རབས་དག་པ་ཅིག་གི་ཧེ་མ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ ས་ཆ་རང་རོང་དང་ གཟར་དྲགས་ཡོད་པའི་ བྱག་གི་རྩ་བ་ཚུན་གྱི་ས་ཆ་ཚུ་ནང་ ཨ་རིང་ཚིགས་ཚུ་ བཟོ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Over the centuries, people have carefully built terraces on the rugged, steep landscape right up to the cliffs that overlook the sea.Dzongkha : ས་ཆ་དེ་ཚུ་ནང་ སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ སྤྱི་ཐོག་ཁའི་གོང་འཕེལ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས། གཡུས་སྒོ་དེ་ཚུ་ མི་ལམ་དང་ རེལ་ལི་ དེ་ལས་གྲུ་ཆུང་ཚུ་གིས་ མཐུད་འབྲེལ་འབད་དེ་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་མེདཔ་ཨིན་མས།

English : Part of its charm is the lack of visible corporate development. Paths, trains and boats connect the villages, and cars cannot reach them from the outside.Dzongkha : ཕ་རནསི་གི་ཁ་སྐད་ ཕེ་རེནཆ་ཟེར་མ་འདྲཝ་་ བེལ་ཇི་ཡམ་དང་ སུཊ་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ སླབ་མི་དང་ ཕ་རནསི་ལུ་སླབ་མི་ཚུ་ ཨ་ཙི་རེ་མི་འདྲ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ སླབ་པའི་སྐབས་ ཧ་གོ་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The varieties of French which are spoken in Belgium and Switzerland differ slightly from the French spoken in France, though they are similar enough to be mutually intelligible.Dzongkha : དམིགས་བསལ་གྱི་ བེལ་ཇི་ཡམ་དང་ སུཊ་ཛར་ལེནཌ་ལུ་ ཨང་གྲངས་རིམ་ལུགས་འདི་ ཕ་རནསི་དང་མི་འདྲ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ སླབ་པའི་ཚུ་ཡང་ ལ་ལུ་ཅིག་ཁྱད་ཆགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : In particular, the numbering system in French-speaking Belgium and Switzerland has some slight peculiarities that are different from the French spoken in France, and the pronunciation of some words is slightly different.Dzongkha : ཨིན་རུང་ ཕེ་རེནཆ་སླབ་མི་ བེལ་གི་ཡཱནསི་དང་ སུ་ཡིཛ་ཚུ་གིས་ སློབ་གྲྭ་ནང་དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་སྐབས་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ ཕེ་རེནཆ་ལྷབ་ཡོདཔ་ལས་ ཁ་སྐད་ཧ་གོཝ་མ་ཚད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨང་གྲངས་རིམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ འདི་ཡང་ ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་ཨིན།

English : Nevertheless, all French-speaking Belgians and Swiss would have learned standard French in school, so they would be able to understand you even if you used the standard French numbering system.Dzongkha : འཛམ་གླིང་ནང་གི་ ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ལགཔ་གཡུག་ནི་འདི་ འཆམ་ཏོག་ཏོ་གི་ འདུ་ཤེས་ཨིནམ་ལས་ དེ་བསྒང་ ཧེ་ལོ་ཟེར་སླབ་ནི་ཡོདཔ་ཨིན།

English : In many parts of the world, waving is a friendly gesture, indicating ¨hello.¨Dzongkha : ཨིན་རུང་ མེ་ལ་ཤི་ཡ་ལུ་ མཐུའ་ཟུར་ནང་སྡོད་མི་ མེ་ལེསི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ ཨ་ན་ཤོག་ཟེར་བའི་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན་མི་འདི་ མཛུབ་མོ་བར་ན་སྐོརམ་འདི་ རང་གི་གཟུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ བཀུག་སྟེ་སླབ་མི་འདི་ ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ཨིནམ་ད་ འ་ནི་འདི་ གནད་དོན་འདི་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་མས།

English : However, in Malaysia, at least among the Malays in rural areas, it means ¨come over,¨ similar to the index finger bent toward the body, a gesture which is used in certain Western countries, and should be used only for that purpose.[Day40]

Dzongkha : འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཨིསི་པེན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་འགྱོ་མི་ བིརི་ཊིཤ་ཚུ་གིས་ ལགཔ་གཡུག་མི་གི་ཕྱོགས་ལུ་ལག་མཐིལ་སྟོན་ཏེ་ ཁ་བྲལ་ལེགས་སྨོན་གྱི་ལགཔ་གཡུག་དོ་བཟུམ་༼ལགཔ་གཡུག་མི་གཡུག་དོ་བཟུམ༽ འབད་མི་འདི་ ལོག་ཤོག་ཟེར་བའི་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན་མས།

English : Similarly, a British traveller in Spain may mistake a wave goodbye involving the palm facing the waver (rather than the person being waved at) as a gesture to come back.Dzongkha : ལྷན་ཐབས་ཁ་སྐད་དེ་ ཁ་སྐད་ཧ་མ་གོ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ གོ་བ་བརྡ་འབད་ནི་ལུ་ རྫུན་མ་ ཡང་ཅིན་ བཟོ་བཟོ་བའི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིན་མས།

English : Auxiliary languages are artificial or constructed languages created with the intent of facilitating communication between peoples who would otherwise have difficulty communicating.Dzongkha : འ་ནི་དེ་ཚུ་ ལིང་གུ་ཝ་ཕ་རཱན་ཀསི་ལས་སོ་སོ་ཨིནམ་ད་ དེ་ཚུ་ རང་བཞིན་ ཡང་ཅིན་ རིམ་བཞིན་ཨིནམ་ལས་ འ་ནི་ཁ་སྐད་སླབ་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐད་སླབ་ནི་གི་ གནད་དོན་ ཡང་ཅིན་ གནད་དོན་གཞན་ལུ་ ཁྱབ་ཆེཝ་ལུ་ འགྱུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : They are separate from lingua francas, which are natural or organic languages that become dominant for one reason or another as means of communication between speakers of other languages.Dzongkha : ཉིན་མར་དྲོད་ཤུགས་ཆེ་བའི་སྐབས་ འདི་ནང་འོང་མི་ཚུ་གིས་ ཆུ་བཟུམ་༼ཡང་ཅིན་ སོ་སོ་ཚུ་༽མཐོང་པའི་ སྨིག་རྒྱུའི་ཉམས་མྱོང་ཡང་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

English : In the heat of the day, travelers can experience mirages that give the illusion of water (or other things).Dzongkha : གལ་སྲིད་ འདི་ནང་འོང་མི་ཚུ་གིས་ སྨིག་རྒྱུ་སྦེ་ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཧ་ཅང་གིས་ནུས་ཤུགས་དང་ ཆུ་ལྷག་ལུས་ཚུ་ ཆུ་ཟད་གཏང་ནི་ཨིན་མས།

English : These can be dangerous if the traveler pursue the mirage, wasting precious energy and remaining water.Dzongkha : ནུབ་མོའི་སྐབས་ དྲོད་ཤུགས་ཆེ་བའི་བྱེ་ཐང་ཚུ་ཡང་ ཁོད་སི་སི་ཐལཝ་ཨིན་མས། གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་ཚ་ཏོག་ཏོ་མེད་པ་ཅིན་ བསིལ་ནད་ཐོབ་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Even the hottest of deserts can become extremely cold at night. Hypothermia is a real risk without warm clothing.Dzongkha : དམིགས་བསལ་དུ་ གནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ གལ་སྲིད་ ཁྱོད་ར་ཆར་ལྡན་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ཕར་ ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ གཟན་དོམ་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོ།

English : In summer, especially, you´ll need to watch out for mosquitoes if you decide to hike through the rainforest.Dzongkha : ཁྱོད་ར་ ཚ་དྲོད་ལྡན་པའི་ ཆར་ལྡན་ནགས་ཚལ་ནང་ལས་ཕར་ སྣུམ་འཁོར་གཏང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ དུས་ཡུན་སྐར་ཆ་དག་པ་ཅིག་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་སྒོ་འདི་ཕྱེ་བཞག་པ་ཅིན་ གཟན་དོམ་ནང་ན་འཛུལཝ་ཨིན།

English : Even if you´re driving through the subtropical rainforest, a few seconds with the doors open while you get inside the vehicle is enough time for mosquitoes to get in the vehicle with you.Dzongkha : ཚ་རིམས་ནད་ ཡང་ཅིན་ སྒྲིག་ལྟར་དུ་ ཨེ་ཝི་ཡཱན་ ཨིན་ཕུ་ལུན་ཛ་འདི་གིས་ བྱ་དང་ ཨོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས་ག་ར་ལུ་གནོདཔ་ཨིན་མས།

English : Bird flu, or more formally avian influenza, can infect both birds and mammals.Dzongkha : ནད་གཞི་འདི་གིས་ མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་ལས་ཉུངམ་ཅིག་ལུ་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཡོདཔ་ད་ ལ་ལུ་ཅིག་ ཚབས་ཆེན་སྦེ་རང་ཐོན་ནུག

English : Fewer than a thousand cases have ever been reported in humans, but some of them have been fatal.Dzongkha : དེ་ཡང་ བྱ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ནང་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ཨིནམ་ད་ བྱ་རིགས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཐོབ་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Most have involved people who work with poultry, but there is also some risk to birdwatchers.Dzongkha : ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ གཏིང་སྲབ་གཟར་དྲགས་དང་ ལུང་གཤོང་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་ནང་ལུ་ མཐོ་བ་དང་ མང་རབས་ དེ་ལས་ ཉུང་བའི་ལ་ཐང་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Typical for Norway are steep fjords and valleys that suddenly give way to a high, more or less even plateau.Dzongkha : ལ་ཐང་ཚུ་ལུ་ འཕྲལ་འཕྲལ་རང་ བའེཌ་ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ འདི་གི་དོན་དག་འདི་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ ཤིང་མེད་སའི་ས་ཁོངས་ དེ་ལས་ མཐའ་ཡས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ལུ་ གོཝ་ཨིན་མས།

English : These plateaus are often referred to as ¨vidde¨ meaning a wide, open treeless space, a boundless expanse.Dzongkha : རོ་ག་ལེནཌ་དང་ ཨག་ཌར་ལུ་ དེ་ཚུ་ལུ་ ཧའེ་ཟེར་སློབ་མི་གི་དོན་དག་འདི་ ཤིང་མེད་པའི་བྱང་ཐང་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།

English : In Rogaland and Agder they are usually called ¨hei¨ meaning a treeless moorland often covered in heather.Dzongkha : འཁྱེག་ཕུང་ཚུ་རྩ་བརྟན་མེདཔ་ལས་ གངས་བདའ་བབས་ནི་ཡོདཔ་ཨིན། གངས་བདའ་བབས་པའི་སྐབས་ སེར་གུ་ཐོན་མི་ཚུ་ཁཝ་ཟམ་གྱི་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The glaciers are not stable, but flow down the mountain. This will cause cracks, crevasses, which may be obscured by snow bridges.Dzongkha : འཁྱེག་གི་བྱག་ཕུག་གི་ཐོག་གཡབ་དང་ གྱང་ཚུ་ ནང་ན་བརྡིབ་སྟེ་ སེར་གུ་ཚུ་ བསྡམ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : The walls and roofs of ice caves can collapse and cracks can get closed.Dzongkha : འཁྱེག་གི་མཇུག་ལུ་ འཁྱེག་སྦོམ་ཚུ་གས་ཏེ་ མར་འབུད་ནི་ ཡང་ཅིན་ ཁ་མར་འཆང་ ཡང་ཅིན་ འཁྱེག་གི་མཐའམ་ལས་ སྒྲིལ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

English : At the edge of glaciers huge blocks break loose, fall down and perhaps jump or roll farther from the edge.Dzongkha : སྒང་ཏོ་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ བལྟ་བཤལ་འོང་ནིའི་དུས་ཚོད་དེ་ རྒྱ་གར་གྱི་གནམ་བྱཱར་ལུ་ མཐོ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་མས།

English : The tourist season for the hill stations generally peaks during the Indian summer.Dzongkha : ཨིན་རུང་ གནམ་དགུན་གྱི་སྐབས་ རང་སོའི་མཛེས་ཆ་དང་ མཛེས་སྡུག་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ སྒང་ཏོ་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ ཁཝ་ཤུགས་སྦེ་རང་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ བལྟ་བཤལ་པ་ཚུ་ལུ་ ལས་སྣ་ དཔེར་ན་ བཤུད་པང་དང་ ཁཝ་གི་པང་བྱང་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ སྤྲོད་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : However, they have a different kind of beauty and charm during winter, with many hill stations receiving healthy amounts of snow and offering activities such as skiing and snowboarding.Dzongkha : གནམ་གྲུའི་ལས་གཡོག་དག་པ་ཅིག་གིས་ མྱ་ངན་འགྲུལ་གླ་སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་གིས་ མཐའ་མཇུག་དུས་ཡུན་གྱི་མེ་སྦྱང་འཕུར་འགྲུལ་གྱི་ ཟད་འགྲོ་དེ་ལུ་ མར་ཕབ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།

English : Only a few airlines still offer bereavement fares, which slightly discount the cost of last-minute funeral travel.Dzongkha : འ་ནི་འགྲུལ་གླ་སྤྲོད་མི་ གནམ་གྲུའི་ལས་གཡོག་ནང་ ཀེ་ན་ཌ་དང་ ཌེལ་ཊ་གནམ་གྲུ་ཚུ་ཨིནམ་ད་ གནམ་གྲུ་དེ་ཚུ་ ཡུ་ཨེསི་ ཡང་ཅིན་ ཀེ་ན་ཌ་དང་ ཝེསི་ཇེཊ་ཚུ་ ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལུཕ་ཐཱན་ས་ལུ་ འཕུར་འགྲུལ་འབདཝ་ཨིན་མས།

English : Airlines that offer these include Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa for flights originating from the U.S. or Canada, and WestJet.Dzongkha : དེ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ནང་ལུ་ གནམ་གྲུའི་ལས་གཡོག་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་གཏང་སྟེ་ བདག་སྲུང་འབད་ཚུགས།

English : In all cases, you must book by phone directly with the airline.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.