40 days Bemba and Yue Chinese conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in Ichibemba and 粵語 (粵語) languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Bemba : Pali Cimo, abasayanshi ukufuma pe sukulu lya Stanford University School of Medicine babilishe ukupangwa kwa kabombelo kakupimina akapya akengasobolola insandesande mu misango yashiko; akantu kamo akanono akengapulintwa elyo akengapangwa ukubomfya amapulinta ya inkjet pa mutengo wa U.S cent imo cilakamo.

Yue Chinese : 週一,來自史丹福大學醫學院的科學家宣布發明了一種新的診症工具,可以對細胞進行分類:一種可以用標準噴墨打印機製造的微型可打印芯片,每塊芯片可能大概只需 1 美分。Bemba : Intungulushi sha uku kufwailisha shiletila ici kuti calenga ukuti kuleba ukumona bwangu utushishi twa kansa, icifuba ca TB, HIV elyo no bulwele bwa mpepo ku balwele abekala mu fyalo ifishakwatisha indalama, umo ukupusuka ku malwele pamo nga kansa yaku mabele kuti kwafika pali citika mu kupashanya kuli abo abamufyalo ifikankala.

Yue Chinese : 主席研究員說,這可能會讓低收入國家的患者及早發現癌症、結核病、愛滋病病毒和瘧疾。在這些國家,乳癌等疾病的生存率可能只有富裕國家的一半。Bemba : Indeke ya JAS 39C Gripen yaponene mu musebo wa cibansa ca ndeke ne nshita ya 9:30 ya lucelo (0230 UTC) no kupoleka, icalengele icibansa ca ndeke ukwisalika ku ndeke sha makwebo shonse.

Yue Chinese : 當地時間上午九時半左右(世界協調時間 0230),JAS 39C 鷹獅戰機在跑道上墜毀並爆炸,導致機場關閉,商業航班無法升降。Bemba : Kensha wa ndeke aishibikwe nge ntungulushi ya Squadron Dilokrit Pattavee.

Yue Chinese : 機師確認為中隊長 Dilokrit Pattavee。Bemba : Amayanda ya malyashi ayakuli iyi ncende yalandile ukutila icimbayambaya cakushimya umulilo naco calipilibuka ilyo caleya mu kuti cishimye umulilo.

Yue Chinese : 當地媒體報導,一輛機場消防車在參與行動時翻側。Bemba : Vidal uuli ne myaka 28 ailundile kuli Barça imyaka itatu iyapitapo, ukufuma ku Sevilla.

Yue Chinese : 28 歲的維達爾在三個賽季前從塞維利亞加盟巴塞。Bemba : Ukufuma apo akukile ku musumba ukalamba uwa Catalan, Vidal aliteyele amangalo 49 aya ili bumba.

Yue Chinese : 自從轉會到加泰隆尼亞首都,維達爾已經為球會踢了 49 場比賽。Bemba : Ukuilishanya kwatendeke ne nshita ya 11:00 koloko ya kasuba (UTC+1) pa Whitehall ukulolenkana no mwinshi uwacingililwa naba kapokola uwa kwingilila ku Downing Street, ing'anda yaba Prime Minister.

Yue Chinese : 抗議活動於當地時間 11 點(世界協調時間+1)左右開始,地點在有警察駐守的首相官邸唐寧街入口對面的Whitehall。Bemba : Panuma fye ya 11:00 koloko, bakailishanya baisailile amamotoka mu musebo waku kapinda Ka kukuso mu Whitehall.

Yue Chinese : 11 點剛過,抗議人士就堵塞了Whitehall 北行車道的交通。Bemba : Pa nshita ya 11:20, bakapokola balipwishe bakailishanya ukuselela mumbali ya musebo, no kulanda ukuti balingile ukulinganya insambu shabo ishakuilishanya no kulolesha pa bwingi bwama motoka ayalefulilako.

Yue Chinese : 11 點 20 分,警方要求抗議人士回到行人路上,稱他們需要在抗議權利和開始繁忙的交通之間取得平衡。Bemba : Pa nshita ya 11:29, ukuilishanya kwaliselele mu Whitehall, ukucila pa Trafalgar Square, ukukonkana na Strand, ukucila pa Aldwych elyo no kupita pa Kingsway ukulola ku Holborn uko icipani cama Conservative cakwete ukulongana kwaciko ukwa Spring Forum mwi hotela lya Grand Connaught Rooms.

Yue Chinese : 11 點 29 分左右,抗議人士沿著Whitehall經過特拉法加廣場,沿著斯特蘭德大街經過奧德維奇,沿著京斯威走向霍爾本,保守黨在大康諾特房間酒店舉行春季論壇。Bemba : Ukushokana kwa mutwe no mutwe ukwa kwa Nadal no mwina Canada kuli pa tukato 7–2.

Yue Chinese : 納達爾對加拿大人的頭球記錄為 7 - 2。Bemba : Mucanombaline alicimfiwe na Raonic mu kwangala kwa Brisbane Open.

Yue Chinese : 他最近在布里斯本公開賽輸給拉奧尼奇。Bemba : Nadal aingishe 88% ya tukato muli ubu bwangalo ukucimfya amatoni 76 mu kuteya kwa kubalilapo.

Yue Chinese : 納達爾在比賽中的網前得分為 88%,在首個發球局贏得 76 分。Bemba : Panuma ya bwangalo, King of Clay atile, "Ndine nsansa nganshi pakubwelela mu kushokana kwakushalikisha ukwa mangalo ayakankala nganshi. Eco mbelele pano kwesha namaka yonse ukucimfya."

Yue Chinese : 賽後,紅土之王說:「我很興奮能夠回到最重要的比賽的最後一輪。我來這裡就是為了贏得這場比賽。」Bemba : "Amapepala ya Panama" eshina lya kukumbinkanya ilitwa amapepala ayafikile ku mintapendwa ikumi aya kampani ka mafunde akaku Panama aketwa Mossack Fonseca, eyatwelwe ku mulabasa ukwabula insambu mu nshita ya mainsa mu 2016.

Yue Chinese : 「巴拿馬文件」 是巴拿馬莫薩克-馮塞卡律師事務所在 2016 年春天洩露給傳媒約一千萬份文件的總稱。Bemba : Aya mapepala yasokolwele ukutila ama banki ayali ikumi na yane eyayafwilishe abantu abakankala ukufisa ama bilyoni ya cuma cama US dollars pakubutuka ku misonko na mafunde yambi.

Yue Chinese : 文件顯示,十四間銀行協助富裕客戶隱藏數以十億計美元的財富,以逃避徵稅和其他規管。Bemba : Ipepala lye lyashi ilyaku Britain ilya Guardian lyatile Ibanki lya Deutsche elyalepindulula iciputulwa ca fitatu ica twampani utuli 1200 utwabomfiwe ukubomba uyu mulimo.

Yue Chinese : 英國報章《衛報》指出,被用作達到該目的的空殼公司達 1,200 間,而德意志銀行控制了其中大約三分之一。Bemba : Kwali ukuilishanya isonde lyonse, ukukanda kwaba ntalamisoka, ne ntungulushi sha mabuteko ya Iceland na Pakistan shonse shalifumine pa butungulushi.

Yue Chinese : 這引致世界各地的抗議活動、數宗刑事起訴,以及冰島和巴基斯坦政府的領導人辭職。Bemba : Panuma yakufyalilwa mu Hong Kong, Ma asambilile pe sukulu likalamba ilya York University elyo na Harvad Law School elyo pa nshita imo alikwete ne citupa cabwikashi bwaku Amerika ica "katapa-katapa".

Yue Chinese : 馬英九在香港出生,曾於紐約大學和哈佛法學院讀書,並曾擁有美國永久居民 「綠卡」身份。Bemba : Hsieh alandile munshita yakusala ukutila Ma kuti afyuka muli ici calo pa nshita ya macushi.

Yue Chinese : 謝長廷在選舉期間暗示馬英九可能會在台灣遇上危機的時候逃離台灣。Bemba : Hsieh kabili alandile ukuti Ma uumoneka fye bwino pa fikope aba fye na mashiwi ukwabula imilimo.

Yue Chinese : 謝長廷還認為,上鏡的馬英九只有外表而沒有內涵。Bemba : Nangu cakuti kwali umutunganya onse uyu, Ma aliisa cimfya bwino sana pa kulanshanya ukwaletungilila ubwampano ubusuma ne calo ca China.

Yue Chinese : 儘管受到這些指責,但馬英九仍在一個主張與中國大陸建立更緊密聯繫的平台上輕鬆勝出。Bemba : Kateya wa Bushiku bwa Lelo ni Alex Ovechkin uwebumba lya Washington Capitals.

Yue Chinese : 今天的最佳選手為華盛頓首都的亞歷克斯·奧韋奇金。Bemba : Acingisha utukato Tubili (2) nokwafwilisha kubili (2) ilyo ibumba lya ba Washington Capitals lyacicimfya ba Atlanta utukato 5-3.

Yue Chinese : 在華盛頓 5-3 戰勝亞特蘭大開拓者的比賽中,他貢獻了 2 個入球和 2 次助攻。[Day2]

Bemba : Ukwafwilisha kwakwa Ovechkin ukwa kubalilapo ukwa bushiku kwaciba kwapa kakato kakucimfisha akakwa kateya umupya Nicklas Backston;

Yue Chinese : 奧韋奇金當晚的第一個助攻來自新秀巴克斯卓的制勝一球;Bemba : akakato kakwe akabubili muli ubu bushiku kachiba ekalenga 60 mu mangalo ya iyi nshita, ukumulenga ukuba ekateya wakubalilapo ukwingisha utukato 60 no kucilapo mu kuteya kwa nshita imo ukutendeka mu myaka ya 1995-96, ilyo Jaromir Jagr na Mario Lemieux cilaumo bafikile pali ico cifiko.

Yue Chinese : 他在當晚的第二個入球是他於該賽季的第60 個個人入球,成為自 1995-96 賽季 Jaromir Jagr 和Mario Lemieux 分別達成該里程碑以來,首位在一個賽季中錄得 60 個或以上入球的球員。Bemba : Batten ewasangilwe pa namba 190 pa butantiko bwa bena America abali 400 abakankala sana abamu mwaka wa 2008 ne ndalama ukufika kuli $2.3 bilyoni.

Yue Chinese : 巴頓在2008年美國400大富豪榜上排名第190位,估計資產總值達23億美元。Bemba : Apwishishe amasambililo yakwe ukufuma ku College of Arts & Sciences pe sukulu likalamba ilya University of Virginia mu mwaka wa 1950 elyo kabili aali ni umo pabatungilila lilya isukulu mu ndalama.

Yue Chinese : 畢業於1950年維珍尼亞大學藝術與科學學院的他,及後成為了該校的重要捐助人。Bemba : Icifungo caku Iraq ica Abu Ghraib nacocewa no mulilo pa nshita ya lubuli.

Yue Chinese : 伊拉克的阿布格萊布監獄在一次騷亂中被焚燒。Bemba : Ici cifungo caishileba nabucintomfwa ubwingi panuma casangilwe ukuti abafungwa palya balecushiwa sana panuma abashilika ba US bapokele ubutungulushi.

Yue Chinese : 在美軍接管後,發現囚犯被虐待,監獄從此聲名狼藉。Bemba : Piquet alisa pona mu bwangalo bwa 2008 Singapore Grand Prix panuma fye ya kwiminina kwakubangila pa cilindi ukwa kwa Fernando Alonso, ukufumya motoka iya bucingo.

Yue Chinese : 在 2008 年的新加坡大獎賽上,小皮奎特為了費爾南多·阿隆索在稍早的進站撞車,令安全車出動。Bemba : Elyo amamotoka pa ntanshi ya kwa Alonso yaile mu kubika amafuta mwisamba lya motoka ya bucingo, aliisasela ukufuma apo aiminike pakuti engacimfya.

Yue Chinese : 當阿隆索前面的賽車在安全車後加油時,他便超前,贏得勝利。Bemba : Piquet Jr. aliisatamfiwa panuma yabwangalo bwa 2009 Hungarian Grand Prix.

Yue Chinese : 小皮奎特在 2009 年匈牙利大獎賽後被解僱。Bemba : Pa nshita ya 8:46 a.m kwali tondolo mu musumba onse, ukulenga ukuti ibe enshita iyakuti indeke yume pacifiko caiko icakubalilapo.

Yue Chinese : 早上 8 點 46 分正,全城一片寂靜,標誌著第一架飛機襲擊目標的時刻。Bemba : Imyengelele ibili iyamalaiti naisanikwa ukusonta mumulu ubushiku bonse.

Yue Chinese : 兩束光在一夜間被組裝起來指向天空。Bemba : Amakuule yaletwalililapo pafikuulwa fya ntunti pali iyi ncende, apo apakaba incende ya myendele elyo ne ncende ya cibukisho pakati.

Yue Chinese : 五座新的摩天大樓正在遺址施工,位於中央的是交通運輸中心和紀念公園。Bemba : Ubulangisho bwa PBS bwalikwata imendulo sha Emmy ukucila pama dazeni yabili (24), elyo kabili ukulangishiwa kwa buko kwaipipakofye panono pa bulangisho bwa Sesame Street elyo na Mister Rogers´ Neighborhood.

Yue Chinese : 這個PBS 節目獲得二十多個艾美獎,它的播出時間只比芝麻街和羅傑斯先生的社區短。Bemba : Cila ciputulwa ca ubu bulangisho calesonta pa cikomo cimo mu citabo cimo elyo nokupituluka muli ico cikomo ukubomfya inshimi ishalekanalekana.

Yue Chinese : 節目的每一集專注於一本特定書籍的主題,並接著通過多個故事去探討那個主題。Bemba : Cila bulangisho bwalepeela ifyalefwaikwa pa fitabo ifyo abana balingile ukufwaya ilyo baleya ku cikulwa cabo icakubelengelamo.

Yue Chinese : 每集還為孩子們建議去圖書館時應該尋找哪些書籍。Bemba : John Grant, ukufuma ku WNED Buffalo (umulabasa wamu Reading Rainbow) atile ¨umulabasa wa Reading Rainbow walifundishe abana ifyakubelenga,... icitemwiko ca kubelenga ‚Äî [ubulangisho] bwalekoselesha abana ukubula icitabo nokutendeka ukubelenga.¨

Yue Chinese : 來自WNED Buffalo(閱讀彩虹的主站)的約翰·格蘭特說道:「閱讀彩虹教會了孩子們為何要閱讀…… 對閱讀的熱愛 — [這節目] 鼓勵孩子們拿起書本閱讀。」Bemba : Caishibikwa nabantu bamo, ukubikapo na John Grant, ukutila ukwafya kwa kusanga indalama pamo nokwaluka kwa misabankanishishe ya milabasa ya masambililo efyalengele ukuti ubu bunkololanya bwiminikwe.

Yue Chinese : 包括約翰·格蘭特在內的一些人認為,缺乏資金和教育電視節目理念有所改變,都是導致這系列節目完結的原因。Bemba : Icimwela, icibelele apalepa intamfu 645 miles (1040km) ku kabanga ka fishi fya Cape Verde, cileenekelwa ukupwa ilyo tacilafika ku ncende sha ku milundu, efilandile abalolekesha pa miceele.

Yue Chinese : 預報員稱,這場位於佛得角群島以西 645 英里(1040 公里)的風暴可能在威脅到任何陸上地區之前消散。Bemba : Icikuuku ca Fred pali ino nshita cikwete umwela ukufika pali 105 miles pa nsa imo (165 km/h) elyo kabili cile cileseslela lwa pakati ka kapinda ka kukuso na kabanga.

Yue Chinese : 弗雷德目前的風速為每小時105英里(每小時165公里),正向西北方向移動。Bemba : Fred e cikuuku ca mwela icakulisha mu tropical icatala acipitapo mu ncende ya kapinda ka kukulyo na kabanga mu Atlantic ukufuma apo kwaishile ifikope fya setilaiti, elyo kabili ecimwela icalenga butatu kubukulu ica citikapo ku kabanga ka 35°W.

Yue Chinese : 弗雷德是自衛星圖像出現以來,在大西洋南部和東部有記錄以來最強的熱帶氣旋,亦是西經35度線以東有記錄以來的第三大颶風。Bemba : Pa 24 Sepitemba, 1759, Arthur Guiness asaine ukulanshanya kwa myaka 9,000 ukwimininako ba St. James Gate Brewery mu Dublin, Ireland.

Yue Chinese : 1759 年 9 月 24 日,阿瑟·健力士簽署了一份為期9,000年的租約,租用愛爾蘭都柏林的聖詹姆斯門啤酒廠。Bemba : Panuma ya myaka 250, akampani ka Guiness kalikula ukuba makwebo ye sonde lyonse umo umusangwa ubukumu bwa ndalama shama euro ishili 10 bilyoni (US$14.7 bilyoni) cila mwaka.

Yue Chinese : 250年後,健力士已經發展成為一個每年營業額超過100億歐元 (147億美元) 的全球企業。Bemba : Jonny Reid, kensha wabubili uwe bumba lya A1GP New Zealand, ilelo ewacipanga umulumbe wa lulumbi uwa kubutukisha mu kwensha kwakwe pa bulalo ubwacila pa myaka 48 Auckland Harbour Bridge, New Zealand, ne nsambu shonse.

Yue Chinese : 今天,A1GP 紐西蘭隊的副駕駛員喬尼·里德 (Jonny Reid) 創下歷史,合法地以最快速度駛過擁有 48 年歷史的紐西蘭奧克蘭海港大橋。Bemba : Umukalamba Reid acikwanisha ukwensha motoka ya A1GP iya ku New Zealand, iya Black Beauty pa kubutuka ukucila pali 160km/h imiku cinelubali pali ubu bulalo.

Yue Chinese : 里德先生成功七次駕駛新西蘭的 A1GP 汽車「黑美人」過橋,時速超過 160 公里。Bemba : Impuka ya ba kapokola iya calo ca New Zealand yacikwata amafya pakubomfya ifipimino fyabo ifya kubutuka pakuti bengeshiba apo Reid acilabutukila pa mulandu wafyo motoka ya Black Beuty yaba, elyo nalintu fye ba kapokola bacisakwanisha ukumona inshita ya kwa Reid nilintu acisacefyako ulubilo ukubwesesha pali 160km/h.

Yue Chinese : 新西蘭警方因為「黑美人」的車身太矮,無法使用自己的測速雷達槍測量里德先生開得有多快,只有其中一次里德先生減速到時速 160 公里,警方才能為他測量。[Day3]

Bemba : Mu myeshi itatu (3) iyapita, abantu ukucila pali 80 abaiketwe balilekelweko ukufuma kuncende ya Kulembelwako iya pakati ukwabula ukupeelwa imilandu iili yonse.

Yue Chinese : 在過去的三個月,超過 80 名被捕人士自中央拘留所獲釋,沒有被正式起訴。Bemba : Mu mweshi wa Shinde (April) uno mwaka, ikambisho lya cibindo ica nshita iinono lyalipeelwe na ba Kapingula ba Glynn ukulesha iyi ncende ukufikilisha ukulekelako abantu abaiketwe ukucila pa nsa 24 panuma ya kwingila kwabo abo abashilati balubulushiwe na bakalamba ba cilye..

Yue Chinese : 今年 4 月,格林法官發布了一項針對該設施的臨時限制令,下令強制釋放被關押超過 24 小時而沒有接受法庭專員聆訊的人士。Bemba : Abakalamba ba cilye ebapanga ukufumishiwa kwa muntu pa belu, no kubika bwino imilandu iyalembelwe nakapokola uwaikete umuntu. Imilandu lyena ilengishiwa mu fitunshitunshi fya calo umo umulandu utendeka ukukonkwa bwino.

Yue Chinese : 如果獲准保釋,專員可以定立保釋金,並正式確定逮捕人員提出的指控。這些指控隨後會進入該州的電腦系統,從而對案件進行追蹤。Bemba : Icilye kabili cilapanga ubushiku ubwakuti shimilandu engamonekela mu kweshiwa kwa mu kwangufyanya.

Yue Chinese : 聆訊亦代表疑犯有權得到快速審判的日期。Bemba : Ba Peter Costello, ba kasunga ba cipao mu calo ca Australia elyo uulemoneka nga uwingapyana pali ba Prime Minister ba John Howard mu cipani cama Liberal ebabikile ukutungilila kwabo pa makwebo ya minshinga ya nyukiliya mu Australia.

Yue Chinese : 澳洲財政部長彼得•科斯特洛,同時亦最有可能接繼總理約翰•霍華德成為自由黨的領導人,表示支持澳洲發展核電產業。Bemba : Ba Costello batile pa nshita ilyo ukupanga kwa minshinga ya nyukiliya kulekwata amaka mu ndalama, icalo ca Australia cifwile ukutolamo ulutampulo lwa kuyabomfya.

Yue Chinese : 科斯特洛先生表示,當核能發電經濟上可行時,澳洲應考慮使用核能。Bemba : "Nga cakuti yasanguka amakwebo ya pamulu, tulingile ukuyakwata. Icilepilibula ukuti takuli nangu cimo iciletukanya ukubomba na maka ya nyukiliya" efyalandile ba Costello.

Yue Chinese : 科斯特洛先生說:「如果核能商業化,我們就應該使用它。也就是說,我們原則上不反對核能。」Bemba : Ukulingana naba Ansa, "bakapokola balisakamana sana pa minshinga ibili iya maka iyo baletontankanya ukuti kuti yaleta impasase pa mulandu wa mipyanine.

Yue Chinese : 安莎通訊社表示:「警方對接連發生的高層刺殺行動表示關注,並擔心這可能會觸發黨內為奪權而大開殺戒。」Bemba : Bakapokola batile Lo Piccolo nakwata ishuko lyakucimfya pa mulandu wakuti ewali uwa kukulyo kwaba Provenzano mu Palermo elyo nobwishibilo bwakwe bwalimupeela umucinshi uukalamba ku nkulo yabakalamba abali ebakalamba ba milimo ilyo balebombela pa cikomo cakwa Provenzano ica kuba mwisamba sana ilyo baletungilila akabungwe kabo.

Yue Chinese : 警方表示,因爲洛皮科洛曾是普羅文扎諾在巴勒莫的得力助手,所以佔了上風。由於老一輩老闆奉行普羅文扎諾的政策,在加強自己的權力網絡時,盡可能保持低調,所以他豐富的經驗,便為他贏得了老闆的尊重。Bemba : Aba abakalamba ba milimo balikakililwe no Provenzano ilyo aiminike inkondo iya tungulwilwe na Riina ku calo icaipeye imyeo ya bamembala ba Mafia apali Giovanni Falcone elyo na Paolo Borsellino mu mwaka wa 1992."

Yue Chinese : 1992 年,普羅文扎諾結束了由里亞納對政府發動的戰爭。這場戰爭奪去了黑手黨十字軍喬瓦尼·法爾科內和保羅·博爾塞利諾的生命。同時,那些老闆也被他控制了。Bemba : Intungulushi ya kampani ka Apple ba Steve Jobs basokolwele akasolobelo ilyo baile pa ntanshi no kufumya lamya iye shina lya iPhone mwi tumba lye toloshi lyabo.

Yue Chinese : 蘋果行政總裁史蒂夫·喬布斯走到台上,從牛仔褲口袋裡拿出 iPhone,將這款裝置公諸於世。Bemba : Mu kulanda kwabo ukwa nsa shibili (2) batile "Ilelo akampani ka Apple kalapanga cipyacipya foni, Twalapanga umulumbe we sonde lyonse ilelo.

Yue Chinese : 他在兩個小時的演講中說道:「今天,蘋果將重新發明手機,今天,我們將創造歷史。」Bemba : Icalo ca Brazil ecalo icakwatisha ba Katolika Abengi isonde lyonse, elyo ne Cilonganino ca Katolika yaku Roma mu kukonkanya calikana ku mafunde ya kusuminisha ukupana kwa baume nangu abanakashi bekabeka muli ici calo.

Yue Chinese : 巴西是世界上最大的羅馬天主教國家,而羅馬天主教會一直反對同性婚姻在巴西合法化。Bemba : Ing'anda ya Mafunde iyamu Brazil ilalanshanyapo pa kusuminisha kwa kupana kwa baume na banakashi bekabeka pa myaka ikumi (10), elyo ne fyupo fyamusango uyu fyasuminishiwa fye mu musumba wa Rio Grande do Sul.

Yue Chinese : 巴西國民議會已經就是否合法化辯論了十年,目前這種民事婚姻只在南里約格蘭州合法。Bemba : Ifunde lya kubalilapo lyalembelwe na bwana meya wakale uwa musumba wa São Paulo, uwe shina lya Marta Suplicy. Ili ifunde ilyaletelwe panuma ya kwalulwa, lili nomba muminwe ya kwa Roberto Jefferson.

Yue Chinese : 最初的法案是由聖保羅的前市長 Marta Suplicy 起草。這項立法提案經過修改後,現在由羅伯托·杰斐遜處理。Bemba : Bakailishanya ebaleenekela ukukwata icipepala cakuilishishanishishapo icikwete ififwati imintapendwa 1.2 ica kutwala ku Ng'anda ya Mafunde mu mweshi wa Novemba.

Yue Chinese : 抗議者希望收集獲120萬人簽名的請願書,在十一月提交給國民議會。Bemba : Panuma caishileshininkishiwa ukutila indupwa ishingi shalekabila ubwafwilisho ubukumine kwifunde pakulwisha ukutamfiwa, ukulongana kwalitilwe pa 20 Machi pa ncende ya East Bay Community Law Center pakulanshanya nabonse abo cakumine mu lyashi lya bufufuntungu bwa mayanda.

Yue Chinese : 明顯地很多家庭都在尋求法律幫助以對抗驅逐,其後於 3 月 20 日在東灣社區法律中心為房屋騙局的受害者舉行了一次會議。Bemba : Ilyo ebakashi bamuli aya mayanda batendeke ukulanda ifya bacitikile, indupwa ishingi isha sangilwemo shaishileishiba ukuti Carolyn Wilson uwa ku OHA alibebile indalama shabo isha bucingo, no kubutuka ukufuma muli uyu musumba.

Yue Chinese : 當租戶開始分享在他們身上發生的事情時,大部分涉及的家庭突然意識到,奧克蘭房屋委員會的卡羅琳·威爾遜偷取了他們的保證金,然後逃離城鎮。Bemba : Abekashi bapa Lockwood Gardens basumina ukuti kuti kwaba indupwa nashimbi 40 no kucilapo ishingatamfiwa ukufuma mu mayanda, apo baumfwile nomba ukuti bakapokola ba OHA nabo balefwailisha ifikulwa nafimbi ifya cintu-bwingi mu Oakland nafyo ifingaba mu lyashi limoline ilyabufufuntungu bwa mayanda.

Yue Chinese : 洛克伍德花園的租戶認為,可能還有另外40 戶或更多的家庭面臨被驅逐,因為他們了解到,奧克蘭房屋委員會監管部門亦正在調查奧克蘭其他可能與房屋騙局有關的公共房屋。Bemba : Kwaliba no kukansa ubulangisho ubwali no kuba pa War Memorial Stadium iya mu Maui, ukwalingile ukusangwa abantu 9,000, elyo kabili kwaliba no kulomba ubwelelo ku bantu abatemwa ukutamba.

Yue Chinese : 樂隊取消了在茂宜島戰爭紀念館的演出,並向歌迷致歉。該演出原定有 9000 人參加。Bemba : Akampani akabombela pa butungulushi bwa bumba, aka HK Manamgemant Inc., kalipeele umulandu wa kubalilapo uwa kukansa kwa bulangisho pa 20 Sepitemba, lelo ubushiku bwakonkelepo batile icalengele mulandu wa fya mipekanishishe na malipilo.

Yue Chinese : 樂隊的管理公司 HK Management Inc. 在 9 月 20 日取消活動時,最初沒有給出原因,但在第二天便歸咎於後勤原因。Bemba : Ba Ndubulwila ba milandu abaishibikwa sana aba Giliki, ba Sakis Kechagioglou naba George Nikolakopoulos ebakakilwe mucifungo ca Korydallus mu Athens panuma ya kusangwa ne milandu ya bufufuntungu bwa ndalama na mafisakanwa.

Yue Chinese : 希臘著名律師 Sakis Kechagioglou 和 George Nikolakopoulos 被關押在雅典 Korydallus 的監獄,他們被判犯有貪污和腐敗罪。Bemba : Pa mulandu wa ici, umulandu wa buntalamisoka uwakakata naubukulushiwa muli bashicilye ba mafunde mu calo ca Greece ukupitila mu kuleta pa bwelu imilandu iyacitilwe mu myaka ya kunuma na bapingushi, bandubulwila, abeminishi ba bantu pamo nabeminishi ba buteko.

Yue Chinese : 因此亦揭露了法官和律師過去多年所犯的非法行為,掀起了希臘法律界的大醜聞。Bemba : Imilungu iinono iyapitapo, panuma ya lyashi ilyasabankanishiwe na shimulabasa Makis Triantafylopoulos mu bulangisho bwakwe ubwaya ululumbi ubwitwa "Zoungla" pa mulabasa wa Alpha TV, Shicilye wa mu Ng'anda ya Mafunde kabili ndubulwila, Petros Mantouvalos alipeelwe umulandu pantu bamembala be ofeshi lyakwe balisangilwe mu milandu ya bufufuntungu bwa ndalama na mafisakanwa.

Yue Chinese : 記者馬基斯・特里安塔菲洛普洛斯於幾週前在阿爾法電視台的熱門節目《Zoungla》中披露了此資料後,議員兼律師彼得羅斯・曼圖瓦洛斯便因他的職員涉嫌非法貪污和腐敗而被免職。Bemba : Mu kulundapo, kapingula mukalamba Evangelos Kalousis eukakilwe mu cifungo panuma ya kusangwa no mulandu wa mafisakanwa no kubulisha kampingu ya bupingushi bwinebwine.

Yue Chinese : 此外,最高法官埃萬杰洛斯·卡盧西斯因貪污和腐敗行為罪成被判入獄。[Day4]

Bemba : Roberts alifilililwa fye ukulanda pafyo asumina ukuti ni lilali ubumi butendeka, ilipusho ilikankala ilyo tuletontonkanya pa lyashi lya kuponya amafumo, ukutila tekuti cikwate amano ukulandapo pafishinka fya milandu iyapala ngeyi.

Yue Chinese : 羅伯茨斷然拒絕談論他對生命從何時開始(考慮墮胎道德時的一個重要問題)的見解,並表示對可能情況的細節發表評論是不道德的。Bemba : Lelo, nangu cibefyo, alibwekeshapo amashiwi ya kubalilapo ayakuti umulandu wakwa Roe v. Wade wali "mulandu wa mpanga uwapwishishiwa", ukukomaila pa bukankala bwa bupingushi bwa Cilye Cikalamba ubwa mulinganya.

Yue Chinese : 然而,他重申了他之前的聲明,即羅伊訴韋德案是「美國的既定法律」,強調了最高法院一致裁決的重要性。Bemba : Kabili ashininkishe no kutila asumine mu nsambu sha nkama ishacila muntu apo apashintilile ubusalo bwa mulandu wakwa Roe.

Yue Chinese : 他亦確認他相信羅伊案判決所依據的隱含私隱權。Bemba : Maroochydore ewapwishishe pamulu wa mutanto, amatoni mutanda pamulu wakwa Noosa mucipande ca bubili.

Yue Chinese : 瑪魯奇多已經爬到榜首位置,以六分的優勢領先第二名的努薩。Bemba : Imbali shibili shalingile ukukumana muma semi final ayakalamba umo Noosa aile pantanshi yabacimfishe na matoni 11.

Yue Chinese : 雙方在主要半準決賽中對壘,努薩以 11 分的優勢擊敗對手。Bemba : Maroochydore lyena aliisacimfya Caboolture muma Preliminary Final.

Yue Chinese : 瑪魯奇多隨後在決賽預賽中擊敗卡布爾徹。Bemba : Hesperonychus elizabethae musango wa lupwa lwa Dromaeosauridae elyo kabili mufyala wakwa Velociraptor .

Yue Chinese : 西爪龍屬伊氏西爪龍是馳龍科的一種,是迅猛龍的表親。Bemba : Ici cuni icakwata amasako ayengi, icakaba umulopa kabili icilya ifinama fibiye casuminwa ukuti caleenda namolu yabili ne ngala ishapala isha Velociraptor.

Yue Chinese : 這種全身長有羽毛的溫血猛禽,相信與迅猛龍一樣用有爪的兩條腿直立行走。Bemba : Ingala shabubili shali ishikulu, ukulenga ukuti cinikwe ishina lya Hesperonychus icipilibula ukuti "ingala shaku kabanga."

Yue Chinese : 它的第二隻爪子比較大,因此得名「西爪龍」,意思是「西方的爪」。Bemba : Mu kulundapo ku menshi-makasa aya talalisha, imiceele iyabipisha eilecilinganya imilimo ya kupususha.

Yue Chinese : 除了破碎的冰層,極端的天氣狀況亦阻礙了救援工作。Bemba : Ba Pitman batile imiceele tekuti ibe bwino mpaka fye mu kutendeka kwa uyu mulungu.

Yue Chinese : 皮特曼認為,情況要到下週才有改善。Bemba : Ubwingi no kutikama kwa menshi-makasa ayatulumana, ukulingana naba Pitman, ekubipisha ukwacitikapo kuli abo ababombela kui ifi finama ifima seals pa myaka iyapitapo 15.

Yue Chinese : 根據皮特曼的說法,浮冰的數量和厚度是過去 15 年來捕獵海豹船員所經歷最差的。Bemba : Ilyashi lyakwikatwa kwa musambi naumbi ilikumine ku kulasaula kwamfuti ukwacitike pa 21 mu mwenshi wa Kutumpu, lyacisalangana mu ncende yitwa Red Lake lelo ubushiku bwacitekelwamo ifililo fyakwa Jeff Weise pamo nabambi batatu pabantu pabula abafwile muli uku ukulasa.

Yue Chinese : 今天紅湖社區傳來消息,Jeff Weise 和九名受害者其中的三人舉行葬禮,另外一名涉及3月21日校園槍擊案的學生被捕。Bemba : Abakalamba ba buteko balandilepofye ifinono ukucila pa kushininkisha kwa kwikata kwalelo

Yue Chinese : 當局除了確認今天的拘捕行動外,提供的官方資料不多。Bemba : nangu cibefyo, incende imo iikwete ifishinka pa kufwailisha yaebele ba Minneapolis Star-Tribune ukutila ali ni Louis Jourdain, umulumendo uuli ne myaka 16 umwana waba ku Mupando mu Red Lake Tribal ba Floyd Jourdain.

Yue Chinese : 然而,一名對調查知情的人士向《明尼阿波利斯明星論壇報》透露,兇手是紅湖部落主席Floyd Jourdain的16 歲兒子Louis Jourdain。Bemba : Tacishibikwe bwino pali ino nshita imilandu iyo bakapeelwa nangu icatungulwile abakalamba babuteko kuli uyu mulumendo lelo ukulubulwisha kwa uyu musepela nakutendeka mu cilye ca buteko.

Yue Chinese : 目前未知會作出甚麼控罪,亦未知當局如何找到這個男孩,但聯邦法院已經著手處理少年訴訟。Bemba : Lodin nao atile abakalamba balisala ukukansa ukubwekeshapo pakuti bengapusushako abena Afghanistan ku kuposa indalama na masanso ya bucingo aya kukwata ukusala nakumbi.

Yue Chinese : 洛丁亦表示,官員決定取消第二輪投票,以為阿富汗人節省另一次大選的開支和保安風險。Bemba : Abeminishi bafyalo fimbi batile balisangamo ifishalolelemo ifingi mu lupapulo lwa mafunde ya calo ca Afghanistan pakumona nga cakuti ukubwekesha ukusala takuli ukukankala.

Yue Chinese : 外交官們表示,他們發現阿富汗憲法頗為含糊,因此決定沒有必要舉行第二輪投票。Bemba : Ici cilepinkana ne nsebo sha kubalilapo, ishatile ukukansa kwa kubwekesha kwa kusala kwali no kupinkana no lupapulo lwa mafunde.

Yue Chinese : 這與早前的報導互相矛盾,該報導稱取消第二輪投票違反憲法。Bemba : Indeke yali pabulendo bwakuya ku Irkutsk elyo kabili yaletungululwa nabashilika bamukati.

Yue Chinese : 這輛飛機當時正飛往伊爾庫茨克,由國內軍隊操控。Bemba : Ukwipushaipusha kwalipekanishiwe ukwa kufwailisha ilyashi.

Yue Chinese : 已成立調查小組專責調查。Bemba : Indeke ya Il-76 yaliba lubali ulukalamba ulwa bonse abashilika ba Russia na Soviet ukufuma mu myaka ya muma 1970, elyo kabili yalipitile mu busanso ubwabipisha uyu mweshi wafumako.

Yue Chinese : 自上世紀 70 年代以來,Il-76 一直是俄羅斯和蘇聯軍隊的主力,上個月在俄羅斯已經發生了一宗嚴重事故。Bemba : Pa 7 Ulusuba-Lukalamba injini eyafumineko pakwima kwa ndeke, ukwabula abacenekemo. Icalo ca Russia ecafumisheko indeke sha Il-76 shonse panuma ya ubu busanso.

Yue Chinese : 10 月 7 日,一個引擎在起飛時分離,未有造成傷害。意外發生後,俄羅斯下令Il-76短暫停飛。Bemba : Intamfu yama milundu (miles) ukufika kuli 800 aya Trans-Alaska Pipeline System eyaiselwe panuma yakusuuma kwa mufuta ayengi aya oilo ku kapinda ka kukulyo aka Fairbanks, ku Alaska.

Yue Chinese : 在阿拉斯加費爾班克斯以南洩漏數千桶原油後,800 英里長的阿拉斯加輸油管道系統被逼關閉。Bemba : Ukushima kwa malaiti ukukonka pe kambisho lya kuceceta imibombele ya mulilo ificitwa lyonse ekwalengele ukuti ama vavu ya kwisalila yesuke no kuleka yetike mupepi ne citesheni ca pampu 9 ku Fort Greely.

Yue Chinese : 一次例行消防指揮系統測試後發生電力故障,導致安全閥打開,使原油在格里利堡 9 號泵站附近溢出。[Day5]

Bemba : Ukwisuka kwa mavavu kwasuminishe amaka ayengi ukufuma ukucila pa yapimwa elyo na oilo yakonkolweke pali padi ukuya kwi tanki ilingasunga ama bareo ya mafuta ayali 55,000 (imintapendwa 2.3 iya ma mgaloni).

Yue Chinese : 閥門打開使系統內的壓力釋放,原油繼而經過油墊流入一個可容納 55,000 桶(230 萬加侖)的油箱。Bemba : Ukulingana ne fyacitike pali Citatu icungulo, imipaipi ye tanki yali ninshi ilesuma pa mulandu wa maka ayaba (thermal expansion) mukati ke tanki.

Yue Chinese : 截至星期三下午,油箱的排氣口仍在洩漏,可能由油箱內部熱力膨脹造成。Bemba : Incende imbi iyali mwisamba lye tanki ilingasunga amabareo 104,500 yali ninshi tailaisula ukufika pamulu.

Yue Chinese : 油箱下面另一個可以容納 104,500 桶的二級儲存區尚未完全填滿。Bemba : Amashiwi, ayalelandwa pa mulabasa wa fikope, eyali enshita ya kubalilapo iyo abakalamba-bakalamba aba calo ca Iran basuminepo ukutila ifibindo nafikwata amaka.

Yue Chinese : 該電視直播的評論是伊朗高層消息來源首次承認制裁帶來影響。Bemba : Pali ifi fibindo pali ifya ndalama elyo ne cibindo caba European Union pakushitisha amafuta ya oilo iishilaengwa kunse ya calo, uko ubunonshi bwa Iran bupokelela 80% iya cuma cakufuma kunse ya calo.

Yue Chinese : 有關制裁包括財務限制以及歐盟對原油出口的禁令,而原油出口佔伊朗經濟的國外收入 80%。Bemba : Mu nsebo shapa mweshi ishafumine nombaline, OPEC yatile ukushitisha kwa mafuta kunse ya calo kwaliponene sana pa myaka amakumi yabili iyapita ukufika pama imintapendwa ya ma bareo 2.8 pa bushiku bumo.

Yue Chinese : 石油輸出國組織在最近的每月報告中提及,原油出口已降至 20 年來的最低水平,每天只有 280 萬桶。Bemba : Intungulushi nkalamba iya calo ba Ayatollah Ali Khamenei, ebalondolwele ukushintilila kwapa mafuta nga "iciteyo" ukufuma fye ku nshita ya kubukulushiwa kwa ci Isilamu mu Iran mu mwaka wa 1979 uko icalo cilingile caipokololako.

Yue Chinese : 該國最高領袖阿亞圖拉•阿里•哈梅內伊形容,該國對石油的依賴是源於 1979 年伊朗伊斯蘭革命前的「一個陷阱」,並應該擺脫有關束縛。Bemba : Ilyo ci kapuso cafika pa Calo nokwingila mulwelele, pa nshita ya 5am (inshita yaku kabanga), cileenekelwa ukumonekela sana ku bekala calo baku Northern California, Oregon, Nevada, elyo na Utah.

Yue Chinese : 當太空艙在大約早上五點(東部時間)到達地球並進入大氣層時,它預計將為北加州、俄勒岡州、內華達州和猶他州的居民上演一場燈光表演。Bemba : Ici ci kapuso cikamoneka kwati lutanda ululepita ukuputunkanya mulwelele.

Yue Chinese : 太空艙看起來很像劃過天際的流星。Bemba : Ci kapuso cikalaenda pa lubilo ukufika pali 12.8 km nangu imilundu 8 pali sekondi umo, ukubutukisha ukwa kufuma ku San Francisco ukufika ku Los Angeles muli mineti imo.

Yue Chinese : 太空艙將以每秒 12.8 公里或 8 英里的速度飛行,足以在一分鐘內從三藩市飛到洛杉磯。Bemba : Stardust eikaba iya pamulu sana mu kuba iya butukisha sana pa fyenda mulwelele no kubwela pa Calo, ukucila pa kubutukisha ukwacitike mu mwashi wa Kutumpu mu mwaka wa 1969 pakubwela kwa Apollo X command module.

Yue Chinese : 星塵號將打破以往於 1969 年 5 月阿波羅十號指揮艙返回地球時創下的紀錄,成為歷來返回地球部度最快的太空船。Bemba : "Cikapita pamulu wa kabanga na kapinda ka kukuso aka California elyo cikabutisha ulwelelele ukufuma ku California ukupita pakati ka Oregon mpaka ukufika ku Nevada na Idaho elyo ukufika naku Utah," efyalandile Tom Duxburry, uwangalila umulimo wa Startdust.

Yue Chinese : 星塵號的項目經理湯姆·達克斯伯里說︰「它將飛越北加州的西岸,並從加州進入俄勒岡州中部,繼續穿過內華達州和愛達荷州到達猶他州,沿途照亮天際。」Bemba : Ubusalo bwaba Rudd ukusaina ukulanshanya kwapa miceele ukwa ku Kyoto kulepatululamo ba United States, ico icikalenga ukuti cikabe fye ecalo cimo icatumpuluka icishakasuminisheko kuli uku kusuminishanya.

Yue Chinese : 陸克文先生簽署京都氣候協議的決定孤立了美國,美國現在將是唯一一個不正式簽署該協議的發達國家。Bemba : Ubuteko bwakale ubwa ma conservative mu Australia bwalikana ukusuminisha ilyashi lya Kkyoto, no kutila cikonaula ubunonshi ukupitila mu kushintilila sana pa kushitisha kwa malasha ya coal kunse ya calo, libe ninshi ifyalo pamo nga India na China tafyakakililwa ne fifiko fya fintu ifiya mumwela.

Yue Chinese : 澳洲前保守派政府拒絕簽署《京都協議》,稱其會損害該國非常依賴煤炭出口的經濟,而印度和中國等國家則不受排放目標約束。Bemba : Ici ecikwatwa icakulisha mu makwebo ya ba eBay yonse.

Yue Chinese : 這是 eBay 歷史上最大規模的收購。Bemba : Akampani kalesubila ukufusha imisango ya bukumu bwabo no kuba abaishibikwa mu ncende umo akampani ka Skype kakwatisha amaka, pamo nga China, Eastern Europe, elyo na Brazil.

Yue Chinese : 公司希望令利潤來源更多元化,並在 Skype 佔據優勢地位的中國、東歐和巴西等地區更受歡迎。Bemba : Abasayanshi baletunganya ukuti ukuba namaka ukwa Enceladus ekwingalenga ukuti kube icishingulu ca menshi makaasa ica E ku Saturn.

Yue Chinese : 科學家懷疑土衛二擁有活躍的地質活動,土星冰冷E環有可能來自於此。Bemba : Enceladus ecintu cimo icimoneka sana icabeeka mulwelele, icifumya ukufika kuli 90 pesenti ya lubuuto ulo cipokelela ukufuma ku kasuba.

Yue Chinese : 土衛二是太陽系中反射度最高的天體,能反射照射於其表面的約 90% 陽光。Bemba : Kalemba wafya mangalo Konami acilanda ilelo mwipepala lye lyashi ilya ku Japan ukutila tabakalefumya ifya pa bwangalo bwa Nshiku Mutanda mu Fallujah.

Yue Chinese : 今天,遊戲發行商 Konami 在日本一份報章表示,他們將不會在費盧傑發行Six Days這款遊戲。Bemba : Ubwangalo bushintilile pa Bulwi bwa Cibili ubwaku Fallujah, ubulwi ubwabipisha sana pakati ka bashilika ba America na Iraq.

Yue Chinese : 這款遊戲以美軍與伊拉克部隊激戰的第二場費盧傑戰役為藍本。Bemba : Ba ACMA basangile ukuti nangu cingaba cakuti ubunkolanya bwaletambishiwa pa intaneti, Big Brother ta yalufyenyepo amafunde ayali yonse aya kutambisha ifintu pa intaneti pantu ifya tambishiwe tafyasungilwe pali webusaiti ya Big Brother.

Yue Chinese : ACMA 還發現,儘管影片已在互聯網上串流播放,但 Big Brother 並未違反線上內容審查的法律,因為此影片並沒有儲存在 Big Brother 的網站上。Bemba : Ifunde lya Broadcasting Services Act lyalilanda pakupindulula ifyo muletuma pa intaneti, lelo pakwitwa ukuti efipe fyenu ifyo muletuma pa intaneti fifwile fyasangwa muntu musungila ifintu mwebene.

Yue Chinese : 廣播服務法提供互聯網內容規例,然而,如要界定為互聯網內容,它必須實際儲存於伺服器上。Bemba : Iofeshi lya beminishi ba calo ca United States ilyabela mu Nairobi, Kenya elipeele ubusoko ubwakuti "bantalamisoka ukufuma ku Somalia" ebalepekanya ukuponya amabomba yakuikulika mu Kenya namu Ethiopia.

Yue Chinese : 位於肯亞內羅比的美國大使館發出警告,指「索馬里的極端分子」計劃於肯亞和埃塞俄比亞發動自殺式炸彈襲擊。Bemba : Icalo ca U.S. citile nacipokelela ilyashi ukufuma ku bantu abashishibikwe bwino abalelumbula bwino sana imibombele ya bantu aba mabomba yakuikulika abakonaula "incende ishaishibikwa nganshi" mu Ethiopia na Kenya.

Yue Chinese : 美國表示收到一個未公司來源的情報,當中具體提到會使用自殺式炸彈襲擊炸毀埃塞俄比亞和肯亞的「重要地標」。Bemba : Kale sana ilyo takulaba The Daily Show elyo na The Colbert Report, Heck na Johnson balimwenene limo ifya kulemba ifikesaba fyakupeela—no kusabankanya ilyashi—pa nshita ilyo bali abasambi mu mwaka wa 1988.

Yue Chinese : 早在 The Daily Show 和 The Colbert Report 之前,赫克和約翰遜在 1988 年還是華盛頓大學學生時,就想像會有一份刊物模仿新聞和新聞報導。[Day6]

Bemba : Ukufuma apo lyatendekele, ipepala lya The Onio lyalisaba ning'anda ye lyashi iyacetekelwa, iyakwata ipepala lya kupulinta, webusaiti iyakwete abatandashi abaibela ukufika kuli 5,000,000 mu mweshi wa Lusuba-Lukalamba, ifya kusabankanya ifya cila muntu, netiweki ye lyashi iya nsa 24, ilyashi lya ma podikasiti, elyo na atilasi ye sonde lyonse iyo iyabikilwepo nombaline iitwa Our Dumb World.

Yue Chinese : 自創辦以來,《洋蔥報》已經成為一個名副其實的新聞模仿帝國,擁有印刷版、10 月份吸引了 500 萬獨立訪問者的網站、個人廣告、24 小時新聞網絡、博客,以及最近推出名為《我們的愚蠢世界》的世界地圖集。Bemba : Al Gore na General Tommy Franks baitatakula pamalyashi yabo ayo batemwisha (inshita yakwa Gore nilintu ipepala lya The Onion lyalembele ukutila ena pamo na Tipper balekwata ukupanga kwa cupo kwabo ukwawamisha panuma ya kucimfya kwakwe ukwa kusala kwa pa Electoral College mu 2000).

Yue Chinese : 阿爾•戈爾和湯米•弗蘭克斯將軍漫不經心地說出他們最喜歡的新聞頭條(戈爾的是《洋蔥報》報導,在 2000年他被選舉團擊敗後,他和蒂珀正在享受一生中最美好的性愛)。Bemba : Abengi abalemba ifingi pali bena balifika ku kulemba ifyayafya pa bulangisho bwe lyashi lya kwa Jon Stewart na Stephen Colbert.

Yue Chinese : 他們的許多作家後來對喬恩·斯圖爾特和史提芬·科爾伯特的新聞惡搞節目帶來重大影響。Bemba : Uku kulongana kwa fya kulenga nako kuli lubali lwa kampeni iya ba Bucharest City Hall iilefwaya ukutendeka cipyacipya icikope ca musumba ukalamba uwaku Romania ngomusumba wa makwebo uwabengeshima.

Yue Chinese : 這個藝術活動也是由布加勒斯特市政廳發起的其中一項活動,旨在重塑羅馬尼亞首都的形象,建立一個富有創意、多姿多彩的大都市形象。Bemba : Uyu musumba eukaba uwakubalilapo mu ncende ya pakati ka kabanga na kapinda ka kukulyo aka Europe ukutekesha ubulangisho bwa CowParade, ukulongana ukwakulisha nganshi ukwa fya kulenga, pakati ka mweshi wa Kapepo-kakalamba na Kasaka-ntobo uno mwaka.

Yue Chinese : 今年 6 至 8 月,這座城市將成為東南歐首個主辦 CowParade 的城市,CowParade是世界上最大型的公共藝術活動。Bemba : Ukubilisha kwa lelo kabili kuletantalisha ukuipelesha kwa buteeko ukwapangilwe mu mweshi wa Shinde uno mwaka ukwalalipilila ifya kwendelamo ifyalundwapo.

Yue Chinese : 政府在今天宣佈,於今年三月作出為額外車廂提供資助的承諾亦將會延長。Bemba : Ukulundapo kwa 300 kuleleta icipendo conse pamo kuli 1,300 ukwa fyakwendelamo pakucefyako ukufula kwa bantu.

Yue Chinese : 新增的300節車廂令將予採購的車廂總數達1300節,以緩解過度擠塞情況。Bemba : Christopher Garcia, kabilo wa mpuka ya ba Kapokola abaku Los Angeles Police Department, atile ntalamisoka umwaume uuletunganishiwa eulefwailikishiwa pa mulandu wa kupita apaleshiwa ukucila umulandu wa bonaushi.

Yue Chinese : 洛杉磯警察局發言人克里斯托弗·加西亞表示,這名男性疑犯正在接受調查,原因是非法侵入,而不是蓄意破壞。Bemba : Icilangililo tacaonaikilile iyo; ukwalula kwabombelwe ukubomfya ama tarpaulins ayawamishiwa ne fishibilo fya mutende no mutima pakwalula icilembo ca "O" pakuti cibelengwe nga "e" iinono.

Yue Chinese : 該標誌實際上沒有受到破壞;而是以飾有和平與愛心標誌的黑色篷帆布作出改動,把字母「O」改成了細階「e」。Bemba : Ukubalula kwa kashika ukwitwa 'red tide' kuletwa pa mulandu wa kufulisha kwa Karenia brsvis, akamenwa akaibelako fye akakwata insandesande imo akasangwa mu menshi.

Yue Chinese : 赤潮是由短凱倫藻引起的。這是一種天然的單細胞海洋生物,當其濃度高於正常水平,便會產生赤潮。Bemba : Ifilenga ifintu ukucitika mu bubumbo kuti fyakumana no kupanga ifingalenga ukuti fibeko, ukusuminisha aka kamenwa ukufula mumpendwa mu kwangufyanya.

Yue Chinese : 自然因素可以交叉產生理想的條件,使這種藻類的數量急劇增加。Bemba : Aka kamenwa kalapanga ubusungu bumo ubwingalenga imishipa ileke ukubomba mu bantu namwi sabi.

Yue Chinese : 這種藻類會產生一種可以破壞人類和魚類體內神經的神經毒素。Bemba : Inshita ishingi isabi lilafwa pa mulandu wa bwingi bwa busungu mu menshi.

Yue Chinese : 魚經常死於水中高濃度的毒素。Bemba : Abantu kuti bacushiwa ukupitila mu kupeema umwela ukufuma kumenshi ayo kalesangwamo nga yaulukila mumwela na mabimbi.

Yue Chinese : 風和海浪會將受影響的水帶入空氣,人類吸入後亦會受影響。Bemba : Pabukulu bwaiko Tropical Cyclone Gonu, iyainikwa ukufuma ku mufuko wa mabuula ya cimuti ca myangashi mu citundu ca bena Maldive, yalifikile pa myela iikulu iya ma kilomiita 240 pa nsa imo (imilundu 149 pa nsa imo).

Yue Chinese : 熱帶氣旋 Gonu(在馬爾代夫語中為一袋棕櫚葉)最高風速為持續每小時 240 公里(每小時 149 英里)。Bemba : Mu nshita yalucelo ilelo, imyela yacifika pali 83 km/h, elyo kabili yacilamoneka ukuti ileya ilecepelako.

Yue Chinese : 今日較早前,風速約為每小時 83 公里,預計風力將繼續減弱。Bemba : Pali Citatu akabungwe ka United States´ National Basketball Association (NBA) kalikansa ukuteya kwa mangalo ya Basketball pa mulandu na ubulwele bwa COVID-19.

Yue Chinese : 鑑於對 2019 冠狀病毒病的憂慮,美國國家籃球協會 (NBA) 在星期三暫停了職業籃球賽季。Bemba : Ubusalo bwaba NBA bwakonkele pa kupimwa kwaka kateya waku Utah Jazz ilyo asangilwe na kashishi ka bulwele bwa COVID-19.

Yue Chinese : 在 NBA 作出此決定前,一名猶他爵士隊球員對 2019 冠狀病毒病病毒檢測呈陽性。Bemba : Ukulingana neci icafishale icakale (fossil), ici cilepilibula ukutila uku kulepuka kwakunshita ya kunumako ukucila ifyaelenganishiwa ne finshinka fya ma molekyu.

Yue Chinese : 「根據這塊化石可知,這意味著分裂的時間比分子證據預測的要早得多。Bemba : "Ici cilepilibula ukutila fyonse filingile ukubwekeshiwapo," efyalandile kafwailisha pa Rift Valley Research Service mu Ethiopia elyo na kalemba mubiye uwa uku kufwailisha, Berhane Asfaw.

Yue Chinese : 這意味著一切都必須歸還,埃塞俄比亞裂谷研究服務中心研究員以及該研究的合著者伯漢·阿斯法說。Bemba : Ukufika pali ino nshita, AOL yalikwanisha ukusesha no kupanga umushika wa IM ukulingana ne myendele yaiko, pa mulandu wakusalangana kwa mibomfeshe yaiko mu United States.

Yue Chinese : 直到目前為止,由於AOL在美國獲廣泛使用,因此能夠跟隨自己的步伐發展IM市場。Bemba : Ukulingana no ku kupekanya, ubu buntungwa kuti bwapwa.

Yue Chinese : 但因為這次安排,AOL的自由可能會終結。Bemba : Impendwa ya balebomfya imilimo ya Yahoo! na Microsoft mu kufibika pamo kuti fyacimfyanya nababomfya AOL.

Yue Chinese : 雅虎和微軟的服務用戶數字加起來將可以媲美AOL的客戶數量。Bemba : Ibanki lya Northern Rock lyalipeelwe ku calo mu mwaka wa 2008 ukukonkana no kusokolola kwakuti akampani kalipokelele indalama sha bwafwilisho ukufuma ku Buteko bwa UK.

Yue Chinese : 北岩銀行在 2008 年被收歸國有,此前有消息稱,該公司獲得了英國政府的緊急援助。Bemba : Northern Rock yalekabila ubwafwilisho pa mulandu wa kuibimba mu bwafya bwa nkongole sha mayanda mu mwaka wa 2007.

Yue Chinese : 受 2007 年次按危機的影響,北岩銀行曾要求援助。[Day7]

Bemba : Ibumba lyaba Sir Richard Branson ilya Virgin Group lyalikanishiwe ukupeelwa kwa makwebo kuli ili banki ilyo talilati libe lya calo.

Yue Chinese : 李察·布蘭遜爵士的維珍集團曾出價收購該行,然而在該行國有化之前遭到拒絕。Bemba : Mu mwaka wa 2010, ninshi lyaliba lya calo, ibanki ililipo nomba ilya mumusebo uukalamba ilya Northern Rock plc lyalipatwilwe ukufuma kwi 'banki ilibi', Northern Rock (Asset Management).

Yue Chinese : 2010 年,在國有化的同時,現在的高街銀行北岩銀行從「壞銀行」北岩資產管理公司中分拆出來。Bemba : Ba Virgin bashitako fye 'ibanki ilisuma' ilya Northern Rock, lelo te kampani ka kwangalila ifipe iyo.

Yue Chinese : 維珍只收購了北岩銀行的「好銀行」部分,而沒有收購這間資產管理公司。Bemba : Ici cisuminwe ukuba emuku walenga busano mu milumbe ya calo umo abantu bamonako ifintu ifya kufuma ku mars ukuponena pa Calo.

Yue Chinese : 相信這是歷史上第五次人類觀察到有化學證據確認火星物質墜落到地球。Bemba : Ukufuma pa fintu ifyaponena pa Calo ifili 24,000, ifili fye 34 efyashininkishiwa ukuti fyafuma ku mars.

Yue Chinese : 在大約24,000顆已知墜落至地球的隕石當中,僅有大約34顆證實來自火星。Bemba : Ifili ikumi na fisano pali ifi mabwe ayaponene ilyo ifintu fyaponene mu mweshi wa Julai iyafumako.

Yue Chinese : 當中有15顆隕石來自去年7月的隕石雨。Bemba : Yamo pali aya mabwe, ayashimonaika pa Calo, yaleshitishiwa pa mutengo ukufuma pali US$11,000 ukufika pali &$22,500 pali ounce imo, icingacila pa mutengo wa lubwe lwa golide.

Yue Chinese : 當中的部分隕石在地球十分罕有,每安士售價從11,000美元到22,500美元不等,是黃金價格的十倍以上。Bemba : Panuma ya ubu bwangalo bwa kupepekana, Keselowski ewashala intungulushi ya Drivers´ Championship na matoni ayali 2,250.

Yue Chinese : 比賽結束後,凱塞洛斯基以 2,250 分的成績成為冠軍車手。Bemba : Uushalileko na matoni cinelubali kunuma, Johnson euli pa cifulo ca bubili na matoni 2,243.

Yue Chinese : 約翰遜落後7分,以2,243分排名第2。Bemba : Pa cifulo ca butatu, pali Hamlin uushalileko na matoni amakumi yabili, lelo euliko pantanshi ya kwa Bowyer na matoni yasano. Kahne na Truex, Jr, ebali pa fifulo fya busano na mutanda na matoni 2,220 elyo na 2,207.

Yue Chinese : 第三名的哈姆林落後 20 分,但領先鮑耶 5 分。凱恩和小特魯克斯分別以 2,220 分和 2,207 分排行第五和第六名。Bemba : Stewart, Gordon, Kenseth, na Harvick ebapwilishishe impendwa yaba pamulu abali ikumi mu bwangalo bwa Drivers´ Championship ilyo kwashala amangalo ya kupepekana yane mu kwangala kwapali ino nshita.

Yue Chinese : 斯圖爾特、戈登、肯瑟斯和哈維克排行在車手榜的前十名,而這賽季還剩下四場比賽。Bemba : Abashilika ba US Navy nabo batile bacili balefwailisha ubu busanso.

Yue Chinese : 美國海軍亦表示他們正在調查事件。Bemba : Kabili balandile mu mashiwi yabo ukutila, "ababomfi bacili balebomba pakumona umusango uusuma uwakufumishamo icibwato".

Yue Chinese : 他們亦在聲明中指:「船員目前正努力尋找安全撤離船隻的最佳方法。」Bemba : Icibwato ca Avenger class mine countermeasure, cibwato icali pa bulendo bwakuya ku Puerto Princesa mu Palawan.

Yue Chinese : 一艘復仇者級的反水雷艦正前往巴拉望的普林塞薩港。Bemba : Cabikwa mu ciputulwa ca U.S Navy 's Seventh Fleet elyo cisangwa mu Sasebo, Nagasaki mu Japan.

Yue Chinese : 它被派遣予美國海軍的第七艦隊,並駐紮在位於日本長崎的佐世保。Bemba : Abasanshile umusumba wa Mumbai bafikile ukubomfya ubwato pa 26 Novemba, 2008, ilyo baishile no tupata, na mabomba ayakulu nokwisaponesha pa ncende ishingi ukubikapo na icitesheni ce shitima apaiswile abantu ica Chhatrapati Shivaji Terminus elyo ne Hotela ilyaya ululumbi ilya Taj Mahal.

Yue Chinese : 2008 年 11 月 26 日,孟買襲擊者乘船抵達,並攜帶手榴彈和自動武器,襲擊了多個目標,包括擁擠的 Chhatrapati Shivaji 火車總站和著名的泰姬陵酒店。Bemba : Ukwenda no kufwaya kwe lyashi ukwa kwa David Hadley kwalyafwilishe ukukwanisha ukubomba kwaba kalisha wa mfuti abali 10 ukufuma ku mpuka ya bashilika abaku Pakistan abetwa Laskhar-e-Taiba.

Yue Chinese : 戴維·黑德利的偵察行動和情報收集幫助巴基斯坦激進組織虔誠軍的 10 名槍手發動是次行動。Bemba : Ukusansa kwaliisa bika icisendo icikulu pa bwampano ubwaba pakati ka calo ca India na Pakistan.

Yue Chinese : 這次襲擊事件對印度和巴基斯坦之間的關係帶來巨大壓力。Bemba : Ilyo baleshindikwa na bakalamba ba buteko, baebele abekashi baku Texas ukutila intampula shalibuulwa isha kucingilila umutende wa cintubwingi.

Yue Chinese : 在該等官員的陪同下,他向德州市民保證,政府正採取措施保障公眾安全。Bemba : Ba Perry nakuba batile, "Kuliko incende shimo mwi sonde ishaipekanya bwino sana ukukumanya ubu bwafya ubuleletwa muli uyu musango."

Yue Chinese : 佩里特別指出:「世界上只有很少地方能夠更好地應對這種情況帶來的挑戰。」Bemba : Ba gavana kabili batile, "Ilelo natwishiba ukuti abana besukulu bamo nabeshibikwa ukuti balikumanapo no mulwele."

Yue Chinese : 州長亦表示:「今天我們得知一些學童確認曾與該患者接觸。」Bemba : Bakonkenyepo no kutila, "Uyu mulandu uwa kakata nganshi. Mube abashininkisha ukutila ubuteeko bwesu bulebombelapo ukufika apo bwingafika."

Yue Chinese : 他接著說:「情況雖然很嚴重。但請放心,我們的系統仍然運作正常。」Bemba : Ngacakuti cashininkishwa, ukufwaya kukapwilishisha ukufwayafwaya kwakwa Allen ukwa myaka cinekonsekonse ukwa Musashi.

Yue Chinese : 如果得到證實,艾倫對武藏號的八年搜索工作就可完滿結束。Bemba : Ukukonkana na mapu ya panshi ya beemba ifyasheleko fyasangilwe ukubomfya ROV.

Yue Chinese : 進行海床測繪後,該團隊使用遙控潛水器搜索並發現沉船。Bemba : Umuntu umo pa bantu abakankala sana pe sonde, Allen alishimikwa ukuti alibikisha icuma cakwe icingi mu kufwailisha kwapa menshi elyo no kutendeka ubufwayo bwakwe ubwakusanga Musashi ukukonkana no kutemwa kwakwe ukwa pa fya nkondo.

Yue Chinese : 艾倫是世界上最富有的人之一,據報導,他將大部分財富投資在海洋勘探上,並出於對戰爭的終身興趣而開始尋找武藏號。[Day8]

Bemba : Akwete ukwishibikwa sana ilyo ali mu Atlanta elyo aishibikilwe naku malangulushi yakwe aya kupanga kwa masambililo ya mu kalale.

Yue Chinese : 她在亞特蘭大期間獲得一致好評,並因創新的都市教育而獲得肯定。Bemba : Mu mwaka wa 2009 alipeelwe icilambu ica kuba Umukalamba wa Calo muli ulya mwaka.

Yue Chinese : 她在2009年獲頒全國年度校長的頭銜 。Bemba : Pa nshita ya iyi mendulo, mu masukulu ya mu Atlanta mwali ubuyantanshi ubwingi pa fyaletumbuka mu mashindano ya kwesha.

Yue Chinese : 在頒獎當時,亞特蘭大學校的考試成績有極大進步。Bemba : Panuma fye yaifyo, ba Atlanta Journal-Constitution balembele insebo ishalelangisha amafya nefyatumbwikemo mu mashindano.

Yue Chinese : 很快地,《亞特蘭大憲法報》發表了一份報告,顯示考試成績存在問題。Bemba : Insebo shalangile ukutila amatoni bakwete yalinina sana mu kwangufyanya, no kutunganya ukuti isukulu lyalishibe pali aya mafya nomba ta lyabombelepo pa fyasangilwe.

Yue Chinese : 報告顯示了考試分數以驚人的速度上升,學校內部似乎發現了問題,但沒有對此發現採取行動。Bemba : Ifishinka fyakonkelepo fyalangile ukutila amapepala ya mashindano yalyangelweko na Hall, pamo nabambi 34 abaciputulwa ca masambililo icalangilwe mu 2013.

Yue Chinese : 其後的證據顯示試卷曾被篡改。霍爾和其他34名教育官員於2013年被起訴。Bemba : Ubuteko bwa Irish bulekomaila pa kupamfya kwe funde lya ng'anda ya mafunde ilyakulungika ubu bwafya.

Yue Chinese : 愛爾蘭政府強調有迫切性透過議會立法糾正這種情況。Bemba : "Cili nomba icikankala ukufuma ku ciputulwa ca bumi pamo naku ciputulwa ca bupingushi bwabuntalamisoka ukutila ifunde lipangwe mu kwangufyanya", efyalandile ubuteko.

Yue Chinese : 一位政府發言人說:「從公共衛生和刑事司法的角度來看,盡快立法在現在來說很重要。」Bemba : Bacilolo Balolesha pa fya Bumi balilangisha ukusakamana ku mikalile isuma iya bantu abacimwene ngecisuma ukubomfya ifi fintu pantu ficili nafisuminishiwa, elyo na pa milandu iikumine ku miti ikola iyaposwa panse ukufuma apo uku kwaluka kushili kwefunde kwatendekele ukubomba.

Yue Chinese : 衛生部長對由於所涉及的藥物暫時合法而獲得利益的人,以及自現在並不合憲的轉變生效以來與藥物有關的定罪判決,同樣表示關注。Bemba : Jarque alekansha umubili mu nshita ya kuteya kwa kupekanishisha amangalo pa Coverciano mu Italy mulucelo lwa ishi nshiku. Aleikala mu hotela lye bumba ilyo ubwangalo tabulafika ubwapekanishiwe ukuteyeka pa Mulungu naba Balonia.

Yue Chinese : 當日較早前,賈克在意大利科維爾恰諾進行季前訓練。在週日與博洛尼亞的比賽之前,他住在球隊的酒店。Bemba : Aleikala mu hotela lye bumba ilyo ubwangalo tabulafika ubwapekanishiwe ukuteyeka pa Sande naba Balonia.

Yue Chinese : 在週日與博洛尼亞的比賽之前,他住在球隊的酒店。Bemba : Basi yaleya ku Six Flags St. Louis mu Misouri pakuti ibumba lya nyimbo liyeimba kuli cinkupiti wa bantu.

Yue Chinese : 當時,巴士上的樂隊正前往位於密蘇里州的聖路易斯六旗遊樂園,為座無虛席的觀眾表演。Bemba : Pa nshita ya 1:15 a.m. Pa Cibelushi, ukulingana na bamweneko, sacha yalepita ninshi ilaiti lya katapakatapa nalyaka elyo kabili ka motoka akanono kaishile shokela ku ntanshi yaiko.

Yue Chinese : 據目擊者稱,週六凌晨 1 點 15 分,巴士正橫過一個綠燈,這時汽車在前面轉彎。Bemba : Ukulingana no bushiku bwa pa 9 Akasaka-ntobo, ilinso lya morakot lyali apalepele amakilomita amakumi cinelubali ukufuma ku Citungu ca Fujan mu China.

Yue Chinese : 截至八月九日晚上,莫拉克的風眼距離中國福建省約七十公里。Bemba : Icimwela ca typhoon eciletungashiwa ukwenda ukulaselela ku China pama kph ikumi na limo.

Yue Chinese : 颱風預計以每小時十一公里的速度移向中國。Bemba : Abalendo ba mu ndeke balipeelwe amenshi ilyo balelolela mu kukaba kwa ma digili 90(F).

Yue Chinese : 乘客在華氏90度的高溫下等候時獲派發清水。Bemba : Kapitao wa mulilo Scott koons atile, "Kwalikabile sana mu Santa Clara na tempulica ukufika kuma 90.

Yue Chinese : 消防隊長斯科特·庫恩斯表示:「當日聖塔克拉拉天氣炎熱,氣溫達華氏90多度。」Bemba : Ukukokola kwa nshita ukuli konse pa fyakwangalapo kuti kwaleta ubwafya, ukulandako fye panono, elyo casendele ukufika ku nsa imo pa kufumyapo umuntu wakubalilapo pa cakwensha."

Yue Chinese : 至少可以說,在過山車上被困,任何一刻都是不舒服的,而且當時至少用了一個小時才將第一個人救出。」Bemba : Schumacher uwafumine mu mangalo mu 2006 panuma ya kucimfya mu mangalo ya Formula 1 imiku cinelubali, ewalingile ukupyana pali Felipe Messa uwaceneke.

Yue Chinese : 曾經七次贏取一級方程式錦標賽的冠軍,並於2006年退役的舒馬赫,將代替受傷的費利佩·馬薩出賽。Bemba : Uyu umwina Brazil alikwete icilonda ku mutwe panuma ya kupunkana mu 2009 Hungarian Grand Prix.

Yue Chinese : 於2009年的匈牙利大獎賽中,馬薩發生意外,其頭部位置遭受嚴重傷害。Bemba : Messa aleenekelwa ukufuma mupepi ne nshita yonse iya mangalo ya 2009.

Yue Chinese : 馬薩肯定至少會缺席2009賽季餘下的賽事。Bemba : Arias alipimwa nokusangwa ukuti ali na kashishi mu cipimo icinono, efyalandile Cilolo wa Buteko Arias.

Yue Chinese : 總統大臣羅德里戈·阿里亞斯說,阿里亞斯的病毒檢測呈輕度陽性。Bemba : Ubumi bwaba kateeka buliko bwino pali ino nshita, nangu cakuti balebikwa beka ku ng'anda pa nshiku ishalakonkapo.

Yue Chinese : 總統的情況穩定,但將在家中隔離數天。Bemba : Ukufumako impepo elyo ne filonda pa mukoshi, ndeumfwa fye bwino elyo ndi umutuntulu uwa kubomba imilimo ya kubombela ku ng'anda.

Yue Chinese : 「除了發燒和喉嚨痛外,我感覺良好,身體狀況良好,並能夠遠距離辦公。Bemba : "Ndeenekela ukubwelela kuncito shandi shonse pali Cimo.

Yue Chinese : 我預期於星期一回到崗位,阿里亞斯在一份聲明中表示。[Day9]

Bemba : Felicia, icali kale cimwela ca Musango 4 pa Cipimo ca Saffir-Simpson Hurricane, caliisacepako amaka nokwisaba akamwela ka tropical akayanguka nokusalangana ilyo tacilafika pali Cibili.

Yue Chinese : 費利西亞曾經是薩菲爾-辛普森颶風量表中的 4 級風暴,在週二消散前減弱為熱帶低氣壓。Bemba : Ifyasheleko kuli cena fyaletele fye ubufuumi bwa mfula pa fishi ifingi, nangu cakuti pali ino nshita, takuli ubonaushi nangu ukubunda ukushimikwe.

Yue Chinese : 颶風的殘餘相關雨帶為大部分島嶼帶來陣雨,但至今沒有收到破壞或水浸報告。Bemba : Ubufuumi, ukufika pama inchi 6.34 pa cakupiminapo icapa Oahu, bwalondolwelwe nga "ubukankala".

Yue Chinese : 瓦胡島上的降雨量測量達 6.34 英寸,被形容為「有益的」。Bemba : Imfula imo yaishile pamo nokubulukua pamo nokubyasha limo-limo.

Yue Chinese : 部分降雨還伴隨著雷暴和頻密的閃電。Bemba : Indeke ya Twin Otta yalefwaisha ukupona pa Kokoda ubushiku bwa mailo nge Ndeke sha Airlines PNG Flight CG4684, lelo yalikenepo ukucita ifyo pa muku umo kale.

Yue Chinese : Twin Otter 昨天曾嘗試作爲巴布亞新幾內亞航空公司的 CG4684 航班降落在科科達機場,但已中止過一次。Bemba : Mupepi na mamineti ikumi ilyo tailaesha ukupona pa muku wabulbili yaliisaluba.

Yue Chinese : 它在第二次降落前十分鐘消失。Bemba : Incende intu ya ponenepo yacisangwa ubushiku bwalelo elyo nayafya sana ukufikako icakuti bakapokola babili nabaponeshiwa mu muteengo pakuti bengenda ukuya ku ncende mu kufwayako abapuswike.

Yue Chinese : 今天已經確定了墜機地點。由於位處偏僻,兩名警察空降進入叢林,徒步前往現場搜索生還者。Bemba : Ukufwayafwaya kwcishingashiga pa mulandu waici elyo ne miceele imo ine iyalengele indeke ukufilwa ukuwila pa cibansa.

Yue Chinese : 導致飛機中止降落的惡劣天氣同樣阻礙救援工作。Bemba : Ukulingana ne nsebo, icikuulwa cimo mu musebo wa Macbeth calipoleka pa mulandu wa gasi iyalesuuma.

Yue Chinese : 據報導,麥克白大街的一間公寓因氣體洩漏而爆炸。Bemba : Umukalamba umo uwa kampani ka gasi afikile pali iyi ncende panuma ya kuti umwina-mupalamano umo amutumina no kumweba pali gasi.

Yue Chinese : 鄰居來電說煤氣洩漏後,煤氣公司的一名員工便接報到達現場。Bemba : Ilyoline fye afikile elyo ici cikuulwa capoleke.

Yue Chinese : 當員工到達時,公寓就爆炸了。Bemba : Takuli abaceneke sana, lelo abantu basano abali pa ncende pa nshita ya kupoleka ebatangetwe ku mulandu wa bwafya bwafyo bwamwene.

Yue Chinese : 沒有重大傷亡報告,但爆炸現場至少有 5 人因受驚而需接受治療。Bemba : Tamwali nangu umo uwali mu cikuulwa.

Yue Chinese : 公寓裡空無一人。Bemba : Pali iyi nshita, ukufika ku bantu 100 abekalako balifumishiwa kuli iyi ncende.

Yue Chinese : 當時,該地區疏散了近 100 名居民。Bemba : Amangalo yabili aya kamombo (golf) na rugby yalipekanishiwa ukubweshiwa ku Mangalo ya Olympic.

Yue Chinese : 高爾夫球、橄欖球都將重返奧運會。Bemba : Akabungwe International Olympic Committee kacisala ukulundako aya mangalo pa kulongana kwabo ukwa cibako ilelo mu Berlin. Rugby, makamaka rugby union, na kamombo (golf) efyacisalwa pa mangalo yambi yasano ukutontonkanishiwapo ukulundwamo mu ma Olympics.

Yue Chinese : 今天,在柏林舉行的國際奧委會執行董事會會議上,國際奧委會投票決定納入這些體育項目。橄欖球(具體來說,橄欖球聯合會)和高爾夫在其他五項運動中脫穎而出,成為奧運會的參賽項目。Bemba : Ubwangalo bwa squash, karate na mangalo ya kukunkuluka nayo yaliesha ukuya mu bwanshiko bwa Olympics pamo nga baseball na softball, ayo ayasalilwe ukufumishiwa mu Mangalo ya Olympics mu mwaka wa 2005.

Yue Chinese : 壁球、空手道和滑輪運動嘗試像棒球和壘球(兩者於 2005 年被剔除)一樣爭取列入奧運會項目。Bemba : Ukusala kulingile ukushininkishiwa nakabungwe konse aka IOC pa kulongana kwabo ukwa mu Lusuba-lukamba mu Copenhagen.

Yue Chinese : 這項投票仍須在 10 月份的哥本哈根國際奧委會會議上得到全體成員的批准。Bemba : Tebonse abatungilile ukubikapo kwa mabumba ya banamayo.

Yue Chinese : 並非所有人都支持納入女性排名。Bemba : Kacimfya wa cikombe ca silver ica 2004 Amir Khan atile, "Ukufuma panshi ya mutima wandi ndemona ukuti banamayo tabalingile ukucimfyanyako. Uku ekutontonkanya kwandi."

Yue Chinese : 2004 年奧運會銀牌得主阿米爾·汗說:「內心深處,我認為女性不應該參加比賽。這是我的意見。」Bemba : Nangu cakuti alandile aya mashiwi akalatungilila abena Britain abakalacimfyanyako mu ma Olympics yamu 2012 ayakabeela ku London.

Yue Chinese : 儘管如此,但他說他會在倫敦舉行的二零一二年奧運會支持英國選手。Bemba : Ukulubulula kwabelele pa cilye ca Birmingham Crown Court elyo kwapwile pa 3 mu mwenshi wa Kasakantobo.

Yue Chinese : 裁判在伯明翰皇家法院進行,並於8月3日審結。Bemba : Kalemba welyashi uyo uwaiketwe pa ncende ya milandu alikene ukuti tasendendelemo ulubali muli uku ukusansa. Elyo aatile abomfeshe icimuti ico akwete pakuicingilila ku mabwe abantu ukufika nakumpendwa amakumi yatatu balemulasa.

Yue Chinese : 這名主持人在現場被捕,他否認襲擊,並聲稱他用桿作自衛用途,保護自己不受30人向他扔出瓶子所傷。Bemba : Blake nao alisangwa no mulandu uwakufwaya ukucilinganya ubupingushi.

Yue Chinese : 布萊克同時被判企圖妨礙司法公正罪成。Bemba : Bakapingula baebele Blake ukutila “cili ica ishibikwa bwino ukuti” aletumwa ku cifungo.

Yue Chinese : 法官告訴布萊克,他被送進監獄是「幾乎是不能避免的」。[Day10]

Bemba : Amaka ayafita maka ayashimoneka ayo ayabomba cilanshita pe sonde lyonse.

Yue Chinese : 暗能量是一種完全看不見的力量,它不斷地對宇宙產生作用。Bemba : Ukubako kwayako kwashininkishiwaf ye pa mulandu wakumona ificitika mu kukulilako kwe sonde.

Yue Chinese : 人們之所以知道它的存在,是因為它對宇宙膨脹的影響。Bemba : Abasayanshi balisangako imilundu iyaima pa mushili wa mweshi iitwa ama lobate scaps ifyo ifyaisa pa mulandu wa mweshi ukuya ulefoota panono-panono.

Yue Chinese : 科學家發現,月球表面遍佈一種被稱為「葉狀陡坡」的地貌,明顯是由月球極慢地收縮而成。Bemba : Ifi filundulundu fyasangilwe pa mweshi onse elyo fimoneka kwati nafyumako, ukulangisha ukuti ifyalengele ukuti fipangike fyaililineko.

Yue Chinese : 這些陡坡在月球上隨處可見,而且幾乎沒有受到風化,反映產生這些陡坡的地質活動是最近才發生的。Bemba : Ili lyashi lilepinkana ne langulushi ililanda ukuti pa mweshi tapaba amaka ayatungulula imipangilwe ya calo (geologic),

Yue Chinese : 這個理論與月球完全沒有地質活動的理論相矛盾。Bemba : Uyu muntu aletunganishiwa ukuti aenseshe ka motoka aka mipeto itatu akakwete ifyanso fya kupoleka no kwingila nako mwi bumba lya bantu.

Yue Chinese : 據稱,這名男子駕駛一輛裝有炸藥的三輪車輛衝向人群。Bemba : Uyu muntu uuletunganishiwa ukuposha ibomba aliikatwa, panuma nao acenawilwe pa mulandu wakupoleka kwe bomba.

Yue Chinese : 涉嫌引爆炸彈的男子在爆炸中受傷後,其後被拘留。Bemba : Ishina lyakwe talilati lishibikwe ku bakalamba, nangu cakuti nabeshiba ukuti ni membala we bumba lya mutundu waba Uighur.

Yue Chinese : 當局還不知道他的名字,但他們知道他是維吾爾族的一員。Bemba : Nadia, uwafyelwe pa 17 Ulusuba-lunono, 2007, ukupitila muli opaleshoni pa cipatala cabunacifyashi mu Aleisk, Russia afinine nganshi ukufika pa mapaundi 17 na 1 ounce.

Yue Chinese : 納迪亞於 2007 年 9 月 17 日在俄羅斯阿萊克斯一家婦產科診所剖腹出世,體型龐大,體重高達十七磅一安士。Bemba : "Bonse fye calitusungwishe," efyasosele banyina.

Yue Chinese : 這位母親指出:「我們當時都非常震驚。」Bemba : Ilyo baipushiwe ifyo bawishi balandilepo, bayaswike ukutila "Tabayaswikepo nangu cimo - baimininefye balekapawila amenso."

Yue Chinese : 當被問到父親說了什麼時,她回答說:「他無法說話 — 他只是呆站著眨眼。」Bemba : Cakulakwata imibeele imoine nga menshi. Cilapulinkanya ngafilya fine amenshi yaba.

Yue Chinese : 「它會像水一樣運轉、一樣透明。Bemba : Kanshi ngacakuti nawiminina pa mbali ya beemba, kuti wamona amabwe nangu filimbwelimbwe ifili panshi.

Yue Chinese : 所以如果你站在海岸線上,你就能看到底部的鵝卵石或泥狀物質。Bemba : Ukulingana nafintu twaishiba, kwaba fye icibulungwa ca calo cimo icilanga ukwenda kwa fintu ukucila pali Titan, neshina lyaciko Lisonde (Earth).

Yue Chinese : 斯托凡補充:「據我們所知,只有一顆行星比泰坦星更有活力,那就是地球。」Bemba : Ubwafya bwatendeke pa 1 Akabengele-kanono ilyo ibumba lyabekala-mushi batendeke ukuilishanya kuli ba Obanazawa Post Office ukutila tabapokelele Ifitupa fya Mwaka Upya ngefyo ciba lyonse.

Yue Chinese : 此問題始於 1 月 1 日,數十名當地居民向尾花澤郵局投訴,指他們沒有收到傳統和常規的新年賀卡。Bemba : Ubushiku bwa mailo ba post office balilomba ubwelelo kubekalacalo elyo na bashimilabasa panuma ya kusanga ukutila umwana umulumendo alifishile ifipepala fya makalata ifili 600, ukubikapo ne Fitupa fya Mwaka Upya ifili 429, ifyo ifishafikile kubene abalingile ukufipokelela.

Yue Chinese : 昨天,郵局在發現該名男孩藏起了 600 多份郵件後,向市民和媒體道歉,其中包括 429 張沒有送到收件人手中的新年明信片。Bemba : Ci setilaiti umushali umuntu icaleshinguluka umweshi iceshina lya Chandrayaan-1 cafumishe ci mashini caciko icitwa Moon Impact Probe (MIP) ico icabutwike nganshi pamulu wa mweshi pali 1.5 km pali sekondi imo (3000 mi pa nsa imo), no kuyaponena mupepi ne mpela ya ku kapinda ka kukulyo aka Mweshi (south pole).

Yue Chinese : 無人月球軌道飛行器「月船1號」發射其月球撞擊探測器(MIP),該探測器以每秒1.5公里(每小時3000英里)的速度掠過月球表面,並成功在月球南極附近著陸 。Bemba : Ukucila fye pa kusenda ifibombelo fitatu ifya sayanshi ifikankala, ici cimashini calisendako ne cikope ca fulagi ya calo ca India, iya pentwa mumbali shonse.

Yue Chinese : 除了攜帶了三個重要的科學儀器外,月球探測器的所有表面上亦印上印度國旗。Bemba : "Ndetasha bonse abo abayafwilishe shimilandu nga ine," efyo Siripon ashimikwe ukutila efyo alandile pa kulanshanya na bashimilabasa.

Yue Chinese : 「感謝那些支持像我這樣曾經犯罪的人。」西里波恩在新聞發佈會上說。Bemba : Abantu bamo tekuti basumine lelo nshilesakamana.

Yue Chinese : 「有些人可能不認同,但我不在乎。Bemba : Ndine nsansa pantu kuliko abantu abalefwaya ukujafwilishako.

Yue Chinese : 我很高興有人願意支持我。Bemba : Ukufuma apo icalo ca Pakistan capokele ubuntungwa ukufuma kubuteko bwa Britain mu 1947, Kateka waku Pakistan alisalako "Abeminishi ba Mitekele" abakutungulula FATA, abo ababomba mupepi ne milimo yonse iya kutungulula incende shonse.

Yue Chinese : 自 1947 年巴基斯坦從英國統治下獨立以來,巴基斯坦總統任命了「政治代理」來管理 FATA,後者對該地區行使幾乎全面的自治控制。Bemba : Aba bantu bakwata imilimo iya kupeela ubutungulushi nokupingula imilandu ukukonkana ne Cikomo 247 ica Lupapulo lwa Mafunde ya Pakistan.

Yue Chinese : 這些代理人負責按《巴基斯坦憲法》第 247 條提供政府和司法服務。Bemba : Ing'anda ya kusendamamo (hostel) yacibongoloka mu Mecca, umusumba wa mushilo uwaci Islam ne nshita ya 10 koloko muno lucelo.

Yue Chinese : 當地時間今天早上 10 點左右,伊斯蘭聖城麥加的一家旅社倒塌。Bemba : Muli ici cikuulwa emwali abatandashi abengi abaishile mu kutandalila umusumba wa mushilo pa bushiku bwakutangilila ubulendo bwa hajj.

Yue Chinese : 這座建築物裡住著一些朝聖者,他們在朝覲前夕前來參觀聖城。[Day11]

Bemba : Abeni bamuli iyi ng'anda abengi bali bekashi baku United Arab Emirates.

Yue Chinese : 旅館的客人大多為阿拉伯聯合大公國的公民。Bemba : Abafwile bonse bafikile kuli 15, icipendo icileenekelwa ukukulilako.

Yue Chinese : 死亡人數至少有 15 人,預計數字會繼續上升。Bemba : Leonov, uwaishibikwa kabili nga ¨cosmonaut No. 11¨, ali lubali lwe bumba lyabaya mulwelele ilya ku Soviet Union.

Yue Chinese : 里奧洛夫,又名爲「11 號太空人」,是蘇聯最早期的太空人團隊的一員。Bemba : Pa 18 Machi, 1965, alibombele ica kubalilapo ukulunda pa ficitika mu kuya kwa mulwelele icitwa extravehicular activity (EVA), nangu "ukwenda mu lwelele", ukushala eka panse ya cindeke ukupusha pa mamineti ikumi na yabili.

Yue Chinese : 1965 年 3 月 18 日,他進行了第一次載人出艙活動 (EVA),或「太空漫步」,獨自在太空船外停留了剛超過12 分鐘的時間。Bemba : Alipokelele icilambu ca ¨Hero of the Soviet Union¨, umucinshi uwakulisha mu Soviet Union, pa mulandu wa milimo yakwe.

Yue Chinese : 他的工作令他獲得蘇聯最高榮譽—「蘇聯英雄」。Bemba : Imyaka ikumi panuma, atungulwile ulubali lwamu Soviet ulwa mulimo lwa Appolo-Soyuz icalelangisha ukuti Umulimo wa Mulwelele wapwa.

Yue Chinese : 十年後,他領導阿波羅—聯盟號任務中的蘇聯部分,象徵著太空競賽的結束。Bemba : Atile takuli ifishinka ifingalangisha ukuti ukusansa kulingile fye kwacitika.

Yue Chinese : 她說:「沒有情報顯示即將會發生襲擊。」Bemba : Nangu cibefyo, ukucepa kwa cipimo ca cintinya takulepilibula icintinya conse nacifumishiwapo."

Yue Chinese : 然而,將威脅級別降至嚴重並不代表整體威脅已不存在。」Bemba : Nangu cakuti abakalamba bancende tabasininkishe bwino bucishinka bwa cintinya, iciputulwa ca myendele ica Maryland Transporation Authority capangile uku kwisala panuma ya kupatikishiwa naba FBI.

Yue Chinese : 雖然當局還未確定威脅的可信性,但馬里蘭州交通管理局在聯邦調查局的敦促下關閉了該設施。Bemba : Ifimbayambaya fya kubeula efyabomfeshiwe ukwisala kwa minshi yamipaipi mu kwafwilishiwa naba kapokola abali 80 abaletungulula imyotoka ukwa kupita.

Yue Chinese : 翻斗卡車被用來堵塞地鐵入口,80 名警察在現場指示駕駛者繞道。Bemba : Takwali ukuwayawaya kwa mamotoka ayengi ukwashimikwe mu musebo wa beltway, umusebo umbi uubomfiwa mu musumba.

Yue Chinese : 在該城市的備用線路——環城高速公路上,沒有出現嚴重的交通延誤。Bemba : Icalo ca Nigeria kunuma calibilishe ukutila calepekanya ukwingila mu AfCFTA mu mulungu uwakuya ku kulongana kukalamba.

Yue Chinese : 尼日利亞在日前宣布計劃在峰會前一週加入AfCFTA。Bemba : Cilolo uubombela ku makwebo no bunonshi mu AU Albert Muchanga alandile ukuti Benin ili mukwingilamo.

Yue Chinese : 非洲聯盟貿易與工業專員Albert Muchanga 宣佈貝南加入。Bemba : Uyu cilolo atile, "Tatulati tusuminishanye pa mafunde ya ntuntuko no kusuminisha kwa misonko, lelo ubwanshiko ubo tukwete nabulinga ukutendeka amakwebo pa 1 Julai, 2020.

Yue Chinese : 該專員表示:「我們尚未就原產地規定和關稅協議達成一致共識,但我們現有的框架足以在2020年7月1日開始進行貿易。」Bemba : Icitesheni calisungilila umubeela waciko, nangu cakuti kwali ukulufya kwa cakupiminako intunga (gyroscope) mu kubalilapo pa citesheni ca mulwelele, ukufika pa mpela yakwenda.

Yue Chinese : 儘管早前在太空站任務中失去陀螺儀,但太空站一直保持姿態直至太空漫步結束。Bemba : Chiao na Sharpov kwafumine insebo shakuba ukutali ukufuma kufingalenga ukulfuunganya umubela wa ncende.

Yue Chinese : Chiao和Sharipov報告他們與姿態調整推進器保持安全距離。Bemba : Iciputulwa cibombele mu kupindulula kwa panshi calilenga indeke sha ma jeti ukwamba ukubomba elyo no mubela usuma uwa citesheni walibweluluka.

Yue Chinese : 俄羅斯地面控制啟動噴射機,太空站恢復了正常的姿態。Bemba : Umulandu wapingwililwe mu Viginia pa mulandu wakuti ekwaba akampani akaba pamulu mu makwebo ya intaneti aka AOL, akampani akabikilepo iyi milandu.

Yue Chinese : 由於弗吉尼亞州是領先的互聯網服務供應商 AOL (提出指控的公司)的所在地,所以這宗案件在這裡起訴。Bemba : Uyu emuku wa kubalilapo untu ukupingula kwacitwapo ukubomfya ifunde ilya pangilwe mu 2003 ilya kulesha ukutuma kwa ma imelo ayengi, eyetwa spam, ukuti yelasalanganishiwa ku mbokoshi shama imelo ya bantu.

Yue Chinese : 這是首次以 2003 年頒佈的法律來定罪,該法律旨在遏止未經批准而向用戶郵箱發送大量電子郵件(又稱垃圾郵件)的行為。Bemba : Jesus uwa myaka ya kufyalwa 21 aingile mwi bumba lya Machester City uyu mwaka mu Janiwale 2017 ukufuma kwibumba lya ku Brazil ilya Palmeiras pa cipendo ca ndalama imintapendwa £27.

Yue Chinese : 21歲的熱蘇斯在去年2017年1月,從巴西帕爾梅拉斯俱樂部轉投曼城,據報導轉會費為2700萬英鎊。Bemba : Ukufuma ilyo, uyu umwina Brazil aliteyapo mu mangalo ayali 53 muli ili bumba mu kucimfyanya konse no kwingisha utukato 24.

Yue Chinese : 自此以後,該巴西球員已代表球會出戰 53 場賽事,並取得 24 個入球。Bemba : Dr. Lee alilalangisha ukusakamana pa mulandu ne nsebo ishakuti abana mu Turkey nomba nabambula akashishi ka A(H5N1) avian influenza ukwabula ukuti balwale.

Yue Chinese : 李醫生亦對土耳其兒童現時感染甲型 (H5N1 )禽流感病毒而沒有患病的報導表示關注。Bemba : Amasambililo yamo yalelanda ukutila ubulwele bulingile bwacepako amaka ilyo tabulaba icikuko ce sonde lyonse, efyo alandile.

Yue Chinese : 他指出,一些研究提出這種疾病的致命性必須降低,才會導致全球疫情大流行。Bemba : Kuli isakamiko lyakutila abalwele kuti bakonkanyapo ukwambukisha abantu bambi ukupiltia mu kubomba imilimo ya cilabushiku nga cakuti akashishi kakonkanyapo ukukanamonekela.

Yue Chinese : 另亦憂慮流感症狀輕微的患者可能會透過日常活動而繼續傳染給更多人。Bemba : Leslie Aun, kabilo wa Komen Foundation, atile akabungwe kalisendele ifunde ilipya ilishisuminisha ama gilanti nangu indalama shamilimo ukupelwa ku tubungwe utulefwailishiwa ne milandu shimo.

Yue Chinese : 科曼基金會發言人萊斯利·昂恩表示,該組織已採納一項新規定,不允許向正在接受法律調查的組織提供撥款或資金。[Day12]

Bemba : Icikomo ca kabungwe ka Komen caliifumyapo akabungwe ka Planned Parenthood pa mulandu wa kufwailisha ukulecitika pa mulandu wafyo aka kabungwe ka Planned Parenthood kabomfya indalama elyo ne nsebo sha ndalama sha kako uko ukuletungululwa no Mwiminishi Cliff Stearns.

Yue Chinese : 科曼的政策取消了計劃生育,原因是眾議員克里夫·斯特恩斯正在進行一項關於計劃生育的支出和報告其資金的調查。Bemba : Stearns alefwailisha ngacakuti imisonko ilabomfiwa ukulipilila ukuponya kwa mafumo ukupiltia muli ba Planned Parenthood mu cifulo cakwe ngowa ku mupando mu kabungwe ka Oversight and Investigations Subcommittee, akabombela mwaisamba lya ciputulwa ca House Energy and Commerce Committee.

Yue Chinese : 斯特恩斯作為眾議院能源和商業委員會下屬的監督和調查小組委員會主席,正在調查是否有稅收被用於透過計劃生育組織資助墮胎。Bemba : Gavana wakale uwa ku Massachusetts Mitt Romney ewacimfishe ukusala kwa ntanshi ukwa kwa Kateka wa Florida Republican Party pali Cibili na 46 pesenti ya mavoti.

Yue Chinese : 前麻省州長米特·羅姆尼在星期二以超過46%票數贏得佛羅里達州共和黨總統提名人初選。Bemba : Kabilo wa kale uwa Ng'anda ya Mafunde Nwet Gingrich ewali uwa bubili na 32 pesenti.

Yue Chinese : 美國前眾議院議長金瑞契以32%票數排名第二。Bemba : Nga kacimfya uwa kusenda imisumba yonse, Florida yapeele ifipuna fyonse amakumi asano ifya beminishi babo kuli Romney, ukumusunkilishako pa ntanshi mu kusalwa kwakwa kateka wa Republican Party.

Yue Chinese : 在勝者囊括制度下,佛羅里達州將50名代表票都投給羅姆尼,推舉他成為共和黨提名候選人。Bemba : Abapekenye ukuilishanya batile ukufika ku bantu 100,000 ebaishile mu misumba ya mu Germany pamo nga Berlin, Cologne, Hamburg, na Hanover.

Yue Chinese : 抗議活動的發起人指大約有十萬人在柏林、科隆、漢堡和漢諾威等德國城市參與。Bemba : Mu musumba wa Berlin, bakapokola batile bakailishanya balifika ku cipendo ca 6,500.

Yue Chinese : 警方估計柏林有6500名示威者。Bemba : Ukuilishanya kabili kwalicitike mu Paris, mu Sofia ku Bulgaria, mu Vilnus ku Lithuania, mu Valetta ku Malta, mu Tallinn ku Estonia, elyo namu Edinburg na Glasgo ku Scotland.

Yue Chinese : 巴黎、保加利亞的索非亞、立陶宛的維爾紐斯、馬耳他的瓦萊塔、愛沙尼亞的塔林以及蘇格蘭的愛丁堡和格拉斯哥亦有抗議活動。Bemba : Mu London, abantu ukufika kuli 200 ebailishenye panse ya ma ofeshi yabantu bamo abakwata ubwine bwa ifi fukuulwa.

Yue Chinese : 大約200人在在倫敦的一些主要版權持有人辦公室外抗議。Bemba : Umweshi wapwile, kwali ukuilishanya ukwingi mu Poland ilyo cilya calo casaine ACTA, ico icilengele no buteko bwa calo ca Poland ukusala ukukanasuminisha uku kulanshanya, pali ino nshita.

Yue Chinese : 上個月,當波蘭在簽署 ACTA 時,發生了大規模的抗議活動,導致波蘭政府決定現時暫緩批准該協議。Bemba : Umusumba wa Latvia pamo na Slovakia yonse ibili ileshingashingisha umulimo wakwingila muli ACTA.

Yue Chinese : 拉脫維亞和斯洛伐克都延遲了加入ACTA 的進程。Bemba : Akabungwe ka Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) nakabili kalelomba ukubika kwa fitunshitunshi fya kukopela ifya CCTV mu fikuulwa fyonse umwipailwa ing'ombe mu calo ca Australia.

Yue Chinese : 動物解放組織和皇家防止虐待動物協會(RSPCA)再一次呼籲澳洲所有屠宰場必須安裝閉路電視鏡頭。Bemba : Umukalamba wa Milimo ya Kuceceta pa RSPCA New South Wales uwe shina lya David O´Shannessy aebele ba ABC ukutila ukulolesha no kuceceta kwa ncende sha kwipailamo ing'ombe shonse kulingile kwakonkwa mu Australia monse.

Yue Chinese : 新南威爾士州RSPCA的首席督察大衛·奧沙納西告訴 ABC,監視和檢查屠宰場應要在澳洲普及。Bemba : "Ama CCTV ya katuma icishibilo icikalamba kuli bonse ababomba ne nama ukutila ubumi bwashiko nabo bwine bukankala."

Yue Chinese : 閉路電視肯定會向涉及動物工作的人發出強烈訊息,將動物的福祉放在首位。Bemba : Mapu ya cinkukuma iyesonde lyonse mu United States Geological Survey tayalangishepo icinkukuma icili conse mu Iceland mu mulungu uwafumineko.

Yue Chinese : 美國地質調查局國際地震地圖顯示,冰島在此前一週都沒有發生地震。Bemba : Iofeshi lya Icelandic Meteorological Office kabili lyalandile ukuti takwali ifili fyonse ifikumine icinkukuma mu ncende ya Hekla mu nsa 48 ishapitile.

Yue Chinese : 冰島氣象局亦報告,在過去四十八小時,赫克拉地區沒有地震活動。Bemba : Ifyakonkele pa kupita kwa cinkukuma mukwaluka kwa mwela fyacitike pa 10 mumwenshi wa Kutumpu pa ncende yalubali lwa kapinda ka kukuso ukwalupili lwa volcano ulwa caldera

Yue Chinese : 導致階段變化的重大地震活動於 3 月 10 日在該火山頂部塌陷火山口的東北側發生。Bemba : Amakumbi ayafita ayashakumine kuli volcano iili yonse eyasoselwe ukuti yalesangwa mwisamba lya lupili.

Yue Chinese : 據報山腳出現與任何火山活動無關的黑雲。Bemba : Amakumbi yalelangisha ukuti kuti kwaba icimfulunganya ngacakuti ukupulika kwa mushili cishinka kwalicitike.

Yue Chinese : 這些雲層可能會令人混淆是否真正發生過火山爆發。Bemba : Icibwato ca Luno casendele ama kyubiki miita ya mafuta aya 120–160 ilyo caonaike elyo umwela uukali walicisenda mpaka cayafika mu cibumba cakucinga amabimbi.

Yue Chinese : Luno號載有120至160立方米的燃料,當它發生故障時,大風和海浪把它推到了防波堤上。Bemba : Ama helikopita yalipususha abantu ikumi na babili abali mu bwato elyo pali fye umo uuceneke pa moona.

Yue Chinese : 直升飛機救出了十二名機組人員,唯一的受傷是其中一人的鼻子骨折。Bemba : Icombo icikwete amamiita 100 cali pa bulendo ubwa kuya mu kusenda ifipe fya mufundo nga lyonse elyo pakubala intungulushi shaletwishika ukuti limbi kuti caitila ifipe.

Yue Chinese : 這艘100米長的船隻當時正在航行並運載與以往一樣的肥料貨櫃,官員最初擔心這艘船的運載物可能會溢出。Bemba : Ukwalula ukwaletelwe kwali ninshi nakupita kale mu mayanda yonse yabili mu 2011.

Yue Chinese : 該建議修正案已於2011年在參眾兩院通過。Bemba : Ukucinja kwalipangilwe muli ici cikomo ce funde ilyo sentensi yabubili yafuutilwemo ne Ng'anda ya Beminishi elyo panuma calipitile mu musango uwapalako naba Senate pali Cimo.

Yue Chinese : 有關條文在該立法會期中稍作修改,其中第二句句子先被眾議院刪除,並於週一以類似的表述形式獲參議院通過。Bemba : Ukufilwa kwa museela wa bubili, iilefwaya ukubinda ifyupo fya baume nangu abanakashi bekabeka, kuti kwaisula iciibi caifi fyupo kuntanshi.

Yue Chinese : 第二句句子被刪除的原因是建議禁止同性民事結合,很可能為未來的民事結合打開大門。[Day13]

Bemba : Ukukonkana no yu mulimo, HJR-3 ikapitulukwamo nakabili ne cikomo cimbi icikasalwa mu 2015 nangu mu 2016 ukukonkanyapo ukuba muli uyu mulimo.

Yue Chinese : 遵循程序,HJR-3 將在2015年或2016年由下屆民選立法機構重新審閱,繼續處理。Bemba : Pa kukwanisha kwa kubomba ukwa kwa Vautier ukucila fye pa kutungulula pali no kufwita ukulya mu 1973 pa mulandu wafyo alandile nga ukwalula kwa lyashi lya mitekele.

Yue Chinese : 除了導演工作外,沃蒂埃的成就還包括 1973 年以絕食抗議他視為政治審查的制度。Bemba : Ifunde lya ci Fulenchi lyalyaluka. Ukufwaya kwakwe ukwa kwalula ifintu kwatendeke ninshi ali ne myaka 15 ilyo aingile mu cipani ca French Resistance pa nshita ya Nkondo ye Sonde Lyonse iya Bubili.

Yue Chinese : 法國的法律有所改變。他的行動可以追溯到在第二次世界大戰期間,15 歲的他加入了法國抵抗軍。Bemba : Mu 1998 alilembele ibuuku umo alembele pafyo abombele nefyo alecita.

Yue Chinese : 他在 1998 年的一本書中為自己作記錄。Bemba : Mu myaka ya muma 1960 alibwelele kucalo nomba icali no buntungwa ubupya ica Algeria ukuyasambilisha ifya kuwaminisha ama filimu.

Yue Chinese : 1960 年代,他回到剛獨立的阿爾及利亞教授電影執導。Bemba : Uwangala ubwangalo bwa judo ku Japan Hitoshi Saito, kacimfya wa fikombe fibili ifya golide muma Olympic, nafwa ne myaka 54.

Yue Chinese : 日本柔道選手、兩枚奧運會金牌得主齊藤仁去世,享年 54 歲。Bemba : Icalengele imfwa yakwe casoselwe ukuti ni kansa ya kumupaipi uwafuma ku libu umupita indusha.

Yue Chinese : 公佈的死因為肝內膽管癌。Bemba : Afwilile mu Osaka pali Cibili.

Yue Chinese : 他星期二在大阪去世。Bemba : Ukubikapo no kuba kacimfya wa kale uwa ma Olympic na mwi Sonde lyonse, Saito ali ewaku mupando mu kabungwe ka kukansha aba Judo aka Judo Federation ukufika na panshita ya kufwa kwakwe.

Yue Chinese : 齊藤除了是前奧運和世界冠軍外,在去世時亦是全日本柔道聯合會訓練委員會主席。Bemba : Ukufika ku bantu abali 100 ebasangilweko ku mutebeto, pakuti kwingaba ukusefya ubushiku bwakubalilapo ubwa kwibukisha ubwinga bwa bantu babili ubwaliko uyu mwaka.

Yue Chinese : 至少100人參與這場派對,慶祝一對在去年舉行婚禮的夫婦結婚一週年。Bemba : Ukusefya ukwapwililika ukwa cibukisho kwapekanishiwe ukubako pa bushiku bumbi, efyalandile intungulushi.

Yue Chinese : 官員指,一場正式的週年紀念活動已訂於稍後時間舉行。Bemba : Aba bantu baupanine ku Texas apo apapita nomba umwaka umo elyo baishile ku Buffalo mu kusefya nefibuusa pamo no lupwa.

Yue Chinese : 這對夫婦一年前在德克薩斯州結婚,並來到布法羅和親戚朋友慶祝。Bemba : Umulume uuli ne myaka 30, uwafyalilwe mu Buffalo, ali umo pa bafwile muli uku kusansa kwa mfuti, lelo umukashi wena taceneke nangu pamo.

Yue Chinese : 這名三十歲的丈夫出生在布法羅,是四名槍擊死者之一,但他的妻子沒有受傷。Bemba : Karno muntu umo kasambilisha wa Cisungu uwaishibikwa lelo uwayafya uwalefunda pa Modern Education elyo na King's Glory uwatile alikwete abasambi abali 9,000 pa nshita ya bukulu bwa mulimo wakwe.

Yue Chinese : 卡諾是一位著名但富爭議性的英文補習老師,他曾在現代教育和英皇教育旗下授課,他聲稱在其職業生涯巔峰時有9,000名學生。Bemba : Mu kulemba kwakwe alebomfya amashiwi ayo abafyashi bamo baletila yalyafishe, elyo kabili ashimikwe ukulabomfya umusalula mu kilasi.

Yue Chinese : 在他的筆記中,他使用了一些家長認為粗俗的詞語,據說他在課堂上使用了不雅的語言。Bemba : Isukulu lya Modern Education lyamutungenye ukupulinta ifishibisho ifingi pama basi ukwabula ukusuminishiwa elyo no kubepa ukutila ewali kafundisha mukalamba uwa Cisungu.

Yue Chinese : 現代教育指控他未經許可就在巴士上刊登大型廣告,並謊稱自己是首席英文補習老師。Bemba : Kabili alitunganishiwa no kusangwa no mulandu wa kubomfya ifipe fya muntu umbi ukwabula insambu, lelo tapingwilwe.

Yue Chinese : 他之前亦曾被指控侵犯版權,但沒有被起訴。Bemba : Umusambi wakwe uwa kale atile 'alebomfya amashiwi ayashili yamasambililo mu kilasi, alefunda ifyakwishishanya mu malembo elyo kabili ali fye nga cibusa wa basambi.'

Yue Chinese : 一名舊生說他「在課堂上使用俚語,在筆記中教授約會技巧,就像學生的朋友一樣。」Bemba : Mu nshita ya makumi ya myaka yatatu ayapita, nangu cakuti cashele calo ca communism (icalo umo ifintu fyonse fitungululwa no buteeko), Icalo ca China calipangako ubunonshi bwa makwebo.

Yue Chinese : 在過去30年內,儘管官方上仍是共產主義國家,但中國已發展市場經濟。Bemba : Ukwalula kwa fikomo fya bunonshi ukwa kubalilapo kwacitike mwisamba lya butungulushi bwa kwa Deng Xiaoping.

Yue Chinese : 第一次經濟改革是在鄧小平領導下進行的。Bemba : Ukufuma ilyo, ubukulu kwa bunonshi bwa calo ca China bwalikulilako imiku 90.

Yue Chinese : 從那時起,中國的經濟規模增長了九十倍。Bemba : Pa muku wakubalilapo, umwaka wafumineko icalo ca China calishitishe amamotoka ayengi kunse ya calo ukucila Germany elyo no kucila pali United States nge calo icakulisha sana muli aya makwebo.

Yue Chinese : 去年,中國出口的汽車數量首次超過德國,並超越美國成為汽車行業的最大市場。Bemba : GDP ya calo ca China kuti yakulisha ukucila iya United States mu makumi ya myaka yabili.

Yue Chinese : 中國的國內生產總值或會在20年內超越美國。Bemba : Icimwela ca mfula ica Danielle, icimwela icalenga bune ukwinikwapo munshita yafimyela fyamu Atlantic mu 2010, nacitendeka ku kabanga ka Beemba wa Atlantic.

Yue Chinese : 熱帶風暴丹妮爾在大西洋東部形成,丹妮爾是 2010 年大西洋颶風季第四個被命名的颶風。Bemba : Ici cimwela, icibelele apali imilundu 3,000 ukufuma ku Miami, Florida, cikwete imyela iikulu ukufika pali 40 mph (64 kph).

Yue Chinese : 該風暴距離佛羅里達州邁阿密約 3000 英里,最高持續風速為每小時 40 英里(每小時 64 公里)。[Day14]

Bemba : Abasayanshi pa National Hurricane Center baletunganya ukuti icimwela ca Danielle kuti cakoselako no kusanguka hurricane ilyo cikalafika pali Citatu.

Yue Chinese : 美國國家颶風中心的科學家預測,丹妮爾將在週三或之前增強為颶風。Bemba : Iyo icimwela cicili ukutali no mulundu, cicili icayafya ukwishiba ubusanso cingaleta ku calo ca United States nangu Caribbean.

Yue Chinese : 風暴距離登陸還有一段時間,目前仍難以評估其對美國或加勒比海地區的潛在影響。Bemba : Zagreb, Bobek uwafyalilwe mu musumba uukalamba uwa calo ca Croatia, alishibikwe sana ilyo aleteya mwi bumba lya Partizan Begrade.

Yue Chinese : 博貝克出生於克羅地亞首都薩格勒布,在為貝爾格萊德游擊隊球會效力期間成名。Bemba : Aingile muli ili ibumba mu 1945 no kwikala nabena ukufika mu 1958.

Yue Chinese : 他於 1945 年加入他們,一直效力至 1958 年。Bemba : Munshita yakwe nabena, alingishe utukato ukufika kuli 403 mu kuteya ukuli 468.

Yue Chinese : 他在隊中曾出場 468 次,攻入 403 球。Bemba : Takwaba naumbi uwateyapo imiku iingi nangu ukwingisha utukato utwingi mwibumba lya Bobek ngoyu.

Yue Chinese : 沒有人比博貝克為球會出場和入球的次數更多。Bemba : Mu 1995 ewasalilwe nga kateya uwacilike mu kuteya konse ukwe bumba lya Partizan.

Yue Chinese : 1995 年,他被選為游擊隊史上最佳球員。Bemba : Ukusefya kwatendeke no bulangisho ubupya ukufuma kwibumba ilyaisbikwa bwino isonde lyonse ilya Cirque du Soleil.

Yue Chinese : 慶祝活動由舉世聞名的太陽馬戲團的特別表演揭開序幕。Bemba : Pakonkele ibumba lya Istanbul State Symphony Orchestra, ibumba lya Janissary, elyo naba kemba apali Fatih Erkoç na Müslüm Gürses.

Yue Chinese : 緊隨其後的是伊斯坦堡國家交響樂團、一支禁衛軍樂隊,以及歌手 Fatih Erkoç 和 Müslüm Gürses。Bemba : Ibumba lya Whirling Dervishes nalyo lyalile pa siteji.

Yue Chinese : 然後Whirling Dervishes 登上了舞台。Bemba : Umukashana waku Turkey Sezen Aksu aimbile pamo na uwimba ishiwi lya caume ilyapamulu (tenor) uwa ku Italy uwe shina lya Alessandro Safina elyo na kemba wa ku Greece Haris Alexiou.

Yue Chinese : 土耳其天后Sezen Aksu與意大利男高音Alessandro Safina和希臘歌手Haris Alexiou一同演出。Bemba : Pa kupwisha, ibumba lya bakushana abena Turkey ilya Fire of Anatolia lyalishile nobulangisho bwa "Troy".

Yue Chinese : 土耳其舞蹈團Fire of Anatolia 表演「特洛伊」作結。Bemba : Peter Lenz, umulumendo wa myaka 13 uwensha ifitukutuku, nafwa panuma ya kusangwa mu busanso pa Indianapolis Motor Speedway.

Yue Chinese : 十三歲的電單車手彼得·倫茨在印第安納波利斯賽車場撞車身亡。Bemba : Ilyo aciba pa kushinguluka kwakwe ukwa kukafya umubili, Lenz acisapona ukufuma pa citukutuku cakwe, elyo acisapunkwa nakensha munankwe Xavir Zayat.

Yue Chinese : 在熱身圈時,倫茨從電單車上掉下來,隨後被另一名車手澤維爾·扎亞特撞倒。Bemba : Bwangu-bwangu acisatangatwa na bashing'anga bamu bwangalo no kutwalwa ku cipatala camupepi uko aciyafwila.

Yue Chinese : 現場醫護人員立即為他進行治療,並將他送往當地一家醫院,他其後不治。Bemba : Zayat ena taciceneka muli ubu busanso.

Yue Chinese : 扎亞特在意外中沒有受傷。Bemba : Ukulingana ne fyo icuma ca mwi sonde lyonse cili, Zapatero akonkenyepo ukutila ¨icuma lubali lwa bukumu bwa calo, kabili lubali ulwa kakata nganshi.¨

Yue Chinese : 薩帕特羅針對全球金融情況續稱:「金融體系是經濟的一部分,一個至關重要的部分。Bemba : Natukwata ubwafya bwa ndalama ubwa mwaka onse, ubo ubwafikile pa kukula sana mu myeshi ibili iyapita, elyo ndetontonkanya ukutila imishiika ya ndalama naitendeka ukubukulushiwa."

Yue Chinese : 我們面臨的金融危機已經持續了一年之久,在過去兩個月到達最嚴峻的時刻。我認為金融市場正在開始復甦。」Bemba : Umulungu wapwile, umulabasa wa Naked News wabilishe ukutila uli no kulundapo imibombele ya fitundu fye sonde lyonse ifya kusabankanishishamo ilyashi, no kusabankanya kutatu.

Yue Chinese : 上週,Naked News 宣布透過新開設的三個廣播頻道大幅增加其在新聞報導中的國際語言授權。Bemba : Ilyo basabankanya kale mu Cisungu neci Japanese, aka kampani ke sonde kaletendeka ukusabankanya amapulogilamu muci Spanish, Ici Italian, neci Korean, pa TV, pa intaneti elyo napali tumusange.

Yue Chinese : 這個全球組織已經使用英語和日語進行報導,目前正預備為電視、網絡和流動裝置推出西班牙語、意大利語和韓語節目。Bemba : Kwishuko takwali nangu cimo icacitike kuli ine, lelo nalimwene icintu icabipisha, ilyo abantu balelwisha ukutoba amawindo pa kufwaya ukufuma panse.

Yue Chinese : 「幸運的是我沒有發生什麼事,但我看到了可怕的一幕,人們試圖打破窗戶逃出去。Bemba : Abantu baletoba amawindo ukubomfya ifipuna, lelo amawindo tayaletobeka.

Yue Chinese : 人們用椅子敲打窗格,但窗戶牢不可破。Bemba : "Igilasi lye windo limo lyalisasuka lyatobeka, elyo batendeke ukufumina pe windo lineili," efyasosele umo uwapuswike Franciszek Kowal.

Yue Chinese : 倖存者弗朗西塞克·科瓦爾說:「其中一塊玻璃終於破了,他們開始從窗戶逃出去。」Bemba : Intanda shilapeela ulubuuto no kukaba pa mulandu wa malaiti ayapangwa nama atomu ya hydrogen ayasankanishiwa (nangu ukukambatanishiwa pamo no kupanga ifintu ifya fina.

Yue Chinese : 星星能發出光和熱,是因爲當氫原子融合、結合在一起形成更重的元素時,便會產生能量。Bemba : Aba sayanshi balebombela pa kupanga akantu kamo akengalapanga amalaiti mu musango umo wine.

Yue Chinese : 科學家正致力創造可以同一方式產生能量的反應堆。[Day15]

Bemba : Lelo, ici, kuti caba ubwafya ubwakosa ukupwisha elyo kabili cikasenda imyaka iingi pakuti tukamone utubombelo twa kusankanya ifintu muli uyu musango.

Yue Chinese : 然而,此問題非常難解決,需要多年時間才能建造出有用的聚變反應堆。Bemba : Inshindano ya cela ilelela pamulu wa menshi pa mulandu wa maka ayaba pamulu.

Yue Chinese : 鋼針會浮在水面上是因為表面張力。Bemba : Amaka ya pamulu wa menshi yalacitika pa mulandu wakuti ama molekyu ya menshi pamulu wa menshi yalatintana sana ukucila ifyo yatintana nama molekyu ayali pamulu wayako.

Yue Chinese : 表面張力的發生,源於水面的水分子之間的吸引力,比它們與上方空氣分子間的吸引力更大。Bemba : Ama molekyu ya menshi yalapanga inkanda iishimoneka pamulu wa menshi iisuminisha ifintu pamo nga inshindano ukwelela pa menshi.

Yue Chinese : 水分子在水表面形成一層看不見的表層,令針之類的東西可以漂浮在水面上。Bemba : Akashimbi akaba kucipampa cakushelelepo pali aisi icandakai kalikwata impela shibili ishafonka pakati. Impela shibili shilasuminisha ukwikata bwino pali aisi, nangu fye nacongama.

Yue Chinese : 現代溜冰鞋的刀片有兩個刀刃,刀刃之間有一個凹坑。雙重刀刃令溜冰鞋就算在傾斜時也能更穩固地抓住冰面。Bemba : Pa mulandu wakuti panshi ya kashimbi palyongamako, ilyo akashimbi kapilibukila kulubali ululi lonse impela iikete pali aisi nayoine ilongama.

Yue Chinese : 由於刀片的底部略為彎曲,當刀片傾斜到其中一邊時,接觸到冰面的刀邊也是彎曲的。Bemba : Ici cilalenga ukuti uuleshelela ashoka. Ngacakuti ifipampa fyapilibukila ku kulyo, uuleshelela ninshi nao ashokela ku kulyo, ngacakuti ifipampa fyapilibukila ku kuso, uuleshelela ninshi ashokela ku kuso.

Yue Chinese : 這令到溜冰者能夠轉彎。如果溜冰鞋向右傾,溜冰者便會轉右,如果溜冰鞋向左傾,溜冰者便會轉左。Bemba : Pa kubwelela ku maka yafiko aya pa kubala, fifwile fyafumya amaka ya kulundapo ayacisendwa ku lubuuto.

Yue Chinese : 要回復到原本的能量水平,原子必須去除從光線中獲得的額外能量。Bemba : Ficita ifi pa kufumya ka patiko akanono aka lubuuto aketwa ¨proton¨.

Yue Chinese : 它們透過發射稱為「光子」的微細光粒子來做到。Bemba : Aba sayanshi beta uyu mulimo nga ¨ukufuma kwa myengelele ukwa kupatikishiwa¨ pa mulandu wakuti ama atomu yala patikishiwa no lubuuto ulwabekesha, ukulenga ukufuma kwa proton ya lubuuto, elyo ulubuuto musango wa myengelele.

Yue Chinese : 科學家把這過程稱為「受激輻射」,因為原子受到強光刺激,導致發射光線中的光子,而光線是輻射的一種。Bemba : Icikope icakonkapo cilelangisha ama atomu yalefumya ama proton. Nakuba, mucishinka ama proton yalicepesha sana pali ayo ayali mu cikope.

Yue Chinese : 下一張圖片展示原子發射光子。當然在現實中,光子比此圖片中所見的還要細小很多。Bemba : Ama proton yalicepesha ukucila ne fintu ifipanga ama atomu!

Yue Chinese : 光子甚至比構成原子的物質還小!Bemba : Panuma ya myanda ya nsa ishingi ishakubomba ka filament ka mwi laiti kalapya elyo ne laiti lyaleka ukubomba.

Yue Chinese : 在使用數百小時後,燈泡中的燈絲最終會燒壞,令燈泡不能再使用。Bemba : Ilaiti nomba ninshi lyalakabila ukupyanikishapo limbi. Caliba icikankala ukucenjela sana pa kupyanikishapo ilaiti limbi.

Yue Chinese : 然後燈泡就需要更換。更換燈泡時必須要小心。Bemba : Ica kubalilapo, swichi ya ntambo sha ilyo ilaiti ifwile yashima nangu intambo yafumishiwako ku malaiti.

Yue Chinese : 首先,需要關上燈具的電掣或切斷電線連接。Bemba : Ici ni pa mulandu wakuti amalaiti ayalepita mu ntambo ukuya muli soketi yelata apo ilyo ilaiti likala kuti yamititimya icabipa ngacakuti mwaikata mukati ka soketi nangu kumpela yelata lye laiti ilyo lingile panono muli soketi.

Yue Chinese : 這是因為如果你觸碰到插座內部或燈泡的部分金屬底部仍接觸插座的情況下,流入插座(即連接燈泡金屬部分的位置)的電流可令你嚴重觸電。Bemba : Icilundwa icakulisha mu kwenda kwa mulopa mutima, uupompa umulopa.

Yue Chinese : 循環系統的主要器官是負責泵血的心臟。Bemba : Umulopa ulenda ukufuma ku mutima mu matumbo ayetwa imishipa ya kutwala (arteries) elyo nokubwelela ku mutima mu matumbo yambi ayetwa imishipa ya kubwesha (veins). Amatumbo ayacepesha sana yetwa ukuti ama capilaries.

Yue Chinese : 血液由心臟流入稱為動脈的管道,並由稱為靜脈的管道流回心臟。最細小的管道稱為微絲血管。Bemba : Ameno ya nama iitwa ukuti triceratops yalikwata amaka ya kushonaula amabuula ukubikako fye ne misambo ne mishila.

Yue Chinese : 三角恐龍的牙齒不僅能夠壓碎樹葉,而且連非常堅硬的樹枝和根部都可以壓碎。Bemba : Abasayanshi bamo batontonkanya ukuti ifima Triceratop fyalelya ifisabo ifyapala ingashi ifyaleitwa ama cycads, icili musango wa cimenwa icaseekele mu nshita ya Cretaceous.

Yue Chinese : 有些科學家認為三角龍進食蘇鐵,這是一種在白堊紀常見的植物。Bemba : Ifi fimenwa fimoneka kwati fimiti fya ngashi lelo ifyakwata icisote ica mabuula ayatwa, ayatali.

Yue Chinese : 這些植物看似一棵小棕櫚樹,葉冠尖銳帶刺。Bemba : Ci Triceratops cali kwati calebomfya umulomo waciko uwakosa ukuswilako amabuula ilyo tacilalya umusambo wa cimuti.

Yue Chinese : 三角龍可能在進食樹幹前就用其強壯的喙剝掉葉子。Bemba : Abasayanshi bambi balanda ukutila ifi fimenwa fyalikwata sana sumu kanshi kuti caba icakuti fishimweshimwe ifi tafyalelya, nangu cakuti ilelo icinama icitwa sloth pamo na mucence (icinshikulula ca fishimweshimwe) kuti fyalya amabula ne fisabo ifyakwatamo sumu.

Yue Chinese : 其他科學家駁斥這些植物含有劇毒,因此任何恐龍都不太可能食用,然而今天的樹懶和鸚鵡(恐龍的後代)等其他動物亦能夠食用有毒的樹葉或果實。Bemba : Kuti caba shani icakuti amaka ya kutinta aya pa calo kuti yantinta? Nga cakuti waiminina pa mulu wa lo, kuti wapepukako mukufina ukucila ifyo ufina pa Calo.

Yue Chinese : 木衛一的地心吸力會怎樣拉著我?如果你站在木衛一的表面,會比站在地球表面的體重較輕。Bemba : Umuntu uufina amapaundi 200 (90kg) pa Calo kuti afina icapala amapaundi 36 (16kg) pa lo. Kanshi amaka ya kutinta, mucishinka yalacepako ukukutinta.

Yue Chinese : 一個人在地球重 200 磅(90 公斤)的話,在木衛一便重 36 磅(16 公斤)。顯而易見,木衛一的地心吸力較小。[Day16]

Bemba : Akasuba takakwata icimushili icakosa ico wingeminapo ngapa Calo. Akasuba fye konse kapangwa ne myela ya gasi, umulilo, elyo na pulazima.

Yue Chinese : 太陽不像地球一樣有地殼讓你可以站在上面。整個太陽都是由氣體、火和電漿組成。Bemba : Umwela wa gas ulaya ulecepa ilyo uletaluka ku Kasuba.

Yue Chinese : 離太陽中心越遠,氣體就變得越稀薄。Bemba : Ulubali lwa Kasuba ulo tumona lwitwa ukutila Photosphere, icipilibula ukutila ¨umupila wa lubuuto¨.

Yue Chinese : 我們觀看太陽時所看到的外圍部分稱為「光球層」。Bemba : Panuma ya myaka ukufika kwikana limo, mu 1610, kasambilila wa fyamulwelele uwaku Italy, Galileo Gallilei abomfeshe telesikopu no kumwenako ukutila Venus yalikwata ifipande, cimo cine no mweshi.

Yue Chinese : 約三千年後,意大利天文學家伽利略・伽利萊於 1610 年利用望遠鏡觀察到金星就像月亮一樣有盈虧。Bemba : Ifi fipande ficitika pa mulandu wakuti ulubali fye lumo ulwa venus (nangu ulwa mweshi) ululosha ku Kasuba eluba no lubuuto. Ifipande fya Venus filatungililwa ne langulushi lya kwa Corpenicus ilya kuti ifya mulwelele filashinguluka Akasuba.

Yue Chinese : 金星(或月亮)只有面向太陽的那面被照亮,因此有盈虧的出現。金星盈虧證實哥白尼提出行星圍繞太陽轉動的理論。Bemba : Elyo, panuma ya myaka inono mu 1639, kasambilila wa fya mulwelele umu Ngeleshi uweshina lya Jeremiah Horrocks alimwene ukusela kwa Venus.

Yue Chinese : 然後,在數年後的 1639 年,英國天文學家傑雷米亞・霍羅克斯觀測到金星凌日。Bemba : Panuma ya kulwa and ukuwina Danelaw umuku wabubili, mwali umutende mu calo ca England panshita ntali.

Yue Chinese : 英格蘭在再次奪得丹麥區後經歷了一段很長時間的和平。Bemba : Nangu cibe ifyo, mu 991 Ethelred alikumene na ibumba lya maato ilikalamba ilya ba Viking. Lyali libumba ilikalamba nganshi ukucila fye amabumba yonse ukufumafye ku nshita yebumba lyakwa Guthrum ilyaliko kunuma, ukufikafye na imyaka umwanda umo.

Yue Chinese : 然而,在991年,埃塞爾雷德遇到了自上世紀古特魯姆艦隊以來最大的維京艦隊。Bemba : Aya amaato yaletungululwa na Olaf Trygvasson, uwa ku Norway kabili alefwaisha ukupokolola icalo cakwe ku ba Danish abaikatilile icalo.

Yue Chinese : 艦隊由奧拉夫·特里格瓦森帶領,他是個有野心從丹麥統治下奪回自己國家的挪威人。Bemba : Panuma yakushingwana na amafya ayalebwesha ukutendeka kwa bulwi panuma, Etherlred na Olaf balisuminishenye ukupanga icipangano. Olaf aalibwelelemo ku Norway mukulwisha ubufumu bwakwe no kucimfya ukwalekanalekana.

Yue Chinese : 在最初的軍事失利後,埃塞爾雷德同意與奧拉夫達成協議,奧拉夫之後返回挪威,在嘗試奪回他的王國時成敗參半。Bemba : Hangeul ebutantiko bwa filembofye ubwa pangilwe no mulimo mu kubomfiwa kwa cila bushiku. Ubu butantiko bwa filembo bwapangilwe mu mwaka wa 1444 pa nshita ya buteeko bwa Mfumu Sejong (1418 – 1450).

Yue Chinese : 諺文是唯一特意發明的字母,在日常生活中廣泛使用。該字母在於1444年於世宗大王 (1418 – 1450) 統治期間發明。Bemba : Imfumu Sejong yali ni mfumu yalenga bune iya Joseon Dynasty elyo emfumu imo pali isho isha cindikwa nganshi.

Yue Chinese : 世宗大王是朝鮮王朝的第四位君王,也是其中一位最受尊敬的君王。Bemba : Pakubala ainike ubutantiko bwa filembo fya Hangeul ukutiila Hunmin Jeongeum, icilepilibula "ifiunda fya cishinka ifya kusambilisha abantu".

Yue Chinese : 他原先將諺文命名為「訓民正音」,意思是「指導人民的正確聲音」。Bemba : Kwaliba amalangulushi ayengi pa fyo Sanskrit yaishilebako. Ilangulushi limo pali ayo ni pa kwenda kwa bantu ukwa Aryan ukufuma ku kabanga ukuya ku India abaletele icitundu cabo pamo nabo.

Yue Chinese : 對於梵文的出現,有很多不同説法。其中一個是關於雅利安人帶著自己的語言由西方遷徙到印度。Bemba : Sanskrit citundu ca kale elyo calipalanako neci Latin icilandwa ku Europe.

Yue Chinese : 梵語是一種古老的語言,能與在歐洲使用的拉丁語媲美。Bemba : Icitabo ica kubalilapo ukwishibikwa mwi sonde lyonse calembelwe mu ci Sanskrit. Panuma ya kukolonganika kwa Upanishads, icitundu ca Sanskrit calubilefye pa mulandu wa mitantamikilwe.

Yue Chinese : 全世界最古老的已知書籍是用梵文書寫的。在《奧義書》的彙編後,梵文因爲等級制度慢慢消失。Bemba : Sanskrit citundu icikankala kabili icakosa, icabomba umulimo wakuba nge ntuntuko ya fitundu ifingi ifya ku India ilelo, cimo cine fye nge fyo ici Latin caba nge ntuntuko ya fitundu ifingi ifya ku Europe pamo nga ici Fulenchi ne ci Sipanishi.

Yue Chinese : 梵語是一種非常複雜和豐富的語言,成爲許多現代印度語言的來源,就像拉丁語是法語和西班牙語等歐洲語言的來源一樣。Bemba : Ilyo ubulwi bwakulwila France nabupwa, icalo ca Germany catendeke ukuipekanya ukuyasansa icishi ca Britain.

Yue Chinese : 隨著與法國的戰事結束,德國開始準備入侵不列顛島。Bemba : Germany yaininke ubu bulwi mwi shina lyakuti "Operation Sealion". Ifyanso ifingi ifya mpuka ya bashilika ba calo ca Britain elyo ne fyakubomfya fyalilubile ilyo babutwike ukufuma ku Dunkirk, kanshi iyi mpuka yali iyanaka.

Yue Chinese : 德國把這次攻擊的代號命名為「海獅行動」。英軍在鄧寇克撤退時失去了大部分重型武器和補給品,因此軍隊相當疲弱。Bemba : Lelo Abashilika bapa Menshi abaku Bufumu balikwatishepo amaka ukucila Abashilika bapa Menshi abaku Germany ("Kriegsmarine") elyo kabili bali no konaula amato ya kusansa yonse ayali no kutumwa mu English Channel.

Yue Chinese : 但是皇家海軍仍然比德國海軍(「Kriegsmarine」)強大得多,可以摧毀任何穿越英吉利海峽的入侵艦隊。Bemba : Nangu cibefyo, amato fye ayanono aya Bashilika ba ku Bufumu efyabikilwe mupepi ne ishingasanswa pantu bakapitao bali no mwenso uwakuti limbi kuti bababunsha ku ndeke sha ku Germany.

Yue Chinese : 然而,由於海軍上將擔心艦艇會被德國的空襲擊沉,因此只有很少皇家海軍艦艇在機會較大的入侵路線附近駐紮。Bemba : Natutendekele no kulondolola amapange ya bena Italy. Icalo ca Italy califye "ni ndume iyaice" kuli Germany na Japan.

Yue Chinese : 讓我們從解釋意大利的計劃開始。意大利主要是德國和日本的「弟弟」。Bemba : Calikwete abashilika abanaka, nangu cakuti balipangiilepo amato ayapya yane ilyo fye inkondo tailatendeka.

Yue Chinese : 即使他們在戰爭開始之前剛建造了四艘新的船艦,它擁有的軍隊和海軍仍然較弱。Bemba : Amabutukilo ya calo ca Italy ayakulu yali fyalo fyamu Africa. Pakuti bengacimfya ifyo fyalo, balingile ukukwata incende apakulafumya abashilika, pakuti abashilika baleyabuka Beemba wa Mediterranean no kuyasansa Africa.

Yue Chinese : 意大利的主要目標是非洲國家。為了佔領這些國家,他們將需要有一個供部隊出發的地方,以便部隊可以穿越地中海以入侵非洲。Bemba : Pa mulandu wa ici, balingile ukufumyapo incende sha bashilika ne mato ayamu Egypt. Ukucila pali iyo milimo, amato ya bulwi aya calo ca Italy tayalingile ukubomba umulimo umbi uuli onse.

Yue Chinese : 這令他們需要驅除位於埃及的英國基地和船隻。除了這些行動外,意大利的戰艦並沒有預期會做任何其他事情。[Day17]

Bemba : Nomba kuli Japan. Japan cali calo ca cishi, cimocine na Britain.

Yue Chinese : 現在說到日本。日本就像英國一樣,是一個島國。Bemba : Amato ya panshi ya beemba yapangilwa ukwenda panshi ya menshi, no kwikala palya pene pa nshita iitali.

Yue Chinese : 潛艇是為水底航行並停留一段長時間而設的船隻。Bemba : Amato ya panshi ya beemba yalibomfiwe mu Nkondo ya Bumo iye Sonde Lyonse ne Nkondo ya Bubili iye Sonde Lyonse. Pali ilya nshita aya mato yaleenda fye panono kabili yalelasafye iminshinga ukufika apepi.

Yue Chinese : 潛艇在第一次世界大戰和第二次世界大戰時使用。當時它們速度非常慢,而且射程非常有限。Bemba : Mu kutendeka kwa nkondo yaleenda sana pa mulu wa beemba, lelo ilyo batendeke ukupanga no kuwamya ifya kumwenako ukutali ifitwa radar aya mato yalipatikishiwe ukulaibila panshi ya menshi pakuti tayalemoneka.

Yue Chinese : 戰爭初期,它們大多數時間在海面航行,但是隨著雷達發展而變得更加精確,潛水艇就被迫在水底航行,避免被發現。Bemba : Amato ya panshi ya beemba ayaku Germany yaleitwa ama U-Boats. Abena Germany bali abacenjela sana mu kwensha no kupindulula amato yabo.

Yue Chinese : 德國潛艇被稱為U艇。德國人非常擅長潛艇的導航和操作。Bemba : Pa mulandu wa kukwanisha kwabo ukwa mato ya panshi ya beemba, panuma ya nkondo abena Germany tabacetekelwa sana ukuyakwata ayengi.

Yue Chinese : 由於他們在潛艇方面甚為成功,德國在戰後不被信任可擁有許多潛艇。Bemba : Ee! Imfumu Tutankhamum, inshita shimo iyaleitwa nga "Imfumu Tut" nangu "Imfumu Iilumendo", eimo pa mfumu shaku Egypt iyishibikwa sana munshiku shalelo.

Yue Chinese : 是的!圖坦卡門國王有時也被稱為「圖特國王」或「男孩國王」,他是現代其中一個最著名的古埃及國王。Bemba : Icakusekesha cimo cakuti, taletontonkanishiwa ukuba umukankala nganshi munshiku sha kale elyo kabili talembelwenamo mu butantiko bwa mfumu sha kale ubwingi.

Yue Chinese : 有趣的是,他在古代並沒有受到重視,大多數的古代國王名單上也沒有他的記載。Bemba : Nangu cibefyo, ukusangwa kwa nshishi yakwe mu 1922 kwamulengele ukuba uwasefiwa sana. Ilyo inshishi sha kale ishingi shalibilwe, iyi nshishi yena yaikele fye iyabula ukufulunganishiwa.

Yue Chinese : 然而,他的墓穴於 1922 年被發現,令他成為了名人。儘管很多古代墓穴都曾被搶劫,但這座墓穴幾乎完全沒有受到侵擾。Bemba : Ifintu ifingi ifyashikilwe pamo na Tutankhamun fyalisungwa bwino sana, ukubikapo na makana ya fya kupanga ifyapangilwe na mabwe ayauma umutengo kabili ayashimonaika.

Yue Chinese : 大部份與圖坦卡門一起埋葬的物品都保存完好,包括數千件由貴重金屬和稀有寶石製成的文物。Bemba : Ukupanga kwa mipeto yama sipoko kwalengele amacheleta yabena Assyria yabe ayayanguka, ukubutukisha, elyo no kuipekanishisha bwino ukucila no kusha abashilika na macheleta yambi.

Yue Chinese : 輻條輪的發明令亞述人的戰車更輕、更快,其速度更準備好可超越士兵和其他戰車。Bemba : Imifwi ukufuma ku mata yabo aya busungu yalepulinkanya mu nkwela sha bashilika abalwani. Mupepi na 1000 B.C., abena Assyria ebaletele abashilika ba pali ba kabalwe (calvary) abakubalilapo.

Yue Chinese : 從他們致命的十字弓射出的箭可以穿透敵軍的盔甲。亞述人大約在公元前1000年引入了第一支騎兵隊。Bemba : Abashilika abetwa calvary ni abo abalwa ninshi bali pali ba kabalwe. Icisadulo cali ninshi tacilapangwa, kanshi abashilika baku Assyria aba pali ba kabalwe balelwa ninshi bekelefye panuma ya ba kabalwe yabo apabula nangu cimo.

Yue Chinese : 騎兵是一支在馬背上作戰的軍隊。由於當時尚未發明馬鞍,因此亞述人騎兵就在赤裸的馬背上作戰。Bemba : Twalishiba aba mashiwi ya mitekele abengi aba Giliki, aba sayanshi, elyo na bakalenga ba fintu. Lelo kwena umuntu uwaishibikwa sana uwa bulya bwikashi ni Homer, kashika wa mishikakulo uwali impofu, uwashikile imishikakulo ibili iyaya ululumbi mu malembo yaci Giliki: imishikakulo ya Iliad na Odyssey.

Yue Chinese : 我們認識許多希臘政治家、科學家和藝術家。希臘文化當中最為有名的應該是荷馬,他是傳奇的視障詩人,曾創作出兩大希臘文學著作:伊利亞德(Iliad)和奧德賽(Odyssey)的詩歌。Bemba : Sophocles na Aristophanes bacili nibakalemba ba fisela abaishibikwa sana elyo ne fisela fyabo fyaishibikwa ukuba pa milimo iikalamba mu calo ca fya kulembalemba.

Yue Chinese : 索福克勒斯和亞里士多芬仍是最享負盛名的編劇,他們的戲劇被公認為世界文學中最偉大的作品之一。Bemba : Umuntu umbi uwaishibikwa sana umu Giliki ni kasanga wa nsamushi uwe shina lya Pythagoras, uwaishibikwa sana pa mulandu we langulushi lyakwe ilya nsamushi pa bwampano bwa mbali sha ma tiliyango aya kukulyo.

Yue Chinese : 另一位著名的希臘人是數學家畢達哥拉斯,最有名的是他關於直角三角形邊關係的定理。Bemba : Paliba umutunganya uwingi pa bwingi bwa bantu abalanda ici Hindi. Citunganishiwa ukuti kuti caba ica bubili nangu ica butatu pa fitundu ifilandwa sana na bantu mwi sonde lyonse.

Yue Chinese : 現對操印度語的人數估計不一。印度語估計是介乎全球最多人使用的第二至第四種語言。Bemba : Impendwa ya bene ba ici citundu abacilanda yalipusana ukulingana ne fyo kwingaba ukupenda imisango ya fitundu ifinono ifya fuma muli ici citundu no bwampano fyakwata.

Yue Chinese : 母語為印度語的人數有所不同,取決於是否把非常接近的相關方言計算在內。Bemba : Ifipendo filapusana ukufuma pali mintapendwa 340 ukufika ku mintapndwa 500 iya balanda ici citundu, elyo no kufika ku minapendwa 800 iya bantu abengomfwa ici citundu.

Yue Chinese : 估計語言使用者有3.4億至5億人,多達8億人能聽懂該語言。Bemba : Ici Hindi ne ci Urdu fyalipalana mu kulanda lelo fyalipusana mu kulemba; mu kulanshanya kwa cila bushiku, abalanda ifi fitundu fibili kuti baumfwana.

Yue Chinese : 印地語和烏都語的詞彙相似但文字不盡相同。在日常對話中,兩種語言的使用者一般能夠理解對方。Bemba : Mupepi na umwanda wa myaka uwalenga 15, incende ya kapinda ka kukuso aka Estonia yali mu kufulunganishiwa kwa ntambi ukwingi ukufuma ku bena Germany.

Yue Chinese : 大約在15世紀,愛沙尼亞北部極受德國文化影響。Bemba : Ba monku bamo aba ku Germany balefwaya ukuleta Lesa mupepi na bekala calo, kanshi balipangile icitundu ca ci Estonia.

Yue Chinese : 一些德國僧侶爲了拉近上帝與當地人民的距離,於是發明了愛沙尼亞語的文字語言。Bemba : Cashintilile pa butantiko bwa filembo fya ci German elyo kwalilundilwe ne cilembo cimo ica ¨Õ/õ¨.

Yue Chinese : 它取自德語字母和添加了一個字符 「Õ/õ」。Bemba : Ilyo inshita yalepita, amashiwi ayengi aya ashimwe ku ci German yalisankanishwe mu citundu. Uku ekwali ekutendeka kwa kusalapuka.

Yue Chinese : 隨著時間流逝,許多從德國借來的詞都已融合。這就是教化的開始。Bemba : Ukulingana no lutambi, impyani yapa bufumu yalingile ukuya ku bushilika panumafye yakupwisha isukulu.

Yue Chinese : 傳統上,王位繼承人會在完成學業後直接加入軍隊。[Day18]

Bemba : Lelo, Charles aile ku masambililo ya pamulu pa Trinity College, mu Cambridge uko asambilile amasambililo ya Bwikashi bwa Bantu (Antropology) elyo naya Bwikashi bwa Bantu Ubwakale (Archaeology), elyo na panuma asambilile Ifya Milumbe ya Kale (History), no kukwata 2:2 (digili iyapanshi mu masambililo yalenga bubili).

Yue Chinese : 但查爾斯卻選擇入讀劍橋大學三一學院,修讀人類學和考古學,後來又修讀了歷史,獲取2:2成績(二等二級學位)。Bemba : Charles ali ewa kubalilapo mu Lupwa lwa Bufumu ulwa ku Britain ukupelwapo digili.

Yue Chinese : 查理斯是第一個擁有學士學位的英國皇室成員。Bemba : Incende ya European Turkey (ku kabanga ka Thrace nangu Rumelia mu Balkan peninsula) emusangwa 3% ya calo.

Yue Chinese : 歐洲土耳其(巴爾幹半島的色雷斯東部或魯梅利亞)佔了國家的百分之三。Bemba : Incende ya Turkey yalicila pama kilomita 1,600 (1,000 mi) mu butali elyo na ma kilomita 800 (500 mi) mu bwipi, elyo ne mimonekele iyalola mu butali.

Yue Chinese : 土耳其的領土長超過1,600公里(1,000英里),闊800公里(500英里) ,大致上是一個長方形。Bemba : Incende ya Turkey, ukubikapo ne mimana, yasenda ama sikweya kilomita ayali 783,562 (300,948 sq mi), pali ayo ama sikweya kilomita ayali 755,688 (291,773sq mi) yaba pakati ka kapinda ka kukulyo na masamba ya Asia elyo ama sikweya kilomita ayali 23,764 (9,174 sq mi) yabela mu Europe.

Yue Chinese : 土耳其的國土包括湖泊,佔783,562平方公里(300,948平方英里),其中755,688平方公里(291,773平方英里)位處亞洲西南面,而23,764平方公里(9,174平方英里)位處歐洲。Bemba : Incende yonse iya Turkey eyalenga ukuti ici calo cibe ecalenga 37 ku bukulu pe sonde lyonse, elyo kabili cakula mu kulingana na Metropolitan France na United Kingdom ukufisankanya.

Yue Chinese : 土耳其按面積計是世上第37大國家,它的面積大約是法國本土和英國的總和。Bemba : Turkey yashingulukwa naba beemba kumbali shitatu: Beemba wa Aegean ku masamba, Beemba wa Fiita ku kapinda ka kukuso elyo na Beemba wa Mediterranean ku kapinda ka kukulyo.

Yue Chinese : 土耳其三面環海:西面是愛琴海,北面是黑海,南面是地中海。Bemba : Icalo ca Luxembourg calikwata ilyashi ilitali lelo ubuntungwa bwa ciko bwali mu mwaka wa 1839.

Yue Chinese : 盧森堡擁有悠久的歷史,但它的獨立可追溯到1839年。Bemba : Ifiputulwa ifingi ifya ino nshita ifya calo ca Belgium fyali filundwa fya Luxembourg kale lelo fyaishilesanguka fya ku Belgium panuma ya Mpasase sha Kufumyapo Ubuteko mu myaka ya muma 1830.

Yue Chinese : 今天的比利時的部分國土在過去曾是盧森堡的一部分,但在1830年代的比利時革命後成為比利時的一部分。Bemba : Icalo ca Luxemburg lyonse cilesha na maka ukuba ica mutende lelo calilwileko inkondo ya mwi Sonde Lyonse iya kubalilapo ne ya lenga Bubili ne calo ca Germany.

Yue Chinese : 盧森堡一直嘗試維持中立國角色,但它在第一次世界大戰和第二次世界大戰時均被德國佔領。Bemba : Mu mwaka wa 1957 Luxembourg caishileba nicimo pa fyalo ifyapangile akabungwe akaishibikwa ilelo nga European Union.

Yue Chinese : 盧森堡在1957年成為該組織的創始成員,該組織在今天稱為歐盟。Bemba : Incende ya Drukgyal Dzong musumba wa bucingo uwaonaika uwe tempele lya ci Buddhist ku mulundu wa musumba wa Paro (mu mushi wa Phondey).

Yue Chinese : 朱克傑宗堡是一個位於帕羅地區上部(Phondey Village)的廢棄堡壘和佛教寺院。Bemba : Calandwa ukutila mu mwaka wa 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyal apangile uyu musumba wa bucingo pa kwibukisha ukucimfya kwakwe ukwa mpuka ya bashilika ba Tibetan-Mongol.

Yue Chinese : 相傳扎卜龍·阿旺·南蓋爾在 1649 年建造了這個堡壘,以紀念他打敗西藏蒙古聯軍。Bemba : Mu mwaka wa 1951, umulilo walyocele iyi ncende no kushakofye ifiputulwa fimo ifya Drukgyal Dzong, ifyapala nge cimumbwa cakwa Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Yue Chinese : 1951 年,一場火災令到朱克傑宗堡的遺跡只有部分能夠保留下來,扎卜龍·阿旺·南蓋爾的畫像是其中之一。Bemba : Panuma ya uyu mulilo, uyu musumba wa bucingo walisungililwe no kucingililwa, ukushala nincende imo pa ncende shaci Bhutan uko abantu abengi baya mu kutamba.

Yue Chinese : 堡壘在大火後得到保育和保護,成為不丹其中一個最有吸引力的景點。Bemba : Mu nshita ya mwanda wa myaka uwalenga 18 icalo ca Cambodia caisangile icatitikishiwa pakati ka bena mupalamano babili abayafya, Thailand na Vietnam.

Yue Chinese : 18 世紀期間,柬埔寨發現自己處於兩個強大鄰國泰國和越南的夾縫之間。Bemba : Abena Thai balisanshile Cambodia pa miku iingi mu mwanda wa myaka uwalenga 18 na mu 1772 balyonawile incende ya Phnom Phen.

Yue Chinese : 泰國人在 18 世紀數次入侵柬埔寨,並於 1772 年摧毀金邊。Bemba : Mu mwanda wa myaka uwa kulekeleshako uwalenga 18 abena Vietnam nabo balisanshile icalo ca Cambodia.

Yue Chinese : 越南人也在 18 世紀末入侵柬埔寨。Bemba : Amapesenti ayali ikumi na cinelubali aya bena Venezuela tabaingila incito, elyo abengi ababomba babombafye mu bunonshi bwa cibombe-bombe.

Yue Chinese : 18個百分比的委內瑞拉人都沒有工作,而大部分有工作的人都從事非正式經濟活動。Bemba : Icipendo ca fibili pali fitatu ica bena Venezuela ababomba babombela mu ciputulwa cakutangata, ukufika kuli koota babomba mu fya kupangapanga elyo icipendo ca fisano babomba mu fya bulimi.

Yue Chinese : 三分二的委內瑞拉人從事服務行業,近四分一的國民在工廠工作,五分一的國民從事耕種。Bemba : Iciputulwa ca fyakupangapanga icikankala nganshi mu Venezuela nico icakupanga amafuta ya oilo, iyo ici calo cishitisha sana kunse ya calo, nangu cakuti icipendo ca pesenti fye imo ebabomba mulubali lwa oilo.

Yue Chinese : 儘管只有百分之一人口從事石油行業,但由於委内瑞拉是石油淨出口國,因此石油是該國的重要行業。Bemba : Mukutendeka kwa buntungwa bwa calo, ababomfi ba Singapore Botanic Gardens balyafwilishe sana ukwalula icishi ukuti cingaba Musumba wa ma Mabala ya tropical.

Yue Chinese : 在國家獨立的早期,新加坡植物園的專業知識協助了這個島嶼搖身變成一個熱帶花園城市。Bemba : Mu mwaka wa 1981, iluba lya Vanda Miss Joaquim, umusango we luba lya orchid, lyalisalilwe ukuti lingaba ecishibilo ca calo.

Yue Chinese : 1981 年,一種名為卓錦萬代蘭的雜交蘭花品種被選為這個國家的國花。Bemba : Cila mwaka mu mweshi wa Lusuba-lukalamba, ukufika ku mintapendwa 1.5 iya finama ifilya imilemfwe filenda ukulola ku nika sha ku kapinda ka kukulyo, ukwabuka Umumana wa Mara, ukufuma ku mpili sha ku kapinda ka kukuso ukukonka imfula.

Yue Chinese : 每年十月左右,接近一百五十萬隻草食性動物為了雨水從北部的山丘越過馬拉河前往南部的平原。Bemba : Elyo ukubwelela ku kapinda ka kukuso ukupita ku masamba, nakabili ukwabuka umumana wa Mara, panuma ya mfula mu mweshi wa Shinde.

Yue Chinese : 然後在大約四月的雨水後,再次越過馬拉河,經過西部回到北部。[Day19]

Bemba : Mu citungu ca Serengeti emwaba incende isho basungilamo inama pamo nga Serengeti, Ngorongoro elyo na Maswa iyaba mu Tanzania pamo pene na Maasai Mara iyabela mu Kenya.

Yue Chinese : 塞倫蓋蒂地區覆蓋了塞倫蓋蒂國家公園,坦桑尼亞的恩戈羅恩戈羅保護區和馬斯瓦禁獵區,以及肯亞的馬賽馬拉國家野生動物保護區。Bemba : Ukusambilila ukupanga ifyakulangisha ifisuma kufwaikwa ifibombelo ifipya elyo nefyakale, pamofye ne fibombelo ifyo mwasambililepo mu masambililo yenu (ukutantika kwe lyashi, ukuwamya kwa fiunda nama vidyo, ukushimika ilyashi, na fimbipo).

Yue Chinese : 學習創作互動媒體講求常規和傳統的技能,以及在互動課堂中掌握的工具(分鏡板,音訊和視訊編輯,故事敍述等)Bemba : Ukupanga ifintu ifya kwampana kulafwaikwa ukutila wapitulukamo cipyacipya mu malangulushi yobe pa kupanga kwa ico cintu no kusambilila ukutontonkanya mu nshila ishishili sha mishilwa.

Yue Chinese : 互動設計需要你重新評估對媒體製作的假設,並學習以非線性的方式思考。Bemba : Ukupanga kwa fintu ifya kwampana kulafwaikwa ukuti fyonse ifilebomfiwa muli uyu mulimo fya kuminkana, lelo kabili kuti fyapanga amano nga cakuti fili palwafiko cimo-cimo.

Yue Chinese : 互動設計要求項目的各個部件相互連接,但同時又能成為一個單獨的實體。Bemba : Ubwafya bwaba muma lensi ya kukushishako ifintu bwa kuti ubukulu bwa ca kulolesesha ne mpendwa ya nsandesande sha lensi ififwaikwa pa kukwanisha umutande wa butali bwa mimwene filakula ukucila kuma lensi ya prime.

Yue Chinese : 為達到一定的焦距,跟定焦鏡頭相比,變焦鏡頭的缺點是,取焦的複雜程度和對鏡頭數量的元素要求更高。Bemba : Ici naciya cilecepako ngo bwafya pa mulandu wa kuti abapanga ama lensi nabafika apatali mu kupanga kwabo ukwa ma lensi.

Yue Chinese : 這一點已逐漸不成問題,因為鏡頭生產商已能夠生產更高水準的鏡頭。Bemba : Ici nomba calisuminisha ukuti ama lensi ya kukushishako ifintu yalepanga ifikope ifimoneka bwino ukupashanya ku fikope ifyalekwanishiwa na ma lensi ayakwete ubutali bwa mimwene ubwa pampamikwa.

Yue Chinese : 這使變焦鏡頭能拍攝出質素可媲美定焦鏡頭的照片。Bemba : Ubwafya bumbi ubwa ma lensi ya kukushishako bwa kuti ubukulu bwa apacha (ukwangufyanya) ukwa lensi inshita ishingi kwalicepa.

Yue Chinese : 變焦鏡頭的另一個缺點是鏡頭的最大光圈(速度)通常比較低。Bemba : Ici cilalenga ukuti ama lensi ya kukushishako ayanaka umutengo yabe ayayafya ukubomfiwa mu ncende umuli ulubuuto ulunono ukwabula icakusanika.

Yue Chinese : 這令便宜的變焦鏡頭在低光環境且沒有閃光燈的情況下難以使用。Bemba : Ubwafya bumo ubwa seka sana pakwesha ukubika filimu pa DVD fikope ukukana moneka bwino, atemwa overscan.

Yue Chinese : 當試圖將電影轉換成 DVD 格式時,最常見的問題之一就是過度掃描。Bemba : Ifitunshinshi ifingi fyapangwa munshila ya kweba ukuti filesekesha abekala calo.

Yue Chinese : 大多數的電視節目都是為了取悅大眾而製作的。Bemba : Pa mulandu uwaico, fyonse ifyo mutamba pa fitunshitunshi fyali putulwa mumipaka, sha pa muulu, panshi, na mumbali.

Yue Chinese : 因此,你在電視上看到的所有節目,頂部,底部以及側面的邊界都被裁掉。Bemba : Ici nipamulandu wakumona ukuti ifikope fyaisula pa bunkolanya. Ico iciitwa ukuti overscan

Yue Chinese : 這是為了確保圖像覆蓋整個螢幕。這稱之為過度掃描。Bemba : Nangula mupange DVD, imipaka yaiko ilaputulwa, elyo ne filembo fya muli video nga fyali pesamba ninshi tekuti fimonekele sana.

Yue Chinese : 不幸的是,當你製作 DVD 時,它的邊界很有可能也會被裁掉,如果影片的字幕離底部太近,它們也不會完整地顯示出來。Bemba : Icibelesho ca mikikulile ya ku kale iya misumba ya malinga yalilenga imitontonkanishishe uku kulwa, ukwelenganya ifikope fya bwangalo bwa kunina pali ba kabalwe no kulwa ifya ku kale, amalila ya bantu abengi, no kucindamika abalelwa ubulwi bwino ukubomfya ama shiwi ayale itwa ati chivalry ne Arthur.

Yue Chinese : 傳統中世紀的城堡總是啟發想像力,打鬥、宴會與亞瑟王騎士的景象就在眼前。Bemba : Nangu kwiminina pakatinankati kafibolya ifya myaka ikana limo, cilanguka ukuleta amatontonkanyo ya ciuunda na iceena ca bulwi ubwapita akale kabili no kwisa umfwa iciuunda ca congo canshindo kwati moolu yakwa kabalwe yaleenda pa manenekela ya pa musebo no kununsha iceena ca mwenso icilefuma mu cifungo ca cilindi icitali.

Yue Chinese : 即使站在千年歷史的廢墟中,仿彿仍然聞到戰爭的味道,聽到馬蹄踏在鵝卵石上的響聲,感到地牢裏傳來的恐懼。Bemba : Bushe ukwelenganya kwesu kwa shimpwa pa fya cine cine? Mulandu nshi imisumba ya malinga ya kulilwe pa kubala? Kabili shakulilwe no kupangwa shan?

Yue Chinese : 但我們的想像力是否只建立在現實之上?為何城堡一開始會被創造?它們是如何設計和建造出來的?Bemba : Ukuba icaseeka sana ica iyi nshita, Icikuulwa ca Bucingo ica Kirby Muxloe cikuulwa cimo icacingililwa sana ukucila icikuulwa ca bucingo ica cishinka.

Yue Chinese : 當時的經典,克爾比墨斯魯城堡實際上更像是一座堅固的房屋多於一座真正的城堡。Bemba : Amawindo yaciko ayama gilasi nefibumba ifyaonda tekuti fikwanishe ukushipikisha ukusanswa ukwacishinka pa nshita iitali.

Yue Chinese : 其大型玻璃窗和單薄的牆壁無法抵禦持久的攻擊。Bemba : Mu myaka ya muma 1480, ilyo ukukuulwa kwa ciko kwatendeke na Lord Hastings, icalo cali icamutende elyo no bucingo bwalekabilwa ukuicingilila ku mabumba ayanono aya bapompwe abaleiba ifintu.

Yue Chinese : 在 1480 年代,城堡由黑斯廷斯勳爵開始建造,當時國家相對比較和平,只需要防禦遊蕩的強盜。Bemba : Ukulinganya kwa maka musango untu ifyalo fyaku Europe fyalefwailamo ukutungulula amaka ya fyalo fyonse ifyaku Europe.

Yue Chinese : 保持權力平衡是歐洲國家力求維護所有歐洲國家主權的一種系統。Bemba : Ilangulushi lyali lya kutila ifyalo fyonse ifya ku Europe fyalingile ukufwaisha ukucincintila icalo cimo ukukana kwatisha amaka, na muli uyo musango amabuteko ya fyalo ilingi yaleyalula amampano ya fyalo pakuti pengaba umulinganya.

Yue Chinese : 其概念表現在所有歐洲國家都必須設法阻止其中一個國家變得強大,因此各國政府經常為了保持平衡而轉換盟友。Bemba : Inkondo ya Spanish Succession eyali entendekelo ya bulwi bwakubalilapo ubwakulwisha umulinganya wa maka.

Yue Chinese : 西班牙王位繼承戰標誌著首場以權力平衡為中心的戰爭。Bemba : Uku kwali kwaluka ukukankala, nge fyo ifyalo fya ku Europe ta fyakwete na kabili akabepesho kakuba ni nkondo sha mapepo. Kanshi, Inkondo ya Myaka Amakumi Yatatu yalingile ukuba ni nkondo ya kushalikisha ukwitwa nge nkondo ya mapepo.

Yue Chinese : 這標誌著重大的轉變,因為歐洲列強不能再以宗教作為戰爭的藉口。三十年戰爭因而被稱為最後一場宗教戰爭。Bemba : Itempele lya Artemis mu Ephesus lya onawilwe pa 21 Cikungu-lupepo, 356 BCE muli buntalamisoka bwa mulilo ubwacitilwe na Herostratus.

Yue Chinese : 在以弗所的阿提蜜絲神殿於公元前 356 年七月二十日被破壞,黑若斯達特斯承認是他縱火的。[Day20]

Bemba : Ukulingana nelyashi, icamupamfishe sana kutila akwate ululumbi mu musango uuli onse. Abena Efese, panuma ya kufulwa sana, balandile ukutila ishina lya kwa Herostratus likatala alilembwa.

Yue Chinese : 根據他的話語,他的動機是即使不擇手段也要得到名聲。以弗所非常憤怒,宣稱永不會記錄黑若斯達特斯這個名字。Bemba : Kasambilila wa milumbe ya kale umu Giliki uwe shina lya Strabo panuma alilembele ili ishina, ecalenga no kuti twishibepo fimopali ili shina ilelo. Itempele lya onawilwe pa bushiku bumo bwine ubo Alexander the Great afyelwepo.

Yue Chinese : 幸好希臘歷史學家斯特拉波記下他的名字,因此我們今天才得以知悉。這座神殿在亞歷山大大帝出生的同一晚被破壞。Bemba : Alexander, nge mfumu, aliipeele ukukuula itempele cipyacipya, lelo ukuipeela kwakwe kwalikanishiwe. Panuma, ninshi Alexander nafwa, itempele lyalikulilwe cipyacipya mu 323 BCE.

Yue Chinese : 身為大帝的亞歷山大提出支付重建神殿的費用,但被拒絕。後來,在亞歷山大去世後,神殿於公元前 323 年重建。Bemba : Mushininkishe ukutila ukuboko kwenu kuli ukwanakilila ilyo muleuma utulengo twa nyimbo tonse bwino-bwino - kabili mweshe ukukana kosha sana imyenseshe ya minwe yenu.

Yue Chinese : 確保你的手盡可能放鬆,同時仍正確地敲打所有音符 - 並盡量不要讓手指有過多的移動。Bemba : Muli uyu musango, tekuti munake bwangu. Ibukisheni ukutila tacilekabilwa ukulauma utulengo twa nyimbo namaka sana pakuti mukwate iciunda icikulu kwati nipa cilimba ca piyano.

Yue Chinese : 這樣可以將疲勞儘量減輕。緊記毋需像鋼琴一樣用力敲打琴鍵以增加音量。Bemba : Pali akodyoni, pakuti iciunda cingakulilako, mufwile ukubomfya ifyakupuutila namaka kabili mukwanguka.

Yue Chinese : 要令手風琴增加音量,你可以在風箱施加更大的壓力或速度。Bemba : Bukelenganya bwa fya Mupashi (Mysticism) musango wa myumfwanine, ukwishibikwa, nangu ukwishiba impela ya butuntulu, ifya bu-lesa, bu cishinka bwa mupashi, nangu Lesa.

Yue Chinese : 神秘主義者追求終極真相、神性、屬靈真理或與上帝交流,並尋求認同和自我意識形態。Bemba : Uwasumina muli ifi alafwaya ukubika ubwishibilo bwakwe, ukumfwikisha, nangu amalangulushi yakwe mu fishinka fya bu-lesa/ka-lesa nangu tu-lesa.

Yue Chinese : 有這樣信念的人會在神聖現實/神靈中尋求直接體驗、直覺或洞察力。Bemba : Abakonka ili ilangulushi balikwata inshila shabo isha kwikalilamo, nangu ifyo bacita ifyapangilwa ukukusha ifyo fintu ifyo balepitamo.

Yue Chinese : 追隨者追求某些生活方式或旨在培養那些體驗的練習。Bemba : Bukelenganya bwa fya Mupashi (Mysticism) kuti bwa pushanishiwa ukufuma ku misango imbi iya fisumino fya mapepo no kushinshimuna ukupitila mu kukomaila pa bwampano bwa cilamuntu ubwa musango wa mibele uwaibela, makamaka iyo imibele iya mutende, iya kutontonkanya sana, iya nsansa, nangu iya kusamwa.

Yue Chinese : 神秘主義與其他形式的宗教信仰和祟拜不同的是,它強調獨特意識形態的直接個人體驗,尤其是那些擁有平靜、有洞察力、幸福感、甚至是擁有欣喜若狂特質的人。Bemba : Sikhism musango wa mipepele ukufuma ku cishi ca India. Yatendeke mu ncende ya Punjab mu nshita ya mwanda wa myaka uwalenga 15 ukufuma ku ciputulwa cimo icapatwike ku lutambi lwa ci Hindu.

Yue Chinese : 錫克教是來自印度次大陸的宗教。它起源於十五世紀的旁遮普地區,從印度教傳統中的宗派分裂而來。Bemba : Abena Sikh balanda ukuti ifisumino fyabo fyalipusana sana ne mipepele ya ba Hindu nangu cakuti balasumina ukuti imipepele yabo yatuntuka ku mipepele ne ntambi sha ba Hindu.

Yue Chinese : 錫克教徒認為他們的信仰是與印度教分離的宗教,即使他們承認其印度教的根源和傳統。Bemba : Abena Sikh beta imipepele yabo ukutila Gurmat, ilili lishina lyaci punjabi ilipilibula "inshila ya guru". Guru eshintililo lya mipepele yaku India yonse lelo Sikhism yena yasendako ubukankala ubwapanga ishinte lya fisumino fya bena Sikh.

Yue Chinese : 錫克教徒稱其宗教為Gurmat,即旁遮普語的「古魯之路」。古魯在所有印度宗教中屬基本層面,但是在錫克教中,它的重要性已成為錫克教信仰的核心。Bemba : Iyi mipepele yatendeke mu mwanda wa myaka walenga 15 na Guru Nanak (1469-1539). Palikonkele ba guru nabambi abali pabula abapyenepo.

Yue Chinese : 該宗教由古魯那納克(1469至1539)於十五世紀創立。隨後還有九位古魯繼承。Bemba : Nangu cibefyo, mu mweshi wa Kapepo-kakalamba mu mwaka wa 1956 amalayo yakwa Krushchev yalyeshiwe ilyo impasase shaimine mu Poland, uko ababomfi baleilishanya pamulandu wa kubulisha kwa fyakulya no kucepa kwa malipilo, ico icasangwike ukuilishanya kwa cinkumbawile ukwimina ubuteko bwa Communism.

Yue Chinese : 但是,在 1956 年 6 月,赫魯曉夫的承諾受到了考驗,當時波蘭發生騷亂,當地工人由抗議食物短缺和減薪演變成對整體共產主義的抗議。Bemba : Nangu cakuti kumpela, Krushchev alitumine ifima tanki pa kuya bwesulusha umutende, tasuminishe ku bukabilo bwa bunonshi ubwalekabilwa elyo asontele no muntu uwaishibikwe sana uwe shina lya Wladyslaw ukuba Prime Minister umupya.

Yue Chinese : 儘管最終赫魯曉夫還是派遣了坦克來恢復秩序,但他對一些經濟要求亦有作出讓步,並同意任命受歡迎的瓦迪斯瓦夫・哥穆爾卡為新任總理。Bemba : Abantu baleikala mu mupokapoka wa Indus ni Nkulo iyaishibe ukubomfya umukuba iyabelele ku masamba ya cishi ca India iyalimo na icalo ca Pakistan ica lelo elyo ne ncende shimo ishaba lwa ku masamba ya India na lwa ku kabanga ka Afghanistan.

Yue Chinese : 印度河谷文明是位於印度次大陸西北部的一個青銅器時代文明,它包含了現代巴基斯坦的大部分地區以及印度西北部和阿富汗東北部的一些地區。Bemba : Ubu bwikashi bwalile sana pantanshi mu manika ya Mumana wa Indus uko ukwafuma ne shina lya calo.

Yue Chinese : 該文明在印度河流域蓬勃發展,因而得出此名稱。Bemba : Nangu cakuti abasambi bamo balatunganya ukutila apo ubu bwikashi bwali mu manika ya Mumana uwauma nomba uwa Sarasvati, bufwile bwaitwa ukuti Ubwikashi bwa Indus-Sarasvati, elyo bambi babwita ukuti Ubwikashi bwa Harappan ukulosha kuli Harappa, incende iyabalilelpo ukwimbwa mu myaka ya muma 1920.

Yue Chinese : 儘管有些學者推測,既然此文明也存在於現在已乾涸的薩拉斯瓦蒂河流域,它應該被正名為印薩兩河文明,而有些人則以哈拉帕(此文明在 1920 年代首次出土的地點)命名,將其稱為哈拉帕文明。Bemba : Umubeele wa bushilika uwa bufumu bwa ba Roma walyafwilisheko ukupanga ubuyantanshi mufya bundapishi.

Yue Chinese : 羅馬帝國的軍國主義在本質上有助醫學進步。Bemba : Bashing'anga batendeke ukwingishiwa imilimo ne Mfumu Augustus elyo alipangile ne Sukulu lyaci Roma ilya Bashilika ba fya Bumi (Roman Medical Corps) ilyakubomba na mafya ya nkondo.

Yue Chinese : 奧古斯都大帝開始招募醫生,甚至建立了當時首個羅馬醫療隊,以治療戰爭帶來的傷病。Bemba : Bashing'anga ba fya kutumbula balikwete ubwishibilo ubwingi pa miti yakucefya ubukali ukubikapo na morphine ukufuma ku nseke shama poppy elyo na scopolamine ukufuma ku nseke sha herbane.

Yue Chinese : 外科醫生擁有各種鎮靜劑知識,如罌粟籽提取物中的嗎啡和莨菪種子中的東莨菪鹼。Bemba : Basambilile ifingi mu lyashi lya kuputula ifilundwa pakupususha abalwele ku kubola kwa filundwa elyo no kusuuma kwa mulopa pa filonda pamo no tubombelo twakwikata imishipa pa kulesha umulopa ukusuuma.

Yue Chinese : 他們精通截肢術,將患者從壞疽拯救出來,以及利用止血帶和動脈鉗遏止血液流動。Bemba : Mukuya kwa myanda ya myaka iingi, ubufumu bwa Roma bwalikwetemo ubwishibilo ubwingi mu ciputulwa ca miti no kupanga ubwishibilo ubwingi ubo twaishiba ilelo.

Yue Chinese : 多個世紀以來,羅馬帝國在醫藥的領域帶來巨大收獲,並塑造了我們今天所知的許多知識。Bemba : Ukupeteka kwa mapepala ukwa pureland ni uko ukwa kwata apakupelela icakuti icipetwa fye cimo ecingapangwa pa nshita imo, ukupeta kumbi ukwayafya pamo nga ukwa kupetekela kunuma ta kwasuminishiwa, elyo ifipetwa fyonse fyalikwata incende ishatambalala.

Yue Chinese : 淨宗摺紙是規限一次只能摺一摺的摺紙流派,不可使用內翻摺法等較複雜的摺法,且每次摺疊都有容易理解的的摺疊位置。[Day21]

Bemba : Uku kupeteka kwapangilwe mu myaka yamuma 1970 pakwafwilishako abashaishibishe ukupeteka nangu abo abali no bwishibilo ubunono.

Yue Chinese : 它由約翰·史密斯在 1970 年代開發,以幫助摺紙經驗較少或動作技能有限的人。Bemba : Abana balakwata ubwishibilo bwa mutundu pamo no kusushiwa kwa mutundu ilyo bacili abaice sana elyo uku kusushiwa kulafulunganya sana imibele yabo.

Yue Chinese : 小孩在很年幼的時候就已經發展出種族和種族定型意識,而這些定型觀念會影響他們的行為。Bemba : Ku ca kumwenako, abana abasangwa mu mutundu uunono uyo uwasushiwa ukuti taucita bwino ku masambililo bamoneka ne cine ukuti tabacita bwino ku masukulu lintu baishiba ukuti ifi efyo babasusha.

Yue Chinese : 例如,當孩子知道其所屬少數族裔被冠上大多在學校表現欠佳的刻板印象後,他們在學校的表現亦會傾向較差。Bemba : MySpace yaba pa nambala iya butatu pa ma website aya ishibikwa kabili iyi bomfiwa sana mu calo ca United States elyo kabili yalikwata abantu 54 milioni aba bomfya pali nomba.

Yue Chinese : MySpace 是美國第三大流行的網站,現有五千四百萬用戶。Bemba : Aya ama websites balaya bikako amano sana, nakucilisha ayaba mu fya kufundafunda.

Yue Chinese : 這些網站吸引了許多注意力,特別是在教育範疇。Bemba : Kwaliba inshila ishawama ishamibomfeshe ya ma websites, pamonga ukwanguka mu kupanga ikilasi pebuula lya pa intaneti ilya bimbwamo ama blogs, ifya kutamba pa ma vidio, ifikope, kabili na fimbipo ifisanshamo.

Yue Chinese : 這些網站有很多正面意義,包括可以輕鬆地建立課堂頁面,其中可包括博網誌、影片、照片和其他功能。Bemba : Kuti mwaisula ilibuula ilya pa intaneti ukwabula ubwafya ukubomfya fye akeyala kamo aka website. Iici cilalenga ukwibukisha ukwanguka kabili cilanguka ukulembela abana besukulu nelyo abasambi abakwata ubwafya ubwa kubomfya keyboard nelyo ukushimbula amashiwi bwino.

Yue Chinese : 只要一個網址便可輕鬆訪問頁面,對於不擅長使用鍵盤和拼寫的學生來說,更容易記住和輸入。Bemba : Kuti lyacinjishiwa mukwangushako ukubelenga elyo na ukucinja imimonekele ya malangi ukulingana na ubufwayo.

Yue Chinese : 它可以被自訂,令它更容易閱讀,亦可隨需要增加或減少顏色。Bemba : Ilyashi lya Kukanaposako Amano ku Filecitika (Attention Deficit Disorder) "mubeela umo uwamu matontonkanyo untu ubulondoloshi bwa fishibilo musangwa na ukukanatekanya, ukufulunganishiwa bwangu, ukubomba ifintu mukwangufyanya nangu ukukwatisha amaka"

Yue Chinese : 專注力不足症「是一種神經系統綜合症,典型的三種確診症狀包括容易衝動、分心以及多動或精力過盛」。Bemba : Uyu musango te cintu ica kukanakwanisha ukusambilila lelo bulwele ubukumine ku masambililo. "Calikuma abana pakati ka ma pesenti yatatu na yasano, limbi ukufikafye naku mintapendwa ibili iyabana baku America".

Yue Chinese : 這並不是學習障礙,而是學習失調;它「影響百分之三至五的兒童,即可能多達二百萬名美國兒童」。Bemba : Abana abakwata ubu bwafya bwa ADD balashupikwa sana ukuposa amano ku fintu pamo nga ifikumine isukulu, lelo kuti baposako sana amano ku fintu ifyo bomfwa bwino pamo nga ukwangala amangalo nangu ukutamba utumangalo twa baice uto batemwisha nangu ukulemba ama sentensi ukwabula amatoni.

Yue Chinese : 患有專注力不足症的孩子難以集中注意力於某些事情,例如學校功課,但他們卻能夠專注於喜愛的事情,如玩遊戲、觀看最愛的卡通片或寫作沒有標點符號的句子。Bemba : Aba bana inshita ishingi balasangwa mu mafya ayengi, pantu balacita "ifintu ifingabaletela amasanso, balatendeka ulubuli, elyo kuti babala no butungulushi bwe sukulu" pakutifye bakampusheko bongobongo yabo apo bongobongo yabo tekuti ikampushiwe ne milimo iicitika lyonse.

Yue Chinese : 這些孩子經常惹上麻煩,因為他們透過「作出危險行為、打架和挑戰權威」 以刺激大腦,而這是因為其大腦無法以正常方式得到刺激。Bemba : ADD ilafulunganya ubwampano na banabo pa mulandu wakuti abana bambi te kuti bomfwikishe icilelenga aba bantu ukulacita ifyo bacita nangu ifyo balembele mu musango untu balembelamo nangu limbi ukumona ukuti tabalakula mu mano.

Yue Chinese : 專注力不足症影響與其他同輩的人際關係,因為其他孩子不能理解為何患者會有這些行為和帶來麻煩,或為何他們的成熟程度有所不同。Bemba : Ngefyo amaka ya kukwata ubwishibilo no kusambilila fyayalwike mu musango uulandilwe pamulu ne cipendo ce shinte apo ubwishibilo bwasangilwe caliyaluka.

Yue Chinese : 習得知識和學習的能力以上文所提到的方式改變,令獲取知識的效率也隨之改變。Bemba : Umusango wakukwatilamo ilyashi walipusene. Takwali ukupatikishiwa mukwibukisha kwa cilamuntu, lelo ukwibukisha kwaishileba cintu cimo icaposelweko sana amano.

Yue Chinese : 獲取資訊的方式不再一樣。壓力並不存在於個人記憶中,焦點變成憶起文字的能力。Bemba : Mukucimona, inshita ya Renaissance yaliletele ukwaluka ukwingi ukulosha ku masmabililo elyo no kusabankanya kwa bwishibilo.

Yue Chinese : 文藝復興在本質上顯著改變了學習和知識傳播的方式。Bemba : Mu kupusanako ku bwina nama ubwitwa ama primates, ibumba lya nama umusangwa abantu naba kolwe tashakonkanyapo ukubomfya amaboko kukwendelako nangu ukubikako icisendo camubili onse ukupelukilako ku fimiti.

Yue Chinese : 原始人有別於其他靈長類動物,他們不再用雙手移動、承重或在樹木間搖擺。Bemba : Icisansa no lukasa lwa kwa chimpanzee fyalilingana mu bukulu no butali, ukulangisha ifyo ifisansa fibomfiwa mu kusenda icisendo ca mubili mu kwendela ku makoofi.

Yue Chinese : 黑猩猩的手掌和腳掌的大小和長度都很相似,反映出手部在指節行走時作承重用途。Bemba : Icisansa ca muntunse calipipako ukucila ulukasa, na mafupa ya minwe ayaololoka.

Yue Chinese : 人類的手掌比腳掌細小,而且指骨較直。Bemba : Amafupa ya fyacishale (fossil) ayaku minwe ayakale apapita imyaka pakati kama mintapendwa ibili ukufika kuli itatu yasokolola uku kwaluka mukubomba kwa minwe ukufuma ku kwendelako no kuya ku kwimishako ifintu.

Yue Chinese : 二百萬到三百萬年前的手骨化石揭示了手部由專門用於移動轉變為專門用於操作。Bemba : Abantu bamo basumina ukutila ukukwata ifiloto ifingi ifyo wingapindulula ilingi kuti calenga ukunaka.

Yue Chinese : 有些人相信經常體驗這些人為的清醒夢會令人非常疲倦。Bemba : Umulandu uukalamba uulenga ici ukucitika ni pa mulandu wa ifi filoto ukuya filelepelako mu nshita pakati ka mibeele ya filoto (REM).

Yue Chinese : 此現象的主要原因是清醒夢延長了快速眼動睡眠狀態之間的時間。Bemba : Ilyo wakwata inshita sha REM ishinono cila bushiku, uyu mubeele umo uukwata ukusendama ukwa lyonse elyo no kubukuluka kwa mubili obe kwalacitika lyonse icakuti casanguka ubwafya.

Yue Chinese : 每晚快速眼動睡眠的時間越少,使你得到真正睡眠和身體復原的時間就越少,減少到一定程度就會出現問題。Bemba : Ici kuti caba icakunasha umubili kwati fye wa cilashibuka-shibuka panuma yacila mamineti amakumi yabili nangu amakumi yatatu nokutamba TV.

Yue Chinese : 這就像每隔二十或三十分鐘醒來看電視一樣疲倦。Bemba : Ifitumbukamo fishintilila pa bwingi bwa nshita iyo bongobongo yobe yesha ukulota filoto fya uyu musango cila bushiku.

Yue Chinese : 這些影響取決於你的大腦每晚嘗試發清醒夢的頻率。[Day22]

Bemba : Napa kutendeka ifintu tafyaleenda bwino ku bena Italy elyo baali ku North Africa. Mukati ka mulungu fye umo ukufuma apo abena Italy babilishe palwa kutendeka inkondo pa 10 June, 1940, abashilika ba bena Britain abaleitwa ba 11th Hussars balipokele mufikansa umusumba wa Fort Capuzzo ku Libya.

Yue Chinese : 幾乎從一開始,意大利人在北非的情況就不太順利。在 1940 年 6 月 10 日,意大利宣戰後一週內,英國第十一隊輕騎兵就已經佔領了利比亞的卡普佐堡。Bemba : Mukusansa ukwa kupulikila ukwa ku kabanga kwa Bardia, abena Britain baikete General Lastucci, uyo uwali kangalila wa Chiputulwa ca Engineering elyo kabili umukalamba uwa bashilika baku Italy abo baleitwa ba Tenth Army.

Yue Chinese : 在巴爾迪亞以東的一次伏擊中,英軍俘虜了意大利第十軍總工程師拉圖奇將軍。Bemba : Pa June 28, ba Marshal Italo Balbo, ba Governor General ba ku Libya kabili impyani ya bufumu iya kwa Mussolini, bali bepeye ku bashilika babo ilyo bafikile ku Torbruk.

Yue Chinese : 6 月 28 日,顯然是墨索里尼繼承人的利比亞總督伊塔洛巴爾博元帥,在登陸托布魯克時被友軍的炮火炸死。Bemba : Ubwangalo ubwa muli shino nshiku ubwa kucinga ubwitwa ati fencing bwangalwa pa fipimo ifingi ifya pusanapusana, ukufuma ku basambi abasambilila pa yunivesiti ukufika na ku basambilila sana na ku mangalo aya kucimfyanya ayetwa ati ama Olympic.

Yue Chinese : 劍擊這種現代體育活動有很多不同程度,從在大學學習的學生,到在奧運比賽的專業劍擊選手都有。Bemba : Ubu bwangalo bwangalwa na bantu babili, kancinga umo uucingilisha umunankwe.

Yue Chinese : 這種體育活動主要以雙人模式進行,由一名劍擊手對賽另一名劍擊手。Bemba : Ubwangalo bwa kamombo (golf) bwangalo umo bakateya babomfya inkafi ukuminako utu mipila ukwingisha mu tulindi.

Yue Chinese : 高爾夫球是一種球手利用高爾夫球桿將球打進球洞的遊戲。Bemba : Utilindi ikumi limo na cinekonsekonse e tuteyekwa mu bwangalo bumo, umo bakateya ilingi bambila pa kalindi ka kubalilapo no kupwishisha pa kalindi kalenga ikumi na cinekonsekonse.

Yue Chinese : 標準回合有十八個球洞,球手一般會在場地的第一洞開始,打至第十八洞結束。Bemba : Kateya uwa umapo imiku iinono, nangu ukubomfya kwa kamfi yakwe pa miku iinono, ukufika ku kupwisha ubu bwangalo ninshi e wacimfya.

Yue Chinese : 以最少杆數或揮杆完成場地所有球洞的球手獲勝。Bemba : Ubu bwangalo buteyekwa pa cani, elyo icani ica mupepi na kalindi cilepifishiwako nokwitwa ati pa gilini.

Yue Chinese : 運動在草地上進行,球洞周圍的草地會被鏟短,稱為果嶺。Bemba : Caba kwati umusango wa butandashi bwa kutamba ifintu uwaishibikwa sana ni uyo abantu babombela pamo no kwenda: Ubutandashi bwa bwangashi.

Yue Chinese : 最常見的旅遊方式或許就是大部人對旅行的認知:休閒旅遊。Bemba : Ubu butandashi bucitika ilyo abantu baya ku ncende iya pusanako ne ncende iyo bekalako pakuti bayetushako no kusansamuka.

Yue Chinese : 人們前往與他們日常生活極為不同的地方放鬆和玩樂。Bemba : Incende sha mucanga mu mbali ya mimana, ama paki ya kwangalilako elyo ne ncende sha nsakwe e ncende ishaseeka ukutandalilwa na batandashi ba bwangashi.

Yue Chinese : 海灘、主題樂園和露營地是休閒遊客最常遊覽的地方。Bemba : Nga cakuti ibutukilo lya muntu ilya kutandalila incende imo kuyaishibako imilumbe ya kale pali iyo ncende elyo ne ntambi shaiko lyena ninshi ubu butandashi buleitwa ubutandashi bwa ntambi.

Yue Chinese : 如某人遊覽一個地方的目的是了解當地的歷史與文化,則此類旅遊稱之為文化旅遊。Bemba : Abatandashi kuti batandalila incende ishaishibikwa nge mpopo sha fyalo fimo nangu limbi kuti basala fye ukutontomesha pa ncende imo.

Yue Chinese : 遊客可遊覽某國家的不同地標,或選擇重點遊覽其中一個地區。Bemba : Abaletekwa ne fyalo fimbi, pa kumona ifintu ifyacitike, nabena balifwaile aba kubafwilishako.

Yue Chinese : 殖民者看到了這些活動,也呼籲增援。Bemba : Impuka sha bashilika ishaikatilile ififulo fya ku ntanshi pali impuka ya bumo ne ya butatu iya ku New Hampshire ishali sha baume abali 200, abaletungululwa na Colonel John Stark na Colonel James Reed (bonse abaishileba abakalamba ba bashilika).

Yue Chinese : 軍隊加強前鋒位置的部署,包括約翰·斯塔克上校和詹姆斯·里德上校(二人後來都成為將軍)領導的新罕布什爾州第一和第三軍團,共有 200 名士兵。Bemba : Abantu ba kwa Stark baikatilile ififulo mu mbali ye linga ku kapinda ka kukuso pa mpela ya cifulo caba Colonist.

Yue Chinese : 斯塔克的士兵沿著柵欄搶佔殖民者陣地的北端。Bemba : Ilyo ukucepa kwa menshi (low tide) kwaiswile umupaka wa mu mbali ya Mumana wa Mystic lwa ku kabanga ka peninsula, bwangubwangu balilundileko ilinga ne cibumba ca mabwe icipi ku mpela ya kapinda ka kukuso pa mpela ya menshi pa ncende ya mucanga iinono.

Yue Chinese : 當退潮在半島東北部的神秘河沿岸開闢一條縫隙時,他們迅速用小塊石牆圍欄將延長,最後向北伸延至小海灘的水邊。Bemba : Grdley nangu Stark balibikile ci siteke apalepele amafiti 100 (30 m) pantanshi ye linga no kukambisha ukuti takuli nangu umo uwakulasa mpaka abashilika bacalo bapitapo.

Yue Chinese : 格里利或斯塔克在圍欄前約 100 英尺(30 米)處放置了一根木樁,並下令在常規人員通過之前禁止任何人開火。Bemba : Amapange yabena America yashintilile pa kutendeka ukusansa ukwakondenkanishiwa ukufuma ku ncende shitatu ishapusana.

Yue Chinese : 美國計劃從三個不同方向發動協同攻擊。Bemba : General John Cadwalder alingile ukutendeka no kusansa kwa kusalanganya ku ncende ya mpuka ya bashilika ku Bordentown, pakuti engacilikila ukukoseleshiwa nakumbi.

Yue Chinese : 約翰·卡德瓦爾德將軍對在波登鎮的英國駐軍聲東擊西,以封鎖任何增援部隊。Bemba : General James Ewing nao alingile ukusenda abashilika abali 700 ukwabuka umumana pa Trenton Ferry, ukucandilila ubulalo bwapa Assunpink Creek no kucincintila impuka sha balwani ishili shonse ukubutuka.

Yue Chinese : 詹姆斯·尤因將軍帶領 700 名民兵在特倫頓碼頭渡河,佔領阿森平克溪上的橋,並防止任何敵軍逃脫。Bemba : Impuka ikalamba iya kusansa iya baume abali 2,400 yalingile ukwabuka umumana imilundu pabula ku kapinda ka kukuso akaTrenton, elyo no kwakanikana mu mabumba yabili, ibumba limo mwisamba lya kwa Greene elyo limbi nalyo mwisamba lya kwa Sullivan, pakuti bengatendeka ukusansa kwa ku macaca.

Yue Chinese : 2400 人的主要突擊隊伍將越過特倫頓以北 9 英里的河,然後分成兩組,一組跟隨格林,另一組跟隨沙利文,以便發動黎明前的進攻。Bemba : Ilyo kwaba ukwaluka ukufuma kuli koota ukuya kuli citika ya ntamfu ya mulundu umo (mile), ukubutukisha takuba ukukankala sana lelo ukushipikisha ekufwaikwa sana.

Yue Chinese : 從四分一英里跑轉為半英里跑時,速度的重要性減少,而耐力則變得絕對必要。Bemba : Mu cishinka fye kabutuka wamu ciputulwa cakubalilapo ica citika-wa-mayilo, umuntu uwingacimfya amamineti yabili, alingile akwata ukubutukisha, lelo ukushipikisha kulingile ukukwatwa pa masanso yonse.

Yue Chinese : 能夠在兩分鐘內衝線的一流半英里跑手,必須維持相當速度,但同時擁有應變所有危機的耐力。[Day23]

Bemba : Ukubutuka kwa lubilo lwa munshita ya pamwela, ukusanshapo na mangalo ya kutolauka kukukansha iciputulwa camubili ica pamulu, ekupekanya ukwawamisha ukwa nshita ya lubilo.

Yue Chinese : 一些在冬季進行的越野跑,結合健身室的上半身鍛煉,就是跑步季前的最佳準備。Bemba : Imilile isuma yeka tekuti ipange ukufikilisha kwa mibombele, lelo kuti yalenga ubumi bwa misepela ababutuka ulubilo ukuba bwino.

Yue Chinese : 單憑正確的營養吸收並不能造就傑出的表現,但它能夠有效地改善年輕運動員的整體健康。Bemba : Ukusunga bwino amaka ya bumi ayalingana, ukuba ne mibele isuma iya minwine ya menshi, no kumfwikisha bwino ifiputulwa ifyalekanalekana ifya mibombele ya kulundapo kuti fyayafwilisha ababutuka ulubilo ukuwamya imibombele yabo no kulundako ukumfwa bwino ukwa ubu bwangalo.

Yue Chinese : 保持健康的能量平衡,養成有效的補水習慣以及了解補充訓練的各個方面,可以幫助運動員改善他們的表現,令他們更享受運動的過程。Bemba : Ukubutuka kwa ntamfu yapakati bwangalo ubwanaka umutengo; lelo, mwalibako amalangulushi yamo ayabufi ayakumine kufibombelo fimo ififwaikwa pakuti wangasendamo ulubali.

Yue Chinese : 中距離跑是相對比較便宜的運動;然而對於參與所需的數項設備仍然存有不少誤解。Bemba : Ifya kubomfya kuti fyashitwa lelo ifingi fikwata fye ubupilibulo ubunono nangu ukukanakwata nelyo bumo pa mibombele ya bwangalo.

Yue Chinese : 可按需要購買產品,但大多數情況下對表現只有輕微的影響,甚至沒有實際影響。Bemba : Ababutuka ulubilo kuti baumfwa kwati balitemwa icintu cimo nangu cakuti tacakwata ubunonshi ubuli bonse.

Yue Chinese : 運動員或許會傾向某種產品,即使它並未帶來任何實際益處。Bemba : Atomu kuti yatontonkanishiwa nga cimo pafintu ifibomfiwa mu kupangwa kwa fintu fyonse.

Yue Chinese : 原子被視為所有物質的基礎組成部分之一。Bemba : Kantu kamo akayafya ukulondolola umusangwa, ukulingana ne cimpashanya icayangushiwa ica Bohr, aka nyukilyasi ya pakati iyashingulukwa nama electron, ayamoneka ayapalana ku fibumbwa fya fyalo ifishinguluka akasuba - moneni Icikope 1.1.

Yue Chinese : 根據簡化的玻爾模型,它是一個非常複雜的實體,中心核被電子環繞,與圍繞太陽公轉的行星類似──見圖 1.1。Bemba : Nyukilyasi yakwata amapatiko yabili - ama nyutuloni nama pulotoni.

Yue Chinese : 原子核由兩個粒子──中子和質子組成。Bemba : Ama pulotoni yakwata ukucajika kwa malaiti ukwa positivu elyo ama nyutuloni tayacajika. Ama elekituloni yakwata ukucajika kwa malaiti ukwa nekativu.

Yue Chinese : 質子帶正電荷​​,中子不帶電荷。電子具有負電荷。Bemba : Pa kumona uusanshilwe, ulingile waceceta incende pa kushininkisha ubucingo bobe.

Yue Chinese : 檢查傷者前,你必須先審視現場環境以確保自身安全。Bemba : Ulingile ukumona icifulo ca usanshilwe ilyo ulemupalama elyo nafyonse ifingaba busoko kuli iwe.

Yue Chinese : 接觸傷者時你需要注意他們的姿勢和任何危險警號。Bemba : Nga cakuti waceneka ilyo ulefwaya ukwafwilisha, limbi kuti wabomba fye ukubifishako ifintu.

Yue Chinese : 如果你在嘗試協助時受傷,你可能只會令事情惡化。Bemba : Ukufwailisha kwasangile ukutila ukutitikishiwa mu matontonkanyo, umwenso no kwelenganya pa masanso efyaletungilila ubwampano pakati ka bukali no kubulisha amaka kuli abo abacushiwa no bulwele bwa mungololo.

Yue Chinese : 研究顯示抑鬱、恐懼和災難化會介入下背痛患者的痛楚和殘障之間的關係。Bemba : Ukwelengenya fye kwa masanso kweka, ukufumyako ukutitikishiwa mu matontonkanyo no umwenso ekwali kwa kumwenako mu bwanshiko bwa PA ubwa cilamulungu.

Yue Chinese : 只有災難化的影響視乎每週定期的有系統體能活動而異,抑鬱和恐懼則不會。Bemba : Abo abasendelemo ulubali mu fya kucita ifya nshita yonse balekabila ubwafwilisho ubwingi mumimwine yabo iibi iya bukali ukulekanya ifya pusanapusana ifya bukali ubwabipisha elyo no kukanaumfwa bwino ukufuma ku kwensha kwa mubili ukwa lyonse.

Yue Chinese : 那些定期參與活動的人對痛楚的負面觀感上需要更多支援,令他們能夠分辨慢性痛楚和正常體能動作產生的不適之間的分別。Bemba : Imimwene, nangu amaka ya kumona yashintilila pa filundwa fya kumwenako nangu amenso.

Yue Chinese : 視力或看的能力取決於視覺系統的感覺器官或眼睛。Bemba : Kwaliba imipangilwe ya menso iingi iyapusanapusana ukulingana nefyo cila cintu ica mweo cikabila.

Yue Chinese : 眼睛有許多不同的結構,不同的複雜程度取決於生物的需求。Bemba : Ukupusanapusana kwa mipangile kwa fintu kwali kwata ifya kubomba kabili ne mifwaile yafiko iya pusanapusana, fyaliba ifya yangukilwa ku kupusana kwa butali bwa myengelele elyo no kupusana mu madigiri ayatwa (nelyo ukufwaisha) mu kutontonkanya, elyo na kabili yalakabila imibombele iya pusanapusana pa kuti fipangemo amano mu fintu ifyo balecita elyo na pa kuti ukupusana kwa fipendo kubombe ukufikapo.

Yue Chinese : 不同的結構具有不同功能,它們的感應波長不同,具有不同的敏銳度,而且它們需要不同的處理過程去理解輸入的影像,並需要不同的數量達致最佳的工作表現。Bemba : Impendwa ya bwikashi bwa fintu kukolonganya kwa fintu fya mweo ifya musango umo muncende ya bwikalo iisalilwe.

Yue Chinese : 人口或全體數量是指一群在指定地理範圍內的特定物種生物。Bemba : Ilyo ifintu fyonse ifya muli iyo mpendwa fyapalana ukulosha ku musango umo uwa kwampana kwaciko ne fintu fimbi lyena ninshi kuti fyaishibikwa nge fyabako mu musango fye umo (monomorphic).

Yue Chinese : 當一個種群中所有個體的某一表型特徵完全相同時,這稱為單型態。Bemba : Ilyo ifi fintu fyalangisha imisango iingi iya mubeela umo ninshi lyena fyaishibikwa nge fyabako mumisngo iingi (polymorphic).

Yue Chinese : 當個體表現出特定特徵的多種變異時,就是多態。Bemba : Impuka sha mpashi shenda no kubika ifinsa mu fipande ishapusanapusana na fyena.

Yue Chinese : 行軍蟻蟻群亦會在不同階段進行遷徙和築巢。Bemba : Mu cipande cakwendauka, impashi shenda inshita ya bushiku elyo nokwiminina ukupanga insakwe akasuba.

Yue Chinese : 在游牧階段,行軍蟻會在夜間遷徙,而日間則停下來紮營。Bemba : Impuka itendeka icipande cakwendauka ilyo ifyakulya ifilipo fyacepa. Pali iyi nshita, impuka ilapanga ifinsa ifyakashita akanono ificinjishiwa cilabushiku.

Yue Chinese : 當可用糧食減少時,蟻群便會開始游牧階段。在這個階段,蟻群會每天更換臨時巢穴。[Day24]

Bemba : Inshita shonse ishi ishakwendaukua shipwa akufika ku nshiku 17.

Yue Chinese : 每一次的遊牧或遷徙會持續約17天。Bemba : Bushe ulusandesande (cell) ni cinshi? Ishiwi lyakuti cell lyafuma kwishiwi lyaci latin ilya "cella" icilepilibula "umuputule uunono", elyo laybalilepo ukupwa no muntu uwalesambilila pa tuntu utunono sana uwalelolesha pa mipangilwe ya cork.

Yue Chinese : 細胞是甚麼? 細胞一詞來自拉丁語 「cella」,意思是 「小房間」,最初由顯微鏡學家透過觀察軟木塞的結構提出。Bemba : Ulusandesande e kantu akacepesha akapanga ifintu fyonse ifya mweo, elyo ne fintu fyonse fyapangwa no lusandesande lumo nangu ukucilapo.

Yue Chinese : 細胞是所有生物的基本單位,而所有生物均是由一個或多個細胞組成。Bemba : Insandesande eshakwambilapo ku masambililo ayakankala nganshi aya mweo, nakuba, eco shitilwa no kuti "ama buloko ya kukuulilako umweo:.

Yue Chinese : 細胞是研究生命的基礎及關鍵,事實上,它們常被稱為「生命的基石」。Bemba : Ubutanshi-tanshi bwa Mishipa mu mubiili balasungilila ukwampana bwino ukwa mubili ukupitila mu kutuma insebo sha mishipa mu mubili onse pakuti umulopa ukonkanyepo ukwenda ukwabula ukucilikilwa.

Yue Chinese : 神經系統通過在身體中發出神經脈衝來維持體內平衡,令血液繼續暢通無阻地流動。Bemba : Ishi insebo sha mishipa kuti shatumwa mu kwangufyanya mu mubili onse icafwilishako umubili ube uwacingililwa ku fya kutinya fyonse.

Yue Chinese : 這些神經脈衝可以在整個身體中迅速傳送,有助保護身體免受任何潛在威脅的傷害。Bemba : Imyela iyi kalamba sana iyisa ile sela no konaula ifintu mu kushinguluka ila sansa incende iinono ukucila imyela shimbi ishi kalamba, lelo kuti yaonaula ifili fyonse ifinga sangwa munshila yayiko.

Yue Chinese : 與其他強烈風暴相比,龍捲風侵襲的面積較小,但它們可摧毀其路徑中的所有東西。Bemba : Imyela iyi kalamba iyisa ile sela no konaula ifintu mu kushingula iyi twa ati Tornadoes ilalimbula ifimuti, ukukambatula imbao ku fikulwa, no kufulamuna ifi mbayambaya ukufitwala mu muulu. Ifimyela fya tornado ifya kalipisha fipwa insa ukufika kuli shibili.

Yue Chinese : 龍捲風將樹木連根拔起,扯掉建築物上的看板和將汽車捲上天空。百分之二的強烈龍捲風可持續超過三個小時。Bemba : Ifi fimwela ifinkalwe fikwata imyela ukufika kuli 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Yue Chinese : 這些巨型風暴的風速高達 480 公里/小時(133 米/秒;300 英里/小時)。Bemba : Abantunse balapanga no kubomfya amagilasi ya kukushishako pa makana yamyaka iyapita.

Yue Chinese : 數千年以來,人類一直在製造和利用鏡片作放大用途。Bemba : Lelo, ama telesikopu ya kubalilapo yapangilwe ku Europe mu kupwa kwa mwanda wa myaka uwalenga 16.

Yue Chinese : 但第一個真正的望遠鏡是在 16 世紀後期於歐洲製造的。Bemba : Aya matelesikopu yabomfeshe ukusankanya kwa magilasi yabili pa kulenga ifintu ifili ukutali fimoneke mupepi kabili ifikulu.

Yue Chinese : 這些望遠鏡把兩個鏡片結合在一起,使遠處物體看起來更大和更近。Bemba : Ubulili na bukaitemwe bukakonkanyapo ukuba naifwe elyo kabili e mwata wa kwampana uwakuti ilyo abengi bakwata ubunonshi kukaba lyonse ifya kunonkelamo ifingi ifya pa nshita iinono ukupitila muli bukaitemwe.

Yue Chinese : 貪婪和自私總離不開我們,而當大多數人透過合作一同受惠,自私的行為總能使個別人士獲得更多短期的利益,這是合作的一個本質。Bemba : Mu kusubila, abantu abengi bakebukisha ukutila ubusalo bwabo ubusumisha ubwa nshita iitali kubombela pamo nabantu bambi.

Yue Chinese : 希望很多人將意識到互相合作才是長遠的好辦法。Bemba : Abantu abengi balelenganya pa bushiku ubo abantunse bengaya ku lutanda lumbi no kusambililapo pa bubumbo bwa fyalo fimbi, abantu bamo balengililamo ukuti bushe nifinshi ifyabako kunse kulya elyo bambi basumina ukutila ifibantu fimo ifyayafya nanngu imyeo imbi ilekala mu cibulungwa ca calo cimbi.

Yue Chinese : 很多人夢想有一天,人類能到其他星球旅行,探索其他世界。有些人好奇外面有些什麽,有些人相信有外星人或其他生命在另一個星球生存。Bemba : Lelo, nga cakuti ici cintu cingacitika kwena tacakacitike mu kutwalilila pantu intanda shalisalangana sana elyo paliba intamfu iitali pakati ka ntanda ishapalamana.

Yue Chinese : 但如果這是真的,也持續不了多久。星星散佈各處,隔離鄰舍遠距億萬哩。Bemba : Limbi ubushiku bumo, ifinshikulula fyenu fikeminina pamulu wa cibulungwa ca calo cimbi ilyo bakalatontonkanya pa bafyashi babo abakunuma?

Yue Chinese : 或許有一天,你的曾孫會在外星人的世界上,思考著他們的祖先呢?Bemba : Inama shapangwa ne nsandesande ishingi. Shilalya ifintu no kufisungulwila mukati. Inama ishingi shilenda.

Yue Chinese : 動物由大量細胞所組成。它們會進食並在體內消化。大多數動物可以移動。Bemba : Inama fye eshakwata bongobongo (nangu cakuti tenama shonse; ama jellyfish, nge cakumwenako, tayakwata bongobongo).

Yue Chinese : 只有動物才有大腦(儘管不是所有動物都有;例如水母就沒有大腦)。Bemba : Inama shilasangwa konse fye pa calo. Shilemba mu mushili, shilowa muli ba beemba, no kupupuka mu lwelele.

Yue Chinese : 地球上遍佈動物,它們有的在地上挖洞,有的在海洋裡遨遊,有的翱翔於天際。Bemba : Ulusandesande e kantu kamo akacepesha akabomba imilimo mufintu ifya mweo.

Yue Chinese : 細胞是生物最基本的結構和功能單位。Bemba : Ishiwi lya cell (ulusandesande) lyafuma kwishiwi lyaci Latin ilyakuti cella icipilibula aka muputule akanono.

Yue Chinese : 細胞(cell)一詞來自拉丁語單詞cella,意指小房間。Bemba : Nga cakuti walolesha pa fya mweo ukubomfya microscope, kuti wamona ukutila fyapangwa no tubokoshi nangu utuma boola utunono.

Yue Chinese : 如果你在顯微鏡下觀察生物,就會發現它們是由許多微小的方塊或球體所組成。Bemba : Robert Hooke, uwalesambilila imipangilwe ya fya mweo ukufuma ku England, amwene utobokoshi utunono muli cork ukubomfya microscope.

Yue Chinese : 英格蘭生物學家羅伯特·胡克在顯微鏡下觀察到了一塊軟木的細小方塊結構。Bemba : Twalemoneka nge miputule. Ewali umuntu uwa kubalilapo ukumona insandesande ishafwa

Yue Chinese : 它們看起來像是一間間房間。他是第一位觀察到死亡細胞的人。[Day25]

Bemba : Ifintu ifitwa ama elementi elyo nama kompaundi kuti fyaenda ukufuma ku mubela umo ukuya ku ubiye ukwabula ukuti ficinje.

Yue Chinese : 元素和化合物可以由一種狀態轉換成另一種狀態,再維持不變。Bemba : Nitrogen ngo mwela ukwata fye ifintu fimo fine nangu cakuti yaisaba mu musango wa menshi. Umusango wa menshi walifinapo lelo ama molekyu yena yashala fye yamo yene.

Yue Chinese : 氮氣雖然是氣體,但仍與液態氮有著相同特性。而液體狀態的密度較高,但分子是一樣的。Bemba : Amenshi cakumwenako cimbi. Kompaundi ya menshi ipangwa nama atomu ya hydrogen yabili na atomu ya oxygen imo.

Yue Chinese : 水是另一個例子,由兩個氫原子和一個氧原子所組成,屬於化合物。Bemba : Yakwata imipangilwe yama molekyu imo ine ibe ili mu musango wa mwela, mu menshimenshi nangu mu musango wa cakosa.

Yue Chinese : 不論氣體、液體或固體,分子結構都一樣。Bemba : Nangu cakuti imimonekele yaiko kuti yayaluka, umubeela waiko uwamumipangilwe wena ushala fye cimocine.

Yue Chinese : 雖然其物理狀態或會改變,但化學狀態卻不會。Bemba : Inshita cintu cimo icatushinguluka, elyo calikuma fye fyonse ifyo tucita, lelo yalyafya ukuyumfwikisha.

Yue Chinese : 時間一直在我們身邊,影響我們所做的一切,但卻很難理解。Bemba : Inshita yalisambilishiwapo kuba mapepo, anasambilila imipangilwe ya matontonkanyo, elyo nabasayanshi pa makana ya myaka ayengi.

Yue Chinese : 宗教、哲學和科學學者已對時間研究了數千年。Bemba : Tulabomba ne nshita ngo mutande wa fintu ifilepita ukufuma ku ntanshi ukwisa pantu tuli mpaka na kunuma uko twafuma.

Yue Chinese : 我們是以一系列未來、現在到過去的事件,來感受時間流逝。Bemba : Inshita kabili nifintu tupashanya ukukokola (ubutali) bwa ficitika.

Yue Chinese : 時間亦是我們比較活動時長(長度)的方法。Bemba : Kuti waishiba ukupita kwa nshita wemwine ukupitila mu kumona mu kubwekesha kwa cintu icicitika lyonse. Icintu ca musango uyu nicilya icibwekesha bwekeshapo lyonse.

Yue Chinese : 你可以透過觀察週期性事件的重複來自行紀錄時間的流逝。週期性事件指會定期重複發生的事情。Bemba : Ilelo ama kompyuta yala bomfiwa mu kwalula ifikope ne fya kutambatamba pa ma vidiyo.

Yue Chinese : 今天的電腦用作處理圖片和影片。Bemba : Ifya kwendaenda ifyayafya mumimonekele kuti fyapangwa pama kompyuta, elyo uyu musango wa fyakwendanda uleya ulelundwapo fye ukubomfiwa muma TV nama filimu.

Yue Chinese : 電腦可製作複雜的動畫,而這類動畫在電視和電影中越來越常見。Bemba : Inyimbo ilingi shilakopwa ukubomfya ama kompyuta ayaendelela pa kupanga no kusankanya ifunda pamo.

Yue Chinese : 音樂通常由尖端的電腦錄製,把聲音處理和混合。Bemba : Panshita iitali munshita ya sencahri yalenga ikumi na pabula elyo neyalenga amakumi yabili, casuminwe ukutila abekashi bakubalilapo abaku New Zealand bali bena Maori, abalelunga ifyuni ifikalamba ifyaleitwa ama moas.

Yue Chinese : 在十九世紀至二十世紀一段很長的時間中,普遍認為紐西蘭的第一批居民是毛利人,他們以狩獵一種名為恐鳥的巨型鳥類為生。Bemba : Ilangulushi pali ilya nshita kanshi lyapangilwe ukutila abena Maori bafumine ku Polynesia mu Great Fleet nokwisapokolola New Zealand ukufuma kubena Moriori, no kupanga ubwikashi bwa bulimi.

Yue Chinese : 這個理論亦確立了一個概念,認為毛利人乘坐大船隊離開波里尼西亞,從莫里奧里人手上奪得紐西蘭,並發展出一個農業社會。Bemba : Nangu cibefyo, ifishinka ifipya filanda ukutila abena Moriori bali libumba lyampanga iikulu iya Maori abafumine ku New Zealand ukuya ku Filila fya Chatham, ukupanga ubwikashi bwabo ubwaibela, ubwamutende.

Yue Chinese : 但有新證據顯示,莫里奧里人其實是一群從紐西蘭遷移到查塔姆群島的主島毛利人,然後發展出他們自身的獨特和平文化。Bemba : Palipo naumbi umutundu pa cilila ca Chatham abo abali bena Maori abafumine ku New Zeland.

Yue Chinese : 查塔姆群島上還有另一個部落,他們是從新西蘭遷出的毛利人。Bemba : Abene baleita ukuti abena Moriori kwaliko ukulwishanya kumo na mu kulekelesha, abena Moriori balicimfiwe bonse.

Yue Chinese : 他們自稱為莫里奧里人,經過一番小衝突後,最終莫里奧里人被剿滅Bemba : Abantu abasendelemo ulubali pa makumi ya myaka ayengi balitwafwilishe ukuti tumone amaka yesu nefyo twingabomba ilyo mucishinka twalepituluka mu mafya elyo no kufilwa kwesu.

Yue Chinese : 曾經在過去數十年參與的各位有助我們去欣賞自身的優勢和熱情,同時坦率地評估難處,甚至是失敗。Bemba : Ilyo twaleumfwa kuli aba bantu baleshimika amalyashi yabo, ayandupwa, elyo naya tubungwe twabo, twalisambilile ifingi ifya kale elyo napa bantu abalengele akabungwe abalundileko mubusuma nangu mububi ku mibeele ya kabungwe.

Yue Chinese : 在聆聽各位分享其自身、家庭和機構的故事後,我們得以深入了解過去以及一些為機構文化帶來正面或負面影響的人物。Bemba : Nangu cakuti ukumfwikisha ifya kale pa muntu umo tafipilibula ukumfwikisha kwa mikalile, cilabomba eyefilyako mu kwafwilishako abantu ukukwata ubwishibilo bwancende iyo babelapo mu mibombele ya kabungwe.

Yue Chinese : 理解其歷史不代表明白其文化,但這至少有助人們了解他們在組織歷史中所佔的地位。Bemba : Ilyo kuli ukupituluka mu fyabombwa bwino nokwishiba ifyafilikwa, cilamuntu elyo nabonse abalesendamo ulubali balasangwamo mu kushika ifikomo, umulimo, elyo na maka ya kutwala akabungwe pantanshi.

Yue Chinese : 在評估成功並意識到失敗時,個人與全體參與者將發掘機構的更多深層價值、使命和動力。Bemba : Muli ili lyashi, ukwibukisha ifyacitike kale ku mibeele ya makwebo elyo nobusuma ubwatumbwikemo calyafwilishe abantu ukuba abaipekanya kufileyaluka ifipya elyo ne ntunga iipya iya cilonganino ca mapepo icakuli iyi ncende.

Yue Chinese : 在這種情況下,回顧以往企業家行為和引領其成功的實例,有助人們接受當地教會的新改變,並朝著新的方向邁進。Bemba : Amalyanshi ya buyantanshi ayapala ngaya yalecefyako umwenso wa kwaluka, ilyo pa nshita imopine yalepanga amalangulushi ayasuma ku kwaluka ukwingesa ku ntanshi.

Yue Chinese : 該等成功故事減少人們對改變的恐懼,同時使人傾向更願意接受將來的改變。Bemba : Imitontonkanishishe iyapindululwa bwino ninshila imo iyafwa ukupwisha amaafya ayalenga ukutontonkanya ukwa pusanapusana ukumfwana nelyo imibombele iya pusanapusana ukusanga icasuko ku maafya.

Yue Chinese : 聚斂性思考模式是一種解難技巧,以集合不同想法和範疇去尋找解決方法。[Day26]

Bemba : Icilenga ukubikishako amano ku mitontonkanishishe pamonga iyi kwendesha nelyo ukucincila, ukupelulula, ukucita icayana, ukwishiba ifishinka, uku bwekeshapo ukubomfya imicenjelo iyabapo kale, no kukolonganika imbila.

Yue Chinese : 這種思維的重點在於速度、邏輯和準確性,還有識別事實、重新應用已有的技巧以及搜集資料。Bemba : Icikankala icikalamba pa mitontonkanishishe yamusango uyu: icasuko cacine cabafye cimo. Kuti mwatontonkanyafye pa fyasuko fibili, icacine nelyo icabufi.

Yue Chinese : 這種思維最重要的因素是:只有一個正確的答案。你只會想出兩個答案,就是正確或錯誤。Bemba : Ukutontonkanya kwa musango uyu kwalyampana nafimo ifya science nelyo ifibelesho nalimo ifishilano fimo ifya kukonka.

Yue Chinese : 這種思考方式與某些科學或標準程序有關連。Bemba : Abantu abatontonkanya mu musango uyu balakwata kampingu umusuma kabili balapelula na pafyo baletontonkanya, balebukisha inshila ya kucitilamo nelyo iya kupangilamo fimo, balalwisha ukupwisha amafya kabili no kubombela pa fya kweshaesha ifya science.

Yue Chinese : 這樣思考的人擁有邏輯思維,能夠記住排列模式、解決問題和進行科學測試。Bemba : Abantunse nakuba efibumbwa ifya kwatisha amatalanta mu kubelenga amatontonkanyo ya bantu bambi.

Yue Chinese : 人類是現今最能理解其他同類想法的物種。Bemba : Ici cipilibula ukutila tulakwanisha ukutunganya ifyo abantu bambi baletontonkanya, amapange yabo, ifyo baishiba elyo nefyo balekabila.

Yue Chinese : 這意味著我們可以成功預測其他人的感知、意圖、信念、認知或渴求。Bemba : Pali ifi fintu ifyo twingakwanisha, ukumfwikisha amapange yabantu bambi kwaliba ukukankala nganshi. Cilatusuminisha ukupwisha ubulondoloshi bwa mibombele ya mubili.

Yue Chinese : 了解他人的意圖在這些能力中尤其重要。 它使我們能夠更好地辨識肢體動作所產生的歧義。Bemba : Ku ca kumwenako, nga cakuti wamwene umuntu aletoba iwindo lya motoka, kuti watontonkanya ukuti alefwaya ukwiba motoka ya muntu umweni.

Yue Chinese : 舉例來說,假若你看到某人打破車窗,你很大機會會假設他在嘗試偷取別人的汽車。Bemba : Kuti apingulwa mu kupusanako nga cakuti nalufya fye ulufungulo lwa motoka elyo ni motoka yakwe iyo alefwaya ukwisula.

Yue Chinese : 如果他遺失了自己的車匙並嘗試打破車窗,則需要不同的判斷。Bemba : MRI yashintilila pa ficitika mu mubili ifitwa nuclear magnetic resonance (NMR), ifyamwenwe mu myaka yamuma 1930 na Felix Bloch (uwalebomba pa Stanford University) elyo na Edward Purcell (ukufuma ku Havard University).

Yue Chinese : 磁力共振建基於一種物理現象,稱之為核磁共振 (NMR),於 1930 年代由費利克斯·布洛赫(於史丹福大學工作)和愛德華·珀塞爾(來自哈佛大學)共同發現。Bemba : Muli uku kupanga kwa ciunda, incende ya magineti na matamba ya cilimba filalenga ukuti ama atomu yafumye utumatamba utunono utwa myengelele.

Yue Chinese : 在這共振中,磁場和無線電波令原子發出微弱的無線電信號。Bemba : Mu mwaka wa 1970, Raymond Damadian, shing'anga wa fya bumi kabili kafwailisha wa sayanshi, ewasangile ishintililo lya kubomfya imimwene ya ciunda ca magineti (magnetic resonance imaging) nge cibombelo cakupiminako amalwele.

Yue Chinese : 1970 年,醫生兼科學研究工作者雷蒙德·達馬迪安發現了利用磁力共振影像作為醫學診斷工具的基礎。Bemba : Panuma ya myaka ine insambu shalipeelwe, ishali ninsambu shakubalilapo ukupelwa mu ciputulwa ca MRI.

Yue Chinese : 其於四年後獲批一項專利,這是全球首次就磁力共振領域發出的專利。Bemba : Mu mwaka wa 1977, Dr. Damadian apwishishe ukupanga kwa cakucecetelako "umubili onse" ica MRI ica kubalilapo ico ainike ukutila "icishingacimfiwa" (Indomitable).

Yue Chinese : 在1977年,達馬迪安醫生完成建設首部 「全身」磁力共振掃描儀,他稱之為 「百折不撓」。Bemba : Ukulanshanya kwapanshita imoine kulakoselesha inshita ya kupitulukamo nokwasuka kuli bambi.

Yue Chinese : 非同步通訊提供反思和回應他人的時間。Bemba : Kulasuminisha abasambi ukukwata amaka ya kubombela apo balefwaila no kupindulula ukwenda kwe lyashi lya masambililo.

Yue Chinese : 這讓學生能以自己的步伐去學習,並能控制指示性資訊的節奏。Bemba : Mu kulundapo, kwaliba ifibindo ifinono neshuko lya kunakilila kwa nshita ya kubomba. (Bremer, 1998)

Yue Chinese : 另外,可彈性工作時數令時間限制減少。(布雷默,1998)Bemba : Ukubomfya kwa intaneti elyo na Isumbu lya Netiweki ye Sonde Lyonse (World Wide Web) kulasuminisha abasambi ukukwata ilyashi panshita iili yonse.

Yue Chinese : 使用互聯網和萬維網能讓學習者隨時得到資訊。Bemba : Abasambi kuti batuma amepusho kuli bakafundisha panshita iili yonse iya ubo bushiku no kucetekela amasuko mu kwangufyanya, ukucila ukulalolela mpaka bakamonane nakabili.

Yue Chinese : 學生亦可在全日任何時間向導師提出疑問,並可預期頗快會得到回應,而毋須待至下次面授課堂。Bemba : Umusango wakubwelelako ku fya kunuma mu masambililo ulapeela abasambi ubuntungwa ukufuma kufyapampamikwa.

Yue Chinese : 後現代主義學習方式提供絕對自由。好的學習途徑不只一種。Bemba : Nakuba, takwaba icintu nangu cimo icisuma ica kusambilila. Ukusambilila kucitika mu kupitamo kwa mu fintu pakati ka musambi elyo no bwishibilo ubulepeelwa.

Yue Chinese : 事實上,並沒有單一的好事物需要去學習。學習者與所展現知識的互動體驗便是學習的過程。Bemba : Ifyo tulepitamo pali ino nshita ukubomfya imisango yonse iya ibombele-we-mwine no kupeela kwa lyashi lyonse, ukusambilila kwa pa TV kulalangisha ici cikomo.

Yue Chinese : 我們現在得到的所有自己動手做經驗,以及呈現資訊的學習式電視節目正好告訴我們這點。Bemba : Abengi pali ifwe tulaisanga tuletamba ubulangisho bwapa TV ubuletwebako umulimo nangu ifintu fimo ifyo tushakatale atusendamo ulubali nangula ukubomfya ubo bwishibilo.

Yue Chinese : 很多人會發現自己正在看一個電視節目,它展示的過程和體驗是我們永遠不會參與或應用到的知識。Bemba : Tatwakatale atulungishapo motoka, ukukuula akamfukumfuku pa lubansa lwesu, ukuya ku Peru ukuyamona ifikuulwa fya kale, nangu ukukuula cipyacipya ing'anda yabena mupalamano.

Yue Chinese : 我們永遠不會翻修汽車、在後院建造噴泉、去秘魯考察古代遺址或改造鄰居的房子。Bemba : Pa mulandu wa ntambo sha intaneti (fiber optic cable) ishapita panshi ya beemba ukuya ku Europe elyo na setilaiti ya matamba (broadband satelite), icalo ca Greenland calikuminkanishiwa kuli intaneti na bantu ukufika kuli 93% balikwata intaneti.

Yue Chinese : 受益於連接歐洲的海底光纖電纜和寬頻衛星,格陵蘭島的網絡連接良好,93%的人都能上網。[Day27]

Bemba : Ihotela lyenu nangu abamipokelela (nga cakuti muleikala mung'anda ya muntu fye) kwena balingile ukukwata wifi nangu kompyuta iya kuminkanishiwa kuli intaneti, elyo incende sha mekalo shonse shalikwata ituuka lya intaneti nangu incende ya cintubwingi imo iyakwata wifi.

Yue Chinese : 你的酒店或屋主(如果住在旅館或私人住宅)可能會有wifi或連接互聯網的電腦,所有定居點都有一個網吧或有公共wifi的地方。Bemba : Ngefilandilwe pamulu, nangu cakuti ishiwi lya "Eskimo" lyalishala ilyasuminishiwa mu United States, limoneka ngeshiwi ilishapokelelwa bwino nabantu abengi abashili bena America ku ncende ya Arctic, makamaka mu Canada.

Yue Chinese : 正如上面所提到的,雖然在美國仍然可以接受「愛斯基摩人」一詞,但許多非美國籍的北極人(尤其是加拿大人)卻認為這個詞帶有貶義。Bemba : Nangu mwingomfwa ili ishiwi lilebomfeshiwa na Bekala calo baku Greenland, ili shiwi talilingile ukubomfiwa nabashili bakuli ici calo

Yue Chinese : 雖然你可能會聽到格陵蘭本地人使用這個詞,但外國人應該避免使用。Bemba : Abekashi baku Greenland baita aba Inuit mu Canada namu Kalaalleq (mukufusha ni Kalaallit), abene Greenland, mu Greenland.

Yue Chinese : 格陵蘭島的土著居民在加拿大稱自己為因紐特人,在格陵蘭島稱自己為Kalaalleq(複數Kalaallit,意為格陵蘭人)。Bemba : Buntalamisoka no kufwaya ukucita ifibi kubeni abali bonse, ta fyaishibikwa mu Greenland. Nangu fye nimu tauni, twamwaba "incende sha lubuli."

Yue Chinese : 在格陵蘭,幾乎不存在犯罪和對外國人的敵意。即使是在城鎮裡,也沒有「崎嶇地區」。Bemba : Imiceele iyatalala ebusanso fye bumo ubo uushiipekenye engakumanya.

Yue Chinese : 寒冷的天氣大概是準備不足者會面臨的唯一真正危險。Bemba : Nga cakuti watandalila Greenland mu nshita yakutalala (ukutontonkanya ukulungama sana ku kapinda ka kukuso, ninshi kuleya kuletalalisha), caliba icikankala ukusendako ifya kufwala ifya kaba.

Yue Chinese : 如果你在寒冷的季節到訪格陵蘭(考慮到你越往北走,就會越冷),必須要帶備足夠保暖的衣物。Bemba : Inshita ya kasuba iilepesha sana mu nshita ya lusuba ilaleta amafya ku kusendama elyo fye na mafya kubumi ayakuma kuli ifyo.

Yue Chinese : 夏季漫長的白天,會導致睡眠不足和相關的健康問題。Bemba : Mu nshita sha lusuba, kabili mufwile mwacenjela na ba mung'wing'wi Abendauka. Nangu cakuti ta bambukisha ubulwele ubuli bonse, baliba no bwafya.

Yue Chinese : 在夏天,也要注意北歐的蚊子。雖然它們不會傳播任何疾病,但十分討厭。Bemba : Nangu cakuti ubunonshi bwa San Francisco bwalyampana kukutila eyaba sana pamulu ku butandashi bwa kutamba ifintu, ubunonshi bwaiko bwalisankanishiwa ne fintu fimbi.

Yue Chinese : 雖然三藩市的經濟與它是一個世界級的旅遊勝地一脈相承,但它的經濟是多元化的。Bemba : Ifiputulwa ifingisha sana incito fiputulwa fya milimo yamuma ofeshi, ubuteko, ifiputulwa fya ndalama, amakwebo, elyo no butandashi.

Yue Chinese : 最大的就業行業是專業服務、政府、金融、貿易和旅遊業。Bemba : Ukumonekamoneka kwa lyonse mu nyimbo, amafilimu, ifya kulembalemba elyo ne ntambi ishaseeka kwafwilishako ukupanga uyu musumba nencende shauko ishalulumbi ukwishibikwa isonde lyonse.

Yue Chinese : 它經常出現在音樂、電影、文學和流行文化中,令這座城市及其地標聞名於世。Bemba : San Francisco yalikuula ifikuulwa ifikalamba ifya butandashi nama hotela ayengi, ifikulwa fya kuliilamo, elyo nencende isha pamulu ishakulonganinamo.

Yue Chinese : 三藩市發展出大型的旅遊基礎設施,擁有無數酒店、餐廳和一流的會議設施。Bemba : Umusumba wa San francisco kabili ni ncende imo muli ici calo iyakwata imipikile imbi iya ku Asia pamo nga: iya ku Korea, Thailand, India naku Japan.

Yue Chinese : 三藩市亦是其他亞洲菜(韓國菜、泰國菜、印度菜和日本菜)在美國最出色的地方之一。Bemba : Ukwenda ukuya ku Walt Disney World bulaba ubulendo ubukalamba nganshi ku ndupwa shaku America ishingi.

Yue Chinese : 到華納迪士尼世界朝聖是許多美國家庭的夢想。Bemba : Ubutandashi "ubwine" balasangwamo ukuya ne ndeke ku Orlando International Airport, ukunina basi ukuya kwi hotela ilyapa ncende ya Disney, ukupwako ukufika ku mulungu umo ukwabula ukufuminina mu fikulwa fya Disney, elyo no kubwelela ku ng'anda.

Yue Chinese : 「典型」行程包括飛到奧蘭多國際機場,乘車前往迪士尼酒店,約一週的時間不離開迪士尼區域遊玩,然後回家。Bemba : Kwalibako nefyo mwingacinjako fimofimo, lelo ifi efyo abantu abengi bapilibula nga cakuti batila "tuleya ku Disney World".

Yue Chinese : 大家的遊玩方法有所不同,但這是大部份人對「去迪士尼玩」這個說法的理解。Bemba : Amatiketi ayengi yalashitishiwa pa intaneti ukupitila muma webusaiti ayashitisha pamo nga eBay nangu Craigslist eyabomfiwako panono ku kushiutisha kwa matiketi yanshiku ishingi ishakusangwa kuma paki.

Yue Chinese : 透過eBay或Craigslist等拍賣網站在網上出售的門票,很多都是已使用過部分日子的多日跨園通行門票。Bemba : Nangu cakuti ici cintu mulimo uwaseeka sana, calikanishiwa naba Disney: amatiketi aya teyakabushiwa.

Yue Chinese : 雖然現時轉賣十分普遍,但其他迪士尼禁止這種行為:門票不得轉讓。Bemba : Inkambi iili yonse mwisamba ya ncende ya rim mu Grand Canyon ilakabila icitupa ca nsambu shakubwelela ku calo.

Yue Chinese : 任何人在大峽谷邊緣下露營,都需要獲得野外許可證。Bemba : Ifitupa kwabafye ifinono pakucingililako incende ya mukonko, elyo fisangwa pa bushiku bwakubalilapo ubwa mwesnhi, imyenshi ine apo umwenshi wakutendekelapo taulafika.

Yue Chinese : 為了保護峽谷,許可證是有限的,在露營月四個月當月的第1日可供預訂。Bemba : Kanshi, icitupa ca nsambu shakubwelela ku calo ica bushiku ubuli bonse ubwamu mwenshi wa Kapepo kanono cisangwa pa bushiku bwakubalilapo mumwenshi wa Kabengele kanono.

Yue Chinese : 因此,5月份任何一天開始的野外許可證從1月1日開始發放。Bemba : Incende ya fifulo ifyaishibikwa sana, pamo nga inkambi ya Bright Angel iyalungatana na Phantom Ranch, inshita ishingi shilesula bwangu nokwipusha ukupokelelwa pabushiku bwakubalilapo ukwisulwa ukuti abantu basungishe incende.

Yue Chinese : 最受歡迎的區域,比如幽靈牧場(Phantom Ranch)附近的「光明天使」(Bright Angel)露營地,通常在第一天開放預訂時就收到大量預訂請求。Bemba : Kwaliba ukucepelwa kwa nsambu ishisungwa kuli abo abesa mukwipusha ilyoline balefwaya ukwingilamo mumusango uwabangila, ewapeelwa.

Yue Chinese : 少量許可證以先到先得的方式預留給未經預約的客人。Bemba : Ukuya ku South Africa ukubomfya motoka musango uwawama nganshi uwa kutambilamo ubusuma bwa ncende pamo fye no kupita mu nshila ishingi umushipita abatandashi ba cilanshita.

Yue Chinese : 駕車進入非洲南部是一種欣賞整個地區美景的美妙方式,同時可遊覽一般旅遊路線以外的地方。[Day28]

Bemba : Ici kuti cacitika mu motoka iyaseeka ilyo kwaba ukupekanya bwino lelo motoka iyamaka iya 4x4 eifwaikwa sana elyo ne ncende ishingi kuti wafikako fye ukubomfya motoka iyasansama iya 4x4.

Yue Chinese : 在仔細規劃下,一般的汽車也可以做到,但高度建議選用4x4車輛,而許多地點也只有高輪距的4x4車輛可以到達。Bemba : Ufwile waibukisha ilyo ulepekanya ukutila incende ya Southern Africa intu yatekanya lelo te fyalo fyonse ifinamupalamano ifyaba ifyo.

Yue Chinese : 在規劃時請記住,不是所有鄰近國家都像非洲南部一樣穩定。Bemba : Ubukabilo bwa fitupa fya kwendela ne ndalama shakulipila fyalipusana ukulingana nacila calo elyo fishintilila pa calo ico ufumineko.

Yue Chinese : 簽證要求和費用因國家而異,並會受你來自的國家所影響。Bemba : Cila calo kabili calikwata amafunde ayaibela pa mulandu wa fintu ifya kwafwilisha ifilingile fyasangwa muli motoka.

Yue Chinese : 每個國家都有獨特的法律,要求車內必須有哪些緊急物品。Bemba : Umusumba wa Victoria Falls musumba umo ku kabanga ka calo ca Zimbabwe, ukwabuka umupaka ukufuma ku Livingstone, Zambia mupepi na Botswana.

Yue Chinese : 維多利亞瀑布是在津巴布韋西邊的城鎮,橫跨贊比亞的利文斯頓邊境,鄰近波札那。Bemba : Uyu musumba wabela mupepi sana ne fipoma, elyo efyaba ifikalamba ifya kongola abantu, lelo iyi ncende iyaishibikwa sana ku batandashi ilapeela fyonse kuli abo abatemwa ukwishiba ifintu elyo nabatemwa ifya kutambatamba amashuko ayengi pakuti bengekalako inshita iitali..

Yue Chinese : 城鎮緊鄰瀑布主要景點,但正是這個受歡迎的旅遊景點吸引了大量探險者和觀光遊客,令他們願意逗留更長時間。Bemba : Mu mainsa (Novemba ukufika mu Machi), ubwingi bwa menshi bulafulilako elyo ne Cipoma cilaba namaka sana.

Yue Chinese : 在雨季(11月至3月)水量會增多,瀑布看起來更壯觀。Bemba : Mufwile mwacetekela ukuboomba nga cakuti muleyabuka ubulalo nangula ukwenda mu tushila utwapita mupepi ne Cipoma.

Yue Chinese : 如果過橋或沿著瀑布附近的小徑行走,一定會弄濕身體。Bemba : Kulubali lumbi, ni pa mulandu wakuti amenshi yalafulisha sana icakuti ukutamba kwenu ukwa Cipoma icine kukacingilishiwa—na menshi ayengi.

Yue Chinese : 另一方面,正正因為水量太大,你只會看到很多水而看不清楚瀑布形態。Bemba : Inshishi yakwa Tutankhamum (KV62). KV62 limbi eingaba inshishi iyalumbuka sana mu Mupokapoka, incende ya fya kusanga ifya kwa Howard Carter mu 1922 iya nshishi iyali mupepi no kukanaisuka iyo bashikilemo imfumu iyali iyaice.

Yue Chinese : 圖坦卡門陵墓(KV62)。 KV62可能是國王谷最有名的陵墓,由霍華德·卡特在1922年發現,是幾乎完好無缺的年輕國王皇家陵墓。Bemba : Ukupashanya ku nshishi sha bufumu shimbi, nangu cibefyo inshishi ya kwa Tutankhamum limbi tekuti ibe na pa fya kutandalila, iyaba iinono kabili ne fya kuyemfya ifinono.

Yue Chinese : 然而,與大部分其他皇家陵墓相比,圖坦卡門陵墓不太值得參觀,因為它規模較小而且沒有太多裝飾。Bemba : Umuntu onse uulefwaisha ukushininkisha ukonaulwa kwa mubili uwaumikwa kuti aumfwa ububi pa bonaushi ubwacitilwe pakulwisha ukuufumya mu mbokoshi pantu umutwe fye namapeya efimonekako.

Yue Chinese : 任何對木乃伊出土時對其造成傷害有興趣的人都會失望,因為只可以看到頭部和肩膀。Bemba : Ubunonshi bonse ubwali mu nshishi ta bwabamo iyo, lelo bwalifumishiwamo no kutwalwa ku Cikulwa ca Kulangishishamo Ifya kale mu Egypt.

Yue Chinese : 陵墓裡極大量的陪葬品已經不再存在,全部移送到開羅的埃及博物館。Bemba : Abatandashi abashikwete sana inshita kuti cabawamina sana nga cakuti baposako inshita kumbi.

Yue Chinese : 建議只有少量時間的遊客找其他地方參觀比較好。Bemba : Phnom Krom, yabela apali 12 km lwaku masamba ya Siem Reap. Ili itempele lya pamulu wa lupili lyakuulilwe pampela ya mwanda wa myaka uwalenga 9, munshita ya buteko bwa Mfumu Yasovarman.

Yue Chinese : 金克羅姆,位於暹粒西南 12 公里。這座山頂上的廟宇於公元 9 世紀末建成,當時正值亞索瓦曼國王統治時期。Bemba : Imibeele ya bulanda iye tempele elyo ne mimonekele ukufuma pa mulu wa mumana wa Tonle Sap ilalenga ukunina kwa lupili icintu ica wamisha.

Yue Chinese : 寺廟陰森的氣氛和洞里薩湖的景色讓你的登山值回票價。Bemba : Ukutandala kuli iyi ncende kuti kwasankanishiwamo no bulendo bwa bwato kuli beemba munono.

Yue Chinese : 除了到遺址參觀外,還可以順道乘船到湖中遊覽。Bemba : Icitupa ca Angkor cilafwaikwa pa kwingila mwi tempele kanshi tamulingile ukulaba icitupa cenu icakwendela ilyo muleya ku Tonle Sap.

Yue Chinese : 進入寺廟需要吳哥入場券,所以去洞里薩湖時緊記要帶上你的護照。Bemba : Jerusalem emusumba ukalamba uwa musumba wakulisha uwa Isreal, nangu cakuti ifyalo fimbi ifingi ukubikapo ne cisaka ce sonde lyonse ica United Nations tacasumina ukuti emusumba ukalamba uwa Israel.

Yue Chinese : 耶路撒冷是以色列的首都和最大的城市。不過,大多數其他國家和聯合國,都不承認這是以色列的首都。Bemba : Umusumba wakale mu mpili sha Yudea walikwata imilumbe yakale iingi kabili iyalondolola ifingi ukutendeka fye ku makana ya myaka kunuma.

Yue Chinese : 這座坐落於朱迪亞山上的古城,有著綿延數千年的迷人歷史。Bemba : Uyu musumba waliba uwa mushilo ku filonganino fya mapepo fitatu - IciYuda, UbuKristiani elyo neci Islamu, elyo ubomba nge ncende ya bumupashi, amapepo, elyo ne ntambi.

Yue Chinese : 這座城市是三大一神宗教——猶太教、基督教及伊斯蘭教的聖地。是一個精神、宗教及文化中心。Bemba : Pa mulandu wa kwishibikwa kwa mapepo ukwa uyu musumba, elyo nakucilisha ififulo ifingi ifya mu ncende ya Musumba Wakale, Jerusalem nincende imo pancende ishaishibikwa sana isha kuyako abatandashi mu Israel.

Yue Chinese : 由於這座城市(尤其是舊城地區的許多景點)的宗教意義,耶路撒冷是以色列主要旅遊目的地之一。Bemba : Jerusalemu yalikwata incende ishingi isha kale, ishaimbaulwa mukufwailisha ifya kale elyo nesha ntambi, ukubikapo ne ncende sha kushitamo ifintu, utubaale twa kofi elyo ne ncende sha kulilamo.

Yue Chinese : 耶路撒冷有許多歷史、考古及文化遺址,還有充滿活力和擁擠的購物中心、咖啡店和餐廳。Bemba : Icalo ca Ecuador cilakabilia ukutila abena Cuba bapokelela inkalata ya bwite ilyo tabalaingila mu calo ca Ecuador ukupitila mu fibansa fya ndeke ifye sonde lyonse nangu incende sha kwingililamo pa mipaka.

Yue Chinese : 厄瓜多爾要求古巴籍公民要收到邀請函才可通過國際機場或邊境入境關卡進入厄瓜多爾。Bemba : Iyi nkalata ilingile yasuminishiwa ne ciputulwa ca Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, kukonka ififwaikwa fimofimo.

Yue Chinese : 該函件必須經厄瓜多爾外交部認證,並符合某些要求。[Day29]

Bemba : Ifi fintu ififwaikwa fyapekanishiwa ukupanga imyendele iisuma pakati ka ifi fyalo fibili.

Yue Chinese : 這些要求是為了在兩國之間提供有組織的遷徙而設。Bemba : Abena Cuba abakwata ifitupa fya US ifya katapakatapa bafwile baya ku Ecuadorian Consulate mu calo cabo pakuti bapoke ica kubafumyapo pali ifi ififwaikwa.

Yue Chinese : 持有美國綠卡的古巴籍公民應到厄瓜多爾領事館取得此規定的豁免資格。Bemba : Icitupa cenu ica kwendela (passport) cifwile ukukwata amaka ukufika ku myeshi mutanda (6) ukucila pa miku ya malendo yenu. Itiketi ilyakuya/no kubwela lifwile lyabapo pa kushininkisha inshita iyo mukapwako uko muleya.

Yue Chinese : 你的護照必須在你旅行日期之後至少 6 個月有效,亦需要一張回程/續程機票證明你的停留時間。Bemba : Imyendele yalinaka umutengo ngamuli amabumba ayakulu, kanshi nga cakuti muli fye mweka nangu muli fye ne cibusa cimo, mweshe ukukumanako nabantu bambi no kupanga ibumba ilyabantu bane nangu mutanda pakuti mulipileko umutengo uwanakako.

Yue Chinese : 對於人數較多的旅行團來說比較便宜,所以如果你獨自一人或只有一個同伴,可嘗試結識其他人,組成四到六人的旅行團,就可以獲得優惠的人均價格。Bemba : Lelo, ici ta cilingile ukumisakamika sana pantu ilingi line abatandashi bala salanganishiwa pa kuti imyotoka shisule.

Yue Chinese : 然而,這並不是你真正應該擔心的,因為遊客經常被隨機分配來填滿汽車。Bemba : Limo caliba musango wakusembelekalamo abantu ukuti basumine ukuti balelipila ishingi.

Yue Chinese : 這實際上更像是一種詐騙方式,讓他們以為必須支付更多的金錢。Bemba : Icinshingwa icikulu icaba pa mulu wa kapinda ka kukuso aka Machi Pichu lupili ulwa tentemuka sana, uluaba ilingi kunuma yafikope fyonse ifilangisha ukonaika kwa iyi ncende.

Yue Chinese : 高聳於馬丘比丘北端的這座陡峭山峰,常常是該遺跡許多照片的背景。Bemba : Cilamoneka icayafya sana nga uli pesamba, elyo umulundu walikulako no kwafya ukunina, lelo kuli abo abakwete amaka kuti baninika mu mamineti ayali 45.

Yue Chinese : 雖然從下面看有點嚇人,路段陡峭、難以攀登,但大多數身體狀況良好的人應該能在45分鐘內完成。Bemba : Ama sitepu ya mabwe yalibikwa mufiputulwa ifingi ifya mu nshila, elyo na mu ncende umwa tentemuka sana intambo sha nshimbi eshabikwamo pa kukwata ukwa kwikata.

Yue Chinese : 大部分路段都鋪設了石階。在較陡峭的部分,鋼索可作支撐扶手。Bemba : Panuma ya ifi, mufwile mwapemashikako, no kucenjela sana mu ncende umwa tentemuka sana, makamaka ilyo kuli ukwabomba, kuti caba ica busanso mu kwangufyanya.

Yue Chinese : 也就是說,要做好上氣不接下氣的準備。在陡峭的地方要小心,尤其是濕的時候,因為它可能很快就會變得危險。Bemba : Palibako aka lucengo akanono mupepi na pamulu ako akalingile ukupitwamo, kaliba akepi kabili akapapatila.

Yue Chinese : 在靠近頂部有一個小洞,必須穿過。小洞頗矮而且非常窄。Bemba : Kuti mwakwanisha ukumona incende ishashinguluka elyo no bwinanama ubwaba mu Galapagos ngacakuti mwaya no bwato, pamo fye nga fintu Charles Darwin acitile mu mwaka wa 1835.

Yue Chinese : 坐船是遊覽加拉帕戈斯群島的景點和觀看野生動物的最好方法,就像查爾斯·達爾文在 1835 年所做的一樣。Bemba : Ukucila pa mato nelyo ifyombo amakumi mutanda (60) ifyenda sana pali ishi nshila sha pa menshi ya Galapagos - no kusenda abantu nalimo ukufuma pali cinekonsekonse (8) no ukufika ku umwanda umo (100).

Yue Chinese : 超過 60 艘遊船定期往返於加拉帕戈斯群島水域,可以載 8 到 100 人不等。Bemba : Abantu abengi balashitila limo ama tiketi (pa mulandu wakuti amato yalesula sana pa nshita ilyo abantu bafulisha).

Yue Chinese : 大多數人都提前預定位置(因為在旺季的時候船通常都是滿載的)。Bemba : Mufwile mwashininkisha ukuti umuntu uwa myafwilishako ukushita itiketi muntu uwaishibisha ifya mu Galapagos no bwishibilo ubukalamba pa fyo amato yabomba.

Yue Chinese : 緊記確保為你預定的代理是熟悉各種船隻的加拉帕戈斯群島專家。Bemba : Muli uyu musango mukashininkisha ukuti ifintu fimo ifyo mwa langamo ukutemwa nelyo iyo, nafi palanishiwa sana no bwato ubulingile bene.

Yue Chinese : 這將確保你的特定興趣及/或限制與最適合他們的船相配。Bemba : Lintu abena Spain tabailafika mu mwanda wa myaka uwalenga 16, akapinda ka kukuso aka calo ca Chile kaleteekwa no buteko bwa Inca ilyo abena Araucania (Mapuche) baleikala mu ncende ya pakati elyo na ku kapinda ka kukulyo aka Chile.

Yue Chinese : 在 16 世紀西班牙人到來之前,智利北部由印加統治,而土著阿勞卡尼人(馬普切人)居住在智利中部和南部。Bemba : Ba Mapuche kabili bali ebumba limo ilyakushalikisha ukupoka ubuntungwa mu America, abo abashaingile fye umupwilapo mu buteeko bwaci Spanish ukufika kubuntungwa bwa calo ca Chile.

Yue Chinese : 馬普切人也是美國最後幾個獨立的土著部落之一,直到智利獨立才完全被西班牙語統治。Bemba : Nangu cakuti icalo ca Chile caishilepoka ubuntungwa mu 1810 (mukati ka nkondo sha kwa Napoleon ishashile icalo ca Spain ukwabula ubuteko ubwalebomba pamyaka imo), ukucimfya ukwafikapo pa bena Spain ta kwafikilishiwe mpaka mu 1818.

Yue Chinese : 儘管智利在 1810 年宣布獨立(在拿破崙戰爭的幾年間,西班牙失去了一個正常運作的中央政府),但直到 1818 年才取得對西班牙的決定性勝利。Bemba : Icalo ca Dominican Republic (Mu citundu ca Spanish: República Dominicana) calo camu Caribbean icabela kuli citika ya kabanga ka cilila ca Hispaniola, ico cayakana na Haiti

Yue Chinese : 多明尼加共和國(西班牙語: República Dominicana)是一個加勒比海國家,佔據了與海地共享的伊斯帕尼奧拉島的東半部Bemba : Ukufumyako ululamba lwa mucanga pamo ne ncende isha mpili, icalo calikwata umusumba uwakale sana uwaku Bulaya (Europe) mu America, uyo pali ino nshita waba lubali lwa Santo Domingo.

Yue Chinese : 除了白色的沙灘和山地景觀外,這個國家是美洲最古老的歐洲城市的所在地,現在是聖多明各的一部分。Bemba : Ababalilepo ukwikala pa cilila bena Taínos pamo nabena Caribes. Abena Caribes bali bantu abalelanda ici Arawakan abafikile mu myaka yamuma 10,000 BCE.

Yue Chinese : 泰諾人和加勒比人最先居住在這個島上。加勒比人是講阿拉瓦克語的民族,大約在公元前 10,000 年來到這裡。Bemba : Mu myakafye iinono panuma yakufika kwa batandashi abaku Bulaya (Europe), impendwa iya bena Tainos yalicepele pamulandu wakucimfya kwa bena Spain.

Yue Chinese : 在歐洲探險者來到的短短幾年後,泰諾斯人的人口被西班牙征服者大大減少Bemba : Ukulingana na Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) pakati ka 1492 na 1498 abashilika baku Spain balipeye abena Taínos ukufika kuli 100,000.

Yue Chinese : 根據弗賴巴托洛梅德拉斯卡薩斯(印度條約),西班牙征服者在 1492 年至 1498 年之間殺死了大約 100,000 名泰諾人。Bemba : Jardin de la Union, iyi ncende yali kulilwe iikalamba iya fimbwapo iilenga akasuba ukula moneka mukati umwa shingulukwa ne cikulwa ica myaka umwanda umo na cinelubali ica ba shimapepo baci katolika, icakuti icikulwa ca Templo de San Diego eca pusuka no kushalapo fye ceka.

Yue Chinese : 聯合公園。這個空間建造作為17世紀修道院的中庭,聖地亞哥聖殿是唯一倖存的建築。[Day30]

Bemba : Ici cikuulwa nomba cibomba nga ulubansa lwapakati, elyo lyonse palacitikila ifintu ifingi, akasuba no bushiku.

Yue Chinese : 它現在是中心廣場,晝夜都有很多活動。Bemba : Kwalibako impendwa ya fikuulwa fya kuliilamo ukushinguluka ibala, elyo na mu nshita ya cungulo-kasuba ne cungulo-bushiku kulaba amalangisho ayabula ukulipila yalabako pakati ka ncende ya kwangalilapo.

Yue Chinese : 花園四周有許多餐廳,下午和晚上經常會在中央涼亭舉辦免費音樂會。Bemba : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Inkungu shibili isha patulukanishiwa nakacende akalepele amasentimita 69 encende ye lyashi lya kale ilyacitemwiko.

Yue Chinese : Callejon del Beso(吻之巷)。兩個僅相隔69厘米的陽台,是一個古老愛情傳說的家園。Bemba : Nga cakuti wabalipila amangwe ayanono abaice bamo kuti bakushimikilako ilyashi.

Yue Chinese : 只要幾便士,一些孩子就會給你講故事。Bemba : Icishi ca Bowen calishibikwa sana ku malendo ya bushiku bumo nangu aya pampela ya mulungu ukusangwangwa koba amato ya kayak, ukwenda fye mu mpanga, amashopo, umwakuliila, elyo nafimbipo.

Yue Chinese : 寶雲島是受歡迎的一日遊或週末遊地點,有划皮艇、遠足、商店和餐廳等。Bemba : Ubwikalo ubwabula ukutwishika bwabela mu Howe Sound ilyo mwafuma fye mu Vancouver, elyo kuti mwafikako fye bwangu ukubomfya ama taxi ya pa menshi nga mwafuma pa Cishi ca Granville kwisamba lya Vancouver.

Yue Chinese : 這個地道的社區位於溫哥華附近的豪灣,在溫哥華市中心乘坐定時出發往固蘭湖島的水上的士即可輕鬆到達。Bemba : Kuli abo abatemwa amangalo ya panse, ukwenda ukuninika akashila aketwa Sea to Sky corridor kuti kwabafwilisha.

Yue Chinese : 對於喜歡戶外活動的人,推薦前往海天走廊散步。Bemba : Incende ya Whistler (apali intamfu ya nsa 1.5 ukufuma ku Vancouver na motoka) yalikosa umutengo lelo yalishibikwa bwino pa mulandu wa mangalo ya Winter Olympics ayacitikileko mu 2010.

Yue Chinese : 距離溫哥華約一個半小時車程的威士拿物價昂貴,但這裡因2010年冬季奧運會而相當有名氣。Bemba : Mu nshita ya pamwela, kuti mwaumfwa bwino ukushelela kwa pa tupapatu (skiing) mu North America, elyo mu lusuba kuti mwaesha ukucofa amajinga ukwafikapo ilyo muleninika impili.

Yue Chinese : 在冬季可以享受北美最好的滑雪地點,而在夏季則可以嘗試正宗的山地單車。Bemba : Ifitupa fya nsambu fifwile fyasungilwa kabela. mulingile mwakwata insambu iya kusendama mu Sirena.

Yue Chinese : 許可證必須提前預訂。必須有許可證,才能在塞麗娜過夜。Bemba : Sirena caba cifulo cimo fye ceka icilolekesha pa mpanga icipela amakwebo nelyo ukusonkesha imiputule umwa kutushishamo kabili ne fyakulya ifya kaba no kulundapo fye no kupanga kwa nsakwe pa nshita iinono fye. Ba La Leona, San Pedrillo, na Los Pastos bena amakwebo yabo bapela fye ukutushisha kwa mukati mu miputule nelyo ukwa pa nsakwe nelyo panse ukwabula ifyakulya.

Yue Chinese : 塞麗娜是唯一一個除了露營外,還提供宿舍住宿和熱餐的護林站。La Leona、San Pedrillo和Los Patos只提供露營,不提供膳食服務。Bemba : Kuti wa kwanisha ukusungilila limo nelyo kabela ifitupa fya nsambu isha mu paki ukufuma pa cifulo kuba lolekesha pa mpanga mu Puerto Jimenez, lelo tabasumina ifitupa fya kubomfya ukufumya indalama.

Yue Chinese : 可以直接從希門尼斯港的護林站獲得公園許可證,但他們不接受信用卡Bemba : Iciputulwa ca Park Service (MINAE) tacipeela ifitupa fya nsambu ifya mu paki ukucila pa mweshi umo mu kubangila palyo muleenekela ukufika.

Yue Chinese : 公園管理局(MINAE)不會簽發預期到達日前超過一個月的公園許可證。Bemba : CafeNet El Sol ilabomba imilimo yakusungisha incende pa ndalama ishili $30, nangu $10 ku fitupa fya bushiku fye bumo; ifingi kuti fyasangwa pe buula lyabo ilya Corcovado.

Yue Chinese : CafeNet El Sol提供預訂服務,費用為30美元,或者一天門票為10美元。詳情請見他們的科爾科瓦多網頁。Bemba : Ifishi fya Cook calo ca fishi icayampana mu buntungwa na New Zealand, icabela mu Polynesia, pakati ka South Pacific Ocean.

Yue Chinese : 庫克群島(Cook Islands)是一個島國,位於南太平洋中部的波里尼西亞(Polynesia),並與紐西蘭自由結盟。Bemba : Nincende ya fishi ifili 15 ifya salangana pa ncende iya cila pa mintapendwa 2.2 km2 iya beemba.

Yue Chinese : 群島由15個島嶼組成,分散在220多萬平方公里的海洋上。Bemba : Mu nshita imo ine na Hawaii, ifi fishi fitontonkanishiwa nga "Hawaii iyabela mwisamba".

Yue Chinese : 由於與夏威夷在同一時區,這些島嶼有時被認為是「下方的夏威夷」。Bemba : Nangu cakuti cinono, cilebukishako abatandashi abakalamba bamo ifyo Hawaii yali ilyo tailaba icalo palwaiko ukwabula ama hotela ya batandashi ayakulu elyo nobuyantanshi bumbi.

Yue Chinese : 雖然規模較小,但它讓一些年長的遊客想起在成為州之前沒有所有大型旅遊酒店和其他開發項目的夏威夷。Bemba : Ifishi fya Cook ta fyakwata imisumba iili yonse lelo pabaf ye ifishi ifya pusana ifili 15. Ifikuluko palifi ni Rarotonga na Aitutaki.

Yue Chinese : 雖然庫克群島沒有城市,但是由15個不一樣的島嶼組成。主要的島嶼有拉羅湯加和艾圖塔基。Bemba : Mu fyalo ifya tumpuluka ilelo, ukupekanya ubusanshi ne fyakulya fya lucelo ifya cindama nangula ifya pa muulu nelyo ifya mutengo pali nomba fyali pangwa nelyo fila pangwa mu nshila iisuma iya pusanako nelyo iya ibela.

Yue Chinese : 在今天的發達國家,豪華床鋪和早餐已昇華成一種藝術。Bemba : Pa mpela pamulu, ama B&B yapwilishishiwa pafintu fibili ifikulu: imisendamine elyo ne fyakulya fya lucelo.

Yue Chinese : 在高尚市場,民宿主要在兩方面競爭:床上用品和早餐。Bemba : Mu musango umo wine, pancende sha musango uyu isha wamisha umuntu kuti asanga ifya kufimbana ifya wamisha, limbi ubulangeti ubwabilwa fye ne minwe nangu ubusanshi bwakunshita sha kale.

Yue Chinese : 因此,在如此精緻的場所,人們往往很容易找到最豪華的床上用品,可能是手工製作的被子或古董床。Bemba : Pa fyakulya fya lucelo kuti paba utusabo utwa mu nshita utulimwa kuli iyo ncende nangu ifya kulya ifyaibela ifyo bepakanya abene.

Yue Chinese : 早餐可能包括當地的時令美食或由主人烹調的特色佳餚。Bemba : Imipangilwe kuti yaba iya lulumbi lwa kale apengaba imipando ya nshita ya kale, umushili uwalengwa bwino elyo ne cishiba umwa kowela.

Yue Chinese : 場景可能是一個充滿歷史意義的舊建築物,當中有古色古香的家具、修剪整齊的草地和游泳池。Bemba : Ukwingila mu cimbayambaya nelyo mu motoka yenu kabili no kuya pa bulendo ubutali ubwa pa musebo kwali kwatako imimonekele imo iya cindama nelyo iya cifyalilwa iya yangukisha mu nshila imo.

Yue Chinese : 坐上你自己的車,開始一段漫長的公路旅行,其簡單的體驗具有內在的吸引力。[Day31]

Bemba : Ukucila pa fimamotoka ifikalamba, ndesubila ukuti mwalishiba kale ifya kwensha motoka yenu nokwishiba apo ipelela.

Yue Chinese : 與大型車輛不同,你可能已經很熟悉自己的車,也知道它的局限。Bemba : Ukwimika itenti pa ncende ya muntu fye nangu mu tauni ilyabkulu ubuli bonse kuti caleta ukulolekeshiwa ukushingafwaikwa.

Yue Chinese : 在私人物業或任何規模的城鎮裡搭帳篷都很容易引起不必要的注意。Bemba : Mubwipi, ukubomfya motoka yenu emusango uusuma uwa kwendelamo lelo mu nshita shimo ninshila imo iyakupangilamo "insakwe".

Yue Chinese : 簡而言之,開車是一種很好的公路旅行方式,但它本身很少是一種「露營」方式。Bemba : Insakwe sha motoka shilacitika nga cakuti namukwata minivan iikuluko, SUV, Sedan nangu Station Wagon ne fipuna ifipona.

Yue Chinese : 如果你有一架座位可以攤平的大型小貨車、越野車、小轎車或旅行車,就可以進行汽車露營。Bemba : Amahotela yamo yalikwata ifyasungwa ukufuma kunkulo sha kale isha golide ukwali amashitima ya cushi na mato fya pali beemba; ilyo Inkondo ya Bubili iye Sonde Lyonse tailabako, mu myanda wa myaka iyalenga 19 na 20.

Yue Chinese : 有些酒店的歷史可以追溯到蒸汽鐵路和遠洋輪船的黃金時代(即19世紀或20世紀初第二次世界大戰之前)。Bemba : Aya ama hotela nangu umwakutushisha ni ncende cimo umo pali ilya nshita abakankala naba ishibikwe sana kabili abaile ululumbi baleikala, elyo ilingi line bale kwata amalila aya suma nganshi no kwangala kwa bushiku.

Yue Chinese : 這些酒店是當時的富人、名人住的地方,通常有精緻的餐飲和夜生活。Bemba : Imipangilwe ya fintu iimoneka iya kale, ukubulisha kwa fintu fimo ifya ndakai, elyo ne mimonekele iya kukota elubali lwa mimonekele ya ishi ncende.

Yue Chinese : 懷舊的裝備,缺乏最新的設施,以及某種優雅的古老味道,也是它們的部分特色。Bemba : Nangu cakuti ilingi ishi ncende sha bantu fye, inshita shimo shilapokelela abakalamba ba ma buteko elyo na bakalamba bambi.

Yue Chinese : 雖然它們通常為私人所有,但有時也會為來訪的國家元首和其他政要提供住宿。Bemba : Umulendo uukwatishe indalama kuti atontonkanyapo pa bulendo bwandeke ubwa kushinguluka isonde, umo umwingabano kusendamako mu ma hotela ya musango uyu.

Yue Chinese : 一個有一大堆錢的旅客可能會考慮將環球旅行分拆,在很多這些酒店住宿。Bemba : Akabungwe ka kukabushanya ilyashi pa mahotela kabungwe aka kuminkanya abalendo ne ncende shamu misumba uko baletandalila.

Yue Chinese : 好客的交流網絡是將旅客和他們要去的城市的本地人聯繫起來的組織。Bemba : Ukwingila mu kabungwe ka musango uyu ilingi kulafwaikwa ukulemba icipepala cimo ica pa intaneti: nangu cakuti utubungwe tumo tulafwaya umusango naumbi uwa kushininkishishamo.

Yue Chinese : 加入這樣的網絡通常只需要在網上填寫表格;然而一些網絡會提供或要求額外的驗證。Bemba : Ubutantiko bwama hotela ayaliko lyena bulapeelwa cibe nimufilembo nangu ifya pa intaneti, inshita shimo ne fya kupashanyako elyo nefyo abantu bambi balandapo pali isho ncende.

Yue Chinese : 然後,網站會以紙本及/或網上形式提供一份可提供服務的東道主名單,有時還會提供其他旅客的推薦和評語。Bemba : Incende ya Couchsurfing yasangilwe mu Kabengele-kanono 2004 panuma kapanga wa fya pa kompyuta Casey Fenton asangile indeke iyanaka umutengo iya kuya ku Iceland nomba takwete incende apakwikala.

Yue Chinese : Couchsurfing 成立於 2004 年 1 月,當時電腦程式員凱西·芬頓找到了飛往冰島的廉價航班,卻沒有住處。Bemba : Atumine imelo ku basambi abape sukulu likalamba ilyakuli iyi ncende no kupokelela ukulaiwa ukwingi ukwa kumusungako ukwabula ukulipila.

Yue Chinese : 他向當地大學的學生發送電郵,並收到大量免費住宿的邀請。Bemba : Ama hositeo ilingi yabomba nabantu imisepela – umweni ilingi afwile aba mu mushinku wa myaka amakumi yabili – lelo ilingi kuti wasangako nabalendo abakalamba.

Yue Chinese : 旅社主要為年輕人服務,一般客人大多 20 多歲,但你也經常能在那裡找到年紀較大的旅客。Bemba : Indupwa ishili nabana tashimonaika, lelo ama hositeo yamo yalasuminisha mu miputule iya pa mbali.

Yue Chinese : 帶著孩子的家庭很罕見,但一些旅社仍允許他們入住私人房間。Bemba : Umusumba wa Beijing mu China e mukabela Amangalo ya Winter Olympic mu 2022, ico icikalenga ukuti ukabe umusumba uwa kubalilapo ukukwatilamo aya mangalo ya Olympics mu lusuba elyo napa mwela.

Yue Chinese : 中國北京是 2022 年冬季奧運會的主辦城市,這將讓它成為第一個同時舉辦過夏季和冬季奧運會的城市。Bemba : Mu Beijing emukabela ukusefya kwa kwiswila elyo nafimbi ifikalacitikila mufikulwa ifya aisi.

Yue Chinese : 北京將舉辦開幕式、閉幕式和室內的冰上比賽。Bemba : Amangalo yambi aya kushelela pa tupapatu utwa buta yakabela ku Taizicheng incende iya kushelelapo pa tupapatu utwabuta mu Zhangjiakou, apali intamfu ama kilomita imyanda ibili na makumi yabili (220km /140miles) ukufuma ku Beijing.

Yue Chinese : 其他滑雪項目將在距離北京約 220公里(140英里)的張家口太子城滑雪場舉行。Bemba : Amatempele ayengi yalakwata ukusefya kwa pa Mwaka ukutendeka mu mweshi wa Cinshi-kubili ukuyapwa pakati ka Kapepo-kanono, uko ukupusana ukulingana na kalenda yacila itempele.

Yue Chinese : 大多數寺廟都有一年一度的節日,從11月下旬開始到5月中旬結束,這取決於每個寺廟的年曆。Bemba : Ukusefya ukwingi ukucitika mu ma tempele kusefiwa ngo lubali lwa kusefya kwa myaka yetempele iline nangu nga ukutangilila ubushiku bwa kufyalwa kwa kalesa kamo nangu icintu cimbi icikulu icikumine kwi tempele.

Yue Chinese : 大多數寺廟的節日均是慶祝寺廟的週年紀念日或主持神的生日或任何其他與寺廟有關的重大事件的一部份。Bemba : Ukusefya kwa mwi tempele lya Kerala kwaliwama sana ukutamba, no kutantama kwa nsofu ishingi isha kobaikwa ifibeko, ifilimba fye tempele elyo no kusefya kumbi.

Yue Chinese : 喀拉拉邦的廟會節非常有趣,有裝飾華麗的定期大象巡遊、寺廟樂團和其他慶祝活動。Bemba : Ubulangisho bwe Sonde (ubwaishibikwa nga World Exposition, nangu fye Expo) kusefya ukukalamba sana ukwesonde lyonse ukwa kulangisha ifya kulenga ne fya sayanshi.

Yue Chinese : 世界博覽會(World´s Fair 或 World Exposition,簡稱世博會),是大型的國際藝術及科學節。Bemba : Ifyalo fimo ifisendelemo ulubali filangisha ifya kulengalenga nelyo ifya kupangapanga ifisuma sana kabili ne fya masambililo kumisankano ya fya kutambishatambisha nelyo ukulangalanga pa malyashi ayale citika mu calo conse nelyo ifya mu calo cimo palwa nkulilo, ifibelesho nangu imikalile ya aba bantu iya kale sana.

Yue Chinese : 參展國家在國家館內展出藝術類及具有教育性的展品,充分展示世界議題或其國家的文化和歷史。Bemba : Ubulangisho bwe Sonde Lyonse ubwa Bulimi bulangisho ubwaibela ubulangisha amaluba, amagaladeni ya filimwa elyo nafyonse ifikumine ku fimenwa.

Yue Chinese : 國際園藝博覽會是個專門展示花卉、植物園及其他與植物相關的展覽活動。[Day32]

Bemba : Nangu cakuti mukulanda kuti kwacitika pa mwaka (nga cakuti kuli mu fyalo ifyapusana), lelo muficitwa tefyo ciba.

Yue Chinese : 雖然國際園藝博覽會理論上可每年舉辦一次(只要是在不同國家舉行),不過,實際上並非如此。Bemba : Aya malangisho yalapwa ukufika pa myeshi itatu nangu mutanda, elyo kabili yacitikila pa ncende ishingacepa pama hekita ayali 50.

Yue Chinese : 活動會期通常長達三至六個月,選在面積至少 50 公頃以上的場地舉行。Bemba : Kwalibako imisango iingi iyama filimu iyabomfiwapo mu myaka iyapita. Filimu iyaishibikwa iya 35 mm (36 by 24 mm negative) eyaseeka sana.

Yue Chinese : 多年下來有多種不同的底片格式。標準的 35 毫米底片(36 x 24 毫米負片)是最常見的。Bemba : Kuti yabwekeshiwa mu kwanguka nga cakuti yapwa, elyo kabili ilapeela ne mimonekele ya cikope ukupashanya kuli DSLR iya pali ino nshita.

Yue Chinese : 用完時通常相當容易補貨,且解像度約等於現今的數碼單反相機。Bemba : Ama kamela nelyo ifya kukopelako yabomfya ama filimu yamo aya pangwa mu nshila ya pakati aya ntamfu iya ma sentimita mutanda napali mutanda (6 by 6 cm), na kuchilisha ayaba pa ntamfu iya ma milimita amakumi yasano aya lenga mutanda napa makumi yasano aya lenga mutanda mu kufumyamo (56 by 56 mm negative).

Yue Chinese : 有些中畫幅菲林相機使用 6 x 6 厘米的格式,更準確來說為 56 x 56 毫米負片。Bemba : Ici cilapeelako imimonekele ya cikope mupepi ne miku ine iya 35 mm negative (3136 mm2 ukupashanya na 864).

Yue Chinese : 其解像度大概是 35 毫米負片的 4 倍(3136 平方毫米相比於 864 平方毫米)。Bemba : Inama ne fimenwa ifya mu mpanga fyaba pa fikope fimo ifya shupa nangu ifishayanguka sana ukukopa kuli kakopa, kabili fisanshamo umo uku kwata ishuko, ukutekanya, ubwishibilo, elyo ne fisolobelo ifisuma kabili ifituntulu.

Yue Chinese : 捕捉野生動物是對攝影師最大的挑戰,當中少不了運氣、耐性、經驗和良好的設備。Bemba : Ukukopa kwa nama ilingi kulasendwa nge cakwangala, lelo pamo fye ngo kukopa konse, icikope calingana na mashiwi ikana limo.

Yue Chinese : 野生動物攝影看似簡單,但事實上任何的攝影,一張相片都能代表千言萬語。Bemba : Ukukopa kwa nama ilingi kufwaya ifya kukopela ifya kwata ama lensi ayamona apatali, nangu cakuti ifintu fimo pamo nge bumba lya fyuni nangu utushishi utunono sana tulakabila ama lensi yambi.

Yue Chinese : 野生動物攝影一般需要一支長焦鏡頭,而拍攝一群鳥類或微小生物則需要其他鏡頭。Bemba : Inama ishingi isha ku ncende sha kutali shalyafya ukusanga, elyo amapaki pa nshita shimo yalikwata amafunde pa mulandu wakukopa ifikope fyamakwebo.

Yue Chinese : 許多奇異的動物都難以找到,而公園有時會就商業拍攝訂立一些規則。Bemba : Inama sha mpanga limo kuti shaba ne nsoni elyo limo kuti shaba ishikali. Incende kuti yaba iyatalala, iya kaba, nangu limo iyalubana.

Yue Chinese : 野生動物可能害羞或具侵略性。環境可能寒冷、炎熱或極端。Bemba : Isonde lyonse lyakwata ifitundu ukucila pali 5,000 ifya pusanapusana, ukubikapo nafimbi ukucila pa makumi yabili ifya kwata abafilanda abali imintapendwa 50 nangu ukucilapo.

Yue Chinese : 世界上有 5000 多種不同的語言,其中超過20種語言有 5000 萬或以上使用者。Bemba : Amashiwi ayalembwa ilingi yalyanguka ukumfwa ukucila amashiwi yakulanda, kabili. Ici cacishinka makamaka kuma adilesi, ilingi ayaba ayashupa ukuyalumbula ngefyo yaba.

Yue Chinese : 而且,書面文字往往比口頭文字更容易理解。這在稱呼語中尤其明顯,因為它們通常很難發出清晰的發音。Bemba : Ifyalo ifingi fyalishiba ukulanda Icisungu, elyo na mu fyalo fimbi kuti waenekela ukusangamo ubwishibilo ubunono - makamaka kubana abacaice.

Yue Chinese : 許多國家的所有人都能說得一口流利英語,而在更多的國家,他們的英語水平有限——尤其是年輕人。Bemba : Elenganyeni, ngacingacitwa, umwina Mancun, umwina Boston, umwina Jamaica elyo nomwina Sydney nabekala patebulo balelya icakulya ca cungulo mu cikulwa cakulilamo mu Toronto.

Yue Chinese : 你可以想像,一個曼庫尼人、波士頓人、牙買加人和悉尼人圍坐在多倫多的一家餐廳裡吃晚飯。Bemba : Baleshimikilana amalyashi ukufuma ku misumba yabo, ukulanda cilaumo mucitundu cakwe no kushimpikisha kwa citundu cakwe.

Yue Chinese : 他們使用獨特的口音和當地的暗語講述家鄉的故事,彼此分享。Bemba : Ukushita ifyakulya mu matuuka ayakulu ilingi emusango umo uwanaka umutengo uwa kukwata ifyakulya. Ukwabula amashuko yakwipika, lelo ifya kusalapo fyalicepa pa fyakulya ifyaipikilwa limo.

Yue Chinese : 在超市裡買食物通常是最便宜的。如果沒有機會煮食,便只能選擇現成的食物。Bemba : Mu kulundapo amatuuka ayakalamba yalekwatilako ifyakulya ifingi ifyaipikilwa limo. Yamo yakwata nefibombelo ifyapala oveni ya microwave nangu imisango imbi iya kukafishamo ifyakulya

Yue Chinese : 越來越多超市提供更多種類的現成食品。有些甚至提供微波爐或其他方法來加熱食物。Bemba : Mu fyalo fimo nangu mu misango ya matuuka yamo mulasangwako incende yakulilamo ifyakulya, ilingi iishili iyapekanishiwa ngashonse nomutengo uwanakako.

Yue Chinese : 在一些國家或部分類型的商店,場內至少提供一家餐廳,通常是非正式的餐廳,而且價格實惠。Bemba : Mulingile mwapanga no kusenda amakopi ya fikomo fyenu ifya bucingo elyo namanambala ayakutuminapo akampani ka bucingo bwenu konse uko muli.

Yue Chinese : 列印並隨身攜帶你的保單及保險公司之聯絡細節。Bemba : Palingile paba imelo elyo na nambala ya foni iya kutuma konse pa kupoka bumpandamano/ukusuminishiwa elyo no kufwaya ifya kwipusha.

Yue Chinese : 其上需有保險公司的電郵地址和國際電話號碼,在需要建議/授權及索償時會派上用場。Bemba : Mulingile mukwateko kopi imbi mu cola elyo na pa intaneti (mutume imelo kuli mwebene ninshi na mufikambatikako, nangu ukusungila mu "fisolobelo fya mu mwela")

Yue Chinese : 在你的行李箱和網上保存另一個副本(向自己發送帶附件的電郵,或儲存在「雲端」)。Bemba : Nga cakuti namu kwata laputopu pa bulendo bwenu, sungeniko kopi imo mukati (apo ingasangwa nangu cakuti takuli intaneti).

Yue Chinese : 如果帶同手提電腦或平板電腦旅遊,可將副本儲存在內存或硬碟中(不需要互聯網亦可存取)。Bemba : Kabili peleniko amakopi ya cikomo/amanambala yakutumina ababucingo kubanenu abo muleenda nabo nabalupwa nangu ifibusa kung'anda abengatemwa ukwafwilisha.

Yue Chinese : 另外,將文件或聯繫方式的副本交給旅伴及願意幫忙的親友。Bemba : Ama Moose (ayaishibikwa nga elk) tayaba ayakali, lelo yalaicingilila nga cakuti yamona ica kutinya.

Yue Chinese : 駝鹿(也稱為麋鹿)並天生沒有攻擊性,但如果牠們感覺到威脅,就會自衛。[Day33]

Bemba : Ilyo abantu bakana ukumona moose ngeyabusanso, kuti balaipalamina sana no kuibika mu busanso.

Yue Chinese : 當人們不認為駝鹿有潛在危險時,他們可能會太靠近駝鹿,把自己置於危險之中。Bemba : Mufwile mwanwa ifya kunwa ifikola no kulinga. Ubwalwa busenda cila muntu ifya pusanako, elyo ukwishiba apo mwingapela cintu icinkankala.

Yue Chinese : 適量飲用酒精飲料。酒精對每個人的影響都不一樣,了解自己的酒量非常重要。Bemba : Ifintu ificitika ku bumi bwenu kuntanshi pa mulandu wakunwesha ubwalwa kuti paba ukonaika kwa mabu elyo fye no kupofula no kufwa. Ubusanso ubwabamo bulakulilako nga cakuti mwalanwa ubwalwa ubwaleshiwa.

Yue Chinese : 過度飲酒可能導致的長期健康問題,包括肝臟受損,甚至失明和死亡。飲用非法生產的酒精飲品會增加潛在風險。Bemba : Ubwalwa ubukali ubwa kupanga ubusha suminishiwa no buteko kuti bwata ifiko ifya pusanapusana pamo nga ifyo beta ati mathanol ifingaleta amasanso aye ngalenga ukupofula nangula imfwa nangu unwine fye utunono.

Yue Chinese : 不法烈酒可能含有包括甲醇在內的各種危險雜質,即使少量也會導致失明或死亡。Bemba : Ama gilasi ya mumenso kuti yacepako umutengo mu calo cakunse, makamaka mu fyalo ifya ndalama ishinono umo umutengo wa kubomfya abantu wacepako.

Yue Chinese : 國外的眼鏡可能更便宜,尤其是在人工成本較低的低收入國家。Bemba : Kuti mwatontonkanya ukupimisha amenso yenu ku calo cenu, makamaka nga cakuti kuli inshuwalansi iibombele palifyo, elyo nomba mwasenda ifyo mwapimwa no kuyafibomfya kumbi.

Yue Chinese : 可考慮在居住地做眼科檢查(尤其是在保險保障的情況下),然後把驗眼處方帶到其他地方存檔。Bemba : Ama fulemu ayamashina ayalumbuka sana mu ncende sha ifi kuti yakwata amafya yabili; yambi kuti yaba fimpashanya fye elyo ayacishinka ayafuma kunse ya calo kuti yakosa umutengo mu calo cenu.

Yue Chinese : 這些地區的高級品牌鏡架可能有兩個問題;一些可能是仿冒品,真正的進口貨可能比居住地更貴。Bemba : Kofi cintu cimo icishitishiwa sana pa calo, elyo kuti mwacisanga mu ncende ishingi isha calo cenu.

Yue Chinese : 咖啡是世界上交易最頻繁的商品之一,在你的家鄉或許可以買到很多種類的咖啡。Bemba : Nangu cibefyo, kwaliba imisango iingi iya kunwinamo kofi ukushinguluka isonde iilingile ukweshapo.

Yue Chinese : 儘管如此,世界上還是有許多獨特的喝咖啡方式,值得我們去體驗。Bemba : Ubwangalo bwakwingila mu mipokapoka ubwitwa canyoning (nangu: canyoneering) bwaiminina pa kwingila mukati ka mupokapoka, uwingaba uwauma nangu uwaisulamo amenshi.

Yue Chinese : 峽谷運動(或:溪降運動)就是要進入峽谷底部,那裡可能是乾的或充滿水的。Bemba : Canyoning ilasankanya ifibombwa mukowa, ukunina no kutoloka--lelo kulafwaikwa ukusambililako eyefilya nangu ukuba nomubili uwa kosa pa kutendeka (ukupashanya ku kunina kwa mabwe, ukutolokela mu menshi nangu ukushelela kwa pa mfula ya tupapatu utwa buuta ukwa ku Alpin, nge fya kumwenako).

Yue Chinese : 峽谷運動結合了游泳、攀登和跳躍等運動元素,但與攀岩、水肺潛水或高山滑雪相比,峽谷運動初期只需要相對較少的訓練和較低的體型要求。Bemba : Ukwenda mulimo uucitika panse umusangwa ukwenda mu ncende sha bubumbo ilingi mutushila uto bonse bendamo.

Yue Chinese : 遠足這種戶外活動是指在大自然中散步,通常是在登山小徑上。Bemba : Mu kwenda kwa kasuba mwaba ukwenda intamfu ishicepeleko pa mulundu umo ukufika kuntamfu ishitali ishingasenda akasuba konse.

Yue Chinese : 一日遠足包括不到一英里的距離至可以在一日內完成的更長距離。Bemba : Ku kwenda kwa kasuba ukupita munshila ishayanguka ukuipekanya kulafwaikwa, elyo umuntu fye onse uuliko na maka mu mubili kuti aumfwa bwino.

Yue Chinese : 沿簡單小路的一日遠足其實不需要太多準備,所有一般健康的人都可享受。Bemba : Indupwa ishikwete abana abanono kuti shakabila ukupekanya ukwingi, lelo ubushiku bumo kunse ya ng'anda bwalyanguka sana nangu fye muli notunya elyo na bakumasukulu yabana.

Yue Chinese : 有小孩的家庭可能需做更多準備,但嬰兒和學齡前兒童亦可輕易進行一日戶外活動。Bemba : Mwi sonde lyonse, mwaliba utubungwe ukufika kuli 200 utubombela ku lubali lwa myendele. Utwingi pali utu tuibombela fye.

Yue Chinese : 國際上,現有接近 200 間跑步旅遊公司,大部分都獨立經營。Bemba : Akabungwe akapyana pali Global Running Tours, aketwa Go Running Tours kalikwata utubungwe tumbi uto kabombela pamo nato fishi ifli fine.

Yue Chinese : Go Running Tours(前身是The Global Running Tours)在四大洲網羅了很多觀光公司。Bemba : Akabungwe ka Running Tours akafumine ku Barcelona elyo na kabungwe kambia aka ku Copenhagen aketwa Running Copenhagen, twatendeke ukubombela pamo na abungwe ka Running Tours Prague akaba ku Prague elyo natumbi.

Yue Chinese : 它源於巴塞隆拿的 Running Tours Barcelona 和哥本哈根的 Running Copenhagen,很快便擴展到布拉格的 Running Tours Prague 和其他地方。Bemba : Kwaliba ifintu ifingi ifyo mufwile ukutontonkanyapo ilyo tamulaya ku ncende imbi.

Yue Chinese : 旅行之前和期間,有許多事情你都必需考慮。Bemba : Ilyo muleya kumbi, mwienekela ukuti ifintu kuti fyaba ngafintu fyaba "kumyenu". Imibeele, amafunde, ifyakulya, imyendele, imilalile, ifikomo, icitundu nafimbipo fikapusanako mu nshila imo ne ibiye ukufuma kuntu mwikala.

Yue Chinese : 旅行時,不要期望事情像「家鄉時」一樣。禮儀、法律、飲食、交通、住宿、標準及語言等,在某程度上都會與你居住的地方不同。Bemba : Ici cintu cimo ico mulingile ukwishiba mu matontonkanyo yenu, akucefyako ukumfwa ububi nangu ukufulwa pa mulandu wa mibombele ya fintu kuli iyo ncende.

Yue Chinese : 這是你要經常注意的事情,以避免失望甚或厭惡當地的做事方式。Bemba : Utwampani utwafwilishako abalendo twatendeke ukubako ukufumu mu mwanda wa myaka uwalenga 19. Kafwilisha wa balendo lingi cintu cimo icisuma icakusalapo pa bulendo ubulecila pa malendo ayo umulendo aendapo kale aya mu filengwa-na-lesa, intambi, icitundu nangu mu fyalo ifishakwata sana indalama.

Yue Chinese : 旅行社自19世紀出現。當旅程超出了遊客過往對當地的自然環境、風土文化、語言或前往低收入國家的經驗時,旅行社通常是一個不錯的選擇。Bemba : Nangu cakuti abafwilisha abalendo abengi balafwaisha ukusungisha ukwa cila nshita, abengi pali aba baishibisha fye imisango imo iya myendele, ukupusana kwa ndalama sha kubomfya nangu incende sha kufikilako.

Yue Chinese : 雖然大部份旅行社接受一般旅程預訂,但許多旅行社會專門提供特定種類的旅程、預算範圍或目的地。Bemba : Caliba icafwaikwa ukubomfya umuntu uwa kukwafwa uubombela ku malendo ayapala ubulendo bobe.

Yue Chinese : 最好選擇一間大多數旅程與你較為相似的旅行社。Bemba : Uloleshe pa malendo yantu uwa kukwafwa alelandapo, cibe nipa webusaiti nangu pe windo lye shitolo.

Yue Chinese : 看看旅行社正在推廣的旅程,無論是在網站上還是在門店櫥窗。[Day34]

Bemba : Ngakuti mulefwaya ukutamba icalo mu mikalile, iyanaka umutengo, iyo mulekabila, kwalibako inshila shimo ishakucitilamo ifyo.

Yue Chinese : 如果你想便宜地去看世界,不論是為了節省旅費、體驗生活或挑戰,都有一些方法可以做到。Bemba : Mu kutendeka, ishi nshila shaba mu fipande fibili: Limbi kuti mulebomba ilyo muleenda nangu ukwesha ukucefyako ukuposa kwa ndalama kwenu. Ifilembelwe apa filelanda pa cakushalikisha.

Yue Chinese : 基本上大致可分為兩類:一邊旅行一邊工作或盡量限制開支。本文重點討論後者。Bemba : Kuli abo abalefwaya ukulaba kukumfwa bwino ukwabo, inshita no kufwaya ukucefyako indalama ishileposwa ukubwelela kuli zero, moneni ukwenda kwa butantiko bwa ndalama.

Yue Chinese : 對於願意犧牲舒適度、時間和希望將開支降到近乎零的人,請參考最低預算的旅行。Bemba : Bumpandamano bulefipanga ukuti abalendo tabeeba, tabapita apashasuminishiwa, tabaibimba mu makwebo ayaleshiwa, tabalomba, nangu mu musango umbi tabacenjesha abantu bambi pa kukwata ubukumu abene.

Yue Chinese : 這建議假設旅行者不會偷竊、擅闖私人地方、參加非法市場、乞討或為了自身利益以其他方式剝削他人。Bemba : Incende yakucecetelapo abalendo ilingi eiba yakubalilapo ukwiminina ilyo muleikila mu ndeke, mu combo, nangu muli motoka imbi.

Yue Chinese : 入境檢查通常是下機、下船或下車後的第一站。Bemba : Mu mashitima yamo ayabuka imipaka ukuceceta kulacitika ninshi ishitima lileenda elyo mufwile mwakwata icitupa (ID) icacishinka lyonse ilyo mulenina muli aya mashitima.

Yue Chinese : 在某些跨境列車上,入境檢查是在運行的列車上進行的,你登上此類列車時應隨身攜帶有效的證件。Bemba : Mu mashitima ayakulalamo, ifitupa fyenu kuti fyapokwa na kangalila we shitima pakuti tabamifulunganishishe utulo.

Yue Chinese : 在過夜列車上,車長可能會先收集護照,這樣就不會打擾你的睡眠。Bemba : Ukulembelesha cintu cimbi icifwaikwa pa kukwata visa. Mu fyalo fimo, ulingile walembesha ukusangwa kobe elyo na adilesi uko uleikala ku buteko bwacikaya.

Yue Chinese : 登記是簽證流程的附加條件。在某些國家,你必須向當地機關登記你的資料和留宿地址。Bemba : Ici kuti cakabila ukwisushisha icipepala naba kapokola bakuli iyo ncende nangu ukuya kwi ofeshi ililolesha pa myendele ya kwabuka imipaka (imigration).

Yue Chinese : 這可能需要到當地警察局或入境處填寫表格。Bemba : Mu fyalo ifingi ifyakwata ilyo ifunde ama hotela ya mu ncende yakamyafwako ukulembesha (mulingile mwabepusha).

Yue Chinese : 在許多有此規定的國家,登記手續會由當地酒店協助辦理(緊記詢問職員)。Bemba : Mu nshita shimbi, abo fye beka abaleikala kunse ya fikulwa fya butandashi ebalingile ukulembesha. Lelo, ici cilalenga ukuti ifunde licepelwe amaka, kanshi mufwile mwaipushisha limo.

Yue Chinese : 亦有其他例子是只有住在一般遊客住宿設施以外的旅客才需要登記。但這令規定更模糊,因此必須先了解清楚。Bemba : Imilimo ya mikuulile (Architecture) ilanda pa kupekanya no kukuula ifikulwa. Ifikuulwa fya mu ncende imo ilingi line filaba fya kongola abatandashi ukulingana ne fyo fyakuulwa.

Yue Chinese : 建築學研究建築物的設計和建造。一個地方的建築本身往往就是一個旅遊景點。Bemba : Ifikuulwa ifingi fisuma ukufitamba no kufimwena ukufuma pafikulwa ifitali nangu ukufuma pe windo ilyapekanishiwa bwino ukutambilapo ubusuma bonse.

Yue Chinese : 許多建築物看起來都很漂亮,而從高樓上或從一個位於巧妙位置的窗口看到的景色也是會讓你注視的美景。Bemba : Ifya kulenga no kupanga nangu uku kuula ifikuulwa kwali kula no kusabankanishiwa ukwampana ne fiputulwa fimbi pamo nga ukupekanya ifikuulwa fya mu kalale, ifya kulenga, ukupanga, ukukuula kabili no kulolekesha pa fikuulwa ifya pangwa ifikalamba, ifya kupangapanga ifisuma, no kuwamya mukati ka mayanda, ukuwamya imansa sha fikuulwa kabili no kulinganya bwino umushili.

Yue Chinese : 建築與城市規劃、土木工程、裝飾藝術、室內設計和景觀設計等其他領域有相當大程度的重疊。Bemba : Ukumona ifyo incende ishingi isha pueblos shaba ukutali, te kuti mukwanishe ukusanga incende ishingi ishakwangalilamo mu nshita ya bushiku ukwabula ukuya ku Albuquerque nangu ku Santa Fe.

Yue Chinese : 考慮到許多普韋布洛的偏遠程度,如果你不到阿爾伯克基或聖達菲,你將無法找到大量夜生活。Bemba : Nangu cibefyo, mupepi na incende sha njuka shonse ishilembelwe pamulu shilashitisha ifya kunwa, elyo ishingi pali ishi shilakwatamo ifya kusekesha ifingi (pa kutampa ifya kulisha ifya shinguluka Albuquerque na Santa Fe).

Yue Chinese : 然而,幾乎所有上面列出的賭場都提供飲料,其中一些還帶來知名品牌的娛樂(主要是緊鄰阿爾伯克基和聖達菲的大型賭場)。Bemba : Mwishibe ukutila: utubale twamu tauni utunono ta twaba bwino ku bantu abaletandalako abafumine ku fyalo fimbi nangu abakuya ishako fye panono.

Yue Chinese : 注意:這裡的小鎮酒吧不見得是外州遊客玩樂的好地方。Bemba : Pa mulandu wa cintu cimo, akapinda ka kukuso aka New Mexico kalikwata amafya nokwensha kwaba cakolwa, elyo ukufula kwaba namutekenya abakolwa kuba sana mupepi no tubale twamu tauni utunono.

Yue Chinese : 一方面,新墨西哥州北部有嚴重的醉駕問題,而且小鎮酒吧附近是醉駕司機高度集中的地方。Bemba : Ukulembaula nangu ukushilaula ukushifwaikwa kwaishibikwa nga graffiti.

Yue Chinese : 不受歡迎的壁畫或亂塗亂畫被稱為塗鴉。Bemba : Nangu cakuti cintu icilecitika sana muli shino nshiku, abantu abengi bacikuminkanya ne misepela iyonaula ifikulwa fyacalo ne fyabantu ukubomfya penti yakufuminisha.

Yue Chinese : 雖然它絕不是一個現代現象,但大多數人可能會把它與年輕人用噴漆破壞公私財產聯想在一起。Bemba : Lelo, shino nshiku kwaliba abantu abasambilila ukupenta kwa graffiti, ukulongana kwa mangalo ya graffiti elyo na ifibumba "ifya suminishiwa" Ukupenta kwa graffiti muli uyu musango ilingi kulapalana ne fya kulenga ukucila ifishilwa ifishasuminishiwa.

Yue Chinese : 然而,現在有正式的塗鴉藝術家、塗鴉活動和「合法」塗鴉牆。在這種背景下,塗鴉活動往往更像藝術品,而不是難以辨認的標籤。Bemba : Ukuposa kwa boomerang mulimo umo uwaishibikwa untu abatandashi abengi bafwaisha ukusambilila.

Yue Chinese : 投擲回力鏢是一項許多遊客都想學習的受歡迎技能。Bemba : Nga cakuti ulefwaya ukusambilila ukuposa boomerang iyo iingabwelela ku kuboko kobe, ushininkishe ukuti naukwata boomerang iyayana iingabweluluka.

Yue Chinese : 如果你想學習投出會回到你手中的回力鏢,則應確保你有一個適合回轉的回力鏢。Bemba : Ama boomeranga ayengi ayasangwa mu Australia ilingi teyakubwela nga waposa. Kuti cawama kubaletendeka ukusambilila ngatabale yaposa ilyo kuli icimwela.

Yue Chinese : 澳洲大多數的回力鏢都是不可返回的。初學者最好不要嘗試在大風中投擲Bemba : Ifyakulya fya Hangi fipikwa mucilindi icakaba mu mushili.

Yue Chinese : Hangi餐食是在地下的熱坑烹調的。[Day35]

Bemba : Iici cilindi limbi kuti cakafiwa na mabwe ayakaba ukufuma pa mulilo, nangu mu ncende shimo umo icikabilila ca calo cilalenga ukuti umushili uikabile fye uwine.

Yue Chinese : 坑洞可以是以火燒熱石加熱,或是在一些地熱令地面自然變熱的地點挖掘。Bemba : Ifilindi fya hangi filabomfiwa mu kwipika ifyakulya fya kooca ifya pa cungulo.

Yue Chinese : hangi經常被用來烹調傳統的烤肉風格晚餐。Bemba : Incende ishingi mu Rotora shalikwata ukwipika kwa mu mushili uwaikabila fye uwine ukwa hangi, elyo imipikile imbi iya hangi kuti yasangwa ku Christchurch, Wellington elyo ne ncende shimbi.

Yue Chinese : 羅托魯瓦的幾個地方都有提供以地熱烹調的hangi,而其他hangi可以在克賴斯特徹奇、惠靈頓和其他地方嚐到。Bemba : Akampani kama shitima aka MetroRail kakwata amashitima yabili ayasenda abantu mukati nakunse ya Cape Town: MetroPlus (iyaishibikwa nga First Class) na Metro (iitwa Third Class.

Yue Chinese : MetroRail在開普敦內外的通勤火車上有兩個等級:MetroPlus(亦稱為頭等艙)和Metro(稱為三等艙)。Bemba : MetroPlus ilomfwikapo bwino sana elyo tamufula abantu lelo yalikosako umutengo, nangu cakuti yalicipako ukucila amatiketi aya metro ayaku Europe.

Yue Chinese : MetroPlus更舒適,也不那麼擁擠。雖然稍微貴一點,但還是比歐洲的普通地鐵車票便宜。Bemba : Cila shitima lyalikwata ifitolokoshi fya MetroPlus na Metro; ifitolokoshi fya MetroPlus lyonse fiba kumpela ye shitima mupepi na Cape Town.

Yue Chinese : 每列火車都有MetroPlus和Metro車廂; MetroPlus車廂總是在火車的後方,離開普敦最近。Bemba : Ukusendelako bambi - Tekwesha ukusuminisha ifyola fyobe ukufuma pantu ulefimona, makamaka ilyo uleciluka imipaka ya fyalo.

Yue Chinese : 為別人攜帶行李—永遠不要讓你的行李離開你的視線,尤其是當你越過國際邊境的時候。Bemba : Kuti waisanga waingishiwa mulyashi lya kusenda imiti ikola ukwabula ukuti wishibe, ico icingakutwala mu bwafya ubukulu.

Yue Chinese : 你可能會發現自己在不知情的情況下被用作運毒,這會讓你陷入很大的麻煩。Bemba : Pali ifi paliba ukulolela mu mulongo, pantu imbwa ishinunsha imiti kuti shaisabomfiwa pali imwe inshita iili yonse ukwabula ukwishibishiwa.

Yue Chinese : 這包括排隊等候的時間,因為當局可以隨時使用緝毒犬而不另作通知。Bemba : Ifyalo fimo fyalikwata amafunde ayakosa ayakukandilamo bacintomfwa nangu fye ni pa muku wa kubalilapo; pali ici kuti paba no kukakwa ukufika pa myaka 10 nangu fye ukwipaiwa.

Yue Chinese : 某些國家對初犯亦有極其嚴厲的懲罰;懲罰可以包括十年以上的監禁或死刑。Bemba : Ifyola ifishala ukwabula abantu efyo bafwaya sana ukwiba elyo kabili abakalamba babuteeko balafikonka sana nge fintinya umwingasangwa amabomba.

Yue Chinese : 無人看管的行李是盜竊的目標,也可能會引起提防炸彈威脅的局方注意。Bemba : Ku ng´anda, pa mulandu waku kumanakumana no tushishi lyonse utwa malwele utusangwa apali ponse, kuti cashinikishiwa sana ukuti te kuti mwambule amalwele ukufuma kuli utu tushishsi.

Yue Chinese : 在家時,因為常常接觸到當地的病菌,你很有可能已對其免疫。Bemba : Lelo mu ncende shimbi isha pacalo, uko utunama utusenda utuishishi twa malwele kuti twaba utupya kuli imwe, mube abaenekela ukuti kuti mwasangwa mu mafya.

Yue Chinese : 但在世界上的其他地方,有著對你來說是全新的細菌群,你就非常有可能碰上問題。Bemba : Kabili, mu ncende umwaba imiceele iya kaba utushishi twa malwele tulakula bwangu elyo no kukokola ukufwa ngatuli kunse ya mubili.

Yue Chinese : 另外,在較溫暖的氣候中,細菌生長速度更快,且也能在體外生存更長時間。Bemba : Kanshi ici ecalengele na mafya ya Delhi Belly, Icitipu ca kwa Pharaoh, Icilandushi ca kwa Montezuma, elyo ne fibusa fyabo ifingi.

Yue Chinese : 從而催生了「德里肚」、「法老的詛咒」、「蒙特祖瑪的復仇」等別稱。Bemba : Pamo fye nga amafya yaku mipemene mu ncende sha miceele iya talala, amalwele ya mumala mu ncende sha miceele iyakabisha yaliseeka sana elyo inshita ishingi yalakalifya sana imitima lelo tayaba nabusanso sana.

Yue Chinese : 就如同在較寒冷氣候中的呼吸道問題一樣,腸道問題在熱帶氣候中很常見,但多數僅為明顯不適的症狀,並不太危險。Bemba : Nga cakuti muleenda mucalo icileya pantanshi pa muku wa kubalilapo – nangu mu ncende iipya iye sonde – mwi cefya amaka ya kumisungusha aya mikalile ne ntambi sha uko kuntu.

Yue Chinese : 假如是首次於發展中的國家或在新發掘的地方旅遊,請切勿低估潛在文化衝擊。Bemba : Inshita ishingi, umulendo uwatekanya kabili uuli na maka alifulunganishiwapo nobupya bwa myendele yamu fyalo ifileya pantanshi, uko ukwaluka kwa ntambi ukwingi lelo ukunono mu kumoneka kuti kwalundapo mu kwangufyanya.

Yue Chinese : 發展中國家旅行的新事物考起了不少經驗老到的旅客,許多微細的文化調整迅速累積起來會令人吃不消。Bemba : Makamaka mu nshiku shenu ishakubalilapo, tontonkanyeni pa kucibondola mu musango waku Kabanga nama hotela ayasuma, ifyakulya, elyo ne milimo iya kwafwilisha ukubelesha.

Yue Chinese : 尤其在剛展開旅程的時侯,你可考慮西式和高質素的酒店、食物和服務,有助適應環境。Bemba : Tekwesha ukusendama pali matilesi nangu pali padi panshi mu ncende umo mushishibe bwino utunama utwabako.

Yue Chinese : 在你不熟悉當地動物生態的地方,不要睡在床褥或地墊上。Bemba : Nga cakuti muleya mu kupanga insakwe panse, mufwile mwasenda aka busanshi ka mu nsakwe (cot) nangu ubusanshi bwa kupeeleka (hammock) pa kuicingililako ku nsoka, utumini ne fyapalako kulifyo.

Yue Chinese : 如果你要露營,請帶備露營床或吊床,以防有蛇和蠍子等。Bemba : Isusheni ing´anda yenu na kofi iyisuma iya cindama nganshi kabili iya nunkila mu nshita ya lucelo kabili na chayi iyitwa ati chamomile iya kunashako umutima mu nshita ya bushiku.

Yue Chinese : 早上在家中享用濃郁的咖啡,在晚上則享用讓人放鬆的洋甘菊茶。Bemba : Nga cakuti muli pa kutusha kwa pa ng'anda, kuti mwakwata inshita yakuitangata no kuipangilapo ifya kunwa fimo ifyaibelako.

Yue Chinese : 當你在家度假時,你有時間犒賞自己,花額外幾分鐘時間泡煮特別的東西。Bemba : Nga cakuti mulefwaya ukufwailishishapo nafimbi, kuti mwabula ili ishuko no kupangako nangu ukusanshako fimbi ifyo mwingatemwa ukunwa:

Yue Chinese : 如果你想再冒險一點,利用這個機會去榨汁或混製一些奶昔:Bemba : limbi mukasangilapo ifya kunwa fimbi ifyayanguka ifyo mwingalanwa pacakulya cakacelo ilyo makabwelela ku mibombele yenu iya lyonse.

Yue Chinese : 也許你會發明一種當你回到日常生活時,可以當早餐的簡單飲料。[Day36]

Bemba : Nga cakuti mwikala mu musumba umwaba ifya kunwa ifya pusanapusana, kuti mwaya ku tubale nangu utuma tarveni utwa mu ncende yenu uko mushiya lyonse.

Yue Chinese : 如果你生活在一個擁有多元飲酒文化的城市,可到訪社區中你不常去的酒吧或酒館。Bemba : Kuli abo abashabelesha sana amashiwi ya fya bumi, amashiwi yabili ayemininako amalwele ya lwambu (infectious na contagious) yamoneka ayayafya ukupusanya.

Yue Chinese : 對於那些不熟悉醫學術語的人來說,「傳染性」和「接觸性傳染性」這兩個詞有著截然不同的含義。Bemba : Ubulwele bwa lwambu (infectious) ni ubo ubuletwa nakantu akasalanganya amalwele, pamo nga virus, bakitirya, fungus nangu utushishi tumbi.

Yue Chinese : 傳染病是由病原體如病毒、細菌、真菌或其他寄生蟲引起的疾病。Bemba : Ubulwele bwa lwambu (contagious) ni ubo ubusalanganishiwa ilyo wapalamina ku muntu uubukwete.

Yue Chinese : 接觸性傳染病是一種在受感染者附近就會很容易被傳播的疾病。Bemba : Amabuteko ayengi yalafwaya abalendo abaleingila mu calo, nangu abekashi abalefuma, mu fyalo fyabo ukupeelwa umuti wakucingilila ku malwele ayalekanalekana.

Yue Chinese : 許多國家政府要求入境的旅客或離境的國民接種針對一系列疾病的疫苗。Bemba : Ifi ififwaikwa kuti fyashintilila pa fyalo ifyo umulendo ayako nangu ifyo alekabila ukuyako.

Yue Chinese : 這些要求通常取決於旅客曾到訪過或打算到訪的國家。Bemba : Cimo pa fikomo ifyakosa ifya Charlotte, ku kapinda ka kukuso ka Carolina, cakuti yali kwata ifintu ifingi ifisuma kabili ifya cindama ifya kusalapo ifya ndupwa

Yue Chinese : 北卡羅來納州夏洛特市的優勢之一是它為家庭提供了大量高質量的選擇。Bemba : Abekala calo ukufuma ku ncende shimbi ilingi balanda pali bucibusa ku ndupwa ngo mulandu uukalamba uwakukuukila kuli ilya ncende, elyo abalendo ilingi balasanga uyu musumba ukuba uusuma uwakumfwamo bwino ninshi nabana babo epo bali.

Yue Chinese : 其他地區的居民通常會把家庭友好作為移居那裡的主要原因,而遊客們也會發現,有孩子在身邊也能很容易享受到這座城市。Bemba : Mu myaka 20 iyapitapo, ubwingi bwa fintu ifyakusalapo ifyaba ifisuma ku ndupwa mu Uptown Charlotte fyalifulilako mukwangufyanya.

Yue Chinese : 過去20年,夏洛特上城區中適合兒童的選擇以幾何級數增加。Bemba : Amamotoka ya taxi tayabomfiwa sana ne ndupwa mu Chalortte, nangu cakuti kuti yaba ayakankala munshita shimo-shimo.

Yue Chinese : 在夏洛特,家庭一般不使用的士,雖然在某些情況它會有一定用處。Bemba : Kwalibako indalama shimbi ishakulipila ngacakuti wasenda ukucila pa bantu babili (2), kanshi ulu lubali kuti lwakosa umutengo ukucila ifilefwaikwa.

Yue Chinese : 超過兩名乘客時就需要額外收費,所以這個選項可能比必要的更昂貴。Bemba : Antarctica encende iyatalalisha pano isonde lyonse, elyo yashinguluka South Pole.

Yue Chinese : 南極洲是地球上最冷的地方,圍繞著南極。Bemba : Ukutandalila incende ishapusanapusana kwa mutengo sana, kulafwaikwa ubumi busuma ubwa mubili, kuti kwacitikafye ukufuma mu mwenshi wa Cinshikubili ukufika mu Kabengele kakalamba, elyo kabili ilingi kubafye ukutandalila cishi ca Penisula na bemba wa Ross

Yue Chinese : 旅遊費用高昂,要求身體健康,並只能在11月至2月之間的夏天進行,而且主要限於半島、島嶼和羅斯海。Bemba : Abantu aba ncito abengi nalimo ikana limo bekala kuno mu nshita yalusuba mu ma bumba nalimo ikumi na babili ayali yane. Nakucilisha mu ncende ica panshi; elyo impendwa iyinono ila shala mu nshita ya mpepo.

Yue Chinese : 在夏天,有數千名工作人員住在這裡,有大約 50 位駐紮在這些地區;只有很少數人留下來過冬。Bemba : Incende iya mukati ka Antarctica yalishala icipopa umushikala abantu, umwa talalilwa kabili tamwaba nangu fimo ificitika. Yaba ni ncende iyaimako pa muulundu iya fimbwa nama kilomita yabili ukufika nakuli yatatu aya menshi makaasa.

Yue Chinese : 南極洲內陸是一個被 2-3 公里冰層覆蓋的荒涼高原。Bemba : Abatandashi ba munshita abeenda na indeke balengila mukati ka ncende, pa kuninika impili nelyo ukufika ku Pole, ukwaba ulubali lwa ncende ulukalamba.

Yue Chinese : 偶爾會有專門的航空旅行團前往內陸,登山或到訪有大型基地的南極。Bemba : Incende ya South Pole Traverse (nangu Highway) ninshila iilepele ama kilomiita 1600 ukufuma ku Citesheni ca McMurdo pali Beemba ya Ross ukuya ku Pole.

Yue Chinese : 南極橫貫(或公路)是連接位於羅斯海的麥克默多基地與南極點的一條長1600公里的路線。Bemba : Iyi ncende yaisulamo amenshi makaasa ayakosa mu filindi umusangwa ama fulagi. Kuti mwapitafye ama tilakita ayacenjelesha, amasileji yakukungwilako ayakusenda amafuta nefyakubomfya.

Yue Chinese : 路面上是壓實而充滿裂縫的雪,並由旗幟標示起來。只能乘坐專門的拖拉機、裝有燃料和補給的雪橇在上面越過。Bemba : Ishi ncende tashaba ishanaka sana kanshi inshila ilashinguluka mu Mpili sha Transantarctic pakufika ku mupokapoka.

Yue Chinese : 它們並不是很靈活,所以路線必須繞著橫貫南極山脈轉一個大彎才能到達高原。Bemba : Icintu cimo icaishibikwa sana icilenga amasanso pa nshita yapa mwela misebo ishatelela, mumbali ya misebo (umwakwenda abantu) makamaka pama sitepu.

Yue Chinese : 冬天最常見的意外大都發生於濕滑的道路、行人路以及(尤其是)台階。Bemba : Pakuicingilila, mufwile mwakwata insapato ishakwata ifinyantilo ifisuma. Insapato sha lusuba ilingi shilatelela sana pa menshi makaasa, elyo neshapa mwela shimo nasho tashikwanisha bwino.

Yue Chinese : 至少,你需要具有合適鞋底的鞋子。夏天的鞋子在冰雪上通常很滑,甚至一些冬天的靴子亦有所不足。Bemba : Imipangilwe ifwile yaba iyashika bwino, 5 mm (1/5 inch) nangu ukucilapo, elyo ifyakupangila nafyo filingile fyaba ifyanakilila mu ncende ishatalala.

Yue Chinese : 坑紋要深至少5毫米(1/5英寸),而質料在寒冷天氣下亦需要夠柔軟。Bemba : Insapato shimo shalikwata utushimbi panshi elyo kabili kwaliba nefibombelo fimbi ifyakulundako munshita ishatelelesha, ifingabomfiwa ku nsapato nama buuti, ku fitende nangu ku fitende ne finyantilo.

Yue Chinese : 有些靴子有飾釘,還有一些鑲滿飾釘的附加設備,來應付地滑,適用於大多數鞋子和靴子,為鞋跟或鞋跟和鞋底而設。Bemba : Ifitende fifwile fyaba ifiipi kabili ifikulu. Umucanga, insakalabwe nangu umucele (calcium chloride) ilingi filasalanganishiwa mu musebo nangu mu nshila pakucefyako ukushelela.

Yue Chinese : 鞋跟應該低而寬。砂石或鹽(氯化鈣)要經常撒在道路或小路上,以提高摩擦力。Bemba : Ukutelemuka kwa fimabwe na menshi makaasa tecintu iceni; imilundu iyatentemuka sana kuti yaikatafye amenshi makaasa ayauma ayalinga, elyo nefyapulamo fifwile fyatelemukila panshi.

Yue Chinese : 雪崩並不是反常現象;陡坡只能承受一定雪量,多餘的雪量會以雪崩的形式瀉下。[Day37]

Bemba : Ubwafya bwakuti amenshi makaasa ayakosa yalakambatila, kanshi cilafwaikwa kwaba cimo icalenga ukuti yatelemukile panshi, elyo na menshi makaasa yamo ilyo yatendeka ukutelemuka ninshi yalalenga nayambi yakonkepo.

Yue Chinese : 問題是,雪是黏性的,所以它需要一些觸發事件才會瀉下,而一部份的雪瀉下可能會觸發其餘的雪連帶瀉下。Bemba : Inshita shimo icingalenga ukutelemuka nilyo akasuba kabalika nokufikafya, inshita shimo nilintu fyapona ifingi ukufuma mumulu, elyo limbi nalyo nipamulandufye wa bubumbo, elyo ilingi bantu ebalenga.

Yue Chinese : 有時,最初的觸發事件是太陽暖雪,有時是降雪增加,有時是其他自然事件,但通常是人為的。Bemba : Icimwela ca kashululu ecileshingulusha umwela uwapanshi, uulemina umwela wapali iyi ncende ukutwala mukati nokuwimya mu mulu.

Yue Chinese : 龍捲風是一個氣壓極低的旋轉柱體,從周圍向內和向上吸入空氣。Bemba : Filapanga imyela iyapamulu (ilingi pakati ka milundu 100-200 pa nsa imo) elyo kabili kuti waimya ne fintu ifyafina ukutwala mu mwela, ukufisenda ukuyafika uko ici cimwela cileya.

Yue Chinese : 它們會產生強風(通常是每小時100至200英里),能夠將重物捲上半空,並在龍捲風移動時帶動它們移動。Bemba : Utendeka ngama fanelo ukufuma mu mabimbi, nokwisasanguka "icimwela ca kashululu" ilyo cafika ku mulundu.

Yue Chinese : 起始時的形態是從暴雨雲降落的漏斗,當它們觸碰到地面時就會變成「龍捲風」。Bemba : Netiweki ya Personal VPN (virtual private network) ilapeela umusango uusuma uwakwisula nokwingila monse mu lyashi lya miteekele pamo nelyashi lya makwebo ya IP ilyafisama.

Yue Chinese : 個人VPN(虛擬私人網絡)供應商是避開政治審查和商業IP地理過濾的上佳方法。Bemba : Iyi netiweki yaliba sana pamulu kuma webusaiti ayengi pamilandu iingi: Ilapanga inshila cipyacipya iya filesangwa pa intaneti fyonse, te http fye yeka iyo.

Yue Chinese : 它們比網頁代理佔優的數個原因包括:它們重新路由所有互聯網的流量,而不僅僅是http。Bemba : Yalikwata amaka ya bandwidth ayapamulu elyo ilabomba bwino. Yaliba iyaisalwa napa mulandu waici tapali uwingamona ifili mukati

Yue Chinese : 它們通常會提供更高的頻寬和更好的服務質素。它們是加密的,因此更難被監視。Bemba : Utwampani twa malyashi ilingi tulabeepa pa mulimo waici, ukulanda ukuti cabelako "pakucefyako ubupupu bwafintu ifyo ushabombela".

Yue Chinese : 媒體公司經常對其目的撒謊,聲稱這是為了「防止盜版」。Bemba : Nakuba, amakodi ya ncende tayakwata ubwafya ubuli bonse pa kukopolola ukwabula insambu; ukukopolola kwa panono-kuli-panono ukwa disc kukalilafye bwino pa cibombelo icili conse apo na disc iyapangilwe pakubala ingalila.

Yue Chinese : 事實上,地區代碼對非法複製完全沒有作用;一個磁碟的位元對位元複製本可以在任何正本能成功播放的設備上順利播放。Bemba : Umulimo uukulu untu capangilwe kupeela tulya twampani amaka ayengi ayakupindulula imishika; fyonse filifye pa kubombela pa ndalama.

Yue Chinese : 其實際目的是讓這些公司對市場有更多的控制;這一切都是為了賺錢。Bemba : Pamulandu wakuti ukutuma kwama foni kwashintilila pali intaneti, taulingile ukubomfya akampani kama foni akakuncende uko wikala nangu kuntu uya pa malendo.

Yue Chinese : 由於通話是透過網路連線的,你毋需使用位於居住或旅行地點的電話公司。Bemba : Kabili takwaba icifwaikwa icakuti ufwile wakwata inambala ya foni iyauko kwinefye kuntu wikala; kuti wakwata netiweki ya intaneti ukufuma kuli setilaiti mu mpanga yaku Chicken, Alaska nokusala inambala iilelanda ukuti uli mu Arizona iyakasuba akabalikisha.

Yue Chinese : 亦沒有你要從居住的社區獲得一個本地號碼;你可以在阿拉斯加奇金的野外獲得衛星網絡連接,並選擇一個號碼,聲稱你身在陽光明媚的亞利桑那州。Bemba : Ilingiline, ulingile ukushita inambala ye sonde lyonse iyaibela iyakusuminisha ama foni ya PSTN ukukutumina. Uko inambala ilefuma cilapanga ubupusano ku bantu abalefwaya ukukutumina.

Yue Chinese : 通常,你必須單獨購買一個全球號碼,這樣公共電話交換網的電話才能打給你。號碼的來源對打電話給你的人來説有很大影響。Bemba : Utusolobelo utwalula amashiwi – utubombelo utwingakwanisha ukwalula amashiwi ayengi palwatuko ukufuma mu citundu cimo nokuya mu citundu cimbi.

Yue Chinese : 實時文本翻譯應用程式是能夠自動將整段文字段落從一種語言翻譯成另一種語言的應用程式。Bemba : Utubombelo tumo muli ici cipande kuti twayalula amashiwi mu citundu caku calo cimbi pa fishibilo nangu ifipe fimbi ifya mu calo ilyo uulebomfya asontekapo foni yakwe pali ico cintu.

Yue Chinese : 這個範疇的一些應用程式甚至可以在用戶將智能手機指向現實世界中的標誌或其他物件時,翻譯這些物件上的外語文字。Bemba : Ifintu ifyalula ifitundu nafiwaminako sana, elyo ilelo ifingi filapeela ubupilibulo ubwalungama elyo limo ubwalubanako (limo nefilembo ifyabula ukuba bwino), nomba kufwile kwaba ukuposako amano, pantu limbi ku cayalulafye ifyalubana fyonse.

Yue Chinese : 翻譯引擎經過顯著改進,現在大多數情況下會提供或多或少正確的翻譯(較少時候出現文理不通的翻譯),但還是需要小心,它們仍然可能把所有意思都弄錯。Bemba : Akabombelo kamo akaishibikwa sana ni Google Translate, akasuminisha ukwalula ifitundu nangu takuli intaneti ngacakuti wa dauniloda ilyashi lya citundu ico ulekabila.

Yue Chinese : 在這類應用程式中,其中一個最突出的就是谷歌翻譯,它允許在下載所需語言的數據後進行離線翻譯。Bemba : Ukubomfya akabombelo kakwishibila incende aka GPS pali foni yobe ecintu icingaba icayangukisha kabili icisuma icakwishibilako uko uleya ilyo uli mu calo icishili caku myenu.

Yue Chinese : 當你離開自己的國家時,在你的智能手機上使用GPS導航應用程式可能是最簡單方便的導航方式。Bemba : Kuti cakwafwilishako ukusunga indalama ishakulashita ama mapu ayapya munshita yakubomfya GPS, nangu GPS iyabafye yeka palwaiko nangu ukwashimako imo ku kampani akashimisha akama motoka.

Yue Chinese : 比起購買新的GPS地圖,或者單獨的GPS設備,或者從汽車租賃公司租一個更省錢。Bemba : Nga cakuti taukwete intaneti kuli foni yobe, nangu uli ukutali na netiweki, imibombele kuti yacepa nangu tekuti fibombefye.

Yue Chinese : 如果伙的手機沒有數據連線,或者超出範圍,功能可能會受到限制或不可用。Bemba : Cila shitolo lyapa cifutu lyalisulamo ubantantiko ubwafulungana ubwa ma kadi yama foni ayalipililwa limo ayengabomfiwa pa ma foni yakulipila nangu amafoni ayalifye yonse.

Yue Chinese : 每個街角的商店都擺滿了一排排令人眼花繚亂的預繳電話卡,可以用於付費電話或普通電話。Bemba : Nangu cakuti ama kadi ayengi yasuma ukutuminako foni ukuli konse, yamo yalicenjela mukupeela imitengo yakutuminapo iyanaka kumabumba ya fyalo fimofimo.

Yue Chinese : 雖然大多數電話卡都可以接通任何地方,但有些電話卡專門為特定的國家群組提供優惠的通話收費。Bemba : Ukukwata kwa iyi milimo ilingi kucitikila muli namba ya foni iishili yakulipila iingatuminwa ukufuma kuma foni ayengi ukwabula ukulipila nangu cimo.

Yue Chinese : 使用這些服務的時候,通常要打通一個從大多數電話撥打都不會收取任何費用的不收費電話號碼。Bemba : Amafunde ayakuma ukukopa kwa fikope ukwaseeka yalikuma nakukukopa kwama vidyo, nakuba yena ukucilanapo.

Yue Chinese : 對一般攝影的規則亦適用於拍攝影片,而且規則可能有更多。[Day38]

Bemba : Ngacakuti ukukopafye icikope cintu cimo icishingasuminishiwa, lyena kanshi ufwile ukutontonkanya sana pakukopa kwa vidyo ya ico cikope.

Yue Chinese : 如果某件東西是不准拍照,那你也別想能夠拍攝影片。Bemba : Nga cakuti kubomfya aka ndeke akanono akakukopelako aketwa ati drone, umwene kabela ifyo winga suminishiwa ukukopa elyo ni nsambu nshi ukwete nangu ifitupa fimbi ifilefwaikwa.

Yue Chinese : 如果想使用無人機拍攝,緊記事先檢查該地方是否可以拍攝,以及需要什麼許可或額外執照。Bemba : Ukupupusha akakukopelako mupepi ne cibansa ca ndeke nangu pamulu we bumba lya bantu ilingi temano ayasuma, nangufye cakuti tacaleshiwa muncende yenu.

Yue Chinese : 即使在所在地區不違法,在機場附近或人群上方使用無人機絕對是一個壞主意。Bemba : Shino nshiku ukwenda kwamu mwela ne ndeke telingi kulipililwa palya pene fye kubene ba ndeke ukwabula ukufwayafwaya no kulinganya imitengo kumbi.

Yue Chinese : 現在只有很少有人不事先搜尋和比較價格就直接通過航空公司訂票。Bemba : Inshita shimo indeke imo ine kuti yakwata imitengo iyapusana nganshi pama webusaiti ayapusana eico kanshi cisuma ukupashanya ifyo wasanga elyo nokulolesha pali webusaiti yabene ba ndeke iine ilyo taulalipila.

Yue Chinese : 有時,同一航班在不同的資訊彙集網站上的價格可能有很大的差異,在預訂前比較搜尋結果和查看航空公司自己的網站是值得的。Bemba : Nangu cakuti tamwingakabila icitupa ca kwendela ica visa pa malendo ayepi ayakufyalo fimofimo ngo mutandashi nangula ku makwebo, ukuya kwenu kulya ngo musambi we sonde lyonse kulafwaikwa ukwikalako inshita iitali ukucila ifyo mwingaya fye nga mu kutandala.

Yue Chinese : 作爲到某些國家短期到訪的旅客或商務人士,你可能不需要簽證,但作為國際學生去那裏通常需要比普通遊客停留更長的時間。Bemba : Mukucimona, ukwikala mu calo icishili calo cakumyenu panshita iitali kukakabila ukupokela limo icitupa ca kwikalila (visa).

Yue Chinese : 一般來說,在任何外國國家逗留一段長時間都需要你先提前獲得簽證。Bemba : Ifitupa fya basambi ilingi line fyali kwata ififwaikwa ifyaibelako elyo nemipushishe yalipusanako kufya batandashi fye nangu kufya makwebo.

Yue Chinese : 學生簽證一般有跟普通旅遊或商務簽證不同的要求和申請程序。Bemba : Ku fyalo ifingi, mukakabila ukukwata inkalata yaku suminishiwa ukufuma kwisukulu ilyo mulefwaya ukusambililapo, elyo ne fishininkisho ifyandalama ishikamyafwilisha makamaka mu mwaka wakubalilapo uwa masambililo yenu.

Yue Chinese : 對於大多數國家,你將需要一份你心儀的留學院校發出的錄取通知書,以及至少在課程第一年用以應付生活的資金證明。Bemba : Fwailisheni kwi sukulu, pamofye ne ciputulwa ca myendele ya kunse ya calo ico mulefwaya ukuyako ku masambililo pakwishiba ififwaikwa.

Yue Chinese : 向你希望留學的國家的院校以及移民部門查詢詳細要求。Bemba : Ngacakuti tauli mwiminshi wa calo, ukubombela kunse ya calo cipilibula ukutila ulingile ukulalipila umusonko wa bukumu mu calo ico ulimo.

Yue Chinese : 除非你是外交官,否則在海外工作通常代表著你必須在所在國家申報所得稅。Bemba : Umusoko wa bukumu wapekanishiwa mu musango uwapusana mu fyalo ifyapusanapusana, elyo imitengo ya musonko nefyakulundapo fyalipusana kucalo cimo ne calo cimbi.

Yue Chinese : 不同國家的所得稅架構各有不同,而各國的稅率和稅階亦相差甚遠。Bemba : Mufyalo fimo ifya fedelesheni, pamo nga United States na Canada, umusonko wa bukumu usonkeshiwa ponse pa fedelesheni elyo napa ncende iyo wikala, kanshi imitengo nefyakulundapo kuti fyapusana ukufuma ku ncende imo ne ibiye.

Yue Chinese : 在某些聯邦制國家,如美國及加拿大,會同時徵收聯邦級和地方級的所得稅,因此,其稅率及稅階可能因地區而異。Bemba : Nangu cakuti ukuceceta kwa balendo baku fyalo fimbi takubako nangu inshita shimo cibafye mwishina ilyo wabwela mu calo cobe, ukuceceta kwa balendo kuti kwaba mulimo uwakosa.

Yue Chinese : 你回到家鄉通常都沒有入境審查,或只是例行公事,但海關管制卻可能很麻煩。Bemba : Ushininkishe ukuti waishiba ifyo wingesa nafyo elyo nefyo ushingesa nafyo nokufilanda fyonse pafifiko ifyasuminishiwa.

Yue Chinese : 你需要確認可攜帶和禁止攜帶的物品,並對所有超過法定限制的東西作出申報。Bemba : Umusango uwayangukisha uwakutendekelapo mu makwebo yakulemba pafya malendo kuwamya ubwishibilo bobe ukupitila muli webusaiti iilanda pafya kwendaenda.

Yue Chinese : 投入旅遊寫作產業最簡單的方式,就是在知名的旅遊部落格網站上磨練技巧。Bemba : Panuma washininkisha ukuti waishiba bwino ifya kutantika nelyo ifya kufutafuta kabili no kuwaminisha ifilembo pa intaneti, lyena panuma, kuti watemwa ukupanga webusaiti yobe.

Yue Chinese : 在熟悉網路上的格式與編輯方式後,接下來你就可創造自己的網站。Bemba : Ukuipeelesha ilyo uli pa lwendo musango uusuma uwa kupangilamo ubupusano lelo tawaba pa mulandu wa kupeela.

Yue Chinese : 在旅途上做義工是一個行善的好方法,但那並不只有付出。Bemba : Ukwikala nokuipeela mu calo icishili cakumyenu musango umo uusuma uwakwishibilamo intambi ishapusanapusana, ukukumanya abantu abapya, ukusambilila pali wemwine, ukukwata amano yakumwenamo ifintu fimbi elyofye nokukwatilapo ubwishibilo ubupya.

Yue Chinese : 在異國生活和做義工是了解其他文化、結識新朋友、了解自己、增廣見聞甚至是獲得新技能的好方法。Bemba : Kuti yaba ni nshila iisuma iya kucefeshamo imibomfeshe ya ndalama pa kusuminisha ukwikalako kumbi pa nshita iitali pantu abaipelesha ukubomba abengi balabapeela umwakwikala elyo nefya kubapeelako fimbi pamo na malipilo ayanono.

Yue Chinese : 這也是個可以減低開支,增加逗留時間的方法,因為很多志願工作都會提供住宿和伙食,有些可能亦會賺到少量薪水。Bemba : Vikings abomfeshe inshila yapa menshi iyaku Russia pakufika ku Black Sea elyo na Caspian Sea. Imbali sha ishi nshila shimo kuti shabomfiwa. Fwailisheni ubukabilo ubwinganguka ku fipepala fya nsambu ishaibela, isho ishingashupa ukukwata.

Yue Chinese : 維京人通過俄羅斯水路到達黑海和裏海。其中的某些路線仍然可以航行。請確認你是否需要一些可能難以取得的特別許可證去航經這些水域。Bemba : Umufoolo wa White Sea–Baltic Canal ewakuminkanya Arctic Ocean kuli Baltic Sea, ukupita muli Beemba munono uwa Onega, Beemba wa Ladoga na Saint Petersburg, sanasana ukupita mu milonga na tubeemba.

Yue Chinese : 白海–波羅的海運河主要經奧內加湖、拉多加湖和聖彼得堡的河流和湖泊連接北冰洋和波羅的海。Bemba : Beemba munono uwa Onega nao akuminkanishiwa kuli Volga, kanshi ukufuma kuli Beemba wa Caspian ukupita mu Russia cili icayanguka.

Yue Chinese : 奧內加湖亦與窩瓦河相連,因此可從裏海經俄羅斯到達。Bemba : Mube abashininkisha ukutila ilyofye mwafika apakushikila ifili fyonse fikaba ifyapekanishiwa ukucitika. Mukakumanya bambi abensha amato elyo nabo bakakanyako ilyashi lyabo kuli imwe.

Yue Chinese : 請放心,你只要去到碼頭,一切都會變得更清晰。你會遇到其他搭順風船的人與你分享他們的情報。Bemba : Nakuba mukalakobeka ifishibisho ifyakupeela ubwafwilisho bwenu, ukwendauka pamato, ukulanda na bantu abalewamya utumato twabo, ukwesha ukulanda nabakensha ba mato mu cikulwa cakunwenamo, nafimbipo.

Yue Chinese : 基本上,你可張貼告示以表達你可提供協助、在碼頭踱步找機會、接近清潔遊艇的人、嘗試在酒吧與水手接觸等。[Day39]

Bemba : Esheni ukulanda na bantu abengi abo mwingakwanisha. Panuma yanshita imo abantu bonse bakamishiba elyo bakamipeela ifikomo fimo ifyakuti bushe bwato ubulefwaya umuntu.

Yue Chinese : 嘗試儘量跟更多人交談。一段時間後,每個人都會認識你,並會提示你哪艘船在找人。Bemba : Ufwile wasala bwinobwino indeke iya Kwendamo Lyonse mubwampano.

Yue Chinese : 你應該從航空聯盟中謹慎選擇飛行常客航空公司。Bemba : Nangu cakuti mwingacimona icayana ukujoina indeke iyo mwendamo lyonse, mulingile mwaishiba ukuti amashuko ayapeelwa ilingi yalapusana elyo na matoni yakwenda lyonse kuti yaba ayasuma sana ku ndeke shimbi mu bwampano bumo bwine.

Yue Chinese : 雖然你直覺認為應該加入飛行次數最多的航空公司,但你應該注意到,它們提供的優惠往往不同,在同一聯盟的不同航空公司,飛行常客的積分可能會更慷慨。Bemba : Indeke ishapala Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways na Turkish Airlines shalifushishako imibombele ukufika namu Africa, elyo shilapeela ukwikatanya ku misumba ishingi ishikulu mu Africa pa mutengo uusuma ukucila indeke shaku Europe.

Yue Chinese : 阿聯酋航空公司、阿提哈德航空公司、卡塔爾航空公司和土耳其航空公司等航空公司已經大大擴展了非洲的服務,並以比其他歐洲航空公司更有競爭力的價格提供到非洲許多主要城市的航線。Bemba : Indeke sha Turkish Airlines shilaya ku ncende ishili 39 mu fyalo 30 ifyamu Africa ukulingana no mwaka wa 2014.

Yue Chinese : 截至2014年爲止,土耳其航空公司能飛往30個非洲國家的39個目的地。Bemba : Ngacakuti namukwata inshita yakwenda iyakulundapo, moneni ngacakuti umutengo we tiketi lyenu ukuya ku Africa naupalana no mutengo we sonde lyonse.

Yue Chinese : 如果你有額外的旅行時間,可以將你到非洲的總票價與環球票價作比較。Bemba : Mwilaba ukulundapo indalama na shimbi isha malipilo ya fitupa fya kwendela, imisonko yapakwima, imyendele ya mumisebo, nafimbipo ku ncende shonse ishaba kunse ya Africa.

Yue Chinese : 別忘了計算非洲以外所有地點的額外簽證、離境稅、地面交通等費用。Bemba : Ngacakuti mulefwaya ukwenda mu ndeke umupwilapo mu Southern Hemisphere, ubusalo bwa ndeke nokwakuya buli ubwapelela pamulandu wa kubulisha indeke ishabuka babeemba.

Yue Chinese : 如果你想飛遍南半球,航班和目的地的選擇便會因缺乏跨海洋路綫而受限。Bemba : Takwaba akampani ka bwampano bwa ndeke akabombela pa nshila shonse ishakwabuka babeemba batatu mu Southern Hemisphere (elyo SkyTeam taisendapo inshila iili yonse).

Yue Chinese : 沒有航空公司聯盟設有橫跨南半球裡部三個海洋的路綫(天合聯盟連一條越洋路綫也沒有)。Bemba : Nangu cibefyo, Star Alliance ilabombela pali fyonse ukufumyakofye ku kabanga aka South Pacific ukufuma ku Santiago de Chile ukufika ku Tahiti, iyo iili ni ndeke ya LATAM Oneworld.

Yue Chinese : 但星空聯盟包含所有航班,但屬於 LATAM 寰宇一家的由智利聖地亞哥至大溪地的南太平洋東面之航班除外。Bemba : Iyi ndeke teyabafye yeka iyakusalapo ngacakuti mulefwaya ukuciluka South Pacific na umulundu waku masamba ya South America. (moneni pesamba)

Yue Chinese : 如果你想跳過南太平洋和南美的西岸,這航班不是你的唯一選擇。(見下文)Bemba : Mu 1994, incende ya mutundu wa Armenian Nagorno-Karabakh ku Azerbaijan yatendeke ubulwi ukulwa nabena Azeris.

Yue Chinese : 1994年,阿塞拜疆的亞美尼亞種族地區納戈爾諾-卡拉巴赫,對阿塞拜疆人發動戰爭。Bemba : Ukupitila mukutungilila kwabena Armenia, icalo icipya calipangilwe. Nangu cibefyo, takuli icalo icili conse - ukubikakofye na Armenia icasumina ukuti naco calo.

Yue Chinese : 在亞美尼亞的支持下,一個新共和國誕生。然而,沒有一個已建立的國家正式承認它,甚至連亞美尼亞亦沒有。Bemba : Ukukansana kwa mitekele na beminishi ukwa pali iyi ncende kwali twalilila ukonaula ukumfwana nelyo ukwampana kwaba pakati ka Armenia na Azerbaijan

Yue Chinese : 該地區的外交爭議持續破壞亞美尼亞和阿塞拜疆之間的關係。Bemba : Umusumba wa Canal (muci Dutch: Grachtengordel) emusumba uwaile ululumbi mu senchari yalenga 17 ukushinguluka Binnenstad yaku Amsterdam.

Yue Chinese : 運河區(荷蘭語: Grachtengordel)是 17 世紀阿姆斯特丹賓嫩斯塔附近著名的地區。Bemba : Umusumba onse wapangilwe nge ncende ya Bulangisho iya UNESCO World Heritage Site pamulandu wakupangwa kwauko ukwaibelako, elyo nobucindami bwa fintu ifyabako bwaba ubwapamulu sana ukucila incende shimbi muli ici calo.

Yue Chinese : 由於其獨特的文化和歷史價值,整個地區被聯合國教科文組織列為世界遺產,其物業價值全國是最高的。Bemba : Cinque Terre, icipilibula Imishili Isano, emwaba utumishi utunono tusano utwamumbali ya beemba apali Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza na Monterosso utwabeela ku ncende ya Italian Liguria ku Italy.

Yue Chinese : 五鄉地(Cinque Terre)的意思是「五片土地」,由位於意大利利古里亞地區的五個沿海小村莊里奧馬焦雷、馬納羅拉、科爾尼利亞、韋爾納扎和蒙泰羅索組成。Bemba : Utu tumishi twalilembwa mu butantiko bwa ncende ubwa UNESCO World Heritage List.

Yue Chinese : 這五個村莊獲列入聯合國教科文組織的世界遺產名錄。Bemba : Muma senchari ayapita, abantu balikuula bwino imansa pa mushili uwaimbawike uwamutentemuko ukuyafikafye naku tupili utwalolenkana na beemba.

Yue Chinese : 幾個世紀以來,人們在崎嶇陡峭的地形上精心建造梯田,其一直延伸到俯瞰大海的懸崖。Bemba : Ulubali lumo ulusuma ulwa ici cintu kubulisha kwa kwikatana ukumoneka kwa kulunduluka ukwa bunonshi bwa kuya pa ntashi. Inshila, amashitima na maato fyali kuminkanya imishi, elyo ne myotoka tekuti shifikeko ukufika kunse.

Yue Chinese : 它的魅力之一在於沒有明顯的企業插手發展。道路、火車和船隻將村莊連接起來,而汽車無法從外面進入。Bemba : Imisango ya ci Fulenchi icilandwa mu Belgium na Switzerland yalipusanako kuci Fulenchi icilandwa ku France, nangu cakuti calipanako ukuti umuntu kuti aumfwamo fimo.

Yue Chinese : 比利時和瑞士使用的法語與法國使用的法語稍有不同,但是它們非常相似,並且可以相互理解。Bemba : Makamaka, mumipendele iyaku Belgium na Switzerladn ku balanda ici Fulenchi yalikwatako tumo utwapusanako ku ci Fulenchi icilandwa ku France, elyo ne milumbwile ya mashiwi yamo nayo yalipusanako.

Yue Chinese : 具體來說,比利時和瑞士法語的數字系統有些微特點,與法國法語不同,某些單詞的發音也略有不同。Bemba : Nangu cibefyo, abena Belgium pamo nabena Sitzerland bonse abalanda ici Fulenchi bafwile basambilile ici Fulenchi ilyo bali kuma sukulu, kanshi kuti bakwanisha ukumfwa ifyo ulelanda nangu cakuti wabomfya imipendele yaci Fulenchi iyaishibikwa isonde lyonse.

Yue Chinese : 雖然如此,但所有使用法語的比利時人和瑞士人在學校都學過標準法語,因此他們亦能理解標準法語的數字系統。Bemba : Mu ncende ishingi ishe sonde, ukwimya ukuboko musango uwabucibusa, icileiminako ukutila "mwapoleni."

Yue Chinese : 在世界上許多地方,揮手是一種表示友好的手勢,代表「你好」。Bemba : Nangu cibefyo, ku Malaysia, makamaka ku bena Malaysia abekala mu mishi, cipilibula ukutila "isa kuno," cimocine nokubomfya umunwe wapakati uwaongamina kuli iwe, icishibilo icibomfiwa mu fyalo fimo ifyaku Kabanga, elyo kabili cifwile cabomfiwafye kuli uyo wine mulimo epela.

Yue Chinese : 然而,在馬來西亞,至少在農村地區的馬來人當中,它的意思是「過來」,類似某些西方國家使用彎曲的食指向身體的手勢,而且應該只用於這個目的。[Day40]

Bemba : Mu musango umo wine, umulendo uwaku Britain uuleya ku Spain kuti alufyanya ukwimya kwakuboko kwakushalikapo uko inuma ya cisansa iloseshe ku wimishe ukuboko (ukucila ukulosha ku muntu untu baleshalikapo) ngecishibilo cakutila bwela kuno.

Yue Chinese : 同樣地,在西班牙的英國遊客可能會誤以為在揮手告別時,手掌對著揮手的人(而不是對著揮手對象)的手勢表示「回來」。Bemba : Ifitundu fyakulundako fitundu ifipangwafye nangu ukwelenganishiwa na bantu mukufwaya ukubikapo ukulanshanya pakati ka bantu abengakwata amafya mukulanshanya ngatakuli ukucita ifyo.

Yue Chinese : 輔助語言是人工或構造語言,其創造目的是促進原本有溝通困難的人之間的交流。Bemba : Ifi fitundu fyalipusana ukufuma ku fitundu ifyabako nakale, ifyaipangafye nangu ifyacishawasha ifisanguka efitundu fyaishibikwa sana pamulandu umo nangu uubiye ifiba fya kulanshanishishanyamo pakati kabantu abalanda ifitundu fimbi.

Yue Chinese : 它與社交語言不同,它是一種自然或有機的語言,出於某種原因成為不同語言使用者之間的主要溝通方式。Bemba : Mukukaba kwa kasuba, abalendo kuti bamona ifimonwa ifilangisha kwati menshi (nangu ifintu fimbi).

Yue Chinese : 在白天最熱的時候,旅客可以體驗到產生水(或其他東西)錯覺的海市蜃樓。Bemba : Ifi kuti fyaba ifya busanso nga cakuti abalendo batendeka ukufwaya ukucita nelyo ukukonka ifintu ifiteti ficitike nelyo ifishabako, no konaula amaka aya cindamisha kabili na menshi ayashelepo.

Yue Chinese : 旅客追求海市蜃樓是危險的,這將浪費寶貴的體力和剩餘的水。Bemba : Nangufye nimu fiswebebe ifyakabisha kuti mwatalalisha inshita ya bushiku. Ukutalalilsha kuti caba icintu icabusanso sana makamaka ngataukwete ifyakufwala ifyakaba.

Yue Chinese : 即使是最炎熱的沙漠在晚上也會變得非常寒冷。保暖衣物不足而導致低溫症會非常危險。Bemba : Mu lusuba, makamaka, ulingile wacenjela sana naba mung'wing'wi ngacakuti wasala ukwenda mu muteengo wa mfula.

Yue Chinese : 特別是在夏天,如果你決定徒步穿越雨林,便需要對蚊子倍加留心。Bemba : Nangufye cakuti uleensha motoka mukati ka muteengao wa mfula uwa subtropical, inshita ishinono isho waisula ama windo ilyo uleingila muli motoka kuti shasuminisha ba mung'wingwi ukwingila pamo naiwe muli motoka.

Yue Chinese : 即使你只是駛過亞熱帶雨林,在車門打開的幾秒鐘也足夠讓蚊子鑽進車內。Bemba : Ubulwele bwa cifine ubwa fyuni ubwitwa ati bird flu, nangula ubwaishibikwa sana munshila iya tantikwa ubwitwa ati avian influenza, kuti bwa yambukila ifyuni kabili ne finama fyonse ifyonsha.

Yue Chinese : 禽流感(更正式的名稱是鳥禽類流行性感冒)可感染鳥類和哺乳類動物。Bemba : Ukulwala ukwakucepako panono pe kana limo kwalyumfwikapo mu bantu, lelo amalwele yamo yali ayabipisha.

Yue Chinese : 據報導,人類感染禽流感的病例不到一千宗,但當中已有致命病例。Bemba : Ayengi yabimbamo abantu abateeka ifyuni, lelo kwalibako no busanso kuli abo abatemwa ukutamba ifyuni.

Yue Chinese : 大多數患者都是涉及從事與家禽相關工作的人,但對觀鳥者亦構成一些風險。Bemba : Icaba icikaya sana ku calo ca Norway miyenge yakuli beemba pamo ne mipokapoka iyo iyi tungulula bwangubwangu kabili mu kukanaishiba ku nshila iya pa muulu iya leepa, iyi kuulu nelyo iyi nono nangula ku ncende iya leepa kabili iya papatala (plateau).

Yue Chinese : 挪威的典型特徵是,陡峭的峽灣和山谷中會突然出現幾乎平坦的高原。Bemba : Ishi ncende ilingi shaishibikwa nga "vidde" icilepilibula incende iikulu, iyabula ifimiti, icicende icikulu.

Yue Chinese : 這些高原通常被稱為「vidde」,意思是一個寬闊開放、無樹木和無邊無際的空間。Bemba : Mu Rogaland na Agder ishi ncende ilingi shitwa ukuti "hei" icilepilibula incende ya lububa iyafimbwa na maluba ya heather.

Yue Chinese : 在羅加蘭郡和阿格德爾郡,它們通常被稱為「hei」,即通常由石南覆蓋的無樹高沼地。Bemba : Imiina ya menshi makaasa ayakosa nasho tayaikalana, lelo yalakonkolola ukufuma pa lupili. Ici cilalenga ukulepauka, imilale, isho ishingafimbilishiwa na malalo ya menshi makaasa.

Yue Chinese : 冰川並不穩定,但從山上流下來。這將導致裂縫,而裂縫可能會被雪橋所掩蓋。Bemba : Ifibumba ne mitenge ya ncengo sha menshi makaasa kuti fyabunduka ne milale kuti yaisalika.

Yue Chinese : 冰洞的牆壁和屋頂會倒塌,裂縫可能會閉合。Bemba : Pampela ya miina sha menshi makaasa ayakosa ifimabwe ifikulu filamokoka, fyapona elyo limo nokutoloka nangu ukukunkuluka ukuya ukutali ukufuma pa mpela.

Yue Chinese : 在冰川的邊緣,巨大的冰塊碎開掉落,也許還會從邊緣跳動或滾得更遠。Bemba : Inshita ya butandashi bwa kutamba ifilengwa-na-lesa mu fitesheni fyamu milundu ilingi ikula pa nshita ya lusuba lwaku India.

Yue Chinese : 通常印度的夏天就是這些登山站的旅遊旺季。Bemba : Nangu cibefyo, shalikwata umusango wa busuma ubwaibeela nokumoneka bwino panshita yapa mwela, ilyo ifitesheni fyamu milundu ifingi fikwata amenshi makaasa ayengi uko ukusangwa na mangalo yakushelela ayengi.

Yue Chinese : 然而,它們在冬天有不同的美態和魅力,許多登山站積下大量的雪,適合進行滑雪和滑雪板等活動。Bemba : Kwaba fye ama kampani ya ndeke ayanono ayacili yala lipilisha imitengo ya bantu nga bafwilwa, neci ci cefyako fye panono ku mutengo uwa kwendela pa lwendo ulwa pa kashita ka mu kulekelesha ulwa cililo.

Yue Chinese : 只有數家航空公司仍提供奔喪機票,這使因葬禮而臨時出發的行程費用稍為便宜一些。Bemba : Utwampani twa ndeke utubomba muli uyu musango paliba Air Canada, Della Air Lines, Lufthansa kuli abo abalefuma ku U.S. nangu Canada, na WestJet.

Yue Chinese : 提供這種機票的航空公司包括加拿大航空、達美航空、從美國或加拿大起飛的漢莎航空以及西捷航空。Bemba : Munshita shonse ishi, ulingile walandafye nabene ba kampani ukubomfya foni.

Yue Chinese : 在任何情況下,你都必須直接致電航空公司訂票。Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.