40 days Chinese (Traditional) and Southwestern Dinka conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in 中文 (繁體) and Thuɔŋjäŋ languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Chinese (Traditional) : 史丹佛大學醫學院的科學家於週一宣布發明一項新型診斷工具,可依類型將細胞分類:這是一種細小的可列印芯片,使用標準噴墨印表機就能印出,每個芯片的成本大約一美分。

Southwestern Dinka : Ku në köl ë Tök acï kɔc cï piöc pan abun ye cɔɔl (Stanford) ye kɔc kuën thin në wal acik caal lan adë kë dhöl dɛ̈t yennë tuany gël aloŋ ë rälic, këthin wën ye waraga wäl bei thin ye cɔɔl (Inkjet) acï rɔt lëu ëtök ë U.S.Chinese (Traditional) : 主要研究人員表示,這或許可以讓低收入國家的癌症、肺結核、愛滋病毒及瘧疾病患早期發現病症。在這些國家,乳癌等疾病患者的存活率是較富裕國家的一半。

Southwestern Dinka : Kɔc wën ye käŋ yɔ̈p cök ayik luel lan adë kë yök ë tuany ye cɔɔl arɛɛm ë yuɔmic ku jɔl ya jɔŋ ë ɣɔɔl ku tuany ye cɔɔl adarwal, ku jɔl ya Malarëya të nɔŋ kɔc kor piir nyin ë bɛ̈ï wäcic. Në abaŋ ë pïïr tën në kɔc tuany ëë tuany ye cɔɔl arɛɛm ë thïïn alëu ku bïk nyin duɔ̈ thɔ̈ŋ ke kɔc cï kuɛth në bɛ̈i wäcïc.Chinese (Traditional) : JAS 39C 獅鷲戰鬥機在當地時間上午 9 點 30 分(世界協調時間 02:30)墜落在跑道上並爆炸,導致機場暫停商業航班的起降。

Southwestern Dinka : Të wën cï JAS 39C Gripen rɔt dɛny dhölic ë thaa dhoŋuan ku yul ka thiɛ̈ɛ̈rdiäk (9.30am) në thaa thïn wën kuch apuɔth. (0230 UTC) ku pɛ̈ɛ̈tic ëë metaar ëë riɛ̈th nhial lɔ̈m .Chinese (Traditional) : 駕駛員的身分確認是空軍少校帕塔維 (Dilokrit Pattavee)。

Southwestern Dinka : Raan wën ye tiɛɛr geer acï yɔ̈k ke cït bɛ̈ny ë Squadron ye cɔɔl Dilokrit Pattavee.Chinese (Traditional) : 當地媒體報導一輛機場消防車在出勤時翻覆。

Southwestern Dinka : Kɔc wën ye wëël ɣäth aɣeer acï jam lanadɛ̈ ka thurumbil wën yënnë mac yoor yen acï wïk të wic ɣen bë mac yoor.Chinese (Traditional) : 28 歲的維達爾三個賽季前從塞維利亞足球俱樂部加入巴塞隆納足球俱樂部。

Southwestern Dinka : Ku në piɛ̈ɛ̈th ka thiɛ̈ɛ̈rou ku bɛ̈t ke Vidal acï rɔ̈t mat akut ëë Barca yic në pɛ̈ɛ̈ï kadiäk wäär cë lɔ pan thiin ye cɔɔl Sevilla.Chinese (Traditional) : 自從搬到加泰隆尼亞的首府後,比達爾已經為球隊踢了 49 場球賽。

Southwestern Dinka : Ku mëën ëë lee kɔc pan cɔɔl Catalan ke Vidal acï thuɛ̈ɛ̈c arak thiɛ̈ɛ̈r ŋuan ku dhoŋuan akuut denic.Chinese (Traditional) : 抗議活動在當地時間約 11 點開始 (UTC+1),地點在白廳街,正對著有警察駐守的唐寧街首相官邸入口。

Southwestern Dinka : Ku lɔ ëë dhööl ciɛɛlic ajɔk rɔt ëë tha thiɛ̈ɛ̈r ku tök (11.00) ëë yuul thin wën (UTC+1) ke kuac ɣɛɛr ce yenhom tiŋ keek ke ɣön apuruk të thiäk ke të rëër Bɛ̈nydït Baai thin.Chinese (Traditional) : 才剛過11點,抗議者就封鎖了白廳北向車道的交通。

Southwestern Dinka : Kan ci tha thiɛ̈ɛ̈r ku tök lɔ ka akuutdït ëë kɔc ye acï dhöl thiɔ̈kic aloŋ tueŋ ëë thurumbil ye kɔc cath thin.Chinese (Traditional) : 警察在 11 點 20 分要求抗議者退回到人行道,並對抗議者表明他們得在抗議權和堵塞交通間取得平衡。

Southwestern Dinka : Ëë thaa thiɛ̈ɛ̈r ku tök ka apuruk ye kɔc dɔm aci kɔc cï dhöl thiɔ̈k nhom thiɛ̈ɛ̈c ku bïk dhuuk ciɛ̈ɛ̈n ku keek awic bë keek yiɛ̈ɛ̈k të bik keek ya cath ëë ke cök të cï dhöl nhom thiäŋ ëë thurumbil.Chinese (Traditional) : 11:29 左右,示威者朝白廳移動,越過特拉法加廣場,沿著河岸街,經過奧德維奇,自金斯威往北朝霍本前進,當時保守黨正於此處的格蘭康納特飯店舉行春季座談會。

Southwestern Dinka : Eë tha thiɛ̈ɛ̈r ku tökic ke kɔc cï dhöl thiɔ̈ɔ̈k nhom keek aci lɔ Trafalgar alɔŋ dhölë tëëk Aldwych ku jɔl ya dhöl ëë Kingway bë lɔ̈ Holborn të wënnë yen loi ëë diäär ëë yandit thin makɔ̈u ëë ke cï ke cin dɔm ku leek kë ɣön abakeny.Chinese (Traditional) : 納達爾與這名加拿大選手的交手紀錄為 7–2。

Southwestern Dinka : Nadal acë Canadian wuɔ̈r arak dhorou ku jɔl aa rou.Chinese (Traditional) : 他最近在布里斯本公開賽中輸給了拉奧尼奇。

Southwestern Dinka : Yen acï wuɔ̈ɔ̈r ëë kɔc ë Raonic rɛ̈ɛ̈r pannë Brisbane ëë nïïn thiɔ̈k wäär lipë thuɛ̈ɛ̈c thok.Chinese (Traditional) : 納達爾在這場比賽中拿下了 88% 的網前分,首發贏得 76 分。

Southwestern Dinka : Nadal acë lim ëë göl tueŋ ëë thuɛ̈ɛ̈c ku bï tiam ëë thiɛ̈ɛ̈rbɛ̈ɛ̈t ku bɛ̈ɛ̈t ëë ke cï ɣen naŋ thiɛ̈ɛ̈r dhorou ku dhetem.Chinese (Traditional) : 紅土之王在賽後說道:「能在最重要的賽事中重返最後一輪,我感到興奮不已,我會盡力贏得比賽。」

Southwestern Dinka : Wën cï thuɛ̈ɛ̈c thök go Muɔrŋaknhom akut ye cɔɔl Clay luel lë ɣɛn acï puɔu miɛt ëë dhuk cï ɣook dhuk ciɛ̈ɛ̈n alɔŋ riɛɛlic ëë kë cï ɣook kɔc wuɔ̈ɔ̈r ëë wëëric. Tɔ̈ tɔ̈ ɣɛn ëtɛ̈n awiɛ̈ɛ̈c ku buk tiam.Chinese (Traditional) : 「巴拿馬文件」統稱 2016 年春天,巴拿馬法律事務所莫薩克‧馮賽卡外洩給媒體的文件,約有一千萬份。

Southwestern Dinka : Akut ë ¨Waragak ye cɔɔl Panama¨ yen ka mɛ̈ɛ̈t waragak Bianabur thiäär nhom alɔŋ akut ë löŋdït ëë Panama Mossack Fonseca, acï wɛ̈ɛ̈t ɣäth aɣɛɛr ë runnë tiim ka rou ku thiär ku dhetem.Chinese (Traditional) : 文件中指出 14 家銀行協助富有客戶藏匿了數十億美元的資產,以規避稅金與其他法規。

Southwestern Dinka : Aye athöör nyuɔth lɔnadë kë ɣɔ̈t thiaar ku ŋuan ëë wëu tɔ̈ɔ̈u thiin aci kɔc loŋ jiɛɛk kuony biik tiim ce kuen wëu pan Amerika ye cɔɔl Dollar a thian bë tene ye kek juɛ̈r atap ku jɔl ya lɔ̈ŋ kɔ̈k ajuɛ̈ɛ̈r.Chinese (Traditional) : 英國報紙《衛報》暗指,用於實現此目的的 1,200 間空殼公司裡,德意志銀行控制了大約三分之一。

Southwestern Dinka : Ɣöndït ëë gätë wëël pannë British ye cɔɔl Guardian aci thɔ̈ɔ̈ŋ ke vön ëë tɔ̈ɔ̈u wëu ye cɔɔl Deutsche aci tiim tök ku buɔt ka rou aci gël tën akuut kɔ̈k.Chinese (Traditional) : 此事件造成世界各地的抗議活動 、多起刑事訴訟,冰島及巴基斯坦的政府領導人也雙雙辭職。

Southwestern Dinka : Kɔc ake cë puɔ̈th riäk go kë lɔ ëë dhölic ëë pinynhom ëbɛ̈n, go kɔc wën muk löŋ ëë Pan ye cɔɔl Iceland ku jɔl ya Pakistan go kë kuec ëë luɔɔi.Chinese (Traditional) : 馬英九出生於香港,曾就讀於紐約大學和哈佛法學院,並曾持有美國永久居民的「綠卡」。

Southwestern Dinka : Raan ye cɔɔl Ma yen acë dhiëëth pinyë Hong-Kong ku le kuëën pan abun ye cɔɔl New York ku panabun ee löŋ kueen thin ye cɔɔl Harvard ku jɔl bɛɛr rëër pan Amirka apɛɛi arɛ̈ɛ̈k bë ruɔ̈k yieth kënnë maŋök.Chinese (Traditional) : 謝長廷在選舉期間暗指馬英九可能會在危難時刻逃出國。

Southwestern Dinka : Hiseh aci acë jam lan bï raan cɔɔl Ma kat të lee akuëën looi ke yen ariɛ̈ɛ̈c ë wɛ̈ɛ̈t bï baai riäk.Chinese (Traditional) : 謝長廷還表明,上相的馬英九只是虛有其表。

Southwestern Dinka : Hiseh aci teer lanadë ke thura raan cɔɔl Ma acï piath apɛɛidït.Chinese (Traditional) : 儘管有這些指控,馬英九仍以提倡與中國大陸形成更緊密連結的政見輕易獲勝。

Southwestern Dinka : Na cɔk alan cï ye cääk kɔ̈u, yen raan cɔɔl Ma ka ŋot ke cï bɛ̈n tiam ëë kam den keek ke kɔc ke piny ëë China.Chinese (Traditional) : 獲得今日最佳球員的是華盛頓首都隊的亞歷克斯.歐維契金。

Southwestern Dinka : Ke ye aköle ke raandit muk thuɛ̈ɛ̈c nhom aye cɔɔl Alex Ovechkin ke ye raan paandït ye cɔɔl Washington.Chinese (Traditional) : 在華盛頓以五比三擊敗亞特蘭大鶇鳥的比賽中,他進了兩球並有兩次助攻。

Southwestern Dinka : Yen aci kɔc wuɔ̈ɔ̈r arak rou, ku ben kony arak rou pan në Washington ke dhiëëc ku jɔl ya Atlanta ke diäk.[Day2]

Chinese (Traditional) : 奧維琴根當晚第一記助攻,就獻給新人尼可拉斯‧巴克斯卓打進的那顆致勝球;

Southwestern Dinka : Ovechkin aci muɔ̈c tueŋ gam tënnë raan cɔɔl rookie Nicklas .Chinese (Traditional) : 他當晚的第二次射門得分,是他在該賽季的第 60 次得分,這使他成為 1995-96 賽季以來第一位在單一賽季進 60 球以上的球員。亞羅米爾·佳格 (Jaromir Jagr) 和馬里奧·拉謬 (Mario Lemieux) 在 1995-96 賽季中分別達到這個里程碑。

Southwestern Dinka : Gon ëë rou cï täu makɔ̈u ayen ee gon ke ja thiɛ̈ɛ̈r dhetem abaŋë ruɔ̈nic ku yen ee raan tueŋ cï gon thiɛ̈ɛ̈r dhetem täu mɛ̈n run tiɛm tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku dhiɛ̈ɛ̈c ku jɔl ya thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku dhetem.tha wën cï Jaromir Jagr ku jxl ya Mario Lemieux cï keek thiɔ̈k bïk nyäŋ wei.Chinese (Traditional) : 巴汀以估計為 23 億美元的財產,在 2008 年美國前四百大富豪排行榜上名列第 190 位。

Southwestern Dinka : Batten acë ruɔ̈k ke ye raan töŋ kɛɛm raan tiɛm tök ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ëë tim ka rou ku run ka bɛ̈ɛ̈t ku buɔt ka ŋuan cï kueth ëë cin cë thɔ̈ŋ ke ye bianabur rou ku käŋ kadiäk.Chinese (Traditional) : 他在 1950 年從維吉尼亞大學藝術與科學學院畢業,並且大力資助該學院。

Southwestern Dinka : Ku ye acï jɛ̈ɛ̈t nhom panabundït ee kɔc piɔ̈c ëë luɔi ku jɔl ya aloŋ ëë pial ëë guɔ̈p ye cɔɔl Virgina ëë run tiɛm tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ku ye acë panabun acë kuɔny apɛɛidït.Chinese (Traditional) : 伊拉克的阿布格萊布監獄在一次暴亂中慘遭祝融。

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈n yennë kɔc awuɔ̈c maac thin Abu Ghraib tɔ̈ pannë Iraq yen acë dɛ̈ɛ̈p tëwën cï kɔc ci puɔ̈th riäk lɔ aɣeer bïk riäk piääth ken lɔ nyuɔth.Chinese (Traditional) : 此監獄因美軍接手後爆發的虐囚事件而惡名昭彰。

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈nnë ye kɔc mac thin yen acë rɛ̈ɛ̈c apɛɛi të wën cë ye yök ke lɔŋic yaŋ të wën cï apuruk Amirka ee löömChinese (Traditional) : 2008 年新加坡大獎賽中,小畢奇在費爾南多·阿隆索短暫停車檢修不久後,就發生撞車事故,導致安全車出動。

Southwestern Dinka : Piquet Jr. acë rɔt dɛny ëë run tiɛm karou ku run ka bɛ̈ɛ̈t pannë Singapore Grand Prix ëë thaa thin wën cï wɛ̈ɛ̈r kɔ̈ɔ̈c kam ken keek ke Fernando Alonso të wën cï yen thurumbil puɔth bɛ̈ɛ̈i.Chinese (Traditional) : 當阿隆索前面的汽車在安全車的引領下進站加油時,他移動到車隊的前方以取得勝利。

Southwestern Dinka : Thaa thin wën cï thurumbil kɔ̈ɔ̈c Alonso nhom tuɛŋ ee ku bïk lööm ëë miök ëë thurumbil puɔth yic ku lee nhial ku bë la caal ke ye raan ci tiam.Chinese (Traditional) : 小畢奇在 2009 年匈牙利大獎賽後失去賽車手的身分。

Southwestern Dinka : Piquet Jr. yen acë bɛ̈n cop ëë luɔi yic ëë run tiɛm ka rou ku run ka dhoŋuan të cɔɔl Hungarian Grand Prix.Chinese (Traditional) : 上午8點46分時,整座城市陷入一片寂靜,此刻正是第一架噴射機撞擊目標的確切時間。

Southwestern Dinka : EE tha bɛ̈ɛ̈t ku yul ka thiɛ̈ɛ̈r ŋuan ku dhetem wɛ̈ɛ̈r ciɛɛlic, aci wiëëk ëë gɛɛuic kënnë aci nyuɔth lonadë ke riän nhial tueŋ aci löny tëde.Chinese (Traditional) : 整個晚上,兩道光束直直照向天際。

Southwestern Dinka : Ɣɛɛrdït acï nhial meeric arak rou wakɔ̈u .Chinese (Traditional) : 目前正在原址興建五座新的摩天大樓,中間有一座轉運站和紀念公園。

Southwestern Dinka : Ku yuïïk nhial ëë ɣöötdït bäär ka dhiëëc yen alɔ tueŋ ëtɛ̈ɛ̈n, tënnë jöt atɔ̈ ee ciɛɛlic.Chinese (Traditional) : 這部美國公共電視臺 (PBS) 出品的節目獲得超過 24 座艾美獎,播出時間僅次於《芝麻街》和《羅傑斯先生的鄰居》。

Southwestern Dinka : Akuut ëë PBS anɔŋ kë cïït ariöpdït ye yic rou yök , ku kaat de aciikic ëë kam ëë yï Sasame Street keek kë Mister Rogers.Chinese (Traditional) : 節目的每一集將專注在一本特定書籍中的某個主題上,並接著藉由多個故事來探索該主題。

Southwestern Dinka : Yen bidiyo ɛben abe lui ye wɛt tok ku buɔk waac ic be caath ke ic ɛben.Chinese (Traditional) : 每集節目也將為孩子們去圖書館時應該找的書提供建議。

Southwestern Dinka : Ku piooc kan ɛɛ miith kuony bikki noŋ nyiic ni taan benneke buk nyɛɛi kuany ti lɛɛk kɛk kuɛn ɣɔɔtne kuɛn noŋ buɔ.Chinese (Traditional) : 來自水牛城 WNED 電台(閱讀彩虹的母台)的約翰·格蘭特表示,「閱讀彩虹教導孩子們為何要閱讀,......熱愛閱讀。[該節目]鼓勵孩子們拿起書本開始閱讀。」

Southwestern Dinka : Raan cɔl John Grant tɔ nï WNED Buffaloɣic (home station Reading Rainbow) ¨ku jɛɛm kɔcke Reading Rainbow,... aye miith piooc bikki kuɛn ku bikki kuɛɛn nhiaarɣic - [ku niye] piooc kanɣic ɛɛ miith lɛɛk bikki buk kuany ku kuɛnkë.¨Chinese (Traditional) : 包括約翰葛蘭特在內的一些人認為,財政困難及電視教育節目理念的改變,促使此系列畫下句點。

Southwestern Dinka : Aye yuu naan maan ye kan acennë wɛu taau thin agut raan cɔl John Grant, atɔthin kennë kɛk loŋë kakkë piooc ɣic ni thaa loi kang rɔth.Chinese (Traditional) : 氣象預報員說,這場颶風位於維德角島西方 645 英里(1040 公里)處,很有可能在威脅到陸地之前就消散掉。

Southwestern Dinka : Apuɔ̈k aci rɔt looi abaŋ ciɛɛm të thɔ̈ɔ̈ny ye cɔɔl Cape Verde, yen abë thiäi ëë ɣän kɔ̈k, aci kɔc ye daai ëë käk aliiric luel.Chinese (Traditional) : 弗雷德 (Fred) 目前風速為每小時 105 英里(165 公里/小時)並往西北方前進。

Southwestern Dinka : Eë mën thinnë yoomdït atɔ̈ thin ku ka wel ye nhom të lɔ tueŋ.Chinese (Traditional) : 弗雷德是有衛星影像以來,大西洋東南方記錄上威力最強的熱帶颶風,卻還只 是 35°W 以東記錄上第三大颶風。

Southwestern Dinka : Yoomdït cɔɔl Fred ëë thoŋ ëë kɔc ɣeer, yen acï yök aloŋ ciɛ̈n ku jɔl ya alɔŋ cuɛ̈ɛ̈c të bï ëë Atlantic mënnë ëtɛ̈ɛ̈k ë kë dït ye käŋ tïŋ, kä tɔ̈ nhial ye cɔɔl kënë käŋ cooc. Yen aci yök ke ye kɔɔrdït rɛ̈ɛ̈r kɔɔr kadiak cök aloŋ cuëëc ëë kë cït thiɛ̈ɛ̈rdiak ku dhiëëc.Chinese (Traditional) : 1759 年 9 月 24 日,亞瑟‧健力士簽署了愛爾蘭都柏林聖詹姆士門釀酒廠的租約,租期九千年。

Southwestern Dinka : Eë pɛi dhoŋuan ke ye nïïn thiɛ̈ɛ̈rou ku ŋuan ëë run tiɛm tök ku buɔt ka dhorou ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ku dhoŋuan ke pan ye cɔɔl Arthur Guinness acë ka rɛ̈ɛ̈r piny ëë St James´ Gate Brewery tɔ pan ye cɔɔl Dublin, Ireland acë mɛ̈ɛ̈l ku bë rɛ̈ɛ̈r keek tiim ka dhoŋuanChinese (Traditional) : 250 年後,健力士已發展為一間全球企業,每年營業額超過 100 億歐元(約 147 億美元)。

Southwestern Dinka : Ee ruɔ̈n bot karou ku thiɛ̈ɛ̈rdhiɛ̈ɛ̈c ka akut ëë ɣɔɔc wɛɛi ëë käŋ acï rɔt juak agut bë naŋ kë cïït bianabur thiäär ëë wëu pannë Europe ëë ruɔ̈n thok ebɛ̈n.Chinese (Traditional) : A1GP 汽車大獎賽紐西蘭隊副駕駛強尼瑞德,今天合法地創下了最快速駕駛通過 48 年歷史的紐西蘭奧克蘭海灣大橋的紀錄。

Southwestern Dinka : Jonny Reid ee raan tɔ̈ŋ ëë ye kuëth akut ë Zealand yic ku ye akölë, ka cë raan nɔŋ ruun ka thiɛ̈ɛ̈rŋuan ku bɛ̈ɛ̈t ye cɔɔl Auckland Harbour Bridge wuɔ̈ɔ̈r ëë kat .Chinese (Traditional) : 里德先生駕駛紐西蘭的 A1GP 汽車「黑美人」,以時速超過 160 公里成功過橋七次。

Southwestern Dinka : Mony ye cɔɔl Reid acë lëu ku bë kat ayic dhorou ëë kamdït meecic apɛɛi ëë Kubur nhom.Chinese (Traditional) : 因為黑美人車身太低,紐西蘭警方未能使用測速槍測得瑞德的車速,直到車速降至時速 160 公里,警察才成功測得一次。

Southwestern Dinka : Apuruk ke piny ëë Zealand keek acë kat ëë thurumbil cɔɔl Radar, acik yök ke rielic të wën wic keek bïk të cït të kɛ̈t Reid thïn ŋic ku të cï keek bɛ̈n ŋic ee tën awën cï keek gɛ̈ɛ̈r den miɛt nyin piny keek apuruk mac kɔc.[Day3]

Chinese (Traditional) : 在過去 3 個月裏,中央懲處中心釋放了超過 80 名被捕人士,他們都沒有被正式起訴。

Southwestern Dinka : Ëë pɛ̈ɛ̈ï cï lɔ wäär kadiäk, ke kɔc ëë ke cï keek maac ka thiɛ̈ɛ̈r bɛ̈ɛ̈t, keek acï luɔ̈ny bei ɣɔɔn në dööm ke cën luŋ cë looi.Chinese (Traditional) : 今年四月,葛林法官針對監獄核發臨時禁制令,要求強制釋放在被捕後已拘留超過 24 小時但仍未收到法院通知預審的人。

Southwestern Dinka : EE pɛɛi ŋuan ee ruɔ̈n ke löŋ acë bɛ̈n bei tënnë raandït muk löŋ ye cɔɔl Glynn lan bï kɔc cï maac lac a lony të cin en luŋ cï dac cɔɔl ëë Bɛ̈nydït muk löŋ.Chinese (Traditional) : 如果獲得批准,法院助理法官會決定保釋金額,並正式受理執行逮捕之警員提出的指控。接下來這些指控會進入該州的電腦系統,藉以追蹤案件進度。

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny acï wɛ̈ɛ̈r yen kɔc waar cɔl atɔ̈ rin ku bë kä cë ke raan cë waar kum ya gät piny athööric ku jɔl ya bë ke täu ëë luŋ ye käŋ täu thin.Chinese (Traditional) : 聽證會同時也確定了嫌疑犯獲得訊速審判的日期。

Southwestern Dinka : Pïŋ ëë thiɛ̈ɛ̈c ë thok ëë köl ëë raan cï awuɔ̈c looi, yen aye nyuɔth.Chinese (Traditional) : 澳洲財政部長彼德‧寇斯特洛,同時也是最可能接任約翰‧霍華德總理成為自由黨主席的人選,表示支持澳洲核能產業。

Southwestern Dinka : Peter Costello raan ee muuk Australian yen aniɛɛr bë bɛ̈ny baai cɔɔl John Howard tiam bë ya raan akuut ëë bäny ku bë kuny de gam aloŋ ëë cirkadït ëë dhɛ̈ɛ̈ŋ.Chinese (Traditional) : 科斯特洛部長表示,一旦經濟方面可行,澳洲應使用核能發電。

Southwestern Dinka : Raan ye ccɔɔl Costello aci luel lonadë ke riɛl ëë këdït ëë thääthë mɛ̈ɛ̈c yen acï tɔ̈ ke cë ŋiɛ̈ɛ̈c looi apuɔth ku Australia abï luoi de kuany cök.Chinese (Traditional) : 「一旦它能夠商業化,我們就應該要擁有。也就是說,對核能發電並沒有原則上的反對,」卡斯特洛先生說。

Southwestern Dinka : Të bii ɣen ke ye kënnë ɣooc kä bë rɛ̈ɛ̈r ke ɣook . Yen të de, acën të bï keek kuec ëë en thin yen këdït tuuc. Aci Costello luel.Chinese (Traditional) : Ansa 表示,警方憂心最猛烈的數起攻擊恐造成繼任之爭全面爆發。

Southwestern Dinka : Eë wɛ̈t ë raan cɔɔl Ansa, bolis e diɛ̈r wet nɛ̈k baany Mafia rot kaamken arin atëër bany ku wet bi yen tɔŋ dit tet cɔl ala riip .Chinese (Traditional) : 警方說,洛·皮科洛之所以佔了上風是因為他在巴勒莫曾擔任普羅文察諾的左右手,較豐富的經驗為他贏得老一輩頭目的尊敬,他們依循普羅文察諾的方針,在強化權力網絡的同時,儘可能保持低調。

Southwestern Dinka : Acï apuruk luel lan ye Lo Piccolo nɔŋ ɣen cindït tënnë Provenzano ku jɔl ya nyiɛ̈ny dit de ace yiɛ̈ athɛɛk ëkɔc thɛɛr ago wël ëë raan cɔɔl Provenzano muk nhiima go baai lɔ tueeŋ keek riɛɛl.Chinese (Traditional) : 這些老大在普文札諾於 1992 年結束里納針對國家發動的衝突時已被控制住,該場衝突奪走了黑手黨改革鬥士喬凡尼‧法爾康 (Giovanni Falcone) 和保羅‧波賽里尼 (Paolo Borsellino) 的性命。

Southwestern Dinka : Keek kɔc ci jaakë acë rɔ̈t mat ëë wɛ̈ɛ̈t Provenzano wën cï yen tɔŋ cɔl a kääc kam ëë bɛ̈ɛ̈I yic ku ye tɔŋ kënnë acï Mafia crusaders Giovanni Falcone ku jɔl ya Paolo Borsellino nɔ̈k ëë run tiim tök ku buɔt ka dhoŋuan ku thiɛ̈ɛ̈r dhoŋuan ku rou.Chinese (Traditional) : 蘋果執行長賈伯斯展示這個裝置的方法,是在走上舞台的同時,把 iPhone 從牛仔褲口袋中拿出來。

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny muk Apple ye cɔɔl Steve Jobs acë luŋ jam bɛ̈I bei ku nyuuth kɔc wën cë kë kenhïïm kuut.Chinese (Traditional) : 在他為時 2 個小時的演說中,他表示:「今天蘋果將重新打造電話,我們會在今天創造歷史。」

Southwestern Dinka : Të wën jiɛm ɣen ëë thaa karou go luel akölë ke Apple abë dhuɔ̈k piny bï ya këpuɔth ëë yaam bë ya ɣook kë laŋ anyiköl ë yaköle.Chinese (Traditional) : 巴西是地球上最大的羅馬天主教國家,而羅馬天主教會一向反對同性婚姻在巴西合法化。

Southwestern Dinka : Brazil enë paan wɛ̈n dït de Roman Catholic pinynhom ëbɛ̈n, ku kɔc ke luaŋ e Catholic ke Roman aye jaai na thiëŋ e moc ku moc ku thiëŋ e tik kek tiŋdɛ̈t.Chinese (Traditional) : 巴西國民議會已進行了 10 年的合法化辯論,但這樣的民事婚姻目前只有在南里約格蘭德合法。

Southwestern Dinka : Kɔc lon akuma ke Brazil acïï ye löŋ në thiëŋ e moc ku moc ku thiëŋ e tik ku tik jaamyic në run kee 10 ku thiëŋ kekë ye rot loi në pään e Rio Gande do sul.Chinese (Traditional) : 原本的法案是由前聖保羅市長瑪爾塔‧蘇普利希起草的。草擬的法案經過修改後,現已交給羅伯托‧傑弗遜處理。

Southwestern Dinka : Löŋ tueŋ ee guiir në Mayor de paan de SãoPaulo thɛɛr, Marta Suplicy. Löŋ cï luel, arɛ̈k cë cɔ̈k piny, arɛ̈ɛ̈r në Roberto Jefferson ciin.Chinese (Traditional) : 示威者希望能夠收集一百二十萬個連署簽名,在十一月提交給國會。

Southwestern Dinka : Kɔc kek cï jai në ye löŋ kekë acigät aye tɔ̈u ka kek bï gät në petition cï thany në kɔc ke mallion ke 1.2 në pɛi 11.Chinese (Traditional) : 在許多抗拒驅逐令的家庭尋求法律援助一事浮上檯面後,東灣社區法律中心遂於 3 月 20 日為住所詐騙案的受害者辦了一場公聽會。

Southwestern Dinka : Të wɛ̈n cën rot nyuɔth lɔn wïc bɛ̈i/anïn juëc në kuɔny de ganuun kubïk thɔ̈r ke copë wei në ɣɔ̈nkɛniic, kë amat e cii looi kë Pɛi Diäk ë nïn 20 abaŋ de East Bay Community Law Center tënë kɔc wɛ̈n kek cïn ɣöötkɛn kual.Chinese (Traditional) : 當房客開始分享自己所遭遇的狀況,多數捲入事件的家庭突然意識到,奧克蘭房屋委員會的 Carolyn Wilson 偷走他們的保證金並已捲款潛逃。

Southwestern Dinka : Ɣɔn cïï kɔc cë ɣööt ken jäi ke cï rot luɛ kek luɛl, bääi wɛ̈n kek e tɔ̈u thïn acikï tïŋChinese (Traditional) : 洛克伍德花園中的房客相信,可能還有 40 個或更多家庭將被逐出,因為他們明白奧克蘭住宅管理局的警察也在調查其他可能遭受住宅欺詐的奧克蘭公共住宅。

Southwestern Dinka : Kɔc kek rɛɛr në pään e Lockwood_Garden aye jääm ku luɛl ke anɔŋ bääi kɔ̈k ke thiɛr ŋuan ku lɛɛr tueŋ kek cop e mɛɛn cïï kɛɛk yen tïŋ akum e OHA a cɛɛr ye bäi kɔ̈k wɛ̈n kɛɛk tɔ̈u Oakland wɛ̈n kɛɛk cïï kɛɛk cuɛr aya.Chinese (Traditional) : 樂團取消了在茂宜島戰爭紀念體育場的演出,該演出原定會有 9,000 人參加,並向歌迷道歉。

Southwestern Dinka : kɔc ke cïït e diat aci ketden teemkɔ̈u në baŋ e Maui´s War Memorial Stadium, wɛ̈n yen e bi kɔc ke 9,000 lɔ thïn.Chinese (Traditional) : 樂團的管理公司 HK Management Inc. 在 9 月 20 日取消活動時,並未給出最初的原因,但在第二天將原因歸咎於後勤問題。

Southwestern Dinka : Kɔmpänï e kɔc ke cïït e diat yen ye col HK Management Inc, akin wat e tem ket kɔ̈u luɛl ne kol e nïïn 20 nï pɛi thiäär ku tök, acïï kɔc ke aguɛɛr gɔk.Chinese (Traditional) : 知名的希臘律師薩基斯凱亥尤基由(Sakis Kechagioglou)和熱格尼科拉克波琉斯(George Nikolakopoulos)因為他們被判貪污和腐敗有罪,已被關在雃典的柯里達洛斯(Korydallus)看守所。

Southwestern Dinka : Abukuum e paanë Greek wɛ̈n ŋic, Sakis Kechagioglou ku George Nikolakopoulos acë kek mac në thïjïn e Athens e Korydallus, wat cï kek yök kek awäny ariöpë thok.Chinese (Traditional) : 為此之故,法官、律師、事務律師及檢察官過去幾年來從事過的非法行為也跟著曝光,從而揭發了希臘司法體系的大醜聞。

Southwestern Dinka : Në ciäär de yic, te la gɔk acïï yök në akuma ë Greek yic yen naŋ abukuum acïï yök ka kek loi kak wɛ̈n cë kak la cɔɔk në run yen cë la.Chinese (Traditional) : 幾個禮拜前,記者麥基斯 (Makis Triantafylopoulos) 在他於阿爾法電視台的熱門節目《Zoungla》中披露此訊息後,國會議員暨律師貝佐斯 (Petros Mantouvalos) 旋即因辦公室成員曾涉及非法賄賂和貪腐而下台。

Southwestern Dinka : Në ithbuɔɔ cë tëëk, raan ee lon cɔɔl wɛ̈n ye cɔl Makis Triantafylopoulos në baŋ den e television cɔl ¨Zoungla¨ ye nyuɔth në Alpha TV, raan yen lui kekë akuma kuye abukum, Petros Mantalouvalos ë cïï kuum wat cïï kɔc kek lui keke yen aci kek yök kekë awän aariöpë thok në wɛ̈ɛ̈th/wëu.Chinese (Traditional) : 此外,首席法官依凡傑洛斯・克勞西斯因涉嫌貪瀆及墮落行為而鋃鐺入獄。

Southwestern Dinka : Në dɛ̈t pe, abukuum Evangelos Kalousis acï mac wat cï yen yök ka de guöp awuɛc e jurthok në të den e luɔi.[Day4]

Chinese (Traditional) : 羅伯茲斷然拒絕說明他所相信的生命起始點,這在墮胎倫理議題上是非常重要的問題,並表示評論特定可能的具體情況是不道德的。

Southwestern Dinka : Roberts Flatly aci jääi bi luɛɛl ye kɔɔl no yɛɛn ye tiŋ e gɔl pïïr, thual rïïl wɛ̈n ye ŋɔr në thiɛɛc në raac e meth, luɛl de a lɛu ku abi thuŋde co rïïl yic arɛɛt.Chinese (Traditional) : 然而,他重申了他先前的說法:「羅訴韋德案」是「國家的既定法律」,並強調了最高法院一致裁決的重要性。

Southwestern Dinka : Aci watden tuɛŋ ɣön ye luɛl Roe v. Wade e ye ¨lööŋ ke piny¨ në luɛl në lööŋ tɔ̈u në abukuum cin.Chinese (Traditional) : 他也確認,他深信羅訴韋德案所仰賴的隱含隱私權。

Southwestern Dinka : Aci gäm aya nan rään anaŋ yic në thiään e kake yen ye Roe luɛl wɛ̈n.Chinese (Traditional) : 馬魯基多爾隊最後摘下冠軍,領先第二名的努沙隊六分。

Southwestern Dinka : Maroochydore aci ŋɔr ku wer Noosa, ke ye rään e rou në dhetɛɛm.Chinese (Traditional) : 兩隊將在大準決賽時碰頭,因為努沙隊以 11 分贏得比賽。

Southwestern Dinka : Kek abi dhiäl yɔk në thiök e thɔɔk ku Noosa aciŋɔr kaa 11.Chinese (Traditional) : 接著,馬魯基多爾隊在準決賽打敗了卡布丘隊。

Southwestern Dinka : Maroochydore aci Caboolture la wɔɔr.Chinese (Traditional) : 伊氏西爪龍屬於馳龍科,是迅猛龍的近親。

Southwestern Dinka : Hesperonychus elizabethae e baŋ e gɔl e Dromaeosauridae ku aruääi kenë Velociraptor.Chinese (Traditional) : 這種全身覆蓋羽毛、溫血的猛禽據信已能以帶爪的雙腳直立行走,像迅猛龍一樣。

Southwestern Dinka : Kene acithiääŋ kene nɔ̈k, riɛmden e tuic ku diɛt cïï kon ya caath në cɔk ke rou ku anɔŋ riɛb bɛɛr cïï Velociraptor.Chinese (Traditional) : 牠的第二隻爪比較大,使牠獲得西爪龍的封號,意指「西方之爪」。

Southwestern Dinka : Riɛbden e rou e dït, yën cɔl yen Hasperonychus, wɛ̈n yen ye ¨rieb ke baŋ cääm´Chinese (Traditional) : 極端天氣狀況除了會導致冰層破碎,也阻礙了救援工作。

Southwestern Dinka : Cït thuɔɔr ë ice, rɛɛc në ka cïï wo gɔɔr aci lon në kuany co rïïlic.Chinese (Traditional) : 皮特曼認為天氣狀況要到下週才有可能改善。

Southwestern Dinka : Acïï Pittman thɔ̈ɔ̈ŋ kɔ̈u lɔn cï lëu bïï ɣälaa röt agut cë yithbuɔ däŋic.Chinese (Traditional) : 根據皮特曼的說法,這次堆冰的數量和厚度,是海豹獵人這十五年來見過最糟的情況。

Southwestern Dinka : Dït ku dhïl de duötë ice, në të cït tën ye Pittman ye yɔ̈k thïn, ee ye rɛ̈ɛ̈c tene kɔc cath wïïr thɛɛr në run kee 15 cë bakChinese (Traditional) : 今天於紅湖社區一帶流傳的消息為由於又有一名涉嫌 3 月 21 日校園槍擊案的學生被捕,因此傑夫·魏斯與九名受害者當中其三的葬禮暫停舉行。

Southwestern Dinka : Ke wɛrde thou cennë raanë nok acï piŋ ɣän ëbɛ̈n tïnoŋ jur rɛɛr Red Lake yic nïye kɔlë ku löŋde raan cɔl Jeff Weise ku jɔlya koi kɔ̈k cïkke nok ke dhoŋuan acë loi ayadde ku naan maan cï mɛnh dɛŋ de thukul acï dhɔɔm nï këdde kɔc cïkke moc kë pɛi nïn 21 pɛi dhïc.Chinese (Traditional) : 當局除了確認今日的逮捕行動之外,透露甚少訊息。

Southwestern Dinka : Ku kɔc akuma aciën këdït cïk luɛɛl bic nïye këde döm/mɛ̈c ye kɔɔlë.Chinese (Traditional) : 然而,有關此調查的可靠消息來源向明尼蘇達州的《明星論壇報》透露,那其實是路易·喬丹,他是紅湖部落酋長弗洛伊德·喬丹的 16 歲兒子。

Southwestern Dinka : Ku yen eci lɛɛk akutnhom de kɔc cɔl Minneaopolis Star-Tribune kɔcke ŋic ye tën yiɛp e cok thin lɔn ye yen mɛnh la ruön 16 cɔl Louis Jourdain, wɛ̈n raan cɔl Floyd Jourdain bëny muuk Red Lake Tribunal.Chinese (Traditional) : 目前尚不知道會提出什麼樣的指控,或使有關當局找上那名男孩的原因,但聯邦法院已開始進行少年訴訟程序。

Southwestern Dinka : Acï ŋiic naan bï kuum yïdë ku naan yeŋo bï kɔc luuŋ luɛl tïnoŋ mɛnh kor kan ku ye kanɣic lukde mɛhn kor acï rɔt gɔl tëdde bulluk nhïïm.Chinese (Traditional) : 羅汀還說,官方決定取消第兩輪決選,以為阿富汗節省經費並避免再次選舉產生的安全風險。

Southwestern Dinka : Acï Lodin luɛl aya kɔc ke luoi la tuɛŋ temkɔ̈u agɔke Afghans kony agɔke wenhden cïï rääc ku cïkï tiit e cuɔt dɛ̈t cï tɔ̈u.Chinese (Traditional) : 外交人員說他們已在阿富汗憲法中找到足夠的歧義,因此決定沒有必要進行決選投票。

Southwestern Dinka : Kɔc cï pïoc aaye jam ku luɛlke acï juɛr tën loŋ ke Afghans wɛ̈n ye cuɔt co cï rot loi.Chinese (Traditional) : 這與之前的報告互相矛盾,後者曾表示取消第二輪選舉將違反憲法。

Southwestern Dinka : Në alïäm cïï nyoth wɛ̈n, temkɔ̈u e cuat acë tɔ̈u e löŋ.Chinese (Traditional) : 飛機原定由內務部內衛部隊駕駛飛往伊爾庫次克。

Southwestern Dinka : Thaira e la baŋ e Irkutsk ku e ci cääth në kɔc ke baŋ thïn.Chinese (Traditional) : 一支調查小組奉命成立。

Southwestern Dinka : Thiëc ee cïï co tɔ̈u ago ke ci rot cääric.Chinese (Traditional) : 伊爾-76 自 1970 年代起即為俄羅斯及蘇聯軍事重要的一部分,上個月已經在俄羅斯發生一起重大事故。

Southwestern Dinka : Kënë II-76 e rïïl e kɔc ke Russia ku jɛɛc ke Soviet jäl e ruun e 1970 yic ku aci dɛɛŋ e thrumbil la gɔk ye pɛɛn ɣɔn ci la.Chinese (Traditional) : 10 月 7 日,一架引擎在起飛時脫落,無人受傷。事故發生後,俄羅斯短暫停飛了 Il-76。

Southwestern Dinka : Kë pɛi e Thiäär ee nïn 7, kë makana e cïï tem roor në jäälyic ka cin ke cë riääk. Russia acë II-76 tɔ̈ɔ̈u piny në riääkyic.Chinese (Traditional) : 數千桶原油在阿拉斯加費爾班克斯以南外漏之後, 800 英里的縱貫阿拉斯加管道遭到關閉。

Southwestern Dinka : Miles ke 800 ke Trans-Alaska Pipeline System acithiɔk wat e jääth cë wɛɛl rool në baŋ piiny ë Fairbanks Alaska.Chinese (Traditional) : 斷電之後,隨之而來的是常規的火災指揮系統測試,導致放洩閥開啟,使原油流洩到附近的格里利堡 9 號泵站。

Southwestern Dinka : Ciën riɛl acïï thɛɛm de mac co loi wɛ̈n yen jääth co wal wei në baŋ ë Fort Greely.[Day5]

Chinese (Traditional) : 開啟的閥門導致系統壓力釋放,原油則自能儲存 55,000 桶(230 萬加侖)的油槽溢出至輸送平台。

Southwestern Dinka : Në baŋ ɣɔ̈r acïï cänh ë jääth co kor ku cääth në të cet barmiil ke 55,000 (të cït gallon kaa mallion kaa 2.3).Chinese (Traditional) : 截至週三下午,油槽排氣孔仍在漏油,可能是油槽內部的熱膨脹所致。

Southwestern Dinka : Në köl e ŋuan aköl lɛɛric, ɣɔn tank ke jääth ke ŋɔt ke kuɛɛr, ke wɛ̈n e loi rot wat a tuɛɛc wɛ̈n cïï rɔt loi në tankyic.Chinese (Traditional) : 油槽下方有另一個能容納 104,500 桶的第二攔油區,目前尚未裝滿。

Southwestern Dinka : Anaŋ biääk piny e tank wɛ̈n ye lɛu bi barrel ke 104,500 jɔt akënë (akëcë) thiööŋ.Chinese (Traditional) : 在電視上直播的評論中,伊朗高層消息來源首次承認制裁有產生影響。

Southwestern Dinka : Në ye jɛɛmyic në dhölë television , aye nyuɔth nän kɔc dït ke Iran acë gam wɛ̈t e wɛɛc e kaŋ yën cïï kä juëc rac.Chinese (Traditional) : 其中包含了金融限制,以及禁止原油出口至歐盟,後者佔伊朗經濟中國外收益的 80%。

Southwestern Dinka : Acïï thɔl ke cääth e wëu ku thuɔk e jɔt e miök be kɔc ke European Union wɛ̈n yen ye thuŋ de Iran co yök 80 ë bɔɔtic në wënh bɔ̈ bic.Chinese (Traditional) : 在最近一期的月報中,石油輸出國組織表示原油的出口降到了 20 年來的新低,一天只有 280 萬桶。

Southwestern Dinka : Tën kuɛ̈nden de pɛi, OPEC acë jääm ku luelke jɔɔt de miök aci nyiin la piny apɛi në run thiärou cïï la në të cït mallion kaa 2.8 në kööl tökic.Chinese (Traditional) : 該國最高領袖大阿亞圖拉賽義德阿里·哈米尼曾形容,對石油的依賴是一個早在 1979 年伊朗伊斯蘭革命之前就出現的「陷阱」,而伊朗應該從中解放出來。

Southwestern Dinka : Bëny dït e bääi, Ayatollah Ali Khamenei, aci ŋääthe miök col ¨dhuɔm¨ wen yen ci tɔ̈u jääl e kɔɔl e thɔɔr e Iran Islamic ne ruun e 1979 ku ye ke wɛ̈n bi këk rɔt nyaai thïn.Chinese (Traditional) : 當太空艙在大約凌晨 5 點 (美東時間) 抵達地球並進入大氣層時,預計將會為北加州、奧瑞岡州、內華達州和猶他州居民上演一場精采燈光秀。

Southwestern Dinka : Të cïï capsule la Earth ku lɛɛr e luadyic tën thää 5 nhiääkduur (thää aalɔŋ cuëëc), aye ŋic ka ruɛɛl baŋ e tueŋ e California Oregon Nevada ku Utah.Chinese (Traditional) : 太空艙會像流星一樣劃過天際。

Southwestern Dinka : Capsule abithɔŋ kene kuɛl ci muɔc luätic.Chinese (Traditional) : 太空艙以每秒 12.8 公里或 8 英里的速率前進,這個速度足以在一分鐘內從舊金山抵達洛杉磯。

Southwestern Dinka : Capsule abë cääth tën 12.8 km walɛ 8 miles në dekik tɔk, piääl lëu ku yën co jɛl San Francisco lɛɛr Los Angeles në dekik tɔkic.Chinese (Traditional) : 星塵號將是最快返回地球的太空船並因而創下新的歷史紀錄,打破 1969 年 5 月阿波羅 10 號指揮艙返航時所創的舊紀錄。

Southwestern Dinka : Stardust abi ŋɔɔr ka ye toŋ e ka piol wɛ̈n këk tɔ̈u e luadic ye dhuk e pinynhom, aci ŋɔɔr ku wɛɛr piol ɣɔn e pɛɛn e dhiɛc ruun e 1969 në dhuŋ e Apollo XChinese (Traditional) : Stardust 專案經理湯姆.達克斯伯里 (Tom Duxbury) 表示:「它將飛越北加州的西海岸,照亮從加州到俄勒岡州中部,再經由內華達州及愛達荷州直到猶他州的天空。」

Southwestern Dinka : Abi jääl lɛɛr baŋ e cääm e wɛɛr e baŋ tueŋ e California ku abi ɣɛɛr bääi pääne California lɛɛr baŋ cɛɛl e Oregon ku tɛɛk Nevada ku Idaho ku lɛɛr Utah, luel abiŋɔɔr e Stardust Project Tom Duxbury.Chinese (Traditional) : 陸克文簽署京都氣候協定的決定將美國置於孤立之境,現在美國將是唯一沒有批准該協議的已開發國家。

Southwestern Dinka : Tä ë Mr. Rudd ku bë wɛɛrɛŋ e Kyoto në gɛɛr në kaŋ cï wo gɔɔr acë paanë United States tɛ̈k bei ke ye paan cën dïren.Chinese (Traditional) : 澳洲前保守派政府拒絕批准《京都議定書》,聲稱其會對高度依賴煤炭出口的經濟造成損害,而印度和中國等國卻不受碳排放指標的約束。

Southwestern Dinka : Akuma thɛɛr de Australia acë jäi në ye wɛɛrɛŋ e Kyoto, aye luel alëu ku bë cɛɛŋ rac në ye ŋaathden në hääj e cool, ku bɛɛi cit India ku China akin yɔɔk në ye alïïr rac në kaamdenic.Chinese (Traditional) : 這是 eBay 歷史上所進行的最大收購。

Southwestern Dinka : Yen ke ye aguɛɛr dït ë tɔɔr në baŋ ke akökööl ke eBayChinese (Traditional) : 該公司希望將其利潤來源多元化,並在中國、東歐及巴西等 Skype 佔據優勢的地區增加知名度。

Southwestern Dinka : Kɔmpänï eye nhiaar ku bë lui baŋ dït apɛi wɛ̈n yen ye Skype lui thïn arsst ku jääk në baŋ dït ago thɔ̈ɔ̈ŋ kekë paanë China, Eastern Europe ku Brazil.Chinese (Traditional) : 科學家懷疑土衛二的地表活動活躍,可能是土星冰狀 E 環的來源。

Southwestern Dinka : Scientist aacë Enceladus yök kë ye töŋ de loi ku yen ke Saturn gäm gɔɔlke.Chinese (Traditional) : 土衛二是太陽系中反射率最高的星體,能反射約 90% 抵達其表面的太陽光。

Southwestern Dinka : Enceladus ke baŋ töŋ e kääk tɔ̈u në luäät yic ye ruɛɛl aköl nyaai, kën ee ya të cït 90 në bɔɔtic.Chinese (Traditional) : 遊戲發行商科樂美今日於一家日本報紙發表聲明,表示不會發表《法魯加六日》這款遊戲。

Southwestern Dinka : Kɔc ke cääl e thuɛc në ye köölë acë jam ku luel ke thuɛc Fallujah abë liu në nïn kaa dhetem iic në thöl ë werɛɛk ke Konami ë Japan.Chinese (Traditional) : 遊戲以第二次法魯加戰役為背景,這是一場美國和伊拉克軍隊之間的惡鬥。

Southwestern Dinka : Thuëëc kën atɔ̈u wɛ̈t e thɔ̈r ë rou e Fallujah, tɔŋ ril wɛ̈n ë tɔ̈u në kaam ë jɛɛc American ku Iraqi.Chinese (Traditional) : 澳洲通訊及媒體局 (ACMA) 也發現,雖然影片在網路上流傳,《老大哥》節目卻沒有違反線上內容審查法,因為影片並非儲存在《老大哥》的網站上。

Southwestern Dinka : ACMA aya aci yök ago bïdïyo ya nyoth në baŋ ë intɛ̈rnɛt, kɔc ke Big Brother akën loŋ ke intɛ̈rnɛt guir yen kën ye bïdïyoo nyoth në wɛ̈pthait në Big Brother yic.Chinese (Traditional) : 《廣播服務法》提供網際網路內容的監管規則,然而若要被視為網際網路內容,必須實體上存在於伺服器上。

Southwestern Dinka : Kɔc ke lon e cääl aci loŋ ke nyoth e käŋ na baŋ ë intɛ̈rnɛt, ago kɛ dun nyoth gam ka yiin ci ku ba naŋ serverdu.Chinese (Traditional) : 位在肯亞奈洛比的美國大使館發布一項警告,聲明「索馬利亞的極端主義者」正打算在肯亞和衣索比亞發動自殺炸彈攻擊。

Southwestern Dinka : Akuma ë United State wɛ̈n yen tɔ̈u Nairobi Kenya acë kɔc lɛ̈k wɛ̈t ¨kɔc gät kek tɔ̈u Somalia¨ aguir rot ku bïkï Kenya ku Ethupia biökyic në bomb.Chinese (Traditional) : 美國表示曾經接獲匿名資訊,訊息中特別提到將以自殺炸彈客的方式炸毀衣索比亞和肯亞的「著名地標」。

Southwestern Dinka : Aye paanë U.S. Luel ka cë thok yök tɔŋ të kën rot nyuɔɔth wɛ̈n cë luɔi de nääkë rot ë ŋɛk ye tök në bomb lueel kubë ¨ɣändït ŋic keek¨ cuöny paanë Ethiopia ku Kenya.Chinese (Traditional) : 早在《每日秀》和《科拜爾報告》之前,1988 年赫克和詹森還是華盛頓大學的學生時,便已設想出一種以諷刺滑稽的方式模仿新聞和新聞報導的刊物。

Southwestern Dinka : Kam këc amät gua jɔk ku Gɛ̈gɛ̈t colbert, Heck ku Johnson aci gɛ̈tgɛ̈t aköl tui jal thɔ̈ɔ̈ŋ kek wel aköl da—kam thɛɛr ye kek mith pan— gɛ̈tgɛ̈t tenɛ UW ruon 1988.[Day6]

Chinese (Traditional) : 自成立以來,洋蔥報已經成為一個名符其實的惡搞新聞王國,旗下事業囊括了印刷版新聞、光十月單月就吸引了 5 百萬獨立讀者的網站、個人廣告、24 小時新聞網、podcast、以及最近新發行的世界地圖集《Our Dumb World》。

Southwestern Dinka : Kam gɔl ye cök, bathal aci ya ke ye wël lueel, ke waraga ye lɔ̈k bei, ku tenɛ kuen ci 5,000,000 jɔɔl loi thöök e pen Thiäär yic, kaŋ e raan ye ɣaac wei e kaam 24 wel ci kuen ku kaam thiɔk war ci jal acik bëi kenɛ pinynhom ye cɔl Dumb world.Chinese (Traditional) : 艾爾·高爾和湯米·弗蘭克斯將軍不假思索地說出了他們最喜歡的頭條新聞(高爾的便是《洋蔥報》有關他和蒂珀在 2000 年選舉人團落敗後享受了一生中最美好的性愛的報導)。

Southwestern Dinka : Al Gore ku bɛny ye cɔl Tommy Franks aci jal kuen wël baai keen nhiaarke (Gore ka bathal aci jal ban lueel ala Tipper aci yok ka ci tɔc ka guäc rot kam dit töt run 2000 kuenykueny ci yen wiik thiin).Chinese (Traditional) : 許多《洋蔥報》的作者持續對喬恩・史都華及史蒂芬・荷伯的新聞脫口秀造成大幅的影響。

Southwestern Dinka : Kɔcken juëc e gɛ̈tgɛ̈t aci la rac nhom tenɛ wël a mat Jon Stewart ku Stephen.Chinese (Traditional) : 此藝術活動也是布加勒斯特市政廳舉辦的一場活動的一部分,該活動試圖將羅馬尼亞首都的形象,重新塑造成具有創意且多采多姿的大都會。

Southwestern Dinka : Ka ci jal looi ka tëët dit töt e kene ye jaŋ jaam nhom tenɛ pan Bucharest pandiit gɛu ke wic be thura pandiit Romanian jal ban nyuööth ka dheeŋ pan metoroplic.Chinese (Traditional) : 該城市將成為東南歐首座主辦奔牛藝術節城市。奔牛藝術節是世界上最盛大的公共藝術活動,今年將在六月到八月間舉辦。

Southwestern Dinka : Pandiit kenɛ ayen be käŋ ben alɔŋ e pan Europe tenɛ alɔŋ cam ku ciën be weŋ jal nyuɔɔth jäŋ yic, ke ye dït pinynhom ci jal tiŋ e pen e Dhetom ku pen e Bɛ̈t ye ruön kenɛ yic.Chinese (Traditional) : 今天的公告也延續了政府在今年三月所說、將撥款購買更多車廂的承諾。

Southwestern Dinka : Wël akol ci akuma ban lueel aye nyuɔɔth ke ci lueel kam pen Diak ruön kenɛ yic ke ci kek ye gam bik ka kɔk bi jɔt tɔ̈u piny wëu.Chinese (Traditional) : 加上 300 個車廂後得到的 1,300 個車輛可紓解擁擠人潮。

Southwestern Dinka : Ka kɔ̈k mat thiin 300 aca kuen yath 1,300 kaŋ jötjöt ku ba kuɔ̈ɔ̈t nhom tet yic.Chinese (Traditional) : 洛杉磯警局發言人克里斯多夫.賈西亞表示,該名男性嫌疑犯正以非法侵入罪名接受調查,而非破壞公物。

Southwestern Dinka : Raan cɔl Christopher Garcia, aye wël apuruuk e pan Los Angeles lueel wei, aci jal lueel ela muony leŋ guöp awuöc aci jal gɔ̈t thok ke ci yen tëëk pan raan da ku ace ke ci yen kä ke raan da rac.Chinese (Traditional) : 標誌沒有遭到實際損壞,而是用有和平與心型符號裝飾的黑色防水布將字母「O」改成小寫的字母「e」。

Southwestern Dinka : Ke ci gɔ̈t akëc riääk; ke ci war yic aci looi ka rɔɔth kin macär ke ci jal gɔ̈t thiin e wel dɔ̈ɔ̈r ku puɔ̈u ku ¨O¨ war yic be jal kuen ka ye urub piiny ¨e¨.Chinese (Traditional) : 腰鞭毛藻是一種天然生成的單細胞海洋微生物,當此生物的濃度比平常高時,就會出現紅潮。

Southwestern Dinka : Alɔŋ malual kene ye bei ee ke diit cɔl Karenia brevis, ye tök ci cak e pic yic.Chinese (Traditional) : 自然因素可以交互作用產生理想的環境,讓這種藻類的數量急速增加。

Southwestern Dinka : kä ci cak a jal rɔ̈m bik mat ku looi ka kam pɔth yic, ku jɔl tɔ̈u wïïr kene looi bik jueec apɛi.Chinese (Traditional) : 這種藻類會產生神經毒素,癱瘓人類和魚類的神經。

Southwestern Dinka : Ka ke tɔ̈u wïïr kene aleŋ ke ye dhiëët ka ye raan rac tënë kɔc guöp ku reec.Chinese (Traditional) : 魚類常死於水中高濃度的毒素。

Southwestern Dinka : Reec ejal thou wɛ̈t kä rac tɔ̈u piu yic wïïr.Chinese (Traditional) : 人類可能會吸入被風和海浪帶入空中的含毒水,因而受到影響。

Southwestern Dinka : Kɔc aye tuany dɔm taci kek wëëi piu yic kua liir yic.Chinese (Traditional) : 熱帶氣旋古努(以馬爾地夫當地語言的棕梠葉袋子為名)的最高持續風速達到每小時 240 公里(每小時 149 英里)。

Southwestern Dinka : Nhomden tueŋ, ke dit cɔl Tropical Cyclone Gonu, kaci cak acith yiny tuk thoŋ kɔc pan cɔl Maldives, aci jal döt yom dit mec kilomitir 240 kamyic ku tamec tha tök (149 kam yic tha tok).Chinese (Traditional) : 今日稍早時,風速約每小時 83 公里,且預期會持續減弱。

Southwestern Dinka : Wën thɛɛr yaköl, yom akaye kilomitir 83 km/h, ku yen yekene ŋic kabi dhuɔ̈kpiny.Chinese (Traditional) : 週三,基於新冠病毒 (COVID-19) 疫情的考量,美國國家籃球協會 (NBA) 宣布暫停其職業籃球賽季。

Southwestern Dinka : Aköl niin Diak, kɔc pan United States´ National Basketball Association (NBA) aci thueec kura peen e wɛ̈t tuɛny cɔl covid-19.Chinese (Traditional) : 一名猶他爵士隊球員確診新冠病毒之後,NBA 做出此決定。

Southwestern Dinka : Wɛ̈t kɔc kura NBA ci kek ye tak bik kura peen wɛ̈t e raan thuëëc tenɛ ya kut cɔl Utah Jazz ci ye yök tuɛny cɔl covid-19 ye guöp.Chinese (Traditional) : 「根據這顆化石,那意味著演化分家比分子證據所預料的要早得多。

Southwestern Dinka : Tenɛ ka thɛɛr ka yic, ka ye nyuɔɔth dëkdëk yic aci rot lac looi thɛɛr ŋuɔt kec kɔc e gɛt ye bɛ̈ibei.Chinese (Traditional) : 「這意味著所有事情都必須往前推,」衣索比亞「裂谷研究服務」的研究員、也是此研究的共同作者──伯爾漢·阿斯法說道。

Southwestern Dinka : ¨Ka ye nyuɔɔth käŋ ëbën abi dhuɔ̈k ciëën,¨ aci jal lueel e raan diit ci gät alɔŋ pan Ethiopia ku yen raan det ci gat cɔl, Berhane Asfaw.Chinese (Traditional) : 直至現在,由於美國境內的廣泛使用,AOL 已能夠以自己的步調轉移與發展即時通訊市場。

Southwestern Dinka : Gut ya köl, ke cɔl AOL aci la bi tenɛ ɣɔc cɔl IM loi bi dit amath, e riin ye ye luɔ̈i apɛi dit pan United States.Chinese (Traditional) : 在這樣的安排下,這種自由可能會告終。

Southwestern Dinka : Ka juir tɔ̈u kenɛ, nhomläu kene abi thök.Chinese (Traditional) : 雅虎和微軟服務的使用者人數加總,將可匹敵 AOL 的客戶數量。

Southwestern Dinka : Namar e kɔc lui ke cɔl Yahoo! yic! Ku ke cɔl Microsoft abi jal kɔc tɔ̈u ke cɔl AOL jal wuör.Chinese (Traditional) : 在傳出銀行獲得英國政府緊急紓困的消息後,北岩銀行於 2008 年國有化。

Southwestern Dinka : Kurden tɔ̈u alɔŋ cuëëc aci jal be ya kene baai ruön 2008 wën ci ye nyuɔɔth tenɛ e ɣɔc aci akuma pan UK kony.Chinese (Traditional) : 北岩銀行受 2007 年的次級房貸危機影響而請求協助。

Southwestern Dinka : Kurden alɔŋ cuëëc aci jal cööt bi kony wɛ̈t kerɛc ci rot loi ruön 2007.[Day7]

Chinese (Traditional) : 理查‧布蘭森爵士的維珍集團在該銀行國有化之前曾出價收購但遭拒。

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny cɔl Richard Branson´s Virgin Group aci cööt ë kuɔny tenɛ kɔc wëu tɔ̈u ku ci jai bik kony ka kec gua ya kene baai.Chinese (Traditional) : 2010 年,如今的高街銀行北岩銀行公眾有限公司儘管已經國有化,但卻從被稱為「壞銀行」的北岩(資產管理)分離出來。

Southwestern Dinka : 2010 yic, wën ci yen lui kene baai, kene gekic cɔl tenɛ kur alɔŋ cuëëc aci jal tek yic bi laŋ ¨ɣon e wëu rac¨ kur alɔŋ cuëëc (ka ye jal mac) (Asset Management).Chinese (Traditional) : 維珍集團只購買了北岩銀行旗下的「優良銀行」,而非該資產管理公司。

Southwestern Dinka : Ke ŋuɔt kec gɔt aci ´ɣɔc hon wëu pɔth´ kur alɔŋ cuëëc, ku ce käŋ ɣɔc ci mac.Chinese (Traditional) : 據信這是史上第五次人類發現並經由化學方式證明有火星物質掉落到地球上。

Southwestern Dinka : Kene e yen namar dhiec ë käŋ yic ci kene wal rot loi pinynhom.Chinese (Traditional) : 地球上將近兩萬四千顆已知的隕石中,只有 34 顆確定來自火星。

Southwestern Dinka : Adat ŋic 24,000 tene kɔc a liir ci lony pinynhom, käŋ ka 34 e rot aci jal yök ka ye kek käŋ martian.Chinese (Traditional) : 其中十五顆岩石來自去年七月的流星雨。

Southwestern Dinka : Kur thiar ku dhiec aci ŋic ke ye kaŋ a liir pen Dhorou yic.Chinese (Traditional) : 有些地球上非常少見的石頭以每盎司 11,000 到 22,500 美元的價格販售,約是黃金價格的 10 倍。

Southwestern Dinka : Kur a bak, ka ce lac yök pinynhom, aci ɣac wei weu ka $11,000 ku weu $22,500 a kuen yic, ku yen a dan thiar yic e ɣɔc dääp.Chinese (Traditional) : 比賽結束後,凱瑟洛夫斯基以 2,250 的積分保持車手排行榜的領先地位。

Southwestern Dinka : Weeric, Keselowski aci ya raan cueth apɛi ka kaŋ yök 2,250.Chinese (Traditional) : 強森獲得 2,243 分,以七分之差的成績屈居第二。

Southwestern Dinka : Käŋ ka dhorou ran cɔl Johnson bɔ namar rou yic nɔŋ 2,243.Chinese (Traditional) : 第三名漢姆林落後 20 分,但領先波伊爾 5 分。卡恩和小楚克斯分別以 2220 分和 2207 分位居第五和第六名。

Southwestern Dinka : Namar diäk yic, Hamlin aci käŋ ka thiär-rou cien, ku aleŋ dhiëc tueŋ tene raan cɔl Bowyer. Kahne ku Truex, Jr. Tɔ̈u namar dhiëc ku dhetem ka leŋ 2,220 ku 2,207.Chinese (Traditional) : 在賽季仍剩四場賽事的情況下,史都華、戈登、肯瑟斯和哈維克分佔了車手冠軍排行榜的前十名。

Southwestern Dinka : Stewart, Gordon, Kenseth, ku Harvick aci kɔc wuɔ̈r namar thiar yic ka thueec ka ŋuan ci doŋ.Chinese (Traditional) : 美國海軍表示他們正在調查該起事件。

Southwestern Dinka : US Navy acik luel aya la gät ke däŋ thok.Chinese (Traditional) : 他們也在一項聲明中表示:「全體船員正努力尋求將船安全拖出的方法。」

Southwestern Dinka : Acik luel aya e jam yic, ¨Akut alui apɛi wic kueer bik rɛin wir bɛ̈i bei¨.Chinese (Traditional) : 該艦是復仇者級的反水雷艦,當時正前往巴拉望的普林塞薩港。

Southwestern Dinka : Kɔc ril lui aci riäi jal leu, riäi eka tɔ̈u dhöl yic ka la pan cɔl Puerto Princesa Palawan yic.Chinese (Traditional) : 這艘船被派給美國海軍的第七艦隊,並常駐日本長崎的佐世保市。

Southwestern Dinka : Aci yik kɔc U.S. Navy alɔŋ Dhorou Sasebo, yic, Nagasaki Japan yic.Chinese (Traditional) : 孟買恐攻者在 2008 年 11 月 26 日搭船抵達,他們攜帶著手榴彈和自動武器,並攻擊多個目標,包括擁擠的賈特拉帕蒂·希瓦吉終點站和著名的泰姬瑪哈酒店。

Southwestern Dinka : Ayuöp kɔc Mumbai yic aci ben riäi yic pen thiar ku tök aköl nïïn thiar rou ku detem 26, ruön 2008, acik jal bɛi kakek garnit, mec mucmuc ku jɔl moc ɣɔn juac yic egut te dit ci thiäŋ cɔl Chhatrapati Shivaji Terminus gek kathar ku te ŋic ye kɔc niin thiin cɔl Taj Mahal Hotel.Chinese (Traditional) : 大衛·韓德利的偵查與資訊聚會促成了由 10 名來自巴基斯坦激進組織虔誠軍的槍手所為的行動。

Southwestern Dinka : Kene piöc ku luel käŋ raan cɔl David Headley aci luɔi kony bi raan thiar 10 muk dhaŋ pan e Pakistani jec ye cɔl Laskhar-e-Taiba.Chinese (Traditional) : 此攻擊為印度和巴基斯坦間的關係帶來巨大壓力。

Southwestern Dinka : Ke ci kɔc kɛk jɔt tɔŋ ci mäth kam India ku Pakistan rac apɛi.Chinese (Traditional) : 在那些官員的陪同下,他向德州居民保證已採取措施保護公眾安全。

Southwestern Dinka : ka ci bäny ka jal ruäc, aci lɛ̈k kɔc tɔ̈u tɛ̈thath ka bi gël acin ke rac yök kek.Chinese (Traditional) : 佩里明確指出:「全世界幾乎找不到其他地方比我們準備更周全,足以面對這個案例帶來的挑戰。」

Southwestern Dinka : Perry aci luel guöp, ¨Aleŋ bɛi lik tɔ̈u pinynhom kek ka path lëu bik rac kene kony.¨Chinese (Traditional) : 州長也表示:「今天,我們得知有些學齡兒童確定曾與病患接觸。」

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny aci luel aya, ¨Yaköl, acuk jal piŋ la mïth abɛk pan abun aci rot liäp kek raan tuaany.¨Chinese (Traditional) : 他繼續說道:「這個案子非常嚴重。但可以放心的是,我們的系統運作一如它應有的水準。」

Southwestern Dinka : Aci la ku luel, ¨Kene a ke ril ë tör. Ba jal ŋic la ke da lui apɛi te ka bi yen lui thin.¨Chinese (Traditional) : 確認為真的話,這個發現會讓艾倫八年來搜尋武藏號的工作畫下句點。

Southwestern Dinka : Te ci ye jal ŋic, ka gör run ka bɛ̈t 8 ke Allen tenɛ Musashi ci jal yök abi kɔc.Chinese (Traditional) : 完成海床繪圖之後,總算以 ROV 找到了沉船。

Southwestern Dinka : Ka war thar ci jal guir ke ci riäk aci jal yök ke ye loi ROV.Chinese (Traditional) : 據報導,身為世界上最富有的人之一,艾倫已將大部分財產投入於海洋探勘中,並出於對戰爭的畢生興趣,開始尋找武藏號。

Southwestern Dinka : Raan dïït ajak pinynhom, Allen aci jal täu thïn jɛk dit tot kaŋ war yic e riin bi yök Musashi tenɛ piir bar kɔ̈u ka nhiɛr käŋ tɔŋ yic.[Day8]

Chinese (Traditional) : 她在亞特蘭大服務期間獲得高度評價,並因創新的城市教育受到肯定。

Southwestern Dinka : Aci yök ke pɛth ril ëtor kam de yic ka tɔ̈u pan Atlanta ku aci jal ŋic käken pɛth abun pan gɛu.Chinese (Traditional) : 她於 2009 年獲頒年度國家教育局長的頭銜。

Southwestern Dinka : Ruön 2009 yic aci gam ŋiëc dït bai cɔl National Superintendent ruön yic.Chinese (Traditional) : 在她獲此殊榮之時,亞特蘭大的學校在考試成績上已有大幅提升。

Southwestern Dinka : Kam gɛmgɛm yic, pan abuun tɔu Atlanta acik jal tiŋ ke pɛth ci rot loi athem yic.Chinese (Traditional) : 不久之後,亞特蘭大憲法報發布了一份報告,指出測試結果存在問題。

Southwestern Dinka : Kam thin yic, löŋ ci bɛi tenɛ Atlanta Journal-Constitution aci nyuɔɔth ka rɛc ci ben bei themthem yic.Chinese (Traditional) : 此報告顯示測驗分數進步速度之快令人難以置信,並指出學校有進行內部調查,但並未對結果採許行動。

Southwestern Dinka : Wël gɛ̈tgɛ̈t aci nyuɔɔth käŋ themthem aci rot juak ka bɛn kɔ̈u, ku jɔl la pan abun aci ke räc tiŋ ku cin ke cik loi thïn.Chinese (Traditional) : 此後,有證據顯示試卷經過竄改。霍爾與其他 34 名教育官員在 2013 年被起訴。

Southwestern Dinka : Ke ci kuen aci jal nyuɔɔth awaka athem aci ka tat yic ɣöt, kek kɔc kɔ̈k bäny pan abun thiar diak ku ŋuan 34, aci kum ruön 2013.Chinese (Traditional) : 愛爾蘭政府強調議會立法改正此狀況的迫切性。

Southwestern Dinka : Akuma pan Irish aci jal lac loi be löŋ bɛ̈ibei bi nyiin karäc cök piny.Chinese (Traditional) : 「就公衛和刑事司法的立場而言,現在最重要的是應盡快頒布法令」,一名政府發言人說道。

Southwestern Dinka : ´Ëmɛne aci ya ke ril yic tör e jäŋ yic ku käŋ pïïr yic ku löŋ kɔc karɛc loi jal ka lac bɛibei¨, aci raan jam thöŋ akuma jal luel.Chinese (Traditional) : 對於趁機利用相關物質的暫時合法性的個人之健康,以及自目前違憲變更生效後毒品相關犯罪的判決,衛生部長都表達了關切之意。

Southwestern Dinka : Acï bɛ̈ny e pïïr cɔl Health Minister luel ke ci tiŋ ye kɔc loi ye kek wäl cam wɛ̈t liu löŋ, ku käŋ kɔ̈k thöŋ kek wäl ye loi wɛ̈t ci löŋ mar.Chinese (Traditional) : Jarque 當天稍早在義大利的 Coverciano 進行季前訓練。他在預定週日與 Bolonia 的對戰之前,都待在球隊住宿的飯店中。

Southwestern Dinka : Jarque ye kene lui piöc rot tenɛ cɔl Coverciano Italy yic yakölic.ye kene ka tɔ̈u ɣön akut yic ka kam thuëëc bi loi Aköl Dhorou kek Bolonia.Chinese (Traditional) : 在星期天對戰波隆那的球賽之前,他一直待在球隊下榻的飯店裡。

Southwestern Dinka : Ye kene ka tɔ̈u ɣön akut yic ka kam thuëëc bi loi Aköl Dhorou kek Bolonia.Chinese (Traditional) : 這輛遊覽車是要前往密蘇里的聖路易六旗樂園,該樂團要在那裡開一場座無虛席的演唱會。

Southwestern Dinka : Thurumbil ye kene ka la dhël Detom Flags St. Louis Missouriyic tenɛ wak jal kiit bi thään juëc jal tɛ̈ŋ bei.Chinese (Traditional) : 據目擊者所述,周六凌晨 1:15 公車在綠燈通行時,汽車在公車前方轉了一個彎。

Southwestern Dinka : Kam 1:15 a.m Aköl nïïn Detom, kɔc tɔ̈u thïn, thurumbil ye kene cath tenɛ ɣɛɛr maŋɔk ka thurumbil jal rot dhuk ye nhom tueŋ.Chinese (Traditional) : 截至 8 月 9 日晚間,莫拉克颱風的颱風眼距離中國福建省約有七十公里。

Southwestern Dinka : ka kam thei pen Bɛ̈t köl nïïn Dhoŋuan 9, ka nyiin Morakot aci jal ya kilimitir thiar dhorou ta mec kek tene Chinese panë Fujian.Chinese (Traditional) : 預計颱風會以時速 11 公里往中國前進。

Southwestern Dinka : Ka yom dït tot ci jal them ka kät apɛi ka la alɔŋ China kek thiar ku tök kph.Chinese (Traditional) : 在華氏 90 度的高溫中,等待中的乘客得以補充水份。

Southwestern Dinka : Kɔc jɔt tiɛ̈r aci yiek piu kejal tït talɔŋ thiärdhoŋuan(F)-thεεm degree atuoc.Chinese (Traditional) : 消防隊長史考特·考恩斯說:「那天聖塔克拉拉非常炎熱,氣溫為華氏 90 幾度。」

Southwestern Dinka : Bεny mac muknhom cɔl Scott Kouns aci luel ¨ erin aköl ci akol tuöc apεi Santa Clara atuöc aci lɔ nhial apεi bi ɣet dhiärdhoŋuan ic.Chinese (Traditional) : 退一步來說,無論困在雲霄飛車上的時間長短,這都是令人非常不舒服的經歷,而且至少要花一個小時才能把第一個人從雲霄飛車上救下來。」

Southwestern Dinka : Kuat käm ci dam piny tacɔl roller coaster acï kɔc bi päl gup piny, ba kethin kor luel, ku aci käm cit sä nyai ku ba raan tueŋ nyai kuεthken ic.Chinese (Traditional) : 曾七度贏得一級方程式冠軍,已於 2006 年退休的舒馬克原訂要取代受傷之費利佩·馬薩出賽。

Southwestern Dinka : Schumacher raan wan cï luoi puol ruon tïm karou ku detem 2006 ta wan ci yen kɔc wör alɔŋ Formula 1 tɔden wër den kɔc tueŋwër aräkic dhorou, arεεl ke bi lɔ nyin raan ci riɔ̈l cɔl Felipe Massa.Chinese (Traditional) : 這位巴西人在 2009 年匈牙利大獎賽中遭遇車禍,頭部嚴重傷害。

Southwestern Dinka : Kɔc Brazil acï mam apεi erin riɔ̈l nhom ci rot loi ta wan ci tiɛ̈r lönypiny ruön tïmkarou ku dhoŋuan 2009 taden kɔc Hungarian Grand Prix.Chinese (Traditional) : 因此馬薩至少會缺席 2009 年賽季的剩餘賽事。

Southwestern Dinka : Massa arεl ke bi jal käm pol ic bi kek puɔl ruon kenic tïm karou kudhoŋuanChinese (Traditional) : 總理大臣羅德里戈·阿里亞斯表示,檢查證實他有病毒的輕微症狀。

Southwestern Dinka : Arias aci yok ke laŋ guop tuany thin kor, yen e raan lui ke ye minister maktab bεny baai ic.Chinese (Traditional) : 總統目前病情穩定,但依然要在家隔離幾天。

Southwestern Dinka : Bεny baai apuol guop path, kua ŋɔt bi cɔl arεεl baai ke ci lël thok tade rot nïn thïk lik.Chinese (Traditional) : 「除了發燒和喉嚨痛之外,我覺得很健康、身體狀況良好,可以用遠端的方式繼續工作。

Southwestern Dinka : Dɔm thok juan ɣum ku abuot röl, ɣen rot yök ya puol tacit tadïen thεr, ku aba leu ba luoi dïe loi alɔŋ jam thalpon.Chinese (Traditional) : 阿里亞斯在一份聲明中表示:「我希望在週一返回我的工作崗位。」

Southwestern Dinka : ¨Ɣen rot yok ya bi dhuuk luoi dïe ic akölnin tok,¨ aci Arias luel wεt den ci cal ic.[Day9]

Chinese (Traditional) : 原為薩菲爾-辛普森颶風風力等級分類中第四級颶風的費莉希亞在星期二消散前減弱為熱帶低氣壓。

Southwestern Dinka : Felicia, aci kaŋ a akut ŋuan ta lɔŋ Saffir-Simpson Hurricane kou, aci cɔl aniɔp ɣet riakdït waar ŋɔt kic rεεc akölrou bεn thïn.Chinese (Traditional) : 它的殘餘影響為多數島嶼帶來陣雨,不過迄今為止,還沒有災害或洪水的報導。

Southwestern Dinka : Kaŋ ken ci doŋ aci ɣon laak nyaŋpiny ɣonthony nhïm,ku ta ci luoi yen, acin aboor ku riak kaŋ ci luel.Chinese (Traditional) : 歐胡島的降水量經估量已來到 6.34 英寸,可說是「很有幫助」。

Southwestern Dinka : Kaŋ ken ci doŋ aci ɣon laak nyaŋpiny ɣonthony nhïm,ku ta ci luoi yen, acin aboor ku riak kaŋ ci luel.Chinese (Traditional) : 有時降雨會伴隨著雷鳴與經常性的閃電。

Southwestern Dinka : Dëŋ kɔk ci cäl aye lɔn ci kek rot mat kek yomthiek ku maardeŋ ci thuötcok.Chinese (Traditional) : 這架巴布亞紐幾內亞航空航班編號 CG4684 的雙水獺飛機,昨天試圖降落在科科達,但已經失敗過一次。

Southwestern Dinka : Aci Twin Otter them bi nyuc alɔŋ Kokoda waraköl tawan ci tiεr PNG päär CG4684, ku aci paar tem kɔu.Chinese (Traditional) : 它消失在第二次試圖降落過程中即將著陸的十分鐘前。

Southwestern Dinka : Thöŋ tacit digik thiar ke ŋɔt kic nyuc piny them arakrou gö cokmärChinese (Traditional) : 墜機地點已於今日確認,且因該地點難以到達,因此由兩名警員空降至叢林裡,以便步行至事故現場尋找倖存者。

Southwestern Dinka : Ta ci yen löny thin ajal yok yaköl ku aril yic bi doot abi bolis karou dhelpiny tiεric roric erin bik tim bakic alɔ taci kedaŋ rot loi thïn bik kɔc ci poth döt.Chinese (Traditional) : 搜索行動同樣受到導致無法降落的惡劣天氣阻礙。

Southwestern Dinka : Yɔɔp aci aci aliir yom cɔl arilic kecit ke wan cɔl tiεr atem nyuc kou.Chinese (Traditional) : 根據報導,馬克白街上的一棟公寓因瓦斯外洩而爆炸。

Southwestern Dinka : Alɔŋ ka ci luel, ɣot ci buth ten dhol Macbeth aci yic pat erin kecɔl gas ci thiu.Chinese (Traditional) : 在鄰居打電話通報瓦斯洩漏之後,一名瓦斯公司人員隨即到場勘查。

Southwestern Dinka : Raan lui kek chirka gas kene aci cäl tan awen ci ken rot loi thin erin wen ci raan akeunhom cɔt erin thiu gas ken.Chinese (Traditional) : 該主管到場時,公寓已發生爆炸。

Southwestern Dinka : Tawen ci raan lui ken jal ɣët, go ɣot yic pat.Chinese (Traditional) : 無任何重大傷亡匯報,但爆炸發生時,現場至少有五人因產生休克症狀而接受治療。

Southwestern Dinka : Aci rial ku riɔldït ci cal, kepath thin a kɔc ka thiec ketɔ thin käm yic wen ci pat ic rot loi aci kek kony wet pεkwei puou.Chinese (Traditional) : 公寓內沒有任何人。

Southwestern Dinka : Aci raan ke reel ɣot alɔŋ thin.Chinese (Traditional) : 當時,從該地區撤離了將近 100 位居民。

Southwestern Dinka : Kam wen ic, tacit raan buɔt kɔc cieŋthin aci kek köök baaiden.Chinese (Traditional) : 高爾夫球和英式橄欖球都將重返奧運會。

Southwestern Dinka : Dɔmthok atuεk ku puol den rugby aci rot cok bik dhuk alɔŋ thuec den Olympic.Chinese (Traditional) : 國際奧委會今日於柏林舉行的執行委員會會議中,投票決定將納入比賽的運動種類。英式橄欖球,精確來說是七人制橄欖球,以及高爾夫球,勝過其他五項運動,被列為奧運項目。

Southwestern Dinka : Akut bany den Olympic Pinyhom eben aci cuεt bik pol ken mat alɔŋ amat bäny loirot pan Berlin yakol. Rugby, apεidit eben e amatnhom rugby,ku atuεk aci kek kuany bi bik a thuec kadhiec bi kek thuec alɔŋ Olympics.Chinese (Traditional) : 壁球、空手道和滑輪溜冰就像棒球與壘球,都試圖躋身奧運項目,但在 2005 年的投票表決中紛紛落選。

Southwestern Dinka : Ke cɔl squash, kartën ku thuec lörrot acik them bik lɔ olympic kua aci baseball ku softball them, akek ci kɔc cuεt bik ci lɔ alɔŋ thuec den Olympic ruon tïmkarou ku dhiëc.Chinese (Traditional) : 表決仍需在 10 月份的哥本哈根會議上經國際奧林匹克委員會全體委員批准。

Southwestern Dinka : Cuεt ken aye cɔl akɔŋ gam eben kɔc IOC ten amat den pεithiar lɔŋ Capenhagen.Chinese (Traditional) : 並非所有人都支持加入女性的排名。

Southwestern Dinka : Acie kuat raan eben yen wic yen ke bi diär mat kuεl yic. Ruon tïm karou ku ŋuan raan ci Olympic Silver nyai cɔl Amir Khan aci luel, ¨ yapuou thok eben aya tak diär aci kek cɔl athar, eyen kedien ya tak.¨Chinese (Traditional) : 2004 年奧運銀牌得主阿米爾·汗說:「我深深認為女性不該參與打鬥。這就是我的想法。」

Southwestern Dinka : Acie kuat raan eben yen wic yen ke bi diär mat kuεl yic. Ruon tïm karou ku ŋuan raan ci Olympic Silver nyai cɔl Amir Khan aci luel, ¨ yapuou thok eben aya tak diär aci kek cɔl athar, eyen kedien ya tak.¨Chinese (Traditional) : 儘管他做出那樣的評論,他仍表示會支持 2012 年倫敦奧運的英國參賽者。

Southwestern Dinka : Cok alɔn ci yen wetken luel yen abi kɔc British kony weer den ruon tïm karou ku thiarkurou Olympic bi loi pan London.Chinese (Traditional) : 審判在伯明翰皇室法院進行,並在 8 月 3 日結束。

Southwestern Dinka : Ku kan loi rɔt tedde paan cɔl Birmingham Crown yenne luuk ku athɔɔl nï pɛɛi Bɛɛt pɛɛi niin dhiak.Chinese (Traditional) : 當場被捕的主播否認自己的攻擊行為,聲稱棍子是用來保護自己,因為有多達 30 個人朝他扔瓶子。

Southwestern Dinka : Raan iye lui bidio nyin ku tɔ thaa loi këdeŋ thin aci jaai naan tɔ thin ku luɛl acii rɔt gɛl ni tim thaa yennë kɔc biok jëjaac.Chinese (Traditional) : 布雷克也被以企圖妨礙司法公正定罪。

Southwestern Dinka : Raan cɔl Blake aci kuɔɔm wɛt cenne ɣen yen thɛɛm bi luuk de wɛlɣic.Chinese (Traditional) : 法官告訴布雷克,他「幾乎必定」會被送進監獄。

Southwestern Dinka : Acï bulluk lɛɛk Blake naan ¨acï thiok¨ bi taau ɣootnë thijïnyic.[Day10]

Chinese (Traditional) : 暗能量是一種完全看不見的力量,不斷作用於宇宙中。

Southwestern Dinka : Riel ke col acie riεl rot tiŋ kua aloi pinynhom eben kuat ci cak.Chinese (Traditional) : 人們因為它對宇宙膨脹的影響才確知它的存在。

Southwestern Dinka : Rεεrde cakic aci ŋic erin keci rot loi ci pinynhom ye yic cuotcien.Chinese (Traditional) : 科學家發現月球表面分布許多稱為瓣狀陡坡的地形,顯然是因為月球正極緩慢縮小而形成。

Southwestern Dinka : Kɔc alɔŋ akim scientists, aci pinyliεt yok pεinhom ci wεrpiny ke cɔl lobate scarps keka emen acie loi pεi rot dol amath.Chinese (Traditional) : 月球上到處都是這種陡坡,而且風化程度很小,這顯示創造陡坡的地質事件發生於不久之前。

Southwestern Dinka : Kek scarps aci kek yok pεi nhom eben ku a mär ku bi kek dan aliir kek kornyin, aye nyuɔth lɔn ada kaŋ rotloi alɔŋ geologic lɔn kaci cak apuoc rot loi kamthinic.Chinese (Traditional) : 此理論與月球完全沒有地質活動的說法相違悖。

Southwestern Dinka : Keye luel kaŋ ken acie rot rääm keke keye luel lɔn pεi acin yic kecɔl geology loiröt thin.Chinese (Traditional) : 據說這名男子駕著一輛裝有炸藥的三輪車衝進人群。

Southwestern Dinka : Aye luel cit lueth lɔn ci raan thurumbil cok diak kuath ke ci thioŋ dana yic pat akut kɔc ic.Chinese (Traditional) : 涉嫌引爆炸彈的男子,在爆炸中受傷後被拘留。

Southwestern Dinka : Raan ci dieu erin ci yen dana rec tεkpiny aci dam piny, keci ɣɔntok kaŋ yok tawen ci kedaŋ yic pat.Chinese (Traditional) : 有關當局還不知道他的名字,但他們知道他是維吾爾族的一份子。

Southwestern Dinka : Riɛn ke aŋɔt ke kuc kɔc muk bany, kua dhil ka ŋic lɔn ye yen raan wut kuat Uighur.Chinese (Traditional) : 2007 年 9 月 17 日,納迪亞 (Nadia) 於俄羅斯阿列伊斯克的一間婦產科診所以剖腹產方式出生,體重重達 17 磅又 1盎司。

Southwestern Dinka : Nadia, adhiët pεi dhoŋuan akölnin thiar ku dhorou ruon tïm karou ku dhorou, ee ci rëët yic rεt Cesarean Section alɔŋ pan akim dhiëtdiar tɔ Aleisk, Russia, aci them thiεkdit bi ɣet pounds thiar ku dhorou ku ounce tok.Chinese (Traditional) : 「我們真的都嚇呆了」這位母親表示。

Southwestern Dinka : ¨Ɣök eben aci dɔŋ ɣök ci pεkwei,¨ aci maan luel.Chinese (Traditional) : 當被問到父親說了什麼時,她回答:「他說不出話來,就只是站在那兒眨著眼。」

Southwestern Dinka : ¨Nawen thiec ke cï wun luel, go bεεr ¨ akic leu bi laŋ ke luel- yen aci köc keci chuaŋ go dai ye nyin.¨Chinese (Traditional) : 「它的特性就跟水一樣。透明如水。

Southwestern Dinka : Yen abi rot loi ci men piu,koi adai thin ci men cit piu kene.Chinese (Traditional) : 因此,若你站在岸邊,你將能往下看到底部的鵝卵石或泥濘等東西。

Southwestern Dinka : Ku naŋ yi kac agöryou, wen yin aci dai piny kuat ka cit gεεi ku nyaal ke rεεl piny piucok.Chinese (Traditional) : 據我們所知,只有一個天體比泰坦星更有活力,它就叫地球。」斯托凡補充說。

Southwestern Dinka : Ta cit te ŋic yen, alaŋ kɔc akut yom tïmcom ku nyoth ka juac koc bi titan wan,ku riεn ke aye cɔl pinynhom,¨ aci stofan mat thin.Chinese (Traditional) : 問題始於 1 月 1 號,多位當地居民開始向尾花澤市郵局抱怨他們沒有收到以往都會寄達的傳統新年卡片。

Southwestern Dinka : Aduɔ̈lnhom ken ajɔkrot pëntok akölnin tok ta wen cï thändït baai jam jɔk ten maktb kɔc kaŋ töc taden Obanazawa erïn kic kek kaŋcieŋ den ku kaŋ ruon yam yök.Chinese (Traditional) : 昨天,郵局發現男孩藏了 600 多封的郵遞文件(含 429 張新年賀卡)未遞送給預定收件人後,已向市民與媒體公開道歉。

Southwestern Dinka : Warakol, Maktab den kɔc kaŋ toc aci awoc ku malec den gam ten mïth baai eben tawenci aki mïth baai ku kɔc kaŋ cäl yeŋic lɔn ada dhɔɔk thïn aci athör buot ka detem thian , abi ka kɔk mät thin buot ka ŋuan ku thiärou ku dhoŋuan athor ci toc ruön yam, ka kic rot leu bi kek tuɔc ten kɔc laŋ kek.Chinese (Traditional) : 無人月球軌道探測器月船 1 號彈出月球撞擊探測器 (MIP),以每秒 1.5 公里(時速 3000 英里)的速度在月球表面飛馳,成功在月球南極點附近強行著陸。

Southwestern Dinka : Kecïe wic kuεt lunar Orbiter Chandrayaan-1 Acie ke ci Pεi loi muoc nhial (MIP), kene aci cath pεi nhom eben katdit Kïlmitir tok ku abäk yuul tokic (Tïm ka diäk milën sää tok ic), ku aci caath apath bi jal lɔ nyuc wïïk alɔŋ cïën pεi.Chinese (Traditional) : 除攜帶三項重要科學儀器外,印度月球探測器還在儀器各面彩繪,帶上印度國旗圖像。

Southwestern Dinka : Tan cɔŋ yen jot yen kaŋ kɔc Akïïm kadiäk rïlyic, ka keyic rot loi pεi lunar, aci thura ne alam paan india jɔt,ke cit taac ye ruok ben.Chinese (Traditional) : 「感謝那些支持像我這樣的囚犯的人,」西里彭在記者會上這樣說道。

Southwestern Dinka : ¨Wëk kɔc ci raan ci cop cit yen kony aya ke lëëc, ¨Siriporn aci dɔm thok ke jam ta awen cɔl yen wεt.Chinese (Traditional) : 「有些人也許不同意,但我不在乎。

Southwestern Dinka : Aci kɔc kok bi gam ku yien aci diεr.Chinese (Traditional) : 很高興看到有人挺我。

Southwestern Dinka : Ɣεn amit puou alaŋ kɔc cie gam bïk koc kek ɣεn.Chinese (Traditional) : 自 1947 年脫離英國統治獨立後,巴基斯坦總統會任命「政治代理人」來管理聯邦直轄部落地區,後者對於這些地區幾乎有完全的自治權。

Southwestern Dinka : Tɔ wan ci Paan Pakistan ten lɔŋ määc kɔc British ruon tiεm tok ku buot ka dhoŋuan ku thiärŋun ku dhorou, kɔc Pakistan aci ¨kɔc thiεth loi¨ kuany bïk FATA mac, yen aci riεl mεc yen bεi juac thiökthin.Chinese (Traditional) : 根據巴基斯坦憲法第 247 條,這些官員需負責治理與提供司法服務。

Southwestern Dinka : Kɔc thiεth loi ka aci yeŋ riεl bik määc baai dɔm ku bï ka ganun ci kek gɔt alɔŋ Kuεn Article buotkarou ku thiärŋuan ku dhorou den Athöörlöŋ den Pakistan.Chinese (Traditional) : 當地時間今天早上 10 點,伊斯蘭聖城麥加有一處旅館倒塌。

Southwestern Dinka : Ɣot aci wïk Mecca, Gεu wei kɔc islam ta cït sää thiar mënanhiak kam pinybaai.Chinese (Traditional) : 這座建築物留宿了一些在麥加朝覲前夕造訪聖城的朝聖者們。

Southwestern Dinka : Ɣot ci buth ken aci kɔc juec ci lɔc keny muoc anïn kɔc ci piny nhialic ci dɔc ben neem ke ke cɔl nεεm hajji.[Day11]

Chinese (Traditional) : 該青年旅館的房客主要為阿拉伯聯合大公國人民。

Southwestern Dinka : Jɔɔl ta ɣöt a mïth pan cɔl United Arab EMirtes.Chinese (Traditional) : 至少 15 人死亡,預期這個數字會繼續上升。

Southwestern Dinka : Kɔc ci thou eben a raan thiarku dhiec ku aye dieu ke bi rot juak.Chinese (Traditional) : 雷歐諾夫,又名「11 號太空人」,是蘇聯最早的太空飛行員團隊成員。

Southwestern Dinka : Lenov , kua ŋic rïn kenkɔk cɔl ¨ Cosmonaut No.thiarkutok¨, e keya abaŋ Soviet Union akut ketuεŋ den Cosmonauts.Chinese (Traditional) : 1965 年 3 月 18 日,他執行首次太空載具外活動 (EVA) ,或稱「太空漫步」,獨自待在太空船外剛好超過 12 分鐘。

Southwestern Dinka : Pεidiäk, akölnïn thiärkubεt, ruon tiεmtok ku buot ka detem ku dhiëc, aci thuec ke den tueŋ ci wic raan thuec yën alïïric (EVA) na ¨Cäthaliiric¨, abi dɔŋ aɣer yen arot tiεrpär apath yul degïk thiarkurou.Chinese (Traditional) : 他因此成就得到蘇聯最高榮譽「蘇聯英雄」的稱號。

Southwestern Dinka : Aci yiek ¨ muorŋaknhom den Soviet Union¨, ten Soviet Union athεkdït apεi, erin lon den path.Chinese (Traditional) : 10 年後,他帶領阿波羅-聯盟測試計劃中的蘇聯部份,象徵了太空競賽的結束。

Southwestern Dinka : Ruon thiär aɣonda , aci alɔŋ Soviet watnhom taden Apollo-Soyuz akutcath bi ya nyuoth wëër aliiric aci thok.Chinese (Traditional) : 她說:「無情報指出會發生立即性的攻擊。

Southwestern Dinka : Aci luel , ¨ Acin nyiεckaŋ ye nyuoth lɔn ada mεkpiny ken aci mεk ke bi rot loi tacïtken¨.Chinese (Traditional) : 然而,威脅程度降低至『嚴重』並不代表整體的威脅消失了。」

Southwestern Dinka : Kunacie kaya, dhukpiny rioc bi ɣεt piny aci ye nyuoth lɔn ci keriec kɔc jäl eben.¨Chinese (Traditional) : 馬里蘭交通管理局無法確定威脅是否屬實,但在聯邦調查局的力勸下依然決定關閉。

Southwestern Dinka : Bäny mεc baai acie kepuoth ye thɔn rioc kën, tɔden Maryland Transportation Authority aci dhël thiök ku jεm kek FBI.Chinese (Traditional) : 自卸卡車被用來堵住隧道的各個入口處,並在 80 名警力的協助下指揮駕駛們改道行駛。

Southwestern Dinka : Thrumbil anyuɔn aye loi ku bik aluon alöt thïök thok ku kony bolis thiärbεt ake rεl bïk kɔc miläŋ anyuöth dhɔɔl.Chinese (Traditional) : 該市的替代路線環城高速公路並未傳出嚴重塞車的情況。

Southwestern Dinka : Acin gäu dït thrumïl ci cääl alɔŋ den thölïc, thël gεu yedhɔl rou.Chinese (Traditional) : 奈及利亞此前宣布,計畫在峰會舉行前一周加入非洲大陸自由貿易區協定 (AfCFTA)。

Southwestern Dinka : Nigeria ci cäl wan lɔn leŋ kek täk bi kek röt mat ACFTA kääm thin ŋot ke kɔc lɔ amatnhomic.Chinese (Traditional) : 非洲聯盟貿易及工業處長阿爾伯特·穆昌加 (Albert Muchanga) 宣布貝南共和國即將加入。

Southwestern Dinka : Ɣɔc den AU ku Cirkat ken Bεny baai Albert Muchanga acik cäl lɔn bi Benin rot mat thin.Chinese (Traditional) : 該委員表示:「我們尚未在原產地規則和關稅減讓上取得協議, 但我們所建立的架構已足以讓我們在 2020 年 7 月 1 日開始進行交易」。

Southwestern Dinka : Aci bεny baai luel ¨ ɣok akic mat loŋ gölde cok ku dhεrεp juër den, ta cuk leu eben adït buk ɣoc wei jɔk akolnïn tok pεï Detem ruon tïmkarou ku thiorou¨.Chinese (Traditional) : 雖然該站在先前的太空站任務中損失陀螺儀,但還是維持了其姿態直到太空漫步結束。

Southwestern Dinka : Taye kaŋ thumnhïm thin arεl taden thεεr, na cok alɔn ci gyroscope määr wen thεr taden ci tɔu aliiric, ɣet ta bi cäth nhial köc.Chinese (Traditional) : 據報導,焦立中和沙里波夫與姿態調整推進器保持安全距離。

Southwestern Dinka : Chiao ku Sharipov aci luεl lɔn kääm ken aci raac alɔŋ dhukpiny mεεk piëkpiny riεl.Chinese (Traditional) : 俄羅斯的地面控制中心啟動了噴射口,接著太空站就重新恢復了正常姿態。

Southwestern Dinka : Kɔc tɔŋ piny thɔr ta lɔŋ tiεr jet Russian ku arεεl aliric wen ci ye jal dhuök.Chinese (Traditional) : 嫌犯在維吉尼亞遭到起訴,因為那裡是提告者,也就是網路服務供應商龍頭 AOL 的所在地。

Southwestern Dinka : Wëët kene aci luuk ganun alɔŋ Virginia erin eyen baai , erin e pan kɔc internet bei tene kɔc AOL, eyen company ci juεr wew bεithïn.Chinese (Traditional) : 自 2003 年頒布法規,遏止未經收信人許可寄發大量郵件(亦即垃圾郵件)至使用者信箱以來,這是第一次依該法規定罪。

Southwestern Dinka : Kene ee yen käm yuëŋ ci määc ganun yök wɛ̈t ganun ci loi ruön tïm karou ku diak 2003 ku bïk e-mail juëc, ka cït spam, alɔŋ tuöc mails wën rsc kerot det.Chinese (Traditional) : 21 歲的熱蘇斯於 2017 年 1 月從巴西的帕梅拉斯體育俱樂部加入了曼徹斯特城足球俱樂部,據傳報酬為 2700 萬英鎊。

Southwestern Dinka : Wën laŋ ruon thärou ku tok cɔl Jesus aci mεt Manchester City ruon wan yic pεi tok ruon tïm karou ku buɔt ku thiarku dhorou ten akutthuëc Brazil e Palmerias eren wew ye kɔc bεn Malion thiorou ku dhorou pound.Chinese (Traditional) : 自此之後,這位巴西選手共為該球隊踢了 53 場球賽,進了 24 球。

Southwestern Dinka : Mën tawar, raan pan e Brazil kene aci thuec arak yic thiardhic ku diak ten akutden wëër yic eben ku acï gon thiarou ku ŋuan bei.Chinese (Traditional) : 李醫生也對土耳其出現的兒童無症狀感染 A (H5N1) 型禽流感病毒的報導表達關切。

Southwestern Dinka : Dr.Lee aci tääk de lεεk kɔc erin mïth pan Turkey aci lɔ ke liäp tuany kek A(H5N1) tuεny cɔl avian influenza kecin ci gup bεεc.Chinese (Traditional) : 他指出,部分研究認為這種疾病必須先變得較不致命,才有可能造成全球大流行。

Southwestern Dinka : ye kɔc juac ci kuen luel lɔn wic yen bi tuany ken mïknyin ke ŋɔt kic lɔ pinynhom eben, aci thänpiny.Chinese (Traditional) : 令人擔憂的是,仍有輕微流感症狀的病患可能會經由日常作息繼續傳染給更多的人。

Southwestern Dinka : Alaŋ riöc lɔn ada kɔc ci tuäny ke dɔm abi lɔ ke liεp kɔc abεk ta loi kek ka kën thεεr ye ka loi akölköl ta ŋɔt ke juai ɣum ken guop lëu yic.Chinese (Traditional) : 蘇珊科曼乳癌基金會發言人雷斯莉‧昂表示,該組織新增規定,不得對正接受法律調查的組織贈予或貸予資金。

Southwestern Dinka : Leslie Aun, raanjam Komen Foundation, aci kuel lɔn ci munadhima den ganun acik loi bi kuony wew ku luoi ya gel bi ci ye yiëk munadhima kɔc ŋot ke kic lɔɔŋ dët adïk.[Day12]

Chinese (Traditional) : 由於國會議員克里夫‧斯特恩斯還在調查美國計劃生育聯盟支出及報銷其費用的方式,科曼的政策遂取消了美國計劃生育聯盟的資格。

Southwestern Dinka : Looŋ ken Komen aci muökmith tem erim ta ŋöt ganun kic yi deet muökmeth ku kaam ye nök thuëc yic ku wew ke ken yen loi raan rεεlnyin Cliff Sterns.Chinese (Traditional) : 身為美國眾議院能源及貿易委員會的監督和調查小組委員會的主席,司坦斯正在調查納稅人的錢是否透過「計劃生育協會」被用來資助墮胎。

Southwestern Dinka : Stearns alɔ ke göör bi ŋic lɔn ye dhεrεp loi bi mïth abεibëi kɔc yäc talɔŋ den muökmïth ci guir yiëk käm ken e luoi de yen bεny Oversight investigation Committee, erin arëël house enery ku Commerce committee chök.Chinese (Traditional) : 前麻薩諸塞州州長米特‧羅姆尼週二以超過 46% 的選票贏下佛羅里達共和黨總統初選。

Southwestern Dinka : Wali thεεr den Massachusetts Mitt Romney aci wuör kööc den Bεny Rëëth Florida Republican Party Primaries akölnin rou, aci wär kajuac ɣët thiarŋuan ku detem kaci cuat eben buot ic.Chinese (Traditional) : 前美國眾議院​議長紐特‧金瑞契以 32% 的選票位居第二。

Southwestern Dinka : Raan thεεr jam chökpiny alɔŋ barlaman dën US aci bεn nyin rou kek thiardiak ku rou buotic..Chinese (Traditional) : 作為贏者全拿的州,佛羅里達州的五十名代表全數歸予羅姆尼,這使他成為共和黨提名的領先者。

Southwestern Dinka : Raan ci kɔc wuor a baai walaya nyai eben, Florida aci kac ke raan thiarthïc ken ci luɔiloi riop ten Romney, ken acie tau tueŋ bi kɔc wätnhim ten kuany den Republican party.Chinese (Traditional) : 抗議活動的組織者表示,柏林、科隆、漢堡和漢諾威等德國城市約有 10 萬人參與。

Southwestern Dinka : Kɔc ke gur lɔ aɣeer ken, acïk luel ta cït tan raan tïm buot aci bën bei gεth ken German ci mën Berlin, Cologne, Hamburg, ku Hanover.Chinese (Traditional) : 據警方估計,柏林約有 6,500 名抗議者。

Southwestern Dinka : Në Berlin, police acï kɔc kee 6,500 yök ëke looi awuɔɔu.Chinese (Traditional) : 抗議活動還發生在巴黎、保加利亞的索菲亞、立陶宛的維爾紐斯、馬爾他的法勒他、愛沙尼亞的塔林以及蘇格蘭的愛丁堡和格拉斯哥等城市。

Southwestern Dinka : Ku jɔlya kɔc aci thɔɔr paan cɔl Paris sofia ɣiic tɔ bulgaria, Vilnius tɔ ni Lithunia, ku ni Valetta de Malta, Tallin tɔ ni Estonia ku Edinburg ku Glasgow tɔ ni Scotlandɣic.Chinese (Traditional) : 在倫敦,大約有 200 位民眾在部份版權持有商的辦公室外抗議。

Southwestern Dinka : Në London, kë cïït raan 200 cï awuɔɔu gal biyic në maktɛɛp thook.Chinese (Traditional) : 波蘭在上個月簽署了反仿冒貿易協定,並在國內引發大型抗議,導致波蘭政府決定暫不批准該協議。

Southwestern Dinka : Ni pɛɛi waar ci lɔ anoŋ tong cɛ rɔt loi paan cɔl poland thaa cenne paandɛn wɛrɛk thany de ACTA, ci akuma de polish yen ci gam bikki luɔi ni taan cenne yen, gaam.Chinese (Traditional) : 拉脫維亞及斯洛伐克都推遲加入反仿冒貿易協定的程序。

Southwestern Dinka : Lativia ku jɔlya Slovakia aci lɔ lek kek akut ACTA gɔɔu.Chinese (Traditional) : 動物解放組織和英國皇家防止虐待動物協會 (RSPCA) 再次呼籲,所有澳洲屠宰場中都要強制安裝閉路電視攝影機。

Southwestern Dinka : Koc lääi wεεrbei loonyic ku tiit ka kek paan Australia (RSPCA) aye cööt ku bï ka ye koc ke daaie dhiεl h tääu hɔnye ke lääi tεmröt thïn abën.Chinese (Traditional) : RSPCA 新南威爾斯州首席檢查員大衛‧歐山納西向 ABC 表示,澳洲應普遍執行對屠宰場的監控和與檢查。

Southwestern Dinka : Bεnydït muk pan RSPCA cuëc Wales yam David O´Shannessy acï lεk ABC lon adë daai ku tiët hɔn lääi tεm röt thïn e ya looi pan Australi.Chinese (Traditional) : 「監視器一定會向這些養殖工作者傳達一個強烈訊息,也就是動物的福利是重中之重。」

Southwestern Dinka : Käk ye koc ke daai abï koctu lui kek n lääi tuöc ŋi nhom ŋiëc riltör acän bïk piath ku muɔk den col arilric arët.Chinese (Traditional) : 美國地質調查局的國際地震地圖顯示冰島過去一週都沒有發生地震。

Southwestern Dinka : Nï kaye amɛɛrpiny nyiooth loŋ theec cikki loi aci nyööth naan maan cin amɛt piny cï rɔt loi tëdde paan cɔl Iceland.Chinese (Traditional) : 冰島氣象局亦表示海克拉火山地區在過去 48 小時無地震活動。

Southwestern Dinka : Maktaap de akuma de paan cɔl Iceland lui taan bikke meerɣic de kuur ye dhiam maac acï guɛl yen acin ke cï rɔt loi nï paan thin cɔl Hekla nï thää ke 48 ɣic.Chinese (Traditional) : 引發狀態改變的明顯地震活動發生於 3 月 10 日,位置在火山頂端火山口的東北側。

Southwestern Dinka : Taanë amɛɛepiny cï kï cïr maan cï rɔt loi go ka juɛɛc waarɣic aretic loŋë ɣan tɔ loŋ nhial cennë yen gääm naan cï rɔt loi.Chinese (Traditional) : 有人說山腳下出現與任何火山活動皆無關的烏雲據。

Southwestern Dinka : Amaar cï rɔt loi ke cï cuɔl cïtmaan cï kur dhiam maac cï guɛl kë tɔ ye kuur thaar piny.Chinese (Traditional) : 眼前所見的雲可能造成混淆,不確定是否真的發生火山爆發。

Southwestern Dinka : Pial ci nhial kumic a kɔc guɛɛlic bi kuc lɔn ci kur ic paat wala ye pial deng.Chinese (Traditional) : 魯諾號拋錨時,船上有 120 到 160 立方公尺的燃料,狂風和巨浪將船推進了防波堤。

Southwestern Dinka : Luno e lɔŋ jeluun buɔt ku thiärou le buɔt ku thiärtem jaath e ke hεεc wën le yen riääk ku yom ku giir ace thany e pïu yic.Chinese (Traditional) : 直升機救出了十二名船員,只有一人鼻骨骨折。

Southwestern Dinka : Riän päär nhial acï raan thiäär ku rou riäi kuath nhial kony ku raan töŋ cï kek arεεm e raan cï hum dhuɔŋ.Chinese (Traditional) : 那艘 100 公尺的輪船正在前往運載一批其經常運載的肥料途中,而主管人員原本害怕它會灑出許多。

Southwestern Dinka : Babur ye them buɔt acï la bï riän den awai lɔ diëc ku bäny babur kuaath acï riööc ciët bï ya kuër.Chinese (Traditional) : 憲法修正案之提案已在 2011 年由兩院通過。

Southwestern Dinka : Wɛ̈ric cï bɛ̈ɛ̈ï nhial acï wan hɔ̈ɔ̈t lööŋiic kedhie e ruön tim kärou ku thiäär ku tök.Chinese (Traditional) : 本立法會期對該修正案進行修正,先經眾議院刪除第二條文,參議院再於本周一通過相似版本。

Southwestern Dinka : Awɛ̈ric acï looi nyuc löŋ wën coth jam e rou wei e koc hɔ̈n löŋ thiin ku la gam e nyintöŋ ɛ̈ koc hɔ̈n dït aköl nïn tök.Chinese (Traditional) : 禁止同性民事結合的提議經第二次宣判失敗,有可能開啟未來同性民事結合之門。

Southwestern Dinka : Löny gäät rou, e thiëŋ moc kek moc wälä tik kek tik, abï dhël ŋaanythok tëne thiëkthiëk aköldɔ.[Day13]

Chinese (Traditional) : 經此程序之後,眾議院聯合決議 3 將在 2015 或 2016 年由下屆民選立法機構重新審查,以持續修法。

Southwestern Dinka : Biɔ̈th dhël, HJR-3 abï lɔ̈ɔ̈m pei e koc hɔ̈n lööŋ dɛεt bïn bεn ruön tim kärou ku thiäär ku dhïc wälä ruön tim kärou ku thiäär ku dεtem bï döŋ dhëlic.Chinese (Traditional) : 沃提爾執導筒之外的成就包括在 1973 年絕食抗議所謂的政治審查。

Southwestern Dinka : Kä cï Vautier ke lëu alaŋiic kuɔ̈n rot cok e ruön tim tök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhorou ku diäk kuec e kë ye cɔl biökruεl gëlgël gäät athöör.Chinese (Traditional) : 法國法律更改了。他的社運史從他十五歲於第二次世界大戰時加入了法國抵抗運動開始。

Southwestern Dinka : Löŋ French acï waaric. Kë ye tεεr adhuk wär le yen ruön thiäär ku dhïc e wɔn le yen Buɔ̈c French yic e tɔŋ pinynhom e rou.Chinese (Traditional) : 他在 1998 年的一本書中記錄了自己的一生。

Southwestern Dinka : Acï rot gätpiny athör ruön tim tök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhoŋuan ku bεt yic.Chinese (Traditional) : 他在 1960 年代返回剛獨立的阿爾及利亞,教授電影導演。

Southwestern Dinka : E ruön timtök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärtem e cï dhuk pan yam cɔl Algeria bï lɔ piööc käk daai luɔithïn.Chinese (Traditional) : 日本柔道選手,也是兩屆奧運金牌得主,齊藤仁 (Hitoshi Saito) 去世,時年 54 歲。

Southwestern Dinka : Japanese Judoka Hitoshi Saito, cï däm thuëëc Olympic nyaai, acï thou e ruön thiärdhïc ku ŋuan.Chinese (Traditional) : 公布的死因為肝內膽管癌。

Southwestern Dinka : Ke jɔk thuɔn de e cï caal ke ye tuaany cuεny rac.Chinese (Traditional) : 本週二他在大阪辭世。

Southwestern Dinka : E thou Osaka yic aköl rou.Chinese (Traditional) : 除了前奧運會和世界冠軍的身份之外,齋藤在去世前還擔任全日本柔道連盟培訓委員會的主席。

Southwestern Dinka : Ke ye raan thεεr cï Olympic ku pinynhom bën nyaai, Saito e ye bεny wat akutnhom pan Japan abën Judo wäär thou yen.Chinese (Traditional) : 為了慶祝去年舉行婚禮的伴侶結婚滿一週年,至少有 100 位民眾參加了派對。

Southwestern Dinka : Tä cït tëne raan buɔɔt acï lɔ lɔ̈ɔ̈ric, ku bïk diër tueŋ athiëk acï ruän den looi ruɔ̈n wäär cï lɔ .Chinese (Traditional) : 官員們表示,原訂於幾日之後舉辦正式的週年紀念活動。

Southwestern Dinka : Diër rilic acï tak ke bï köl dεεt bä, alueel raan muk ye.Chinese (Traditional) : 這對夫妻在一年前於德州結婚,當時是到水牛城與親友慶祝。

Southwestern Dinka : Athiëk a ke thiak rɔ̈t e Texas ruɔ̈n tööŋ wäär cï lɔ ku bïk ciëën Anyaar bïk bε dier kek mäthken ku koc ruääi kek keek.Chinese (Traditional) : 那名 30 歲、生於水牛城的丈夫,是在槍擊案中被殺的四名死者之一,但她的妻子並未受傷。

Southwestern Dinka : Mony lɔ ruɔ̈n thiärdiäk, e dhiëth Anyaar e raan tööŋ koc ŋuan cï moc, ku tiεŋde akɛ̈c yök kek täreem.Chinese (Traditional) : 范浩揚是眾人皆知但充滿爭議的英語補教老師,他曾任教於現代教育及英皇教育,自稱生涯顛峰期曾教過 9,000 名學生。

Southwestern Dinka : Karno e raan ŋic apεεi e raan piööc thoŋ diŋilith ater e piööc yam ku King´s Glory e lueel ke nɔŋ mïth abuun tiim kä dhoŋuan luɔnde nhom.Chinese (Traditional) : 他在筆記中使用了某些家長視為髒話的字眼,據說他在課堂上也會講粗話。

Southwestern Dinka : Gäät de yic e gät käk ye ke dhiëth yen tïŋ ke ye kä rac apεεi, ku ke ye lueel ke jam thoŋ raac apεεi hɔ̈n mïth abuun.Chinese (Traditional) : 現代教育補習社指控他謊稱自己為該社之首席英文老師,並在未獲授權的情況下在公車上刊登大型廣告。

Southwestern Dinka : Gäät yaköl e ye cäk guöp lɔn käk tuɔ̈t guur adεt dïït ke raan ce gam ku lueeth ye lueel ke ye raan piööc thoŋ diŋilith.Chinese (Traditional) : 他之前也被控侵犯版權,但沒有被起訴。

Southwestern Dinka : Yen aye cäk guɔ̈p lɔn cï yen löŋ käŋ tiit tëne cuεr dhoŋkɔu ku yen akëc bεn kuum.Chinese (Traditional) : 他以前的學生表示:「他在課堂上會用俚語,做筆記教我們約會技巧,他跟學生亦師亦友。」

Southwestern Dinka : Menh abun thεεr acï lueel yen e ye ´guεl thoŋ loi hɔ̈n piööc, eye piööc käk thɔɔ̈ɔ̈t gäät deyic, ku ke cït mäth menh abun´.Chinese (Traditional) : 過去三十年中,儘管中國官方仍宣稱他們是共產主義國家,但卻已發展出市場經濟。

Southwestern Dinka : Rɔɔ̈n thiärdiäk wäär cï lɔ, cɔk lɔn aye yen pan ye käŋ rɔm thïn kam kɔc abën, China acï suŋ deen cɔɔk buth.Chinese (Traditional) : 首次經濟改革是在鄧小平的帶領之下進行。

Southwestern Dinka : Guiër cɔɔk tueŋ e loi wäär bääny Deng Xiaoping.Chinese (Traditional) : 自此之後,中國的經濟規模成長了 90 倍。

Southwestern Dinka : Atä thεεrï, cɔɔk China acï dït arak thiärdhoŋuan.Chinese (Traditional) : 去年中國汽車的出口量首次超越德國,也超越美國成為該產業最大的市場。

Southwestern Dinka : Ku bï rot jäl mën thεεr, ruɔ̈n wäär China acï hɔɔc aɣer thuruum juëc tëne käk German ku acï pan matic waan ke dït apεεi suŋ hɔɔc wei thurum.Chinese (Traditional) : 中國的 GDP 在 20 年之內就可能超過美國。

Southwestern Dinka : GDP China abï dït apεεi tëne kën pan matic e ruɔ̈n thiärou yic.Chinese (Traditional) : 熱帶低氣壓丹妮爾,是 2010 年大西洋颶風季第四個獲得命名的風暴,於大西洋東部形成。

Southwestern Dinka : Giirdït Danielle, giir cï cäk arak ŋuan ruɔ̈n tim kärou ku thiäär ruɔ̈n Atlantic Hurricane, acï lɔ looi wärdïït Atlantic tueŋ.Chinese (Traditional) : 這場颶風距離佛羅里達州邁阿密約三千英里,最大持續風速是每小時 40 英里(每小時 64 公里)。

Southwestern Dinka : Giir, tɔɔu mεc tiim kädiäk pan Miami, Florida, alɔŋ yom thiärŋuan mph (thiärtem ku ŋuan kmph).[Day14]

Chinese (Traditional) : 美國國家颶風中心的科學家預測熱帶風暴丹妮爾會在周三增強為颶風。

Southwestern Dinka : Kɔc daai hɔ̈n Hurricane aye mεεknhom lɔn adε ke Danielle abï Hurricane aköl diäk.Chinese (Traditional) : 預計暴風雨還要很久才會登陸,會對美國或加勒比海地區造成多大的影響還很難說。

Southwestern Dinka : Mën lɔk këc giir lɔ̈ɔ̈nypiny, arilic ku bï tïŋ yen rac bï luɔ̈ï pan mεtic wälä Carribbean.Chinese (Traditional) : 波貝克出生於克羅埃西亞的首都薩格勒布,在為貝爾格萊德游擊隊效力時成名。

Southwestern Dinka : Dhiëth pan dïït Croatian, Zagreb, Bobek acï yök kek ŋiëëc dït apεεi wäär ye yen thuëëc Partizan Belgrade.Chinese (Traditional) : 他在 1945 年加入該隊,並一直待到 1958 年。

Southwestern Dinka : E la tëne kek ruɔ̈n 1945 ku rëër agut cï ruɔ̈n 1958.Chinese (Traditional) : 他在該隊期間,共計出賽 468 次,獲得 403 分。

Southwestern Dinka : E kam kënic, e tɔ yen akut thuëëc yic, acï bɔi biökic arak buɔt kä ŋuan ku diäk e thuëëc buɔt kä ŋuan ku thiärtem ku bεt.Chinese (Traditional) : 博貝克在球隊中的出場數與進球數居冠。

Southwestern Dinka : Acïn raan dεεt cï kaŋ thuëëc wälä biök buɔi yic arak juëc tëne akut thuëëc täne Bobek.Chinese (Traditional) : 1995 年,他獲選為游擊隊足球俱樂部的史上最佳球員。

Southwestern Dinka : Ruɔ̈nic timtök ku buɔt kä dhoŋuan ku thiärdhoŋuan ku dhïc yen acï kuany ke ye raan ŋiëc thuëëc cïn raan wεr yen kääŋ Partizan.Chinese (Traditional) : 慶祝活動以世界知名的太陽馬戲團特別演出揭開序幕。

Southwestern Dinka : Lɔɔr a jɔ̈k nyooth akutnhom ŋic pinynhom cɔl Cirque Du Soleil.Chinese (Traditional) : 緊接著是伊斯坦堡國家交響樂團 (Istanbul State Symphony Orchestra) —一支軍樂隊,以及歌手法蒂赫·埃爾科克 (Fatih Erkoç) 和穆斯呂姆·古爾斯 (Müslüm Gürses)。

Southwestern Dinka : Acï buɔɔth e pan Istanbul Symphony Ochestra, thom Janissary, ku kɔc dayem Faith Erkoc ku Muslum Gurses.Chinese (Traditional) : 接著是土耳其旋轉舞表演。

Southwestern Dinka : Ku raan diër la lɔɔr nhial bï dier.Chinese (Traditional) : 土耳其天后蘇珊‧雅克蘇與義大利男高音亞歷山大‧沙費納和希臘歌手哈麗絲‧亞力克西烏同臺演出。

Southwestern Dinka : Turkish Diva Sezen Aksu acï ket kek Italian tenor Alessandro Safina ku raan dayem Greek Haris Alexiou.Chinese (Traditional) : 在結尾,土耳其舞蹈團體「安納托利亞之火」 表演了「特洛伊」這個戲碼。

Southwestern Dinka : Ku bï thök, akut diër Turkish e mac Anatolia acï nyooth diɛ̈r ¨Troy¨.Chinese (Traditional) : 13 歲的摩托車賽車手彼得·倫茨,在印第安納波利斯賽車場的一場車禍中喪生。

Southwestern Dinka : Peter Lenz, la ruɔ̈n thiäär ku diäk wëër wëëth cɔ̈k rou, acï thou wën cï yen ye nhom dεεny gɛ̈gdïït Indianapolis.Chinese (Traditional) : 蘭茲在熱身圈時摔車,被同為選手的賽維爾‧札亞特撞上。

Southwestern Dinka : Wën lɔk guiir yen rot amääth ke kuëth, Lenz acï löny piny wëëth kɔu ku cï raan den ye kek wëër cɔl Xavier Zayat deeny.Chinese (Traditional) : 賽道現場的醫護人員立刻為他急救,並將他送往當地醫院,後來他於該院逝世。

Southwestern Dinka : Ecï guɔ jɔt nyinic akïm ku bïk tëne cï yen wïïk thïn ku yiɛ̈th pan akïm thiɔ̈k cï yen bεn thou thïn.Chinese (Traditional) : 扎耶特並未因事故受傷。

Southwestern Dinka : Zayat akëc bεn yök kek tä reem dεnyic.Chinese (Traditional) : 談到全球金融狀況時,薩巴德洛繼續說道:「金融系統是經濟的一部份,而且是很重要的一部份。」

Southwestern Dinka : Wεt duɔɔny wëu pinynhomc, Zapatero alɔ tueŋ ke ye lueel ¨jεεk wëu e ya kuat cɔɔk baai, abaŋ rilic apεεi.Chinese (Traditional) : 我們經歷了長達一年的金融危機,而最近兩個月是情況最為嚴峻的時期,我認為金融市場現在已經開始復甦了。」

Southwestern Dinka : Ok ala ruɔ̈n bäric duɔɔny wëu, cï rot looi apεεi pεi kärou cï lɔ, ku ya tak thuŋ wëu ajel ŋuεεn amääth.Chinese (Traditional) : 裸體新聞上週宣布它將推出三個新廣播節目,大幅增加其新聞報導的國際語言授權。

Southwestern Dinka : Nïn wäär cï la, wël rεεr kɔth pεth acïk caal thokken pinynhom juakiic tëne e koc cεεl kek cɔɔl yam kädiäk.Chinese (Traditional) : 這個全球性組織已有英語及日語報導,現在要在電視、網路和行動裝置上推出西班牙語、義大利語和韓語節目。

Southwestern Dinka : Cɔɔl English ku Japanese, manadhama pinynhom aŋany thoŋ Spanish, Italian, ku Korean e makana daai, ku, makanaa jam.Chinese (Traditional) : 「我很幸運地毫髮無傷,但我目睹了大家試著打破窗戶逃生的恐怖景象。」

Southwestern Dinka : Ɣεn cï guɔ̈p miεt acïn kë cï rot looi tεne ɣεεn, ɣεn acï kë raac tïŋ, kɔc e ye kä them bïk aluït dhoŋ nyïïn acän la aɣeer.Chinese (Traditional) : 人們用椅子砸玻璃,但窗戶堅不可破。

Southwestern Dinka : Koc aye ke wënh aluïït biök nyin , aluïït akëc nyin bεn dhuɔɔŋ.Chinese (Traditional) : 其中一塊玻璃終於破了,他們開始從窗戶逃出。」倖存者弗朗西斯克·科瓦爾 (Franciszek Kowal) 說。

Southwestern Dinka : ¨Wënh tööŋ aluïït acï nyin jäl bεn dhuɔɔŋ, ku jelkε jɔɔk bïk wεt aɣeer aluïït nyin¨, alueel raan töŋ cï puoth Franciszek Kowal.Chinese (Traditional) : 星星會發出光和熱,這是因為氫原子會在融合形成質量更重的元素時產生能量。

Southwestern Dinka : Kuεl aruεl ku wεt riεl ye hydrogen atoms aye rɔ̈t cuëëc wälä bïk röt cuëëc ke thiek.Chinese (Traditional) : 科學家正努力打造一種可透過相同方式產生能源的反應器。

Southwestern Dinka : Kɔc daai alui bïk kën rot dɔm kek yeen cak.[Day15]

Chinese (Traditional) : 然而,這是一道艱澀的難題,在我們看到實用的核子反應器建造之前,需要花上許多年才能解決。

Southwestern Dinka : Kεne e kë rilic bï lëu ku abï run juëc nyaai ku bï lëu.Chinese (Traditional) : 鋼針會浮在水面上是因為表面張力。

Southwestern Dinka : Libir wëëth e thɔɔr piu nhïïm wɛ̈t nyääth den tɔ̈u piu nhïïm rot dɔm.Chinese (Traditional) : 發生表面張力是因為水面的分子會強烈吸引彼此,強度超過上方的空氣分子。

Southwestern Dinka : Nyääth den tɔ̈u piu nhïm ee rot loi wɛ̈t ye ŋei piu rëër piu nhïïm nhial röt tuut kamken bik lon ye ŋei aliir rɛ̈ɛ̈r ke nhïïm nhial wɔ̈r.Chinese (Traditional) : 水分子在水面上形成一層隱形的膜,讓針等物體能浮在水上。

Southwestern Dinka : Pïu alui dεεl nhial kä cït abiεεt cɔl akuaŋ pïu nhïïm.Chinese (Traditional) : 現代溜冰鞋的冰刀有雙重刀刃,刀刃間有一處凹陷。雙重刀刃即使在傾斜時,也能更有效地抓住冰面。

Southwestern Dinka : Thilic yaköl aye gɔ̈ɔ̈tic ye thok rou. Thok kärou kε aye cɔl adɔm apεth.Chinese (Traditional) : 由於冰刀底部略有弧度,當冰刀往某側傾斜時,其接觸冰面的邊緣亦呈彎曲。

Southwestern Dinka : Wɛ̈t cï wënh pal den tɔ̈u waar ye kɔc kat piu cï kɔl wälä gaai piu nhïïm rot gɔ̈ɔ̈l amäth, tä wel wëëth rot täntök wälä tädɛ̈t kën, thoŋ yen ci rot gɔt kek piu ci kɔl wälä gai piu e rot gɔ̈ɔ̈l aya.Chinese (Traditional) : 這會使溜冰者轉向。如果溜冰鞋右傾,溜冰者會向右轉,如果左傾就會向左轉。

Southwestern Dinka : Këne e kɔc ciεr pïu nhïïm cɔl aye lɔ cεεm ku cuëëc.Chinese (Traditional) : 若要恢復到之前的能階,它們必須排放從光線中獲得的額外能量。

Southwestern Dinka : Dhuk riεlden thεεr, adhil riεl cïk juak yökε aruεl.Chinese (Traditional) : 他們透過發出稱為「光子」的微粒子來完成。

Southwestern Dinka : Kεne aye kä thii kor nyïïn cɔl ¨photon¨.Chinese (Traditional) : 科學家稱此過程為「刺激輻射排放」,因為原子會受到亮光刺激,放射出光子,而光線就是一種輻射。

Southwestern Dinka : Kɔc yäp aye kε cɔɔɔl ¨radiation cï wäl aliiric¨ wεtŋö atoms aye ruεl la gak looi, ye photons cɔl ala aliiric.Chinese (Traditional) : 接下來是原子發射光子的圖片。當然,實際上的光子比圖片中小很多。

Southwestern Dinka : Thurat kɔɔk kä aye nyuɔɔth atoms photons wäl bεi. Pacɔɔk photons akor tεne thurat.Chinese (Traditional) : 光子甚至比構成原子的粒子還小!

Southwestern Dinka : Photons akor tεne kεk atoms looi!Chinese (Traditional) : 在通電數百小時之後,燈泡中的鎢絲最終會燒壞,燈泡也不再發亮。

Southwestern Dinka : Kam buɔt thäät guiër, roŋ mac acï bεn dëp ku mac acï bεn lui.Chinese (Traditional) : 這時就需要更換燈泡了。更換燈泡時必須非常小心。

Southwestern Dinka : Roŋ mac awïc bï waaric. Awïc bï kɔc adiεεr tε wεεr roŋ mac yic.Chinese (Traditional) : 首先,必須關閉燈具開關,或拔掉電源線。

Southwestern Dinka : Tueŋ, abil mac awïc bï ya thiöök wälä abiil mac cɔt thookbei.Chinese (Traditional) : 這是因為如果您在燈泡的金屬底座仍有部份插在插座上時,觸碰到插座內部或其金屬底座,則流入燈泡金屬部份插座的電流,會讓您嚴重觸電。

Southwestern Dinka : Kën kën e wɛ̈t deen ye many kärba cath bë la thɔkit ɣic täden rëër abaŋdeen wënh balib thïn alëu bë yin bïr apεi tä gɔɔt yin thɔkit ɣic alɔŋthïn wälä thar balib ka ŋoot cök abak thɔkit ɣicChinese (Traditional) : 循環系統中的主要器官是心臟,它將血液輸送至全身。

Southwestern Dinka : Puor abaŋ guop ril luoide cimene ye yen riëm cɔl acath kɔc gup.Chinese (Traditional) : 血液從稱為動脈的血管中流出心臟,然後經由稱為靜脈的血管流回心臟。最細小的血管稱為微血管。

Southwestern Dinka : Riëm aye ral nyai kɔc puoth ku le ralde bei puouic. Ku ral kor kok atɔ guopic.Chinese (Traditional) : 三角龍的牙齒不僅能咬碎樹葉,甚至連堅硬的樹枝和樹根也能搞定。

Southwestern Dinka : Lec lanhdit cɔl Triceratop aleu bik yith tim, ku ker tim ku mëi tim tiɔ̈r.Chinese (Traditional) : 部分科學家認為三角龍會吃蘇鐵屬植物,即白堊紀常見的一種植物。

Southwestern Dinka : Aye kɔc ci piööc apei luel lon ye triceratops cam cycads wet yeyen tim toŋ atɔ pan cɔl Cretaceous.Chinese (Traditional) : 這些植物看起來像是小型的棕櫚樹,樹冠有銳利尖刺形葉片。

Southwestern Dinka : Tim kene acet agëp ku yithke amoth thook.Chinese (Traditional) : 三角龍會在食用樹幹之前,用牠強而有力的喙扯下樹葉。

Southwestern Dinka : Triceratops εe thoŋden ril cɔl atëm yith cycad kujɔl kou lok cam yetok.Chinese (Traditional) : 其他科學家主張這些植物有劇毒,因此恐龍不可能吃下它們,雖然現在樹懶和其他如鸚鵡(恐龍的後代)等動物可以吃有毒的葉子或果實。

Southwestern Dinka : Kɔc kok aye keluel lon adä tim cɔl cycad εe kɔc luaŋ ku yen aci dinosaur cam aya, gut akol aye laai kok cam gut diet cimene alal (kuat dhienh dinosaur).Chinese (Traditional) : 艾奧的重力有多大 對我有多少影響?如果您站在艾奧的地面上,您的體重會比您在地球上的體重輕。

Southwestern Dinka : Leu bi aliir Lo´s ɣen miet nhial?. kuna kaac aloŋ Lo´s nhom nhom ke yin aleu baci thiɛ̈k apei ba tene kɛ̈c yin pinynhom wuor.Chinese (Traditional) : 在地球上體重 200 磅( 90 公斤)的人,到了木衛一上會變成 36 磅( 16 公斤)。所以說,地心引力對你的拉力當然比較小。

Southwestern Dinka : Tä thiɛ̈k raan bi la 200 pounds (90kg) piny nhom ke yin aleu ba ya 36 pounds (16kg) Io nhom. Ku aliir ace yin ben miith apei.[Day16]

Chinese (Traditional) : 太陽沒有像地球一樣,可以立於其上的地殼。太陽是由氣體、火和電漿組成的。

Southwestern Dinka : Akol acinic ger cimene piny nhom tä leu bi yin kööc thin. Akol aci looi aliir ku mac.Chinese (Traditional) : 離太陽中心越遠,氣體就越稀薄。

Southwestern Dinka : Aliir εben kur tä cot raa rot wei akol lööm.Chinese (Traditional) : 我們看見的太陽外層稱為「photosphere」,意即「光球」。

Southwestern Dinka : Abaŋ aɣer yeku tiŋ akol nyin aye cɔl ¨photosphere¨, wetdeic ¨ εe kura ruel akol¨.Chinese (Traditional) : 大約三千年後,1610 年義大利天文學家伽利略·伽利萊使用望遠鏡觀察到金星和月亮一樣有圓缺變化。

Southwestern Dinka : War ruon tïm kadiak, ruon 1610, go raan Italy ci piöc cɔl Galileo Galilei nhial cääthic kedën εe cɔl ´telescope´ kujɔl tiŋ lɔn ada këke cɔl Venus atekic cimene pei.Chinese (Traditional) : 金星(或月球)之所以有盈虧,是因為僅有面對太陽的那一面被照亮。金星盈虧證實了哥白尼的理論──行星繞著太陽旋轉。

Southwestern Dinka : Rin tekic venus loŋ ku loŋ (wula aloŋ pëi) ci akol ruël thin. Atekic venus aci wɛ̈l war ci Copernicus luel ala kuat katɔ nhial arot wiic akol loom.Chinese (Traditional) : 接著在幾年後的 1639 年,一名名為傑雷米亞·霍羅克斯的天文學家觀察到了金星凌日。

Southwestern Dinka : Run thii lik ci bak ruon 1639, Go menh England ci pioc karot looi nhial cɔl Jeremiah Hurrocks dhel yeke cɔl Venus tëkic.Chinese (Traditional) : 英格蘭在重新征服丹麥區之後,經歷了一段長時間的和平。

Southwestern Dinka : England acï rɛ̈ɛ̈r dɔ̈ɔ̈ric kam baric wën cï Danelaw ben dɔm.Chinese (Traditional) : 然而,埃塞爾雷德 (Ethelred) 在 991 年面臨了一支維京艦隊,其規模是一個世紀前古思倫 (Guthrum) 的艦隊以來最龐大的艦隊。

Southwestern Dinka : Ku këya ruön buɔɔt ka dhoŋuan ku thiäär dhoŋuan ku 991 tök Ethelred ecï tök jɔ̈ɔ̈r wan cï apuruuk Viking ben ke juëc ku akïc rot kaŋ looi mɛ̈n ruön wär mɛ̈c Guthrum.Chinese (Traditional) : 這支艦隊由奧拉夫·特里格維松率領,這名雄心勃勃的挪威人想要從丹麥手中奪回自己的國家。

Southwestern Dinka : E Olaf Trygvasson yen awat akut apuruuk nhom, ke ye raan wïc yen bï genden cï Danish dɔm dhuök ciën.Chinese (Traditional) : 歷經一開始的軍事挫敗後,埃塞爾雷德得以和奧拉夫簽訂條款,奧拉夫憑著一連串的成功,重返挪威,試圖奪回他的王國。

Southwestern Dinka : Wën cï käŋ jäl jɔ̈ɔ̈r alɔŋ jec, go Ethelred wɛ̈t gam bï dɔ̈r kek Olaf, raan wan cï dhuk ciën pan Norway ku bï bäänyde ben la nyai la ic tiäm cï liääp.Chinese (Traditional) : 諺文是唯一一個在日常使用中特意發明的字母。其字母是在世宗年間(1418-1450 年)於 1444 年所發明。

Southwestern Dinka : Hangeul εe yen alphabet toŋ ciyok keye kɔc luui akol thok eben. Alphabet kene εe yok 1444 war mec raan cɔl King Sejong (ruon 1418-1450).Chinese (Traditional) : 朝鮮王朝的第四任國王是世宗大王,他是最受景仰的國王之一。

Southwestern Dinka : King Sejong εe ye muɔrŋaknhom namar ŋuan tënë Joseon Dynasty ku yene εe raan thëk apei.Chinese (Traditional) : 他最初將韓文字母命名為「訓民正音」,意思是「教導人民的正確聲音」。

Southwestern Dinka : Ɛe ci Hangeul alphabet cäk ke cɔl Human Jeongeum, wetdeic ¨εe rol yiic bi kɔc äa cök nhiim piny¨.Chinese (Traditional) : 有許多關於梵文起源的理論。其中之一為雅利安人從西方遷徙至印度時帶入了原本使用的語言。

Southwestern Dinka : Ɛe la wet juec ci ketak tënë bi Sanskrit nhial thin. Toŋ thin εe jal jel kɔc Aryan ciëm bik la pan India kek thoŋkene.Chinese (Traditional) : 梵語是一種古老語言,歷史可媲美歐洲的拉丁語。

Southwestern Dinka : Sanskrit εe thoŋ kɔcdit thɛ̈r ku athoŋ kek thoŋ Latin εe kɔc jam Yurup.Chinese (Traditional) : 世界上已知最早的書是以梵文撰寫。在完成奧義書後,梵文因階級制度而逐漸消亡。

Southwestern Dinka : Athor keci ke got thɛ̈r ŋickek ake ci got thoŋ Sanskrit. War ci thoŋ Upanishads matic go thoŋ Sanskrit mar yerot.Chinese (Traditional) : 梵語是一種非常複雜又豐富的語言,也是印度許多種現代語言的來源,好比拉丁語也是法語和西班牙語等歐洲語言之源頭一樣。

Southwestern Dinka : Sanskrit εe thoŋ rilic ku apath, thok juec India ake bɔ bei thin, cimene abï thoŋ French ku Spain bei Latin yic.Chinese (Traditional) : 征討法國的戰爭結束後,德國開始準備入侵不列顛群島。

Southwestern Dinka : War ci toŋ France thok, go kɔc pan Germany rot guir bik golic Britain la dɔm.Chinese (Traditional) : 德國給那次攻擊取了「海獅計畫」的代號。英國軍隊從敦克爾克撤退時,大多數的重型武器和補給品都沒了,所以那時的英軍相當虛弱。

Southwestern Dinka : Germany ake ci rin alathkεr ken thiankoth kucɔlke kek ¨Operation Sealion¨.Dheŋ juec kedit tënë kɔc Britain ake ci mar war kok ke pan cɔl Dunkirk, kek ake ci niop apei.Chinese (Traditional) : 但皇家海軍仍比德國海軍 (Kriegsmarine) 強大許多,並可摧毀任何欲入侵英吉利海峽的艦隊。

Southwestern Dinka : Ku alathkεr bëny thɔ̈r wiir pan Britain ake ŋuot keril bik alathkεr thɔ̈r wiir pan Germany wuor (¨Krïegsmarine¨) ku ke aleu bi kuat raan bi ben thɔ̈r kek këk tiäm.Chinese (Traditional) : 然而,很少皇家海軍軍艦已易受攻擊的路線附近為基地,因為艦隊司令們害怕他們會被德軍的空襲擊沉。

Southwestern Dinka : Ɛe cin alathkεr bëny keci täu dhel war cikek ban bak thin rin aci kek rioc lɔn bi kɔc Germany kemoc nhial bi riathken dïr.Chinese (Traditional) : 我們先解釋一下義大利的計畫。義大利主要是德國和日本的「小跟班」。

Southwestern Dinka : Jɔlku gol buk kuany nyic kake ci Italy guiric. Italy εe ye ¨wen thin kor¨ tënë Germany ku Japan.Chinese (Traditional) : 其陸軍及海軍較弱,雖然戰爭開始前不久才剛打造四艘新艦。

Southwestern Dinka : εe la alathkɛ̈r thɔ̈r wiir ku alathkɛ̈r thɔ̈r tiop nhom niop eben, na cok alɔn aci kek rieth kaŋuan buth war kënë toŋ guɔ gɔ̈l.Chinese (Traditional) : 義大利的主要目標是非洲國家。為了攻佔那些國家,他們需有軍隊可用的跳板,使軍隊能夠渡過地中海並侵略非洲。

Southwestern Dinka : Kene awic kɔc Italy kepuoth apei εe ye wuot Afrika. Ku bik bëi ka dɔm ke kek aic bik alathkɛ̈r kaŋ pioc, wet bi alathkɛ̈r war adekdiët Mediterranean atëm kou kulek bëï Afrika dɔm.Chinese (Traditional) : 為此,他們必須除掉英國在埃及的基地和船隻,除了這些行動之外,義大利戰艦不該涉及其他事情。

Southwestern Dinka : Wët kënë εe wicke bik alathkɛ̈r British ku riëthkene kaŋ rac Egypt. εe cin keda wic alathkɛ̈r Italy aya.[Day17]

Chinese (Traditional) : 再來是日本,日本和英國一樣是島國。

Southwestern Dinka : Cimene ye Britain gol cimene ye Japan wun golic aya.Chinese (Traditional) : 潛水艇是專門用於水下行進的船隻,可以延長在水下停留的時間。

Southwestern Dinka : Submarines äa rieth ci guir bik acath piu piny dhaman baaric .Chinese (Traditional) : 第一次和第二次世界大戰都使用了潛水艇。當時潛水艇移動得很慢,而且射程極有限。

Southwestern Dinka : Riëth cath piu cok piny ake ci kɔc thör tueŋ ku toŋ rou pinynhom . Warthɛ̈r ake ye cath amath ku ace moc tamec.Chinese (Traditional) : 在戰爭剛開始時,它們大多在海面上移動,但隨著雷達的研發開始和變得越來越精確後,潛水艇被迫潛入水中以避免被看見。

Southwestern Dinka : War gɔl toŋ rot kɔc ake ye cath wëric, na la kecɔl radar guir bikä mec atiŋ ku riëth kok cath wiir go kɔc rieth cath piu cok ben go wet bi kek ci atiŋ.Chinese (Traditional) : 德國潛水艇稱為「U 艇」。德國人非常擅長駕駛和操控他們的潛水艇。

Southwestern Dinka : Riëth keye cath wiir tënë kɔc Germany ake ye cɔl U-Boats. Kɔc pan Germany ake ye riëth kene ŋic kuath ku ŋicke luui piu cok.Chinese (Traditional) : 由於德國人在潛水艇方面的成功,戰後人們對德國人擁有太多潛水艇感到不信任。

Southwestern Dinka : Wet aye kek kɔc ŋiec guir riëth cath piu cok, na war le toŋ thok go yok këk ake cin riëth juec apei.Chinese (Traditional) : 沒錯!有時也被暱稱「圖坦王」或「少年法老」的圖坦卡門,是現代最著名的古埃及法老之一。

Southwestern Dinka : εe kaya! Muɔrŋaknhom cɔl Tutankhamun, ku rin ken kok aye cɔl muɔrŋaknhom ¨Tut¨ wula ¨The Boy King¨, yen εe ŋic thɛ̈r war pan Egypt gut akol.Chinese (Traditional) : 有趣的是,他在古代並不是多重要的人士,也沒有被記錄在大多數古代國王的名單上。

Southwestern Dinka : Ee yeke tiŋ kece raan rilic thɛ̈r war go ke rinke nyaŋwei kacike got alɔ̈ŋ bany thɛ̈r.Chinese (Traditional) : 然而,他的墳墓在 1922 年被發現了,這使他成為名人。過去的許多墳墓都曾被盜過,但這座墳墓卻絲毫未被打擾。

Southwestern Dinka : War yok raŋde ruon 1922 go yen cɔl aye raan ci ŋic apei. Reŋ kɔc thɛ̈r ake ci kualic ku raŋde aci puol ke ken gɔ̈ɔ̈t.Chinese (Traditional) : 大多數和圖坦卡門一起下葬的物件都保存良好,包含用貴金屬與稀有寶石製作的上千個工藝品。

Southwestern Dinka : Kuatke ci thiök ke bany Tutankhamun ake ci ŋic looi bik ci riak, cimene kuat kene ci guaŋ luŋ rilic ku dot kuor ce lac yok.Chinese (Traditional) : 幅條輪的發明讓亞述人的馬車更輕、更快,且更能跑贏士兵與其他馬車。

Southwestern Dinka : War guir cok cit cok döl bi mithoŋ ɣot thii aɣooc go ɣoot thii kɔc Assyria cɔl apuolic apei, alac cath bik alathkɛ̈r ku kɔc awuor.Chinese (Traditional) : 致命的十字弓所射出的箭可穿透敵軍身上的盔甲。約在西元前 1 千年,亞述人導入了史上第一支騎兵部隊。

Southwestern Dinka : Wïëth ken kɔc nok kek ben bëi dhëŋkenic aleu bik armor raan aduu retic . Ruon 1000 B.C .., go kɔc Assyria calvary tueŋ gɔ̈l.Chinese (Traditional) : 騎兵是指一騎著馬作戰的軍隊。當時尚未發明馬鞍,因此亞述騎兵是騎在毫無裝備的馬背上作戰。

Southwestern Dinka : Calvary äa alathkɛ̈r thör kecath kek mithioŋ koth. Keye kac cɔl saddle aken guɔ guir, alathkɛ̈r Assyria ake thar mithioŋken koth.Chinese (Traditional) : 我們認識許多希臘政治家、科學家和藝術家;此文化中最知名的人物也許是傳奇的失明詩人—荷馬,他創作了希臘兩大傑作:史詩《伊利亞德》和《奧德賽》。

Southwestern Dinka : Ok aŋic kɔc thiatha, kɔc ci pioc ku kɔc kɛ̈t. Raan ŋic apei acɔl Homer, εe raan many, εe ci mäany karou ŋic kek apei Greece got cimene Iliad ku Odyssey.Chinese (Traditional) : 蘇弗克里茲和亞里斯多芬至今依然是備受歡迎的劇作家,他們的劇本被視為最偉大的世界文學作品之一。

Southwestern Dinka : Sophocles ku Aristophanes aŋuot ke athor ŋickëk bik cet athor kok thok cike got piny nhom.Chinese (Traditional) : 另一個有名的希臘人是數學家畢達哥拉斯,主要以直角三角形各邊關係的知名定理為人所知。

Southwestern Dinka : Raandet ŋic εe ye raan ŋic akuen cɔl Pythogaras, yen εe ŋic wet wɛ̈l ken theorem tɔ ke la guok ka ŋuanic.Chinese (Traditional) : 對於說印地語的人數有許多不同的估計;印地語估計是世界上使用人口第二至第四大的語言。

Southwestern Dinka : Aye jal thoŋ kɔc nhiim kek kuan jam thoŋ Hindi. Aye kɔc thoŋ lɔn adä ke tɔ kam namar rou wula namar ŋuan keye thoŋ εe kɔc juec jam pinynhom.Chinese (Traditional) : 持母語者的數量,會根據是否算入近似方言的使用者數量而改變。

Southwestern Dinka : Namar kɔc jam thɔ̈ŋden dit thɛ̈r aci thoŋ wet thök thiak aye kuën.Chinese (Traditional) : 使用該語言的人口,估計約有 3.4 億至 5 億人,並且多達 8 億人能了解該語言。

Southwestern Dinka : Aye thoŋ lɔn adä ke këk atɔ kam malion buɔ̈t kadiak kuthiar ŋuan gut malion buɔ̈t kadhiëc, ku raan malion buɔ̈t kabët athoŋ dëëtic.Chinese (Traditional) : 印度語和烏爾都語在語彙上非常相像,但書寫起來很不一樣;在日常的對話中,講這兩種語言的人通常能互相了解。

Southwestern Dinka : Hindi ku Urdu athoŋ wɛ̈l ku aci thoŋ gäät. Jam akol thok eben kɔc jam thokka aleu bik rot lac dët.Chinese (Traditional) : 15 世紀左右,愛沙尼亞北部深受德國文化影響。

Southwestern Dinka : Ruon tïm tok ku buɔt kadhiec, pan tueŋ Estonia εe ci cieŋ pan Germany rum.Chinese (Traditional) : 有些德國修士想讓本地人民更接近上帝,因此發明了愛沙尼亞文字。

Southwestern Dinka : Kɔc piööc wet Nhialic pan Germany εe wicke bik wet Nhialic nyuoth kɔc keciëŋ Estonia, nawen ke gɔl thoŋ Estonia.Chinese (Traditional) : ¨它源自於德語字母,並增加了一個 ¨Õ/õ¨ 字符。¨

Southwestern Dinka : Alphabet ken ake got thoŋ Germany cimene kene ¨Õ/õ¨ εe ci mat thin.Chinese (Traditional) : 隨著時間的推移,許多從德語借來的詞也融在一起。這是啟蒙的開端。

Southwestern Dinka : Kämthïn, go wel juec cike nyai thoŋ Germany yiic keyic mat kek thoŋden. Tënë yene ajök rot bak nhom .Chinese (Traditional) : 傳統上,王位繼承人完成學業之後會直接從軍。

Southwestern Dinka : Cïëŋ thɛ̈r war, menh bi nyäŋ bäny ekaŋ la alathkɛ̈ric tä thöl yen gaat.[Day18]

Chinese (Traditional) : 然而,查爾斯卻去劍橋的三一學院,修習人類學和考古學,後來又修了歷史,得到了 2:2(二等二級學位)。

Southwestern Dinka : Charles εe ci la thukul cɔl Trinity College, Cambridge yene atene aci yen cieŋ kɔc kok la kuën kujä anyikɔ̈l bëi kok, go 2.2 (lower second class degree).Chinese (Traditional) : 查爾斯是首位被授予學位的英國王室成員。

Southwestern Dinka : Charles εe yen aye wen pan bëny British bi kaŋ yene degree.Chinese (Traditional) : 歐洲土耳其 (位於巴爾幹半島的東色雷斯,或稱魯米利亞) 占其國家面積 3%。

Southwestern Dinka : Kɔc pan Turkey thiak ke bei kok Yurup (Ciec Thrace wula Rumelia tɔ Balkan Peninsula) εe 3% baai eben.Chinese (Traditional) : 土耳其的領土長 1,600 多公里(1,000 英里),寬 800 公里(500 英里),大致上呈現一個矩形形狀。

Southwestern Dinka : Piny pan Turkey acit 1600 Kilometres (1000mi) kebaar ku 800km (500mi) ciekic ke la guok kaŋuan.Chinese (Traditional) : 土耳其的面積,連同湖泊在內,占 783,562 平方公里(300,948 平方英里),其中 755,688 平方公里(291,773 平方英里)在亞洲西南部,23,764 平方公里(9,174 平方英里)在歐洲。

Southwestern Dinka : Bi piny pan Turkey ku wer kek, ku bao eben εe ben 783,562 square kilometres (300,948 sq mil), piny pan 755,688 square kilometres (291,773 sq mi) atɔ cien tä thiäk kek Asia ku 23,764 square kilometres (9,174 sq mi) atɔ YurupChinese (Traditional) : 土耳其的面積使它成為世界第 37 大的國家,與法國本土加上英國面積差不多大小。

Southwestern Dinka : Pan cɔl Turkey atɔ namar thiardiak kudhorou piny nhom eben, pinyde athoŋ tämet pan France ku UK yiic.Chinese (Traditional) : 土耳其三面環海:西邊的愛琴海﹑北邊的黑海以及南邊的地中海。

Southwestern Dinka : Pan cɔl Turkey aci piu war adekdiet guɔ̈l piny ɣon kadiakic, Aegean tɔ ciem, Black sea tɔ ye nhom tueŋ ku Meditreanean tɔ ye cok piiny.Chinese (Traditional) : 盧森堡的歷史悠久,但 1839 年後才獨立 。

Southwestern Dinka : Pan cɔl Luxembourg εe pan la anyikɔɔl bäric apei ku εe yok nhomlaude ruon 1839.Chinese (Traditional) : 現今,比利時的部分地區在過去曾是盧森堡的一部分,但在 1830 年代的比利時革命之後變成比利時。

Southwestern Dinka : Abaŋ pan akɔ̈l cɔl Belgium ɛe ye abaŋ pan Luxembuorg wär thεεr ku pan Belgium ajɔl tek bei wan kɛ̈c kewei ruon 1830.Chinese (Traditional) : 盧森堡一直試圖保持中立國的立場,但在第一次和第二次世界大戰時皆被德國佔領。

Southwestern Dinka : εe ci Luxembourg them bi rot ci mεt tɔŋtɔŋ pinynhomic lakin pande aci pan Germany ban nyuɔ̈cic tɔŋ pinynhom tuɛ̈ŋ ku tɔŋ rou.Chinese (Traditional) : 1957 年,盧森堡成為了如今被稱為歐洲聯盟的組織的創始成員之一。

Southwestern Dinka : Luxembourg ku bɛ̈i kok a kek kegɔl akut pan kɔc ɣer Europe run 1957.Chinese (Traditional) : 杜克耶堡是位於帕羅區北方(Phondey 村內)的一個堡壘與佛寺廢墟。

Southwestern Dinka : Dukgyal Dzong εe tene atiɛ̈tic ci rac beny yänh cɔl Buddhism tɔ pan Paro nhom tueŋ. (Ee tɔ rum cɔl Phondey)Chinese (Traditional) : 據說在 1649 年,活佛夏仲阿旺朗傑為了紀念他對抗西藏蒙古軍隊的勝利,而興建了該碉堡。

Southwestern Dinka : εe ye luel raan cɔl Zhabdrung ŋawaŋ Namgyal εe yen acak ken atiɛ̈tic bi yen riɛ̈lden aa tak wär cop yen alathkeer Tibetan-Mongol wei ruon 1649.Chinese (Traditional) : 1951 年,一場大火使得杜克耶古堡只遺下了一部份的文物,像夏巴尊王的畫像。

Southwestern Dinka : εe la many diit aci baai dɛ̈p ruon 1951 ku ye abaŋ koor ye aci doŋ tene Drukgyal Dzoŋ gut thura Zhabruŋ ŋawaŋ Namgyal.Chinese (Traditional) : 大火過後,堡壘倖存且受到保護,仍是不丹最令人驚嘆的景點之一。

Southwestern Dinka : Wäär ci mac jal thok , ken atiɛ̈tic ci doŋ aci jal bεn ä tiit ku yen aci jal bɛn ä ken kɔc Bhutan cɔɔl bik bɛ̈n atiŋ.Chinese (Traditional) : 西元 18 世紀中,柬埔寨被夾在兩個強大鄰國間,即泰國和越南。

Southwestern Dinka : Ruon 1800 pan Cambodia εe rɛ̈ɛ̈r kek bɛ̈ɛ̈i thiääk kek yen karou ril apei cɔl Thailand ku Vietnam ku kek äa ke ce nyiecic apei.Chinese (Traditional) : 泰國人在 18 世紀多次侵略柬埔寨,並在 1772 年摧毀金邊。

Southwestern Dinka : Kɔc pan Thailand äa ke wic bik Cambodia rum arak juec ruon 1800, kuna ye ruon 1772 go ke pan cɔl Phnom Phen dom ku rεc ke.Chinese (Traditional) : 在 18 世紀最後幾年,越南人也入侵了柬埔寨。

Southwestern Dinka : Run wäär jol ruon 1800 jal thok go kɔc Vietnam pan Cambodia ben guɔl piny kuwicke bik rum.Chinese (Traditional) : 委內瑞拉有 18% 的人失業,而大部分受雇的人從事地下經濟的工作。

Southwestern Dinka : Raan thiaar ku bɛ̈t buɔt nhom pan cɔl Venezuela acin nhiim luɔi ku kɔc kok lui aci lui loiloidit bi kek jääk.Chinese (Traditional) : 三分之二的委內瑞拉工作人口從事服務業,將近四分之一的人從事工業,五分之一的人從事農業。

Southwestern Dinka : Kɔc karou kɔc kadiakic pan Venezuela äa lui tene kuɔny kɔc, raan tok kɔc kaŋuan nhiim alui alɔŋ chirkat ku raan tok koc kadhiec nhiim äa pur dum.Chinese (Traditional) : 委內瑞拉人的重要產業是石油,僅管只有百分之一的人口在石油業工作,該國卻是石油淨出口國。

Southwestern Dinka : Pan Venezuela alaŋic jath ye ɣäc bɛ̈i kokic ku äa kɔc lïk kek lui thin.Chinese (Traditional) : 在國家獨立的初期,新加坡植物園的專業知識協助將此島嶼轉變成一個熱帶花園城市。

Southwestern Dinka : War yok pan Thingapore nhomlau go raan aŋic luoi dumic dom diit aye kuat keriɛ̈c eben pur thin guïr bi kaŋ äa com thin golic.Chinese (Traditional) : 1981 年,一種蘭花雜交種「卓錦萬代蘭」被獲選為該國國花。

Southwestern Dinka : Ruon 1981 go Vanda Miss Joaquim kuany bi tïm lui yɔɔk aben ya tiŋ wundenic.Chinese (Traditional) : 每年十月左右,都有將近 150 萬隻草食動物為了雨水,會從北邊的山丘跨越馬拉河,遷移至南方的平原。

Southwestern Dinka : Ruon thok eben pɛ̈i thiär lääi ken nyuäth wal (1.5 malion) äa wär cɔl Mara tɛ̈ɛ̈m kɔu bi la tuɛ̈ŋ ta tɛ̈ kuɔ̈r thin lɔn ye deŋ tuɛ̈ny thinChinese (Traditional) : 四月左右的雨季後,牠們再次跨過馬拉河,然後經由西部回到北方。

Southwestern Dinka : Kuna ye pɛ̈n ŋuan ka ben agɔr Mara tεεm kɔu ke la bɛ̈n tuɛ̈ŋ bik bεn tɛ̈ɛ̈k alɔŋ ciεm .[Day19]

Chinese (Traditional) : 塞倫蓋蒂區域包括坦尚尼亞的塞倫蓋蒂國家公園、恩戈羅恩戈羅保護區和馬斯瓦野生動物保護區,以及肯亞的馬賽馬拉保護區。

Southwestern Dinka : Abaŋ Therengeti pan Tanzania alaic tene laai cɔl Therengeti, ku ŋɔroŋɔro kujala Maswa. Pan Kenya alaic tene laai cɔl MaasaiChinese (Traditional) : 學習創造互動式多媒體需要常規及傳統技能,也需要在互動式課程中學會的工具(分鏡、聲音及影像編輯、故事編劇等)。

Southwestern Dinka : Të wïc raan yen bï piöc kä ye kɔc jam aliir yic, ka wïc bï raan kaŋ piɔ̈ɔ̈c të ye luɔ̈i keek ku bï luɔ̈ŋ ye nuɛ̈ɛ̈t bï kɔc jal jam kaŋ ŋic cï mën (Thuura dhie kë wïc ba lueel nyuɔɔth, rör jam, ku të ye bïdïyo cɔ̈k piny thïn, ku luɛl anyïköl).Chinese (Traditional) : 互動式設計需要你重新評估對媒體製作的假設,以及學習以非線性的方式思考。

Southwestern Dinka : ku të ye ke nuɛ̈ɛ̈t thïn, ku të ye të ca täk yen kaŋ bɛn laath yic apath, të wïc yïn yen ba wël yäth aliir yic, ku ba rot piɔ̈ɔ̈c ërin ba ya tak të bïï käŋ röt waar thïn të looi yïn keek.Chinese (Traditional) : 互動式設計需要專案的各個構成要素相互連結,但作為單獨的實體也具有意義。

Southwestern Dinka : Luɔ̈ŋ ye nuɛ̈ɛ̈t ye kɔc jam alïïr yic, aawïc lɔn bïï keek kaŋ ya tuɔ̈ɔ̈m thook, ku bï ke ŋuɔt ke ye ŋic thook të këc ke nuɛ̈ɛ̈t.Chinese (Traditional) : 變焦鏡頭的缺點是,達到一定焦距範圍所需的焦點複雜度和鏡片元件數量,遠大於定焦鏡頭。

Southwestern Dinka : Kë rac tënë thoŋ kamara dhie käŋ cuɔ̈t të thiɔ̈k ku ben ku cuɔt të meec, ee kë yen wïc lon rir yic ku ba thok juääc keen kä ya cɔ̈k piny ku kë mec jal tïŋ, ace thöŋ kek thoŋ kamara cïn yic kën käŋ cuɔt wei ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k.Chinese (Traditional) : 隨著鏡片製造商的鏡片生產達到更高水準,這已不再成為問題。

Southwestern Dinka : Kë cït kën ala ke puɔl yic ërin cïrkat thɔ̈t kamara aala ke loi käŋ këirëëc gua looi ke cïn yic buɔ̈c.Chinese (Traditional) : 這已能使變焦鏡頭拍出與定焦鏡頭不相上下的照片品質。

Southwestern Dinka : Kën acï thok kamara käŋ cuɔt ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k cɔl ye thuura la nyïn gɛi dɔm wär kä ye thoŋ kamara cïn yic kënë kaŋ cuɔt të mec ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k.Chinese (Traditional) : 變焦鏡頭的另一缺點是鏡頭的最大光圈(速度)通常較低。

Southwestern Dinka : Dɛ̈t rac tënë thoŋ kamara käŋ cuɔt të mec ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k, ee kë ye thok rot cuɔt amääth ku ben rot dhuɔ̈k ciëën amääth.Chinese (Traditional) : 這就使得平價的變焦鏡頭在低光源、無閃光燈的環境中難以使用。

Southwestern Dinka : Ku ee yen kën thoŋ käŋ cuɔt ciëën ku ben ke cuɔ̈t të thiɔ̈k cɔl cie rot lëu bï thuur të cïn yen nuur (thiereu) piny meer.Chinese (Traditional) : 將一部電影轉換成 DVD 格式時,最常見的一種問題是畫面溢出。

Southwestern Dinka : Kë tɔ̈ɔ̈ŋ jɔ̈ɔ̈r të them raan yen bï video waric bï ya lui DVD ic e lääu nyinde.Chinese (Traditional) : 多數電視節目的製作目的是取悅一般大眾。

Southwestern Dinka : Thïlemön juëc aacï kek looi bï akut kɔc miɛ̈t puöth.Chinese (Traditional) : 因此,你在電視上看到的所有畫面,邊界的上邊、下邊,和側邊都被切掉了。

Southwestern Dinka : Ku rin kën, kuat këye tïŋ Thïlemon nyin acï tek thok, nhial, piiny ku ye këc.Chinese (Traditional) : 這麼做是為了確保圖像能蓋滿整個螢幕,這個動作稱為「過掃描」。

Southwestern Dinka : Kën acï looi bï thura ya nyuɔth ebën. Aye cɔl kë lääu nyin.Chinese (Traditional) : 問題是,製作 DVD 時,邊緣很可能也會被切掉,如果影片中的字幕太靠近底部,就沒辦法完整顯示。

Southwestern Dinka : Ku jäl jɔ̈ɔ̈r, të loi yïn DVD, ka akɛɛthke aayeke tem aya, ku na thiäk wɛ̈l cï göt bidioic të thiääk kek piny, ka cï lɛ̈u bï ke nyuɔth ebën.Chinese (Traditional) : 長期以來,傳統的中世紀城堡激發了人們的想像力,使人想起馬上長槍比武、宴會和亞瑟王時代騎士精神的影像。

Southwestern Dinka : Buth kɔcdit thɛɛr acïk anɔŋ yic ka cë thur, thura kɔc thɛɛr, lai, ku kakɛn ëke yiki loi.Chinese (Traditional) : 就算只是站在千年遺址之處,都能輕易回想起久遠之前戰爭的聲音和氣味,幾乎能聽到鵝卵石地上達達的蹄聲,感受到來自地牢坑裡的恐懼氣息。

Southwestern Dinka : Agut cë yen ɣɔn thɛɛr ka puɔl yic bë röl piŋ ku ŋuac ë tɔŋ cë lɔ, të piŋ wok lai cök kë wok aruk waar wok cök në rioc cë rioc dit.Chinese (Traditional) : 但我們的想像是否基於現實?最初建造城堡的原因是什麼?它們是如何設計和建造的?

Southwestern Dinka : Yeku ka kan yeku ke thɔŋic taau yiith kɔth? Yeŋo kɔŋ wok këdit cit kan kaŋ buth tueŋ? Cïk kek guir ku jɔlke buth keda?Chinese (Traditional) : 柯比莫斯洛 (Kirby Muxloe) 城堡在當時極為典型,比較像是加強防守的住家,而非真正的城堡。

Southwestern Dinka : Ke buk täu yith nhiim, ke ɣon atiɛ̈tic raan cɔl Kirby Muxloe εe ce ɣon εe tɔ thin.Chinese (Traditional) : 它的大玻璃窗和薄牆無法長時間阻擋猛攻。

Southwestern Dinka : Ke adhɛ̈ɛ̈r kene diit ka ku panyde thöök kɔu ace leu bi kɔc bɔ tɛ̈ŋ gël.Chinese (Traditional) : 1480 年代,當黑斯廷斯爵士開始建造這座城堡時,國家當時相對來說和平,只需要抵禦一些四處遊走的小群掠奪者。

Southwestern Dinka : Ruon war 1480 gɔl buthbuthde beny cɔl Hastlings baai εe alaic door ku acin tɔŋtɔŋdit ke tɔ thin. ɣɔt εe buth be cuɛ̈r agɛ̈l.Chinese (Traditional) : 歐洲國家嘗試維持其國家主權的一種制度稱為權力平衡。

Southwestern Dinka : Amat nhom bɛ̈i Yurup εe wicke bik riel thɔ̈ŋ nyin bi cien pan nhomlau pandet la racic.Chinese (Traditional) : 這其中的概念是,所有歐洲國家必須努力預防單一國家壯大,因此各國政府常常改換同盟來維持平衡。

Southwestern Dinka : Amat nhom bɛ̈i Yurup εe wicke bi cen pan riil apei εe yen athɔ̈ŋ kek riel nyin kujɔlke pamathken äa geer.Chinese (Traditional) : 西班牙王位繼承戰爭成為以權力平衡為核心議題的第一場戰爭。

Southwestern Dinka : Tɔŋ Pan Spain tueŋ ee thar wet bi riel thɔ̈ɔ̈ŋ nyin.Chinese (Traditional) : 這是一項重大改變,代表歐洲列強不能再以宗教戰爭作為藉口,因此,三十年戰爭成為最後一場宗教戰爭。

Southwestern Dinka : War ci tɔŋtɔŋ yiëth ban puol go kajuec rot waar na cɔk alon ci kek ruon thiar diak kaŋ nok kethaar.Chinese (Traditional) : 位於艾費蘇斯的阿緹密絲神殿於西元前 356 年 7 月 21 日,因黑若史達特斯蓄意縱火而燒毀。

Southwestern Dinka : Luaŋdit pan Artemis tɔ Epithuth εe rɛ̈c dhaman waar rec raan cɔl Herostratus bëi ruon 356, pen dhorou, akolnin thiar rou kutok.[Day20]

Chinese (Traditional) : 從故事可知,他的動機來自不計代價獲取聲望。憤怒的以弗所人宣告黑若斯達特斯之名永遠都不會載入史冊。

Southwestern Dinka : Tä buɔth anyikɔl cɔk ke raan cɔl Herostratus εe bi kuat keci guir εben äa rac, go kɔc kene Epithuth puoth riäk ku luelke rin Herostratus äa ci gat athor anyikɔɔl yiic.Chinese (Traditional) : 希臘歷史學家史特拉波後來提到了這個名字,所以我們現在才會知道有這座神殿。神殿毀於亞歷山大大帝出生當晚。

Southwestern Dinka : Go raan gat anyikɔɔl pan cɔl Greek cɔl Strabo jal gat piny rin akol arɛ̈c luaŋdiit Egypt yene ye wëër adhieth Muɔrŋaknhom cɔl Alexander.Chinese (Traditional) : 亞歷山大作為國王主動提議出資重建神廟,但他的提議遭到否決。亞歷山大死後,神廟才於公元前 323 年被重建起來。

Southwestern Dinka : Waar mec muɔrŋaknhom cɔl Alexander, go wic bi luaŋdit bɛ̈n buth wεuke, go kɔc jaai. Naye waar ci yen jal thou go luak jal bεn lok guïr ruon 323 ŋuot ken Jethu dhiethChinese (Traditional) : 在正確敲擊所有音符的同時,手部要盡量放鬆,手指也不要有太多不必要的移動。

Southwestern Dinka : Muk yinhom bi cindu la duk kuye wël gɔɔt kudu cin la nyathnyath apath.Chinese (Traditional) : 如此您就可以盡可能地降低疲勞。請記住,不需要像彈鋼琴一樣用力敲擊琴鍵來增加音量。

Southwestern Dinka : Du cin cɔl aŋɔ̈ɔ̈t kuye ¨piano¨ gɔ̈ɔ̈t nyin amäth.Chinese (Traditional) : 彈手風琴時,若要增大音量,可更用力或更快速擠壓風箱。

Southwestern Dinka : Ku na ye akɔdiɔn, ku wïc ba juak rör, ke yïn thɛny kä rɛ̈ɛ̈r piiny piny apɛi ke yï ban yï cin.Chinese (Traditional) : 神祕主義是追求與終極現實、神性、屬靈的真理、或神之間的交流、認同、或意識覺醒。

Southwestern Dinka : Ke ca gam εe ke lui kek guopdu, kunhɔ̈mdu, kuyiic, kupiir wei ku Nhialic.Chinese (Traditional) : 信仰者尋求對神性實相 / 神或眾神的直接體驗、直觀或洞悉。

Southwestern Dinka : Raan ci gam aye wic bi wëike yok, kujëm ye puou ku tɛ̈k yiinh Nhialicde.Chinese (Traditional) : 跟隨者尋求旨在滋養這些體驗的特定生活或修行方式。

Southwestern Dinka : Dupiööc äa piir ku kake ye banyden buɔthic ku bik rot ŋiec looi dhel piiric.Chinese (Traditional) : 神祕主義與其它宗教信仰與崇拜能有所分別,是因為它看重個人對於一種獨特意識狀態的直接經驗,尤其是那種平和、洞察、喜悅、甚至是狂喜的特質。

Southwestern Dinka : Pan cɔl Luxembourg εe pan la anyikɔɔl bäric apei ku εe yok nhomlaude ruon 1839.Chinese (Traditional) : 錫克教是源自印度次大陸的宗教。其起源為 15 世紀旁遮普地區自印度教傳統中分裂出來的派別。

Southwestern Dinka : Yanh cɔl Sikhism εe gɔ̈l rot pan cɔl Punjabi ruon 1500 kujɔl wɛ̈r pinyChinese (Traditional) : 雖然他們承認來自印度教的根源與傳統,但錫克教徒認為自身的信仰不同於印度教。

Southwestern Dinka : Kɔc yanh cɔl Sikhism aa ke tek bei tene Hinduism ku kä gaam cɔl aye ke ci thoŋChinese (Traditional) : 錫克教徒將他們的信仰稱為古馬特 (Gurmat),在旁遮普語中意指「上師之道」。上師是所有印度信仰的基礎,但在錫克教裡,上師構成了整個信仰的重要核心。

Southwestern Dinka : Kek aa yanhden cɔl Gurmat ku raanden ke laŋ athoŋ kek kɔc yɛ̈th kok tɔ India eben ku gaamden εe tokChinese (Traditional) : 此宗教是由古魯那奈克(1469–1539)於 15 世紀所創立。在他之後又依序出現了九位大師。

Southwestern Dinka : Yanhden kene εe gɔ̈l rot ruon 1500 ku raan agɔ̈l yene acɔl Guru Nanak kujɔl kɔc kok buoɔ̈th kadhoŋuan cokChinese (Traditional) : 不過,1956 年 6 月時,波蘭的工人為食物短缺和減薪進行抗議,卻轉變成對共產主義的普遍抗議,這些動亂讓赫魯雪夫的承諾受到考驗。

Southwestern Dinka : Go kɔc ke εe lui jaai luoi rin lik wεu ku cam akor pan Poland pen dhetem ruon 1956 rin ace raan cɔl Krushchev kemath nyiinChinese (Traditional) : 雖然赫魯雪夫最後派出坦克來恢復秩序,但他還是在某些經濟要求上做出讓步,並同意任命受到愛戴的瓦迪斯瓦夫·哥穆爾卡擔任新總理。

Southwestern Dinka : Nawen le Krushchev piŋ yen ke cirot looi go alathker juec tooc bik door ben bei kujɔl raan ŋic apei cɔl Wladyslaw kuany bi ya banydenChinese (Traditional) : 印度河流域文明是印度次大陸西北部的青銅時代文明,範圍涵蓋現今巴基斯坦的大部分、印度西北及阿富汗東北的部分地區。

Southwestern Dinka : Pan India kek keye thɔth milaŋ thith bila guot pan cɔl Pakistan akol ɣet pan cɔl AfganistanChinese (Traditional) : 此文明於印度河流域興盛發展,這也是它名稱的由來。

Southwestern Dinka : Thath milaŋ thith εe gɔ̈l rot war cɔl Indus cɔkChinese (Traditional) : 雖然有的學者推測由於該文明也存在於現已乾涸的薩拉斯瓦蒂河流域,因此理應稱其為印度河-薩拉斯瓦蒂文明,而有的學者則以 1920 年代挖掘的第一處遺址哈拉帕為名,稱其為哈拉帕文明。

Southwestern Dinka : Aye kɔc ci gat luel thath milaŋ thith εe gɔ̈l rot war cijal dou yemene cɔl Sarasvati ku yene abi ya cɔl that milaŋ thith Indus-Sarasvati, aye kɔc kok cɔl Harappa tene gɔ̈l yen rot thin ruon 1920Chinese (Traditional) : 羅馬帝國軍國主義的本質,有助於醫學進步的發展。

Southwestern Dinka : Alathker pan cɔl Rome war ake kekony kɔc bi wal panakim yokChinese (Traditional) : 奧古斯都皇帝開始招募醫生,這些醫生甚至成立了第一支用於戰後時期的羅馬醫療隊。

Southwestern Dinka : Go muɔrŋaknhom cɔl Augustus akutnhom akim jɔ̈ɔ̈k ku bik alathker ci muoc toŋic bike kek akuonyChinese (Traditional) : 醫生已經知道許多種鎮定劑的存在了,包括從罌粟花籽中提煉出的嗎啡和莨菪籽中的莨菪鹼。

Southwestern Dinka : Atɛ̈t Kɔc rɛ̈t aa ke la wel arɛ̈m dhukpiny kucɔlke raan anin ke yeke wec tïim cok roorChinese (Traditional) : 他們精通截肢術,將患者從壞疽與因止血帶和動脈夾鉗阻止血液流動所造成的傷害中拯救出來。

Southwestern Dinka : Akim aci kɔc jal ben ä tɛ̈m cok, ku retke kek bik guup ci dhiath ku bi riɛ̈m ci kaacChinese (Traditional) : 數世紀以來,羅馬帝國在醫學領域的研究成果豐碩,奠定現今許多醫學知識的基礎。

Southwestern Dinka : Run juec cibak go kɔc pan cɔl Rome wal guir kujɔlke kɔc nyuoth kajuec ŋic kek akolChinese (Traditional) : 淨土 (Pureland) 摺紙是規定一次只能一摺的摺紙類型,不可以使用反摺等更複雜的摺法,而且每個摺都有明確的位置。

Southwestern Dinka : Ke cɔl Origami εe ye guaŋ abak ku gueŋgueŋdet ci thoŋ kek yene εe ci peen[Day21]

Chinese (Traditional) : 約翰‧史密斯在七零年代發展出此方法,為了幫助摺紙新手或較不靈活的摺紙練習者。

Southwestern Dinka : Raan agɔ̈l gueŋgueŋde εe cɔl John Smith ruon 1970 ku εe kony raan kuc ta ye gueŋ yenChinese (Traditional) : 兒童很早就能意識到種族差異及種族刻板印象,而這些種族刻板印象會影響其行為。

Southwestern Dinka : Mith a tɛ̈k thok kɔc col ku kɔc ɣer ŋic ke kor , ku jiɛ̈m guop εe ke rac nhiim apeiChinese (Traditional) : 比方說,人們對少數族裔抱有在校表現不良的刻板印象,自詡為此族裔的兒童得知此刻板印象與其種族的關聯後,在校表現也往往不良。

Southwestern Dinka : Bi la kuat kor ye jäm guop kɔc juec wet ci kek aŋiec gat thukulic ku le manh bö kuatken lapiŋ kebi kuoc alui ayaChinese (Traditional) : MySpace 是美國排名第三受使用者歡迎的網站,目前有 5 千 4 百萬個帳戶。

Southwestern Dinka : MySpace ye abaŋ diäk website ŋic apɛi ye lac luöi pan United States ku ala tëcït tën raan 54 malliön Thiäärdhïc ku ŋuän yemɛ̈n thiin.Chinese (Traditional) : 這些網站獲得了很多關注,尤其是在教育領域方面。

Southwestern Dinka : Website kä aacï kɔc tuut, ku e anoŋ piöc.Chinese (Traditional) : 這些網站的優點包含能輕鬆建立班級頁面,涵蓋了部落格、影片、照片與其他功能。

Southwestern Dinka : Anaŋ käk path tën website kä, ku aanaŋ ic, e yic pial ba apäm ɣɔ̈n piöc cak ku ala ic të ye kɔc gät thïn, video, thura, ku käk juëc köök.Chinese (Traditional) : 只要提供一個網址就可以輕易開啟這個網頁,這對在使用鍵盤或拼字上有困難的學生來說,更容易記憶與輸入。

Southwestern Dinka : Apäm kën alɛ̈u bï ya kuen të gɛ̈më raan adërɛth töŋ de wɛb, mɛn ëye cɔk piɔl yic bï lac ya muk apath në raan nhom ku eyic pial bï lac ya gätic tën mïth abuun ye yen yic riɛl thïn bïk gät tën gäät wala gɛ̈tgɛ̈t kït.Chinese (Traditional) : 您可自訂頁面,使之易於閱讀:亦可根據喜好,使用大量或少量顏色。

Southwestern Dinka : Alɛ̈u bï looi bï yic pial ku bï ya kuen ku kela ic kït thiinyɔt tëcït të wïc yen.Chinese (Traditional) : 注意力缺失症「是一種神經性綜合症狀,其典型的三種症狀包含衝動、分心、過動或精力過剩。」

Southwestern Dinka : Ke cɔl ¨Attention deficit disorder¨ εe tuäny εe dhieth kek mith ku yen εe mith cɔl ye nhiim ajotjot, ku cik kaŋ εe laac dëtic ku ye reer ke tuc gup apeiChinese (Traditional) : 它並非學習障礙,而是學習疾患;「有 3-5 % 的兒童受其影響,大概等同於 2 百萬的美國兒童」。

Southwestern Dinka : Tuanyken εe mith cɔl ace kaŋ alac dëtic, ku εe mith kadiak döm mith kadhiec nhiim. Aci mith malion karou döm pan AmerikaChinese (Traditional) : 患有注意力缺失症的兒童,很難專注於學校作業之類的事物,但他們能專心做自己有興趣的事情,比方玩遊戲或觀賞他們喜歡的卡通,或書寫文句但不加標點符號。

Southwestern Dinka : Mith ci tuanyken döm εe yic riel bik loiloi thukulic äa looi ku εe thuec yene yeke lac looi kudai aparitChinese (Traditional) : 這些孩子容易惹上很多麻煩,因為他們不能用尋常的方法刺激大腦,要「做出危險的行為、牽扯進打架並挑戰權威」才能刺激大腦。

Southwestern Dinka : Mithkä piirden εe yic riel apei rin yeke lac thoor ku aa baany lac dholicChinese (Traditional) : 注意力缺乏症影響與其他同儕的關係,因為其他孩子不能理解他們為何會有這種作為,或是他們為何會這樣拼音,或是他們的成熟度不同。

Southwestern Dinka : Tuany kene εe ciɛ̈ŋ lac rac rin ci kɔc yene adëtic yen tä yek luui thin kutä yeke gɛ̈t thin ku lon cikek dit ayaChinese (Traditional) : 當獲取知識和學習的能力如上所述那樣改變時,獲取知識的基本速率就會跟著改變。

Southwestern Dinka : Wet ye ŋiec kaŋ kutä yekɔc piöc thin rot gɛ̈ɛ̈r aya.Chinese (Traditional) : 獲得資訊的方式不同。壓力不再存在於個別的回憶中,而變得比較關注在憶起文字的能力。

Southwestern Dinka : Tä cita yeyok ŋiec kaŋ acirot gɛ̈ɛ̈r, go kɔc rieldit ci eben tau ke puoth, yene ye kɔc keci got ŋiec takicChinese (Traditional) : 本質上,文藝復興為知識的學習及傳播方式帶來重大改變。

Southwestern Dinka : Ɣon waar ben ŋiec kaŋ rot gɔ̈l, pioc ku kajuec aa cirot ben cök ɣet be ŋiec kaŋ rot wɛ̈r pinyChinese (Traditional) : 與其他靈長類動物不同,人類不再將雙手用於在樹木間移動、負重或擺盪。

Southwestern Dinka : Kɔc ku kuat agɔk ce cath ke cïn ku ace rot anook tiïm nhiim kecïnChinese (Traditional) : 黑猩猩手和腳的尺寸與長度相當,反映了牠們的手在握拳行走時承受重量的作用。

Southwestern Dinka : Cïn agɔk ku cokke athoŋ eben dit ku bɛ̈r rin ye yen cath yööm cinChinese (Traditional) : 人類的手比腳短,且手的指骨較直。

Southwestern Dinka : Cïn raan aciek bi cok raan wuor kek yɔm kene cok ebenChinese (Traditional) : 兩百萬到三百萬年前的手骨化石,顯示從運動到操作,手部功能的轉變。

Southwestern Dinka : Yööm cïn kɔc ci thou run malion tok bi ɣet malion kadiak äa ye nyuɔ̈th rin cïn ake ye kɔc cath ku loiloi kɔcChinese (Traditional) : 有些人認為時常體驗多次人為誘發的清醒夢會變得非常疲倦。

Southwestern Dinka : Aye kɔc kok gam lon adä kenyuoth ye kek nyuoth kece yiith ku mukke kenhiim aa kɔc cɔl athiai gup apeiChinese (Traditional) : 這種現象的主要原因是,清醒夢增加了快速動眼期狀態的間隔時間。

Southwestern Dinka : Nyuothka äa rot loi ke raan cit kenin lakin nyin aliep apathChinese (Traditional) : 由於快速動眼期是人實際入眠且身體修復的階段,如果每晚發生次數降至過低,就會產生問題。

Southwestern Dinka : Kuna ye raan nyuoth ke yën ku lonin laä ke guop ajol thaai apeiChinese (Traditional) : 這就跟您每二十或三十分鐘醒來看電視一樣累。

Southwestern Dinka : Ken aleu abi thiai guop bicit ke ye yin paac dhaman thin koric ku ben kudot teviochion ku ben ninChinese (Traditional) : 影響程度取決於你的腦袋每晚嘗試做清醒夢的頻率。

Southwestern Dinka : Kene εe nyith rac tä cit nyuothnyuöth εe yin nyuoth wakou[Day22]

Chinese (Traditional) : 幾乎從一開始,義大利人在北非的進展就很不順利。在義大利於 1940 年 6 月 10 日宣戰後一週內,英國第 11 輕騎兵團就佔領了利比亞的卡普佐堡。

Southwestern Dinka : Mene ajɔk yen ye cɔk, käŋ aa kec kaŋ piath tene kɔc pan Italy ciɛ̈ŋ ke tɔ̈u guär tueŋ Afrika. Mene cɛl Italy tɔŋ pɛn Dɛ̈tem aköl nïn Thiäär, 1940, Akut British Hussars thiäär ku tök acï Fort Capuzzo tɔ̈u Libya dɔm.Chinese (Traditional) : 在巴第亞東部的一次伏擊中,英軍俘虜了義大利第十軍團的工兵總隊長拉斯圖奇將軍。

Southwestern Dinka : Të wäär cenë kɔc gëëm thïn alɔŋ cuëc pan ë Bardia, ke British acï bɛ̈ny apuruk cɔl General Lastucci wat akut thiär nhom ku bïk Italy bɛ̈n dɔm.Chinese (Traditional) : 6 月 28 日,利比亞總督—明顯是墨索里尼 (Mussolini) 的繼承者伊塔洛·巴爾博 (Italo Balbo) 元帥,在登陸圖卜魯格時被友軍炮火炸死。

Southwestern Dinka : Pɛn dɛ̈tem aköl nïn thiäärou ku bɛ̈t , Bënyditjëc Italo Balbo, keye Governor General kën Libya ku e yen ran bï bääny Mussolini nyai, eci waac be nook kacke dhaman e nyuc yen pan Tobruk.Chinese (Traditional) : 現代運動擊劍具有許多級別。從大學學習的學生,到職業以及奧運競賽都有。

Southwestern Dinka : Thuëc thïök puɔc bën yë kɔ̈c tuöm nhïm bë kɔ̈c yup pääl ayë thuëc dhööl juëc yïïc, gɔl mïth abuun piöc këk jämä bë jäl lä tän kɔ̈c cë ŋïc ku tën olympic yë kɔ̈c lä wëër thïn.Chinese (Traditional) : 這種運動主要以決鬥模式進行,由一名擊劍選手對決另一名選手。

Southwestern Dinka : Thuëc kën äyë kɔ̈c thuɛ̈c tuöm nhïm, rään tök ë röm këk rään dëëtChinese (Traditional) : 高爾夫球這種運動,是球員用球桿把球打進洞裡。

Southwestern Dinka : Golf ë thuëëc yë kɔc thuɛ̈c wenh lä thök ŋuätät löi bï këk kura yöpic bë piëk ädhuomic.Chinese (Traditional) : 一場標準比賽是 18 洞,球員一般從球場的第一洞開始,然後在第 18 洞結束。

Southwestern Dinka : Adhuum kë thiär ku bëët ä këk yë këk thuɛ̈ɛ̈c dhaman tuuk, këk kɔ̈c thuɛ̈ɛ̈c kë yë gɔl adhum tuëŋ ku lëër thök ädhuöm dën thiär ku bëët.Chinese (Traditional) : 打完全場後,由以最低桿數,也就是最少揮桿次數進洞的球員贏得比賽。

Southwestern Dinka : Rään thuɛ̈ɛ̈c bë yöp, wala bë tïïm dën cï gööl thök wïɛ̈lic kälïkic kë yën cï kɔc wuör.Chinese (Traditional) : 球賽在草地上進行,球洞周圍的草割得較短,稱為果嶺。

Southwestern Dinka : Thuëëc kën äyë thuɛ̈ɛ̈c änyuɔ̈n nhöm ku jälä änyuɔ̈n tou ädhuom yɔu äyë tɛ̈m bë nhöm cïëk ku äyë cɔ̈l mäŋöök.Chinese (Traditional) : 也許最常見的旅遊型態正是多數人對旅行的聯想:休閒旅遊。

Southwestern Dinka : Tεkdët kë ŋïc kɔ̈c juëc kääm tourism ë kë yë kɔc juëëc määt këk lä këny: tourism yë kɔc kë guup lä pälpïny ku löi kë nhïɛ̈ɛ̈r.Chinese (Traditional) : 就是去一些跟日常生活環境截然不同的地方,放鬆玩樂。

Southwestern Dinka : Kën kën ë tä cï kɔc lä pïny cï thöŋ këk pïnydën cï këk ŋïc nyïn bïk la löŋ ku thuëckë.Chinese (Traditional) : 海灘、主題公園和露營區通常是休閒遊客經常造訪的常見地方。

Southwestern Dinka : Wääryɔu, pïny läi ku pïny ë kɔc duël yïk thïn äkëk ɣɔ̈n yë kɔc kë guup la pälpïny thïn kɔc cääth.Chinese (Traditional) : 如果造訪特定地點的目的是為了瞭解其歷史及文化,則此類型的旅遊稱為文化之旅。

Southwestern Dinka : Ku nä cääth rään bë lä pïny dët cï röt yök bë ka thεεr ku ciɛ̈ŋdën lä ŋïïc kä tourism kën äyë cɔl tourism ciɛ̈ŋ.Chinese (Traditional) : 遊客可以造訪某國家的不同地標,或選擇聚焦於一個地區。

Southwestern Dinka : Kɔc tourist alëu bïk ɣɔ̈n juëc piny neem pan ci rɔt yök ku kek alëu bïk tak be ya piny tök yen tɔ̈u kek ke nhïm thïn.Chinese (Traditional) : 殖民地開拓者看到這樣的佈署,也號招了增援部隊。

Southwestern Dinka : Nä lëër kɔc cï bäi dɔm tiŋ ɣën kë cï löi, gö kë kɔc kök bë këk bë köny cɔl.Chinese (Traditional) : 支援前鋒的部隊包括新罕布夏州的第一和第三軍團兩百人,由約翰‧斯塔克上校和詹姆斯‧里德上校領導(兩人後來都成為將軍)。

Southwestern Dinka : Apuruuk kë kööny ɣɔ̈ɔ̈n tueŋ äkë lä ɣïïc regiments tueŋ ku kën diäk pän New Hampshire läŋ ɣïïc kɔc kë buɔt ke rou, mɛ̈ɛ̈c bëny jëc cɔl John Stark ku James Reed (këk kedhië äcë bɛ̈n ä bääny dïït muk jëc).Chinese (Traditional) : 史塔克的人馬佔領了殖民軍據點北端柵欄沿線的位置。

Southwestern Dinka : Äpuruuk Stark äkë cï röt la tau rɔk kou lɔŋ bët north të rëër kɔc cï bäi dɔm thïn.Chinese (Traditional) : 沿著半島西北部流動的神秘河,在退潮時打開了一個缺口,他們利用這個時機迅速建造小石牆,將圍牆延伸到北方河流末端的小沙灘上。

Southwestern Dinka : Ɔ̈̈n lë kuëër piu agöör cɔl Mystic röt dhuök pïny älɔŋ north east lɔŋ bɛ̈t Peninsula, gö kë rɔŋ den cuɔt këk ɣöny ciëk cï buth tiɔp bë lä lɔŋ bɛ̈t North bë la thök tä thïɔk këk piu thök ägöör yɔu.Chinese (Traditional) : 格里德利 (Gridley) 或史塔克 (Stark) 在柵欄前約 100 英尺(30 公尺)處設置一根木樁,並下令在正規軍通過木樁之前,任何人不得開槍。

Southwestern Dinka : Gridley wala Stark ë cï kau tim bɛ̈ɛ̈r lä 100 feet (30 m)ɣoc nhöm tueŋ ku kuum kɔc bë cïɛ̈n rään muuc dhaŋ ɣïc agut të bï jëëc yë wänthök.Chinese (Traditional) : 美國的計畫仰仗從三個方向同時發動攻擊。

Southwestern Dinka : Kɔ̈c Amerka ë cïk määt bïk tëëŋ cï mät ɣïïc löny tuuŋ kë dïäk.Chinese (Traditional) : 約翰·卡德瓦爾德 (John Cadwalder) 將軍將對在博登敦 (Bordentown) 的英國駐軍發動牽制攻擊,以封鎖任何支援部隊。

Southwestern Dinka : Bënydït Jëëc cɔ̈l John Cadwalder ë bë tëëŋ löny bï yën äkut apuruuk British lä moj bë këk lεl wëi ɣɔ̈n kën ɣïïc tä cɔl Bordentown, ägo lä të gëël ɣën jëëc kök lëu bïk adu bën köny weïChinese (Traditional) : 詹姆斯·尤因 (James Ewing) 將軍將用特倫頓渡輪 (Trenton Ferry) 領七百名民兵渡河,佔領阿遜平克溪 (Assunpink Creek) 上的橋,並防止任何敵軍逃脫。

Southwestern Dinka : Bënydït jëëc cɔl James Ewing ë bë melicä ke buɔt ka dhoröu nyäi bë këk tɛ̈m agörkou tä cɔl Trenton Ferry, bë kubur bääk tä cɔl Assunpink Creek lä dɔm bë ciën apuruuk adu lëu bïk kɔc wärwei.Chinese (Traditional) : 由 2,400 人組成的主要突擊部隊會在特倫頓以北九英里處過河,然後分成兩組,一組由格林帶領,另一組由蘇利文帶領,在破曉前發動進攻。

Southwestern Dinka : Tuŋdït rïl lä ɣïc kɔc kë 2,400 ë bë agör jäl tëëmkou miles ke dhoŋuän lɔŋ bët north tä tou rään Trenton, ku jɔl ɣïc puök akut ɣïc rou, tök kä muk Greene ku tök kä muk Sullivan, äägo moj këk adu nhiäkdur.Chinese (Traditional) : 由於跑步距離從四分之一英里改為半英里,速度的重要性變得越來越低,耐力變成為絕對必要的條件。

Southwestern Dinka : Gɛ̈ɛ̈r äwuur mën quarter kën mile bë ɣët käät half mile, äwuur äcï ɣïc bɛ̈n riɛl ku guɔ̈m dë ëyën kë cï bɛ̈n wïc äpεi.Chinese (Traditional) : 當然,一流的跑者,可以在兩分鐘內跑完八百公尺的人,速度一定夠快,但他不論如何一定要培養耐力。

Southwestern Dinka : Ë yïïc rään ŋïc käät half mile, rään lëu bë degikät kë röu cï wän thök, ëyï lëu bï yä rään muk äwuur juëc nyïïn, lakin riεl puöu ëyï lëu bë tou tën dëkdëk ɣïc äbën.[Day23]

Chinese (Traditional) : 冬天適度的越野長跑,加上強化上身的體操訓練,是為跑季準備的最佳方式。

Southwestern Dinka : Käät kök yë bäi gööt dhaman ruut, cï määt ɣic këk rïɛ̈thä ë luï kë guöp äbaŋ nhiäl, ë yën kɔc ŋiεc cök cöök pïny të lëër dhäman käät bën.Chinese (Traditional) : 僅攝取適當的營養並無法造就頂尖的成績,但可大幅影響年輕運動員的整體健康。

Southwestern Dinka : Ŋïεεc cäm ɣën yë tök ääci lëu bë lön kät juäk ɣic, lakin ɣën älëu bë lä löi tënë piäth ë guöp ëbën kɔc köör kät.Chinese (Traditional) : 維持健康的能量平衡、遵守真正有效的飲水習慣,並全面了解補充營養品,都能幫助運動員改進運動成績、提升運動樂趣。

Southwestern Dinka : Ŋiεc tiëët piäl guöp riεl, ŋïïc dɛ̈ŋ piu bë guöp yä tou ka tiɔp,ku jälä ŋiɛ̈ɛ̈c kä juëëc yë kä wëi juäk nyïn älëu bik kɔc riεthät köny bïk lön dën juäk ɣïc ku juäkkë nhiëër dën nyïn lɔŋ thuec ɣïïc.Chinese (Traditional) : 中長跑是一種相對花費較少的運動項目,用以參加此項競技所需的裝備極少,但對於這些裝備則存在著許多錯誤觀念。

Southwestern Dinka : Käät ɣɔ̈ɔ̈n cëk ɣïc ë tou kämic kä cë riëthä bën ɣïïc riεl apεi; lakin, älä luëëth juëc tou lɔŋ käthïï yë kë wïc bë kɔc jäl röt jäl mät thïn rïëthä ɣïïc.Chinese (Traditional) : 需要時可購買此類產品,但多數對實質表現影響不大或甚至沒有影響。

Southwestern Dinka : Käŋ riεthä älëu bë kë ɣɔ̈c tä cït tä wic ɣën, lakin, käjuëëc äcïï bë lä kuɔ̈ny köör wala cïn kuɔ̈ny juεk tënë lön kɔc rïεtha.Chinese (Traditional) : 即使產品無法提供真正的好處,運動員仍偏好使用某產品。

Southwestern Dinka : Kɔc riεthäät alëu bïk röt yök lɔn yë kën lön rïεthä lɔc tä cɔk ɣën alɔn cïn ɣën kën äyijö köny.Chinese (Traditional) : 所有物質的基本組成部分之一為原子。

Southwestern Dinka : Atom ë yë nyäï kä yë tööŋ kä rïl yë këk wïc bïk kerïëc ëbën tou kä yë pïny gööl ku äla ɣïc äthiεεk buth.Chinese (Traditional) : 原子是一組非常複雜的結構。根據簡化的波爾模型,其包含在中央的核心,以及環繞核心的電子,與環繞太陽的行星有些類似。見圖表 1.1。

Southwestern Dinka : Ë kë tou kä cë thök tëk ku älä ɣïïc käjuëëc cï röt nuɛ̈t kä cïït, kä yë Bohr model kë cɔl, nucleus ciɛ̈l cï guɔl pïny ë electrons, duɛ̈t thööŋ këk planets äköl gööt - tiŋ kë cï thuur 1.1.Chinese (Traditional) : 原子核由中子和質子兩種粒子組成。

Southwestern Dinka : Nucleus älä ɣïïc käŋ kë rou - neutrons ku protons.Chinese (Traditional) : 質子帶有正電荷,中子不帶電荷,電子則具有負電荷。

Southwestern Dinka : protons älä ke yë cɔl positive electric charge ku jälä neutrons ääcin charge tou këk kë. Electrons älä negative electric charge.Chinese (Traditional) : 檢查傷者之前,你必須先觀察周邊環境,確保自己的安全。

Southwestern Dinka : Tä cïεεth yïn rään cï yök tatok, këtueŋ äwïc bä tä wën rëër ɣën thïn käŋ ŋiεc cääth ägö lä tä ŋïc yïn wɛ̈ɛ̈ï ku muk nhïm.Chinese (Traditional) : 靠近傷者時須注意傷者位置和任何出現的警訊。

Southwestern Dinka : Äwic ku bä nyïn rëër rään täbän thïn ŋiεc tiŋ kä yï cuut röt yën ku jälä këdët rεεc dët yë tïïŋ kä lëu bë röt guɔ loi.Chinese (Traditional) : 如果你在試圖幫助時受傷,可能只會讓事態變得更糟。

Southwestern Dinka : Nä lɔɔr röt yïën tatok kä yï kuuny, kä yïn bë käŋ cɔl kë jäl kë ɣïïc juäk rɛ̈ɛ̈c.Chinese (Traditional) : 研究發現,抑鬱、恐懼感和災難化可以調解下背部疼痛患者疼痛與失能之間的關係。

Southwestern Dinka : Äcï kuɛ̈ɛ̈n nyuɔth lɔnadë dhuruub, riɔ̈c, ku tɛ̈ktɛ̈k kärεc ä këk ärεεm bëi ku ŋööl bɛ̈ɛ̈ï tënë kɔc tuääny kë ŋëëk.Chinese (Traditional) : 只有災難性的,而非抑鬱和恐懼的作用,才是需要每週定期結構性身體活動訓練的條件。

Southwestern Dinka : Ee tɛ̈ktɛ̈k kärεc yetök, acie dhuruub ku riɔ̈c yen lëu be wiëc nïn ë kuɔny akïm e wiikic ɣic lä wic cök.Chinese (Traditional) : 那些進行規律活動的人在對於疼痛的負面感知即慢性疼痛及一般物理性動作所造成的不適感之間的區別,需要更多的協助。

Southwestern Dinka : Kɔc lä kë yë kë lääj löi äwic kuɔny dït alɔŋ të ye këk ärεm räc yɔ̈k thïn kë guup ku të yë tuäny cï rïl rään guöp këk ärεm röt gɔl röt löi ta lë ɣën kë cï rään löi yë cïn kätou kä yë läj loi tεk thöök thïnChinese (Traditional) : 視力,或視物的能力,來自視覺系統的感覺器官或眼睛。

Southwestern Dinka : Lïïth, wala lön ë kɔc tïŋ kɔc nyïn ë lä tök këk rääl nyïn wala nyïn.Chinese (Traditional) : 眼睛包含許多不同構造,各構造的複雜度依其對有機體需求不同而有差別。

Southwestern Dinka : Älä käjuëëc cï kä nyïn löi , gɔlthök, kä tou ë ɣïc älä tök kä wic kë lä ɣïc wëëï.Chinese (Traditional) : 不同的結構有不同的功能、對不同的波長敏感、具有不同的敏銳度,還需要不同的處理過程來理解輸入,以及不同的數量達到最佳效率。

Southwestern Dinka : Ka juëëc cï räm töu nyïn ɣïc älä kä yë lëu luɔi, këk ä wave-lengths guɔ yök ku älä muɔth nyïn këk ŋïεc däi cï thööŋ, dɛ̈t äyä këk äwic tä bï këk käŋ yä tïŋ ku borkë ɣïc ku ŋïïckë dëët ɣïc ägo lä tä ŋic këk kë cïk tiŋ cök pïny ku älä nambät cï thööŋ bïk këk ŋïεc ä luiChinese (Traditional) : 族群指的是在特定地理區域中活動的單一特定物種生物個體組成的群體。

Southwestern Dinka : Akuut, ë amat nhöm kä la ɣïïc wëëi rɛ̈ɛ̈r pïny tööŋ cï röt yök ku aruäiChinese (Traditional) : 當群體內的所有個體在特定表徵方面都一致之時,便稱為單型性。

Southwestern Dinka : Na la kɔ̈ɔ̈c akut rɛ̈ɛ̈r ɣïc abën gup thöŋ tä cït tä yë tïëŋ ke gup kä kek aye cɔl monomorphic.Chinese (Traditional) : 如果個體某項特徵呈現多種差異,即稱為多態性。

Southwestern Dinka : Na la kɔ̈ɔ̈c akutic kajuëc ŋïcke cïï kek thööŋ nyuɔth ka yë cɔl polymorphic.Chinese (Traditional) : 螞蟻大軍也在不同階段行軍和築巢。

Southwestern Dinka : Jeec amijuŋ äcäth akut ku ä lööŋden wɛ̈ɛ̈r ɣic äyä.Chinese (Traditional) : 在游獵階段,行軍蟻會在夜晚行動,白天停下來紮營。

Southwestern Dinka : Tä ë yen dhaman ciεth kek täntök bïk la tadɛ̈t yam, äcäth waköu ku dɔmke cäth ɣic akööl bïk löŋ.Chinese (Traditional) : 當食物量減少時,殖民地居民進入了一種遊牧階段。在此階段,殖民地居民建築起暫時性的住所,並且每天變換。

Southwestern Dinka : Akut amijuŋ agɔl cäth täntök bik la tadët tä cï cäm etou thïn nyïn kuur. Dhämän kën, akut ä ɣööt cï kek bë rëër thïn kä ë guɔ gëër ɣic kööl thok abën loi.[Day24]

Chinese (Traditional) : 這種橫衝直撞的遷徙或行進,每次持續約 17 天。

Southwestern Dinka : Cäth tök lä keny käk ɣïïc e kë cït nin thiär ku dhoröu loi.Chinese (Traditional) : 什麼是細胞?細胞一詞來自拉丁語「cella」,意指「小房間」,而最初是由一位使用顯微鏡觀察軟木塞結構的人率先使用這個詞彙。

Southwestern Dinka : Cell eŋö? kë yë cɔl cell abö wët thöŋ Latin ɣic cɔl ¨cella¨, ku wëtde ɣïc ë ¨ɣɔ̈n koor ɣïc¨ ku ë kɔ̈ŋ bëï nhöm rään käcip ë ciεth päät tim.Chinese (Traditional) : 細胞是所有生物的基本單位,所有的生命體都是由一個或多個細胞組成的。

Southwestern Dinka : Cell ë yën kerïëc abën la ɣic wëëï yë cök gɔl thïn, ku jala kerïëc abën la ɣic wëëï ala ɣïïc cell gɔl tök lëër nhïäl.Chinese (Traditional) : 細胞對於生命的研究是如此基本而重要,事實上,它們常被稱作「生命的積木」。

Southwestern Dinka : Cells ä kek ajök cök pïïr ku kɔc kuɔny tä wic bï pïïr kuen, tä luel yiic, äyë kek cɔl ¨tuup pïr buth¨.Chinese (Traditional) : 神經系統藉由發送神經衝動到全身,保持血液流動且不受干擾,進而維持體內恆定。

Southwestern Dinka : Rääl guöp äkek lön guöp äbën muk nhöm tä yën tueŋ thïn wët ë kek wëël toc rääl ɣïc bïk la guöp ɣic äbën ägö la tä lëër cäth riεm ŋiεc la tueŋ wäät kä cïn kë cë gät ɣic.Chinese (Traditional) : 這些神經脈衝以極快的速度傳送到身體各處,協助身體避開潛在威脅。

Southwestern Dinka : Wëël cääth räälic käk alëu bë kek laj tuɔj apεi guöp ɣïc äbën kën ë guöp köny bë röt ŋiεc tït kä leu bïk yë nök äbën.Chinese (Traditional) : 龍捲風與其他猛烈的風暴相比,侵襲的範圍較小,但它們能夠摧毀所有它們所經之處的東西。

Southwestern Dinka : Kɔɔr ä bëëï thï kor määtpïny tä thööŋkek kë deŋ yöm rεεc kök, lakin këk ä leu bïk kerïëc ëbën tou dhɛ̈ɛ̈l ɣic rääc.Chinese (Traditional) : 龍捲風能將樹連根拔起,將建築物上的木板扯掉,並將車輛拋向空中。龍捲風之中最猛烈的 2% 能持續超過 3 小時。

Southwestern Dinka : Kɔɔr ä tïm nyuän cök bei, jöötkë ägëën bei ɣööt nhïm, ku jɔtkë thuruum nhïäl alïr ɣic.Percent karöu Kɔɔr rääc ɣic äbën ärëër thäät ke diäk lë nhiäl.Chinese (Traditional) : 這些怪獸風暴的風速高達每小時 480 公里(每秒 133 公尺;每小時 300 英里)。

Southwestern Dinka : Jääkdit kɔɔr kä ala yom lä awuur lëu bïk ɣët tä cït 480km/h (133m/s;300mph).Chinese (Traditional) : 人類幾千年來一直在製造透鏡,並使用它的放大功能。

Southwestern Dinka : Kɔ̈ɔ̈c äcï läj gɔl kek lön madhara käcip bïk kek kä köör nyïn ŋiεc ya tïŋ mën älïp ku älïp ruun cï bäk.Chinese (Traditional) : 但第一架真正的望遠鏡是 16 世紀末才在歐洲被製造出來的。

Southwestern Dinka : Lakin, kacïïp tueŋ ye kä mec äpεi cuöt bë kë tïŋ kë thiök äkë guïr pän Europe thöök ruun kë buɔt ke thiär kut tatëm cï bäk.Chinese (Traditional) : 這些望遠鏡使用兩個鏡片,讓遠方的物體顯得更近且更大。

Southwestern Dinka : Käcïïp käk äkë yë madharät ke röu cï këk määt ɣïc luöi bïk kek kä mec cɔl ayë tïŋ kë thiök ku ädïït.Chinese (Traditional) : 我們將永遠無法擺脫貪婪與自私。合作的本質就是當大多數人受益時,自私的行為在短期總能得到更多利益。

Southwestern Dinka : Kök ku cɔɔk äcï bï kɔŋ jal tɛ̈n ɣök ku ë kë thɛ̈ɛ̈r rɔ̈ɔ̈m rɔ̈ɔ̈m të cï yën kɔ̈ɔ̈c juëc köny kä lä këŋ juɛ̈c yök thïn yul kör të löï rään röt acɔ̈ɔ̈k.Chinese (Traditional) : 希望多數人終將明白他們長期的最佳選擇是與他人合作。

Southwestern Dinka : Ŋöth lɔ̈ɔ̈n bï kɔ̈̈ɔ̈c yën dɛ̈ɛ̈t dhämän bäär lɔ̈n nä dɛ̈ lön päth ë bëën të luï yïn kɛ̈k kɔ̈ɔ̈c juäc.Chinese (Traditional) : 許多人夢想著有一天,人類能到達另一個星球,探索其他嶄新的世界;有些人對太陽系外的事物感到好奇;有些則相信外星人或其他形式的生命可能存在於另一顆星球之上。

Southwestern Dinka : Kɔc juëc anyuoth e köl bi kɔc ya lɔ kuel kɔ̈k yic ku tïŋ ka pinynhom dɛt, kɔc kɔ̈k agäi ye ŋöŋ tɔ̈u aɣeer tɛ̈ɛ̈n kɔc kɔ̈k aye ka gam la kɔc pan dɛ̈t kua piir dɛ̈t atɔ̈u piny dɛ̈t yic.Chinese (Traditional) : 但是,如果這確實發生過,那麼可能很長一段時間內都不會再發生。天體分散得如此之廣,以至於「比鄰」天體就相隔了數兆英里。

Southwestern Dinka : Kua, tɛ̈ loi kënɛ̈ rot ka cï rot be loi kam dït tot. Kuɛl acï wɛɛr aɣeer aleŋ trillions miles kam kuɛl ¨thiäk¨.Chinese (Traditional) : 或許未來的某一天,你的曾孫會在站在外星人的世界中,好奇自己的祖先是誰?

Southwestern Dinka : Abe aköl tök, mïth miëth ku abe kɔc pinynhom ka jal nhiim mum wun ken dït?Chinese (Traditional) : 動物由眾多細胞構成。牠們吃東西並在體內消化。多數動物都能移動。

Southwestern Dinka : Läi aye loi cells juëc. a kaŋ cam ku yïk ka kek digest alɔŋ thïn. Läi juäc acath.Chinese (Traditional) : 只有動物有大腦(然而甚至不是所有動物都有;例如水母就沒有大腦)。

Southwestern Dinka : Läi rot akek leŋ nyith (kua ce läi eben; temenë , jellyfish, acïn nyith).Chinese (Traditional) : 地球各處均能發現動物。牠們在地上挖洞、在海裡游泳、在空中飛翔。

Southwestern Dinka : Läi ayök pinynhom ëbën. apiny wec, akuaŋ wïïr, ku a par nyäth yic.Chinese (Traditional) : 細胞是生命 (物) 有機體最小的構造單位和功能單位。

Southwestern Dinka : Cell ayen ke kor kɔ̈u ku ke kor lui kä pïïr (käŋ) organism.Chinese (Traditional) : 細胞一詞來自拉丁文的 cella,意指小空間。

Southwestern Dinka : Cell abën tënɛ̈ thöŋ Latin wël cella weɛ de yic ɣön thin nyɔt.Chinese (Traditional) : 如果你在顯微鏡下觀察生物,你會看到生物是由小方塊或小圓球組成。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ tïŋ yïn kä pïïr microscope yic, ka bä tïŋ ka cï loi squares thin nyɔt wala kura.Chinese (Traditional) : 英國生物學家羅伯‧虎克透過顯微鏡觀察到軟木塞中的小方塊。

Southwestern Dinka : Robert Hooke, a biologist tënɛ̈ England, acï tïŋ squares thik nyɔt cork yic kek microscope.Chinese (Traditional) : 它們看起來像一個個房間。他是首位觀察到死亡細胞的人。

Southwestern Dinka : Aye tïŋ ka cït ɣööt. Ayen raan tueŋ be cells cï thou tïŋ.[Day25]

Chinese (Traditional) : 元素和化合物可以從一種狀態移動到另外一種狀態時,而本質不會產生變化。

Southwestern Dinka : Elements ku compounds ajal tënɛ̈ state dɛ̈t yic ku ace röt war.Chinese (Traditional) : 氮在氣態之下,仍然與液態氮具有相同的性質。儘管液態密度較高,但兩者分子組成是一樣的。

Southwestern Dinka : Nitrogen ka ya liir aŋuɔt leŋ properties thöŋ kek liquid nitrogen. Liquid state athiek ku molecules aŋuɔt ka thöŋ.Chinese (Traditional) : 水是另一個例子。水是由兩個氫原子和一個氧原子組成的。

Southwestern Dinka : Pïu a dɛr cemɛn den. Compound pïu aloi hydrogen atoms ka rou ku oxygen atom tok.Chinese (Traditional) : 不論是氣體、液體或固體型態,都有相同的分子結構。

Southwestern Dinka : Aleŋ molecular kɔ̈u thöŋ ke ye aliir, liquid, kua solid.Chinese (Traditional) : 雖然它的物理狀態可能會改變,但它的化學狀態依舊不變。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ tɛ̈ den aɣeer rot war, chemical state adöŋ ka thöŋ.Chinese (Traditional) : 時間就在我們周圍,影響著我們所做的一切,但又很難理解。

Southwestern Dinka : Kam a ke tɔ̈u kam kua eben, ku aleŋ ke ye loi kuat ke loi ku yic, kua ce dɛ̈t yic.Chinese (Traditional) : 數千年來,宗教、哲學與科學學者都在研究時間。

Southwestern Dinka : Kam acï kuen kɔc nhial yic, philosophical, ku kɔc gät ka scientific run juäc.Chinese (Traditional) : 我們是以從未來到現在、再到過去的一連串事件來感知時間。

Southwestern Dinka : Ok a kam yök ka ye ka cï rot loi tueŋ tënɛ̈ ë mɛnë ku ka thɛɛr.Chinese (Traditional) : 時間也是我們比對事件持續期間(長度)的方式。

Southwestern Dinka : Kam eya tɛ̈ ye ok bɛr kam thöŋ thïn (bɛr) ka loi rötChinese (Traditional) : 可透過觀察重複的週期性事件來標記自己的時間流逝。週期性事件指的是定期不斷重複發生的事。

Southwestern Dinka : Yïn a lëu ba kam muk nhom tɛ̈ cɛth yïn kaŋ rot dhuök yic, kaŋ rot dhuök yic e ken rot loi ku ben rot loi akölköl.Chinese (Traditional) : 現在都用電腦來修改照片和影片。

Southwestern Dinka : Computers yaköl aye loi ë thura ku videos waric.Chinese (Traditional) : 我們可以用電腦做出精緻複雜的動畫,這種動畫越來越常出現在電視與電影上。

Southwestern Dinka : Sophisticated animations aye loi computers yic, animation kan acï ya luöi television ku films yic.Chinese (Traditional) : 音樂錄製的方式,通常是以精密的電腦處理並進行混音。

Southwestern Dinka : Wak aye dam piny ë sophisticated computers ku be loi ku liɛp roor kadhie.Chinese (Traditional) : 十九到二十世紀的很長一段時間,人們都相信紐西蘭的第一批居民是毛利人,他們會獵捕稱為恐鳥的巨鳥。

Southwestern Dinka : Kam thɛɛr nineteenth kutwentieth centuries yic, aye ŋic ala kɔc thɛɛr tueŋ kɔŋ rëër New Zealand a akɔc Maori, ka ye yap diɛt cɔl moas.Chinese (Traditional) : 該理論隨後確立一個觀點,認為毛利人乘坐大艦隊,自玻里尼西亞開始遷徙,然後從莫里奧里人手中奪取紐西蘭,並建立一個農業社會。

Southwestern Dinka : Ke cï luel ala kɔc Maori akök pan Polynesia yɔmdït yic ku pec ka New Zealand tënɛ̈ Moriori, ku loi ka akut puör.Chinese (Traditional) : 然而,新的證據指出,莫里奧里人是一個紐西蘭大陸的毛利人族群,他們從紐西蘭遷徙到查塔姆群島,發展出了自己獨特的和平文化。

Southwestern Dinka : Ka yen, kënɛ̈ yam cï nyuɔɔth aye luel ala Moriori akaŋ ka ye kɔc mainland Maori ka kök New Zealand bïk la Chatham Islands, ku guir ka ka ken loi thook, cɛŋ dɔ̈ɔ̈r.Chinese (Traditional) : 查塔姆群島上還有另一個部落,他們是從紐西蘭移民而來的毛利人。

Southwestern Dinka : Yekën ka leŋ dhiën dɛ̈t aya Chatham thöny ka ka akaŋ ka ye Maori kaŋ ka kök New Zealand.Chinese (Traditional) : 它們稱自己為莫里奧里人,之前發生了一些小衝突,而最終莫里奧里人被抹消了。

Southwestern Dinka : Arot cɔl Moriori ëkën ka leŋ ka rac cï rot loi ku thök de, Moriori acï thöl.Chinese (Traditional) : 數十年來的長期參與者,可協助我們了解自己的長處和熱情,並坦誠評估自己的困境,甚至是失敗。

Southwestern Dinka : Kɔc ka tɔ̈u thïn run juëc a ok kony bïk riɛl ku nyiër ŋic ku cɛth ku ka rilic ku ka ke wäc.Chinese (Traditional) : 聆聽個人分享自己、家庭和組織的故事時,我們會聽到寶貴的觀點,更深一層了解過去或對組織文化帶來正負面影響的人物。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wën pïŋ tënɛ̈ raan, kɔc bai, ku kɛŋ luɔi, ok acuk det yic ka thɛɛr ku kɔc thɛɛr cï ka pɔth ku ka rɛc loi.Chinese (Traditional) : 儘管了解一個人的歷史並不代表了解文化,但這至少可以讓人理解他們在組織的歷史中處在什麼樣的位置上。

Southwestern Dinka : Ku ke yï ŋot det akököl ran dɛ̈t acï thɔ̈ŋ ba cɛŋ-cɛŋ deetiic, ee kɔc kuɔny path bï ke nyïïm yaa tak tën cï ke löny thïn akököl akutnhom yic.Chinese (Traditional) : 評估成功和漸漸意識到失敗的同時,個人和全體參與人員將更深入發現組織的價值、使命和驅動力。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn ka pɔth cï rot loi ku ŋic ka rac cï rot loi, kɔc ku than wën tɔ̈u kedaŋ yic acïk jal yök ka pɔth, ke wïc, ku kënë kaŋ loi.Chinese (Traditional) : 在這種情況下,回想起過去的創業行為及成功經驗,可幫助人們樂於接受當地教會的新改變與新方向。

Southwestern Dinka : Cemɛnë kënɛ̈ yic, jɔl tak ka thɛɛr luɔi ciɛŋ cï wan ku ka pɛth akɔc kony bïk ŋɛny kaŋ yam loi rot ku nyuth kek luaŋ Nhialic.Chinese (Traditional) : 這種成功故事可以減弱對於改變的恐懼,同時讓人更願意接受未來的改變。

Southwestern Dinka : Kɛ̈ŋ pɔth cït ka ka a riɔ̈c wɛ̈r kaŋ nyai, kua ka cak ka pɔth wɛ̈r e rot be bɛn aköl tueŋ.Chinese (Traditional) : 聚斂性思考模式是解決問題的技巧,透過結合不同的想法或領域來找出解決方法。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k cï wɛr piny e yen të ye käk cï jöör thïn jääm yiic thïn ku e yen kuat käk wääc cï tak mat yiic wala ɣɔ̈ɔ̈n yekke kë be lɛ̈u yök thïn.[Day26]

Chinese (Traditional) : 這種思考模式的焦點在於快速、合邏輯和精確,以及辨別事實、重新應用既有的技術、收集資訊。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k nhom tënɛ̈ a puɔl, nyiëc ku lacök, aya cɛth kaŋ yith, ba kaŋ thɛɛr tëët tɔ̈u thïn ban luöi ku wël.Chinese (Traditional) : 這種心態最重要的特點就是只有一個正確答案。只考慮兩種解答,即對或不對。

Southwestern Dinka : Kënɛ̈ yen ril tɛ̈ktɛ̈k kënɛ̈ yic aye: adhuk nhom e tök. Yïn a tak adhuk ka rou, ka cɔl yic ku lueth.Chinese (Traditional) : 這種思維方式與特定的科學或標準程序有關。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ktɛ̈k kënɛ̈ aye thiäk kek science kua tɛ̈ pɛth ye luï yen.Chinese (Traditional) : 這類思考模式的人擅邏輯,他們能記住模式、解決問題、進行科學測試。

Southwestern Dinka : Kɔc tak kala aŋiɛc tak, aka cï rot loi tak, lëu ke rac ku lui thëmthëm scientific.Chinese (Traditional) : 人類是目前為止最有能力揣摩他人心思的物種。

Southwestern Dinka : Kɔc a kek ka cï piöc e kuɛ̈n nhom raanda.Chinese (Traditional) : 這意味著我們能夠成功預測其他人類的感知、意圖、信仰、理解和渴望。

Southwestern Dinka : Wɛ̈r de yic ok alëu bukk ŋic ke ye kɔc kɔk ya tak, wïc, gam, ŋic kua nhiar ka.Chinese (Traditional) : 這些能力中,能夠了解他人的意圖至關重要。這個能力讓我們得以釐清身體動作可能帶有的含糊意義。

Southwestern Dinka : Kam kaŋ riɛl ka, ŋic ŋic ke wïc kɔc kɔ̈k a ke riil tɔr. A ok cɔl alëu kaŋ röt loi ka ye tïŋ.Chinese (Traditional) : 舉例來說,如果您看到某個人正在打破車窗,您可能會假定他正在偷陌生人的車。

Southwestern Dinka : Cemɛnë, tɛ̈ tïŋ yïn raan ka dhoŋ aluït thurumbil, ka lël ba tak la ka kual thurumbil raan da.Chinese (Traditional) : 如果他是遺失了自己的車鑰匙,並試著強行進入他自己的車子裡,那他應該受到不一樣的審判。

Southwestern Dinka : Alëu be jal tïŋ loi thok tënɛ̈ ka cï yen keys thurumbil de muör ku ye thurumbil de yen wïc be dhoŋ thok.Chinese (Traditional) : 磁振造影 (MRI) 的基礎是一種稱為核磁共振 (NMR) 的物理現象,該現像是由菲利克斯‧布洛赫(史丹佛大學)和愛德華‧珀塞爾(哈佛大學)在 1930 年代發現的。

Southwestern Dinka : MRI atɔ̈u kenɛ̈ physics cɔl nuclear magnetic resonance (NMR), ka gɔl cök ruon 1930s raan cɔl Felix Bloch (alui tenɛ Stanford University) ku Edward Purcell (tenɛ Harvard University).Chinese (Traditional) : 共振時,磁場和無線電波會使原子發出微小的無線電信號。

Southwestern Dinka : Resonance kenɛ̈ yic, magnetic field ku radio waves akaŋ loi bïk ka thik radio signals bɛ̈i bei.Chinese (Traditional) : 1970 年,研究科學家雷蒙德.達馬迪安醫生發現了使用磁振造影作為醫療診斷工具的原理。

Southwestern Dinka : Ruön 1970 yic, Raymond Damadian, akim kua research scientist, jal gɔl cök dhɛl ye magnetic resonance imaging luöi ka ye tool kenɛ medical diagnosis.Chinese (Traditional) : 四年後獲得一項專利,這是世界上第一個 MRI 領域的專利。

Southwestern Dinka : Run ka ŋuan la thɛɛr patent acï gam, ka yen patent cï kaŋ bɛ̈i bei pinynhom tënɛ̈ MRI.Chinese (Traditional) : 1977 年,達馬迪安醫生完成建造第一台「全身性」磁振造影掃描儀,他將之稱為「不屈者」。

Southwestern Dinka : Ruön 1977, Dr. Damadian acï jal thöl buthbuth ke tueŋ "guöp ëbën" MRI scanner, ke ye cɔl "Indomitable".Chinese (Traditional) : 非同步交流讓我們有時間反思,思考如何回應他人。

Southwestern Dinka : Jam ye loi amäth a kɔc cɔl a tak ka nhiim ke bïk bɛ̈ɛ̈r tënɛ̈ kɔc kɔ̈k.Chinese (Traditional) : 這讓學生得以按照自己的步調學習,並控制教學資訊的呈現速度。

Southwestern Dinka : Amïth abun puöl bïk lui tɛ̈ cït tɛ̈den wïc ka ku lëu ka tɛ̈ cï wël nyuɔ̈th kek thïn.Chinese (Traditional) : 而且時間限制較少,讓工作時間可以更加靈活。(布雷默,1998)

Southwestern Dinka : Mɛt thïn, aleŋ kam thik lik cï gël nhiim ku jal a dɛ̈t lëu be kam luɔi waric. (Bremer, 1998)Chinese (Traditional) : 網際網路和全球資訊網的使用,讓學習者無時無刻都能取得資訊。

Southwestern Dinka : Luɔi Internet ku World Wide Web akɔc piöc cɔl ayök wël kam yic ëbën.Chinese (Traditional) : 學生也可以隨時提交問題給老師,並在合理時間內快速得到回覆,不必等到下一次面對面的會談。

Southwestern Dinka : Mïth abun bïk thiëc tënɛ̈ kɔc piöc kuat kam yic akol ku ŋic ka abe lac dhuk nhiim, mɛn ke bï kek tït kam rɔ̈m ye kek röt tïŋ.Chinese (Traditional) : 後現代的學習方法讓人能擺脫定則。學習的良方不只一種。

Southwestern Dinka : Dhël ka cï röt loi thɛɛr tënɛ̈ piöc akɔc yëk lau nhom. Acï raan töŋ ŋic yen ëbën.Chinese (Traditional) : 事實上,沒有什麼好事是特別要學習。學習發生在學習者與所呈現的知識間的經歷之中。

Southwestern Dinka : Ayic, acïn töŋ pɛth be piöc. Piöc a rot loi tënɛ̈ raan piöc ku nyiëc kaŋ.Chinese (Traditional) : 從我們目前對 DIY 和資訊呈現的經驗來看,以教學為主的電視節目說明了這一點。

Southwestern Dinka : Ke dan thiɔ̈k cuk yök la loi-ke du ku wël cï nyuɔth. Piöc-ye loi television yic akën nyuɔth.Chinese (Traditional) : 因此,許多人會發現自己在電視節目中看到的是我們永遠都不會參與或應用的程序或經驗,我們永遠都用不到那些知識。

Southwestern Dinka : Ka ok ëbën a rot yök ka ok dai television ka nyoothë kenɛ̈ ok nyuɔth dhɛ̈l kua nyiëc käŋ ku ace ka bï ok rëër thïn ku lui ku nyiëc kaŋ.Chinese (Traditional) : 我們永遠不會去改造汽車、在後院蓋一座噴水池、去祕魯考察古代遺跡,或是翻修鄰居的房子。

Southwestern Dinka : Ok acï thurumbil bë wɛl piny, buth ku jɔ̈kde tɛ̈ da yic, cath bï la Peru bë ka thɛɛr cï riak la them, kua war ku ɣɔ̈n raan akeu nhom.Chinese (Traditional) : 感謝連接到歐洲的海底光纖電纜和衛星寬頻,格陵蘭島上的網際網路非常發達,93% 人口皆能上網。

Southwestern Dinka : Alɛɛc tënɛ̈ undersea fiber optic cable nuɛt kek Europe ku broadband satellite, Greenland acï nuɛt kek 93% kɔc leŋ internet.[Day27]

Chinese (Traditional) : 旅館或主人(如果住在民宿或私人住宅)應能提供 WiFi 或可上網電腦,且所有社區皆有網咖或部分提供 WiFi 的地點。

Southwestern Dinka : Hotel du kua hosts (tɛ̈ rëër yïn ɣön jɔl yic kua tɛ̈ rëër yïn pan raan yic) abe laŋ wifi kua internet connected PC, ku bɛ̈i yic ëbën aleŋ internet cafe ku ɣɔ̈n kɔ̈k aleŋ yic public wifi.Chinese (Traditional) : 如上所述,雖然美國仍可接受「愛斯基摩人」一詞,但許多非美裔的北極地區人民,尤其是加拿大人,卻視之為貶義。

Southwestern Dinka : Ka cï luel tueŋ wën thɛɛr, tɛ̈ cɔŋ wël ¨Eskimo¨ döŋ ka cï gam pan Amerika, aye ŋic ka ye cï kɔc jai bɛ̈i ce bɛ̈i kɔc Artic Amerika, Cemɛnë Canada.Chinese (Traditional) : 儘管你可能聽過格陵蘭島原住民使用這個詞,但外國人應該避免使用。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ yïn wël pïŋ luel Greenlandic Natives, ka jam de abe jal puöl kɔc alɛi.Chinese (Traditional) : 在加拿大的格陵蘭原住民自稱為因紐特人,在格陵蘭則自稱為「Kalaalleq」(複數為 Kalaallit),意指「格陵蘭人」。

Southwestern Dinka : Kɔc kek tɔ̈u Greenland a röt cɔl Inuit pan Canada ku Kalaalleq (kajuëc Kalaallit), a Greenlander, Greenland yic.Chinese (Traditional) : 對外來客犯罪和抱持惡意,一般來說在格陵蘭簡直前所未聞,即使是鬧區也沒有「危險地帶」。

Southwestern Dinka : Ke rac, ku rɛc eben tenɛ kɔc pan dɛt, acï ŋic tiŋtiŋ Greenland yic. E gut gɛth yic, acïn ¨ta la ŋönyŋöny.¨Chinese (Traditional) : 毫無準備的人唯一真正會遭遇的危險,也許就只有寒冷的天氣了。

Southwestern Dinka : Liɛr piny ayen ke rac ye raan kec rot guir rɔm ke yen.Chinese (Traditional) : 如果你在寒冷季節造訪格陵蘭(愈往北走,天氣愈冷),一定要攜帶足以保暖的衣物。

Southwestern Dinka : Tɛ nem yin Pinymaŋök kam liir piny (e rin tɛ leer yin alɔŋ ciɛm, ka bï liɛr apɛi), a riir apɛi ba alɛth tuctuc bɛi.Chinese (Traditional) : 夏季漫長的白晝可能會導致難以獲得充足的睡眠等相關健康問題。

Southwestern Dinka : Nïn bar mɛi yic a nin pɛn kɔc ku loi kɔc be ka tuäny.Chinese (Traditional) : 在夏季期間,也要慎防北歐的蚊子。雖然它們不會傳播任何疾病,但會令人不堪其擾。

Southwestern Dinka : Möï, cath piny eya dhiër Nordic ku ace tuaany bɛ̈i, akɔc geet.Chinese (Traditional) : 舊金山的經濟雖然與其身為世界級觀光景點息息相關,不過這裡的經濟活動其實非常多元。

Southwestern Dinka : Të cɔŋ käŋ ɣɔc San Francisco dït pinynhom bik kɔc ya bɛ̈i, ka kën ɣɔc atɛ̈kic.Chinese (Traditional) : 就業人口最多的領域為專業服務、公家機關、金融、貿易和觀光。

Southwestern Dinka : Ke dït kɔc luoi apɛi akaŋ kɔc cï piöc, akuma, käŋ weu, käŋ ɣɔc, ku käŋ kɔc piny cääth.Chinese (Traditional) : 音樂、電影、文學和流行文化中的頻繁描述使這座城市及其地標變得舉世聞名。

Southwestern Dinka : Aye lac nyuɔɔth tenɛ wäk, tenɛ däi, piöc ku ciɛŋ ŋic acï kony bik gɛu cɔl a ŋic pinynhom.Chinese (Traditional) : 舊金山發展出了大規模的觀光基礎建設,包括無數家飯店、餐廳,以及一流的會議設施。

Southwestern Dinka : San Francisco acï dït bi ya pan dïït ye kɔc piny cääth thiin kek ɣööt juac niin, tenɛ cɛm, ku tenɛ ɣän amɛtmɛt.Chinese (Traditional) : 舊金山也是國內品嘗韓國菜、泰國菜、印度菜和日本菜等其他亞洲料理的最佳去處之一。

Southwestern Dinka : San Francisco aya e pan pɛth leŋ yic Cäm/mïth kɔc Asia: Korea, Thai, Indian, ku Japanese.Chinese (Traditional) : 對很多美國家庭而言,前往迪士尼世界遊玩是心目中最重要的朝聖之旅。

Southwestern Dinka : Cäth bi la Walt Disney pinynhom aye jal nyuɔɔth ke dït nem tenɛ Nhialic e kɔc pan America.Chinese (Traditional) : 最「典型」的行程包括飛往奧蘭多國際機場、搭巴士前往迪士尼飯店、在迪士尼園區玩上一週後再回家。

Southwestern Dinka : ¨Kuät¨ nem tɔ̈u aye kɔc pɛ̈ɛ̈r Orlando International Airport yic, ku jɔl lɔ Disney hotel yic, acï rëër käŋ Disney yic, ku dhuk bääi.Chinese (Traditional) : 雖然有數不盡的各種可能,但多數人提到「去迪士尼世界」指的仍是這個。

Southwestern Dinka : Aleŋ kajuääc loi thook, kua kenɛ aŋuät ye ke kɔc luel al ¨lɔ pinynhom Disney¨.Chinese (Traditional) : 許多在 eBay 或 Craigslist 等拍賣網站上賣出的票券,是已被使用過一部分的主題樂園多日聯票。

Southwestern Dinka : Wɛrɛk käc juäc aci ɣäc wei tenɛ gɛtgɛt teme eBay kua Craigslist aye ka juec warɛɛk ye loi.Chinese (Traditional) : 儘管這是很常見的情況,但迪士尼禁止這種行為,因為門票是不可轉讓的。

Southwestern Dinka : Cɔŋ alɔn yeken yelac loi, acï Disney peen: warɛɛk ace köök.Chinese (Traditional) : 必須具備野地許可證,才能在大峽谷邊緣之下的位置露營。

Southwestern Dinka : Kuät amɛt bi loi Canyon yic awic wɛrɛk e rin bi jal guotpiny.Chinese (Traditional) : 為了保護峽谷,許可證的數量有限,每月 1 號可申請四個月後的起程月許可證。

Southwestern Dinka : Wɛrɛk ake ye Canyon gel yetok, ku abi jal tɔ̈u thin aköl tueŋ e pɛɛi yic, pɛɛi ka ŋuan lɔn ŋuät këc pen dɛ̈t jɔk.Chinese (Traditional) : 因此,5 月任一日期的偏遠地許可會在 1 月 1 日開放申請。

Southwestern Dinka : Ka yen, wɛerek e baai ajök niin pen Dhiëc abi jaal tɔu akol niin tök pen Tök.Chinese (Traditional) : 比鄰幻影牧場的光耀天使營地等最熱門的營位區通常在開放預約申請的第一天就滿額了。

Southwestern Dinka : Ta laau yic ɣɔn ŋic, cemen Angel ɣer tenɛ Camp rek yenhom kek Phantom Ranch, aci thiɔ̈ŋ ka ci thiëc bï ka dom akol tueŋ ci domdom ŋäny.Chinese (Traditional) : 現場登記的名額有限,採先到先得制。

Southwestern Dinka : Yen tɛn piny alëëk tïnoŋ koi cï thɛɛc bï nyin dɛn waan ku yen ɛɛ ya na cï raan dhooc gat yennë yekke lui.Chinese (Traditional) : 開車進入南部非洲是一種很好的方式,能看見該地區的所有美景,也能到達一般旅遊路線以外的地方。

Southwestern Dinka : Lur thin apirka ciɛm yic thurumbil e ke pɛth ye dheŋ bai tiŋ kue ke ye dhel ye piny caath ban yök.[Day28]

Chinese (Traditional) : 透過仔細規劃,乘坐普通車輛也能做到,但強烈建議選擇四輪傳動車,而且許多地點只有高軸距的四輪傳動車才能抵達。

Southwestern Dinka : Kënë aye loi thurumbil yic path ka loi amath ku 4x4 ayen path ku te riec eben aye yök kek cök thurumbil dit tot 4x4.Chinese (Traditional) : 規劃時請牢記在心,南非雖然安定,但並非所有鄰國都如此。

Southwestern Dinka : Jɔl ŋic yi nhom la ta cɔŋ Southern Africa tɔu ciɛm yic laŋ dɔ̈ɔ̈r ka ce bɛi thiäk kek yen eben.Chinese (Traditional) : 各國的簽證要求和費用不盡相同,也會跟所屬國家或地區有關。

Southwestern Dinka : Wereek ye wic ku wëu ye tɔ̈u piny aloi thok tene bai ku bai kua ye ka tiäm pan bii yin thin.Chinese (Traditional) : 每個國家也有各自的法律,要求車內必須放置哪些緊急物品。

Southwestern Dinka : Kuät bai eben aleŋ yic lɔŋ ken loi thok kene ye wic kaŋ bi reer thurumbil yic.Chinese (Traditional) : 維多利亞瀑布鎮位在辛巴威西部,鄰近尚比亞邊境的利文斯頓,也很靠近波札那。

Southwestern Dinka : Victoria Falls e gɛu tɔ̈u alɔŋ tueŋ Zimbabwe yic, akeu thok tenɛ Livingstone, Zambia, ku Botswana lɔ̈m.Chinese (Traditional) : 這個城鎮緊鄰著瀑布,瀑布是主要的景點,但此熱門的旅遊地點,為探險家和觀光客皆提供了許多長期停留的機會。

Southwestern Dinka : Gɛu athiɔ̈k kek falls, ku ke a ka dït ye kɔc cath, kua te dït ye cath ŋic ken aye bɛ̈i ka juëc kɔc piny nhom cath ku tiŋ ku jal ka path kɔ̈k e rin bïk jal rëër thin kam bär kɔ̈u.Chinese (Traditional) : 雨季(十一月至三月)水量會高出許多,瀑布會更加壯觀。

Southwestern Dinka : Kam tuɛny deŋ (pen thiar ku tok bi la pen diak), piu abi la nhial apɛi ku Falls abi jal loi käŋ jäŋ gɔ̈i.Chinese (Traditional) : 如果過橋或沿著瀑布旁的蜿蜒的小徑行走,保證你一定會被淋濕。

Southwestern Dinka : Yin abi guop tiäp te tem yin kubur kɔ̈u kua ba cath te thiäk kek Falls.Chinese (Traditional) : 不過,正因為水量太大,觀看瀑布本身的視線會被大量的水遮蔽!

Southwestern Dinka : Ka te dɛt, e wɛt ci piu la nhial apɛi yen cï yin Falls ye tiŋ apath rin ci piu ye kum nyin!Chinese (Traditional) : 圖坦卡門之墓 (KV62)。KV62 可能是山谷中最有名的墳墓了,它是霍華德·卡特在 1922 年發現的景象──年輕國王埋葬的地方、幾乎絲毫不受損壞的皇陵。

Southwestern Dinka : Tiɔm Tutankhamun (KV62). KV62 ayen tiɔm ŋic apɛi Valley yic, tene Howard Carter ruön 1922 aci ya tene ci nyuɔth ci bɛ̈ny thin yam thiɔ̈k thin.Chinese (Traditional) : 相較於大多數的皇陵,小而簡約的圖坦卡門墓穴顯得幾乎不值一顧。

Southwestern Dinka : Te thöŋ yen kek tiop bäny kɔ̈k, ka yen, tiɔm Tutankhamun ace nem, rin koor yen ku kec e dheŋ.Chinese (Traditional) : 若有任何人想要看當初人們因為試圖把木乃伊移出棺木而造成的損壞,他們只會大失所望,因為他們只能看見木乃伊的頭和肩膀。

Southwestern Dinka : Kuät raan wic be tiŋ kene ye nyuɔth ka ci riak mama guop abi man e kam bi ye bei kën yen guɔ̈p täu thïn yic abi puou riäk e rin e yen nhom ku ket a kek ye tiŋ.Chinese (Traditional) : 陵墓裡各種令人歎為觀止的財富已不在陵墓內,而是被移往在開羅的埃及博物館。

Southwestern Dinka : Kä path jiɛk tɔ̈u tiɔp yic a këc ban rëërr thin, kua ci bɛi bei tenɛ Egyptian Museum tenɛ Cairo.Chinese (Traditional) : 時間不充裕的旅客,最好把時間花在其他地方。

Southwestern Dinka : Jɔl leŋ kam kor abi piath bïk rëër të dɛ̈t.Chinese (Traditional) : 豬山寺廟位於暹粒市西南方 12 公里處。這座山頂上的寺廟建於 9 世紀末,時值耶輸跋摩國王統治時期。

Southwestern Dinka : Phnom Krom, mitir 12 alɔŋ ciɛm ku tueŋ tɔ̈u Siem Reap. Luäŋ kurnhom aci buth thok ruön bɔɔt kaa 9th, kam ë bɛ̈ny Yasovarman.Chinese (Traditional) : 神廟陰鬱的氣氛和洞里薩湖的美景,讓攀登到山頂的這段路程值回票價。

Southwestern Dinka : Dheŋ luäŋ nhialic ku dai Tonle Sap lake nhom loi tönytöny kur ke path.Chinese (Traditional) : 入園參觀行程可與乘船遊湖行程合併,十分便利。

Southwestern Dinka : Nem tenɛ luɔi aleu mat kek cath riai akuäk yic.Chinese (Traditional) : 必須持吳哥窟通行證才能進入神廟,所以去洞里薩湖時別忘了帶吳哥窟門票。

Southwestern Dinka : Angkor Pass aye wic bin la luäŋ nhialic ka yen duk nhom mar ba passport du bɛi kek yin ta leer yin Tonle Sap yic.Chinese (Traditional) : 耶路撒冷是以色列的首都及最大城市,儘管大多數其他國家及聯合國並不承認它是以色列首都。

Southwestern Dinka : Jerusalem ee gɛu ku e gen dïït Israel, ka bɛ̈i kɔk ku Uwan ace ye ŋic ke ye gen Israel.Chinese (Traditional) : 猶地亞山的古城擁有長達數千年的迷人歷史。

Southwestern Dinka : Gen dïït thɛɛr kur Judea aleŋ käŋ pɛth tim ruön juäc.Chinese (Traditional) : 該城市是三種一神教──猶太教、基督教和伊斯蘭教的聖地,也是精神、宗教和文化的中心。

Southwestern Dinka : Gɛu adheŋ tene bɛ̈i wɛt nhialic ka diak teme Judaism, Krithian ku Islam, ku e lui ka ye kene wei, kenë wɛt nhialic ku kene ciɛŋ.Chinese (Traditional) : 由於宗教上的重要性,特別是舊城區的許多遺址,耶路撒冷成為以色列的主要觀光景點之一。

Southwestern Dinka : Rin riɛr wɛt nhialic gɛu yic, ku yen aya tɛ juäc gen thɛɛr, Jerusalem e tɛ dït ye kɔc piny nem bɛ̈n thin Israel yic.Chinese (Traditional) : 耶路撒冷擁有許多歷史、考古和文化景點,以及充滿活力且人潮擁擠的購物中心、咖啡廳和餐廳。

Southwestern Dinka : Jerusalem aleŋ ka juëc kɛŋ, käŋ kɔc luɔ̈i thɛɛr, tenë ciɛŋ, kek tenë ɣɔ̈c cï thiäŋ, cafés, ku ɣän cäm/mïth.Chinese (Traditional) : 厄瓜多要求古巴公民在經國際機場或入境關口進入厄瓜多之前,必須收到邀請函。

Southwestern Dinka : Ecuador aye wic be kɔc Cuba bïk dɔm athöör cï ka cɔl e rin bïk jal bɛn pan Ecuador alɔŋ airports kɛm bɛi kua tenɛ nhom nhial ye kɔc lor thin.Chinese (Traditional) : 此信必須經厄瓜多外交部批准,並符合相關要求。

Southwestern Dinka : Athöör kenɛ awic bi Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs dhiɛl gäm, ku jɔl ke mat kɔk ye wïc.[Day29]

Chinese (Traditional) : 這些要求是為了讓兩國間的遷徙活動更井然有序。

Southwestern Dinka : Ka ye wïc ka aye loi bïk kök ya cɔl apuɔlic kɛm bɛi ka dhië.Chinese (Traditional) : 持有美國綠卡的古巴公民應前往厄瓜多領事館,獲得這些條件的豁免權。

Southwestern Dinka : Kɔc Cuba muk athöör maŋök Amerika aleu bïk Ecuadorian Consulate la nem ku be ka jal puöl ke ye wïc kene yic.Chinese (Traditional) : 從旅行日期開始計算,你的護照必須擁有 6 個月以上有效期限。此外還需要來回票或前往他地機票,證明你的停留時間。

Southwestern Dinka : Wereŋ cäth (Passport) du aleu bi ya ke lui pɛi ka detom niin kun käc. Athör lɔ ku dhuk aye wïc bi yi jal puöl ka kenɛ nyuɔɔth bin reer käm bar kɔu.Chinese (Traditional) : 越多人的旅行團價格越便宜,所以若是單獨或與一名朋友外出旅行,可以與其他人結伴組成四到六人的團體,以降低個人單價。

Southwestern Dinka : Nɛm piny apuɔlic tenɛ kɔc juäc, tɛ yen yïn e rot kua math dun tok, ka them ba rɔm ka kɔc kɔk e rin ba laŋ akut kɔc ka ŋuan ku kɔc ka detom ba ke pɛth raan kek raan.Chinese (Traditional) : 但您不需要太擔心,因為通常都會有許多旅客四處詢問加入旅行團。

Southwestern Dinka : Ka yen, kenɛ aceleu bi diir, e rin tɛ dɛt kɔc nem piny aye liäp bïk thurumbil thiɔŋ.Chinese (Traditional) : 這似乎更像是某種騙人以為他們必須付更多錢的招數。

Southwestern Dinka : Aye tiŋ ka ye dhel ye kɔc duöŋ bïk tɔu piny ka juäc.Chinese (Traditional) : 矗立在馬丘比丘北側的陡峭尖山,經常成為許多馬丘比丘遺址照片的背景。

Southwestern Dinka : Ɣööt nhial alɔŋ cuëëc tenɛ Machu Picchu aleŋ ic kur lɔr piny, abak aya kene ka juɛc ci thur rac.Chinese (Traditional) : 它由下仰望看起來有些嚇人,坡度陡峭難以攀登。但是大部分體力正常的人應該可以在45分鐘內登頂。

Southwestern Dinka : Aye tiŋ ka riir ic piny, ku amec ku a riir ic be leu, kua raan riir tɔr aleu be tɔny kam 45 yic.Chinese (Traditional) : 大部分的步道都鋪設石階,地勢陡峭的路段則裝上鋼纜作為扶手。

Southwestern Dinka : Alëël ye kac aci tɔu dhel ic ku abil ye kɔc lɔr piny akɔc kony kɔc cin.Chinese (Traditional) : 也就是說,要有喘不過氣的心理準備,也要特別小心較陡的部份,尤其是潮濕的時候,因為這可能迅速使情況變得危險。

Southwestern Dinka : Ka ke ci lueel kenɛ, jɔl ŋic yï cï bi wei, ku jɔl rot ŋiɛc loi tɛ lɔr piny, temenë tɛ cï yen tiɔptiɔp, e rin aleu bi lac bɛn e ke rac.Chinese (Traditional) : 接近頂端的地方有個必須穿越的小洞穴,它的高度很低且擠出洞有點難度。

Southwestern Dinka : Aleŋ cave thin nyɔt tɔu nhial bi kɔc dhiɛl reet thin, atɔu nhom piny ku aci nyiɛc ic.Chinese (Traditional) : 欣賞加拉巴哥美景和野生動植物的最佳方式就是乘船,一如查爾斯‧達爾文在 1835 年的作法。

Southwestern Dinka : Të cïn tëdäŋ tiŋ ku läi ɣɔ̈ŋken Galapagos aye loi apath e riäi, të menë ci Charles Darwin aye loi ruön 1835.Chinese (Traditional) : 超過 60 艘遊輪往返加拉巴哥群島的水域,搭載乘客數從 8 名到 100 名不等。

Southwestern Dinka : Ka juääc 60 cruise riɛth acath pïu Galapagos - ka juec yic alɔŋ thin ke jɔt e raan 8 ku 100.Chinese (Traditional) : 大多數遊客很早就提前訂位(旺季的船票通常一位難求)。

Southwestern Dinka : Kɔc juec aci te den dɔm tueŋ (e rin riɛth athiäŋ kam tɔ̈u nhial).Chinese (Traditional) : 確保幫您預訂的旅行社是加拉巴哥群島的專家,並擁有對各種船隻的廣泛知識。

Southwestern Dinka : Ba jal ŋic raan ye yin dɔm e raan ŋic Galapagos apath kek pɛth riɛth.Chinese (Traditional) : 這將確保您的特定興趣和/或限制會與最適合它們的船隻相符。

Southwestern Dinka : Kene abi ye loi be dun wïc ku/kua kaŋ yi gel aci thöŋ kek riɛt rɔm ka kek.Chinese (Traditional) : 在西班牙人於 16 世紀抵達智利前,其北部受印加帝國統治,中部及南部則居住著原住民阿勞卡尼亞人(馬普切人)。

Southwestern Dinka : Men këc Spanish gua bɛn ruön bɔɔt ka 16 yic, alɔŋ cuëc Chile ye ka tɔ̈u mɛemɛc Inca ku kɔc Araucanians (Mapuche) aci jal reer ciɛl ku ciɛm Chile.Chinese (Traditional) : 馬普切人也是最後一群獨立的美洲原住民團體之一,他們直到智利獨立後,才完全被納入西班牙語的治理。

Southwestern Dinka : Mapuche ee pan töŋ yök nhomlääu ciën pan akutnhïïm kɔc thɛɛr America, këc kek mat ciɛŋ kɔc jam thoŋ Spanish agut thaar bïn Chile nhomlääu yök.Chinese (Traditional) : 雖然智利在 1810 年即宣佈獨立(當時正值拿破侖戰爭,西班牙有好幾年都沒有正常運作的中央政府),但直到 1818 年才擊敗西班牙,取得決定性的勝利。

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ Chile cɔl ka ye bai e rot ruon1810 (tɔŋ Napoleon yic ke ci Spain nyäŋ piny ka cïn akuma lui tenɛ run juäc), tiam cïk Spanish tiäm akec rot leu leer ruon 1818 yic.Chinese (Traditional) : 多明尼加共和國(西班牙文:República Dominicana)是一個加勒比海國家,和西邊的海地共同位於伊斯帕尼奧拉島上。

Southwestern Dinka : Dominican Republic (Spanish: República Dominicana) ye pan Caribbean tɔ̈u alɔŋ ciën tɛ thöny Hispaniola, ke ye rɔm kek HaitiChinese (Traditional) : 除了白色沙灘和山岳景觀,這個國家也是美洲最古老的歐式城市的所在地,就是現在是聖多明哥的一部份。

Southwestern Dinka : Menë liɛt mabiör ku kur piny, bäi e pan gen dït European thɛɛr America yic, emenë alɔŋ Santo Domingo.Chinese (Traditional) : 此島最初的居民為泰諾人與加勒比人。加勒比人說的是阿拉瓦語系,在約公元前一萬年來到此地。

Southwestern Dinka : Tɛ thöny ka ci kaŋ nyuöcic kɔc Taínos ku Caribes. Caribes aka ye kɔc jam Arawakan ka bɔ e ruön 10,000 BCE yic.Chinese (Traditional) : 在歐洲探險家抵達後的短短幾年內,塔伊諾城的人口遭到西班牙征服者大幅地削減。

Southwestern Dinka : Run thik lik yic wen ci Kɔc keny piny lei European bɛ̈n, thän Tainos acï kɔc nɔŋ riɛl Spanish tek ic.Chinese (Traditional) : 根據《弗雷·巴托洛梅·德拉斯·卡薩斯》(西印度專著),在 1492 年至 1498 年間,西班牙征服者約殺了 100,000 名泰諾人。

Southwestern Dinka : Fray Bartolomé de las Casas nhom (Tratado de las Indias) kam 1492 ku 1498 kɔc nɔŋ riɛl Spanish acï raan 100,000 tenɛ Taínos nɔ̈k.Chinese (Traditional) : Jardín de la Unión,是一座 17 世紀修道院修建來作為中庭使用的空間,而聖地牙哥聖殿 (Templo de san Diego) 是該修道院碩果僅存的建築。

Southwestern Dinka : Jardín de la Unión. Tɛ lau kene acï buth ka ye atrium tenɛ amat 17th-century, ka ye yen ɣɔn töŋ Templo de San Diego cï döŋ ka käc.[Day30]

Chinese (Traditional) : 如今此空間被當作中央廣場,不論日夜都十分熱鬧。

Southwestern Dinka : Menë alui ka ye plaza tɔu ciɛl, ku e laŋ ka loi rot kam yic eben, akol ku thei.Chinese (Traditional) : 花園周圍有幾間餐廳,下午和晚上通常在中央涼亭有免費演奏會。

Southwestern Dinka : Aleŋ ɣän yen kɔc cam/mïth thïn juäc cï dom kam ciɛl, ku täŋ akɔl ku thei thok ku concerts epath aye gäm gazebo ciɛl.Chinese (Traditional) : Callejon del Beso(親吻小巷)。古老愛情傳說的發源地,因兩邊陽台中間間距只有 69 公分。

Southwestern Dinka : Callejon del Beso (Alley cim thok). Balconies acï 69 cï them centimeters tek ic e pan raan dït thɛɛr nhiɛr.Chinese (Traditional) : 花幾枚硬幣,就會有小孩說故事給你聽。

Southwestern Dinka : Kek wei thik lik mïth kɔk abï lɛk käŋ.Chinese (Traditional) : 寶雲島是熱門的一日遊或週末郊遊的地點,可進行划皮艇、健行、購物和餐飲等活動。

Southwestern Dinka : Bowen thöny e ŋic ye kɔc lɔ thïn akol kua nïn ka dhorou nɛm piny jɔl kɔc yek käc kayaking, dukan, ɣän cäm, ku kɔk.Chinese (Traditional) : 這個道地社區位於溫哥華附近的豪灣,乘坐從溫哥華市中心固蘭湖島出發的定時水上計程車就能輕鬆抵達。

Southwestern Dinka : Akut kɔc kenɛ atɔ̈u Röl Howe yic alɔŋ Vancouver, ku aye yök tenɛ piu thurumbil ka jal Granville thöny gen Vancouver yic.Chinese (Traditional) : 對那些喜歡戶外活動的人來說,一定要到海天走廊旅行。

Southwestern Dinka : Tenɛ kɔc nhiär thueec aɣeer, cath ba lɔ war ic leer Ɣän ye tëëk tɔ̈u Nhial apath.Chinese (Traditional) : 託 2010 冬季奧運的福,距離溫哥華車程 1.5 小時的惠斯勒又貴又出名。

Southwestern Dinka : Whistler (kam 1.5 cuɛ̈th tenɛ Vancouver) aya wëu tɔ̈u nhial ku ŋic apɛi wɛ̈t 2010 rut Olympics.Chinese (Traditional) : 冬季可享受北美洲最棒的滑雪場地,夏季則可體驗最正統的登山自行車。

Southwestern Dinka : Rut yic, jɔl thuëëc tenɛ America cuëëc, ku tuɔ̈c piny jɔl them ba cuäth ajala kur nhom.Chinese (Traditional) : 許可證必須事先預訂。你必須擁有許可證才能在錫雷納過夜。

Southwestern Dinka : Permits abi lel thok tueŋ.Yïn lë ba laŋ permit ba jal rëër thëi Sirena yic.Chinese (Traditional) : 只有西雷納林區管理站提供露營地以外的合宿房與熱食。拉萊歐那、聖佩德里羅和洛斯帕托斯只提供露營地,不提供食物。

Southwestern Dinka : Sirena yen tɛ̈ töŋ ranger station leŋ yic dormitory lodging ku ciɛm tuc ku camping aya. La Leona, San Pedrillo, ku Los Patos aleŋ camping e rot ku ciɛm aliu.Chinese (Traditional) : 您可能可以直接從希門尼斯港的公園管理處預定通行證,但他們不收信用卡。

Southwestern Dinka : Alë ba yök park permits tenɛ Ranger Station Puerto Jiménez yic, kua ace credit cards gam.Chinese (Traditional) : 公園管理處(哥斯大黎加環境能源部)只簽發預計抵達時間在一個月內的許可證。

Southwestern Dinka : ka ye loi Park yic (MINAE) ace gɛm park permits pɛi juëc wan tök thok ka bɛn ŋuɔt ŋoot.Chinese (Traditional) : El Sol 網咖提供預約服務,費用為美金 $30,或一日票 $10;更多訊息請見科爾科瓦杜國家公園相關頁面。

Southwestern Dinka : CafeNet El Sol agɛm luɔi ye kaŋ dɔm kek wëu US$30, kua $10 kene cath nien tök; kajuëc atɔ̈u Corcovado page yic.Chinese (Traditional) : 庫克群島是一個與紐西蘭自由結盟的島國,位於南太平洋中部的玻里尼西亞。

Southwestern Dinka : Cook thöny e pan thöny ka tɔ̈u kek New Zealand, ka tɔ̈u Polynesia, cɛl alɔŋ war South Pacific.Chinese (Traditional) : 這是由 15 座島嶼組成的群島,遍佈在 220 萬平方公里的海上。

Southwestern Dinka : Kene archipelago kek tɛ̈ thöny ka thiar ku dhiec 15 cï wɛ̈r piny mitir 2.2 million war yic.Chinese (Traditional) : 因為群島跟夏威夷同時區,所以有時又被稱為「南半球夏威夷」。

Southwestern Dinka : Kek kam thöŋ cemën Hawaii, tɛ̈ thöny të dɛ̈t aye luel ¨Hawaii piny cök¨.Chinese (Traditional) : 雖然面積較小,但此處會讓一些年長旅客想起尚未成為美國一州、大型觀光飯店與其他開發案還沒進駐的夏威夷。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ kor yen, a kɔc dït jɔl täk nhiim wɛ̈t Hawaii wan kec guä ya bai acin yic ɣöt dït kɔc dai ku kɔ̈k ci guir.Chinese (Traditional) : 庫克群島沒有任何城市,而是由十五個不同島嶼組成。主要島嶼是拉羅湯加島及艾圖塔基島。

Southwestern Dinka : Cook thöny acin yic gɛth, kua leŋ yic tɛ̈ thöny thiar ku dhiëc 15. Käŋ ŋic kek a Rarotonga ku Aitutaki.Chinese (Traditional) : 在今日的已開發國家,提供豪華的 B&B 服務已經提升為一種藝術。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i cï guir yic yaköl, aleŋ agereem deluxe ku cɛ̈m nhiäknhiäk acï yäth nhial ke pɛth art dhëŋ-Chinese (Traditional) : 在高端市場中,民宿業者主要的競爭項目明顯為兩大項:寢具用品和早餐。

Southwestern Dinka : Nhom thök yic, B&Bs awɛ̈r kaŋ ka rou yic: agereem ku cɛm nhiäknhiäk.Chinese (Traditional) : 因此,在最頂級的這類場所容易找到最奢華的寢具,也許是手工被單或骨董床。

Southwestern Dinka : Ke ya, ten ka pɔth ka cït ka ka aye loi ku yök agerem dhëŋ, ce mɛnë ke cï cuëëc kɔc ciin kua agerem cï ŋiɛc guir.Chinese (Traditional) : 早餐可能包含當地的季節性美食或民宿主人的特製佳餚。

Southwestern Dinka : Cɛ̈m nhiäknhiäk aya ka cït ka pɔth cɛ̈mcɛ̈m bai kua kaŋ cɛ̈m nhier jäl.Chinese (Traditional) : 那可能是一棟具歷史意義的老建築,擁有古董家具、修剪整齊的庭園和游泳池。

Southwestern Dinka : Juër aken ɣöt buth thɛɛr kek juër loi thok, piny cï wec yic ku kɔt e kuaŋ.Chinese (Traditional) : 坐上自己的汽車,展開一場漫長的公路之旅,這種簡單的旅行方式本身就非常有吸引力。

Southwestern Dinka : Leer yïn thurumbil du yic ku lɔɔr e dhël mec yic aleŋic ke pɛth puɔlic kua dhëŋ.[Day31]

Chinese (Traditional) : 與大型車輛不同,你很可能已經對於駕駛自己的車輛很熟悉,也了解它的侷限。

Southwestern Dinka : Na ce thurumbildït, yïn cï piöc cuɛth thurumbildu ku yïn kën ye göök.Chinese (Traditional) : 在私人土地或任何大小的城鎮搭起帳棚,都很容易引起不必要的注意。

Southwestern Dinka : Gut piny keemɔ tënɛ̈ bai ku aɣeer jäŋic ka kor ku abï dït a kɔc cï wïc gool.Chinese (Traditional) : 簡而言之,開車是進行公路旅行的好方式,但那本身鮮少是一種「露營」方式。

Southwestern Dinka : Kä cekic, kuɛ̈th thurumbildu e dhël pɔth bïn cäth dhëlic ku a yen ë rot e tënɛ̈ ¨camp¨.Chinese (Traditional) : 如果您有一輛座椅能放平的大型迷你廂型車、休旅車、轎車或是旅行車,便能從事汽車露營。

Southwestern Dinka : Camping thurumbil a puɔlic tɛ̈ leŋ yïn këdït minivan, SUV, Sedan ku Station Wagon kek thöc cï thiɛt piny.Chinese (Traditional) : 有些旅館保留了屬於蒸氣鐵路與遠洋郵輪黃金時代的遺跡,來自於二戰前,19 世紀或 20 世紀初。

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke abak aleŋ dik thɛɛr kathäär ku wër cï kuer nhiim; ŋuɔt këc tɔŋ pinynhom rou bɛn, kam ruön bɔɔt ka 19th kua tueŋ kam ruön bɔɔt ka 20th.Chinese (Traditional) : 這些飯店是當時富豪名流的下榻之處,通常飯店裡會提供高級的餐點和夜生活。

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke a käŋ ye kɔc jɛɛk ku ŋic apɔth, ku alaŋ tɛ̈ pɛth cɛm ku pïïr thei.Chinese (Traditional) : 過時的五金配件、沒有新型家電設施,以及特有的優雅年代感,都是這種飯店的特色。

Southwestern Dinka : Cëŋcëŋ thɛɛr, nöŋ kä dhëŋ yam, ku dhiöp pɛth tɔ̈u thïn a käŋ cɛŋden.Chinese (Traditional) : 儘管這類旅館大多是私有的,但有時也會接待來訪的國家元首和其他達官顯貴。

Southwestern Dinka : Cɔŋ alɔn ye kek kaŋ raan, tɛ̈ dɛ̈t a rëër ka jɔl bäny bɛ̈i ku kɔc ril kɔ̈k.Chinese (Traditional) : 手頭闊綽的旅客可能會考慮來趟環遊世界之旅,並在這些旅館中的幾間留宿。

Southwestern Dinka : Raan cath ka wëu juëc alëu be täk be cath pinynhom, cï ɣäric rëër juëc Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke ka yic.Chinese (Traditional) : 住宿交換網站是一個能將遊客和他們欲前往的城市當地人連結起來的組織。

Southwestern Dinka : Käc pɔ̈u cï matic akut kɔc cath ku kɔc bai nuɛt gɛth leer kek thïn.Chinese (Traditional) : 加入這樣的網路通常只需要填寫線上表格即可;雖然有些網路會提供或需要額外的驗證。

Southwestern Dinka : Mɛt rot thïn amat cït kënɛ̈ yic ba athör thiɔ̈ŋ online; cɔŋ alɔn ye amat kɔ̈k gɛm kua awïc dɛ̈t bï cɔk yic.Chinese (Traditional) : 可供選擇的房東列表會以紙本或線上方式提供,偶爾還會附有其他旅客留下的推薦和評價。

Southwestern Dinka : Adan kɔc tɔ̈u kɔc loor abi jal nyuɔɔth ka cï print ku/kua online, tɛ̈ deŋ yen ke tuɔɔc thïn ku laŋ cɛɛth tënɛ̈ kɔc kɔ̈k cath.Chinese (Traditional) : 沙發衝浪於 2004 年 1 月成立,起因是電腦程式設計師凱西‧芬頓找到廉價班機飛往冰島,卻沒地方住。

Southwestern Dinka : Rëër pan randɛ̈t ajɔk cök Nyeth 2004 wär cï computer programmer Casey Fenton jal yök flight puɔlic leer Iceland kua cïn tɛ̈ rëër yen thïn.Chinese (Traditional) : 他寄電郵給當地大學的學生,接著收到大量免費住宿的邀請。

Southwestern Dinka : Acï mïth a bun tɔ̈u pan abun tuɔ̈c imeel ku jɔl yök kɔc juëc wïc yen be bɛ̈n bïk ban rëër e pɔth.Chinese (Traditional) : 青年旅社的主要客群是年輕人,典型房客是 20 來歲的年輕人,但也常會在那裡看到年紀較大的旅客。

Southwestern Dinka : Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke alui tënɛ̈ kɔcthii yam– jɔl aya reer ruon thiɛr rou yic– kua kɔcdït cath cï dhiɔp aye yök thïn ë ya.Chinese (Traditional) : 帶著小孩的家庭極為少見,但有些青年旅館確實會允許他們入住私人套房。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i leŋ yic mïth ace lac tïŋ, kua Ɣän nïn/tëc jiirke/jurke abak akek puöl bïk la ɣööt kɔcic.Chinese (Traditional) : 中國的北京市將主辦 2022 年的冬季奧林匹克運動會,這將使北京成為第一座主辦過夏季與冬季奧運的城市。

Southwestern Dinka : Gen Beijing tɔ̈u China ayen gen bï Winter Olympic Games thuëëc thïn ruön 2022, ke bë ye loi bï ya yen gen tueŋ ben summer ku winter Olympics loi kadhie.Chinese (Traditional) : 北京將主辦開幕及閉幕式,還有室內冰上項目。

Southwestern Dinka : Beijing abe yän ŋäny thok ku thiɔ̈k thok loi ku jal thuëëc ice ye loi alɔŋthïn.Chinese (Traditional) : 其他滑雪活動將在張家口的太子城滑雪區進行,距離北京約 220 公里(140 英里)。

Southwestern Dinka : Thuëëc kɔ̈k skiing abe loi tënɛ̈ piny Taizicheng ski Zhangjiakou yic, tɛ̈ cït mitir 220 (140 miles) mɛnë Beijing.Chinese (Traditional) : 從十一月底到五月中,大多數寺廟都會舉辦年度慶典,確切日期則依每間寺廟的年度行事曆而定。

Southwestern Dinka : Ɣän cäär juëc aleŋ yäi yen loi jɔk rot ɣɔrbɛkläi be lɔ thök Aduöŋ yic ciɛl, kua loi thok tënɛ̈ calendar kuat temple.Chinese (Traditional) : 大部分的廟宇慶典都是為了慶祝寺廟週年、主祀神祉的生日、或其他與該廟宇相關的重要活動。

Southwestern Dinka : Yän cäär aye door ka ye kënɛ̈ temple den war jɔk ye cök kua akol wär dhiët bɛ̈ny kua yäi kɔk thiäk ka käŋ ɣän cäär.Chinese (Traditional) : 去喀拉拉邦看寺廟慶典挺有意思的,他們定期會有佩戴裝飾的大象遊行、寺廟樂團及其他慶典。

Southwestern Dinka : Yäi ɣän cäär Kerala aka pɔth apɛi bë ka tïŋ, kek aköön cath ka cï dhëŋ, temple orchestra ku yɛth kɔ̈k.Chinese (Traditional) : 世界博覽會(亦稱萬國博覽會,或簡稱世博會)是一個大型的國際藝術與科學展覽活動。

Southwestern Dinka : Fair pinynhom (ye cɔl World Exposition, kua puɔlic Expo) a yän international dït tot kënɛ̈ arts ku sciences.Chinese (Traditional) : 參與國會在各自的國家館設置藝術或教育展,用以展示世界議題或該國的文化與歷史。

Southwestern Dinka : Bɛ̈ny cï mɛt thïn ajal nyoth artistic ku gɛ̈tgɛ̈t pavilions bai yic bïk kaŋ pinynhom jal nyuɔɔth kua cɛŋ panden ku käŋ.Chinese (Traditional) : 世界園藝博覽會是一種專業性活動,專門展示花卉布置、植物園和其他有關植物的所有事物。

Southwestern Dinka : International Horticultural Expositions a yäi ye guir be jal nyuɔɔth läi, dom dhëŋic ku kuät ka kɔ̈k ë tiim.[Day32]

Chinese (Traditional) : 儘管理論上可以年年舉辦(只要辦在不同國家/地區就好了),實際上則不然。

Southwestern Dinka : Ka yen ke ye kuen a rot loi ruönic ëbën (tɛ̈ rëër kek bɛ̈i loi thokic), tɛ̈ yen luɔi yic ka ce tɛ̈ de.Chinese (Traditional) : 這些活動通常會持續 3 至 6 個月,且舉辦場地不會小於 50 公頃。

Southwestern Dinka : Ka ye door ka aye loi kam pɛi ka diäk ku pɛi ka detom, ku aye loi piny cï ce mɛnë 50 hectares.Chinese (Traditional) : 多年來存在許多不同的底片格式。標準的 35 公釐底片 (36×24 公釐負片) 是最常見的。

Southwestern Dinka : Aleŋ film formats loi thok ye luöi run juäc yic. Ala cök 35 mm film (36 ku 24 mm negative) ayen ye lac yök.Chinese (Traditional) : 用完時,補充起來通常相當簡單,解析度堪可比擬現代的數位單眼相機。

Southwestern Dinka : Apuɔl yic be war tɛ̈ kɛt yïn aɣeer, ku gɛm tɛ̈ bi luɔ̈i yen arac ka thöŋ kek DSLR menëë.Chinese (Traditional) : 有些中片幅底片相機使用 6 公分乘 6 公分的格式,更準確地說是 56 毫米乘 56 毫米負片。

Southwestern Dinka : Camera film format kɔ̈k tɔ̈u ciɛl aye lui format 6 ku 6 cm, kua cek yic ka ye 56 ku 56 mm negative.Chinese (Traditional) : 這種格式的解析度幾乎是 35 釐米負片的四倍(3136 平方釐米相對於 864 平方釐米)。

Southwestern Dinka : Kënɛ̈ a tɛ̈ bi luɔ̈i yen bɛ̈i ka ye arak ŋuän kek ken e 35 mm negative (3136 mm2 ku 864).Chinese (Traditional) : 野生動物對攝影師來說可能是最有挑戰性的主題,並且需要結合運氣、耐心、經驗和良好的器材。

Southwestern Dinka : Läiɣɔ̈ŋ aka motifs ril yic tënɛ̈ ran thur, ku awïc be ma ic kek duar guop, tiët, piöc ku käk luɔi pɔth.Chinese (Traditional) : 人們經常認為野生動物攝影沒什麼獨特之處,但就和一般攝影作品一樣,一張照片就能包含千言萬語。

Southwestern Dinka : Thur läi ɣɔ̈ŋ aye lac puɔ̈l e path, kua ke cït thur abɛ̈n, thura awar wël juëc.Chinese (Traditional) : 野生動物攝影通常需要使用長焦鏡頭,而拍攝一群鳥類或一隻小型動物則需要其他鏡頭。

Southwestern Dinka : Thur läi ɣɔ̈ŋ awïc telephoto lens bar, kua ka cït akut diɛt ku a ka thii kɔk cï cak awïc käk dai kɔ̈k.Chinese (Traditional) : 許多珍稀的動物很難發現,且有些公園可能會有限制商業化拍攝的規定。

Southwestern Dinka : Läi dït juëc a ril yic be ka yök, ku parks tɛ̈ dɛ̈t alaŋ löŋ kenɛ̈ thur käŋ ɣɔc wei.Chinese (Traditional) : 野生動物可能很怕生或很有攻擊性,而生存環境可能很冷、很熱或很不友善。

Southwestern Dinka : Läiɣɔ̈ŋ aye riɔc kua aye baŋ. Piny aleu be liɛr, tuöc kua be rɛc.Chinese (Traditional) : 全世界有五千多種語言,其中超過二十種最少都有五千萬的使用者。

Southwestern Dinka : Pinynhom aleŋic thok loi thook ka 5,000, e gut thiɛr rou 20 kek thier dhiëc 50 million kua kaŋ jam juëc.Chinese (Traditional) : 此外,書面字詞通常比口語字詞容易理解,尤其是傳達地址時,因為地址通常很難清楚地發音。

Southwestern Dinka : Wël cï gɔ̈t apuɔl yic be ka dët mɛnë wël cï lueel, aya. Kenë ayic tënɛ̈ cɔ̈t bääi, ke ye riɛl be ka cɔl.Chinese (Traditional) : 很多國家全國上下都能說流利的英語,而能稍微理解英語的國家更多,特別是這些國家的年輕人。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i juëc a English cɔl a pɔth, ku ka juäc apɛi mɛnë ka ye täk ŋiec të mɛnë kɔcthi yam.Chinese (Traditional) : 想像一下,在多倫多一間餐廳裡,各有一名曼徹斯特人、波士頓人、牙買加人和雪梨人圍坐在一張桌子吃晚餐。

Southwestern Dinka : jɔl tïŋ, tɛ̈ lëu yïn yen, Mancunian, Bostonian, Jamaican ku Sydneysider nyuc tharbeth lɔ̈m bïk mïth tënë restaurant Toronto yic.Chinese (Traditional) : 他們以獨特口音和地方俚語說著自己家鄉的故事,逗彼此開心。

Southwestern Dinka : Ajam kam ken kaŋ gɛth bei kenë, lueel ka thuɔŋden ku cɔ̈tden.Chinese (Traditional) : 在超市購買食物通常是餵飽自己最便宜的途徑。但若沒有烹飪的機會,就只能選擇現成的熟食了。

Southwestern Dinka : ɣɔ̈c cäm ɣän dït ɣɔɔc yic aya dhël puɔl yic ku ba cam.Tɛ̈ liu thät, kuënykuëny acek yic tënɛ̈ cäm cï thäl.Chinese (Traditional) : 越來越多超市開始提供更多樣化的即食品,部分超市甚至提供微波爐或其他設備以食物加熱。

Southwestern Dinka : Ɣän dït ɣɔɔc acï laŋ cäm cï thäl loi thok. Aleŋ cäm cï thal juëc loi thok. Kɔ̈k aleŋ microwave oven ku kɔ̈k ye cam tuööc.Chinese (Traditional) : 在某些國家或某些類型的商店中,至少會有一間附設餐廳,通常是價格實惠且較隨意的餐廳。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k yic ku stores kɔ̈k aya laŋ ɣän cäm tök tɔ̈u, ka ye kenɛ̈ bai kek ɣɔc puɔlic.Chinese (Traditional) : 準備一份保單影本以及保險公司的聯絡資料並隨身攜帶。

Southwestern Dinka : Loi ku muk athör kaŋ löŋ e kɔc insurance kek contact details kek yïn.Chinese (Traditional) : 上面必須記有保險公司的電子郵件地址和國際電話號碼,以便諮詢/授權和申請理賠。

Southwestern Dinka : Awïc bïk insurance e-mail address ku international phone numbers nyuɔɔth kene wët/ gɛmgɛm ku luɔi claims.Chinese (Traditional) : 在您的行李中及線上各保存一份副本(以電子郵件連同附件傳送給自己,或儲存在「雲端」)。

Southwestern Dinka : Ba laŋ copy dɛ̈t jɔga du yic ku aliiric (imeel tene yïn kek attachment, kua cï tɔ̈u ¨amar yic¨).Chinese (Traditional) : 若攜帶筆電或平板電腦旅行,請在其記憶體或光碟中儲存備份(在沒有網際網路時仍可存取)。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn kek laptop kua tablet, tɔ̈u abak kën tɔ̈ɔ̈u yic kua disc (e yök ka cïn internet).Chinese (Traditional) : 並將保單/聯絡人複本提供給旅伴及願意協助的家中親友。

Southwestern Dinka : Aya gam löŋ/kä cï thuur ke nambaai tënɛ̈ kɔc käc ku kɔc ken ruɛi kek kua mathken tɔ̈u bai wïc be ka kony.Chinese (Traditional) : 駝鹿(常稱為麋鹿)並非天生就具有攻擊性,但遭受威脅時會保護自己。

Southwestern Dinka : Anhomgär (aya ye cɔl elk) ace baŋ, kua a rot kony tɛ̈ tïŋ kek ke rac.[Day33]

Chinese (Traditional) : 如果人們認為駝鹿不太可能造成危險,就可能會靠得太近而身處風險之中。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ këc kɔc anhomgär tïŋ ke ye ke rac, ka leu bïk lɔ tɛ̈ thiɔ̈k ku tɛ̈u ka röt ke rac thok.Chinese (Traditional) : 飲用酒精性飲料要適量。酒精對每個人的影響程度不同,因此知道自己的酒量非常重要。

Southwestern Dinka : Dek mɔ̈u amäth. Mɔ̈u akɔ̈c thöŋ gup tɛ̈ loi thok, ku ŋïcŋïc adan ye dek ake riil törChinese (Traditional) : 過量飲酒造成的長期健康問題可能包括肝臟受損,甚或失明與死亡。飲用非法釀造的酒也會增加潛在危險。

Southwestern Dinka : Käŋ röt loi pïïr yic dekdek mɔ̈u yic aka cït riɛ̈ŋ cuɛny, cöör ku thuɔ̈u. Kë rac kɔ̈c nɔ̈k arot juak tɛ̈ dek yïn mɔ̈n cï thiän.Chinese (Traditional) : 非法烈酒可能含有各種危險的雜質,包括甲醇,即使是少量都有可能導致失明或死亡。

Southwestern Dinka : Mäu cï aleŋic kärac kɔ̈c nɔ̈k cemenë methanol, kenë cöör bɛ̈i ku thuɔ̈u tɛ̈ cɔŋ ye dek ka kor.Chinese (Traditional) : 在外國眼鏡可能較為便宜,尤其是在勞動成本低廉的低收入國家。

Southwestern Dinka : Käŋ nyin aye ɣɔ̈c wëu lik bɛ̈i kɔ̈k yiic, temenë bɛ̈i-lik wëu thïn tɛ̈ ye tenë luɔ̈i tɔ̈u piny wëu lik.Chinese (Traditional) : 可以在出國前檢查一下眼睛,再帶著處方去其他國家,保險有給付的話特別推薦這個做法。

Southwestern Dinka : Jɔ̈l tak ba nyin them baai, temenë tɛ cï insurance ye loi, ku bɛ̈i ke cï ɣɔ̈c be thiɔ̈ŋ tɛ̈ dɛ̈t.Chinese (Traditional) : 在此等地區所提供的高級名牌眼鏡框可能會有兩個問題;有些可能是仿冒品,而真正的進口名牌商品售價可能比原產地更昂貴。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ nhial-rin dït tɔ̈u ɣɔ̈n kä yic aleŋ kärac kaa rou; kɔ̈k aye yuöp- wei, ku kä ye bɛ̈i aɣeer aye ɣɔ̈c wëu juäc menë kä ɣɔ̈c baai.Chinese (Traditional) : 咖啡是全球貿易量數一數二大的商品,你在住家附近也許就能找到各式各樣的咖啡。

Southwestern Dinka : Bun ake ye ɣäc wei piny nhom apɛi, ku kɔ̈k alëu ba ke yök pan dun yic.Chinese (Traditional) : 不過,全世界有許多大異其趣的咖啡飲用方式都值得體驗。

Southwestern Dinka : Ka yen, aleŋ dhɛl juäc ye bun dek piny nhom wïc ba ke ŋic.Chinese (Traditional) : 溪降(canyoning 或 canyoneering )是前往峽谷底部的運動,峽谷底可能是乾涸或滿水狀態。

Southwestern Dinka : Canyoning (ku: canyoneering) ake ye kɔ̈c la canyon cök, ka cï yic riɛl wala/ka athiɛŋ pïu.Chinese (Traditional) : 溪降結合了游泳、攀爬和跳躍等要素,但訓練或身體狀態的入門要求相對較低(例如相較於攀岩、水肺潛水或高山滑雪)。

Southwestern Dinka : Canyoning aye mat yic kek kuaŋ, tönytony ku käc--ku awïc piöc thin kor ku riɛl ba jɔ̈k cök (ba thoɔ̈ŋ kek tönytöny kur, käc scuba ku alpine skiing, cemenë).Chinese (Traditional) : 健行是一種在自然環境中(通常是在健行步道上)行走的戶外活動。

Southwestern Dinka : Hiking ake ye loi aɣeer ke leŋic cath piny yic, aye rot lac loi jɛɛt e hiking.Chinese (Traditional) : 單日健行為一英里以下或更長距離的單日行程。

Southwestern Dinka : Hiking aköl aleŋic kam cï kor mile be lɔ̈ tɛ̈ mec ye tëk aköl tök.Chinese (Traditional) : 輕鬆小徑的一日健行,不必做太多準備,任何體能適中的人都能享受這樣的健行。

Southwestern Dinka : Hike aköl tenë tɛ puɔ̈l ic jɛɛt cï guir ye wïc, ku kuät raan kor alɔ̈ thïn.Chinese (Traditional) : 帶著幼兒的家庭可能需要更多準備,不過就算是帶著嬰兒或是學齡前兒童,戶外一日遊也可以簡單達成。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i leŋic mïth kor awïc juër rot dït, ku aköl aɣeer apuɔ̈lic ë gut kek mïth ku mïth këc gua lɔ̈ pan abun.Chinese (Traditional) : 國際上有近兩百個跑步旅遊組織。這些組織大多數獨立運作。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k yic, aleŋ kä cït 200 käŋ nɛm luɔ̈i. Kä juëc kek alui ë rot.Chinese (Traditional) : Go Running Tours 接續 Global Running Tours 成立,在四大洲串連了數十個觀光路跑供應商。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ bɛm piny nhom cï rot war, lɔ̈ kenë kät nɛm ye tïŋ ka kät ye yök bɛ̈i kaa ŋuan yiic.Chinese (Traditional) : 他們的總部位於巴塞隆納的 Running Tours Barcelona 和哥本哈根的 Running Copenhagen,位於布拉格的 Running Tours Prague 等各地組織也很快就加入他們。

Southwestern Dinka : Kek cäk de tɛn kät nɛm Barcelona ku tɛn kät Copenhagen, acï rot jal mat thïn tɛ̈n kät nɛm Prague tɔ̈u Prague ku kɔ̈k.Chinese (Traditional) : 旅行開始前或當你旅行時,有許多必須考慮的事。

Southwestern Dinka : Aleŋ kä juëc wïc ba ke ŋic yï këc gua jäl ku tɛ̈ jël yïn ba la tɛ̈ dɛ̈t.Chinese (Traditional) : 旅行時你會發現一切都和「家鄉」不一樣。無論禮節、法律、食物、交通、住宿、行為準則和語言等等,多少都會和你居住的地方有點差異。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɛth yïn, ŋic ba käŋ yök ka ce yen tɛ̈ den ye kek rot luɔ̈i thïn ¨pan dun¨. Ciɛŋ, löŋ, cɛm, dhɛ̈l, tɛ̈n nïn, piäth, thok ku kɔ̈k abe thok loi tenë kä tɔ̈u tɛ̈ ye yïn rëër thïn.Chinese (Traditional) : 這是您需要一直銘記於心的事情,才不會讓您感到失望,或甚至是對當地的做事方式感到厭惡。

Southwestern Dinka : Kenë ake wïc ba ŋic, ku ba puöc cuk riäk ku mal kek tɛ̈ ye käŋ luɔ̈i thïn.Chinese (Traditional) : 旅行社早從十九世紀就存在了。如果旅行目的地的自然環境、文化、語言超出旅客本身的經驗,或者是低收入國家,那麼旅行社就是一個不錯的選擇。

Southwestern Dinka : Tɛn kɔ̈c käc atɔ̈u menë 19th century. Raan kɔ̈c käc ayen ya ke path tɛ̈n käc e yam këc raan käc kaŋ yök piny nhom, ciɛŋ, thok ku bɛ̈i ye kɔ̈c dɔ̈m wëu lik thïn.Chinese (Traditional) : 雖然大部分的旅行社願意承接大多數的一般預訂,但是許多旅行社專營特定類型的旅行、預算範圍或目的地。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔŋ ye ɣɔ̈n juëc ye kɔ̈c käc thïn wïc kek yen bïk gät kä thɛɛr, kɔ̈c gɛ̈tgɛ̈t tenë käc aleŋ kë den loi thok käc, adan wëu ku tɛ̈ leer kɔ̈c thïn.Chinese (Traditional) : 最好是找經常預訂類似旅程的旅行社為您效勞。

Southwestern Dinka : Apath bï ya raan käc gɛ̈tgɛ̈t lac gät ka cït kä kun käc bï ya yen le yïn gɛ̈t thïn.Chinese (Traditional) : 你可以在網站或商店展示區看到旅行社推廣的行程。

Southwestern Dinka : Däi käŋ käc ye raan gɛ̈tɛ̈ɛt luel, tënë website ku aluit dukan yic.[Day34]

Chinese (Traditional) : 如果你出於必要、生活型態或挑戰等理由,想以便宜的價格遊覽世界,有一些方法可以做到。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba piny nhom tïŋ ke puɔ̈lic, kenë ke riil, ciɛŋ wala/ka kë rac, aleŋ dhɛl juëc kɔ̈k ye ye loi.Chinese (Traditional) : 基本上,分為兩種類型:在您的旅途中工作或試著限制您的開支。本文主要討論後者。

Southwestern Dinka : Yen, alöny käŋ kaa rou yic: Alëu ba lui ka yï cath ku tek ɣäc du yic. Kë cï gɔ̈t kën ee kë ciën.Chinese (Traditional) : 如果您願意犧牲舒適、時間,和可預測性,以降低花費到接近於零,快來看看最低預算旅行!

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kɔ̈c wïc yen bïk miɛt puöu den puöl, kam ku tɛ̈ktɛ̈k bï ɣɔ̈c käŋ tekic adhuk piny, tïŋ tɛ̈ŋ wëu ë käc/cäth.Chinese (Traditional) : 這個建議的前提是旅客不會為了自己的利益而偷竊、擅自闖入、參與非法買賣、乞討或以別的方式剝削他人。

Southwestern Dinka : Kë ye luel aye gam la kɔ̈c cath acie cuëër, kuëc cath, lui ɣɔ̈c rac yic, lïm, ku ye acie rum kä ken bïk jak.Chinese (Traditional) : 步出飛機、船隻或其他交通工具時,入境檢查站通常都是第一站。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kök tuëc aye tɛ̈ tueŋ e kɔ̈ɔ̈c tɛ̈ kɛc yïn piny tiɛr yic, riäi ku thurumbil dɛ̈t yic.Chinese (Traditional) : 某些跨越邊境的火車會在行進時進行檢查,因此搭乘這種火車時,你應該攜帶有效的身分證明。

Southwestern Dinka : Kathäär kɔ̈k- tem yic cɛth käŋ aye loi kathär kät yic ku yïn wïc ba laŋ ID lui kek yïn tɛ̈ kɛc yïn kathäär käkë yiic.Chinese (Traditional) : 搭乘夜間臥鋪火車時,列車長可能會將護照收走,這樣就不會打斷你的睡眠。

Southwestern Dinka : Kathäär yen kɔ̈c nin thïn makɔ̈u, awerek cäth (passports) aye kuöt ë ran nyin tït kathric ka yen niën du ace rac yic.Chinese (Traditional) : 登記註冊是簽證流程中的附加要求。在某些國家/地區,你必須向當地政府機關登記入境和您的住宿地址。

Southwestern Dinka : Gɛ̈t piny ake dɛ̈t ye wïc ba visa yök. Bɛi kɔ̈k, yïn rot gät piny ku tɛ̈ rëër yïn kek bäny baai.Chinese (Traditional) : 可能須至當地警局填寫表單或走一趟移民局。

Southwestern Dinka : Kënë awïc ba athör thiɔ̈ŋic kek apuruuk baai ku nem muktab kɔ̈c kök.Chinese (Traditional) : 由於許多國家都有這條法律,當地飯店將處理登記事宜(請務必要求)。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i juäc yiic kek löŋ cït käkë, hotels baai abe gɛ̈tgɛ̈t piny loi (awïc bïn thiëc).Chinese (Traditional) : 在其他情況下,只有那些不住遊客住宿處的人才需要註冊。然而,這會讓法律更模糊不清,因此請事先確認。

Southwestern Dinka : Kɔ̈kic, kɔ̈c tɔ̈u aɣeer tɛ̈ ce tɛ̈n kɔ̈c nem akek ye gät piny. Ka yen, kënë alöŋ loi be ka cuk ye detic, ka yen lɔ̈c ŋic tueŋ.Chinese (Traditional) : 建築關乎建築物的設計和建造。某個地方的建築常因本身特色而成為旅遊景點。

Southwestern Dinka : Ran thuur käŋ apɛi (Architecture) akën juër ku buthbuth ɣöt. Architecture tɛ̈ daŋ aya kënë kɔ̈c gool dhɛl de rot.Chinese (Traditional) : 許多建築物的外觀都非常美麗,從高樓或位置巧妙的窗口,可以飽覽令人驚嘆的美景。

Southwestern Dinka : Ɣöt juëc adhëŋ be ke tïŋ ku be ke tïŋ ɣöt bär nhïim ku aluït-cï ŋic täu piny adhëŋ be muk.Chinese (Traditional) : 建築學與其他領域常有大量重疊,包括都市規劃、土木工程、裝飾藝術、室內設計和景觀設計等領域。

Southwestern Dinka : Architecture arot mat kek kä kɔ̈k cemenë juër gɛu, civil engineering, decorative arts, juër alɔ̈ŋ thïn ku juër piny.Chinese (Traditional) : 由於大多數印第安人村莊的所在地都非常遙遠,除非到阿布奎基或聖塔菲,否則不會有太多夜生活。

Southwestern Dinka : Rin tɔ̈u pueblos juëc aɣeer, yïn ce kɔ̈c be yök ka lui makɔ̈u ka yï këc la Albuquerque ku Santa Fe.Chinese (Traditional) : 不過,上面列出的賭場幾乎全都有供應飲料,其中的幾個賭場亦會請來知名的娛樂表演(主要是阿爾伯克基和聖塔菲周遭鄰近的較大賭場)。

Southwestern Dinka : Ka yen, casinos ebën cï gät piny tueŋ tɛ̈n aleŋ kë dek, ku kä ken juëc aleŋ rin gɛ̈t nyin (tueŋ ka dït Albuquerque ku Santa Fe kam ciɛl).Chinese (Traditional) : 提醒您:這兒的小鎮酒吧並非總適合外州來的遊客閒逛。

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic: ɣän dɛ̈k gɛth-kor tɛn ace tɛ̈ path tenë jɔ̈ɔ̈l pan dɛ̈t bïk la aɣeer thïn.Chinese (Traditional) : 一方面是因為新墨西哥北部有嚴重的酒駕問題,而且小鎮酒吧附近的酒醉駕駛特別多。

Southwestern Dinka : Kë däŋ tök, Mexico yam cuëëc aleŋ kä rɛc juëc kɔ̈c yuɛt ka kuëth, ku adan kɔ̈c kuëth cï yuɛt ajuëc tenë ɣän dɛ̈k gɛth-kor yic .Chinese (Traditional) : 我們將擅自加上去的壁畫或潦草字跡稱為塗鴉。

Southwestern Dinka : Kä cïk wic keek ke Murals ku scribble aye cɔ̈l graffiti.Chinese (Traditional) : 雖然這絕不是現代才有的現象,但提到塗鴉,或許大部分的人想到的都是年輕人用噴漆破壞公共或私人財產。

Southwestern Dinka : Kä mec tenë käŋ emenë, kɔ̈c juëc aye thöŋ kek riënythii rɛc käŋ raan ku käŋ thäi kënë spray paint.Chinese (Traditional) : 不過,現今已有很多知名的塗鴉藝術家、塗鴉活動和「合法」塗鴉牆。這類的塗鴉繪畫通常類似於藝術品,而非難以辨別的標誌。

Southwestern Dinka : Ka yen, yaköl aleŋ kɔ̈c lui graffiti, käŋ graffiti ku pany ¨path¨. Rɔ̈th Graffiti kenë ic athöŋ ka käŋ luɔ̈i menë ka ce wïc.Chinese (Traditional) : 迴力鏢投擲是很多遊客想要獲得的熱門技能。

Southwestern Dinka : Piir käŋ Boomerang ake pɛth tët ye kɔ̈c bɛ̈i nem wïc bïk ka piɔ̈c.Chinese (Traditional) : 如果你想學習如何讓迴力鏢丟出後回到你手上,請確定你有適合飛回來的迴力鏢。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba piöc piir boomerang kenë dhuk ciën yï cïn, ku jɔ̈l ŋic ba laŋ boomerang path dhukdhuk.Chinese (Traditional) : 大部分澳洲的迴力鏢其實是不會飛回來的。初學者最好應避免在風大時丟擲

Southwestern Dinka : Boomerangs juëc atɔ̈u Australia ku ace-dhuk. Apath tenë kɔ̈c puɔ̈c jɔ̈k bïk cuk piir yomic.Chinese (Traditional) : 毛利杭吉美食是在地下的熱坑中烹煮。

Southwestern Dinka : Cɛm Hangi aye thäl adhum tuc yic piny yic.[Day35]

Chinese (Traditional) : 他們會用火燒過的滾燙石頭加熱坑洞,某些地方則有地熱,讓附近的地面變得滾燙。

Southwestern Dinka : Adhuöm aye tuöc yic ke aleel bï bei mac yic, ku tɛ̈ dɛ̈t atuny piny apiny loi be tuöc.Chinese (Traditional) : 土窯常用於烹煮傳統烘烤式的晚餐。

Southwestern Dinka : Hangi aye luöi bï kɔ̈c thäl cɛm thëi cï nyop.Chinese (Traditional) : 在羅托魯瓦的幾個地方可以吃到地熱土窯料理,而在基督城、威靈頓和其他地方也能品嚐到其他土窯料理。

Southwestern Dinka : Ɣɔ̈n juëc Rotorua yic aleŋ atuny piny hangi, ku hangi kɔ̈k aye kuöt nhïïm Christchurch yic, Wellington ku tɛ̈ dɛ̈t.Chinese (Traditional) : MetroRail通勤鐵路在開普敦及周圍地區的車廂有兩種艙等:MetroPlus(也稱為頭等艙)和 Metro(也稱為三等艙)。

Southwestern Dinka : MetroRail aleŋ ɣän karou kathär cath yic ku alɔ̈ŋ Cape Town: MetroPlus (aya ye cɔ̈l Kɔc cï Jak Apɛi Tueŋ) ku Metro (cɔ̈l Kɔc Këc Jak ke Diäk).Chinese (Traditional) : MetroPlus 艙等較舒適且較不擁擠,價格雖然稍貴一些,但還是比一般的歐洲地鐵票便宜。

Southwestern Dinka : MetroPlus apath ku ace thiäŋ ku a riiric amath ɣɔ̈c, tɛ̈ cɔŋ yen ŋuät puɔ̈lic ɣɔ̈c menë metro path tickets tenë Europe.Chinese (Traditional) : 所有列車都有 MetroPlus 與 Metro 兩種車廂;MetroPlus 車廂都在最靠近開普敦的方向的列車尾端。

Southwestern Dinka : Kuät kathär aleŋ ka dhie MetroPlus ku Metro coaches; MetroPlus coaches a tɔ̈u tɛ̈ thok kathär thok thïn tɛ̈ thiɔ̈k kek Cape Town.Chinese (Traditional) : 幫別人帶東西 - 絕對不要讓您的行李離開視線,特別是在您出入國境時。

Southwestern Dinka : Kuɔ̈ny kɔ̈c kɔ̈k-duk bɛk du cɔ̈l ajɛl yï lɔ̈m, temenë tɛ̈ tem yïn bɛ̈i kɔ̈k yic.Chinese (Traditional) : 你可能會在不知情的情況下發現自己被利用,變成攜帶毒品者,這會給你帶來很大的麻煩。

Southwestern Dinka : Yïn lëu ba rot yök ka yï muk wäl ke kuc, ke lëu bï yäth ke racic.Chinese (Traditional) : 這包含排隊等候,因為緝毒犬可以在不另行通知的情況下,隨時查驗。

Southwestern Dinka : Kenë aye mat thïn tiët kɔ̈c, e rin jöŋ- wäl ŋör abe bɛ̈i ke kuc.Chinese (Traditional) : 有些國家就算對初犯也有嚴重的刑罰,包含 10 年以上徒刑或死刑。

Southwestern Dinka : Bɛ̈i kɔ̈k aleŋ kä rac ye kɔ̈c kum e gut kɔ̈c këc awuöc kaŋ loi; ka kä acït mɛcmɛc thijinic ruön thiär 10 ku thuɔ̈u.Chinese (Traditional) : 無人看管的包袋是竊賊的目標,也可能引起提防炸彈威脅的相關單位注意。

Southwestern Dinka : Bɛɛk cï nyaŋ piny rot aye kuäl ku aya akɔ̈c bäny bäi riäc aya e diɛr la ka leŋic bomb.Chinese (Traditional) : 由於在家持續接觸在地細菌,您很有可能已經對它們免疫了。

Southwestern Dinka : Baai, e rin cïn thiäk kek käm, ka loi thok atɔ̈u nhial la yïn cï gël guöp käm.Chinese (Traditional) : 但在世界的其他地方,當細菌群對您而言是新的,您更可能遇到麻煩。

Southwestern Dinka : Ku tɛ̈ dɛ̈t piny nhom, tɛ̈ ye käŋ bacteria käŋ yam tenë yïn, ka yïn alëu ba kɛc ke rac yic.Chinese (Traditional) : 此外,在溫暖的氣候下,細菌不但繁殖得更快,也能在體外存活較長的時間。

Southwestern Dinka : Aya, tɛ̈ tuc ic (tuc yic) bacteria ka dhie alac dït ku pïir kam dït guöp yic aɣeer.Chinese (Traditional) : 從而催生了「德里肚」、「法老的詛咒」、「蒙特祖瑪的復仇」等多種旅人腹瀉之別稱。

Southwestern Dinka : Ka yen thɛtthɛt Delhi Belly, aciɛn Pharaoh, gur Montezuma ku mɛ̈th ken juäc.Chinese (Traditional) : 就像寒冷氣候常見的呼吸系統問題,腸道問題在炎熱氣候也相當普遍,而多數情況下確實很擾人,但並不真的危險。

Southwestern Dinka : Ka cït riɛl käŋ tɛ̈n wëi tɛ̈ liir yic, ka rɛc yac tɛ̈ tuc yic aye lac yök ku arɛc ku ace kɔ̈c nɔ̈k.Chinese (Traditional) : 如果是第一次前往開發中國家,或是未曾到過的國家旅行的話,請不要低估可能的文化衝擊。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ kɛc yïn bɛ̈i ŋuät ka guiric kam tueŋ-ku piny yam nhom-duk nhom mar ciɛŋ dɛ̈t kuc ba yök.Chinese (Traditional) : 許多身經百戰的資深旅人到開發中國家旅行都感受過陌生文化的震撼,在這種地方很快就會累積大量需要調適的文化差異。

Southwestern Dinka : Kä juëc la cök, kɔ̈c riil e käc aye lëu käŋ yamë cath piny nhom, tɛ ye ciɛŋ thik lik cï cök piny mat thïn apɛi.Chinese (Traditional) : 尤其在一開始的時候,可以考慮多花一些錢在西式風格及品質的飯店、餐飲及服務上,以幫助適應。

Southwestern Dinka : Tɛ menë nïïn kun ajök, jɔ̈l ɣɔ̈c käŋ cieŋ tueŋ-ɣän nïn puɔth apɛä, cɛm, ku kaŋ luɔ̈i e rin bi kony ba piny ŋic.Chinese (Traditional) : 在您不了解當地的動物體系的地區,請勿睡在地上的床墊或墊子上。

Southwestern Dinka : Duk niin liäp nhom ku piny tɛ kuc yïn kuät läi tɔu thïn.Chinese (Traditional) : 如果你要在戶外露營,攜帶一張折疊床或吊床能讓你遠離蛇、蠍子等動物。

Southwestern Dinka : Tɛ leer yïn kam ic, bɛi kek yïn camp cot kua hammock bi gel wei tenë kupiny, ciɛɛth ku kɔ̈k.Chinese (Traditional) : 早晨讓家裡充盈濃郁的咖啡香,夜間則來點放鬆身心的洋甘菊茶。

Southwestern Dinka : Thiɔ̈ŋ bäi kek bun nhiäknhiäk ku kɔ̈k lɔ̈ŋ cäi chamomile thëi.Chinese (Traditional) : 你居家度假時有充足時間犒賞自己,還可以花些時間培養特別的興趣。

Southwestern Dinka : Tɛ rëër yïn staycation, yïn aleŋ kam ba rot guir ku nyai kam thin dɛt ba lui ke path.Chinese (Traditional) : 如果你更有冒險精神,你可以把握機會榨果汁或打一些果昔:

Southwestern Dinka : Tɛ ye yïn rot yök ciët yï nem piny, nyai kam ba lui thik ye dek ku ka la dutdut:Chinese (Traditional) : 或許你會找到某種簡單的飲品,可以讓你在回歸日常生活時搭配早餐飲用。

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt yïn bi yök ka ye dek puɔ̈l ic kaŋ miëth nhiäknhiäk tɛ cïn dhuk tɛ dun thɛɛr.[Day36]

Chinese (Traditional) : 如果你生活在一個具有各種飲酒文化的城市裡,你應該去周遭平常不太去的酒吧或酒館。

Southwestern Dinka : Tɛ rëër yïn gen leŋ dek dek loi thok, lɔ̈r tenë bars kua pubs akeu nhom tɛ cïn ye lac la thïn.Chinese (Traditional) : 對不孰悉的醫學術語的人來說,非接觸傳染 ( infectious) 和接觸性傳染 ( contagious) 這兩個字有不同的意思。

Southwestern Dinka : tenë wël kiim kuc kek, wël liɛp ku kök aleŋ dɛt den ic loi thok.Chinese (Traditional) : 傳染性疾病是由病毒、細菌、真菌或其他寄生蟲等病原體造成的疾病。

Southwestern Dinka : Tuɛny kɔ̈c liäp aya tuɛny ye kom bɛi, cemenë kɔ̈m, bacterium, fungus parasites kɔ̈k.Chinese (Traditional) : 傳染病是人在受感染者附近便容易被傳播的疾病。

Southwestern Dinka : Tuɛny e kök e tuɛny kök tenë raan cï liäp be la tenë raan tɛ thiɔ̈k ic .Chinese (Traditional) : 各國政府通常會要求入境的遊客和出境的居民注射各類疫苗,預防疾病。

Southwestern Dinka : Akuma juëc awïc kɔ̈c nem ba, ku kɔ̈c e bäi jal, pan den be ka toom e wɛt tuɛny juäc.Chinese (Traditional) : 這些要求時常取決於遊客曾經或打算造訪的國家。

Southwestern Dinka : Ka ye wïc ka a thok loi tenë pan leer kɔ̈c cath thïn kua wïc be nem.Chinese (Traditional) : 北卡羅萊納州的夏洛特有一個很大的優點,那就是親子家庭有很多高品質的選擇。

Southwestern Dinka : Ke töŋ pɛth Charlotte, Carolina cuëëc, aleŋ ic ka juëc path tenë kɔ̈c bäi.Chinese (Traditional) : 家庭友善時常是居民從外地遷居此處的主要原因,也有很多遊客認為能輕鬆和孩子一起享受這座城市。

Southwestern Dinka : Kɔ̈c tɛ dɛt aye ka lac lueel la math-kɔ̈c bäi ayen cɔ̈l kek ala thïn, ku jɔ̈l aye gɛu yök ka path tɛ leŋ yen ic mïth.Chinese (Traditional) : 過去 20 年,夏洛特上城區適合兒童去的地方數量倍增。

Southwestern Dinka : Ruön 20 thɛɛr, adan kaŋ math tenë e- mïth gen Charlotte acï dït apɛi.Chinese (Traditional) : 一般而言夏洛特市的家庭通常不會使用計程車,但在特定情況下使用計程車十分方便。

Southwestern Dinka : Thurumbil acï kɔ̈c bäi ye cath pan Charlotte, ku aye luöi ka kɔ̈k ic.Chinese (Traditional) : 超過兩名乘客需支付額外的費用,所以這個做法可能會多花不必要的錢。

Southwestern Dinka : Aleŋ adan ye mat thïn tenë kɔ̈c käc ka rou le tueŋ, ka yen kenë atɔ̈u nhial ɣɔ̈c.Chinese (Traditional) : 圍繞南極的南極洲是地球上最冷的地方。

Southwestern Dinka : Antarctica aye tɛ liir bën piny nhom, ku acï pole ciɛm gɛl ciɛl.Chinese (Traditional) : 遊客來訪的花費頗高、需要體力、只能在 夏季 11 月到 2 月間進行,且範圍多限制在半島、島嶼和羅斯海。

Southwestern Dinka : Nɛm kɔ̈c piny cath atɔ̈u nhial ɣɔ̈c, awïc riɛl guöp, aye loi möi e rot Ɣɔ̈rbɛ̈kläi-Kol, ku aye yök rot tenë Peninsula, Islands ku Ross Sea.Chinese (Traditional) : 在夏天,有數千名人員在近五十座基地內(多數位於那些地區)生活;少數人會留下過冬。

Southwestern Dinka : kɔ̈c lui juëc a reer ten kam möi dozen ka ŋuan ɣɔ̈n ka ic; namar thik lik a reer kam yak thok.Chinese (Traditional) : 南極洲內陸是一片荒蕪的高原,上面覆蓋著 2-3 公里厚的冰層。

Southwestern Dinka : Piny Antarctica e plateau tɔ̈u ic rot ku acï ice kum nhom mitir 2-3.Chinese (Traditional) : 專家偶爾會搭機進入南極州內陸登山,或前往位在南極點的大型基地。

Southwestern Dinka : Kɔ̈c cath nhial ala piny, tenë la nhial kur nhom ku be la tenë Pole, ke leŋ thar dït tot.Chinese (Traditional) : 南極橫貫公路是一條一千六百公里長的道路,從羅斯海的麥克默多站一路通到南極。

Southwestern Dinka : Pole ciɛm acï rot cuɔ̈t (ku ct dhel bar) aye mitir 1600 cath tenë McMurdo Station Ross Sea nhom tenë Pole.Chinese (Traditional) : 它是壓實的雪地,裂縫也經過填補,有旗幟作為記號。只有駕駛專用拖拉機才能行駛,後方拖著載了燃油與物資的雪橇。

Southwestern Dinka : Snow a riil ic kek adhuum cï thiaŋ ku acï git a alam. Kɔ̈c a cath thïn e tractors, aye sleds miët bei ku jath ku kaŋ.Chinese (Traditional) : 它們不太靈活,所以路徑必須沿著橫貫南極山脈繞著長長的彎路才能抵達高原上方。

Southwestern Dinka : Acï ic puɔ̈l ka cath kam dït nyai ka war dhël ic tenë kur Transantarctic be bɛn tenë plateau.Chinese (Traditional) : 冬天最常見的意外成因是溼滑的馬路、人行道、及最容易發生危險的階梯。

Southwestern Dinka : Kenë dɛny rot lac bɛi yak thok a dhɛl la cuɔ̈thcuɔ̈th, dhel nhom (dhel yɔ̈u) ku tenë cath.Chinese (Traditional) : 你至少需要合適的鞋底。夏季鞋類在冰面和雪地上通常會打滑,某些冬季靴款甚至也不足以止滑。

Southwestern Dinka : Tɛ tɔ̈c nhom piny, yïn wïc warcök riil kek cök path. War mei aciɛr ice nhom ku snow, e gut war kɔ̈k yak thok alïu.Chinese (Traditional) : 鞋底紋路應當夠深,至少達 5 公釐(1/5 英寸),且材質在冷天中仍保持柔軟。

Southwestern Dinka : Giët awïc be yic mec,mitir ka 5 (1/5 inch) ku ka juëc, ku ke daŋ akɔ̈c apath tɛ liir piny.Chinese (Traditional) : 有些靴子帶有鞋釘,也有專為溼滑環境而設、適用於多數鞋子與靴子的拆卸式鞋釘,可僅裝配在鞋跟,或在鞋跟、鞋底皆裝。

Southwestern Dinka : War kɔ̈k amoth nhiim ku kenë luɔ̈i aleŋ nhom ke moth kenë dhël la cuɔ̈thcuɔ̈th, ke path tenë war ku boots,kenë war cök ku nhom.Chinese (Traditional) : 鞋跟應低且寬。道路或步道上常灑上沙子、碎石或鹽(氯化鈣),以增加摩擦力。

Southwestern Dinka : War nhom abe ya nhom reer piny ku alau ic. liɛt, gɛi ku awai (calcium chloride) aye wɛr dhël nhom be cɔ̈l ala dïl.Chinese (Traditional) : 雪崩並非異常現象;陡峭斜坡能累積的雪量有限,多餘的積雪會掉下形成雪崩。

Southwestern Dinka : Avalanches acï rɛc; tɛ lɔ̈r piny ake thin nyɔ̈t dɔ̈m, ku ke dït a bɛn piny ka ye avalanches.[Day37]

Chinese (Traditional) : 問題是雪有黏性,因此需要一些契機才會滑落,而有些許的雪滑落後,才有可能帶動其他的雪塊崩落。

Southwestern Dinka : Ke rac e ke daŋ snow ala nuetnuet, ka yen awïc ke pïk yen be bɛn piny, ku snow kɔ̈k ba piny alëu bïk kɔ̈k piëk piny.Chinese (Traditional) : 原初的觸發事件有時是太陽使雪升溫,有時是下了更多雪,有時是其它自然事件,但更常是人為。

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt kenë ye piëk piny aya akol yen snow tuöc, tɛ dɛt ke snow löny piny, tɛ dɛt aka kɔ̈k ï cak, tɛ menë raan.Chinese (Traditional) : 龍捲風是一個極低氣壓的旋轉空氣柱,它把周圍的空氣往內、往上吸。

Southwestern Dinka : Tornado atän rot wïïc kek aliir- thiin kor, kenë aliir thiɔ̈k miɛt alɔ̈ŋ thïn ku nhial.Chinese (Traditional) : 它們會產生強風(通常為 100-200 英里/小時),且可以將重物抬舉至空中,並隨著龍捲風移動。

Southwestern Dinka : Ayom dit loi (acït mitir 100 ku 200 kam tok ic) ku alëu be ka dït thiek jät nhial aliir ic, jɔ̈l ka jɔ̈t ka tornado cath.Chinese (Traditional) : 它們開始時是從風暴雲中下降造成的漏斗,而後在接觸地面時成為「龍捲風」。

Southwestern Dinka : A rot jɔ̈k ka ye ke dhuk piny ɣɔ̈r ic yom nhial ic, ku loi rot ¨tornadoes¨ tɛ gɔ̈t kek piny.Chinese (Traditional) : 個人 VPN(虛擬私人網路)供應商為規避政治審查和商業 IP 地理過濾的極佳管道。

Southwestern Dinka : Kenë raan VPN (virtual private network) kɔ̈c kony aya ka path ye kɔ̈c kaŋ akuma rɛc ku kaŋ kɔ̈c ɣɔ̈c wan thok-geofiltering.Chinese (Traditional) : 它們優於網路代理伺服器的理由有幾個:它們能重新導向所有網路流量,而非只有 http 的流量。

Southwestern Dinka : A dït menë web proxies wɛt ka juëc: akek Internet traffic bën dɔ̈k nhom, ace http rot.Chinese (Traditional) : 他們通常會提供更高的頻寬與更好的服務品質,且經過加密,因此較難被監控。

Southwestern Dinka : Aleŋ bandwidth tɔ̈u nhial ku service path. Ace yëk encrypted ku a riil ic be kek yëk loop/luup.Chinese (Traditional) : 媒體公司經常的在此舉的目的上說謊,聲稱這是為了「防止盜版」。

Southwestern Dinka : kɔ̈c media aluɛth cak wɛt ye kenë, lueel la ke ¨ye thiän¨.Chinese (Traditional) : 實際上,區域碼完全無法防止盜版;逐位元複製的光碟可以在任何設備上,如同原版般正常播放。

Southwestern Dinka : Yen, codes bäi acïn ke ye loi ke ye wol ic; ke thin-ku-ke thin cï wol disk ic abe thuëëc apath kuät device ic tɛ cï ke path lui thïn.Chinese (Traditional) : 實際目的是讓公司更能掌控他們的市場;一切都是為了賺錢。

Southwestern Dinka : Wɛt de ic e ku be kaŋ luɔ̈i yëk riɛl tɛ den ɣɔ̈c ic; aken e wëu bïk rot wïïc.Chinese (Traditional) : 由於通話是透過網際網路傳訊的,不需要用到住處或到訪處的電話公司。

Southwestern Dinka : E rin kaŋ cɔ̈t atɔ̈u Internet nhom, acï wïc bïn cɔ̈t thalapon tenë luɔ̈i reer yïn thïn ku tɛ kɛc yïn thïn.Chinese (Traditional) : 無需擁有居住社區的當地電話號碼;你可以在阿拉斯加州奇金野外取得衛星網際網路連線,然後選擇一組電話號碼,宣稱你人在陽光普照的亞利桑那州。

Southwestern Dinka : Yen aya acïn kenë yï yök ba laŋ namar tenë kɔ̈c reer yïn thïn; yïn alëu ba satellite Internet connection yök tenë ajith ic, Alaska ku kuɛny namar kenë ye lueel la yïn atɔ̈u Arizona ruel akol thin.Chinese (Traditional) : 常見的情況是必須購買不同的國際電話號碼,才能接到 PSTN 電話。對打電話給你的人而言,號碼來自哪裡確實有差別。

Southwestern Dinka : Akolkol, yïn awïc ba ɣɔ̈c namar pinynhom e rot kenë thalapon PSTN yï puöl bï cɔ̈l.tɛ bï namar thïn aleŋ ke ye nyuɔ̈th tenɛ̈ kɔ̈c cɔ̈l yïn.Chinese (Traditional) : 即時文本翻譯應用程式 – 可自動將整段文本從一種語言翻譯成另一種語言的應用程式。

Southwestern Dinka : Kam-ic wël war ic apps – applications ke lëu be käŋ war ic thuɔ̈ŋ tok e thöŋ dɛt ic.Chinese (Traditional) : 有些這種類型的應用程式甚至可翻譯現實世界中標誌或其他物件上的外文,用戶只要把智慧型手機對準這些物件。

Southwestern Dinka : Applications kɔ̈k akut kenë yic a wël war ic thok bɛi kɔ̈k ic thöŋ cïn ku kɔ̈k pinynhom ic tɛ cï raan smartphone nyuɔ̈th kaŋ kɔ̈th.Chinese (Traditional) : 翻譯引擎已有巨大的改進,現在通常提供或多或少正確的翻譯(和更少的胡言亂語),但因為翻譯結果仍可能完全是錯誤的,應對其持有一些小心謹慎的態度。

Southwestern Dinka : Makäna a (Engines) wɛr thok ic acï rot guir, ku menë acï ya gɛm wɛr thok ic la cök (tɛ dɛt ace yic loi), ku mukmuk nhom aye wïc, e rin aŋuɔ̈t cïk diël yök dhël ce tɛ de.Chinese (Traditional) : 此類別中最著名的應用程式之一是 Google 翻譯,它可以在下載所需的語言資料後,進行離線翻譯。

Southwestern Dinka : ke töŋ ye lac yök kam appska akut kenë yic e Google Translate, kenë ye puöl wer ic offline wën cïn thöŋ ke daŋ yëk download.Chinese (Traditional) : 出國時,在智慧型手機上使用 GPS 導航應用程式,可能是最簡單且最便利的導航方式。

Southwestern Dinka : Ke ye yïn GPS navigation apps luöi smartphone du ic apath ku apuɔ̈l ic bï nyuöth piny tɛ cïn jal pan dun.Chinese (Traditional) : 相較於購買 GPS 的新地圖或獨立的 GPS 裝置,向租車公司租用新地圖較省錢。

Southwestern Dinka : A wëi tɔ̈u e ɣɔ̈c mapsyam kenë GPS, ku GPS tɔ̈u rot device ku jɔ̈l thurumbil jiir ic tenë rental company.Chinese (Traditional) : 如果你的手機沒有數據連線,或者已經超出連線範圍,GPS 導航的表現可能會受到限制或無法使用。

Southwestern Dinka : Tɛ cïn yïn data connection thalapon du ic, ku atɔ̈u aɣeer tɛ mec, luɔ̈i den alëu be cëk ku aliu.Chinese (Traditional) : 每一間雜貨店都有販售預付電話卡,種類多到不知如何選擇,這些電話卡可以用於付費電話或普通的電話。

Southwestern Dinka : Tɛ riëc bën acï thiaŋ käŋ kɔ̈c dol nhiim thalapon cards ka ye luöi thalapun ye tɔ̈u piny ku thalapun e path.Chinese (Traditional) : 雖然大部分的預付卡都可以打電話到任何國家,但某些預付卡會提供特定幾個國家優惠通話費率。

Southwestern Dinka : tɛ cɔŋ kɛɛt juëc piath e cɔ̈t kuät tɛ riëc bën, ka kɔ̈k aka path loi ka kor tenë kɔ̈c kɔ̈k bɛi ic.Chinese (Traditional) : 通常可以透過撥打一支免付費電話號碼來取得這些服務,大多數手機可以免費撥打該電話號碼。

Southwestern Dinka : bä käk loi yök tenë cɔ̈t abac thalapon namar lëu be cɔ̈l thalapun ke cïn wëu.Chinese (Traditional) : 針對一般攝影的規範也適用於錄影,甚至有更多的規定。

Southwestern Dinka : Löŋ kaŋ thur aya aye luöi gɛt piny bïdiö ic, e gut kä juëc.[Day38]

Chinese (Traditional) : 如果連拍張照片都不被允許,那麼就更不要想要將它錄成影片了。

Southwestern Dinka : Tɛ cï thur ke daŋ ye puöl, ka yen yïn cï wïc ba tak ba bïdiö gat piny.Chinese (Traditional) : 若要使用無人機,請事先仔細確認可以拍攝什麼以及是否需要什麼許可或額外授權。

Southwestern Dinka : Tɛ lui yïn drone, cath apath tueŋ ba ŋic ke cï puöl ku ke cï pën ba gat piny ku ke ye puöl ku awerek ke gän akuma kɔ̈k ye wïc.Chinese (Traditional) : 將無人機開到機場附近或飛過人群上方,就算不違反所在地法律,此舉幾乎都是壞主意。

Southwestern Dinka : Par drone airport lɔ̈m ku kɔ̈c juäc nhiim ake rac, cɔŋ alɔn cï yen ye pën tɛ rëër yïn thïn.Chinese (Traditional) : 如今,很少人會不先經過搜尋或比價,就直接向航空公司訂機票旅行。

Southwestern Dinka : Yaköl käc nhial ace gat piny tenë airline ka cï kɔ̈ŋ gör ku thöŋ kaŋ ɣɔ̈c.Chinese (Traditional) : 有時在不同的資料彙集網站上,同一班機的價差很大,比較搜尋結果之餘,也查查看航空公司本身的網站再下單有其回報。

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt dömdöm flight tok aleŋ adan wëi loi thok tɛ kith ku tɔ̈u piny be ka jal thöŋ kek ka cï yök ku aya be däi tenë website e airline ic ka yï këc gua dɔ̈m.Chinese (Traditional) : 到某些國家旅遊或出差的短期停留可能不需要簽證,但以國際學生身分前往,需要待的時間通常比觀光客更長。

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ alɔn cïn wïc visa kenë nem cek ic bɛi kɔ̈k ic ke ye kɔ̈c piny cath ku kɔ̈c ɣɔ̈c, la tɛn ka yï ye mënh abun pan dɛt awïc rëër kam dït menë la tɛn ka ye raan cath piny path.Chinese (Traditional) : 通常,若要在外國居住一段較長的時間,你必須事先取得簽證。

Southwestern Dinka : E bën, rëër pan dɛt kam dït tot awïc yïn ba laŋ awerek cäth (visa) tueŋ.Chinese (Traditional) : 學生簽證的要求和申請程序通常與一般觀光或商務簽證不同。

Southwestern Dinka : Visas mïth abun aleŋ ka ye wïc loi thok ku dhɛl application tenë kɔ̈c cɛth piny path ku kaŋ kɔ̈c ɣɔ̈c wei.Chinese (Traditional) : 在大部分的國家/地區,您都要提供欲就讀的教育機構所給的錄取通知書,同時也要提供至少能支持您完成第一年課程的財力證明。

Southwestern Dinka : Tenë bɛi juäc, yïn wïc athör cï gɔ̈t tenë pan abun le nyin kuen thïn, ku aya ke cï nyuɔ̈th wëu bïn rot kony tenë ruön tueŋ kuen du ic.Chinese (Traditional) : 請向您欲前往求學的機構及該國移民當局諮詢詳細要求。

Southwestern Dinka : Cath kek tɛ wën le yïn kuen thïn, e gut kɔ̈c tenë kök e pan leer yïn thïn ka ye wïc.Chinese (Traditional) : 除非你是外交官,否則在海外工作通常表示你必須在所在國家申報所得稅。

Southwestern Dinka : Tɛ dɛt bïn ya kɔc cï pöc tɔ̈u akuma ic (diplomat), luɔ̈i tɛ mec awïc yïn bïn gat juɛr kaŋ luɔ̈i pan reer yïn thïn.Chinese (Traditional) : 不同國家的所得稅結構各不相同,各國的稅率及等級差異也相當大。

Southwestern Dinka : Ajuër käŋ luɔ̈i athok loi bɛi loi thok ic, ku ajuër ku ajuër kek thöŋ den aloi thok tenë bäi ku bäi.Chinese (Traditional) : 在某些聯邦國家,例如美國和加拿大,聯邦政府和地方政府都課徵所得稅,因此稅率和稅級會因地區而有所不同。

Southwestern Dinka : Akuma bɛi kɔ̈k ic, cemenë America ku Kanada,ajuër kaŋ luɔ̈i aye täu tenë kɔ̈c akuma ku kɔ̈c lui bäi, ka juër ku thöŋ nhom athok tenë bäi ku bäi.Chinese (Traditional) : 回國時,可能不必經過移民署檢查,或僅是例行公事,但海關控管就可能十分惱人。

Southwestern Dinka : Tɛ cɔŋ alɔ̈n ye tenë kɔ̈k cath ka liu ku ka ye loi bï yïn pan dun, mɛcmɛc tenë kök iɛ riil ic.Chinese (Traditional) : 一定要知道可攜帶及不可攜帶的物品種類,若攜帶超出規定數量必須詳實申報。

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic ke ba bɛi ku ke ce bɛi thïn ku luɛɛl kek käŋ löŋ ye puöl.Chinese (Traditional) : 進入遊記寫作產業最簡單的方式,就是在知名的旅遊部落格網站上鍛鍊你的技巧。

Southwestern Dinka : Dhël puɔ̈l ic ba jɔ̈k tajir gɛ̈tgɛ̈t cath ic e ku ba tɛt du täu blog website cath ic.Chinese (Traditional) : 待你熟悉在網路上編排格式和編輯後,說不定就能打造你自己的網站。

Southwestern Dinka : Tɛ cïn ye jal ŋic nyɛɛi käŋ ku cökpiny web ic, ka la, ka yïn alëu ba website du cak.Chinese (Traditional) : 旅行時參加志願活動是貢獻一己之力的好方法,而且這不只是單純給予。

Southwestern Dinka : Yökyök ka yï cath adhël path ba ka la cök loi ku ace gɛm käŋ.Chinese (Traditional) : 在異國生活和當志工是接觸不同文化、認識新朋友、了解自己、取得某種看事情的角度,甚至是獲得新技能的一個好方法。

Southwestern Dinka : Rëër ku yökyök rot pan dɛt ic a dhël path ba ciɛŋ kɔ̈c kɔ̈k ŋic, ram ka kɔ̈c yam, jɔ̈l rot dɛt, ŋic kaŋ ku yök tɛt yam.Chinese (Traditional) : 由於許多志願性的工作均提供食宿,而少數工作還支付微薄薪水,這也不失為放寬預算,以便在某個地方停留更久的好方法。

Southwestern Dinka : Adhël dɛt path bïn tëŋ wëu juak ic ku ba rëër kam dït tɛ dɛt e rion luɔ̈i ye kɔ̈c rot yök aleŋ ɣön nïn ku kɔ̈k lik aleŋ wëu thik nyɔ̈t ye tɔ̈u piny.Chinese (Traditional) : 維京人從俄羅斯的航道進入黑海和裏海。目前有一部份的航道仍可通行,請留意是否需要特殊許可,有些許可不易取得。

Southwestern Dinka : Vikings acath tenë Russia dhël pïu ic bïk la war col ku war Caspian. Abɛk dhɛl ka aŋuɔ̈t ka lui. Cath ka ken ye wïc, ke ye yic riɛl tɛ dɛt be yök.Chinese (Traditional) : 白海-波羅的海運河經過奧涅加湖、拉多加湖和聖彼得堡,主要以河川和湖泊將北極海和波羅的海連在一起。

Southwestern Dinka : War mabiör–Baltic Canal aye war Arctic nuɛt kek war Baltic, tenë akuaŋ Onega, akuaŋLadoga ku Saint Petersburg, tɛ dɛt ye loi kenë wër ku akuɛk.Chinese (Traditional) : 奧涅加湖也和窩瓦河相連,因此仍有可能從裏海穿過俄羅斯來到這裡。

Southwestern Dinka : Akuaŋ Onega aya acï nuɛt kek Volga, ka yen bɛ̈n tenë war Caspian alɔŋ Russia a rot lëu.Chinese (Traditional) : 放心,一旦您到達碼頭,一切都會變得顯而易見。您將遇到其他搭便船的旅行者,而他們將分享資訊給您。

Southwestern Dinka : Jɔ̈l ŋic tɛ yup yïn marinas ka keriëc bën abe ŋic. Yïn be rɔ̈m ka kɔ̈c riɛth yup ku gɛm ka yïn wël kɔ̈k.Chinese (Traditional) : 基本上您要貼出告示,表示願意提供幫助、在碼頭走來走去、主動接近正在洗船的遊艇主,並試著與酒吧裡的船員攀談等。

Southwestern Dinka : Yen yïn wïc ba kaŋ tau nhial be yï kony, cath docks, jɔ̈l la tenë kɔ̈c kut riɛth ken ic, them ba jam kek kɔ̈c kuëth bar ic, etc.[Day39]

Chinese (Traditional) : 盡量與越多人交談越好。不久之後,每個人都會認識你,還會提供你某艘船缺人的消息。

Southwestern Dinka : Them ba jam kek kɔ̈c juäc tɛ lëu yen rot.atenë ye raan bën abï ŋic ku lëk ka yïn ye riän yen wïc raan jɔ̈t.Chinese (Traditional) : 航空聯盟中要選哪家作為飛行常客航空公司應當謹慎考慮。

Southwestern Dinka : Yïn wïc ba tiɛr dun käc nyiɛc kuany alliance ic.Chinese (Traditional) : 雖然你可能覺得加入你最常搭乘的航空公司才符合直覺,但你應留意他們提供的優惠通常不同,而且相同聯盟的不同航空公司給予的飛行常客點數可能會更多。

Southwestern Dinka : Tɛ cɔ̈ŋ yïn yen ya yök ka path ba la tiɛr ye yïn lac käc thïn ic,yïn wïc ba ŋic la ka path ye gam aloi thok tenë kɔ̈c lac käc tiɛr ic tiɛr loi thok ic alliance tok icChinese (Traditional) : 阿聯酋航空、阿提哈德航空、卡達航空和土耳其航空等航空公司已大幅擴展了他們在非洲的服務。他們以比其他歐洲航空公司更有競爭力的價格,提供往返許多非洲主要城市的航班服務。

Southwestern Dinka : Tiɛr cemenë Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways ku Turkish Airlines acï kä ken cuɔ̈t ic ciën tenë Africa, ku ala gɛth dït Africa ic kek ɣɔ̈c path menë tiir Europe.Chinese (Traditional) : 2014 年,土耳其航空有航班飛往 30 個非洲國家的 39 座機場。

Southwestern Dinka : Turkish Airlines apär ɣɔ̈n thiɛ̈r diäk ku dhuŋuän (39) bɛ̈i Africa kaa thiɛ̈r diäk yic ruön 2014.Chinese (Traditional) : 如果你有額外的旅行時間,你可以比較看看你去非洲的總票價和環球票價。

Southwestern Dinka : Tɛ leŋ yïn kam käc dɛt tɔ̈u,cath ba tïŋ adan wëu käc be la Apirika ku thöŋ kek wëu käc piny-nhom.Chinese (Traditional) : 在非洲以外的所有地方,別忘了加上額外的簽證、離境稅和地面交通等額外費用。

Southwestern Dinka : Duk nhom mar ba abaŋ wëu kɔ̈k mat thïn kaŋ visas, ajuër kaŋ käc, käc piny, etc. Tenë ɣön ka bën aɣeer tenë Africa.Chinese (Traditional) : 如果你想飛遍整個南半球,航班和目的地的選擇十分有限的,因為缺乏越洋路線。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ wïc yïn yen ba par piny nhom alɔŋ ciɛm wan Hemisphere, kuënykuëny flights ku tɛ̈ leer yïn thïn aye gël nhom rin liu dhɛ̈l transoceanic.Chinese (Traditional) : 沒有任何航空聯盟提供橫跨南半球所有三大洋之航線(天合聯盟未橫跨任一海洋)。

Southwestern Dinka : Acïn airline alliance kenë ë dhɛ̈l tëk tënë tem kɔ̈u wër ka diak alɔŋ ciɛm Hemisphere (ku SkyTeam ace lui ka ka ëye tem kɔ̈u).Chinese (Traditional) : 但星空聯盟涵蓋了所有航線,除了南太平洋東部從智利聖地牙哥到大溪地的航線以外,該航線是由寰宇一家的南美航空集團所運作。

Southwestern Dinka : Ka yen, Star Alliance akë riëc ëbën loi kua ce ciëën ciɛm Pacific tënë Santiago de Chile leer Tahiti, ke ye LATAM pinynhom tok flight.Chinese (Traditional) : 如果你想跳過南太平洋及南美洲西岸,此航班並非唯一的選項。(見下文)

Southwestern Dinka : Flight ace yen tɔ̈u rot tɛ̈ wïc yïn yen ba Pacific ciɛm lïïr nhom ku coast tueŋ Amerika ciɛm (tïŋ piiny)Chinese (Traditional) : 1994 年,以亞美尼亞人居多的亞塞拜然納戈爾諾-卡拉巴赫地區向亞塞拜然人發動了戰爭。

Southwestern Dinka : Ruön 1994, dhiën Armenian Nagorno-Karabakh pan Azerbaijan acï tɔŋ jɔk cök kek Azeris.Chinese (Traditional) : 在亞美尼亞人的支持下,新的共和國誕生了。然而,沒有任何已成立的國家正式承認它,就連亞美尼亞也不承認。

Southwestern Dinka : Kek kuɔny Armenian, pan yam republic acï cak. Ke yen, acïn pan cï guir - e gut Armenia - ce ye gam.Chinese (Traditional) : 關於此地區的外交爭論持續損害亞美尼亞和亞塞拜然之間的關係。

Southwestern Dinka : Jam ë bäny wɛ̈t pan kenë acï jal lɔ tueŋ ka rɛc math e kam Armenia ku Azerbaijan.Chinese (Traditional) : 運河區(荷蘭語:Grachtengordel)圍繞著阿姆斯特丹的內城,是著名的 十七世紀城區。

Southwestern Dinka : Canal District (Dutch: Grachtengordel) district e 17th-century ŋic ka cï Binnenstad e Amsterdam tuɔk ciɛl.Chinese (Traditional) : 由於其獨特的文化與歷史價值,這整個區域被聯合國教科文組織列為世界遺產,其地產價值屬國內最高。

Southwestern Dinka : District ëbën acï puöl ba ya tënë UNESCO World Heritage e wɛ̈t ciɛŋ ku kɛ̈ŋ ken loi thok, ku piath ka ken akek tɔ̈u nhial apɛi bäi yic.Chinese (Traditional) : 五鄉地,意思是五塊土地,由義大利利古里亞地區的五座濱海小村莊組成,包括里奧馬哲雷、馬納羅拉、科爾尼利亞、維爾納沙和蒙特羅索。

Southwestern Dinka : Cinque Terre, wɛ̈t de yic piiny ka dhiëc, aleŋ yic bɛ̈i thik nyɔ̈t ka dhiëc cɔl Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza ku Monterosso ka tɔ̈u pan Italian cɔl Liguria.Chinese (Traditional) : 它們被列入聯合國教科文組織世界遺產的清單中。

Southwestern Dinka : Acï gɔ̈t tënë UNESCO World Heritage yic.Chinese (Traditional) : 幾個世紀以來,人們在崎嶇且陡峭的地景上精心建造平臺,一路直達可以俯瞰大海的懸崖上。

Southwestern Dinka : Tënë centuries juëc, kɔc acï kal buth a la ŋɔnyŋɔny, ta mec yic ta thöny nhom war tiɛt piny.Chinese (Traditional) : 看不到企業進入的低度開發是它的魅力之一。步道、火車與船隻串起了村莊,而汽車卻無法從外頭開進這裡。

Southwestern Dinka : Ka kɔ̈k pɛth de ake cï ka pɔth röt loi ye tïŋ. Dhɛ̈l, kathär ku riɛth ye tuöm nhom ka bɛ̈i, ku thurumbil ace ka döt aɣeer.Chinese (Traditional) : 比利時和瑞士使用的法語類型與法國使用的法語有些許不同,但相似度足以相互理解。

Southwestern Dinka : Thok juëc French ye gueel pan Belgium ku Switzerland aloi thok tenë French ye gueel tënë France, kua athöŋ ka ye detic ka dhie.Chinese (Traditional) : 特別是,比利時法語區與瑞士的計數系統有些奇特,與法國所說的法語不同,某些字的發音也有些微差異。

Southwestern Dinka : Kenë, luɔi namar tënë kɔc Belgium jam French ku Switzerland aleŋ wël thik lik loi thok tënë French ye gueel tɔ̈u France, ku cɔ̈t wël abak aloi thok.Chinese (Traditional) : 然而,所有說法文的比利時人和瑞士人在學校都要學習標準法文,這樣如果你使用標準的法文記數系統他們才能了解。

Southwestern Dinka : Ka yen, Belgians ku Swiss jam thöŋ French aka be thöŋ French path piɔc pan abun, ka a tenë ka lëu bïk yïn ya det cɔŋ alɔn jiɛm yïn thöŋ ril French e luɔi namar.Chinese (Traditional) : 在世界上的許多地方,揮手都是一種表示「你好」的友善手勢」。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ riëc ëbën piny nhom, yɛ̈ɛ̈k cïn aye ken math nyuɔth, aye nyooth ¨hello.¨Chinese (Traditional) : 不過,在馬來西亞,或至少對鄉下地區的馬來人來說,它代表「過來」,類似在某些西方國家會把食指彎向身體的手勢,並且只應該用來表達這個意思。

Southwestern Dinka : Ka yen, Malaysia yic, kam Malays e bɛ̈i aɣeer yic, wɛt de yic ¨bär,¨ athöŋ kek cin cï thuök guöp yic, e ken nyooth ye luɔi bɛ̈i kɔ̈k tueŋ yic, ku abë lui kenë ë rot.[Day40]

Chinese (Traditional) : 同樣的,在西班牙的英國旅人可能會將手掌朝向揮手者(而不是朝向被道別的人)之揮手手勢,誤認為是回來的意思。

Southwestern Dinka : Ka thöŋ, raan British cath Spain yic abë yɛ̈ɛ̈k cin goodbye cï cin math thïn cï wël nhom raan yɛ̈ɛ̈k cïn (mɛnë raan cïn yï cïn yäk tënë yen) ka ye nyuöth dhuök ɣe.Chinese (Traditional) : 輔助語言是人工或建構而成的,旨在輔助有溝通障礙的人們互相溝通。

Southwestern Dinka : Thok e kuɔny a ka ye cak kua ye loi tënë wïc kek bïk jam cɔ̈l ala tueŋ kam kɔc ka bï jamden yic riɛl.Chinese (Traditional) : 它們與通用語有所區別,是因某種原因而成為其他語言使用者之間的交流方式,所以成為主要語言。

Southwestern Dinka : Aloi thok tënë lingua francas, ka kek thok cï cak be jal ya thok cï piny thoŋ wɛ̈t e tök kua kɔ̈k ka ye dhël ye kɔ̈c jam kam kɔc jam thok kɔ̈k.Chinese (Traditional) : 在一天最炎熱的時候,旅客可以看見海市蜃樓造成的水(或其他東西)的影像。

Southwestern Dinka : Atuny akol yic, kɔ̈c cath ayök riäl kenë gɛm rial pïu (ku kɔ̈k).Chinese (Traditional) : 浪費寶貴的能量與剩下的水去追逐海市蜃樓,對旅行者來說是一件很危險的事。

Southwestern Dinka : ka ka aya ka rac tɛ̈ buɔth raan riäl cök, ba riɛl ku pïu jal rac.Chinese (Traditional) : 即便是最熱的沙漠,夜晚也會變得極冷。若不穿上保暖衣物,就真的會有失溫的風險。

Southwestern Dinka : E gut riäŋ dït tuc aliɛr apɛi thei. Aliɛr piny aya rac tɛ̈ cïn yïn alɛ̈th tuc.Chinese (Traditional) : 尤其在夏天,如果你決定徒步穿過雨林,就必須提防蚊子。

Southwestern Dinka : Möi, cemɛnë, awïc ba piny cath e dhiër tɛ̈ cïn ye tak ba ɣɔ̈ŋ deŋic.Chinese (Traditional) : 即便當你準備開車穿越亞熱帶雨林,你打開車門進入車內的數秒間,已足夠讓蚊子跟著你進到車內。

Southwestern Dinka : Tɛ̈ cɔ̈ŋ alɔn kuëth yïn ɣöŋ deŋ kor yic, kam thin nyɔ̈t ka bap cï ŋäny thok tɛ̈ leer yïn thurumbil yic a kam dït bë dhiër la thurumbil yic kek yïn.Chinese (Traditional) : 禽流感,或更正式的說法鳥禽類流行性感冒,可以感染鳥類和哺乳動物。

Southwestern Dinka : Tuany dit, kua aye cɔl avian influenza, alëu be diɛt ku läi liäp.Chinese (Traditional) : 已知在人類身上發生的案例不到一千例,但有些是致命的。

Southwestern Dinka : ka lik tënë ka juëc yic acï nyuɔ̈th kɔ̈c yic, ku kɔ̈k kam ken a ka rɛc.Chinese (Traditional) : 大部分的案例都是家禽飼養從業人員,但賞鳥者也會有一些風險。

Southwestern Dinka : ka juëc acï kɔ̈c math thïn ka lui kek diɛt, ku aya aleŋ ke rɛc lëu bë rot loi tënë kɔc dai diɛt.Chinese (Traditional) : 挪威典型的風景,是陡峭的峽灣及峽谷緊鄰著較為平坦的高原。

Southwestern Dinka : Ka ye yök Norway a ka mɛc yic fjords ku kɔ̈t kenë dhël puɔl tënë plateau bar.Chinese (Traditional) : 這些台地常被稱做「vidde」,形容一個寬大開闊又沒有樹木的空間、一個無邊無際的廣闊區域。

Southwestern Dinka : Plateaus tɛ̈ dɛ̈t aye cɔ̈l ¨vidde¨ wɛ̈r yic ke lau yic, tɛ̈ ŋɛny ye yic cïnic tiim, dïtic cï yic miɛt ciën.Chinese (Traditional) : 在羅加蘭和阿格德爾,它們常被稱為「hei」,意指常佈滿石南花的無樹荒野。

Southwestern Dinka : Rogalandic ku Agder aye cɔ̈l ¨hei¨ wɛ̈r de yic moorland cïnic tiim ka cï yɔ̈k kum nhom.Chinese (Traditional) : 冰河並不穩定,而是會順著山脈流下。這種狀況會導致冰體斷裂或有隙縫,但可能會被雪橋掩蓋。

Southwestern Dinka : Glaciers ala yakyak, ku awɛ̈t piny kur cök. Kenë aye cɔ̈l aɣar yic, adhuöm, ka ye snow bridges thian.Chinese (Traditional) : 冰穴的冰壁和洞頂可能會坍塌,裂縫也可能閉合。

Southwestern Dinka : Päny ku ɣöt nhom den ice caves awïk ku wak ic ku tɛ̈ cï yic ɣar a yic thiɔ̈k.Chinese (Traditional) : 在冰川的邊緣,巨大的冰塊會鬆動並落下,也許會從冰川邊緣彈跳或滾動到更遠的地方。

Southwestern Dinka : Glaciers thok ayic wak, löny piny ku kɛc kua lɔ̈r rot tɛ̈ tui ye thok.Chinese (Traditional) : 避暑勝地的旅遊季節,通常在印度的夏季期間達到頂峰。

Southwestern Dinka : Kam kɔc piny cath nhom tënë tɛ̈ thöny ala nhial kam möi pan India.Chinese (Traditional) : 然而,它們在冬天有不同的美與魅力。許多山間小鎮都會下不少的雪,且那裡也會提供滑雪和滑雪板等活動。

Southwestern Dinka : Ka yen, aleŋ dhëŋ loi thok ku duar kam rur thok. Kek tɛ̈ thöny juëc ka ye yök snow ku aleŋ ka ye loi cemɛnë skiing ku snowboarding.Chinese (Traditional) : 只有少數航空公司仍然提供喪親票價,為臨時的葬禮旅行提供些微折扣。

Southwestern Dinka : Airlines thik lik a kek gɛm käc kaŋ kɔc cï thou, ken käc tek ic tënë kɔc käc la tol yic.Chinese (Traditional) : 提供這些服務的航空公司包括加拿大航空、達美航空、漢莎航空(從美國或加拿大出發的航班)和西捷航空。

Southwestern Dinka : Airlines ka cït ka ka loi acït Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa tënë flights ba alɔŋ Amerika, Canada, ku WestJet.Chinese (Traditional) : 不論任何情況,都必須打電話直接跟航空公司訂位。

Southwestern Dinka : Käŋ yic bën, yïn wïc ba dɔm thöc thalpon yic kek airline.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.