40 days Bemba and Tagalog conversation with Flores.

Hello!
This is KYUHWAN, your contact at All in one Language!


In this session, we will learn a conversation in Ichibemba and Tagalog languages using the 'Flores200' data provided by 'MetaAI.' This data consists of a total of 997 sentences, so if you read 25 sentences per day, you can see your language skills improve within 40 days.


Furthermore, this data has translations in the same content for 204 languages, so you can use the blog search function at the top to search for the desired language. However, please note that this data will be reflected in the blog starting from June 2023, and it takes six months for all the data to be incorporated. If the language you search for is not available, it means it hasn't been included yet, so please understand.

The language list is provided at the bottom of this post.


[Day1]

Bemba : Pali Cimo, abasayanshi ukufuma pe sukulu lya Stanford University School of Medicine babilishe ukupangwa kwa kabombelo kakupimina akapya akengasobolola insandesande mu misango yashiko; akantu kamo akanono akengapulintwa elyo akengapangwa ukubomfya amapulinta ya inkjet pa mutengo wa U.S cent imo cilakamo.

Tagalog : Noong Lunes, inanunsiyo ng mga siyentipiko mula sa Stanford University School of Medicine ang imbensyon ng panibagong kagamitan sa pag-diagnose na makakauri sa mga cell ayon sa uri: isang maliit na chip na maaaring maprint na maaaring magawa gamit ang standard inkjet na mga printer at posibleng nasa isang U.S. sentimo kada isa.Bemba : Intungulushi sha uku kufwailisha shiletila ici kuti calenga ukuti kuleba ukumona bwangu utushishi twa kansa, icifuba ca TB, HIV elyo no bulwele bwa mpepo ku balwele abekala mu fyalo ifishakwatisha indalama, umo ukupusuka ku malwele pamo nga kansa yaku mabele kuti kwafika pali citika mu kupashanya kuli abo abamufyalo ifikankala.

Tagalog : Sinasabi ng mga namumunong tagapanaliksik na maaari itong magdala ng maagang pagkatuklas ng kanser, tuberkulosis, HIV at malarya sa mga pasyenteng nasa mga bansang may mababang kita, kung saan ang mga survival rate para sa mga sakit kagaya ng kanser sa suso ay maaaring mangalahati kumpara sa mga nasa mayayamang bansa.Bemba : Indeke ya JAS 39C Gripen yaponene mu musebo wa cibansa ca ndeke ne nshita ya 9:30 ya lucelo (0230 UTC) no kupoleka, icalengele icibansa ca ndeke ukwisalika ku ndeke sha makwebo shonse.

Tagalog : Sumalpok ang JAS 39C Gripen sa patakbuhan ng mga 9:30 am nang lokal na oras (0230 UTC) at sumiklab, nagpatigil sa operasyon ng paliparan sa mga commercial flight.Bemba : Kensha wa ndeke aishibikwe nge ntungulushi ya Squadron Dilokrit Pattavee.

Tagalog : Kinilala ang piloto bilang ang Pinuno ng Squadron na si Dilokrit Pattavee.Bemba : Amayanda ya malyashi ayakuli iyi ncende yalandile ukutila icimbayambaya cakushimya umulilo naco calipilibuka ilyo caleya mu kuti cishimye umulilo.

Tagalog : Ang lokal na media ay nag-ulat na ang isang sasakyan ng bombero ng airport ang tumaob habang nagpapatay ng sunog.Bemba : Vidal uuli ne myaka 28 ailundile kuli Barça imyaka itatu iyapitapo, ukufuma ku Sevilla.

Tagalog : Ang 28 taong gulang na si Vidal ay sumali sa Barça tatlong season na ang nakalipas, mula sa Sevilla.Bemba : Ukufuma apo akukile ku musumba ukalamba uwa Catalan, Vidal aliteyele amangalo 49 aya ili bumba.

Tagalog : Simula ng lumipat sa Catalan-capital, naglaro ng 49 na laro si Vidal para sa club.Bemba : Ukuilishanya kwatendeke ne nshita ya 11:00 koloko ya kasuba (UTC+1) pa Whitehall ukulolenkana no mwinshi uwacingililwa naba kapokola uwa kwingilila ku Downing Street, ing'anda yaba Prime Minister.

Tagalog : Nagsimula ang protesta bandang 11:00 lokal na oras (UTC+1) sa Whitehall sa tapat ng binabantayan ng kapulisan na entrada sa Kalye Downing, ang opisyal na tahanan ng Punong Ministro.Bemba : Panuma fye ya 11:00 koloko, bakailishanya baisailile amamotoka mu musebo waku kapinda Ka kukuso mu Whitehall.

Tagalog : Ilang sandali lamang makalipas ang 11:00, hinadlangan ng mga nagpoprotesta ang trapiko sa kalsadang patungong hilaga sa Whitehall.Bemba : Pa nshita ya 11:20, bakapokola balipwishe bakailishanya ukuselela mumbali ya musebo, no kulanda ukuti balingile ukulinganya insambu shabo ishakuilishanya no kulolesha pa bwingi bwama motoka ayalefulilako.

Tagalog : Noong 11:20, hiniling ng pulisya sa mga nagpoprotesta na bumalik na sa bangketa, at sinabing kailangan nilang balansehin ang karapatang magprotesta sa pagbigat ng trapiko.Bemba : Pa nshita ya 11:29, ukuilishanya kwaliselele mu Whitehall, ukucila pa Trafalgar Square, ukukonkana na Strand, ukucila pa Aldwych elyo no kupita pa Kingsway ukulola ku Holborn uko icipani cama Conservative cakwete ukulongana kwaciko ukwa Spring Forum mwi hotela lya Grand Connaught Rooms.

Tagalog : Bandang 11:29, umusad ang protesta sa Whitehall, lagpas ng Trafalgar Square, sa kahabaan ng Strand, dumaan sa Aldwych at paakyat ng Kingsway papuntang Holborn kung saan ginaganap ng Partidong Konserbatibo ang kanilang Forum sa Tagsibol sa otel na Grand Connaught Rooms.Bemba : Ukushokana kwa mutwe no mutwe ukwa kwa Nadal no mwina Canada kuli pa tukato 7–2.

Tagalog : Ang ulo-sa-ulong rekord ni Nadal laban sa taga-Canada ay 7-2.Bemba : Mucanombaline alicimfiwe na Raonic mu kwangala kwa Brisbane Open.

Tagalog : Kakatalo niya lamang laban sa Raonic sa Pagbubukas ng Brisbane.Bemba : Nadal aingishe 88% ya tukato muli ubu bwangalo ukucimfya amatoni 76 mu kuteya kwa kubalilapo.

Tagalog : Si Nadal ay nakakuha ng 88% ng mga puntos na nagawa malapit sa net sa laban nanalo ng 76 na puntos sa unang pag-serve.Bemba : Panuma ya bwangalo, King of Clay atile, "Ndine nsansa nganshi pakubwelela mu kushokana kwakushalikisha ukwa mangalo ayakankala nganshi. Eco mbelele pano kwesha namaka yonse ukucimfya."

Tagalog : Matapos ang laban, sinabi ng Hari ng Clay, ¨Nasasabik lang ako tungkol sa muli kong pagbabalik sa huling mga yugto ng pinakamahalagang mga laro. Narito ako upang subukang maipanalo ito.¨Bemba : "Amapepala ya Panama" eshina lya kukumbinkanya ilitwa amapepala ayafikile ku mintapendwa ikumi aya kampani ka mafunde akaku Panama aketwa Mossack Fonseca, eyatwelwe ku mulabasa ukwabula insambu mu nshita ya mainsa mu 2016.

Tagalog : Ang ¨Mga Papeles ng Panama¨ ay terminong sumasaklaw sa halos sampung milyong dokumentong nagmula sa kompanya ng mga abogado ng Panama na Mossack Fonseca, na nakalabas sa press noong tagsibol ng 2016.Bemba : Aya mapepala yasokolwele ukutila ama banki ayali ikumi na yane eyayafwilishe abantu abakankala ukufisa ama bilyoni ya cuma cama US dollars pakubutuka ku misonko na mafunde yambi.

Tagalog : Inilahad ng kasulatan ang labing-apat na bangkong tumulong sa mga nakaririwasang kliyente na itago bilyon-bilyong dolyar na kayamanang para takasan ang pagbabayad ng mga buwis at ibang mga regulasyon.Bemba : Ipepala lye lyashi ilyaku Britain ilya Guardian lyatile Ibanki lya Deutsche elyalepindulula iciputulwa ca fitatu ica twampani utuli 1200 utwabomfiwe ukubomba uyu mulimo.

Tagalog : Iminungkahi ng diyaryong Briton na The Guardian na kinontrol ng Deutsche Bank ang humigit-kumulang ikatlong bahagi ng 1200 shell company na ginamit upang isakatuparan ito.Bemba : Kwali ukuilishanya isonde lyonse, ukukanda kwaba ntalamisoka, ne ntungulushi sha mabuteko ya Iceland na Pakistan shonse shalifumine pa butungulushi.

Tagalog : May mga protesta sa buong mundo, maraming paglilitis sa mga kasong krimen, at ang mga lider ng pamahalaan ng Iceland at Pakistan ay kapwa nagbitiw.Bemba : Panuma yakufyalilwa mu Hong Kong, Ma asambilile pe sukulu likalamba ilya York University elyo na Harvad Law School elyo pa nshita imo alikwete ne citupa cabwikashi bwaku Amerika ica "katapa-katapa".

Tagalog : Ipinanganak sa Hong Kong, nag-aral si Ma sa New York University at Harvard Law School at minsang nagkaroon ng ¨green card¨ ng permanenteng residente ng Amerika.Bemba : Hsieh alandile munshita yakusala ukutila Ma kuti afyuka muli ici calo pa nshita ya macushi.

Tagalog : Ipinahiwatig ni Hsieh sa kasagsagan ng eleksyon na maaaring umalis ng bansa si Ma sa panahon ng krisis.Bemba : Hsieh kabili alandile ukuti Ma uumoneka fye bwino pa fikope aba fye na mashiwi ukwabula imilimo.

Tagalog : Katuwiran din ni Hsieh na si Ma na maganda sa litrato ay mas magarbo kaysa sa matalino.Bemba : Nangu cakuti kwali umutunganya onse uyu, Ma aliisa cimfya bwino sana pa kulanshanya ukwaletungilila ubwampano ubusuma ne calo ca China.

Tagalog : Sa kabila na mga akusasyong ito, madaling nanalo si Ma sa isang platapormang nagtataguyod ng mas malapit na relasyon sa pinakakontinente ng Tsina.Bemba : Kateya wa Bushiku bwa Lelo ni Alex Ovechkin uwebumba lya Washington Capitals.

Tagalog : Ang Manlalaro ng Araw para sa araw na ito ay si Alex Ovechkin ng Washington Capitals.Bemba : Acingisha utukato Tubili (2) nokwafwilisha kubili (2) ilyo ibumba lya ba Washington Capitals lyacicimfya ba Atlanta utukato 5-3.

Tagalog : Nakagawa siya ng 2 goal at 2 assist sa panalong 5-3 ng Washington laban sa Atlanta Thrashers.[Day2]

Bemba : Ukwafwilisha kwakwa Ovechkin ukwa kubalilapo ukwa bushiku kwaciba kwapa kakato kakucimfisha akakwa kateya umupya Nicklas Backston;

Tagalog : Ang unang pagtulong ni Ovechkin para sa gabing iyon ay sa gol na nakapagpanalo-ng-laban ng rookie na si Nicklas Backstrom;Bemba : akakato kakwe akabubili muli ubu bushiku kachiba ekalenga 60 mu mangalo ya iyi nshita, ukumulenga ukuba ekateya wakubalilapo ukwingisha utukato 60 no kucilapo mu kuteya kwa nshita imo ukutendeka mu myaka ya 1995-96, ilyo Jaromir Jagr na Mario Lemieux cilaumo bafikile pali ico cifiko.

Tagalog : ang kaniyang pangalawang goal sa gabing ito ay ang kaniyang ika-60 ng season, na ginawa siyang unang manlalarong nakaiskor ng 60 o higit pang mga goal sa isang season mula noong 1995-96, nang naabot ng bawa´t isa kina Jaromir Jagr at Mario Lemieux ang mahalagang panandang ito.Bemba : Batten ewasangilwe pa namba 190 pa butantiko bwa bena America abali 400 abakankala sana abamu mwaka wa 2008 ne ndalama ukufika kuli $2.3 bilyoni.

Tagalog : Si Batten ay nairanggo sa ika-190 sa listahan ng 400 Pinakamayamang Amerikano ng 2008 na may humigit-kumulang na $ 2.3 bilyon na kayamanan.Bemba : Apwishishe amasambililo yakwe ukufuma ku College of Arts & Sciences pe sukulu likalamba ilya University of Virginia mu mwaka wa 1950 elyo kabili aali ni umo pabatungilila lilya isukulu mu ndalama.

Tagalog : Siya ay nagtapos mula sa Collegge of Arts & Sciences ng University of Virginia noong 1950 at naging mahalagang kontribyutor sa institusyong iyon.Bemba : Icifungo caku Iraq ica Abu Ghraib nacocewa no mulilo pa nshita ya lubuli.

Tagalog : Ang bilangguang Abu Ghraib ng Iraq ay sinunog habang nagaganap ang isang kaguluhan.Bemba : Ici cifungo caishileba nabucintomfwa ubwingi panuma casangilwe ukuti abafungwa palya balecushiwa sana panuma abashilika ba US bapokele ubutungulushi.

Tagalog : Ang bilangguan ay naging tanyag matapos matuklasan ang pang-aabuso sa preso doon matapos pamahalaan ng puwersa ng Estados Unidos.Bemba : Piquet alisa pona mu bwangalo bwa 2008 Singapore Grand Prix panuma fye ya kwiminina kwakubangila pa cilindi ukwa kwa Fernando Alonso, ukufumya motoka iya bucingo.

Tagalog : Si Piquet Jr. ay sumalpok noong 2008 Singapore Grand Prix matapos lamang ng maagang pagtigil sa pit para kay Fernando Alonso, at inilabas ang kotseng pangkaligtasan.Bemba : Elyo amamotoka pa ntanshi ya kwa Alonso yaile mu kubika amafuta mwisamba lya motoka ya bucingo, aliisasela ukufuma apo aiminike pakuti engacimfya.

Tagalog : Habang ang mga kotseng nauna kay Alonso ay nagkarga ng gasolina habang may kotseng pangkaligtasan, nanguna siya sa grupo at kinuha ang tagumpay.Bemba : Piquet Jr. aliisatamfiwa panuma yabwangalo bwa 2009 Hungarian Grand Prix.

Tagalog : Si Piquet Jr. ay sinisante matapos ang 2009 Hungarian Grand Prix.Bemba : Pa nshita ya 8:46 a.m kwali tondolo mu musumba onse, ukulenga ukuti ibe enshita iyakuti indeke yume pacifiko caiko icakubalilapo.

Tagalog : Eksaktong 8:46 n.u. ay nabalot sa katahimikan ang siyudad, na naging palatandaan ng eksaktong sandali nang tamaan ng unang jet ang target nito.Bemba : Imyengelele ibili iyamalaiti naisanikwa ukusonta mumulu ubushiku bonse.

Tagalog : Dalawang sinag ng liwanag ang ikinabit upang tumutok sa kalangitan magdamag.Bemba : Amakuule yaletwalililapo pafikuulwa fya ntunti pali iyi ncende, apo apakaba incende ya myendele elyo ne ncende ya cibukisho pakati.

Tagalog : Nagpapatuloy ang pagtatayo sa limang bagong pagkatataas na gusali sa lugar, na may sentro ng transportasyon at memoryal na parke sa gitna.Bemba : Ubulangisho bwa PBS bwalikwata imendulo sha Emmy ukucila pama dazeni yabili (24), elyo kabili ukulangishiwa kwa buko kwaipipakofye panono pa bulangisho bwa Sesame Street elyo na Mister Rogers´ Neighborhood.

Tagalog : Ang palabas ng PBS ay mayroong mahigit pa sa dalawang dosenang parangal na Emmy, at ang itinagal ng pagpapalabas nito ay mas maikli lamang kaysa sa Kalye Sesame at Kapitbahayan ni Ginoong Rogers.Bemba : Cila ciputulwa ca ubu bulangisho calesonta pa cikomo cimo mu citabo cimo elyo nokupituluka muli ico cikomo ukubomfya inshimi ishalekanalekana.

Tagalog : Bawat kabanata ng palabas ay nakatuon sa isang tema sa isang tiyak na aklat at pagkatapos ay galugarin ang temang ito sa pamamagitan ng maraming kuwento.Bemba : Cila bulangisho bwalepeela ifyalefwaikwa pa fitabo ifyo abana balingile ukufwaya ilyo baleya ku cikulwa cabo icakubelengelamo.

Tagalog : Bawat palabas ay magbibigay din ng mga rekomendasyon para sa mga aklat na dapat hanapin ng mga bata kung sila´y tumungo sa kanilang silid-aklatan.Bemba : John Grant, ukufuma ku WNED Buffalo (umulabasa wamu Reading Rainbow) atile ¨umulabasa wa Reading Rainbow walifundishe abana ifyakubelenga,... icitemwiko ca kubelenga ‚Äî [ubulangisho] bwalekoselesha abana ukubula icitabo nokutendeka ukubelenga.¨

Tagalog : Sinabi ni John Grant, mula sa WNED Buffalo (ang tahanang istasyon ng Bahaghari ng Pagbabasa) na ¨tinuruan ng Bahaghari ng Pagbabasa ang mga bata kung bakit magbabasa,... ang hilig sa pagbabasa " [ang palabas ay] nanghikayat ng mga bata na kumuha ng libro at magbasa.¨Bemba : Caishibikwa nabantu bamo, ukubikapo na John Grant, ukutila ukwafya kwa kusanga indalama pamo nokwaluka kwa misabankanishishe ya milabasa ya masambililo efyalengele ukuti ubu bunkololanya bwiminikwe.

Tagalog : Pinaniniwalaan ng iba, kabilang na si John Grant, na kapwa ang pagbaba sa aktibidad ng pagpapautang at ang pagbabago sa kaisipan ng edukasyonal na programa sa telebisyon ang naging dahilan sa pagtapos ng serye.Bemba : Icimwela, icibelele apalepa intamfu 645 miles (1040km) ku kabanga ka fishi fya Cape Verde, cileenekelwa ukupwa ilyo tacilafika ku ncende sha ku milundu, efilandile abalolekesha pa miceele.

Tagalog : Ang bagyo, na nasa halos 645 milya (1040 km) sa kanluran ng mga isla ng Cape Verde, ay malamang na mapawi bago makapagbanta sang lupain, sabi ng mga tagataya ng panahon.Bemba : Icikuuku ca Fred pali ino nshita cikwete umwela ukufika pali 105 miles pa nsa imo (165 km/h) elyo kabili cile cileseslela lwa pakati ka kapinda ka kukuso na kabanga.

Tagalog : Ang Fred ay kasalukuyang nagtataglay ng mga hangin na 105 milya kada oras (165 km/h) at kumikilos patungong hilagang-kanluran.Bemba : Fred e cikuuku ca mwela icakulisha mu tropical icatala acipitapo mu ncende ya kapinda ka kukulyo na kabanga mu Atlantic ukufuma apo kwaishile ifikope fya setilaiti, elyo kabili ecimwela icalenga butatu kubukulu ica citikapo ku kabanga ka 35°W.

Tagalog : Ang Fred ang pinakamalakas na bagyong naitala kailanman sa timog at silangan ng Atlantiko simula ng pagdating ng paglalarawan sa pamamagitan ng satellite, at tanging pangatlong malaking bagyo na naitala sa silangan ng 35°W.Bemba : Pa 24 Sepitemba, 1759, Arthur Guiness asaine ukulanshanya kwa myaka 9,000 ukwimininako ba St. James Gate Brewery mu Dublin, Ireland.

Tagalog : Noong Setyembre 24, 1759, pumirma si Arthur Guinness ng 9,000 taong gulang na upahan para sa St James´ Gate Brewery sa Dublin, Ireland.Bemba : Panuma ya myaka 250, akampani ka Guiness kalikula ukuba makwebo ye sonde lyonse umo umusangwa ubukumu bwa ndalama shama euro ishili 10 bilyoni (US$14.7 bilyoni) cila mwaka.

Tagalog : 250 taon ang lumipas, lumaki na ang Guinness bilang isang pandaigdigang negosyo na kumikita ng mahigit 10 bilyong euro (US$14.7 bilyon) taon-taon.Bemba : Jonny Reid, kensha wabubili uwe bumba lya A1GP New Zealand, ilelo ewacipanga umulumbe wa lulumbi uwa kubutukisha mu kwensha kwakwe pa bulalo ubwacila pa myaka 48 Auckland Harbour Bridge, New Zealand, ne nsambu shonse.

Tagalog : Si Jonny Reid, kasamang tagapagmaneho para sa koponan ng A1GP New Zealand, ay gumawa ng kasaysayan ngayong araw sa pamamagitan ng pagmamaneho nang pinakamabilis sa ibabaw ng 48-taong gulang na Tulay sa Daungan ng Auckland, New Zealand, nang ligal.Bemba : Umukalamba Reid acikwanisha ukwensha motoka ya A1GP iya ku New Zealand, iya Black Beauty pa kubutuka ukucila pali 160km/h imiku cinelubali pali ubu bulalo.

Tagalog : Nakayanang imaneho ni G. Reid ang sasakyang A1 GP ng New Zealand, ang Black Beauty, sa bilis na lampas sa 160km/h nang pitong ulit sa ibabaw ng tulay.Bemba : Impuka ya ba kapokola iya calo ca New Zealand yacikwata amafya pakubomfya ifipimino fyabo ifya kubutuka pakuti bengeshiba apo Reid acilabutukila pa mulandu wafyo motoka ya Black Beuty yaba, elyo nalintu fye ba kapokola bacisakwanisha ukumona inshita ya kwa Reid nilintu acisacefyako ulubilo ukubwesesha pali 160km/h.

Tagalog : Nagkaroon ng problema ang pulisya ng New Zealand sa paggamit sa kanilang mga baril na radar na panukat ng tulin upang tingnan kung gaano kabilis ang takbo ni Mr Reid dahil sa pagiging mababa ng Kagandahang Itim, at ang tanging pagkakataon na nagawang sukatin ng pulisya ang tulin ni Mr Reid ay noong bumagal ito hanggang 160 km/h.[Day3]

Bemba : Mu myeshi itatu (3) iyapita, abantu ukucila pali 80 abaiketwe balilekelweko ukufuma kuncende ya Kulembelwako iya pakati ukwabula ukupeelwa imilandu iili yonse.

Tagalog : Sa huling 3 buwan, mahigit sa 80 taong naaresto ang pinalaya mula sa pasilidad ng Himpilan ng Pulisya nang hindi pormal na kinakasuhan.Bemba : Mu mweshi wa Shinde (April) uno mwaka, ikambisho lya cibindo ica nshita iinono lyalipeelwe na ba Kapingula ba Glynn ukulesha iyi ncende ukufikilisha ukulekelako abantu abaiketwe ukucila pa nsa 24 panuma ya kwingila kwabo abo abashilati balubulushiwe na bakalamba ba cilye..

Tagalog : Noong Abril ng taong ito, isang utos para sa pansamantalang pagpigil ang inilabas ni Hukom Glynn laban sa pasilidad upang ipatupad ang pagpapalaya sa mga taong nakulong nang mahigit sa 24 oras mula nang sila ay mahuli na hindi nakatanggap ng pagdinig na isinagawa ng isang kinatawan ng korte.Bemba : Abakalamba ba cilye ebapanga ukufumishiwa kwa muntu pa belu, no kubika bwino imilandu iyalembelwe nakapokola uwaikete umuntu. Imilandu lyena ilengishiwa mu fitunshitunshi fya calo umo umulandu utendeka ukukonkwa bwino.

Tagalog : Nagtakda ng piyansa ang komisyoner, kung mapagbibigyan, at inihain ang isinampang reklamo ng opisyal na umaresto. Ang mga reklamo ay inilagay sa sistema ng kompyuter ng estado kung saan sinusundan ang kaso.Bemba : Icilye kabili cilapanga ubushiku ubwakuti shimilandu engamonekela mu kweshiwa kwa mu kwangufyanya.

Tagalog : Ang pagdinig ay tanda rin ng petsa para sa karapatan ng suspek sa isang mabilis na paglilitis.Bemba : Ba Peter Costello, ba kasunga ba cipao mu calo ca Australia elyo uulemoneka nga uwingapyana pali ba Prime Minister ba John Howard mu cipani cama Liberal ebabikile ukutungilila kwabo pa makwebo ya minshinga ya nyukiliya mu Australia.

Tagalog : Si Peter Costello, ang Australyanong ingat-yaman at ang lalaking pinakamalamang na hahalili kay Punong Ministro John Howard bilang pinuno ng partido Liberal ay naghagis ng kaniyang suporta sa likod ng industriya ng kuryenteng nuklear sa Australya.Bemba : Ba Costello batile pa nshita ilyo ukupanga kwa minshinga ya nyukiliya kulekwata amaka mu ndalama, icalo ca Australia cifwile ukutolamo ulutampulo lwa kuyabomfya.

Tagalog : Sinabi ni G. Costello na kapag naging mainam para sa ekonomiya ang paglikha ng lakas-nukleyar, dapat ituloy ng Australya ang paggamit nito.Bemba : "Nga cakuti yasanguka amakwebo ya pamulu, tulingile ukuyakwata. Icilepilibula ukuti takuli nangu cimo iciletukanya ukubomba na maka ya nyukiliya" efyalandile ba Costello.

Tagalog : ¨Kung magiging komersyal ito, dapat maangkin natin ito. Iyan ay, kung walang matatag na paghadlang sa nuklear na enerhiya¨ sabi ni Ginoong Costello.Bemba : Ukulingana naba Ansa, "bakapokola balisakamana sana pa minshinga ibili iya maka iyo baletontankanya ukuti kuti yaleta impasase pa mulandu wa mipyanine.

Tagalog : Ayon sa Ansa, ¨ang pulisya ay nag-alala dahil sa pagpatay sa dalawang nasa mataas na posisiyon na kanilang ikinatakot na maaaring mag-udyok sa isang malaking giyera tungkol sa susesyon.Bemba : Bakapokola batile Lo Piccolo nakwata ishuko lyakucimfya pa mulandu wakuti ewali uwa kukulyo kwaba Provenzano mu Palermo elyo nobwishibilo bwakwe bwalimupeela umucinshi uukalamba ku nkulo yabakalamba abali ebakalamba ba milimo ilyo balebombela pa cikomo cakwa Provenzano ica kuba mwisamba sana ilyo baletungilila akabungwe kabo.

Tagalog : Sinabi ng pulis na may kalamangan si Lo Piccolo dahil siya ang naging kanang-kamay ni Provenzano sa Palermo at nakakuha siya ng respeto mula sa mas matandang henerasyon ng mga amo dahil sa kaniyang mas malawak na karanasan habang ipinagpatuloy nila ang patakaran ni Provenzano na huwag makatawag ng pansin hangga´t maaari habang pinapalakas ang kanilang network ng kapangyarihan.Bemba : Aba abakalamba ba milimo balikakililwe no Provenzano ilyo aiminike inkondo iya tungulwilwe na Riina ku calo icaipeye imyeo ya bamembala ba Mafia apali Giovanni Falcone elyo na Paolo Borsellino mu mwaka wa 1992."

Tagalog : Ang mga pinunong ito ay nilagay ni Provenzano sa kapangyarihan noong tinapos niya ang paglaban ni Riina sa estado na humantong sa kamatayan ng mga laban sa Mafia na sina Giovanni Falcone at Paolo Borsellino noong 1992.¨Bemba : Intungulushi ya kampani ka Apple ba Steve Jobs basokolwele akasolobelo ilyo baile pa ntanshi no kufumya lamya iye shina lya iPhone mwi tumba lye toloshi lyabo.

Tagalog : Ipinakita ng CEO ng Apple na si Steve Jobs ang instrumento sa paraang paglalakad patungo sa plataporma at pagdukot sa iPhone mula sa bulsa ng kaniyang pantalong maong.Bemba : Mu kulanda kwabo ukwa nsa shibili (2) batile "Ilelo akampani ka Apple kalapanga cipyacipya foni, Twalapanga umulumbe we sonde lyonse ilelo.

Tagalog : Sa loob ng kanyang 2 oras na pananalita ay sinabi niya ¨Ngayon ay babaguhin ng Apple ang telepono, Tayo ay gagawa ng kasaysayan ngayon¨.Bemba : Icalo ca Brazil ecalo icakwatisha ba Katolika Abengi isonde lyonse, elyo ne Cilonganino ca Katolika yaku Roma mu kukonkanya calikana ku mafunde ya kusuminisha ukupana kwa baume nangu abanakashi bekabeka muli ici calo.

Tagalog : Ang Brazil ang pinakamalaking bansang Romano Katoliko sa daigdig, at palagiang tinututulan ng Simbahang Romano Katoliko ang legalisasyon ng pagkakasal ng magkaparehong kasarian sa bansa.Bemba : Ing'anda ya Mafunde iyamu Brazil ilalanshanyapo pa kusuminisha kwa kupana kwa baume na banakashi bekabeka pa myaka ikumi (10), elyo ne fyupo fyamusango uyu fyasuminishiwa fye mu musumba wa Rio Grande do Sul.

Tagalog : Napagtalunan na ng National Congress ng Brazil ang legalisasyon sa loob ng 10 taon, at ang mga ganitong kasalang sibil ay kasalukuyang ligal lamang sa Rio Grande do Sul.Bemba : Ifunde lya kubalilapo lyalembelwe na bwana meya wakale uwa musumba wa São Paulo, uwe shina lya Marta Suplicy. Ili ifunde ilyaletelwe panuma ya kwalulwa, lili nomba muminwe ya kwa Roberto Jefferson.

Tagalog : Binalangkas ang orihinal na panukalang batas ng dating punong lungsod ng Sao Paulo na si Marta Suplicy. Ang pinanukalang batas, matapos amyendahan, ay nasa mga kamay na ngayon ni Roberto Jefferson.Bemba : Bakailishanya ebaleenekela ukukwata icipepala cakuilishishanishishapo icikwete ififwati imintapendwa 1.2 ica kutwala ku Ng'anda ya Mafunde mu mweshi wa Novemba.

Tagalog : Umaasang makakakolekta ang mga tagaprotesta ng petisyong mayroong 1.2 milyong mga lagda upang maiharap sa Pambansang Kongreso sa Nobyembre.Bemba : Panuma caishileshininkishiwa ukutila indupwa ishingi shalekabila ubwafwilisho ubukumine kwifunde pakulwisha ukutamfiwa, ukulongana kwalitilwe pa 20 Machi pa ncende ya East Bay Community Law Center pakulanshanya nabonse abo cakumine mu lyashi lya bufufuntungu bwa mayanda.

Tagalog : Matapos mapansin na maraming pamilya ang humihingi ng tulong na legal para labanan ang pagpapalayas, isang miting ang ginanap noong Marso 20 sa East Bay Community Center para sa mga biktima ng panlilinlang sa pabahay.Bemba : Ilyo ebakashi bamuli aya mayanda batendeke ukulanda ifya bacitikile, indupwa ishingi isha sangilwemo shaishileishiba ukuti Carolyn Wilson uwa ku OHA alibebile indalama shabo isha bucingo, no kubutuka ukufuma muli uyu musumba.

Tagalog : Nang magsimulang magkuwento ang mga umuupa kung ano ang nangyari sa kanila, biglang napagtanto ng karamihan sa mga pamilyang sangkot na si Carolyn Wilson ng OHA ang siyang nagnakaw ng kanilang mga depositong pambayad, at tumakas sa bayan.Bemba : Abekashi bapa Lockwood Gardens basumina ukuti kuti kwaba indupwa nashimbi 40 no kucilapo ishingatamfiwa ukufuma mu mayanda, apo baumfwile nomba ukuti bakapokola ba OHA nabo balefwailisha ifikulwa nafimbi ifya cintu-bwingi mu Oakland nafyo ifingaba mu lyashi limoline ilyabufufuntungu bwa mayanda.

Tagalog : Naniniwala ang mga nangungupahan sa Mga Hardin ng Lockwood na maaaring may karagdagang 40 o mahigit pang pamilya na mahaharap sa pagpapalayas, dahil nalaman nila na iniimbestigahan rin ng pulisya ng OHA ang ibang mga ari-arian na pampublikong pabahay sa Oakland na maaaring nasangkot sa panlilinlang sa pabahay.Bemba : Kwaliba no kukansa ubulangisho ubwali no kuba pa War Memorial Stadium iya mu Maui, ukwalingile ukusangwa abantu 9,000, elyo kabili kwaliba no kulomba ubwelelo ku bantu abatemwa ukutamba.

Tagalog : Kinansela ng banda ang palabas sa Maui´s War Memorial Stadium, na dadaluhan sana ng 9,000 katao, at humingi ng paumanhin sa mga tagahanga.Bemba : Akampani akabombela pa butungulushi bwa bumba, aka HK Manamgemant Inc., kalipeele umulandu wa kubalilapo uwa kukansa kwa bulangisho pa 20 Sepitemba, lelo ubushiku bwakonkelepo batile icalengele mulandu wa fya mipekanishishe na malipilo.

Tagalog : Ang management company ng banda, HK Management Inc., ay hindi nagbigay ng paunang rason sa pagkansela noong Setyembre 20, ngunit lohistikal na mga rason ang kanilang ibinigay sa kasunod na araw.Bemba : Ba Ndubulwila ba milandu abaishibikwa sana aba Giliki, ba Sakis Kechagioglou naba George Nikolakopoulos ebakakilwe mucifungo ca Korydallus mu Athens panuma ya kusangwa ne milandu ya bufufuntungu bwa ndalama na mafisakanwa.

Tagalog : Ang mga sikat na manananggol na Griyego na sina Sakis Kechagioglou at George Nikolakopoulos ay ikinulong sa bilangguan ng Korydallus sa Athens dahil sila ay napatunayang nagkasala ng pandaraya at katiwalian.Bemba : Pa mulandu wa ici, umulandu wa buntalamisoka uwakakata naubukulushiwa muli bashicilye ba mafunde mu calo ca Greece ukupitila mu kuleta pa bwelu imilandu iyacitilwe mu myaka ya kunuma na bapingushi, bandubulwila, abeminishi ba bantu pamo nabeminishi ba buteko.

Tagalog : Bilang resulta nito, isang malaking iskandalo sa ligal na komunidad ng Gresya ang napasimulan sa pamamagitan ng pagbubunyag sa mga iligal na aksyon na nagawa ng mga huwes, abogado, taga-usig at manananggol noong mga nakaraang taon.Bemba : Imilungu iinono iyapitapo, panuma ya lyashi ilyasabankanishiwe na shimulabasa Makis Triantafylopoulos mu bulangisho bwakwe ubwaya ululumbi ubwitwa "Zoungla" pa mulabasa wa Alpha TV, Shicilye wa mu Ng'anda ya Mafunde kabili ndubulwila, Petros Mantouvalos alipeelwe umulandu pantu bamembala be ofeshi lyakwe balisangilwe mu milandu ya bufufuntungu bwa ndalama na mafisakanwa.

Tagalog : Ilang linggo na ang nakalipas, matapos na ang impormasyon ay inilathala ng peryodistang si Makis Triantafylopoulos sa kaniyang sikat na palabas sa Telebisyon na ¨Zoungla¨ sa Alpha TV, ang miyembro ng Parlamento at abogado, si Petros Mantouvalos, ay pinagbitiw dahil ang mga miyembro ng kaniyang tanggapan ay nasangkot sa ilegal na katiwalian at korupsyon.Bemba : Mu kulundapo, kapingula mukalamba Evangelos Kalousis eukakilwe mu cifungo panuma ya kusangwa no mulandu wa mafisakanwa no kubulisha kampingu ya bupingushi bwinebwine.

Tagalog : Bukod dito, ang nangungunang hukom na si Evangelos Kalousis ay nakakulong dahil siya ay napatunayang nagkasala ng korupsyon at imoral na pag-uugali.[Day4]

Bemba : Roberts alifilililwa fye ukulanda pafyo asumina ukuti ni lilali ubumi butendeka, ilipusho ilikankala ilyo tuletontonkanya pa lyashi lya kuponya amafumo, ukutila tekuti cikwate amano ukulandapo pafishinka fya milandu iyapala ngeyi.

Tagalog : Tahasang itinanggi ni Roberts ang tungkol sa kaniyang pinaniniwalaang kung kailan nagsisimula ang buhay, isang mahalagang katanungan sa pagsaalang-alang sa etika ng aborsyon, at kaniyang sinabi na labag sa etika na magbigay ng komento sa mga detalye ng katulad na mga kaso.Bemba : Lelo, nangu cibefyo, alibwekeshapo amashiwi ya kubalilapo ayakuti umulandu wakwa Roe v. Wade wali "mulandu wa mpanga uwapwishishiwa", ukukomaila pa bukankala bwa bupingushi bwa Cilye Cikalamba ubwa mulinganya.

Tagalog : Gayunman, inulit niya ang kaniyang naunang pahayag na ang Roe v. Wade ay ang ¨napagpasiyahang batas ng bayan¨, at binigyang-diin ang kahalagahan ng hindi pabago-bagong mga pagpapasiya ng Korte Suprema.Bemba : Kabili ashininkishe no kutila asumine mu nsambu sha nkama ishacila muntu apo apashintilile ubusalo bwa mulandu wakwa Roe.

Tagalog : Kinumpirma rin niya na naniniwala siya sa ipinahihiwatig na karapatan sa pribasiya kung saan sumalalay ang desisyon sa Roe.Bemba : Maroochydore ewapwishishe pamulu wa mutanto, amatoni mutanda pamulu wakwa Noosa mucipande ca bubili.

Tagalog : Nagwagi ang Maroochydore, anim na puntos ang lamang sa Noosa na nasa pangalawang puwesto.Bemba : Imbali shibili shalingile ukukumana muma semi final ayakalamba umo Noosa aile pantanshi yabacimfishe na matoni 11.

Tagalog : Maglalaban ang dalawang panig sa pangunahing semi final kung saan ang Noosa ang lumabas na mga nanalo na may lamang na 11 puntos.Bemba : Maroochydore lyena aliisacimfya Caboolture muma Preliminary Final.

Tagalog : Bago nagwagi sa Final, tinalo muna ng koponan ng Maroochydore ang koponan ng Caboolture sa Preliminary Final.Bemba : Hesperonychus elizabethae musango wa lupwa lwa Dromaeosauridae elyo kabili mufyala wakwa Velociraptor .

Tagalog : Ang Hesperonychus elizabethae ay isang espesye ng pamilyang Dromaeosauridae at pinsan ng Velociraptor.Bemba : Ici cuni icakwata amasako ayengi, icakaba umulopa kabili icilya ifinama fibiye casuminwa ukuti caleenda namolu yabili ne ngala ishapala isha Velociraptor.

Tagalog : Ang ganap ang balahibo, mainit ang dugong maninilang ibong ito ay pinaniwalaang nakapaglakad ng tuwid sa dalawang paa na may mga kuko na gaya ng Velociraptor.Bemba : Ingala shabubili shali ishikulu, ukulenga ukuti cinikwe ishina lya Hesperonychus icipilibula ukuti "ingala shaku kabanga."

Tagalog : Ang pangalawang mga kuko nito ay mas malalaki, naging dahilan sa pangalang Hesperonychus na nangangahulugang ¨kuko sa kaunlaran.¨Bemba : Mu kulundapo ku menshi-makasa aya talalisha, imiceele iyabipisha eilecilinganya imilimo ya kupususha.

Tagalog : Dagdag pa sa nadudurog na yelo, ang napakatinding lagay ng panahon ay nakakahadlang sa mga pagsisikap sa pagsagip.Bemba : Ba Pitman batile imiceele tekuti ibe bwino mpaka fye mu kutendeka kwa uyu mulungu.

Tagalog : Iminungkahi ni Pittman na ang mga kalagayan ay hindi gaganda hanggang minsan sa susunod na linggo.Bemba : Ubwingi no kutikama kwa menshi-makasa ayatulumana, ukulingana naba Pitman, ekubipisha ukwacitikapo kuli abo ababombela kui ifi finama ifima seals pa myaka iyapitapo 15.

Tagalog : Ang dami at kapal ng malalaking tipak ng lumulutang na yelo, ayon kay Pittman, ay ang pinakamatindi para sa mga nangangaso ng mga seal sa nakalipas na 15 taon.Bemba : Ilyashi lyakwikatwa kwa musambi naumbi ilikumine ku kulasaula kwamfuti ukwacitike pa 21 mu mwenshi wa Kutumpu, lyacisalangana mu ncende yitwa Red Lake lelo ubushiku bwacitekelwamo ifililo fyakwa Jeff Weise pamo nabambi batatu pabantu pabula abafwile muli uku ukulasa.

Tagalog : Kumalat ang balita sa komunidad ng Pulang Lawa ngayon habang ginaganap ang mga libing nina Jeff Weise at tatlo sa siyam na biktima, na isa pang mag-aaral ang naaresto kaugnay ng mga barilan sa paaralan noong Marso 21.Bemba : Abakalamba ba buteko balandilepofye ifinono ukucila pa kushininkisha kwa kwikata kwalelo

Tagalog : Kakaunti ang opisyal na sinabi ng mga otoridad bukod sa pagkumpirma ng pag-aresto ngayong araw.Bemba : nangu cibefyo, incende imo iikwete ifishinka pa kufwailisha yaebele ba Minneapolis Star-Tribune ukutila ali ni Louis Jourdain, umulumendo uuli ne myaka 16 umwana waba ku Mupando mu Red Lake Tribal ba Floyd Jourdain.

Tagalog : Subali´t, sinabi sa Minneapolis Star-Tribune ng isang pinagkukunan ng impormasyon na may kaalaman sa imbestigasyon na ito ay si Louis Jourdain, ang 16 na taong gulang na anak ng Tagapangulo ng Tribong Pulang Lawa na si Floyd Jourdain.Bemba : Tacishibikwe bwino pali ino nshita imilandu iyo bakapeelwa nangu icatungulwile abakalamba babuteko kuli uyu mulumendo lelo ukulubulwisha kwa uyu musepela nakutendeka mu cilye ca buteko.

Tagalog : Hindi nalalaman sa ngayon kung anong mga paratang ang ihahain o kung ano ang nagdala sa mga awtoridad sa batang lalaki ngunit nagsimula na ang mga paglilitis na pang-menor de edad sa korte pederal.Bemba : Lodin nao atile abakalamba balisala ukukansa ukubwekeshapo pakuti bengapusushako abena Afghanistan ku kuposa indalama na masanso ya bucingo aya kukwata ukusala nakumbi.

Tagalog : Sinabi rin ni Lodin na ang mga opisyal ay nagdesisyon na kanselahin ang pangalawang botohan upang maiwasan ng mga Afghan ang gastos at panganib sa seguridad ng isa pang eleksyon.Bemba : Abeminishi bafyalo fimbi batile balisangamo ifishalolelemo ifingi mu lupapulo lwa mafunde ya calo ca Afghanistan pakumona nga cakuti ukubwekesha ukusala takuli ukukankala.

Tagalog : Sinabi ng mga diplomatiko na nakakita sila ng sapat na alanganing pananalita sa konstitusyong Afghan upang matukoy na ang pangalawang botohan ay hindi kinakailangan.Bemba : Ici cilepinkana ne nsebo sha kubalilapo, ishatile ukukansa kwa kubwekesha kwa kusala kwali no kupinkana no lupapulo lwa mafunde.

Tagalog : Sinasalungat nito ang mga naunang ulat, na sinasabing ang pagkakansela sa pangalawang eleksiyon ay magiging labag sa konstitusyon.Bemba : Indeke yali pabulendo bwakuya ku Irkutsk elyo kabili yaletungululwa nabashilika bamukati.

Tagalog : Papunta sa Irkutsk ang sasakyang panghimpapawid at pinaaandar ng mga sundalo ng interior.Bemba : Ukwipushaipusha kwalipekanishiwe ukwa kufwailisha ilyashi.

Tagalog : Isang pagtatanong ang ginawa para mag-imbestiga.Bemba : Indeke ya Il-76 yaliba lubali ulukalamba ulwa bonse abashilika ba Russia na Soviet ukufuma mu myaka ya muma 1970, elyo kabili yalipitile mu busanso ubwabipisha uyu mweshi wafumako.

Tagalog : Ang Il-76 ay naging pangunahing bahagi ng militar ng kapwa Rusya at Sobyet magmula noong dekada 1970, at nakakitaan na ng malubhang aksidente sa Rusya noong nakaraang buwan.Bemba : Pa 7 Ulusuba-Lukalamba injini eyafumineko pakwima kwa ndeke, ukwabula abacenekemo. Icalo ca Russia ecafumisheko indeke sha Il-76 shonse panuma ya ubu busanso.

Tagalog : Noong Oktubre 7 isang engine ang humiwalay sa pag takeoff, ng walang mga sugat. Hindi muna pinahintulutan ng Russia na lumipad uli ang II-76s matapos ang nangyaring aksidente.Bemba : Intamfu yama milundu (miles) ukufika kuli 800 aya Trans-Alaska Pipeline System eyaiselwe panuma yakusuuma kwa mufuta ayengi aya oilo ku kapinda ka kukulyo aka Fairbanks, ku Alaska.

Tagalog : 800 milya ng Sistema ng Trans-Alaska Pipeline ang isinara kasunod ng pagtagas ng libo-libong bariles ng krudong langis sa timog ng Fairbanks, Alaska.Bemba : Ukushima kwa malaiti ukukonka pe kambisho lya kuceceta imibombele ya mulilo ificitwa lyonse ekwalengele ukuti ama vavu ya kwisalila yesuke no kuleka yetike mupepi ne citesheni ca pampu 9 ku Fort Greely.

Tagalog : Ang pagkawala ng kuryente matapos ang regular na pagsubok ng sistema ng pagtugon sa sunog ang naging dahilan ng pagbubukas ng mga balbulang nilalabasan ng presyon at ang krudo ay umapaw malapit sa istasyong nagbobomba 9 ng Kuta Greely.[Day5]

Bemba : Ukwisuka kwa mavavu kwasuminishe amaka ayengi ukufuma ukucila pa yapimwa elyo na oilo yakonkolweke pali padi ukuya kwi tanki ilingasunga ama bareo ya mafuta ayali 55,000 (imintapendwa 2.3 iya ma mgaloni).

Tagalog : Pinahintulutan ng pagbubukas ng balbula ang pagpapalabas ng presyon para sa sistema at ang langis ay dumaloy sa isang pad papunta sa isang tangke na maaaring maglaman ng 55,000 bariles (2.3 milyong galon).Bemba : Ukulingana ne fyacitike pali Citatu icungulo, imipaipi ye tanki yali ninshi ilesuma pa mulandu wa maka ayaba (thermal expansion) mukati ke tanki.

Tagalog : Noong hapon ng Miyerkules, patuloy parin ang pagtatagas ng mga singawan ng tanke marahil dahil sa paglawak na termal sa loob ng tanke.Bemba : Incende imbi iyali mwisamba lye tanki ilingasunga amabareo 104,500 yali ninshi tailaisula ukufika pamulu.

Tagalog : Ang isa pang sekundaryang lugar na pinag-iimbakan sa ibaba ng mga tangke na kayang maglaman ng 104,500 bariles ay hindi pa napupuno.Bemba : Amashiwi, ayalelandwa pa mulabasa wa fikope, eyali enshita ya kubalilapo iyo abakalamba-bakalamba aba calo ca Iran basuminepo ukutila ifibindo nafikwata amaka.

Tagalog : Ang mga komento, live sa telebisyon, ay ang unang beses na ang mga nakatataas na taga-Iran na pinagmumulan ng impormasyon ay umamin na ang mga parusa ay nagkakaroon ng kahit anong epekto.Bemba : Pali ifi fibindo pali ifya ndalama elyo ne cibindo caba European Union pakushitisha amafuta ya oilo iishilaengwa kunse ya calo, uko ubunonshi bwa Iran bupokelela 80% iya cuma cakufuma kunse ya calo.

Tagalog : Kasama dito ang mga paghihigpit na pinansiyal at ang pagbabawal ng Unyong Europeo sa pagluwas ng krudo, mula kung saan ang ekonomiya ng Iran ay tumatanggap ng 80% ng kita nito mula sa ibang mga bansa.Bemba : Mu nsebo shapa mweshi ishafumine nombaline, OPEC yatile ukushitisha kwa mafuta kunse ya calo kwaliponene sana pa myaka amakumi yabili iyapita ukufika pama imintapendwa ya ma bareo 2.8 pa bushiku bumo.

Tagalog : Sa pinakabago nitong buwanang ulat, sinabi ng OPEC na ang mga pagluluwas ng krudo sa ibang bansa ay bumaba sa pinakamababang antas nito sa loob ng dalawang dekada sa 2.8 milyong bariles kada araw.Bemba : Intungulushi nkalamba iya calo ba Ayatollah Ali Khamenei, ebalondolwele ukushintilila kwapa mafuta nga "iciteyo" ukufuma fye ku nshita ya kubukulushiwa kwa ci Isilamu mu Iran mu mwaka wa 1979 uko icalo cilingile caipokololako.

Tagalog : Ang supremong pinuno ng bansa, si Ayatollah Ali Khamenei, ay inilarawan ang pagpapakalinga sa langis bilang ¨isang bitag¨ na nagsimula bago ang rebolusyong Islamic ng Iran noong 1979 at kung kailan pinalaya ng bansa ang sarili nito.Bemba : Ilyo ci kapuso cafika pa Calo nokwingila mulwelele, pa nshita ya 5am (inshita yaku kabanga), cileenekelwa ukumonekela sana ku bekala calo baku Northern California, Oregon, Nevada, elyo na Utah.

Tagalog : Kapag dumating ang kapsula sa Mundo at pumasok sa atmospera, mga bandang 5 am (oras sa silangan), inaasahang magbibigay ito ng konting aliw sa mga tao sa Northern California, Oregon, Nevada, at Utah.Bemba : Ici ci kapuso cikamoneka kwati lutanda ululepita ukuputunkanya mulwelele.

Tagalog : Ang kapsula ay magmumukhang kahawig na kahawig ng isang bulalakaw na tumatawid sa kalangitan.Bemba : Ci kapuso cikalaenda pa lubilo ukufika pali 12.8 km nangu imilundu 8 pali sekondi umo, ukubutukisha ukwa kufuma ku San Francisco ukufika ku Los Angeles muli mineti imo.

Tagalog : Ang kapsula ay maglalakbay nang halos 12.8 km o 8 milya kada segundo, sapat ang bilis upang makapunta mula San Francisco patungong Los Angeles sa loob ng isang minuto.Bemba : Stardust eikaba iya pamulu sana mu kuba iya butukisha sana pa fyenda mulwelele no kubwela pa Calo, ukucila pa kubutukisha ukwacitike mu mwashi wa Kutumpu mu mwaka wa 1969 pakubwela kwa Apollo X command module.

Tagalog : Ang Stardust ay magtatakda ng panibagong all-time record sa pagiging pinakamabilis na spacecraft na makababalik sa Earth, tatalunin nito ang nakaraang record na naitakda noong Mayo ng 1969 sa panahon ng pagbabalik ng Apollo X command module.Bemba : "Cikapita pamulu wa kabanga na kapinda ka kukuso aka California elyo cikabutisha ulwelelele ukufuma ku California ukupita pakati ka Oregon mpaka ukufika ku Nevada na Idaho elyo ukufika naku Utah," efyalandile Tom Duxburry, uwangalila umulimo wa Startdust.

Tagalog : ¨Tutungo ito sa kanlurang baybayin ng hilagang California at magbibigay liwanag sa kalangitan mula California patungong gitnang Oregon at sa Nevada at Idaho at patungong Utah,¨ ani Tom Duxbury, tagapamahala ng proyektong Stardust.Bemba : Ubusalo bwaba Rudd ukusaina ukulanshanya kwapa miceele ukwa ku Kyoto kulepatululamo ba United States, ico icikalenga ukuti cikabe fye ecalo cimo icatumpuluka icishakasuminisheko kuli uku kusuminishanya.

Tagalog : Ang desisyon ni G. Rudd na lagdaan ang kasunduan sa klima ng Kyoto ay naghihiwalay sa Estados Unidos, na ngayon ay magiging natatanging maunlad na bansang hindi nagpatibay sa kasunduan.Bemba : Ubuteko bwakale ubwa ma conservative mu Australia bwalikana ukusuminisha ilyashi lya Kkyoto, no kutila cikonaula ubunonshi ukupitila mu kushintilila sana pa kushitisha kwa malasha ya coal kunse ya calo, libe ninshi ifyalo pamo nga India na China tafyakakililwa ne fifiko fya fintu ifiya mumwela.

Tagalog : Ang dating konserbatibong pamahalaan ng Australya ay tumangging pagtibayin ang Kyoto, sinasabing makakasira ito sa ekonomiya dahil sa mabigat na pag-asa nito sa pagluluwas ng karbon, habang ang mga bansang tulad ng India at Tsina ay hindi nalilimitahan ng mga target na patungkol sa emisyon.Bemba : Ici ecikwatwa icakulisha mu makwebo ya ba eBay yonse.

Tagalog : Ito ang pinakamalaking nabiling pag-aari sa kasaysayan ng eBay.Bemba : Akampani kalesubila ukufusha imisango ya bukumu bwabo no kuba abaishibikwa mu ncende umo akampani ka Skype kakwatisha amaka, pamo nga China, Eastern Europe, elyo na Brazil.

Tagalog : Ninanais ng kompanya na palawakin ang mga pinagmumulan ng kita nito at sumikat sa mga lugar kung saan malakas ang Skype, gaya ng Tsina, Silangang Europa, at Brazil.Bemba : Abasayanshi baletunganya ukuti ukuba namaka ukwa Enceladus ekwingalenga ukuti kube icishingulu ca menshi makaasa ica E ku Saturn.

Tagalog : Pinagsususpetsyahan ng mga siyentista ang Enceladus na aktibo sa heolohikal na diwa at posibleng pinagmumulan ng mayelong singsing na E ng Saturn.Bemba : Enceladus ecintu cimo icimoneka sana icabeeka mulwelele, icifumya ukufika kuli 90 pesenti ya lubuuto ulo cipokelela ukufuma ku kasuba.

Tagalog : Ang Enceladus ay ang pinakasumasalaming bagay sa solar system, na nagsasalamin ng halos 90 porsyento ng sinag ng araw na tumatama rito.Bemba : Kalemba wafya mangalo Konami acilanda ilelo mwipepala lye lyashi ilya ku Japan ukutila tabakalefumya ifya pa bwangalo bwa Nshiku Mutanda mu Fallujah.

Tagalog : Inihayag ngayong araw sa isang diyaryong Hapones ng tagalathala ng laro na Konami na hindi nila ilalabas ang larong Anim na Araw sa Fallujah.Bemba : Ubwangalo bushintilile pa Bulwi bwa Cibili ubwaku Fallujah, ubulwi ubwabipisha sana pakati ka bashilika ba America na Iraq.

Tagalog : Ang laro ay base sa Pangalawang Labanan ng Fallujah, isang marahas na labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Amerika at Iraq.Bemba : Ba ACMA basangile ukuti nangu cingaba cakuti ubunkolanya bwaletambishiwa pa intaneti, Big Brother ta yalufyenyepo amafunde ayali yonse aya kutambisha ifintu pa intaneti pantu ifya tambishiwe tafyasungilwe pali webusaiti ya Big Brother.

Tagalog : Nalaman rin ng ACMA na kahit na ipinapalabas sa internet ang bidyo, hindi nalabag ng Big Brother ang mga batas para sa pag-censor sa online na nilalaman dahil ang media ay hindi naiimbak sa website ng Big Brother.Bemba : Ifunde lya Broadcasting Services Act lyalilanda pakupindulula ifyo muletuma pa intaneti, lelo pakwitwa ukuti efipe fyenu ifyo muletuma pa intaneti fifwile fyasangwa muntu musungila ifintu mwebene.

Tagalog : Ang Broadcasting Services Act ay nagtakda ng regulasyon hinggil sa nilalaman ng Internet, subalit upang maituring na ito´y nilalaman ng Internet, kailangang ito´y pisikal na nasa server.Bemba : Iofeshi lya beminishi ba calo ca United States ilyabela mu Nairobi, Kenya elipeele ubusoko ubwakuti "bantalamisoka ukufuma ku Somalia" ebalepekanya ukuponya amabomba yakuikulika mu Kenya namu Ethiopia.

Tagalog : Ang embahada ng Estados Unidos na matatagpuan sa Nairobi, Kenya ay naglabas na ng babala na ¨ang mga ekstremista mula sa Somalia¨ ay nagpaplanong maglunsad ng mga pag-atake sa pamamagitan ng pambobomba sabay sa pagpapakamatay sa Kenya at Ethiopia.Bemba : Icalo ca U.S. citile nacipokelela ilyashi ukufuma ku bantu abashishibikwe bwino abalelumbula bwino sana imibombele ya bantu aba mabomba yakuikulika abakonaula "incende ishaishibikwa nganshi" mu Ethiopia na Kenya.

Tagalog : Sinasabi ng Estados Unidos na ito ay tumanggap ng impormasyon mula sa isang di-ibinunyag na pinagmulan na espesipikong binabanggit ang paggamit ng mga nagpapatiwakal na tagabomba upang magpasabog ng ¨mga tanyag na palatandaan¨ sa Ethiopia at Kenya.Bemba : Kale sana ilyo takulaba The Daily Show elyo na The Colbert Report, Heck na Johnson balimwenene limo ifya kulemba ifikesaba fyakupeela—no kusabankanya ilyashi—pa nshita ilyo bali abasambi mu mwaka wa 1988.

Tagalog : Matagal na bago pa Ang Pang-araw-araw na Palabas at Ang Ulat ni Colbert, nakini-kinita nina Heck at Johnson ang isang publikasyon na magiging parodya ng mga balitaâ€"at pag-uulat ng mga balitaâ€"noong sila ay mga estudyante sa UW noong 1988.[Day6]

Bemba : Ukufuma apo lyatendekele, ipepala lya The Onio lyalisaba ning'anda ye lyashi iyacetekelwa, iyakwata ipepala lya kupulinta, webusaiti iyakwete abatandashi abaibela ukufika kuli 5,000,000 mu mweshi wa Lusuba-Lukalamba, ifya kusabankanya ifya cila muntu, netiweki ye lyashi iya nsa 24, ilyashi lya ma podikasiti, elyo na atilasi ye sonde lyonse iyo iyabikilwepo nombaline iitwa Our Dumb World.

Tagalog : Simula ng maitatag ito, naging mistulang imperyo ng parodyang balita ang The Onion, na mayroong nakalimbag na edisyon, isang website na nakaakit ng 5,000,000 natatanging bisita sa buwang ng Oktubre, personal na mga anunsyo, 24 oras na news network, mga podcast, at isang kakalunsad lamang na world atlas na tinawag na Our Dumb World.Bemba : Al Gore na General Tommy Franks baitatakula pamalyashi yabo ayo batemwisha (inshita yakwa Gore nilintu ipepala lya The Onion lyalembele ukutila ena pamo na Tipper balekwata ukupanga kwa cupo kwabo ukwawamisha panuma ya kucimfya kwakwe ukwa kusala kwa pa Electoral College mu 2000).

Tagalog : Si Al Gore at si Heneral Tommy Franks ay kaswal nang kinakalantag ang kanilang mga paboritong pangunahing ulo ng balita (ang kay Gore ay noong ibinalita ng The Onion na siya at si Tipper ay nagkaroon ng pinakamamahusay na seks sa kanilang buhay matapos ang kanyang pagkatalo sa 2000 Electoral College).Bemba : Abengi abalemba ifingi pali bena balifika ku kulemba ifyayafya pa bulangisho bwe lyashi lya kwa Jon Stewart na Stephen Colbert.

Tagalog : Marami sa kanilang mga manunulat ang nagkaroon ng malaking impluwensya sa mga panggagaya na palabas nina Jon Stewart at Stephen Colbert.Bemba : Uku kulongana kwa fya kulenga nako kuli lubali lwa kampeni iya ba Bucharest City Hall iilefwaya ukutendeka cipyacipya icikope ca musumba ukalamba uwaku Romania ngomusumba wa makwebo uwabengeshima.

Tagalog : Ang masining na kaganapan ay parte rin ng kampanya ng Munisipyo ng Bucharest na nagnanais na muling ilunsad ang imahe ng kapitolyo ng Romanya bilang isang malikhain at makulay na punong-lunsod.Bemba : Uyu musumba eukaba uwakubalilapo mu ncende ya pakati ka kabanga na kapinda ka kukulyo aka Europe ukutekesha ubulangisho bwa CowParade, ukulongana ukwakulisha nganshi ukwa fya kulenga, pakati ka mweshi wa Kapepo-kakalamba na Kasaka-ntobo uno mwaka.

Tagalog : Ang lungsod ang magiging una sa timog-silangang Europa na pagdarausan ng CowParade, ang pinalamalaki na pampublikong kaganapang pansining, sa pagitan ng Hunyo at Agosto ng taong ito.Bemba : Ukubilisha kwa lelo kabili kuletantalisha ukuipelesha kwa buteeko ukwapangilwe mu mweshi wa Shinde uno mwaka ukwalalipilila ifya kwendelamo ifyalundwapo.

Tagalog : Ang anunsiyo ngayong araw ay nagpalawig din sa pangakong ginawa ng gobyerno noong Marso ng taong ito na popondohan ang mga karagdagang bagon.Bemba : Ukulundapo kwa 300 kuleleta icipendo conse pamo kuli 1,300 ukwa fyakwendelamo pakucefyako ukufula kwa bantu.

Tagalog : Karagdagang 300 upang maging 1,300 ang bilang ng mga karong makukuha upang mabawasan ang labis na bilang ng tao.Bemba : Christopher Garcia, kabilo wa mpuka ya ba Kapokola abaku Los Angeles Police Department, atile ntalamisoka umwaume uuletunganishiwa eulefwailikishiwa pa mulandu wa kupita apaleshiwa ukucila umulandu wa bonaushi.

Tagalog : Sinabi ni Christopher Garcia, isang tagapagsalita ng Kagawaran ng Pulisiya ng Los Angeles, na ang pinaghihinalaang maysalang lalaki ay iniimbestigahan para sa pagpasok nang walang pahintulot kaysa sa bandalismo.Bemba : Icilangililo tacaonaikilile iyo; ukwalula kwabombelwe ukubomfya ama tarpaulins ayawamishiwa ne fishibilo fya mutende no mutima pakwalula icilembo ca "O" pakuti cibelengwe nga "e" iinono.

Tagalog : Ang tanda ay hindi sinira nang pisikal; ang pagbabago ay ginawa gamit ang mga itim na tarpaulin na nilagyan ng mga simbolo ng kapayapaan at puso upang ibahin ang ¨O¨ at mabasa bilang maliit na titik na ¨e¨.Bemba : Ukubalula kwa kashika ukwitwa 'red tide' kuletwa pa mulandu wa kufulisha kwa Karenia brsvis, akamenwa akaibelako fye akakwata insandesande imo akasangwa mu menshi.

Tagalog : Ang red tide ay resulta ng higit sa karaniwang konsentrasyon ng Karenia brevis, isang likas na organismo sa dagat na binubuo ng nag-iisang selula.Bemba : Ifilenga ifintu ukucitika mu bubumbo kuti fyakumana no kupanga ifingalenga ukuti fibeko, ukusuminisha aka kamenwa ukufula mumpendwa mu kwangufyanya.

Tagalog : Ang mga likas na salik ay maaaring magkrus upang makabuo ng kanais-nais na mga kalagayan, na magbibigay-daan sa labis na pagtaas ng bilang ng algae na ito.Bemba : Aka kamenwa kalapanga ubusungu bumo ubwingalenga imishipa ileke ukubomba mu bantu namwi sabi.

Tagalog : Ang algae ay gumagawa ng neurotoxin na maaaring makapinsala sa mga nerbiyos sa kapwa mga tao at isda.Bemba : Inshita ishingi isabi lilafwa pa mulandu wa bwingi bwa busungu mu menshi.

Tagalog : Kalimitang namamatay ang isda dahil sa matinding lason sa tubig.Bemba : Abantu kuti bacushiwa ukupitila mu kupeema umwela ukufuma kumenshi ayo kalesangwamo nga yaulukila mumwela na mabimbi.

Tagalog : Maaaring maapektuhan ang mga tao ng pagsinghot ng apektadong tubig sa kapaligiran na dinadala ng hangin at mga alon.Bemba : Pabukulu bwaiko Tropical Cyclone Gonu, iyainikwa ukufuma ku mufuko wa mabuula ya cimuti ca myangashi mu citundu ca bena Maldive, yalifikile pa myela iikulu iya ma kilomiita 240 pa nsa imo (imilundu 149 pa nsa imo).

Tagalog : Sa kasagsagan nito, ang Bagyong Gonu, na ipinangalan sa isang supot ng mga dahon ng palmera sa lengguwahe ng Maldives, ay nagkaroon ng patuloy na malakas na hangin na umabot sa 240 kilometro kada oras (149 milya kada oras) .Bemba : Mu nshita yalucelo ilelo, imyela yacifika pali 83 km/h, elyo kabili yacilamoneka ukuti ileya ilecepelako.

Tagalog : Sa maagang sandali ngayong araw, nasa 83 km/h ang hangin, at inasahang patuloy na hihina.Bemba : Pali Citatu akabungwe ka United States´ National Basketball Association (NBA) kalikansa ukuteya kwa mangalo ya Basketball pa mulandu na ubulwele bwa COVID-19.

Tagalog : Noong Miyerkules, ang United States´ National Basketball Association (NBA) ay sinuspende ang propesyonal na season ng basketball nito dahil sa COVID-19.Bemba : Ubusalo bwaba NBA bwakonkele pa kupimwa kwaka kateya waku Utah Jazz ilyo asangilwe na kashishi ka bulwele bwa COVID-19.

Tagalog : Ang pasiya ng NBA ay kasunod ng pagpopositibo sa virus na COVID-19 ng isang basketbolista ng Utah Jazz.Bemba : Ukulingana neci icafishale icakale (fossil), ici cilepilibula ukutila uku kulepuka kwakunshita ya kunumako ukucila ifyaelenganishiwa ne finshinka fya ma molekyu.

Tagalog : Base sa fossil na ito, ang ibig sabihin ang hati ay higit na maaga kaysa sa inaasahan sa pamamagitan ng ebidensiyang molekular.Bemba : "Ici cilepilibula ukutila fyonse filingile ukubwekeshiwapo," efyalandile kafwailisha pa Rift Valley Research Service mu Ethiopia elyo na kalemba mubiye uwa uku kufwailisha, Berhane Asfaw.

Tagalog : ¨Nangangahulugan iyan na dapat iatras ang lahat,¨ sabi ng mananaliksik sa Serbisyong Pananaliksik ng Lambak ng Rift sa Ethiopia at isang kasamang may-akda ng pag-aaral, si Berhane Asfaw.Bemba : Ukufika pali ino nshita, AOL yalikwanisha ukusesha no kupanga umushika wa IM ukulingana ne myendele yaiko, pa mulandu wakusalangana kwa mibomfeshe yaiko mu United States.

Tagalog : Hanggang ngayon, napapagalaw at napapaunlad ng AOL ang merkado ng IM sa sarili nitong bilis, dahil sa malawakang paggamit nito sa Estados Unidos.Bemba : Ukulingana no ku kupekanya, ubu buntungwa kuti bwapwa.

Tagalog : Dahil sa pagkakaroon ng ganitong kaayusan, ang kalayaang ito ay maaaring matapos.Bemba : Impendwa ya balebomfya imilimo ya Yahoo! na Microsoft mu kufibika pamo kuti fyacimfyanya nababomfya AOL.

Tagalog : Ang pinagsamang bilang ng mga gumagamit sa serbisyo ng Yahoo! at Microsoft ay makikipagtunggali sa bilang ng mga kostumer ng AOL.Bemba : Ibanki lya Northern Rock lyalipeelwe ku calo mu mwaka wa 2008 ukukonkana no kusokolola kwakuti akampani kalipokelele indalama sha bwafwilisho ukufuma ku Buteko bwa UK.

Tagalog : Ang bangko ng Hilagang Bato ay ninasyonalisa noong 2008 kasunod ng rebelasyon na ang kompanya ay nakatanggap ng suportang pang-emerhensiya mula sa Gobyerno ng UK.Bemba : Northern Rock yalekabila ubwafwilisho pa mulandu wa kuibimba mu bwafya bwa nkongole sha mayanda mu mwaka wa 2007.

Tagalog : Ang Northern Rock ay nakakuha ng suporta nang maibunyag ito sa panahon ng krisis sa mababang pautang o subprime mortgage noong 2007.[Day7]

Bemba : Ibumba lyaba Sir Richard Branson ilya Virgin Group lyalikanishiwe ukupeelwa kwa makwebo kuli ili banki ilyo talilati libe lya calo.

Tagalog : Tinanggihan ang alok ng Pangkat Virgin ni Sir Richard Branson para sa bangko bago ang nasyonalisasyon nito.Bemba : Mu mwaka wa 2010, ninshi lyaliba lya calo, ibanki ililipo nomba ilya mumusebo uukalamba ilya Northern Rock plc lyalipatwilwe ukufuma kwi 'banki ilibi', Northern Rock (Asset Management).

Tagalog : Noong 2010, habang nasa ilalim ng pamahalaan, ang kasalukuyang malaking bangko na Northern Rock plc ay inalis mula sa ´masamang bangko´,´ ang Northern Rock (Asset Management o Pangasiwaan ng Ari-arian).Bemba : Ba Virgin bashitako fye 'ibanki ilisuma' ilya Northern Rock, lelo te kampani ka kwangalila ifipe iyo.

Tagalog : Nabili lang ng Virgin ang ‘mahusay na bangko’ ng Hilagang Bato, hindi ang kompanya na namamahala ng mga ari-arian.Bemba : Ici cisuminwe ukuba emuku walenga busano mu milumbe ya calo umo abantu bamonako ifintu ifya kufuma ku mars ukuponena pa Calo.

Tagalog : Pinaniniwalaang ito ang ikalimang beses sa kasaysayan na namasdan ng mga tao ang napag-alaman pala na materyal na galing sa mars na kinompirma sa paraang kemikal ang nahuhulog sa Earth.Bemba : Ukufuma pa fintu ifyaponena pa Calo ifili 24,000, ifili fye 34 efyashininkishiwa ukuti fyafuma ku mars.

Tagalog : Sa humigit-kumulang na 24,000 bulalakaw na nalamang bumagsak sa Earth, mga 34 lang ang napatunayang nanggaling sa Mars.Bemba : Ifili ikumi na fisano pali ifi mabwe ayaponene ilyo ifintu fyaponene mu mweshi wa Julai iyafumako.

Tagalog : Labinlima sa mga batong ito ay ipinalalagay na nagmula sa pag-ulan ng mga bulalakaw noong Hulyo.Bemba : Yamo pali aya mabwe, ayashimonaika pa Calo, yaleshitishiwa pa mutengo ukufuma pali US$11,000 ukufika pali &$22,500 pali ounce imo, icingacila pa mutengo wa lubwe lwa golide.

Tagalog : Ang ilang mga bato, na bihirang nakikita sa Daigdig, ay ibinebenta mula US$11,000 hanggang $22,500 kada onsa, na halos sampung ulit na mas mahal kaysa sa halaga ng ginto.Bemba : Panuma ya ubu bwangalo bwa kupepekana, Keselowski ewashala intungulushi ya Drivers´ Championship na matoni ayali 2,250.

Tagalog : Kasunod ng karera, namamalaging lider ng Drivers´ Championship si Keselowski na may 2,250 puntos.Bemba : Uushalileko na matoni cinelubali kunuma, Johnson euli pa cifulo ca bubili na matoni 2,243.

Tagalog : Pitong puntos ang kulang, pumangalawa si Johnson na may 2,243 puntos.Bemba : Pa cifulo ca butatu, pali Hamlin uushalileko na matoni amakumi yabili, lelo euliko pantanshi ya kwa Bowyer na matoni yasano. Kahne na Truex, Jr, ebali pa fifulo fya busano na mutanda na matoni 2,220 elyo na 2,207.

Tagalog : Nasa pangatlo, si Hamlin ay nahuhuli nang dalawampung puntos, nguni´t nakalalamang ng lima kay Bowyer. Sina Kahne at Truex, Jr. ay panlima at pang-anim sa gayong pagkakasunod-sunod na may 2,220 at 2,207 puntos.Bemba : Stewart, Gordon, Kenseth, na Harvick ebapwilishishe impendwa yaba pamulu abali ikumi mu bwangalo bwa Drivers´ Championship ilyo kwashala amangalo ya kupepekana yane mu kwangala kwapali ino nshita.

Tagalog : Kinumpleto nina Stewart, Gordon, Kenseth, at Harvick ang sampung nangungunang posisyon para sa Drivers´ Championship na may apat pang natitirang karera sa season.Bemba : Abashilika ba US Navy nabo batile bacili balefwailisha ubu busanso.

Tagalog : Sinabi rin ng Hukbong-Dagat ng Estados Unidos na kanilang iniimbestigahan ang pangyayari.Bemba : Kabili balandile mu mashiwi yabo ukutila, "ababomfi bacili balebomba pakumona umusango uusuma uwakufumishamo icibwato".

Tagalog : Sinabi rin nila sa isang pahayag, ¨Ang mga tauhan ay kasalukuyang nagsisikap na matukoy ang pinakamahusay na paraan upang ligtas na maialis ang barko¨.Bemba : Icibwato ca Avenger class mine countermeasure, cibwato icali pa bulendo bwakuya ku Puerto Princesa mu Palawan.

Tagalog : Ang Avenger na klase ng mga countermeasure ng barko, ang barko ay patungo sa Puerto Prinsesa sa Palawan.Bemba : Cabikwa mu ciputulwa ca U.S Navy 's Seventh Fleet elyo cisangwa mu Sasebo, Nagasaki mu Japan.

Tagalog : Nakatalaga ito sa Ikapitong Barkong Pandigma ng Hukbong Pandagat ng U.S. at nakabase sa Sasebo, Nagasaki sa Japan.Bemba : Abasanshile umusumba wa Mumbai bafikile ukubomfya ubwato pa 26 Novemba, 2008, ilyo baishile no tupata, na mabomba ayakulu nokwisaponesha pa ncende ishingi ukubikapo na icitesheni ce shitima apaiswile abantu ica Chhatrapati Shivaji Terminus elyo ne Hotela ilyaya ululumbi ilya Taj Mahal.

Tagalog : Ang mga sumalakay sa Mumbai ay dumating sa pamamagitan ng bangka noong Nobyembre 26, 2008, na may dala-dalang mga granada, awtomatikong mga armas at tinamaan ang maraming target kabilang na ang mataong istasyon ng tren ng Chhatrapati Shivaji Terminus at ang tanyag na hotel na Taj Mahal.Bemba : Ukwenda no kufwaya kwe lyashi ukwa kwa David Hadley kwalyafwilishe ukukwanisha ukubomba kwaba kalisha wa mfuti abali 10 ukufuma ku mpuka ya bashilika abaku Pakistan abetwa Laskhar-e-Taiba.

Tagalog : Ang paghahanap at pagtitipon ng kaalaman ni David Headley ay tumulong sa pagsasagawa ng operasyon ng 10 mamamaril na mula sa mapanlabang grupong Pakistani na Laskhar-e-Taiba.Bemba : Ukusansa kwaliisa bika icisendo icikulu pa bwampano ubwaba pakati ka calo ca India na Pakistan.

Tagalog : Ang pagsalakay ay nagdulot ng tensiyon sa relasyon ng India at Pakistan.Bemba : Ilyo baleshindikwa na bakalamba ba buteko, baebele abekashi baku Texas ukutila intampula shalibuulwa isha kucingilila umutende wa cintubwingi.

Tagalog : Sinamahan ng mga opisyal na iyon, siniguro niya sa mga taga-Texas na may mga hakbanging isinasagawa upang maproteksiyonan ang seguridad ng madla.Bemba : Ba Perry nakuba batile, "Kuliko incende shimo mwi sonde ishaipekanya bwino sana ukukumanya ubu bwafya ubuleletwa muli uyu musango."

Tagalog : Partikular na sinabi ni Perry, ¨May mangilan-ngilang lugar sa mundo na mas nasasangkapan na humarap sa hamong dulot ng kasong ito.¨Bemba : Ba gavana kabili batile, "Ilelo natwishiba ukuti abana besukulu bamo nabeshibikwa ukuti balikumanapo no mulwele."

Tagalog : Ang gobernador ay nagpahayag din, ¨Ngayon, nalaman natin na ang ilang mga batang nag-aaral ay nagkaroon ng ugnayan sa pasyente.¨Bemba : Bakonkenyepo no kutila, "Uyu mulandu uwa kakata nganshi. Mube abashininkisha ukutila ubuteeko bwesu bulebombelapo ukufika apo bwingafika."

Tagalog : Nagpatuloy siyang sabihing, ¨Seryoso ang kasong ito. Makatitiyak kayo na tumatakbo nang maayos ang ating sistema tulad ng dapat.¨Bemba : Ngacakuti cashininkishwa, ukufwaya kukapwilishisha ukufwayafwaya kwakwa Allen ukwa myaka cinekonsekonse ukwa Musashi.

Tagalog : Kung mapatutunayan, ang pagtuklas ang tatapos sa walong taong paghahanap ng Musashi.Bemba : Ukukonkana na mapu ya panshi ya beemba ifyasheleko fyasangilwe ukubomfya ROV.

Tagalog : Kasunod ng pagmamapa ng pinakasahig ng dagat ay natagpuan ang barkong lumubog gamit ang ROV.Bemba : Umuntu umo pa bantu abakankala sana pe sonde, Allen alishimikwa ukuti alibikisha icuma cakwe icingi mu kufwailisha kwapa menshi elyo no kutendeka ubufwayo bwakwe ubwakusanga Musashi ukukonkana no kutemwa kwakwe ukwa pa fya nkondo.

Tagalog : Isa sa mga pinakamayamang tao sa daigdig, naiulat na ipinuhunan ni Allen ang karamihan sa kaniyang kayamanan sa paggalugad ng karagatan at sinimulan ang paghahanap upang makita ang Musashi bunga ng kaniyang matagal nang interes sa digmaan.[Day8]

Bemba : Akwete ukwishibikwa sana ilyo ali mu Atlanta elyo aishibikilwe naku malangulushi yakwe aya kupanga kwa masambililo ya mu kalale.

Tagalog : Umani siya ng papuri mula sa mga kritiko noong panahon niya sa Atlanta at kinilala para sa inobatibong edukasyon na panglungsod.Bemba : Mu mwaka wa 2009 alipeelwe icilambu ica kuba Umukalamba wa Calo muli ulya mwaka.

Tagalog : Noong 2009 ginawaran siya ng titulong Pambansang Tagapangasiwa ng Taon.Bemba : Pa nshita ya iyi mendulo, mu masukulu ya mu Atlanta mwali ubuyantanshi ubwingi pa fyaletumbuka mu mashindano ya kwesha.

Tagalog : Noong panahong iginawad ang parangal, nakakita ang mga paaralan sa Atlanta ng malaking pagsulong sa mga marka sa pagsusulit.Bemba : Panuma fye yaifyo, ba Atlanta Journal-Constitution balembele insebo ishalelangisha amafya nefyatumbwikemo mu mashindano.

Tagalog : Di-nagtagal pagkatapos, Ang Pahayagan-Konstitusyon ng Atlanta ay naglathala ng ulat na nagpapakita ng mga suliranin sa mga resulta ng pagsusulit.Bemba : Insebo shalangile ukutila amatoni bakwete yalinina sana mu kwangufyanya, no kutunganya ukuti isukulu lyalishibe pali aya mafya nomba ta lyabombelepo pa fyasangilwe.

Tagalog : Ipinakita ng ulat na ang marka sa pagsusulit ay tumaas nang hindi kapani-paniwala, at umanoy nakatuklas ng suliraning galing sa loob ng paaralan subalit hindi umaksyon sa mga napag-alaman.Bemba : Ifishinka fyakonkelepo fyalangile ukutila amapepala ya mashindano yalyangelweko na Hall, pamo nabambi 34 abaciputulwa ca masambililo icalangilwe mu 2013.

Tagalog : Naipakita sa ebidensya na ang mga papeles ng pagsusuri ay binago ng Hall, kasabay ng 34 iba pang opisyal ng edukasyon, sakdal noong 2013.Bemba : Ubuteko bwa Irish bulekomaila pa kupamfya kwe funde lya ng'anda ya mafunde ilyakulungika ubu bwafya.

Tagalog : Ipinagdiriinan ng pamahalaan ng Ireland ang pag-aapura ng parlyamentaryong batas para maituwid ang sitwasyon.Bemba : "Cili nomba icikankala ukufuma ku ciputulwa ca bumi pamo naku ciputulwa ca bupingushi bwabuntalamisoka ukutila ifunde lipangwe mu kwangufyanya", efyalandile ubuteko.

Tagalog : ¨Napakahalaga ngayon kapwa mula sa perspektiba ng kalusugang pampubliko at kriminal na hustisya na ang batas ay maisabatas sa lalong madaling panahon¨, sabi ng isang tagapagsalita ng pamahalaan.Bemba : Bacilolo Balolesha pa fya Bumi balilangisha ukusakamana ku mikalile isuma iya bantu abacimwene ngecisuma ukubomfya ifi fintu pantu ficili nafisuminishiwa, elyo na pa milandu iikumine ku miti ikola iyaposwa panse ukufuma apo uku kwaluka kushili kwefunde kwatendekele ukubomba.

Tagalog : Ang Ministro ng Kalusugan ay nagpahayag ng pagkabahala kapwa para sa kabutihan ng mga indibidwal na nagsasamantala sa pansamantalang legalidad ng mga sangkot na droga, at para sa mga paniniwalang may kaugnayan sa droga mula nang ang labag sa konstitusyon na mga pagbabago ay nagkabisa.Bemba : Jarque alekansha umubili mu nshita ya kuteya kwa kupekanishisha amangalo pa Coverciano mu Italy mulucelo lwa ishi nshiku. Aleikala mu hotela lye bumba ilyo ubwangalo tabulafika ubwapekanishiwe ukuteyeka pa Mulungu naba Balonia.

Tagalog : Nag-eensayo si Jarque habang nasa pang-pre-season training sa Coverciano sa Italy maaga pa nang araw na iyon. Tumutuloy siya sa hotel ng koponan bago ang nakaplanong laban para sa Linggo kontra Bolonia.Bemba : Aleikala mu hotela lye bumba ilyo ubwangalo tabulafika ubwapekanishiwe ukuteyeka pa Sande naba Balonia.

Tagalog : Nanatili siya sa otel ng pangkat bago ang nakaplanong laro sa Linggo laban sa Bolonia.Bemba : Basi yaleya ku Six Flags St. Louis mu Misouri pakuti ibumba lya nyimbo liyeimba kuli cinkupiti wa bantu.

Tagalog : Ang bus ay patungo noon sa Anim na Bandila St. Louis sa Missouri para tumugtog ang banda sa harap ng napakaraming manonood.Bemba : Pa nshita ya 1:15 a.m. Pa Cibelushi, ukulingana na bamweneko, sacha yalepita ninshi ilaiti lya katapakatapa nalyaka elyo kabili ka motoka akanono kaishile shokela ku ntanshi yaiko.

Tagalog : Noong Sabado ng 1:15 n.u., ayon sa mga nakasaksi, ang bus ay tumatawid habang berde ang ilaw nang ang kotse ay lumiko sa harapan nito.Bemba : Ukulingana no bushiku bwa pa 9 Akasaka-ntobo, ilinso lya morakot lyali apalepele amakilomita amakumi cinelubali ukufuma ku Citungu ca Fujan mu China.

Tagalog : Noong gabi ng Agosto 9, ang mata ng Morakot ay nasa mga pitumpung kilometro ang layo mula sa probinsya ng Tsina na Fujian.Bemba : Icimwela ca typhoon eciletungashiwa ukwenda ukulaselela ku China pama kph ikumi na limo.

Tagalog : Tinatayang gumagalaw patungong Tsina ang bagyo nang labing-isang kph.Bemba : Abalendo ba mu ndeke balipeelwe amenshi ilyo balelolela mu kukaba kwa ma digili 90(F).

Tagalog : Ang mga pasahero ay binigyan ng tubig habang sila ay naghihintay sa kabila ng init na 90(F)-degree.Bemba : Kapitao wa mulilo Scott koons atile, "Kwalikabile sana mu Santa Clara na tempulica ukufika kuma 90.

Tagalog : Sinabi ng kapitan ng mga bumbero na si Scott Kouns, ¨Mainit ang araw na iyon sa Santa Clara na may mga temperatura sa 90s.Bemba : Ukukokola kwa nshita ukuli konse pa fyakwangalapo kuti kwaleta ubwafya, ukulandako fye panono, elyo casendele ukufika ku nsa imo pa kufumyapo umuntu wakubalilapo pa cakwensha."

Tagalog : Anumang haba ng panahon na makulong sa roller coaster ay hindi komportable, sabihin pa, at tumagal nang hindi kukulangin sa isang oras ang pagpapababa ng unang tao mula sa pagsakay.¨Bemba : Schumacher uwafumine mu mangalo mu 2006 panuma ya kucimfya mu mangalo ya Formula 1 imiku cinelubali, ewalingile ukupyana pali Felipe Messa uwaceneke.

Tagalog : Si Schumacher, na nagretiro noong 2006 matapos manalo sa Formula 1 ng pitong beses, ay nakatakdang humalili sa may pinsalang si Felipe Massa.Bemba : Uyu umwina Brazil alikwete icilonda ku mutwe panuma ya kupunkana mu 2009 Hungarian Grand Prix.

Tagalog : Ang Brazilian ay nagtamo ng malubhang pinsala sa ulo pagkatapos ma-crash ang kaniyang sasakyan sa pader na gawa sa mga gulong sa 2009 Hungarian Grand Prix.Bemba : Messa aleenekelwa ukufuma mupepi ne nshita yonse iya mangalo ya 2009.

Tagalog : Si Massa ay inaasahang mawawala sa nalalabing bahagi 2009.Bemba : Arias alipimwa nokusangwa ukuti ali na kashishi mu cipimo icinono, efyalandile Cilolo wa Buteko Arias.

Tagalog : Nagpositibo si Arias para sa banayad na kaso ng virus, sabi ng Pampanguluhang Ministrong si Rodrigo Arias.Bemba : Ubumi bwaba kateeka buliko bwino pali ino nshita, nangu cakuti balebikwa beka ku ng'anda pa nshiku ishalakonkapo.

Tagalog : Matatag ang kalagayan ng pangulo, bagaman ihihiwalay siya sa kaniyang tahanan nang ilang araw.Bemba : Ukufumako impepo elyo ne filonda pa mukoshi, ndeumfwa fye bwino elyo ndi umutuntulu uwa kubomba imilimo ya kubombela ku ng'anda.

Tagalog : Maliban sa lagnat at pananakit ng lalamunan, maayos ang aking pakiramdam at ako ay nasa magandang kondisyon upang magsagawa ng aking trabaho sa pamamagitan ng pagte-telecommute.Bemba : "Ndeenekela ukubwelela kuncito shandi shonse pali Cimo.

Tagalog : ¨Inaasahan kong makababalik ako sa aking mga tungkulin sa Lunes,¨ ani Arias sa isang pahayag.[Day9]

Bemba : Felicia, icali kale cimwela ca Musango 4 pa Cipimo ca Saffir-Simpson Hurricane, caliisacepako amaka nokwisaba akamwela ka tropical akayanguka nokusalangana ilyo tacilafika pali Cibili.

Tagalog : Ang Felicia, na minsan nang naging ika-4 na kategorya ng bagyo sa Sukatan ng Bagyo na Saffir-Simpson, ay humina at naging isang tropical depression bago tuluyang napawi noong Martes.Bemba : Ifyasheleko kuli cena fyaletele fye ubufuumi bwa mfula pa fishi ifingi, nangu cakuti pali ino nshita, takuli ubonaushi nangu ukubunda ukushimikwe.

Tagalog : Ang mga tira nito ay nakabuo ng mga pag-ulan sa halos sa karamihang mga isla, bagamat sa ngayon, wala pang pinsala o pagbaha ang naiulat.Bemba : Ubufuumi, ukufika pama inchi 6.34 pa cakupiminapo icapa Oahu, bwalondolwelwe nga "ubukankala".

Tagalog : Ang pag-ulan, umaabot ng 6.34 pulgada sa isang sukatan sa Oahu, ay inilarawan bilang ¨nakabubuti¨.Bemba : Imfula imo yaishile pamo nokubulukua pamo nokubyasha limo-limo.

Tagalog : Ang ilang pag-ulan ay sinamahan ng mga kulog at malimit na pagkakaroon ng kidlat.Bemba : Indeke ya Twin Otta yalefwaisha ukupona pa Kokoda ubushiku bwa mailo nge Ndeke sha Airlines PNG Flight CG4684, lelo yalikenepo ukucita ifyo pa muku umo kale.

Tagalog : Ang Twin Otter ay sinusubukang lumapag sa Kokoda kahapon bilang Airlines PNG Flight CG4684, subalit minsan nang hindi itinuloy.Bemba : Mupepi na mamineti ikumi ilyo tailaesha ukupona pa muku wabulbili yaliisaluba.

Tagalog : Humigit-kumulang sa sampung minuto bago ito nakatakdang lumapag mula sa ikalawang paglapit nito ay naglaho ito.Bemba : Incende intu ya ponenepo yacisangwa ubushiku bwalelo elyo nayafya sana ukufikako icakuti bakapokola babili nabaponeshiwa mu muteengo pakuti bengenda ukuya ku ncende mu kufwayako abapuswike.

Tagalog : Natagpuan ngayon ang binagsakang lugar at hindi madaling marating kaya dalawang pulis ang inihulog sa kagubatan upang maglakad patungo sa pinangyarihan ng insidente at maghanap ng mga nakaligtas.Bemba : Ukufwayafwaya kwcishingashiga pa mulandu waici elyo ne miceele imo ine iyalengele indeke ukufilwa ukuwila pa cibansa.

Tagalog : Naantala ang paghahanap dahil sa parehong masamang panahon na nagresulta sa hindi itinuloy ng paglapag.Bemba : Ukulingana ne nsebo, icikuulwa cimo mu musebo wa Macbeth calipoleka pa mulandu wa gasi iyalesuuma.

Tagalog : Sabi sa mga balita, isang apartment sa Kalye Macbeth ang pumutok dahil sa pagsingaw ng gas.Bemba : Umukalamba umo uwa kampani ka gasi afikile pali iyi ncende panuma ya kuti umwina-mupalamano umo amutumina no kumweba pali gasi.

Tagalog : Papunta na sa lugar na pinangyarihan ang isang opisyal ng kompanya ng gas matapos itawag ng isang kapitbahay ang tungkol sa pagtagas ng gas.Bemba : Ilyoline fye afikile elyo ici cikuulwa capoleke.

Tagalog : Sa oras ng pagdating ng opisyal, saka nangyari ang pagsabog ng apartment.Bemba : Takuli abaceneke sana, lelo abantu basano abali pa ncende pa nshita ya kupoleka ebatangetwe ku mulandu wa bwafya bwafyo bwamwene.

Tagalog : Walang malalaking pinsala ang naiulat, ngunit hindi bababa sa limang tao na nasa lugar nang mangyari ang pagsabog ang ginamot para sa mga sintomas ng pagkagulat.Bemba : Tamwali nangu umo uwali mu cikuulwa.

Tagalog : Walang tao sa apartment nang mangyari ang pagsabog.Bemba : Pali iyi nshita, ukufika ku bantu 100 abekalako balifumishiwa kuli iyi ncende.

Tagalog : Noong panahong iyon, may mga 100 naninirahan doon ang ibinakwit mula sa pook.Bemba : Amangalo yabili aya kamombo (golf) na rugby yalipekanishiwa ukubweshiwa ku Mangalo ya Olympic.

Tagalog : Parehong nakatakdang magbalik ang golf at rugby sa Olympic Games.Bemba : Akabungwe International Olympic Committee kacisala ukulundako aya mangalo pa kulongana kwabo ukwa cibako ilelo mu Berlin. Rugby, makamaka rugby union, na kamombo (golf) efyacisalwa pa mangalo yambi yasano ukutontonkanishiwapo ukulundwamo mu ma Olympics.

Tagalog : Bumoto ang Internasyonal na Komiteng Pang-Olympiko na isama ang mga isport sa pulong ng lupon ng mga ehekutibo nito sa Berlin ngayong araw. Ang rugby, partikular na ang unyon ng rugby, at golf ang pinili kaysa sa limang iba pang isport na pag-iisipan upang lumahok sa Palarong Olimpiko.Bemba : Ubwangalo bwa squash, karate na mangalo ya kukunkuluka nayo yaliesha ukuya mu bwanshiko bwa Olympics pamo nga baseball na softball, ayo ayasalilwe ukufumishiwa mu Mangalo ya Olympics mu mwaka wa 2005.

Tagalog : Sinubukang makabalik sa Palarong Olympic ang mga larong squash, karate at roller gayundin ang baseball at softball, na tinanggal sa nasabing Palaro noong 2005.Bemba : Ukusala kulingile ukushininkishiwa nakabungwe konse aka IOC pa kulongana kwabo ukwa mu Lusuba-lukamba mu Copenhagen.

Tagalog : Ang boto ay kailangan pang pagtibayin ng buong IOC sa pagpupulong nito sa Oktubre sa Copenhagen.Bemba : Tebonse abatungilile ukubikapo kwa mabumba ya banamayo.

Tagalog : Hindi lahat ay sumusuporta sa pagsali ng mga kababaihan.Bemba : Kacimfya wa cikombe ca silver ica 2004 Amir Khan atile, "Ukufuma panshi ya mutima wandi ndemona ukuti banamayo tabalingile ukucimfyanyako. Uku ekutontonkanya kwandi."

Tagalog : Ani ng nagwagi ng medalyang pilak sa Olympics noong 2004 na si Amir Khan, ¨Sa aking kaloob-looban sa palagay ko ay hindi dapat lumaban ang kababaihan. Iyan ang opinyon ko.¨Bemba : Nangu cakuti alandile aya mashiwi akalatungilila abena Britain abakalacimfyanyako mu ma Olympics yamu 2012 ayakabeela ku London.

Tagalog : Sa kabila ng kaniyang mga komento sinabi niya na susuportahan niya ang mga makikipagkompetensiyang Briton sa Olympics sa 2012 na idaraos sa London.Bemba : Ukulubulula kwabelele pa cilye ca Birmingham Crown Court elyo kwapwile pa 3 mu mwenshi wa Kasakantobo.

Tagalog : Ang paglilitis ay nangyari sa Birmingham Crown Court at nagwakas noong Agosto 3.Bemba : Kalemba welyashi uyo uwaiketwe pa ncende ya milandu alikene ukuti tasendendelemo ulubali muli uku ukusansa. Elyo aatile abomfeshe icimuti ico akwete pakuicingilila ku mabwe abantu ukufika nakumpendwa amakumi yatatu balemulasa.

Tagalog : Ang nagtatanghal, na inaresto sa lugar ng pinangyarihan, ay itinanggi ang pag-atake at sinabing ginamit niya ang pingga upang protektahan ang kaniyang sarili mula sa mga botelyang itinatapon sa kaniya ng hanggang 30 tao.Bemba : Blake nao alisangwa no mulandu uwakufwaya ukucilinganya ubupingushi.

Tagalog : Nahatulan din si Blake ng pagtatangkang baluktutin ang paraan ng katarungan.Bemba : Bakapingula baebele Blake ukutila “cili ica ishibikwa bwino ukuti” aletumwa ku cifungo.

Tagalog : Sinabi ng hukom kay Blake na ¨halos hindi maiiwasan¨ na siya ay ipakukulong.[Day10]

Bemba : Amaka ayafita maka ayashimoneka ayo ayabomba cilanshita pe sonde lyonse.

Tagalog : Ang enerhiyang madilim ay isang pwersang lubusang di-nakikita na sa tuwina ay kumikilos sa uniberso.Bemba : Ukubako kwayako kwashininkishiwaf ye pa mulandu wakumona ificitika mu kukulilako kwe sonde.

Tagalog : Kilala lamang ang pag-iral nito dahil sa mga epekto nito sa paglawak ng kalawakan.Bemba : Abasayanshi balisangako imilundu iyaima pa mushili wa mweshi iitwa ama lobate scaps ifyo ifyaisa pa mulandu wa mweshi ukuya ulefoota panono-panono.

Tagalog : Nadiskubre ng mga siyentista ang mga nakakalat na anyong lupa sa buong ibabaw ng buwan na tinawag na mga lobate scarp na waring resulta ng pagliit ng buwan nang dahan-dahan.Bemba : Ifi filundulundu fyasangilwe pa mweshi onse elyo fimoneka kwati nafyumako, ukulangisha ukuti ifyalengele ukuti fipangike fyaililineko.

Tagalog : Ang mga gumalaw na faults (scarps) na ito ay napansin sa buwan at mukhang hindi gaanong naglaho, na nagpapahiwatig na kamakailan lang nangyari ang mga kaganapan na may kaugnayan sa kaayusan at istruktura ng buwan.Bemba : Ili lyashi lilepinkana ne langulushi ililanda ukuti pa mweshi tapaba amaka ayatungulula imipangilwe ya calo (geologic),

Tagalog : Ang teoryang ito ay taliwas sa pahayag na ang buwan ay salat na salat sa heolohikang aktibidad.Bemba : Uyu muntu aletunganishiwa ukuti aenseshe ka motoka aka mipeto itatu akakwete ifyanso fya kupoleka no kwingila nako mwi bumba lya bantu.

Tagalog : Diumano ay minaneho ng lalaki ang isang sasakyang may tatlong gulong na armado ng mga pampasabog patungo sa isang pulutong.Bemba : Uyu muntu uuletunganishiwa ukuposha ibomba aliikatwa, panuma nao acenawilwe pa mulandu wakupoleka kwe bomba.

Tagalog : Ikinulong ang lalaking pinaghinalaang nagpasabog ng bomba, matapos magtamo ng mga pinsala mula sa pagsabog.Bemba : Ishina lyakwe talilati lishibikwe ku bakalamba, nangu cakuti nabeshiba ukuti ni membala we bumba lya mutundu waba Uighur.

Tagalog : Hindi pa rin alam ng mga awtoridad ang kaniyang pangalan, bagaman alam nilang miyembro siya ng etnikong grupong Uighur.Bemba : Nadia, uwafyelwe pa 17 Ulusuba-lunono, 2007, ukupitila muli opaleshoni pa cipatala cabunacifyashi mu Aleisk, Russia afinine nganshi ukufika pa mapaundi 17 na 1 ounce.

Tagalog : Si Nadia, na ipinanganak noong Setyembre 17, 2007, sa pamamagitan ng Cesarean section sa isang klinikang paanakan sa Aleisk, Russia, ay may napakabigat na timbang noon na 17 libra 1 onsa.Bemba : "Bonse fye calitusungwishe," efyasosele banyina.

Tagalog : ¨Lahat kami ay gulat na gulat,¨ pahayag ng ina.Bemba : Ilyo baipushiwe ifyo bawishi balandilepo, bayaswike ukutila "Tabayaswikepo nangu cimo - baimininefye balekapawila amenso."

Tagalog : Nang tinanong kung ano ang sinabi ng ama, sagot niya ay ¨Hindi siya makapagsalita - tumayo lamang siyang kumukurap-kurap ang mata.¨Bemba : Cakulakwata imibeele imoine nga menshi. Cilapulinkanya ngafilya fine amenshi yaba.

Tagalog : Ito ay kikilos kagaya ng tubig. Ito ay malinaw gaya ng tubig na malinaw.Bemba : Kanshi ngacakuti nawiminina pa mbali ya beemba, kuti wamona amabwe nangu filimbwelimbwe ifili panshi.

Tagalog : Kaya kung ikaw ay nakatayo sa may baybayin, maaari mong makita ang ibaba hanggang sa kung anumang maliliit na bato o dumi ang nasa ilalim.Bemba : Ukulingana nafintu twaishiba, kwaba fye icibulungwa ca calo cimo icilanga ukwenda kwa fintu ukucila pali Titan, neshina lyaciko Lisonde (Earth).

Tagalog : ¨Sa abot ng aming pagkakaalam, may iisang planeta na nagpapamalas ng higit pang dinamismo kaysa sa Titan, at ang pangalan nito ay Earth,¨ dagdag ni Stofan.Bemba : Ubwafya bwatendeke pa 1 Akabengele-kanono ilyo ibumba lyabekala-mushi batendeke ukuilishanya kuli ba Obanazawa Post Office ukutila tabapokelele Ifitupa fya Mwaka Upya ngefyo ciba lyonse.

Tagalog : Nagsimula ang problema noon ika-1 ng Enero noong ang dose-dosenang tubong tagaroon ay nagsimulang magreklamo sa Tanggapan ng Koreo ng Obanazawa na hindi nila natanggap ang kanilang tradisyonal at regular na mga karte ng Bagong Taon.Bemba : Ubushiku bwa mailo ba post office balilomba ubwelelo kubekalacalo elyo na bashimilabasa panuma ya kusanga ukutila umwana umulumendo alifishile ifipepala fya makalata ifili 600, ukubikapo ne Fitupa fya Mwaka Upya ifili 429, ifyo ifishafikile kubene abalingile ukufipokelela.

Tagalog : Kahapon, inilabas ng tanggapan ng koreo ang kanilang paghingi ng paumanhin sa taumbayan at sa media matapos matuklasan na naitago ng batang lalaki ang mahigit sa 600 dokumentong pangkoreo, kabilang na ang 429 na postkard para sa Bagong Taon, na hindi naipadala sa mga inaasahang tatanggap nito.Bemba : Ci setilaiti umushali umuntu icaleshinguluka umweshi iceshina lya Chandrayaan-1 cafumishe ci mashini caciko icitwa Moon Impact Probe (MIP) ico icabutwike nganshi pamulu wa mweshi pali 1.5 km pali sekondi imo (3000 mi pa nsa imo), no kuyaponena mupepi ne mpela ya ku kapinda ka kukulyo aka Mweshi (south pole).

Tagalog : Ibinuga ng walang-pilotong umoorbita sa buwan na Chandrayaan 1 ang Probe na Pangsalpok sa Buwan (MIP) nito, na humarurot sa ibabaw ng Buwan nang 1.5 kilometro bawa´t segundo (3000 milya bawa´t oras), at matagumpay na lumapag nang pabagsak malapit sa polong timog ng Buwan.Bemba : Ukucila fye pa kusenda ifibombelo fitatu ifya sayanshi ifikankala, ici cimashini calisendako ne cikope ca fulagi ya calo ca India, iya pentwa mumbali shonse.

Tagalog : Maliban sa pagdadala ng tatlong mahalagang instrumentong siyentipiko, ang sasakyang pangkalawakan na nasa buwan ay nagdala rin ng larawan ng pambansang bandila ng India, na pintado sa lahat ng panig.Bemba : "Ndetasha bonse abo abayafwilishe shimilandu nga ine," efyo Siripon ashimikwe ukutila efyo alandile pa kulanshanya na bashimilabasa.

Tagalog : ¨Salamat para sa mga sumuporta sa presong kagaya ko,¨ ang sinipi na sinabi ni Siriporn sa isang pulong na kasama ang media.Bemba : Abantu bamo tekuti basumine lelo nshilesakamana.

Tagalog : ¨Maaaring hindi sumang-ayon ang ilan ngunit wala akong pakialam.¨Bemba : Ndine nsansa pantu kuliko abantu abalefwaya ukujafwilishako.

Tagalog : Masaya ako na may mga taong handang sumuporta sa akin.Bemba : Ukufuma apo icalo ca Pakistan capokele ubuntungwa ukufuma kubuteko bwa Britain mu 1947, Kateka waku Pakistan alisalako "Abeminishi ba Mitekele" abakutungulula FATA, abo ababomba mupepi ne milimo yonse iya kutungulula incende shonse.

Tagalog : Simula noong Nakalaya ang Pakistan mula sa pananakop ng mga Briton noong 1947, ang Pangulo ng Pakistan ay nagtalaga ng ¨Politikal na mga Ahente¨ upang pangasiwaan ang FATA, na siyang nagsasagawa ng halos kumpletong kasarinlan sa pagkontrol sa buong lugar.Bemba : Aba bantu bakwata imilimo iya kupeela ubutungulushi nokupingula imilandu ukukonkana ne Cikomo 247 ica Lupapulo lwa Mafunde ya Pakistan.

Tagalog : Ang mga ahente na ito ay responsable sa pagbibigay ng mga serbisyo ng pamahalaan at hukuman sa ilalim ng Artikulo 247 ng Konstitusyon ng Pakistan.Bemba : Ing'anda ya kusendamamo (hostel) yacibongoloka mu Mecca, umusumba wa mushilo uwaci Islam ne nshita ya 10 koloko muno lucelo.

Tagalog : Isang hostel ang gumuho sa Mecca, ang banal na lungsod ng Islam mga alas-10 ngayong umaga sa lokal na oras.Bemba : Muli ici cikuulwa emwali abatandashi abengi abaishile mu kutandalila umusumba wa mushilo pa bushiku bwakutangilila ubulendo bwa hajj.

Tagalog : Ang gusali ay nagpatuloy ng maraming relihiyosong manlalakbay na bumisita sa banal na bayan sa gabi ng hajj o paglalakbay sa banal na lugar (pilgrimage).[Day11]

Bemba : Abeni bamuli iyi ng'anda abengi bali bekashi baku United Arab Emirates.

Tagalog : Karamihan sa mga bisita ng ostel ay mga mamamayan ng Pinag-isang Mga Emiradong Arabo.Bemba : Abafwile bonse bafikile kuli 15, icipendo icileenekelwa ukukulilako.

Tagalog : Ang dami ng mga namatay ay hindi bababa sa 15, ito ay inaasahan pang tumaas.Bemba : Leonov, uwaishibikwa kabili nga ¨cosmonaut No. 11¨, ali lubali lwe bumba lyabaya mulwelele ilya ku Soviet Union.

Tagalog : Si Leonov, na kilala rin bilang ¨cosmonaut No. 11¨, ay naging parte ng orihinal na grupo ng mga kosmonot ng Unyong Sobyet.Bemba : Pa 18 Machi, 1965, alibombele ica kubalilapo ukulunda pa ficitika mu kuya kwa mulwelele icitwa extravehicular activity (EVA), nangu "ukwenda mu lwelele", ukushala eka panse ya cindeke ukupusha pa mamineti ikumi na yabili.

Tagalog : Noong Marso 18, 1965, ginanap niya ang kauna-unahang extravehicular na aktibidad (EVA) na may tao, o ¨paglalakad sa kalawakan¨, nanatiling mag-isa sa labas ng sasakyang pangkalawakan sa loob ng labindalawang minuto.Bemba : Alipokelele icilambu ca ¨Hero of the Soviet Union¨, umucinshi uwakulisha mu Soviet Union, pa mulandu wa milimo yakwe.

Tagalog : Natanggap niya ang ¨Hero of the Soviet Union¨, ang pinakamataas na parangal ng Soviet Union, para sa kanyang trabaho.Bemba : Imyaka ikumi panuma, atungulwile ulubali lwamu Soviet ulwa mulimo lwa Appolo-Soyuz icalelangisha ukuti Umulimo wa Mulwelele wapwa.

Tagalog : Makalipas ang sampung taon, pinamunuan niya ang bahaging Sobyet ng misyong Apollo-Soyuz na sumasagisag na tapos na ang Karerang Pangkalawakan.Bemba : Atile takuli ifishinka ifingalangisha ukuti ukusansa kulingile fye kwacitika.

Tagalog : Ang sabi niya, ¨Walang kaalaman na nagmumungkahi na ang isang pagsalakay ay napipintong inaasahan.Bemba : Nangu cibefyo, ukucepa kwa cipimo ca cintinya takulepilibula icintinya conse nacifumishiwapo."

Tagalog : Gayunman, ang pagbaba ng banta sa antas na matindi ay hindi nangangahulugang ang pangkalahatang banta ay nawala na.¨Bemba : Nangu cakuti abakalamba bancende tabasininkishe bwino bucishinka bwa cintinya, iciputulwa ca myendele ica Maryland Transporation Authority capangile uku kwisala panuma ya kupatikishiwa naba FBI.

Tagalog : Bagaman hindi nakatitiyak ang mga kinauukulan kung dapat paniwalaan ang banta, ginawa ng Awtoridad Para Sa Transportasyon ng Maryland ang pagsasara dahil sa pag-uudyok ng FBI.Bemba : Ifimbayambaya fya kubeula efyabomfeshiwe ukwisala kwa minshi yamipaipi mu kwafwilishiwa naba kapokola abali 80 abaletungulula imyotoka ukwa kupita.

Tagalog : Ang mga dump truck ay ginamit upang harangan ang mga tubong entrada at tumulong ang 80 mga pulis upang sabihan ang mga motorista na lumihis ng daan.Bemba : Takwali ukuwayawaya kwa mamotoka ayengi ukwashimikwe mu musebo wa beltway, umusebo umbi uubomfiwa mu musumba.

Tagalog : Walang naiulat na pagkaantala sa pagbiyahe dahil sa mabigat na trapiko sa beltway o paikot na daan, ang alternatibong siyudad ng lungsod.Bemba : Icalo ca Nigeria kunuma calibilishe ukutila calepekanya ukwingila mu AfCFTA mu mulungu uwakuya ku kulongana kukalamba.

Tagalog : Dati nang inanunsyo ng Nigeria na binalak nitong sumali sa AfCFTA sa sanlinggo bago ang komperensya.Bemba : Cilolo uubombela ku makwebo no bunonshi mu AU Albert Muchanga alandile ukuti Benin ili mukwingilamo.

Tagalog : Ipinahayag ng komisyonado sa kalakal at industriya ng AU na si Albert Muchanga na sasali si Benin.Bemba : Uyu cilolo atile, "Tatulati tusuminishanye pa mafunde ya ntuntuko no kusuminisha kwa misonko, lelo ubwanshiko ubo tukwete nabulinga ukutendeka amakwebo pa 1 Julai, 2020.

Tagalog : Ang sabi ng komisyonado, ¨Hindi pa kami nagkakasundo sa mga patakaran tungkol sa pinagmulan at mga konsesyon sa taripa, nguni´t ang balangkas na mayroon kami ay sapat na upang magsimulang makipagkalakalan sa Hulyo 1, 2020¨.Bemba : Icitesheni calisungilila umubeela waciko, nangu cakuti kwali ukulufya kwa cakupiminako intunga (gyroscope) mu kubalilapo pa citesheni ca mulwelele, ukufika pa mpela yakwenda.

Tagalog : Napanatili ng istasyon ang oryentasyon nito, sa kabila ng pagkawala ang isang gyroscope sa unang bahagi ng misyon ng istasyong pangkalawakan, hanggang sa matapos ang aktibidad sa kalawakan sa labas ng istasyon.Bemba : Chiao na Sharpov kwafumine insebo shakuba ukutali ukufuma kufingalenga ukulfuunganya umubela wa ncende.

Tagalog : Iniulat nina Chiao at Sharipov na sila ay nasa ligtas na distansya mula sa mga panulak na nagsasaayos ng kilos.Bemba : Iciputulwa cibombele mu kupindulula kwa panshi calilenga indeke sha ma jeti ukwamba ukubomba elyo no mubela usuma uwa citesheni walibweluluka.

Tagalog : Ginawang aktibo ng kontrol sa lupa sa Rusya ang jets at ang dating kalagayan ng istasyon ay nanumbalik.Bemba : Umulandu wapingwililwe mu Viginia pa mulandu wakuti ekwaba akampani akaba pamulu mu makwebo ya intaneti aka AOL, akampani akabikilepo iyi milandu.

Tagalog : Ang kaso ay ipinagsakdal sa Virginia dahil dito ang tahanan ng nangungunang tagapaglaan ng serbisyo ng internet na AOL, ang kompanyang nagpasimula ng mga reklamo.Bemba : Uyu emuku wa kubalilapo untu ukupingula kwacitwapo ukubomfya ifunde ilya pangilwe mu 2003 ilya kulesha ukutuma kwa ma imelo ayengi, eyetwa spam, ukuti yelasalanganishiwa ku mbokoshi shama imelo ya bantu.

Tagalog : Ito ang unang pagkakataon na may nakamit na hatol gamit ang batas na pinagtibay noong 2003 upang masupil ang maramihang e-mail, alyas spam, na mula sa di-hinihinging pamamamahagi patungo sa mga mailbox ng mga gumagamit.Bemba : Jesus uwa myaka ya kufyalwa 21 aingile mwi bumba lya Machester City uyu mwaka mu Janiwale 2017 ukufuma kwibumba lya ku Brazil ilya Palmeiras pa cipendo ca ndalama imintapendwa £27.

Tagalog : Sumali ang 21 taong gulang na si Jesus sa Manchester City noong nakaraang taon noong Enero 2017 mula sa samahan sa Brazil na Palmeiras sa iniulat na halagang £27 milyon.Bemba : Ukufuma ilyo, uyu umwina Brazil aliteyapo mu mangalo ayali 53 muli ili bumba mu kucimfyanya konse no kwingisha utukato 24.

Tagalog : Simula noon, naitampok ang taga-Brazil sa 53 laban para sa samahan sa lahat ng kompetisyon at nakapuntos ng 24 na gol.Bemba : Dr. Lee alilalangisha ukusakamana pa mulandu ne nsebo ishakuti abana mu Turkey nomba nabambula akashishi ka A(H5N1) avian influenza ukwabula ukuti balwale.

Tagalog : Ipinahayag din ni Dr. Lee ang kanyang pag-aalala hinggil sa mga ulat na ang mga bata sa Turkey ay naapektuhan na ng A(H5N1) birus na dala ng mga ibon nang hindi nagkakasakit.Bemba : Amasambililo yamo yalelanda ukutila ubulwele bulingile bwacepako amaka ilyo tabulaba icikuko ce sonde lyonse, efyo alandile.

Tagalog : Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na dapat mabawasan ang pagiging nakamamatay ng sakit na ito bago ito maging sanhi ng isang pandaigdigang epidemya, sabi niya.Bemba : Kuli isakamiko lyakutila abalwele kuti bakonkanyapo ukwambukisha abantu bambi ukupiltia mu kubomba imilimo ya cilabushiku nga cakuti akashishi kakonkanyapo ukukanamonekela.

Tagalog : May pagkabahala na maaaring ang mga pasyente ay patuloy na makahawa sa mas maraming tao sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanilang pang-araw-araw na mga rutina kung ang sintomas ng trangkaso ay nananatiling banayad.Bemba : Leslie Aun, kabilo wa Komen Foundation, atile akabungwe kalisendele ifunde ilipya ilishisuminisha ama gilanti nangu indalama shamilimo ukupelwa ku tubungwe utulefwailishiwa ne milandu shimo.

Tagalog : Ani Leslie Aun, isang tagapagsalita para sa Komen Foundation, pinagtibay ng organisasyon ang isang bagong patakaran na hindi nagpapahintulot na maipagkaloob ang mga gawad o mga pondo sa mga organisasyong nasa ilalim ng legal na imbestigasyon.[Day12]

Bemba : Icikomo ca kabungwe ka Komen caliifumyapo akabungwe ka Planned Parenthood pa mulandu wa kufwailisha ukulecitika pa mulandu wafyo aka kabungwe ka Planned Parenthood kabomfya indalama elyo ne nsebo sha ndalama sha kako uko ukuletungululwa no Mwiminishi Cliff Stearns.

Tagalog : Diniskwalipika ng polisiya ng Komen ang Planned Parenthood dahil sa nakabinbing imbestigasyon tungkol sa paraan ng paggasta at pag-uulat ng Planned Parenthood ng kanilang pera na isinasagawa na ni Representantive Cliff Stearns.Bemba : Stearns alefwailisha ngacakuti imisonko ilabomfiwa ukulipilila ukuponya kwa mafumo ukupiltia muli ba Planned Parenthood mu cifulo cakwe ngowa ku mupando mu kabungwe ka Oversight and Investigations Subcommittee, akabombela mwaisamba lya ciputulwa ca House Energy and Commerce Committee.

Tagalog : Iniimbistigahan ni Stearns kung ang mga buwis ay ginagamit upang pondohan ang pagpapalaglag sa pamamagitan ng Planned Parenthood sa kaniyang tungkulin bilang tagapangulo ng Oversight and Investigations Subcommittee, na nasa ilalim ng House Energy and Commerce Committee.Bemba : Gavana wakale uwa ku Massachusetts Mitt Romney ewacimfishe ukusala kwa ntanshi ukwa kwa Kateka wa Florida Republican Party pali Cibili na 46 pesenti ya mavoti.

Tagalog : Napanalunan ng dating gobernador ng Massachusetts na si Mitt Romney ang pangunahing halalang pampanguluhan ng Partido Republikano ng Florida noong Martes na nakakuha nang lagpas 46 na bahagdan na boto.Bemba : Kabilo wa kale uwa Ng'anda ya Mafunde Nwet Gingrich ewali uwa bubili na 32 pesenti.

Tagalog : Pumangalawa ang dating Speaker of the House ng U.S. na si Newt Gingrich nang may 32 porsyento.Bemba : Nga kacimfya uwa kusenda imisumba yonse, Florida yapeele ifipuna fyonse amakumi asano ifya beminishi babo kuli Romney, ukumusunkilishako pa ntanshi mu kusalwa kwakwa kateka wa Republican Party.

Tagalog : Bilang estado na nakukuha-ng-nagwagi-ang-lahat, iginawad ng Florida ang lahat ng limampung delegado nito kay Romney, na nagtulak sa kaniya sa unahan bilang paborito para sa nominasyon ng Partidong Republican.Bemba : Abapekenye ukuilishanya batile ukufika ku bantu 100,000 ebaishile mu misumba ya mu Germany pamo nga Berlin, Cologne, Hamburg, na Hanover.

Tagalog : Sinabi ng mga tagapag-organisa ng protesta na mga 100,000 ka tao ang nagpakita sa mga syudad ng Germany gaya ng Berlin, Cologne, Hamburg, at Hanover.Bemba : Mu musumba wa Berlin, bakapokola batile bakailishanya balifika ku cipendo ca 6,500.

Tagalog : Sa Berlin, tinaya ng pulisya na mayroong 6,500 tagaprotesta.Bemba : Ukuilishanya kabili kwalicitike mu Paris, mu Sofia ku Bulgaria, mu Vilnus ku Lithuania, mu Valetta ku Malta, mu Tallinn ku Estonia, elyo namu Edinburg na Glasgo ku Scotland.

Tagalog : Mayroon ding mga kilos-protestang naganap sa Paris, Sofia sa Bulgaria, Vilnius sa Lithuania, Valetta sa Malta, Tallinn sa Estonia, at Edinburgh at Glasgow sa Scotland.Bemba : Mu London, abantu ukufika kuli 200 ebailishenye panse ya ma ofeshi yabantu bamo abakwata ubwine bwa ifi fukuulwa.

Tagalog : Sa London, mga 200 katao ang nagprotesta sa labas ng ilang pangunahing opisina ng mga may hawak ng karapatang-sipi.Bemba : Umweshi wapwile, kwali ukuilishanya ukwingi mu Poland ilyo cilya calo casaine ACTA, ico icilengele no buteko bwa calo ca Poland ukusala ukukanasuminisha uku kulanshanya, pali ino nshita.

Tagalog : Noong nakaraang buwan, may mga malawakang pagpoprotesta sa Poland nang pumirma ang bansang ito sa ACTA, na naging dahilan sa hindi pagpapatibay ng gobyerno ng Poland ng kasunduan, sa ngayon.Bemba : Umusumba wa Latvia pamo na Slovakia yonse ibili ileshingashingisha umulimo wakwingila muli ACTA.

Tagalog : Parehong inantala ng Latvia at Slovakia ang proseso ng pagsali sa ACTA.Bemba : Akabungwe ka Animal Liberation and the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) nakabili kalelomba ukubika kwa fitunshitunshi fya kukopela ifya CCTV mu fikuulwa fyonse umwipailwa ing'ombe mu calo ca Australia.

Tagalog : Ang Pagpapalaya ng mga Hayop at ang Samahang Maharlika para Maiwasan ang Pagmamalupit sa mga Hayop (RSPCA) ay muling nananawagan para sa sapilitang pagkakabit ng mga kamera ng CCTV sa lahat ng bahay-katayan sa Australya.Bemba : Umukalamba wa Milimo ya Kuceceta pa RSPCA New South Wales uwe shina lya David O´Shannessy aebele ba ABC ukutila ukulolesha no kuceceta kwa ncende sha kwipailamo ing'ombe shonse kulingile kwakonkwa mu Australia monse.

Tagalog : Sinabi ng pangunahing inspektor ng RSPCA New South Wales na si David O´Shannessy sa ABC na ang pagmamatyag at pagsusuri sa mga katayan ng hayop ay dapat na gawing karaniwan sa Australia.Bemba : "Ama CCTV ya katuma icishibilo icikalamba kuli bonse ababomba ne nama ukutila ubumi bwashiko nabo bwine bukankala."

Tagalog : ¨Ang CCTV ay tiyak na magpapadala ng malakas na hudyat sa mga taong nagtatrabaho kasama ang mga hayop na ang kapakanan ng mga ito ay ang may pinakamataas na prayoridad.¨Bemba : Mapu ya cinkukuma iyesonde lyonse mu United States Geological Survey tayalangishepo icinkukuma icili conse mu Iceland mu mulungu uwafumineko.

Tagalog : Ang internasyonal na mapa ng Heolohikal na Surbey ng Estados Unidos na nauukol sa mga lindol ay walang ipinakitang mga paglindol sa Iceland noong nakalipas na linggo.Bemba : Iofeshi lya Icelandic Meteorological Office kabili lyalandile ukuti takwali ifili fyonse ifikumine icinkukuma mu ncende ya Hekla mu nsa 48 ishapitile.

Tagalog : Iniulat din ng Tanggapang Meteorolohikal ng Iceland na walang paglindol sa lugar ng Hekla sa nakalipas na 48 oras.Bemba : Ifyakonkele pa kupita kwa cinkukuma mukwaluka kwa mwela fyacitike pa 10 mumwenshi wa Kutumpu pa ncende yalubali lwa kapinda ka kukuso ukwalupili lwa volcano ulwa caldera

Tagalog : Ang huling matinding lindol dahilan upang nagkaroon ng pagbabago sa lebel ng babala ay nangyari pa noong Marso 10 sa may hilagang silangang dako ng bunganga ng bulkan.Bemba : Amakumbi ayafita ayashakumine kuli volcano iili yonse eyasoselwe ukuti yalesangwa mwisamba lya lupili.

Tagalog : Maiitim na ulap na walang kaugnayan sa anumang pagkilos ng bulkan ang iniulat na nasa paanan ng bundok.Bemba : Amakumbi yalelangisha ukuti kuti kwaba icimfulunganya ngacakuti ukupulika kwa mushili cishinka kwalicitike.

Tagalog : Ang mga ulap ay naghatid ng kalituhan sa kung totoo ngang may nangyaring pagsabog.Bemba : Icibwato ca Luno casendele ama kyubiki miita ya mafuta aya 120–160 ilyo caonaike elyo umwela uukali walicisenda mpaka cayafika mu cibumba cakucinga amabimbi.

Tagalog : Ang Luno ay may dalang 120-160 metrong kubiko ng langis nang masira ito at itinulak ng malalakas na hangin at alon sa hampasang-alon.Bemba : Ama helikopita yalipususha abantu ikumi na babili abali mu bwato elyo pali fye umo uuceneke pa moona.

Tagalog : Sinalba ng mga helikoptero ang labindalawang tripulante at ang tanging sugat ay ang nabaling ilong.Bemba : Icombo icikwete amamiita 100 cali pa bulendo ubwa kuya mu kusenda ifipe fya mufundo nga lyonse elyo pakubala intungulushi shaletwishika ukuti limbi kuti caitila ifipe.

Tagalog : Ang 100-metrong barko ay naglalayag upang kunin ang karaniwan nitong kargo na pataba ng lupa at noong una ay nangamba ang mga opisyal na maaaring matapon ang isang kargamento.Bemba : Ukwalula ukwaletelwe kwali ninshi nakupita kale mu mayanda yonse yabili mu 2011.

Tagalog : Ang iminungkahing pag-amyenda ay pumasa na sa parehong kapulungan noong 2011.Bemba : Ukucinja kwalipangilwe muli ici cikomo ce funde ilyo sentensi yabubili yafuutilwemo ne Ng'anda ya Beminishi elyo panuma calipitile mu musango uwapalako naba Senate pali Cimo.

Tagalog : Isang pag-aamyenda ang isinagawa sa sesyon ng mga mambabatas na ito nang ang pangalawang pangungusap ay una nang inalis ng Kapulungan ng mga Kinatawan at pagkatapos ay pinagtibay ng Senado sa kahawig na anyo noong Lunes.Bemba : Ukufilwa kwa museela wa bubili, iilefwaya ukubinda ifyupo fya baume nangu abanakashi bekabeka, kuti kwaisula iciibi caifi fyupo kuntanshi.

Tagalog : Ang pagtanggal sa ikalawang pangungusap, na naglalayong ipagbawal ang mga pagsasamang sibil ng magkaparehong kasarian, ay posibleng magbukas ng pinto sa mga pagsasamang sibil sa hinaharap.[Day13]

Bemba : Ukukonkana no yu mulimo, HJR-3 ikapitulukwamo nakabili ne cikomo cimbi icikasalwa mu 2015 nangu mu 2016 ukukonkanyapo ukuba muli uyu mulimo.

Tagalog : Kasunod ng proseso, ang HJR-3 ay susuriing muli ng susunod na mahahalal na mambabatas sa alin man sa 2015 o 2016 para manatili sa pagpoproseso.Bemba : Pa kukwanisha kwa kubomba ukwa kwa Vautier ukucila fye pa kutungulula pali no kufwita ukulya mu 1973 pa mulandu wafyo alandile nga ukwalula kwa lyashi lya mitekele.

Tagalog : Kasama sa mga nagawa ni Vautier sa labas sa pagdidirek ay ang pagwewelga nang hindi kumakain noong 1973 laban sa kung ano sa kaniyang pananaw ay pagsesensurang pulitikal.Bemba : Ifunde lya ci Fulenchi lyalyaluka. Ukufwaya kwakwe ukwa kwalula ifintu kwatendeke ninshi ali ne myaka 15 ilyo aingile mu cipani ca French Resistance pa nshita ya Nkondo ye Sonde Lyonse iya Bubili.

Tagalog : Nabago ang batas na Pranses. Ang kaniyang aktibismo ay nagsimula pa sa edad na 15 noong lumahok siya sa Palihim na Kilusang Pranses noong Digmaang Pandaigdigan II.Bemba : Mu 1998 alilembele ibuuku umo alembele pafyo abombele nefyo alecita.

Tagalog : Idinokumento niya ang kanyang sarili sa isang libro noong 1998.Bemba : Mu myaka ya muma 1960 alibwelele kucalo nomba icali no buntungwa ubupya ica Algeria ukuyasambilisha ifya kuwaminisha ama filimu.

Tagalog : Noong dekada ng 1960 ay nagbalik siya sa bagong-malayang Algeria upang magturo ng pagdidirek ng mga sine.Bemba : Uwangala ubwangalo bwa judo ku Japan Hitoshi Saito, kacimfya wa fikombe fibili ifya golide muma Olympic, nafwa ne myaka 54.

Tagalog : Ang Hapones na judoka na si Hitoshi Saito, na nanalo ng dalawang gintong medalya sa Olympics, ay namatay na sa edad na 54.Bemba : Icalengele imfwa yakwe casoselwe ukuti ni kansa ya kumupaipi uwafuma ku libu umupita indusha.

Tagalog : Ang dahilan ng pagpanaw ay inihayag bilang intrahepatic na kanser sa mga daanan ng apdo.Bemba : Afwilile mu Osaka pali Cibili.

Tagalog : Namatay siya sa Osaka noong Martes.Bemba : Ukubikapo no kuba kacimfya wa kale uwa ma Olympic na mwi Sonde lyonse, Saito ali ewaku mupando mu kabungwe ka kukansha aba Judo aka Judo Federation ukufika na panshita ya kufwa kwakwe.

Tagalog : Isa ring dating Olympic at Pandaigdigang Kampeon, si Saito ang tagapangulo ng komite sa pagsasanay ng Pederasyon ng Judo sa Buong Japan noong panahon ng kaniyang pagpanaw.Bemba : Ukufika ku bantu abali 100 ebasangilweko ku mutebeto, pakuti kwingaba ukusefya ubushiku bwakubalilapo ubwa kwibukisha ubwinga bwa bantu babili ubwaliko uyu mwaka.

Tagalog : Hindi kukulangin sa 100 katao ang dumalo sa salu-salo, upang ipagdiwang ang unang anibersaryo ng mag-asawa na ang kasal ay ginanap noong nakaraang taon.Bemba : Ukusefya ukwapwililika ukwa cibukisho kwapekanishiwe ukubako pa bushiku bumbi, efyalandile intungulushi.

Tagalog : Isang pormal na kaganapang pang-anibersaryo ang itinakda sa ibang petsa, sabi ng mga opisyal.Bemba : Aba bantu baupanine ku Texas apo apapita nomba umwaka umo elyo baishile ku Buffalo mu kusefya nefibuusa pamo no lupwa.

Tagalog : Nagpakasal ang magkasintahan sa Texas isang taon na ang nakalilipas at pumunta sa Buffalo upang magdiwang kasama ang mga kaibigan at mga pamilya.Bemba : Umulume uuli ne myaka 30, uwafyalilwe mu Buffalo, ali umo pa bafwile muli uku kusansa kwa mfuti, lelo umukashi wena taceneke nangu pamo.

Tagalog : Ang 30 taong gulang na asawang lalaki, na isinilang sa Buffalo, ay isa sa apat na nasawi sa barilan, nguni´t hindi nasaktan ang kaniyang kabiyak.Bemba : Karno muntu umo kasambilisha wa Cisungu uwaishibikwa lelo uwayafya uwalefunda pa Modern Education elyo na King's Glory uwatile alikwete abasambi abali 9,000 pa nshita ya bukulu bwa mulimo wakwe.

Tagalog : Si Karno ay isang bantog ngunit kontrobersiyal na tagapagturo ng Ingles na nagturo sa ilalim ng Modern Education at sa King´s Glory na nagsabing mayroon siyang 9,000 estudyante sa tugatog ng kanyang karera.Bemba : Mu kulemba kwakwe alebomfya amashiwi ayo abafyashi bamo baletila yalyafishe, elyo kabili ashimikwe ukulabomfya umusalula mu kilasi.

Tagalog : Sa kaniyang mga tala ay gumamit siya ng mga salitang ipinalagay na bastos ng ilan sa mga magulang, at napaulat na siya ay nagmura sa klase.Bemba : Isukulu lya Modern Education lyamutungenye ukupulinta ifishibisho ifingi pama basi ukwabula ukusuminishiwa elyo no kubepa ukutila ewali kafundisha mukalamba uwa Cisungu.

Tagalog : Inakusahan siya ng Makabagong Edukasyon ng pag-iimprenta ng malalaking anunsyo sa mga bus nang walang awtorisasyon at pagsisinungaling sa pamamagitan ng pagsasabing siya ang pinunong tagapagturo ng Ingles.Bemba : Kabili alitunganishiwa no kusangwa no mulandu wa kubomfya ifipe fya muntu umbi ukwabula insambu, lelo tapingwilwe.

Tagalog : Naakusahan na rin siya noon ng paglabag sa copyright, ngunit hindi pinaratangan.Bemba : Umusambi wakwe uwa kale atile 'alebomfya amashiwi ayashili yamasambililo mu kilasi, alefunda ifyakwishishanya mu malembo elyo kabili ali fye nga cibusa wa basambi.'

Tagalog : Sinabi ng isang dating estudyante na siya ay ´gumamit ng slang sa klase, nagturo ng mga kasanayan sa panliligaw sa mga tala, at parang kaibigan lang ng mga estudyante.¨Bemba : Mu nshita ya makumi ya myaka yatatu ayapita, nangu cakuti cashele calo ca communism (icalo umo ifintu fyonse fitungululwa no buteeko), Icalo ca China calipangako ubunonshi bwa makwebo.

Tagalog : Sa nakalipas na tatlong dekada, kahit na isa pa rin itong opisyal na komunistang estado, nakabuo ang Tsina ng isang ekonomiya ng merkado.Bemba : Ukwalula kwa fikomo fya bunonshi ukwa kubalilapo kwacitike mwisamba lya butungulushi bwa kwa Deng Xiaoping.

Tagalog : Ang mga unang reporma sa ekonomiya ay pinatupad sa ilalim ng pamumuno ni Deng Xiaoping.Bemba : Ukufuma ilyo, ubukulu kwa bunonshi bwa calo ca China bwalikulilako imiku 90.

Tagalog : Simula noon, ang sukat ng ekonomiya ng Tsina ay lumaki nang 90 beses.Bemba : Pa muku wakubalilapo, umwaka wafumineko icalo ca China calishitishe amamotoka ayengi kunse ya calo ukucila Germany elyo no kucila pali United States nge calo icakulisha sana muli aya makwebo.

Tagalog : Sa unang pagkakataon, noong isang taon, mas maraming sasakyan ang iniluwas sa ibang bansa ng Tsina kumpara sa Alemanya at nalampasan ang Estados Unidos bilang pinakamalaking merkado para sa industriyang ito.Bemba : GDP ya calo ca China kuti yakulisha ukucila iya United States mu makumi ya myaka yabili.

Tagalog : Ang GDP ng Tsina ay maaaring maging mas malaki pa kaysa sa Estados Unidos sa loob ng dalawang dekada.Bemba : Icimwela ca mfula ica Danielle, icimwela icalenga bune ukwinikwapo munshita yafimyela fyamu Atlantic mu 2010, nacitendeka ku kabanga ka Beemba wa Atlantic.

Tagalog : Ang Bagyong Danielle, ang pang-apat na pinangalanang bagyo sa panahon ng bagyo sa Atlantiko sa 2010, ay namuo sa silangang bahagi ng Karagatang Atlantiko.Bemba : Ici cimwela, icibelele apali imilundu 3,000 ukufuma ku Miami, Florida, cikwete imyela iikulu ukufika pali 40 mph (64 kph).

Tagalog : Ang bagyo, na nasa humigit-kumulang sa 3,000 milya mula sa Miami, Florida, ay may taglay na pinakamalakas na patuloy na paghangin na 40 mph (64 kph).[Day14]

Bemba : Abasayanshi pa National Hurricane Center baletunganya ukuti icimwela ca Danielle kuti cakoselako no kusanguka hurricane ilyo cikalafika pali Citatu.

Tagalog : Ang mga siyentipiko sa Pambansang Sentro ng Bagyo ay nagtataya na ang bagyong Danielle ay magiging isang malakas na bagyo bandang Miyerkules.Bemba : Iyo icimwela cicili ukutali no mulundu, cicili icayafya ukwishiba ubusanso cingaleta ku calo ca United States nangu Caribbean.

Tagalog : Dahil malayo pa bago tumama sa kalupaan ang bagyo, mananatiling mahirap ang pagtasa sa potensyal na epekto sa Estados Unidos o sa Caribbean.Bemba : Zagreb, Bobek uwafyalilwe mu musumba uukalamba uwa calo ca Croatia, alishibikwe sana ilyo aleteya mwi bumba lya Partizan Begrade.

Tagalog : Ipinanganak sa kapital ng Croatia, ang Zagreb, umani ng kasikatan si Bobek habang naglalaro para sa Partizan Belgrade.Bemba : Aingile muli ili ibumba mu 1945 no kwikala nabena ukufika mu 1958.

Tagalog : Umanib siya sa kanila noong 1945 at nanatili hanggang 1958.Bemba : Munshita yakwe nabena, alingishe utukato ukufika kuli 403 mu kuteya ukuli 468.

Tagalog : Sa panahon na kasama pa niya ang kanyang kuponan, nakapuntos siya ng 403 gol sa 468 na mga paglaro.Bemba : Takwaba naumbi uwateyapo imiku iingi nangu ukwingisha utukato utwingi mwibumba lya Bobek ngoyu.

Tagalog : Wala nang iba pa ang nakagawa ng pinakamaraming paglalaro o nagtala ng maraming puntos para sa koponan kaysa kay Bobek.Bemba : Mu 1995 ewasalilwe nga kateya uwacilike mu kuteya konse ukwe bumba lya Partizan.

Tagalog : Noong 1995 ibinoto siya bilang pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng Partizan.Bemba : Ukusefya kwatendeke no bulangisho ubupya ukufuma kwibumba ilyaisbikwa bwino isonde lyonse ilya Cirque du Soleil.

Tagalog : Sinimulan ang mga selebrasyon sa pamamagitan ng isang espesyal na pagtatanghal ng grupong bantog sa buong mundo na Cirque du Soleil.Bemba : Pakonkele ibumba lya Istanbul State Symphony Orchestra, ibumba lya Janissary, elyo naba kemba apali Fatih Erkoç na Müslüm Gürses.

Tagalog : Sinundan ito ng Istanbul State Symphony Orchestra, isang Janissary na banda, at ng mga mang-aawit na sina Fatih Erkoç at Müslüm Gürses.Bemba : Ibumba lya Whirling Dervishes nalyo lyalile pa siteji.

Tagalog : Kasunod ay nagpasikat sa entablado ang Umiikot-ikot na mga Dervish.Bemba : Umukashana waku Turkey Sezen Aksu aimbile pamo na uwimba ishiwi lya caume ilyapamulu (tenor) uwa ku Italy uwe shina lya Alessandro Safina elyo na kemba wa ku Greece Haris Alexiou.

Tagalog : Gumanap ang Turkong diva na si Sezen Aksu kasama ang Italyanong tenor na si Alessandro Safina at ang Griyegong manganganta na si Haris Alexiou.Bemba : Pa kupwisha, ibumba lya bakushana abena Turkey ilya Fire of Anatolia lyalishile nobulangisho bwa "Troy".

Tagalog : Upang magwakas, nagtanghal ng palabas na ¨Troy¨ ang Turkong grupo ng mga mananayaw na Apoy ni Anatolia.Bemba : Peter Lenz, umulumendo wa myaka 13 uwensha ifitukutuku, nafwa panuma ya kusangwa mu busanso pa Indianapolis Motor Speedway.

Tagalog : Si Peter Lenz, isang 13-anyos na mangangarera ng motorsiklo, ay namatay matapos masangkot sa isang salpukan sa Indianapolis Motor Speedway.Bemba : Ilyo aciba pa kushinguluka kwakwe ukwa kukafya umubili, Lenz acisapona ukufuma pa citukutuku cakwe, elyo acisapunkwa nakensha munankwe Xavir Zayat.

Tagalog : Habang isinasagawa ang kaniyang lap na pampainit, nahulog si Lenz mula sa kaniyang bisekleta, at pagkatapos ay nabunggo ng kaniyang kasamahan sa karera na si Xavier Zayat.Bemba : Bwangu-bwangu acisatangatwa na bashing'anga bamu bwangalo no kutwalwa ku cipatala camupepi uko aciyafwila.

Tagalog : Inasikaso siya agad ng mga medical staff na naroroon at dinala sa lokal na ospital kung saan siya namatay kalaunan.Bemba : Zayat ena taciceneka muli ubu busanso.

Tagalog : Hindi nasaktan si Zayat sa naturang aksidente.Bemba : Ukulingana ne fyo icuma ca mwi sonde lyonse cili, Zapatero akonkenyepo ukutila ¨icuma lubali lwa bukumu bwa calo, kabili lubali ulwa kakata nganshi.¨

Tagalog : Hinggil sa pangdaigdigang kalagayang pinansiyal, nagpatuloy si Zapatero sa pagsasabi na ¨ang sistemang pinansyal ay isang bahagi ng ekonomiya, isang mahalagang bahagi.Bemba : Natukwata ubwafya bwa ndalama ubwa mwaka onse, ubo ubwafikile pa kukula sana mu myeshi ibili iyapita, elyo ndetontonkanya ukutila imishiika ya ndalama naitendeka ukubukulushiwa."

Tagalog : Mayroon tayong isang-taong krisis na pampinansyal, na nakaranas ng pinakamatindi nitong panahon noong nakaraang dalawang buwan, at sa aking palagay ay nagsisimula na ngayong makabawi ang mga merkadong pampinansyal.¨Bemba : Umulungu wapwile, umulabasa wa Naked News wabilishe ukutila uli no kulundapo imibombele ya fitundu fye sonde lyonse ifya kusabankanishishamo ilyashi, no kusabankanya kutatu.

Tagalog : Noong nakaraang linggo, inanunsiyo ng Naked News na dadagdagan nito ang internasyonal na mandato ng lenggwahe sa pagbabalita, na may bagong tatlong broadcast.Bemba : Ilyo basabankanya kale mu Cisungu neci Japanese, aka kampani ke sonde kaletendeka ukusabankanya amapulogilamu muci Spanish, Ici Italian, neci Korean, pa TV, pa intaneti elyo napali tumusange.

Tagalog : Nagrereport na sa Ingles at Hapon, inilulunsad na ng pandaigdigang organisasyon ang mga programa sa lengguwaheng Espanyol, Italyano, at Koreano, para sa telebisyon, web, at mga mobile device.Bemba : Kwishuko takwali nangu cimo icacitike kuli ine, lelo nalimwene icintu icabipisha, ilyo abantu balelwisha ukutoba amawindo pa kufwaya ukufuma panse.

Tagalog : Mapalad ako at walang nangyari sa akin, nguni´t nakita ko ang isang nakapangingilabot na eksena, habang sinusubukang basagin ng mga tao ang mga bintana upang makalabas.Bemba : Abantu baletoba amawindo ukubomfya ifipuna, lelo amawindo tayaletobeka.

Tagalog : Hinahampas ng mga tao ang mga salamin gamit ang mga upuan, subalit ang mga bintana ay hindi nababasag.Bemba : "Igilasi lye windo limo lyalisasuka lyatobeka, elyo batendeke ukufumina pe windo lineili," efyasosele umo uwapuswike Franciszek Kowal.

Tagalog : ¨Nasira na sa wakas ang isa sa mga salamin, at nagsimula na silang lumabas sa bintana,¨ ang sabi ng nakaligtas na si Franciszek Kowal.Bemba : Intanda shilapeela ulubuuto no kukaba pa mulandu wa malaiti ayapangwa nama atomu ya hydrogen ayasankanishiwa (nangu ukukambatanishiwa pamo no kupanga ifintu ifya fina.

Tagalog : Nagbibigay ng liwanag at init ang mga bituin dahil sa nabubuong enerhiya kapag ang mga atom ng hydrogen ay nagsanib (o nagsama) upang bumuo ng mas mabibigat na mga elemento.Bemba : Aba sayanshi balebombela pa kupanga akantu kamo akengalapanga amalaiti mu musango umo wine.

Tagalog : Ang mga siyentipiko ay nagsisikap na lumikha ng isang reaktor na maaaring gumawa ng enerhiya sa parehong paraan.[Day15]

Bemba : Lelo, ici, kuti caba ubwafya ubwakosa ukupwisha elyo kabili cikasenda imyaka iingi pakuti tukamone utubombelo twa kusankanya ifintu muli uyu musango.

Tagalog : Ito, gayunman, ay isang suliraning napakahirap lutasin at maraming taon pa ang lilipas bago natin makitang may itinayo nang mga kapaki-pakinabang na fusion reactor.Bemba : Inshindano ya cela ilelela pamulu wa menshi pa mulandu wa maka ayaba pamulu.

Tagalog : Ang karayom na gawa sa asero ay lumulutang-lutang sa surpasiyo ng tubig dahil sa kaigtingan ng surpasiyo ng tubig.Bemba : Amaka ya pamulu wa menshi yalacitika pa mulandu wakuti ama molekyu ya menshi pamulu wa menshi yalatintana sana ukucila ifyo yatintana nama molekyu ayali pamulu wayako.

Tagalog : Ang kaigtingan sa ibabaw ng tubig ay nangyayari dahil ang mga molekula ng tubig sa ibabaw ng tubig ay mas may matinding atraksyon sa isa´t-isa kaysa sa mga molekula ng hangin na nasa itaas ng mga ito.Bemba : Ama molekyu ya menshi yalapanga inkanda iishimoneka pamulu wa menshi iisuminisha ifintu pamo nga inshindano ukwelela pa menshi.

Tagalog : Ang mga molekula ng tubig ay gumagawa ng hindi nakikitang pabalat sa ibabaw ng tubig na nagpapahintulot sa mga bagay tulad ng karayom na lumutang sa tubig.Bemba : Akashimbi akaba kucipampa cakushelelepo pali aisi icandakai kalikwata impela shibili ishafonka pakati. Impela shibili shilasuminisha ukwikata bwino pali aisi, nangu fye nacongama.

Tagalog : Ang blade ng modernong ice skate ay may dobleng gilid na may lukong sa pagitan ng nga mga ito. Ang dalawang gilid ay dinisenyo para kumapit nang mahigpit ang blade sa yelo, kahit pa nakahilig ito.Bemba : Pa mulandu wakuti panshi ya kashimbi palyongamako, ilyo akashimbi kapilibukila kulubali ululi lonse impela iikete pali aisi nayoine ilongama.

Tagalog : Dahil ang ilalim ng talim ay bahagyang nakakurba, habang tumatagilid ang talim sa isang panig o sa kabila, ang dulo na nakalapat sa yelo ay nakakurba din.Bemba : Ici cilalenga ukuti uuleshelela ashoka. Ngacakuti ifipampa fyapilibukila ku kulyo, uuleshelela ninshi nao ashokela ku kulyo, ngacakuti ifipampa fyapilibukila ku kuso, uuleshelela ninshi ashokela ku kuso.

Tagalog : Ito ang dahilan ng pagliko ng nag-iiskating. Kapag ang mga skate ay humilig sa kanan, ang nag-iiskating ay lilikong pakanan, kapag ang mga skate ay humilig sa kaliwa, ang nag-iiskating ay lilikong pakaliwa.Bemba : Pa kubwelela ku maka yafiko aya pa kubala, fifwile fyafumya amaka ya kulundapo ayacisendwa ku lubuuto.

Tagalog : Upang makabalik sa dati nilang lebel ng enerhiya, kailangang ubusin ng mga ito ang labis na enerhiyang nakuha nila mula sa liwanag.Bemba : Ficita ifi pa kufumya ka patiko akanono aka lubuuto aketwa ¨proton¨.

Tagalog : Ito ay ginagawa nila sa pamamagitan ng paglalabas ng napakaliit na partikula ng liwanag na tinatawag na ¨photon¨.Bemba : Aba sayanshi beta uyu mulimo nga ¨ukufuma kwa myengelele ukwa kupatikishiwa¨ pa mulandu wakuti ama atomu yala patikishiwa no lubuuto ulwabekesha, ukulenga ukufuma kwa proton ya lubuuto, elyo ulubuuto musango wa myengelele.

Tagalog : Binansagan ng mga siyentista ang prosesong ito bilang ¨pinukaw na emisyon ng radyasyon¨ sapagkat ang mga atomo ay pinukaw ng matinding liwanag, na nagiging dahilan ng pagbibigay ng photon ng liwanag, at ang liwanag ay isang uri ng radyasyon.Bemba : Icikope icakonkapo cilelangisha ama atomu yalefumya ama proton. Nakuba, mucishinka ama proton yalicepesha sana pali ayo ayali mu cikope.

Tagalog : Ang susunod na larawan ay nagpapakita ng mga atomo na naglalabas ng mga photon. Siyempre, ang totoo ay ang mga photon ay mas napakaliit pa kaysa sa mga nasa larawan.Bemba : Ama proton yalicepesha ukucila ne fintu ifipanga ama atomu!

Tagalog : Ang mga poton ay mas lalo pang mumunti kumpara sa mga materyales kung saan gawa ang mga atomo!Bemba : Panuma ya myanda ya nsa ishingi ishakubomba ka filament ka mwi laiti kalapya elyo ne laiti lyaleka ukubomba.

Tagalog : Matapos ang daan-daang oras ng operasyon ang pilamento sa bombilya ay napupundi sa bandang huli at ang bombilya ay hindi na gumagana.Bemba : Ilaiti nomba ninshi lyalakabila ukupyanikishapo limbi. Caliba icikankala ukucenjela sana pa kupyanikishapo ilaiti limbi.

Tagalog : Kinakailangang palitan ang bumbilya. Dapat maging maingat sa pagpapalit ng bumbilya.Bemba : Ica kubalilapo, swichi ya ntambo sha ilyo ilaiti ifwile yashima nangu intambo yafumishiwako ku malaiti.

Tagalog : Una, ang switch para sa ilaw ay kailangang patayin o tanggalin sa koneksyon ang kable.Bemba : Ici ni pa mulandu wakuti amalaiti ayalepita mu ntambo ukuya muli soketi yelata apo ilyo ilaiti likala kuti yamititimya icabipa ngacakuti mwaikata mukati ka soketi nangu kumpela yelata lye laiti ilyo lingile panono muli soketi.

Tagalog : Ito ay dahil ang kuryenteng dumadaloy papasok sa saket kung saan naroon ang metalikong bahagi ng bumbilya ay maaaring magdulot sa iyo ng matinding pagkakuryente kung iyong hahawakan ang loob ng saket o ang metal na ilalim na bahagi ng bumbilya habang ito ay bahagyang nasa saket pa.Bemba : Icilundwa icakulisha mu kwenda kwa mulopa mutima, uupompa umulopa.

Tagalog : Ang pangunahing sangkap ng sistemang sirkulatoryo ay ang puso, na siyang nagbobomba ng dugo.Bemba : Umulopa ulenda ukufuma ku mutima mu matumbo ayetwa imishipa ya kutwala (arteries) elyo nokubwelela ku mutima mu matumbo yambi ayetwa imishipa ya kubwesha (veins). Amatumbo ayacepesha sana yetwa ukuti ama capilaries.

Tagalog : Ang dugo ay lumalabas sa puso sa mga tubong tinatawag na mga artery at bumabalik sa puso sa mga tubong tinatawag na mga vein. Ang pinakamaliit na mga tubo ay tinatawag na mga capillary.Bemba : Ameno ya nama iitwa ukuti triceratops yalikwata amaka ya kushonaula amabuula ukubikako fye ne misambo ne mishila.

Tagalog : Ang ngipin ng Triceratops ay makakaya sanang durugin hindi lang mga dahon kung hindi kahit napakatitigas na mga sanga at ugat.Bemba : Abasayanshi bamo batontonkanya ukuti ifima Triceratop fyalelya ifisabo ifyapala ingashi ifyaleitwa ama cycads, icili musango wa cimenwa icaseekele mu nshita ya Cretaceous.

Tagalog : Inaakala ng ilang siyentipiko na kumain ang mga Triceratops ng mga cycad, na isang uri ng halaman na karaniwan sa Cretaceous.Bemba : Ifi fimenwa fimoneka kwati fimiti fya ngashi lelo ifyakwata icisote ica mabuula ayatwa, ayatali.

Tagalog : Ang mga tanim na ito ay mukhang maliliit na puno ng palmera na may korona ng matalim at matulis na mga dahon.Bemba : Ci Triceratops cali kwati calebomfya umulomo waciko uwakosa ukuswilako amabuula ilyo tacilalya umusambo wa cimuti.

Tagalog : Maaaring ginamit ng Triceratops ang malakas na tuka nito upang tanggalin ang mga dahon bago kainin ang katawan ng punong kahoy.Bemba : Abasayanshi bambi balanda ukutila ifi fimenwa fyalikwata sana sumu kanshi kuti caba icakuti fishimweshimwe ifi tafyalelya, nangu cakuti ilelo icinama icitwa sloth pamo na mucence (icinshikulula ca fishimweshimwe) kuti fyalya amabula ne fisabo ifyakwatamo sumu.

Tagalog : Idiniin ng ilang mga siyentista na ang mga halaman na ito ay nakalalason kaya malabong kinain ito ng anumang uri ng dinosaur, kahit na ngayon ay kayang kainin ng sloth at ibang hayop gaya ng parrot (inapo ng mga dinosaur) ang mga nakalalasong dahon o prutas.Bemba : Kuti caba shani icakuti amaka ya kutinta aya pa calo kuti yantinta? Nga cakuti waiminina pa mulu wa lo, kuti wapepukako mukufina ukucila ifyo ufina pa Calo.

Tagalog : Paano ako mahihila ng grabidad ng Io? Kung tatayo ka sa ibabaw ng Io, magiging mas magaan kaysa rito kaysa sa Daigdig.Bemba : Umuntu uufina amapaundi 200 (90kg) pa Calo kuti afina icapala amapaundi 36 (16kg) pa lo. Kanshi amaka ya kutinta, mucishinka yalacepako ukukutinta.

Tagalog : Ang taong may timbang na 200 pounds (90kg) sa Earth ay magkakaroon ng timbang na 36 pounds (16kg) sa Io. Kaya naman ang grabidad, mangyari pa, ay hindi gaanong hihila sa iyo.[Day16]

Bemba : Akasuba takakwata icimushili icakosa ico wingeminapo ngapa Calo. Akasuba fye konse kapangwa ne myela ya gasi, umulilo, elyo na pulazima.

Tagalog : Ang Araw ay walang pinakabalat ng lupa na katulad ng sa Mundo na maaari mong tapakan. Ang kabuuan ng Araw ay gawa mula sa mga gas, apoy, at plasma.Bemba : Umwela wa gas ulaya ulecepa ilyo uletaluka ku Kasuba.

Tagalog : Nagiging mas manipis ang gas habang mas pumapalayo ka buhat sa sentro ng Araw.Bemba : Ulubali lwa Kasuba ulo tumona lwitwa ukutila Photosphere, icipilibula ukutila ¨umupila wa lubuuto¨.

Tagalog : Ang panlabas na bahaging nakikita natin kapag tumitingin tayo sa Araw ay tinatawag na photosphere, na ang ibig sabihin ay ¨bola ng liwanag¨.Bemba : Panuma ya myaka ukufika kwikana limo, mu 1610, kasambilila wa fyamulwelele uwaku Italy, Galileo Gallilei abomfeshe telesikopu no kumwenako ukutila Venus yalikwata ifipande, cimo cine no mweshi.

Tagalog : Pagkaraan ng humigit-kumulang sa tatlong libong taon, noong 1610, gumamit ang Italyanong astronomo na si Galileo Galilei ng teleskopyo upang mamasdan na may mga yugto ng pagbabago ng hugis ang Venus, katulad rin ng buwan.Bemba : Ifi fipande ficitika pa mulandu wakuti ulubali fye lumo ulwa venus (nangu ulwa mweshi) ululosha ku Kasuba eluba no lubuuto. Ifipande fya Venus filatungililwa ne langulushi lya kwa Corpenicus ilya kuti ifya mulwelele filashinguluka Akasuba.

Tagalog : Ang mga pagbabagong-hugis ay nangyayari dahil ang tagiliran lang ng Venus (o ng Buwan) na nakaharap sa Araw ang nagkakaroon ng ilaw. Ang mga pagbabagong-hugis ng Venus ay nagpatibay sa teorya ni Copernicus na iniikutan ng mga planeta ang Araw.Bemba : Elyo, panuma ya myaka inono mu 1639, kasambilila wa fya mulwelele umu Ngeleshi uweshina lya Jeremiah Horrocks alimwene ukusela kwa Venus.

Tagalog : Pagkatapos, makalipas ang ilang taon noong 1639, isang astronomong Ingles na nagngangalang Jeremiah Horrocks ang naobserbahan ang isang paglalakbay ng Venus.Bemba : Panuma ya kulwa and ukuwina Danelaw umuku wabubili, mwali umutende mu calo ca England panshita ntali.

Tagalog : Nakaranas ang Inglatera ng mahabang panahon ng kapayapaan matapos ang muling pagsalakay ng Danelaw.Bemba : Nangu cibe ifyo, mu 991 Ethelred alikumene na ibumba lya maato ilikalamba ilya ba Viking. Lyali libumba ilikalamba nganshi ukucila fye amabumba yonse ukufumafye ku nshita yebumba lyakwa Guthrum ilyaliko kunuma, ukufikafye na imyaka umwanda umo.

Tagalog : Gayunpaman noong 991, nakaharap ni Ethelred ang isang plota ng Viking na mas malaki sa kahit anong plota magmula noong kay Guthrum, isang siglo na ang nakalipas.Bemba : Aya amaato yaletungululwa na Olaf Trygvasson, uwa ku Norway kabili alefwaisha ukupokolola icalo cakwe ku ba Danish abaikatilile icalo.

Tagalog : Ang plotang ito ay pinamunuan ni Olaf Trygvasson, isang taga-Norway na may hangaring tubusin ang kaniyang bayan mula sa panunupil ng mga taga-Denmark.Bemba : Panuma yakushingwana na amafya ayalebwesha ukutendeka kwa bulwi panuma, Etherlred na Olaf balisuminishenye ukupanga icipangano. Olaf aalibwelelemo ku Norway mukulwisha ubufumu bwakwe no kucimfya ukwalekanalekana.

Tagalog : Matapos ang mga naunang kabiguang militar, nagawang makipagbati ni Ethelred kay Olaf, na nagbalik sa Norway upang subukang mapasakaniya ang kaniyang kaharian na may magkakahalong tagumpay.Bemba : Hangeul ebutantiko bwa filembofye ubwa pangilwe no mulimo mu kubomfiwa kwa cila bushiku. Ubu butantiko bwa filembo bwapangilwe mu mwaka wa 1444 pa nshita ya buteeko bwa Mfumu Sejong (1418 – 1450).

Tagalog : Ang Hangeul ang natatanging sadyang inimbentong alpabeto na popular na ginagamit sa araw-araw. Ang alpabeto ay inimbento noong 1444 sa panahon ng pamumuno ni Haring Sejong (1418 â€" 1450).Bemba : Imfumu Sejong yali ni mfumu yalenga bune iya Joseon Dynasty elyo emfumu imo pali isho isha cindikwa nganshi.

Tagalog : Pang-apat na hari ng Dinastiyang Joseon si Haring Sejong at isa sa mga lubos na tinitingala.Bemba : Pakubala ainike ubutantiko bwa filembo fya Hangeul ukutiila Hunmin Jeongeum, icilepilibula "ifiunda fya cishinka ifya kusambilisha abantu".

Tagalog : Orihinal niyang pinangalanan ang alpabetong Hanguel bilang Hunmin Jeongeum, na nangangahulugang ¨ang wastong tunog para sa mga direksyon ng tao¨.Bemba : Kwaliba amalangulushi ayengi pa fyo Sanskrit yaishilebako. Ilangulushi limo pali ayo ni pa kwenda kwa bantu ukwa Aryan ukufuma ku kabanga ukuya ku India abaletele icitundu cabo pamo nabo.

Tagalog : Maraming teorya sa kung paano nagkaroon ng Sanskrit. Ang isa sa kanila ay tungkol sa pandarayuhan ng mga Aryan mula kanluran papuntang India na nagdala ng kanilang wika.Bemba : Sanskrit citundu ca kale elyo calipalanako neci Latin icilandwa ku Europe.

Tagalog : Sa usaping pinagmulan ng ibang salita, maihahambing ang sinaunang wikang Sanskrit sa wikang Latin na sinasalita sa Europa.Bemba : Icitabo ica kubalilapo ukwishibikwa mwi sonde lyonse calembelwe mu ci Sanskrit. Panuma ya kukolonganika kwa Upanishads, icitundu ca Sanskrit calubilefye pa mulandu wa mitantamikilwe.

Tagalog : Ang pinakaunang kilalang aklat sa mundo ay isinulat sa Sanskrit. Pagkatapos na tipunin ang Upanishads, naglaho lang ang Sanskrit sanhi ng herarkiya.Bemba : Sanskrit citundu icikankala kabili icakosa, icabomba umulimo wakuba nge ntuntuko ya fitundu ifingi ifya ku India ilelo, cimo cine fye nge fyo ici Latin caba nge ntuntuko ya fitundu ifingi ifya ku Europe pamo nga ici Fulenchi ne ci Sipanishi.

Tagalog : Ang Sanskrit ay isang masalimuot at mayamang wika, na nagsilbing pinagmulan ng maraming modernong wika ng Indian, katulad lamang na ang Latin ay siyang pinagmulan ng mga wika ng taga-Europa gaya ng Pranses at Espanyol.Bemba : Ilyo ubulwi bwakulwila France nabupwa, icalo ca Germany catendeke ukuipekanya ukuyasansa icishi ca Britain.

Tagalog : Yayamang tapos na ang labanan para sa Pransiya, nagsimulang maghanda ang Alemanya upang sakupin ang isla ng Britanya.Bemba : Germany yaininke ubu bulwi mwi shina lyakuti "Operation Sealion". Ifyanso ifingi ifya mpuka ya bashilika ba calo ca Britain elyo ne fyakubomfya fyalilubile ilyo babutwike ukufuma ku Dunkirk, kanshi iyi mpuka yali iyanaka.

Tagalog : Binigyan ng pangalang koda ng Alemanya ang naging pagsalakay na ¨Operasyong Leong-dagat¨. Karamihan sa mabibigat na armas at mga panustos ng Hukbong Britano ay nawala nang ito ay lumikas mula sa Dunkirk, kaya ang hukbo ay medyo mahina.Bemba : Lelo Abashilika bapa Menshi abaku Bufumu balikwatishepo amaka ukucila Abashilika bapa Menshi abaku Germany ("Kriegsmarine") elyo kabili bali no konaula amato ya kusansa yonse ayali no kutumwa mu English Channel.

Tagalog : Ngunit higit na malakas pa rin ang Royal Navy kumpara sa German Navy (¨Kriegsmarine¨) at makakayang wasakin ang anumang armadang pansalakay sa buong English Channel.Bemba : Nangu cibefyo, amato fye ayanono aya Bashilika ba ku Bufumu efyabikilwe mupepi ne ishingasanswa pantu bakapitao bali no mwenso uwakuti limbi kuti bababunsha ku ndeke sha ku Germany.

Tagalog : Gayunpaman, kakaunting barko ng Maharlikang Hukbong-dagat ang nakabase malapit sa maaaring maging mga ruta ng pagsalakay dahil ang mga almirante ay natakot na baka palubugin ang mga ito ng panghimpapawid na pagsalakay ng Alemanya.Bemba : Natutendekele no kulondolola amapange ya bena Italy. Icalo ca Italy califye "ni ndume iyaice" kuli Germany na Japan.

Tagalog : Simulan natin sa isang paliwanag tungkol sa mga plano ng Italya. Ang Italya ay pangunahing ¨nakababatang kapatid na lalaki¨ ng Alemanya at Japan noon.Bemba : Calikwete abashilika abanaka, nangu cakuti balipangiilepo amato ayapya yane ilyo fye inkondo tailatendeka.

Tagalog : Mayroon itong mas mahinang hukbo at mas mahinang hukbong pandagat, kahit bago pa lang nila nabuo ang apat na bagong barko bago magsimula ang digmaan.Bemba : Amabutukilo ya calo ca Italy ayakulu yali fyalo fyamu Africa. Pakuti bengacimfya ifyo fyalo, balingile ukukwata incende apakulafumya abashilika, pakuti abashilika baleyabuka Beemba wa Mediterranean no kuyasansa Africa.

Tagalog : Ang mga pangunahing tunguhin ng Italya ay ang mga bansa sa Aprika. Upang masakop ang mga bansang iyon, kakailanganin nilang magkaroon ng platapormang paglulunsaran ng hukbo, nang sa gayon ay makapaglayag ang mga hukbo na patawid sa Dagat Mediteraneo at salakayin ang Aprika.Bemba : Pa mulandu wa ici, balingile ukufumyapo incende sha bashilika ne mato ayamu Egypt. Ukucila pali iyo milimo, amato ya bulwi aya calo ca Italy tayalingile ukubomba umulimo umbi uuli onse.

Tagalog : Dahil doon, kinailangan nilang alisin ang mga base ng Britanya at mga barko sa Ehipto. Sa kabila ng mga aksyong iyon, ang mga sasakyang pandigma ng Italya ay hindi dapat gumawa ng kahit ano pa.[Day17]

Bemba : Nomba kuli Japan. Japan cali calo ca cishi, cimocine na Britain.

Tagalog : Ngayon para sa Hapon. Ang Hapon ay isang islang bansa, kagaya din ng Britanya.Bemba : Amato ya panshi ya beemba yapangilwa ukwenda panshi ya menshi, no kwikala palya pene pa nshita iitali.

Tagalog : Ang mga submarino ay mga barkong dinisenyo upang makapaglakbay sa ilalim ng tubig, at manatili doon sa loob ng matagal na panahon.Bemba : Amato ya panshi ya beemba yalibomfiwe mu Nkondo ya Bumo iye Sonde Lyonse ne Nkondo ya Bubili iye Sonde Lyonse. Pali ilya nshita aya mato yaleenda fye panono kabili yalelasafye iminshinga ukufika apepi.

Tagalog : Ang mga submarino ay ginamit noong Digmaang Pandaigdig I at Digmaang Pandaigdig II. Noon ay napakabagal ng mga ito at may napakalimitadong layo ng pagbaril.Bemba : Mu kutendeka kwa nkondo yaleenda sana pa mulu wa beemba, lelo ilyo batendeke ukupanga no kuwamya ifya kumwenako ukutali ifitwa radar aya mato yalipatikishiwe ukulaibila panshi ya menshi pakuti tayalemoneka.

Tagalog : Sa simula ng digmaan kalimitang naglakbay ang mga ito sa ibabaw ng dagat, nguni´t noong nagsimula nang sumulong ang radar at nagiging mas tumpak na ito, ang mga submarino ay napilitang sumisid sa ilalim ng tubig upang maiwasang may makakita sa mga ito.Bemba : Amato ya panshi ya beemba ayaku Germany yaleitwa ama U-Boats. Abena Germany bali abacenjela sana mu kwensha no kupindulula amato yabo.

Tagalog : Ang mga submarinong Aleman ay tinawag na mga U-Boat. Ang mga Aleman ay mahusay sa pagnanabiga at pagpapatakbo ng kanilang mga submarino.Bemba : Pa mulandu wa kukwanisha kwabo ukwa mato ya panshi ya beemba, panuma ya nkondo abena Germany tabacetekelwa sana ukuyakwata ayengi.

Tagalog : Dahil sa kanilang tagumpay sa mga submarino, matapos ang digmaan ay hindi na pinagkakatiwalaan ang mga Aleman na magkaroon ng marami nito.Bemba : Ee! Imfumu Tutankhamum, inshita shimo iyaleitwa nga "Imfumu Tut" nangu "Imfumu Iilumendo", eimo pa mfumu shaku Egypt iyishibikwa sana munshiku shalelo.

Tagalog : Oo! Ang Haring Tutankhamun, na minsang tinatawag na ¨Haring Tut¨ o ¨Ang Batang Hari¨, ay isa sa mga pinakakilalang sinaunang haring Ehipsyo sa modernong panahon.Bemba : Icakusekesha cimo cakuti, taletontonkanishiwa ukuba umukankala nganshi munshiku sha kale elyo kabili talembelwenamo mu butantiko bwa mfumu sha kale ubwingi.

Tagalog : Kapansin-pansin, hindi siya itinuring na napakahalaga noon at kaniyang pangalan ay hindi nailagay sa maraming talaan ng mga sinaunang hari.Bemba : Nangu cibefyo, ukusangwa kwa nshishi yakwe mu 1922 kwamulengele ukuba uwasefiwa sana. Ilyo inshishi sha kale ishingi shalibilwe, iyi nshishi yena yaikele fye iyabula ukufulunganishiwa.

Tagalog : Subali´t, naging tanyag siya nang madiskubre ang kaniyang puntod noong 1922. Bagaman maraming mga puntod sa nakaraan ang nanakawan, ang puntod na ito ay halos hindi naggalaw.Bemba : Ifintu ifingi ifyashikilwe pamo na Tutankhamun fyalisungwa bwino sana, ukubikapo na makana ya fya kupanga ifyapangilwe na mabwe ayauma umutengo kabili ayashimonaika.

Tagalog : Karamihan ng mga bagay na nakabaon kasama si Tutankhamun ay maayos na nakapreserba, kabilang ang libo-libong artefact na ginawa galing sa mahahalagang metal at mga bibihirang bato.Bemba : Ukupanga kwa mipeto yama sipoko kwalengele amacheleta yabena Assyria yabe ayayanguka, ukubutukisha, elyo no kuipekanishisha bwino ukucila no kusha abashilika na macheleta yambi.

Tagalog : Ang imbensyon na de-rayos na gulong ay mas nagpagaan, mas nagpabilis, at mas naihanda ang mga karwahe ng Asiryano upang malampasan ang mga sundalo at iba pang mga karwahe.Bemba : Imifwi ukufuma ku mata yabo aya busungu yalepulinkanya mu nkwela sha bashilika abalwani. Mupepi na 1000 B.C., abena Assyria ebaletele abashilika ba pali ba kabalwe (calvary) abakubalilapo.

Tagalog : Ang mga palaso mula sa kanilang mga nakamamatay na pana ay maaaring tumagos sa baluti ng mga kalabang sundalo. Noong mga 1000 B.C., ipinakilala ng mga taga-Assyria ang unang hukbong-kabayuhan.Bemba : Abashilika abetwa calvary ni abo abalwa ninshi bali pali ba kabalwe. Icisadulo cali ninshi tacilapangwa, kanshi abashilika baku Assyria aba pali ba kabalwe balelwa ninshi bekelefye panuma ya ba kabalwe yabo apabula nangu cimo.

Tagalog : Ang hukbong nangangabayo ay hukbong nakikipaglaban habang nakasakay sa mga kabayo. Hindi pa naiimbento ang siya, kaya ang hukbong mangangabayo ng Asirya ay nakipaglaban nang nasa hubad na likuran ng kanilang mga kabayo.Bemba : Twalishiba aba mashiwi ya mitekele abengi aba Giliki, aba sayanshi, elyo na bakalenga ba fintu. Lelo kwena umuntu uwaishibikwa sana uwa bulya bwikashi ni Homer, kashika wa mishikakulo uwali impofu, uwashikile imishikakulo ibili iyaya ululumbi mu malembo yaci Giliki: imishikakulo ya Iliad na Odyssey.

Tagalog : Marami tayong kilalang Griyegong politiko, siyentipiko, at mga artista. Maaaring ang pinakakilalang tao sa kulturang ito ay si Homer, ang maalamat na makatang bulag, na bumuo ng dalawang obra maestrang panitikang Griyego: ang mga tulang Iliad at Odyssey.Bemba : Sophocles na Aristophanes bacili nibakalemba ba fisela abaishibikwa sana elyo ne fisela fyabo fyaishibikwa ukuba pa milimo iikalamba mu calo ca fya kulembalemba.

Tagalog : Sina Sophocles at Aristophanes ay popular pa ring mga manunulat ng dula at ang kanilang mga dula ay itinuturing na kabilang sa mga pinakamahusay na mga gawa sa pandaigdig na literatura.Bemba : Umuntu umbi uwaishibikwa sana umu Giliki ni kasanga wa nsamushi uwe shina lya Pythagoras, uwaishibikwa sana pa mulandu we langulushi lyakwe ilya nsamushi pa bwampano bwa mbali sha ma tiliyango aya kukulyo.

Tagalog : Si Pythagoras ay isa pang sikat na Griyegong matematiko, na kilala ng marami para sa kaniyang sikat na teorema tungkol sa mga ugnayan ng mga gilid ng tadlunging tatsiha.Bemba : Paliba umutunganya uwingi pa bwingi bwa bantu abalanda ici Hindi. Citunganishiwa ukuti kuti caba ica bubili nangu ica butatu pa fitundu ifilandwa sana na bantu mwi sonde lyonse.

Tagalog : Iba´t iba ang pagkalkula sa kung gaano karaming tao ang nagsasalita ng Hindi. Ipinapalagay na ito ay nasa pagitan ng pangalawa at pang-apat na pinakamadalas gamiting lengguwahe sa mundo.Bemba : Impendwa ya bene ba ici citundu abacilanda yalipusana ukulingana ne fyo kwingaba ukupenda imisango ya fitundu ifinono ifya fuma muli ici citundu no bwampano fyakwata.

Tagalog : Ang dami ng mga nagsasalita ng katutubong wika ay nagbabago depende sa kung isasama o hindi ang mga diyalektong lubhang magkakaugnay.Bemba : Ifipendo filapusana ukufuma pali mintapendwa 340 ukufika ku mintapndwa 500 iya balanda ici citundu, elyo no kufika ku minapendwa 800 iya bantu abengomfwa ici citundu.

Tagalog : Mga pagtatantiya mula 340 milyon hanggang 500 milyong tagapagsalita, at kasindami ng 800 milyong tao na makakaintindi ng wika.Bemba : Ici Hindi ne ci Urdu fyalipalana mu kulanda lelo fyalipusana mu kulemba; mu kulanshanya kwa cila bushiku, abalanda ifi fitundu fibili kuti baumfwana.

Tagalog : Ang Hindi at Urdu ay magkapareho sa bokabularyo nguni´t magkaiba ng iskrip; sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, ang mga nagsasalita ng dalawang wikang ito ay kadalasang naiintindihan ang isa´t-isa.Bemba : Mupepi na umwanda wa myaka uwalenga 15, incende ya kapinda ka kukuso aka Estonia yali mu kufulunganishiwa kwa ntambi ukwingi ukufuma ku bena Germany.

Tagalog : Noong mga ika-15 siglo, ang hilagang Estonia ay nasa ilalim ng malaking impluwensiyang kultural ng Alemanya.Bemba : Ba monku bamo aba ku Germany balefwaya ukuleta Lesa mupepi na bekala calo, kanshi balipangile icitundu ca ci Estonia.

Tagalog : Nais ng ilang mongheng Aleman na mas ilapit ang Diyos sa mga mamamayan, kaya lumilikha sila ng katitikan ng wika ng Estonia.Bemba : Cashintilile pa butantiko bwa filembo fya ci German elyo kwalilundilwe ne cilembo cimo ica ¨Õ/õ¨.

Tagalog : Nakabase iyon sa alpabetong German at isang karakter na ¨Ã•/õ¨ ang idinagdag.Bemba : Ilyo inshita yalepita, amashiwi ayengi aya ashimwe ku ci German yalisankanishwe mu citundu. Uku ekwali ekutendeka kwa kusalapuka.

Tagalog : Sa paglipas ng panahon, maraming mga salitang hiniram mula sa Alemanya ang nagkasama-sama. Ito ang naging simula ng kaliwanagan.Bemba : Ukulingana no lutambi, impyani yapa bufumu yalingile ukuya ku bushilika panumafye yakupwisha isukulu.

Tagalog : Ayon sa tradisyon, ang tagapagmana sa trono ay agad na sasali sa militar pagkatapos ng kanilang pag-aaral.[Day18]

Bemba : Lelo, Charles aile ku masambililo ya pamulu pa Trinity College, mu Cambridge uko asambilile amasambililo ya Bwikashi bwa Bantu (Antropology) elyo naya Bwikashi bwa Bantu Ubwakale (Archaeology), elyo na panuma asambilile Ifya Milumbe ya Kale (History), no kukwata 2:2 (digili iyapanshi mu masambililo yalenga bubili).

Tagalog : Gayunpaman, si Charles ay pumasok sa unibersidad sa Trinity College, Cambridge kung saan pinag-aralan niya ang Antropolohiya at Arkeolohiya, at kinalaunan Kasaysayan, nakakuha ng 2:2 (isang mas mababang segunda-klaseng digri).Bemba : Charles ali ewa kubalilapo mu Lupwa lwa Bufumu ulwa ku Britain ukupelwapo digili.

Tagalog : Si Charles ang unang miyembro ng Maharlikang Pamilya ng Britanya na nagawaran ng isang digri.Bemba : Incende ya European Turkey (ku kabanga ka Thrace nangu Rumelia mu Balkan peninsula) emusangwa 3% ya calo.

Tagalog : Isinama ng European Turkey (silanganan ng Tracia o Rumelia sa peninsula ng Balkan) ang 3% ng bansa.Bemba : Incende ya Turkey yalicila pama kilomita 1,600 (1,000 mi) mu butali elyo na ma kilomita 800 (500 mi) mu bwipi, elyo ne mimonekele iyalola mu butali.

Tagalog : Ang lupain ng Turkey ay mahigit sa 1,600 kilometro (1,000 mi) ang haba at 800 km (500 mi) ang lawak, na may halos parihabang hugis.Bemba : Incende ya Turkey, ukubikapo ne mimana, yasenda ama sikweya kilomita ayali 783,562 (300,948 sq mi), pali ayo ama sikweya kilomita ayali 755,688 (291,773sq mi) yaba pakati ka kapinda ka kukulyo na masamba ya Asia elyo ama sikweya kilomita ayali 23,764 (9,174 sq mi) yabela mu Europe.

Tagalog : Ang sukat ng lupain ng Turkey, kasama ang mga lago, ay umookupa sa 783,562 kilometro kuwadrado (300,948 sq mi), na ang 755,688 kilometro kuwadrado (291,773 sq mi) ay nasa timog kanlurang Asya at 23,764 kilometro kuwadrado (9,174 sq mi) sa Europa.Bemba : Incende yonse iya Turkey eyalenga ukuti ici calo cibe ecalenga 37 ku bukulu pe sonde lyonse, elyo kabili cakula mu kulingana na Metropolitan France na United Kingdom ukufisankanya.

Tagalog : Ang sukat ng lupain ng Turkey ay ginagawa ito na ika-37 pinakamalaking bansa sa mundo, at halos kasing laki ng pinagsamang Metropolitan na Pransiya at Nagkakaisang Kaharian.Bemba : Turkey yashingulukwa naba beemba kumbali shitatu: Beemba wa Aegean ku masamba, Beemba wa Fiita ku kapinda ka kukuso elyo na Beemba wa Mediterranean ku kapinda ka kukulyo.

Tagalog : Napapalibutan ng mga dagat ang Turkey sa tatlong panig: ang Dagat ng Aegean sa gawing kanluran, Dagat na Itim sa gawing hilaga at ang Dagat ng Mediterranean sa gawing timog.Bemba : Icalo ca Luxembourg calikwata ilyashi ilitali lelo ubuntungwa bwa ciko bwali mu mwaka wa 1839.

Tagalog : Ang Luxembourg ay may mahabang kasaysayan nguni´t ang kasarinlan nito ay mula noong 1839.Bemba : Ifiputulwa ifingi ifya ino nshita ifya calo ca Belgium fyali filundwa fya Luxembourg kale lelo fyaishilesanguka fya ku Belgium panuma ya Mpasase sha Kufumyapo Ubuteko mu myaka ya muma 1830.

Tagalog : Ang kasalukuyang mga bahagi ng Belgium ay bahagi noon ng Luxembourg nguni´t naging sa Belgium matapos ang Rebolusyong Belgian noong dekada 1830.Bemba : Icalo ca Luxemburg lyonse cilesha na maka ukuba ica mutende lelo calilwileko inkondo ya mwi Sonde Lyonse iya kubalilapo ne ya lenga Bubili ne calo ca Germany.

Tagalog : Palaging sinikap ng Luxembourg na manatiling isang bansang walang kinikilingan nguni´t ito ay sinakop noong kapwa Digmaang Pandaigdig I at Digmaang Pandaigdig II ng Alemanya.Bemba : Mu mwaka wa 1957 Luxembourg caishileba nicimo pa fyalo ifyapangile akabungwe akaishibikwa ilelo nga European Union.

Tagalog : Noong 1957, naging tagapagtatag na miyembro ang Luxembourg sa organisasyon na kilala ngayon bilang European Union.Bemba : Incende ya Drukgyal Dzong musumba wa bucingo uwaonaika uwe tempele lya ci Buddhist ku mulundu wa musumba wa Paro (mu mushi wa Phondey).

Tagalog : Ang Drukgyal Dzong ay isang naguhong moog at monasteryong Budista sa ibabaw na parte ng Paro District (sa nayon ng Phondey).Bemba : Calandwa ukutila mu mwaka wa 1649, Zhabdrung Ngawang Namgyal apangile uyu musumba wa bucingo pa kwibukisha ukucimfya kwakwe ukwa mpuka ya bashilika ba Tibetan-Mongol.

Tagalog : Ipinalalagay na noong 1649, itinayo ni Zhabdrung Ngawang Namgyel ang tanggulan para alalahanin ang kaniyang pagkapanalo laban sa mga hukbong Tibetan-Mongol.Bemba : Mu mwaka wa 1951, umulilo walyocele iyi ncende no kushakofye ifiputulwa fimo ifya Drukgyal Dzong, ifyapala nge cimumbwa cakwa Zhabdrung Ngawang Namgyal.

Tagalog : Noong 1951, iilang labi lang ng Drukgyal Dzong ang natira dahil sa sunog, kagaya ng imahen ni Zhabdrung Ngawang Namgyal.Bemba : Panuma ya uyu mulilo, uyu musumba wa bucingo walisungililwe no kucingililwa, ukushala nincende imo pa ncende shaci Bhutan uko abantu abengi baya mu kutamba.

Tagalog : Matapos ang sunog, ang kuta ay naingatan at napangalagaan, nananatili bilang isa sa mga pinakamagandang atraksyon ng Bhutan.Bemba : Mu nshita ya mwanda wa myaka uwalenga 18 icalo ca Cambodia caisangile icatitikishiwa pakati ka bena mupalamano babili abayafya, Thailand na Vietnam.

Tagalog : Sa panahon ng ika-18 na siglo naipit ang Cambodia sa pagitan ng dalawang malalakas na mga karatig bansa, ang Thailand at Vietnam.Bemba : Abena Thai balisanshile Cambodia pa miku iingi mu mwanda wa myaka uwalenga 18 na mu 1772 balyonawile incende ya Phnom Phen.

Tagalog : Ilang beses nilusob ng mga Thai ang Cambodia noong ika-18 siglo at noong 1772 winasak nila ang Phnom Phen.Bemba : Mu mwanda wa myaka uwa kulekeleshako uwalenga 18 abena Vietnam nabo balisanshile icalo ca Cambodia.

Tagalog : Noong mga taon sa dulo ng ika-18 na siglo sinakop din ng mga taga-Vietnam ang Cambodia.Bemba : Amapesenti ayali ikumi na cinelubali aya bena Venezuela tabaingila incito, elyo abengi ababomba babombafye mu bunonshi bwa cibombe-bombe.

Tagalog : Labingwalong porsyento ng mga taga-Venezuela ay walang trabaho, at karamihan sa mga may trabaho ay nagtatrabaho sa impormal na ekonomiya.Bemba : Icipendo ca fibili pali fitatu ica bena Venezuela ababomba babombela mu ciputulwa cakutangata, ukufika kuli koota babomba mu fya kupangapanga elyo icipendo ca fisano babomba mu fya bulimi.

Tagalog : Dalawang-katlo ng mga taga-Venezuela na nagtatrabaho ang nasa sektor ng serbisyo, halos sangkapat ang nagtatrabaho sa industriya at sangkalima ang nagtatrabaho sa agrikultura.Bemba : Iciputulwa ca fyakupangapanga icikankala nganshi mu Venezuela nico icakupanga amafuta ya oilo, iyo ici calo cishitisha sana kunse ya calo, nangu cakuti icipendo ca pesenti fye imo ebabomba mulubali lwa oilo.

Tagalog : Isang mahalagang industriya para sa mga taga-Venezuela ang langis, kung saan ang bansa ay mas maraming inululuwas kaysa sa inaangkat, bagaman iisang porsyento lang ang nagtatrabaho sa industriya ng langis.Bemba : Mukutendeka kwa buntungwa bwa calo, ababomfi ba Singapore Botanic Gardens balyafwilishe sana ukwalula icishi ukuti cingaba Musumba wa ma Mabala ya tropical.

Tagalog : Sa unang bahagi ng kalayaan ng nasyon, ang kahusayan ng mga Hardin ng Singapore ay tumulong na ibahin ang anyo ng isla tungo sa isang tropikal na Hardin na Lungsod.Bemba : Mu mwaka wa 1981, iluba lya Vanda Miss Joaquim, umusango we luba lya orchid, lyalisalilwe ukuti lingaba ecishibilo ca calo.

Tagalog : Noong 1981, ang Vanda Miss Joaquim, isang hybrid na orkidya, ay pinili bilang pambansang bulaklak ng bansa.Bemba : Cila mwaka mu mweshi wa Lusuba-lukalamba, ukufika ku mintapendwa 1.5 iya finama ifilya imilemfwe filenda ukulola ku nika sha ku kapinda ka kukulyo, ukwabuka Umumana wa Mara, ukufuma ku mpili sha ku kapinda ka kukuso ukukonka imfula.

Tagalog : Bawat taon tuwing Oktubre nasa mga 1.5 milyong mga kumakain ng halaman na hayop ang naglalakbay patungo sa mga kapatagan sa timog, tumatawid sa Ilog ng Mara, mula sa hilagang bundok para sa ulan.Bemba : Elyo ukubwelela ku kapinda ka kukuso ukupita ku masamba, nakabili ukwabuka umumana wa Mara, panuma ya mfula mu mweshi wa Shinde.

Tagalog : At pabalik sa hilaga sa pamamagitan ng kanluran, tatawid muli sa ilog Mara, matapos ng mga pag-ulan sa Abril.[Day19]

Bemba : Mu citungu ca Serengeti emwaba incende isho basungilamo inama pamo nga Serengeti, Ngorongoro elyo na Maswa iyaba mu Tanzania pamo pene na Maasai Mara iyabela mu Kenya.

Tagalog : Ang rehiyon ng Serengeti ay kinapapalooban ng Pambansang Parke ng Serengeti, ang Lugar ng Konserbasyon ng Ngorongoro at ang Reserbadong Parke Para sa Mga Hayop ng Maswa sa Tanzania at ang Pambansang Reserbadong Parke ng Maasai Mara sa Kenya.Bemba : Ukusambilila ukupanga ifyakulangisha ifisuma kufwaikwa ifibombelo ifipya elyo nefyakale, pamofye ne fibombelo ifyo mwasambililepo mu masambililo yenu (ukutantika kwe lyashi, ukuwamya kwa fiunda nama vidyo, ukushimika ilyashi, na fimbipo).

Tagalog : Ang pagkatuto sa paggawa ng interactive media ay hinihingan ng mga kasanayang kombensyunal at tradisyunal, gayundin ang mga tool na pinagsanayang mabuti sa mga interactive na pag-aaral (storyboarding, pag-e-edit ng audio at video, pagkukuwento, atbp.)Bemba : Ukupanga ifintu ifya kwampana kulafwaikwa ukutila wapitulukamo cipyacipya mu malangulushi yobe pa kupanga kwa ico cintu no kusambilila ukutontonkanya mu nshila ishishili sha mishilwa.

Tagalog : Kailangan sa magkaugnay na disenyo na muli mong tasahin ang iyong mga palagay hinggil sa produksyon ng medya at matutong mag-isip sa mga paraang hindi panukat ng haba.Bemba : Ukupanga kwa fintu ifya kwampana kulafwaikwa ukuti fyonse ifilebomfiwa muli uyu mulimo fya kuminkana, lelo kabili kuti fyapanga amano nga cakuti fili palwafiko cimo-cimo.

Tagalog : Kailangang ikabit ng magkaugnay na disenyo ang mga bahagi ng proyekto, subalit mayroon pa rin itong saysay bilang isang hiwalay na entidad.Bemba : Ubwafya bwaba muma lensi ya kukushishako ifintu bwa kuti ubukulu bwa ca kulolesesha ne mpendwa ya nsandesande sha lensi ififwaikwa pa kukwanisha umutande wa butali bwa mimwene filakula ukucila kuma lensi ya prime.

Tagalog : Ang kahinaan ng mga pang-zoom na lente ay ang komplikadong pagtutuon at ang bilang ng mga lente na kailangan upang maabot ang saklaw ng mga haba ng pagtutuon o focal length ay mas malaki kaysa sa mga lenteng prime.Bemba : Ici naciya cilecepako ngo bwafya pa mulandu wa kuti abapanga ama lensi nabafika apatali mu kupanga kwabo ukwa ma lensi.

Tagalog : Ito ay hindi na gaanong nagiging isyu habang ang mga tagagawa ng lente ay naaabot na ang mas matataas na pamantayan sa paggawa ng lente.Bemba : Ici nomba calisuminisha ukuti ama lensi ya kukushishako ifintu yalepanga ifikope ifimoneka bwino ukupashanya ku fikope ifyalekwanishiwa na ma lensi ayakwete ubutali bwa mimwene ubwa pampamikwa.

Tagalog : Pinayagan nito ang mga lenteng pang-zoom na maglabas ng mga litrato na may kalidad na maikukumpara sa mga nagawa ng mga lente na nakapirmi ang tingubing haba.Bemba : Ubwafya bumbi ubwa ma lensi ya kukushishako bwa kuti ubukulu bwa apacha (ukwangufyanya) ukwa lensi inshita ishingi kwalicepa.

Tagalog : Isa pang disbentaha ng mga lenteng pang-zoom ay ang pinakamalaking aperture (ang bilis) ng lente ay karaniwang mas mababa.Bemba : Ici cilalenga ukuti ama lensi ya kukushishako ayanaka umutengo yabe ayayafya ukubomfiwa mu ncende umuli ulubuuto ulunono ukwabula icakusanika.

Tagalog : Ginagawa nitong mahirap gamitin nang walang flash ang mga murang lenteng pang-zoom sa mga kondisyong kulang sa liwanag.Bemba : Ubwafya bumo ubwa seka sana pakwesha ukubika filimu pa DVD fikope ukukana moneka bwino, atemwa overscan.

Tagalog : Isa sa mga pinakakaraniwang problema kapag sinusubukang i-convert ang movie sa isang DVD format ay ang overscan.Bemba : Ifitunshinshi ifingi fyapangwa munshila ya kweba ukuti filesekesha abekala calo.

Tagalog : Ginawa ang karamihan sa mga telebisyon upang magbigay-aliw sa pangkalahatang publiko.Bemba : Pa mulandu uwaico, fyonse ifyo mutamba pa fitunshitunshi fyali putulwa mumipaka, sha pa muulu, panshi, na mumbali.

Tagalog : Dahil dito, lahat ng nakikita mo sa telebisyon ay pinutol ang hangganan, itaas, ibaba, at mga gilid.Bemba : Ici nipamulandu wakumona ukuti ifikope fyaisula pa bunkolanya. Ico iciitwa ukuti overscan

Tagalog : Ginagawa ito upang matiyak na natatakpan ng larawan ang buong screen. Iyan ay tinatawag na overscan.Bemba : Nangula mupange DVD, imipaka yaiko ilaputulwa, elyo ne filembo fya muli video nga fyali pesamba ninshi tekuti fimonekele sana.

Tagalog : Sa kasamaang palad, kapag gumawa ka ng DVD, malaki ang tyansa na ang mga hangganan nito ay mapuputol rin, at kung ang bidyo ay may mga subtitle na napakalapit sa ibabang bahagi, hindi makikita nang buo ang mga ito.Bemba : Icibelesho ca mikikulile ya ku kale iya misumba ya malinga yalilenga imitontonkanishishe uku kulwa, ukwelenganya ifikope fya bwangalo bwa kunina pali ba kabalwe no kulwa ifya ku kale, amalila ya bantu abengi, no kucindamika abalelwa ubulwi bwino ukubomfya ama shiwi ayale itwa ati chivalry ne Arthur.

Tagalog : Ang sinaunang kastilyong medyebal ay malaon ng pumukaw sa imahinasyon, lumilikha ng mga larawan ng mga kabalyero, mga handaan at kagitingan ng haring Arthur.Bemba : Nangu kwiminina pakatinankati kafibolya ifya myaka ikana limo, cilanguka ukuleta amatontonkanyo ya ciuunda na iceena ca bulwi ubwapita akale kabili no kwisa umfwa iciuunda ca congo canshindo kwati moolu yakwa kabalwe yaleenda pa manenekela ya pa musebo no kununsha iceena ca mwenso icilefuma mu cifungo ca cilindi icitali.

Tagalog : Kahit nakatayo sa kabila ng libong taong edad na mga guho, madaling alalahanin ang mga tunog at amoy ng mga labanang matagal nang lumipas, hanggang sa halos marinig ang yabag ng mga paa sa mga cobble at maamoy ang takot na nagmumula sa mga hukay ng bartolina.Bemba : Bushe ukwelenganya kwesu kwa shimpwa pa fya cine cine? Mulandu nshi imisumba ya malinga ya kulilwe pa kubala? Kabili shakulilwe no kupangwa shan?

Tagalog : Nguni´t base ba sa realidad ang ating imahinasyon? Bakit nga ba itinayo ang mga kastilyo una sa lahat? Paano dinisenyo at itinayo ang mga ito?Bemba : Ukuba icaseeka sana ica iyi nshita, Icikuulwa ca Bucingo ica Kirby Muxloe cikuulwa cimo icacingililwa sana ukucila icikuulwa ca bucingo ica cishinka.

Tagalog : Karaniwan para sa panahon, ang Kastilyo ng Kirby Muxloe ay mas isang pinatibay na bahay kaysa sa isang totoong kastilyo.Bemba : Amawindo yaciko ayama gilasi nefibumba ifyaonda tekuti fikwanishe ukushipikisha ukusanswa ukwacishinka pa nshita iitali.

Tagalog : Ang malalaking mga salamin na bintana nito at ang maninipis na mga pader ay maaaring hindi mapaglabanan nang matagal ang mga determinadong pag-atake.Bemba : Mu myaka ya muma 1480, ilyo ukukuulwa kwa ciko kwatendeke na Lord Hastings, icalo cali icamutende elyo no bucingo bwalekabilwa ukuicingilila ku mabumba ayanono aya bapompwe abaleiba ifintu.

Tagalog : Noong dekada ng 1480, nang simulan ni Lord Hastings ang pagtatayo nito, ang bansa ay tila mapayapa at ang pagdedepensa ay kinakailangan lamang laban sa maliliit na pangkat ng mga naglilibot na mandarambong.Bemba : Ukulinganya kwa maka musango untu ifyalo fyaku Europe fyalefwailamo ukutungulula amaka ya fyalo fyonse ifyaku Europe.

Tagalog : Ang pagbalanse sa kapangyarihan ay ang sistema kung saan ninanais na mapanatili ng mga bansa sa Europa ang kanilang pambansang soberanya.Bemba : Ilangulushi lyali lya kutila ifyalo fyonse ifya ku Europe fyalingile ukufwaisha ukucincintila icalo cimo ukukana kwatisha amaka, na muli uyo musango amabuteko ya fyalo ilingi yaleyalula amampano ya fyalo pakuti pengaba umulinganya.

Tagalog : Ang ideya ay kailangang magsumikap ang lahat ng bansa sa Europa upang pigilan ang isang bansa sa pagiging makapangyarihan, kung kaya´t ang mga pamahalaan ng bansa ay kadalasang pinapalitan ang kanilang mga kaalyado upang mapanatili ang balanse.Bemba : Inkondo ya Spanish Succession eyali entendekelo ya bulwi bwakubalilapo ubwakulwisha umulinganya wa maka.

Tagalog : Ang War of Spanish Succession (Digmaan para sa Halilinan sa Espanya) ang naging unang digmaan na pangunahing naglalayon na makamit ang balanse sa kapangyarihan.Bemba : Uku kwali kwaluka ukukankala, nge fyo ifyalo fya ku Europe ta fyakwete na kabili akabepesho kakuba ni nkondo sha mapepo. Kanshi, Inkondo ya Myaka Amakumi Yatatu yalingile ukuba ni nkondo ya kushalikisha ukwitwa nge nkondo ya mapepo.

Tagalog : Ito ay naghudyat ng mahalagang pagbabago, yayamang mawawalan na ng pagdadahilan ang kapangyarihan ng Europa sa pagiging relihiyosong mga digmaan. Sa gayon, ang Tatlumpung Taong Digmaan ang magiging huling digmaan na babansagang isang relihiyosong digmaan.Bemba : Itempele lya Artemis mu Ephesus lya onawilwe pa 21 Cikungu-lupepo, 356 BCE muli buntalamisoka bwa mulilo ubwacitilwe na Herostratus.

Tagalog : Ang sambahan ni Artemis sa Efeso ay nagiba noong Hulyo 21, 356 BCE sa isang akto ng panununog na isinagawa ni Herostratus.[Day20]

Bemba : Ukulingana nelyashi, icamupamfishe sana kutila akwate ululumbi mu musango uuli onse. Abena Efese, panuma ya kufulwa sana, balandile ukutila ishina lya kwa Herostratus likatala alilembwa.

Tagalog : Ayon sa kwento, ang kaniyang pangganyak ay ang kasikatan sa kahit na anong paraan. Ang mga Efeso, galit na galit, ay nagpahayag na ang pangalan ni Herostatus ay hindi kailanman itatala.Bemba : Kasambilila wa milumbe ya kale umu Giliki uwe shina lya Strabo panuma alilembele ili ishina, ecalenga no kuti twishibepo fimopali ili shina ilelo. Itempele lya onawilwe pa bushiku bumo bwine ubo Alexander the Great afyelwepo.

Tagalog : Ang Griyego na mananalaysay na si Strabo ay itinala sa kalaunan ang pangalan, na siyang alam natin ngayon. Nasira ang templo sa parehong gabi ng pagkasilang kay Alexander the Great.Bemba : Alexander, nge mfumu, aliipeele ukukuula itempele cipyacipya, lelo ukuipeela kwakwe kwalikanishiwe. Panuma, ninshi Alexander nafwa, itempele lyalikulilwe cipyacipya mu 323 BCE.

Tagalog : Si Alexander, bilang hari, ay nag-alok na magbayad upang muling itayo ang templo, ngunit ang kanyang alok ay tinanggihan . Kalaunan, matapos na si Alexander ay pumanaw, ang templo ay muling itinayo noong 323 BCE.Bemba : Mushininkishe ukutila ukuboko kwenu kuli ukwanakilila ilyo muleuma utulengo twa nyimbo tonse bwino-bwino - kabili mweshe ukukana kosha sana imyenseshe ya minwe yenu.

Tagalog : Siguruhing kalmado ang iyong kamay hangga´t posible habang wastong inaabot pa rin ang lahat ng mga nota - subukan ding huwag gumawa ng labis na paggalaw sa iyong mga daliri.Bemba : Muli uyu musango, tekuti munake bwangu. Ibukisheni ukutila tacilekabilwa ukulauma utulengo twa nyimbo namaka sana pakuti mukwate iciunda icikulu kwati nipa cilimba ca piyano.

Tagalog : Sa ganitong paraan, papagurin mo lamang ang sarili mo nang kaunti hangga´t maaari. Tandaan, walang pangangailangan na pindutin nang madiin ang mga teklado para lumakas ang tunog katulad ng kapag sa piyano.Bemba : Pali akodyoni, pakuti iciunda cingakulilako, mufwile ukubomfya ifyakupuutila namaka kabili mukwanguka.

Tagalog : Sa akordyon, upang makakuha ng karagdagang dami, gumamit ka ng mga bellow na mayroong higit na presyon at bilis.Bemba : Bukelenganya bwa fya Mupashi (Mysticism) musango wa myumfwanine, ukwishibikwa, nangu ukwishiba impela ya butuntulu, ifya bu-lesa, bu cishinka bwa mupashi, nangu Lesa.

Tagalog : Ang misistismo ay ang paghahangad ng pakikipagkaisa sa, pagkakakilanlan sa, o may kamalayang kabatiran ng isang sukdulang katotohanan, kabanalan, ispiritwal na katotohanan, o Diyos.Bemba : Uwasumina muli ifi alafwaya ukubika ubwishibilo bwakwe, ukumfwikisha, nangu amalangulushi yakwe mu fishinka fya bu-lesa/ka-lesa nangu tu-lesa.

Tagalog : Naghahanap ang mananampalataya ng direktang karanasan, kaalaman na hindi nakabatay sa kamalayan, o kaalaman sa banal na katotohanan/ang bathala o mga diyos.Bemba : Abakonka ili ilangulushi balikwata inshila shabo isha kwikalilamo, nangu ifyo bacita ifyapangilwa ukukusha ifyo fintu ifyo balepitamo.

Tagalog : Ang mga tagasunod ay nagtataguyod ng mga partikular na paraan ng pamumuhay, o mga kinagawian na nilalayong mapangalagaan ang mga karanasang iyon.Bemba : Bukelenganya bwa fya Mupashi (Mysticism) kuti bwa pushanishiwa ukufuma ku misango imbi iya fisumino fya mapepo no kushinshimuna ukupitila mu kukomaila pa bwampano bwa cilamuntu ubwa musango wa mibele uwaibela, makamaka iyo imibele iya mutende, iya kutontonkanya sana, iya nsansa, nangu iya kusamwa.

Tagalog : Makikita ang kaibahan ng mistisismo sa ibang uri ng relihiyosong paniniwala at pagsamba sa pagbibigay-diin nito sa direktang personal na pagdanas ng isang natatanging estado ng kamalayan, partikular na ang may mapayapa, may kaunawaan, napakaligaya, o kahit na tuwang-tuwang karakter.Bemba : Sikhism musango wa mipepele ukufuma ku cishi ca India. Yatendeke mu ncende ya Punjab mu nshita ya mwanda wa myaka uwalenga 15 ukufuma ku ciputulwa cimo icapatwike ku lutambi lwa ci Hindu.

Tagalog : Ang Sikhismo ay isang relihiyon na galing sa sub-kontinente ng India. Ito ay nagmula sa rehiyon ng Punjab noong ika-15 siglo galing sa paghihiwalay ng mga sekto sa loob ng tradisyon ng Hindu.Bemba : Abena Sikh balanda ukuti ifisumino fyabo fyalipusana sana ne mipepele ya ba Hindu nangu cakuti balasumina ukuti imipepele yabo yatuntuka ku mipepele ne ntambi sha ba Hindu.

Tagalog : Ikinukunsidera ng mga Sikh ang kanilang paniniwala na isang bukod na relihiyon sa Hinduismo kahit na kinikilala nila ang mga pinagmulan at mga kaugalian ng Hindu.Bemba : Abena Sikh beta imipepele yabo ukutila Gurmat, ilili lishina lyaci punjabi ilipilibula "inshila ya guru". Guru eshintililo lya mipepele yaku India yonse lelo Sikhism yena yasendako ubukankala ubwapanga ishinte lya fisumino fya bena Sikh.

Tagalog : Tinatawag na Gurmat ng mga Sikh ang kanilang relihiyon, na Punjabi para sa ¨paraan ng guru¨. Ang guru ay isang pangunahing aspekto ng lahat ng relihiyon ng Indian ngunit nailakip ng Sikhismo ang pinapahalagahan na bumubuo sa pundasyon ng paniniwala ng Sikh.Bemba : Iyi mipepele yatendeke mu mwanda wa myaka walenga 15 na Guru Nanak (1469-1539). Palikonkele ba guru nabambi abali pabula abapyenepo.

Tagalog : Itinatag ni Guru Nanak (1469-1539) ang relihiyon noong ika-15 siglo. Sinundan ito ng paghalili ng siyam pang mga guru.Bemba : Nangu cibefyo, mu mweshi wa Kapepo-kakalamba mu mwaka wa 1956 amalayo yakwa Krushchev yalyeshiwe ilyo impasase shaimine mu Poland, uko ababomfi baleilishanya pamulandu wa kubulisha kwa fyakulya no kucepa kwa malipilo, ico icasangwike ukuilishanya kwa cinkumbawile ukwimina ubuteko bwa Communism.

Tagalog : Gayunpaman, noong Hunyo 1956, nasubok ang mga pangako ni Krushchev nang magkagulo sa Poland, kung saan nagreklamo ang mga manggagawa dahil sa kakulangan sa pagkain at pagbabawas sa suweldo, na naging isang malawakang protesta laban sa Komunismo.Bemba : Nangu cakuti kumpela, Krushchev alitumine ifima tanki pa kuya bwesulusha umutende, tasuminishe ku bukabilo bwa bunonshi ubwalekabilwa elyo asontele no muntu uwaishibikwe sana uwe shina lya Wladyslaw ukuba Prime Minister umupya.

Tagalog : Bagaman sa huli, nagpadala ng mga tanke si Krushchev upang ibalik ang kaayusan, nagbigay-daan siya sa ilang mga pangangailangang pangkabuhayan at sumang-ayon na hirangin ang sikat na si Wladyslaw Gomulka bilang bagong punong ministro.Bemba : Abantu baleikala mu mupokapoka wa Indus ni Nkulo iyaishibe ukubomfya umukuba iyabelele ku masamba ya cishi ca India iyalimo na icalo ca Pakistan ica lelo elyo ne ncende shimo ishaba lwa ku masamba ya India na lwa ku kabanga ka Afghanistan.

Tagalog : Ang Sibilisasyon sa Lambak ng Indus ay isang sibilisasyon noong Panahon ng Tanso sa hilagang kanluran ng subkontinenteng Indian na sumasaklaw sa kalakhan ng Pakistan sa modernong-panahon at ilang rehiyon sa hilagang kanluran ng India at hilagang silangan ng Afghanistan.Bemba : Ubu bwikashi bwalile sana pantanshi mu manika ya Mumana wa Indus uko ukwafuma ne shina lya calo.

Tagalog : Ang sibilisasyon ay umunlad sa mga lunas ng Ilog Indus kung saan hinango ang pangalan nito.Bemba : Nangu cakuti abasambi bamo balatunganya ukutila apo ubu bwikashi bwali mu manika ya Mumana uwauma nomba uwa Sarasvati, bufwile bwaitwa ukuti Ubwikashi bwa Indus-Sarasvati, elyo bambi babwita ukuti Ubwikashi bwa Harappan ukulosha kuli Harappa, incende iyabalilelpo ukwimbwa mu myaka ya muma 1920.

Tagalog : Bagaman hinihinala ng ilang iskolar na yamang ang sibilisasyon ay umiral din sa mga lunas ng ngayon ay tuyo nang Ilog Sarasvati, ito ay angkop na tawaging Sibilisasyong Indus-Sarasvati, habang ang ilan ay tinatawag itong Sibilisasyong Harappan sunod sa Harappa, ang una sa mga lugar nito na hinukay noong mga taon ng dekada 1920.Bemba : Umubeele wa bushilika uwa bufumu bwa ba Roma walyafwilisheko ukupanga ubuyantanshi mufya bundapishi.

Tagalog : Ang pagiging makamilitar ng imperyong Romano ay nakatulong sa pagkakaroon ng mga pag-unlad sa medisina.Bemba : Bashing'anga batendeke ukwingishiwa imilimo ne Mfumu Augustus elyo alipangile ne Sukulu lyaci Roma ilya Bashilika ba fya Bumi (Roman Medical Corps) ilyakubomba na mafya ya nkondo.

Tagalog : Nagsimulang maging sakop ni Emperador Augustus ang mga doktor at bumuo pa ng unang gagamiting Pangkat ng Paggagamot sa Roma pagkatapos ng mga digmaan.Bemba : Bashing'anga ba fya kutumbula balikwete ubwishibilo ubwingi pa miti yakucefya ubukali ukubikapo na morphine ukufuma ku nseke shama poppy elyo na scopolamine ukufuma ku nseke sha herbane.

Tagalog : Noon ay may kaalaman ang mga siruhano tungkol sa iba´t ibang gamot na pampakalma kabilang ang morpina mula sa katas ng mga buto ng poppy at scopolamine mula sa mga buto ng herbane.Bemba : Basambilile ifingi mu lyashi lya kuputula ifilundwa pakupususha abalwele ku kubola kwa filundwa elyo no kusuuma kwa mulopa pa filonda pamo no tubombelo twakwikata imishipa pa kulesha umulopa ukusuuma.

Tagalog : Sila ay naging mahusay sa amputasyon upang mailigtas ang mga pasyente sa gangrena pati na rin mga tornikey at mga arterial clamp upang maampat ang pag-agos ng dugo.Bemba : Mukuya kwa myanda ya myaka iingi, ubufumu bwa Roma bwalikwetemo ubwishibilo ubwingi mu ciputulwa ca miti no kupanga ubwishibilo ubwingi ubo twaishiba ilelo.

Tagalog : Sa loob ng maraming siglo, ang imperyong Romano ay namuno sa malalaking pagsulong sa larangan ng medisina at binuo ang karamihan sa karunungang alam natin ngayon.Bemba : Ukupeteka kwa mapepala ukwa pureland ni uko ukwa kwata apakupelela icakuti icipetwa fye cimo ecingapangwa pa nshita imo, ukupeta kumbi ukwayafya pamo nga ukwa kupetekela kunuma ta kwasuminishiwa, elyo ifipetwa fyonse fyalikwata incende ishatambalala.

Tagalog : Ang pureland na origami ay origami na may restriksyon na paisa-isang tupi lamang ang maaaring gawin, ang mas komplikadong mga tupi gaya ng pabaliktad na tupi ay hindi pinapayagan, at ang lahat ng tupi ay mayroong malinaw na mga lokasyon.[Day21]

Bemba : Uku kupeteka kwapangilwe mu myaka yamuma 1970 pakwafwilishako abashaishibishe ukupeteka nangu abo abali no bwishibilo ubunono.

Tagalog : Ito´y natuklasan ni John Smith noong 1970s upang makatulong sa mga walang karanasan sa pagtiklop o iyong may limitadong pagkilos ng katawan o motor skills.Bemba : Abana balakwata ubwishibilo bwa mutundu pamo no kusushiwa kwa mutundu ilyo bacili abaice sana elyo uku kusushiwa kulafulunganya sana imibele yabo.

Tagalog : Nagkakaroon ang mga bata ng kamalayan tungkol sa lahi at mga karaniwang tinatanggap na mga paglalarawan ng lahi sa murang edad at nakaaapekto ang mga karaniwang tinatanggap na mga paglalarawan ng lahi na ito sa kanilang pag-aasal.Bemba : Ku ca kumwenako, abana abasangwa mu mutundu uunono uyo uwasushiwa ukuti taucita bwino ku masambililo bamoneka ne cine ukuti tabacita bwino ku masukulu lintu baishiba ukuti ifi efyo babasusha.

Tagalog : Halimbawa, ang mga batang kabilang ng isang lahing minorya na hinuhusgahan bilang mahihina sa paaralan ay nagiging mahina sa paaralan sa sandaling malaman nila ang tungkol sa panghuhusga na may kaugnayan sa kanilang lahi.Bemba : MySpace yaba pa nambala iya butatu pa ma website aya ishibikwa kabili iyi bomfiwa sana mu calo ca United States elyo kabili yalikwata abantu 54 milioni aba bomfya pali nomba.

Tagalog : Ang MySpace ang ikatlong pinakakilalang website na ginagamit sa Amerika at may 54 na milyong profile sa ngayon.Bemba : Aya ama websites balaya bikako amano sana, nakucilisha ayaba mu fya kufundafunda.

Tagalog : Ang mga website na ito ay nakatawag ng maraming pansin, lalo na sa larangan ng edukasyon.Bemba : Kwaliba inshila ishawama ishamibomfeshe ya ma websites, pamonga ukwanguka mu kupanga ikilasi pebuula lya pa intaneti ilya bimbwamo ama blogs, ifya kutamba pa ma vidio, ifikope, kabili na fimbipo ifisanshamo.

Tagalog : May mga positibong aspekto sa mga website na ito, kabilang na, ang madaling paggawa ng pahina para sa klase na maaaring magkaroon ng mga blog, bidyo, litrato, at iba pang mga tampok.Bemba : Kuti mwaisula ilibuula ilya pa intaneti ukwabula ubwafya ukubomfya fye akeyala kamo aka website. Iici cilalenga ukwibukisha ukwanguka kabili cilanguka ukulembela abana besukulu nelyo abasambi abakwata ubwafya ubwa kubomfya keyboard nelyo ukushimbula amashiwi bwino.

Tagalog : Ang pahinang ito ay madaling mapupuntahan sa pamamagitan ng paglalagay lamang ng isang adres sa web, na ginagawang madaling maalala at madali ang pagta-type in para sa mga estudyante na maaaring nahihirapan sa paggamit ng keyboard o sa pagbabaybay.Bemba : Kuti lyacinjishiwa mukwangushako ukubelenga elyo na ukucinja imimonekele ya malangi ukulingana na ubufwayo.

Tagalog : Maaari itong iangkop sa sariling pangangailangan para gawing madaling basahin at saka may kasing dami o unting kulay ayon sa nais.Bemba : Ilyashi lya Kukanaposako Amano ku Filecitika (Attention Deficit Disorder) "mubeela umo uwamu matontonkanyo untu ubulondoloshi bwa fishibilo musangwa na ukukanatekanya, ukufulunganishiwa bwangu, ukubomba ifintu mukwangufyanya nangu ukukwatisha amaka"

Tagalog : Ang Sakit na Kakulangan sa Kakayahang Magtuon ng Pansin ¨ay isang syndrome na neorolohikal na ang tipikal na tumutukoy na tatlong sintomas ay ang pagkamapusok, kakulangan sa pokus, at pagiging masyadong malikot o labis-labis ang enerhiya¨.Bemba : Uyu musango te cintu ica kukanakwanisha ukusambilila lelo bulwele ubukumine ku masambililo. "Calikuma abana pakati ka ma pesenti yatatu na yasano, limbi ukufikafye naku mintapendwa ibili iyabana baku America".

Tagalog : Hindi ito kapansanan sa pagkatuto, ito ay karamdaman sa pagkatuto; ito ay ¨nakakaapekto sa 3 hanggang 5 porsyento ng lahat ng bata, marahil ay kasindami ng 2 milyong batang Amerikano¨.Bemba : Abana abakwata ubu bwafya bwa ADD balashupikwa sana ukuposa amano ku fintu pamo nga ifikumine isukulu, lelo kuti baposako sana amano ku fintu ifyo bomfwa bwino pamo nga ukwangala amangalo nangu ukutamba utumangalo twa baice uto batemwisha nangu ukulemba ama sentensi ukwabula amatoni.

Tagalog : Ang mga batang may ADD ay nahihirapang magtuon ng kanilang pansin sa mga bagay na gaya ng mga gawain sa paaralan, nguni´t naitututok nila ang kanilang pansin sa mga bagay na nasisiyahan silang gawin gaya ng paglalaro o panonood ng kanilang paboritong mga cartoon o pagsusulat ng mga pangungusap nang walang pagbabantas.Bemba : Aba bana inshita ishingi balasangwa mu mafya ayengi, pantu balacita "ifintu ifingabaletela amasanso, balatendeka ulubuli, elyo kuti babala no butungulushi bwe sukulu" pakutifye bakampusheko bongobongo yabo apo bongobongo yabo tekuti ikampushiwe ne milimo iicitika lyonse.

Tagalog : Ang mga batang ito ay maaaring masangkot sa gulo, dahil sila ay ¨gumagawa ng mga mapanganib na pag-aasal, pumapasok sa gulo, at nagbibigay ng hamon sa awtoridad¨ upang mapukaw ang kanilang utak, dahil ang kanilang utak ay hindi gumagana sa pamamagitan ng mga karaniwang paraan.Bemba : ADD ilafulunganya ubwampano na banabo pa mulandu wakuti abana bambi te kuti bomfwikishe icilelenga aba bantu ukulacita ifyo bacita nangu ifyo balembele mu musango untu balembelamo nangu limbi ukumona ukuti tabalakula mu mano.

Tagalog : Naaapektuhan ng ADD ang mga relasyon sa ibang kasamahan dahil ang iba pang mga bata ay hindi naiintindihan kung bakit sila ay kumikilos sa paraan na kanilang ginagawa o bakit nagbabaybay sila sa paraan na kanilang ginagawa o iba ang antas ng kanilang paggulang.Bemba : Ngefyo amaka ya kukwata ubwishibilo no kusambilila fyayalwike mu musango uulandilwe pamulu ne cipendo ce shinte apo ubwishibilo bwasangilwe caliyaluka.

Tagalog : Habang ang kakayahang magkaroon ng kaalaman at mag-aral ay nagbago sa paraang nabanggit sa itaas ang base rate ng pagkakaroon ng kaalaman ay nagbago rin.Bemba : Umusango wakukwatilamo ilyashi walipusene. Takwali ukupatikishiwa mukwibukisha kwa cilamuntu, lelo ukwibukisha kwaishileba cintu cimo icaposelweko sana amano.

Tagalog : Ang pamamaraan sa pagkalap ng impormasyon ay kakaiba. Wala nang pagpilit sa pagsasaalala ng bawat isa, ngunit ang abilidad sa pag-alala ng teksto ang mas pinagtuunan.Bemba : Mukucimona, inshita ya Renaissance yaliletele ukwaluka ukwingi ukulosha ku masmabililo elyo no kusabankanya kwa bwishibilo.

Tagalog : Ang totoo, ang Renaissance ay naghatid ng makahulugang pagbabago sa paraan ng pag-aaral at pagpapakalat ng kaalaman.Bemba : Mu kupusanako ku bwina nama ubwitwa ama primates, ibumba lya nama umusangwa abantu naba kolwe tashakonkanyapo ukubomfya amaboko kukwendelako nangu ukubikako icisendo camubili onse ukupelukilako ku fimiti.

Tagalog : Hindi kagaya ng ibang mga primado, hindi na ginagamit ng mga hominid ang kanilang mga kamay sa paggalaw o pagpasan ng bigat o paglalambitin nang palipat-lipat sa mga puno.Bemba : Icisansa no lukasa lwa kwa chimpanzee fyalilingana mu bukulu no butali, ukulangisha ifyo ifisansa fibomfiwa mu kusenda icisendo ca mubili mu kwendela ku makoofi.

Tagalog : Magkasinlaki at haba ang kamay at paa ng chimpanzee, ipinapakita ang gamit ng kamay sa pagkaya ng bigat sa paglalakad gamit ang mga buko ng daliri.Bemba : Icisansa ca muntunse calipipako ukucila ulukasa, na mafupa ya minwe ayaololoka.

Tagalog : Ang kamay ng tao ay mas maigsi kaysa sa paa, na mayroong mas tuwid na mga phalange.Bemba : Amafupa ya fyacishale (fossil) ayaku minwe ayakale apapita imyaka pakati kama mintapendwa ibili ukufika kuli itatu yasokolola uku kwaluka mukubomba kwa minwe ukufuma ku kwendelako no kuya ku kwimishako ifintu.

Tagalog : Ang mga fosil na mga buto ng kamay na dalawang milyon hanggang tatlong milyon na ang tanda ay isiniwalat ang pagbabagong ito sa espesyalisasyon ng kamay mula sa paggalaw hanggang sa pagmamanipula.Bemba : Abantu bamo basumina ukutila ukukwata ifiloto ifingi ifyo wingapindulula ilingi kuti calenga ukunaka.

Tagalog : Naniniwala ang ilang tao na ang pagdanas ng maraming namamalayang panaginip na pinangyari sa pamamagitan ng mga artipisyal na pamamaraan kadalasan ay maaaring maging lubhang nakakapagod.Bemba : Umulandu uukalamba uulenga ici ukucitika ni pa mulandu wa ifi filoto ukuya filelepelako mu nshita pakati ka mibeele ya filoto (REM).

Tagalog : Ang pangunahing dahilan para sa penomenong ito ay ang resulta ng pagpapahaba ng mga namamalayang panaginip sa panahon sa pagitan ng mga kalagayang REM.Bemba : Ilyo wakwata inshita sha REM ishinono cila bushiku, uyu mubeele umo uukwata ukusendama ukwa lyonse elyo no kubukuluka kwa mubili obe kwalacitika lyonse icakuti casanguka ubwafya.

Tagalog : Dahil sa mas kakaunting REM kada gabi, ang kalagayang ito kung saan nakakaranas ka ng aktwal na pagtulog at gumagaling ang iyong katawan ay nagiging sapat na madalang upang maging suliranin.Bemba : Ici kuti caba icakunasha umubili kwati fye wa cilashibuka-shibuka panuma yacila mamineti amakumi yabili nangu amakumi yatatu nokutamba TV.

Tagalog : Nakakahapo rin ito na katulad ng kung ikaw ay gigising tuwing dalawampu o tatlumpung minuto at manonood ng TV.Bemba : Ifitumbukamo fishintilila pa bwingi bwa nshita iyo bongobongo yobe yesha ukulota filoto fya uyu musango cila bushiku.

Tagalog : Ang epekto ay nakadepende sa kung gaano kalimit subukan ng iyong utak na managinip ng gising gabi-gabi.[Day22]

Bemba : Napa kutendeka ifintu tafyaleenda bwino ku bena Italy elyo baali ku North Africa. Mukati ka mulungu fye umo ukufuma apo abena Italy babilishe palwa kutendeka inkondo pa 10 June, 1940, abashilika ba bena Britain abaleitwa ba 11th Hussars balipokele mufikansa umusumba wa Fort Capuzzo ku Libya.

Tagalog : Hindi naging maayos ang mga bagay-bagay para sa mga Italyano sa Hilagang Aprika halos magmula sa umpisa. Sa loob ng isang linggo mula ang pagdedeklara ng Italya ng giyera noong Hunyo 10, 1940, nasakop ng ika-11 Hussars ng Britanya ang Kuta Capuzzo sa Libya.Bemba : Mukusansa ukwa kupulikila ukwa ku kabanga kwa Bardia, abena Britain baikete General Lastucci, uyo uwali kangalila wa Chiputulwa ca Engineering elyo kabili umukalamba uwa bashilika baku Italy abo baleitwa ba Tenth Army.

Tagalog : Sa isang pagtatambang sa silangan ng Bardia, nahuli ng mga Britanyo ang Pinunong Inhinyero ng Ikasampung Hukbo ng Italya, si Heneral Lastucci.Bemba : Pa June 28, ba Marshal Italo Balbo, ba Governor General ba ku Libya kabili impyani ya bufumu iya kwa Mussolini, bali bepeye ku bashilika babo ilyo bafikile ku Torbruk.

Tagalog : Noong Hunyo 28, si Marshal Italo Balbo, ang Gobernador-Heneral ng Libya at magiging tagapagmana ni Mussolini, ay napatay sa pamamagitan ng bala ng baril ng mga kakampi habang lumalapag sa Tobruk.Bemba : Ubwangalo ubwa muli shino nshiku ubwa kucinga ubwitwa ati fencing bwangalwa pa fipimo ifingi ifya pusanapusana, ukufuma ku basambi abasambilila pa yunivesiti ukufika na ku basambilila sana na ku mangalo aya kucimfyanya ayetwa ati ama Olympic.

Tagalog : Ang makabagong isport na eskrimahan ay nilalaro sa maraming antas, mula sa mga estudyante na nag-aaral sa isang unibersidad hanggang sa kompetisyong propesyonal at pang-Olympiko.Bemba : Ubu bwangalo bwangalwa na bantu babili, kancinga umo uucingilisha umunankwe.

Tagalog : Ang isport ay pangunahing nilalaro sa pormat na dwelo, isang eskrimador ay nakikipagdwelo sa isa pa.Bemba : Ubwangalo bwa kamombo (golf) bwangalo umo bakateya babomfya inkafi ukuminako utu mipila ukwingisha mu tulindi.

Tagalog : Ang Golf ay isang laro kung saan ang mga manlalaro ay gumagamit ng mga club upang paluin ang mga bolang papasok sa mga butas.Bemba : Utilindi ikumi limo na cinekonsekonse e tuteyekwa mu bwangalo bumo, umo bakateya ilingi bambila pa kalindi ka kubalilapo no kupwishisha pa kalindi kalenga ikumi na cinekonsekonse.

Tagalog : Ang eighteen holes ay nilalaro sa panahon ng regular na round, na karaniwang nag-uumpisa ang mga manlalaro sa unang butas na nasa course at nagtatapos sa ikalabingwalo.Bemba : Kateya uwa umapo imiku iinono, nangu ukubomfya kwa kamfi yakwe pa miku iinono, ukufika ku kupwisha ubu bwangalo ninshi e wacimfya.

Tagalog : Ang manlalarong gagawa ng pinakakaunting mga pagpalo, o mga paghataw ng pamalo, upang makumpleto ang palaruan ang mananalo.Bemba : Ubu bwangalo buteyekwa pa cani, elyo icani ica mupepi na kalindi cilepifishiwako nokwitwa ati pa gilini.

Tagalog : Ang laro ay nilalaro sa damuhan, at ang damo sa paligid ng butas ay tinatabas nang mas maigsi at tinatawag na ang berde.Bemba : Caba kwati umusango wa butandashi bwa kutamba ifintu uwaishibikwa sana ni uyo abantu babombela pamo no kwenda: Ubutandashi bwa bwangashi.

Tagalog : Malamang na ang pinakakaraniwang klase ng turismo ay kung ano ang iniuugnay ng halos lahat ng tao sa pagbibiyahe: Turismo para sa rekreasyon.Bemba : Ubu butandashi bucitika ilyo abantu baya ku ncende iya pusanako ne ncende iyo bekalako pakuti bayetushako no kusansamuka.

Tagalog : Ito ay kapag pumunta ang mga tao sa lugar na malayung-malayo ang pagkakatulad sa karaniwan nilang buhay sa araw-araw upang magrelaks at maglibang.Bemba : Incende sha mucanga mu mbali ya mimana, ama paki ya kwangalilako elyo ne ncende sha nsakwe e ncende ishaseeka ukutandalilwa na batandashi ba bwangashi.

Tagalog : Ang mga beach, mga parkeng may tema at lugar ng camping ay kadalasan na pinakakaraniwang lugar na madalas puntahan ng mga naglilibang na turista.Bemba : Nga cakuti ibutukilo lya muntu ilya kutandalila incende imo kuyaishibako imilumbe ya kale pali iyo ncende elyo ne ntambi shaiko lyena ninshi ubu butandashi buleitwa ubutandashi bwa ntambi.

Tagalog : Kung ang layunin ng pagbisita ng isang tao sa isang partikular na lugar ay para alamin ang kasaysayan at kultura nito kung gayun ang ganitong uri ng turismo ay tinatawag na kultural na turismo.Bemba : Abatandashi kuti batandalila incende ishaishibikwa nge mpopo sha fyalo fimo nangu limbi kuti basala fye ukutontomesha pa ncende imo.

Tagalog : Maaaring bumisita ang mga turista sa iba´t-ibang mga palatandaan ng isang partikular na bansa o maaaring piliin lamang nilang magtuon ng pansin sa iisang lugar.Bemba : Abaletekwa ne fyalo fimbi, pa kumona ifintu ifyacitike, nabena balifwaile aba kubafwilishako.

Tagalog : Ang mga Kolonista, nang makita ang pagkilos na ito, ay humingi rin ng karagdagang tulong.Bemba : Impuka sha bashilika ishaikatilile ififulo fya ku ntanshi pali impuka ya bumo ne ya butatu iya ku New Hampshire ishali sha baume abali 200, abaletungululwa na Colonel John Stark na Colonel James Reed (bonse abaishileba abakalamba ba bashilika).

Tagalog : Ang mga kawal na nagpatibay sa mga posisyong pinakamalapit sa labanan ay kinabilangan ng una at ika-3 na mga rehimyento ng New Hampshire na may 200 kalalakihan, sa ilalim nina Koronel John Stark at Koronel James Reed (kapwa sila naging mga heneral kalaunan).Bemba : Abantu ba kwa Stark baikatilile ififulo mu mbali ye linga ku kapinda ka kukuso pa mpela ya cifulo caba Colonist.

Tagalog : Pumuwesto ang mga kalalakihan ng Stark sa tabi ng bakod sa dulong hilaga ng posisyon ng Colonist.Bemba : Ilyo ukucepa kwa menshi (low tide) kwaiswile umupaka wa mu mbali ya Mumana wa Mystic lwa ku kabanga ka peninsula, bwangubwangu balilundileko ilinga ne cibumba ca mabwe icipi ku mpela ya kapinda ka kukuso pa mpela ya menshi pa ncende ya mucanga iinono.

Tagalog : Kapag ang pagbaba ng tubig ay nagbukas ng siwang sa gilid ng Mystic River sa kahabaan ng hilagang silangan ng peninsula, agad nilang pinalalaki ang bakod gamit ang maikling batong dingding patungong hilaga na magtatapos sa gilid ng munting dagat.Bemba : Grdley nangu Stark balibikile ci siteke apalepele amafiti 100 (30 m) pantanshi ye linga no kukambisha ukuti takuli nangu umo uwakulasa mpaka abashilika bacalo bapitapo.

Tagalog : Naglagay si Gridley o Stark ng haligi na halos 100 talampakan (30 m) sa harap ng bakod at nag-utos na walang magpapaputok ng baril hanggang madaanan ito ng mga hukbong regular.Bemba : Amapange yabena America yashintilile pa kutendeka ukusansa ukwakondenkanishiwa ukufuma ku ncende shitatu ishapusana.

Tagalog : Umasa ang plano ng Amerika sa paglulunsad ng magkakatugmang pagsalakay mula sa tatlong magkaibang mga direksyon.Bemba : General John Cadwalder alingile ukutendeka no kusansa kwa kusalanganya ku ncende ya mpuka ya bashilika ku Bordentown, pakuti engacilikila ukukoseleshiwa nakumbi.

Tagalog : Maglulunsad ng mapanlinlang na atake si Heneral John Cadwalder laban sa Britanong garison sa Bordentown, upang maharangan ang sinomang karagdagang mandirigma.Bemba : General James Ewing nao alingile ukusenda abashilika abali 700 ukwabuka umumana pa Trenton Ferry, ukucandilila ubulalo bwapa Assunpink Creek no kucincintila impuka sha balwani ishili shonse ukubutuka.

Tagalog : Dadalhin ni Heneral James Ewing ang 700 milisya sa kabilang panig ng ilog sa Trenton Ferry, sasakupin ang tulay sa ibabaw ng Sapa ng Assunpink at pipigilang makatakas ang sinomang kalabang hukbo.Bemba : Impuka ikalamba iya kusansa iya baume abali 2,400 yalingile ukwabuka umumana imilundu pabula ku kapinda ka kukuso akaTrenton, elyo no kwakanikana mu mabumba yabili, ibumba limo mwisamba lya kwa Greene elyo limbi nalyo mwisamba lya kwa Sullivan, pakuti bengatendeka ukusansa kwa ku macaca.

Tagalog : Ang pangunahing hukbong pansalakay na 2,400 kalalakihan ay tatawid sa ilog siyam na milya sa hilaga ng Trenton, at pagkatapos ay maghahati sa dalawang pangkat, isa sa ilalim ni Greene at isa kay Sullivan, upang maglunsad ng pagsalakay bago ang bukang-liwayway.Bemba : Ilyo kwaba ukwaluka ukufuma kuli koota ukuya kuli citika ya ntamfu ya mulundu umo (mile), ukubutukisha takuba ukukankala sana lelo ukushipikisha ekufwaikwa sana.

Tagalog : Dahil sa pagbabago sa pagtakbo mula sa sangkapat hanggang sa kalahating milya, lalong hindi na gaanong nagiging importante ang bilis at ang katatagan ay nagiging lubusang pangangailangan.Bemba : Mu cishinka fye kabutuka wamu ciputulwa cakubalilapo ica citika-wa-mayilo, umuntu uwingacimfya amamineti yabili, alingile akwata ukubutukisha, lelo ukushipikisha kulingile ukukwatwa pa masanso yonse.

Tagalog : Siyempre ang isang primera-klaseng half-miler, isang lalaki na kayang talunin ang dalawang minuto, dapat ay nagtataglay ng tamang bilis, ngunit kailangang linangin ang katatagan sa lahat ng panganib.[Day23]

Bemba : Ukubutuka kwa lubilo lwa munshita ya pamwela, ukusanshapo na mangalo ya kutolauka kukukansha iciputulwa camubili ica pamulu, ekupekanya ukwawamisha ukwa nshita ya lubilo.

Tagalog : Ang ilang pagtakbo nang malayo sa kapatagan panahon ng taglamig, kasama ng ehersisyo sa gymnasium para sa pagpapatatag ng itaas na bahagi ng katawan, ay ang pinakamainam na paghahanda para sa panahon ng paligsahan sa pagtakbo.Bemba : Imilile isuma yeka tekuti ipange ukufikilisha kwa mibombele, lelo kuti yalenga ubumi bwa misepela ababutuka ulubilo ukuba bwino.

Tagalog : Ang wastong mga gawing nutrisyonal lamang ay hindi makapagdudulot ng pinakamagaling na mga pagganap, nguni´t maaaring magkaroon ang mga ito ng mahalagang epekto sa pangkalahatang kagalingan ng mga batang atleta.Bemba : Ukusunga bwino amaka ya bumi ayalingana, ukuba ne mibele isuma iya minwine ya menshi, no kumfwikisha bwino ifiputulwa ifyalekanalekana ifya mibombele ya kulundapo kuti fyayafwilisha ababutuka ulubilo ukuwamya imibombele yabo no kulundako ukumfwa bwino ukwa ubu bwangalo.

Tagalog : Ang pagpapanatili ng balanse sa enerhiya, epektibong pagpapanatili ng tubig sa katawan, at pag-unawa sa iba´t ibang aspeto ng mga gawaing suplementasyon ay makakatulong na mapabuti ang pagganap ng mga atleta at dagdagan ang kanilang kasiyahan sa sport.Bemba : Ukubutuka kwa ntamfu yapakati bwangalo ubwanaka umutengo; lelo, mwalibako amalangulushi yamo ayabufi ayakumine kufibombelo fimo ififwaikwa pakuti wangasendamo ulubali.

Tagalog : Ang medya-distansyang pagtakbo ay murang isport lamang; subalit, maraming maling akala tungkol sa ilang piraso ng kagamitang kinakailangan upang lumahok.Bemba : Ifya kubomfya kuti fyashitwa lelo ifingi fikwata fye ubupilibulo ubunono nangu ukukanakwata nelyo bumo pa mibombele ya bwangalo.

Tagalog : Maaaring bilhin ang mga produkto ayon sa pangangailangan, nguni´t karamihan ay magkakaroon lamang ng kakaunti o walang tunay na epekto sa pagganap.Bemba : Ababutuka ulubilo kuti baumfwa kwati balitemwa icintu cimo nangu cakuti tacakwata ubunonshi ubuli bonse.

Tagalog : Maaaring akalain ng mga manlalaro na mas naiibigan nila ang isang produkto bagaman wala itong naibibigay na tunay na mga kapakinabangan.Bemba : Atomu kuti yatontonkanishiwa nga cimo pafintu ifibomfiwa mu kupangwa kwa fintu fyonse.

Tagalog : Maituturing ang atomo bilang isa sa napakahahalagang kayariang bloke ng lahat ng materya.Bemba : Kantu kamo akayafya ukulondolola umusangwa, ukulingana ne cimpashanya icayangushiwa ica Bohr, aka nyukilyasi ya pakati iyashingulukwa nama electron, ayamoneka ayapalana ku fibumbwa fya fyalo ifishinguluka akasuba - moneni Icikope 1.1.

Tagalog : Ito´y isang masalimuot na entidad na binubuo, ayon sa isang simpleng model ni Bohr, ng isang gitnang nukleo na iniikutan ng mga elektron, na waring katulad sa mga planetang umiikot sa araw - tingnan ang Figure 1.1.Bemba : Nyukilyasi yakwata amapatiko yabili - ama nyutuloni nama pulotoni.

Tagalog : Ang nukleo ay binubuo ng dalawang partikulo - ang mga awansik at proton.Bemba : Ama pulotoni yakwata ukucajika kwa malaiti ukwa positivu elyo ama nyutuloni tayacajika. Ama elekituloni yakwata ukucajika kwa malaiti ukwa nekativu.

Tagalog : Ang mga proton ay mayroong positibong karga ng kuryente habang ang mga neutron ay walang karga. Ang mga elektron ay mayroong negatibong karga ng kuryente.Bemba : Pa kumona uusanshilwe, ulingile waceceta incende pa kushininkisha ubucingo bobe.

Tagalog : Upang Masuri ang biktima, kailangan mo munang siyasatin ang lugar ng pinangyarihan upang masiguro ang iyong kaligtasan.Bemba : Ulingile ukumona icifulo ca usanshilwe ilyo ulemupalama elyo nafyonse ifingaba busoko kuli iwe.

Tagalog : Kailangan mong makita ang posisyon ng biktima at iba pang mga senyales ng problema na kinakaharap ng nito.Bemba : Nga cakuti waceneka ilyo ulefwaya ukwafwilisha, limbi kuti wabomba fye ukubifishako ifintu.

Tagalog : Kung masasaktan ka habang sumusubok na tumulong, maaaring nagsisilbi ka lang na gawing mas malala ang sitwasyon.Bemba : Ukufwailisha kwasangile ukutila ukutitikishiwa mu matontonkanyo, umwenso no kwelenganya pa masanso efyaletungilila ubwampano pakati ka bukali no kubulisha amaka kuli abo abacushiwa no bulwele bwa mungololo.

Tagalog : Natuklasan ng pag-aaral na ang depresyon, takot at eksaherasyon ng tunay na nararamdaman ang namagitan sa ugnayan sa pagitan ng sakit at kapansanan sa mga dumaranas ng sakit sa ibabang bahagi ng likod.Bemba : Ukwelengenya fye kwa masanso kweka, ukufumyako ukutitikishiwa mu matontonkanyo no umwenso ekwali kwa kumwenako mu bwanshiko bwa PA ubwa cilamulungu.

Tagalog : Ang mga epekto lang ng kapahamakan, hindi ang depresyon at takot ang may kondisyon ng regular na lingguhang nakabalangkas na mga sesyon ng PA.Bemba : Abo abasendelemo ulubali mu fya kucita ifya nshita yonse balekabila ubwafwilisho ubwingi mumimwine yabo iibi iya bukali ukulekanya ifya pusanapusana ifya bukali ubwabipisha elyo no kukanaumfwa bwino ukufuma ku kwensha kwa mubili ukwa lyonse.

Tagalog : Ang mga lumalahok sa regular na aktibidad ay nangailangan ng mas maraming suporta kung tungkol sa negatibong pang-unawa sa sakit na kinikilala ang mga pagkakaiba ng sakit na matagal nang paulit-ulit at pakiramdam ng hirap mula sa normal na pagkilos ng katawan.Bemba : Imimwene, nangu amaka ya kumona yashintilila pa filundwa fya kumwenako nangu amenso.

Tagalog : Ang paningin, o kakayahang makakita ay depende sa mga sangkap na pandamdam ng sistema sa paningin o mga mata.Bemba : Kwaliba imipangilwe ya menso iingi iyapusanapusana ukulingana nefyo cila cintu ica mweo cikabila.

Tagalog : Maraming iba´t-ibang mga pagkakayari ng mga mata, na iba´t-iba ang kompleksidad ayon sa mga kinakailangan ng organismo.Bemba : Ukupusanapusana kwa mipangile kwa fintu kwali kwata ifya kubomba kabili ne mifwaile yafiko iya pusanapusana, fyaliba ifya yangukilwa ku kupusana kwa butali bwa myengelele elyo no kupusana mu madigiri ayatwa (nelyo ukufwaisha) mu kutontonkanya, elyo na kabili yalakabila imibombele iya pusanapusana pa kuti fipangemo amano mu fintu ifyo balecita elyo na pa kuti ukupusana kwa fipendo kubombe ukufikapo.

Tagalog : Ang iba´t ibang kayarian ay may iba´t ibang kakayahan, sensitibo sa iba´t ibang wave-length at may iba´t ibang antas ng kahusayan sa paningin, nangangailangan din ito ng iba´t ibang proseso upang magkaroon ng kahulugan ang mga pumapasok na impormasyon at ang iba´t ibang numero upang ito ay gumana nang mabuti.Bemba : Impendwa ya bwikashi bwa fintu kukolonganya kwa fintu fya mweo ifya musango umo muncende ya bwikalo iisalilwe.

Tagalog : Ang populasyon ay koleksyon ng mga organismo ng isang partikular na espesye na nasa isang takdang lugar na heograpiko.Bemba : Ilyo ifintu fyonse ifya muli iyo mpendwa fyapalana ukulosha ku musango umo uwa kwampana kwaciko ne fintu fimbi lyena ninshi kuti fyaishibikwa nge fyabako mu musango fye umo (monomorphic).

Tagalog : Kung magkakapareho ang lahat ng indibidwal ng isang populasyon patungkol sa isang tiyak na phenotypic na katangian tinatawag sila na monomorphic.Bemba : Ilyo ifi fintu fyalangisha imisango iingi iya mubeela umo ninshi lyena fyaishibikwa nge fyabako mumisngo iingi (polymorphic).

Tagalog : Kapag ang mga indibidwal ay nagpakita ng maraming ibang anyo ng partikular na katangian, sila ay tinatawag na polymorphic.Bemba : Impuka sha mpashi shenda no kubika ifinsa mu fipande ishapusanapusana na fyena.

Tagalog : Nagmamartsa at namumugad rin sa iba´t-ibang yugto ang mga kolonya ng sundalong langgam.Bemba : Mu cipande cakwendauka, impashi shenda inshita ya bushiku elyo nokwiminina ukupanga insakwe akasuba.

Tagalog : Sa nomadikong yugto, ang hukbo ng mga langgam ay nagmamartsa sa gabi at humihinto upang gumawa ng kampo sa umaga.Bemba : Impuka itendeka icipande cakwendauka ilyo ifyakulya ifilipo fyacepa. Pali iyi nshita, impuka ilapanga ifinsa ifyakashita akanono ificinjishiwa cilabushiku.

Tagalog : Sinisimulan ng kolonya ang yugto ng paglalagalag kapag ang pagkaing makukuha ay umunti. Sa yugtong ito, ang kolonya ay gumagawa ng mga pansamantalang pugad na binabago araw-araw.[Day24]

Bemba : Inshita shonse ishi ishakwendaukua shipwa akufika ku nshiku 17.

Tagalog : Bawat isa sa mga itong palipat-lipat na paghahanap ng pagkain o mga paglipat ay tumatagal ng humigit-kumulang 17 araw.Bemba : Bushe ulusandesande (cell) ni cinshi? Ishiwi lyakuti cell lyafuma kwishiwi lyaci latin ilya "cella" icilepilibula "umuputule uunono", elyo laybalilepo ukupwa no muntu uwalesambilila pa tuntu utunono sana uwalelolesha pa mipangilwe ya cork.

Tagalog : Ano ang cell? Ang salitang cell ay mula sa salitang Latin na ¨cella¨ na ang ibig sabihin ay ¨maliit na silid¨, at una itong binigyang pangalan ng isang microscopist na inobserbahan ang estruktura ng tapon.Bemba : Ulusandesande e kantu akacepesha akapanga ifintu fyonse ifya mweo, elyo ne fintu fyonse fyapangwa no lusandesande lumo nangu ukucilapo.

Tagalog : Ang selula ang pangunahing yunit ng lahat ng bagay na nabubuhay, at lahat ng organismo ay binubuo ng isa o mahigit pang selula.Bemba : Insandesande eshakwambilapo ku masambililo ayakankala nganshi aya mweo, nakuba, eco shitilwa no kuti "ama buloko ya kukuulilako umweo:.

Tagalog : Ang mga selula ay napakaimportante at kritikal sa pag-aaral ng buhay, sa katotohanan, na ang mga ito ay kadalasang tinutukoy na ¨ang mga blokeng pantayo ng buhay¨.Bemba : Ubutanshi-tanshi bwa Mishipa mu mubiili balasungilila ukwampana bwino ukwa mubili ukupitila mu kutuma insebo sha mishipa mu mubili onse pakuti umulopa ukonkanyepo ukwenda ukwabula ukucilikilwa.

Tagalog : Ang Sistemang Nerbiyos ay nagpapanatili sa homeostasis sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga impulso ng nerbiyo sa buong katawan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng dugo at gayundin ay hindi magambala ito.Bemba : Ishi insebo sha mishipa kuti shatumwa mu kwangufyanya mu mubili onse icafwilishako umubili ube uwacingililwa ku fya kutinya fyonse.

Tagalog : Ang mga nerve impulse na ito ay kaagad pumapasok sa buong katawan at tumutulong na panatilihing ligtas ang katawan sa anumang potensyal na panganib.Bemba : Imyela iyi kalamba sana iyisa ile sela no konaula ifintu mu kushinguluka ila sansa incende iinono ukucila imyela shimbi ishi kalamba, lelo kuti yaonaula ifili fyonse ifinga sangwa munshila yayiko.

Tagalog : Tumatama sa maliit na lugar ang mga buhawi kumpara sa mas bayolenteng mga bagyo, nguni´t maaari nilang mawasak ang lahat ng bagay sa kanilang landas.Bemba : Imyela iyi kalamba iyisa ile sela no konaula ifintu mu kushingula iyi twa ati Tornadoes ilalimbula ifimuti, ukukambatula imbao ku fikulwa, no kufulamuna ifi mbayambaya ukufitwala mu muulu. Ifimyela fya tornado ifya kalipisha fipwa insa ukufika kuli shibili.

Tagalog : Ang mga buhawi ay bumubunot ng mga puno sa lupa, tinutuklap ang mga tabla mula sa mga gusali, at ihinahagis ang mga kotse na paitaas sa himpapawid. Ang pinakabayolenteng dalawang porsyento ng mga buhawi ay tumatagal nang mahigit sa tatlong oras.Bemba : Ifi fimwela ifinkalwe fikwata imyela ukufika kuli 480 km/h (133 m/s; 300 mph).

Tagalog : Ang napakalakas na mga bagyong ito ay nagtataglay ng hangin na aabot ng hanggang 480 km/h (133 m/s; 300 mph).Bemba : Abantunse balapanga no kubomfya amagilasi ya kukushishako pa makana yamyaka iyapita.

Tagalog : Libo-libong taon nang gumagawa at gumagamit ang mga tao ng mga lenteng pampalaki.Bemba : Lelo, ama telesikopu ya kubalilapo yapangilwe ku Europe mu kupwa kwa mwanda wa myaka uwalenga 16.

Tagalog : Subali´t, ang mga unang tunay na teleskopyo ay ginawa sa Europa sa huling bahagi ng ika-16 na siglo.Bemba : Aya matelesikopu yabomfeshe ukusankanya kwa magilasi yabili pa kulenga ifintu ifili ukutali fimoneke mupepi kabili ifikulu.

Tagalog : Ang mga teleskopyong ito ay gumamit ng kombinasyon ng dalawang lente upang ang malalayong bagay ay magmukhang kapwa mas malapit at mas malaki.Bemba : Ubulili na bukaitemwe bukakonkanyapo ukuba naifwe elyo kabili e mwata wa kwampana uwakuti ilyo abengi bakwata ubunonshi kukaba lyonse ifya kunonkelamo ifingi ifya pa nshita iinono ukupitila muli bukaitemwe.

Tagalog : Ang kasakiman at pagkamakasarili ay palaging mananatili sa atin at likas sa pakikipagtulungan na kapag nakinabang ang karamihan ay laging may mas malaking makukuha sa panandaliang panahon sa pamamagitan ng pagiging makasariliBemba : Mu kusubila, abantu abengi bakebukisha ukutila ubusalo bwabo ubusumisha ubwa nshita iitali kubombela pamo nabantu bambi.

Tagalog : Sana, matanto ng karamihan sa mga tao na ang kanilang pinakamagandang opsyon sa katagalan ay ang magtrabaho kasama ang iba.Bemba : Abantu abengi balelenganya pa bushiku ubo abantunse bengaya ku lutanda lumbi no kusambililapo pa bubumbo bwa fyalo fimbi, abantu bamo balengililamo ukuti bushe nifinshi ifyabako kunse kulya elyo bambi basumina ukutila ifibantu fimo ifyayafya nanngu imyeo imbi ilekala mu cibulungwa ca calo cimbi.

Tagalog : Maraming tao ang nangangarap na balang araw, ang mga tao ay maaaring maglakbay sa ibang planeta at galugarin ang ibang mundo, iniisip ng ilang mga tao kung ano ang mayroon doon, ang iba ay naniniwalang ang mga alien o ibang may buhay ay maaaring nasa ibang planeta.Bemba : Lelo, nga cakuti ici cintu cingacitika kwena tacakacitike mu kutwalilila pantu intanda shalisalangana sana elyo paliba intamfu iitali pakati ka ntanda ishapalamana.

Tagalog : Ngunit, kung ito man ay mangyayari ay marahil hindi ito mangyayari sa loob ng napakatagal na panahon. Ang mga bituin ay kalat na kalat na mayroong trilyon-trilyong milya sa pagitan ng mga bituing ¨magkakapitbahay¨.Bemba : Limbi ubushiku bumo, ifinshikulula fyenu fikeminina pamulu wa cibulungwa ca calo cimbi ilyo bakalatontonkanya pa bafyashi babo abakunuma?

Tagalog : Marahil isang araw, ang iyong mga apo sa tuhod ay makapupunta sa mundo ng mga taga-ibang planeta at mapapaisip tungkol sa kanilang mga sinaunang ninuno?Bemba : Inama shapangwa ne nsandesande ishingi. Shilalya ifintu no kufisungulwila mukati. Inama ishingi shilenda.

Tagalog : Binubuo ng maraming selula ang mga hayop. Kumakain sila ng mga bagay at tinutunaw ang mga iyon sa loob. Karamihan sa mga hayop ay nakakagalaw.Bemba : Inama fye eshakwata bongobongo (nangu cakuti tenama shonse; ama jellyfish, nge cakumwenako, tayakwata bongobongo).

Tagalog : Mga hayop lang ang may utak (bagaman hindi lahat ay nagtataglay nito; ang jellyfish, halimbawa, ay walang utak).Bemba : Inama shilasangwa konse fye pa calo. Shilemba mu mushili, shilowa muli ba beemba, no kupupuka mu lwelele.

Tagalog : Nakikita ang mga hayop sa lahat ng dako ng mundo. Naghuhukay sila sa lupa, lumalangoy sa karagatan, at lumilipad sa kalangitan.Bemba : Ulusandesande e kantu kamo akacepesha akabomba imilimo mufintu ifya mweo.

Tagalog : Ang selula ay ang pinakamaliit na yunit ng istraktura at punsyon ng isang nabubuhay na (mga bagay) organismo.Bemba : Ishiwi lya cell (ulusandesande) lyafuma kwishiwi lyaci Latin ilyakuti cella icipilibula aka muputule akanono.

Tagalog : Ang selula ay nanggaling sa salitang Latin na cella na ang ibig sabihin ay maliit na silid.Bemba : Nga cakuti walolesha pa fya mweo ukubomfya microscope, kuti wamona ukutila fyapangwa no tubokoshi nangu utuma boola utunono.

Tagalog : Kung titingnan mo ang mga bagay na may buhay sa isang mikroskopyo, makikita mong sila ay binubuo ng maliliit na parisukat o bilog.Bemba : Robert Hooke, uwalesambilila imipangilwe ya fya mweo ukufuma ku England, amwene utobokoshi utunono muli cork ukubomfya microscope.

Tagalog : Nakita ni Robert Hooke, isang biologo mula sa Inglatera, ang mga maliliit na parisukat sa tapon gamit ang mikroskopyo.Bemba : Twalemoneka nge miputule. Ewali umuntu uwa kubalilapo ukumona insandesande ishafwa

Tagalog : Mukha silang mga kuwarto. Siya ang unang taong nakapagmasid sa mga patay na selula[Day25]

Bemba : Ifintu ifitwa ama elementi elyo nama kompaundi kuti fyaenda ukufuma ku mubela umo ukuya ku ubiye ukwabula ukuti ficinje.

Tagalog : Maaaring magpalipat-lipat ng estado ang mga elemento at compound nang hindi nagbabago.Bemba : Nitrogen ngo mwela ukwata fye ifintu fimo fine nangu cakuti yaisaba mu musango wa menshi. Umusango wa menshi walifinapo lelo ama molekyu yena yashala fye yamo yene.

Tagalog : Ang nitroheno bilang gas ay mayroon pa ring mga katangiang tulad sa likidong nitroheno. Ang kalagayang likido ay mas siksik nguni´t ang mga molekula ay pareho pa rin.Bemba : Amenshi cakumwenako cimbi. Kompaundi ya menshi ipangwa nama atomu ya hydrogen yabili na atomu ya oxygen imo.

Tagalog : Ang tubig ay isa pang halimbawa. Ang kompuwestong tubig ay binubuo ng dalawang atomo ng hidroheno at isang atomo ng oksiheno.Bemba : Yakwata imipangilwe yama molekyu imo ine ibe ili mu musango wa mwela, mu menshimenshi nangu mu musango wa cakosa.

Tagalog : Mayroon itong magkaparehong molekular na estruktura, kahit ito man ay gas, likido, o matigas na bagay.Bemba : Nangu cakuti imimonekele yaiko kuti yayaluka, umubeela waiko uwamumipangilwe wena ushala fye cimocine.

Tagalog : Bagaman ang pisikal na kalagayan nito ay maaaring magbago, ang kemikal na kalagayan nito ay nananatiling pareho.Bemba : Inshita cintu cimo icatushinguluka, elyo calikuma fye fyonse ifyo tucita, lelo yalyafya ukuyumfwikisha.

Tagalog : Ang panahon ay isang bagay na nakapalibot sa atin, at nakakaimpluwensiya sa lahat ng ating ginagawa, nguni´t mahirap intindihin.Bemba : Inshita yalisambilishiwapo kuba mapepo, anasambilila imipangilwe ya matontonkanyo, elyo nabasayanshi pa makana ya myaka ayengi.

Tagalog : Ang oras ay pinag-aralan na ng mga iskolar ng relihiyon, pilosopiya, at siyensiya sa loob ng libo-libong taon.Bemba : Tulabomba ne nshita ngo mutande wa fintu ifilepita ukufuma ku ntanshi ukwisa pantu tuli mpaka na kunuma uko twafuma.

Tagalog : Ating nararanasan ang panahon bilang isang serye ng mga kaganapang nagdaraan mula sa hinaharap na dadaloy sa kasalukuyan patungo sa nakaraan.Bemba : Inshita kabili nifintu tupashanya ukukokola (ubutali) bwa ficitika.

Tagalog : Ang oras rin ay kung paano natin pinaghahambing ang tagal (haba) ng mga kaganapan.Bemba : Kuti waishiba ukupita kwa nshita wemwine ukupitila mu kumona mu kubwekesha kwa cintu icicitika lyonse. Icintu ca musango uyu nicilya icibwekesha bwekeshapo lyonse.

Tagalog : Maaari mong markahan ang pagdaan ng panahon sa pamamagitan ng pagmamasid sa pag-uulit ng isang paulit-ulit na kaganapan. Ang isang paulit-ulit na kaganapan ay isang bagay na regular na nangyayari nang muli´t-muli.Bemba : Ilelo ama kompyuta yala bomfiwa mu kwalula ifikope ne fya kutambatamba pa ma vidiyo.

Tagalog : Ginagamit ang mga kompyuter ngayon para manipulahin ang mga larawan at bidyo.Bemba : Ifya kwendaenda ifyayafya mumimonekele kuti fyapangwa pama kompyuta, elyo uyu musango wa fyakwendanda uleya ulelundwapo fye ukubomfiwa muma TV nama filimu.

Tagalog : Ang makabagong mga animasyon ay maaaring magawa sa mga kompyuter, at ang ganitong klaseng animasyon ay dumadalas na ang paggamit sa telebisyon at mga sine.Bemba : Inyimbo ilingi shilakopwa ukubomfya ama kompyuta ayaendelela pa kupanga no kusankanya ifunda pamo.

Tagalog : Ang musika ay kadalasang inirerekord gamit ang sopistikadong mga kompyuter upang maproseso at mapaghalo ang mga tunog.Bemba : Panshita iitali munshita ya sencahri yalenga ikumi na pabula elyo neyalenga amakumi yabili, casuminwe ukutila abekashi bakubalilapo abaku New Zealand bali bena Maori, abalelunga ifyuni ifikalamba ifyaleitwa ama moas.

Tagalog : Sa loob ng mahabang panahon noong ikalabinsiyam at ikadalawampung siglo, pinaniwalaan na ang unang mga nanirahan sa New Zealand ay ang mga taong Maori, na nangaso ng mga higanteng ibon na tinawag na moas.Bemba : Ilangulushi pali ilya nshita kanshi lyapangilwe ukutila abena Maori bafumine ku Polynesia mu Great Fleet nokwisapokolola New Zealand ukufuma kubena Moriori, no kupanga ubwikashi bwa bulimi.

Tagalog : Ang teorya pagkatapos ay binuo ang kaisipan na ang mga tao ng Maori ay nandayuhan galing ng Polynesia sa Napakalaking Pangkat at kinuha ang New Zealand sa Moriori, na nagtayo ng isang agrikultural na pamayanan.Bemba : Nangu cibefyo, ifishinka ifipya filanda ukutila abena Moriori bali libumba lyampanga iikulu iya Maori abafumine ku New Zealand ukuya ku Filila fya Chatham, ukupanga ubwikashi bwabo ubwaibela, ubwamutende.

Tagalog : Gayunpaman, iminumungkahi ng mga bagong ebidensya na ang Moriori ay isang grupo ng mainland Maori na nangibang-bayan mula sa New Zealand papunta sa Chatham Islands, na pinasusulong ang kanilang sariling kakaiba, mapayapang kultura.Bemba : Palipo naumbi umutundu pa cilila ca Chatham abo abali bena Maori abafumine ku New Zeland.

Tagalog : May isa pa ring tribo sa mga pulo ng Chatham ang mga ito ay ang Maori na nangibang lugar palayo sa New Zealand.Bemba : Abene baleita ukuti abena Moriori kwaliko ukulwishanya kumo na mu kulekelesha, abena Moriori balicimfiwe bonse.

Tagalog : Tinagurian nila ang kanilang mga sarili na Moriori nagkaroon ng ilang sagupaan at sa huli, ang mga Moriori ay nalipolBemba : Abantu abasendelemo ulubali pa makumi ya myaka ayengi balitwafwilishe ukuti tumone amaka yesu nefyo twingabomba ilyo mucishinka twalepituluka mu mafya elyo no kufilwa kwesu.

Tagalog : Ang mga indibidwal na nasangkot nang ilang dekada ay nakatulong sa ating pahalagahan ang ating mga kalakasan at kagustuhan habang matapat na tinatasa ang mga kahirapan at kahit ang mga kabiguan.Bemba : Ilyo twaleumfwa kuli aba bantu baleshimika amalyashi yabo, ayandupwa, elyo naya tubungwe twabo, twalisambilile ifingi ifya kale elyo napa bantu abalengele akabungwe abalundileko mubusuma nangu mububi ku mibeele ya kabungwe.

Tagalog : Habang nakikinig sa mga taong nagbabahagi ng kanilang mga istorya ng indibidwal, pamilya at organisasyon, nagkaroon kami ng mahalagang mga kaunawaan tungkol sa nakaraan at ilan sa mga personalidad na inimpluwensiyahan para sa kabutihan o kasamaan ang kultura ng organisasyon.Bemba : Nangu cakuti ukumfwikisha ifya kale pa muntu umo tafipilibula ukumfwikisha kwa mikalile, cilabomba eyefilyako mu kwafwilishako abantu ukukwata ubwishibilo bwancende iyo babelapo mu mibombele ya kabungwe.

Tagalog : Bagaman ang pag-unawa sa kasaysayan ng isa ay hindi nangangahulugan ng pag-unawa ng kultura, ito naman ay nakatutulong sa paano man sa mga tao na magkaroon ng ideya kung saan ang kanilang lugar sa kasaysayan ng organisasyon.Bemba : Ilyo kuli ukupituluka mu fyabombwa bwino nokwishiba ifyafilikwa, cilamuntu elyo nabonse abalesendamo ulubali balasangwamo mu kushika ifikomo, umulimo, elyo na maka ya kutwala akabungwe pantanshi.

Tagalog : Habang sinusuri ang mga tagumpay at namamalayan ang mga kabiguan, ang mga indibidwal at ang kabuuan ng mga taong nakikilahok ay nadidiskubre nang mas taos ang mga pinahahalagahan, misyon, at mga puwersang nagpapakilos sa organisasyon.Bemba : Muli ili lyashi, ukwibukisha ifyacitike kale ku mibeele ya makwebo elyo nobusuma ubwatumbwikemo calyafwilishe abantu ukuba abaipekanya kufileyaluka ifipya elyo ne ntunga iipya iya cilonganino ca mapepo icakuli iyi ncende.

Tagalog : Sa pagkakataong ito, ang paggunita sa nakaraang mga pagkakataon ng pag-uugaling pangkapitalista at ang mga resultang tagumpay ay nakatulong sa mga tao upang maging bukas sa mga pagbabago at bagong direksyon para sa lokal na simbahan.Bemba : Amalyanshi ya buyantanshi ayapala ngaya yalecefyako umwenso wa kwaluka, ilyo pa nshita imopine yalepanga amalangulushi ayasuma ku kwaluka ukwingesa ku ntanshi.

Tagalog : Naibsan ng ganitong mga kwento ng tagumpay ang mga takot sa pagbabago, habang lumilikha ng positibong mga pagkiling tungo sa pagbabago sa hinaharap.Bemba : Imitontonkanishishe iyapindululwa bwino ninshila imo iyafwa ukupwisha amaafya ayalenga ukutontonkanya ukwa pusanapusana ukumfwana nelyo imibombele iya pusanapusana ukusanga icasuko ku maafya.

Tagalog : Ang mga padron ng pinagtatagpo-tagpong pag-iisip ay mga pamamaraan ng paglutas sa mga suliranin na pinagsasama-sama ang iba´t-ibang mga ideya o larangan upang humanap ng solusyon.[Day26]

Bemba : Icilenga ukubikishako amano ku mitontonkanishishe pamonga iyi kwendesha nelyo ukucincila, ukupelulula, ukucita icayana, ukwishiba ifishinka, uku bwekeshapo ukubomfya imicenjelo iyabapo kale, no kukolonganika imbila.

Tagalog : Ang tuon ng ganitong pag-iisip ay ang bilis, lohika at kawastuan, pati na rin ang pagkilala sa mga katotohanan, muling paggamit sa mga umiiral nang pamamaraan, pagtitipon ng impormasyon.Bemba : Icikankala icikalamba pa mitontonkanishishe yamusango uyu: icasuko cacine cabafye cimo. Kuti mwatontonkanyafye pa fyasuko fibili, icacine nelyo icabufi.

Tagalog : Ang pinakamahalagang salik ng ganitong pag-iisip ay: iisa lamang ang tamang sagot. Dalawa lamang ang iyong iniisip na sagot, at ang mga ito ay ang tama o mali.Bemba : Ukutontonkanya kwa musango uyu kwalyampana nafimo ifya science nelyo ifibelesho nalimo ifishilano fimo ifya kukonka.

Tagalog : Ang ganitong klase ng pag-iisip ay nauugnay sa ilang mga pamamaraang pangsiyensiya o pangpamantayan.Bemba : Abantu abatontonkanya mu musango uyu balakwata kampingu umusuma kabili balapelula na pafyo baletontonkanya, balebukisha inshila ya kucitilamo nelyo iya kupangilamo fimo, balalwisha ukupwisha amafya kabili no kubombela pa fya kweshaesha ifya science.

Tagalog : Ang mga taong may ganitong uri ng pag-iisip ay may pag-iisip na lohikal, may kakayahang magsaulo ng mga padron, lumutas ng mga problema at gumawa ng mga siyentipikong pagsubok.Bemba : Abantunse nakuba efibumbwa ifya kwatisha amatalanta mu kubelenga amatontonkanyo ya bantu bambi.

Tagalog : Ang mga tao ang pinakamagaling na uri ng nilalang sa pagbabasa ng iniisip ng iba.Bemba : Ici cipilibula ukutila tulakwanisha ukutunganya ifyo abantu bambi baletontonkanya, amapange yabo, ifyo baishiba elyo nefyo balekabila.

Tagalog : Nangangahulugan iyan na matagumpay nating nahuhulaan kung ano ang nahihiwatigan, binabalak, pinaniniwalaan, nalalaman, o ninanais ng ibang tao.Bemba : Pali ifi fintu ifyo twingakwanisha, ukumfwikisha amapange yabantu bambi kwaliba ukukankala nganshi. Cilatusuminisha ukupwisha ubulondoloshi bwa mibombele ya mubili.

Tagalog : Sa mga abilidad na ito, napakahalaga na intindihin ang intensyon ng iba. Nagiging daan ito upang masolusyunan natin ang mga posibleng kalabuan ng mga pisikal na aksyon.Bemba : Ku ca kumwenako, nga cakuti wamwene umuntu aletoba iwindo lya motoka, kuti watontonkanya ukuti alefwaya ukwiba motoka ya muntu umweni.

Tagalog : Halimbawa, kung makakakita ka ng taong winawasak ang bintana ng isang kotse, marahil ay iisipin mo na sinusubukan niyang nakawin ang kotse ng hindi kilalang tao.Bemba : Kuti apingulwa mu kupusanako nga cakuti nalufya fye ulufungulo lwa motoka elyo ni motoka yakwe iyo alefwaya ukwisula.

Tagalog : Kakailanganing ibahin ang pagkakahatol sa kaniya kung naiwala niya ang mga susi ng kaniyang kotse at ang sarili niyang kotse ang tinangka niyang pasukin.Bemba : MRI yashintilila pa ficitika mu mubili ifitwa nuclear magnetic resonance (NMR), ifyamwenwe mu myaka yamuma 1930 na Felix Bloch (uwalebomba pa Stanford University) elyo na Edward Purcell (ukufuma ku Havard University).

Tagalog : Ibinatay ang MRI sa isang pisikang penomeno na tinatawag na nuclear magnetic resonance (NMR), na natuklasan noong bandang 1930 nina Felix Bloch (nagtatrabaho sa Stanford University) at Edward Purcell (mula sa Harvard University).Bemba : Muli uku kupanga kwa ciunda, incende ya magineti na matamba ya cilimba filalenga ukuti ama atomu yafumye utumatamba utunono utwa myengelele.

Tagalog : Sa ganitong taginting, ang larangang magnetiko at ang mga along-radyo ay nagiging dahilan upang ang mga atomo ay maglabas ng maliliit na hudyat ng radyo.Bemba : Mu mwaka wa 1970, Raymond Damadian, shing'anga wa fya bumi kabili kafwailisha wa sayanshi, ewasangile ishintililo lya kubomfya imimwene ya ciunda ca magineti (magnetic resonance imaging) nge cibombelo cakupiminako amalwele.

Tagalog : Noong taong 1970, nadiskubre ni Raymond Damadian, isang medikal na doktor at siyentipikong mananaliksik, ang basehan para sa paggamit ng magnetic resonance imaging bilang kagamitan para sa medikal na diyagnosis.Bemba : Panuma ya myaka ine insambu shalipeelwe, ishali ninsambu shakubalilapo ukupelwa mu ciputulwa ca MRI.

Tagalog : Isang patente ang ipinagkaloob makalipas ang apat na taon, ang kauna-unahang patente sa buong mundo na ibinigay sa larangan ng MRI.Bemba : Mu mwaka wa 1977, Dr. Damadian apwishishe ukupanga kwa cakucecetelako "umubili onse" ica MRI ica kubalilapo ico ainike ukutila "icishingacimfiwa" (Indomitable).

Tagalog : Noong 1977, natapos ni Dr. Damadian ang konstruksyon ng unang buong-katawan¨ na MRI scanner, na tinawag niyang ¨mapangahas¨.Bemba : Ukulanshanya kwapanshita imoine kulakoselesha inshita ya kupitulukamo nokwasuka kuli bambi.

Tagalog : Ang komunikasyon na hindi magkasabay ay humihimok sa paglalaan ng oras para sa pagbubulay-bulay at pagbibigay ng reaksyon sa iba.Bemba : Kulasuminisha abasambi ukukwata amaka ya kubombela apo balefwaila no kupindulula ukwenda kwe lyashi lya masambililo.

Tagalog : Hinahayaan nito ang mga mag-aaral na magtrabaho ayon sa sarili nilang bilis at kontrolin ang takbo ng impormasyong nakapagtuturo.Bemba : Mu kulundapo, kwaliba ifibindo ifinono neshuko lya kunakilila kwa nshita ya kubomba. (Bremer, 1998)

Tagalog : Bilang karagdagan, mayroong mas kakaunting restriksyon sa oras na may posibilidad para sa nababagong oras ng pagtatrabaho. (Bremer, 1998)Bemba : Ukubomfya kwa intaneti elyo na Isumbu lya Netiweki ye Sonde Lyonse (World Wide Web) kulasuminisha abasambi ukukwata ilyashi panshita iili yonse.

Tagalog : Ang paggamit ng Internet at ng World Wide Web ay nagpapahintulot sa mga nag-aaral na magkaroon ng pag-access sa impormasyon sa lahat ng oras.Bemba : Abasambi kuti batuma amepusho kuli bakafundisha panshita iili yonse iya ubo bushiku no kucetekela amasuko mu kwangufyanya, ukucila ukulalolela mpaka bakamonane nakabili.

Tagalog : Ang mga estudyante ay pwede ring magpasa ng mga tanong sa mga tagapagturo sa anumang oras kapag araw at asahan ang mabilis namang mga pagsagot, sa halip na maghihintay hanggang sa susunod na harap-harapang miting.Bemba : Umusango wakubwelelako ku fya kunuma mu masambililo ulapeela abasambi ubuntungwa ukufuma kufyapampamikwa.

Tagalog : Ang postmodernong pamamaraan ng pag-aaral ay nag-aalok ng kalayaan mula sa mga dapat. Walang iisang magandang paraan para matuto.Bemba : Nakuba, takwaba icintu nangu cimo icisuma ica kusambilila. Ukusambilila kucitika mu kupitamo kwa mu fintu pakati ka musambi elyo no bwishibilo ubulepeelwa.

Tagalog : Sa katunayan, walang isang mabuting bagay na matututunan. Nagaganap ang pagkatuto sa karanasan sa pagitan ng natututo at ng kaalamang inihaharap.Bemba : Ifyo tulepitamo pali ino nshita ukubomfya imisango yonse iya ibombele-we-mwine no kupeela kwa lyashi lyonse, ukusambilila kwa pa TV kulalangisha ici cikomo.

Tagalog : Ang kasalukuyan naming karanasan sa sariling-yari at paglalahad ng impormasyon, nakabatay sa pag-aaral na mga palabas sa telebisyon ang nagpapakita sa puntong ito.Bemba : Abengi pali ifwe tulaisanga tuletamba ubulangisho bwapa TV ubuletwebako umulimo nangu ifintu fimo ifyo tushakatale atusendamo ulubali nangula ukubomfya ubo bwishibilo.

Tagalog : Napakarami sa atin ang nasusumpungan ang ating mga sarili na nanonood ng palabas sa telebisyon na nagbibigay-kaalaman sa atin tungkol sa isang proseso o karanasan kung saan hindi kailanman tayo makikibahagi o gagamit ng kaalamang iyon.Bemba : Tatwakatale atulungishapo motoka, ukukuula akamfukumfuku pa lubansa lwesu, ukuya ku Peru ukuyamona ifikuulwa fya kale, nangu ukukuula cipyacipya ing'anda yabena mupalamano.

Tagalog : Hindi namin kailanman susuriing mabuti ang isang sasakyan, magtatayo ng isang fountain sa aming likod-bahay, magbibiyahe sa Peru para suriin ang sinaunang mga guho, o baguhin ang bahay ng aming kapitbahay.Bemba : Pa mulandu wa ntambo sha intaneti (fiber optic cable) ishapita panshi ya beemba ukuya ku Europe elyo na setilaiti ya matamba (broadband satelite), icalo ca Greenland calikuminkanishiwa kuli intaneti na bantu ukufika kuli 93% balikwata intaneti.

Tagalog : Salamat sa mga fiber optic na kable sa ilalim ng dagat na may mga link sa Europa at broadband na satellite, ang Greenland ay maayos na nakakonekta na may 93% ng populasyon na mayroong pag-access sa internet.[Day27]

Bemba : Ihotela lyenu nangu abamipokelela (nga cakuti muleikala mung'anda ya muntu fye) kwena balingile ukukwata wifi nangu kompyuta iya kuminkanishiwa kuli intaneti, elyo incende sha mekalo shonse shalikwata ituuka lya intaneti nangu incende ya cintubwingi imo iyakwata wifi.

Tagalog : Ang iyong hotel o mga tinutuluyan (kung tutuloy sa isang bahay para sa mga bisita o pribadong tahanan) ay maaaring may wifi o internet na konektado sa PC, at lahat ng mga tinutuluyan ay may internet cafe o ang ilang lokasyon ay may pampublikong wifi.Bemba : Ngefilandilwe pamulu, nangu cakuti ishiwi lya "Eskimo" lyalishala ilyasuminishiwa mu United States, limoneka ngeshiwi ilishapokelelwa bwino nabantu abengi abashili bena America ku ncende ya Arctic, makamaka mu Canada.

Tagalog : Gaya ng binaggit sa itaas, kahit na ang salitang ¨Eskimo¨ ay nananatiling katanggap-tanggap sa Estados Unidos, itinuturing itong mapanghamak ng maraming taong Arctic hindi taga-E.U., lalo na sa Canada.Bemba : Nangu mwingomfwa ili ishiwi lilebomfeshiwa na Bekala calo baku Greenland, ili shiwi talilingile ukubomfiwa nabashili bakuli ici calo

Tagalog : Kahit na maaaring marinig mo ang salita na ginagamit ng mga Katutubong taga-Greenland, ang paggamit nito ay dapat iwasan ng mga dayuhan.Bemba : Abekashi baku Greenland baita aba Inuit mu Canada namu Kalaalleq (mukufusha ni Kalaallit), abene Greenland, mu Greenland.

Tagalog : Ang tawag ng mga katutubong naninirahan sa Greenland sa kanilang sarili ay Inuit sa Canada at Kalaalleq (ang pangmaramihan ay Kalaallit), isang taga-Greenland, sa Greenland.Bemba : Buntalamisoka no kufwaya ukucita ifibi kubeni abali bonse, ta fyaishibikwa mu Greenland. Nangu fye nimu tauni, twamwaba "incende sha lubuli."

Tagalog : Ang krimen, at sama ng loob sa mga dayuhan sa pangkalahatan, ay halos di-nakikilala sa Greenland. Kahit na sa mga bayan, walang mga ¨mapanganib na lugar.¨Bemba : Imiceele iyatalala ebusanso fye bumo ubo uushiipekenye engakumanya.

Tagalog : Ang malamig na panahon ang malamang na totoong peligro lang na haharapin ng hindi nakahanda.Bemba : Nga cakuti watandalila Greenland mu nshita yakutalala (ukutontonkanya ukulungama sana ku kapinda ka kukuso, ninshi kuleya kuletalalisha), caliba icikankala ukusendako ifya kufwala ifya kaba.

Tagalog : Kung pupuntahan mo ang Greenland sa panahon ng taglamig (isaalang-alang na habang lalo ka pang patungo sa hilaga ay lalong mas malamig), kailangang magdala ng mga kasuotang magbibigay ng sapat na init.Bemba : Inshita ya kasuba iilepesha sana mu nshita ya lusuba ilaleta amafya ku kusendama elyo fye na mafya kubumi ayakuma kuli ifyo.

Tagalog : Ang mga napakahabang araw sa tag-init ay maaaring mauwi sa mga problema sa pagtulog nang sapat at mga kaugnay na isyung pangkalusugan.Bemba : Mu nshita sha lusuba, kabili mufwile mwacenjela na ba mung'wing'wi Abendauka. Nangu cakuti ta bambukisha ubulwele ubuli bonse, baliba no bwafya.

Tagalog : Sa panahon ng tag-init, magbantay din sa mga Nordikong lamok. Bagama´t ang mga ito ay hindi nagdadala ng kahit anumang mga karamdaman, ang mga ito ay maaaring maging nakakainis.Bemba : Nangu cakuti ubunonshi bwa San Francisco bwalyampana kukutila eyaba sana pamulu ku butandashi bwa kutamba ifintu, ubunonshi bwaiko bwalisankanishiwa ne fintu fimbi.

Tagalog : Bagaman ang ekonomiya ng San Francisco ay nauugnay sa pagiging isa nitong pasyalan ng mga turista na pang-internasyonal ang antas, ang ekonomiya nito ay may pagkakaiba-iba.Bemba : Ifiputulwa ifingisha sana incito fiputulwa fya milimo yamuma ofeshi, ubuteko, ifiputulwa fya ndalama, amakwebo, elyo no butandashi.

Tagalog : Ang pinakamalalaking sektor para sa pagtatrabaho ay ang propesyonal na mga serbisyo, pamahalaan, pananalapi, pangangalakal, at turismo.Bemba : Ukumonekamoneka kwa lyonse mu nyimbo, amafilimu, ifya kulembalemba elyo ne ntambi ishaseeka kwafwilishako ukupanga uyu musumba nencende shauko ishalulumbi ukwishibikwa isonde lyonse.

Tagalog : Ang madalas na paglalarawan nito sa musika, mga pelikula, literatura at kilalang kultura ay nakatulong upang ang syudad at ang mga palatandaan nito ay magiging kilala sa buong mundo.Bemba : San Francisco yalikuula ifikuulwa ifikalamba ifya butandashi nama hotela ayengi, ifikulwa fya kuliilamo, elyo nencende isha pamulu ishakulonganinamo.

Tagalog : Marami ang malalaking imprastraktura sa turismo ang San Francisco gaya ng hotel, restawran, at nangungunang pasilidad para sa malakihang pagtitipon.Bemba : Umusumba wa San francisco kabili ni ncende imo muli ici calo iyakwata imipikile imbi iya ku Asia pamo nga: iya ku Korea, Thailand, India naku Japan.

Tagalog : Ang San Francisco ay isa rin sa mga pinakamainam na lugar sa nasyon para sa ibang lutuing Asyano: Koreano, Thai, Indian, at Hapones.Bemba : Ukwenda ukuya ku Walt Disney World bulaba ubulendo ubukalamba nganshi ku ndupwa shaku America ishingi.

Tagalog : Ang paglalakbay papuntang Walt Disney World ay kumakatawan sa isang mahalagang peregrinasyon para sa maraming pamilyang Amerikano.Bemba : Ubutandashi "ubwine" balasangwamo ukuya ne ndeke ku Orlando International Airport, ukunina basi ukuya kwi hotela ilyapa ncende ya Disney, ukupwako ukufika ku mulungu umo ukwabula ukufuminina mu fikulwa fya Disney, elyo no kubwelela ku ng'anda.

Tagalog : Ang ¨karaniwang¨ pagbisita ay nagsasangkot ng paglipad patungong Internasyonal na Paliparan ng Orlando, pagsakay sa bus patungo sa otel ng Disney sa mismong lugar, pananatili nang halos isang linggo na hindi lumalabas sa pag-aari ng Disney, at pagbalik sa tahanan.Bemba : Kwalibako nefyo mwingacinjako fimofimo, lelo ifi efyo abantu abengi bapilibula nga cakuti batila "tuleya ku Disney World".

Tagalog : Mayroong walang katapusang pagkakasari-sari na posible, nguni´t nanatili itong siyang ibig sabihin ng karamihan sa mga tao kapag pinag-uusapan nila ang ¨pagpunta sa Daigdig ng Disney¨.Bemba : Amatiketi ayengi yalashitishiwa pa intaneti ukupitila muma webusaiti ayashitisha pamo nga eBay nangu Craigslist eyabomfiwako panono ku kushiutisha kwa matiketi yanshiku ishingi ishakusangwa kuma paki.

Tagalog : Maraming mga tiket na ibinenta sa online sa pamamagitan ng subasta sa mga website gaya ng eBay o Craigslist ay mga tiket na park-hopper na bahagyang nagamit sa maraming mga araw.Bemba : Nangu cakuti ici cintu mulimo uwaseeka sana, calikanishiwa naba Disney: amatiketi aya teyakabushiwa.

Tagalog : Kahit na napakakaraniwan ng aktibidad na ito, ipinagbabawal ito ng Disney: ang mga tiket ay hindi maaaring ilipat sa iba.Bemba : Inkambi iili yonse mwisamba ya ncende ya rim mu Grand Canyon ilakabila icitupa ca nsambu shakubwelela ku calo.

Tagalog : Anumang pag-camping sa ibaba ng gilid sa Grand Canyon ay nangangailangan ng pahintulot upang makapanatili nang magdamag sa ilang.Bemba : Ifitupa kwabafye ifinono pakucingililako incende ya mukonko, elyo fisangwa pa bushiku bwakubalilapo ubwa mwesnhi, imyenshi ine apo umwenshi wakutendekelapo taulafika.

Tagalog : Ang mga permiso ay nililimitahan upang mapangalagaan ang lambak, at makukuha sa unang araw ng buwan, apat na buwan bago ang buwan ng pagsisimula.Bemba : Kanshi, icitupa ca nsambu shakubwelela ku calo ica bushiku ubuli bonse ubwamu mwenshi wa Kapepo kanono cisangwa pa bushiku bwakubalilapo mumwenshi wa Kabengele kanono.

Tagalog : Sa gayon, ang pahintulot upang makapag-camping para sa anumang petsa ng pag-uumpisa sa Mayo ay makukuha sa 1 Ene.Bemba : Incende ya fifulo ifyaishibikwa sana, pamo nga inkambi ya Bright Angel iyalungatana na Phantom Ranch, inshita ishingi shilesula bwangu nokwipusha ukupokelelwa pabushiku bwakubalilapo ukwisulwa ukuti abantu basungishe incende.

Tagalog : Ang espasyo para sa mga pinakabantog na lugar, gaya ng Bright Angel Campground na katabi ng Phantom Ranch, sa pangkalahatan ay napupuno ng mga reserbasyon sa unang araw ng pagbubukas nito.Bemba : Kwaliba ukucepelwa kwa nsambu ishisungwa kuli abo abesa mukwipusha ilyoline balefwaya ukwingilamo mumusango uwabangila, ewapeelwa.

Tagalog : Mayroong limitadong bilang ng mga permiso na nakalaan para sa mga kahilingan ng mga biglaang dumarating na makukuha sa basehang maunang dumating, maunang mabibigyan.Bemba : Ukuya ku South Africa ukubomfya motoka musango uwawama nganshi uwa kutambilamo ubusuma bwa ncende pamo fye no kupita mu nshila ishingi umushipita abatandashi ba cilanshita.

Tagalog : Ang pagpasok sa Timog Aprika sakay ng sasakyan ay kamangha-manghang paraan para makita ang lahat ng kagandahan ng rehiyon at makarating sa mga lugar na labas sa mga karaniwang ruta ng mga turista.[Day28]

Bemba : Ici kuti cacitika mu motoka iyaseeka ilyo kwaba ukupekanya bwino lelo motoka iyamaka iya 4x4 eifwaikwa sana elyo ne ncende ishingi kuti wafikako fye ukubomfya motoka iyasansama iya 4x4.

Tagalog : Maaari itong gawin sa isang normal na kotse na may maingat na pagpaplano nguni´t ang isang 4x4 ay mariing ipinapayo at ang maraming lugar ay mararating lamang gamit ang 4x4 na mataas ang wheel base .Bemba : Ufwile waibukisha ilyo ulepekanya ukutila incende ya Southern Africa intu yatekanya lelo te fyalo fyonse ifinamupalamano ifyaba ifyo.

Tagalog : Laging tandaan habang nagpaplano na kahit na ang Katimugang Aprika ay matatag, hindi lahat ng kalapit nitong mga bansa ay matatag din.Bemba : Ubukabilo bwa fitupa fya kwendela ne ndalama shakulipila fyalipusana ukulingana nacila calo elyo fishintilila pa calo ico ufumineko.

Tagalog : Ang mga kinakailangan at mga gagastusin para sa visa ay nagkakaiba-iba sa iba´t-ibang bansa at naaapektohan ng bansang iyong pinanggagalingan.Bemba : Cila calo kabili calikwata amafunde ayaibela pa mulandu wa fintu ifya kwafwilisha ifilingile fyasangwa muli motoka.

Tagalog : Bawat bansa ay mayroon ding mga kakaibang batas na nag-aatas kung anong mga bagay para sa pangunang lunas ang dapat nasa kotse.Bemba : Umusumba wa Victoria Falls musumba umo ku kabanga ka calo ca Zimbabwe, ukwabuka umupaka ukufuma ku Livingstone, Zambia mupepi na Botswana.

Tagalog : Ang Talon ng Victoria ay isang bayan sa kanluraning bahagi ng Zimbabwe, sa kabilang ibayo ng hangganan ng Livingstone, Zambia, at malapit sa Botswana.Bemba : Uyu musumba wabela mupepi sana ne fipoma, elyo efyaba ifikalamba ifya kongola abantu, lelo iyi ncende iyaishibikwa sana ku batandashi ilapeela fyonse kuli abo abatemwa ukwishiba ifintu elyo nabatemwa ifya kutambatamba amashuko ayengi pakuti bengekalako inshita iitali..

Tagalog : Ang nayon ay katabing-katabi ng talon, at ang mga ito ang pinakaatraksyon, subalit ang sikat na destinasyong ito ng turista ay naghahandog kapwa sa abenturero at mga namamasyal ng maraming oportunidad para sa isang mas mahabang pananatili.Bemba : Mu mainsa (Novemba ukufika mu Machi), ubwingi bwa menshi bulafulilako elyo ne Cipoma cilaba namaka sana.

Tagalog : Sa panahon ng tag-ulan (Nobyembre hanggang Marso), ang dami ng tubig ay tataas at ang Talon ay magiging mas lalong maganda.Bemba : Mufwile mwacetekela ukuboomba nga cakuti muleyabuka ubulalo nangula ukwenda mu tushila utwapita mupepi ne Cipoma.

Tagalog : Garantisadong mababasa ka kung tatawid ka sa tulay o maglalakad sa kahabaan ng paikot-ikot na daanan na malapit sa Talon.Bemba : Kulubali lumbi, ni pa mulandu wakuti amenshi yalafulisha sana icakuti ukutamba kwenu ukwa Cipoma icine kukacingilishiwa—na menshi ayengi.

Tagalog : Sa kabilang dako, iyan ay dahil ang ang volume ng tubig ay napakataas na ang iyong pagtanaw sa Talon ay hindi magiging malinawâ€"sa lahat ng tubig!Bemba : Inshishi yakwa Tutankhamum (KV62). KV62 limbi eingaba inshishi iyalumbuka sana mu Mupokapoka, incende ya fya kusanga ifya kwa Howard Carter mu 1922 iya nshishi iyali mupepi no kukanaisuka iyo bashikilemo imfumu iyali iyaice.

Tagalog : Ang Puntod ni Tutankhamun (KV 62). Ang KV 62 ay maaaring ang pinakatanyag sa mga puntod sa Lambak, ang pinangyarihan ng pagdiskubre ni Howard Carter noong 1922 sa halos nanatiling buo na maharlikang libingan ng batang hari.Bemba : Ukupashanya ku nshishi sha bufumu shimbi, nangu cibefyo inshishi ya kwa Tutankhamum limbi tekuti ibe na pa fya kutandalila, iyaba iinono kabili ne fya kuyemfya ifinono.

Tagalog : Gayunman, kung ihahambing sa karamihan ng iba pang maharlikang libingan, hindi gaanong sulit ang pagbisita sa libingan ni Tutankhamun, dahil mas maliit at limitado ang dekorasyon nito.Bemba : Umuntu onse uulefwaisha ukushininkisha ukonaulwa kwa mubili uwaumikwa kuti aumfwa ububi pa bonaushi ubwacitilwe pakulwisha ukuufumya mu mbokoshi pantu umutwe fye namapeya efimonekako.

Tagalog : Ang sinumang interesadong makita ang ebidensya ng pinsala sa momya na nangyari habang tinatangkang alisin ito sa kabaong ay madidismaya lang dahil tanging ang ulo at mga balikat ang nakikita.Bemba : Ubunonshi bonse ubwali mu nshishi ta bwabamo iyo, lelo bwalifumishiwamo no kutwalwa ku Cikulwa ca Kulangishishamo Ifya kale mu Egypt.

Tagalog : Ang mga kamangha-manghang kayamanan ng libingan ay hindi na makikita sa loob nito, ngunit dinala ang mga ito sa Egyptian Museum sa Cairo.Bemba : Abatandashi abashikwete sana inshita kuti cabawamina sana nga cakuti baposako inshita kumbi.

Tagalog : Pinakamabuti pang gugulin ng mga bisitang may limitadong panahon ang kanilang oras sa ibang lugar.Bemba : Phnom Krom, yabela apali 12 km lwaku masamba ya Siem Reap. Ili itempele lya pamulu wa lupili lyakuulilwe pampela ya mwanda wa myaka uwalenga 9, munshita ya buteko bwa Mfumu Yasovarman.

Tagalog : Ang Phnom Krom, 12 km sa timog-kanluran ng Siem Reap. Ang templong ito sa taluktok ng burol ay itinayo noong katapusan ika-9 na siglo, sa panahon ng paghahari ni Haring Yasovarman.Bemba : Imibeele ya bulanda iye tempele elyo ne mimonekele ukufuma pa mulu wa mumana wa Tonle Sap ilalenga ukunina kwa lupili icintu ica wamisha.

Tagalog : Ang nakalulumbay na paligid ng sambahan at ang bista sa ibabaw ng lago ng Tonle Sap ay siyang nagbibigay-kabuluhan sa pag-ahon sa burol.Bemba : Ukutandala kuli iyi ncende kuti kwasankanishiwamo no bulendo bwa bwato kuli beemba munono.

Tagalog : Ang pagbisita sa lugar ay maaaring maginhawang samahan ng pamamangka sa lawa.Bemba : Icitupa ca Angkor cilafwaikwa pa kwingila mwi tempele kanshi tamulingile ukulaba icitupa cenu icakwendela ilyo muleya ku Tonle Sap.

Tagalog : Kinakailangan ang Angkor Pass para makatuloy sa loob ng templo kaya dapat ay hindi mo makaligtaang bitbitin ang iyong pasaporte kapag patungong Tonle Sap.Bemba : Jerusalem emusumba ukalamba uwa musumba wakulisha uwa Isreal, nangu cakuti ifyalo fimbi ifingi ukubikapo ne cisaka ce sonde lyonse ica United Nations tacasumina ukuti emusumba ukalamba uwa Israel.

Tagalog : Ang Jerusalem ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng Israel, bagaman ang karamihan sa ibang bansa at ang United Nations ay hindi ito kinikilala bilang kabisera ng Israel.Bemba : Umusumba wakale mu mpili sha Yudea walikwata imilumbe yakale iingi kabili iyalondolola ifingi ukutendeka fye ku makana ya myaka kunuma.

Tagalog : Ang sinaunang lungsod sa mga Burol ng Judea ay mayroong nakamamanghang kasaysayan na tumagal ng libo-libong taon.Bemba : Uyu musumba waliba uwa mushilo ku filonganino fya mapepo fitatu - IciYuda, UbuKristiani elyo neci Islamu, elyo ubomba nge ncende ya bumupashi, amapepo, elyo ne ntambi.

Tagalog : Ang lungsod ay banal para sa tatlong relihiyong monoteistiko - Judaismo, Kristiyanismo at Islam, at nagsisilbing sentrong pang-ispiritwal, pangrelihiyon at pangkultura.Bemba : Pa mulandu wa kwishibikwa kwa mapepo ukwa uyu musumba, elyo nakucilisha ififulo ifingi ifya mu ncende ya Musumba Wakale, Jerusalem nincende imo pancende ishaishibikwa sana isha kuyako abatandashi mu Israel.

Tagalog : Dahil sa kahalagahang panrelihiyon ng syudad, at partikular sa maraming mga bahagi sa lugar ng Old City, isa ang Jerusalem sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista sa Israel.Bemba : Jerusalemu yalikwata incende ishingi isha kale, ishaimbaulwa mukufwailisha ifya kale elyo nesha ntambi, ukubikapo ne ncende sha kushitamo ifintu, utubaale twa kofi elyo ne ncende sha kulilamo.

Tagalog : Ang Jerusalem ay maraming lugar na makasaysayan, arkeolohikal at kultural, pati na ang mga masigla at mataong mga sentrong pamilihan, kapihan, at restawran.Bemba : Icalo ca Ecuador cilakabilia ukutila abena Cuba bapokelela inkalata ya bwite ilyo tabalaingila mu calo ca Ecuador ukupitila mu fibansa fya ndeke ifye sonde lyonse nangu incende sha kwingililamo pa mipaka.

Tagalog : Ipinag-uutos ng Ecuador na makatanggap ng liham paanyaya ang mga mamamayan ng Cuba bago ang pagpasok sa Ecuador sa pamamagitan ng mga pandaigdig na paliparan o mga lugar ng tanggapan sa hangganan.Bemba : Iyi nkalata ilingile yasuminishiwa ne ciputulwa ca Ecuadorian Ministry of Foreign Affairs, kukonka ififwaikwa fimofimo.

Tagalog : Ang liham na ito ay dapat na pagtibayin ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Ecuador, at dapat sumunod sa ilang mga hinihingi.[Day29]

Bemba : Ifi fintu ififwaikwa fyapekanishiwa ukupanga imyendele iisuma pakati ka ifi fyalo fibili.

Tagalog : Ang mga kinakailangang ito ay dinisenyo para makapagbigay ng organisadong daloy ng pandarayuhan sa pagitan ng dalawang bansa.Bemba : Abena Cuba abakwata ifitupa fya US ifya katapakatapa bafwile baya ku Ecuadorian Consulate mu calo cabo pakuti bapoke ica kubafumyapo pali ifi ififwaikwa.

Tagalog : Ang mga mamamayan ng Cuba na may hawak na US green card ay dapat na bumisita sa Konsulado ng Ecuador upang kumuha ng eksemsyon sa hinihinging ito.Bemba : Icitupa cenu ica kwendela (passport) cifwile ukukwata amaka ukufika ku myeshi mutanda (6) ukucila pa miku ya malendo yenu. Itiketi ilyakuya/no kubwela lifwile lyabapo pa kushininkisha inshita iyo mukapwako uko muleya.

Tagalog : Ang iyong pasaporte ay dapat maging balido sa loob ng 6 na buwan. Ang tiket papunta at pabalik/papunta ay kinakailangan upang mapatunayan ang haba ng iyong pananatili.Bemba : Imyendele yalinaka umutengo ngamuli amabumba ayakulu, kanshi nga cakuti muli fye mweka nangu muli fye ne cibusa cimo, mweshe ukukumanako nabantu bambi no kupanga ibumba ilyabantu bane nangu mutanda pakuti mulipileko umutengo uwanakako.

Tagalog : Ang mga paglilibot ay mas mura para sa mas malalaking grupo, kaya kung ikaw ay mag-isa o may iisang kasama, iyong subukang makatagpo ng ibang tao at bumuo ng grupo ng apat hanggang anim upang makakuha ng mas mababang singil para sa bawat tao.Bemba : Lelo, ici ta cilingile ukumisakamika sana pantu ilingi line abatandashi bala salanganishiwa pa kuti imyotoka shisule.

Tagalog : Gayunman, hindi mo ito dapat alalahanin, dahil kadalasan ay pinaglilipat-lipat ang mga turista upang mapuno ang mga sasakyanBemba : Limo caliba musango wakusembelekalamo abantu ukuti basumine ukuti balelipila ishingi.

Tagalog : Ang totoo ay tila mas paraan ito ng panlilinlang sa mga tao upang maniwalang kailangan nilang magbayad ng higit pa.Bemba : Icinshingwa icikulu icaba pa mulu wa kapinda ka kukuso aka Machi Pichu lupili ulwa tentemuka sana, uluaba ilingi kunuma yafikope fyonse ifilangisha ukonaika kwa iyi ncende.

Tagalog : Pagkataas-taas sa dulong hilaga ng Macchu Picchu ay ang matarik na bundok na ito, na madalas ay tanawin sa likuran ng maraming larawan ng mga kagibaan.Bemba : Cilamoneka icayafya sana nga uli pesamba, elyo umulundu walikulako no kwafya ukunina, lelo kuli abo abakwete amaka kuti baninika mu mamineti ayali 45.

Tagalog : Mukhang nakakatakot ito mula sa ibaba, at ito ay matarik at mahirap na pag-akyat, nguni´t ang karamihan sa mga taong kainaman ang kalusugan ng pangangatawan ay makakayang gawin ito sa loob ng mga 45 minuto.Bemba : Ama sitepu ya mabwe yalibikwa mufiputulwa ifingi ifya mu nshila, elyo na mu ncende umwa tentemuka sana intambo sha nshimbi eshabikwamo pa kukwata ukwa kwikata.

Tagalog : May mga baytang na batong nakalatag sa kahabaan ng kalakhan ng daanan, at sa mga mas matarik na bahagi mga kableng bakal ang nagbibigay ng tagasuportang hawakan.Bemba : Panuma ya ifi, mufwile mwapemashikako, no kucenjela sana mu ncende umwa tentemuka sana, makamaka ilyo kuli ukwabomba, kuti caba ica busanso mu kwangufyanya.

Tagalog : Matapos sabihin iyan, asahang hihingalin ka, at mag-ingat kapag nasa mas matarik na mga bahagi, lalo na kapag basa, dahil maaaring maging delikado agad ito.Bemba : Palibako aka lucengo akanono mupepi na pamulu ako akalingile ukupitwamo, kaliba akepi kabili akapapatila.

Tagalog : May isang maliit na kuweba na malapit sa ibabaw na dapat malagpasan, ito ay may kababaan at masikip.Bemba : Kuti mwakwanisha ukumona incende ishashinguluka elyo no bwinanama ubwaba mu Galapagos ngacakuti mwaya no bwato, pamo fye nga fintu Charles Darwin acitile mu mwaka wa 1835.

Tagalog : Ang pagtanaw sa mga lugar at mga buhay sa kagubatan ng Galapagos ay mas mainam na gawin nang nakabangka, kagaya ng ginawa ni Charles Darwin noong 1835.Bemba : Ukucila pa mato nelyo ifyombo amakumi mutanda (60) ifyenda sana pali ishi nshila sha pa menshi ya Galapagos - no kusenda abantu nalimo ukufuma pali cinekonsekonse (8) no ukufika ku umwanda umo (100).

Tagalog : Mahigit sa 60 barkong panliwaliw ang pumaparoo´t-parito sa tubig ng Galapagos - iba-iba ang laki mula 8 hanggang 100 pasahero.Bemba : Abantu abengi balashitila limo ama tiketi (pa mulandu wakuti amato yalesula sana pa nshita ilyo abantu bafulisha).

Tagalog : Karamihan sa mga tao ay maagang nagbo-book ng lugar na tutuluyan (dahil kadalasang puno ang mga bangka tuwing high season).Bemba : Mufwile mwashininkisha ukuti umuntu uwa myafwilishako ukushita itiketi muntu uwaishibisha ifya mu Galapagos no bwishibilo ubukalamba pa fyo amato yabomba.

Tagalog : Siguraduhing ang ahente kung kanino ka magpapareserba ay espesyalista sa Galapagos na may mahusay na kaalaman sa napakaraming iba´t-ibang uri ng barko.Bemba : Muli uyu musango mukashininkisha ukuti ifintu fimo ifyo mwa langamo ukutemwa nelyo iyo, nafi palanishiwa sana no bwato ubulingile bene.

Tagalog : Titiyakin nito na ang iyong partikular na mga interes at/o limitasyon ay naitugma sa barko na pinakaangkop para sa mga ito.Bemba : Lintu abena Spain tabailafika mu mwanda wa myaka uwalenga 16, akapinda ka kukuso aka calo ca Chile kaleteekwa no buteko bwa Inca ilyo abena Araucania (Mapuche) baleikala mu ncende ya pakati elyo na ku kapinda ka kukulyo aka Chile.

Tagalog : Bago dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo, ang hilagang Chile ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Inca habang ang mga katutubong Araucanian (Mapuche) ay nanirahan sa gitna at katimugang Chile.Bemba : Ba Mapuche kabili bali ebumba limo ilyakushalikisha ukupoka ubuntungwa mu America, abo abashaingile fye umupwilapo mu buteeko bwaci Spanish ukufika kubuntungwa bwa calo ca Chile.

Tagalog : Isa rin ang Mapuche sa mga huling independiyenteng grupo ng katutubong Amerikano, na hindi ganap na isinama sa mga pinamahalaan ng mga nagsasalita ng Espanyol hanggang sa pagkatapos makapagtamo ng kalayaan ang Chile.Bemba : Nangu cakuti icalo ca Chile caishilepoka ubuntungwa mu 1810 (mukati ka nkondo sha kwa Napoleon ishashile icalo ca Spain ukwabula ubuteko ubwalebomba pamyaka imo), ukucimfya ukwafikapo pa bena Spain ta kwafikilishiwe mpaka mu 1818.

Tagalog : Bagaman ang Chile ay nagdeklara ng kalayaan noong 1810 (sa gitna ng mga digmaang Napoleonic na nag-iwan sa Espanya na walang gumaganang gobyerno sa loob ng dalawang taon), ang tiyak na tagumpay laban sa mga Kastila ay hindi nakamit hanggang 1818.Bemba : Icalo ca Dominican Republic (Mu citundu ca Spanish: República Dominicana) calo camu Caribbean icabela kuli citika ya kabanga ka cilila ca Hispaniola, ico cayakana na Haiti

Tagalog : Ang Republikang Dominikano (Espanyol: República Dominicana) ay isang bansa sa Caribbean na nasa silangang hati ng pulo ng Hispaniola, na kahati nito ang HaitiBemba : Ukufumyako ululamba lwa mucanga pamo ne ncende isha mpili, icalo calikwata umusumba uwakale sana uwaku Bulaya (Europe) mu America, uyo pali ino nshita waba lubali lwa Santo Domingo.

Tagalog : Maliban sa mga dalampasigang maputi ang buhangin at mga tanawin ng kabundukan, ang bansa ay tahanan sa pinakamatandang siyudad na Europeo sa mga lupaing Amerika, na ngayon ay bahagi na ng Santo Domingo.Bemba : Ababalilepo ukwikala pa cilila bena Taínos pamo nabena Caribes. Abena Caribes bali bantu abalelanda ici Arawakan abafikile mu myaka yamuma 10,000 BCE.

Tagalog : Ang pulo ay unang pinamahayan ng mga Taínos at Caribes. Ang mga Caribes ay mga taong nagsasalita ng Arawakan na dumating ng mga 10,000 BCE.Bemba : Mu myakafye iinono panuma yakufika kwa batandashi abaku Bulaya (Europe), impendwa iya bena Tainos yalicepele pamulandu wakucimfya kwa bena Spain.

Tagalog : Makalipas ang ilang maigsing taon pagkarating ng mga manlalakbay na Europeo, ang santauhan ng Tainos ay napababa na nang malaki ng mga mananakop na Espanyol.Bemba : Ukulingana na Fray Bartolomé de las Casas (Tratado de las Indias) pakati ka 1492 na 1498 abashilika baku Spain balipeye abena Taínos ukufika kuli 100,000.

Tagalog : Base sa Fray Bartolome de las Casas (Tratado de las Indias) sa pagitan ng 1492 at 1498 ang mga mananakop ng Espanya ay pumatay ng humigit-kumulang 100,000 Taínos.Bemba : Jardin de la Union, iyi ncende yali kulilwe iikalamba iya fimbwapo iilenga akasuba ukula moneka mukati umwa shingulukwa ne cikulwa ica myaka umwanda umo na cinelubali ica ba shimapepo baci katolika, icakuti icikulwa ca Templo de San Diego eca pusuka no kushalapo fye ceka.

Tagalog : Jardín de la Union. Itinayo ang espasyong ito bilang atriyum para sa isang ika-17 siglong kumbento, kung saan ang Templo de San Diego ay ang kaisa-isang natitirang gusali.[Day30]

Bemba : Ici cikuulwa nomba cibomba nga ulubansa lwapakati, elyo lyonse palacitikila ifintu ifingi, akasuba no bushiku.

Tagalog : Ito ngayon ay nagsisilbi bilang gitnang liwasan, at palaging mayroong maraming bagay na nagaganap, araw at gabi.Bemba : Kwalibako impendwa ya fikuulwa fya kuliilamo ukushinguluka ibala, elyo na mu nshita ya cungulo-kasuba ne cungulo-bushiku kulaba amalangisho ayabula ukulipila yalabako pakati ka ncende ya kwangalilapo.

Tagalog : Maraming restawran ang nakapaligid sa hardin, at sa hapon at gabi doon malimit na naghahandog ng libreng mga konsyerto mula sa sentrong gazebo.Bemba : Callejon del Beso (Alley of the Kiss). Inkungu shibili isha patulukanishiwa nakacende akalepele amasentimita 69 encende ye lyashi lya kale ilyacitemwiko.

Tagalog : Callejon del Beso (Pasilyo ng Halik). Ang dalawang balkonahe na pinaghihiwalay lamang nang 69 na sentimetro ay tirahan ng isang alamat ng sinaunang pag-ibig.Bemba : Nga cakuti wabalipila amangwe ayanono abaice bamo kuti bakushimikilako ilyashi.

Tagalog : Para sa iilang sentimo sasabihin sa iyo ng ilang bata ang kwento.Bemba : Icishi ca Bowen calishibikwa sana ku malendo ya bushiku bumo nangu aya pampela ya mulungu ukusangwangwa koba amato ya kayak, ukwenda fye mu mpanga, amashopo, umwakuliila, elyo nafimbipo.

Tagalog : Ang Bowen Island ay isang sikat na pasyalang pangbuong-araw o pang-weekend na naghahandog ng kayaking, hiking, mga shop, mga restawran, at marami pa.Bemba : Ubwikalo ubwabula ukutwishika bwabela mu Howe Sound ilyo mwafuma fye mu Vancouver, elyo kuti mwafikako fye bwangu ukubomfya ama taxi ya pa menshi nga mwafuma pa Cishi ca Granville kwisamba lya Vancouver.

Tagalog : Ang awtentikong komunidad na ito ay matatagpuan sa Howe Sound di-kalayuan sa Vancouver, at madaling puntahan sa pamamagitan ng naka-iskedyul na mga taksing pantubig na umaalis sa Isla ng Granville sa kabayanan ng Vancouver.Bemba : Kuli abo abatemwa amangalo ya panse, ukwenda ukuninika akashila aketwa Sea to Sky corridor kuti kwabafwilisha.

Tagalog : Para sa mga taong natutuwa sa mga gawaing panlabas, ang paglalakad sa Sea to Sky corridor ay mahalaga.Bemba : Incende ya Whistler (apali intamfu ya nsa 1.5 ukufuma ku Vancouver na motoka) yalikosa umutengo lelo yalishibikwa bwino pa mulandu wa mangalo ya Winter Olympics ayacitikileko mu 2010.

Tagalog : Ang Whistler (1.5. oras na biyahe sa sasakyan mula Vancouver) ay mahal nguni´t kilala dahil sa Olympics sa Taglamig noong 2010.Bemba : Mu nshita ya pamwela, kuti mwaumfwa bwino ukushelela kwa pa tupapatu (skiing) mu North America, elyo mu lusuba kuti mwaesha ukucofa amajinga ukwafikapo ilyo muleninika impili.

Tagalog : Sa taglamig, tamasahin ang ilan sa mga pinakamahusay na pag-ski sa Hilagang Amerika, at sa tag-init subukan ang ilan sa tunay na pagbibisikleta sa bundok.Bemba : Ifitupa fya nsambu fifwile fyasungilwa kabela. mulingile mwakwata insambu iya kusendama mu Sirena.

Tagalog : Ang mga pahintulot ay dapat ireserba nang patiuna. Dapat ay mayroon kang pahintulot na manatili nang magdamag sa Sirena.Bemba : Sirena caba cifulo cimo fye ceka icilolekesha pa mpanga icipela amakwebo nelyo ukusonkesha imiputule umwa kutushishamo kabili ne fyakulya ifya kaba no kulundapo fye no kupanga kwa nsakwe pa nshita iinono fye. Ba La Leona, San Pedrillo, na Los Pastos bena amakwebo yabo bapela fye ukutushisha kwa mukati mu miputule nelyo ukwa pa nsakwe nelyo panse ukwabula ifyakulya.

Tagalog : Ang Sirena ang tanging istasyon ng ranger na nag-aalok ng panunuluyan sa dormitoryo at mainit na mga pagkain bilang karagdagan sa pagka-camping. Ang La Leona, San Pedrillo, at Los Patos ay nag-aalok lamang ng pagkakamping na walang serbisyo sa pagkain.Bemba : Kuti wa kwanisha ukusungilila limo nelyo kabela ifitupa fya nsambu isha mu paki ukufuma pa cifulo kuba lolekesha pa mpanga mu Puerto Jimenez, lelo tabasumina ifitupa fya kubomfya ukufumya indalama.

Tagalog : Posibleng makakuha ng mga pahintulot mula sa parke na direkta mula sa Istasyon ng Ranger sa Puerto Jimenez, nguni´t hindi sila tumatanggap ng mga kredit kardBemba : Iciputulwa ca Park Service (MINAE) tacipeela ifitupa fya nsambu ifya mu paki ukucila pa mweshi umo mu kubangila palyo muleenekela ukufika.

Tagalog : Ang Serbisyo sa Parke (MINAE) ay hindi nagbibigay ng mga permiso sa parke na mahigit pa sa isang buwang patiuna sa inaasahang pagdating.Bemba : CafeNet El Sol ilabomba imilimo yakusungisha incende pa ndalama ishili $30, nangu $10 ku fitupa fya bushiku fye bumo; ifingi kuti fyasangwa pe buula lyabo ilya Corcovado.

Tagalog : Nag-aalok ang CafeNet El Sol ng reservation service para sa kabayarang US$30, o $10 para sa isang araw na passes; nasa kanilang Corcovado page ang mga detalye.Bemba : Ifishi fya Cook calo ca fishi icayampana mu buntungwa na New Zealand, icabela mu Polynesia, pakati ka South Pacific Ocean.

Tagalog : Isang pulong bansa ang Cock Islands na may malayang ugnayan sa New Zealand, nasa Polynesia, sa gitna ng Karagatang Timog Pasipiko.Bemba : Nincende ya fishi ifili 15 ifya salangana pa ncende iya cila pa mintapendwa 2.2 km2 iya beemba.

Tagalog : Ito ay isang bansang pulo-pulo na may 15 isla na nakakalat sa halos 2.2 milyong km 2 ng karagatan.Bemba : Mu nshita imo ine na Hawaii, ifi fishi fitontonkanishiwa nga "Hawaii iyabela mwisamba".

Tagalog : Dahil nasa sona ng oras na kapareho ng sa Hawaii, ang mga pulo ay minsang ipinalalagay bilang ¨Hawaii sa gawing ibaba¨.Bemba : Nangu cakuti cinono, cilebukishako abatandashi abakalamba bamo ifyo Hawaii yali ilyo tailaba icalo palwaiko ukwabula ama hotela ya batandashi ayakulu elyo nobuyantanshi bumbi.

Tagalog : Bagaman mas maliit, ipinaaalala nito sa ilang nakatatandang bisita ang Hawaii bago naging estado na wala ang lahat ng malaking hotel para sa mga turista at iba pang kaunlaran.Bemba : Ifishi fya Cook ta fyakwata imisumba iili yonse lelo pabaf ye ifishi ifya pusana ifili 15. Ifikuluko palifi ni Rarotonga na Aitutaki.

Tagalog : Walang kahit anong siyudad ang Cock Islands subalit kinabibilangan ng 15 iba-ibang pulo. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Rarotonga at Aitutaki.Bemba : Mu fyalo ifya tumpuluka ilelo, ukupekanya ubusanshi ne fyakulya fya lucelo ifya cindama nangula ifya pa muulu nelyo ifya mutengo pali nomba fyali pangwa nelyo fila pangwa mu nshila iisuma iya pusanako nelyo iya ibela.

Tagalog : Sa mauunlad na bansa ngayon, ang paglalaan ng primera-klaseng kama at agahan ay iniangat na sa anyong parang sining.Bemba : Pa mpela pamulu, ama B&B yapwilishishiwa pafintu fibili ifikulu: imisendamine elyo ne fyakulya fya lucelo.

Tagalog : Sa pinakamahal na banda, maliwanag na ang mga B&B ay nagkokompetensya sa dalawang pangunahing bagay: higaan at agahan.Bemba : Mu musango umo wine, pancende sha musango uyu isha wamisha umuntu kuti asanga ifya kufimbana ifya wamisha, limbi ubulangeti ubwabilwa fye ne minwe nangu ubusanshi bwakunshita sha kale.

Tagalog : Kaya naman, sa mga pinakamahusay na establisimyentong tulad nito ay malamang na matatagpuan ang pinakamarangyang kagamitang panghigaan, marahil isang kubrekamang gawa sa kamay o isang antigong kama.Bemba : Pa fyakulya fya lucelo kuti paba utusabo utwa mu nshita utulimwa kuli iyo ncende nangu ifya kulya ifyaibela ifyo bepakanya abene.

Tagalog : Maaaring ibilang sa almusal ang mga panapanahong pagkain ng rehiyon o ang espesyal na putahe ng tinutuluyan.Bemba : Imipangilwe kuti yaba iya lulumbi lwa kale apengaba imipando ya nshita ya kale, umushili uwalengwa bwino elyo ne cishiba umwa kowela.

Tagalog : Ang lugar ay maaaring isang makasaysayang lumang gusali na may mga sinaunang palamuti, maayos na bakuran at palanguyan.Bemba : Ukwingila mu cimbayambaya nelyo mu motoka yenu kabili no kuya pa bulendo ubutali ubwa pa musebo kwali kwatako imimonekele imo iya cindama nelyo iya cifyalilwa iya yangukisha mu nshila imo.

Tagalog : Ang pagsakay sa sarili mong kotse at pag-alis para sa isang mahabang biyahe sa daan ay mayroong likas na pang-akit dahil sa pagiging simple nito.[Day31]

Bemba : Ukucila pa fimamotoka ifikalamba, ndesubila ukuti mwalishiba kale ifya kwensha motoka yenu nokwishiba apo ipelela.

Tagalog : Hindi kagaya ng mas malalaking sasakyan, ikaw siguro ay pamilyar na sa pagmamaneho ng iyong kotse at alam ang mga limitasyon nito.Bemba : Ukwimika itenti pa ncende ya muntu fye nangu mu tauni ilyabkulu ubuli bonse kuti caleta ukulolekeshiwa ukushingafwaikwa.

Tagalog : Ang pagtatayo ng anumang laki ng tent sa isang pribadong ari-arian o sa isang bayan ay madaling makaakit ng atensyong hindi gusto.Bemba : Mubwipi, ukubomfya motoka yenu emusango uusuma uwa kwendelamo lelo mu nshita shimo ninshila imo iyakupangilamo "insakwe".

Tagalog : Sa madaling sabi, ang paggamit sa iyong kotse ay magandang paraan upang makabiyahe ngunit madalang lamang sa ¨pag-camp¨.Bemba : Insakwe sha motoka shilacitika nga cakuti namukwata minivan iikuluko, SUV, Sedan nangu Station Wagon ne fipuna ifipona.

Tagalog : Ang pag-camp ng kotse ay posible kung ikaw ay may malaking minivan, SUV, Sedan o Station Wagon na may mga upuan na naihihiga.Bemba : Amahotela yamo yalikwata ifyasungwa ukufuma kunkulo sha kale isha golide ukwali amashitima ya cushi na mato fya pali beemba; ilyo Inkondo ya Bubili iye Sonde Lyonse tailabako, mu myanda wa myaka iyalenga 19 na 20.

Tagalog : Ang ilang mga hotel ay may pamana mula sa ginintuang panahon ng mga tren na pinatatakbo ng singaw at mga sasakyang pandagat para sa paglalakbay; bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, noong ika-19 o unang bahagi ng ika-20 siglo.Bemba : Aya ama hotela nangu umwakutushisha ni ncende cimo umo pali ilya nshita abakankala naba ishibikwe sana kabili abaile ululumbi baleikala, elyo ilingi line bale kwata amalila aya suma nganshi no kwangala kwa bushiku.

Tagalog : Ang mga hotel na ito ay tinutuluyan ng mga mayayaman at tanyag sa lipunan noong panahong iyon, at kadalasan sa mga ito ay may mamahaling restawran at panggabing buhay.Bemba : Imipangilwe ya fintu iimoneka iya kale, ukubulisha kwa fintu fimo ifya ndakai, elyo ne mimonekele iya kukota elubali lwa mimonekele ya ishi ncende.

Tagalog : Ang mga makalumang kagamitan, ang kawalan ng pinakabagong pasilidad, at ilang kaaya-ayang katandaan ay bahagi rin ng kanilang katangian.Bemba : Nangu cakuti ilingi ishi ncende sha bantu fye, inshita shimo shilapokelela abakalamba ba ma buteko elyo na bakalamba bambi.

Tagalog : Kahit na sila ay kadalasang pribado ang pagmamay-ari, minsan ay pinatutuloy nila ang mga bumibisitang pangulo ng estado at iba pang mga mataas ang katungkulan.Bemba : Umulendo uukwatishe indalama kuti atontonkanyapo pa bulendo bwandeke ubwa kushinguluka isonde, umo umwingabano kusendamako mu ma hotela ya musango uyu.

Tagalog : Ang isang manlalakbay na may napakararaming pera ay maaaring pag-isipan ang paglipad na palibot sa mundo, na puputul-putulin sa pamamagitan ng mga pagtahan sa marami sa mga hotel na ito.Bemba : Akabungwe ka kukabushanya ilyashi pa mahotela kabungwe aka kuminkanya abalendo ne ncende shamu misumba uko baletandalila.

Tagalog : Ang network para sa pagpapalitan ng ospitalidad ay ang organisasyon na nagkokonekta ng mga manlalakbay sa mga tagaroon sa mga siyudad na kanilang bibisitahin.Bemba : Ukwingila mu kabungwe ka musango uyu ilingi kulafwaikwa ukulemba icipepala cimo ica pa intaneti: nangu cakuti utubungwe tumo tulafwaya umusango naumbi uwa kushininkishishamo.

Tagalog : Ang pagsali sa gayong network karaniwan ay nangangailangan lang na punan ang isang form sa online; bagaman ang ilang network ay nag-aalok o humihingi ng karagdagang pagpapatunay.Bemba : Ubutantiko bwama hotela ayaliko lyena bulapeelwa cibe nimufilembo nangu ifya pa intaneti, inshita shimo ne fya kupashanyako elyo nefyo abantu bambi balandapo pali isho ncende.

Tagalog : Ang listahan ng mga magagamit na host pagkatapos ay ibinibigay sa papel man at/o sa online, na minsan ay may mga pagtukoy at mga pagsusuri ng iba pang mga manlalakbay.Bemba : Incende ya Couchsurfing yasangilwe mu Kabengele-kanono 2004 panuma kapanga wa fya pa kompyuta Casey Fenton asangile indeke iyanaka umutengo iya kuya ku Iceland nomba takwete incende apakwikala.

Tagalog : Ang couchsurfing ay itinatag noong Enero 2004 matapos na ang programmer ng kompyuter na si Casey Fenton ay nakakuha ng murang pamasahe sa eroplano na papuntang Iceland nguni´t walang lugar na matitirhan.Bemba : Atumine imelo ku basambi abape sukulu likalamba ilyakuli iyi ncende no kupokelela ukulaiwa ukwingi ukwa kumusungako ukwabula ukulipila.

Tagalog : Pinadalhan niya ng email ang mga estudyante sa lokal na unibersidad at nakatanggap ng nakamamanghang dami ng alok para sa libreng akomodasyon.Bemba : Ama hositeo ilingi yabomba nabantu imisepela – umweni ilingi afwile aba mu mushinku wa myaka amakumi yabili – lelo ilingi kuti wasangako nabalendo abakalamba.

Tagalog : Pangunahing pinagsisilbihan ng mga hostel ang mga nakababatang tao - ang karaniwang bisita ay dalawampung taong gulang pataas - nguni´t madalas ay makakakita ka rin ng mga matatandang manlalakbay doon.Bemba : Indupwa ishili nabana tashimonaika, lelo ama hositeo yamo yalasuminisha mu miputule iya pa mbali.

Tagalog : Ang mga pamilya na may mga anak ay bihirang nakikita, ngunit ang ibang tuluyan ay nagpapahintulot sa kanila sa mga pribadong silid.Bemba : Umusumba wa Beijing mu China e mukabela Amangalo ya Winter Olympic mu 2022, ico icikalenga ukuti ukabe umusumba uwa kubalilapo ukukwatilamo aya mangalo ya Olympics mu lusuba elyo napa mwela.

Tagalog : Ang siyudad ng Beijing sa Tsina ang pagdarausang siyudad ng Palarong Olimpiko sa Taglamig sa taong 2022, na magiging unang siyudad na pagdarausan ng kapwa Olimpiko sa tag-init at sa taglamig.Bemba : Mu Beijing emukabela ukusefya kwa kwiswila elyo nafimbi ifikalacitikila mufikulwa ifya aisi.

Tagalog : Ang Beijing ang magiging punong-abala ng panimula at pangwakas na mga seremonya at mga panloob na palaro sa yelo.Bemba : Amangalo yambi aya kushelela pa tupapatu utwa buta yakabela ku Taizicheng incende iya kushelelapo pa tupapatu utwabuta mu Zhangjiakou, apali intamfu ama kilomita imyanda ibili na makumi yabili (220km /140miles) ukufuma ku Beijing.

Tagalog : Ang ibang mga paligsahan sa pag-iiski ay magaganap sa lugar ng pag-iiski sa Taizicheng sa Zhangjiakou, mga 220 km (140 milya) mula sa Beijing.Bemba : Amatempele ayengi yalakwata ukusefya kwa pa Mwaka ukutendeka mu mweshi wa Cinshi-kubili ukuyapwa pakati ka Kapepo-kanono, uko ukupusana ukulingana na kalenda yacila itempele.

Tagalog : Karamihan sa mga templo ay mayroong Taunang piyesta simula sa katapusan ng Nobyembre hanggang sa kalagitnaan ng Mayo, na nag-iiba-iba batay sa taunang kalendaryo ng bawat templo.Bemba : Ukusefya ukwingi ukucitika mu ma tempele kusefiwa ngo lubali lwa kusefya kwa myaka yetempele iline nangu nga ukutangilila ubushiku bwa kufyalwa kwa kalesa kamo nangu icintu cimbi icikulu icikumine kwi tempele.

Tagalog : Karamihan ng pista ng templo ay pinagdiriwang bilang bahagi ng anibersaryo ng templo o kaarawan ng namumunong diyos o alinman sa ibang pangunahing kaganapan na nauugnay sa templo.Bemba : Ukusefya kwa mwi tempele lya Kerala kwaliwama sana ukutamba, no kutantama kwa nsofu ishingi isha kobaikwa ifibeko, ifilimba fye tempele elyo no kusefya kumbi.

Tagalog : Ang mga pista ng templo ng Kerala ay talagang kawili-wiling tingnan, na may regular na prusisyon ng mga elepanteng may dekorasyon, orkestra ng templo at iba pang mga kasayahan.Bemba : Ubulangisho bwe Sonde (ubwaishibikwa nga World Exposition, nangu fye Expo) kusefya ukukalamba sana ukwesonde lyonse ukwa kulangisha ifya kulenga ne fya sayanshi.

Tagalog : Ang World´s Fair (karaniwang tinatawag na World Exposition, o simpleng Expo) ay isang malaking internasyonal na piyesta ng sining at siyensya.Bemba : Ifyalo fimo ifisendelemo ulubali filangisha ifya kulengalenga nelyo ifya kupangapanga ifisuma sana kabili ne fya masambililo kumisankano ya fya kutambishatambisha nelyo ukulangalanga pa malyashi ayale citika mu calo conse nelyo ifya mu calo cimo palwa nkulilo, ifibelesho nangu imikalile ya aba bantu iya kale sana.

Tagalog : Ang mga kalahok na bansa ay nagpapakita ng mga makasining at pang-edukasyong display sa mga pambansang pabilyon upang itanghal ang mga pandaigdigang isyu o kultura at kasaysayan ng kanilang bansa.Bemba : Ubulangisho bwe Sonde Lyonse ubwa Bulimi bulangisho ubwaibela ubulangisha amaluba, amagaladeni ya filimwa elyo nafyonse ifikumine ku fimenwa.

Tagalog : Ang mga internasyonal na Pagtatanghal ng mga Halaman ay mga tanging kaganapan na tampok ang pagtatanghal ng mga bulaklak, mga hardin ng halaman, at anumang may kinalaman sa mga halaman.[Day32]

Bemba : Nangu cakuti mukulanda kuti kwacitika pa mwaka (nga cakuti kuli mu fyalo ifyapusana), lelo muficitwa tefyo ciba.

Tagalog : Bagaman sa teorya ay maaaring maganap ang mga ito kada taon (hangga´t ang mga ito ay nasa iba´t-ibang bansa), sa gawa ang mga ito ay hindi.Bemba : Aya malangisho yalapwa ukufika pa myeshi itatu nangu mutanda, elyo kabili yacitikila pa ncende ishingacepa pama hekita ayali 50.

Tagalog : Ang mga kaganapang ito ay kadalasang tumatagal sa pagitan ng tatlo at anim na buwan, at ginaganap sa mga lokasyon na hindi mas maliit sa 50 ektarya.Bemba : Kwalibako imisango iingi iyama filimu iyabomfiwapo mu myaka iyapita. Filimu iyaishibikwa iya 35 mm (36 by 24 mm negative) eyaseeka sana.

Tagalog : Maraming iba´t-ibang format ng film ang nagamit na sa mga nakalipas na taon. Ang standard na 35 mm na film (36 por 24 mm na negatibo) ay ang pinakakaraniwan.Bemba : Kuti yabwekeshiwa mu kwanguka nga cakuti yapwa, elyo kabili ilapeela ne mimonekele ya cikope ukupashanya kuli DSLR iya pali ino nshita.

Tagalog : Kalimitan ay madaling makapaglagay muli ng kapalit nito kapag ikaw ay naubusan, at nagbibigay ng resolusyon na halos maihahambing sa kasalukuyang DSLR.Bemba : Ama kamela nelyo ifya kukopelako yabomfya ama filimu yamo aya pangwa mu nshila ya pakati aya ntamfu iya ma sentimita mutanda napali mutanda (6 by 6 cm), na kuchilisha ayaba pa ntamfu iya ma milimita amakumi yasano aya lenga mutanda napa makumi yasano aya lenga mutanda mu kufumyamo (56 by 56 mm negative).

Tagalog : Ang ilang mga medium-format na film na kamera ay gumagamit ng 6 by 6 cm na format, mas eksakto ang 56 by 56 mm na negative.Bemba : Ici cilapeelako imimonekele ya cikope mupepi ne miku ine iya 35 mm negative (3136 mm2 ukupashanya na 864).

Tagalog : Nagbibigay ito ng resolusyong halos apat na beses ng 35 mm na negatibo (3136 mm2 laban sa 864).Bemba : Inama ne fimenwa ifya mu mpanga fyaba pa fikope fimo ifya shupa nangu ifishayanguka sana ukukopa kuli kakopa, kabili fisanshamo umo uku kwata ishuko, ukutekanya, ubwishibilo, elyo ne fisolobelo ifisuma kabili ifituntulu.

Tagalog : Ang buhay sa kagubatan ay isa sa mga pinakamapanghamong tema para sa isang potograpo, at kailangan ng pinagsama-samang swerte, pagtitiyaga, kasanayan at magaling na kagamitan.Bemba : Ukukopa kwa nama ilingi kulasendwa nge cakwangala, lelo pamo fye ngo kukopa konse, icikope calingana na mashiwi ikana limo.

Tagalog : Ang potograpiya ng buhay sa kagubatan ay kadalasang hindi binibigyang-halaga, nguni´t kagaya ng potograpiya sa pangkalahatan, ang isang larawan ay nagkakahalaga ng libo-libong mga salita.Bemba : Ukukopa kwa nama ilingi kufwaya ifya kukopela ifya kwata ama lensi ayamona apatali, nangu cakuti ifintu fimo pamo nge bumba lya fyuni nangu utushishi utunono sana tulakabila ama lensi yambi.

Tagalog : Kadalasang nangangailangan ang potograpiya para sa buhay sa kagubatan ng mataas na lenteng telephoto, bagaman ang ibang mga bagay gaya ng isang kawan ng mga ibon o isang napakaliit na nilalang ay nangangailangan ng ibang mga lente.Bemba : Inama ishingi isha ku ncende sha kutali shalyafya ukusanga, elyo amapaki pa nshita shimo yalikwata amafunde pa mulandu wakukopa ifikope fyamakwebo.

Tagalog : Maraming kakaibang hayop ang mahirap hanapin, at ang mga parke kung minsan ay may mga tuntunin tungkol sa pagkuha ng mga larawan para sa komersyal ng mga layunin.Bemba : Inama sha mpanga limo kuti shaba ne nsoni elyo limo kuti shaba ishikali. Incende kuti yaba iyatalala, iya kaba, nangu limo iyalubana.

Tagalog : Ang mga hayop na naninirahan sa kagubatan ay maaaring maging alinman sa mahiyain o agresibo. Maaaring maging malamig, mainit o mapanganib ang kapaligiran.Bemba : Isonde lyonse lyakwata ifitundu ukucila pali 5,000 ifya pusanapusana, ukubikapo nafimbi ukucila pa makumi yabili ifya kwata abafilanda abali imintapendwa 50 nangu ukucilapo.

Tagalog : Ang mundo ay may mahigit sa 5,000 iba´t-ibang wika, kasama na ang mahigit sa dalawampu na may 50 milyon o mas marami pang nagsasalita nito.Bemba : Amashiwi ayalembwa ilingi yalyanguka ukumfwa ukucila amashiwi yakulanda, kabili. Ici cacishinka makamaka kuma adilesi, ilingi ayaba ayashupa ukuyalumbula ngefyo yaba.

Tagalog : Ang mga nakasulat na salita ay madalas na mas madali ring maintindihan kaysa sa binibigkas na mga salita. Ito ay partikular na totoo sa mga adres, na kadalasan ay mahirap bigkasin sa paraang madaling maiintindihan.Bemba : Ifyalo ifingi fyalishiba ukulanda Icisungu, elyo na mu fyalo fimbi kuti waenekela ukusangamo ubwishibilo ubunono - makamaka kubana abacaice.

Tagalog : Maraming mga bansa ang matatas sa wikang Ingles, at asahan mo ang limitadong kaalaman - lalo na sa mga mas bata.Bemba : Elenganyeni, ngacingacitwa, umwina Mancun, umwina Boston, umwina Jamaica elyo nomwina Sydney nabekala patebulo balelya icakulya ca cungulo mu cikulwa cakulilamo mu Toronto.

Tagalog : Isipin mo, isang Mancunian, Bostonian, Jamaican at Sydneysider ay nakaupo sa mesa na kumakain sa isang restawran sa Toronto.Bemba : Baleshimikilana amalyashi ukufuma ku misumba yabo, ukulanda cilaumo mucitundu cakwe no kushimpikisha kwa citundu cakwe.

Tagalog : Nililibang nila ang isa´t-isa sa pamamagitan ng mga kuwentong mula sa kani-kanilang bayan, na isinasalaysay sa partikular nilang punto at lokal na salitang balbal.Bemba : Ukushita ifyakulya mu matuuka ayakulu ilingi emusango umo uwanaka umutengo uwa kukwata ifyakulya. Ukwabula amashuko yakwipika, lelo ifya kusalapo fyalicepa pa fyakulya ifyaipikilwa limo.

Tagalog : Ang pagbili ng pagkain sa mga supermarket ay kadalasang pinakamurang paraan upang makakain. Kung walang mga pagkakataong makapagluto, ang mga mapagpipilian kung ganoon ay limitado sa mga handa nang pagkain.Bemba : Mu kulundapo amatuuka ayakalamba yalekwatilako ifyakulya ifingi ifyaipikilwa limo. Yamo yakwata nefibombelo ifyapala oveni ya microwave nangu imisango imbi iya kukafishamo ifyakulya

Tagalog : Mas dumaraming supermarket ang nagkakaroon ng iba´t ibang seksyon ng mga pagkaing handa nang kainin. Naglalagay pa nga ang ilan ng microwave oven o ibang mga paraan upang mapainit ang pagkain.Bemba : Mu fyalo fimo nangu mu misango ya matuuka yamo mulasangwako incende yakulilamo ifyakulya, ilingi iishili iyapekanishiwa ngashonse nomutengo uwanakako.

Tagalog : Sa ilang bansa o ilang uri ng mga tindahan, may kahit isa man lamang na restawran sa lugar, kadalasa´y maaaring impormal at may mga murang presyo.Bemba : Mulingile mwapanga no kusenda amakopi ya fikomo fyenu ifya bucingo elyo namanambala ayakutuminapo akampani ka bucingo bwenu konse uko muli.

Tagalog : Gumawa at magdala ng mga kopya ng iyong polisiya at ng mga detalye ng kompanyang nagseseguro.Bemba : Palingile paba imelo elyo na nambala ya foni iya kutuma konse pa kupoka bumpandamano/ukusuminishiwa elyo no kufwaya ifya kwipusha.

Tagalog : Kailangan nilang ipakita ang adres sa e-mail at mga pang-internasyonal na numero ng telepono ng kompanyang tagapaglaan ng seguro para sa payo/mga pahintulot at pagsingil.Bemba : Mulingile mukwateko kopi imbi mu cola elyo na pa intaneti (mutume imelo kuli mwebene ninshi na mufikambatikako, nangu ukusungila mu "fisolobelo fya mu mwela")

Tagalog : Magkaroon ng isa pang kopya sa iyong bagahe at sa online (ipadala ito sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-e-mail na kasama ang kalakip, o nakaimbak sa ¨ulap¨).Bemba : Nga cakuti namu kwata laputopu pa bulendo bwenu, sungeniko kopi imo mukati (apo ingasangwa nangu cakuti takuli intaneti).

Tagalog : Kapag maglakbay na may dalang laptop o tablet, maglaan ng kopya sa memory o disc nito (maaaring ma-access kahit walang internet).Bemba : Kabili peleniko amakopi ya cikomo/amanambala yakutumina ababucingo kubanenu abo muleenda nabo nabalupwa nangu ifibusa kung'anda abengatemwa ukwafwilisha.

Tagalog : Magbigay din ng mga kopya ng patakaran/contact sa mga kasamang naglalakbay at kamag-anak o mga kaibigan na nasa bahay na handang tumulong.Bemba : Ama Moose (ayaishibikwa nga elk) tayaba ayakali, lelo yalaicingilila nga cakuti yamona ica kutinya.

Tagalog : Ang mga moose (kilala rin bilang elk) ay hindi likas na agresibo, nguni´t ipagtatanggol ang kanilang mga sarili kung may makita silang banta.[Day33]

Bemba : Ilyo abantu bakana ukumona moose ngeyabusanso, kuti balaipalamina sana no kuibika mu busanso.

Tagalog : Kapag hindi nakikita ng mga tao ang moose bilang mapanganib, maaaring puntahan nila ito nang malapitan at mailagay ang mga sarili sa panganib.Bemba : Mufwile mwanwa ifya kunwa ifikola no kulinga. Ubwalwa busenda cila muntu ifya pusanako, elyo ukwishiba apo mwingapela cintu icinkankala.

Tagalog : Uminom ng alak nang katamtaman. Ang alkohol ay nakaaapekto sa mga tao sa magkakaibang paraan, at ang pag-alam sa iyong hangganan ay napakahalaga.Bemba : Ifintu ificitika ku bumi bwenu kuntanshi pa mulandu wakunwesha ubwalwa kuti paba ukonaika kwa mabu elyo fye no kupofula no kufwa. Ubusanso ubwabamo bulakulilako nga cakuti mwalanwa ubwalwa ubwaleshiwa.

Tagalog : Maaaring kabilang sa mga posibleng pangmatagalang pangyayari dahil sa labis na pag-inom ang pagkasira ng atay at kahit ang pagkabulag at kamatayan. Tumataas ang potensyal na kapahamakan kapag umiinom ng alak na iligal ang pagkakagawa.Bemba : Ubwalwa ubukali ubwa kupanga ubusha suminishiwa no buteko kuti bwata ifiko ifya pusanapusana pamo nga ifyo beta ati mathanol ifingaleta amasanso aye ngalenga ukupofula nangula imfwa nangu unwine fye utunono.

Tagalog : Maaaring magtaglay ang mga iligal na alak ng iba´t ibang mapanganib na sangkap kabilang ang methanol, na maaaring maging sanhi ng pagkabulag o kamatayan kahit na katiting lamang.Bemba : Ama gilasi ya mumenso kuti yacepako umutengo mu calo cakunse, makamaka mu fyalo ifya ndalama ishinono umo umutengo wa kubomfya abantu wacepako.

Tagalog : Ang halaga ng mga salamin sa mata ay maaaring mas mura sa isang dayuhang bansa, lalo na sa mga bansang may mababang kita kung saan ang mga halaga ng pagtatrabaho ay mas mababa.Bemba : Kuti mwatontonkanya ukupimisha amenso yenu ku calo cenu, makamaka nga cakuti kuli inshuwalansi iibombele palifyo, elyo nomba mwasenda ifyo mwapimwa no kuyafibomfya kumbi.

Tagalog : Pag-isipan ang pagpapasuri ng mata sa inyong lugar, lalo na kung sinasaklaw ito ng insurance, at ang pagdadala ng reseta para mabili ito kahit saan.Bemba : Ama fulemu ayamashina ayalumbuka sana mu ncende sha ifi kuti yakwata amafya yabili; yambi kuti yaba fimpashanya fye elyo ayacishinka ayafuma kunse ya calo kuti yakosa umutengo mu calo cenu.

Tagalog : Ang mga may mamahaling tatak na mga frame na mabibili sa mga ganitong lugar ay maaaring mayroong dalawang problema; ang iba ay maaaring mga peke, at ang mga tunay na inangkat ay maaaring mas mahal dito kaysa sa presyo nito sa sarili mong bansa.Bemba : Kofi cintu cimo icishitishiwa sana pa calo, elyo kuti mwacisanga mu ncende ishingi isha calo cenu.

Tagalog : Ang kape ay isa sa mga panindang pinakamadalas na ikinakalakal sa mundo, at malamang na makakita ka ng maraming uri nito sa iyong bayan.Bemba : Nangu cibefyo, kwaliba imisango iingi iya kunwinamo kofi ukushinguluka isonde iilingile ukweshapo.

Tagalog : Gayunman, maraming kakaibang paraan ng pag-inom ng kape sa iba´t ibang panig ng mundo na karapat-dapat na mapagdaanan.Bemba : Ubwangalo bwakwingila mu mipokapoka ubwitwa canyoning (nangu: canyoneering) bwaiminina pa kwingila mukati ka mupokapoka, uwingaba uwauma nangu uwaisulamo amenshi.

Tagalog : Ang canyoning (o: canyoneering) ay tungkol sa pagtungo sa ilalim ng isang canyon, na alinman sa tuyo o puno ng tubig.Bemba : Canyoning ilasankanya ifibombwa mukowa, ukunina no kutoloka--lelo kulafwaikwa ukusambililako eyefilya nangu ukuba nomubili uwa kosa pa kutendeka (ukupashanya ku kunina kwa mabwe, ukutolokela mu menshi nangu ukushelela kwa pa mfula ya tupapatu utwa buuta ukwa ku Alpin, nge fya kumwenako).

Tagalog : Ang canyoning ay pinagsasama ang mga elementong galing sa paglangoy, pag-akyat at pagtalon--ngunit kailangan ng medyo kaunting pagsasanay o malusog na pangangatawan para makapag-umpisa (kumpara sa pag-akyat sa bato, pag-scuba diving o pag-iski sa alpine, gaya halimbawa).Bemba : Ukwenda mulimo uucitika panse umusangwa ukwenda mu ncende sha bubumbo ilingi mutushila uto bonse bendamo.

Tagalog : Ang paglalakad nang mahaba ay isang gawaing panlabas na binubuo ng paglalakad sa likas na kapaligiran, kadalasan sa mga daanan para sa paglalakad nang mahaba.Bemba : Mu kwenda kwa kasuba mwaba ukwenda intamfu ishicepeleko pa mulundu umo ukufika kuntamfu ishitali ishingasenda akasuba konse.

Tagalog : Kabilang sa mahabang paglalakad sa araw ang mga distansyang kulang sa isang milya hanggang sa mas mahabang mga distansya na makakayang sakupin sa isang araw.Bemba : Ku kwenda kwa kasuba ukupita munshila ishayanguka ukuipekanya kulafwaikwa, elyo umuntu fye onse uuliko na maka mu mubili kuti aumfwa bwino.

Tagalog : Para sa paglalakad nang malayo sa araw sa kahabaan ng isang daanang madaling lakaran kaunting preparasyon lang ang kinakailangan, at sinumang may katamtamang kalusugan ng katawan ay maaaring masiyahan dito.Bemba : Indupwa ishikwete abana abanono kuti shakabila ukupekanya ukwingi, lelo ubushiku bumo kunse ya ng'anda bwalyanguka sana nangu fye muli notunya elyo na bakumasukulu yabana.

Tagalog : Ang mga pamilyang may mga maliliit na anak ay nangangailangan ng higit pang paghahanda, ngunit ang isang araw sa labas ng bahay ay posible kahit na may mga bagong silang at pre-school na anak.Bemba : Mwi sonde lyonse, mwaliba utubungwe ukufika kuli 200 utubombela ku lubali lwa myendele. Utwingi pali utu tuibombela fye.

Tagalog : Sa buong daigdig, may halos 200 tumatakbong organisasyon ng paglalakbay. Karamihan sa mga ito ay gumagana nang magkakahiwalay.Bemba : Akabungwe akapyana pali Global Running Tours, aketwa Go Running Tours kalikwata utubungwe tumbi uto kabombela pamo nato fishi ifli fine.

Tagalog : Ang kahalili ng Mga Pangglobong Tour Para sa Pagtakbo, ang Mga Tour na Humayo at Tumakbo ay pinag-uugnay ang dose-dosenang tagapaglaan ng pamamasyal nang tumatakbo sa apat na kontinente.Bemba : Akabungwe ka Running Tours akafumine ku Barcelona elyo na kabungwe kambia aka ku Copenhagen aketwa Running Copenhagen, twatendeke ukubombela pamo na abungwe ka Running Tours Prague akaba ku Prague elyo natumbi.

Tagalog : Nag-ugat sa Pamamasyal Nang Tumatakbo ng Barcelona sa Barcelona at Tumatakbo Sa Copenhagen ng Copenhagen, agad na sinalihan ito ng Pamamasyal Nang Tumatakbo ng Prague na nakabase sa Prague at iba pa.Bemba : Kwaliba ifintu ifingi ifyo mufwile ukutontonkanyapo ilyo tamulaya ku ncende imbi.

Tagalog : Maraming bagay na kailangan mong isaalang-alang bago at kapag bumiyahe ka sa isang lugar.Bemba : Ilyo muleya kumbi, mwienekela ukuti ifintu kuti fyaba ngafintu fyaba "kumyenu". Imibeele, amafunde, ifyakulya, imyendele, imilalile, ifikomo, icitundu nafimbipo fikapusanako mu nshila imo ne ibiye ukufuma kuntu mwikala.

Tagalog : Kapag ikaw ay bumibiyahe, asahan mo na ang mga bagay ay hindi magiging katulad ng mga bagay ¨doon sa iyong bansa¨. Mga ugali, mga batas, pagkain, trapiko, matutuluyan, mga pamantayan, wika at iba pa sa paanuman ay mag-iiba kaysa sa iyong tirahan.Bemba : Ici cintu cimo ico mulingile ukwishiba mu matontonkanyo yenu, akucefyako ukumfwa ububi nangu ukufulwa pa mulandu wa mibombele ya fintu kuli iyo ncende.

Tagalog : Ito ay bagay na kailangan mong laging isaisip, upang maiwasan ang kabiguan o marahil ay kahit pagkasuya sa lokal na mga paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay.Bemba : Utwampani utwafwilishako abalendo twatendeke ukubako ukufumu mu mwanda wa myaka uwalenga 19. Kafwilisha wa balendo lingi cintu cimo icisuma icakusalapo pa bulendo ubulecila pa malendo ayo umulendo aendapo kale aya mu filengwa-na-lesa, intambi, icitundu nangu mu fyalo ifishakwata sana indalama.

Tagalog : Mayroon nang mga ahensiya ng paglalakbay mula pa noong ika-19 na siglo. Ang ahente sa paglalakbay ay kadalasang magandang opsyon para sa paglalakbay na humihigit pa sa dati nang ekspiryensa ng manlalakbay sa kalikasan, kultura, wika o mahihirap na bansa.Bemba : Nangu cakuti abafwilisha abalendo abengi balafwaisha ukusungisha ukwa cila nshita, abengi pali aba baishibisha fye imisango imo iya myendele, ukupusana kwa ndalama sha kubomfya nangu incende sha kufikilako.

Tagalog : Bagaman karamihan sa mga ahensya ay handang tanggapin ang karamihan sa mga karaniwang pagpapareserba, maraming mga ahente ang espesyalista sa partikular na mga uri ng paglalakbay, laki ng badyet o destinasyon.Bemba : Caliba icafwaikwa ukubomfya umuntu uwa kukwafwa uubombela ku malendo ayapala ubulendo bobe.

Tagalog : Maaaring mas makabubuting gumamit ng ahente na madalas mag-book ng mga biyaheng katulad ng sa iyo.Bemba : Uloleshe pa malendo yantu uwa kukwafwa alelandapo, cibe nipa webusaiti nangu pe windo lye shitolo.

Tagalog : Tingnan kung anong mga biyahe ang isinusulong ng ahente, maging sa website man o sa eskaparate.[Day34]

Bemba : Ngakuti mulefwaya ukutamba icalo mu mikalile, iyanaka umutengo, iyo mulekabila, kwalibako inshila shimo ishakucitilamo ifyo.

Tagalog : Kung gusto mong makita ang mundo sa halagang abot-kaya, ayon sa pangangailangan at estilo ng pamumuhay o bilang hamon, may ilang mga paraan upang gawin ito.Bemba : Mu kutendeka, ishi nshila shaba mu fipande fibili: Limbi kuti mulebomba ilyo muleenda nangu ukwesha ukucefyako ukuposa kwa ndalama kwenu. Ifilembelwe apa filelanda pa cakushalikisha.

Tagalog : Higit sa lahat, sila ay nahuhulog sa dalawang kategorya: Alinman sa trabaho habang ikaw ay naglalakbay o subukan at limitahan ang iyong gastos. Ang artikulong ito ay nakatuon sa huli.Bemba : Kuli abo abalefwaya ukulaba kukumfwa bwino ukwabo, inshita no kufwaya ukucefyako indalama ishileposwa ukubwelela kuli zero, moneni ukwenda kwa butantiko bwa ndalama.

Tagalog : Para sa mga pumapayag na isakripisyo ang kanilang kaginhawaan, oras at pag-asa na mapababa nang malapit sa zero ang mga gastusin, tingnan ang pinakamababang budget sa pagbibiyahe.Bemba : Bumpandamano bulefipanga ukuti abalendo tabeeba, tabapita apashasuminishiwa, tabaibimba mu makwebo ayaleshiwa, tabalomba, nangu mu musango umbi tabacenjesha abantu bambi pa kukwata ubukumu abene.

Tagalog : Ipinalalagay ng payo na ang mga manlalakbay ay hindi nagnanakaw, pumapasok nang walang pahintulot, nakikilahok sa ilegal na merkado, nanlilimos, o kung hindi naman ay nananamantala ng ibang tao para sa sarili nilang kapakinabangan.Bemba : Incende yakucecetelapo abalendo ilingi eiba yakubalilapo ukwiminina ilyo muleikila mu ndeke, mu combo, nangu muli motoka imbi.

Tagalog : Ang checkpoint na para sa imigrasyon ay ang kadalasang unang hintuan kapag bumababa mula sa eroplano, barko, o iba pang sasakyan.Bemba : Mu mashitima yamo ayabuka imipaka ukuceceta kulacitika ninshi ishitima lileenda elyo mufwile mwakwata icitupa (ID) icacishinka lyonse ilyo mulenina muli aya mashitima.

Tagalog : Sa ilang tren na tumatawid sa hangganan, isinasagawa ang mga inspeksyon sa tumatakbong tren at kailangang may dala kang balidong kard ng pagkakakilanlan o ID kapag sumasakay sa isa sa mga tren na iyon.Bemba : Mu mashitima ayakulalamo, ifitupa fyenu kuti fyapokwa na kangalila we shitima pakuti tabamifulunganishishe utulo.

Tagalog : Sa mga tren na maaaring matulugan, maaaring kolektahin ng konduktor ang mga pasaporte upang hindi madisturbo ang iyong pagtulog.Bemba : Ukulembelesha cintu cimbi icifwaikwa pa kukwata visa. Mu fyalo fimo, ulingile walembesha ukusangwa kobe elyo na adilesi uko uleikala ku buteko bwacikaya.

Tagalog : Ang pagrerehistro ay isang karagdagang kahilingan para sa proseso ng visa. Sa ilang bansa, ikaw ay dapat magrehistro ng iyong pamamalagi at ipaalam sa mga lokal na awtoridad kung saan ka nananatili.Bemba : Ici kuti cakabila ukwisushisha icipepala naba kapokola bakuli iyo ncende nangu ukuya kwi ofeshi ililolesha pa myendele ya kwabuka imipaka (imigration).

Tagalog : Maaaring kailanganin nito ang pagpupuno ng isang form sa lokal na polisya o pagbisita sa mga tanggapan ng imigrasyon.Bemba : Mu fyalo ifingi ifyakwata ilyo ifunde ama hotela ya mu ncende yakamyafwako ukulembesha (mulingile mwabepusha).

Tagalog : Sa maraming bansa na may ganitong batas, ang mga lokal na hotel ang gagawa ng pagrerehistro (siguraduhing magtanong).Bemba : Mu nshita shimbi, abo fye beka abaleikala kunse ya fikulwa fya butandashi ebalingile ukulembesha. Lelo, ici cilalenga ukuti ifunde licepelwe amaka, kanshi mufwile mwaipushisha limo.

Tagalog : Sa ibang mga kaso, tanging mga mananatili sa labas ng akomodasyon sa turista ang kinakailangang magparehistro. Subalit, ginagawa nitong mas malabo ang batas, kaya alamin muna.Bemba : Imilimo ya mikuulile (Architecture) ilanda pa kupekanya no kukuula ifikulwa. Ifikuulwa fya mu ncende imo ilingi line filaba fya kongola abatandashi ukulingana ne fyo fyakuulwa.

Tagalog : Ang arkitektura ay may kinalaman sa disenyo at pagtatayo ng mga gusali. Ang arkitektura ng isang lugar ay kalimitang atraksyon sa turista sa ganang sarili nito.Bemba : Ifikuulwa ifingi fisuma ukufitamba no kufimwena ukufuma pafikulwa ifitali nangu ukufuma pe windo ilyapekanishiwa bwino ukutambilapo ubusuma bonse.

Tagalog : Maraming mga gusali ang magagandang tingnan at ang tanawin mula sa isang mataas na gusali o mula sa isang bintana na nasa magandang posisyon ay isang kagandahan para sa mga mata.Bemba : Ifya kulenga no kupanga nangu uku kuula ifikuulwa kwali kula no kusabankanishiwa ukwampana ne fiputulwa fimbi pamo nga ukupekanya ifikuulwa fya mu kalale, ifya kulenga, ukupanga, ukukuula kabili no kulolekesha pa fikuulwa ifya pangwa ifikalamba, ifya kupangapanga ifisuma, no kuwamya mukati ka mayanda, ukuwamya imansa sha fikuulwa kabili no kulinganya bwino umushili.

Tagalog : Malaki ang pagkakasanib ng arkitektura sa ibang mga larangan kabilang ang pagpaplanong panlungsod, inhinyeriyang sibil, sining pandekorasyon, disenyong panloob at disensyong pantanawin.Bemba : Ukumona ifyo incende ishingi isha pueblos shaba ukutali, te kuti mukwanishe ukusanga incende ishingi ishakwangalilamo mu nshita ya bushiku ukwabula ukuya ku Albuquerque nangu ku Santa Fe.

Tagalog : Dahil sa kalayuan ng karamihan sa mga nayon, hindi ka makakakita ng malaking bilang ng mga libangan sa gabi na hindi naglalakbay patungo sa Albuquerque o Santa Fe.Bemba : Nangu cibefyo, mupepi na incende sha njuka shonse ishilembelwe pamulu shilashitisha ifya kunwa, elyo ishingi pali ishi shilakwatamo ifya kusekesha ifingi (pa kutampa ifya kulisha ifya shinguluka Albuquerque na Santa Fe).

Tagalog : Gayunpaman, halos lahat ng mga casinong nakatala sa itaas ay naghahain ng mga inumin, at ilan sa mga ito ay nagpapasok ng sikat na aliwan (unang-una na ang malalaki na kagyat na nakapaligid sa Albuquerque at Santa Fe).Bemba : Mwishibe ukutila: utubale twamu tauni utunono ta twaba bwino ku bantu abaletandalako abafumine ku fyalo fimbi nangu abakuya ishako fye panono.

Tagalog : Mag-ingat: ang mga bar sa maliliit-na-bayan dito ay hindi palaging magagandang lugar upang pag-istambayan ng mga bisitang taga-labas ng estado.Bemba : Pa mulandu wa cintu cimo, akapinda ka kukuso aka New Mexico kalikwata amafya nokwensha kwaba cakolwa, elyo ukufula kwaba namutekenya abakolwa kuba sana mupepi no tubale twamu tauni utunono.

Tagalog : Isa sa mga dahilan ay, maraming problema sa pagmamaneho nang lasing ang hilagang New Mexico, at napakalapit ng konsentrasyon ng mga nakainom na nagmamaneho sa mga maliliit na bar.Bemba : Ukulembaula nangu ukushilaula ukushifwaikwa kwaishibikwa nga graffiti.

Tagalog : Ang mga di-naiibigang mural o guhit-kamay ay kilala bilang graffiti.Bemba : Nangu cakuti cintu icilecitika sana muli shino nshiku, abantu abengi bacikuminkanya ne misepela iyonaula ifikulwa fyacalo ne fyabantu ukubomfya penti yakufuminisha.

Tagalog : Bagaman malayo ito sa pagiging isang modernong penomeno, marahil ang karamihan sa mga tao ay iniuugnay ito sa mga kabataang naninira ng pampubliko at pribadong ari-arian gamit ang pinturang iniisprey.Bemba : Lelo, shino nshiku kwaliba abantu abasambilila ukupenta kwa graffiti, ukulongana kwa mangalo ya graffiti elyo na ifibumba "ifya suminishiwa" Ukupenta kwa graffiti muli uyu musango ilingi kulapalana ne fya kulenga ukucila ifishilwa ifishasuminishiwa.

Tagalog : Gayunpaman, sa kasalukuyan, may mga sikat nang pintor ng graffiti, kaganapan sa graffiti at ¨ligal¨ na dingding. Ang mga pintang graffiti sa kontekstong ito ay kadalasang nahahawig sa mga gawang-sining sa halip na hindi maliwanag na mga tag.Bemba : Ukuposa kwa boomerang mulimo umo uwaishibikwa untu abatandashi abengi bafwaisha ukusambilila.

Tagalog : Ang paghahagis ng boomerang ay isang sikat na kakayahang nais matutunan ng maraming turista.Bemba : Nga cakuti ulefwaya ukusambilila ukuposa boomerang iyo iingabwelela ku kuboko kobe, ushininkishe ukuti naukwata boomerang iyayana iingabweluluka.

Tagalog : Kung gusto mong matutuhan kung paano ihagis ang boomerang, tiyaking mayroon kang angkop na boomerang na maaaring ihagis pabalik.Bemba : Ama boomeranga ayengi ayasangwa mu Australia ilingi teyakubwela nga waposa. Kuti cawama kubaletendeka ukusambilila ngatabale yaposa ilyo kuli icimwela.

Tagalog : Karamihan sa mga bumerang na mayroon sa Australya ay sa katunayan hindi bumabalik. Makabubuti sa mga nagsisimula na huwag subukang ihagis sa mahanginBemba : Ifyakulya fya Hangi fipikwa mucilindi icakaba mu mushili.

Tagalog : Ang Hangi Meal ay niluluto sa mainit na hukay sa lupa.[Day35]

Bemba : Iici cilindi limbi kuti cakafiwa na mabwe ayakaba ukufuma pa mulilo, nangu mu ncende shimo umo icikabilila ca calo cilalenga ukuti umushili uikabile fye uwine.

Tagalog : Ang hukay sa lupa ay pinaiinit sa pamamagitan ng alinman sa mainit na mga batong galing sa apoy, o sa ibang mga lugar ang geothermal na init ay ginagawang natural na mainit ang mga lugar sa lupa.Bemba : Ifilindi fya hangi filabomfiwa mu kwipika ifyakulya fya kooca ifya pa cungulo.

Tagalog : Ang hangi ay kadalasang ginagamit sa pagluluto ng tradisyonal na estilong inihaw para sa hapunan.Bemba : Incende ishingi mu Rotora shalikwata ukwipika kwa mu mushili uwaikabila fye uwine ukwa hangi, elyo imipikile imbi iya hangi kuti yasangwa ku Christchurch, Wellington elyo ne ncende shimbi.

Tagalog : Nag-aalok ang ilang mga lugar ng Rotorua ng geothermal hangi, habang ang ibang hangi ay maaaring gawing halimbawa sa Christchurch, Wellington at saan pa man.Bemba : Akampani kama shitima aka MetroRail kakwata amashitima yabili ayasenda abantu mukati nakunse ya Cape Town: MetroPlus (iyaishibikwa nga First Class) na Metro (iitwa Third Class.

Tagalog : Ang MetroRail ay mayroong dalawang klase ng mga pampasaherong tren sa at sa palibot ng Cape Town: MetroPlus (tinatawag ring Primera Klase) at Metro (tinatawag na Ikatlong Klase).Bemba : MetroPlus ilomfwikapo bwino sana elyo tamufula abantu lelo yalikosako umutengo, nangu cakuti yalicipako ukucila amatiketi aya metro ayaku Europe.

Tagalog : Ang MetroPlus ay mas komportable at hindi gaanong matao nguni´t mas mahal nang bahagya, bagaman mas mura pa rin kaysa sa normal na mga tiket ng metro sa Europa.Bemba : Cila shitima lyalikwata ifitolokoshi fya MetroPlus na Metro; ifitolokoshi fya MetroPlus lyonse fiba kumpela ye shitima mupepi na Cape Town.

Tagalog : Bawat tren ay parehong may mga MetroPlus at Metro na tagapangasiwa; ang mga MetroPlus na tagapangasiwa ay palaging nasa huling bahagi ng tren malapit sa Bayan ng Cape.Bemba : Ukusendelako bambi - Tekwesha ukusuminisha ifyola fyobe ukufuma pantu ulefimona, makamaka ilyo uleciluka imipaka ya fyalo.

Tagalog : Pagdadala para sa iba - Huwag hayaan kailanman na mawala sa iyong paningin ang iyong mga bag, lalo na kung ikaw ay tumatawid sa mga internasyonal na hangganan.Bemba : Kuti waisanga waingishiwa mulyashi lya kusenda imiti ikola ukwabula ukuti wishibe, ico icingakutwala mu bwafya ubukulu.

Tagalog : Maaaring masumpungan mo ang iyong sarili na ginagamit bilang tagapagdala ng droga nang hindi mo nalalaman, na maglalagay sa iyo sa napakalaking kaguluhan.Bemba : Pali ifi paliba ukulolela mu mulongo, pantu imbwa ishinunsha imiti kuti shaisabomfiwa pali imwe inshita iili yonse ukwabula ukwishibishiwa.

Tagalog : Kasama dito ang paghihintay sa pila, yamang ang mga asong nang-aamoy ng droga ay maaaring gamitin kahit anong oras nang walang abiso.Bemba : Ifyalo fimo fyalikwata amafunde ayakosa ayakukandilamo bacintomfwa nangu fye ni pa muku wa kubalilapo; pali ici kuti paba no kukakwa ukufika pa myaka 10 nangu fye ukwipaiwa.

Tagalog : Ang ilang bansa ay may lubhang mahigpit na mga parusa kahit sa mga unang paglabag; maaaring kabilang dito ang parusang pagkakakulong ng mahigit sa 10 taon o kaya´y kamatayan.Bemba : Ifyola ifishala ukwabula abantu efyo bafwaya sana ukwiba elyo kabili abakalamba babuteeko balafikonka sana nge fintinya umwingasangwa amabomba.

Tagalog : Ang mga napabayaang bag ay puntirya para sa nakawan at nakahihikayat din ng atensyon ng mga kinauukulan na mapagbantay laban sa mga banta ng pambobomba.Bemba : Ku ng´anda, pa mulandu waku kumanakumana no tushishi lyonse utwa malwele utusangwa apali ponse, kuti cashinikishiwa sana ukuti te kuti mwambule amalwele ukufuma kuli utu tushishsi.

Tagalog : Sa bahay, dahil sa dito sa tuloy-tuloy na pagkakalantad sa lokal na mga mikrobyo, napakataas ng tiyansang ikaw ay hindi na tatablan ng mga ito.Bemba : Lelo mu ncende shimbi isha pacalo, uko utunama utusenda utuishishi twa malwele kuti twaba utupya kuli imwe, mube abaenekela ukuti kuti mwasangwa mu mafya.

Tagalog : Nguni´t sa ibang mga bahagi ng mundo, kung saan bago sa iyo ang mga bakteriolohikal na hayop, mas malaki ang tsansang magkakaroon ka ng mga problema.Bemba : Kabili, mu ncende umwaba imiceele iya kaba utushishi twa malwele tulakula bwangu elyo no kukokola ukufwa ngatuli kunse ya mubili.

Tagalog : Gayundin, sa mas maiinit na klima, parehong mas mabilis dumami at mas matagal mabuhay ang bakterya sa labas ng katawan.Bemba : Kanshi ici ecalengele na mafya ya Delhi Belly, Icitipu ca kwa Pharaoh, Icilandushi ca kwa Montezuma, elyo ne fibusa fyabo ifingi.

Tagalog : Kaya mayroong mga parusang Tiyan ng Delhi, ang Sumpa ng Paraon, Paghihiganti ni Montezuma, at ang marami nilang kaibigan.Bemba : Pamo fye nga amafya yaku mipemene mu ncende sha miceele iya talala, amalwele ya mumala mu ncende sha miceele iyakabisha yaliseeka sana elyo inshita ishingi yalakalifya sana imitima lelo tayaba nabusanso sana.

Tagalog : Katulad rin ng mga problema sa palahingahan sa malalamig na klima, ang mga problema sa bituka sa maiinit na klima ay pangkaraniwan at sa karamihan ng mga kaso ay malinaw na nakakayamot nguni´t hindi naman tunay na mapanganib.Bemba : Nga cakuti muleenda mucalo icileya pantanshi pa muku wa kubalilapo – nangu mu ncende iipya iye sonde – mwi cefya amaka ya kumisungusha aya mikalile ne ntambi sha uko kuntu.

Tagalog : Kapag maglakbay sa isang umuunlad na bansa sa unang pagkakataon - o sa isang bagong bahagi ng mundo - huwag balewalain ang maaaring pagkabigla sa kultura.Bemba : Inshita ishingi, umulendo uwatekanya kabili uuli na maka alifulunganishiwapo nobupya bwa myendele yamu fyalo ifileya pantanshi, uko ukwaluka kwa ntambi ukwingi lelo ukunono mu kumoneka kuti kwalundapo mu kwangufyanya.

Tagalog : Maraming mga matatag man at may kakayahang manlalakbay ang tila nalulunod na sa nakakapanibagong pag-unlad sa paglalakbay sa mundo, kung saan maraming mga maliliit na pagbabago ang mabilis na nagkakapatung-patong.Bemba : Makamaka mu nshiku shenu ishakubalilapo, tontonkanyeni pa kucibondola mu musango waku Kabanga nama hotela ayasuma, ifyakulya, elyo ne milimo iya kwafwilisha ukubelesha.

Tagalog : Lalo na sa iyong mga paunang araw, isaalang-alang ang paggastos ng maraming pera sa mga hotel na may Kanluraning istilo at kalidad, pagkain, at mga serbisyo para masanay.Bemba : Tekwesha ukusendama pali matilesi nangu pali padi panshi mu ncende umo mushishibe bwino utunama utwabako.

Tagalog : Huwag kang matulog sa isang malambot na higaan o sapin sa lupa sa mga lugar na hindi mo alam kung tinitirhan ba ng hayop.Bemba : Nga cakuti muleya mu kupanga insakwe panse, mufwile mwasenda aka busanshi ka mu nsakwe (cot) nangu ubusanshi bwa kupeeleka (hammock) pa kuicingililako ku nsoka, utumini ne fyapalako kulifyo.

Tagalog : Kung ikaw ay magka-camp sa labas, magdala ng higaang pang-camping o duyan upang malayo ka sa mga ahas, alakdan at iba pang kagaya ng mga ito.Bemba : Isusheni ing´anda yenu na kofi iyisuma iya cindama nganshi kabili iya nunkila mu nshita ya lucelo kabili na chayi iyitwa ati chamomile iya kunashako umutima mu nshita ya bushiku.

Tagalog : Punuin ang iyong tahanan ng matapang na kape sa umaga at nakakarelaks na tsaang chamomile sa gabi.Bemba : Nga cakuti muli pa kutusha kwa pa ng'anda, kuti mwakwata inshita yakuitangata no kuipangilapo ifya kunwa fimo ifyaibelako.

Tagalog : Kapag ikaw ay nasa isang staycation, may panahon kang makapagbigay ng ginhawa sa iyong sarili at makapaglaan ng ilang mga karagdagang minuto upang gumawa ng isang inuming espesyal.Bemba : Nga cakuti mulefwaya ukufwailishishapo nafimbi, kuti mwabula ili ishuko no kupangako nangu ukusanshako fimbi ifyo mwingatemwa ukunwa:

Tagalog : Kung mas mapangahas ka, samantalahin ang pagkakataong gumawa ng mga inuming gawa sa katas ng mga prutas gaya ng smoothies.Bemba : limbi mukasangilapo ifya kunwa fimbi ifyayanguka ifyo mwingalanwa pacakulya cakacelo ilyo makabwelela ku mibombele yenu iya lyonse.

Tagalog : marahil matutuklasan mo kung paano gumawa ng simpleng inumin na maaari mong gawin para sa almusal kapag nakabalik ka na sa iyong pang-araw-araw na gawain.[Day36]

Bemba : Nga cakuti mwikala mu musumba umwaba ifya kunwa ifya pusanapusana, kuti mwaya ku tubale nangu utuma tarveni utwa mu ncende yenu uko mushiya lyonse.

Tagalog : Kung nakatira ka sa isang siyudad na may pagkakaiba-iba ang kultura ng pag-iinom, magpunta ka sa mga bar o mga pub sa mga pamayanang hindi mo malimit na pinupuntahan.Bemba : Kuli abo abashabelesha sana amashiwi ya fya bumi, amashiwi yabili ayemininako amalwele ya lwambu (infectious na contagious) yamoneka ayayafya ukupusanya.

Tagalog : Para sa mga hindi pamilyar sa mga terminong medikal, ang mga salitang nakakapagdulot ng impeksyon at nakakahawa ay may malinaw na kahulugan.Bemba : Ubulwele bwa lwambu (infectious) ni ubo ubuletwa nakantu akasalanganya amalwele, pamo nga virus, bakitirya, fungus nangu utushishi tumbi.

Tagalog : Ang nakakahawang sakit ay dala ng mikrobyo, gaya ng virus, bakterya, amag, o iba pang parasito.Bemba : Ubulwele bwa lwambu (contagious) ni ubo ubusalanganishiwa ilyo wapalamina ku muntu uubukwete.

Tagalog : Ang isang nakakahawang sakit ay sakit na madaling maipasa sa pamamagitan ng pagiging naroroon sa lugar ng taong may impeksyonBemba : Amabuteko ayengi yalafwaya abalendo abaleingila mu calo, nangu abekashi abalefuma, mu fyalo fyabo ukupeelwa umuti wakucingilila ku malwele ayalekanalekana.

Tagalog : Maraming gobyerno ang humihimok sa mga bisitang papasok, o mga residenteng aalis ng kanilang mga bansa na mabigyan ng bakuna para sa maraming karamdaman.Bemba : Ifi ififwaikwa kuti fyashintilila pa fyalo ifyo umulendo ayako nangu ifyo alekabila ukuyako.

Tagalog : Ang mga kinakailangang ito ay kadalasang maaaring nakabatay sa kung anong mga bansa ang napuntahan o binabalak bisitahin ng manlalakbay.Bemba : Cimo pa fikomo ifyakosa ifya Charlotte, ku kapinda ka kukuso ka Carolina, cakuti yali kwata ifintu ifingi ifisuma kabili ifya cindama ifya kusalapo ifya ndupwa

Tagalog : Isa sa magagandang katangian ng Charlotte, North Carolina, ay mayroon itong napakaraming matataas ang kalidad na mapagpipilian para sa mga pamilya.Bemba : Abekala calo ukufuma ku ncende shimbi ilingi balanda pali bucibusa ku ndupwa ngo mulandu uukalamba uwakukuukila kuli ilya ncende, elyo abalendo ilingi balasanga uyu musumba ukuba uusuma uwakumfwamo bwino ninshi nabana babo epo bali.

Tagalog : Kadalasang binabanggit ng mga residente mula sa ibang lugar ang magiliw na pamilya bilang pangunahing dahilan ng kanilang paglipat doon, at at ang mga bumibisita ay agad na matutuwa sa kanilang pagpunta sa syudad dahil sa mga batang naroroon.Bemba : Mu myaka 20 iyapitapo, ubwingi bwa fintu ifyakusalapo ifyaba ifisuma ku ndupwa mu Uptown Charlotte fyalifulilako mukwangufyanya.

Tagalog : Sa nakaraang 20 taon, ang bilang ng mga opsyong mainam para sa bata sa Uptown Charlotte ay dumami nang napakabilis.Bemba : Amamotoka ya taxi tayabomfiwa sana ne ndupwa mu Chalortte, nangu cakuti kuti yaba ayakankala munshita shimo-shimo.

Tagalog : Hindi karaniwang ginagamit ng mga pamilya sa Charlotte ang mga taxi, bagaman maaaring mayroon din silang ilang gamit sa mga partikular na kalagayan.Bemba : Kwalibako indalama shimbi ishakulipila ngacakuti wasenda ukucila pa bantu babili (2), kanshi ulu lubali kuti lwakosa umutengo ukucila ifilefwaikwa.

Tagalog : May patong na singil ang pagkakaroon ng mahigit sa 2 pasahero, kaya maaaring ang opsyong ito ay maging mas mahal kaysa kinakailangan.Bemba : Antarctica encende iyatalalisha pano isonde lyonse, elyo yashinguluka South Pole.

Tagalog : Ang Antartika ang pinakamalamig na lugar sa Mundo, at pinalilibutan nito ang Timog Polo.Bemba : Ukutandalila incende ishapusanapusana kwa mutengo sana, kulafwaikwa ubumi busuma ubwa mubili, kuti kwacitikafye ukufuma mu mwenshi wa Cinshikubili ukufika mu Kabengele kakalamba, elyo kabili ilingi kubafye ukutandalila cishi ca Penisula na bemba wa Ross

Tagalog : Ang mga pagbisita ng turista ay magastos, nangangailangan ng kalusugan ng katawan, maaari lamang gawin sa tag-init Nobyembre-Pebrero, at sa kalahang bahagi ay limitado lamang sa Tangway, mga Isla at ang Dagat ng Ross.Bemba : Abantu aba ncito abengi nalimo ikana limo bekala kuno mu nshita yalusuba mu ma bumba nalimo ikumi na babili ayali yane. Nakucilisha mu ncende ica panshi; elyo impendwa iyinono ila shala mu nshita ya mpepo.

Tagalog : Mga ilang libong tauhan ang naninirahan dito sa tag-araw sa ilang apat na dosenang base na karamihan ay sa mga lugar na iyon; maliit na bilang ay nananatili hanggang sa taglamig.Bemba : Incende iya mukati ka Antarctica yalishala icipopa umushikala abantu, umwa talalilwa kabili tamwaba nangu fimo ificitika. Yaba ni ncende iyaimako pa muulundu iya fimbwa nama kilomita yabili ukufika nakuli yatatu aya menshi makaasa.

Tagalog : Ang looban ng Antartica ay isang tiwangwang na talampas na natatakpan ng 2-3 km ng yelo.Bemba : Abatandashi ba munshita abeenda na indeke balengila mukati ka ncende, pa kuninika impili nelyo ukufika ku Pole, ukwaba ulubali lwa ncende ulukalamba.

Tagalog : Ang paminsan-minsang ekspertong pamamasyal sa himpapawaid ay pumapasok sa looban, para sa pamumundok o marating ang Pole, na may malaking base.Bemba : Incende ya South Pole Traverse (nangu Highway) ninshila iilepele ama kilomiita 1600 ukufuma ku Citesheni ca McMurdo pali Beemba ya Ross ukuya ku Pole.

Tagalog : Ang Tawiran (o Lansangan) ng Polong Timog ay isang 1600 km na daanan mula sa Istasyon ng McMurdo sa Dagat ng Ross patungo sa Polo.Bemba : Iyi ncende yaisulamo amenshi makaasa ayakosa mu filindi umusangwa ama fulagi. Kuti mwapitafye ama tilakita ayacenjelesha, amasileji yakukungwilako ayakusenda amafuta nefyakubomfya.

Tagalog : Ito´y niyebeng siksik na may mga siwang na pinuno at minarkahan ng mga watawat. Maaari lamang itong maraanan ng mga espesyal na traktora, na may hakot na mga sled na may gasolina at mga suplay.Bemba : Ishi ncende tashaba ishanaka sana kanshi inshila ilashinguluka mu Mpili sha Transantarctic pakufika ku mupokapoka.

Tagalog : Ang mga ito ay hindi gaanong mabilis kaya ang paglalakbay ay nangangailangan ng mahabang pag-ikot sa Kabundukang Transantarctic para marating ang talampas.Bemba : Icintu cimo icaishibikwa sana icilenga amasanso pa nshita yapa mwela misebo ishatelela, mumbali ya misebo (umwakwenda abantu) makamaka pama sitepu.

Tagalog : Ang pinakapalasak na dahilan ng mga sakuna sa taglamig ay ang mga malandas na kalye, mga sementadong daan (bangketa) at lalong-lalo na ang mga baytang.Bemba : Pakuicingilila, mufwile mwakwata insapato ishakwata ifinyantilo ifisuma. Insapato sha lusuba ilingi shilatelela sana pa menshi makaasa, elyo neshapa mwela shimo nasho tashikwanisha bwino.

Tagalog : Higit sa lahat, kailangan mo ng sapatos na may naaangkop na mga swelas. Ang sapatos na pangtag-araw ay kadalasang napakadulas sa yelo at nyebe, kahit ang ilang mga botang pangtaglamig ay hindi sapat.Bemba : Imipangilwe ifwile yaba iyashika bwino, 5 mm (1/5 inch) nangu ukucilapo, elyo ifyakupangila nafyo filingile fyaba ifyanakilila mu ncende ishatalala.

Tagalog : Ang disenyo ay dapat na sapat ang pagkalalim, 5 mm (1/5 pulgada) o higit pa, at ang materyales ay sapat ang pagkalambot sa malalamig na temperatura.Bemba : Insapato shimo shalikwata utushimbi panshi elyo kabili kwaliba nefibombelo fimbi ifyakulundako munshita ishatelelesha, ifingabomfiwa ku nsapato nama buuti, ku fitende nangu ku fitende ne finyantilo.

Tagalog : Ang ilang mga bota ay may mga kapit sa ilalim nito (stud) at may mga karagdagang gamit para kumapit sa yelo, angkop sa karamihang sapatos at bota, para sa sakong o mga sakong at talampakan.Bemba : Ifitende fifwile fyaba ifiipi kabili ifikulu. Umucanga, insakalabwe nangu umucele (calcium chloride) ilingi filasalanganishiwa mu musebo nangu mu nshila pakucefyako ukushelela.

Tagalog : Dapat na mababa at malapad ang mga takong. Kalimitang ipinangangalat ang buhangin, graba o asin (calcium chloride) sa mga kalye o mga daanan upang mapahusay ang traksyon.Bemba : Ukutelemuka kwa fimabwe na menshi makaasa tecintu iceni; imilundu iyatentemuka sana kuti yaikatafye amenshi makaasa ayauma ayalinga, elyo nefyapulamo fifwile fyatelemukila panshi.

Tagalog : Ang mga avalanche ay hindi isang abnormalidad; gaano lamang karaming niyebe ang kayang manatili sa matatarik na dalisdis, at ang mga sobrang bahagi ay babagsak bilang mga avalanche.[Day37]

Bemba : Ubwafya bwakuti amenshi makaasa ayakosa yalakambatila, kanshi cilafwaikwa kwaba cimo icalenga ukuti yatelemukile panshi, elyo na menshi makaasa yamo ilyo yatendeka ukutelemuka ninshi yalalenga nayambi yakonkepo.

Tagalog : Ang problema ay ang nyebe ay malagkit, kaya kailangan nito ng pangyayari na bahagyang magpapasimula sa pagbaba nito, at ang kaunting nyebeng bumababa ay maaaring maging kaganapang magpapasimula para sa ibang natitira.Bemba : Inshita shimo icingalenga ukutelemuka nilyo akasuba kabalika nokufikafya, inshita shimo nilintu fyapona ifingi ukufuma mumulu, elyo limbi nalyo nipamulandufye wa bubumbo, elyo ilingi bantu ebalenga.

Tagalog : Minsan ang kaganapang orihinal na naging sanhi ay ang pag-init ng araw sa nyebe, minsan ay ang higit pang pag-ulan ng nyebe, minsan ay ibang mga likas na kaganapan, madalas ay isang tao.Bemba : Icimwela ca kashululu ecileshingulusha umwela uwapanshi, uulemina umwela wapali iyi ncende ukutwala mukati nokuwimya mu mulu.

Tagalog : Ang buhawi ay umiikot-ikot na kolum ng hangin na napakababa ng presyon, na hinihigop ang hangin sa paligid na papasok at paitaas.Bemba : Filapanga imyela iyapamulu (ilingi pakati ka milundu 100-200 pa nsa imo) elyo kabili kuti waimya ne fintu ifyafina ukutwala mu mwela, ukufisenda ukuyafika uko ici cimwela cileya.

Tagalog : Lumilikha ang mga ito ng malalakas na hangin (madalas ay 100-200 milya/oras) at naiaangat ang mabibigat na bagay sa himpapawid, dinadala ang mga ito habang lumalakad ang buhawi.Bemba : Utendeka ngama fanelo ukufuma mu mabimbi, nokwisasanguka "icimwela ca kashululu" ilyo cafika ku mulundu.

Tagalog : Nag-uumpisa ang mga ito bilang mga imbudong bumababa mula sa mga ulap ng bagyo, at nagiging mga ¨buhawi¨ pagsayad ng mga ito sa lupa.Bemba : Netiweki ya Personal VPN (virtual private network) ilapeela umusango uusuma uwakwisula nokwingila monse mu lyashi lya miteekele pamo nelyashi lya makwebo ya IP ilyafisama.

Tagalog : Ang mga tagapaglaan ng personal na VPN (birtwal na pribadong network) ay napakahusay na paraan upang maka-iwas sa kapwa pulitikal na sensura at komersyal na pag-geofilter ng IP.Bemba : Iyi netiweki yaliba sana pamulu kuma webusaiti ayengi pamilandu iingi: Ilapanga inshila cipyacipya iya filesangwa pa intaneti fyonse, te http fye yeka iyo.

Tagalog : Magagaling ang mga ito sa mga web proxy dahil sa ilang kadahilanan: Idinadaan nila sa iba ang mga datos sa Internet, hindi lang http.Bemba : Yalikwata amaka ya bandwidth ayapamulu elyo ilabomba bwino. Yaliba iyaisalwa napa mulandu waici tapali uwingamona ifili mukati

Tagalog : Karaniwan silang nag-aalok ng mas mataas ng bandwidth at mas magandang kalidad ng serbisyo. Naka-encrypt sila kung kaya mas mahirap silang matiktikan.Bemba : Utwampani twa malyashi ilingi tulabeepa pa mulimo waici, ukulanda ukuti cabelako "pakucefyako ubupupu bwafintu ifyo ushabombela".

Tagalog : Regular na nagsisinungaling ang mga kompanya ng media tungkol sa layunin nito, na sinasabing ito ay para ¨iwasan ang pamimirata¨.Bemba : Nakuba, amakodi ya ncende tayakwata ubwafya ubuli bonse pa kukopolola ukwabula insambu; ukukopolola kwa panono-kuli-panono ukwa disc kukalilafye bwino pa cibombelo icili conse apo na disc iyapangilwe pakubala ingalila.

Tagalog : Sa katunayan, talagang walang epekto ang mga panrehiyong kodigo sa ilegal na pangongopya; ang bawat bit ng kopya ng isang disk ay maayos na magpe-play sa anumang device kung saan gagana ang orihinal na kopya.Bemba : Umulimo uukulu untu capangilwe kupeela tulya twampani amaka ayengi ayakupindulula imishika; fyonse filifye pa kubombela pa ndalama.

Tagalog : Ang tunay na layunin ay ang magbigay sa mga kompanyang iyon ng higit pang kontrol sa kanilang mga merkado; ang lahat ng ito ay tungkol sa pagpapaikot sa pera.Bemba : Pamulandu wakuti ukutuma kwama foni kwashintilila pali intaneti, taulingile ukubomfya akampani kama foni akakuncende uko wikala nangu kuntu uya pa malendo.

Tagalog : Dahil ang mga tawag ay nairuruta sa internet, hindi mo na kailangan na gumamit ng kompanya ng telepono na matatagpuan kung saan ka tumitira o saan ka naglalakbay.Bemba : Kabili takwaba icifwaikwa icakuti ufwile wakwata inambala ya foni iyauko kwinefye kuntu wikala; kuti wakwata netiweki ya intaneti ukufuma kuli setilaiti mu mpanga yaku Chicken, Alaska nokusala inambala iilelanda ukuti uli mu Arizona iyakasuba akabalikisha.

Tagalog : Wala ring pangangailangan na kumuha ka ng lokal na numero mula sa komunidad kung saan ka nakatira; maaari kang kumuha ng koneksyon sa internet sa pamamagitan ng satelayt sa mga kagubatan ng Chicken, Alaska at pumili ng numero na pinapatunayang ikaw ay nasa maaraw na Arizona.Bemba : Ilingiline, ulingile ukushita inambala ye sonde lyonse iyaibela iyakusuminisha ama foni ya PSTN ukukutumina. Uko inambala ilefuma cilapanga ubupusano ku bantu abalefwaya ukukutumina.

Tagalog : Kalimitan, ikaw ay kailangang bumili ng pambuong mundong numero nang hiwalay na pinapayagan ang mga teleponong PSTN na tawagan ka. Kung saan nanggaling ang numero ay malaki ang nagagawa sa mga taong tumatawag sa iyo.Bemba : Utusolobelo utwalula amashiwi – utubombelo utwingakwanisha ukwalula amashiwi ayengi palwatuko ukufuma mu citundu cimo nokuya mu citundu cimbi.

Tagalog : Ang mga app na nagsasalin ng teksto sa segundo ring iyon - mga application na may kakayahang awtomatikong magsalin ng buong mga bahagi ng teksto mula sa isang wika tungo sa isa pa.Bemba : Utubombelo tumo muli ici cipande kuti twayalula amashiwi mu citundu caku calo cimbi pa fishibilo nangu ifipe fimbi ifya mu calo ilyo uulebomfya asontekapo foni yakwe pali ico cintu.

Tagalog : Ang ilan sa mga application sa kategoryang ito ay maaaring magsalin ng mga teksto ng mga wikang banyaga sa pamamagitan ng paglapit o pagturo ng user sa smartphone sa mga palatandaan o ibang bagay na nakikita sa lugar.Bemba : Ifintu ifyalula ifitundu nafiwaminako sana, elyo ilelo ifingi filapeela ubupilibulo ubwalungama elyo limo ubwalubanako (limo nefilembo ifyabula ukuba bwino), nomba kufwile kwaba ukuposako amano, pantu limbi ku cayalulafye ifyalubana fyonse.

Tagalog : Ang mga engine sa pagsasalin ay kapansing-pansing umayos, at ngayon ay mas malimit na nagbibigay ng humigit-kumulang na wastong pagsasalin (at mas madalang na walang kabuluhan), subalit kinakailangan ang pag-iingat, dahil maari pa ring itong magkamali.Bemba : Akabombelo kamo akaishibikwa sana ni Google Translate, akasuminisha ukwalula ifitundu nangu takuli intaneti ngacakuti wa dauniloda ilyashi lya citundu ico ulekabila.

Tagalog : Ang isa sa mga pinakaprominenteng app sa kategoryang ito ay ang Google Translate, na pinapayagan ang offline na pagsasalin matapos i-download ang gustong salita.Bemba : Ukubomfya akabombelo kakwishibila incende aka GPS pali foni yobe ecintu icingaba icayangukisha kabili icisuma icakwishibilako uko uleya ilyo uli mu calo icishili caku myenu.

Tagalog : Ang paggamit ng mga app para sa nabigasyon sa pamamagitan ng GPS sa iyong smartphone ay maaaring ang pinakamadali at pinakakombinyenteng paraan ng pagnanabiga kapag nasa labas ng iyong sariling bansa.Bemba : Kuti cakwafwilishako ukusunga indalama ishakulashita ama mapu ayapya munshita yakubomfya GPS, nangu GPS iyabafye yeka palwaiko nangu ukwashimako imo ku kampani akashimisha akama motoka.

Tagalog : Makakatipid ito kaysa sa pagbili ng mga bagong mapa para sa isang GPS, o isang solong aparato ng GPS o pag-upa ng isa mula sa kompanyang nagpapaupa ng sasakyan.Bemba : Nga cakuti taukwete intaneti kuli foni yobe, nangu uli ukutali na netiweki, imibombele kuti yacepa nangu tekuti fibombefye.

Tagalog : Kung wala kang koneksyon sa data para sa iyong telepono, o kapag ito ay nasa labas ng saklaw ng signal, maaaring limitado ang pagganap ng mga ito o hindi magamit.Bemba : Cila shitolo lyapa cifutu lyalisulamo ubantantiko ubwafulungana ubwa ma kadi yama foni ayalipililwa limo ayengabomfiwa pa ma foni yakulipila nangu amafoni ayalifye yonse.

Tagalog : Ang bawat dulo ng tindahan ay napupuno ng magulong ayos ng pre-paid na mga kard ng telepono na maaaring magamit sa mga pay phone o ordinaryong mga telepono.Bemba : Nangu cakuti ama kadi ayengi yasuma ukutuminako foni ukuli konse, yamo yalicenjela mukupeela imitengo yakutuminapo iyanaka kumabumba ya fyalo fimofimo.

Tagalog : Habang karamihan sa mga kard ay mabuti para sa pagtawag sa kahit saan man, ang ilan ay espesyalista sa pagbibigay ng mga kanais-nais na singil sa pagtawag sa mga espesipikong grupo ng mga bansa.Bemba : Ukukwata kwa iyi milimo ilingi kucitikila muli namba ya foni iishili yakulipila iingatuminwa ukufuma kuma foni ayengi ukwabula ukulipila nangu cimo.

Tagalog : Ang pag-akses sa mga serbisyong ito ay madalas na sa pamamagitan ng isang walang bayad na numero ng telepono na matatawagan mula sa karamihan ng telepono nang walang bayad.Bemba : Amafunde ayakuma ukukopa kwa fikope ukwaseeka yalikuma nakukukopa kwama vidyo, nakuba yena ukucilanapo.

Tagalog : Ang mga panuntunan tungkol sa karaniwang pagkuha ng larawan ay magagamit din sa pagkuha ng bidyo, maaari ring sa iba pa.[Day38]

Bemba : Ngacakuti ukukopafye icikope cintu cimo icishingasuminishiwa, lyena kanshi ufwile ukutontonkanya sana pakukopa kwa vidyo ya ico cikope.

Tagalog : Kung ang pagkuha ng larawan ng isang bagay ay hindi pinahihintulutan, dapat ay hindi ka na mag-isip na kumuha ng bidyo nito.Bemba : Nga cakuti kubomfya aka ndeke akanono akakukopelako aketwa ati drone, umwene kabela ifyo winga suminishiwa ukukopa elyo ni nsambu nshi ukwete nangu ifitupa fimbi ifilefwaikwa.

Tagalog : Kapag gagamit ng drone, suriin munang mabuti kung ano lamang ang maaari mong kunan ng bidyo at anong mga permiso at karagdagang lisensya ang kinakailangan.Bemba : Ukupupusha akakukopelako mupepi ne cibansa ca ndeke nangu pamulu we bumba lya bantu ilingi temano ayasuma, nangufye cakuti tacaleshiwa muncende yenu.

Tagalog : Ang pagpapalipad ng drone malapit sa paliparan o sa ibabaw ng isang pulutong ay halos laging masamang ideya, kahit na ito ay hindi ilegal sa iyong lugar.Bemba : Shino nshiku ukwenda kwamu mwela ne ndeke telingi kulipililwa palya pene fye kubene ba ndeke ukwabula ukufwayafwaya no kulinganya imitengo kumbi.

Tagalog : Sa panahon ngayon, ang paglalakbay sa himpapawid ay bihira lang magkaroon ng tiket sa eroplano nang direkta sa kompanyang panghimpapawid nang wala munang paghahanap at pagkukumpara sa mga presyo.Bemba : Inshita shimo indeke imo ine kuti yakwata imitengo iyapusana nganshi pama webusaiti ayapusana eico kanshi cisuma ukupashanya ifyo wasanga elyo nokulolesha pali webusaiti yabene ba ndeke iine ilyo taulalipila.

Tagalog : Minsan ang parehong paglipad ay maaaring magkaroon ng lubhang magkakaibang presyo sa iba´t-ibang aggregator at makabubuting magkumpara ng mga resulta ng paghahanap at tumingin na rin sa website mismo ng kompanya ng eroplano bago mag-book.Bemba : Nangu cakuti tamwingakabila icitupa ca kwendela ica visa pa malendo ayepi ayakufyalo fimofimo ngo mutandashi nangula ku makwebo, ukuya kwenu kulya ngo musambi we sonde lyonse kulafwaikwa ukwikalako inshita iitali ukucila ifyo mwingaya fye nga mu kutandala.

Tagalog : Bagaman maaring hindi ka na mangailangan ng visa para sa maiikling pagbisita sa partikular na mga bansa bilang turista o para sa negosyo, ang pagpunta doon bilang estudyanteng internasyonal ay karaniwang nangangailangan ng mas matagal na pananatili kaysa sa pagpunta lamang doon bilang kaswal na turista.Bemba : Mukucimona, ukwikala mu calo icishili calo cakumyenu panshita iitali kukakabila ukupokela limo icitupa ca kwikalila (visa).

Tagalog : Karaniwan, ang pamamalagi sa alin mang banyagang bansa nang matagalang panahon ay kakailanganin ang iyong patiunang pagkuha ng visa.Bemba : Ifitupa fya basambi ilingi line fyali kwata ififwaikwa ifyaibelako elyo nemipushishe yalipusanako kufya batandashi fye nangu kufya makwebo.

Tagalog : Ang mga visa ng estudyante ay karaniwang mayroong ibang mga hinihingi at paraan ng aplikasyon kaysa sa karaniwang mga visa ng turista o negosyante.Bemba : Ku fyalo ifingi, mukakabila ukukwata inkalata yaku suminishiwa ukufuma kwisukulu ilyo mulefwaya ukusambililapo, elyo ne fishininkisho ifyandalama ishikamyafwilisha makamaka mu mwaka wakubalilapo uwa masambililo yenu.

Tagalog : Para sa karamihang bansa, kakailanganin mo ang isang sulat ng alok mula sa institusyong nais mong pasukan, at ebidensya rin ng mga pondo para suportahan ang iyong sarili para man lamang sa unang taon ng iyong kurso.Bemba : Fwailisheni kwi sukulu, pamofye ne ciputulwa ca myendele ya kunse ya calo ico mulefwaya ukuyako ku masambililo pakwishiba ififwaikwa.

Tagalog : Magtanong sa institusyon, pati na rin sa kagawaran ng imigrasyon ng bansa kung saan mo ninanais na mag-aral para sa detalyadong mga kinakailangan.Bemba : Ngacakuti tauli mwiminshi wa calo, ukubombela kunse ya calo cipilibula ukutila ulingile ukulalipila umusonko wa bukumu mu calo ico ulimo.

Tagalog : Puwera na kung isa kang diplomatiko, ang paghahanapbuhay sa ibayong dagat ay karaniwang nangangahulugan na kinakailangan mong magbayad ng buwis sa iyong kinita sa bansang iyong kinalalagyan.Bemba : Umusoko wa bukumu wapekanishiwa mu musango uwapusana mu fyalo ifyapusanapusana, elyo imitengo ya musonko nefyakulundapo fyalipusana kucalo cimo ne calo cimbi.

Tagalog : Ang buwis sa kita ay magkakaiba ang istruktura sa iba´t-ibang bansa, at ang mga porsiyento at braket ng buwis ay malawak ang pagkakaiba-iba sa bawa´t bansa.Bemba : Mufyalo fimo ifya fedelesheni, pamo nga United States na Canada, umusonko wa bukumu usonkeshiwa ponse pa fedelesheni elyo napa ncende iyo wikala, kanshi imitengo nefyakulundapo kuti fyapusana ukufuma ku ncende imo ne ibiye.

Tagalog : Sa ilang pederal na bansa, katulad ng Estados Unidos at Canada, ipinapataw ang buwis sa kita sa parehong pederal na antas at lokal na antas, kaya maaaring magbago ang mga singil at mga pangkat sa bawat rehiyon.Bemba : Nangu cakuti ukuceceta kwa balendo baku fyalo fimbi takubako nangu inshita shimo cibafye mwishina ilyo wabwela mu calo cobe, ukuceceta kwa balendo kuti kwaba mulimo uwakosa.

Tagalog : Bagaman kadalasan ay walang pagsusuri sa imigrasyon o isang pormalidad ito sa iyong pagdating sa iyong sariling bansa, maaaring maging malaking abala ang paniningil ng buwis sa adwana.Bemba : Ushininkishe ukuti waishiba ifyo wingesa nafyo elyo nefyo ushingesa nafyo nokufilanda fyonse pafifiko ifyasuminishiwa.

Tagalog : Siguruhing alam mo kung ano lamang ang pwede at hindi mo pwedeng dalhin at ideklara ang anumang sobra pa sa legal na limitasiyon.Bemba : Umusango uwayangukisha uwakutendekelapo mu makwebo yakulemba pafya malendo kuwamya ubwishibilo bobe ukupitila muli webusaiti iilanda pafya kwendaenda.

Tagalog : Ang pinakamagaang na paraan para makapag-umpisa ng negosyong pagsulat sa pagbiyahe ay hasain ang iyong galing sa isang matatag na website ng blog sa pagbiyahe.Bemba : Panuma washininkisha ukuti waishiba bwino ifya kutantika nelyo ifya kufutafuta kabili no kuwaminisha ifilembo pa intaneti, lyena panuma, kuti watemwa ukupanga webusaiti yobe.

Tagalog : Matapos na maging komportable ka sa pag-format at pag-edit sa web, sa kalaunan, baka gumawa ka ng sarili mong website.Bemba : Ukuipeelesha ilyo uli pa lwendo musango uusuma uwa kupangilamo ubupusano lelo tawaba pa mulandu wa kupeela.

Tagalog : Ang pagboboluntaryo habang naglalakbay ay mahusay na paraan upang gumawa ng kaibhan nguni´t hindi lang ito tungkol sa pagbibigay.Bemba : Ukwikala nokuipeela mu calo icishili cakumyenu musango umo uusuma uwakwishibilamo intambi ishapusanapusana, ukukumanya abantu abapya, ukusambilila pali wemwine, ukukwata amano yakumwenamo ifintu fimbi elyofye nokukwatilapo ubwishibilo ubupya.

Tagalog : Ang paninirahan at pagboboluntaryo sa isang dayuhang bansa ay isang napakahusay na paraan upang makilala ang isang naiibang kultura, makipagkilala sa mga bagong tao, matuto ng tungkol sa iyong sarili, magkaroon ng pag-unawa sa perspektiba at pati na magkaroon ng mga bagong kasanayan.Bemba : Kuti yaba ni nshila iisuma iya kucefeshamo imibomfeshe ya ndalama pa kusuminisha ukwikalako kumbi pa nshita iitali pantu abaipelesha ukubomba abengi balabapeela umwakwikala elyo nefya kubapeelako fimbi pamo na malipilo ayanono.

Tagalog : Maaari rin itong maging magandang paraan upang pagkasyahin ang badyet nang makapanatili nang mas matagal saanman yayamang maraming trabahong boluntaryo ang nagbibigay ng matutuluyan at pagkain at ang ilan ay nagpapasuweldo nang maliit.Bemba : Vikings abomfeshe inshila yapa menshi iyaku Russia pakufika ku Black Sea elyo na Caspian Sea. Imbali sha ishi nshila shimo kuti shabomfiwa. Fwailisheni ubukabilo ubwinganguka ku fipepala fya nsambu ishaibela, isho ishingashupa ukukwata.

Tagalog : Ginamit ng mga Viking ang mga daanang-tubig ng Rusya upang marating ang Dagat na Itim at Dagat Caspian. Magagamit pa rin ang mga parte ng mga rutang ito. Siyasatin ang maaaring pangangailangan para sa mga pantanging permiso, na maaaring mahirap kunin.Bemba : Umufoolo wa White Sea–Baltic Canal ewakuminkanya Arctic Ocean kuli Baltic Sea, ukupita muli Beemba munono uwa Onega, Beemba wa Ladoga na Saint Petersburg, sanasana ukupita mu milonga na tubeemba.

Tagalog : Iniuugnay ng Kanal na Dagat na Puti-Baltic ang Karagatang Arctic sa Dagat na Baltic, sa pamamagitan ng Lawa ng Onega, Lawa ng Ladoga at San Petersburg, karamihan ay sa pamamagitan ng mga ilog at lawa.Bemba : Beemba munono uwa Onega nao akuminkanishiwa kuli Volga, kanshi ukufuma kuli Beemba wa Caspian ukupita mu Russia cili icayanguka.

Tagalog : Konektado rin ang Lawa ng Onega sa Volga, kaya posible pa rin ang pagmumula sa Dagat Kaspiyo sa pamamagitan ng Rusya.Bemba : Mube abashininkisha ukutila ilyofye mwafika apakushikila ifili fyonse fikaba ifyapekanishiwa ukucitika. Mukakumanya bambi abensha amato elyo nabo bakakanyako ilyashi lyabo kuli imwe.

Tagalog : Makakasiguro ka na sa sandaling makarating ka sa mga marina lahat ay mahahalata. Makikilala mo ang iba pang mga hitchhiker ng bangka at ibabahagi nila ang kanilang impormasyon sa iyo.Bemba : Nakuba mukalakobeka ifishibisho ifyakupeela ubwafwilisho bwenu, ukwendauka pamato, ukulanda na bantu abalewamya utumato twabo, ukwesha ukulanda nabakensha ba mato mu cikulwa cakunwenamo, nafimbipo.

Tagalog : Higit sa lahat, maglalagay ka ng mga abisong nag-aalok ng iyong tulong, maglalakad-lakad sa mga pantalan, lalapit sa mga taong naglilinis ng kanilang mga yate, susubukang makipagkita sa mga marino sa bar, etc.[Day39]

Bemba : Esheni ukulanda na bantu abengi abo mwingakwanisha. Panuma yanshita imo abantu bonse bakamishiba elyo bakamipeela ifikomo fimo ifyakuti bushe bwato ubulefwaya umuntu.

Tagalog : Subukang makipag-usap sa maraming tao hangga´t maaari. Maya-maya ang lahat ng tao ay makikilala ka na at bibigyan ka ng mga pahiwatig tungkol sa kung aling bangka ang naghahanap ng tao.Bemba : Ufwile wasala bwinobwino indeke iya Kwendamo Lyonse mubwampano.

Tagalog : Sa hanay ng alyansa ng mga kompanya ng eroplano, dapat piliin mo nang mabuti ang kompanya na may programang nagbibigay ng bonus at puntos sa palaging naglalakbay (Frequent Flyer).Bemba : Nangu cakuti mwingacimona icayana ukujoina indeke iyo mwendamo lyonse, mulingile mwaishiba ukuti amashuko ayapeelwa ilingi yalapusana elyo na matoni yakwenda lyonse kuti yaba ayasuma sana ku ndeke shimbi mu bwampano bumo bwine.

Tagalog : Kahit na sa iyong palagay ay nararapat ang pagsali sa airline na iyong kadalasang tinatrabahuan, dapat magkaroon ka ng kaalaman na magkaiba ang mga pribilehiyong ipinagkakaloob at ang puntos sa madalas na flyer ay maaaring mas mapagbigay sa ilalim ng ibang airline sa parehong alyansa.Bemba : Indeke ishapala Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways na Turkish Airlines shalifushishako imibombele ukufika namu Africa, elyo shilapeela ukwikatanya ku misumba ishingi ishikulu mu Africa pa mutengo uusuma ukucila indeke shaku Europe.

Tagalog : Ang mga airline na tulad ng Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways & Turkish Airlines ay lubhang pinalawak ang kanilang mga serbisyo sa Afrika, at nag-aalok ng mga koneksyon sa maraming pangunahing lungsod sa Afrika sa mapagkumpitensiyang singil kaysa ibang mga airline ng Europa.Bemba : Indeke sha Turkish Airlines shilaya ku ncende ishili 39 mu fyalo 30 ifyamu Africa ukulingana no mwaka wa 2014.

Tagalog : Lumilipad sa 39 na destinasyon ang Turkish Arilines sa 30 bansa ng Aprika simula noong 2014.Bemba : Ngacakuti namukwata inshita yakwenda iyakulundapo, moneni ngacakuti umutengo we tiketi lyenu ukuya ku Africa naupalana no mutengo we sonde lyonse.

Tagalog : Kung may karagdagan kang oras para sa paglalakbay, suriin upang tingnan ang kaibahan ng presyong ibinigay para sa kabuuang pamasahe papunta sa Africa kumpara sa pamasahe para malibot ang buong mundo.Bemba : Mwilaba ukulundapo indalama na shimbi isha malipilo ya fitupa fya kwendela, imisonko yapakwima, imyendele ya mumisebo, nafimbipo ku ncende shonse ishaba kunse ya Africa.

Tagalog : Huwag kalimutang maglaan ng ekstrang halaga para sa mga karagdagang bisa, mga buwis sa paglalakbay, transportasyon sa lupa, atbp . para sa lahat ng lugar sa labas ng Aprika.Bemba : Ngacakuti mulefwaya ukwenda mu ndeke umupwilapo mu Southern Hemisphere, ubusalo bwa ndeke nokwakuya buli ubwapelela pamulandu wa kubulisha indeke ishabuka babeemba.

Tagalog : Kung gusto mong lubusang maglibot sa buong mundo sa bahaging Timog ng Daigdig (Southern Hemisphere), ang mga pagpili ng lipad at destinasyon ay limitado dahil sa kakulangan ng mga ruta sa dagat para makatawid.Bemba : Takwaba akampani ka bwampano bwa ndeke akabombela pa nshila shonse ishakwabuka babeemba batatu mu Southern Hemisphere (elyo SkyTeam taisendapo inshila iili yonse).

Tagalog : Walang alyansa ng kompanyang panghimpapawid ang sumasaklaw sa lahat ng tatlong daanan sa dagat sa Bahaging Timog ng Mundo o Southern Hemisphere (at ang Skyteam ay walang sinasaklaw na mga daanan).Bemba : Nangu cibefyo, Star Alliance ilabombela pali fyonse ukufumyakofye ku kabanga aka South Pacific ukufuma ku Santiago de Chile ukufika ku Tahiti, iyo iili ni ndeke ya LATAM Oneworld.

Tagalog : Gayunman, nasasaklaw ng Star Alliance ang lahat maliban sa silangang bahagi ng Timog Pasipiko mula sa Santiago de Chile hanggang sa Tahiti, na isang LATAM Oneworld na flight.Bemba : Iyi ndeke teyabafye yeka iyakusalapo ngacakuti mulefwaya ukuciluka South Pacific na umulundu waku masamba ya South America. (moneni pesamba)

Tagalog : Ang biyahe ng eroplano na ito ay hindi lang ang nag-iisang opsyon kung gusto mong lagpasan ang Timog Pasipiko at ang kanlurang baybay-dagat ng Timog Amerika. (masdan sa ibaba)Bemba : Mu 1994, incende ya mutundu wa Armenian Nagorno-Karabakh ku Azerbaijan yatendeke ubulwi ukulwa nabena Azeris.

Tagalog : Noong 1994, ang katutubong Armenian na rehiyon ng Nagorno-Karabakh sa Azerbaija ay nagsagawa ng digmaan laban sa mga taga-Azeri.Bemba : Ukupitila mukutungilila kwabena Armenia, icalo icipya calipangilwe. Nangu cibefyo, takuli icalo icili conse - ukubikakofye na Armenia icasumina ukuti naco calo.

Tagalog : Dahil sa suporta ng Armenia, isang bagong republika ang nabuo. Gayunman, walang matatag nang bansa - kahit na ang Armenia - ang opisyal na kumikilala dito.Bemba : Ukukansana kwa mitekele na beminishi ukwa pali iyi ncende kwali twalilila ukonaula ukumfwana nelyo ukwampana kwaba pakati ka Armenia na Azerbaijan

Tagalog : Ang mga argumentong diplomatiko tungkol sa rehiyon ay patuloy na sumisira sa mga ugnayan sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan.Bemba : Umusumba wa Canal (muci Dutch: Grachtengordel) emusumba uwaile ululumbi mu senchari yalenga 17 ukushinguluka Binnenstad yaku Amsterdam.

Tagalog : Ang Distrito ng mga Kanal (Olandes: Grachtengordel) ay ang tanyag na ika-17 siglong distrito na pumapalibot sa Binnenstad ng Amsterdam.Bemba : Umusumba onse wapangilwe nge ncende ya Bulangisho iya UNESCO World Heritage Site pamulandu wakupangwa kwauko ukwaibelako, elyo nobucindami bwa fintu ifyabako bwaba ubwapamulu sana ukucila incende shimbi muli ici calo.

Tagalog : Ang buong distrito ay hinirang bilang Pandaigdigang Pook na Pamana ng UNESCO dahil sa natatanging kahalagahan nito sa kultura at kasaysayan, at ang mga presyo ng ari-arian dito ay kabilang sa mga pinakamataas ng bansa.Bemba : Cinque Terre, icipilibula Imishili Isano, emwaba utumishi utunono tusano utwamumbali ya beemba apali Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza na Monterosso utwabeela ku ncende ya Italian Liguria ku Italy.

Tagalog : Ang Cinque Terre, na ang ibig sabihin ay Limang Lupain, ay saklaw ang limang maliit na mga bayan sa tabing-dagat na Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza at Monterosso na nasa sa Italyanong rehiyon ng Liguria.Bemba : Utu tumishi twalilembwa mu butantiko bwa ncende ubwa UNESCO World Heritage List.

Tagalog : Nakatala ang mga ito sa Listahan ng Pandaigdigang Pamana ng UNESCOBemba : Muma senchari ayapita, abantu balikuula bwino imansa pa mushili uwaimbawike uwamutentemuko ukuyafikafye naku tupili utwalolenkana na beemba.

Tagalog : Sa paglipas ng mga siglo, ang mga tao ay maingat na nagtayo ng mga terasa sa baku-bako´t matarik na kapaligiran hanggang sa mga dalisdis na nakapanunghay sa dagat.Bemba : Ulubali lumo ulusuma ulwa ici cintu kubulisha kwa kwikatana ukumoneka kwa kulunduluka ukwa bunonshi bwa kuya pa ntashi. Inshila, amashitima na maato fyali kuminkanya imishi, elyo ne myotoka tekuti shifikeko ukufika kunse.

Tagalog : Bahagi ng halina nito ay ang kakulangan ng nakikitang pagsulong ng korporasyon. Mga landas, tren at bangka ang nag-uugnay sa mga nayon, at hindi kayang marating ng mga kotse ang mga ito mula sa labas.Bemba : Imisango ya ci Fulenchi icilandwa mu Belgium na Switzerland yalipusanako kuci Fulenchi icilandwa ku France, nangu cakuti calipanako ukuti umuntu kuti aumfwamo fimo.

Tagalog : Ang mga uri ng Pranses na ginagamit sa Belgium at Switzerland ay naiiba nang bahagya sa Pranses na ginagamit sa Pransya, bagaman ang mga ito ay sapat ang pagkakapareho upang maunawaan ng isa´t isa.Bemba : Makamaka, mumipendele iyaku Belgium na Switzerladn ku balanda ici Fulenchi yalikwatako tumo utwapusanako ku ci Fulenchi icilandwa ku France, elyo ne milumbwile ya mashiwi yamo nayo yalipusanako.

Tagalog : Sa partikular, ang sistema ng pagnunumero sa mga nagsasalita ng Pranses sa Belgium at Switzerland ay mayroong kaunting kakaibang katangian na iba sa Pranses na sinasalita sa Pransya, at ang pagbigkas sa ilang mga salita ay bahagyang kakaiba.Bemba : Nangu cibefyo, abena Belgium pamo nabena Sitzerland bonse abalanda ici Fulenchi bafwile basambilile ici Fulenchi ilyo bali kuma sukulu, kanshi kuti bakwanisha ukumfwa ifyo ulelanda nangu cakuti wabomfya imipendele yaci Fulenchi iyaishibikwa isonde lyonse.

Tagalog : Gayunpaman, ang lahat ng taga-Belgium at Swisong nagsasalita ng Pranses ay malamang na natutunan ang karaniwang Pranses sa paaralan, kaya maiintindihan ka nila kahit na ginamit mo ang karaniwang sistema ng pagnunumero ng mga Pranses.Bemba : Mu ncende ishingi ishe sonde, ukwimya ukuboko musango uwabucibusa, icileiminako ukutila "mwapoleni."

Tagalog : Sa maraming bahagi ng mundo, ang pagkaway ay pangkaibigang galaw na nagsasabing ¨hello.¨Bemba : Nangu cibefyo, ku Malaysia, makamaka ku bena Malaysia abekala mu mishi, cipilibula ukutila "isa kuno," cimocine nokubomfya umunwe wapakati uwaongamina kuli iwe, icishibilo icibomfiwa mu fyalo fimo ifyaku Kabanga, elyo kabili cifwile cabomfiwafye kuli uyo wine mulimo epela.

Tagalog : Gayunpaman, sa Malaysia, doon man lang sa mga kabilang sa Malay sa mga lalawigan, ang ibig sabihin nito ay ¨lumapit ka,¨ katulad ng hintuturo na nakabaluktot paharap sa katawan, isang galaw na ginagamit sa ilang mga bansa sa Kanluran, at dapat lamang gamitin sa gayong layunin.[Day40]

Bemba : Mu musango umo wine, umulendo uwaku Britain uuleya ku Spain kuti alufyanya ukwimya kwakuboko kwakushalikapo uko inuma ya cisansa iloseshe ku wimishe ukuboko (ukucila ukulosha ku muntu untu baleshalikapo) ngecishibilo cakutila bwela kuno.

Tagalog : Gayundin naman, ang isang manlalakbay na Briton sa Espanya ay maaaring mapagkamalan na ang pagkaway upang mamaalam na ang palad ay nakaharap sa kumakaway (kaysa sa taong kinakawayan) bilang isang kilos upang pabalikin ang kinakawayan.Bemba : Ifitundu fyakulundako fitundu ifipangwafye nangu ukwelenganishiwa na bantu mukufwaya ukubikapo ukulanshanya pakati ka bantu abengakwata amafya mukulanshanya ngatakuli ukucita ifyo.

Tagalog : Ang mga pantulong na wika ay mga wikang artipisyal o binuo sa layuning mapadali ang pag-uusap sa pagitan ng mga taong mahihirapang makipag-usap sa ibang paraan.Bemba : Ifi fitundu fyalipusana ukufuma ku fitundu ifyabako nakale, ifyaipangafye nangu ifyacishawasha ifisanguka efitundu fyaishibikwa sana pamulandu umo nangu uubiye ifiba fya kulanshanishishanyamo pakati kabantu abalanda ifitundu fimbi.

Tagalog : Ang mga ito ay hiwalay sa mga lingua franca, na mga natural o saligang wika na nananaig sa ano pa mang kadahilanan bilang paraan ng pakikipag-usap sa mga nagsasalita ng ibang lenggwahe.Bemba : Mukukaba kwa kasuba, abalendo kuti bamona ifimonwa ifilangisha kwati menshi (nangu ifintu fimbi).

Tagalog : Sa kainitan ng araw, ang mga manlalakbay ay makararanas ng mga malikmata na nagbigay ng ilusyon ng tubig (o iba pang mga bagay).Bemba : Ifi kuti fyaba ifya busanso nga cakuti abalendo batendeka ukufwaya ukucita nelyo ukukonka ifintu ifiteti ficitike nelyo ifishabako, no konaula amaka aya cindamisha kabili na menshi ayashelepo.

Tagalog : Maaaring maging mapanganib ang mga ito kung hahanapin ng manlalakbay ang mirage (bagay na nag-iiba ang porma dahil sa liwanag) at masasayang lang ang mahalagang enerhiya at natitirang tubig na kinakailangan ng manlalakbay.Bemba : Nangufye nimu fiswebebe ifyakabisha kuti mwatalalisha inshita ya bushiku. Ukutalalilsha kuti caba icintu icabusanso sana makamaka ngataukwete ifyakufwala ifyakaba.

Tagalog : Kahit pa ang pinakamaiinit na mga disyerto ay maaring maging napakalamig sa gabi. Ang hypothermia ay isang tunay na panganib sa walang mainit na pananamit.Bemba : Mu lusuba, makamaka, ulingile wacenjela sana naba mung'wing'wi ngacakuti wasala ukwenda mu muteengo wa mfula.

Tagalog : Sa tag-init laluna, kailangan mong magbantay sa mga lamok kung magpasya kang umakyat sa kagubatan.Bemba : Nangufye cakuti uleensha motoka mukati ka muteengao wa mfula uwa subtropical, inshita ishinono isho waisula ama windo ilyo uleingila muli motoka kuti shasuminisha ba mung'wingwi ukwingila pamo naiwe muli motoka.

Tagalog : Kahit na ikaw ay nagmamaneho sa subtropikal na maulang gubat, ang ilang segundong bukas ang mga pinto habang ikaw ay pumapasok sa loob ng sasakyan ay sapat na oras upang makapasok ang mga lamok sa sasakyan.Bemba : Ubulwele bwa cifine ubwa fyuni ubwitwa ati bird flu, nangula ubwaishibikwa sana munshila iya tantikwa ubwitwa ati avian influenza, kuti bwa yambukila ifyuni kabili ne finama fyonse ifyonsha.

Tagalog : Ang bird flu, o avian influenza sa mas pormal, ay maaaring makaimpeksyon ng kapwa mga ibon at mga mamalya.Bemba : Ukulwala ukwakucepako panono pe kana limo kwalyumfwikapo mu bantu, lelo amalwele yamo yali ayabipisha.

Tagalog : Mas mababa pa sa ilang libong kaso ang naiulat sa mga tao, ngunit ang ilan sa kanila ay nakamatay.Bemba : Ayengi yabimbamo abantu abateeka ifyuni, lelo kwalibako no busanso kuli abo abatemwa ukutamba ifyuni.

Tagalog : Karamihan ay may kasangkot na taong nagtatrabaho sa manukan, ngunit mayroon ding ilang panganib sa mga nagmamasid ng ibon.Bemba : Icaba icikaya sana ku calo ca Norway miyenge yakuli beemba pamo ne mipokapoka iyo iyi tungulula bwangubwangu kabili mu kukanaishiba ku nshila iya pa muulu iya leepa, iyi kuulu nelyo iyi nono nangula ku ncende iya leepa kabili iya papatala (plateau).

Tagalog : Karaniwan para sa Norway ang mga matarik na fjord at lambak na biglang nagbibigay-daan sa isang mataas, humigit-kumulang na pantay na talampas.Bemba : Ishi ncende ilingi shaishibikwa nga "vidde" icilepilibula incende iikulu, iyabula ifimiti, icicende icikulu.

Tagalog : Ang mga talampas na ito ay madalas na tukuyin bilang ¨vidde¨ na nangangahulugang isang malawak, bakante at walang punong espasyo, isang lugar na walang hangganan.Bemba : Mu Rogaland na Agder ishi ncende ilingi shitwa ukuti "hei" icilepilibula incende ya lububa iyafimbwa na maluba ya heather.

Tagalog : Sa Rogaland at Agder kadalasan silang tinatawag na ¨hei¨ na ang ibig sabihin ay isang malawak na damuhang walang puno na kadalasang natatakpan ng heather.Bemba : Imiina ya menshi makaasa ayakosa nasho tayaikalana, lelo yalakonkolola ukufuma pa lupili. Ici cilalenga ukulepauka, imilale, isho ishingafimbilishiwa na malalo ya menshi makaasa.

Tagalog : Mabuway ang mga glasyer, kundi umaagos pababa ng bundok. Magiging sanhi ito ng mga biyak, mga siwang, na maaaring matakpan ng mga tulay na nyebe.Bemba : Ifibumba ne mitenge ya ncengo sha menshi makaasa kuti fyabunduka ne milale kuti yaisalika.

Tagalog : Ang mga pader at pinakabubong ng mga kwebang yelo ay maaaring gumuho at ang mga bitak ay maaaring sumara.Bemba : Pampela ya miina sha menshi makaasa ayakosa ifimabwe ifikulu filamokoka, fyapona elyo limo nokutoloka nangu ukukunkuluka ukuya ukutali ukufuma pa mpela.

Tagalog : Sa gilid ng mga glacier napakalalaking bloke ang nabibiyak at humihiwalay, nahuhulog at marahil ay tumatalon o gumugulong nang mas malayo sa gilid.Bemba : Inshita ya butandashi bwa kutamba ifilengwa-na-lesa mu fitesheni fyamu milundu ilingi ikula pa nshita ya lusuba lwaku India.

Tagalog : Ang pagdagsa ng turista sa mga kaburulang himpilan ay karaniwang pinakamarami sa panahon ng tag-init ng India.Bemba : Nangu cibefyo, shalikwata umusango wa busuma ubwaibeela nokumoneka bwino panshita yapa mwela, ilyo ifitesheni fyamu milundu ifingi fikwata amenshi makaasa ayengi uko ukusangwa na mangalo yakushelela ayengi.

Tagalog : Gayunman, ang mga ito ay mayroong ibang uri ng kagandahan at alindog sa panahon ng taglamig, kung kailan maraming himpilan sa burol ang tumatanggap ng marami-raming niyebe at nag-aalok ng mga aktibidad na gaya ng pag-ski at pag-snowboard.Bemba : Kwaba fye ama kampani ya ndeke ayanono ayacili yala lipilisha imitengo ya bantu nga bafwilwa, neci ci cefyako fye panono ku mutengo uwa kwendela pa lwendo ulwa pa kashita ka mu kulekelesha ulwa cililo.

Tagalog : Kakaunti lamang ang mga airline na nag-aalok ng mga pamasahe para sa mga namatayan, na nababawasan nang kaunti ang halaga ng biglaang biyahe para sa libing.Bemba : Utwampani twa ndeke utubomba muli uyu musango paliba Air Canada, Della Air Lines, Lufthansa kuli abo abalefuma ku U.S. nangu Canada, na WestJet.

Tagalog : Kabilang sa mga airline na nag-aalok ng mga ito ay ang Air Canada, Delta Air Lines, Lufthansa para sa mga paglipad na nagmula sa U. S. o Canada, at WestJet.Bemba : Munshita shonse ishi, ulingile walandafye nabene ba kampani ukubomfya foni.

Tagalog : Sa lahat ng kaso, dapat kang magreserba sa pamamagitan ng telepono nang direkta sa kompanya ng eroplano.Languages

Popular posts from this blog

40 days English and Javanese conversation with Flores.

40 days Chinese (Traditional) and Modern Standard Arabic (Romanized) conversation with Flores.

40 days Korean and South Levantine Arabic conversation with Flores.